SERMAYE ŞĐRKETLERĐNDE KÂR DAĞITIM ĐŞLEMĐ VE KÂR DAĞITIM TABLOSU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SERMAYE ŞĐRKETLERĐNDE KÂR DAĞITIM ĐŞLEMĐ VE KÂR DAĞITIM TABLOSU"

Transkript

1 SERMAYE ŞĐRKETLERĐNDE KÂR DAĞITIM ĐŞLEMĐ VE KÂR DAĞITIM TABLOSU Sermaye şirketlerinde yapılacak kâr dağıtımı, Anonim şirketlerde genel kurul, ortak sayısı 20 yi aşan limited şirketlerde ortaklar genel kurulu, aşmayan limited şirketlerde ise ortaklar kurulunun yazılı karar almasına bağlıdır. Yetkili kurullar safi kurum kazancının tamamını ortaklara dağıtamazlar. Ticaret kanunu veya şirket esas sözleşmesi uyarınca dönem kârından ayrılması gereken yasal yedekler söz konusudur. Şirketlerin temettü politikaları, elde edilen kârın ne kadarının şirket ortaklarına dağıtılacağı ve ne kadarının şirket bünyesinde tutulacağı yönünde aldıkları kararlardan oluşmaktadır. Elde edilen kârın şirket ortaklarına dağıtılmayan kısmının şirket bünyesinde bırakıldığı göz önüne alındığında, temettü politikalarının aynı zamanda şirket finansmanına ilişkin kararları da etkilediği görülmektedir(1). Alınan bu kararların işlerlik kazanabilmesi için, ilgili yıla ait mali tablolarda kâr elde edilmiş veyahutta önceki yıllarda devren gelen geçmiş yıllar kârlarının bulunması lazım gelir. Eğer kâr dağıtımına karar verildiği döneme ait mali tabloda zarar söz konusu ise, geçmiş yıllar kârlarıyla mahsup edildikten sonra kalan tutar için dağıtım kararı alınabilecektir. Kâr dağıtım kararının uygulanabilmesi için mutlak surette şirket halka kapalı bir şirket statüsünde ise Türk Ticaret Kanunu, hisse senetleri halka arz edilmiş sermaye piyasası hukuku mevzuatına göre halka açık bir şirket statüsünde ise Sermaye Piyasası Kanunu ve ana sözleşmenin amir hükümlerinin yerine getirilmesi gereklidir. Vergilendirme ile ilgili hususlarda ise KVK, GVK ve VUK hükümlerinin uygulanacağı ise belirtmeye gerek duyulmayacak derecede açık bir husustur. Kâr dağıtımı yapılabilmesi için mutlaka ilgili dönemde kazanç elde edilmiş olması gerekmez. Zira kâr dağıtımı ilgili dönem kazancından yapılabileceği gibi; - Önceki dönemlerde elde edilmiş kârların dağıtılmayan kısımlarından, - Kâr dağıtımına istikrar kazandırmak amacıyla ayrılan yedek akçelerden, - Belli bir amaca tahsis edilmemiş olağanüstü yedek akçelerden, - Şirketin isteği ile ayrılan ihtiyari yedek akçelerin dağıtılması mümkün olan kısımlarından, da yapılabilir(2). 1

