Mitoz Bölünme. 5. Bütün ökaryot canlılardaki hücre bölünmelerinde aşağıdaki. 6. Bir hücrenin bölünmesi sırasında gerçekleşen bazı olaylar

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Mitoz Bölünme. 5. Bütün ökaryot canlılardaki hücre bölünmelerinde aşağıdaki. 6. Bir hücrenin bölünmesi sırasında gerçekleşen bazı olaylar"

Transkript

1 BİYOLOJİ Mitoz Bölünme 10. SINIF GENEL Mitoz bölünmedeki interfaz evresi ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? A) İnterfaz evresi mitotik evreye göre daha kısa sürer. 5. Bütün ökaryot canlılardaki hücre bölünmelerinde aşağıdaki olaylardan hangisi gerçekleşmez? A) DNA eşlenmesi B) Hücrenin normal hayatsal faaliyetlerini sürdürdüğü evredir. C) DNA replikasyonu bu evrede gerçekleşir. D) Mitotik evre için ATP nin sentezlendiği evredir. E) İnterfaz evresinde hücrenin yüzey/hacim oranı zamanla küçülmektedir. 2. Büyümesini tamamlamış bir insanda aşağıdaki hücrelerden hangisinin bölünme özelliği yoktur? A) Bağırsak epitel hücresi B) Karaciğer hücresi C) Çizgili kas hücresi D) Kemik iliği hücresi E) Bağ doku hücresi 3. Canlılarda gözlenen büyüme, gelişme ve çoğalma gibi olaylar hücre bölünmeleri ile sağlanır. Buna göre; I. genç bir amipin olgun amip haline gelmesi, II. kırılan kemik dokunun iyileşmesi, III. kökün toprağın derinliklerine ilerlemesi olaylarının hangilerinde hücre bölünmeleri gerçekleşir? A) Yalnız II B) Yalnız III C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III B) Sentrozom eşlenmesi C) İğ ipliklerinin oluşturulması D) Enerji tüketiminin gerçekleşmesi E) Enzim kullanılması 6. Bir hücrenin bölünmesi sırasında gerçekleşen bazı olaylar şunlardır: I. Sentrozomların iğ ipliklerine tutunma yüzeyi oluşturması II. Metafaz evresinde kardeş kromatitli kromozomların hücrenin ekvator düzlemindee bir sıra halinde dizilmesi, III. sitoplazma bölünmesinde ara lamel oluşturulması Bu olaylardan hangileri yüksek yapılı bitki hücrelerinde gerçekleşebilir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) I ve III E) II ve III 7. Hücre döngüsü sürecinde, aşağıdakilerden hangisi interfaz evresinde gerçekleşir? A) Sitoplazma bölünmesinin gerçekleşmesi B) DNA replikasyonunun gerçekleşmesi C) Kardeş kromatitlerin ayrılması D) Kromatin ipliklerin kromozom haline dönüşmesi E) Çekirdek zarı ve endoplazmik retikulum organelinin eriyerek kaybolması 4. Hücrelerin mitoz bölünme yapmalarında; I. ortamdaki besin miktarının yeterli olması, II. hücre bölünmesini uyarıca faktörün bulunması, III. DNA lardaki nükleotit dizilişinin değişmesi, IV. kullanılan oksijen miktarının azalması faktörlerinden hangileri etkilidir? A) I ve II B) I ve IlI C) II ve IV 8. Hayvanlardaki mitoz bölünme ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A) Bölünme sonucu iki hücre oluşur. B) Gametlerin oluşmasını sağlar. C) Kromozom sayısı değişmez. D) Oluşan hücrelerin organel sayıları farklı olabilir. E) Kardeş kromatit ayrılması gerçekleşir. D) I, II ve IV E) II, III ve IV

2 Mitoz Bölünme Mitoz bölünme ile canlılarda aşağıdaki olaylardan hangisi gerçekleştirilmez? A) Bir hücreli canlılarda eşeysiz üreme B) Hayvanlarda yaraların iyileşmesi C) Çiçekli bitkilerde vejetatif üreme D) Zigotun gelişerek yeni birey oluşturması E) Diploit canlılarda spor oluşturulması 13. Mitoz bölünmenin farklı evrelerinde gerçekleşen olaylarla ilgili; I. profaz evresi g kardeş kromatitli kromozomların oluşması, II. metafaz evresi g sentrozomlardan iğ ipliklerinin meydana gelmesi, III. anafaz evresi g kardeş kromatitlerin ayrılması, IV. telofaz evresi g çekirdek zarının oluşması eşleştirmelerinden hangileri doğrudur? A) I ve IV B) ll ve Ill C) II ve lv 10. Aşağıdaki şekilde mitoz bölünmeye ait bir evre gösterilmiştir. Bu hücre ve bölünme evresi ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? A) Kromozom sayısının en iyi tespit edildiği evredir. B) Hücrede 8 tane kromatit bulunmaktadır. C) İğ iplikleri kromozomların kinetokorlarına bağlıdır. D) Bu evre sadece hayvan hücrelerinde görülür. E) Bu evreden sonra kardeş kromatitler ayrılır. Körfez Yayınları D) I, III ve lv E) l, II, lll ve lv 14. Hücre döngüsünün farklı evreleri arasındaki düzeni sağlayan kontrol noktalarında; I. hücrenin yeterli büyüklüğe ulaşıp ulaşmadığı, II. replikasyon sonucu oluşan DNA nın doğru eşlenip eşlenmediği, III. kromozomların iğ iplikleri ile bağlanıp bağlanmadığı durumlarından hangileri kontrol edilir? A) Yalnız II B) Yalnız III C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III 11. Mitotik evrede; I. kromatin ipliklerin kromozom haline dönüşmesi, II. iki çekirdekli hücrenin oluşması, III. kardeş kromatitli kromozomların ayrılması olaylarının gerçekleşme sırası aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? A) I - ll - lll B) I - lll - ll C) Il - l - lll D) lli - l - ll E) lli - ll - l 15. Hücre döngüsü sırasında gerçekleşen; I. sitoplazmadaki serbest nükleotitlerin kullanılması, II. sitoplazmik proteinlerden iğ ipliklerinin oluşması, III. karyokinez sonucu sitoplazma bölünmesinin gerçekleşmemesi, IV. hücre çoğalmasını kontrol eden genlerin mutasyona uğraması olaylarından hangileri kanser oluşumunda etkilidir? A) Yalnız Il B) Yalnız IV C) I ve lv 12. Aşağıdaki canlıların hangisinde sitoplazma bölünmesi sırasında ara lamel oluşumu görülür? D) I, III ve lv E) l, II, lll ve lv A) Amip B) Bitki C) Öglena D) Paramesyum E) Hayvan Test 01 CA 1.A 2.C 3.D 4.A 5.B 6.E 7.B 8.B 9.E 10.D 11.B 12.B 13.D 14.E 15.A

3 BİYOLOJİ 1. Aşağıda öglenadaki eşeysiz üreme olayları gösterilmiştir. Kamçı 10. SINIF GENEL Eşeysiz Üreme Doku kültürü ile üreme, bir bitkiden alınan hücre veya dokunun kültür ortamında çoğalmasını sağlayarak yeni bir canlının oluşturulmasıdır. Buna göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Öglenada boyuna bölünme gerçekleşir. B) Bölünme sonunda oluşan iki öglenanın da genetik bilgisi aynı olur. C) Oluşan yeni öglenaların sitoplazma miktarı farklı olabilir. D) Bölünme sonunda oluşan her iki öglenanın mitokondri sayısı eşit olur. E) Çoğalma sırasında mutlaka DNA replikasyonu gerçekleşir. Çekirdek 2. Farklı canlılarda görülen; Buna göre, doku kültürüyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Oluşan canlı, ata canlı ile aynı kalıtsal bilgiye sahip olur. B) Yeni canlının oluşmasında mitoz bölünme gerçekleşir. C) Doku kültürü ile oluşan canlıların değişen çevre şartlarına uyum yeteneği artar. D) Tohumun embriyo hücresinden alınan bir hücreden yeni bir canlı oluşturulabilir. E) Yeni bitkilerin oluşması sırasında hormon çeşitleri kullanılır. 5. Eşeysiz olarak çoğalan canlılarda doğal olarak kalıtsal farklılıklar oluşmaz. Ancak bu şekilde çoğalan canlılarda da bazı kalıtsal farklılıklar gözlenebilmektedir. Eşeysiz üremedeki bu duruma; I. mutasyon, I. patates yumrularının çimlendirilmesi ile yeni patates bitkilerinin elde edilmesi, II. insan bağırsağındaki tenyanın kendi kendini döllemesi ile yeni bireyler oluşturması, III. hidrada tomurcuklanma ile yeni bireyin oluşması üreme çeşitlerinin hangilerinde genetik çeşitlilik oluşmaz? A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II II. krossing over, III. mayozda ayrılmama, IV. döllenme olaylarından hangileri neden olabilir? A) Yalnız I B) Yalnız lii C) l ve IV D) I, ll ve Ill E) l, II ve IV D) I ve III E) II ve III 3. Üreme çeşitlerinde gözlenen; I. mayoz bölünme ile gamet oluşturulması, II. türün neslinin devam ettirilmesi, III. yararlı özelliklerin değişmeden yeni nesillere aktarılması özelliklerinden hangileri eşeysiz üremede görülür? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III 6. Sporla üreme; mantar, kara yosunu, su yosunu vb. canlılarda gerçekleşmektedir. Bu üreme çeşidi ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? A) Sporla üreme, eşeyli üreyen canlılarda görülmez. B) Sporla üreme, bir çeşit eşeysiz üremedir. C) Sporlar çevre şartlarına dayanıklı hücrelerdir. D) Sporların genetik bilgisi birbirinden farklı olabilir. E) Sporlar n kromozomlu (haploit) olabilir. D) I ve II E) II ve III

4 Eşeysiz Üreme Aşağıdaki şekilde deniz yıldızında üreme olayı gösterilmiştir. 10. Sınıflandırmada kullanılan; I. mercan, II. çiçeksiz bitki, III. mantar canlı gruplarında görülen eşeysiz üreme çeşitleri aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? Sporla üreme Tomurcuklanma A) Yal nız I II ve III Buna göre, bu üreme çeşidi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden B) Yal nız II I ve III hangisi doğrudur? C) Yal nız IIl I ve II A) Yeni bireylerin oluşmasında genetik çeşitlilik sağlanır. B) Bu üreme çeşidi bazı omurgalı hayvanlarda da gözlenir. C) Yeni bireylerin oluşmasında kök hücre çeşitleri etkili olur. D) Bu üreme olayı, deniz yıldızının doğal üreme yöntemidir. E) Yeni bireyin oluşması sürecinde farklı dokuların oluşması krossing over olayı ile sağlanır. 8. Eşeysiz üreme çeşitlerinin görüldüğü canlı örnekleriyle ilgili aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? A) Bölünerek üreme: Öglena B) Tomurcuklanma ile üreme: Bira mayası C) Sporla üreme: Eğrelti otu D) Rejenerasyon ile üreme: Halkalı solucan E) Bölünerek üreme: Deniz yıldızı Körfez Yayınları D) Il ve IIl l ve lll E) I ve II II ve III 11. Farklı canlılarda görülen; l. hidranın gövdesinden çıkan çıkıntı ile yeni bir bireyin oluşması, ll. söğüt bitkisinden alınan dal parçasının toprağa dikilmesi ile yeni bitkinin oluşması, lii. sarımsak bitkisine ait soğanlardan yeni bitkilerin oluşması üreme olaylarının hangileri çelikle üremeye örnek verilemez? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve III E) I, II ve III 12. Bitkilerin yapısını oluşturan; I. kök, 9. Hayvanlarda rejenerasyon ile üremede; I. mitoz ile hücre sayısının artırılması, II. farklı doku ve organların oluşması, III. hücrelerde genetik farklılıkların oluşması, IV. hücre şekillerinde farklılıklar oluşması olaylarından hangileri meydana gelir? A) I ve II B) I ve III C) Il ve IV II. gövde, III. yaprak, IV. çiçek organlarından hangileri ile eşeysiz üreme gerçekleştirilebilir? A) I ve II B) I ve III C) Il ve IV D) I, Il ve Ill E) I, II ve IV D) IIl ve IV E) I, II ve IV Test 02 CA 1.D 2.D 3.E 4.C 5.A 6.A 7.C 8.E 9.E 10.D 11.D 12.D

5 BİYOLOJİ 10. SINIF GENEL Mitoz Bölünme, Eşeysiz Üreme Aşağıdaki şekilde bir hücrenin mitoz bölünmesine ait evre gösterilmiştir. 4. Farklı canlılarda gerçekleşen; I. toprak solucanına ait parçalardan yeni solucanların oluşması, Bu hücre bölünmesinden sonra gerçekleşecek olan evre aşağıdakilerden hangisidir? A) Anafaz B) Metafaz C) Sitokinez D) Profaz E) Telofaz 2. Mitoz bölünme yaparak çoğalan bir canlıda; I. kalıtsal çeşitliliğin modifikasyonla sağlanması, II. konjugasyonla eşeyli üreme görülmesi, III. doku, organ ve sistemlerin oluşturulması olaylarından hangileri gerçekleşebilir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III 3. Üreme çeşitleriyle ilgili; D) I ve II E) II ve III bitkilerden elde edilen daldan yeni bir bitkinin elde edilmesi, II. insanda kesilen karaciğerin kendini yenilemesi, III. ker ten ke le nin ko pan kuy ru ğu nun ye ri ne ye ni bir kuy ruğu n ge liş me si, IV. de niz yıl dı zı nın ko pan ko lun dan ye ni bir de niz yıl dı zının ge liş me si şeklindeki rejenerasyon örneklerinin hangilerinde birey sayısı artışı meydana gelir? A) I ve II B) I ve III C) I ve IV D) II ve III E) III ve IV 5. 2n = 46 kromozomlu bir canlıya ait hücrelerin gerçekleştirdiği mitoz ve mayoz bölünmelerde; I. mayozun metafaz Il evresi ile mitozun metafaz evresindeki hücrelerin DNA miktarları, II. sitokinezin oluşum şekli, III. interfazda eşlenen DNA sayısı, IV. bölünmeler tamamlandığında hücrelerin sahip oldukları DNA miktarları durumlarından hangileri farklılık gösterir? A) Yalnız III B) Yalnız IV C) I ve IV D) I, II ve Ill E) II, III ve IV etrafı kalın bir örtü ile kaplı olumsuz ortam şartlarına dayanıklı hücrelerden yeni bireylerin oluşması, hayvanlarda kopan parçanın kendini yenilemesi ile yeni bir canlının oluşması, bazı canlılarda vücudun yan tarafından çıkan parçanın ayrılarak yeni bir canlı oluşturması açıklamalarında aşağıdaki üreme şekillerden hangisine yer verilmemiştir? A) Rejenerasyon B) Çelikleme C) Sporlanma D) Tomurcuklanma E) Bölünme 6. Farklı hayvan türlerinde; I. yumurta, II. sperm, III. zigot, lv. kutup hücresi yapılarından hangileri mitoz bölünme ile yeni canlı oluşturabilir? A) I ve II B) I ve III C) ll ve III D) Il ve IV E) I, II ve IV

