Politeknik Dergisi, 2015; 18 (1) : Journal of Polytechnic, 2015; 18 (1) : 35-42

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Politeknik Dergisi, 2015; 18 (1) : Journal of Polytechnic, 2015; 18 (1) : 35-42"

Transkript

1 Poltekk Dergs, 015; 18 (1) : 35-4 Joural of Polytechc, 015; 18 (1) : 35-4 Atakya Bölgesde Rüzgâr Gücü Yoğuluğu ve Rüzgâr Hızı Dağılımı Parametreler İstatstksel Aalz İlker Mert *, Cuma Karakuş ** * Dezclk Meslek Yüksekokulu, İskederu ** Mühedslk Fakültes, Make Mühedslğ Bölümü, İskederu (Gelş / Receved : ; Kabul / Accepted : ) ÖZ Rüzgar hızı vers olasılık dağılımıı kusursuz olarak belrlemes br bölge sahp olduğu rüzgar hızı ve rüzgar eerjs potasyel statstksel olarak değerledrlmes açısıda e öeml adımdır. Bu çalışmada kıyısal Akdez şehr Hatay da bulua Atakya bölges Türkye meteoroloj geel müdürlüğüde elde edle 10 m yükseklkte ölçüle gülük, aylık ve yıllık ortalama rüzgar hızları aalz edlmştr. İstatstksel aalzlerde yaygı olarak kullaıla Log-ormal ve Gamma dağılımları da mevcut verye uygulamıştır. Atakya bölges rüzgar hızı dağılım eğrler, ortalama rüzgar hızları ve rüzgar güç yoğuluğu değerler Log-ormal ve Gamma dağılımları kullaılarak elde edlmştr. Aderso-Darlg test, Belrleme Katsayısı ve Ortalama Karesel Hataı Karekökü dağılımları uyum ylğ testler ç kullaılmıştır. Souç olarak araştırıla bölge rüzgar gücü yoğuluğu düşük olduğu bulumuştur. Aahtar Kelmeler: Gamma dağılımı; Log-ormal dağılım; Rüzgar hızı; Rüzgar eerjs. A Statstcal Aalyss of the Wd Speed Dstrbuto Parameters ad Wd Power Desty Atakya Rego ABSTRACT A precse determato of probablty dstrbuto for wd speed data s the most mportat step statstcally evaluatg wd speed ad wd eergy potetal of a rego. I ths study, wd characterstc ad wd eergy potetal of the Atakya that s located the Medterraea coastal cty Hatay of Turkey, are aalyzed usg the daly, mothly ad aual average wd speed data of Turksh State Meteorologcal Servce measured at 10 m. Log-ormal ad Gamma dstrbutos wdely used dstrbutos statstcal aalyses were appled to wd speed data sets for Atakya. Wd speed dstrbuto curves, mea wd speed ad the wd power desty values of Atakya are obtaed by usg the Log-ormal ad Gamma probablty desty fuctos. Aderso-Darlg test, the coeffcet of determato ad Root Mea Square Error Aalyss are used to evaluate ther goodess-of-ft of the Log-ormal ad Gamma dstrbutos. As a result, t s foud that the vestgated locato has a low wd power desty. Keywords: Gamma dstrbuto; Log-ormal dstrbuto; Wd speed; Wd eergy. 1. GİRİŞ (INTRODUCTION) Kovasyoel kayaklarla üretle eerj, küresel ve yerel düzeyde zararlı çevresel etklere ve küresel ısımaya ede olmaktadır. Bu durum sürekllğ ola temz ve yeleeblr eerj kayaklarıı, elektrk üretm ve tüketm açısıda ayrıcalıklı kouma getrmektedr. Bugü yıllık eerj htyacıı yüzde 7 s yerl ve yeleeblr kayaklarda karşılaya ve toplam kurulu gücü 61 b MW düzeyde ola Türkye, tükettğ eerj yüzde 73 üü thal etmektedr [1]. Eerj thalatı ç ülke bütçesde her yıl ortalama 60 mlyar dolar pay ayıra Türkye, 03 te kurulu gücüü 100 * Sorumlu Yazar (Correspodg Author) e-posta: Dgtal Object Idetfer (DOI) : / , 35-4 b MW sevyese çıkarmayı ve kurulu gücüü yüzde 30 luk kısmıı se yeleeblr eerj kayaklarıda özellkle başta rüzgar olmak üzere güeş, jeotermal eerj gb kayaklarda karşılamayı hedeflemektedr. 013 yılı tbar le rüzgar eerjs, yaklaşık % 3 ora le Türkye elektrk üretm brcl eerj kayakları arasıda 6. sırada yer almaktadır []. Güümüzde rüzgâr, güeş, jeotermal, byokütle, byogaz gelgt gb doğal kayaklar yeleeblr eerj kayağı olarak sayılmaktadır. Acak bu kayakları tamamı tek br coğraf bölgede bulumamaktadır. Türkye uygu coğrafk yapısı edeyle rüzgâr eerjsde yararlaable şaslı ülkelerde brdr. Türkye Rüzgâr Eerjs Brlğ (TÜREB) tarafıda yayılaa 013 yıl sou verlere göre, Türkye mevcut rüzgar eerjs satraller, kurulu güç bakımıda 646,30 MW sevye- 35

2 İlker MERT, Cuma KARAKUŞ/ Poltekk Dergs, 015; 18 (1) : 35-4 se ulaşmıştır. So yıllarda rüzgar eerjs bakımıda cazbe merkez hale gele Hatay l se, 16 MW kurulu güç kapastese sahp olup şa halde bulua ye projelerle (97 MW) brlkte bölge 014 yılıda toplam 313 MW kurulu güç potasyele ulaşması beklemektedr [3]. Hatay l, sıırları çersde yer ala Bele, Şebük, Şeköy, Karaköse, Çakırköy, Şebeoba, Koyuoğlu Mızraklı, Hıdırbey gb rüzgar potasyel yöüde zeg bölgelere sahptr. Acak Atakya bölges barıdırmış olduğu orgaze saay bölges edeyle elektrk htyacı artma eğlmdedr. Bu durumla oratılı olarak daha fazla elektrk üretm yapılmalıdır. Ayrıca, eerj kayağı ve üretm yötemler de çeştledrlmeldr. Türkye de brçok bölgede rüzgar eerjs potasyel araştırması gerçekleştrlmştr. Özgür [4], Kütahya yı; Düdar [5], Badırma, Bodrum, Bozcaada ve Çeşme Bölgeler; Esk ve arkadaşları [6], Gökçeada yı; Çelk [7], İskederu bölges; Şah ve Blgl [8], Bele bölges; Blgl [9], Atakya ve İskederu bölgeler Webull dağılımı kullaarak araştırmışlardır. Acak, lteratürde sıkça kullaıla Webull dağılımı yüksek rüzgar profle sahp bölgelerde başarılı olurke Gamma ve Log-ormal dağılımları se düşük rüzgar hızı profl modellemede daha başarılı olmaktadır [10-1]. Bu edele rüzgar eerjs fzblte çalışmalarıda uygu dağılımlar kullaılarak rüzgar profl gerçeğe yakı modellemes ve rüzgar gücü yoğuluğuu hesaplaması büyük öem arz etmektedr. Daha öcek çalışmalarıda Webull ve Logormal dağılımlarıı kullaarak bölge güç yoğuluğuu hesaplaya Mert ve vd. Log-ormal dağılımıı Webull dağılımı le yakı souçlar ürettğ ortaya koymuştur [13]. Bu çalışmada da bölge düşük rüzgar hızı profle sahp olması edeyle Webull dağılımıa alteratf olarak ortaya çıka Log-ormal ve bölgede daha öce deememş ola Gamma dağılımları terch edlmştr. Buula beraber, bu çalışmaı temel amacı da Log-ormal ve Gamma dağılımlarıı kullaarak mevcut verler ışığıda Atakya bölges rüzgar profl statstksel olarak değerledrmek ve kullaıla dağılımları parametrelere bağlı olarak elde edleblecek rüzgar gücü yoğuluğuu tahm etmektr.. MATERYAL VE METOT (MATERIALS AND METHODS) Bu çalışmada, Atakya/Hatay meteoroloj stasyouda 10 metre yükseklkte ölçüle saatlk ortalama rüzgâr hızı ve yöü verler kullaılarak, Atakya bölges rüzgar eerjs potasyel statstksel olarak değerledrlmştr. Rüzgar verler değerledrlmesde statstksel yaklaşım olarak Gamma ve Log-ormal dağılım foksyoları kullaılmıştır. Kullaıla her k dağılım ç foksyo parametreler Maksmum Lkelhood yötem kullaılarak belrlemştr. Aderso-Darlg test, Belrleme Katsayısı (R²) ve Ortalama Karesel Hataı Karekökü (RMSE) dağılımları uyum ylğ testler olarak kullaılmıştır. Böylece, e başarılı dağılım tespt edlmştr. Ayrıca, kullaıla dağılımları karakterstk parametrelere bağlı olarak rüzgar hızı ve rüzgar güç yoğuluğu hesaplamıştır. Elde edle souçlar se aylık ve yıllık olarak hesaplamıştır. Böylece geel alamda Atakya bölges rüzgar eerj potasyel belrlemes ç br ö çalışma yapılmıştır..1. Materyal (Materals) Bu çalışmada, Devlet Meteoroloj İşler Geel Müdürlüğü ü Atakya/Hatay meteoroloj stasyouda (36.0 elem ve boylam) ve 10 metre yükseklkte yılları arasıda ölçüle saatlk olarak kaydedle ortalama rüzgar hızı, yöü, basıç ve sıcaklık verler kullaılmıştır. Şekl 1 Meteorolojk gözlem stasyou (Meteorologcal observato stato).. Metot (Methods) Rüzgar, atmosfer ısıması ve soğumasıda bağlı olarak sıcaklık ve basıç farkıda meydaa gele kararlı, güvelr ve sürekl br ketk eerj kayağı ola doğal br olaydır [14]. Rüzgar eerjsde faydalamak ç, öcelkle rüzgar güç potasyel tahm edlmes aşağıda 1 o lu eştlkte faydalaılarak gerçekleştrlr [15]. P 3 0,5*. V (1) Burada, ρ hava yoğuluğu olup bölge şartlarıda geel olarak 1, kg/m 3 olarak alımıştır. V ortalama rüzgâr hızıı temsl etmektedr. Rüzgar hızı vers değerledrme şleme, bell br yükseklkte kaydedle rüzgar hızı verler sıklık dağılımlarıı elde edlmes le başlaılır. Bu sıklık dağılımları sayesde bölge rüzgâr hızı davraışıı stkrarlı olup olmadığı araştırılır. Bu çalışmada elde edle rüzgâr hızı sıklık dağılımıı tahm edleblr duruma getrmek ç düşük potasyele sahp bölgelerde, rüzgâr hızıı dağılımı belrlemesde de kullaıla k parametrel Gamma ve Log-ormal dağılımları terch edlmştr [16]. Rassal olarak değşe rüzgar hızı verler doğal logartması alıdığıda olasılık dağılımı ormal dağılıyorsa bu durum kısaca Log-ormal dağılım termyle fade edlr. Log-Normal dağılıma lşk olasılık yoğuluk foksyou (OYF) se Eştlk de verlmektedr [17]. Öte yada Log-ormal dağılımıı kümülatf dağılım foksyou (KDF) Eştlk 3 de verlmektedr [18]. 1 l( V ) 1 f ( x) exp () V lv F( x) (3) 36