2 Kâr Dağıtım Tablosu nun Tanımı ve Amacı Kâr Dağıtım Tablosu, firmanın dönem kârının dağıtım biçimini gösteren tablo olarak tanımlanmıştır. Kâr Dağıtım Tablosu, ortaklara ve diğer ilgililere ana sözleşme ve/veya yasa hükümleri uyarınca dağıtılacak kâr payını belirlemek; dönem kârından ödenecek vergileri ve ayrılacak yedek akçeleri göstermek; dönem kâr veya zararının finansal yapıya etkisini ortaya koymak, yatırım alanı arayan birikim sahiplerine şirketin kâr dağıtımı hakkında bilgi vermek amacıyla özellikle sermaye şirketleri tarafından düzenlenen bir tablodur(3). Kâr Dağıtım Tablosu, "Gelir Tablosundaki brüt kârın (vergiden önceki kârın) vergiler de dahil olmak üzere nasıl dağıtıldığını gösteren Gelir Tablosu'nu destekleyici bir tablodur(4)." Kâr Dağıtım Tablosu, öncelikle dönem kârı üzerinden ayrılacak vergiler, yedeklerin ve nihayet ortaklara dağıtılacak kâr paylarının dağıtımına ilişkin bilgileri sağlar. Aynı zamanda hisse başına düşen kâr rakamı ile hisse başına düşen temettü rakamına da ulaşmamıza imkan sağlar. Ticari hayatımızdaki hakim şirket türlerinden anonim ve limited şirketler gözönünde bulundurularak hazırlanan Kâr Dağıtım Tablosunun, şahıs firmaları yönünden de düzenleme zorunluluğu olduğunu ifade etmek zorlama bir talep olacaktır. Gerçektende Sermaye şirketleri baz alınarak tasarlanmış bir sistemin şahıs şirketleri arasında sayabileceğimiz gerçek kişi şahıs işletmeler, adi şirketler, komandit şirketler veya adi komandit şirketlerin hasılat veya aktif büyüklükleri belirlenen rakamların üzerinde olsa bile, anlamlı veya istenen amaca ulaşmayı sağlayacak kâr dağıtım tablosu ndan söz etmek imkanı teknik olarak bulunmamaktadır. 3 sıra nolu M.S.U.Genel Tebliği(5) ile ek mali tablolar olan, Satısların Maliyeti Tablosu, Kâr Dağıtım Tablosu, Fon Akım Tablosu, Özkaynaklar Değisim Tablolarını düzenlemek zorunda olan şirketlerin tespiti amacıyla aktif toplam ve net satısların toplamı kriteri getirilmistir. Yine, 8 sıra nolu MSUGenel Tebliği(6) gereğince, ek mali tabloları düzenlemek zorunda olan mükelleflerin 1998 yılından itibaren verecekleri yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannamelerine ek mali tablolardan sadece Kâr Dağıtım Tablosu nu eklemeleri yeterli görülmüştür. 2

3 Söz konusu tabloyu düzenlemek zorunda olan mükellefleri belirlemek üzere, 10 sıra nolu MSUGT tebliği yayımlanmıştır(7). Bu tebliğde de aktif büyüklük ile net satışlar toplamı olmak üzere iki temel kriter tercih edilmiştir. Kâr dağıtım tablosu düzenleme zorunluluğuna ilişkin parasal hadler 2001 yılında 2000 yılı mali tablolarına uygulanmak üzere, aktif toplamı 1,8 trilyon TL. nı veya Net satışları toplamı 4 Trilyon TL. nı aşan mükelleflerin, temel mali tablolar ile birlikte ek mali tabloları da düzenlemek zorunda oldukları belirtilmiştir. Maliye Bakanlığın ca 2001 yılı için belirlenen asgari hadler konusunda, bu güne kadar herhangi bir belirleme yapılmadığından, yine mezkur tebliğ hükmü gereğince, her yıl bir önceki yıl için VUK hükümleri uyarınca tespit edilen yeniden değerleme oranında artırılarak her yıl kâr dağıtım tablosu düzenleme zorunluluğu sınırı yeniden değerleme oranı ile revize edilmektedir. Bu doğrultuda, yeniden değerleme işlemi sonucunda bulunacak hadler farklı kaynaklarda farklı rakamları işaret etmektedir. Dolayısıyla değerleme işleminin başladığı dönemden bu güne değerleme oranları ve tarafımızca hesaplanan parasal hadler şöyledir; Yıllara Göre Yeniden Değerleme Oranları Değerleme Yapılan Yıllar Oranı Yasal Dayanağı ,2 301 no.lu VUK Genel Tebliği(8) no.lu VUK Genel Tebliği(9) no.lu VUK Genel Tebliği(10) no.lu VUK Genel Tebliği(11) ,8 353 no.lu VUK Genel Tebliği(12) ,8 363 no.lu VUK Genel Tebliği(13) ,2 377 no.lu VUK Genel Tebliği(14) no.lu VUK Genel Tebliği(15) ,2 392 no.lu VUK Genel Tebliği(16) 3

