TÜRK LOYDU 1962 YILINDA KURULDU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRK LOYDU 1962 YILINDA KURULDU"

Transkript

1

2 TÜRK LOYDU 1962 YILINDA KURULDU TMMOB Gemi Mühendisleri Odası tarafından; - Türkiye Sigorta ve Reasürans ġirketleri Birliği - Deniz Ticaret Odası - Ġstanbul Sanayi Odası - TOBB - TMMOB - Armatörler Birliği - Gemi ĠnĢa Sanayicileri Birliği - Kazan ve Basınçlı Kap Sanayicileri Birliği - ĠTÜ -VB. 22 KURULUġ Katılımıyla kuruldu

3 Türk Loydu Vakfı Genel Kurulu Denetim Kurulu TLV/ Yönetim Kurulu Genel Sekreter Türk Loydu Vakfı İktisadi İşletme Yürütme Kurulu Genel Müdür Genel Müdür Danışmanları -Hukuk -Teknik -İş Geliştirme -Mali - Eğitim Koordinatörlükler - Ankara - İzmir Kalite Müdürlüğü İtiraz Komitesi Teknik Komite Deniz Endüstrisi Bölümü Endüstri ve Belgelendirme Bölümü Plan Kontr. ve Araştırma Bölümü Mali İşler Müdürlüğü İdari İşler ve İnsan Kaynakları Müdürlüğü Bilgi Teknolojileri Müdürlüğü Türk Loydu Vakfı Türk Loydu Vakfı İktisadi İşletmesi

4 YÖNETĠM KURULU - Gemi Mühendisleri Odası - 5 üye - Türkiye Sigorta ve Reasürans ġirketleri Birliği - 2 üye - Deniz Ticaret Odası - 1 üye - Ġstanbul Sanayi Odası - 1 üye

5 PERSONEL 79 u teknik olmak üzere, Ģu an toplam 112 personel görev yapmaktadır. Teknik Personel: Gemi ĠnĢaatı ve Makina Mühendisi, Makina Mühendisi, Elektrik Mühendisi, Gemi Makina ĠĢletme Mühendisi, Metalürji Mühendisi, ĠnĢaat Mühendisi, Gıda Mühendisi ve Tekniker lerden oluģmaktadır.

6 Türk Loydu, Halihazırda 1996 yılında hizmete giren Tuzla Tersaneler caddesindeki binasında faaliyetlerini sürdürmektedir. ĠĢ imkanları ve paralelindeki personel sayısı artıģına bağlı olarak, tesis ihtiyacını karģılamak üzere yeni bina inģa edilmekte olup Eylül 2008 de faaliyete geçmesi planlanmıģtır.

7 Türk Loydu, Faaliyetlerini - ISO ISO OHSAS standartlarına uygun olarak yürütmektedir. Tesis güvenlik belgesi için gerekli hazırlıklar tamamlanmıģ ve MSB Teknik Hizmetler Daire BaĢkanlığına müracaat yapılmıģtır. Ön incelemeler sonucunda baģvuru uygun bulunmuģ ve yakın bir tarihte denetim planlanmıģtır.

8 AKREDĠTASYONLAR - TÜRKAK tan (Türk Akreditasyon Kurumu) ISO Standardı kapsamında A TĠPĠ MUAYENE KURULUġU olarak; AKREDĠTASYON BELGESĠ - TÜRKAK (Türk Akreditasyon Kurumu) ve SWEDAC (Ġsveç Ulusal Akreditasyon Kurumu) tan EN (ISO 17021) Standardı kapsamında Yönetim Sistemleri Belgelendirme KuruluĢu olarak, AKREDĠTASYON BELGESĠ - TÜRKAK (Türk Akreditasyon Kurumu) TAN ISO/IEC Guide 66 Standardı kapsamında Yönetim Sistemleri Belgelendirme KuruluĢu olarak, AKREDĠTASYON BELGESĠ YETKĠLER - DıĢ Ticaret MüsteĢarlığı ndan Uluslararası Gözetim ġirketi Statüsü - Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu ndan Kontrol ve Denetleme KuruluĢu yetkisi - IMO A.739(18) KARARI KAPSAMINDA KLAS KURULUġU OLARAK; SÖRVEY VE SERTĠFĠKALANDIRMA YETKĠSĠ (11 Bayrak Devletinden) - AB den CE iģareti veren OnaylanmıĢ KuruluĢ ( NB:1785)

9 FAALİYETLERİMİZ

10 DENĠZ ENDÜSTRĠSĠ HĠZMETLERĠ Gemi klaslama,ürün belgelendirme

11 Bayrak Devletleri Adına Sörvey ve Sertifikalandırma Hizmetleri - TÜRKĠYE CUMHURĠYETĠ - KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURĠYETĠ - SLOVAKYA - MOĞOLĠSTAN - SURĠYE - GÜRCĠSTAN - LÜBNAN - LĠBYA - KIRIBATI - AZERBEYCAN - KAMBOÇYA

12 ASKERĠ GEMĠLERDE KLASLAMA Denizcilik sektöründe sivil kuruluģlara ait gemileri klaslama faaliyetleri ile birlikte Türk Loydu, askeri gemilerin yapımının klaslama hizmetlerini de yürütmektedir. Bu çerçevede; Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ve Sahil Güvenlik Komutanlığına ait birçok askeri gemi Türk Loydu nun klasında inģa edilmiģtir. Türk Loydu son olarak, MĠLGEM projesi ile plan onayı ve 16 adet Yeni Tip Karakol Botu Projesi ile proje onayı ve sörvey hizmetleri ile Savunma Projelerine katkılarını devam ettirmektedir.

