KONSOLİDE MALİ TABLOLARIN DÜZENLENMESİ VE İŞTİRAKLERE YAPILAN YATIRIMLARIN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KONSOLİDE MALİ TABLOLARIN DÜZENLENMESİ VE İŞTİRAKLERE YAPILAN YATIRIMLARIN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ"

Transkript

1 KONSOLİDE MALİ TABLOLARIN DÜZENLENMESİ VE İŞTİRAKLERE YAPILAN YATIRIMLARIN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 1. GİRİŞ Finansal sistemler arasında mekan ve zaman birliği yaratan modern bilgi/iletişim kanalları sayesinde sermaye piyasalarının giderek birbirine yakınlaşması, ekonomik faaliyetlerin büyük bir kısmının çokuluslu şirketler tarafından gerçekleştirilmesine ve ülkeleri portföylerinde yer alan birer hisse senedi gibi uluslararası yatırımcıların çoğalmasına neden olmakta birlikte, çokuluslu şirketlerin faaliyet sınırlarını genişleteceği; uluslararası yatırımcıların ise tasarruflarını aktaracağı ülkeyi seçmelerine yönelik kararlarını vermelerinde söz konusu ülkenin muhasebe ve finansal raporlama sistemlerinin kalitesi belirleyici rol oynamaktadır. Özellikle, hem ülkeler arasında hem de ülke içerisinde farklı raporlama ve muhasebe ve raporlama uygulamalarının bulunması, şirketlerin belirli bir dönemin sonuçlarını farklı esaslara göre birden fazla raporlamalarına neden olmaktadır. Bu durum ise doğru ve gerçeğe uygun rakamların hangi esaslara uyulduğunda ortaya çıktığı hususu belirsizleştirmektedir. Aynı durum, yatırımcılar için de bilgiye dayalı yatırım kararı verilmesi ve yatırım fırsatlarının karşılaştırılabilmesi maliyetli, çoğu zaman da imkansız hale getirebilmektedir. 1 Uluslararası faaliyet gösteren firma, banka ya da diğer kuruluşlar değerlendirme yaparken muhasebeleştirme kaynaklı farklılıkları gidermeye yönelik çalışmalar yapmakta, dünya çapında uygulanabilecek standartların oluşturulmasına yönelik çalışmaları da teşvik etmektedirler. Uluslararası kabul gören muhasebe standartlarının oluşturulması hem ekonomik politikaların oluşturulmasını geliştirecek hem de uluslararası finansal sistemin güçlenmesini sağlayacaktır. Uluslararası kamuoyu, standart belirleyici kurumları veri dağıtımı, parasal ve finansal şeffaflık, banka gözetim ve denetimi, muhasebe, denetim gibi alanlar da dahil olmak üzere ekonomik ve finansal konularda standart geliştirmeye davet etmiştir yılında Asya ülkelerinden başlayarak tüm dünyaya yayılan kriz, güvenilir ve şeffaf muhasebenin önemini bir kez daha ortaya koymuştur. 2 Yukarıda amaçlara yönelik olarak Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS) ((International Accounting Standart (IFRS)) geliştirilmiştir. UFRS genel olarak; muhasebenin temel kavramlarını, muhasebe politikalarının açıklanmasını, mali tabloların düzenlenmesini ve sunulmasını düzenlemektedir. UFRS kullanılarak işletmelerin tüm faaliyetlerinin ve bu faaliyetlerden elde ettikleri sonuçların sağlık bir şekilde muhasebeleştirilmesi sağlanmış olmaktadır. UFRS na uygun olarak düzenlenen mali tablolar, ilgili kişi ve kuruluşlara sunulan bilgilerin tutarlı ve güvenilir olmasını sağlamakla birlikte işletmelerin denetimlerini de kolaylaştırmaktadır. 1 PİRGAİP, Burak, Türk Sermaye Piyasasında Uluslararası Muhasebe Standartlarına Uyum, Sermaye Piyasası Kurulu Meslek Personeli Dergisi, Sayı:10, Kasım-Aralık 2003, Download Tarihi: Mart YENİAY, Özer T. Uluslararası Finansal Raporlama Standartları 1 Ocak 2005 e hazır mıyız?, Download Tarihi: Mart

2 Uluslararası sermaye akımlarından pay alma yarışında başta gelişmekte olan ülkeler açısından önemli bir engel teşkil eden söz konusu farklılıklar ortak dilde muhasebe ve finansal raporlama standartları oluşturulmasını ve ulusal standartların bu standartlara uyumunun sağlanmasını zorunlu kılmaktadır. Bu durum dikkate alındığında, gelişmekte aşamasındaki Türk sermaye piyasasında uygulanmakta olan mevcut muhasebe standartlarının uluslararası standartlar ile uyumunun sağlanmasına yönelik çalışmalar tamamlanma aşamasına gelmiştir. Bu durum gelişmiş piyasalara entegre güvenilir bir yatırım merkezi yaratılması yolunda önemli bir adım olmuştur. Ulusal muhasebe standartları, muhasebenin temel kavramları, mevcut uygulamalar ve uluslararası standartlar gözetilerek hazırlanmakta olup, finansal tabloların sunumunda ihtiyaca uygun, gerçek, güvenilir, dengeli, karşılaştırılabilir, anlaşılabilir ve kaliteli niteliklere sahip olmasına özen gösterilmektedir. Kaliteli muhasebe standartlarının üretilebilmesi için standart belirleme sürecinin, şeffaf, uygulayıcı ve kullanıcı olarak ilgili tüm çevrelerin görüşlerinin sürece katılımını sağlayabilecek bir şekilde yapılandırılması ve düzenlenen standartların uygulanmasını teminen, yasal yaptırım mekanizmalarının oluşması gerekmektedir. 3 Türkiye Muhasebe Standartlarının (TMS), UFRS ile uyumlu olarak uygulamaya geçirilmesi ile öncelikle ulusal düzeyde işletmeler arasında standartlaşma sağlanarak muhasebenin ürettiği finansal bilgilerin kalitesi artırılacak, globalleşme sürecinde ise muhasebe alanında uyumlaştırma sağlanabilecektir. 4 Bu çalışmada, UFRS, TMS ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPKurulu) düzenlemeleri çerçevesinde, konsolide mali tabloların düzenlenmesi ve iştiraklere yapılan yatırımların muhasebeleştirilmesi üzerinde durulacak ve düzenlemeler çerçevesinde ortaya çıkan farklılıklar ile benzerlikler incelenecektir. 2. KONSOLİDE MALİ TABLOLAR VE İŞTİRAKLERDE YATIRIMLARA İLİŞKİN ULUSAL VE ULUSLARARASI DÜZENLEMELER 2.1. Uluslararası Düzenlemeler Uluslararası Finansal Raporlama Standartları Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (IASB); merkezi Londra-İngiltere de bulunan, bağımsız, özerk muhasebe standartları hazırlama ve yayınlama konusunda genel kabul görmüş tek otoritedir. IASB üyeleri dokuz kişiden oluşmaktadır. IASB; kamu yararına, genel amaçlı finansal tablolarda, şeffaf ve karşılaştırılabilir bilgiyi gerekli kılan, tek ve yüksek kalitede, anlaşılabilir ve uygulanabilir küresel muhasebe standartları geliştirmeye amaçlamaktadır. Ayrıca, ulusal muhasebe standardı belirleyicileri (yapıcıları) ile birlikte çalışarak, dünya genelinde muhasebe standartlarını birbirine yakınlaştırmayı amaçlamaktadır. 5 3 BAĞCI, Hamdi, "XVII. Türkiye Muhasebe Kongresi Sunuşlar ve Tartışmalar", TÜRMOB Yayınları 199, İstanbul, Ekim 2002, ss AYBOĞA, Doç. Dr. Hanifi, Uluslararası Muhasebe Standartları, Türkiye Muhasebe Standartlarının Uygulaması ve Meslek Mensuplarının Sorumlulukları, Vergi Sorunları Dergisi, Sayı:180, Eylül 2003, ss TÜRMOB, IASB (Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu), /IASB, Download Tarihi: Mart

3 IASB nin başlangıcı, Uluslararası Muhasebe Standartları Komitesi ne (IASC) dayanmaktadır. Komite; Avustralya, Kanada, Fransa, Almanya, Japonya, Meksika, Hollanda, İngiltere, İrlanda ve ABD de bulunan muhasebe örgütlerinin aralarında imzaladıkları bir anlaşma sonucunda 1973 yılında kurulmuştur. 6 Muhasebe örgütlerinin uluslararası alandaki çalışmaları, 1977 yılında Uluslararası Muhasebeciler Federasyonu (IFAC) çatısı altında organize olmuştur yılında, IASC ve IFAC; IASC nin uluslararası muhasebe standartlarını oluşturmada ve uluslararası muhasebe sorunları üzerinde tartışma çalışmaları yayınlama konusunda tek ve tam yetkili olduğu konusunda anlaşmaya varmış ve aynı dönemde, IFAC ın tüm üyeleri IASC nin de üyesi olmuştur. Bu ilişki, IASC Tüzüğü nün Mayıs 2000 de değişmesine kadar devam etmiştir. 7 IASC, ilk başta mali tabloların konsolidasyonu ile ilgili üç adet uluslararası muhasebe standardı yayınlamıştır. Bunlarda ilki, 1976 yılında Konsolide Finansal Tablolar Standardı adıyla yayınlanan UFRS-3 tür. 1 Ocak 1990 yılında UFRS-27: Konsolide Finansal Tablolar ve Bağlı Şirket Yatırımların Muhasebeleştirilmesi Standardı ve UFRS-28: İlgili Şirketlerdeki Yatırımların Muhasebeleştirilmesi Standardı nın yayınlanması ile UFRS-3 uygulamadan kalkmıştır. Mali tabloların konsolidasyonu ile ilgili olarak çıkartılan bir diğer uluslararası muhasebe standardı da UFRS-22: İşletme Birleşmelerinin Muhasebeleştirilmesi Standardı dır. İlk olması ve o tarihte pek çok ülkede konsolide mali tablolara yeterli talep oluşmadan yayınlanması nedeniyle özellikle UFRS-3; Konsolide Finansal Tablolar Standardı ve diğer ilgili uluslararası muhasebe standartları, konsolide mali tabloların hazırlanmasında ve sunulmasında pek çok ülke için yol gösterici olmuştur. Konsolide mali tabloların hazırlanmasıyla ilgili olarak son uluslararası düzenleme, 31 Mart 2004 tarihinde yürürlüğe giren UFRS-3; İşletme Birleşmeleri Standardı nda açıklanmıştır. Bu standart UFRS-22; İşletme Birleşmelerinin Muhasebeleştirilmesi Standardı nın yerine geçmiştir Avrupa Birliği Yönergesi ve Kararı Mali tabloların konsolidasyonuyla ilgili olarak uluslararası nitelikteki bir diğer düzenleme ise Avrupa Topluluğu (AT) Yedinci Yönergesi dir. AT Yedinci Yönergesi, tarihinde kabul edilerek, üye ülkelerin mevzuatlarını bu yönergeye uyumlaştırmaları için 1 ocak 1990 tarihine kadar süre verilmiştir. Yedinci Yönerge, konsolide mali tabloların hazırlanması konusunda kesin hükümler içermemekle birlikte, ayrıntılı olarak hazırlanmıştır. Yönergenin içerdiği hükümler genelde yol gösterici niteliktedir. İlgili konularda, temel ilkelerin neler olduğu belirtilmiş, uygulamaya ilişkin düzenlemeler üye ülkelerin kendilerine bırakılmıştır. Yedinci Yönerge, üye ülkelerin mali tablolarının karşılaştırılarak geliştirilmesi için önemli bir adım olmuştur. Uygulamada bir takım esneklikler sunması ve bazı üye ülkelerin yönergeye uyumda yavaş davranmalarına rağmen, AT Yedinci Yönergesi, üye ülkelerin konsolide mali tablolarının hazırlanmasında çok önemli katkılar yapmıştır tarihinde Avrupa Parlamentosu nda yayınlanıp yürürlüğe giren; uluslararası standartlarla uyumlaştırılmış muhasebe standartlarına ilişkin yönetmeliğin (Regulation EC No: ) AB ülkelerinde uygulanması kararı ile, AB de konsolide mali tabloların hazırlanmasıyla ilgili çok 6 A.e. 7 A.e. 8 DERAN, Arş. Gör. Ali; AKTAŞ, Arş. Gör. Rafet, Konsolide Mali Tablolarla İlgili, IFRS Çerçevesinde Hazırlanan Ulusal Düzenlemelerin İncelenmesi, Sosyal Bilimler Araştırmları e-dergisi, Yıl:1, Sayı:2, Dönem: Eylül, Download Tarihi: Mart