6 Mitoz Bölünme, Eşeysiz Üreme Hücre döngüsü evrelerinde meydana gelen bazı olaylar aşağıda verilmiştir. 10. Aşağıdaki şekilde bir hücrenin mitoz bölünmesine ait evre gösterilmiştir. Kromozomlar tek sıra halinde hücrenin ekvator düzlemine dizilir. Kromatin iplikler kısalıp kalınlaşarak kardeş kromatitli hale dönüşür. Çekirdekteki DNA lar eşlenerek iki katına çıkar. Kardeş kromatitler ayrılarak zıt kutuplara çekilirler. Bu evreler içerisinde aşağıdakilerden hangisiyle ilgili bilgi verilmemiştir? Bu hücre ve bölünme evresi ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? A) İnterfaz B) Anafaz C) Profaz D) Metafaz E) Telofaz 8. 2n = 46 kromozomlu bir kemik iliği hücresi 4 mitoz bölünme geçirdikten sonra akyuvar hücrelerine farklılaşmıştır. Buna göre, sonuçta oluşan akyuvar sayısı ve akyuvar hücrele rinin kromozom sayısı aşağıdakilerden hangisidir? Akyuvar sayısı Kromozom sayısı A) 8 46 Körfez Yayınları A) Hücre 2n = 4 kromozomludur. B) Bu evrede 2C = 8 DNA bulunmaktadır. C) Kromozomlarda kinetokor bulunmaktadır. D) Bölünmenin metafaz evresine aittir. E) Çekirdek zarı ve endoplazmik retikulumun kaybolduğu evredir. 11. Tomurcuklanma ile üreme ile ilgili; I. Çok hücreli canlılarda gözlenmez. II. Oluşan yeni birey ata canlıya bağlı kalabilir. III. Yeni bireyin oluşması sürecinde hücre farklılaşması B) 8 23 C) D) E) meydana gelebilir. IV. Mutasyon sonucu genetik çeşitlilik ortaya çıkabilir. bilgilerinden hangileri doğrudur? A) I ve II B) li ve III C) Ill ve IV D) I, II ve IV E) ll, III ve IV 9. Aşağıdaki canlılardan hangisinin üreme ve gelişme döneminde mitoz bölünme gözlenmez? A) Tam parazit bitki B) Bakteri C) Şapkalı mantar D) Eğrelti otu E) Sölenter 12. Bitkilerde meydana gelen aşağıdaki olaylardan hangisi vejetatif üreme çeşidi değildir? A) Çelikle üreme B) Tohum ile üreme C) Soğan ile üreme D) Rizom gövde ile üreme E) Kültür yöntemi ile üreme Test 03 CA 1.E 2.B 3.E 4.C 5.C 6.B 7.E 8.E 9.B 10.D 11.E 12.B

7 Sitokinez II Metafaz II Anafaz II Metafaz I Profaz I İnterfaz BİYOLOJİ 1. Mayoz bölünmede; 10. SINIF GENEL Mayoz Bölünme Mayoz bölünmede gerçekleşen; I. tetrat oluşması, II. homolog kromozomların ayrılması, III. DNA molekülünün kendini eşlemesi, IV. krossing - over olayının gerçekleşmesi olaylarından hangileri oluşan gametlerin genetik olarak farklı olmasında etkilidir? A) I ve II B) II ve IV C) III ve IV D) I, II ve III E) II, III ve IV 2. Mayoz bölünmede kromozom sayısının yarıya inmesini sağlayan temel olay aşağıdakilerden hangisidir? A) Çekirdekteki bütün DNA ların eşlenmesi B) Sentrozomların zıt kutuplara çekilmesi C) Kromatitlerin iğ ipliklerine bağlanması D) Homolog kromozomların zıt kutuplara çekilmesi E) Homolog kromozomlar arasında krossing - overin gerçekleşmesi I. homolog kromozom çiftlerinin bir araya gelerek tetrat oluşturması, II. çekirdek zarı ve endoplazmik retikulumun erimesi, III. kardeş olmayan kromatitler arasında gen alış - verişinin olması olaylarından hangileri profaz - I evresinde meydana gelir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) II ve III E) I, II ve III 5. Mayoz - I evrelerinde gerçekleşen olaylarla ilgili; I. profaz-i kardeş kromatitli kromozomların oluşması, II. metafaz-i homolog kromozomların çift sıra halinde dizilmesi, Ill. anafaz-i kardeş kromatitlerin ayrılması, lv. telofaz-i n kromozomlu iki tane çekirdeğin oluşması, eşleştirmelerinden hangileri doğrudur? A) l ve Ill B) Il ve IV C) IIl ve lv D) I, li ve IV E) li, Ill ve lv 3. Aşağıdaki grafikte, mayoz bölünme geçiren bir sperm ana hücresinin DNA miktarı değişimi gösterilmiştir. DNA miktarı III IV 4C V 6. Mayoz bölünme sırasında; I. homolog kromozomların ayrılması, 2C VI II. tetrat oluşması, I II C III. DNA eşlenmesi, IV. haploid iki hücre oluşması, V. kardeş kromatitlerin ayrılması Bu evrelerin hangilerinin bitimindeki DNA miktarları doğru olarak verilmiştir? A) I ve II B) I ve lv C) III ve V D) IlI ve Vl E) III, V ve Vl olaylarının meydana gelme sırası aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? A) I - II - V - lli - IV B) li - I - V - lv - Ill C) Il - IlI - l - lv - V D) Ill - II - l - lv - V E) lli - IV - ll - I - IV

8 Mayoz Bölünme Mayoz bölünme ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? A) Homolog kromozom ayrılması anafaz-ii de olur. B) Metafaz-II deki kromozom sayısı n dir. C) Mayoz bölünmedeki tetrat sayısı o canlının (n) kromozom sayısına eşittir. D) Tür içi genetik çeşitliliğin artmasını sağlar. E) İki ayrı bölünme için bir kez DNA eşlenmesi yapılır. 11. Hücre bölünmelerinde meydana gelen; I. DNA nın kendisini eşlemesi, II. tür içi kromozom sayısının sabit kalmasınının sağlanması, III. kardeş kromotitlerin ayrılması, IV. kromozom sayısının yarıya inmesi, V. homolog kromozomların ayrılması olaylarının ait olduğu bölünme çeşitleri aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmişir? Mitoz Mayoz 8. Aşağıda 2n = 2 kromozomlu bir canlıdaki bazı bölünme evreleri gösterilmiştir. Buna göre, numaralı evrelerden hangileri mayoz bölünmeye aittir? A) Yalnız 1 B) 1 ve 2 C) 1 ve 3 D) 2 ve 3 E) 1, 2 ve 3 9. Mayoz bölünme aşağıdaki alemlerden hangisinde gerçekleşmez? Körfez Yayınları A) I, II ve III I, III, ve IV B) I, ll ve III I, II, III, IV ve V C) II ve III I, IV ve V D) I ve IV I, II ve III E) II, III ve IV I ve V 12. Aşağıda farklı hücrelerde gerçekleşen bölünme evreleri gösterilmiştir. Yukarıdaki hücrelerden hangisi 2n = 4 kromozomlu bir A) Bakteri B) Protista C) Mantar D) Bitki E) Hayvan hücrenin normal mayoz bölünme evrelerinde görülebilir? A) I ve IV B) II ve Ill C) II ve IV D) III ve IV E) I, II ve IV 10. Bir hücrede, mayoz bölünme sırasında; I. homolog kromozomların ayrılması, II. kardeş olmayan kromatitler arasında gen değişiminin olması, III. kardeş kromatitlerin ayrılması olaylarından hangileri her zaman gerçekleşmek zorunda değildir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III 13. Mayoz bölünmede meydana gelen; I. DNA eşlenmesi, II. iğ ipliklerinin oluşması, III. homolog kromozomların ayrılması, IV. sitoplazmanın bölünmesi olaylarından hangileri, mayoz - I ve mayoz - II evrelerinde ortak olarak görülür? A) l ve II B) l ve IIl C) li ve IV D) I, II ve III E) I, II ve IV Test 04 CA 1.B 2.D 3.E 4.E 5.D 6.D 7.A 8.B 9.A 10.B 11.B 12.E 13.C

9 BİYOLOJİ Eşeyli Üreme 10. SINIF GENEL Canlılardaki eşeyli üreme sürecinde gerçekleşen; I. farklı büyüklükteki gametlerin birleşmesiyle zigot oluşması, II. tür içi genetik çeşitliliğin artırılması, III. gametlerin kamçılı özellikte olması, 4. Bal arılarında meydana gelen üreme olayları aşağıda şematize edilmiştir. Erkek arý (n) I Sperm (n) Diþi arý (2n) II Yumurta (n) IV. türün kromozom sayısının korunması Döllenme olaylarından hangileri bütün eşeyli üreyen canlılarda ortaktır? A) I ve II B) I ve III C) li ve Ill D) II ve IV E) IlI ve IV 2. I. Halkalı solucanlarda yabancı döllenme sonucu yeni birey oluşması II. Arılarda kraliçe arıdan oluşan yumurta hücresinin gelişmesiyle erkek arı oluşması III. Gül bitkisinden alınan bir dalın gelişmesiyle yeni bitki oluşması Yukarıdaki üreme olaylarının hangilerinden oluşan yeni bireylerde ata bireylerden kalıtsal farklılıklar görülür? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I, II ve III 3. Canlılarda kalıtsal çeşitliliği arttıran olaylarla ilgili; tek hücreli canlılar arasında çekirdek alışverişinin gerçekleşmesi, Arýsütü Buna göre, numaralı yerlerdeki olaylar aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? I II III IV A) Mitoz Mayoz Partenogenez Modifikasyon B) Mitoz Mayoz Modifikasyon Partenogenez C) Mitoz Mitoz Döllenme Modifikasyon D) Mayoz Mitoz Döllenme Partenogenez E) Mayoz Mitoz Mayoz Partenogenez 5. Partenogenezle üremede; I. haploit kromozomlu hücreden canlının oluşması, II. gelişmenin mitoz bölünme sağlanması, III. gametlerin birleşerek zigot oluşturması, IV. tür içi genetik çeşitliliğin artırılması olaylarından hangileri meydana gelir? 2n IV Polen III Erkek arý (n) Kraliçe arý Ýþçi arý (2n) (2n) yumurtanın döllenme olmadan yeni canlı oluşturması, sperm ile yumurtanın birleşerek yeni gen kombinasyonunu oluşturması, kardeş olmayan kromatitler arasında parça değişiminin meydana gelmesi açıklamalarında aşağıdaki terimlerden hangisine yer verilmemiştir? A) Konjugasyon B) Partenogenez C) Krossing over D) Metagenez E) Döllenme A) I ve II B) I ve III C) II ve III D) II ve IV E) I, II ve IV 6. Bakterilerdeki konjugasyonda aşağıdaki olaylardan hangisi gerçekleşmez? A) Sitoplazmik köprünün oluşması B) DNA eşlenmesi C) Küçük çekirdeğin mayoz bölünme geçirmesi D) Kalıtsal çeşitlilik sağlanması E) İki farklı hücre arasında gen değişiminin yapılması

10 Eşeyli Üreme Hermafroditlik dişi ve erkek üreme organının aynı canlıda bulunması durumudur. 10. Aşağıdaki şekilde, bir dişi kertenkelede gerçekleşen diploit (2n) partenogenez olayı gösterilmiştir. Buna göre; I. tenya, II. toprak solucanı, III. bezelye, IV. sürüngen canlı gruplarından hangilerinin normal bireyleri hermafrodittir? 2n Yumurta ana hücresi Mayoz l n n Mayoz II Yumurta n n n n Kutup hücresi 2n Mitoz Yeni diþi birey A) l ve li B) I ve IlI C) l, li ve III Buna göre, 8. Canlılarda gerçekleşen; D) I, II ve IV E) li, IlI ve IV I. mayoz bölünmeyle gametlerin oluşması, II. DNA nın kendini eşlemesiyle hücre bölünmesinin yapılması, III. farklı kalıtsal özellikte bireylerin oluşması, IV. birey sayısı artışının sağlanması olaylarından hangileri, eşeyli ve eşeysiz üremede ortak olarak gerçekleşebilir? A) I ve II B) II ve III C) II ve IV 9. Eşey li üre me de, D) I, II ve III E) I, III ve IV I. er kek ve di şi ga met le rin mayoz bölünme sonucu oluşması, Körfez Yayınları I. Yeni bireyin oluşumu sırasında genetik çeşitlilik meydana gelir. II. Yumurta hücresinin döllenmesi sonucu diploit özellikte bir hücrenin oluşumu görülür. III. Hücresel farklılaşmalar yeni bireyde farklı dokuların oluşumuna neden olur. ifadelerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) I ve III E) I, II ve III 11. Farklı bitkilerde görülen üreme çeşitlerinden bazıları şunlardır: I. Bir patates yumrusundan yeni bir bitkinin oluşması II. Aynı çiçek üzerinde oluşan erkek ve dişi üreme hücrelerinin döllenmesiyle yeni bitki oluşması III. Buğday tohumunun çimlenmesiyle yeni bitki oluşması Bu üreme çeşitlerinde oluşan oğul bireylerin ata canlıya benzeme oranları aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? II. erkek gamet hücresinin farklılaşarak hücre zarından kamçı oluşturması, III. dişi ve erkek gamatlarin birleşerek zigot oluşturması, IV. döllenmiş yumurtanın mitoz bölünmelerle embriyo oluşturması olay la rın dan han gi le ri, ka lıt sal çeşitliliğin oluş ma sı na neden olur? A) I ve III B) II ve III C) III ve IV D) I, II ve IV E) II, III ve IV Test 05 CA 1.D 2.D 3.D 4.B 5.E 6.C 7.C 8.C 9.A 10.E 11.A

