TÜRK TİCARET KANUNU KAPSAMINDA DEĞİŞİKLİKLERE GENEL BİR BAKIŞ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRK TİCARET KANUNU KAPSAMINDA DEĞİŞİKLİKLERE GENEL BİR BAKIŞ"

Transkript

1 Sirküler Sayı: 2013/ TÜRK TİCARET KANUNU KAPSAMINDA DEĞİŞİKLİKLERE GENEL BİR BAKIŞ

2 Sirküler Sayı: 2013/ KONU: ENİ TÜRK TİCARET KANUNU KAPSAMINDA ANONİM ŞİRKETLERİN ANA SÖZLEŞMELERİNİN ENİDEN DEĞERLENDİRİLMESİ i1 1- Anonim Şirket Kurmak İçin Gerekli Olan Kuruluş Belgeleri Nelerdir? eni Türk Ticaret Kanunu kapsamında ihdas edilen yeni madde ile Anonim Şirketlerin kuruluşuna ilişkin olarak belgeler, esas sözleşme, kurucular beyanı, ayni sermaye konuluyorsa bilirkişilerce düzenlenen değerleme raporları, nakdi sermaye konuluyorsa taahhüt edilen sermayenin en az %25 nin yatırıldığına dair banka mektubu olarak sayılmış ve ayrıca kuruluş için izin alınması gerekiyor ise alınan bakanlık izninin de eklenmesi gerekmektedir. 2- eni Türk Ticaret Kanunu İle Anonim Şirket Taahhüt Edilen Pay Bedelleri Ödenecek midir? K uruluşta nakit ödeneceği kabul edilen en az yüzde 25 ile payların çıkarma primlerinin tamamının tescilden önce ödenmesi koşuluyla pay bedellerinin şirketin tescilinden itibaren 24 ay içinde ödenmesi gerekmektedir. 3- Anonim Şirketlerde Esas Sözleşmenin Tescilinin Olumlu ve Olumsuz Etkileri Nelerdir? Esas sözleşmenin ilan edilmesine ilişkin olarak sadece aşağıda belirtilen hususlar ilan tarihinden itibaren hüküm ifade edecektir. a. Esas sözleşmenin tarihi b. Şirket ticaret unvanı ve merkezi c. Şirketin, varsa süresi d. Şirketin sermayesi, ödenmesinin şekli ve şartları ile paylarının itibari değeri, varsa imtiyazlar. e. Pay senetlerinin türleri, hamiline veya nama yazılı oldukları. f. Şirketin nasıl temsil olunacağı g. önetim kurulu üyeleriyle, şirketi temsile yetkili kimselerin ad, soyadları, unvanları, yerleşme yerleri ve vatandaşlıkları. h. Şirketin yapacağı ilanların şekli; esas sözleşmede buna ilişkin hüküm bulunduğu taktirde, yönetim kurulu kararlarının pay sahiplerine nasıl bildirileceği. ukarıda sayılanlar dışında Tescil ve ilan olunan hususlar konusunda 3. Kişiye karşı biliyor iddiasında bulunulmaz. ani tescil ve ilan sicilin olumlu etkisini doğurmaz. Ş 4- Anonim Şirket Kuruluşu Sırasında apılan İşlemlerin Devrine İlişkin Olarak Nelere Dikkat Edilmelidir? irketin kuruluş aşamasında yapılan işlemler tescilden itibaren 3 ay içerisinde şirkete devredilmeli eğer devir işlemi yapılmamışsa kurucular şahsen ve müteselsilen sorumlu olur. İşlemlerin kabulü genel kurul tarafından yapılır. i Lütfen sirkülerimizin sonunda yer alan bilgilendirme notunu okuyunuz.

3 Ş 5- Anonim Şirket Kuruluşu Sırasında Kanunlara Uyulmamasının aptırımı Nedir? irketin kurulmasında kanunda öngörülmüş olan kurallara riayet edilmemişse ve bu sebeple pay sahiplerinin, alacaklıların veya kamunun menfaatleri önemli bir şekilde tehlikeye düşmüş ya da ihlal edilmiş olursa, yeni kanun yönetim kuruluna, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı na, alacaklıya veya pay sahibine şirketin feshini talep etme hakkı tanımıştır. Bu talep, şirketin ticaret sicilinde tescil ve ilan edildiği tarihten itibaren üç ay içerisinde ileri sürülmelidir, aksi halde feshi talep hakkı ortadan kalkacaktır. 3 Ş 6- Anonim Şirketlerde Faaliyetlerin Belirlenmesi irketlerin faaliyet konusundaki sınırlamaları kaldırılmıştır (Ultra Vires asağı). Kanuna uygun her konuda faaliyette bulunabilecekleri kriteri getirilmiştir. Amaç ve konu uzun uzun belirtilmeyecek kısaca özetlenecektir K 7- Kuruluş İçin İzin Gereklimi ural olarak kuruluş için herhangi bir makamın izni aranmıyor. Fakat halka açık Anonim Şirketler ile kayıtlı sermaye sistemini benimseyen halka kapalı Anonim Şirketler kuruluş için Gümrük ve Ticaret Bakanlığından izin alması esası getirilmiştir. E 8- Anonim Şirketlerde Sermayenin Alt Sınırı Nedir? sas sermaye sistemini bildiren Anonim Şirketlerin esas sermayesi en az ,00 TL kayıtlı sermaye sistemini benimseyen Anonim Şirketlerin sermayesi en az ,00 TL olması zorunluluğu getirilmiştir. Ayrıca Halka açık şirketlerin en az sermaye tutarı ,00 TL den ,00 TL ye indirilerek bu konuda yeknesaklık sağlanmıştır. 9- Taahhüt Edilen Sermayenin Ödenme Süresi ve Miktarı Nedir? Esas sermaye sistemi kabul ediliyorsa taahhüt edilen sermayenin %25 i tescilden önce ödenmeli geriye kalan %75lik kısım ise tescilden itibaren en geç 24 ay içerisinde ödenmeli. Kuruluşta kayıtlı sermaye sistemi kabul ediliyorsa taahhüt edilen miktarın tamamı ödenmiş olması gerekecektir. 10- Sermaye Borcunun Ödenmemesi Durumunda Ne apılabilir? Sermaye koyma borcu ödenmemesi durumunda şirket bu borcun ödenmesi için talepte bulunabilir. Gecikmeden dolayı uğranılan zararın tanzimi için ihtar çekilmesi zorunlu tutulmuştur. A 11- Ayni Sermaye Koymanın Şartları Nelerdir ve Neler Ayni Sermaye Olarak Kabul Edilir? nonim şirkete ayni sermaye konulması halinde, bunun üzerinde en ufak bir sınırlı ayni hak, haciz veya tedbir bulunmaması şartı getirilmiştir. Üzerinde sınırlı bir ayni hak olan, haciz ya da tedbir bulunan mal varlığı unsurları, artık sermaye olarak kabul edilmeyecek olup, önceki kanun döneminde de sermaye olarak kabul edilmeyen hizmet edimleri, kişisel emek, ticari itibara ek olarak vadesi gelmemiş alacakların da sermaye olamayacağı açıkça düzenlenmiştir. Bunun yanında anonim şirketlere fikri mülkiyet hakları ile devredilebilir elektronik ortamlar, alan adları ve işaretler gibi malvarlığı unsurları ayni sermaye olarak konulabilecektir.

4 A 12- Anonim Şirket Kendi Payını İktisap Edebilir mi? nonim şirketlerin kendi hisse senetlerini belli kurallara bağlı olarak iktisap etmesi mümkün kılınmıştır. Buna göre her anonim şirket, genel kurulun yönetim kuruluna verdiği yetkiye dayanarak, sermayesinin yüzde 10 unu aşmamak şartıyla kendi paylarını ivazlı iktisap ve rehin olarak kabul edebilecektir. Ayrıca şirketin, yakın ve ciddi bir kaybı önlemek amacıyla, kendi paylarını genel kurulun yetkilendirme kararı olmadan da serbestçe iktisap edebileceği de kabul edilmiş, öte yandan ivazsız iktisapta herhangi sınırlama getirilmemiştir. 4 K 13- SPK İle TTK Arsındaki Pürüzler Ne Şekilde Giderilmiştir? ayıtlı sermaye sistemi bakımından getirilen yenilikler çerçevesinde, Sermaye Piyasası Kanunu na tabi olmayan anonim şirketlerin de kayıtlı sermaye sistemini kabul etmelerine olanak tanınmıştır. Halka açık anonim şirkette benimsenen kayıtlı sermaye sisteminin kapalı anonim şirketler için de öngörülmesi, bu iki farklı anonim şirket yapısını birbirine yakınlaştırmış olup, kapalı anonim şirketlerin, halka açık anonim şirkete dönüşmesi prosedürünü basitleştirmiştir. Sermaye Piyasası Kanunu nda benimsenen esas ve kayıtlı sermaye ayrımı yeni düzenlemede de benimsenmiş, bu sayede iki kanun arasında büyük paralellik sağlanmıştır. eni kanundaki düzenlemede, halka açık olmayan anonim şirketler, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ndan izin alarak, kayıtlı sermaye sisteminden çıkabilecekleri gibi, bu sisteme alınırken aranan, ana nitelikleri yitirdikleri takdirde yine aynı bakanlıkça sistemden çıkarılabileceklerdir. 14- Kurucuların Emekleri Nasıl Karşılanır? Kurucuların kuruluş sırasındaki emeklerine karşılık para ve pay senedi gibi şirketin sermayesini azaltıcı edimlerde bulunamaz; en çok % 10 oranında kardan pay verilmesi yönünde işlem yapılabilir. 15- Esas Sözleşmede er Alması Gereken Unsurlar Nelerdir? Esas sözleşme ve kurucuların imzalarının noter tarafından onaylanmış olması şartı varlığını yeni TTK da devam ettirmiştir. Ayrıca esas sözleşmede şu hususlar yer almalı; -Şirketin ticaret unvanı ve merkezinin bulunacağı yer. -Esaslı noktaları belirtilmiş ve tanımlanmış bir şekilde şirketin işletme konusu. -Şirketin sermayesi ile her payın itibarî değeri, bunların ödenmesinin şekil ve şartları. -Pay senetlerinin nama veya hamiline yazılı olacakları; belirli paylara tanınan imtiyazlar; devir sınırlamaları. -Paradan başka sermaye olarak konan haklar ve ayınlar; bunların değerleri; bunlara karşılık verilecek payların miktarı, bir işletme ve ayın devir alınması söz konusu olduğu takdirde, bunların bedeli ve şirketin kurulması için kurucular tarafından şirket hesabına satın alınan malların ve hakların bedelleriyle, şirketin kurulmasında hizmetleri görülenlere verilmesi gereken ücret, ödenek veya ödülün tutarı. -Kurucularla yönetim kurulu üyelerine ve diğer kimselere şirket kârından sağlanacak menfaatler. -önetim kurulu üyelerinin sayıları, bunlardan şirket adına imza koymaya yetkili olanlar.

5 -Genel kurulların toplantıya nasıl çağrılacakları; oy hakları. -Şirket bir süre ile sınırlandırılmışsa, bu süre esas sözleşmede yer lamalıdır. 5 T 16- Tek kişilik Anonim Şirket ek kişilik Anonim Şirket kurulmasına imkan tanınmıştır. Bu düzenleme kapsamında mevcut Anonim Şirketlerin paylarının tek elde toplanması halinde de tescil ve ilan ile şirketin mevcudiyetinin devamına imkân yaratılmıştır. Ş 17- Şirketin Sonradan Tek Kişi Ortaklığa Dönüşmesi Mümkün mü? irket sonradan tek ortaklı hale gelirse, bu durum yönetim kuruluna bildirilmeli ve yönetin kuruluda bu durumu 7 gün içerisinde ilan ettirmesi zorunluluğu getirildi. Ayrıca, hem şirketin tek pay sahipli olarak kurulması hem de payların tek kişide toplanması hâlinde tek pay sahibinin adı, yerleşim yeri ve vatandaşlığı da tescil ve ilan edilir. Aksi hâlde doğacak zarardan, bildirimde bulunmayan pay sahibi ve tescil ve ilanı yaptırmayan yönetim kurulu sorumludur. Ancak, şirket, tek pay sahibi olacak şekilde kendi payını iktisap edemeyecek ve ettiremeyecektir. S 18- İnternet Sitesi Açması Zorunluluğu Hangi Şirketlere Getirilmiştir? adece bağımsız denetime tabi olan sermaye şirketleri, kuruluşlarının ticaret siciline tescili tarihinden itibaren üç ay içinde bir internet sitesi açmak ve bu sitenin belirli bir bölümünü şirketçe kanunen yapılması gereken ilanların yayımlanmasına özgülemek zorundadır. Bağımsız denetime tabi olacak olan şirketlerden internet sitesi olanlar 1 Ekim 2013 e kadar internet sitelerinin belli bir bölümünü belirlenecek bilgilere ayırmak, internet sitesi olmayanlar ise 1 Ekim 2013 tarihine kadar internet sitesi açmak ve bu sitenin belli bir bölümünü bu bilgilere ayırmak zorunda. İnternet sitesinde yayımlanacak bilgiler Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca yayımlanacak bir yönetmelikle belirlenecek. Ancak, sitede anonim şirketlerde yönetim kurulu başkan ve üyelerinin adları ve soyadları ile taahhüt edilen ve ödenen sermaye miktarı, limited şirketlerde müdürlerin adları ve soyadları ile taahhüt edilen ve ödenen sermaye miktarı olacak. Şirketlerin bilançosunun, gelir tablosunun, yönetim kurulu faaliyet raporunun ve denetçi görüşünün internet sitesinde ve ticaret sicili gazetesinde ilan edilmesine yönelik zorunluluk kaldırılmıştır. 19- Kimler Genel Kurula Katılabilir? eni kanun ile tüm yönetim kurulu üyelerinin genel kurula katılma hakkı korunmuş olup, murahhas üyeler ile en az bir yönetim kurulu üyesinin genel kurul toplantısında hazır bulunması şartı getirilmiştir. Bunun yanında, bağımsız denetçi ile kendilerini ilgilendiren konularda işlem denetçileri de genel kurulda hazır bulunacaklardır. G 20- Genel Kurulda Komiser Bulunması Zorunluluğu enel kurula Bakanlık komiserinin katılma zorunluluğu Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ndan izin almak suretiyle kurulabilen şirketler için devam etmekte olup, diğer şirketler için bakanlık komiserinin genel kurula katılımını gerektiren haller bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle belirlenecektir.

