ortama kopyalanmasõ yasalara aykõrõdõr. Copyright Netcad Mühendislik Bilgisayar Tic.Ltd. Şti. 1999

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ortama kopyalanmasõ yasalara aykõrõdõr. Copyright Netcad Mühendislik Bilgisayar Tic.Ltd. Şti. 1999"

Transkript

1 Dağõtõm

2 Bu belgedeki tüm bilgiler önceden uyarõ yapõlmadan değiştirilebilir ve Ulusal Cad ve GIS Çözümleri Mühendislik Bilgisayar A.Ş. adõna verilmiş herhangi bir taahhüt niteliği taşõmaz. Bu belgede açõklanan yazõlõm bir lisans ya da sõnõrlõ kullanõm sözleşmesine tabidir. Bu yazõlõm lisans ya da sõnõrlõ kullanõm sözleşmesinde açõklanan amaçlar dõşõnda herhangi bir ortama kopyalanmasõ yasalara aykõrõdõr. Copyright Netcad Mühendislik Bilgisayar Tic.Ltd. Şti Bütün Haklarõ Saklõdõr. Telif hakkõ kanunlarõ çerçevesinde izin verilen haller dõşõnda, önceden yazõlõ izin alõnmaksõzõn çoğaltõlmasõ, uyarlanmasõ ve tercüme edilmesi yasaktõr. Birinci baskõ : MART 2004 Basõldõğõ Yer : Ankara Dökümanda Buluananİlgili Modüllerin Versiyonlaõr : Netcad Anamodül Cad & GIS : 4.0 Dağõtõm : V Revizyon Tarihi : Revizyon No : 001 Hazõrlayan: TB Dökümanla ilgili öneri ve istekleriniz için ; Dağõtõm 1

3 İÇİNDEKİLER DAĞITIM PROGRAMI PROJE İŞLEM ADIMLARI Tapu ve Kadastro Müdürlüğü ne Müracaat ve Kadastro Kayõtlarõnõn Girişi Varis Olan Maliklerin Girişleri Tesbit Bilgilerinin Girilmesi Eski Dopo Girişi Düzenlemeye Girmeyen Alanlarõn Girişi Bağõşlanan Alanlarõn Girişi İmar Parsellerinin Dağõtõm Editörüne Aktarõlmasõ DOP Hesabõ Kamulaştõrma İşlemleri Malik Dağõtõmlarõnõn Yapõlmasõ Tesbitlere Göre Dağõtõm OKA larõnõn Dağõtõmõ Bedel Girişleri İmar Kayõtlarõnda Bedel Girişleri Proje Ayarlarõ Proje Parametreleri Genel Rapor Parametreleri Dağõtõm Rapor Parametreleri Birkaç Örnek Rapor Dağõtõm 2

4 DAĞITIM PROGRAMI PROJE İŞLEM ADIMLARI Amaç: Bir düzenleme sahasõ içinde bulunan kadastro parsellerinin 3194 imar kanunu 18. maddesine göre parselasyonu. Kapsam: Kadastro parsellerinin girişi Düzenlemeye girmeyen alanlarõn girişi Düzenleme ortaklõk payõ alõnmayacak parsellerin belirlenmesi Eski DOP oranlarõnõn girişi Bağõş alanlarõnõn girişi İmar parsellerinin girişi İmar kayõtlarõnda OKA alanlarõnõn belirlenmesi Kadastro kayõtlarõnda tesbit bilgilerinin girişi Kamulaştõrma miktarlarõnõn girişi DOP hesaplarõ Dağõtõmõn yapõlmasõ Rapor çõktõlarõnõn alõnmasõ NOT: Ekteki data ile yapõlan çalõşma her yönüyle doğru olmayabilir. Buradaki amaç; bir data üzerinde her olasõ durumu bulundurmak ve buna göre yapõlabilecek işlemleri göstermektir. 1. Tapu ve Kadastro Müdürlüğü ne Müracaat ve Kadastro Kayõtlarõnõn Girişi Düzenleme sahasõ içinde bulunan tüm parsellerin ilgili tapu dairesinden, tapu kayõtlarõ toplanõr. Programa girilir. Bunun için; Netmap\Dağõtõm\Yeni Dağõtõm komutu seçilir. Dosya adõ yazõlõr ve Kaydet butonu tõklanõr. F3 Ekle fonksiyon tuşuna basarak kayõt girişine başlanõr. Kadastro parsellerinin tapudan alõnan tüm kayõtlarõ girilir. Parselin her maliki için gerekli bilgileri girilir. Bu bilgiler aşağõdaki gibidir: Ada/Parsel Numarasõ Adõ Soyadõ Babasõ Cinsiyeti Parsel Alanõ Hisse Pay Hisse Payda Eski Dopo Kamulaştõrma Alanõ; (DOPO hesabõndan sonra gerekirse kullanõlacaktõr.) Bağõş Miktarõ (Varsa girilecektir.) Düzenlemeye Girmeyen Miktarõ (Varsa girilecektir.) Dopal/DopAlma seçimi (Daha önceden düzenlemeye girmişse Dopal işaretlenmemelidir.) Cilt No Sayfa No Pafta Adõ Dağõtõm 3

