YAPI MALZEMELERĠ YÖNETMELĠĞĠ (89/106/EEC) NĠSAN 2011 MERSĠN

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YAPI MALZEMELERĠ YÖNETMELĠĞĠ (89/106/EEC) NĠSAN 2011 MERSĠN"

Transkript

1 YAPI MALZEMELERĠ YÖNETMELĠĞĠ (89/106/EEC) NĠSAN 2011 MERSĠN

2 YMY - Yönetmelik AB Teknik Mevzuatı çerçevesinde AB nin 89/106/EEC sayılı Yapı Malzemeleri Direktifi nin (Construction Products Directive - CPD) uyumlaģtırılması çalıģmalarını yürütmek üzere tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 97/9196 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Bakanlığımız Koordinatör Kurum olarak görevlendirilmiģtir. Yapılan çalıģmalar neticesinde hazırlanan Yapı Malzemeleri Yönetmeliği tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıģtır tarihinde yürürlüğe giren Yönetmelik tarihi itibariyle geçiģ sürecini tamamlayarak mecburi uygulamaya girmiģtir.

3 YMY - Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (89/106/EEC) Yapı Malzemeleri Yönetmeliği, CPD nin uyumlaģtırılmasıdır. CPD, AB nin yirmiyi aģkın ürün grubu için geliģtirdiği yeni yaklaģım direktifleri kapsamında yayınlanmıģtır sayılı Ürünlere iliģkin Kanun ve paralel Yönetmelikleri ile belirlenen hukuki çerçeve içerisinde uygulaması Ģekillenmektedir.

4 YMY - Yönetmelik 4703 SAYILI ÇERÇEVE KANUN Ürünlere ĠliĢkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun Ürünlerin Piyasaya arz koģullarını, Üreticilerin ve dağıtıcıların yükümlülüklerini, OnaylanmıĢ KuruluĢların sorumluluklarını, Piyasa gözetimi ve denetimi yapacak yetkili kuruluģların sorumluluklarını, düzenler.

5 4703 SAYILI ÇERÇEVE KANUN KAPSAMINDA YÜKÜMLÜLÜĞÜ OLAN AKTÖRLER YETKİLİ KURULUŞ (BAKANLIK) DAĞITICI ONAYLANMIŞ KURULUŞ ÜRETİCİ 5

6 YMY - Yönetmelik Amacı: Ülkemizde Üretilen Yapı Malzemelerinin Yurtiçinde ve Avrupa Birliği Üyesi Ülkelerde Serbest DolaĢımının Sağlanmasıdır. Kapsam: Bina ve diğer inģaat mühendisliği iģleri dahil olmak üzere tüm yapı iģlerinde daimi olarak kullanılmak amacıyla üretilecek yapı malzemelerinin taģıması gereken temel gerekleri, bu malzemelerin tabi olması gereken uygunluk değerlendirme prosedürleri, piyasa gözetimi ve denetimi iģlemleri ile ilgili usul ve esasları kapsamaktadır.. 6

7 YMY - Yönetmelik ĠnĢaat iģlerinin uygun Ģekilde tasarlanıp yapılması Ģartıyla, içerisinde kullanıldıkları inģaat iģlerinin, temel gerekleri karģılamasına imkan veren malzemelerin, CE iģareti taģıması halinde kullanıma uygun olduğu kabul edilir. (Madde 6) Yapı iģlerinde kullanılmak üzere piyasaya arz edilmesi hedeflenen yapı malzemelerinin kullanım amacına uygun olması zorunludur. Bu nedenle, bu malzemelerin kullanıldıkları, monte edildikleri, uygulandıkları veya tesis edildikleri yapı iģlerinin, gerektiği gibi tasarlanması, inģa edilmesi ve temel gereklere iliģkin yönetmelik ve Ģartnamelere tabi olması gerekir. (Madde 7) 7

8 YMY - Temel Gerekler Bir yapı malzemesinin teknik özellikleri, uygulandığı inģaat iģlerinin aģağıdaki temel gereklere sahip olmasını sağlamalıdır. 1. MEKANĠK DAYANIM VE STABĠLĠTE 2. YANGIN DURUMUNDA EMNĠYET 3. HĠJYEN, SAĞLIK VE ÇEVRE 4. KULLANIM EMNĠYETĠ 5. GÜRÜLTÜYE KARġI KORUMA 6. ENERJĠDEN TASARRUF VE ISI MUHAFAZASI

9 YMY - Temel Gerekler TEMEL GEREKLER Mekanik Dayanım ve Stabilite Yangın Durumunda Emniyet Hijyen,Sağlık ve Çevre Kullanım Emniyeti ĠLGĠLĠ MEVZUAT ĠLGĠLĠ KURUM ĠLGĠLĠ MADDE Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik 4708 sayılıyapı Denetimi Hakkında Kanun (Zemin ve Temel Etüdü Raporunun Hazırlanmasına ĠliĢkin Esaslar) Binaların Yangından Korunması Hakkında yönetmelik Bayındırlık ve Ġskan Bakanlığı Bayındırlık ve Ġskan Bakanlığı Bayındırlık ve Ġskan Bakanlığı ĠçiĢleri Bakanlığı (Sivil Savunma Genel Müdürlüğü) Tüm Maddeler Tüm Maddeler Tüm Maddeler Tehlikeli Kimyasallar Yönetmeliği Çevre ve Orman Bakanlığı Madde 37 Hafriyat Toprağı, ĠnĢaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği Ġnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik Yapı ĠĢlerinde Sağlık ve Güvenlik Yönetmeliği ĠĢyeri ve Bina eklentilerinde alınacak Sağlık ve Güvenlik önlemlerine ĠliĢkin Yönetmelik Çevre ve Orman Bakanlığı Madde 5/c fıkrası, Madde 28, Madde 33 Sağlık Bakanlığı Madde 13 ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Yönetmeliği ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Yönetmeliği EK-4 Tüm Ekler Gürültüye KarĢı Koruma Enerjiden Tasarruf ve Isı Muhafazası Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği Binalarda Isı Yalıtımı Yönetmeliği Çevre ve Orman Bakanlığı Bayındırlık ve Ġskan Bakanlığı Madde 28/c,d,e fıkrası Tüm Maddeler