6 21- Genel Kurul Toplantısının eri ve Zamanı Olağan genel kurul her faaliyet döneminin sonundan itibaren 3 ay içerisinde yapılmalıdır. Olağanüstü genel kurul ise her zaman yapılabilir. 6 Esas sözleşmede genel kurulun yapılacağı yer hakkında bir hüküm yoksa şirket merkezinin bulunduğu yerde yapılır. 22- Tek Kişilik Genel Kurulda Alınan Kararın Geçerlik Şartı Nedir? Tek kişi ortaklılıklarında genel kurul sıfatı ile alacağı kararların geçerli olabilmesi için yazılı şekilde olması gerekiyor. 23- Kimlere Genel Kurulu Toplantıya Çağırma etkisi Tanınmıştır? Genel kurulu toplantıya çağırma yetkisi yönetim kuruluna, şirket tasfiye halinde ise tasfiye kuruluna ve azınlığa tanınmıştır. Eski Ticaret Kanununda olduğu gibi denetçilere bu hak tanınmamıştır. Toplantıya çağrı veya toplantı süresi geçmiş olsa bile yönetim kurulu genel kurulu toplantıya çağırabilir. Halka kapalı Anonim Şirketlerde sermayenin %10 u,halka açık A.Ş lerde ise %5 i azınlığı meydana getirir. Azınlık Genel Kurulu toplantıya çağırabilir ve gündeme madde eklenmesini isteyebilir. 24- Genel Kurul Çağrısı ve Gündeme Madde Eklenmesi Ne Şekilde apılır? Genel kurul çağrısı ve gündeme madde konulması talebi noter vasıtasıyla yapılır. Böyle bir talep üzerine genel kurul toplantısı 45 gün içerisinde yapılır. G 25- Genel Kurula Çağrı Usulü Nasıldır? enel kurulun toplantıya çağrılma usulü esas sözleşmede gösterilir ve ayrıca toplantı ilanı ticaret sicil gazetesinde ve internet sitesinde yayınlanır. Pay defterine ismi yazılı bulunan pay sahipleri ile paydaş olduğunu bildiren paydaşlar iadeli taahhütlü mektupla çağrılır. Toplantı ilanı en az 14 gün önceden yapılmalı fakat ilan ve toplantı günleri hesaba katılmaz. 26- Gündeme Bağlılık İlkesinin Mevcudiyeti Nedir? Gündeme bağlılık ilkesi yeni TTK da da korunmuştur. Fakat yönetim kurulu gündemde madde olmasa bile her olağan genel kurulda yönetim kurulunu görevden alabilir. 27- Payı Rehinli Paydaş Oy Kullanabilir mi? Payını herhangi bir şirket veya kredi kurumuna rehin eden paydaşlarda genel kurula katılıp oy kullanabilir. Her paydaş genel kurula katılıp oy kullanabilir, genel kurula katılmak bir hak olup ödev değildir. Fakat murahhas üyeler, en az 1 yönetim kurulu üyesi ve denetime tabi bir şirket ise 1 denetçinin katılması gerekir.

7 A 28- Genel Kurul Hangi Şartlarda Ertelenir? zınlık teşkil eden pay sahipleri isterse finansal tabloların müzakeresi ve buna bağlı konular(ibra) 1 ay sonraya bırakılır bunun için ayrıca genel kurul kararına ihtiyaç bulunmamaktadır. Erteleme internet sitesinde ve ticaret sicil gazetesinde yayınlanır. eni toplantı tarihi pay sahiplerine bildirilir. Eğer finansal tablolar hakkında yeterli açıklama yapılmamışsa genel kurul 2. Defa ertelenebilir Genel Kurul Tutanağının ayınlanması Mecburiyeti Var mı? Genel kurul toplantı tutanağı internet sitesine konur. Ayrıca yönetim kurulu tutanağın noterce onaylanmış bir suretinin derhal ticaret sicil müdürlüğüne verir. İlan gerekli ise ilan ettirilir. 30- Tek Kişi Ortaklıklarında Genel Kurul Tutanağının Geçerlilik Şart Nedir? Tek kişilik anonim şirketlerde bu kişi tek başına genel kurulun tüm yetkilerini kullanacaktır. Ancak tek kişilik genel kurulda alınacak kararların geçerli olabilmesi, yazılı olmaları şartına bağlanmıştır. 31- önetim Kurulunun Şirket Malvarlığı Üzerinde Tasarrufu eni kanunda önemli miktarda şirket varlığının toptan satışının genel kurul kararı ile mümkün olabileceği düzenlenmiştir. Bu itibarla bundan sonra şirketin önemli bir aktifini satmak konusunda yönetim kurulunun tek başına hareket etmesi doğru olmayacak, böyle bir satış yapılması halinde yapılan işlem geçersizlik tehlikesiyle karşı karşıya kalabileceğinden bu işlemler için mutlaka genel kurul kararı çıkarılması isabetli olacaktır. 32- Çağrısız Toplantı Mümkün mü? eni kanun, aralarından biri itirazda bulunmadığı takdirde bütün pay sahipleri veya temsilcilerinin katılması koşulu ile çağrı usulüne uyulmaksızın genel kurul yapabileceği esasını korumakla birlikte, bu şekilde karar alınabilmesini toplantı boyunca anılan nisabın korunması şartına bağlamıştır. Dolayısıyla çağrısız toplanan bir genel kurulda pay sahibi veya temsilcilerinden birinin dahi toplantıdan ayrılması, genel kurulun karar alabilmesini engelleyecektir. Çağrısız toplantıya ilişkin usul Esas sözleşme ile değiştirilemez. G 33- Çağrısız Toplantıda Toplantı eter Sayısı Nedir? enel kurul toplantısı için öngörülen dörtte birlik nisabın, toplantı süresince korunması şartı getirilmiştir. Bunun yanında, ilk toplantıda bu çoğunluğa ulaşılamadığı takdirde ikinci toplantının yapılması için nisap aranmaması esası korunmuştur. E 34- Esas Sözleme Değişikliklerinde Aranan Çoğunluk Nedir? sas sözleşme değişikliklerine ilişkin kararların kural olarak şirket sermayesinin en az yarısının temsil edildiği genel kurulda oyların çoğunluğu ile alınacağı esası yeni kanunda da korunmuştur. Buna karşılık, şirketin işletme konusunun tamamen değiştirilmesi, imtiyazlı pay oluşturulması ve nama yazılı pay devrinin sınırlandırılabilmesi kararlarının ancak esas sermayenin yüzde 75 inin olumlu oyu ile alınabileceği kabul edilmiştir. Ayrıca rüçhan haklarının sınırlandırılması için aranan çoğunluk yeni kanunda esas sermayenin yüzde 60 ı olarak belirlenmiştir. Bu nisaplar esas sözleşme ile ağırlaştırılabilecektir.

8 G 35- Genel Kurulun Hangi Kararlarının Geçerliliği İmtiyazlı Pay Sahiplerinin Onayına Tabi Tutulmuştur? enel kurulun esas sözleşme değişikliğine ve artık yönetim kuruluna sermayenin artırılması konusunda yetki verilmesine dair kararı ile yönetim kurulunun sermayenin artırılmasına ilişkin kararları; eğer imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını ihlal ediyorsa kanun, sayılan bu kararların uygulanmasını imtiyazlı pay sahiplerinin yapacakları özel bir toplantıda onaylanması şartına bağlamıştır. 8 Bu özel toplantıda imtiyazlı payları temsil eden sermayenin en az yüzde 60 ının çoğunluğu bulunacak ve toplantıda bulunan payların çoğunluğu; esas sözleşme değişiklikleri ve sermaye artırımına ilişkin kararların kendi menfaatlerini ihlal ettiği kanısına varırsa, bu durum bir tutanakla tespit edilerek yönetim kuruluna sunulacaktır. Ayrıca bu tutanağın, Ticaret Sicil Müdürlüğü ne, olumsuz oy verenlerin imzalarının bulunduğu bir liste ve ortak bir tebligat adresi sunularak tescil ve ilan edilmesi şarttır. önetim kurulu bu kararın iptali ve genel kurul kararının tescilini dava edebilir. G 36- Genel Kurul Kararları Hangi Şartlarda Geçersiz Olur? enel kurul kararlarının butlanı somut düzenlemeye bağlanmış, bu kapsamda pay sahibinin genel kurula katılma, asgari oy, dava ve kanundan kaynaklanan vazgeçilemez nitelikteki haklarını sınırlandıran veya ortadan kaldıran, pay sahibinin bilgi alma, inceleme ve denetleme haklarını, kanunen izin verilen ölçü dışında sınırlandıran ve anonim şirketin temel yapısını bozan veya sermayenin korunması hükümlerine aykırı olan kararlar batıl olarak kabul edilmiştir. 37- İptal veya Butlan Davasının İlan Zorunluluğu Var mıdır? önetim kurulu, genel kurul kararları aleyhine iptal veya butlan davasının açılması halinde bu davaların açıldığını ve dava sonucu kararı ilan edip şirketin internet sitesinde yayınlamak zorundadır. 38- İç Kaynaklardan Sermaye Artırımı Mümkün mü? eni kanunda iç kaynaklardan sermaye artırımı özel olarak düzenlenmiş olup, sermaye artırımı kapsamında şarta bağlı sermaye artırımı yeni bir usul olarak kanuna eklenmiştir. 39- Genel Kurulun Devredilemeyecek etkileri Nelerdir? a) Esas sözleşmenin değiştirilmesi. b) önetim Kurulu üyelerinin seçimi, görevden alınması ile ücret, huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi ve ibraları hakkında karar verilmesi. c) Kanunda öngörülen istisnalar dışında denetçinin seçimi. ç) Finansal tablolara, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporuna, yıllık kâr üzerinde tasarrufa, kâr payları ile kazanç paylarının belirlenmesine, yedek akçenin sermayeye veya dağıtılacak kâra katılması dâhil, kullanılmasına dair kararların alınması. d) Kanunda öngörülen istisnalar dışında şirketin sona ermesine ve tasfiyeden dönülmesine karar verilmesi.

9 e) Önemli miktarda şirket varlığının toptan satışı. f) Esas sözleşme ile görev süreleri belirlenmemiş ise yönetim kurulu üyelerinin üç yılı aşmamak üzere görev sürelerinin belirlenmesi. 9 g) Aksi kanunlarda öngörülmedikçe; her türlü tahvil, finansman bonoları, varlığa dayalı senetler, iskonto esası üzerine düzenlenenler de dâhil, diğer borçlanma senetleri, alma ve değiştirme hakkını haiz senetler ile her çeşit menkul kıymetlerin çıkarılması veya bu hususta yönetim kuruluna yetki verilmesi. ğ) Birleşme, bölünme, tür değiştirme kararlarının alınması. h) Hâkimiyet sözleşmesinin onaylanması. ı) Genel kurulun çalışma esas ve usullerine ilişkin iç yönergenin onaylanması veya değiştirilmesi. i) Sermayenin azaltılmasına ilişkin yönetim kurulunca hazırlanan raporun onaylanması. j) Şirketin tescil tarihinden itibaren iki yıl içinde bir işletme veya aynın esas sermayenin onda birini aşan bir bedel karşılığında devralınmasına veya kiralanmasına ilişkin yapılmış sözleşmelerin onaylanması. 40- Genel Kurulda Bakanlık Temsilcisinin Bulundurulması Gereken Haller Nelerdir? a) Kuruluş ve esas sözleşme değişikliği işlemleri bakanlık iznine tabi olan şirketlerin bütün genel kurul toplantılarında, diğer şirketlerde ise gündeminde, sermayenin arttırılması veya azaltılması, kayıtlı sermaye sistemine geçilmesi ve kayıtlı sermaye sisteminden çıkılması, kayıtlı sermaye tavanının arttırılması veya faaliyet konusunun değiştirilmesine ilişkin esas sözleşme değişikliği ile birleşme, bölünme veya tür değişikliği konuları bulunan genel kurul toplantılarında. b) Genel kurula elektronik ortamda katılım sistemini uygulayan şirketlerin genel kurul toplantılarında. c) urt dışında yapılacak bütün genel kurul toplantılarında. ç) urt dışında yapılacak imtiyazlı pay sahipleri özel kurul toplantılarında Bakanlık temsilcisinin bulundurulması gerekmektedir 41- Bağımsız Denetçinin Seçimi ve Görevleri Anonim Şirket Bağımsız denetimden geçmiyorsa, 31 Mart 2013 tarihine kadar bağımsız denetçi seçilmesi gerekmektedir. ılsonu stok sayımı bağımsız denetçi gözetiminde yapılacak. Bağımsız denetçinin, finansal tablolar hakkında olumsuz görüş vermesi veya görüş vermekten kaçınması durumunda, genel kurulda denetlenen yıla ait kâr veya zarar ile ilgili karar alınmayacak. önetim kurulu 4 iş günü içinde istifa edecek. ıllık faaliyet raporu bağımsız denetimden geçecek.

