SİVİL KULLANIM AMAÇLI PATLAYICI MADDELERİN BELGELENDİRİLMESİ, PİYASAYA ARZI VE DENETLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK (2014/28/AB) TASLAĞI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SİVİL KULLANIM AMAÇLI PATLAYICI MADDELERİN BELGELENDİRİLMESİ, PİYASAYA ARZI VE DENETLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK (2014/28/AB) TASLAĞI"

Transkript

1 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: SİVİL KULLANIM AMAÇLI PATLAYICI MADDELERİN BELGELENDİRİLMESİ, PİYASAYA ARZI VE DENETLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK (2014/28/AB) TASLAĞI Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; sivil kullanım amaçlı patlayıcı maddelerin belgelendirilmesi, işaretlenmesi ve gerekli emniyet şartlarının belirlenmesi, piyasaya arz edilmesi, piyasa gözetimi ve denetlenmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. (2) Bu Yönetmelik sivil kullanım amaçlı patlayıcı maddeleri kapsar. 3) Bu Yönetmelik; a) 3763 sayılı Türkiye de Harp Silah ve Mühimmatı Yapan Hususi Sanayi Müesseselerinin Kontrolü Hakkında Kanun kapsamında bulunan askeri amaçlı barut ve patlayıcı maddeler, b) Kolluk kuvvetlerinin kullanımına tahsis edilmiş patlayıcı maddeler, c) 2013/29/AB kapsamında yer alan piroteknik maddeleri, d) Mühimmatları kapsamaz. Dayanak MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik; 29/6/2001 tarihli ve 4703 Sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanunun 4 üncü maddesine dayanarak ve Avrupa Birliğinin 2014/28/EC ve 2004/54/EC direktifine paralel olarak hazırlanmıştır. Tanımlar MADDE 3- (1) Bu Yönetmelikte geçen; a) AB: Avrupa Birliğini, b) AB Tip İncelemesi Belgesi: İmalatçıya onaylanmış kuruluşça verilen, üretim numunesinin uygunluğunu gösteren belgeyi, c) AB Uygunluk Belgesi: İmalatçının uygunluk değerlendirmesi işleminden sonra düzenlediği ve piyasaya arz ettiği patlayıcı maddelerin bu Yönetmelik hükümlerine uygunluğunu beyan ettiği belgeyi, ç) Akreditasyon: Uygunluk değerlendirme kuruluşlarınca gerçekleştirilen çalışmaların ve bu çalışmalar sonucunda düzenledikleri uygunluk teyit belgelerinin güvenilirliğini ve geçerliliğini desteklemek amacıyla oluşturulmuş kalite altyapısını, d) Bakanlık: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını, e) Bayi: Üretimde, ticaretde, değişimde, kiralamada, tamirde veya ateşli silahların ve askeri teçhizatın dönüşümünde tamamen veya kısmen görev alan gerçek ya da tüzel kişiyi, f) Birleşmiş Milletler Tavsiyeleri: Birleşmiş Milletler (BM) Tehlikeli Malların Taşınması ile İlgili Uzmanlar Komitesince hazırlanan, BM Turuncu Kitapta yayımlanan tavsiyeleri, g) CE Uygunluk İşareti: Ürünün CE işaretinin konulmasını öngören teknik mevzuatın ilgili bütün kurallarına uygun olduğunu gösteren işareti, ğ) Dağıtıcı: Tedarik zincirinde pazara patlayıcı madde tedarik eden imalatçı veya ithalatçı haricindeki herhangi bir gerçek ve tüzel kişiyi, h) Emniyet:: Kazaların önüne geçilmesini ve bunda başarılı olunmadığı taktirde kazanın etkilerinin kontrolünü,

2 ı) Geri çağırma: Hali hazırda son kullanıcıya tedarik edilen bir patlayıcı maddenin iadesini gerçekleştirmeye yönelik tedbiri, i) Güvenlik:Kanunlara ve düzene aykırı kullanımın önlenmesini, j) İktisadi işletme: İmalatçı, ithalatçı ve dağıtıcıyı, k) İmalatçı: Bu Yönetmelik kapsamındaki bir ürünü tasarımlayan ve/veya üreten veya ürüne kendi adını veya kendi markasını koyarak piyasaya arz etmek için bu tipteki bir ürünü tasarımlatan ve/veya ürettiren gerçek veya tüzel kişiyi, l) İthalatçı: Bir ürünü yurtdışından getirerek geçici veya sürekli olarak yurt içi piyasaya arz eden gerçek ve tüzel kişiyi, m) Komisyon: Avrupa Birliği Komisyonunu, n) Modül: Bu Yönetmelik gereğince, ürünün taşıdıkları risklere göre hangi uygunluk değerlendirmesine tabi tutulacağını gösteren yollardan her birini, o) Mühimmat: Taşınabilir ateşli silahlarda kullanılan kurşun ile sevk barutu ve manevra cephanesini, diğer silahları ve top gibi ağır silahları, ö) Onaylanmış Kuruluş: 4703 sayılı Kanun ve bu Kanunun uygulama yönetmeliklerinden Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları ile Onaylanmış Kuruluşlara Dair Yönetmelik ve bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde uygunluk değerlendirme faaliyetinde bulunmak üzere test, muayene ve/veya belgelendirme kuruluşları arasından Bakanlık tarafından belirlenerek yetkilendirilen özel veya kamu kuruluşunu, p) Patlayıcılar:: Tehlikeli malların taşınması ile ilgili Birleşmiş Milletler tavsiyelerinde patlayıcı olarak tabir edilen ve bu tavsiyelerin Sınıf 1'i kapsamına giren ve bu Yönetmeliğin kapsamında yer alan; imal, ıslah, ithal veya başka yollarla elde edilen ve piyasaya arz edilmesi hedeflenen ve bu Yönetmelikte ürün olarak da anılan malzeme ve maddeleri, r) Piyasaya arz: Ürünün, tedarik veya kullanım amacıyla bedelli veya bedelsiz olarak piyasada yer alması için yapılan faaliyeti, s) Piyasada bulundurma: İmalatçının kendi kullanımı için üretmiş olduğu havai fişekler hariç, patlayıcı maddenin tedariki ve/veya kullanımı amacıyla bedelli veya bedelsiz olarak dağıtım, tüketim veya kullanım için yurt içi piyasaya sağlanmasını, ş) Piyasadan çekme: Tedarik zincirinde yer alan bir patlayıcı maddenin piyasaya sürülmesini engelleme amacına yönelik tedbirleri, t) Piyasa Gözetimi ve Denetimi: Bakanlık tarafından patlayıcı maddelerin piyasaya arzı veya dağıtımı aşamasında veya bunlar piyasada veya kullanımda iken, bu Yönetmeliğe uygun olarak üretilip üretilmediğinin ve emniyetli olup olmadığının denetlenmesi veya denetlettirilmesini, u) Piyasa gözetimi ve denetimi kuruluşu: Bu Yönetmelik kapsamında piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetlerini yürütmekten sorumlu olan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Ürünleri Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğünü, ü) Standart: Üzerinde mutabakat sağlanmış olan, kabul edilmiş bir kuruluş tarafından onaylanan, mevcut şartlar altında en uygun seviyede bir düzen kurulmasını amaçlayan, ortak ve tekrar eden kullanımlar için bu Yönetmelik kapsamındaki teçhizatın, özellikleri, işleme ve üretim yöntemleri, bunlarla ilgili terminoloji, sembol, ambalajlama, işaretleme, etiketleme ve uygunluk değerlendirmesi işlemleri hususlarından biri veya birkaçını belirten ve uyulması ihtiyari olan düzenlemeyi, v) Teknik özellikler: Patlayıcıların sağlaması gereken teknik şartları, y) Ulusal Standart: Türk Standartları Enstitüsü tarafından hazırlanan standartları, z) Uyumlaştırılmış Standart: Avrupa Komisyonu tarafından Avrupa Birliği mevzuatının uygulanması için yapılan bir talep üzerine kabul edilen Avrupa standardını, aa) Uygunluk değerlendirmesi: patlayıcı maddelerin, bu Yönetmeliğe uygunluğunun test edilmesi, muayene edilmesi ve/veya belgelendirilmesine ilişkin her türlü faaliyeti, bb) Uygunluk değerlendirme kuruluşu: Ürünün ilgili teknik düzenlemeye uygunluğunun test edilmesi, muayene edilmesi, ve/veya belgelendirilmesine ilişkin faaliyette bulunan özel veya kamu kuruluşunu, cc) Yetkili kuruluş: Ürünlere ilişkin mevzuat hazırlamaya ve yürütmeye yasal olarak yetkili bulunan ve 4703 sayılı Kanun hükümlerini bu Yönetmelik kapsamına giren ürünler itibarıyla uygulayan kamu kuruluşu, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, çç) Yetkili temsilci : Bir üreticiden özel olarak belirtilmiş görevlerde kendisi adına hareket etmek

3 için yazılı bir yetki almış olan, herhangi bir gerçek ya da tüzel kişiyi, ifade eder. Serbest dolaşım MADDE 4- (1) Bu Yönetmeliğin gereklerini yerine getiren patlayıcı maddelerin piyasada bulunması yasaklanamaz, kısıtlanamaz veya engellenemez. Piyasada bulundurma MADDE 5- (1) Bu Yönetmeliğin gerekliliklerini yerine getirmesi durumunda patlayıcı maddelerin piyasada bulundurulmasını sağlamak için Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı tarafından gerekli tüm tedbirler alınır. İKİNCİ BÖLÜM İktisadi İşletmelerin Yükümlülükleri İmalatçının yükümlülükleri MADDE 6- (1) İmalatçı patlayıcı maddeleri piyasaya arz ederken veya onları kendi amaçlarına uygun şekilde kullanırken ürünleri Ek II de belirtilen temel güvenlik gereksinimlerine uygun bir şekilde tasarladıklarını ve ürettiklerini garanti etmek zorundadır. (2) İmalatçı, Ek III de belirtilen teknik belgeleri hazırlamak ve 20 nci maddede atıfta bulunulan ilgili uygunluk değerlendirme prosedürüne sahip olmak zorundadır. Bu prosedür sonucunda patlayıcı maddenin ilgili gereksinimlere uygun olması halinde imalatçı AB uygunluk beyanını hazırlayarak CE işaretini iliştirir. (3) İmalatçı, teknik belgeleri ve AB uygunluk beyanını, patlayıcı maddenin piyasaya arz edildiği tarihten itibaren 10 yıl süreyle muhafaza etmek zorundadır. (4) İmalatçı, üretim sürecinin ve üretilen ürünün bu direktifdeki temel emniyet şartları ile AT tip inceleme belgesinde belirtilen tipe uygunluğunu sağlamak için gerekli tüm tedbirleri almak zorundadır. Patlayıcının karakteristik özelliklerindeki veya tasarımındaki değişiklikler ve uyumlaştırma standartlarındaki değişiklikler veya referans ile uygun şekilde beyan edilmiş diğer teknik özellik değişiklikleri dikkate alınmalıdır. (5) İmalatçı, piyasaya sunulan patlayıcıların 16 ncı madde de belirtildiği gibi patlayıcıların takip sistemi ile uyumlu genel bir tip taşımasını temin ederler. Bu sistem dışında kalan patlayıcılar için imalatçı: a) İmalatçı, piyasaya sundukları patlayıcıların tip, parti veya seri numarası veya tanınmalarını sağlayacak başka bir unsur taşımasını; küçük ölçü, şekil veya tasarım gibi özellikleri nedeniyle patlayıcının bunu mümkün kılmadığı durumlarda ise gerekli bilginin patlayıcının ambalajında ya da patlayıcı ile birlikte gelen bir evrakta verilmesini temin eder. b) Patlayıcı üzerinde isimlerini, tescilli markalarını,kendileri ile iletişim kurulabilecek posta adreslerini, ambalajın buna müsait olmaması durumunda ise patlayıcı beraberindeki bir belge ile bunu temin etmelidiler. Adres, imalatçı ile bağlantı kurulabilecek tek bir ifadede belirtilmelidir. İrtibat detayları nihai kullanıcılar ve piyasa gözetim kurumlarınca kolayca anlaşılabilir dilde olmalıdır. (6) İmalatçı pazara sunulmuş olan patlayıcıların, ilgili Ülke tarafından belirtildiği şekilde, nihai kullanıcıların kolayca anlayabileceği dilde talimatlar ve güvenlik bilgileri ile birlikte sunulması sağlamak zorundadır. Bu talimatlar ve emniyet bilgileri ve etiketleme açık, anlaşılır ve okunaklı olmalıdır. (7) Piyasaya sürmüş oldukları herhangi bir patlayıcı maddenin bu Yönetmelikle uyumlu olmadığını düşünen ya da bundan şüphe duyan imalatçının, ilgili patlayıcı maddenin uyumunu sağlamak için derhal gerekli düzeltici önlemleri alması, gerekirse ürünü piyasadan çekmesi ya da geri çağırması gerekmektedir. Ayrıca, patlayıcı maddenin tehlike arz ettiği durumlarda, imalatçının, ilgili patlayıcı maddeyi piyasada bulundurdukları ülkenin/ülkelerin yetkili mercilerine derhal bu yönde bilgi vermeleri gerekmektedir. Bu bilgilerin arasında özellikle uyumsuzluğun ne olduğu ve de alınan düzeltici önlemler de belirtilecektir.

4 (8) İmalatçı ayrıca, yetkili mercilerden gelen gerekçeli taleplere cevap vermek ve ilgili patlayıcı maddenin bu Yönetmeliğe uygunluğunun gösterilmesi için gerekli tüm bilgi ve belgeleri, kağıt üzerinde veya elektronik formatta sunmak zorundadır. Piyasaya sürdükleri patlayıcı maddelerin arz ettiği tehlikeleri yok etmek için gerçekleştirilecek tüm faaliyetlerde yetkili mercilerle işbirliği yapacaktır. Yetkili temsilcinin yükümlülükleri MADDE 7- (1) İmalatçı, yazılı bir yetki belgesi ile yetkili bir temsilci tayin edebilir. 6 ncı maddenin birinci fıkrasında yer alan yükümlülükler ile 6 ncı maddenin ikinci fıkrasında bahsi geçen teknik belge hazırlama yükümlülüğü, yetkili temsilcinin görevleri arasında yer alamaz. (2) Yetkili temsilci, imalatçıdan aldığı yetki belgesinde belirtilen görevleri yerine getirmek zorundadır. İmalatçı Yetki belgesi ile yetkili temsilciye en az aşağıdaki işlemleri yapmaya yetkilendirmelidir. a) Patlayıcının piyasaya arzından sonraki 10 yıl boyunca, AB uygunluk beyanını ve teknik evrakları saklamak ve istek üzerine ulusal piyasa gözetim ve denetim kuruluşlarına sunulmak üzere hazır bulundurmak, b) İlgili ulusal kurumdan bir talep olması durumunda, patlayıcının uygunluğunu ispatlamak için tüm gerekli bilgi ve belgeleri hazır bulundurmak, c) Yetkili temsilcinin görevi dahilinde olan patlayıcıların taşıdığı riskleri ortadan kaldırmak için alınan her türlü önlem konusunda ulusal yetkili mercilerle işbirliği yapmak. İthalatçının yükümlülükleri MADDE 8- (1) İthalatçı sadece bu Yönetmelik hükümlerine uygun patlayıcı maddeleri piyasaya arz etmek zorundadır. (2) İthalatçı, herhangi bir patlayıcı maddeyi piyasaya arz etmeden önce 21 inci madde de belirtilen ilgili uygunluk değerlendirme prosedürünün imalatçı tarafından yerine getirildiğini garanti etmek zorundadır. İthalatçı, imalatçının teknik belgeleri hazırladığını, patlayıcı maddenin CE işaretini taşıdığını ve bunun yanında gerekli belgelerin sunulduğunu, 6 ncı maddenin beşinci fıkrasında belirtilen gereksinimlere uygun davrandığını garanti etmek zorundadır. Herhangi bir patlayıcı maddenin Ek II de belirtilen temel güvenlik gereksinimleriyle uyumlu olmadığını düşünen veya bundan şüphe duyan ithalatçı, söz konusu patlayıcı madde uyumlu hale getirilene kadar ürünü piyasaya arz etmemek, ayrıca patlayıcı maddenin tehlike arz ettiği durumlarda imalatçıyı ve piyasa gözetim ve denetim kuruluşlarını bu yönde bilgilendirmek zorundadır. (3) İthalatçı, patlayıcı maddenin üzerine adlarını, kayıtlı ticari adlarını veya tescilli ticari markalarını ve kendileriyle iletişim kurulabilecek posta adresini yazmak ya da bunun mümkün olmadığı durumlarda bu bilgileri patlayıcı maddelerin paketlerinin üzerinde ya da beraber gelen belgelerde bulundurmak zorundadır. İletişim bilgileri nihai kullanıcılar ve piyasa gözetim ve denetim kuruluşları tarafından kolayca anlaşılabilecek bir dilde olmalıdır. (4) İthalatçı, patlayıcı maddenin beraberinde, tüketiciler ve diğer nihai kullanıcılar tarafından kolayca anlaşılabilecek, kullanım ve güvenlik talimatlarının bulunmasını sağlamak zorundadır. (5) İthalatçı, herhangi bir patlayıcının kendi sorumluluklarında bulunduğu sürece muhafaza ya da nakliye koşullarının Ek II de belirtilen temel güvenlik gereksinimleri ile uyumunu tehlikeye atmamasını sağlamak zorundadır. (6) Piyasaya arz edilmiş olan herhangi bir patlayıcı maddenin bu Yönetmeliğe uygun olmadığını düşünen ya da bundan şüphe duyan ithalatçı, ilgili patlayıcı maddenin uyumunu sağlamak için derhal gerekli düzeltici önlemleri almak, gerekirse ürünü piyasadan çekmek ya da geri çağırmak zorundadır. Ayrıca, patlayıcı maddenin tehlike arz ettiği durumlarda, ithalatçının, ilgili patlayıcı maddeyi piyasaya arz ettikleri üye devletlerin yetkili mercilerine derhal bu yönde bilgi vermeleri gerekmektedir. Bu bilgilerin arasında özellikle uyumsuzluğun ne olduğu ve alınan düzeltici önlemler de belirtilmelidir. (7) İthalatçı, AB uygunluk beyanının bir suretini patlayıcı maddenin piyasaya arz edildiği tarihten itibaren 10 yıl süreyle muhafaza etmek ve uygunluk beyanıyla birlikte teknik belgeleri de piyasa gözetim ve denetim kuruluşlarına sunmak zorundadır. (8) İthalatçı, yetkili mercilerden gelen gerekçeli taleplere cevap vermek ve ilgili patlayıcı maddenin bu Yönetmeliğe uygunluğunun gösterilmesi için gerekli tüm bilgi ve belgeleri, kağıt üzerinde veya elektronik formatta sunmak zorundadır. İthalatçılar, piyasaya arz ettikleri patlayıcı

