İşbu Sözleşme; (i) [.. (1).] adresinde mukim [.. (2).] (bundan böyle Rehin Veren olarak anılacaktır); ve

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İşbu Sözleşme; (i) [.. (1).] adresinde mukim [.. (2).] (bundan böyle Rehin Veren olarak anılacaktır); ve"

Transkript

1 MENKUL KIYMET REHNİ SÖZLEŞMESİ ( Sözleşme ) 1. Taraflar İşbu Sözleşme; (i) [.. (1).] adresinde mukim [.. (2).] (bundan böyle Rehin Veren olarak anılacaktır); ve (ii) İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu nezdinde kayıtlı şirket merkezi Maslak Mahallesi Ahi Evran Caddesi No:11 Olive Plaza Kat: Şişli İstanbul adresinde bulunan İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu nezdinde numara ile kayıtlı ve resmi internet sitesi ile numaralı telefon bilgilerine sahip Odea Bank A.Ş.(bundan böyle Banka olarak anılacaktır.) arasında akdedilmiştir. 2. Tanımlar İşbu Sözleşme de geçen terimler aşağıdaki şekilde tanımlanmıştır: Borçlu [. (3)..] Merkez Bankası, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası anlamını taşır. Şirket, Rehin konusu menkul kıymetleri ihraç eden [. (4)....] anlamını taşır. MKK, Türkiye Cumhuriyeti Merkezi Kayıt Kuruluşu anlamını taşır. Yediemin [ (5) ] anlamını taşır. Kredi Sözleşmesi, Rehin Veren ile Rehin Alan arasında [ ] tarihinde imzalanan kredi sözleşmesi anlamını taşır. Teminat Altına Alınan Yükümlülükler, Rehin Veren /veya Borçlu ile Banka arasında akdedilen Kredi Sözleşmesi ve tüm sair sözleşmeler kapsamında Rehin Verenin ya da Borçlu nun Banka ya karşı doğmuş ve doğacak her türlü borçları, bu borçların faiz, komisyon, masraf, her türlü vergileri ile sair fer ileri, tazminatlar ve ayrıca kanuni takibe geçilmesi halinde tüm dava ve takip masrafları ile harçlar ve avukatlık ücretleri anlamını taşır. Menkul Kıymetler, işbu Sözleşme nin 1 numaralı Ek inde zaman zaman ayrıntıları belirtilen (Banka nın önceden yazılı bir muvafakatiyle rehni kaldırılan hisse senetleri, tahviller ve diğer menkul kıymetler dışında), Banka ya rehnedilen, kaydileştirilmiş hisse senetleri de dahil olmak üzere hisse senetleri, tahviller ve/veya diğer menkul kıymetler ile bu menkul kıymetlerin yerini alan menkul kıymetler anlamını taşır. 3. Rehin S

2 3.1 Rehin Veren, işbu Sözleşme ile Banka ya tüm Teminat Altına Alınan Yükümlülükler in gayrikabili rücu ödenmesinin sürekli teminatını teşkil etmek üzere Menkul Kıymetler in üzerine [ (6 ) ] e kadar birinci dereceden bir rehin tesis etmektedir. 3.2 İşbu Sözleşme ile tesis edilen ve işbu Madde 3.1 de tanımlanmış bulunan rehin ve teminat hakkı bundan böyle Rehin olarak anılacaktır. 3.3 Rehin Veren, işbu Sözleşme nin 6. maddesine uygun olarak söz konusu Rehnin kaldırılmasına kadar, Menkul Kıymetler ile ilgili beyan edilen veya dağıtılan her türlü kâr payı, tasfiye geliri, dağıtım, faiz veya diğer meblağlar ve işbu Menkul Kıymetlere ilişkin olarak veya işbu Menkul Kıymetler karşılığında zaman zaman teslim alınan, dağıtılan veya sair surette elde edilebilecek sair her türlü kazanç veya varlık; ve Rehin Veren in işbu Menkul Kıymetlere ilişkin ve Menkul Kıymetler den doğan vadelerinde veya vade tarihlerinden önce her türlü hak, mülkiyet ve menfaatlerini Banka nın tahsil etmeye yetkili olduğunu kabul eder. 3.4 Rehin Veren, Banka nın, her ne sebeple olursa olsun Rehin Veren den veya Borçlu dan alacağı bulunduğu sürece Menkul Kıymetler in kısmen geri verilmesi isteğini kabul edip etmemekte serbest olduğunu kabul eder. 3.5 Rehin Veren, Banka nın Menkul Kıymetler üzerindeki rehin hakkının, bu senetlerin sağladığı bütün hakları, alacakları, teferruatını, vadesi gelmiş veya gelecek olan faizlerini, hisse senedi temettülerini, yeni hisse almaya ilişkin öncelik hakkını, sermaye artırımında rehinli hisseler dolayısıyla verilecek bedelsiz hisseleri ve diğer imtiyazları kapsadığını kabul eder. 3.6 Rehin Veren, Banka nın, Menkul Kıymetler in kuponlarının vadesi geldiği takdirde, bu kuponları vadeden gerekli göreceği gün kadar önce keserek Banka nın belirleyeceği bir komisyon karşılığında tahsil ve alacaklarına mahsup etme yetkisine sahip olduğunu, Banka nın, karşılığı ödenen bütün hisselerin, itfa edilen tahvillerin ve karşılığında ödeme yapılan diğer Menkul Kıymetler in bedelini dahi kendisinin belirleyeceği bir komisyon karşılığında tahsil etmeye yetkili olduğunu kabul eder. 3.7 Rehin Veren, Menkul Kıymetler kapsamındaki hisseler dolayısıyla Şirket genel kurullarında oy kullanırken, Banka nın yararına hareket etmeyi, aksi takdirde bu yüzden Banka nın doğacak her türlü zararını karşılamayı kabul ve taahhüt eder. 3.8 Rehin Veren, Menkul Kıymetler den ötürü sahip olduğu hakları korumak için gerekli bütün girişimlerin kendisi tarafından yapılacağını kabul ve bu yüzden Banka yı her türlü sorumluluktan ibra eder. 3.9 Banka hiçbir mecburiyeti bulunmamak ve bu yüzden hiçbir şekilde sorumluluk altına girmemekle beraber, dilerse Menkul Kıymetler in değerini korumak için uygun göreceği bütün tedbirleri almaya, örneğin bedelleri tamamen ödenmemiş hisselerin bedeline mahsuben ödenmesi gerekli tutarı ödemeye, yeni hisseleri öncelikle satın alma hakkını S