10 42- Denetmen Seçimi ve Görevden Alınması Usulü Nasıldır? Şirket genel kurulunca; 10 Seçimden sonra, yönetim kurulu, gecikmeksizin denetleme görevini hangi denetçiye verdiğini ticaret siciline tescil ettirir ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile internet sitesinde ilan eder. Şirketin merkezinin bulunduğu yerdeki asliye ticaret mahkemesi; a) önetim kurulunun, b) Haklı sebeplerin gerektirmesi ve denetçinin taraflı davrandığı yönünde bir kuşkunun varlığı hâlinde, başka bir denetçi atayabilir. -Denetçi istifa ederse yönetim kurulu geçici bir denetçi seçme hakkı tanınmıştır. Öte yandan bu durumda da denetçinin mahkemece atanacağı öngörülmüş -Türkiye Muhasebe Standartlarına, kanuna ve şirket ana sözleşmesinde finansal tablolara Görüldüğü gibi SPK ve EPDK gibi kurumlar için yaptırılan bağımsız denetime göre kapsam daha geniştir. -Bu kurumlar için denetim yaptıran şirketler TTK uyarınca da bağımsız denetim yaptırmak ve bağımsız denetim raporu düzenlettirmek zorundadırlar. Bağımsız denetçi, şirketin yetkili organlarınca (anonim şirketlerde genel kurul, topluluk denetçisi ana şirketin genel kurulu ; limited şirketlerde ortaklar kurulu tarafından) seçilir yılında bağımsız denetime tabi olacak şirketlerin bağımsız denetçilerinin şirket yetkili organları tarafından en geç tarihine kadar seçilmesi gerekir.(6102 sayılı Kanun, Geçici Md. 6/2) 43- Kim Hangi Denetim Sistemine Tabi? Tarihli Resmi Gazete de yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile 2013 yılından itibaren denetime tabi olacak ANONİM ve LİMİTED şirketler için genel esaslar aşağıdaki gibi belirlenmiştir. Bilanço aktif toplamı TL ve üzeri Net Satış Hâsılatı TL ve üzeri Çalışan Sayısı 500 ve üzeri -Bu şirketin bağımsız denetime tabi olup olmadığının belirlenmesinde yukarıdaki üç kriterden en az ikisinin sınırlarının iki yıl üst üste aşılması gerekmektedir. -Hesaplamada varsa şirketin bağlı ortaklıkları ve iştirakleri (yurtdışında olanlar dahil) birlikte dikkate alınacaktır. Hesaplamada grup içi işlemler dikkate alınmayacaktır. -Bir şirketin 2013 yılı için bağımsız denetime tabi olup olmayacağı, yukarıda belirtilen kriterlerden en az ikisinin sınırlarının 2011 ve 2012 yıllarında aşılmış olup olmadığına göre belirlenecektir. Sadece 2012(veya sadece 2011) yılında aşılmış olması yeterli değildir; her iki yılın rakamları ayrı ayrı kontrol edilmelidir. İzleyen yıllarda da bu kontrol yapılmaya devam edilecektir. -Bağımsız denetime tabi şirketler, belirlenen üç kriterden en az ikisine ait sınırları art arda iki hesap döneminde altında kalmaları ya da bir hesap döneminde ölçütlerden en az ikisinin

11 sınırlarının %20 veya daha fazla altında kalmaları halinde izleyen hesap döneminden itibaren bağımsız denetim kapsamından çıkarlar. 11 -Bağımsız denetim kapsamına giren şirketlerin ve şirketler topluluğunun finansal tabloları denetçi tarafından uluslararası denetim standartlarıyla uyumlu Türkiye Denetim Standartlarına göre denetlenecektir.(md.397/1)konsolidasyona dâhil edilen bağlı ortaklık ve iştiraklerin denetimi de yaptırılmak zorundadır. -Bağlı ortaklık ve iştiraklerin bağımsız denetçi seçip seçmeyecekleri belirlenen kriterleri kendilerinin aşıp aşmayacağına göre belirlenir. Kriterlerin altında kaldığı için bağımsız denetime tabi olmayan bağlı ortaklık ve iştirak, ana ortaklığın bağlı ortaklık ve iştirakleri ile birlikte kriterleri aşması durumunda konsolidasyon gereği denetlenecektir. -Denetime tabi olduğu halde denetlettirilmemiş finansal tablolar ile yönetim kurulu yıllık faaliyet raporları düzenlenmemiş sayılacaktır.(md. 397/2) -Denetim kapsamı TTK nin 398 inci maddesinde belirlenmiş olup esas itibariyle şirketin ve topluluğun finansal tabloları ile yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu denetlenecektir. -Orta ve küçük ölçekli işletmeler SMMM veya MM tarafından denetlenecektir. -Denetçinin denetiminden geçmemiş finansal tablolar ile yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu düzenlenmemiş hükmünde sayılır. 44- Denetimin Sonuçları Nelerdir? Denetim sonucunda; olumlu görüş, sınırlı olumlu görüş, olumsuz görüş, görüş vermekten kaçınma gibi görüş bildirilir. Olumsuz görüş ve görüş vermekten kaçınma sonucu çıkarsa; yönetim kurulunun genel kurulu 4 iş günü içinde toplantıya çağırma ve istifa etme yükümlülüğü gündeme gelecektir. 45- Kimler Denetçi Olamaz ve Denetçinin Görev Süresi Nedir? Şirket ortağı, şirket yöneticisi veya çalışanı, denetlenecek şirketin yönetim kurulu üyesi veya yöneticisinin üçüncü derece dahil akrabası ise denetçi olmaz. Denetçi bir şirkette kesintisiz olarak arka arkaya 7 yıl görev yapabiliyor. Fakat 7 yıl dolunca en az 2 yıl o şirkette görev yapma yasağı var. 46- Denetçi İle Şirket Arasındaki Görüş Ayrılıklarında Ne apılmalı? Şirket ile denetçi arasında; Şirketin ve topluluğun yıl sonu hesaplarına, Finansal tablolarına ve yönetim kurulunun faaliyet raporuna ilişkin, İlgili kanunun, idari tasarrufun uygulanması konusunda doğan görüş ayrılıkları hakkında, önetim kurulunun veya denetçinin istemi üzerine şirketin merkezinin bulunduğu yerdeki asliye ticaret mahkemesi dosya üzerinden karar verir.

12 Verilen bu karar kesin olup, dava giderlerinin borçlusu şirkettir. D 47- Tutulacak Defterlerin Türleri Nelerdir ve Hangi Usule Göre Tutulmalı? efterler Vergi Usul Kanunu na Uygun Olarak Tutulmaya Devam Edilecek. Kamu Gözetimi, Muhasebe Ve Denetim Standartları Kurumu Tarafından Belirlenen Şirketler 1/1/2013 Tarihinde Münferit Ve Konsolide Finansal Tablolarının Düzenlenmesinde, Türkiye Muhasebe Standartlarını Uygulamak Zorunda. 12 Fiziki ortamda tutulan, yevmiye defteri, defteri kebir, envanter defteri, pay defteri, yönetim kurulu karar defteri, genel kurul toplantı defteri ve müzakere defterinin açılış onayları, kuruluş sırasında ve kullanılmaya başlanmadan önce noter tarafından yapılacak. Bu defterlerin izleyen faaliyet dönemlerindeki açılış onayları, defterlerin kullanılacağı faaliyet döneminin ilk ayından önceki ayın sonuna kadar (takvim yılı olanlar için aralık sonu) notere yaptırılacak. Pay defteri ile genel kurul toplantı ve müzakere defteri yeterli yaprakları bulunmak kaydıyla izleyen faaliyet dönemlerinde de açılış onayı yaptırılmaksızın kullanılmaya devam edilebilecek. Ticaret şirketlerinin ticaret siciline tescili sırasında defterlerin açılışı ticaret sicili müdürlükleri tarafından da onaylanabilecek. Sadece yevmiye defteri ve yönetim kurulu karar defterinin kapanış onayı yaptırılması zorunlu. Ticari defterlerin elektronik ortamda tutulması hâlinde bu defterlerin açılışlarında ve yevmiye defteri ile yönetim kurulu karar defterinin kapanışında noter onayı aranmayacak. 48- İlan Edilecek Raporlar Nelerdir? Finansal tablolar, önetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, Denetçi görüş raporu, Genel Kurulun rapora ilişkin kararı, Bilanço gününden itibaren 6 ay içinde Ticaret Sicili Gazetesi nde yayınlanacak 49- Tek kişilik Şirket Tek Kişilik önetim Kurulu Tek kişilik anonim şirket kurulması imkânına paralel bir düzenleme ile tek kişilik yönetim kurulu oluşumu da mümkün hale gelmiştir. 50- önetim Kurulu Üyesinin Pay Sahibi ve Gerçek Kişi Olması Zorunluluğu Var mı? önetim kurulu üyelerinin pay sahibi olma zorunluluğu kaldırılmış, yönetim kurulu üyelerinin sadece gerçek kişi değil, tüzel kişi olması imkânı da getirilmiştir. Bu halde tüzel kişinin yönetim kurulunda oy kullanabilmesi için tüzel kişiyi temsil edecek gerçek kişinin ticaret sicilinde tescil ve ilanı, ayrıca internet sitesinde bu temsilcinin ilan edilmesi gerekmektedir.

13 51- Bazı Gruplara önetim Kuruluna Aday Sunması eni kanun esas sözleşmede özellik ve nitelikleriyle belirli bir grup oluşturan pay sahiplerine ve azlığa yönetim kuruluna aday gösterme hakkı tanınabilmesi imkânı da getirmiştir. 13 Ö 52- Nama azılı Hisse Sentlerinin Devir Konusunda Esas Sözleşmenin Etkisi nceki kanunda nama yazılı pay senetlerinin devrinin sınırlandırılması konusunda yönetim kuruluna tanınan geniş takdir hakkı sınırlandırılarak, pay devrinin reddi için kanunda öngörülen sebeplerin varlığı aranmıştır. Bu bağlamda esas sözleşmenin pay devrine ilişkin hükümlerin devrin kapsamını belirlerken önem kazanmıştır. 53- Genel Kurulun Elektronik Ortamda apılabilmesi Olanağı Esas sözleşmede düzenlenmiş olması şartıyla yönetim kurulu toplantılarının elektronik ortamda yapılabilmesine imkân tanınmıştır. K 54- Elektronik Ortamda Genel Kurul apabilmek İçin Esas Sözleşme Değişikliği Ne Şekilde Olmalıdır? anunun 1527 nci maddesi uyarınca EGKS yi uygulayacak şirketlerin esas sözleşmesinde, aşağıda belirtilen hükmün genel kurul toplantılarının düzenlendiği maddelerden biri içerisinde yer alması zorunludur ve yeterlidir. Genel kurul toplantısına elektronik ortamda katılım Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda apılacak Genel Kurullara İlişkin önetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. apılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan önetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır. E 55- Elektronik Genel Kurulla İlgili Uyarı sas sözleşmelerinde bu maddede belirtilen esas sözleşme hükmü bulunan şirketler, yapacakları her genel kurul toplantısında hak sahiplerinin ve temsilcilerinin genel kurula elektronik ortamda katılabilmelerini ve oy verebilmelerini sağlamak zorundadır. 56- önetim Kurulunu etkileri Devredilebilir mi? önetim kuruluna esas sözleşmede alacağı bir yetki doğrultusunda çıkaracağı iç yönerge ile, yönetimi kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine yahut üçüncü bir kişiye devredebilme ve şirket yönetiminde iş bölümünü bu yönerge ile belirleyebilme olanağı getirilmiştir.

14 57- Görev Dağılımı Durumunda önetim Kurulunun Sorumluluğu Nasıl Olacak? önetim kurulu üyelerinin sorumluluğu kapsamında, ilgilinin kusurunu dikkate alan farklı bir teselsül sistemi öngörülmüştür. Farklılaştırılmış Teselsül olarak adlandırılan bu sistem uyarınca, müteselsil sorumluluk ilkesi gereği, bir zarardan beraber sorumlu olan kişilerin şahsi sorumluluğu, zararın doğumundaki kusuru ve halin icabına göre belirlenecek, zararın doğumuna kusuru ile sebep olmayan ilgili, zarardan sorumlu olmayacak ya da kusuru nispetinde sorumlu olacaktır. Bu düzenlemede ilgililerin sorumluluk ve tazminat borcunun hâkim tarafından belirleneceği öngörülmüştür. Başka bir ifadeyle farklılaştırılmış teselsül sisteminde, kişinin zarara katkıda kusur derecesi neyse o derecenin karşılığı olan miktara kadar diğerleriyle sorumlu olması esastır önetim Kurulunun Toplantı ve Karar eter Sayısı Nedir? önetim kurulunun toplantı nisabı, esas sözleşmede aksine ağırlaştırıcı bir hüküm bulunmadığı takdirde üye tam sayısının çoğunluğu, karar nisabı ise toplantıda hazır bulunanların çoğunluğu olacaktır. Oylarda bir eşitlik bulunması halinde ilgili önerinin görüşülmesi bir sonraki toplantıya bırakılacak, eğer bu ikinci toplantıda da karar için; hazır bulunanların çoğunluğu sağlanamazsa öneri reddedilmiş sayılacaktır. Ş 59- önetim Kurulunun Görevleri Nelerdir? irketin yönetimi ile ilgili konular başta olmak üzere, muhasebe, finans, risk yönetimi, denetim gibi alanlarda, yönetim kurulu yetkilerini, başka bir organa devredemeyecektir.(risk komitesi, denetim komitesi gibi komiteleri kurumsallaşma süreci için kurabilir) ine bu bağlamda yönetim kurulu, kanun ve esas sözleşme uyarınca genel kurulun yetkisinde bırakılmış alanlar dışında, şirketin işletme konusunun gerçekleştirilmesi için gerekli olan her çeşit iş ve işlemler hakkında karar almaya yetkili kılınmıştır. Bu itibarla yeni düzenlemede yönetim kurulunun esas yetkili organ olduğu ortaya konmuş ve yönetim kurulu merkezli bir görev anlayışı benimsenmiştir. 60- Genel Kurul Her İstediği Zaman önetim Kurulunu Görevden Alabilir mi? önetim kurulu üyelerinin görevden alınmaları ile ilgili olarak genel kurulda gündeme bağlılık ilkesine istisna getirilmiştir. Dolayısıyla esas sözleşmeyle atanan veya genel kurul kararıyla seçilen yönetim kurulu üyeleri, genel kurul gündeminde görevden almaya ilişkin bir madde bulunmasa dahi, haklı bir sebebin varlığı halinde genel kurul tarafından görevden alınabilecektir. Ayrıca azle bağlı olarak yönetim kurulu üyesine tazminat isteme hakkı getirilmiştir. 61- Kanunun Getirdiği önetim Kurulu Değiştirme Şartı Nedir? eni kanunun yürürlüğe girdiği tarihte görevde bulunan yönetim kurulu üyeleri, görevden alınmaları veya yönetim kurulu üyeliğinin başka bir sebeple boşalması hali hariç, görev süreleri sonuna kadar görevlerine devam edeceklerdir. Ancak tüzel kişinin temsilcisi olarak yönetim kurulu üyeliği yapan gerçek kişinin yeni kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 3 ay içinde (1 Ekim 2012 tarihine kadar) istifa etmesi, onun yerine tüzel kişinin ya da başkasının seçilmesi gerekecektir. 62- önetim Kurulu Üyeleri İçin Sorumluluk Sigortası İmkânı Getirilmiştir. önetim kurulu üyelerinin, görevlerini yaparken kusurlarıyla şirkete verebilecekleri zararın isteğe bağlı olarak sigorta ettirilmesi imkânı yaratılmıştır.