5 maddelerden ortaya çıkan tehlikeleri yok etmek için gerçekleştirilecek tüm faaliyetlerde yetkili mercilerle işbirliği yapacaktır. Dağıtıcının yükümlülükleri MADDE 9- (1) Dağıtıcı piyasaya herhangi bir patlayıcı maddeyi arz ederken, bu Yönetmeliğin gereksinimlerini yerine getirmek zorundadır. (2) Dağıtıcı piyasaya herhangi bir patlayıcı madde arz etmeden önce söz konusu patlayıcı maddenin CE işareti taşıdığını, gerekli belgelerin ve piyasaya arz edilen patlayıcı maddelerin tüketicilerin ve nihai kullanıcıların kolayca anlayabileceği bir dilde kullanım ve güvenlik bilgilerinin ürünle birlikte sunulduğunu, imalatçının 6 ncı maddenin beşinci fıkrasında ve ithalatçının 8 inci maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen gereksinimleri ile uyumlu davrandığını doğrulamak zorundadır. (3) Herhangi bir patlayıcı maddenin Ek II de belirtilen temel güvenlik gereksinimleriyle uyumlu olmadığını düşünen veya bundan şüphe duyan dağıtıcı, söz konusu patlayıcı madde uyumlu hale getirilene kadar ürünü piyasaya arz edemezler. Ayrıca, patlayıcı maddenin tehlike arz ettiği durumlarda dağıtıcı, imalatçıyı ve piyasa gözetim ve denetim kuruluşlarını bu yönde bilgilendirmek zorundadır. (4) Dağıtıcı, herhangi bir patlayıcı maddenin kendi sorumluluklarında bulunduğu sürece muhafaza veya nakliye koşullarının Ek II de belirtilen temel güvenlik gereksinimleri ile uygunluğunu tehlikeye atmamasını sağlamak zorundadır. (5) Piyasaya arz etmiş oldukları olan herhangi bir patlayıcı maddenin bu Yönetmeliğe uygun olmadığını düşünen ya da bundan şüphe duyan dağıtıcının, ilgili patlayıcı maddenin uygunluğunu sağlamak için derhal gerekli düzeltici önlemleri alması, gerekirse ürünü piyasadan çekmesi veya geri çağırması gerekmektedir. Ayrıca, dağıtıcı patlayıcı maddenin tehlike arz ettiği durumlarda yetkili mercilere derhal bu yönde bilgi vermek zorundadır. Bu bilgilerin arasında özellikle uygunsuzluğun ne olduğu ve alınan düzeltici önlemleri de belirtmek zorundadır. (6) Dağıtıcı, herhangi bir yetkili merciden gelen gerekçeli taleplere cevap verecek ve kolayca anlaşılabilecek bir dilde, ilgili patlayıcı maddenin bu Yönetmelikle uyumunun gösterilmesi için gerekli tüm bilgi ve belgeleri, kağıt üzerinde veya elektronik formatta yetkili mercilere sunmak ayrıca piyasaya arz ettikleri patlayıcı maddelerden ortaya çıkan tehlikeleri yok etmek için gerçekleştirilecek tüm faaliyetlerde yetkili mercilerle işbirliği yapmak zorundadır. İmalatçının yükümlülüklerinin ithalatçılar ve dağıtıcılar için de geçerli olduğu durumlar MADDE 10- (1) Bir patlayıcı maddeyi kendi adı ya da ticari markası altında piyasaya arz eden veya hali hazırda piyasaya arz edilmiş olan bir patlayıcı maddeyi, bu Yönetmelik gereksinimlerine uygunluğunun etkilenebileceği bir şekilde değiştiren ithalatçı veya dağıtıcı bu Yönetmeliğe istinaden imalatçı olarak kabul edilir ve 6 ncı maddeye göre imalatçının tabi olduğu yükümlülüklere tabi olurlar. İktisadi işletmelerin belirlenmesi MADDE 11- (1) Talep üzerine, iktisadi işletmeler, piyasa gözetim ve denetim kuruluşlarına aşağıda belirtilen bilgileri sunar. a)kendilerine patlayıcı madde sağlayan iktisadi işletmelerin bilgilerini, b)kendilerinin patlayıcı madde sağladığı iktisadi işletmelerin bilgilerini. (2) İktisadi işletmeler, birinci fıkrada belirtilen bilgileri, söz konusu patlayıcı maddeyi elde ettikleri tarihten itibaren 10 yıl süreyle ve patlayıcı maddeyi başkasına sağladıkları tarihten itibaren de 10 yıl süre ile sunabilecek durumda olmalıdır.

6 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Emniyet Hükümleri Patlayıcıların taşınması MADDE 12- (1) Patlayıcının taşınması ile ilgili İçişleri Bakanlığı ndan belge alınmalıdır. Belgede patlayıcıları alacak alıcının yasal olarak yetkili olduğu ve gerekli izin ve belgelere sahip olduğu teyid edilmelidir. Taşımadan sorumlu olan iktisadi işletme, İçişleri Bakanlığı aracılığıyla taşımayı yapacağı ülkeye bildirerek, patlayıcının taşınması ile ilgili önceden yazılı onay almak zorundadır. (2) Üye Ülke, 1 inci fıkrada belirtilen patlayıcı satın alma yetkisinin teyidi hususunda bir sorun olduğunu düşünürse, sözkonusu Üye Ülke bu konu hakkındaki mevcut bilgileri Komisyon a gönderir. Komisyon da diğer Üye Ülkeler i bu konuda bilgilendirir. (3) Alıcının bulunduğu Üye Ülke nin yetkili mercisinin bir taşımaya onay vermesi halinde, yetkili merci alıcıya beşinci fıkrada bahsi geçen tüm bilgileri içeren bir belge verir. Patlayıcılar belirtilen adrese ulaşana kadar bu belgelerin patlayıcıların yanında yer alması gerekir. İlgili yetkili mercilerin talep etmesi halinde bu belgelerin gösterilmesi gerekir. Bu belgenin bir nüshası alıcı tarafından muhafaza edilir ve talep halinde alıcının bulunduğu Üye Ülke nin yetkili mercisinin incelemesine sunulur. (4) Patlayıcıların nakliyesinin, bir Üye Ülke nin topraklarında ya da topraklarının bir kısmında geçerli olan özel güvenlik şartlarına uymak amacıyla özel bir denetime tabi tutulması gereken durumlarda, nakliyeden önce alıcı tarafından alıcının bulunduğu Üye Ülke nin yetkili mercisine aşağıdaki bilgiler verilmek zorundadır. a) İktisadi işletmenin isim ve adresleri yetkili mercilerin iktisadi işletmelerle irtibata geçmesine ve iktisadi işletmelerin teslimatı almaya yetkili olduklarını teyit edebilmesine izin verecek derecede yeterli detaya sahip olması gerekmektedir b) Taşınacak patlayıcıların adet ve miktarı, c) Sözkonusu patlayıcıların ve Birleşmiş Milletler kayıt numarası da dahil olmak üzere kullanılan kayıt yöntemlerinin kapsamlı bir tanımı, ç) Patlayıcıların piyasaya arzı halinde, piyasaya arz koşullarına uyulduğunu gösteren bilgiler, d) t aşıma yöntemi ve güzergah bilgileri, e) Tahmini gönderim ve teslimat tarihleri, f) Gerekli durumlarda, Üye Ülke giriş ve çıkış noktalarını gösterir net bilgi. g)alıcının bulunduğu Üye Ülke nin yetkili mercisi, nakliyenin yapılabileceği koşulları, özellikle özel güvenlik şartlarını gözönünde bulundurarak inceler. Özel güvenlik şartlarının karşılanması halinde, nakliye için onay verilir. Başka Üye Ülkeler in toprakları üzerinden nakliye yapılması halinde, bu Üye Ülkeler de aynı şekilde nakliyeye ilişkin şartları inceler ve onaylar. (5) Eğer bir Üye Ülkenin yetkili kurumu, 3 üncü ve 4 üncü fıkralarda belirtilen özel emniyet gerekliliklerine ihtiyaç olmadığına karar verir ise, 4 üncü fıkradaki anlamına göre önceden bilgi gerekliliği olmadan ülkenin kendi bölgesinde veya bölgesinin bir kısmında nakliye yapılabilir. Bu durumda alıcının Üye Ülkesindeki yetkili kurum, belli bir sure için makul bir gerekçe durumunda her hangi bir zamanda uzatılması ya da geri çekilmesinde sorumlu olduğunun onayını garanti eder. 4 üncü fıkrada istenen evraklar patlayıcılar son varış yerine varana kadar patlayıcılar beraberinde olacak ve onay için tek referans olacaklardır. (6) Gönderinin yapıldığı Üye Ülke nin kendi topraklarında yapacağı normal kontrollerin yanı sıra, ilgili alıcılar ve iktisadi işletmeler, patlayıcıların nakliyesine ilişkin olarak ellerinde bulunan tüm bilgileri, gönderinin yapıldığı Üye Ülke nin ve nakliye güzegahında bulunan diğer Üye Ülkeler in yetkili mercilerine, talep üzerine iletmek zorundadır. (7) 1 inci, 3 üncü, 4 üncü ve 5 inci fıkralarda bahsi geçen gerekli nakliye izinleri alıcı tarafından alınmadıkça, hiçbir iktisadi işletme patlayıcı nakliyesi yapamaz. Askeri mühimmatın taşınması MADDE 13- (1) Askeri mühimmat ikinci ila beşinci fıkralarda açıklanan prosedüre uygun olarak taşınmak zorundadır. Bu fıkralar aynı zamanda posta yolu ile yapılan mühimmat taşınmalarında da geçerlidir.

7 (2) Bir başka Üye Ülke ye mühimmat nakledilecek olması halinde ilgili şahıs, hiçbir sevkiyat yapılmadan önce, mühimmatın bulunduğu Üye Ülke ye aşağıdaki hususları bildirmek zorundadır. a) As k e r i mühimmatın s a t ı ldı ğ ı kiş inin veya mühimmatın n a kledileceği kiş inin, satı n alan ya da almaya hak kazanan kiş inin ve gerektiğ inde sahibinin adları ve adresleri, b) Mühimmatın gönderileceği ya da nakledileceği adres, c) Gönderilecek ya da nakledilecek mühimmat miktarı, ç) Mühimmatı tanımlamaya yarayan veriler ve ayrıca, cephanenin 1 Temmuz 1969 tarihli Küçük Silahların Kontrol Damgalarının Karşılıklı Olarak Tanınmasına Dair Konvansiyon a uygun bir kontrolden geçtiğine dair bir işaret; d)nakliye Yöntemi, e) Hareket tarihi ve tahmini varış tarihi, (3) İkinci fıkranın (d) ve (e) bendlerinde verilen bilgi, alıcılar arasında taşıma yapılacağında uygulanmaz. Yetkili kurum nakliyenin yapılacağı şartları test edecek ve özellikle özel güvenlik gerekliliklerin uygunluğunu kontrol edecektir. Üye Ülke kurumlarının böyle bi taşıma için izin belgesi istemesi durumunda bu izin belgesi teçhizat son varış yerine ulaşana kadan onlarla birlikte olacaktır. Bu Üye Ülkenin talebi üzerine alıcı tarafından hazırlanır. (4) Her Üye Ülke alıcılara, kendi topraklarından başka bir Üye Ülke de yerleşik bir alıcıya, ikinci fıkrada bahsi geçen ön izine gerek olmaksızın nakliyat yapma yetkisi tanıyabilir. Üye Ülke bu amaçla, üç yıl süresince geçerli olacak, ancak gerekçeli bir kararla her zaman askıya alınabilecek ya da geri çekilebilecek bir izin verir. Mühimmat yerine ulaşana kadar yanında, bu izne atıfta bulunan bir belgenin bulunması gerekmektedir. Bu belge talep halinde Üye Ülke nin yetkili mercilerine sunulur. (5) Her Üye Ülke diğer Üye Ülkeler e, önceden onayı alınmaksızın kendi topraklarına nakliyesine müsade edilebilecek mühimmatların bir listesini verir. Bu mühimmat listeleri, üçüncü fıkrada yer alan usul uyarınca ön izin alınmaksızın mühimmat nakliyesi için onay almış olan alıcılara iletilir. (6) Her Üye Ülke, kesin olarak gerçekleşecek cephane nakliyatlarına ilişkin olarak elinde bulunan tüm faydalı bilgileri, nakliyatın yapılacağı Üye Ülke ye bildirir. (7) Üye Ülkeler in ikinci ve üçüncü fıkra uyarınca elde ettiği tüm bilgiler, nakliyatın ulaşacağı Üye Ülkeler e sözkonusu nakliyatlar gerçekleşmeden önce; gerektiğinde ise nakliye güzergahı üzerinde bulunan Üye Ülkeler e, yine nakliye zamanından önce iletilir. Emniyet istisnaları MADDE 14- (1) Patlayıcıların veya mühimmatların yasadışı şekilde bulundurulması veya kullanılması nedeniyle kamu güvenliğinin ciddi şekilde tehlikeye girmesi ya da saldırıya uğraması halinde bir Üye Ülke, 12 inci maddenin 1 inci, 3 üncü, 4 üncü ve 5 inci maddeleri ile 13 üncü maddeye uymaksızın, patlayıcıların veya mühmmatın nakliyesine ilişkin olarak, sözkonusu bulundurma veya kullanımı durdurmak amacıyla, gereken tüm önlemleri alabilir. (2) 1 inci fıkrada belirtilen tedbirler alınırken, orantılılık prensibi göz önünde bulundurulur. Bu önlemler, keyfi ayrımcılık ya da Üye Ülkeler arasındaki ticarete getirilen gizli bir sınırlama unsuru olamaz. (3) Alınan tedbirler Ekonomi Bakanlığı aracılığı ile, Komisyona derhal bildirilir. Komisyon da bu hususu diğer Üye Ülkeler e bildirir. Bilgi alışverişi MADDE 15- (1) Ülkeler arasında 12 nci ve 13 üncü maddenin uygulanması için bilgi alış veriş ağı oluşturulmalıdır. Yetkili kuruluş, deneyimlerini Ekonomi Bakanlığı aracılığıyla Komisyon ve üye ülkelerin yetkili kuruluşları ile paylaşır. (2) 17 nci madde belirtilen yetki veya izinlere haiz iktisadi işletmeler ile ilgili güncellenen bilgiler Ekonomi Bakanlığı aracılığıyla Komisyon ve üye ülkelerin yetkili kuruluşları ile paylaşır. Patlayıcıların tanımlanması ve takibi

