OAĠB. ÜRÜN UYGUNLUK TASLAK ġartnamesġ -DEĞĠRMEN MAKĠNALARI -

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "OAĠB. ÜRÜN UYGUNLUK TASLAK ġartnamesġ -DEĞĠRMEN MAKĠNALARI -"

Transkript

1 Sayfa No : 1/12 ÜRÜN UYGUNLUK TASLAK ġartnamesġ -DEĞĠRMEN MAKĠNALARI - M a h a t m a G a n d h i C a d. N o : G. O. P A N K A R A T e l : F a k s : W E B S i t e s i : w w w. t u r q u m. c o m e - m a i l : i n f t u r q u m. c o m H A Z I R L A Y A N D E Ğ İ R M E N M A K İ N A L A R I S e k t ö r K o m i t e s i O N A Y Y ü r ü t m e K o m i t e s i B a ş k a n ı

2 Sayfa No : 2/12 1.GENEL BİLGİLER 1.1 (OAİB) TURQUM Ürün Uygunluk Markası Bu marka, OAİB Genel Sekreterliği bünyesindeki Orta Anadolu Makine ve Aksamları İhracatçıları Birliği tarafından bu dokümanda uygunluğu belgelenmiş olan üreticilere verilen bir kalite göstergesidir. Makine ve aksam imalatı yaparak yurtdışına ihraç eden imalatçı firmaların kullanımına sunulacak bu marka zorunlu olmayıp, başvuru kapsamındaki mamullerin ilgili OAİB Ürün Uygunluk Şartnamesi ne uygunluğu tespit edildikten sonra imalatçıların kullanımına sunulacaktır. Ürün Uygunluk Markasına sahip olan mamuller, kalitesi ile olumlu yönde farklılık yaratan ve logosu itibariyle yurt içi ve yurt dışı pazarlarda müşteri tarafından kolaylıkla tanınarak tercih edilebilecek, kalitesi ve adresi belli, güvenilir, ortak bir marka niteliği taşıyacaktır. Söz konusu Ürün Uygunluk Markası (TURQUM) dünya genelindeki müşterilere yüksek kalite ve güvenilirlikte mal ve uzun süreli garanti-servis imkanı sağlarken; diğer taraftan imalatçıya da mamullerinin gelişmiş ülkelerdeki rakipleriyle rekabet edilebilecek kalite düzeyine erişmesi, müşteri potansiyeli ve pazar payını artırması ve firmanın global ölçekte kaliteli bir üretim sistemine sahip olması açılarından yardımcı olacaktır. Ürün Uygunluk Markası, sadece son ürünün test ve kontrolüne yönelik bir sistem olmayıp, aynı zamanda üreticinin tüm üretim sisteminin belli bir yeterlilik ve kalitede olmasını öngören sistematik bir yaklaşımdır. Bu yaklaşıma göre: Bir imalat tesisi, seri olarak imal edilen un fabrikası makine ve ekipmanları imalatı için kalite açısından istenilen yeterlilikte ise, bu tesiste benzer şekilde imal edilen ve imalatçının imalat programında yer alan tüm model ve boyuttaki un fabrikası makine ve ekipmanları da kalite açısından yeterli sayılacaktır. Ancak bu kapsam dıģında ki özgün proje olarak ele alınıp imal edilen makineler münferit olarak tekrar değerlendirilmelidir Belgelendirme Süresi Ürün Uygunluk Markası belgelendirme süreci 5 aşamadan oluşur: BaĢvuru; İmalatçının başvuru formunu doldurarak ve ekinde zorunlu kılınan dokümanlarını OAİB ye sunarak, TURQUM markasının kullanım hakkını elde etmek için başvurması.

3 Sayfa No : 3/12 Doküman Ġnceleme; İmalatçının, başvuru esnasında teslim ettiği dokümanların içerik açısından incelenmesi. Yerinde Denetim; İmalatçının, ilgili Ürün Uygunluk ġartnamesi nde belirtilen şartlara uygunluğu imalatçı tesislerinde denetim ekibi tarafından incelenmesidir. Bu denetim, doküman, imalat ve kalite süreçleri, ekipman, personel, test faaliyetleri, nihai ürün incelemesi gibi aşamaları içerir. Sertifikalandırma; Önceki aşamalarda Ürün Uygunluk Şartnamelerine uygunluğu tespit edilen imalatçılarla Ürün Belgelendirme Sözleşmesi imzalanarak, Ürün Uygunluk Sertifikası ve Markası kullanım hakkı verilir. Gözetim; Ürün Uygunluk Markası almaya hak kazanan imalatçı mamullerinin sertifika süreci boyunca Ürün Uygunluk Şartnamesine sürekli uyumunun; denetim, müşteri şikâyetlerinin değerlendirilmesi gibi yöntemlerle izlenmesidir ĠletiĢim Başvuru, Marka kullanım kuralları, denetleme ve belgelendirme ile ilgili geniş bilgiye adresinden erişilebilir. Diğer sorularınız ve daha detaylı bilgi için: OAĠB Genel Sekreterliği Makine Markalandırma ġubesi (MMġ) ne baģvurulabilir. Mahatma Gandhi Caddesi No:103 G.O.P ANKARA Tel: Fax: , AMAÇ VE KAPSAM 2.1 Amaç Bu Ürün Uygunluk Şartnamesi nin amacı, Ürün Uygunluk Markası (TURQUM) almak isteyen Un fabrikası Makine ve ekipmanları imalatçılarının imalat, kalite, test, servis, yedek parça vb. faaliyetleri ve mamulün teknik özellikleri açısından yerine getirmek zorunda oldukları şartları açıklamaktır. 2.2 Kapsam Bu mamul şartları, müşterilerine daha kaliteli makine ve hizmet sağlayabilmek için imalatçının uymak zorunda olduğu; Ön Şartları, Makine, Ekipman ve Test Standı, İmalat, Tasarımda Görevli Personel İle İlgili Şartları,

