E itim Hakk : Kendi Dilini Bulamam fl Bir Söylem

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "E itim Hakk : Kendi Dilini Bulamam fl Bir Söylem"

Transkript

1 E itim Hakk : Kendi Dilini Bulamam fl Bir Söylem Seçkin ÖZSOY (*) ÖZET Bu makaledeki amac m, e itime iliflkin bütün tikel durumlara uygulanabilir bir e itim hakk kuram tasla sunmak ya da dört bafl mamur bir e itim hakk kavram üretmek de- ildir. Amac m, e itimde hak tart flmalar nda sorgusuz sualsiz benimsenerek kullan lan kimi kavram ve argümanlar yap bozuma tabi tutmak, genelde üstünkörü ele al nd klar na inand m karmafl k sorunlara iflaret etmektir. Bu çal flma, e itimi hak kavram yla anlamland rmaya ve dillendirmeye dönük bir giriflim olarak nitelenebilir. Makalenin ilk bölümünde, Türkiye nin, yaln zca e itim hakk kavram n de il, genel olarak hak kavram n sürekli t rnak içinde kullanmam z zorunlu k lan özgül siyasal-toplumsal-tarihsel koflullar na iliflkin kuflbak fl bir de erlendirmeye yer verilmifltir. Makalenin ikinci bölümünde e itim hakk n n dili ve söylemi üzerinde durularak, e itim hakk n niçin kendi dilini bulamam fl bir söylem olarak nitelendirdi imizin gerekçeleri aç klanm flt r. Makalenin izleyen bölümlerinde ise, e itim hakk n n do as na ve de erine iliflkin tart flmalara temel oluflturabilecek bir çözümleme yer almaktad r. ABSTRACT The Education Right : A Discourse That Could Not Find Its Own Language It s not the aim of this article to generate a concept of education right that would be applied to all partial conditions related to education. Rather, some concepts and arguments that are embedded in the (dominant) discourses of education right are intended to be problematized and deconstructed. This paper can be seen as an attempt to look at education through the lens of the concept of right. In the first section of the paper, an assessment will take place on the particular political, social and historical conditions of Turkey that gives the concepts of right and education right rise and insist us to use these concepts within quotation marks. Then, the discourse of education right as a discourse that could not find its own language will be discussed. The analysis, in the later sections of the paper, would provide a basis for an alternative way of thinking about the nature and meaning of education right. 58 (*) Ankara Üniversitesi, E itim Bilimleri Fakültesi, Dr. /

2 G R fi Eskiden iktidarlar korkutan en tahripkâr kavramlar ve sözcükler flimdi piyasaya düflmüfl, içerikleri boflalm fl ya da bambaflka anlamlara bürünmüfl olarak tamamen baflka amaçlar n hizmetinde kullan lmaya bafllanm flt r. deolojik hegemonya, bizi, yeni kavramlar üretmeye ya da eski kavramlar m z t rnak içine hapsetmeye zorluyor. Zaman nda kendilerine çok güvendi imiz ve de er verdi imiz, siyasal önemlerine yürekten inand m z kimi kavramlar art k t rnak içine almadan kullanamaz hale geldiysek, bunun en büyük nedenlerinden biri de, kavramlar içlem ve kaplamlar üzerinde yeterince düflünmeden dilimize pelesenk etmemizdir. E itim hakk kavram bunun en çarp c örneklerinden biridir. E itim hakk kavram n n ne anlama geldi ini, bu kavram kullanman n bize ne gibi sorumluluklar yükledi ini tam olarak kavrayam yoruz. E itimin bir ayr cal k de il, hak oldu- unu, e itimin ticaretini yapan özel ö retim kurumlar n n reklam panolar nda okuyor, kimi kamu e itim kurumlar n n verdikleri e itimden bir ayr cal k olarak söz edilmesini yad rgam yoruz. E itimin önemi ve gere i, özellikle de kiflisel getirileri konusundaki kavray fl ve sezgi gücümüzü, e itimi kimi zaman her fleyin bafl olarak görüp, onu neredeyse bir fetifl derecesine yükseltecek ölçüde abart l bir biçimde sergileriz de, e itimi bir hak olarak kavramsallaflt rmaya gelince bu gücümüzü yeterince harekete geçirmeyiz. Kavramlar, kullan ld klar nda (hatta yerine göre kullan lmad klar nda da) insanlara asla kaç namayacaklar sorumluluklar yükler. Toplumsal ve siyasal savafl mlar, kavramlar arac l yla oldu u denli, belki de bundan daha çok, kavramlar üzerinde gerçekleflir. Kulland m z (ya da kullanmad m z) kavramlar, bizim siyasal anlay fl m z n ve hatta siyaset yapma tarz m z n ufuk s n rlar n çizer. Sözgelimi siyaset yelpazesinin en sa ndan en soluna dek her görüflten kifli ya da kurumlarca hiç ikirciklenmeden kullan lan e itimde f rsat eflitli i kavram n ele alal m. E itimden bir hak olarak de il, bir f rsat ya da flans olarak söz eden; e itimde hak eflitli i yerine e itim f rsat n ve flans n vaat eden bu liberal ilke, dünyaya farkl pencerelerden bakan ve uzlaflmaz ç karlar n temsilcisi olduklar n savlayan kifli ya da kurumlar n ortak ilkesi olamaz. E itimden, flans ve f rsat gibi kavramlar kullanarak piyango diliyle söz etmek, sahip olduklar toplumsal, siyasal ve ekonomik ayr cal klar e itim yoluyla yeniden üretip meflrulaflt rmak, daha do ru bir deyimle aklamak isteyen egemenlerin ç karlar na hizmet eder. Bu dili kullanmak, ayn zamanda, e itim piyangosuna kat lmak için bilet alacak paras olmayanlar n amorti flans bile bulunmad n onaylamak demektir. Ayn durum, e itim hakk ya da e itim hakk na eriflim yerine, bilerek ya da bilmeyerek, e itime eriflim hakk kavram n kullanmay ye ledi imizde de bafl m za gelir. Kuflkusuz, fleylerin ad n de ifltirmekle kendilerinin de de ifltirilebilece ini sanmak, en hafif deyimle, safl k olur. Ne var ki, e itime eriflim hakk kavram n n ye lenmesi, basit bir sözcük oyunu olman n ötesinde bir anlam tafl makta, hem e itim hem de hak kavram - n n do as na iliflkin ideolojik bir çarp tmay yans tmaktad r. E itimin kendisini de il, ona eriflimini hak olarak yans tan bu kavram n temelindeki mant k, e itimde f rsat eflitli i kavram n n temelindeki mant kla ayn d r. Bu kavram, e itim hakk na eriflim kavram yerine kullanmaya bafllad m z andan itibaren, küresel kapitalizmin anayasas niteli indeki Hizmet Ticareti Genel Sözleflmesinin terminolojisini kullanarak Dünya Ticaret Örgütünün, yani küresel kapitalist güçlerin a z yla konuflmaya bafllam fl oluruz. E itimi hak olarak kavray fl m zdaki güçlü ümüz, yaln zca e itim hakk kavram yerine baflka kavramlar kulland m zda de il, e itim hakk kavram n kullanma biçimimizde de 59