11 BİYOLOJİ 10. SINIF GENEL Mayoz Bölünme, Eşeyli üreme Aşağıda 2n = 4 kromozomlu bir hücrenin bazı bölünme evreleri gösterilmiştir. 3. Bakterilerdeki konjugasyon olayı ve sonucunda aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmez? Bunlardan mayoz ve mitoz bölünmelere ait olanlar aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? Mayoz bölünme Mitoz bölünme A) l ve ll lll ve lv B) ll ve lv l ve lll C) lll ve lv l ve ll D) l, ll ve lv Yalnız lll E) l, lll ve lv Yalnız ll 2. Hücre bölünmelerinde şu evreler vardır: İnterfaz (Hazırlık evresi) Karyokinez (Çekirdek bölünmesi) Sitokinez (Sitoplazma bölünmesi) Bu evrelerin özellikleri aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? A) Farklı bir antibiyotiğe direnç kazanılması B) Tür içi genetik çeşitliliğin artması C) Birey sayısının değişmemesi D) İki bakteri arasında gen değişiminin olması E) Mayoz bölünmenin görülmesi 4. Bir canlının eşeyli ya da eşeysiz çoğaldığına karar verebilmek için aşağıdakilerden hangisi kanıt olarak kabul edilmez? A) Zigottan embriyo gelişmesi B) Üreme hücrelerinin mayozla oluşturulması C) Bazı hücre hücre bölünmelerinde krossing over görülmesi D) Vücut hücrelerinin 2n kromozomlu olması E) Metagenez (döl olmaşı) ile çoğalması 5. Canlılardaki; oogami, partenogenez, çelikle üreme, A) Karyokinezin profaz evresinde mitozda tetrat oluşumu görülürken mayozda görülmez. B) Mitozda iki kez sitokinez gerçekleşirken, mayozda bir kez gerçekleşir. C) Mayozda ve mitozda DNA bir kez eşlenir. D) Mayoz bölünme sonucu iki yeni hücre, mitozda dört hücre oluşur. E) Karyokinez aşamasının anafaz evresi mayoz ve mitozda aynıdır. kültür yöntemi ile üreme üreme çeşitlerinde, I. yeni bireylerin oluşturulması, II. tür içi çeşitliliğin sağlanması, III. yeni birey oluşumunda döllenme ve embriyonik gelişme aşamalarının görülmesi özelliklerinden hangileri ortaktır? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III

12 Mayoz Bölünme, Eşeyli üreme Aşağıda bal arılarında meydana gelen üreme olayları şematize edilmiştir. 8. Aşağıdaki şekilde diploit bir hücrenin bölünme evresi gösterilmiştir. Kraliçe arı (2n) Erkek arı ( n) Mayoz Mitoz I II III IV Yumurta (n) Döllenme V VI Haploit gelişme Erkek arı n Buna göre, bal arılarındaki üreme olayları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) I, II, III ve IV nolu hücrelerin kalıtsal bilgileri aynıdır. B) V ve VI nolu hücrelerde kalıtsal bilgi farklılığı yoktur. C) Erkek arılar arasında genetik çeşitlilik görülmez. D) Dişi arılardan kraliçe ve işçi arıların oluşumu mutasyonla gerçekleşir. E) IV ve V nolu hücrelerin oluşturduğu zigota erkek arının kalıtsal etkisi yoktur. Dişi embriyolar 2n İşçi arılar 2n Zigot (2n) Kraliçe arı 2n Özel beslenme Körfez Yayınları Şekilde gösterilen evre aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? A) Mitoz bölünmenin metafaz evresi B) Mayoz bölünmenin metafaz l evresi C) Mitoz bölünmenin anafaz evresi D) Mayoz bölünmenin anafaz l evresi E) Mayoz bölünmenin metafaz ll evresi. 9. Bir tohumun içerisindeki zigotun kromozom sayısı 24 tür. Buna göre, bu bitki türü ile ilgili; I. Yaprak hücrelerinin kromozom sayısı da 24 tür. II. Mayoz bölünme sırasında 12 tane tetrat oluşturulur. III. Mayoz bölünme sırasında 24 tane gende krossing over gerçekleşir. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) II ve III C) I ve II 7. Hücre bölünmeleri sırasında gerçekleşen; D) I ve III E) I, II ve III I. DNA nın kendisini eşlemesi, II. kromozom sayısının yarıya inmesi, III. kardeş kromatitlerin ayrılması, IV. homolog kromozomların ayrılması, V. sinapsis oluşması olaylarından hangileri mitoz bölünmede görülmez? A) I ve II B) III ve V C) II, IV ve V 10. Aşağıdaki canlıların hangisinde bir çeşit üreme görülür? A) Planarya B) Hidra C) Bakteri D) Gül E) Yılan D) I, II, IV ve V E) II, III, IV ve V Test 06 CA 1.D 2.C 3.E 4.D 5.A 6.B 7.C 8.D 9.C 10.E

13 BİYOLOJİ 1. İnsanlarda dişi üreme sisteminin yapısı aşağıdaki şekilde gösterilmiştir. 10. SINIF GENEL İnsanda Üreme Menstrüasyon döngüsündeki evrelerde gerçekleşen olaylarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Fallopi tüpü Buna göre, verilen yapıların görev ve özellikleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Yumurtalıkta üreme sistemi ile ilgili bazı hormonlar üretilir. B) Fallop tüpünün uç kısmı kirpikli bir yapıya sahiptir. C) Yumurta ile spermin birleşmesi fallopi tüpünde gerçekleşir. D) Uterusta anne ile fetüs arasında madde alış verişi gerçekleşir. E) Fallopi tüpü, böbrekte oluşan idrarın mesaneye taşınmasını sağlar. 2. Hipofiz bezinin etkisi ile yumurtalıktan; I. östrojen, II. progesteron, III. LTH, IV. testosteron Yumurtalık hormonlarından hangileri salgılanır? Uterus A) Yumurtanın olgunlaştırılması folikül evresinde gerçekleşir. B) Yumurtanın folikülden ayrılması ovulasyon evresinde gerçekleşir. C) Korpus luteum evresinde kandaki progesteron hormonunun miktarında artış meydana gelir. D) Döllenen yumurtanın uterus epiteli ile beslenmesi menstrüasyon evresinde gerçekleşir. E) Hipofiz bezinden salgılanan hormonlar menstrüasyon döngüsünün düzenlenmesinde görev alır. 5. İnsanda üreme ve gelişme sürecinde; I. gamet hücrelerinin mayoz bölünme ile oluşması, II. döllenme olayının fallopi tüpünde gerçekleşmesi, III. embriyonun gelişiminde mitoz bölünmenin gerçekleşmesi, IV. embriyonun gelişim sırasında gerekli olan besinini plasentadan sağlaması olaylarından hangileri meydana gelir? A) I ve ll B) I ve Ill C) Il ve IV D) lll ve lv E) I, ll, III ve IV 6. Erkeklerde üreme sistemin kontrolü aşağıdaki şekilde gösterilmiştir. A) I ve ll B) I ve Ill C) Il ve IV D) lll ve lv E) I, ll ve IV 3. Erkek üreme sistemindeki yapıların görevleri ile ilgili; I. testis g sperm oluşturma, II. epididimis g spermi olgunlaştırma, III. Cowper bezi g testosteron salgılama eşleştirmelerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I, II ve III Hipofiz bezi FSH Testis 1. olay Hipofiz bezi LH Testis 2. olay Buna göre; numaralı olaylarla ilgili; I. 1. olay g sperm oluşumu, II. 2. olay g testosteron hormonunun sentezi, III. 1. olay g seminal sıvının salgılanması, IV. 2. olay g mayoz bölünmenin durdurulması eşleştirmelerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız II B) Yalnız III C) I ve II D) II ve IV E) I, III ve IV

14 İnsanda Üreme İnsanda üreme sistemi organlarından salgılanan hormonlar; I. erkekte spermin olgunlaştırılmasını sağlama, II. feed back mekanizması ile hipofiz bezinden bazı hormon çeşitlerinin sentezini azaltma, III. bayanlarda uterus duvarının kalınlaşmasını sağlama görevlerinden hangilerini gerçekleştirir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I, II ve III 10. Erkeklerde üreme sisteminin yapısı aşağıdaki şekilde gösterilmiştir Buna göre; numaralarla gösterilen yapıların görevleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? İnsanda, aylık menstruasyon döngüsünde etkili olan hormon miktarlarının değişimi aşağıdaki grafikte gösterilmiştir. Kandaki hormon miktarları LH Östrojen Progesteron FSH Zaman ( gün ) Grafikteki hormon miktarlarındaki değişimlere bağlı gerçekleşen olaylarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Menstüasyon peryodunun ilk 10 günü içerisinde yumurta üretimi gerçekleşir. B) Östrojen mitkarındaki artış FSH salgısını azaltmıştır. C) Foliküldeki yumurtanın serbest kalması 14. günde gerçekleşmiştir. D) Korpus luteum oluşturan hücrelerin progesteron üretimi östrojen üretiminden fazladır. Körfez Yayınları A) 1 numaralı yapıda mayoz bölünme ile gamet oluşumu gerçekleşir. B) 2 numaralı yapıda spermlerde kamçı oluşumu gerçekleşir. C) 3 ve 4 numaralı yapılar spermler için hareket ortamı olan seminal sıvıyı üretir. D) Spermin dölleme yeteneği kazanması 5 numaralı yapıda gerçekleşir. E) 6 numaralı yapı spermlerin dışarı atılmasını sağlar. 11. Hamilelik döneminde; I. doktor tavsiyesi olmadan ilaç kullanılması, II. kandaki progesteron hormonu miktarının azalması, III. anne adayını sigara veya alkol kullanması, E) 28. günden sonra progesteronun azalması döllenme olayının gerçekleşmediğini gösterir. IV. anne kanındaki folik asit miktarının azalması durumlarından hangileri embriyonun gelişimini olumsuz yönde etkiler? A) I ve ll B) I ve Ill C) Il ve IV D) lll ve lv E) I, ll, III ve IV 9. Yardımcı bezler tarafından üretilen seminal sıvının görevi aşağıdakilerden hangisidir? A) Testislerin büyümesini sağlama B) Sperm hücrelerinin oluşmasını sağlama C) Spermlerin besin ihtiyacını karşılama D) Spermlerin epididimiste olgunlaşmasını sağlama E) Döllenme sonucunda döllenme zarının oluşumunu sağlama 12. Zigottan canlının meydana gelmesi sürecinde aşağıdaki olaylardan hangisi gerçekleşmez? A) Mayoz bölünmenin gerçekleşmesi B) Hücresel farklılaşmanın meydana gelmesi C) Mitoz bölünmenin görülmesi D) Hücre sayısının artması E) DNA replikasyonunun gerçekleşmesi Test 07 CA 1.E 2.A 3.D 4.D 5.E 6.C 7.E 8.B 9.C 10.B 11.E 12.A

15 BİYOLOJİ 1. Allel genlerle il gi li; 10. SINIF GENEL Kalıtsal Kavramlar, Gamet Çeşidi Gen kavramı ile il gi li; I. Homolog kromozomlar üzerinde bulunurlar. II. Her ikisi de aynı nükleotit dizilimine sahip olabilir. III. Her ikisinin de farklı bilgiye sahip olması durumunda ilgili özellik fenotipte etkisini göstermez. I. DNA üzerinde bulunan ve çok sayıda nükleotitten oluşan birimlerdir. II. Bir DNA üzerinde sadece bir tane gen bulunur. III. Protein sentezi ile ilgili şifre veren birimlerdir. bilgi le rin den han gi le ri yanlıştır? IV. Bir canlıdaki bütün genler etkisini gösterir. A) Yal nız I B) Yal nız III C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III 2. İnsanda aşağıdaki özelliklerden hangisi sadece genlerin etkisi ile ortaya çıkar? A) Fazla besin tüketmeye bağlı olarak kilo alınması B) Düzenli spor yapanların daha kaslı yapıya sahip olması C) Kan gruplarının farklı olması D) Işık etkisi ile deri renginin değişmesi E) Bireylerin problem çözme becerilerinin farklı olması 3. Canlılarda bir özelliğin ya da canlıdaki bütün özelliklerin dış görünüşüne fenotip denir. Buna göre, fenotiple ilgili; I. Sadece genlerin etkisi ile ortaya çıkabilir. II. Gen ve çevre etkileşimi ile ortaya çıkabilir. III. Genlerin işleyişinin değişmesi ile fenotipte değişimler ortaya çıkabilir. bilgilerinden hangileri doğrudur? bilgi lerin den han gileri yan lış tır? A) l ve II B) I ve IIl C) II ve III D) II ve IV E) II, III ve IV 6. Üç farklı bireyin üç farklı özellik yönüyle genotipi, I. AaBBCc, II. DdEeFf, III. gghhkk şeklinde olduğuna göre, oluşturabilecekleri gamet çeşidi sayısının çoktan aza doğru sıralanışı aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? A) I - ll - lll B) I - lll - ll C) Il - l - lll D) Il - lll - l E) Ill - ll - l 7. Aşa ğı da ki şekilde bir üreme ana hücresinin genotipi gösterilmiştir. A) Yal nız I B) I ve II C) I ve III D) II ve III E) I, II ve III 4. Çekinik özellikteki bir gen fenotipte etkisini; I. homozigot, II. heterozigot, III. haploit durumlarının hangilerinde gösterebilir? A) Yal nız I B) Yal nız III C) I ve li D) I ve III E) I, II ve III Buna göre, bu canlı hücreden oluşabilecek en az ve en fazla gamet çeşidi sayısı aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? A) 2-8 B) 4-8 C) 4-16 D) 8-16 E) SsDdMmPP genotipine sahip bir bireyden aşağıdaki gamet çeşitlerinden hangisi oluşmaz? A) SDMP B) sdmp C) sdmp D) SdmP E) sdmp

16 Kalıtsal Kavramlar, Gamet Çeşidi AaBBCcDdEe genotipli bir canlıda A ve B ile C ve D genleri bağlı genlerdir. Bu canlıdan meydana gelebilen aşağıdaki gametlerden hangisinin oluşumunda krossing over gerçekleşmiştir? A) ABCDE B) abcde C) abcde D) ABcde E) abcde 12. Canlılarda modifikasyon ile kazanılan özellikler kalıtsal değil iken adaptasyon sağlayan özellikler ise kalıtsaldır. Buna göre farklı canlılardaki; I. meyve sineklerinde embriyoların 16 0 C de gelişmesi ile düz, 25 0 C de gelişmesi ile kıvrık kanatlı olması, II. kutup tilkilerinin kulaklarının dar yüzeyli, çöl tilkilerininin kulaklarının ise geniş yüzeyli olması, III. dış döllenme görülen hayvanlarda fazla sayıda gamet bırakılması, IV. fazla besin tüketen hayvanlarda yağ doku miktarının fazla olması 10. Kalıtımla ilgili; Aynı DNA üzerinde bulunan farklı genlerdir. Genin kromozom üzerinde bulunduğu bölgedir. İki farklı kromozomda aynı karaktere etki eden genlerdir. Canlının belirli yaş ve zamandaki dış görünüşüdür. tanımlamaları içerisinde aşağıdakilerden hangisine yer verilmemiştir? A) Lokus B) Allel gen C) Fenotip D) Mutasyon E) Bağlı gen 11. Mendel, bezelyelerle yapığı çalışmalarda kalıtım ile ilgili temel bilgileri ortaya koymuştur. Baskınlık çekiniklik ilişkisi, genlerin gametlere bağımsız dağılması gibi bilgiler Mendel ile ortaya konmuştur. Mendel in çalışmalarında başarılı olmasında, bezelyelerin; I. çok kolay yetiştirilmesi, II. kısa zamanda fazla ürün vermesi, Körfez Yayınları özelliklerinden modifikasyon ve adaptasyon örneği olanlar aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? Modifikasyon Adaptasyon A) I ve II III ve IV B) I, II ve III Yalnız IV C) I, II ve IV Yalnız III D) II ve III I ve IV E) l ve lv li ve Ill 13. Aynı türe ait dört bireyin genotipi aşağıda verilmiştir. X bireyi: AabbCcDD Y bireyi: AaBbCcdd Z bireyi: aabbccdd T bireyi: AaBbCCDd Bu canlılardan oluşabilecek gamet çeşidi sayıları aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? III. dışarıdan gözlenebilen özelliklerinin fazla bulunması, IV. kapalı çiçek yapısına sahip olması, V. incelenen özelliklerin bağlı genlerle kontrol edilmesi özelliklerinden hangileri etkili olmuştur? A) I ve IlI B) II ve IV C) I, II ve V D) I, II, III ve IV E) II, III, IV ve V X bireyi Y bireyi Z birey T bireyi A) B) C) D) E) Test 08 CA 1.B 2.C 3.D 4.D 5.D 6.C 7.C 8.B 9.C 10.D 11.D 12.E 13.A