15 63- önetim Kurulu Üyelerinin Hangi Kararları Batıl Sayılacaktır? önetim kurulu kararlarının hangi hallerde batıl sayılacağı kanunda düzenlenmiştir. Buna göre yönetim kurulunun özellikle: 15 - Eşit işlem ilkesine aykırı olan, - Anonim şirketin temel yapısına uymayan veya sermayenin korunması ilkesini gözetmeyen, -Pay sahiplerinin özellikle vazgeçilmez nitelikteki haklarını ihlal eden veya bunların kullanılmasını kısıtlayan ya da güçleştiren, - Diğer organların devredilemez yetkilerine giren ve bu yetkilerin devrine ilişkin, kararlarının geçersiz olduğunun tespiti mahkemeden istenebilecektir. 64- önetim Kurulu Üyesinin Bilgi Edinme Hakkının Kapsamı Nedir? önetim kurulu üyelerinin şirketin tüm iş ve işlemler hakkında bilgi alma, inceleme ve soru sorma haklarına sahip olduğu kabul edilmiştir. Bu hakları yönetim kurulu başkanı veya diğer yönetim kurulu üyeleri tarafından engellenen yönetim kurulu üyesine şirket merkezinin bulunduğu yerdeki asliye ticaret mahkemesine başvurma hakkı tanınmıştır. Mahkemenin bu konudaki kararının kesin olduğu da hükme bağlanmıştır. 65- Borçlanma asağı Kimleri Kapsıyor? Şirket ortaklarına, yönetim kurulu üyelerine yönetim kurulu üyelerinin akrabalarına borçlanma yasağı getirildi. 66- Borçlanma asağının İstisnası Nedir? Ortağın iştirak taahhüdünden doğan borç, Borç şirketle, şirketin işletme konusu ve pay sahiplerinin işletmesi gereği yapılmış bir işlemden doğmuşsa ve EMSALLERİLE BENZER koşulları taşıması halinde istisna teşkil eder. (Aynı koşullarda borçlanmışsa) 67- Ortakların Şirkete Olan Borçlarının Tasfiyesi Süreci Nasıl İşleyecektir? Anonim ve limited şirketlerin ortakları şirkete olan borçlarını kanunun yürürlüğünden itibaren üç yıl içinde nakdi ödeme ile kapatmak zorundadır. Borcunu kapatmamış borçlu ortağa 300 günden az olmamak üzere adli para cezası verilecektir. 68- Ortakların Şirketten Borç Alması Ortaklara Şirketten borç alması yasaklanmış aksi davranışlarda bulunanlara 300 gün ile 730 gün arasında adli para cezası öngörülmüştür. 69- asak Sadece Para Çekme ile mi Sınırlı? Şirket ortağı ve yönetim kurulu üyeleri ile yakınları, ayın olarak da borçlanamayacak, şirketinden vadeli mal alamayacak.

16 önetim Kurulu üyelerinin üçüncü dereceye kadar olan kan ve kayın hısımları, şirkete nakit ve ayın borçlanamayacaklar. 16 Aksi davranışta gün 73 bin TL ye kadar ADLİ PARA CEZASI yaptırımı uygulanabilecek. 70- önetim Kurulu Üyesi ve akınlarının Şirkete Borçlanma asağı Nedir? eni kanunda, yönetim kurulu üyelerinin, onların alt veya üst soyundan birisinin ya da eşinin yahut üçüncü derece dâhil kan ve kayın hısımlarının, bunların ortağı olduğu şahıs şirketleri ile en az yüzde 20 sine katıldıkları sermaye şirketlerinin şirkete borçlanmaları yasaklanmıştır. Ayrıca şirket bu kişiler hakkında kefalet, garanti ve teminat veremeyecek, sorumluluk yüklenemeyecek, bunların borçlarını devralamayacaktır. Şirkete borçlanma yasağına aykırı davranan yönetim kurulu üyeleri ile bunların yakınları hakkında adli para cezası uygulanacaktır. 71- önetim Kurulu Üyesinin Taşıması Gerektiği Şartlar Nelerdir? önetim kurulu üyelerinin taşıması gerektiği şartlar şu şekilde sayılmıştır. a) Tüzel kişi adına tescil edilecek gerçek kişi de dahil olmak üzere tam ehliyetli olması, b) 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 28 inci maddesi hükmü saklı kalmak kaydıyla Devlet memuru olmaması, c) İflasına karar verilmemiş olması, ç) Özel mevzuatı ve/veya şirketin esas sözleşmesi ile getirilen özel şartları taşıması, zorunludur. Genel kurul toplantısında hazır bulunmayanların yönetim kurulu üyeliklerine seçilmesi halinde, bunların bu göreve aday olduklarını veya görevi kabul ettiklerini belirten yazılı beyanlarının bulunması şarttır. 72- önetim Kurullu Üyelerinin Mali Hakları Nelerdir? Tutarı ana sözleşmeyle ya da genel kurul kararıyla belirlenmiş olmak koşuluyla huzur hakkı, ücret ikramiye, prim ve yıllık kardan pay ödenebilir. 73- Genel Kurulun apılışı İle İlgili Hazırlanacak İç önergenin İçeriği Ne Şekilde Olmalı? Genel kurulun yapılış usulüne ilişkin iç yönergede yer alması gereken asgari hususlar şu şeklide sayılmıştır. a) Toplantı yerine giriş ve toplantının açılması. b) Toplantı başkanlığının oluşturulması. c) Toplantı başkanlığının görev ve yetkileri. ç) Gündemin görüşülmesine geçilmeden önce yapılacak işlemler ve gündem. d) Toplantıda söz alma ve oy kullanma usulü.

17 e) Toplantı tutanağının düzenlenmesi. f) Toplantı sonunda yapılacak işlemler Pay Sahibinin Hak ve Borçları Nelerdir? eni kanunun getirdiği düzenlemelerle, pay sahiplerinin konumunu güçlendirdiği söylenebilir. Mevcut pay sahipliği haklarına eklenen, birleşme dışı şirketten çıkma hakkı ile bilgi alma ve inceleme hakkının yanı sıra şarta bağlı sermaye artırımında önerilme hakkı), özel denetçi atanması talep hakkı, birleşme, bölünme ve tür değiştirme iptali veya bu işlemler açısından sorumluluk davası gibi yeni haklar, pay sahibinin konumunu güçlendirmektedir. 75- Borçlanma asağı ve İstisnası Nedir? eni kanundaki bu düzenlemeye aykırı olarak 1 Temmuz 2012 den önce şirkete borçlanmış pay sahipleri, 1 Temmuz 2015 tarihine kadar borçlarını nakden ödeyerek tasfiye etmelidir, aksi halde cezai yaptırım onlar aleyhine de uygulanacaktır. Pay sahiplerinin vadesi gelmiş sermaye taahhüdü borcu bulunmaması ve şirketin karlılık durumuna göre (sermaye taahhüdünden doğan vadesi gelmiş borçlarını ifa etmedikçe ve şirketin serbest yedek akçelerle birlikte karı geçmiş yıl zararlarını karşılayacak düzeyde olmadıkça), acil kaynak ihtiyaçlarını, şirket varlıklarından karşılayabilmesi mümkün hale getirilmiştir. P 76- Borçlanma asağı Kimleri Kapsar? ay sahibi olmayan yönetim kurulu üyeleri ile yönetim kurulu üyelerinin pay sahibi olmayan 393 üncü maddede sayılan yakınları şirkete nakit borçlanamaz. Bu kişiler için şirket kefalet, garanti ve teminat veremez, sorumluluk yüklenemez, bunların borçlarını devralamaz. Aksi hâlde, şirkete borçlanılan tutar için şirket alacaklıları bu kişileri, şirketin yükümlendirildiği tutarda şirket borçları için doğrudan takip edebilir. 77- Şirketi Temsil etkisi Kime veya Kimlere Aittir? Pay sahiplerinin temsili ile ilgili olarak üç yeni temsilci türü getirilmiştir. - Bunlardan birincisi yönetim kurulu ile herhangi bir şekilde ilişkisi olan organın temsilcisi, - İkincisi de böyle bir kişinin pay sahiplerine kendilerini genel kurulda temsil etmesi için önerilmesi halinde önerilmesi zorunlu olan ve şirketle herhangi bir ilişkisi bulunmayan bağımsız temsilcidir. önetim kurulu bu iki kişiyi esas sözleşme hükmüne göre ilan edip şirketin internet sitesine koymaya mecburdur. - Pay sahiplerinin temsiline ilişkin getirilen üçüncü imkân ise, pay sahiplerinin kendi inisiyatifleriyle kurumsal temsilci atayabilmeleri veya kurumsal temsilciliğe istekli olanların şirkete başvurabilmeleridir. Kurumsal temsilcilerin de ilan edilmesi ve internet sitesinde yayımlanması gerekmektedir.

18 H 78- Kimler Oy Hakkına Sahiptir? er pay sahibinin en az bir oy hakkını haiz olacağı kuralı aynen benimsenmiş, ancak bunun dışında eski düzenlemeden farklı olarak birden fazla paya sahip olanların oy hakkının esas sözleşmeyle sınırlandırılması imkânı getirilmiştir. 18 Bu kapsamda sermaye azaltımı yapılması halinde payların itibari değerinin indirilmesine rağmen oy hakkı için indirimden önceki itibari değerin dikkate alınması, dolayısıyla önceki itibari değere göre oy hakkı tanınması öngörülmüştür. Öte yandan oy hakkına ilişkin yeni düzenlemede, oy hakkının doğumu için pay bedellerinin taahhüt edilmesi yeterli görülmemiş, kanunen veya esas sözleşme ile öngörülen asgari miktarlarının ödenmesi şartı aranmıştır. Bu düzenleme geriye doğru da etkili olacak, eski dönemde kurulmuş ve sermaye artırımı nedeniyle taahhüt edilmiş olan sermaye koyma borcunu asgari miktarda yerine getirmeyen pay sahipleri 14 Ağustos 2012 tarihi itibariyle oy hakkından mahrum kalacaklardır. K 79- Rüçhan Hakları İle İlgili Düzenleme Neleri Kapsıyor? anun koyucu, yeni sistemde rüçhan haklarına, pay sahiplerinin bu hakkını koruyucu şekilde özel bir düzenleme getirmiştir. Önceki kanun döneminde esas sözleşme veya genel kurul kararıyla da kaldırılabilen rüçhan hakkının, yeni düzenlemede sadece genel kurul kararıyla kaldırılabileceği hüküm altına alınmıştır. Bu kapsamda rüçhan hakkının sınırlandırılması veya kaldırılması için iki şart öngörülmüş olup, bunlar haklı nedenlerin varlığı ve toplam sermayenin yüzde 60 ının olumlu oyudur. Kanunda haklı sebep hallerine örnek olarak halka arz, işletmelerin, işletme kısımlarının ve iştiraklerin devralınması ve işçilerin şirkete katılmaları konuları düzenlenmiştir. 80- İmtiyazlar Kimlere Tanınabilir? eni kanun imtiyazların kişiye değil, belirli pay gruplarına tanınabileceği esasından hareket etmiştir. O 81- Oyda İmtiyaz ve Sınırı Nedir? yda imtiyaz, eşit itibari değerdeki paylara farklı sayıda oy hakkı verilerek tanınabilecektir. Bunun yanında kural olarak imtiyazlı bir paya en fazla 15 oy hakkı tanınabilir. İmtiyazlı payın oy hakkına ilişkin bu sınırlama, kurumlaşmanın gerektirdiği veya haklı bir sebebin ispatlandığı durumlarda uygulanmayacak olup, bu iki hâlde, şirketin merkezinin bulunduğu yerdeki asliye ticaret mahkemesinin, kurumlaşma projesini veya haklı sebebi inceleyip, bunlara bağlı olarak, sınırlamadan istisna edilme kararını vermesi gerekecektir. Projede yapılacak her değişiklik mahkeme kararına bağlıdır. Kurumsallaşmanın gerçekleşmeyeceğinin anlaşıldığı veya haklı sebebin ortadan kalktığı hâllerde istisna etme kararı mahkeme tarafından geri alınabilecektir. 82- Oyda İmtiyazlı Paylarda Hangi Durumda İmtiyaz Kabul Edilmeyecektir? Esas sözleşme değişikliği, ibra ve sorumluluk davası açılmasında oylar imtiyazlı olarak kullanılamaz. S 83- İmtiyazlı Pay Oluşturma asağı Var mı? ermayesinin yarısından fazlası tek başına veya birlikte; Devlet, il özel idaresi, belediye ve diğer kamu tüzel kişileri, sendikalar, dernekler, vakıflar, kooperatifler ve bunların üst kuruluşlarına ait