3 kullanmaya, hisselere ve tahvillere karşılık olarak yapılacak ödemelerin bu hisselerin ve tahvillerin nominal değerlerinin altında kalması nedeniyle doğabilecek zararlara karşı sigorta yaptırmaya, bunların tamamen veya kısmen geri verilen bedellerini tahsile, geçici belgeleri hisse senetleriyle veya hisse senetlerini diğer hisse senetleriyle veya tahvilleri hisse senetleriyle, vadeli mevduat sertifikalarını yenileriyle değiştirmeye ve yapılan masrafları Rehin Veren in hesabına borç kaydetmeye yetkilidir Banka, Menkul Kıymetler i istediği zaman ve yerde ve dilediği fiyatla, icra müdürlüklerine veya diğer herhangi resmi bir makama başvurmak zorunluluğu olmaksızın, açık artırmaya ve diğer kanuni yollara gerek kalmaksızın, özel olarak satmaya ve bedellerini Rehin Veren in ya da Borçlu nun dilediği borcuna mahsup etmeye yetkilidir. Bu kapsamda Banka, borsada işlem gören Menkul Kıymetler i Borsa İstanbul Ulusal Pazar da, Toptan Satışlar Pazarı nda veya diğer herhangi bir pazarda veya diğer herhangi bir borsada veya borsa dışında satmaya yetkilidir. Rehin Veren, bu fıkra kapsamındaki satışlar nedeniyle doğacak bütün hak ve iddialarından önceden vazgeçtiğini ve Banka yı ibra ettiğini kabul ve taahhüt eder. Banka dilerse Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri ve bu Kanun tahtında çıkarılacak ikincil mevzuat kapsamında Menkul Kıymetler in mülkiyetinin kendisi üzerine geçirilmesini isteyebilir. Temerrüt Halleri nden birinin gerçekleşmesi halinde Banka bu hisseleri satarak alacağını tahsil etmeye ve Temerrüt Halleri nin gerçekleşmemesi halinde de Rehin Veren e iade etmeye yetkilidir. Bankanın, Menkul Kıymetler in gerek mülkiyetini edinme ve değerinden alacağını mahsup ederek tahsil etme, gerek üçüncü kişilere Menkul Kıymetleri satarak, satış tutarından alacağını mahsup etme hallerinde, Menkul Kıymetlerin değerlemesi, satış şatları ve sair konularda her türlü yetkiyi haiz olduğunu Rehin Veren kabul, beyan ve taahhüt eder. Banka, mevzuat ve işbu Sözleşme tahtında kendisine tanınan yetki ve hakları usulünce kullanmakta; kendi alacaklarını tahsil etmek amacı ile hareket etmektedir ve Taraflar işbu hususta mutabıktır. 4. Rehin Veren in Taahhütleri İşbu sözleşmenin 6. Madde si uyarınca söz konusu Rehin tamamen kaldırılıncaya kadar Rehin veren; 4.1 Menkul Kıymetler in kaydileştirilmemiş olmaları halinde, işbu Sözleşme tarihinden itibaren mümkün olan en kısa süre içerisinde ve her halde en geç 3 gün içerisinde, beyaz cirolu hisse senetlerini, Banka ya veya Banka tarafından atanacak olan Yediemin e bir teslim belgesi karşılığında teslim edeceğini, 4.2 İşbu Sözleşme tarihinden itibaren mümkün olan en kısa süre içerisinde ve her halde en geç 3 gün içerisinde (i) Menkul Kıymetleri, tüm enstrumanları ve belgeleri (kaydileştirilmemiş halde ise teslim yoluyla, kaydileştirilmiş halde ise MKK nezdinde yerine getirilmesi gereken prosedürle teslimi yoluyla) Bankaya ya da Yediemin e teslim edeceğini veya teslim edilmesini sağlayacağını, (ii) Türk Medeni Kanunu nun 939. maddesi hükümleri uyarınca Yediemin tarafından Rehin Veren adına tutulması için teslimi ve MKK ve Merkez Bankası na Rehin in bildirilmesi de dahil ve fakat bununla S