13 ONAYLANMIġ KURULUġ AB nin ticarette teknik engelleri kaldırmak ve tek pazarın tesisi amacıyla kabul ettiği yeni yaklaģım ve global yaklaģım direktiflerine göre uygunluk değerlendirme faaliyeti gerçekleģtirerek ürünlere CE iģareti vurulmasını sağlayan kuruluģlardır. TÜRK LOYDU nun AB den aldığı ONAYLANMIġ KURULUġ numarası 1785 dir.

14 CE ĠġARETĠ UYGUNLUK DEĞERLENDĠRMESĠ TÜRK LOYDU; AB den aldığı OnaylanmıĢ KuruluĢ yetkisi ile; - Basınçlı Ekipmanlar, - TaĢınabilir Basınçlı Ekipmanlar, - Gaz Yakan Cihazlar, - Sıcak Su Kazanları, - Basit Basınçlı Kaplar, - Gezi Tekneleri - Gemi Teçhizatı Yönetmeliklerinde ürünlere CE iģareti düzenlenebilmesini teminen firmalara uygunluk değerlendirme hizmetleri vermektedir.

15 Diğer Klas KuruluĢları Ġle ĠĢbirliği AnlaĢmaları Çerçevesinde Sörveyler - GERMANISCHER LLOYD - RINA - KOREAN REGISTER OF SHIPPING - REGISTRUL NAVAL ROMAN - SHIPPING REGISTER OF UKRAINE - RUSSIAN MARITIME REGISTER OF SHIPPING - HELLENIC REGISTER OF SHIPPING - LLOYD S REGISTER OF SHIPPING

16 AB Direktifleri Kapsamında GEZĠ TEKNELERĠ Uygunluk Değerlendirme Hizmetleri 1785 BOYLARI 2.5 M. ĠLE 24 M. ARASINDA OLAN GEZĠ TEKNELERĠ ve KĠġĠSEL DENĠZ TAġITLARI MOTORLAR ĠÇĠN TUTUġMADAN KORUMA DONANIMI DÜMEN SĠMĠTLERĠ, DÜMEN MEKANĠZMALARI YAKIT TANKLARI, YAKIT BORULARI ve HORTUMLARI KAPORTA ve LUMBUZLAR EGZOST ve GÜRÜLTÜ EMĠSYONU

17 AB Direktifleri 96/98/EC GEMĠ TEÇHĠZATI Kapsamında Uygunluk Değerlendirme Hizmetleri iģareti CAN KURTARMA ARAÇLARI - Can Simitleri - Pozisyon Bildiren IĢıklar - Can Yelekleri - Duman ĠĢaretleri - ġiģebilir ve Rijit Can Salları - ĠĢaret FiĢekleri - Kurtarma Botları - Batmayan Duman ĠĢaretleri - Denize Ġndirme Düzenekleri - Termal Koruyucu Ekipman - Geri Yansıtıcı Malzemeler - Telsiz Cihazları - Radar Yansıtıcı - Pusula - Yangın Söndürücü Cihazlar - DıĢtan Takma Motorlar - Batmayan, Soğuk ve Su Geçirmeyen Giysiler

18 AB Direktifleri Kapsamında GEMĠ TEÇHĠZATI Uygunluk Değerlendirme Hizmetleri ĠĢareti DENĠZ KĠRLĠLĠĞĠNĠN ÖNLENMESĠ - Yağ Filtre Ekipmanı - Yağ DeĢarj Ġzleme Kont. Sist. - Yağ-Su Ara Birim Dedektörleri - Çöp ĠĢleme Tesisleri - Yağ Ġçeriği Ölçme Cihazları - Yakma Fırınları

19 AB Direktifleri Kapsamında GEMĠ TEÇHĠZATI Uygunluk Değerlendirme Hizmetleri ĠĢareti YANGINDAN KORUMA - Birincil Güverte Kaplamaları - Yanmaz Malzemeler - Koruyucu Giysiler ve Ekipman - Solunum Cihazları - Püskürtme Sistemleri - TaĢınabilir Yangın Söndürücüler - Yangın Kapıları - KumaĢ Malzemeler - Yangın Hortumları - Yangın Damperleri - Sabit Mobilyalar - Yangın Kapıları - Elektrik Kabloları - Pencere ve Yan Açıklıklar - Oksijen Analiz Cihazları - Acil ÇıkıĢ Solunum Cihazları - Gaz Tespit Cihazları - IĢıklandırma Sistem BileĢenleri - Kimyasal Maddelere Dirençli Koruyucu Giysiler - Borular, Borularda Kullanılan Çelik DıĢı Malzemeler

20 PLAN KONTROL VE ONAYLAMA HĠZMETLERĠ Gemi ve gemide kullanılan her türlü donanımın planlarının, hesaplarının kontrolü ve onaylanması

21 ENDÜSTRĠ VE BELGELENDĠRME HĠZMETLERĠ

22 ENDÜSTRĠ HĠZMETLERĠ ĠMALAT KONTROLLERĠ MALZEME SERTĠFĠKALANDIRILMASI KAYNAKÇI SERTĠFĠKALANDIRILMASI ÜÇÜNCÜ TARAF KONTROLLÜK HĠZMETLERĠ ĠġYERĠ YETERLĠLĠK DEĞERLENDĠRMESĠ GÖZETĠM HĠZMETLERĠ PERĠYODĠK MUAYENE VE TEST HĠZMETLERĠ RĠSK ANALĠZĠ VE DURUM TESPĠT SÖRVEYLERĠ OTOGAZ ĠSTASYONLARI TESTĠ TAHRĠBATSIZ MUAYENE HĠZMETLERĠ ENDÜSTRĠYEL TESĠS DEĞERLEME CE ĠġARETĠ UYGUNLUK DEĞERLENDĠRMESĠ