19 anonim şirketlerde ve bu şirketlerin aynı oranda sermaye payına sahip oldukları iştiraklerinde; bunların sahip oldukları paylara tesis edilebilecek imtiyazlar hariç olmak üzere, diğer paylara, belirli bir grup oluşturan pay sahiplerine, belirli pay gruplarına ve azlığa bu Kanunda düzenlenen herhangi bir imtiyaz tesis edilemez. Bu hüküm, payları borsada işlem gören anonim şirketlere, 5411 sayılı Kanunun 3. maddesinde tanımlanan kredi kuruluşlarına ve finansal kuruluşlara uygulanmaz. 19 E 84- Azınlık Haklarında Ne Tür Değişiklikler apılmıştır? skiden var olan azlık hakları, güçlendirilmiş, kullanımı kolaylaştırılmış ve yeni bazı azlık hakları tanınmıştır. Bunlardan en önemlisi TTK 531. maddede düzenlenen haklı nedenle şirketin feshini talep hakkıdır. Esas sermayenin onda birini temsil eden pay sahipleri mahkemeden haklı nedenle şirketin feshini talep edebilir. Haklı nedenin ne olduğu kanunda tanımlanmamış olsa da, azlık hakları ile bireysel hakların, özellikle bilgi alma ve inceleme hakkının engellenmesi, şirketin sürekli zarar etmesi, dağıtılan kâr payının düzenli olarak azalması bu kurumun uygulama alanı bulduğu İsviçre de haklı sebep olarak kabul edilmiştir. Hâkim şirketin feshi yerine pay sahiplerinin paylarının şirket tarafından satın alınmasına veya duruma uygun düşen bir diğer çözüme karar verebilecektir. ine azlığa yönetim kurulundan genel kurulu olağan toplantıya çağırmayı isteme hakkı veya zaten toplanacak ise gündeme madde ekleme imkânı yaratılmıştır. önetim kurulunun bu talebi reddetmesi halinde azlık bu talebi asliye ticaret mahkemesine yöneltebilecektir. Bunun yanında azlık, genel kuruldan gündemde yer almasa dahi belirli olayların açıklığa kavuşturulması amacıyla özel denetçi atanmasını isteyebilecektir. Eğer genel kurul bu talebi kabul ederse pay sahibi veya yönetim kurulu; kabul etmezse esas sermayenin onda birini temsil eden azlık asliye ticaret mahkemesinden özel denetçi atanmasını talep edebilecektir. Son olarak azlığa, nama yazılı pay senetlerinin bastırılmasını talep hakkı getirilmiştir. P 85- Pay Senedi Bastırma Zorunluluğu Var mı? ay senedi bastırılmasına ilişkin bu yeni düzenleme kapsamında anonim ortaklıklar hamiline yazılı pay senetlerini bastırıp, ortaklarına dağıtmak zorundadır. Öte yandan nama yazılı hisse senetlerini bastırma zorunluluğu olmayıp, ancak azlık bu yönde bir talepte bulunursa, bu senetlerin de bastırılması zorunlu kılınmıştır. eni kanunda şirketin pay defterine senede bağlanmamış pay ve nama yazılı pay senedi sahiplerinin yanında artık intifa hakkı sahiplerinin de kaydedilmesi esası getirilmiştir. 86- Pay(HİSSE) Senedi Türleri ve Çıkarılma Şartları Nelerdir? - Hamiline yazılı, Nama yazılı olabilir. - Hisse senedi terimi yerine Pay senedi terimi, kanuni terim olarak kabul edilmiştir. - Bedelleri tamamen ödenmemiş paylar için hamiline yazılı pay senetleri çıkarılamaz. Pay senedi bastırılıncaya kadar ilmühaber çıkartılabilir. - İlmühaberlere kıyas yoluyla nama yazılı pay senetlerine ilişkin hükümler uygulanacaktır. - Payların bedelleri tamamen ödendiğinde hamiline yazılı hisse senedi çıkartılabilir. - Pay senetlerini bastırmak izne tabi değildir. - Paylar hamiline yazılı ise, yönetim kurulu pay bedelinin tamamının ödenmesi tarihinden itibaren, üç ay içinde pay senetlerini bastırıp pay sahiplerine dağıtır.

20 - önetim kurulunun Hamiline yazılı pay senetlerinin bastırılmasına ilişkin kararı tescil ve ilan edilir. Ayrıca şirketin internet sitesine konulur Pay Senedi Olmadan Hisse Senedi Satışı Nasıl apılır? Şirket hissesi pay senedine bağlanmamışsa, hisse devir sözleşmesi düzenlenir. Bu devir pay defterine yazılmakla hüküm ifade eder. Pay senedine bağlı olmayan hisseler, ne zaman satılırsa satılsın, bundan doğan kazanç gelir vergisine tabidir. 88- Pay Senetlerinin Şekli ve Devri Nasıl Olmalı? Pay senetlerinde; sermaye tutarı, tertibi ve yönetim kurulu kararının tescil tarihi, itibari değeri, en az iki yetkilinin imzası, bulunmalı ve pay defterine kayıt edilmeli. Hamiline yazılı pay senetlerinin devri; şirket ve üçüncü kişiler hakkında, ancak zilyetliğin geçirilmesiyle hüküm ifade eder. Nama yazılı paylar; aksi öngörülmedikçe, herhangi bir sınırlamaya bağlı olmaksızın devredilebilir. Bedeli tamamen ödenmemiş nama yazılı paylar, ancak şirketin onayı ile devrolunabilir. Miras, mirasın paylaşımı ve eşler arasındaki mal rejimi hükümleri ve cebri icra bunun istisnalarıdır. 89- Pay Defterine Kaydedilecek Hususlar Nelerdir? Senede bağlanmamış pay ve nama yazılı pay senedi sahipleriyle intifa hakkı sahiplerini, ad, soy ad, unvan ve adresleriyle, pay defterine kaydeder. Şirketle ilişkilerde, sadece pay defterinde kayıtlı bulunan kimse pay sahibi ve intifa hakkı sahibi olarak kabul edilir. 90- Primli Pay Çıkarılabilecek mi? İtibari değerden aşağı bedelle pay çıkarılmaz. Payların itibari değerinden yüksek bir bedelle çıkarılabilmesi için esas sözleşmede hüküm veya genel kurul kararı bulunmalıdır. E 91- Ana Sözleşmede Öngörülen Sürenin Sona Ermesi Durumunda Ne Olacak? sas sözleşmede öngörülen sürenin sona ermesi sebebiyle şirketin infisahı konusuna açıklık getirilerek şirketin süresinin sona ermesine rağmen işlere fiilen devam edilmesi halinde şirketin belirsiz süreli hale geldiği ve artık sürenin sona ermesi sebebiyle şirketin sona ermeyeceği açıkça düzenlenmiştir. Ö 92- Maksadın Gerçekleştirilmesi Kavramı Somutlaştırılmıştır. nceki kanundaki sona erme hallerinden şirketin maksadının gerçekleşmesi veya gerçekleşmesinin imkânsız hale gelmesi ifadesi somutlaştırılarak şirketin işletme konusunun gerçekleşmesi bir infisah sebebi olarak öngörülmüştür.

Dr. Hediye BAHAR SAYIN. Pay Sahibi Haklarının Korunması Kapsamında Anonim Şirket Yönetim Kurulu Kararlarının Butlanı

Dr. Hediye BAHAR SAYIN. Pay Sahibi Haklarının Korunması Kapsamında Anonim Şirket Yönetim Kurulu Kararlarının Butlanı Dr. Hediye BAHAR SAYIN Pay Sahibi Haklarının Korunması Kapsamında Anonim Şirket Yönetim Kurulu Kararlarının Butlanı İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR LİSTESİ... XIX Giriş...1 Birinci

Detaylı

1- Aşağıda verilenlerden hangisi ticaret şirketlerine uygulanacak mevzuat hükümlerinden

1- Aşağıda verilenlerden hangisi ticaret şirketlerine uygulanacak mevzuat hükümlerinden 1- Aşağıda verilenlerden hangisi ticaret şirketlerine uygulanacak mevzuat hükümlerinden A) Şirket sözleşmesi hükümleri B) Ticari örf ve adet hukuku kuralları C) Tamamlayıcı ve yorumlayıcı hükümler D) Emredici

Detaylı

TARİHLER İTİBARİYLE YENİ TTK YÜRÜRLÜK HÜKÜMLERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

TARİHLER İTİBARİYLE YENİ TTK YÜRÜRLÜK HÜKÜMLERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR Sirküler Rapor 07.09.2012/162-1 TARİHLER İTİBARİYLE YENİ TTK YÜRÜRLÜK HÜKÜMLERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR ÖZET : Yeni Türk Ticaret Kanunu esas itibariyle 01.07.2012 tarihinde yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.

Detaylı

Sermaye Şirketlerinin İnternet Sitesinde Bulunması Zorunlu Unsurlar: 6102 Sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu nun 1524.

Sermaye Şirketlerinin İnternet Sitesinde Bulunması Zorunlu Unsurlar: 6102 Sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu nun 1524. Sermaye Şirketlerinin İnternet Sitesinde Bulunması Zorunlu Unsurlar: 6102 Sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu nun 1524.maddesi gereğince; 1.Bağımsız denetime tabi olan sermaye şirketleri, kuruluşlarının ticaret

Detaylı

YENİ TÜRK TİCARET KANUNU YÜRÜRLÜKTE & SON DEĞİŞİKLİKLER & YÜRÜRLÜK TARİHLERİ & CEZALAR. Kemal ŞENOL. S.M. Mali Müşavir

YENİ TÜRK TİCARET KANUNU YÜRÜRLÜKTE & SON DEĞİŞİKLİKLER & YÜRÜRLÜK TARİHLERİ & CEZALAR. Kemal ŞENOL. S.M. Mali Müşavir YENİ TÜRK TİCARET KANUNU YÜRÜRLÜKTE & SON DEĞİŞİKLİKLER & YÜRÜRLÜK TARİHLERİ & CEZALAR Kemal ŞENOL S.M. Mali Müşavir Ortak Hükümler ile Anonim ve Limited Şirketlere İlişkin Yeni Türk Ticaret Kanunu ( Yeni

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/50 TARİH: 05.09.2013

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/50 TARİH: 05.09.2013 VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/50 TARİH: 05.09.2013 KONU Sermaye Şirketlerinin Oluşturacakları İnternet Sitelerine Dair Yönetmelik Yayınlanmıştır. Bilindiği üzere 6335 sayılı Kanun ile; Sermaye Şirketlerinin

Detaylı

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN SORUMLULUĞU

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN SORUMLULUĞU A) 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ndan doğan sorumluluk Yönetim kurulu üyelerinin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ( TTK ) doğan sorumluluğu, hukuki ve cezai sorumluluk olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.

Detaylı

YENİ TÜRK TİCARET KANUNU NUN ORTAKLARIN VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ŞİRKETE BORÇLANMASINA İLİŞKİN HÜKÜMLERİ

YENİ TÜRK TİCARET KANUNU NUN ORTAKLARIN VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ŞİRKETE BORÇLANMASINA İLİŞKİN HÜKÜMLERİ YENİ TÜRK TİCARET KANUNU NUN ORTAKLARIN VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ŞİRKETE BORÇLANMASINA İLİŞKİN HÜKÜMLERİ TÜRKİYE KURUMSAL YÖNETİM DERNEĞİ 4 EYLÜL 2012 SONER ALTAŞ BİLİM SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI

Detaylı

LİMİTED ŞİRKETLERDE GENEL KURUL TOPLANTISI YOL HARİTASI LTD.ŞTİ GENEL KURUL MÜDÜRLER KURULU KARARI... 3

LİMİTED ŞİRKETLERDE GENEL KURUL TOPLANTISI YOL HARİTASI LTD.ŞTİ GENEL KURUL MÜDÜRLER KURULU KARARI... 3 2 İÇİNDEKİLER LİMİTED ŞİRKETLERDE GENEL KURUL TOPLANTISI YOL HARİTASI... 3 1. LTD.ŞTİ GENEL KURUL MÜDÜRLER KURULU KARARI... 3 2. LTD.ŞTİ GENEL KURUL ÇAĞRI-GÜNDEM... 3 3. LTD.ŞTİ GENEL KURUL ÇAĞRISIZ...

Detaylı

Bağımsız Denetim Kapsamına Giren Şirketlerin Yükümlülükleri

Bağımsız Denetim Kapsamına Giren Şirketlerin Yükümlülükleri Bağımsız Denetim Kapsamına Giren Şirketlerin Yükümlülükleri BAĞIMSIZ DENETİM Türk Ticaret Kanunu nun 397 nci maddesinde açıklandığı üzere; denetime tabi olan anonim şirketlerin ve şirketler topluluğunun

Detaylı

6335 sayılı Kanun ile 6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu nun Ortak Hükümler ile Anonim ve Limited Şirketlere İlişkin Hükümlerde Getirilen Değişiklikler 6335 sayılı Kanun da yer alana önemli değişikliklerin

Detaylı

Yeminli Mali Müşavirlik Bağımsız Denetim ve Danışmanlık. Sayı: 2015 011 04.03.2015. Konu: Anonim ve Limited Şirketlerde Olağan Genel Kurul Zorunluluğu

Yeminli Mali Müşavirlik Bağımsız Denetim ve Danışmanlık. Sayı: 2015 011 04.03.2015. Konu: Anonim ve Limited Şirketlerde Olağan Genel Kurul Zorunluluğu Sirküler Sayı: 2015 011 04.03.2015 Konu: Anonim ve Limited Şirketlerde Olağan Genel Kurul Zorunluluğu Anonim ve Limited Şirketlerde olağan genel kurul toplantıları Türk Ticaret Kanunu nun (TTK) 409 ve

Detaylı

ŞIRKET YÖNETIMININ BELIRLENMESI

ŞIRKET YÖNETIMININ BELIRLENMESI YÜRÜRLÜK TARIHI 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu nun yürürlüğü ile ilgili tarih, 1534. maddenin birinci fıkrasının birinci cümlesinde 01.07.2012 olarak belirtilmiştir. 2 ŞIRKET YÖNETIMININ BELIRLENMESI

Detaylı

Ticaret Sicil Müdürlüğü. Tescil ve İlan İşlemleri. Yeni Mersis Sistemi Uygulaması. ve Genel Kurullar

Ticaret Sicil Müdürlüğü. Tescil ve İlan İşlemleri. Yeni Mersis Sistemi Uygulaması. ve Genel Kurullar Ticaret Sicil Müdürlüğü Tescil ve İlan İşlemleri Yeni Mersis Sistemi Uygulaması ve Eskişehir Ticaret İl Müd.lüğü Eskişehir Ticaret Sicil Müd.lüğü Eskişehir Ticaret İl Müd.lüğü Bakanlık Temsilcisi Bulundurma

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/83. KONU: Türk Ticaret Kanunu'nda Değişiklik Yapan 6335 Sayılı Kanun Resmi Gazete'de Yayımlandı.