17 BİYOLOJİ 1. Kalıtımda kontrol çaprazlaması yapılmasının temel amacı aşağıdakilerden hangisidir? A) Homozigot genotipli bireyler elde etme B) Tür içi genetik çeşitliliği artırma C) Baskın fenotipli bireyin genotipini tespit etme 10. SINIF GENEL Çaprazlamalar Mendel sarı bezelye ile yeşil bezelyeleri çaprazladıktan sonra elde ettiği yeni bezelyelerin tamamının sarı olduğunu tespit etmiştir. Yeni oluşan bezelyeleri kendi aralarında çaprazlandığında ise yaklaşık dörtte bir oranında yeşil bezelyelerin oluştuğunu görmüştür. Bu na gö re; D) Heterozigot genotipli bireyler oluşturma E) Çekinik fenotipli bireyler oluşturma 2. Aşağıdaki çaprazlama örneklerinin hangisinden en az fenotip çeşidi ortaya çıkar? A) aabbccddee x aabbccddee B) AaBbCcDDee x aabbccddee C) AaBBCcDdEe x AaBbCcDdee D) AaBBCcDDEe x aabbccddee E) aabbccddee x AABbCcDdEe 3. Bir canlı türünün post rengi ile ilgili dört genin baskınlık ve çekiniklik ilişkisi A 1 > A 2 = A 3 > A 4 şeklindedir. I. Mendel in birinci çaprazlamada kullandığı ata bireyler homozigot özelliktedir. II. İkinci çaprazlamada kullanılan ata bireylerin genotipi heterozigottur. III. İkinci çaprazlamada yeşil bezelyelerin oluşması mutasyon ile sağlanmıştır. yargı la rın dan han gi le ri doğrudur? A) Yal nız I B) Yal nız II C) Yal nız III D) I ve II E) II ve III 6. Üç farklı ailedeki anne ve babanın iki karakter yönüyle genotipleri; I. AaBB (anne) - AABb (baba), II. aabb (anne) - AaBb (baba), III. AaBb (anne) - aabb (baba) Buna göre, bu canlı türünde post rengi ile ilgili kaç çeşit fenotip ortaya çıkabilir? A) 2 B) 3 C) 5 D) 8 E) 9 olduğuna göre, her iki özellik yönüyle de baskın fenotipli birey oluşturma olasılıklarının çoktan aza doğru sıralanışı aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? A) I - ll - lll B) I - lll - ll C) Il - l - lll D) Il - lll - l E) Ill - ll - l 4. İki karakter bakımından heterozigot iki bireyin çaprazlanmasına dihibrit çaprazlanma denir. Buna göre, dihibrit çaprazlama ile ilgili; I. Her iki ata birey dört çeşit gamet oluşturabilir. II. Her iki karakter yönüyle baskın fenotipli bireylerin oluşma olasılığı 9/16 dır. III. Çaprazlama sonucunda 9 farklı genotipte bireyler oluşabilir. lv. Çaprazlanan karakterler yönüyle 8 farklı fenotipte bireyler oluşabilir. yargılarından hangileri doğrudur? A) I ve ll B) Il ve lll C) lli ve lv D) I, ll ve lll E) li, lll ve lv 7. Beyaz tüylü bir Endülüs tavuğu ile siyah tüylü Endülüs tavuğu çaprazlanarak elde edilen birinci nesil bireyler kendi aralarında çaprazlanarak ikinci nesil bireyler elde edilmiştir. (Endülüs tavuklarında siyah ve beyaz tüy rengi geni eksik baskın özelliktedir.) Buna göre, ikinci nesildeki fenotip ve genotip oranları aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? Fenotip oranı Genotip oranı A) 1:1:1 3:1 B) 3:1 1:2:1 C) 3:1 3:1 D) 1:2:1 1:2:1 E) 1:2:1 3:1

18 Çaprazlamalar Baskın özellikte olan ekşi (K) ve iri meyveli (M) bir erik bitkisi kendi kendine tozlaşma yaptığında bazı tohumlarından tatlı ve küçük meyveli bireyler oluşmuştur. Buna göre, erik bitkisinin genotipi aşağıdakilerden hangisi olmalıdır? A)KKMM B) KkMm C) KkMM D) kkmm E) kkmm 11. Aşağıdaki gametlerden hangisinin birleşmesi sonucunda aabbccddee genotipli bir canlının oluşması mümkündür? A) ABCde x abcde B) abcde x abcde C) abcde x abcde D) ABcde x abcde E) abcde x abcde 9. Saç rengi fenotipi aşağıdaki gibi olan ailelerden oluşan dörder çocuğun fenotip oranları aşağıdaki tab lo da gösteril miş tir: 1.aile 2.aile 3.aile 4.aile Bu na gö re, numaralı ailelerden hangisinde anne ve babanın bu özellik yönüyle homozigot genotipli olduğu söylenebilir? A) 1. ve 2. aile B) 2. ve 3. aile C) 2. ve 4. aile D) 3. ve 4. aile E) 1, 3 ve 4. aile 10. AaBbccDdEE genotipli bir bireyde A, B ve c genleri bağlı genlerdir. Bu birey AABbCcDdEe genotipli bir birey ile çaprazlanmıştır. Anne - baba fenotipi Siyah x Sarý Siyah x Siyah Sarý x Sarý Çocuklarýn fenotipi %50 Siyah %50 Sarý %75 Siyah %25 Sarý %0 Siyah %100 Sarý Siyah x Siyah %100 Siyah %0 Sarý Körfez Yayınları 12. Aşağıdaki çaprazlama örneklerinin hangisinden en fazla 16 çeşit fenotip ortaya çıkar? A) AABBCcDDEe x aabbccddee B) AaBbCcDdee x aabbccddee C) AaBBCcDdEe x AaBbCCDdee D) aabbccddee x aabbccddee E) aabbccddee x AABbCcDdEe 13. Aşağıda ki çap raz la ma lar dan han gi sin de an ne veya ba ba dan fark lı fe no tip te bir bi rey olu şturulamaz? A) Aa Bb x Aa Bb B) aa bb x AA BB C) Aa Bb x AA Bb D) Aa BB x Aa Bb E) Aa bb x Aa bb Bu çaprazlama sürecinde her iki bireyde de; I. A ile a, II. B ile b, III. C ile c, lv. D ile d ge n çiftlerinden hangileri arasında ortak olarak krossing over gerçekleşebilir? A) Yalnız ll B) Yalnız IV C) I ve ll D) ll ve IV E) I, ll ve Ill 14. Canlılarda eşbaskın olarak kalıtılan özelliklerle ilgili; I. İkiden fazla allel gen ile kontrol edilmektedir. II. İlgili özellik yönüyle heterozigot iki bireyin çaprazlanmasıyla üç çeşit genotip ortaya çıkar. lii. İki genin birlikte başka bir geni aktifleştirmesi durumunda ortaya çıkan özelliklerdir. bilgilerinden hangileri doğrudur? A) Yal nız I B) Yal nız II C) Yal nız III D) I ve II E) II ve III Test 09 CA 1.C 2.A 3.C 4.D 5.D 6.B 7.D 8.B 9.D 10.A 11.E 12.B 13.B 14.B

19 BİYOLOJİ 1. İnsanda A, B ve 0 genleri etkisi ile ortaya çıkan kan grupları ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? A) Bu özellik yönüyle altı farklı genotip vardır. B) Bu özellik yönüyle dört farklı fenotip vardır. C) Bir bireyde üç gen farklı sayılarda bulunabilir. 10. SINIF GENEL Kan Grupları A kan gruplu bir insanın B kan gruplu bir insandan kan alamamasının nedeni; I. alıcının kan plazmasında anti B bulunması, II. alıcının alyuvar zarında A antijeni bulunması, III. vericinin alyuvar zarında B antijeni bulunması, D) A ve B genleri eşbaskın özelliktedir. IV. vericinin kan plazmasında anti B bulunması E) A ve B genlerinin etkisi ile alyuvar zarında antijen üretilmesi sağlanır. 2. A kan gruplu baba ile AB kan gruplu anneden; I. A0, II. B0, III. AB, IV. 00 genotipli çocuklardan hangileri oluşabilir? A) I ve II B) II ve III C) III ve IV D) I, II ve III E) I, II ve IV 3. A0Rr genotipli anne ile ABRr genotipli bir babadan BRh kan gruplu çoçuğun oluşma olasılığı aşağıdakilerden hangisidir? A) 1/2 B) 1/8 C) 1/16 D) 3/8 E) 3/16 durumlarından hangilerinden kaynaklanmaktadır? A) I ve II B) II ve III C) III ve IV D) I, II ve III E) I, II, III ve IV 6. Aşa ğı da ki şekilde bir ailedeki dört kardeşin kan gruplarının tespit çalışmasının sonuçları gösterilmiştir. Orhan Selim Zeynep Betül Kan grupları yönüyle bu aile ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? A) Anne ve baba birbirlerine kan veremezler. B) Selim, Orhan a kan verebilir. C) Rh faktörü yönüyla anne ve baba heterozigot genotipli olabilir. Anti A Anti B Anti D Çökelme yok Çökelme yok Çökelme yok Çökelme var D) Zeynep, kan grupları yönüyle homozigot genotiplidir. E) Betül, Selim e kan verebilir. Çökelme var Çökelme var Çökelme Çökelme var yok Çökelme Çökelme yok yok Çökelme Çökelme yok var 4. Kan grup la rı bi lin me yen an ne ve ba ba nı n A kan gru plu çocuk la rı olmuştur. Bu na gö re, an ne ve ba ba nın kan grup la rı; An ne Ba ba I. A0 BB II. 00 AB III. B0 A0 du rum lar ın dan han gi le ri ola bi lir? A) Yal nız I B) Yal nız II C) Yal nız III D) I ve III E) II ve III 7. Dört farklı ailedeki anne ve babanın Rh faktörü yönüyle kan grubu genotipleri aşağıda verilmiştir. An ne Ba ba I. Rr Rr II. rr Rr III. RR rr lv. rr RR Genotipleri verilen ailelerden hangilerinde oluşacak çocuklarda kan uyuşmazlığı gözlenebilir? A) I ve III B) Il ve III C) Il ve IV D) lli ve IV E) II, lll ve IV

20 Kan Grupları Kan grubu ile ilgili A, B ve Rh antijeni bulunduran bir insan; I. AB Rh(+), II. A Rh( ), III. B Rh(+), lv. 0 Rh( ) kan gruplu bireylerden hangilerine kan verebilir? A) Yal nız I B) Yal nız IV C) l ve III D) li ve IV E) l, II ve IV 11. İnsanda Rh kan uyuşmazlığı ile ilgili; I. Annenin Rh ( ), babanın Rh (+) olması durumunda ortaya çıkar. II. Bebeğin ürettiği anti Rh moleküllerinin annenin alyuvarlarında çökelmeye neden olması sonucu oluşur. III. Babanın Rh faktörü ile ilgili genotipin Rr olması durumunda ortaya çıkma olasılığı % 50 dir. lv. İlk bebeklerde kan uyuşmazlığı ile ilgili ölüm olayı genelde görülmez. bilgilerinden hangileri doğrudur? A) l ve li B) l ve Ill C) lll ve IV D) I, II ve IV E) l, IIl ve IV 9. Aşağıdaki soy ağacında bazı bireylerin kan grubu fenotipleri gösterilmiştir. Numaralı bireyler ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? A) l ve ll numaralı birey aynı kan grupludur. Körfez Yayınları 12. B0Rr genotipli anne ile A0Rr genotipli babadan bu karakterler yönüyle oluşabilecek fenotip ve genotip çeşidi sayısı aşağıdakilerden hangisidir? A) 4-4 B) 2-12 C) 4-8 D) 8-12 E) 8-24 B) ll numaralı bireyde mutlaka 0 geni bulunur. C) lll numaralı bireyde A veya B geni bulunabilir. D) lv numaralı birey B kan gruplu olmayabilir. E) l numaralı bireyin genotipi bilinemez. 13. Bir aile oluşturan iki bireyin kan grubunu tespit çalışmasının sonuçları aşağıda gösterilmiştir. Anti A Serumu Anti B Serumu Anti D Serumu Anne Baba 10. İnsanda kan gruplarıyla ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Çökelme var Bu anne ve babadan; Çökelme yok A) A kan gruplu bireylerin alyuvar zarında A antijeni bulunur. B) B kan gruplu bireylerin genotipi homozigot olabilir. C) AB kan gruplu bireylerin kan plazmasına bu karakterle ilgili antikor bulunmaz. D) 0 kan gruplu bireylerin kan plazmasında A ve B antikoru bulunur. E) Rh( ) kan gruplu bireylerin kan plazmasında Rh antijeni bulunur. I. A0Rr, II. 00rr, III. B0RR, lv. ABRr genotipli çocuklardan hangileri oluşabilir? A) I ve Il B) I ve IV C) lii ve IV D) I, II ve IV E) II, III ve IV Test 10 CA 1.C 2.D 3.C 4.E 5.E 6.E 7.C 8.A 9.E 10.E 11.E 12.D 13.A

