Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1

2

3 Farklý sektörlerdeki maðazalarýn (Konfeksiyon, kitap/cd/kaset, ayakkabý/çanta, ev tekstili, market, fast-food/restaurant, optik/saat, beyaz eþya, mobilya vb.) kendine özgü çalýþma sistemlerine tam olarak uyum saðlar. SentezPOSitive, toptan/perakende satýþ yapan maðaza ve zincir maðazalarýn biliþim teknolojilerinden faydalanarak doðru bilgiye doðru zamanda ulaþmalarýný ve bu bilgiler doðrultusunda en kaliteli hizmetin verilmesini hedefleyen bir çözümdür. Günümüz perakende sektöründeki rekabete ayak uydurabilmek için, iþletmelerin kendilerini sürekli olarak yenilemesi gerekmektedir. Doðru zamanda, doðru deðiþimleri gerçekleþtirmek, bilgiye doðru ve hýzlý ulaþmak ile saðlanabilir. Satýþlarýn dönemlere göre gösterdiði deðiþkenliði yakalayarak gerekli kararlarý zamanýnda alabilmek, ancak doðru zamanda, doðru bilgiden alýnacak istatistikler ile saðlanabilir. Rekabet koþullarý, iþletmelerin müþterilerini doðru tanýmalarýný, onlarýn hangi ürünleri tercih ettiklerini, satýþlarýn hangi dönemlerde artýþ gösterdiðini izleyip, hedef kitleye uygun deðiþimleri gerçekleþtirmelerini gerektirmektedir. SentezPOSitive, Satýþ Yönetimi ve Finansman Yönetimi olmak üzere iki ana baþlýktan oluþmaktadýr. Satýþ Yönetimi ile, maðazalarýnýzdaki satýþ, sipariþ, sevkiyat ve diðer tüm hareketleri takip edebilirsiniz. Bu bilgiler doðrultusunda maðazalardaki ürünlerinizi renkbeden bazýnda takip ederek, ürünlere ait detaylý istatistiki bilgileri alabilirsiniz. Böylece ürün ihtiyaçlarýnýzý üretime veya tedarikçilerinize sipariþ vererek, maðzalarýnýzda yok satýlmasýnýn önüne geçebilirsiniz. Ürünlerinizde barkod kullanarak en hýzlý ve doðru bir þekilde satýþlarýnýzý yapabilirsiniz. Toptan veya taþýnmasý güç olan ürünlerinizin satýþlarýný PocketPC uygulamalarýmýz ile kolayca yapabilirsiniz. Müþterilerinize ait tüm bilgileri detaylý olarak takip ederken, kutlama veya kampanya mesajlarýnýzý ve SMS olarak gönderebilirsiniz. SentezPOSitive in Satýþ Yönetimi, Zincir Maðaza, Satýþ Noktasý, Kredili Satýþ, Kasa, CRM, Toptan Satýþ, Müþteri Sipariþi, Satýn Alma Sipariþi, Stok ve Fatura modüllerinden oluþmaktadýr. SentezPOSitive in Finansman Yönetimi, Muhasebe, Finans, Cari Hesaplar, Çek/Senet, Banka, Üretim, Demirbaþ ve Personel modüllerinden oluþmaktadýr. Mamul Depo Üretim Tedarikçi Sevkiyat Sipariþ Ýþ emri Sevkiyat Sipariþ Sevkiyat Sipariþ Sorgulama MERKEZ Sipariþ Sorgulama Mobil Satýþ SMS, Müþteri Baðýmlýlýðý Maðazalar arasý transfer Perakende Maðaza Toptan Maðaza

4 SATIÞ YÖNETÝMÝ Zincir Maðaza Yönetimi Merkez ve maðazalar arasý çift yönlü bilgi akýþý sayesinde, maðazalarda oluþan günlük satýþ bilgileri, kasa hareketleri gibi bilgilerin merkezde toplanmasýný saðlayabilirsiniz. Stok kartý, fiyat, barkod, sevkiyat bilgilerini satýþ noktalarýna elektronik ortamda güvenli bir þekilde aktarabilirsiniz. Maðazalar arasý transfer ve maðaza bazýnda satýn alma iþlemlerini yapabilirsiniz. Toplamýþ olduðunuz veri üzerinde dilediðiniz analizleri yapabilirsiniz. Satýþ Noktasý Yönetimi Satýþlarýnýzý peþin veya kredili/taksitli yapabilirsiniz. Reyon bazýnda stok ve satýþ takibi yapabilir, istatistiki raporlar alabilirsiniz. Merkezde, maðazalarýn konsolidasyonunu saðlayarak, genel stok durumlarýný, satýþ ve envanter bilgilerini takip edebilirsiniz. Farklý kredi kartlarýyla yapýlan alýþveriþlerde, kesilecek komisyon oranlarýný belirleyip, alacaðýnýz net tutarlarýn takibini detaylý olarak gün ve ay bazýnda yapabilirsiniz. ÖRNEK A.Þ. 28 Nisan 2007 CUMARTESÝ 10:16:42 Maðaza Bazýnda Ödeme Daðýlým Raporu Sayfa: 1 Dönem: Nakit (Ýstenilen döviz cinsinde veya TL), kredi kartý (Master, Visa vb.) hediye çeki ve alacaklý fiþi gibi ödeme þekillerini kullanabilirsiniz. Ödeme Tipi 01-LALELÝ 02-OSMANBEY 03-BAKIRKÖY Komisyon Toplam Nakit Alacak Fiþi Yapý Kredi VISA , Garanti VISA , Axess Ýdeal Card , Bonus Card World Card Finans Card , , Toplam 2, , , , Maðaza bazýnda satýþ analizleri yaparak, günlük, haftalýk, aylýk ve yýllýk performanslarýný deðerlendirebilir, geçmiþ dönemlerle karþýlaþtýrma yapabilirsiniz. Fiyat, indirim, promosyon iþlemlerini merkezde yaparak tüm maðazalara entegre edebilirsiniz. Kasa bazýnda giriþ-çýkýþ iþlemlerini takip edebilir, kasa hareketlerinin merkeze aktarýmýný gerçekleþtirebilirsiniz. Kasa devir iþlemlerini gerçekleþtirebilirsiniz. Maðazalarda gerçekleþtirilen bütün iþlemlerin muhasebe entegrasyonunu yapabilirsiniz. Bu yöntemle merkezde bilgi giriþinden kaynaklanabilecek hatalarý önler, zaman ve iþgücü verimliliðini arttýrmýþ olursunuz. Satýþta para üstü iþlemlerini istenilen þekilde ayarlayabilirsiniz. Sezon bazýnda satýþ takibi yapabilir, istatistiki raporlar alabilirsiniz. Plasiyer bazýnda satýþ ve prim takibi yapabilir, prim kota ve oranlarýný satýþ/tahsilat bazýnda belirleyebilirsiniz. Prim kota ve oranlarýný, farklý tarih aralýklarý için, ürün ve ürün gruplarýna göre tanýmlayabilirsiniz.

5 Promosyon takibi yapabilirsiniz. Reyon, ürün, tarih ve saat bazýnda indirim yapabilirsiniz. Satýþlarýnýzý renk/beden tablosu bazýnda yapabilir ve detaylý raporlar alabilirsiniz. Satýþlarýnýzý barkodlu yapabilir ve miktarlý (aðýrlýk, adet) barkod kullanabilirsiniz. ÖRNEK AÞ. 09 Temmuz 2007 Pazartesi 17:02: Tarihli Satýþ Analizi Sayfa: 1 Adet Tutarý K.% Müþteri Ürün Toplam Tutar Maliyeti Kar 08PM0001-PERAKENDE ECA004-Erkek 1 38, ,95 Ceket Abiye Çift Yýrtm EKK004-Erkek Kravat 1 20, ,00 BEA003-Bayan Etek Abiye Keten 1 50, ,00 BBA006-Bayan Bluz Japone Kol 1 25, ,00 BCA001-Bayan Ceket Abiye 1 30, ,00 08PM0003-SEVGI AKMAN BCA004-Bayan Ceket Çift Yýrtmaç 1 25, ,00 BPA005-Bayan Pantalon Pamuklu 1 32, ,00 EKK004-Erkek Kravat 5 100, ,00 08PM0002-CANAN AY ECA002-Erkek Ceket Kaþe 1 44, ,00 ETS004-Erkek T-Shirt Spor 1 28, ,00 EGA002-Erkek Gömlek Klasik Yaka 4 60, ,00 08PM0001-PERAKENDE EPA004-Erkek Pantalon Kaþe 4 100, ,00 EKK005-Erkek Kravat 2 40, ,00 BCA006-Bayan Ceket Modern 1 35, ,00 08PM0001-PERAKENDE BCS002-Bayan Ceket Fermuarlý 1 175, ,00 08PM0001-PERAKENDE BBA007-Bayan Bluz V Yakalý 1 126, ,00 08PM0001-PERAKENDE ECA003-Erkek Ceket Abiye Tek Yýrtma 1 129, ,00 08PM0001-PERAKENDE ECA004-Erkek Ceket Abiye Çift Yýrtm 1 159, ,00 Toplam 627, ,95 Müþteri bazýnda fiyat ve iskonto tanýmlayabilirsiniz. Satýþlarýnýzda ürün seri no.larýný kullanabilir ve buna göre dataylý raporlar alabilirsiniz. Ýade ve deðiþim iþlemlerini yapabilirsiniz. Satýþ anýnda müþteriye ait alýþveriþ istatistiklerini ve müþterinin resmini görebilirsiniz. Müþterinizin sipariþlerini ve teslimatýný takip edebilir, sipariþ sýrasýnda ön ödeme alabilirsiniz. Dokunmatik ekran kullanabilirsiniz. Ürün fiyatlarýný dövizli tanýmlayýp, dövizli satýþ yapabilirsiniz. Satýþ iþlemi sýrasýnda fatura oluþturup fatura formu basabilirsiniz. Kredili Satýþ Ýþlemleri Satýþ anýnda otomatik taksitlendirme yapabilirsiniz. Kredili satýþ iþlemlerini tüm detaylarý ile takip ederek satýþ sonrasýnda oluþan müþteri taksit ve ödeme iþlemlerini hýzlý ve pratik bir þekilde gerçekleþtirebilirsiniz. Satýþ bazýnda vadeye uyan taksitleri birleþtirebilir veya müþterinin bakiyesi bazýnda taksitlendirme yapabilirsiniz. Müþterinizin sipariþlerini taksitlendirebilir ve teslimatýný takip edebilirsiniz. Esnek taksitlendirme özelliði sayesinde, ayný satýþýn ödemelerini çek, senet ve nakit olarak alabilirsiniz. Taksitlendirme yapýldýðý anda isteðinize göre tanýmlayabileceðiniz sözleþme formu, hesap ekstresi, senet formu dökümleri alabilirsiniz. ÖRNEK T Ý C A R E T Ödemesi geciken taksitleri deðiþik renklerde takip edebilir, gecikme faizlerini hesaplatabilirsiniz. Avukatlýk ve icralýk iþlemlerini takip edebilirsiniz. Satýþ/Stok raporlarý, sipariþ raporlarý, taksit raporlarý, müþteri bazýnda bakiye ve taksit durum raporu gibi raporlarý alabilirsiniz. Kasa Ýþlemleri TAKSÝT SÖZLEÞME FORMU Cari Hesap Kodu/Adý: 08PM0004 HASAN YILMAZ Fiþ No : 12 Tarihi : Taksit Borç Tutarý : Peþinat : Taksit Vadesi Taksit Tutarý Kalan Ödeme : Yeni Borç : Taksit Toplamý : Eski Taksitler : Risk Limiti : 0.00 Kalan Kredi : Yanlýz, Otuz Yedi YTL Elli YKR dir. ÖRNEK AÞ. 23 Temmuz 2007 Pazartesi 17:20:05 Cari Hesap Ekstresi Sayfa: 1 Cari Hesap:08PM0003 SEVGI AKMAN Tarih Fiþ Tipi Vade FiþNo A ç ý k l a m a Borç Alacak B a k i y e BT Nakit Öde 0 75, ,00 BB Çek Giriþ Çek Giriþ Bordrosu: ,00 25,00 AB SIRA NO VADESÝ BANKASI ÇEK NO BORÇLU ÖDEME YERÝ TUTAR SEVGI AKMAN ÝSTANBUL/BEÞÝKTAÞ 20, SEVGI AKMAN ÝSTANBUL/BEÞÝKTAÞ 20, SEVGI AKMAN ÝSTANBUL/BEÞÝKTAÞ 20, SEVGI AKMAN ÝSTANBUL/BEÞÝKTAÞ 20, SEVGI AKMAN ÝSTANBUL/BEÞÝKTAÞ 20, Kredi Fiþ 2 2 No.lu POS taksitlendirm157,0057,00 75,00 BB TOPLAM 232,00 157,00 75,00 BB Bir veya birden fazla kasiyer tanýmlayabilir ve kasiyer (shift) bazýnda kasa raporlarýný (X Raporu) alabilirsiniz. Günlük kasa raporunu (Z Raporu) detaylý veya özet olarak alabilirsiniz.

6 Kasa açýlýþ ve kapanýþ raporunu isteðe göre ödeme þekli, döviz, masraf ve satýþ daðýlýmýnda alabilirsiniz. Merkez, banka ve masraf (gider, avans vb.) iþlemlerini yapabilirsiniz. Kasalar arasý para hareketlerini takip edebilirsiniz. Kasiyer tarafýndan gerçekleþtirilen satýþ iade ve iptal iþlemleri, gün sonu raporlarý ile detaylý olarak takip edilebilir. CRM (Müþteri Ýliþkileri Yönetimi) Müþterilerinize ait tüm bilgileri detaylý olarak takip edebilirsiniz. Müþterilerinizin özel günlerini (Doðum günü, evlilik yýldönümü v.b.) takip edebilir, kutlama mesajlarýnýzý e- mail veya SMS ile otomatik olarak gönderebilirsiniz. Müþterilere ait þikayet ve talepleri takip edebilirsiniz. Kefil bilgileri ve ödeme istatistiklerini alabilirsiniz. Toptan Satýþ Yönetimi Farklý þekilde çalýþan müþterilerinizi gruplandýrarak özel fiyatlar uygulayabilirsiniz. Müþterilerinizi gruplandýrarak her türlü detayýný takip edebilirsiniz.. Merkez veya maðazalar için sipariþler alabilirsiniz. Sipariþlerinizi birden fazla sevkiyat ile teslim edebilirsiniz. Sipariþlerinizi otomatik olarak faturalaþtýrabilirsiniz. Sipariþ, sevkiyat ve faturalama iþlemlerini koli bazýnda yapabilirsiniz. Sevkiyat ve faturalama iþlemlerinin cari hesap ve muhasebe entegrasyonlarýný yapabilirsiniz. Konsinye satýþ yapabilir ve renk/beden bazýnda takip edebilirsiniz. Satýþlarýnýzda, ürün teslimatý, iade ve sayým gibi bütün stok hareketlerinizde mobil cihazlar kullanarak, iþlemlerinizin hýzlý ve hatasýz yapýlmasýný saðlayabilirsiniz. Müþteri Sipariþ Yönetimi Müþteri sipariþlerinizi istenen döviz cinsi ve TL bazýnda yapabilir, bu bazda detaylý ve kümülatif raporlar alabilirsiniz. Müþterilerinizin meslek, öðrenim durumu, taraftarý olduðu futbol takýmý gibi özelliklerini takip edebilir ve böylelikle müþteri segmentasyonu yapabilir ve ürün çeþitliliðinizi buna göre düzenleyebilirsiniz. ÖRNEK AÞ. 28 Mayýs 2007 Pazartesi 17:26:11 Müþteri Alýþveriþ Durum Listesi Sayfa: 1 Müþteri Kodu Müþteri Adý Ýlk Geliþ Son Geliþ Alýþveriþ Alýnan Ürün Alýþveriþ Tutarý 08PM0002 CANAN AY ,00 08PM0003 SEVGI AKMAN ,00 08PM0004 HASAN YILMAZ ,00 08PM0005 DEMET AKÇAN ,00 08PM0006 CANSU AKÇAN ,20 08PM0007 SEVAL KAN ,40 08PM0008 MURAT YAZICI ,55 08PM0009 CEM YAÐIZ ,00 08PM0010 HASAN TAN ,00 08PM0011 BARIÞ SEVEN ,40 08PM0012 NÝHAL AK ,55 08PM0013 HAKAN BEYAZ ,00 08PM0014 YASEMÝN EREN ,00 Toplam: ,10 Alýþveriþ istatistikleri alarak müþterilerinizin tercihlerini belirleyebilirsiniz. VIP, kara liste gibi müþterilerin takibini yapabilirsiniz. Müþteri sipariþleriniz için termin belirleyebilir, termin bazýnda açýk/kapalý sipariþlerin detaylý ve kümülatif raporlarýný alabilirsiniz. Sipariþ fiþlerine istediðiniz bazda detay bilgi giriþleri yapabilir, nümerik ve alfa nümerik özel kodlar tanýmlayarak tüm detaylý ve kümülatif raporlarý alabilirsiniz.

7 Müþterilerden gelen ürün sipariþlerini rezerve edebilir, sipariþ giriþlerinde serbest stok durumuna göre sipariþ giriþi yapabilirsiniz. Müþteri sipariþleriniz ile satýn alma sipariþlerinizi karþýlaþtýrabilir, stok durumuna göre ihtiyaç belirleyebilirsiniz. Müþteri sipariþleri ile stok durumunu karþýlaþtýrabilir, sipariþe göre stok durum analizi yapabilirsiniz. Satýn Alma Sipariþ Yönetimi Satýn alma sipariþlerinizi, (sipariþ talep ve sipariþ onay) iki aþamalý olarak takip edebilir, istenen döviz cinsi ve TL bazýnda verebilirsiniz. Talepler doðrultusunda verilen satýnalma sipariþleri otomatik olarak irsaliye ve faturaya dönüþtürülebilir. Satýnalma sipariþlerinize istediðiniz bazda detay bilgi giriþleri yapabilir, nümerik ve alfa nümerik özel kodlar tanýmlayarak tüm detaylý ve kümülatif raporlarý alabilirsiniz. Kritik stok miktarý altýna düþen stoklarýnýzý takip edebilir ve bu stoklarýn sipariþlerini olarak verebilirsiniz. Ürün ve tedarikçi bazýnda satýn alma sipariþlerinizin istatistik ve grafiklerini alabilirsiniz. ÖRNEK AÞ. 24 Mart 2007 Cumartesi 15:40:49 Açýk Sipariþ Raporu (Cari Hesap) Sayfa: 1 Cari Hesap :A-AKIN AKIN DÜGME AKSESUAR STOK KOD STOK ADI SÝPARÝÞ MÝK GELEN BAKÝYE BRM. ADGPL18 18 BOY POLYESTER DÜÐME Adet ADGPL36 36 BOY POLYESTER DÜÐME Adet ADGCK15 15 BOY ÇAKMA DÜÐME Adet ADGSD BOY SEDEF DÜÐME Adet ADGTH22 22 BOY TAHTA DÜÐME Adet TOPLAM Satýnalma sipariþlerinizi otomatik olarak aracýlýðý ile tedarikçilere gönderebilirsiniz. Satýnalma sipariþleriniz için termin belirleyebilir, termin bazýnda açýk/kapalý sipariþlerinizin detaylý ve kümülatif raporlarýný alabilirsiniz. Satýnalma formlarýnýzý istediðiniz þekilde hazýrlayabilirsiniz. Birimler, ürün bazýnda tedarikçilere ait iskonto, termin ve fiyat kriterlerine göre satýn alma taleplerini oluþturabilir. Tedarikçilerinizin verdikleri ve müþterilerinize verdiðiniz teklifleri TL veya dövizli takip edebilirsiniz. Satýn alma talepleri, departman, stok, tedarikçi, termin tarihi, isteme tarihi, v.b. gibi kriterlere göre takip edilebilir, farklý birimlerden ayný ürün ve/veya ürün grubu bazýnda satýnalma talepleri için tek bir satýnalma sipariþi verilebilir. Oluþan satýn alma talepleri, satýnalma yöneticisi tarafýndan sipariþteki koþullar ve birimin tedarik ihtiyacýna göre deðerlendirilerek onaylanýr. Onaylanan talepler otomatik olarak satýnalma sipariþine dönüþtürülebilir, onay sýrasýnda sipariþ koþullarý istenirse satýn alma yöneticisi tarafýndan deðiþtirilebilir. Tekliflerin tarihçelerini tutarak teklif analizleri yapabilir, analiz ekraný üzerinden tüm tekliflerinize ulaþýp sipariþ, irsaliye ve fatura oluþturulabilirsiniz.

8 Stok Yönetimi Ürün gruplarýný (Sezon, marka, model v.b.) tanýmlayabilir ve gruplar bazýnda istatistikler alabilirsiniz. Stoklara iliþkin tüm giriþ/çýkýþ irsaliyelerini düzenleyebilir, ambarlar arasý stok transferi ve sayým iþlemlerini yapabilirsiniz. Stoklarýnýzý renk/beden bazýnda takip edebilirsiniz. Sipariþ, stok ve fatura fiþi üzerinden otomatik barkod etiketleri basabilirsiniz. Ürünlerinize model, renk, beden ve sezon bazýnda barkod tanýmlayabilirsiniz. Lot (Koli) barkodu oluþturabilir, stok iþlemlerinizi lot barkodu ile hýzlý bir þekilde yapabilirsiniz. Hareket gören veya hareketsiz tüm stoklarýn kodlarýný deðiþtirebilir, kart bilgilerini þirketten-þirkete veya ayný þirket içinde kopyalayabilirsiniz. Çoklu depo takibi yapabilirsiniz. ÖRNEK AÞ. 22 Mayýs 2007 Salý 11:54:20 Ambar Raporu Sayfa: 1 KODU A D I 01 OSMANBEY MAÐAZA 02 LALELÝ MAÐAZA 03 BAKIRKÖY MAÐAZA TOPLAM BBA001 Bayan Bluz Askýlý BBA002 Bayan Bluz Bisiklet Yaka BBA003 Bayan Bluz Body BBA004 Bayan Bluz BBA005 Bayan Bluz Spor BBA006 Bayan Bluz Japone Kol BBA007 Bayan Bluz V Yakalý TOPLAM , ,690 1, Depo, maðaza ve reyon bazýnda stok takibi yapabilirsiniz. Otomatik satýþ fiyatý oluþturabilirsiniz. Stok sevkiyat planlamanýzý depo ve renk-beden bazýnda yapabilirsiniz. Verilen sipariþler doðrultusunda stok giriþ-çýkýþ irsaliyelerini otomatik olarak hazýrlayabilirsiniz. Bütün giriþ-çýkýþ iþlemlerinde mobil cihazlar kullanabilirsiniz. Stoklarýnýzýn maðazalara göre satýþ durumlarýný ve satýþ maliyetlerini tek raporda takip edebilirsiniz. ÖRNEK AÞ. 30 Mayýs 2007 Çarþamba 11:17:57 Sayfa: 1 Satýþ Raporu STOK KODU STOK ADI Birim Satýþ Miktarý Satýþ Tutarý Satýþ Maliyeti Kar/Zarar Kar% BBA001 Bayan Bluz Adet 2, , , , Askýlý 01 OSMANBEY MAÐAZA , , , LALELÝ MAÐAZA , , , BAKIRKÖY MAÐAZA , , , BBA002 Bayan Bluz Bisiklet Yaka Adet 1, , , , OSMANBEY MAÐAZA , , , LALELÝ MAÐAZA , , , BAKIRKÖY MAÐAZA , , , BBA003 Bayan Bluz Body Adet 1, , , , OSMANBEY MAÐAZA , , , LALELÝ MAÐAZA , , , BAKIRKÖY MAÐAZA , , , BBA004 Bayan Bluz Adet , , , OSMANBEY MAÐAZA , , LALELÝ MAÐAZA , , BAKIRKÖY MAÐAZA , , BBA005 Bayan Bluz Spor Adet 1, , , OSMANBEY MAÐAZA , , LALELÝ MAÐAZA , , BAKIRKÖY MAÐAZA , , Otomatik sayým iþlemi sayesinde, sayým öncesi ve sonrasý stok durumlarýnýn karþýlaþtýrmasýný yapabilir, stok kayýplarýnýzý takip edebilirsiniz. SentezPocketSHOP sayesinde sayým iþlemlerini hýzlý ve kolay gerçekleþtirebilirsiniz. TOPLAM 6, , , , , , , , OSMANBEY MAÐAZA-BAYAN 02 LALELÝ MAÐAZA -BAYAN 2, , , , BAKIRKÖY MAÐAZA -BAYAN 1, , , , Stok maliyetlerini, Giriþ-OBF, Eldeki-OBF, LIFO, FIFO maliyet türlerine göre yapabilir, istenen maliyet türü bazýnda raporlar alabilirsiniz. Tüm ambarlardaki stok durumlarýný tek bir rapor üzerinden takip edebilirsiniz. Stoklar için üç deðiþik birim tanýmlayabilir ve her birim için stok takibi yapabilirsiniz. Paket ve koli içi stok miktarlarýný renk-beden bazýnda takip edebilirsiniz. Konsinye stoklarý ve satýþlarýnýzý müþteri ve depo bazýnda takip edebilirsiniz. Her ürün için seri numarasý üreterek, ürünün tüm hareketlerini izleyebilirsiniz. Ürünlerinizin seri durumlarýna göre (parça, metre, renk vb.) alýþ/satýþ, sipariþ ve stoklarýnýzý takip edebilirsiniz. Seri kartlarýna ürün için özel kod (telefon no, barkod no, son kullanma tarihi gibi) tanýmlayabilir ve stoklarýnýzý takip edebilirsiniz.

9 Fatura Tüm alýþ ve satýþ faturalarýnýzýn TL ve istenen döviz cinsi bazýnda giriþlerini yapabilirsiniz. Faturalarýnýza otomatik olarak belge numarasý verebilir, belge numarasý kontrolü sayesinde mükerrer kayýt giriþlerini engelleyebilirsiniz. giriþlerinde stok kalemleri için farklý iskontolar tanýmlayabilirsiniz. Alýnan ve verilen fason fatura giriþlerini yapabilir, KDV tevkifat raporlarý alabilirsiniz. ÖRNEK A.Þ. 15 Mayýs 2007 Salý 14:02:42 Fatura Tevkifat K.D.V Listesi Sayfa: 1 VERGÝ DAÝRESÝ : BEÞÝKTAÞ SÝCÝL NO : DÖNEMÝ : FÝRMA ADI/ÜNVANI VERGÝ DAÝRESÝ VERGÝ NO TARÝHÝ FATURA NO KDV MATRAHI K.D.V. TOPLAM TUTAR TEVKÝF K.D.V. MEY TEKSTÝL BOYA MECÝDÝYEKÖY ,76 FÝRMA TOPLAMI2, , KARTEKS TEKSTÝL BEÞÝKTAÞ , FÝRMA TOPLAMI1, , HANA BASKI KADIKÖY FÝRMA TOPLAMI 2, , , , , TOPLAM:19 fatura LÝSTELERDE YER ALAN BÝLGÝLERÝN DOÐRULUÐUNU TAHHÜT VE HERHANGÝ BÝR YANLIÞLIK OLDUÐUNUN TESBÝTÝ HALÝNDE UYGULANACAK MÜEYYÝDELERÝ KABUL EDERÝM. Ýþlenen irsaliyeler doðrultusunda, otomatik olarak fatura oluþturabilir, tek fatura üzerinde birden fazla irsaliyeyi faturalaþtýrabilirsiniz. Faturalaþtýrýlmýþ irsaliyelerin ve faturalaþma süresini geçen irsaliyelerin takibini yapabilirsiniz. ÖRNEK A.Þ. 30 Mayýs 2007 Çarþamba 12:03:43 Sayfa: 1 Faturalaþtýrýlmamýþ Ýrsaliyeler Listesi Cari hesap, stok bazýnda ve/veya genel bazda alýþ/satýþ tablo ve istatistikleri alabilirsiniz. Giriþi yapýlan faturalar doðrultusunda KDV Ýcmal Raporu ve KDV Listeleri alabilirsiniz. Fatura fiþi içerisinde cari hesap ve stok kartý ekstresi alabilir, cari hesap ve muhasebe entegrasyon bilgilerini takip edebilirsiniz. 01-Mal Alým Ýrsaliyesi Fiþ No Tarihi Cari Hesap Kod ve Adý Belge No FaturaNo DeMasraf Ýskonto K.D.V. Toplam Tutar ÖZGÜR TEKSTÝL , , ÖZGÜR TEKSTÝL , DÝCLE TEKSTÝL , , YAVUZ TEKSTÝL , YAMA TEKSTÝL , , SARI TEKSTÝL , , CEYHAN TEKSTÝL , YAMA TEKSTÝL , ÖZGÜR TEKSTÝL , , SARI TEKSTÝL , CEYHAN TEKSTÝL , , ÖZGÜR TEKSTÝL , Toplam: 12 fiþ , , , Satýnalma ve müþteri sipariþleri bazýnda otomatik olarak alýþ/satýþ faturalarýný düzenleyebilir, tek fatura üzerine birden fazla sipariþi aktarabilirsiniz. Faturalarýnýzýn muhasebe entegrasyonunu toplu ya da birebir olarak gerçekleþtirebilirsiniz. Diðer modüllere (cari hesap, muhasebe) entegre edilmeyen faturalarýnýzýn kontrolünü yapabilirsiniz. Faturalar için baþlýk ve satýr bazlý olmak üzere alfa nümerik ve nümerik özel kod tanýmlamalarý yapabilir, verilen özel kodlar bazýnda detaylý ve kümülatif raporlar alabilirsiniz. Açýk ve kapalý fatura giriþleri yapabilir, kapalý faturalar için farklý kasalar kullanabilirsiniz. Fatura ödeme vadelerini istenirse cari hesaba baðlý olarak ve/veya fatura bazýnda ayrý belirleyebilirsiniz. PocketSHOP Müþteri sipariþlerini online olarak alabilir, oluþturulan sipariþlerin sevkiyat planlamalarýný otomatik olarak yapabilir, yapýlan planlamalara uygun sevk edilecek ürünlerin depo çýkýþlarýný takip edebilirsiniz. Ürünlerin sevkiyat ve takibinde kullanmak için depolama sýrasýnda Paket ve Koli tanýmlarý oluþturabilirsiniz. Depo sayýmlarýnýzý barkod bazlý olarak yapabilir, sayým esnasýnda ürün etiketlerinin doðruluðunu kontrol edebilir, sayým sonuçlarýný anýnda raporlayabilirsiniz. Satýþlarýnýzý müþteri ile birlikte maðaza içinde yapabilir, fatura kesimi için kasada bekleme zamanýný azaltabilirsiniz. Faturalarýn toplam deðeri üzerinden tutar veya yüzde iskontosu ve fatura masraflarýný tanýmlayabilir, fatura

10 FÝNANSMAN YÖNETÝMÝ SentezPOSitive in Finansman Yönetimi sayesinde cari hesap takibi, çek/senet, banka, muhasebe gibi iþlemleri gerçekleþtirirken, entegre olmasý ile tüm ticari iþlemlerin muhasebeleþtirmesini saðlayabilirsiniz. Muhasebe Muhasebe hareketlerini TL ve dövizli olarak yapabilir, istenilen bazda rapor ve formlarý alabilirsiniz. Hesap planý kod yapýsýný hesap seviyeleri bazýnda düzenleyebilir, hesap seviyeleri bazýnda istenilen tüm raporlarý alabilirsiniz. Giriþi yapýlan kayýtlara göre Enflasyon Düzeltme Muhasebesi yapabilir, düzeltme öncesi ve düzeltme sonrasý raporlarýný alabilirsiniz. Rapor ve form üretici sayesinde, kullanýcý isteðine baðlý olarak sýnýrsýz sayýda rapor ve form hazýrlayabilirsiniz. Hýzlý bilgi giriþlerini saðlamak amacýyla fiþ açýklama tanýmlarý yapabilir, daha önce girilen fiþleri farklý bir tarih ve þirkete kopyalayabilirsiniz. Diðer modüllerden yapýlan entegrasyonlarda, muhasebe fiþine gelmesini istediðiniz entegrasyon açýklamalarýný tanýmlayabilirsiniz. Kayýt giriþlerinde, satýr kopyalama, sütun kopyalama, otomatik KDV ayýrma, fiþ bakiyesi eþitleme, hesap kapatma v.b. gibi fonksiyonlar sayesinde bilgi giriþlerini daha seri bir þekilde yapabilirsiniz. Bütçe Gelecek faaliyet dönemi için, iþletmenizin hedeflerine ve iþletme politikalarýna uygun olarak bütçe planlamanýzý yapabilir, hazýrlanan gelecek dönem faaliyetlerini ve sonuçlarýný parasal ve sayýsal olarak takip edebilirsiniz. Mizan, Genel Mizan, Hesap Ekstresi v.b. raporlarý TL ve istenen döviz cinsi bazýnda alabilir, kur farklarýný ve enflasyon düzeltme farklarýný izleyebilirsiniz. Faturalara ait KDV bilgilerini otomatik veya manuel girebilir, indirilecek KDV Listesi dökümlerini alabilirsiniz. Yansýtma tablosu tanýmlarý sayesinde, yansýtma iþlemlerini istenilen tarihler arasýnda yapabilir, dönem sonu kapanýþ iþlemlerini otomatik olarak gerçekleþtirebilirsiniz. Finans Ýstenilen tarih aralýðýnda Bilanço Tablosu, Gelir Tablosu, Nakit Akým Tablosu ve Kâr Daðýtým Tablosu gibi finansal tablolarý otomatik olarak hazýrlayabilirsiniz. Þirket bazýnda ayrý finansal tablolar hazýrlayabilir, master tablo üzerinden kopyalama yaparak istenilen yapýda yeni tablolar oluþturabilirsiniz. Ýstenilen tarih aralýðýnda TL ve istenen döviz cinsine göre konsolide mizan alabilir, þirketler arasý konsolidasyon saðlayabilirsiniz. Resmi defter dökümlerini almadan önce toplam sayfa sayýsý, borç/alacak eþitliði gibi istatistiki bilgiler alabilirsiniz.

11 Finansal tablolarýnýzý istenilen dil, döviz cinsi ve döviz kuru üzerinden alabilirsiniz. Finansal tablolarýnýzý TL ve istenen döviz cinsi bazýnda, önceki dönem ve cari dönem olarak alabilirsiniz. Enflasyon düzeltme iþlemleri ile finansal tablolarýnýzýn düzeltme öncesi ve düzeltme sonrasý þeklinde alabilir, düzeltme farklarýný tablolar üzerinde izleyebilirsiniz. Cari Hesaplar Tek kart üzerinde TL ve istenilen döviz cinsi bazýnda hareket giriþi yapýlabilir ve raporlarýný alabilirsiniz. Cari hesaplara risk limiti ve vade opsiyonu tanýmlayabilir, cari hesap risk raporu sayesinde cari hesaplarýnýzýn toplam riskini takip edebilirsiniz. Bakiye ve hareket raporlarýný istenilen tarih aralýðýnda, cari hesap bakiye türleri bazýnda alabilirsiniz. Tüm cari hesap kartlarýný þirketten þirkete ve ayný þirket içinde kopyalama yaparak bilgi giriþini hýzlandýrabilirsiniz. Çek/Senet Çek/Senet giriþlerini TL ve istenilen döviz cinsi ve kuru üzerinden yapabilirsiniz. Banka bazýnda kesilen çek/senetlerinizin raporlarýný, vadelerine göre detaylý olarak alabilirsiniz. Cari hesap kart ve fiþlerine özel kodlar tanýmlayabilir, bu bazda detaylý ve kümülatif raporlar alabilirsiniz. Fatura, çek/senet gibi hareketler doðrultusunda aylýk ve haftalýk yaþlandýrma, vade farký ekstresi, özet adat gibi raporlar alabilir, fatura bazýnda ödeme/tahsilat iþlemleri yapabilirsiniz. Cari hesaba ait döviz bakiye bilgilerini takip edebilirsiniz. Cari hesap hareketleri ve diðer modüllerden yapýlan entegrasyonlar sonucu cari hesap ekstresi, mutabakat mektubu, bakiye listesi gibi raporlarý istenen tarihler arasýnda TL ve döviz bazýnda alabilirsiniz. Tanýmladýðýnýz adres, telefon bilgileri doðrultusunda cari hesap adres listeleri ve etiket dökümü alabilirsiniz. On-line entegre çalýþma özelliði sayesinde giriþi yapýlan çek/senet hareketlerini cari hesap, muhasebe ve banka modüllerine entegre edebilirsiniz. Döviz ve TL bazýnda, müþteri ve kendi çek/senetlerinizin detaylý ve kümülatif rapor ve istatistiklerini alabilirsiniz. Bankalarýn çek formatýna göre kesilen çeklerinizin dökümlerini otomatik olarak alabilirsiniz. Çek/senet raporlarýnýzý isteðe baðlý olarak sadece çek veya sadece senet, hem çek hem senet olarak alýnan ve verilen bazýnda alabilirsiniz. Çek/senet tarihçelerini takip edebilir, çek/senet durumu bazýnda güncel ve geçmiþe dönük raporlar alabilirsiniz. Aylýk veya günlük bazda otomatik çek/senet üreterek bilgi giriþlerini daha seri hale getirebilirsiniz.

12 Ayný anda birden fazla çek/senet üzerinde durum deðiþikliði yapabilirsiniz. Cari hesap ve vade bazýnda çek/senetlerinizin rapor ve istatistiklerini alabilirsiniz. Banka Bankalar ile ilgili þube, hesap numarasý telefon v.b. gibi bilgileri tanýmlayabilir, tek kart üzerinden bankanýn TL ve istenen döviz cinsi bazýnda giriþlerini yapabilirsiniz. Reçete bazýnda üretim giderleri tanýmlayabilir, gider payýný tutar ve maliyet yüzdesine göre hesaplayabilirsiniz. Bankalar arasý EFT iþlemleri, gelen/gönderilen havale, nakit para çekme, nakit para yatýrma, banka kredileri, döviz bozdurma, repo dönüþümleri ve ihracat bedel karþýlýðý gibi banka iþlemlerini yapabilirsiniz. Üretim iþlemlerini reçete bazýnda veya istenilen tarih aralýðýnda toplu olarak yaptýrabilirsiniz. Hesap türlerine göre ayrý ve genel toplam olarak bakiye takibini yapabilir, ekstre ve bakiye raporlarýný alabilirsiniz. ÖRNEK A.Þ. 04 Mayýs 2007 Cuma 14:43:15 Sayfa: 1 BANKA BAKÝYE LÝSTESÝ [CHS-CARÝ HESAP] Banka Kodu Banka Adý B o r ç A l a c a k B a k i y e BT Döviz Borç Döviz Alacak Döviz Bakiye EUR-AK AKBANK Y.BOSNA ,12 810, ,46 BB 1.256,00 458,00 798,00 EUR-ASYA ASYA FÝNANS Þ.EVLER , , ,00 BB , , ,00 EUR-DENÝZ FORTÝS GÜNEÞLÝ , , ,30 BB , , ,00 EUR-FÝNANS FÝNANSBANK BAKIRKÖY , , ,90 BB , , ,00 EUR-GARANTÝ GARANTÝ BANKASI B.EVLER , , ,68 BB , , ,00 EUR-ÝÞ ÝÞBANK Þ.EVLER , , ,10 BB , , ,00 EUR-YAPI YAPIKREDÝ MERTER , , ,67 BB , , ,00 TL-AK AKBANK MERTER ,00 257,00 943,00 BB TL-ASYA ASYAFÝNANS Þ.EVLER , , ,00 BB TL-DENÝZ FORTÝS MERTER , , ,00 BB TL-FÝNANS FÝNANSBANK MERTER HESAP , , ,00 BB TL-GARANTI GARANTÝ BANKASI B.KÖY , , ,00 BB TL-ÝÞ ÝÞBANK Þ.EVLER , , ,00 BB TL-YAPI YAPIKREDÝ BAKIRKÖY , , ,00 BB USD-AK AKBANK BAKIRKÖY , ,05 618,45 BB 1.250,00 785,00 465,00 USD-ASYA ASYAFÝNANS MERTER , , ,36 BB , , ,00 USD-DENÝZ FORTÝS MERTER , , ,93 BB , , ,00 USD-FÝNANS FÝNANSBANK GÜNEÞLÝ , , ,90 BB , , ,00 USD-GARANTI GARANTÝ BANKASI Y.BOSNA , , ,07 BB , , ,00 USD-ÝÞ ÝÞBANK GÜNEÞLÝ , , ,00 BB , , ,00 USD-YAPI YAPIKREDÝ BANKASI B.KÖY , , ,55 BB , , , , , ,37 BB , , ,00 Bankalar ile ilgili kredi marj ve limitleri, verilebilecek senet ve kullanýlabilir kredi bilgileri tanýmlayabilirsiniz. Bankalar için yýllýk faiz oranlarý, senet ve çek karþýlýðý kredi oranlarý tanýmlayabilir, bu bazda takip yapabilirsiniz. Banka fiþ formlarýný istediðiniz yapýda hazýrlayabilir, banka teminatlarýný otomatik olarak verebilirsiniz. Vadesi gelmemiþ ödemelerinizi banka bazýnda takip edebilir, vadeye uygun finans yönetimi yapabilirsiniz. Üretim Mamul ve yarý mamul stoklar için istenilen maliyet türüne göre reçeteler oluþturabilirsiniz. Hammadde stoklar için alternatif hammadde, yarý mamul stoklar için alternatif yarý mamul tanýmlayabilirsiniz. Reçete bazýnda detaylý ve kümülatif maliyet raporlarý ve imalat tablolarý alabilirsiniz. Mamul üretiminde kullanýlan hammaddelerin sarfiyat ve maliyetlerini fatura bazýnda yapabilirsiniz. Mamul maliyetlerini istenilen maliyet yöntemine göre, ambar veya genel bazda hazýrlayabilirsiniz. Üretim-muhasebe entegrasyonunu on-line gerçekleþtirebilirsiniz. Üretim adetlerinize göre ya da müþteri sipariþleriniz doðrultusunda mamul üretiminizin gereken hammadde ve yarý mamul ihtiyaç planlamanýzý oluþturabilirsiniz. ÖRNEK A.Þ. 04 Mayýs 2007 Cuma 14:44:24 Sayfa: 1 Malzeme Ýhtiyaç Listesi (Detaylý) Ürün Açýklamasý : M-M5621 [DÜÐMELÝ SWEAT SHIRT] Üretim Miktarý : 1.250,00 Stok Kodu Stok Açýklama Birim Gerekli Miktar Depo Miktarý Satýn Alma Sip (-)Ýhtiyaç Birim Fiyatý Tutarý KSP301LC 30/1 LÝKRALI SÜPREM Adet 262,50 965,00 120,00 0 1,44 378,00 KRB201L 20/1 LÝKRALI RÝBANA Adet 375, , ,11 41,25 ILÝKRA LÝKRA Adet 187,50 100,00 125,00 0 1,25 234,38 IPE201 20/1 PENYE ÝPLÝK Adet 366,38 250,00 100,00 16,38 0,11 40,30 ADGCB16 16 BOY ÇUBUK DÜÐME Adet 2.625,00 975,00 120, ,00 0,21 551,25 AEBDNK NIKE BEDEN ETÝKETÝ Adet 1.312,50 250, ,50 0,22 288,75 AEFRNK NIKE FÝRMA ETÝKETÝ Adet 1.312, , ,37 485,63 AEYTRB REBOOK YIKAMA TALÝMATI Adet 1.312,50 154,00 300,00 858,50 0,42 551,25 % 100 C AKI6,5 6,5 CM LÝK KILÇIK Adet 1.312,50 900,00 250,00 162,50 0,13 170,63 AKL67*37*28 68*37*28 KOLÝ Adet 39,38 250, ,09 3,54 APS35*45D 35*45 DÖNÜÞÜMLÜ Adet 1.312,50 950, ,50 0,12 157,50 POÞET APSA60*40 60*40 ASORTÝ POÞETÝ Adet 853,12 500,00 450,00 0 0,11 93, ,07 Mamul maliyetlerini Giriþ-OBF, Eldeki-OBF, LIFO, FIFO maliyet türlerine göre yapabilir, bu bazda tüm maliyet raporlarýný alabilirsiniz. Üretimde kullanýlan hammadde alýþlarý doðrultusunda Yüklenilen KDV Listesini otomatik olarak alabilirsiniz.

13 Demirbaþ Her demirbaþ için kart açarak demirbaþ alýþ bilgileri, satýþ bilgileri, giriþ maliyeti bilgilerini tanýmlayabilirsiniz. Ek ödeme ve kesintilerinize özel formüller ekleyebilir, ödeme ve kesintilerinizi tahakkuk ve bordro iþlemlerine otomatik yansýtabilirsiniz. Departman bazýnda iþçi takibi yapabilir, kiþilerin sicil bilgilerini tutabilirsiniz. Ay sonu devri yapabilir, istenildiði takdirde ay sonu devrini geri alabilirsiniz. Ay içinde istediðiniz kadar ek zarf hazýrlayabilir, Ýcmal, SSK, Eksik Çalýþma raporlarýný alabilirsiniz. Aylýk ve dört aylýk sigorta bildirgesi formlarýný dökümlerini alabilir, Ek-1 ve Ek-2 giriþ çýkýþ bildirgelerinin dökümünü program tarafýndan hazýrlanan formlarla alabilirsiniz. Rapor ve form üretici sayesinde kullanýcý isteðe baðlý olarak sýnýrsýz rapor ve form dizayn edebilirsiniz. Demirbaþ alýþ kaydý, amortisman tahakkuku, demirbaþ gider giriþlerini ve satýþ iþlemlerini yapabilirsiniz. Demirbaþlar için grup ve bölüm tanýmlamasý yapabilir,grup ve bölüm bazýnda tüm demirbaþ raporlarýný alabilirsiniz. Enflasyon Düzeltme iþlemlerini yapabilir, düzeltme öncesi ve düzeltme sonrasý raporlarýný alabilirsiniz. Enflasyon Düzeltme sayesinde oluþan düzeltme farklarýný otomatik olarak muhasebe entegrasyonu yapabilirsiniz. Amortisman defteri, alýþ/satýþ raporlarý, gider listesi ve KDV bilgilerini detaylý ve kümülatif olarak demirbaþ grubu ve bölümü bazýnda alabilirsiniz. Personel Personel için sicil kartý açarak, özlük ve ücret bilgilerini tanýmlayabilir, sicilin resmini kart üzerinde izleyebilirsiniz. Ýsteðe baðlý olarak departman bazýnda toplu puantaj ve tahakkuk yapabilirsiniz. PDKS (Personel Devam Kontrol Sistemi) entegrasyonu sayesinde puantaj bilgilerini tekrar girmek zorunda kalmazsýnýz. SSK E-Bildirge iþlemini program içerisinden otomatik olarak gerçekleþtirebilirsiniz. Bankadan ödemelerin yapýlmasý için banka ödeme bilgileri hazýrlayýp, elektronik ortamda üretebilirsiniz. SSK bilgilerini elektronik ortamdan oluþturup iletebilirsiniz. Ýþçi ücret tahakkuklarýnýn mahsubunu otomatik olarak yapabilirsiniz. ANALÝZLER Kontrol Panel Borçlu veya alacaklý hesaplar, vadesi gelen çek/senetler, alýnan müþteri sipariþleri gibi hazýr tablolardan seçebilir ya da dilediðiniz herhangi bir sorgulama tanýmlayabilirsiniz. Ücret ödemelerini, aylýk, günlük ve saat bazýnda yapýlacak seçime göre brüt veya net olarak hesaplatabilirsiniz. SSK bilgilerini elektronik ortamdan oluþturup iletebilirsiniz. Tablolarýnýzý seçtiðiniz þirketler için ve belirli bir cari hesap veya stok koduna göre çalýþacak þekilde düzenleyebilir, panelinizi kullanýcý bazýnda tanýmlayabilirsiniz.

14 Analiz Küpleri ve Grafikler Cari Hesap, Sipariþ, Stok ve Fatura modüllerine ait bilgileri, istediðiniz alan ve kýsýtlamalara göre dilerseniz gruplayarak, dilerseniz istediðiniz alanlarda filitreleme yaparak çok boyutlu analizler yapabilirsiniz. Veri Analizi Veritabaný analizi ile dilediðiniz sorgularý hazýrlayýp her türlü veriyi deðiþik þekillerde raporlayabilirsiniz. Oluþturduðunuz raporlarý istediðiniz alanlara göre gruplayabilir, alt gruplar tanýmlayabilirsiniz. Raporlarda bilgilerin nerelerde çýkmasý gerektiðini, rengini vb. tanýmlayabileceðiniz gibi, mizanpajýný da istediðiniz þekilde ayarlayabilirsiniz. Yatay ve düþey eksende çýkmasýný istediðiniz alanlarý kendiniz belirleyebilir, oluþturduðunuz küpün grafiðini alabilirsiniz. Oluþturduðunuz raporlarý, dilediðiniz filtrelemeleri yaparak, grafik olarak alabilirsiniz. Tüm raporlarý MS Excel, MS Word formatýnda saklayabilirsiniz. Yapmýþ olduðunuz analiz sonucunu yazýcýdan döktürebileceðiniz gibi, isterseniz MS Excel, Text ya da HTML formatýnda saklayabilirsiniz. Hatýrlatýcý Önemli gördüðünüz konu veya konularý (Ýþyerinde yapacaðýnýz önemli bir iþ, bir toplantý zamaný, eþinizin doðumgünü vs), hatýrlatýcý ekranýnda tanýmlayarak programýn dileðiniz gibi size hatýrlatmasýný saðlayabilirsiniz. Günlük, haftalýk, aylýk, yýllýk dönemlerde hatýrlatmasýný ayarlayabileceðiniz gibi programýn açýlýþ ve kapanýþlarýnda veya bir kereye mahsus olmak kaydý ile hatýrlatmasýný saðlayabilirsiniz. Uyarý Sistemi Uyarý Sistemi sayesinde, Cari Hesap, Çek-Senet, Sipariþ, Stok ve Fatura modülleri için þirket veya kullanýcý bazýnda, izleme, Kayýt ve Deðiþiklik iþlemlerinde uyarý mekanizmasý geliþtirebilirsiniz. Dilerseniz uyarýnýn yapýlmasýný istediðiniz modül(ler)de filitreleme yapabilirsiniz. Raporlarýnýzý XML dosyasý olarak veya HTML formatýnda mail olarak gönderebilirsiniz. Dilerseniz oluþturduðunuz raporun sadece belirlediðiniz bir kýsmýný da alabilirsiniz. Bu sistemin devreye girmesi için parametrelerden ilgili ayarlarýn yapýlmasý yeterlidir. Parametrelerde tanýmladýðýnýz uyarý ayarlarýna göre, yapýlacak uyarýnýn ekrana mesaj þeklinde veya e-posta olarak gelmesini saðlayabilirsiniz.

15

Cari Hesaplar Tek kart üzerinde TL ve istenilen döviz cinsi bazýnda hareket giriþi yapabilir ve raporlarýný Stok i Stoklara iliþkin tüm giriþ/çýkýþ irsaliyelerini düzenleyebilir, ambarlar arasý stok transferi

Detaylı

Kredili Ýþlemleri Kasa Ýþlemleri Müþteri Sipariþ Satýn Alma Sipariþ Stok Fatura Cari Hesaplar Çek/Senet Banka Üretim www.sentez.com larýnýzý peþin veya kredili/taksitli yapabilirsiniz. Reyon bazýnda stok

Detaylı

Muhasebe Muhasebe hareketlerini TL ve dövizli olarak yapabilir, istenilen bazda rapor ve formlarý Rapor ve form üretici sayesinde, kullanýcý isteðine baðlý olarak sýnýrsýz sayýda rapor ve form hazýrlayabilirsiniz.

Detaylı

Proforma Maliyet Sipariþ Proforma Maliyet Müþterinizin vermiþ olduðu sipariþ için fire, kar ve komisyon oranlarý belirterek proforma maliyet hazýrlayabilirsiniz. Sipariþ Müþteri sipariþ bilgilerini detaylý

Detaylı

sentez DELUX Otel Yönetim Sistemi ÖN BÜRO YÖNETÝMÝ Pazarlama ve Satýþ Rezervasyon Resepsiyon Ön Kasa House Keeping Santral Baðlantýsý Rapor Üretici Parametreler ARKA BÜRO YÖNETÝMÝ Muhasebe Finans Cari

Detaylı

Mobil satış ve dağıtım sistemini kullanmanız için on neden:

Mobil satış ve dağıtım sistemini kullanmanız için on neden: Mobil Satış Dağıtım Sistemi Mobil satış ve dağıtım sistemini kullanmanız için on neden: Sıcak satış yapabilir, sipariş alabilirsiniz Satış anında fatura kesebilirsiniz. Doğru ve hızlı tahsilat (nakit,

Detaylı

Satýþ Noktasý Satýþlarýnýzý garsonlar ya da kasiyer aracýlýðý ile Ürünleri belli gruplar altýnda toplayabilir, resimli menüler aracýlýðý ile dokunmatik ekranlarla ya da el terminalleriyle satýþ Menüler

Detaylı

Pazarlama ve Satýþ Laboratuar Ýþ Emri Takibi (Parti Kartý) Stok Kontrol Satýn Alma Depo Seri (Top) Takibi Reçete (Ýþletme Reçetesi) Üretim Üretim Planlama Üretim Takibi Kalite Kontrol Sevkiyat Faturalama

Detaylı

Proforma Maliyet Müþterinizin vermiþ olduðu sipariþ için fire, kar ve komisyon oranlarý belirterek proforma maliyet hazýrlayabilirsiniz. Sipariþ Müþteri sipariþ bilgilerini detaylý olarak girebilirsiniz.

Detaylı

Proforma Maliyet Kumaþ Teknik Analiz Formu Sipariþ Proforma Maliyet Müþterinizin vermiþ olduðu sipariþ için fire, kar ve komisyon oranlarý belirterek proforma maliyet hazýrlayabilirsiniz. Kumaþ Teknik

Detaylı

TexArt Tekstil Üretim Yönetim Sistemi TexArt, iplik üretimi, dokuma kumaþ, örme kumaþ üretimi ve her türlü boya ve terbiye tesisleri için tasarlanmýþ bir iþ çözümü yazýlýmýdýr. Hýzla deðiþen dünyamýzda

Detaylı

Geleceðe Zirveden bakýn... ANKARA CYBERPARK. Ankara Bilkent Cyberpark'ta geliþtirilmiþ ve üretilmiþtir. TÝCARÝ PAKET. www.zirve azilim.

Geleceðe Zirveden bakýn... ANKARA CYBERPARK. Ankara Bilkent Cyberpark'ta geliþtirilmiþ ve üretilmiþtir. TÝCARÝ PAKET. www.zirve azilim. Geleceðe Zirveden bakýn... ANKARA CYBERPARK Ankara Bilkent Cyberpark'ta geliþtirilmiþ ve üretilmiþtir. www.zirve azilim.net TÝCARÝ PAKET TÝCARÝ PAKET Windows iþletim sistemi için tasarlanmýþ olup SQL veritabaný

Detaylı

Pazarlama ve Satýþ Üretim Planlama Ýhtiyaç Planlama Zaman Planlama Satýn Alma Stok Kontrol Üretim Takip (Kesim Öncesi) Örme Boya Baský Kesim Üretim Takip (Kesim Sonrasý) Parça Baský Nakýþ Dikim Ýlik Düðme

Detaylı

Nebim Winner Kurumsal Fiyat Listesi

Nebim Winner Kurumsal Fiyat Listesi Nebim Winner Kurumsal Fiyat Listesi Son güncelleme: 19 Ocak 12 Winner Merkez ve Zincir Mağaza......2 Winner Ticari ı......4 Opsiyon Fiyatlar...... Winner Üretm Yönetmi......6 Winner Tedarik Yönetmi......7

Detaylı

FAST FASHION ON TIME DockArt Tekstil ve Hazýr Giyim Üretim Yönetimi için tasarlanmýþ bir iþ çözümü yazýlýmýdýr. DockArt iþinizi tasarýmdan, geliþtirmeye, üretimden, sevkiyata kadar bütün aþamalarýnda yönetmek

Detaylı

Ticari Yazılım (ERP-MRP)

Ticari Yazılım (ERP-MRP) Ticari Yazılım (ERP-MRP) DARA ticari yazılım her sektörde faaliyet gösteren işletmelerin pazarlama, sipariş, üretim, satın alma, muhasebe & finans, insan kaynakları gibi temel işlemlerini yapabilmelerini

Detaylı

GUSTOLOJİ ÖN MUHASEBE PROGRAMI

GUSTOLOJİ ÖN MUHASEBE PROGRAMI GUSTOLOJİ ÖN MUHASEBE PROGRAMI STOK CARİ BANKA KASA FATURA ÇEK/SENET PERSONEL TOPLU SMS RAPORLAR DÖVİZ KUR HESABI GUSTOLOJİ ÖN MUHASEBE PROGRAMI GENEL ÖZELLİKLERİ Muhasebe Programı istediğiniz para biriminden

Detaylı

BAY.t Entegre, KOBİ'lerin iş süreçlerinin her aşamasına cevap verecek, tüm modülleri entegre olan bilgi yönetim sistemidir.

BAY.t Entegre, KOBİ'lerin iş süreçlerinin her aşamasına cevap verecek, tüm modülleri entegre olan bilgi yönetim sistemidir. BAY.t Entegre, KOBİ'lerin iş süreçlerinin her aşamasına cevap verecek, tüm modülleri entegre olan bilgi yönetim sistemidir. Standart Paket, her işletmenin rahatlıkla kullanabileceği, içerisinde olmazsa

Detaylı

Nebim Winner Kobi/Kampanya Fiyat Listesi

Nebim Winner Kobi/Kampanya Fiyat Listesi Nebim Winner Kobi/Kampanya Fiyat Listesi Son Güncelleme: 28 Aralık 11 Winner Sektörel Kobi... 2 Winner Ticari Hesap Kobi... 4 Winner Tek Mağaza Kobi... Winner Üretim Yönetimi Kobi... 7 Winner Tedarik Yönetimi

Detaylı

Demsilver Muhasebe Programı

Demsilver Muhasebe Programı Demsilver Muhasebe Programı Demsilver Muhasebe Programı; Stok,Cari,Fatura, İrsaliye, Kasa, Banka, Çek, Senet ve Raporlama Mödüllerinden Oluşur. CARİ Muhasebe Programında Sınırsız cari kart açabilirsiniz

Detaylı

Stoklarınız ile ilgili tüm hareket ve detaylara menüler arasında gezmeden ulaşabilirsiniz.

Stoklarınız ile ilgili tüm hareket ve detaylara menüler arasında gezmeden ulaşabilirsiniz. OFİS Mikro Perakende Çözümleri 1 MİKRO OFİS SERİSİ Küçük ve orta ölçekteki perakende firmaları için hazırlanan programları, perakende satış noktalarının belkemiği olan satış noktası terminalleri (POSlarla),

Detaylı

1. Tahsilat Ödeme İşlemleri. Aylık ya da belli tarihler arasında tahsilat ve ödeme işlemlerini görebilme. 2.Stok İşlemleri

1. Tahsilat Ödeme İşlemleri. Aylık ya da belli tarihler arasında tahsilat ve ödeme işlemlerini görebilme. 2.Stok İşlemleri 1. Tahsilat Ödeme İşlemleri Aylık ya da belli tarihler arasında tahsilat ve ödeme işlemlerini görebilme. 2.Stok İşlemleri Alış/Satış irsaliyeleri, Giriş/Çıkış İşlemleri Fire ve Sarf Fişleri Girebilme 3.Sms

Detaylı

Elektra Devre Mülk & Devre Tatil Yönetim Sistemi. Devre Tatil Satış Sözleşmesi & Satış CRM & Primler & Ödemeler ve Tahsilatlar & Finans

Elektra Devre Mülk & Devre Tatil Yönetim Sistemi. Devre Tatil Satış Sözleşmesi & Satış CRM & Primler & Ödemeler ve Tahsilatlar & Finans Elektra Devre Mülk & Devre Tatil Yönetim Sistemi Devre Tatil Satış Sözleşmesi & Satış CRM & Primler & Ödemeler ve Tahsilatlar & Finans Devre Mülk ve Tatil Yönetim Sistemi Dairelerin dönemlere göre doluluk

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Toptancı Firmalar İçin Ticari Yazılım. Küçük Ölçekli, Toptancı Firmalar için Nebim V3 Başlangıç Sürümü

Toptancı Firmalar İçin Ticari Yazılım. Küçük Ölçekli, Toptancı Firmalar için Nebim V3 Başlangıç Sürümü Toptancı Firmalar İçin Ticari Yazılım Küçük Ölçekli, Toptancı Firmalar için Nebim V3 Başlangıç Sürümü Küçük Ölçekli, Toptancı Firmalar için Nebim V3 Başlangıç Sürümü Satışınızı artırmak ve masraflarınızı

Detaylı

Geleceðe Zirveden bakýn... ANKARA CYBERPARK. Ankara Bilkent Cyberpark'ta geliþtirilmiþ ve üretilmiþtir. MÜÞAVÝR PAKETÝ. www.zirve azilim.

Geleceðe Zirveden bakýn... ANKARA CYBERPARK. Ankara Bilkent Cyberpark'ta geliþtirilmiþ ve üretilmiþtir. MÜÞAVÝR PAKETÝ. www.zirve azilim. Geleceðe Zirveden bakýn... ANKARA CYBERPARK Ankara Bilkent Cyberpark'ta geliþtirilmiþ ve üretilmiþtir. www.zirve azilim.net MÜÞAVÝR PAKETÝ MÜÞAVÝR PAKETÝ Windows iþletim sistemi için tasarlanmýþ olup SQL

Detaylı

1. Tahsilat Ödeme İşlemleri. Aylık ya da belli tarihler arasında tahsilat ve ödeme işlemlerini görebilme. 2.Stok İşlemleri

1. Tahsilat Ödeme İşlemleri. Aylık ya da belli tarihler arasında tahsilat ve ödeme işlemlerini görebilme. 2.Stok İşlemleri 1. Tahsilat Ödeme İşlemleri Aylık ya da belli tarihler arasında tahsilat ve ödeme işlemlerini görebilme. 2.Stok İşlemleri Alış/Satış irsaliyeleri, Giriş/Çıkış İşlemleri Fire ve Sarf Fişleri Girebilme 3.Sms

Detaylı

HESAPÇI. Küçük İşletmeler İçin Ticari Otomasyon Paketi. 2008 Mikro Yazılımevi A.Ş.

HESAPÇI. Küçük İşletmeler İçin Ticari Otomasyon Paketi. 2008 Mikro Yazılımevi A.Ş. HESAPÇI Küçük İşletmeler İçin Ticari Otomasyon Paketi 1 HESAPÇI KÜÇÜK İŞLETMELER İÇİN TİCARİ OTOMASYON PAKETİ ARTIK SİZİN DE BİR OTOMASYONA İHTİYACINIZ VAR. Ekonomik, pratik, becerikli. tam sizin için.,

Detaylı

Perakendeci Firmalar İçin Mağazacılık Yazılımı. Küçük Ölçekli, Bağımsız Mağazalar için Nebim V3 Başlangıç Sürümü

Perakendeci Firmalar İçin Mağazacılık Yazılımı. Küçük Ölçekli, Bağımsız Mağazalar için Nebim V3 Başlangıç Sürümü Perakendeci Firmalar İçin Mağazacılık Yazılımı Küçük Ölçekli, Bağımsız Mağazalar için Nebim V3 Başlangıç Sürümü Küçük Ölçekli, Bağımsız Mağazalar için Nebim V3 Başlangıç Sürümü Mağazanızda satışınızı artırmak

Detaylı

MİKTOP. Sadeleştirilmiş Ticari Otomasyon Paketi. 2008 Mikro Yazılımevi A.Ş.

MİKTOP. Sadeleştirilmiş Ticari Otomasyon Paketi. 2008 Mikro Yazılımevi A.Ş. MİKTOP Sadeleştirilmiş Ticari Otomasyon Paketi 1 MİKTOP SADELEŞTİRİLMİŞ TİCARİ OTOMASYON PAKETİ MİKTOP Sadeleştirilmiş Ticari Otomasyon Paketi, firmanızın tüm ticari işlemlerini kusursuz bir biçimde yürütmeniz

Detaylı

Ofisnet Paket İçerikleri

Ofisnet Paket İçerikleri Ofisnet Paket İçerikleri Özellik EnterprisePlus Compact Professional Express İşlem Noktası Tanımları Х İşlem Noktası Parametreleri Firma Tanımı 1 firma sınırlı Personel Х Döviz Tanımı Cari Sektörler Х

Detaylı

FATURA Fatura kayıtları sekmesinden Alış Faturası- Satış Faturası- Alış İade Faturası- Satış İade Faturası ve Hızlı Satış Faturasını girebilirsiniz.

FATURA Fatura kayıtları sekmesinden Alış Faturası- Satış Faturası- Alış İade Faturası- Satış İade Faturası ve Hızlı Satış Faturasını girebilirsiniz. FATURA Fatura kayıtları sekmesinden Alış Faturası- Satış Faturası- Alış İade Faturası- Satış İade Faturası ve Hızlı Satış Faturasını girebilirsiniz. Şimdi Fatura nın içindeki sekmeleri ve sekmelerin içindeki

Detaylı

Programa ilk girişte, öndeğer masaüstü seçimi yapabileceğiniz bir ekran karşınıza gelir. Program tarafından 6 adet öndeğer masa üstü önerilir:

Programa ilk girişte, öndeğer masaüstü seçimi yapabileceğiniz bir ekran karşınıza gelir. Program tarafından 6 adet öndeğer masa üstü önerilir: LOGO GO 3 Kullanım Öndeğer Masaüstü Seçimi Programa ilk girişte, öndeğer masaüstü seçimi yapabileceğiniz bir ekran karşınıza gelir. Program tarafından 6 adet öndeğer masa üstü önerilir: Genel Satış Uzmanı

Detaylı

İş Hayatında Yeni Bir Start!

İş Hayatında Yeni Bir Start! İş Hayatında Yeni Bir Start! START Neden Start? START her küçük işletmenin sahip olmak isteyeceği bir yazılım... Tek kullanıcılı, muhasebesini dışarıda takip eden küçük işletmelere ve şahıs firmalarına

Detaylı

Nebim Winner Kobi/Kampanya Fiyat Listesi

Nebim Winner Kobi/Kampanya Fiyat Listesi Nebim Winner Kobi/Kampanya Fiyat Listesi Son Güncelleme: 9 Ocak 0 Winner Sektörel Kobi... Winner Ticari Hesap Kobi... Winner Tek Mağaza Kobi... Opsiyon Fiyatlar... 6 Mobil... 8 Winner Sektörel Kobi Winner

Detaylı

Logo Tiger Satın Alma. Pdf Dökümanına Bakmak İçin Tıklayınız.

Logo Tiger Satın Alma. Pdf Dökümanına Bakmak İçin Tıklayınız. Logo Tiger Satın Alma Pdf Dökümanına Bakmak İçin Tıklayınız. Satınalma Bölümünde Alınan sipariş kartları, Ürün alımlarında uygulanacak indirim,harcama ve promosyonları Ürünü satış fiyatları, Alış koşulları

Detaylı

SYS Version 1.0.1 Satış Yönetim Sistemi

SYS Version 1.0.1 Satış Yönetim Sistemi SYS Version 1.0.1 Satış Yönetim Sistemi 1. Genel Bakış Değişen rekabet ortamı ve farklılaşan müşteri beklentileri, bayi ağlarının kompleks ve yönetiminin zor olması satış süreçlerini oldukça farklı bir

Detaylı

*4968013709440* FATURA ID: BC3200810000005054. Abone Numarasý : Ödenecek Tutar : Son Ödeme Tarihi : 9905212772 118,52 YTL.

*4968013709440* FATURA ID: BC3200810000005054. Abone Numarasý : Ödenecek Tutar : Son Ödeme Tarihi : 9905212772 118,52 YTL. AVEA Ýletiþim Hizmetleri A.Þ. Abdi Ýpekçi Caddesi No:75 Maçka / Þiþli 34367 Ýstanbul Vergi Dairesi Vergi No : : Büyük Mükellefler 8590380323 FATURA ID: BC3200810000005054 Abone Numarasý : Ödenecek Tutar

Detaylı

ÖDEME YÖNETÝMÝ SFS FÝNANSAL SÝSTEM ÇÖZÜMLERÝ Tahsilat Sorununa Kesin Çözüm S Ý G O R T A Þ Ý R K E T Ý B A N K A A C E N T E SÝGORTA ÜRÜNLERÝ TAHSÝLATINDA EN ÝLERÝ TEKNOLOJÝ Poliçe / Tahakkuk - Ýptal Zeylname

Detaylı

GO PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI

GO PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI 2012 GO PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI LOGO Business Solutions 11/26/2012 GO PLUS ÜRÜN FARKLARI 2.16 Sürümüyle Gelen Yeni Özellikler 1. Malzeme Kayıtları Kopyalanırken Ambar Parametrelerinin de Kopyalanması Malzeme

Detaylı

1. Tahsilat Ödeme İşlemleri. Aylık ya da belli tarihler arasında tahsilat ve ödeme işlemlerini görebilme. 2.Stok İşlemleri

1. Tahsilat Ödeme İşlemleri. Aylık ya da belli tarihler arasında tahsilat ve ödeme işlemlerini görebilme. 2.Stok İşlemleri 1. Tahsilat Ödeme İşlemleri Aylık ya da belli tarihler arasında tahsilat ve ödeme işlemlerini görebilme. 2.Stok İşlemleri Alış/Satış irsaliyeleri, Giriş/Çıkış İşlemleri Fire ve Sarf Fişleri Girebilme 3.Sms

Detaylı

AKINSOFT Wolvox ERP AKINSOFT İSTANBUL BÖLGE BAYİİ-444 1 465

AKINSOFT Wolvox ERP AKINSOFT İSTANBUL BÖLGE BAYİİ-444 1 465 AKINSOFT Wolvox ERP AKINSOFT İSTANBUL BÖLGE BAYİİ-444 1 465 AKINSOFT Wolvox ERP AKINSOFT Wolvox; içerdiği muhasebe & finans yönetim sistemi ile ön muhasebe ve genel muhasebe sistemi kullanan bütün işletmelere

Detaylı

Sigorta Programı. Policede Müşteri bilgilerini detaylı olarak girebilirsiniz. her bir müşteriyi cari kart olarak algılar ve cari işlem yapabilirsiniz.

Sigorta Programı. Policede Müşteri bilgilerini detaylı olarak girebilirsiniz. her bir müşteriyi cari kart olarak algılar ve cari işlem yapabilirsiniz. Sigorta Programı Winpol Police, Cari,Kasa,Banka, Çek,Senet,Ödeme Planı,Fatura, Stok, Sms, İnsan Kaynakları, Kur Takibi, Personel, Uyarı Modüllerinden Oluşur. Police Modülü, Cari Mödül, Kasa Modülü, Banka

Detaylı

EN KOLAY İŞ UYGULAMASI!

EN KOLAY İŞ UYGULAMASI! Pratik, Hızlı, Uyumlu... EN KOLAY İŞ UYGULAMASI! Türkiye de 170.000 firma ve 1.300.000 in üzerinde kullanıcı için verimlilik çözümleri üreten Türkiye nin en büyük bağımsız yazılım firması LOGO dan KOBİ

Detaylı

Kasa Cari Stok. Fatura Çek/Senet Banka. İrsaliye Sipariş Fatura

Kasa Cari Stok. Fatura Çek/Senet Banka. İrsaliye Sipariş Fatura Kasa Cari Stok Fatura Çek/Senet Banka İrsaliye Sipariş Fatura Depo Sayım Seri No. Barkod Kredi Kartı Mail Order Yönetici Taşören Hızlı Üretim Kasa 1. Serbest Kasa Girişi 2. Cari Hesaptan Nakit Tahsilat

Detaylı

30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/ :26

30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/ :26 30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/2008 12:26 Konu: 30 Soruluk Test Gönderim Zamaný: 21-Mart-2007 Saat 10:32 MALÝYET MUHASEBESÝ DENEME SINAVI 1- Aþaðýdakilerden hangisi maliyet muhasebesinin

Detaylı

Toptancı Firmalar İçin Ticari Yazılım. Küçük Ölçekli, Toptancı Firmalar için Nebim V3 Başlangıç Sürümü (Toptancılar için)

Toptancı Firmalar İçin Ticari Yazılım. Küçük Ölçekli, Toptancı Firmalar için Nebim V3 Başlangıç Sürümü (Toptancılar için) Toptancı Firmalar İçin Ticari Yazılım Küçük Ölçekli, Toptancı Firmalar için Nebim V3 Başlangıç Sürümü (Toptancılar için) Nebim V3 Başlangıç Sürümü (Toptancılar için) Toptancı Firmalar İçin Ticari Yazılım

Detaylı

VEGA. Hazır Giyim Mağazacılığı Programı YAZILIM. Birden fazla şubenin tek merkezden izlenmesi. Müşteriye özel Club Kart uygulanması

VEGA. Hazır Giyim Mağazacılığı Programı YAZILIM. Birden fazla şubenin tek merkezden izlenmesi. Müşteriye özel Club Kart uygulanması Hazır Giyim Mağazacılığı Programı Birden fazla şubenin tek merkezden izlenmesi Müşteriye özel Club Kart uygulanması Satışlarda Manyetik Kart yada RFID Kart kullanımı CRM uygulamalarında sınırsız seçenek

Detaylı

işinizi net görün Tekliften genel muhasebeye tüm iş süreçlerinizdeki en önemli asistanınız.

işinizi net görün Tekliften genel muhasebeye tüm iş süreçlerinizdeki en önemli asistanınız. işinizi net görün Tekliften genel muhasebeye tüm iş süreçlerinizdeki en önemli asistanınız. Netx ile işletmenizin tüm iş yönetimini bilgisayar ortamında rahatlıkla takip edebilir esnek raporlama teknikleriyle

Detaylı

WOLVOX Mobil Satış PDA

WOLVOX Mobil Satış PDA AKINSOFT Yardım Dosyası Doküman Versiyon : 1.02.01 Tarih : 01.Mart.2011 Sayfa 1 İçindekiler Dizini 1. ÇALIŞMA SİSTEMİ HAKKINDA KISA BİLGİ...3 2. BAĞLANTISI VE KULLANIMI...3 2.1. Ayarlar...3 2.2. Merkez

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

SATIŞ VE DAĞITIM İŞLEMLERİ

SATIŞ VE DAĞITIM İŞLEMLERİ Satış Fatura Özet Raporu SATIŞ VE DAĞITIM İŞLEMLERİ Herhangi bir cari hesaba düzenlenmiş fatura toplamları alınabildiği gibi belirli bir grup için düzenlenmiş fatura toplamları da alınabilmektedir. Amaç

Detaylı

MODÜLLER: CARİ KASA BANKA ÇEK/SENET STOK SATIN ALMA SATIŞ HIZLI SATIŞ

MODÜLLER: CARİ KASA BANKA ÇEK/SENET STOK SATIN ALMA SATIŞ HIZLI SATIŞ MODÜLLER: CARİ KASA BANKA ÇEK/SENET STOK SATIN ALMA SATIŞ HIZLI SATIŞ GENEL ÖZELLİKLERİ * Kolay kullanım * Güncel teknoloji * Eşsiz mimari * Güvenilir veritabanı * Modüler yapı, modüller arası tam uyum

Detaylı

MİKROTOP. Ticari Otomasyon Paketi. 2008 Mikro Yazılımevi A.Ş.

MİKROTOP. Ticari Otomasyon Paketi. 2008 Mikro Yazılımevi A.Ş. MİKROTOP Ticari Otomasyon Paketi 1 MİKROTOP Bilişim sektörü en hızlı gelişen ve teknolojik olarak sürekli yenilenen sektörlerden biridir. Hedefimiz isteklerinizi dinleyen program üretebilmektir. Gerek

Detaylı

Kuveyt Türk Internet Şubesinde Hesap Açma işlemi yapmak

Kuveyt Türk Internet Şubesinde Hesap Açma işlemi yapmak Kuveyt Türk Internet Şubesinde Hesap Açma işlemi yapmak Hesaplar menüsünde Hesap Açma alt başlığının altında bulunan Cari/Kıymetli Maden Hesabı Açma, Tasarruf Hesabı Açma veya Katılma Hesabı Açma seçeneklerinden

Detaylı

GO PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI

GO PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI 2012 GO PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI LOGO Business Solutions 7/20/2012 GO PLUS ÜRÜN FARKLARI 2.14 Sürümüyle Gelen Yeni Özellikler 1. Defter - i Kebir Raporunda Borç Bakiye ve Alacak Bakiye Alanları Defter-i

Detaylı

.. ÇOK PROGRAMLI LİSESİ 2007-2008 ÖĞRETİM YILI BİLGİSAYARLI MUHASEBE ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI

.. ÇOK PROGRAMLI LİSESİ 2007-2008 ÖĞRETİM YILI BİLGİSAYARLI MUHASEBE ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI AY EYLÜL --.. ÇOK PROGRAMLI LİSESİ 007-008 ÖĞRETİM YILI BİLGİSAYARLI MUHASEBE ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI MODÜL PROGRAM YÜKLEMEK paket programını. PROGRAM SEÇME VE YÜKLEME seçerek bilgisayara --

Detaylı

STOK Şimdi Stok Tanımları içindeki sekmeleri ve sekmelerin içindeki özellikleri açıklayalım

STOK Şimdi Stok Tanımları içindeki sekmeleri ve sekmelerin içindeki özellikleri açıklayalım STOK Şimdi Stok Tanımları içindeki sekmeleri ve sekmelerin içindeki özellikleri açıklayalım STOK BİLGİLERİ Stok Kodu: Stokları takip etmek için kullanılan koddur, tüm stoklarda farklı olmak zorundadır.

Detaylı

Firmamızdan talep ettiğiniz Bayipro B2B sisteminin hazırlanması için proje ön bilgileri ile fiyat teklifimiz aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

Firmamızdan talep ettiğiniz Bayipro B2B sisteminin hazırlanması için proje ön bilgileri ile fiyat teklifimiz aşağıda bilgilerinize sunulmuştur. Firmamızdan talep ettiğiniz Bayipro B2B sisteminin hazırlanması için proje ön bilgileri ile fiyat teklifimiz aşağıda bilgilerinize sunulmuştur. Teklifimizle ilgili her türlü sorunuzu yanıtlamaya hazır

Detaylı

WOLVOX Hızlı Satış. AKINSOFT WOLVOX 7 Hızlı Satış Yardım Dosyası

WOLVOX Hızlı Satış. AKINSOFT WOLVOX 7 Hızlı Satış Yardım Dosyası AKINSOFT WOLVOX 7 Hızlı Satış Yardım Dosyası Doküman Versiyon : 1.02.01 Oluşturma Tarihi : 01.03.2011 Düzenleme Tarihi : 01.03.2011 Sayfa 1 Copyright 2011 1. İŞLEMLER 1.1. Satış Ekranı AKINSOFT Programı,

Detaylı

Sent Sen e t z e LIVE İş Çözümleri Çö Plat Pla f t o f rmu o sentez.com

Sent Sen e t z e LIVE İş Çözümleri Çö Plat Pla f t o f rmu o sentez.com SentezLIVE İş Çözümleri Platformu sentez.com Malzeme Finans Malzeme Genel Özellikler Esnek Parametrik Geliştirilebilir Güvenilir Erişilebilir Entegre Finans Parametrik İşinizin gerektirdiği şekilde özelleştirilebilen

Detaylı

TIGER PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI

TIGER PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI 2012 TIGER PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI LOGO Business Solutions 3/20/2012 TIGER PLUS ÜRÜN FARKLARI 2.12 SÜRÜMÜYLE GELEN YENİ ÖZELLİKLER 1. Müstahsil Makbuzunda Borsa Payı nın Net veya Brüt Üzerinden Hesaplanması

Detaylı

Önce Memnuniyetiniz... M Ü Ş T E R İ E Ğ İ T İ M P R O G R A M I

Önce Memnuniyetiniz... M Ü Ş T E R İ E Ğ İ T İ M P R O G R A M I Önce Memnuniyetiniz... M Ü Ş T E R İ E Ğ İ T İ M P R O G R A M I MÜŞTERİ EĞİTİM PROGRAMI EĞİTİM POLİTİKAMIZ Türkiye nin en deneyimli ticari yazılım firmalarından biri olarak ürettiğimiz programların ancak

Detaylı

Müşavir DOS'tan, Windows SQL'e Geçiş (1) Müşavir Muadili Üründen ORKA ya Geçiş (2) DOS Müşavir Büro DOS Müşavir Büro + Ticari Paket

Müşavir DOS'tan, Windows SQL'e Geçiş (1) Müşavir Muadili Üründen ORKA ya Geçiş (2) DOS Müşavir Büro DOS Müşavir Büro + Ticari Paket Müşavir DOS'tan, Windows SQL'e Geçiş (1) Müşavir Muadili Üründen ORKA ya Geçiş (2) DOS Müşavir Büro DOS Müşavir Büro + Ticari Paket Kampanya Fiyatı Eğitim Saati BİLANÇO USULÜ MUHASEBE Ek Mali Tablolar

Detaylı

ayrı ayrı veya birlikte yapılabilir.

ayrı ayrı veya birlikte yapılabilir. e-dönüşüm Ürünlerimiz IDECON e-mutabakat IDECON e-beyanname IDECON e-bankacılık IDECON e-irsaliye IDECON e-fatura IDECON e-defter IDECON e-arşiv IDECON e-mutabakat, B Formu ve Cari hesap mutabakatlarını

Detaylı

E - YENİLİKLER BÜLTENİ

E - YENİLİKLER BÜLTENİ OCAK İnsan Kaynakları Yönetimi Uygulamasında, Bordro Denetimi ekranında İşlemler menüsüne Toplu Puantaj seçeneği eklenmiştir. (Proje No: 202403) İnsan Kaynakları Yönetimi Uygulamasında, Personel İzin Bilgileri

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm TEMEL MUHASEBE BİLGİLERİ

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm TEMEL MUHASEBE BİLGİLERİ İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm TEMEL MUHASEBE BİLGİLERİ 1. Muhasebenin Tanımı ve İşlevleri... 1 2. Muhasebe Türleri... 2 2.1. Genel Muhasebe... 2 2.2. Maliyet Muhasebesi... 3 3. Muhasebe ile İlgili Taraflar...

Detaylı

TIGER PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI

TIGER PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI 2013 TIGER PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI LOGO Business Solutions 1/21/2013 TIGER PLUS ÜRÜN FARKLARI 2.17 SÜRÜMÜYLE GELEN YENİ ÖZELLİKLER 1. Ürün Resimlerinin Malzeme (Sınıfı) Listesi ve İlgili Sipariş Raporlarında

Detaylı

Nebim V3 Standart Sürüm

Nebim V3 Standart Sürüm Nebim V3 Standart Sürüm Perakendeci, Toptancı ve Üretici Firmalar için Ticari Yazılım Perakendeci, toptancı ve üretici firmaların ihtiyaç duydukları tüm iş süreçlerini entegre bir şekilde sağlayan ticari

Detaylı

TIGER ENTERPRISE ÜRÜN FARK DOKÜMANI

TIGER ENTERPRISE ÜRÜN FARK DOKÜMANI 2012 TIGER ENTERPRISE ÜRÜN FARK DOKÜMANI LOGO Business Solutions 1/25/2012 2.11 Sürümüyle Gelen Yeni Özellikler 1. Fişlere Birden Fazla Doküman Bağlanması TIGER ENTERPRISE ÜRÜN FARKLARI Fişlerde, Doküman

Detaylı

TIGER PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI

TIGER PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI 2012 TIGER PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI LOGO Business Solutions 1/25/2012 TIGER PLUS ÜRÜN FARKLARI 2.11 SÜRÜMÜYLE GELEN YENİ ÖZELLİKLER 1. Fişlere Birden Fazla Doküman Bağlanması Fişlerde, Doküman İzleyicisi

Detaylı

2011 TIGER ENTERPRISE ÜRÜN FARK DOKÜMANI

2011 TIGER ENTERPRISE ÜRÜN FARK DOKÜMANI 2011 TIGER ENTERPRISE ÜRÜN FARK DOKÜMANI LOGO Business Solutions 7/12/2011 2.08 Sürümüyle Gelen Yeni Özellikler TIGER ENTERPRISE ÜRÜN FARKLARI 1. Cari hesap borç takip penceresinde kapatılmamış işlemlerin

Detaylı

MOBİL SATIŞ MOBİL SATIŞ

MOBİL SATIŞ MOBİL SATIŞ MOBİL SATIŞ MOBİL SATIŞ Plasiyerlerinizin sıcak ve soğuk satışlarını yürütmelerine olanak sağlayan AKINSOFT un uzun yıllardan beridir tercih edilen ve içeriği itibariyle memnuniyet sağlayan yazılımlarından

Detaylı

İhtiyacınızıBelirleyin, Size Çözüm Sunalım. Lastik Servis Satış. Finans. Dış Ticaret. Lastik Otel Fatura. Lastik Kaplama Cari CRM

İhtiyacınızıBelirleyin, Size Çözüm Sunalım. Lastik Servis Satış. Finans. Dış Ticaret. Lastik Otel Fatura. Lastik Kaplama Cari CRM İhtiyacınızıBelirleyin, Size Çözüm Sunalım Satınalma Finans Lastik Servis Satış Dış Ticaret Lastik Otel Fatura CRM Lastik Kaplama Cari E-Fatura B2B (Bayii Yönetimi) Muhasebe E-Defter B2C( Müşteri Yönetimi)

Detaylı

Yönetim Analizi ve Finansman Takibi modülü, firmanızın gerçekleşen hareketlerine göre çeşitli analizlerin ve raporların hazırlanmasını sağlamaktadır.

Yönetim Analizi ve Finansman Takibi modülü, firmanızın gerçekleşen hareketlerine göre çeşitli analizlerin ve raporların hazırlanmasını sağlamaktadır. 9 Şubat 2009 Đlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL Đlgili Modül/ler : Yönetim Analizi YÖNETĐM ANALĐZĐ VE FĐNANSMAN TAKĐBĐ MODÜLÜ Yönetim Analizi ve Finansman Takibi modülü, firmanızın gerçekleşen

Detaylı

Nebim V3 Standart Sürüm

Nebim V3 Standart Sürüm Nebim V3 Standart Sürüm Perakendeci, Toptancı ve Üretici Firmalar için Ticari Yazılım Perakendeci, toptancı ve üretici firmaların ihtiyaç duydukları tüm iş süreçlerini entegre bir şekilde sağlayan ticari

Detaylı

Gıda Sektöründe Bir Değişim Hikayesi

Gıda Sektöründe Bir Değişim Hikayesi Gıda Sektöründe Bir Değişim Hikayesi İçerik Likom Yazılım Gusto Kurumsal Kaynak Planlama Yazılımı Gıda Sektörüne Yönelik Uygulamalar Uyarlama Adımları Referanslar 2 Likom Yazılım, 24 yıldır büyük ölçekli

Detaylı

ONLINE MUHASEBE PROGRAMI

ONLINE MUHASEBE PROGRAMI ONLINE MUHASEBE PROGRAMI Pc, Tablet, Telefon veya Web de Aynı Anda Online Çalışan Muhasebe Programı Stok, Cari, Fatura, İrsaliye, Sipariş, Kasa, Banka, Çek, Senet, İş Emri-Servis, Kurlar, Raporlar. Online

Detaylı

Tiger2 EK ÖZELLİK PAKETİ 3

Tiger2 EK ÖZELLİK PAKETİ 3 Tiger2 EK ÖZELLİK PAKETİ 3 Tiger2 Ek Özellik Paketi 3 İçeriği * : 1 Yeni Fonksiyonel Özellikler... 2 1.1 Sipariş Planlama - Satınalma Siparişleri İçin Şablon Tasarımı... 2 1.2 Emanet Ambarı ve Stok Fişlerinin

Detaylı

Bağımsız Denetim A.Ş.

Bağımsız Denetim A.Ş. ŞİRKET ADI : HAZIRLAYAN: DENETÇİ : DÖNEM : TARİH/PARAF: TARİH/PARAF: KONU : SATIN ALMA Yöntem: Her aydan 3 adet ambar girişi fişi seçildi. Denetim testlerinin varlığını test ediniz. Malzemenin Cinsi AMBAR

Detaylı

2017/2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSA MUHASEBE SINAVI SORULARI VE CEVAPLARI 30 Temmuz 2017 Pazar

2017/2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSA MUHASEBE SINAVI SORULARI VE CEVAPLARI 30 Temmuz 2017 Pazar 2017/2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSA MUHASEBE SINAVI SORULARI VE CEVAPLARI 30 Temmuz 2017 Pazar 01.02.2016 da kurulmuş olan, ŞİMAL Ofis Mobilyaları Ticaret Limited Şirketi nin

Detaylı

BAY.t Entegre_PRO v5.2 Yapılan Geliştirmeler HIZLI SATIŞ

BAY.t Entegre_PRO v5.2 Yapılan Geliştirmeler HIZLI SATIŞ BAY.t Entegre_PRO v5.2 Yapılan Geliştirmeler HIZLI SATIŞ Bay-t Entegre PRO serisinin yeni modülü Dokunmatik Hızlı Satış, perakende satış yapan tüm işletmelerin ihtiyaçlarına yönelik olarak dokunmatik ekranlara

Detaylı

ORKA ORKA Programlarý, günün koþullarýna uygun olarak sürekli güncellenmektedir. Bilgi için; http://www.orka.com.tr/yenilikler/ http://www.orka.com.tr/yardim/ GENEL ÖZELLÝKLER ( F1-Yardým ) ve ( Shift

Detaylı

Arkman Programları. Arkman Bilet 9L Arkman Cari Hesap 9L

Arkman Programları. Arkman Bilet 9L Arkman Cari Hesap 9L Arkman Programları Arkman Bilet 9L Arkman Cari Hesap 9L Turizm Acentesi Arkman sistem işleyişi Sistemdeki çalışma prensipleri: Web üzerinden ve/veya Turizm Acentesi ofisinde satılmış biletlerin Arkman

Detaylı

Femsoft, kolay kullanımı ve genileyebilen esnek yapısı ile ilerinizi çok kolaylatıracak!

Femsoft, kolay kullanımı ve genileyebilen esnek yapısı ile ilerinizi çok kolaylatıracak! Femsoft Ticari Paket Programı küçük ve orta ölçekli iletmelerin optimum seviyede ilemlerini yapabilmesi için tasarlanmıtır ve ileri teknoloji içermektedir. Femsoft Ticari Paket Programı destekledii SQL

Detaylı

DEMSOFT Muhasebe Programı

DEMSOFT Muhasebe Programı DEMSOFT Muhasebe Programı Stok, Cari, Fatura, İrsaliye, Sipariş, Teklif, Kasa, Banka, Çek, Senet, Personel, Ödeme Planı, Hızlı Satış (Barkotlu), Call Center, İş Programı, Kur Takibi, Demirbaş, Uyarı Sistemi,

Detaylı

EK 1: Türk Ekonomi Bankası A.Ş. Bireysel Müşteri Sözleşmesi, Kredi Kartı ve Banka Kartı Masraf, Komisyon ve Ücret Listesi* İŞLEM ÜCRETİ/ORANI

EK 1: Türk Ekonomi Bankası A.Ş. Bireysel Müşteri Sözleşmesi, Kredi Kartı ve Banka Kartı Masraf, Komisyon ve Ücret Listesi* İŞLEM ÜCRETİ/ORANI İŞLEM ÜCRETİ/ORANI MİNİMUM MAKSİMUM PARA AKTARMA İŞLEMLERİ HAVALE (TL) Hesaptan Hesaba Havale Komisyonu 20 TL Hesaptan İsme Havale Komisyonu %0.5 30 TL 22 Kasadan Hesaba Havale Komisyonu %0.5 30 TL 250

Detaylı

ULTIMATE OTEL YÖNETİM SİSTEMİ ( BACK OFFICE )

ULTIMATE OTEL YÖNETİM SİSTEMİ ( BACK OFFICE ) ( BACK OFFICE ) RMOS MUHASEBE SİSTEM OTOMASYONU Rmos önbüro,pos sistemi ile tam entegre. Sistem üzerinden birden fazla modül ( ekran ) üzerinde aynı anda çalışabilme imkanı. Gelişmiş yetkilendirme sistemi

Detaylı

TIGER ENTERPRISE ÜRÜN FARK DOKÜMANI

TIGER ENTERPRISE ÜRÜN FARK DOKÜMANI 2012 TIGER ENTERPRISE ÜRÜN FARK DOKÜMANI LOGO Business Solutions 3/20/2012 2.12 Sürümüyle Gelen Yeni Özellikler TIGER ENTERPRISE ÜRÜN FARKLARI 1. Müstahsil Makbuzunda Borsa Payı nın Net veya Brüt Üzerinden

Detaylı

Dogalgaz Programı ÖZELLIKLER

Dogalgaz Programı ÖZELLIKLER Dogalgaz Programı Keşif.Teklif.Sözleşme.Proje.Eksik İş.Stok. Cari.Fatura.İrsaliye.Sipariş.Kasa.Banka.Çek Senet.Ödeme Planı.İş Emri.Call Center.Uyarı.Personel.İnsan Kaynakları.Sms.Kurlar.Raporlar ÖZELLIKLER

Detaylı

ASTSOFT YARDIM DÖKÜMANI

ASTSOFT YARDIM DÖKÜMANI ASTSOFT YARDIM DÖKÜMANI (MUHASEBE / FİNANS MODÜLÜ) VERSION 1.03 ( 01.09.2013 ) AST MUHASEBE KAYIT İŞLEMLERİ Diğer modüllerden aktarılan bilgiler AST MUHASEBE SİSTEM İNE entegre olarak aktarılır. Bu bilgilere

Detaylı

Tercüme Ofis Programı

Tercüme Ofis Programı Tercüme Ofis Programı Tercüme Takip, Tercüman Bilgileri, Cari, Stok,Fatura, İrsaliye, Sipariş,Teklif, Kasa,Banka, Çek, Senet, Personel, Ödeme Planı, Hızlı Satış (Barkodlu), Call Center, İş Programı, Kur

Detaylı

TIGER PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI

TIGER PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI 2012 TIGER PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI LOGO Business Solutions 7/20/2012 TIGER PLUS ÜRÜN FARKLARI 2.14 SÜRÜMÜYLE GELEN YENİ ÖZELLİKLER 1. Cari Hesap Ekstresi Rapor Tasarımlarında İşlem Dövizi Borç, İşlem Dövizi

Detaylı

LUCA NET E HOŞGELDİNİZ!!

LUCA NET E HOŞGELDİNİZ!! LUCA NET E HOŞGELDİNİZ!! LUCA NET DEMO KILAVUZU FATURA İŞLEMLERİ VE LUCA NET TE YAPILABİLEN İŞLEMLER Luca Net programında açık fatura kesebilmek için muhakkak cari kartların tanımlanması gerekmektedir.

Detaylı

Doğru İnsan, Kurumsal Yönetim, Yüksek Verim!

Doğru İnsan, Kurumsal Yönetim, Yüksek Verim! Doğru İnsan, Kurumsal Yönetim, Yüksek Verim! Kurumun misyon ve hedefini benimsemiş, iyi eğitim almış, konusunda uzman kişilerin doğru görev tanımları altında verimli bir şekilde görev aldıkları firmalarda

Detaylı

TIGER PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI

TIGER PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI 2014 TIGER PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI LOGO Business Solutions 1/20/2014 TIGER PLUS ÜRÜN FARKLARI 2.23 SÜRÜMÜYLE GELEN YENİ ÖZELLİKLER 1. Kredi Kartı Fiş Tahsilatı - Firma Kredi Kartı Fiş Ödemesi Pencerelerinde

Detaylı

Bilgi Teknolojileri ÜRETİM FİNANS SATIŞ RAPORLAMA.

Bilgi Teknolojileri ÜRETİM FİNANS SATIŞ RAPORLAMA. Bilgi Teknolojileri ÜRETİM FİNANS SATIŞ RAPORLAMA www.serkonbilisim.com 02 www.serkonbilisim.com www.serkonbilisim.com 03 üretim ÜRETİM YÖNETİMİ SATIŞ SİPARİŞ KARTLARI Tek ekrandan gelen siparişe ya da

Detaylı

MİKRONOM. Ticari ve Entegre Muhasebe Otomasyon Paketi. 2007 Mikro Yazılımevi A.Ş.

MİKRONOM. Ticari ve Entegre Muhasebe Otomasyon Paketi. 2007 Mikro Yazılımevi A.Ş. MİKRONOM Ticari ve Entegre Muhasebe Otomasyon Paketi 1 MİKRONOM Bilişim sektörü en hızlı gelişen ve teknolojik olarak sürekli yenilenen sektörlerden biridir. Hedefimiz isteklerinizi dinleyen program üretebilmektir.

Detaylı

GO PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI

GO PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI 2013 GO PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI LOGO Business Solutions 3/18/2013 GO PLUS ÜRÜN FARKLARI 2.18 Sürümüyle Gelen Yeni Özellikler 1. Fişlerde Sipariş Hareketi Aktarımında Sipariş Satır Açıklamasına Göre Filtreleme

Detaylı

TEKNOKOM Araç Kiralama Takip Sistemi SİSTEMİN YAPISI

TEKNOKOM Araç Kiralama Takip Sistemi SİSTEMİN YAPISI TEKNOKOM Araç Kiralama Takip Sistemi SİSTEMİN YAPISI Araç kiralama takip sistemi, aşağıda listelenen modüllerden bir araya gelmek üzere, web tabanlı uygulama olarak programlanmıştır. Web tabanlı uygulamalar,

Detaylı