Ýmar Kanununun 18.Maddesi...

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ýmar Kanununun 18.Maddesi..."

Transkript

1 Ýmar Kanununun 18.Maddesi... Ýmar Kanununun 18.Maddesi Uyarýnca Yapýlacak Arazi ve Arsa Düzenlemesi Ýle Ýlgili Esaslar Hk.Yönetmelik BÝRÝNCÝ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1 - Yönetmeliðin amacý; 3194 sayýlý Ýmar Kanununun 18 inci maddesine göre yapýlacak arazi ve arsa düzenlemesinin, nerelerde ve ne þekilde tatbik edileceði ve bununla ilgili diðer hususlara açýklýk getirmektir. Kapsam Madde 2 - Bu Yönetmelik, belediye ve mücavir alan sýnýrlarý ile bu sýnýrlar dýþýnda düzenlenmiþ uygulama imar planý alanlarý içindeki binalý ve binasýz arazi ve arsa düzenlemelerini kapsar. Kanuni Dayanak Madde 3 - Bu Yönetmelik, 3194 sayýlý Ýmar Kanununun 44/I-c maddesi hükmü gereðince düzenlenmiþtir. Tanýmlar Madde 4 - Bu Yönetmelikte sözü geçen ve Kanunda yer almayan tanýmlar aþaðýda açýklanmýþtýr. a) Düzenleme Sahasý: Sýnýrý tesbit edilerek, düzenlenmesine karar verilen sahadýr. b) Düzenleme Sýnýrý: Düzenlenecek imar adalarýnýn imar planýna göre yol, meydan, park, genel otopark, yeþil saha gibi umumi hizmetlere ayrýlan ve tescile tabi olmayan alanlar ile cami ve karakol yerlerini çevreleyen sýnýrdýr. c) Düzenleme Ortaklýk Payý: Düzenlemeye tabi tutulan yerlerin ihtiyacý olan yol, meydan, park, yeþil saha, genel otopark gibi umumi hizmetlere ayrýlan ve tescile tabi olmayan alanlar ile cami, karakol yerleri ve ilgili tesisler için kullanýlmak üzere, düzenleme dolayýsýyla meydana gelen deðer artýþlarý karþýlýðýnda düzenlemeye tabi tutulan arazi ve arsalarýn, düzenlemeden önceki yüzölçümlerinden %35'e kadar düþülebilen miktar ve/veya zor unlu hallerde malikin muavafakatý ile tesbit edilen karþýlýðý bedeldir. d) Düzenleme Ortaklýk Payý Oraný: Bir düzenleme sahasýnda tesbit edilen düzenleme ortaklýk payý miktarýnýn bu saha içindeki kadastro veya imar parsellerinin toplam yüzölçüm miktarýna oranýdýr. e) Özet Cetvel: Düzenleme sahasýna giren kadastro, varsa imar parsellerinin tapu senedi miktarý, düzenleme sahasýna giren ve girmeyen kýsýmlarý ile düzenleme ortaklýk paylarý, varsa kamulaþtýrma ve baðýþ miktarlarý ile oluþan imar parselleri ve imar adalarýnýn yüzölçümlerinin yazýldýðý cetveldir. f) Daðýtým Cetveli: Her imar adasý için ayrý olarak düzenlenen ve bu düzenleme sonucu meydana gelen parsellerin, hangi kadastro veya imar parsellerinden, nasýl oluþtuðunu, kadast-ro ve imar parsellerinden alýnan düzenleme ortaklýk payýný, gerektiðinde malikin muvafakatý ile terk edilen alanlarý ve kamulaþtýrýlan alanlarýn miktarlarýný gösteren

2 cetveldir. g) Tahsis Cetveli: Kadastro veya varsa imar parsellerinin hangi imar adalarýna gittiðini gösteren cetveldir. h) Umumi Hizmetlere Ayrýlan Miktar: Bir düzenleme sahasýnda yol, meydan, park, genel otopark, yeþil saha gibi umumi hizmetlere ayrýlan ve tescile tabi olmayan alanlar ile cami, karakol yerleri ve ilgili tesisler için ayrýlan alanlarýn tümüdür. i) Kroki: Yaklaþýk ölçekte ve üzerinde ölçü deðerlerinin yazýlý olduðu ada veya parsellerin çizimidir. 1) Röperli Kroki: Ada veya parsellerin yeri deðiþmeyen sabit tesislere baðlý olarak zeminden alýnan ölçülerinin yazýlý olduðu krokidir. 2) Ebadlý Kroki: Ada ve parsellerin paftasý üzerinden alýnan veya daha önce tesbit edilmiþ olan ölçülerinin yazýlý olduðu krokidir. 3) Uygulama Krokisi: Ada veya parsellerin zeminde belirtilmesi amacýyla paftasý üzerinden alýnan ölçüleri yazýlarak düzenlenen krokidir. j) Parsel Numarasý: Bir ada içindeki parsellere, her ada için (1) den baþlýyarak verilen numaradýr. k) Parselasyon Planý: imar plânýnýn araziye uygulamasýndan sonra yapýlacak röleve ölçülerine göre boyut deðiþtirmeyen paftalar üzerine çizilen, kesin parselasyon durumunu gösteren ve tapuya tescil iþlemlerine esas alýnan plândýr. l) Hata Sýnýrý: Ölçü deðerleri ile plân deðerleri arasýndaki kabul edilebilir en büyük farktýr. m) Teknik Yönetmelik: 1/2500 ve daha büyük ölçekli harita ve planlarýn yapýlmasýna ait yönetmelik. ÝKÝNCÝ BÖLÜM Uygulama Esaslarý Düzenleme Sahalarýnýn Tesbiti Esaslarý Madde 5 - Belediye ve mücavir alan sýnýrlarý içinde belediyeler, belediye encümeni kararý ile; dýþýnda valilikler, il idare kurulu kararý ile; 5 yýllýk imar programlarýnda öncelik tanýmak ve beldenin inkiþaf ve ihtiyaç durumuna göre, yeterli miktarda arsayý, konut yapýmýna hazýr bulunduracak þekide düzenleme sahalarýný tesbit etmek ve uygulamasýný yapmak mecburiyetindedir. Konut yapýmýna hazýr arsa sayýsýnýn, bir önceki yýl verilen inþaat ruhsatýndan az olmamasýna dikkat edilir.