3 kendini gösteriyor. Bunun en aç k göstergesi, Herkes için, nitelikli, paras z ve kamusal e itim hakk slogan d r. Bu sloganda e itim hakk n n önünde s ralanan s fatlar ( Herkes için, nitelikli, paras z ve kamusal ), zaten bir hakk n olmazsa olmaz (sine qua non), yani kurucu ö eleridir. Bu nitelikler, e itimin nas l bir hak oldu unu de il, hak statüsü tan nan e itimin tafl mas zorunlu niteliklerini göstermektedir. Herkesin e itim hakk na sahip oldu u ilkesi, fazlaca irdelenmeden s kça kullan lan bir baflka ilkedir. Herkesin e itim hakk na sahip oldu u konusunda herkes hemfikirdir; bu hakk n ilkö retim aflamas n n devlet okullar nda zorunlu ve paras z olmas na da kimsenin bir itiraz yoktur. Ancak, e itimin hak olarak tan nmas, yaln zca devlete ve yaln zca ilkö retim düzeyinde mi bir yükümlülük getirmektedir? Herkesin hakk olan e itimin di er tür ve düzeylerinde devlete ve öteki toplumsal aktörlere düflen yükümlülükler yaln zca engel olmamakla m s n rl d r? Her hak birilerine bir yükümlülük getirir, ama yükümlülükler hiç kimseye hak getirmez. lkö renim hakk n n devlete yükümlülük getirmesi, devlete bu yükümlülü ü istedi i biçimde ve düzeyde yerine getirme hakk verir mi? Öyleyse devletin ilkö retim kurumlar aras ndaki bu nitelik fark n hak kavram yla nas l ba daflt raca z? lkö renimin hak s fat n hak etmesi için zorunlu olan asgarî standartlar yok mudur? Kimi devlet okullar nda mutlak yoksunluk yaflan rken (örne in bir okulun kara tahtas bile yokken), di erlerinin göreli kaynak zenginli ini (örne in bilgisayar bafl na düflen ö renci say s bak m ndan) hak anlay fl m za nas l s d rabiliyoruz? Herkesin bir hakk olmadan önce, e itimin gerçekten bir e itim olmas için, yani bir e itim durumundan söz edebilmemiz için yerine getirilmesi gerekli ve zorunlu olan koflullar yok mudur? Ortaö retim düzeyinde varolan okul türünün çoklu u, 1 e itim hakk n n do al ve zorunlu bir sonucu mudur? E itim, ö rencilerin sahip olduklar ve fakat yans z tan m kadar nesnel ölçümü de olanaks z olan birtak m vas flara göre farkl derecelerde ve ö rencilerin birbirlerinden yal t ld mekanlarda (Anadolu lisesi, süper lise, fen lisesi, sosyal bilim lisesi, genel lise, meslek lisesi, aç kö retim lisesi vb.) sunulmas gereken bir hak m d r? Devletin, düzenlenecek bir merkezî s navla nesnel olarak saptanacak yoksul ama yetenekli ilkö retim okulu mezunlar için özel ortaö retim kurumlar ndan e itim hizmeti sat n almas nda, e itim hakk aç s ndan, devenin boynu misali, do ru bir yön var m d r ki, hemen çürütülüverecek gerekçelere dayal yanl fllar ar yoruz? Yüksekö retim söz konusu olunca, e itimi hak kavram yla iliflkilendirmedeki güçlü ümüz daha da artmakta ve ak l yürütme biçimimiz hemen de iflivermektedir. Yüksekö renim hakk deyimi, sa duyumuza terimlerde bir çeliflki (oxymoron) gibi gelmiyor mu? Yüksekö renim herkesin hakk olabilir mi? Herkesin yüksekö renim görmesi, siyaseten olmasa da, teknik olarak bugün her zamankinden daha mümkün olsa bile, gerekli midir? O zaman yüksek ö renimin yüksekli inin bir anlam kal r m? Hem toplumun yüksek düzeyde e itim gerektirmeyen çok say daki düflük ücretli ifllerini kim yapacak? Paras z yüksekö retim olas m d r? Yüksekö retimin paras z olmas, yoksullardan zenginlere yap lan bir gelir transferi de il midir? Yüksekö retimin hem paral olmas hem de paras z olmas, ayn gerekçeyle, yani eflitlik ad na nas l savunulabiliyor? 60 Tepeden t rna a sa duyuya bulanm fl bu ve benzeri türden sorulara herkes kendinden emin ve gönlü rahat bir biçimde çeflitli yan tlar verebilir. Ancak, e itim hakk na iliflkin mistifikasyon yan tlardan önce sorulardad r. E itim hakk n n do as na ya da özüne iliflkin aflk n (transandantal) sorular sormadan ve bunlara iç tutarl l ve geçerlili i olan yan tlar

4 vermeden e itimde yaflanan haks zl klar n ay rd na bile varamay z. E itim hakk n n özüne iliflkin aflk n soru sormak, e itim hakk dedi imiz fley her ne ise o k lan, bunlar olmad nda art k e itimden bir hak olarak söz edemeyece imiz kurucu niteliklerini saptamaya yönelik çabad r. Örne in e itim ve hak terimlerini, kendimizle çeliflkiye düflmeden ve hiçbir tart flmaya meydan vermeyecek bir kesinlikte yan yana kullanabilmemizi sa layan nedir? E itimi bir hak olarak tan mlamam z n nedeni, e itimin tafl d özelliklerden mi, yoksa hak kavram n n kendisinden mi kaynaklan yor? E itim gerçek anlam ve de erini, ona hak statüsü tan d m zda m kazan yor? Yoksa hak kavram na yükledi imiz anlam, e itimi de zorunlu olarak içermekte midir? E itim do as gere i mi bir hakt r, yoksa hakk n do as gere i mi e itim bir hakt r? E itimin bir hak olmas ne anlama gelir? E itim ne zaman bir hak olmaktan ç k p, bir ayr cal a dönüflür? E itimin, onu bir ayr cal k olarak de il de, bir hak olarak tan mlamam z zorunlu k lan özellikleri nelerdir? Her hakk n do al bir s n r oldu una göre, e itim hakk n n do al s n r nedir? E itim hakk n n di er insan haklar yla iliflkisi nedir? nsanlar n haklar oldu u sonucuna nereden vard m z gibi genel bir soruyla ba lant l olarak e itimin niçin bir insan hakk olmas gerekti i sorusuna yan t vermemiz gerekiyor. E itim hakk na iliflkin iyi bir kavramsallaflt rman n, birçok yanl fl sorunu yok edece ini ve birçok baflka ama gerçek sorunu ortaya ç karaca n düflünüyorum. Ancak iyi infla edilmifl bir e itim hakk kavram yla, fetifllefltirme ve indirgemecilik gibi ideolojik sald r lar karfl - s nda kendimizi savunabilece imizi umuyorum. Aksi takdirde, e itime iliflkin her siyasal karar ve düzenlemenin hakl l n tart fl rken, bir delinin kuyuya att tafl ç karmaya çal flan k rk ak ll konumuna düflmekten kurtulamay z. Önemli olan, iyi bir e itim hakk kavram gelifltirerek, kuyuyu ortadan kald rmakt r. Ortada bir kuyu oldu u sürece, o kuyuya tafl atacak bir deli her zaman ç kacakt r. Bu makaledeki amac m, e itime iliflkin bütün tikel durumlara uygulanabilir bir e itim hakk kuram tasla sunmak ya da dört bafl mamur bir e itim hakk kavram üretmek de ildir. Amac m, e itimde hak tart flmalar nda sorgusuz sualsiz benimsenerek kullan lan kimi kavram ve argümanlar yap bozuma tabi tutmak, genelde üstünkörü ele al nd klar na inand m karmafl k sorunlara iflaret etmektir. Bu çal flma, e itimi hak kavram yla anlamland rmaya ve dillendirmeye dönük bir giriflim olarak nitelenebilir. Türkiye nin, yaln zca e itim hakk kavram n de il, genel olarak hak kavram n sürekli t rnak içinde kullanmam z zorunlu k lan özgül siyasal-toplumsal-tarihsel koflullar bulunmaktad r. Bu yüzden makalenin ilk bölümünde, e itimi hak kavram yla anlamland r p dillendirmemizi güçlefltiren bu koflullara iliflkin kuflbak fl bir de erlendirmeye yer verilmifltir. Makalenin ikinci bölümünde e itim hakk n n dili ve söylemi üzerinde durularak, e itim hakk n niçin kendi dilini bulamam fl bir söylem olarak nitelendirdi imizin gerekçeleri aç klanm flt r. Makalenin izleyen bölümlerinde ise, e itim hakk n n do as na ve de erine iliflkin tart flmalara temel oluflturabilecek bir çözümleme yer almaktad r. Cumhuriyetin E itim Projesinin Kör Noktas : Hak Olarak E itim Cumhuriyetin e itim projesine kabataslak bak ld nda benimsenen hedefin flu ö eleri içerdi i görülebilir: Ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütün olan devleti ve onun tasada, k vançta ortak düflüncelere sahip milletini s n fs z, zümresiz, kaynaflm fl bir flekilde ça dafl 61

5 uygarl k düzeyine ve hatta onun üzerine ç karmak. Bu hedef, ayn zamanda modernleflme program n n hedefidir. Nas l ve niçin modernleflilece i besbelliydi ve bunun için önümüzde bir model de haz rd : Bat uygarl. Öyleyse sorun salt teknik bir sorundu, yani modernleflme için uygun arac n seçimiydi. Bu görev e itim sistemine yüklenmifltir. Türkiye e itim yoluyla modernleflecekti. Bu yüzden Türkiye nin modernleflme tarihi, ayn zamanda e itimin tarihi olarak okunabilir ve bunun tersi de do rudur. Cumhuriyetin e itim projesinin 80 y ll k bilançosu hedef ve ilkelerinin gerçekleflme düzeyi ve kendi iç tutarl l ve geçerlili i bak m ndan tart flma konusu yap labilir. 2 Ancak, bu projenin tart flmas z hedefi tek tip insan ve toplum yetifltirmektir. Bunun anlam da e itimin devlet taraf ndan, devlete göre ve devlet için olmas d r. Cumhuriyetin e itim projesi bütünseldir (total); e itimin hiçbir tür ya da düzeyi proje d fl nda b rak lmam fl, devletten baflka bir toplumsal aktöre söz, yetki ve karar hakk tan nmam flt r. Proje, e itimin bir insan hakk olarak de il, bir ödev olarak tasarlanmas ve uygulanmas n öngörüyordu. Projede e itim, kendinde bir de er ya da amaç olarak de il, insanüstü güçlerin (Devlet, toplum, piyasa vb.) insana d flsal birtak m amaçlar na (modernleflme, kalk nma, ekonomik büyüme vb.) ulaflman n gerekti inde insana ra men kullan labilecek bir arac olarak de er tafl m flt r. E itimin bir araç derekesine indirgenmesi, onun temel bir insan hakk olarak kavranmas n n önünde epistemolojik bir engel oluflturmufl ve bu da projenin kör noktas olarak kalm flt r. Bu yüzden toplum için hep bir yapt r m olarak kalan Cumhuriyet okulunda, haklar bir istisna, ödevler ise hep bir kural olmufltur. 3 Türkiye de e itim alan bugüne de in bir hak ve özgürlükler alan olmam fl, devletin mutlak tahakkümü alt nda kalm flt r. Devletin tekelinde olan, yani devletin belirledi i müfredata göre, devletin açt okullarda, devletin atad ö retmenler arac l yla verilen ve yine devletin müfettifllerince denetlenen e itim, bir özgürleflme prati i olarak istenilen de il, toplumsal konumlara ve ayr cal klara eriflinceye de in katlan lan ; yurttafllar n bilinçli siyasal müdahalesine göre biçimlenen de il, yurttafl n maruz kald bir toplumsal denetim ve d fllama arac olmufltur. Atatürk ün kimsesizlerin kimsesi olarak tan mlad ve gençlere emanet etti i Cumhuriyetin e itim sistemi, O nun ard ndan, kimsesiz gençleri kimse yapma ifllevini gittikçe artan bir h zla terk ederek, bunun yerine, iflin do- as gere i az say da olan iktidar seçkinlerini yetifltirmeyi kendine biricik hedef olarak alm flt r. E itimin özel ö retim kurumlar nda da verilmeye bafllanmas, sadece mülkiyet bak m ndan bir farkl laflma yaratm fl, ancak ifllevsel bir farkl l a yol açmam flt r. Özel ya da resmî e itim kurumlar nda devletin hakk ndan baflka bir hakka, cumhuriyetin otoritesinden baflka bir otoriteye yer verilmemifltir. Devlet tekelindeki e itim sürecinde bu projenin d fl na taflan, bu projenin içinde kendini ifade edemeyen ve yer bulamayan farkl l klara hayat hakk tan nmam flt r. Türkiye de bitkilere co rafî bak mdan tan nan farkl l klar bile, o co rafya üzerinde yaflayan insanlara bahfledilmemifltir. Projenin toplumsal dünya haritas nda insanlara, s n fsal, etnik, cinsel ya da dinsel kökenlerine göre de il, köksüz ve benzeflik varl klar olarak yer verilmifltir. Proje ço ulcu bir toplum tasar m öngörmedi i için, e itimin demokratikleflmesi bir yana normalleflmesi (ya da sivilleflmesi) bile sa lanamam flt r. Bireysel ve toplumsal kimliklerin ço ul yap s n gözetmeyen bir e itim daha tan m nda anti demokratiktir. 62 Cumhuriyetin e itim projesi hak temelleri üzerine oturtulmam fl, toplum pahas na devleti güçlendirmek için devletin milletince yerine getirilmesi zorunlu olan ödev olarak tasarlanm flt r. Örne in din e itimi, insanlar n dinlerini istedikleri gibi ö renme ve ö retme hak-