4 önemli katkıları olan yedinci yönergenin de uluslar arasımuhasebe standartları ile uyumlaştırılması gereği ortaya çıkmıştır. 9 Avrupa Birliği Parlamentosu ve Konseyi tarihinde yayınladığı yönetmelik ile Avrupa Birliği ülkelerinde uluslararası raporlama standartlarına uyumlu muhasebe standartlarının, 2005 yılından itibaren konsolide finansal tabloların düzenlenmesinde esas alınmasını kararlaştırdı. Ayrıca, IASB ile Amerikan Finansal Muhasebe Standartları Kurulu (Financial Accounting Standarts Board-FASB) arasında tarihinde bir anlaşma yapılmıştır. FASB, bu anlaşma hükümlerine göre; 2005 yılına kadar Amerikan Muhasebe Standartlarının uluslararası muhasebe standartlarına uyumlaştırılmasını sağlamayı kabul etmiştir. 10 Avrupa Birliği ne üye tüm ülkelere 2005 yılından itibaren 12 adet UFRS kullanma zorunluluğu getirilmiş olup, söz konusu UFRS arasında Konsolide Mali Tablolar (UFRS-27) ve İştiraklerin Muhasebeleştirilmesi (UFRS-28) ile ilgili standartlar da bulunmaktadır Ulusal Düzenlemeler Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri UFRS-27: Konsolide Finansal Tablolar ve Bağlı Şirket Yatırımların Muhasebeleştirilmesi, UFRS-28: İlgili Şirketlerdeki Yatırımların Muhasebeleştirilmesi ve UFRS-31: İş Ortaklıklarındaki Faizlerin Finansal Raporlama standartlarının kombinasyonu ile SPKurulu nun, Seri XI, No:25 sayılı Sermaye Piyasasında Muhasebe Standartları Hakkındaki Tebliğ de, Kısım 13: Konsolide Mali Tablolar, Bağlı Ortaklıklar, Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler ve İştirakler (25 sayılı Tebliğ) standardı oluşturulmuş ve tarih ve Mükerrer sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu standardın amacı; 327. maddede, konsolide mali tabloların hazırlanması ve ilgililere sunulması, iştiraklerde, bağlı veya müşterek yönetime tabi teşebbüslerdeki pay sahipliğinin muhasebeleştirilmesi, konsolide olmayan mali tabloların hazırlanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemektir şeklinde ifade edilmiştir sayılı Tebliğ, 33 adet UFRS yi kapsamakta ve 34 Kısımdan oluşmaktadır tarihinden sonra sona eren ilk ara mali tablolardan geçerli olmak üzere söz konusu Tebliğ hükümlerine Tebliğ kapsamındaki işletmeler zorunlu olarak uyacaklardır. Ancak, işletmeler tarihine kadar olan dönemde ihtiyari olarak söz konusu Tebliğ hükümlerini uygulamayı tercih edebileceklerdi. Bununla birlikte, bu tarihten itibaren söz konusu Tebliğ hükümlerini uygulamaya başlayan işletmeler Tebliğ hükümlerine sürekli olarak uymakla yükümlü tutulmuşlardır döneminde 5 şirket bu tebliğ esaslarına 9 A.e. 10 YALKIN, Yüksel Koç (2003), AB ve ABD nde Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarının Uygulamasına Geçiş Çalışmaları, MUFAD-Muhasebe ve Finansman Dergisi, Sayı:19, İstanbul, Temmuz, s Türkiye Muhasebe Uzmanları Derneği, IASB den Haberler, Dış Haberler Bülteni, Sayı:13, Mayıs 2004, Download Tarihi: Mart DERAN, Arş. Gör. Ali; AKTAŞ, Arş. Gör. Rafet, Konsolide Mali Tablolarla İlgili, IFRS Çerçevesinde Hazırlanan Ulusal Düzenlemelerin İncelenmesi. 4

5 göre 79 şirket ise bu tebliğin geçici maddesine istinaden UFRS ye göre mali tablolarını hazırlamış, SPKurulu na ve İMKB ye göndermiştir. 13 Ancak, SPKurulu nun Seri:XI, No:1 sayılı Sermaye Piyasasında Mali Tablo ve Raporlara İlişkin İlke ve Esaslar Hakkında Tebliğ, Seri:XI, No:20 sayılı Yüksek Enflasyon Dönemlerinde Mali Tabloların Düzeltilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ i ve Seri:XI, No:21 sayılı Sermaye Piyasasında Konsolide Mali Tablolara ve İştiraklerin Muhasebeleştirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ i (21 sayılı Tebliğ) yürürlükte kalmaya devam etmiştir. Bu kapsamda, tarihinden itibaren hisse senetleri borsada işlem gören ana ortaklıklar ise konsolide mali tablolarının hazırlanmasında 21 sayılı Tebliğ i uygulamışlardır. Ayrıca, ana ortaklık olsun veya olmasın hisse senetleri borsada işlem gören şirketler, iştiraklerin muhasebeleştirilmesinde de aynı tebliğ hükümleri uygulanmıştır. Konsolide mali tablo düzenlemekle yükümlü işletmeler, enflasyona göre düzeltilmiş konsolide mali tablolarını ve konsolide olmayan tarihi maliyetli mali tablolarını bağımsız denetimden geçirdikten sonra genel kurula sunmuşlardır. SPKurulu nun UFRS ile uyumlu 25 sayılı Tebliğ ine göre, hisse senetleri borsada işlem gören şirketler, yatırım ortaklıkları, hisse senetleri borsada işlem görsün veya görmesin tüm aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri ile bu işletmelerin bağlı ortaklığı, müşterek yönetime tabi ortaklığı ve iştiraki konumunda olan ve konsolidasyon kapsamı dışında tutulmamış olan şirketler; tarihinden sonra sona eren ilk ara mali tablolardan geçerli olmak üzere, 25 sayılı Tebliğ kapsamında, asgari formatları Kurul un tarih ve 1604 sayılı Kararı ile belirlenen ve tarih ve 2004/51 sayılı Kurul Haftalık Bülteninde yayımlanan, mali tablo ve rapor düzenlemekle yükümlü kılınmışlardır Türkiye Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu Düzenlemeleri TÜRMOB yönetim kurulu kararı ile tarihinde Türkiye Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu (TMUDESK) oluşturulmuştur. TMUDESK, Uluslararası Muhasebe Standartlarını esas alarak ülkemiz uygulama ve mevzuatını da göz önünde bulundurarak 19 adet standart yayınlamıştır sayılı Sermaye Piyasası Kanunu nda (SPKanunu) değişiklik yapılarak tarihli 4487 sayılı Kanun ile SPKanunu na bir madde eklenerek (SPKanunu Geçici Hükümler, Ek md.1) Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu (TMSK) kurulmuştur ( tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayınlanmıştır.). TMSK, denetlenmiş finansal tabloların sunumunda; finansal tabloların ihtiyaca uygun, gerçek, güvenilir, dengeli, karşılaştırılabilir ve anlaşılabilir nitelikte olmaları için uygulanacak ulusal muhasebe standartlarını saptamak ve 13 Sermaye Piyasası Kurulu, Uluslararası Finansal Raporlama Standartları ile Uyumlu Seri:XI, No:25 Sayılı Tebliğ/UFRS Uyarınca Düzenlenecek Mali Tablo ve Dipnot Formatları Hakkında Duyuru, , Download Tarihi: Mart Sermaye Piyasası Kurulu, Seri XI, No:25 sayılı Sermaye Piyasasında Muhasebe Standartları Hakkındaki Tebliğ, Download Tarihi: Mart AYBOĞA, Doç. Dr. Hanifi, Uluslararası Muhasebe Standartları, Türkiye Muhasebe Standartlarının Uygulaması ve Meslek Mensuplarının Sorumlulukları. 5

6 yayınlamak üzere kurulmuştur. TMSK, muhasebe standartları ile ilgili olarak yasal tek yetkili kuruluş olarak tarihinde ilk toplantısını yaparak faaliyete geçmiştir. 16 Kurul, geçmişte yapılan çalışmaları değerlendirmek amacıyla daha önce TMUDESK tarafından yayınlanmış bulunan Türkiye Muhasebe Standartları nı taslak metin olarak kabul edip, bunları gözden geçirdikten sonra kamuoyunun görüşüne sunmaktadır. Böylece, tüm muhasebe ilgi gruplarının standart oluşturma sürecine katılımına imkan tanıyan bu yöntem sonucunda gözden geçirilen ve gerekli değişiklikler yapılan standartların genel kabul görmüş niteliğe kavuşması amaçlanmaktadır. 17 TMUDESK tarafından UFRS-27 paralelinde TMS-5: Konsolide Finansal Tablolar Standardı ve UFRS-28 paralelinde TMS-6: İştiraklerdeki Yatırımların Muhasebeleştirilmesi Standardı oluşturulmuştur. Bir şirket topluluğuna dahil ana ortaklık ile bağlı ortaklıkların ve kontrol gücüne sahip olunan iştiraklerin ve diğer ortaklıkların varlık, borç, sermaye, gelir ve giderlerinin tek bir ortaklık şeklinde gösterilerek topluluğun finansal durumu ve faaliyet sonuçları hakkında gerçeğe uygun ve güvenilir konsolide finansal tabloların hazırlanması ve sunulmasına ilişkin ilke ve kurallar ile konuya ilişkin kavramlar bu standart tarafından açıklanmaktadır KONSOLİDE MALİ TABLOLAR VE İŞTİRAKLERDE YATIRIMLARA İLİŞKİN DÜZENLEMELERİN AMAÇ VE KAPSAMLARI İLE ÖNEMLİ TANIMLAMALAR 3.1. Düzenlemelerin Amaç ve Kapsamları UFRS-27 ve UFRS-28 numaralı standart taslaklarında, standartların amacına yönelik bir açıklamaya gidilmemiştir. 21 sayılı Tebliğ in 1. maddesinde ve 25 sayılı Tebliğ in 327. maddesinde konsolide mali tablolar ile iştiraklerinde yatırımlarla ilgili düzenlemenin amacı aynı ifadelerle açıklanmıştır: konsolide mali tabloların hazırlanması ve ilgililere sunulması, iştiraklerde, bağlı veya müşterek yönetime tabi teşebbüslerdeki pay sahipliğinin muhasebeleştirilmesi, konsolide olmayan mali tabloların hazırlanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemektir. TMS-5 de ise standardın amacı daha ayrıntılı olarak tanımlanmıştır: Bu standart bir şirketler topluluğuna dahil ana ortaklık ile bağlı ortaklıkların ve kontrol gücüne sahip olunan iştiraklerin ve diğer ortaklıkların varlık, borç, sermaye, gelir ve giderlerinin tek bir ortaklık şeklinde gösterilerek topluluğun finansal durumu ve faaliyet sonuçları hakkında gerçeğe uygun ve güvenilir bilgi verilmesini sağlamak amacıyla hazırlanmıştır. TMS-6 standardının amacı ise Bu standardın konusu işletmelerin iştiraklerdeki yatırımlarının muhasebeleştirilmesidir. şeklinde tanımlanmıştır. 16 A.e. ve SÖNMEZ, Yrd. Doç. Dr. Feriştah; GERŞİL Arş.Gör. Aydın, 6 No lu TMS İştiraklerdeki Yatırımların Muhasebeleştirilmesi (UMS-28 ile Karşılaştırmalı) fergersil, Download Tarihi: Mart GÜCENME, Ümit, Ülkemizde Muhasebe Uygulamalarının Türkiye Muhasebe Standartlarına Uyumu, MUFAD-Muhasebe ve Finansman Dergisi, Sayı:19, İstanbul, Temmuz 2003, ss DERAN, Arş. Gör. Ali; AKTAŞ, Arş. Gör. Rafet, Konsolide Mali Tablolarla İlgili, IFRS Çerçevesinde Hazırlanan Ulusal Düzenlemelerin İncelenmesi. 6

7 TMS-5 ve TMS-6 da standartların kapsamına ilişkin bir açıklamaya gidilmemiştir. UFRS-27 numaralı standart taslağında kapsam belirlenirken bireysel finansal tablolar da taslağa dahil edilmiş, birleşme işlemlerinin muhasebeleştirilmesi kapsam dışı bırakılmıştır. Bu Standart bir ana şirketin kontrolü altında bulunan bir grup işletmenin konsolide finansal tabloların hazırlanma ve sunum esaslarının belirlenmesinde kullanılır. Bu standart işletme birleşmeleri sırasında ortaya çıkan şerefiye de dahil olmak üzere işletme birleşmeleri ile ilgili muhasebeleştirme yöntemleri ve bunların konsolidasyon etkilerini kapsamaz. Bu Standart, herhangi bir işletmenin yerel mevzuatı gereği ya da kendi isteği ile bireysel finansal tablo düzenlemesi söz konusu olduğunda, bu işletmenin bağlı şirketleri, iştirakleri ve birlikte kontrol edilen işletmelerinin muhasebeleştirilmesinde de kullanılmalıdır. UFRS-28 numaralı standart taslağında kapsam geniş tutulmuş ancak bazı istisnalara yer verilmiştir. Bu standart, iştiraklerdeki yatırımların muhasebesinde uygulanacaktır. Bununla birlikte standart, ticari amaçla bulundurulan varlık olarak sınıflandırılan ve UFRS-39: Finansal Araçlar: Tahakkuk ve Ölçüm gereğince muhasebeleştirilen; a) risk sermayesi kuruluşları, b) yatırım fonları, birim teminatları ve yatırım amaçlı sigorta fonları da dahil olmak üzere benzeri kuruluşlarca tutulan iştirak yatırımları için uygulanmaz. Bu tür yatırımlar, gerçeğe uygun değerlerinde ortaya çıkan değişiklikler, değişikliğin gerçekleştiği dönem kar ya da zararına tahakkuk ettirilmek/kaydedilmek suretiyle UFRS-39 uyarınca gerçeğe uygun değerlerine göre ölçülecektir. 21 sayılı Tebliğ in 2. maddesinde konsolide mali tablolar ile iştiraklerinde yatırımlarla ilgili düzenlemenin kapsamına hisse senetleri işlem gören şirketler alınmıştır: Ana ortaklıklar konsolide mali tabloların hazırlanmasında; ana ortaklık olsun veya olmasın hisse senetleri borsalar veya teşkilatlanmış diğer piyasalarda işlem gören şirketler, iştiraklerin muhasebeleştirilmesinde bu Tebliğ de belirtilen usul ve esaslara uyarlar. 25 sayılı Tebliğ in 328. maddesinde konsolide mali tablolar ile iştiraklerinde yatırımlarla ilgili düzenlemenin kapsamı 21 sayılı Tebliğ e göre daha geniş tutulmuştur: İşletmeler, konsolide mali tablo düzenlemede, bağlı ortaklıklar, iştirakler, ve müşterek yönetime tabi teşebbüslerdeki pay sahipliğini muhasebeleştirmede, konsolide olmayan mali tablo düzenlemede bu Kısımdaki hükümlere uyarlar Önemli Tanımlamalar Konsolide Mali Tablo: UFRS-27 ve UFRS-28 numaralı standart taslağında ve 25 sayılı Tebliğ de konsolide mali tablo grubun ana şirket unvanı altında düzenlenen mali tablosu olarak tanımlanmıştır. TMS-5 ve 21 sayılı Tebliğ de daha ayrıntılı bir tanıma gidilerek, konsolide mali tablolar ana şirketin unvanı altında düzenlenen ve ana ortaklık ve bağlı ortaklıklarının varlık, borç, özkaynak, gelir ve giderlerini, finansal durumundaki değişikliklerini bir bütün olarak gösteren, müşterek yönetime tabi şirketlerdeki ana ortaklığın payını içeren, dipnotlarıyla birlikte konsolide bilanço, konsolide gelir tablosu ile bu tabloların eki diğer konsolide mali tablolar olarak tanımlanmıştır. TMS-5 ise ayrıca iştiraklerin muhasebeleştirilmesinde kullanılan yöntemler ifade edilmiştir. Kontrol: UFRS-27 ve UFRS-28 numaralı standart taslağı ile 25 sayılı Tebliğ de kontrol; ana şirketin, bir işletmenin faaliyetlerinden fayda sağlamak amacıyla söz konusu işletmenin finansal ve faaliyet politikaları ile ilgili kararlarında tek başına etkin rol oynama gücünü 7

8 olarak tanımlanmıştır. TMS-5 te ise kontrol gücü terimi kullanılmış ve ana şirketin, iştirak veya bağlı menkul kıymet kapsamındaki şirketlerin yönetim çoğunluğuna sahip olma, ya da yasa veya bir anlaşma sonucu yönetim kararlarında tamamen etkin rol oynama gücü olarak tanımlanmıştır. 21 sayılı Tebliğ de ise bu tanıma yer verilmemiştir. Maliyet yöntemi: UFRS-27 sayılı standart taslağında maliyet yöntemi yatırımların başlangıçta elde etme maliyeti ile kaydedilerek, bu tutarın yatırımın net varlıklarında iştirak edenin payına düşen kısmı gösterecek şekilde artırılması veya azaltılması suretiyle finansal tablolara yansıtıldığı ve böylelikle iştirak edenin kar veya zararında, yatırımın karından veya zararından paylarına düşen kısmın yer aldığı yöntemi olarak tanımlanmıştır. Diğer yöntem tanımlamalarına tanımlar bölümünde yer verilmemiştir. Ana şirket: UFRS-27 numaralı standart taslağında ve 25 sayılı Tebliğ de ana şirket bir başka şirketin bağlı ortaklığı durumunda olsun ya da olmasın bağlı ortaklığı bulunan şirketler olarak tanımlanmıştır. TMS-5 de ana şirket, sermaye ve yönetim ilişkileri çerçevesinde, bağlı ortaklıkları, iştirakleri ve diğer ortaklıkları bulunabilen şirketler olarak tanımlanmıştır. 21 sayılı Tebliğ de ise işlem görme esası çerçevesinde ana şirket, bir başka ortaklığın bağlı ortaklığı durumunda olsun ya da olmasın, sermaye ve yönetim ilişkileri çerçevesinde bağlı ortaklığı ve/veya müşterek yönetime tabi ortaklığı bulunan, hisse senetleri borsalar veya teşkilatlanmış diğer piyasalarında işlem gören şirket ana şirket olarak tanımlamıştır. Grup: UFRS-27 numaralı standart taslağında ve 25 sayılı Tebliğ de grup, ana şirket ve tüm bağlı şirketler olarak tanımlanmıştır. 21 sayılı Tebliğ de herhangi bir tanıma gidilmemiştir. TMS-5 te ise terim, şirketler topluluğu olarak alınarak daha geniş bir tanımlamaya gidilmiş ve hukuksal yönden birbirlerinden bağımsız olmakla beraber, sermaye, yönetim ve denetim açısından birbirleriyle ilişkili, faaliyet konuları yönünden aynı sektöre bağlı olsun veya olmasın, planlama, organizasyon, yönetim, finansman konularının ana ortaklık çatısı altında tek merkezden koordine edildiği ana ortaklık, bağlı ortaklıklar ve kontrol gücü ana ortaklıkta olan iştirakler bütünü şeklinde tanımlanmıştır. Bağlı şirket: UFRS-27 ve UFRS-28 numaralı standart taslağında 25 sayılı Tebliğ de yer alan tanımı da içerecek şekilde bağlı şirket, ana şirket olarak tanımlanan bir başka işletme tarafından kontrol edilen adi ortaklıklar gibi kuruluşlarda dahil olmak üzere şirketleri olarak tanımlanmıştır. 21 sayılı Tebliğ de, TMS-5 ve TMS-6 da ise daha geniş olarak bağlı şirket, ana şirket tarafından hisselerinin doğrudan veya dolaylı olarak %50 den fazlasına veya aynı oranda oy hakkına ya da yönetim çoğunluğunu seçme hakkına sahip olunan şirketler olarak tanımlanmıştır. Azınlık payı: 21 ve 25 sayılı Tebliğ de azınlık payı tanımı yapılmamıştır. TMS-5 de azınlık payları, bağlı ortaklıkların ve kontrol gücü ana ortaklıkta olan iştiraklerin topluluk dışında kalan özkaynaklarına ilişkin paylar olarak tanımlanmıştır. UFRS-27 sayılı standart taslağında ise daha geniş bir tanımlamaya gidilerek azınlık payları, konsolide bilanço ve gelir tablosunda, bağlı şirketlerin net varlıklarından ve net dönem karlarından veya zararlarından ana şirketin doğrudan ve/veya dolaylı kontrolü dışında kalan paylara isabet eden kısım şeklinde tanımlanmıştır. İştirak: UFRS-27 sayılı standart taslağında iştirak tanımı verilmemiş iken UFRS-28 sayılı standart taslağında iştirak; iştirak edenin, bir adi ortaklık gibi tüzel kişiliği olmayan bir işletme de dahil olmak üzere, iş ortaklığı hissesi ya da bir bağlı şirket niteliğinde olmayan, ancak üzerinde önemli etkisinin bulunduğu işletmeler olarak tanımlanmıştır. 25 sayılı Tebliğ de işletmenin 8

9 önemli derecede etkide bulunduğu, bağlı ortaklık ve müşterek yönetime tabi teşebbüsler dışında kalan işletmeler olarak tanımlanmıştır. 21 sayılı Tebliğ de iştirak Ana ortaklığın, yönetimine ve işletme politikalarının belirlenmesine katılma anlamında devamlı bir bağının ve/veya doğrudan veya dolaylı sermaye ve yönetim ilişkisinin bulunduğu ya da sermayesinde yüzde yirmi veya daha fazla, yüzde elliden az oranda paya veya bu oranda yönetime katılma hakkına sahip bulunduğu işletmeler olarak tanımlanmıştır. TMS-5 ve TMS-6 da ise iştirak Ana ortaklık tarafından hisselerinin doğrudan veya dolaylı olarak en az %10 una, en fazla %50 sine kadar veya aynı oranlarda oy hakkına sahip olunan şirketlerdir şeklinde tanımlanmıştır. Bireysel finansal tablolar: UFRS-27 ve UFRS-28 numaralı standart taslağında bireysel finansal tablolar, bir ana şirket, bir iştirak yatırımcısı ya da bir birlikte kontrol edilen işletme yatırımcısı tarafından sunulan ve yatırımların faaliyet sonuçları ya da net aktifleri yerine direkt sahiplik oranı ile muhasebeleştirildiği finansal tablolar şeklinde tanımlanmıştır. Önemli derecede etki: 25 sayılı Tebliğ de, UFRS-27 numaralı standart taslağında ve TMS- 6 da bir işletmenin finansal ve faaliyet politikalarına ilişkin kararları üzerinde kontrol yetkisi olmaksızın katılma yetkisi olarak tanımlanmıştır. Ana ortaklık dışı öz sermaye: 21 ve 25 sayılı Tebliğ de konsolide bilançoda, bağlı ortaklıkların net varlıklarından ana ortaklığın doğrudan ve/veya dolaylı kontrolü dışında kalan paylara isabet eden kısım olarak tanımlanmıştır. Ana ortaklık dışı kâr - zarar: 21 ve 25 sayılı Tebliğde konsolide gelir tablosunda, bağlı ortaklıkların net dönem kârlarından veya zararlarından ana ortaklığın doğrudan ve/veya dolaylı kontrolü dışında kalan paylara isabet eden kısım olarak tanımlanmıştır. Müşterek yönetime tabi teşebbüsler (Ortaklık): 21 ve 25 sayılı Tebliğ de yönetimi, iki veya daha fazla tarafça, bir sözleşme çerçevesinde birlikte paylaşılan işletmeleri veya ekonomik faaliyetler olarak tanımlanmıştır. Müşterek kontrol: 25 sayılı Tebliğ de bir ekonomik faaliyetin sözleşmeler çerçevesinde kontrolünün iki veya daha fazla tarafça paylaşılması olarak tanımlanmıştır. Yöntem tanımlamaları özellikle SPKurulu tebliğlerinde yapılmıştır. Öz sermaye yöntemi TMS-6 da ve UFRS-28 numaralı standart taslağında da tanımlanmış, ayrıca TMS-6 da maliyet yöntemi tanımı da yapılmıştır. (Tam) konsolidasyon yöntemi: Konsolidasyon kapsamındaki ana ortaklık ve bağlı ortaklıklara ait mali tablolarda yer alan varlık, borç, öz sermaye, gelir ve giderlerin bir bütün olarak bir işletme tarafından gerçekleşmiş gibi konsolide mali tablolarda gösterilme yöntemidir. Oransal (müşterek yönetim) konsolidasyon yöntemi: Müşterek yönetime tabi teşebbüse ait mali tablolarda yer alan varlık, borç, öz sermaye, gelir ve giderlerin müteşebbis ve bunun bağlı ortaklıklarının sahip olduğu payın yüzdesi ile konsolidasyona tabi tutulması ve buna uygun konsolidasyon düzeltmelerinin yapılarak konsolide mali tabloların hazırlanması yöntemidir. 9

10 Öz sermaye (Öz kaynak) yöntemi: İştiraklerin ve müşterek yönetime tabi teşebbüslerin başlangıçta elde etme maliyeti ile kaydedilerek, bu tutarın iştirakin net varlıklarında iştirak edenin veya müteşebbisin payına düşen kısmı gösterecek şekilde artırılması veya azaltılması suretiyle mali tablolara yansıtıldığı ve böylelikle iştirak edenin veya müteşebbisin kar veya zararında, iştirakin veya müşterek yönetime tabi teşebbüslerin karından veya zararından paylarına düşen kısmın yer aldığı tanımlanan yöntemidir. Maliyet Yöntemi: Bu yöntemde yatırımlar maliyet değeri ile muhasebeleştirilir. Yatırımcıya dağıtılan kar payları ise gelir tablolarında gösterilir. 4. KONSOLİDE MALİ TABLOLAR 4.1. Konsolidasyon ve Konsolide Mali Tabloların Tanımı Konsolide, Fransızca kökenli bir kelime olup sağlamlaştırmak, takviye etmek anlamına gelmektedir. Konsolidasyon ise konsolide mali tablo hazırlama, konsolide etme, bir birim olarak düşünülen işletme grubu ve iki ya da daha fazla işletmenin birleşmesi anlamında kullanılmaktadır. Sözcüğün bu anlamı, konsolide sözcüğünün mali tablolarla ilgili işlevini yansıtmaktadır. Bu çerçevede konsolidasyon; bir topluluğa dahil ana ortaklık ile bağlı ortaklıkların ve kontrol gücüne sahip olunan iştiraklerin ve diğer ortaklıkların varlık, borç, sermaye gelir ve giderlerinin tek bir ortaklık şeklinde gösterilerek topluluğun finansal durumunu ve faaliyet sonuçları hakkında gerçeğe uygun ve güvenilir bilgi sunma işlemi olarak tanımlanabilir. 19 UFRS-27 de bir grubun mali tablolarını tek bir şirketinmiş gibi gösteren mali tablolar şeklinde tanımlanan konsolide mali tablolar, TMS 5 te ana ortaklığın unvanı altında düzenlenen ve ana ortaklık ile bağlı ortaklığın ve kontrol gücü ana ortaklıkta olan iştiraklerin, konsolidasyon yöntemi uygulanmak sureti ile varlık, yabancı kaynaklar, öz kaynaklar, gelir ve karlar ile gider ve zararlarını bir bütün olarak gösteren, iştiraklerin ise öz kaynaklardan pay alma yöntemi uygulanarak eklenmesi sureti ile oluşturulan konsolide bilanço, konsolide gelir tablosu ve bu tabloların eki diğer konsolide finansal tablolar ile dipnotları şeklinde tanımlanmıştır. SPK da ise; Grubun, ana ortaklığın ünvanı altında düzenlenen mali tablosu şeklinde ifade edilmiştir. Tüm bu tanımlar yanında, konsolide mali tablolar, ayrı tüzel kişiliklere sahip şirketlerin aktiflerinin, borçlarının, öz kaynaklarının, gelirlerinin ve giderlerinin bir araya getirilmesi, diğer bir ifadeyle ana şirketinkiyle birleştirilmesi sonucu elde edilen tablolar şeklinde de tanımlanmaktadır Konsalidasyonun Kapsamı Konsolide finansal tablolar ana şirketin tüm bağlı şirketlerini içerir. Ancak, bir bağlı şirket satın alınması; UFRS-5 Satılmaya Hazır Duran Varlıklar ve Durdurulan Faaliyetler uyarınca satılmaya hazır duran varlık olarak sınıflanabilme koşullarını yerine getiriyorsa, o zaman UFRS-5 e göre muhasebeleştirilmelidir (UFRS-27 madde 12). 19 DERAN, Arş. Gör. Ali; AKTAŞ, Arş. Gör. Rafet, Konsolide Mali Tablolarla İlgili, IFRS Çerçevesinde Hazırlanan Ulusal Düzenlemelerin İncelenmesi. 10

11 Ana şirketin doğrudan veya bağlı şirketleri vasıtasıyla dolaylı olarak bir şirketteki oy haklarının yarıdan fazlasını kontrol etmesi durumunda, aksini kanıtlayan açık deliller olmadıkça, kontrolün var olduğu kabul edilir. Oy haklarından yarıdan daha azı kontrol edilmekle beraber, aşağıdaki şartlardan birinin varlığı halinde de kontrolün var olduğu kabul edilir (UFRS-27 madde 13, TMS-5 madde 10 ve 25 Sayılı Tebliğ madde 330): a) Diğer pay sahipleriyle yapılan anlaşma gereği oy hakkının yarıdan fazlasının kontrol edilmesi, b) Bir düzenleme veya sözleşme gereği, işletmenin finansal ve faaliyet politikalarını idare etme yetkisini haiz olunması, c) İşletmenin yönetim kurulu veya bu hakları haiz yürütme organının üyelerinin çoğunluğunu atama veya görevden alma gücüne sahip olunması, d) Yönetim kurulunda veya bu hakları haiz yürütme organında oyların çoğunluğunu kontrol etme gücünün elde bulundurulması. Bir işletme, hisse teminatları, önceden belirlenmiş fiyattan satın alma hakları, adi hisse senedine çevrilebilir borç ve hisse senedi araçları, yada buna benzer kullanıldığında işletmeye oy gücü veren yada başka bir tarafın şirketin faaliyet ve finansal politikalarıyla ilgili oy gücünü düşüren (olası oy hakkı) araçlara sahip olabilir. Bir işletmenin diğer bir işletmenin finansal ve faaliyet politikalarını kontrol etme gücü olup olmadığı değerlendirilirken, işletme ya da başka bir işletme tarafından sahip olunan o an için mevcut olası oy hakları da dikkate alınır. Olası oy hakları gelecekteki bir tarihte kullanılabilmeleri yada gelecekte meydana gelecek bir olaya bağlı olarak kullanılabilmeleri söz konusu olduğunda o an için mevcut sayılmazlar (UFRS-27 madde 14, 25 Sayılı Tebliğ madde 330). Olası oy haklarının kontrole katkıda bulunup bulunmadığı değerlendirilirken işletme, yönetimin bu hakları kullanma istek ve finansal yeterliliği haricinde olayla ilgili tüm hususları inceler (bireysel veya topluca değerlendirilen olası oy haklarının kullanılma koşulları ve sözleşmeye bağlı düzenlemeler dahil) (UFRS-27 madde 15). Bir bağlı şirket sadece yatırımcının bir girişim sermayesi, yatırım fonu, birim teminat yada benzeri bir kuruluş olması sebebiyle konsolidasyon kapsamı dışında bırakılmaz (UFRS-27 madde 15). İlgili işletmenin iflas aşamasında olması veya diğer yasal yeniden yapılandırma uygulamalarına konu olması veya ana ortaklığa fon transfer etmesini kısıtlayan uzun vadeli kısıtlar altında faaliyet göstermesi durumunda kontrolün ortadan kalktığı kabul edilebilir (25 Sayılı Tebliğ madde 330). Bir ana şirket bağlı şirketin faaliyetlerinden fayda sağlamak amacıyla finansal ve faaliyet politikalarını yönlendirme gücünü kaybettiği zaman kontrolü kaybetmiş sayılır. Kontrolün kaybı mutlak ya da göreceli sahiplik oranlarının değişmesi veya sabit kalması hallerinde oluşabilir. Bir bağlı şirketin bir hükümetin, mahkemenin, yöneticinin ya da düzenleyicinin kontrolü altına girmesi buna örnek olabilir. Bu tip bir durum bir sözleşmeye bağlı düzenleme ile de oluşabilir (UFRS-27 madde 21). Bağlı ortaklıklar, bağlı ortaklık olma sıfatlarını kaybettikleri ve iştirak veya müşterek yönetime tabi teşebbüsler haline de gelmedikleri takdirde, bağlı ortaklık olma sıfatını 11