4 sınırlı olmamak üzere işbu Sözleşme uyarınca kurulması gereken Rehin in kurulması için gerekli veya Rehin Alan tarafından Rehin in kısa sürede kurulması için talep edilecebilecek tüm belgeleri imzalayacak ya da teati edecek ve diğer tüm işlemleri yerine getireceğini (iii) Rehin in Banka adına MKK ya kaydettireceğini ve bu kaydı kanıtlayan belgeyi Banka ya teslim edeceğini, 4.3 Rehin Veren ayrıca (i) Menkul Kıymetler in rehin alınması halinde Rehin in ve mülkiyetinin devri halinde ise söz konusu devrin Şirket in pay defterine, Rehin Veren adına kaydedilmesini onaylayan Yönetim Kurulu kararının noter onaylı suretini; ve (ii) Menkul Kıymetler in rehin alınması halinde Rehin in ve mülkiyetinin devri halinde ise söz konusu devrin pay defterine işlendiğini gösteren pay defteri sayfalarının noter onaylı suretini teslim edeceğini ya da teslim edilmesini sağlayacağını, 4.4 Rehin müddetince Rehin konusu Menkul Kıymetleri satmayacağını yada satılmasına razı olmayacağını ve Menkul Kıymetler üzerinde başka herhangi bir rehin, mükellefiyet ya da takyidat tesis etmeyeceğini ya da ettirilmesine müsaade etmeyeceğini 4.5 Teminat Altına Alınan Yükümlülükler in tamamen ödenmesinin teminatını teşkil etmek üzere, Banka gerekli gördüğünde, nakit mevduat, kişisel veya gayrimenkul mülkiyet, esham ve tahvilat yada sair varlıklar veya mülkiyet de dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ek bir taahhüt olarak yukarıdaki belirtilenleri Banka nın lehine rehin vereceğini kabul ve taahhüt eder. 5. Devir ve Temlik 5.1 Borçlu, Banka nın önceden yazılı bir muvafakati olmadan, kendisine Teminat Altına Alınan Yükümlülükler den ya da işbu Sözleşme den doğan hiçbir hakkını üçüncü taraflara devir veya temlik etmeye yetkili değildir. 5.2 Banka kendi mutlak takdiri dahilinde, Borçlu ya da Rehin Veren e ihbar etmek ya da onaylarını almaya gerek olmaksızın, Teminat Altına Alınan Yükümlülükler den ve işbu Sözleşme den doğan haklarını ve alacaklarını herhangi bir üçüncü tarafa devir ve temlik etmeye yetkilidir..rehin Veren/Borçlu işbu düzenlemeyi kabul etmekle, sadece bu Sözleşme de belirtilen bilgilere ilişkin olmak üzere Bankacılık Kanunu nun 73. maddesi kapsamında müşteri sırrına giren bilgilerin ifşa edilebileceğine muvafakat eder. 6. Rehnin Kaldırılması 6.1 Banka, Teminat Altına Alınan Yükümlülükler ve diğer yükümlülüklerin tamamının nihai olarak ve bütünüyle Rehin Veren tarafından yerine getirildiğine karar verirse ve Banka nın Rehin Veren e ön ödeme yapma veya sair finansal imkanlar tesis etme taahhüdü, (fiili veya şarta bağlı) yükümlülüğü veya sorumluluğu kalmaz ise, Rehin Veren in talebi üzerine ve masrafı Rehin Veren e ait olmak üzere ve buradaki hükümler doğrultusunda, rücu veya garanti söz konusu olmaksızın, Menkul Kıymetler üzerindeki Rehin i derhal kaldıracaktır. 6.2 Rehin Alan kendisine ödenen veya verileceği beyan edilen veya niyet edilen herhangi bir meblağın ödenmesinden kaçınılabileceğini, iptal edileceğini, azaltılabileceğini veya sair surette geçersiz kılınacağını düşündüğü takdirde, Rehin Veren in işbu Sözleşme altındaki sorumlulukları ve işbu Sözleşme ile tesis edilen Rehin devam edecek ve söz konusu meblağ gayrıkabili rücu olarak ödenmiş kabul edilmeyecektir. S