21 BİYOLOJİ 10. SINIF GENEL Modern Genetik Canlılarda cinsiyetin çevresel etkenlerle belirlenmesi durumuna fenotipik cinsiyet oluşumu, cinsiyetin genlerle belirlenmesi durumuna ise genotipik cinsiyet oluşumu denir. 4. Aşağıdaki şekilde X ve Y kromozomları şematize edilmiştir. (İnsanda XX kromozomlu bireyler dişi, XY kromozomlu bireyler erkek olmaktadır.) Buna göre, aşağıdaki olaylardan hangisi fenotipik cinsiyet oluşumu örneğidir? 1 3 Homolog olmayan bölge A) Bir omurgasız hayvan türünde embriyonunun anneye bağlı kalması ile erkek, serbest gelişmesiyle dişi bireylerin oluşması B) Bal arılarında n kromozomlu bireylerin erkek, 2n kromozomlu 2 4 bireylerin dişi olması X Y C) Memelilerde XX kromozomlu bireylerin dişi, XY kromozomlu bireylerin erkek olması D) Tavuklarda ZZ kromozomlu bireylerin erkek, ZW kromozomlu bireylerin dişi olması E) Sirke sineklerinde iki tane X kromozomu bulunduranların dişi, bir tane X kromozomu bulunduranların erkek olması 2. İn san da cinsiyet kromozomlarında cinsiyetle ilgili özelliklerin yanında vücut özellikleri de taşınabilmektedir. Bu şekildeki kalıtıma; Buna göre, X ve Y deki numaralı bölümlerde bulunan genlerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) 1. ve 3. bölgelerdeki genler erkek bireylerde birer tane olarak bulunur. B) 2. bölgede bulunan çekinik bir genin aynısı, 4. bölgede de bulunabilir. C) 3. bölgede bulunan genin etkisi sadece erkek bireylerde görülür. D) 1. bölgede bulunan çekinik bir gen dişi bireylerde homozigot olarak bulunabilir. E) 1. bölgede bulunan genin etkisi sadece dişi bireylerde ortaya çıkar. Homolog bölge I. hemofili hastalığı, II. renk körlüğü, III. balık pulluluk, IV. göz rengi özelliklerinden hangileri örnek verilebilir? A) l ve li B) ll ve lii C) Ill ve IV 5. İnsanda aşağıdaki özelliklerden hangisi erkek bireylerde dişi bireylere göre daha fazla gözlenir? A) Kahverengi göz rengi B) A kan grubu C) Dil yuvarlayabilme D) Renk körlüğü D) I, ll ve Ill E) ll, III ve IV E) Akdeniz anemisi 3. İnsanda ayrılmama sonucu oluşan yumurta hücresinin normal spermle döllenmesi sonucu oluşan bireylerin cinsiyetleri ve isimlendirilmeleri aşağıdakilerin hangisinde yanlış olarak verilmiştir? A) 44 + XXX g Süper dişi B) 45 + XY g Down sendromlu erkek C) 43 + XX g Turner sendromlu dişi D) 45 + XX g Down sendromlu dişi E) 44 + XXY g Klinefelter erkek 6. Bir ailedeki anne ve babanın genotipinin aşağıdakilerin hangisindeki gibi olması durumunda kesinlikle renk körü çocukları oluşmaz? Anne Baba A) X R X r X r Y B) X R X R X r Y C) X R X r X R Y D) X r X r X R Y E) X r X r X r Y

22 Modern Genetik Bir ailenin iki kız çocuğundan bir tanesi hemofili hastası diğeri ise sağlamdır. Buna göre, anne ve babanın bu özellik yönüyle genotipi aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? 10. Hemofili geni taşıyıcısı bir anne ile hemofili babanın çocuklarında hemofili hastalığının görülme olasılığı aşağıdakilerden hangisidir? A) % 0 B) % 25 C) % 50 D) % 75 E) % 100 Anne Baba A) X H X h X h Y B) X H X H X h Y C) X H X h X H Y D) X h X h X H Y E) X h X h X h Y 11. İnsanda Y e bağlı çekinik kalıtımın özellikleriyle ilgili; 8. İnsanda cinsiyet kromozomları ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? A) Dişi bireylerdeki her iki X kromozomunun karşılıklı bölgelerinde aynı karakterlerle ilgili gen bulunur. B) Erkek bireylerde X ve Y kromozomlarının bazı bölgelerinde allel gen bulunmaz. C) X ve Y kromozomlarının üzerinde cinsiyet genlerinin dışında vücut özellikleri ile ilgili genler de bulunur. D) Y kromozomunda bulunan genler X kromozomunda bulunamaz. E) X kromozomunda baskın veya çekinik özellikte genler bulunabilir. Körfez Yayınları I. Özelliğin dişi bireylerde görülme olasığı erkek bireylerden fazladır. II. Babada bulunan bu özellik tüm erkek çocuklarına aktarılır. III. Erkeklerde bu özellik homozigot durumda ortaya çıkar. IV. Özelliği gösteren dişi bireylerin bütün erkek çocuklarında bu özellik ortaya çıkar. ifadelerinden hangileri yanlıştır? A) Yalnız II B) Yalnız III C) Ill ve IV D) I, ll ve Ill E) l, III ve IV 12. Aşağıdaki soy ağacında X e bağlı çekinik olarak taşınan renk körlüğünü fenotipinde gösteren bireyler taralı olarak gösterilmiştir. l ll lll lv 9. İnsanda 44 + X0 genotipli bir birey; I. gonozomlarında ayrılmama olmuş yumurta ile normal bir spermin birleşmesi, II. otozomlarda ayrılmama olmuş sperm ile normal yumurtanın birleşmesi, III. gonozomlarında ayrılmama olmuş sperm ile normal yumurtanın birleşmesi durumlarından hangilerinin sonucunda oluşabilir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) I ve III E) I, II ve III V Numaralı bireyler ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? A) l numaralı bireyde renk körlüğü geni vardır. B) ll numaralı bireyde renk körlüğü geni yoktur. C) lll numaralı birey annesinden renk körlüğü geni almamıştır. D) lv numaralı birey renk körlüğü yönüyle heterozigottur. E) V numaralı bireyin çocuklarında renk körlüğü görülebilir. Test 11 CA 1.A 2.D 3.C 4.E 5.D 6.B 7.A 8.D 9.D 10.C 11.E 12.B

MEV KOLEJİ ÖZEL ANKARA OKULLARI 10. SINIF BİYOLOJİ DERSİ YAZ TATİLİ EV ÇALIŞMASI

MEV KOLEJİ ÖZEL ANKARA OKULLARI 10. SINIF BİYOLOJİ DERSİ YAZ TATİLİ EV ÇALIŞMASI 2014 2015 MEV KOLEJİ ÖZEL ANKARA OKULLARI 10. SINIF BİYOLOJİ DERSİ YAZ TATİLİ EV ÇALIŞMASI Ödevin Veriliş Tarihi: 12.06.2015 Ödevin Teslim Tarihi: 21.09.2015 1. Bir canlının mitoza hazırlanan hücresinde

Detaylı

Şekil 1. Mitoz bölünmenin profaz evresi.

Şekil 1. Mitoz bölünmenin profaz evresi. KONU 9. HÜCRE BÖLÜNMESİ MİTOZ BÖLÜNME Mitoz bölünme tek hücreli canlılardan, çok hücreli canlılara ve insana kadar birçok canlı grubu tarafından gerçekleştirilebilir. Mitoz bölünme sonunda bölünen hücrelerden

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÜREME ÜNİTE 1. Mayoz ve Eşeyli Üreme...41 ÜNİTE 2. Kalıtım ve Biyolojik Çeşitlilik...119. Modern Genetik Uygulamaları...

İÇİNDEKİLER ÜREME ÜNİTE 1. Mayoz ve Eşeyli Üreme...41 ÜNİTE 2. Kalıtım ve Biyolojik Çeşitlilik...119. Modern Genetik Uygulamaları... İÇİNDEKİLER kardefl kromatitler ÜNİTE 1 ÜREME kinetokor iğ iplikleri Sayfa No Mitoz ve Eşeysiz Üreme....7 sentromer Mayoz ve Eşeyli Üreme....41 İnsanda Üreme Sistemi - Büyüme ve Gelişme....79 ÜNİTE 2 KALITIMIN

Detaylı

CANLILARDA ÜREME. Üreme canlıların ortak özelliğidir. Her canlının kendine benzer canlı meydana getirebilmesi üreme ile gerçekleşir

CANLILARDA ÜREME. Üreme canlıların ortak özelliğidir. Her canlının kendine benzer canlı meydana getirebilmesi üreme ile gerçekleşir CANLILARDA ÜREME EYLÜL 3.HAFTA MİTOZ VE EŞEYSİZ ÜREME Her canlının kendine benzer canlı meydana getirebilmesi üreme ile gerçekleşir Üreme canlıların ortak özelliğidir 3 4 Canlılar hücrelerden meydana gelir

Detaylı

KILAVUZ SORU ÇÖZÜMLERİ Fen ve Teknoloji

KILAVUZ SORU ÇÖZÜMLERİ Fen ve Teknoloji MİTOZ -. Ünite 6. Deniz yıldızının kopan parçasının yenilenmesi (onarım), ağaç gövdesinin büyümesi (büyüme) ve zigotun embriyoya dönüşmesi mitoz bölünme ile gerçekleşirken insanlarda yumurta hücresinin

Detaylı

B unl a r ı B i l i yor mus unuz? MİTOZ. Canlının en küçük yapı biriminin hücre olduğunu 6. sınıfta öğrenmiştik. Hücreler; hücre zarı,

B unl a r ı B i l i yor mus unuz? MİTOZ. Canlının en küçük yapı biriminin hücre olduğunu 6. sınıfta öğrenmiştik. Hücreler; hücre zarı, MİTOZ Canlının en küçük yapı biriminin hücre olduğunu 6. sınıfta öğrenmiştik. Hücreler; hücre zarı, sitoplazma ve çekirdekten meydana gelmiştir. Hücreler büyüme ve gelişme sonucunda belli bir olgunluğa

Detaylı

Bunları Biliyor musunuz? MİTOZ

Bunları Biliyor musunuz? MİTOZ MİTOZ Canlının en küçük yapı biriminin hücre olduğunu 6. sınıfta öğrenmiştik. Hücreler; hücre zarı, sitoplazma ve çekirdekten meydana gelmiştir. Hücreler büyüme ve gelişme sonucunda belli bir olgunluğa

Detaylı

Mayoz ve Eşeyli Üreme Biyoloji Ders Notları

Mayoz ve Eşeyli Üreme Biyoloji Ders Notları A. Mayoz Bölünme Mayoz ve Eşeyli Üreme Biyoloji Ders Notları Eşeyli üremenin temelidir. Eşey ana hücrelerinden (2n), eşey hücrelerini (n) oluşturan özelleşmiş bölünme şeklidir. Mayoz I ve II olarak birbirini

Detaylı

Yumurta ve sperm hücreleri örnek olarak verilebilir.

Yumurta ve sperm hücreleri örnek olarak verilebilir. MİTOZ VE EŞEYSİZ ÜREME I. Kromozomlar Kromozomlar, hücre bölünmesi sırasında kromatin ipliğin kısalıp kalınlaşması sonucu meydana gelen yapılardır. DNA ve DNA yı kaplayan protein moleküllerinden oluşmuştur.

Detaylı

A. EġEYĠN BELĠRLENMESĠ

A. EġEYĠN BELĠRLENMESĠ Modern Genetik Biyoloji Ders Notları A. EġEYĠN BELĠRLENMESĠ Bazı omurgasız hayvanlarda ve tam çiçek bulunduran bitkilerin büyük çoğunluğunda hem dişi hem de erkek organ birlikte bulunur. Bazı canlılarda

Detaylı

2014-2015 II.DÖNEM BİYOLOJİ 10. SINIF ÇALIŞMA SORULARI (I )

2014-2015 II.DÖNEM BİYOLOJİ 10. SINIF ÇALIŞMA SORULARI (I ) 2014-2015 II.DÖNEM BİYOLOJİ 10. SINIF ÇALIŞMA SORULARI (I ) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. Kahverengi gözlü anne ve babanın ilk çocukları yeşil gözlü

Detaylı

ayxmaz/biyoloji 2. DNA aşağıdaki sonuçlardan hangisi ile üretilir Kalıp DNA yukarıdaki ana DNAdan yeni DNA molekülleri hangi sonulca üretilir A B C D

ayxmaz/biyoloji 2. DNA aşağıdaki sonuçlardan hangisi ile üretilir Kalıp DNA yukarıdaki ana DNAdan yeni DNA molekülleri hangi sonulca üretilir A B C D 1. DNA replikasyonu.. için gereklidir A) sadece mitoz B) sadece mayoz C) mitoz ve mayoz D) sadece gamet oluşumu E) sadece protein sentezi 2. DNA aşağıdaki sonuçlardan hangisi ile üretilir Kalıp DNA yukarıdaki

Detaylı

Sermin YAVAŞ KURT, Yeşim DAŞDEMİR ÇALIK

Sermin YAVAŞ KURT, Yeşim DAŞDEMİR ÇALIK YAYIN KURULU Hazırlayanlar Sermin YAVAŞ KURT, Yeşim DAŞDEMİR ÇALIK YAYINA HAZIRLAYANLAR KURULU Kurumsal Yayınlar Yönetmeni Saime YILDIRIM Kurumsal Yayınlar Birimi Dizgi & Grafik Mustafa Burak SANK & Ezgi

Detaylı

ÖĞRENME ALANI: Canlılar ve Hayat 1.ÜNİTE: Hücre bölünmesi ve Kalıtım. Bir hücreden, birbirinin aynısı iki hücre oluşur.

ÖĞRENME ALANI: Canlılar ve Hayat 1.ÜNİTE: Hücre bölünmesi ve Kalıtım. Bir hücreden, birbirinin aynısı iki hücre oluşur. ÖĞRENME ALANI: Canlılar ve Hayat 1.ÜNİTE: Hücre bölünmesi ve Kalıtım Üreme: Canlıların kendilerine benzer bireyler oluşturarak nesillerini devam ettirmeleri olayı üreme olarak adlandırılır. Üreme olayı;

Detaylı

10. Sınıf BİYOLOJİ. Soru Kitabı BİYOLOJİ. Öğretim programında yaptığı son güncelleme doğrultusunda YENİDEN DÜZENLENMİŞTİR.

10. Sınıf BİYOLOJİ. Soru Kitabı BİYOLOJİ. Öğretim programında yaptığı son güncelleme doğrultusunda YENİDEN DÜZENLENMİŞTİR. 10. Sınıf BİYOLOJİ Soru Kitabı T.C MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı BİYOLOJİ Öğretim programında yaptığı son güncelleme doğrultusunda YENİDEN DÜZENLENMİŞTİR. Banu KARAAĞAÇ Bilgehan

Detaylı

10. Sınıf BİYOLOJİ SORU BANKASI. Naci KOÇAK

10. Sınıf BİYOLOJİ SORU BANKASI. Naci KOÇAK 10. Sınıf BİYOLOJİ SORU BANKASI Naci KOÇAK Copyright Evrensel İletişim Yayın Dağıtım San. Tic. Ltd. Şti. Bu kitabın her hakkı EVRENSEL İLETİŞİM LTD. ŞTİ. e aittir. Hangi amaçla olursa olsun, bu kitabın

Detaylı

8. Sınıf Fen ve Teknoloji

8. Sınıf Fen ve Teknoloji Canlı vücudunu oluşturan karakterleri üremeyle nesilden nesile aktarılmasını inceleyen kalıtım birimine genetik denir. Anne ve babadan gelen eşey hücreleri zigotu oluşturur. Bu hücrelerle birlikte gelen

Detaylı

ÖĞRENME ALANI : CANLILAR VE HAYAT ÜNİTE 1 : HÜCRE BÖLÜNMESİ VE KALITIM

ÖĞRENME ALANI : CANLILAR VE HAYAT ÜNİTE 1 : HÜCRE BÖLÜNMESİ VE KALITIM ÖĞRENME ALANI : CANLILAR VE HAYAT ÜNİTE 1 : HÜCRE BÖLÜNMESİ VE KALITIM A MİTOZ (4 SAAT) 1 Kromozom ve Özellikleri 2 Hücre Bölünmesi 3 Mitoz Bölünme (Aynı Hücreler Oluşturan Bölünme) 4 Üreme (Çoğalma) 5

Detaylı

14 HhBbeeAa X HhBbEeAa genotipli bireylerin çaprazlanmasından oluşacak bireyler kaç farklı genotipte olabilir? A) 16 B) 54 C) 27 D) 11 E) 4

14 HhBbeeAa X HhBbEeAa genotipli bireylerin çaprazlanmasından oluşacak bireyler kaç farklı genotipte olabilir? A) 16 B) 54 C) 27 D) 11 E) 4 KALITIM 1 AaBb X AaBb şeklindeki çaprazlanmadan 256 oğul birey oluşmuştur. ab fenotipindeki bireyler oluştuktan kısa bir süre A) 32 B) 64 C) 128 D) 192 E) 240 2 2) Bir karakter üzerinde A, B, C, D, E şeklinde

Detaylı

Bir çiftin dört çocuğunun kan grubu yukarıdaki gibidir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi anne ve babanın kan gruplarından olamaz?

