KApALt ToRAKS DRENAJ sisreui zooo cc'lik

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KApALt ToRAKS DRENAJ sisreui zooo cc'lik"

Transkript

1 KApALt ToRAKS DRENAJ sisreui zooo cc'lik l.kapalt toraks drenaj sisteminin biriktirme kavanozu 2000 cc hacimli ve 100 cc' lik olgumleri igaretlenrnig olmalldlr. 2.Biriktirme kavanozu merkezi vakum sistemine ba$lanacak yaplda olmalrrlrr. Vakum su altl drena.il ile sa$lanacak yaptda olmahdrr, Vakum ba$lantrsr %ing olmalrdrr. 3.$igeyi tagrmada kolayhk saglayan asklsr olmahdrr..sistemi hastanln drenine ba$lamak igin 3/8 ing hortumu ve hoftumun ucunda gam a$act tipinde, kapakh luer-lock portlu konnektoru bulunrrrallclrr. Hasta ile sistem arastndaki hortunr en az 150cm uzunlu$unda, bukulmeye kargt sistem giriginde korunmug, prhtr sa$llabilecek yumugaklrkta olmalrdrr. S.Teker teker, steril olarak ve anreliyat masastna agarken kirlenrneyeoek gekilde paketlenmig olmald rr. 6.Paketlerin Uzerinde imal ve son kullanma tarihleri ile UrUnUn hangi yontenrle sterilize edildigi agrk olarak belirtilmig olacaktrr. T.Teslim tarihinde UrUnUn kalan kullanma suresi miadrnln en az Ta'i kaclar olacaktrr. 8' UrUnUn Uzerinde ve/veya ambalajr Uzerinde CE igareti bulunacaktrr. CE belgesi ihale komisyonuna sunulacaktrr. 9.Paketlerin uzerinde firma ve marka adr yazrlr olacaktrr. l0.numunesi gorulerek karar verilecektir. Teklifveren firmalar orjinal pallet igerisinde 1 adet nunlune ve istenilenr ozellikleri gosterir katalog ve/veya bellge verecektir. $artnameye uygunluk agrslndan butun maddeleninin biretoir cevaplantp dokumanlarlyla birlikter yazfi olarak agrklandrgr bir bellge sunulacaktrr., ur ary# y0k6bh 0pft Kah ve Damar u4) 106

2 KApALT ToRAKS DRENAJ sisreui zoo cc'tik L Kapalt toraks drenaj sisteminin b,iriktirme kavanozur 700 cc hacimli ve 10 cc' lik 6lgUmleri igaretlenmig olmahdrr Biriktirme kavanozu merkezi vakum sistemine ba$lanacak yaprda olmalrdrr. $igeyi tagrmada kolayhk saglayan asktsr olmahdrr. Sistemi hastanrn drenine ba$lanrak igin hortumu ve hortumun ucunda gam a$act tipinde, luer-lock portlu konnektoru bulunmalrdlr. Hasta ile sistem arasrndaki horturn en az 150 cm uzunlu$unda, bukulmeye kargr sistem giriginde korunmug, p r htr sa$l labilecek yum ugakl rkta olmal rd I r. 4. Konnektor bir kapak ile korunmug olmalrdrr 5. Hasta ile drenaj biriktirme kavanozu arasrndaki hortum buklilmeye kargl takviyeli ve prhtl sagrlabilecek yumugakhkta olmalldrr. 6. Teker teker, steril olarak ve ameliyat masastna agarken kirlenmeyecek gekilde paketlenmig olmahdtr. 7 ' Paketlerin tizerinde imal ve sion kullanma tarihleri ile UrUnUn hangi yontemle sterilize edildigi agrk olarak belirtirmig olacaktrr. 8. Teslim tarihinde UrUnUn kalan kullanma suresi miadlnln en az Tq'u kadar olacaktrr. I' Numunesi gdrulerek karar verilecektir. Vakum su altr drenajr ile sa$lanacak yaprda olmalldrr. Vakum ba$lantrsr /+ olmaltdtr. 10' UrUnUn Uzerinde ve/veya ambalajr Uzerinde CE igareti bulunacaktrr. Tekilif veren firmalar orjinal paket igerisinde 1 adet numune ve istenilen Ozellikleri gdsterir katalog ve/veya belge verecektir. $artnameye uygunluk agrsrndan butun maddelerinin birebir cevaplanrp ddkumanlarryla birlikte yazil olarak aglklandlgr bir belge sunulacaktrr l l.paketlerin uzerinde firma ve marka adr yazrlr olacaktrr, 'ur fuyr ytlkggk 0p 0r (alp ve Dtp ftlc'f