4 Sayfa No : 4/12 Kalite Kontrolü ile ilgili prosedürler ve gerekli personel şartlarını, Ürünle İlgili Güvenlik ve Teknik Şartları, Garanti Şartlarını, Kullanım Kılavuzu, Yedek Parça ve Servis Şartlarını Kapsar. 3.TANIMLAR VE KISALTMALAR Orta Anadolu Ġhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği (OAĠB):Ürün uygunluk şartnameleri ve ürünün değerlendirebilmesi için gerekli olan herhangi bir ek dokümana ve konuyla ilgili uluslar arası standartlara göre üreticilerin ürün kalitesini değerlendiren ve belgelendiren taraftır. Ürün Uygunluk Belgelendirmesi: OAİB tarafından gerçekleştirilen, ürün uygunluk şartnameleri ve ürünün değerlendirebilmesi için gerekli olan konuyla ilgili uluslar arası standartlara ve alım şartnamesinde belirtilen herhangi bir ek dokümana göre üreticilerin ürün kalitesini değerlendirme ve belgelendirme işlemidir. Ürün Belgelendirme SözleĢmesi: Üretici ve OAİB arasında imzalanan, tarafların belgelendirme faaliyetinden doğan hak ve yükümlülüklerinin açıklandığı dokümandır. Ürün Uygunluk Sertifikası: Üretici ve OAİB arasında yapılan sözleşme çerçevesinde OAİB tarafından üretici adına düzenlenen, ürünün incelenerek, ilgili ürün uygunluk şartnamelerine göre uygun bulunduğunu gösteren belgedir. Ürün Uygunluk Markası: OAİB tarafından Ürün Uygunluk Sertifikası ile belgelendirilen firmaların kullanım hakkını elde ettikleri telif hakkı OAİB ye ait olan TURQUM logosudur. Ġmalatçı: Ürün Uygunluk Belgelendirme hizmeti talep eden makine, aksam ve ekipmanları imal eden firmadır. Mamul: Üreticinin imal ettiği komple sistemler, makine, aksam ve ekipmanlardır. Ürün Uygunluk ġartnamesi: OAİB tarafından ürüne özgü olarak oluşturulan Sektör Komiteleri nin hazırladığı, üreticilerin Ürün Uygunluk Markası almak için yerine getirmesi gereken şartlar ve teknik düzenlemeleri içeren ilgili dokümandır. OAĠB Makine Markalandırma ġubesi (MMġ): Ürün Uygunluk Belgelendirme faaliyeti ile ilgili tüm dokümanları hazırlamak, kayıtları tutmak, tanıtım faaliyetlerinde bulunmak, DE de görev yapmak, başvuruları değerlendirmek ve kabul etmekten sorumlu OAİB bünyesinde oluşturulan şubedir. Kalite Takımı (KT):Üretici firma tarafından kendi organizasyonu içerisinde oluşturulan, firma içinde tüm uygunluk belgelendirme çalışmalarını koordine etmekten sorumlu en az 2 kişiden oluşan ekiptir.

5 Sayfa No : 5/12 MüĢteri: Ürün Uygunluk Markası na sahip ürünü satın alarak kullanan gerçek ve tüzel kişidir. Denetim: OAİB nin, ürün uygunluk belgelendirme faaliyeti ile ilgili olarak üreticilerin üretim tesislerini ve ürünlerini yerinde ilgili ürün uygunluk şartnamelerine göre inceleyip değerlendirmek amacıyla gerçekleştirdiği süreçtir. Denetim; belgelendirme, takip, gözetim, kapsam ve adres değişikliği denetimlerinden oluşur. Denetim Ekibi (DE): Ürün uygunluk belgelendirme faaliyeti ile ilgili olarak üreticilerin ürünlerini ilgili ürün uygunluk şartnamelerine göre inceleyip değerlendirmek üzere görevlendirilen; yerinde ve doküman üzerinden denetim yapmak, sonuçları raporlandırarak Belgelendirme Komitesine sunmaktan sorumlu olan, 1 adet denetçi ve 1 adet teknik uzmandan oluşan ekiptir. Garanti: Üretici tarafından müşteriye, makine ve ekipmanların malzeme, işçilik, üretim hataları içermediği ve düzgün işlev göreceğine dair belirli bir süre için geçerli olmak üzere verilen ve bu süre içinde üreticiye bazı yükümlülükler getiren belgedir. Servis: Üretici tarafından, satış sonrası hizmet, garanti süresi içinde kullanıcı kusurundan kaynaklanmayan arızaların bedelsiz olarak giderilmesi- periyodik bakım ve garanti süresinin bitiminden sonrada müşterinin talep etmesi durumlarında verilen hizmettir. ANSI: Amerikan Ulusal Standartları Enstitüsü ( American National Standarts Institute) BS: İngiliz Standartları (British Standarts) CE: Avrupa Birliği Uygunluk İşareti (Conformity Europe) DIN: Alman Standartları Enstitüsü (Deutsches Institut für Normung) EN: Avrupa Birliği Standardı ( European Norm) ISO: Uluslararası Standartlar Organizasyonu (International Standarts Organization) TSE: Türk Standartları Enstitüsü TURQUM: Bu standarda göre verilecek Ürün Uygunluk Markası Logosu ATEX : Toz patlamalarına karşı koruma 4.ÖN ġartlar 4.1 Ürün Uygunluk Markası (TURQUM) almak üzere OAİB ye başvuru yapan imalatçı; yaptığı imalata uygun tesis, yeterli makine ve techizat ile yeterli sayıda ve gereken niteliklere sahip mühendis ve teknik personele sahip olmalı ve söz konusu imalat alanında en az 10 yıldır çalışıyor olmalıdır. 4.2 İmalatçının imal edip ihraç ettiği makineler ilgili yürürlükteki TSE, TSEK markasına, EN Standardına, uluslararası (ISO, DIN, BS, ANSI vb.) standartlara göre imal edilmiş olmalı ve söz konusu mamul, standardın şartlarını yerine getiriyor olmalıdır. 4.3 İmalatçı, ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi belgesine sahip ve kalite yönetim sistemi şartlarını yerine getiriyor olmalıdır. İmalatçının ISO 9001:2000 belgesi uygulamakta olduğu kalite yönetim sistemi TURQUM Markasını almak üzere başvuru yaptığı makinelerin imal

