GENEL MUHASEBE. Ömer DA (Maliye Uzman ) KASA HESABI 100-KASA HESABI. Bu hesap, i letmenin elinde bulunan ulusal ve yabanc

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "26.10.2014 GENEL MUHASEBE. Ömer DA (Maliye Uzman ) www.omerdag.net KASA HESABI 100-KASA HESABI. Bu hesap, i letmenin elinde bulunan ulusal ve yabanc"

Transkript

1 GENEL MUHASEBE Ömer DA (Maliye Uzman ) KASA ALINAN ÇEKLER BANKALAR VER LEN ÇEKLER VE ÖDEME EM RLER ER HAZIR DE ERLER SSE SENETLER ALICILAR REESKONT UYGULAMASI SATI MAL YET YÖNTEMLER VARLIKLARDA DE ER DÜ ÜKLÜ Ü PAR AVANSLARI CAR ALACAKLAR-BORÇLAR / RAKLERDEN ALACAKLAR-BORÇLAR 7/A HESAPLARININ LEY 7/B HESAPLARININ LEY KASA ALINAN ÇEKLER BANKALAR VER LEN ÇEKLER VE ÖDEME EM RLER ER HAZIR DE ERLER SSE SENETLER ALICILAR REESKONT UYGULAMASI SATI MAL YET YÖNTEMLER VARLIKLARDA DE ER DÜ ÜKLÜ Ü PAR AVANSLARI CAR ALACAKLAR-BORÇLAR / RAKLERDEN ALACAKLAR-BORÇLAR 7/A HESAPLARININ LEY 7/B HESAPLARININ LEY 100-KASA HESABI KASA HESABI Bu hesap, i letmenin elinde bulunan ulusal ve yabanc paralar n TL kar n izlenmesi için kullan r. leyi i : Tahsil olunan para tutarlar borç, ödemeler ve bankaya yat lan para tutarlar alacak kaydedilir. Hesap daima borç bakiyesi verir veya s r olur. Hiçbir ekilde alacak bakiyesi vermez. 1

2 KASA HESABI letme TL + %18 KDV ye ticari mal satm olup bedelini pe in tahsil etmi tir (Aral kl Envanter Yöntemi) 100-KASA HS HESAPLANAN KDV YURT SATI LAR HESABI letme, 500 TL + %18 KDV lik bak m onar m gideri yapm olup bedelini kasadan ödemi tir. 770-GENEL YÖNET M G DERLER HS ND LECEK KDV HS KASA HS. 590 letme kasas nda bulunan paradan 500 TL sini bankaya yat rm r. 102-BANKALAR HS KASA HS ALINAN ÇEKLER HESABI ALINAN ÇEKLER Bu hesap gerçek ve tüzel ki iler taraf ndan i letmeye verilmi olup, henüz tahsil için bankaya verilmemi veya ciro edilmemi olan çeklerin izlenmesini sa lar. leyi i : Hesap, al nan çeklerin yaz de erleri ile borçland p, bankaya tahsile verildi inde veya üçüncü ki ilere ciro edildi inde alacakland r. Kar ks z ç kan çekler kanuni takibe al nd takdirde 128 no.lu üpheli Ticari Alacaklar hesab na aktar r. Dövizli çekler dönem sonlar nda Maliye Bakanl nca ilan olunan kurlar üzerinden de erlendirilir. ALINAN ÇEKLER TL + %18 KDV ye ticari mal sat lm olup bedeli çekle tahsil edilmi tir. (Aral kl Envanter Yöntemi) 101-ALINAN ÇEKLER HS. (Kasadaki Çekler) HESAPLANAN KDV YURT SATI LAR HESABI Söz konusu çek tahsil için bankaya gönderilmi tir. 101-ALINAN ÇEKLER HS. (Tahsildeki Çekler) ALINAN ÇEKLER HS. (Kasadaki Çekler) Banka, çek bedelini tahsil edip i letmenin hesab na yat rm r. 102-BANKALAR HS ALINAN ÇEKLER HS. (Tahsildeki Çekler) ALINAN ÇEKLER TL + %18 KDV ye büro faaliyetinde kullan lmak üzere dizüstü bilgisayar al nm olup bedelinin 500 TL si mü teriden al nan ayn tutardaki çek ciro edilerek, geri kalan tutar da çek ke ide edilerek ödenmi tir. 255-DEM RBA LAR HS ND LECEK KDV HS ALINAN ÇEKLER HS VER LEN ÇEKLER VE ÖDEME EM R. 680 Al Bay T, TL lik borcunun TL sini 2 gün vadeli çek ile, TL sini ise 3 ay vadeli çek ile ödemi tir. 101-ALINAN ÇEKLER HS ALACAK SENETLER HS ALICILAR HS Özün önceli i 2

3 BANKALAR VER LEN ÇEKLER VE ÖDEME EM RLER KASA ALINAN ÇEKLER BANKALAR VER LEN ÇEKLER VE ÖDEME EM RLER ER HAZIR DE ERLER SSE SENETLER ALICILAR REESKONT UYGULAMASI SATI MAL YET YÖNTEMLER VARLIKLARDA DE ER DÜ ÜKLÜ Ü PAR AVANSLARI CAR ALACAKLAR-BORÇLAR / RAKLERDEN ALACAKLAR-BORÇLAR 7/A HESAPLARININ LEY 7/B HESAPLARININ LEY 102-BANKALAR HESABI Bu hesap, i letmece yurt içi ve yurt d banka ve benzeri finans kurumlar na yat lan ve çekilen paralar n izlenmesini kapsar. leyi i: Bankalara para olarak veya hesaben yat lan de erler borç, çekilen tutarlar ile üçüncü ki ilerce tahsil edildi i anla lan çek ve ödeme emirleri alacak kaydedilir VER LEN ÇEKLER VE ÖDEME EM RLER HESABI (-) letmenin üçüncü ki ilere bankalardan çekle veya ödeme emri ile yapaca ödemeler bu hesapta izlenir. leyi i: Ki ilere çek ve ödeme emri verildi inde hesaba alacak; çek ve ödeme emirlerinin bankadan tahsil edildi i anla ld nda bu hesaba borç, bankalar hesab na alacak kaydedilir. BANKALAR VER LEN ÇEKLER VE ÖDEME EM RLER ABC i letmesi TL ile Ziraat Bankas nda vadesiz mevduat hesab açm r. 102-BANKALAR HS KASA HESABI ABC i letmesi, 500 TL maliyetli ticari mal al Bay (D) ye TL + %18 KDV ye yar kredili yar ise poliçe kar satm r. (sürekli envanter) 120-ALICILAR HS ALACAK SENETLER HS. (Cüzdandaki Al.Sn.) HESALANAN KDV YURT SATI LAR HS SATILAN T CAR MALLAR MAL YET HS T CAR MALLAR HS. 500 BANKALAR VER LEN ÇEKLER VE ÖDEME EM RLER Al Bay (D) 590 TL lik borcunu ABC i letmesinin banka hesab na yat rmak suretiyle ödemi tir. 102-BANKALAR HS ALICILAR HS. 590 DEF i letmesi, al Bay (D) den ald 590 TL lik poliçe iskonto ettirilmek üzere Bankas na vermi tir. 121-ALACAK SENETLER HS. (Tahsildeki Al.Sen) ALACAK SENET. HS. (Cüzdandaki Al.Sen) 590 Söz konusu poliçe 20 TL kar Bankas nca iskonto ettirilmi olup bedeli i letmenin hesab na yat lm r. 102-BANKA HESABI F NANSMAN G DERLER HS ALACAK SENET. HS. (Tahsildeki Al.Sen) 590 3

4 BANKALAR VER LEN ÇEKLER VE ÖDEME EM RLER DEF i letmesi tarihinde Vak flar Bankas nda 1 y l vadeli, y ll k %12 faizli TL lik vadeli mevduat hesab açm r. 102-BANKALAR HS HESABI DEF i letmesinin bankadaki hesab na y l sonunda 120 TL faiz tahakkuk etmi tir. Tahakkuk eden faizden %10 Gelir Vergisi tevkif edildikten sonra kalan tutar i letmenin hesab na aktar lm r. 102-BANKA HS PE N ÖDENEN VERG VE FONLAR HS FA Z GEL RLER HS. 120 BANKALAR VER LEN ÇEKLER VE ÖDEME EM RLER DEF i letmesi TL + %18 KDV ye bir adet klima sat n alm olup bedelini çek ke ide etmek suretiyle ödemi tir. 255-DEM RBA LAR HS ND LECEK KDV HS VER LEN ÇEKLER VE ÖDEME EM R.HS DEF i letmesin ke ide etti i çek bedelinin bankadan ödendi i, gelen banka hesap özetinden anla lm r. 103-VER LEN ÇEKLER VE ÖDEME EM R.HS BANKALAR HS KASA ALINAN ÇEKLER BANKALAR VER LEN ÇEKLER VE ÖDEME EM RLER ER HAZIR DE ERLER SSE SENETLER ALICILAR REESKONT UYGULAMASI SATI MAL YET YÖNTEMLER VARLIKLARDA DE ER DÜ ÜKLÜ Ü PAR AVANSLARI CAR ALACAKLAR-BORÇLAR / RAKLERDEN ALACAKLAR-BORÇLAR 7/A HESAPLARININ LEY 7/B HESAPLARININ LEY ER HAZIR DE ERLER 108-D ER HAZIR DE ERLER HESABI Nitelikleri itibar yla haz r de er say lan pullar, vadesi gelmi kuponlar, tahsil edilecek banka ve posta havaleleri (yoldaki paralar gibi) de erleri kapsar. ABC i letmesi, TL lik posta pulu sat n alm r. 108-D ER HAZIR DE ERLER HS KASA HS ABC i letmesinin Mart-2012 döneminde 250 TL lik posta pulu kulland tespit edilmi tir. 770-GENEL YÖNET M G DERLER HS D ER HAZIR DE ERLER HS

5 ER HAZIR DE ERLER ABC i letmesinin portföyünde bulunan devlet tahvillerine ili kin TL lik kuponun vadesi (istenebilir a amaya) gelmi tir. 108-D ER HAZIR DE ERLER HS FA Z GEL RLER HS ABC i letmesine TL borcu bulunan al Bay (K), borcunu i letmenin bankadaki hesab na EFT yapmak suretiyle ödedi ini bildirmi olup söz konusu tutar n, letmenin hesab na geçti i bir sonraki gün gelen banka hesap özet cetvelinden anla lm r. 108-D ER HAZIR DE ERLER HS ALICILAR HS BANKALAR HS D ER HAZIR DE ERLER HS KASA ALINAN ÇEKLER BANKALAR VER LEN ÇEKLER VE ÖDEME EM RLER ER HAZIR DE ERLER SSE SENETLER ALICILAR REESKONT UYGULAMASI SATI MAL YET YÖNTEMLER VARLIKLARDA DE ER DÜ ÜKLÜ Ü PAR AVANSLARI CAR ALACAKLAR-BORÇLAR / RAKLERDEN ALACAKLAR-BORÇLAR 7/A HESAPLARININ LEY 7/B HESAPLARININ LEY SSE SENETLER 110-H SSE SENETLER HESABI letmenin tirak amac d nda, geçici yat m amac ile sat n ald hisse senetlerinin takibi bu hesapta takip edilir. Hisse senetleri kay tlara al de eri ile al nmakla birlikte, bilanço tarihinde gerçe e uygun de eri ile de erlenir. Sat n al nan hisse senetleri, al bedeli üzerinden bu hesaba borç kaydedilir. Al nedeniyle ödenen komisyonlar, 65 Di er Faaliyetlerden Ola an Gider ve Zararlar grubundaki ilgili gider hesab na kaydedilir. SSE SENETLER KLM A., nominal bedeli 2 TL olan Bankas senetlerinden adedi 6 TL den adet sat n alm r. Al m i lemi için arac firmaya 50 TL komisyon ödenmi tir. 110-H SSE SENETLER HS KOM SYON G DERLER HS BANKALAR HS a) KLM A.., Bankas hisse senetlerinden adedini, tanesini a) 5 TL den satm r. b) 7,5 TL den satm r. 102-BANKALAR HS MENKUL KIYMET SATI ZARARLARI HS H SSE SENETLER HS b) 102-BANKALAR HS MENKUL KIYMET SATI KÂRLARI HS H SSE SENETLER HS