8 MADDE 16- (1) İktisadi işletmeler, patlayıcıların kendine özgü şekilde tanımlanması ve takibi için kullanılan ve patlayıcıların büyüklüğünü, şeklini ve tasarımını gözönünde bulunduran yeknesak bir sisteme uyar; ancak patlayıcının, patlama etkisinin düşük olması, kullanım alanları ve hatalı kullanım halinde dahi doğuracağı güvenlik tehlikesinin düşük olması gibi özellikleri ve şartlar nedeniyle düşük bir tehlike arz etmesi halinde, patlayıcı üzerine kendine özgü bir tanımlayıcı işaret konması gerekmez. Bu sistem, paketlenmemiş halde veya taşıma kamyonları ile doğrudan patlama deliğine boşaltılmak üzere nakil ve teslim edilen patlayıcılar için, ya da patlatma alanlarında üretilen ve üretilir üretilmez hemen yüklemesi yapılan (yerinde üretim) patlayıcılar için uygulanmaz. (2) Sözkonusu sistem, verilerin toplanması ve depolanmasına olanak tanımakta ve böylelikle, patlayıcının kendine özgü bir şekilde tanımlanmasına ve takibine; ayrıca da patlayıcı ve/veya ambalajı üzerine bu verilere ulaşılmasını sağlayan kendine özgü bir tanımlayıcı işaret konmasına imkan sağlamaktadır. Söz konusu veriler, uygun olan durumlarda elektronik olarak da toplanabilir. Bu veriler, sözkonusu patlayıcının kendine özgü tanımlamasına ilişkin olmalıdır ve buna, iktisadi işletmelerin elinde bulunduğu esnadaki konumu ve bu iktisadi işletmelerin kimlikleri de dahildir. (3) İkinci fıkrada bahsi geçen veriler belirli aralıklarla test edilir ve kazara veya kasten zarar görmeleri ya da yok edilmeleri önlenir. Bu veriler, işlemin gerçekleşmesinden veya patlayıcıların kullanılmış ya da imha edilmiş olması halinde kullanım ya da imha tarihinden itibaren 10 yıl süre ile muhafaza edilir; iktisadi işletme ticari faaliyetlerini durdurmuş olsa dahi bu verilerin aynı süre için muhafazası gerekir. Talep halinde bu veriler derhal yetkili mercilerin kullanımına sunulur. (4) Komisyon, aşağıdaki amaçlarla uygulama kararı alabilir: a) Birinci fıkrada bahsi geçen kendine özgü tanımlama ve takip edilebilirlik sisteminin işlemesi için; patlayıcıların boyutunu, şeklini veya tasarımını, özellikle de ikinci fıkrada bahsedildiği üzere kendine özgü tanımlamasının formatını ve yapısını dikkate alarak, uygulamaya yönelik düzenlemeler ortaya koymak, b) Birinci fıkrada bahsi geçen ve bir patlayıcının düşük bir tehlike arz etmesi nedeniyle iktisadi işletmelerin kendine özgü tanımlama ve takip edilebilirlik sistemine uymalarını gerektirmeyen durumları tespit etmek. Belge ve yetkilendirme MADDE 17- (1) iktisadi işletmeler, patlayıcıların üretim, depolama, kullanım, ithalat, ihracat, taşıma ve ticareti ile ilgili tüm belge ve yetkilere haiz olmalıdırlar. (2) Birinci fıkra, lisans veya yetki belgesine sahip olan bir iktisadi işletmenin çalışanları açısından uygulanmaz. Üretim faaliyetlerinin belgelenmesi MADDE 18- (1) Yetkili kuruluş 17 nci Maddeye uygun olarak patlayıcıların üretimi ile ilgili bir belge ya da izin ibraz eden iktisadi işletmelerin, istenen teknik gerekliliklerle uyumlu olmasını denetlemek zorundadır. El koyma MADDE 19- (1) Yetkili kuruluş, patlayıcının kanunsuz şekilde ele geçirileceğine, kullanılacağına veya bunun için uğraşıldığına dair yeterli kanıt olduğunda patlayıcıya el konulmasını sağlayacak düzenlemeleri yapmak zorundadır. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Patlayıcının Uygunluğu Patlayıcının uygunluğunu varsayma MADDE 20- (1) Referansları Avrupa Birliğinin Resmi Gazetesinde yayınlanmış olan uyumlaştırılmış standartlar veya bunların bir kısmı ile uyumlu olan patlayıcı maddelerin, bu standartları ya da bir kısmını kapsayan Ek II de belirtilen temel güvenlik gereksinimlerine uygun olduğu varsayılır. Uygunluk değerlendirme prosedürleri MADDE 21- (1) İmalatçı, Patlayıcı maddelerin uygunluğunun değerlendirilmesi için Ek III yer alan ve aşağıda belirtilen prosedürlerden birini takip eder. a) Ek II-(I) de belirtilen AB Tip İncelemesi (Modül B) ile birlikte imalatçının tercihine göre aşağıdaki işlemlerden birisi olmalıdır.

9 1) Ek II-(II) de belirtilen düzensiz aralıklarla yapılacak denetimli ürün kontrolleri ile iç üretim kontrollerine dayanan tip uygunluk modülü (Modül C2), 2) Ek II-(III) de belirtilen üretim sürecinin kalite güvencesine dayanan tip uygunluk modülü (Modül D), 3) Ek II-(IV) de belirtilen ürün kalite güvencesine dayanan tip uygunluk modülü (Modül E). 4) Ek II-(V) de belirtilen Ürün Doğrulamasına dayanan tip uygunluk modülü (F Modülü), b) Ek II-(VI) da belirtilen birim doğrulamasına dayanan uygunluk modülü (Modül G), AB uygunluk beyanı MADDE 22- (1) AB uygunluk beyanı, Ek II de belirtilen temel güvenlik gereksinimlerinin yerine getirildiğinin doğrulandığını belirtmek zorundadır. (2) AB uygunluk beyanı, Ek IV te belirtildiği gibi olmalıdır. Ek III nin ilgili modüllerinde belirtilen unsurları içermek ve sürekli güncellenmek ve patlayıcı maddenin bulunduğu ya da piyasaya arz edildiği ülkenin dilinde olmak zorundadır. (3) Bir patlayıcı maddenin AB uygunluk beyanı gerektiren birden fazla mevzuata tabi olduğu durumlarda, tüm söz konusu mevzuat için tek bir AB uygunluk beyanı düzenlenmelidir. Bu beyanda ilgili tüm mevzuatın yayınlanma referansları tanımlanmalıdır. (4) AB uygunluk beyanını düzenleyen İmalatçı, patlayıcı maddenin Yönetmelikte belirtilen gereksinimlere uygunluğu ile ilgili sorumluluğu üstlenmiş olur. CE işaretinin genel esasları MADDE 23- (1) CE uygunluk işareti "CE" harflerinden ibarettir. CE işaretlemesi 16/12/2011 tarihli ve 2011/2588 Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan CE işareti Yönetmeliği hükümlerine tabidir. CE işaretinin ve diğer işaretlerin iliştirmesi ile ilgili kurallar ve koşullar MADDE 24- (1) CE işareti görünür, okunabilir ve kalıcı bir şekilde patlayıcı maddelere iliştirilmek zorundadır. Bunun mümkün olmadığı veya patlayıcı maddenin mahiyetinden dolayı gerekmediği durumlarda ambalaj malzemesinin ve beraberinde gelen belgelerin üzerine iliştirilir. (2) CE işareti patlayıcı madde piyasaya arz edilmeden önce iliştirilir. (3) Onaylanmış kuruluşun üretim aşamasında yer aldığı durumlarda, CE işaretini bu kuruluşun sicil numarası takip eder. Onaylanmış kuruluşun sicil numarası kuruluş tarafından, ya da kendi talimatlarına istinaden imalatçı veya yetkilendirdiği temsilci tarafından iliştirilir. (4) CE işareti ve gerektiği yerde onaylanmış kuruluşun sicil numarası, herhangi özel tehlike ya da kullanımı ifade eden diğer bir işaret tarafından takip edilebilir. (5) Patlayıcıların üreticinin kendi kullanımı için imal edilmesi durumunda, patlayıcılar paketlenmeden Gezici Patlayıcı Üretim birimlerinde ve imalat sonrası imalat sahasında acilen yüklendikleri durumlarda CE işaretleme beraberindeki evraklar ile yapılır. (6) Yetkili kuruluş, CE işaretinin doğru uygulanmasını sağlar ve işaretin yanlış kullanımı durumunda gerekli önlemleri alır. BEŞİNCİ BÖLÜM Uygunluk Değerlendirme Kuruluşlarının Bildirimi Bildirim MADDE 25- (1) Yetkili kuruluş, bu Yönetmeliğe istinaden uygunluk değerlendirmelerini gerçekleştirmek için yetkilendirilen uygunluk değerlendirme kuruluşlarını Ekonomi Bakanlığı vasıtasıyla Komisyona ve üye ülkelere bildirir. Yetkili kuruluş MADDE 26- (1) Yetkili kuruluş, uygunluk değerlendirme kuruluşlarının değerlendirilmesi ve bildirilmesi için gerekli prosedürleri oluşturur ve gerçekleştirir. Yetkili kuruluş, bu Yönetmeliğin 21 nci maddesinde belirtilen uygunluk değerlendirme işlemlerinde faaliyet gösterecek onaylanmış kuruluşların tespitini, tayinini, bildirimini ve statülerinin kaldırılmasını, 16/12/2011 tarihli ve 2011/2621 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları

10 ve Onaylanmış Kuruluşlar Yönetmeliğine dayanılarak çıkarılan 03/08/2013 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca Onaylanmış Kuruluşların Görevlendirilmesi, İzlenmesi ve Denetlenmesinde Esas Alınacak Temel Kriterlere Dair Tebliğ (SGM: 2013/12) çerçevesinde gerçekleştirir. (2) Yetkili kuruluş, birinci fıkrada belirtilen değerlendirme ve izleme işlemlerinin Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları ve Onaylanmış Kuruluşlar Yönetmeliğine göre Türk Akreditasyon Kuruluşu (TÜRKAK) tarafından yapılmasına karar verir. Yetkili kuruluşlar ile ilgili hususlar MADDE 27- (1) Yetkili kuruluş, uygunluk değerlendirme kuruluşları ile herhangi bir menfaat ilişkisi içerisinde bulunamaz. (2) Yetkili kuruluş, faaliyetlerinde tarafsız olmalıdır. (3) Uygunluk değerlendirme kuruluşunun değerlendirmesini yapanlar tarafından bildirimler ile ilgili karar alınamaz. Bildirim kararı yetkili kuruluşça alınır. (4) Yetkili kuruluş, uygunluk değerlendirme kuruluşlarının gerçekleştirdiği faaliyet veya danışmanlık hizmetlerini ticari ya da rekabetçi bir şekilde sunamaz. (5) Yetkili kuruluş, elde ettiği bilgilerin gizliliğini korur. (6) Yetkili kuruluş, görevlerini usulüne uygun ve eksiksiz yerine getirmek için yeterli sayıda uzman personel istihdam eder. Yetkili kuruluşların bilgilendirme yükümlülüğü MADDE 28- (1) Yetkili kuruluş, uygunluk değerlendirme kuruluşlarının değerlendirilmesi, bildirilmesi, bildirilen kuruluşların denetimi ve bunlarla ilgili tüm değişiklikler konusundaki prosedürleri Ekonomi Bakanlığı aracılığıyla Komisyona bildirir. Onaylanmış kuruluşlar ile ilgili şartlar MADDE 29- (1) Bildirimin gerçekleştirilebilmesi için uygunluk değerlendirme kuruluşu aşağıdaki ikinci ila onbirinci fıkralarda belirtilen tüm şartları yerine getirmek zorundadır. (2) Uygunluk değerlendirme kuruluşu ulusal yasalara göre kurulmalı ve tüzel kişiliğe sahip olmalıdır. (3) Uygunluk değerlendirme kuruluşu, değerlendireceği kuruluş veya patlayıcı maddeden bağımsız üçüncü bir kuruluş olmalıdır. (4) Uygunluk değerlendirme kuruluşu aşağıda belirtilen hususlara uymak zorundadır. a) Uygunluk değerlendirme kuruluşunun üst düzey yönetimi ve uygunluk değerlendirme görevlerini yerine getirmekle sorumlu çalışanları, patlayıcı maddelerin ve/veya patlayıcı maddelerin tasarımcısı, imalatçısı, tedarikçisi, yüklenicisi, alıcısı, sahibi, kullanıcısı, muhafaza edicisi ya da bu kişilerin temsilcisi olamaz. Bu kısıtlama, uygunluk değerlendirme kuruluşlarının faaliyetlerine istinaden patlayıcı maddelerin ve/veya patlayıcı maddelerin kullanımının gerekli olduğu durumları veya patlayıcı maddelerin kişisel amaçlarla kullanıldığı durumları kapsamaz. b) Uygunluk değerlendirme kuruluşu, üst düzey yönetimi ve uygunluk değerlendirme görevlerini yerine getirmekle sorumlu çalışanları, patlayıcı maddelerin ve/veya patlayıcı maddelerin tasarımı, imalatı, yapımı, pazarlaması, yüklenmesi, kullanılması ya da muhafaza edilmesi konularında doğrudan yer alamaz ve bu faaliyetlerle uğraşan kişileri temsil edemez. Gerçekleştirecekleri uygunluk değerlendirme faaliyetleri ile ilgili verecekleri kararların bağımsızlığına ya da dürüstlüğüne şüphe düşürecek herhangi bir faaliyette bulunamaz. Bu özellikle danışmanlık hizmetleri için geçerlidir. c) Uygunluk değerlendirme kuruluşları, bağlı kuruluşlarının ve alt yüklenicilerinin faaliyetlerinin uygunluk değerlendirme faaliyetlerinin gizliliğini veya tarafsızlığını etkilememesini sağlamak zorundadır. (5) Uygunluk değerlendirme kuruluşları ve çalışanları, kanaatlerini ya da uygunluk değerlendirme faaliyetlerini etkileyebilecek herhangi baskı, teşvik ve yönlendirmelere maruz kalmadan en yüksek derecede profesyonel doğruluk ve yeterli beceri ile faaliyetlerini gerçekleştirmelidir. (6) Uygunluk değerlendirme kuruluşu, Ek III e istinaden kendisine tahsis edilen ve kendisine bildirilen tüm uygunluk değerlendirme işlerini, bu işlerin uygunluk değerlendirme kuruluşu