6 Sayfa No : 6/12 edildiği tüm tesislerini kapsamalıdır. Üretici firmaya bağlı çalışan taşeronlara ait tesislerde belgeli olmalı ve ilgili şartlar uygulanıyor olmalıdır. 4.4 İmalatçının Ürün Uygunluk Markası başvurusu yaptığı makine ve ekipmanlar CE işareti taşımalı ve ilgili tüm standart ve direktiflere uygun olduğu belgelenmelidir. 4.5 İmalatçı ilgili yasal, çevre, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına uygun imalat yapıyor olmalıdır. 5.MAKĠNE, EKĠPMAN VE PERSONEL ġartlari 5.1 Makine, Ekipmanlar ve Test Standı İmalatçı, Un fabrikası makine ve ekipmanların hammaddeden itibaren son ürünün oluşmasına kadar geçen tüm işlem kademelerinde, imalat resimlerinde ve talimatlarında belirttiği nitelikte ve hassasiyette işlem yapabilecek yeterlilikte makine ve tezgah parkı ile birlikte gerekli ölçme, kontrol ve test düzeneklerine, gerek kendi tesislerinde gerek alt yüklenicilerinde sahip bulunmalıdır. İmalat DIN 7168 (EN 22768) (Genel Toleranslar) normlarına uygun hassasiyette yapılmalıdır.(ölçü aletlerinin güncel olarak kalibrasyonunun yapılıp yapılmadığı, ölçü kontrol formlarının düzenli olarak tutulduğunun kontrol edilmesi) İmalatçı, imalatta kullanılan tüm makine/ekipmanları için imalat kalitesini bozabilecek tüm unsurları (sıcaklık, toz, nem, titreşim, makinelerin karşılıklı etkileşimi, yetkisiz personelin erişimi vb.) değerlendirerek gerekli tedbirleri almış olmalıdır İmalatçı, imalat süresi boyunca tüm ekipmanlarını/altyapısını/yardımcı tesislerini sürekli gözden geçirerek, ürünü öngörülen özelliklerde üretebilecek yeterlilikte tutmalıdır İmalatçı, imal ettiği seri olarak imal edilen makine ve ekipmanların, testlerini yeterli kapsamda ve hassasiyetle yapabilecek bir test standına sahip olması gereklidir. Buradaki ölçme aletlerinin hassasiyetlerinin ve doğruluk derecelerinin testin yapıldığı süreleri kapsayacak şekilde kalibre edilmesi şarttır. 5.2 Ġmalat ve Tasarımda Görevli Personel İmalatta ve tasarımda çalışan tüm personel kendi alanında gerekli yeterlilikte (yeterli eğitim düzeyine, tecrübeye, bilgi ve birikime sahip) olmalıdır. Firma içinde en az 1 makine mühendisi ve 1 elektrik ve/veya elektronik mühendisi olmalıdır Firma içinde, imalat, satın alma, muhasebe ve finansman, üretim planlama ve kalite kontrol, proje konstrüksiyon, AR-GE, pazarlama ve ithalat-ihracat departmanları olmalıdır. Bu departmanlardaki personel, yeterli sayıda ve eğitim ve donanıma sahip olmalıdır. Bu

7 Sayfa No : 7/12 departmanlar içinde imalat departmanı da kendi içinde talaşlı imalat, sac işleri, kaynak ve montaj, marangozhane, boyahane ve ambalaj ve sevkiyat bölümlerini bünyesinde bulundurmalıdır Firma bünyesinde gerçekleştirilen veya dışarıdan temin edilen özel süreçlerde görevli personel konusunda sertifikalı olmalıdır. Ayrıca tedarik edilen malzemelerin kalite uygunluk sertifikaları olmalıdır İmalatçı, Un fabrikası makine ve ekipmanları tasarımında ve AR-GE de çağdaş mühendislik hesaplamaları ve gereklerini yerine getirirken konunun insan sağlığı ile olan direkt ilişkisini de göz önünde bulundurmalıdır. 5.3 Kalite Kontrolü Ġle Ġlgili Personel İmalatçı, mamul kalitesinin sürekli olarak denetimini sağlamak ve kaliteyi yükseltmek amacı ile yeterli düzeyde deneyim ve eğitime sahip çalışanları ile kalite kontrol işlemlerini sürdürmelidir İmalatçı, TURQUM Markası başvurusu yapmadan önce kuruluşu içerisinde en az 2 kişiden (Biri üretim yetkilisi, diğeri kalite yetkilisi olmak üzere) oluşan bir Kalite Takımı (KT) oluşturmalıdır. KT, firma içerisinde TURQUM Markası ile ilgili yapılacak çalışmaları koordine etmekten, dökümanları ve ilgili belgeleri hazırlatmaktan, markanın etkinliğinin artırılmasına yönelik faaliyetler yapmaktan, OAİB ile irtibat kurmak, denetimlere refakat etmek, denetim ekibine gerekli bilgi ve dokümanları sağlamaktan sorumludur. KT nın imalatçı firma organizasyonu içinde başka görevleri de olabilir. 6.KALĠTE KONTROL FAALĠYETLERĠ 6.1 Veri analiz, hata önleme ve hata nedenleri saptama/ortadan kaldırma metotları Ürün Uygunluk Markasının esas öğelerinden biridir. Bu nedenle imalatçı, Un fabrikası makine ve ekipmanlarının hammaddeden itibaren son ürünün oluşmasına kadar geçen tüm işlem kademelerinde ve imalat hatlarındaki geçerli ve etkili kalite kontrol, izleme değerlendirme ve iyileştirme tekniklerini kullanıp yararlanıyor olmalıdır. 6.2 Kalite kontrol ve izlemesinde kullanılan ölçü alet ve aparatlarının kalibrasyonu akredite bir kuruluş tarafından gerekli aralıklarla yapılıyor olmalıdır. 6.3 İmalatçı, nihai mamule, mamulle ilgili standartlarda ve imalatçı prosedür, teknik mamul kataloglarında belirtilen özelliklerin saptanmasına yönelik testler uyguluyor olmalıdır.