3 ANTAKYA BÖLGESİNDE RÜZGAR GÜCÜ YOĞUNLUĞU VE RÜZGAR HIZI DAĞILIMI PA, Poltekk Dergs, 015; 18 (1) : 35-4 Burada σ, Log-ormal ölçek parametres, μ se yer parametres fade etmektedr. Eğer rassal olarak değşe rüzgar hızı gözlem değerler temsl ede tamsayı csde br değer se, Gamma dağılımı tae üstel dağılım göstere rassal değşkeler toplamıı temsl etmektedr [19]. Bu durum coğraf koum ve klm rejme bağlı olarak değşkelk göstere rüzgar hızı vers ç de geçerldr. Farklı blm dallarıa uygulaablmes öüü aça esek yapısı sayesde rassal olarak değşe rüzgar hızı verlere de uygulaable Gamma dağılımıa lşk olasılık yoğuluk ve kümülatf dağılım foksyou Eştlk 4 ve 5 de verlmektedr [0]. a1 V / b x e f ( x) b ( a) V / b( a) F( x) ( a) (4) (5) Burada b ölçek parametres, a şekl parametres ve Γ se gamma foksyou fade etmektedr. Bu çalışmada, Gamma ve Log-ormal dağılımlarıı rüzgar hızı sıklık değerler e kadar y tahm edebldğ sıamak ç, öreklem vers, kes olarak belrlemş br olasılık dağılımı göstere br aa kütley temsl edp etmedğ sıamasıda kullaıla Aderso-Darlg test (A-D), test souçlarıı daha seçc hale getrmek ç regresyoa dayalı R² ve RMSE uyum ylğ testler kullaılmıştır [1-3]. 1 A D ( 1) l F( V ) l(1 F( V 1)) (6 ) R RMSE ( V h ) ( V V ) 1 (7 ) 1 ( V h ) 1/ (8 ) Burada, gözlem sayısıı, V, gerçek rüzgâr hızı değerler, h, kullaıla dağılımlar tarafıda tahm edle hız değerler temsl etmektedr. rüzgâr hızı değerler yakı değerlere sahp olarak gözükse de 009 yılı,36 m/s değer le e düşük rüzgar hızıa sahp olduğu ayı tabloda görülmek-tedr. Çzelge 1. Aylık ve yıllık ortalama hız değerler (Mothly ad Daly mea wd speed values) Peryot V m (m/s) Ocak 1,57 1,5 1,34 1,4 Şubat 1,54 1,44 1,6 1,41 Mart 1,99 1,91,16 1,98 Nsa,75,11,81,1 Mayıs 3,6,94,93,79 Hazra 4,34 3,95 3,63 3,54 Temmuz 4,88 4,31 4,53 4,34 Ağustos 4,66 4,39 4,1 3,90 Eylül,80 3,13,79,53 Ekm 1,80 1,87 1,44 1,59 Kasım 1,3 1,50 1,09 1,0 Aralık 1,4 1,6 1,38 1,47 Yıllık,67,53,49,36 Atakya meteorolojk gözlem stasyoua at rüzgar gülü grafğ Şekl de verlmş olup WRPLOTVew 7.0 programı le elde edlmştr. Şeklde de görüldüğü gb bölgede egeme ola rüzgar yöler Güey/güey-batı (% 44,6) ve Kuzey-doğu(% 7,8) dur. 3. BULGULAR (RESULTS) Bu çalışmada, 4 yıllık sürey ( ) kapsaya rüzgâr hızı verler Gamma ve Log-ormal dağılımları kullaılarak araştırılmış olup elde edle souçlar rdelemştr. Atakya meteoroloj stasyou tarafıda kaydedle ortalama aylık ve yıllık rüzgâr hızı değerler Çzelge 1 de verlmştr. Bu tabloya göre aylık bazda Kasım ayı ( 1,09 m/s, 008) e düşük, Temmuz ayı (4,88 m/s, 006) e yüksek rüzgar hızıa sahp döemler olarak tespt edlmştr. Yıllık bazda ortalama Şekl. Atakya meteorolojk gözlem stasyoua at rüzgar gülü grafğ (The wd rose graph of Atakya meteorologcal observato stato) Ocak-Temmuz peryodu ç Gamma ve Log-ormal dağılımlarıı karakterstk değerler Çzelge de suulmuştur. Her k dağılımda bezer stadart sapma 37

4 İlker MERT, Cuma KARAKUŞ/ Poltekk Dergs, 015; 18 (1) : 35-4 Çzelge. Ocak-Temmuz peryodu ç Gamma ve Log-ormal dağılımlarıı karakterstkler (Characterstcs of the Logormal ad Gamma dstrbutos for the Jauary-July perod) Peryot Parametre Parametre Ocak Şubat Mart Nsa Mayıs Hazra Temmuz Gamma Log-ormal σ 0,57 0,40 0,3 0,34 σ 0,64 0,41 0,33 0,35 b 0,1 0,10 0,08 0,08 σ 0,39 0,7 0,4 0,4 a 7,57 14,83 17,64 17,96 μ 0,38 0,39 0,6 0,3 V G 1,57 1,5 1,34 1,4 V L 1,58 1,5 1,34 1,4 P G,37,15 1,47 1,75 P L,4,15 1,47 1,75 σ 0,4 0,40 0,55 0,51 σ 0,4 0,41 0,60 0,56 b 0,11 0,11 0,17 0,18 σ 0,7 0,8 0,33 0,38 a 13,68 13,15 10,18 7,74 μ 0,39 0,33 0,5 0,8 V G 1,54 1,44 1,76 1,41 V L 1,54 1,44 1,77 1,4 P G,4 1,83 3,34 1,7 P L,4 1,83 3,40 1,75 σ 0,64 0,59 0,77 0,76 σ 0,68 0,61 0,83 0,83 b 0,1 0,18 0,8 0,9 σ 0,33 0,31 0,37 0,40 a 9,61 10,56 7,76 6,71 μ 0,64 0,60 0,70 0,61 V G 1,99 1,91,16 1,98 V L,00 1,91,16 1,99 P G 4,83 4,7 6,17 4,75 P L 4,90 4,7 6,17 4,83 σ 1,08 0,70 1,05 0,85 σ 1,0 0,74 1,16 0,91 b 0,4 0,4 0,39 0,33 σ 0,41 0,34 0,39 0,40 a 6,51 8,96 7,15 6,68 μ 0,93 0,69 0,96 0,71 V G,75,11,81,19 V L,77,11,83,19 P G 1,74 5,75 13,59 6,43 P L 13,0 5,75 13,88 6,43 σ 1,00 1,6 0,96 0,95 σ 1,10 1,45 1,04 1,03 b 0,31 0,54 0,3 0,3 σ 0,33 0,46 0,34 0,36 a 10,57 5,45 9,3 8,6 μ 1,13 0,98 1,0 0,97 V G 3,6,94,93,79 V L 3,8,98,94,80 P G 1, 15,56 15,41 13,30 P L 1,61 16,1 15,56 13,45 σ 0,59 1,1 0,79 1,03 σ 0,60 1,35 0,84 1,0 b 0,08 0,37 0,17 0,9 σ 0,13 0,33 0,3 0,3 a 58,48 10,68 0,83 1,50 μ 1,49 1,33 1,6 1,6 V G 4,49 3,95 3,63 3,66 V L 4,49 3,97 3,63 3,69 P G 55,44 37,75 9,30 30,03 P L 55,44 38,3 9,30 30,77 σ 0,54 1,7 0,56 0,49 σ 0,56 1,41 0,60 0,51 b 0,06 0,37 0,07 0,06 σ 0,11 0,3 0,13 0,1 a 81,63 11,59 64,31 78, μ 1,58 1,4 1,50 1,46 V G 4,88 4,31 4,53 4,34 V L 4,88 4,34 4,53 4,34 P G 71,18 49,04 56,94 50,07 P L 71,18 50,07 56,94 50,07 (σ) değerlere sahp olsa da Gamma dağılımı 0,3 (Ocak ayı) le 1,7 m/s (Temmuz ayı) değerler le daha az sapmaya sahp olduğu Çzelge de görülmektedr. Bu Çzelgeye göre lk yed aylık peryot ta Gamma dağılımı ç a değerler 5,45 (Mayıs ayı) le 81,63 ( Temmuz ayı) değerler arasıda değşmektedr. Ayı peryot ta b parametres se 0,06 (Temmuz ayı) le 0,54 (Mayıs ayı) değerler arasıda değşmektedr. Gamma 38

5 ANTAKYA BÖLGESİNDE RÜZGAR GÜCÜ YOĞUNLUĞU VE RÜZGAR HIZI DAĞILIMI PA, Poltekk Dergs, 015; 18 (1) : 35-4 dağılımı ç mmum ve maksmum tahm rüzgar hızı ve güç yoğuluğu değerler 1,34 m/s-4,88 W/m (Ocak ayı) ve 4,88 m/s-71,18 W/m (Temmuz ayı) dr. Log-ormal dağılımı ç σ parametres ayı döemde 0,11 (Temmuz ayı) le 0,46 (Mayıs ayı) değerler arasıda değşmektedr. μ parametres se 0,6 (Ocak ayı) le 1,58 (Temmuz ayı) arasıdak değerlere sahp olmuştur. Log-ormal dağılımı ç mmum ve maksmum tahm rüzgar hızı ve güç yoğuluğu değerler Gamma değerler le ayı değerde hesaplamış olup 1,34 m/s-1,47 W/m (Ocak ayı) ve 4,88 m/s-71,18 W/m (Temmuz ayı) dr. Çzelge 1 de verle ortalama hızları, Çzelge de verle değerlerle yüksek tutarlılık gösterdğ buula brlkte Gamma dağılımı açısıda korelasyou daha yüksek olduğu görülmektedr. Ağustos-Aralık döem ç Gamma ve Log-ormal dağılımlarıı karakterstk değerler se Çzelge 3 de suulmuştur. Her k dağılımda bezer stadart sapma (σ) değerlere sahp olmakla brlkte ye bu döemde Çzelge 3. Ağustos-Aralık peryodu ç Gamma ve Log-ormal dağılımlarıı karakterstkler.(characterstcs of the Logormal ad Gamma dstrbutos for the August December perod) Peryot Parametre Parametre Ağustos Eylül Ekm Kasım Aralık Gamma Log-ormal σ 0,56 0,60 0,96 0,70 σ 0,58 0,64 1,09 0,75 b 0,07 0,08 0, 0,13 σ 0,1 0,15 0,6 0,19 a 68,78 5,83 18,51 30,65 μ 1,53 1,47 1,39 1,34 V G 4,66 4,39 4,1 3,90 V L 4,66 4,40 4,15 3,90 P G 61,98 51,8 4,83 36,33 P L 61,98 5,18 43,78 36,33 σ 1,11 0,99 1,11 1,11 σ 1,7 1,08 1,7 1,6 b 0,4 0,3 0,43 0,48 σ 0,4 0,33 0,4 0,45 a 6,8 9,90 6,77 5,50 μ 0,99 1,09 0,99 0,87 V G,89 3,13,91,61 V L,9 3,14,9,64 P G 14,78 18,78 15,11 10,89 P L 15,5 18,96 15,5 11,7 σ 0,66 0,6 0,56 0,73 σ 0,70 0,67 0,60 0,79 b 0,5 0,0 0, 0,33 σ 0,37 0,35 0,40 0,47 a 7,31 9,14 6,61 4,81 μ 0,5 0,57 0,9 0,36 V G 1,80 1,87 1,44 1,59 V L 1,80 1,88 1,44 1,60 P G 3,57 4,01 1,83,46 P L 3,57 4,07 1,83,51 σ 0,47 0,69 0,36 0,34 σ 0,47 0,71 0,37 0,34 b 0,18 0,31 0,1 0,09 σ 0,36 0,44 0,33 0,8 a 7,3 5,06 8,97 1,71 μ 0,17 0,34 0,03 0,5 V G 1,7 1,55 1,09 1,0 V L 1,6 1,54 1,09 1,0 P G 1,5,8 0,79 1,06 P L 1,3,4 0,79 1,06 σ 0,33 0,34 1,18 0,54 σ 0,34 0,35 0,39 0,55 b 0,09 0,09 0,11 0,0 σ 0,7 0,8 0,8 0,36 a 14,8 13,8 13,0 7,41 μ 0,18 0,19 0,9 0,3 V G 1,4 1,6 1,38 1,47 V L 1,4 1,6 1,38 1,47 P G 1,17 1,3 1,61 1,95 P L 1,17 1,3 1,61 1,95 39

6 İlker MERT, Cuma KARAKUŞ/ Poltekk Dergs, 015; 18 (1) : 35-4 de Gamma dağılımı 0,33-1,18 m/s (Aralık ayı) arasıda değşe değerler le daha az sapmaya sahp olduğu Çzelge 3 de görülmektedr. Ayı çzelgeye göre Gamma dağılımı ç a değerler 4,81 (Ekm ayı) le 68,78 (Ağustos ayı) değerler arasıda değşmektedr. Bu peryot ta b parametres se 0,07 (Ağustos ayı) le 0,48 (Eylül ayı) değerler arasıda değşmektedr. Gamma dağılımı ç mmum ve maksmum tahm rüzgar hızı ve güç yoğuluğu değerler 1,09 m/s-0,79 W/m (Kasım ayı) ve 4,66 m/s-61,98 W/m (Ağustos ayı) dr. Log-ormal dağılımı ç σ parametres ayı döemde 0,1 (Ağustos ayı) le 0,47 (Ekm ayı) değerler arasıda değşmektedr. μ parametres se 0,03 (Kasım ayı) le 1,53 (Ağustos ayı) arasıdak değerlere sahp olmuştur. Log-ormal dağılımı ç mmum ve maksmum tahm rüzgar hızı ve güç yoğuluğu değerler Gamma değerler le ayı değerde hesaplamış olup 1,09 m/s-0,79 W/m (Kasım ayı) ve 4,66 m/s-61,98 Çzelge 4. Yıllık Gamma ve Log-ormal dağılımlarıı karakterstk değerler (Aual characterstcs of the Log-ormal ad Gamma dstrbutos) Peryot Parametre Parametre Yıllık Gamma Souç olarak hem Çzelge 1 hem de Çzelge -4 de verle gözleme dayalı ortalama rüzgar hızları le her k dağılım tarafıda tahm edle σ ve P değerler yakı olduğu görülmektedr. Acak Gamma dağılımıı daha hassas değerler ürettğ ayı çzelgelerde alaşılmaktadır. Buula beraber rüzgar hızı tahme dayalı olarak yapıla bu statstksel çalışmaı hassasyet göstere testler souçları Çzelge 5 ve 6 suulmuştur. Çzelge -4 de verle aylık ve yıllık ortalama güç yoğuluğu değerler100 W/m de küçük olması edeyle rüzgar gücü sııflamasıda e düşük potasyel göstere Class 1 grubua grmektedr [4]. Dolayısı le bu bölge rüzgar gücü yoğuluğuu düşük kalması, rüzgar eerjs sstemler tarafıda elde edleblecek elektrk mktarıı düşük olacağıa ve şebekeye doğruda destek vereblmes mümkü görümedğe şaret etmektedr [5]. Acak şebeke Log-ormal σ 1,64 1,34 1,35 1,7 σ 1,76 1,50 1,56 1,44 b 0,84 0,71 0,73 0,67 σ 0,59 0,55 0,57 0,55 a 3,1 3,58 3,45 3,54 μ 0,83 0,79 0,77 0,7 V G,70,54,51,39 V L,73,55,54,40 P G 1,06 10,04 9,69 8,36 P L 1,46 10,16 10,04 8,47 W/m (Ağustos ayı) dr. Çzelge 1 de verle aylık ortalama hızları Çzelge 3 te verle değerlerle yüksek korelasyo gösterdğ acak Gamma dağılımıı daha tutarlı olduğu görülmektedr. Yıllık Gamma ve Logormal dağılımlarıı karakterstk değerler Çzelge 4 de verlmştr. Her k dağılımda ye bezer stadart sapma (σ) değerlere sahp olmakla brlkte ye bu döemde de Gamma dağılımı 1,7-1,64 m/s arasıda değşe değerler le daha az sapmaya sahp olduğu Çzelge 4 de görülmektedr. Ayı tabloya göre Gamma dağılımı ç a değerler 3,1(006) le 3,58 (007) değerler arasıda değşmektedr. Bu peryot ta b parametres se 0,67 (009) le 0,84 (006) değerler arasıda değşmektedr. Gamma dağılımı ç mmum ve maksmum tahm rüzgar hızı ve güç yoğuluğu değerler,39 m/s-8,36 W/m (009) ve,7 m/s-1,06 W/m (006) dr. Logormal dağılımı ç σ parametres ayı döemde 0,55 (007, 009) le 0,59 (006) değerler arasıda değşmektedr. μ parametres se 0,7 (009) le 0,83 (006) arasıdak değerlere sahp olmuştur. Logormal dağılımı ç mmum ve maksmum tahm rüzgar hızı ve güç yoğuluğu değerler Gamma dağılımıı değerler le ayı değerde hesaplamış olup,4 m/s-8,47 W/m (009) ve,73 m/s-1,46 W/m (006) dr. erşm bulumaya bölgelerde Class 1 gurubua gre düşük güç yoğuluğu gerektre uygulamalarda kullaılableceğ değerledrlmektedr. Rüzgar hızı modelleme şlem grafksel olarak görüüşü ya rüzgar hızı hstogramı üzerde Gamma le Log-ormal modeller ç OYF ve KDF dağılım eğrler Şekl de görülmektedr. Ayrıca, her k dağılım model hem gözlem hem de tahm değerlere at kümülatf dağılım olasılıklarıı brbre yakılığıı göstere P-P (olasılık-olasılık) grafğ de Şekl de görülmektedr. Elde edle OYF ve KDF eğrler celedğde Gamma dağılımı 0,4 m/s le 1 m/s ve 1,6 m/s le,8 m/s hız aralığıda tahm edle olasılık değerler Logormal dağılımıa göre daha başarılı olduğu görülmektedr. Acak, 4 m/s ve üzer hız aralığıda her k dağılımda bezer souçlar üretmektedr. P-P grafğ de ye rüzgar hızlarıa bağlı olarak gerek Log-ormal gerekse Gamma dağılımlarıı OYF ve KDF eğrler destekleyc mahyette tahm ve gözlem değerler arasıdak yakı olasılık değerler elde edldğ göstermektedr. 40

7 ANTAKYA BÖLGESİNDE RÜZGAR GÜCÜ YOĞUNLUĞU VE RÜZGAR HIZI DAĞILIMI PA, Poltekk Dergs, 015; 18 (1) : 35-4 souçlara göre e y uyum değerler mmum A-D, RMSE ve maksmum R değerler le değerledrlmektedr. Her e kadar değerler bezer souçlar ortaya koysa da Gamma dağılımı sırasıyla 6,684 (A-D), 0,0376 (RMSE) ve 0,9968 (R ) değerler le daha başarılı olarak değerledrlmektedr. Bu oktada Gamma dağılımıı ortalama R değer maksmum değer 1 olableceğ göz öüe alıdığıda 0,9968 (% 99,68) değer le çok yüksek hassasyet ve tutarlılık gösterdğ alaşılmaktadır. Şekl. Gamma ve Log-ormal modeller rüzgar hızı gözlem değerlere bağlı olarak elde edle OYF, KDF ve P-P dağılım eğrler (PDF, CDF ad P-P curves of the Log-ormal ad Gamma models based o observed wd speed values) İstatstksel modelleme şlem so adımı ola uyum ylğ test ç hesaplaa, Gamma ve Log-ormal dağılımlarıa at A-D, RMSE ve R değerler Çzelge 5 ve Çzelge 6 da verlmektedr. Bu Çzelgelerde verle 4. SONUÇLAR (CONCLUSIONS) Bu çalışmada, Atakya bölgesdek rüzgar gücü yoğuluğu ve rüzgar hızı dağılımı parametreler statstksel aalz, yılları arasıda ölçüle rüzgar hızı verler kullaılarak gerçekleştrlmştr. Modelleme ç Gamma ve Log-ormal dağılımları kullaılmış olup ve bu modelleme şlem başarısıı değerledrmek ç A-D, RMSE ve R değerler hesaplamıştır. Elde edle souçlar kısaca özetlemek gerekrse; - Aylık bazda Kasım ayı (1,09 m/s, 008) e düşük, Temmuz ayı (4,88 m/s, 006) e yüksek rüzgar hızıa sahp döemler olduğu, - Bölgede hakm ola rüzgar yöü Güey/güey-batı (% 44,6) olduğu, - Gamma dağılımı Ocak- Temmuz döemde 0,3 (Ocak ayı) le 1,7 m/s (Temmuz ayı) değerler le Ağustos-Aralık döemde 0,33-1,18 m/s (her k değer ç Aralık ayı) arasıda değşe değerler le daha az sapmaya sahp olduğu, - Daha az sapmaya sahp ola Gamma dağılımı ç mmum ve maksmum tahm rüzgar hızı ve güç yoğuluğu değerler 1,09 m/s-0,79 W/m (Kasım ayı) ve 4,88 m/s-71,18 W/m (Temmuz ayı) olduğu, - Rüzgar hızıı modelleme kousuda Atakya ç Gamma dağılımıı sırasıyla 6,684 (A-D), 0,0376 (RMSE) ve 0,9968 (R ) değerler le daha başarılı olduğu değerledrlmektedr. Souç tbaryle, Atakya bölgesde aylık ve yıllık Çzelge 5. Gamma ve Log-ormal dağılımları ç A-D değerler. (A-D values of the Log-ormal ad Gamma dstrbutos) Ort. A-D A-D A-D A-D A-D Gamma 5,737 4,69 5,75 10,554 6,684 Log-ormal 18,47,649 3,591 38,797 5,81 Çzelge 6. Gamma ve Log-ormal dağılımları ç RMSE ve R değerler. (RMSE ad R values of the Log-ormal ad Gamma dstrbutos Ortalama RMSE R RMSE R RMSE R RMSE R RMSE R Gamma 0,0453 0,99 0, ,0503 0,998 0,0404 0,999 0,0376 0,9968 Log-ormal 0,0489 0,99 0, ,056 0,998 0,0489 0,998 0,041 0,

8 İlker MERT, Cuma KARAKUŞ/ Poltekk Dergs, 015; 18 (1) : 35-4 ortalama güç yoğuluğu olarak 100 W/m de küçük değerler elde edldğ ç düşük güç yoğuluğua bağlı olarak bölge rüzgar eerjs sstemler tarafıda şebekeye doğruda destek verleblmes mümkü görümedğ, daha çok şebeke erşm bulumaya ve/veya kırsal alalarda düşük güç yoğuluğu gerektre uygulamalarda kullaılableceğ değerledrlmektedr. 5. SİMGELER VE KISALTMALAR (NOMENCLATURE AND ABBREVIATIONS) P : Rüzgar güç yoğuluğu ρ : Hava yoğuluğu σ : Log-ormal dağılımı ölçek parametres μ : Log-ormal dağılımı yer parametres b : Gamma dağılımı ölçek parametres a : Gamma dağılımı şekl parametres Γ : Gamma foksyou σ : Stadart sapma OYF : Olasılık yoğuluk foksyou KDF : Kümülatf dağılım foksyou A-D : Aderso-Darlg test R² : Belrleme Katsayısı RMSE : Ortalama Karesel Hataı Karekökü 6. REFERANSLAR (REFERENCES) 1. Eerj Esttüsü TEİAŞ, Türkye Elektrk İstatstkler, TÜREB, Türkye Rüzgar Eerjs Brlğ, Türkye Rüzgar Eerjs İstatstkler Ocak 014 Raporu, (014). 4. Özgür, M.A., Kütahya Rüzgar Karakterstğ İstatstksel Aalz ve Elektrk Üretme Uygulaablrlğ, Doktora Tez, Osmagaz Üverstes Fe Blmler Esttüsü, Eskşehr, (006). 5. Düdar, C., Badırma, Bodrum, Bozcaada ve Çeşme Bölgeler İç Rüzgar Eerjs Potasyeller Belrlemes, Yüksek Lsas Tez, Hacette Üverstes, Fe Blmler Esttüsü, Akara, (1997). 6. Esk, N., Artar, H. ve Tolu, S., Wd Eergy Potetal of Gökçeada Islad Turkey, Reewable ad Sustaable Eergy Revews, 1: , (008). 7. Çelk, A. N., İskederu Bölgese At Rüzgar Hızı ve Güç Yoğuluğuu Çeştl Modeller Kullaarak İstatstksel Olarak Aalz, II. Yeleeblr Eerj Kayakları Sempozyumu, (003). 8. Sah, B. ad Blgl, M., Wd Characterstcs ad Eergy Potetal Bele-Hatay, Turkey, Iteratoal Joural of Gree Eergy, 6: 1-16, (009). 9. Blgl, M., Sah, B., Kahrama, A., Wd eergy potetal Atakya ad Iskederu regos, Turkey, Reewable Eergy, 9(10): , (004). 10. Sarkar, A., Sgh, S., ad Mtra, D., Wd clmate modelg usg Webull ad extreme value dstrbuto, Iteratoal Joural of Egeerg, Scece ad Techology, 3(5): (011). 11. Olaofe, Z. O., ad Folly, K. A., Statstcal Aalyss of Wd Resources at Darlg for Eergy Producto, Iteratoal Joural of Reewable Eergy Research (IJRER), (): 50-61, (01). 1. Yog, H. O. U., Ydog, P. E. N. G., Johso, A. L., ad Jg, S. H. I., Emprcal Aalyss of Wd Power Potetal at Multple Heghts for North Dakota Wd Observato Stes, Eergy Scece & Techology, 4(1), (01). 13. Mert, İ., Karakuş, C., ve Peker, F., Atakya bölges rüzgar karakterstğ celemes, DÜ Mühedslk Dergs, 5(1): 13-, (014). 14. Kurba, M., Katar, Y. M., ad Hocaoğlu F.O., Webull dağılımı kullaılarak rüzgar hız ve güç yoğuluklarıı statstksel aalz, Afyo Kocatepe Uversty Joural of Scece, 7(): 05-18, (007). 15. Akpar E. Kavak, Akpar S., A Assessmet of Wd Turbe Characterstcs ad Wd Eergy Characterstcs for Electrcty Producto, Eergy Sources, Part A, 8: , (006). 16. Ada, J., Ododo J. C., Wd Speed Dstrbutos ad Power Destes of Some Ctes Norther Ngera, Joural of Egeerg ad Appled Sceces, 5(6): 40-46, (010). 17. Baıley, R. L., ad Dell, T. R., Quatfyg dameter dstrbutos wth the Webull fucto, Forest Scece, 19: , (1973). 18. Darbad, S., Aalam, M.T., ad Asad, H. Comparso of Four Dstrbutos for Frequecy Aalyss of Wd Speed, Evromet ad Natural Resources Research, (1), , (01). 19. Cho, S. C., ad Wette, R., Maxmum lkelhood estmato of the parameters of the gamma dstrbuto ad ther bas, Techometrcs, 11(4), , (1969). 0. Nelso, T. C., Dameter dstrbuto ad growth of loblolly pe Forest Scece, 10: , (1964). 1. Aderso, T.W. ad D.A. Darlg, Asymptotc theory of certa goodess-of-ft crtera based o stochastc processes, Aals of Mathematcal Statstcs, 3: 193-1, (195).. Krejć, N., Luža, Z., Ovc, Z., Stochastc Newtolke methods for computg equlbra geeral equlbrum models. Computatoal & Appled Mathematcs, 30(1): , (011). 3. Yıldırım, U., Gazbey, Y., ad Gügör A., Nğde l rüzgar eerjs potasyel, Mühedslk Blmler Dergs, 1(): 37-47, (01). 4. L, M., ad L, X., Ivestgato of wd characterstcs ad assessmet of wd eergy potetal for Waterloo rego, Caada, Eergy Coverso ad Maagemet, 46(18): , (005). 5. Mert, İ., Karakuş, C., Taç, B., Hatay İl Kıyısal Rüzgar Eerjs Potasyel Belrlemes ve Arazye Uygu Rüzgar Türb Seçm, 9. Ulusal Temz Eerj Sempozyumu, Koya, , (013). 4

WEİBULL DAĞILIMININ ÖLÇEK VE BİÇİM PARAMETRELERİ İÇİN İSTATİSTİKSEL TAHMİN YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

WEİBULL DAĞILIMININ ÖLÇEK VE BİÇİM PARAMETRELERİ İÇİN İSTATİSTİKSEL TAHMİN YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI İstabul Tcaret Üverstes Sosal Blmler Dergs Yıl:8 Saı:5 Bahar 2009 s.73-87 WEİBULL DAĞILIMII ÖLÇEK VE BİÇİM PARAMETRELERİ İÇİ İSTATİSTİKSEL TAHMİ YÖTEMLERİİ KARŞILAŞTIRILMASI Flz ÇAKIR ZEYTİOĞLU* ÖZET Güümüzde

Detaylı

Regresyon ve Korelasyon Analizi. Regresyon Analizi

Regresyon ve Korelasyon Analizi. Regresyon Analizi Regresyo ve Korelasyo Aalz Regresyo Aalz Regresyo Aalz Regresyo aalz, aralarıda sebep-souç lşks bulua k veya daha fazla değşke arasıdak lşky belrlemek ve bu lşky kullaarak o kou le lgl tahmler (estmato)

Detaylı

RAYLEIGH DAĞILIMININ ARDIŞIK OLASILIK ORAN TESTİ SEQUENTIAL PROBABILITY RATIO TEST OF RAYLEIGH DISTRIBUTION

RAYLEIGH DAĞILIMININ ARDIŞIK OLASILIK ORAN TESTİ SEQUENTIAL PROBABILITY RATIO TEST OF RAYLEIGH DISTRIBUTION Eskşehr Osmagaz Üverstes Müh.Mm.Fak.Dergs C.XX, S., 7 Eg&Arch.Fac. Eskşehr Osmagaz Uversty, Vol..XX, No:, 7 Makale Gelş Tarh :.3.6 Makale Kabul Tarh : 3..6 RAYLEIGH DAĞILIMININ ARDIŞIK OLASILIK ORAN TESTİ

Detaylı

Zaman Skalasında Box-Cox Regresyon Yöntemi

Zaman Skalasında Box-Cox Regresyon Yöntemi Dokuz Eylül Üverstes İktsad ve İdar Blmler Fakültes Dergs, Clt:7, Sayı:, Yıl:0, ss.57-70. Zama Skalasıda Bo-Co Regresyo Yötem Atlla Özur İŞÇİ Sbel PAŞALI GÖKTAŞ ATMACA 3 M. Nyaz ÇANKAYA 4 Özet Hata term

Detaylı

YER ÖLÇÜLERİ. Yer ölçüleri, verilerin merkezini veya yığılma noktasını belirleyen istatistiklerdir.

YER ÖLÇÜLERİ. Yer ölçüleri, verilerin merkezini veya yığılma noktasını belirleyen istatistiklerdir. YER ÖLÇÜLERİ Yer ölçüler, verler merkez veya yığılma oktasıı belrleye statstklerdr. Grafkler bze verler yığılma oktaları hakkıda ö blg vermede yardımcı olurlar. Acak bu değerler gerçek değerler değldr,

Detaylı

Tanımlayıcı İstatistikler

Tanımlayıcı İstatistikler Taımlayıcı İstatstkler Taımlayıcı İstatstkler br değerler dzs statstksel olarak geel özellkler taımlaya ölçülerdr Taımlayıcı İstatstkler Yer Göstere Ölçüler Yaygılık Ölçüler Yer Göstere Ölçüler Br dağılımı

Detaylı

TÜRKİYE ŞEKERPANCARI ÜRETİMİNDE FAKTÖR TALEP ANALİZİ ( ) (TRANSLOG MALİYET FONKSİYONU UYGULAMASI) Yaşar AKÇAY 1 Kemal ESENGÜN 2

TÜRKİYE ŞEKERPANCARI ÜRETİMİNDE FAKTÖR TALEP ANALİZİ ( ) (TRANSLOG MALİYET FONKSİYONU UYGULAMASI) Yaşar AKÇAY 1 Kemal ESENGÜN 2 l Ta rr ım ı Ekooms Kog rres 6-8 - Eylül l 2000 Tek rrdağ TÜRKİYE ŞEKERPANCARI ÜRETİMİNDE FAKTÖR TALEP ANALİZİ (980-998) (TRANLOG MALİYET FONKİYONU UYGULAMAI) Yaşar AKÇAY Kemal EENGÜN 2. GİRİŞ Türkye tarımı

Detaylı

Tahmin Edicilerin ve Test Đstatistiklerinin Simülasyon ile Karşılaştırılması

Tahmin Edicilerin ve Test Đstatistiklerinin Simülasyon ile Karşılaştırılması . Ders ĐSTATĐSTĐKTE SĐMÜLASYON Tahm Edcler ve Test Đstatstkler Smülasyo le Karşılaştırılması Đstatstk rasgelelk olgusu çere olay süreç ve sstemler modellemesde özellkle bu modellerde souç çıkarmada ve

Detaylı

ARAŞTIRMA MAKALESİ / RESEARCH ARTICLE

ARAŞTIRMA MAKALESİ / RESEARCH ARTICLE ANADOLU ÜNİVERSİTESİ BİLİM VE TEKNOLOJİ DERGİSİ A Uygulamalı Blmler ve Mühedslk ANADOLU UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY A Appled Sceces ad Egeerg Clt/Vol.: 3-Sayı/No: : 5-63 (202 ARAŞTIRMA

Detaylı

Doç. Dr. Mehmet AKSARAYLI

Doç. Dr. Mehmet AKSARAYLI Doç. Dr. Mehmet AKSARALI www.mehmetaksarayl İstatstksel araştırmalarda k yada daha çok değşke arasıdak lşk celemes ç e çok kullaıla yötemlerde brs regresyo aalzdr. Değşkeler arasıdak lşk matematksel br

Detaylı

ÖLÇÜM, ÖLÇÜM HATALARI ve ANLAMLI RAKAMLAR

ÖLÇÜM, ÖLÇÜM HATALARI ve ANLAMLI RAKAMLAR ÖLÇÜM, ÖLÇÜM HATALARI ve ANLAMLI RAKAMLAR Ölçme, her deeysel blm temel oluşturur. Fzk blmde de teorler sıaması ç çeştl deeyler tasarlaır ve bu deeyler sırasıda çok çeştl ölçümler yapılır. Br fzksel celğ

Detaylı

Olabilirlik Oranı Yöntemine Dayalı, Yapısal Homojen Olmayan Varyans Testlerinin Piyasa Modeli İçin Karşılaştırılması

Olabilirlik Oranı Yöntemine Dayalı, Yapısal Homojen Olmayan Varyans Testlerinin Piyasa Modeli İçin Karşılaştırılması Dokuz Eylül Üverstes İktsad ve İdar Blmler Fakültes Dergs, Clt:6, Sayı:, Yıl:011, ss.135-144 Olablrlk Oraı Yöteme Dayalı, Yaısal Homoje Olmaya Varyas Testler Pyasa Model İç Karşılaştırılması Flz KARDİYEN

Detaylı

Kuruluş Yeri Seçiminde Bulanık TOPSIS Yöntemi ve Bankacılık Sektöründe Bir Uygulama

Kuruluş Yeri Seçiminde Bulanık TOPSIS Yöntemi ve Bankacılık Sektöründe Bir Uygulama KMÜ Sosyal ve Ekoomk Araştırmalar Dergs (8): 37-45, 00 ISSN: 309-93, wwwkmuedutr Kuruluş Yer Seçmde Bulaık TOPSIS Yötem ve Bakacılık Sektörüde Br Uygulama Nha Tırmıkçıoğlu Çıar Yıldız Tekk Üverstes, Kmya-Metalür

Detaylı

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 9 Sayı: 1 s. 1-7 Ocak 2007 HİDROLİK PROBLEMLERİNİN ÇÖZÜMÜNDE TAŞIMA MATRİSİ YÖNTEMİ

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 9 Sayı: 1 s. 1-7 Ocak 2007 HİDROLİK PROBLEMLERİNİN ÇÖZÜMÜNDE TAŞIMA MATRİSİ YÖNTEMİ DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ lt: 9 Sayı: s -7 Ocak 7 HİDROLİK PROBLEMLERİNİN ÇÖÜMÜNDE AŞIMA MARİSİ YÖNEMİ (MEHOD OF RANSFER MARIX O HE ANALYSIS OF HYDRAULI PROBLEMS) Rasoul DANESHFARA*,

Detaylı

ARAŞTIRMA MAKALESİ /RESEARCH ARTICLE

ARAŞTIRMA MAKALESİ /RESEARCH ARTICLE ANADOLU ÜNİVERSİTESİ BİLİM VE TEKNOLOJİ DERGİSİ ANADOLU UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY Clt/Vol.:0-Sayı/No: : 455-465 (009) ARAŞTIRMA MAKALESİ /RESEARCH ARTICLE İKİ PARAMETRELİ WEIBULL DAĞILIMINDA

Detaylı

NİĞDE İLİ RÜZGAR ENERJİSİ POTANSİYELİ WIND ENERGY POTENTIAL OF NIGDE PROVINCE

NİĞDE İLİ RÜZGAR ENERJİSİ POTANSİYELİ WIND ENERGY POTENTIAL OF NIGDE PROVINCE Niğde Üiersitesi Mühedislik Bilimleri Dergisi, Cilt 1, Sayı, (1), 37-47 NİĞDE İLİ RÜZGAR ENERJİSİ POTANSİYELİ Uğur YILDIRIM 1,* Yauz GAZİBEY, Afşi GÜNGÖR 1 1 Makie Mühedisliği Bölümü, Mühedislik Fakültesi,

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BAZI DAĞILIMLAR İÇİN EN ÇOK OLABİLİRLİK VE FARKLI KAYIP FONKSİYONLARI ALTINDA BAYES TAHMİN EDİCİLERİNİN PERFORMANSLARININ KARŞILAŞTIRILMASI Gülca GENCER

Detaylı

REGRESYON ANALİZİNDE KULLANILAN EN KÜÇÜK KARELER VE EN KÜÇÜK MEDYAN KARELER YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

REGRESYON ANALİZİNDE KULLANILAN EN KÜÇÜK KARELER VE EN KÜÇÜK MEDYAN KARELER YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI FEN DEGİSİ (E-DEGİ). 8, 3() 9-9 EGESYON ANALİZİNDE KULLANILAN EN KÜÇÜK KAELE VE EN KÜÇÜK MEDYAN KAELE YÖNTEMLEİNİN KAŞILAŞTIILMASI Özlem GÜÜNLÜ ALMA, Özgül VUPA Dokuz Eylül Üverstes, Fe-Edebyat Fakültes,

Detaylı

İki veri setinin yapısının karşılaştırılması

İki veri setinin yapısının karşılaştırılması İk ver set yapısıı karşılaştırılması Dağılım: 6,6,6 Ortalama: 6 Medya: 6 Mod: 6 td. apma: 0 Dağılım: 0,6,1 Ortalama: 6 Medya: 6 Mod: çoklu mod td: apma: 6 Amaç: Görüe Ötese Bakablmek Verler değşkelk durumuu

Detaylı

Değişkenler Arasındaki İlişkiler Regresyon ve Korelasyon. Dr. Musa KILIÇ

Değişkenler Arasındaki İlişkiler Regresyon ve Korelasyon. Dr. Musa KILIÇ Değşkeler Arasıdak İlşkler Regresyo ve Korelasyo Dr. Musa KILIÇ http://ks.deu.edu.tr/musa.klc 1. Grş Buda öcek bölümlerde celedğmz koular, br tek değşke ç yorumlamalar yapmaya yöelk statstk yötemler üzerde

Detaylı

Akdeniz Bölgesine Ait Meteorolojik Veriler Kullanılarak Yapay Sinir Ağları Yardımıyla Güneş Enerjisinin Tahmini

Akdeniz Bölgesine Ait Meteorolojik Veriler Kullanılarak Yapay Sinir Ağları Yardımıyla Güneş Enerjisinin Tahmini SDU Joural of Scece (E-Joural), 2016, 11 (1): 61-71 Akdez Bölgese At Meteorolojk Verler Kullaılarak Yapay Sr Ağları Yardımıyla Güeş Eerjs Tahm Muhtt Şaha 1,* Yüksel Okur 1 Osmaye Korkut Ata Üverstes, Fe

Detaylı

NORMAL DAĞILIM İÇİN UYUM İYİLİĞİ TESTLERİ VE BİR SİMÜLASYON ÇALIŞMASI. Nurcan YILDIRIM YÜKSEK LİSANS TEZİ İSTATİSTİK

NORMAL DAĞILIM İÇİN UYUM İYİLİĞİ TESTLERİ VE BİR SİMÜLASYON ÇALIŞMASI. Nurcan YILDIRIM YÜKSEK LİSANS TEZİ İSTATİSTİK NORML DĞILIM İÇİN UYUM İYİLİĞİ TETLERİ VE BİR İMÜLYON ÇLIŞMI Nurca YILDIRIM YÜE LİN TEİ İTTİTİ Gİ ÜNİVERİTEİ FEN BİLİMLERİ ENTİTÜÜ ŞUBT 3 NR Nurca YILDIRIM tarafıda hazırlaa NORML DĞILIM İÇİN UYUM İYİLİĞİ

Detaylı

Operasyonel Risk İleri Ölçüm Modelleri

Operasyonel Risk İleri Ölçüm Modelleri Bakacılar Dergs, Sayı 58, 006 Grş Operasyoel Rsk İler Ölçüm Modeller Çalışma k bölümde oluşmaktadır. İlk bölümde operasyoel rskler ölçülmes kapsamıda hag ler ölçüm modeller kullaılması gerektğ, söz kousu

Detaylı

PORTFÖY OPTİMİZASYONUNDA ORTALAMA MUTLAK SAPMA MODELİ VE MARKOWITZ MODELİNİN KULLANIMI VE İMKB VERİLERİNE UYGULANMASI

PORTFÖY OPTİMİZASYONUNDA ORTALAMA MUTLAK SAPMA MODELİ VE MARKOWITZ MODELİNİN KULLANIMI VE İMKB VERİLERİNE UYGULANMASI Süleyma Demrel Üverstes İktsad ve İdar Blmler Fakültes Dergs Y.2008, C.3, S.2 s.335-350. Suleyma Demrel Uversty The Joural of Faculty of Ecoomcs ad Admstratve Sceces Y.2008, vol.3, No.2 pp.335-350. PORTFÖY

Detaylı

BEKLENEN DEĞER VE VARYANS

BEKLENEN DEĞER VE VARYANS BEKLEE DEĞER VE VARYAS.1. İadel ve adesz öreklemede tüm mümkü örekler.. Beklee değer.3. Varyas.4. İk değşke ortak dağılımı.5. İstatstksel bağımsızlık.6. Tesadüf değşkeler doğrusal kombasyolarıı beklee

Detaylı

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi Pamukkale University Journal of Engineering Sciences

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi Pamukkale University Journal of Engineering Sciences Pamukkale Üverstes Mühedslk Blmler Dergs Pamukkale Uversty Joural of Egeerg Sceces Kabul Edlmş Araştırma Makales (Düzelememş Sürüm) Accepted Research Artcle (Ucorrected Verso) Makale Başlığı / Ttle Karayolu

Detaylı

Parametrik Olmayan İstatistik Çözümlü Sorular - 2

Parametrik Olmayan İstatistik Çözümlü Sorular - 2 Parametrk Olmaya İstatstk Çözümlü Sorular - Soru Böbrek hastalarıa at Kreat (KRT) değerlere lşk br araştırma yapılmak stemektedr. Buu ç rasgele seçle hastaya at Kreat değerler aşağıdak gb elde edlmştr

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ AZALAN BOZULMA ORANINA SAHİP ÜÇ PARAMETRELİ YENİ BİR YAŞAM ZAMAN DAĞILIMI

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ AZALAN BOZULMA ORANINA SAHİP ÜÇ PARAMETRELİ YENİ BİR YAŞAM ZAMAN DAĞILIMI T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ AZALAN BOZULMA ORANINA SAHİP ÜÇ PARAMETRELİ YENİ BİR YAŞAM ZAMAN DAĞILIMI MUSTAFA ÇAĞATAY KORKMAZ YÜKSEK LİSANS TEZİ İSTATİSTİK ANA BİLİM DALI KONYA, 2

Detaylı

AES S Kutusuna Benzer S Kutuları Üreten Simulatör

AES S Kutusuna Benzer S Kutuları Üreten Simulatör AES S Kutusua Bezer S Kutuları Ürete Smulatör M.Tolga SAKALLI Trakya Üverstes Blgsayar Mühedslğ tolga@trakya.edu.tr Erca BULUŞ Trakya Üverstes Blgsayar Mühedslğ ercab@trakya.edu.tr Adaç ŞAHİN Trakya Üverstes

Detaylı

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN BİLİMLERİ DERGİSİ

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN BİLİMLERİ DERGİSİ DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN BİLİMLERİ DERGİSİ Clt: 2 Sayı: 3 sh 87-02 Ekm 200 VOLTERRA SERİLERİ METODU İLE DOĞRUSAL OLMAYAN SİSTEMLERİN FREKANS BOYUTUNDA ANALİZİ İÇİN NET TABANLI ARAYÜZ TASARIMI (DESIGN

Detaylı

ETKİN SINIR VE BETA KATSAYI KISITLI PORTFÖY SEÇİM MODELİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA

ETKİN SINIR VE BETA KATSAYI KISITLI PORTFÖY SEÇİM MODELİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA İstabul Tcaret Üverstes Fe Blmler Dergs Yıl: 11 Sayı: Güz 01 s. 19-35 ETKİN SINIR VE BETA KATSAYI KISITLI PORTFÖY SEÇİM MODELİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA Cası KAYA 1, Oza KOCADAĞLI Gelş: 30.05.01 Kabul: 14.1.01

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ STRES DAYANIKLILIK GÜVENİLİRLİĞİNİN MASKELİ VERİLERE DAYALI TAHMİNİ Demet SEZER DOKTORA TEZİ İstatstkAablm Dalı Aralık-03 KONYA Her Hakkı Saklıdır TEZ

Detaylı

İŞLETMELERDE DAĞITIM SİSTEMİ MALİYETLERİ MİNİMİZASYONU İÇİN ÇÖZÜM MODELİ: BİR FİRMA UYGULAMASI

İŞLETMELERDE DAĞITIM SİSTEMİ MALİYETLERİ MİNİMİZASYONU İÇİN ÇÖZÜM MODELİ: BİR FİRMA UYGULAMASI İŞLETMELERDE DAĞITIM SİSTEMİ MALİYETLERİ MİNİMİZASYONU İÇİN ÇÖZÜM MODELİ: BİR FİRMA UYGULAMASI Ahmet ERGÜLEN * Halm KAZAN ** Muhtt KAPLAN *** ÖZET Arta rekabet şartları çersde karlılıklarıı korumak ve

Detaylı

İleri Teknoloji Bilimleri Dergisi Journal of Advanced Technology Sciences ISSN:2147-3455

İleri Teknoloji Bilimleri Dergisi Journal of Advanced Technology Sciences ISSN:2147-3455 İler Tekoloj Blmler Dergs Joural of Advaced Techology Sceces ISSN:47-3455 GÜÇ SİSTEMLERİNDE HARMONİKLERİN KRİTİK DEĞERLERE ETKİSİ Yusuf ALAŞAHAN İsmal ERCAN Al ÖZTÜRK 3 Salh TOSUN 4,4 Düzce Üv, Tekoloj

Detaylı

MERKEZİ EĞİLİM ÖLÇÜLERİ

MERKEZİ EĞİLİM ÖLÇÜLERİ MERKEZİ EĞİLİM ÖLÇÜLERİ Gözlee ver düzeleerek çzelgelerle, graklerle suulması çoğu kez yeterl olmaz. Geel durumu yasıtacak br takım ölçülere gereksm vardır. Bu ölçüler verler yalızca özlü br bçmde belrtmekle

Detaylı

α kararlı dağılım, VaR, Koşullu VaR,, Finansal α KARARLI DAĞILIMLARLA FİNANSAL RİSK

α kararlı dağılım, VaR, Koşullu VaR,, Finansal α KARARLI DAĞILIMLARLA FİNANSAL RİSK Marmara Üverstes İ.İ.B.F. Dergs YIL 00 CİLT XXVIII SAYI I S. 549-57 Özet KARARLI DAĞILIMLARLA FİNANSAL RİSK ÖLÇÜMÜ Ömer ÖNALAN * Bu çalışmada fasal kayıları kalı kuyruklu kararlı dağılım zledğ varsayımı

Detaylı

ÖRNEKLEME YÖNTEMLERİ ve ÖRNEKLEM GENİŞLİĞİ

ÖRNEKLEME YÖNTEMLERİ ve ÖRNEKLEM GENİŞLİĞİ 03.05.013 ÖRNEKLEME YÖNTEMLERİ ve ÖRNEKLEM GENİŞLİĞİ 1 Nede Örekleme? Öreklemde çalışmak ktlede çalışmakta daha kolaydır. Ktle üzerde çalışmak çok daha masraflı olablr. Çoğu durumda tüm ktleye ulaşmak

Detaylı

Genelleştirilmiş Ortalama Fonksiyonu ve Bazı Önemli Eşitsizliklerin Öğretimi Üzerine

Genelleştirilmiş Ortalama Fonksiyonu ve Bazı Önemli Eşitsizliklerin Öğretimi Üzerine Geelleşrlmş Oralama Foksyou ve Bazı Öeml Eşszlkler Öğrem Üzere Gabl ADİLOV, Gülek TINAZTEPE & Serap KEALİ * Öze Armek oralama, Geomerk oralama, Harmok oralama, Kuvadrak oralama ve bular arasıdak lşk vere

Detaylı

Burr Dağılımı Kullanılarak Rüzgar Enerjisi Potansiyeli Tahmini

Burr Dağılımı Kullanılarak Rüzgar Enerjisi Potansiyeli Tahmini Burr Dağılımı Kullanılarak Rüzgar Enerjisi Potansiyeli Tahmini 1 İlker Mert and * 2 Cuma Karakuş 1 Denizcilik Meslek Yüksekokulu Mustafa Kemal University, Turkey * 2 Faculty of Engineering, Department

Detaylı

WEIBULL DAĞILIM PARAMETRELERİNİ BELİRLEME METODLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

WEIBULL DAĞILIM PARAMETRELERİNİ BELİRLEME METODLARININ KARŞILAŞTIRILMASI VII. Ulusal Temiz Eerji Sempozyumu, UTES 008 7-9 Aralı 008, İstabul WEIBULL DAĞILIM PARAMETRELERİNİ BELİRLEME METODLARININ KARŞILAŞTIRILMASI Seyit Ahmet AKDAĞ, Öder GÜLER İstabul Tei Üiversitesi, Eerji

Detaylı

= k. Aritmetik Ortalama. Tanımlayıcı İstatistikler TANIMLAYICI İSTATİSTİKLER. Sınıflanmış Seriler İçin Aritmetik Ortalama

= k. Aritmetik Ortalama. Tanımlayıcı İstatistikler TANIMLAYICI İSTATİSTİKLER. Sınıflanmış Seriler İçin Aritmetik Ortalama TANIMLAYICI İSTATİSTİKLER Taımlayıcı İstatstkler MERKEZİ EĞİLİM ÖLÇÜLERİ Dr. Mehmet AKSARAYLI D.E.Ü. İ.İ.B.F..B.F. EKONOMETRİ BÖLÜMÜ mehmet.aksarayl aksarayl@deu.edu.tr Yer Ölçüler (Merkez Eğlm Ölçüler)

Detaylı

S.Erhan 1 ve M.Dicleli 2

S.Erhan 1 ve M.Dicleli 2 1. Türkye Deprem Mühedslğ ve Ssmoloj Koferası 11-14 Ekm 2011 ODTÜ ANKARA ÖZET: SİSMİK YÜKLERİN İNTEGRAL KÖPRÜ KAZIKLARINDA DÜŞÜK DEVİRLİ YORULMAYA ETKİLERİ S.Erha 1 ve M.Dclel 2 1 Araştırma Görevls, Mühedslk

Detaylı

ÜRETİM PLANLAMASINDA HEDEF PROGRAMLAMA VE BULANIK HEDEF PROGRAMLAMA YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

ÜRETİM PLANLAMASINDA HEDEF PROGRAMLAMA VE BULANIK HEDEF PROGRAMLAMA YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Öer.C.9.S.. Temmuz 00.-. ÜRETİM PLANLAMASINDA HEDEF PROGRAMLAMA VE BULANIK HEDEF PROGRAMLAMA YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Semra ERPOLAT Mmar Sa Güzel Saatlar Üverstes Fe Edebyat Fakültes, İstatstk Bölümü,

Detaylı

Rasgele sayıda bağımlı aktüeryal risklerin beklenen değeri için alt ve üst sınırlar

Rasgele sayıda bağımlı aktüeryal risklerin beklenen değeri için alt ve üst sınırlar www.saskcler.org İsaskçler Dergs (8) 64-74 İsaskçler Dergs Rasgele sayıda bağımlı aküeryal rskler beklee değer ç al ve üs sıırlar Fah Tak Kırıkkale Üverses Fe-Edebya Faküles, İsask Bölümü 7-ahşha,Kırıkkale,

Detaylı

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İKT351 Ekonometri I, Ara Sınavı

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İKT351 Ekonometri I, Ara Sınavı TOBB Ekoom ve Tekoloj Üverstes İKT351 Ekoometr I, Ara Sıavı Öğr.Gör.: Yrd. Doç. Dr. A. Talha YALTA Ad, Soyad: Açıklamalar: Bu sıav toplam 100 pua değerde 4 soruda oluşmaktadır. Sıav süres 90 dakkadır ve

Detaylı

Bir KANUN ve Bir TEOREM. Büyük Sayılar Kanunu

Bir KANUN ve Bir TEOREM. Büyük Sayılar Kanunu Br KANUN ve Br TEOREM Büyük Türkçe Sözlük kau Đg. law Doğa olaylarıı oluş edeler ortaya koya ve gelecektek olayları öcede kestrme olaağı vere bağıtı; Newto kauu, Kepler kauları. (BSTS / Gökblm Termler

Detaylı

Ergonomik Ürün Tasarımına Bütünleşik Bir Yaklaşım

Ergonomik Ürün Tasarımına Bütünleşik Bir Yaklaşım Sakarya Üverstes Fe Blmler Esttüsü Dergs, Vol(No): pp, year SAKARYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERGİSİ SAKARYA UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE e-issn: 2147-835X Derg sayfası: http://dergpark.gov.tr/saufeblder

Detaylı

Çok Aşamalı Sıralı Küme Örneklemesi Tasarımlarının Etkinlikleri Üzerine Bir Çalışma

Çok Aşamalı Sıralı Küme Örneklemesi Tasarımlarının Etkinlikleri Üzerine Bir Çalışma Süleyma Demrel Üverstes, Fe Blmler Esttüsü Dergs, 15- ( 011),17-134 Çok Aşamalı Sıralı Küme Öreklemes Tasarımlarıı Etklkler Üzere Br Çalışma Nlay AKINCI 1, Yaprak Arzu ÖZDEMİR * 1 TRT Geel Müdürlüğü Reklam

Detaylı

EMEKLİLİK YATIRIM FONLARI DEĞERLENDİRMESİ AÇIKLAMA NOTLARI VE VARSAYIMLAR

EMEKLİLİK YATIRIM FONLARI DEĞERLENDİRMESİ AÇIKLAMA NOTLARI VE VARSAYIMLAR EMEKLİLİK YATIRIM FONLARI DEĞERLENDİRMESİ AÇIKLAMA NOTLARI VE VARSAYIMLAR 2013 yılı fo getrs 02/01/2013-02/01/2014 tarhl brm pay değerler kullaılması le hesaplamıştır. 2013 yılı karşılaştırma ölçütü getrs

Detaylı

EKONOMİK YÜK DAĞITIMI İÇİN YENİ BİR ALGORİTMA VE HESAPLAMA YÖNTEMİ

EKONOMİK YÜK DAĞITIMI İÇİN YENİ BİR ALGORİTMA VE HESAPLAMA YÖNTEMİ EKONOMİK YÜK DAĞITIMI İÇİN YENİ BİR AGORİTMA VE HESAAMA YÖNTEMİ Nurett Çetkaya Abdullah Ürkmez İsmet Erkme Takut Yalçıöz 4, Selçuk Üverstes Elektrk-Elektrok Mühedslğ Bölümü Koya ODTÜ Elektrk-Elektrok Mühedslğ

Detaylı

İşlenmemiş veri: Sayılabilen yada ölçülebilen niceliklerin gözlemler sonucu elde edildiği hali ile derlendiği bilgiler.

İşlenmemiş veri: Sayılabilen yada ölçülebilen niceliklerin gözlemler sonucu elde edildiği hali ile derlendiği bilgiler. OLASILIK VE İSTATİSTİK DERSLERİ ÖZET NOTLARI İstatistik: verileri toplaması, aalizi, suulması ve yorumlaması ile ilgili ilkeleri ve yötemleri içere ve bu işlemleri souçlarıı probabilite ilkelerie göre

Detaylı

Orkun COŞKUNTUNCEL a Mersin Üniversitesi

Orkun COŞKUNTUNCEL a Mersin Üniversitesi Kuram ve Uygulamada Eğtm Blmler Educatoal Sceces: Theory & Practce - 3(4) 39-58 03 Eğtm Daışmalığı ve Araştırmaları İletşm Hzmetler Tc. Ltd. Şt. www.edam.com.tr/kuyeb DOI: 0.738/estp.03.4.867 Sosyal Blmlerde

Detaylı

ĐÇI DEKILER 1. TEMEL ĐSTATĐSTĐK KAVRAMLAR VE OTASYO LAR 1

ĐÇI DEKILER 1. TEMEL ĐSTATĐSTĐK KAVRAMLAR VE OTASYO LAR 1 ĐÇI DEKILER Sayfa. TEMEL ĐSTATĐSTĐK KAVRAMLAR VE OTASYO LAR.. Grş.. Đstatstk.3. Populasyo.4. Örek.5. Brm.6. Parametre.7. Değşke 3.8. Ver ve Ver Tpler 3.9. Toplama Sembolü 4 ÇALIŞMA PROBLEMLERĐ 6. VERĐLERĐ

Detaylı

SESSION 1. Asst. Prof. Dr. Fatih Ecer (Afyon Kocatepe University, Turkey) Abstract

SESSION 1. Asst. Prof. Dr. Fatih Ecer (Afyon Kocatepe University, Turkey) Abstract SESSION 1 Türkye dek Kout Fyatlarıı Tahmde Hedok Regresyo Yötem le Yapay Sr Ağlarıı Karşılaştırılması Comparso of Hedoc Regresso Method ad Artfcal Neural Networks to Predct Housg Prces Turkey Asst. Prof.

Detaylı

Gün Öncesi Piyasasında PTF Dönemsel Ağırlıklı Fiyat Ortalama Tahmini Periodic Price Avarages Forecasting of MCP in Day-Ahead Market

Gün Öncesi Piyasasında PTF Dönemsel Ağırlıklı Fiyat Ortalama Tahmini Periodic Price Avarages Forecasting of MCP in Day-Ahead Market Gü Öces Pyasasıda PTF Döemsel Ağırlıklı Fyat Ortalama Tahm Perodc Prce Avarages Forecastg of MCP Day-Ahead Market Fath Şeocak, Haka Kahvec Elektrk-Elektrk Mühedslğ Karadez Tekk Üverstes fath@fathseocak.com,

Detaylı

TALEP TAHMİNLERİ. Y.Doç.Dr. Alpagut YAVUZ

TALEP TAHMİNLERİ. Y.Doç.Dr. Alpagut YAVUZ TALEP TAHMİNLERİ Y.Doç.Dr. Alpagut YAVUZ Yöetm e temel foksyolarıda br ola plalama, e kaba taımıyla, şletme geleceğe yöelk alıa kararları br bleşkesdr. Geleceğe yöelk alıa kararları başarısı yöetcler yaptıkları

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Ayça Hatce TÜRKAN GÜVENİLİRLİK ANALİZİNDE KULLANILAN İSTATİSTİKSEL DAĞILIM MODELLERİ İSTATİSTİK ANABİLİM DALI ADANA, 007 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

AFYONKARAHİSAR İLİ YENİLENEBİLİR ENERJİ POTANSİYELİ. Ziya DEMİRKOL 1 Mehmet ÇUNKAŞ 2

AFYONKARAHİSAR İLİ YENİLENEBİLİR ENERJİ POTANSİYELİ. Ziya DEMİRKOL 1 Mehmet ÇUNKAŞ 2 S.Ü. Müh. Bilim ve Tek. Derg., c.2, s.1, 2014 Selcuk Uiv. J. Eg. Sci. Tech., v.2,.1, 2014 ISSN: 2147-9364 (Elektroik) AFYONKARAHİSAR İLİ YENİLENEBİLİR ENERJİ POTANSİYELİ Ziya DEMİRKOL 1 Mehmet ÇUNKAŞ 2

Detaylı

Silajlık ve Danelik Mısırlarda Kuru Madde Birikiminin Bazı Matematiksel Büyüme Modelleri ile Analizi

Silajlık ve Danelik Mısırlarda Kuru Madde Birikiminin Bazı Matematiksel Büyüme Modelleri ile Analizi Tarım Blmler Dergs Tar. Bl. Der. Derg web sayfası: www.agr.akara.edu.tr/derg Joural of Agrcultural Sceces Joural homepage: www.agr.akara.edu.tr/joural Slajlık ve Daelk Mısırlarda Kuru Madde Brkm Bazı Matematksel

Detaylı

TÜRKİYE NİN TİCARİ HİZMETLER ENDÜSTRİ İÇİ TİCARETİ

TÜRKİYE NİN TİCARİ HİZMETLER ENDÜSTRİ İÇİ TİCARETİ Clt 2, Sayı 2, 2010 ISSN: 1309-8020 (Ole) TÜRKİYE NİN TİCARİ HİZMETLER ENDÜSTRİ İÇİ TİCARETİ Ahmet AYDIN Balıkesr Üverstes Badırma İ.İ.B.F. Kampüsü, Çaakkale Yolu 2.Km. Badırma/Balıkesr E-posta: ahmetayd10@gmal.com

Detaylı

ANFIS VE ARMA MODELLERİ İLE ELEKTRİK ENERJİSİ YÜK TAHMİNİ

ANFIS VE ARMA MODELLERİ İLE ELEKTRİK ENERJİSİ YÜK TAHMİNİ Gaz Üv. Müh. Mm. Fak. Der. J. Fac. Eg. Arch. Gaz Uv. Clt 5, No 3, 60-60, 00 Vol 5, No 3, 60-60, 00 ANFIS VE ARMA MODELLERİ İLE ELEKTRİK ENERJİSİ YÜK TAHMİNİ Özka DEMİREL, Ada KAKİLLİ ve Mehmet TEKTAŞ Elektrk

Detaylı

Yüksek Mertebeden Sistemler İçin Ayrıştırma Temelli Bir Kontrol Yöntemi

Yüksek Mertebeden Sistemler İçin Ayrıştırma Temelli Bir Kontrol Yöntemi Yüksek Mertebede Sstemler İç Ayrıştırma Temell Br Kotrol Yötem Osma Çakıroğlu, Müjde Güzelkaya, İbrahm Eks 3 Kotrol ve Otomasyo Mühedslğ Bölümü Elektrk Elektrok Fakültes İstabul Tekk Üverstes,34369, Maslak,

Detaylı

Balgat ve Etimesgut Bölgesi Kilinin Zemin İndekslerinin ve Parametrelerinin Değerlendirilmesi

Balgat ve Etimesgut Bölgesi Kilinin Zemin İndekslerinin ve Parametrelerinin Değerlendirilmesi Poltekk Dergs Joural of Polytechc Clt: 8 Sayı: s. 87-94, 5 Vol: 8 No: pp. 87-94, 5 Balgat ve Etmesgut Bölges Kl Zem İdeksler ve Parametreler Değerledrlmes. Haluk ÇELİK, ehmet ORHAN, Yelz ONGUN Gaz Üverstes

Detaylı

Eğitimle İlgili Sapan Değer İçeren Veri Kümelerinde En Küçük Kareler ve Robust M Tahmin Edicilerin Karşılaştırılması

Eğitimle İlgili Sapan Değer İçeren Veri Kümelerinde En Küçük Kareler ve Robust M Tahmin Edicilerin Karşılaştırılması Eğtmle İlgl Sapa Değer İçere Ver Kümelerde E Küçük Kareler ve Robust M Tahm Edcler Karşılaştırılması Orku COŞKUNTUNCEL * Özet Eğtm araştırmalarıda regresyo katsayılarıı tahm etmek ç e çok kullaıla yötem

Detaylı

Politeknik Dergisi, 2016; 19 (4) : Journal of Polytechnic, 2016; 19 (4) : TOKAT

Politeknik Dergisi, 2016; 19 (4) : Journal of Polytechnic, 2016; 19 (4) : TOKAT Politeknik Dergisi, 2016; 19 (4) : 481-489 Journal of Polytechnic, 2016; 19 (4) : 481-489 Tokat Bölgesi Rüzgar Karakteristiğinin İstatistiksel Yöntemler ile İncelenmesi Cem EMEKSİZ 1, Zafer DOĞAN 2, Levent

Detaylı

Tanımlayıcı İstatistikler (Descriptive Statistics) Dr. Musa KILIÇ

Tanımlayıcı İstatistikler (Descriptive Statistics) Dr. Musa KILIÇ Taımlayıcı İstatstkler (Descrptve Statstcs) Dr. Musa KILIÇ TANIMLAYICI ÖRNEK İSTATİSTİKLERİ YER ÖLÇÜLERİ (Frekas dağılışıı abss eksedek durumuu belrtr.) DEĞİŞİM ÖLÇÜLERİ ( Frekas dağılışıı şekl belrtr.).

Detaylı

Bağıl Değerlendirme Sisteminin Simülasyon Yöntemi ile Test Edilmesi: Kilis 7 Aralık Üniversitesi Örneği

Bağıl Değerlendirme Sisteminin Simülasyon Yöntemi ile Test Edilmesi: Kilis 7 Aralık Üniversitesi Örneği Akademk Blşm 11 - III. Akademk Blşm Koferası Bldrler 2-4 Şubat 2011 İöü Üverstes, Malatya Bağıl Değerledrme Sstem Smülasyo Yötem le Test Edlmes: Kls 7 Aralık Üverstes Öreğ Kls 7 Aralık Üverstes, Blgsayar

Detaylı

WEIBULL PARAMETRELERİ VE YÜZDELİKLERİ İÇİN GÜVEN ARALIĞI TAHMİN ALGORİTMALARI

WEIBULL PARAMETRELERİ VE YÜZDELİKLERİ İÇİN GÜVEN ARALIĞI TAHMİN ALGORİTMALARI Gaz Üv. Müh. Mm. Fak. Der. J. Fac. Eg. Arch. Gaz Uv. Clt 4, No 1, 11918, 009 Vol 4, No 1, 11918, 009 WEIBULL PARAMETRELERİ VE YÜZDELİKLERİ İÇİN GÜVEN ARALIĞI TAHMİN ALGORİTMALARI Mehmet Akf DANACI, Burak

Detaylı

1. GAZLARIN DAVRANI I

1. GAZLARIN DAVRANI I . GZLRIN DRNI I İdeal Gazlar ç: lm 0 RT İdeal gazlar ç: RT Hacm() basıçla() değşk sıcaklıklarda değşm ekl.. de gösterlmştr. T >T 8 T T T 3 asıç T 4 T T 5 T 7 T 8 Molar Hacm ekl.. Gerçek br gazı değşk sıcaklıklardak

Detaylı

TEDARİKÇİ SEÇİMİ İÇİN BİR KARAR DESTEK SİSTEMİ A DECISION SUPPORT SYSTEMS FOR SUPPLIER SELECTION

TEDARİKÇİ SEÇİMİ İÇİN BİR KARAR DESTEK SİSTEMİ A DECISION SUPPORT SYSTEMS FOR SUPPLIER SELECTION Süleyma Demrel Üverstes Mühedslk Blmler ve Tasarım Dergs 3(2), 9-04, 205 ISSN: 308-6693 Araştırma Makales Suleyma Demrel Uversty Joural of Egeerg Sceces ad Desg 3(2), 9-04, 205 ISSN: 308-6693 Research

Detaylı

Bağımsızlık özelliğinden hareketle Ortak olasılık fonksiyonu (sürekli ise

Bağımsızlık özelliğinden hareketle Ortak olasılık fonksiyonu (sürekli ise YTÜ-İktisat İstatistik II Örekleme ve Öreklem Dağılımları BASİT RASSAL ÖRNEKLEME N tae ese arasıda taelik bir öreklem seçilmesii istediğii düşüelim. eseli olaaklı her öreklemi seçilme şasıı eşit kıla seçim

Detaylı

TAHMİNLEYİCİLERİN ÖZELLİKLERİ Sapmasızlık 3.2. Tutarlılık 3.3. Etkinlik minimum varyans 3.4. Aralık tahmini (güven aralığı)

TAHMİNLEYİCİLERİN ÖZELLİKLERİ Sapmasızlık 3.2. Tutarlılık 3.3. Etkinlik minimum varyans 3.4. Aralık tahmini (güven aralığı) 3 TAHMİNLEYİCİLERİN ÖZELLİKLERİ 3.1. Sapmasızlık 3.. Tutarlılık 3.3. Etkilik miimum varyas 3.4. Aralık tahmii (güve aralığı) İyi bir tahmi edici dağılımı tahmi edilecek populasyo parametresie yakı civarda

Detaylı

İstatistik Araştırma Dergisi, Cilt: 02, No: 02, Sayfa: , 2003.

İstatistik Araştırma Dergisi, Cilt: 02, No: 02, Sayfa: , 2003. İstatst Araştırma Dergs, Clt: 0, No: 0, Sayfa: 03-7, 003. İstatstsel Parametre Kestrm Teler Webull Dağılımıı Parametreler Hesaplamasıda Kullaımı Ve Deprem Verler Webull Dağılımıa Uygulaması Veysel YILMAZ

Detaylı

Đst201 Đstatistik Teorisi I

Đst201 Đstatistik Teorisi I Đst20 Đstatstk Teors I DERSĐN TÜRÜ Zorulu DERSĐN DÖNEMĐ Yaz DERSĐN KREDĐSĐ Ulusal Kred: (4, 0, 0 ) 4 KTS: 7 DERSĐN VERĐLDĐĞĐ Bölüm: Đstatstk 200/20 Öğretm Yılı DERSĐN MCI Đstatstğ matematksel temeller

Detaylı

ELECO '2012 Elektrik - Elektronik ve Bilgisayar Mühendisliği Sempozyumu, 29 Kasım - 01 Aralık 2012, Bursa

ELECO '2012 Elektrik - Elektronik ve Bilgisayar Mühendisliği Sempozyumu, 29 Kasım - 01 Aralık 2012, Bursa ELECO '1 Elektrk - Elektrok ve Blgsayar Mühedslğ Sempozyumu, 9 Kasım - 1 Aralık 1, Bursa Artırma/Azaltma Lmtl ve Yasak İşletm Bölgel Ekoomk Güç Dağıtımı Problemler Yerçekmsel Arama Algortması le Çözümü

Detaylı

PERDE ÇERÇEVE SİSTEMLERİN DEPLASMAN ESASLI DİZAYNI İÇİN DEPLASMAN PROFİLİ

PERDE ÇERÇEVE SİSTEMLERİN DEPLASMAN ESASLI DİZAYNI İÇİN DEPLASMAN PROFİLİ PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING COLLEGE MÜHENDİ SLİ K B İ L İ MLERİ DERGİ S İ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : : : : - PERDE ÇERÇEVE

Detaylı

SAYISAL ARAZİ MODELLERİNDE BAZI ENTERPOLASYON YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

SAYISAL ARAZİ MODELLERİNDE BAZI ENTERPOLASYON YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Selçuk Üverstes ISSN 30/678 Joural of Techcal-Ole Tekk Blmler Meslek Yüksekokulu Tekk-Ole Derg Clt 5, Sayı:-006 SAYISAL ARAZİ MODELLERİNDE BAZI ENTERPOLASYON YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Taer Üstütaş

Detaylı

İSTATİSTİKSEL TAHMİNLEME VE

İSTATİSTİKSEL TAHMİNLEME VE 1 ölüm maçları İSTTİSTİKSEL THMİLEME VE YORUMLM SÜRECİ ÖREKLEME VE ÖREKLEME DĞILIMLRI u bölümde öğreeceklerz. Örekleme gereksm ve yötemler celemek. Örekleme hatası kavramıı taımlamak Örekleme dağılışı

Detaylı

Mikro boyuttaki ters basamak geometrisi içindeki akışın KTA yöntemiyle analizi

Mikro boyuttaki ters basamak geometrisi içindeki akışın KTA yöntemiyle analizi tüdergs/d mühedslk Clt:5, Sayı:6, 49-60 Aralık 006 Mkro boyuttak ters basamak geometrs çdek akışı KA yötemyle aalz Bayram ÇELİK *, Fırat Oğuz EDİS İÜ Fe Blmler Esttüsü, Uzay Blmler ve ekolojs Programı,

Detaylı

İSTATİSTİK 2. Tahmin Teorisi 07/03/2012 AYŞE S. ÇAĞLI. aysecagli@beykent.edu.tr

İSTATİSTİK 2. Tahmin Teorisi 07/03/2012 AYŞE S. ÇAĞLI. aysecagli@beykent.edu.tr İSTATİSTİK 2 Tahmi Teorisi 07/03/2012 AYŞE S. ÇAĞLI aysecagli@beyket.edu.tr İstatistik yötemler İstatistik yötemler Betimsel istatistik Çıkarımsal istatistik Tahmi Hipotez testleri Nokta tahmii Aralık

Detaylı

Mühendislikte Olasılık, İstatistik, Risk ve Güvenilirlik Altay Gündüz. Mühendisler için İstatistik Prof. Dr. Mehmetçik Bayazıt, Prof. Dr.

Mühendislikte Olasılık, İstatistik, Risk ve Güvenilirlik Altay Gündüz. Mühendisler için İstatistik Prof. Dr. Mehmetçik Bayazıt, Prof. Dr. İSTATİSTİK DERSİ (BAÜ Müh-Mm Fakültes Dr. Bau Yağcı KAYNAKLAR Mühedslkte Olasılık, İstatstk, Rsk ve Güvelrlk Altay Güdüz Blgsayar (Ecel Destekl Uygulamalı İstatstk Pro. Dr. Mustaa Akkurt Mühedsler ç İstatstk

Detaylı

Sağlam Ridge Regresyon Analizi ve Bir Uygulama

Sağlam Ridge Regresyon Analizi ve Bir Uygulama Dokuz Eylül Üverstes İktsad ve İdar Blmler Fakültes Dergs, Clt:5, Sayı:, Yıl:010, ss.137-148. Sağlam Rdge Regresyo Aalz ve Br Uygulama Özlem ALPU 1 Hatce ŞAMKAR Ekrem ALTAN 3 Özet Çoklu regresyo aalzde

Detaylı

Matematik olarak normal dağılım fonksiyonu. 1 exp X 2

Matematik olarak normal dağılım fonksiyonu. 1 exp X 2 Matematk olarak ormal dağılım foksyou f ( ) ep ( ) Şeklde fade edlr. Burada μ artmetk ortalama, σ se stadart sapma değer gösterr ve dağılım foksyou N(μ, σ) otasyou le gösterlr. Bu deklem geometrk görütüsü

Detaylı

ÖZET Yüksek Lsas Tez NORMAL DAĞILIM VE NORMAL DAĞILIMLA İLGİLİ ÇIKARIMLAR Şeol ÇELİK Akara Üverstes Fe Blmler Esttüsü İstatstk Aablm Dalı Daışma : Doç

ÖZET Yüksek Lsas Tez NORMAL DAĞILIM VE NORMAL DAĞILIMLA İLGİLİ ÇIKARIMLAR Şeol ÇELİK Akara Üverstes Fe Blmler Esttüsü İstatstk Aablm Dalı Daışma : Doç ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ NORMAL DAĞILIM VE NORMAL DAĞILIMLA İLGİLİ ÇIKARIMLAR Şeol ÇELİK İSTATİSTİK ANABİLİM DALI ANKARA 006 Her hakkı saklıdır ÖZET Yüksek Lsas Tez

Detaylı

YILLIK ÜCRETLİ İZİN YÖNETMELİĞİ (03.03.2004 tarihli ve 25391 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

YILLIK ÜCRETLİ İZİN YÖNETMELİĞİ (03.03.2004 tarihli ve 25391 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak YILLIK ÜCRETLİ İZİN YÖNETMELİĞİ (03.03.2004 tarhl ve 25391 sayılı Resm Gazete'de yayımlamıştır.) Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayaak Madde 1 Bu Yöetmelğ amacı, 4857 sayılı İş Kauuu 53 ücü maddes

Detaylı

X, R, p, np, c, u ve diğer kontrol diyagramları istatistiksel kalite kontrol diyagramlarının

X, R, p, np, c, u ve diğer kontrol diyagramları istatistiksel kalite kontrol diyagramlarının 1 DİĞER ÖZEL İSTATİSTİKSEL KALİTE KONTROL DİYAGRAMLARI X, R, p, np, c, u ve dğer kontrol dyagramları statstksel kalte kontrol dyagramlarının temel teknkler olup en çok kullanılanlarıdır. Bu teknkler ell

Detaylı

TÜRKİYE DE MEYDANA GELEN DEPREMLERİN MARKOV ZİNCİRLERİ İLE MODELLENMESİ. Serpil ÜNAL YÜKSEK LİSANS TEZİ İSTATİSTİK

TÜRKİYE DE MEYDANA GELEN DEPREMLERİN MARKOV ZİNCİRLERİ İLE MODELLENMESİ. Serpil ÜNAL YÜKSEK LİSANS TEZİ İSTATİSTİK TÜRKİYE DE MEYDANA GELEN DEPREMLERİN MARKOV ZİNCİRLERİ İLE MODELLENMESİ Serpl ÜNAL YÜKSEK LİSANS TEZİ İSTATİSTİK GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ OCAK 2 ANKARA Serpl ÜNAL tarafıda hazırlaa TÜRKİYE

Detaylı

=... 29 İÇİNDEKİLER. E(X) = k... 22. 3.5. Pascal (Negatif Binom) Dağılımı... 22 1. 3.6. Hipergeometrik Dağılım... 22. N y= ... 24

=... 29 İÇİNDEKİLER. E(X) = k... 22. 3.5. Pascal (Negatif Binom) Dağılımı... 22 1. 3.6. Hipergeometrik Dağılım... 22. N y= ... 24 İÇİNDEKİLER SİMGE LİSTESİ... KISALTMA LİSTESİ... v ÇİZELGE LİSTESİ... v ŞEKİL LİSTESİ... v ÖNSÖZ... v ÖZET... x ABSTRACT... x GİRİŞ... BÖLÜM : OLASILIK DAĞILIMLARI VE OLASILIK YOĞUNLUKLARI... BÖLÜM : OLASILIK

Detaylı

(DERS NOTLARI) Hazırlayan: Prof.Dr. Orhan ÇAKIR. Ankara Üniversitesi, Fen Fakültesi, Fizik Bölümü

(DERS NOTLARI) Hazırlayan: Prof.Dr. Orhan ÇAKIR. Ankara Üniversitesi, Fen Fakültesi, Fizik Bölümü FİZ433 FİZİKTE BİLGİSAYAR UYGULAMALARI DERS NOTLARI Hazırlaya: Pro.Dr. Orha ÇAKIR Akara Üverstes, Fe Fakültes, Fzk Bölümü Akara, 7! İÇİNDEKİLER. LİNEER OLMAYAN DENKLEMLERİN KÖKLERİNİN BULUNMASI I/II. LİNEER

Detaylı

Tarihli Mühendislik ekonomisi final sınavı. Sınav süresince görevlilere soru sormayın. Başarılar dilerim.

Tarihli Mühendislik ekonomisi final sınavı. Sınav süresince görevlilere soru sormayın. Başarılar dilerim. 6..27 Tarhl Mühedslk ekooms fal sıavı Süre 9 dakka Sıav Saat: Sıav süresce görevllere soru sormayı. Başarılar dlerm. D: SOYD: ÖĞRENCİ NO: İMZ: Tek ödemel akümüle değer faktörü Tek ödemel gücel değer faktörü

Detaylı

TABAKALI ŞANS ÖRNEKLEME

TABAKALI ŞANS ÖRNEKLEME 6 TABAKAI ŞA ÖREKEME 6.. Populasyo ortalaması ve populasyo toplamıı tam 6.. Populasyo ortalamasıı ve toplamıı varyası 6... Populasyo ortalamasıı varyası 6... Populasyo toplamıı varyası 6..3. Ortalama ve

Detaylı

İşletme İstatistiği. [Type the document subtitle] Ege Yazgan ve Yüce Zerey 10/21/2003

İşletme İstatistiği. [Type the document subtitle] Ege Yazgan ve Yüce Zerey 10/21/2003 ISTANBUL BİLGİ UNİVERSİTY İşletme İstatstğ [Type the documet subttle] Ege Yazga ve Yüce Zerey 1/1/3 [Type the abstract of the documet here. The abstract s typcally a short summary of the cotets of the

Detaylı

MOS TRANZİSTORLARDA SICAK TAŞIYICI ETKİSİNİN İSTATİSTİKSEL YÖNTEMLERLE İNCELENMESİ

MOS TRANZİSTORLARDA SICAK TAŞIYICI ETKİSİNİN İSTATİSTİKSEL YÖNTEMLERLE İNCELENMESİ MOS TRANZİSTORLARDA SICAK TAŞIYICI ETKİSİNİN İSTATİSTİKSEL YÖNTEMLERLE İNCELENMESİ Fırat KAÇAR 1 Ayte KUNTMAN Haka KUNTMAN 3 1, Elektrk-Elektrok Mühedslğ Bölümü Mühedslk Fakültes, İstabul Üverstes, 34800,

Detaylı

Veteriner İlaçları Satış Yetkisinin Veteriner Hekimliği Açısından Değerlendirilmesi: II. İlaç Satış Yetkisinin Vizyon ve Bilanço Üzerine Etkileri [1]

Veteriner İlaçları Satış Yetkisinin Veteriner Hekimliği Açısından Değerlendirilmesi: II. İlaç Satış Yetkisinin Vizyon ve Bilanço Üzerine Etkileri [1] Kafkas Uiv Vet Fak Derg 6 ():, 00 DOI:0./kvfd.00.6 RESEARCH ARTICLE Veterier İlaçları Satış Yetkisii Veterier Hekimliği Açısıda Değerledirilmesi: II. İlaç Satış Yetkisii Vizyo ve Bilaço Üzerie Etkileri

Detaylı

İKİ SEVİYELİ KESİKLİ STOKASTİK TAŞIMA PROBLEMİ BILEVEL DISCRETE STOCHASTIC TRANSPORTATION PROBLEM

İKİ SEVİYELİ KESİKLİ STOKASTİK TAŞIMA PROBLEMİ BILEVEL DISCRETE STOCHASTIC TRANSPORTATION PROBLEM Electroc Joural of Vocatoal Colleges December/Aralı 20 İKİ SEVİYELİ KESİKLİ STOKASTİK TAŞIMA PROBLEMİ Hade GÜNAY AKDEMİR, Fatma TİRYAKİ 2 Özet Bu çalışmada, müşter talepler stoast, özellle esl rassal değşeler

Detaylı

HIZLI EVRİMSEL ENİYİLEME İÇİN YAPAY SİNİR AĞI KULLANILMASI

HIZLI EVRİMSEL ENİYİLEME İÇİN YAPAY SİNİR AĞI KULLANILMASI Hızlı Evrmsel Eyleme İç Yapay Sr Ağı Kullaılması HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ OCAK 006 CİLT SAYI 3 (-8) HIZLI EVRİMSEL ENİYİLEME İÇİN YAPAY SİNİR AĞI KULLANILMASI Abdurrahma HHO Dekalığı Havacılık

Detaylı

Lojistik Regresyonda Meydana Gelen Aşırı Yayılımın İncelenmesi

Lojistik Regresyonda Meydana Gelen Aşırı Yayılımın İncelenmesi Yüzücü Yıl Üverstes, Zraat Fakültes, Tarım Blmler Dergs (J. Agrc. Sc.), 008, 18(1): 1-5 Araştırma Makales/Artcle Gelş Tarh: 10.06.007 Kabul Tarh: 7.1.007 Lojstk Regresyoda Meydaa Gele Aşırı Yayılımı İcelemes

Detaylı

BULANIK MANTIKTA KORELASYON KATSAYISI; METEROLOJİK OLAYLARDA BİR UYGULAMA

BULANIK MANTIKTA KORELASYON KATSAYISI; METEROLOJİK OLAYLARDA BİR UYGULAMA Eskşehr Osmagaz Üverstes Müh.Mm.Fak.Dergs C.XX, S., 2007 Eg&rch.Fac. Eskşehr Osmagaz Uversty, Vol..XX, No:, 2007 Makale Gelş Tarh : 29.05.2006 Makale Kabul Tarh : 20.0.2006 ULNIK MNTIKT KORELSYON KTSYISI;

Detaylı

Yapay Arı Kolonisi Algoritması İle Elektrik Güç Sistemi Optimal Yakıt Maliyetinin Belirlenmesi

Yapay Arı Kolonisi Algoritması İle Elektrik Güç Sistemi Optimal Yakıt Maliyetinin Belirlenmesi 6 th Iteratoal Advaced Techologes Symposum (IATS 11), 16-18 May 011, Elazığ, Turkey Yapay Arı Kolos Algortması İle Elektrk Güç Sstem Optmal Yakıt Malyet Belrlemes A Öztürk 1, S Çobalı, S Duma, S Tosu 4,

Detaylı

Tuğba SARAÇ Yük. Endüstri Mühendisi TAI, Ankara tsarac@tai.com.tr. Özet. 1. Giriş. 2. Gözden Geçirmeler. Abstract

Tuğba SARAÇ Yük. Endüstri Mühendisi TAI, Ankara tsarac@tai.com.tr. Özet. 1. Giriş. 2. Gözden Geçirmeler. Abstract YKGS2008: Yazılım Kaltes ve Yazılım Gelştrme Araçları 2008 (9-0 ekm 2008, İstabul) Yazılım Ürü Gözde Geçrmeler Öem, Hazırlık Sürec ve Br Uygulama Öreğ The Importace of the Software Product Revews, Preparato

Detaylı