Bir çiftin dört çocuğunun kan grubu yukarıdaki gibidir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi anne ve babanın kan gruplarından olamaz? 4) İnsanlarda kahverengi gözlülük yeşil gözlülüğe baskındır.aşağıda verilen göz genotiplerinden hangisine sahip olan aileden, yeşil gözlü çocuk olma ihtimali yoktur? 1) Himalaya tavşanı, tüyü kazınıp buz

Detaylı

Ayxmaz/biyoloji. Hayvansal organizmalarda gamet ve gamet oluşumu oluşumu:

Ayxmaz/biyoloji. Hayvansal organizmalarda gamet ve gamet oluşumu oluşumu: MAYOZ BÖLÜNME Mayoz-1 evreleri: Mayoz bölünme homolog kromozomların ve kardeş kromatidlerin ayrılmasını sağlayan ardışık iki bölünme bütünüdür. Homolog kromozomların ayrılmasına neden olan birinci evreye

Detaylı

A) Her ikisi de doğru bilgidir. B) 1. doğru, 2. yanlış bilgidir. C) 1. yanlış, 2. doğru bilgidir. D) Her ikisi de yanlış bilgidir. 5.

A) Her ikisi de doğru bilgidir. B) 1. doğru, 2. yanlış bilgidir. C) 1. yanlış, 2. doğru bilgidir. D) Her ikisi de yanlış bilgidir. 5. SINIF Mitoz - Mayoz Bölünme TEST. Mitoz bölünme, çekirdek bölünmesi ile başlar ve birbirini takip eden evrelerle devam eder. 4. Aşağıda mayoz bölünmenin özellikleriyle ilgili bilgiler veriliyor.. Bir ana

Detaylı

FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ TEOG DENEME SINAVI SORULARI 4.

FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ TEOG DENEME SINAVI SORULARI 4. 1. FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ TEOG DENEME SINAVI SORULARI 4. Çiftçi çok hızlı büyüyen ve bol ürün aldığı bir bitki türünü yukarıdaki gibi yetiştiriyor. Buna göre çiftçinin bunu yapmasındaki amacı aşağıdakilerden

Detaylı

Mendel Genetiği ve Uzantıları {Test(1-4)}... 141. Kan Grupları {Test(5-8)}... 149. Eşeye Bağlı Kalıtım {Test-(9-12)}... 157

Mendel Genetiği ve Uzantıları {Test(1-4)}... 141. Kan Grupları {Test(5-8)}... 149. Eşeye Bağlı Kalıtım {Test-(9-12)}... 157 2 KALITIMIN GENEL İLKELERİ BÖLÜM- KALITIM VE BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK... 9 BÖLÜM-2 MODERN GENETİK UYGULAMALARI... 95 Kalıtımla İlgili Kavramlar... 9 Mendel İlkeleri ve Uygulamaları... 9 Modern Genetik... 22

Detaylı

10. SINIF. Mitoz ve Eşeysiz Üreme TEST. 4. I. Beslenme II. Büyüme III. Solunum IV. Protein sentezi V. İğ ipliği sentezi

10. SINIF. Mitoz ve Eşeysiz Üreme TEST. 4. I. Beslenme II. Büyüme III. Solunum IV. Protein sentezi V. İğ ipliği sentezi 10. SINIF Mitoz ve Eşeysiz Üreme 1. I. Hücre yüzey alanının, hücre hacmi için yetersiz kalması II. Hücre metabolizma hızının artması III. Hücre sitoplazmasının dış etmenlerle eksilmesi IV. Zar üzerinden

Detaylı

8.SINIF 1.ÜNİTE KAZANIM DEĞERLENDİRME ÇALIŞMA YAPRAĞI-3../10/2014

8.SINIF 1.ÜNİTE KAZANIM DEĞERLENDİRME ÇALIŞMA YAPRAĞI-3../10/2014 8.SINIF 1.ÜNİTE KAZANIM DEĞERLENDİRME ÇALIŞMA YAPRAĞI-3../10/2014 A Aşağıdaki ifadelerin yanındaki boşluklara doğru ise D yanlış ise Y harfini yazınız. 1. Hayvan hücresinde sitoplâzma bölünmesi ara lamel

Detaylı

FEN ve TEKNOLOJİ / KALITIM KALITIM İLE İLGİLİ KAVRAMLAR

FEN ve TEKNOLOJİ / KALITIM KALITIM İLE İLGİLİ KAVRAMLAR KALITIM İLE İLGİLİ KAVRAMLAR 1 Kalıtım : Bir canlının sahip olduğu özelliklerin nesilden nesile aktarılması olayına kalıtım denir. Genetik: Canlı soyları arasındaki benzerlik ve farklılıkların ortaya çıkmasını

Detaylı

YAZILI SINAV SORU ÖRNEKLERİ BİYOLOJİ

YAZILI SINAV SORU ÖRNEKLERİ BİYOLOJİ YAZILI SINAV SORU ÖRNEKLERİ BİYOLOJİ SORU 1: A türüne ait bir bitki (Yaprakları koparılmış) B türüne ait bir bitki (Yapraklı) cam fanus cam fanus su su Ortam sıcaklığı 10 C Ortam sıcaklığı 25 C Bir araştırmacı,

Detaylı

1. ÜNİTE : HÜCRE BÖLÜNMESİ VE KALITIM

1. ÜNİTE : HÜCRE BÖLÜNMESİ VE KALITIM 1. ÜNİTE : HÜCRE BÖLÜNMESİ VE KALITIM 1 DNA (Deosiribo Nükleik Asit) Kalıtım maddesi hücre çekirdeğinde bulunur. Kalıtım maddesi iğ ipliği (Yumak) şeklinde bir görünümdedir. İğ ipliğindeki kalıtım maddesi

Detaylı

11. SINIF BİYOLOJİ YAZ TATİLİ ÖDEV KİTAPÇIĞI

11. SINIF BİYOLOJİ YAZ TATİLİ ÖDEV KİTAPÇIĞI 11. SINIF BİYOLOJİ YAZ TATİLİ ÖDEV KİTAPÇIĞI *** Sevgili öğrenciler; yorucu bir çalışma döneminden sonra hepiniz tatili hak ettiniz. Ancak sizlerin de bildiği gibi konu tekrarı yapmak, soru çözerek pekiştirmek,

Detaylı

YAZILIYA HAZIRLIK SETİ. 8. Sınıf FEN VE TEKNOLOJİ

YAZILIYA HAZIRLIK SETİ. 8. Sınıf FEN VE TEKNOLOJİ YAZILIYA HAZIRLIK SETİ 8. Sınıf FEN VE TEKNOLOJİ 1. Fasikül İÇİNDEKİLER 3 Mitoz 10 Kalıtım 17 Mayoz 2 DNA ve Genetik Kod 31 Adaptasyon ve Evrim 1. Fasikül Hücre Bölünmesi ve Kalıtım 1. 3 HÜCRE BÖLÜNMESİ

Detaylı

10. SINIF BİYOLOJİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI

10. SINIF BİYOLOJİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI 10. SINIF BİYOLOJİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI Biyoloji Dersi Öğretim Programının temelleri üreme, kalıtım ve yaşadığımız çevre konularıyla ilgili somut ve öğrencileri motive edici örnekler üzerine kurulmuştur.

Detaylı

2KALITIM, GEN MÜHENDİSLİĞİ

2KALITIM, GEN MÜHENDİSLİĞİ T T ÜNİTE KLITIM, GEN MÜHENDİSLİĞİ VE BİYOTEKNOLOJİ Bölüm Kalıtım BÖLÜM KLITIM....................05 Kalıtımla İlgili Kavramlar................05 Mendel İlkeleri ve Uygulamaları..........05 Modern Genetik.......................08

Detaylı

Mitoz Hücre Bölünmesi

Mitoz Hücre Bölünmesi Mitoz Hücre Bölünmesi [Anahtar kavramlar: kromozom, hücre bölünmesi, mitoz bölünme, eşeysiz üreme] Kromozom ve özellikleri : Mayoz ya da mitoz bölünme ile hücrelerin bölünmesi esnasında hücre çekirdeği

Detaylı

HÜCRE BÖLÜNMESİ. 1-Amitoz (Amitosis) bölünme, 2-Mitoz (Mitosis) bölünme, 3- Mayoz (Meiosis) bölünme.

HÜCRE BÖLÜNMESİ. 1-Amitoz (Amitosis) bölünme, 2-Mitoz (Mitosis) bölünme, 3- Mayoz (Meiosis) bölünme. HÜCRE BÖLÜNMESİ 1-Amitoz (Amitosis) bölünme, 2-Mitoz (Mitosis) bölünme, 3- Mayoz (Meiosis) bölünme. Amitoz Bölünme Önce nukleolus, sonra nukleus, daha sonra sitoplazmanın uzayıp ortadan boğulması ile ikiye

Detaylı

ÖĞRENME ALANI : CANLILAR VE HAYAT ÜNİTE 1 : HÜCRE BÖLÜNMESİ VE KALITIM

ÖĞRENME ALANI : CANLILAR VE HAYAT ÜNİTE 1 : HÜCRE BÖLÜNMESİ VE KALITIM ÖĞRENME ALANI : CANLILAR VE HAYAT ÜNİTE 1 : HÜCRE BÖLÜNMESİ VE KALITIM B KALITIM (6 SAAT) 1 Gen 2 Kalıtım ve Kalıtsal Özelliklerin Kazanılması 3 Mendel in Kalıtıma Kazandırdığı Bilgiler ve Mendel Yasaları

Detaylı

Ayxmaz/biyoloji. genotipine sahip organizma kaç çeşit gamet. yapılabilir? a. 4 b. 8 c. 16 d. 32 e. 64

Ayxmaz/biyoloji. genotipine sahip organizma kaç çeşit gamet. yapılabilir? a. 4 b. 8 c. 16 d. 32 e. 64 Mor çiçekli bir bitki kendini polenleri ile tozlaştırıldığında, sadece mor çiçekli yeni nesil üretilmiştir. Bu çaprazlama.. örnektir 1. hibridleşmeye. 2. eksik baskınlığa 3. Trihibrid kalıtıma. 4. ayrılma

Detaylı

Mayoz, Eşeyli Üreme. Metafaz I: Homolog kromozomlar tetratlar halinde ekvator düzlemine sıralanırlar.

Mayoz, Eşeyli Üreme. Metafaz I: Homolog kromozomlar tetratlar halinde ekvator düzlemine sıralanırlar. Mayoz, Eşeyli Üreme Ökaryot canlıların mitoz yoluyla eşeysiz olarak çoğaldığını ve bu çoğalmada canlının kendisiyle aynı genetik bilgiye sahip yavrular meydana getirdiğini öğrendik. Eşeyli üreme sonucunda

Detaylı

Artan bilgi ile birlikte hasta ve ailelerin bilinçlendirilmesi

Artan bilgi ile birlikte hasta ve ailelerin bilinçlendirilmesi Bugün gelinen noktada genetik Artan bilgi ile birlikte hasta ve ailelerin bilinçlendirilmesi «Genetik bilgiden hastaların ve ailelerin yararlanması için tüm sağlık çalışanları insan genetiğinin temelinde

Detaylı

Ayxmaz/biyoloji HÜCRE BÖLÜNMESİ

Ayxmaz/biyoloji HÜCRE BÖLÜNMESİ HÜCRE BÖLÜNMESİ hücrelerdeki özgü yaşamsal olaylar: 1-Madde alış- verişi 2-Anabolik ve katabolik reaksiyonlar 3-Organel oluşumu 4-Çok hücrelilerde dokusal işlevler 5-Büyüme ve farklılaşma 6-DNA ve RNA

Detaylı

AMAÇ: Ökaryotik hücrelerin bölünme mekanizmasını ve kromozom morfolojilerini öğrenmek.

AMAÇ: Ökaryotik hücrelerin bölünme mekanizmasını ve kromozom morfolojilerini öğrenmek. 19.11.2014/Çarşamba Lab 6 KONU: Hücre Bölünmesi ve Kromozom Morfolojisi AMAÇ: Ökaryotik hücrelerin bölünme mekanizmasını ve kromozom morfolojilerini öğrenmek. KAZANIMLAR: Ökaryotik hücrelerin nasıl çoğaldıkları

Detaylı

TEOG Deneme 1. 3. Aşağıda verilen soy ağacı bir ailedeki bireylerin kirpik uzunluklarının kalıtımını göstermektedir.

TEOG Deneme 1. 3. Aşağıda verilen soy ağacı bir ailedeki bireylerin kirpik uzunluklarının kalıtımını göstermektedir. 1. TEOG Deneme 1 3. Aşağıda verilen soy ağacı bir ailedeki bireylerin kirpik uzunluklarının kalıtımını göstermektedir. Bir araştırmacı belirli özelliklere sahip canlıların, bu özelliklere sahip olmayan

Detaylı

A A A A A. FEN ve TEKNOLOJİ TESTİ. 2. Mutasyon : DNA molekülünde meydana

A A A A A. FEN ve TEKNOLOJİ TESTİ. 2. Mutasyon : DNA molekülünde meydana FEN ve TEKNOLOJİ TESTİ 1. Öğretmen kalıtım konusu için hazırlattığı, üzerinde "insan üreme hücrelerinin kromozom sayılarının" yazılı olduğu pankartları öğrencilerine aşağıdaki gibi dağıtmıştır. 22 + x

Detaylı

YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI BİYOLOJİ

YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI BİYOLOJİ YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI BİYOLOJİ CEVAP 1: (TOPLAM 9 PUAN) 1.1: Eğer terleme ve su emilimi arasındaki ilişkide ortam sıcaklığının etkisini öğrenmek istiyorsa; deneyi aynı sayıda yaprağa sahip aynı tür

Detaylı

KALITIM- FATIH GIZLIGIDER SORULARI. 4. Rabia renkkörlüğü yönünden bir ailenin soy ağacını şekilde verilen

KALITIM- FATIH GIZLIGIDER SORULARI. 4. Rabia renkkörlüğü yönünden bir ailenin soy ağacını şekilde verilen KALITIM- FATIH GIZLIGIDER SORULARI 1. Fatma, melez sarı bezelyeleri birbiri ile çaprazladığında oluşabilecek ihtimalleri pasta grafik ile gösteriyor. Fatma nın çizmiş olduğu grafik aşağıdakilerden hangisi

Detaylı

1.1. Canlılarda büyüme ve üremenin hücre bölünmesi ile meydana geldiğini açıklar.

1.1. Canlılarda büyüme ve üremenin hücre bölünmesi ile meydana geldiğini açıklar. 1.1. Canlılarda büyüme ve üremenin hücre bölünmesi ile meydana geldiğini açıklar. 1.2. Mitozu, çekirdek bölünmesi ile başlayan ve birbirini takip eden evreler olarak tarif eder. 1.3. Mitozda kromozomların

Detaylı

30. Çiçekli bir bitkinin yaþam döngüsü sýrasýnda döllenme sonrasý, zigot ilk olarak aþaðýdaki yapýlardan hangisini oluþturur?