10 KILAVUZ BELGELER Avrupa Yapı Daimi Komitesi tarafından Yapı Malzemeleri Direktifi nin uygulanmasında karģılaģılan sorunlara iliģkin olarak ortaya koyduğu çözümler, hukuken bağlayıcı olmamakla birlikte, uygulamalara iliģkin net çözüm önerileri ortaya koymaktadır. Klavuz Belgelerin çevirileri web sitesinde yayımlanmıģtır. Bunlar aģağıdaki gibidir: 1. Kılavuz Belge A- Yapı Malzemeleri OnaylanmıĢ KuruluĢların Tespit Edilmesi Direktifi Alanında 2. Kılavuz Belge B- Yapı Malzemelerine Ait Teknik ġartnamelerde Fabrika Üretim Kontrolünün Tanımlanması 3. Kılavuz Belge C- Yapı Malzemeleri Direktifi Kapsamında Ürün Kit ve Sistemlerinin Tâbi Olacağı Muamele 4. Kılavuz Belge D-Yapı Malzemeleri Direktifi Kapsamında CE ĠĢaretlemesi 5. Kılavuz Belge E-Yapı Malzemeleri Direktifindeki Seviye ve Sınıflar

11 KILAVUZ BELGELER 6. Kılavuz Belge F-Dayanıklılık ve Yapı Malzemeleri Direktifi 7. Kılavuz Belge G-Yapı Malzemelerinin Yangına Performasına ĠliĢkin Avrupa Sınıflandırma Sistemi Tepki 8. Kılavuz Belge H-Yapı Malzemeleri Direktifi Kapsamındaki Tehlikeli Maddelere ĠliĢkin UyumlaĢtırılmıĢ Bir YaklaĢım 9. Kılavuz Belge I-Yapı Malzemeleri Direktifi Madde 4(4)'ün Uygulanması 10. Kılavuz Belge J-Yapı Malzemeleri Direktifi Kapsamında GeçiĢ Düzenlemeleri 11. Kılavuz Belge K-Yapı Malzemeleri Direktifi Alanında Uygunluk Teyit Sistemleri ve OnaylanmıĢ KuruluĢların Görev ve Rolleri 12. Kılavuz Belge L-Eurocode ların Kullanımı ve Uygulanması 13. Kılavuz Belge M-CPD Altında Uygunluk Değerlendirmesi, BaĢlangıç Tip Deneyleri ve Fabrika Ürün kontrolü

12 YMY Teknik ġartnameler UyumlaĢtırılmıĢ Standartlar Avrupa Teknik Onayı

13 YMY - Harmonize Standart (UyumlaĢtırılmıĢ Standart) Komisyon tarafından verilen talimata göre CEN (Avrupa Standardizasyon Komitesi) tarafından hazırlanan ve AB Komisyonu tarafından kabul görerek Avrupa Birliği Resmi Gazetesi nde yayımlanarak yürürlüğe giren standartlardır. Bakanlık tarafından tebliğ ile duyurulmaktadırlar. UyumlaĢtırılmıĢ standartlar mecburidir. Standardın uyumlaģtırılmıģ kısmı, yani mecburi kısmı Ek-ZA da belirtilir. Standartta belirtilen diğer hususlar ihtiyaridir.

14 YMY - Avrupa Teknik Onayı Yeni ürünler (buluģ, Ar-Ge) ve hakkında henüz bir standart bulunmayan ürünler için verilir. Ürünün kullanım amacına uygunluğunu gösterir. Bir Onay KuruluĢu tarafından verilir. ATO, ülkemizde Bakanlık tarafından görevlendirilen ĠTBAK tarafından verilmektedir. Ġhtiyaridir. 5 yıllıktır, ama yenilenebilir. Bu ürünler ile ilgili Avrupa Teknik Onayı Ortak Esasları (ATOOE), verilen talimatla EOTA (Avrupa Teknik Onay Organizasyonu) tarafından hazırlanır.

15 YMY - Yönetmeliğin Uygulama Esaslarına ĠliĢkin ÇalıĢmaları Yönetmeliğin yayınlanmasından itibaren geçen sürede, Yönetmeliğin öngördüğü uygulama mevzuatı yayımlanmıģtır. Bunlar, Direktifin uyumlaģtırılması için gerekli mevzuatın yanı sıra, uyum açısından elzem olmamakla birlikte uygulamanın Ģekillendirilmesi açısından gerekli mevzuattır.

16 YMY UyumlaĢtırma Ġçin Gerekli Mevzuat 1. Yapı Malzemeleri Ġçin OnaylanmıĢ KuruluĢların Görevlendirilmesinde Esas Alınan Temel Kriterlere Dair Tebliğ (Tebliğ No: TAU/ ) Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (89/106/EEC) Kapsamında, Malzemelerin Tabi Olacakları Uygunluk Teyit Sistemleri Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: TAU/ ) Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (89/106/EEC) Kapsamında, Uygulanacak Teknik ġartnamelerin Yayımlanmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: TAU/ ) Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (89/106/EEC) Kapsamında, Avrupa Teknik Onayı Ġçin Ortak Usul ve Genel Formata Dair Tebliğ (Tebliğ No: TAU/ ) Yapı Malzemelerinin Piyasa Gözetimi ve Denetimine ĠliĢkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: TAU/ ) Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (89/106/EEC) Kapsamında, Yapı Malzemelerinin Yangına Tepki Sınıflarına ve Yapı Elemanlarının Yangına Dayanıklılığına Dair Tebliğ (Tebliğ No:TAU/ ) Bunlara dair değiģiklikler Tebliğ değiģiklikleri ile yayımlanmaktadır.

