GENEL MUHASEBE. Ömer DA (Maliye Uzman ) KASA HESABI 100-KASA HESABI. Bu hesap, i letmenin elinde bulunan ulusal ve yabanc

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "26.10.2014 GENEL MUHASEBE. Ömer DA (Maliye Uzman ) www.omerdag.net KASA HESABI 100-KASA HESABI. Bu hesap, i letmenin elinde bulunan ulusal ve yabanc"

Transkript

1 GENEL MUHASEBE Ömer DA (Maliye Uzman ) KASA ALINAN ÇEKLER BANKALAR VER LEN ÇEKLER VE ÖDEME EM RLER ER HAZIR DE ERLER SSE SENETLER ALICILAR REESKONT UYGULAMASI SATI MAL YET YÖNTEMLER VARLIKLARDA DE ER DÜ ÜKLÜ Ü PAR AVANSLARI CAR ALACAKLAR-BORÇLAR / RAKLERDEN ALACAKLAR-BORÇLAR 7/A HESAPLARININ LEY 7/B HESAPLARININ LEY KASA ALINAN ÇEKLER BANKALAR VER LEN ÇEKLER VE ÖDEME EM RLER ER HAZIR DE ERLER SSE SENETLER ALICILAR REESKONT UYGULAMASI SATI MAL YET YÖNTEMLER VARLIKLARDA DE ER DÜ ÜKLÜ Ü PAR AVANSLARI CAR ALACAKLAR-BORÇLAR / RAKLERDEN ALACAKLAR-BORÇLAR 7/A HESAPLARININ LEY 7/B HESAPLARININ LEY 100-KASA HESABI KASA HESABI Bu hesap, i letmenin elinde bulunan ulusal ve yabanc paralar n TL kar n izlenmesi için kullan r. leyi i : Tahsil olunan para tutarlar borç, ödemeler ve bankaya yat lan para tutarlar alacak kaydedilir. Hesap daima borç bakiyesi verir veya s r olur. Hiçbir ekilde alacak bakiyesi vermez. 1

2 KASA HESABI letme TL + %18 KDV ye ticari mal satm olup bedelini pe in tahsil etmi tir (Aral kl Envanter Yöntemi) 100-KASA HS HESAPLANAN KDV YURT SATI LAR HESABI letme, 500 TL + %18 KDV lik bak m onar m gideri yapm olup bedelini kasadan ödemi tir. 770-GENEL YÖNET M G DERLER HS ND LECEK KDV HS KASA HS. 590 letme kasas nda bulunan paradan 500 TL sini bankaya yat rm r. 102-BANKALAR HS KASA HS ALINAN ÇEKLER HESABI ALINAN ÇEKLER Bu hesap gerçek ve tüzel ki iler taraf ndan i letmeye verilmi olup, henüz tahsil için bankaya verilmemi veya ciro edilmemi olan çeklerin izlenmesini sa lar. leyi i : Hesap, al nan çeklerin yaz de erleri ile borçland p, bankaya tahsile verildi inde veya üçüncü ki ilere ciro edildi inde alacakland r. Kar ks z ç kan çekler kanuni takibe al nd takdirde 128 no.lu üpheli Ticari Alacaklar hesab na aktar r. Dövizli çekler dönem sonlar nda Maliye Bakanl nca ilan olunan kurlar üzerinden de erlendirilir. ALINAN ÇEKLER TL + %18 KDV ye ticari mal sat lm olup bedeli çekle tahsil edilmi tir. (Aral kl Envanter Yöntemi) 101-ALINAN ÇEKLER HS. (Kasadaki Çekler) HESAPLANAN KDV YURT SATI LAR HESABI Söz konusu çek tahsil için bankaya gönderilmi tir. 101-ALINAN ÇEKLER HS. (Tahsildeki Çekler) ALINAN ÇEKLER HS. (Kasadaki Çekler) Banka, çek bedelini tahsil edip i letmenin hesab na yat rm r. 102-BANKALAR HS ALINAN ÇEKLER HS. (Tahsildeki Çekler) ALINAN ÇEKLER TL + %18 KDV ye büro faaliyetinde kullan lmak üzere dizüstü bilgisayar al nm olup bedelinin 500 TL si mü teriden al nan ayn tutardaki çek ciro edilerek, geri kalan tutar da çek ke ide edilerek ödenmi tir. 255-DEM RBA LAR HS ND LECEK KDV HS ALINAN ÇEKLER HS VER LEN ÇEKLER VE ÖDEME EM R. 680 Al Bay T, TL lik borcunun TL sini 2 gün vadeli çek ile, TL sini ise 3 ay vadeli çek ile ödemi tir. 101-ALINAN ÇEKLER HS ALACAK SENETLER HS ALICILAR HS Özün önceli i 2

3 BANKALAR VER LEN ÇEKLER VE ÖDEME EM RLER KASA ALINAN ÇEKLER BANKALAR VER LEN ÇEKLER VE ÖDEME EM RLER ER HAZIR DE ERLER SSE SENETLER ALICILAR REESKONT UYGULAMASI SATI MAL YET YÖNTEMLER VARLIKLARDA DE ER DÜ ÜKLÜ Ü PAR AVANSLARI CAR ALACAKLAR-BORÇLAR / RAKLERDEN ALACAKLAR-BORÇLAR 7/A HESAPLARININ LEY 7/B HESAPLARININ LEY 102-BANKALAR HESABI Bu hesap, i letmece yurt içi ve yurt d banka ve benzeri finans kurumlar na yat lan ve çekilen paralar n izlenmesini kapsar. leyi i: Bankalara para olarak veya hesaben yat lan de erler borç, çekilen tutarlar ile üçüncü ki ilerce tahsil edildi i anla lan çek ve ödeme emirleri alacak kaydedilir VER LEN ÇEKLER VE ÖDEME EM RLER HESABI (-) letmenin üçüncü ki ilere bankalardan çekle veya ödeme emri ile yapaca ödemeler bu hesapta izlenir. leyi i: Ki ilere çek ve ödeme emri verildi inde hesaba alacak; çek ve ödeme emirlerinin bankadan tahsil edildi i anla ld nda bu hesaba borç, bankalar hesab na alacak kaydedilir. BANKALAR VER LEN ÇEKLER VE ÖDEME EM RLER ABC i letmesi TL ile Ziraat Bankas nda vadesiz mevduat hesab açm r. 102-BANKALAR HS KASA HESABI ABC i letmesi, 500 TL maliyetli ticari mal al Bay (D) ye TL + %18 KDV ye yar kredili yar ise poliçe kar satm r. (sürekli envanter) 120-ALICILAR HS ALACAK SENETLER HS. (Cüzdandaki Al.Sn.) HESALANAN KDV YURT SATI LAR HS SATILAN T CAR MALLAR MAL YET HS T CAR MALLAR HS. 500 BANKALAR VER LEN ÇEKLER VE ÖDEME EM RLER Al Bay (D) 590 TL lik borcunu ABC i letmesinin banka hesab na yat rmak suretiyle ödemi tir. 102-BANKALAR HS ALICILAR HS. 590 DEF i letmesi, al Bay (D) den ald 590 TL lik poliçe iskonto ettirilmek üzere Bankas na vermi tir. 121-ALACAK SENETLER HS. (Tahsildeki Al.Sen) ALACAK SENET. HS. (Cüzdandaki Al.Sen) 590 Söz konusu poliçe 20 TL kar Bankas nca iskonto ettirilmi olup bedeli i letmenin hesab na yat lm r. 102-BANKA HESABI F NANSMAN G DERLER HS ALACAK SENET. HS. (Tahsildeki Al.Sen) 590 3