5 Parsel Cinsi İktisabõ Yevmiye No Tarih Bir malike ait bilgileri girdikten sonra diğer malikin sadece değişen bilgileri girilecektir. Çünkü en son girilen bilgiler, satõrlarda tekrarlanacaktõr. Bu şekilde hõzlõ veri girişi sağlanmõş olacaktõr. Buna göre tüm parsellerin bilgileri girilir. Netcad\Ornek\Dagitim\Kadastro.mdb dosyasõnda sadece Kadastro kayõtlarõ girilmiş olarak verilmiştir. Ayrõca bir başka dosyada kadastro, imar kayõtlarõ girilmiş ve gerekli hesaplarõ yapõlmõş, dağõtõmõ yapõlmõş bir dosya daha var. Netcad\Ornek\Dagitim\Dagitim.mdb Ayrõca NCZ dosyasõ da var. Netcad\Ornek\Dagitim\Dagitim.ncz (Hatõrlatma: Şayet Tapu daireleri, parsel malik bilgilerini database programlarõnda girmişse; sayõsal olarak alõnmasõ mümkün demektir. Mülkiyet bilgileri *.DBF olarak alõndõysa kayõtlarõ tek tek girmek gerekmeyecektir. Kadastro\Kayõt İşlemleri\TKGM Tapu Bilgilerini Ekle komutu ile *.DBF dosyasõ seçilip aktarõlabilecektir.) Tüm kadastro kayõtlarõ girildikten sonra pay kontrolleri yapõlmalõdõr. Hatalõ veya eksik girilmiş, veya unutulmuş kayõt varsa tesbit edilir. Bunun için; Kadastro kayõtlarõ sayfasõnda iken mouse sağ (F7 işlem fonksiyon) tuşuna basõlõr. Dağõtõm 4

6 Pay kontrolü seçilir. Raporda hisse toplamlarõ 1 etmeyen parseller varsa raporda listelenir. Buna göre gerekli kontroller yapõlõr ve düzeltemeleri yapõlõr Varis Olan Maliklerin Girişleri Kadastro kayõtlarõ girişi tamamlandõktan sonra ilgili maliklerin varis girişi şu şekilde yapõlõr: Dağõtõm 5

7 Mouse sağ (F7 işlem fonksiyon) tuşuna basõlõr. Malik Veraset komutu seçilir. Malik Ara satõrõna varis kayõtlarõ girilecek malik adõ soyadõ girilir ve ilgili malik bulunur. Pencerenin alt bölümünde yeni varisler bölümünde varis adõ soyadõ bilgileri girilir. Aşağõ ok tuşuna basarak satõr açõlõr ve diğer varis girilir. Bu şekilde varis girişine devam edilir. Varisi olan malikler yeşil renkte görülecektir Tesbit Bilgilerinin Girilmesi Düzenleme sahasõ içinde evi olan malikler tesbit edilirse, arazide yapõlan teknik çalõşmalardan sonra parselasyon işlemlerinde dikkate alõnõr. Buna göre parseller oluşturulur. Bu çalõşmanõn sonucu; doğru malik doğru imar parseline verilebilmesi için tesbit bilgileri girilir. Tesbit 1 sayfasõna giriş yapõlõr. Adõ Soyadõ satõrõ seçilir. Satõr sonunda üç nokta butonu tõklanõr. Arama karakteri olarak Adõ soyadõ seçilir. Tümü butonuna basõlõr. Arama karakteri satõrõna malik adõ soyadõ yazõlõr. Listede seçildiği görülür. Kabul butonuna basõlõr. Malik bilgilerinin ilgili satõrlara aktarõldõğõ görülür. Seçilen malikin planlanan imar parseli, I.Ada/Par menüsünden seçilir. Dağõtõm 6