11 tarafından bizzat yapılıp yapılmadığı veya kuruluş adına ve kendi sorumluluğu altında yapıldığına bakılmaksızın yerine getirebilecek kapasiteye sahip olmalıdır. Uygunluk değerlendirme kuruluşu, görevlendirildiği her bir uygunluk değerlendirme prosedürü ve her bir patlayıcı madde sınıfı ile ilgili olarak aşağıda belirtilenleri tasarrufunda bulundurmalıdır. a) Uygunluk değerlendirme görevlerini yerine getirebilecek teknik bilgiye, uygun ve yeterli tecrübeye sahip personele sahip olmalı, b) Uygunluk değerlendirme işlerinde kullanılacak prosedürlerin şeffaflığını ve yeniden yapılabilmesini temin edecek şekilde, uygunluk değerlendirme işlerinde kullanılacak prosedürlerin açıklamaları, onaylanmış kuruluş olarak yerine getirdiği görevler ile diğer faaliyetleri arasında ayırım yapılabilmesini sağlayacak uygun politika ve yöntemlere sahip olmalı, c) Herhangi bir işletmenin boyutunu, faaliyet gösterdiği sektörü, yapısını, söz konusu ürün teknolojisinin zorluk derecesini ve üretim prosesinin toplu ya da seri mahiyetini gerektiği şekilde dikkate alacak faaliyetlerin geçekleştirilmesi için gerekli prosedürlere sahip olmalıdır. Uygunluk değerlendirme kuruluşu, uygunluk değerlendirme işlemleri ile ilgili teknik ve idari görevleri uygun bir şekilde yerine getirecek gerekli imkanlara sahip olmalı ve tüm gerekli ekipman veya tesislerden yararlanma imkanı bulunmalıdır. (7) Uygunluk değerlendirme görevlerini yerine getirmekten sorumlu personel aşağıda belirtilen hususlara sahip olmak zorundadır. a) Uygunluk değerlendirme kuruluşunun görevlendirildiği tüm uygunluk değerlendirme faaliyetlerini karşılayacak teknik ve mesleki eğitim, b) Gerçekleştirecekleri değerlendirmelerin gereksinimleri hakkında yeterli bilgi ve söz konusu değerlendirmeleri gerçekleştirmek için yeterli yetki, c) Uyumlaştrılmış standartlara, Ek II de belirtilen temel güvenlik gereksinimlerine ve Avrupa Birliği mevzuatının ve ulusal mevzuatın ilgili hükümlerine ilişkin gerekli bilgi ve kavrama gücü, ç) Değerlendirmelerin yerine getirildiğini gösteren belge, kayıt ve raporları düzenleme kabiliyetine sahip olmalıdır. (8) Uygunluk değerlendirme kuruluşları, üst düzey yöneticilerinin ve uygunluk değerlendirme görevlerini yerine getirecek personelin tarafsızlığını güvence altına almalıdır. Herhangi bir uygunluk değerlendirme kuruluşunun üst düzey yöneticilerinin ve uygunluk değerlendirme görevlerini yerine getirmekle sorumlu olan personelinin ücretleri gerçekleştirilen değerlendirme sayısına dayalı olmamalıdır. (9) Ulusal kanunlara göre sorumluluğun Devlet tarafından taşındığı durumlar haricinde, uygunluk değerlendirme kuruluşlarının mali sorumluluk sigortası yaptırması gerekmektedir. (10) Uygunluk değerlendirme kuruluşunun çalışanları, Ek III e veya ulusal yasaların yürürlüğe koyduğu herhangi bir hükme istinaden görevlerini yerine getirirken elde ettikleri bilgilerin mesleki gizliliğini korumak zorundadır. Ayrıca, mülkiyet hakları da korunmalıdır. (11) Uygunluk değerlendirme kuruluşları, ilgili Avrupa Birliği mevzuatına göre oluşturulan onaylanmış kuruluş koordinasyon grubunun faaliyetlerine ve ilgili standardizasyon faaliyetlerine katılmak, uygunluk değerlendirme görevlerinden sorumlu çalışanlarının bu faaliyetlerden bilgilerinin olmasını sağlamak, bu grubun çalışmalarının sonucunda ortaya çıkan idari kararlar ve belgeleri genel bir yönlendirme olarak kullanmak zorundadır. Onaylanmış kuruluşların uyumluluk varsayımı MADDE 30- (1) Uygunluk değerlendirme kuruluşunun referansları Avrupa Birliğinin Resmi Gazetesinde yayınlanmış olan uyumlaştırılmış standartların kriterlerine veya bunların bir kısmına uygun olduğunu göstermesi durumunda, bu kuruluşun ilgili uyumlaştırılmış standartların söz konusu gereksinimleri kapsadığı dereceye kadar, 29 uncu maddede belirtilen şartları karşıladığı varsayılır. Onaylanmış kuruluşların alt kuruluşları ve taşeronluk MADDE 31- (1) Onaylanmış kuruluşun uygunluk değerlendirmesi işlemi ile ilgili özel görevlerini herhangi bir alt yükleniciye veya bağlı bir kuruluşa yaptırması halinde, onaylanmış kuruluş alt yüklenicinin veya bağlı kuruluşun 29 uncu maddede belirtilen şartları karşılamasını sağlamak ve yetkili kuruluşu bu yönde bilgilendirmek zorundadır. (2) Onaylanmış kuruluşlar, alt yükleniciler veya bağlı kuruluşlar tarafından gerçekleştirilen işlerle ilgili tam sorumluluk taşır.

12 (3) Faaliyetlerin alt yükleniciye veya bağlı kuruluşa yaptırılması için müşterinin mutabakatı gerekmektedir. (4) Onaylanmış kuruluşlar, alt yüklenici ya da bağlı kuruluşun nitelikleri ile ilgili değerlendirmelere ilişkin belgelerin ve onlar tarafından Ek III ye göre gerçekleştirilen işlerle ilgili belgeleri yetkili kuruluş için hazır bulundurur. Görevlendirme için müracaat MADDE 32- (1) Uygunluk değerlendirme kuruluşu, görevlendirme için yetkili kuruluşa müracaat eder. (2) Görevlendirme müracaatında, kuruluşun ehil olduğunu iddia ettiği tüm uygunluk değerlendirme faaliyetlerinin, uygunluk değerlendirme modül/modüllerinin ve patlayıcı madde/maddelerinin listesi ve varsa 29 uncu madde de belirtilen şartların uygunluk değerlendirme kuruluşu tarafından karşılandığını doğrulayan ulusal akreditasyon kuruluşu tarafından verilmiş akreditasyon belgesi bulunmalıdır. (3) Söz konusu uygunluk değerlendirme kuruluşunun akreditasyon belgesi sunamadığı durumlarda, uygunluk değerlendirme kuruluşu 29 uncu maddede belirtilen şartlara uygun olduğuna dair doğrulama, kabul ve düzenli izleme için gerekli tüm belgesel kanıtları yetkili kuruluşa sunmak zorundadır. Bildirim prosedürü MADDE 33- (1) Yetkili kuruluş, 29 uncu maddede belirtilen şartları yerine getiren uygunluk değerlendirme kuruluşlarını bildirebilir. (2) Yetkili kuruluş, Ekonomi Bakanlığı vasıtasıyla Komisyona ve üye ülkelere bu konuda bilgi verir. (3) Bildirim, uygunluk değerlendirme faaliyetleri ile ilgili tüm detayları, ilgili uygunluk değerlendirme modülü/modülleri, patlayıcı madde/maddeleri ve ilgili yeterlilik tasdikine ilişkin detayları içerir. (4) Bildirimin 32 nci maddenin 2 inci fıkrasında belirtilen akreditasyon belgesine dayanılarak yapılmadığı durumlarda, yetkili kuruluş, Ekonomi Bakanlığı vasıtasıyla Komisyon ve üye ülkelere uygunluk değerlendirme kuruluşunun yeterliliğini tasdik eden belgesel deliller sunar ve kuruluşu düzenli olarak izler ve 29 uncu maddede belirtilen şartları karşılamaya devam etmesini sağlar. (5) Komisyon veya üye ülkeler tarafından itiraz edilmediği durumlarda, onaylanmış bir kuruluş faaliyetlerini yerine getirebilir. Akreditasyon belgesi kullanıldığı durumlarda söz konusu itirazların iki hafta içinde ve akreditasyon belgesi kullanılmadığı durumlarda iki ay içinde yapılması gerekmektedir. Bu Yönetmeliğin amaçları bakımından sadece bu şekilde kabul edilmiş kuruluşlar onaylanmış kuruluş olarak sayılır. (6) Bildirim ile ilgili herhangi bir değişikliğin olması halinde, yetkili kuruluş Ekonomi Bakanlığı vasıtasıyla Komisyona ve üye ülkelere bu konuda bilgi verir. Kimlik numaraları ve onaylanmış kuruluşların listeleri MADDE 34- (1) Yetkili kuruluş, Avrupa Komisyonunun, onaylanmış kuruluşa tahsis ettiği kimlik numarasını kayıt altına alır. Onaylanmış kuruluşa birden fazla görev verilse dahi bir tek numara tahsis edilir. (2) Yetkili kuruluş, bu Yönetmeliğin bildiriminden sonra, bu Yönetmeliğe istinaden yetkili kuruluş tarafından görevlendirilmiş onaylanmış kuruluşların kendilerine tahsis edilen kimlik numaraları ve hangi faaliyetler için görevlendirildiklerini içeren listenin Avrupa Komisyonunun WEB sitesinde (NAND0) yayınlanmasını müteakip, görevlendirilmiş olan onaylanmış kuruluşla ilgili söz konusu bilgileri bir tebliğ ile kamuoyuna duyurur. Görevlendirmelerde değişiklikler MADDE 35- (1) Onaylanmış kuruluşun 29 uncu maddede belirtilen şartları artık karşılamadığı veya yükümlülüklerini yerine getiremediği yetkili kuruluş tarafından tespit edilirse veya yetkili kuruluşa bu yönde bilgi verilirse, yetkili kuruluş, şartları karşılayamama veya yükümlülükleri yerine getirememe durumunun ciddiyet derecesine göre gerektiği şekilde görevlendirmeyi

13 sınırlandırabilir, askıya alabilir veya iptal edebilir. Yetkili kuruluş bu durumda Ekonomi Bakanlığı vasıtasıyla Komisyona ve üye ülkelere bilgi verir. (2) Görevlendirmenin sınırlanması, askıya alınması veya iptal edilmesi halinde ya da onaylanmış kuruluşun faaliyetlerini sona erdirdiği durumlarda, yetkili kuruluş, söz konusu onaylanmış kuruluşun dosyalarının başka bir onaylanmış kuruluş tarafından işleme alınmasını sağlar veya istek üzerine kendisine ve piyasa gözetim ve denetim kuruluşlarına sunulmak üzere hazır bulundurulması için faaliyeti sona eren onaylanmış kuruluşa dosyalarını yeddi emin olarak teslim eder. Onaylanmış kuruluşların yeterliliğine yapılan itirazlar MADDE 36- (1) Onaylamış kuruluşunun yeterliliği veya tabi olduğu şartları ve sorumlulukları gerçekleştirmesi konusunda şüpheye düşüldüğü veya başkası tarafından bu yönde uyarıldığı tüm durumlar Komisyon tarafından incelemeye tabi tutulur. (2) Onaylanmış kuruluşu görevlendiren yetkili kuruluş, talep halinde görevlendirmeye veya onaylanmış kuruluşun ehliyetinin devamına ilişkin dayanaklarla ilgili tüm bilgileri Ekonomi Bakanlığı aracılığıyla Komisyona gönderir. (3) Komisyon soruşturma sırasında bilgilerin gizliliğini koruyacaktır. (4) Komisyon tarafından onaylanmış kuruluşun görevlendirilmesine ilişkin gereksinimleri karşılamadığı belirlendiğinde, yetkili kuruluş Komisyonun önerileri doğrultusunda görevlendirmenin iptali dâhil, gerekli düzeltici önlemlerinin alınmasına yönelik uygulamayı devreye sokar. Onaylanmış kuruluşların işlevsel yükümlülükleri MADDE 37- (1) Onaylanmış kuruluşlar, Ek III de belirtilen uygunluk değerlendirme prosedürlerine göre uygunluk değerlendirme işlemlerini gerçekleştirir. (2) Uygunluk değerlendirmeleri orantılı bir şekilde yapılır ve iktisadi işletmeler için gereksiz yüklerden kaçınılır. Uygunluk değerlendirme kuruluşları, faaliyetlerini yerine getirirken herhangi bir işletmenin boyutunu, faaliyet gösterdiği sektörü, yapısını, söz konusu ürün teknolojisinin zorluk derecesini ve üretimin toplu ya da seri mahiyetini gerektiği şekilde dikkate almalıdır. Ancak, bunu yerine getirirken patlayıcı maddenin bu Yönetmeliğin gereksinimleriyle uyumunu sağlamak için gereken dikkat derecesi ve koruma seviyesini de göz önünde bulundurmak zorundadır. (4) Onaylanmış kuruluş, imalatçı tarafından Ek II de veya buna tekabül eden herhangi eşdeğer standartta veya diğer teknik şartlarda belirtilen temel güvenlik gereksinimlerinin karşılanmadığını belirlemesi durumunda, imalatçının gerekli düzeltici önlemleri almasını talep eder ve uygunluk değerlendirme belgesini vermez. (5) Uygunluk değerlendirme belgesi verildikten sonra, uygunluk denetimi sırasında, onaylanmış kuruluş tarafından patlayıcı maddenin artık uygun olmadığı belirlenmişse, onaylanmış kuruluş imalatçının gerekli düzeltici önlemleri almasını talep eder ve gerekirse uygunluk belgesini askıya alır veya iptal eder. (6) Düzeltici önlemlerin alınmaması veya istenilen sonuca ulaşılamaması durumunda, onaylanmış kuruluş uygunluk değerlendirme belgesini sınırlandırır, askıya alır veya iptal eder. Onaylanmış kuruluşların kararlarına itirazlar MADDE 38- (1) Yetkili kuruluş, onaylanmış kuruluşların kararlarına karşı itiraz mekanizmasının mevcut olmasını sağlar. Onaylanmış kuruluşların bilgilendirme yükümlülüğü MADDE 39- (1) Onaylanmış kuruluşlar, yetkili kuruluşa aşağıdaki durumlarda bilgi vermek zorundadır. a) Herhangi bir uygunluk belgesinin kabul edilmemesi, sınırlandırılması, askıya alınması veya iptal edilmesi, b) Görevlendirmenin kapsamı veya koşullarını etkileyen herhangi bir husus, c) Uygunluk değerlendirme faaliyetleriyle ilgili piyasa gözetim ve denetim kuruluşlarından gelen bilgi talepleri, ç) İstek üzerine, görevlendirmeleri kapsamında gerçekleştirilen uygunluk değerlendirme faaliyetleri ve sınır ötesi faaliyetler ve taşeronluk dahil diğer faaliyetler.

14 (2) Onaylanmış kuruluşlar, bu Yönetmeliğe göre görevlendirilmiş diğer onaylanmış kuruluşlara, aynı patlayıcı maddeler üzerinde benzer uygunluk değerlendirme faaliyetleri gerçekleştirdikleri durumlarda, olumsuz uygunluk değerlendirme sonuçları ile ilgili sorunları ve istek üzerine olumlu uygunluk değerlendirme sonuçları ile ilgili bilgileri sunar. Deneyim mübadelesi MADDE 40-(1) Yetkili kuruluş, deneyimlerini Ekonomi Bakanlığı aracılığıyla Komisyon ve üye ülkelerin yetkili kuruluşları ile paylaşır. Onaylanmış kuruluşların koordinasyonu MADDE 41- (1) Yetkili kuruluş tarafından görevlendirilen onaylanmış kuruluş/kuruluşlar, Avrupa Birliği üyesi ülkeler tarafından bu Yönetmeliğe göre görevlendirilmiş olan diğer onaylanmış kuruluşlar arasında gerekli koordinasyon ve işbirliği için onaylanmış kuruluşlar forumunun faaliyetlerine doğrudan ya da atanmış temsilciler aracılığıyla katılım sağlar. ALTINCI BÖLÜM Piyasa Gözetimi ve Denetimi, Piyasaya Arz Edilen Patlayıcı Maddelerin Kontrolü ve Güvence Prosedürü Piyasa gözetimi ve denetimi ve piyasaya arz edilen patlayıcı maddelerin kontrolü MADDE 42- (1) Patlayıcı maddeler gerektiği şekilde muhafaza edildiğinde ve amaçlarına uygun bir şekilde kullanıldıklarında ve insan sağlığı ve güvenliği için tehlike içermediğinde piyasaya arz edilmeleri yasaklanamaz, kısıtlanamaz veya engellenemez. (2) Bu Yönetmelik kapsamındaki patlayıcı maddelerin piyasa gözetimi ve denetimi, 17/1/2002 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmelik ve 2/10/2012 tarihli ve sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği hükümlerine göre yapılır. (3) Bu Yönetmelik kapsamındaki ürünlerin gözetim faaliyetleri ile ilgili olarak, Ekonomi Bakanlığı aracılığı ile Komisyona bilgi verilir. Ulusal düzeyde tehlike arz eden patlayıcı maddeler ile ilgili prosedür MADDE 43- (1) Piyasa gözetimi ve denetimi kuruluşunun, bu Yönetmelik kapsamındaki herhangi bir patlayıcı maddenin insan sağlığı ve güvenliği veya kamu yararının korunması açısından tehlike arz ettiğine kuşkusu varsa bu Yönetmelikte belirtilen tüm ilgili şartları da kapsayacak şekilde söz konusu patlayıcı madde ile ilgili değerlendirme yapar. Bu konuda ilgili iktisadi işletmeler gerektiği şekilde piyasa gözetimi ve denetimi kuruluşu ile işbirliği yapmak zorundadır. Yapılan değerlendirme sonucunda piyasa gözetim ve denetim kuruluşu, söz konusu patlayıcı maddenin bu Yönetmelikte belirtilen gereksinimlere uymadığını belirlerse, gecikme olmaksızın ilgili iktisadi işletmenin, patlayıcı maddeyi söz konusu gereksinimlerle uyumlu hale getirmek için tüm gerekli düzeltici faaliyetleri yerine getirmesini ve gerekirse, tehlikenin mahiyetine dayalı olarak söz konusu patlayıcı maddeyi piyasadan çekmesini veya makul bir süre içinde geri çağırmasını talep edebilir. Piyasa gözetim ve denetim kuruluşu ilgili onaylanmış kuruluşu da bu yönde bilgilendirir. Bu fıkrada belirtilen önlemlere istinaden 2001/3529 sayılı Yönetmeliğin 11 inci maddesi uygulanır. (2) Piyasa gözetim ve denetim kuruluşu, söz konusu uygunsuzluğun sadece ülke içinde sınırlı olmadığını mütalaa etmesi durumunda, değerlendirme sonuçlarını ve iktisadi işletmeden yerine getirmesini istediği hususları Ekonomi Bakanlığı aracılığı ile Komisyona ve üye ülkelere iletir. (3) İktisadi işletme, piyasada bulundurduğu bu Yönetmelik kapsamında yer alan tüm patlayıcı maddelerle ilgili gerekli düzeltici faaliyetleri yerine getirmek zorundadır. (4) İlgili iktisadi işletme tarafından, birinci fıkrada belirtilen süre içinde gerekli düzeltici faaliyetlerin gerçekleştirilmemesi durumunda, piyasa gözetim ve denetim kuruluşu, söz konusu patlayıcı maddelerin piyasada bulundurulmasını yasaklamak, kısıtlamak, piyasadan çekmek veya geri çağırmak için tüm gerekli geçici önlemleri alır. Piyasa gözetim ve denetim kuruluşu, gecikme olmaksızın, bu önlemler hakkında Ekonomi Bakanlığı aracılığı ile Komisyona ve üye ülkelere bilgi