4 Yıllara Göre Kâr Dağıtım Tablosu Düzenleme Hadleri Mali Tablonun Yılı Değ.Oranı Aktif Toplamı veya* Net Satışlar Top , ** , , , , , , * Yeniden değerleme oranının uygulandığı tutarlar; aktif toplam için 1,8 trilyon veya net satışlar için ise 4 trilyon lira baz alınmak suretiyle hesaplamaya başlanmıştır. ** Değerleme sonucu bulunan rakamların sonu 50.- TL.'nin üzerinde ise yüze altında ise sıfıra eşitlenir. 4

5 KÂR DAĞITIM TABLOSU A) DÖNEM KÂRININ DAĞITIMI 1) DÖNEM KÂRI 2) ÖDENECEK VERGĐ VE YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER - Kurumlar Vergisi (Gelir Vergisi) - Gelir Vergisi Kesintisi - Diğer Vergi ve Yasal Yükümlülükler 3) GEÇMĐŞ DÖNEMLER ZARARI (-) 4) I. TERTĐP YASAL YEDEK AKÇE (-) ĐŞLETMEDE BIRAKILAN VE TAS.ZORUNLU YASAL 5) FONLAR (-) DAĞITILABĐLĐR DÖNEM NET KÂRI 6) ORTAKLARA BĐRĐNCĐ TEMETTÜ (-) - Adi Hisse Senedi Sahiplerine - Đmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine 7) PERSONELE TEMETTÜ (-) 8) YÖNETĐM KURULUNA TEMETTÜ (-) 9) ORTAKLARA ĐKĐNCĐ TEMETTÜ (-) - Adi Hisse Senedi Sahiplerine - Đmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine 10) II. TERTĐP YASAL YEDEK AKÇE (-) 11) STATÜ YEDEKLERĐ 12) OLAĞANDIŞI YEDEKLER (DAĞITILMAMIŞ KÂRLAR) 13) DĐĞER YEDEKLER 14) ÖZEL FONLAR B) YEDEKLERDEN DAĞITIM 1) DAĞITILAN YEDEKLER 2) II. TERTĐP YASAL YEDEKLER (-) 3) ORTAKLARA PAY (-) - Adi Hisse Senedi Sahiplerine - Đmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine 4) PERSONELE PAY (-) 5) YÖNETĐM KURULUNA PAY (-) C) HĐSSE BAŞINA KÂR - Adi Hisse Senedi Sahiplerine (TL %) - Đmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine (TL %) D) HĐSSE BAŞINA TEMETTÜ - Adi Hisse Senedi Sahiplerine (TL %) - Đmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine (TL %) ÖNCEKĐ DÖNEM CARĐ DÖNEM 5