8 Aşağõ ok tuşuna basõlõr ve altsatõr açõlõr. Aynõ şekilde yol izlenerek malik seçimi yapõlõr ve buna karşõlõk imar parseli tanõmlanõr. Tesbit edilen tüm malikler bu şekilde girilir. Dikkat edilirse sõra numaralarõ otomatik verilebilmektedir. Bu numaralar Ev No olarak karşõmõza gelecektir. Arazide yapõlan numaralandõrma burada aynen kullanõlabilecektir Eski Dopo Girişi Düzenleme sahasõna giren kadastro parsellerinden bazõlarõnõn daha önceki ifrazlar sonucu yola terkleri varsa; yola terk alanõ hesap edilerek oran belirlenir. Hesaplanan değer ilgili parselin eskidopo hanesine girilir. Bu projede 1122/17 numaralõ parselin eskidopo değeri 0.14 olarak girilmiştir Düzenlemeye Girmeyen Alanlarõn Girişi Kadastro parselinin tamamõ düzenleme sahasõna girmiyorsa, düzenleme sahasõ sõnõrõna göre alan hesap edilir. Hesaplanan alan ilgili parselin D.Girmeyen hücresine girilir. Kadastro kayõtlarõ girilirken de bu bilgiler girilebilmektedir Bağõşlanan Alanlarõn Girişi Düzenleme sahasõ içinde bulunan parsel malik/leri hisselerinden belirli miktarlarda, parasõz olarak hibe etmek isterlerse, bu durumda ilgili parselin maliki seçilir. Burada bağõş hanesine alan değeri girilir. Bu projede birkaç parselde bağõş yapmõş malikler vardõr. Kadastro kayõtlarõ girilirken de bu bilgiler girilebilmektedir. 2. İmar Parsellerinin Dağõtõm Editörüne Aktarõlmasõ Parselasyon haritasõ netcad ortamõnda yapõldõysa tüm imar parselleri bir hamle ile dağõtõm editörüne aktarõlabilir. Aksi halde imar parselleri tek tek imar adalarõ editörüne girilmelidir. Ncz dosyasõ grafik ekrana yüklenir. (Netcad\Ornek\Dagitim\Dagitim.ncz) Tabakalar menüsüne girilir. Burada ADA_ALN, PARSEL_ALN, PINDEX tabakalarõ açõk tutulur. Diğer tabakalar kapalõ tutulur. Netmap\Parsel editörü komutu seçilir. Tamam onayõ ile geçilir. Dağõtõm 7

9 Dengele butonuna tõklanõr. Alan dengelemelerinde Çõktõ seçenekleri menüsü tõklanõr ve Dağõtõma Veri Nakli komutu seçilir. Alanlarõn aktarõm birimi m2 olarak seçilir. (dm2 biriminde yapõlmayacak ise) Dengele butonuna tõklanõr. Dağõtõma veri nakli penceresinde Nakil Tipi Yenile seçilir. Kabul butonuna tõklanõr. Dağõtõm 8

10 Daha önceden açõlmõş olan dosya seçilir. (Kadastro.Niw) Bu dosya var olduğu için uyarõ mesajõ verecektir. Evet butonuna tõklanõr. Aktarõmõn tamamlanmasõ ile aktarõlan ada parseller text editöründe listelenir. Gerekiyorsa çõktõ alõnõr. Bu editör kapatõlõr. Parsel editöründen de çõkõlõr. İmar kayõtlarõ sayfasõnda OKA=KOP (ortak katõlõm alanõ=kamu ortak payõ) olan parseller işaretlenir. Bu projede 933/23 ve 957/11 parselleri camii olarak işaretlendi. 947/1 Sağlõk merkezi olarak işaretlendi. 926/1 ve 962/1 Okul olarak işaretlendi. 3. DOP Hesabõ Şu ana kadar temel bilgilerin girişi anlatõlmõştõr. Bu bilgi girişi tamamlandõktan sonra hesaplamalar kõsmõna geçilir. Önce genel bir dopo hesabõ yapõlõr. Bunun için; 3.1. Kamulaştõrma İşlemleri Kadastro kayõtlarõ sayfasõnda iken mouse sağ tuşuna (F7 fonksiyon tuşuna ) basõlõr. DOPO hesabõ komutu seçilir. Tüm İmar Parselleri seçilerek işlem devam ettirilir. Dağõtõm 9

