Ýmar Kanununun 18.Maddesi...

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ýmar Kanununun 18.Maddesi..."

Transkript

1 Ýmar Kanununun 18.Maddesi... Ýmar Kanununun 18.Maddesi Uyarýnca Yapýlacak Arazi ve Arsa Düzenlemesi Ýle Ýlgili Esaslar Hk.Yönetmelik BÝRÝNCÝ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1 - Yönetmeliðin amacý; 3194 sayýlý Ýmar Kanununun 18 inci maddesine göre yapýlacak arazi ve arsa düzenlemesinin, nerelerde ve ne þekilde tatbik edileceði ve bununla ilgili diðer hususlara açýklýk getirmektir. Kapsam Madde 2 - Bu Yönetmelik, belediye ve mücavir alan sýnýrlarý ile bu sýnýrlar dýþýnda düzenlenmiþ uygulama imar planý alanlarý içindeki binalý ve binasýz arazi ve arsa düzenlemelerini kapsar. Kanuni Dayanak Madde 3 - Bu Yönetmelik, 3194 sayýlý Ýmar Kanununun 44/I-c maddesi hükmü gereðince düzenlenmiþtir. Tanýmlar Madde 4 - Bu Yönetmelikte sözü geçen ve Kanunda yer almayan tanýmlar aþaðýda açýklanmýþtýr. a) Düzenleme Sahasý: Sýnýrý tesbit edilerek, düzenlenmesine karar verilen sahadýr. b) Düzenleme Sýnýrý: Düzenlenecek imar adalarýnýn imar planýna göre yol, meydan, park, genel otopark, yeþil saha gibi umumi hizmetlere ayrýlan ve tescile tabi olmayan alanlar ile cami ve karakol yerlerini çevreleyen sýnýrdýr. c) Düzenleme Ortaklýk Payý: Düzenlemeye tabi tutulan yerlerin ihtiyacý olan yol, meydan, park, yeþil saha, genel otopark gibi umumi hizmetlere ayrýlan ve tescile tabi olmayan alanlar ile cami, karakol yerleri ve ilgili tesisler için kullanýlmak üzere, düzenleme dolayýsýyla meydana gelen deðer artýþlarý karþýlýðýnda düzenlemeye tabi tutulan arazi ve arsalarýn, düzenlemeden önceki yüzölçümlerinden %35'e kadar düþülebilen miktar ve/veya zor unlu hallerde malikin muavafakatý ile tesbit edilen karþýlýðý bedeldir. d) Düzenleme Ortaklýk Payý Oraný: Bir düzenleme sahasýnda tesbit edilen düzenleme ortaklýk payý miktarýnýn bu saha içindeki kadastro veya imar parsellerinin toplam yüzölçüm miktarýna oranýdýr. e) Özet Cetvel: Düzenleme sahasýna giren kadastro, varsa imar parsellerinin tapu senedi miktarý, düzenleme sahasýna giren ve girmeyen kýsýmlarý ile düzenleme ortaklýk paylarý, varsa kamulaþtýrma ve baðýþ miktarlarý ile oluþan imar parselleri ve imar adalarýnýn yüzölçümlerinin yazýldýðý cetveldir. f) Daðýtým Cetveli: Her imar adasý için ayrý olarak düzenlenen ve bu düzenleme sonucu meydana gelen parsellerin, hangi kadastro veya imar parsellerinden, nasýl oluþtuðunu, kadast-ro ve imar parsellerinden alýnan düzenleme ortaklýk payýný, gerektiðinde malikin muvafakatý ile terk edilen alanlarý ve kamulaþtýrýlan alanlarýn miktarlarýný gösteren

2 cetveldir. g) Tahsis Cetveli: Kadastro veya varsa imar parsellerinin hangi imar adalarýna gittiðini gösteren cetveldir. h) Umumi Hizmetlere Ayrýlan Miktar: Bir düzenleme sahasýnda yol, meydan, park, genel otopark, yeþil saha gibi umumi hizmetlere ayrýlan ve tescile tabi olmayan alanlar ile cami, karakol yerleri ve ilgili tesisler için ayrýlan alanlarýn tümüdür. i) Kroki: Yaklaþýk ölçekte ve üzerinde ölçü deðerlerinin yazýlý olduðu ada veya parsellerin çizimidir. 1) Röperli Kroki: Ada veya parsellerin yeri deðiþmeyen sabit tesislere baðlý olarak zeminden alýnan ölçülerinin yazýlý olduðu krokidir. 2) Ebadlý Kroki: Ada ve parsellerin paftasý üzerinden alýnan veya daha önce tesbit edilmiþ olan ölçülerinin yazýlý olduðu krokidir. 3) Uygulama Krokisi: Ada veya parsellerin zeminde belirtilmesi amacýyla paftasý üzerinden alýnan ölçüleri yazýlarak düzenlenen krokidir. j) Parsel Numarasý: Bir ada içindeki parsellere, her ada için (1) den baþlýyarak verilen numaradýr. k) Parselasyon Planý: imar plânýnýn araziye uygulamasýndan sonra yapýlacak röleve ölçülerine göre boyut deðiþtirmeyen paftalar üzerine çizilen, kesin parselasyon durumunu gösteren ve tapuya tescil iþlemlerine esas alýnan plândýr. l) Hata Sýnýrý: Ölçü deðerleri ile plân deðerleri arasýndaki kabul edilebilir en büyük farktýr. m) Teknik Yönetmelik: 1/2500 ve daha büyük ölçekli harita ve planlarýn yapýlmasýna ait yönetmelik. ÝKÝNCÝ BÖLÜM Uygulama Esaslarý Düzenleme Sahalarýnýn Tesbiti Esaslarý Madde 5 - Belediye ve mücavir alan sýnýrlarý içinde belediyeler, belediye encümeni kararý ile; dýþýnda valilikler, il idare kurulu kararý ile; 5 yýllýk imar programlarýnda öncelik tanýmak ve beldenin inkiþaf ve ihtiyaç durumuna göre, yeterli miktarda arsayý, konut yapýmýna hazýr bulunduracak þekide düzenleme sahalarýný tesbit etmek ve uygulamasýný yapmak mecburiyetindedir. Konut yapýmýna hazýr arsa sayýsýnýn, bir önceki yýl verilen inþaat ruhsatýndan az olmamasýna dikkat edilir.

3 Belirlenen düzenleme sahasý bir müstakil imar adasýndan daha küçük olamaz. Ancak, imar adasýnýn büyük bir kýsmýnýn imar mevzuatýna uygun bir þekilde teþekkül etmiþ olmasý nedeniyle, yeniden düzenlemesine ihtiyaç bulunmamasý ve diðer kýsmýnda birkaç taþýnmaz malýn tevhid ve ifraz yoluyla imar plâný ve imar mevzuatýna uygun imar parsellerinin elde edilmesinin mümkün olduðu hallerde, adanýn geri kalan kadastro parselleri müstakil bir imar düzenlemesine konu teþkil edebilir. Düzenlemeye tâbi tutulmasý gerektiði halde Ýmar Kanununun 18 inci maddesi hükmünün tatbiki mümkün olmayan hallerde, müstakil inþaata elveriþli olan kadastro parselle-rine plâna göre inþaat ruhsatý verilir. Düzenleme Sýnýrýnýn Geçirilmesi Madde 6 - Düzenleme Sýnýrý; a) Ýskân sahasýnýn bittiði yerlerde iskân sýnýrýndan, b) Ýskân sahasý içindeki yollarda yol ekseninden, c) Cami ve karakol yerlerinin dýþ sýnýrýndan, yeþil alan ve genel otopark alanlarýnýn düzenleme ortaklýk payý oraný ve uygulamaya alýnan parsel sýnýrýna göre uygun görülecek yerinden geçirilir. Ancak, imar planlarýnda gösterilmiþ düzenleme sýnýrlarý varsa bu durum dikkate alýnýr. Düzenleme sýnýrýnýn herhangi bir parseli iki veya daha fazla parçaya bölmesi halinde; sýnýr, bu parçalardan düzenleme sahasý dýþýnda kalan baþka bir imar adasýna girmeyenleri varsa bunlarý da içine alacak þekilde geçirilir. Parsel büyük ise, ifraz yapýlarak ifraz sýnýrýndan geçirilir. Düzenleme Sahasýna Alýnacak Umumi Hizmet Alanlarýnýn Saðlanmasý Madde 7 - Düzenleme sahasýnýn tesbitinde; düzenleme ile iskâna açýlacak sahanýn imar plâný ile getirmiþ park, otopark, yeþil saha ve umumi hizmet alanlarýnýn saðlanmasý için bu alanlarýn, düzenlemeye giren parsellerden dengeli olarak alýnacak düzenleme ortaklýk payý ile karþýlanmasýna dikkat edilir. Düzenleme Sýrasýnda Korunacak Yapýlar Madde 8 - Ýmar veya kadastro parselleri üzerine inþa edilmiþ ve düzenleme sýrasýnda, plan ve mevzuata göre muhafazasýnda mahzur bulunmayan bir yapý bir imar parseli içinde býrakýlabilir. Bu gibi yapýlarýn bulunduðu parsellerin yol, meydan, otopark ve yeþil saha gibi yerlere giren kýsýmlarý ile bitiþiðinde düzgün imar parseli