6 Kâr Dağıtım Tablosu Hakkında Açıklamalar a) Tanımı: Kâr dağıtım tablosu, işletmenin dönem kârının dağıtım biçimini gösteren tablodur. b) Amaç: Kâr dağıtım tablolarının düzenlenme amacı, özellikle sermaye şirketlerinde dönem kârından, ödenecek vergilerin, ayrılan yedeklerin ve ortaklara dağıtılacak kâr paylarının açıkça gösterilmesi ve şirketlerin hisse başına kâr ile hisse başına temettü tutarının hesaplanmasıdır. c) Kâr Dağıtım Tablosunun Düzenleme Kuralları : i) Kâr dağıtım tablosu; dönem kârından yapılan dağıtımla yedeklerden yapılan dağıtımı, ayrı ayrı gösterecek biçimde düzenlenir. ii) Kâr dağıtım tablosunda; ödenecek vergiler ve yasal yükümlülükler, ortaklara ödenecek 1. ve 2. temettüler, ayrılan 1. tertip ve 2. tertip yasal yedeklerle statü yedekleri, olağanüstü yedekler ve kârdan ayrılan özel fonlar açıkça gösterilir. iii) Dönem kârının dağıtımında; imtiyazlı payların bulunması halinde, imtiyazlı ve adi hisse senetlerine ödenen kâr payları, tabloda belirtilen bölümlerinde ayrı ayrı gösterilir. iv) Katılma intifa senedi, kâra iştirakli tahvil ile kâr ve zarar ortaklığı belgesi ihraç edilmesi nedeniyle, bu senet sahiplerine mevzuat hükümleri çerçevesinde ödenen paylar, kâr dağıtım tablosunda ayrıca gösterilir. d) Kâr Dağıtım Tablosunun Biçimsel Yapısı : Kâr dağıtım tablosu yukarıda sunulan biçimde önceki dönem ve cari dönem verilerini içerecek şekilde düzenlenir. e) Kâr dağıtım Tablosu Kalemlerine Đlişkin Açıklamalar : A- Dönem Kârının Dağıtımı : Bu bölümde dönem kârının dağıtımı yer alır. 1. Dönem Kârı: Gelir tablosunda vergi ve yasal yükümlülüklerden önceki kârdır. 2. Ödenecek Vergi ve Yasal Yükümlülükler: Dönem kârı üzerinden hesaplanan vergi ve diğer yasal yükümlülükleri kapsar. 3. Geçmiş Yıllar Zararı: Zararla kapanmış geçmiş faaliyet dönemlerinden gelen zararları ifade eder. 4. Birinci Tertip Yasal Yedek Akçe: Türk Ticaret Kanunu uyarınca ayrılması gereken % 5 birinci tertip kanuni yedek akçeyi ifade eder. 6

7 5. Đşletmede Bırakılması ve Tasarrufu Zorunlu Yasal Fonlar: Mevzuat gereği dönem kârından işletmede alıkonacak ihtiyat veya karşılıklar ile finansman fonu ve yenileme fonu gibi işletmenin mali yapısını güçlendirmek amacıyla oluşturulan fonlar. 6. Ortaklara Birinci Temettü: Đşletmenin ödenmiş sermayesi üzerinden ilgili yasa hükmü ve ana sözleşmesi gereği ortaklarına dağıtacağı birinci tertip temettüdür. 7. Personele Temettü: Genel kurul kararıyla personele dağıtılacak temettüdür. 8. Yönetim Kuruluna Temettü: Genel kurul kararıyla yönetim kurulu üyelerine dağıtılması kararlaştırılan temettüyü kapsar. 9. Ortaklara Đkinci Temettü: Genel kurul kararıyla ortaklara dağıtılması kararlaştırılan ikinci tertip temettüdür. 10. Đkinci Tertip Yasal Yedek Akçe: Türk Ticaret Kanunundaki ilgili hüküm uyarınca ortaklara % 5 birinci temettü hariç, kalan kârın dağıtılması kararlaştırılmış kısmının onda biridir. 11. Statü Yedekleri: Ana sözleşme uyarınca ayrılması gereken yedekleri kapsar. 12. Olağanüstü Yedekler (Dağıtılmamış Kârlar): Đşletmede olağanüstü durumlar dikkate alınarak bırakılan yedek veya geçmiş dönemle ilgili dağıtım konusu yapılmayan kârları ifade eder. 13. Diğer Yedekler: Genel Kurul Kararıyla ayrılan diğer yedeklerdir. 14. Özel Fonlar: Çeşitli mevzuat hükümleri gereği işletmede bırakılan fonlardır. B- Yedeklerden Dağıtım: Bu bölümde geçmiş yıllarda ayrılmış yedek ve dağıtılmamış kârlardan yapılan dağıtım yer alır. 1. Dağıtılan Yedekler: Geçmiş yıllarda ayrılmış ve bu dönem dağıtılan yedekleri kapsar. 2. II. Tertip Yasal Yedekler: Dağıtılacak yedek ve geçmiş yıl kârlarının onda birini ifade eder. 3. Ortaklara Pay: Dağıtılan yedek ve dağıtılmamış kârlardan ortaklara ödenecek kısmı kapsar. 4. Personele Pay: Dağıtılan yedek ve dağıtılmamış kârlardan personele ödenecek kısmı kapsar. 5. Yönetim Kuruluna Pay: Dağıtılan yedek ve dağıtılmamış kârlardan yönetim kuruluna ödenecek kısmı kapsar. C- Hisse Başına Kâr : Dağıtım konusu kârdan hisse başına düşen pay burada yer alır. D- Hisse Başına Temettü :Dağıtılan kârdan pay alanlara düşen kısım burada yer alır. (1) Oswald Doniece BOWLĐN, John D.MARTĐN, David F.SCOTT, Guide To Financial Analysis, McGraw- Hill, 1990, New York. s (2) E.Hesap Uzmanı.Rüştü ERĐMEZ, Vergi Hukuku ve Özel Hukuk Açısından Şirketlerde Kâr Dağıtımı ve Yedek Akçeler, Đkinci Baskı, Đstanbul, 1976, s (3) Dr.Öztin AKGÜÇ; Mali Tablolar Analizi, Muhasebe Enstitüsü Yayınları, Genişletilmiş 9.Baskı, Đstanbul 1995, s