3 M TRAL SERT (RiJiD) ANNULOPLAST RiNGi 1. Ring mitral kapak onartml ve mitral anulusun kalrcl remodelingi igin Uretilmig, bdbrek geklinde ve sert yaprda olmahdrr. 2.Ring Uzerinde do$ru ydnde dikilmesini kolaylagtrran komissurel dikig igarefleri bulunmalt, ringin yaplst do$ru ve kolay yerlegtirmeyi sa$layacak gekil qolmald11r, Annuloplasti ringi titanyum vb. metal alagrmdan uretilmig olmahdrr. 3. Ring x-ray ve sinefluoroskopi altrnda izlenebilmeli ve I\4Rl uygunlugu olmalrdlr. 4' Uhdesinde kalan firma, de$igik boyuttaki (26-34 mm) ringleri klinigin talep edece$i saytda teslim etmeyi ve gerekti(iinde degigtirmeyi tlahhut edecektir. Beraberinde 2 takrm sizer ve holder ucretsiz olarali verilmelidir. 5. Ring handle'l cerrahtn hem tutug, hem de sutur kabiliyetini kolaylagtrlcl 6zellikte olmahdrr. 6. Teklif veren firmalar orjinail paket igerisinde 1 adet numune ve istenilen 6zellikleri gdsterir katalog ve/veya belge verecektir. T.Tekli steril paketler hallnde ve paketler ameliyat srrasrnda steril agrlnraya uygur.r olmaltdlr' Paketler Uzerirade son kullanma tarihi ve ne ile steril eoiloi$i uqitg"- - beliftilmig olacaktrr. 8.Di$er 6zellikler numune Uzerinden degerlendirilecektir.$artnameye uygunluk agtstndan butun maddelerinin birebir ce\/ planrp dokumanlarryla Oirtitt6"yaztlr olarak aglklandr$r bir belge sunulacaktrr. 9. Urunun uzerinde ve/veya ambalajr uzelrinde ce igareti bulunacaktrr. 10. Paketlerin uzerinde firma ve rnarka adr yazrlr olacaktrr. r ur{iyc ytlkfok 0p0iI Kalp ve Dp DF-r ', futlil

4 ionnn rorbast 24 saatlir UUSLUKLU 1. $artnameye uygunluk agtsrndan butun maddelerin birebir cevaplanrp dokumanlanyla birlikte yazlt olarak agrklandr$r $artnameye Uygunluk Belgesi, hem teklif dosyaslnda, hemde numune teslimr tutana$l ekinde numune teslimi esnadlnda ihale komisyonu teknik tiyelerine sunulacaktrr. Bu belgeleri vermeyen firmalar de$erlendirme drgr brrakrlacaktrr. 2.Malzeme iki ktslmdan olugmaktadrr, tsirinci krsrm sert plastikten mamul, Uzeri ml derecelendirilmig 500 ml hacm[nde, idrann ilk biriktirildigi haznedir. lkinci hazne polietilen ya da benzeri malzemeden mamul idrar torbasrdtr ve sert hazneye, musluklu bir mekanizrna ile ba$lrdrr. Birinci haznede biriktirilen idrar, muslu$un agllmast ile ikinci torbaya bogaltrlabilmelidir. ikinci torbanrn altrnda bogaltmak ipin damlatmaz dzellikte musluk bulunacaktrrr. Torbanrn hacmi en az2 lt olnnahdlr. 3.fdrar sondasrna, seft hazneyi ba$layan hortum 120 t 1Ocm olacaktrr. 4.Yatak kenanna asrlabilmesini saglayacak ba$rarr bulunacaktrr. 5.Teker teker steril paketler halinde bulunacaktrr. Ne ile steril edildigi ve son kullanma tarihi paketler Uzerinde yaal olacaktlr. 6.UrUnUn Uzerinde ve/veya ambalajr Uzerinde CE igareti bulunacak, firma ve nnaflka adr yazllr olacakttr. T.Teklif veren firmalar orjinal paket igerlsinde 1 adet numune ve istenilen ozellikleri gdsterir katalog ve/veya belge verecektir. I urhiye up Kah VE 0p