23 YÖNETĠM SĠSTEMLERĠ BELGELENDĠRMESĠ ISO 9001 ISO ISO OHSAS ENTEGRE YÖNETĠM SĠSTEMĠ

24 TĠP ONAY BELGELENDĠRMESĠ Tip Onayı: Bir ürünün önceden belirlenen standart, kural veya spesifikasyonlara uygunluğunun, o ürünü temsil eden bir veya bir grup ürün üzerinde yapılan test ve kontroller sonucunda doğrulanarak, onaylanması ile üreticinin ilgili ürün ya da ürün grubunu, onaylama Ģartlarına uymak kaydı ile üretebileceğinin belgelenmesidir. (Yetkilendirme süreci)

25 TL tarafından düzenlenen Tip Onayı Belgesi, bu ürünün, üretici tarafından uygulanan KYS garantisi altında bulunan üretim Ģartlarının, değiģmemesi koģuluyla, ürüne ait isteklerin yerine getirileceğini gösterir.

26 TĠP ONAY BAġVURUSU BaĢvuran firmanın ürün imalatçısı olması tercih edilir. Ürüne ait gerekli proje ve teknik doküman kontrolleri ile ürün test ve kontrollerinin ve imalatçı firmanın KYS sinin denetlenebilmesi için imalatçının, TL ye Her türlü kolaylığı sağlayacağına dair mutabakatını yazılı olarak (Form No : TO ) bildirmesi gerekmektedir.

27 FĠRMANIN SAĞLAYACAĞI BĠLGĠ VE DÖKÜMANLAR Ürünün tipi, malzeme ve bilgileri gösterir teknik doküman ve/veya imalat resmi, Üretim metotları, prosedürler, Test ve kontrol yöntemleri, tip testi programı ve test standının gerekli bilgileri içerecek Ģematik resmi, Ġmalatçı firmanın KYS si, TL dıģında akredite bir belgelendirme kuruluģundan belgeli ise KYS belgesi, KYS son denetim raporu, KYS nin yılda en az bir kez (programlı ve/veya program dıģı denetimler) değerlendirmesinin yapılabilmesi için ilgili kuruluģlardan alınan mutabakat yazısı, Üretim Etiketleri,ürüne vurulacak etiket örneği, Temas kurulacak yetkili kiģi,

28 TEST VE KONTROL FAALĠYETLERĠ Kontrol aģamasında örnek ürünün onay kapsamında olan tasarım isteklerine uygunluğu kontrol edilir. Bu kontrol ürüne ve onay kapsamına bağlı olarak TL onaylı planlar, onay kapsamında uyulması gereken standartlar ve/veya diğer dokümanlara uygunluğun kontrolü Ģeklinde gerçekleģtirilir.

29 TEST VE KONTROL FAALĠYETLERĠ Ürünün imalatında kullanılan malzemelerden TL istekleri doğrultusunda malzeme uygunluğu değerlendirmesi gerekenlerden test örnekleri alınarak teste tabi tutulur. Malzemeler mamul veya yarı mamul olarak temin ediliyorsa TL tarafından kabul edilen bir test sertifikasının TL na sunulması gerekir.

30 TEST VE KONTROL FAALĠYETLERĠ Örnek ürünün imalatı ve/veya tamamlanması sürecinde TL tarafından yapılması gerekli bulunan iģlevsel testler, ilgili TL kuralları, uluslararası kurallar, ulusal veya uluslararası standartlara uygun olarak gerçekleģtirilir.

31 TEST VE KONTROL FAALĠYETLERĠ Tip ürün kendi içinde bir veya daha fazla mamul bileģen içeriyorsa bu bileģenler TL tarafından kabul edilen bir test sertifikasına sahip olmalı, ayrıca bileģenin ürünün içindeki iģlevine uygunluğunun kanıtlanması için gerekli olan iģlevsel testler TL tarafından gerçekleģtirilir.

32 TEST VE KONTROL FAALĠYETLERĠ Tip onayı sürecinde yapılması gereken testler; Bağımsız akredite test laboratuarlarında TL sörveyörleri gözetiminde Akredite olmayan laboratuarların ST-E14 Laboratuar Hizmetleri Sağlayıcı Firmaların Onaylanması ile Ġlgili Esaslar talimatına göre uygun bulunması sonucu bu laboratuarlarda TL sörveyörleri gözetiminde ST-E14 Laboratuar Hizmetleri Sağlayıcı Firmaların Onaylanması ile Ġlgili Esaslar talimatına göre uygun bulunması sonucu üreticinin kendi laboratuarında TL sörveyörleri gözetiminde AĢağıdaki sorumluklar yerine getirilerek gerçekleģtirilir.