8 (4) Ahmet Hayri DURMUŞ Mehmet Emin ARAT, Đşletmelerde Mali Tablolar Tahlili Đlkeler ve Uygulamalar, Marmara Üniversitesi Nihad Sayar Eğitim Vakfı Yayınları, Đstanbul, 1997, s (5) tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. (6) tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. (7) 10 Sıra no.lu Muhasebe Uygulama Genel Tebliği, tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. (8) tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. (9) tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. (10) tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. (11) tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. (12) tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. (13) tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. (14) tarih ve 26703sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. (15) tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. (16) tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. Dursun Ali YAZ Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Yeditepe Üniversitesi, MBA 8

SERMAYE PİYASASI KURULU KÂR PAYI REHBERİ

SERMAYE PİYASASI KURULU KÂR PAYI REHBERİ SERMAYE PİYASASI KURULU KÂR PAYI REHBERİ 1 A) KÂR PAYI DAĞITIMINA İLİŞKİN GENEL ESASLAR 1. Ortaklıklar, kârlarını genel kurulları tarafından belirlenecek kâr dağıtım politikaları çerçevesinde ve ilgili

Detaylı

MUHASEBEN N TEMEL KAVRAMLARI VE TEKDÜZEN HESAP PLANI

MUHASEBEN N TEMEL KAVRAMLARI VE TEKDÜZEN HESAP PLANI MUHASEBEN N TEMEL KAVRAMLARI VE TEKDÜZEN HESAP PLANI 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13 No.lu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri Enflasyon düzeltmesi hesapları dahil TÜRMOB YAYINLARI- 234 Dizgi - Düzenleme

Detaylı

Yeni Türk Ticaret Kanunu Sonrasında SPK Düzenlemelerine Tabi İşletmelerde Dağıtılabilir Kar Hesabı

Yeni Türk Ticaret Kanunu Sonrasında SPK Düzenlemelerine Tabi İşletmelerde Dağıtılabilir Kar Hesabı Muhasebe ve Finansman Dergisi Ekim/2012 Yeni Türk Ticaret Kanunu Sonrasında SPK Düzenlemelerine Tabi İşletmelerde Dağıtılabilir Kar Hesabı ÖZET M. Uğur AKDOĞAN Türk Ticaret Kanunu (TTK) nun değişmesi ile

Detaylı

Serkan BAŞAR. Vergi Departmanı, Müdür Yardımcısı Mazars&Denge Denetim YMM A.Ş. I GENEL AÇIKLAMA

Serkan BAŞAR. Vergi Departmanı, Müdür Yardımcısı Mazars&Denge Denetim YMM A.Ş. I GENEL AÇIKLAMA KAR DAĞITIMINDA GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI GEÇMİŞ YILLAR KARLARINA HANGİ SIRA İLE MAHSUP EDİLMELİ VE G.V.K. GEÇ. MD.62 AÇISINDAN ÖZELLİK ARZ EDEN BİR DURUM KAR DAĞITIMINDA GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI GEÇMİŞ YILLAR

Detaylı

ANONİM ŞİRKETLERDE KÂR DAĞITIMI

ANONİM ŞİRKETLERDE KÂR DAĞITIMI ANONİM ŞİRKETLERDE KÂR DAĞITIMI ANONİM 1 GİRİŞ İşletme yönetimi faaliyetlerinin temel ve öncelikli amaçlarından biri de kâr elde etmektir. Elde edilen kârın şirketin yapısına göre nasıl değerlendirileceği,

Detaylı

MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş. 31 Aralık 2014 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu

MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş. 31 Aralık 2014 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş. 31 Aralık 2014 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu 19 Mart 2015 Bu rapor, 2 sayfa bağımsız denetim raporu ve 37 sayfa finansal

Detaylı

YURT DIŞINDA ÖDENEN VERGİLERİN MAHSUBU

YURT DIŞINDA ÖDENEN VERGİLERİN MAHSUBU YURT DIŞINDA ÖDENEN VERGİLERİN MAHSUBU I. GİRİŞ : Türkiye de faaliyette bulunan kurumların yurt dışında faaliyette bulunmaları ve kazanç elde etmeleri değişik şekillerde gerçekleşebilir. Buna göre söz

Detaylı

TAM TASDİK RAPORU ÖRNEKLERİ

TAM TASDİK RAPORU ÖRNEKLERİ TAM TASDİK RAPORU ÖRNEKLERİ 23 TAM TASDİK RAPORU ÖRNEKLERİ ÖRNEK 1 :(TİCARET İŞLETMELERİ İÇİNDİR) RAPOR SAYISI :... İSTANBUL... RAPOR EKLERİ :... ADET YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ

Detaylı

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR 1 OCAK 31 MART 2015 ARA DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇOLAR... 15 GELİR TABLOLARI... 67 NAKİT AKIŞ TABLOLARI... 8 ÖZSERMAYE DEĞİŞİM TABLOLARI... 9... 1055 EK 1 KAR

Detaylı

FİNANSAL TABLO ÖRNEKLERİ VE KULLANIM REHBERİ

FİNANSAL TABLO ÖRNEKLERİ VE KULLANIM REHBERİ EK FİNANSAL TABLO ÖRNEKLERİ VE KULLANIM REHBERİ GENEL AÇIKLAMA Amaç Finansal tablo örnekleri ve kullanım rehberi, 17/11/2012 tarihli ve 28470 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartlarının

Detaylı

Karın Sermayeye Eklenmesi Neticesinde Verilen Bedelsiz Hisse Senetlerinin Vergisel Sonuçları ve Özellikli Durumlar

Karın Sermayeye Eklenmesi Neticesinde Verilen Bedelsiz Hisse Senetlerinin Vergisel Sonuçları ve Özellikli Durumlar Karın Sermayeye Eklenmesi Neticesinde Verilen Bedelsiz Hisse Senetlerinin Vergisel Sonuçları ve Özellikli Durumlar İLYAS EMRE YAYLA Eski Hesap Uzmanı Öz Karın sermayeye eklenmesi neticesinde verilen bedelsiz

Detaylı

Hisse Senedi Alım-Satım Kazancının Vergilendirilmesindekiş Sorunlar Ve Çözüm Önerileri

Hisse Senedi Alım-Satım Kazancının Vergilendirilmesindekiş Sorunlar Ve Çözüm Önerileri Hisse Senedi Alım-Satım Kazancının Vergilendirilmesindekiş Sorunlar Ve Çözüm Önerileri Mehmet ERKAN Hesap Uzmanı Hasan KARAÇAM Hesap Uzmanı GİRİŞ : Hisse senetleri, anonim ortaklık ya da sermayesi paylara

Detaylı

a) Alım satımına aracılık ettikleri menkul kıymetler ile diğer sermaye piyasası araçlarının alış ve satış bedelleri arasındaki fark,

a) Alım satımına aracılık ettikleri menkul kıymetler ile diğer sermaye piyasası araçlarının alış ve satış bedelleri arasındaki fark, Gelir Vergisi Kanununa 5281 sayılı Kanunun 30 uncu maddesiyle eklenen Geçici 67 nci maddede, menkul kıymetler ve diğer sermaye piyasası araçlarının elden çıkarılması ve elde tutulması sürecinde elde edilen

Detaylı

İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR

İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO)... 1 KAR VEYA

Detaylı

ÖZEL HESAP ve KIST HESAP DÖNEMLERİNDE VERGİ UYGULAMALARI

ÖZEL HESAP ve KIST HESAP DÖNEMLERİNDE VERGİ UYGULAMALARI ÖZEL HESAP ve KIST HESAP DÖNEMLERİNDE VERGİ UYGULAMALARI Hazırlayan: Nedim Bayraktaroğlu Bu metnin tüm hakları mahfuzdur. Yazarın izni olmaksızın iktibas hükümleri dışında alıntı yapılamaz, kısmen veya

Detaylı

CALYON BANK TÜRK A.Ş.

CALYON BANK TÜRK A.Ş. 30 HAZİRAN 2006 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN KAMUYA AÇIKLANACAK MALİ TABLOLAR, BUNLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR İLE SINIRLI DENETİM RAPORU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2006 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT SINIRLI DENETİM

Detaylı

Anadolu Hayat Emeklilik Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Dipnotlar

Anadolu Hayat Emeklilik Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Dipnotlar 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Dipnotlar 28 Ekim 2014 Bu rapor 90 sayfa konsolide finansal tablo ve dipnotlarından oluşmaktadır. ANADOLU

Detaylı

DUBAİ STARR SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK 30 EYLÜL 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DENETİM RAPORU

DUBAİ STARR SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK 30 EYLÜL 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DENETİM RAPORU 1 OCAK 30 EYLÜL 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DENETİM RAPORU 1 OCAK - 30 EYLÜL 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA SINIRLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU BİLANÇO...

Detaylı

6111 SAYILI YASA KAPSAMINDA OLUŞAN TİCARİ ZARARLARIN GEÇMİŞ YIL KARLARINDAN MAHSUBU

6111 SAYILI YASA KAPSAMINDA OLUŞAN TİCARİ ZARARLARIN GEÇMİŞ YIL KARLARINDAN MAHSUBU 6111 SAYILI YASA KAPSAMINDA OLUŞAN TİCARİ ZARARLARIN GEÇMİŞ YIL KARLARINDAN MAHSUBU 1. KONU: 25 Şubat 2011 tarih 27857 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ve TORBA YASA olarak bilinen 6111 sayılı Kanun, işletmelere

Detaylı

KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDER. qwertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöç KAVRAMININ VERGİ MEVZUATI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDER. qwertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöç KAVRAMININ VERGİ MEVZUATI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ qwertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöç qwertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöç qwertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöç qwertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöç qwertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöç qwertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöç KANUNEN

Detaylı

Finans Finansal Kiralama Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 tarihinde sona eren ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar

Finans Finansal Kiralama Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 tarihinde sona eren ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar Finans Finansal Kiralama Anonim Şirketi 2014 tarihinde sona eren ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar İçindekiler: Sayfa Özet finansal durum tablosu (bilanço) 1-2 Özet nazım hesaplar tablosu 3

Detaylı

1 OCAK - 30 HAZİRAN 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİM RAPORU

1 OCAK - 30 HAZİRAN 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİM RAPORU BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİM RAPORU 30 HAZİRAN 2014 VE 31 ARALIK 2013 TARİHLERİ

Detaylı

BOSPHORUSCAPITALPORTFÖY YÖNET M A.. 30 HAZ RAN 2014 ARA HESAP DÖNEM NE A T F NANSAL TABLOLARIVEBA IMSIZ SINIRLI DENET M RAPORU