15 verir. (5) Dördüncü fıkranın ikinci cümlesinde belirtilen bilgiler; bütün mevcut detayları, özellikle de uyumsuz olan patlayıcı maddenin tespit edilebilmesi için gerekli verileri, patlayıcı maddenin kaynağını, iddia edilen uygunsuzluğun ve söz konusu tehlikenin mahiyetini, alınan önlemlerin mahiyeti ve süresini ve ilgili iktisadi işletme tarafından sunulan açıklama ve savunmaları içerir. Piyasa gözetim ve denetim kuruluşu özellikle uygunsuzluğun aşağıda belirtilen hususların birinden kaynaklanıp kaynaklanmadığını belirtmelidir. a) Patlayıcı maddenin, insan sağlığı, güvenliği veya bu Yönetmelikte belirtilen diğer kamu yararının korunması ile ilgili gereksinimleri karşılayamaması, b) Uygunluk varsayımı içeren 20 nci maddede atıfta bulunulan uyumlaştırılmış standartlardaki eksiklikler. (6) Yetkili kuruluş, bu maddeye istinaden uygun olmayan patlayıcı madde ile ilgili aldığı önlemleri ve ürün ile ilgili diğer ilave bilgileri, herhangi bir gecikme olmadan Ekonomi Bakanlığı vasıtasıyla Komisyona ve üye ülkelere bildirir. Ayrıca, uygulanan önlemler ile ilgili herhangi bir anlaşmazlık olması halinde itirazlar da iletilir. (7) Dördüncü fıkradaki bilgilerin alınmasından itibaren üç aylık süre içinde herhangi bir üye ülke veya Komisyon tarafından, alınan önlemle ilgili herhangi bir itiraz yapılmaması halinde, bu önlemin haklı olduğu kabul edilir. (8) Piyasa gözetim ve denetim kuruluşu, patlayıcı maddenin piyasadan çekilmesi gibi patlayıcı madde ile ilgili kısıtlayıcı önlemleri herhangi bir gecikme olmaksızın uygular. Koruma prosedürü MADDE 44- (1) 43 üncü maddenin üçüncü ve dördüncü fıkralarında belirtilen prosedürün tamamlanmasında herhangi bir üye ülke tarafından, alınan önlemlere itiraz edilmesi durumunda veya Avrupa Komisyonu tarafından söz konusu önlemlerin Avrupa Birliği mevzuatına aykırı bulunması halinde, yetkili kuruluş Komisyonun, üye ülkeler ve ilgili iktisadi işletme veya işletmelerle yapacağı müzakerelere katılarak alınan ulusal önlem değerlendirilir. Bu değerlendirmenin sonuçlarına göre ulusal önlemin haklı ya da haksız olduğu Komisyonca tespit edilir ve bu konuda alınan karar yetkili kuruluşça ilgili iktisadi işletme veya işletmelere bildirilir. (2) Ulusal önlemin haklı bulunması halinde, yetkili kuruluş uygun olmayan patlayıcı maddenin piyasadan çekilmesini sağlamak için gerekli önlemleri alır ve Ekonomi Bakanlığı aracılığı ile Komisyonu bu konuda bilgilendirir. Alınan önlemin haksız kabul edilmesi halinde ilgili yetkili kuruluş söz konusu önlemi kaldırır. (3) Ulusal önlemin haklı kabul edildiği ve patlayıcı maddenin uygunsuzluğunun bu Yönetmeliğin 43 üncü maddenin beşinci fıkrasının (b) bendinde anılan uyumlaştırılmış standartlardaki herhangi bir eksikliğe dayandırıldığı durumlarda, Komisyonca öngörülen prosedür uygulanır. Risk arz eden mevzuata uygun patlayıcı maddeler MADDE 45- (1) 43 üncü maddenin birinci fıkrasına gore yapılan değerlendirmelerde patlayıcı maddenin bu Yönetmelikle uyumlu olduğu, ancak insan sağlığı, güvenliği ve diğer kamu yararının korunması hususlarına karşı risk arz ettiğinin belirlenmesi halinde, yetkili kuruluş ilgili iktisadi işletmeden, bahsedilen patlayıcı maddeyi piyasada bulundurduğunda bu riski arz etmemesi için tüm gerekli önlemleri almasını talep eder. Gerektiği durumlarda söz konusu riskin mahiyetine bağlı olarak, patlayıcı maddenin piyasadan çekilmesi veya makul bir süre içinde geri çağrılması istenebilir. (2) İktisadi işletme, piyasada bulundurduğu söz konusu patlayıcı madde ile ilgili düzeltici faaliyetlerin yerine getirilmesini sağlamak zorundadır. (3) Tüm mevcut detayları özellikle ilgili patlayıcı maddenin tespit edilebilmesi için gerekli veriler, patlayıcı maddenin kaynağı ve tedarik zinciri bilgileri, söz konusu riskin mahiyeti ve alınan önlemin mahiyeti ve süresini içeren bilgiler Ekonomi Bakanlığı aracılığı ile Komisyona ve üye ülkelere bildirilir. (4) Yetkili kuruluş Komisyonun, üye ülkeler ve ilgili iktisadi işletme veya işletmelerle yapacağı müzakerelere katılarak alınan ulusal önlem değerlendirilir. Bu değerlendirmenin sonuçlarına göre ulusal önlemin haklı ya da haksız olduğu Komisyonca tespit edilir ve bu konuda

16 alınan karar yetkili kuruluşça ilgili iktisadi işletme veya işletmelere bildirilir. (5)Yetkili kuruluşca bu karar Üye ülkelere ve ilgili iktisadi işletmelere bildirilir. Resmi uygunsuzluk MADDE 46- (1) 43 üncü madde saklı kalmak kaydıyla aşağıdaki bulgulardan birinin tespit edilmesi halinde, yetkili merci ilgili iktisadi işletmeden söz konusu uygunsuzluğu sona erdirmesini ister. a) CE işaretinin CE işareti Yönetmeliği ne veya bu Yönetmeliğin 20 inci maddesine aykırı bir şekilde iliştirilmiş olması, b) CE işaretinin iliştirilmemiş olması, c) Onaylanmış kuruluşun üretim kontrol aşamasına müdahil olduğu durumlarda, kuruluşun sicil numarasının iliştirilmemiş veya uygun ilştirilmemiş olması, ç) AB uygunluk beyanının düzenlenmemiş olması, d)ab uygunluk beyanının doğru bir şekilde düzenlenmemiş olması, e)teknik belgelerin ya sunulmaması ya da eksik olması, f) 6 ıncı maddenin altıncı fıkrası veya 8 inci maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen bilgilerin mevcut olmaması, yanlış olması, ya da eksik olması, g) 6 inci madde veya 8 inci maddede belirtilen herhangi başka bir idari gereksinimin yerine getirilmemesi. (2) Birinci fıkrada belirtilen uygunsuzluğun devam etmesi halinde, yetkili merci tüm gerekli önlemleri alarak söz konusu patlayıcı maddenin piyasaya sürülmesini önler, sınırlandırır, piyasadan çekilmesini veya geri çağrılmasını sağlar. YEDİNCİ BÖLÜM Çeşitli Hükümler Cezai hükümler MADDE 47- (1) Bu Yönetmelik hükümlerine aykırı davranışta bulunanlara, 4703 sayılı Kanun hükümleri uygulanır. GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu Yönetmelik 20/04/2016 tarihinde zorunlu olarak yürürlüğe girer. Bu Yönetmeliğin kapsamına giren patlayıcı maddeler, bu tarihe kadar geçiş dönemi içinde yürürlükte bulunan Sivil Kullanım Amaçlı Patlayıcı Maddelerin Belgelendirilmesi Piyasaya Arzı ve Denetlenmesi Hakkında Yönetmelik (93/15/AT) e uygun ise, imal edilebilir, satılabilir, ithal edilebilir, ihraç edilebilir, nakledilebilir, kartuşlanabilir, muhafaza edilebilir, elde bulundurulabilir veya kullanılabilir. Yürürlük MADDE 48 - (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme MADDE 49- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

17 EK-I PROTEKNİK VEYA MÜHİMMAT OLMAK ÜZERE İLGİLİ BİRLEŞİK DEVLETLER TAVİSYE KARARLARINDA GÖZÖNÜNDE TUTULAN MADDELER UN No İSİM VE TANIM SINIF/BÖLÜM SÖZLÜK (sadece bilgi amaçlı) Grup G 0009 Mühimmat, patlatıcı olsun yada olmasın yangın çıkarıcı, şarj boşaltma veya şarj sevki 0010 Mühimmat, patlatıcı olsun yada olmasın yangın çıkarıcı, şarj boşaltma veya şarj sevki 0015 Mühimmat, patlacılı veya patlatıcısız duman, şarj boşaltma veya şarj sevki 1.2 G Mühimmat hertürlü bomba, granül, roket, mayın, projektil ve benzeri cihazlar içeren askerlik uygulamalarına ilişkin maddeller ile ilgili genel bir terim Mühimmat,yangın çıkarıcı yangın çıkarıcı madde içeren mühimmat.bileşim patlayıcı olduğunda ayrıca aşağıdakilerden bir yada fazlasını içerir: astar sarj yada igniter sarjlı boşaltan sarjlı veya patlatıcılı fünye. 1.3 G UN No 0009 için girişe bakınız 1.2 G Mühimmat, Duman duman üretici madde içeren mühimmat...yangın çıkarıcı madde içeren mühimmat.bileşim patlayıcı olduğunda ayrıca aşağıdakilerden bir yada fazlasını içerir: astar sarj yada igniter sarjlı boşaltan sarjlı veya patlatıcılı 0016 Mühimmat, patlacılı veya patlatıcısız duman, şarj boşaltma veya şarj sevki 0018 Mühimmat, patlacılı veya patlatıcısız gözyaşı-üretici, şarj boşaltma veya şarj sevki 1.3 G UN No 0015 için girişe bakınız 1.2 G Mühimmat, Gözyaşı üretici patlatıcı, şarj iten veya şarj boşaltan Gözzyaşi üretici içeren madde. Aşağıdaki proteknik maddelerden bir yada birkaçını içerir; astar sarjlı veya igniter şarjlı iten şarj; palatıcılı veya şarj boşaltıcılı fünye Mühimmat, patlacılı veya patlatıcısız damlaüretici, şarj boşaltma veya şarj sevki 1.3 G UN No 0018 için girişe bakınız 0039 Bombalar,foto flaş 1.2 G Bomba Uçaktan atılan patlayıcı maddeler. Patlayan şarj içeren alev alan sıvı, foto-flaş bileşimi yada patlayan şarj içerebilirler. Terim, bomba ve foto-flaş içerir kartuşlar, Flaş 1.1 G Kartuşlar, flaş kasa, astar boya ve flaş pudra içeren maddeler, her biri tek parça halindedir ve ateşlemeye hazırdır Kartuşlar, flaş 1.3 G UN No 0049 için girişe bakınız Kartuşlar, sinyal 1.3 G Kartuşlar, sinyal renkli fişek ateşlemek için dizayn edilen maddeler veya sinyal pistonlarından diğer sinyaller v.s.

18 EN Official Journal of the European Union L 96/23 UN No İSİM VE TANIM CLASS/DIVISION GLOSSARY (to be used as a guide for information only) 0066 Kordon, tutuşturucu 1.4 G Kordon, tutuşturucu siyah pudra ile kaplı kumaş iplkkleri içeren madde veya daha başka hızlı tutuşan proteknik bileşim ve esnek koruyucu kaplama, veya esnek dokuma kumaşla çevrelenmiş siyah pudra çekirdeği içerir. Uzunluğu boyunca içsel bir alev ile yanar ve de ateşlemeyi cihazdan şarja iletmek için kullanılır Fişekler, yüzey 1.3 G Tanımlama sinyalini veya uyarıcısını aydınlatmak için dizayn edilen proteknik içeren Fişek maddeleri 0093 Fişekler,hava 1.3 G UN No 0092 için girişe bakınız 0101 Fünye, p a t l a m a y a n 1.3 G Fünye Bu iki kelimenin ortak orjini olmasına rağmen, (Fransızca fusée, fusil) ve bazen farklı telafuzları olduğu gözönünde tutulduğunda, fünyenin alevlenmez kordon benzeri araç anlamına geldiği sözleşmeyi korumak faydalı olur, oysa fünye, mekanik, elektrik, kimyasal veya hidrosterik bileşimlerin bulunduğu patlamada patlama veya alev alma ile silsileyi başlatan kullanılan bir cihaz anlamına gelir.. Fuünye, anlık, infilak etmeyenn (hızlı eşleşmeli) 0103 Fünye, ateşleyici, borular, metal örtü Pamuk iplikler içeren maddelere siyah pudra emdirilmiştir.(hızlı eşleşme) dış alevler ile tutuşur ve havai fişeklerde ateşleme silsilesinde kullanılır v.s. 1.4 G Fünye, ateşleyici, borular, metal örtü yavaş infilaklı patlayıcı çekirdekli metal boru içeren maddeler 0171 Mühimmat, patlayıcı olsun olmasın aydınlatma, boşaltan şarj veya iten şarj 1.2 G Mühimmat, patlayıcı olsun olmasın aydınlatma, boşaltan şarj veya iten şarj tek bir ışık kaynağı üretmek için dizayn edilmiş alanı aydınlatmak için gerekli mühimmat. Terim aydınlatma kartuşlarıi granülleri ve mermileri ; ve de hedef tanımlama bombalarını ve de aydınlatmayı içerir Sinyal cihaları, e l 1.4 G Sinyal üretmek için tasarlanan maddeler Sinyal demiryolu izi, patlayıcı 1.1 G UN No 0191 için girişe bakınız 0194 Sinyal, tehlike, gemi, 1.1 G UN No 0191 için girişe bakınız 0195 Sinyal, tehlike, gemi 1.3 G UN No 0191 için girişe bakınız 0196 Sinyal, duman 1.1 UN No 0191 için girişe bakınız 0197 Sinyal, duman 1.4 G UN No 0191 için girişe bakınız 0212 Mühimmat için izleyiciler 1.3 G Mühimmat için izleyiciler proteknik madde içeren, merminin yörüngesini ortaya çıkaran mühürlenmiş maddeler 0254 Mühimmat, patlayıcı olsun olmasın aydınlatma, boşaltan şarj veya iten şar 1.3 G UN No 0171 için girişe bakınız