5 BiopRor Ez KAp AK M TRAL- AoRT lsrerurli xen oc RE FT) l.biyoprotez kalp kapa$r CE belgesine sahip olmahdrr. UrUnUn Uzerinde ve/veya ambalajr Uzerinde CE igareti bulunacaktrr. 2.Kalp kapa$r stentli, xenogneft biyoprotezi olmalrdrr. 3.Kapak maksimum akrgr sa$layabilecek yaprda olmalrdrr, 4.Kapak duguk profilli olmahdrr. 5.Steril paketler halinde olmalt, paketler steril agrlmaya uygun oilmalrdlr. Ne ile steril edildi$i ve son kullanma tarihi belittilmelidir. 6.Kapak fiksasyonu duguk basrng altrnda yaprlmrg olmalldrr. 7.Kapak radyoopak olmal rd r n. 8.Mitral pozisyon igin 25 mm'den baglayrp, 33 mm'ye kadar her olgursu Aortik pozisyon igin 21 mm'den baglayrp, zr mm'ye kadar her olgi.lsu 9.Kapa$tn her 6l9UsU igin 5 ger adet gekillendirilebilir tutucu ve olgme seti 10' Teklif veren firmalar orjinal paket igerisinde 1 adet numune ve istenilen 6zellikleri gosterir katalog ve/v'eya belge ver,ecektir. $artnameye uygunluk agrsrndan butun maddelerin in birebir cevaplan tp dokumanlanyla birlikte yaztlt olarafl< agr kland lg r bir belge sunulacaktrr 1 1. Elde bulunan protezleri, klini$in ihtiyracrna binaen, ihtiyag bulunan kapak numaralarr ile degigtinmeyi teklif veren firma taahhut edecektir. l2.paketlerin uzerinde firma ve marka adt yazth olacaktrr. l3.uhdesinde kalan firma derhal teslim retmelidir. (ct ft

TRANSBRONŞİY AL SİTOLOJİ İGNESİ (TEK LÜMEN) (21 G)

TRANSBRONŞİY AL SİTOLOJİ İGNESİ (TEK LÜMEN) (21 G) TRANSBRONŞİY AL SİTOLOJİ İGNESİ (TEK LÜMEN) (21 G) 1. Disposable olmalıdır. 2. Tek kullanımlık olmalıdır. 3. 21 Gauge olmalıdır. 4. Minimum çalışma kalınlığı (l.9mm) olmalıdır. 5. Toplam uzunluğu en az

Detaylı

T.C MUGLA VALiLiGi il SAGLIK MUDURLUGU TIBBi SARF TEKNiK SARTNAMESi

T.C MUGLA VALiLiGi il SAGLIK MUDURLUGU TIBBi SARF TEKNiK SARTNAMESi T.C MUGLA VALiLiGi il SAGLIK MUDURLUGU TIBBi SARF TEKNiK SARTNAMESi STERiL ENJEKTOR DispOSABLE TEKNiK SARTNAMESi 1. Tek kullammhk ve non toksik tlbbi PVC' den yapdml~ 2. Her ye~it igne ueuna, katetere,

Detaylı

2- E TESTLER İÇİN TEKNİK ŞARTNAME ( 54-55-56-57-58-59. KALEMLER

2- E TESTLER İÇİN TEKNİK ŞARTNAME ( 54-55-56-57-58-59. KALEMLER 1- ANTİBİYOGRAM DİSKLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ ( 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16- 17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53. KALEMLER

Detaylı

DOĞRUDAN TEMİN TEKLİF MEKTUBU TCDD 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MAL VE HİZMET ALIM KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA Alsancak/İZMİR

DOĞRUDAN TEMİN TEKLİF MEKTUBU TCDD 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MAL VE HİZMET ALIM KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA Alsancak/İZMİR DOĞRUDAN TEMİN TEKLİF MEKTUBU TCDD 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MAL VE HİZMET ALM KOMİSYONU BAŞKANLĞNA Alsancak/İZMİR Teklif Sahibinin Adı Soyadı/Ticaret Ünvanı : Açık Tebligat Adresi : Bağlı Bulunduğu Vergi Dairesi

Detaylı

2o1s yrt-r ILKBAHAR l.donemi rurl.zeue ALIMI TiCARi $A ITNAME VE SoZLE$MES. Ekli listede belirtilen malzemelerrin ahmr.