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/83. KONU: Türk Ticaret Kanunu'nda Değişiklik Yapan 6335 Sayılı Kanun Resmi Gazete'de Yayımlandı. VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/83 KONU: Türk Ticaret Kanunu'nda Değişiklik Yapan 6335 Sayılı Kanun Resmi Gazete'de Yayımlandı. 30 Haziran 2012 tarihli ve 28339 sayılı Resmi Gazete de 6335 Sayılı Türk Ticaret

Detaylı

YENİ TÜRK TİCARET KANUNU KAPSAMINDA ANA SÖZLEŞMELERİN YENİDEN DEĞERLENDİRİLMESİ

YENİ TÜRK TİCARET KANUNU KAPSAMINDA ANA SÖZLEŞMELERİN YENİDEN DEĞERLENDİRİLMESİ Sirküler Sayı: 2013/3 28/03/2013 YENİ TÜRK TİCARET KANUNU KAPSAMINDA ANA SÖZLEŞMELERİN YENİDEN DEĞERLENDİRİLMESİ Sayfa 1 Sirküler Sayı: 2013/3 28.03.2013 KONU: YENİ TÜRK TİCARET KANUNU KAPSAMINDA ANONİM

Detaylı

SERMAYE ŞİRKETLERİNİN AÇACAKLARI İNTERNET SİTELERİNDE YER ALMASI GEREKEN HUSUSLAR (SİRKÜLER: CXXX)

SERMAYE ŞİRKETLERİNİN AÇACAKLARI İNTERNET SİTELERİNDE YER ALMASI GEREKEN HUSUSLAR (SİRKÜLER: CXXX) 1 Sirküler No: CXXX Sirküler Tarihi: 03.06.2013 Focus Denetim ve Y.M.M. Ltd. Şti Maltepe Mah. Edirne Çırpıcı yolu No:5-4 Vatan Residans A Blok Kat:5 Daire:10 Topkapı/İstanbul Tel: 0-212-510 48.14 Fax:

Detaylı

6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU NDA 6335 VE 6353 SAYILI KANUNLARLA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU NDA 6335 VE 6353 SAYILI KANUNLARLA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU NDA 6335 VE 6353 SAYILI KANUNLARLA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 1. GİRİŞ 14/02/2012 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu, bazı istisnaları dışında

Detaylı

Bölünme kısmi bölünme ve tam bölünme olmak üzere iki şekilde yapılır.

Bölünme kısmi bölünme ve tam bölünme olmak üzere iki şekilde yapılır. q BÖLÜNME Bir sermaye şirketi veya bir kooperatifin mal varlığının bir kısmını veya tamamını mevcut veya yeni kurulacak bir veya birden fazla sermaye şirketine veya kooperatife, kendisine veya ortaklarına

Detaylı

Bölünme kısmi bölünme ve tam bölünme olmak üzere iki şekilde yapılır.

Bölünme kısmi bölünme ve tam bölünme olmak üzere iki şekilde yapılır. BÖLÜNME Bir sermaye şirketi veya bir kooperatifin mal varlığının bir kısmını veya tamamını mevcut veya yeni kurulacak bir veya birden fazla sermaye şirketine veya kooperatife, kendisine veya ortaklarına

Detaylı

6335 SAYILI KANUN ile DEĞİŞİK TTK m. 358 HAKKINDA BAZI DEĞERLENDİRMELER

6335 SAYILI KANUN ile DEĞİŞİK TTK m. 358 HAKKINDA BAZI DEĞERLENDİRMELER 6335 SAYILI KANUN ile DEĞİŞİK TTK m. 358 HAKKINDA BAZI DEĞERLENDİRMELER Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Ana Bilim Dalı shizir@atilim.edu.tr 6335 Sayılı Kanundan Önceki Haliyle TTK m.

Detaylı

Sorumluluğu sınırlı olmayan ortaklara komandite, sorumluluğu sınırlı olanlara komanditer denir.

Sorumluluğu sınırlı olmayan ortaklara komandite, sorumluluğu sınırlı olanlara komanditer denir. KOMANDİT ŞİRKETLER ADİ KOMANDİT ŞİRKET Ticari bir işletmeyi bir ticaret unvanı altında işletmek amacıyla kurulan, şirket alacaklılarına karşı ortaklardan bir veya birkaçının sorumluluğu sınırlandırılmamış

Detaylı

LİMİTED ŞİRKETLERDE İMTİYAZLI PAYLAR

LİMİTED ŞİRKETLERDE İMTİYAZLI PAYLAR LİMİTED ŞİRKETLERDE İMTİYAZLI PAYLAR İmtiyazlı paylar şirketlerin ekonomik ihtiyaçları doğrultusunda kardan daha çok pay alma, şirkete finansman yaratma ya da şirkete yeni yatırımcıların katılmasını sağlama

Detaylı

SON DEĞİŞİKLİKLERLE YENİ TÜRK TİCARET KANUNUN GETİRDİKLERİ

SON DEĞİŞİKLİKLERLE YENİ TÜRK TİCARET KANUNUN GETİRDİKLERİ SON DEĞİŞİKLİKLERLE YENİ TÜRK TİCARET KANUNUN GETİRDİKLERİ Baştan aşağı yenilenen Türk Ticaret Kanunu iş dünyasından gelen talepler üzerine 109 maddede değişiklik yapılarak yürürlüğe girdi. Değişikliklerle

Detaylı

SERMAYE VE PAY SENETLERİNİN TÜRÜ:

SERMAYE VE PAY SENETLERİNİN TÜRÜ: SERMAYE VE PAY SENETLERİNİN TÜRÜ: 5. Şirketin kendi paylarını iktisap veya rehin olarak kabul etmesi a) Genel olarak MADDE 379- (1) Bir şirket kendi paylarını, esas veya çıkarılmış sermayesinin onda birini

Detaylı

Türk Ticaret Kanunu nda Kurumsal Yönetim (Corporate Governance)

Türk Ticaret Kanunu nda Kurumsal Yönetim (Corporate Governance) Yrd. Doç. Dr. Cafer EMİNOĞLU Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Türk Ticaret Kanunu nda Kurumsal Yönetim (Corporate Governance) İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII

Detaylı

BAĞIMSIZ DENETİME TABİ ŞİRKETLERİN İNTERNET SİTELERİ Mehmet KÜLTE 1. 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu ve Kapsamı

BAĞIMSIZ DENETİME TABİ ŞİRKETLERİN İNTERNET SİTELERİ Mehmet KÜLTE 1. 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu ve Kapsamı BAĞIMSIZ DENETİME TABİ ŞİRKETLERİN İNTERNET SİTELERİ Mehmet KÜLTE 1 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu ve Kapsamı Ülkemizde ticaret hayatının uygulamasının son 50 yılını yönlendirmiş olan 6762 sayılı Türk

Detaylı

Yeni Türk Ticaret Kanunu nda Yapılacak Değişiklikler.

Yeni Türk Ticaret Kanunu nda Yapılacak Değişiklikler. Yeni Türk Ticaret Kanunu nda Yapılacak Değişiklikler. Bilindiği üzere 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ile 6103 sayılı Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun 14 Şubat 2011 tarihli

Detaylı

YENİ TTK NA GÖRE LİMİTED VE ANONİM ŞİRKETLERİN SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

YENİ TTK NA GÖRE LİMİTED VE ANONİM ŞİRKETLERİN SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ SİRKÜLER: AKAD.13/11-12.06.2013 YENİ TTK NA GÖRE LİMİTED VE ANONİM ŞİRKETLERİN SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ 14.02.2011 tarih, 27846 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan yürürlüğe giren 6103 sayılı Türk Ticaret

Detaylı

AKTAY TURİZM YATIRIMLARI VE İŞLETMELERİ A.Ş. ANASÖZLEŞME TADİL TASARISI

AKTAY TURİZM YATIRIMLARI VE İŞLETMELERİ A.Ş. ANASÖZLEŞME TADİL TASARISI AKTAY TURİZM YATIRIMLARI VE İŞLETMELERİ A.Ş. ANASÖZLEŞME TADİL TASARISI ESKİ METİN YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ: Madde 7: Şirket işlerinin idaresi, genel kurul tarafından, hissedarlar arasından en çok üç yıl

Detaylı

Ana Sözleşme Değişikliğini İçeren Örnek Genel Kurul Toplantısı Gündem ve Tutanağı

Ana Sözleşme Değişikliğini İçeren Örnek Genel Kurul Toplantısı Gündem ve Tutanağı Sirküler No : 2013-18 Ana Sözleşme Değişikliğini İçeren Örnek Genel Kurul Toplantısı Gündem ve Tutanağı Tarih: 21032013 Bilindiği üzere sermaye şirketleri yeni TTK kapsamında esas (ana) sözleşmelerini

Detaylı

TÜRK TİCARET KANUNU TASARISI HALKA AÇIK ANONİM ORTAKLIKLAR VE YATIRIMCI İLİŞKİLERİ

TÜRK TİCARET KANUNU TASARISI HALKA AÇIK ANONİM ORTAKLIKLAR VE YATIRIMCI İLİŞKİLERİ TÜRK TİCARET KANUNU TASARISI HALKA AÇIK ANONİM ORTAKLIKLAR VE YATIRIMCI İLİŞKİLERİ YATIRIMCI GÜVENİNİN ARTIRILMASI Pay Sahiplerinin Şirkete Borçlanmasının Yasaklanması İstisnaları İştirak taahhüdünden

Detaylı

Yeni Türk Ticaret Kanunu. Son Düzenlemeler Çerçevesinde Önemli Hatırlatmalar ve Şirketlere Yol Haritası

Yeni Türk Ticaret Kanunu. Son Düzenlemeler Çerçevesinde Önemli Hatırlatmalar ve Şirketlere Yol Haritası Son Düzenlemeler Çerçevesinde Önemli Hatırlatmalar ve Şirketlere Yol Haritası Av. Levent Berber KPMG Hukuk Bölümü Başkanı / Ortak 27 ŞUBAT 2013 nun Kalp Atışları (6335 sayılı Kanun daki son değişiklikler

Detaylı

Sirküler no: 087 İstanbul, 5 Haziran 2013

Sirküler no: 087 İstanbul, 5 Haziran 2013 Sirküler no: 087 İstanbul, 5 Haziran 2013 Konu: Sermaye şirketlerinin açacakları internet sitelerine dair yönetmelik yayımlandı. Özet: Sermaye Şirketlerinin Açacakları İnternet Sitelerine Dair Yönetmelik

Detaylı

6335 SAYILI KANUNLA YENİ TÜRK TİCARET KANUNUNDA YAPILAN ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER

6335 SAYILI KANUNLA YENİ TÜRK TİCARET KANUNUNDA YAPILAN ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER 6335 SAYILI KANUNLA YENİ TÜRK TİCARET KANUNUNDA YAPILAN ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER Yeni TTK tüm sermaye şirketlerine bağımsız denetim yükümlülüğü getirmekteydi, ancak 6335 sayılı Yeni TTK Değişiklik Kanunu ile

Detaylı

Yeni TTK nın 369 uncu Maddesinde

Yeni TTK nın 369 uncu Maddesinde YENİ TTK NIN YÖNETİM KURULUNA GETİRDİĞİ CEZAİ VE HUKUKİ SORUMLULUKLAR İLE GETİRDİĞİ YENİ UYGULAMALAR AHMET YELİS YEMİLİ MALİ MÜŞAVİR 6102 Sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu 01 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe

Detaylı

1. -Ortaklık Paylarının ve Ortaklık Haklarının İncelenmesi-49 2. -Birleşmenin, Bölünmenin ve Tür Değiştirmenin İptali ve Eksikliklerin Sonuçları-49

1. -Ortaklık Paylarının ve Ortaklık Haklarının İncelenmesi-49 2. -Birleşmenin, Bölünmenin ve Tür Değiştirmenin İptali ve Eksikliklerin Sonuçları-49 BİRİNCİ BÖLÜM GENEL AÇIKLAMALAR VEBAŞLANGIÇ HÜKÜMLERİ I. -YENİ TİCARET KANUNU İLE İLGİLİ GENEL AÇIKLAMALAR-3 II. -YENİ TİCARET KANUNU NUN YÜRÜRLÜĞÜNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR-7 III. -YENİ TİCARET KANUNU NUN

Detaylı

MENSA SINAİ TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR A.Ş. nin Yönetim Kurulu Başkanlığı ndan Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantı Çağrısı

MENSA SINAİ TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR A.Ş. nin Yönetim Kurulu Başkanlığı ndan Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantı Çağrısı MENSA SINAİ TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR A.Ş. nin Yönetim Kurulu Başkanlığı ndan Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantı Çağrısı 02.06.2016 tarihinde yapılması planlanan Şirketimizin 2015 yılına ilişkin Ortaklar

Detaylı

TEKSTĐL BANKASI ANONĐM ŞĐRKETĐ YÖNETĐM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN, OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET. Ticaret Sicili Numarası: 224058

TEKSTĐL BANKASI ANONĐM ŞĐRKETĐ YÖNETĐM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN, OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET. Ticaret Sicili Numarası: 224058 TEKSTĐL BANKASI ANONĐM ŞĐRKETĐ YÖNETĐM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN, OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET Ticaret Sicili Numarası: 224058 Bankamızın 2012 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki

Detaylı

İTİMAT BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. TEBLİĞ HALKA AÇIK OLMAYAN ŞİRKETLERDE KAYITLI SERMAYE

İTİMAT BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. TEBLİĞ HALKA AÇIK OLMAYAN ŞİRKETLERDE KAYITLI SERMAYE 19 Ekim 2012 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28446 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: TEBLİĞ Amaç HALKA AÇIK OLMAYAN ŞİRKETLERDE KAYITLI SERMAYE SİSTEMİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ MADDE 1 (1) Bu Tebliğin

Detaylı

1-Anonim Şirketlerde Yönetim kurulu Üyeliği İle İlgili Önemli Değişiklikler Yapılmıştır.