12 kaybettikleri tarih itibarıyla, Finansal Araçlar olarak muhasebeleştirilir. (25 Sayılı Tebliğ madde 336). Ana ortaklık, aynı zamanda başka bir ana ortaklığın tamamen sahip olduğu veya kontrol altında bulundurduğu bir bağlı ortaklık ise, azınlık payları sahiplerinden onay alma koşulu ile konsolide finansal tabloları sunmak zorunda değildir. Bu durumda ana ortaklık, konsolide finansal tabloları hazırlamama nedenleri ile birlikte, bağlı ortaklıkların kendi bireysel (konsolide öncesi) finansal tablolarından sorumlu olmalarının nedenlerini belirtir. Konsolide finansal tabloları yayımlayan ana ortaklığın adı ile sicil kaydının bulunduğu yer de belirtilir (TMS-5 madde 7). Bir ana şirket aşağıdaki durumlarda konsolide finansal tablo hazırlamayabilir (UFRS-27 madde 10): a) ana şirketin kendisinin bir başka ana şirketin tamamen yada kısmen bağlı şirketi olması ve diğer şartlarda oy hakkı olmayan ortaklarda dahil olmak üzere diğer ortakların ana şirketin konsolide finansal tablo hazırlamayacağından haberdar edilmesi ve buna itiraz etmemiş olmaları; b) ana şirketin borçlanma araçları yada hisse senetlerinin herhangi bir borsada işlem görmüyor olması (yerel yada yabancı bir borsa yada yerel yada yabancı bir tezgah üstü piyasa dahil); c) ana şirketin bir borsada işlem görmek üzere herhangi bir menkul kıymet ihracı için bir Sermaye Piyasası yada diğer düzenleyici kuruluşlar nezdinde başvuruda bulunmamış olması; ve d) ana şirketin ana şirketi yada onun ana şirketinin kamuya açıklanmak üzere Uluslararası Finansal Raporlama Standartları na uygun konsolide finansal tablo hazırlaması Konsolidasyon Dışında Tutulma Şartları UFRS-27 de konsolidasyon dışında tutulma şartlarına yer verilmemiştir. Aşağıdaki durumlarda bir bağlı ortaklık konsolidasyon dışı tutulabilir (TMS-5 madde 11 ve 21 Sayılı Tebliğ madde 6): a) Yakın bir gelecekte (gelecek 12 ay içinde - 25 Sayılı Tebliğ madde 332) elden çıkarılmak amacıyla elde tutulan ve dolayısıyla kontrolü geçici bir süre ana şirkette olan bağlı ortaklıklar, b) Ağır ve uzun süreli kısıtlamalar altında olan ve bu durum nedeniyle ana şirkete fon aktarım gücü bulunmayan bağlı ortaklıklar. Bunun yanında, gerek ilgili işletmenin toplam aktif, hasılat, bilanço dışı yükümlülükler vb. mali tablo büyüklükleri bakımından küçük olması gerekse faaliyet hacminin düşük olması gibi nedenlerle, konsolide mali tabloları önemli ölçüde etkilemeyen işletmeler de konsolidasyon kapsamı dışında tutulabilir (21 sayılı Tebliğ madde 6, 25 sayılı Tebliğ madde 12

13 332, TMS-5 madde 20). Ancak, konsolidasyon kapsamı dışında tutulma şartlarını sağlayan birden fazla işletmenin bulunması ve söz konusu işletmelerin konsolide mali tablolara olan toplam etkilerinin önemli olması halinde, bunlar toplu olarak değerlendirilir (25 sayılı Tebliğ madde 332). Bu şekilde konsolidasyon kapsamı dışında tutulan bağlı ortaklıklar TMS-5 e göre TMS-7 Yatırımların Muhasebeleştirilmesi standardında belirtilen esaslar dahilinde ele alınırken; 21 ve 25 sayılı Tebliğ e göre, finansal araçlar kabul edilerek makul değerleri ile değerlemeye tabi tutulur ve makul değerlerindeki değişim dönemin gelir tablosu ile ilişkilendirilir Konsolide Mali Tabloların Düzenlenmesinde Genel Esaslar Konsolide finansal tabloların hazırlanmasında ana şirket ve bağlı şirketlerin tüm varlık, yükümlülük özkaynak, gelir ve gider kalemleri satır satır toplanır (UFRS-27 madde 22, 21 sayılı Tebliğ madde 7/b). Konsolide finansal tabloları düzenleyen ana ortaklık, bütün yabancı ve yerli bağlı ortaklıklarını konsolide etmelidir. Yabancı bağlı ortaklıkların finansal tabloları Kur Değişmelerinin Etkilerine ilişkin standarda göre TL ye çevrildikten sonra konsolidasyon kapsamına alınır. (TMS-5 madde 9). Bağlı şirketlerin finansal tablo tarihi ve kapsadığı dönemin, ana şirketin finansal tablo tarihi ve kapsadığı dönemle aynı olması esastır. Ana şirket ve bağlı şirketin hesap dönemlerinin birbirinden farklı olması durumunda, uygulanmasının mümkün olmadığı durumlar hariç olmak üzere, bağlı şirket konsolidasyon amacıyla ana şirketin hesap dönemini esas alarak ilave finansal tablolar hazırlar (UFRS-27 madde 26, TMS-5 madde 15, 21 sayılı Tebliğ madde 7/d, 25 sayılı Tebliğ madde 333/d). Konsolide finansal tabloların hazırlanmasında kullanılan bağlı şirket finansal tablosunun ana şirketin finansal tablosundan farklı bir hesap dönemine ait olması durumunda bu süre zarfında gerçekleşen önemli işlem ve olaylar ilgili finansal tablolara yansıtılır. Her hal ve şartta ana şirket ile bağlı şirketin raporlama tarihleri arasındaki fark üç aydan fazla olamaz. Raporlama dönemlerinin uzunluğu ve raporlama tarihlerinin farklılığı dönemler itibariyle aynı olmalıdır (UFRS-27 madde 27, TMS-5 madde 15, 21 sayılı Tebliğ madde 7/d, 25 sayılı Tebliğ madde 333/d). Hesap dönemi farklı olan şirketlerin adları, hesap dönemi kapanış tarihi ve farklılık nedeni dipnotlarda açıklanır. Ancak, özel finansal tabloların (ara finansal tablolar) hazırlanmasının mümkün olmadığı durumlarda hesap dönemlerinin kapanış tarihleri arasındaki fark 3 aylık süreyi aşmamak koşuluyla ortaklıkların finansal tabloları düzeltilerek konsolidasyona tabi tutulur (TMS-5 madde 15, 21 sayılı Tebliğ madde 7/b, 25 sayılı Tebliğ madde 333/d). Ana ortaklığın hesap döneminin konsolidasyon kapsamındaki diğer ortaklıkların hesap dönemlerine göre üç aydan daha fazla bir farklılık gösterdiği durumlarda, ana ortaklığın hesap döneminin esas alınması gerekmekle birlikte, konsolidasyon kapsamındaki ortaklıklar arasında yoğunlaşma olduğu durumlarda en fazla yoğunlaşma bulunan hesap dönemi esas alınır (21 sayılı Tebliğ madde 7/d). Konsolidasyona tabi şirketlerin finansal tabloları benzer işlemler için benzer muhasebe politikaları benimsenerek düzenlenir (UFRS-27 madde 28, TMS-5 madde 13, 21 sayılı Tebliğ madde 7/c, 25 sayılı Tebliğ madde 333/c, 25 sayılı Tebliğ madde 333/d). 13

14 Konsolide finansal tablolara dahil olan şirketlerin herhangi birinin finansal tablolarının farklı muhasebe politikaları kullanılarak hazırlanması durumunda, konsolide finansal tabloların hazırlanması sırasında gerekli düzeltmeler ilgili şirketin finansal tablolarına yapılır (UFRS-27 madde 29, TMS-5 madde 13, 21 sayılı Tebliğ madde 7/c, 25 sayılı Tebliğ madde 333/c). Topluluğa dahil şirketlerin finansal tabloları farklı muhasebe politikaları benimsenerek düzenlenmiş ise, muhasebe politikalarının neden olduğu farklılıklar muhasebenin önemlilik kavramı göz önüne alınarak konsolide finansal tabloların hazırlanması sırasında giderilir. Muhasebe politikalarının neden olduğu farklılıkların tam olarak hesaplanamaması durumunda, yapılabilecek düzeltme işlemleri belli varsayımlar ve tahminlere göre yapılır. Düzeltme yapılamayan farklılıklar ise, dipnotlarda belirtilir. Düzeltme işlemlerine temel olan varsayımlar ve tahminler de dipnotlarda açıklanır (TMS-5 madde 14, 21 sayılı Tebliğ madde 7/c, 25 sayılı Tebliğ madde 333/c) UFRS-27 ve TMS-5 e Göre Konsolide Mali Tabloların Düzenlenmesine İlişkin İlke ve Esaslar Konsolide finansal tabloların grupla ilgili finansal bilgileri tek bir ekonomik işletmeye aitmiş gibi gösterebilmesi için daha sonra aşağıdaki işlemler uygulanır (UFRS-27 madde 22): a) Ana şirketin her bir bağlı şirketteki iştirak tutarı ve bağlı şirketlerin özsermayelerinden ana şirketin payına isabet eden tutar elimine edilir (Bu işlemden arta kalan şerefiye ile ilgili hususlarla ilgili düzenlemeler UFRS-22 de bulunmaktadır.); b) Konsolide edilen bağlı şirketlerin dönem kar/zararından azınlık paylarına isabet eden tutarlar belirlenir; ve c) Konsolide edilen bağlı şirketlerin net aktiflerinden azınlık paylarına isabet eden tutarlar ana şirkete isabet eden tutardan ayrı olarak belirlenir. Net aktiflerden azınlık paylarına isabet eden tutarlar: (i) UFRS-22 ye uygun olarak işletme birleşmesinin gerçekleştiği tarihte mevcut olan azınlık payları ve (ii) İşletme birleşmesinin gerçekleştiği tarihten sonra özkaynaklarda meydana gelen değişikliklerden azınlık paylarına isabet eden tutarlardan oluşur. Olası oy haklarının mevcut olduğu durumlarda, ana şirket ve azınlık paylarına isabet eden tutarlar belirlenirken mevcut sahiplik durumu dikkate alınır, olası oy haklarının muhtemel kullanımı gibi durumlar bu hesaplamaya dahil edilmez (UFRS-27 madde 23). Grup içi bakiyeler, işlemler, kar ve zararlar tamamen elimine edilir (UFRS-27 madde 24). Grup içi bakiyeler, işlemler, karlar, zararlar ve temettüler tamamen elimine edilir. Grup içi işlemler nedeniyle oluşan ve stoklar ve maddi duran varlıklar gibi varlıkların maliyetine dahil edilen kar ve zararlar tamamen elimine edilir. Grup içi işlemlerden oluşan zararlar, ilgili varlıklarda bir değer düşüklüğünün oluştuğunun göstergesi olarak değerlendirilebilir. Grup içi işlemler sırasında oluşan kar ve zararların elimine edilmesi sırasında ortaya çıkan geçici 14

