Bitkisel Yağ Tüketiminde Markaya Karşı Tutumu Etkileyen Faktörlerin Analizi: Samsun Đli Örneği

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Bitkisel Yağ Tüketiminde Markaya Karşı Tutumu Etkileyen Faktörlerin Analizi: Samsun Đli Örneği"

Transkript

1 Bitkisel Yağ Tüketiminde Markaya Karşı Tutumu Etkileyen Faktörlerin Analizi: Samsun Đli Örneği Orhan GÜNDÜZ 1 Vedat CEYHAN 1 H. Avni CĐNEMRE 1 Osman KILIÇ 1 ÖZET Bu araştırmanın amacı; Samsun ili merkezinde ikamet eden ve bitkisel yağ tüketen ailelerin marka konusundaki yaklaşımlarının ve markalı ürünleri seçimlerini etkileyen faktörlerin belirlenmesidir. Araştırmada 150 aileden anketlerle sağlanan veriler probit model kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırma sonuçları, ailelerin %63 ünün bitkisel yağ tüketiminde marka değiştirdiklerini, %37 sinin ise sürekli aynı markayı tercih ettiklerini ortaya koymuştur. Probit model sonuçlarına göre, ailelerde gıda satın almaya karar veren kişilerin cinsiyeti ve statüsü ile ailelerin aylık gıda harcama tutarı, aylık bitkisel yağ tüketim miktarı, ürün kalitesi, ürün fiyatı ve ürünün güvenilir olduğu fikri markaya karşı tutumu etkileyen önemli kriterlerdir. Anahtar kelimeler: Bitkisel Yağ, Marka, Tüketim, Probit, Samsun. An Analysıs Of Factors Affectıng Brand Attıtude In The Vegetable Oıl Consumptıon: The Case Of Samsun Provınce The aim of this research was to determine factors affecting brand attitude and brand selection in the vegetable oil consumption of households in the Samsun province. The data were obtained from 150 households and were analyzed by using probit model. The research results revealed that 63% of households changed the brand they used while 37% did not. The probit model results showed that gender and status, monthly food expenditure, monthly vegetable oil consumption, product quality, product price, product safety were major factors influencing brand attitude. Key words: Brand, Vegetable oil, Consumption, Probit, Samsun. 1. GĐRĐŞ Tüketicilerin satın alma davranışları, ihtiyaç duydukları herhangi bir mal veya mal grubunun eksik veya yetersiz olduğunun farkına varılmasıyla başlar. Đhtiyacının farkına varan tüketici, ürün hakkında bilgi arayışına girer. Yeterli bilgiye sahip tüketici için bundan sonraki en önemli aşama markalar arasında seçim yapmaktır. Seçim işleminde; tüketicinin yaş, eğitim, gelir, kültür gibi kişisel özelliklerinin yanısıra fiyat, lezzet, görünüş, koku gibi ürüne ait özellikler önemli rol oynamaktadır (Dibb et al., 2001; Cinemre, 2005 den). Bu kriterler ışığında tüketicilerin bir kısmı belirli ürünlerde sürekli aynı markayı tercih ederken, bir kısmı da bir markaya bağımlı kalmayarak beklentilerine uygun markayı tercih etmektedirler. Bu açıdan marka, tüketicinin satın alma davranışı üzerinde rol oynayan önemli bir kriterdir. Marka bağımlılığı, pazar bölümlemenin en önemli araçlarından biridir. Tüketiciler, bir markaya tam bağımlılık ile hiç bağımlı olmamak arasında değişen tercihlere sahiptirler (Kotler, 1997; Cinemre, 2005 den). Günümüz gıda pazarındaki yeni ürün ve marka sayısındaki artış, üretici firmalar arasında yoğun bir rekabet ortamı oluştururken, tüketiciler için de alternatif seçenek sayısını arttırmaktadır. Söz konusu ürün ya da markanın pazar performansının sürdürebilirliği etkin pazarlama stratejilerinin geliştirilmesi ve uygulanması ile mümkündür (Akpınar ve Yurdakul, 2008). Etkin pazarlama stratejileri ise hedef tüketici pazarına ilişkin verilerin izlenmesi, analiz edilmesi ve yorumlanması ile oluşturulabilmektedir. Günümüzde yoğun rekabet şartlarından dolayı piyasada tutunmaya çalışan sektörden birisi de bitkisel yağlardır. Yağlar, yaşamın sürdürülebilmesi ve vücudun değişik işlevlerini sağlıklı bir şekilde yerine getirebilmesi için, mutlaka alınması gereken besin öğeleridir. Đnsanlar yağ gereksinimlerini, bitkisel kökenli ve hayvansal kökenli yağlardan karşılayabilmektedir. Yetişkin bir insanın yılda yaklaşık 24 kg yağ tüketmesi gerekmektedir (Sever 1994). Türkiye de kişi başına 19.2 kg/yıl yağ tüketimi yapılmakta olup, bu durum standartların altında yağ tüketildiğini göstermektedir (Çabukel ve ark., 1 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü, 55139, Samsun 355

2 2009). Türkiye de ayçiçeği, zeytin, mısır başta olmak üzere çok çeşitli bitkisel yağ üretimi ve tüketimi gerçekleştirilmektedir. Aynı zamanda bu yağların her birine ait çok sayıda marka da yoğun bir rekabet ortamında üretilmekte ve tüketilmektedir. Marka sahibi firmalar, hitap ettikleri tüketicilerin tercihlerini ve ihtiyaçlarını tahmin etme konusunda yoğun çaba harcamakta, tüketici tercihlerindeki değişime paralel olarak ürünle ilgili fiyat, ambalaj v.b hususlarda yeni yaklaşımlar ortaya koymaktadırlar. Bu araştırmada, tüketicilerin markaya karşı tutumlarını etkileyen sosyo-ekonomik özelliklerin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu kapsamda, Samsun ili merkezinde bitkisel kaynaklı yağ tüketen ailelerden anket yoluyla elde edilen veriler kullanılmıştır. 2. MATERYAL VE YÖNTEM 2.1. Materyal Araştırmanın materyalini, Samsun ili merkezinde toplam 150 aileden anket yoluyla toplanan veriler oluşturmaktadır. Veriler 2010 yılına ait olup, örnek hacmi aşağıdaki eşitlik yardımıyla belirlenmiştir (Collins, 1986). Burada n; örnek hacmi, t; %95 güven aralığındaki t değeri (1.96), p; olayın olma olasılığı (0.5), q; 1-p, E; izin verilen hata payını (0.08) göstermektedir. Araştırmada bitkisel yağ tüketiminde markaya karşı tüketici davranışlarını etkileyen sosyo-ekonomik faktörlerin incelenmesi amacıyla probit model kullanılmıştır. Modelde, tüketicilerin markaya karşı tutumları (sürekli aynı markayı kullanmak veya marka değiştirmek) bağımlı değişken olarak alınmıştır. Modelin açıklayıcı değişkenleri olarak, ailede gıda satın almada karar veren kişiye ait cinsiyet, eğitim, yaş, statü, çalışma durumu gibi kişisel özelliklerin yanı sıra, ailenin aylık geliri, aile büyüklüğü, aylık gıda harcama tutarı, aylık bitkisel yağ tüketim miktarı gibi kriterler ile markaya karşı tutumunu etkileyen ürüne ait faktörler (fiyat, güvenlik, kolay bulunma, indirim-promosyon) kullanılmıştır. Modelin değişkenlerine ait istatistikler Çizelge 1 de verilmiştir. Ailelerin yaklaşık %37 si bitkisel yağ tercihlerinde marka değiştirirken, %63 ü aynı markayı kullanmaya devam etmektedir. Ailelerde gıda satın alma kararlarında çoğunlukla kadınlar ve evin hanımları etkili olmaktadır. Bu kişilerin çoğunluğu ortaokul düzeyinde eğitime sahip olup, gelir getirici herhangi bir işte çalışmamaktadır. Đncelenen aileler ortalama 3,95 kişiden oluşmaktadır. Araştırma sonucu, Samsun ili Merkezinde bulunan hanelerin ortalama nüfus yoğunluğuna (3,83) yakın bulunmuştur (TUĐK, 2010). Aileler, yaklaşık 1500 TL ortalama aylık gelirlerinin %23 ünü gıda harcamasına ayırmaktadır. Akbay (2005), Kahramanmaraş ilinde yapmış olduğu benzer bir araştırmada, ailelerin gelirlerinin yaklaşık %28 ini gıda tüketiminde kullandıklarını belirlemiştir. Đncelenen ailelerde, satın aldıkları ürünün güvenilir olduğu düşüncesiyle markayı tercih edenlerin oranı, diğer faktörlerin etkisinden daha yüksek bulunmuştur Probit Model Bağımlı değişkenlerin 0-1 değerlerini aldığı iki uçlu olduğu regresyon modellerinden biri olan Probit Model, Mc Fadden ın geliştirdiği Fayda Kuramı na dayanır (Gujarati, 2001). Probit model, birikimli dağılım fonksiyonundan yararlanır. Eğer bir Z değişkeni ortalama, varyansla normal dağılıyorsa olasılık dağılım fonksiyonu şöyledir: 356

3 Çizelge 1. Ailelerin marka tutumunu etkileyen özelliklere ait tanımlayıcı istatistikler Değişkenler Frekans Yüzde Ortalama Standart sapma Bağımlı değişken Marka değiştirenler (1) Marka değiştirmeyenler (0) Bağımsız değişkenler Gıda satın almada etkili kişinin cinsiyeti Erkek ise (1) Kadın ise (2) Gıda satın almada etkili kişinin statüsü Baba ise (1) Anne ise (2) Diğerleri ise (3) Satın alma kararını veren kişinin yaşı <30 ise (0) ise (1) ise (2) ise (3) ise (4) Satın alma kararını veren kişinin eğitimi Đlkokul veya daha az ise (0) Ortaokul ise (1) Lise ise (2) Üniversite ise (3) Satın alma kararını veren kişinin çalışma durumu Çalışıyor ise (1) Çalışmıyor ise (0) Aile büyüklüğü (kişi) 2 veya daha küçük ise (0) ise (1) den daha büyük ise (2) Aile geliri (TL/Ay) <800 ise (1) ise (2) ise (3) ise (4) ise (5) Gıda harcama tutarı (TL/ay) <100 ise (0) ise (1) ise (2) ise (3) ise (4) Bitkisel yağ tüketim miktarı (lt/ay) <2 ise (0) ise (1) ise (2) Markalı ürün davranışında etkili faktör Fiyat ise 1, diğerleri Güvenilirlik ise 1, diğerleri Bulunma -Reklam-Đndirim imkânı ise 1, diğerleri * Kalite ise 1, diğerleri * Çoklu bağıntı problemi nedeniyle modelden çıkarılmıştır. 357