5 7. Hak, Yetki ve Sair İmkanlar 7.1 İmkanlar İşbu Sözleşme de yer alan haklar, yetkiler ve sair imkanlar gerek topluca gerek münferiden uygulama imkanına ve geçerliliğe sahip olup, yasadan veya sair sebepten doğan diğer her türlü hak, yetki ve sair imkanlara ek olarak ve onları bertaraf etmeksizin veya bertaraf edecek şekilde yorumlanmaksızın tesis edilmiştir. Banka nın gerek işbu Sözleşme den, gerek yasa veya sair sebepten doğan herhangi bir hak, yetki veya sair imkanını kullanmaktan imtina etmesi veya bunları kullanmakta gecikmesi, hiçbir surette Banka nın bunlardan kısmen veya tamamen feragat ettiği anlamına gelmeyeceği gibi, herhangi bir hak, yetki veya imkandan bir defalık veya kısmen munferit feragat edilmesi de, sözkonusu hak, yetki veya imkanın daha sonra veya başka şekilde kullanımlarını hiçbir şekilde engellemeyecek veya kısıtlamayacaktır. 7.2 Yetkili Hukuk ve Mahkeme İşbu Sözleşme Türk Hukuku hükümlerine tabidir. Rehin Veren, Banka nın diğer yargı ve yetki çevrelerindeki her nevi mahkeme ve/veya sair makama başvurma hakkını bertaraf etmeksizin, işbu Sözleşme den doğabilecek her nevi uyuşmazlığın çözümlenmesi hususunda İstanbul (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri nin yetkili olacağını kabul eder. 7.3 Kesin Kanıt Rehin Veren ve Borçlu, Banka nın defter, kayıtları ile bilgisayar kayıtlarının 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu nun 193. maddesinin birinci fıkrası uyarınca muteber, bağlayıcı, munhasır delil teşkil edeceğini, bu maddenin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu, kabul ve beyan ederler. 7.4 İhtar ve İhbarlar, Tebligat Adresleri Taraflar işbu sözleşmede yazılı adreslerini kanuni ikametgah olarak tayin ettiklerini ve bu adrese yapılacak her türlü tebligatın ve yazışmanın kendilerine yapılmış sayılacağını, ikametgahını değiştiren tarafın derhal aynı şekilde Türkiye Cumhuriyeti sınırları dahilinde bir ikametgah göstereceğini ve bu yeni ikametgahı Noter aracılığı ile derhal diğer tarafa bildireceğini, aksi halde evvelki ikametgaha yapılacak her türlü tebligatın geçerli olacağını kabul, beyan ve taahhüt ederler. İşbu Sözleşme de aksi açıkça belirtilmemiş ise, işbu Sözleşme uyarınca yapılacak olan bütün ihbarlar, talepler ve diğer yazışmalar, işbu Sözleşme nin herhangi bir tarafına, 6102 sayılı TTK'nun 18/3 maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla sadece, telgraf, iadeli taahhütlü posta ile veya Noter marifetiyle yapılacaktır. İhbar ve ihtarlar asağıda belirtilen adreslere tebligatın yapılmış olması kaydıyla hüküm ifade edecektir. Rehin Verenler, İcra ve İflas Kanunu'nun 21'inci maddesinin uygulanmasını kabul ederler. S

6 7.5 Vergi, Resim, Harç ve Masraflar İşbu Sözleşme nin icrası dolayısıyla ödenmesi gereken ve/veya tahakkuk edecek bilcümle vergi, resim, harç ve masraf, vergi hukuku mevzuatına göre söz konusu vergi, resim harç veya masrafı kimin yapacağından bağımsız olarak sadece ve münhasıran Rehin Veren yahut Borçlu tarafından müştereken ifa edilecek olup, hiç bir şekil ve surette Banka nın anılan vergi, resim, harc ve masrafların gerek asıllarını ve gerek gecikme ceza ve faizlerini ödeme yükümlülüğü bulunmayacaktır. Kredi Sözleşmesi nin hükümleri, işbu Sözleşme niteliğine aykırılık teşkil etmeyecek şekilde tam ve eksiksiz olarak Sözleşme ye uygulanır. [..(7)..] (Borçlu sıfatıyla) İsim: Ünvan: İmza: Tarih: [ (8)..] (Rehin Veren Sıfatıyla) İsim: Ünvan: İmza: Tarih: [. (9)..] (Banka) İsim: Ünvan: İmza: Tarih: S

7 EK 1 REHİN KONUSU MENKUL KIYMETLER HİSSE SENETLERİ Nev-i: Adedi: Nama/Hamiline yazılı olduğu: Kaydileştirilmiş olup olmadığı: Nominal Değeri: Ekli Kupon: TAHVİLLER Nev-i: Adedi: Nama/Hamiline yazılı olduğu: Nominal Değeri: DİĞER MENKUL KIYMETLER Nev-i: Adedi: Nama/Hamiline yazılı olduğu: Nominal Değeri: REHİN VEREN Adı-Soyadı (Ünvanı) Adresi İmzası BANKA Odea Bank A.Ş.... Şubesi MENKUL KIYMET REHNİ SÖZLEŞMESİ YÖNERGESİ MENKUL KIYMET REHNİ SÖZLEŞMESİ NİN DOLDURULMASINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR: Aşağıda yer alan maddeler Menkul Kıymet Rehni Sözleşmesi içerisindeki boşlukları işaret etmekte olup, her bir boşluk, boşluk sonunda sarı ile parantez içerisinde yazan numara ile aynı numaralı maddeye uygun olarak doldurulacaktır. S

8 Menkul Rehni Sözleşmesi içerisindeki boşluklar doldurulurken, boşluk sonunda yer alan ve sarı ile parantez içerisinde yazan numaralar mutlaka silinmeli ve imzaların alınacağı suretler üzerinde bu sarı ile parantez içerisinde yazılı numaralardan hiçbiri kalmamalıdır. Boşluklar içerisine yazılacak bilgilerden bazılarının rakamsal bilgiler olması nedeniyle, belirtilen boşluk sonunda yazan numaraların silinmemesi ileride çelişkili durumlar yaratabilecek olup, bunun engellenebilmesi için sarı ile parantez içerisinde yazılmış numaraların silinmesine önemle dikkat edilmelidir. Menkul Kıymet Rehni Sözleşmesinde aynı tür bilgilerin birden çok yere yazılmasının gerekli olduğu yerlerde, ilgili boşluklar aynı boşluk numarası ile numaralandırılmıştır. Tüm boşluklar aşağıda belirtildiği şekilde usulüne uygun, tam ve doğru olarak ve bilgisayar ortamında doldurulmalıdır. Menkul Kıymet Rehni Sözleşmesi bu suretle tamamlandıktan sonra sonundaki imza bölümünde belirtilen yere ilgili kişilerin ıslak imzaları Şube gözetiminde, imza sirkülerine uygun olarak, tam ve eksiksiz şekilde alınmalıdır. (1) Hisselerini rehin veren gerçek ya da tüzel kişinin adresi yazılmalıdır. Rehin veren ve borçlu her zaman aynı kişi olmayabilir. Böyle bir durumda buraya kredili müşterinin değil, hisselerini rehin veren kişinin adresi yazılmalıdır. tüzel kişi (şirket) ise ticaret sicil kayıtlarında yer alan şirket faaliyet merkezi yazılmalıdır. Şirketin son ve yasal adres bilgileri, Şube tarafından şirkete ait ticaret sicil kayıtlarından kontrol ve teyit edilmelidir. (2) Hisselerini rehin veren gerçek ya da tüzel kişinin adı ve ünvanı yazılmalıdır. Rehin veren ve borçlu her zaman aynı kişi olmayabilir. Böyle bir durumda buraya kredili müşterinin değil, hisselerini rehin veren kişinin adı ve unvanı yazılmalıdır. Rehin Veren tüzel kişi (şirket) ise tam ve yasal ticaret unvanı yazılmalıdır. Şirketin son ve yasal ticaret unvanı, Şube tarafından şirkete ait ticaret sicil kayıtlarından kontrol ve teyit edilmelidir. Ticaret unvanları tam ve doğru olarak yazılmalıdır, bununla beraber, Temlik Eden in şirket tipi kısaltma şeklinde yazılabilir (Örneğin; Anonim Şirketler için A.Ş., Limited Şirketler için Ltd. Şti.). (3) Kredi borçlusunun adı/unvanı yazılmalıdır. Kredi borçlusu ve rehin veren her zaman aynı olmayabilir. Rehinli hisseleri elinde bulunduran kşinin değil, bankadan kredi kullanan müşterinin adı yazılmalıdır. (4) Rehinli menkul kıymetini kim çıkarmış ise onun adı ve ünvanı yazılmalıdır. (5) Rehinli menkul kıymetler belli yeddiemin sıfatıyla başka bir kişiye teslim edilecekse (mesela bağımsız bir bankanın kasasında tutulacaksa) ilgili yeddieminin adı yazılmalıdır. Böyle bir teslim söz konusu değilse sadece x yazılabilir. S

9 (6) Rehin tutarı yazılmalıdır. (7) Kredi borçlusunun adı / unvanı yazılmalıdır. Kredi borçlusu ve rehin veren her zaman aynı olmayabilir. Rehinli hisseleri elinde bulunduran kşinin değil, bankadan kredi kullanan müşterinin adı yazılmalıdır. (8) Hisselerini rehin veren gerçek ya da tüzel kişinin adı / unvanı yazılmalıdır. Rehin veren ve borçlu her zaman aynı kişi olmayabilir. Böyle bir durumda buraya kredili müşterinin değil, hisselerini rehin veren kişinin adı ve ünvanı yazılmalıdır. (9) Menkul Kıymet Rehni sözleşmesi imzalayacak Bankamızın ticaret unvanı tam, eksiksiz ve doğru olarak yazılması gerekmektedir. İşbu Menkul Kıymet Rehni Sözleşmesi Yönergesi, ilgili işlemleri yapacak Banka personelini bilgilendirme amaçlı olup, Yönergenin sözleşmenin tarafları ile PAYLAŞILMAMASINA ve taraflara İMZALATILMAMASINA önemle dikkat edilmelidir. S

TEB İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ

TEB İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Madde 1: Taraflar, Konu ve Kapsam Bir tarafta bu sözleşmede kısaca Banka diye anılacak olan... Şubesi ile diğer tarafta son sayfada isim ve soyadı, imza ve ikametgah (tebligat) adresleri bulunan Kredili

Detaylı

İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ

İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Müşteri No :... Adı ve Soyadı :... MADDE 1 - AMAÇ Bu sözleşmenin amacı, Türkiye Halk Bankası A.Ş. (bundan sonra Banka olarak anılacaktır.) tarafından bireysel kredi müşterisine

Detaylı

MADDE 2- İŞBU SÖZLEŞMENİN AMACI VE TÜKETİCİ KREDİSİ TALİMATI:

MADDE 2- İŞBU SÖZLEŞMENİN AMACI VE TÜKETİCİ KREDİSİ TALİMATI: TÜKETİCİ KREDİSİ VE TEMİNAT SÖZLEŞMESİ (KREDİYE İLİŞKİN BİLGİLER ve Ödeme Planı sayfasının ayrılmaz bir parçası olup söz konusu Sözleşme ile KREDİYE İLİŞKİN BİLGİLER ve Ödeme Planı sayfaları bir bütündür.)

Detaylı

MÜŞTERİ KABUL BEYANI

MÜŞTERİ KABUL BEYANI MÜŞTERİ KABUL BEYANI TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. ŞUBESİ NE Bankanız internet sitesinde de bulunan bu Kredi Genel Sözleşmesi./../ tarihinde tarafıma/tarafımıza teslim edilmiş olup, sözleşme teslim edilirken

Detaylı

Genel Kredi Sözleşmesi

Genel Kredi Sözleşmesi Genel Kredi Sözleşmesi Paran burada değerli. 0850 222 0 600 ingbank.com.tr GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ GİRİŞ Sayfa Madde 1 - Taraflar ve Limit Bilgisi 2 Madde 2 - Sözleşme Hakkında Müşteri nin Bilgilendirilmesi

Detaylı

TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ (Bireysel İhtiyaç Kredisi TL) Odea Bank A.Ş. ( Banka ) adına Odea Bank A.Ş.

TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ (Bireysel İhtiyaç Kredisi TL) Odea Bank A.Ş. ( Banka ) adına Odea Bank A.Ş. TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ (Bireysel İhtiyaç Kredisi TL) Odea Bank A.Ş. ( Banka ) adına Odea Bank A.Ş. Şubesi ile ( Müşteri ) arasında aşağıdaki hükümler dairesinde işbu bireysel ihtiyaç kredisi sözleşmesi

Detaylı

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI ALIM SATIMA ARACILIK İŞLEMLERI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESI Sözleşme No:

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI ALIM SATIMA ARACILIK İŞLEMLERI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESI Sözleşme No: SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI ALIM SATIMA ARACILIK İŞLEMLERI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESI Sözleşme No: MADDE 2. TANIMLAR VE KISALTMALAR MADDE 1. TARAFLARI TANITICI BİLGİLER 1.1 İşbu sözleşme bir tarafta: Büyükdere Cad.

Detaylı

Kısaltmalar: TL : Türk Lirası BSMV : Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi KKDF : Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu

Kısaltmalar: TL : Türk Lirası BSMV : Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi KKDF : Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Madde 1: Tanımlar İşbu sözleşmede yer alan; Banka: Türkiye İş Bankası A.Ş. yi ve özellikle işbu sözleşme konusu krediyi kullandıran şubesini, Müşteri: Banka tarafından kendisine Taşıt Kredisi tahsis edilen

Detaylı

Sıra No: KREDİLİ SERMAYE PİYASASI ARACI İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ. Bir tarafta, İstanbul da, adresinde yerleşik EURO FİNANS MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ

Sıra No: KREDİLİ SERMAYE PİYASASI ARACI İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ. Bir tarafta, İstanbul da, adresinde yerleşik EURO FİNANS MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ Sıra No: KREDİLİ SERMAYE PİYASASI ARACI İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ Bir tarafta, İstanbul da, adresinde yerleşik EURO FİNANS MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ (aşağıda kısaca ARACI KURUM denilecektir.), diğer tarafta...(aşağıda

Detaylı

MEKSA YATIRIM. SERMAYE P YASASI filemler ÇERÇEVE SÖZLEfiMES NTERNET ÜZER NDEN YAPILAN filemlere L fik N SÖZLEfiME

MEKSA YATIRIM. SERMAYE P YASASI filemler ÇERÇEVE SÖZLEfiMES NTERNET ÜZER NDEN YAPILAN filemlere L fik N SÖZLEfiME Sözleflme Yat r mc Hesap No :................ Vergi Kimlik No :................ T.C. Kimlik No:................ SERMAYE P YASASI filemler ÇERÇEVE SÖZLEfiMES NTERNET ÜZER NDEN YAPILAN filemlere L fik N

Detaylı

Sözleşmenin Müşteri Tarafından Aynen Kabul Edilmesi Halinde Alınacak Tutanak : Sayın Atak Faktoring Hizmetleri A.Ş.'ne

Sözleşmenin Müşteri Tarafından Aynen Kabul Edilmesi Halinde Alınacak Tutanak : Sayın Atak Faktoring Hizmetleri A.Ş.'ne Sözleşmenin Müşteri Tarafından Aynen Kabul Edilmesi Halinde Alınacak Tutanak : Sayın Atak Faktoring Hizmetleri A.Ş.'ne.../.../...tarihinde incelemem/incelememiz için tarafıma/tarafımıza gönderilmiş olan

Detaylı

FAKTORİNG SÖZLEŞMESİ Sözleşme No :... arasında aşağıdaki şartlarla işbu faktoring sözleşmesi tanzim ve imza olunmuştur.

FAKTORİNG SÖZLEŞMESİ Sözleşme No :... arasında aşağıdaki şartlarla işbu faktoring sözleşmesi tanzim ve imza olunmuştur. Sözleşme Tarihi :... FAKTORİNG SÖZLEŞMESİ Sözleşme No :... Bir tarafta, Eski Büyükdere Cad. Giz 2000 Plaza, No.7 Kat: 15 / 59,60 Maslak, İstanbul adresinde mukim İstanbul Faktoring A.Ş. (FAKTOR) İle diğer

Detaylı

Hayat Sigortası, konut sigortası gibi isteğe bağlı sigortaların yaptırılması zorunlu değildir.

Hayat Sigortası, konut sigortası gibi isteğe bağlı sigortaların yaptırılması zorunlu değildir. KONUT FİNANSMAN KREDİSİ İLE İLGİLİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Müşteri No: İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, Konut Finansman Kredisi İle İlgili Sözleşme Öncesi Bilgi Formu Kapak Sayfası, Krediye İlişkin

Detaylı

IKON Menkul Değerler A.Ş. MENKUL KIYMET ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

IKON Menkul Değerler A.Ş. MENKUL KIYMET ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ Sözleşme Tarihi : Sözleşme No : IKON Menkul Değerler A.Ş. MENKUL KIYMET ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ TARAFLAR Madde 1- İşbu sözleşmenin tarafları aşağıda kısaca Aracı Kurum diye anılacak olan

Detaylı

ÖRNEKTİR. Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi

ÖRNEKTİR. Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi DenizBank A.Ş. nin (Bundan sonra Banka olarak anılacaktır) yurt içi ve dışı şubeleri ve Bankacılık Kanunu çerçevesinde şube sayılan birimlerinde, işbu Temel Bankacılık

Detaylı

ÖRNEKTİR. Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi

ÖRNEKTİR. Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi DenizBank A.Ş. nin (Bundan sonra Banka olarak anılacaktır) yurt içi ve dışı şubeleri ve Bankacılık Kanunu çerçevesinde şube sayılan birimlerinde, işbu Temel Bankacılık

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. BİREYSEL BANKACILIK KREDİ, ÜRÜN VE HİZMET PAKETİ SÖZLEŞMESİ MÜŞTERİ BİLGİLENDİRME 1 T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. BİREYSEL BANKACILIK KREDİ, ÜRÜN VE HİZMET PAKETİ SÖZLEŞMESİ MÜŞTERİNİN

Detaylı

T 00000000 İ R T K E N R Ö

T 00000000 İ R T K E N R Ö T 00000000 GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİLENDİRME FORMU İşbu Genel Kredi Sözleşmesi ( GKS ) Bilgilendirme Formu ( Form ) bilgilendirme amaçlı düzenlenmiştir. Buna göre Form un devamında yer

Detaylı

MADDE 2- KAPSAM: Bu sözleşme, tamamen BORÇLU tarafından belirlenen bir ihtiyaç için kullanılmak üzere, BORÇLU ya kredi açılmasını amaçlamaktadır.

MADDE 2- KAPSAM: Bu sözleşme, tamamen BORÇLU tarafından belirlenen bir ihtiyaç için kullanılmak üzere, BORÇLU ya kredi açılmasını amaçlamaktadır. HSBC İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TANIMLAR: İşbu sözleşmede yer alan; BANKA: HSBC Bank A.Ş. yi; BORÇLU: BANKA tarafından kendisine İhtiyaç Kredisi tahsis edilen ve bu krediyi kullanma yetkisine

Detaylı

GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ

GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ 1- TARAFLAR VE KREDİ LİMİTİ.... ( Banka ) ile...... ( Müşteri ) arasında işbu Genel Kredi Sözleşmesi ( Sözleşme ) hükümlerine tabi olmak üzere...... (Yalnız..........)... limitli

Detaylı

Mal ve/veya Hizmet Satış Hüküm ve Şartları Parker Hareket ve Kontrol Sistemleri Ticaret Limited Şirketi

Mal ve/veya Hizmet Satış Hüküm ve Şartları Parker Hareket ve Kontrol Sistemleri Ticaret Limited Şirketi Mal ve/veya Hizmet Satış Hüküm ve Şartları Parker Hareket ve Kontrol Sistemleri Ticaret Limited Şirketi 1. Tanımlar Bu Hükümler de: Alıcı Şirket in fiyat vereceği herhangi bir şirket, firma ya da birey

Detaylı

TEMEL BANKACILIK HİZMET SÖZLEŞMESİ

TEMEL BANKACILIK HİZMET SÖZLEŞMESİ TEMEL BANKACILIK HİZMET SÖZLEŞMESİ Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi (bundan sonra Sözleşme olarak anılacaktır) Denizbank A.Ş. nin (bundan sonra Banka olarak anılacaktır) yurtiçi ve yurtdışı şubeleri

Detaylı

İŞLETMECİ ISDN SÖZLEŞMESİ

İŞLETMECİ ISDN SÖZLEŞMESİ İŞLETMECİ ISDN SÖZLEŞMESİ 1.TARAFLAR İşbu Sözleşme, merkezi Turgut Özal Bulvarı 06103 Aydınlıkevler/ANKARA adresinde mukim TÜRK TELEKOM A.Ş. (Bundan böyle TÜRK TELEKOM olarak anılacaktır.) ile... adresinde

Detaylı

İHTİYAÇ PRATİK SÖZLEŞMESİ

İHTİYAÇ PRATİK SÖZLEŞMESİ İHTİYAÇ PRATİK SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR İşbu Sözleşme bir tarafta aşağıda Banka olarak adlandırılan, idare merkezi Saray Mahallesi Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. No:10, 34768 Ümraniye/İSTANBUL adresinde bulunan

Detaylı

TAM FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ. Zincirlikuyu V.D 4630487553.

TAM FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ. Zincirlikuyu V.D 4630487553. TAM FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ Madde 1 Kuruluş Aşağıda adı, soyadı, uyrukları ve adresleri belirtilen kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde bir anonim şirket kurulmuştur.

Detaylı

OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.

OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş. OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş. ile arasında akdedilmiş olan KALDIRAÇLI ALIM SATIMA ARACILIK SÖZLEŞMESİ (GERÇEK KİŞİ) / / 20 Versiyon: 0814 TARAFLAR Madde 1-1. (Aşağıda kısaca "Müşteri" diye anılacaktır.)

Detaylı

OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.

OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş. Sözleşme No:... OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş. ile arasında akdedilmiş olan KALDIRAÇLI ALIM SATIMA ARACILIK SÖZLEŞMESİ (GERÇEK KİŞİ) / / 20 Versiyon: 1114 TARAFLAR Madde 1-1. (Aşağıda kısaca "Müşteri" diye

Detaylı

2 Ocak 2002. İdare Merkezi. Süha MİRAHUR Genel Müdür. Sait SOYLU Genel Müdür Yardımcısı. Ek: 1 Genelge

2 Ocak 2002. İdare Merkezi. Süha MİRAHUR Genel Müdür. Sait SOYLU Genel Müdür Yardımcısı. Ek: 1 Genelge TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ İDARE MERKEZİ: ANKARA B.02.2.TCM.0.09.00.03-25 DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kambiyo Mevzuatı Müdürlüğü Konu: Sermaye Hareketleri Genelge No: 2002/YB-1

Detaylı

İŞ YAPMA ŞARTLARI ULUSLARARASI MÜŞTERİ PARASI FOREX CAPITAL MARKETS LTD. Başvuru adresi:

İŞ YAPMA ŞARTLARI ULUSLARARASI MÜŞTERİ PARASI FOREX CAPITAL MARKETS LTD. Başvuru adresi: İŞ YAPMA ŞARTLARI ULUSLARARASI MÜŞTERİ PARASI FOREX CAPITAL MARKETS LTD Başvuru adresi: Forex Capital Markets Ltd. Freephone(UK Residents): +0808 234 8789 Free Fax: +0800 014 8154 International Fax: +

Detaylı

ÜYE İŞYERİ SÖZLEŞMESİ

ÜYE İŞYERİ SÖZLEŞMESİ ÜYE İŞYERİ SÖZLEŞMESİ İşbu Üye İşyeri Sözleşmesi (bundan böyle Sözleşme olarak anılacaktır) bir tarafta DENİZBANK A.Ş. (bundan böyle Banka olarak anılacaktır) ile diğer tarafta işbu Sözleşme nin sonunda

Detaylı