4 teþkil etmek için bahçelerinden gerekli miktar ifraz edilerek düzenleme ortaklýk payý olarak alýnýr. Alýnacak miktar düzenleme ortaklýk payýndan fazla ise kamulaþtýrma ile alýnabilir. Toplu inþaatlarda Ýmar Düzeni Madde 9 - Kooperatif evleri, siteler, toplu konut inþaatý gibi birbirleri ile ilgili birden fazla binanýn veya tesisin: a) Ýfraza gerek kalmaksýzýn Kat Mülkiyeti Kanununa göre vaziyet plânýna esas olmak üzere imar adalarýna veya imar parsellerine ayrýlarak, b) Evvelce parsellere veya adalara ayrýlmýþ alanlarýn, amaçlarýna uygun hale getirmek üzere, vaziyet planlarý dikkate alýnarak tevhit edilmek suretiyle, Ýmar parselasyon planlarý yeniden yapýlýr veya deðiþtirilir. Ýmar parsellerinin Oluþturulmasý ve Daðýtýmýndaki Esaslar Madde 10 - Ýmar parsellerinin oluþturulmasý ve daðýtýmýnda aþaðýdaki esaslar dikkate alýnýr. a) Düzenlemeyle oluþacak imar parsellerinin mümkün mertebe ayný yerdeki veya yakýnýndaki eski parsellere tahsisi saðlanýr. b) Plan ve mevzuata göre korunmasý mümkün olan yapýlarýn tam ve hissesiz bir imar parseline intibak ettirilmesi saðlanýr, c) Mal sahibine tahsis edilen miktarýn bir imar parselinden küçük olmasý veya diðer teknik ve hukuki nedenlerle müstakil imar parseli verilmemesi halinde, Ýmar parselasyon plânlarý ve imar durumu belirlenmiþ düzenleme alanlarýnda yapýlacak binalarýn toplam inþaat alaný veya baðýmsýz bölüm adetleri belirtilen imar adalarý veya parselleri, kat mülkiyetine esas olmak üzere hisselendirilebilir. Hisselendirme, imar ada ve parselin yüzölçümü payda kabul edilerek, hisse sahiplerine ait düzenleme ortaklýk paylarý çýkarýldýktan sonra kalan yüzölçümü miktarý hisse kabul edilerek kat mülkiyeti uygulanmak üzere yapýlýr. Hisselendirme, ana yapý veya yapýlarýn toplam inþaat alanlarý veya baðýmsýz bölüm adetleri ile orantýlý olarak hesaplanýr. Hisselendirilmiþ parselin tapu kütüðündeki beyanlar hanesine "9mar Kanununun 18 inci maddesindeki kat mülkiyeti esasý uygulanmýþtýr" ibaresi yazýlýr. Ana yapýnýn veya yapýlarýn inþaatý ve kullanýlmasý gibi hususlarda 634 sayýlý Kat Mülkiyeti Kanunu hükümleri uygulanýr. Düzenlemeye tabi tutulan parselin zemin durumu ve üzerindeki yapýnýn özelliði itibariyle düzenleme ortaklýk payýnýn alýnmadýðý hallerde, ilgilisinin muvafakatý ile düzenleme ortaklýk payý miktarý bedele

5 dönüþtürülebilir. Düzenlemeye tabi tutulmasý gerektiði halde Ýmar Kanununun 18 inci maddesi hükmünün tatbiki mümkün olmayan hallerde, müstakil inþaata elveriþli olan kadastro parselle-rine plâna göre inþaat ruhsatý verilirken de yukarýdaki hüküm uygulanýr. Bu maddeye göre yapýlacak bedel takdirleri ve bu bedellere itiraz þekilleri 2942 sayýlý Kamulaþtýrma Kanunu hükümlerine tabidir. Bu bedel, düzenlemenin gerçekeþtirilmesi için yapýlacak kamulaþtýrmalar dýþýnda kullanýlamaz. Düzenleme Ortaklýk Payý Oranýna Ait Esaslar Madde 11 - Düzenleme ortaklýk payý oraný: Bir düzenleme sahasýnda tesbit edilen düzenleme ortaklýk payý miktarýnýn, bu saha içindeki kadastro veya imar parsellerinin yüzölçümü miktarlarýna oranýdýr. Evvelce yapýlan düzenlemeler dolayýsýyla düzenleme ortaklýk payý veya bu maksatla baþka isimlerle bir pay alýnmýþ olan arazi veya arsalar bu ortaklýk payý hesabýna katýlmaz. Ancak, taþýnmaz sahiplerinin talepleri üzerine, mülga sayýlý Ýmar Kanununun 39 uncu maddesine göre daha önce ifraz edilerek tescil edilen parsellerden düzenlemeye dahil edilenlerin, ilk parselin ifrazýnda alýnan terk oranýný % 35'e tamamlayan fark düzenleme ortaklýk payý alýnabilir. Kamu Tesisleri Arsalarýna Tahsis Madde12 - Düzenleme sahasýnda bulunan okul, hastane, kreþ, belediye hizmet veya diðer resmi tesis alaný gibi umumi tesislere ayrýlan alanlarýn parselleri, düzenlemeye giren parsellerin alanlarý oranýnda pay verilmek suretiyle hisselendirilir. Uygulama Masrafýnýn Tahsili Madde 13 - Ýmar planýna ve beþ yýllýk imar uygulama programýna dahil olmak þartýyla düzenleme sahalarý, mal sahiplerinin arsa payý oraný itibariyle çoðunluðun talebi üzerine de tesbit edilir. Bu takdirde, parselasyon masraflarý talepte bulunan mal sahipleri tarafýndan karþýlanýr. Hisseli Arazý ve Arsa Satýþýnýn Yasaklanmasý Madde 14 - Veraset yolu ile intikal eden, Ýmar Kanunu hükümlerine göre þüyulandýrýlan, Kat Mülkiyeti Kanunu uygulamasý, tarým ve hayvancýlýk, turizm, sanayi ve depolama amacý için yapýlan hisselendirmeler ile cebri yolu ile satýlanlar hariç, imar plâný olmayan yerlerde her türlü yapýlaþma amacýyla arsa ve parselleri hisselere ayýracak özel

6 parselasyon planlarý, satýþ vaadi sözleþmeleri yapýlamaz. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Hazýrlýk Çalýþmalarý Ýfraz ve Tevhid Ýþlemleri Madde 15 - Arazi ve arsa düzenlemesi yapýlmýþ imar adalarýndaki bir veya birkaç parselde, meskun alanlardaki kadastro parsellerinde, maliklerin müracaatý üzerine imar planý ve mevzuatýna uygun olmak þartýyla ifraz ve tevhit iþlemleri yapýlabilir. Tapu Kayýtlarýnýn ve Haritalarýnýn Elde Edilmesi Madde 16 - Düzenleme sahasýna giren kadastro ve imar parsellerinin tapu sicil kayýtlarýndaki ada ve parsel numaralarý, yüzölçümleri, cinsleri, malikleri, hisse oranlarý ve mülkiyetten gayri ayni haklara ait bilgiler, mahalli tapu kadastro elemanlarý gözetiminde belediye veya valiliklerce görevlendirilen personel tarafýndan çýkartýlýr. Pafta örnekleri mahalli tapu kadastro teþkilatýndan istenir. Haritalarýn Revizyonu ve Müktesep Haklarýn Tesbiti Madde 17 - Düzenleme sahasýna ait haritalar yapýlýrken veya revize edilirken Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüðüne bilgi veriliir. Revize iþleminde harita sabit tesisleri ihya edilir ve gereði kadar çoðaltýlýr. Ölçü ve hesaplarý yapýlarak kanavasýna ve haritasýna iþlenir. Haritada bulunmayan bütün yapý ve tesislerle parselasyon iþlemi sýrasýnda dikkate alýnmasý gereken diðer unsurlar da ölçülerek haritaya tersim edilir. Haritada bulunupda, zeminde bulunmayan tesis ve yapýlar haritadan iptal edilir. Korunmasý Gereken Yapýlar Madde 18 - Ýmar mevzuatýna göre muhafazasý gereken yapýlarýn korunabilmesi amacýyla, bunlar harita ve gerekli belgeler üzerinde belirtilir. Uygulama Haritalarýnýn Hazýrlanmasý Madde 19 - Boyut deðiþtirmeyen þeffaf veya yarý þeffaf altlýklý bütünlenmesi yapýlmýþ halihazýr haritalar veya yeni açýlacak paftalar üzerine düzenleme alanýndaki bütün detaylar -cephe hatalarý, yol

7 geniþlikleri ve korunmasý gereken yapýlar - Teknik Yönetmelikte belirtilen harita çizim tekniðine uygun þekilde geçirilerek, düzenleme sahasýna ait uygulama haritasý düzenlenir. Ýmar Adalarýnýn Numaralandýrýlmasý Madde 20 - Hazýrlanan uygulama haritasýndaki imar adalarýna, mahalli tapu ve kadast-ro teþkilatýnca verilen ada numarasýndan baþlanarak birbirini izleyen ada numarasý verilir. Ancak, daha önceden imar uygulamasý yapýlmýþ ve imar ada numaralarý verilmiþ mahallerde bu numaralar, son imar adasýna verilen numaralardan baþlatýlýr. Numara verilen adalardan herhangi bir tescile tabi olmasa bile ayný numara bir baþka adaya verilemez. Ada numaralarý, sadece sayýdan ibaret olup, harfli, romen rakamlý ve taksimli olamaz. Adalarýn yerlerini ve numaralarýný gösteren bir ada anahtarý ve bir ada fihristi düzenlenir. Adalarýn Araziye Aplikasyonu Madde 21 - Düzenleme alanýna giren bütün adalar ve umumi hizmetlere ayrýlan alanlar araziye aplike edilir. Aplikasyon, nirengi ve poligon noktalarýna dayanýlarak ve uygulama haritasýndan alýnan uygulama ölçülerini kapsayan uygulama krokileri yardýmý ile yapýlýr. Ada Köþelerinin Arazide Belirtilmesi Madde 22 - Aplikasyon sonucu yerleri belirtilen bütün ada kýrýk noktalarý, 75 metreyi aþan düz hatlarda her 50 metrede bir ve üst yüzü 15x15, alt yüzü 25x25 ve yüksekliði 50 cm. olan ve üst ortasýnda 10 cm. uzunluðunda ve 1 cm çapýnda demir çubuk yerleþtirilmiþ bulunan 400 dozlu beton bloklarla iþaretlenir. 10 cm. lik demir çubuðun tamamý beton içine gömülür. Sert zeminlerde saðlam röperlere baðlanabilecek yerlerde, beton yerine Teknik Yönetmelikte belirtilen diðer iþaretler kullanýlabilir. Yapý ve Tesislerin Korunmasý Madde 23 - Ýmar plânýnýn bütünlüðüne aykýrý düþmemek, yol geniþliklerini deðiþtirmemek ve komþu parsellere herhangi bir zarar vermemek þartý ile, plânda kesinlikle belirtilmemiþ, imar mevzuatýna göre korunmasý mümkün görülen yapý ve tesislerin koru-nabilmesini saðlamak amacý ile, aplikasyon sýrasýnda yeni teþekkül edecek hatlar az miktarda kaydýrýlabilir. Yapý Adalarýnýn Kesin Boyutlarýnýn Tespiti Madde 24 -Ada aplikasyonu iþleminden sonra, bütün ada kýrý noktalarý ve

8 cephe uzunluklarý Teknik Yönetmelik esaslarýna göre arazide yeniden ölçülür. Bu ölçüler (rölöve ölçüleri), gerektiðinde ada kýrýk noktalarýnýn koordinatlarýnýn hesaplanmasýný saðlayacak tarz ve nitelikte olmalýdýr. Hata Sýnýrý Madde 25 - Uzunluk ölçüleri gidiþ -dönüþ olarak yapýlýr. Ölçü hassasiyeti aþaðýdaki formüllerin verdiði hata sýnýrý içinde kalacaktýr. Gidiþ-dönüþ, iki ölçü arasýndaki fark için ds= s Dik ayak ve boylarý yardýmýyla hesaplanan uzunluk ile arazide ölçülen uzunluk arasýndaki fark için ds=0,015 s (s metre cinsinden ölçülen uzunluðu, ds hata sýnýrýný göstermektedir. Parselasyon Planlarýnýn Düzenlenmesi Madde 26 - Parselasyon plâný, uygulama haritasýna göre araziye uygulanan imar adalarýnýn rölöve ölçülerine dayanýlarak yapýlýr. Parselasyon plân paftalarý, halihazýr haritalarýn pafta anahtarlarýna göre açýlýr ve her türlü tersim ve mürekkepleme iþlemi Teknik Yönetmelik hükümlerine uygun olarak yapýlýr. B plânlar 1/1000 veya daha büyük ölçeklerdehazýrlanýr ve o paftaya isabet eden bütün mevcut nirengi noktalarý, kullanýlan eski ve yeni tesis edilmiþ poligon noktalarý koordinat deðerlerine göre ve ayrýca kadastro durumu da usulüne uygun olarak kesik hatlarla tersim edilir. Kadastro haritasýnýn ölçeði parselasyon plân ölçeðine uygun ve kadastro paftasý da boyut deðiþtirmeyen cinsten ise, tersimat kopya usulü ile; ölçeklerin deðiþik olmasý veya kadastro paftasýnýn boyut deðiþtiren bir kaðýda çizilmiþ bulunmasý halinde, tersimat kadastro ölçü krokilerindeki deðerlere göre yapýlýr. Kadastro haritasý ölçeði, parselasyon plâný ölçeðinden büyük ise, kadastro haritalarý hassas pantoðraf veya fotomekanik usullerle küçültülebilir. Küçük ölçekli kadastro haritalarýndan büyültülerek istifadee edilemez. Bu durumda kadastro sýnýrlarý, parselasyon planýna ve ölçü krokilerine göre yeniden tersim edilir. Kadastro haritasý ile parselasyon planý arasýnda koordinat birliði yoksa, arazide gerekli ölçü yapýlarak kadastro koordinatý parselasyon planý koordinatýna dönüþtürülür. Parselasyon planlarýna, varsa sokak ve cadde isim ve numaralarý veya meydan isimleri yazýlýr. Düzenleme sahasýna giren kadastro paftalarýnýn, koordine veya ölçü deðerlerine göre, halihazýr haritalara aktarýlmamasý halinde; 2859

9 sayýlý Tapu ve Kadastro Paftalarýný Yenileme Kanunu ile Tapu ve Kadastro Paftalarýný Yenileme Yönetmeliðinin inci maddelerine göre iþlem yapýlýr. Parsel Alanýnda Farkýn Giderilmesi Madde 27 - Parselasyon plânýna aktarýlan bütün kadastro parsellerinin yüzölçümleri bulunarak, senet yüzölçümleri ile karþýlaþtýrýlýr. Ýki yüzölçüm arasýndaki fark, aþaðýdaki formülün verdiði farktan az ise tapu miktarý esas alýnýr; fazla fark bulunmasý halinde, mahalli tapu ve kadastro teþkilatý ile iþbirliði yapýlarak parsel alanýndaki farkýn giderilmesi saðlanýr. df=0,00042 M F df= Hata sýnýrý (M2 cinsinden) M = Parselasyon plâný ölçeðinin paydasý F= Yüzölçümü (M2 cinsinden) dir. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Düzünleme Ýþleri Kadastro Ayýrma Çapý Madde 28 - Bir kýsmý düzenleme sahasýnda kalan parseller için "Kadastro Ayýrma Çapý" düzenlenir. Çap üzerinde, parselin tapu senet yüzölçümü ile düzenleme sahasýna giren ve girmeyen kýsýmlarýnýn yüzölçümü gösterilir. Düzenleme sýnýrý içinde kalan kýsým için parsel numarasý verilmeyip, imar planý numarasý belirtmekle yetinilir. Düzenleme sýnýrý dýþýnda kalan kýsým veya kýsýmlara, o kadastro adasýnýn son parsel numarasýný izleyen numaralar verilir. Parselin sýnýr dýþýnda kalan parçalarý birden fazla ise, her bir parça için ayrý bir ayýrma çapýna gerek olmayýp, bütün parçalar ayný ayýrma çapýnda gösterilir. Düzenlenen kadastro ayýrma çaplarý, parselasyon planýyla beraber belediye encümenince onaylanýr. Tapu Kayýtlarýna Belirtme Yapýlmasý

10 Madde 29 - Düzenlemeye alýnan taþýnmaz mallarýn ada ve parsel numaralarý ve beledieye encümen kararý örneði bir yazý ile birlikte mahalli tapu ve kadastro idaresine gönderilerek, kayýtlarýnda "9mar Düzenlenmesine" alýndýðýnýn belirtilmesi istenir. Tapu sicil müdürlüðünce, düzenleme alanýna tamamen veya kýsmen giren bütün parsellerin sicillerinde, bunlarýn düzenlemeye tabi olduðuna dair gerekli belirtme yapýldýktan sonra, ilgili idarece her türlü ifraz ve tevhitlerine izin verilmez. Umumi hizmete yönelik düzenlemeler öncelikle ve acilen sonuçlandýrýlýr. Düzenlemede Umumi Hizmetlere Ayrýlacak Payýn Hesabý Madde 30 - Düzenleme alanýna giren kadastro parselleri ile varsa imar parsellerinin yüzölçümleri toplamýndan, imar adalarýnýn imar parsellerine ayrýlan kýsmlarýnýn yüzölçümleri toplamý çýkarýlarak "umumi hizmetlere ayrýlan miktar" bulunarak bir hesap cetveli düzenlenir. Baðýþlanan arazi parçalarýnýn bulunmasý veya kamulaþtýrýlmasý gereken miktar yerine belediye mülkiyetindeki parsellerin tahsisi halinde, kadastro parselleri ile varsa imar parsellerinin ilgili olanlarýndan bu miktarlar düþüldükten sonra bulunan toplam alan, umumi hizmetlere ayrýlan miktarýn hesaplanmasýna esas olur. Düzenleme Ortaklýk Payý Oraný ve Kamulaþtýrýlacak Alanýn Hesabý Madde 31 - Düzenleme ortaklýk payý oraný ve kamulaþtýrýlacak alan tutarý þu þekilde hesaplanýr. Düzenleme ortaklýk payý oraný, umumi hizmetlere ayrýlan miktarýn, düzenleme ortaklýk payý alýnacak parsellerin, düzenlemeye giren miktarlarý toplamýna bölünmek suretiyle bulunur. Düzenlemeye giren miktar, bu parsellerin tapu senedi alanýndan düzenlemeye girmeyen ve baðýþlanan alanlarýn çýkarýlmasý ile bulunur. Bu oran % 35'ten fazla çýktýðý takdirde; kamulaþtýrýlmasý gereken alan, umumi hizmetlere ayrýlan alandan, düzenlemeye giren parsel alanlarý toplamýnýn % 35'inin çýkarýlmasý ile bulunan farkýn 100 ile çarpýlýp 65'e bölünmesiyle bulunur. Düzenleme Ortaklýk Payýndan Fazla Çýkan Miktarýn Saðlanmasý Madde 32 - Düzenleme sahasýnda umumi hizmetlere ayrýlan miktarýn düzenlemeye giren alan toplamýnýn % 35 'inden daha fazla çýkmasý halinde, bu miktarýn % 35'e düþürülmesi için önce, varsa bu düzenleme sahasýndaki belediyeye ait arsalar, bu iþe tahsis edilir. Bunlar yetmediði takdirde, bu sahada, belediyeye devri mümkün hazine veya özel idare mülkiyetindeki parsellerden; meydan, yol, park, yeþil saha, otopark, toplu taþým istasyon ve terminal gibi umumi hizmetlere rastlayan kýsýmlarýn belediyeye devirleri saðlandýktan sonra ayný maksada tahsis edilirler.

