belirli tanmsal ürünlerin Hububat; süt ve Ortak hayvanlar domuz, vb.) ve insan tüketimine mahsus hayvansal ürünlerin Kanunu, AB Ortak Tanm

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "belirli tanmsal ürünlerin Hububat; süt ve Ortak hayvanlar domuz, vb.) ve insan tüketimine mahsus hayvansal ürünlerin Kanunu, AB Ortak Tanm"

Transkript

1 ı. ALMANYA DIŞ TİCARET MEVZUATI ı. ı. İthalat Mevzuatı Almanya, aracını teşkil sayılı diğer Avrupa Birliği üyesi ülkeler gibi Ortak Ticaret Politikasının en önemli eden Ortak Gümrük Tarifesini (OGT) Konsey Yönetmeliği uygulamaktadır. OGT, halen 2658/87 çerçevesinde uygulanmakta, tarifelen gösterir liste her yıl yenilenmektedir. ı/95 sayılı Ortaklık Gümrük Konseyi Kararı'nın Birliği'nin yürürlüğe konulmasıyla, gümrük vergileri kabul edilmesi ve taraflar arasında ı Ocak 1996 tarihinde sanayi ürünleri ticaretinde sıfırlanmıştır. ithalatı, Almanya'ya mal özellikle sanayi ürünleri olmak üzere, neredeyse tamamen serbestleştirilmiştir. ithali izne bağlı ürünler, temel olarak ithalatta miktar kısıtlamasının (kota) uygulandığı ürünlerdir. Örneğin; tekstil ürünleri, çelik ürünleri. ithalata ilişkin temel şartlar, Alman Dış Ticaret Kanunu'nda belirtilmektedir. İthallisansı, Alman Federal Ekonomi ve İhracat Kontrol İdaresi'nden (BAFA) alınmaktadır. İthal lisansı, Avrupa Birliği'ndeki (AB) belirli pazar örgütlerinin Tanmsal ürünler ile belirli tabidir. AB-dışı (OTP) ile ülkelerden düzenlenmiştir. iştigal alanına işlenmiş yapılan giren mallar için gerekli olabilmektedir. tanmsal ürünlerin ithalatı, belirli tanmsal ürünlerin Hububat; süt ve tereyağı; canlı ithalatı, ürünlerinin Politikası, büyükbaş pazadanınasım hayvan düzenleyen kanun çiftçiliği, altında Ortak hayvanlar domuz, vb.) ve insan tüketimine mahsus hayvansal ürünlerin Kanunu, AB Ortak Tanm standart izin prosedürüne ithalatı (sığır, koyun, keçi, Tanmsal Pazarlama ticaretini, düzenlenmiş Tarım Politikası büyükbaş hayvan olan özel denetim sistemleri ve yönetmeliklere uygun bir şekilde yürütülmektedir Standardizasyon Almanya, Dünya Ticaret Örgütü'nün "Standartlar Kanunu"na tabidir. AB'nin güvenlik koşulları ve ilgili diğer standartları uyumlaştırması, uygulanmaktadır. Geçiş belirli ürünler için AB direktilleri ile dönemi süresince ulusal gereklilikler karşılanacak, geçiş dönemi sonrasında ise CE işareti, söz konusu ürünlerin bir AB Direktiii kapsamında olması koşuluyla, tüm diğer uygunluk sertifıkalannın yerini alacaktır. CE işareti, hannonize AB ürün ı

2 güvenlik direktifterindeki temel sağlık, güvenlik ve çevre koşullan ile uygunluğun bir kanıtıdır. CE işareti bir kalite işareti olmayıp, üreticinin ilgili ürünü için kanunla tanımlanmış tüm prosedürleri yerine getirdiğini ve ürünün AB mevzuatı ile uyumlu olduğunu göstermektedir. CE işareti taşıyacak ürün gruptan; alçak gerilim cihazlan, basit basınçlı kaplar, oyuncaklar, inşaat malzemeleri, elektromanyetik uygunluk, makineler, kişisel korunma donanımlan, otomatik olmayan tartı aletleri, aktif emplante edilen tıbbi cihazlar, gaz yakan aletler, sıcak su kazanlan, sivil kullanım için patlayıcılar, tıbbi cihazlar, patlayıcı ortamda kullanılan ekipmanlar, gezi amaçlı tekneler, asansörler, dondurucular, basınçlı kaplar, telekomünikasyon terminal cihazlan, in-vitro diagnostik tıbbi cihazlar, radyo ve telekomünikasyon terminal cihazlan'dır. AB standartlannın olmadığı durumlarda ise ulusal standartlar geçerli olmaktadır. Almanya, son derece sıkı bir şekilde uygulanan güvenlik standarttanna sahiptir. Yasal olarak ek performans veya kalite işareti istenın ernekle birlikte, bu özellikler ürünün pazarlama şansını büyük ölçüde arttırmaktadır. Gerek AB tarafından aranan şartlar gerekse Alman kalite veya performans işaretine ilişkin standartlar, üründe birtakım değişiklikler yapılmasını gerektirebilmektedir. Üründe değişiklik yapılması gerekli olmasa bile, pazara sunulabilmesi için test ve sertifikasyon işlemlerine tabi tutulması zorunludur. Örneğin; mekanik ürünler için GS (Gepruefte Sicherheit) işareti, elektronik komponentler için VDE (Verband Deutscher Elektrotechniker) işareti, vb. Belirli ürünler için üreticinin kendisi tarafından (imalatçının Uygunluk Belgesi vasıtasıyla) yapılan uygunluk beyanı yeterli olabilmektedir. AB'nin CE işareti'ne ilişkin koşullar tam olarak yerine getirilse dahi, bazen Alman ulusal işaretlerinin de üründe bulunmasında fayda vardır. GS ve VDE işaretleri gibi ulusal standartlar yasal olarak zorunlu olmasa bile, Alman tüketicilerinin üründe aradıklan işaretler olması nedeniyle, ürünün pazarlama şansını arttırabilecektir. Alman Standartlan hakkında "Alman Standardizasyon Enstitüsü'nden (http://www.din.de) aynntılı bilgi alınması mümkündür Dış Ticarette Belge Uygulamaları Almanya'ya yapılan ticari amaçlı nakliyelerde, maliann gümrükte dekiare edilmesi gerekmektedir. Gümrük idaresi tarafından talep edilmesi durumunda konşimento (yükleme belgesi) ve menşe şahadetnamesi ibraz edilmesi zorunludur. Bazı gıda ürünlerinin Almanya'ya girişinde de özel belgeler aranmaktadır. Tek İdari Belge (Single Administrative Document-SAD), sınır ticareti için tüm AB ülkeleri tarafından kabul edilen bir formdur. SAD, ürünlerin tek bir giriş kapısından minimum 2

3 kırtasiyecilikle diğer ulusal pazarlara nakliyesini mümkün kılmak suretiyle, AB ülkeleri arasındaki sınır ticaretini kolaylaştıran bir formdur ve İthalatçı tarafından doldurulmalıdır. Posta yoluyla Almanya'ya yapılan nakliyatlarda konşimento yerine posta dokümanlan istenmektedir. Paket posta yoluyla gönderilen ticari nitelikteki her bir posta kolisinin beraberinde 2 nüsha faturanın da bulunması gerekmektedir. Hava yoluyla yapılan nakliyelerde, Uçak Konşimentosu düzenlenmelidir. Konşimentolar, dolaysız (doğru) veya emre düzenlenebilir. Herhangi bir konsolosluk formalitesi gerekmemektedir. Nakliyeler, navlun bedeli varış yerinde tahsil edilecek şekilde yapılabilir. Menşe Şahadetnamesi, Alman mevzuatına göre, 3 durumda aranmaktadır: (1) Dış Ticaret ve Ödemeler Kanunu 'na uygun olarak yapılan düzenlemelerde veya İthal Malları Listesi 'nde belirtilmişse (tekstil ürünleri hariç olmak üzere, değeri Alman Markı 'ndan (1 = 1,95583 DM) daha az olan serbest dolaşımdaki malların ithalatı buna istisnadır) (2) Serbest dozaşımda olmayan mallar için ithalat lisansı şartları gereğince, veya (3) belirli ülkelerden yapılan ithalatlarda tercih/i bir muamele söz konusu olduğu hallerde. Alman gümrük idareleri, menşe şahadetnamesinin zorunlu olmadığı hallerde, malların menşeini ispat eden taşıma belgesi, fatura, vb. belgeleri de talep edebilmektedir. Tekstil sektörü hariç olmak üzere, menşe şahadetnamesi genel olarak aranmamaktadır. Tekstil ve tekstil ürünleri sektöründe ise hemen hemen tüm mallarda menşe şahadetnamesi veya menşe beyanı zorunludur. Menşe şahadetnamelerinin özel bir şekli olmamakla birlikte, Ticaret Odası tarafından tasdik olunması gerekmektedir. Belgede bulunması gereken kısımlar şunlardır: malı gönderenin ve eğer form temsilci tarafindan hazırlanmışsa temsilcinin adı ve adresi; nakliyat deniz yoluyla yapılıyorsa geminin adı; malı teslim alanın adı ve adresi; marka ve numaralar, koli sayısı ve cinsi, malların tam tarifi; net ve brüt ağırlıkları; malın Euro cinsinden değeri ve menşe beyanı. İbraz edilmesi gerekli menşe şahadetnamesi sureti sayısı, İthalatçının talebine bağlıdır. Avrupa Birliği'nde serbest dolaşımda bulunan eşyalar için ise menşe şahadetnamesi aranmamaktadır. AB düzenlemelerine göre; menşe şahadetnamesi belirli şartlara tabi mallar için gerekli olabilmektedir: gözetim ve/veya kota uygulamasına tabi olan mallar gibi. Bu iki sistemden birine dahil olan eşyalar için, eşyalann gerçek menşeinden bağımsız olarak, menşe şahadetnamesi istenmektedir. İthalatçılar, menşe şahadetnamesinin hangi koşullara göre düzenlenmesi gerektiği konusunda tedarikçilecine bilgi verecektir. 3

4 Türkiye'nin Almanya'ya yaptığı Türkiye-AKÇT (Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu) Serbest Ticaret Anlaşması kapsamındaki ürünler ile tüm sanayi ürünleri ihracatında ATR Dolaşım Belgesi ve işlenınemiş tarım ürünleri ihracatında EUR.l düzenlenmektedir. Ticari Fatura, şekil veya tasdik ile ilgili herhangi bir koşul aranmaksızın kabul edilmektedir. Ticari faturada bulunması gereken bilgiler şunlardır: alıcı ve satıcı firmaların adı ve adresi; faturanın düzenlenme yeri ve tarihi, eşyanın gönderitme şekli, eşyanın bulunduğu kapların cins, marka ve numarası ile adedi, malların gümrük tarife cetvelindeki tam ticari tanımı (cins ve nev'i, değerini arttıran ve azaltan faktörler de belirtilerek), malların miktan (uluslararası ticarette kullanılan ölçü birimi bazında), ticari eşyanın fiyatı (birim maliyeti, toplam maliyeti-nakliye ve sigorta masrafları ile malların maliyetine ilave edilen diğer masrafların da dahil edildiği-), nakliyat ve ödeme şartlan. Çeki Listesi, genellikle istenmemekle birlikte, giriş sırasında malların takibini ve tasfiyesini çabuklaştırmaya yaramaktadır. Her sandık veya konteynınn içeriğini tam ve aynntılı bir şekilde gösteren çeki listesi, sandık ve konteynınn net ve brüt ağırlıkları hakkında ve aynca her malın c.i.f. değeri hakkında da bilgi verecektir. Pro-forma Fatura, ithaliisansına tabi mallar için veya ithalat bağlantısı kurulması öncesinde veya geçici ithalatlarda ithalatçı tarafından istenebilmektedir. Genellikle, minimum iki suret talep edilmektedir. Sağlık Sertitlkaları bitkilerin, bitki parçalarının, bitkisel ürünlerin ve bazı hayvanların ithalatında gerekli olmaktadır. Büyükbaş hayvanların ve büyükbaş hayvan eti preparatlarının ithalatında tarih ve 82/97 sayılı Avrupa Birliği Tüzüğü'ndeki talimatlar yerine getirilmelidir. Bu sertifikalar, sadece Almanca veya hem Almanca hem de İngilizce olarak hazırlanmalıdır. Bitki ithalatında, bitki adları Latince olarak belirtilmelidir. Sağlık sertifikalarında geçen alıcı ve gönderici isimleri ile ambalaj üzerindeki işaretlerin, fiili sevkıyat ve faturadaki bilgiler ile uyumlu olması gerekmektedir. Şaraplar; üretildiği ülkedeki üretim, pazarlama ve satışı ile ilgili mevzuata uygun olmaları aynca, AB'nin bu hususlardaki gerekli koşullan ve Alman Şarap Kanunu'ndaki koşulları karşılaması durumunda ithal edilebilmektedir. Alman işlenmiş Gıda Ürünleri Kanunu; Alman piyasasında satılabilecek gıda ürünleri, bu ürünlere ilişkin kalite, ambalajlama ve etiketierne gereklilikleri ve diğer hususlara ilişkin bilgi içermektedir. 4