19 UN No İSİM VE TANIM SINIF/BÖLÜM SÖZLÜK (sadece yol gösterme amaçlı) 0297 Mühimmat, patlayıcı olsun olmasın aydınlatma, boşaltan şarj veya iten şar 1.4 G UN No 0254 için girişe bakınız 0299 Bomba, foto flaş 1.3 G UN No 0039 için girişe bakınız 0300 Mühimmat, patlayıcı olsun olmasın aydınlatma, boşaltan şarj veya iten şar 1.4 G UN No 0009 için girişe bakınız 0301 Mühimmat, patlayıcılı göz yaşı üretici, boşaltan şarj 0303 Mühimmat, patlayıcılı veya patlayıcısız duman, boşaltan şarj 1.4 G 1.4 G UN No 0018 için girişe bakınız UN No 0015 için girişe bakınız 0306 Mühimmat için izleyiciler 1.4 G UN No 0212 için girişe bakınız 0312 Kartuşlar ve sinyaller 1.4 G Kartuşlar, sinyaller renkli fişekleri veya sinyal pistollerinden diğer sinyalleri ateşlemek için dizayn edilmiş maddeler Sinyaller, duman 1.2 G UN No 0195 için girişe bakınız 0318 Granüller, uygulama, el veya tüfek 1.3 G Granüller el veya tüfekle el ile atılmak veya tüfek ile ateşlenmek üzere dizayn edilen maddeler. Terim ; granül parçalarını, uygulamayı, el veya tüfeği içerir 0319 Astarlar, borular 1.3 G Astarlar, borular ateşleme için astar boya ve de kartuş yada kasadaki iten şarjı tutuşturmak için siyah pudra yavaşinfilaklı patlayıcı içeren maddeler Astarlar, borular 1.4 G UN No 0319 için girişe bakınız 0333 Havai fişekler 1.1 G Havai fişekler eğlence için tasarlanmış proteknik maddeler 0334 Havai fişekler 1.2 G UN No 0333 için girişe bakını 0335 Havai fişekler 1.3 G UN No 0333 için girişe bakınız 0336 Havai fişekler 1.4 G UN No 0333 için girişe bakınız 0362 Mühimmat, uygulama 1.4 G Mühimmat, uygulama ana patlama şarjı olmayan ve de patlayıcı veya boşaltan şarj içeren mühimmat. Normalden fünye ve iten şarj da içerir Mühimmat, kanıt 1.4 G Mühimmat, kanıt yeni bir mühimmat silahı bileşiminin performans veya gücünü test etmek için kullanılanproteknik maddeler içeren mühimmat 0372 Granüller, uygulama, el veya tüfek 1.2 G UN No 0318 için girişe bakınız

20 UN No İSİM VE TANIM SINIF/BÖLÜM SÖZLÜK (sadece yol gösterme amaçlı)) 0373 Sinyal cihazları, el 1.4 S UN No 0191 için girişe bakınız 0403 Fişekler, hava 1.4 G UN No 0092 için girişe bakınız 0418 Fişekler, yüzey 1.2 G UN No 0092 için girişe bakınız 0419 Fişekler, yüzey 1.1 G UN No 0092 için girişe bakınız 0420 Fişekler, hava 1.1 G UN No 0092 için girişe bakınız 0421 Fişekler, hava 1.2 G UN No 0092 için girişe bakınız 0424 Mermiler, iz leyici ile atılan 1.3 G mermiler top veya diğer bir silah, tüfek veya küçük koldan ateşlenen top veya kurşun gibi maddeler. Izleyicili ile veya izleyicisiz atılabilirler, patlayıcı veya boşalan şarj içerebilirler. Terim: mermi, atılma, izleyici ile veya boşalan şarj ile; patlayan şarjli mermi Mermiler, izleyici ile atılan 0428 Maddeler, teknik amaçlı proteknikler 1.4 G UN No 0424 için girişe bakınız 1.1 G Maddeler, teknik amaçlı proteknik proteknik maddeler içeren maddeler ısı üretimi, gaz üretimi, dramatik etkiler v.s. gibi teknik amaçlar için kullanılırlar. Terim; ayrı olarak listelenen maddeleri hariç tutar: tüm mühimmat; kartuşlar, sinyal, kesiciler, kablo, patlayıcı; havai fişekler, fişekler, hava; serbest bırakılan cihazlar, patlayıcı, perçinler, patlayıcı; sinyal araçları, ehlike; sinyaller, demiryolu izi, patlayıcı; sinyaller, duman Maddeler, teknik amaçlı proteknikler 0430 Maddeler, teknik amaçlı proteknikler 1.2 G UN No 0428 için girişe bakınız 1.3 G UN No 0428 için girişe bakınız 0431 Maddeler, teknik amaçlı proteknikler 1.4 G UN No 0428 için girişe bakınız 0434 Patlayıcılı veya boşalan şarjlı mermiler 1.2 G mermiler top veya kurşun gibi top, tabanca, tüfek veya küçük koldan atılan maddeler. Izleyici ile veya izleyicisiz atılırlar, patlayıcı veya voşalan şarj içerebilirler. Terim; mermiler, atılma, izleyici ile; mermilerpatlayıcı veya boşalan şarj ile; mermiler patlayan şarj ile içerir Patlayıcı veya boşalan şarjlı mermiler 0452 Granüller, uygulama, el veya tüfek 1.4 G SUN No 0434 için girişe bakınız 1.4 G UN No 0372 için girişe bakınız 0487 Sinyal, duman 1.3 G UN No 0194 için girişe bakınız 0488 Müheimmat, uygulama 1.3 G Mühimmat, uygulama patlayıcı veya boşalan şarj içeren ana patlama şarjı olmayan mühimmat. Normal olarak fünye ve itici şarj içerir. Terim, ayrı listelenen maddeleri hariç tutar : g ranüller, uygulama.

SİVİL KULLANIM AMAÇLI PATLAYICI MADDELERİN BELGELENDİRİLMESİ, PİYASAYA ARZI VE DENETLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK (2014/28/AB) TASLAĞI

SİVİL KULLANIM AMAÇLI PATLAYICI MADDELERİN BELGELENDİRİLMESİ, PİYASAYA ARZI VE DENETLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK (2014/28/AB) TASLAĞI Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: SİVİL KULLANIM AMAÇLI PATLAYICI MADDELERİN BELGELENDİRİLMESİ, PİYASAYA ARZI VE DENETLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK (2014/28/AB) TASLAĞI Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

Kişisel Koruyucu Donanımlarla İlgili Onaylanmış Kuruluşların Görevlendirilmesine Dair Tebliğ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar

Kişisel Koruyucu Donanımlarla İlgili Onaylanmış Kuruluşların Görevlendirilmesine Dair Tebliğ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Kişisel Koruyucu Donanımlarla İlgili Onaylanmış Kuruluşların Görevlendirilmesine Dair Tebliğ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Tebliğin amacı, 09.02.2004 tarih ve 25368

Detaylı

kapsamında faaliyet gösteren uygunluk değerlendirme kuruluşu ya da onaylanmış kuruluşların aşağıda belirtilen şartları taşıması gerekir;

kapsamında faaliyet gösteren uygunluk değerlendirme kuruluşu ya da onaylanmış kuruluşların aşağıda belirtilen şartları taşıması gerekir; Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları ile Onaylanmış Kuruluşlara Dair Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik; bir teknik düzenleme kapsamında

Detaylı

Yönetmelikler Devlet Bakanlığından : Teknik Mevzuatın ve Standartların Türkiye ile Avrupa Birliği Arasında Bildirimine Dair Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM

Yönetmelikler Devlet Bakanlığından : Teknik Mevzuatın ve Standartların Türkiye ile Avrupa Birliği Arasında Bildirimine Dair Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Yönetmelikler Devlet Bakanlığından : Teknik Mevzuatın ve Standartların Türkiye ile Avrupa Birliği Arasında Bildirimine Dair Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç Madde 1

Detaylı

4703 SAYILI, ÜRÜNLERE İLİŞKİN TEKNİK MEVZUATIN HAZIRLANMASI VE UYGULANMASINA DAİR KANUN

4703 SAYILI, ÜRÜNLERE İLİŞKİN TEKNİK MEVZUATIN HAZIRLANMASI VE UYGULANMASINA DAİR KANUN 4703 SAYILI, ÜRÜNLERE İLİŞKİN TEKNİK MEVZUATIN HAZIRLANMASI VE UYGULANMASINA DAİR KANUN (11.7.2001 Tarih ve 24459 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış olup; 11.1. 2002 tarihinde yürürlüğe girmiştir) Amaç

Detaylı

ÜRÜNLERE İLİŞKİN TEKNİK MEVZUATIN HAZIRLANMASI VE UYGULANMASINA DAİR KANUN

ÜRÜNLERE İLİŞKİN TEKNİK MEVZUATIN HAZIRLANMASI VE UYGULANMASINA DAİR KANUN 8027 ÜRÜNLERE İLİŞKİN TEKNİK MEVZUATIN HAZIRLANMASI VE UYGULANMASINA DAİR KANUN Kanun Numarası : 4703 Kabul Tarihi : 29/6/2001 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 11/7/2001 Sayı : 24459 Yayımlandığı Düstur

Detaylı

Oyuncaklar Konusunda Faaliyet Gösterecek Onaylanmış Kuruluşlara Dair Tebliğ. Tarih: 28.02.2004 Sayı: 25387

Oyuncaklar Konusunda Faaliyet Gösterecek Onaylanmış Kuruluşlara Dair Tebliğ. Tarih: 28.02.2004 Sayı: 25387 Oyuncaklar Konusunda Faaliyet Gösterecek Onaylanmış Kuruluşlara Dair Tebliğ Tarih: 28.02.2004 Sayı: 25387 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Genel Esaslar ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Tebliğin amacı,

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 30.12.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26392

Resmi Gazete Tarihi: 30.12.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26392 Resmi Gazete Tarihi: 30.12.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26392 BELİRLİ GERİLİM SINIRLARI DAHİLİNDE KULLANILMAK ÜZERE TASARLANMIŞ ELEKTRİKLİ TEÇHİZAT İLE İLGİLİ YÖNETMELİK (2006/95/AT) (1) Amaç Amaç, Kapsam,

Detaylı

Tel Halatların, Zincirlerin ve Kancaların Belgelendirilmesi ve İşaretlenmesi ile İlgili Yönetmelik (73/361/AT) ( R.G 01.07.

Tel Halatların, Zincirlerin ve Kancaların Belgelendirilmesi ve İşaretlenmesi ile İlgili Yönetmelik (73/361/AT) ( R.G 01.07. Tel Halatların, Zincirlerin ve Kancaların Belgelendirilmesi ve İşaretlenmesi ile İlgili Yönetmelik (73/361/AT) ( R.G 01.07.2003/25155 ) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin

Detaylı

Publication Date in the Official Gazette : 01.04.2002 Number of the Official Gazette : 24713 Entry into Force : 01.04.2003

Publication Date in the Official Gazette : 01.04.2002 Number of the Official Gazette : 24713 Entry into Force : 01.04.2003 Publication Date in the Official Gazette : 01.04.2002 Number of the Official Gazette : 24713 Entry into Force : 01.04.2003 Sanayi ve Ticaret Bakanlığından : Gaz Yakan Cihazlara Dair Yönetmelik (90/396/AT)

Detaylı

TEBLİĞ BAZI TÜKETİCİ ÜRÜNLERİNİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/18)

TEBLİĞ BAZI TÜKETİCİ ÜRÜNLERİNİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/18) 30 Aralık 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29934 (Mükerrer) Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ BAZI TÜKETİCİ ÜRÜNLERİNİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/18) Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

TEBLİĞ PİL VE AKÜMÜLATÖRLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/15)

TEBLİĞ PİL VE AKÜMÜLATÖRLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/15) 31 Aralık 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29222 (Mükerrer) Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ PİL VE AKÜMÜLATÖRLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/15) Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

4703 sayılı ÜRÜNLERE İLİŞKİN TEKNİK MEVZUATIN HAZIRLANMASI VE UYGULANMASINA DAİR KANUN. (11/07/2001 tarihli ve 24459 sayılı Resmi Gazete)

4703 sayılı ÜRÜNLERE İLİŞKİN TEKNİK MEVZUATIN HAZIRLANMASI VE UYGULANMASINA DAİR KANUN. (11/07/2001 tarihli ve 24459 sayılı Resmi Gazete) 4703 sayılı ÜRÜNLERE İLİŞKİN TEKNİK MEVZUATIN HAZIRLANMASI VE UYGULANMASINA DAİR KANUN (11/07/2001 tarihli ve 24459 sayılı Resmi Gazete) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu Kanunun

Detaylı

TEBLİĞ PİL VE AKÜMÜLATÖRLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/15)

TEBLİĞ PİL VE AKÜMÜLATÖRLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/15) 30 Aralık 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29934 (Mükerrer) Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ PİL VE AKÜMÜLATÖRLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/15) Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu

Detaylı

TEBLİĞ OYUNCAKLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/10)

TEBLİĞ OYUNCAKLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/10) 30 Aralık 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29934 (Mükerrer) Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ OYUNCAKLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/10) Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin

Detaylı

IMASI GEREKEN BAZI ÜRÜNLER

IMASI GEREKEN BAZI ÜRÜNLER 31 Aralık 2008 ÇAR AMBA Resmî Gazete Sayı : 27097 (4. Mükerrer) TEBLİĞ Dış Ticaret Müsteşarlığından: CE İŞARETİ TAŞIMASI GEREKEN BAZI ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMLERİNE DAİR DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON

Detaylı

Yönetmelik. Sanayi ve Ticaret Bakanlığından : Ölçü ve Ölçü Aletlerinin Metrolojik Kontrolleri İçin Genel Esaslara Dair Yönetmelik (71/316/AT)

Yönetmelik. Sanayi ve Ticaret Bakanlığından : Ölçü ve Ölçü Aletlerinin Metrolojik Kontrolleri İçin Genel Esaslara Dair Yönetmelik (71/316/AT) RESMİ GAZETE tarih 03 / 06 / 2002 sayı 24774 Yönetmelik Sanayi ve Ticaret Bakanlığından : Ölçü ve Ölçü Aletlerinin Metrolojik Kontrolleri İçin Genel Esaslara Dair Yönetmelik (71/316/AT) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

Miktar kısıtlamaları ve tarifeler yerini teknik engellere bırakıyor

Miktar kısıtlamaları ve tarifeler yerini teknik engellere bırakıyor 1/50 2/50 Tarife engelleri (Gümrük vergileri, miktar kısıtlamaları vb.) Tarife dışı engeller (Standartların, mevzuatın farklılığı, uygunluk değerlendirme prosedürlerindeki farklılıklar) Miktar kısıtlamaları

Detaylı

Tel : / 7

Tel : / 7 Florasan Aydınlatma Balastlarının Enerji Verimliliği Yönetmeliği (2000/55/AT) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Yönetmelik kapsamına giren florasan

Detaylı

ErP Yönetmeliği ve Onaylanmış Kuruluşlar

ErP Yönetmeliği ve Onaylanmış Kuruluşlar ErP Yönetmeliği ve Onaylanmış Kuruluşlar ALI ÖZGENÇ (SZUTEST) GAZ YAKAN CIHAZLAR TEKNIK MEVZUAT ÇALıŞTAYı 24 MART 2015 İSTANBUL AB Teknik Mevzuatına Uyum Çalışmalarının Dayanakları 1. 1/95 Sayılı Ortaklık

Detaylı

Resmî Gazete TEBLİĞ TEBLİĞ NO: (2011/9)

Resmî Gazete TEBLİĞ TEBLİĞ NO: (2011/9) 29 Aralık 2010 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27800 (5. Mükerrer) TEBLİĞ Dış Ticaret Müsteşarlığından: CE İŞARETİ TAŞIMASI GEREKEN BAZI ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMLERİNE DAİR DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON

Detaylı

Sayfa 1 / 7 YAPI MALZEMELERİ YÖNETMELİĞİ Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (89/106/EEC) Bayındırlık ve İskan Bakanlığından Resmi Gazete Tarihi: 08/09/2002 Resmi Gazete Sayısı: 24870 BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam,

Detaylı

GIDA İLE TEMAS EDEN MADDE VE MALZEME ÜRETEN İŞLETMELERİN KAYIT İŞLEMLERİ İLE İYİ ÜRETİM UYGULAMALARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

GIDA İLE TEMAS EDEN MADDE VE MALZEME ÜRETEN İŞLETMELERİN KAYIT İŞLEMLERİ İLE İYİ ÜRETİM UYGULAMALARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM GIDA İLE TEMAS EDEN MADDE VE MALZEME ÜRETEN İŞLETMELERİN KAYIT İŞLEMLERİ İLE İYİ ÜRETİM UYGULAMALARINA DAİR YÖNETMELİK Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

TEBLİĞ. ç) Rapor: İlgili motorun bir bütün olarak mevzuatı karşıladığının Teknik Servis, yönetmeliklerin izin verdiği

TEBLİĞ. ç) Rapor: İlgili motorun bir bütün olarak mevzuatı karşıladığının Teknik Servis, yönetmeliklerin izin verdiği 24 Ocak 2015 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29246 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: TEBLİĞ KARAYOLU DIŞINDA KULLANILAN HAREKETLİ MAKİNALARA TAKILAN İÇTEN YANMALI MOTORLAR İLE İLGİLİ TİP ONAYI YÖNETMELİĞİNİN

Detaylı

Konu : Tıbbi Cihazların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/16) hk.