6 SSE SENETLER letmenin Takasbank nezdindeki TÜPRA hisse senetlerinin TL tutar ndaki temettüleri, i letmenin banka hesab na aktar lm r. 102-BANKALAR HS RAKLERDEN TEMETTÜ GEL RLER KASA ALINAN ÇEKLER BANKALAR VER LEN ÇEKLER VE ÖDEME EM RLER ER HAZIR DE ERLER SSE SENETLER ALICILAR REESKONT UYGULAMASI SATI MAL YET YÖNTEMLER VARLIKLARDA DE ER DÜ ÜKLÜ Ü PAR AVANSLARI CAR ALACAKLAR-BORÇLAR / RAKLERDEN ALACAKLAR-BORÇLAR 7/A HESAPLARININ LEY 7/B HESAPLARININ LEY 120-ALICILAR HESABI ALICILAR Bu hesap, i letmenin faaliyet konusunu olu turan mal ve hizmet sat lar ndan kaynaklanan senetsiz alacaklar n izlenmesi için kullan r. ALICILAR Merinos Hal letmesi, TL maliyetli hal lar TL + %18 KDV ye pek Hal letmesine 2 ay vadeli (senetsiz olarak) satm r. (Merinos Hal letmesi Sürekli Envanter Yöntemini kullanmaktad r.) Merinos Hal letmesi 120-ALICILAR HS HESAPLANAN KDV HS YURT SATI LAR HS SATILAN T CAR MALLAR MAL YET HS T CAR MALLAR HS pek Hal letmesi 153-T CAR MALLAR HS ND LECEK KDV HS SATICILAR HS

7 ALICILAR pek Hal letmesi, sat n ald hal lar n TL + %18 KDV lik bölümünü kalite ko ullar na uymad gerekçesiyle Merinos Hal letmesine iade etmi tir. Merinos Hal letmesi 610-SATI TAN ADELER HS ND LECEK KDV HS ALICILAR HS T CAR MALLAR HS SATILAN T CAR MALLAR MAL YET pek Hal letmesi 320-SATICILAR HS T CAR MALLAR HS HESAPLANAN KDV HS ALICILAR pek Hal letmesi, Merinos Hal letmesine olan TL tutar ndaki senetsiz borcu için TL nakit, TL lik kendi çekini ve TL lik poliçe vermi tir. Merinos Hal letmesi 100-KASA HS ALINAN ÇEKLER HS ALACAK SENETLER HS ALICILAR HS pek Hal letmesi 320-SATICILAR HS KASA HS VER LEN ÇEKLER VE ÖDEME EM R. HS BORÇ SENETLER HS ALICILAR Merinos Hal letmesi, daha önce veresiye mal sat lan ve halen letmeye TL borcu olan Ahmet KILIÇ tan 61 gün vadeli TL lik bir bono alm r. Merinos Hal letmesi 121-ALACAK SENETLER HS ALICILAR HS FA Z GEL RLER HS Ahmet KILIÇ letmesi 320-SATICILAR HS F NANSMAN G DERLER HS BORÇ SENETLER HS KASA ALINAN ÇEKLER BANKALAR VER LEN ÇEKLER VE ÖDEME EM RLER ER HAZIR DE ERLER SSE SENETLER ALICILAR REESKONT UYGULAMASI SATI MAL YET YÖNTEMLER VARLIKLARDA DE ER DÜ ÜKLÜ Ü PAR AVANSLARI CAR ALACAKLAR-BORÇLAR / RAKLERDEN ALACAKLAR-BORÇLAR 7/A HESAPLARININ LEY 7/B HESAPLARININ LEY 7

8 REESKONT UYGULAMASI 121-ALACAK SENETLER 122-ALACAK SENETLER REESKONTU (-) 136-D ER ÇE TL ALACAKLAR 137-D ER ALACAK SENETLER REESKONTU (-) 321-BORÇ SENETLER 322-BORÇ SENETLER REESKONTU (-) 336-D ER ÇE TL BORÇLAR 337-D ER BORÇ SENETLER REESKONTU (-) ALACAK SENETLER VE REESKONTU 121 ALACAK SENETLER : Bu hesapta, i letmenin faaliyet konusunu olu turan mal ve hizmet sat ndan kaynaklanan; senede ba lanm alacaklar izlenir. Hat r senetleri, bu hesapta yer almaz. 122 ALACAK SENETLER REESKONTU (-): Bilanço gününde vadesi gelmemi alacak senetlerinin de erleme günü k ymetine irca edilmesi maksad ile ayr lan kar klar bu hesapta izlenir. leyi i : Hesaplanan reeskont tutarlar bu hesaba alacak, "657-Reeskont Faiz Giderleri Hesab "na gider yaz r. zleyen dönemde bu hesap "65. Di er Faaliyetlerden Ola an Gelir ve Kârlar" grubundaki "647-Reeskont Faiz Gelirleri Hesab "na aktar larak kapat r. Alacak senetlerini de erleme gününün k ymetine irca eden mükellefler, borç senetlerini de ayn ekilde i leme tabi tutmak zorundad rlar. (V.U.K. /285) ALACAK SENETLER VE REESKONTU AKM letmesi, tarihinde tanesi TL + %18 KDV den 100 adet kombiyi, BKM i letmesine poliçe kar satm r. Poliçelerin vadesi dir. 121-ALACAK SENETLER HS HESAPLANAN KDV HS YURT SATI LAR HS AKM i letmesinde bulunun nominal bedelli poliçelerin tarihindeki tasarruf de erinin TL oldu u tespit edilmi tir. a) tarihinde yap lacak kay t 657-REESKONT FA Z G DERLER HS ALACAK SENETLER REESKONTU HS b) tarihinde yap lacak kay t 122-ALACAK SENETLER RESSKONTU REESKONT FA Z GEL RLER HS BORÇ SENETLER ve REESKONTU 321-BORÇ SENETLER : letmenin faaliyet konusu ile ilgili her türlü mal ve hizmet al mlar ndan kaynaklanan senede ba lanm ticari borçlar n izlendi i hesapt r. 322-BORÇ SENETLER REESKONTU (-): Bilanço gününde, senetli borçlar n tasarruf de eri ile de erlemesini sa lamak üzere borç senetleri için ayr lan reeskont tutarlar n izlenmesinde kullan r. 8

9 BORÇ SENETLER ve REESKONTU BKM letmesi, tarihinde tanesi TL + %18 KDV den 100 adet kombiyi, AKM i letmesinden poliçe kar sat n alm r. Poliçelerin vadesi dir. 153-T CAR MALLAR HS ND LECEK KDV HS BORÇ SENETLER HS BKM i letmesinin, AKM i letmesine verdi i nominal bedelli borç senetlerinin tarihindeki tasarruf de erinin TL oldu u tespit edilmi tir. a) tarihinde yap lacak kay t 322-BORÇ SENETLER REESKONTU HS REESKONT FA Z GEL RLER HS b) tarihinde yap lacak kay t 657-REESKONT FA Z G DERLER HS BORÇ SENETLER REESKONTU HS KASA ALINAN ÇEKLER BANKALAR VER LEN ÇEKLER VE ÖDEME EM RLER ER HAZIR DE ERLER SSE SENETLER ALICILAR REESKONT UYGULAMASI SATI MAL YET YÖNTEMLER VARLIKLARDA DE ER DÜ ÜKLÜ Ü PAR AVANSLARI CAR ALACAKLAR-BORÇLAR / RAKLERDEN ALACAKLAR-BORÇLAR 7/A HESAPLARININ LEY 7/B HESAPLARININ LEY 128- ÜPHEL T CAR ALACAKLAR 129- ÜPHEL T CAR ALACAKLAR KAR ILI I (-) 138- ÜPHEL D ER ALACAKLAR 139- ÜPHEL D ER ALACAKLAR KAR ILI I (-) 128- ÜPHEL T CAR ALACAKLAR Ödeme süresi geçmi bu nedenle vadesi bir kaç defa uzat lm veya protesto edilmi, yaz ile birden fazla istenmi ya da dava veya icra safhas na aktar lm senetli ve senetsiz alacaklar kapsar. leyi i : Tahsili üpheli hale gelmi olan alacaklar ilgili hesaplar n alaca kar nda bu hesaba borç yaz larak bu durumdaki alacaklar normal alacaklardan ç kar r. Alaca n tahsili veya tahsil edilemeyece inin kesinle mesi durumunda bu hesaba alacak kaydedilir. 129 ÜPHEL T CAR ALACAKLAR KAR ILI I (-) Tahsili üpheli hale gelmi olan alacaklar için ayr lan kar klar bu hesapta izlenir. 9

10 VUK / Madde ÜPHEL ALACAKLAR: Ticari ve zirai kazanc n elde edilmesi ve idame ettirilmesi ile ilgili olmak art yla; 1. Dava veya icra safhas nda bulunan alacaklar; 2. Yap lan protestoya veya yaz ile bir defadan fazla istenilmesine ra men borçlu taraf ndan ödenmemi bulunan dava ve icra takibine de meyecek derecede küçük alacaklar; üpheli alacak say r. Yukar da yaz üpheli alacaklar için de erleme gününün tasarruf de erine göre pasifte kar k ayr labilir. Bu kar n hangi alacaklara ait oldu u kar k hesab nda gösterilir. üpheli alacaklar n sonradan tahsil edilen miktarlar tahsil edildikleri dönemde kar-zarar hesab na intikal ettirilir. Hesaplanan kar k tutar bu hesaba alacak, "654-Kar k Giderleri Hesab na borç kaydedilir. üpheli alaca n tahsiline ba olarak, tahmin olunan zarar n k smen ya da tamamen gerçekle memesi halinde, gerçekle meyen k m "644-Konusu Kalmayan Kar klar Hesab " alaca na devredilerek bu hesaba borç kaydedilir. üpheli alaca n tahsilinin imkans z oldu u kesinle ti i takdirde bu hesaba borç, ilgili hesaba da alacak kaydedilir. Gerçekle en zarar n ayr lan kar klardan fazla olmas halinde, ayr lan kar k kadar bu hesaba borç, zarar fazlas ise "681-Önceki Dönem Gider ve Zararlar Hesab veya 659-Di er Ola an Gider ve Zararlar Hesab na borç, tahsil edilemeyen tutar, ilgili alacak hesab na alacak kaydolunur. Daha önce alacaklardan dü ülen ve bu hesaba borç kaydedilen alacaklar n tahsili söz konusu oldu u takdirde, olu lar na göre "671- Önceki Dönem Gelir ve Kârlar Hesab na al r. letme, Bay (A) ya TL + %18 KDV lik ticari mal satm olup sat bedeli için al dan poliçe al nm r. 121-ALACAK SENETLER HS YURT SATI LAR HS HESAPLANAN KDV Al Bay (A) taraf ndan verilen TL lik alacak senedi, protesto edilmesine ra men tahsil edilememi tir ÜPHEL T CAR ALACAKLAR HS ALACAK SENETLER HS üpheli hale gelen poliçe 2 ay sonra tahsil edilmi tir. (Faiz ihmal edilmi tir.) 100-KASA HS ÜPHEL T CAR ALACAKLAR HS Al Bay (K) n n TL lik borcu, protesto edilmesine ra men tahsil edilememi olup bunun için %50 oran nda kar k ayr lm r ÜPHEL T CAR ALACAKLAR HS ALICILAR HS KAR ILIK G DERLER HS ÜPHEL T CAR ALACAKLAR KAR ILI I %50 oran nda kar k ayr lm olan TL lik alaca n, a) Tamam tahsil edilmi tir. b) TL si tahsil edilmi tir. c) TL si tahsil edilmi tir. d) Alacak de ersiz alacak haline gelmi tir. 10