8 Sayfa No : 8/ İmalatçı, ISO 9001:2000 in satın alma ve tedarikçilerle ilgili şartlarına ek olarak, kendisine mamul ve yarı-mamullerden bozuk olanların takip ve tedarik zincirinden çıkarılması ile ilgili düzeltici ve önleyici faaliyet prosedürlerini belirlemesi gerekir. 7.GÜVENLĠK VE TEKNĠK ġartlari Bu şartlar, TSE, ilgili uluslar arası standart ve CE şartlarının yerine geçmemekte olup, Un fabrikası makine ve ekipmanları ile ilgili ek güvenlik ve teknik kriterleri kapsamaktadır. 7.1 İmalatçı tarafından kullanılan bütün bileşenlerin tanımları, boyutları vb. ek açıklama gereken durumlarda teknik resimleri ve yedek parça listeleri kullanım kılavuzunda belirtilmeli ve parça kodları tanımlanmış olmalıdır. 7.2 Değirmen makineleri üzerinde imalatçı adı, adresi, makine modeli, model yılı ve seri no bilgileri bir plaka veya ürün üzerinde kolayca görülebilir bir şekilde belirtilmelidir. 7.3 İmalatçı un fabrikası makine ve ekipmanlarının çalışma performansını etkileyebilecek çevre şartlarını tespit ederek kullanım kılavuzunda belirtmelidir. 7.4 Un fabrikası makine ve ekipmanlarının üzerinde kullanılacak tüm elektrik, elektronik ve mekanik ekipmanların üzerinde CE işareti olmalı ve bunlara ait CE uygunluk belgeleri de dosya halinde tanzim edilmiş olmalıdır. 7.5 İmalatçı, kullanılmış ve çıkma parçaları kesinlikle kullanmamalıdır. 7.6 TS EN 474-1:2007 de belirtildiği üzere ikaz işaretleri (yazılı-sesli-ışıklı) makine üzerinde ve kullanım kılavuzunda görülebilir bir şekilde belirtilmelidir. 7.7 TS EN ISO e uygun olarak güvenlikle ilgili talimatlar bakım kullanma kılavuzlarıyla birlikte müşteriye teslim edilmeli, kullanıcıya bu konuda gerekli bilgilendirilmeler yapılmalı ve bu işlemlerin yapıldığı teslim tutanağıyla kayıt altına alınmalıdır. 7.8 Un fabrikası makine ve ekipmanlarının üzerinde, makine ve ekipmanın tüm enerjisini kesen, tamir-bakım sırasında kilitlenebilen 3 fonksiyonlu (otomatik, yaylı manuel ve kilitlenebilir) bir giriş şalteri olmalıdır. 7.9 Un fabrikası makine ve ekipmanlarının üzerindeki hareketli ve dönen parçaların tamamı, kayış ve kasnaklar muhafaza altına alınmalı ve muhafaza üzerinde gerekli uyarı işareti bulunmalıdır Un fabrikası makine ve ekipmanlarının(vals, vida, zincirli götürücüler, elevatör) kapak sistemi görevlisi haricinde açılamaz olmalı veya açıldığı anda makine ve ekipmanın stop edecek şekilde ayarlanmalıdır.

9 Sayfa No : 9/ Un fabrikası makine ve ekipmanlarının çalışma şekilleri gereği genellikle dönerek, sallanarak veya vibrasyonla çalışmaktadırlar. Bu nedenle makinelere yaklaşılmasının ve çalışırken müdahale edilmesinin önlenmesi gerekmektedir. Bu nedenlerle imalatçıların makine ve ekipmanların üzerinde emniyet açısından uyarı ve ikaz etiketleri asmış olması gerekmekte ve bu etiketler Emniyet İşaretleri ve Tehlikeli Levhaları stardartlarına uygun olmalıdır Un fabrikası makine ve ekipmanlarına ait hazırlanacak teknik dosyada, makine ve ekipmanların malzeme sertifikalarının, test raporlarının, gerekli ayarlamaların nasıl yapılacağının makine ekipmanların kapasitelerinin, projedeki yerinin ve diagram durumunun belirtilmesi gereklidir Her bir fabrika için çek-list oluşturulmalı ve sevkiyat esnasında yükleme ile çek-listler karşılaştırılarak kontrol edilmelidir. (Sevkiyat öncesi son kontrol) Gürültü değerleri makineler üzerinde belirtilmelidir. Tesis kurulduktan sonra makinelerdeki gürültü değerleri yeniden ölçülmeli ve etiket üzerindeki değerler doğrulanmalıdır Bağlantı elemanlarının (hortum, cıvata, vb.) genel kontrollerinin montaj tamamlandıktan sonra yeniden yapılması ve bu kontrollerin teslim tutanağında belirtilmesi gerekmektedir. (Montaj sonrası kontrol) 7.16 Değirmen montajı tamamlandıktan sonra redüktör, hidrolik sistemler, ve yağlanması gereken noktaların kontrol edilerek eksiklerinin tamamlanması ve bu kontrollerin teslim tutanağında belirtilmesi gerekmektedir. (Montaj sonrası kontrol) Ayrıca PLC sistemine bakım takvimi yüklenmeli, zamanı geldiğinde otomatik uyarı vermelidir Değirmen montajı tamamlandıktan sonra tartım yapılan parçaların ilk kalibrasyonları yapılmalı ve kalibrasyon yapılması konusunda santrali kullanacak yetkiliye gerekli eğitimler verilmelidir. Kalibrasyon sonrası gerekli standartlara göre (OIML R107-1) tartım hassasiyetleri kontrol edilerek gerekiyorsa düzeltmelerin tamamlanması ve bu kontrollerin teslim tutanağında belirtilmesi gerekmektedir. (Montaj sonrası kontrol) 7.18 Otomasyon sisteminde kullanılan program, TESİSİ en verimli şekilde çalıştırıp, üretilen son mamülle ilgili raporları detaylı şekilde verebilecek yeterliliğe sahip olmalıdır. Her türlü parametrenin düzenlenmesi, alınması ve kalibrasyon işlemleri operatör panelindeki ekrandan yapılabilmeli; proses, üretim ve hata iletisi alınabilmelidir. İstenen sayıda reçete hazırlanabilmeli ve en az bir yıl geriye dönük üretim bilgileri alınabilmelidir? 7.19 Otomasyon sisteminde kullanılan program, internet/intranet vasıtasıyla uzaktan bakım ve müdahale özelliğine sahip olmalıdır. Ayrıca üretim parametrelerinin laboratuvar, idari merkez ağı ve/veya operatör vb. tarafından ayarlanabilmesi ve görüntülenebilmesi internet/intranet vasıtasıyla mümkün olmalıdır Boya alanlarında, eksik boyama, portakallanma, krater, kabarma, çatlama ve akma kontrolleri yapılıyor olmalıdır.