11 Elde edilen rapor sonucundaki DOPO değeri yorumlanõr. DOPO > 0.35 olduğundan burada kamulaştõrma var denilir. Buna göre Kamulaştõrma miktarõ hesaplanõr. Hesaplanan kamulaştõrma miktarõ tüm parsellere dağõtõlõr. Kadastro\Toplu Veri Gir Kamulaştõrmalar komutu seçilir. Kamulaştõrma miktarõ ve kadastro parsel numarasõ girilir. Dağõtõm 10

12 Maliğin hissesi ile orantõlõ işaretli bõrakõlõr. Tamam butonuna basõlõr. Her kadastro parseli için bu işlem tekrarlanõr. Ama bu projede iki parselde kamulaştõrma miktarõ girilmiştir. (209/16 =2903 m2, 229/2=2164 m2 girildi. ) Bu bilgilerin girişinden sonra yeniden DOPO hesabõ yapõlõr. Rapor çõktõsõnda görüldüğü gibi DOPO=0.35 olarak ayarlanmõştõr. Bu sonuca göre; 3.2. Malik Dağõtõmlarõnõn Yapõlmasõ Yeniden DOPO hesabõ yapõlõr. OKA Dõşõndakiler seçilerek DOPO hesabõ yaptõrõlõr. Bu hesap sonucu dağõtõm cetveli editörüne geçilir Tesbitlere Göre Dağõtõm Dağõtõm cetveli içinde iken F9 fonksiyon tuşuna basõlõr. Gelen listeden Tesbitlere göre Otomatik Dağõt komutuna basõlõr. Dağõtõm 11

13 Daha önceden girilmiş bilgilere göre dağõtõm tamamlanõr. Bu işlemden sonra sõra ile yapõlan planlama gereği malik dağõtõmlarõ yapõlõr. Bunun için F9 Dağõtõm menüsünden uygun komutlar seçilerek yapõlõr. Bu menü detaylõ olarak kitapta anlatõlmõştõr. Hatõrlatma: Kõrmõzõ renkte olan imar parsellerine dağõtõm yapõlmayacaktõr. Bunlar OKA parselleridir. Maliklerin dağõtõmõ tamamlanõnca OKA larõnõn dağõtõmõna geçilir. Bunun için 3.4. OKA larõnõn Dağõtõmõ Kadastro kayõtlarõ sayfasõna geçilir. Mouse sağ tuşuna basõlõr.(f7 foksiyon tuşu ) DOPO Hesabõ komutu seçilir. Tüm imar parselleri seçilerek DOPO hesabõ yaptõrõlõr. Dağõtõm Cetveli editörüne geçilir. Burada kõrmõzõ renkte olan parseller OKA parselleridir. F9 Dağõtõm menüsünden yararlanarak dağõtõm yapõlõr. Projenin dağõtõmõ bu şekilde tamamlanõr. 4. Bedel Girişleri Örnek datada birçok parselde kalan tahsis miktarlarõ sõfõr değildir. Bunu raporlama aşamasõnda maliklerin alacaklõ ve borçlu durumlarõnõ, parasal değer olarak örneklemek için yapõlmõştõr İmar Kayõtlarõnda Bedel Girişleri İmar kayõtlarõ sayfasõ aktif iken; İmar\Toplu Veri Gir\Bedel komutunu seçiniz. Dağõtõm 12