11 a) %50 oran nda kar k ayr lm olan TL lik alaca n tamam n tahsil edilmesi 100-KASA HS ÜPHEL T CAR ALACAKLAR KAR ILI I ÜPHEL T CAR ALACAKLAR HS KONUSU KALMAYAN KAR ILIKLAR HS c) %50 oran nda kar k ayr lm olan TL lik alaca n sadece TL lik k sm n tahsil edilmesi 100-KASA HS ÜPHEL T CAR ALACAKLAR KAR ILI I D ER OLA AN G DER VE ZARARLAR HS ÜPHEL T CAR ALACAKLAR HS b) %50 oran nda kar k ayr lm olan TL lik alaca n sadece TL lik k sm n tahsil edilmesi 100-KASA HS ÜPHEL T CAR ALACAKLAR KAR ILI I ÜPHEL T CAR ALACAKLAR HS d) %50 oran nda kar k ayr lm olan TL lik alaca n de ersiz hale gelmesi (tahsilat n hiç yap lamamas ) 129- ÜPHEL T CAR ALACAKLAR KAR ILI I D ER OLA AN G DER VE ZARARLAR HS ÜPHEL T CAR ALACAKLAR HS ayet, yukar daki (d) kk nda verilen de ersiz alacak sonraki llarda tahsil edilirse tahsil edilen k sm n a daki ekilde muhasebele tirilmesi gerekir. 100-KASA HS. 671-ÖNCEK DÖNEM GEL R VE KÂRLARI HS. XXXX XXXX KASA ALINAN ÇEKLER BANKALAR VER LEN ÇEKLER VE ÖDEME EM RLER ER HAZIR DE ERLER SSE SENETLER ALICILAR REESKONT UYGULAMASI SATI MAL YET YÖNTEMLER VARLIKLARDA DE ER DÜ ÜKLÜ Ü PAR AVANSLARI CAR ALACAKLAR-BORÇLAR / RAKLERDEN ALACAKLAR-BORÇLAR 7/A HESAPLARININ LEY 7/B HESAPLARININ LEY 11

12 15. Bu grup, i letmenin satmak, üretimde kullanmak veya tüketmek amac yla edindi i, ilk madde ve malzeme, yar mamul, mamul, ticari mal, yan ürün, art k ve hurda gibi bir y ldan az bir sürede kullan lacak olan veya bir y l içerisinde nakde çevrilebilece i dü ünülen varl klardan olu ur. Bu grupta yer alan hesaplar a daki gibidir LK MADDE VE MALZEME 151-YARI MAMÜLLER-ÜRET M 152-MAMÜLLER 153-T CAR MALLAR 157-D ER 158-STOK DE ER DÜ ÜKLÜ Ü KAR ILI I (-) 159-VER LEN S PAR AVANSLARI 150- LK MADDE VE MALZEME Üretimde veya di er faaliyetlerde kullan lmak üzere i letmede bulundurulan hammadde, yard mc madde, i letme malzemesi, ambalaj malzemesi ve di er malzemelerin izlendi i hesapt r. leyi i : Sat n al nd klar ya da üretildikleri maliyet bedelleri ile bu hesab n borcuna, üretime verildi inde, tüketildi inde, sat ld nda veya devredildi inde ise hesab n alaca na kaydedilir. 151-YARI MAMULLER-ÜRET M Henüz tam mamul haline gelmemi ancak direkt ilk madde ve malzeme (710) ile direkt i çilik (720) ve genel üretim giderlerinden (730) belli oranlarda pay alm üretim a amas ndaki mamullerin izlendi i hesapt r. leyi i : Maliyet dönemi sonunda direkt ilk madde ve malzeme, direkt çilik ve genel üretim giderleri tutarlar kadar bu hesap borçland r. Üretimi tamamlananlar n maliyet tutar bu hesab n alaca kar nda ilgili stok hesaplar na aktar r MAMULLER Üretim çal malar sonunda elde edilen ve sat a haz r hale gelmi bulunan mamullerin izlendi i hesapt r. leyi i : Bu hesap, üretimi tamamlanan mamullerin ambarlara al nmas yla borçland r. Sat lmas veya herhangi bir nedenle ambardan çekilmesi ile alacakland r T CAR MALLAR Herhangi bir de ikli e tabi tutulmadan satmak amac ile letmeye al nan ticari mallar (emtia) ve benzeri kalemler bu hesapta yer al r. leyi i : Sat n al nan ticari mallar (emtia) maliyet bedeli ile bu hesaba borç, sat lmas veya herhangi bir nedenle ambardan çekilmesinde ise maliyet bedeli ile alacak kaydedilir. 12

13 157. D ER Yukar daki stok kalemlerinin hiç birinin kapsam na al nmayan ürün, art k ve hurda gibi kalemler bu hesap grubunda yer al r. leyi i : Elde edilen bu stoklar maliyet bedeli ile hesaba borç, sat ld nda, devredildi inde veya kullan ld nda alacak kaydedilir STOK DE ER DÜ ÜKLÜ Ü KAR ILI I (-) Bu hesap, yang n, deprem, su basmas gibi do al afetler ve bozulmak, çürümek, k lmak, çatlamak, paslanmak, teknolojik geli meler ve moda de iklikleri nedenleriyle stoklar n fiziki ve ekonomik de erlerinde önemli azal lar n ortaya ç kmas veya bunlar n nda di er nedenlerle stoklar n piyasa fiyatlar nda dü melerin meydana gelmesi dolay yla, kay plar kar lamak üzere ayr lan kar klar n izlendi i hesapt r. leyi i : Stok de er dü üklü ü tespit edildi inde "654-Kar k Giderleri Hesab "n n borcu kar nda bu hesaba alacak kaydedilir. Kar k ayr lan stok kaleminin i letme içinde kullan lmas ya da sat lmas halinde; ilgili stok hesab n alaca ile kar la larak daha önce ayr lan kar k "644-Konusu Kalmayan Kar klar Hesab "na aktar larak kapat r VER LEN S PAR AVANSLARI Yurt içinden ya da yurt d ndan sat n al nmak üzere sipari e ba lanan stoklarla ilgili olarak yap lan avans ödemelerinin izlendi i hesapt r. leyi i : Yap lan ödemeler bu hesaba borç, mal n teslimi üzerine alacak kaydedilir. Mis Ekmek F, Ocak ay nda TL lik un, TL lik hamur mayas, TL lik tuz sat n alm olup bedelinin TL sini nakit, TL sini mü teriden ald çeki ciro ederek, TL sini çek ke ide ederek, TL sini mü teri poliçesini ciro ederek, TL sini poliçe ke ide ederek ödemi geri kalan ise sat ya borçlanm r. (KDV: %10) 150- LK MADDE VE MALZEME HS. (un) LK MADDE VE MALZEME HS. (maya) LK MADDE VE MALZEME HS. (tuz) ND LECEK KDV HS KASA HS ALINAN ÇEKLER HS VER LEN ÇEKLER VE ÖDEME EM R ALACAK SENETLER HS SATICILAR HS BORÇ SENETLER HS

14 Mis Ekmek F Ocak ay ekmek üretimi için TL lik un, TL lik hamur mayas ve TL lik tuz kullanm r. 710-D REKT LK MADDE VE MALZEME G DER LK MADDE VE MALZEME HS Mis Ekmek F nda çal an i çilerin Ocak ay brüt ücretleri TL olarak hesaplanm r. SGK veren pay : TL, SGK çi Pay : TL, sizlik Sigortas veren Pay : TL, sizlik Sigortas çi Pay : TL, Gelir Vergisi: TL ve Damga Vergisi ise 600 TL dir. 720-D REKT K G DERLER ÖDENECEK VERG VE FONLAR HS ÖDEN. SOS. GÜV.KES. (SGK veren) ÖDEN. SOS. GÜV.KES. (SGK çi) ÖDEN. SOS. GÜV.KES. z. Fonu vr.) ÖDEN. SOS. GÜV.KES. ( z. Fonu çi) PERSONELE BORÇLAR HS Mis Ekmek F Ocak ay nda, TL i yeri kiras, TL elektrik gideri ve 500 TL de su gideri ödemi tir. (KDV ihmal) 730-GENEL ÜRET M G DERLER HS KASA HS Mis ekmek f Ocak ay nda ekmek üretimine ba lam r. 151-YARI MAMULLER-ÜRET M HS D REKT LK MAD. VE MALZ. YANSITMA D REKT K G DERLER YANSITMA GENEL ÜRET M G DERLER YANSITMA Mis Ekmek F, Ocak ay nda TL lik ekmek üretmi, geriye kalan TL lik ekmek ise maya olarak ayr lm r. 152-MAMULER HS LK MADDE VE MALZEME HS. (Maya) YARI MAMULLER-ÜRET M HS Mis ekmek f, Ocak ay nda TL lik ekmek sat yapm r. (KDV:%1) 100-KASA HS YURT SATI LAR HS HESAPLANAN KDV HS SATILAN MAMULLER MAL YET HS MAMULLER HS Ocak ay nda sat lan TL lik ekme in %5 lik k sm Mis ekmek f na iade edilmi tir. 610-SATI TAN ADELER HS ND LECEK KDV HS KASA HS MAMULLER HS SATILAN MAMULLER MAL YET HS X %5 = KASA ALINAN ÇEKLER BANKALAR VER LEN ÇEKLER VE ÖDEME EM RLER ER HAZIR DE ERLER SSE SENETLER ALICILAR REESKONT UYGULAMASI SATI MAL YET YÖNTEMLER VARLIKLARDA DE ER DÜ ÜKLÜ Ü PAR AVANSLARI CAR ALACAKLAR-BORÇLAR / RAKLERDEN ALACAKLAR-BORÇLAR 7/A HESAPLARININ LEY 7/B HESAPLARININ LEY 14