33 TEST VE KONTROL FAALĠYETLERĠ Test numunelerinin Türk Loydu kurallarına göre alınması,(test numuneleri Türk Loydu kurallarına göre görevli sörveyör gözetiminde alınacaktır.) Test standının uygunluğunu kontrol etmek, BelirlenmiĢ olan tüm test ve kontrolleri yapmak, test yapılacak ürünün TL ye baģvuru sırasında sunulan etiket bilgilerine uygunluğunu kontrol etmek, Test ve kontrollerin sonuçlarını değerlendirmek,

34 TEST VE KONTROL FAALĠYETLERĠ Test sonuçlarının kabul kriterlerine uymaması durumunda, gerekli değiģimi imalatçı firmadan istenir, bu konuda karģı tarafın öneri çözümleri Plan Kontrol ve AraĢtırma Bölümü ile birlikte değerlendirilir, sonuçları imalatçı firma yada baģvuru sahibine iletilir. Yukarda belirtilen hususlarla ilgili kayıtları tutularak muhafaza edilir. Test yapılan ürünlere TL mührünü vurulur.(mühür vurulamayan ürünlerde ST-E15 damgalama talimatında belirtilen uygun bir yöntem kullanarak, test yapılan ürüne mühür iliģtirilirk.)

35 TĠP ONAY BELGESĠ Düzenlenen Tip Onay Belgesi aģağıdaki bilgileri içermelidir: Belge No, Belgenin eklerle birlikte sayfa sayısı, Belgeye konu olan ürünün tanımı, Ġmalatçı adı, imalat yerinin adresi, Ürünün, hangi standart, kural, vb. isteğe göre belgelendirildiği, Ürünün uygulama alanı, hangi alanda, hangi Ģartlarda kullanılabileceği, Varsa kısıtlamalar, Ürünün temel özellikleri ( boyut, malzeme, vb.), Tip Onayı Belgesi kapsamında imalatçı ve TL nin sorumluluklar açıklaması (Tip Onay Belgesinin bu prosedürde belirtilen tanımı), Belge yayın tarihi ve geçerlilik süresi, Onaylı doküman ve resim var ise bunların resim No su, onay tarihi, Belge geçerlilik koģulları,

36 ÜRÜN BELGELENDĠRME Yapılan test ve kontroller sonucunda, ürünle ilgili isteklerin, belgelendirilmesi talep edilen ürün ve/veya ürün grubu için sağlandığının gösterildiği belgedir. (Belgeleme süreci Tip Onay Sürecinin tek bir ürün/ürün gurubuna uygulanması Ģeklindedir.) * Ürün Belgesi yalnızca, test ve kontrolleri, belgelendirme yönteminde belirtildiği Ģekilde, TL sörveyörü huzurunda yapılan ürün ve/veya ürün grubu için (ilgili parti) geçerlidir. Hiç bir Ģekilde Tip Onay Belgesi olarak kullanılamaz.

37 Örnek Tip Onay Süreci Kalite Yönetim Sistemi denetimi/doğrulanması, raporlanması ve belgelenmesi

38 plan kontrol onayı Örnek Tip Onay Süreci

39 Örnek Tip Onay Süreci Ürünün damgalanması

40 Ürün testlerin ve doğrulanması Örnek Tip Onay Süreci

41 Ürüne iliģkin sörvey raporu Örnek Tip Onay Süreci

42 Örnek Tip Onay Süreci Tip Onay Belgesi Düzenlenmesi

43 TĠP ONAYI BELGELENDĠRME SÜRECĠ TĠP ONAY BELGELENDIRME SÜRECI Basvuru Ürün belgelendirme basvuru formu Talebin incelenmesi Türk Loydu kural, prosedurleri Alternatif yöntem önerme Hayir Uygun mu? Ürün test serti fikalandirma Evet Sözlesme yapilmasi Sözlesme Hayir Proje kontrolü Urune iliskin girdi,proses KYS denetimi gerekiyor mu? Hayir son kontrol ve testler gerekiyor mu? Proje onayi, KYS raporu Evet Evet Standart,kod, TL prosedurleri Plan kontrol ve onayi KYS denetimi Test ekipman ve donanimlarinin kontrolu ve dogrulanmasi Laboratuvar kontrol listeleri Hayir Sonuç uygun mu? Evet Test ve muayene raporlari Ürün sertifikasi düzenlenmesi

44 TÜRK LOYDU ASKERĠ GEMĠ KURALLARI Klaslama ve sörveyler Tene Yapısı ve Donaanımı Kuralları Malzeme Kuralları Sevk Tesisleri Elektrik Otomasyon Gemi ĠĢletim Tesisleri ve Yardımcı Sistemler Denizaltılar Uzaktan Kumandalı Sualtı Araçları Sualtı Kullanımı için Havadan Bağımsız Güç Sistemlerine Ait Esaslar

45 REFERANSLAR

46 Plan Kontrol Ve AraĢtırma Bölümü Demiryolu tren ferisi proje onayı (Van Gölü) L=136 m. Kapasite = 50 Vagon Yeni tip 2007 karakol YILI botu ÖNEMLĠ - 16 adet ĠġLER Klaslama L=57 m. 12 li CNG tüp paletinin mukavemet analizi, düģme ve çarpma testleri simülasyonu Deniz otobüsleri için 300 ton luk tekne kaldırma aparatı mukavemet analizi Kireç gemisi kavram tasarımı, mukavemet, denizcilik ve stabilite hesaplarının yapılması

47 Plan Kontrol Ve AraĢtırma Bölümü Türkiye Tersaneler Master Planı (TÜRKTERMAP) 2007 YILI PROJESĠ ÖNEMLĠ BAġARI ĠġLERĠLE TAMAMLANDI. HEMA ĠNġAAT ĠNġ. Aġ. DIAMOND OF ISTANBUL ÇELĠK+BETON KOMPOZĠT BĠNA 3.TARAF KONTROLLÜK HĠZMETĠ SABĠHA GÖKÇEN HAVALĠMANI MRO UÇAK BAKIM MERKEZĠ ĠNġAATI 3.TARAF KONTROLLÜK HĠZMETĠ

48 ENDÜSTRĠ VE BELGELENDĠRME BÖLÜMÜ KIYI TESĠSLERĠ YÖNETMELĠĞĠNE GÖRE UYGUNLUK KONTROLÜ AKPET AKARYAKIT DAĞITIM A.ġ.- MERSĠN DOLUM TESĠSLERĠ 2007 YILI ÖNEMLĠ ĠġLER AYGAZ (YARIMCA,DÖRTYOL,AMBARLI,SAMSUN) DOLUM TESĠSLERĠ CAN ASLAN PETROLCÜLÜK- MERSĠN ATAġ ANADOLU TASFĠYEHANESĠ A.ġ. MERSĠN- KIYI TESĠSLERĠ DELTA PETROL A.ġ.DÖRTYOL DOLUM TESĠSĠ BOTAġ A.ġ. DÖRTYOL DOLUM TESĠSĠ BP GAZ A.ġ. DÖRTYOL- KIYI TESĠSĠ MERSĠN LĠMAN ĠġLETMESĠ A.ġ. MERSĠN KIYI TESĠSLERĠ ARKAS HOLDĠNG MARPORT LĠMAN ĠġLETMESĠ AMBARLI EXXON MOBĠL-BEYKOZ TESĠSLERĠ TÜPRAġ ĠZMĠT KÖRFEZ- KIYI TESĠSLERĠ

49 ENDÜSTRĠ VE BELGELENDĠRME SUALTI KAYNAKÇI BÖLÜMÜ SERTĠFĠKALANDIRMASI- ĠSTANBUL DALGIÇLIK 2007 VE SUALTI YILI ÖNEMLĠ HĠZMETLERĠ ĠġLER SUDAN- ÇELĠK KONSTRÜKSĠYON TAHRĠBATSIZ MUAYENE HĠZMETLERĠ, WPS+PQR ONAY HĠZMETLERĠ YEMEN AKARYAKIT DEPOLAMA TANKLARI KONTROLLÜK HĠZMETLERĠ AYGAZ SAMSUN DOLUM TESĠSĠ DENĠZ VE KARA BORULAMA HATTI ĠMALAT KONTROLLÜK HĠZMETLERĠ

50 KAYSERĠ ENDÜSTRĠ STADYUMU VE BELGELENDĠRME ĠMALAT KONTROLLÜK BÖLÜMÜ HĠZMETLERĠ- ÖZBAKAN MAKĠNA BULGARĠSTAN DA 2007 YILI ÖNEMLĠ MONTAJI ĠġLER YAPILACAK OLAN TERMĠK SANTRAL PROJESĠ 1700 TONLUK ÇELĠK KONSTRÜKSĠYON ĠMALAT KONTROLLÜK HĠZMETĠ- MODÜL ÇELĠK DERĠNCE

51 ENDÜSTRĠ VE BELGELENDĠRME BÖLÜMÜ DENĠZ KUVVETLERĠ KOMUTANLIĞI GÖLCÜK TERSANESĠ MTU 20 V 1163 TB 93 ANA MAKĠNA 2007 MOTOR YILI BLOKLARININ ÖNEMLĠ ĠġLER PLAZMA SPREY KAPLAMA TEKEL ISO 9001 KALĠTE YÖNETĠM SĠSTEM BELGESĠ MODÜL ÇELĠK DERĠNCE TEPE FORUM ANKARA ALIġVERĠġ MERKEZĠ ÇELĠK KONSTRÜKSĠYON ĠMALAT KONTROLLÜK HĠZMETLERĠ

52 ENDÜSTRĠ VE BELGELENDĠRME ÇUKUROVA ÜNĠVERSĠTESĠ BÖLÜMÜMAKĠNA MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ DENEY LABORATUVARLARINDA 2007 YILI ÖNEMLĠ SĠSTEM ĠġLER KURULMAK ÜZERE ISO 9001, ISO EĞĠTĠMLERĠ VERĠLMESĠ VE ISO 9001 KYS BELGELENDĠRĠLMESĠAMBARLI LTD ġtġ.- AMBARLI TESĠSLERĠ 8 YENĠ PĠGLĠ BORU ĠMALAT VE MONTAJ KONTROLLÜK HĠZMETLERĠ DALSAN LĠMAN ĠNġ. TARAMA GEMĠCĠLĠK SAN. TĠC. LTD. ġtġ. TUZLA DALSAN TERSANE LĠMANI TERSANE ĠNġAATI ĠMALAT KONTROLLÜK HĠZMETLERĠ

53 ALSĠM ENDÜSTRĠ ALARKO TÜPRAġ VE BELGELENDĠRME KIRIKKALE ġantġyesġ- MUHTELĠF BÖLÜMÜ KAPASĠTELERDE TANK KALĠBRASYON HĠZMETLERĠ 2007 YILI ÖNEMLĠ ĠġLER TÜPRAġ KIRIKKALE RAFĠNERĠSĠ A.ġ.- BORULAMA VE MONTAJI TAMAMLANAN ÜNĠTELERDE SĠSTEMĠN PROJE VE TEST PLANLARINA UYGUNLUĞUNUN KONTROLÜ

RÜZGAR TÜRBİNLERİNİN DURUM İZLEME SİSTEMLERİNİ SERTİFİKALANDIRMA ESASLARI

RÜZGAR TÜRBİNLERİNİN DURUM İZLEME SİSTEMLERİNİ SERTİFİKALANDIRMA ESASLARI RÜZGAR TÜRBİNLERİNİN DURUM İZLEME SİSTEMLERİNİ SERTİFİKALANDIRMA ESASLARI Cilt F Kısım 202 Rüzgar Türbinlerinin Durum İzleme Sistemlerini Sertifikalandırma Esasları 2010 TÜRK LOYDU Merkez Ofisi Postane

Detaylı

ASANSÖR YÖNETMELİĞİ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ASANSÖR YÖNETMELİĞİ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ASANSÖR YÖNETMELİĞİ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; insanların, insan ve yüklerin veya sadece yüklerin taģınmasında kullanılan asansörler ve bunlara

Detaylı

TEMEL GEREKLER. Giriş Bu Ek te kullanılan tekne ifadesi, hem gezi teknesi ni, hem de kişisel deniz taşıtı nı belirtmektedir.

TEMEL GEREKLER. Giriş Bu Ek te kullanılan tekne ifadesi, hem gezi teknesi ni, hem de kişisel deniz taşıtı nı belirtmektedir. TEMEL GEREKLER Ek-1 Giriş Bu Ek te kullanılan tekne ifadesi, hem gezi teknesi ni, hem de kişisel deniz taşıtı nı belirtmektedir. A. Tekne tasarımı ve imalatı için temel güvenlik kuralları 1. Tekne tasarım

Detaylı

AÇIK DENİZ RÜZGAR TÜRBİNLERİNİ SERTİFİKALANDIRMA ESASLARI

AÇIK DENİZ RÜZGAR TÜRBİNLERİNİ SERTİFİKALANDIRMA ESASLARI AÇIK DENİZ RÜZGAR TÜRBİNLERİNİ SERTİFİKALANDIRMA ESASLARI Cilt F Kısım 201 Açık Deniz Rüzgar Türbinlerini Sertifikalandırma Esasları 2011 TÜRK LOYDU Merkez Ofisi Postane Mah. Tersaneler Cad. No:26 Tuzla

Detaylı

SORULARLA DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON MEVZUATI VE UYGULAMALARI

SORULARLA DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON MEVZUATI VE UYGULAMALARI SORULARLA DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON MEVZUATI VE UYGULAMALARI İSTANBUL TİCARET ODASI DIŞ TİCARET ŞUBESİ UYGULAMA SERVİSİ İSMAİL KAYIKÇI 2010 1-) Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon

Detaylı

Kısım 3 Kaynak Kuralları 2015

Kısım 3 Kaynak Kuralları 2015 Kısım 3 Kaynak Kuralları 2015 Bu basım tüm kural değişimlerini içermektedir. En son revizyonlar düşey çizgi ile gösterilmiştir. Bölüm tamemen revize edildiyse bölüm başlığı çerçeve içine alınır. Yayın

Detaylı

Ek-7 (KAPAK) LOGO ... 2 VERĠMLĠLĠK ARTIRICI PROJE ... 3

Ek-7 (KAPAK) LOGO ... 2 VERĠMLĠLĠK ARTIRICI PROJE ... 3 (KAPAK) LOGO 1... 2 VERĠMLĠLĠK ARTIRICI PROJE... 3 4 1 2 3 4 Proje sahibi iģletmenin veya tüzel kiģinin logosu yer alacaktır. Proje sahibi iģletmenin veya tüzel kiģinin adı veya ünvanı yazılacaktır. Proje

Detaylı

KİMYASAL MADDE TOPLAMA GEMİLERİ

KİMYASAL MADDE TOPLAMA GEMİLERİ KİMYASAL MADDE TOPLAMA GEMİLERİ Cilt C Kısım 24 Kimyasal Madde Toplama Gemileri 2009 TÜRK LOYDU Merkez Ofisi Postane Mah. Tersaneler Cad. No:26 Tuzla 34944 İSTANBUL / TÜRKİYE Tel : (90-216) 581 37 00 (6

Detaylı

@tr. A tt, Turk Muqavir Mtihendisler ve Mimarlar Birligi Association of Turkish Consulting Engineers and Architects ANKARA. Uyesi. Tarlh: '11.03.

@tr. A tt, Turk Muqavir Mtihendisler ve Mimarlar Birligi Association of Turkish Consulting Engineers and Architects ANKARA. Uyesi. Tarlh: '11.03. Turk Muqavir Mtihendisler ve Mimarlar Birligi Association of Turkish Consulting Engineers and Architects @tr Uyesi Tarlh: '11.03.2013 Sayr: 13 / 084 T.C. ENERJIVE TABII KAYNAKLAR BAKANLIGI ANKARA Konu;

Detaylı

CE İŞARETİ VE YAPI MALZEMELERİNDE KULLANIMI ÖZET

CE İŞARETİ VE YAPI MALZEMELERİNDE KULLANIMI ÖZET CE İŞARETİ VE YAPI MALZEMELERİNDE KULLANIMI Mustafa K.AYDIN ÖZET Amaç: CE işaretinin uygulanması, onaylanmış kuruluşlar, CE işaretlemesinde Modüler yaklaşım ve Performansın Değişmezliğinin Değerlendirilmesi

Detaylı

YÖNETMELİK İŞ HİJYENİ ÖLÇÜM, TEST VE ANALİZ LABORATUVARLARI YETERLİK YÖNETMELİĞİ(TASLAK)

YÖNETMELİK İŞ HİJYENİ ÖLÇÜM, TEST VE ANALİZ LABORATUVARLARI YETERLİK YÖNETMELİĞİ(TASLAK) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK İŞ HİJYENİ ÖLÇÜM, TEST VE ANALİZ LABORATUVARLARI YETERLİK YÖNETMELİĞİ(TASLAK) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

KALİTE EL KİTABI. Revizyon Takip Tablosu No Tarih Açıklama Sayfa No. 00 --.--.---- İlk Yayın 20. Hazırlayan Merkez Koordinatörü.