Konu : Tıbbi Cihazların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/16) hk. Ankara, 30 Aralık 2016, Cuma Sirküler 2016 / 449 Konu : Tıbbi Cihazların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/16) hk. Sayın Üyemiz; 30 Aralık 2016 Tarihli ve 29934 Sayılı Mükerrer

Detaylı

TEBLİĞ KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ

TEBLİĞ KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ 30 Aralık 2012 PAZAR Resmî Gazete Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ Sayı : 28513 (2. Mükerrer) KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2013/11) Amaç ve kapsam MADDE

Detaylı

Dilek GÖKCEK. İzmir 2014

Dilek GÖKCEK. İzmir 2014 1 Dilek GÖKCEK İzmir 2014 2 Piyasa Gözetimi ve Denetimi TİTCK ürün grupları Kurumumuz sorumluluğundaki PGD ye tabi ürünler Tıbbi Cihazlar -Genel Tıbbi Cihazlar Kozmetikler İlaçlar -Vücuda Yerleştirilebilir

Detaylı

b) Ciddi risk: Etkileri kısa vadede ortaya çıkmayanlar da dahil olmak üzere, yetkili kuruluşların ivedi müdahalesini gerektiren her türlü riski,

b) Ciddi risk: Etkileri kısa vadede ortaya çıkmayanlar da dahil olmak üzere, yetkili kuruluşların ivedi müdahalesini gerektiren her türlü riski, TÜRKSAN GRUP MEVZUAT SERVİSİ Karar Sayısı : 2013/4284 Ekli Teknik Düzenlemeler Rejimi Kararı nın yürürlüğe konulması; Ekonomi Bakanlığının 20/12/2012 tarihli ve 86802 sayılı yazısı üzerine, 29/6/2001 tarihli

Detaylı

2 Temmuz 2016 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : YÖNETMELİK

2 Temmuz 2016 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : YÖNETMELİK 2 Temmuz 2016 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29760 YÖNETMELİK Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: OTOMATİK OLMAYAN TARTI ALETLERİ YÖNETMELİĞİ (2014/31/AB) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

BASINÇLI GAZ TÜPLERİ VE MANİFOLDLU TÜP DEMETLERİNİN PERİYODİK MUAYENESİNİN A TİPİ MUAYENE KURULUŞLARI TARAFINDAN YAPILMASINA DAİR USUL VE ESASLAR

BASINÇLI GAZ TÜPLERİ VE MANİFOLDLU TÜP DEMETLERİNİN PERİYODİK MUAYENESİNİN A TİPİ MUAYENE KURULUŞLARI TARAFINDAN YAPILMASINA DAİR USUL VE ESASLAR BASINÇLI GAZ TÜPLERİ VE MANİFOLDLU TÜP DEMETLERİNİN PERİYODİK MUAYENESİNİN A TİPİ MUAYENE KURULUŞLARI TARAFINDAN YAPILMASINA DAİR USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

Yönetmelik Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: Muhtemel Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu Sistemler ile İlgili Yönetmelik (94/9/AT)

Yönetmelik Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: Muhtemel Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu Sistemler ile İlgili Yönetmelik (94/9/AT) Yönetmelik Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: Muhtemel Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu Sistemler ile İlgili Yönetmelik (94/9/AT) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç Madde

Detaylı

Koruyucu Sistemler ile İlgili Yönetmelik (94/9/AT) BİRİNCİ BÖLÜM

Koruyucu Sistemler ile İlgili Yönetmelik (94/9/AT) BİRİNCİ BÖLÜM Muhtemel Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu Sistemler ile İlgili Yönetmelik (94/9/AT) Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞINCA DENETLENEN BAZI ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/20)

SAĞLIK BAKANLIĞINCA DENETLENEN BAZI ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/20) Ekonomi Bakanlığından: Amaç SAĞLIK BAKANLIĞINCA DENETLENEN BAZI ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/20) MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı; ek-1/a, ek-1/b, ek-1/c ve ek-2 de

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 10.11.2000 Resmi Gazete Sayısı: 24226

Resmi Gazete Tarihi: 10.11.2000 Resmi Gazete Sayısı: 24226 Resmi Gazete Tarihi: 10.11.2000 Resmi Gazete Sayısı: 24226 BASINÇLI KAPLAR VE BU KAPLARIN MUAYENE YÖNTEMLERİNİN ORTAK HÜKÜMLERİNE DAİR YÖNETMELİK Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar,

Detaylı

(10.07.2013 T. 28703 R.G.)

(10.07.2013 T. 28703 R.G.) Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: YAPI MALZEMELERİ YÖNETMELİĞİ (305/2011/AB) (10.07.2013 T. 28703 R.G.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, yapı malzemelerinin

Detaylı

TÜKETİCİNİN SATIN ALACAĞI AYAKKABILARIN TEMEL UNSURLARININ YAPIMINDA KULLANILAN MALZEMELERİN ETİKETLENMESİNE DAİR YÖNETMELİK TASLAĞI

TÜKETİCİNİN SATIN ALACAĞI AYAKKABILARIN TEMEL UNSURLARININ YAPIMINDA KULLANILAN MALZEMELERİN ETİKETLENMESİNE DAİR YÖNETMELİK TASLAĞI Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: TÜKETİCİNİN SATIN ALACAĞI AYAKKABILARIN TEMEL UNSURLARININ YAPIMINDA KULLANILAN MALZEMELERİN ETİKETLENMESİNE DAİR YÖNETMELİK TASLAĞI Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

Belirli Gerilim Sınırları Dahilinde Kullanılmak Üzere Tasarlanmış. Resmi Gazete. Sayı: 24637 (Asıl)

Belirli Gerilim Sınırları Dahilinde Kullanılmak Üzere Tasarlanmış. Resmi Gazete. Sayı: 24637 (Asıl) Belirli Gerilim Sınırları Dahilinde Kullanılmak Üzere Tasarlanmış Elektrikli Teçhizat ile İlgili Yönetmelik (73/23/AT) Resmi Gazete 11.01.2002 Cuma Sayı: 24637 (Asıl) Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: BİRİNCİ

Detaylı

BELİRLİ GERİLİM SINIRLARI DAHİLİNDE KULLANILMAK ÜZERE TASARLANMI ELEKTRİKLİ TEÇHİZAT İLE İLGİLİ YÖNETMELİK

BELİRLİ GERİLİM SINIRLARI DAHİLİNDE KULLANILMAK ÜZERE TASARLANMI ELEKTRİKLİ TEÇHİZAT İLE İLGİLİ YÖNETMELİK BELİRLİ GERİLİM SINIRLARI DAHİLİNDE KULLANILMAK ÜZERE TASARLANMI ELEKTRİKLİ TEÇHİZAT İLE İLGİLİ YÖNETMELİK 11.01.2002 tarihinde 24637 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Belirli Gerilim

Detaylı

BELİRLİ GERİLİM SINIRLARI DAHİLİNDE KULLANILMAK ÜZERE TASARLANMIŞ ELEKTRİKLİ TEÇHİZAT İLE İLGİLİ YÖNETMELİK (73/23/AT)

BELİRLİ GERİLİM SINIRLARI DAHİLİNDE KULLANILMAK ÜZERE TASARLANMIŞ ELEKTRİKLİ TEÇHİZAT İLE İLGİLİ YÖNETMELİK (73/23/AT) 30.12.2006 tarih ve 265392 sayılı R.G. Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: BELİRLİ GERİLİM SINIRLARI DAHİLİNDE KULLANILMAK ÜZERE TASARLANMIŞ ELEKTRİKLİ TEÇHİZAT İLE İLGİLİ YÖNETMELİK (73/23/AT) BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

YÖNETMELİK BASİT BASINÇLI KAPLAR YÖNETMELİĞİ (2014/29/AB)

YÖNETMELİK BASİT BASINÇLI KAPLAR YÖNETMELİĞİ (2014/29/AB) 3 Kasım 2016 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29877 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: YÖNETMELİK BASİT BASINÇLI KAPLAR YÖNETMELİĞİ (2014/29/AB) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

TEBLİĞ. MADDE 2 (1) Bu Tebliğ, Türkiye gümrük bölgesine girecek ek-1 deki listede yer alan atıkların denetim işlemlerini kapsar.

TEBLİĞ. MADDE 2 (1) Bu Tebliğ, Türkiye gümrük bölgesine girecek ek-1 deki listede yer alan atıkların denetim işlemlerini kapsar. 31 Aralık 2013 SALI Resmî Gazete Sayı : 28868 (Mükerrer) Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ ÇEVRENİN KORUNM ASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN ATIKLARIN İTHALAT DENETİM İ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİM

Detaylı

Konu : Sağlık Bakanlığının Özel İznine Tabi Maddelerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/4) hk.

Konu : Sağlık Bakanlığının Özel İznine Tabi Maddelerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/4) hk. Ankara, 30 Aralık 2016, Cuma Sirküler 2016 / 447 Konu : Sağlık Bakanlığının Özel İznine Tabi Maddelerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/4) hk. Sayın Üyemiz; 30 Aralık 2016 Tarihli

Detaylı

ESKİ ATEX 94/9/EC ile YENİ ATEX 2014/34/EU ARASINDAKİ FARKLAR. Patlayıcı Ortamlar için ürünler

ESKİ ATEX 94/9/EC ile YENİ ATEX 2014/34/EU ARASINDAKİ FARKLAR. Patlayıcı Ortamlar için ürünler ESKİ ATEX 94/9/EC ile YENİ ATEX 2014/34/EU ARASINDAKİ FARKLAR Patlayıcı Ortamlar için ürünler Mirşan DEMİR Sanayi Genel Müdürlüğü - 2015 ATEX DİREKTİFİ (TEÇHİZAT) GELİŞİMİ -76/117/EEC, -79/196/EEC (9)

Detaylı

TEKNİK DÜZENLEMELER REJİMİ KARARI TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Tanımlar ve Yetki

TEKNİK DÜZENLEMELER REJİMİ KARARI TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Tanımlar ve Yetki TEKNİK DÜZENLEMELER REJİMİ KARARI TASLAĞI Amaç MADDE 1- (1) Bu Kararın amacı; BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar ve Yetki a) Ürünlere ilişkin teknik mevzuatın dış ticarete uyarlanmasını ve uygulanmasını

Detaylı

Sağlık Bakanlığı ndan

Sağlık Bakanlığı ndan Sağlık Bakanlığı ndan İŞLENMİŞ EŞYALAR TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu tebliğin amacı, bir veya birden fazla biyosidal ürün ile işlenmiş eşyaların piyasaya arzı,

Detaylı

NİTRAT AZOTU İÇEREN KİMYEVİ GÜBRELERİN SATIŞI, NAKLİ VE STOK

NİTRAT AZOTU İÇEREN KİMYEVİ GÜBRELERİN SATIŞI, NAKLİ VE STOK 10 Ekim 2015 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29498 TEBLİĞ Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: NİTRAT AZOTU İÇEREN KİMYEVİ GÜBRELERİN SATIŞI, NAKLİ VE STOK BİLDİRİMİNİN KONTROLÜNE DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ

Detaylı

Konu : Sağlık Bakanlığınca Denetlenen Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/20) hk.

Konu : Sağlık Bakanlığınca Denetlenen Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/20) hk. Ankara, 30 Aralık 2016, Cuma Sirküler 2016 / 448 Konu : Sağlık Bakanlığınca Denetlenen Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/20) hk. Sayın Üyemiz; 30 Aralık 2016 Tarihli

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Tanımlar, Hukuki Dayanak ve Genel Esaslar

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Tanımlar, Hukuki Dayanak ve Genel Esaslar Resmi Gazete 31 Ağustos 2003 Pazar Sayı : 25215 Resmi Gazete 16 Temmuz 2004 Cuma Sayı : 25524 Bayındırlık ve İskan Bakanlığından: Yapı Malzemeleri İçin Onaylanmış Kuruluşların Görevlendirilmesinde Esas

Detaylı

Piyasa Gözetimi ve Denetimi Uygulamaları

Piyasa Gözetimi ve Denetimi Uygulamaları Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü Piyasa Gözetimi ve Denetimi Uygulamaları Elif DOĞAN Gümrük ve Ticaret Denetmeni SUNUM İÇERİĞİ TANIMLAR PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİMİNE İLİŞKİN USUL

Detaylı

Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyalar Yönetmeliği (AEEE) ile ilgili. hakkında TÜBİSAD üyelerine yönelik Bilgi Notu

Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyalar Yönetmeliği (AEEE) ile ilgili. hakkında TÜBİSAD üyelerine yönelik Bilgi Notu : 1/2012 Tarih: 25 Eylül 2012 BİLGİ NOTU Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyalar Yönetmeliği (AEEE) hakkında TÜBİSAD üyelerine yönelik Bilgi Notu KONU / SUBJECT: İLGİ / REFERENCE: KOMİSYON/ COMMISSION: ÇALIŞMA

Detaylı

TEBLİĞ İTHALATTA STANDARTLARA UYGUNLUK DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/1)

TEBLİĞ İTHALATTA STANDARTLARA UYGUNLUK DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/1) TEBLİĞ Ekonomi Bakanlığından: İTHALATTA STANDARTLARA UYGUNLUK DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/1) Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, ek-1 de standardı belirtilen ürünlerin,

Detaylı

TEBLİĞ ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN ATIKLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/3)

TEBLİĞ ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN ATIKLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/3) TEBLİĞ Ekonomi Bakanlığından: ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN ATIKLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/3) Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, Türkiye gümrük

Detaylı

GÜMRÜK İŞLEMLERİNİN KOLAYLAŞTIRILMASI YÖNETMELİĞİ DEĞİŞİKLİK TASLAĞI VE ISO 27001 BGYS E ETKİSİ

GÜMRÜK İŞLEMLERİNİN KOLAYLAŞTIRILMASI YÖNETMELİĞİ DEĞİŞİKLİK TASLAĞI VE ISO 27001 BGYS E ETKİSİ GÜMRÜK İŞLEMLERİNİN KOLAYLAŞTIRILMASI YÖNETMELİĞİ DEĞİŞİKLİK TASLAĞI VE ISO 27001 BGYS E ETKİSİ *Bu yazı nin taslak değişikliğinin Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi ne olası etkilerini paylaşmak için hazırlanmıştır.

Detaylı

TEBLİĞ. Ekonomi Bakanlığından: CE İŞARETİ TAŞIMASI GEREKEN BAZI ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2012/9)

TEBLİĞ. Ekonomi Bakanlığından: CE İŞARETİ TAŞIMASI GEREKEN BAZI ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2012/9) 30 Aralık 2011 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28158 (3. Mükerrer) TEBLİĞ Ekonomi ndan: CE İŞARETİ TAŞIMASI GEREKEN BAZI ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2012/9) Amaç ve kapsam

Detaylı

CE Uygunluk İşaretinin Ürüne İliştirilmesine ve Kullanılmasına Dair Yönetmelik

CE Uygunluk İşaretinin Ürüne İliştirilmesine ve Kullanılmasına Dair Yönetmelik CE Uygunluk İşaretinin Ürüne İliştirilmesine ve Kullanılmasına Dair Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik; ürüne "CE" uygunluk işareti

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : 29758

Resmî Gazete Sayı : 29758 30 Haziran 2016 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29758 YÖNETMELİK Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: MUHTEMEL PATLAYICI ORTAMDA KULLANILAN TEÇHİZAT VE KORUYUCU SİSTEMLER İLE İLGİLİ YÖNETMELİK (2014/34/AB)

Detaylı

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU. Ürün Hizmet ve Muayene Akreditasyon Başkanlığı Muayene Kuruluşu Akreditasyonu

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU. Ürün Hizmet ve Muayene Akreditasyon Başkanlığı Muayene Kuruluşu Akreditasyonu TÜRK AKREDİTASYON KURUMU Ürün Hizmet ve Muayene Akreditasyon Başkanlığı Muayene Kuruluşu Akreditasyonu Muayene Kuruluşu Akreditasyonu Akreditasyon, Muayene, Belgelendirme ve Yeterlilik Deneyi Sağlayıcı

Detaylı

T.C. Resmî Gazete YASAMA BÖLÜMÜ TBMM KARARI. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 2 Ekim 2016 PAZAR.