15 SATI MAL YET YÖNTEMLER A) SÜREKL ENVANTER YÖNTEM Bu yöntemde Ticari Mallar Hesab, sat n al nan mallar n maliyet bedeli üzerinden borçlan r, sat lan mallar n maliyet bedeli üzerinden alacaklan r. Ayn de erle borçland p alacakland ld için de Ticari Mallar Hesab n kalan mevcut mal n de erini gösterir. Sat lan mallar n sat bedeli ile maliyet bedeli dönem içinde de sürekli olarak kar la labilece inden sat kâr n dönem içi gelir tablosunda yer almas sa land gibi, dönem içi bilançodaki stok kalemi de bilançonun düzenlendi i tarih itibariyle stoklarda bulunmas gereken ticari mal miktar gösterir. SÜREKL ENVANTER YÖNTEM ABC i letmesi TL lik ticari mal pe in sat n alm r. 153-T CAR MALLAR HS ND LECEK KDV HS KASA HS ABC i letmesi sat n ald ticari mal letmeye ta nma için TL lik ta ma gideri ödenmi tir. 153-T CAR MALLAR HS ND LECEK KDV HS KASA HS SÜREKL ENVANTER YÖNTEM ABC i letmesi, TL lik mal n yar DEF i letmesine TL ye kredili olarak satm r. Sat n (ABC) kayd 120-ALICILAR HS YURT SATI LAR HS HESAPLANAN KDV HS SATILAN T CAR MALLAR MAL YET HS T CAR MALLAR HS Al n (DEF) kayd 153-T CAR MALLAR HS ND LECEK KDV HS SATICILAR HS SÜREKL ENVANTER YÖNTEM ABC i letmesinin TL ye satt TL lik mal n %10 unu kalite ko ullar na uymad gerekçesiyle al firma taraf ndan i letmeye iade edilmi tir. (Sat için sat tan iade <====> Al için al tan iade) Sat n (ABC) iade kayd 610-SATI TAN ADELER HS ND LECEK KDV HS ALICILAR HS T CAR MALLAR HS.HS SATILAN T CAR MALLAR MAL YET 500 Al n (DEF) iade kayd 320-SATICILAR HS T CAR MALLAR HS HESAPLANAN KDV HS

16 ARALIKLI ENVANTER YÖNTEM ARALIKLI ENVANTER YÖNTEM B) ARALIKLI ENVANTER YÖNTEM Bu yöntemde sat lan mallar n maliyeti, fiili say m sonuçlar na dayan larak belirlenir. Dolay yla bu maliyet (sürekli envanter yönteminde oldu unun aksine), ancak envanter s ras nda ve toplu sat has lat ile kar la labilir. Ayr ca dönem içinde, bulunmas gereken sto u gösteren bir hesap bulunmaz. Örnek: X Ticaret letmesinin dönem stok hareketleri daki gibi olup dönem içinde toplam TL +KDV lik mal sat yapm r. Dönem Ba Mevcut : Dönem çi Al : Al Giderleri : Al tan ade : Dönem Sonu Mevcut : ARALIKLI ENVANTER YÖNTEM Sat kayd 100-KASA HS YURT SATI LAR HS HESAPLANAN KDV HS SATILAN T CAR MALLAR MAL YET HS. 153-T CAR MALLAR HS. Sat lar n dönem sonu kayd Sat lar n toplam maliyetinin bulunmas içi dönem sonunda 153- Ticari Mallar Hesab n borç kalan ndan, dönem sonu fiili mal mevcudu ç kar r. ( =24.000) 621-SATILAN T CAR MALLAR MAL YET T CAR MALLAR MAL YET KASA ALINAN ÇEKLER BANKALAR VER LEN ÇEKLER VE ÖDEME EM RLER ER HAZIR DE ERLER SSE SENETLER ALICILAR REESKONT UYGULAMASI SATI MAL YET YÖNTEMLER VARLIKLARDA DE ER DÜ ÜKLÜ Ü PAR AVANSLARI CAR ALACAKLAR-BORÇLAR / RAKLERDEN ALACAKLAR-BORÇLAR 7/A HESAPLARININ LEY 7/B HESAPLARININ LEY 16

17 VARLIKLARDA DE ER DÜ ÜKLÜ Ü VARLIKLARDA DE ER DÜ ÜKLÜ Ü Varl klarda meydana gelen de er dü üklü ü, ihtiyatl k kavram n bir gere i olarak muhasebe kay tlar na yans lmaktad r. htiyatl k Kavram : Bu kavram, muhasebe olaylar nda temkinli davran lmas ve i letmenin kar la abilece i risklerin göz önüne al nmas gere ini ifade eder. Bu kavram n sonucu olarak, letmeler, muhtemel giderleri ve zararlar için kar k ay rlar, muhtemel gelir ve kârlar için ise gerçekle me dönemlerine kadar herhangi bir muhasebe i lemi yapmazlar. Ancak bu kavram gizli yedekler veya gere inden fazla kar klar ayr lmas na gerekçe olu turamaz. De er dü üklü ü ayr lacak hesap gruplar : - Menkul Varl klar - Ticari Alacaklar - Di er Alacaklar - Stoklar - Di er Dönen/Duran Varl klar - Mali Duran Varl klar VARLIKLARDA DE ER DÜ ÜKLÜ Ü VARLIKLARDA DE ER DÜ ÜKLÜ Ü X. Ticaret letmesinin elinde bulunan TL lik hisse senedinin dönem sonu ( ) borsa rayicinin TL oldu u saptanm r. 654-KAR ILIK G DERLER HS MENKUL KIYMET DE ER DÜ. KAR. HS X. Ticaret letmesi, TL kar k ay rm oldu u TL lik hisse senetlerini tarihinde a) TL ye satm r. b) TL ye satm r. c) TL ye satm r. d) TL ye satm r. a) TL ye sat lmas 102-BANKALAR HS MENKUL KIYMET SATI ZARARLARI HS MENKUL KIYMET DE ER DÜ ÜKLÜ Ü KAR H SSE SENETLER HS b) TL ye sat lmas 102-BANKALAR HS MENKUL KIYMET DE ER DÜ ÜKLÜ Ü KAR H SSE SENETLER HS

18 c) TL ye sat lmas 102-BANKALAR HS MENKUL KIYMET DE ER DÜ ÜKLÜ Ü KAR KONUSU KALMAYAN KAR ILIKLAR HS H SSE SENETLER HS d) TL ye sat lmas VARLIKLARDA DE ER DÜ ÜKLÜ Ü 102-BANKALAR HS MENKUL KIYMET DE ER DÜ ÜKLÜ Ü KAR H SSE SENETLER HS KONUSU KALMAYAN KAR ILIKLAR HS MANKUL KIYMET SATI KÂRLARI HS VARLIKLARDA DE ER DÜ ÜKLÜ Ü X Ticaret letmesinin stoklar nda bulunan TL lik k rtasiye malzemesi, depoyu su basmas hasara u ram r. Hasara u rayan rtasiye malzemesi için dönem sonunda %20 kar k ayr lm r. 654-KAR ILIK G DERLER HS STOK DE ER DÜ ÜKLÜ Ü KAR ILI I X Ticaret letmesinin TL kar k ay rd TL lik k rtasiye malzemesini tarihinde TL ye satm r. (KDV %10) 100-KASA HS YURT SATI LAR / 602-D ER GEL RLER HESAPLANAN KDV HS SATILAN T CAR MALLAR MAL YET HS STOK DE ER DÜ ÜKLÜ Ü KAR ILI I HS T CAR MALLAR HS KASA ALINAN ÇEKLER BANKALAR VER LEN ÇEKLER VE ÖDEME EM RLER ER HAZIR DE ERLER SSE SENETLER ALICILAR REESKONT UYGULAMASI SATI MAL YET YÖNTEMLER VARLIKLARDA DE ER DÜ ÜKLÜ Ü PAR AVANSLARI CAR ALACAKLAR-BORÇLAR / RAKLERDEN ALACAKLAR-BORÇLAR 7/A HESAPLARININ LEY 7/B HESAPLARININ LEY PAR AVANSLARI A Bilgisayar letmesi, B i letmesinden, satmak amac yla, 15 gün sonra teslim alaca bilgisayarlar için TL avans vermi tir. A i letmesi kayd 159-VER LEN S PAR AVANSLARI HS KASA HS B i letmesi kayd 100-KASA HS ALINAN S PAR AVANSLARI HS

19 PAR AVANSLARI A i letmesi, B i letmesinden TL + %10 KDV lik bilgisayar sat n alm olup, bedelinin TL si verilen avanstan mahsup edilmi geri kalan k sm ise sat ya borçlan lm r. Her iki i letme de sürekli envanter yöntemini kullanmakta olup sat lan bilgisayarlar n maliyeti TL dir. A i letmesi kayd 153-T CAR MALLAR HS ND LECEK KDV HS VER LEN S PAR AVANSLARI HS SATICILAR HS B i letmesi kayd 120-ALICILAR HS ALINAN S PAR AVANSLARI HS YURT SATI LAR HS HESAPLANAN KDV.HS SATILAN T CAR MALLAR MAL YET HS T CAR MALLAR HS PAR AVANSLARI letmesi, büro faaliyetlerinde kullanmak amac yla, B letmesinden, 15 gün sonra teslim alaca bilgisayarlar için TL avans vermi tir. A i letmesi kayd 259-VER LEN AVANSLAR HS KASA HS B i letmesi kayd 100-KASA HS ALINAN S PAR AVANSLARI HS PAR AVANSLARI A i letmesi, B i letmesinden TL + %10 KDV lik bilgisayar sat n alm olup, bedelinin TL si verilen avanstan mahsup edilmi geri kalan k sm ise sat ya borçlan lm r. Her iki i letme de sürekli envanter yöntemini kullanmakta olup sat lan bilgisayarlar n maliyeti TL dir. A i letmesi kayd 255-DEM RBA LAR HS ND LECEK KDV HS VER LEN AVANSLAR HS SATICILAR HS B i letmesi kayd 120-ALICILAR HS ALINAN S PAR AVANSLARI HS YURT SATI LAR HS HESAPLANAN KDV.HS SATILAN T CAR MALLAR MAL YET HS T CAR MALLAR HS KASA ALINAN ÇEKLER BANKALAR VER LEN ÇEKLER VE ÖDEME EM RLER ER HAZIR DE ERLER SSE SENETLER ALICILAR REESKONT UYGULAMASI SATI MAL YET YÖNTEMLER VARLIKLARDA DE ER DÜ ÜKLÜ Ü PAR AVANSLARI CAR ALACAKLAR-BORÇLAR / RAKLERDEN ALACAKLAR-BORÇLAR 7/A HESAPLARININ LEY 7/B HESAPLARININ LEY 19

20 DERLERLE LG 180-GELECEK AYLARA A T G DERLER HESABI: Pe in ödenen ve cari hesap dönemi içinde ilgili gider hesaplar na kaydedilmemesi gereken, gelecek aylara ait giderlerin izlendi i hesapt r. leyi i : Gelecek aylarda ilgili gider ve maliyet hesaplar na borç kaydedilecek olan bu giderler 180 no.lu hesab n borcuna kaydedilir. Gelecek aylarda bu hesap alacakland larak ilgili gider hesab na aktar r. 280-GELECEK YILLARA A T G DERLER: Pe in ödenen ve cari hesap dönemi içinde ilgili gider hesaplar na kaydedilmemesi gereken, gelecek y llara ait giderlerin izlendi i hesapt r. leyi i : Gelecek y llarla ilgili gider ve maliyet hesaplar na borç kaydedilecek olan bu giderler 280 no.lu hesab n borcuna kaydedilir. lgili hesap dönemlerinde bu hesab n alaca kar nda dönen varl klardaki 180 no.lu Gelecek Aylara Ait Giderler hesab na gerekli aktarmalar yap r. 381-G DER TAHAKKUKLARI: Gelecek aylarda ödemesi yap lacak ve kesinlikle belgeye dayal gider tahakkuklar n izlendi i hesapt r. leyi i: Yap lan tahakkuklar ilgili gider ve stok hesaplar na borç, bu hesaba alacak yaz r. 481-G DER TAHAKKUKLARI (Uzun Vadeli): Gelecek y llarda ödenmesi yap lacak ve kesinlikle belgeye dayal gider tahakkuklar n izlendi i hesapt r. leyi i : Yap lan tahakkuklar ilgili gider ve zarar hesaplar mukabili bu hesaba alacak yaz r. Vadesi bir y n alt na dü enler (K sa Vadeli) 381 no.lu Gider Tahakkuklar hesab na aktar r. 20

www.aktifonline.net 2014/2 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARI 29 HAZİRAN 2014 PAZAR (09.00-12.

