KONSOLİDE MALİ TABLOLARIN DÜZENLENMESİ VE İŞTİRAKLERE YAPILAN YATIRIMLARIN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KONSOLİDE MALİ TABLOLARIN DÜZENLENMESİ VE İŞTİRAKLERE YAPILAN YATIRIMLARIN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ"

Transkript

1 KONSOLİDE MALİ TABLOLARIN DÜZENLENMESİ VE İŞTİRAKLERE YAPILAN YATIRIMLARIN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 1. GİRİŞ Finansal sistemler arasında mekan ve zaman birliği yaratan modern bilgi/iletişim kanalları sayesinde sermaye piyasalarının giderek birbirine yakınlaşması, ekonomik faaliyetlerin büyük bir kısmının çokuluslu şirketler tarafından gerçekleştirilmesine ve ülkeleri portföylerinde yer alan birer hisse senedi gibi uluslararası yatırımcıların çoğalmasına neden olmakta birlikte, çokuluslu şirketlerin faaliyet sınırlarını genişleteceği; uluslararası yatırımcıların ise tasarruflarını aktaracağı ülkeyi seçmelerine yönelik kararlarını vermelerinde söz konusu ülkenin muhasebe ve finansal raporlama sistemlerinin kalitesi belirleyici rol oynamaktadır. Özellikle, hem ülkeler arasında hem de ülke içerisinde farklı raporlama ve muhasebe ve raporlama uygulamalarının bulunması, şirketlerin belirli bir dönemin sonuçlarını farklı esaslara göre birden fazla raporlamalarına neden olmaktadır. Bu durum ise doğru ve gerçeğe uygun rakamların hangi esaslara uyulduğunda ortaya çıktığı hususu belirsizleştirmektedir. Aynı durum, yatırımcılar için de bilgiye dayalı yatırım kararı verilmesi ve yatırım fırsatlarının karşılaştırılabilmesi maliyetli, çoğu zaman da imkansız hale getirebilmektedir. 1 Uluslararası faaliyet gösteren firma, banka ya da diğer kuruluşlar değerlendirme yaparken muhasebeleştirme kaynaklı farklılıkları gidermeye yönelik çalışmalar yapmakta, dünya çapında uygulanabilecek standartların oluşturulmasına yönelik çalışmaları da teşvik etmektedirler. Uluslararası kabul gören muhasebe standartlarının oluşturulması hem ekonomik politikaların oluşturulmasını geliştirecek hem de uluslararası finansal sistemin güçlenmesini sağlayacaktır. Uluslararası kamuoyu, standart belirleyici kurumları veri dağıtımı, parasal ve finansal şeffaflık, banka gözetim ve denetimi, muhasebe, denetim gibi alanlar da dahil olmak üzere ekonomik ve finansal konularda standart geliştirmeye davet etmiştir yılında Asya ülkelerinden başlayarak tüm dünyaya yayılan kriz, güvenilir ve şeffaf muhasebenin önemini bir kez daha ortaya koymuştur. 2 Yukarıda amaçlara yönelik olarak Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS) ((International Accounting Standart (IFRS)) geliştirilmiştir. UFRS genel olarak; muhasebenin temel kavramlarını, muhasebe politikalarının açıklanmasını, mali tabloların düzenlenmesini ve sunulmasını düzenlemektedir. UFRS kullanılarak işletmelerin tüm faaliyetlerinin ve bu faaliyetlerden elde ettikleri sonuçların sağlık bir şekilde muhasebeleştirilmesi sağlanmış olmaktadır. UFRS na uygun olarak düzenlenen mali tablolar, ilgili kişi ve kuruluşlara sunulan bilgilerin tutarlı ve güvenilir olmasını sağlamakla birlikte işletmelerin denetimlerini de kolaylaştırmaktadır. 1 PİRGAİP, Burak, Türk Sermaye Piyasasında Uluslararası Muhasebe Standartlarına Uyum, Sermaye Piyasası Kurulu Meslek Personeli Dergisi, Sayı:10, Kasım-Aralık 2003, Download Tarihi: Mart YENİAY, Özer T. Uluslararası Finansal Raporlama Standartları 1 Ocak 2005 e hazır mıyız?, Download Tarihi: Mart

2 Uluslararası sermaye akımlarından pay alma yarışında başta gelişmekte olan ülkeler açısından önemli bir engel teşkil eden söz konusu farklılıklar ortak dilde muhasebe ve finansal raporlama standartları oluşturulmasını ve ulusal standartların bu standartlara uyumunun sağlanmasını zorunlu kılmaktadır. Bu durum dikkate alındığında, gelişmekte aşamasındaki Türk sermaye piyasasında uygulanmakta olan mevcut muhasebe standartlarının uluslararası standartlar ile uyumunun sağlanmasına yönelik çalışmalar tamamlanma aşamasına gelmiştir. Bu durum gelişmiş piyasalara entegre güvenilir bir yatırım merkezi yaratılması yolunda önemli bir adım olmuştur. Ulusal muhasebe standartları, muhasebenin temel kavramları, mevcut uygulamalar ve uluslararası standartlar gözetilerek hazırlanmakta olup, finansal tabloların sunumunda ihtiyaca uygun, gerçek, güvenilir, dengeli, karşılaştırılabilir, anlaşılabilir ve kaliteli niteliklere sahip olmasına özen gösterilmektedir. Kaliteli muhasebe standartlarının üretilebilmesi için standart belirleme sürecinin, şeffaf, uygulayıcı ve kullanıcı olarak ilgili tüm çevrelerin görüşlerinin sürece katılımını sağlayabilecek bir şekilde yapılandırılması ve düzenlenen standartların uygulanmasını teminen, yasal yaptırım mekanizmalarının oluşması gerekmektedir. 3 Türkiye Muhasebe Standartlarının (TMS), UFRS ile uyumlu olarak uygulamaya geçirilmesi ile öncelikle ulusal düzeyde işletmeler arasında standartlaşma sağlanarak muhasebenin ürettiği finansal bilgilerin kalitesi artırılacak, globalleşme sürecinde ise muhasebe alanında uyumlaştırma sağlanabilecektir. 4 Bu çalışmada, UFRS, TMS ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPKurulu) düzenlemeleri çerçevesinde, konsolide mali tabloların düzenlenmesi ve iştiraklere yapılan yatırımların muhasebeleştirilmesi üzerinde durulacak ve düzenlemeler çerçevesinde ortaya çıkan farklılıklar ile benzerlikler incelenecektir. 2. KONSOLİDE MALİ TABLOLAR VE İŞTİRAKLERDE YATIRIMLARA İLİŞKİN ULUSAL VE ULUSLARARASI DÜZENLEMELER 2.1. Uluslararası Düzenlemeler Uluslararası Finansal Raporlama Standartları Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (IASB); merkezi Londra-İngiltere de bulunan, bağımsız, özerk muhasebe standartları hazırlama ve yayınlama konusunda genel kabul görmüş tek otoritedir. IASB üyeleri dokuz kişiden oluşmaktadır. IASB; kamu yararına, genel amaçlı finansal tablolarda, şeffaf ve karşılaştırılabilir bilgiyi gerekli kılan, tek ve yüksek kalitede, anlaşılabilir ve uygulanabilir küresel muhasebe standartları geliştirmeye amaçlamaktadır. Ayrıca, ulusal muhasebe standardı belirleyicileri (yapıcıları) ile birlikte çalışarak, dünya genelinde muhasebe standartlarını birbirine yakınlaştırmayı amaçlamaktadır. 5 3 BAĞCI, Hamdi, "XVII. Türkiye Muhasebe Kongresi Sunuşlar ve Tartışmalar", TÜRMOB Yayınları 199, İstanbul, Ekim 2002, ss AYBOĞA, Doç. Dr. Hanifi, Uluslararası Muhasebe Standartları, Türkiye Muhasebe Standartlarının Uygulaması ve Meslek Mensuplarının Sorumlulukları, Vergi Sorunları Dergisi, Sayı:180, Eylül 2003, ss TÜRMOB, IASB (Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu), /IASB, Download Tarihi: Mart

3 IASB nin başlangıcı, Uluslararası Muhasebe Standartları Komitesi ne (IASC) dayanmaktadır. Komite; Avustralya, Kanada, Fransa, Almanya, Japonya, Meksika, Hollanda, İngiltere, İrlanda ve ABD de bulunan muhasebe örgütlerinin aralarında imzaladıkları bir anlaşma sonucunda 1973 yılında kurulmuştur. 6 Muhasebe örgütlerinin uluslararası alandaki çalışmaları, 1977 yılında Uluslararası Muhasebeciler Federasyonu (IFAC) çatısı altında organize olmuştur yılında, IASC ve IFAC; IASC nin uluslararası muhasebe standartlarını oluşturmada ve uluslararası muhasebe sorunları üzerinde tartışma çalışmaları yayınlama konusunda tek ve tam yetkili olduğu konusunda anlaşmaya varmış ve aynı dönemde, IFAC ın tüm üyeleri IASC nin de üyesi olmuştur. Bu ilişki, IASC Tüzüğü nün Mayıs 2000 de değişmesine kadar devam etmiştir. 7 IASC, ilk başta mali tabloların konsolidasyonu ile ilgili üç adet uluslararası muhasebe standardı yayınlamıştır. Bunlarda ilki, 1976 yılında Konsolide Finansal Tablolar Standardı adıyla yayınlanan UFRS-3 tür. 1 Ocak 1990 yılında UFRS-27: Konsolide Finansal Tablolar ve Bağlı Şirket Yatırımların Muhasebeleştirilmesi Standardı ve UFRS-28: İlgili Şirketlerdeki Yatırımların Muhasebeleştirilmesi Standardı nın yayınlanması ile UFRS-3 uygulamadan kalkmıştır. Mali tabloların konsolidasyonu ile ilgili olarak çıkartılan bir diğer uluslararası muhasebe standardı da UFRS-22: İşletme Birleşmelerinin Muhasebeleştirilmesi Standardı dır. İlk olması ve o tarihte pek çok ülkede konsolide mali tablolara yeterli talep oluşmadan yayınlanması nedeniyle özellikle UFRS-3; Konsolide Finansal Tablolar Standardı ve diğer ilgili uluslararası muhasebe standartları, konsolide mali tabloların hazırlanmasında ve sunulmasında pek çok ülke için yol gösterici olmuştur. Konsolide mali tabloların hazırlanmasıyla ilgili olarak son uluslararası düzenleme, 31 Mart 2004 tarihinde yürürlüğe giren UFRS-3; İşletme Birleşmeleri Standardı nda açıklanmıştır. Bu standart UFRS-22; İşletme Birleşmelerinin Muhasebeleştirilmesi Standardı nın yerine geçmiştir Avrupa Birliği Yönergesi ve Kararı Mali tabloların konsolidasyonuyla ilgili olarak uluslararası nitelikteki bir diğer düzenleme ise Avrupa Topluluğu (AT) Yedinci Yönergesi dir. AT Yedinci Yönergesi, tarihinde kabul edilerek, üye ülkelerin mevzuatlarını bu yönergeye uyumlaştırmaları için 1 ocak 1990 tarihine kadar süre verilmiştir. Yedinci Yönerge, konsolide mali tabloların hazırlanması konusunda kesin hükümler içermemekle birlikte, ayrıntılı olarak hazırlanmıştır. Yönergenin içerdiği hükümler genelde yol gösterici niteliktedir. İlgili konularda, temel ilkelerin neler olduğu belirtilmiş, uygulamaya ilişkin düzenlemeler üye ülkelerin kendilerine bırakılmıştır. Yedinci Yönerge, üye ülkelerin mali tablolarının karşılaştırılarak geliştirilmesi için önemli bir adım olmuştur. Uygulamada bir takım esneklikler sunması ve bazı üye ülkelerin yönergeye uyumda yavaş davranmalarına rağmen, AT Yedinci Yönergesi, üye ülkelerin konsolide mali tablolarının hazırlanmasında çok önemli katkılar yapmıştır tarihinde Avrupa Parlamentosu nda yayınlanıp yürürlüğe giren; uluslararası standartlarla uyumlaştırılmış muhasebe standartlarına ilişkin yönetmeliğin (Regulation EC No: ) AB ülkelerinde uygulanması kararı ile, AB de konsolide mali tabloların hazırlanmasıyla ilgili çok 6 A.e. 7 A.e. 8 DERAN, Arş. Gör. Ali; AKTAŞ, Arş. Gör. Rafet, Konsolide Mali Tablolarla İlgili, IFRS Çerçevesinde Hazırlanan Ulusal Düzenlemelerin İncelenmesi, Sosyal Bilimler Araştırmları e-dergisi, Yıl:1, Sayı:2, Dönem: Eylül, Download Tarihi: Mart

4 önemli katkıları olan yedinci yönergenin de uluslar arasımuhasebe standartları ile uyumlaştırılması gereği ortaya çıkmıştır. 9 Avrupa Birliği Parlamentosu ve Konseyi tarihinde yayınladığı yönetmelik ile Avrupa Birliği ülkelerinde uluslararası raporlama standartlarına uyumlu muhasebe standartlarının, 2005 yılından itibaren konsolide finansal tabloların düzenlenmesinde esas alınmasını kararlaştırdı. Ayrıca, IASB ile Amerikan Finansal Muhasebe Standartları Kurulu (Financial Accounting Standarts Board-FASB) arasında tarihinde bir anlaşma yapılmıştır. FASB, bu anlaşma hükümlerine göre; 2005 yılına kadar Amerikan Muhasebe Standartlarının uluslararası muhasebe standartlarına uyumlaştırılmasını sağlamayı kabul etmiştir. 10 Avrupa Birliği ne üye tüm ülkelere 2005 yılından itibaren 12 adet UFRS kullanma zorunluluğu getirilmiş olup, söz konusu UFRS arasında Konsolide Mali Tablolar (UFRS-27) ve İştiraklerin Muhasebeleştirilmesi (UFRS-28) ile ilgili standartlar da bulunmaktadır Ulusal Düzenlemeler Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri UFRS-27: Konsolide Finansal Tablolar ve Bağlı Şirket Yatırımların Muhasebeleştirilmesi, UFRS-28: İlgili Şirketlerdeki Yatırımların Muhasebeleştirilmesi ve UFRS-31: İş Ortaklıklarındaki Faizlerin Finansal Raporlama standartlarının kombinasyonu ile SPKurulu nun, Seri XI, No:25 sayılı Sermaye Piyasasında Muhasebe Standartları Hakkındaki Tebliğ de, Kısım 13: Konsolide Mali Tablolar, Bağlı Ortaklıklar, Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler ve İştirakler (25 sayılı Tebliğ) standardı oluşturulmuş ve tarih ve Mükerrer sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu standardın amacı; 327. maddede, konsolide mali tabloların hazırlanması ve ilgililere sunulması, iştiraklerde, bağlı veya müşterek yönetime tabi teşebbüslerdeki pay sahipliğinin muhasebeleştirilmesi, konsolide olmayan mali tabloların hazırlanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemektir şeklinde ifade edilmiştir sayılı Tebliğ, 33 adet UFRS yi kapsamakta ve 34 Kısımdan oluşmaktadır tarihinden sonra sona eren ilk ara mali tablolardan geçerli olmak üzere söz konusu Tebliğ hükümlerine Tebliğ kapsamındaki işletmeler zorunlu olarak uyacaklardır. Ancak, işletmeler tarihine kadar olan dönemde ihtiyari olarak söz konusu Tebliğ hükümlerini uygulamayı tercih edebileceklerdi. Bununla birlikte, bu tarihten itibaren söz konusu Tebliğ hükümlerini uygulamaya başlayan işletmeler Tebliğ hükümlerine sürekli olarak uymakla yükümlü tutulmuşlardır döneminde 5 şirket bu tebliğ esaslarına 9 A.e. 10 YALKIN, Yüksel Koç (2003), AB ve ABD nde Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarının Uygulamasına Geçiş Çalışmaları, MUFAD-Muhasebe ve Finansman Dergisi, Sayı:19, İstanbul, Temmuz, s Türkiye Muhasebe Uzmanları Derneği, IASB den Haberler, Dış Haberler Bülteni, Sayı:13, Mayıs 2004, Download Tarihi: Mart DERAN, Arş. Gör. Ali; AKTAŞ, Arş. Gör. Rafet, Konsolide Mali Tablolarla İlgili, IFRS Çerçevesinde Hazırlanan Ulusal Düzenlemelerin İncelenmesi. 4

5 göre 79 şirket ise bu tebliğin geçici maddesine istinaden UFRS ye göre mali tablolarını hazırlamış, SPKurulu na ve İMKB ye göndermiştir. 13 Ancak, SPKurulu nun Seri:XI, No:1 sayılı Sermaye Piyasasında Mali Tablo ve Raporlara İlişkin İlke ve Esaslar Hakkında Tebliğ, Seri:XI, No:20 sayılı Yüksek Enflasyon Dönemlerinde Mali Tabloların Düzeltilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ i ve Seri:XI, No:21 sayılı Sermaye Piyasasında Konsolide Mali Tablolara ve İştiraklerin Muhasebeleştirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ i (21 sayılı Tebliğ) yürürlükte kalmaya devam etmiştir. Bu kapsamda, tarihinden itibaren hisse senetleri borsada işlem gören ana ortaklıklar ise konsolide mali tablolarının hazırlanmasında 21 sayılı Tebliğ i uygulamışlardır. Ayrıca, ana ortaklık olsun veya olmasın hisse senetleri borsada işlem gören şirketler, iştiraklerin muhasebeleştirilmesinde de aynı tebliğ hükümleri uygulanmıştır. Konsolide mali tablo düzenlemekle yükümlü işletmeler, enflasyona göre düzeltilmiş konsolide mali tablolarını ve konsolide olmayan tarihi maliyetli mali tablolarını bağımsız denetimden geçirdikten sonra genel kurula sunmuşlardır. SPKurulu nun UFRS ile uyumlu 25 sayılı Tebliğ ine göre, hisse senetleri borsada işlem gören şirketler, yatırım ortaklıkları, hisse senetleri borsada işlem görsün veya görmesin tüm aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri ile bu işletmelerin bağlı ortaklığı, müşterek yönetime tabi ortaklığı ve iştiraki konumunda olan ve konsolidasyon kapsamı dışında tutulmamış olan şirketler; tarihinden sonra sona eren ilk ara mali tablolardan geçerli olmak üzere, 25 sayılı Tebliğ kapsamında, asgari formatları Kurul un tarih ve 1604 sayılı Kararı ile belirlenen ve tarih ve 2004/51 sayılı Kurul Haftalık Bülteninde yayımlanan, mali tablo ve rapor düzenlemekle yükümlü kılınmışlardır Türkiye Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu Düzenlemeleri TÜRMOB yönetim kurulu kararı ile tarihinde Türkiye Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu (TMUDESK) oluşturulmuştur. TMUDESK, Uluslararası Muhasebe Standartlarını esas alarak ülkemiz uygulama ve mevzuatını da göz önünde bulundurarak 19 adet standart yayınlamıştır sayılı Sermaye Piyasası Kanunu nda (SPKanunu) değişiklik yapılarak tarihli 4487 sayılı Kanun ile SPKanunu na bir madde eklenerek (SPKanunu Geçici Hükümler, Ek md.1) Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu (TMSK) kurulmuştur ( tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayınlanmıştır.). TMSK, denetlenmiş finansal tabloların sunumunda; finansal tabloların ihtiyaca uygun, gerçek, güvenilir, dengeli, karşılaştırılabilir ve anlaşılabilir nitelikte olmaları için uygulanacak ulusal muhasebe standartlarını saptamak ve 13 Sermaye Piyasası Kurulu, Uluslararası Finansal Raporlama Standartları ile Uyumlu Seri:XI, No:25 Sayılı Tebliğ/UFRS Uyarınca Düzenlenecek Mali Tablo ve Dipnot Formatları Hakkında Duyuru, , Download Tarihi: Mart Sermaye Piyasası Kurulu, Seri XI, No:25 sayılı Sermaye Piyasasında Muhasebe Standartları Hakkındaki Tebliğ, Download Tarihi: Mart AYBOĞA, Doç. Dr. Hanifi, Uluslararası Muhasebe Standartları, Türkiye Muhasebe Standartlarının Uygulaması ve Meslek Mensuplarının Sorumlulukları. 5

6 yayınlamak üzere kurulmuştur. TMSK, muhasebe standartları ile ilgili olarak yasal tek yetkili kuruluş olarak tarihinde ilk toplantısını yaparak faaliyete geçmiştir. 16 Kurul, geçmişte yapılan çalışmaları değerlendirmek amacıyla daha önce TMUDESK tarafından yayınlanmış bulunan Türkiye Muhasebe Standartları nı taslak metin olarak kabul edip, bunları gözden geçirdikten sonra kamuoyunun görüşüne sunmaktadır. Böylece, tüm muhasebe ilgi gruplarının standart oluşturma sürecine katılımına imkan tanıyan bu yöntem sonucunda gözden geçirilen ve gerekli değişiklikler yapılan standartların genel kabul görmüş niteliğe kavuşması amaçlanmaktadır. 17 TMUDESK tarafından UFRS-27 paralelinde TMS-5: Konsolide Finansal Tablolar Standardı ve UFRS-28 paralelinde TMS-6: İştiraklerdeki Yatırımların Muhasebeleştirilmesi Standardı oluşturulmuştur. Bir şirket topluluğuna dahil ana ortaklık ile bağlı ortaklıkların ve kontrol gücüne sahip olunan iştiraklerin ve diğer ortaklıkların varlık, borç, sermaye, gelir ve giderlerinin tek bir ortaklık şeklinde gösterilerek topluluğun finansal durumu ve faaliyet sonuçları hakkında gerçeğe uygun ve güvenilir konsolide finansal tabloların hazırlanması ve sunulmasına ilişkin ilke ve kurallar ile konuya ilişkin kavramlar bu standart tarafından açıklanmaktadır KONSOLİDE MALİ TABLOLAR VE İŞTİRAKLERDE YATIRIMLARA İLİŞKİN DÜZENLEMELERİN AMAÇ VE KAPSAMLARI İLE ÖNEMLİ TANIMLAMALAR 3.1. Düzenlemelerin Amaç ve Kapsamları UFRS-27 ve UFRS-28 numaralı standart taslaklarında, standartların amacına yönelik bir açıklamaya gidilmemiştir. 21 sayılı Tebliğ in 1. maddesinde ve 25 sayılı Tebliğ in 327. maddesinde konsolide mali tablolar ile iştiraklerinde yatırımlarla ilgili düzenlemenin amacı aynı ifadelerle açıklanmıştır: konsolide mali tabloların hazırlanması ve ilgililere sunulması, iştiraklerde, bağlı veya müşterek yönetime tabi teşebbüslerdeki pay sahipliğinin muhasebeleştirilmesi, konsolide olmayan mali tabloların hazırlanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemektir. TMS-5 de ise standardın amacı daha ayrıntılı olarak tanımlanmıştır: Bu standart bir şirketler topluluğuna dahil ana ortaklık ile bağlı ortaklıkların ve kontrol gücüne sahip olunan iştiraklerin ve diğer ortaklıkların varlık, borç, sermaye, gelir ve giderlerinin tek bir ortaklık şeklinde gösterilerek topluluğun finansal durumu ve faaliyet sonuçları hakkında gerçeğe uygun ve güvenilir bilgi verilmesini sağlamak amacıyla hazırlanmıştır. TMS-6 standardının amacı ise Bu standardın konusu işletmelerin iştiraklerdeki yatırımlarının muhasebeleştirilmesidir. şeklinde tanımlanmıştır. 16 A.e. ve SÖNMEZ, Yrd. Doç. Dr. Feriştah; GERŞİL Arş.Gör. Aydın, 6 No lu TMS İştiraklerdeki Yatırımların Muhasebeleştirilmesi (UMS-28 ile Karşılaştırmalı) fergersil, Download Tarihi: Mart GÜCENME, Ümit, Ülkemizde Muhasebe Uygulamalarının Türkiye Muhasebe Standartlarına Uyumu, MUFAD-Muhasebe ve Finansman Dergisi, Sayı:19, İstanbul, Temmuz 2003, ss DERAN, Arş. Gör. Ali; AKTAŞ, Arş. Gör. Rafet, Konsolide Mali Tablolarla İlgili, IFRS Çerçevesinde Hazırlanan Ulusal Düzenlemelerin İncelenmesi. 6

7 TMS-5 ve TMS-6 da standartların kapsamına ilişkin bir açıklamaya gidilmemiştir. UFRS-27 numaralı standart taslağında kapsam belirlenirken bireysel finansal tablolar da taslağa dahil edilmiş, birleşme işlemlerinin muhasebeleştirilmesi kapsam dışı bırakılmıştır. Bu Standart bir ana şirketin kontrolü altında bulunan bir grup işletmenin konsolide finansal tabloların hazırlanma ve sunum esaslarının belirlenmesinde kullanılır. Bu standart işletme birleşmeleri sırasında ortaya çıkan şerefiye de dahil olmak üzere işletme birleşmeleri ile ilgili muhasebeleştirme yöntemleri ve bunların konsolidasyon etkilerini kapsamaz. Bu Standart, herhangi bir işletmenin yerel mevzuatı gereği ya da kendi isteği ile bireysel finansal tablo düzenlemesi söz konusu olduğunda, bu işletmenin bağlı şirketleri, iştirakleri ve birlikte kontrol edilen işletmelerinin muhasebeleştirilmesinde de kullanılmalıdır. UFRS-28 numaralı standart taslağında kapsam geniş tutulmuş ancak bazı istisnalara yer verilmiştir. Bu standart, iştiraklerdeki yatırımların muhasebesinde uygulanacaktır. Bununla birlikte standart, ticari amaçla bulundurulan varlık olarak sınıflandırılan ve UFRS-39: Finansal Araçlar: Tahakkuk ve Ölçüm gereğince muhasebeleştirilen; a) risk sermayesi kuruluşları, b) yatırım fonları, birim teminatları ve yatırım amaçlı sigorta fonları da dahil olmak üzere benzeri kuruluşlarca tutulan iştirak yatırımları için uygulanmaz. Bu tür yatırımlar, gerçeğe uygun değerlerinde ortaya çıkan değişiklikler, değişikliğin gerçekleştiği dönem kar ya da zararına tahakkuk ettirilmek/kaydedilmek suretiyle UFRS-39 uyarınca gerçeğe uygun değerlerine göre ölçülecektir. 21 sayılı Tebliğ in 2. maddesinde konsolide mali tablolar ile iştiraklerinde yatırımlarla ilgili düzenlemenin kapsamına hisse senetleri işlem gören şirketler alınmıştır: Ana ortaklıklar konsolide mali tabloların hazırlanmasında; ana ortaklık olsun veya olmasın hisse senetleri borsalar veya teşkilatlanmış diğer piyasalarda işlem gören şirketler, iştiraklerin muhasebeleştirilmesinde bu Tebliğ de belirtilen usul ve esaslara uyarlar. 25 sayılı Tebliğ in 328. maddesinde konsolide mali tablolar ile iştiraklerinde yatırımlarla ilgili düzenlemenin kapsamı 21 sayılı Tebliğ e göre daha geniş tutulmuştur: İşletmeler, konsolide mali tablo düzenlemede, bağlı ortaklıklar, iştirakler, ve müşterek yönetime tabi teşebbüslerdeki pay sahipliğini muhasebeleştirmede, konsolide olmayan mali tablo düzenlemede bu Kısımdaki hükümlere uyarlar Önemli Tanımlamalar Konsolide Mali Tablo: UFRS-27 ve UFRS-28 numaralı standart taslağında ve 25 sayılı Tebliğ de konsolide mali tablo grubun ana şirket unvanı altında düzenlenen mali tablosu olarak tanımlanmıştır. TMS-5 ve 21 sayılı Tebliğ de daha ayrıntılı bir tanıma gidilerek, konsolide mali tablolar ana şirketin unvanı altında düzenlenen ve ana ortaklık ve bağlı ortaklıklarının varlık, borç, özkaynak, gelir ve giderlerini, finansal durumundaki değişikliklerini bir bütün olarak gösteren, müşterek yönetime tabi şirketlerdeki ana ortaklığın payını içeren, dipnotlarıyla birlikte konsolide bilanço, konsolide gelir tablosu ile bu tabloların eki diğer konsolide mali tablolar olarak tanımlanmıştır. TMS-5 ise ayrıca iştiraklerin muhasebeleştirilmesinde kullanılan yöntemler ifade edilmiştir. Kontrol: UFRS-27 ve UFRS-28 numaralı standart taslağı ile 25 sayılı Tebliğ de kontrol; ana şirketin, bir işletmenin faaliyetlerinden fayda sağlamak amacıyla söz konusu işletmenin finansal ve faaliyet politikaları ile ilgili kararlarında tek başına etkin rol oynama gücünü 7