11 Bunlar da yetmediði takdirde, aþaðýdaki sýraya göre kamulaþtýrma yapýlýr. a) Kadastro parsellerinin yüzölçümü en büyük olanýndan baþlamak üzere, müstakil imar parselleri verildikten sonra arta kalan miktarlarý, b) Alanlarý en küçük bir imar parseli alanýnýn dörtte birinden daha küçük olan kadastro ve varsa imar parsellerinin en küçüðünden baþlanarak yeteri kadarý, c) Tamamý yol, meydan, park, yeþil saha, genel otopark, cami, karakol gibi umumi tesislere isabet eden kadastro ve varsa imar parsellerinin yeteri kadarý kamulaþtýrýlýr. Düzenleme Ortaklýk Payý Oraný Madde 33 - Düzenleme ortaklýk paylarý, düzenlemeye tabi tutulan arazi ve arsalarýn düzenlemeden önceki yüzölçümlerinin % 35'ini geçemez. Düzenleme ortaklýk payý, düzenlemeye tabi tutulan arazi ve arsalarýn düzenlemeye giren kýsýmlarýnýn yüzölçümleri ile orantýlý olarak alýnýr. Düzenleme ortaklýk payý oran ile, düzenlemeye giren her bir kadastro parselinin veya evvelce bir pay alýnmamýþ bir imar parseli varsa, bunlarýn baðýþ veya düzenleme sebebiyle bulunacak yüzölçümü ile çarpýlýr esas yüzölçümünden çýkarýlmak suretiyle maliklerin düzenlemeden sonra sahip olmasý gereken parsel yüzölçümleri elde edilir. Özet Cetvelleri Madde 34 - Düzenleme sahasýna giren beher parsele ait düzenleme ortaklýk payýnýn, varsa kamulaþtýrma veya baðýþ miktarý ile imar parseli olarak tahsisi gereken miktarý göstermek üzere özet cetvelleri düzenlenir. Ýmar Parsellerinin Teþkili Madde 35 - Ýmar adalarý, imar planý ve yönetmeliðindeki yapý nizamý ile diðer ilgili hükümler dikkate alýnmak suretiyle önce geçici parsellere ayrýlýr. Düzenlenen imar adalarýnýn parsellere ayrýlan kýsmýnýn yüzölçümü ile her ada içerisine rastlayan kadastro ve varsa imar parsellerinin yeni yüzölçümleri toplamý karþýlaþtýrýlarak, kadastro ve varsa imar parselleri karþýlýðý olarak hangi imar adasý içinde imar parselleri tahsis edilebileceði tesbit edilir ve bu amaçla bir "Tahsis Cetveli" düzenlenir.

12 Ýmar adalarý içerisinde yerleþtirilen parsel sayýsý ve her parselin yüzölçümü ile hangi kadastro ve varsa imar parselleri karþýlýk olarak verildiði, düzenlenecek "Ada Daðýtma Cetvelleri" üzerinde gösterlir. Ýmar Adalarýnýn Parsellenmesi Madde 36 - Ýmar adalarý, imar plâný ve yönetmeliði hükümlerindeki þartlara uygun olarak parsellere ayrýlýr. Alan belirlendikten sonra, parseli, hisseli durumda býrakmamak için sýnýrlarý, plân ve yönetmeliðine aykýrý olmamak kaydýyla az miktarda kaydýrýlarak kesinleþtirilir. Meskun sahalarda teþkil edilecek parsele, birden fazla mevcut bina girmesini önlemek ve müstakil hale getirebilmek için, düzgün imar parseli teþkil yerine, mevzuata uygun bina yapýlabilecek parsellerde kadastro parsel sýnýrlarý, imar parseli sýnýrý olarak alýnabilir. Parsel Numarasý Verilmesi Madde 37 - Düzenlenen imar parsellerine, her ada için birden ve kuzey batýdan baþlanarak, parsel numarasý verilir. Gerektiðinde birden fazla binanýn ve tesisin yapýlmasýný saðlamak amacý ile bir imar adasý bir parsel olarak düzenlenebilir. Kadastro Yapýlmayan Yerlerdeki Düzenleme Ýþleri Madde 38 - Kadastrosu yapýlmayan yerlerde arazi ve arsa düzenleme iþleri: a) Halihazýr haritanýn yapýmý veya revizyonunda, mülkiyet sýnýrlarý da beraber ölçülerek imar parselasyon planýna iþlenir. Halihazýr haritalar kadastro haritasý teknik niteliðini taþýr. b) Tapu kaydýna dayalý mülkiyet sýnýrlarýnda anlaþmazlýk ve bu sýnýrlarýn çevrelediði alan ile tapu kaydý arasýnda yanýlmasý sýnýrýný aþan farklar yoksa, mal sahiplerinin kabulü halinde, mevcut sýnýrlar kadastro durumu gibi kabul edilerek tapu haritasý yapýlabilir ve bu haritalar imar uygulamasý için kullanýlýr. c) Ýmar plânýnda belirtilen ve umuma ayrýlan yerlerin içinde kalan taþýnmaz mallarýn yüzölçümünün, tapu sicilinde (zabýt defteri) yazýlý miktara kadar veya daha az çýkmasý halinde (miktarý yazýlý olmayanlar dahil) sýnýrlarda anlaþmazlýk yoksa, 2644 sayýlý Tapu Kanununun 31 ve 32 nci maddeleri gereðince, bu yere ait halihazýr haritalardan da yararlanýlarak ve mahalli kadastro müdürlüklerince öncelikle bu taþýnmaz mallar tapu haritasýna baðlanarak arazi ve varsa düzenlemesi yapýlabilir. Bu yer içindeki hazine, belediye ve diðer kamu kuruluþlarýna ait taþýnmaz mallar tapuda kayýtlý olsun veya olmasýn, talep halinde,

13 yukarýdaki esaslara göre tapu haritasýna baðla-nabilir. d) Mahkeme ilamý ile yapýlan tesciller haritaya baðlanmýþ ise, bu haritalardan yararlanýlabilir. Parselasyon Planlarýnýn Onayý Madde 39 - Parselasyon plânlarý, düzenleme iþlerine ait belgelerle beraber belediye ve mücavir alan içinde belediye encümeni, dýþýnda ise il idare kurulunun onayýndan sonra yürürlüðe girer. Bu plânlar bir ay müddetle ilgili idarede asýlýr. Ayrýca, mutat vasýtalarla duyurulur. Bu sürenin sonunda plânlar kesinleþir. Kesinleþen parselasyon plânlarýnýn tescili için, mahalli tapu ve kadastro teþkilatýna aþaðýdaki bilgi ve belgelerin gönderilmesi gerekir. a)parselasyon plânýnýn onaylandýðý ve ilan edilerek kesinleþtiðini bildiren ve tapuya tescilini isteyen yazý. b) Parselasyonunun dayandýðý (ilgili idarece onaylý) ve halen yürürlükteki imar plânýnýn onay tarihi ve numarasý ile pafta numarasý veya numaralarý, c) Parselasyon plânýnýn onaylandýðýna dair belediye encümeni veya il idare kurulu kararý örneði, d) Kadastro standartlarýna göre düzenlenmiþ parselasyon plânýnýn boyut deðiþtirmeyen þeffaf altlýða çizilmiþ aslý ile üç kopyasý, e) Nirengi ve poligon koordinat deðerleri, kanavalarý, röper krokileri, ölçü krokileri, daðýtým ve yüzölçüm hesaplarý ile cetvellerden ikiþer onaylý örnek. Perselasyon Planlarýnýn Kontrolü Madde 40 - Ýmar parselasyon plânlarý ve eklerinin kadastro tekniðine uygunluðu, bu konudaki yönetmelik ve izahnamelere göre mahalli kadastro müdürlüklerince kontrol edildikten sonra, mahalli tapu sicil müdürlüklerine gönderilir. Tapu Siciline Beyan ve Tescil Madde 41 - Tescil iþlemi için tapu sicil müdürlüklerine gönderilen daðýtým cetvelleri, kadastro veya imar parsellerinin bulunduðu tapu kütüðünün beyanlar hanesine kaydedilir ve sonra sýrayla imar parsellerinin tescili yapýlýr. Hisse Hesabý Madde 42 - Muhtelif parsellerden hisselendirme suretiyle teþekkül eden imar parseli-nin tescili yapýlýrken, hissenin umumi paydasýnda ve çok

14 2400 rakamý esas alýnýr. Paydanýn paya tam bölünemediði durumlarda bölümden elde edilen rakamda, virgülden sonra gelen ilk üç basamak esas alýnýr. Bilahare yapýlan hesaplamalarda çýkan fark hissedarlar arasýnda hisseleri oranýnda daðýtýlýr. Ýmar Parselasyon Planlarýnýn Hukuki Geçerliliði Madde 43 - Ýmar parselasyon plânlarý, tescilden sonra Medeni Kanun ve Tapu Sicil Tüzüðünde belirtilen plân yerine geçer ve mülkiyete iliþkin sýnýr gösterme iþlemleri mahalli tapu ve kadastro teþkilatýnca bu plânlara göre yapýlýr. BEÞÝNCÝ BÖLÜM Yürürlük ve Yürütme Yürürlük Madde 44 - Bu Yönetmelik 3194 sayýlý Ýmar Kanunu ile birlikte yürürlüðe girer. Yürütme Madde 45 - Bu Yönetmeliði Bayýndýrlýk ve Ýskân Bakaný yürü

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM... 1 Genel Hükümler... 1 Amaç... 1 Kapsam... 1 Kanuni Dayanak... 1 Tanımlar... 1 İKİNCİ BÖLÜM... 3 Uygulama Esasları...

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM... 1 Genel Hükümler... 1 Amaç... 1 Kapsam... 1 Kanuni Dayanak... 1 Tanımlar... 1 İKİNCİ BÖLÜM... 3 Uygulama Esasları... İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM... 1 Genel Hükümler... 1 Amaç... 1 Kapsam... 1 Kanuni Dayanak... 1 Tanımlar... 1 İKİNCİ BÖLÜM... 3 Uygulama Esasları... 3 Düzenleme Sahalarının Tesbiti Esasları... 3 Düzenleme

Detaylı

İMAR KANUNUNUN 18 İNCİ MADDESİ UYARINCA YAPILACAK ARAZİ VE ARSA DÜZENLENMESİ İLE İLGİLİ ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

İMAR KANUNUNUN 18 İNCİ MADDESİ UYARINCA YAPILACAK ARAZİ VE ARSA DÜZENLENMESİ İLE İLGİLİ ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK İMAR KANUNUNUN 18 İNCİ MADDESİ UYARINCA YAPILACAK ARAZİ VE ARSA DÜZENLENMESİ İLE İLGİLİ ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK (Bu yönetmelik metnindeki %35 lik DOPO 3194 sayılı İmar Kanunundaki değişikliğe göre

Detaylı

İMAR KANUNU VE UYGULAMALARI. İçindekiler:

İMAR KANUNU VE UYGULAMALARI. İçindekiler: İMAR KANUNU VE UYGULAMALARI İçindekiler: 1- İmar ve Parselasyon planına ilişkin tanımlar 2- Parselasyon planı onama yetkisi olan kurumlar 3- Parselasyon planına ilişkin yasal düzenlemeler 4-3194 Sayılı

Detaylı

MAR KANUNUNUN 18 NC MADDES UYARINCA YAPILACAK ARAZ VE ARSA. Genel Hükümler

MAR KANUNUNUN 18 NC MADDES UYARINCA YAPILACAK ARAZ VE ARSA. Genel Hükümler MAR KANUNUNUN 18 NC MADDES UYARINCA YAPILACAK ARAZ VE ARSA DÜZENLENMES LE LG ESASLAR HAKKINDA YÖNETMEL K NC BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1 - Yönetmeli in amac ; 3194 say mar Kanununun 18 inci maddesine

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER. 5 Baþvuru ve Ýzlenen Yöntem. 7 Talebe Baðlý Olarak Kadastro Müdürlüklerince Yapýlan Ýþlemler. 19 Birleþtirme (Tevhit) Ýþlemleri

ÝÇÝNDEKÝLER. 5 Baþvuru ve Ýzlenen Yöntem. 7 Talebe Baðlý Olarak Kadastro Müdürlüklerince Yapýlan Ýþlemler. 19 Birleþtirme (Tevhit) Ýþlemleri ÝÇÝNDEKÝLER Sayfa No Konu 3 Tarihçe 5 Baþvuru ve Ýzlenen Yöntem 7 Talebe Baðlý Olarak Kadastro Müdürlüklerince Yapýlan Ýþlemler 7 Plan Örneði 9 Yer Gösterme 11 Aplikasyon 13 Cins Deðiþikliði 16 Ýrtifak

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER. 5 Baþvuru ve Ýzlenen Yöntem. 7 Talebe Baðlý Olarak Kadastro Müdürlüklerince Yapýlan Ýþlemler. 19 Birleþtirme (Tevhit) Ýþlemleri

ÝÇÝNDEKÝLER. 5 Baþvuru ve Ýzlenen Yöntem. 7 Talebe Baðlý Olarak Kadastro Müdürlüklerince Yapýlan Ýþlemler. 19 Birleþtirme (Tevhit) Ýþlemleri ÝÇÝNDEKÝLER Sayfa No Konu 3 Tarihçe 5 Baþvuru ve Ýzlenen Yöntem 7 Talebe Baðlý Olarak Kadastro Müdürlüklerince Yapýlan Ýþlemler 7 Plan Örneði 9 Yer Gösterme 11 Aplikasyon 13 Cins Deðiþikliði 16 Ýrtifak

Detaylı

Kanun No: 3194 (IMAR KANUNU)

Kanun No: 3194 (IMAR KANUNU) Kanun No: 3194 (IMAR KANUNU) Kanun No: 3194 Tarih: 03.05.1985 R.G.T:09.05.1985 R.G.S:18749 BÝRÝNCÝ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç 1 - Kanun, yerleþme yerleri ile bu yerlerdeki yapýlaþmalarýn; plan, fen, saðlýk

Detaylı

ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI. MEKANSAL PLANLAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Harita ve Emlak Dairesi Başkanlığı

ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI. MEKANSAL PLANLAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Harita ve Emlak Dairesi Başkanlığı ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI MEKANSAL PLANLAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Harita ve Emlak Dairesi Başkanlığı 3194 sayılı İmar Kanununun 18. Maddesi Uyarınca Yapılacak Arazi ve Arsa Düzenlemesi NEDEN ÇŞB? 29.06.2011

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Antalya Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Harita ve İstimlak Şube Müdürlüğü Gelir Tarifelerinin

Detaylı

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ARTVİN KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ARTVİN KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI 1 1 Aplikasyon işlemi 1. Harita (plan) örneği istenen taşınmaz malın tapu senedi veya tapu kayıt örneği 2. Taşınmaz mal malikinin kimliği ya da vekilinin vekaletname örneği ve kimliği. 2 Cins Değişikliği

Detaylı

Ýmar Hukukunda Ýfraz ve Tevhid Yöntemi ve Karþýlaþýlan Sorunlar II

Ýmar Hukukunda Ýfraz ve Tevhid Yöntemi ve Karþýlaþýlan Sorunlar II Ýmar Hukukunda Ýfraz ve Tevhid Yöntemi ve Karþýlaþýlan Sorunlar II Halil KALABALIK * II- Ýmar Hukukunda Tevhit (Birleþtirme) A. Taným Ýmar hukukunda imar planlarýnýn uygulanmasýnda kullanýlan yöntemlerden

Detaylı

KAMU İDARELERİNE AİT TAŞINMAZLARIN KAYDINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

KAMU İDARELERİNE AİT TAŞINMAZLARIN KAYDINA İLİŞKİN YÖNETMELİK 2 Ekim 2006 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 26307 YÖNETMELİK Karar Sayısı : 2006/10970 Ekli Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Kaydına İlişkin Yönetmelik in yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 15/8/2006

Detaylı

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KÜTAHYAKADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ TAVŞANLI BİRİMİ HİZMET STANDARTLARI

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KÜTAHYAKADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ TAVŞANLI BİRİMİ HİZMET STANDARTLARI TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KÜTAHYAKADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ TAVŞANLI BİRİMİ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE)

Detaylı

T.C YÜKSEKOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C YÜKSEKOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C YÜKSEKOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK ve TANIMLAR Amaç MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Yüksekova

Detaylı

PLANLAMA SÜRECİ ve ARAZİ ve ARSA DÜZENLEMELERİ (PARSELASYON)

PLANLAMA SÜRECİ ve ARAZİ ve ARSA DÜZENLEMELERİ (PARSELASYON) ÖMER KÖROĞLU Ankara Bölge İdare Mahkemesi Üyesi İMAR HUKUKUNDA PLANLAMA SÜRECİ ve ARAZİ ve ARSA DÜZENLEMELERİ (PARSELASYON) İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...VII GİRİŞ ve ÖNSÖZ...1 Birinci Bölüm GENEL HÜKÜMLER

Detaylı

3194 SAYILI İMAR KANUNUNUN 18. MADDESİNE GÖRE ARAZİ VE ARSA DÜZENLEMELERİ

3194 SAYILI İMAR KANUNUNUN 18. MADDESİNE GÖRE ARAZİ VE ARSA DÜZENLEMELERİ 3194 SAYILI İMAR KANUNUNUN 18. MADDESİNE GÖRE ARAZİ VE ARSA DÜZENLEMELERİ 1.ÖZET Elif CANBOLAT Şehirciliğin amacı, insanların sağlıklı, mutlu ve huzurlu yaşamasını sağlayabilmektir. Bu amacın gerçekleşebilmesi

Detaylı

BAŞVURUDA İSTEN İLEN BELG ELER

BAŞVURUDA İSTEN İLEN BELG ELER TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ &.V&AÎ*... KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI C.to«3 ' 0>tc^ SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN H İZM ETİN ADI BAŞVURUDA İSTEN İLEN BELG ELER H İZM ETİN TAM AM LANM A SÜRESİ

Detaylı

Uygulamada Karþýlaþýlan Sorunlar

Uygulamada Karþýlaþýlan Sorunlar MALÝ YÖNETÝM-MUHASEBE Kamu Ýdareleri Paylarý Hesabý ve Uygulamada Karþýlaþýlan Sorunlar Ömer DAÐ Devlet Muhasebe Uzman Yardýmcýsý (Serbest Muhasebeci Mali Müþavir) odag@muhasebat.gov.tr GÝRÝÞ Tahakkuk

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN Kanun Numarasý : 3620 Kabul Tarihi : 28/3/1990 Resmi Gazete : Tarih: 6/4/1990 Sayý: 20484 Dýþ Ýliþkiler MADDE 1- Türkiye Büyük

Detaylı

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU KARS VALİLİĞİ İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 İMAR PLANI BAŞVURU

Detaylı

AVC YAPI; 2011 yýlýnda iki mühendis kardeþin, bilgi. birikim ve tecrübelerini artýk kendi þirketlerinde. göstermeye karar vermesiyle kurulmuþtur.

AVC YAPI; 2011 yýlýnda iki mühendis kardeþin, bilgi. birikim ve tecrübelerini artýk kendi þirketlerinde. göstermeye karar vermesiyle kurulmuþtur. AVC YAPI; 2011 yýlýnda iki mühendis kardeþin, bilgi birikim ve tecrübelerini artýk kendi þirketlerinde göstermeye karar vermesiyle kurulmuþtur. AVC YAPI projeleri temel özellikleri arasýnda öncelikle yüksek

Detaylı

TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGELERÝ KANUNU Önsöz: Teknoloji Geliþtirme Bölgelerinin kuruluþunu, iþleyiþini, yönetim ve denetimini ve bunlarla ilgili kiþi ve kuruluþlarýn görev, yetki ve sorumluluklarýný kapsayan

Detaylı

2013 YILI SAYISAL HALİHAZIR HARİTA BİRİM FİYATLARI

2013 YILI SAYISAL HALİHAZIR HARİTA BİRİM FİYATLARI İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ İHALE DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2013 YILI SAYISAL HALİHAZIR HARİTA BİRİM FİYATLARI İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ ANKARA - 2013 AÇIKLAMALAR : 1- Bu birim fiyatların kullanıldığı hesaplardaki

Detaylı

: Av. Funda Kahveci - Ayný adreste

: Av. Funda Kahveci - Ayný adreste ..~~ - T.C. ünüçüncü DAiRE Esas No : '2011/665 ~;:-} Qavc1cý ve Yürütmenin i Qg[durulmasýný isteyen ~~Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Genel Müdürlüðü (TRT). ~"... Vekili i: Av. Metehan Battal Aydýn Or-An,

Detaylı

Ana Sayfa > Mevzuat > Tapu ve Kadastro Genelgeleri. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Genelgeleri

Ana Sayfa > Mevzuat > Tapu ve Kadastro Genelgeleri. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Genelgeleri Ana Sayfa > Mevzuat > Tapu ve Kadastro Genelgeleri Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Genelgeleri Başvuru Online Başvuru ve SMS Yoluyla Bilgilendirme (2010/21) Emlakçıların Ön Başvuru İle İş Takibi Uygulaması

Detaylı

hkm Jeodezi, Jeoinformasyon ve Arazi Yönetimi Dergisi 2006/2 Sayý 95 www.hkmo.org.tr Orman Dýþýna Çýkarýlan Yerlerle Ýlgili Öneriler Erdal KÖKTÜRK 1 Özet Türkiye nin toplam alanýnýn (201 992.96 km 2 )

Detaylı

İMAR PLANI UYGULAMALARINDA UYGULAMA YÖNTEMLERİ VE YAŞANAN SORUNLAR

İMAR PLANI UYGULAMALARINDA UYGULAMA YÖNTEMLERİ VE YAŞANAN SORUNLAR I. ULUSLARARASI (KENT- D 2013): MÜLKİYET..! İMAR PLANI UYGULAMALARINDA UYGULAMA YÖNTEMLERİ VE YAŞANAN SORUNLAR 1 GİRİŞ İmar uygulamalarının gerçek amacı mevcut mülkiyetin imar planında tanımlanan arazi

Detaylı

3194 sayılı İmar Yasasının 18 inci Maddesi Gereğince Yapılan Parselasyon ile İlgili Genel Müdürlük Muktezaları

3194 sayılı İmar Yasasının 18 inci Maddesi Gereğince Yapılan Parselasyon ile İlgili Genel Müdürlük Muktezaları 3194 sayılı İmar Yasasının 18 inci Maddesi Gereğince Yapılan Parselasyon ile İlgili Genel Müdürlük Muktezaları Hazırlayan: Hüseyin KOÇAK TKGM Tasarruf İşlemleri Dairesi Başkanlığının 05.01.1998 tarih,

Detaylı

hkm Jeodezi, Jeoinformasyon ve Arazi Yönetimi Dergisi 2005/92 www.hkmo.org.tr Arsa Düzenlemeleri Ýçin Önemli Bir Araç: Ýmar Programý Erdal KÖKTÜRK 1 Özet Türkiye de, imar planý uygulamalarý, harita mühendislik

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

TMMOB HARÝTA VE KADASTRO MÜHENDÝSLERÝ ODASI ÝSTANBUL ÞUBESÝ ÝMAR PLANI UYGULAMALARI PANELÝ 5 Kasým 2009 Ocak /2010 ------------------ Ýstanbul Yayýn Adý : Ýmar Planý Uygulamalarý Paneli ISBN: 978-9944-89-874-4

Detaylı

MALÝ HÝZMETLER DAÝRE BAÞKANLIÐI

MALÝ HÝZMETLER DAÝRE BAÞKANLIÐI MALÝ HÝZMETLER DAÝRE BAÞKANLIÐI BÜTÇE ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI 5216 Büyükþehir Belediye Kanunu ile 5393 sayýlý Belediye Kanununun, Ýçiþleri Bakanlýðý'nca yayýnlanan Mahalli Ýdareler Bütçe ve Muhasebe

Detaylı

ANTEN 7dBi PC, Modem ve Eriþim Noktasý Ýçin ANT-107-OB ANT-107-O KULLANIM KILAVUZU VE GARANTÝ BELGESÝ ÝÇÝNDEKÝLER Masaüstü Standý...2 Duvar Montajý (Mýknatýslý Anten Altlýðý)...3 Vidalar Hakkýnda...6 Duvara

Detaylı

Boğaziçi İmar Müdürlüğü İşlemleri Hakkında Bilgiler

Boğaziçi İmar Müdürlüğü İşlemleri Hakkında Bilgiler BOĞAZİÇİ İMAR MÜDÜRLÜĞÜ MÜDÜRLÜK FAALİYETLERİ Boğaziçi İmar Müdürlüğü İşlemleri Hakkında Bilgiler Evrak Kayıt İçin İstenen Belgeler 1. İçişleri Bakanlığının 20.05.1999 tarih, 1999/34 Sayılı Genelgesi Gereği;

Detaylı

GÝRÝÞ Ülkemizde katý atýklarýn toplanmasý, taþýnmasý, geri kazanýlmasý ve bertarafýna iliþkin yükümlülükler 5393 sayýlý Belediyeler Kanunu ve 5216 sayýlý Büyükþehir Belediyeleri Kanunu ile Belediyeler

Detaylı

Kanun Numarasý: 4562

Kanun Numarasý: 4562 BÝRÝNCÝ BÖLÜM : AMAÇ, KAPSAM, TANIMLAR AMAÇ ORGANÝZE SANAYÝ BÖLGELERÝ KANUNU Kanun Numarasý: 4562 Kabul Tarihi: 12/04/2000 Yayýmlandýðý Resmi Gazete Tarihi: 15/04/2000 Yayýmlandýðý Resmi Gazete Sayýsý:

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK TEPEBAŞI BELEDİYE MECLİSİNİN 08.10.2014 TARİH VE 159 SAYILI MECLİS KARARI İLE KABUL EDİLMİŞTİR. T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI TAŞINMAZ KAYITLARI

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI TAŞINMAZ KAYITLARI İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI TAŞINMAZ KAYITLARI 1. Taşınmaz kayıt ve kontrol işlemleri ile görevli personel kimdir? TAŞINMAZ KAYIT LARI Harcama yetkilisi tarafından idarenin

Detaylı

ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI

ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI T I K B ÝÞÝN MAHÝYETÝ ORDU SERBEST MUHASEBECÝ ( C h a m b e r C e r t i f i e d P u b l i c A c c o u n t a n t s O f O r d u ) 2011 YILI SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLÝK ASGARÝ ÜCRET TARÝFESÝ DEFTER

Detaylı

KADASTRO TEKNİK STANDARTLARI

KADASTRO TEKNİK STANDARTLARI KADASTRO TEKNİK STANDARTLARI İlhan YAL V AÇ* İmar Kanunu'nun 18 inci maddesi uyarınca yapılacak Arazi ve Arsa Düzenlemesi ile İlgili Esaslar Hakkındaki Yönetmeliğin 4/K maddesinde: Parselasyon planı "İmar

Detaylı

Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun

Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun Kanun Numarasý : 2972 Kabul Tarihi : 18/1/1984 Resmi Gazete : Tarih: 18/1/1984 Sayı: 18285 1 2 MAHALLÎ ÝDARELER ÝLE

Detaylı

İMAR UYGULAMALARINDA HİSSE ÇÖZÜMÜ VE KADASTRO MÜDÜRLÜKLERİNİN KONTROL YETKİSİ

İMAR UYGULAMALARINDA HİSSE ÇÖZÜMÜ VE KADASTRO MÜDÜRLÜKLERİNİN KONTROL YETKİSİ İMAR UYGULAMALARINDA HİSSE ÇÖZÜMÜ VE KADASTRO MÜDÜRLÜKLERİNİN KONTROL YETKİSİ 1- İmar Uygulamalarında Hisse Çözümü Nevzat İ. SARI / Tapu ve Kadastro Müfettişi 15 Nisan 2012 Pazar 3194 sayılı İmar Kanunu

Detaylı

UYGULAMA RAPORU. Altlık Türü

UYGULAMA RAPORU. Altlık Türü UYGULAMA RAPORU Ek-1 İli Mevkii İsimleri İlçesi Pafta Numaraları Mahalle/Köy Ada Numaraları Toplam Parsel Sayısı Yaklaşık Yüzölçüm UYGULAMA İSTENEN PAFTALARIN Yapım Yılı ve Yöntemi Yer Kontrol Noktalarının

Detaylı

Tarımsal Yapılar ve Köylerde Cins Değişikliği

Tarımsal Yapılar ve Köylerde Cins Değişikliği Hazırlayan: Hüseyin KOÇAK B a ş m ü f e t t i ş Tarımsal Yapılar ve Köylerde Cins Değişikliği a) Cins değişikliğine konu yapının bulunduğu köy nüfusuna kayıtlı ve o köyde sürekli oturan köylülerin köy

Detaylı

MEVZUAT ASGARÝ GEÇÝM ÝNDÝRÝMÝ GELÝR VERGÝSÝ GENEL TEBLÝÐÝ (SERÝ NO: 265) (R.Gazete: 14 Aralýk 2007-26720)

MEVZUAT ASGARÝ GEÇÝM ÝNDÝRÝMÝ GELÝR VERGÝSÝ GENEL TEBLÝÐÝ (SERÝ NO: 265) (R.Gazete: 14 Aralýk 2007-26720) MEVZUAT 1. Giriþ ASGARÝ GEÇÝM ÝNDÝRÝMÝ GELÝR VERGÝSÝ GENEL TEBLÝÐÝ (SERÝ NO: 265) (R.Gazete: 14 Aralýk 2007-26720) 5615 sayýlý Kanunla 193 sayýlý Gelir Vergisi Kanununda yapýlan deðiþiklikler sonucu vergi

Detaylı

4325 sayılı, numaralı, nolu, kanun, yasa OLAĞANÜSTÜ HAL BÖLGESİNDE VE KALKINMADA ÖNCELİKLİ YÖRELERDE İSTİHDAM YARATILMASI VE YATIRIMLARIN

4325 sayılı, numaralı, nolu, kanun, yasa OLAĞANÜSTÜ HAL BÖLGESİNDE VE KALKINMADA ÖNCELİKLİ YÖRELERDE İSTİHDAM YARATILMASI VE YATIRIMLARIN Olağanüstü Hal bölgesinde ve kalkınmada öncelikli yörelerde istihdam yaratılması ve yatırımların teşvik edilmesi ile 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununda değişiklik yapılması hakkında kanunu, yasası 4325

Detaylı

Planlama ve İmar Oturum Konuları

Planlama ve İmar Oturum Konuları KENT BİLGİ SİSTEMLERİ STANDARTLARININ BELİRLENMESİ ÇALIŞTAYI 09-10-11 Temmuz 2012 İstanbul T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Yüklenici - Alt Yüklenici Planlama

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

KENTSEL DÖNÜŞÜM ARAÇLARINDAN BİRİ OLARAK HUKUK. Prof. Dr. Gürsel Öngören www.ongoren.av.tr

KENTSEL DÖNÜŞÜM ARAÇLARINDAN BİRİ OLARAK HUKUK. Prof. Dr. Gürsel Öngören www.ongoren.av.tr KENTSEL DÖNÜŞÜM ARAÇLARINDAN BİRİ OLARAK HUKUK Prof. Dr. Gürsel Öngören www.ongoren.av.tr TARİHSEL SÜREÇ İÇİNDE KENTSEL DÖNÜŞÜM 1950 li yıllarda Sanayileşme ve kentlere GÖÇ Tepki: 1) 1966 yılında «Gecekondu

Detaylı

İMAR UYGULAMALARINDA AYNI YERDEN PARSEL VERİLMESİ SORUNU Cafer ERGEN

İMAR UYGULAMALARINDA AYNI YERDEN PARSEL VERİLMESİ SORUNU Cafer ERGEN Giriş 3194 sayılı İmar Kanunu nun Arazi ve Arsa Düzenlemesi başlığını taşıyan 18. maddesinin 1. fıkrasında, belediye ve mücavir alanın imar hududu içinde bulunan binalı veya binasız arsa ve arazileri malikleri

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

Madde 1 - Bu Yönetmelik, sığınakların çeşit, özellik, yapım, kullanım ve muhafazasına ilişkin usul ve esasları düzenler.

Madde 1 - Bu Yönetmelik, sığınakların çeşit, özellik, yapım, kullanım ve muhafazasına ilişkin usul ve esasları düzenler. Sığınak Yönetmeliği 1.Bölüm: Amaç, Kapsam ve Yasal Dayanak Amaç Madde 1 - Bu Yönetmelik, sığınakların çeşit, özellik, yapım, kullanım ve muhafazasına ilişkin usul ve esasları düzenler. Kapsam Madde 2.

Detaylı

2014 YILI SAYISAL HALİHAZIR HARİTA ALIMI BİRİM FİYAT CETVELİ

2014 YILI SAYISAL HALİHAZIR HARİTA ALIMI BİRİM FİYAT CETVELİ İLLER BANKASI A.Ş. İHALE DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2014 YILI SAYISAL HALİHAZIR HARİTA ALIMI BİRİM FİYAT CETVELİ Oğuzhan YILDIZ Zeynep UĞUR Veli ZENGİN Daire Başkan Müdür Uzman İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ ANKARA

Detaylı

KADASTRO İLANLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

KADASTRO İLANLARI HAKKINDA YÖNETMELİK KADASTRO İLANLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete tarih ve sayısı: 28/10/1987-19618 Değişiklik Yapan Yönetmelikler: 1- Kadastro İlanları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik: 26/09/2005

Detaylı

PROTOKOL TARAFLAR: TANIM. MADDE 2- Mera: Mera, yaylak ve kışlaklar ile umuma ait çayır ve otlakları ifade eder. AMAÇ : MADDE 3- Bu protokolün amacı;

PROTOKOL TARAFLAR: TANIM. MADDE 2- Mera: Mera, yaylak ve kışlaklar ile umuma ait çayır ve otlakları ifade eder. AMAÇ : MADDE 3- Bu protokolün amacı; PROTOKOL TARAFLAR: MADDE 1- Bu protokol, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM) ile Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü (TÜGEM) arasında düzenlenmiştir. TANIM MADDE 2- Mera: Mera, yaylak ve

Detaylı

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1-(1) Bu yönetmeliğin amacı; Tepebaşı Belediyesi

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr.

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. V KAMU MALÝYESÝ 73 74 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 2000 yýlýnda uygulamaya konulan

Detaylı

2013 YILI DÖNER SERMAYE ÜCRETİ FİYAT LİSTESİ

2013 YILI DÖNER SERMAYE ÜCRETİ FİYAT LİSTESİ 2013 YILI DÖNER SERMAYE ÜCRETİ FİYAT LİSTESİ YASAL DAYANAK: 10 Aralık 2010 Tarih ve 27781 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6083 Sayılı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki

Detaylı

6- Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi (TEİAŞ) hangi tarihte faaliyete geçmiştir?

6- Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi (TEİAŞ) hangi tarihte faaliyete geçmiştir? 1- Doğa ve çevreye fazla zarar vermeden devamlı ve kaliteli bir hizmet veya mal üretimi sırasında iş kazalarının meydana gelmemesi ve meslek hastalıklarının oluşmaması için alınan tedbirlerin ve yapılan

Detaylı

ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (ENGEÇ SÜRE) 1 İmar

Detaylı

Motor kademeleri ile otomasyon seviyeleri arasýnda akýllý baðlantý Akýllý Baðlantý Siemens tarafýndan geliþtirilen SIMOCODE-DP iþlemcilerin prozeslerinin hatasýz çalýþmasýný saðlamak için gerekli tüm temel

Detaylı

SADECE TAPU SİCİL MÜDÜRLÜKLERİNDE YAPILAN TALEPLER İÇİNDİR. Başvuru Fişi Satış Bedeli= 44,00. YTL. x Yöresel katsayıdır.

SADECE TAPU SİCİL MÜDÜRLÜKLERİNDE YAPILAN TALEPLER İÇİNDİR. Başvuru Fişi Satış Bedeli= 44,00. YTL. x Yöresel katsayıdır. 1-BAŞVURU FİŞİ SADECE TAPU SİCİL MÜDÜRLÜKLERİNDE YAPILAN TALEPLER İÇİNDİR. Başvuru Fişi Satış Bedeli= 44,00. YTL. x Yöresel katsayıdır. 2-KADASTRO DEĞİŞİKLİK İŞLEMLERİ TANIMLAR Hizmet Bedeli İmar Parseli

Detaylı

HER YILIN MODASI... ÝMALATÇI / ÝTHALATÇI FÝRMANIN UNVANI/TITLE MERKEZ ADRESÝ / ADDRESS TELEFON / PHONE MÜÞTERÝ HÝZMETLERÝ TELEFAKS / FAX FÝRMA YETKÝLÝSÝNÝN ÝMZA - KAÞESÝ / SIGNATURE & SEAL KARACA

Detaylı

KORUMA UYGULAMA VE DENETİM BÜROLARI (KUDEB)

KORUMA UYGULAMA VE DENETİM BÜROLARI (KUDEB) KORUMA UYGULAMA VE DENETİM BÜROLARI (KUDEB) Koruma, Uygulama ve Denetim Büroları, korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarıyla ilgili işlemleri ve uygulamaları yürütmek, denetimlerini yapmak

Detaylı

hkm Jeodezi, Jeoinformasyon ve Arazi Yönetimi Dergisi 2007/2 Sayý 97 www.hkmo.org.tr Haritacýlýkta Alan Hata Sýnýrý Formülleri Ve Ýrdelenmesi Seyfettin GENCER 1 Özet Teknolojik geliþmelerden en iyi faydalanabilmek

Detaylı

YÖNETMELÝK. Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðýndan: (Resmi Gazete: 22.04.2006-26147)

YÖNETMELÝK. Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðýndan: (Resmi Gazete: 22.04.2006-26147) YÖNETMELÝK Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðýndan: (Resmi Gazete: 22.04.2006-26147) KAMU KURUM VE KURULUÞLARINDA ÝÞÇÝ OLARAK ÝSTÝHDAM EDÝLECEK ÖZÜRLÜ VE ESKÝ HÜKÜMLÜLERE UYGULANACAK SINAV YÖNETMELÝÐÝ

Detaylı

1 Yola Terk Bulunan Parselde 18 Uygulaması

1 Yola Terk Bulunan Parselde 18 Uygulaması 15 ve 16 ncı Madde Gereği Terk Yapılan Parsellerde 18 Uygulaması ve DOP Hüseyin KOÇAK Başmüfettiş İmar uygulama sahasında kalan kadastro parseliyle, bu parsele karşılık tahsis edilen imar parselinin çakışması

Detaylı

İMAR UYGULAMALARI SÜRECİ İŞ AKIŞ ŞEMASI

İMAR UYGULAMALARI SÜRECİ İŞ AKIŞ ŞEMASI 1.BAŞLANGIÇ VE HAZIRLIK ÇALIŞMALARI-İmar Programı 2.ETÜT 1 İmar Programı 5393 sayılı kanunun 18/u, 30/a maddesi, İşleri Müdürlüğü Daire,Genel Sekreter yrd.,genel Sekreter,Belediye 5 yılda bir 3.Encümen