10 Sayfa No : 10/ Makinelerin genel temizlik ve göz kontrolleri yapılıyor olmalıdır Kontrol merkezinde kullanılan ve santralin işleyişini kontrol eden elektrik ve otomasyon sisteminin sevk öncesi fonksiyon testlerinin yapılmış olması gereklidir Devreye alma sırasında elektrik ve otomasyon sisteminin fonksiyon testlerinin yapılmış olması ve bu kontrollerin teslim tutanağında belirtilmesi gerekmektedir Tüm makinaların üzerinde topraklama bağlantısı bulunmalı ve topraklama testleri yapılmış olmalıdır Gerekli makinalar üzerinde güvenlik teçhizatları bulunmalıdır. (Hız bekçileri, kayış kayma sensörleri, toz patlama kapakları, aşırı yüklenme ikazları vb.) 7.26 Tesisin kurulumu sırasında makine montajları tamamlandıktan sonra makinaların yerleşimlerinin (düzeni, hizalanması, terazisi) tam olarak yapıldığı doğrulanmalı ve bakım, onarım ve çalışmasına engel bir durumun olmadığı raporlanmalıdır. 8.GARANTĠ 8.1 İmalatçı yürürlükte olan, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı nın 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ihraç ettiği ülkelerin yürürlükteki ilgili mevzuatına uymalıdır. 8.2 İmalatçı, satış yaptığı her bir un fabrikası makine ve ekipmanı için Türkçe olarak hazırlanan garanti belgesine ek olarak, eğer ihraç ediyorsa ihraç edilen ülkenin dili veya o ülke tarafından uygun görülen bir dilde de belgenin bir kopyasını hazırlamalıdır. Garanti belgesi: İmalatçı firmanın adı, açık adresi ve iletişim bilgilerini, İmalatçı yetkilisinin imzası ve firma kaşesini, Garanti kapsamındaki makine ve ekipmanın modeli, tipi ve seri numarasını, Garanti süresi ve geçerliliğinin başladığı tarihi, Garanti kapsamı ve kapsam dışı hususları, Garanti süresi boyunca üreticinin ve müşterinin yükümlülüklerini, İçermelidir. 8.3 İmalatçı, sattığı un fabrikası makine ve ekipmanlarının malzeme, işçilik, imalat hataları içermediğine ve düzgün işlev göreceğine dair, kullanım kılavuzunda yer alan kullanım koşulları göze alındığında şerhini de koyarak satış tarihinden itibaren 2 yıldan az olmamak Ģartı ile satıģ yapılacak ilgili ülke mevzuatlarına veya müģteri Ģartnamesine uygun sürelerde garanti vermelidir. Bu garanti makine ve ekipmanın bütünü için geçerli olmalıdır. ( Şayet, özel şartlar var ise belirtilmelidir.) 9.KULLANIM KILAVUZU, YEDEK PARÇA VE SERVĠS

11 Sayfa No : 11/ Kullanım Kılavuzu İmalatçı, Ürün Uygunluk Markasına sahip her bir un fabrikası makine ve ekipmanı için birer adet kullanım kılavuzu hazırlamalı ve sattığı her makine ile birlikte bu kılavuzu müşteriye teslim etmelidir Türkçe olarak hazırlanan kullanım kılavuzuna ek olarak eğer ihraç ediyorsa ihraç edilen ülkenin dili veya o ülke tarafından uygun görülen bir dilde de kullanım kılavuzunun bir kopyasını hazırlamalıdır Un fabrikası makine ve ekipmanları için hazırlanan kullanım kılavuzunda en az aşağıdaki bilgiler olmalıdır. Makine ve ekipmana ait tüm teknik bilgileri, Makine ve ekipmanın nakli, montajı, işletmeye alınması, kullanımı ve bakımına dair tüm güvenlik talimatları ve kullanımını anlatan detaylı bilgileri, elektrik şemalarını, mekanik istemlerin montaj resimleri. Makine ve ekipmana ait tüm bakım ve yağlama işlemlerini gerektiğinde çizimler ve tablolarla açıklayan; bakım-yağlama periyodu, kullanılması gereken ekipman ve yağ tiplerini de belirtecek şekilde bir bakım ve yağlama talimatını, Makine ve ekipman ile ilgili oluşabilecek muhtemel arızalar, bunların nedenleri ve arızaların nasıl giderilebileceğine dair bilgileri, Mamul ve yedek parçaların nasıl sipariş edileceğine (ürün, yedek parça kodları, kodlama sisteminin açıklanması vs.) dair güncel bilgileri, mümkün olduğu ölçüde parçaların resimleri ve teknik çizimleri. İmalatçının, Makine ve ekipman ile ilgili satış sonrası hizmetleri ( servis, yedek parça talebi, danışma vb.) hakkında bilgi alınabilecek iletişim bilgilerini içermelidir. 9.2 Yedek Parça İmalatçı, sattığı makine ve ekipmana ait tüm orijinal yedek parçalarını satış tarihinden itibaren 10 yıl boyunca sağlayabilmelidir ve sağlayabileceğine dair bir hükmü teknik doküman / kullanım kılavuzu / satış sözleşmesine koymalıdır İmalatçı, Makine ve ekipmana ile ilgili müşterinin talep ettiği yedek parçaları en kısa zamanda sağlayabilecek bir stok sistemine ve yapısına sahip olmalı, müşterisi ile ne kadar süre içerisinde yedek parça sağlayacağına dair aralarında bir sözleşme yapılmışsa, bu sözleşmede geçen süre içerisinde yedek parça sağlayabiliyor olmalıdır 9.3 Servis İmalatçı, müşterisine kısa süre içerisinde ve istenilen yeterlilikte servis hizmeti verebilecek servis organizasyonunu oluşturmuş olmalıdır. Bu kapsamda:

12 Sayfa No : 12/12 İmalatçının, servis hizmeti veren ekipleri; makine ve ekipman ile ilgili tüm teknik/pratik/güvenlik bilgilerine hakim ve her türlü servis hizmetini verebilecek şekilde eğitimli olmalıdır. İmalatçının servis organizasyonu ve ekipleri makine ve ekipman ile ilgili her türlü servis hizmetini verebilecek altyapı kaynaklarına ( araç, el aleti, yedek parça, test ve ölçüm cihazları vs.) sahip olmalıdır. İmalatçının; müşterisinin servis talebini ilettiği andan itibaren en kısa zaman içerisinde ve/veya müşterisi ile ne kadar süre içerisinde servis hizmeti sağlayacağına dair aralarında bir sözleşme yapılmışsa, bu sözleşmede geçen süre içerisinde servis hizmeti sağlayabiliyor olmalıdır. Müşterinin makine ve ekipman arızasından kaynaklanan üretimindeki ani duruşlar için acil servis talebinde bulunması halinde, imalatçı satış sözleşmesinde; özellikle böylesi bir durum için belirtilmiş bir süre içerisinde servis hizmeti verebileceğini belirtmiş olmalıdır. Böyle durumlar için özel anlaşmalar yapılması tavsiye olunur. İmalatçı, sattığı makine ve ekipmana satış tarihinden itibaren 10 yıl boyunca servis hizmeti sağlayabilmelidir ve sağlayabileceğine dair bir hükmü teknik doküman /kullanım kılavuzu/satış sözleşmesine koymalıdır. İmalatçı, müşterisinin isteğine bağlı olarak, satışını yaptığı makine ve ekipmanla ile ilgili planlı bakım hizmetini ücreti karşılığı sağlayabiliyor olmalıdır. İmalatçı, müşterilerinin her türlü servis taleplerini, verilen servis hizmetlerinin kayıtlarını geçmişe dönük 10 yıl boyunca izleyebilecek bir sisteme sahip olmalıdır İmalatçı servis hizmetini kendi firması içinde bir organizasyon veya distribütör veya anlaşmalı bir organizasyon vb. ile verebilir. Distribütör veya anlaşmalı bir organizasyon vb. kullanılması durumunda imalatçının 9.1 ve 9.2 Maddeleri kapsamı görevlerini söz konusu distribütör veya organizasyona karşı yerine getirmeli ve bu distribütör veya organizasyonun 9.3. maddesi şartlarını yerine getirebileceği kanıtlanmalıdır.

KALİTE EL KİTABI Döküman Kodu Dok. Rev. No Dok. Yayın Tarihi MİM.KEK 04 28.01.2010

KALİTE EL KİTABI Döküman Kodu Dok. Rev. No Dok. Yayın Tarihi MİM.KEK 04 28.01.2010 Sayfa 1/25 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 1 1. Firma Tanıtımı... 3 2. Entegre Yönetim Sistemi Kapsamı... 3 3. Organizasyon Şeması... 4 4. ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ... 5 4.1. Genel Şartlar... 5 4.2. Dökümantasyon

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD ICS 03.080.30 TÜRK STANDARDI TS/Eylül 2013 TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS 13573 Eylül 2013 ICS 03.080.30 İŞ YERLERİ - DANIŞMANLIK HİZMETLERİ - SINIFLANDIRMA - GENEL VE ÖZEL KURALLAR Work places - Consultancy

Detaylı

Çevre Yönetim Sistemi Rehberi

Çevre Yönetim Sistemi Rehberi Çevre Yönetim Sistemi Rehberi Çevre Yönetim Sistemi Rehberi Aralık 2008 ISBN 978-9944-60-399-7 1. Baskı, 750 Adet Aralık 2008 İstanbul Sanayi Odası Yayınları No: 2008/11 Çevre Şubesi Meşrutiyet Caddesi

Detaylı

SİİRT TİCARET VE SANAYİ ODASI BAŞKANLIĞI KALİTE EL KİTABI

SİİRT TİCARET VE SANAYİ ODASI BAŞKANLIĞI KALİTE EL KİTABI SİİRT TİCARET VE SANAYİ ODASI BAŞKANLIĞI KALİTE EL KİTABI DOKÜMAN KODU: KEK REVİZYON NO: 00 YAYIN TARİHİ: 01.12.2010 KONU : İÇİNDEKİLER BÖLÜM NO : A KEK DOKÜMA N NO KONU A İÇİNDEKİLER - B REVİZYON SAYFASI

Detaylı

ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ & İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ ENTEGRE EL KİTABI

ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ & İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ ENTEGRE EL KİTABI Sayfa No : 1 / 19 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ & İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ ENTEGRE EL HAZIRLAYAN SEÇ YÖNETİM TEMSİLCİSİ ONAYLAYAN GENEL MÜDÜR ÜNVAN ADET KOPYA NO 1.SEÇ YÖNETİM TEMSİLCİSİ 1 (ORJİNAL)

Detaylı

TIBBÎ CİHAZ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukukî Dayanak ve Tanımlar

TIBBÎ CİHAZ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukukî Dayanak ve Tanımlar Sağlık Bakanlığından: TIBBÎ CİHAZ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukukî Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; insan sağlığında doğrudan veya dolaylı olarak kullanılan tıbbî