2o1s yrt-r ILKBAHAR l.donemi rurl.zeue ALIMI TiCARi $A ITNAME VE SoZLE$MES. Ekli listede belirtilen malzemelerrin ahmr. 2o1s yrt-r ILKBAHAR l.donemi rurl.zeue ALIMI TiCARi $A ITNAME VE SoZLE$MES 1-KONU: Ekli listede belirtilen malzemelerrin ahmr. 2- TARAFLARIN KISA HUVIYCTLERil: igbu gartnamede Mithatpaga ClOOesi No: 19

Detaylı

II- SUDA MİKROBİYOLOJİK İNCELEME İÇİN NUMUNE ALMA TEKNİKLERİ

II- SUDA MİKROBİYOLOJİK İNCELEME İÇİN NUMUNE ALMA TEKNİKLERİ II- SUDA MİKROBİYOLOJİK İNCELEME İÇİN NUMUNE ALMA TEKNİKLERİ 1. Çeşmelerden Su Numunesi Alınması Çeşmenin musluk başlığındaki aparatlar varsa çıkarılır ve musluk çevresi alkol ile iyice silinir ve/veya

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. AR-GE PLANLAMA VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. AR-GE PLANLAMA VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. AR-GE PLANLAMA VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI LED IŞIK KAYNAKLI YOL AYDINLATMA ARMATÜRLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ TEDAŞ-ARGEP/2010-057.B Eylül-2010 Revize Aralık 2013 Revize

Detaylı

SIRA NO TAŞINIR KAYIT KODU* SATIN ALINACAK MALZEMENİN CİNSİ

SIRA NO TAŞINIR KAYIT KODU* SATIN ALINACAK MALZEMENİN CİNSİ iiwiftfnn» SIRA NO i 2 1 i LawJ TAŞINIR KAYIT KODU* SATIN ALINACAK MALZEMENİN CİNSİ MİKTARI I / İ o. o S. o i. Sadece Progesteron İçeren Oral Hormonal Kontraseptif 100.000 Bilister 1Aylık Hormonal Enjektabl

Detaylı

DAVLUMBAZ VE PİŞİRME CİHAZLARI YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

DAVLUMBAZ VE PİŞİRME CİHAZLARI YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ DAVLUMBAZ VE PİŞİRME CİHAZLARI YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. Amaç Mutfaklarda yangın riskinin yüksek olduğu; bacalar, filtreler, davlumbazlar, fritözler, ocaklar, kuzineler, ızgaralar ve

Detaylı

2014 YILI SANTRİFÜJ POMPA (ELEKTRİK MOTORSUZ) TEKNİK ŞARTNAMESİ

2014 YILI SANTRİFÜJ POMPA (ELEKTRİK MOTORSUZ) TEKNİK ŞARTNAMESİ 2014 YILI SANTRİFÜJ POMPA (ELEKTRİK MOTORSUZ) TEKNİK ŞARTNAMESİ 1- AMAÇ TTK Genel Müdürlüğü Armutçuk Taşkömürü İşletme Müessesesi - 400 kodundaki tulumba dairesi için 3 adet aşağıda belirtilen karakteristik

Detaylı

NUMUNE KABUL TALİMATI

NUMUNE KABUL TALİMATI 1.0. AMAÇ NUMUNE KABUL TALİMATI Bu talimatın amacı; Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Bursa Gıda ve Yem Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü ne, Denetim, İthalat, İhracat, Resmi İstek, Özel

Detaylı

Gıda Maddeleri Satı ve Toplu Tüketim Yerlerinden Numune Alma Rehberi

Gıda Maddeleri Satı ve Toplu Tüketim Yerlerinden Numune Alma Rehberi Gıda Maddeleri Satı ve Toplu Tüketim Yerlerinden Numune Alma Rehberi GIDA MADDELER SATI VE TOPLU TÜKETM YERLERNDEN NUMUNE ALMA REHBER Yayın No:626 Ankara 999 Bu Rehber, 560 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin

Detaylı

EÜAŞ. MALZEME YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Teknik Şartname Hazırlama Müdürlüğü

EÜAŞ. MALZEME YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Teknik Şartname Hazırlama Müdürlüğü EÜAŞ MALZEME YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Teknik Şartname Hazırlama Müdürlüğü TEKNİK ŞARTNAME NEDİR? KANUNİ DAYANAĞINI NEREDEN ALMAKTADIR? TEKNİK ŞARTNAME İÇERİĞİ NASIL OLMALIDIR? 2013/30 NO LU GENELGE?