14 Bedel m2 değeri girilir. Alt satõrda hangi imar parselleri için geçerli olacaksa ilgili numarasõ yazõlõr. Tamam ile onaylanõr. İlgili raporlar üretilirken bu bilgiler dikkate alõnacaktõr. 5. Proje Ayarlarõ Raporlarõ üretmeden önce yapõlmasõ gereken ayarlardõr Proje Parametreleri Parametreler\Proje parametreleri komutu seçilir e indirge seçimi yapõlõr. Gerekiyorsa hisse sadeleştirme yapõlabilecektir Genel Rapor Parametreleri Burada gerekli bilgiler girilir. Rapor şablonu da geniş 10 basamak seçilir. Dağõtõm 13

15 5.3. Dağõtõm Rapor Parametreleri Ada dağõtõm cetvelleri üretilirken kullanõlacak bilgilerdir. Dağõtõm 14

16 6. Birkaç Örnek Rapor Bu ayarlar tamamlandõktan sonra rapor alma işlemlerine geçilir ve gerekli tüm raporlar alõnõr. Mal Sahipleri Araştõrma Özet Formu Raporu Mal Sahipleri Araştõrma Özet Formu Geniş Raporu Dağõtõm 15

17 Parsel Fişi Ön Yüzü Raporu Parsel Fişi Arka Yüzü Raporu Dağõtõm 16

18 Tescile Esas Dağõtõm Cetveli Raporu Dağõtõm 17

19 Ada Dağõtõm Cetveli Raporu Dağõtõm 18

20 Beyaz Tapu Raporu Dağõtõm 19

21 Birleştirilmiş Beyaz Tapu Raporu Dağõtõm 20

KANAL-YOL KAMULAŞTIRMA

KANAL-YOL KAMULAŞTIRMA KANAL-YOL KAMULAŞTIRMA Bu belgedeki tüm bilgiler önceden uyarõ yapõlmadan değiştirilebilir ve Ulusal Cad ve GIS Çözümleri Mühendislik Bilgisayar A.Ş. adõna verilmiş herhangi bir taahhüt niteliği taşõmaz.

Detaylı

SAP2000. Yapõlarõ Sonlu Elemanlarla HIZLI ALIŞTIRMALAR KILAVUZU

SAP2000. Yapõlarõ Sonlu Elemanlarla HIZLI ALIŞTIRMALAR KILAVUZU SAP2000 Yapõlarõ Sonlu Elemanlarla Çözümleme ve Boyutlama için Yazõlõmlar Serisi HIZLI ALIŞTIRMALAR KILAVUZU Bölüm I ve II Temel Alõştõrma COMPUTERS & ENGINEERING Sürüm 7.0, Ekim 1998 Türkçe Baskõ 1.1.2001

Detaylı

TAŞINMAZ BİLGİ SİSTEMİ KULLANIM KILAVUZU

TAŞINMAZ BİLGİ SİSTEMİ KULLANIM KILAVUZU TAŞINMAZ BİLGİ SİSTEMİ KULLANIM KILAVUZU T.C. BAŞBAKANLIK Diyanet İşleri Başkanlığı TAŞINMAZ BİLGİ SİSTEMİ PROGRAMI GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanun un 44, 45 ve 60 ıncı maddelerine

Detaylı

Alma ve Verme İşlemleri Hakkõnda Tebliğ. (Seri:V, No:65)

Alma ve Verme İşlemleri Hakkõnda Tebliğ. (Seri:V, No:65) Sermaye Piyasasõ Kurulundan : Sermaye Piyasasõ Araçlarõnõn Kredili Alõm, Açõğa Satõş ve Ödünç Alma ve Verme İşlemleri Hakkõnda Tebliğ (Seri:V, No:65) (14.07.2003 TARİH ve 25168 SAYILI RESMİ GAZETE DE YAYIMLANMIŞTIR)

Detaylı

T. C. KAMU İHALE KURUMU

T. C. KAMU İHALE KURUMU T. C. KAMU İHALE KURUMU Elektronik İhale Dairesi ELEKTRONİK KAMU ALIMLARI PLATFORMU Sözleşme Fesih İşlemleri, İş Artışı (+), İş Eksilişi (-), Fiyat Farkı (+ / -) İşlemleri ve Bir Bakışta Sözleşme Ekranı