15 zamanlama farklılıkları UFRS-12 Gelir Vergileri ne uygun olarak değerlendirilir (UFRS-27 madde 25). Bir bağlı şirketin gelir ve giderleri UFRS-22 de tanımlanan satın alımın gerçekleştiği tarihten itibaren konsolide finansal tablolara dahil edilir. Bir bağlı şirketin gelir ve giderleri ana şirketin bağlı şirket üzerindeki kontrol gücünü kaybettiği tarihe kadar konsolide finansal tablolara dahil edilir. Bağlı şirketin elden çıkarılması durumunda, elde edilen gelir ile bağlı şirketin konsolide finansal tablolarda izlenen tutarı arasındaki fark (ile varsa UFRS-21 Kur Değişiminin Etkileri ne uygun olarak doğrudan özsermaye ile ilişkilendirilen döviz kuru dönüştürme farkları-ufrs) bağlı şirket elden çıkarıldığında gelir tablosuna kazanç veya kayıp olarak yansıtılır (UFRS-27 madde 30, TMS-5 madde 16). Finansal tabloların iki dönem itibariyle karşılaştırılabilirliğini sağlamak için bu işlemlere ilişkin gerekli ek bilgiler konsolide finansal tablo dipnotlarında açıklanır (TMS-5 madde 16). UFRS-27 madde 31 e göre; bağlı şirket, bağlı şirket olma sıfatını kaybettiği ve UFRS-28 de tanımlanan iştirak veya UFRS-31 de tanımlanan birlikte kontrol edilen işletme haline de gelmediği takdirde, bağlı şirket olma sıfatını kaybettiği tarih itibariyle, UFRS-39 a uygun olarak muhasebeleştirilir. TMS-5 madde 17 e göre ise; bir işletmeye yapılan yatırım bu işletme bağlı ortaklık ve TMS-6 İştiraklerdeki Yatırımların Muhasebeleştirilmesi standardında tanımlandığı şekilde iştirak olma niteliğini kaybettiği tarihten itibaren TMS-7 Yatırımların Muhasebeleştirilmesi standardına göre muhasebeleştirilir. Bağlı şirket sıfatının kaybedildiği tarih itibariyle ilgili işletmenin kayıtlı değeri, UFRS-39 a uygun olarak finansal varlık olarak ilk defa değerlenmesi ile ilgili hükümler çerçevesinde maliyet olarak kabul edilir (UFRS-27 madde 32). Azınlık payları konsolide bilançoda ana şirketin özsermayesinden ayrı olarak özsermaye içerisinde gösterilir. Grubun kar yada zararından azınlık paylarına isabet eden tutar ayrıca gösterilir (UFRS-27 madde 33). Kar yada zarar ana şirket ve azınlık paylarına dağıtılır. Ana şirket ve azınlık paylarının her ikisi de özkaynak olarak değerlendirildiği için azınlık paylarına isabet eden tutar gelir yada gider değildir (UFRS-27 madde 34). Bir bağlı şirketle ilgili olarak azınlık paylarına isabet eden zararın tutarı, bağlı şirketteki azınlık pay tutarını aşabilir. Bu durumda, azınlık pay sahiplerinin zararı karşılamaya yönelik herhangi bir bağlayıcı yükümlülüğün olması ve zararı karşılamak için gerekli ilave yatırımları yapabilme gücünün yeterli olmaması halinde, söz konusu fazla kısım ana şirketin bağlı şirketteki payından mahsup edilir. Konsolidasyona tabi şirketin daha sonra kara geçmesi halinde, daha önce mahsup edilen tutarlara ulaşılıncaya kadar tüm karlar ana şirketin payına ilave edilir (UFRS-27 madde 35, TMS-5 madde 18). Bir bağlı şirketin azınlık paylarına ait ve özkaynak olarak sınıflanan imtiyazlı hisse senedi olması durumunda, ana şirket kendi payına isabet eden kar yada zararı hesap ederken, açıklansın yada açıklanmasın bu imtiyazlı hisselerin payına düşen temettülerin etkilerini dikkate alır (UFRS-27 madde 36, TMS-5 madde 19). 15

16 4.6. Konsolide Bilançonun Düzenlenmesine İlişkin İlke ve Esaslar TMS-5 Göre Konsolide Bilançonun Düzenlenmesine İlişkin İlke ve Esaslar Topluluk şirketlerinin bilanço kalemleri ayrı ayrı toplanır (TMS-5 madde 21). Konsolidasyona alınan ortaklıkların sermayesindeki hisse veya payların defter değeri, konsolidasyona alınan ortaklığın öz sermayesine isabet eden tutar ile mahsup edilir (TMS-5 madde 22). a) Mahsup işlemi, bu ortaklık ilk defa konsolidasyona alındığı andaki defter değerine göre yapılır. b) Mahsup işlemi, konsolide edilecek ortaklıkların hisselerinin iktisap edildiği anda tespit edilebilen aktif ve pasif değerlerine göre veya hisseler farklı zamanlarda iktisap edildiğinde, bu ortaklığın bağlı ortaklık olduğu tarihte yapılır. c) Konsolidasyondan kaynaklanan olumlu fark aktifte şerefiye olarak ve olumsuz fark (negatif şerefiye) ise pasifte uzun vadeli yabancı kaynaklarda gelecek yıllara ait gelirler grubunda gösterilir. Bu farklar 5 yıl içinde itfa edilir. Konsolide bilançonun ödenmiş/çıkarılmış sermayesi, ilke olarak, ana ortaklığın ödenmiş/çıkarılmış sermayesine eşit olmalıdır. Konsolide bilançoda bağlı ortaklıkların ve kontrolü ana ortaklıkta olan iştirak ve bağlı menkul kıymetlerin ödenmiş/çıkarılmış sermayesi yer almaz. Ancak, bağlı ortaklıkların veya kontrolü ana ortaklıkta olan iştiraklerin ve bağlı menkul kıymetlerin ana ortaklıkta pay sahibi olmaları durumunda, konsolide bilançonun ödenmiş/çıkarılmış sermayesi ana ortaklığın ödenmiş/çıkarılmış sermayesinden daha az olabilir (TMS-5 madde 22). Topluluğa dahil ortaklıkların birbirlerine sermaye taahhütlerinden kaynaklanan borçların bulunması halinde bu borçlar, ilgili oldukları ödenmemiş sermaye ve varsa hisse senedi ihraç primi alacaklarından indirilerek tasfiye edilir (TMS-5 madde 22). Topluluk şirketlerinin finansal tablolarında gösterilen "bağlı ortaklıklar sermaye payları değer düşüş karşılıkları", "iştirakler sermaye payları değer düşüş karşılıkları" ve "bağlı menkul kıymetler değer düşüş karşılıkları" ile ilgili gider hesapları konsolide finansal tablolarda düzeltme yapmak suretiyle kapatılır (TMS-5 madde 22). Yapılan toplama işleminden, topluluğa dahil ortaklıkların birbirlerinden olan alacak ve borçları karşılıklı olarak indirilir. Ortaklıklar, birbirlerinin borçlanmayı temsil eden menkul kıymetlerine veya kıymetli evrakına sahiplerse, söz konusu menkul kıymetler ve kıymetli evrak da indirime tabi tutulur (TMS-5 madde 23). Topluluğa dahil ortaklıkların birbirlerinden satın almış oldukları dönen ve duran varlıklar, ilke olarak, bu varlıkların topluluğa olan ilk maliyetleri üzerinden gösterilmelidir. Bu nedenle, gerekli düzeltmeler hesap edilerek konsolide bilançoya yansıtılmalıdır (TMS-5 madde 24). Topluluğa dahil ortaklıkların stoklarına ilişkin topluluk içi mal alım ve satımından doğan kar, konsolide finansal tablolarda "brüt satışlar", "satışların maliyeti" ve "stok" hesaplarından oranı dahilinde indirime tabi tutulurlar. Stoklara ilişkin topluluk içi mal alım satımından 16

17 doğan zarar ise, konsolide finansal tablolarda "brüt satışlar", "satışların maliyeti" ve "stok" hesaplarına oranına uygun olarak eklenir (TMS-5 madde 24). İlk madde ve malzeme, yarı mamul, mamul, ticari mallar ve diğer stokların satış işlemi sonunda stoklarda kalan tutarın ve/veya kar/zararın saptanmasının olanaksız olduğu durumlarda bu hesaplama belli varsayımlar altında yapılır ve kullanılan varsayımlar dipnotlarda açıklanır (TMS-5 madde 24). Topluluk içinde alım ve satıma konu olan amortismana tabi duran varlıklarla ilgili topluluk içi işlemler nedeniyle oluşmuş gelir ve gider kalemleri arındırılır. Bu kalemin konsolide finansal tablolara yansıtılması için şu işlemler yapılır: Satış kar ve zararının yanı sıra satış nedeniyle doğan yeni koşullarda yapılan hesaplamalarla satış öncesi koşulların devamı niteliğindeki hesaplamalar arasındaki amortisman farkları ile yeniden değerleme yapılması halinde, yeniden değerleme değer artış farkları ilgili hesaplarla karşılıklı olarak mahsup edilerek konsolide finansal tablolarda düzeltme işlemi tamamlanır (TMS-5 madde 24). Topluluk içindeki amortismana tabi duran varlık satış kar veya zararının, amortismana tabi duran varlık satış kar veya zararı elimine edilmeden önceki konsolide net kar ve zararın %5 ini aşmaması durumunda, yukarıda belirtilen mahsup işlemleri yapılmayabilir (TMS-5 madde 24). Konsolide bilançonun ve konsolide gelir tablosunun düzenlenmesine ilişkin ilke ve esaslar bölümlerinde belirtilen hususların düzeltme olarak konsolide finansal tablolara yansıtılmasından sonra, topluluğa dahil bağlı ortaklıkların özkaynakları içindeki topluluk dışı paylara ait özkaynak kalemleri konsolide bilançonun ilgili özkaynak kalemlerinden mahsup edilerek saptanan "azınlık payları" konsolide bilançoda özkaynaklar grubunu izleyen ayrı bir kalem olarak yer alır (TMS-5 madde 24) Sayılı Tebliğ e Göre Konsolide Bilançonun Düzenlenmesine İlişkin İlke ve Esaslar Konsolide bilançonun düzenlenmesinde aşağıdaki esaslara uyulması zorunludur (madde 8). a) Konsolidasyon kapsamındaki ortaklığın bağlı ortaklık haline geldiği tarih itibarıyla ve daha sonraki pay alımlarında bir defaya mahsus olmak üzere, ana ortaklığın bağlı ortaklığın sermayesinde sahip olduğu payların elde etme maliyeti, bu payların bağlı ortaklığın makul değere göre değerlenmiş bilançosundaki özsermayesinde temsil ettiği değerden mahsup edilir. Kayıtlı değer lehine oluşan fark, pozitif şerefiye olarak konsolide bilançonun aktifinde ayrı bir kalemde gösterilir ve şerefiyenin izafe edildiği ekonomik birimin faydalı ömrünü geçmemek üzere en fazla 20 yıl içinde itfa edilir; kayıtlı değer aleyhine oluşan fark ise negatif şerefiye olarak bilançonun aktifinde negatif olarak ayrı bir kalemde gösterilir ve en fazla 20 yıl içinde itfa edilir. Ancak, bu tutarlar ilgili bağlı ortaklığın dönem zararından mahsup edilebilir. Bu şekilde her bir bağlı ortaklık için hesaplanacak pozitif şerefiyeler aktifte maddi olmayan duran varlıklar hesap grubu altında bağlı ortaklıklar şerefiyesi olarak, negatif şerefiye ise aynı hesap grubu içerisinde negatif bir kalem olarak bağlı ortaklıklar negatif şerefiyesi olarak konsolide bilançoya yansıtılır. Önceki dönemlerde elde edilen bağlı ortaklıklar için gerekli şerefiye ve itfa payı hesaplamaları yapılarak sonuçlar geçmiş yıllar kar veya zararı ile ilişkilendirilir. 17

18 b) Ana ortaklık ile bağlı ortaklıkların ödenmiş sermayesi ve satın alma tarihindeki özsermayeleri dışındaki bilanço kalemleri toplanır. c) Yapılan toplama işleminde, konsolidasyon yöntemine tabi ortaklıkların birbirlerinden olan alacak ve borçları karşılıklı indirilir. Ortaklıklar, birbirlerinin borçlanmayı temsil eden menkul kıymetlerine veya kıymetli evrakına sahiplerse, söz konusu menkul kıymetler ve kıymetli evrak da indirime tabi tutulur. d) Konsolidasyon yöntemine tabi ortaklıkların birbirlerinden satın almış oldukları dönen ve duran varlıklar, ilke olarak, bu varlıkların konsolidasyon yöntemine tabi ortaklıklara olan elde etme maliyetleri üzerinden gösterilmesini sağlayacak düzeltmeler yapılmak suretiyle bulunan tutarları üzerinden konsolide bilançoda yer alır. Stokların konsolide bilançoda gösterilmesinde 9 uncu Maddenin (b) bendi hükmü göz önünde tutulur. İlk Madde ve malzeme, yarı mamul, ara mamul, mamul ve emtianın satış işlemi sonunda stoklarda kalan tutarın ve/veya kâr-zararın tespitinin imkansız olduğu durumlarda bu hesaplama belli varsayımlar altında yapılır ve kullanılan varsayımlar dipnotlarda açıklanır. Konsolidasyon yöntemine tabi ortaklıkların kendi aralarında alım-satıma konu olan amortismana tabi iktisadi kıymetlerin, konsolidasyon yöntemine tabi ortaklıklar arasındaki işlem nedeniyle oluşmuş gelir ve gider kalemlerinden arındırılarak konsolide mali tablolara yansıtılmasını sağlamak üzere, satış kâr-zararının yanı sıra, satış nedeniyle doğan yeni şartlarda yapılan hesaplamalarla satış öncesi şartların devamı niteliğindeki hesaplamalar arasındaki amortisman farkları ile yeniden değerleme yapılması halinde yeniden değerleme değer artış fonu farkları da ilgili hesaplarla karşılıklı mahsup edilir. Konsolidasyon yöntemine tabi ortaklıklar arasındaki amortismana tabi sabit kıymet satış kâr-zararının, amortismana tabi sabit kıymet satış kâr-zararı elimine edilmeden önceki konsolide net kâr-zararın %5 ini aşmaması halinde, dördüncü paragrafta belirtilen mahsup işlemleri yapılmayabilir. Bu durumda konu hakkında dipnotlarda açıklama yapılır. e) Konsolide bilançonun ödenmiş/çıkarılmış sermayesi ilke olarak ana ortaklığın ödenmiş/çıkarılmış sermayesidir; konsolide bilançoda bağlı ortaklıkların ödenmiş/çıkarılmış sermayesi yer almaz. Ancak, bağlı ortaklıkların ana ortaklıkta pay sahibi olmaları durumunda, konsolide bilançonun ödenmiş/çıkarılmış sermayesi, (a) bendi uyarınca yapılan işlem nedeniyle, ana ortaklığın ödenmiş/çıkarılmış sermayesinden daha az olabilir. Konsolidasyon yöntemine tabi ortaklıkların birbirlerine sermaye taahhütle-rinden kaynaklanan borçlarının bulunması halinde bu borçlar, ilgili oldukları ödenmemiş sermaye ve varsa emisyon primi alacaklarından indirilerek tasfiye edilir. f) Konsolidasyon kapsamındaki bağlı ortaklıkların ödenmiş/çıkarılmış sermaye dahil bütün öz sermaye hesap grubu kalemlerinden, ana ortaklık ve bağlı ortaklıklar dışı paylara isabet eden tutarlar indirilir ve konsolide bilançonun özsermaye hesap grubundan önce, Ana Ortaklık Dışı Özsermaye hesap grubu adıyla gösterilir. g) Bir bağlı ortaklıkla ilgili olarak ana ortaklık dışı paya isabet eden zararın tutarı, bağlı ortaklıktaki ana ortaklık dışı pay tutarını aşabilir. Bu durumda, ana ortaklık dışı pay 18

19 sahiplerinin zararı karşılamaya zorunlu ve mali açıdan yeterli olmaması durumunda fazla olan kısım ana ortaklığın payından mahsup edilir. Konsolidasyona tabi ortaklığın daha sonra kara geçmesi halinde, daha önce mahsup edilen tutarlara ulaşılıncaya kadar tüm karlar ana ortaklığın payına ilave edilir. h) Konsolidasyon yöntemine tabi ortaklıkların faaliyet konularının birbirinden çok farklı olması halinde, konsolide bilançonun hesap grupları faaliyet konuları itibarıyla sınıflandırılabilir veya konu dipnotlarda açıklanabilir Sayılı Tebliğ e Göre Konsolide Bilançonun Düzenlenmesine İlişkin İlke ve Esaslar Konsolide bilançonun düzenlenmesinde aşağıdaki esaslara uyulması zorunludur (madde 334). a) Ana ortaklık ile bağlı ortaklıkların tüm bilanço kalemleri toplanır. b) Konsolidasyon kapsamındaki ortaklığın bağlı ortaklık veya müşterek yönetime tabi teşebbüs haline geldiği tarih itibarıyla ve daha sonraki pay alımlarında bir defaya mahsus olmak üzere, ana ortaklığın bağlı ortaklığın veya müşterek yönetime tabi teşebbüsün sermayesinde sahip olduğu payların elde etme maliyeti, bu payların alım tarihi itibariyle bağlı ortaklığın veya müşterek yönetime tabi teşebbüsün makul değere göre değerlenmiş bilançosundaki öz sermayesinde temsil ettiği değerden mahsup edilir. Şerefiyenin muhasebeleştirilmesinde bu Tebliğin İşletme Birleşmeleri başlıklı Kısmında düzenlenen ilgili hükümlere uyulur. Önceki dönemlerde elde edilen bağlı ortaklıklar ve müşterek yönetime tabi teşebbüsler için gerekli şerefiye ve itfa payı hesaplamaları yapılarak sonuçlar birikmiş kar/zarar ile ilişkilendirilir. c) Bağlı ortaklığın ana ortaklığın bilançosundaki kayıtlı değeri ile, ana ortaklığın bağlı ortaklıkların öz sermayesindeki payı karşılıklı olarak birbirinden indirilir. d) Yapılan toplama işleminde, tam konsolidasyon yöntemine tabi ortaklıkların birbirlerinden olan alacak ve borçları karşılıklı indirilir. Ortaklıklar, birbirlerinin borçlanmayı temsil eden menkul kıymetlerine veya kıymetli evrakına sahiplerse, söz konusu menkul kıymetler ve kıymetli evrak da indirime tabi tutulur. e) Tam konsolidasyon yöntemine tabi ortaklıkların birbirlerinden satın almış oldukları cari ve cari olmayan varlıklar, bu varlıkların tam konsolidasyon yöntemine tabi ortaklıklara olan elde etme maliyetleri üzerinden gösterilmesini sağlayacak düzeltmeler yapılmak suretiyle bulunan tutarları üzerinden konsolide bilançoda yer alır. f) Grup içinde satışa konu olan stoklar bu Kısımdaki düzeltmeler yapıldıktan sonra konsolide bilançoda izlenir. İlk Madde ve malzeme, yarı mamul, ara mamul, mamul ve emtianın satış işlemi sonunda stoklarda kalan tutarın ve/veya kâr-zararın tespitinin imkansız olduğu durumlarda bu hesaplama uygun varsayımlar kullanılarak yapılır ve kullanılan varsayımlar dipnotlarda açıklanır. g) Tam konsolidasyon yöntemine tabi ortaklıkların kendi aralarında alım-satıma konu olan amortismana tabi iktisadi kıymetlerin, tam konsolidasyon yöntemine tabi ortaklıklar arasındaki işlem nedeniyle oluşmuş gelir ve gider kalemlerinden arındırılarak konsolide mali tablolara yansıtılmasını sağlamak üzere, satış kâr-zararının yanı sıra, satış nedeniyle 19

20 doğan yeni şartlarda yapılan hesaplamalarla satış öncesi şartların devamı niteliğindeki hesaplamalar arasındaki amortisman farkları ile bu Tebliğde müsaade edilmesi şartıyla yeniden değerleme yapılması halinde yeniden değerleme değer artış fonu farkları da ilgili hesaplarla karşılıklı mahsup edilir. h) Grup içi bakiyeler, işlemler, kar ve zararlar tamamen elimine edilir. Grup içi işlemler nedeniyle oluşan ve stoklar ve cari olmayan varlıklar gibi varlıkların maliyetine alınan kar ve zararlar tamamen elimine edilir. Grup içi işlemlerden oluşan zararlar, ilgili varlıklarda bir değer düşüklüğünün oluştuğunun göstergesi olarak değerlendirilir. i) Konsolide bilançonun ödenmiş/çıkarılmış sermayesi ilke olarak ana ortaklığın ödenmiş /çıkarılmış sermayesidir; konsolide bilançoda bağlı ortaklıkların ödenmiş/çıkarılmış sermayesi yer almaz. Ancak, bağlı ortaklıkların ana ortaklıkta pay sahibi olmaları durumunda, konsolide bilançonun ödenmiş/çıkarılmış sermayesi, ana ortaklığın ödenmiş/çıkarılmış sermayesinden daha az olabilir. j) Tam konsolidasyon yöntemine tabi ortaklıkların birbirlerine sermaye taahhütlerinden kaynaklanan borçlarının bulunması halinde bu borçlar, ilgili oldukları ödenmemiş sermaye ve varsa emisyon primi alacaklarından indirilerek tasfiye edilir. k) Konsolidasyon kapsamındaki bağlı ortaklıkların ödenmiş/çıkarılmış sermaye dahil bütün öz sermaye hesap grubu kalemlerinden, ana ortaklık ve bağlı ortaklıklar dışı paylara isabet eden tutarlar indirilir ve konsolide bilançoda öz sermaye hesap grubundan önce Ana Ortaklık Dışı Öz sermaye hesap grubu adıyla gösterilir. l) Bir bağlı ortaklıkla ilgili olarak ana ortaklık dışı paya isabet eden zararın tutarı, bağlı ortaklıktaki ana ortaklık dışı pay tutarını aşabilir. Bu durumda, ana ortaklık dışı pay sahiplerinin zararı karşılamaya yönelik herhangi bir bağlayıcı yükümlülüğün olması ve zararı karşılamak için gerekli ilave yatırımları yapabilme gücünün yeterli olmaması halinde, söz konusu fazla kısım ana ortaklığın bağlı ortaklıktaki payından mahsup edilir. Konsolidasyona tabi ortaklığın daha sonra kara geçmesi halinde, daha önce mahsup edilen tutarlara ulaşılıncaya kadar tüm karlar ana ortaklığın payına ilave edilir Konsolide Gelir Tablosunun Düzenlenmesine İlişkin İlke ve Esaslar TMS-5 Göre Konsolide Gelir Tablosunun Düzenlenmesine İlişkin İlke ve Esaslar Topluluk şirketlerinin gelir tablosu kalemleri ayrı ayrı toplanır (TMS-5 madde 26). Yapılan toplama işleminden topluluğa ait ortaklıkların birbirlerine yapmış oldukları mal ve hizmet satışları, "brüt satışlar" ve "satışların maliyeti" hesaplarından indirilir (TMS-5 madde 27). Topluluğa dahil ortaklıkların stoklarına ilişkin topluluk içi mal alım satımından doğan kar, konsolide finansal tablolarda stoklardan düşülerek satışların maliyetine eklenir, zarar ise stoklara eklenerek satışların maliyetinden düşülür (TMS-5 madde 27). 20