4 Birikimli (kümülatif) dağılım fonksiyonu da; biçimindedir. Burada Z 0, Z nin belli bir değeridir. Probit modelde i. bireyin kararının gözlemlenemeyen bir fayda indeksine (I i ) bağlı olduğu varsayılmaktadır. I i indeksinin değeri ne kadar büyükse, kararın gerçekleşme olasılığı o kadar artmaktadır. Probit modelin bağlı olduğu gözlenemeyen fayda indeksi: olup indeks düzeyi olayı gerçekleşecek, olayı gerçekleşmeyecektir. Burada eşik değeridir. Bu değer de I i gibi gözlenemez ama aynı ortalama ve varyansla normal dağıldığı varsayılırsa, yalnızca I i indeksinin kitle katsayılarını tahmin etmekle kalmaz, gözlenemeyen indeksin kendisine ilişkin bilgi de verir. Normallik varsayımı altında olma olasılığı, standardize edilmiş kümülatif normal dağılımdan aşağıdaki gibi hesaplanabilir: Burada t, standartlaştırılmış normal değişkendir (t~n(0,1)). Fayda indeksini elde etmek için standardize edilmiş kümülatif normal dağılım fonksiyonunun tersi alınır ve denklemi elde edilir. Burada F -1 kümülatif normal dağılımın tersidir. Probit analizde gözlenemeyen fayda indeksi I i, basitçe normit veya normal eşdeğer sapma olarak bilinir. P i < 0.5 olduğunda I i negatif olacağından I i ye 5 eklenir ve sonuca probit denir (Gujarati, 2001). Açıklayıcı değişkenlerin bir birimlik değişimi karşısında gözlemlenemeyen fayda indeksinin marjinal etkisinin, probit modelde elde edilen katsayılarla yorumlanması mümkün olmadığından, marjinal etkiler aşağıdaki eşitlik yardımıyla hesaplanabilmektedir (Greene, 2003). ME J ji K ( k k X k ) P( y F i = 1) = = β 1 x x ji 3. ARAŞTIRMA BULGULARI Anket uygulanan hanelerde aile reisi ve evin hanımının eğitim ve yaş gibi özellikleri incelenmiş ve Çizelge 2 de verilmiştir. Aile reisi lise düzeyinde eğitime sahipken, evin hanımı ortaokul düzeyinde eğitime sahiptir. Aile reislerinin ortalama yaşı 44 iken, ev hanımlarının yaşı ortalama 40 tır. Aile reislerinin ve ev hanımlarının en çok bulundukları yaş grubu arasıdır. Ev hanımlarının yaklaşık %38 i gelir getirici bir işte çalışmaktadır. 358

5 Çizelge 2. Aile reisinin ve evin hanımına ilişkin tanımlayıcı istatistikler Değişkenler Frekans Yüzde Ortalama Standart sapma Aile reisinin eğitimi Đlkokul veya daha az ise (0) Ortaokul ise (1) Lise ise (2) Üniversite ise (3) Aile reisinin yaşı <30 ise (0) ise (1) ise (2) ise (3) ise (4) Evin hanımın eğitimi Đlkokul veya daha az ise (0) Ortaokul ise (1) Lise ise (2) Üniversite ise (3) Evin hanımın yaşı <30 ise (0) ise (1) ise (2) ise (3) ise (4) Evin hanımının çalışma durumu Çalışıyor ise (1) Çalışmıyor ise (0) Đncelenen ailelerde çeşitli bitkisel kökenli yağlar tüketilmektedir. En çok tüketilen bitkisel yağ çeşidi %75 lik bir oran ile ayçiçeği yağıdır. Ayçiçeği yağını %60 lık bir oran ile zeytinyağı takip etmektedir. Ailelerin mevcut piyasa şartlarında sadece bir çeşit yağ tüketmek durumunda olmaları halinde hangi yağ çeşidini öncelik olarak tercih ettiklerine ilişkin bulgular incelenmiştir (Çizelge 3). Araştırma sonuçları, mevcut şartlarda ailelerin öncelikli bitkisel yağ tercihlerinin ayçiçeği yağı olduğunu ortaya koymuştur. Zeytinyağı birincil öncelikli yağ tercihidir diyen aileler üçüncü sırayı almışlardır (Çizelge 3). Çizelge 3. Ailelerin bitkisel yağ tercihleri Frekans yüzde Zeytinyağı Ayçiçeği yağı Mısır yağı Fındık yağı Kanola yağı Ailelerin bitkisel yağ tüketiminde markaya karşı tutumlarını, bir çok faktörü göz önüne alarak belirgin hale getirdikleri bilinmektedir. Bu faktörler, aynı markaya sadık kalmak veya marka değiştirmek gibi iki farklı tutuma neden olmaktadır. Markaya karşı tutumu netleştiren faktörlerin bazıları hakkında tüketicilerden alınan bilgiler Şekil 1 de verilmiştir. Sürekli aynı marka bitkisel yağ tüketen ailelerin çoğunluğu (%62), neden olarak markayı sağlık ve diğer açılardan güvenilir hissettiklerini ifade etmişlerdir. Ailelerin, marka değişikliği yapmasının en önemli nedeninin, indirim ve promosyonlar olduğu tespit edilmiştir. 359

6 Şekil 1. Tüketicilerin marka tutumlarını etkileyen birincil öncelikli nedenler Araştırmada, probit modelinden elde edilen sonuçlar Çizelge 4 te verilmiştir. Modelde olabilirlik oranı değeri, kritik değerinden büyüktür. Böylece model %1 düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. Probit model sonuçlarına göre, ailelerde gıda satın alma kararında etkili kişilerin yaşı, eğitim düzeyi, çalışma durumu ile ailelerin nüfus yoğunluğu gibi faktörler, markaya karşı tutumda istatistiksel olarak önemli bulunmamışlardır. Çizelge 4. Markaya karşı tutumu belirleyen değişkenlere ait Probit model sonuçları Değişkenler Katsayı Standart Hata Sabit Gıda satın almada etkili kişinin cinsiyeti 2.178** Gıda satın almada etkili kişinin statüsü ** Satın alma kararını veren kişinin yaşı Satın alma kararını veren kişinin eğitimi Satın alma kararını veren kişinin çalışma durumu Aile büyüklüğü (kişi) Aile geliri (TL/ay) Gıda harcama tutarı (TL/ay) 0.598** Bitkisel yağ tüketim miktarı (lt/ay) 0.463*** Markalı ürün davranışında etkili faktör Kalite * Fiyat ** Güvenlik * R Sınırsız Olabilirlilik oranı Sınırlı Olabilirlilik oranı Olabilirlik oranı * *, **, ve *** 0.01, 0.05 ve 0.10 düzeyinde istatistiksel olarak anlamlıdır. Modele göre, ailelerde gıda satın almaya karar veren kişilerin cinsiyeti, markaya karşı tutumda önemli bir faktördür. Gıda satın alma kararında kadınların etkili olması ile marka değiştirme olasılığı arasında pozitif yönlü bir ilişki olduğu belirlenmiştir. Markaya karşı tutumda etkili faktörlerden biri de gıda satın alma kararını veren kişinin aile içerisindeki statüsüdür. Aile reisi ve evin hanımı dışındaki diğer bireylerin, karar alma sürecine dâhil olmalarıyla marka değiştirme olasılığının azaldığı tespit edilmiştir. Aylık gıda harcama tutarının artması, marka değiştirme kararında etkili olan bir diğer faktördür. Ailelerin gıda harcama tutarı arttıkça, marka değiştirme eğiliminde oldukları 360

7 belirlenmiştir. Araştırma sonuçları, aylık bitkisel yağ tüketimi arttıkça ailelerin markaya bağımlılığının azaldığını ve marka değiştirdiklerini göstermektedir. Markaya ait olan ve tüketicilerce benimsenen özellikler markaya karşı tutumu etkilemektedir. Sonuçlar, markalı bitkisel yağ satın alma kararında öncelikli faktör olarak kalite, fiyat ve güvenilirlik kriterlerini göz önünde bulunduran tüketicilerin, satın aldıkları markalı ürünün anılan özellikleri barındırması nedeniyle, marka değiştirme olasılığının azaldığını ortaya koymaktadır. Araştırmada kullanılan değişkenlerin marka tutumunu etkileme düzeyini belirlemek için tahmin edilen marjinal olasılıklar Çizelge 5 de verilmiştir. Buna göre gıda satın alma kararını veren kişi kadın ise, marka değiştirme ihtimali yaklaşık %65 tir. Anne ve baba dışındaki diğer aile fertlerinin gıda satın alma kararında daha fazla etkili olmaları, marka değiştirme olasılığının %66 azalmasına ve markaya sadık kalınmasına neden olmaktadır. Gıda harcamalarına aile bütçesinden bir birimlik daha fazla pay ayrılması, ailelerin marka değiştirme olasılığını %18, aylık bitkisel yağ tüketimindeki bir birimlik artış ise marka değiştirme olasılığını %14 oranında arttırmaktadır. Satın alınan bitkisel yağın kaliteli olduğu fikri, ailelerin bu markayı değiştirme olasılığını %67 oranında azaltmaktadır. Aynı şekilde markalı ürünün satın alma nedeni fiyat ve güvenilirlik olan ailelerin, markayı değiştirme olasılığı sırasıyla %34 ve %126 oranında azalmaktadır. Bu sonuç, tüketicilerin güvenilirliliğine inandıkları markayı değiştirmeyeceğini ve marka bağımlılığında güvenilirliliğin en önemli kriter olduğunu göstermektedir. Çizelge 5. Markaya karşı tutumu belirleyen değişkenlerin marjinal etkileri Değişkenler Katsayı Standart Hata Sabit Gıda satın almada etkili kişinin cinsiyeti Gıda satın almada etkili kişinin statüsü Satın alma kararını veren kişinin yaşı Satın alma kararını veren kişinin eğitimi Satın alma kararını veren kişinin çalışma durumu Aile büyüklüğü (kişi) Aile geliri (TL/ay) Gıda harcama tutarı (TL/ay) Bitkisel yağ tüketim miktarı (lt/ay) Markalı ürün davranışında etkili faktör Kalite Fiyat Güvenlik SONUÇ Araştırmada, bitkisel yağ satın alma kararında markalı ürüne karşı tutumu (aynı markayı satın almak veya marka değiştirmek) belirlemek amacıyla, Samsun ili merkezinde yaşayan 150 haneden anketle sağlanan veriler, probit model kullanılarak analiz edilmiştir. Modelin açıklayıcı değişkenleri olarak gıda satın alma kararı veren kişilere ve aileye ait sosyo-ekonomik kriterler kullanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, ailelerde gıda satın alma kararı daha çok anneler tarafından verilmekte olup, annelerin %62 si herhangi bir işte çalışmamaktadır. Ailelerde en çok tüketilen bitkisel yağ çeşidi ayçiçeği yağıdır. Bunu zeytinyağı izlemektedir. Ailelerin %63 ü bitkisel yağ tüketiminde sürekli olarak farklı markaları tercih ederken, %37 si markaya bağımlı kalmaktadır. Sürekli aynı marka bitkisel yağı tüketen ailelerin çoğunluğu, markayı sağlık, hijyen v.b., açılardan güvenilir hissettikleri için tercih ettiklerini ifade etmişlerdir. Ailelerin, marka değiştirmelerinde en önemli faktörler indirim ve promosyondur. Probit model sonuçları, ailelerde gıda satın almaya karar veren kişilerin cinsiyeti ve statüsü ile aylık gıda harcama tutarı, aylık bitkisel yağ tüketim miktarı, ürün kalitesi, 361