Detaylı

VESTEL KULLANIM KILAVUZU 2 YIL GARANT

VESTEL KULLANIM KILAVUZU 2 YIL GARANT VESTEL KULLANIM KILAVUZU GARANT 2 YIL İÇİNDEKİLER Önemli Güvenlik Talimatları 3 Cihaz ve Aksesuarlar 4 Teknik Özellikler ve Performans 5 Duş Ünitesinin Montajı 6 Kullanım ve Bakım 8 Elektrik Şeması 9 Servis

Detaylı

HURDA VE İHTİYAÇ FAZLASI MALZEME SATIŞ İŞLERİ İHALESİ

HURDA VE İHTİYAÇ FAZLASI MALZEME SATIŞ İŞLERİ İHALESİ TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. Kazan ANKARA HURDA VE İHTİYAÇ FAZLASI MALZEME SATIŞ İŞLERİ İHALESİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. Sayfa 1/11 İÇİNDEKİLER 1. TANIMLAR...

Detaylı

TEKNİK ŞARTNAME HAZIRLARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN BAZI HUSUSLAR

TEKNİK ŞARTNAME HAZIRLARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN BAZI HUSUSLAR TEKNİK ŞARTNAME HAZIRLARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN BAZI HUSUSLAR 1. Teknik şartnamede yer alacak hükümler ve talep edilecek her husus; tereddüde, yanlış anlamaya ve bir isteğin diğeri ile çelişmesine

Detaylı

HAZIR AMBALAJLI MAMULLERĠN AĞIRLIK VE HACĠM ESASINA GÖRE NET MĠKTAR TESPĠTĠNE DAĠR YÖNETMELĠK (76/211/AT)

HAZIR AMBALAJLI MAMULLERĠN AĞIRLIK VE HACĠM ESASINA GÖRE NET MĠKTAR TESPĠTĠNE DAĠR YÖNETMELĠK (76/211/AT) Resmi Gazete Tarihi: 10.04.2002 Resmi Gazete Sayısı: 24722 HAZIR AMBALAJLI MAMULLERĠN AĞIRLIK VE HACĠM ESASINA GÖRE NET MĠKTAR TESPĠTĠNE DAĠR YÖNETMELĠK (76/211/AT) BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak,

Detaylı

TIBBİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TIBBİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 22.07.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25883 TIBBİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, tıbbi atıkların üretiminden

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. MALZEME YÖNETİMİ VE SATINALMA DAİRE BAŞKANLIĞI

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. MALZEME YÖNETİMİ VE SATINALMA DAİRE BAŞKANLIĞI TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. MALZEME YÖNETİMİ VE SATINALMA DAİRE BAŞKANLIĞI ORTA GERİLİM AYIRICILARI TEKNİK ŞARTNAMESİ NİSAN, 1996 2013 REVİZE ORTA GERİLİM AYIRICILARI TEKNİK ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER BÖLÜM

Detaylı

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİK ŞARTNAME HAZIRLAMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNERGE

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİK ŞARTNAME HAZIRLAMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNERGE EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİK ŞARTNAME HAZIRLAMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNERGE Onay Tarihi : 07.01.2013 Onay Makamı : Emniyet Genel Müdürü BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Sorumluluk ve Tanımlar

Detaylı

Yukarıda belirtilen düzenlemeler ile ilgili usul ve esasları tanımlayan Tebliğ hükümleri aşağıda belirtilmiştir;

Yukarıda belirtilen düzenlemeler ile ilgili usul ve esasları tanımlayan Tebliğ hükümleri aşağıda belirtilmiştir; Kaynak ve İçme Suları ile İlgili Tebliğ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü SAYI :B100TSH0100000- KONU:Kaynak ve İçme Suları ile ilgili Tebliğ VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğüne)

Detaylı

Sterilizasyon ve dezenfeksiyon tanım ve gerekliliği Sterilizasyon yöntemleri Sterilizasyonun kontrolü Dezenfektanlar ve kategorileri Dezenfeksiyon

Sterilizasyon ve dezenfeksiyon tanım ve gerekliliği Sterilizasyon yöntemleri Sterilizasyonun kontrolü Dezenfektanlar ve kategorileri Dezenfeksiyon Sterilizasyon ve dezenfeksiyon tanım ve gerekliliği Sterilizasyon yöntemleri Sterilizasyonun kontrolü Dezenfektanlar ve kategorileri Dezenfeksiyon işleminin uygulanması ve kontrolü Dezenfeksiyon Sterilizasyon

Detaylı

YENİ NESİL ARAÇ TAKİP SERVİSİ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ

YENİ NESİL ARAÇ TAKİP SERVİSİ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ YENİ NESİL ARAÇ TAKİP SERVİSİ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin 30.09.2015 tarihine kadar geçerli olacak ( AVEA ) YENİ NESİL ARAÇ TAKİP SERVİSİ KAMPANYASI ndan ( Kampanya ) adre

Detaylı

Deniz yalıtım Doğru Yalıtım

Deniz yalıtım Doğru Yalıtım GARANTİ BELGESİ Deniz yalıtım Doğru Yalıtım Doğruya yatırım GARANTİ TANIMI Deniz Yalıtım ve Konut Sist. San. ve Tic. Ltd. Şti. aşağıda belirtilmiş olan koşullara tabi olmak üzere bu belgede listelenen

Detaylı

ORTHOLOC 3Di AYAK REKONSTRÜKSİYONU ORTA AYAK/DÜZTABAN SİSTEMİ 148680-0

ORTHOLOC 3Di AYAK REKONSTRÜKSİYONU ORTA AYAK/DÜZTABAN SİSTEMİ 148680-0 TK Türkçe (tk) ORTHOLOC 3Di AYAK REKONSTRÜKSİYONU ORTA AYAK/DÜZTABAN SİSTEMİ 148680-0 Bu pakette aşağıda belirtilen diller mevcuttur: Ek diller için, www.wmt.com adresindeki web sitemizi ziyaret edin.

Detaylı

İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU SATIN ALMA VE İHALE YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU SATIN ALMA VE İHALE YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu ndan; İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU SATIN ALMA VE İHALE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul

Detaylı

YAPIM ISLERINDE GECICI VE-KESIN KABUL ISLEMLERININ GERCEKLEaTIRILME SURECI VE KARSILASILAN HUKUKI SORUNLAR

YAPIM ISLERINDE GECICI VE-KESIN KABUL ISLEMLERININ GERCEKLEaTIRILME SURECI VE KARSILASILAN HUKUKI SORUNLAR YAPIM ISLERINDE GECICI VE-KESIN KABUL ISLEMLERININ GERCEKLEaTIRILME SURECI VE KARSILASILAN HUKUKI SORUNLAR Yajar GOK Say~jtay Bajdenetgsl Yaplm sozlegmelerini de kapsam~nalan eser (istisna) sozlegmelerinde

Detaylı

TÜRK KIZILAYI ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ (2)

TÜRK KIZILAYI ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ (2) TÜRK KIZILAYI ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ (2) İÇİNDEKİLER 1. İŞİN TANIMI:...1 2. İŞİN MİKTARI VE SÜRESİ:...1 3. KİRALANACAK ARAÇLARIN TEKNİK ÖZELLİKLERİ:...2 4 KASKO, SİGORTA, VERGİLER, ARAÇ

Detaylı

TEKNĠK ġartname STANDART FORMU (Söz. EK:2b) SözleĢme BaĢlığı: UÇAR METAL MAKĠNE OTOMOTĠV PARÇA SAN VE TĠC.A.ġ.

TEKNĠK ġartname STANDART FORMU (Söz. EK:2b) SözleĢme BaĢlığı: UÇAR METAL MAKĠNE OTOMOTĠV PARÇA SAN VE TĠC.A.ġ. TEKNĠK ġartname STANDART FORMU (Söz. EK:2b) (Mal Alımı ihaleleri için) [Sözleşme Makamı mal alımı kapsamında tedarik etmek istediği mallarda arayacağı; özellikleri, standart ve kalite seviyelerini, montaj

Detaylı