Detaylı

YÖNETMELİK YAPI MALZEMELERİ YÖNETMELİĞİ (305/2011/AB)

YÖNETMELİK YAPI MALZEMELERİ YÖNETMELİĞİ (305/2011/AB) 10 Temmuz 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28703 Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: YÖNETMELİK YAPI MALZEMELERİ YÖNETMELİĞİ (305/2011/AB) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

Kısım 3 Kaynak Kuralları 2015

Kısım 3 Kaynak Kuralları 2015 Kısım 3 Kaynak Kuralları 2015 Bu basım tüm kural değişimlerini içermektedir. En son revizyonlar düşey çizgi ile gösterilmiştir. Bölüm tamemen revize edildiyse bölüm başlığı çerçeve içine alınır. Yayın

Detaylı

GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ EL KİTABI

GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ EL KİTABI Sayfa No: 1/30 GIDA GÜVENLİĞİ TS EN ISO 22000 GIDA GÜVENLİĞİ STANDART ŞARTLARINA UYGUN OLARAK HAZIRLANMIŞTIR. İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi TEL : (0) 422 3410660-70 FAKS : (0) 422 341 07 28

Detaylı

Kalite El Kitabı KALİTE EL KİTABI

Kalite El Kitabı KALİTE EL KİTABI 0.1 İÇİNDEKİLER İlgili TS EN 9001:2008 Maddesi 0.2 Şirket Tanımı 0.3 Dağıtım Listesi 1.0 Kapsam ve Hariç Tutmalar Madde 1 2.0 Referanslar Madde 2 3.0 Terimler ve Tanımlar Madde 3 4.0 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ

Detaylı

b) Makaslı asansörler gibi sabit raylar boyunca hareket etmese dahi, sabit bir mesafe boyunca hareket eden asansörleri, kapsar.

b) Makaslı asansörler gibi sabit raylar boyunca hareket etmese dahi, sabit bir mesafe boyunca hareket eden asansörleri, kapsar. Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: ASANSÖR YÖNETMELİĞİ (95/16/AT) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; insanların, insan ve yüklerin veya sadece yüklerin

Detaylı

CE Uygunluk İşaretinin Ürüne İliştirilmesine ve Kullanılmasına Dair Yönetmelik

CE Uygunluk İşaretinin Ürüne İliştirilmesine ve Kullanılmasına Dair Yönetmelik CE Uygunluk İşaretinin Ürüne İliştirilmesine ve Kullanılmasına Dair Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik; ürüne "CE" uygunluk işareti

Detaylı

Teknik Dosya İçeriği, Kullanma Klavuzu, CE İşareti. - Ürüne ait teknik şartnamelerin listesi ve/veya ilgili direktif şartname listesi.

Teknik Dosya İçeriği, Kullanma Klavuzu, CE İşareti. - Ürüne ait teknik şartnamelerin listesi ve/veya ilgili direktif şartname listesi. Teknik Dosya İçeriği, Kullanma Klavuzu, CE İşareti Teknik dosya içeriğinde aşağıda belirtilen hususları içerir; - Ürüne ait genel tanımlama, - Tasarıma ait çizimler, ürünlerin /üretim prosedürüne ilişkin

Detaylı

ANTAKYA TİCARET BORSASI KALİTE EL KİTABI

ANTAKYA TİCARET BORSASI KALİTE EL KİTABI ANTAKYA TİCARET BORSASI KALİTE EL KİTABI İÇİNDEKİLER 3-0-1-Giriş -2-Borsanın Görevleri 4-0-3-Borsanın Faydaları 0-4-Diğer Borsalarla Entegrasyon 5-0-5-Revizyon Takip Çizelgesi 6-0-6-Çapraz Çizelge 7-0-6-Çapraz

Detaylı

Yönetmelikler Sağlık Bakanlığından: Vücut Dışında Kullanılan Tıbbî Tanı Cihazları Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukukî Dayanak ve Tanımlar

Yönetmelikler Sağlık Bakanlığından: Vücut Dışında Kullanılan Tıbbî Tanı Cihazları Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukukî Dayanak ve Tanımlar Yönetmelikler Sağlık Bakanlığından: Vücut Dışında Kullanılan Tıbbî Tanı Cihazları Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukukî Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı; vücut dışında (in-vitro)

Detaylı

TÜRK STANDARDI TSEK TURKISH STANDARD TS EN ISO 9001

TÜRK STANDARDI TSEK TURKISH STANDARD TS EN ISO 9001 TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS EN ISO 9001 Mart 2009 ICS 03.120.10 KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ - ŞARTLAR Quality management systems - Requirements TS EN ISO 9001 (2009) standardı, EN ISO 9001 (2008)

Detaylı

MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SATIN ALMA VE İHALE YÖNETMELİĞİ

MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SATIN ALMA VE İHALE YÖNETMELİĞİ MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SATIN ALMA VE İHALE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler, Esaslar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Makina ve Kimya

Detaylı

DESTEK YARARLANICILARININ TABİ OLDUKLARI SATIN ALMA KURALLARI

DESTEK YARARLANICILARININ TABİ OLDUKLARI SATIN ALMA KURALLARI EK IV DESTEK YARARLANICILARININ TABİ OLDUKLARI SATIN ALMA KURALLARI Tanımlar Satın alma faaliyetleri kapsamında sıkça kullanılan temel tanımlar aşağıda yer almaktadır: Açık İhale Usulü Danışman Doğrudan

Detaylı

KALİTE EL KİTABI. Revizyon Takip Tablosu No Tarih Açıklama Sayfa No. 00 --.--.---- İlk Yayın 20. Hazırlayan Merkez Koordinatörü.