8 ürün fiyatı ve ürünün güvenilir olduğu fikri, markaya karşı tutumu etkileyen önemli kriterler olduğunu ortaya koymuştur. Araştırma sonuçları, tüketicilerin çoğunluğunun marka değiştirdiğini göstermektedir. Firma, kendi markasının sürekli talep edilmesi için, tüketicilerin özelliklerini dikkate alarak strateji geliştirdiğinde piyasada tutunma oranı yükselecektir. Araştırmada, kadın tüketicilerin marka değiştirme konusunda eğilimlerinin yüksek olduğunu göstermiştir. Firmaların, kadınların markaya bağımlılığını arttıracak pazarlama araçlarını kullanması gerekmektedir. Ev hanımı dışındaki diğer bireyler markaya daha bağımlı olduklarından, bu tüketicilerin satın alma kararlarına aktif katılımını sağlayacak reklam ve promosyonlar kullanılmalıdır. Firmalar sağlık, güvenilirlik, fiyat ve kalite açısından rekabet edebilir düzeyde ürünler üretmeli ve bu konuda tüketiciyi bilinçlendirici faaliyetlere ağırlık vermelidir. KAYNAKLAR Akbay, C., Kahramanmaraş ta Hanehalklarının Gıda Tüketim Talebi Ekonometrik Analizi, KSÜ Fen ve Mühendislik Dergisi 8(1): Akpınar, G., Yurdakul, O., Gıda Ürünlerinde Marka Tercihini Etkileyen Faktörler, Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 21 (1):1-6. Cinemre, H.A., Gıda Pazarlama, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ders Kitabı No:40, Samsun. Collins, M., Sampling. (Editors: Worcester, R.M. & Downham, J.), Consumer Market Research Handbook, London: McGraw-Hill. Çabukel B.,Gönül K.,Yalçınkaya T.,Mısır, E., Türkiye de Bitkisel Yağ Sektörü ve Alternatif Bir Çözüm: Kanola Yağı, ( ). Greene, W., Econometric Analysis, Fifth edition.macmillan, Pearson Education, New Jersey, 1026s. Gujarati, N.D., Temel Ekonometri, (Çevirenler: Şenesen Ü., Şenesen G.G.) Literatür Yayınları,Đstanbul. Sever, M., Türkiye ve AT da Yağlı Tohum Üretimiyle Bitkisel Yağ Sektörünün Karşılaştırılması ve Đthalatımızın Sektör Üzerindeki Etkileri, Başbakanlık Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı, Yayınlanmamış Uzmanlık Tezi, Ankara. TÜĐK, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verileri, Türkiye Đstatistik Kurumu Samsun Bölge Müdürlüğü, Samsun. 362

Ailelerin Bitkisel Yağ Tüketimleri Üzerine Bir Araştırma: Samsun İli Örneği

Ailelerin Bitkisel Yağ Tüketimleri Üzerine Bir Araştırma: Samsun İli Örneği KMÜ Sosyal ve Ekonomi k Araştırmalar Dergi si 12 (19): 67-72, 2010 ISSN: 1309-9132, www.kmu.edu.tr Ailelerin Bitkisel Yağ Tüketimleri Üzerine Bir Araştırma: Samsun İli Örneği Orhan GÜNDÜZ 1 Kemal ESENGÜN

Detaylı

1 Araştırma Makalesi. Türkiye de Ailelerin Su Ürünleri Tüketiminin Ekonomik Analizi

1 Araştırma Makalesi. Türkiye de Ailelerin Su Ürünleri Tüketiminin Ekonomik Analizi 1 Araştırma Makalesi Türkiye de Ailelerin Su Ürünleri Tüketiminin Ekonomik Analizi Cuma AKBAY 1*, Yeşim MERAL 1, Halil İbrahim YILMAZ 2, Sadık GÖZEK 3 1 KSÜ, Ziraat Fakültesi, Tarım Ekonomisi Bölümü, Kahramanmaraş

Detaylı

İstanbul İlinde Tüketicilerin Süt ve Süt Ürünleri Tüketim Alışkanlıkları *

İstanbul İlinde Tüketicilerin Süt ve Süt Ürünleri Tüketim Alışkanlıkları * U. Ü. ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2013, Cilt 27, Sayı 1, 65-77 (Journal of Agricultural Faculty of Uludag University) İstanbul İlinde Tüketicilerin Süt ve Süt Ürünleri Tüketim Alışkanlıkları * Ersin KARAKAYA

Detaylı

Süt ve süt ürünleri tüketiminde tüketici tercihlerini etkileyen faktörler: Samsun ili örneği

Süt ve süt ürünleri tüketiminde tüketici tercihlerini etkileyen faktörler: Samsun ili örneği Gıda Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 8, No: 1, 2013 (36-43) Electronic Journal of Food Technologies Vol: 8, No: 1, 2013 (36-43) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:1306-7648

Detaylı

DONDURULMUŞ GIDA TÜKETİMİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN ANALİZİ: SAMSUN İLİ ÖRNEĞİ

DONDURULMUŞ GIDA TÜKETİMİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN ANALİZİ: SAMSUN İLİ ÖRNEĞİ : 15-24 J.Agric.Fac.HR.U., 2010,14(3): 15-24 Araştırma Makalesi DONDURULMUŞ GIDA TÜKETİMİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN ANALİZİ: SAMSUN İLİ ÖRNEĞİ Orhan GÜNDÜZ 1 Murat EMİR 1 Yayın Geliş Tarihi: 01.09.2010 Yayına

Detaylı

Bingöl İlinde Kanatlı Eti Tüketiminin Yapısı

Bingöl İlinde Kanatlı Eti Tüketiminin Yapısı TÜRK TARIM ve DOĞA BİLİMLERİ DERGİSİ TURKISH JOURNAL of AGRICULTURAL and NATURAL SCIENCES www.turkjans.com Bingöl İlinde Kanatlı Eti Tüketiminin Yapısı a Hakan İNCİ*, b Ersin KARAKAYA, a Turgay ŞENGÜL,

Detaylı

Bingöl İl Merkezinde Yaşayan Hane Halklarının Yumurta Tüketim Durumu Üzerine Bir Araştırma

Bingöl İl Merkezinde Yaşayan Hane Halklarının Yumurta Tüketim Durumu Üzerine Bir Araştırma TÜRK TARIM ve DOĞA BİLİMLERİ DERGİSİ TURKISH JOURNAL of AGRICULTURAL and NATURAL SCIENCES www.turkjans.com Bingöl İl Merkezinde Yaşayan Hane Halklarının Yumurta Tüketim Durumu Üzerine Bir Araştırma a Ersin

Detaylı

Demografik Kriterlerin Yoğurt Marka Tercihlerindeki Rolünün Manova Đle Belirlenmesi

Demografik Kriterlerin Yoğurt Marka Tercihlerindeki Rolünün Manova Đle Belirlenmesi Demografik Kriterlerin Yoğurt Marka Tercihlerindeki Rolünün Manova Đle Belirlenmesi Gökhan UNAKITAN 1 Yasemin ORAMAN 1 Burçin BAŞARAN 1 Emine YILMAZ 1 ÖZET Demografik kriterler tüketici tercihlerinin belirlenmesinde

Detaylı

Bingöl İli Merkez İlçesi Hane Halkının Kanatlı Eti Tüketim Tercihleri

Bingöl İli Merkez İlçesi Hane Halkının Kanatlı Eti Tüketim Tercihleri U. Ü. ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2014, Cilt 28, Sayı 1, 53-64 (Journal of Agricultural Faculty of Uludag University) Bingöl İli Merkez İlçesi Hane Halkının Kanatlı Eti Tüketim Tercihleri Ersin KARAKAYA

Detaylı

H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü BBY 208 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri II (Bahar 2012) SPSS Ders Notları II (19 Nisan 2012)

H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü BBY 208 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri II (Bahar 2012) SPSS Ders Notları II (19 Nisan 2012) H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü BBY 208 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri II (Bahar 2012) SPSS Ders Notları II (19 Nisan 2012) Aşağıdaki analizlerde lise öğrencileri veri dosyası kullanılmıştır.