RENAISSANCE CAPITAL MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ NİN 31.12.2014 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLARI VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

RENAISSANCE CAPITAL MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ NİN 31.12.2014 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLARI VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU RENAISSANCE CAPITAL MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ NİN 31.12.2014 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLARI VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa FİNANSAL DURUM TABLOSU 1-2 KAR VEYA ZARAR VE DİĞER

Detaylı

Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları

Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları 31 Mart 2014 tarihi itibariyle hazırlanan konsolide finansal tablolara ilişkin açıklayıcı notlar tablolara ilişkin açıklayıcı notlar 1. Grup un

Detaylı

ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU Ülker Bisküvi Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu na KONSOLİDE FİNANSAL

Detaylı

BOSPHORUSCAPITALPORTFÖY YÖNET M A.. 30 HAZ RAN 2014 ARA HESAP DÖNEM NE A T F NANSAL TABLOLARIVEBA IMSIZ SINIRLI DENET M RAPORU

BOSPHORUSCAPITALPORTFÖY YÖNET M A.. 30 HAZ RAN 2014 ARA HESAP DÖNEM NE A T F NANSAL TABLOLARIVEBA IMSIZ SINIRLI DENET M RAPORU BOSPHORUSCAPITALPORTFÖY YÖNET M A.. 30 HAZ RAN 2014 ARA HESAP DÖNEM NE A T F NANSAL TABLOLARIVEBA IMSIZ SINIRLI DENET M RAPORU BOSPHORUS CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. İÇİNDEKİLER ARA DÖNEM FİNANSAL DURUM

Detaylı

Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı

Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı 1 Ocak 31 Aralık 2014 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş. İçindekiler Sayfa

Detaylı

AVRASYA PETROL VE TURĠSTĠK TESĠSLER YATIRIMLAR A.ġ. 30 HAZĠRAN 2015 TARĠHĠ ĠTĠBARĠYLE ÖZET KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR VE SINIRLI DENETĠM RAPORU

AVRASYA PETROL VE TURĠSTĠK TESĠSLER YATIRIMLAR A.ġ. 30 HAZĠRAN 2015 TARĠHĠ ĠTĠBARĠYLE ÖZET KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR VE SINIRLI DENETĠM RAPORU AVRASYA PETROL VE TURĠSTĠK TESĠSLER YATIRIMLAR A.ġ. 30 HAZĠRAN 2015 TARĠHĠ ĠTĠBARĠYLE ÖZET KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR VE SINIRLI DENETĠM RAPORU AVRASYA PETROL VE TURĠSTĠK TESĠSLER YATIRIMLAR A.ġ. 1 OCAK

Detaylı

KOBİ TFRS,Uluslararası Finansal Raporlama Standartları baz alınarak hazırlanmıştır.

KOBİ TFRS,Uluslararası Finansal Raporlama Standartları baz alınarak hazırlanmıştır. CEM YILMAZ, SMMM 1 KOBİ STANDARTLARI KOBİ TFRS,Uluslararası Finansal Raporlama Standartları baz alınarak hazırlanmıştır. Tam Set TFRS ye göre daha basit ve anlaşılabilir niteliklere sahip olup, Kasım 2010

Detaylı

TARAF GAZETECİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 ARALIK 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL BİLGİLERE

TARAF GAZETECİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 ARALIK 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL BİLGİLERE TARAF GAZETECİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 ARALIK 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL BİLGİLERE İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU İÇİNDEKİLER SAYFA Bağımsız

Detaylı

METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 01 OCAK 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE

METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 01 OCAK 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE 01 OCAK 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Metro Menkul Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu na, Giriş 1. Metro Menkul

Detaylı

SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR

SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER FİNANSAL DURUM TABLOSU SAYFA 1 KAPSAMLI GELİR TABLOSU 2 ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU 3 NAKİT AKIM TABLOSU 4 5-66 DİPNOT 1 ŞİRKET İN

Detaylı

SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş. 31 ARALIK 2014 İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş. 31 ARALIK 2014 İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 31 ARALIK 2014 İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU Sasa Polyester Sanayi Anonim Şirketi Yönetim Kuruluna Finansal Tablolara İlişkin Rapor Sasa Polyester

Detaylı

ANADOLU CAM SANAYİİ A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMEMİŞ KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

ANADOLU CAM SANAYİİ A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMEMİŞ KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMEMİŞ KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOLARI 1 2 KONSOLİDE KAR VEYA ZARAR TABLOLARI 3 KONSOLİDE DİĞER KAPSAMLI

Detaylı

ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE

Detaylı

İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR

İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO)... 1 KAR VEYA

Detaylı

MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş. 31 Aralık 2014 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu

MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş. 31 Aralık 2014 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş. 31 Aralık 2014 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu 19 Mart 2015 Bu rapor, 2 sayfa bağımsız denetim raporu ve 37 sayfa finansal

Detaylı

ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK - 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT

ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK - 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK - 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLARI İÇİNDEKİLER SAYFA NO FİNANSAL DURUM TABLOLARI 1-2 KAPSAMLI GELİR TABLOLARI 3

Detaylı

İştirak Yatırımlarının Muhasebeleştirilmesi Ahmet GÖKGÖZ

İştirak Yatırımlarının Muhasebeleştirilmesi Ahmet GÖKGÖZ Muhasebe ve Finansman Dergisi Nisan/2013 İştirak Yatırımlarının Muhasebeleştirilmesi Ahmet GÖKGÖZ ÖZET İşletmeler risklerini dağıtmak, kârlılığını artırmak, diğer işletmelerin yönetimine katılmak gibi

Detaylı

TMS 12 GELİR VERGİLERİ STANDARDI MALİ TABLOLARA ETKİLERİ, MUHASEBE İŞLEMLERİ VE BİR UYGULAMA ÖRNEĞİ

TMS 12 GELİR VERGİLERİ STANDARDI MALİ TABLOLARA ETKİLERİ, MUHASEBE İŞLEMLERİ VE BİR UYGULAMA ÖRNEĞİ T.C. OKAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TMS 12 GELİR VERGİLERİ STANDARDI MALİ TABLOLARA ETKİLERİ, MUHASEBE İŞLEMLERİ VE BİR UYGULAMA ÖRNEĞİ Zehra AKDAĞ YÜKSEK LİSANS TEZİ İŞLETME ANABİLİM DALI

Detaylı

Anadolu Hayat Emeklilik Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Dipnotlar

Anadolu Hayat Emeklilik Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Dipnotlar 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Dipnotlar 28 Ekim 2014 Bu rapor 90 sayfa konsolide finansal tablo ve dipnotlarından oluşmaktadır. ANADOLU

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 1. Genel bilgiler 1.1 Ana şirketin adı ve grubun son sahibi: AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi nin (Şirket) ortakları, her birinin ortaklık payı %49.83 olmak üzere, Aviva Europe SE ve Hacı Ömer

Detaylı

HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2006 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE MALİ TABLOLAR VE DİPNOTLAR

HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2006 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE MALİ TABLOLAR VE DİPNOTLAR 1 OCAK - 31 MART 2006 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE MALİ TABLOLAR VE DİPNOTLAR 1 OCAK - 31 MART 2006 HESAP DÖNEMİNE AİT SINIRLI İNCELEMEDEN GEÇMEMİŞ KONSOLİDE MALİ TABLOLAR VE DİPNOTLAR İÇİNDEKİLER

Detaylı

Türkiye Finansal Raporlama Standartları Açısından Varlıklarda Değer Düşüklüğü Ve Şerefiyenin İncelenmesi

Türkiye Finansal Raporlama Standartları Açısından Varlıklarda Değer Düşüklüğü Ve Şerefiyenin İncelenmesi Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (18) 2009 / 2 : 1-34 Türkiye Finansal Raporlama Standartları Açısından Varlıklarda Değer Düşüklüğü Ve Şerefiyenin İncelenmesi Ali İhsan Akgün * Özet:

Detaylı

DURAN DOĞAN BASIM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş. YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU RAPORUN DÖNEMİ : 01.01.2007 - ORTAKLIĞIN ÜNVANI ORTAKLIĞIN MERKEZİ ORTAKLIĞIN FAALİYET KONUSU KAYITLI SERMAYESİ ÇIKARILMIŞ SERMAYESİ

Detaylı

30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar

30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar 31 Ekim 2014 Bu rapor, 43 sayfa konsolide

Detaylı

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 ARALIK 2005 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Bu rapor 64 sayfadır. MALİ TABLOLARIN KABULÜNE

Detaylı

Pergamon-Status Dış Ticaret Anonim Şirketi

Pergamon-Status Dış Ticaret Anonim Şirketi Pergamon-Status Dış Ticaret Anonim Şirketi 2012-2011-2010-2009 Hesap Dönemlerine ait Bağımsız Denetim Raporu, Finansal Tablolar ve Finansal Tablolara Đlişkin Dipnotlar Pergamon-Status Dış Ticaret Anonim

Detaylı

KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. 1 OCAK 30 HAZİRAN 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE SINIRLI DENETİM RAPORU

KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. 1 OCAK 30 HAZİRAN 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE SINIRLI DENETİM RAPORU 1 OCAK 30 HAZİRAN 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE SINIRLI DENETİM RAPORU ARA DÖNEM ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL BİLGİLERE İLİŞKİN SINIRLI DENETİM RAPORU Karsan Otomotiv Sanayii ve

Detaylı

MUHASEBEN N TEMEL KAVRAMLARI VE TEKDÜZEN HESAP PLANI

MUHASEBEN N TEMEL KAVRAMLARI VE TEKDÜZEN HESAP PLANI MUHASEBEN N TEMEL KAVRAMLARI VE TEKDÜZEN HESAP PLANI 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13 No.lu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri Enflasyon düzeltmesi hesapları dahil TÜRMOB YAYINLARI- 234 Dizgi - Düzenleme

Detaylı

Alternatif Yatırım Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı. 31 Mart 2015 Tarihinde Sona Eren Ara Döneme Ait Özet Konsolide Finansal Tablolar

Alternatif Yatırım Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı. 31 Mart 2015 Tarihinde Sona Eren Ara Döneme Ait Özet Konsolide Finansal Tablolar Alternatif Yatırım Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı 31 Mart 2015 Tarihinde Sona Eren Ara Döneme Ait Özet Konsolide Finansal Tablolar 24 Nisan 2015 Bu rapor, 23 sayfa finansal tablolar ve tamamlayıcı notlarından

Detaylı

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR 1 OCAK - 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA ÖZET BİLANÇOLAR... 1-2 ÖZET KAPSAMLI GELİR TABLOLARI...

Detaylı