www.aktifonline.net 2014/2 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARI 29 HAZİRAN 2014 PAZAR (09.00-12. www.aktifonline.net 2014/2 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARI 29 HAZİRAN 2014 PAZAR (09.00-12.00) SORU - 1 : PARS Ticaret Aġ nin 31.12.2013 tarihli geçici

Detaylı

GELİR TABLOSU A-BRÜT SATIŞLAR

GELİR TABLOSU A-BRÜT SATIŞLAR Gelir tablosu, iģletmenin belli bir dönemde elde ettiği tüm gelirler ile aynı dönemde katlandığı bütün maliyet ve giderleri ve bunların sonucunda iģletmenin elde ettiği dönem net kârı veya zararını gösteren

Detaylı

2011/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE. 4 Aralık 2011-Pazar 09:00-12:00 SORULAR

2011/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE. 4 Aralık 2011-Pazar 09:00-12:00 SORULAR 2011/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 4 Aralık 2011-Pazar 09:00-12:00 SORULAR SORU 1: Mali Tablolardan Bilanço yu tanımlayınız. SORU 2: Mali Tablolardan Gelir Tablosu

Detaylı

2010 / 1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL MUHASEBE SINAVI ( 14 Mart 2010-Pazar 09:00-12:00)

2010 / 1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL MUHASEBE SINAVI ( 14 Mart 2010-Pazar 09:00-12:00) 2010 / 1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL MUHASEBE SINAVI ( 14 Mart 2010-Pazar 09:00-12:00) Soru 1: Aşağıdaki soruları kısaca cevaplandırınız. (10 puan) a. Bilanço esasına göre defter

Detaylı

Tek Düzen Muhasebe Sisteminde Özellikli lemler. Ömer DA Devlet Muhasebe Uzman. www.omerdag.net

Tek Düzen Muhasebe Sisteminde Özellikli lemler. Ömer DA Devlet Muhasebe Uzman. www.omerdag.net Tek Düzen Muhasebe Sisteminde Özellikli lemler Ömer DA Devlet Muhasebe Uzman Tek Düzen Muhasebe Sisteminde Özellikli lemler VARLIKLARDA DE ER DÜ ÜKLÜ Ü SATI MAL YET YÖNTEMLER AMORT SMAN DÖNEM AYIRICI HESAPLAR

Detaylı

MUHASEBE SÜRECİ. Dönem Başındaki İşlemler. Dönem İçinde Yapılan İşlemler. Dönem Sonunda Yapılan İşlemler

MUHASEBE SÜRECİ. Dönem Başındaki İşlemler. Dönem İçinde Yapılan İşlemler. Dönem Sonunda Yapılan İşlemler ENVANTER VE BİLANÇO MUHASEBE SÜRECİ Dönem Başındaki İşlemler Dönem İçinde Yapılan İşlemler Dönem Sonunda Yapılan İşlemler Genel Geçici Mizanın Düzenlenmesi Dönem Sonu Envanterinin Çıkarılması Dönem Sonu

Detaylı

BANKA MUHASEBESİ 0 DÖNEN DEĞERLER HESAP GRUBU

BANKA MUHASEBESİ 0 DÖNEN DEĞERLER HESAP GRUBU BANKA MUHASEBESİ 0 DÖNEN DEĞERLER HESAP GRUBU 0 DÖNEN DEĞERLER Dönen değerler bilançonun aktifinde yer alan, likiditesi en yüksek varlık grubu olup bu hesap grubunda yer alan hesapların ortak özelliği

Detaylı

GENEL MUHASEBE. Duran Varlıklar-Maddi Duran Varlıklar. Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

GENEL MUHASEBE. Duran Varlıklar-Maddi Duran Varlıklar. Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi GENEL MUHASEBE Duran Varlıklar-Maddi Duran Varlıklar Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi MADDİ DURAN VARLIKLAR Maddi Duran Varlıklar, mal ve hizmet üretmek ya da elde etmek,

Detaylı

AKTİF AKADEMİ EĞİTİM MERKEZİ

AKTİF AKADEMİ EĞİTİM MERKEZİ AKTİF PASİF 2015 / 2. DÖNEM SERBEST MUHASEBESİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 26 TEMMUZ 2015 PAZAR 09:00 12:00 (X) ANONİM ŞİRKETİ' nin 31.12.2013 BİLANÇOSU 100 KASA 15,900.00

Detaylı

MERKEZ YÖNET M KAPSAMINDAK KAMU DARELER NDE DÖNEM SONU LEMLER. Ömer DA Devlet Muhasebe Uzman. www.omerdag.net

MERKEZ YÖNET M KAPSAMINDAK KAMU DARELER NDE DÖNEM SONU LEMLER. Ömer DA Devlet Muhasebe Uzman. www.omerdag.net MERKEZ YÖNET M KAPSAMINDAK KAMU DARELER NDE DÖNEM SONU LEMLER Ömer DA Devlet Muhasebe Uzman I. Geçici Mizandan Önce Yap lacak lemler a) Faiz Tahakkuklar Dönen ve duran varl klar ana hesap grubu içindeki

Detaylı

31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI KONSOLİDE BİLANÇO (Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak gösterilmiştir)

31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI KONSOLİDE BİLANÇO (Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak gösterilmiştir) 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI KONSOLİDE BİLANÇO VARLIKLAR Dipnot 31 Aralık 2011 31 Aralık 2010 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 2.12 ve 14 367.180.985 389.133.254 1- Kasa

Detaylı

Aşağıdaki bilgiler ışığında yevmiye ve defteri kebir kayıtlarını yapınız. ABC ĠġLETMESĠ 31.12.2007 TARĠHLĠ GENEL GEÇĠCĠ MĠZANIDIR.

Aşağıdaki bilgiler ışığında yevmiye ve defteri kebir kayıtlarını yapınız. ABC ĠġLETMESĠ 31.12.2007 TARĠHLĠ GENEL GEÇĠCĠ MĠZANIDIR. Aşağıdaki bilgiler ışığında yevmiye ve defteri kebir kayıtlarını yapınız. ABC ĠġLETMESĠ 31.12.2007 TARĠHLĠ GENEL GEÇĠCĠ MĠZANIDIR. TUTAR KALAN BORÇ ALACA K BORÇ ALACAK 100 KASA 50.000 39.000 103 VERĠLEN

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş.

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2012 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar 1 Ocak - 30 Eylül 2012 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar Varlıklar geçmiş Dipnot 30 Eylül 2012 31 Aralık 2011

Detaylı

30 EYLÜL 2010 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (*) (Para Birimi - Türk Lirası (TL)) VARLIKLAR Bağımsız I- Cari Varlıklar

30 EYLÜL 2010 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (*) (Para Birimi - Türk Lirası (TL)) VARLIKLAR Bağımsız I- Cari Varlıklar (Para Birimi - Türk Lirası (TL)) VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Dipnot Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 2.12 165.631.605 121.912.642 1- Kasa 2.12, 14 1.086 370 2-

Detaylı

BİLGİ NOTU 12.04.2016/2016-05

BİLGİ NOTU 12.04.2016/2016-05 BİLGİ NOTU 12.04.2016/2016-05 NAKİT SERMAYE ARTIŞLARINDA İNDİRİM UYGULAMASI Kurumlar Vergisi Kanunu nun Diğer İndirimler başlıklı 10. Maddesine eklenen (ı) bendi hükmü ile; finans, bankacılık ve sigortacılık

Detaylı

4 Mart 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29643 TEBLİĞ Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) ndan: KURUMLAR VERGĠSĠ GENEL TEBLĠĞĠ (SERĠ NO: 1) NDE

4 Mart 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29643 TEBLİĞ Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) ndan: KURUMLAR VERGĠSĠ GENEL TEBLĠĞĠ (SERĠ NO: 1) NDE 4 Mart 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29643 TEBLİĞ Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) ndan: KURUMLAR VERGĠSĠ GENEL TEBLĠĞĠ (SERĠ NO: 1) NDE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR TEBLĠĞ (SERĠ NO: 9) MADDE

Detaylı

AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI SOLO BİLANÇO (Para Birimi -Yeni Türk Lirası (YTL)) Bağımsız denetimden geçmemiş VARLIKLAR Dip Cari Not

AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI SOLO BİLANÇO (Para Birimi -Yeni Türk Lirası (YTL)) Bağımsız denetimden geçmemiş VARLIKLAR Dip Cari Not AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI SOLO BİLANÇO (Para Birimi Yeni Türk Lirası (YTL)) Bağımsız denetimden geçmemiş VARLIKLAR Dip Cari Not Dönem I Cari Varlıklar (30/09/2008) A Nakit Ve Nakit Benzeri

Detaylı

DEVLET MUHASEBES NDE AMORT SMAN

DEVLET MUHASEBES NDE AMORT SMAN Slide 1 DEVLET MUHASEBES NDE AMORT SMAN GENEL YÖNET M MUHASEBE YÖNETMEL GENEL TEBL (Say :1) (10.01.2008 tarihli ve 26752 say R.G.) Ömer DA Devlet Muhasebe Uzman Slide 2 AMAÇ VE KAPSAM 5018 say Kanunun

Detaylı

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Dipnot Bağımsız (31/03/2015) (31/12/2014) A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 793.766.217 819.757.469 1- Kasa 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 617.053.844 623.405.482

Detaylı

Nakit Sermaye Artırımı Uygulaması (Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No:1) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:9))

Nakit Sermaye Artırımı Uygulaması (Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No:1) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:9)) Sirküler 2016 / 019 Referansımız: 0259 / 2016/ YMM/ EK Telefon: +90 (212) 29157 10 Fax: +90 (212) 24146 04 E-Mail: info@kutlanpartners.com İstanbul, 08.03.2016 Nakit Sermaye Artırımı Uygulaması (Kurumlar

Detaylı

MAHALL DARELERDE DÖNEM SONU LEMLER. Ömer DA Devlet Muhasebe Uzman. info@omerdag.net

MAHALL DARELERDE DÖNEM SONU LEMLER. Ömer DA Devlet Muhasebe Uzman. info@omerdag.net Slide 1 MAHALL DARELERDE DÖNEM SONU LEMLER (Belediyeler, il özel idareleri, ba l idareler ve mahalli idare birlikleri) Ömer DA Devlet Muhasebe Uzman info@omerdag.net Slide 2 I. Geçici Mizandan Önce Yap

Detaylı

ISL107 GENEL MUHASEBE I

ISL107 GENEL MUHASEBE I ISL107 GENEL MUHASEBE I Doç.Dr. Murat YILDIRIM muratyildirim@karabuk.edu.tr 8. HAFTA Menkulkıymetleraşağıdaki amaçlardoğrultusunda edinilebilir. Güvenlik Amacı: işletmeler sahip oldukları nakit mevcutlarının

Detaylı

VARLIKLAR 01 Ocak 2010 01 Ocak 2009 30 Eylül 2010 30 Eylül 2010

VARLIKLAR 01 Ocak 2010 01 Ocak 2009 30 Eylül 2010 30 Eylül 2010 CARDİF SİGORTA A.Ş. VARLIKLAR 01.01.2010-30.09.2010 DÖNEMİ BİLANÇOSU 30 Eylül 2010 30 Eylül 2010 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 18.743.519,30 8.951.613,03 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler

Detaylı

İŞLETMENİN TANIMI 30.9.2015

İŞLETMENİN TANIMI 30.9.2015 Öğr.Gör.Mehmet KÖRPİ İŞLETMENİN TANIMI Sonsuz olarak ifade edilen insan ihtiyaçlarını karşılayacak malları ve hizmetleri üretmek üzere faaliyette bulunan iktisadi birimler işletme olarak adlandırılmaktadır.

