TÜRKĠYE ĠġADAMLARI VE SANAYĠCĠLER KONFEDERASYONU(TUSKON) UN YÜKSEKÖĞRETĠM KANUN TASLAĞI ÜZERĠNE GÖRÜġLERĠ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKĠYE ĠġADAMLARI VE SANAYĠCĠLER KONFEDERASYONU(TUSKON) UN YÜKSEKÖĞRETĠM KANUN TASLAĞI ÜZERĠNE GÖRÜġLERĠ"

Transkript

1 TÜRKĠYE ĠġADAMLARI VE SANAYĠCĠLER KONFEDERASYONU(TUSKON) UN YÜKSEKÖĞRETĠM KANUN TASLAĞI ÜZERĠNE GÖRÜġLERĠ 1- Taslağın 5/d maddesinde, yükseköğretim kurumlarının öğrenci kontenjanlarının belirlenmesi TYK un görevleri arasında gösterilmektedir. Önerimiz, TYK tarafından tespit edilecek kriterler doğrultusunda kontenjanların devlet yükseköğretim kurumlarında Üniversite Senatolarına vakıf ve özel yükseköğretim kurumlarında ise Mütevelli Heyetine bırakılmasıdır. 2- Taslağın 6/1 maddesinde Yükseköğretim Genel Kurulunun yapısı düzenlenmiştir. Sayıları 70 i aşan Vakıf yükseköğretim kurumları ile yeni kurulacak özel yükseköğretim kurumlarının da Genel Kurul da temsil edilmeleri, temsilde adalet ilkesinin ve katılımcı demokrasinin bir gereğidir. Bu nedenle, Yükseköğretim Genel Kurulunun üye sayısı 25 e çıkarılmalı ve kanunun 6/1. maddesine, son cümle olarak Vakıf ve özel yükseköğretim kurumlarını temsilen dört üye bu yükseköğretim kurumları tarafından belirlenir (seçilir). cümlesi eklenmelidir 3- Taslağın 8/3-c maddesinde denetleme kurulu daire başkanlığı düzeyine indirilmektedir. Yükseköğretim kurumlarının denetimi idari-akademik ve mali denetim olarak ayrılmalı, idari - akademik denetim kalite güvence sistemi ve akreditasyonla gerçekleģtirilmeli; vakıf ve özel yüksek öğretim kurumlarının mali denetimi ise bağımsız denetim kuruluģlarınca yapılmalıdır. 4- Taslağın 11 maddesi rektör ve rektör atamalarına ilişkindir. Maddeye yabancı uyruklu akademisyenlerin de Rektör olarak atanmasına imkan sağlayacak bir hüküm konulmalıdır. Yabancı uyruklu öğretim üyelerinin diğer idari kadrolara atanması mümkün olmalıdır. Aynı maddede genel bir ifade olarak üniversite tüzel kişiliğini rektörün temsil ettiği belirtilmiştir. Oysa 30/3. maddede Vakıf üniversitelerinde Mütevelli Heyet Başkanının tüzel kişiliği temsil ettiği belirtilmektedir. Bu nedenle 11/1. maddenin son kısmının rektör devlet üniversitelerinde Üniversite tüzel kiģiliğini temsil eder şeklinde düzeltilmelidir. Ayrıca, vakıf üniversitelerinde Mütevelli heyeti başkanın ita amiri olduğu kanunda açıkça yer almalıdır. 5- Taslağın 11/4. maddesinde rektör yardımcıları düzenlenmiştir. Rektör yardımcılarının profesör olma şartı kaldırılmalı, atanabilecek rektör yardımcısı sayısı öğrenci sayısı kriteri aranmaksızın beģ ile sınırlandırılmalıdır. 6- Taslağın 11/8. maddesi, Vakıf üniversiteleri ile özel üniversitelerde rektör, üniversite mütevelli heyeti tarafından yapılan teklif üzerine Kurul tarafından atanır şeklinde düzenlenmiştir. Konseyli Devlet Üniversiteleri nde, Rektörün doğrudan Üniversite Konseyi tarafından atanabildiği de dikkate alınarak, kamu kaynağı kullanmayan Vakıf Üniversiteleri ile Özel Üniversitelerde, Rektörün Mütevelli Heyet tarafından atanmasının uygun olacağı düşünülmektedir. Bu, adalet ilkesinin gereği olduğu gibi Mütevelli Heyetin, Devlet Üniversitesinin Konseyi ile aynı haklara sahip olmasının da bir sonucudur. Bu nedenlerle, tasarının 11/8. maddesi Vakıf Üniversiteleri ile Özel Üniversitelerde rektör, üniversite mütevelli heyeti tarafından atanır ve Türkiye Yükseköğretim Kurumuna bildirilir. Ģeklinde değiģtirilmelidir. 7- Taslağın 11/9. maddesi konseyli üniversiteler ile vakıf ve özel üniversitelerde rektörün görevden alınmasına ilişkindir. Mevcut durumda, vakıf üniversitelerinde rektör mevzuatta

2 görüş alma zorunluluğu bulunmamakla birlikte YÖK Başkanlığından görüş alınarak mütevelli heyet kararı ile görevden alınmaktadır. Taslağın bu maddesi ile vakıf üniversiteleri ile özel üniversitelerde rektörün görevden alınması genel kurulun onayına bağlanmıştır. Rektör ile üst yönetimin çalıģamaz hale gelmesi durumunda kurum zarar göreceğinden ve bu iģlem hakkında yargı yolu açık olduğundan genel kurul onayının maddeden çıkarılması gerekir. 8- Taslağın 13. maddesi Üniversite Yönetim Kuruluna ilişkindir. Maddenin 3. fıkrasında yer alan görevlerin bir kısmı Vakıf Üniversitelerinde mütevelli heyet başkanlığının yetkisindedir. Bu görevlerin yine mütevelli heyetin yetkisinde kalması gerekir. Esasen maddenin 4. fıkrasında vakıf üniversitelerinde mütevelli heyetin yetkisinde olan konular, konseyli üniversitelerde konseye bırakılmıģtır. Bu nedenle maddenin 4. fıkrasının, Üçüncü fıkranın b, ç, d, e ve g bentlerindeki görevler, üniversite konseyi oluģturulan üniversitelerde üniversite konseyi, vakıf ve özel üniversitelerde ise mütevelli heyet tarafından yerine getirilir şeklinde düzeltilmesi gerekir. 9- Taslağın 15/6. maddesinde Fakülte Yönetim Kurullarının oluşumu düzenlenmiştir. Devlet üniversitelerinin pek çoğu dahil olmak üzere Fakülte yönetim kurullarını bu maddeye göre oluşturmak mümkün olamayacaktır. Zira, yönetim kurulundan 3 prof. 2 doç. 1 yrd. doç. dışında dekanın belirleyeceği en fazla 5 bölüm başkanının kurulda yer alabilmesi için o Fakültede, dekan ve 3 prof üye dışında, (bölüm başkanları da o bölümde prof. varsa profesörler arasından seçilmesi gerektiğine göre,) 5 profesör daha bulunması gerekmektedir. Belli merkezlerdeki üniversiteler dışında bu kadroya sahip üniversite yok denecek kadar azdır. 10- Taslağın 16. maddesinde yer alan Lisansüstü eğitim veren Enstitüler ile genellikle Fakültelere bağlı olarak kurulan Araştırma Enstitülerinin teşkilatlanma ve işleyişleri bakımından farklılıklar 2547 sayılı kanunda olduğu gibi bu taslakta da ortaya konulamamıştır. Düzenlemenin her iki yapıyı ayırt edecek şekilde yeniden kaleme alınması gerekir. 11- Taslağın 22. Maddesinde yer alan Üniversite Hastanesi tanımlamasının Üniversite Sağlık Uygulama ve AraĢtırma Merkezleri (Hastane) olarak değiştirilmelidir. 22. maddenin 1. fıkrasında Bünyesinde Tıp veya Diş Hekimliği Fakültesi bulunan Üniversitelerde, Sağlık Bakanlığı nın görüşü alınarak Kurul Kararı ile Üniversite Hastanesi kurulabilir. ifadesi yer almaktadır. Bu fıkranın Bünyesinde Tıp veya DiĢ Hekimliği, Eczacılık Fakültesi bulunan Üniversiteler Kendi Yetkili Kurullarının Kararı ile Üniversite Sağlık Uygulama ve AraĢtırma Merkezleri (Hastane) kurulabilir ya da özel ve devlet sağlık kuruluģları ile afiliye olabilir. şeklinde değiştirilmesi gerekir. 22. maddenin 2. fıkrası Üniversite hastanesi, rektörün görevlendireceği bir yardımcısının başkanlığında, sağlıkla ilgili fakültelerin dekanları, başhekim, hastane müdürü ve varsa döner sermaye işletmesinin müdüründen oluşan yönetim kurulu tarafından yönetilir. Ģeklinde düzenlenmiģtir. Yasa taslağı mevcut hali ile kanunlaştığı takdirde, diş hekimliği fakültesi, eczacılık fakültesi, sağlık bilimleri fakültesi gibi hastane yönetimi ile doğrudan ilgisi olmayan fakültelerin dekanları otomatik olarak hastane yönetim kuruluna girerken; bu konuda bilgi ve tecrübesi olan öğretim üyeleri ile profesyonel yöneticilik tecrübesi olan Üniversite mensupları yönetim kurulunda yer alamayacaktır. Öte yandan, mevcut durumda, sağlık bilimleri, diş hekimliği ve eczacılık fakültesi olmayan üniversitelerde, hastane yönetim kurulu üye sayısında boşluk oluşacaktır.