Detaylı

TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR

TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com ISSN: 1306-7648 Gıda Teknolojileri Elektronik Dergisi 2007(3) 15-21 TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR Makale Üniversite Öğrencilerinin Süt ve Süt Ürünleri Tüketim Alışkanlıklarının

Detaylı

ÇAY TÜKETİMİNDE TÜKETİCİ DAVRANIŞLARININ BELİRLENMESİ: SAMSUN İLİ ÖRNEĞİ

ÇAY TÜKETİMİNDE TÜKETİCİ DAVRANIŞLARININ BELİRLENMESİ: SAMSUN İLİ ÖRNEĞİ : 19-25 J.Agric. Fac. HR.U., 2012, 16(4): 19-25 Araştırma Makalesi ÇAY TÜKETİMİNDE TÜKETİCİ DAVRANIŞLARININ BELİRLENMESİ: SAMSUN İLİ ÖRNEĞİ Osman KILIÇ 1 Orhan GÜNDÜZ 2 Gamze AYDIN ERYILMAZ 1 Murat EMİR

Detaylı

1. İLİŞKİLERİN İNCELENMESİNE YÖNELİK ANALİZLER. 1.1. Sosyal Bilimlerde Nedensel Açıklamalar

1. İLİŞKİLERİN İNCELENMESİNE YÖNELİK ANALİZLER. 1.1. Sosyal Bilimlerde Nedensel Açıklamalar 1. İLİŞKİLERİN İNCELENMESİNE YÖNELİK ANALİZLER Daha önceki derslerimizde anlatıldığı bilimsel araştırmalar soruyla başlamaktadır. Ancak sosyal bilimlerde bu soruların cevaplarını genel geçerli sonuçlar

Detaylı

DENİZLİ İLİ ÇALIŞAN NÜFUSUN İÇME SUYU TERCİHLERİ VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER. PAÜ Tıp Fak. Halk Sağlığı A.D Araş. Gör. Dr. Ayşen Til

DENİZLİ İLİ ÇALIŞAN NÜFUSUN İÇME SUYU TERCİHLERİ VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER. PAÜ Tıp Fak. Halk Sağlığı A.D Araş. Gör. Dr. Ayşen Til DENİZLİ İLİ ÇALIŞAN NÜFUSUN İÇME SUYU TERCİHLERİ VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER PAÜ Tıp Fak. Halk Sağlığı A.D Araş. Gör. Dr. Ayşen Til Su; GİRİŞ ekosisteminin sağlıklı işlemesi, insanların sağlığı ve yaşamının

Detaylı

Kahramanmaraş İli Kent Merkezinde Tavuk Eti Tüketim Alışkanlıkları ve Tüketimi Etkileyen Faktörler

Kahramanmaraş İli Kent Merkezinde Tavuk Eti Tüketim Alışkanlıkları ve Tüketimi Etkileyen Faktörler KSÜ Doğa Bil. Derg., 19(4), 433-437, 2016 433 Araştırma Makalesi Kahramanmaraş İli Kent Merkezinde Tavuk Eti Tüketim Alışkanlıkları ve Tüketimi Etkileyen Faktörler Emine İKİKAT TÜMER Cuma AKBAY * Tuba

Detaylı

Aydın da Hanehalklarının Gıda Tüketim Talebi Ekonometrik Analizi 3

Aydın da Hanehalklarının Gıda Tüketim Talebi Ekonometrik Analizi 3 Yıldıztekin ve Tuna Araştırma Makalesi (Research Article) Yasemin DEMİR 1 Göksel ARMAĞAN 2 1 Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Toprak Gübre ve Su Kaynakları Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Ankara.

Detaylı

Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt 20, Sayı 1, 2011, Sayfa ADANA KENTSEL ALANDA HANEHALKI TÜKETİMİ

Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt 20, Sayı 1, 2011, Sayfa ADANA KENTSEL ALANDA HANEHALKI TÜKETİMİ ADANA KENTSEL ALANDA HANEHALKI TÜKETİMİ H. Mahir Fisunoğlu Seda Şengül Prof. Dr. Çukurova Üniversitesi İİBF, Doç. Dr. Çukurova Üniversitesi İİBF İktisat Bölümü, 01330 Balcalı, Adana, Ekonometri Bölümü,

Detaylı

Rekabet üstünlüğü, bıçaklarla yapılan bir kavgada, bir tabancaya sahip olmak gibidir.

Rekabet üstünlüğü, bıçaklarla yapılan bir kavgada, bir tabancaya sahip olmak gibidir. PAZARLAMA İLETİŞİMİ Rekabet üstünlüğü, bıçaklarla yapılan bir kavgada, bir tabancaya sahip olmak gibidir. Hızla artan iletişim olanakları karşısında hedef kitleye en etkin şekilde ve doğru kanaldan ulaşmanın

Detaylı

Van İli Kentsel Alanda Ailelerin Otlu Peynir ve Süt Ürünleri Alım ve Tüketim Davranışları

Van İli Kentsel Alanda Ailelerin Otlu Peynir ve Süt Ürünleri Alım ve Tüketim Davranışları Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Bilimleri Dergisi (J. Agric. Sci.), 2001, 11(2):67-73 Geliş Tarihi : 19.07.2001 Van İli Kentsel Alanda Ailelerin Otlu Peynir ve Süt Ürünleri Alım ve Tüketim

Detaylı

Ekonomi I. Doç.Dr.Tufan BAL. 6.Bölüm: Tüketici Davranışı Teorisi

Ekonomi I. Doç.Dr.Tufan BAL. 6.Bölüm: Tüketici Davranışı Teorisi Ekonomi I 6.Bölüm: Tüketici Davranışı Teorisi Doç.Dr.Tufan BAL Not:Bu sunun hazırlanmasında büyük oranda Prof.Dr.Tümay ERTEK in Temel Ekonomi kitabından faydalanılmıştır. 2 Teorik Altyapı Piyasa ekonomisinin

Detaylı

Ipsos KMG Omnibus. esnek, hızlı, ekonomik araştırma çözümü. Nobody s Unpredictable

Ipsos KMG Omnibus. esnek, hızlı, ekonomik araştırma çözümü. Nobody s Unpredictable esnek, hızlı, ekonomik araştırma çözümü Nobody s Unpredictable Yüz Yüze Omnibus CATIBUS Telefonla Omnibus Ulusal ölçekte temsiliyet gücüne sahip Omnibus da, kompleks çalışmalar için esnek ve ekonomik araştırma

Detaylı

meydana gelen değişmedir. d. Ek bir işçi çalıştırıldığında sabit maliyetlerde e. Üretim ek bir birim arttığında toplam

meydana gelen değişmedir. d. Ek bir işçi çalıştırıldığında sabit maliyetlerde e. Üretim ek bir birim arttığında toplam A 1. Aşağıda verilen ifadelerden hangisi eş-ürün eğrisi ile ilgili değildir? a. Girdilerin pozitif marjinal fiziki ürüne sahip olması b. Girdilerin azalan marjinal fiziki ürüne sahip olması c. Girdilerin

Detaylı

1 PAZARLAMA KAVRAMI VE PAZARLAMANIN GELİŞİMİ

1 PAZARLAMA KAVRAMI VE PAZARLAMANIN GELİŞİMİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 PAZARLAMA KAVRAMI VE PAZARLAMANIN GELİŞİMİ 11 1.1. İşletme Fonksiyonu Olarak Pazarlama Fonksiyonu 13 1.1.1. Pazarlama Fonksiyonları 14 1.2. Pazarlamanın Tanımı 15 1.3. Pazarlamanın

Detaylı

BİRİNCİ SEVİYE ÖRNEK SORULARI EKONOMİ

BİRİNCİ SEVİYE ÖRNEK SORULARI EKONOMİ BİRİNCİ SEVİYE ÖRNEK SORULARI EKONOMİ SORU 1: Tam rekabet ortamında faaliyet gösteren bir firmanın kısa dönem toplam maliyet fonksiyonu; STC = 5Q 2 + 5Q + 10 dur. Bu firma tarafından piyasaya sürülen ürünün

Detaylı

COĞRAFİ ETİKETLİ ÜRÜNLERE İLİŞKİN TÜKETİCİLERİN TUTUM VE DAVRANIŞLARININ BELİRLENMESİ

COĞRAFİ ETİKETLİ ÜRÜNLERE İLİŞKİN TÜKETİCİLERİN TUTUM VE DAVRANIŞLARININ BELİRLENMESİ COĞRAFİ ETİKETLİ ÜRÜNLERE İLİŞKİN TÜKETİCİLERİN TUTUM VE DAVRANIŞLARININ BELİRLENMESİ Dr.Aslı ZULUĞ Prof. Dr. Bülent MĠRAN 7. Gıda Mühendisliği Kongresi 24-26 Kasım Ankara Coğrafi Etiketli Ürünler TUTUM

Detaylı

Süt Ürünlerinde Tüketici Tercihini Etkileyen Faktörler ve Gıda Güvenliği Bilinci

Süt Ürünlerinde Tüketici Tercihini Etkileyen Faktörler ve Gıda Güvenliği Bilinci Hayvansal Üretim 55(2): 9-15, 2014 Araştırma Süt Ürünlerinde Tüketici Tercihini Etkileyen Faktörler ve Gıda Güvenliği Bilinci Sezen Ocak 1*, Hasan Önder 2 1 Ortadoğu Sürdürülebilir Hayvancılık Biyoteknoloji

Detaylı

7.Ders Bazı Ekonometrik Modeller. Đktisat (ekonomi) biliminin bir kavramı: gayrisafi milli hasıla.