Detaylı

ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi. 1 Ocak- 30 Eylül 2009 ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar

ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi. 1 Ocak- 30 Eylül 2009 ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi 1 Ocak- 2009 ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar İçindekiler Sayfa Özet bilanço 1 Özet kapsamlı gelir tablosu 2 Özkaynak değişim tablosu 3 Nakit akım tablosu

Detaylı

A MUHASEBE KPSS/1-AB-PS/2006. 3. Kayıtlarında nâzım hesapları kullanan bir işletmenin, 1. I. Amortisman ayrılması

A MUHASEBE KPSS/1-AB-PS/2006. 3. Kayıtlarında nâzım hesapları kullanan bir işletmenin, 1. I. Amortisman ayrılması MUHASEBE 1. I. Amortisman ayrılması II. Özel fon ayrılması III. Karşılık ayrılması IV. Reeskont ayrılması Yukarıdaki muhasebe işlemlerinden hangileri ihtiyatlılık kavramı gereği yapılır? A) Yalnız I B)

Detaylı

Geçmiþ yýllarda çýkan sorular ve açýklamalý cevap Gönderen : guliz - 12/06/2009 18:29

Geçmiþ yýllarda çýkan sorular ve açýklamalý cevap Gönderen : guliz - 12/06/2009 18:29 Geçmiþ yýllarda çýkan sorular ve açýklamalý cevap Gönderen : guliz - 12/06/2009 18:29 ÖRNEK SORULAR Topluca geçmiþ yýllarda çýkan sorular 100. Ticaret iþletmelerinde envanter çýkarýlýrken üzerinde en çok

Detaylı

FİBA SİGORTA A.Ş. BİLANÇO

FİBA SİGORTA A.Ş. BİLANÇO FİBA SİGORTA A.Ş. BİLANÇO VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 110,848,280 1- Kasa - 2- Alınan Çekler - 3- Bankalar 46,043,483 4- Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri - 5- Diğer

Detaylı

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 SORU:1: TANIR Ticaret AŞ nin 31.12.2013 tarihinde düzenlenen genel geçici mizanı ve 31.12.2013

Detaylı

DEMĐR HAYAT SĐGORTA A.Ş. 31 MART 2009 TARĐHLĐ BĐLANÇOSU (YTL.)

DEMĐR HAYAT SĐGORTA A.Ş. 31 MART 2009 TARĐHLĐ BĐLANÇOSU (YTL.) DEMĐR HAYAT SĐGORTA A.Ş. 31 MART 2009 TARĐHLĐ BĐLANÇOSU (YTL.) VARLIKLAR I- Cari ( Dönen ) Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar ( Hazır Değerler ) 32,708,356.67 1- Kasa 1,512.29 2- Alınan Çekler

Detaylı

ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2013/15) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2013/15) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Resmi Gazete Tarihi: 25.12.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28862 ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2013/15) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, Türkiye Cumhuriyet

Detaylı

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmi )

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmi ) Konsolide Gelir Tablosu Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmi ) m. 2010 2009 2008 Faiz ve benzeri gelirler 28,779 26,953 54,549 Faiz giderleri 13,196 14,494 42,096 Net faiz geliri 15,583 12,459 12,453 Kredi

Detaylı

ALARKO CARRIER SANAY VE T CARET A..

ALARKO CARRIER SANAY VE T CARET A.. tarihinde Ayrıntılı Gelir Tablosu ( tarihindeki Türk Lirası'nın alım gücüne göre düzeltilmi ) (Milyon TL) A- BRÜT SATI LAR 171.484.232 1- Yurtiçi Satı lar 144.218.835 2- Yurtdı ı Satı lar 24.439.181 3-

Detaylı

AÇIKLAYICI BİLGİ NOTU

AÇIKLAYICI BİLGİ NOTU AÇIKLAYICI BİLGİ NOTU TARİH SAYI RESMİ GAZETE NO MEVZUAT TÜRÜ YAYINLANMA TARİHİ GEÇERLİLİK TARİHİ AÇIKLAMA Tebliğ Taslağı 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasına eklenen

Detaylı

VAKA (Dönemsonu Sınavı Uygulaması - 2)

VAKA (Dönemsonu Sınavı Uygulaması - 2) VAKA (Dönemsonu Sınavı Uygulaması - 2) Faaliyetine devam eden ve gıda maddeleri alım satımı ile uğraşan Hüsnü BAYRAMOĞLU (tek şahıs) İşletmesi'nin 01.12.2015 tarihi itibariyle bilânço verileri aşağıdaki

Detaylı

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemi )

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemi ) Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemi ) Gelir Tablosu Sona Eren Üç Ayl k Dönem Sona Eren Dokuz Ayl k Dönem m. 30 Eylül 2010 30 Eylül 2009 30 Eylül 2010 30 Eylül 2009 Faiz ve benzeri gelirler 6,700 5,955

Detaylı

MİLLİ REASÜRANS TÜRK ANONİM ŞİRKETİ ( SİNGAPUR ŞUBESİ DAHİL ) 30.09.2008 AYRINTILI SOLO BİLANÇO VARLIKLAR

MİLLİ REASÜRANS TÜRK ANONİM ŞİRKETİ ( SİNGAPUR ŞUBESİ DAHİL ) 30.09.2008 AYRINTILI SOLO BİLANÇO VARLIKLAR VARLIKLAR I- Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 427.534.646,00 1- Kasa 30.723,61 2- Alınan Çekler 0,00 3- Bankalar 427.503.922,39 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) 5- Diğer Nakit Ve Nakit

Detaylı

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015 Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015 BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİĞİN UYGULANMASINA İLİŞKİN GENELGE (2015/50) Bu Genelge, 25.05.2015

Detaylı

Aktay Turizm Yatırımları ve İşletmeleri Anonim Şirketi

Aktay Turizm Yatırımları ve İşletmeleri Anonim Şirketi Aktay Turizm Yatırımları ve İşletmeleri Anonim Şirketi tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal durum tablosu, gelir tablosu ve seçilmiş notlar tarihli ara dönem finansal durum tablosu Varlıklar Dipnot

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU. Fonun Yatırım Amacı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU. Fonun Yatırım Amacı FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 19 Aralık 2013 30 Haziran

Detaylı

Konu : Nakit Sermaye Artırımlarında Vergi Avantajı (2) 08.04.2016

Konu : Nakit Sermaye Artırımlarında Vergi Avantajı (2) 08.04.2016 SİRKÜ : 2016/09 KAYSERİ Konu : Nakit Sermaye Artırımlarında Vergi Avantajı (2) 08.04.2016 04.03.2016 tarih ve 29643 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kurumlar Vergisi 1 Seri No.lu Genel Tebliğinde Değişiklik

Detaylı

2. Alacak Senetleri 0 0. 3. Verilen Depozito ve Teminatlar 0 0. 4. Diğer Uzun Vadeli Ticari Alacaklar 0 0

2. Alacak Senetleri 0 0. 3. Verilen Depozito ve Teminatlar 0 0. 4. Diğer Uzun Vadeli Ticari Alacaklar 0 0 ATA YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Bağımsız Denetim'den GENEL KURUL'A SUNULACAK Geçmiş Geçmiş AYRINTILI BİLANÇO (Milyon TL) 31.12.2002 31.12.2001 I. DÖNEN VARLIKLAR 1,707,665 2,632,169 A. Hazır Değerler 70 6,683

Detaylı

SORU - YANIT YANIT SORU VE

SORU - YANIT YANIT SORU VE SORU - YANIT YANIT SORU VE??? 316 MAL ÇÖZÜM Say : 96-2009 Soru - Yanıt SORU 1 Sabit k ymetlerimizin icradan zarar na sat lmas durumunda sat fl zararlar n gider yazabilirmiyiz? YANIT 1 5520 Say l Kurumlar

Detaylı

S.S. DOĞA SĠGORTA KOOPERATĠFĠ AYRINTILI BĠLANÇO 2014 VARLIKLAR. I. CARĠ VARLIKLAR Cari Dönem Aralık 2014

S.S. DOĞA SĠGORTA KOOPERATĠFĠ AYRINTILI BĠLANÇO 2014 VARLIKLAR. I. CARĠ VARLIKLAR Cari Dönem Aralık 2014 VARLIKLAR I. CARĠ VARLIKLAR A. Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 19.967.499 1 Kasa 5.875 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 4.202.136 4 Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri () 5 Banka Garantili ve Üç Aydan Kısa Vadeli

Detaylı

Bağımsız Denetimden Geçmiş 31.12.2013 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 53.666.644 32.725.361 1- Kasa 2.12, 14 2.003 601 2- Alınan Çekler

Bağımsız Denetimden Geçmiş 31.12.2013 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 53.666.644 32.725.361 1- Kasa 2.12, 14 2.003 601 2- Alınan Çekler VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Dipnot Denetimden A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 53.666.644 32.725.361 1- Kasa 2.12, 14 2.003 601 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 2.12, 14 35.677.090 22.522.840 4- Verilen

Detaylı

MERT GIDA GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / MRTGG, 2012/Yıllık [] 15.03.2013 Bilanço. Bilanço. Finansal Tablo Türü Dönem Raporlama Birimi

MERT GIDA GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / MRTGG, 2012/Yıllık [] 15.03.2013 Bilanço. Bilanço. Finansal Tablo Türü Dönem Raporlama Birimi MERT GIDA GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / MRTGG, 2012/Yıllık [] 15.03.2013 Bilanço Bilanço Finansal Tablo Türü Dönem Raporlama Birimi V A R L I K L A R DÖNEN VARLIKLAR Nakit ve Benzerleri Finansal Yatırımlar

Detaylı

BANKA VE SİGORTA İŞLEMLERİ VERGİSİ YASASI. 21/1992 Sayılı Yasa

BANKA VE SİGORTA İŞLEMLERİ VERGİSİ YASASI. 21/1992 Sayılı Yasa R.G : 49 12 Mayıs, 1992 BANKA VE SİGORTA İŞLEMLERİ VERGİSİ YASASI 21/1992 Sayılı Yasa Kısa İsim 1. Bu Yasa, Banka ve Sigorta İşlemleri Vergisi (BSİV)Yasası olarak isimlendirilir. BİRİNCİ KISIM Verginin

Detaylı

ASHOKA VAKFI 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

ASHOKA VAKFI 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO Aktifler 31 Aralık 2014 Dönen varlıklar Hazır değerler 740.363 Bankalar

Detaylı

(Dönemsonu Sınavı Uygulaması - 11)

(Dönemsonu Sınavı Uygulaması - 11) (Dönemsonu Sınavı Uygulaması - 11) Faaliyetine devam eden ve giyim eşyası alım satımı ile uğraşan Hüsnü BAYRAM (tek şahıs) İşletmesi'nin 01.12.2016 tarihi itibariyle bilânço verileri aşağıdaki gibidir.