17 YMY - Uyum Haricinde Hazırlanan Mevzuat 1. Yapı Malzemeleri Yönetmeliği ne (89/106/EEC) ĠliĢkin Açıklayıcı Dokümanlar Hakkında Tebliğ (Tebliğ No:TAU/ ) Yapı Malzemeleri Teknik Komitesinin OluĢumu ve Görevlerine Dair Tebliğ (Tebliğ No:TAU/ ) CE ĠĢareti TaĢıması Mecburi Olmayan Yapı Malzemelerinin Tâbi Olacakları Ulusal Düzenlemeler Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: YĠG-15/ ) Piyasa Gözetimi ve Denetimi Faaliyetlerinde ÇalıĢacak Denetim Elemanlarının Görevlendirilmesinde Esas Alınan Temel Kriterlere Dair Tebliğ (Tebliğ No: YĠG-15/2006-8) adet KILAVUZ BELGE Bakanlığımız web sitesinde yayımlanmaktadır. Bu belgeler hukuken bağlayıcı olmamakla birlikte tüm tarafların uygulamadan kaynaklanan sorularını yanıtlamaktadır.

18 YMY - YAMTEK Yapı Malzemeleri Direktifi ni ilgilendiren tüm kararlar Avrupa Yapı Daimi Komitesi nde (SCC) alınmaktadır. AB ye üye ülke Bakanlıkları ve diğer Avrupa örgütleri Avrupa Komisyonu baģkanlığında komiteyi oluģturmaktadır. Bakanlığımız gözlemci üye statüsünde davet edilmektedir. Yılda iki komite iki de hazırlık grubu toplantısı gerçekleģtirilmektedir. Avrupa Yapı Daimi Komitesi ne eģlenik olarak Bakanlığımızın Yapı Malzemeleri Teknik Komitesi (YAMTEK) kurulmuģtur. Bakanlığımızın yanı sıra sektörü temsilen ĠnĢaat Malzemeleri Sanayicileri Derneği (ĠMSAD), OnaylanmıĢ KuruluĢları temsilen TSE-Belgelendirme Dairesi, Standardizasyon KuruluĢunu temsilen TSE-Standart Hazırlama Dairesi ve Onay KuruluĢları temsilcisinden müteģekkildir. Yönetmeliği ilgilendiren bütün kararlar burada alınmaktadır. DanıĢma Kurulu marifetiyle de ilgili bütün tarafların görüģleri alınmaktadır. YAMTEK kararları tavsiye kararlarıdır. YAMTEK altında faaliyet gösteren 10 adet sektörel teknik alt komite marifetiyle, yayımlanacak mevzuat ve standartların oluģturulması esnasında görüģ alıģ veriģi sağlanmaktadır. Halen güvenli oldukları belgelenmesi gereken ürünlerin tâbi olduğu ulusal standartların revizyonu hakkında çalıģmalarını sürdürmektedir.

19 YMY Koordinasyon Faaliyetleri Bakanlığımızın OnaylanmıĢ KuruluĢ adaylarının yeni dönemde Uygunluk Değerlendirme Derneği nin çatısı altında örgütlü bir yapıya kavuģturulması için giriģimler sonuç vermiģ olup UDDER kurulmuģtur.ayrıca, Avrupa OnaylanmıĢ KuruluĢlar Grubu (GNB) çalıģmalarına TSE, ONKUR adına katılım sağlamaktadır. Bakanlığımızla birlikte Piyasa Gözetim ve Denetimi için yetkili kuruluģlar DıĢ Ticaret MüsteĢarlığı nın liderliğinde Piyasa Gözetim ve Denetim Koordinasyon Kurulu nu oluģturmuģ ve yılda en az dört defa toplanılmaktadır. Aynı Ģekilde, Yapı Malzemeleri Direktifi kapsamında piyasa gözetim ve denetimi faaliyeti yürüten AB ye üye ülke kurumlarının yılda iki defa gerçekleģtirdikleri Ġdari Koordinasyon (AdCo) grubu toplantılarına Bakanlığımız iģtirak etmektedir.

20 Avrupa Teknik Onayı (ETA) Avrupa Birliğince uyumlaģtırılmıģ bir standart veya kabul gören bir milli standardın bulunmadığı durumlarda malzeme ve malzeme grubu için açıklayıcı dokümanlara baģvurularak ve Yapı Daimi Komitesi nin görüģü alınarak, Varsa, ortak esaslar çerçevesinde yürütülen inceleme ve deney sonucunda; Ortak esaslar yoksa onaylanmıģ kuruluģların oluģturdukları teģkilatın malzeme hakkında esas aldıkları temel gerekler ile birlikte açıklayıcı dokümanlar dikkate alınarak Avrupa Teknik Onayı verilir. Avrupa Teknik Onayı Onay KuruluĢları tarafından verilir.

21 Yapı Malzemelerinin Yönetmeliğe Uygunluğu Yapı malzemelerinin yönetmeliğe uygunluğu için AB Komisyonu tarafından yayımlanan harmonize (uyumlaģtırılmıģ) standartlara uygunluğu zorunludur. Harmonize Standartların olmadığı durumlarda European Technical Approval (ETA) olarak anılan Avrupa Teknik Onay ları uygunluk değerlendirmesinde esas teģkil etmektedir. Harmonize Standartların ve Avrupa Teknik Onayının bulunmaması durumunda temel gerekleri karģılayan tanınan milli standartlara uyulması gerekmektedir.