3 Bu durum gerek dünyadaki örneklere, gerek Türkiye deki mevcut tüm uygulamalara, gerekse Sağlık Bakanlığı nın kamu hastaneleri ile ilgili yeni çıkan yasada yer alan tüm gerekçelere ve gerekse hayatın olağan akışına aykırılık teşkil etmektedir. Bu nedenle maddenin Üniversite Sağlık Uygulama ve AraĢtırma Merkezlerinin (Hastane) yönetim kurulu en çok 11 üyeden oluģur. Yönetim kurulu baģkanı üniversite mensupları arasından rektör tarafından belirlenir. Tıp fakültesi dekanı, hastane baģmüdürü ve baģhekim yönetim kurulunun doğal üyesidir. Diğer üyeler, devlet üniversitelerinde rektör (veya üniversite yönetim kurulu), vakıf üniversiteleri ile özel üniversitelerde ise mütevelli heyet tarafından seçilir. Üniversiteye bağlı diģ hastanelerinde ise tıp fakültesi dekanı yerine diģ hekimliği fakültesi dekanı doğal üye olarak yönetim kurulunda yer alır. Yönetim kurulunun çalıģma usul ve esasları ilgili yükseköğretim kurumunun iç düzenlemesi ile belirlenir Ģeklinde değiģtirilmelidir. 12- Taslağın 23/2. maddesinde Vakıf ve özel yükseköğretim kurumları ile özel sağlık kuruluşları arasında tıp, dişhekimliği ve diğer sağlık bilimleri alanlarında eğitim-öğretim, araştırma, uygulama ve sağlık hizmeti sunumu amacıyla işbirliği yapılabilir. Türkiye Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen kriterler çerçevesinde bu yükseköğretim kurumları ile işbirliği yapan özel sağlık kuruluşları üniversite hastanesi olarak kabul edilir. Bu işbirliğinin şartları, usul ve esasları Kurul tarafından çıkarılan yönetmelikle düzenlenir. hükmü yer almaktadır. 23/2. maddede, özel sağlık kuruluģları ile iģbirliği yapabilme imkanının daha açık ifade edilmesi ya da bu iģbirliğinin ayrı bir yönetmelikle düzenlenmesi önerilmektedir. Bu nedenle maddeye, Bünyesinde tıp fakültesi, diģ hekimliği ve ya eczacılık fakültesi bulunduran üniversiteler, kendin yetkili kurullarının kararı ile kendilerine ait eğitim araģtırma hastanesi açabilir yahut özel veya devlet sağlık kuruluģları ile afiliye olabilir. ifadesi eklenmelidir. Ayrıca, maddede vakıf ve özel üniversiteler ile mevcut devlet üniversiteleri ve Sağlık Bakanlığı na bağlı hastaneler arasında olması beklenen işbirliğinden söz edilmemektedir. Doğum, psikiyatri, adli tıp gibi bazı özel uygulamalar için bugün dahi gerek Vakıf, gerekse birçok devlet üniversitesinden öğrenciler, Sağlık Bakanlığı na bağlı kamu kurum ve kuruluşlarında staj yapabilmektedirler. Devlet Üniversiteleri ile vakıf ve özel üniversiteler arasında sağlık eğitimi konusunda işbirliği yapılması da, Yükseköğretimin temel mantığına ve ülke menfaatlerine uygunluk teşkil eder. Her ne kadar yasa taslağında engelleyici bir hüküm bulunmasa da ilave açıklayıcı bir hüküm bulunmasında fayda olabilir Bu gerekçelerle, maddeye aģağıdaki fıkranın eklenmesi önerilmektedir. Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarına ait kurum ve kuruluşlar ile vakıf ve özel yükseköğretim kurumları arasında, eğitim, öğretim, araştırma, uygulama ve sağlık hizmeti sunumu amacı ile işbirliği yapılabilir. Bu işbirliği esasları Sağlık Bakanlığı ile ilgili Yükseköğretim kurumu tarafından yapılan protokol ile belirlenir. Devlet Üniversiteleri ile vakıf ve özel yükseköğretim kurumları arasında da, eğitim, öğretim, araştırma, uygulama ve sağlık hizmeti sunumu amacı ile işbirliği yapılabilir. Bu işbirliğinin esasları iki yükseköğretim kurumu arasında yapılacak protokol ile belirlenir. 13- Taslağın 26. maddesinde yabancı yüksek öğretim kurumlarının Türkiye de faaliyetleri düzenlenmiştir. Bu maddeye; Yabancı yükseköğretim kurumlarının Türkiye de faaliyet gösterebilmesi için en az Vakıf ve Özel Yükseköğretim Kurumlarının kuruluģu için öngörülen mali mükellefiyetleri yerine getirmeleri gerekir. hükmü eklenmelidir. 14- Taslağın 28.1.ç. maddesinde yer alan Bu taşınmazın yürürlükteki imar planlarına göre eğitim amaçlı yapılaşmaya müsait olması ibaresi şehir planlarının bile tam oturtulamadığı bir kısım şehirlerimizde belediyelerin inisiyatiflerini artıracaktır. Bunun yerine fiziki mekanın yapılaşmaya uygunluğu ve varsa binaların deprem yönetmeliğine uygunluğu yeterli olmalıdır.