Detaylı

Tescile Konu Olan Harita ve Planların Kontrolü Hakkında Genelge

Tescile Konu Olan Harita ve Planların Kontrolü Hakkında Genelge Genelge No :1715 2010/22 Tescile Konu Olan Harita ve Planların Kontrolü Hakkında Genelge Birinci Bölüm Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Yetki ve Sorumluluk Amaç MADDE 1- (1) Bu genelge, Tescile Konu Olan

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

17. PLAN ve PROJE MÜDÜRLÜ Ü. Görev Tan m

17. PLAN ve PROJE MÜDÜRLÜ Ü. Görev Tan m 17. PLAN ve PROJE MÜDÜRLÜ Ü Görev Tan m Belediye hizmetlerinin yürütülmesi için gerekli haritalar n yap m, 5 y ll k imar program n n ilgili di er Müdürlüklerle birlikte haz rlanmas, mar planlar na uygun

Detaylı

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Konya Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Kabul Tarihi: 18/04/2008 Kabul Sayısı: 183 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi:

Detaylı

ÖZEL BÜLTEN 16. Abonelerimize 28 TEMMUZ 2011 SÜRYAY AŞ SICAK HABER

ÖZEL BÜLTEN 16. Abonelerimize 28 TEMMUZ 2011 SÜRYAY AŞ SICAK HABER SICAK HABER Abonelerimize ÖZEL BÜLTEN 16 28 TEMMUZ 2011 SÜRYAY AŞ 28.07.2011 Tarih ve 28007 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 57 sayılı Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliğinde uygulamaları kolaylaştırıcı

Detaylı

GAYRÝMENKUL ÝHALESÝ 2008 MÜZAYEDE YERÝ TMSF BÝNASI(KONFERANS SALONU) ADRES: BÜYÜKDERE CADDESÝ NO: 143 ESENTEPE ÝSTANBUL GAYRÝMENKUL ÝHALESÝ 2008 14-15 EKÝM TAHSÝLAT DAÝRE BAÞKANLIÐI SAAT:09:57 ÝMAR BANKASI

Detaylı

YAPI. inşaatı ile. yeraltı ve yerüstü bunların ilave değişiklik. içine alan tamirlerini sabit ve hareketli tesislerdir YAPI. Kuruluş veya kişilerce

YAPI. inşaatı ile. yeraltı ve yerüstü bunların ilave değişiklik. içine alan tamirlerini sabit ve hareketli tesislerdir YAPI. Kuruluş veya kişilerce karada ve suda, daimi veya geçici resmi ve özel YAPI yeraltı ve yerüstü bunların ilave değişiklik inşaatı ile içine alan tamirlerini sabit ve hareketli tesislerdir 1 YAPI Kuruluş veya kişilerce kendilerine

Detaylı

ENCÜMEN KARARI. Hüseyin YILMAZ. Selamet GÜNER

ENCÜMEN KARARI. Hüseyin YILMAZ. Selamet GÜNER S. KÜLTE 2010/ 684 Kararın Konusu : Hisse Satışı İptali Bugün encümenimiz, S. KÜLTE nin Başkanlığında yukarıda ad Başkanlıktan encümenimize havale olunan Belediye Emlak ve İstimlak Müdürlüğü nün tarih

Detaylı

İZİN VE İRTİFAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI ENERJİ İZİNLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

İZİN VE İRTİFAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI ENERJİ İZİNLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ İZİN VE İRTİFAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI ENERJİ İZİNLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SUNUM PLANI 1. Petrol ve Doğalgaz İzinleri 2. Enerji, Baraj ve Gölet İzinleri 3. Bedeller 4. Ön izin 5. Kesin İzin 6. İrtifak Hakkı Tesisi

Detaylı

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ... HİZMET STANDARTLARI

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ... HİZMET STANDARTLARI ADI 1 Taşınmaz Sorgulaması, Kayıt ve Belge Örneği istemi 1- İlgilisinin veya yetkili temsilcilerinin nüfus cüzdanı veya pasaportu ve temsil belgesi, kamu kurumlarına ait resmi yazı. İşlem: 30 Dk. (**)

Detaylı

*Otobüs seferlerimiz İzmir il sınırları dışına kiralanamamaktadır.

*Otobüs seferlerimiz İzmir il sınırları dışına kiralanamamaktadır. 10 URLA MERKEZ - ZEYTİNLER TEK SEFER 25 X2 = 50 DK 21,4 km X2 = 42,8 km 100 TL 1 Saat + Etkinlik Süresi URLA MERKEZ İZMİR MERKEZ TEK SEFER 48 X2 = 54 DK 40,7 km X2 = 81,4 km 120 TL 1 Saat + Etkinlik Süresi

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 GENELGE 2007/ 82 2007/46 sayýlý Fatura Bedellerinin Ödenmesi konulu Genelge gereði Kurum web sayfasýnda

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

T.C ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Dairesi Başkanlığı

T.C ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Dairesi Başkanlığı 1 / 7 Genel Müdürlüğü GENELGE NO: 1756 (2014/4) İlgili Dağıtım Yerlerine İlgi : a) 18.06.2002 tarih 2002/7 sayılı Genelge,. b) 18..03.2013 tarih 23294678.010.07/45-2223 sayılı Genel Duyuru. 01.01.2002

Detaylı

Geometriye Y olculuk. E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme E E E E E. Çevremizdeki Geometri. Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim

Geometriye Y olculuk. E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme E E E E E. Çevremizdeki Geometri. Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim Matematik 1. Fasikül ÜNÝTE 1 Geometriye Yolculuk ... ÜNÝTE 1 Geometriye Y olculuk Çevremizdeki Geometri E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim E E E E E Üçgenler

Detaylı

LAMINAR FLOW PAKET TÝP HÝJYENÝK KLÝMA DIN 1946 KISIM 4 (Klima Sistemlerinin Vazifeleri) Havadaki mikrop seviyesinin sýnýrlandýrlasý Odalar arasýndaki gerekli hava akýmýnýn saðlanmasý Havadaki narkoz gazlarýnýn

Detaylı

ECZACIBAÞI MENKUL DEÐERLER A.Þ. B TÝPÝ LİKİT FONU ÝÇTÜZÜÐÜ

ECZACIBAÞI MENKUL DEÐERLER A.Þ. B TÝPÝ LİKİT FONU ÝÇTÜZÜÐÜ ECZACIBAÞI MENKUL DEÐERLER A.Þ. B TÝPÝ LİKİT FONU ÝÇTÜZÜÐÜ MADDE 1 - FONUN KURULUÞ AMACI: 1.1. Eczacıbaşı Menkul Değerler A.Ş. tarafından 3794 sayılı Kanun la değişik 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu

Detaylı

2010 YILI FALİYET RAPORU. EMLAK ve İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

2010 YILI FALİYET RAPORU. EMLAK ve İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ 2010 YILI FALİYET RAPORU EMLAK ve İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ İçerik Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Harita Şefliği ve 2010 Faaliyetleri Numarataj Şefliği ve 2010 Faaliyetleri Emlak ve Kamulaştırma Şefliği ve 2010

Detaylı

Adým Adým Çelik Kapý Montaj Þemasý

Adým Adým Çelik Kapý Montaj Þemasý Montaj Klavuzu 09 Adým Adým Çelik Kapý Montaj Þemasý Baþlamadan Gerekenler : Küçük Spiral (Avuç) Taþlama (Kesme Taþý ile) El Matkaý Su Terazisi Keski Çekiç Levye Çimento Ayarlanailen Gerdirme Aparatý Ýnþaat

Detaylı

TMH DEVLET ÝHALE KANUNU DEÐÝÞÝYOR TMH - TÜRKÝYE MÜHENDÝSLÝK HABERLERÝ SAYI 411-2001/1 DEVLET ÝHALE YASASI

TMH DEVLET ÝHALE KANUNU DEÐÝÞÝYOR TMH - TÜRKÝYE MÜHENDÝSLÝK HABERLERÝ SAYI 411-2001/1 DEVLET ÝHALE YASASI TMH DEVLET ÝHALE YASASI DEVLET ÝHALE KANUNU DEÐÝÞÝYOR Ýlhan ADÝLOÐLU - Ýnþaat Yüksek Mühendisi 02.06.1934 tarihinde yürürlüðe giren 2490 sayýlý Devlet Ýhale Kanunu uzun bir uygulama döneminden sonra 08.09.1983

Detaylı

GIDA SEKTÖRÜNDE SORUMLU YÖNETÝCÝNÝN EL KÝTABI

GIDA SEKTÖRÜNDE SORUMLU YÖNETÝCÝNÝN EL KÝTABI TMMOB GIDA MÜHENDÝSLERÝ ODASI TMMOB KÝMYA MÜHENDÝSLERÝ ODASI TMMOB ZÝRAAT MÜHENDÝSLERÝ ODASI GIDA SEKTÖRÜNDE SORUMLU YÖNETÝCÝNÝN EL KÝTABI (50 Soruda Sorumlu Yöneticilik) Tasarým- Dizgi TMMOB Ziraat Mühendisleri

Detaylı

Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Ait Katkı Payına Dair Yönetmelik

Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Ait Katkı Payına Dair Yönetmelik Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Ait Katkı Payına Dair Yönetmelik 13 Nisan 2005 Tarihli Resmî Gazete Sayı: 25785 Birinci Bölüm Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, belediyelerin

Detaylı

CHEMORBIS ONLINE REKLAM ÇÖZÜM TEKLÝFÝ Alternatif Çözümler ChemOrbis e reklam vermek, web sayfasýnda ve e-bültenler üzerinden olmak üzere iki þekilde mümkündür. 1) ChemOrbis Web Sayfasýnda a) Ana Sayfada

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı