T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI"

Transkript

1 ISSN T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2008/12 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I

2 C LT: 57 SAYI: 2008/12 Türkiye Makaleler s, Haz rlama fiube Müdürlü ü'nce haz rlanmaktad r. Dan flma, elefltiri ve öneriler için haberleflme adresleri: Adres : Millî Kütüphane Baflkanl, Bahçelievler/ANKARA Telefon : (0312) / 7307, 7405, 7407 Fax : (0312) E-Posta : Abone bedelinin yat r lmas gereken hesap numaras : Kültür ve Turizm Bakanl Döner Sermaye Ankara flletme Müdürlü ü Ziraat Bankas Mithatpafla fiubesi Hesap No.: ANKARA/TÜRK YE Y ll k abone bedeli Tek bir say n n fiyat : TL. : 5.00 TL. VOLUME: 57 NUMBER: 2008/12 Bibliography of Articles in Turkish Periodicals has been prepared by the Bibliography Preparation Section. Corresponding address for information, and other inquiries: Address : Turkish National Library, Bahçelievler ANKARA/TURKEY Telephone : (90) 0(312) / 7307, 7405, 7407 Fax : (90) 0 312) Subscription rate must be paid to the indicated account number: Ziraat Bankas Mithatpafla fiubesi (ANKARA/TÜRK YE) Ministry of Culture and Tourism DÖS M Annual Subscription Rate: USD Price of the issue for foreign countries: USD M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I ANKARA

3 SUNUfi lar, bilimsel çal flmalar n vazgeçilmezleri aras nda önemli bir yer tutmaktad r. Bunun önemini kavrayan Milli Kütüphane gerek kurulufl kanunundaki amaçlar, gerekse günümüz araflt rmac lar n n ihtiyaçlar do rultusunda 1952 y l ndan bu yana bilimsel ve kültürel içerikli dergilerde yer alan makalelerden oluflan ulusal nitelikli Türkiye Makaleler s n kullan c lar n yarar na sunmaktad r y l na kadar yaln zca bas l olarak ulafl labilen bibliyografik künyeler, 1995 y l na ait say lardan itibaren internet ortam nda; 2003 y l ndan sonra teknolojinin bizlere sa lad imkanlar çerçevesinde araflt rmac lar n bilgiye daha h zl ulaflmas n sa lamak amac yla CD ortam nda hizmete sunulmaktad r. Arama-tarama program ve PDF format yla hizmete sunulan bu çal flman n araflt rmac lar m za kolayl klar sa lamas en büyük temennimizdir. Milli Kütüphane olarak yeni projelerle de erli bilim adam ve araflt rmac lar m za daha iyi hizmetler sunmak dile iyle. Tuncel ACAR Milli Kütüphane Baflkan III

4 PRESENTATION Bibliographies have a significant place among the most important elements of scientific studies. The National Library is well aware of this fact, and in enformity with the objectives set fath by the Establishment Act, as well as to meet the requirements of the researchers the Library has been published the Bibliography of Articles in Turkish Periodicals. The periodicals scanned for this purpose deal with scientific and cultural subjects. Bibliographical records, which were available only in written forms until 1995, started to be offered in Internet environment from this date on. After 2003, due to the technological developments, they are put to service on CD forms with a view to ensure the researchers easy access to information more rapidly. We hope this work, which is put to service with the search features and in PDF format, will provide facilities to the researchers. After the realizations of new projects, we, as the National Library, aim to offer even better services to our eminent scholars and researchers. Tuncel ACAR President of the National Library IV

5 ÖNSÖZ TÜRK YE MAKALELER B BL YOGRAFYASI (TMB), araflt rmac lara çal flmalar nda kolayl k sa lamak, araflt rma konular ile ilgili bilgiye ulaflmalar nda yard mc olmak amac yla 1952 y l ndan bu yana aral ks z olarak Millî Kütüphane taraf ndan yay nlanmaktad r. TMB, Millî Kütüphane'ye gönderilen bilimsel ya da kültürel a rl kl dergilerden seçilmifl makaleleri kapsar TMB ayl k olarak yay nlanmaktad r. TMB, 1993 Ocak fasikülünden itibaren yeni bir bilgisayar program yla haz rlanmaya bafllanm flt r. Düzeni Dewey Onlu S n flama Sistemine göredir Ocak fasikülünden itibaren konu numaralar Dewey Onlu S n flama Sistemi 20. edisyonun 2. özetine, makalelerin bibliyografik kimlikleri ise ait olduklar konu numaras alt nda yazar soyad na, yazar yoksa ya da üçten fazla yazara sahipse makale ad na göre alfabetik olarak verilmektedir. ki veya daha fazla konu numaras na sahip bibliyografik kimlikler eriflilebilirli i kolaylaflt rmak amac yla ilgili bölümlerde yinelenmektedir. Fakat gönderme yap lan bibliyografik kimliklerin bafl nda konu ve s ra numaralar yer almaz. Baz konularda yer alan makalelerin yo unlu u nedeniyle daha ayr nt l s n fland r lm flt r: 297 slâm ve slâm'dan kaynaklanan dinler 355 Askerlik bilimi Türkiye co rafyas Türkiye tarihi Biyografya konusundaki makalelerin (Konu numaras 920 olanlar) bibliyografik kimlikleri, ait olduklar konu numaras alt nda köfleli parantez içinde biyografisi verilen kiflinin soyad na, meslek gruplar nda ise meslek grubuna göre alfabetik olarak verilmektedir. Süreli Yay nlardaki makalelerin bibliyografik kimlikleri verilirken flu s ra izlenir: lk konu numaras (konuya ait makalenin s ra nosu) Yazar n soyad, ad. Makalenin ad (varsa çeviren, derleyen gibi katk da bulunanlar n ad ) Makalenin yer ald süreli yay n n ad Cilt veya y l bilgisi (say ) ay. y l, sayfa numaralar. Notlar Süreli Yay n n Millî Kütüphane yer numaras lk konu numaras, varsa di er konu numaralar Her fasiküle iliflkin YAZAR ADLARI D Z N, MAKALE ADLARI D Z N ve TARANAN YAYINLAR D Z N haz rlanmaktad r. Yazar adlar ve makale adlar dizinlerinden bibliyografik künyeye eriflim konu numaras ve ait oldu u s ra numaras yla sa lanmaktad r. Y ll k yazar adlar ve makale adlar dizinlerinden bibliyografik künyeye eriflim, konu numaras n n yan nda parantez içinde romen rakam ile verilen fasikül numaras ve ait oldu u konunun s ra numaras ile sa lanmaktad r y l na ait fasiküllerden itibaren Türkiye Makaleler s, CD ortam nda ayl k olarak üretilmeye bafllanm flt r. Ayr ca y ll k dizinle birlikte y ll k olarak da haz rlanmas planlanmaktad r. V

6 INTRODUCTION BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS (TMB) has been published by the National Library of Turkey since 1952 without any interruption, in order to facilitate easy access to information by the researchers. TMB includes articles selected from the scientific, cultural, educational and other important periodicals received by the National Library. It is published monthly. With the introduction of the new computer program, automated version of the January 1993 issue was published and the application of the same procedure continues at present time. The system of TMB is in accordance with the Dewey Decimal Classification System. Beginning from the January 1994 issue subject numbers are assigned according to the 2 nd summary of 20 th edition (DDC 20) of the Dewey Decimal Classification System. The bibliographical records of articles are entered alphabetically under the surname of the author and under the corresponding subject number. In the case of non availability of the author's name, or if there are more than three authors the record is entered under the title of the article. To provide easy access, bibliographic records with two or more subject numbers are also given in corresponding sections. But there are no subject and record numbers on the referred bibliographic records. In some areas subject numbers are in more detail due to the availability of great number of articles. Examples to these kind of areas are shown below: 297 Islam and religions originating in it 355 Military science Geography of Turkey History of Turkey Bibliographic records of articles about biography (under subject number 920) are arranged in alphabetical order in bracket under the related subject number with the surname of the person whose biography is presented, and in case of professions according to the professional groups. When cataloging articles information is entered in the following order: Issue no./year The initial subject number (plus sequence number of the initial subject number) Surname and the name of the author Title of the article (if available, names of contributors such as translator, compiler) Name of the periodical in which the article published Information about volume and date (month, year, page numbers, notes) Periodical's stock number in the library Initial subject number, if available other subject numbers INDEX OF AUTHOR NAMES, INDEX OF ARTICLE TITLES and the INDEX OF INCLUDED PUBLICATIONS are prepared for each issue. Access from the INDEX OF AUTHOR NAMES and the INDEX OF ARTICLE TITLES to bibliographic records is provided through subject numbers and their sequence numbers. Access from the ANNUAL INDEX OF AUTHOR NAMES and the INDEX OF ARTICLE TITLES is provided through issue numbers, given with Roman numerals next to subject number, and sequence number. Bibliography of Articles in Turkish Periodicals has been produced in CD format and monthly since the begining of Furthermore, it is planned to be published annually together with annual index. VI

7 000 GENEL KONULAR KÜTÜPHANE VE B LG LEND RME GENEL SÜREL YAYINLAR VE D Z NLER GENEL KURULUfiLAR VE MÜZEC L K HABER ORTAMLARI, GAZETEC L K FELSEFE VE PS KOLOJ METAF Z K (SPEKÜLAT F FELSEFE) EP STEMOLOJ, NEDENSELL K, NSANLIK PS KOLOJ MANTIK ET K (AHLAK FELSEFES ) ANT K, ORTAÇA, DO U FELSEFES MODERN BATI FELSEFES D N HIR ST YAN D NB L M HIR ST YAN SOSYAL D NB L M HIR ST YANLIK DIfiINDAK D NLER slâm ve slâm'dan kaynaklanan dinler TOPLUM B L MLER S YASAL B L MLER EKONOM HUKUK KAMU YÖNET M Askerlik bilimi TOPLUMSAL H ZMETLER VE DERNEKLER E T M T CARET, LET fi M, TAfiIMACILIK GELENEKLER, GÖRGÜ, HALKB L M D L VE D LB L M TÜRK D L D ER D LLER DO A B L MLER VE MATEMAT K MATEMAT K ASTRONOM VE LG L B L MLER F Z K K MYA VE LG L B L MLER YER B L MLER PALEONTOLOJ PALEOZOOLOJ YAfiAM B L MLER B TK B L MLER (BOTAN K B L MLER) ZOOLOJ B L MLER (HAYVANB L MLER ) TEKNOLOJ (UYGULAMALI B L MLER)...66 TIP B L MLER TIP MÜHEND SL K VE LG L filer TARIM VE LG L TEKNOLOJ LER EV EKONOM S VE A LE YAfiAMI YÖNET M VE YARDIMCI H ZMETLER K MYA MÜHEND SL...123

8 670 MALAT BEL RL ÜRÜNLER N MALATI B NALAR SANATLAR GÜZEL SANATLAR KENT VE PEYZAJ SANATLARI M MARLIK PLAST K SANATLAR HEYKELTRAfiLIK Ç ZG SANATLARI VE DEKORAT F SANATLAR RES M SANATI VE RES MLER FOTO RAFÇILIK VE FOTO RAFLAR MÜZ K D NLENCE, E LENCE VE GÖSTER SANATLARI EDEB YAT VE RETOR K TÜRKÇE EDEB YAT CERMEN (TEUTON K) D LLER EDEB YATI LAT N KÖKENL D LLER EDEB YATI TALYANCA, RUMENCE EDEB YAT D ER D LLER N EDEB YATI CO RAFYA VE TAR H CO RAFYA VE SEYAHAT Türkiye Co rafyas B YOGRAF, fiecere, N fianlar ( NS GN A) 'A KADAR ESK ÇA TAR H GENEL AVRUPA TAR H BATI AVRUPA GENEL ASYA TAR H UZAKDO U Türkiye Tarihi...144

9 000 GENEL KONULAR Çavuflo lu, Mehmet. Finansal Giriflimcilik Aç s ndan Elektronik Finansal Arama Motorlar n n Önemi ve Türkiye'deki Uygulamalar. Giriflimcilik ve Kalk nma Dergisi 3(2) , ss. Türkçe ve ng. özet SA SA , , (2) At lgan, Do an - Cemal Atakan - Burcu Bulut. Türkçe Kütüphanecilik Dergilerinin At f Analizi. Türk Kütüphanecili i 22(4) , ss. Türkçe ve ng. özet. Sadio lu, U ur. Meclis'te E-Devlet: 020 (3) Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Bilgi At lgan, Do an. Türkiye'de Üniversite ve letiflim Teknolojileri Kullan m. Kütüphanelerinin Tarihi. Türk Hacettepe Üniversitesi ktisadi ve Kütüphanecili i 22(4) , dari Bilimler Fakültesi Dergisi ss. 26(2) , ss. Türkçe 1987 SA 57 ve ng. özet SA , (4) OPAC Kullan c lar n n Bilgi Arama Türky lmaz, Ali - Coflkun Özkan. Müflteri Memnuniyet ndeks Modelinde Yapay Sinir A lar Kullan m. TÜ Dergisi/d: Mühendislik 7(6) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , 000 Y lanc, F. Münevver - Birol Y ld z. Control Risk Assessment in Auditing: Artificial Neural Network Approach. ktisat flletme ve Finans 23(273) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , KÜTÜPHANE VE B LG LEND RME 020 (1) 020 (7) Acar, Tuncel. Millî Kütüphane Baflkan Tuncel Acar ile "Millî Haf zam z Millî Kütüphane" [Söylefli] Konuflan: Ayfer Balaban, Diyanet (216) , ss SC SA , 930. ss. Stratejilerinin Analizi. Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi 25(2) , ss. Türkçe ve ng. özet SB (5) Rukanc, Fatih. Osmanl Devleti'nde Arflivcilik Çal flmalar. Türk Kütüphanecili i 22(4) , ss SA , (6) Sefercio lu, Necmeddin. Prof. Dr. Osman Ersoy Üzerine. Türk Yurdu 28(256) , ss SB , 920 Üreten, Hüseyin. Antikça Anadolu'sunda Bir Kültür Merkezi Pergamon-Kraliyet-Kütüphanesi. Türk Kütüphanecili i 22(4) , ss. 1

10 Zekiyev, mameddin. lk Azerbaycan-Türk Gazetesi "Ekinçi"de Kitap ve Kütüphane Meseleleri. Türk Dünyas ncelemeleri Dergisi 8(2) 2008, ss. Türkçe ve ng. özet. Koyuno lu, Hüsnü. Almay p Verenler: Vak f Kuranlar. Diyanet (216) , ss SC 6 297, SA 49 Yaz c, Nesimi. nanc n Aksiyon 070, 020 Hâline Dönüflmesine Bir Örnek Vak flar m z. Diyanet (216) , 4-8. ss. 050 GENEL SÜREL YAYINLAR VE D Z NLER 1969 SC 6 297, 060 At lgan, Do an - Cemal Atakan - Burcu Bulut. Türkçe Kütüphanecilik Dergilerinin At f Analizi. Türk Kütüphanecili i 22(4) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , (1) Gurbeto lu, Ali. II. Meflrutiyet'te Çocuk Haklar Alan nda Bir Dergi: "Musavver Hukuk-i Etfal" Ankara Üniversitesi E itim Bilimleri Fakültesi Dergisi 41(Özel say : 40. Y l) 2008, ss. ng. ve Türkçe özet SA , GENEL KURULUfiLAR VE MÜZEC L K Altuntafl, Halil. Vakit yahut Dünyal klar Ebedilefltirmek. Diyanet (216) , ss SC 6 297, (1) Karaman, Fikret. Diyanet Vakf n n Dünü ve Bugünü. Diyanet (216) , ss SC HABER ORTAMLARI, GAZETEC L K 070 (1) Zekiyev, mameddin. lk Azerbaycan-Türk Gazetesi "Ekinçi"de Kitap ve Kütüphane Meseleleri. Türk Dünyas ncelemeleri Dergisi 8(2) 2008, ss. Türkçe ve ng. özet SA , FELSEFE VE PS KOLOJ 100 (1) Alkan, Mehmet Ö. lk Matbu Felsefe Kitab ve Krikor Kumaryan. Toplumsal Tarih (180) , ss SB (2) Ellison, David. Kierkegaard: fiiirsel Yaflant n n Tutumlulu u Üzerine. ngilizceden çeviren: Mehmet Bar fl Albayrak, Cogito (57) 2008, ss SA , 190 2

11 100 (3) 150 PS KOLOJ Küpeli, Yusuf. "Bilim Bilim Olmaktan Ç k yor" Evrensel Kültür (204) , ss SB , 370 Altuntek, N. Serpil. Benlik ve Kültür: Namus Kavram na Simgesel- Biliflsel Bir Yaklafl m. Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi 25(2) , ss. Türkçe ve ng. özet SB , (4) Turan, Halil. MEB'in Tasla ile lgili De erlendirmeler. Evrensel Kültür (204) , ss SB , (1) Bat gün, Ayflegül Durak. ntihar 110 METAF Z K (SPEKÜLAT F FELSEFE) 110 (1) Ökten, Kaan H. Varl k ve Zaman Sinopsisi. Cogito (57) 2008, ss SB SA , , 190 Olas l ve Cinsiyet: letiflim Becerileri, Yaflam Sürdürme Nedenleri, Yaln zl k ve Umutsuzluk Aç s ndan Bir nceleme. Türk Psikoloji Dergisi 23(62) , ss. Türkçe ve ng. özet. Su, Süreyya. Yücenin Postmodern çerimleri. Cogito (57) 2008, ss SA , EP STEMOLOJ, NEDENSELL K, NSANLIK Demir, Halis - Resul Usta - Tarhan Okan. çsel Pazarlaman n Örgütsel Ba l l k ve fl Tatminine Etkisi. Hacettepe Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Dergisi 26(2) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , (1) 150 (2) Arslan, Abdurrahman. Phenomenal/Contingency; ya da Sabra Davet Eden Hakikat. Birikim ( ) , ss SB SB , Kasar, Veysel. smail Fenni Ertu rul ve Baz Ça dafllar na Göre Ruhun Bekas ve Ahiret. Harran Üniversitesi lâhiyat Fakültesi Dergisi 13(20) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , , Duygu Durum De iflimlemelerinin Otobiyografik Bellek Üzerindeki Etkileri. Türk Psikoloji Dergisi 23(62) , ss. Türkçe ve ng. özet. 150 (3) Gürbüz, Sait. fl Tatmini ve Adalet Alg s n n Örgütsel Vatandafll k Davran fl na Etkisi. Amme daresi Dergisi 41(4) , ss. Türkçe ve ng. özet SA 170

12 150 (4) 150 (8) Ikier, Simay. Bellek Engellenmesi Ölçen Malzemelerin Türkçe'de Oluflturulmas Çal flmas. Türk Psikoloji Dergisi 23(62) , ss. Türkçe ve ng. özet SB SB , 300 Yeniçeri, Zuhal - Ali Dönmez. Terörizm ve Terörist Alg s : Silah Kimin Tuttu u Ne Kadar Etkili? Türk Psikoloji Dergisi 23(62) , ss. Türkçe ve ng. özet. 150 (5) 160 MANTIK Irak, Metehan. nsanlar n Bellek Hakk ndaki nançlar Araflt rma 160 (1) Sonuçlar yla Tutarl m d r? Türk Psikoloji Dergisi 23(62) , ss. Türkçe ve ng. özet SB (6) 1996 SA 61 Songür, Nefle - H. Nejat Bas m Harun fieflen. Örgütsel Vatandafll k Davran fl nda Adalet Alg s n n Öncüllük Rolü. Amme daresi Tando an, Dergisi 41(4) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , 300 Demir, Necati. Adab- Sedat'taki Tart flma Örneklerinden Baz lar n n Modern Mant k'taki Tart flma Mant Çizelgesi çinde Uygulanmas. Cumhuriyet Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi (12) 2008, ss. Türkçe ve ng. özet. Cüneyd. Bir Sorgulama Denemesi: nsan, Tanr ve Yaflam. Türk Dili Dergisi 22(129) , ss SA , (7) fiahin, Nesrin Hisli - Aziz Onur - H. Nejat Bas m. ntihar Olas l n n, Öfke, Dürtüsellik ve Problem Çözme Becerilerindeki Yetersizlik ile Yordanmas. Türk Psikoloji Dergisi 23(62) , ss. Türkçe ve ng. özet SB SB ET K (AHLAK FELSEFES ) 170 (1) Önsöz, Cihat. Geliflen fl Dünyas ve fl Ahlak. E itim Yaz lar 9(15) , ss. Top, Fadime Üstüner. Zihinsel Engelli Çocu u Olan Ailelerin Yaflad Sorunlar n ncelenmesi. Öz-Veri 5(2) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , (2) Özdemir, Süleyman. fl Ahlâk Kavram, Kaynaklar ve fl Yaflam nda fl Ahlâk na Ayk r Tutum ve Davran fllar. E itim Yaz lar 9(15) , ss SB

13 Sala, Salih - Nesrin Çobano lu. Adlî Bilimlerde Veri Mahremiyeti ve Etik. Adli Bilimler Dergisi 7(4) , ss. Türkçe ve ng. özet SB , SA , (3) Tükenmez, N. Mine - Nilgün Kutay - G. Cenk Akkaya. Türkiye'deki Muhasebe Meslek Mensuplar n n Etik Karar Al mlar nda Çok Boyutlu Etik Ölçe inin Geçerlili i Üzerine Bir Araflt rma. ktisat flletme ve Finans 23(273) , ss. ng. ve Türkçe özet SA ANT K, ORTAÇA, DO U FELSEFES 180 (1) Ar can, M. Kaz m. bn Rüfld'ün Hakikat Ö retisi: 'Çifte Hakikat' ve 'Hakikatin Birli i' Tart flmas. Cumhuriyet Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi (12) 2008, ss. Türkçe ve ng. özet SA (2) Ayd n, brahim Hakk. bn Sinâ'da Erdemli Yaflam. Atatürk Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi (29) 2008, ss. Türkçe ve ng. özet SA SA (3) 180 (8) Behler, Ernst. Antikça da roninin Ortaya Ç k fl. Frans zcadan çeviren: Orçun Türkay, Cogito (57) 2008, ss SA SA (4) Bozkurt, Birgül. bn Seb'in, Hayat, lmî Kiflili i ve Eserleri. Cumhuriyet Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi (12) 2008, ss. Türkçe ve ng. özet. 180 (5) Bulut, Nihat. Eski Yunan'dan Ayd nlanma Ça na nsan Onuru Kavram n n Geliflimine Genel Bir Bak fl. Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 12(3-4) , ss SA , (6) Demiralp, O uz. Alttan Dalma. Cogito (57) 2008, ss SA , 800 K l ç, Savafl. roni, stihza, Alaysama. Cogito (57) 2008, ss SA , (7) Terkan, Fehrullah. Revisiting the Conflict Between Religion and Philosophy in Islam: Al-Ghazâlî's Diagnosis of Onto-Theology and Ibn Rushd's Prescription. Journal of Islamic Research 1(2) , ss. Yavuz, Zikri. Divine Knowledge and Human Freedom. Journal of Islamic Research 1(2) , ss. 5

14 190 MODERN BATI FELSEFES 190 (6) Lang, Berel. roninin S n rlar. ngilizceden çeviren: fieyda Öztürk, Cogito (57) 2008, ss SA (1) Behler, Ernst. Modern roniden Postmodern roniye. Frans zcadan çeviren: Orçun Türkay, Cogito (57) 2008, ss SA (7) 190 Owens, John. roninin Yapt r mlar : Rorty'de roni, Otonomi ve Olumsall k. 190 (2) Cebeci, O uz. Tarihsel Bir Perspektif Üzerinden roni Tür ve Tekniklerin Geliflimi ve Baz Uygulama Örnekleri. Cogito (57) 2008, ss SA , 800 Ellison, David. Kierkegaard: fiiirsel Yaflant n n Tutumlulu u Üzerine. ngilizceden çeviren: Mehmet Bar fl Albayrak, Cogito (57) 2008, ss SA , 190 ngilizceden çeviren: Ayfle D. Temiz, Cogito (57) 2008, ss SA Ökten, Kaan H. Varl k ve Zaman Sinopsisi. Cogito (57) 2008, ss SA , (8) Öymen, Örsan K. Nietzche'nin Pusulas. Cogito (57) 2008, ss. 190 (3) 1996 SA 12 Genç, Mehmet Sabri. Emil Michel 190 Cioran ve Metafiziksel roni. Cogito (57) 2008, ss. 190 (9) 1996 SA 12 Su, Süreyya. Yücenin Postmodern 190, 850 çerimleri. Cogito (57) 2008, ss SA (4) 190, 110 Gümüfl, Adnan. Millî Felsefe. Evrensel Kültür (204) , ss SB D N (1) 190 (5) Tando an, Cüneyd. Bir Sorgulama Jankelevitch, Vladimir. Kendisine Denemesi: nsan, Tanr ve Yaflam. Dönük roni: Dokunup Geçme Sanat. Türk Dili Dergisi 22(129) Frans zcadan çeviren: Orçun Turkay, , ss. Cogito (57) 2008, ss SA SA , 160 6

15 230 HIR ST YAN D NB L M 297 (2) Akdemir, Hikmet. Kur'an Aç s ndan 230 (1) Macit, Nadim. Dualist Teo- Stratejinin Bat Ekseni: Fener Patrikhanesi-Ekümenik Patrik Meselesi ve Bizans Politikas. 21. Yüzy l 2(4) , ss. Ekolojik Denge ve Avlanma. Harran Üniversitesi lâhiyat Fakültesi Dergisi 13(20) , ss SA SA , (3) Akdemir, Hikmet. Seyf Ayetiyle 260 HIR ST YAN SOSYAL D NB L M 260 (1) Duranl, Muvaffak. Saha (Yakut) Türklerinin Hristiyanlaflt r lma Sürecine Genel Bir Bak fl. Türk Dünyas ncelemeleri Dergisi 8(2) 2008, ss. Türkçe ve ng. özet SA HIR ST YANLIK DIfiINDAK D NLER Katar, Mehmet. Ethnically or Religiously Chosen? A Survey on Israelites Being a Chosen Nation. Journal of Islamic Research 1(2) , ss. ng. özet SA , slâm ve slâm'dan kaynaklanan dinler 297 (1) Ak, Ahmet. Risâle fî Beyâni Gürûhi Ehli'd-Dalâl ve Makâlâtihim Adl Eserin Mâturîdî'ye Aidiyeti Meselesi ve Risalede Mezheplerin Tasnifi. Cumhuriyet Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi (12) 2008, ss. Türkçe ve ng. özet SA Mensuh Oldu u ddia edilen Ayetler Üzerine Bir nceleme. Harran Üniversitesi lâhiyat Fakültesi Dergisi 13(20) , ss. Türkçe özet SA (4) Aksu, Ali. slam'da Da'vet ve Da'vet Kitaplar Üzerine Baz Mülahazalar. Cumhuriyet Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi (12) 2008, ss. Türkçe ve ng. özet SA (5) Aksu, Ali. Nehcü'l Belâgâ'da Hz. Ali'nin Baz Tavsiye ve Uyar lar. Cumhuriyet Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi (12) 2008, ss. Türkçe ve ng. özet SA (6) Alemdar, Yusuf. Oryantalistlerin Kurrâ'ya Yaklafl mlar. Cumhuriyet Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi (12) 2008, ss. Türkçe ve ng. özet SA , 300

16 297 (7) Kaynaklar - bn Vehb ve Muhâsibînin Altuntafl, Halil. Vakit yahut Eserleri Üzerine Karfl laflt rmal Bir Dünyal klar Ebedilefltirmek. Diyanet Tahlil- Cumhuriyet Üniversitesi (216) , ss. lahiyat Fakültesi Dergisi (12) 1969 SC 6 297, , ss. Türkçe ve ng. özet. 297 (8) Apak, Adem. Ensar' n Efendisi Ubey B. Ka'b (r.a.) Diyanet (216) , ss SC (9) Arslantafl, Nuh. Abbâsîler ve Fât mîler Döneminde Yahudilerin Cemaat Mahkemeleri. Belleten 72(265) , ss SA , (10) Ayd n, M. fievki. Bireyin Kendi Dindarl n Oluflturma Sorumlulu u SA Diyanet (216) , ss SA SC 6 810, (14) Çelik, sa. Kâdirîyye Tarîkat Hâlisiyye fiubesinin Kurucusu fieyh Abdurrahman Hâlis Kerkükî. Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araflt rmalar Enstitüsü Dergisi 15(38) 2008, ss. Türkçe ve ng. özet SA , 920 Çetin, Abdülbaki. XVII. Yüzy l Mevlevî fiairlerinden 'Abîrî ve ki Eseri. Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araflt rmalar Enstitüsü Dergisi 15(38) 2008, ss. Türkçe ve ng. özet. 297 (15) 297 (11) Deniz, Gürbüz. Hayy Ibn Yaqzan and Bahçekap l, Nedim. Fiqh Voor its Qur'anic References. Journal of Islamitische Minderheden in Europa: Islamic Research 1(2) , Problemen en Oplossingen. Journal ss. of Islamic Research 1(2) , ss SA (12) Coflkun, Selçuk. "Bana Arz Olundu" Kal b yla Rivâyet Edilen Hadîsler ve Anlam. Atatürk Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi (29) 2008, ss. Türkçe ve ng. özet SA (13) Çal flkan, smail. Tefsir Usûlü'nün Oluflum Sürecinde lk Yaz l SA (16) Dilek, Mehmet. Hadislerde Hayvan Bedenlerine Eziyete Engel Olma Örnekleri. Harran Üniversitesi lâhiyat Fakültesi Dergisi 13(20) , ss SA Dönmez, Mustafa. L'acquisition du Sentiment Religieux par L'education Islamique Chez L'enfant (Concepts et Pratiques) Journal of Islamic

17 Research 1(2) , 297 (22) ss. Kalay, fierafeddin. slam F k h nda 2008 SA 28 sraf ve Zekat. E itim Yaz lar 370, 297 9(15) , ss. 297 (17) 2001 SB 28 Erken, Erhan. Hisbe Teflkilat ndan 297 Odalara. E itim Yaz lar 9(15) , ss. 297 (23) Karagöz, smail. Besmele'nin S rr 2001 SB 28 "Rahman ve Rahim Olan Allah' n 297, 330 Ad yla" Diyanet (216) , ss. 297 (18) 1969 SC 6 Erul, Bünyamin. Muhammad (Pbuh) and the Body Language. Journal of 297 Islamic Research 1(2) , ss SA (19) Ess, Josef van. Mu'tezile: slâm n Ak lc Yorumu. Çeviren: Veysel Kasar, Harran Üniversitesi lâhiyat Fakültesi Dergisi 13(20) , ss SA (20) Göktafl, Vahit. Kur'an'da Bilgi ve Bilginin Kaynaklar. Harran Üniversitesi lâhiyat Fakültesi Dergisi 13(20) , ss. Türkçe ve ng. özet SA (21) Göztepe, Yüksel. Hâl ve Makâm n Analizine Yönelik lk Giriflimler. Cumhuriyet Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi (12) 2008, ss. Türkçe ve ng. özet SA (24) Kasar, Veysel. smail Fenni Ertu rul ve Baz Ça dafllar na Göre Ruhun Bekas ve Ahiret. Harran Üniversitesi lâhiyat Fakültesi Dergisi 13(20) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , (25) Katar, Mehmet. Ethnically or Religiously Chosen? A Survey on Israelites Being a Chosen Nation. Journal of Islamic Research 1(2) , ss. ng. özet SA , (26) Kelefl, Ekrem. Hac Olmak Hac Kalmak. Diyanet (216) , ss SC (27) K l ç, Ünal. Hz. Ali'nin fiehirlerin darecileriyle lgili Politikalar. Cumhuriyet Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi (12) 2008, ss. Türkçe ve ng. özet SA

18 297 (28) 297 (34) Koyuno lu, Hüsnü. Almay p Verenler: Vak f Kuranlar. Diyanet (216) , ss SC 6 297, (29) Kumbasar, H. Murat. Dilencilikle Mücadelede Bayburt Örne i. Atatürk Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi (29) 2008, ss. Türkçe ve ng. özet SA (30) Kurt, Hüseyin. El-Bârikât'ta Zikir ve Duan n Psikolojik Boyutu. Harran Üniversitesi lâhiyat Fakültesi Dergisi 13(20) , ss SA (31) Menekfle, Ömer. Kurban: Allah'a Yak n Olma Çabas. Diyanet (216) , ss SC Özköse, Kadir. Ahmed Zerrûk, Hayat ve Tasavvufî Düflüncesi. Cumhuriyet Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi (12) 2008, ss. Türkçe ve ng. özet SA , (35) fiahin, Sami. Sünneti Anlama ve Yorumlamada Sahabîlerin Farkl Davran fllar na Baz Örnekler. Cumhuriyet Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi (12) 2008, ss. Türkçe ve ng. özet SA fiengün, Necdet. Hz. Fât ma Mevlidi ve Vesîletü'n-Necât ile Mukayesesi. Cumhuriyet Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi (12) 2008, ss. Türkçe ve ng. özet SA , (32) Önal, Recep. Kur'an'da mânî ve Ahlâkî Bir Tav r Olarak Sab r. Cumhuriyet Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi (12) 2008, ss. Türkçe ve ng. özet SA (33) Özger, Yunus. Sadrazam Kara brahim Pafla Vak flar. Tarih ncelemeleri Dergisi 23(2) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , (36) fiulul, Kas m. slam Düflüncesinde Metin Tenkidi. Harran Üniversitesi lâhiyat Fakültesi Dergisi 13(20) , ss. ng. özet SA (37) Tan, Muzaffer. On the Ismaili Understanding of History: A Doctrine of Cyclical Time. Journal of Islamic Research 1(2) , ss. ng. özet SA

19 297 (38) Görevlileri. Harran Üniversitesi Tektafl, Musa. Medine için lâhiyat Fakültesi Dergisi 13(20) Muhabbetnâme. Diyanet (216) , ss. Türkçe özet , ss SC SA Togayhan, Abdurrahman. Günümüz Paralel Nusayrîlik nanc na Yans yan Senkretizmin Temel Formlar : Mersin Karaduvar Mahallesi Örne i. Harran Üniversitesi lâhiyat Fakültesi Dergisi 13(20) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , 297 Y ld z, Alim. fiakir Ahmed Pafla'n n "Tertîb-i Nefîs" Mesnevîsi. Cumhuriyet Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi (12) 2008, ss. Türkçe ve ng. özet SA , TOPLUM B L MLER 300 (1) Ad yaman, A. Kadir. S n rs z 297 (39) Tüketim ve Aile. E itim Yaz lar Tritton, Arthur Stanley. Allah' n 9(15) , ss. Kelam. Çeviren: Sinan Öge, Atatürk Üniversitesi lahiyat Fakültesi 2001 SB 28 Dergisi (29) 2008, ss. 300, SA 18 Alemdar, Yusuf. Oryantalistlerin 297 Kurrâ'ya Yaklafl mlar. Cumhuriyet Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi (12) 2008, ss. Türkçe ve ng. özet. 297 (40) Yaz c, Nesimi. nanc n Aksiyon Hâline Dönüflmesine Bir Örnek Vak flar m z. Diyanet (216) , 4-8. ss SC 6 297, (41) Y ld z, Abdullah. Tulaka Sahabiler ve Hadis Rivayeti Olanlar. Harran Üniversitesi lâhiyat Fakültesi Dergisi 13(20) , ss SA (42) Y ld z, Abdulvahap. 135/313 Nolu fier'iye Siciline Göre XVIII. As rda Diyarbak r'da Bulunan Cami ve SA , (2) Altuntek, N. Serpil. Benlik ve Kültür: Namus Kavram na Simgesel- Biliflsel Bir Yaklafl m. Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi 25(2) , ss. Türkçe ve ng. özet SB , (3) Ar kan, Metin. Küreselleflme ve Millî Kimlik Aç s ndan Somut Olmayan Kültürel Miras n Korunmas. Türk Dünyas ncelemeleri Dergisi 8(2) 2008, 1-8. ss. Türkçe ve ng. özet SA , 720

20 Arslan, Abdurrahman. Phenomenal/Contingency; ya da Sabra Davet Eden Hakikat. Birikim ( ) , ss SB , 300 Arslantafl, Nuh. Abbâsîler ve Fât mîler Döneminde Yahudilerin Cemaat Mahkemeleri. Belleten 72(265) , ss. 300 (6) Boylu, Ayfer Ayd ner - R. Günsel Terzio lu. Ailelerin Yaflam Kalitelerini Etkileyen Baz Subjektif Göstergelerin ncelenmesi. Hacettepe Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Dergisi 26(2) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , SA (7) 297, 300 Bulut, Hülya. Fatma Aliye ve Halide 300 (4) Ayd n, Rabiya. Âraf' n Krizleri Kad n n Ekonomik Özgürlü ü. E itim Yaz lar 9(15) , ss. Edip Ad var'da Gündelik Hayat Ritimleri. Evrensel Kültür (204) , ss SB , SB , 330 Ceylan, Cengiz. Ailenin Bak r, Onur. Müzi in Endüstrileflmesine ve Yabanc laflmaya Karfl Yaflas n 'Sesin Hafifli i'!. Evrensel Kültür (204) , ss SB , 300 Bat gün, Ayflegül Durak. ntihar Olas l ve Cinsiyet: letiflim Becerileri, Yaflam Sürdürme Nedenleri, Yaln zl k ve Umutsuzluk Aç s ndan Bir nceleme. Türk Psikoloji Dergisi 23(62) , ss. Türkçe ve ng. özet SB , (5) Bilge, Ayflegül - Zehra Baykal. Zihinsel Engelli Bireyler ve Cinsellik. Öz-Veri 5(2) , ss. Türkçe ve ng. özet SA Kurulmas nda ve Sürdürülmesinde Ekonomik Etkiler ve Sonuçlar. E itim Yaz lar 9(15) , ss SB , (8) Çeçener, H. Besim. Sadullah Pafla ve Yal s Kitab n n Düflündürdükleri. mimar.ist 8(30) 2008, ss SB Çetin, Turhan - Leyla Ercan. Yurt D fl ndan Geri Dönüfl Yapan Üniversite Ö rencilerinin Sorunlar n n ncelenmesi. Türk Dünyas ncelemeleri Dergisi 8(2) 2008, ss. Türkçe ve ng. özet SA , (9) Çetinkaya, Bayram Ali. Meflrutiyet Dönemi ( ) Ayd n ve Devlet Adam n n/bürokrat n n Kimlik Yap s. Cumhuriyet Üniversitesi lahiyat

21 Fakültesi Dergisi (12) 2008, ss. Türkçe ve ng. özet SA , (10) Çevik, Ayflen - Ziya Koruç - Ferda Gürsel. Engelli ve Engelli Olmayan Bireylerde Farkl Orandaki Hedef Art fl n n Performans Üzerine Etkisi. Öz-Veri 5(2) , ss SA , (11) Çubukçu, Mete. Kürt Sorunu Komploya Havale Edilirse. Birikim ( ) , ss SB , 320 Danzikyan, Yetvart. Kriz Vesilesiyle Yeniden: Erdo an-burjuvazi Mücadelesi. Birikim ( ) , ss SB , SB (12) 940, 300, Demirtafl, Mehmet. Silvan Kazâs 'nda Yerleflme ve Nüfus (XIX. Yüzy l n kinci Yar s ) Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araflt rmalar Enstitüsü Dergisi 15(38) 2008, ss. Türkçe ve ng. özet SA , (13) Dinç, Ahmet. Tarihten Bugüne Emperyalizmin stismar nda Süryanîlik. 21. Yüzy l 2(4) , ss SA , 320, Doruk, Zehra fiahin. Lev Nikolayeviç Gumilev'in Geleneksel Türk Dini ile lgili Görüflleri. Erdem (52) 2008, ss. Türkçe ve ng. özet SA , 300, 920 Dö üfl, Selahattin. Osmanl larda Gaza deolojisinin Tarihi ve Kültürel Kaynaklar. Belleten 72(265) , ss SA , 300, (14) Ertan, K v lc m Akkoyunlu. Kent Hakk Üzerine Düflünceler. Amme daresi Dergisi 41(4) , ss. Türkçe ve ng. özet SA Eryi it, Süleyman. Kapitalizmin De il nsan n Krizi. Türk Yurdu 28(256) , 7-9. ss SB , 300 Georgeon, François. "Jön Türklerin Paris'i" Konuflan: Ece Zerman, Toplumsal Tarih (180) , ss. Gözayd n, Nevzat. Kentleflme Sürecinde Deyimler Ölecek mi? Türk Dili 96(684) , ss SA , 300 Gül, dil Ifl l. Bir Hak Mücadelesi Alan Olarak Engellilik ve Engellilerin Haklar na liflkin Birleflmifl Milletler Sözleflmesi. Öz-Veri 5(2) , ss. Türkçe ve ng. özet SA ,

22 300 (15) Bilimler Dergisi 10(3) , Güler, Necati. Spor ve Bir fiehir ss. Türkçe ve ng. özet. mimar.ist 8(30) 2008, ss. ng. özet 1999 SA SB , 790 Laçiner, Ömer. AKP ve MHP'nin "Kürt 300 (16) Sorunu" Üzerinden Milliyetçilik Günefl, Sad k. Sosyal Yard mlaflma Mücadelesi. Birikim ve Dayan flma Birimi Olarak Aile. ( ) , 3-7. ss. E itim Yaz lar 9(15) , 1975 SB ss. 320, SB (17) brahimgil, Mehmet Z. Balkanlar'da Türk Kültürü ve Miras. Diyanet (216) , ss SC (21) Liman, Fatma Hale. Kad n Eme i Eme in De eri. Diyanet (216) , ss SC (22) 300 (18) Mercan, Ahmet. Saf Sabundan nal, Kemal. 'Yap land rmac ' Yeni Silikona "Güzellik" Yolculu u. E itim Sosyoloji Müfredat Tasla Yaz lar 9(15) , Yap land r lan Kim ve Ne? Evrensel ss. Kültür (204) , ss SB SB , (23) 300 (19) Mitrani, Asl T.Akdafl. Eflcinsellere Karao lu, Ömer. Gelenekselden Yönelik Olumsuz Tutumlar: Meslek Moderne Osmanl Ailesi ve Ekonomi Gruplar ve lflkili Özellikler. Adli Üzerine Bir De erlendirme. E itim Bilimler Dergisi 7(4) , Yaz lar 9(15) , ss. Türkçe ve ng. özet ss SB SB , Kayhan, Hüseyin. Mo ol stilas Öncesi Azerbaycan' n Sosyo- Ekonomik Yap s Hakk nda. Belleten 72(265) , ss SA , 330, SB (20) Köseman, Zennure. A General Socio-Cultural Outlook of the European and the Turkish Migration to the United States. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal (24) Mungan, Murathan. Hiza, Halay, Haset. Birikim ( ) , ss. 300 (25) Özcan, Ceylan. Oliver Stone's World Trade Center as a Representation of the Collective Trauma of 9/11.

23 Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi 25(2) , ss. ng. ve Türkçe özet SB , 790 Özvar fl, fievkat Bahar. Toplumsal Cinsiyet, Kad n ve Sa l k. Hacettepe T p Dergisi 39(4) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , SB (26) 300, 370 San, nci. Bar fl Kültürü ve Sanatsal Ö renme. Ankara Üniversitesi E itim Bilimleri Fakültesi Dergisi 41(Özel say : 40. Y l) 2008, ss SA , 700 Serdaro lu, Ufuk - Gülin Yavuz. Kalk nma ve Kad n (veya Toplumsal Cinsiyet) liflkilendiriliflinin De iflimindeki Kavflaklar. Ekonomik Yaklafl m 19(Özel say ) 2008, ss. Türkçe ve ng. özet SA 6 330, (27) Sert, Mahmut. Kentsel Aç k Alanlarda Spor Pratiklerine Sosyolojik Bir Bak fl. mimar.ist 8(30) 2008, ss. ng. özet SB Songür, Nefle - H. Nejat Bas m - Harun fieflen. Örgütsel Vatandafll k Davran fl nda Adalet Alg s n n Öncüllük Rolü. Amme daresi Dergisi 41(4) , ss. Türkçe ve ng. özet SA SA , , (28) Süleymanov, Gündüz. Elm ve Din, Ziddiyyetler ve Oxflar Cehetler. Cumhuriyet Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi (12) 2008, ss. ng. ve Rusça özet SA (29) fiahin, Bahar. MEB Cephesinde Yeni Bir fiey Yok. Evrensel Kültür (204) , ss. Tektafl, Öznur Özkan. Endüstriyel Pazarlarda Bilgi Kaynaklar na Verilen Önemin Kültürel Farkl l klar Aç s ndan Kavramsal Olarak ncelenmesi. Hacettepe Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Dergisi 26(2) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , (30) Tezcan, Mahmut. Türk Sosyolojisinde Prof. Dr. Hâmide Topçuo lu. Ankara Üniversitesi E itim Bilimleri Fakültesi Dergisi 41(Özel say : 40. Y l) 2008, ss. ng. ve Türkçe özet 1969 SA (31) Togayhan, Abdurrahman. Günümüz Paralel Nusayrîlik nanc na Yans yan Senkretizmin Temel Formlar : Mersin Karaduvar Mahallesi Örne i. Harran Üniversitesi lâhiyat Fakültesi Dergisi 13(20) , ss. Türkçe ve ng. özet. 15

24 300 (32) , ss. Türkçe ve ng. Toker, hsan. Women and Religion özet. in Turkey an Introduction. Journal 1984 SA 160 of Islamic Research 1(2) , 300, ss SA (38) 300 Yeniçeri, Özcan. Dünden Bugüne Türkiye'de Modernite ve Ayd n Sorunu. 21. Yüzy l 2(4) , ss. 300 (33) 2008 SA 11 Top, Fadime Üstüner. Zihinsel 300 Engelli Çocu u Olan Ailelerin Yaflad Sorunlar n ncelenmesi. Öz-Veri 5(2) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , (34) Tutal, Osman - Aylin Çiftçi. Yafll l k ve Aktif Yafllanma. mimar.ist 8(30) 2008, ss. ng. özet SB , (35) Türeli, pek - Deniz Göktürk. Orienting stanbul Cultural Capital of Europe? Arredamento Mimarl k (219) , ss SB 5 300, (39) Yeniçeri, Özcan. "Epistemik Çöküfl" ve nsanl n A r yan Vicdan! Türk Yurdu 28(256) , 4-6. ss SB SA (36) 300, 320 Uçan, Hilmi. Entelektüelin Kimli i ve Bir Entelektüel Olarak Tanp nar. Türk Dünyas ncelemeleri Dergisi 8(2) 2008, ss. Türkçe ve ng. özet SA , 810, (37) Ural, Tülin. Çok Uluslu flletmelerin Tutundurma Faaliyetleri ve Kitle letiflim Araçlar n n Küresel Tüketici Kültürü Üzerine Etkisi. Hacettepe Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Dergisi 26(2) 16 Yeniçeri, Zuhal - Ali Dönmez. Terörizm ve Terörist Alg s : Silah Kimin Tuttu u Ne Kadar Etkili? Türk Psikoloji Dergisi 23(62) , ss. Türkçe ve ng. özet SB , (40) Y ld r m, Y lmaz. Osmanl Modernleflmesinde Cemaat-Toplum Yap laflmas : Yeni Osmanl Düflüncesi Örne i. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 10(3) , ss. Türkçe ve ng. özet. Yücel, Yelda. Kapitalizmin Krizleri, Küresel flbölümü ve Kad nlar. Birikim ( ) , ss SB , (41) Zeytino lu, Emre. Dosya: Spor-Kent- Kentli. mimar.ist 8(30) 2008, ss. ng. özet 2001 SB , 790

25 320 S YASAL B L MLER 320 (7) Ayd n, Mithat. ngiliz-rus Rekabeti 320 (1) Akgönenç, Oya. Yeni Amerikan Baflkan : Barack Obama ve Dünyan n Beklentileri. Jeopolitik 7(59) , ss SB ve Osmanl Devleti'nin Asya Topraklar Sorunu ( ) Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araflt rmalar Enstitüsü Dergisi 15(38) 2008, ss. Türkçe ve ng. özet SA , (2) 320 (8) Alper, Emin. "Liberal" Strateji ve Bayraktar, Toplumsal Hareketler. Birikim ( ) , ss SB SA (3) 320, Alt nbafl, Deniz Y l n n lerleme Raporu. Stratejik Analiz 9(104) , ss SB (4) Alt nbafl, Deniz. Obama, Atlantik'in ki Yakas n Bir Araya Getirebilecek mi? Stratejik Analiz 9(104) , ss SB , 355 Bayram. Turar Riskulov, Sultan Galiyev ve Mustafa Kemal Atatürk'te Türk Dünyas Ülküsü. Türk Dünyas ncelemeleri Dergisi 8(2) 2008, ss. Türkçe ve ng. özet. Bilir, Faruk - Murat Aksan. Siyasi Partilerin Kapat lmas. Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 3(2) 2008, ss SA , 320 Bora, Tan l. Kriz, F rsat ve Sinizm. Birikim ( ) , ss SB , (5) Atasoy, Fahri. deal, dealizm ve Milliyetçilik. Türk Yurdu 28(256) , ss SB (6) Atefl, Abdurrahman. XVIII. yy' n kinci Yar s nda Osmanl - ran liflkileri ( ) Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 10(3) , ss. Türkçe ve ng. özet SA Bulut, Nihat. Eski Yunan'dan Ayd nlanma Ça na nsan Onuru Kavram n n Geliflimine Genel Bir Bak fl. Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 12(3-4) , ss SA , (9) Chudinov, Igor. [K rg zistan-türkiye liflkileri Üzerine Röportaj] Konuflan: Gökçen O an, Stratejik Analiz 9(104) , ss SB ,

26 320 (10) 320 (15) Çakmak, Zafer. Venizelos'un Atatürk'ü Nobel Bar fl Ödülü'ne Aday Göstermesi. Erdem (52) 2008, ss. Türkçe ve ng. özet SA , (16) 320 (11) Çevikbafl, Rafet. Yerel Yönetimlerde Siyasal Kat l m. Türk dare Dergisi 80(461) , ss SA Danzikyan, Yetvart. Restorasyon Tamamland, Peki Ama Bu Sevinç Niye? Birikim ( ) , ss SB 50 Denk, Erdem. Obama'n n Koltu u. Birikim ( ) , ss SB Dinç, Ahmet. Tarihten Bugüne Emperyalizmin stismar nda Süryanîlik. 21. Yüzy l 2(4) , ss. 320 (12) 2008 SA 11 Ço al, Nejat. Türkiye'nin Yeni 300, 320, Vizyonu: BM Güvenlik Konseyi Üyeli i. Türk Yurdu 28(256) , ss SB (13) 1975 SB 50 Çolak, Melek. Macar Etnograf stvan 320 Györffy ve Kuzey Marmara Bölgesi nceleme Gezisi (1918) Belleten 72(265) , ss SA , 910 Çubukçu, Mete. Kürt Sorunu Komploya Havale Edilirse. Birikim ( ) , ss SB , (17) Erdo an, Necmi. Liberal Kiflilik Nedir? Solla Ne Derdi Vard r? Birikim ( ) , ss. 320 (18) Erhan, Ça r. "Kuzey Irak'ta Kosova Benzeri Bir Süreç Yaflanabilir" [Söylefli] Konuflanlar: Ömer Bekeç, Ayfle Çal flkan, Türk Yurdu 28(256) , ss SB , SA (14) 330, 320 Çuhadar, C. Hakan. Demokrasi ve nsan Haklar E itiminde Müzi in Önemi. Ça dafl E itim 33(359) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , Etgü, Mehmet Akif. Marxist Mülkiyet Yaklafl m. Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 12(3-4) , ss. 320 (19) Güler, Bülent. ran Ödün Vermemekte Kararl. 21. Yüzy l 2(4) , ss SA

27 320 (20) 320 (25) Gürseler, Ceren. Obama ve Afrika. Keskin, Arif. ran-m s r liflkileri: Bir Stratejik Analiz 9(104) , Kavuflma Bir Ayr lma Hikayesi ss. Stratejik Analiz 9(104) , 2001 SB ss. 320, SB Kaleli, Lütfi. Kad n Haklar ve Türban Sorunu. Türk Dili Dergisi 22(129) , ss SA , SB (26) Keskin, Arif. ran-rusya liflkileri Nereye? Stratejik Analiz 9(104) , ss. 320 (21) Kandemir, Nüzhet. ABD Baflkanl k Seçimlerinin Türkiye Aç s ndan K sa Analizi. Jeopolitik 7(59) , ss SB (22) Kara, Mustafa. Beyaz Amerika Kara Yalanlar. Evrensel Kültür (204) , 4-5. ss SB (23) Karada, Hüseyin. Türkistan'da deolojik Kuflatma Faaliyetleri: Jeoetnoteolojik Operasyon. 21. Yüzy l 2(4) , ss SA (24) Kaya, Cemil. Official Secrecy in the United Kingdom and the Role of the Freedom of Information Act with Regard to Reducing Secrecy. Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 12(3-4) , ss SA (27) Keskin, Arif. ran-türkiye liflkilerinin Tutkal : PKK/PJAK Odakl Güvenlik flbirli i. Stratejik Analiz 9(104) , 8-9. ss SB (28) Koç, Bahad r fianl. Obama'n n Güvenlik Kabinesi Üzerine Notlar. Stratejik Analiz 9(104) , 6-7. ss SB (29) Koç, Bahad r fianl. Yeni ABD Baflkan Barack Obama ve Türk Amerikan liflkileri. Stratejik Analiz 9(104) , ss SB (30) Kodaman, Bayram. Tarih ve Haf za Ekseninde Milli ve Üniter Devlet. Türk Yurdu 28(256) , ss SB (31) Koyuncu, Nuran. slamiyetin Teokratik Bir Devlet Düzeni Öngörüp Öngörmedi i Üzerine Düflünceler. 19

28 Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 3(2) 2008, ss. Türkçe özet SA SB (32) Kuyafl, Ahmet. ttihad ve Terakki ile Halk F rkas Aras nda Yakup Kadri Karaosmano lu. Toplumsal Tarih (180) , 6-7. ss SB SB , (33) 320 (39) Laçiner, Ömer. AKP ve MHP'nin "Kürt Sorunu" Üzerinden Milliyetçilik Mücadelesi. Birikim ( ) , 3-7. ss SB SA , , (38) Orhan, Oytun. Suriye-Avrupa Birli i liflkilerinde "Yeni Dönem" Stratejik Analiz 9(104) , ss. Ö ütçü, Mehmet. 10 Y l Sonra Bambaflka Bir Ortado u. Finans Dünyas (228) , ss. Özda, Mehmet Savafl. Dolayl Sald r deolojik/psikolojik Savafl Mankurt Ayd nlar. 21. Yüzy l 2(4) , ss. 320 (34) 320 (40) Lee, Suna. Yeni ABD Baflkan Barack Özda, Ümit. Demokrasi ve Millî Obama ve Çin. Stratejik Analiz Güvenlik. 21. Yüzy l 2(4) , 9(104) , ss ss SB SA (35) Lütem, Ömer Engin. Karaba Sorununun Çözümü Yak n m? Stratejik Analiz 9(104) , ss SB SB 5 380, (36) O an, Gökçen. Özbekistan' n Afganistan Yaklafl m ve 6+3 Formülü. Stratejik Analiz 9(104) , ss SB (37) Onay, Yaflar. Obama'n n Amerikas ve Türkiye. Jeopolitik 7(59) , ss SB , Özkan, Fulya. Devlet-Toplum liflkisi Ba lam nda 1950'lerde Türkiye'de Karayollar Yap m. Arredamento Mimarl k (219) , ss. 320 (41) Sadio lu, U ur. Meclis'te E-Devlet: Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Bilgi ve letiflim Teknolojileri Kullan m. Hacettepe Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Dergisi 26(2) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , (42) fiulul, Cevher. bn Rüfld'ün Siyaset Felsefesi. Harran Üniversitesi

29 lâhiyat Fakültesi Dergisi 13(20) , ss SA (43) Tafl o lu, M. Serkan. srail ve Amerika'n n Hedefi Hizbullah ve Direnifl. 21. Yüzy l 2(4) , ss SA Kayg " Erdem (52) 2008, ss. Türkçe ve ng. özet SA , 810, (49) Wiltse, Dave ABD Seçimleri: Umudun Aday Ne Kadar De iflim Getirebilecek? Çeviren: Evren Çelik Wiltse, Birikim ( ) , ss SB (44) Tansi, Deniz. Obama Döneminin Gerçek çeri i. Jeopolitik 7(59) , ss. Yavuz, Bülent. Cumhurbaflkan n n 2002 SB 120 Halk Taraf ndan Seçilmesinin 320 Hükümet Sistemine Etkisi. Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 3(2) 2008, ss. 320 (45) 2009 SA 59 Tarakç, Nejat. Türkiye'nin Montrö 350, 320 Sözleflmesi Sorumlulu u. Jeopolitik 7(59) , ss. 320 (50) 2002 SB (46) Türbedar, Erhan. Avrupa Komisyonu Raporlar ve Balkanlar'a liflkin Gözlemler. Stratejik Analiz 9(104) , ss SB (47) Türkmen, smet. I. TBMM Hükümeti Döneminde smail Faz l Pafla'n n Nafia Vekilli i Görevi ( ) Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 10(3) , ss. Türkçe ve ng. özet SA Yeniçeri, Özcan. Obama'n n Baflkan Seçilmesi Ne Anlama Geliyor? Türkiye ve Dünyay Neler Bekliyor? Jeopolitik 7(59) , ss SB (48) 2008 SA 11 Ünal, Fatih. XV. As r Türk 330, 320 Dünyas n n Bozk r Filozofu "Asan 21 Y ld r m, Y lmaz. Osmanl Modernleflmesinde Cemaat-Toplum Yap laflmas : Yeni Osmanl Düflüncesi Örne i. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 10(3) , ss. Türkçe ve ng. özet SA 3 300, 320 Y lmaz, Sait. ABD Hegemonya Kurgusu. 21. Yüzy l 2(4) , ss.

YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yüksel Baykara ACAR Minhaç ÇEL K Bülent Ç ÇEKL Muharrem EKfi

YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yüksel Baykara ACAR Minhaç ÇEL K Bülent Ç ÇEKL Muharrem EKfi Yüksel Baykara ACAR YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yrd. Doç. Dr. Yüksel Baykara Acar Hacettepe Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi, Sosyal Hizmet Bölümü nde Ö retim Üyesi olarak görev

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURK SH PERIODICALS 2003/1 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LLî KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 52 SAYI: 2003/1 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2003/12 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 52 SAYI: 2003/12 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2011/6 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 60 SAYI: 2011/6 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2009/2 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 58 SAYI: 2009/2 Türkiye

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2011/11 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 60 SAYI: 2011/11 Türkiye

Detaylı

: Normal. Son Gönderme Tarihi : Kura Tarih ve Saati : - MUSTAFA RİZE Lisans 8 ABDUSSELAM ALBAYRAK 1 / 9

: Normal. Son Gönderme Tarihi : Kura Tarih ve Saati : - MUSTAFA RİZE Lisans 8 ABDUSSELAM ALBAYRAK 1 / 9 Talebi Alan Ünite Adı : RİZE ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ Talebi Veren Kurum Adı : ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Talebin Statüsü (Normal, engelli, eski hükümlü, terör mağduru) : Normal Meslek Adı

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2009/1 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 58 SAYI: 2009/1 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2005/10 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 54 SAYI: 2005/10 Türkiye

Detaylı

MURAT YÜKSEL. FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER

MURAT YÜKSEL. FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER I MURAT YÜKSEL FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER III DR. MURAT YÜKSEL Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ö retim Görevlisi FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER IV Yay

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2004/5 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 53 SAYI: 2004/5 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2008/7 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 57 SAYI: 2008/7 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2003/11 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LLî KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 52 SAYI: 2003/11 Türkiye

Detaylı

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com NTERNET S TES TANITIMI RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com ran slâm nk lâb n n 25. y ldönümü münasebetiyle hizmete aç lan ran slâm Cumhuriyeti

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2004/12 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 53 SAYI: 2004/12 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURK SH PERIODICALS 2003/7 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LLî KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 52 SAYI: 2003/7 Türkiye

Detaylı

Doç. Dr. Mehmet Derviş KILINÇKAYA

Doç. Dr. Mehmet Derviş KILINÇKAYA HACETTEPE ÜNİ VERSİ TESİ ATATÜRK İ LKELERİ VE İ NKILÂP TARİ H İ ENSTİ TÜSÜ BEYTEPE/ANKARA TELEFON +90312 2976870/122 FAKS:+90312 2992076 GSM : +905337387607 E-POSTA: mdervis@hacettepe.edu.tr Doç. Dr. Mehmet

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2004/6 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 53 SAYI: 2004/6 Türkiye

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2007/12 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 56 SAYI: 2007/12 Türkiye

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Siyasal Bilgiler Fakültesi İstanbul Üniversitesi 1996

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Siyasal Bilgiler Fakültesi İstanbul Üniversitesi 1996 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Aynur Can Doğum Tarihi: 15 Mayıs 197 Ünvanı: Yrd. Doç. Dr. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Siyasal Bilgiler Fakültesi İstanbul Üniversitesi 1996 Kamu Yönetimi

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2005/11 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 54 SAYI: 2005/11 Türkiye

Detaylı

Tema Sonu De erlendirme. erlendirme. A.3.1, B.3.13, B.3.31, C.3.5 kazan mlar. Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, 11 ders saati EL ELE, HEP B RL KTE

Tema Sonu De erlendirme. erlendirme. A.3.1, B.3.13, B.3.31, C.3.5 kazan mlar. Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, 11 ders saati EL ELE, HEP B RL KTE Ü N T E L E N D R L M fi Y I L L I K P L A N ARAÇ GEREÇLER, YÖNTEM VE Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, proje ve performans formlar, resim kâ - d, boya, sözlük, yaz m k lavuzu Gözlem ve inceleme, tart

Detaylı

MESLEK EĞİTİMİNDE OLANAKLAR FIRSATLAR VE SORUNLAR

MESLEK EĞİTİMİNDE OLANAKLAR FIRSATLAR VE SORUNLAR 4 Haziran 2015 09.00 09.30: Kayıt 09.30 10.00: Kahvaltı 10.00 10.30: Açılış Konuşması MESLEK EĞİTİMİNDE OLANAKLAR FIRSATLAR VE SORUNLAR I. OTURUM: Oturum Başkanı: Prof. Dr. Aynur AYDIN (İstanbul Şişli

Detaylı

LET fi M ARAfiTIRMALARI ve KURAMLARI

LET fi M ARAfiTIRMALARI ve KURAMLARI Prof. Dr. fiermin TEK NALP Ruhdan UZUN LET fi M ARAfiTIRMALARI ve KURAMLARI T pk 4. Bask Yay n No : 2988 letiflim Dizisi : 106 3. Bask - Eylül 2009 - STANBUL 3. Bask dan (T pk 4. Bas m) Ekim 2013 - STANBUL

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2004/7 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 53 SAYI: 2004/7 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2008/10 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 57 SAYI: 2008/10 Türkiye

Detaylı

Divriği Çiğdemli Köyü Kültür ve Dayanışma Derneği (Köy Sülale Listesi)

Divriği Çiğdemli Köyü Kültür ve Dayanışma Derneği (Köy Sülale Listesi) ADAR AİLESİ 1 Sadık ADAR 2 Hikmet ADAR ZEHRA ADAR AKAN AİLESİ 1 Hasan AKAN HATİCE AKAN GÜLDANE AKAN AKIŞ AİLESİ 1 Muharrem AKIŞ 2 Ahmet AKIŞ Ahmet AKIŞ Haydar AKIŞ Mustafa AKIŞ İbrahim AKIŞ Güllü AKIŞ

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2010/1 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 59 SAYI: 2010/1 Türkiye

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2009/3 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 58 SAYI: 2009/3 Türkiye

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL

Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL D ü n y a Ü n i v e r s i t e l e r S e r v i s i Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL BAfiLANGIÇ nsan Haklar Evrensel Beyannamesinin 40. y ldönümünde 6-10 Eylül tarihleri

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2006/12 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 55 SAYI: 2006/12 Türkiye

Detaylı

2011-2012 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI 4. SINIF SEÇMELİ DERS ISE4216 YAPILARDA TAŞIYICI SİSTEM BELİRLENMESİ Prof. Dr. Erdal İRTEM

2011-2012 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI 4. SINIF SEÇMELİ DERS ISE4216 YAPILARDA TAŞIYICI SİSTEM BELİRLENMESİ Prof. Dr. Erdal İRTEM 2011-2012 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI 4. SINIF SEÇMELİ DERS ISE4216 YAPILARDA TAŞIYICI SİSTEM BELİRLENMESİ Prof. Dr. Erdal İRTEM II.Öğretim 1 200820401001 Cihan Şahin 2 200820401014 Helin Bingöl 3 200820401016

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2004/4 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 53 SAYI: 2004/4 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2009/5 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 58 SAYI: 2009/5 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURK SH PERIODICALS 2003/6 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LLî KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 52 SAYI: 2003/6 Türkiye

Detaylı

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl)

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) I Dr. Leyla ÇAKICI GERÇEK Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Alapl MYO Ö retim Üyesi GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) II Yay n No : 2323 Hukuk Dizisi : 1151 1. Bas - Eylül 2007 - STANBUL 2. Bas - Ekim

Detaylı

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45)

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) SMMMO MEVZUAT SER S 5 Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) Dr. A. Bumin DO RUSÖZ Marmara Üniversitesi Mali Hukuk Ö retim Üyesi stanbul, Nisan 2006 1

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2008/9 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 57 SAYI: 2008/9 Türkiye

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURK SH PERIODICALS 2003/9 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LLî KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 52 SAYI: 2003/9 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2010/09 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 59 SAYI: 2010/09 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2006/8 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 55 SAYI: 2006/8 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2009/8 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 58 SAYI: 2009/8 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2011/09 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 60 SAYI: 2011/09 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2006/4 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 55 SAYI: 2006/4 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2005/04 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 54 SAYI: 2005/04 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2009/6 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 58 SAYI: 2009/6 Türkiye

Detaylı

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU 26-27.01.2007 stanbul Üniversitesi Merkez Bina Doktora Salonu stanbul Barosu stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi STANBUL BAROSU

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2011/08 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 60 SAYI: 2011/08 Türkiye

Detaylı

Prof. Dr. Neslihan OKAKIN

Prof. Dr. Neslihan OKAKIN I Prof. Dr. Neslihan OKAKIN Marmara Üniversitesi..B.F. Çal flma Ekonomisi ve Endüstri liflkileri Bölümü Yönetim ve Çal flma Psikolojisi Anabilim Dal Ç a l fl m a Y a fl a m n d a nsan Kaynaklar Yönetimi

Detaylı

... LKÖ RET M OKULU 2010-2011 E T M Ö RET M YILI. 2. SINIF TÜRKÇE DERS TEMALANDIRILMIfi YILLIK PLAN

... LKÖ RET M OKULU 2010-2011 E T M Ö RET M YILI. 2. SINIF TÜRKÇE DERS TEMALANDIRILMIfi YILLIK PLAN ... LKÖ RET M OKULU 00-0 E T M Ö RET M YILI. SINIF TÜRKÇE DERS TEMALANDIRILMIfi YILLIK PLAN GÖRSEL AY HAFTA SAAT TEMA MET N ADI D NLEME OKUMA KONUfiMA YAZMA OKUMA GÖRSEL SUNU EYLÜL Trafik Ifl klar.5,.7,.7,..6.0,.,.,.7,0,.,.,.5,.0.,.5,.,.,.5

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2007/11 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 56 SAYI: 2007/11 Türkiye

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite l Lisans Hukuk Dokuz Eylül Üniversitesi 1994

Derece Bölüm/Program Üniversite l Lisans Hukuk Dokuz Eylül Üniversitesi 1994 ÖZGEÇM VE ESERLER L STES ÖZGEÇM Ad Soyad : Reha YILMAZ Do um Tarihi: 03 Kas m 1969 Adres: smail Hakk Karaday Cd.No: 10 P.K. 18100 ÇANKIRI Tlf: +90(539 )8323049(Mobil) +90(376) 0(376) 2132626 / 2423 dal.

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2007/1 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 56 SAYI: 2007/1 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2011/12 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 60 SAYI: 2011/12 Türkiye

Detaylı

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI PROJE FİŞİ

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI PROJE FİŞİ HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI PROJE FİŞİ GİRİŞ Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) yeni yapısıyla göreve başladığı günden bugüne yargının daha etkin ve verimli bir

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURK SH PERIODICALS 2003/8 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LLî KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 52 SAYI: 2003/8 Türkiye

Detaylı

YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN ÖDÜLÜ YEM MEDYA ONUR ÖDÜLÜ YEM M MAR TASARIM ÖDÜLLER www.yemodul.com YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2006/9 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 55 SAYI: 2006/9 Türkiye

Detaylı

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ SON DEĞERLENDİRME SONUÇLARI Mühendislik Fakültesi (Çevre Teknolojileri) Araştırma Görevlisi

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ SON DEĞERLENDİRME SONUÇLARI Mühendislik Fakültesi (Çevre Teknolojileri) Araştırma Görevlisi Mühendislik Fakültesi (Çevre Teknolojileri) Puanı Mez. u u 1 Rabia Altunterim 81,25 24,37 67,50 6,75 81,80 24,54 14,00 4,20 59,86 Başarısız 2 Hakan Güney 81,52 24,46 61,25 6,13 70,60 21,18 25,00 7,50 59,26

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2012/12 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 61 SAYI: 2012/12 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2012/06 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 61 SAYI: 2012/06 Türkiye

Detaylı

Bölümlerimiz. İletişim Bilimleri Bölümü. Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü. Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü. Gazetecilik Bölümü

Bölümlerimiz. İletişim Bilimleri Bölümü. Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü. Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü. Gazetecilik Bölümü Bölümlerimiz İletişim Bilimleri Bölümü Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü Gazetecilik Bölümü İletişim Bilimleri Bölümü Lisans programı 2012-2013 yılında 60 öğrenciyle

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2012/03 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 61 SAYI: 2012/03 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2008/5 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 57 SAYI: 2008/5 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2005/9 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 54 SAYI: 2005/9 Türkiye

Detaylı

Mezuniye t Notu 100'lük. Mezuniye t Notu 100'lük. Kamu Yönetimi 77,13 15,426 68, , Mezuniye t Notu 100'lük

Mezuniye t Notu 100'lük. Mezuniye t Notu 100'lük. Kamu Yönetimi 77,13 15,426 68, , Mezuniye t Notu 100'lük T.C. Ad Soyad Fakülte Bölümü 1 Ahmet GÜNDÜZ 79,46 15,892 60,46898 30,234 61 18,3 64,42649 ASIL 2 68,03 13,606 63,50815 31,754 51 15,3 60,660075 ASIL 3 Gürkan AKSOY Gazi Üniversitesi 67,8 13,56 63,49614

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2012/07 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 61 SAYI: 2012/07 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2011/05 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 60 SAYI: 2011/05 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2009/4 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 58 SAYI: 2009/4 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2011/07 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 60 SAYI: 2011/07 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2008/3 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 57 SAYI: 2008/3 Türkiye

Detaylı

Derece Alan Üniversite Tez Başlığı Yıl

Derece Alan Üniversite Tez Başlığı Yıl PROF.DR. ERTAN EĞRİBEL ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Ertan Eğribel 2. Unvanı: Profesör 3. İletişim: ertanegribel@yahoo.com.tr 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Tez Başlığı Yıl Y. Lisans İstanbul Üniversitesi

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2010/4 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 59 SAYI: 2010/4 Türkiye

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS GÜNÜMÜZ MÜSLÜMAN TOPLUMLAR İLH 340 6 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Seçmeli

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2004/8 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 53 SAYI: 2004/8 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2004/3 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 53 SAYI: 2004/3 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2005/12 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 54 SAYI: 2005/12 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2007/4 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 56 SAYI: 2007/4 Türkiye

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

H F S A HUKUK FELSEFES VE SOSYOLOJ S ARK V 21. K TAP. Haz rlayanlar Hayrettin ÖKÇES Z / Gülriz UYGUR

H F S A HUKUK FELSEFES VE SOSYOLOJ S ARK V 21. K TAP. Haz rlayanlar Hayrettin ÖKÇES Z / Gülriz UYGUR H F S A HUKUK FELSEFES VE SOSYOLOJ S ARK V 21. K TAP Haz rlayanlar Hayrettin ÖKÇES Z / Gülriz UYGUR Yard mc lar Saim ÜYE / Eylem ÜM T / Zeynep spir TOPRAK Emine rem AKI STANBUL BAROSU YAYINLARI stanbul

Detaylı

İslami Ekonomik Aktörlere Bakış: Katılım Bankaları ve. Yrd. Doç. Dr. Seda Demiralp (yürütücü)

İslami Ekonomik Aktörlere Bakış: Katılım Bankaları ve. Yrd. Doç. Dr. Seda Demiralp (yürütücü) Projenin Adı: Mevduat İslami Ekonomik Aktörlere Bakış: Katılım Bankaları ve Bankaları Arasında Karşılaştırmalı Bir Analiz Destekleyen Kuruluş: Proje Tipi: 1001 Yönetici ve Ekip: Yrd. Doç. Dr. Seda Demiralp

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2007/9 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 56 SAYI: 2007/9 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2007/8 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 56 SAYI: 2007/8 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2004/10 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 53 SAYI: 2004/10 Türkiye

Detaylı

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI TOPLANTI TARİHİ: 01.07.2014 TOPLANTI NO: 24 KARAR:24-01: Gündem ve gelen evrak konusu görüşüldü. Toplantı

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI Toplantı Tarihi Toplantı No 4/2016 2016/2 Üniversitemiz Senatosu, 4/2/2016 Perşembe günü saat 10:30'da Rektör Prof.Dr. Sadettin HÜLAGÜ başkanlığında toplandı.

Detaylı

İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ

İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ Çukurova University Journal of Faculty of Divinity Cilt 12 Sayı 1 Ocak-Haziran 2012 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ 2012 (12/1) Ocak-Haziran

Detaylı

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler Metin TUNÇ Seçici Olun ISI' n editoryal çal flanlar her y l yaklafl k olarak 2,000 dergiyi de erlendirmeye tabi tutmaktad r. Fakat de erlendirilen

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, geçen ay yapt görüflmeler ve anlaflmalar sonunda Baflkent Üniversitesi nin uluslararas çal flma

Detaylı

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu Rapor No:01 Rapor Tarihi: 10.03.2011 muz İl Genel Meclisimizin 01.03.2011 tarih ve 2011/33 sayılı kararı doğrultusunda 08-09-10 Mart 2011 tarihlerinde toplanmıştır. İdaremiz araç parkında bulunan makine

Detaylı

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev EGEM MARLIK 00/ - 0 Yap Tan t m Genel görünüm O live Park Evleri Mimari Tasar m : M art D Mimarl k, Metin K l ç Mimari Proje ve Uygulama Ekibi: Özgür Dinçer, Gökhan Yadel, Okan Taflk ran, brahim Deniz,

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2011/10 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 60 SAYI: 2011/10 Türkiye

Detaylı