Detaylı

SERMAYE ġġrketlerġnde KAR DAĞITIMI VE ÖNEMĠ

SERMAYE ġġrketlerġnde KAR DAĞITIMI VE ÖNEMĠ SERMAYE ġġrketlerġnde KAR DAĞITIMI VE ÖNEMĠ Belirli amaçları gerçekleştirmek üzere gerçek veya tüzel kişiler tarafından kurulan ve belirlenen hedefe ulaşmak için, ortak ya da yöneticilerin dikkat ve özen

Detaylı

Denetimden Geçmiş 31.12.2007

Denetimden Geçmiş 31.12.2007 31 ARALIK 2007 VE 2006 TARİHLERİ İTİBARİYLE BİLANÇOLARI (Aksi belirtilmedikçe tutarlar Yeni Türk Lirası ("YTL") olarak ifade edilmiştir.) Bağımsız Denetimden Geçmiş 31.12.2007 Bağımsız Denetimden Geçmiş

Detaylı

Bağımsız Denetimden Geçmiş 31.12.2015 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 99.937.658 105.734.096 1- Kasa 2.12, 14 1.631 853 2- Alınan Çekler

Bağımsız Denetimden Geçmiş 31.12.2015 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 99.937.658 105.734.096 1- Kasa 2.12, 14 1.631 853 2- Alınan Çekler VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 99.937.658 105.734.096 1- Kasa 2.12, 14 1.631 853 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 2.12, 14 68.638.252 69.923.079 4- Verilen Çekler Ve Ödeme

Detaylı

SİRKÜLER 2009 / 32. 1- İşsizlik Ödeneği Almakta Olan İşsizleri İşe Alan İşverenlere Yönelik Sigorta Primi Desteği

SİRKÜLER 2009 / 32. 1- İşsizlik Ödeneği Almakta Olan İşsizleri İşe Alan İşverenlere Yönelik Sigorta Primi Desteği KONU SİRKÜLER 2009 / 32 Sigorta Primi Desteklerine Yönelik Yeni Düzenlemeler (5921 Sayılı Kanun) Genel Olarak İşsizlikle mücadeleye yönelik bir yasal düzenleme olarak nitelendirilebilecek olan 5921 Sayılı

Detaylı

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemiş)

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemiş) Konsolide Gelir Tablosu(denetlenmemiş) Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemiş) Sona eren 3 aylık dönem Sona eren 6 aylık dönem m. 30 Haziran 2014 30 Haziran 2013 30 Haziran 2014 30 Haziran 2013 Faiz ve

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü. Sayı : 90192509-210.05.02-13278 26/11/2014 Konu : Taşınmazlara İlişkin İşlemler.

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü. Sayı : 90192509-210.05.02-13278 26/11/2014 Konu : Taşınmazlara İlişkin İşlemler. T.C. MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü Sayı : 90192509-210.05.02-13278 26/11/2014 Konu : Taşınmazlara İlişkin İşlemler. Sayıştay tarafından hazırlanan kamu idaresi raporları ile Bakanlığımıza

Detaylı

SİRKÜLER 2013/23. : Vadesi Gelmemiş İleri Tarihli Çeklere Senetler Gibi Reeskont Uygulanabilecek

SİRKÜLER 2013/23. : Vadesi Gelmemiş İleri Tarihli Çeklere Senetler Gibi Reeskont Uygulanabilecek SİRKÜLER 2013/23 SİRKÜLERİN Tarihi : 02.05.2013 Konusu Mevzuat Yasal Dayanak : Vadesi Gelmemiş İleri Tarihli Çeklere Senetler Gibi Reeskont Uygulanabilecek : 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu : 30.04.2013 Tarih

Detaylı

A MUHASEBE KPSS-AB-PS / 2008

A MUHASEBE KPSS-AB-PS / 2008 1. İşletmede kasa hesabının kalanı 79.600 YTL, kasa sayımında belirlenen tutar ise 76.900 YTL dir. Farkın nedeni belirlenememiştir. A MUHASEBE KPSS-AB-PS 2008 3. VE 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE Buna

Detaylı

Kullanılmayan hesaplar bildirimde boş bırakılacak sıfır yazılmayacaktır.

Kullanılmayan hesaplar bildirimde boş bırakılacak sıfır yazılmayacaktır. Sirküler 2012/004 24.04.2011 Konu: Kesin Mizan Bilgilerinin Elektronik Ortamda Verilmesine İlişkin Tebliğ 19 Ocak 2011 tarih ve 27820 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 403 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI E.Y. FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI E.Y. FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI E.Y. FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 19

Detaylı

NO: 2012/09 TAR H: 19.01.2012

NO: 2012/09 TAR H: 19.01.2012 VERG S RKÜLER NO: 2012/09 TAR H: 19.01.2012 KONU 5 Seri No lu Kurumlar Vergisi Genel Tebli i Resmi Gazete de Yay nlanm r. 19.01.2012 tarih ve 28178 say Resmi Gazete de yay mlanan 5 Seri No'lu Kurumlar

Detaylı

TÜRKİYE SATRANÇ FEDERASYONU

TÜRKİYE SATRANÇ FEDERASYONU Türkiye Satranç Federasyonu Denetleme Kurulu 01.10.2010-31.12.2010 dönemine ait raporunu hazırlamak üzere 26.03.2011 tarihinde Federasyon merkezinde toplanmıştır. Türkiye Satranç Federasyonu nun 01.10.2010-31.12.2010

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/82

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/82 VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/82 KONU: Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Hakkında Kanun Yayımlandı. 6327 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde

Detaylı

KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ. BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE)

KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ. BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE) KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE) Geçmemiş Geçmemiş Dipnot Referansları 30.09.2009 31.12.2008 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 27,180,536 28,730,807

Detaylı

FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 1 Aralık 2013 Pazar

FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 1 Aralık 2013 Pazar FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 1 Aralık 2013 Pazar SORULAR Güney Batı Ticaret İşletmesi nin 31/12/2011 tarihli bilançosu aşağıdaki gibidir: AKTİF Güney Batı Ticaret İşletmesi 31/12/2011 Tarihli Bilançosu

Detaylı

SERMAYE ŞİRKETLERİNDE KÂR DAĞITIMI

SERMAYE ŞİRKETLERİNDE KÂR DAĞITIMI SİNCAN İMKB TİCARET MESLEK LİSESİ ŞİRKETLER MUHASEBESİ DERSİ SERMAYE ŞİRKETLERİNDE KÂR DAĞITIMI Mehmet Ali GÜLER 1 ANONİM ŞİRKETLERDE KAR DAĞITIMI 1. Kâr: İşletmenin faaliyet döneminde öz kaynaklarında

Detaylı

1-Dursun GÖKTAŞ SMMM

1-Dursun GÖKTAŞ SMMM 2012YILI DÖNEM SONU İŞLEMLERİNDE ÖZELLİK ARZ EDEN KONULAR ÖDEMELERİN BANKADAN YAPILMASI Tahsilat ve Ödemeler Banka Aracılığıyla Yapılmak Zorunluluğu Vardır. İşyeri Kira Ödemeleri 1 Lirada Olsa, Mesken

Detaylı

SKY102 MUHASEBE-II DERS NOTU GENEL MUHASEBE SKY 102 MUHASEBE-II DURAN VARLIKLAR

SKY102 MUHASEBE-II DERS NOTU GENEL MUHASEBE SKY 102 MUHASEBE-II DURAN VARLIKLAR GENEL MUHASEBE SKY 102 MUHASEBE-II DURAN VARLIKLAR 7. Hafta Ders İçeriği Mali Duran Varlıklar Hesap Grubu (24) Maddi Duran Varlıklar (MDV) Hesap Grubu (25) MDV Hesaplarının İşleyişi MDV lerde Amortisman

Detaylı

A MUHASEBE KPSS-AB-PS/2007. 1. İşletmede satılan ticari mallar maliyeti tutarı kaç YTL dir? 1. - 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ.

A MUHASEBE KPSS-AB-PS/2007. 1. İşletmede satılan ticari mallar maliyeti tutarı kaç YTL dir? 1. - 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ. 1. - 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE Bir işletmenin 2006 yılı genel geçici mizanında yer alan bilgilerden bazıları aşağıdadır: Borç Tutarı (Bin YTL) A MUHASEBE Alacak Tutarı Kasa 6.770 6.762 Ticari Mallar

Detaylı

Muhasebe Hesap Kodları, Muhasebe Hesap Kodu. Tek Düzen Hesap Planı 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR

Muhasebe Hesap Kodları, Muhasebe Hesap Kodu. Tek Düzen Hesap Planı 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR Muhasebe Hesap Kodları, Muhasebe Hesap Kodu Tek Düzen Hesap Planı 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-) 108 DİĞRE HAZIR DEĞERLER

Detaylı

TÜRKİYE BUZ PATENİ FEDERASYONU 01.01.2012 31.08.2012 TARİHLERİ ARASI DENETİM KURULU RAPORU

TÜRKİYE BUZ PATENİ FEDERASYONU 01.01.2012 31.08.2012 TARİHLERİ ARASI DENETİM KURULU RAPORU TÜRKİYE BUZ PATENİ FEDERASYONU 01.01.2012 31.08.2012 TARİHLERİ ARASI DENETİM KURULU RAPORU Türkiye Buz Pateni Federasyonu Denetim Kurulu 01.01.2012-31.08.2012 dönemine ait raporunu hazırlamak üzere 26

Detaylı

114 SERİ NO LU KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI

114 SERİ NO LU KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 04.01.2011/ 12-1 114 SERİ NO LU KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI ÖZET : Bu Tebliğe İle Türkiye'de ikamet etmeyenlere yapılan teslimlerde kullanılan özel faturanın dizaynında

Detaylı

BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III

BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III 1.1. MUHASEBENİN TANIMI... 1 1.2. MUHASEBENİN KURAMSAL YAPISI... 4 1.3. MUHASEBE UYGULAMASINI ZORUNLU KILAN NEDENLER... 5 1.3.1. Yasal Nedenler... 5 1.3.2. İlgili

Detaylı

1 OCAK - 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU (Tüm tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) cinsinden ifade edilmiştir.

1 OCAK - 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU (Tüm tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) cinsinden ifade edilmiştir. A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 16 Temmuz 2014 31 Aralık 2015 tarihi itibariyle Fonun Yatırım Amacı Portföy Yöneticileri Fon Toplam Değeri Portföyünde

Detaylı

B HESAP PLANI 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-)

B HESAP PLANI 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-) B HESAP PLANI 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-) 104 105 106 107 108 DİĞER HAZIR DEĞERLER 109 11 MENKUL KIYMETLER 110 HİSSE

Detaylı

KASA SATICILAR ALINAN ÇEKLER ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR BANKALAR DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL

KASA SATICILAR ALINAN ÇEKLER ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR BANKALAR DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL 2017 1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORUSU 26 MART 2017 PAZAR 09:00-12:00 Kamyon parçası üreten KUZEY A.Ş. nin 31.12.2015 yılı kapanış bilançosu aşağıda verilmektedir.

Detaylı

01.01.2016-31.12.2016 TARİHLERİ ARASI ASGARİ ÜCRETE UYGULANACAK DEVLET DESTEĞİ HAKKINDA BİLGİ NOTU

01.01.2016-31.12.2016 TARİHLERİ ARASI ASGARİ ÜCRETE UYGULANACAK DEVLET DESTEĞİ HAKKINDA BİLGİ NOTU 01.01.2016-31.12.2016 TARİHLERİ ARASI ASGARİ ÜCRETE UYGULANACAK DEVLET DESTEĞİ HAKKINDA BİLGİ NOTU EMİNE ERDEM MEVZUAT ANALİZ - ŞUBAT 2016 - İSTANBUL TİCARET ODASI 1 01.01.2016 31.12.2016 TARİHLERİ ARASI

Detaylı

SAYI: 2012/11 Ankara,14/12/2012 KONU: Kur Farklarının KDV Karşısındaki Durumu Hk. SİRKÜLER

SAYI: 2012/11 Ankara,14/12/2012 KONU: Kur Farklarının KDV Karşısındaki Durumu Hk. SİRKÜLER MASTER VERGİ DANIŞMANLIĞI VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ. SAYI: 2012/11 Ankara,14/12/2012 KONU: Kur Farklarının KDV Karşısındaki Durumu Hk. SİRKÜLER Döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak yapılan

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım

Detaylı

TEKDÜZEN MUHASEBE HESAP PLANI

TEKDÜZEN MUHASEBE HESAP PLANI www.isvesosyalguvenlik.com Mevzuat Bilgi Kültür - Haber Platformu TEKDÜZEN MUHASEBE HESAP PLANI 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ

Detaylı

İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO

İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO EKMEK SANAYİ İŞVERENLER SENDİKASI İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO Tarih:29/01/2014 Dönem: 2013 AKTİF () PASİF() Cari Dönem Cari Dönem ---------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

18 Gelecek Aylara Ait Giderler Uygulaması 19 Diğer Dönen Varlıkların Uygulaması GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI Peşin ödenen ve cari hesap dönemi

18 Gelecek Aylara Ait Giderler Uygulaması 19 Diğer Dönen Varlıkların Uygulaması GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI Peşin ödenen ve cari hesap dönemi 18 Gelecek Aylara Ait Giderler Uygulaması 19 Diğer Dönen Varlıkların Uygulaması GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI Peşin ödenen ve cari hesap dönemi içinde ilgili gider hesaplarına kaydedilmemesi gereken,

Detaylı

GROUPAMA EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

GROUPAMA EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK - 31 ARALIK 2012 DÖNEMİNE AİT VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM

Detaylı

Özelge: 4632 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesi kapsamında vakıf/sandıklardan bireysel emeklilik sistemine yapılan aktarımlarda vergilendirme hk.

Özelge: 4632 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesi kapsamında vakıf/sandıklardan bireysel emeklilik sistemine yapılan aktarımlarda vergilendirme hk. Özelge: 4632 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesi kapsamında vakıf/sandıklardan bireysel emeklilik sistemine yapılan aktarımlarda vergilendirme hk. Sayı: 64597866-120[94-2014]-131 Tarih: 28/08/2014 T.C. GELİR

Detaylı

Bin TL KAR ZARAR TABLOSU (MART 2013)

Bin TL KAR ZARAR TABLOSU (MART 2013) KAR ZARAR TABLOSU (MART 2013) Bin TL GELİR VE GİDERLER ÖNCEKİ DÖNEM MART 2012 CARİ DÖNEM MART 2013 1- GAYRİSAFİ SATIŞ HASILATI 103.169 103.492 MAL VE HİZMET SATIŞ HASILATI (KDV Hariç) 102.392 103.492 YURTİÇİ

Detaylı

Yabancı para çevrim farkları Diğer kazanç ve kayıplar 5,318 5,318

Yabancı para çevrim farkları Diğer kazanç ve kayıplar 5,318 5,318 Özsermaye Değişim Tablosu Özsermaye Değişim Tablosu Finansal Tablo Türü Raporlama Birimi Konsolide Olmayan TL Ödenmiş Sermaye Dipnot:27 Sermaye Düzeltmesi Farkları Dipnot:27 Hisse Senedi İhraç Primi Dipnot:27

Detaylı

Avrupa Birliği i ve Diğer Uluslararası şılığıığı Alınan Hibelerin. Yönetmelik. Metin COŞKUN Devlet Muhasebe Uzmanı mcoskun5@muhasebat.gov.

Avrupa Birliği i ve Diğer Uluslararası şılığıığı Alınan Hibelerin. Yönetmelik. Metin COŞKUN Devlet Muhasebe Uzmanı mcoskun5@muhasebat.gov. Avrupa Birliği i ve Diğer Uluslararası Kuruluşlardan lardan Proje Karşı şılığıığı Alınan Hibelerin Harcanması ve Muhasebeleştirilmesine Đlişkin Yönetmelik Metin COŞKUN Devlet Muhasebe Uzmanı mcoskun5@muhasebat.gov.tr

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Giriş... 1. Birinci Bölüm İNŞAAT VE ONARIM İŞLERİYLE İLGİLİ GENEL AÇIKLAMALAR

İÇİNDEKİLER. Giriş... 1. Birinci Bölüm İNŞAAT VE ONARIM İŞLERİYLE İLGİLİ GENEL AÇIKLAMALAR İÇİNDEKİLER Giriş... 1 Birinci Bölüm İNŞAAT VE ONARIM İŞLERİYLE İLGİLİ GENEL AÇIKLAMALAR 1. Temel Kavramlar... 5 1.1. İnşa ve İnşaat... 5 1.2. Yapı... 6 1.3. Bina... 6 1.4. Onarım... 6 1.5. Hakediş ve

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU NUN YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU NUN YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU NUN YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR Oyak Emeklilik A.ġ. Esnek Emeklilik Yatırım Fonu'nun ( Fon ) 1 Ocak 31 Aralık 2008 dönemine ait ekteki

Detaylı

Politika Notu. Yönetişim Etütleri Programı. Ekim 2005. Özelleştirme Gelirlerinin Kullanımı

Politika Notu. Yönetişim Etütleri Programı. Ekim 2005. Özelleştirme Gelirlerinin Kullanımı e c o n o m i c p o l i c y r e s e a r c h i n s t i t u t e ekonomipolitikalarıaraştırmaenstitüsü Politika Notu Ekim 2005 Özelleştirme Gelirlerinin Kullanımı Yönetişim Etütleri Programı uğur mumcu caddesi

Detaylı

2012/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE

2012/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 2012/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 15 Temmuz 2012-Pazar 09:00-12:00 SORULAR SORU 1: DİLEK Ticaret A.Ş. nin 31.12.2012 tarihinde düzenlenen genel geçici mizanı ve

Detaylı

Anadolu Hayat Emeklilik Anonim Şirketi

Anadolu Hayat Emeklilik Anonim Şirketi 31 Mart 2016 Tarihinde Sona Eren Üç Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Dipnotlar 28 Nisan 2016 Bu rapor 92 sayfa konsolide olmayan finansal tablo ve dipnotlarından oluşmaktadır.

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM TÜRKİYE'DE İŞTİRAKLERİN GELİŞİM SÜRECİ VE KONUYA İLİŞKİN DÜZENLEMELER

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM TÜRKİYE'DE İŞTİRAKLERİN GELİŞİM SÜRECİ VE KONUYA İLİŞKİN DÜZENLEMELER İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ İÇİNDEKİLER TABLOLAR LİSTESİ ŞEKİLLER LİSTESİ KISALTMALAR GİRİŞ 1 BİRİNCİ BÖLÜM TÜRKİYE'DE İŞTİRAKLERİN GELİŞİM SÜRECİ VE KONUYA İLİŞKİN DÜZENLEMELER I. TÜRKİYE'DE İŞTİRAKLERE İLİŞKİN

Detaylı

2015 / 2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALI MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORU VE CEVAPLARI 26 Temmuz 2015 - Pazar 09.00-12.

2015 / 2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALI MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORU VE CEVAPLARI 26 Temmuz 2015 - Pazar 09.00-12. 2015 / 2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALI MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORU VE CEVAPLARI 26 Temmuz 2015 - Pazar 09.00-12.00 AKTİF (X) ANONİM ŞİRKETİ nin 31.12.2013 BİLANÇOSU PASİF 100 KASA

Detaylı

Levent Cad. Tekirler Sokak No:4 80700 1. Levent / İSTANBUL Tel: (0212) 281 29 29 Fax: (0212) 280 01 80 www. pozitifdenetim.com

Levent Cad. Tekirler Sokak No:4 80700 1. Levent / İSTANBUL Tel: (0212) 281 29 29 Fax: (0212) 280 01 80 www. pozitifdenetim.com SİRKÜLER NO: POZ-2004 / 75 İST,27.09.2004 ÖZET: YENİ TÜRK LİRASI KULLANIMINDA ÖZEL KESİM MUHASEBE SİSTEMİNE İLİŞKİN OLARAK İŞLETMELER TARAFINDAN UYULACAK ESASLAR HAKKINDA I. YENİ TÜRK LİRASI İLE İLGİLİ

Detaylı

2012/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 18 Mart 2012-Pazar 09:00-12:00 SORULAR

2012/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 18 Mart 2012-Pazar 09:00-12:00 SORULAR 2012/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 18 Mart 2012-Pazar 09:00-12:00 SORULAR SORU 1: Örnek Ticaret işletmesinin 31.12.2010 Tarihli Bilançosu, 2011 yılında gerçekleştirdiği

Detaylı

ALARKO CARRIER SANAY VE T CARET A..

ALARKO CARRIER SANAY VE T CARET A.. (Tutarlar milyon Türk Lirası olarak Türk Lirasının 31.03.2004 tarihindeki alım gücü ile ifade edilmi tir) Enflasyona Göre Düzeltilmi (Seri XI No:20) Ba ımsız Denetim'den Geçmemi AYRINTILI GEL R TABLOSU

Detaylı

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 SORU:1: TANIR Ticaret AŞ nin 31.12.2013 tarihinde düzenlenen genel geçici mizanı ve 31.12.2013

Detaylı

SĐRKÜLER Đstanbul, 23.01.2012 Sayı: 2012/25 Ref: 4/25

SĐRKÜLER Đstanbul, 23.01.2012 Sayı: 2012/25 Ref: 4/25 SĐRKÜLER Đstanbul, 23.01.2012 Sayı: 2012/25 Ref: 4/25 Konu: GELĐR VERGĐSĐ KANUNU NUN GEÇĐCĐ 67. MADDESĐ KAPSAMINDA TÜREV ÜRÜNLERDEN ELDE EDĐLEN GELĐRLERĐN VERGĐLENDĐRĐLMESĐNE ĐLĐŞKĐN AÇIKLAMALARIN YER

Detaylı

GRUP ŞİRKETLERİNE KULLANDIRILAN KREDİLERİN VERGİSEL DURUMU

GRUP ŞİRKETLERİNE KULLANDIRILAN KREDİLERİN VERGİSEL DURUMU GRUP ŞİRKETLERİNE KULLANDIRILAN KREDİLERİN VERGİSEL DURUMU I-GİRİŞ Grup şirketleri arasında gerçekleşen fiyatlandırma sistemi ekonominin kuralları doğrultusunda gerçekleşmektedir. Özellikle gelişmekte

Detaylı

2014/2 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARI 29 HAZİRAN 2014 PAZAR (09.00-12.00)

2014/2 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARI 29 HAZİRAN 2014 PAZAR (09.00-12.00) 2014/2 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARI 29 HAZİRAN 2014 PAZAR (09.00-12.00) SORU - 1 : PARS Ticaret AŞ nin 31.12.2013 tarihli geçici mizanı, 2013 Aralık

Detaylı