KALİTE EL KİTABI. Revizyon Takip Tablosu No Tarih Açıklama Sayfa No. 00 --.--.---- İlk Yayın 20. Hazırlayan Merkez Koordinatörü. Revizyon Takip Tablosu No Tarih Açıklama Sayfa No 00 --.--.---- İlk Yayın 20 Sayfa 1 / 20 RATEM MEYESER Kalite El Kitabı aşağıda verilen bölümlerden oluşmaktadır. Kalite El Kitabı TS EN ISO/IEC 17024 standardının

Detaylı

ç) BaĢvuru: Tebliğ kapsamında bireysel sulama makine ve ekipman alımları için gerçek ve tüzel kiģiler tarafından yapılan baģvuruyu,

ç) BaĢvuru: Tebliğ kapsamında bireysel sulama makine ve ekipman alımları için gerçek ve tüzel kiģiler tarafından yapılan baģvuruyu, A. TANIMLAR 1. Bu Uygulama Rehberinde geçen; a) Ayni Katkı: BaĢvurusu yapılan yatırımın tamamının gerçekleģtirilmesi için hibeye esas mal alım tutarı dıģında tamamı yatırımcı tarafından karģılanan/karģılanacak

Detaylı

SERHAT KALKINMA AJANSI

SERHAT KALKINMA AJANSI T.C BAġBAKANLIK DEVLET PLANLAMA TEġKĠLATI MÜSTEġARLIĞI KALKINMA AJANSLARI TARAFINDAN SAĞLANAN DESTEKLER ĠÇĠN PROJE UYGULAMA REHBERİ SERHAT KALKINMA AJANSI 2010 1 GĠRĠġ... 2 1.1 KAPSAM...2 1.2 YASAL DAYANAKLAR...2

Detaylı

ULUSAL MESLEK STANDARDI HAREKET MEMURU REFERANS KODU / RESMĠ GAZETE TARĠH-SAYI/

ULUSAL MESLEK STANDARDI HAREKET MEMURU REFERANS KODU / RESMĠ GAZETE TARĠH-SAYI/ ULUSAL MESLEK STANDARDI HAREKET MEMURU SEVĠYE 4 REFERANS KODU / RESMĠ GAZETE TARĠH-SAYI/ Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011 Sayfa 1 Hareket Memuru (Seviye 4). /.../00 Meslek: HAREKET MEMURU Seviye: 4 I Referans

Detaylı

GIDA KONTROL LABORATUVARLARININ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARININ BELİRLENMESİNE DAİR YÖNETMELİK

GIDA KONTROL LABORATUVARLARININ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARININ BELİRLENMESİNE DAİR YÖNETMELİK GIDA KONTROL LABORATUVARLARININ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARININ BELİRLENMESİNE DAİR YÖNETMELİK Yetki Kanunu: 5996 Yayımlandığı R.Gazete: 29.12.2011-28157 BİRİNCİ

Detaylı

KALİTE EL KİTABI Döküman Kodu Dok. Rev. No Dok. Yayın Tarihi MİM.KEK 04 28.01.2010

KALİTE EL KİTABI Döküman Kodu Dok. Rev. No Dok. Yayın Tarihi MİM.KEK 04 28.01.2010 Sayfa 1/25 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 1 1. Firma Tanıtımı... 3 2. Entegre Yönetim Sistemi Kapsamı... 3 3. Organizasyon Şeması... 4 4. ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ... 5 4.1. Genel Şartlar... 5 4.2. Dökümantasyon

Detaylı

ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ & İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ ENTEGRE EL KİTABI

ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ & İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ ENTEGRE EL KİTABI Sayfa No : 1 / 19 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ & İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ ENTEGRE EL HAZIRLAYAN SEÇ YÖNETİM TEMSİLCİSİ ONAYLAYAN GENEL MÜDÜR ÜNVAN ADET KOPYA NO 1.SEÇ YÖNETİM TEMSİLCİSİ 1 (ORJİNAL)

Detaylı

SİİRT TİCARET VE SANAYİ ODASI BAŞKANLIĞI KALİTE EL KİTABI

SİİRT TİCARET VE SANAYİ ODASI BAŞKANLIĞI KALİTE EL KİTABI SİİRT TİCARET VE SANAYİ ODASI BAŞKANLIĞI KALİTE EL KİTABI DOKÜMAN KODU: KEK REVİZYON NO: 00 YAYIN TARİHİ: 01.12.2010 KONU : İÇİNDEKİLER BÖLÜM NO : A KEK DOKÜMA N NO KONU A İÇİNDEKİLER - B REVİZYON SAYFASI

Detaylı

TEHLİKELİ MADDE VE KOMBİNE

TEHLİKELİ MADDE VE KOMBİNE TSE Tehlikeli Madde ve Kombine Taşımacılık Müdürlüğü PORTATİF (TAŞINABİLİR) TANKLAR İLE BM SERTİFİKALI ÇOK ELEMANLI GAZ KONTEYNERLERİNİN (ÇEGK) TASARIM ONAY, İLK MUAYENE VE PERİYODİK Bu belge, tehlikeli