5 Tekstil & Konfeksiyon Ürünleri ve Ayakkabı ithalatında, ihracatçı firmadan ürünlerin kanserojen azo boyası içermediğine dair belge istenebilmektedir. Almanya'da bu boyaların kullanımı, 1996'dan itibaren yasaklanmıştır. 2. GÜMRÜKMEVZUATI 2.1. Gümrük Tarifeteri Avrupa Birliği üyesi olan Almanya; AB üyesi ülkelerle gümrük birliği kapsamında serbest ticaret yapmakta, AB-dışı ülkelerden ithalatta ise ortak gümrük tarifesi uygulamaktadır. AB 'nin ''Topluluğun Bütünleştirilmiş Gümrük Tarifesi (TARI C)" sistemi çerçevesinde, AB-dışı ülkelerden yapılan ithalatlarda ortak gümrük tarifesi hadleri uygulanmaktadır. Ortak Gümrük Tarifesi (OGT), tüm üye ülkeler için aynı olup, ürüne ve menşeine bağlıdır. AB'nin ekonomik menfaatlerini korumanın bir aracı olarak kullanılan gümrük tarifeleri, ürünün hassasiyet derecesine göre değişmektedir. AB'de üretilmeyen ve imalat sanayi için gerekli olan hammaddeler ve yan mamul ürünler, genellikle düşük vergi hadlerinden yararlanmaktadır. AB ihraç ürünlerinin imalatında kullanılan ürünlerin ithalatında gümrük vergilerinin askıya alınması söz konusu olabilmektedir. AB tarife cetveli, Harmorrize Sistem (HS) kodlannı kullanmaktadır. AB-dışı ülkelerden yapılan ithalattaki vergiler çok yüksek düzeyde olmayıp, çoğu hammadde gümrük vergisine tabi olmaksızın ya da düşük gümrük vergileriyle Topluluğa girebilmekte; birçok işlenmiş mamul de %5-%17 arasında değişen gümrük vergisine tabi olarak ithal edilebilmektedir. Çoğu tarımsal ürünün ithalatı, Ortak Tanm Politikası (OTP) kapsamında yer almaktadır. Toplulukta üretilen ve Topluluğa ithal edilen tarımsal ürünler arasındaki fiyat farklılıklarını dengeleyerek ithal ürünlerin piyasada yerli ürünlerden daha düşük fiyatla satılmasının önlenmesi amacı üzerine kurulu OTP sisteminde, her ürün için yerine getirilmesi zorunlu farklı yükümlülükler bulunmaktadır. Avrupa Birliği, mecburi vergilere ilaveten, birçok nihai tüketim mamulü ithalatında ürünün içindeki şeker, süt yağı, süt proteini ve nişasta oranına dayalı olarak belirlenen ek ithalat vergileri de tahsil etmektedir. Almanya, AB üyesi bir ülke olarak, bir dizi IT ürünündeki tarifelen kaldırmak amacıyla, DTÖ Bilgi Teknolojisi (IT) Anlaşması'nı imzalamıştır. Temel altı ürün kategorisi 5

6 arasında; bilgisayarlar, telekomünikasyon ekipmanlan, yan-iletkenler, yan-iletken imalat ekipmanlan, bilimsel cihazlar ve yazılım ürünleri bulunmaktadır. İthalatta uygulanan tarif e oranlarına Avrupa http :ll europa. eu. int/ comm/taxation _ customs/ datahasesi datahas e. htm resmi Birliği 'nin, internet adresinden ulaşılabilir. 2.2 Tercilıli Rejim Almanya, AB üyesi bir ülke olması dolayısıyla, Birlik tarafından yapılan anlaşmalara dahildir. Avrupa Birliği bugüne kadar Gümrük Birliği Anlaşmalan, Serbest Ticaret Anlaşmalan ve tek taraflı AB ticaret tavizlerini de kapsayan birçok tercilıli ticaret anlaşması yapmıştır. Avrupa Birliği, seçilmiş ülke ve ürünlere GSP (Generalized System of Preferences Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi) kapsamında tercilıli rejim uygulamaktadır. Bu sistemden En Az Gelişmiş Ülkeler ile Gelişme Yolundaki Ülkeler yararlanmaktadır. Bu grupta yer alan ülkeler menşeli tam ve yan mamul imalat ürünleri, gümrükten muaf olarak AB'ye girebilmektedir. AB, yoksulluğu azaltına çabalannın bir parçası olarak, Haziran 2000'de 77 ACP (Afrika, Karayip ve Pasifik) ülkesi ile 20 yıllık bir ortaklık anlaşması imzalamak suretiyle daha yakın ekonomik ve ticari ilişkiler kurmayı hedeflemiştir. 27 Şubat 2001 'de AB'nin GSP Programı'nda dünyanın en fakir 48 ülkesinden ithal edilecek tüm ürünlerde (silahlar hariç) kota ve vergilerin kaldırılması yönünde değişiklik yapılması onaylanmıştır. Birleşmiş Milletler tarafından tanımlanmış en az gelişmiş 48 ülke ile yapılan bu anlaşma ile söz konusu ülkelerden AB'ye mal girişinin (silahlar hariç olmak üzere) tamamen serbestleştirilmesi amaçlanmıştır 2.3. Vergiler Almanya'nın gümrük prosedürleri, ülkeye gıren mailann sınıflandınlması ve kıymetinin belirlenmesi usullerini de kapsayan, AB kurallan ile düzenlenmektedir. ithal edilen eşyanın gümrük kıymeti, c.i.f. bazında (ithal eşyasının vergilendirilebilir değeri üzerinden mecburi olarak alınan yüzde) hesaplanmaktadır. "İşlem değeri" olarak tanımlanan vergilendirilebilir değer; İthalatçı tarafından ödenen mutlak (gerçek) fiyata navlun, sigorta, 6

7 komisyonlar ve malların gümrük bölgesine girişine kadarki satış ve nakliye işlemlerine ilişkin diğer tüm olası harç ve masrafların eklenmesiyle hesaplanmaktadır. Diğer AB ülkelerinde olduğu gibi Almanya' da da Katma Değer Vergisi (KDV), dolaylı vergiler, vb. vergiler son varış ülkesinde tahsil edilmektedir. KDV, herhangi bir ayrım gözetmeksizin ithal ve yerli tüm mallar ve çoğu hizmetler için uygulanmaktadır. İthalatta KDV, malın gümrükten çekilmesi esnasında ve navlun, sigorta ve gümrük vergisini de kapsayan toplam ithalat değeri üzerinden alınmaktadır. Temel KDV oranı %16'dan %19'a yükseltilmiştir. Bazı spesifik kalemlerde (gıda ürünleri, kitaplar ve diğer yayınlar gibi) ise %7 gibi bir indirimli KDV oranı uygulanmaktadır. İhracatlar ve diğer AB üyesi ülkelere yapılan teslimadar ise KDV'den muaftır. Avrupa Birliği, telekomünikasyon hizmetlerinin sağlanmasına ilişkin KDV düzenlemelerinde revizyon yapan bir kararnarneyi kabul etmiştir. Buna göre; AB' deki nihai tüketicilere telekomünikasyon hizmetleri sağlayan AB-dışı ülkelerin tedarikçilerinin iş yaptıkları her AB üyesi ülkede kayıtlı olması ve KDV tahsil etmesi şartı getirilmiştir. AB'nin dijital ürünlerdeki KDV uygulaması hakkında kabul ettiği bir başka kararname uyarınca ise; AB üyesi olmayan ülkelerin dijital ürün tedarikçileri, AB üyesi ülkelerin tedarikçileri gibi, özel tüketicilere yaptıkları satışlarda KDV kesmek, özel basitleştirilmiş düzenlemelerden yararlanmak suretiyle herhangi bir üye ülkedeki Vergi Dairesi 'ne tescil olmak ve müşterinin ikamet ettiği üye ülkede uygulanan orandan KDV tarh etmek zorunda olacaktır. Bu kararname kapsamında; fiziksel formattan ziyade elektronik ortamda gönderilen bilgisayar oyunları ve yazılımları, radyo ve televizyon yayıncılığı bulunmaktadır. Tüketim vergisi alkol, tütün ve benzeri ürünlerden alınmaktadır. Almanya; GATT'ın (bugün Dünya Ticaret Örgütü tarafından üstlenilmiş) Anti-Damping Vergileri, Sübvansiyonlar ve Telafi Edici Vergiler ile ilgili anlaşmalarına taraftır Posta Gümrük İşlemleri Gümrüğe tabi ticari eşyanın posta yoluyla ülkeye girişine izin verilmektedir. Ticari mahiyetteki her koli veya pakete iki nüsha halinde fatura iliştirilmiş olmalıdır. Hediye paketinin gümrük beyannamesinde gönderici tarafından "Şahsi Hediye Paketi (Private Geschenksendung)" olduğu belirtildiği taktirde, gümrük işlemleri daha hızlı yürütülmektedir. 7

8 Et ve et ürünleri, unlu mamuller, süt ve süt ürünleri, yumurta ve yumurtalı ürünleri, bitki ve bitkisel ürünler, tütün ürünleri ve sigara kağıdı için ithalat lisansı veya sertifikası istenmektedir. 3. BANKAClLIK VE SiGORTAClLlK MEVZUATI Alman Merkez Bankası (Bundesbank) verilerine göre, 2008 Şubat itibariyle Almanya'da adet banka faaliyet göstermektedir. Bunlar, Ticari Bankalar (264), Eyalet -Land- Bankalan (12), Tasarruf Bankalan (444), Kredi Kooperatiflerinin Bölgesel Kuruluşlan (2), Kredi Kooperatifleri (1.232), ipotek -Mortgage- Bankalan (22), Yapı ve Borç Birlikleri (25), Özel İşievli Bankalardır (17). Ticari Bankalan kendi içinde üç gruba ayırmak mümkündür. Büyük Bankalar (Deutsche Bank, Dresdner Bank, Commerzbank ve HypoVereinsbank), Bölgesel Bankalar ve Diğer Ticari Bankalar (180) ve Yabancı Eankalann Almanya'daki Şubeleri (84). Tasarruf Bankalannın büyük bölümü belediyeler veya belediyelerin oluşturduğu birlikler tarafından desteklenmektedir. Kredi Kooperatifleri de Volksbank'lar ve Raiffeisenbank'lar olarak iki kategoride isimlendirilmektedirler. Her bir kredi kooperatifinin yaklaşık civannda üyesi bulunmaktadır. Almanya'daki bütün kredi kuruluşlan Berlin'de bulunan Federal Bankacılık Denetim Ofisi tarafından denetlenmektedir. Banka Uygulamaları: Her bankanın kendine özgü bir banka kodu (Bankleitszahl = BLZ) bulunmaktadır. Her türlü banka işleminde bu kodun kullanılması gerekmektedir. Döviz işlemleri, Almanya'daki tüm bankalar tarafından yürütülmektedir. İthalat ödemelerine ilişkin herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır. Avrupa Para Birliği'ne taraf olan Almanya'nın para birimi Euro olup, döviz kurlan serbest piyasa koşullannda belirlenmektedir. Öte yandan, Avrupa Merkez Bankası, döviz kurlanndaki dalgalanmalan düzenlemek üzere piyasaya müdahalede bulunma yetkisine sahiptir. Ödemelerde "açık hesap işlemleri" tavsiye edilmektedir. Kredi vadeleri, sektöre ve işlem hacmine göre değişmekle birlikte, genellikle gün arasındadır. Fiyat indirimleri, peşin ödeme halinde söz konusu olmaktadır. Yerli ve yabancı para transferindeki gecikmeler ortalama bir ayı bulabilmektedir. İthalat teminatlannın süresi 4 aydır. 8

9 4. TAŞlMAClLIK SİSTEMİ Almanya'ya ithal edilecek malların gümrüğe sunulmasından itibaren en geç 15 gün içerisinde (denizaşın taşımacılıkta 45 gün) gümrüğe başvuru yapılması gerekmektedir. Gümrük başvurusu ve beyanı sırasında, malların gümrükten çekilmesi için gerekli dokümanlar (faturalar, satış belgeleri, menşe şahadetnameleri, dolaşım belgeleri, vb.) da gümrüğe ibraz edilmelidir. Gümrük başvuru ve beyanlarının, genellikle yazılı olarak yapılması gerekmektedir. Şahsi kullanım amaçlı ithalatlarda gümrük beyanı, şahsi mahiyette/d eşyanın ithalat izin başvurusu ile birlikte yapılmalıdır. Gümrük beyanının eksiksiz bir şekilde tamamlanması durumunda, mallar genellikle kontrol edilmemektedir. Gümrük beyanı, basitleştirilmiş işlemler (kollektif gümrük beyannameleri) esasına göre yapılmaktadır. İthalat vergilerinin (gümrük vergileri, tarım payı olarak alınan fonlar, telafi edici vergiler, ithalat işlemi vergileri, tüketim vergileri, vs.) alınmasının zorunlu olduğu hallerde, beyan sahibine vergi matrahı tebligatı şeklinde yazılı veya sözlü olarak bildirimde bulunulmaktadır. Belirli koşullar altında, gümrük ödemelerinin vadeli yapılması söz konusu olabilmektedir. Avrupa Birliği sınırları içerisinde işlendikten sonra tekrar ihraç edilmek kaydıyla ithal edilen mallar, zorunlu ithalat vergilerinden muaf olarak gümrükten çekilebilmektedir. "İşleme" kavramı, malların üretimde kullanılması, işlenmesi ve onarımı gibi faaliyetleri kapsamaktadır. AB üyesi ülkelerin sınırları arasında malların kolaylıkla nakliye edilebilmesine olanak sağlayan tek bir transit belgesi ile AB ülkelerinin gümrüklerinden transit geçişine izin verilmektedir. Malların Topluluk içerisindeki dolaşım prosedürünü basitleştiren transit belgesinin, İthalatçı tarafından temin edilmesi gerekmektedir. Bunun bir AB prosedürü olması nedeniyle, mallann AB içerisinde serbest dolaşımını sağlayacak transit belgeleri; Topluluk sınırlarına giriş noktasında Avrupalı i thalatçı, gümrük komisyoncusu veya nakliye acentesi tarafından hazırlanmalıdır. ithal edilen mallar, gümrük antrepo işlemleri için gümrük vergisinden muaf olarak gümrük antrepolanna alınabilmektedir. Gümrük antrepoları, gümrük idareleri tarafından onay verilmiş özel depolar olup, düzenli envanter kontrolünü yürüten gümrük idarelerinin dokümanter kontrolüne tabi tutulmaktadır. Gümrük muayene belgesindeki kıyınet bildirimi ile mailann miktarı, cinsi ve gümrük değeri belirlenmiş olmaktadır. Depolama süresi beş yıl ile sınırlıdır. Gümrüğe tabi mallar, normal antrepo muamelesine (yeniden ambalajlama, partiler halinde sevkıyatıara ayırma vb. basit işlemler) tabi tutulabilir veya ekonomik ihtiyaç halinde 9

10 geçici olarak gümrük antreposundan çıkanlabilir. Malların geçici veya kalıcı olarak antrepodan çıkartılmasına kadar, ithalat vergileri tahsil edilmemektedir. Uygulanacak vergi oranları, malların nakledileceği yere bağlı olarak değişmektedir. Gümrük vergilerinden muafiyetin veya indirimli vergi oranlarından yararlanma başvurusunun gümrük idaresinin denetimi altında malların kullanılmasına bağlı olduğu durumlarda, mallar geçici ithalat ile çekilmektedir. Genel olarak, geçici ithalatta, ithalat vergilerine karşılık olarak teminat istenmektedir. Geçici ithalat için belge olarak ATA Karnesi 'nin ibraz edildiği hallerde ise teminat istenmesi söz konusu değildir. Mallann yeniden ihracatında, depozito olarak alınan teminatlar geri ödenmektedir. AB üyesi ülkeler arasında ise birçok Birlik ürünü için ATA Karnesi'nin yerini, kame kapsamındaki ürünlerin basitleştirilmiş usul ile serbest dolaşımı almaktadır. Örneğin, portatif mesleki ürünler tüm ithalat formalitelerinden muaf tutulmaktadır. AB 'nin geçici kullanım ile ilgili yönetmeliklerine göre, malların geçici kabulünde tam muafiyet hali kısıtlanmıştır. Geçici kullanım amaçlı ithalat, sadece bütünüyle standartıaşmış hallerde tam muafiyet ile sonuçlanmaktadır. Öte yandan, söz konusu standartiaşmış durumlar, malların büyük bir çoğuuluğunu kapsamaktadır. İthalat vergilerinden tam muafiyetin uygulanmadığı hallerde, kullanım periyodarına bağlı olarak, mallar kısmi vergilendirıneye tabi tutulmaktadır. Örneğin; AB içerisinde mallann imalatında veya inşaat sektöründe kullanılmak amacıyla geçici ithalatı yapılan makine ve cihazlar. Uluslararası Bitki Koruma Konvansiyonu (IPPC); ISPM adını taşıyan standartları belirleyerek, zararlılar ile mücadeleyi dünya geneline yaymak için gerekli tedbirlerin alınmasını amacıyla, uluslararası ticarette kullanılan ve ahşap ambalaj malzemelerinde bulunan zararlıların bir ülkeden başka bir ülkeye taşınarak yayılmasını önlemek üzere, ahşap ambalaj üretiminde kullanılan ürünler için bitki sağlığı önlemleri getiren ISPM 15 standardını kabul etmiştir. IPPC üyesi olan Avrupa Birliği, ISPM 15 standardının uygulamasını tarihinden tarihine ertelenmiştir. Buna göre, tarihinden sonra ISPM 15 standardına uygun olmayan ahşap ambalaj malzemelerinin AB'ye girişine izin verilmeyecektir. 10

11 5. FUAR KONUSU BAZI SEKTÖRLERLE İLGİLİ SPESİFİK BİLGİLER 1. Elektrikli Makineler Bu sektördeki önemli işaretler; mekanik ürünler için GS (Gepruefte Sicherheit) işareti, elektrikli komponentler için ise VDE (Verband Deutscher Elektrotechniker) işaretidir. Bu lisansların hiçbiri Almanya'da ürün satışı için zorunlu değildir. Bununla birlikte, belirli iş yeri uygulamalarında kullanılan ürünlerin sigorta edilebilmesi için GS veya VDE işaretlerinin bulunması zorunluluğu ise buna bir istisna teşkil etmektedir. Belirli ürünler için üreticinin kendisi tarafindan "İmalatçının Uygunluk Belgesi" ibraz etmek suretiyle yapılan uygunluk beyanı yeterli olabilmektedir. GS işareti standartlan, Alman Standartlan Enstitüsü (DIN) tarafindan belirlenmektedir.ürünlerin test işlemlerinden ise Teknik Denetim Kurumu (TUV-Technischer Ueberwachungsverein) sorumludur. TUV, hem "VDE" hem de "GS" lisansı için gerekli testleri yapmaktadır. Teknik Denetim Kurumları, ürünlerin Alman güvenlik standartlarına uygunluğunu denetlernek ve test etmek için çeşitli Alman eyaletleri tarafindan kurulan özel şirketlerdir. Alman Hükümeti, şahıslar tarafindan işletilen TUV'lara da ürünlerin AB mevzuatına uygunluğunu test etme yetkisi vermiştir. Elektrikli komponentlerle ilgili VDE lisanslan için de mekanik ürünlerdeki belgelendirme prosedürü takip edilebilmektedir. Alman Elektromanyetik Uygunluk (EMC) yönetmeliği, yeni teknik ürünlerin (ev aletlerinden denizcilik ürünlerine kadar) EC Direktifı'nin (89/336/EEC) kapsadığı standartiara uygun olmasını gerektirmektedir. Bu standartiara sahip ürünler CE işareti taşıyabilmektedir. Bu kapsamdaki ürünlerin AB dışı ülkelerden ithali halinde, EMC Direktifleri'ne uygunluktan Almanya'daki İthalatçı sorumludur. Ürün sorumluluğu, ürünün yol açabileceği zararları da kapsamaktadır Ağustos tarihinden itibaren fırmalann elektrikli ve elektronik ürünlerini Avrupa' da satabilmeleri için "Elektrikli ve Elektronik Ekipmanlar Direktifı" ve 2006 Temmuz itibari ile yürürlüğe giren "Kullanılmasına Kısıtlama Getirilmiş Ürünler Direktifı"ne uymalan gerekmektedir. ll

12 2. Diğer Tüketim Mamulleri Yukanda elektrikli makineler için belirtilen koşullar bazı tüketim mamulleri için de uygulanabilmektedir. Kasım 1999'da Avrupa Komisyonu, çocuk ürünlerinde (yumuşak oyuncaklar dahil) fatalatıann (plastik ürünleri sanayinde kullamlan bir tür plastifiyen) kullanımım yasaklayan bir yasa paketi teklifini onaylamıştır. Bu önlem ile, fatalat içeren veya üç yaşın altındaki bebekler tarafından ağza alınma riski taşıyan bebek bakım ürünleri ve oyuncaklara yasak getirilmiştir. Komisyon, fatalatıann bu alandaki kullanımının yasaklanması için kalıcı bir önlem alınması hakkındaki uzun vadeli bir teklife de onay vermiştir. Bu önlem, tehlikeli maddelerin pazarlanması ile ilgili AB Direktiiinde iyileştirme yapılmasım ve küçük çocuklar için üretilen diğer yumuşak plastik oyuncaklara -ağza atılma riski olmasa dahietikedeme zorunluluğu getirilmesini amaçlamaktadır. Sekiz AB üyesi ülke (Avusturya, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Almanya, Yunanistan, İtalya ve İsveç), oyuncaklarda ve çocuk bakım ürünlerinde fatalatıann kullanımım yasaklamıştır. 3. Enerji Almanya otomotiv, makine, çevre, kimya, inşaat ve de enerji gibi uygulamaya dönük teknoloji alanlannda dünyada en çok patent alan ülke durumundadır. Çevre alanındaki patentlerde de Almanya, ABD ve Japonya'nın önünde yer almaktadır. Özellikle çevreye duyarlı teknolojilerde (rüzgar enerjisi, fotovoltaik enerji, biyo atıklardan elde edilen enerji) Almanya dünyada ileri konumuyla dikkat çekmektedir. Alman hükümeti, ülkenin enerji bakımından dışanya bağımlı olması nedeniyle, ekonomiye kesintisiz ve sürekli enerji kaynaklan sağlamak amacıyla ithalatı, ithal edilen ülkeler ve hammaddeler bakımından çeşitlendirme yoluna gitmektedir. Buna ek olarak, ülke içinde iktisadi olarak verimsiz üretim yapan tesisiere sağlanan sübvansiyonlan da kaldırmayı amaçlamaktadır yılında, taş kömürü üretimine sağlanan sübvansiyonlann 2005 yılına kadar önemli derecede azaltılması kararlaştınlmıştır. Almanya için taş kömürünün ithalatı yerli üretime göre çok daha ucuzdur. Ancak, 2002 yılında Alman hükümeti, Almanya'nın enerji ihtiyacımn 2050 yılında tümüyle yenilenebilir enerjiden sağlanabileceğini belirten bir plan sunmuştur. Almanya'mn enerji ihtiyacı, güneş enerjisiyle ısıtma ve elektrik üretme tesislerinden, rüzgar santrallerinden, barajlardan ve organik atıklardan enerji üreten farklı teknolojilerden karşılanması hedeflenmektedir. 12

13 4. Otomotiv Otomotiv sektörü, Alman ekonomisi içinde önemli bir yere sahiptir yılında Avrupa Otomobil pazannda beklenilenin üzerinde gerçekleşen büyüme, Alman otomotiv sanayindeki büyümenin sürmesini sağlamıştır. Kalite ve güvenilirlik imajından ödün vermeyen Alman otomobil üreticileri, iç piyasada yüksek maliyetler ve esnek olmayan işgücü arzı gibi sorunlarla karşı karşıyadır. İç piyasadaki bu sorunlann sonucu olarak, üretimin yurtdışına kaydınlması giderek daha güçlü bir alternatifhaline gelmeye başlamış ve bu durum işçileri ve sendikalan reform yapmaya zorlamıştır. Başlıca otomobil üreticileri Volkswagen, General Motors, BMW ve Mercedes-Benz, ürün çeşitlendirmesi yoluyla Pazar paylannı artırmaya çalışmaktadır. 5. Doğal Kaynaklar Almanya'nın gerek petrol gereksemaden cevheri bakımından kaynaklan sınırlı olup, bu açıdan büyük ölçüde dışa bağımlıdır. Bununla birlikte, yurtiçi tüketiminin dörtte birini karşılayabilecek düzeyde doğalgaz kaynaklanna, ayrıca geniş taş kömürü, linyit kömürü ve tuz kaynaklanna sahiptir yılı sonu itibariyle Almanya'nın doğal gaz rezervleri yaklaşık 382 milyar m3'tür. Önemli linyit rezervleri Ren bölgesi, güney Brandenburg, Saksonya, Saksonya-Aııhalt ve Aşağı Saksonya'nın doğusunda bulunmaktadır. Ekonomik olarak çıkanlabilir rezervlerin 43 milyar ton olduğu tahmin edilmektedir. Önemli taş kömürü rezervleri ise Ruhr bölgesinde (Kuzey Ren-Westfalya) ve Saarland'dadır. Rezerv büyüklüğü 24 milyar tondur. Ancak bu rezervlerin işletilmesinin ekonomik olmadığı düşünülmektedir. 1990'lara kadar Almanya'da (Saksonya ve Thüringen) önemli miktarda uranyum da çıkanlmıştır. Ancak nükleer santralleri işletmek için gerekli zenginleştirilmiş uranyum ithal edilmektedir. 6. YABANCI SERMAYE MEVZUATI Almanya'nın merkezi konumu, yabancı sermayeye liberal yaklaşımı ve Avrupa'daki üstün ekonomik pozisyonu, Avrupa'da bir üs arayan firmalar için Almanya'yı oldukça cazip kılmaktadır. Alman Kanunu'na göre; Almanya'da limited şirket veya anonim şirket olarak kayıtlı yabancı mülkiyetli şirketler, yerli şirket statüsüne sahip olmaktadır. Federal Yabancı Yatınm Merkezi, potansiyel yatınmcılara yardımcı olmak amacıyla kurulmuştur. Teşvik 13

14 programlan, eyaletlerdeki mevcut koşullara uygun olacak şekilde, sürekli revize edilmektedir. Belirli bir projeye ilişkin yatınm teşvikleri hakkında en güncel bilgi ise Federal Ekonomi Bakanlığı'ndan temin edilebilir. Yerli ve yabancı yatınmcılara federal ve eyalet düzeyinde geniş kapsamlı yatınm teşvikleri verilmektedir. Özellikle, Doğu Almanya eyaletlerinde yatınm yapılmasına ağırlık verilmektedir. Almanya'da (bilhassa doğu eyaletlerinde) vergi teşvikleri, yatınm yardımlan ve kredi programlannı kapsayan teşvikler söz konusu olmaktadır. Almanya'nın karşılıklı yatınm teşvik anlaşmaları imzaladığı ülkeler arasında Türkiye de bulunmaktadır. Almanya, yabancı iş adamlarına birçok yatınm fırsatları sunmaktadır. Yabancılar için özel bir yatınm kanunun bulunmadığı Almanya'da, yabancılar ile yerli yatınmcılara eşit muamele edilmektedir. Özellikle, doğu ve batı Almanya'nın birleşmesi sonrasında büyük ölçüde artan yatınm ihtiyacı, diğer ülkelerden ithal edilen sermaye miktannın gözle görülür bir şekilde yükselmesini beraberinde getirmiştir. Almanya'da ister tamamen yabancı sermayeli isterse yerli ve yabancı ortaklı olsun, bir ticari işletme kurulurken genel olarak aşağıdaki yatınm türleri tercih edilmektedir: Mevcut bir şirketin alınması, Bir şirketin hisselerinin alınması, Ortak girişim kurulması, Bir şirkete, şubesine veya üretim fabrikasına sermaye varlıkları ile veya yardım ve borç vermek suretiyle sahip olunması. Almanya' daki Yabancı Y atının Ofisi, ülkede yatınm yapmak isteyen yabancıların ilk başvuracaklan adrestir. Almanya'da yatınm yapmayı düşünen ve bilgiye ihtiyaç duyan yabancı iş adamlan, Almanya'nın ekonomik durumu, yatınm mevzuatı, vergi mevzuatı, vize şartları, bölgesel ve federal düzeyde sağlanan finansal destekler, vb. konularda bu kurumdan bilgi edinebilecektir. Somut projeler geliştiren potansiyel yatınmcılara, sektörleri ile ilgili detaylı bilgi, yatınm yapılması planlanan eyalette temas kurulabilecek ekonomik kalkınma kuruluşları ve benzeri konularda bilgi sağlanmaktadır. Talep edilmesi halinde, Almanya'da ortaklık yapılabilecek potansiyel şirketler ile karşılıklı görüşmeler de organize edilebilmektedir. 14

15 7. ANLAŞMAZLlKLARlN HALLİ MEKANiZMALARI Federal Almanya'da birinci ve ikinci dereceli mahkemeler Eyalet Mahkemeleridir. Bunlann üzerinde Federal Yüksek Mahkemeleri yer alır. Bunlar: Federal Adalet Mahkemesi (http://www.bundesgerichtshof.de) Federal İdare Mahkemesi (http://www.bundesverwaltungsgericht.de) Federal Disiplin Mahkemesi (http://www.bundesdisziplinargericht.de) Federal Maliye Mahkemesi (http://www.bundesfinanzhof.de) Federal Çalışma Mahkemesi (http://www.bundesarbeitgericht.de) Federal Sosyal Mahkeme (http://www.bundessozialgericht.de) Federal Patent Mahkemesi (http://www.bundespatentgericht.de) Ülkedeki en yüksek dereceli mahkeme ise Federal Anayasa Mahkemesi'dir. Federal Anayasa Mahkemesi, devlet organlan arasındaki anayasaya ilişkin uyuşmazlıklan, Federal ve Eyalet yasalanmn Anayasaya uygunluğunu ve vatandaşiann anayasal konularla ilgili şikayetlerini inceler. İşadamlanmızın ticari konulardaki uyuşmazlıklar için başvurabileceği mahkemeler Federal Almanya'da hiyerarşi açısından şu şekilde sıralanabilir. ~ Yerel Mahkemeler (District Courts "Amtsgerichte"): Yerel mahkemelerde davalar tek hakim tarafından görülür. Ticari ihtilafın Euro'dan az olması gerekir. ~ Bölge Mahkemeleri (Regional Courts "Landgerichte"): Bölge mahkemelerinde tek hakim tarafından davalann görülmesi standart uygulama olmakla birlikte, uzmaniaşma gerektiren bir konu varsa, üç hakimden oluşan bir heyet önünde de davanın görülmesi mümkündür. Ancak, bu durumda dahi tarallann isteği üzerine dava tek hakim tarafından görülebilmektedir. Ticari ihtilafın Euro'nun üzerinde olması gerekir. ~ Yüksek Bölge Mahkemeleri (Higher Regional Courts "Oberlandesgerichte"): Yüksek Bölge Mahkemelerinde davalar üç hakimden oluşan bir heyet önünde görülür. ~ Federal Adalet Mahkemesi (Federal Court of Justice "Bundesgerichtshof): Federal Adalet Mahkemesinde davalar beş hakimden oluşan bir heyet önünde görülür. 15

16 8. Dİ GER HUSUSLAR 8.1. Tüketicinin Korunması Alınan pazarına girmek isteyen şirketlerin, Alınan ınevzuatımn yam sıra, AB ınevzuatım da incelemelerinde yarar vardır. Her AB üyesi ülke, tüketicinin Korunınası ile ilgili AB direktiflerini kendi ulusal mevzuatıarına entegre etmektedir. "Avrupa Birliği Genel Ürün Güvenliği Direktifi"nde yapılan yeni düzenleme 15 Ocak 2004'te yürürlüğe girmiştir. Getirilen yeni kurallar; spor ve oyun malzemeleri, çocuk bakım ürünleri, aydınlatma malzemeleri gibi tüketim ürünlerini ve tekstil ve mobilya gibi birçok ev ürünü ile ilgili güvenlik şartlanın koymaktadır. Buna göre, üretici ve distribütörler; tedarik ettikleri bir ürünün tehlike arz ettiği sonucuna varınaları halinde resmi makamlara yasal olarak bilgi vermekle yükümlü olup ayrıca, tehlike arz eden ürünlerin takip edilmesi ve pazardan çekilmesi konusunda da resmi ınercilerle ortak hareket etmek durumundadır. Avrupa Birliği'nde tehlike arz eden ürünlerin pazardan çekilmesini veya bu ürünlere acil yasak getirilmesini sağlayan yetkili mekanizmalar bulunmaktadır. AB Komisyonu, bir ürünün piyasaya arzımn geçici olarak durdurulması yönünde re'sen karar da alabilmektedir. Yeni direktife göre, acil yasak koyulan ürünlerin AB ülkelerinden üçüncü ülkelere ihracatı da mümkün değildir. Yeni direktif, genel bir kural olarak, üye devletler ve AB Komisyonu tarafından ürün güvenliği ile ilgili derlenen bilgilere kamunun ulaşahilmesi şartım da getirmektedir. Ayrıca, tehlike arz eden ürünlerle ilgili "AB Hızlı Uyarı Sistemi (RAPEX)"in işlerliği, yeni getirilen kurallar ile daha da güçlenınektedir. Ciddi risk faktörü taşıyan ürünler hakkında AB Komisyonu'nun hemen bilgilendirilmesi gerekmektedir; bunu takiben diğer tüm üye ülkelerde de söz konusu ürüne ilişkin olarak acil uyan sistemine geçilecektir. Avrupa Birliği 'nde tüketicinin korunınası ile ilgili olarak Avrupa Tüketiciler Birliği, Avrupa Kamu Sağlığı Konfederasyonu ve Avrupa Birliği Tüketici Kooperatifleri gibi kuruluşlar bulunmaktadır. Tüketicinin Korunmasına Dair Alınan içtihat Hukuku'na göre; tüketicil erin %5-1 O kadarının ürünün sağlık koşulları hakkında yanlış bilgilendirilmesi durumunda aldatma halinin ortaya çıktığı varsayılınaktadır. 16

17 8.2. Markalama, Etiketierne ve Ambalajlama Hem AB hem de Alman kanunlan uygulanabilmektedir. Her AB üyesi ülke, AB kararlannı kendi ulusal mevzuatına entegre etmektedir. Etiketlerneye ilişkin çoğu yasalann halen geliştirilme aşamasında olması nedeniyle, AB etiketierne yönetmelik ve standartlannın çok iyi takip edilmesi gerekmektedir. İthalatçı, ihracatçıyı etiketierne ile ilgili koşullar hakkında bilgilendirmelidir. İşaretleme ve etiketierne ile ilgili şartlan yerine getirmeyen ürünlerin ülkeye girişine izin verilmemektedir. Birçok ürünün Almanya' da satışına izin verilmesi için CE işareti taşıması zorunluluğu vardır. CE işareti, nihai ürünün imalatçısı veya AB'deki yetkili temsilcisi tarafından yapılan ve ''ürünün ilgili AB direktiflerine uygun olduğunu ve gerekli bütün uygunluk değerlendirme faaliyetlerinden geçtiğini" gösteren bir beyandır. AB direktiflerine uygun olan ürünlere (veya belirli koşullar altında ambalajı üzerine), ürünün AB direktiflerinde tanımlanmış ilgili tüm yasal gereklilikleri karşıladığını gösterir CE işareti iliştirilmelidir. CE işareti, imalatçının ürün için gerekli diğer işaret gerekliliklerini yerine getirme zorunluluğunu ortadan kaldırmamaktadır. Performans işaretleri, ürün veya üretim yöntemi kalite işaretleri, ürünün çevre dostu veya geri dönüştürülebilir olduğunu gösteren işaretler bunlardan bazılandır. İlave işaretierin bulunması zorunluluğu, alıcı tarafından sözleşmede belirtilmiş olabileceği gibi belirli bir ülke veya bölgede genel kabul görmüş pazarlama uygulamasından da kaynaklanabilir. AB, birçok ürün için standart ambalajlama birimlerini belirlemek amacıyla, yönetmelikler yayınlamıştır. Almanya' da satılacak tüm ithal ürünlerin etiketlemesi, metrik ölçü sistemine göre yapılmalıdır. AB, etiketlernede sadece metrik sistemin geçerli olmasının sona ereceği tarihi 20 ı O yılına kadar uzatmıştır. ı 972 yılından itibaren yürürlükte bulunan Ölçü ve Ağırlıklar Yönetmeliği; ürün ağırlığının yazılmasını garanti altına almakta ve ambalajlar üzerindeki miktar bilgilerinin daha kolay okunur bir şekilde etiketlenmesine, fiyatıann kilo ve litre bazında belirtilmesi suretiyle tüketicilerin fıyat kıyaslamalan yapmasına olanak tanımaya, ambalaj türlerini iktisadi açıdan mümkün olduğu ölçüde azaltmaya ve cezai yaptının uygulamak suretiyle de ambalajlama ile ilgili hilekarlıklan ortadan kaldırmaya çalışmaktadır. AB eka-etiketi, ürünlerinin benzer ürünlere kıyasla çevreye daha az zarar verdiğini kanıtlayan üreticilere verilmektedir. Papatya ile sembolize edilen bu etiket; çamaşır makineleri, bulaşık makineleri, leke çıkancılar, kağıt mendil, kağıt havlu, çamaşır deterjanlan, aydınlatma lambalan, boya ve vemikler, yatak örtüsü, tişört, fotokopi kağıdı ve buzdolabında bulunmaktadır. Eko-etiket kullanımı isteğe ı7

18 bağlı olup, belirtilen ürünler için zorunlu bir uygulama değildir. AB eko-etiketleme taslağı 1992 yılında kabul edilmiş ve Eylül 2000'de 1980/2000 sayılı tüzük ile uygulanmaya başlanmıştır. Bu yönetmelik, eko-etiketlemeyi mallardan hizmetlere genişletmekte, perakendecilere de eko-etiketleme için başvuruda bulunmalan imkanı vermekte ve tüketiciler için daha açık enformasyon sağlamaktadır. AB eko-etiketi başvuruları, yetkili bir AB organına yapılmalı ve gerekli tüm sertifika ve dokümanları içermelidir. AB eko-etiketleme değerlendirmesi, her ürün grubuna ilişkin tanımlamalar ve ekolojik kriterler doğrultusunda yapılacaktır. AB eko-etiketi verilmesine ilişkin tüm kararların diğer AB üyesi ülkelerin yetkili organlarımn onayına sunulmalıdır. 30 günlük bir süre içerisinde itiraz hakkı mevcuttur. Herhangi bir itiraz olmaması halinde, başvuru ücreti karşılığında ve belirli bir kullanım süresi için AB eko-etiketi kullanım hakkı verilmektedir. Alman ambalajlama mevzuatı, Atıkların Önlenmesi Hakkındaki Kararname, yürürlüktedir. Alman resmi kurumları, Almanya' da ambalajlı olarak satışa sunulacak genel mal kalemlerinin "Yeşil Nokta" standartları ile uyumlu olmasım tavsiye etmektedir. Alman ambalajlama mevzuatı, ambalaj malzemelerinin kullanıldıktan sonra atılabilir olmasına ilişkin kuralları içermektedir. Bu mevzuat, ambalajlama malzemelerinin toplanması ve geridönüştürülmesi için işbirliğine yönelik çabalara da ön ayak olmuştur. "Duales System Deutschland (DSD)", Almanya'da satılan hemen hemen bütün ürünlerin ambalaj malzemeleri üzerinde bulunan "Yeşil Nokta" sembolünün kullanım koşullanın içermektedir. İthalatçılar ise, Yeşil Nokta sembolünü kullanabilmek için ambalaj malzemesinin türüne ve miktarına bağlı olarak bir lisans ücreti ödemek ve bu konuya ilişkin olarak ihracatçıya gerekli bilgileri sağlamak durumundadır. Almanya, geri dönüştürülebilir ambalajların kullanılmasını teşvik etmek amacıyla, 1 Ocak 2003 itibariyle alüminyum mamul içecek kutuları ve tek-kullanımlık cam şişeler için depozito uygulamasım başlatmıştır. Çok-kullanımlı cam kaplar için uygulanmakta olan bir depozito ve iade sistemi mevcuttur. Yeni sistem ise bira, mineral su ve asitli alkolsüz içeceklerin ambalaj kaplanna uygulanmaktadır Fikri Mülkiyet Hakları Almanya, Dünya Fikri Haklar Örgütü (WIPO) üyesi olup Edebi ve Sanatsal Eserlerin Korunmasına Yönelik Bem Konvansiyonu, Sınai Mülkiyetİn Korunmasına Yönelik Paris Konvansiyonu, Evrensel Telif Hakları Konvansiyonu, Cenevre Phonograms Konvansiyonu, 18

19 Patent İşbirliği Anlaşması ve Brüksel Uydu (Satellite) Konvansiyonu'na da taraftır. Almanya' da fikri mülkiyet haklan son derece iyi korunmaktadır. Alman Patent Ofisi (yayın eserleri ile ilgili) ve GEMA (besteci, yazar ve yayıncilann haklannın korunması ile ilgili), fikri mülkiyet haklannın korunmasından sorumlu iki kurumdur. Almanya' daki patent, ticari marka, diğer sınai mülkiyet hakları ve telif hakları ile ilgili kanun, yönetmelik ve prosedürler hakkında bilgi edinmek için Münih'teki Alman Patent Ofisi'ne başvurulabilir. Patent başvuru sahibi, ulusal ve çoklu-ülke patenti arasında tercih yapma hakkına sahiptir. ikinciyi seçmesi halinde, AB içerisindeki birkaç ülkede, ve Liechtenstein, Monako ve İsviçre'de geçerli patent almak için Münih'teki Avrupa Patent Ofisi'ne tek bir başvuru yapılması gerekmektedir. Bu şekilde alınan bir patent, Alman Patent Ofisi'nde de dosyalanıp kayda geçirilmiş olması halinde Almanya' da da geçerli olabilecektir. Avrupa patentleri Münih'teki Avrupa Patent Ofisi'nde kaydedilmektedir. Böylece, tek bir başvuru ile birden fazla ulusal patent hakkına sahip olunabilmektedir. Aynntılı bilgi adresinden temin edilebilir. 3 Mart 2003 tarihinde AB, patent başvurulannın İngilizce, Almanca veya Fransızca yapılmasını olanaklı kılan ve kıta-çapında uygulanacak bir patent tescil sistemi hakkında anlaşmaya vanldığını resmen ilan etmiştir. Bununla birlikte, patent korumasına ilişkin kısa bir tanımın başvuroyla birlikte tüm AB dillerinde sunulması ise halen zorunludur. ~ Patentler Alman Patent Kanunu, buluşlann korunması için tescil tarihinden itibaren 20 yıl süreyle temel patent hakkı tanımaktadır. Bu sürenin sona ermesinden önce başvuru yapılması halinde, ek patent hakkı verilebilmektedir. Alman Patent Kanunu, imalatçılann üretim yönteminin korunmasına yönelik olarak Faydalı Model Belgesi verilmesini de olanaklı kılmaktadır. Faydalı Model belgesi, üç yıl süreyle bir koruma hakkı tanımakta olup ikinci bir üç yıllık süre için yenilenebilmektedir. Patent başvuru prosedürüne ilişkin aynntılı bilgi Alman Patent Ofisi'nden (http://www.deutches-petantamt.de) elde edilebilir. ~ Ticari Markalar Mal ve hizmetlerin tescilli markalannın korunma süresi, başvuru tarihinden itibaren 1 O yıl olup, 1 O yıllık dönemler halinde sonsuz sayıda yenilenebilmektedir. Bir ticari markanın ilk başvuru sahibine, bu markanın tescil ve sınırsız kullanım hakkı verilmektedir. Başvurulann kabul edilebilir bulunması halinde, itiraz olasılığına karşın 3 ay süreyle yayınlanmaktadır. Markanın tesciline karşı yasal itirazlar için Federal Patent Mahkemesi'ne, gerekiyorsa da Yüksek Mahkeme'ye başvurulabilir. Bir markaya yasal itirazlar, daha önce tescil edilmiş veya henüz karara bağlanmamış benzer türdeki bir markanın 19

20 bulunması veya itiraz sahibinin benzer bir marka hakkını başka bir ülkede elde etmiş olması gibi durumlarda yapılabilmektedir. Almanya'da ticari markalann kullanımına ilişkin yasal şartlar bulunmaktadır. Tescilli bir markanın tescil tarihinden itibaren 5 yıl süreyle haklı bir neden olmaksızın kullanılmaması veya kullanımına 5 yıl kesintisiz ara verilmesi halinde, marka iptal edilir. Bu tür bir marka, daha sonra yapılacak marka başvurulanna yapılan itirazlarda da gerekçe olarak gösterilemez. Bütün AB üyesi ülkeler, Markaların Uluslararası Tescili İle İlgili Madrid Protokolü'ne taraftır. ~ Telif Hakları Alman TelifHaklan Kanunu'na göre; edebiyat, müzik ve sanat eserleri, eser sahibinin yaşam süresi boyunca ve ölümünden sonra da 70 yıl süreyle korunmaktadır. Fotoğraflar ise yayınlandıklan veya hiç yayınlanmamış olmalan halinde de üretildikleri tarihten itibaren 25 yıl süreyle korunmaktadır. Görsel ve işitsel çalışmalarda yönetmen, eser sahibi kabul edilmektedir. Bilgisayar programlan ve veritabanlan ile ilgili telif haklanmn korunmasına ilişkin düzenlemeler ise, 91/250/EUSG sayılı AB Direktiii temel alınarak, Telif Haklan Kanunu'nda değişiklik yapan 9 Haziran 1993 tarihli Kanun ile sağlanmıştır. Yabancı telif hakkı sahipleri, Alman vatandaşlan ile aynı haklara sahiptir. Telif haklanndan sorumlu resmi kurum Federal Adalet Bakanlığı (http://www.bmj.bund.de)'dır yılında AB, telif haklanmn kapsamım yeni teknolojilerin (cep telefonlan, dijital müzik çalarlar, televizyon, internet, vb.) korunmasına kadar genişleten yeni 'Medya Telif Haklan Kanunu'nu onaylamıştır. Bu kanunla getirilen yeni kurallar, özel telif hakianna daha spesifik bir tanım kazandırmakta, internetten kopyalanan malzemelerin ticari kullanımına yasak getirmekte ve sanatçı haklanmn korunmasına ilişkin yeni düzenlemeler de içermektedir Ürün Pazarlaması ve Reklamcılık Almanya' da reklam faaliyetleri, yasalar ve büyük sanayi birlikleri tarafından geliştirilmiş ve uygulanması isteğe bağlı talimatlar çerçevesinde yürütülmektedir. Haksız Rekabet Kanunu, "ahlak kurallanın ihlal eden" reklamcılığa karşı rakipierin dava açmasına olanak tammaktadır. Tüketiciler için yapılan nakit indirimleri %3 ile sınırlandınlmış olup, özel indirimler ve primler ile ilgili reklam yapılması da yasaklanmıştır. Yabancı şirketlerin Almanya'da pazarlama faaliyetine başlamadan önce yürürlükteki ilgili kanun, kural, düzenleme ve uygulamalar hakkında bilgi sahibi olması gerekir. Frankfurt'taki Alman Reklam Acenteleri Birliği'nden bu konuda detaylı bilgi temin edilebilir. 20

Miktar kısıtlamaları ve tarifeler yerini teknik engellere bırakıyor

Miktar kısıtlamaları ve tarifeler yerini teknik engellere bırakıyor 1/50 2/50 Tarife engelleri (Gümrük vergileri, miktar kısıtlamaları vb.) Tarife dışı engeller (Standartların, mevzuatın farklılığı, uygunluk değerlendirme prosedürlerindeki farklılıklar) Miktar kısıtlamaları

Detaylı

CE İşareti uygulaması ile ilgili olarak Türkiye deki durum nedir?

CE İşareti uygulaması ile ilgili olarak Türkiye deki durum nedir? CE işareti nedir? CE işareti, Avrupa Birliği'nin, teknik mevzuat uyumu çerçevesinde 1985 yılında benimsediği Yeni Yaklaşım Politikası kapsamında hazırlanan bazı Yeni Yaklaşım Direktifleri kapsamına giren

Detaylı

1) Düzenleyen kimsenin imzası (Taşıyan veya onun yetkili kıldığı kişi)

1) Düzenleyen kimsenin imzası (Taşıyan veya onun yetkili kıldığı kişi) İhracatta Kullanılan Uluslararası Dokümanlar (Kaynak: İGEME Yayınları) Sevk Belgesi: Konşimento (CMR- BİLL OF LOADİNG) Sigorta Belgesi Ticari Faturalar Diğer Belgeler MESLEK KURULUŞLARINCA TASDİK EDİLEN

Detaylı

NAKLİYE SİGORTALARI DAHİLDE İŞLEME REJİMİ HARİÇTE İŞLEME REJİMİ

NAKLİYE SİGORTALARI DAHİLDE İŞLEME REJİMİ HARİÇTE İŞLEME REJİMİ Öğr. Gör. Fırat GÜLTEKİN İhraç veya ithal edilen eşyanın taşınması esnasında meydana gelebilecek risklerin sigortalanmasına ilişkin esasları içerir. Teslim şekilleri çerçevesinde hangi tarafın sigorta

Detaylı

IMASI GEREKEN BAZI ÜRÜNLER

IMASI GEREKEN BAZI ÜRÜNLER 31 Aralık 2008 ÇAR AMBA Resmî Gazete Sayı : 27097 (4. Mükerrer) TEBLİĞ Dış Ticaret Müsteşarlığından: CE İŞARETİ TAŞIMASI GEREKEN BAZI ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMLERİNE DAİR DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON

Detaylı

Resmî Gazete TEBLİĞ TEBLİĞ NO: (2011/9)

Resmî Gazete TEBLİĞ TEBLİĞ NO: (2011/9) 29 Aralık 2010 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27800 (5. Mükerrer) TEBLİĞ Dış Ticaret Müsteşarlığından: CE İŞARETİ TAŞIMASI GEREKEN BAZI ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMLERİNE DAİR DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İHRACAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İHRACATA AİT ESASLAR

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İHRACAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İHRACATA AİT ESASLAR T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İHRACAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İHRACATA AİT ESASLAR İÇİNDEKİLER İhracatı Düzenleyen Mevzuat Dar Anlamda Geniş Anlamda İhracatçı Kimdir? İhracat Nedir? İhracat İşlemleri İhracatta Kullanılan

Detaylı

GLOBALLEŞMENİN ETKİLERİ GLOBALLEŞME. DTÖ nün Etkileri GLOBALLEŞMEYİ HIZLANDIRAN ETKENLER GİRİŞİMCİLİKLE İLGİLİ TEKNİK MEVZUAT

GLOBALLEŞMENİN ETKİLERİ GLOBALLEŞME. DTÖ nün Etkileri GLOBALLEŞMEYİ HIZLANDIRAN ETKENLER GİRİŞİMCİLİKLE İLGİLİ TEKNİK MEVZUAT 1 GİRİŞİMCİLİKLE İLGİLİ TEKNİK MEVZUAT GİRİŞİMCİLİKLE İLGİLİ TEKNİK MEVZUAT Prof.Dr. Fatih M. Botsalı 2 GLOBALLEŞME ülkeler arasında mal, hizmet, sermaye ve teknoloji akışının hızlı bir şekilde artması

Detaylı

T.C. BAKÜ BÜYÜKELÇİLİĞİ TİCARET MÜŞAVİRLİĞİ

T.C. BAKÜ BÜYÜKELÇİLİĞİ TİCARET MÜŞAVİRLİĞİ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI (KARS, ARDAHAN, IĞDIR, AĞRI) T.C. BAKÜ BÜYÜKELÇİLİĞİ TİCARET MÜŞAVİRLİĞİ 14-15 MAYıS 2012 2 1. Azerbaycan Cumhuriyeti SUNUM PLANı Ekonomik ve Sosyal Göstergeler Enerji Kaynakları

Detaylı

Dahilde ve Hariçte İşleme Rejimi

Dahilde ve Hariçte İşleme Rejimi Dahilde ve Hariçte İşleme Rejimi Dr. Dilek Seymen dilek.seymen@deu.edu.tr Dr. Dilek Seymen Dahilde İşleme Rejimi (DİR) DİR, ihracatçılara, ihraç mallarında kullanılmak kaydıyla dünya piyasa fiyatlarından

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar HAYVAN VE ÜRÜNLERİN ÜLKEYE GİRİŞİNDE ÖN BİLDİRİM VE VETERİNER KONTROLLERİNE DAİR YÖNETMELİK Yetki Kanunu: 5996 Yayımlandığı R.Gazete: 17.12.2011-28145 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

DIŞ TİCARETE GİRİŞ. Dış Ticarete Giriş 16 Aralık 2014

DIŞ TİCARETE GİRİŞ. Dış Ticarete Giriş 16 Aralık 2014 DIŞ TİCARETE GİRİŞ Ticaret Nedir? Üretilen mal ve hizmetlerin belirli bir ücret karşılığı son kullanıcılara ulaştırılmasını sağlayan alım-satım faaliyetlerinin tümüdür. Ticaret genel olarak, iç ve dış

Detaylı

AB CUSTOMS AGENCY ACADEMY

AB CUSTOMS AGENCY ACADEMY Yetkilendirilmiş Yükümlü 2014 AB Gümrük Müşavirliği ve Danışmanlık A.Ş Uzmanları Tarafından Hazırlanmıştır Tüm Hakları Saklıdır. https://www.abcustoms.eu SUNUŞ Dış ticaret mevzuatı sıklıkla revizyona tabi

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ ALMANYA ÜLKE RAPORU Mayıs 2009 İ.A 2 I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Almanya Federal Cumhuriyeti Yönetim Şekli : Parlamenter Demokrasi

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ABD ULUSLARARASI TİCARET BÖLÜMÜ GÜMRÜK MEVZUATI - I DOÇ. DR.

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ABD ULUSLARARASI TİCARET BÖLÜMÜ GÜMRÜK MEVZUATI - I DOÇ. DR. T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ABD ULUSLARARASI TİCARET BÖLÜMÜ GÜMRÜK MEVZUATI - I DOÇ. DR. BEKİR GÖVDERE DAHİLDE VE HARİÇTE İŞLEME REJİMİ SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞINCA DENETLENEN BAZI ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/20)

SAĞLIK BAKANLIĞINCA DENETLENEN BAZI ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/20) Ekonomi Bakanlığından: Amaç SAĞLIK BAKANLIĞINCA DENETLENEN BAZI ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/20) MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı; ek-1/a, ek-1/b, ek-1/c ve ek-2 de

Detaylı

POSTA VE HIZLI KARGO MUAFİYETLERİ FİHRİST

POSTA VE HIZLI KARGO MUAFİYETLERİ FİHRİST POSTA VE HIZLI KARGO MUAFİYETLERİ FİHRİST 1-) KANUNİ DAYANAK 2-) POSTA/HIZLI KARGO EŞYASI İÇİN MUAFİYETİN KAPSAMI NEDİR? 3-)VERGİLERİ ÖDENMEK SURETİYLE POSTA YA DA HIZLI KARGO TAŞIMACILIĞI YOLUYLA SERBEST

Detaylı

AB CUSTOMS AGENCY ACADEMY

AB CUSTOMS AGENCY ACADEMY Sınır Ticareti 2014 AB Gümrük Müşavirliği ve Danışmanlık A.Ş Uzmanları Tarafından Hazırlanmıştır Tüm Hakları Saklıdır. https://www.abcustoms.eu SUNUŞ Dış ticaret mevzuatı sıklıkla revizyona tabi tutulması

Detaylı

EK-1 DAHİLDE İŞLEME İZNİ ALMAK İÇİN GEREKLİ BİLGİ VE BELGELER

EK-1 DAHİLDE İŞLEME İZNİ ALMAK İÇİN GEREKLİ BİLGİ VE BELGELER EK-1 DAHİLDE İŞLEME İZNİ ALMAK İÇİN GEREKLİ BİLGİ VE BELGELER 1 Ekonomik Etkili Gümrük Rejimleri Başvuru Formu (Ek-2/A) 2 Ekonomik Etkili Gümrük Rejimleri İzin Formu (Ek-2/B) 3 Eşyanın bedelsiz gönderilme

Detaylı

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü GENELGE (2014/7)

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü GENELGE (2014/7) T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı : 31775355-10.06.01 Konu : Posta ve hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gelen eşya 24.03.2014 GENELGE (2014/7) 7/10/2009 tarihli ve 27369 sayılı

Detaylı

Dış Ticaret Mevzuatı 2 İthalat Şekil ve Esasları

Dış Ticaret Mevzuatı 2 İthalat Şekil ve Esasları Dış Ticaret Mevzuatı 2 İthalat Şekil ve Esasları Dr. Dilek Seymen dilek.seymen seymen@deu.edu.tr Dr. Dilek Seymen İthalat Mevzuatı İthalat Rejimi Kararı (-31 Aralık 1995 tarih ve 22510 Mükerrer Sayılı

Detaylı

/ 112 İHRACAT YÖNETMELİĞİ DEĞİŞTİRİLMİŞTİR

/ 112 İHRACAT YÖNETMELİĞİ DEĞİŞTİRİLMİŞTİR 21.06.2006 / 112 İHRACAT YÖNETMELİĞİ DEĞİŞTİRİLMİŞTİR Ülkemizde ihracat işlemleri 22/12/1995 tarihli ve 95/7623 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan (İhracat Rejimi Kararına ve bu Karara

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/127. Bazı Mükelleflere Belirli Konularda Elektronik Kayıt Tutma Zorunluluğu Getirilmiştir.

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/127. Bazı Mükelleflere Belirli Konularda Elektronik Kayıt Tutma Zorunluluğu Getirilmiştir. DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Sun Plaza No:24 34398 Maslak İstanbul, Türkiye Tel: + 90 (212) 366 60 00 Fax: + 90 (212) 366 60 15 www.deloitte.com.tr www.verginet.net VERGİ SİRKÜLERİ

Detaylı

TEBLİĞ. Ekonomi Bakanlığından: CE İŞARETİ TAŞIMASI GEREKEN BAZI ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2012/9)

TEBLİĞ. Ekonomi Bakanlığından: CE İŞARETİ TAŞIMASI GEREKEN BAZI ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2012/9) 30 Aralık 2011 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28158 (3. Mükerrer) TEBLİĞ Ekonomi ndan: CE İŞARETİ TAŞIMASI GEREKEN BAZI ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2012/9) Amaç ve kapsam

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK TESBİT VE TASDİK RAPORU (HAM PETROL VE PETROL ÜRÜNLERİ İTHALATI TALEBİNE İLİŞKİN YILLIK RAPOR)

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK TESBİT VE TASDİK RAPORU (HAM PETROL VE PETROL ÜRÜNLERİ İTHALATI TALEBİNE İLİŞKİN YILLIK RAPOR) EK: 1 Rapor Sayısı : -/...,../../2000 Rapor Ekleri :.. Numarada Muhtelif YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK TESBİT VE TASDİK RAPORU (HAM PETROL VE PETROL ÜRÜNLERİ İTHALATI TALEBİNE İLİŞKİN YILLIK RAPOR) TASDİK YAPAN

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ SLOVAKYA ÜLKE RAPORU Şubat-2009 T.K. 2 I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Slovakya Cumhuriyeti Yönetim Şekli : Parlamenter Cumhuriyet Coğrafi

Detaylı

11. Çözüm Ortaklığı Platformu 2012 Yılında Gümrük Mevzuatındaki Değişiklikler 2013 Beklentileri 2012 Gümrük İnceleme Konuları 10 Aralık 2012

11. Çözüm Ortaklığı Platformu 2012 Yılında Gümrük Mevzuatındaki Değişiklikler 2013 Beklentileri 2012 Gümrük İnceleme Konuları 10 Aralık 2012 www.pwc.com.tr 11. Çözüm Ortaklığı Platformu 2012 Yılında Gümrük Mevzuatındaki Değişiklikler 2013 Beklentileri 2012 Gümrük İnceleme Konuları 10 Aralık 2012 İçerik 1. Gümrük Denetim konuları sonuçları (uzlaşma)

Detaylı

AB CUSTOMS AGENCY ACADEMY

AB CUSTOMS AGENCY ACADEMY Geçici İthalat Mevzuatı 2013 AB Gümrük Müşavirliği ve Danışmanlık A.Ş Uzmanları Tarafından Hazırlanmıştır Tüm Hakları Saklıdır. https://www.abcustoms.eu SUNUŞ Dış ticaret mevzuatı sıklıkla revizyona tabi

Detaylı

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER İZMİR İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ GIDA VE YEM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE)

Detaylı

[Vergiler] [Muhasebe-Finansal Danışmanlık]

[Vergiler] [Muhasebe-Finansal Danışmanlık] [] [Vergiler] [Muhasebe-Finansal Danışmanlık] * 1. VERGİLER Türkiye, OECD ülkeleri arasında kurumsal vergi oranlarında en rekabetçi ülkelerden biridir. 21 Haziran 2006 tarihinde çıkarılan 5520 Sayılı Kurumlar

Detaylı

S İ R K Ü L E R : 2 0 1 4 / 3

S İ R K Ü L E R : 2 0 1 4 / 3 01.01.2014 S İ R K Ü L E R : 2 0 1 4 / 3 Bazı Mükelleflere Elektronik Ortamda Kayıt Saklama Zorunluluğu Getirildi 29.12.2013 tarihli Resmi Gazete de 431 no.lu VUK Genel Tebliğ yayınlanmıştır link http://goo.gl/3xs2po

Detaylı

GÜMRÜK İDARELERİNCE HANGİ DURMLARDA KDV PARA CEZASI UYGULANMALI?

GÜMRÜK İDARELERİNCE HANGİ DURMLARDA KDV PARA CEZASI UYGULANMALI? GÜMRÜK İDARELERİNCE HANGİ DURMLARDA KDV PARA CEZASI UYGULANMALI? Nevzat BOZKURT * I-Giriş: Türkiye Cumhuriyetinin bütçesi toplanan vergilerden oluşmaktadır. Bu vergilerden önemli bir kısmını da dış ticaretten

Detaylı

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA)

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) SERBEST BÖLGE TEŞVİKLERİ Metin TATLI Şubat 2015 SUNUM PLANI I. SERBEST BÖLGENİN TANIMI VE AMACI II. ANTALYA SERBEST BÖLGE III. SERBEST BÖLGELERİMİZİN SUNDUĞU AVANTAJLAR

Detaylı

NASIL DIŞ TİCARETÇİ OLUNUR? Tek vergi numarası SMK (Şahış şirketi) TK (Ltd.Şti. veya A.Ş.)

NASIL DIŞ TİCARETÇİ OLUNUR? Tek vergi numarası SMK (Şahış şirketi) TK (Ltd.Şti. veya A.Ş.) SUNUŞ PLANI Nasıl Dış Ticaretçi Olunur? Gümrüğe Sunulması Gerekli Olan Evraklar Gümrük Modernizasyonuna Geçiş (BİLGE) ve e-imza Tek Pencere Sistemi Türkiye Gümrük Birliği İlişkileri İthalatta Gümrük Mevzuatı

Detaylı

SİRKÜLER: 2014/041 BURSA, 07.06.2014

SİRKÜLER: 2014/041 BURSA, 07.06.2014 SİRKÜLER: 2014/041 BURSA, 07.06.2014 Konu: Bazı KDV den İstisna Teslimler için KDV İade Talebi Olmasa Dahi, Vergi Dairesine İstisnayı Tevsik Edici Belgelerin Sunulmasının Zorunlu Hale Getirilmesi Hakkında

Detaylı

ATA karnesi ile gelen tüm eşya için ithalar rejimi sırasında, gümrüklerce ve ithalatçı tarafından başka bir işlem yapılması gerekmemektedir.

ATA karnesi ile gelen tüm eşya için ithalar rejimi sırasında, gümrüklerce ve ithalatçı tarafından başka bir işlem yapılması gerekmemektedir. ATA KARNESİ NEDİR? ATA karneleri uluslararası Geçici İthalat Sözleşmesi (kısaca İstanbul Sözleşmesi) ve Ekleri kapsamında, taraf ülkeler arasında, başka herhangi bir belgeye gerek duyulmaksızın, eşyanın

Detaylı

PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİMİ

PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİMİ PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİMİ SUNUM PLANI 1. Tanımlar, kavramlar 2. PGD nin Aşamaları 3. PGD nin Yasal ve İdari Altyapısı 4. PGD nin Koordinasyonu 5. PGD Neden Önemlidir? 6. PGD de 2010 Yılı Uygulama Sonuçları

Detaylı

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ VE ATIK YÖNETİMİ DESTEKLERİ

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ VE ATIK YÖNETİMİ DESTEKLERİ T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ VE ATIK YÖNETİMİ DESTEKLERİ Ahmet GÜNEŞ Dış Ticaret Uzmanı ANKARA 21/10/2015 1 SUNUM PLANI 1. Teşvik Sisteminin

Detaylı

YETKİLENDİRİLMİŞ GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞLERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ) SERİ NO: 79

YETKİLENDİRİLMİŞ GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞLERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ) SERİ NO: 79 11 Şubat 2011 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 27843 Başbakanlık (Gümrük Müsteşarlığı) tan: YETKİLENDİRİLMİŞ GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞLERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ) SERİ

Detaylı

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. İhracat Planı Hazırlanması Süreci

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. İhracat Planı Hazırlanması Süreci Trakya Kalkınma Ajansı www.trakyaka.org.tr İhracat Planı Hazırlanması Süreci 2013 İHRACAT PLANI HAZIRLANMASI SÜRECİ İhracat Planı Neden Hazırlanır? İhracattan ne beklendiğinin belirlenmesi, İhracat amaçlarına

Detaylı

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/5)

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/5) Ekonomi Bakanlığından: Amaç GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/5) MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı; insan sağlığı

Detaylı

TRANSİT REJİMİ. Erdem Can KARABULUT Gümrük Uzmanı Gümrük Müsteşarlığı

TRANSİT REJİMİ. Erdem Can KARABULUT Gümrük Uzmanı Gümrük Müsteşarlığı TRANSİT REJİMİ Erdem Can KARABULUT Gümrük Uzmanı Gümrük Müsteşarlığı 1 Transit Rejimi Rejim tanımı Mevzuat Transit rejiminde kullanılan belgeler Rejimin unsurları Rejim hak sahibi Hareket ve varış gümrük

Detaylı

Gümrükte Gündem 2015 Gümrük ve Küresel Ticaretteki Son Gelişmeler

Gümrükte Gündem 2015 Gümrük ve Küresel Ticaretteki Son Gelişmeler Gümrük ve Küresel Ticaretteki Son Gelişmeler 19.11.2015 İstanbul Orjin Maslak Plaza İthalatta Hangi Sektör ve Ürünlerde Korumacılık Arttı? Orta Vadeli Program (2015 2017) OVP Amaçları: Yurt içi tasarrufları

Detaylı

(5) Değerlendirmeye alınabilecek nitelikteki başvurularda talep edilen toplam tarife

(5) Değerlendirmeye alınabilecek nitelikteki başvurularda talep edilen toplam tarife 25 Ocak 2013 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28539 TEBLİĞ Ekonomi Bakanlığından: ETİLEN GLİKOL İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, 20/12/2012

Detaylı

Dahilde işleme rejimi kararında değişiklik

Dahilde işleme rejimi kararında değişiklik Dahilde işleme rejimi kararında değişiklik Dahilde işleme rejimi kararında değişiklik yapılması konulu 2006/10866 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı yayınlanmıştır Karar Sayısı : 2006/10866 Ekli Dahilde İşleme

Detaylı

ANTALYA TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ANTALYA TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 ANTALYA TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ A.TR DOLAŞIM BELGESİ SATIŞ VE ONAY İŞLEMLERİ ONAY İÇİN; 1. İhracatçı

Detaylı

TEBLİĞ. b) Karar: 25/1/2016 tarihli ve 2016/8478 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sınır Ticaretinin Düzenlenmesine İlişkin Kararı,

TEBLİĞ. b) Karar: 25/1/2016 tarihli ve 2016/8478 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sınır Ticaretinin Düzenlenmesine İlişkin Kararı, 13 Aralık 2016 SALI Resmî Gazete Sayı : 29917 TEBLİĞ Ekonomi Bakanlığından: SINIR TİCARETİNİN UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (İHRACAT: 2016/11) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1

Detaylı

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI. Gümrükler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.21.0.GGM.0.07.0.01-161.02.03.02[2013]

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI. Gümrükler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.21.0.GGM.0.07.0.01-161.02.03.02[2013] T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı : B.21.0.GGM.0.07.0.01-161.02.03.02[2013] Konu : Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesi 16/01/2013 GENELGE (2013/2) İlgi:28.12.2012 tarihli

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ AVUSTURYA ÜLKE RAPORU Şubat 2009 B.Ö. AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ 1 I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Avusturya Cumhuriyeti Yönetim Şekli

Detaylı

Dış Ticaret Müsteşarlığından: Amaç

Dış Ticaret Müsteşarlığından: Amaç CE Đşareti Taşıması Gereken Bazı Ürünlerin Đthalat Denetimlerine Dair Dış te Standardizasyon Tebliği (No: 2011/9) (29.12.2010 t. 27800 s. R.G.) Dış Müsteşarlığından: Amaç MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı,

Detaylı

Ortak Tarım Politikasında Korumacılık

Ortak Tarım Politikasında Korumacılık Ortak Tarım Politikasında Korumacılık Topluluk İçinde Koruma Toplulukta 3 Farklı Fiyat Uygulandı Hedef fiyat Müdahale fiyatı Eşik Fiyat Hedef fiyat En kötü koşullarda çalışan (verim düşük) üreticileri

Detaylı

ALMANYA FEDERAL CUMHURİYETİ

ALMANYA FEDERAL CUMHURİYETİ T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 2013 ALMANYA FEDERAL CUMHURİYETİ 1/8 ALMANYA YA İLİŞKİN TEMEL BİLGİLER GENEL BİLGİLER RESMİ ADI BAŞKENT RESMİ DİL Almanya Federal Cumhuriyeti Berlin Almanca BAĞIMSIZLIK TARİHİ 23

Detaylı

TEBLİĞ. Ekonomi Bakanlığından: ETİLEN GLİKOL İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

TEBLİĞ. Ekonomi Bakanlığından: ETİLEN GLİKOL İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ 25 Ocak 2013 CUMA Resmî Gazete Sayı 28539 TEBLİĞ Ekonomi Bakanlığından ETİLEN GLİKOL İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, 20/12/2012

Detaylı

GÜMRÜK SİRKÜLERİ NO: 2014/11. Royalti veya Lisans Ücretlerinin Gümrük Kıymetine İlavesine İlişkin Gümrük Genel Tebliği Yayımlandı.

GÜMRÜK SİRKÜLERİ NO: 2014/11. Royalti veya Lisans Ücretlerinin Gümrük Kıymetine İlavesine İlişkin Gümrük Genel Tebliği Yayımlandı. DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Nurol Maslak Plaza Ayazağa Mah. Büyükdere Cad. A ve B Blok No:255-257 Kat:5 Maslak İstanbul, Türkiye Tel: + 90 (212) 366 60 00 Fax: + 90 (212) 366 60

Detaylı

Konu : Sağlık Bakanlığınca Denetlenen Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/20) hk.

Konu : Sağlık Bakanlığınca Denetlenen Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/20) hk. Ankara, 30 Aralık 2016, Cuma Sirküler 2016 / 448 Konu : Sağlık Bakanlığınca Denetlenen Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/20) hk. Sayın Üyemiz; 30 Aralık 2016 Tarihli

Detaylı

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ Ahmet GÜNEŞ Dış Ticaret Uzmanı BURSA 21/05/2015 1 SUNUM PLANI 1. Yeni Teşvik Sisteminin Hazırlık Süreci

Detaylı

DAHİLDE İŞLEME REJİMİ HAKKINDA GENELGE (2005/2) TELAFİ EDİCİ VERGİ UYGULAMASI

DAHİLDE İŞLEME REJİMİ HAKKINDA GENELGE (2005/2) TELAFİ EDİCİ VERGİ UYGULAMASI ifade eder. DAHİLDE İŞLEME REJİMİ HAKKINDA GENELGE (2005/2) 1- Bu Genelge de geçen kısaltmalardan; TELAFİ EDİCİ VERGİ UYGULAMASI - AKÇT: Avrupa Kömür Çelik Topluluğu nu, - AT: Avrupa Topluluğu nu, - DİİB:

Detaylı

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih :26/09/2014 Sayı: 2014/67 Ref :6/67. Konu: İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN 2014/2 SAYILI TEBLİĞ YAYIMLANMIŞTIR.

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih :26/09/2014 Sayı: 2014/67 Ref :6/67. Konu: İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN 2014/2 SAYILI TEBLİĞ YAYIMLANMIŞTIR. GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih :26/09/2014 Sayı: 2014/67 Ref :6/67 Konu: İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN 2014/2 SAYILI TEBLİĞ YAYIMLANMIŞTIR. 26/09/2014 tarihli ve 29131 sayılı Resmi Gazete de İthalatta

Detaylı

2011-2012 YEKDEM UYGULAMALARI

2011-2012 YEKDEM UYGULAMALARI 2011-2012 YEKDEM UYGULAMALARI Nezir AY TEİAŞ Elektrik Piyasaları İşletme Dairesi Başkanı 07 Kasım 2012 İstanbul 1 Dünya da yenilenebilir enerji kaynakları için uygulanan bazı teşvik mekanizmaları Dünyada,

Detaylı

23- TÜKETİCİNİN VE TÜKETİCİ SAĞLIĞININ KORUNMASI

23- TÜKETİCİNİN VE TÜKETİCİ SAĞLIĞININ KORUNMASI 23- TÜKETİCİNİN VE TÜKETİCİ SAĞLIĞININ KORUNMASI 8 Mart 2001 tarihli Katılım Ortaklığı Belgesinin yayımlanmasından bu yana Avrupa Birliğinin Tüketicinin Korunması kapsamındaki mevzuatına uyum çerçevesinde

Detaylı

AB CUSTOMS AGENCY ACADEMY

AB CUSTOMS AGENCY ACADEMY Transit Rejimi 2014 AB Gümrük Müşavirliği ve Danışmanlık A.Ş Uzmanları Tarafından Hazırlanmıştır Tüm Hakları Saklıdır. https://www.abcustoms.eu SUNUŞ Dış ticaret mevzuatı sıklıkla revizyona tabi tutulması

Detaylı

GEÇİCİ İTHALAT REJİMİ

GEÇİCİ İTHALAT REJİMİ GEÇİCİ İTHALAT REJİMİ MEVZUAT: 4458 sayılı Gümrük Kanunu (5911 ile değişik) 128 ila 134 üncü maddeleri. 21.10.2004 tarihli ve 2004/7905 sayılı BKK eki Geçici İthalat Sözleşmesi 07.10.2009 tarihli 2009/15481

Detaylı

CE İŞARETİ. CE İşareti uygulaması ile ilgili olarak Türkiye deki durum nedir?

CE İŞARETİ. CE İşareti uygulaması ile ilgili olarak Türkiye deki durum nedir? CE İŞARETİ "CE işareti" nedir? CE işareti, Avrupa Birliği'nin, teknik mevzuat uyumu çerçevesinde 1985 yılında benimsediği Yeni Yaklaşım Politikası kapsamında hazırlanan bazı Yeni Yaklaşım Direktifleri

Detaylı

Sirküler Tarihi : 03.01.2014 Sirküler No : 2014/002

Sirküler Tarihi : 03.01.2014 Sirküler No : 2014/002 Sirküler Tarihi : 03.01.2014 Sirküler No : 2014/002 KAYITLARIN ELEKTRONİK ORTAMDA OLUŞTURULMASI, MUHAFAZASI VE İBRAZ EDİLMESİNE (KAYIT SAKLAMA GEREKSİNİMLERİNE) DAİR USUL VE ESASLAR (431 Sıra No.lu Vergi

Detaylı

Ekonomi Bakanlığından: ETİLEN GLİKOL (ETANDİOL) İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (21.10.2014 T. 29152 R.G.

Ekonomi Bakanlığından: ETİLEN GLİKOL (ETANDİOL) İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (21.10.2014 T. 29152 R.G. Ekonomi Bakanlığından ETİLEN GLİKOL (ETANDİOL) İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (21.10.2014 T. 29152 R.G.) Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, 5/12/2013 tarihli ve 2013/5724

Detaylı

SİZ REKABETE KONSANTRE OLUN GÜMRÜKLEME BİZİM İŞİMİZ! TÜRKİYE GÜNEY KORE TİCARET ANLAŞMASI

SİZ REKABETE KONSANTRE OLUN GÜMRÜKLEME BİZİM İŞİMİZ! TÜRKİYE GÜNEY KORE TİCARET ANLAŞMASI TÜRKİYE GÜNEY KORE TİCARET ANLAŞMASI SERBEST TÜRKİYE GÜNEY KORE SERBEST TİCARET ANLAŞMASI AB nin Ticaret Politikası paralelinde Türkiye ile Güney Kore arasında yapılan görüşmeler sonucunda 01 Ağustos 2012

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/62 TARİH: 31.12.2013

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/62 TARİH: 31.12.2013 VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/62 TARİH: 31.12.2013 KONU Bir Takım Muhasebe Kayıtlarının Belirli Mükellefler Tarafından Elektronik Ortamda Oluşturulması, Muhafazası Ve İbraz Edilmesi Zorunluluğuna İlişkin Vergi

Detaylı

vergi ile buna bağlı ceza, faiz ve zamlar, kendisine istisna kapsamında teslim veya hizmet yapılan alıcıdan aranacak satıcı sorumlu olmayacaktır.

vergi ile buna bağlı ceza, faiz ve zamlar, kendisine istisna kapsamında teslim veya hizmet yapılan alıcıdan aranacak satıcı sorumlu olmayacaktır. DENİZ, HAVA VE DEMİRYOLU TAŞIMA ARAÇLARININ İMALATI İLE TAMİR BAKIM HİZMETİ VERİLMESİNDE KATMA DEĞER VERGİSİ İSTİSNASI VE KATMA DEĞER VERGİSİ İADESİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR Faaliyetleri Deniz Taşıma Araçları

Detaylı

TEBLİĞ BAZI TÜKETİCİ ÜRÜNLERİNİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/18)

TEBLİĞ BAZI TÜKETİCİ ÜRÜNLERİNİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/18) 30 Aralık 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29934 (Mükerrer) Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ BAZI TÜKETİCİ ÜRÜNLERİNİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/18) Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

AVRUPA KOMİSYONU TARAFINDAN DE MINIMIS YARDIMLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA YÖNELİK OLARAK HAZIRLANAN TASLAK YÖNETMELİK

AVRUPA KOMİSYONU TARAFINDAN DE MINIMIS YARDIMLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA YÖNELİK OLARAK HAZIRLANAN TASLAK YÖNETMELİK AVRUPA KOMİSYONU TARAFINDAN DE MINIMIS YARDIMLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA YÖNELİK OLARAK HAZIRLANAN TASLAK YÖNETMELİK İç pazarın tamamlanması ve sağlıklı olarak devam edebilmesi için vazgeçilmez olarak

Detaylı

Türkiye-Kosova Serbest Ticaret Anlaşması IV. Tur Müzakereleri. Caner ERDEM AB Uzman Yardımcısı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü

Türkiye-Kosova Serbest Ticaret Anlaşması IV. Tur Müzakereleri. Caner ERDEM AB Uzman Yardımcısı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Türkiye-Kosova Serbest Ticaret Anlaşması IV. Tur Müzakereleri Caner ERDEM AB Uzman Yardımcısı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Eylül 2013 Sunum Planı STA ların Yasal Çerçevesi Türkiye nin

Detaylı

Daha fazla bilgi için, Uluslararası Ticaret ve Sanayi Bakanlığı, Uluslararası Ticaret Politikası Bürosu, Tarife Bölümü ile temas kurunuz.

Daha fazla bilgi için, Uluslararası Ticaret ve Sanayi Bakanlığı, Uluslararası Ticaret Politikası Bürosu, Tarife Bölümü ile temas kurunuz. II-1 DERİ AYAKKABI HS Numaraları Mal İlgili Yönetmelikler 6403 Deri Ayakkabılar Gümrük Tarife Washington Sözleşmesi 6404 Ayakkabılar (Tabanları kauçuk, plastik, deri ya da deri oluşumundan, arkaları düğümlü

Detaylı

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) SERBEST BÖLGE TEŞVİKLERİ. Hasan YÜKSEK Eylül 2012

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) SERBEST BÖLGE TEŞVİKLERİ. Hasan YÜKSEK Eylül 2012 BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) SERBEST BÖLGE TEŞVİKLERİ Hasan YÜKSEK Eylül 2012 SUNUM PLANI I. SERBEST BÖLGENİN TANIMI VE AMACI II. ANTALYA SERBEST BÖLGE III. SERBEST BÖLGELERİMİZİN SUNDUĞU AVANTAJLAR

Detaylı

DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ

DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ DIŞ TİCARET VE KAMBİYO İŞLEMLERİ Ticaret genel olarak iç ve dış ticaret olmak üzere ikiye ayrılır. Dış ticaret, malların ve sermayenin ulusal sınırların dışına akışıyla ilgilidir.

Detaylı

ULUSLARARASI İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ MART

ULUSLARARASI İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ MART LÜBNAN ÜLKE RAPORU ULUSLARARASI İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ MART 2016 TEMEL BİLGİLER Ülke Adı: LÜBNAN Yüzölçümü: 10,400 km² Yönetim Biçimi: Parlamenter Cumhuriyet Cumhurbaşkanı: General Mişel Avn (Ekim 2016) Başbakan:

Detaylı

2501.00.99.10.00 Saf sodyum klorür 75 2501.00.99.90.11 Kaya tuzu 75 2501.00.99.90.12 Tuzla tuzu 75 2501.00.99.90.13 Deniz tuzu 75

2501.00.99.10.00 Saf sodyum klorür 75 2501.00.99.90.11 Kaya tuzu 75 2501.00.99.90.12 Tuzla tuzu 75 2501.00.99.90.13 Deniz tuzu 75 Dış Ticaret Müsteşarlığından: İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2006/15) Kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğ; aşağıda gümrük tarife istatistik pozisyonu (G.T.İ.P.) ve tanımı belirtilen

Detaylı

/ 77 TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

/ 77 TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 10.04.2006 / 77 TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 1567 sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında Kanunun (TPKK) 1 nci maddesinin verdiği yetkiye istinaden

Detaylı

GÜMRÜK YÖNETMELİĞİ. Serbest Bölgeler

GÜMRÜK YÖNETMELİĞİ. Serbest Bölgeler Resmi Gazete Tarihi: 07.10.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27369 (Mükerrer) GÜMRÜK YÖNETMELİĞİ Tanımlar MADDE 419 (1) Bu bölümde geçen, Serbest Bölgeler a) İşletici deyimi, serbest bölgenin yerli veya yabancı

Detaylı

Konu: 431 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği, 01/07/2014 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Konu: 431 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği, 01/07/2014 tarihinde yürürlüğe girecektir. ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti. Acıbadem Cd. Çamlıca Apt. No.77 K.4 34718 Acıbadem-Kadıköy/ISTANBUL Tel :0.216.340 00 86 Fax :0.216.340 00 87 E-posta: info@erkymm.com No: 2014/58

Detaylı

EKONOMİ BAKANLIĞI. Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü. İthalat Denetimleri TAREKS Uygulamaları 11 Haziran 2015 - İstanbul EKONOMİ BAKANLIĞI

EKONOMİ BAKANLIĞI. Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü. İthalat Denetimleri TAREKS Uygulamaları 11 Haziran 2015 - İstanbul EKONOMİ BAKANLIĞI EKONOMİ BAKANLIĞI EKONOMİ BAKANLIĞI Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü İthalat Denetimleri TAREKS Uygulamaları 11 Haziran 2015 - İstanbul HAZİRAN 2015 Ekonomi Bakanlığı 1 Neden İthalat Denetimi

Detaylı

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 02/09/2014 Sayı: 2014/59 Ref : 6/59

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 02/09/2014 Sayı: 2014/59 Ref : 6/59 GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 02/09/2014 Sayı: 2014/59 Ref : 6/59 KONU: TEREFTALİK ASİT İTHALATINDA AÇILAN TARİFE KONTENJANININ BAŞVURU, DAĞITIM VE KULLANIM USUL VE ESASLARI BELİRLENMİŞTİR. A. Genel Bilgi 30/06/2014

Detaylı

FİİLİ İHRACI/TESLİMİ ERTESİ DÖNEME/YILA SARKAN YURT İÇİ VE DIŞI SATIŞLARDA MALİYETİN VE HASILATIN AİT OLDUĞU DÖNEM

FİİLİ İHRACI/TESLİMİ ERTESİ DÖNEME/YILA SARKAN YURT İÇİ VE DIŞI SATIŞLARDA MALİYETİN VE HASILATIN AİT OLDUĞU DÖNEM FİİLİ İHRACI/TESLİMİ ERTESİ DÖNEME/YILA SARKAN YURT İÇİ VE DIŞI SATIŞLARDA MALİYETİN VE HASILATIN AİT OLDUĞU DÖNEM Hülya YAVUZCAN ÇOLAK MAZARS/DENGE Vergi Bölümü, Müdür Yardımcısı www.muhasebenet.net sitesinde

Detaylı

GÜMRÜK İŞLEMLERİNİN KOLAYLAŞTIRILMASI YÖNETMELİĞİ DEĞİŞİKLİK TASLAĞI VE ISO 27001 BGYS E ETKİSİ

GÜMRÜK İŞLEMLERİNİN KOLAYLAŞTIRILMASI YÖNETMELİĞİ DEĞİŞİKLİK TASLAĞI VE ISO 27001 BGYS E ETKİSİ GÜMRÜK İŞLEMLERİNİN KOLAYLAŞTIRILMASI YÖNETMELİĞİ DEĞİŞİKLİK TASLAĞI VE ISO 27001 BGYS E ETKİSİ *Bu yazı nin taslak değişikliğinin Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi ne olası etkilerini paylaşmak için hazırlanmıştır.

Detaylı

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI. Dış Ticaret, Şirket ve Esnaf Verilerine İlişkin Metaveri Açıklamaları

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI. Dış Ticaret, Şirket ve Esnaf Verilerine İlişkin Metaveri Açıklamaları Dış Ticaret, Şirket ve Esnaf Verilerine İlişkin Metaveri Açıklamaları 1. Verinin yasal dayanağı; Dış ticaret verilerine ilişkin bilgilerin yasal dayanağı, 4458 sayılı Gümrük Kanunu, Gümrük Yönetmeliği,

Detaylı

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER SIR A NO 1 VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI Bitkisel Gıda ve Yemin İhracatında Sağlık Sertifikası düzenleme BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 1- İhracat işlemleri, ihracatçı firma ve ihracat edilecek ürünlere ait

Detaylı

Büyüme stratejisini ihracat temeline dayandıran Türkiye, bu kapsamda ihracata değişik yollarla teşvikler sağlamaktadır.

Büyüme stratejisini ihracat temeline dayandıran Türkiye, bu kapsamda ihracata değişik yollarla teşvikler sağlamaktadır. DAHİLDE İŞLEME İZİN BELGESİ VEYA İZNİ OLANLARA BANKA VE SİGORTA MUAMELELERİ VERGİSİ, DAMGA VERGİSİ VE HARÇ İSTİSNASI Gerek gelişmiş ve gerekse gelişmekte olan ülkeler, ihracatlarının arttırılması konusunda

Detaylı

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ M. Özger BOZOĞLU Dış Ticaret Uzmanı Ahmet GÜNEŞ Dış Ticaret Uzmanı İSTANBUL 10/12/2014 1 SUNUM PLANI 1.

Detaylı

AB CUSTOMS AGENCY ACADEMY

AB CUSTOMS AGENCY ACADEMY Kullanılmış İkinci El Makina İthalatı 2014 AB Gümrük Müşavirliği ve Danışmanlık A.Ş Uzmanları Tarafından Hazırlanmıştır Tüm Hakları Saklıdır. https://www.abcustoms.eu SUNUŞ Dış ticaret mevzuatı sıklıkla

Detaylı

SERBEST BÖLGELERE SAĞLANAN AVANTAJLAR

SERBEST BÖLGELERE SAĞLANAN AVANTAJLAR SERBEST BÖLGELERE SAĞLANAN AVANTAJLAR Serbest Bölgenin Tanımı Genel olarak serbest bölgeler; ülkede geçerli ticari, mali ve iktisadi alanlara ilişkin hukuki ve idari düzenlemelerin uygulanmadığı veya kısmen

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ FRANSA ÜLKE RAPORU Şubat 2009 Hazırlayan: Özlem Kılıç 1 I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı Yönetim Şekli Coğrafi Konumu : Fransa Cumhuriyeti

Detaylı

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih : 15/12/2015 Sayı: 2015/31 Ref : 6/31. Konu: MENŞE İSPAT BELGELERİ, DAMGA VERGİSİ VE İTHALATTA KDV MATRAHI

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih : 15/12/2015 Sayı: 2015/31 Ref : 6/31. Konu: MENŞE İSPAT BELGELERİ, DAMGA VERGİSİ VE İTHALATTA KDV MATRAHI GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih : 15/12/2015 Sayı: 2015/31 Ref : 6/31 Konu: MENŞE İSPAT BELGELERİ, DAMGA VERGİSİ VE İTHALATTA KDV MATRAHI 1. Giriş Yurt dışında düzenlenerek ithalat aşamasında gümrük idaresine sunulan

Detaylı

Ekonomi Bakanlığından: ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN ATIKLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2016/3)

Ekonomi Bakanlığından: ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN ATIKLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2016/3) Ekonomi Bakanlığından: ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN ATIKLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2016/3) Amaç MADDE 1? (1) Bu Tebliğin amacı, Türkiye gümrük bölgesine

Detaylı

ErP Yönetmeliği ve Onaylanmış Kuruluşlar

ErP Yönetmeliği ve Onaylanmış Kuruluşlar ErP Yönetmeliği ve Onaylanmış Kuruluşlar ALI ÖZGENÇ (SZUTEST) GAZ YAKAN CIHAZLAR TEKNIK MEVZUAT ÇALıŞTAYı 24 MART 2015 İSTANBUL AB Teknik Mevzuatına Uyum Çalışmalarının Dayanakları 1. 1/95 Sayılı Ortaklık

Detaylı

DAHİLDE İŞLEME İZİN BELGESİ TAAHÜT HESABININ KAPATILMASI HAZIRLAYAN: MEVZUAT -TEŞVİK ŞUBESİ

DAHİLDE İŞLEME İZİN BELGESİ TAAHÜT HESABININ KAPATILMASI HAZIRLAYAN: MEVZUAT -TEŞVİK ŞUBESİ Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği DAHİLDE İŞLEME İZİN BELGESİ TAAHÜT HESABININ KAPATILMASI HAZIRLAYAN: MEVZUAT -TEŞVİK ŞUBESİ 1 KAPATMA MÜRACAATI Firmaların, Dahilde işleme izin belgesi

Detaylı

T.C. GÜMRÜK ÖZET BEYAN FORMU A. GENEL BİLGİLER 1.Taşıyıcı firma 4.Taşıtın 10.Beyan Türü

T.C. GÜMRÜK ÖZET BEYAN FORMU A. GENEL BİLGİLER 1.Taşıyıcı firma 4.Taşıtın 10.Beyan Türü EK 10 T.C. GÜMRÜK ÖZET BEYAN FORMU A. GENEL BİLGİLER 1.Taşıyıcı firma 4.Taşıtın 10.Beyan Türü a. Adı b. Numarası c. Referans numarası d. Ülkesi Tescil No: 2.Beyan sahibi/temsilcisi 5.Yükleme Yeri 6.Boşaltma

Detaylı

TEBLİĞ. Ekonomi Bakanlığından: ETİLEN GLİKOL İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

TEBLİĞ. Ekonomi Bakanlığından: ETİLEN GLİKOL İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ 20 Nisan 2012 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28270 Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ ETİLEN GLİKOL İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, 5/3/2012

Detaylı

TEKSTİL MAKİNALARI. Hazırlayan Hasan KÖSE 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi

TEKSTİL MAKİNALARI. Hazırlayan Hasan KÖSE 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi TEKSTİL MAKİNALARI Hazırlayan Hasan KÖSE 2006 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi TEKSTİL MAKİNALARI TÜRKİYE DE ÜRETİM Tanımı Tekstil makinaları, tekstil sanayinin

Detaylı

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) DAHİLDE İŞLEME REJİMİ (DİR) TEŞVİKLERİ

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) DAHİLDE İŞLEME REJİMİ (DİR) TEŞVİKLERİ BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) DAHİLDE İŞLEME REJİMİ (DİR) TEŞVİKLERİ Hasan YÜKSEK Eylül 2012 SUNUM PLANI I. DAHİLDE İŞLEME REJİMİ (DİR) II. DİR İN AMAÇLARI III. DİR SİSTEMLERİ İthalatta Şartlı Muafiyet

Detaylı

FASIL 1: MALLARIN SERBEST DOLAŞIMI

FASIL 1: MALLARIN SERBEST DOLAŞIMI FASIL 1: MALLARIN SERBEST DOLAŞIMI 1.A. Avrupa Birliği ndeki Genel Sektörel Durum Analizi Malların Serbest Dolaşımı, Avrupa Birliği ni oluşturan ilkelerin dört temel serbestisinden bir tanesidir. Bu çerçevede

Detaylı

GÜMRÜKSÜZ SATIŞ MAĞAZALARINA YURTİÇİNDEN YAPILAN MAL TESLİMLERİ İLE BU MAĞAZALAR TARAFINDAN YAPILAN İŞLEMLERİN KDV VE ÖTV KARŞISINDAKİ DURUMU

GÜMRÜKSÜZ SATIŞ MAĞAZALARINA YURTİÇİNDEN YAPILAN MAL TESLİMLERİ İLE BU MAĞAZALAR TARAFINDAN YAPILAN İŞLEMLERİN KDV VE ÖTV KARŞISINDAKİ DURUMU GÜMRÜKSÜZ SATIŞ MAĞAZALARINA YURTİÇİNDEN YAPILAN MAL TESLİMLERİ İLE BU MAĞAZALAR TARAFINDAN YAPILAN İŞLEMLERİN KDV VE ÖTV KARŞISINDAKİ DURUMU Mustafa İnanç * 1.Kapsam Gümrüksüz Satış Mağazaları,Türkiye

Detaylı