Detaylı

VADELİ İŞLEM VE OPSİYON PİYASASI (VİOP) TEMSİLCİ EKRANI KULLANIM KILAVUZU

VADELİ İŞLEM VE OPSİYON PİYASASI (VİOP) TEMSİLCİ EKRANI KULLANIM KILAVUZU VADELİ İŞLEM VE OPSİYON PİYASASI (VİOP) TEMSİLCİ EKRANI KULLANIM KILAVUZU İstanbul, Mayıs 2013 İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ... 8 1.1 KULLANIM KILAVUZU HAKKINDA... 8 2 BORSA İSTANBUL-VİOP İŞLEM SİSTEMİ TEMSİLCİ

Detaylı

LKS2. Sistem İşletmeni

LKS2. Sistem İşletmeni LKS2 Sistem İşletmeni LOGO Ocak 2007 İçindekiler Sistem Yönetmeni... 4 Yönetim... 5 Terminaller... 6 Grup ve kullanıcılara ait terminallerin belirlenmesi... 6 Gruplar... 7 Kullanıcılar... 8 Kullanıcının

Detaylı

Sicil Yönetimi LOGO Kasım 2011

Sicil Yönetimi LOGO Kasım 2011 Sicil Yönetimi LOGO Kasım 2011 içindekiler Sicil Yönetimi... 5 Sicil Kartları... 6 Sicil Bilgileri... 8 Ana Bilgiler... 8 Ödeme Bilgileri... 11 Bordro Bilgileri... 13 Diğer Bilgiler... 14 Muafiyetler...

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI BİLGİ SİSTEMİ TAŞRA KULLANICILARI MODÜLÜ KULLANICI EL KİTABI

İNSAN KAYNAKLARI BİLGİ SİSTEMİ TAŞRA KULLANICILARI MODÜLÜ KULLANICI EL KİTABI Sisteme Nasıl Girilir? İNSAN KAYNAKLARI BİLGİ SİSTEMİ TAŞRA KULLANICILARI MODÜLÜ KULLANICI EL KİTABI Sisteme girmek için Kurum Portal/Intranet sayfasından Kurumsal Uygulamalar İnsan Kaynakları Bilgi Sistemi

Detaylı

EK DERS ÜCRET ÖDEMELERİ UYGULAMA KILAVUZU

EK DERS ÜCRET ÖDEMELERİ UYGULAMA KILAVUZU EK DERS ÜCRET ÖDEMELERİ UYGULAMA KILAVUZU KASIM - 2012 BİM PERSONEL ÖDEMELERİ UYGULAMA DESTEK ŞUBESİ EK DERS ÜCRETİ ÖDEMELERİ Kamuda farklı kanunlara tabi olarak istihdam edilen, -657 sayılı Devlet Memurları

Detaylı

GO Plus Sistem Yönetmeni

GO Plus Sistem Yönetmeni GO Plus Sistem Yönetmeni LOGO Mart 2012 İçindekiler İçindekiler...2 Sistem Yönetmeni...4 Yönetim...5 Terminaller...6 Grup ve kullanıcılara ait terminallerin belirlenmesi...7 Gruplar...8 Kullanıcılar...9

Detaylı

Karar Destek ve Süreç Yönetim Sistemi

Karar Destek ve Süreç Yönetim Sistemi Karar Destek ve Süreç Yönetim Sistemi Kullanıcılarına web üzerinden hizmet veren DavaProWeb, Dava Karar Destek ve Süreç Yönetim Sistemi ile hukukçulara dava süreci boyunca her türlü konuda yardım sağlayan

Detaylı

Bordro LOGO Kasım 2011

Bordro LOGO Kasım 2011 Bordro LOGO Kasım 2011 içindekiler Bordro... 5 Hesap Şablonları... 6 Şablon Tanımları... 7 Puantaj Öndeğerleri... 11 Öndeğer Tanımları... 12 Öndeğer Tanım ve Fonksiyonları... 13 Geçerli olacak parametre

Detaylı

İşletme Modülü. 2008 Mikro Yazılımevi A.Ş.

İşletme Modülü. 2008 Mikro Yazılımevi A.Ş. 1 İŞLETME MODÜLÜ 1 İşletme... 4 1.1 Parametreler...4 1.1.1 İşletme Parametreler...5 1.1.2 Kullanım Tarihleri...6 1.1.3 Asgari Kar Grupları...7 1.1.4 Grup Tanımlamaları...7 Önemli Not!... 8 1.1.5 Aktif

Detaylı

Stok Modülü. 2008 Mikro Yazılımevi A.Ş.

Stok Modülü. 2008 Mikro Yazılımevi A.Ş. 1 STOK MODÜLÜ 1. stok modülü... 8 1.1 Kartlar ve Hareket Föyleri...9 1.1.1 Stok Tanıtım Kartları...9 1.1.1.1 Stok Kartları Yardım Tuşları... 10 1.1.1.2 Stok Tanıtım Kartı... 13 1.1.1.3 Kısa Stok Tanıtım

Detaylı

GO Plus Diğer İşlemler

GO Plus Diğer İşlemler GO Plus Diğer İşlemler LOGO Mart 2012 İçindekiler İçindekiler...2 Diğer İşlemler...5 Birim Setleri...6 Birim Bilgileri...7 Çevrim Bilgileri...8 Kullanıldığı Kartlar...9 Döviz Tablosu...10 Döviz türleri

Detaylı

3194 SAYILI İMAR KANUNUNUN 18. MADDESİNE GÖRE ARAZİ VE ARSA DÜZENLEMELERİ

3194 SAYILI İMAR KANUNUNUN 18. MADDESİNE GÖRE ARAZİ VE ARSA DÜZENLEMELERİ 3194 SAYILI İMAR KANUNUNUN 18. MADDESİNE GÖRE ARAZİ VE ARSA DÜZENLEMELERİ 1.ÖZET Elif CANBOLAT Şehirciliğin amacı, insanların sağlıklı, mutlu ve huzurlu yaşamasını sağlayabilmektir. Bu amacın gerçekleşebilmesi

Detaylı

MRP MALZEME İHTİYAÇ PLANLAMASI

MRP MALZEME İHTİYAÇ PLANLAMASI MRP MALZEME İHTİYAÇ PLANLAMASI Bütün Bilgi İşlem Yazılım Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. 2012 Sayfa 1 / 52 MRP MALZEME İHTİYAÇ PLANLAMASI 1. İÇERİK 1.1. Modülün İşleyişi Plansız giriş, çıkış ve transfer

Detaylı

Satın Alma Modülü. 2008 Mikro Yazılımevi A.Ş.

Satın Alma Modülü. 2008 Mikro Yazılımevi A.Ş. 1 SATIN ALMA MODÜLÜ 1. SATIN ALMA Modülü... 9 1.1 Kartlar... 10 1.1.1 Satın Alma Kartları Yardım Tuşları... 10 1.1.2 Satıcılar... 13 1.1.2.1 Satıcı Tanıtım Kartı... 13 Adresler:... 17 Yetkililer:... 18

Detaylı

DATASOFT HAL OTOMASYONU KULLANIM KILAVUZU;

DATASOFT HAL OTOMASYONU KULLANIM KILAVUZU; DATASOFT HAL OTOMASYONU KULLANIM KILAVUZU; Rev_2012_1226_005 İçindekiler 01_Uygulamanın İçeriği 01_Hal Otomasyonunun Özelliği 02_Cari Kartların Tanımlanması 03_Yeni bir (müstahsil) tanımlama 04_Stok Kartlarının

Detaylı

A. Avrupa. Kömür ve Çelik Topluluğunu. Kuran Antlaşma

A. Avrupa. Kömür ve Çelik Topluluğunu. Kuran Antlaşma A. Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğunu Kuran Antlaşma 1 I- ANTLAŞMA METNİ 2 FEDERAL ALMANYA CUMHURBAŞKANI, ALTES RUAYAL BELÇİKA PRENSİ, FRANSA CUMHURBAŞKANI, İTALYA CUMHURBAŞKANI, ALTES RUAYAL LÜKSEMBOURG

Detaylı

1 Yola Terk Bulunan Parselde 18 Uygulaması

1 Yola Terk Bulunan Parselde 18 Uygulaması 15 ve 16 ncı Madde Gereği Terk Yapılan Parsellerde 18 Uygulaması ve DOP Hüseyin KOÇAK Başmüfettiş İmar uygulama sahasında kalan kadastro parseliyle, bu parsele karşılık tahsis edilen imar parselinin çakışması

Detaylı

TC MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞINIR MALLAR YÖNETİM SİSTEMİ UYGULAMA KILAVUZU

TC MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞINIR MALLAR YÖNETİM SİSTEMİ UYGULAMA KILAVUZU TC MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞINIR MALLAR YÖNETİM SİSTEMİ UYGULAMA KILAVUZU ANKARA- 2011 KBS SİSTEMİNE GİRİŞ KBS ana sayfasına internet adres çubuğuna www.kbs.gov.tr adresi yazılarak

Detaylı

HİZMET ve MASRAF YÖNETİMİ

HİZMET ve MASRAF YÖNETİMİ HİZMET ve MASRAF YÖNETİMİ 1 HİZMET VE MASRAF YÖNETİMİ... 5 1.1 KARTLAR VE REÇETELER... 5 1.1.1 Kartlar Menüsü Yardım Tuşları... 5 1.1.2 Hizmet Tanıtım Kartı (041500)... 8 1.1.3 Hizmet Reçetesi (041700)...

Detaylı

Dış Ticaret İthalat/İhracat LOGO

Dış Ticaret İthalat/İhracat LOGO Dış Ticaret İthalat/İhracat LOGO Ocak 2011 İçindekiler Dış Ticaret... 5 İthalat... 5 İthalat Operasyon Fişleri... 6 İthalat Operasyon Fişi... 8 İthalat Bilgileri... 9 Fatura Bilgileri... 12 Fatura Detay

Detaylı

ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİ (EBYS) EĞİTİCİ KULLANICI EĞİTİM DOKÜMANI

ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİ (EBYS) EĞİTİCİ KULLANICI EĞİTİM DOKÜMANI ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİ (EBYS) EĞİTİCİ KULLANICI EĞİTİM DOKÜMANI İÇİNDEKİLER 1 İÇİNDEKİLER... 2 1.1. KURUM İÇİ GİDEN EVRAK SÜRECİ... 3 1.2. KURUM DIŞI GİDEN EVRAK SÜRECİ... 15 1.3. OLUR EVRAK

Detaylı

İMAR KANUNUNUN 18 İNCİ MADDESİ UYARINCA YAPILACAK ARAZİ VE ARSA DÜZENLENMESİ İLE İLGİLİ ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

İMAR KANUNUNUN 18 İNCİ MADDESİ UYARINCA YAPILACAK ARAZİ VE ARSA DÜZENLENMESİ İLE İLGİLİ ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK İMAR KANUNUNUN 18 İNCİ MADDESİ UYARINCA YAPILACAK ARAZİ VE ARSA DÜZENLENMESİ İLE İLGİLİ ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK (Bu yönetmelik metnindeki %35 lik DOPO 3194 sayılı İmar Kanunundaki değişikliğe göre

Detaylı

TC MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞINIR KAYIT VE YÖNETİM SİSTEMİ UYGULAMA KILAVUZU

TC MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞINIR KAYIT VE YÖNETİM SİSTEMİ UYGULAMA KILAVUZU TC MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞINIR KAYIT VE YÖNETİM SİSTEMİ UYGULAMA KILAVUZU ANKARA- 2012 KBS SİSTEMİNE GİRİŞ KBS ana sayfasına internet adres çubuğuna www.kbs.gov.tr adresi yazılarak

Detaylı

Döviz tipi ve döviz fiyatı aynı olan kalemlerde kümülasyon desteği,

Döviz tipi ve döviz fiyatı aynı olan kalemlerde kümülasyon desteği, TOPLU FATURALAMA İŞLEMLERİNDE YENİLİKLER Amaç ve Fayda Toplu faturalama işlemlerinde yapılan yenilikler ile; Toplu faturalama işlemlerinde sorgulamalara girilen değerler için eklenen Oku/Sakla fonksiyonu,

Detaylı

Tescile Konu Olan Harita ve Planların Kontrolü Hakkında Genelge

Tescile Konu Olan Harita ve Planların Kontrolü Hakkında Genelge Sayı : B.09.1.TKG.0.11.00.02/010.06.01/ 3204 09/11/2010 Konu : Genelge Genelge No :1715 2010/22 Tescile Konu Olan Harita ve Planların Kontrolü Hakkında Genelge Birinci Bölüm Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar,

Detaylı