7.Ders Bazı Ekonometrik Modeller. Đktisat (ekonomi) biliminin bir kavramı: gayrisafi milli hasıla. 7.Ders Bazı Ekonometrik Modeller Đktisat (ekonomi) biliminin bir kavramı: gayrisafi milli hasıla. Kaynak: TÜĐK dönemler gayri safi yurt içi hasıla düzeyi 1987-1 8680793 1987-2 9929354 1987-3 13560135 1987-4

Detaylı

Dünyada Ve Türkiye de Bitkisel Yağ Üretimi Ve Ticaretinde Yerfıstığının Yeri

Dünyada Ve Türkiye de Bitkisel Yağ Üretimi Ve Ticaretinde Yerfıstığının Yeri Dünyada Ve Türkiye de Bitkisel Yağ Üretimi Ve Ticaretinde Yerfıstığının Yeri Oğuz PARLAKAY 1 Özet Giderek artan nüfusun gelişen teknolojiyle birlikte tüketim alışkanlıkları da değişmektedir. Bitkisel yağların

Detaylı

2. REGRESYON ANALİZİNİN TEMEL KAVRAMLARI Tanım

2. REGRESYON ANALİZİNİN TEMEL KAVRAMLARI Tanım 2. REGRESYON ANALİZİNİN TEMEL KAVRAMLARI 2.1. Tanım Regresyon analizi, bir değişkenin başka bir veya daha fazla değişkene olan bağımlılığını inceler. Amaç, bağımlı değişkenin kitle ortalamasını, açıklayıcı

Detaylı

Hakkâri Đli Merkez Đlçe Kentsel Ve Kırsal Alanda Süt Ve Ürünleri Tüketim Yapısı

Hakkâri Đli Merkez Đlçe Kentsel Ve Kırsal Alanda Süt Ve Ürünleri Tüketim Yapısı Hakkâri Đli Merkez Đlçe Kentsel Ve Kırsal Alanda Süt Ve Ürünleri Tüketim Yapısı Kenan ÇĐFTÇĐ 1 Ahmet ŞAHĐN 2 Ahmet DENĐZ 3 Đbrahim YILDIRIM 4 ÖZET Bu çalışma, Hakkâri ilinde süt ve süt ürünleri tüketim

Detaylı

Meslek lisesi ve devlet lisesine giden N tane öğrenci olduğu ve bunların yıllık okul harcamalarına ait verilerin olduğu varsayılsın.

Meslek lisesi ve devlet lisesine giden N tane öğrenci olduğu ve bunların yıllık okul harcamalarına ait verilerin olduğu varsayılsın. KUKLA DEĞİŞKENLİ MODELLER Bir kukla değişkenli modeller (Varyans Analiz Modelleri) Kukla değişkenlerin diğer kantitatif değişkenlerle alındığı modeller (Kovaryans Analizi Modeller) Kukla değişkenlerin

Detaylı

Korelasyon, Korelasyon Türleri ve Regresyon

Korelasyon, Korelasyon Türleri ve Regresyon Korelasyon, Korelasyon Türleri ve Regresyon İçerik Korelasyon Korelasyon Türleri Korelasyon Katsayısı Regresyon KORELASYON Korelasyon iki ya da daha fazla değişken arasındaki doğrusal ilişkiyi gösterir.

Detaylı

İstatistik ve Olasılık

İstatistik ve Olasılık İstatistik ve Olasılık KORELASYON ve REGRESYON ANALİZİ Doç. Dr. İrfan KAYMAZ Tanım Bir değişkenin değerinin diğer değişkendeki veya değişkenlerdeki değişimlere bağlı olarak nasıl etkilendiğinin istatistiksel

Detaylı

ISSN: Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: Araştırma Makalesi Research Article

ISSN: Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: Araştırma Makalesi Research Article VII. Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu, 04-07 Ekim 2016 ISSN: 2148-0036 Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: 173-180 Araştırma Makalesi Research Article Akdeniz

Detaylı

İstanbul İli Küçük Çekmece İlçesinde Kırmızı ve Beyaz Et Tüketiminde Etkili Faktörlerin Analizi

İstanbul İli Küçük Çekmece İlçesinde Kırmızı ve Beyaz Et Tüketiminde Etkili Faktörlerin Analizi Beyaz Et Tüketiminde Etkili Faktörlerin Analizi A. Semih UZUNDUMLU H. Bayram IŞIK M. Hilmi KIRLI Atatürk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Ekonomisi Bölümü, 25240 Erzurum e-posta: asuzsemi@atauni.edu.tr

Detaylı

Ekonomi. Doç.Dr.Tufan BAL. 3.Bölüm: Fiyat Mekanizması: Talep, Arz ve Fiyat

Ekonomi. Doç.Dr.Tufan BAL. 3.Bölüm: Fiyat Mekanizması: Talep, Arz ve Fiyat Ekonomi 3.Bölüm: Fiyat Mekanizması: Talep, Arz ve Fiyat Doç.Dr.Tufan BAL Not:Bu sunun hazırlanmasında büyük oranda Prof.Dr.Tümay ERTEK in Temel Ekonomi kitabından faydalanılmıştır. 2 Fiyat Mekanizması:Talep,

Detaylı

Türkiye de Sigara Fiyatları ve Tüketim İlişkisi

Türkiye de Sigara Fiyatları ve Tüketim İlişkisi Türkiye de Sigara Fiyatları ve Tüketim İlişkisi Zeynep Önder Giriş Türkiye dünyadaki en büyük sigara tüketici ülkelerden biridir. A.B.D. Tarım Bakanlığı verilerine göre, 199-1999 yılları arasında dünyadaki

Detaylı

Arş. Grv. Seyhat BAYRAK Dumlupınar Üniversitesi,İİBF,Ekonometri Bölümü seyhat.bayrak@dpu.edu.tr

Arş. Grv. Seyhat BAYRAK Dumlupınar Üniversitesi,İİBF,Ekonometri Bölümü seyhat.bayrak@dpu.edu.tr HANEHALKLARI SATIN ALMA KRİTERLERİNİN ANALİZİ: MULTİNOMİNAL LOJİSTİK REGRESYON YAKLAŞIMI Doç.Dr. Mahmut ZORTUK Yrd. Doç. Dr. Eylem KOÇ Dumlupınar Üniversitesi,İİBF,Ekonometri Bölümü Dumlupınar Üniversitesi,İİBF,Ekonometri

Detaylı

ÖRNEK BULGULAR. Tablo 1: Tanımlayıcı özelliklerin dağılımı

ÖRNEK BULGULAR. Tablo 1: Tanımlayıcı özelliklerin dağılımı BULGULAR Çalışma tarihleri arasında Hastanesi Kliniği nde toplam 512 olgu ile gerçekleştirilmiştir. Olguların yaşları 18 ile 28 arasında değişmekte olup ortalama 21,10±1,61 yıldır. Olguların %66,4 ü (n=340)

Detaylı

Tüketicilerin Ambalajlı ve Açık Süt Tüketim Alışkanlıklarının Karşılaştırmalı Olarak Đncelenmesi: Kahramanmaraş Örneği

Tüketicilerin Ambalajlı ve Açık Süt Tüketim Alışkanlıklarının Karşılaştırmalı Olarak Đncelenmesi: Kahramanmaraş Örneği KSÜ Fen ve Mühendislik Dergisi, 10(1), 2007 89 KSU Journal of Science and Engineering, 10(1), 2007 Tüketicilerin Ambalajlı ve Açık Süt Tüketim Alışkanlıklarının Karşılaştırmalı Olarak Đncelenmesi: Kahramanmaraş

Detaylı

Sağlık Hizmetlerinde Pazarlamaya Neden İhtiyaç Duyulmaktadır?

Sağlık Hizmetlerinde Pazarlamaya Neden İhtiyaç Duyulmaktadır? Sağlık Hizmetlerinde Pazarlamaya Neden İhtiyaç Duyulmaktadır? Alvin Toffler in endüstrinin gelişmesi yaklaşımı Pazarlama nedir? Kullanımı neden önemlidir? Pazarlama olanaklarının kullanımı, eğitim ve geliştirme

Detaylı

İSTANBUL İLİ KENTSEL ALANDA TÜKETİCİLERİN AÇIK VE PAKET SÜT TÜKETİM ALIŞKANLIKLARI*

İSTANBUL İLİ KENTSEL ALANDA TÜKETİCİLERİN AÇIK VE PAKET SÜT TÜKETİM ALIŞKANLIKLARI* Tarım Ekonomisi Dergisi 2014; 20(1): 17-27 İSTANBUL İLİ KENTSEL ALANDA TÜKETİCİLERİN AÇIK VE PAKET SÜT TÜKETİM ALIŞKANLIKLARI* Ersin KARAKAYA 1, Cuma AKBAY 2 ÖZET Süt ve süt ürünleri insan yaşamının her

Detaylı

TÜRKİYE'DE ÖNEMLİ GIDA ÜRÜNLERİNİN TALEP ESNEKLİKLERİ * Cuma AKBAY, Abdulbaki BİLGİÇ, Bülent MİRAN

TÜRKİYE'DE ÖNEMLİ GIDA ÜRÜNLERİNİN TALEP ESNEKLİKLERİ * Cuma AKBAY, Abdulbaki BİLGİÇ, Bülent MİRAN Tarım Ekonomisi Dergisi 2008; 14 (2): 55-65 TÜRKİYE'DE ÖNEMLİ GIDA ÜRÜNLERİNİN TALEP ESNEKLİKLERİ * 1 2 3 Cuma AKBAY, Abdulbaki BİLGİÇ, Bülent MİRAN ÖZET Gıda ürünleri talep esnekliklerinin tahmini, gerek

Detaylı

İstatistik ve Olasılık

İstatistik ve Olasılık İstatistik ve Olasılık Örnekleme Planlar ve Dağılımları Prof. Dr. İrfan KAYMAZ Tanım İncelenen olayın ait olduğu anakütlenin bütünüyle dikkate alınması zaman, para, ekipman ve bunun gibi nedenlerden dolayı

Detaylı

BAĞIMLI KUKLA DEĞİŞKENLİ MODELLER A- KADININ İŞGÜCÜNE KATILIM MODELİ NİN DOM İLE E-VIEWS DA ÇÖZÜMÜ

BAĞIMLI KUKLA DEĞİŞKENLİ MODELLER A- KADININ İŞGÜCÜNE KATILIM MODELİ NİN DOM İLE E-VIEWS DA ÇÖZÜMÜ BAĞIMLI KUKLA DEĞİŞKENLİ MODELLER A- KADININ İŞGÜCÜNE KATILIM MODELİ NİN DOM İLE E-VIEWS DA ÇÖZÜMÜ Modeldeki değişken tanımları aşağıdaki gibidir: IS= 1 i.kadının bir işi varsa (ya da iş arıyorsa) 0 Diğer

Detaylı

2001 KPSS 1. Aşağıdakilerden hangisi A malının talep eğrisinin sola doğru kaymasına neden olur?

2001 KPSS 1. Aşağıdakilerden hangisi A malının talep eğrisinin sola doğru kaymasına neden olur? 2001 KPSS 1. Aşağıdakilerden hangisi A malının talep eğrisinin sola doğru kaymasına neden olur? A) A malını tüketen insanların sayısının artmasına yol açan bir nüfus artışı B) A normal bir mal ise, tüketici

Detaylı

Kahramanmaraş ta Ailelerin Ev ve Ev Dışı Gıda Tüketim Talebi ve Tüketici Davranışlarının Ekonomik Analizi*

Kahramanmaraş ta Ailelerin Ev ve Ev Dışı Gıda Tüketim Talebi ve Tüketici Davranışlarının Ekonomik Analizi* KSÜ Fen ve Mühendislik Dergisi 8(1)-2005 122 KSU Journal of Science and Engineering 8(1)-2005 Kahramanmaraş ta Ailelerin Ev ve Ev Dışı Gıda Tüketim Talebi ve Tüketici Davranışlarının Ekonomik Analizi*

Detaylı

HANEHALKLARININ GÜL ÜRÜNLERİ TÜKETİM YAPISI: ISPARTA İLİ KENT MERKEZİ ÖRNEĞİ

HANEHALKLARININ GÜL ÜRÜNLERİ TÜKETİM YAPISI: ISPARTA İLİ KENT MERKEZİ ÖRNEĞİ HANEHALKLARININ GÜL ÜRÜNLERİ TÜKETİM YAPISI: ISPARTA İLİ KENT MERKEZİ ÖRNEĞİ Bekir Sıtkı ŞİRİKÇİ bekirsirikci@gmail.com Mevlüt GÜL mevlutgul@sdu.ed.tr Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım

Detaylı

3. TAHMİN En Küçük Kareler (EKK) Yöntemi 1

3. TAHMİN En Küçük Kareler (EKK) Yöntemi 1 3. TAHMİN 3.1. En Küçük Kareler (EKK) Yöntemi 1 En Küçük Kareler (EKK) yöntemi, regresyon çözümlemesinde en yaygın olarak kullanılan, daha sonra ele alınacak bazı varsayımlar altında çok aranan istatistiki

Detaylı

Türkiye de Katastrofik Sağlık Harcamaları

Türkiye de Katastrofik Sağlık Harcamaları 02/10/2014 Türkiye de Katastrofik Sağlık Harcamaları 1. Giriş Dünya Sağlık Örgütü raporlarına göre; hanehalklarının yaptığı sağlık harcaması, hanelerin finansal korumadan yoksun kalarak zorunlu ihtiyaçlarından

Detaylı

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi Electronic Journal of Social Sciences TÜRKİYE DE ALKOLLÜ İÇKİ KÜLTÜRÜ VE HANEHALKI ALKOL HARCAMALARI

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi Electronic Journal of Social Sciences TÜRKİYE DE ALKOLLÜ İÇKİ KÜLTÜRÜ VE HANEHALKI ALKOL HARCAMALARI Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi Electronic Journal of Social Sciences Güz-2011 Cilt:10 Sayı:38 (335-347) www.esosder.org ISSN:1304-0278 Autumn-2011 Volume:10 Issue:38 TÜRKİYE DE ALKOLLÜ İÇKİ KÜLTÜRÜ

Detaylı

Yapılan alan araştırması sonucunda aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir. ( ) ( ) ( ) ( )

Yapılan alan araştırması sonucunda aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir. ( ) ( ) ( ) ( ) İKİ DEĞİŞKENLİ OLASILIK Rassal bir deneme yapılmakta ve farklı iki olay ile ilgilenilmektedir. A 1, A 2,,A i olayları bağdaşmaz ve bütünü kapsayıcıdır. B 1, B 2,,B j olayları bağdaşmaz ve bütünü kapsayıcıdır.

Detaylı

Örnek. Aşağıdaki veri setlerindeki X ve Y veri çiftlerini kullanarak herbir durumda X=1,5 için Y nin hangi değerleri alacağını hesaplayınız.

Örnek. Aşağıdaki veri setlerindeki X ve Y veri çiftlerini kullanarak herbir durumda X=1,5 için Y nin hangi değerleri alacağını hesaplayınız. Örnek Aşağıdaki veri setlerindeki X ve Y veri çiftlerini kullanarak herbir durumda X=1,5 için Y nin hangi değerleri alacağını hesaplayınız. i. ii. X 1 2 3 4 1 2 3 4 Y 2 3 4 5 4 3 2 1 Örnek Aşağıdaki veri

Detaylı

Üniversite Öğrencilerinin Akademik Başarılarını Etkileyen Faktörler Bahman Alp RENÇBER 1

Üniversite Öğrencilerinin Akademik Başarılarını Etkileyen Faktörler Bahman Alp RENÇBER 1 Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 3(1): 191-198 Üniversite Öğrencilerinin Akademik Başarılarını Etkileyen Faktörler Bahman Alp RENÇBER 1 Özet Bu çalışmanın amacı, üniversite

Detaylı

www.akuademi.net [XV. ULUSAL SU ÜRÜNLERİ SEMPOZYUMU, 01 04 Temmuz 2009, Rize]

www.akuademi.net [XV. ULUSAL SU ÜRÜNLERİ SEMPOZYUMU, 01 04 Temmuz 2009, Rize] ERZURUM İLİNDEKİ TÜKETİCİLERİN SU ÜRÜNLERİ TÜKETİM ALIŞKANLIĞININ BELİRLENMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Pınar OĞUZHAN 1 * Simay ANGİŞ 1 Muhammed ATAMANALP 1 1 Atatürk Üniversitesi Su Ürünleri Anabilim Dalı.

Detaylı

Analysis Of Concentrated Fruit Juice Demand Using The Tobit Model

Analysis Of Concentrated Fruit Juice Demand Using The Tobit Model MPRA Munich Personal RePEc Archive Analysis Of Concentrated Fruit Juice Demand Using The Tobit Model Aysel Özdes and Erkan Aktas and Ali Koc Faculty of Economics & Admin.Sciences at BIGA 1999 Online at

Detaylı

TÜİK in YOKSULLUK ANALİZLERİ ÜZERİNE

TÜİK in YOKSULLUK ANALİZLERİ ÜZERİNE Yıl: 24 Sayı:87 Nisan 2010 9 Güncel TÜİK in YOKSULLUK ANALİZLERİ ÜZERİNE Sıddık Ensari TÜİK periyodik olarak 2002 yılından beri düzenli bir şekilde yaptığı Hanehalkı Bütçe Anketleri sonuçlarını esas alan

Detaylı

Prof. Dr. Rahmi Yamak - Yrd. Doç. Dr. Zehra Abdioğlu - Nilcan Mert

Prof. Dr. Rahmi Yamak - Yrd. Doç. Dr. Zehra Abdioğlu - Nilcan Mert Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Anadolu University Journal of Social Sciences Türkiye de İşgücüne Katılımı Belirleyen Faktörler: Mikro Ekonomik Analiz Factors Determining the Labor Force Participation

Detaylı

Ürün Fiyatlandırılması

Ürün Fiyatlandırılması Ürün Fiyatlandırılması Ürünümüzün üretilmesi ve paketlenmesi kararı verilirken karşımıza çıkacak satış fiyatı için: Sabit masraflar, form masrafları, değişken masraflar, giderler, kâr göz önünde bulundurulur.

Detaylı

1. Toplam Harcama ve Denge Çıktı

1. Toplam Harcama ve Denge Çıktı DERS NOTU 03 TOPLAM HARCAMALAR VE DENGE ÇIKTI - I Bugünki dersin içeriği: 1. TOPLAM HARCAMA VE DENGE ÇIKTI... 1 HANEHALKI TÜKETİM VE TASARRUFU... 2 PLANLANAN YATIRIM (I)... 6 2. DENGE TOPLAM ÇIKTI (GELİR)...

Detaylı

EKONOMİK KATILIM VE FIRSATLARDA CİNSİYET EŞİTSİZLİĞİNİN SOSYOEKONOMİK VE KÜLTÜREL DEĞİŞKENLERLE İLİŞKİSİ. Aslı AŞIK YAVUZ

EKONOMİK KATILIM VE FIRSATLARDA CİNSİYET EŞİTSİZLİĞİNİN SOSYOEKONOMİK VE KÜLTÜREL DEĞİŞKENLERLE İLİŞKİSİ. Aslı AŞIK YAVUZ EKONOMİK KATILIM VE FIRSATLARDA CİNSİYET EŞİTSİZLİĞİNİN SOSYOEKONOMİK VE KÜLTÜREL DEĞİŞKENLERLE İLİŞKİSİ Aslı AŞIK YAVUZ 1 İçindekiler 1. Küresel Cinsiyet Eşitsizliği Endeksi 2. Çalışmanın Amacı 3. Çalışmada

Detaylı

BURDUR İLİNDE SPORA KATILIMIN SOSYO EKONOMİK BOYUTUNUN ARAŞTIRILMASI

BURDUR İLİNDE SPORA KATILIMIN SOSYO EKONOMİK BOYUTUNUN ARAŞTIRILMASI 996 I.BURDUR SEMPOZYUMU BURDUR İLİNDE SPORA KATILIMIN SOSYO EKONOMİK BOYUTUNUN ARAŞTIRILMASI Kemal FİLİZ * Kadir PEPE ** ÖZET Araştırmada, Burdur ilinde aktif spor yapan sporcuların sosyoekonomik profillerinin

Detaylı

SORU SETİ 2 TOPLAM HARCAMALAR VE DENGE ÇIKTI

SORU SETİ 2 TOPLAM HARCAMALAR VE DENGE ÇIKTI SORU SETİ 2 TOPLAM HARCAMALAR VE DENGE ÇIKTI Problem 1 (KMS-2001) Bir ekonomiyle ilgili olarak aşağıdaki bilgiler verilmiştir: Y net milli geliri, Ca tüketimi, In net yatırımı, Xn net ihracatı, G hükümet

Detaylı

Tüketicilerin İthal Hayvansal Ürünler Karşısındaki Tutum ve Davranışlarının Logistik Regresyon Analizi ile Tahmini

Tüketicilerin İthal Hayvansal Ürünler Karşısındaki Tutum ve Davranışlarının Logistik Regresyon Analizi ile Tahmini KMÜ Sosyal ve Ekonomi k Araştırmalar Dergi si 15 (24): 59-64, 2013 ISSN: 1309-9132, www.kmu.edu.tr Tüketicilerin İthal Hayvansal Ürünler Karşısındaki Tutum ve Davranışlarının Logistik Regresyon Analizi

Detaylı

Çapraz Tablo ve Diğer Tabloları Oluşturabilmek Bu Tablolara Uygun Çok Yönlü Grafikleri Çizebilmek

Çapraz Tablo ve Diğer Tabloları Oluşturabilmek Bu Tablolara Uygun Çok Yönlü Grafikleri Çizebilmek Çapraz Tablo ve Diğer Tabloları Oluşturabilmek Bu Tablolara Uygun Çok Yönlü Grafikleri Çizebilmek Marjinal Tablo (Sıklık Tablosu) Gözlemlerin, incelenen herhangi bir değişkenin kategorilerine, değerlerine

Detaylı

Temel Kavramlar. Bağlanım Çözümlemesi. Temel Kavramlar. Ekonometri 1 Konu 6 Sürüm 2,0 (Ekim 2011)

Temel Kavramlar. Bağlanım Çözümlemesi. Temel Kavramlar. Ekonometri 1 Konu 6 Sürüm 2,0 (Ekim 2011) Bağlanım Çözümlemesi Temel Kavramlar Ekonometri 1 Konu 6 Sürüm 2,0 (Ekim 2011) UADMK Açık Lisans Bilgisi İşbu belge, Creative Commons Attribution-Non-Commercial ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)

Detaylı

Kahramanmaraş ta Hanehalklarının Gıda Tüketim Talebi Ekonometrik Analizi

Kahramanmaraş ta Hanehalklarının Gıda Tüketim Talebi Ekonometrik Analizi KSÜ Fen ve Mühendislik Dergisi 8(1)-2005 114 KSU Journal of Science and Engineering 8(1)-2005 Kahramanmaraş ta Hanehalklarının Gıda Tüketim Talebi Ekonometrik Analizi Cuma AKBAY Kahramanmaraş Sütçü İmam

Detaylı

İşlenmiş Gıda Ürünleri Tüketim Tercihleri: Ankara İli Örneği. Processed Food Products Consumer Preferences: The Case of Ankara Province

İşlenmiş Gıda Ürünleri Tüketim Tercihleri: Ankara İli Örneği. Processed Food Products Consumer Preferences: The Case of Ankara Province Gıda Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 9, No:, 014 (13-19) Electronic Journal of Food Technologies Vol: 9, No:, 014 (13-19) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:1306-7648

Detaylı

PARAMETRİK TESTLER. Tek Örneklem t-testi. 200 öğrencinin matematik dersinden aldıkları notların ortalamasının 70 e eşit olup olmadığını test ediniz.

PARAMETRİK TESTLER. Tek Örneklem t-testi. 200 öğrencinin matematik dersinden aldıkları notların ortalamasının 70 e eşit olup olmadığını test ediniz. PARAMETRİK TESTLER Tek Örneklem t-testi 200 öğrencinin matematik dersinden aldıkları notların ortalamasının 70 e eşit olup olmadığını test ediniz. H0 (boş hipotez): 200 öğrencinin matematik dersinden aldıkları

Detaylı

İşletmelerin en temel iki fonksiyonu; mal ve hizmet üretmek ve üretilen mal ve hizmetleri pazarlamaktır. Üretim, mal veya hizmetlerin nasıl ortaya

İşletmelerin en temel iki fonksiyonu; mal ve hizmet üretmek ve üretilen mal ve hizmetleri pazarlamaktır. Üretim, mal veya hizmetlerin nasıl ortaya PAZARLAMA YÖNETİMİ İşletmelerin en temel iki fonksiyonu; mal ve hizmet üretmek ve üretilen mal ve hizmetleri pazarlamaktır. Üretim, mal veya hizmetlerin nasıl ortaya konulacağını; pazarlama ise hangi ürünlerin,

Detaylı

Akdeniz Üniversitesi İktisat Ana Bilim Dalı Mısra ÇAKALOĞLU Prof. Dr. Selim ÇAĞATAY Antalya, 2016

Akdeniz Üniversitesi İktisat Ana Bilim Dalı Mısra ÇAKALOĞLU Prof. Dr. Selim ÇAĞATAY Antalya, 2016 CĞRAFİ İŞARETLİ ÜRÜNLERDE TÜKETİCİ ALGISININ DEĞERLENDİRİLMESİ: FİNİKE PRTAKALI VE TAVŞAN YÜREĞİ ZEYTİNİ ÖRNEĞİ Akdeniz Üniversitesi İktisat Ana Bilim Dalı Mısra ÇAKALĞLU Prof. Dr. Selim ÇAĞATAY Antalya,

Detaylı

KONULAR. 14 Ekim 2012. Ders Kitabı: Introductory Econometrics: A Modern Approach (2nd ed.) J. Wooldridge. 1 Yıldız Teknik Üniversitesi

KONULAR. 14 Ekim 2012. Ders Kitabı: Introductory Econometrics: A Modern Approach (2nd ed.) J. Wooldridge. 1 Yıldız Teknik Üniversitesi ÇOKLU REGRESYON ANALİZİNDE EK KONULAR Hüseyin Taştan 1 1 Yıldız Teknik Üniversitesi İktisat Bölümü Ders Kitabı: Introductory Econometrics: A Modern Approach (2nd ed.) J. Wooldridge 14 Ekim 2012 Ekonometri

Detaylı

Ekonomik Krizin Tüketicilerin Satın Alma Davranışları Üzerine Etkileri (Tokat Đli Örneği)

Ekonomik Krizin Tüketicilerin Satın Alma Davranışları Üzerine Etkileri (Tokat Đli Örneği) Ekonomik Krizin Tüketicilerin Satın Alma Davranışları Üzerine Etkileri (Tokat Đli Örneği) Meral UZUNOZ 1 Bilge GÖZENER 1 Yaşar AKÇAY 1 Özet Bu çalışmada, Tokat ili kentsel alanda yaşayan 296 tüketiciden

Detaylı

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ. ENM 317 MÜHENDİSLİK İSTATİSTİĞİ İYİ UYUM TESTİ Prof.Dr. Nihal ERGİNEL

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ. ENM 317 MÜHENDİSLİK İSTATİSTİĞİ İYİ UYUM TESTİ Prof.Dr. Nihal ERGİNEL ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ENM 317 MÜHENDİSLİK İSTATİSTİĞİ İYİ UYUM TESTİ Prof.Dr. Nihal ERGİNEL İYİ UYUM TESTİ Rassal değişkenin olasılık yoğunluk fonksiyonunun ve parametresinin bilinmediği, ancak belirli

Detaylı

rasgele değişkeninin olasılık yoğunluk fonksiyonu,

rasgele değişkeninin olasılık yoğunluk fonksiyonu, 3.6. Bazı Sürekli Dağılımlar 3.6.1 Normal Dağılım Normal dağılım hem uygulamalı hem de teorik istatistikte kullanılan oldukça önemli bir dağılımdır. Normal dağılımın istatistikte önemli bir yerinin olmasının

Detaylı

GENÇ NÜFUSTA GIDA TÜKETİM BİLİNCİ VE GELİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK SOSYAL PAZARLAMA STRATEJİLERİNİN BELİRLENMESİ

GENÇ NÜFUSTA GIDA TÜKETİM BİLİNCİ VE GELİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK SOSYAL PAZARLAMA STRATEJİLERİNİN BELİRLENMESİ GENÇ NÜFUSTA GIDA TÜKETİM BİLİNCİ VE GELİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK SOSYAL PAZARLAMA STRATEJİLERİNİN BELİRLENMESİ M. Göksel AKPINAR 1 Burhan ÖZKAN 1 Eda İLBASMIŞ 1 mgoksel@akdeniz.edu.tr bozkan@akdeniz.edu.tr

Detaylı

ÇEŞİTLİ YÖRELERDE YAPILAN ARAŞTIRMA SONUÇLARINA GÖRE TARIM İŞLETMELERİNDE GELİR DURUMU VE TÜKETİM EĞİLİMLERİ

ÇEŞİTLİ YÖRELERDE YAPILAN ARAŞTIRMA SONUÇLARINA GÖRE TARIM İŞLETMELERİNDE GELİR DURUMU VE TÜKETİM EĞİLİMLERİ ÇEŞİTLİ YÖRELERDE YAPILAN ARAŞTIRMA SONUÇLARINA GÖRE TARIM İŞLETMELERİNDE GELİR DURUMU VE TÜKETİM EĞİLİMLERİ Prof.Dr. Ahmet ERKUŞ 1 Dr. İlkay DELLAL 2 1. GİRİŞ Gelir ile tüketim arasındaki ilişki 17. yüzyıldan

Detaylı

TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ORTAK SINAV BAŞARISININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ORTAK SINAV BAŞARISININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VERİ ANALİZİ, İZLEME VE DEĞERLENDİRME DAİRE BAŞKANLIĞI TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ORTAK SINAV BAŞARISININ ÇEŞİTLİ

Detaylı

Pazar Bölümlendirmesi

Pazar Bölümlendirmesi Pazar Bölümlendirmesi Umut Al H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü umutal@hacettepe.edu.tr Pazar Bölümlendirmesi Bir kurumun ürün ve hizmetlerine talep gösteren bireylerin oranı ile kurumun ürün ve hizmetleriyle

Detaylı

Excel dosyasından verileri aktarmak için Proc/Import/Read Text-Lotus-Excel menüsüne tıklanır.