22 CE iģareti taģıması gereken ürünler CE iģareti olmadan piyasaya arz edilemeyecektir.

23 YMY - CE Uygunluk ĠĢareti CE iģareti, malzemenin: UyumlaĢtırılmıĢ Standartlara, Avrupa Teknik Onayına uygun olarak üretildiğini gösterir. 23

24 CE ĠġARETĠ NEDĠR? CE ĠĢareti, Avrupa Birliği nin, teknik mevzuat uyumu çerçevesinde 1985 yılında benimsediği Yeni YaklaĢım Politikası kapsamında hazırlanan bir kısım Yeni YaklaĢım Direktifleri kapsamında yer alan ürünlerle ilgili olup, ürünlerin AB nin ilgili direktiflerindeki temel gereklere uygun olduğunu ve gerekli bütün uygunluk değerlendirme faaliyetlerinden geçtiğini gösteren bir Birlik iģaretidir.

25 CE ĠġARETĠ Kalite iģareti değildir, ürünün güvenli olduğunu gösteren iģarettir. UyumlaĢtırılmıĢ standartlar (düzenlenmiģ alan) kapsamındaki ürünler için kullanılan bir iģarettir.

26 CE ĠġARETĠ Yönetmeliğe ve ilgili teknik Ģartnamesine uygun olduğunu gösteren TEK iģarettir Aynı kapsama sahip ulusal zorunlu uygunluk iģaretlerinin yerini almalıdır Köken veya kalite belirten bir marka değildir Üreticiler, karıģıklığa yol açmadığı veya üzerini kaplamadığı sürece ürünlerinde baģka markalar da kullanabilirler Belirli oranlarda büyültülüp küçültülebilir.

27 CE ĠġARETĠ NASIL: Görünür Okunaklı Silinmez NEREDE: Ürünün üzerine, veya Üzerine yapıģtırılan bir etikete, veya ambalajına veya Yanındaki ticari dokümanlara 27

28 CE ĠġARETĠ Üretici bir AT uygunluk beyanı yayınlamalı ve bunun yanısıra; Uygunluk değerlendirme sistemi 1 ve 1+ durumlarında, bir OnaylanmıĢ KuruluĢ tarafından ürüne AT uygunluk belgesi verilmiģ olmalıdır. Uygunluk değerlendirme sistemi 2 ve 2+ durumlarında, bir OnaylanmıĢ KuruluĢ fabrika üretim kontrolü için bir uygunluk belgesi verilmiģ olmalıdır. Uygunluk değerlendirme sistemi 3 durumunda, bir OnaylanmıĢ KuruluĢ ürünün baģlangıç tip deneylerini onaylamalıdır. 28

29 CE ĠġARETĠ 29

30 Sistem 4 e giren bir Yapı Malzemesinin CE Markalaması 30

31 Sistem 3 e giren bir Yapı Malzemesinin CE Markalaması Süreci 31

32 Sistem 2 yada 2+ ya giren bir Yapı Malzemesinin CE Markalaması Süreci 32

33 Sistem 1 yada 1+ ya giren bir Yapı Malzemesinin CE Markalaması Süreci 33

34 OnaylanmıĢ KuruluĢ Var Ġse, BAYINDIRLIK VE ĠSKAN BAKANLIĞI CE ĠġARETĠ CE ĠĢareti 1783 Üretici A.Ş. P.K. 01, İstanbul TR CPD-055 EN mm Mineral yün binalar için Yanıcılık sınıfı B Sınıfı Isı iletkenliği 0.04 W/mK Bükülme gerilme direnci NPD AB Komisyonu nun OnaylanmıĢ KuruluĢ No.su Üreticinin Adresi CE ĠĢaretinin iliģtirildiği yılın son 2 hanesi Sertifika no : OnaylanmıĢ kuruluģ no/cpd(ymy)/seri no. Malzeme Standardı Malzeme Verisi NPD - No Performance Determined 34

35 Onaylanmış Kuruluş Yok İse, BAYINDIRLIK VE ĠSKAN BAKANLIĞI CE ĠġARETĠ CE ĠĢareti Üretici A.Ş. P.K. 01, İstanbul TR 03 Üreticinin Adresi CE ĠĢaretinin iliģtirildiği yılın son 2 hanesi EN mm Mineral yün binalar için Yanıcılık sınıfı B Sınıfı Isı iletkenliği 0.04 W/mK Bükülme gerilme direnci NPD Malzeme Standardı Malzeme Verisi NPD - No Performance Determined 35

36 G ĠġARETĠ CE ĠĢaretlemesine tabi olmayan ürünler ile ilgili olarak daha evvel Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (89/106/EEC) Kapsamında Olup CE ĠĢareti TaĢıması Mecburi Olmayan Yapı Malzemelerinin Tâbi Olacakları Ulusal Düzenlemeler Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: YĠG-15/ ) ile yapılan düzenlemenin kapsamı geniģletilmiģ ve yeni bir yaklaģım benimsenmiģtir. Buna göre CE kapsamı dıģındaki ürünlerin piyasaya arz koģulları ve CE iģareti taģısın taģımasın tüm ürünlerin yapıda kullanım koģulları tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yapı Malzemelerinin Tâbi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmelik ile belirlenmiģtir. Yönetmelik tarihinden itibaren zorunlu olarak yürürlüğe girmiģtir. 36

37 G ĠġARETĠ Yönetmelik kapsamında ulusal standartlara tabi ürünlere G iģareti iliģtirilecek ve hakkında bir standart bulunmayan malzemeler, yenilikçi ürünler, takım malzeme olan ürünler ve prototip malzemeler ulusal teknik onay almak ve buna istinaden G iģareti iliģtirilmek suretiyle piyasaya arz edilebilecektir. Ayrıca yapı malzemelerinin içerisinde kullanıldıkları yapı iģlerinin tabi oldukları temel gerekler bakımından beyan edilmesi gerekli olan ürün karakteristiklerinin standartlarca karģılanmaması halinde malzeme, eksik karakteristik/karakteristikler için ulusal teknik onaya tabi olacaktır. Ulusal standartlar kapsamındaki yapı malzemelerine Bakanlığımız tarafından görevlendirilen Uygunluk Değerlendirme KuruluĢları tarafından düzenlenen G Uygunluk Belgesi verilir. 37

38 G İŞARETİ G Kuruluş No. Firma Adres Fabrika Yıl OYYY-OXXX Standart Numarası G İşareti Bakanlık tarafından belirlenecek Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu No.su (Sistem 1+, 1, 2+, 2 için) İmalatçının Adı veya Tescilli Markası İmalatçının Kayıtlı Adresi Ürünün imal edildiği fabrikanın adı veya tescilli markası İşaretin basıldığı yılın son iki basamağının yazılması OYYY: Kuruluş No. OXXX: Kuruluş tarafından verilen belge no.(sistem 4 de sadece 0XXX kısmı beyan numarası olarak yer alacaktır) Standart numarası Ürün Tipi X İlave Bilgiler Ürün tipini belirten standart işaretlemesi Uygunluk Teyit sistemi ve Madde 5(2) de belirtilen ürün karakteristikleri 38

39 TSE OK TSE OK CEN EN i, EOTA ETAG ı resmen AB Komisyonu na bildirir AB üye ülkeleri bilgilendirir Genel süre 9 ay CEN Standartları Sürüm Tarihi (DoA) BAYINDIRLIK VE ĠSKAN BAKANLIĞI YMY - UYUMLAġTIRILMIġ TEKNĠK ġartname SÜRECĠ Bu dönemde milli standartlar geçerlidir EN standardın TS halinin duyurulması ETAG (OK) Bu dönemde CE İşareti YOKTUR TS EN in yayınlanması ETAG (OK) EN-ETAG numarasının AB RG de yayınlanması Eş-varlık döneminin başlaması

40 YMY - UYUMLAġTIRILMIġ TEKNĠK ġartname SÜRECĠ EN ve ETAG numarasının AB RG de yayınlanması Genel süre 1 yıl TS EN ve ETAG numarasının RG de yayınlanması CE İşareti kullanımı mümkün Her iki sistem birlikte sürdürülebilir Eş-varlık döneminin bitimi Çelişen tüm standart ve ATO piyasadan çekilmesi Çelişen tüm standart ve ATO geçerliliğinin sonlandırılması

41 YMY - UYUMLAġTIRILMIġ TEKNĠK ġartname SÜRECĠ Eş-varlık döneminin bitimi Çelişen tüm standart ve ATO piyasadan çekilmesi Çelişen tüm standartların geçerliliğinin sonlandırılması Sadece TS EN ve ETAG geçerli

42 YMY - Standartlar 18 Ocak 2011 tarih ve Sayılı Resmi Gazete - YAPI MALZEMELERİ YÖNETMELİĞİ (89/106/EEC) KAPSAMINDA UYGULANACAK TEKNİK ŞARTNAMELERİN YAYIMLANMASI HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: YİG/ )

43 Standardları DÜZENLENMEMİŞ ALAN G Üretici Onaylanmış Kuruluş DÜZENLENMİŞ ALAN CE Teknik Düzenleme (Temel Gerekler) Üretici Uym. AB Standardları Avrupa Teknik Onayı Dağıtıcı Yetkili Kuruluş Dağıtıcı Piyasaya Arz Piyasaya Arz Piyasa Gözetimi 43

44 TEKNİK DOSYA YAPI MALZEMESĠNE CE ĠġARETĠNĠN ĠLĠġTĠRĠLMESĠ VE TEKNĠK DOSYANIN HAZIRLANMASINA DAĠR TASLAK TEBLĠĞ hazırlanmıģtır. Teknik dosya oluģturulmasının amacı; Üreticilere/Dağıtıcılara, Ġthalatçılara ve Piyasa Gözetimi ve Denetiminden sorumlu olan kiģilere yol göstermek, ilgili teknik düzenlemede belirtilen gereklere uygunluğun değerlendirilmesini ve ürünün tasarımı, üretimi ve iģlevselliğinin anlaģılmasını sağlamaktır.

45 TEKNĠK DOSYANIN ĠÇERĠĞĠ-1 Ürüne ait genel tanımlama, Tasarıma ait çizimler, ürünlerin /üretim prosedürüne iliģkin bilgiler, Ürüne ait teknik Ģartnamelerin listesi ve/veya ilgili direktif Ģartname listesi. Ürünün ilgili direktifte öngörülen temel gerekleri karģılaması için gerekli kalite faktör değerleri, Ürünün Test belge ve raporları, muayeneler BaĢlangıç Tip Deneyi sonuçları raporları (onaylanmıģ kuruluģ tarafından düzenlenen),

46 TEKNĠK DOSYANIN ĠÇERĠĞĠ-2 Varsa kalite güvence sistem belgesi ve/veya fabrika üretim kontrol dokümantasyonu (kalite kontrol planı, laboratuar ekipman listesi, üretim yeri akıģ Ģeması, paketleme ve depolama durumu, ürün izlenebilirliğinin tanımı (piyasa ve depolama dahil), ürünün dıģ etken ve diğer malzemelerle karıģımını engelleyici tedbirler, üretim ve ürün kontrolünün sağlandığı doküman listesi, deney metod listesi) AT uygunluk Belgesi AT uygunluk Beyanı

47 TEKNİK DOSYA Teknik dosya, risk ve öneme uygun bir zaman süresi içinde denetim elemanlarının kullanımına sunulmak üzere hazır bulundurulmalıdır, Ġlk olarak, eğer hazırlanmıģsa, 7 gün içerisinde yetkili piyasa gözetimi ve denetimi birimlerine teknik dosyanın bir özeti sağlanır. Teknik dosyanın özetinin mevcut olmaması güvensizlik Ģüphesi için yeterli bir gerekçe oluģturur. Teknik dokümantasyonun tamamı ancak, güvensizliğin açık olduğu durumlarda talep edilir. Üretici, teknik dosya ve özetini Bayındırlık ve Ġskan Bakanlığı yetkililerinin ulaģabileceği bir web sitesi adresinde yayımlayarak, söz konusu web sitesi adresini ürünü piyasaya sürdüğü irsaliye fiģinde belirtir.

48 AT UYGUNLUK BEYANI Biz, (İmalatçının adı)...(adresi)...aşağıda adı, tipi veya modeli ile seri numaraları verilen ürününün / ürünlerin belirtilen standartlara (veya dokümanlara) uygun olarak... (direktifin/direktiflerin numarası)... sayılı direktifin/direktiflerin gereklerini karşılayacak şekilde ürettiğimizi beyan ederiz. Ürünlerin Adı, Tipi / Modeli, Seri No İlgili standardlar İlgili dokümanlar Tarih ve yer Yetkili Kişinin İmzası ve Kaşe

49 YMY - Önemli Adresler AB Komisyonu CEN EOTA BĠB

50 İlginiz için Teşekkür Ederim Ferhat BEKTAŞER

YÖNETMELİK YAPI MALZEMELERİ YÖNETMELİĞİ (305/2011/AB)

YÖNETMELİK YAPI MALZEMELERİ YÖNETMELİĞİ (305/2011/AB) 10 Temmuz 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28703 Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: YÖNETMELİK YAPI MALZEMELERİ YÖNETMELİĞİ (305/2011/AB) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

ASANSÖR YÖNETMELİĞİ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ASANSÖR YÖNETMELİĞİ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ASANSÖR YÖNETMELİĞİ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; insanların, insan ve yüklerin veya sadece yüklerin taģınmasında kullanılan asansörler ve bunlara

Detaylı

CE Uygunluk İşaretinin Ürüne İliştirilmesine ve Kullanılmasına Dair Yönetmelik

CE Uygunluk İşaretinin Ürüne İliştirilmesine ve Kullanılmasına Dair Yönetmelik CE Uygunluk İşaretinin Ürüne İliştirilmesine ve Kullanılmasına Dair Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik; ürüne "CE" uygunluk işareti

Detaylı

TELSİZ VE TELEKOMÜNİKASYON TERMİNAL EKİPMANLARI YÖNETMELİĞİ (1999/5/AT) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TELSİZ VE TELEKOMÜNİKASYON TERMİNAL EKİPMANLARI YÖNETMELİĞİ (1999/5/AT) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan: TELSİZ VE TELEKOMÜNİKASYON TERMİNAL EKİPMANLARI YÖNETMELİĞİ (1999/5/AT) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

01 Ocak 2002-28 Şubat 2002 tarihleri arası Resmi Gazete'de yayımlanmış bulunan ve Endüstri İlişkileri konularına ilişkin Mevzuat

01 Ocak 2002-28 Şubat 2002 tarihleri arası Resmi Gazete'de yayımlanmış bulunan ve Endüstri İlişkileri konularına ilişkin Mevzuat ÇİMENTO İŞVEREN DERGİSİ 1 Hazırlayan: Av. Füsun Gökçen 01 Ocak 2002-28 Şubat 2002 tarihleri arası Resmi Gazete'de yayımlanmış bulunan ve Endüstri İlişkileri konularına ilişkin Mevzuat R.G. 17 Ocak 2002

Detaylı

Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) El Kitabı Projelerin Çevresel Değerlendirmesi

Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) El Kitabı Projelerin Çevresel Değerlendirmesi Ocak 2009 Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) El Kitabı Projelerin Çevresel Değerlendirmesi ĠÇĠNDEKĠLER SAYFA 1 ÖNSÖZ 6 2 KISALTMALAR LĠSTESĠ 7 3 YÖNETĠCĠ ÖZETĠ 8 4 EL KĠTABININ KAPSAMI 9 4.1 Kapsanan

Detaylı

CE İŞARETİ VE YAPI MALZEMELERİNDE KULLANIMI ÖZET

CE İŞARETİ VE YAPI MALZEMELERİNDE KULLANIMI ÖZET CE İŞARETİ VE YAPI MALZEMELERİNDE KULLANIMI Mustafa K.AYDIN ÖZET Amaç: CE işaretinin uygulanması, onaylanmış kuruluşlar, CE işaretlemesinde Modüler yaklaşım ve Performansın Değişmezliğinin Değerlendirilmesi

Detaylı

SORULARLA DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON MEVZUATI VE UYGULAMALARI

SORULARLA DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON MEVZUATI VE UYGULAMALARI SORULARLA DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON MEVZUATI VE UYGULAMALARI İSTANBUL TİCARET ODASI DIŞ TİCARET ŞUBESİ UYGULAMA SERVİSİ İSMAİL KAYIKÇI 2010 1-) Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon

Detaylı

Belirli Gerilim Sınırları Dahilinde Kullanılmak Üzere Tasarlanmış. Resmi Gazete. Sayı: 24637 (Asıl)

Belirli Gerilim Sınırları Dahilinde Kullanılmak Üzere Tasarlanmış. Resmi Gazete. Sayı: 24637 (Asıl) Belirli Gerilim Sınırları Dahilinde Kullanılmak Üzere Tasarlanmış Elektrikli Teçhizat ile İlgili Yönetmelik (73/23/AT) Resmi Gazete 11.01.2002 Cuma Sayı: 24637 (Asıl) Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: BİRİNCİ

Detaylı

YAPI DENETİMİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

YAPI DENETİMİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ YAPI DENETİMİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete : 05 ġubat 2008/26778 BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 29/6/2001 tarihli ve 4708 sayılı