4 Bu nedenle, maddenin 1. fıkrasının ç bendi; Bu taģınmazlar, fiziki olarak yapılaģmaya ve varsa binalar, deprem yönetmeliklerine uygun olmalıdır şeklinde değiştirilmelidir. 15- Taslağın 28/3-c maddesinde vakıf yükseköğretim kurumuna tahsis edilen taşınmazlar üzerinde yükseköğretim amacı dışında başka bir faaliyette ve tasarrufta bulunulamaz. hükmü yer almaktadır. Bu maddenin, Vakıf yükseköğretim kurumuna tahsis edilen taģınmazlar üzerinde yükseköğretim amacı veya yükseköğretime destek verici sosyal ve ekonomik faaliyet dıģında baģka bir faaliyette ve tasarrufta bulunulamaz Ģeklinde değiģtirilmesi uygun olur. Metnin, yükseköğretime destek verici sosyal ve ekonomik faaliyet lerkonusunda biristisna getirilmeden kanunlaşması halinde, bu taşınmazların içerinde öğrencilerin yemek yiyebilecekleri bir kantin, kitap alabilecekleri bir kitabevi veya kırtasiye işletilmesi dahi mümkün olamayabilir. 16- Taslağın 28/4. maddesindeyer alan eğitim-öğretime başlayacak birimlerin bir yıllık cari giderlerinin yüzde yirmisini karşılayacak tutardaki paranın yükseköğretim kurumu hesabına aktarılmış olması ifadesinin eğitim-öğretime baģlayacak birimlerin bir yıllık eğitim giderlerinin yüzde yirmisini karģılayacak tutardaki paranın yükseköğretim kurumu hesabına aktarılmıģ olması şeklinde değiştirilmesi önerilmektedir. 17- Taslağın 28/5. maddesinde vakıf yüksek öğretim kurumlarında kurucu vakfın yıllık cari harcamaların % 20 sini ödeme zorunluluğunun Üniversitenin mezun verene kadar devam edeceği düzenlenmiştir. Bu olumlu bir düzenlemedir. Ancak anlam karışıklığına neden olmaması için, Kurucu vakıf, ilgili yükseköğretim kurumunun ilk mezununu verinceye kadar her eğitim-öğretim yılı başında bir yıllık eğitim giderlerinin yüzde yirmisini karşılayacak tutardaki parayı yükseköğretim kurumu hesabına aktarır. şeklinde değiştirilmesi önerilmektedir. 18- Taslağın 28/6. maddesinde, toplamda en az % 30 burslu ibaresinde belirtilen oranın % 25, % 50 ve % 75 burs oranlarının % 100 e iblağ edilmiş halini mi ifade ettiği anlaşılamamaktadır. Diğer yandan Kurul a burs oranlarını % 50 ye kadar artırma yetkisi tanınması, vakıf yükseköğretim kurumlarını mali açıdan ciddi ölçüde zorlayacak, teknoloji ve alt yapı yatırımlarına sekte vuracak bir düzenlemedir. Bu nedenle madde: Vakıf yükseköğretim kurumlarında ilan edilen toplam kontenjanın en az % 10 u tam burslu öğrenim görür. Bunun dıģında verilecek burs oranlarını belirleme yetkisi mütevelli heyete aittir. şeklinde düzenlenmelidir. 19- Taslağın 28/8. maddesinde yer alanvakıf yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanlarının disiplin işlemlerine ilişkin düzenlemenin 4857 sayılı İş Kanunu ile uyumlaştırılarak özel olarak düzenlenmesi gerekmektedir. 20- Taslağın 28. maddesinin 8. fıkrasının atanma ve disiplin işlemleri ifadeleri çıkarılarak; (8) Vakıf yükseköğretim kurumlarının eğitim-öğretim faaliyetine iliģkin iģlemleri ile öğretim elemanlarının yükselme iģlemleri bu Kanun hükümlerine tabidir ve bu iģlemlerden doğan ihtilaflara iliģkin davalar idari yargı mercilerinde görülür. şeklinde değiştirilmesi önerilmektedir. Halihazırda vakıf yükseköğretim kurumları da, devlet yükseköğretim kurumları gibi öğretim üyesi alımında, ilan ile başvuru kabul etmekte ve jüri sadece yayın dosyası üzerinden değerlendirme yapabilmektedir. Halbuki işyerinde huzurlu çalışma, öğretim üyesi tarafından

5 verilen derslerin öğrenci tarafından beğenilmesi, eğer bir hekim öğretim üyesi ise hekimlik mesleğindeki başarı gibi hiç bir kriter dikkate alınmamaktadır. Mevcut durumda öğrencinin dersine girmekten, hastaların ise tedavi olmaktan imtina ettikleri öğretim üyeleri olabilmektedir. Öte yandan yayın dosyası son derece başarılı bir hekim (cerrah) öğretim üyesi, eğer göz problemi veya el titremesi sorunu var ve ameliyat yapma konusunda sorunlu ise, sırf yayınları dikkate alınarak; devlet kaynağı kullanmayan vakıf ve özel yükseköğretim kurumları bu öğretim üyeleri ile çalışma zorunda bırakılmamalıdır. Eğer akademik özerklik söz konusu ise; vakıf yükseköğretim kurumları, bu kriterleri de dikkate alarak kendi atamalarını bağımsız olarak yapabilmelidir. Ayrıca vakıf ve özel yükseköğretim kurumlarının öğretim elemanlarının disiplin ve atama işlemlerinin, öğretim elemanları ile bu yükseköğretim kurumları arasındaki hukuki ilişkinin niteliği gereği adli yargıya tabi olması daha uygundur. 21- Taslağın 28/9. maddesi Vakıf yükseköğretim kurumları mal varlıklarının yüzde ellisini aşacak düzeyde borçlanamazlar. hükmünü öngörmektedir.bu düzenleme ile vakıf yüksek öğretim kurumları mali açıdan ciddi Ģekilde sınırlandırılmakta adeta çelik yelek giydirilmektedir. Böyle bir sınırlandırmanın vakıf yüksek öğretim kurumlarının geliģmesini engelleyeceği düģünülmektedir. Bu nedenle söz konusu cümle taslaktan çıkarılmalıdır. 22- Taslağın 29/1-b maddesinde özel yükseköğretim kurumunu kuran anonim şirketin hisse senetlerinin tamamının nama yazılı olması öngörülmüş, 29/4. maddede yer alan hisse devirlerinin kurul iznine tabi olması nedeniyle de şirketin hisseleri bağlı nama yazılı hisse senedi halini almıştır. Bu hükümlerde değişiklik yapılarak Özel Üniversitelerin hisselerinin %51 inin halka arzedilmesine imkan verilmesi önerilmektedir. Temel itibari ile özel yükseköğretim kurumlarının, bağımsız denetleme, kar dağıtımı, borçlanma, Ģirket organizasyon yapısı, hissedar yapısı itibariyle anonim Ģirketlere iliģkin düzenlemelere tabi olması gerekir. 23- Taslağın 29/1-d maddesinde, yer alan şirketin ödenmiş sermayesinin en az %40 nın nakit olarak yükseköğretim kurulunun izni olmaksızın tasarruf edilemeyecek şekilde bir devlet bankası hesabında tutulması zorunluluğu, önemli bir sermaye miktarının atıl vaziyette bankada muhafaza edilmesine sebebiyet verecek, bu meblağ üniversitenin gelişiminde kullanılamayacaktır. Bu nedenle, 29/1. maddenin d bendinin, Ģirketin ödenmiģ sermayesinin en az %40 nı karģılayacak miktarda banka teminat mektubu verilmesi şeklinde değiştirilmesi gerekmektedir. 24- Taslağın 29. maddesinin 4. fıkrasının taslaktan çıkarılması önerilmektedir. Anonim şirketi kuran (ortağı olan) bir holding veya halka açık SPK denetimine tabi bir şirket olabilir. Halka açık ve SPK denetimine tabi şirketlerin hisseleri borsada işlem gördüğü için, ortaklık hisselerinin devrinin Yükseköğretim Kurulu iznine tabi olması hukuken mümkün değildir. Vakıflar ve Dernekler özel kanun ile yönetilen kurumlar olup, Vakıflar, Vakıflar Genel Müdürlüğü; Dernekler ise İçişleri Bakanlığı denetimine tabidirler.dernek ve vakıfların yönetim kurullarının ne şekilde oluşturulacağı Dernekler ve Vakıflar kanunu ile ilgili derneğin dernek tüzüğünde veya vakfın vakıf senedindegösterilmiştir. Bir Vakfın veya Derneğin, özel yükseköğretim kurumuna ortak olduğu için Yönetim Kurulu üyelerinin değiştirilmesini Türkiye Yükseköğretim Kurulu ndan iznine bağlamak, ilgili mevzuatla ve dernek tüzüğü/vakıf senediyle belirlenenseçim usul ve şartları ile tezat teşkil edecektir. 25- Taslağın Özel yükseköğretim kurumlarına iliģkin 29/5. maddesinde yer alan anonim şirket bünyesinde iznin kapsamı dışında herhangi bir ticari faaliyette bulunamaz hükmü yeniden gözden geçirilmelidir. Kurucu Ģirket üniversiteye gelir getirici faaliyetlerde

6 bulunma amacıyla baģka Ģirketler kurabilmeli veya bir Ģirkete ortak olabilmelidir. Burada önemli olan, kurucu Ģirketin kurduğu iktisadi iģletmelerin veya Ģirketlerin kurulmasının yasaklanması değil, gelirinin nasıl kullanılacağıdır. 26- Taslağın 29/8. maddesinde kurucu şirketin,özel yükseköğretim kurumu mezun verinceye kadar cari harcamalarının %20 sini karşılaması zorunluluğu öngörülmektedir. Bunun yerine: Kurucu Ģirket, ilgili yükseköğretim kurumu mezun verinceye kadar her eğitimöğretim yılı baģında bir yıllık eğitim giderlerinin yüzde yirmisini karģılayacak miktarda Banka Teminat Mektubunu yükseköğretim kurumuna verir. şeklinde düzenlenmelidir. 27- Taslağın 29/14-b maddesinde, özel yükseköğretim kurumlarında yönetim kurulu üyelerine ve ortaklarına, şirketin borçları varken kar payı ve ikramiye ödenemeyeceği hükme bağlanmıştır. Bu düzenleme; borcu bulunmayan bir anonim şirket olamayacağından, özel yükseköğretim kurumlarında hiç bir zaman kar payı ve ikramiye ödenememesi sonucunu doğuracaktır. Özel yükseköğretim kurumlarına iliģkin düzenlemeler birlikte değerlendirildiğinde, tasarıda özel yüksek öğretim kurumlarının bir çeģitlilik unsuru olarak yer alması düģünülmekle birlikte bunların açılması istenmemiģtir sonucuna varmak mümkündür. 28- Taslağın 29 maddesinin 16. fıkrasında yer alan cümlenin başına, Özel üniversitelerin öğretim izninin iptali (faaliyetinin durdurulması) halinde ibaresinin eklenmesi gerekir. 29- Taslağın 29 maddesine yeni bir fıkra eklenerek vakıf yüksek öğrenim kurumlarının özel yükseköğretim kurumuna dönüģtürülmesi imkanı verilmelidir. Bu konuda aģağıdaki düzenlemenin tasarının 29. maddesine 18. bent olarak eklenmesi önerilmektedir. (18) Mevcut Vakıf Yükseköğretim Kurumları nın kurucu Vakıfları tarafından talep edilmesi halinde, Vakıf tarafından bu amaç ile kurulan ve sermayesinin en az % 51 i vakfa ait olan bir anonim Ģirkete devredilir. Vakıf yükseköğretim kurumunun mevcut tüm mal varlığı bu Ģirkete sermayesi olarak irat kaydedilir. Bu amaçla kurulan Ģirkette 1 (d) maddesinde belirtilen sermaye Ģartı devir iģlemi öncesinde aranmaz. Bununla birlikte yükseköğretim kumumunun mal varlığı, Ģirkete devredildikten sonra Ģirketin toplam sermayesinin 1(d) maddesinde belirtilen limitin üzerinde olması gerekir. 30- Taslağın 30/1. maddesinde vakıf ve özel yükseköğretim kurumlarında mütevelli heyet üyelerinin atanması Kurul a bırakılmıştır. Atamanın kurucu vakıf/şirketin yetkili organı tarafından yapılıp Kurula bilgi verilmesi önerilmektedir. 31- Taslakta mütevelli heyet başkanın yetkileri korunmuşsa da mütevelli heyet başkanın ita amiri olduğu hususu açık ve net olarak belirtilmemiştir. Bu nedenle, taslağa vakıf ve özel yükseköğretim kurumlarında ita amiri mütevelli heyet baģkanıdır hükmü eklenmelidir. Böylece ileride doğabilecek yetki karmaşasının da önüne geçilmiş olur. 32- Taslağın 30. maddenin 1. fıkrasının son cümlesi, Rektör dıģında, Mütevelli heyette yer alan yükseköğretim kurumu mensuplarının sayısı, Mütevelli Heyetinin toplam mevcudunun % 30 unu aģamaz Ģeklinde değiģtirilmelidir. Devlet Üniversiteleri nde Üniversite konseyi kurularak Üniversite konusunda tecrübeli 7 öğretim üyesinin; Üniversite nin en üst düzey organı olan Üniversite konseyinde yer alması sağlanır iken; Vakıf veya Özel Yüksek Öğretim Kurumlarında, Rektör dışında, hiç bir Üniversite Öğretim Üyesine Mütevelli heyette yer verilmemektedir. Dolayısıyla, Rektör ile tamamen Üniversite ve akademik ortam dışından gelme zorunluluğu olan diğer Mütevelli heyet mensupları arasında bir kopukluklar yaşanmaktadır. Gerek sanayi üniversite işbirliğinin

7 daha üst düzeyde sağlanabilmesi, gerek Üniversite deki akademik akışın, potansiyel sorunların ve çözüm önerilerinin Mütevelli Heyeti ne daha iyi yansıtılabilmesi ve gerekse Mütevelli Heyeti nin bakış açısının Üniversite deki akademisyenler tarafından daha iyi anlaşılabilmesine imkan sağlanabilmesi açılarından, mutlaka Vakıf Üniversiteleri ile Özel Üniversitelerde de Rektör (veya Vakıf Meslek Yüksekokulunda ise müdür) dıģında belli sayıda üniversite mensubunun (öğretim üyesinin) Mütevelli Heyeti içersinde yer alabilmesine izin verilmesi gerektiği kanaati hasıl olmuģtur. 33- Taslağın 30/1. maddesinde yer alan Vakıf yükseköğretim kurumlarında kurucu vakıf yönetim kurulu başkan ve üyeleri, bunların birinci derece kan ve sıhri hısımları ile eşlerinden mütevelli heyette görev alacakların sayısı ikiyi geçemez. hükmü yerine; Vakıf yükseköğretim kurumlarında kurucu vakıf yönetim kurulu baģkan ve üyeleri, bunların birinci derece kan ve sıhri hısımları ile eģlerinden mütevelli heyette görev alacakların sayısı üçü geçemez 34- Taslağın 31/1. maddesinin baģına; Vakıf ve Özel Yükseköğretim kurumları idari ve mali konularda özerktirler. cümlesinin eklenmesi bu kurumların inkişaf etmesi için gerekli görülmektedir. 35- Taslağın 31/1. maddesinde vakıf ve özel yükseköğretim kurumlarında görev yapan öğretim elemanlarının disiplin hükümleri bakımından devlet yükseköğretim kurumları ile aynı olduğu belirtilmektedir. Bu düzenleme 4857 sayılı İş Kanunu ile uyumlaştırılmalıdır. 36- Taslağın 31/1. maddesinde vakıf ve özel yüksek öğretim kurumlarında öğretim elemanlarının ders yüklerinin devlet yükseköğretim kurumları ile aynı olması öngörülmektedir. Devlet bütçesinden katkı almadan kendi öz kaynakları ile geliģimini sürdüren bu üniversitelerde, öğretim elemanlarının ders yüklerinin öğretim üyesi ile yükseköğretim kurumu arasındaki hizmet sözleģmesi çerçevesinde taraf iradeleri dikkate alınarak belirlenmelidir. 37- Taslağın 31/3. maddesinde yer alan Vakıf ve özel yükseköğretim kurumlarında Devlet yükseköğretim kurumlarında akademik ve idarî yapı esas alınır. Ancak bu kurumların özelliğine göre hangi hususlarda farklılıklar olabileceği Kurul tarafından çıkarılacak yönetmelikte belirlenir. şeklindeki düzenlemeden idari yapı esas alınır ibaresi çıkarılmalıdır. 38- Taslağın 31/4 maddesinde yer alan Vakıf ve özel yükseköğretim kurumlarının eğitim-öğretim esasları, öğretim süreleri, öğrenci hakları ve disiplin ile ilgili hususlar Devlet yükseköğretim kurumlarındaki ile aynıdır. şeklindeki düzenlemeden disiplin ile ilgili hususlar ibaresi çıkarılmalıdır. 39- Taslağın 31/5. maddesinde, Vakıf yükseköğretim kurumunun mütevelli heyet tarafından onaylanan ayrıntılı bütçesinin bir örneği ile bütçenin uygulanmasına ilişkin esaslar ve harcamaya ilişkin yetkileri gösterir mütevelli heyet kararları Kurula gönderilir. Hesap dönemi sonunda gerçek harcamalar yeminli malî müşavirce usulüne uygun olarak incelenip tasdik edilir ve Kurulun belirleyeceği tarihe kadar gönderilir. Vakıf yükseköğretim kurumuna ait taşınmazlar yükseköğretim kurumu tüzelkişiliği adına tapuya tescil edilir, her türlü araç, gereç ve demirbaşlar noter tasdikli ayniyat defterine kaydedilir ve kayıtlar usulüne uygun olarak muhafaza edilir. hükmü yer almaktadır. Madde bu hali ile kaldığı takdirde zaman içersinde bütçe uygulanması için izin alınır hale gelme durumu söz konusu olacak ve mali özerklik ortadan kalkacaktır. Bu nedenle; uygulanmasına iliģkin esaslar ve harcamaya iliģkin yetkileri gösterir mütevelli heyet kararları Kurula gönderilir. ifadesinin maddeden çıkarılması gerekmektedir.

8 40- Taslağın 31/8. maddesinde yer alan Bu yetkiler gerektiğinde ve uygun görüldüğü ölçüde mütevelli heyet başkan vekiline, rektör veya müdür yardımcılarına ve dekanlara devredilebilir şeklindeki düzenleme, Mütevelli Heyeti BaĢkanı uygun gördüğü durumlarda, harcama yetkisini Mütevelli Heyeti BaĢkan Vekiline; Rektöre veya Üniversitedeki diğer yöneticilere devredebilir şeklinde değiştirilmelidir. 41- Taslağın Vakıf ve özel yükseköğretim kurumlarında akademik, idari ve mali konular kenar başlıklı 31. maddesine 10. fıkra olarak Vakıf veya Özel Yükseköğretim kurumuna tahsis edilen taģınır ve taģınmazları ile hakların Kurulca belirlenen bir Devlet yükseköğretim kurumuna devri mahkeme onayı ile gerçekleģir. hükmünün eklenmesi önerilmektedir. 42- Taslağın 36/3.b. ve c bendinde, vakıf ve özel yükseköğretim kurumlarında devlet burslusu öğrenci okutulabilmesi için Vakıf ve özel yükseköğretim kurumunun lisans düzeyindeki bütün programlarında öğrenim gören tam burslu öğrenci sayısının, bu düzeydeki toplam öğrenci sayısının vakıf yükseköğretim kurumunda en az yüzde otuzunu, özel yükseköğretim kurumunda ise yüzde onunu oluşturması şartı öngörülmüştür. Bu maddede yer alan oranlar gerek vakıf ve gerekse özel yükseköğretim kurumları için % 10 olarak belirlenmelidir. 43- Taslağın maddesinde yer alan Öğretim elemanlarının akademik yükselmelerinde ve idarî görevlere yapılan atamalarında önceden ilan edilen usuller çerçevesinde akademik faaliyet puanları da dikkate alınır. hükmü, Öğretim elemanlarının akademik yükselmelerinde önceden ilan edilen usuller çerçevesinde akademik faaliyet puanları da dikkate alınır şeklinde değiştirilmeli maddeden idarî görevlere yapılan atamalarda ifadesi mutlaka kaldırılmalıdır. Zira idari görev ile akademik başarı birbirinden tamamen ayrı konulardır. Aksi takdirde bir Rektör, Rektör yardımcısı veya genel sekreter ataması yapıldığında, her an, bir öğretim üyesi kendisinin akademik puanının daha fazla olduğunu iddia ederek atamanın iptalini talep edebilir. 44- Taslağın 46 ve 47. maddeleri denetim ve kalite güvencesi konularını düzenlemektedir. Vakıf ve özel yükseköğretim kurumlarında mali denetimin bağımsız denetim kuruluşlarınca yapılması akreditasyonun tamamen bağımsız olması gerektiği görüşündeyiz. Akreditasyon içeriğinde akademik denetimi kapsadığından akademik denetim aslında Akreditasyon ile sağlamıģ olmaktadır. 45- Taslağın 49/2. maddesinde; Aynı alanda yapılacak olan atama için birden fazla adayın başvurması halinde, birinci fıkranın (c) bendine göre görevlendirilen öğretim üyelerinin hazırlayacakları değerlendirme raporlarında bu adayların bilimsel yeterlilikleri itibarıyla sıralaması konusunda da değerlendirmeye yer verilir. hükmü yer almaktadır. Tasarının 28/8. maddesi için belirttiğimiz gerekçelerle,maddenin baģına Devlet Üniversitelerinde ibaresinin eklenmesi; maddenin sonuna da Vakıf ve Özel Yükseköğretim Kurumlarında ilan edilen kadroya birden fazla aday baģvurduğunda, tercih hakkı üniversite yönetim kuruluna aittir. cümlesinin konulması önerilmektedir. 46- Taslağın 50/1. maddesinde, doçentliğe başvuruda bulunabilmek için doktoradan sonra beş yıl geçmiş olma şartının aranması, başarılı akademisyenlerin, akademik yükselmelerinde önemli bir engel olarak görülmektedir. Mevcut Yükseköğretim Kanununda olduğu gibi doçentliğe başvurmada bekleme süresi getirilmemelidir. 47- Taslağın 52/6. maddesinin 1 (a) bendinin En az 2 akademik yılı yükseköğretim kurumlarında olmak üzere, en az beģ yıl süreyle ilgili bilim alanında çalıģmıģ olmak. Ģeklinde değiģtirilmesi önerilmektedir.

9 48- Taslağın 54/3. maddesinde, devlet yükseköğretim kurumlarındaki öğretim elemanlarının yaptıkları teorik derslerle, yürüttükleri uygulama, seminer, proje, bitirme ödevi ve tez danışmanlıklarının kaç ders saatine karşılık geldiği; kendi üniversitesi dışındaki Devlet, vakıf veya özel yükseköğretim kurumlarında haftada verebileceği azami ders saati Maliye Bakanlığının uygun görüşü üzerine Kurul tarafından belirlenir hükmü yer almaktadır. Devlet üniversitelerindeki öğretim elemanlarının, devlet, vakıf veya özel yükseköğretim kurumlarında verebileceği ders saatine getirilmek istenen bu sınırlama devlet üniversiteleri dahil tüm yükseköğretim kurumlarındaki eğitim öğretimi ciddi anlamda olumsuz etkileyecektir. Diğer yandan bu sınırlama, ders saati ücretlerinin düģünülemeyecek ölçüde artmasına neden olacaktır. 49- Taslağın 54/4. maddesinde Yükseköğretim kurumu idarecilerinin zorunlu ders yükleri düzenlenmiştir. Maddede yer alan zorunlu ders saati yükleri devlet üniversiteleri ile sınırlandırılmalı, kamu kaynağı kullanmayan özel ve vakıf üniversitelerini kapsamamalıdır. Bu konuda vakıf veya özel yükseköğretim kurumu ile öğretim elemanı arasında yapılacak hizmet sözleşmesi hükümleri çerçevesinde taraf iradeleri esas alınmalıdır. 50- Taslağın 68/3. maddesinin Yükseköğretim kurumları adına tapuda kayıtlı taşınmazların ve bu taşınmazlar üzerindeki eğitim, sağlık, bilimsel, kültürel, sosyal ve sportif amaçlı tesislerin kiralanması, işletilmesi, işlettirilmesi, taşınmazların sat ışı ile hazine adına kayıtlı olup yükseköğretim kurumlarına tahsis edilmiş taşınmaz malların üzerinde herhangi bir inşaat yapılmamak ve irtifak hakkı tesisine konu edilmemek şartıyla söz konusu amaçlarla kiralanması ve işletilmesi, bu madde kapsamında elde edilecek gelirin kullanımı ve muhasebeleştirilmesi ile yükseköğretim kurumu bütçesiyle ilişkileri hakkındaki usul ve esaslar Maliye Bakanlığının görüşü üzerine Kurul tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenir. hükmü, sadece ve kesinlikle devlet üniversitelerini kapsamalıdır. Vakıf ve özel üniversitelerin bu kapsamın dıģında olduğu maddeye özel olarak konulmalıdır. 51- Taslağın 68/5. maddesinde Vakıf veya özel üniversitelerde eğitim-öğretim için zaruri olması halinde yürütme kurulu tarafından verilecek kamu yararı kararı ve başkanın onayı üzerine bedeli kamulaştırmayı yapacak kurumdan alınmak üzere vakıf veya özel üniversite lehine kamulaştırma yapılabilir denilerek vakıf ve özel üniversitelere kamulaģtırma hakkı tanınmıģ, ancakbu hak kullanılması Türkiye Yükseköğretim Kurulunun iznine tabi kılınmıģtır. Özelliklevakıf yükseköğretim kurumlarının kamulaģtırma bakımından devlet yükseköğretim kurumları ile paralel düzenlenmesinin faydalı olacağını düģünmekteyiz. 52- Taslağın 68/5. maddesinin ikinci cümlesinde yer alan Kamulaştırılan taşınmazın eğitim ve öğretimde kullanımına gerek kalmadığı takdirde, eski malik bedelini Kurula ödeyerek geri alma önerisini kabul etmezse, taşınmaz Kurul mülkiyetine geçer. Kurul bu suretle kendisine geçen taşınmazı amacı doğrultusunda kullanılmak üzere bir kamu üniversitesine devredebilir hükmü ile vakıf veya özel yükseköğretim kurumlarınınkamulaģtırma nedeniyle ödedikleri kamulaģtırma bedeli kaybolmaktadır. TaĢınmazın eski malikinin bedelinikurula ödeyerek geri alması veya geri almadığı takdirdetaģınmazın kurul mülkiyetine geçmesi vakıf/özel yükseköğretim kurumunun ödediği paranın yok olması anlamına gelmekte, böylece, vakıf/özel yükseköğretim kurumları eğitim öğretimi sürdürmek için gerekli olduğu düģüncesiyle yaptıkları kamulaģtırma nedeniyleadeta cezalandırılmaktadır. Aynı zamanda bu durum, eski malik kurula ödeme yaptığı veya taģınmaz kurulun mülkiyetine geçtiği takdire kurulun, taģınmaz bir devlet yükseköğretim kurumuna devredildiği takdirde devlet yükseköğretim kurumunun sebepsiz zenginleģmesine neden olacaktır. Böyle bir düzenleme hukukun temel ilkelerine aykırıdır. 53- Taslağın 69. maddesinin başına Devlet Yükseköğretim Kurumları nda ibaresinin konulması önerilmektedir.

10 Taslağın 69. maddesine 27. fıkra eklenerek Vakıf Yükseköğretim Kurumları ile Özel Yüksek öğretim Kurumları Döner Sermaye iģletmesi kurmaları halinde, Döner Sermaye ile ilgili yönetim ve uygulama esaslarını çıkaracakları iç düzenleme ile belirlerler. hükmünün konulması önerilmektedir. 54- Vakıf ve özel üniversitelerin mütevelli heyet başkan ve üyeleri Taslağın 71. maddesinde yer alan düzenlemelerin kapsamı dıģında tutulmalı; mütevelli heyet baģkan ve üyeleri ile bu kurumların mensupları kamu görevlisi sayılmamalıdır. Bu bağlamda,taslağın 71. maddesinin 7 fıkrasında yer alan Üniversite konseyi başkan ve üyeleri ile vakıf ve özel yükseköğretim kurumları mütevelli heyet başkan ve üyeleri, öğretim elemanları ve diğer idarî personeli, bu Kanun kapsamına giren görevleriyle bağlantılı olarak işledikleri suçlar ile bu kişilere karşı işlenen suçlar bakımından kamu görevlisi sayılırlar. hükmü taslaktan çıkarılmalıdır. Esasen, halihazırda Kamu tüzel kiģiliği olan Vakıf Üniversiteleri nde bile, akademik personel dıģında kalan, diğer Vakıf Üniversite çalıģanlarının dahi kamu personeli sayılamayacağı konusunda hem DanıĢtay, hem Yargıtay ve hem de Devlet Personel BaĢkanlığı nın gerekçeli kararları mevcuttur Vakıf, özel ve yabancı yükseköğretim kurumları yöneticileri ve mensuplarının tabi oldukları kanun esas alınarak, disiplin hükümlerinin temel esasları ayrı bir yönetmelik ile belirlenmelidir. 55- Taslağın 72. maddesinde yer alan disiplin hükümlerinin, vakıf ve özel yükseköğretim kurumu öğretim elemanları ve diğer personeli bakımından, tabi oldukları ĠĢ Kanunu hükümleri ile uyumlu hale getirilmesi, disiplin suç ve cezaları ile disiplin amirlerinin devlet üniversitelerinden farklılıkları dikkate alınarak Türkiye Yükseköğretim Kurumunun çıkaracağı yönetmelik ile düzenlenmesi önerilmektedir. 56- Taslağın 72/11 maddesinin d bendinde yer alan Yükseköğretim kurumuna ait araç ve gereci şahsî işlerinde kullanmaları, şeklindeki suç tanımının, Yükseköğretim kurumuna ait araç ve gereci Ģahsî menfaatleri için suistimal etmeleri şeklinde düzenlenmesi önerilmektedir. Tasarıda yer alan düzenleme çerçevesinde, mesela bir Rektör veya yöneticinin eve geç geleceğini Üniversite nin telefonundan evine haber vermesi durumunda dahi bu tanımlamaya girebilecek disiplin suçu işlenmiş olabileceği düşünülmelidir. 57- Mevcut Taslağın 78. Maddesi Bu kanun yayımı tarihini takipeden 2. akademik yıl baģında yürürlüğe girer hükmü şeklinde düzeltilmelidir. 58- Vakıf üniversitelerinin şirket kurmasına veya kar amaçlı şirketlerden hisse alımına imkan verilen açık bir düzenleme yer almalıdır. 59- Merkezi sınav sistemi devam ettiği sürece, 28 yaş üstü gençlerin yetiģkin eğitimi statüsünden faydalanıp, ayrı bir sınav ile veya sınavsız üniversiteye kayıt olma imkanı sağlanmalıdır. 60- Uzaktan eğitimde (online) 1/3 kısıtlaması olmamalı ve uzaktan eğitim, üniversite senatosunun tam veya hibrid kararına bırakılmalıdır yıl eğitim öğretim faaliyeti sürdüren vakıf, özel ve yabancı yükseköğretim kurumları, bulunduğu şehirler dışında, önceden izin almaksızın, kurula bilgi vererek, eğitim, öğretim ve uygulama birimleri açabilmelidir.

YÜKSEKÖĞRETĠM KANUNU TASLAĞI

YÜKSEKÖĞRETĠM KANUNU TASLAĞI YÜKSEKÖĞRETĠM KANUNU TASLAĞI BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Temel ilkeler ve Tanımlar MADDE 1- Amaç ve kapsam MADDE 2- Temel ilkeler MADDE 3- Tanımlar ĠKĠNCĠ BÖLÜM Türkiye Yükseköğretim Kurulu MADDE 4- Türkiye

Detaylı

T.C. YÜKSEKÖĞRETĠM KURULU YASA TASLAKLARI

T.C. YÜKSEKÖĞRETĠM KURULU YASA TASLAKLARI T.C. YÜKSEKÖĞRETĠM KURULU YASA TASLAKLARI (KARġILAġTIRMALI YÖK VE HACETTEPE ÜNĠVERSĠTESĠ TASLAKLARI) Kasım 2012, ANKARA YÖK YASA TASLAĞI HAKKINDA NOTLAR Prof. Dr. A. Murat TUNCER Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

YENİ BİR YÜKSEKÖĞRETİM YASASINA DOĞRU

YENİ BİR YÜKSEKÖĞRETİM YASASINA DOĞRU YENİ BİR YÜKSEKÖĞRETİM YASASINA DOĞRU Yükseköğretime yönelik talep küresel olarak artmakta, bütün dünyada yükseköğretim alanı genişlemektedir. Türkiye yükseköğretim alanı da gerek küresel eğilimlere ve

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU

YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU 5347 YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU Kanun Numarası : 2547 Kabul Tarihi : 4/11/1981 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 6/11/1981 Sayı : 17506 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 21 Sayfa : 3 * * * Bu Kanunun yürürlükte

Detaylı

SAĞLIK HİZMETLERİ TEMEL KANUNU

SAĞLIK HİZMETLERİ TEMEL KANUNU 6945 SAĞLIK HİZMETLERİ TEMEL KANUNU Kanun Numarası : 3359 Kabul Tarihi : 7/5/1987 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 15/5/1987 Sayı : 19461 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 26 Amaç Madde 1 Bu Kanunun

Detaylı

6361 SAYILI FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİ KANUNU (Gerekçeli)

6361 SAYILI FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİ KANUNU (Gerekçeli) 6361 SAYILI FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİ KANUNU (Gerekçeli) 1 2 FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİ KANUNU Kanun No : 6361 Kabul Tarihi : 21.11.2012 R.G. Yayım

Detaylı

SIRA SAYISI: 688 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

SIRA SAYISI: 688 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ YASAMA DÖNEMİ YASAMA YILI 24 5 SIRA SAYISI: 688 Konya Milletvekili Kerim Özkul ve Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can ile 45 Milletvekilinin; Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ YENİ YÜRÜRLÜĞE GİREN TAM GÜN YASASININ UYGULANMASI İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRMELER. Şubat-2014 İZMİR

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ YENİ YÜRÜRLÜĞE GİREN TAM GÜN YASASININ UYGULANMASI İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRMELER. Şubat-2014 İZMİR DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ YENİ YÜRÜRLÜĞE GİREN TAM GÜN YASASININ UYGULANMASI İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRMELER Şubat-2014 İZMİR 1 6514 SAYILI YASA (TAMGÜN) İLE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERİN ÜNİVERSİTE ÖĞRETİM ELEMANLARININ

Detaylı

ÜNİVERSİTE VE SAĞLIK PERSONELİNİN TAM GÜN ÇALIŞMASINA VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN. Kanun No. 5947 Kabul Tarihi: 21/1/2010

ÜNİVERSİTE VE SAĞLIK PERSONELİNİN TAM GÜN ÇALIŞMASINA VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN. Kanun No. 5947 Kabul Tarihi: 21/1/2010 ÜNİVERSİTE VE SAĞLIK PERSONELİNİN TAM GÜN ÇALIŞMASINA VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 5947 Kabul Tarihi: 21/1/2010 MADDE 1-4/1/1961 tarihli ve 209 sayılı Sağlık Bakanlığına

Detaylı

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMUNUN KURULUŞUNA İLİŞKİN KANUN (1)(2)(3)

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMUNUN KURULUŞUNA İLİŞKİN KANUN (1)(2)(3) 5681 BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMUNUN KURULUŞUNA İLİŞKİN KANUN (1)(2)(3) Kanun Numarası : 2813 Kabul Tarihi : 5/4/1983 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 7/4/1983 Sayı : 18011 Yayımlandığı Düstur

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI DÖNER SERMAYE İŞLEMLERİ EĞİTİM SUNUSU SUAT AKSU İÇ DENETÇI

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI DÖNER SERMAYE İŞLEMLERİ EĞİTİM SUNUSU SUAT AKSU İÇ DENETÇI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI DÖNER SERMAYE İŞLEMLERİ EĞİTİM SUNUSU SUAT AKSU İÇ DENETÇI KONU BAŞLIKLARI 375 SAYILI KHK UYGULAMASI Döner sermaye işletmelerinde ek ödeme işlemleri 666 sayılı KHK uygulaması 657

Detaylı

KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI VE TOPLU SÖZLEŞME KANUNU (1)

KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI VE TOPLU SÖZLEŞME KANUNU (1) 7997 KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI VE TOPLU SÖZLEŞME KANUNU (1) Kanun Numarası : 4688 Kabul Tarihi : 25/6/2001 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 12/7/2001 Sayı : 24460 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5, Cilt

Detaylı

Sağlık ve Yardımcı Sağlık Personeli Tarafından Yerine Getirilmesi Gereken Hizmetlerin Satın Alma Yoluyla Gördürülmesine İlişkin Esas ve Usuller

Sağlık ve Yardımcı Sağlık Personeli Tarafından Yerine Getirilmesi Gereken Hizmetlerin Satın Alma Yoluyla Gördürülmesine İlişkin Esas ve Usuller Sağlık ve Yardımcı Sağlık Personeli Tarafından Yerine Getirilmesi Gereken Hizmetlerin Satın Alma Yoluyla Gördürülmesine İlişkin Esas ve Usuller Tarih: 05.05.2004 Sayı: 25453 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

Detaylı

TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN

TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN 8625 TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN (Türk Patent Enstitüsü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü ile Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun

Detaylı

BORSA İSTANBUL ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

BORSA İSTANBUL ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ BORSA İSTANBUL ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM Kuruluş, Amaç ve Konu MADDE 1 MADDE 2 MADDE 3 MADDE 4 MADDE 5 Kuruluş Şirketin unvanı Amaç ve konu Şirketin merkezi Şirketin süresi

Detaylı

2009 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

2009 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 9 YILI İDARE FAALİYET RAPOR RU OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ GenSoft STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Nisan 9 MALİ YILI İDARE FAALİYET RAPORU II 9 MALİ YILI İDARE FAALİYET RAPORU SUNUŞ Günümüzde

Detaylı

12 Mart 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28939 YÖNETMELİK

12 Mart 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28939 YÖNETMELİK 12 Mart 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28939 YÖNETMELİK Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve

Detaylı

BORSA İSTANBUL ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

BORSA İSTANBUL ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ BORSA İSTANBUL ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ 1 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM Kuruluş, Amaç ve Konu MADDE 1 KuruluĢ MADDE 2 ġirketin unvanı MADDE 3 Amaç ve konu MADDE 4 ġirketin merkezi MADDE 5 ġirketin süresi

Detaylı

10449 AFET VE ACĠL DURUM YÖNETĠMĠ BAġKANLIĞININ TEġKĠLAT VEGÖREVLERĠ HAKKINDA KANUN

10449 AFET VE ACĠL DURUM YÖNETĠMĠ BAġKANLIĞININ TEġKĠLAT VEGÖREVLERĠ HAKKINDA KANUN 10449 AFET VE ACĠL DURUM YÖNETĠMĠ BAġKANLIĞININ TEġKĠLAT VEGÖREVLERĠ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5902 Kabul Tarihi : 29/5/2009 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 17/6/2009 Sayı : 27261 Yayımlandığı Düstur

Detaylı

TOPLU SÖZLEŞME HAKKI VE BÜTÜN YÖNLERİYLE. ilk TOPLU SöZLEŞME

TOPLU SÖZLEŞME HAKKI VE BÜTÜN YÖNLERİYLE. ilk TOPLU SöZLEŞME TOPLU SÖZLEŞME HAKKI VE BÜTÜN YÖNLERİYLE ilk TOPLU SöZLEŞME 1 Toplu sözleşme ile toplu görüşme arasında ne fark vardır? Toplu sözleşme ve toplu görüşme arasındaki temel fark, üzerinde uzlaşılan konuların

Detaylı

TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU

TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU 8477 TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU Kanun Numarası : 4904 Kabul Tarihi : 25/6/2003 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 5/7/2003 Sayı : 25159 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 42 BİRİNCİ KISIM Türkiye İş Kurumunun

Detaylı

2. YÜKSEKÖĞRETİM KURUMUNUN YÖNETİMİNDEKİ ANA ORGANLAR

2. YÜKSEKÖĞRETİM KURUMUNUN YÖNETİMİNDEKİ ANA ORGANLAR YÖK YASA TASLAĞI İLE İLGİLİ OLARAK OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİNİN GÖRÜŞÜ Yasa Taslağı çalışması ile ilgili olarak, Üniversitelerarası Kurul da yapılan değerlendirmeler ve gönderilen Taslak Çalışması

Detaylı

PORTFÖY YÖNETİCİLİĞİ FAALİYETİNE VE BU FAALİYETTE BULUNACAK KURUMLARA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ

PORTFÖY YÖNETİCİLİĞİ FAALİYETİNE VE BU FAALİYETTE BULUNACAK KURUMLARA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ Sermaye Piyasası Kurulundan: PORTFÖY YÖNETİCİLİĞİ FAALİYETİNE VE BU FAALİYETTE BULUNACAK KURUMLARA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç ve Kapsam MADDE

Detaylı

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. 31.03.2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. 31.03.2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. 31.03.2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Bankamız Hissedarlar Olağan Genel Kurul toplantısı 31 Mart 2015 Salı günü saat 14.00 te aşağıda yazılı gündem

Detaylı

BİREYSEL EMEKLİLİK TASARRUF VE YATIRIM SİSTEMİ KANUNU

BİREYSEL EMEKLİLİK TASARRUF VE YATIRIM SİSTEMİ KANUNU 7875 BİREYSEL EMEKLİLİK TASARRUF VE YATIRIM SİSTEMİ KANUNU Kanun Numarası : 4632 Kabul Tarihi : 28/3/2001 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 7/4/2001 Sayı : 24366 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5, Cilt :

Detaylı

ANA STATÜ VE YAPILAN DEĞĠġĠKLĠKLER

ANA STATÜ VE YAPILAN DEĞĠġĠKLĠKLER ANA STATÜ VE YAPILAN DEĞĠġĠKLĠKLER Türkiye Golf Federasyonu Başkanlığından: TÜRKĠYE GOLF FEDERASYONU ANA STATÜSÜ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Ana Statünün amacı,

Detaylı

İŞ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI. Kuruluş. Madde 1. Unvan ve Merkez. Madde 3

İŞ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI. Kuruluş. Madde 1. Unvan ve Merkez. Madde 3 ESKİ METİN YENİ METİN Kuruluş Madde 1 Bu ana sözleşme altında imzası bulunan kurucular arasında İş Genel Finansal Kiralama A.Ş. unvanıyla, 6224 sayılı Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu ndan yararlanılarak,

Detaylı

İL ÖZEL İDARELERİNİN GÖREV ALANI VE ÖDENEK AKTARIMLARI

İL ÖZEL İDARELERİNİN GÖREV ALANI VE ÖDENEK AKTARIMLARI İL ÖZEL İDARELERİNİN GÖREV ALANI VE ÖDENEK AKTARIMLARI Ali ÇAMLIBEL Sayıştay Uzman Denetçisi İl halkının mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere, karar organı seçmenler tarafından seçilerek

Detaylı

GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN ( 1 ) Kanun Numarası : 3289 Kabul Tarihi : 21/5/1986

GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN ( 1 ) Kanun Numarası : 3289 Kabul Tarihi : 21/5/1986 GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN ( 1 ) Kanun Numarası : 3289 Kabul Tarihi : 21/5/1986 BİRİNCİ KISIM Amaç, Görev ve Teşkilat Amaç Madde 1 (Değişik : 24/1/1989 KHK

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır KANUN

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır KANUN T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 14 Mart 2014 CUMA YASAMA BÖLÜMÜ KANUN Sayı : 28941 MİLLÎ EĞİTİM TEMEL KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE

Detaylı