Detaylı

GEMİADAMLARI EĞİTİM VE SINAV YÖNERGESİ

GEMİADAMLARI EĞİTİM VE SINAV YÖNERGESİ GEMİADAMLARI EĞİTİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönerge; gemiadamları eğitimleri ve sınavlarının asgari gerekleri ile eğitim kurumlarının

Detaylı

LPG/CNG YE DÖNÜŞTÜRÜLMÜŞ ARAÇLARDA DENETİM UYGULAMALARI ODA RAPORU. Yayın No: MMO/581. tmmob makina mühendisleri odası. Nisan 2012

LPG/CNG YE DÖNÜŞTÜRÜLMÜŞ ARAÇLARDA DENETİM UYGULAMALARI ODA RAPORU. Yayın No: MMO/581. tmmob makina mühendisleri odası. Nisan 2012 tmmob makina mühendisleri odası ODA RAPORU LPG/CNG YE DÖNÜŞTÜRÜLMÜŞ ARAÇLARDA DENETİM UYGULAMALARI Revize Edilmiş Dördüncü Baskı Nisan 2012 Yayın No: MMO/581 tmmob makina mühendisleri odası Meşrutiyet

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü SAYI : B.18.0.ÇYG.0.04.00.01/ KONU : Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmeliğe ĠliĢkin Genelge GENELGE (2010/ ) Bakanlığımca 26/03/2010 tarihli ve 27533 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan ve 01/04/2010

Detaylı

01 Ocak 2002-28 Şubat 2002 tarihleri arası Resmi Gazete'de yayımlanmış bulunan ve Endüstri İlişkileri konularına ilişkin Mevzuat

01 Ocak 2002-28 Şubat 2002 tarihleri arası Resmi Gazete'de yayımlanmış bulunan ve Endüstri İlişkileri konularına ilişkin Mevzuat ÇİMENTO İŞVEREN DERGİSİ 1 Hazırlayan: Av. Füsun Gökçen 01 Ocak 2002-28 Şubat 2002 tarihleri arası Resmi Gazete'de yayımlanmış bulunan ve Endüstri İlişkileri konularına ilişkin Mevzuat R.G. 17 Ocak 2002

Detaylı

ULUSLARARASI GEMİ VE LİMAN TESİSİ GÜVENLİK KODU UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

ULUSLARARASI GEMİ VE LİMAN TESİSİ GÜVENLİK KODU UYGULAMA YÖNETMELİĞİ ULUSLARARASI GEMİ VE LİMAN TESİSİ GÜVENLİK KODU UYGULAMA YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; deniz yoluyla olabilecek güvenlik tehditlerinin

Detaylı

HAVALİMANLARI YER HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ (SHY-22) BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

HAVALİMANLARI YER HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ (SHY-22) BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar HAVALİMANLARI YER HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ (SHY-22) BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, 2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunu

Detaylı

TS EN ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ EĞİTİMİNE HOŞGELDİNİZ

TS EN ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ EĞİTİMİNE HOŞGELDİNİZ İL MÜDÜRLÜKLERİ TS EN ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ EĞİTİMİNE HOŞGELDİNİZ 1 1.GÜN T.C. ÇEVRE VE ġehġrcġlġk BAKANLIĞI 09.30.-12.30 EĞĠTĠM PROGRAMI Kalite, Kalite Yönetim Sistemleri, Temel Terimler

Detaylı

b) Makaslı asansörler gibi sabit raylar boyunca hareket etmese dahi, sabit bir mesafe boyunca hareket eden asansörleri, kapsar.

b) Makaslı asansörler gibi sabit raylar boyunca hareket etmese dahi, sabit bir mesafe boyunca hareket eden asansörleri, kapsar. Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: ASANSÖR YÖNETMELİĞİ (95/16/AT) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; insanların, insan ve yüklerin veya sadece yüklerin

Detaylı

Ürün Yeni Yaklaşım Direktifleri Hayır, girmiyor CE uygunluk işareti. Onaylanmış Kuruluşa Başvurur Uygunluk Değerlendirmesini Kendi Yerine Getirir

Ürün Yeni Yaklaşım Direktifleri Hayır, girmiyor CE uygunluk işareti. Onaylanmış Kuruluşa Başvurur Uygunluk Değerlendirmesini Kendi Yerine Getirir YENİ YAKLAŞIMA VE ASANSÖR YÖNETMELİĞİNE (95/16/AT) GÖRE UYGUNLUK DEĞERLEDİRMESİ NETİCESİNDE MONTAJCININ VEYA AKSAM İMALATÇISININ CE İŞARETİNE ERİŞİMİ VE ÜRÜNLERİN PİYASAYA ARZI İlyas Menderes BÜYÜKLÜ Sanayi

Detaylı

BÖLÜM 11 ÇEVRESEL VE SOSYAL YÖNETİM

BÖLÜM 11 ÇEVRESEL VE SOSYAL YÖNETİM BÖLÜM 11 ÇEVRESEL VE SOSYAL YÖNETİM İÇİNDEKİLER Sayfa No ĠÇĠNDEKĠLER... i TABLOLAR... iii ġekġller... iv KISALTMALAR... v 11. ÇEVRESEL VE SOSYAL YÖNETĠM... 11-1 11.1. Çevresel ve Sosyal Yönetim Sistemi...

Detaylı