KALİTE EL KİTABI. Revizyon Takip Tablosu No Tarih Açıklama Sayfa No. 00 --.--.---- İlk Yayın 20. Hazırlayan Merkez Koordinatörü. Revizyon Takip Tablosu No Tarih Açıklama Sayfa No 00 --.--.---- İlk Yayın 20 Sayfa 1 / 20 RATEM MEYESER Kalite El Kitabı aşağıda verilen bölümlerden oluşmaktadır. Kalite El Kitabı TS EN ISO/IEC 17024 standardının

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD ICS 03.120.01; 67.020; TÜRK STANDARDI TS EN ISO 22000:2005 TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD Bu standard metni 24 Nisan 2006 tarihli TSE Teknik Kurul toplantısında kabul edilerek yürürlüğe girmiş olup metin

Detaylı

KALKINMA AJANSLARI TARAFINDAN SAĞLANAN DESTEKLER İÇİN SATIN ALMA REHBERİ

KALKINMA AJANSLARI TARAFINDAN SAĞLANAN DESTEKLER İÇİN SATIN ALMA REHBERİ KALKINMA AJANSLARI TARAFINDAN SAĞLANAN DESTEKLER İÇİN SATIN ALMA REHBERİ İçindekiler 1. GENEL ÇERÇEVE... 4 1.1. Satın Alma Nedir?... 4 1.2. Satın Alma Stratejisi/Planı... 5 1.3. Temel Satın Alma Kuralları...

Detaylı

RÜZGAR TÜRBİNLERİNİN DURUM İZLEME SİSTEMLERİNİ SERTİFİKALANDIRMA ESASLARI

RÜZGAR TÜRBİNLERİNİN DURUM İZLEME SİSTEMLERİNİ SERTİFİKALANDIRMA ESASLARI RÜZGAR TÜRBİNLERİNİN DURUM İZLEME SİSTEMLERİNİ SERTİFİKALANDIRMA ESASLARI Cilt F Kısım 202 Rüzgar Türbinlerinin Durum İzleme Sistemlerini Sertifikalandırma Esasları 2010 TÜRK LOYDU Merkez Ofisi Postane

Detaylı

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİK ŞARTNAME HAZIRLAMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNERGE

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİK ŞARTNAME HAZIRLAMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNERGE EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİK ŞARTNAME HAZIRLAMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNERGE Onay Tarihi : 07.01.2013 Onay Makamı : Emniyet Genel Müdürü BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Sorumluluk ve Tanımlar

Detaylı

Yetkili Sınıflandırıcıların Lisans Alma, Faaliyet ve Denetimi Hakkında Yönetmelik. NCĐ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Yetkili Sınıflandırıcıların Lisans Alma, Faaliyet ve Denetimi Hakkında Yönetmelik. NCĐ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Yetkili Sınıflandırıcıların Lisans Alma, Faaliyet ve Denetimi Hakkında Yönetmelik BĐRĐNC NCĐ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı; tarım ürünleri lisanslı

Detaylı

Stabilizer ve Sleeve Projesi İdari ve Teknik Doküman

Stabilizer ve Sleeve Projesi İdari ve Teknik Doküman Stabilizer ve Sleeve Projesi İdari ve Teknik Doküman İÇİNDEKİLER A İDARİ KISIM... 2 1. GENEL HUSUSLAR... 2 1.1 Proje Önerisinin Hazırlanması ve Değerlendirilmesine Yönelik Hususlar... 2 1.2 Proje Önerisinin

Detaylı

KALİTE EL KİTABI TS ISO EN 9001: 2008 Kalite Yönetim Sistemi

KALİTE EL KİTABI TS ISO EN 9001: 2008 Kalite Yönetim Sistemi FETHİYE TİCARET VE SANAYİ ODASI KALİTE EL KİTABI TS ISO EN 9001: 2008 Kalite Yönetim Sistemi 2012 T A Ş Y A K A M A H. 1 4 4 S O K. 1 1 9 / 1 P K : 4 8 3 0 0 F E T H İ Y E SAYFA NO : 2/28 KALİTE EL KİTABI

Detaylı

@tr. A tt, Turk Muqavir Mtihendisler ve Mimarlar Birligi Association of Turkish Consulting Engineers and Architects ANKARA. Uyesi. Tarlh: '11.03.

@tr. A tt, Turk Muqavir Mtihendisler ve Mimarlar Birligi Association of Turkish Consulting Engineers and Architects ANKARA. Uyesi. Tarlh: '11.03. Turk Muqavir Mtihendisler ve Mimarlar Birligi Association of Turkish Consulting Engineers and Architects @tr Uyesi Tarlh: '11.03.2013 Sayr: 13 / 084 T.C. ENERJIVE TABII KAYNAKLAR BAKANLIGI ANKARA Konu;

Detaylı

KAYNAKÇI VE KAYNAK OPERATÖRÜ BELGELENDİRİLMESİ GENEL TALİMATI Yayın Tarihi: 03.01.2011

KAYNAKÇI VE KAYNAK OPERATÖRÜ BELGELENDİRİLMESİ GENEL TALİMATI Yayın Tarihi: 03.01.2011 1 / 12 0.AMAÇ Bu talimat EN ISO 17024 standartı kuralları çerçevesinde INSPECCO tarafından Personel Belgendirme Sisteminin ilgili standard şartlarına göre değerlendirilerek Kaynakçı ve Kaynak Operatörlerinin

Detaylı

TELSİZ VE TELEKOMÜNİKASYON TERMİNAL EKİPMANLARI YÖNETMELİĞİ (1999/5/AT) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TELSİZ VE TELEKOMÜNİKASYON TERMİNAL EKİPMANLARI YÖNETMELİĞİ (1999/5/AT) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan: TELSİZ VE TELEKOMÜNİKASYON TERMİNAL EKİPMANLARI YÖNETMELİĞİ (1999/5/AT) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

ZAMAN DAMGASI UYGULAMA ESASLARI (ZDUE)

ZAMAN DAMGASI UYGULAMA ESASLARI (ZDUE) ZAMAN DAMGASI UYGULAMA ESASLARI (ZDUE) SÜRÜM : 02 TARİH : 28.08.2013 1. GİRİŞ... 7 1.1. Genel Bakış... 7 1.2. Kitapçık Adı ve Tanımlama... 7 1.3. Taraflar... 8 1.3.1. Zaman Damgası Üretim Merkezi... 8

Detaylı