1-Anonim Şirketlerde Yönetim kurulu Üyeliği İle İlgili Önemli Değişiklikler Yapılmıştır. İSTANBUL, 02.02.2012 SİRKÜLER (2012/10) Konu: Yeni Türk Ticaret Kanunu İle Getirilen Yenilikler 2011 yılında TBMM nce kabul edilen 6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu, bazı maddeleri daha sonraki tarihlerde

Detaylı

HALKA AÇIK OLMAYAN ANONİM ŞİRKETLERİN GENEL KURULLARINDA BİRİKİMLİ OY KULLANIMINA İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ YAYIMLANDI

HALKA AÇIK OLMAYAN ANONİM ŞİRKETLERİN GENEL KURULLARINDA BİRİKİMLİ OY KULLANIMINA İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 29.08.2012/159-1 HALKA AÇIK OLMAYAN ANONİM ŞİRKETLERİN GENEL KURULLARINDA BİRİKİMLİ OY KULLANIMINA İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ YAYIMLANDI ÖZET : Bu Tebliğde, çoğunluğa sahip olmayan

Detaylı

ANONİM ŞİRKETLERDE PAY VE İMTİYAZLI PAY

ANONİM ŞİRKETLERDE PAY VE İMTİYAZLI PAY ANONİM ŞİRKETLERDE PAY VE İMTİYAZLI PAY ANONİM ŞİRKETLERDE PAY VE İMTİYAZLI PAY Bu günkü yazımızda anonim şirketlerde pay nedir. Pay neyi temsil eder. Anonim şirketlerde işlevi nedir. Payda imtiyaz ne

Detaylı

HALKA AÇIK OLMAYAN ŞİRKETLERDE KAYITLI SERMAYE SİSTEMİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ YAYIMLANDI

HALKA AÇIK OLMAYAN ŞİRKETLERDE KAYITLI SERMAYE SİSTEMİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 22.10.2012/180-1 HALKA AÇIK OLMAYAN ŞİRKETLERDE KAYITLI SERMAYE SİSTEMİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ YAYIMLANDI ÖZET : Tebliğde anonim şirketlerin kayıtlı sermaye sistemini kabul etmelerine,

Detaylı

BİRLEŞME. Bir ticaret şirketinin diğerini devralması, devralma şeklinde birleşme

BİRLEŞME. Bir ticaret şirketinin diğerini devralması, devralma şeklinde birleşme q BİRLEŞME 2 BİRLEŞME BİRLEŞME Birleşme, devrolunan şirketin malvarlığı karşılığında, bir değişim oranına göre devralan şirketin paylarının, devrolunan şirketin ortaklarınca kendiliğinden iktisap edilmesiyle

Detaylı

İçindekiler BİRİNCİ BÖÜİM YENİ TÜRK TİCARET KANUNUNA GÖRE TİCARET ŞİRKETLERİ VE ÖLÇEKLERİ 1.1. YENİ TÜRK TİCARET KANUNUNA GÖRE TİCARET ŞİRKETLERİ 23

İçindekiler BİRİNCİ BÖÜİM YENİ TÜRK TİCARET KANUNUNA GÖRE TİCARET ŞİRKETLERİ VE ÖLÇEKLERİ 1.1. YENİ TÜRK TİCARET KANUNUNA GÖRE TİCARET ŞİRKETLERİ 23 İçindekiler İkinci Baskıya Önsöz 1 Önsöz 9 Kısaltmalar 21 BİRİNCİ BÖÜİM TİCARET ŞİRKETLERİ VE ÖLÇEKLERİ 1.1. TİCARET ŞİRKETLERİ 23 1.1.1. Ticaret Şirketleri 23 1.1.2. Ticaret Şirketlerinin Türleri 25 1.1.2.1.

Detaylı

KARAKO LAW OFFICE. 1- ŞİRKETLERİN KURULUŞU ve ŞİRKETLER TOPLULUĞU :

KARAKO LAW OFFICE. 1- ŞİRKETLERİN KURULUŞU ve ŞİRKETLER TOPLULUĞU : 1- ŞİRKETLERİN KURULUŞU ve ŞİRKETLER TOPLULUĞU : Limited Şirketlerin sermayesi 10.000.- TL, Anonim Şirketlerin sermayesi 50.000.- TL. ve kayıtlı sermaye sistemini kabul eden Anonim Şirketlerde 100.000.-

Detaylı

YENİ TÜRK TİCARET KANUNU

YENİ TÜRK TİCARET KANUNU YENİ TÜRK TİCARET KANUNU İsmail YÜCEL İç Ticaret Genel Müdür V. 8 Şubat 2012 Yeni Türk Ticaret Kanunu - Şeffaflık, - Hesap Verebilirlik, - Kurumsallaşma, - Elektronik Ortamda Hukuki İşlem Tesis Edebilme

Detaylı

Madde 1- Aşağıdaki adları, soyadları, yerleşim yeri ve uyrukları yazılı kurucular arasında bir Limited Şirket kurulmuştur.

Madde 1- Aşağıdaki adları, soyadları, yerleşim yeri ve uyrukları yazılı kurucular arasında bir Limited Şirket kurulmuştur. LİMİTED ŞİRKET SÖZLEŞMESİ KURULUŞ: Madde 1- Aşağıdaki adları, soyadları, yerleşim yeri ve uyrukları yazılı kurucular arasında bir Limited Şirket kurulmuştur. Sıra no Kurucunun Adı ve Soyadı Yerleşim Yeri

Detaylı

6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU. Ticari İşletme ve Ticaret Şirketleri ne Getirilen Yenilikler

6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU. Ticari İşletme ve Ticaret Şirketleri ne Getirilen Yenilikler 6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU Ticari İşletme ve Ticaret Şirketleri ne Getirilen Yenilikler YAYIN NO: 2012-5 İstanbul, 2012 Copyright İTO (İstanbul Ticaret Odası) Tüm haklar saklıdır. Bu yayının hiçbir

Detaylı

ANONİM ŞİRKET KAVRAMI VE KURULUŞ SÜRECİ

ANONİM ŞİRKET KAVRAMI VE KURULUŞ SÜRECİ ANONİM ŞİRKET KAVRAMI VE KURULUŞ SÜRECİ ANONİM ŞİRKET TANIMI VE TEMEL ÖZELLİKLERİ Türk Ticaret Kanununda Anonim Şirket, sermayesi belirli ve paylara bölünmüş olan, borçlarından dolayı yalnız mal varlığıyla

Detaylı

Yeni Ticaret Kanunu nda Son 20 Değişikliğe Dikkat

Yeni Ticaret Kanunu nda Son 20 Değişikliğe Dikkat 13 Eylül 2012 Yeni Ticaret Kanunu nda Son 20 Değişikliğe Dikkat Bilindiği üzere, Yeni Türk Ticaret Kanunu 01 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe girdi. Ancak baştan aşağı yenilenen Türk Ticaret Kanunu nda

Detaylı

1. Bir ticaret şirketinin diğerini devralması, devralma şeklinde birleşme

1. Bir ticaret şirketinin diğerini devralması, devralma şeklinde birleşme BİRLEŞME Birleşme, devrolunan şirketin malvarlığı karşılığında, bir değişim oranına göre devralan şirketin paylarının, devrolunan şirketin ortaklarınca kendiliğinden iktisap edilmesiyle gerçekleşir. Birleşmede

Detaylı

17.05.2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

17.05.2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 17.05.2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI Şirketimiz 2015 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki

Detaylı

www.pwc.com.tr 11. Çözüm Ortaklığı Platformu Son Değişiklikler Çerçevesinde Yeni TTK 10 Aralık 2012

www.pwc.com.tr 11. Çözüm Ortaklığı Platformu Son Değişiklikler Çerçevesinde Yeni TTK 10 Aralık 2012 www.pwc.com.tr Son Değişiklikler Çerçevesinde Yeni TTK İçerik 1. Genel Bir Bakış, Değişiklikler ve İkincil Mevzuat 2. Finans ve Mali İşler Açısından TTK daki Son Durum 3. Yeni TTK da Bağımsız Denetim 4.

Detaylı

ANSA YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİLAT METNİ

ANSA YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİLAT METNİ ESKİ MADDE NO VE MADDE BAŞLIĞI ŞİRKETİN UNVANI MADDE 2 AMAÇ VE KONU MADDE 5-23 YENİ MADDE NO VE MADDE BAŞLIĞI ŞİRKETİN UNVANI MADDE 2 AMAÇ VE KONU MADDE 5-23 ESKİ ŞEKLİ YENİ ŞEKLİ YAPILAN DEĞİŞİKLİK GEREKÇESİ

Detaylı

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. SERMAYE PİYASASI KURULU DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA HAZIRLANAN 22 MART 2017 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Sermaye Piyasası Kurulu nun II-17.1

Detaylı

2011 YILINA AİT DEFTERLERİN KAPANIŞ TASDİKLERİNDE UYGULANACAK DÜZENLEME

2011 YILINA AİT DEFTERLERİN KAPANIŞ TASDİKLERİNDE UYGULANACAK DÜZENLEME Sirküler Rapor 16.12.2011/ 147-1 2011 YILINA AİT DEFTERLERİN KAPANIŞ TASDİKLERİNDE UYGULANACAK DÜZENLEME ÖZET : 2011 yılına ait defterlerin kapanış tasdiklerinde uygulanacak düzenleme İlgili Kanun : 213

Detaylı

www.ttkrehberi.com Yeni TTK yürürlükte Son değişiklikler 4 Temmuz 2012

www.ttkrehberi.com Yeni TTK yürürlükte Son değişiklikler 4 Temmuz 2012 www.ttkrehberi.com Yeni TTK yürürlükte Son değişiklikler 4 Temmuz 2012 Ortak Hükümler ile Anonim ve Limited Şirketlere İlişkin Hükümlerde Değişiklikler Yeni Türk Ticaret Kanunu ( Yeni TTK ) 1 Temmuz 2012

Detaylı

SERMAYE ŞİRKETLERİNİN AÇACAKLARI İNTERNET SİTELERİNE DAİR YÖNETMELİK YAYINLANMIŞTIR

SERMAYE ŞİRKETLERİNİN AÇACAKLARI İNTERNET SİTELERİNE DAİR YÖNETMELİK YAYINLANMIŞTIR SERMAYE ŞİRKETLERİNİN AÇACAKLARI İNTERNET SİTELERİNE DAİR YÖNETMELİK YAYINLANMIŞTIR Güray ÖĞREDİK Serbest Muhasebeci Mali Müşavir MAZARS/DENGE Vergi Departmanı, Kıdemli Müdür www.muhasebetr.com sitesinde

Detaylı

İÇİNDEKİLER I. ÇÖZÜMLÜ OLAYLAR

İÇİNDEKİLER I. ÇÖZÜMLÜ OLAYLAR İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ İÇİNDEKİLER KISALTMALAR V VII XV I. ÇÖZÜMLÜ OLAYLAR A. ADİ ORTAKLIKLARA İLİŞKİN ÇÖZÜMLÜ OLAYLAR 1 1. Olay: Ortaklık Sözleşmesinin Şekli, Sermaye Olarak Adi Ortaklığa Alacak Taahhüdü ve

Detaylı

KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / KARTN [] :22:32 Özel Durum Açıklaması (Genel)

KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / KARTN [] :22:32 Özel Durum Açıklaması (Genel) / KARTN [] 31.01.2013 17:22:32 Özel Durum Açıklaması (Genel) Ortaklığın Adresi : PROF. DR. BÜLENT TARCAN CAD. PAK İŞ MERK. NO:5 K:3 GAYRETTEPE/BEŞİKTAŞ/İSTANBUL Telefon ve Faks No. : TEL:0 212 273 20 00

Detaylı

Yeni Türk Ticaret Kanununa Göre Denetim ve Denetçiler

Yeni Türk Ticaret Kanununa Göre Denetim ve Denetçiler Yeni Türk Ticaret Kanununa Göre Denetim ve Denetçiler Yeni Türk Ticaret Kanunu ile ticari hayata getirilen köklü değişikliklerden bir diğeri Denetim ve Denetçiler konusunda yapılanıdır. Anılan Kanunda

Detaylı

VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. ( ANA SÖZLEŞMESİ )

VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. ( ANA SÖZLEŞMESİ ) VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. ( ANA SÖZLEŞMESİ ) ESKİ HALİ Şirket Merkez ve Şubeleri Madde 4 - Şirketin Merkezi İstanbul İli Şişli İlçesindedir. Adresi Büyükdere Caddesi Gazeteciler Sitesi Matbuat Sokak

Detaylı

TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİC. A.Ş. 16.05.2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI Şirketimiz 2015 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı,

Detaylı

MADDE 9 - YÖNETİM KURULUNUN SEÇİMİ, GÖREVLERİ, SÜRESİ VE YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI

MADDE 9 - YÖNETİM KURULUNUN SEÇİMİ, GÖREVLERİ, SÜRESİ VE YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI AKFEN HOLDİNG A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİL METİNLERİ ESKİ METİN MADDE 9 - YÖNETİM KURULUNUN SEÇİMİ, GÖREVLERİ, SÜRESİ VE YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI A. Yönetim Kurulunun Seçimi ve Görevleri Şirket in işleri

Detaylı

Limited Şirketlerde Yönetim ve Yöneticilerin Sorumluluğu

Limited Şirketlerde Yönetim ve Yöneticilerin Sorumluluğu Limited Şirketlerde Yönetim ve Yöneticilerin Sorumluluğu Prof. Dr. H. Ercüment Erdem Erdem & Erdem Ortak Avukatlık Bürosu Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi E. Öğretim Üyesi TTK Komisyonu Üyesi 12

Detaylı

50 Soruda Esas Sözleşme Kontrol Listesi

50 Soruda Esas Sözleşme Kontrol Listesi 50 Soruda Esas Sözleşme Kontrol Listesi 2 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu na uyum çalışmaları kapsamında sermaye şirketlerinin 1 Temmuz 2013 tarihine kadar esas sözleşmelerini (limited şirketlerde şirket

Detaylı

ANONİM ŞİRKETLERE DUYURULUR;

ANONİM ŞİRKETLERE DUYURULUR; ANONİM ŞİRKETLERE DUYURULUR; - 28/11/2012 TARİH VE 28491 SAYILI RESMİ GAZETEDE İLAN EDİLEN ANONİM ŞİRKETLERİN GENEL KURUL TOPLANTILARININ USUL VE ESASLARI İLE BU TOPLANTILARDA BULUNACAK GÜMRÜK VE TİCARET

Detaylı

GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ

GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ ESKİ METİN YÖNETİM KURULU MADDE 8- Şirket Yönetim Kurulu tarafından yönetilir ve temsil edilir. Şirket Yönetim Kurulu altı üyeden oluşur ve bu üyelerin tamamı

Detaylı

TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİC. A.Ş. 24.05.2017 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI Şirketimiz 2017 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı,

Detaylı

6102 SAYILI YENİ TÜRK TİCARET KANUNU UYARINCA LİMİTED ŞİRKETLERİN TUTMASI ZORUNLU OLAN DEFTERLERİ

6102 SAYILI YENİ TÜRK TİCARET KANUNU UYARINCA LİMİTED ŞİRKETLERİN TUTMASI ZORUNLU OLAN DEFTERLERİ 6102 SAYILI YENİ TÜRK TİCARET KANUNU UYARINCA LİMİTED ŞİRKETLERİN TUTMASI ZORUNLU OLAN DEFTERLERİ Bilindiği üzere, 6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanun un (TTK) tacirlerin tutmakla yükümlü olduğu defterler,

Detaylı

Sirküler No : 332/2012-12 Sirküler Tarihi : 13.07.2012 : 6335 Sayılı Kanun İle 6102 Sayılı TTK da Yapılan Önemli Değişiklikler Hk.