T.C. Resmî Gazete YASAMA BÖLÜMÜ TBMM KARARI. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 2 Ekim 2016 PAZAR. T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 2 Ekim 2016 PAZAR YASAMA BÖLÜMÜ TBMM KARARI Sayı : 29845 Kuruluşu : 7 Ekim 1920 http://www.basbakanlik.gov.tr İçindekiler

Detaylı

ONAYLANMIŞ KURULUŞ NUMARASI VE LOGO KULLANIM TALİMATI

ONAYLANMIŞ KURULUŞ NUMARASI VE LOGO KULLANIM TALİMATI 1.AMAÇ VE KAPSAM 1.1.Bu talimatının amacı; Müşterilerin deney veya performansın değişmezliğinin değerlendirilmesi ve doğrulanması faaliyetleri kapsamında sunulan hizmetlerin birey veya kuruluşlar tarafından

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YEM HİJYENİ YÖNETMELİĞİ Yetki Kanunu: 5996 Yayımlandığı R.Gazete: 27.12.2011-28155 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yem hijyeni ile ilgili genel kuralları,

Detaylı

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/5)

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/5) Ekonomi Bakanlığından: Amaç GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/5) MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı; insan sağlığı

Detaylı

Ekonomi Bakanlığından: ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN ATIKLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/3)

Ekonomi Bakanlığından: ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN ATIKLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/3) Ekonomi Bakanlığından: ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN ATIKLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/3) Amaç MADDE 1? (1) Bu Tebliğin amacı, Türkiye gümrük bölgesine

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 3 Kasım 2016 PERŞEMBE YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sayı : 29877 MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR Karar Sayısı : 2016/9323 Binali

Detaylı

Uygunluk değerlendirme işlemlerine dair genel esaslar Madde 4- Teknik düzenlemelerde yer alan uygunluk değerlendirme işlemlerinin gerçekleştirilmesine

Uygunluk değerlendirme işlemlerine dair genel esaslar Madde 4- Teknik düzenlemelerde yer alan uygunluk değerlendirme işlemlerinin gerçekleştirilmesine CE Uygunluk İşaretinin Ürüne İliştirilmesine ve Kullanılmasına Dair Yönetmelik Avrupa Birliği Direktiflerine ulaşmak için tıklayınız >>>> BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç ve

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Begüm ALP Dış Ticaret Uzmanı 3 Mayıs 2012 Fethiye 1 SUNUŞUN İÇERİĞİ - Teknik Engel ve Mevzuat Uyumu - AB Teknik Mevzuat Uyumu - Mevzuat

Detaylı

TEBLİĞ ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN ATIKLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/3)

TEBLİĞ ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN ATIKLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/3) 30 Aralık 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29934 (Mükerrer) Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN ATIKLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ:

Detaylı

30 Haziran 2016 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29758

30 Haziran 2016 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29758 30 Haziran 2016 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29758 YÖNETMELİK Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: MUHTEMEL PATLAYICI ORTAMDA KULLANILAN TEÇHİZAT VE KORUYUCU SİSTEMLER İLE İLGİLİ YÖNETMELİK (2014/34/AB)

Detaylı

ÖLÇÜ VE ÖLÇÜ ALETLERĐNĐN METROLOJĐK KONTROLLERĐ ĐÇĐN GENEL ESASLARA DAĐR YÖNETMELĐK (71/316/AT

ÖLÇÜ VE ÖLÇÜ ALETLERĐNĐN METROLOJĐK KONTROLLERĐ ĐÇĐN GENEL ESASLARA DAĐR YÖNETMELĐK (71/316/AT ÖLÇÜ VE ÖLÇÜ ALETLERĐNĐN METROLOJĐK KONTROLLERĐ ĐÇĐN GENEL ESASLARA DAĐR YÖNETMELĐK (71/316/AT Amaç Yayımlandığı Resmi Gazete tarihi 03 / 06 / 2002 Sayı:24774 1-Değişik: Resmi Gazete 1/1/2006 26185 BĐRĐNCĐ

Detaylı

YÖNETMELİK. Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: YAPI MALZEMELERİ YÖNETMELİĞİ (305/2011/AB) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar.

YÖNETMELİK. Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: YAPI MALZEMELERİ YÖNETMELİĞİ (305/2011/AB) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. 10 Temmuz 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28703 Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: YÖNETMELİK YAPI MALZEMELERİ YÖNETMELİĞİ (305/2011/AB) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

EV TĠPĠ ELEKTRĠKLĠ FIRINLARIN ENERJĠ ETĠKETLEMESĠNE ĠLĠġKĠN TEBLĠĞ / TRKGM: 2003/01 (2002/40/AT)

EV TĠPĠ ELEKTRĠKLĠ FIRINLARIN ENERJĠ ETĠKETLEMESĠNE ĠLĠġKĠN TEBLĠĞ / TRKGM: 2003/01 (2002/40/AT) EV TĠPĠ ELEKTRĠKLĠ FIRINLARIN ENERJĠ ETĠKETLEMESĠNE ĠLĠġKĠN TEBLĠĞ / TRKGM: 2003/01 (2002/40/AT) Yayımlandığı R. Gazete Tarihi: 26/2/2003 Sayısı: 25032 BĠRĠNCĠ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1- Bu Tebliğin

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞINCA YAPILACAK PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİMİNİN USUL VE ESASLARI

SAĞLIK BAKANLIĞINCA YAPILACAK PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİMİNİN USUL VE ESASLARI T. C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU DENETİM HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI TIBBİ CİHAZ DENETİM DAİRE BAŞKANLIĞI SAĞLIK BAKANLIĞINCA YAPILACAK PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİMİNİN USUL VE

Detaylı

ELEKTRONİK İMZA MEVZUATI

ELEKTRONİK İMZA MEVZUATI ELEKTRONİK İMZA MEVZUATI Telekomünikasyon Kurumu Bilgilendirme Toplantısı 22 Mart 2005 Ankara 1 YASAL SÜREÇ 30 Temmuz 2001 DTM bünyesinde yapılan çalışmalar 14 Ocak 2002 Adalet Bakanlığı bünyesinde yapılan

Detaylı

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından: GEZİ TEKNELERİ VE KİŞİSEL DENİZ TAŞITLARI YÖNETMELİĞİ ( T R.G.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından: GEZİ TEKNELERİ VE KİŞİSEL DENİZ TAŞITLARI YÖNETMELİĞİ ( T R.G. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından: GEZİ TEKNELERİ VE KİŞİSEL DENİZ TAŞITLARI YÖNETMELİĞİ (05.05.2017 T. 30057 R.G.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Temel Gereklilikler ve

Detaylı

ELEKTRONİK TİCARETTE HİZMET SAĞLAYICI VE ARACI HİZMET SAĞLAYICILAR HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI:

ELEKTRONİK TİCARETTE HİZMET SAĞLAYICI VE ARACI HİZMET SAĞLAYICILAR HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI: TARİH : 28/08/2015 SİRKÜLER NO : 2015/70 ELEKTRONİK TİCARETTE HİZMET SAĞLAYICI VE ARACI HİZMET SAĞLAYICILAR HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI: 5 Kasım 2014 tarihli Resmi Gazetede elektronik ticarete ilişkin

Detaylı

MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ

MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ 28 Eylül 2014 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29133 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: YÖNETMELİK MAKİNA EMNİYETİ YÖNETMELİĞİ (2006/42/AT) NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 3/3/2009 tarihli

Detaylı

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Sanayi ve Ticaret Bakanlığı AB UYUM SÜRECİNDE TEKNİK MEVZUAT UYUMU ELEKTRONİK ÜRÜNLERDE UYGUNLUK DEĞERLENDİRMESİ 13 Haziran 2005 TOBB GÜL ARI AB TEKNİK MEVZUAT UYUMU 4703 Sayılı Ürünlere İlişkin Teknik

Detaylı

Ekonomi Bakanlığından: GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2016/5)

Ekonomi Bakanlığından: GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2016/5) Ekonomi Bakanlığından: GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2016/5) Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı; insan sağlığı

Detaylı

Dış Ticaret Müsteşarlığından: Amaç

Dış Ticaret Müsteşarlığından: Amaç CE Đşareti Taşıması Gereken Bazı Ürünlerin Đthalat Denetimlerine Dair Dış te Standardizasyon Tebliği (No: 2011/9) (29.12.2010 t. 27800 s. R.G.) Dış Müsteşarlığından: Amaç MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı,

Detaylı

Sayfa 1/54

Sayfa 1/54 Kurumsal Müşteri İlişkileri İK Bize Ulaşın Beni Hatırla Şifremi Unuttum Deneme Kullanımı Yayınlarımız Eğitimlerimiz Abone Olun Çeşitli Bilgiler > MEVZUATTAKİ SON DEĞİŞİKLİKLER > 2017 Mevzuattaki Son Değisiklikler

Detaylı

YÖNETMELİK. 13 Aralık 2014 SAYI: 29204. Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: ZARARLI MADDELER VE KARIŞIMLARA İLİŞKİN GÜVENLİK

YÖNETMELİK. 13 Aralık 2014 SAYI: 29204. Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: ZARARLI MADDELER VE KARIŞIMLARA İLİŞKİN GÜVENLİK YÖNETMELİK Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: ZARARLI MADDELER VE KARIŞIMLARA İLİŞKİN GÜVENLİK BİLGİ FORMLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç MADDE

Detaylı

YÖNETMELİK YAPI MALZEMELERİ YÖNETMELİĞİ (305/2011/AB)

YÖNETMELİK YAPI MALZEMELERİ YÖNETMELİĞİ (305/2011/AB) 10 Temmuz 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28703 Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: YÖNETMELİK YAPI MALZEMELERİ YÖNETMELİĞİ (305/2011/AB) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

31 Aralık 2014 ÇARŞAMBA. Resmî Gazete. Sayı : (Mükerrer) TEBLİĞ. Ekonomi Bakanlığından: ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN

31 Aralık 2014 ÇARŞAMBA. Resmî Gazete. Sayı : (Mükerrer) TEBLİĞ. Ekonomi Bakanlığından: ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN 31 Aralık 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29222 (Mükerrer) TEBLİĞ Ekonomi Bakanlığından: ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN METAL HURDALARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ

Detaylı

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2014/5)

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2014/5) Ekonomi Bakanlığından: GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2014/5) Amaç MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı, insan sağlığı

Detaylı

CE İŞARETİ. CE İşareti uygulaması ile ilgili olarak Türkiye deki durum nedir?

CE İŞARETİ. CE İşareti uygulaması ile ilgili olarak Türkiye deki durum nedir? CE İŞARETİ "CE işareti" nedir? CE işareti, Avrupa Birliği'nin, teknik mevzuat uyumu çerçevesinde 1985 yılında benimsediği Yeni Yaklaşım Politikası kapsamında hazırlanan bazı Yeni Yaklaşım Direktifleri

Detaylı

Modül B: AT Tip incelemesi

Modül B: AT Tip incelemesi Ürünün taşıdığı risklere ve üretim şekline göre belirlenir. Modül A: İç üretim kontrolü Tasarımın ve üretimin yönetmelik gereklerine (Temel Güvenlik Gerekleri) uygunluğunun sorumluluğunu üreticinin veya

Detaylı

EV TİPİ ELEKTRİKLİ BUZDOLAPLARI, DONDURUCULAR VE KOMBİNASYONLARININ ENERJİ VERİMLİLİK ŞARTLARI İLE İLGİLİ YÖNETMELİK (96/57/AT)

EV TİPİ ELEKTRİKLİ BUZDOLAPLARI, DONDURUCULAR VE KOMBİNASYONLARININ ENERJİ VERİMLİLİK ŞARTLARI İLE İLGİLİ YÖNETMELİK (96/57/AT) EV TİPİ ELEKTRİKLİ BUZDOLAPLARI, DONDURUCULAR VE KOMBİNASYONLARININ ENERJİ VERİMLİLİK ŞARTLARI İLE İLGİLİ YÖNETMELİK (96/57/AT) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

MESGEMM İSG/Mevzuat/Yönetmelikler. İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı : 18.01.

MESGEMM İSG/Mevzuat/Yönetmelikler. İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı : 18.01. MESGEMM İSG/Mevzuat/Yönetmelikler İçindekiler Birinci Bölüm - Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Amaç Madde 2 Kapsam Madde 3 Dayanak ve tanımlar İkinci Bölüm - Genel Hükümler Madde 4 İşverenin yükümlülüğü

Detaylı

TEBLİĞ GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/5)

TEBLİĞ GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/5) 30 Aralık 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29934 (Mükerrer) Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ:

Detaylı

HAZIR AMBALAJLI MAMULLERİN HACİM VE AĞIRLIK ESASINA GÖRE NET MİKTAR TESPİTİNE DAİR YÖNETMELİK (76/211/AT) GAZİANTEP Ağustos 2013

HAZIR AMBALAJLI MAMULLERİN HACİM VE AĞIRLIK ESASINA GÖRE NET MİKTAR TESPİTİNE DAİR YÖNETMELİK (76/211/AT) GAZİANTEP Ağustos 2013 HAZIR AMBALAJLI MAMULLERİN HACİM VE AĞIRLIK ESASINA GÖRE NET MİKTAR TESPİTİNE DAİR YÖNETMELİK (76/211/AT) GAZİANTEP Ağustos 2013 Sunum Planı Mevzuat Tanımlar Hazır Ambalajlı Mamullerin Kontrolü Sektörün

Detaylı

TEBLİĞ İTHALATTA STANDARTLARA UYGUNLUK DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2016/1)

TEBLİĞ İTHALATTA STANDARTLARA UYGUNLUK DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2016/1) 31 Aralık 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29579 (4. Mükerrer) Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ İTHALATTA STANDARTLARA UYGUNLUK DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2016/1) Amaç ve kapsam MADDE

Detaylı

ELEKTROMANYETİK UYUMLULUK YÖNETMELİĞİ (2014/30/AB)

ELEKTROMANYETİK UYUMLULUK YÖNETMELİĞİ (2014/30/AB) ELEKTROMANYETİK UYUMLULUK YÖNETMELİĞİ (2014/30/AB) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, donanımın elektromanyetik uyumluluğunu düzenlemek ve donanımın

Detaylı

b) (Değişik bent: 14/08/2009-27319 S.R.G. Yön./1.mad.) Sabit raylar boyunca hareket etmese dahi, sabit bir mesafe boyunca hareket eden asansörleri,

b) (Değişik bent: 14/08/2009-27319 S.R.G. Yön./1.mad.) Sabit raylar boyunca hareket etmese dahi, sabit bir mesafe boyunca hareket eden asansörleri, ASANSÖR YÖNETMELİĞİ 29 Ocak 2013Kategori: Bilgi Bankası, Yönetmelikler Asansör Yönetmeliği(95/16/At) Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: Resmi Gazete Tarihi : 31/01/2007 Resmi Gazete Sayısı : 26420 BİRİNCİ

Detaylı

CE İşareti uygulaması ile ilgili olarak Türkiye deki durum nedir?

CE İşareti uygulaması ile ilgili olarak Türkiye deki durum nedir? CE işareti nedir? CE işareti, Avrupa Birliği'nin, teknik mevzuat uyumu çerçevesinde 1985 yılında benimsediği Yeni Yaklaşım Politikası kapsamında hazırlanan bazı Yeni Yaklaşım Direktifleri kapsamına giren

Detaylı

Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmelik

Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmelik Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, ürünlerin piyasaya arzı veya dağıtımı aşamasında veya

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2017/094 Ref: 4/094

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2017/094 Ref: 4/094 SİRKÜLER İstanbul, 29.05.2017 Sayı: 2017/094 Ref: 4/094 Konu: SERBEST BÖLGELERDE ÇALIŞACAK YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİNE DAİR YÖNETMELİK YAYINLANMIŞTIR 27.05.2017 tarih ve 30078 sayılı Resmi Gazete de

Detaylı

"CE" Uygunluk İşaretinin Ürüne İliştirilmesine ve Kullanılmasına Dair Yönetmelik Karar Sayısı: 2001/3530. Bakanlar Kurulundan

CE Uygunluk İşaretinin Ürüne İliştirilmesine ve Kullanılmasına Dair Yönetmelik Karar Sayısı: 2001/3530. Bakanlar Kurulundan Resmi Gazete 17.01.2002 Perşembe Sayı: 24643 (Asıl) Yönetmelikler "CE" Uygunluk İşaretinin Ürüne İliştirilmesine ve Kullanılmasına Dair Yönetmelik Karar Sayısı: 2001/3530 Bakanlar Kurulundan Ekli (CE)

Detaylı

TIBBİ CİHAZ MEVZUATI

TIBBİ CİHAZ MEVZUATI TIBBİ CİHAZ MEVZUATI 1 2 ÖNSÖZ Türkiye Sağlık Endüstrisi İşverenleri Sendikası olarak, AB uyum sürecinde, Tıbbi Cihazlarla yönelik ve Dış Ticaret Müsteşarlığı ile Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanarak

Detaylı

DEVLET OPERA ve BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DEVLET OPERA ve BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar DEVLET OPERA ve BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Genel Müdürlük harcama birimleri

Detaylı

ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 29.04.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27214 ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden: HAVA ARACI VE İLGİLİ ÜRÜN, PARÇA VE CİHAZIN UÇUŞA ELVERİŞLİLİK VE ÇEVRESEL SERTİFİKASYONU YÖNETMELİĞİ (SHY-21) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı