belirli tanmsal ürünlerin Hububat; süt ve Ortak hayvanlar domuz, vb.) ve insan tüketimine mahsus hayvansal ürünlerin Kanunu, AB Ortak Tanm

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "belirli tanmsal ürünlerin Hububat; süt ve Ortak hayvanlar domuz, vb.) ve insan tüketimine mahsus hayvansal ürünlerin Kanunu, AB Ortak Tanm"

Transkript

1 ı. ALMANYA DIŞ TİCARET MEVZUATI ı. ı. İthalat Mevzuatı Almanya, aracını teşkil sayılı diğer Avrupa Birliği üyesi ülkeler gibi Ortak Ticaret Politikasının en önemli eden Ortak Gümrük Tarifesini (OGT) Konsey Yönetmeliği uygulamaktadır. OGT, halen 2658/87 çerçevesinde uygulanmakta, tarifelen gösterir liste her yıl yenilenmektedir. ı/95 sayılı Ortaklık Gümrük Konseyi Kararı'nın Birliği'nin yürürlüğe konulmasıyla, gümrük vergileri kabul edilmesi ve taraflar arasında ı Ocak 1996 tarihinde sanayi ürünleri ticaretinde sıfırlanmıştır. ithalatı, Almanya'ya mal özellikle sanayi ürünleri olmak üzere, neredeyse tamamen serbestleştirilmiştir. ithali izne bağlı ürünler, temel olarak ithalatta miktar kısıtlamasının (kota) uygulandığı ürünlerdir. Örneğin; tekstil ürünleri, çelik ürünleri. ithalata ilişkin temel şartlar, Alman Dış Ticaret Kanunu'nda belirtilmektedir. İthallisansı, Alman Federal Ekonomi ve İhracat Kontrol İdaresi'nden (BAFA) alınmaktadır. İthal lisansı, Avrupa Birliği'ndeki (AB) belirli pazar örgütlerinin Tanmsal ürünler ile belirli tabidir. AB-dışı (OTP) ile ülkelerden düzenlenmiştir. iştigal alanına işlenmiş yapılan giren mallar için gerekli olabilmektedir. tanmsal ürünlerin ithalatı, belirli tanmsal ürünlerin Hububat; süt ve tereyağı; canlı ithalatı, ürünlerinin Politikası, büyükbaş pazadanınasım hayvan düzenleyen kanun çiftçiliği, altında Ortak hayvanlar domuz, vb.) ve insan tüketimine mahsus hayvansal ürünlerin Kanunu, AB Ortak Tanm standart izin prosedürüne ithalatı (sığır, koyun, keçi, Tanmsal Pazarlama ticaretini, düzenlenmiş Tarım Politikası büyükbaş hayvan olan özel denetim sistemleri ve yönetmeliklere uygun bir şekilde yürütülmektedir Standardizasyon Almanya, Dünya Ticaret Örgütü'nün "Standartlar Kanunu"na tabidir. AB'nin güvenlik koşulları ve ilgili diğer standartları uyumlaştırması, uygulanmaktadır. Geçiş belirli ürünler için AB direktilleri ile dönemi süresince ulusal gereklilikler karşılanacak, geçiş dönemi sonrasında ise CE işareti, söz konusu ürünlerin bir AB Direktiii kapsamında olması koşuluyla, tüm diğer uygunluk sertifıkalannın yerini alacaktır. CE işareti, hannonize AB ürün ı

2 güvenlik direktifterindeki temel sağlık, güvenlik ve çevre koşullan ile uygunluğun bir kanıtıdır. CE işareti bir kalite işareti olmayıp, üreticinin ilgili ürünü için kanunla tanımlanmış tüm prosedürleri yerine getirdiğini ve ürünün AB mevzuatı ile uyumlu olduğunu göstermektedir. CE işareti taşıyacak ürün gruptan; alçak gerilim cihazlan, basit basınçlı kaplar, oyuncaklar, inşaat malzemeleri, elektromanyetik uygunluk, makineler, kişisel korunma donanımlan, otomatik olmayan tartı aletleri, aktif emplante edilen tıbbi cihazlar, gaz yakan aletler, sıcak su kazanlan, sivil kullanım için patlayıcılar, tıbbi cihazlar, patlayıcı ortamda kullanılan ekipmanlar, gezi amaçlı tekneler, asansörler, dondurucular, basınçlı kaplar, telekomünikasyon terminal cihazlan, in-vitro diagnostik tıbbi cihazlar, radyo ve telekomünikasyon terminal cihazlan'dır. AB standartlannın olmadığı durumlarda ise ulusal standartlar geçerli olmaktadır. Almanya, son derece sıkı bir şekilde uygulanan güvenlik standarttanna sahiptir. Yasal olarak ek performans veya kalite işareti istenın ernekle birlikte, bu özellikler ürünün pazarlama şansını büyük ölçüde arttırmaktadır. Gerek AB tarafından aranan şartlar gerekse Alman kalite veya performans işaretine ilişkin standartlar, üründe birtakım değişiklikler yapılmasını gerektirebilmektedir. Üründe değişiklik yapılması gerekli olmasa bile, pazara sunulabilmesi için test ve sertifikasyon işlemlerine tabi tutulması zorunludur. Örneğin; mekanik ürünler için GS (Gepruefte Sicherheit) işareti, elektronik komponentler için VDE (Verband Deutscher Elektrotechniker) işareti, vb. Belirli ürünler için üreticinin kendisi tarafından (imalatçının Uygunluk Belgesi vasıtasıyla) yapılan uygunluk beyanı yeterli olabilmektedir. AB'nin CE işareti'ne ilişkin koşullar tam olarak yerine getirilse dahi, bazen Alman ulusal işaretlerinin de üründe bulunmasında fayda vardır. GS ve VDE işaretleri gibi ulusal standartlar yasal olarak zorunlu olmasa bile, Alman tüketicilerinin üründe aradıklan işaretler olması nedeniyle, ürünün pazarlama şansını arttırabilecektir. Alman Standartlan hakkında "Alman Standardizasyon Enstitüsü'nden (http://www.din.de) aynntılı bilgi alınması mümkündür Dış Ticarette Belge Uygulamaları Almanya'ya yapılan ticari amaçlı nakliyelerde, maliann gümrükte dekiare edilmesi gerekmektedir. Gümrük idaresi tarafından talep edilmesi durumunda konşimento (yükleme belgesi) ve menşe şahadetnamesi ibraz edilmesi zorunludur. Bazı gıda ürünlerinin Almanya'ya girişinde de özel belgeler aranmaktadır. Tek İdari Belge (Single Administrative Document-SAD), sınır ticareti için tüm AB ülkeleri tarafından kabul edilen bir formdur. SAD, ürünlerin tek bir giriş kapısından minimum 2

3 kırtasiyecilikle diğer ulusal pazarlara nakliyesini mümkün kılmak suretiyle, AB ülkeleri arasındaki sınır ticaretini kolaylaştıran bir formdur ve İthalatçı tarafından doldurulmalıdır. Posta yoluyla Almanya'ya yapılan nakliyatlarda konşimento yerine posta dokümanlan istenmektedir. Paket posta yoluyla gönderilen ticari nitelikteki her bir posta kolisinin beraberinde 2 nüsha faturanın da bulunması gerekmektedir. Hava yoluyla yapılan nakliyelerde, Uçak Konşimentosu düzenlenmelidir. Konşimentolar, dolaysız (doğru) veya emre düzenlenebilir. Herhangi bir konsolosluk formalitesi gerekmemektedir. Nakliyeler, navlun bedeli varış yerinde tahsil edilecek şekilde yapılabilir. Menşe Şahadetnamesi, Alman mevzuatına göre, 3 durumda aranmaktadır: (1) Dış Ticaret ve Ödemeler Kanunu 'na uygun olarak yapılan düzenlemelerde veya İthal Malları Listesi 'nde belirtilmişse (tekstil ürünleri hariç olmak üzere, değeri Alman Markı 'ndan (1 = 1,95583 DM) daha az olan serbest dolaşımdaki malların ithalatı buna istisnadır) (2) Serbest dozaşımda olmayan mallar için ithalat lisansı şartları gereğince, veya (3) belirli ülkelerden yapılan ithalatlarda tercih/i bir muamele söz konusu olduğu hallerde. Alman gümrük idareleri, menşe şahadetnamesinin zorunlu olmadığı hallerde, malların menşeini ispat eden taşıma belgesi, fatura, vb. belgeleri de talep edebilmektedir. Tekstil sektörü hariç olmak üzere, menşe şahadetnamesi genel olarak aranmamaktadır. Tekstil ve tekstil ürünleri sektöründe ise hemen hemen tüm mallarda menşe şahadetnamesi veya menşe beyanı zorunludur. Menşe şahadetnamelerinin özel bir şekli olmamakla birlikte, Ticaret Odası tarafından tasdik olunması gerekmektedir. Belgede bulunması gereken kısımlar şunlardır: malı gönderenin ve eğer form temsilci tarafindan hazırlanmışsa temsilcinin adı ve adresi; nakliyat deniz yoluyla yapılıyorsa geminin adı; malı teslim alanın adı ve adresi; marka ve numaralar, koli sayısı ve cinsi, malların tam tarifi; net ve brüt ağırlıkları; malın Euro cinsinden değeri ve menşe beyanı. İbraz edilmesi gerekli menşe şahadetnamesi sureti sayısı, İthalatçının talebine bağlıdır. Avrupa Birliği'nde serbest dolaşımda bulunan eşyalar için ise menşe şahadetnamesi aranmamaktadır. AB düzenlemelerine göre; menşe şahadetnamesi belirli şartlara tabi mallar için gerekli olabilmektedir: gözetim ve/veya kota uygulamasına tabi olan mallar gibi. Bu iki sistemden birine dahil olan eşyalar için, eşyalann gerçek menşeinden bağımsız olarak, menşe şahadetnamesi istenmektedir. İthalatçılar, menşe şahadetnamesinin hangi koşullara göre düzenlenmesi gerektiği konusunda tedarikçilecine bilgi verecektir. 3

4 Türkiye'nin Almanya'ya yaptığı Türkiye-AKÇT (Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu) Serbest Ticaret Anlaşması kapsamındaki ürünler ile tüm sanayi ürünleri ihracatında ATR Dolaşım Belgesi ve işlenınemiş tarım ürünleri ihracatında EUR.l düzenlenmektedir. Ticari Fatura, şekil veya tasdik ile ilgili herhangi bir koşul aranmaksızın kabul edilmektedir. Ticari faturada bulunması gereken bilgiler şunlardır: alıcı ve satıcı firmaların adı ve adresi; faturanın düzenlenme yeri ve tarihi, eşyanın gönderitme şekli, eşyanın bulunduğu kapların cins, marka ve numarası ile adedi, malların gümrük tarife cetvelindeki tam ticari tanımı (cins ve nev'i, değerini arttıran ve azaltan faktörler de belirtilerek), malların miktan (uluslararası ticarette kullanılan ölçü birimi bazında), ticari eşyanın fiyatı (birim maliyeti, toplam maliyeti-nakliye ve sigorta masrafları ile malların maliyetine ilave edilen diğer masrafların da dahil edildiği-), nakliyat ve ödeme şartlan. Çeki Listesi, genellikle istenmemekle birlikte, giriş sırasında malların takibini ve tasfiyesini çabuklaştırmaya yaramaktadır. Her sandık veya konteynınn içeriğini tam ve aynntılı bir şekilde gösteren çeki listesi, sandık ve konteynınn net ve brüt ağırlıkları hakkında ve aynca her malın c.i.f. değeri hakkında da bilgi verecektir. Pro-forma Fatura, ithaliisansına tabi mallar için veya ithalat bağlantısı kurulması öncesinde veya geçici ithalatlarda ithalatçı tarafından istenebilmektedir. Genellikle, minimum iki suret talep edilmektedir. Sağlık Sertitlkaları bitkilerin, bitki parçalarının, bitkisel ürünlerin ve bazı hayvanların ithalatında gerekli olmaktadır. Büyükbaş hayvanların ve büyükbaş hayvan eti preparatlarının ithalatında tarih ve 82/97 sayılı Avrupa Birliği Tüzüğü'ndeki talimatlar yerine getirilmelidir. Bu sertifikalar, sadece Almanca veya hem Almanca hem de İngilizce olarak hazırlanmalıdır. Bitki ithalatında, bitki adları Latince olarak belirtilmelidir. Sağlık sertifikalarında geçen alıcı ve gönderici isimleri ile ambalaj üzerindeki işaretlerin, fiili sevkıyat ve faturadaki bilgiler ile uyumlu olması gerekmektedir. Şaraplar; üretildiği ülkedeki üretim, pazarlama ve satışı ile ilgili mevzuata uygun olmaları aynca, AB'nin bu hususlardaki gerekli koşullan ve Alman Şarap Kanunu'ndaki koşulları karşılaması durumunda ithal edilebilmektedir. Alman işlenmiş Gıda Ürünleri Kanunu; Alman piyasasında satılabilecek gıda ürünleri, bu ürünlere ilişkin kalite, ambalajlama ve etiketierne gereklilikleri ve diğer hususlara ilişkin bilgi içermektedir. 4

5 Tekstil & Konfeksiyon Ürünleri ve Ayakkabı ithalatında, ihracatçı firmadan ürünlerin kanserojen azo boyası içermediğine dair belge istenebilmektedir. Almanya'da bu boyaların kullanımı, 1996'dan itibaren yasaklanmıştır. 2. GÜMRÜKMEVZUATI 2.1. Gümrük Tarifeteri Avrupa Birliği üyesi olan Almanya; AB üyesi ülkelerle gümrük birliği kapsamında serbest ticaret yapmakta, AB-dışı ülkelerden ithalatta ise ortak gümrük tarifesi uygulamaktadır. AB 'nin ''Topluluğun Bütünleştirilmiş Gümrük Tarifesi (TARI C)" sistemi çerçevesinde, AB-dışı ülkelerden yapılan ithalatlarda ortak gümrük tarifesi hadleri uygulanmaktadır. Ortak Gümrük Tarifesi (OGT), tüm üye ülkeler için aynı olup, ürüne ve menşeine bağlıdır. AB'nin ekonomik menfaatlerini korumanın bir aracı olarak kullanılan gümrük tarifeleri, ürünün hassasiyet derecesine göre değişmektedir. AB'de üretilmeyen ve imalat sanayi için gerekli olan hammaddeler ve yan mamul ürünler, genellikle düşük vergi hadlerinden yararlanmaktadır. AB ihraç ürünlerinin imalatında kullanılan ürünlerin ithalatında gümrük vergilerinin askıya alınması söz konusu olabilmektedir. AB tarife cetveli, Harmorrize Sistem (HS) kodlannı kullanmaktadır. AB-dışı ülkelerden yapılan ithalattaki vergiler çok yüksek düzeyde olmayıp, çoğu hammadde gümrük vergisine tabi olmaksızın ya da düşük gümrük vergileriyle Topluluğa girebilmekte; birçok işlenmiş mamul de %5-%17 arasında değişen gümrük vergisine tabi olarak ithal edilebilmektedir. Çoğu tarımsal ürünün ithalatı, Ortak Tanm Politikası (OTP) kapsamında yer almaktadır. Toplulukta üretilen ve Topluluğa ithal edilen tarımsal ürünler arasındaki fiyat farklılıklarını dengeleyerek ithal ürünlerin piyasada yerli ürünlerden daha düşük fiyatla satılmasının önlenmesi amacı üzerine kurulu OTP sisteminde, her ürün için yerine getirilmesi zorunlu farklı yükümlülükler bulunmaktadır. Avrupa Birliği, mecburi vergilere ilaveten, birçok nihai tüketim mamulü ithalatında ürünün içindeki şeker, süt yağı, süt proteini ve nişasta oranına dayalı olarak belirlenen ek ithalat vergileri de tahsil etmektedir. Almanya, AB üyesi bir ülke olarak, bir dizi IT ürünündeki tarifelen kaldırmak amacıyla, DTÖ Bilgi Teknolojisi (IT) Anlaşması'nı imzalamıştır. Temel altı ürün kategorisi 5

6 arasında; bilgisayarlar, telekomünikasyon ekipmanlan, yan-iletkenler, yan-iletken imalat ekipmanlan, bilimsel cihazlar ve yazılım ürünleri bulunmaktadır. İthalatta uygulanan tarif e oranlarına Avrupa http :ll europa. eu. int/ comm/taxation _ customs/ datahasesi datahas e. htm resmi Birliği 'nin, internet adresinden ulaşılabilir. 2.2 Tercilıli Rejim Almanya, AB üyesi bir ülke olması dolayısıyla, Birlik tarafından yapılan anlaşmalara dahildir. Avrupa Birliği bugüne kadar Gümrük Birliği Anlaşmalan, Serbest Ticaret Anlaşmalan ve tek taraflı AB ticaret tavizlerini de kapsayan birçok tercilıli ticaret anlaşması yapmıştır. Avrupa Birliği, seçilmiş ülke ve ürünlere GSP (Generalized System of Preferences Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi) kapsamında tercilıli rejim uygulamaktadır. Bu sistemden En Az Gelişmiş Ülkeler ile Gelişme Yolundaki Ülkeler yararlanmaktadır. Bu grupta yer alan ülkeler menşeli tam ve yan mamul imalat ürünleri, gümrükten muaf olarak AB'ye girebilmektedir. AB, yoksulluğu azaltına çabalannın bir parçası olarak, Haziran 2000'de 77 ACP (Afrika, Karayip ve Pasifik) ülkesi ile 20 yıllık bir ortaklık anlaşması imzalamak suretiyle daha yakın ekonomik ve ticari ilişkiler kurmayı hedeflemiştir. 27 Şubat 2001 'de AB'nin GSP Programı'nda dünyanın en fakir 48 ülkesinden ithal edilecek tüm ürünlerde (silahlar hariç) kota ve vergilerin kaldırılması yönünde değişiklik yapılması onaylanmıştır. Birleşmiş Milletler tarafından tanımlanmış en az gelişmiş 48 ülke ile yapılan bu anlaşma ile söz konusu ülkelerden AB'ye mal girişinin (silahlar hariç olmak üzere) tamamen serbestleştirilmesi amaçlanmıştır 2.3. Vergiler Almanya'nın gümrük prosedürleri, ülkeye gıren mailann sınıflandınlması ve kıymetinin belirlenmesi usullerini de kapsayan, AB kurallan ile düzenlenmektedir. ithal edilen eşyanın gümrük kıymeti, c.i.f. bazında (ithal eşyasının vergilendirilebilir değeri üzerinden mecburi olarak alınan yüzde) hesaplanmaktadır. "İşlem değeri" olarak tanımlanan vergilendirilebilir değer; İthalatçı tarafından ödenen mutlak (gerçek) fiyata navlun, sigorta, 6

7 komisyonlar ve malların gümrük bölgesine girişine kadarki satış ve nakliye işlemlerine ilişkin diğer tüm olası harç ve masrafların eklenmesiyle hesaplanmaktadır. Diğer AB ülkelerinde olduğu gibi Almanya' da da Katma Değer Vergisi (KDV), dolaylı vergiler, vb. vergiler son varış ülkesinde tahsil edilmektedir. KDV, herhangi bir ayrım gözetmeksizin ithal ve yerli tüm mallar ve çoğu hizmetler için uygulanmaktadır. İthalatta KDV, malın gümrükten çekilmesi esnasında ve navlun, sigorta ve gümrük vergisini de kapsayan toplam ithalat değeri üzerinden alınmaktadır. Temel KDV oranı %16'dan %19'a yükseltilmiştir. Bazı spesifik kalemlerde (gıda ürünleri, kitaplar ve diğer yayınlar gibi) ise %7 gibi bir indirimli KDV oranı uygulanmaktadır. İhracatlar ve diğer AB üyesi ülkelere yapılan teslimadar ise KDV'den muaftır. Avrupa Birliği, telekomünikasyon hizmetlerinin sağlanmasına ilişkin KDV düzenlemelerinde revizyon yapan bir kararnarneyi kabul etmiştir. Buna göre; AB' deki nihai tüketicilere telekomünikasyon hizmetleri sağlayan AB-dışı ülkelerin tedarikçilerinin iş yaptıkları her AB üyesi ülkede kayıtlı olması ve KDV tahsil etmesi şartı getirilmiştir. AB'nin dijital ürünlerdeki KDV uygulaması hakkında kabul ettiği bir başka kararname uyarınca ise; AB üyesi olmayan ülkelerin dijital ürün tedarikçileri, AB üyesi ülkelerin tedarikçileri gibi, özel tüketicilere yaptıkları satışlarda KDV kesmek, özel basitleştirilmiş düzenlemelerden yararlanmak suretiyle herhangi bir üye ülkedeki Vergi Dairesi 'ne tescil olmak ve müşterinin ikamet ettiği üye ülkede uygulanan orandan KDV tarh etmek zorunda olacaktır. Bu kararname kapsamında; fiziksel formattan ziyade elektronik ortamda gönderilen bilgisayar oyunları ve yazılımları, radyo ve televizyon yayıncılığı bulunmaktadır. Tüketim vergisi alkol, tütün ve benzeri ürünlerden alınmaktadır. Almanya; GATT'ın (bugün Dünya Ticaret Örgütü tarafından üstlenilmiş) Anti-Damping Vergileri, Sübvansiyonlar ve Telafi Edici Vergiler ile ilgili anlaşmalarına taraftır Posta Gümrük İşlemleri Gümrüğe tabi ticari eşyanın posta yoluyla ülkeye girişine izin verilmektedir. Ticari mahiyetteki her koli veya pakete iki nüsha halinde fatura iliştirilmiş olmalıdır. Hediye paketinin gümrük beyannamesinde gönderici tarafından "Şahsi Hediye Paketi (Private Geschenksendung)" olduğu belirtildiği taktirde, gümrük işlemleri daha hızlı yürütülmektedir. 7

8 Et ve et ürünleri, unlu mamuller, süt ve süt ürünleri, yumurta ve yumurtalı ürünleri, bitki ve bitkisel ürünler, tütün ürünleri ve sigara kağıdı için ithalat lisansı veya sertifikası istenmektedir. 3. BANKAClLIK VE SiGORTAClLlK MEVZUATI Alman Merkez Bankası (Bundesbank) verilerine göre, 2008 Şubat itibariyle Almanya'da adet banka faaliyet göstermektedir. Bunlar, Ticari Bankalar (264), Eyalet -Land- Bankalan (12), Tasarruf Bankalan (444), Kredi Kooperatiflerinin Bölgesel Kuruluşlan (2), Kredi Kooperatifleri (1.232), ipotek -Mortgage- Bankalan (22), Yapı ve Borç Birlikleri (25), Özel İşievli Bankalardır (17). Ticari Bankalan kendi içinde üç gruba ayırmak mümkündür. Büyük Bankalar (Deutsche Bank, Dresdner Bank, Commerzbank ve HypoVereinsbank), Bölgesel Bankalar ve Diğer Ticari Bankalar (180) ve Yabancı Eankalann Almanya'daki Şubeleri (84). Tasarruf Bankalannın büyük bölümü belediyeler veya belediyelerin oluşturduğu birlikler tarafından desteklenmektedir. Kredi Kooperatifleri de Volksbank'lar ve Raiffeisenbank'lar olarak iki kategoride isimlendirilmektedirler. Her bir kredi kooperatifinin yaklaşık civannda üyesi bulunmaktadır. Almanya'daki bütün kredi kuruluşlan Berlin'de bulunan Federal Bankacılık Denetim Ofisi tarafından denetlenmektedir. Banka Uygulamaları: Her bankanın kendine özgü bir banka kodu (Bankleitszahl = BLZ) bulunmaktadır. Her türlü banka işleminde bu kodun kullanılması gerekmektedir. Döviz işlemleri, Almanya'daki tüm bankalar tarafından yürütülmektedir. İthalat ödemelerine ilişkin herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır. Avrupa Para Birliği'ne taraf olan Almanya'nın para birimi Euro olup, döviz kurlan serbest piyasa koşullannda belirlenmektedir. Öte yandan, Avrupa Merkez Bankası, döviz kurlanndaki dalgalanmalan düzenlemek üzere piyasaya müdahalede bulunma yetkisine sahiptir. Ödemelerde "açık hesap işlemleri" tavsiye edilmektedir. Kredi vadeleri, sektöre ve işlem hacmine göre değişmekle birlikte, genellikle gün arasındadır. Fiyat indirimleri, peşin ödeme halinde söz konusu olmaktadır. Yerli ve yabancı para transferindeki gecikmeler ortalama bir ayı bulabilmektedir. İthalat teminatlannın süresi 4 aydır. 8

9 4. TAŞlMAClLIK SİSTEMİ Almanya'ya ithal edilecek malların gümrüğe sunulmasından itibaren en geç 15 gün içerisinde (denizaşın taşımacılıkta 45 gün) gümrüğe başvuru yapılması gerekmektedir. Gümrük başvurusu ve beyanı sırasında, malların gümrükten çekilmesi için gerekli dokümanlar (faturalar, satış belgeleri, menşe şahadetnameleri, dolaşım belgeleri, vb.) da gümrüğe ibraz edilmelidir. Gümrük başvuru ve beyanlarının, genellikle yazılı olarak yapılması gerekmektedir. Şahsi kullanım amaçlı ithalatlarda gümrük beyanı, şahsi mahiyette/d eşyanın ithalat izin başvurusu ile birlikte yapılmalıdır. Gümrük beyanının eksiksiz bir şekilde tamamlanması durumunda, mallar genellikle kontrol edilmemektedir. Gümrük beyanı, basitleştirilmiş işlemler (kollektif gümrük beyannameleri) esasına göre yapılmaktadır. İthalat vergilerinin (gümrük vergileri, tarım payı olarak alınan fonlar, telafi edici vergiler, ithalat işlemi vergileri, tüketim vergileri, vs.) alınmasının zorunlu olduğu hallerde, beyan sahibine vergi matrahı tebligatı şeklinde yazılı veya sözlü olarak bildirimde bulunulmaktadır. Belirli koşullar altında, gümrük ödemelerinin vadeli yapılması söz konusu olabilmektedir. Avrupa Birliği sınırları içerisinde işlendikten sonra tekrar ihraç edilmek kaydıyla ithal edilen mallar, zorunlu ithalat vergilerinden muaf olarak gümrükten çekilebilmektedir. "İşleme" kavramı, malların üretimde kullanılması, işlenmesi ve onarımı gibi faaliyetleri kapsamaktadır. AB üyesi ülkelerin sınırları arasında malların kolaylıkla nakliye edilebilmesine olanak sağlayan tek bir transit belgesi ile AB ülkelerinin gümrüklerinden transit geçişine izin verilmektedir. Malların Topluluk içerisindeki dolaşım prosedürünü basitleştiren transit belgesinin, İthalatçı tarafından temin edilmesi gerekmektedir. Bunun bir AB prosedürü olması nedeniyle, mallann AB içerisinde serbest dolaşımını sağlayacak transit belgeleri; Topluluk sınırlarına giriş noktasında Avrupalı i thalatçı, gümrük komisyoncusu veya nakliye acentesi tarafından hazırlanmalıdır. ithal edilen mallar, gümrük antrepo işlemleri için gümrük vergisinden muaf olarak gümrük antrepolanna alınabilmektedir. Gümrük antrepoları, gümrük idareleri tarafından onay verilmiş özel depolar olup, düzenli envanter kontrolünü yürüten gümrük idarelerinin dokümanter kontrolüne tabi tutulmaktadır. Gümrük muayene belgesindeki kıyınet bildirimi ile mailann miktarı, cinsi ve gümrük değeri belirlenmiş olmaktadır. Depolama süresi beş yıl ile sınırlıdır. Gümrüğe tabi mallar, normal antrepo muamelesine (yeniden ambalajlama, partiler halinde sevkıyatıara ayırma vb. basit işlemler) tabi tutulabilir veya ekonomik ihtiyaç halinde 9

10 geçici olarak gümrük antreposundan çıkanlabilir. Malların geçici veya kalıcı olarak antrepodan çıkartılmasına kadar, ithalat vergileri tahsil edilmemektedir. Uygulanacak vergi oranları, malların nakledileceği yere bağlı olarak değişmektedir. Gümrük vergilerinden muafiyetin veya indirimli vergi oranlarından yararlanma başvurusunun gümrük idaresinin denetimi altında malların kullanılmasına bağlı olduğu durumlarda, mallar geçici ithalat ile çekilmektedir. Genel olarak, geçici ithalatta, ithalat vergilerine karşılık olarak teminat istenmektedir. Geçici ithalat için belge olarak ATA Karnesi 'nin ibraz edildiği hallerde ise teminat istenmesi söz konusu değildir. Mallann yeniden ihracatında, depozito olarak alınan teminatlar geri ödenmektedir. AB üyesi ülkeler arasında ise birçok Birlik ürünü için ATA Karnesi'nin yerini, kame kapsamındaki ürünlerin basitleştirilmiş usul ile serbest dolaşımı almaktadır. Örneğin, portatif mesleki ürünler tüm ithalat formalitelerinden muaf tutulmaktadır. AB 'nin geçici kullanım ile ilgili yönetmeliklerine göre, malların geçici kabulünde tam muafiyet hali kısıtlanmıştır. Geçici kullanım amaçlı ithalat, sadece bütünüyle standartıaşmış hallerde tam muafiyet ile sonuçlanmaktadır. Öte yandan, söz konusu standartiaşmış durumlar, malların büyük bir çoğuuluğunu kapsamaktadır. İthalat vergilerinden tam muafiyetin uygulanmadığı hallerde, kullanım periyodarına bağlı olarak, mallar kısmi vergilendirıneye tabi tutulmaktadır. Örneğin; AB içerisinde mallann imalatında veya inşaat sektöründe kullanılmak amacıyla geçici ithalatı yapılan makine ve cihazlar. Uluslararası Bitki Koruma Konvansiyonu (IPPC); ISPM adını taşıyan standartları belirleyerek, zararlılar ile mücadeleyi dünya geneline yaymak için gerekli tedbirlerin alınmasını amacıyla, uluslararası ticarette kullanılan ve ahşap ambalaj malzemelerinde bulunan zararlıların bir ülkeden başka bir ülkeye taşınarak yayılmasını önlemek üzere, ahşap ambalaj üretiminde kullanılan ürünler için bitki sağlığı önlemleri getiren ISPM 15 standardını kabul etmiştir. IPPC üyesi olan Avrupa Birliği, ISPM 15 standardının uygulamasını tarihinden tarihine ertelenmiştir. Buna göre, tarihinden sonra ISPM 15 standardına uygun olmayan ahşap ambalaj malzemelerinin AB'ye girişine izin verilmeyecektir. 10

11 5. FUAR KONUSU BAZI SEKTÖRLERLE İLGİLİ SPESİFİK BİLGİLER 1. Elektrikli Makineler Bu sektördeki önemli işaretler; mekanik ürünler için GS (Gepruefte Sicherheit) işareti, elektrikli komponentler için ise VDE (Verband Deutscher Elektrotechniker) işaretidir. Bu lisansların hiçbiri Almanya'da ürün satışı için zorunlu değildir. Bununla birlikte, belirli iş yeri uygulamalarında kullanılan ürünlerin sigorta edilebilmesi için GS veya VDE işaretlerinin bulunması zorunluluğu ise buna bir istisna teşkil etmektedir. Belirli ürünler için üreticinin kendisi tarafindan "İmalatçının Uygunluk Belgesi" ibraz etmek suretiyle yapılan uygunluk beyanı yeterli olabilmektedir. GS işareti standartlan, Alman Standartlan Enstitüsü (DIN) tarafindan belirlenmektedir.ürünlerin test işlemlerinden ise Teknik Denetim Kurumu (TUV-Technischer Ueberwachungsverein) sorumludur. TUV, hem "VDE" hem de "GS" lisansı için gerekli testleri yapmaktadır. Teknik Denetim Kurumları, ürünlerin Alman güvenlik standartlarına uygunluğunu denetlernek ve test etmek için çeşitli Alman eyaletleri tarafindan kurulan özel şirketlerdir. Alman Hükümeti, şahıslar tarafindan işletilen TUV'lara da ürünlerin AB mevzuatına uygunluğunu test etme yetkisi vermiştir. Elektrikli komponentlerle ilgili VDE lisanslan için de mekanik ürünlerdeki belgelendirme prosedürü takip edilebilmektedir. Alman Elektromanyetik Uygunluk (EMC) yönetmeliği, yeni teknik ürünlerin (ev aletlerinden denizcilik ürünlerine kadar) EC Direktifı'nin (89/336/EEC) kapsadığı standartiara uygun olmasını gerektirmektedir. Bu standartiara sahip ürünler CE işareti taşıyabilmektedir. Bu kapsamdaki ürünlerin AB dışı ülkelerden ithali halinde, EMC Direktifleri'ne uygunluktan Almanya'daki İthalatçı sorumludur. Ürün sorumluluğu, ürünün yol açabileceği zararları da kapsamaktadır Ağustos tarihinden itibaren fırmalann elektrikli ve elektronik ürünlerini Avrupa' da satabilmeleri için "Elektrikli ve Elektronik Ekipmanlar Direktifı" ve 2006 Temmuz itibari ile yürürlüğe giren "Kullanılmasına Kısıtlama Getirilmiş Ürünler Direktifı"ne uymalan gerekmektedir. ll

12 2. Diğer Tüketim Mamulleri Yukanda elektrikli makineler için belirtilen koşullar bazı tüketim mamulleri için de uygulanabilmektedir. Kasım 1999'da Avrupa Komisyonu, çocuk ürünlerinde (yumuşak oyuncaklar dahil) fatalatıann (plastik ürünleri sanayinde kullamlan bir tür plastifiyen) kullanımım yasaklayan bir yasa paketi teklifini onaylamıştır. Bu önlem ile, fatalat içeren veya üç yaşın altındaki bebekler tarafından ağza alınma riski taşıyan bebek bakım ürünleri ve oyuncaklara yasak getirilmiştir. Komisyon, fatalatıann bu alandaki kullanımının yasaklanması için kalıcı bir önlem alınması hakkındaki uzun vadeli bir teklife de onay vermiştir. Bu önlem, tehlikeli maddelerin pazarlanması ile ilgili AB Direktiiinde iyileştirme yapılmasım ve küçük çocuklar için üretilen diğer yumuşak plastik oyuncaklara -ağza atılma riski olmasa dahietikedeme zorunluluğu getirilmesini amaçlamaktadır. Sekiz AB üyesi ülke (Avusturya, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Almanya, Yunanistan, İtalya ve İsveç), oyuncaklarda ve çocuk bakım ürünlerinde fatalatıann kullanımım yasaklamıştır. 3. Enerji Almanya otomotiv, makine, çevre, kimya, inşaat ve de enerji gibi uygulamaya dönük teknoloji alanlannda dünyada en çok patent alan ülke durumundadır. Çevre alanındaki patentlerde de Almanya, ABD ve Japonya'nın önünde yer almaktadır. Özellikle çevreye duyarlı teknolojilerde (rüzgar enerjisi, fotovoltaik enerji, biyo atıklardan elde edilen enerji) Almanya dünyada ileri konumuyla dikkat çekmektedir. Alman hükümeti, ülkenin enerji bakımından dışanya bağımlı olması nedeniyle, ekonomiye kesintisiz ve sürekli enerji kaynaklan sağlamak amacıyla ithalatı, ithal edilen ülkeler ve hammaddeler bakımından çeşitlendirme yoluna gitmektedir. Buna ek olarak, ülke içinde iktisadi olarak verimsiz üretim yapan tesisiere sağlanan sübvansiyonlan da kaldırmayı amaçlamaktadır yılında, taş kömürü üretimine sağlanan sübvansiyonlann 2005 yılına kadar önemli derecede azaltılması kararlaştınlmıştır. Almanya için taş kömürünün ithalatı yerli üretime göre çok daha ucuzdur. Ancak, 2002 yılında Alman hükümeti, Almanya'nın enerji ihtiyacımn 2050 yılında tümüyle yenilenebilir enerjiden sağlanabileceğini belirten bir plan sunmuştur. Almanya'mn enerji ihtiyacı, güneş enerjisiyle ısıtma ve elektrik üretme tesislerinden, rüzgar santrallerinden, barajlardan ve organik atıklardan enerji üreten farklı teknolojilerden karşılanması hedeflenmektedir. 12

13 4. Otomotiv Otomotiv sektörü, Alman ekonomisi içinde önemli bir yere sahiptir yılında Avrupa Otomobil pazannda beklenilenin üzerinde gerçekleşen büyüme, Alman otomotiv sanayindeki büyümenin sürmesini sağlamıştır. Kalite ve güvenilirlik imajından ödün vermeyen Alman otomobil üreticileri, iç piyasada yüksek maliyetler ve esnek olmayan işgücü arzı gibi sorunlarla karşı karşıyadır. İç piyasadaki bu sorunlann sonucu olarak, üretimin yurtdışına kaydınlması giderek daha güçlü bir alternatifhaline gelmeye başlamış ve bu durum işçileri ve sendikalan reform yapmaya zorlamıştır. Başlıca otomobil üreticileri Volkswagen, General Motors, BMW ve Mercedes-Benz, ürün çeşitlendirmesi yoluyla Pazar paylannı artırmaya çalışmaktadır. 5. Doğal Kaynaklar Almanya'nın gerek petrol gereksemaden cevheri bakımından kaynaklan sınırlı olup, bu açıdan büyük ölçüde dışa bağımlıdır. Bununla birlikte, yurtiçi tüketiminin dörtte birini karşılayabilecek düzeyde doğalgaz kaynaklanna, ayrıca geniş taş kömürü, linyit kömürü ve tuz kaynaklanna sahiptir yılı sonu itibariyle Almanya'nın doğal gaz rezervleri yaklaşık 382 milyar m3'tür. Önemli linyit rezervleri Ren bölgesi, güney Brandenburg, Saksonya, Saksonya-Aııhalt ve Aşağı Saksonya'nın doğusunda bulunmaktadır. Ekonomik olarak çıkanlabilir rezervlerin 43 milyar ton olduğu tahmin edilmektedir. Önemli taş kömürü rezervleri ise Ruhr bölgesinde (Kuzey Ren-Westfalya) ve Saarland'dadır. Rezerv büyüklüğü 24 milyar tondur. Ancak bu rezervlerin işletilmesinin ekonomik olmadığı düşünülmektedir. 1990'lara kadar Almanya'da (Saksonya ve Thüringen) önemli miktarda uranyum da çıkanlmıştır. Ancak nükleer santralleri işletmek için gerekli zenginleştirilmiş uranyum ithal edilmektedir. 6. YABANCI SERMAYE MEVZUATI Almanya'nın merkezi konumu, yabancı sermayeye liberal yaklaşımı ve Avrupa'daki üstün ekonomik pozisyonu, Avrupa'da bir üs arayan firmalar için Almanya'yı oldukça cazip kılmaktadır. Alman Kanunu'na göre; Almanya'da limited şirket veya anonim şirket olarak kayıtlı yabancı mülkiyetli şirketler, yerli şirket statüsüne sahip olmaktadır. Federal Yabancı Yatınm Merkezi, potansiyel yatınmcılara yardımcı olmak amacıyla kurulmuştur. Teşvik 13

PAZARA GİRİŞ ENGELLERİ 2015 RAPORU

PAZARA GİRİŞ ENGELLERİ 2015 RAPORU PAZARA GİRİŞ ENGELLERİ 2015 RAPORU Ekonomi Bakanlığı Anlaşmalar Genel Müdürlüğü İÇİNDEKİLER Sayfa Giriş 1 Ülkeler Bazında Pazara Giriş Engelleri Amerika Birleşik Devletleri 3 Avrupa Birliği 11 Birleşik

Detaylı

95. Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması-GATT-Nedir ve GATT ın Temel Kuralları Nelerdir?

95. Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması-GATT-Nedir ve GATT ın Temel Kuralları Nelerdir? BÖLÜM XV: DÜNYA TİCARET ÖRGÜTÜ 95. Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması-GATT-Nedir ve GATT ın Temel Kuralları Nelerdir? İkinci Dünya Savaşı sonrasında, dünyada barışı sürekli kılmak amacıyla, uluslararası

Detaylı

HAZIRLAYAN Bahar Özsu Uzman Yardımcısı

HAZIRLAYAN Bahar Özsu Uzman Yardımcısı TOPTANCI HALLERİ SEKTÖR PROFİLİ HAZIRLAYAN Bahar Özsu Uzman Yardımcısı İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ Ağustos 2005 1. GİRİŞ Ülkemizde tarım sektörü gerek istihdam

Detaylı

DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ

DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2526 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1497 DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Feridun KAYA (Ünite 1, 2, 4, 6) Öğr.Gör.Dr. Neslihan TURGUTTOPBAŞ (Ünite 3, 5,

Detaylı

KONYA TİCARET ODASI ALMANYA ÜLKE RAPORU ( HANNOVER VE KÖLN )

KONYA TİCARET ODASI ALMANYA ÜLKE RAPORU ( HANNOVER VE KÖLN ) KONYA TİCARET ODASI ALMANYA ( HANNOVER VE KÖLN ) Etüd-Araştırma Servisi Mart 2007 İÇİNDEKİLER GİRİŞ..3 BÖLÜM I ALMANYA HAKKINDA GENEL BİLGİLER 1.1.Ülke Kimliği... 4 1.2. Siyasi ve İdari Sistem... 5 1.3.

Detaylı

KONYA TİCARET ODASI FRANSA ÜLKE RAPORU

KONYA TİCARET ODASI FRANSA ÜLKE RAPORU KONYA TİCARET ODASI FRANSA Etüd-Araştırma Servisi Mart 2007 İÇİNDEKİLER GİRİŞ. 2 BÖLÜM I ÜLKE HAKKINDA GENEL BİLGİLER 1.1. Genel Göstergeler..3 1.2. Temel Ekonomik Göstergeler 4 1.3. Siyasi ve İdari Yapı

Detaylı

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI GATT BİLGİLENDİRME REHBERİ

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI GATT BİLGİLENDİRME REHBERİ GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI GATT BİLGİLENDİRME REHBERİ 1 MİSYONUMUZ Toplumsal refahın artırılmasına destek sağlamak üzere yeterli geliri adalet, tarafsızlık, verimlilik ilkeleri çerçevesinde toplamak, vergi

Detaylı

MUHASEBE VE FİNANSMAN

MUHASEBE VE FİNANSMAN T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE VE FİNANSMAN DIŞ TİCARET KAVRAMLARI 344MV0042 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

İçindekiler 1. AB, niçin bir Çevre Politikası geliştirmiştir? 2. AB Çevre Politikası nın yasal dayanakları nelerdir? 3. AB Çevre Politikası nın hedefleri ve temel ilkeleri nelerdir? 4. Çevre konusunda

Detaylı

ARJANTİN ÜLKE RAPORU

ARJANTİN ÜLKE RAPORU ARJANTİN ÜLKE RAPORU Hazırlayan : Esin ŞEN Ankara - March, 2011 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İHRACATI GELİŞTİRME ETÜD MERKEZİ ARJANTİN Temel Sosyal ve Ekonomik Göstergeler Temel Sosyal Göstergeler

Detaylı

SERİ NO: 15. İKTİSADİ KALKINMA VAKFI YAYINLARI Yayın No: 273

SERİ NO: 15. İKTİSADİ KALKINMA VAKFI YAYINLARI Yayın No: 273 SERİ NO: 15 1965 İKTİSADİ KALKINMA VAKFI YAYINLARI Yayın No: 273 SORULARLA AB POLİTİKALARI VE TÜRKİYE SERİSİ Seri No:15 GIDA GÜVENLİĞİ POLİTİKASI 19 65 İKTİSADİ KALKINMA VAKFI YAYINLARI Yayın No: 273 SORULARLA

Detaylı

AR-GE ve YENİLİKÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ

AR-GE ve YENİLİKÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ T.C. BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI AR-GE ve YENİLİKÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI 2011 Yılı Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi Referans No:TR61/11/AR-GE/KOBİ/01 (Kâr Amacı Güden İşletmeler) TR61/11/AR-GE/KAMU/01

Detaylı

KONYA TİCARET ODASI YUNANİSTAN CUMHURİYETİ ÜLKE RAPORU

KONYA TİCARET ODASI YUNANİSTAN CUMHURİYETİ ÜLKE RAPORU KONYA TİCARET ODASI YUNANİSTAN CUMHURİYETİ Etüd-Araştırma Servisi Haziran 2009 İÇİNDEKİLER Giriş iii Tablolar Listesi...iv Kısaltmalar Listesi...v BÖLÜM I YUNANİSTAN HAKKINDA GENEL BİLGİLER 1.1. Ülke Kimliği.1

Detaylı

MACARİSTAN ÜLKE RAPORU

MACARİSTAN ÜLKE RAPORU MACARİSTAN ÜLKE RAPORU MÜSİAD Ticaret Heyeti Programı T.C. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül Himayelerinde 16-18 Şubat 2014 - Macaristan Temel Sosyal ve Ekonomik Göstergeler Temel Sosyal Göstergeler Kaynak: The

Detaylı

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. Yunanistan Ülke Raporu

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. Yunanistan Ülke Raporu Trakya Kalkınma Ajansı www.trakyaka.org.tr Yunanistan Ülke Raporu YUNANİSTAN ÜLKE RAPORU Temmuz 2011 İÇİNDEKİLER GENEL BİLGİLER 1 1. YUNANİSTAN EKONOMİSİ VE TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELER 3 Trakya Kalkınma

Detaylı

SORULARLA DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON MEVZUATI VE UYGULAMALARI

SORULARLA DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON MEVZUATI VE UYGULAMALARI SORULARLA DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON MEVZUATI VE UYGULAMALARI İSTANBUL TİCARET ODASI DIŞ TİCARET ŞUBESİ UYGULAMA SERVİSİ İSMAİL KAYIKÇI 2010 1-) Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon

Detaylı

İş ve Yatırım Ortamının İyileştirilmesine Yönelik TÜSİAD Önerileri*

İş ve Yatırım Ortamının İyileştirilmesine Yönelik TÜSİAD Önerileri* T Ü R K S A N A Y İ C İ L E R İ V E İ Ş A D A M L A R I D E R N E Ğ İ 08 İş ve Yatırım Ortamının İyileştirilmesine Yönelik TÜSİAD Önerileri* *8 Nisan 2010 tarihinde gerçekleştirilen Ekonomi Koordinasyon

Detaylı

YATIRIMCILAR İÇİN YATIRIM VE TEŞVİK REHBERİ

YATIRIMCILAR İÇİN YATIRIM VE TEŞVİK REHBERİ DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ YATIRIMCILAR İÇİN YATIRIM VE TEŞVİK REHBERİ HAZİRAN 2009 LEFKOŞA İ Ç İ N D E K İ L E R Sayfa 1. GENEL BİLGİ 1-3 1.1. Coğrafi Konum ve Nüfus 1 1.2. İklim 1 1.3. Politik Sistem 2 1.4.

Detaylı

İRAN ÜLKE BÜLTENİ [Bu bültende Tahran Ticaret Müşavirliği İran İslam Cumhuriyeti Ülke Profili Aralık 2014 ten alıntılara yer verilmiştir.

İRAN ÜLKE BÜLTENİ [Bu bültende Tahran Ticaret Müşavirliği İran İslam Cumhuriyeti Ülke Profili Aralık 2014 ten alıntılara yer verilmiştir. ŞUBAT 2015 İRAN ÜLKE BÜLTENİ [Bu bültende Tahran Ticaret Müşavirliği İran İslam Cumhuriyeti Ülke Profili Aralık 2014 ten alıntılara yer verilmiştir.] İÇİNDEKİLER Genel Bilgi... 2 İran Ekonomisi Genel Değerlendirme...

Detaylı

BÖLÜM VIII İHRACATTA YAPILAN İŞLEMLER

BÖLÜM VIII İHRACATTA YAPILAN İŞLEMLER BÖLÜM VIII İHRACATTA YAPILAN İŞLEMLER 40. Nas l İhracatç Olunur? İhracatç İhraç edeceği mala göre ilgili İhracatç Birlikleri Genel Sekreterliğine üye olan, vergi numaras na sahip gerçek veya tüzel kişiler

Detaylı

BREZİLYA ÜLKE RAPORU

BREZİLYA ÜLKE RAPORU BREZİLYA ÜLKE RAPORU İÇİNDEKİLER A. Siyasi ve İdari Yapı B. Nüfus ve İşgücü Yapısı C. İstihdam ve işgücü İstatistikleri D. Coğrafi Konumu E. Doğal Kaynakları F. Dahil Olduğu Uluslarası Anlaşmalar I. BÖLÜM

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Sonuç Özet Öneriler... 33 Kaynaklar... 37 Ekler... 38

İÇİNDEKİLER. Sonuç Özet Öneriler... 33 Kaynaklar... 37 Ekler... 38 Türkiye nin Cari Açığı: Makro ve Mikro Açıdan Nedenleri ve Çözüm Önerileri YASED - ULUSLARARASI YATIRIMCILAR DERNEĞİ KASIM 2011 i İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... ii Şekil Listesi... iii Tablo Listesi... iii

Detaylı

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI ÇEVRE KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI. 2014 Yılı Proje Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI ÇEVRE KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI. 2014 Yılı Proje Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI ÇEVRE KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI 2014 Yılı Proje Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YÖNELİK Referans No: TR41-14-ÇA KAYS

Detaylı

Binalar Sektörü Mevcut Durum Değerlendirmesi Raporu

Binalar Sektörü Mevcut Durum Değerlendirmesi Raporu Binalar Sektörü Mevcut Durum Değerlendirmesi Raporu (2. Taslak Web, Ağustos 2010) Hazırlayan: Tülin Keskin İÇİNDEKİLER YÖNETİCİ ÖZETİ... 1 1. GİRİŞ... 4 2. Sektörün Kısa Tanıtımı... 6 2.1. Binalar ve Emisyonlar...

Detaylı

2009 HİZMET SEKTÖR RAPORU. Hazırlayan Zehra TAŞKESENLİOĞLU

2009 HİZMET SEKTÖR RAPORU. Hazırlayan Zehra TAŞKESENLİOĞLU 63 29 HİZMET SEKTÖR RAPORU Hazırlayan Zehra TAŞKESENLİOĞLU MÜSİAD Araştırma Raporları: 63 ISBN-978-975-7215-93-6 İstanbul, Şubat 21 Yayına Hazırlık www.prwwestij.com.tr Baskı Atatürk Cd. Göl Sk. No:1 Yenibosna/İST.

Detaylı

TİCARETİN KOLAYLAŞTIRILMASI BAĞLAMINDA TEK PENCERE UYGULAMASI

TİCARETİN KOLAYLAŞTIRILMASI BAĞLAMINDA TEK PENCERE UYGULAMASI T.C. BAŞBAKANLIK GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞI AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü TİCARETİN KOLAYLAŞTIRILMASI BAĞLAMINDA TEK PENCERE UYGULAMASI UZMANLIK TEZİ Sevin SEVİNÇ ÜNSAL Ankara - 2007 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER.....i

Detaylı

Bilgi Raporu. KONYA TİCARET ODASI Etüt Araştırma Servisi. Tarih: 09.11.2006. Sayı : 2006/462/422 Konu : OTOMOTİV SANAYİİ SEKTÖR RAPORU

Bilgi Raporu. KONYA TİCARET ODASI Etüt Araştırma Servisi. Tarih: 09.11.2006. Sayı : 2006/462/422 Konu : OTOMOTİV SANAYİİ SEKTÖR RAPORU KONYA TİCARET ODASI Etüt Araştırma Servisi Tarih: 09.11.2006 Bilgi Raporu Sayı : 2006/462/422 Konu : OTOMOTİV SANAYİİ SEKTÖR RAPORU Hazırlayan: Seyida TURAN OTOMOTİV SANAYİİ SEKTÖR RAPORU GİRİŞ Dünyadaki

Detaylı

İHRACATTA KULLANILAN ULUSLARARASI BELGELER

İHRACATTA KULLANILAN ULUSLARARASI BELGELER İHRACATTA KULLANILAN ULUSLARARASI BELGELER Hazırlayan Esin ŞEN 2008 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi İHRACATTA KULLANILAN ULUSLAR ARASI BELGELER İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ

Detaylı

TÜRKİYE DE TURİZM SEKTÖRÜNE SAĞLANAN TEŞVİK ve DESTEKLER

TÜRKİYE DE TURİZM SEKTÖRÜNE SAĞLANAN TEŞVİK ve DESTEKLER T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE DE TURİZM SEKTÖRÜNE SAĞLANAN TEŞVİK ve DESTEKLER Temmuz 2012, ANKARA İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1 ÖZET...2 KOSGEB KAPSAMINDA SAĞLANAN

Detaylı

Türkiye de Uygulanmakta Olan İhracat Teşvikleri

Türkiye de Uygulanmakta Olan İhracat Teşvikleri Türkiye de Uygulanmakta Olan İhracat Teşvikleri Coşkun ATAYETER* Arzu EROL** ÖZET İhracata yönelik verilen teşvikler, ihracatın teşvik edilmesi, ihraç pazarlarının geliştirilmesi ve dünya ihracatındaki

Detaylı