Excel dosyasından verileri aktarmak için Proc/Import/Read Text-Lotus-Excel menüsüne tıklanır. ZAMAN SERİSİ MODEL Aşağıdaki anlatım sadece lisans düzeyindeki temel ekonometri bilgisine göre hazırlanmıştır. Bir akademik çalışmanın gerektirdiği birçok ön ve son testi içermemektedir. Bu dosyalar ilk

Detaylı

ŞANLIURFA İLİ KENTSEL ALANDA TÜKETİCİLERİN SÜT TÜKETİM DÜZEYLERİ VE SÜT TÜKETİM ALIŞKANLIKLARI

ŞANLIURFA İLİ KENTSEL ALANDA TÜKETİCİLERİN SÜT TÜKETİM DÜZEYLERİ VE SÜT TÜKETİM ALIŞKANLIKLARI Tarım Ekonomisi Dergisi 2005; 11(1) :5-12 ŞANLIURFA İLİ KENTSEL ALANDA TÜKETİCİLERİN SÜT TÜKETİM DÜZEYLERİ VE SÜT TÜKETİM ALIŞKANLIKLARI 1 2 2 3 Yusuf ÇELİK, Bahri KARLI, Abdulbaki BİLGİÇ,Şerafettin ÇELİK

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM: TASARIM PAZARLAMA ARAŞTIRMASINA GİRİŞ

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM: TASARIM PAZARLAMA ARAŞTIRMASINA GİRİŞ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... v TEŞEKKÜR... vi İKİNCİ BASKIYA ÖNSÖZ VE TEŞEKKÜR... vii İÇİNDEKİLER... ix ŞEKİLLER LİSTESİ... xviii TABLOLAR LİSTESİ... xx BİRİNCİ KISIM: TASARIM BİRİNCI BÖLÜM PAZARLAMA ARAŞTIRMASINA

Detaylı

Korelasyon ve Regresyon

Korelasyon ve Regresyon Korelasyon ve Regresyon Korelasyon- (lineer korelasyon) Açıklayıcı (Bağımsız) Değişken x çalışma zamanı ayakkabı numarası İki değişken arasındaki ilişkidir. Günlük sigara sayısı SAT puanı boy Yanıt (Bağımlı)

Detaylı

ĐSTATĐSTĐK. Okan ERYĐĞĐT

ĐSTATĐSTĐK. Okan ERYĐĞĐT ĐSTATĐSTĐK Okan ERYĐĞĐT Araştırmacı, istatistik yöntemlere daha işin başında başvurmalıdır, sonunda değil..! A. Bradford Hill, 1930 ĐSTATĐSTĐĞĐN AMAÇLARI Bilimsel araştırmalarda, araştırmacıya kullanılabilir

Detaylı

PAZAR NERESİDİR? Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi. Pazar Araştırması

PAZAR NERESİDİR? Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi. Pazar Araştırması Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi Pazar Araştırması PAZAR NERESİDİR? Pazar mal ve hizmetlerin satışa sunuldukları ve alıcılar ile satıcıların bir araya geldikleri her yerdir. Mağaza, hal, manav, restoran,

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... Örneklem Genişliğinin Elde edilmesi... 1

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... Örneklem Genişliğinin Elde edilmesi... 1 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... v 1. BÖLÜM Örneklem Genişliğinin Elde edilmesi... 1 1.1. Kitle ve Parametre... 1 1.2. Örneklem ve Tahmin Edici... 2 1.3. Basit Rastgele Örnekleme... 3 1.4. Tabakalı Rastgele Örnekleme...

Detaylı

Ki- Kare Testi ANADOLU ÜNİVERSİTESİ. ENM 317 MÜHENDİSLİK İSTATİSTİĞİ İYİ UYUM TESTİ Prof.Dr. Nihal ERGİNEL

Ki- Kare Testi ANADOLU ÜNİVERSİTESİ. ENM 317 MÜHENDİSLİK İSTATİSTİĞİ İYİ UYUM TESTİ Prof.Dr. Nihal ERGİNEL ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ENM 317 MÜHENDİSLİK İSTATİSTİĞİ İYİ UYUM TESTİ Prof.Dr. Nihal ERGİNEL İYİ UYUM TESTİ Rassal değişkenin olasılık yoğunluk fonksiyonunun ve parametresinin bilinmediği, ancak belirli

Detaylı

Niğde İlinde Balık Eti Tüketim Alışkanlığının Belirlenmesi. Determınıng Fish Meat Consumption Habits in Nigde Province

Niğde İlinde Balık Eti Tüketim Alışkanlığının Belirlenmesi. Determınıng Fish Meat Consumption Habits in Nigde Province TÜRK TARIM ve DOĞA BİLİMLERİ DERGİSİ www.dergipark.gov.tr/turkjans TURKISH JOURNAL of AGRICULTURAL and NATURAL SCIENCES Niğde İlinde Balık Eti Tüketim Alışkanlığının Belirlenmesi Güçgeldi BASHİMOV Ömer

Detaylı

EĞİTİMDE YEŞİL İNSAN TÜKETİMDE YEŞİL ÜRÜN: NAZİLLİ İİBF VE NAZİLLİ MYO ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK BİR DUYARLILIK ANALİZİ ÇALIŞMASI

EĞİTİMDE YEŞİL İNSAN TÜKETİMDE YEŞİL ÜRÜN: NAZİLLİ İİBF VE NAZİLLİ MYO ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK BİR DUYARLILIK ANALİZİ ÇALIŞMASI EĞİTİMDE YEŞİL İNSAN TÜKETİMDE YEŞİL ÜRÜN: NAZİLLİ İİBF VE NAZİLLİ MYO ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK BİR DUYARLILIK ANALİZİ ÇALIŞMASI Hulusi DOĞAN Adnan Menderes Üniversitesi Doç. Dr. Nazilli İİBF Fakültesi hulusidogan@gmail.com

Detaylı

TR22 Güney Marmara Bölgesindeki Tüketicilerin Süt ve Süt Ürünleri Tüketim Düzeylerinin Belirlenmesi

TR22 Güney Marmara Bölgesindeki Tüketicilerin Süt ve Süt Ürünleri Tüketim Düzeylerinin Belirlenmesi TR22 Güney Marmara Bölgesindeki Tüketicilerin Süt ve Süt Ürünleri Tüketim Düzeylerinin Belirlenmesi Özge Can Niyaz¹* İ. Hakkı İnan² ¹Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Ekonomisi

Detaylı

Organik Ürün Tüketim Eğilimi

Organik Ürün Tüketim Eğilimi Organik Ürün Tüketim Eğilimi Erdal DAĞISTAN 1 Bekir DEMĐRTAŞ 1 Yalçın YILMAZ 2 Nuran TAPKI 1 Özet Bu çalışmada Hatay ili merkez ilçede yaşayan tüketicilerin organik tarım ürünlerine olan talep ve eğilimlerinin

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Mehmet Güçlü

Yrd. Doç. Dr. Mehmet Güçlü Dersin Adı DERS ÖĞRETİM PLANI Ekonometri I Dersin Kodu ECO 301 Dersin Türü (Zorunlu, Seçmeli) Dersin Seviyesi (Ön Lisans, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) Dersin AKTS Kredisi 6 Haftalık Ders Saati 4 Haftalık

Detaylı

YTÜ İktisat Bölümü EKONOMETRİ I Ders Notları

YTÜ İktisat Bölümü EKONOMETRİ I Ders Notları Yıldız Teknik Üniversitesi İktisat Bölümü Ekonometri I Ders Kitabı: J.M. Wooldridge, Introductory Econometrics A Modern Approach, 2nd. ed., 2002, Thomson Learning. Ch. 5: SEKK (OLS) nin Asimptotik Özellikleri

Detaylı

TÜRKİYE DE ZEYTİNYAĞI TALEBİ : EŞANLI MODEL YAKLAŞIMI

TÜRKİYE DE ZEYTİNYAĞI TALEBİ : EŞANLI MODEL YAKLAŞIMI TÜRKİYE DE ZEYTİNYAĞI TALEBİ : EŞANLI MODEL YAKLAŞIMI Selim Adem HATIRLI* Ali Rıza AKTAŞ ÖZET Bu çalışmada,türkiye de zeytinyağı tüketimini etkileyen faktörler 1980-2000 dönemi için analiz edilmiştir.

Detaylı

Bölüm 3. Dış Çevre Analizi

Bölüm 3. Dış Çevre Analizi Bölüm 3 Dış Çevre Analizi 1 2 Çevre Analizi Ç E V R E A N A L İ Z İ D I Ş Ç E V R E İ Ç Ç E V R E Genel / Uzak Dış Çevre Analizi Sektör / Yakın Dış Çevre Analizi İşletme İçi Çevre Analizi Politik Uluslararası

Detaylı

Eco new farmers. Modül 1- Organik Tarıma Giriş. Bölüm 7- Organik Tarım Pazarlaması

Eco new farmers. Modül 1- Organik Tarıma Giriş. Bölüm 7- Organik Tarım Pazarlaması Eco new farmers Modül 1- Organik Tarıma Giriş Bölüm 7- Organik Tarım Pazarlaması Modul 1- Organik Tarıma Giriş Bölüm 7 Organik üretimde pazarlama www.econewfarmers.eu Bu bölümde organik ürünlerin kavramları,

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE ŞUBAT 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

KUKLA DEĞİŞKENLİ MODELLERDE KANTİTATİF DEĞİŞKEN SAYISININ İKİ SINIF İÇİN FARKLI OLMASI DURUMU

KUKLA DEĞİŞKENLİ MODELLERDE KANTİTATİF DEĞİŞKEN SAYISININ İKİ SINIF İÇİN FARKLI OLMASI DURUMU KUKLA DEĞİŞKENLİ MODELLERDE KANTİTATİF DEĞİŞKEN SAYISININ İKİ SINIF İÇİN FARKLI OLMASI DURUMU.HAL: Sabit Terimlerin Farklı Eğimlerin Eşit olması Yi = b+ b2di + b3xi + ui E(Y Di =,X i) = b + b3xi E(Y Di

Detaylı

Üniversite Öğrencilerinin İş Bulma ve Kariyer Beklentilerinin İş ve Meslek Danışmanlığı Hizmetlerinden Etkilenmesi: Yalova Üniversitesi Örneği

Üniversite Öğrencilerinin İş Bulma ve Kariyer Beklentilerinin İş ve Meslek Danışmanlığı Hizmetlerinden Etkilenmesi: Yalova Üniversitesi Örneği Üniversite Öğrencilerinin İş Bulma ve Kariyer Beklentilerinin İş ve Meslek Danışmanlığı Hizmetlerinden Etkilenmesi: Yalova Üniversitesi Örneği Doç. Dr. Orhan KOÇAK Arş. Gör. Aysel KAYA Çağrı KIRTAY Genel

Detaylı

Proje Adı: Türkiye Akademisinde Toplumsal Cinsiyet Algısı ve Yansımaları. Araştırma Şirketi Araştırma Veren Veri Toplama Firması

Proje Adı: Türkiye Akademisinde Toplumsal Cinsiyet Algısı ve Yansımaları. Araştırma Şirketi Araştırma Veren Veri Toplama Firması Proje Adı: Türkiye Akademisinde Toplumsal Cinsiyet Algısı ve Yansımaları Araştırma Şirketi Araştırma Veren Veri Toplama Firması Araştırmanın Künyesi Kullanılan yöntem(ler) Kalitatif Kantitatif Diğer (açıklayınız)

Detaylı