8 olarak tanımlanmıştır. TMS-5 te ise kontrol gücü terimi kullanılmış ve ana şirketin, iştirak veya bağlı menkul kıymet kapsamındaki şirketlerin yönetim çoğunluğuna sahip olma, ya da yasa veya bir anlaşma sonucu yönetim kararlarında tamamen etkin rol oynama gücü olarak tanımlanmıştır. 21 sayılı Tebliğ de ise bu tanıma yer verilmemiştir. Maliyet yöntemi: UFRS-27 sayılı standart taslağında maliyet yöntemi yatırımların başlangıçta elde etme maliyeti ile kaydedilerek, bu tutarın yatırımın net varlıklarında iştirak edenin payına düşen kısmı gösterecek şekilde artırılması veya azaltılması suretiyle finansal tablolara yansıtıldığı ve böylelikle iştirak edenin kar veya zararında, yatırımın karından veya zararından paylarına düşen kısmın yer aldığı yöntemi olarak tanımlanmıştır. Diğer yöntem tanımlamalarına tanımlar bölümünde yer verilmemiştir. Ana şirket: UFRS-27 numaralı standart taslağında ve 25 sayılı Tebliğ de ana şirket bir başka şirketin bağlı ortaklığı durumunda olsun ya da olmasın bağlı ortaklığı bulunan şirketler olarak tanımlanmıştır. TMS-5 de ana şirket, sermaye ve yönetim ilişkileri çerçevesinde, bağlı ortaklıkları, iştirakleri ve diğer ortaklıkları bulunabilen şirketler olarak tanımlanmıştır. 21 sayılı Tebliğ de ise işlem görme esası çerçevesinde ana şirket, bir başka ortaklığın bağlı ortaklığı durumunda olsun ya da olmasın, sermaye ve yönetim ilişkileri çerçevesinde bağlı ortaklığı ve/veya müşterek yönetime tabi ortaklığı bulunan, hisse senetleri borsalar veya teşkilatlanmış diğer piyasalarında işlem gören şirket ana şirket olarak tanımlamıştır. Grup: UFRS-27 numaralı standart taslağında ve 25 sayılı Tebliğ de grup, ana şirket ve tüm bağlı şirketler olarak tanımlanmıştır. 21 sayılı Tebliğ de herhangi bir tanıma gidilmemiştir. TMS-5 te ise terim, şirketler topluluğu olarak alınarak daha geniş bir tanımlamaya gidilmiş ve hukuksal yönden birbirlerinden bağımsız olmakla beraber, sermaye, yönetim ve denetim açısından birbirleriyle ilişkili, faaliyet konuları yönünden aynı sektöre bağlı olsun veya olmasın, planlama, organizasyon, yönetim, finansman konularının ana ortaklık çatısı altında tek merkezden koordine edildiği ana ortaklık, bağlı ortaklıklar ve kontrol gücü ana ortaklıkta olan iştirakler bütünü şeklinde tanımlanmıştır. Bağlı şirket: UFRS-27 ve UFRS-28 numaralı standart taslağında 25 sayılı Tebliğ de yer alan tanımı da içerecek şekilde bağlı şirket, ana şirket olarak tanımlanan bir başka işletme tarafından kontrol edilen adi ortaklıklar gibi kuruluşlarda dahil olmak üzere şirketleri olarak tanımlanmıştır. 21 sayılı Tebliğ de, TMS-5 ve TMS-6 da ise daha geniş olarak bağlı şirket, ana şirket tarafından hisselerinin doğrudan veya dolaylı olarak %50 den fazlasına veya aynı oranda oy hakkına ya da yönetim çoğunluğunu seçme hakkına sahip olunan şirketler olarak tanımlanmıştır. Azınlık payı: 21 ve 25 sayılı Tebliğ de azınlık payı tanımı yapılmamıştır. TMS-5 de azınlık payları, bağlı ortaklıkların ve kontrol gücü ana ortaklıkta olan iştiraklerin topluluk dışında kalan özkaynaklarına ilişkin paylar olarak tanımlanmıştır. UFRS-27 sayılı standart taslağında ise daha geniş bir tanımlamaya gidilerek azınlık payları, konsolide bilanço ve gelir tablosunda, bağlı şirketlerin net varlıklarından ve net dönem karlarından veya zararlarından ana şirketin doğrudan ve/veya dolaylı kontrolü dışında kalan paylara isabet eden kısım şeklinde tanımlanmıştır. İştirak: UFRS-27 sayılı standart taslağında iştirak tanımı verilmemiş iken UFRS-28 sayılı standart taslağında iştirak; iştirak edenin, bir adi ortaklık gibi tüzel kişiliği olmayan bir işletme de dahil olmak üzere, iş ortaklığı hissesi ya da bir bağlı şirket niteliğinde olmayan, ancak üzerinde önemli etkisinin bulunduğu işletmeler olarak tanımlanmıştır. 25 sayılı Tebliğ de işletmenin 8

9 önemli derecede etkide bulunduğu, bağlı ortaklık ve müşterek yönetime tabi teşebbüsler dışında kalan işletmeler olarak tanımlanmıştır. 21 sayılı Tebliğ de iştirak Ana ortaklığın, yönetimine ve işletme politikalarının belirlenmesine katılma anlamında devamlı bir bağının ve/veya doğrudan veya dolaylı sermaye ve yönetim ilişkisinin bulunduğu ya da sermayesinde yüzde yirmi veya daha fazla, yüzde elliden az oranda paya veya bu oranda yönetime katılma hakkına sahip bulunduğu işletmeler olarak tanımlanmıştır. TMS-5 ve TMS-6 da ise iştirak Ana ortaklık tarafından hisselerinin doğrudan veya dolaylı olarak en az %10 una, en fazla %50 sine kadar veya aynı oranlarda oy hakkına sahip olunan şirketlerdir şeklinde tanımlanmıştır. Bireysel finansal tablolar: UFRS-27 ve UFRS-28 numaralı standart taslağında bireysel finansal tablolar, bir ana şirket, bir iştirak yatırımcısı ya da bir birlikte kontrol edilen işletme yatırımcısı tarafından sunulan ve yatırımların faaliyet sonuçları ya da net aktifleri yerine direkt sahiplik oranı ile muhasebeleştirildiği finansal tablolar şeklinde tanımlanmıştır. Önemli derecede etki: 25 sayılı Tebliğ de, UFRS-27 numaralı standart taslağında ve TMS- 6 da bir işletmenin finansal ve faaliyet politikalarına ilişkin kararları üzerinde kontrol yetkisi olmaksızın katılma yetkisi olarak tanımlanmıştır. Ana ortaklık dışı öz sermaye: 21 ve 25 sayılı Tebliğ de konsolide bilançoda, bağlı ortaklıkların net varlıklarından ana ortaklığın doğrudan ve/veya dolaylı kontrolü dışında kalan paylara isabet eden kısım olarak tanımlanmıştır. Ana ortaklık dışı kâr - zarar: 21 ve 25 sayılı Tebliğde konsolide gelir tablosunda, bağlı ortaklıkların net dönem kârlarından veya zararlarından ana ortaklığın doğrudan ve/veya dolaylı kontrolü dışında kalan paylara isabet eden kısım olarak tanımlanmıştır. Müşterek yönetime tabi teşebbüsler (Ortaklık): 21 ve 25 sayılı Tebliğ de yönetimi, iki veya daha fazla tarafça, bir sözleşme çerçevesinde birlikte paylaşılan işletmeleri veya ekonomik faaliyetler olarak tanımlanmıştır. Müşterek kontrol: 25 sayılı Tebliğ de bir ekonomik faaliyetin sözleşmeler çerçevesinde kontrolünün iki veya daha fazla tarafça paylaşılması olarak tanımlanmıştır. Yöntem tanımlamaları özellikle SPKurulu tebliğlerinde yapılmıştır. Öz sermaye yöntemi TMS-6 da ve UFRS-28 numaralı standart taslağında da tanımlanmış, ayrıca TMS-6 da maliyet yöntemi tanımı da yapılmıştır. (Tam) konsolidasyon yöntemi: Konsolidasyon kapsamındaki ana ortaklık ve bağlı ortaklıklara ait mali tablolarda yer alan varlık, borç, öz sermaye, gelir ve giderlerin bir bütün olarak bir işletme tarafından gerçekleşmiş gibi konsolide mali tablolarda gösterilme yöntemidir. Oransal (müşterek yönetim) konsolidasyon yöntemi: Müşterek yönetime tabi teşebbüse ait mali tablolarda yer alan varlık, borç, öz sermaye, gelir ve giderlerin müteşebbis ve bunun bağlı ortaklıklarının sahip olduğu payın yüzdesi ile konsolidasyona tabi tutulması ve buna uygun konsolidasyon düzeltmelerinin yapılarak konsolide mali tabloların hazırlanması yöntemidir. 9

10 Öz sermaye (Öz kaynak) yöntemi: İştiraklerin ve müşterek yönetime tabi teşebbüslerin başlangıçta elde etme maliyeti ile kaydedilerek, bu tutarın iştirakin net varlıklarında iştirak edenin veya müteşebbisin payına düşen kısmı gösterecek şekilde artırılması veya azaltılması suretiyle mali tablolara yansıtıldığı ve böylelikle iştirak edenin veya müteşebbisin kar veya zararında, iştirakin veya müşterek yönetime tabi teşebbüslerin karından veya zararından paylarına düşen kısmın yer aldığı tanımlanan yöntemidir. Maliyet Yöntemi: Bu yöntemde yatırımlar maliyet değeri ile muhasebeleştirilir. Yatırımcıya dağıtılan kar payları ise gelir tablolarında gösterilir. 4. KONSOLİDE MALİ TABLOLAR 4.1. Konsolidasyon ve Konsolide Mali Tabloların Tanımı Konsolide, Fransızca kökenli bir kelime olup sağlamlaştırmak, takviye etmek anlamına gelmektedir. Konsolidasyon ise konsolide mali tablo hazırlama, konsolide etme, bir birim olarak düşünülen işletme grubu ve iki ya da daha fazla işletmenin birleşmesi anlamında kullanılmaktadır. Sözcüğün bu anlamı, konsolide sözcüğünün mali tablolarla ilgili işlevini yansıtmaktadır. Bu çerçevede konsolidasyon; bir topluluğa dahil ana ortaklık ile bağlı ortaklıkların ve kontrol gücüne sahip olunan iştiraklerin ve diğer ortaklıkların varlık, borç, sermaye gelir ve giderlerinin tek bir ortaklık şeklinde gösterilerek topluluğun finansal durumunu ve faaliyet sonuçları hakkında gerçeğe uygun ve güvenilir bilgi sunma işlemi olarak tanımlanabilir. 19 UFRS-27 de bir grubun mali tablolarını tek bir şirketinmiş gibi gösteren mali tablolar şeklinde tanımlanan konsolide mali tablolar, TMS 5 te ana ortaklığın unvanı altında düzenlenen ve ana ortaklık ile bağlı ortaklığın ve kontrol gücü ana ortaklıkta olan iştiraklerin, konsolidasyon yöntemi uygulanmak sureti ile varlık, yabancı kaynaklar, öz kaynaklar, gelir ve karlar ile gider ve zararlarını bir bütün olarak gösteren, iştiraklerin ise öz kaynaklardan pay alma yöntemi uygulanarak eklenmesi sureti ile oluşturulan konsolide bilanço, konsolide gelir tablosu ve bu tabloların eki diğer konsolide finansal tablolar ile dipnotları şeklinde tanımlanmıştır. SPK da ise; Grubun, ana ortaklığın ünvanı altında düzenlenen mali tablosu şeklinde ifade edilmiştir. Tüm bu tanımlar yanında, konsolide mali tablolar, ayrı tüzel kişiliklere sahip şirketlerin aktiflerinin, borçlarının, öz kaynaklarının, gelirlerinin ve giderlerinin bir araya getirilmesi, diğer bir ifadeyle ana şirketinkiyle birleştirilmesi sonucu elde edilen tablolar şeklinde de tanımlanmaktadır Konsalidasyonun Kapsamı Konsolide finansal tablolar ana şirketin tüm bağlı şirketlerini içerir. Ancak, bir bağlı şirket satın alınması; UFRS-5 Satılmaya Hazır Duran Varlıklar ve Durdurulan Faaliyetler uyarınca satılmaya hazır duran varlık olarak sınıflanabilme koşullarını yerine getiriyorsa, o zaman UFRS-5 e göre muhasebeleştirilmelidir (UFRS-27 madde 12). 19 DERAN, Arş. Gör. Ali; AKTAŞ, Arş. Gör. Rafet, Konsolide Mali Tablolarla İlgili, IFRS Çerçevesinde Hazırlanan Ulusal Düzenlemelerin İncelenmesi. 10

11 Ana şirketin doğrudan veya bağlı şirketleri vasıtasıyla dolaylı olarak bir şirketteki oy haklarının yarıdan fazlasını kontrol etmesi durumunda, aksini kanıtlayan açık deliller olmadıkça, kontrolün var olduğu kabul edilir. Oy haklarından yarıdan daha azı kontrol edilmekle beraber, aşağıdaki şartlardan birinin varlığı halinde de kontrolün var olduğu kabul edilir (UFRS-27 madde 13, TMS-5 madde 10 ve 25 Sayılı Tebliğ madde 330): a) Diğer pay sahipleriyle yapılan anlaşma gereği oy hakkının yarıdan fazlasının kontrol edilmesi, b) Bir düzenleme veya sözleşme gereği, işletmenin finansal ve faaliyet politikalarını idare etme yetkisini haiz olunması, c) İşletmenin yönetim kurulu veya bu hakları haiz yürütme organının üyelerinin çoğunluğunu atama veya görevden alma gücüne sahip olunması, d) Yönetim kurulunda veya bu hakları haiz yürütme organında oyların çoğunluğunu kontrol etme gücünün elde bulundurulması. Bir işletme, hisse teminatları, önceden belirlenmiş fiyattan satın alma hakları, adi hisse senedine çevrilebilir borç ve hisse senedi araçları, yada buna benzer kullanıldığında işletmeye oy gücü veren yada başka bir tarafın şirketin faaliyet ve finansal politikalarıyla ilgili oy gücünü düşüren (olası oy hakkı) araçlara sahip olabilir. Bir işletmenin diğer bir işletmenin finansal ve faaliyet politikalarını kontrol etme gücü olup olmadığı değerlendirilirken, işletme ya da başka bir işletme tarafından sahip olunan o an için mevcut olası oy hakları da dikkate alınır. Olası oy hakları gelecekteki bir tarihte kullanılabilmeleri yada gelecekte meydana gelecek bir olaya bağlı olarak kullanılabilmeleri söz konusu olduğunda o an için mevcut sayılmazlar (UFRS-27 madde 14, 25 Sayılı Tebliğ madde 330). Olası oy haklarının kontrole katkıda bulunup bulunmadığı değerlendirilirken işletme, yönetimin bu hakları kullanma istek ve finansal yeterliliği haricinde olayla ilgili tüm hususları inceler (bireysel veya topluca değerlendirilen olası oy haklarının kullanılma koşulları ve sözleşmeye bağlı düzenlemeler dahil) (UFRS-27 madde 15). Bir bağlı şirket sadece yatırımcının bir girişim sermayesi, yatırım fonu, birim teminat yada benzeri bir kuruluş olması sebebiyle konsolidasyon kapsamı dışında bırakılmaz (UFRS-27 madde 15). İlgili işletmenin iflas aşamasında olması veya diğer yasal yeniden yapılandırma uygulamalarına konu olması veya ana ortaklığa fon transfer etmesini kısıtlayan uzun vadeli kısıtlar altında faaliyet göstermesi durumunda kontrolün ortadan kalktığı kabul edilebilir (25 Sayılı Tebliğ madde 330). Bir ana şirket bağlı şirketin faaliyetlerinden fayda sağlamak amacıyla finansal ve faaliyet politikalarını yönlendirme gücünü kaybettiği zaman kontrolü kaybetmiş sayılır. Kontrolün kaybı mutlak ya da göreceli sahiplik oranlarının değişmesi veya sabit kalması hallerinde oluşabilir. Bir bağlı şirketin bir hükümetin, mahkemenin, yöneticinin ya da düzenleyicinin kontrolü altına girmesi buna örnek olabilir. Bu tip bir durum bir sözleşmeye bağlı düzenleme ile de oluşabilir (UFRS-27 madde 21). Bağlı ortaklıklar, bağlı ortaklık olma sıfatlarını kaybettikleri ve iştirak veya müşterek yönetime tabi teşebbüsler haline de gelmedikleri takdirde, bağlı ortaklık olma sıfatını 11

12 kaybettikleri tarih itibarıyla, Finansal Araçlar olarak muhasebeleştirilir. (25 Sayılı Tebliğ madde 336). Ana ortaklık, aynı zamanda başka bir ana ortaklığın tamamen sahip olduğu veya kontrol altında bulundurduğu bir bağlı ortaklık ise, azınlık payları sahiplerinden onay alma koşulu ile konsolide finansal tabloları sunmak zorunda değildir. Bu durumda ana ortaklık, konsolide finansal tabloları hazırlamama nedenleri ile birlikte, bağlı ortaklıkların kendi bireysel (konsolide öncesi) finansal tablolarından sorumlu olmalarının nedenlerini belirtir. Konsolide finansal tabloları yayımlayan ana ortaklığın adı ile sicil kaydının bulunduğu yer de belirtilir (TMS-5 madde 7). Bir ana şirket aşağıdaki durumlarda konsolide finansal tablo hazırlamayabilir (UFRS-27 madde 10): a) ana şirketin kendisinin bir başka ana şirketin tamamen yada kısmen bağlı şirketi olması ve diğer şartlarda oy hakkı olmayan ortaklarda dahil olmak üzere diğer ortakların ana şirketin konsolide finansal tablo hazırlamayacağından haberdar edilmesi ve buna itiraz etmemiş olmaları; b) ana şirketin borçlanma araçları yada hisse senetlerinin herhangi bir borsada işlem görmüyor olması (yerel yada yabancı bir borsa yada yerel yada yabancı bir tezgah üstü piyasa dahil); c) ana şirketin bir borsada işlem görmek üzere herhangi bir menkul kıymet ihracı için bir Sermaye Piyasası yada diğer düzenleyici kuruluşlar nezdinde başvuruda bulunmamış olması; ve d) ana şirketin ana şirketi yada onun ana şirketinin kamuya açıklanmak üzere Uluslararası Finansal Raporlama Standartları na uygun konsolide finansal tablo hazırlaması Konsolidasyon Dışında Tutulma Şartları UFRS-27 de konsolidasyon dışında tutulma şartlarına yer verilmemiştir. Aşağıdaki durumlarda bir bağlı ortaklık konsolidasyon dışı tutulabilir (TMS-5 madde 11 ve 21 Sayılı Tebliğ madde 6): a) Yakın bir gelecekte (gelecek 12 ay içinde - 25 Sayılı Tebliğ madde 332) elden çıkarılmak amacıyla elde tutulan ve dolayısıyla kontrolü geçici bir süre ana şirkette olan bağlı ortaklıklar, b) Ağır ve uzun süreli kısıtlamalar altında olan ve bu durum nedeniyle ana şirkete fon aktarım gücü bulunmayan bağlı ortaklıklar. Bunun yanında, gerek ilgili işletmenin toplam aktif, hasılat, bilanço dışı yükümlülükler vb. mali tablo büyüklükleri bakımından küçük olması gerekse faaliyet hacminin düşük olması gibi nedenlerle, konsolide mali tabloları önemli ölçüde etkilemeyen işletmeler de konsolidasyon kapsamı dışında tutulabilir (21 sayılı Tebliğ madde 6, 25 sayılı Tebliğ madde 12

13 332, TMS-5 madde 20). Ancak, konsolidasyon kapsamı dışında tutulma şartlarını sağlayan birden fazla işletmenin bulunması ve söz konusu işletmelerin konsolide mali tablolara olan toplam etkilerinin önemli olması halinde, bunlar toplu olarak değerlendirilir (25 sayılı Tebliğ madde 332). Bu şekilde konsolidasyon kapsamı dışında tutulan bağlı ortaklıklar TMS-5 e göre TMS-7 Yatırımların Muhasebeleştirilmesi standardında belirtilen esaslar dahilinde ele alınırken; 21 ve 25 sayılı Tebliğ e göre, finansal araçlar kabul edilerek makul değerleri ile değerlemeye tabi tutulur ve makul değerlerindeki değişim dönemin gelir tablosu ile ilişkilendirilir Konsolide Mali Tabloların Düzenlenmesinde Genel Esaslar Konsolide finansal tabloların hazırlanmasında ana şirket ve bağlı şirketlerin tüm varlık, yükümlülük özkaynak, gelir ve gider kalemleri satır satır toplanır (UFRS-27 madde 22, 21 sayılı Tebliğ madde 7/b). Konsolide finansal tabloları düzenleyen ana ortaklık, bütün yabancı ve yerli bağlı ortaklıklarını konsolide etmelidir. Yabancı bağlı ortaklıkların finansal tabloları Kur Değişmelerinin Etkilerine ilişkin standarda göre TL ye çevrildikten sonra konsolidasyon kapsamına alınır. (TMS-5 madde 9). Bağlı şirketlerin finansal tablo tarihi ve kapsadığı dönemin, ana şirketin finansal tablo tarihi ve kapsadığı dönemle aynı olması esastır. Ana şirket ve bağlı şirketin hesap dönemlerinin birbirinden farklı olması durumunda, uygulanmasının mümkün olmadığı durumlar hariç olmak üzere, bağlı şirket konsolidasyon amacıyla ana şirketin hesap dönemini esas alarak ilave finansal tablolar hazırlar (UFRS-27 madde 26, TMS-5 madde 15, 21 sayılı Tebliğ madde 7/d, 25 sayılı Tebliğ madde 333/d). Konsolide finansal tabloların hazırlanmasında kullanılan bağlı şirket finansal tablosunun ana şirketin finansal tablosundan farklı bir hesap dönemine ait olması durumunda bu süre zarfında gerçekleşen önemli işlem ve olaylar ilgili finansal tablolara yansıtılır. Her hal ve şartta ana şirket ile bağlı şirketin raporlama tarihleri arasındaki fark üç aydan fazla olamaz. Raporlama dönemlerinin uzunluğu ve raporlama tarihlerinin farklılığı dönemler itibariyle aynı olmalıdır (UFRS-27 madde 27, TMS-5 madde 15, 21 sayılı Tebliğ madde 7/d, 25 sayılı Tebliğ madde 333/d). Hesap dönemi farklı olan şirketlerin adları, hesap dönemi kapanış tarihi ve farklılık nedeni dipnotlarda açıklanır. Ancak, özel finansal tabloların (ara finansal tablolar) hazırlanmasının mümkün olmadığı durumlarda hesap dönemlerinin kapanış tarihleri arasındaki fark 3 aylık süreyi aşmamak koşuluyla ortaklıkların finansal tabloları düzeltilerek konsolidasyona tabi tutulur (TMS-5 madde 15, 21 sayılı Tebliğ madde 7/b, 25 sayılı Tebliğ madde 333/d). Ana ortaklığın hesap döneminin konsolidasyon kapsamındaki diğer ortaklıkların hesap dönemlerine göre üç aydan daha fazla bir farklılık gösterdiği durumlarda, ana ortaklığın hesap döneminin esas alınması gerekmekle birlikte, konsolidasyon kapsamındaki ortaklıklar arasında yoğunlaşma olduğu durumlarda en fazla yoğunlaşma bulunan hesap dönemi esas alınır (21 sayılı Tebliğ madde 7/d). Konsolidasyona tabi şirketlerin finansal tabloları benzer işlemler için benzer muhasebe politikaları benimsenerek düzenlenir (UFRS-27 madde 28, TMS-5 madde 13, 21 sayılı Tebliğ madde 7/c, 25 sayılı Tebliğ madde 333/c, 25 sayılı Tebliğ madde 333/d). 13

14 Konsolide finansal tablolara dahil olan şirketlerin herhangi birinin finansal tablolarının farklı muhasebe politikaları kullanılarak hazırlanması durumunda, konsolide finansal tabloların hazırlanması sırasında gerekli düzeltmeler ilgili şirketin finansal tablolarına yapılır (UFRS-27 madde 29, TMS-5 madde 13, 21 sayılı Tebliğ madde 7/c, 25 sayılı Tebliğ madde 333/c). Topluluğa dahil şirketlerin finansal tabloları farklı muhasebe politikaları benimsenerek düzenlenmiş ise, muhasebe politikalarının neden olduğu farklılıklar muhasebenin önemlilik kavramı göz önüne alınarak konsolide finansal tabloların hazırlanması sırasında giderilir. Muhasebe politikalarının neden olduğu farklılıkların tam olarak hesaplanamaması durumunda, yapılabilecek düzeltme işlemleri belli varsayımlar ve tahminlere göre yapılır. Düzeltme yapılamayan farklılıklar ise, dipnotlarda belirtilir. Düzeltme işlemlerine temel olan varsayımlar ve tahminler de dipnotlarda açıklanır (TMS-5 madde 14, 21 sayılı Tebliğ madde 7/c, 25 sayılı Tebliğ madde 333/c) UFRS-27 ve TMS-5 e Göre Konsolide Mali Tabloların Düzenlenmesine İlişkin İlke ve Esaslar Konsolide finansal tabloların grupla ilgili finansal bilgileri tek bir ekonomik işletmeye aitmiş gibi gösterebilmesi için daha sonra aşağıdaki işlemler uygulanır (UFRS-27 madde 22): a) Ana şirketin her bir bağlı şirketteki iştirak tutarı ve bağlı şirketlerin özsermayelerinden ana şirketin payına isabet eden tutar elimine edilir (Bu işlemden arta kalan şerefiye ile ilgili hususlarla ilgili düzenlemeler UFRS-22 de bulunmaktadır.); b) Konsolide edilen bağlı şirketlerin dönem kar/zararından azınlık paylarına isabet eden tutarlar belirlenir; ve c) Konsolide edilen bağlı şirketlerin net aktiflerinden azınlık paylarına isabet eden tutarlar ana şirkete isabet eden tutardan ayrı olarak belirlenir. Net aktiflerden azınlık paylarına isabet eden tutarlar: (i) UFRS-22 ye uygun olarak işletme birleşmesinin gerçekleştiği tarihte mevcut olan azınlık payları ve (ii) İşletme birleşmesinin gerçekleştiği tarihten sonra özkaynaklarda meydana gelen değişikliklerden azınlık paylarına isabet eden tutarlardan oluşur. Olası oy haklarının mevcut olduğu durumlarda, ana şirket ve azınlık paylarına isabet eden tutarlar belirlenirken mevcut sahiplik durumu dikkate alınır, olası oy haklarının muhtemel kullanımı gibi durumlar bu hesaplamaya dahil edilmez (UFRS-27 madde 23). Grup içi bakiyeler, işlemler, kar ve zararlar tamamen elimine edilir (UFRS-27 madde 24). Grup içi bakiyeler, işlemler, karlar, zararlar ve temettüler tamamen elimine edilir. Grup içi işlemler nedeniyle oluşan ve stoklar ve maddi duran varlıklar gibi varlıkların maliyetine dahil edilen kar ve zararlar tamamen elimine edilir. Grup içi işlemlerden oluşan zararlar, ilgili varlıklarda bir değer düşüklüğünün oluştuğunun göstergesi olarak değerlendirilebilir. Grup içi işlemler sırasında oluşan kar ve zararların elimine edilmesi sırasında ortaya çıkan geçici 14

15 zamanlama farklılıkları UFRS-12 Gelir Vergileri ne uygun olarak değerlendirilir (UFRS-27 madde 25). Bir bağlı şirketin gelir ve giderleri UFRS-22 de tanımlanan satın alımın gerçekleştiği tarihten itibaren konsolide finansal tablolara dahil edilir. Bir bağlı şirketin gelir ve giderleri ana şirketin bağlı şirket üzerindeki kontrol gücünü kaybettiği tarihe kadar konsolide finansal tablolara dahil edilir. Bağlı şirketin elden çıkarılması durumunda, elde edilen gelir ile bağlı şirketin konsolide finansal tablolarda izlenen tutarı arasındaki fark (ile varsa UFRS-21 Kur Değişiminin Etkileri ne uygun olarak doğrudan özsermaye ile ilişkilendirilen döviz kuru dönüştürme farkları-ufrs) bağlı şirket elden çıkarıldığında gelir tablosuna kazanç veya kayıp olarak yansıtılır (UFRS-27 madde 30, TMS-5 madde 16). Finansal tabloların iki dönem itibariyle karşılaştırılabilirliğini sağlamak için bu işlemlere ilişkin gerekli ek bilgiler konsolide finansal tablo dipnotlarında açıklanır (TMS-5 madde 16). UFRS-27 madde 31 e göre; bağlı şirket, bağlı şirket olma sıfatını kaybettiği ve UFRS-28 de tanımlanan iştirak veya UFRS-31 de tanımlanan birlikte kontrol edilen işletme haline de gelmediği takdirde, bağlı şirket olma sıfatını kaybettiği tarih itibariyle, UFRS-39 a uygun olarak muhasebeleştirilir. TMS-5 madde 17 e göre ise; bir işletmeye yapılan yatırım bu işletme bağlı ortaklık ve TMS-6 İştiraklerdeki Yatırımların Muhasebeleştirilmesi standardında tanımlandığı şekilde iştirak olma niteliğini kaybettiği tarihten itibaren TMS-7 Yatırımların Muhasebeleştirilmesi standardına göre muhasebeleştirilir. Bağlı şirket sıfatının kaybedildiği tarih itibariyle ilgili işletmenin kayıtlı değeri, UFRS-39 a uygun olarak finansal varlık olarak ilk defa değerlenmesi ile ilgili hükümler çerçevesinde maliyet olarak kabul edilir (UFRS-27 madde 32). Azınlık payları konsolide bilançoda ana şirketin özsermayesinden ayrı olarak özsermaye içerisinde gösterilir. Grubun kar yada zararından azınlık paylarına isabet eden tutar ayrıca gösterilir (UFRS-27 madde 33). Kar yada zarar ana şirket ve azınlık paylarına dağıtılır. Ana şirket ve azınlık paylarının her ikisi de özkaynak olarak değerlendirildiği için azınlık paylarına isabet eden tutar gelir yada gider değildir (UFRS-27 madde 34). Bir bağlı şirketle ilgili olarak azınlık paylarına isabet eden zararın tutarı, bağlı şirketteki azınlık pay tutarını aşabilir. Bu durumda, azınlık pay sahiplerinin zararı karşılamaya yönelik herhangi bir bağlayıcı yükümlülüğün olması ve zararı karşılamak için gerekli ilave yatırımları yapabilme gücünün yeterli olmaması halinde, söz konusu fazla kısım ana şirketin bağlı şirketteki payından mahsup edilir. Konsolidasyona tabi şirketin daha sonra kara geçmesi halinde, daha önce mahsup edilen tutarlara ulaşılıncaya kadar tüm karlar ana şirketin payına ilave edilir (UFRS-27 madde 35, TMS-5 madde 18). Bir bağlı şirketin azınlık paylarına ait ve özkaynak olarak sınıflanan imtiyazlı hisse senedi olması durumunda, ana şirket kendi payına isabet eden kar yada zararı hesap ederken, açıklansın yada açıklanmasın bu imtiyazlı hisselerin payına düşen temettülerin etkilerini dikkate alır (UFRS-27 madde 36, TMS-5 madde 19). 15

16 4.6. Konsolide Bilançonun Düzenlenmesine İlişkin İlke ve Esaslar TMS-5 Göre Konsolide Bilançonun Düzenlenmesine İlişkin İlke ve Esaslar Topluluk şirketlerinin bilanço kalemleri ayrı ayrı toplanır (TMS-5 madde 21). Konsolidasyona alınan ortaklıkların sermayesindeki hisse veya payların defter değeri, konsolidasyona alınan ortaklığın öz sermayesine isabet eden tutar ile mahsup edilir (TMS-5 madde 22). a) Mahsup işlemi, bu ortaklık ilk defa konsolidasyona alındığı andaki defter değerine göre yapılır. b) Mahsup işlemi, konsolide edilecek ortaklıkların hisselerinin iktisap edildiği anda tespit edilebilen aktif ve pasif değerlerine göre veya hisseler farklı zamanlarda iktisap edildiğinde, bu ortaklığın bağlı ortaklık olduğu tarihte yapılır. c) Konsolidasyondan kaynaklanan olumlu fark aktifte şerefiye olarak ve olumsuz fark (negatif şerefiye) ise pasifte uzun vadeli yabancı kaynaklarda gelecek yıllara ait gelirler grubunda gösterilir. Bu farklar 5 yıl içinde itfa edilir. Konsolide bilançonun ödenmiş/çıkarılmış sermayesi, ilke olarak, ana ortaklığın ödenmiş/çıkarılmış sermayesine eşit olmalıdır. Konsolide bilançoda bağlı ortaklıkların ve kontrolü ana ortaklıkta olan iştirak ve bağlı menkul kıymetlerin ödenmiş/çıkarılmış sermayesi yer almaz. Ancak, bağlı ortaklıkların veya kontrolü ana ortaklıkta olan iştiraklerin ve bağlı menkul kıymetlerin ana ortaklıkta pay sahibi olmaları durumunda, konsolide bilançonun ödenmiş/çıkarılmış sermayesi ana ortaklığın ödenmiş/çıkarılmış sermayesinden daha az olabilir (TMS-5 madde 22). Topluluğa dahil ortaklıkların birbirlerine sermaye taahhütlerinden kaynaklanan borçların bulunması halinde bu borçlar, ilgili oldukları ödenmemiş sermaye ve varsa hisse senedi ihraç primi alacaklarından indirilerek tasfiye edilir (TMS-5 madde 22). Topluluk şirketlerinin finansal tablolarında gösterilen "bağlı ortaklıklar sermaye payları değer düşüş karşılıkları", "iştirakler sermaye payları değer düşüş karşılıkları" ve "bağlı menkul kıymetler değer düşüş karşılıkları" ile ilgili gider hesapları konsolide finansal tablolarda düzeltme yapmak suretiyle kapatılır (TMS-5 madde 22). Yapılan toplama işleminden, topluluğa dahil ortaklıkların birbirlerinden olan alacak ve borçları karşılıklı olarak indirilir. Ortaklıklar, birbirlerinin borçlanmayı temsil eden menkul kıymetlerine veya kıymetli evrakına sahiplerse, söz konusu menkul kıymetler ve kıymetli evrak da indirime tabi tutulur (TMS-5 madde 23). Topluluğa dahil ortaklıkların birbirlerinden satın almış oldukları dönen ve duran varlıklar, ilke olarak, bu varlıkların topluluğa olan ilk maliyetleri üzerinden gösterilmelidir. Bu nedenle, gerekli düzeltmeler hesap edilerek konsolide bilançoya yansıtılmalıdır (TMS-5 madde 24). Topluluğa dahil ortaklıkların stoklarına ilişkin topluluk içi mal alım ve satımından doğan kar, konsolide finansal tablolarda "brüt satışlar", "satışların maliyeti" ve "stok" hesaplarından oranı dahilinde indirime tabi tutulurlar. Stoklara ilişkin topluluk içi mal alım satımından 16

17 doğan zarar ise, konsolide finansal tablolarda "brüt satışlar", "satışların maliyeti" ve "stok" hesaplarına oranına uygun olarak eklenir (TMS-5 madde 24). İlk madde ve malzeme, yarı mamul, mamul, ticari mallar ve diğer stokların satış işlemi sonunda stoklarda kalan tutarın ve/veya kar/zararın saptanmasının olanaksız olduğu durumlarda bu hesaplama belli varsayımlar altında yapılır ve kullanılan varsayımlar dipnotlarda açıklanır (TMS-5 madde 24). Topluluk içinde alım ve satıma konu olan amortismana tabi duran varlıklarla ilgili topluluk içi işlemler nedeniyle oluşmuş gelir ve gider kalemleri arındırılır. Bu kalemin konsolide finansal tablolara yansıtılması için şu işlemler yapılır: Satış kar ve zararının yanı sıra satış nedeniyle doğan yeni koşullarda yapılan hesaplamalarla satış öncesi koşulların devamı niteliğindeki hesaplamalar arasındaki amortisman farkları ile yeniden değerleme yapılması halinde, yeniden değerleme değer artış farkları ilgili hesaplarla karşılıklı olarak mahsup edilerek konsolide finansal tablolarda düzeltme işlemi tamamlanır (TMS-5 madde 24). Topluluk içindeki amortismana tabi duran varlık satış kar veya zararının, amortismana tabi duran varlık satış kar veya zararı elimine edilmeden önceki konsolide net kar ve zararın %5 ini aşmaması durumunda, yukarıda belirtilen mahsup işlemleri yapılmayabilir (TMS-5 madde 24). Konsolide bilançonun ve konsolide gelir tablosunun düzenlenmesine ilişkin ilke ve esaslar bölümlerinde belirtilen hususların düzeltme olarak konsolide finansal tablolara yansıtılmasından sonra, topluluğa dahil bağlı ortaklıkların özkaynakları içindeki topluluk dışı paylara ait özkaynak kalemleri konsolide bilançonun ilgili özkaynak kalemlerinden mahsup edilerek saptanan "azınlık payları" konsolide bilançoda özkaynaklar grubunu izleyen ayrı bir kalem olarak yer alır (TMS-5 madde 24) Sayılı Tebliğ e Göre Konsolide Bilançonun Düzenlenmesine İlişkin İlke ve Esaslar Konsolide bilançonun düzenlenmesinde aşağıdaki esaslara uyulması zorunludur (madde 8). a) Konsolidasyon kapsamındaki ortaklığın bağlı ortaklık haline geldiği tarih itibarıyla ve daha sonraki pay alımlarında bir defaya mahsus olmak üzere, ana ortaklığın bağlı ortaklığın sermayesinde sahip olduğu payların elde etme maliyeti, bu payların bağlı ortaklığın makul değere göre değerlenmiş bilançosundaki özsermayesinde temsil ettiği değerden mahsup edilir. Kayıtlı değer lehine oluşan fark, pozitif şerefiye olarak konsolide bilançonun aktifinde ayrı bir kalemde gösterilir ve şerefiyenin izafe edildiği ekonomik birimin faydalı ömrünü geçmemek üzere en fazla 20 yıl içinde itfa edilir; kayıtlı değer aleyhine oluşan fark ise negatif şerefiye olarak bilançonun aktifinde negatif olarak ayrı bir kalemde gösterilir ve en fazla 20 yıl içinde itfa edilir. Ancak, bu tutarlar ilgili bağlı ortaklığın dönem zararından mahsup edilebilir. Bu şekilde her bir bağlı ortaklık için hesaplanacak pozitif şerefiyeler aktifte maddi olmayan duran varlıklar hesap grubu altında bağlı ortaklıklar şerefiyesi olarak, negatif şerefiye ise aynı hesap grubu içerisinde negatif bir kalem olarak bağlı ortaklıklar negatif şerefiyesi olarak konsolide bilançoya yansıtılır. Önceki dönemlerde elde edilen bağlı ortaklıklar için gerekli şerefiye ve itfa payı hesaplamaları yapılarak sonuçlar geçmiş yıllar kar veya zararı ile ilişkilendirilir. 17

18 b) Ana ortaklık ile bağlı ortaklıkların ödenmiş sermayesi ve satın alma tarihindeki özsermayeleri dışındaki bilanço kalemleri toplanır. c) Yapılan toplama işleminde, konsolidasyon yöntemine tabi ortaklıkların birbirlerinden olan alacak ve borçları karşılıklı indirilir. Ortaklıklar, birbirlerinin borçlanmayı temsil eden menkul kıymetlerine veya kıymetli evrakına sahiplerse, söz konusu menkul kıymetler ve kıymetli evrak da indirime tabi tutulur. d) Konsolidasyon yöntemine tabi ortaklıkların birbirlerinden satın almış oldukları dönen ve duran varlıklar, ilke olarak, bu varlıkların konsolidasyon yöntemine tabi ortaklıklara olan elde etme maliyetleri üzerinden gösterilmesini sağlayacak düzeltmeler yapılmak suretiyle bulunan tutarları üzerinden konsolide bilançoda yer alır. Stokların konsolide bilançoda gösterilmesinde 9 uncu Maddenin (b) bendi hükmü göz önünde tutulur. İlk Madde ve malzeme, yarı mamul, ara mamul, mamul ve emtianın satış işlemi sonunda stoklarda kalan tutarın ve/veya kâr-zararın tespitinin imkansız olduğu durumlarda bu hesaplama belli varsayımlar altında yapılır ve kullanılan varsayımlar dipnotlarda açıklanır. Konsolidasyon yöntemine tabi ortaklıkların kendi aralarında alım-satıma konu olan amortismana tabi iktisadi kıymetlerin, konsolidasyon yöntemine tabi ortaklıklar arasındaki işlem nedeniyle oluşmuş gelir ve gider kalemlerinden arındırılarak konsolide mali tablolara yansıtılmasını sağlamak üzere, satış kâr-zararının yanı sıra, satış nedeniyle doğan yeni şartlarda yapılan hesaplamalarla satış öncesi şartların devamı niteliğindeki hesaplamalar arasındaki amortisman farkları ile yeniden değerleme yapılması halinde yeniden değerleme değer artış fonu farkları da ilgili hesaplarla karşılıklı mahsup edilir. Konsolidasyon yöntemine tabi ortaklıklar arasındaki amortismana tabi sabit kıymet satış kâr-zararının, amortismana tabi sabit kıymet satış kâr-zararı elimine edilmeden önceki konsolide net kâr-zararın %5 ini aşmaması halinde, dördüncü paragrafta belirtilen mahsup işlemleri yapılmayabilir. Bu durumda konu hakkında dipnotlarda açıklama yapılır. e) Konsolide bilançonun ödenmiş/çıkarılmış sermayesi ilke olarak ana ortaklığın ödenmiş/çıkarılmış sermayesidir; konsolide bilançoda bağlı ortaklıkların ödenmiş/çıkarılmış sermayesi yer almaz. Ancak, bağlı ortaklıkların ana ortaklıkta pay sahibi olmaları durumunda, konsolide bilançonun ödenmiş/çıkarılmış sermayesi, (a) bendi uyarınca yapılan işlem nedeniyle, ana ortaklığın ödenmiş/çıkarılmış sermayesinden daha az olabilir. Konsolidasyon yöntemine tabi ortaklıkların birbirlerine sermaye taahhütle-rinden kaynaklanan borçlarının bulunması halinde bu borçlar, ilgili oldukları ödenmemiş sermaye ve varsa emisyon primi alacaklarından indirilerek tasfiye edilir. f) Konsolidasyon kapsamındaki bağlı ortaklıkların ödenmiş/çıkarılmış sermaye dahil bütün öz sermaye hesap grubu kalemlerinden, ana ortaklık ve bağlı ortaklıklar dışı paylara isabet eden tutarlar indirilir ve konsolide bilançonun özsermaye hesap grubundan önce, Ana Ortaklık Dışı Özsermaye hesap grubu adıyla gösterilir. g) Bir bağlı ortaklıkla ilgili olarak ana ortaklık dışı paya isabet eden zararın tutarı, bağlı ortaklıktaki ana ortaklık dışı pay tutarını aşabilir. Bu durumda, ana ortaklık dışı pay 18

19 sahiplerinin zararı karşılamaya zorunlu ve mali açıdan yeterli olmaması durumunda fazla olan kısım ana ortaklığın payından mahsup edilir. Konsolidasyona tabi ortaklığın daha sonra kara geçmesi halinde, daha önce mahsup edilen tutarlara ulaşılıncaya kadar tüm karlar ana ortaklığın payına ilave edilir. h) Konsolidasyon yöntemine tabi ortaklıkların faaliyet konularının birbirinden çok farklı olması halinde, konsolide bilançonun hesap grupları faaliyet konuları itibarıyla sınıflandırılabilir veya konu dipnotlarda açıklanabilir Sayılı Tebliğ e Göre Konsolide Bilançonun Düzenlenmesine İlişkin İlke ve Esaslar Konsolide bilançonun düzenlenmesinde aşağıdaki esaslara uyulması zorunludur (madde 334). a) Ana ortaklık ile bağlı ortaklıkların tüm bilanço kalemleri toplanır. b) Konsolidasyon kapsamındaki ortaklığın bağlı ortaklık veya müşterek yönetime tabi teşebbüs haline geldiği tarih itibarıyla ve daha sonraki pay alımlarında bir defaya mahsus olmak üzere, ana ortaklığın bağlı ortaklığın veya müşterek yönetime tabi teşebbüsün sermayesinde sahip olduğu payların elde etme maliyeti, bu payların alım tarihi itibariyle bağlı ortaklığın veya müşterek yönetime tabi teşebbüsün makul değere göre değerlenmiş bilançosundaki öz sermayesinde temsil ettiği değerden mahsup edilir. Şerefiyenin muhasebeleştirilmesinde bu Tebliğin İşletme Birleşmeleri başlıklı Kısmında düzenlenen ilgili hükümlere uyulur. Önceki dönemlerde elde edilen bağlı ortaklıklar ve müşterek yönetime tabi teşebbüsler için gerekli şerefiye ve itfa payı hesaplamaları yapılarak sonuçlar birikmiş kar/zarar ile ilişkilendirilir. c) Bağlı ortaklığın ana ortaklığın bilançosundaki kayıtlı değeri ile, ana ortaklığın bağlı ortaklıkların öz sermayesindeki payı karşılıklı olarak birbirinden indirilir. d) Yapılan toplama işleminde, tam konsolidasyon yöntemine tabi ortaklıkların birbirlerinden olan alacak ve borçları karşılıklı indirilir. Ortaklıklar, birbirlerinin borçlanmayı temsil eden menkul kıymetlerine veya kıymetli evrakına sahiplerse, söz konusu menkul kıymetler ve kıymetli evrak da indirime tabi tutulur. e) Tam konsolidasyon yöntemine tabi ortaklıkların birbirlerinden satın almış oldukları cari ve cari olmayan varlıklar, bu varlıkların tam konsolidasyon yöntemine tabi ortaklıklara olan elde etme maliyetleri üzerinden gösterilmesini sağlayacak düzeltmeler yapılmak suretiyle bulunan tutarları üzerinden konsolide bilançoda yer alır. f) Grup içinde satışa konu olan stoklar bu Kısımdaki düzeltmeler yapıldıktan sonra konsolide bilançoda izlenir. İlk Madde ve malzeme, yarı mamul, ara mamul, mamul ve emtianın satış işlemi sonunda stoklarda kalan tutarın ve/veya kâr-zararın tespitinin imkansız olduğu durumlarda bu hesaplama uygun varsayımlar kullanılarak yapılır ve kullanılan varsayımlar dipnotlarda açıklanır. g) Tam konsolidasyon yöntemine tabi ortaklıkların kendi aralarında alım-satıma konu olan amortismana tabi iktisadi kıymetlerin, tam konsolidasyon yöntemine tabi ortaklıklar arasındaki işlem nedeniyle oluşmuş gelir ve gider kalemlerinden arındırılarak konsolide mali tablolara yansıtılmasını sağlamak üzere, satış kâr-zararının yanı sıra, satış nedeniyle 19

20 doğan yeni şartlarda yapılan hesaplamalarla satış öncesi şartların devamı niteliğindeki hesaplamalar arasındaki amortisman farkları ile bu Tebliğde müsaade edilmesi şartıyla yeniden değerleme yapılması halinde yeniden değerleme değer artış fonu farkları da ilgili hesaplarla karşılıklı mahsup edilir. h) Grup içi bakiyeler, işlemler, kar ve zararlar tamamen elimine edilir. Grup içi işlemler nedeniyle oluşan ve stoklar ve cari olmayan varlıklar gibi varlıkların maliyetine alınan kar ve zararlar tamamen elimine edilir. Grup içi işlemlerden oluşan zararlar, ilgili varlıklarda bir değer düşüklüğünün oluştuğunun göstergesi olarak değerlendirilir. i) Konsolide bilançonun ödenmiş/çıkarılmış sermayesi ilke olarak ana ortaklığın ödenmiş /çıkarılmış sermayesidir; konsolide bilançoda bağlı ortaklıkların ödenmiş/çıkarılmış sermayesi yer almaz. Ancak, bağlı ortaklıkların ana ortaklıkta pay sahibi olmaları durumunda, konsolide bilançonun ödenmiş/çıkarılmış sermayesi, ana ortaklığın ödenmiş/çıkarılmış sermayesinden daha az olabilir. j) Tam konsolidasyon yöntemine tabi ortaklıkların birbirlerine sermaye taahhütlerinden kaynaklanan borçlarının bulunması halinde bu borçlar, ilgili oldukları ödenmemiş sermaye ve varsa emisyon primi alacaklarından indirilerek tasfiye edilir. k) Konsolidasyon kapsamındaki bağlı ortaklıkların ödenmiş/çıkarılmış sermaye dahil bütün öz sermaye hesap grubu kalemlerinden, ana ortaklık ve bağlı ortaklıklar dışı paylara isabet eden tutarlar indirilir ve konsolide bilançoda öz sermaye hesap grubundan önce Ana Ortaklık Dışı Öz sermaye hesap grubu adıyla gösterilir. l) Bir bağlı ortaklıkla ilgili olarak ana ortaklık dışı paya isabet eden zararın tutarı, bağlı ortaklıktaki ana ortaklık dışı pay tutarını aşabilir. Bu durumda, ana ortaklık dışı pay sahiplerinin zararı karşılamaya yönelik herhangi bir bağlayıcı yükümlülüğün olması ve zararı karşılamak için gerekli ilave yatırımları yapabilme gücünün yeterli olmaması halinde, söz konusu fazla kısım ana ortaklığın bağlı ortaklıktaki payından mahsup edilir. Konsolidasyona tabi ortaklığın daha sonra kara geçmesi halinde, daha önce mahsup edilen tutarlara ulaşılıncaya kadar tüm karlar ana ortaklığın payına ilave edilir Konsolide Gelir Tablosunun Düzenlenmesine İlişkin İlke ve Esaslar TMS-5 Göre Konsolide Gelir Tablosunun Düzenlenmesine İlişkin İlke ve Esaslar Topluluk şirketlerinin gelir tablosu kalemleri ayrı ayrı toplanır (TMS-5 madde 26). Yapılan toplama işleminden topluluğa ait ortaklıkların birbirlerine yapmış oldukları mal ve hizmet satışları, "brüt satışlar" ve "satışların maliyeti" hesaplarından indirilir (TMS-5 madde 27). Topluluğa dahil ortaklıkların stoklarına ilişkin topluluk içi mal alım satımından doğan kar, konsolide finansal tablolarda stoklardan düşülerek satışların maliyetine eklenir, zarar ise stoklara eklenerek satışların maliyetinden düşülür (TMS-5 madde 27). 20

TMS 28 İŞTİRAKLERDEKİ YATIRIMLAR 1.TANIMLAR

TMS 28 İŞTİRAKLERDEKİ YATIRIMLAR 1.TANIMLAR TMS 28 İŞTİRAKLERDEKİ YATIRIMLAR 1.TANIMLAR Konsolide finansal tablolar: Bir grubun finansal tablolarının tek bir işletme gibi sunulduğu finansal tablolarıdır. Bireysel finansal tablolar: Bir ana ortaklık,

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat 05.01.2015/13-1

Sirküler Rapor Mevzuat 05.01.2015/13-1 Sirküler Rapor Mevzuat 05.01.2015/13-1 BAZI KURUM, KURULUŞ VE İŞLETMELERCE MÜNFERİT VE KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARININ HAZIRLANMASINDA VE SUNULMASINDA YÜRÜRLÜKTEKİ MEVZUATA İLAVE OLARAK UYGULANACAK HUSUSLARA

Detaylı

Konsolide ve Bireysel Mali Tablolar

Konsolide ve Bireysel Mali Tablolar Konsolide ve Bireysel Mali Tablolar UMS 27-28 UFRS 3 Jale Akkaş 12 Ekim, 2011 Grant Thornton Türkiye 2011 Grant Thornton Türkiye.Tüm Tüm hakları saklıdır. Konsolide ve Bireysel Finansal Tablolar Konsolide

Detaylı

TMS 27 BİREYSEL FİNANSAL TABLOLAR

TMS 27 BİREYSEL FİNANSAL TABLOLAR TMS 27 BİREYSEL FİNANSAL TABLOLAR GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARİHLERİ TMS 27 Bireysel Finansal Tablolar Standardı 31/12/2012 tarihinden sonra başlayan hesap dönemleri için uygulanmak üzere ilk olarak 28/10/2011

Detaylı

MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ A.Ş. 31 ARALIK 2015 TARİHLİ TTK 376 BİLANÇOSU VE DİPNOTLARI

MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ A.Ş. 31 ARALIK 2015 TARİHLİ TTK 376 BİLANÇOSU VE DİPNOTLARI 31 ARALIK 2015 TARİHLİ TTK 376 BİLANÇOSU VE DİPNOTLARI VARLIKLAR 31 Aralık 2015 Dönen Varlıklar 91.109.610 Nakit ve Nakit Benzerleri 453.493 Ticari Alacaklar 40.930.687 Diğer Alacaklar 31.037.106 Stoklar

Detaylı

2005 e Doğru Uluslararası Finansal Raporlama Standartları

2005 e Doğru Uluslararası Finansal Raporlama Standartları 2005 e Doğru Uluslararası Finansal PwC Raporlama Standartları Program UFRS ilerleme projesi ( improvements project ) Yeni standartlar (UFRS 1,2,3,4,5) UMS 32, UMS 36, UMS 38 ve UMS 39 daki değişiklikler

Detaylı

Sermaye Piyasasında Konsolide Mali Tablolara ve İştiraklerin Muhasebeleştirilmesine Usul ve Esaslar Hakkında İlgili Seminer Notları

Sermaye Piyasasında Konsolide Mali Tablolara ve İştiraklerin Muhasebeleştirilmesine Usul ve Esaslar Hakkında İlgili Seminer Notları Sermaye Piyasasında Konsolide Mali Tablolara ve İştiraklerin Muhasebeleştirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ İle İlgili Seminer Notları 1 1. Tebliğin Amacı Ana ortaklığın; iştirakleri ile

Detaylı

DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SAN.A.Ş TARİHLİ SOLO BİLANÇOLAR VE DİPNOTLARI

DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SAN.A.Ş TARİHLİ SOLO BİLANÇOLAR VE DİPNOTLARI DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SAN.A.Ş 31.12.2015 TARİHLİ SOLO BİLANÇOLAR VE DİPNOTLARI Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2015 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 45.428.521 Nakit ve Nakit Benzerleri 2.309.629 Ticari

Detaylı

TMS 27 (2011 Versiyonu)

TMS 27 (2011 Versiyonu) TMS 27 (2011 Versiyonu) BİREYSEL FİNANSAL TABLOLAR GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARİHLERİ TMS 27 Bireysel Finansal Tablolar Standardı 31/12/2012 tarihinden sonra başlayan hesap dönemleri için uygulanmak üzere

Detaylı

Sirküler TMS UYGULAMAYAN ŞİRKETLERDE FİNANSAL TABLOLAR

Sirküler TMS UYGULAMAYAN ŞİRKETLERDE FİNANSAL TABLOLAR Sirküler TMS UYGULAMAYAN ŞİRKETLERDE FİNANSAL TABLOLAR Bağımsız Denetime Tabi Olup TMS leri Uygulamayan Şirketlerin Finansal Tablolarının Hazırlanması ve Sunulması TMS uygulama kapsamı dışında kalan şirketlerce

Detaylı

KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHLİ KONSOLİDE TTK 376 BİLANÇOSU VE DİPNOTLARI

KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHLİ KONSOLİDE TTK 376 BİLANÇOSU VE DİPNOTLARI 31 ARALIK 2013 TARİHLİ KONSOLİDE TTK 376 BİLANÇOSU VE DİPNOTLARI KONSOLİDE TTK 376 BİLANÇOSU VARLIKLAR Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2013 Dönen Varlıklar 181.629.436 Nakit ve Nakit Benzerleri 11.921.100

Detaylı

Finansal Sistem, Sermaye Piyasaları ve Sermaye Piyasası Mevzuatı

Finansal Sistem, Sermaye Piyasaları ve Sermaye Piyasası Mevzuatı Finansal Sistem, Sermaye Piyasaları ve Sermaye Piyasası Mevzuatı A Kitapçığı 10. Soru Soru Hatalı Değil. I- Birleşme sözleşmesi genel kurullarca onaylanmadan önce Sermaye Piyasası Kuruluna başvurularak

Detaylı

Tüm işletmeler UMS 7 kapsamında, UFRS lere göre hazırlanan mali tablolarının bir parçası olarak nakit akım tablosu hazırlamak zorundadırlar.

Tüm işletmeler UMS 7 kapsamında, UFRS lere göre hazırlanan mali tablolarının bir parçası olarak nakit akım tablosu hazırlamak zorundadırlar. UMS 7 Standarda (standardın ilgili paragraflarına referans verilmiştir) Nakit Akım Tablosu Kontrol listesinin bu kısmı nakit akım tablosunun nasıl hazırlaması gerektiğini açıklayan UMS 7 ye yöneliktir.

Detaylı

2014/2.DÖNEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI İLERİ DÜZEYDE FİNANSAL MUHASEBE 22 Ekim 2014-Çarşamba 18:00

2014/2.DÖNEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI İLERİ DÜZEYDE FİNANSAL MUHASEBE 22 Ekim 2014-Çarşamba 18:00 2014/2.DÖNEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI İLERİ DÜZEYDE FİNANSAL MUHASEBE 22 Ekim 2014-Çarşamba 18:00 SORULAR SORU-1 : TMS 7 Nakit Akış Tabloları Standardına göre; nakit akış tablosunun sunumu çerçevesinde,

Detaylı

Tebliğ. İştiraklerdeki Yatırımlara İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 28) Hakkında Tebliğ Sıra No: 12

Tebliğ. İştiraklerdeki Yatırımlara İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 28) Hakkında Tebliğ Sıra No: 12 Tebliğ Türkiye Muhasebe Standartları Kurulundan: İştiraklerdeki Yatırımlara İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 28) Hakkında Tebliğ Sıra No: 12 Amaç Madde 1 Bu Tebliğin amacı; iştiraklerdeki yatırımlara

Detaylı

SİLVERLİNE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

SİLVERLİNE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU SİLVERLİNE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 2016 Yılı 4. dönem Finansal Tablolar ve dipnotları Bağımsız

Detaylı

ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor. Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor. Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Rapor 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun

Detaylı

VI. Çözüm Ortaklığı Platformu

VI. Çözüm Ortaklığı Platformu VI Çözüm Ortaklığı Platformu Geleceği Hazırlayan Bir Düzenleme: Yeni TTK Tasarısı ve UFRS Uyumlu KOBĐ Muhasebe Standartları Aralık 2007 Burak Özpoyraz, Ortak, Denetim Hizmetleri PwC Slide 2 KAPSAMLI UFRS

Detaylı

İşletme Birleşmeleri. Sunum / Açıklama Gereklilikleri. Standarda Referans

İşletme Birleşmeleri. Sunum / Açıklama Gereklilikleri. Standarda Referans UFRS 3 Standarda (standardın ilgili paragraflarına referans verilmiştir) UFRS 3.47 UFRS 3.50 UFRS 3.50 UFRS 3.62 UFRS 3.62 UFRS 3.66 İşletme Birleşmeleri Sunum / Açıklama Gereklilikleri Kontrol listesinin

Detaylı

METRO ALTIN İŞLETMECİLİĞİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2013 TARİHİ İTİBARİYLE ÖZET FİNANSAL TABLOLAR

METRO ALTIN İŞLETMECİLİĞİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2013 TARİHİ İTİBARİYLE ÖZET FİNANSAL TABLOLAR METRO ALTIN İŞLETMECİLİĞİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2013 TARİHİ İTİBARİYLE ÖZET FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER Sayfa No ÖZET BİLANÇO... 1 ÖZET KAPSAMLI GELİR TABLOSU... 2 ÖZ SERMAYE

Detaylı

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları ve Aynı Tarihte Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide TTK 376 Bilançosu ve Dipnotları Cari Dönem VARLIKLAR

Detaylı

17 Temmuz 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28710 TEBLİĞ

17 Temmuz 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28710 TEBLİĞ 17 Temmuz 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28710 TEBLİĞ Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan: TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARI HAKKINDA TEBLİĞLERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

Detaylı

OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide 2016 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Tablolar Bağımsız Denetçi Görüşü

Detaylı

T.C. KAMU GÖZETİMİ MUHASEBE VE DENETİM STANDARTLARI KURUMU

T.C. KAMU GÖZETİMİ MUHASEBE VE DENETİM STANDARTLARI KURUMU T.C. KAMU GÖZETİMİ MUHASEBE VE DENETİM STANDARTLARI KURUMU Bağımsız Denetime Tabi Olup TMS leri Uygulamayan Şirketlerin Finansal Tablolarının Hazırlanmasında ve Sunulmasında Uygulanacak İlave Hususlara

Detaylı

MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor 2016 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama FİNANSAL TABLO Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız

Detaylı

JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan 2016-4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 31.12.2016 FİNANSAL RAPORLAR VE DİPNOT

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2014/227 Ref: 4/227

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2014/227 Ref: 4/227 SİRKÜLER İstanbul, 31.12.2014 Sayı: 2014/227 Ref: 4/227 Konu: BAĞIMSIZ DENETİME TABİ OLUP TMS LERİ UYGULAMAYAN ŞİRKETLERİN FİNANSAL TABLOLARININ HAZIRLANMASINDA VE SUNULMASINDA UYGULANACAK İLAVE HUSUSLAR

Detaylı

TÜRK HAVA YOLLARI A.O. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

TÜRK HAVA YOLLARI A.O. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TÜRK HAVA YOLLARI A.O. Finansal Rapor Konsolide 2016-4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 31 Aralık 2016 Konsolide Finansal Rapor Bağımsız Denetçi Görüşü

Detaylı

Sirküler Rapor 28.04.2014/118-1

Sirküler Rapor 28.04.2014/118-1 Sirküler Rapor 28.04.2014/118-1 BANKALARCA KAMUYA AÇIKLANACAK FİNANSAL TABLOLAR İLE BUNLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ YAYIMLANDI ÖZET : Bankalarca

Detaylı

30 Haziran 2015 Tarihli Finansal Tabloları Hazırlarken Dikkat Edilecek Yeni Standartlar, Değişiklikler Ve Yorumlar

30 Haziran 2015 Tarihli Finansal Tabloları Hazırlarken Dikkat Edilecek Yeni Standartlar, Değişiklikler Ve Yorumlar www.pwc.com.tr 30 Haziran 2015 Tarihli Finansal Tabloları Hazırlarken Dikkat Edilecek Yeni Standartlar, Değişiklikler Ve Yorumlar 30 Haziran 2015 tarihli finansal tabloları hazırlarken dikkat edilecek

Detaylı

ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor 2016 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama ÖZAK GYO A.Ş. 31.12.2016 KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

Detaylı

UFRS Bülten. 31 Mart 2016 Tarihli Finansal Tabloları Hazırlarken Dikkat Edilecek Yeni Standartlar, Değişiklikler ve Yorumlar

UFRS Bülten. 31 Mart 2016 Tarihli Finansal Tabloları Hazırlarken Dikkat Edilecek Yeni Standartlar, Değişiklikler ve Yorumlar www.pwc.com.tr UFRS Bülten 31 Mart 2016 Tarihli Finansal Tabloları Hazırlarken Dikkat Edilecek Yeni Standartlar, Değişiklikler ve Yorumlar Mart 2016 Uluslararası Finansal Raporlama Standartları Bülteni

Detaylı

RÖNESANS HOLDİNG A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

RÖNESANS HOLDİNG A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU RÖNESANS HOLDİNG A.Ş. Finansal Rapor 2017-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Rönesans Holding A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları 30 Haziran 2017 Bağımsız

Detaylı

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları. 28 Şubat 2017 tarihi itibariyle konsolide TTK 376 Bilançosu

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları. 28 Şubat 2017 tarihi itibariyle konsolide TTK 376 Bilançosu Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları 28 Şubat 2017 tarihi itibariyle konsolide TTK 376 Bilançosu Cari dönem 28 Şubat 2017 Varlıklar Dönen varlıklar Nakit ve nakit benzerleri

Detaylı

TMS 27. KONSOLİDE ve BİREYSEL FİNANSAL TABLOLAR. GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARİHLERİ

TMS 27. KONSOLİDE ve BİREYSEL FİNANSAL TABLOLAR. GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARİHLERİ TMS 27 KONSOLİDE ve BİREYSEL FİNANSAL TABLOLAR GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARİHLERİ TMS 27 Konsolide ve Bireysel Finansal Tablolar Standardı 31/12/2005 tarihinden sonra başlayan hesap dönemleri için uygulanmak

Detaylı

TMS 29 YÜKSEK ENFLASYONLU EKONOMİLERDE FİNANSAL RAPORLAMA. GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARİHLERİ

TMS 29 YÜKSEK ENFLASYONLU EKONOMİLERDE FİNANSAL RAPORLAMA. GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARİHLERİ TMS 29 YÜKSEK ENFLASYONLU EKONOMİLERDE FİNANSAL RAPORLAMA GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARİHLERİ TMS 29 Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama Standardı 31/12/2005 tarihinden sonra başlayan hesap

Detaylı

Tebliğ. Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlamaya İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 29) Hakkında Tebliğ Sıra No: 16

Tebliğ. Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlamaya İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 29) Hakkında Tebliğ Sıra No: 16 Tebliğ Türkiye Muhasebe Standartları Kurulundan: Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlamaya İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 29) Hakkında Tebliğ Sıra No: 16 Amaç Madde 1- Bu Tebliğin amacı;

Detaylı

VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan 216 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 31.12.216 Finansal Tablolar Bağımsız

Detaylı

Özsermaye Değişim Tablosu

Özsermaye Değişim Tablosu Özsermaye Değişim Tablosu Finansal Tablo Türü Raporlama Birimi Konsolide Olmayan TL Ref. Sermaye Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları Hisse Senedi İhraç Primi kardan ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Geçmiş Yıllar

Detaylı

SİNERJİ SİRKÜLER RAPOR

SİNERJİ SİRKÜLER RAPOR 1 Sirküler Tarihi: 30.03.2016 Sirküler No : 2016/12 SİNERJİ SİRKÜLER RAPOR BAĞIMSIZ DENETİM YAPTIRMAK ZORUNDA OLAN ŞİRKETLERE İLİŞKİN HADLER YENİDEN BELİRLENDİ Bilindiği üzere Yeni Türk Ticaret Kanunu

Detaylı

ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI T.A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI T.A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI T.A.Ş. Finansal Rapor 2016-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim

Detaylı

Bankacılığa İlişkin Mevzuat ve Yeni Düzenlemeler *

Bankacılığa İlişkin Mevzuat ve Yeni Düzenlemeler * Bankacılar Dergisi, Sayı 56, 2006 Bankacılığa İlişkin Mevzuat ve Yeni Düzenlemeler * (Ocak-Mart 2006) 1. Bankacılık Kanununa İlişkin Düzenlemeler 31 Ocak 2006 tarih ve 26066 sayılı Resmi Gazete de; Maden

Detaylı

TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARI HAKKINDA TEBLİĞLERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN 12 SIRA NO.LU TEBLİĞ YAYIMLANDI

TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARI HAKKINDA TEBLİĞLERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN 12 SIRA NO.LU TEBLİĞ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 26/07/2013/157-1 TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARI HAKKINDA TEBLİĞLERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN 12 SIRA NO.LU TEBLİĞ YAYIMLANDI Türkiye Muhasebe Standartları Hakkında Tebliğlerde Değişiklik

Detaylı

TMS - 29 YÜKSEK ENFLASYONLU EKONOMİLERDE FİNANSAL RAPORLAMA

TMS - 29 YÜKSEK ENFLASYONLU EKONOMİLERDE FİNANSAL RAPORLAMA YÜKSEK ENFLASYONLU EKONOMİLERDE FİNANSAL RAPORLAMA GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARİHLERİ TMS 29 Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama Standardı 31/12/2005 tarihinden sonra başlayan hesap dönemleri

Detaylı

BANKALARIN KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BANKALARIN KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam BANKALARIN KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, ana ortaklık bankaların finansal

Detaylı

TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan 2016 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Tablolar Bağımsız Denetçi

Detaylı

AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş. Finansal Rapor 2016 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim Türü

Detaylı

ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. DUYURU 2015/07

ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. DUYURU 2015/07 07.01.2015 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. DUYURU 2015/07 Sayın Müşterimiz, Bağımsız denetim kapsamında olup T.M.S.(Türkiye Muhasebe Standarları) uygulamayan şirketlerce 1/1/2014

Detaylı

KOÇ HOLDİNG A.Ş. Holding Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

KOÇ HOLDİNG A.Ş. Holding Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU KOÇ HOLDİNG A.Ş. Holding Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim Türü Denetim

Detaylı

Bağımsız Denetim Raporu

Bağımsız Denetim Raporu Bağımsız Denetim Raporu Deutsche Bank Aktiengesellschaft a, Frankfurt am Main Deutsche Bank Aktiengesellschaft tarafından hazırlanan, 1 Ocak 2010 da başlayıp 31 Aralık 2010 da sona eren faaliyet yılına

Detaylı

TEBLİĞ. Konsolide özkaynak kalemlerine ilişkin bilgiler: Cari Dönem Önceki Dönem

TEBLİĞ. Konsolide özkaynak kalemlerine ilişkin bilgiler: Cari Dönem Önceki Dönem 22 Eylül 2007 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 26651 TEBLİĞ Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: BANKALARCA KAMUYA AÇIKLANACAK FİNANSAL TABLOLAR İLE BUNLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR HAKKINDA

Detaylı

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları. 31 Mayıs 2016 tarihi itibariyle konsolide TTK 376 Bilançosu ve dipnotları

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları. 31 Mayıs 2016 tarihi itibariyle konsolide TTK 376 Bilançosu ve dipnotları Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları 31 Mayıs 2016 tarihi itibariyle konsolide TTK 376 Bilançosu ve dipnotları Cari dönem 31.May.16 Varlıklar Dönen varlıklar Nakit ve

Detaylı

Kamuoyuna duyurulur. Ek: Mali Tablo ve Dipnot Formatları ile Kullanım Rehberi.

Kamuoyuna duyurulur. Ek: Mali Tablo ve Dipnot Formatları ile Kullanım Rehberi. ULUSLARARASI FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI İLE UYUMLU SERİ:I, NO:25 SAYILI TEBLİĞ/UFRS UYARINCA DÜZENLENECEK MALİ TABLO VE DİPNOT FORMATLARI HAKKINDA DUYURU Bilindiği üzere, 15.11.2003 tarih ve 25290

Detaylı

TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016-4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 31.12.2016 Finansal Rapor Bağımsız Denetçi

Detaylı

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU SAYI: BDDK.DZM. 2/13/1-1855 07 Şubat 2003 TÜRKİYE BANKALAR BİRLİĞİNE Bankalardan ve bağımsız denetim şirketlerinden alınan muhtelif yazılarda, 22.6.2002 tarih ve

Detaylı

DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan 216-4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 31.12.216 Mali Tablolar

Detaylı

TMS 7 NAKİT AKIŞ TABLOLARI

TMS 7 NAKİT AKIŞ TABLOLARI TMS 7 NAKİT AKIŞ TABLOLARI M. Vefa TOROSLU Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Mayıs 2009 Tanım Nakit akış tablosu, bir faaliyet dönemi içerisinde işletmede ortaya çıkan nakit akımlarını; işletme faaliyetlerine,

Detaylı

ALARKO HOLDİNG A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

ALARKO HOLDİNG A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ALARKO HOLDİNG A.Ş. Finansal Rapor 2016-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama ALARKO HOLDİNG A.Ş. 30.06.2016 FİNANSAL TABLOLAR Bağımsız Denetçi Görüşü

Detaylı

ARÇELİK A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

ARÇELİK A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ARÇELİK A.Ş. Finansal Rapor 216 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 1 Ocak 3 Haziran 216 ara hesap dönemine ait özet konsolide finansal tablolar Bağımsız

Detaylı

İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Tablolar Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız

Detaylı

SELKİM SELÜLOZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

SELKİM SELÜLOZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. SELKİM SELÜLOZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Dipnot Cari Dönem Referansları Önceki Dönem Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan Dönem 31.12.2012 31.12.2011 Raporlama Birimi TL TL V A R

Detaylı

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor 2016-4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Detaylı

UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş. 30.06.2015 TARİHLİ TTK 376 BİREYSEL (KONSOLİDE OLMAYAN) FİNANSAL DURUM TABLOSU VE DİPNOTLAR

UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş. 30.06.2015 TARİHLİ TTK 376 BİREYSEL (KONSOLİDE OLMAYAN) FİNANSAL DURUM TABLOSU VE DİPNOTLAR 30.06.2015 TARİHLİ TTK 376 BİREYSEL (KONSOLİDE OLMAYAN) FİNANSAL DURUM TABLOSU VE DİPNOTLAR 1 UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş. 30 HAZİRAN 2015 TARİHİ İTİBARİYLE TTK 376 KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL

Detaylı

TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TÜPRAŞTÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. Finansal Rapor 2016 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim

Detaylı

FİNAL VARLIK YÖNETİM A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

FİNAL VARLIK YÖNETİM A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU FİNAL VARLIK YÖNETİM A.Ş. Banka Finansal Rapor 2017-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim Türü

Detaylı

TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş. Finansal Rapor 2016-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 30.06.2016 Mali Tablolar Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız

Detaylı

MUHASEBE, DENETİM VE ETİK KURALLAR

MUHASEBE, DENETİM VE ETİK KURALLAR Aysel Gündoğdu, PhD C. Turgay Münyas, PhD C. asset MUHASEBE, DENETİM VE ETİK KURALLAR Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V MUHASEBE, DENETİM VE ETİK KURALLAR...1

Detaylı

KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2017-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama KORTEKS MENSUCAT SAN VE TİC A.Ş. 2. 3 AYLIK DÖNEM FİNANSAL

Detaylı

Konsolide Gelir Tablosu

Konsolide Gelir Tablosu Konsolide Gelir Tablosu Konsolide Gelir Tablosu m. 2015 2014 2013 Faiz ve benzeri gelirler 25,967 25,001 25,601 Faiz giderleri 10,086 10,729 10,767 Net faiz geliri 15,881 14,272 14,834 Kredi zararı karşılıkları

Detaylı

BİLANÇO (YTL) VARLIKLAR

BİLANÇO (YTL) VARLIKLAR Bağımsız Denetim'den BİLANÇO (YTL) VARLIKLAR Geçmemiş Geçmiş Dipnot Referansları 31.03.2007 31.12.2006 Cari / Dönen Varlıklar 43.974.109 42.366.791 Hazır Değerler 4 1.463.463 2.108.013 Menkul Kıymetler

Detaylı

LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim

Detaylı

31 Mart Aralık 2011 Pay oranı Pay tutarı Pay oranı Pay tutarı

31 Mart Aralık 2011 Pay oranı Pay tutarı Pay oranı Pay tutarı Konsolide finansal tablolara ilişkin açıklayıcı dipnotlar 1. Grubun organizasyonu ve faaliyet konusu Genel Alkhair Capital Menkul Değerler Anonim Şirketi (Şirket), 5 Aralık 1996 tarihinde İstanbul da kurulmuştur.

Detaylı

Y VE Y GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ÖZEL AMAÇLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

Y VE Y GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ÖZEL AMAÇLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Y VE Y GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ÖZEL AMAÇLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU ÖZEL AMAÇLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Y ve Y Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu na Giriş Sermaye Piyasası Kurulu

Detaylı

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 216-4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Koçtaş Yapı Marketleri Ticaret A.Ş. 31.12.216 Bağımsız Denetim

Detaylı

HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş. Holding Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş. Holding Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş. Holding Finansal Rapor Konsolide 2016 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 31.12.2016 itibariyle Konsolide Finansal Tablolar

Detaylı

IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş. Finansal Rapor 2016 3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 30.09.2016 Finansal Rapor Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız

Detaylı

UTOPYA TURİZM İNŞAAT İŞLETMECİLİK TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

UTOPYA TURİZM İNŞAAT İŞLETMECİLİK TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU UTOPYA TURİZM İNŞAAT İŞLETMECİLİK TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide 2017 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Utopya A.Ş. 20172.Dönem Finansal Tablolar

Detaylı

TURKCELL FİNANSMAN A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

TURKCELL FİNANSMAN A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TURKCELL FİNANSMAN A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor 2017-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Rapor Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim

Detaylı

GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 216-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Mali Tablo Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim

Detaylı

ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu

Detaylı

NOBEL İLAÇ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

NOBEL İLAÇ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU NOBEL İLAÇ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan 2016 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim

Detaylı

ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor 2016-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 30.06.2016 Finansal Tablolar Bağımsız Denetçi Görüşü

Detaylı

TMS 31 İŞ ORTAKLIKLARINDAKİ PAYLAR 1.TANIMLAR

TMS 31 İŞ ORTAKLIKLARINDAKİ PAYLAR 1.TANIMLAR TMS 31 İŞ ORTAKLIKLARINDAKİ PAYLAR 1.TANIMLAR Konsolide finansal tablolar: Bir grubun finansal tablolarının tek bir işletme gibi sunulduğu finansal tablolarıdır. Bireysel finansal tablolar: Bir ana ortaklık,

Detaylı

ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim Türü Denetim

Detaylı

Sigorta Sektöründe Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına uyum esası geldi.

Sigorta Sektöründe Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına uyum esası geldi. Sigorta Sektöründe Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına uyum esası geldi. Hazine Müsteşarlığı'nca 14.7.2007 tarih ve 26582 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Sigorta ve Reasürans Şirketleri ile Emeklilik

Detaylı

Şeffaflık, Sürdürülebilirlik ve Hesap Verilebilirlikte Yeni Yaklaşımlar: Finansal Raporlama ve Denetim Penceresinden Yeni TTK

Şeffaflık, Sürdürülebilirlik ve Hesap Verilebilirlikte Yeni Yaklaşımlar: Finansal Raporlama ve Denetim Penceresinden Yeni TTK Şeffaflık, Sürdürülebilirlik ve Hesap Verilebilirlikte Yeni Yaklaşımlar: Finansal Raporlama ve Denetim Penceresinden Yeni TTK Prof. Dr. Serdar ÖZKAN İzmir Ekonomi Üniversitesi İzmir Ticaret Odası Meclis

Detaylı

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ MART 2010 İTİBARI İLE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ MART 2010 İTİBARI İLE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ MART 2010 İTİBARI İLE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Değerli Ortaklarımız, Şirketimizin Mart 2010 dönemine ilişkin faaliyetleri aşağıda özetlenmiştir.

Detaylı

Finansal Rapor. Konsolide Aylık Bildirim

Finansal Rapor. Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU OLMUKSAN INTERNATIONAL PAPER AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016-3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Rapor Finansal Durum Tablosu

Detaylı

II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği Değişiklik Taslağı

II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği Değişiklik Taslağı II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği Değişiklik Taslağı Mevcut Hali Değişiklik Önerisi Kapsam MADDE 2 (1) Bu Tebliğ, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının Kapsam

Detaylı

DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NDEN ORTAKLARIN YENİ PAY ALMALARINA İLİŞKİN SİRKÜLER

DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NDEN ORTAKLARIN YENİ PAY ALMALARINA İLİŞKİN SİRKÜLER DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NDEN ORTAKLARIN YENİ PAY ALMALARINA İLİŞKİN SİRKÜLER ÇIKARILMIŞ SERMAYEMİZ 226.027.699,46 TÜRK LİRASINDAN 50.000.000 TÜRK LİRASINA AZALTILMAKTA, EŞANLI

Detaylı

ÇİMBETON HAZIRBETON VE PREFABRİK YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

ÇİMBETON HAZIRBETON VE PREFABRİK YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ÇİMBETON HAZIRBETON VE PREFABRİK YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü

Detaylı

ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor 2016-4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim

Detaylı

FİNANSAL TABLO ÖRNEKLERİ

FİNANSAL TABLO ÖRNEKLERİ FİNANSAL TABLO ÖRNEKLERİ I. FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) ŞİRKETİ (VE BAĞLI ORTAKLIKLARI) BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ (GEÇMEMİŞ) TARİHLİ (KONSOLİDE) FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) VARLIKLAR Dönen Varlıklar

Detaylı

KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE) KLBMO VARLIKLAR

KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE) KLBMO VARLIKLAR KLBMO BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE) Geçmiş VARLIKLAR Geçmiş Dipnot Referansları 30.06.2009 31.12.2008 Dönen Varlıklar 28,839,659 28,730,807 Nakit ve Nakit Benzerleri 6 4,148,637 2,181,600

Detaylı

TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 30.06.2016 Finansal Tablolar Bağımsız

Detaylı

YEŞİL İNŞAAT YAPI DÜZENLEME VE PAZARLAMA TİCARET A.Ş. ÖZEL AMAÇLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

YEŞİL İNŞAAT YAPI DÜZENLEME VE PAZARLAMA TİCARET A.Ş. ÖZEL AMAÇLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU YEŞİL İNŞAAT YAPI DÜZENLEME VE PAZARLAMA TİCARET A.Ş. ÖZEL AMAÇLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU ÖZEL AMAÇLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Yeşil İnşaat Yapı Düzenleme ve Pazarlama Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu na Giriş

Detaylı

Finansal Rapor. Konsolide Aylık Bildirim

Finansal Rapor. Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş. Finansal Rapor 2016-3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Rapor Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Detaylı

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemiş) Sona eren 9 aylık dönem

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemiş) Sona eren 9 aylık dönem Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemiş) Sona eren 9 aylık dönem m. 30 Eylül 2017 30 Eylül 2016 Faiz ve benzeri gelirler Faiz giderleri Net faiz geliri Kredi zararı karşılıkları Kredi zararı karşılıkları

Detaylı

Finansal Rapor. Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

Finansal Rapor. Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU UYUM GIDA VE İHTİYAÇ MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Rapor Bağımsız Denetçi Görüşü

Detaylı

ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. Finansal Rapor 217 1. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu

Detaylı