Detaylı

Ürün Yeni Yaklaşım Direktifleri Hayır, girmiyor CE uygunluk işareti. Onaylanmış Kuruluşa Başvurur Uygunluk Değerlendirmesini Kendi Yerine Getirir

Ürün Yeni Yaklaşım Direktifleri Hayır, girmiyor CE uygunluk işareti. Onaylanmış Kuruluşa Başvurur Uygunluk Değerlendirmesini Kendi Yerine Getirir YENİ YAKLAŞIMA VE ASANSÖR YÖNETMELİĞİNE (95/16/AT) GÖRE UYGUNLUK DEĞERLEDİRMESİ NETİCESİNDE MONTAJCININ VEYA AKSAM İMALATÇISININ CE İŞARETİNE ERİŞİMİ VE ÜRÜNLERİN PİYASAYA ARZI İlyas Menderes BÜYÜKLÜ Sanayi

Detaylı

KAMU ĠHALE GENEL TEBLĠĞĠ ĠÇĠNDEKĠLER

KAMU ĠHALE GENEL TEBLĠĞĠ ĠÇĠNDEKĠLER KAMU ĠHALE GENEL TEBLĠĞĠ ĠÇĠNDEKĠLER BĠRĠNCĠ KISIM Genel Hükümler Birinci Bölüm Amaç, Kapsam ve Dayanak Madde 1- Amaç ve Kapsam Madde 2- Dayanak Ġkinci Bölüm 4734 Sayılı Kamu Ġhale Kanunu Madde 3-4734

Detaylı

ÜRÜNLERE İLİŞKİN TEKNİK MEVZUATIN HAZIRLANMASI VE UYGULANMASINA DAİR KANUN

ÜRÜNLERE İLİŞKİN TEKNİK MEVZUATIN HAZIRLANMASI VE UYGULANMASINA DAİR KANUN 8027 ÜRÜNLERE İLİŞKİN TEKNİK MEVZUATIN HAZIRLANMASI VE UYGULANMASINA DAİR KANUN Kanun Numarası : 4703 Kabul Tarihi : 29/6/2001 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 11/7/2001 Sayı : 24459 Yayımlandığı Düstur

Detaylı

b) Makaslı asansörler gibi sabit raylar boyunca hareket etmese dahi, sabit bir mesafe boyunca hareket eden asansörleri, kapsar.

b) Makaslı asansörler gibi sabit raylar boyunca hareket etmese dahi, sabit bir mesafe boyunca hareket eden asansörleri, kapsar. Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: ASANSÖR YÖNETMELİĞİ (95/16/AT) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; insanların, insan ve yüklerin veya sadece yüklerin

Detaylı

Yapı Malzemeleri Yönetmeliği 305/2011/AB

Yapı Malzemeleri Yönetmeliği 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğinde Temel değişiklik Yapı Malzemeleri Yönetmeliği 305/2011/AB PDDD Sistemleri İmalatçı - Onaylanmış Kuruluş ilişkileri Malzemenin standarda ve mevzuata uygunluğu «Malzemenin

Detaylı

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU ONAYLANMIŞ KURULUŞ ADAYI UYGUNLUK DEĞERLENDİRME KURULUŞLARI İÇİN AKREDİTASYON REHBERİ

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU ONAYLANMIŞ KURULUŞ ADAYI UYGUNLUK DEĞERLENDİRME KURULUŞLARI İÇİN AKREDİTASYON REHBERİ R 10.13 ONAYLANMIŞ KURULUŞ ADAYI UYGUNLUK DEĞERLENDİRME KURULUŞLARI İÇİN AKREDİTASYON REHBERİ Rev.00 02-2012 İÇERİK Bölüm 0. Giriş 1. Kapsam... 2. Referanslar.. 3. Terimler ve Tanımlar.. 4. Akreditasyon

Detaylı

İhale dokümanının her sayfasının onaylanması ve ihale işlem dosyasında muhafazası zorunludur.

İhale dokümanının her sayfasının onaylanması ve ihale işlem dosyasında muhafazası zorunludur. 7- ĠHALE DOKÜMANI HAZIRLANIR. Teknik şartnamede belli bir marka, model, patent, menşei, kaynak veya ürün belirtilemez, belirli bir marka veya modele yönelik özellik ve tanımlamalara yer verilemez. İhale

Detaylı

Yönetmelik. Oyuncaklar Hakkında Yönetmelik. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Yönetmelik. Oyuncaklar Hakkında Yönetmelik. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Sağlık Bakanlığından: Yönetmelik Oyuncaklar Hakkında Yönetmelik Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı; oyuncakların güvenliği ile ilgili olarak yerine getirilecek

Detaylı

ç) BaĢvuru: Tebliğ kapsamında bireysel sulama makine ve ekipman alımları için gerçek ve tüzel kiģiler tarafından yapılan baģvuruyu,

ç) BaĢvuru: Tebliğ kapsamında bireysel sulama makine ve ekipman alımları için gerçek ve tüzel kiģiler tarafından yapılan baģvuruyu, A. TANIMLAR 1. Bu Uygulama Rehberinde geçen; a) Ayni Katkı: BaĢvurusu yapılan yatırımın tamamının gerçekleģtirilmesi için hibeye esas mal alım tutarı dıģında tamamı yatırımcı tarafından karģılanan/karģılanacak

Detaylı

HAZIR AMBALAJLI MAMULLERĠN AĞIRLIK VE HACĠM ESASINA GÖRE NET MĠKTAR TESPĠTĠNE DAĠR YÖNETMELĠK (76/211/AT)

HAZIR AMBALAJLI MAMULLERĠN AĞIRLIK VE HACĠM ESASINA GÖRE NET MĠKTAR TESPĠTĠNE DAĠR YÖNETMELĠK (76/211/AT) Resmi Gazete Tarihi: 10.04.2002 Resmi Gazete Sayısı: 24722 HAZIR AMBALAJLI MAMULLERĠN AĞIRLIK VE HACĠM ESASINA GÖRE NET MĠKTAR TESPĠTĠNE DAĠR YÖNETMELĠK (76/211/AT) BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak,

Detaylı

TIBBÎ CİHAZ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukukî Dayanak ve Tanımlar

TIBBÎ CİHAZ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukukî Dayanak ve Tanımlar Sağlık Bakanlığından: TIBBÎ CİHAZ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukukî Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; insan sağlığında doğrudan veya dolaylı olarak kullanılan tıbbî

Detaylı

KALKINMA AJANSLARI TARAFINDAN SAĞLANAN DESTEKLER İÇİN SATIN ALMA REHBERİ

KALKINMA AJANSLARI TARAFINDAN SAĞLANAN DESTEKLER İÇİN SATIN ALMA REHBERİ KALKINMA AJANSLARI TARAFINDAN SAĞLANAN DESTEKLER İÇİN SATIN ALMA REHBERİ İçindekiler 1. GENEL ÇERÇEVE... 4 1.1. Satın Alma Nedir?... 4 1.2. Satın Alma Stratejisi/Planı... 5 1.3. Temel Satın Alma Kuralları...

Detaylı

SERHAT KALKINMA AJANSI

SERHAT KALKINMA AJANSI T.C BAġBAKANLIK DEVLET PLANLAMA TEġKĠLATI MÜSTEġARLIĞI KALKINMA AJANSLARI TARAFINDAN SAĞLANAN DESTEKLER ĠÇĠN PROJE UYGULAMA REHBERİ SERHAT KALKINMA AJANSI 2010 1 GĠRĠġ... 2 1.1 KAPSAM...2 1.2 YASAL DAYANAKLAR...2

Detaylı

Yönetmelikler Sağlık Bakanlığından: Vücut Dışında Kullanılan Tıbbî Tanı Cihazları Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukukî Dayanak ve Tanımlar

Yönetmelikler Sağlık Bakanlığından: Vücut Dışında Kullanılan Tıbbî Tanı Cihazları Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukukî Dayanak ve Tanımlar Yönetmelikler Sağlık Bakanlığından: Vücut Dışında Kullanılan Tıbbî Tanı Cihazları Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukukî Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı; vücut dışında (in-vitro)

Detaylı

TS EN 1090-1 E GÖRE ÇELİK VE ALÜMİNYUM YAPI İMALATI İÇİN BELGELENDİRME PROGRAMI

TS EN 1090-1 E GÖRE ÇELİK VE ALÜMİNYUM YAPI İMALATI İÇİN BELGELENDİRME PROGRAMI 1. Giriş TS EN 1090-1 E GÖRE ÇELİK VE ALÜMİNYUM YAPI İMALATI İÇİN BELGELENDİRME PROGRAMI Bu belgelendirme programı, GSI SLV-TR nin, TS EN 1090-1 standardına göre çelik ve alüminyum yapı imalatı için belgelendirme

Detaylı

Binalar Sektörü Mevcut Durum Değerlendirmesi Raporu

Binalar Sektörü Mevcut Durum Değerlendirmesi Raporu Binalar Sektörü Mevcut Durum Değerlendirmesi Raporu (2. Taslak Web, Ağustos 2010) Hazırlayan: Tülin Keskin İÇİNDEKİLER YÖNETİCİ ÖZETİ... 1 1. GİRİŞ... 4 2. Sektörün Kısa Tanıtımı... 6 2.1. Binalar ve Emisyonlar...

Detaylı

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI. ÇAY ĠġLETMELERĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ÇAY-KUR) 2013 YILI DENETĠM RAPORU

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI. ÇAY ĠġLETMELERĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ÇAY-KUR) 2013 YILI DENETĠM RAPORU T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI ÇAY ĠġLETMELERĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ÇAY-KUR) 2013 YILI DENETĠM RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı SayıĢtay Kanunu, 08.06.1984 tarih ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname

Detaylı

OTOMATĠK OLMAYAN TARTI ALETLERĠ YÖNETMELĠĞĠ (1) (DeğiĢik baģlık:rg.14/11/2009-27406) (2009/23/AT) BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

OTOMATĠK OLMAYAN TARTI ALETLERĠ YÖNETMELĠĞĠ (1) (DeğiĢik baģlık:rg.14/11/2009-27406) (2009/23/AT) BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 09.03.2007 Resmi Gazete Sayısı: 26457 OTOMATĠK OLMAYAN TARTI ALETLERĠ YÖNETMELĠĞĠ (1) (DeğiĢik baģlık:rg.14/11/2009-27406) (2009/23/AT) BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

Detaylı

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİK ŞARTNAME HAZIRLAMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNERGE

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİK ŞARTNAME HAZIRLAMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNERGE EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİK ŞARTNAME HAZIRLAMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNERGE Onay Tarihi : 07.01.2013 Onay Makamı : Emniyet Genel Müdürü BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Sorumluluk ve Tanımlar

Detaylı

Teknik Dosya İçeriği, Kullanma Klavuzu, CE İşareti. - Ürüne ait teknik şartnamelerin listesi ve/veya ilgili direktif şartname listesi.

Teknik Dosya İçeriği, Kullanma Klavuzu, CE İşareti. - Ürüne ait teknik şartnamelerin listesi ve/veya ilgili direktif şartname listesi. Teknik Dosya İçeriği, Kullanma Klavuzu, CE İşareti Teknik dosya içeriğinde aşağıda belirtilen hususları içerir; - Ürüne ait genel tanımlama, - Tasarıma ait çizimler, ürünlerin /üretim prosedürüne ilişkin

Detaylı