30. Çiçekli bir bitkinin yaþam döngüsü sýrasýnda döllenme sonrasý, zigot ilk olarak aþaðýdaki yapýlardan hangisini oluþturur? 30. Çiçekli bir bitkinin yaþam döngüsü sýrasýnda döllenme sonrasý, zigot ilk olarak aþaðýdaki yapýlardan hangisini oluþturur? A) Tohum B) Meyve C) Polen D) Embriyo E) Yumurta 39. Çiçekli bitkilerin üremesinde

Detaylı

8. SINIF MERKEZİ ORTAK YAZILILARA HAZIRLIK SORULARI

8. SINIF MERKEZİ ORTAK YAZILILARA HAZIRLIK SORULARI 1. 4. Yukarıdaki şekil için aşağıda yapılan yorumlardan hangisi yanlıştır? A) Hücre 2 kere mitoz bölünme geçirmiştir. B) Oluşan yavru hücreler ana hücrenin aynısıdır. C) Kromozom sayısı değişmemiştir.

Detaylı

T.C. 8. SINIF I. DÖNEM. ORTAK SINAVI 27 KASIM 2014 Saat: 09.00

T.C. 8. SINIF I. DÖNEM. ORTAK SINAVI 27 KASIM 2014 Saat: 09.00 T.. 8. SIIF I. DÖEM ORTAK SIAVI KASIM 1 Saat: 9. FE VE TEKOLOJİ 1.. Öğretmen öğrencilerine, Çok yüksekte uçan bir kartal, koyu renkli toprağa sahip çalılık bir alanda bulunan aynı büyüklükteki kahverengi

Detaylı

T.C. 8. SINIF I. DÖNEM. ORTAK SINAVI 27 KASIM 2014 Saat: 09.00

T.C. 8. SINIF I. DÖNEM. ORTAK SINAVI 27 KASIM 2014 Saat: 09.00 T.C. 8. SIIF I. ÖEM ORTAK SIAVI KASIM 1 Saat: 9. FE VE TEKOLOJİ 1. Canlıların belirli çevre koşullarında yaşama ve üreme şansını artıran kalıtsal özellikleri sayesinde ortama uyum sağlamasına adaptasyon

Detaylı

6.SINIF FEN VE TEKNOLOJİ SORULARI. 1. Aşağıda verilen hayvan ve bitki hücresi özellikleri tablosunda yanlış verilen seçenek hangisidir?

6.SINIF FEN VE TEKNOLOJİ SORULARI. 1. Aşağıda verilen hayvan ve bitki hücresi özellikleri tablosunda yanlış verilen seçenek hangisidir? 6.SINIF FEN VE TEKNOLOJİ SORULARI 1. Aşağıda verilen hayvan ve bitki hücresi özellikleri tablosunda yanlış verilen seçenek hangisidir? Hayvan Hücresi Bitki Hücresi A) Koful vardır Koful yoktur B) Klorofil

Detaylı

-...sentezlenemezse; - ortamda... birikir. - ortamda... oluşmadığından

-...sentezlenemezse; - ortamda... birikir. - ortamda... oluşmadığından 2014 2015 MEV KOLEJİ ÖZEL ANKARA OKULLARI 9. SINIF BİYOLOJİ DERSİ YAZ TATİLİ EV ÇALIŞMASI Ödevin Veriliş Tarihi:12.06.2015 Ödevin Teslim Tarihi: 21.09.2015 1.Aşağıda verilen özelliklerden hangisi canlılarda

Detaylı

LABORATUVAR-6 KONU-2 Hücre - IV.Kromozomlar ve Genler

LABORATUVAR-6 KONU-2 Hücre - IV.Kromozomlar ve Genler LABORATUVAR-6 KONU-2 Hücre - IV.Kromozomlar ve Genler Biçimlenmiş ve yoğunlaşmış kromatin materyaline kromozom denir. Kromozomlar Mitoz ve/veya Mayoz bölünmenin Profaz safhasında görülmeye başlar ve Metafaz

Detaylı

T.C. 8. SINIF I. DÖNEM. ORTAK SINAVI 27 KASIM 2014 Saat: 09.00

T.C. 8. SINIF I. DÖNEM. ORTAK SINAVI 27 KASIM 2014 Saat: 09.00 T.C. 8. SIIF I. DÖEM ORTK SIVI KSIM 1 Saat: 09.00 FE VE TEKOLOJİ 1. Tabloda bazı canlı türlerinin vücut hücrelerindeki kromozom sayıları verilmiştir. Tür Kromozom sayısı (n) Çekirge Meyve sineği 8 Kedi

Detaylı

Mitoz, Amitoz ve Mayoz

Mitoz, Amitoz ve Mayoz Mitoz, Amitoz ve Mayoz Dersin AMACI Hücre Bölünmelerini Kavramak Doç. Dr. Metin Aytekin www.metinaytekin.com Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı 8 Aralık 2015 Kromozom orjini

Detaylı

LYS 2 ÖZ-DE-BÝR YAYINLARI BÝYOLOJÝ DENEME SINAVI. 2. Otsu bitkilerde, ÜNÝVERSÝTE HAZIRLIK

LYS 2 ÖZ-DE-BÝR YAYINLARI BÝYOLOJÝ DENEME SINAVI. 2. Otsu bitkilerde, ÜNÝVERSÝTE HAZIRLIK LS 2 ÜNÝVERSÝTE HAIRLIK Ö-DE-BÝR AINLARI BÝOLOJÝ DENEME SINAVI A Soru sayýsý: 0 anýtlama süresi: 5 dakika Bu testle ilgili yanýtlarýnýzý optik formdaki Biyoloji bölümüne iþaretleyiniz. Doðru yanýtlarýnýzýn

Detaylı

Hücre bölünmesinin asal görevleri

Hücre bölünmesinin asal görevleri HÜCRE DÖNGÜSÜ Hücre bölünmesinin asal görevleri Hücre döngüsünü ya da hücre bölünmesini incelemeden önce, hücre çoğalmasının organizmaların yaşamında ne gibi roller oynadığını gözden geçirmek gerekmektedir.

Detaylı

BÖLÜM 2 MODERN GENETİK UYGULAMALARI... 169

BÖLÜM 2 MODERN GENETİK UYGULAMALARI... 169 2 KALITIMIN BÖLÜM KATILIM VE BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK.... 07 GENEL İLKELERİ BÖLÜM 2 MODERN GENETİK UYGULAMALARI.... 69 Genetik Nedir?... 07 Olasılık İlkeleri ve Uygulamaları... 08 Mendel İlkeleri ve Uygulamaları...

Detaylı

Mikroskobun Yapımı ve Hücrenin Keşfi Mikroskop: Robert Hooke görmüş ve bu odacıklara hücre demiştir.

Mikroskobun Yapımı ve Hücrenin Keşfi Mikroskop:  Robert Hooke görmüş ve bu odacıklara hücre demiştir. Mikroskobun Yapımı ve Hücrenin Keşfi Mikroskop: Gözümüzle göremediğimiz çok küçük birimleri (canlıları, nesneleri vs ) incelememize yarayan alete mikroskop denir. Mikroskobu ilk olarak bir kumaş satıcısı

Detaylı

ÖKARYOT CANLILAR Protista alemi

ÖKARYOT CANLILAR Protista alemi ÖKARYOT CANLILAR Protista alemi **Ökaryot canlılar: Çekirdekli hücre taşıyan canlılardır. Zarlı organeller bulunur. DNA' larında histon proteinleri bulunur. Ökaryot canlılar; 1. Protista 2. Bitkiler 3.

Detaylı

8. SINIF FEN ve TEKNOLOJİ

8. SINIF FEN ve TEKNOLOJİ 8. SINIF FEN ve TEKNOLOJİ 1.Ünite : Hücre Bölünmesi ve Kalıtım 2. KONU: KALITIM Canlılardaki karakterlerin oluşumunu, yavru döllere geçişini ve canlılarda gözlenen çeşitliliğin nedenlerini inceleyen bilim

Detaylı

BİTKİ ISLAHI. Yrd. Doç. Dr. Hüseyin UYSAL ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİ BÖLÜMÜ 2. Ders

BİTKİ ISLAHI. Yrd. Doç. Dr. Hüseyin UYSAL ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİ BÖLÜMÜ 2. Ders BİTKİ ISLAHI Yrd. Doç. Dr. Hüseyin UYSAL ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİ BÖLÜMÜ 2. Ders BİTKİLERDE ÇOĞALMA* *Bitki Islahı, 2004, Orhan KURT, OMÜ, Ziraat Fakültesi Ders

Detaylı

Hücre canlının en küçük yapı birimidir.

Hücre canlının en küçük yapı birimidir. Hücre canlının en küçük yapı birimidir. Bitkilerde bulunan hücredir.bu hücrelerde hücre duvarı bulunduğundan hayvan hücresinden ayrılır. Hücre duvarı vardır. Kofulu büyük ve az sayıdadır. Şekli dikdörtgen

Detaylı

2- Hücre Bölünmesi : Bir hücreden yeni hücrelerin oluşmasına hücre bölünmesi denir. Hücre bölünmesi bütün canlılarda görülen bir olaydır.

2- Hücre Bölünmesi : Bir hücreden yeni hücrelerin oluşmasına hücre bölünmesi denir. Hücre bölünmesi bütün canlılarda görülen bir olaydır. ÜNİTE 1 : HÜCRE BÖLÜNMESİ VE KALITIM 1- Kromozom ve Özellikleri : Hücre, hücre zarı, sitoplâzma ve çekirdek olarak üç kısımdan oluşur. Hücredeki yaşamsal faaliyetleri yöneten, kontrol eden ve hücreye ait

Detaylı

8. Sınıf Fen ve Teknoloji

8. Sınıf Fen ve Teknoloji KONU:8. Sınıf 1. Ünite SBS Deneme Sınavı 1- Mitoz bölünme için aşağıdaki öğrencilerden hangisinin söylediği bilgi yanlıştır? Tek hücreli canlılarda üremeyi sağlar. Önce sitoplazma bölünmesi sonra çekirdek

Detaylı

ORTAÖĞRETİM BİYOLOJİ 10 YAZAR. Özlem EBİNÇ

ORTAÖĞRETİM BİYOLOJİ 10 YAZAR. Özlem EBİNÇ ORTAÖĞRETİM BİYOLOJİ 10 YAZAR Özlem EBİNÇ I Editör Dil Uzman Program Geliştirme Uzman Ölçme Değerlendirme Uzman Rehberlik ve Psikolojik Danışman Uzman Görsel Tasar m Uzmanı : Prof. Dr. Ertunç GÜNDÜZ :

Detaylı

Eksik baskınlık sığırlarda da görülür. Kırmızı bir sığır ile beyaz bir sığır çiftleştirilirse, meydana gelen yavrular demir kırı rengin de olur.

Eksik baskınlık sığırlarda da görülür. Kırmızı bir sığır ile beyaz bir sığır çiftleştirilirse, meydana gelen yavrular demir kırı rengin de olur. ALELLER ARASINDAKİ DOMİNANTLIĞIN DERECESİ 1. EKSİK BASKINLIK Bazı özelliklerin ortaya çıkmasında genlerden biri diğerine tam baskınlık kuramaz. Bu nedenle heterozigot bireylerde her iki genin özelliği

Detaylı

10. Sınıf BİYOLOJİ. Konu Anlatımlı BİYOLOJİ. Öğretim programında yaptığı son güncelleme doğrultusunda YENİDEN DÜZENLENMİŞTİR.

10. Sınıf BİYOLOJİ. Konu Anlatımlı BİYOLOJİ. Öğretim programında yaptığı son güncelleme doğrultusunda YENİDEN DÜZENLENMİŞTİR. 10. Sınıf BİYOLOJİ Konu Anlatımlı Banu KARAAĞAÇ Bilgehan PERİ T.C MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı BİYOLOJİ Öğretim programında yaptığı son güncelleme doğrultusunda YENİDEN DÜZENLENMİŞTİR.

Detaylı

FEN BİLİMLERİ SINAVI

FEN BİLİMLERİ SINAVI DİKKAT! SORU KİTAPÇIĞINIZIN TÜRÜNÜ B OLARAK CEVAP KÂĞIDINIZA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. FEN BİLİMLERİ SINAVI BİYOLOJİ TESTİ 1. Bu testte 30 soru vardır. 2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Biyoloji Testi

Detaylı

2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Giresun Kale Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 10. Sınıflar Biyoloji Notu II----- Sayfa:1

2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Giresun Kale Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 10. Sınıflar Biyoloji Notu II----- Sayfa:1 İNSANDA ÜREME SİSTEMİ I. DİŞİ ÜREME SİSTEMİ: İnsanlarda dişi üreme sistemi 4 bölümde incelenir: LTH (Lüteo tropik hormon) = prolaktin Korpus luteumun varlığını sürdürmesini sağlar. Süt bezlerinin gelişimini,

Detaylı

2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı Giresun Kale Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 10. Sınıflar Biyoloji Notu II----- Sayfa:1

2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı Giresun Kale Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 10. Sınıflar Biyoloji Notu II----- Sayfa:1 İNSANDA ÜREME SİSTEMİ I. DİŞİ ÜREME SİSTEMİ: İnsanlarda dişi üreme sistemi 4 bölümde incelenir: LTH (Lüteo tropik hormon) = prolaktin Korpus luteumun varlığını sürdürmesini sağlar. Süt bezlerinin gelişimini,

Detaylı

HAFTA II Mendel Kanunları

HAFTA II Mendel Kanunları Biyoteknoloji ve Genetik I HAFTA II Mendel Kanunları Prof. Dr. Hilal Özdağ hilalozdag@gmail.com 2225826/125 1822 de doğdu. Lise den sonra felsefe okudu. 1843 te manastıra kabul edildi. 1849 ta papazlık

Detaylı

8.Sınıf. FEN ve TEKNOLOJİ. Mitoz Bölünme Konu Testi. Test-01. 1. Mitoz bölünme ile ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır?

8.Sınıf. FEN ve TEKNOLOJİ. Mitoz Bölünme Konu Testi. Test-01. 1. Mitoz bölünme ile ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır? Mitoz Bölünme Konu Testi FEN ve TEKNOLOJİ 8.Sınıf Test-01 1. Mitoz bölünme ile ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır? A) Mitoz bölünme çok hücreli canlılar için büyüme ve gelişmeyi sağlar. B) Mitoz bölünme

Detaylı

ÜNİTE 8:HÜCRE BÖLÜNMELERİ

ÜNİTE 8:HÜCRE BÖLÜNMELERİ ÜNİTE 8:HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1951 Yılında 31 yaşında ölen Henrietta Lacks dan alınan kanserli hücreler hala laboratuar ortamından yaşamaktadırlar. Normal hücreler bir bölünme kapasitesine sahipken kanserli

Detaylı

A15 ARALIK 2013 Saat: 09.00

A15 ARALIK 2013 Saat: 09.00 T.C. 8. SIIF I. DÖEM ORTK (MZERET) SIVI 1 RLIK 213 Saat: 9. FE VE TEKOLOJİ 1. Hayvan hücresindeki mitoz bölünmenin bir evresinde, kromozomlar hücrenin ortasında sıraya dizilmiş durumda gözlenmiştir. 2.

Detaylı

Fen ve Teknoloji 8 1.ÜNİTE: HÜCRE BÖLÜNMESİ VE KALITIM 2. KALITIM MENDEL İN ÇALIŞMALARI. ? Mendel in bezelye bitkisini kullanma nedenleri

Fen ve Teknoloji 8 1.ÜNİTE: HÜCRE BÖLÜNMESİ VE KALITIM 2. KALITIM MENDEL İN ÇALIŞMALARI. ? Mendel in bezelye bitkisini kullanma nedenleri 1.ÜNİTE: HÜCRE BÖLÜNMESİ VE KALITIM 2. KALITIM Anahtar Kavramlar: Gen Genetik Fenotip Genotip Kalıtım Canlılardaki karakterlerin oluşumunu, yavru döllere geçişini ve canlılarda gözlenen çeşitliliğin nedenlerini

Detaylı

Fatih DERELİ. Yeni Ziraat Mah. 655. Sok. Nu.: 15/A Altındağ-ANKARA tel.: 0312 384 65 00 belgeç: 0312 384 61 00

Fatih DERELİ. Yeni Ziraat Mah. 655. Sok. Nu.: 15/A Altındağ-ANKARA tel.: 0312 384 65 00 belgeç: 0312 384 61 00 Fatih DERELİ Talim ve Terbiye Kurulunun 16.12.2014 tarihli ve 106 sayılı kararıyla 2015-2016 öğretim yılından itibaren 5 (beş) yıl süre ile Ders Kitabı olarak kabul edilmiştir. Yeni Ziraat Mah. 655. Sok.

Detaylı

Sınav : FEN BİLGİSİ ÖĞ. Yarışma Sınavı. 4 Levha halindeki bir metal tel haline getirildiğinde; A ) Yalnız II B ) C ) D ) E ) A ) B ) C ) D ) A )

Sınav : FEN BİLGİSİ ÖĞ. Yarışma Sınavı. 4 Levha halindeki bir metal tel haline getirildiğinde; A ) Yalnız II B ) C ) D ) E ) A ) B ) C ) D ) A ) 1 I. Yapılarında tek cins molekül veya atom bulunur. II. Belirli sıcaklıkta erirler. III. yrımsal damıtma ile ayrılabilirler. Yukarıdaki özelliklerden hangisi/hangileri saf maddeler için doğrudur? Yalnız

Detaylı

12-B 61. Şekildeki yeşil bir bitki 1. durumdan 2. duruma getirilirse bitkinin bir süre sonra alacağı şekil hangisi C) D) 1. durum 2.

12-B 61. Şekildeki yeşil bir bitki 1. durumdan 2. duruma getirilirse bitkinin bir süre sonra alacağı şekil hangisi C) D) 1. durum 2. 61. Işık 1. durum 2. durum Işık Şekildeki yeşil bir bitki 1. durumdan 2. duruma getirilirse bitkinin bir süre sonra alacağı şekil hangisi gibidir? A) B) C) D) E) 14 62. Hayvanların sınıflandırılmasında

Detaylı

ÖĞRENME ALANI : CANLILAR VE HAYAT ÜNİTE 1 : HÜCRE BÖLÜNMESİ VE KALITIM

ÖĞRENME ALANI : CANLILAR VE HAYAT ÜNİTE 1 : HÜCRE BÖLÜNMESİ VE KALITIM ÖĞRENME ALANI : CANLILAR VE HAYAT ÜNİTE 1 : HÜCRE BÖLÜNMESİ VE KALITIM B- KALITIM (6 SAAT) 1- Gen 2- Kalıtım ve Kalıtsal Özelliklerin Kazanılması 3- Mendel in Kalıtıma Kazandırdığı Bilgiler ve Mendel Yasaları

Detaylı

MITOZ. Çözüm. Kazanımlar 4. Kazanımlar HÜCRE BÖLÜNMESİ. Örnek -1 <$> Bu bölümü bitirdiğimde; 1.1 Canlılarda büyüme ve üremenin hücre bölünmesi

MITOZ. Çözüm. Kazanımlar 4. Kazanımlar HÜCRE BÖLÜNMESİ. Örnek -1 <$> Bu bölümü bitirdiğimde; 1.1 Canlılarda büyüme ve üremenin hücre bölünmesi MITOZ Kazanımlar 4 Bu bölümü bitirdiğimde; 1.1 Canlılarda büyüme ve üremenin hücre bölünmesi ile meydana geldiğini, öğrenmiş olacağım. HÜCRE BÖLÜNMESİ Hücreler büyüyüp gelişirken madde ve enerji gereksinimleri

Detaylı

HAFTA I Genetiğe Giriş Hücre Döngüsü ve Düzenlenmesi Mitoz Mayoz Bölünme

HAFTA I Genetiğe Giriş Hücre Döngüsü ve Düzenlenmesi Mitoz Mayoz Bölünme Biyoteknoloji ve Genetik I HAFTA I Genetiğe Giriş Hücre Döngüsü ve Düzenlenmesi Mitoz Mayoz Bölünme Prof. Dr. Hilâl Özdağ Genetiğe Giriş 50 milyar hücre/insan 2 metre DNA/hücre 3.2 milyar baz/hücre 2 birey

Detaylı

HÜCRELER NASIL BÖLÜNÜR

HÜCRELER NASIL BÖLÜNÜR HÜCRELER NASIL BÖLÜNÜR Hazırlayan: Yrd.Doç.Dr. Yosun MATER Prokaryotik/Bakteriyal Hücre Bölünmesi İkiye bölünme hücre bölünmesi, basit bir formudur. Prokaryotik hücre bölünmesi birbirinin aynısı iki hücre

Detaylı

ÖRNEKTİR. BİYOLOJİ Bitkisel Dokular - 1 11. SINIF. Sayısal

ÖRNEKTİR. BİYOLOJİ Bitkisel Dokular - 1 11. SINIF. Sayısal BİYOLOJİ Bitkisel Dokular - 1 11. SINIF Sayısal 01 1. Bit ki hüc re le rinde, genç bitki hücreleri ile yaşlı bitki hücreleri arasında yapısal ve işlevsel olarak bazı farklılıklar bulunur. Buna göre; I.

Detaylı

MENDEL VE GEN KARAMI

MENDEL VE GEN KARAMI MENDEL VE GEN KARAMI Karakter-Özellik Genetikçiler, bireyler arasında çeşitlilik gösteren çiçek rengi gibi kalıtılabilir özellikleri tanımlamak için karakter terimini kullanırlar. Çiçeklerde mor ya da

Detaylı

T.C. 8. SINIF I. DÖNEM. 27 KASIM 2014 Saat: 09.00

T.C. 8. SINIF I. DÖNEM. 27 KASIM 2014 Saat: 09.00 T.C. 8. SINIF I. DÖNEM 27 KSIM 2014 Saat: 09.00 1. Bir öğrenci, Kromozom sayısı aynı olan iki canlı, aynı türden olmayabilir. görüşünün doğru olduğunu göstermek istiyor. Bunun için aşağıdaki iki ifadeyi

Detaylı

OKYANUS KOLEJLERİ SINAV SORUSU TEOG SINAV SORUSU FEN VE TEKNOLOJİ FEN VE TEKNOLOJİ FEN VE TEKNOLOJİ

OKYANUS KOLEJLERİ SINAV SORUSU TEOG SINAV SORUSU FEN VE TEKNOLOJİ FEN VE TEKNOLOJİ FEN VE TEKNOLOJİ 1. Tabloda bazı canlı türlerinin vücut hücrelerindeki kromozom sayıları verilmiştir. Tür Kromozom sayısı (2n) Çekirge 24 1. Araştırma sorusu: Canlı türleri arasındaki farklılık kromozom sayılarına bağlı

Detaylı

www.benimdershanem.esy.es BİYOLOJİ DERS NOTLARI YGS-LGS HÜCRE

www.benimdershanem.esy.es BİYOLOJİ DERS NOTLARI YGS-LGS HÜCRE www.benimdershanem.esy.es Bilgi paylaştıkça çoğalır. BİYOLOJİ DERS NOTLARI YGS-LGS HÜCRE HÜCRE Hücre ya da göze, bir canlının yapısal ve işlevsel özellikler gösterebilen en küçük birimidir. Atomların molekülleri,

Detaylı

ÜREME SİSTEMİ FİZYOLOJİSİ DOÇ.DR.MİTAT KOZ

ÜREME SİSTEMİ FİZYOLOJİSİ DOÇ.DR.MİTAT KOZ ÜREME SİSTEMİ FİZYOLOJİSİ DOÇ.DR.MİTAT KOZ Kadın ve erkek üreme sistemi dölün üretilmesi amacı ile özelleşmiş özel organlardan oluşmaktadır. Bazı üreme organları cinsiyet hücrelerini üretir, diğerleri

Detaylı

aşağıda verilenlerin hangisi bulunmaz? A) Pinositoz cebi B) Ribozom C) Lökoplast D) Çekirdekçik E) Selüloz çeper

aşağıda verilenlerin hangisi bulunmaz? A) Pinositoz cebi B) Ribozom C) Lökoplast D) Çekirdekçik E) Selüloz çeper 1- I. Kloroplast II. Mitokondri III. Sentrozom IV. Çekirdek Yukarıda verilen hücre organellerinin hangilerinde DNA bulunur? V B) I ve II C) II ve III D) I, II ve III E) I, II, III ve IV 2-Çekirdeği çıkarılmış

Detaylı

B29 KASIM 2013 Saat: 09.00

B29 KASIM 2013 Saat: 09.00 T.C.. SINIF I. DÖNEM ORTAK SINAVI 29 KASIM 13 Saat: 9. 1. Şekilde verilen DNA modelinin 2. zinciri, 1. zincire karşılık gelecek şekilde nükleotitlerle tamamlanırsa, bu nükleotitlerdeki organik baz dizisi

Detaylı

Johann Mendel 1822 yılında, Orta Avrupa daki Heinzendorf köyünde, köylü bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi.

Johann Mendel 1822 yılında, Orta Avrupa daki Heinzendorf köyünde, köylü bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Johann Mendel 1822 yılında, Orta Avrupa daki Heinzendorf köyünde, köylü bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. 1843 Olomouc Felsefe Enstitüsü nden mezun oldu. 1843 de Gregor adını alarak Çek Cumhuriyetinin

Detaylı

HÜCRE BÖLÜNMESİ VE ÜREME. Eşeysiz Üreme

HÜCRE BÖLÜNMESİ VE ÜREME. Eşeysiz Üreme HÜCRE BÖLÜNMESİ VE ÜREME Eşeysiz Üreme EŞEYSIZ ÜREME Tek bir ata canlıdan döllenme olmaksızın kendine benzer yavru birey meydana gelmesine eşeysiz üreme denir. Eşeysiz üremenin temelinde mitoz bölünme

Detaylı

CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI

CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI Dünyamızda o kadar çok canlı türü var ki bu canlıları tek tek incelemek olanaksızdır. Bu yüzden bilim insanları canlıları benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırmışlardır.

Detaylı

DNA ve GENETİK KOD ve GENETİK KAVRAMLAR. Hazırlayan: Arif Özgür ÜLGER

DNA ve GENETİK KOD ve GENETİK KAVRAMLAR. Hazırlayan: Arif Özgür ÜLGER DNA ve GENETİK KOD ve GENETİK KAVRAMLAR Hazırlayan: Arif Özgür ÜLGER Kromozomların içerisinde DNA lar yer alır. DNA nın bölümleri ise, genleri oluşturur. DNA Nedir? Deoksribo nükleik asittir. Hücrenin

Detaylı

EMBRİYOLOJİ VE GENETİK DERSİNE GİRİŞ ARŞ. GÖR. KEVSER İLÇİOĞLU

EMBRİYOLOJİ VE GENETİK DERSİNE GİRİŞ ARŞ. GÖR. KEVSER İLÇİOĞLU EMBRİYOLOJİ VE GENETİK 1 DERSİNE GİRİŞ ARŞ. GÖR. KEVSER İLÇİOĞLU 2/16 EMBRİYOLOJİ NEDİR? Embriyoloji; zigottan, hücreler, dokular, organlar ile tüm vücudun oluşmasına kadar geçen ve doğuma kadar devam

Detaylı

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER Denetleyici ve Düzenleyici Sistemler Vücudumuzda aynı anda birçok karmaşık olayın birbirleriyle uyumlu bir şekilde gerçekleşmesi denetleyici ve düzenleyici sistemler tarafından sağlanır. Denetleyici ve

Detaylı

KAN GRUPLARI ALYUVARLARINDA;

KAN GRUPLARI ALYUVARLARINDA; KAN GRUPLARI BÜTÜN İNSANLARDA KANIN YAPISI VE GÖ- REVLERİ AYNIDIR. İNSAN ALYUVARINDA VE KAN PLAZMASINDA BAZI PROTEİNLERİN BU LUNUP BULUNMAMASINA GÖRE BİRBİRLE- RİNDEN FARKLILIK GÖSTERİR. BU FARKLI- LIK

Detaylı

8. Mitoz Bölünme ve Eşeysiz Üreme

8. Mitoz Bölünme ve Eşeysiz Üreme F 8. itoz Bölünme ve Eşeysiz Üreme SINIF 1. Bir hayvan hücresinde hücre bölünmesi sırasında, 1. Sitoplazmanın boğumlanması 2. romozomların hücrenin ekvator düzlemine dizilmesi 3. alıtım maddesinin kopyasının

Detaylı

ENDOKRİN SİSTEM. Selin Hoca

ENDOKRİN SİSTEM. Selin Hoca ENDOKRİN SİSTEM Selin Hoca HORMON NEDİR? Endokrin sistemi oluşturan iç salgı bezlerinin (endokrin bez) salgıladığı özel sinyal taşıyan salgılardır. Organik maddelerdir. Hormonların etki ettikleri doku

Detaylı