4 BANKALAR VER LEN ÇEKLER VE ÖDEME EM RLER DEF i letmesi tarihinde Vak flar Bankas nda 1 y l vadeli, y ll k %12 faizli TL lik vadeli mevduat hesab açm r. 102-BANKALAR HS HESABI DEF i letmesinin bankadaki hesab na y l sonunda 120 TL faiz tahakkuk etmi tir. Tahakkuk eden faizden %10 Gelir Vergisi tevkif edildikten sonra kalan tutar i letmenin hesab na aktar lm r. 102-BANKA HS PE N ÖDENEN VERG VE FONLAR HS FA Z GEL RLER HS. 120 BANKALAR VER LEN ÇEKLER VE ÖDEME EM RLER DEF i letmesi TL + %18 KDV ye bir adet klima sat n alm olup bedelini çek ke ide etmek suretiyle ödemi tir. 255-DEM RBA LAR HS ND LECEK KDV HS VER LEN ÇEKLER VE ÖDEME EM R.HS DEF i letmesin ke ide etti i çek bedelinin bankadan ödendi i, gelen banka hesap özetinden anla lm r. 103-VER LEN ÇEKLER VE ÖDEME EM R.HS BANKALAR HS KASA ALINAN ÇEKLER BANKALAR VER LEN ÇEKLER VE ÖDEME EM RLER ER HAZIR DE ERLER SSE SENETLER ALICILAR REESKONT UYGULAMASI SATI MAL YET YÖNTEMLER VARLIKLARDA DE ER DÜ ÜKLÜ Ü PAR AVANSLARI CAR ALACAKLAR-BORÇLAR / RAKLERDEN ALACAKLAR-BORÇLAR 7/A HESAPLARININ LEY 7/B HESAPLARININ LEY ER HAZIR DE ERLER 108-D ER HAZIR DE ERLER HESABI Nitelikleri itibar yla haz r de er say lan pullar, vadesi gelmi kuponlar, tahsil edilecek banka ve posta havaleleri (yoldaki paralar gibi) de erleri kapsar. ABC i letmesi, TL lik posta pulu sat n alm r. 108-D ER HAZIR DE ERLER HS KASA HS ABC i letmesinin Mart-2012 döneminde 250 TL lik posta pulu kulland tespit edilmi tir. 770-GENEL YÖNET M G DERLER HS D ER HAZIR DE ERLER HS

5 ER HAZIR DE ERLER ABC i letmesinin portföyünde bulunan devlet tahvillerine ili kin TL lik kuponun vadesi (istenebilir a amaya) gelmi tir. 108-D ER HAZIR DE ERLER HS FA Z GEL RLER HS ABC i letmesine TL borcu bulunan al Bay (K), borcunu i letmenin bankadaki hesab na EFT yapmak suretiyle ödedi ini bildirmi olup söz konusu tutar n, letmenin hesab na geçti i bir sonraki gün gelen banka hesap özet cetvelinden anla lm r. 108-D ER HAZIR DE ERLER HS ALICILAR HS BANKALAR HS D ER HAZIR DE ERLER HS KASA ALINAN ÇEKLER BANKALAR VER LEN ÇEKLER VE ÖDEME EM RLER ER HAZIR DE ERLER SSE SENETLER ALICILAR REESKONT UYGULAMASI SATI MAL YET YÖNTEMLER VARLIKLARDA DE ER DÜ ÜKLÜ Ü PAR AVANSLARI CAR ALACAKLAR-BORÇLAR / RAKLERDEN ALACAKLAR-BORÇLAR 7/A HESAPLARININ LEY 7/B HESAPLARININ LEY SSE SENETLER 110-H SSE SENETLER HESABI letmenin tirak amac d nda, geçici yat m amac ile sat n ald hisse senetlerinin takibi bu hesapta takip edilir. Hisse senetleri kay tlara al de eri ile al nmakla birlikte, bilanço tarihinde gerçe e uygun de eri ile de erlenir. Sat n al nan hisse senetleri, al bedeli üzerinden bu hesaba borç kaydedilir. Al nedeniyle ödenen komisyonlar, 65 Di er Faaliyetlerden Ola an Gider ve Zararlar grubundaki ilgili gider hesab na kaydedilir. SSE SENETLER KLM A., nominal bedeli 2 TL olan Bankas senetlerinden adedi 6 TL den adet sat n alm r. Al m i lemi için arac firmaya 50 TL komisyon ödenmi tir. 110-H SSE SENETLER HS KOM SYON G DERLER HS BANKALAR HS a) KLM A.., Bankas hisse senetlerinden adedini, tanesini a) 5 TL den satm r. b) 7,5 TL den satm r. 102-BANKALAR HS MENKUL KIYMET SATI ZARARLARI HS H SSE SENETLER HS b) 102-BANKALAR HS MENKUL KIYMET SATI KÂRLARI HS H SSE SENETLER HS

6 SSE SENETLER letmenin Takasbank nezdindeki TÜPRA hisse senetlerinin TL tutar ndaki temettüleri, i letmenin banka hesab na aktar lm r. 102-BANKALAR HS RAKLERDEN TEMETTÜ GEL RLER KASA ALINAN ÇEKLER BANKALAR VER LEN ÇEKLER VE ÖDEME EM RLER ER HAZIR DE ERLER SSE SENETLER ALICILAR REESKONT UYGULAMASI SATI MAL YET YÖNTEMLER VARLIKLARDA DE ER DÜ ÜKLÜ Ü PAR AVANSLARI CAR ALACAKLAR-BORÇLAR / RAKLERDEN ALACAKLAR-BORÇLAR 7/A HESAPLARININ LEY 7/B HESAPLARININ LEY 120-ALICILAR HESABI ALICILAR Bu hesap, i letmenin faaliyet konusunu olu turan mal ve hizmet sat lar ndan kaynaklanan senetsiz alacaklar n izlenmesi için kullan r. ALICILAR Merinos Hal letmesi, TL maliyetli hal lar TL + %18 KDV ye pek Hal letmesine 2 ay vadeli (senetsiz olarak) satm r. (Merinos Hal letmesi Sürekli Envanter Yöntemini kullanmaktad r.) Merinos Hal letmesi 120-ALICILAR HS HESAPLANAN KDV HS YURT SATI LAR HS SATILAN T CAR MALLAR MAL YET HS T CAR MALLAR HS pek Hal letmesi 153-T CAR MALLAR HS ND LECEK KDV HS SATICILAR HS

7 ALICILAR pek Hal letmesi, sat n ald hal lar n TL + %18 KDV lik bölümünü kalite ko ullar na uymad gerekçesiyle Merinos Hal letmesine iade etmi tir. Merinos Hal letmesi 610-SATI TAN ADELER HS ND LECEK KDV HS ALICILAR HS T CAR MALLAR HS SATILAN T CAR MALLAR MAL YET pek Hal letmesi 320-SATICILAR HS T CAR MALLAR HS HESAPLANAN KDV HS ALICILAR pek Hal letmesi, Merinos Hal letmesine olan TL tutar ndaki senetsiz borcu için TL nakit, TL lik kendi çekini ve TL lik poliçe vermi tir. Merinos Hal letmesi 100-KASA HS ALINAN ÇEKLER HS ALACAK SENETLER HS ALICILAR HS pek Hal letmesi 320-SATICILAR HS KASA HS VER LEN ÇEKLER VE ÖDEME EM R. HS BORÇ SENETLER HS ALICILAR Merinos Hal letmesi, daha önce veresiye mal sat lan ve halen letmeye TL borcu olan Ahmet KILIÇ tan 61 gün vadeli TL lik bir bono alm r. Merinos Hal letmesi 121-ALACAK SENETLER HS ALICILAR HS FA Z GEL RLER HS Ahmet KILIÇ letmesi 320-SATICILAR HS F NANSMAN G DERLER HS BORÇ SENETLER HS KASA ALINAN ÇEKLER BANKALAR VER LEN ÇEKLER VE ÖDEME EM RLER ER HAZIR DE ERLER SSE SENETLER ALICILAR REESKONT UYGULAMASI SATI MAL YET YÖNTEMLER VARLIKLARDA DE ER DÜ ÜKLÜ Ü PAR AVANSLARI CAR ALACAKLAR-BORÇLAR / RAKLERDEN ALACAKLAR-BORÇLAR 7/A HESAPLARININ LEY 7/B HESAPLARININ LEY 7