BOSPHORUSCAPITALPORTFÖY YÖNET M A.. 30 HAZ RAN 2014 ARA HESAP DÖNEM NE A T F NANSAL TABLOLARIVEBA IMSIZ SINIRLI DENET M RAPORU BOSPHORUSCAPITALPORTFÖY YÖNET M A.. 30 HAZ RAN 2014 ARA HESAP DÖNEM NE A T F NANSAL TABLOLARIVEBA IMSIZ SINIRLI DENET M RAPORU BOSPHORUS CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. İÇİNDEKİLER ARA DÖNEM FİNANSAL DURUM

Detaylı

GELİR VERGİSİ BEYANNAME (TOPLAMA) KURALLARINA TOPLU BİR BAKIŞ

GELİR VERGİSİ BEYANNAME (TOPLAMA) KURALLARINA TOPLU BİR BAKIŞ 1 GELİR VERGİSİ BEYANNAME (TOPLAMA) KURALLARINA TOPLU BİR BAKIŞ A.Bumin DOGRUSOZ * (YAKLAŞIM/ŞUBAT-1996) I GİRİŞ Gerçek kişilerin bir takvim yılında elde ettikleri kazanç ve iratları safi tutarı üzerinden

Detaylı

Vergi Uygulamasında Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler ve Mali Karın Tespiti

Vergi Uygulamasında Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler ve Mali Karın Tespiti Vergi Uygulamasında Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler ve Mali Karın Tespiti CUMHUR İNAN BİLEN Eski Hesap Uzmanı Özet Kanunen kabul edilmeyen giderler (KKEG), vergi matrahının tespitinde gayrisafi kazançtan

Detaylı

III-VERGI İNCELEMESI SIRASINDA KARŞILAŞILAN HATA VE HILELER...7 V- VERGI İNCELEMELERINDE BILANÇO VE GELIR TABLOLARININ ANALIZI...

III-VERGI İNCELEMESI SIRASINDA KARŞILAŞILAN HATA VE HILELER...7 V- VERGI İNCELEMELERINDE BILANÇO VE GELIR TABLOLARININ ANALIZI... I-GIRIŞ...1 II- VERGI İNCELEMESI, BILANÇO VE GELIR TABLOSU...2 A- Vergi İncelemesi...2 1- Vergi İncelemesinin Amacı...2 2- Vergi İncelemelerinin Kapsamı...4 B)FİNANSAL TABLOLAR...4 1) BİLANÇO... 6 2) GELİR

Detaylı

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. 31.03.2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. 31.03.2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. 31.03.2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Bankamız Hissedarlar Olağan Genel Kurul toplantısı 31 Mart 2015 Salı günü saat 14.00 te aşağıda yazılı gündem

Detaylı

GİRİŞİMCİLİĞİ GELİŞTİRME MERKEZİ

GİRİŞİMCİLİĞİ GELİŞTİRME MERKEZİ KOSGEB GİRİŞİMCİLİĞİ GELİŞTİRME MERKEZİ Serdar ALÂ Uzman ANKARA ÖNSÖZ Türkiye de işletmelerin tabi olduğu mevzuat ve yükümlülükler oldukça karmaşık ve işletmelere büyük zaman maliyetine neden olan bir

Detaylı

ENKA İNŞAAT VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 30 HAZİRAN 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN ARA DÖNEM ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

ENKA İNŞAAT VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 30 HAZİRAN 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN ARA DÖNEM ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR ENKA İNŞAAT VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 30 HAZİRAN 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN ARA DÖNEM ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR Enka İnşaat ve Sanayi Anonim Şirketi Yönetim Kurulu na

Detaylı

ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. 01 Ocak 2014 30 Eylül 2014 Dönemi. Bağımsız Denetim Raporu

ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. 01 Ocak 2014 30 Eylül 2014 Dönemi. Bağımsız Denetim Raporu 01 Ocak 2014 30 Eylül 2014 Dönemi Bağımsız Denetim Raporu Yönetim Kurulu na Giriş ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. nin ( Şirket ) 30 Eylül 2014 tarihli ilişikteki finansal durum tablosunun

Detaylı