3 Belirlenen düzenleme sahasý bir müstakil imar adasýndan daha küçük olamaz. Ancak, imar adasýnýn büyük bir kýsmýnýn imar mevzuatýna uygun bir þekilde teþekkül etmiþ olmasý nedeniyle, yeniden düzenlemesine ihtiyaç bulunmamasý ve diðer kýsmýnda birkaç taþýnmaz malýn tevhid ve ifraz yoluyla imar plâný ve imar mevzuatýna uygun imar parsellerinin elde edilmesinin mümkün olduðu hallerde, adanýn geri kalan kadastro parselleri müstakil bir imar düzenlemesine konu teþkil edebilir. Düzenlemeye tâbi tutulmasý gerektiði halde Ýmar Kanununun 18 inci maddesi hükmünün tatbiki mümkün olmayan hallerde, müstakil inþaata elveriþli olan kadastro parselle-rine plâna göre inþaat ruhsatý verilir. Düzenleme Sýnýrýnýn Geçirilmesi Madde 6 - Düzenleme Sýnýrý; a) Ýskân sahasýnýn bittiði yerlerde iskân sýnýrýndan, b) Ýskân sahasý içindeki yollarda yol ekseninden, c) Cami ve karakol yerlerinin dýþ sýnýrýndan, yeþil alan ve genel otopark alanlarýnýn düzenleme ortaklýk payý oraný ve uygulamaya alýnan parsel sýnýrýna göre uygun görülecek yerinden geçirilir. Ancak, imar planlarýnda gösterilmiþ düzenleme sýnýrlarý varsa bu durum dikkate alýnýr. Düzenleme sýnýrýnýn herhangi bir parseli iki veya daha fazla parçaya bölmesi halinde; sýnýr, bu parçalardan düzenleme sahasý dýþýnda kalan baþka bir imar adasýna girmeyenleri varsa bunlarý da içine alacak þekilde geçirilir. Parsel büyük ise, ifraz yapýlarak ifraz sýnýrýndan geçirilir. Düzenleme Sahasýna Alýnacak Umumi Hizmet Alanlarýnýn Saðlanmasý Madde 7 - Düzenleme sahasýnýn tesbitinde; düzenleme ile iskâna açýlacak sahanýn imar plâný ile getirmiþ park, otopark, yeþil saha ve umumi hizmet alanlarýnýn saðlanmasý için bu alanlarýn, düzenlemeye giren parsellerden dengeli olarak alýnacak düzenleme ortaklýk payý ile karþýlanmasýna dikkat edilir. Düzenleme Sýrasýnda Korunacak Yapýlar Madde 8 - Ýmar veya kadastro parselleri üzerine inþa edilmiþ ve düzenleme sýrasýnda, plan ve mevzuata göre muhafazasýnda mahzur bulunmayan bir yapý bir imar parseli içinde býrakýlabilir. Bu gibi yapýlarýn bulunduðu parsellerin yol, meydan, otopark ve yeþil saha gibi yerlere giren kýsýmlarý ile bitiþiðinde düzgün imar parseli

4 teþkil etmek için bahçelerinden gerekli miktar ifraz edilerek düzenleme ortaklýk payý olarak alýnýr. Alýnacak miktar düzenleme ortaklýk payýndan fazla ise kamulaþtýrma ile alýnabilir. Toplu inþaatlarda Ýmar Düzeni Madde 9 - Kooperatif evleri, siteler, toplu konut inþaatý gibi birbirleri ile ilgili birden fazla binanýn veya tesisin: a) Ýfraza gerek kalmaksýzýn Kat Mülkiyeti Kanununa göre vaziyet plânýna esas olmak üzere imar adalarýna veya imar parsellerine ayrýlarak, b) Evvelce parsellere veya adalara ayrýlmýþ alanlarýn, amaçlarýna uygun hale getirmek üzere, vaziyet planlarý dikkate alýnarak tevhit edilmek suretiyle, Ýmar parselasyon planlarý yeniden yapýlýr veya deðiþtirilir. Ýmar parsellerinin Oluþturulmasý ve Daðýtýmýndaki Esaslar Madde 10 - Ýmar parsellerinin oluþturulmasý ve daðýtýmýnda aþaðýdaki esaslar dikkate alýnýr. a) Düzenlemeyle oluþacak imar parsellerinin mümkün mertebe ayný yerdeki veya yakýnýndaki eski parsellere tahsisi saðlanýr. b) Plan ve mevzuata göre korunmasý mümkün olan yapýlarýn tam ve hissesiz bir imar parseline intibak ettirilmesi saðlanýr, c) Mal sahibine tahsis edilen miktarýn bir imar parselinden küçük olmasý veya diðer teknik ve hukuki nedenlerle müstakil imar parseli verilmemesi halinde, Ýmar parselasyon plânlarý ve imar durumu belirlenmiþ düzenleme alanlarýnda yapýlacak binalarýn toplam inþaat alaný veya baðýmsýz bölüm adetleri belirtilen imar adalarý veya parselleri, kat mülkiyetine esas olmak üzere hisselendirilebilir. Hisselendirme, imar ada ve parselin yüzölçümü payda kabul edilerek, hisse sahiplerine ait düzenleme ortaklýk paylarý çýkarýldýktan sonra kalan yüzölçümü miktarý hisse kabul edilerek kat mülkiyeti uygulanmak üzere yapýlýr. Hisselendirme, ana yapý veya yapýlarýn toplam inþaat alanlarý veya baðýmsýz bölüm adetleri ile orantýlý olarak hesaplanýr. Hisselendirilmiþ parselin tapu kütüðündeki beyanlar hanesine "9mar Kanununun 18 inci maddesindeki kat mülkiyeti esasý uygulanmýþtýr" ibaresi yazýlýr. Ana yapýnýn veya yapýlarýn inþaatý ve kullanýlmasý gibi hususlarda 634 sayýlý Kat Mülkiyeti Kanunu hükümleri uygulanýr. Düzenlemeye tabi tutulan parselin zemin durumu ve üzerindeki yapýnýn özelliði itibariyle düzenleme ortaklýk payýnýn alýnmadýðý hallerde, ilgilisinin muvafakatý ile düzenleme ortaklýk payý miktarý bedele

5 dönüþtürülebilir. Düzenlemeye tabi tutulmasý gerektiði halde Ýmar Kanununun 18 inci maddesi hükmünün tatbiki mümkün olmayan hallerde, müstakil inþaata elveriþli olan kadastro parselle-rine plâna göre inþaat ruhsatý verilirken de yukarýdaki hüküm uygulanýr. Bu maddeye göre yapýlacak bedel takdirleri ve bu bedellere itiraz þekilleri 2942 sayýlý Kamulaþtýrma Kanunu hükümlerine tabidir. Bu bedel, düzenlemenin gerçekeþtirilmesi için yapýlacak kamulaþtýrmalar dýþýnda kullanýlamaz. Düzenleme Ortaklýk Payý Oranýna Ait Esaslar Madde 11 - Düzenleme ortaklýk payý oraný: Bir düzenleme sahasýnda tesbit edilen düzenleme ortaklýk payý miktarýnýn, bu saha içindeki kadastro veya imar parsellerinin yüzölçümü miktarlarýna oranýdýr. Evvelce yapýlan düzenlemeler dolayýsýyla düzenleme ortaklýk payý veya bu maksatla baþka isimlerle bir pay alýnmýþ olan arazi veya arsalar bu ortaklýk payý hesabýna katýlmaz. Ancak, taþýnmaz sahiplerinin talepleri üzerine, mülga sayýlý Ýmar Kanununun 39 uncu maddesine göre daha önce ifraz edilerek tescil edilen parsellerden düzenlemeye dahil edilenlerin, ilk parselin ifrazýnda alýnan terk oranýný % 35'e tamamlayan fark düzenleme ortaklýk payý alýnabilir. Kamu Tesisleri Arsalarýna Tahsis Madde12 - Düzenleme sahasýnda bulunan okul, hastane, kreþ, belediye hizmet veya diðer resmi tesis alaný gibi umumi tesislere ayrýlan alanlarýn parselleri, düzenlemeye giren parsellerin alanlarý oranýnda pay verilmek suretiyle hisselendirilir. Uygulama Masrafýnýn Tahsili Madde 13 - Ýmar planýna ve beþ yýllýk imar uygulama programýna dahil olmak þartýyla düzenleme sahalarý, mal sahiplerinin arsa payý oraný itibariyle çoðunluðun talebi üzerine de tesbit edilir. Bu takdirde, parselasyon masraflarý talepte bulunan mal sahipleri tarafýndan karþýlanýr. Hisseli Arazý ve Arsa Satýþýnýn Yasaklanmasý Madde 14 - Veraset yolu ile intikal eden, Ýmar Kanunu hükümlerine göre þüyulandýrýlan, Kat Mülkiyeti Kanunu uygulamasý, tarým ve hayvancýlýk, turizm, sanayi ve depolama amacý için yapýlan hisselendirmeler ile cebri yolu ile satýlanlar hariç, imar plâný olmayan yerlerde her türlü yapýlaþma amacýyla arsa ve parselleri hisselere ayýracak özel

6 parselasyon planlarý, satýþ vaadi sözleþmeleri yapýlamaz. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Hazýrlýk Çalýþmalarý Ýfraz ve Tevhid Ýþlemleri Madde 15 - Arazi ve arsa düzenlemesi yapýlmýþ imar adalarýndaki bir veya birkaç parselde, meskun alanlardaki kadastro parsellerinde, maliklerin müracaatý üzerine imar planý ve mevzuatýna uygun olmak þartýyla ifraz ve tevhit iþlemleri yapýlabilir. Tapu Kayýtlarýnýn ve Haritalarýnýn Elde Edilmesi Madde 16 - Düzenleme sahasýna giren kadastro ve imar parsellerinin tapu sicil kayýtlarýndaki ada ve parsel numaralarý, yüzölçümleri, cinsleri, malikleri, hisse oranlarý ve mülkiyetten gayri ayni haklara ait bilgiler, mahalli tapu kadastro elemanlarý gözetiminde belediye veya valiliklerce görevlendirilen personel tarafýndan çýkartýlýr. Pafta örnekleri mahalli tapu kadastro teþkilatýndan istenir. Haritalarýn Revizyonu ve Müktesep Haklarýn Tesbiti Madde 17 - Düzenleme sahasýna ait haritalar yapýlýrken veya revize edilirken Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüðüne bilgi veriliir. Revize iþleminde harita sabit tesisleri ihya edilir ve gereði kadar çoðaltýlýr. Ölçü ve hesaplarý yapýlarak kanavasýna ve haritasýna iþlenir. Haritada bulunmayan bütün yapý ve tesislerle parselasyon iþlemi sýrasýnda dikkate alýnmasý gereken diðer unsurlar da ölçülerek haritaya tersim edilir. Haritada bulunupda, zeminde bulunmayan tesis ve yapýlar haritadan iptal edilir. Korunmasý Gereken Yapýlar Madde 18 - Ýmar mevzuatýna göre muhafazasý gereken yapýlarýn korunabilmesi amacýyla, bunlar harita ve gerekli belgeler üzerinde belirtilir. Uygulama Haritalarýnýn Hazýrlanmasý Madde 19 - Boyut deðiþtirmeyen þeffaf veya yarý þeffaf altlýklý bütünlenmesi yapýlmýþ halihazýr haritalar veya yeni açýlacak paftalar üzerine düzenleme alanýndaki bütün detaylar -cephe hatalarý, yol

7 geniþlikleri ve korunmasý gereken yapýlar - Teknik Yönetmelikte belirtilen harita çizim tekniðine uygun þekilde geçirilerek, düzenleme sahasýna ait uygulama haritasý düzenlenir. Ýmar Adalarýnýn Numaralandýrýlmasý Madde 20 - Hazýrlanan uygulama haritasýndaki imar adalarýna, mahalli tapu ve kadast-ro teþkilatýnca verilen ada numarasýndan baþlanarak birbirini izleyen ada numarasý verilir. Ancak, daha önceden imar uygulamasý yapýlmýþ ve imar ada numaralarý verilmiþ mahallerde bu numaralar, son imar adasýna verilen numaralardan baþlatýlýr. Numara verilen adalardan herhangi bir tescile tabi olmasa bile ayný numara bir baþka adaya verilemez. Ada numaralarý, sadece sayýdan ibaret olup, harfli, romen rakamlý ve taksimli olamaz. Adalarýn yerlerini ve numaralarýný gösteren bir ada anahtarý ve bir ada fihristi düzenlenir. Adalarýn Araziye Aplikasyonu Madde 21 - Düzenleme alanýna giren bütün adalar ve umumi hizmetlere ayrýlan alanlar araziye aplike edilir. Aplikasyon, nirengi ve poligon noktalarýna dayanýlarak ve uygulama haritasýndan alýnan uygulama ölçülerini kapsayan uygulama krokileri yardýmý ile yapýlýr. Ada Köþelerinin Arazide Belirtilmesi Madde 22 - Aplikasyon sonucu yerleri belirtilen bütün ada kýrýk noktalarý, 75 metreyi aþan düz hatlarda her 50 metrede bir ve üst yüzü 15x15, alt yüzü 25x25 ve yüksekliði 50 cm. olan ve üst ortasýnda 10 cm. uzunluðunda ve 1 cm çapýnda demir çubuk yerleþtirilmiþ bulunan 400 dozlu beton bloklarla iþaretlenir. 10 cm. lik demir çubuðun tamamý beton içine gömülür. Sert zeminlerde saðlam röperlere baðlanabilecek yerlerde, beton yerine Teknik Yönetmelikte belirtilen diðer iþaretler kullanýlabilir. Yapý ve Tesislerin Korunmasý Madde 23 - Ýmar plânýnýn bütünlüðüne aykýrý düþmemek, yol geniþliklerini deðiþtirmemek ve komþu parsellere herhangi bir zarar vermemek þartý ile, plânda kesinlikle belirtilmemiþ, imar mevzuatýna göre korunmasý mümkün görülen yapý ve tesislerin koru-nabilmesini saðlamak amacý ile, aplikasyon sýrasýnda yeni teþekkül edecek hatlar az miktarda kaydýrýlabilir. Yapý Adalarýnýn Kesin Boyutlarýnýn Tespiti Madde 24 -Ada aplikasyonu iþleminden sonra, bütün ada kýrý noktalarý ve

8 cephe uzunluklarý Teknik Yönetmelik esaslarýna göre arazide yeniden ölçülür. Bu ölçüler (rölöve ölçüleri), gerektiðinde ada kýrýk noktalarýnýn koordinatlarýnýn hesaplanmasýný saðlayacak tarz ve nitelikte olmalýdýr. Hata Sýnýrý Madde 25 - Uzunluk ölçüleri gidiþ -dönüþ olarak yapýlýr. Ölçü hassasiyeti aþaðýdaki formüllerin verdiði hata sýnýrý içinde kalacaktýr. Gidiþ-dönüþ, iki ölçü arasýndaki fark için ds= s Dik ayak ve boylarý yardýmýyla hesaplanan uzunluk ile arazide ölçülen uzunluk arasýndaki fark için ds=0,015 s (s metre cinsinden ölçülen uzunluðu, ds hata sýnýrýný göstermektedir. Parselasyon Planlarýnýn Düzenlenmesi Madde 26 - Parselasyon plâný, uygulama haritasýna göre araziye uygulanan imar adalarýnýn rölöve ölçülerine dayanýlarak yapýlýr. Parselasyon plân paftalarý, halihazýr haritalarýn pafta anahtarlarýna göre açýlýr ve her türlü tersim ve mürekkepleme iþlemi Teknik Yönetmelik hükümlerine uygun olarak yapýlýr. B plânlar 1/1000 veya daha büyük ölçeklerdehazýrlanýr ve o paftaya isabet eden bütün mevcut nirengi noktalarý, kullanýlan eski ve yeni tesis edilmiþ poligon noktalarý koordinat deðerlerine göre ve ayrýca kadastro durumu da usulüne uygun olarak kesik hatlarla tersim edilir. Kadastro haritasýnýn ölçeði parselasyon plân ölçeðine uygun ve kadastro paftasý da boyut deðiþtirmeyen cinsten ise, tersimat kopya usulü ile; ölçeklerin deðiþik olmasý veya kadastro paftasýnýn boyut deðiþtiren bir kaðýda çizilmiþ bulunmasý halinde, tersimat kadastro ölçü krokilerindeki deðerlere göre yapýlýr. Kadastro haritasý ölçeði, parselasyon plâný ölçeðinden büyük ise, kadastro haritalarý hassas pantoðraf veya fotomekanik usullerle küçültülebilir. Küçük ölçekli kadastro haritalarýndan büyültülerek istifadee edilemez. Bu durumda kadastro sýnýrlarý, parselasyon planýna ve ölçü krokilerine göre yeniden tersim edilir. Kadastro haritasý ile parselasyon planý arasýnda koordinat birliði yoksa, arazide gerekli ölçü yapýlarak kadastro koordinatý parselasyon planý koordinatýna dönüþtürülür. Parselasyon planlarýna, varsa sokak ve cadde isim ve numaralarý veya meydan isimleri yazýlýr. Düzenleme sahasýna giren kadastro paftalarýnýn, koordine veya ölçü deðerlerine göre, halihazýr haritalara aktarýlmamasý halinde; 2859

9 sayýlý Tapu ve Kadastro Paftalarýný Yenileme Kanunu ile Tapu ve Kadastro Paftalarýný Yenileme Yönetmeliðinin inci maddelerine göre iþlem yapýlýr. Parsel Alanýnda Farkýn Giderilmesi Madde 27 - Parselasyon plânýna aktarýlan bütün kadastro parsellerinin yüzölçümleri bulunarak, senet yüzölçümleri ile karþýlaþtýrýlýr. Ýki yüzölçüm arasýndaki fark, aþaðýdaki formülün verdiði farktan az ise tapu miktarý esas alýnýr; fazla fark bulunmasý halinde, mahalli tapu ve kadastro teþkilatý ile iþbirliði yapýlarak parsel alanýndaki farkýn giderilmesi saðlanýr. df=0,00042 M F df= Hata sýnýrý (M2 cinsinden) M = Parselasyon plâný ölçeðinin paydasý F= Yüzölçümü (M2 cinsinden) dir. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Düzünleme Ýþleri Kadastro Ayýrma Çapý Madde 28 - Bir kýsmý düzenleme sahasýnda kalan parseller için "Kadastro Ayýrma Çapý" düzenlenir. Çap üzerinde, parselin tapu senet yüzölçümü ile düzenleme sahasýna giren ve girmeyen kýsýmlarýnýn yüzölçümü gösterilir. Düzenleme sýnýrý içinde kalan kýsým için parsel numarasý verilmeyip, imar planý numarasý belirtmekle yetinilir. Düzenleme sýnýrý dýþýnda kalan kýsým veya kýsýmlara, o kadastro adasýnýn son parsel numarasýný izleyen numaralar verilir. Parselin sýnýr dýþýnda kalan parçalarý birden fazla ise, her bir parça için ayrý bir ayýrma çapýna gerek olmayýp, bütün parçalar ayný ayýrma çapýnda gösterilir. Düzenlenen kadastro ayýrma çaplarý, parselasyon planýyla beraber belediye encümenince onaylanýr. Tapu Kayýtlarýna Belirtme Yapýlmasý

10 Madde 29 - Düzenlemeye alýnan taþýnmaz mallarýn ada ve parsel numaralarý ve beledieye encümen kararý örneði bir yazý ile birlikte mahalli tapu ve kadastro idaresine gönderilerek, kayýtlarýnda "9mar Düzenlenmesine" alýndýðýnýn belirtilmesi istenir. Tapu sicil müdürlüðünce, düzenleme alanýna tamamen veya kýsmen giren bütün parsellerin sicillerinde, bunlarýn düzenlemeye tabi olduðuna dair gerekli belirtme yapýldýktan sonra, ilgili idarece her türlü ifraz ve tevhitlerine izin verilmez. Umumi hizmete yönelik düzenlemeler öncelikle ve acilen sonuçlandýrýlýr. Düzenlemede Umumi Hizmetlere Ayrýlacak Payýn Hesabý Madde 30 - Düzenleme alanýna giren kadastro parselleri ile varsa imar parsellerinin yüzölçümleri toplamýndan, imar adalarýnýn imar parsellerine ayrýlan kýsmlarýnýn yüzölçümleri toplamý çýkarýlarak "umumi hizmetlere ayrýlan miktar" bulunarak bir hesap cetveli düzenlenir. Baðýþlanan arazi parçalarýnýn bulunmasý veya kamulaþtýrýlmasý gereken miktar yerine belediye mülkiyetindeki parsellerin tahsisi halinde, kadastro parselleri ile varsa imar parsellerinin ilgili olanlarýndan bu miktarlar düþüldükten sonra bulunan toplam alan, umumi hizmetlere ayrýlan miktarýn hesaplanmasýna esas olur. Düzenleme Ortaklýk Payý Oraný ve Kamulaþtýrýlacak Alanýn Hesabý Madde 31 - Düzenleme ortaklýk payý oraný ve kamulaþtýrýlacak alan tutarý þu þekilde hesaplanýr. Düzenleme ortaklýk payý oraný, umumi hizmetlere ayrýlan miktarýn, düzenleme ortaklýk payý alýnacak parsellerin, düzenlemeye giren miktarlarý toplamýna bölünmek suretiyle bulunur. Düzenlemeye giren miktar, bu parsellerin tapu senedi alanýndan düzenlemeye girmeyen ve baðýþlanan alanlarýn çýkarýlmasý ile bulunur. Bu oran % 35'ten fazla çýktýðý takdirde; kamulaþtýrýlmasý gereken alan, umumi hizmetlere ayrýlan alandan, düzenlemeye giren parsel alanlarý toplamýnýn % 35'inin çýkarýlmasý ile bulunan farkýn 100 ile çarpýlýp 65'e bölünmesiyle bulunur. Düzenleme Ortaklýk Payýndan Fazla Çýkan Miktarýn Saðlanmasý Madde 32 - Düzenleme sahasýnda umumi hizmetlere ayrýlan miktarýn düzenlemeye giren alan toplamýnýn % 35 'inden daha fazla çýkmasý halinde, bu miktarýn % 35'e düþürülmesi için önce, varsa bu düzenleme sahasýndaki belediyeye ait arsalar, bu iþe tahsis edilir. Bunlar yetmediði takdirde, bu sahada, belediyeye devri mümkün hazine veya özel idare mülkiyetindeki parsellerden; meydan, yol, park, yeþil saha, otopark, toplu taþým istasyon ve terminal gibi umumi hizmetlere rastlayan kýsýmlarýn belediyeye devirleri saðlandýktan sonra ayný maksada tahsis edilirler.

11 Bunlar da yetmediði takdirde, aþaðýdaki sýraya göre kamulaþtýrma yapýlýr. a) Kadastro parsellerinin yüzölçümü en büyük olanýndan baþlamak üzere, müstakil imar parselleri verildikten sonra arta kalan miktarlarý, b) Alanlarý en küçük bir imar parseli alanýnýn dörtte birinden daha küçük olan kadastro ve varsa imar parsellerinin en küçüðünden baþlanarak yeteri kadarý, c) Tamamý yol, meydan, park, yeþil saha, genel otopark, cami, karakol gibi umumi tesislere isabet eden kadastro ve varsa imar parsellerinin yeteri kadarý kamulaþtýrýlýr. Düzenleme Ortaklýk Payý Oraný Madde 33 - Düzenleme ortaklýk paylarý, düzenlemeye tabi tutulan arazi ve arsalarýn düzenlemeden önceki yüzölçümlerinin % 35'ini geçemez. Düzenleme ortaklýk payý, düzenlemeye tabi tutulan arazi ve arsalarýn düzenlemeye giren kýsýmlarýnýn yüzölçümleri ile orantýlý olarak alýnýr. Düzenleme ortaklýk payý oran ile, düzenlemeye giren her bir kadastro parselinin veya evvelce bir pay alýnmamýþ bir imar parseli varsa, bunlarýn baðýþ veya düzenleme sebebiyle bulunacak yüzölçümü ile çarpýlýr esas yüzölçümünden çýkarýlmak suretiyle maliklerin düzenlemeden sonra sahip olmasý gereken parsel yüzölçümleri elde edilir. Özet Cetvelleri Madde 34 - Düzenleme sahasýna giren beher parsele ait düzenleme ortaklýk payýnýn, varsa kamulaþtýrma veya baðýþ miktarý ile imar parseli olarak tahsisi gereken miktarý göstermek üzere özet cetvelleri düzenlenir. Ýmar Parsellerinin Teþkili Madde 35 - Ýmar adalarý, imar planý ve yönetmeliðindeki yapý nizamý ile diðer ilgili hükümler dikkate alýnmak suretiyle önce geçici parsellere ayrýlýr. Düzenlenen imar adalarýnýn parsellere ayrýlan kýsmýnýn yüzölçümü ile her ada içerisine rastlayan kadastro ve varsa imar parsellerinin yeni yüzölçümleri toplamý karþýlaþtýrýlarak, kadastro ve varsa imar parselleri karþýlýðý olarak hangi imar adasý içinde imar parselleri tahsis edilebileceði tesbit edilir ve bu amaçla bir "Tahsis Cetveli" düzenlenir.

12 Ýmar adalarý içerisinde yerleþtirilen parsel sayýsý ve her parselin yüzölçümü ile hangi kadastro ve varsa imar parselleri karþýlýk olarak verildiði, düzenlenecek "Ada Daðýtma Cetvelleri" üzerinde gösterlir. Ýmar Adalarýnýn Parsellenmesi Madde 36 - Ýmar adalarý, imar plâný ve yönetmeliði hükümlerindeki þartlara uygun olarak parsellere ayrýlýr. Alan belirlendikten sonra, parseli, hisseli durumda býrakmamak için sýnýrlarý, plân ve yönetmeliðine aykýrý olmamak kaydýyla az miktarda kaydýrýlarak kesinleþtirilir. Meskun sahalarda teþkil edilecek parsele, birden fazla mevcut bina girmesini önlemek ve müstakil hale getirebilmek için, düzgün imar parseli teþkil yerine, mevzuata uygun bina yapýlabilecek parsellerde kadastro parsel sýnýrlarý, imar parseli sýnýrý olarak alýnabilir. Parsel Numarasý Verilmesi Madde 37 - Düzenlenen imar parsellerine, her ada için birden ve kuzey batýdan baþlanarak, parsel numarasý verilir. Gerektiðinde birden fazla binanýn ve tesisin yapýlmasýný saðlamak amacý ile bir imar adasý bir parsel olarak düzenlenebilir. Kadastro Yapýlmayan Yerlerdeki Düzenleme Ýþleri Madde 38 - Kadastrosu yapýlmayan yerlerde arazi ve arsa düzenleme iþleri: a) Halihazýr haritanýn yapýmý veya revizyonunda, mülkiyet sýnýrlarý da beraber ölçülerek imar parselasyon planýna iþlenir. Halihazýr haritalar kadastro haritasý teknik niteliðini taþýr. b) Tapu kaydýna dayalý mülkiyet sýnýrlarýnda anlaþmazlýk ve bu sýnýrlarýn çevrelediði alan ile tapu kaydý arasýnda yanýlmasý sýnýrýný aþan farklar yoksa, mal sahiplerinin kabulü halinde, mevcut sýnýrlar kadastro durumu gibi kabul edilerek tapu haritasý yapýlabilir ve bu haritalar imar uygulamasý için kullanýlýr. c) Ýmar plânýnda belirtilen ve umuma ayrýlan yerlerin içinde kalan taþýnmaz mallarýn yüzölçümünün, tapu sicilinde (zabýt defteri) yazýlý miktara kadar veya daha az çýkmasý halinde (miktarý yazýlý olmayanlar dahil) sýnýrlarda anlaþmazlýk yoksa, 2644 sayýlý Tapu Kanununun 31 ve 32 nci maddeleri gereðince, bu yere ait halihazýr haritalardan da yararlanýlarak ve mahalli kadastro müdürlüklerince öncelikle bu taþýnmaz mallar tapu haritasýna baðlanarak arazi ve varsa düzenlemesi yapýlabilir. Bu yer içindeki hazine, belediye ve diðer kamu kuruluþlarýna ait taþýnmaz mallar tapuda kayýtlý olsun veya olmasýn, talep halinde,

13 yukarýdaki esaslara göre tapu haritasýna baðla-nabilir. d) Mahkeme ilamý ile yapýlan tesciller haritaya baðlanmýþ ise, bu haritalardan yararlanýlabilir. Parselasyon Planlarýnýn Onayý Madde 39 - Parselasyon plânlarý, düzenleme iþlerine ait belgelerle beraber belediye ve mücavir alan içinde belediye encümeni, dýþýnda ise il idare kurulunun onayýndan sonra yürürlüðe girer. Bu plânlar bir ay müddetle ilgili idarede asýlýr. Ayrýca, mutat vasýtalarla duyurulur. Bu sürenin sonunda plânlar kesinleþir. Kesinleþen parselasyon plânlarýnýn tescili için, mahalli tapu ve kadastro teþkilatýna aþaðýdaki bilgi ve belgelerin gönderilmesi gerekir. a)parselasyon plânýnýn onaylandýðý ve ilan edilerek kesinleþtiðini bildiren ve tapuya tescilini isteyen yazý. b) Parselasyonunun dayandýðý (ilgili idarece onaylý) ve halen yürürlükteki imar plânýnýn onay tarihi ve numarasý ile pafta numarasý veya numaralarý, c) Parselasyon plânýnýn onaylandýðýna dair belediye encümeni veya il idare kurulu kararý örneði, d) Kadastro standartlarýna göre düzenlenmiþ parselasyon plânýnýn boyut deðiþtirmeyen þeffaf altlýða çizilmiþ aslý ile üç kopyasý, e) Nirengi ve poligon koordinat deðerleri, kanavalarý, röper krokileri, ölçü krokileri, daðýtým ve yüzölçüm hesaplarý ile cetvellerden ikiþer onaylý örnek. Perselasyon Planlarýnýn Kontrolü Madde 40 - Ýmar parselasyon plânlarý ve eklerinin kadastro tekniðine uygunluðu, bu konudaki yönetmelik ve izahnamelere göre mahalli kadastro müdürlüklerince kontrol edildikten sonra, mahalli tapu sicil müdürlüklerine gönderilir. Tapu Siciline Beyan ve Tescil Madde 41 - Tescil iþlemi için tapu sicil müdürlüklerine gönderilen daðýtým cetvelleri, kadastro veya imar parsellerinin bulunduðu tapu kütüðünün beyanlar hanesine kaydedilir ve sonra sýrayla imar parsellerinin tescili yapýlýr. Hisse Hesabý Madde 42 - Muhtelif parsellerden hisselendirme suretiyle teþekkül eden imar parseli-nin tescili yapýlýrken, hissenin umumi paydasýnda ve çok

14 2400 rakamý esas alýnýr. Paydanýn paya tam bölünemediði durumlarda bölümden elde edilen rakamda, virgülden sonra gelen ilk üç basamak esas alýnýr. Bilahare yapýlan hesaplamalarda çýkan fark hissedarlar arasýnda hisseleri oranýnda daðýtýlýr. Ýmar Parselasyon Planlarýnýn Hukuki Geçerliliði Madde 43 - Ýmar parselasyon plânlarý, tescilden sonra Medeni Kanun ve Tapu Sicil Tüzüðünde belirtilen plân yerine geçer ve mülkiyete iliþkin sýnýr gösterme iþlemleri mahalli tapu ve kadastro teþkilatýnca bu plânlara göre yapýlýr. BEÞÝNCÝ BÖLÜM Yürürlük ve Yürütme Yürürlük Madde 44 - Bu Yönetmelik 3194 sayýlý Ýmar Kanunu ile birlikte yürürlüðe girer. Yürütme Madde 45 - Bu Yönetmeliði Bayýndýrlýk ve Ýskân Bakaný yürü

İMAR KANUNUNUN 18 İNCİ MADDESİ UYARINCA YAPILACAK ARAZİ VE ARSA DÜZENLENMESİ İLE İLGİLİ ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

İMAR KANUNUNUN 18 İNCİ MADDESİ UYARINCA YAPILACAK ARAZİ VE ARSA DÜZENLENMESİ İLE İLGİLİ ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK İMAR KANUNUNUN 18 İNCİ MADDESİ UYARINCA YAPILACAK ARAZİ VE ARSA DÜZENLENMESİ İLE İLGİLİ ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK (Bu yönetmelik metnindeki %35 lik DOPO 3194 sayılı İmar Kanunundaki değişikliğe göre

Detaylı

MAR KANUNUNUN 18 NC MADDES UYARINCA YAPILACAK ARAZ VE ARSA. Genel Hükümler

MAR KANUNUNUN 18 NC MADDES UYARINCA YAPILACAK ARAZ VE ARSA. Genel Hükümler MAR KANUNUNUN 18 NC MADDES UYARINCA YAPILACAK ARAZ VE ARSA DÜZENLENMES LE LG ESASLAR HAKKINDA YÖNETMEL K NC BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1 - Yönetmeli in amac ; 3194 say mar Kanununun 18 inci maddesine

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER. 5 Baþvuru ve Ýzlenen Yöntem. 7 Talebe Baðlý Olarak Kadastro Müdürlüklerince Yapýlan Ýþlemler. 19 Birleþtirme (Tevhit) Ýþlemleri

ÝÇÝNDEKÝLER. 5 Baþvuru ve Ýzlenen Yöntem. 7 Talebe Baðlý Olarak Kadastro Müdürlüklerince Yapýlan Ýþlemler. 19 Birleþtirme (Tevhit) Ýþlemleri ÝÇÝNDEKÝLER Sayfa No Konu 3 Tarihçe 5 Baþvuru ve Ýzlenen Yöntem 7 Talebe Baðlý Olarak Kadastro Müdürlüklerince Yapýlan Ýþlemler 7 Plan Örneði 9 Yer Gösterme 11 Aplikasyon 13 Cins Deðiþikliði 16 Ýrtifak

Detaylı

3194 SAYILI İMAR KANUNUNUN 18. MADDESİNE GÖRE ARAZİ VE ARSA DÜZENLEMELERİ

3194 SAYILI İMAR KANUNUNUN 18. MADDESİNE GÖRE ARAZİ VE ARSA DÜZENLEMELERİ 3194 SAYILI İMAR KANUNUNUN 18. MADDESİNE GÖRE ARAZİ VE ARSA DÜZENLEMELERİ 1.ÖZET Elif CANBOLAT Şehirciliğin amacı, insanların sağlıklı, mutlu ve huzurlu yaşamasını sağlayabilmektir. Bu amacın gerçekleşebilmesi

Detaylı

Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun

Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun Kanun Numarasý : 2972 Kabul Tarihi : 18/1/1984 Resmi Gazete : Tarih: 18/1/1984 Sayı: 18285 1 2 MAHALLÎ ÝDARELER ÝLE

Detaylı

2022 SAYILI KANUN KAPSAMINDAKÝ AYLIKLARA ÝLÝÞKÝN UYGULAMA KILAVUZU Primsiz Ödemeler Genel Müdürlüðü Defterdarlýk, mal müdürlükleri ve saðlýk kuruluþlarý için... www.sgk.gov.tr BOÞ 2022 AYLIKLARI UYGULAMA

Detaylı

AÇIKLAMALI-ÖRNEKLEMELÝ BÜYÜK ÖLÇEKLÝ HARÝTA

AÇIKLAMALI-ÖRNEKLEMELÝ BÜYÜK ÖLÇEKLÝ HARÝTA AÇIKLAMALI-ÖRNEKLEMELÝ BÜYÜK ÖLÇEKLÝ HARÝTA ve HARÝTA BÝLGÝLERÝ ÜRETÝM YÖNETMELÝÐÝ Mekansal Bilgi Sistemlerinin Coðrafi Bilgi Sistemlerinin Kent Bilgi Sistemlerinin Arazi Bilgi Sistemlerinin Temel Altyapýsý

Detaylı

Tescile Konu Olan Harita ve Planların Kontrolü Hakkında Genelge

Tescile Konu Olan Harita ve Planların Kontrolü Hakkında Genelge Sayı : B.09.1.TKG.0.11.00.02/010.06.01/ 3204 09/11/2010 Konu : Genelge Genelge No :1715 2010/22 Tescile Konu Olan Harita ve Planların Kontrolü Hakkında Genelge Birinci Bölüm Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar,

Detaylı

AVC YAPI; 2011 yýlýnda iki mühendis kardeþin, bilgi. birikim ve tecrübelerini artýk kendi þirketlerinde. göstermeye karar vermesiyle kurulmuþtur.

AVC YAPI; 2011 yýlýnda iki mühendis kardeþin, bilgi. birikim ve tecrübelerini artýk kendi þirketlerinde. göstermeye karar vermesiyle kurulmuþtur. AVC YAPI; 2011 yýlýnda iki mühendis kardeþin, bilgi birikim ve tecrübelerini artýk kendi þirketlerinde göstermeye karar vermesiyle kurulmuþtur. AVC YAPI projeleri temel özellikleri arasýnda öncelikle yüksek

Detaylı

3194 SAYILI İMAR KANUNU

3194 SAYILI İMAR KANUNU 3194 SAYILI İMAR KANUNU Bayındırlık ve İskân Bakanlığı ndan Kabul Tarihi: 03 Mayıs 1985 1- RG.18749-1985-3194-İmar Kanunu 2- RG.20158-1989-3194 Sayılı İmar Kanunu-Değişiklik BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

Detaylı

ÝÞYERÝ DEVRÝNÝN SOSYAL SÝGORTALAR KURUMUNA BÝLDÝRÝMÝ Ercüment ÖZTÜRK*

ÝÞYERÝ DEVRÝNÝN SOSYAL SÝGORTALAR KURUMUNA BÝLDÝRÝMÝ Ercüment ÖZTÜRK* ÝÞYERÝ DEVRÝNÝN SOSYAL SÝGORTALAR KURUMUNA BÝLDÝRÝMÝ Ercüment ÖZTÜRK* I- TANIM 506 sayýlý Kanunda el deðiþtirme kavramýný tarif eden özel bir hüküm bulunmamaktadýr. Ancak, uygulamada kullanýlan bu kavramýn

Detaylı

( Yeni Gelişmeler Işığında) 3194 SAYILI İMAR YASASI NIN 18 İNCİ MADDESİ UYGULAMALARI VE SONUÇLARI

( Yeni Gelişmeler Işığında) 3194 SAYILI İMAR YASASI NIN 18 İNCİ MADDESİ UYGULAMALARI VE SONUÇLARI AYLIK HABER, YORUM, BİLGİ AKTÜALİTE VE MEVZUAT ( Yeni Gelişmeler Işığında) 3194 SAYILI İMAR YASASI NIN 18 İNCİ MADDESİ UYGULAMALARI VE SONUÇLARI Cemal İŞLEYİCİ Harita ve Kadastro Mühendisi Ankara Büyükşehir

Detaylı

TALEBE BAĞLI OLARAK YAPILAN DEĞİŞİKLİK İŞLEMLERİ HAKKINDA GENELGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Yetki ve Sorumluluk

TALEBE BAĞLI OLARAK YAPILAN DEĞİŞİKLİK İŞLEMLERİ HAKKINDA GENELGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Yetki ve Sorumluluk TALEBE BAĞLI OLARAK YAPILAN DEĞİŞİKLİK İŞLEMLERİ HAKKINDA GENELGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Yetki ve Sorumluluk Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Kadastro Müdürlükleri tarafından, tescile

Detaylı

Avrupa Ýnsan Haklarý Sözleþmesi

Avrupa Ýnsan Haklarý Sözleþmesi Avrupa Ýnsan Haklarý Sözleþmesi Avrupa Ýnsan Haklarý Sözleþmesi 11. Protokol ile deðiþtirilen metin Avrupa Antlaþmalarý Serisi, No. 5 Bu metinler, Avrupa Komisyonu/Avrupa Konseyi nin Türkiye ile Ortak

Detaylı

: Temyiz edilen kararda bozma nedenlerinden hiçbirisi bulunmadığından, usul ve kanuna uygun olan kararın onanması gerektiği savunulmaktadır.

: Temyiz edilen kararda bozma nedenlerinden hiçbirisi bulunmadığından, usul ve kanuna uygun olan kararın onanması gerektiği savunulmaktadır. Danıştay Altıncı Dairesinin kapanan kadastral yollara ilişkin yerleşik kararları: kapanan kadastral yolların ilgili idare adına tescil edilmemesini değil, tescil edildikten sonra parselasyon işlemi kapsamında,

Detaylı

İMAR UYGULAMALARINDA AYNI YERDEN PARSEL VERİLMESİ SORUNU Cafer ERGEN

İMAR UYGULAMALARINDA AYNI YERDEN PARSEL VERİLMESİ SORUNU Cafer ERGEN Giriş 3194 sayılı İmar Kanunu nun Arazi ve Arsa Düzenlemesi başlığını taşıyan 18. maddesinin 1. fıkrasında, belediye ve mücavir alanın imar hududu içinde bulunan binalı veya binasız arsa ve arazileri malikleri

Detaylı

İMAR VE GECEKONDU MEVZUATINA AYKIRI YAPILARA UYGULANACAK BAZI İŞLEMLER VE 6785 SAYILI İMAR KANUNUNUN BİR MADDESİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUN

İMAR VE GECEKONDU MEVZUATINA AYKIRI YAPILARA UYGULANACAK BAZI İŞLEMLER VE 6785 SAYILI İMAR KANUNUNUN BİR MADDESİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUN 6351 İMAR VE GECEKONDU MEVZUATINA AYKIRI YAPILARA UYGULANACAK BAZI İŞLEMLER VE 6785 SAYILI İMAR KANUNUNUN BİR MADDESİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUN (1)(2) Kanun Numarası : 2981 Kabul Tarihi : 24/2/1984

Detaylı

İMAR HUKUKU Seminer Notu

İMAR HUKUKU Seminer Notu İMAR HUKUKU Seminer Notu Bayındırlık, bayındır kılma, geliştirme, şenlendirme anlamında kullanılan "imar" sözcüğü; belediye sınırlarının içinde ve dışında yapılaşmaya ve yerleşmeye konu olan yerlerin belirli

Detaylı

TOPLU ÝÞÇÝ ÇIKARMA PROSEDÜRÜNE AYKIRILIK

TOPLU ÝÞÇÝ ÇIKARMA PROSEDÜRÜNE AYKIRILIK TOPLU ÝÞÇÝ ÇIKARMA PROSEDÜRÜNE AYKIRILIK Yrd. Doç.Dr. Murat ÞEN(*) I. GÝRÝÞ 4857 sayýlý yeni Ýþ Kanunumuzun 1 29. maddesinde toplu iþçi çýkarma durumu düzenlenmiþ ve iþverenin, ekonomik, teknolojik, yapýsal

Detaylı

Grant Thornton Haber Bülteni

Grant Thornton Haber Bülteni Grant Thornton Haber Bülteni Sayý: 15 Ocak - Þubat - Mart 2015 2015 in ilk sayýsý ile birlikte sizlere tekrar ulaþmanýn mutluluðunu yaþýyoruz. 2015 ortasýnda gerçekleþtirilecek olan milletvekili genel

Detaylı

AVRUPA BÝRLÝÐÝ SOLVENCY II PROJESÝ HAZIRLAYAN ONUR ACAR

AVRUPA BÝRLÝÐÝ SOLVENCY II PROJESÝ HAZIRLAYAN ONUR ACAR AVRUPA BÝRLÝÐÝ SOLVENCY II PROJESÝ HAZIRLAYAN ONUR ACAR Sunuþ Bilindiði üzere, Avrupa Birliði Tek Sigorta Piyasasýna uyum sürecinde olan sektörümüz için son derece önemli konulardan biri de Avrupa Birliði'nde

Detaylı

MÝMARLAR ODASI ANKARA ÞUBESÝ TEKNÝK BÜLTENÝ SAYI 1 YANGIN MÝMARLAR ODASI ANKARA ÞUBESÝ TEKNÝK BÜLTENÝ SAYI 1 YANGIN ARALIK 2003 SAYI: 1 TMMOB MÝMARLAR ODASI ANKARA ÞUBESÝ TARAFINDAN 3 AYDA BÝR YAYINLANIR

Detaylı

YURT ÝÇÝ ve YURT DIÞI ALIM SATIM ÝÞLEMLERÝ ARACILIK SÖZLEÞMESÝ

YURT ÝÇÝ ve YURT DIÞI ALIM SATIM ÝÞLEMLERÝ ARACILIK SÖZLEÞMESÝ YURT ÝÇÝ ve YURT DIÞI ALIM SATIM ÝÞLEMLERÝ ARACILIK SÖZLEÞMESÝ SANKO MENKUL DEÐERLER A.Þ. SANKO SÖZLEÞME TÜRLERÝ Sayfa UYGUNLUK TESTÝ ACÝL ve BEKLENMEDÝK DURUM PLANI SERMAYE PÝYASASI ÝÞLEMLERÝ RÝSK BÝLDÝRÝM

Detaylı

TÜRK ÝÞ HUKUKUNDA GECÝKME FAÝZÝ VE UYGULAMA SORUNLARI

TÜRK ÝÞ HUKUKUNDA GECÝKME FAÝZÝ VE UYGULAMA SORUNLARI TÜRK ÝÞ HUKUKUNDA GECÝKME FAÝZÝ VE UYGULAMA SORUNLARI Doç. Dr. Zehra Gönül BALKIR Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ýþ Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Ana Bilim Dalý Öðretim Üyesi. 1956 Ýstanbul doðumludur.

Detaylı

Yeni Ýl Özel Ýdaresi Yasasý na Eleþtirel Bir Bakýþ 1. Ýl Özel Ýdarelerinin Kýsa Tarihçesi

Yeni Ýl Özel Ýdaresi Yasasý na Eleþtirel Bir Bakýþ 1. Ýl Özel Ýdarelerinin Kýsa Tarihçesi Yeni Ýl Özel Ýdaresi Yasasý na Eleþtirel Bir Bakýþ Remzi Çiftepýnar* 1. Ýl Özel Ýdarelerinin Kýsa Tarihçesi Ýl özel idareleri Osmanlý döneminde 1864 tarihli Vilayet Nizamnamesi ile kurulmuþtur. Bu nizamname

Detaylı

UFRS Öncelikli 20 Konu

UFRS Öncelikli 20 Konu UFRS Öncelikli 20 Konu Ýçindekiler Yönetici Özeti 2 4 5 7 9 11 Ýþletme Birleþmeleri Konsolide finansal tablolar Finansal tablolarýn sunumu Hasýlatýn muhasebeleþtirilmesi Ýþletmelerin sürekliliði ile ilgili

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN Kanun Numarasý : 3620 Kabul Tarihi : 28/3/1990 Resmi Gazete : Tarih: 6/4/1990 Sayý: 20484 Dýþ Ýliþkiler MADDE 1- Türkiye Büyük

Detaylı

Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköðretim Programlarýnýn Koþul ve Açýklamalarý (1. Kýsým)

Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköðretim Programlarýnýn Koþul ve Açýklamalarý (1. Kýsým) Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköðretim Programlarýnýn Koþul ve Açýklamalarý (1. Kýsým) Yükseköðretim programlarý ile ilgili bazý özel koþul ve açýklamalara bu kýlavuzda özet olarak yer

Detaylı

Süt ve Süt Ürünleri Ýyi Hijyen Uygulamalarý Rehberi

Süt ve Süt Ürünleri Ýyi Hijyen Uygulamalarý Rehberi Ön Söz....................................... 3 Sunuþ........................................ 5 01. Amaç...................................... 6 02. Kapsam.................................... 6 03. Mevzuat

Detaylı

GECEKONDU KANUNU UYGULAMA YÖNETMEL. Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik 20.7.1966 tarih ve 775 say Gecekondu Kanununun 36.

GECEKONDU KANUNU UYGULAMA YÖNETMEL. Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik 20.7.1966 tarih ve 775 say Gecekondu Kanununun 36. GECEKONDU KANUNU UYGULAMA YÖNETMEL Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik 20.7.1966 tarih ve 775 say Gecekondu Kanununun 36. Maddesi gere ince haz rlanm r. Madde 2- (De ik:rg-26/12/2001-24622) 775 say Gecekondu

Detaylı