Sirküler No : 332/2012-12 Sirküler Tarihi : 13.07.2012 : 6335 Sayılı Kanun İle 6102 Sayılı TTK da Yapılan Önemli Değişiklikler Hk. Sirküler No : 332/2012-12 Sirküler Tarihi : 13.07.2012 Konusu : 6335 Sayılı Kanun İle 6102 Sayılı TTK da Yapılan Önemli Değişiklikler Hk. 6335 sayılı Kanun ile 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanununun;

Detaylı

Ö z e t B ü l t e n Tarih : 23.05.2011 Sayı : 2011/17

Ö z e t B ü l t e n Tarih : 23.05.2011 Sayı : 2011/17 Ö z e t B ü l t e n Tarih : 23.05.2011 Sayı : 2011/17 Değerli Müşterimiz, Gerçek kişilerin şahsi mülkiyetinde bulunan hisse senetleri ve iştirak hisseleri ile bunların elden çıkarılmasından elde edilen

Detaylı

I- 6102 SAYILI TTK NIN KAPSAMINA GİREN TİCARET ŞİRKETLERİ

I- 6102 SAYILI TTK NIN KAPSAMINA GİREN TİCARET ŞİRKETLERİ İçindekiler I- 6102 SAYILI TTK NIN KAPSAMINA GİREN TİCARET ŞİRKETLERİ... 1 II- 6102 SAYILI TTK NUNDA ŞİRKETLERİN FAALİYET KONULARI İLE İLGİLİ DÜZENLEMELER... 1 III- 6102 SAYILI TTK İLE ULTRA VİRES İLKESİ

Detaylı

6102 SAYILI YENİ TÜRK TİCARET KANUNU NA GÖRE ANONİM ŞİRKETLERDE VE LİMİTED ŞİRKETLERDE GENEL KURUL TOPLANTI VE KARAR NİSAPLARI

6102 SAYILI YENİ TÜRK TİCARET KANUNU NA GÖRE ANONİM ŞİRKETLERDE VE LİMİTED ŞİRKETLERDE GENEL KURUL TOPLANTI VE KARAR NİSAPLARI 6102 SAYILI YENİ TÜRK TİCARET KANUNU NA GÖRE ANONİM ŞİRKETLERDE VE LİMİTED ŞİRKETLERDE GENEL KURUL TOPLANTI VE KARAR NİSAPLARI HALİL ÇAMÖNÜ AVUKAT halilcamonu@gmail.com 1. GENEL BİLGİ Şirketlerin ticari

Detaylı

Özet, yaprak test, deneme sınavı ders malzemelerine ANADOLUM ekampüs Sistemin'nden (https://ekampus.anadolu.edu.tr) ulaşabilirsiniz. 19.

Özet, yaprak test, deneme sınavı ders malzemelerine ANADOLUM ekampüs Sistemin'nden (https://ekampus.anadolu.edu.tr) ulaşabilirsiniz. 19. 2016 BAHAR ARA - A TİCARET HUKUKU A 1. 2. 3. 4. Tacirler arasında gerçekleşen aşağıdaki ihbar veya ihtarlardan hangisi Türk Ticaret Kanununun öngördüğü şekil şartına uygun değildir? Noter kanalıyla yapılan

Detaylı

PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş. 30 MART 2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş. 30 MART 2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş. 30 MART 2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimiz 2015 yılına ilişkin Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki

Detaylı

TEKSTİL BANKASI A.Ş. ANA SÖZLEŞME TADİL METNİ VE GEREKÇELERİ

TEKSTİL BANKASI A.Ş. ANA SÖZLEŞME TADİL METNİ VE GEREKÇELERİ ESKİ ŞEKİL YENİ ŞEKİL GEREKÇE YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI MADDE 38 Yönetim Kurulu, Banka işleri gerektirdikçe her zaman toplanır. Ancak, ayda en az bir toplantı yapılması zorunludur. Yönetim Kurulu, Yönetim

Detaylı

Bir ticaret unvanına "Türk", "Türkiye", "Cumhuriyet" ve "Milli" kelimeleri yalın, sade ve eksiz olarak; Bakanlar Kurulu kararıyla konulabilir.

Bir ticaret unvanına Türk, Türkiye, Cumhuriyet ve Milli kelimeleri yalın, sade ve eksiz olarak; Bakanlar Kurulu kararıyla konulabilir. LİMİTED ŞİRKETLER Tanımı Bir veya daha çok gerçek veya tüzel kişi tarafından bir ticaret unvanı altında kurulur; esas sermayesi belirli olup, bu sermaye esas sermaye paylarının toplamından oluşur. Amaçları

Detaylı

BAĞIMSIZ DENETİME TABİ ŞİRKETLERİN İNTERNET SİTESİ AÇMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ

BAĞIMSIZ DENETİME TABİ ŞİRKETLERİN İNTERNET SİTESİ AÇMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ BAĞIMSIZ DENETİME TABİ ŞİRKETLERİN İNTERNET SİTESİ AÇMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ Osman OKUR* Yeminli Mali Müşavir Bağımsız Denetçi I GİRİŞ Türk Ticaret Kanunu nun Denetleme başlıklı 397 nci maddesiyle, maddenin dördüncü

Detaylı

2014 TTK UYGULAMA TAKVİMİ

2014 TTK UYGULAMA TAKVİMİ 2014 TTK UYGULAMA TAKVİMİ 31.12.2013 1) 2013 ve 2014 YILLARINA AİT YASAL DEFTERLERİN ONAY Ticari Defterler 2013 Yılı Defterlerin Kapanış Onayları Son Tarih 2014 Yılı Defterlerin Açılış Onayları Son Tarih

Detaylı

New Ideas Make a Difference

New Ideas Make a Difference Özet Mali Bülten Tarih: 07.11.2012 Sayı:S.2012/15 Değerli Müşterimiz; 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunun 6273 ve 6335 sayılı kanunlar ile getirilen değişiklikleri içerin özet mali bültenimiz yer alan açıklamalarımız

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/83. Türk Ticaret Kanunu'nda Değişiklik Yapan 6335 Sayılı Kanun Resmi Gazete de Yayımlandı.

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/83. Türk Ticaret Kanunu'nda Değişiklik Yapan 6335 Sayılı Kanun Resmi Gazete de Yayımlandı. DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Sun Plaza No:24 34398 Maslak İstanbul, Türkiye Tel: + 90 (212) 366 60 00 Fax: + 90 (212) 366 60 15 www.deloitte.com.tr www.verginet.net VERGİ SİRKÜLERİ

Detaylı

Faydalı Bilgiler Kılavuzu - 1. İnternet Hukuku & Sermaye Şirketleri. www.byclb.com

Faydalı Bilgiler Kılavuzu - 1. İnternet Hukuku & Sermaye Şirketleri. www.byclb.com Faydalı Bilgiler Kılavuzu - 1 İnternet Hukuku & Sermaye Şirketleri www.byclb.com İÇİNDEKİLER 1. İnternet Sitesinde Yayınlanması Zorunlu Olan Bilgiler... 3 1.1 Yasal Dayanak... 3 1.2 Zorunluluklar... 3

Detaylı

JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN PAY SAHİPLERİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI ÇAĞRISI

JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN PAY SAHİPLERİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI ÇAĞRISI JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN PAY SAHİPLERİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI ÇAĞRISI Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı, 2015 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak

Detaylı

Türk Ticaret Kanunu'nda Değişiklik Yapan 6335 Sayılı Kanun Resmi Gazete de Yayımlandı.

Türk Ticaret Kanunu'nda Değişiklik Yapan 6335 Sayılı Kanun Resmi Gazete de Yayımlandı. DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Sun Plaza No:24 34398 Maslak İstanbul, Türkiye Tel: + 90 (212) 366 60 00 Fax: + 90 (212) 366 60 15 www.deloitte.com.tr www.verginet.net 03 Temmuz 2012

Detaylı

HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. 2012 YILI GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. 2012 YILI GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. 212 YILI GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ 1- Açılış, Başkanlık Divanının oluşturulması ve saygı duruşu, 2- Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması

Detaylı

Yeni TTK na Göre Şirket Birleşmeleri ve Bölünmeleri. Mustafa TAN E. Gelirler Başkontrolörü YMM

Yeni TTK na Göre Şirket Birleşmeleri ve Bölünmeleri. Mustafa TAN E. Gelirler Başkontrolörü YMM Yeni TTK na Göre Şirket Birleşmeleri ve Bölünmeleri Mustafa TAN E. Gelirler Başkontrolörü YMM Sunum Planı Şirket Birleşmeleri Kolaylaştırılmış Şirket Birleşmesi Borca Batık Şirket Birleşmesi Tam Bölünme

Detaylı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: BANKALARIN BİRLEŞME, DEVİR, BÖLÜNME VE HİSSE DEĞİŞİMİ HAKKINDA YÖNETMELİK (1 Kasım 2006 tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YÖNETİM KURULUNDAN OLAĞAN GENEL KURUL VE A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTILARINA DAVET

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YÖNETİM KURULUNDAN OLAĞAN GENEL KURUL VE A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTILARINA DAVET İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YÖNETİM KURULUNDAN OLAĞAN GENEL KURUL VE A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTILARINA DAVET Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündem maddelerini

Detaylı

YENİ SÜREÇTE LİMİTED ŞİRKET ŞİRKET SÖZLEŞMESİ HAZIRLAMA KILAVUZU

YENİ SÜREÇTE LİMİTED ŞİRKET ŞİRKET SÖZLEŞMESİ HAZIRLAMA KILAVUZU ANTALYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI YENİ SÜREÇTE LİMİTED ŞİRKET ŞİRKET SÖZLEŞMESİ HAZIRLAMA KILAVUZU LİMİTED ŞİRKET SÖZLEŞMESİ KURULUŞ: Madde 1- Aşağıdaki adları, soyadları, yerleşim yeri

Detaylı

: Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş. : Bahçelievler Mah. Şehit İbrahim Koparır cad. No.4 Bahçelievler/ISTANBUL : 0 (212) 449 36 00 (40 hat)

: Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş. : Bahçelievler Mah. Şehit İbrahim Koparır cad. No.4 Bahçelievler/ISTANBUL : 0 (212) 449 36 00 (40 hat) İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Ortaklığın Ünvanı Adresi Telefon No. Faks No. : 0 (212) 641 96 44 Ortaklığın yatırımcı/pay Sahipleri ile ilişkiler biriminin Telefon No. : 0 (216) 586

Detaylı

ANONİM ŞİRKETLERİN GENEL KURULLARINDA UYGULANACAK ELEKTRONİK GENEL KURUL SİSTEMİ HAKKINDA TEBLİĞ YAYIMLANDI

ANONİM ŞİRKETLERİN GENEL KURULLARINDA UYGULANACAK ELEKTRONİK GENEL KURUL SİSTEMİ HAKKINDA TEBLİĞ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 29.08.2012/157-1 ANONİM ŞİRKETLERİN GENEL KURULLARINDA UYGULANACAK ELEKTRONİK GENEL KURUL SİSTEMİ HAKKINDA TEBLİĞ YAYIMLANDI ÖZET : Bu Tebliğde, anonim şirketlerin genel kurullarına elektronik

Detaylı

KAPSAM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ.

KAPSAM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ. Sirküler No : 2013-68 Sirküler Tarihi :12.12.2013 Konu : Defter Tasdikleri ve Sicil Tasdiknamesi 1. Vergi Usul Kanunu Uyarınca 2014 Yılında Kullanılacak Defterlerin Tasdiki Vergi Usul Kanunu nun Tasdike

Detaylı

www.pwc.com.tr Yeni TTK Çerçevesinde Genel Kurul 18 Şubat 2013

www.pwc.com.tr Yeni TTK Çerçevesinde Genel Kurul 18 Şubat 2013 www.pwc.com.tr Yeni TTK Çerçevesinde Genel Kurul 18 Şubat 2013 İçerik 1. Anonim Şirketlerde Genel Kurul 2. Genel Kurullarda İzlenecek Yol 3. Limited Şirketlerde Genel Kurul 4. Önemli Bilgiler 5. Sıkça

Detaylı

MARDİN ÇİMENTO SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN

MARDİN ÇİMENTO SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN MARDİN ÇİMENTO SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 20 Haziran 2012 Çarşamba günü saat 11.30 da Şirket merkezi olan Savur yolu 6.km. MARDİN

Detaylı

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NİN 28.04.2015 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN 2014 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NİN 28.04.2015 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN 2014 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NİN 28.04.2015 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN 2014 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI 1 Genel Kurul İlanı EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş YÖNETİM KURULU

Detaylı

VEKALETNAME MCT DANIŞMANLIK A.Ş.

VEKALETNAME MCT DANIŞMANLIK A.Ş. VEKALETNAME MCT DANIŞMANLIK A.Ş. MCT DANIŞMANLIK A.Ş. nin 09.05.2016 günü, saat 14:00 da Yıldız Cad. Sungurlar İş Merkezi No:45-5 Beşiktaş İSTANBUL adresinde yapılacak olağan/olağan üstü genel kurul toplantısında

Detaylı