8 REESKONT UYGULAMASI 121-ALACAK SENETLER 122-ALACAK SENETLER REESKONTU (-) 136-D ER ÇE TL ALACAKLAR 137-D ER ALACAK SENETLER REESKONTU (-) 321-BORÇ SENETLER 322-BORÇ SENETLER REESKONTU (-) 336-D ER ÇE TL BORÇLAR 337-D ER BORÇ SENETLER REESKONTU (-) ALACAK SENETLER VE REESKONTU 121 ALACAK SENETLER : Bu hesapta, i letmenin faaliyet konusunu olu turan mal ve hizmet sat ndan kaynaklanan; senede ba lanm alacaklar izlenir. Hat r senetleri, bu hesapta yer almaz. 122 ALACAK SENETLER REESKONTU (-): Bilanço gününde vadesi gelmemi alacak senetlerinin de erleme günü k ymetine irca edilmesi maksad ile ayr lan kar klar bu hesapta izlenir. leyi i : Hesaplanan reeskont tutarlar bu hesaba alacak, "657-Reeskont Faiz Giderleri Hesab "na gider yaz r. zleyen dönemde bu hesap "65. Di er Faaliyetlerden Ola an Gelir ve Kârlar" grubundaki "647-Reeskont Faiz Gelirleri Hesab "na aktar larak kapat r. Alacak senetlerini de erleme gününün k ymetine irca eden mükellefler, borç senetlerini de ayn ekilde i leme tabi tutmak zorundad rlar. (V.U.K. /285) ALACAK SENETLER VE REESKONTU AKM letmesi, tarihinde tanesi TL + %18 KDV den 100 adet kombiyi, BKM i letmesine poliçe kar satm r. Poliçelerin vadesi dir. 121-ALACAK SENETLER HS HESAPLANAN KDV HS YURT SATI LAR HS AKM i letmesinde bulunun nominal bedelli poliçelerin tarihindeki tasarruf de erinin TL oldu u tespit edilmi tir. a) tarihinde yap lacak kay t 657-REESKONT FA Z G DERLER HS ALACAK SENETLER REESKONTU HS b) tarihinde yap lacak kay t 122-ALACAK SENETLER RESSKONTU REESKONT FA Z GEL RLER HS BORÇ SENETLER ve REESKONTU 321-BORÇ SENETLER : letmenin faaliyet konusu ile ilgili her türlü mal ve hizmet al mlar ndan kaynaklanan senede ba lanm ticari borçlar n izlendi i hesapt r. 322-BORÇ SENETLER REESKONTU (-): Bilanço gününde, senetli borçlar n tasarruf de eri ile de erlemesini sa lamak üzere borç senetleri için ayr lan reeskont tutarlar n izlenmesinde kullan r. 8

9 BORÇ SENETLER ve REESKONTU BKM letmesi, tarihinde tanesi TL + %18 KDV den 100 adet kombiyi, AKM i letmesinden poliçe kar sat n alm r. Poliçelerin vadesi dir. 153-T CAR MALLAR HS ND LECEK KDV HS BORÇ SENETLER HS BKM i letmesinin, AKM i letmesine verdi i nominal bedelli borç senetlerinin tarihindeki tasarruf de erinin TL oldu u tespit edilmi tir. a) tarihinde yap lacak kay t 322-BORÇ SENETLER REESKONTU HS REESKONT FA Z GEL RLER HS b) tarihinde yap lacak kay t 657-REESKONT FA Z G DERLER HS BORÇ SENETLER REESKONTU HS KASA ALINAN ÇEKLER BANKALAR VER LEN ÇEKLER VE ÖDEME EM RLER ER HAZIR DE ERLER SSE SENETLER ALICILAR REESKONT UYGULAMASI SATI MAL YET YÖNTEMLER VARLIKLARDA DE ER DÜ ÜKLÜ Ü PAR AVANSLARI CAR ALACAKLAR-BORÇLAR / RAKLERDEN ALACAKLAR-BORÇLAR 7/A HESAPLARININ LEY 7/B HESAPLARININ LEY 128- ÜPHEL T CAR ALACAKLAR 129- ÜPHEL T CAR ALACAKLAR KAR ILI I (-) 138- ÜPHEL D ER ALACAKLAR 139- ÜPHEL D ER ALACAKLAR KAR ILI I (-) 128- ÜPHEL T CAR ALACAKLAR Ödeme süresi geçmi bu nedenle vadesi bir kaç defa uzat lm veya protesto edilmi, yaz ile birden fazla istenmi ya da dava veya icra safhas na aktar lm senetli ve senetsiz alacaklar kapsar. leyi i : Tahsili üpheli hale gelmi olan alacaklar ilgili hesaplar n alaca kar nda bu hesaba borç yaz larak bu durumdaki alacaklar normal alacaklardan ç kar r. Alaca n tahsili veya tahsil edilemeyece inin kesinle mesi durumunda bu hesaba alacak kaydedilir. 129 ÜPHEL T CAR ALACAKLAR KAR ILI I (-) Tahsili üpheli hale gelmi olan alacaklar için ayr lan kar klar bu hesapta izlenir. 9

10 VUK / Madde ÜPHEL ALACAKLAR: Ticari ve zirai kazanc n elde edilmesi ve idame ettirilmesi ile ilgili olmak art yla; 1. Dava veya icra safhas nda bulunan alacaklar; 2. Yap lan protestoya veya yaz ile bir defadan fazla istenilmesine ra men borçlu taraf ndan ödenmemi bulunan dava ve icra takibine de meyecek derecede küçük alacaklar; üpheli alacak say r. Yukar da yaz üpheli alacaklar için de erleme gününün tasarruf de erine göre pasifte kar k ayr labilir. Bu kar n hangi alacaklara ait oldu u kar k hesab nda gösterilir. üpheli alacaklar n sonradan tahsil edilen miktarlar tahsil edildikleri dönemde kar-zarar hesab na intikal ettirilir. Hesaplanan kar k tutar bu hesaba alacak, "654-Kar k Giderleri Hesab na borç kaydedilir. üpheli alaca n tahsiline ba olarak, tahmin olunan zarar n k smen ya da tamamen gerçekle memesi halinde, gerçekle meyen k m "644-Konusu Kalmayan Kar klar Hesab " alaca na devredilerek bu hesaba borç kaydedilir. üpheli alaca n tahsilinin imkans z oldu u kesinle ti i takdirde bu hesaba borç, ilgili hesaba da alacak kaydedilir. Gerçekle en zarar n ayr lan kar klardan fazla olmas halinde, ayr lan kar k kadar bu hesaba borç, zarar fazlas ise "681-Önceki Dönem Gider ve Zararlar Hesab veya 659-Di er Ola an Gider ve Zararlar Hesab na borç, tahsil edilemeyen tutar, ilgili alacak hesab na alacak kaydolunur. Daha önce alacaklardan dü ülen ve bu hesaba borç kaydedilen alacaklar n tahsili söz konusu oldu u takdirde, olu lar na göre "671- Önceki Dönem Gelir ve Kârlar Hesab na al r. letme, Bay (A) ya TL + %18 KDV lik ticari mal satm olup sat bedeli için al dan poliçe al nm r. 121-ALACAK SENETLER HS YURT SATI LAR HS HESAPLANAN KDV Al Bay (A) taraf ndan verilen TL lik alacak senedi, protesto edilmesine ra men tahsil edilememi tir ÜPHEL T CAR ALACAKLAR HS ALACAK SENETLER HS üpheli hale gelen poliçe 2 ay sonra tahsil edilmi tir. (Faiz ihmal edilmi tir.) 100-KASA HS ÜPHEL T CAR ALACAKLAR HS Al Bay (K) n n TL lik borcu, protesto edilmesine ra men tahsil edilememi olup bunun için %50 oran nda kar k ayr lm r ÜPHEL T CAR ALACAKLAR HS ALICILAR HS KAR ILIK G DERLER HS ÜPHEL T CAR ALACAKLAR KAR ILI I %50 oran nda kar k ayr lm olan TL lik alaca n, a) Tamam tahsil edilmi tir. b) TL si tahsil edilmi tir. c) TL si tahsil edilmi tir. d) Alacak de ersiz alacak haline gelmi tir. 10

11 a) %50 oran nda kar k ayr lm olan TL lik alaca n tamam n tahsil edilmesi 100-KASA HS ÜPHEL T CAR ALACAKLAR KAR ILI I ÜPHEL T CAR ALACAKLAR HS KONUSU KALMAYAN KAR ILIKLAR HS c) %50 oran nda kar k ayr lm olan TL lik alaca n sadece TL lik k sm n tahsil edilmesi 100-KASA HS ÜPHEL T CAR ALACAKLAR KAR ILI I D ER OLA AN G DER VE ZARARLAR HS ÜPHEL T CAR ALACAKLAR HS b) %50 oran nda kar k ayr lm olan TL lik alaca n sadece TL lik k sm n tahsil edilmesi 100-KASA HS ÜPHEL T CAR ALACAKLAR KAR ILI I ÜPHEL T CAR ALACAKLAR HS d) %50 oran nda kar k ayr lm olan TL lik alaca n de ersiz hale gelmesi (tahsilat n hiç yap lamamas ) 129- ÜPHEL T CAR ALACAKLAR KAR ILI I D ER OLA AN G DER VE ZARARLAR HS ÜPHEL T CAR ALACAKLAR HS ayet, yukar daki (d) kk nda verilen de ersiz alacak sonraki llarda tahsil edilirse tahsil edilen k sm n a daki ekilde muhasebele tirilmesi gerekir. 100-KASA HS. 671-ÖNCEK DÖNEM GEL R VE KÂRLARI HS. XXXX XXXX KASA ALINAN ÇEKLER BANKALAR VER LEN ÇEKLER VE ÖDEME EM RLER ER HAZIR DE ERLER SSE SENETLER ALICILAR REESKONT UYGULAMASI SATI MAL YET YÖNTEMLER VARLIKLARDA DE ER DÜ ÜKLÜ Ü PAR AVANSLARI CAR ALACAKLAR-BORÇLAR / RAKLERDEN ALACAKLAR-BORÇLAR 7/A HESAPLARININ LEY 7/B HESAPLARININ LEY 11

12 15. Bu grup, i letmenin satmak, üretimde kullanmak veya tüketmek amac yla edindi i, ilk madde ve malzeme, yar mamul, mamul, ticari mal, yan ürün, art k ve hurda gibi bir y ldan az bir sürede kullan lacak olan veya bir y l içerisinde nakde çevrilebilece i dü ünülen varl klardan olu ur. Bu grupta yer alan hesaplar a daki gibidir LK MADDE VE MALZEME 151-YARI MAMÜLLER-ÜRET M 152-MAMÜLLER 153-T CAR MALLAR 157-D ER 158-STOK DE ER DÜ ÜKLÜ Ü KAR ILI I (-) 159-VER LEN S PAR AVANSLARI 150- LK MADDE VE MALZEME Üretimde veya di er faaliyetlerde kullan lmak üzere i letmede bulundurulan hammadde, yard mc madde, i letme malzemesi, ambalaj malzemesi ve di er malzemelerin izlendi i hesapt r. leyi i : Sat n al nd klar ya da üretildikleri maliyet bedelleri ile bu hesab n borcuna, üretime verildi inde, tüketildi inde, sat ld nda veya devredildi inde ise hesab n alaca na kaydedilir. 151-YARI MAMULLER-ÜRET M Henüz tam mamul haline gelmemi ancak direkt ilk madde ve malzeme (710) ile direkt i çilik (720) ve genel üretim giderlerinden (730) belli oranlarda pay alm üretim a amas ndaki mamullerin izlendi i hesapt r. leyi i : Maliyet dönemi sonunda direkt ilk madde ve malzeme, direkt çilik ve genel üretim giderleri tutarlar kadar bu hesap borçland r. Üretimi tamamlananlar n maliyet tutar bu hesab n alaca kar nda ilgili stok hesaplar na aktar r MAMULLER Üretim çal malar sonunda elde edilen ve sat a haz r hale gelmi bulunan mamullerin izlendi i hesapt r. leyi i : Bu hesap, üretimi tamamlanan mamullerin ambarlara al nmas yla borçland r. Sat lmas veya herhangi bir nedenle ambardan çekilmesi ile alacakland r T CAR MALLAR Herhangi bir de ikli e tabi tutulmadan satmak amac ile letmeye al nan ticari mallar (emtia) ve benzeri kalemler bu hesapta yer al r. leyi i : Sat n al nan ticari mallar (emtia) maliyet bedeli ile bu hesaba borç, sat lmas veya herhangi bir nedenle ambardan çekilmesinde ise maliyet bedeli ile alacak kaydedilir. 12

13 157. D ER Yukar daki stok kalemlerinin hiç birinin kapsam na al nmayan ürün, art k ve hurda gibi kalemler bu hesap grubunda yer al r. leyi i : Elde edilen bu stoklar maliyet bedeli ile hesaba borç, sat ld nda, devredildi inde veya kullan ld nda alacak kaydedilir STOK DE ER DÜ ÜKLÜ Ü KAR ILI I (-) Bu hesap, yang n, deprem, su basmas gibi do al afetler ve bozulmak, çürümek, k lmak, çatlamak, paslanmak, teknolojik geli meler ve moda de iklikleri nedenleriyle stoklar n fiziki ve ekonomik de erlerinde önemli azal lar n ortaya ç kmas veya bunlar n nda di er nedenlerle stoklar n piyasa fiyatlar nda dü melerin meydana gelmesi dolay yla, kay plar kar lamak üzere ayr lan kar klar n izlendi i hesapt r. leyi i : Stok de er dü üklü ü tespit edildi inde "654-Kar k Giderleri Hesab "n n borcu kar nda bu hesaba alacak kaydedilir. Kar k ayr lan stok kaleminin i letme içinde kullan lmas ya da sat lmas halinde; ilgili stok hesab n alaca ile kar la larak daha önce ayr lan kar k "644-Konusu Kalmayan Kar klar Hesab "na aktar larak kapat r VER LEN S PAR AVANSLARI Yurt içinden ya da yurt d ndan sat n al nmak üzere sipari e ba lanan stoklarla ilgili olarak yap lan avans ödemelerinin izlendi i hesapt r. leyi i : Yap lan ödemeler bu hesaba borç, mal n teslimi üzerine alacak kaydedilir. Mis Ekmek F, Ocak ay nda TL lik un, TL lik hamur mayas, TL lik tuz sat n alm olup bedelinin TL sini nakit, TL sini mü teriden ald çeki ciro ederek, TL sini çek ke ide ederek, TL sini mü teri poliçesini ciro ederek, TL sini poliçe ke ide ederek ödemi geri kalan ise sat ya borçlanm r. (KDV: %10) 150- LK MADDE VE MALZEME HS. (un) LK MADDE VE MALZEME HS. (maya) LK MADDE VE MALZEME HS. (tuz) ND LECEK KDV HS KASA HS ALINAN ÇEKLER HS VER LEN ÇEKLER VE ÖDEME EM R ALACAK SENETLER HS SATICILAR HS BORÇ SENETLER HS

14 Mis Ekmek F Ocak ay ekmek üretimi için TL lik un, TL lik hamur mayas ve TL lik tuz kullanm r. 710-D REKT LK MADDE VE MALZEME G DER LK MADDE VE MALZEME HS Mis Ekmek F nda çal an i çilerin Ocak ay brüt ücretleri TL olarak hesaplanm r. SGK veren pay : TL, SGK çi Pay : TL, sizlik Sigortas veren Pay : TL, sizlik Sigortas çi Pay : TL, Gelir Vergisi: TL ve Damga Vergisi ise 600 TL dir. 720-D REKT K G DERLER ÖDENECEK VERG VE FONLAR HS ÖDEN. SOS. GÜV.KES. (SGK veren) ÖDEN. SOS. GÜV.KES. (SGK çi) ÖDEN. SOS. GÜV.KES. z. Fonu vr.) ÖDEN. SOS. GÜV.KES. ( z. Fonu çi) PERSONELE BORÇLAR HS Mis Ekmek F Ocak ay nda, TL i yeri kiras, TL elektrik gideri ve 500 TL de su gideri ödemi tir. (KDV ihmal) 730-GENEL ÜRET M G DERLER HS KASA HS Mis ekmek f Ocak ay nda ekmek üretimine ba lam r. 151-YARI MAMULLER-ÜRET M HS D REKT LK MAD. VE MALZ. YANSITMA D REKT K G DERLER YANSITMA GENEL ÜRET M G DERLER YANSITMA Mis Ekmek F, Ocak ay nda TL lik ekmek üretmi, geriye kalan TL lik ekmek ise maya olarak ayr lm r. 152-MAMULER HS LK MADDE VE MALZEME HS. (Maya) YARI MAMULLER-ÜRET M HS Mis ekmek f, Ocak ay nda TL lik ekmek sat yapm r. (KDV:%1) 100-KASA HS YURT SATI LAR HS HESAPLANAN KDV HS SATILAN MAMULLER MAL YET HS MAMULLER HS Ocak ay nda sat lan TL lik ekme in %5 lik k sm Mis ekmek f na iade edilmi tir. 610-SATI TAN ADELER HS ND LECEK KDV HS KASA HS MAMULLER HS SATILAN MAMULLER MAL YET HS X %5 = KASA ALINAN ÇEKLER BANKALAR VER LEN ÇEKLER VE ÖDEME EM RLER ER HAZIR DE ERLER SSE SENETLER ALICILAR REESKONT UYGULAMASI SATI MAL YET YÖNTEMLER VARLIKLARDA DE ER DÜ ÜKLÜ Ü PAR AVANSLARI CAR ALACAKLAR-BORÇLAR / RAKLERDEN ALACAKLAR-BORÇLAR 7/A HESAPLARININ LEY 7/B HESAPLARININ LEY 14

15 SATI MAL YET YÖNTEMLER A) SÜREKL ENVANTER YÖNTEM Bu yöntemde Ticari Mallar Hesab, sat n al nan mallar n maliyet bedeli üzerinden borçlan r, sat lan mallar n maliyet bedeli üzerinden alacaklan r. Ayn de erle borçland p alacakland ld için de Ticari Mallar Hesab n kalan mevcut mal n de erini gösterir. Sat lan mallar n sat bedeli ile maliyet bedeli dönem içinde de sürekli olarak kar la labilece inden sat kâr n dönem içi gelir tablosunda yer almas sa land gibi, dönem içi bilançodaki stok kalemi de bilançonun düzenlendi i tarih itibariyle stoklarda bulunmas gereken ticari mal miktar gösterir. SÜREKL ENVANTER YÖNTEM ABC i letmesi TL lik ticari mal pe in sat n alm r. 153-T CAR MALLAR HS ND LECEK KDV HS KASA HS ABC i letmesi sat n ald ticari mal letmeye ta nma için TL lik ta ma gideri ödenmi tir. 153-T CAR MALLAR HS ND LECEK KDV HS KASA HS SÜREKL ENVANTER YÖNTEM ABC i letmesi, TL lik mal n yar DEF i letmesine TL ye kredili olarak satm r. Sat n (ABC) kayd 120-ALICILAR HS YURT SATI LAR HS HESAPLANAN KDV HS SATILAN T CAR MALLAR MAL YET HS T CAR MALLAR HS Al n (DEF) kayd 153-T CAR MALLAR HS ND LECEK KDV HS SATICILAR HS SÜREKL ENVANTER YÖNTEM ABC i letmesinin TL ye satt TL lik mal n %10 unu kalite ko ullar na uymad gerekçesiyle al firma taraf ndan i letmeye iade edilmi tir. (Sat için sat tan iade <====> Al için al tan iade) Sat n (ABC) iade kayd 610-SATI TAN ADELER HS ND LECEK KDV HS ALICILAR HS T CAR MALLAR HS.HS SATILAN T CAR MALLAR MAL YET 500 Al n (DEF) iade kayd 320-SATICILAR HS T CAR MALLAR HS HESAPLANAN KDV HS

16 ARALIKLI ENVANTER YÖNTEM ARALIKLI ENVANTER YÖNTEM B) ARALIKLI ENVANTER YÖNTEM Bu yöntemde sat lan mallar n maliyeti, fiili say m sonuçlar na dayan larak belirlenir. Dolay yla bu maliyet (sürekli envanter yönteminde oldu unun aksine), ancak envanter s ras nda ve toplu sat has lat ile kar la labilir. Ayr ca dönem içinde, bulunmas gereken sto u gösteren bir hesap bulunmaz. Örnek: X Ticaret letmesinin dönem stok hareketleri daki gibi olup dönem içinde toplam TL +KDV lik mal sat yapm r. Dönem Ba Mevcut : Dönem çi Al : Al Giderleri : Al tan ade : Dönem Sonu Mevcut : ARALIKLI ENVANTER YÖNTEM Sat kayd 100-KASA HS YURT SATI LAR HS HESAPLANAN KDV HS SATILAN T CAR MALLAR MAL YET HS. 153-T CAR MALLAR HS. Sat lar n dönem sonu kayd Sat lar n toplam maliyetinin bulunmas içi dönem sonunda 153- Ticari Mallar Hesab n borç kalan ndan, dönem sonu fiili mal mevcudu ç kar r. ( =24.000) 621-SATILAN T CAR MALLAR MAL YET T CAR MALLAR MAL YET KASA ALINAN ÇEKLER BANKALAR VER LEN ÇEKLER VE ÖDEME EM RLER ER HAZIR DE ERLER SSE SENETLER ALICILAR REESKONT UYGULAMASI SATI MAL YET YÖNTEMLER VARLIKLARDA DE ER DÜ ÜKLÜ Ü PAR AVANSLARI CAR ALACAKLAR-BORÇLAR / RAKLERDEN ALACAKLAR-BORÇLAR 7/A HESAPLARININ LEY 7/B HESAPLARININ LEY 16

17 VARLIKLARDA DE ER DÜ ÜKLÜ Ü VARLIKLARDA DE ER DÜ ÜKLÜ Ü Varl klarda meydana gelen de er dü üklü ü, ihtiyatl k kavram n bir gere i olarak muhasebe kay tlar na yans lmaktad r. htiyatl k Kavram : Bu kavram, muhasebe olaylar nda temkinli davran lmas ve i letmenin kar la abilece i risklerin göz önüne al nmas gere ini ifade eder. Bu kavram n sonucu olarak, letmeler, muhtemel giderleri ve zararlar için kar k ay rlar, muhtemel gelir ve kârlar için ise gerçekle me dönemlerine kadar herhangi bir muhasebe i lemi yapmazlar. Ancak bu kavram gizli yedekler veya gere inden fazla kar klar ayr lmas na gerekçe olu turamaz. De er dü üklü ü ayr lacak hesap gruplar : - Menkul Varl klar - Ticari Alacaklar - Di er Alacaklar - Stoklar - Di er Dönen/Duran Varl klar - Mali Duran Varl klar VARLIKLARDA DE ER DÜ ÜKLÜ Ü VARLIKLARDA DE ER DÜ ÜKLÜ Ü X. Ticaret letmesinin elinde bulunan TL lik hisse senedinin dönem sonu ( ) borsa rayicinin TL oldu u saptanm r. 654-KAR ILIK G DERLER HS MENKUL KIYMET DE ER DÜ. KAR. HS X. Ticaret letmesi, TL kar k ay rm oldu u TL lik hisse senetlerini tarihinde a) TL ye satm r. b) TL ye satm r. c) TL ye satm r. d) TL ye satm r. a) TL ye sat lmas 102-BANKALAR HS MENKUL KIYMET SATI ZARARLARI HS MENKUL KIYMET DE ER DÜ ÜKLÜ Ü KAR H SSE SENETLER HS b) TL ye sat lmas 102-BANKALAR HS MENKUL KIYMET DE ER DÜ ÜKLÜ Ü KAR H SSE SENETLER HS

18 c) TL ye sat lmas 102-BANKALAR HS MENKUL KIYMET DE ER DÜ ÜKLÜ Ü KAR KONUSU KALMAYAN KAR ILIKLAR HS H SSE SENETLER HS d) TL ye sat lmas VARLIKLARDA DE ER DÜ ÜKLÜ Ü 102-BANKALAR HS MENKUL KIYMET DE ER DÜ ÜKLÜ Ü KAR H SSE SENETLER HS KONUSU KALMAYAN KAR ILIKLAR HS MANKUL KIYMET SATI KÂRLARI HS VARLIKLARDA DE ER DÜ ÜKLÜ Ü X Ticaret letmesinin stoklar nda bulunan TL lik k rtasiye malzemesi, depoyu su basmas hasara u ram r. Hasara u rayan rtasiye malzemesi için dönem sonunda %20 kar k ayr lm r. 654-KAR ILIK G DERLER HS STOK DE ER DÜ ÜKLÜ Ü KAR ILI I X Ticaret letmesinin TL kar k ay rd TL lik k rtasiye malzemesini tarihinde TL ye satm r. (KDV %10) 100-KASA HS YURT SATI LAR / 602-D ER GEL RLER HESAPLANAN KDV HS SATILAN T CAR MALLAR MAL YET HS STOK DE ER DÜ ÜKLÜ Ü KAR ILI I HS T CAR MALLAR HS KASA ALINAN ÇEKLER BANKALAR VER LEN ÇEKLER VE ÖDEME EM RLER ER HAZIR DE ERLER SSE SENETLER ALICILAR REESKONT UYGULAMASI SATI MAL YET YÖNTEMLER VARLIKLARDA DE ER DÜ ÜKLÜ Ü PAR AVANSLARI CAR ALACAKLAR-BORÇLAR / RAKLERDEN ALACAKLAR-BORÇLAR 7/A HESAPLARININ LEY 7/B HESAPLARININ LEY PAR AVANSLARI A Bilgisayar letmesi, B i letmesinden, satmak amac yla, 15 gün sonra teslim alaca bilgisayarlar için TL avans vermi tir. A i letmesi kayd 159-VER LEN S PAR AVANSLARI HS KASA HS B i letmesi kayd 100-KASA HS ALINAN S PAR AVANSLARI HS

19 PAR AVANSLARI A i letmesi, B i letmesinden TL + %10 KDV lik bilgisayar sat n alm olup, bedelinin TL si verilen avanstan mahsup edilmi geri kalan k sm ise sat ya borçlan lm r. Her iki i letme de sürekli envanter yöntemini kullanmakta olup sat lan bilgisayarlar n maliyeti TL dir. A i letmesi kayd 153-T CAR MALLAR HS ND LECEK KDV HS VER LEN S PAR AVANSLARI HS SATICILAR HS B i letmesi kayd 120-ALICILAR HS ALINAN S PAR AVANSLARI HS YURT SATI LAR HS HESAPLANAN KDV.HS SATILAN T CAR MALLAR MAL YET HS T CAR MALLAR HS PAR AVANSLARI letmesi, büro faaliyetlerinde kullanmak amac yla, B letmesinden, 15 gün sonra teslim alaca bilgisayarlar için TL avans vermi tir. A i letmesi kayd 259-VER LEN AVANSLAR HS KASA HS B i letmesi kayd 100-KASA HS ALINAN S PAR AVANSLARI HS PAR AVANSLARI A i letmesi, B i letmesinden TL + %10 KDV lik bilgisayar sat n alm olup, bedelinin TL si verilen avanstan mahsup edilmi geri kalan k sm ise sat ya borçlan lm r. Her iki i letme de sürekli envanter yöntemini kullanmakta olup sat lan bilgisayarlar n maliyeti TL dir. A i letmesi kayd 255-DEM RBA LAR HS ND LECEK KDV HS VER LEN AVANSLAR HS SATICILAR HS B i letmesi kayd 120-ALICILAR HS ALINAN S PAR AVANSLARI HS YURT SATI LAR HS HESAPLANAN KDV.HS SATILAN T CAR MALLAR MAL YET HS T CAR MALLAR HS KASA ALINAN ÇEKLER BANKALAR VER LEN ÇEKLER VE ÖDEME EM RLER ER HAZIR DE ERLER SSE SENETLER ALICILAR REESKONT UYGULAMASI SATI MAL YET YÖNTEMLER VARLIKLARDA DE ER DÜ ÜKLÜ Ü PAR AVANSLARI CAR ALACAKLAR-BORÇLAR / RAKLERDEN ALACAKLAR-BORÇLAR 7/A HESAPLARININ LEY 7/B HESAPLARININ LEY 19

20 DERLERLE LG 180-GELECEK AYLARA A T G DERLER HESABI: Pe in ödenen ve cari hesap dönemi içinde ilgili gider hesaplar na kaydedilmemesi gereken, gelecek aylara ait giderlerin izlendi i hesapt r. leyi i : Gelecek aylarda ilgili gider ve maliyet hesaplar na borç kaydedilecek olan bu giderler 180 no.lu hesab n borcuna kaydedilir. Gelecek aylarda bu hesap alacakland larak ilgili gider hesab na aktar r. 280-GELECEK YILLARA A T G DERLER: Pe in ödenen ve cari hesap dönemi içinde ilgili gider hesaplar na kaydedilmemesi gereken, gelecek y llara ait giderlerin izlendi i hesapt r. leyi i : Gelecek y llarla ilgili gider ve maliyet hesaplar na borç kaydedilecek olan bu giderler 280 no.lu hesab n borcuna kaydedilir. lgili hesap dönemlerinde bu hesab n alaca kar nda dönen varl klardaki 180 no.lu Gelecek Aylara Ait Giderler hesab na gerekli aktarmalar yap r. 381-G DER TAHAKKUKLARI: Gelecek aylarda ödemesi yap lacak ve kesinlikle belgeye dayal gider tahakkuklar n izlendi i hesapt r. leyi i: Yap lan tahakkuklar ilgili gider ve stok hesaplar na borç, bu hesaba alacak yaz r. 481-G DER TAHAKKUKLARI (Uzun Vadeli): Gelecek y llarda ödenmesi yap lacak ve kesinlikle belgeye dayal gider tahakkuklar n izlendi i hesapt r. leyi i : Yap lan tahakkuklar ilgili gider ve zarar hesaplar mukabili bu hesaba alacak yaz r. Vadesi bir y n alt na dü enler (K sa Vadeli) 381 no.lu Gider Tahakkuklar hesab na aktar r. 20

MUHASEBE YÖNETMEL ÇÖZÜMLÜ ÖRNEKLER

MUHASEBE YÖNETMEL ÇÖZÜMLÜ ÖRNEKLER MERKEZ YÖNET M MUHASEBE YÖNETMEL ÇÖZÜMLÜ ÖRNEKLER OCAK 007 ANKARA NDEK LER ÖNSÖZ... NC BÖLÜM... YEVM YE S STEM VE DEFTER KAYITLARI... YEVM YE S STEM, MUHASEBELE RME BELGELER VE AÇILI KAYITLARI... KULLANILACAK

Detaylı

MUHASEBEN N TEMEL KAVRAMLARI VE TEKDÜZEN HESAP PLANI

MUHASEBEN N TEMEL KAVRAMLARI VE TEKDÜZEN HESAP PLANI SMMMO MEVZUAT SER S 2 MUHASEBEN N TEMEL KAVRAMLARI VE TEKDÜZEN HESAP PLANI 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 No.lu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebli leri Enflasyon düzeltmesi hesaplar dahil stanbul,

Detaylı

I. Kurumun ticaret unvan, yönetim merkezinin adresi, telefon ve faks numaralar, elektronik site adresi ile raporlama dönemine iliflkin aç klama:

I. Kurumun ticaret unvan, yönetim merkezinin adresi, telefon ve faks numaralar, elektronik site adresi ile raporlama dönemine iliflkin aç klama: B R NC BÖLÜM Kurum Hakk nda Genel Bilgiler I. Kurumun ticaret unvan, yönetim merkezinin adresi, telefon ve faks numaralar, elektronik site adresi ile raporlama dönemine iliflkin aç klama: Ticaret Ünvan

Detaylı

DÖNEM SONU İŞLEMLERİ MUHASEBE VE VERGİSEL BOYUTU İŞBİRLİĞİ İLE Ocak 2008

DÖNEM SONU İŞLEMLERİ MUHASEBE VE VERGİSEL BOYUTU İŞBİRLİĞİ İLE Ocak 2008 DÖNEM SONU İŞLEMLERİ MUHASEBE VE VERGİSEL BOYUTU İŞBİRLİĞİ İLE Ocak 2008 DÖNEM SONU İŞLEMLERİ MUHASEBE VE VERGİSEL BOYUTU GİRİŞ İşletmelerin süresiz olarak varsayılan ömrü, faaliyet sonuçlarının tespiti

Detaylı

GECEKONDU KANUNU UYGULAMA YÖNETMEL. Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik 20.7.1966 tarih ve 775 say Gecekondu Kanununun 36.

GECEKONDU KANUNU UYGULAMA YÖNETMEL. Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik 20.7.1966 tarih ve 775 say Gecekondu Kanununun 36. GECEKONDU KANUNU UYGULAMA YÖNETMEL Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik 20.7.1966 tarih ve 775 say Gecekondu Kanununun 36. Maddesi gere ince haz rlanm r. Madde 2- (De ik:rg-26/12/2001-24622) 775 say Gecekondu

Detaylı

½üpheli alacaklar, nitelik ve

½üpheli alacaklar, nitelik ve YURTDI½INDAN OLAN ALACAKLARDA ½ÜPHEL ALACAK KAR½ILI¼I UYGULAMASI Beytullah YURTTUTAN Gelirler Kontrolörü 1- G R ½: ½üpheli alacaklar, nitelik ve miktar itibariyle ¾üpheli duruma giren, fakat de ersiz hale

Detaylı

2012 Yılı Dönem Sonu İşlemlerinde Özellik Arzeden Hususlar

2012 Yılı Dönem Sonu İşlemlerinde Özellik Arzeden Hususlar KPMG TÜRKİYE 2012 Yılı Dönem Sonu İşlemlerinde Özellik Arzeden Hususlar Ocak 2013 kpmg.com.tr kpmgvergi.com 1 Investment in Turkey İçindekiler Birinci Bölüm 8 1. İşletme Varlıklarına (aktif) İlişkin Değerleme

Detaylı

TMS 12 GEL R VERG LER (KURUM KAZANCI ÜZER NDEN HESAPLANAN VERG LER)

TMS 12 GEL R VERG LER (KURUM KAZANCI ÜZER NDEN HESAPLANAN VERG LER) 1 4. B Ö L Ü M TMS 12 GEL R VERG LER (KURUM KAZANCI ÜZER NDEN HESAPLANAN VERG LER) Prof. Dr. Cemal B fi Marmara Üniversitesi BF Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi 233 14. Bölüm, TMS-12 Gelir

Detaylı

KURUMSA YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU

KURUMSA YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU KURUMSA YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU BÖLÜM I KURUMSAL YÖNET M LKELER NE UYUM BEYANI Menderes Tekstil Sanayi ve Ticaret A.. (Menderes Tekstil veya irket), 31 Aral k 2014 tarihinde sona eren faaliyet döneminde

Detaylı

Muhasebat Genel Müdürlü ü Genel Tebli i (S ra No:6) Ayl k ve Ücret Ödemeleri

Muhasebat Genel Müdürlü ü Genel Tebli i (S ra No:6) Ayl k ve Ücret Ödemeleri Muhasebat Genel Müdürlü ü Genel Tebli i (S ra No:6) De ik : 28/4/2004 tarihli ve 25446 say R.G. Ayl k ve Ücret Ödemeleri Bilindi i gibi, 28/9/1988 tarihli ve 3472 say Kanunla; - Devlet memurlar ile di

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2654 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1620 GENEL MUHASEBE-I

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2654 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1620 GENEL MUHASEBE-I T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2654 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1620 GENEL MUHASEBE-I Yazarlar Prof.Dr. Sait Y. KAYGUSUZ (Ünite 1, 2, 3, 4) Yrd.Doç.Dr. Ümmühan ASLAN (Ünite 5, 6) Doç.Dr. Nazl

Detaylı

YÖNET M VE EKONOM Y l:2005 Cilt:12 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA

YÖNET M VE EKONOM Y l:2005 Cilt:12 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA YÖNET M VE EKONOM Y l:2005 Cilt:12 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA 4842 Say l Kanunla Yap lan Düzenlemeler I nda Yat r m ndirimi Uygulamas ve Ekonomik Etkileri Dr. Mehmet ÖZKARA Anadolu Üniversitesi,

Detaylı

MUHASEBEN N TEMEL KAVRAMLARI VE TEKDÜZEN HESAP PLANI

MUHASEBEN N TEMEL KAVRAMLARI VE TEKDÜZEN HESAP PLANI MUHASEBEN N TEMEL KAVRAMLARI VE TEKDÜZEN HESAP PLANI 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13 No.lu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri Enflasyon düzeltmesi hesapları dahil TÜRMOB YAYINLARI- 234 Dizgi - Düzenleme

Detaylı

ND R ML ORANA TAB MAL VE H ZMET TESL MLER MDE KDV ADE UYGULAMASI (KDVK Md 29/2)

ND R ML ORANA TAB MAL VE H ZMET TESL MLER MDE KDV ADE UYGULAMASI (KDVK Md 29/2) mali ÇÖZÜM 203 ND R ML ORANA TAB MAL VE H ZMET TESL MLER MDE KDV ADE UYGULAMASI (KDVK Md 29/2) Cengiz SAZAK* G R fi 0 2.01.2004 Tarih ve 25334 Mükerrer Say l Resmi Gazete de yay mlanarak 01.01.2004 tarihinde

Detaylı

11 No'lu Türkiye Muhasebe Standard - Finansal Bilgilerin Bölümlere Göre Raporlanmas (Ums-14 ile Kar la t rmal Olarak)

11 No'lu Türkiye Muhasebe Standard - Finansal Bilgilerin Bölümlere Göre Raporlanmas (Ums-14 ile Kar la t rmal Olarak) YÖNET M VE EKONOM Y l:2004 Cilt:11 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA 11 No'lu Türkiye Muhasebe Standard - Finansal Bilgilerin Bölümlere Göre Raporlanmas Yrd. Doç. Dr. Feri tah SÖNMEZ Adnan Menderes

Detaylı

Hizmet Tespiti Davalar nda As l verenin

Hizmet Tespiti Davalar nda As l verenin Prof. Dr. Murat EN Melik ah Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hizmet Tespiti Davalar nda As l verenin Taraf S fat I. G R Bilindi i üzere sigortal lar n, sigortal olarak çal malar n n Sosyal Güvenlik Kurumu

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2646 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1613 ÖZEL VERG HUKUKU-I

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2646 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1613 ÖZEL VERG HUKUKU-I T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2646 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1613 ÖZEL VERG HUKUKU-I Yazarlar Prof.Dr. Nurettin B L C (Ünite 1, 2, 6-8) Doç.Dr. Adnan GERÇEK (Ünite 3-5) Editör Yrd.Doç.Dr. Do

Detaylı

VERG DA RELER / BA LI VERG DA RELER H ZMET STANDARTLARI

VERG DA RELER / BA LI VERG DA RELER H ZMET STANDARTLARI VERG DA RELER / BA LI VERG DA RELER H ZMET STANDARTLARI SIRA NO ZMET N ADI BA VURUDA STEN LEN BELGELER 1 Mükellefiyet tesisi e ba lama/b rakma bildirimi ekinde; 1-Noter onayl imza sirküleri (basit usulde

Detaylı

ADSL ABONELİK SÖZLEŞMESİ 1-TARAFLAR

ADSL ABONELİK SÖZLEŞMESİ 1-TARAFLAR TTNet ADSL ABONEL K SÖZLE MES 1-TARAFLAR Bu Sözle me, merkezi Büyükdere Caddasi No: 71 Nurol Plaza A Blok Kat:3 Maslak/ i li 34398 STANBUL adresinde bulunan TTNet Anonim irketi ile......adresinde mukim...aras

Detaylı

DÖNEM SONU MUHASEBE İŞLEMLERİ

DÖNEM SONU MUHASEBE İŞLEMLERİ TC. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU DÖNEM SONU MUHASEBE İŞLEMLERİ (DERS NOTU) Yard. Doç.Dr. Alaettin İMAMOĞLU Öğr.Gör.Dr. Nuri Sait ALTUN Öğr.Gör. Aydın BAĞDAT MART-2013 0 KISALTMALAR

Detaylı

GENEL YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GENEL YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 4435 GENEL YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 3/5/2005 No : 2005/8844 Dayandığı Kanunun Tarihi : 10/12/2003 No : 5018 Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi : 8/6/2005 No : 25839

Detaylı

NASIL B R BÜTÇE POL T KASI? Ara. Gör. Burcu GED Z Celal Bayar Üniversitesi..B.F. ktisat Bölümü, Manisa

NASIL B R BÜTÇE POL T KASI? Ara. Gör. Burcu GED Z Celal Bayar Üniversitesi..B.F. ktisat Bölümü, Manisa YÖNET M VE EKONOM Y l:2001 Cilt:7 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA NASIL B R BÜTÇE POL T KASI? Ara. Gör. Burcu GED Z Celal Bayar Üniversitesi..B.F. ktisat Bölümü, Manisa Ara. Gör. M. Hakan

Detaylı

MAR KANUNUNUN 18 NC MADDES UYARINCA YAPILACAK ARAZ VE ARSA. Genel Hükümler

MAR KANUNUNUN 18 NC MADDES UYARINCA YAPILACAK ARAZ VE ARSA. Genel Hükümler MAR KANUNUNUN 18 NC MADDES UYARINCA YAPILACAK ARAZ VE ARSA DÜZENLENMES LE LG ESASLAR HAKKINDA YÖNETMEL K NC BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1 - Yönetmeli in amac ; 3194 say mar Kanununun 18 inci maddesine

Detaylı

UFRS YE GÖRE CAR DÖNEM B LANÇO VE GEL R TABLOSUNUN HAZIRLANMASI HOW TO PREPARE BALANCE SHEET AND INCOME STATEMENT UNDER THE IFRS

UFRS YE GÖRE CAR DÖNEM B LANÇO VE GEL R TABLOSUNUN HAZIRLANMASI HOW TO PREPARE BALANCE SHEET AND INCOME STATEMENT UNDER THE IFRS UFRS YE GÖRE CAR DÖNEM B LANÇO VE GEL R TABLOSUNUN HAZIRLANMASI HOW TO PREPARE BALANCE SHEET AND INCOME STATEMENT UNDER THE IFRS Serkan TERZ * lker KIYMETL fien** Filiz BÜLBÜL*** ÖZ Dünya genelinde çok

Detaylı

ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. 01 Ocak 2014 30 Eylül 2014 Dönemi. Bağımsız Denetim Raporu

ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. 01 Ocak 2014 30 Eylül 2014 Dönemi. Bağımsız Denetim Raporu 01 Ocak 2014 30 Eylül 2014 Dönemi Bağımsız Denetim Raporu Yönetim Kurulu na Giriş ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. nin ( Şirket ) 30 Eylül 2014 tarihli ilişikteki finansal durum tablosunun

Detaylı

On Mali Kontrol lemleri Yönergesi. Dayanak ve Tan mlar

On Mali Kontrol lemleri Yönergesi. Dayanak ve Tan mlar ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES On Mali Kontrol lemleri Yönergesi NC BOLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Amaç ve kapsam Madde 1- Bu Yönergenin amac, Üniversitemiz harcama birimleri ve Strateji Geli

Detaylı

Oktay ARIDURU Maliye Uzmanı Genel Yönetim Mali İstatistik Şubesi. Oktay ARIDURU - Maliye Uzmanı 1

Oktay ARIDURU Maliye Uzmanı Genel Yönetim Mali İstatistik Şubesi. Oktay ARIDURU - Maliye Uzmanı 1 Oktay ARIDURU Maliye Uzmanı Genel Yönetim Mali İstatistik Şubesi 1 2 1) 100 Kasa Hesabının kullanılmaması Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği 49. madde: Bu hesap, muhasebe birimleri veznelerince

Detaylı

KBS MALİ İSTATİSTİK SOSYAL TESİSLER DÖNÜŞÜM REHBERİ

KBS MALİ İSTATİSTİK SOSYAL TESİSLER DÖNÜŞÜM REHBERİ HESAP ADI EKOD4 EKOD3 EKOD2 EKOD1 HESAP KODU KBS MALİ İSTATİSTİK SOSYAL TESİSLER DÖNÜŞÜM REHBERİ Bu rehber değişik mevzutlara göre muhasebe kayıt usullerine tabi sosyal tesislerin Kamu Harcama ve Muhasebe

Detaylı

ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI SADIK ÇULCUOĞLU. Yapılandırılmış sermaye piyasası araçları Rekorla kapanan 2012 nin ardından tahvil bono ihraçları

ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI SADIK ÇULCUOĞLU. Yapılandırılmış sermaye piyasası araçları Rekorla kapanan 2012 nin ardından tahvil bono ihraçları N SAN 2013 SADIK ÇULCUOĞLU Yapılandırılmış sermaye piyasası araçları Rekorla kapanan 2012 nin ardından tahvil bono ihraçları BAŞAK SELÇUK ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI H em bireysel hem kurumsal yat

Detaylı

KRED S GORTASI GENEL fiartlari

KRED S GORTASI GENEL fiartlari KRED S GORTASI GENEL fiartlari A. Sigortan n Kapsam A.1. A.1.1. A.1.2. A.1.3. A.1.4. A.1.5. A.1.6. A.2. Sigortan n Konusu Bu sigorta sözleflmesi ile kararlaflt r lan kredili sat fl ve kredili hizmet ifllemlerinde

Detaylı