6 k na sahip olduklar için de il, laik devletin ayd n din adam yetifltirme ve di er gereksinimleri için, devletin uygun gördü ü koflullarda yine devletçe verilmifltir. Cumhuriyetin e itim projesi, söylem olarak f rsat eflitli i ve karma e itim ilkelerine dayanmas na karfl n, pratikte, kad n n geleneksel rollerini öne ç karm fl ve kad n bu rollere uygun meslekler için yetifltirmeye yönelmifltir. Cumhuriyet dönemine de damgas n vuran geleneksel e itim yaklafl m, toplumsal ve siyasal haklar n kullan m nda kad na yasalar önünde eflitlik ve özgürlük tan nd, fakat bu özgürlük alan n n yasal s n rlar n n erkeklere göre çizildi i erkek egemen ideolojiyi yans t r. Tan (1994 : 91), k z ö rencileri hem üretici hem de ev kad n olarak yetifltirmeyi öngören ve Cumhuriyetin bafl ndan beri varolan alternatif e itim le Kemalist e itim reformunun, geleneksel kesimlerin özlem ve de erleriyle uzlaflmay, bu kesimlerin sistemle bütünleflmesini sa lamay amaçlad n ileri sürmektedir. Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlü üne yönelik bir tehdit olarak görülen anadilde e itim hakk talebi ise, AB ile uyuma yönelik tüm çabalara karfl n, devlet kat nda de il, ancak özel ö retim alan nda ve anadilini ö renme izni olarak karfl l k bulabilmifltir. Devletin e itim alan ndaki mutlak hakimiyeti, e itime iliflkin her türlü hak talebinin devlete karfl bir siyasal talebe dönüflmesine neden olmufltur. Türkiye de e itim hakk sorunu hiçbir zaman salt bir e itim sorunu olarak kalmam fl; Türkiye nin siyasal rejiminin temel anayasal düzeninden toplumdaki sosyal bölünmelere dek hemen her alanda varl n hissettiren genifl boyutlu ve karmafl k bir sorunun görünümlerinden biri olmufltur. Dil ve Söylem Olarak E itim Hakk Dil, bir söylem olarak konuflulur ya da yaz l r. Söylem ise, en basit tan m yla, anlam n dil içinde hareket etmesi ile ortaya ç kan fleydir. Söylem yoluyla dile kavuflan anlamlar, ideoloji yoluyla belli kifli ve gruplar lehine harekete geçirilir, yani onlar n ç karlar n n ve özlemlerinin d flavurumu olur (Üflür, 1997: 89). deolojiler söylem olarak ya da söylemin içinde aç a ç kar (ya da gizlenir). Söylemler, toplumsal ve siyasal güç iliflkileri alan nda iflleyen taktik ö eler ya da bloklard r (Fairclough, 2003). Ricoeur e (1990) göre, dilin temel birimi olan göstergeler yaln zca ayn sistem içindeki öbür göstergelere gönderme yapar, dolay s yla dilin bir zamansall ve öznelli i olamad gibi, bir dünyas da yoktur. Oysa temel birimi cümle olan söylem, her zaman bir fley hakk ndad r. Betimlemek, anlatmak ya da temsil etmek zorunda oldu u bir dünyaya gönderme yapar. Dilin simgesel ve siyasal ifllevi söylem içinde gerçekleflir. Dilin yaln zca iletiflimin koflulu olmas na ve bunun koflullar - n sa lamas na karfl l k, bütün iletilerin al n p verildi i yer söylemdir. Bu anlamda ancak söylemin, bir dünyas oldu u gibi, bir baflka kiflisi, söylenilen bir muhatab vard r (Ricoeur, 1990). Türkiye de e itim hakk söylemi kime ne söylüyor? Bu söylem, e itim hakk n n anlam na ve yorumuna iliflkin ne getiriyor? E itim hakk söylemiyle gerçekte hangi toplumsal grubun ya da s n f n ç karlar na hizmet etmifl oluyoruz. E itim hakk n dillendirirken baflvurdu umuz göstergeler, gerçekten e itime muhtaç kesimlerin ç karlar n ne ölçüde yans t yor? E itim, siyasal rekabetin stratejik bir savafl alan d r; kimin, neyi, nereye kadar nas l ö renece i toplumsal güç iliflkilerince belirlenir. Ancak e itim hakk tart flmalar n n etnik, dinsel ve cinsel hak talepleriyle tüketilmesi, e itim hakk söyleminin yaln zca bu kavramlara göre belirlenmesi, e itimin siyasal gerçekli inin alg lanmas nda bir yan lsamaya yol aç - 63

7 yor. Siyasal mücadelenin ve alt nda yatan toplumsal gerçekli in do al halinin gözden kaçmas na, üzerinin örtülmesine yol aç yor. Bu alg yan lmas, demokratik e itim siyasetini s n f d fl bir alana tafl yor; böyle olunca da demokratik e itim siyasetinin ayaklar n sa lam bir flekilde basmas gereken zemin kayganlafl yor. Bu yapay kutuplaflma, Türkiye nin önünde duran gerçek e itim sorunlar n ve önerilebilecek çözümleri siyasî tart flma d fl na itiyor. Örne in, yüksekö retime girifl aflamas nda yaflanan s n fsal eflitsizlikler A r Da denli görünür bir gerçeklik iken, tüm meslek lisesi mezunlar na uygulanan negatif ayr mc uygulamadan sanki yaln zca imam-hatip lisesi mezunlar olumsuz etkileniyormuflças na, yüksekö retime girifl sorununu onlar n sorunundan ibaret görmek bir yan lg d r. E itim hakk n n do as n kavramak, toplumsal iliflkilerde bulunan çat flma (antagonizma) boyutuyla hesaplaflmay gerektirir. E itim hakk n n anlam ve de erine iliflkin yararl bir kamusal tart flma, gerçek toplumsal ve siyasal çeliflkiler üzerinde yürütülen tart flmad r. Türkiye de e itime iliflkin yürütülen siyasal tart flmalar s n fsal temelden yoksundur; bu tart flmalar, farkl toplumsal s n flar n ç kar çat flmalar üzerinde yürütülmemekte, egemen s - n f n e itim sorunlar ve ç kar sanki tüm toplumunmufl gibi sunulmaktad r. Toplumsal muhalefet, emek-sermaye çeliflkisi üzerine de il de, etnik, dinsel ve genel olarak kültürel temeller üzerine oturdu undan, hak talepleri de kendine hep s n f d fl kanallar buluyor. Anadilinde e itim, din e itimi ve kad n e itimi gibi talepler özünde s n fsal nitelik tafl mamaktad r. Ancak bunlar gibi en temel insanî gereksinimler bile karfl lanmad için, bunlar siyaset kat na tafl nmakta ve siyasal talebe dönüflmektedir. Basit insanî gereksinimlerin siyasallaflmas, bölünme paronayas üzerine kurulu sistemin en çok korktu u fleyin bafl na gelmesini kaç n lmaz k lacak bir etkene dönüflüvermektedir. Etnik, cinsel ya da dinsel aidiyetimizden ötürü toplumsal yaflam n öteki alanlar nda oldu- u gibi, e itim alan nda da haks zl klara u rad m z do ru olmakla birlikte, e itimde yaflad m z her sorunun kültürel farkl l klar m zdan kaynaklanmad n ve s rf bu farkl l klar - m z temel alarak herhangi bir ç k fl yolu bulamayaca m z görmemiz gerek. E itimde demokratikleflme siyasetinin merkezine dinsel, etnik ve cinsel kavramlar yerlefltirildi i zaman, e itim hakk mücadelesinde siyasal kutuplaflma, do al olarak gerçek temellerinden uzaklaflmakta ve bu kavramlar etraf nda biçimlenmektedir. E itim hakk n n anlam n belirleyen fley, uzlaflmaz toplumsal s n flar n ç karlar aras ndaki mücadelenin göstergelerin saptanmas düzeyinde yürüyen devam d r. E itim hakk n n anlam n belirleyen fley, e itimsel göstergeler üzerindeki egemenlik savafl d r. E itim hakk mücadelesi ayn zamanda dil üzerinde yürütülen bir mücadeledir. E itim hakk ndan söz ederken kullanabilece imiz bilimsel olarak do ru ve tarafs z bir dil yoktur. Çünkü hiçbir toplumsal gerçeklik saydam de ildir, yani kendi anlam n ve yorumunu kendi içinde tafl maz. Toplumsal bir gerçeklik, ancak kendisini siyasal bir dille ifade edebildi i sürece ve ölçüde varolur. E itim hakk için siyaseten do ru bir dil üretilmelidir. 64 Türkiye de e itim hakk söylemi, tarihin hiçbir döneminde kamunun kendi üretti i dili kullanamam flt r. Cumhuriyet tarihi boyunca e itim hakk ndan söz ederken devletin resmî dilini kulland k. E itim hakk, devletin olanaklar ölçüsünde yurttafllar na eflitsiz bir biçimde bahfletti i bir lütuf olarak alg land. Son zamanlarda devletin önderli inde piyasa dili e itim alan nda egemen dil durumuna gelmifltir. Bu kez ayn devlet bize e itimi, altta kalan n can ç ks n mant n n egemen oldu u piyasada hak etmemiz gerekti ini söylüyor ve kendi kamusal sorumlulu unu, d fl destekli kredilerle ve hay rseverlerin vicdan na ses-

8 lenen kampanyalardan elde edilen kaynaklarla en altta kalan n a z na bir parmak bal çalmakla s n rl görüyor. Türkiye de e itim hakk söylemi kendi dilini bulamam fl bir söylemdir derken, bununla e itim hakk na dair söylenecek sözün yoklu u ya da tükendi i anlam nda bir dilsizleflmeyi kastetmiyorum. E itim hakk yla ilgili sorunlarda her yurttafl n birbiriyle iletiflimini güvence alt na alan yayg n bir kamusal dil eksiktir. E itim hizmetinin kamusall n n devletle özdeflleflmesi e itim hakk ndan söz ederken kulland m z dilin de büyük ölçüde resmîleflmesine yol açm flt r. E itim hakk söylemi, kendini ifade edebilece- i bir siyasal dil üretememifltir. E itim hakk ndan söz ederken konufltu umuz dil, resmî dilden yap sal olarak ayr flabilmifl de ildir. E itim hakk na iliflkin hegemonik bir siyasal dilin oluflturulmas için yerleflik kamusal dilin çözülmesi ve devletin resmî dili olmaktan ç kar lmas gerekiyor. E itim hakk kavram n aç kl a kavuflturmak ve e itim hakk söylemine siyaseten geçerli ve tutarl bir dil üretmek için, önce hak kavram n n ne anlama geldi ini e itim ba lam nda irdelemek gerekir. Hak kavram na ve haklar gerekli k lan koflullara iliflkin s bir yaklafl m, bizi, e itim hakk n n do as na ve de erine iliflkin yanl fl ç karsamalara götürebilir. Hak Kavram n n E itim Ba lam nda Çözümlenmesi Bir kavram n ne oldu u onun neyle iliflkilendirildi ine ya da onun ne den farkl oldu una, yani karfl t n n ne oldu una ba l d r. Hak kavram n n en iyi tan m n onun ne olmad n ortaya koyarak, baflka bir anlat mla karfl t na bakarak yapabiliriz. Kendi içine kapal bir kavram olarak ele al nabilmesi için, hak kavram n n kendisine karfl t olan d fllamas gerekir. Hak kavram n mu lak bir kavram olmaktan ç karmak istiyorsak, onun hiçbir biçimde karfl t na dayanarak tan mlanmamas, kendi içinde karfl t na yer vermemesi gerekir. Aksi takdirde hak olanla olmayan ay rdetmemiz güçleflir. Hak kavram n n sözlük tan mlar, bu güçlü ü aflmam zda bize yard mc olmamaktad r. Çünkü sözlüklerde hak kavram n n karfl t na yer verilmemektedir. Türkçe sözlü e göre hak, tüzenin [adaletin] gerektirdi i ya da birine ay rd fley dir (TDK, 1981). Sözlükte hak kavram n tan mlarken göndermede bulunulan adalet kavram ise, herkesin yasalarla tan nm fl olan hakk n vermek, bu hakka iliflmemek ilkesi ya da eylemi olarak tan mlanmaktad r. Görüldü ü gibi, hakk tan mlarken adalete, adaleti tan mlarken hakka göndermede bulunan bu döngüsel tan m, bize hak kavram n n içeri ine iliflkin bir fley söylememektedir. Hak kavram n n daha yayg n kullan - lan sözlük tan mlar ise flöyledir: Hak, Bir kimseye, yasalara ve yönetmeliklere göre flu ya da bu biçimde hareket etmesi, flu ya da bu ayr cal klardan yararlanmas için tan nan yetki, özgürlük, olanak... Yasal oldu u düflünülen bir ayr cal k, bir unvan, bir yetki veren fley (Büyük Larousse, 1986). Toplumsal ya da ahlâkî bir kurala göre, izin verilen, herkesçe istenilen fley... Kesin bir kurala (yasa ya da yönetmeli e) uygun olarak izin verilen ya da istenilebilir olan fley (Le Robert Dictionnaire d aujourd hui, 1997). Bu tan mlarla ilgili olarak birkaç noktaya dikkat çekmek gerekir. lk olarak, bu tan mlarda hak kavram, yasal ve meflru olmak kayd yla, bir ayr cal k olarak tan mlanmaktad r. Ayr cal k kavram n n sözlüklerdeki karfl l da, bir kimse ya da bir topluluk taraf ndan edinilen ve baflkalar nda bulunmayan özel hak t r. Hak kavram ndaki anlam bulan kl - 65

9 n art ran önemli etkenlerden biri, hak kavram ile ayr cal k kavram aras nda kurulan bu yanl fl iliflkidir. Ayr cal k baflkalar ndan ayr ve üstün tutulma, baflkalar nda bulunmayana sahip olma durumudur. Hukukun tan d bir üstünlükten yararlanan kimse ya da topluluklara da ayr cal kl diyoruz. Bu durumda hak ve ayr cal k kavramlar n birbirlerine gönderme yaparak tan mlamak, her ikisinin de anlam n belirsiz k lman n ötesinde tam bir çeliflkidir. Çünkü hak, baflkalar yla bir tutulma, baflkalar ndan afla görülmeyerek kabul edilme, tan nma (recognition) ve onlarla ayn fleye sahip olabilme talebidir. Öte yandan ayr cal k paylafl ld kça azalan ve hatta ortadan kalkan bir de erdir. Örne in toplumun % 10 unun sahip oldu u bir hukuksal üstünlük ya da ayr cal k, toplumun yar s nca kullan ld nda göreli de erini, toplumun tümü taraf ndan paylafl ld nda ise bir hakka dönüflerek, ayr cal k olma özelli ini tümüyle yitirir. Buna karfl l k hak, paylafl ld kça hem nicel hem de nitel olarak ço alan bir de erdir. Yaflam n bir alan nda elde edilen bir hak (oy hakk örne inde oldu u gibi) yaflam n baflka alanlar ndaki hak taleplerini de (örne- in çal flma hakk ) yükseltir ve bir hakk n baflka haklar do urma olas l o hakk paylaflan kifli say s yla do ru orant l d r. Dolay s yla genele yönelik olan, herkesi kuflatan hak kavram n, d fllay c olan ve d fllad kifli say s ndaki art fla koflut olarak de eri artan ayr cal k kavram na baflvurarak tan mlamak bir çeliflkidir. Ayr cal k, halk y nlar ndan farkl laflmak isteyen ve bunun için gerekli ekonomik ve siyasal güce sahip olan egemenlerin söylemidir. Neyin ayr cal k olarak tan mlanaca na karar verme ayr cal na yine egemenler sahiptir. Egemenler, ayr cal klar n iktisadî rasyonalitenin do al bir sonucuymufl gibi (etkililik, verimlilik, k tl k, kalite, rekabet vb. gibi iktisadî gerekçelerle) tüm topluma kabul ettirmeye çal fl rlar. Hak söylemi ise, içinde bulunduklar olumsuz yaflam koflullar n de ifltirmeye giriflmek için bu koflullar n bütünsel bilgisine gereksinim duyan ayr cal ks z insanlarca üretilir. Ezilen insanlar, kendi özgül ve tikel durumlar n n daha kapsaml bir ba lamla içiçe geçme tarz n kavramaya gereksinim duyarlar. Çünkü bu tarz n mant onlar n mukadderatlar n belirlemelerine yard mc olmaktad r. Tekil insan n toplumsal güç iliflkileri örüntüsündeki zay f konumundan kaynaklanan güçsüzlü ü, hak mücadelesiyle toplumsal güce dönüflür. Kuflkusuz hak söyleminin bafllang ç noktas oldukça tikeldir, sonuçta haklar birey içindir. Bununla birlikte kifli kendi tikel durumunu ancak evrensellik içinde gerçekten ve bütünüyle kavrayabilir. Hak söyleminin, birey olarak insan n kendisini türsel bir varl k olarak görmesini sa lamak gibi siyasal bir ifllevi vard r. kinci olarak, sözlüklerde hak kavram na iliflkin yap lan tan mlarda ondan bir f rsat ya da flans m fl gibi söz edilmektedir. Oysa hak ve f rsat kavramlar kesinlikle birbiriyle ba daflmayan, birbirini d fllayan kavramlard r. Hakk n oldu u yerde f rsattan, f rsat n oldu u yerde haktan söz edilemez. Çünkü f rsat, baflkalar ndan farkl ve ayr cal kl sonuçlara ulaflma vaadidir. F rsatlar, failler aç s ndan d flsal ö elerdir ve faillere ya da faillerin amaçlar na referans yapmadan saptanabilir. nsanlar, kendilerini olduklar duruma getiren toplumsal iliflkileri ve varolan yaflam koflullar içinde kavramayan bir mal ya da hizmete (örne in e itime) hak statüsü tan nmas anlams zd r. Öte yandan f rsatlar, tabakalaflman n oldu- u toplumlarda insanlara eflit mesafede durmaz. Haklar ise insanlar aras ndaki bu mesafeleri ortadan kald rmaya dönük siyasal taleplerdir. nsanlar hak yoluyla eflitlik peflinde koflarken, f rsatlar insanlar eflitsiz k lar. 66 Üçüncü olarak, bu tan mlarda hak kavram n n hukuksal bir de er ya da kurum oldu una vurgu yap lmaktad r. Kuflkusuz, her hakk n hukuksal bir temeli vard r; hak statüsü tan - d m z (yetenek, yetki, kapasite, iddia, talep, izin vb.) her ne ise onun yasal bir güvence

Kad nlar n Eme ini Görünür K lmak: Marx dan Delphy ye Bir Ufuk Taramas *

Kad nlar n Eme ini Görünür K lmak: Marx dan Delphy ye Bir Ufuk Taramas * Praksis 10 Sayfa: 159-210 Kad nlar n Eme ini Görünür K lmak: Marx dan Delphy ye Bir Ufuk Taramas * Gülnur Acar-Savran kinci dalga feminizmin 1960 lar n sonu ile 1970 lerin bafllar nda ilk tart flmaya bafllad

Detaylı

E itim K lavuzu 1. Kültürleraras Ö renme

E itim K lavuzu 1. Kültürleraras Ö renme 1 Kültürleraras Ö renme E itim K lavuzlar dizisine hofl geldiniz Gençlere ve sivil toplum kuruluşlarına yönelik kapasite geliştirmeyi hedefleyen eğitim programları ve kılavuz yayınlar konusunda ülkemizde

Detaylı

Yönetiflim: Tüm ktidar Sermayeye

Yönetiflim: Tüm ktidar Sermayeye Praksis 9 Sayfa: xxx-xxx Yönetiflim: Tüm ktidar Sermayeye Birgül Ayman Güler 1990'l y llar, toplumbilimi yaz n na yeni bir terimin girifline tan k oldu. Gerçekte toplumbilimi 1980'li y llardan bu yana,

Detaylı

MEDYA VE TOPLUM L fik S N ANLAMAK ÜZERE B R ÇERÇEVE

MEDYA VE TOPLUM L fik S N ANLAMAK ÜZERE B R ÇERÇEVE MEDYA VE TOPLUM L fik S N ANLAMAK ÜZERE B R ÇERÇEVE Halil Nalçao lu * Medya kavram üzerine Bizim Türkçede medya olarak kulland m z, ngilizcedeki media sözcü ü, araç, orta, ortam, arac anlamlar na gelen

Detaylı

E itim Kurumlar nda Teknoloji Kullan m ve Etkilerine liflkin Bir Çözümleme

E itim Kurumlar nda Teknoloji Kullan m ve Etkilerine liflkin Bir Çözümleme E itim Kurumlar nda Teknoloji Kullan m ve Etkilerine liflkin Bir Çözümleme Hasan Hüseyin AKSOY (*) ÖZET Bu çal flmada toplum ve teknoloji iliflkilerinden hareketle e itim kurumlar n n teknoloji ile iliflkilerini

Detaylı

ÜÇ AYLIK UNICEF TÜRK YE BÜLTEN 60. YIL KUTLAMA SAYISI ÇOCUKLARLA B RL KTE 60YIL

ÜÇ AYLIK UNICEF TÜRK YE BÜLTEN 60. YIL KUTLAMA SAYISI ÇOCUKLARLA B RL KTE 60YIL ÜÇ AYLIK UNICEF TÜRK YE BÜLTEN 60. YIL KUTLAMA SAYISI ÇOCUKLARLA B RL KTE 60YIL UNICEF:ÇOCUKLARA GELECEK SA LAMA ÇABASINDA 60 YIL Konuk Baflyazar Prof. Dr. hsan Do ramac York taki UNICEF binas nda bir

Detaylı

Prof. Dr. Yahya AKYÜZ. Doç. Dr. Selahattin TURAN. Prof. Dr. Alipafla AYAS. Yrd. Doç. Dr. lhan AKAR. Prof. Dr. Necmeddin TOZLU

Prof. Dr. Yahya AKYÜZ. Doç. Dr. Selahattin TURAN. Prof. Dr. Alipafla AYAS. Yrd. Doç. Dr. lhan AKAR. Prof. Dr. Necmeddin TOZLU Ça dafl Anlamda Türkiye de Ö retmenin Sayg nl Kavram n n Do ufluna Elefltirel Bir Bak fl Prof. Dr. Yahya AKYÜZ E itim ve Ö retmen Yetifltirmede Yeni E ilimler Doç. Dr. Selahattin TURAN E itim Fakültelerinin

Detaylı

Mesle imize, Haklar m za Sahip Ç k yoruz!

Mesle imize, Haklar m za Sahip Ç k yoruz! Bas n Aç klamas Mesle imize, Haklar m za Sahip Ç k yoruz! De erli Meslektafl m z; Merkezi idare taraf ndan gündeme getirilen yasa taslaklar ile yürürlü e konulan yasalar ve yönetmelikler; bir yandan ülkemizdeki

Detaylı

TÜRK YE N N TOPLUMSAL YAPISI

TÜRK YE N N TOPLUMSAL YAPISI T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2665 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1631 TÜRK YE N N TOPLUMSAL YAPISI Yazarlar Doç.Dr. Zerrin SUNGUR (Ünite 1, 2) Yrd.Doç.Dr. Nadide KARKINER (Ünite 3) Yrd.Doç.Dr.

Detaylı

YOLSUZLUĞUN ÖNLENMESİ İÇİN ETİK PROJESİ ETİK YOL ETİK LİDERLİK PROGRAMI EĞİTİCİ KILAVUZU

YOLSUZLUĞUN ÖNLENMESİ İÇİN ETİK PROJESİ ETİK YOL ETİK LİDERLİK PROGRAMI EĞİTİCİ KILAVUZU YOLSUZLUĞUN ÖNLENMESİ İÇİN ETİK PROJESİ ETİK YOL ETİK LİDERLİK PROGRAMI EĞİTİCİ KILAVUZU ET K L DERL K PROGRAMI E T C KILAVUZU Etik Yol Etik Liderlik Programı Eğitici Kılavuzu Bu kılavuz, David Watt tarafından

Detaylı

ÇEVRE SORUNLARI VE POL T KALARI

ÇEVRE SORUNLARI VE POL T KALARI T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2554 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1524 ÇEVRE NLARI VE POL T KALARI Yazarlar Dr.Çev.Müh. Ethem TORUNO LU (Ünite 1, 5-8) Prof.Dr. A.Savafl KOPARAL (Ünite 2) Doç.Dr.

Detaylı

YEN fi GEL fit RME KILAVUZU. YEN fi GEL fit RME Ç N STRATEJ K KAVRAMLAR fi PLANI YATIRIMLA LG L PROJE YÖNET M

YEN fi GEL fit RME KILAVUZU. YEN fi GEL fit RME Ç N STRATEJ K KAVRAMLAR fi PLANI YATIRIMLA LG L PROJE YÖNET M YEN fi GEL fit RME 4 KILAVUZU YEN fi GEL fit RME Ç N STRATEJ K KAVRAMLAR fi PLANI YATIRIMLA LG L PROJE YÖNET M stanbul Sanayi Odas Kalite ve Teknoloji htisas Kurulu ( SO-KATEK) Yeni fl Gelifltirme K lavuzu

Detaylı

SEÇK NLER VE SOSYAL MESAFE

SEÇK NLER VE SOSYAL MESAFE SEÇK NLER VE SOSYAL MESAFE Prof. Dr. Füsun Üstel Doç. Dr. Birol Caymaz N SAN 2009 stanbul Bilgi Üniversitesi Sivil Toplum Çal flmalar Merkezi Füsun Üstel Galatasaray Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü

Detaylı

Bugün, Orta Asya n n gelece inde söz sahibi olmas

Bugün, Orta Asya n n gelece inde söz sahibi olmas Praksis 11 Sayfa: 191-220 Kazakistan da Bir Ulus-Devlet Kurmak Y. Emre Gürbüz Bugün, Orta Asya n n gelece inde söz sahibi olmas beklenen iki ülke var: Özbekistan ve Kazakistan. Her iki ülke de Orta Asya

Detaylı

NSAN KAYNAKLARI YÖNET M

NSAN KAYNAKLARI YÖNET M T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2900 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1857 NSAN KAYNAKLARI YÖNET M Yazarlar Prof.Dr. Ramazan GEYLAN (Ünite 7) Doç.Dr. H. Zümrüt TONUS (Ünite 2, 3) Doç.Dr. Deniz KA NICIO

Detaylı

fiubemizin 11.Dönem Ola an Genel Kurulu Yap ld Gerçek demokrasi ve özgürlük için... BAfiYAZI

fiubemizin 11.Dönem Ola an Genel Kurulu Yap ld Gerçek demokrasi ve özgürlük için... BAfiYAZI Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas zmir fiubesi Haber Bülteni Ocak-fiubat 2008 Say : 80 fiubemizin 11.Dönem Ola an Genel Kurulu Yap ld Yaz s 6. sayfada BAfiYAZI Gerçek demokrasi ve özgürlük için... Merhaba

Detaylı

KIZ ÇOCUKLARININ OKULLAfiMASI Ç N YAPAB LECEKLER M Z VAR!

KIZ ÇOCUKLARININ OKULLAfiMASI Ç N YAPAB LECEKLER M Z VAR! KIZ ÇOCUKLARININ OKULLAfiMASI Ç N YAPAB LECEKLER M Z VAR! Her Çocuk çin Sa l k, E itim, Eflitlik, Koruma NSANLI IN GEL fimes KIZ ÇOCUKLARININ OKULLAfiMASI Ç N YAPAB LECEKLER M Z VAR! Bu yay n K z Çocuklar

Detaylı

Mimarlar Odas zmir fiubesi 42. Ola an Genel Kurulu ve Seçimler Gerçekleflti

Mimarlar Odas zmir fiubesi 42. Ola an Genel Kurulu ve Seçimler Gerçekleflti Genel Kurul 42. Ola an Genel Kurulu ve Seçimler Gerçekleflti 42. Ola an Genel Kurulu ve Seçimler Gerçekleflti 42. Ola- an Genel Kurulu 15 flubat 2014 Cumartesi günü Mimarlar Odas zmir fiubesi Mimarl k

Detaylı

GAZZE DRAMINDA TEK YÜREK OLDUK...

GAZZE DRAMINDA TEK YÜREK OLDUK... Mersin Tabip Odas Bülteni GAZZE DRAMINDA TEK YÜREK OLDUK... server tan ll mers n de Aile Hekimli i Nereye? hek ml k mesle nde türk kad n Mersin ve Çevresinin Arkeolojik Zenginli i L KYA YOLU Evliya Çelebi

Detaylı

DO U VE GÜNEYDO U ANADOLU DA SOSYAL VE EKONOM K ÖNCEL KLER DO U VE GÜNEYDO U ANADOLU DA SOSYAL VE EKONOM K ÖNCEL KLER

DO U VE GÜNEYDO U ANADOLU DA SOSYAL VE EKONOM K ÖNCEL KLER DO U VE GÜNEYDO U ANADOLU DA SOSYAL VE EKONOM K ÖNCEL KLER DO U VE GÜNEYDO U ANADOLU DA SOSYAL VE EKONOM K ÖNCEL KLER DO U VE GÜNEYDO U ANADOLU DA Ülkemiz için önemli bir sorun olan Do u ve Güneydo u Anadolu'daki durumun normalleflmesi ve kalk nmaya katk da bulunacak

Detaylı

Yerel Yönetimlerde Yeniden Düzenleme Giri imleri ve Son Reform Tasar lar Üzerine Bir De erlendirme

Yerel Yönetimlerde Yeniden Düzenleme Giri imleri ve Son Reform Tasar lar Üzerine Bir De erlendirme YÖNET M VE EKONOM Y l:2003 Cilt:10 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA Yerel Yönetimlerde Yeniden Düzenleme Giri imleri ve Son Reform Tasar lar Üzerine Bir De erlendirme Yrd. Doç. Dr. Mustafa

Detaylı

DÜNYA KONJONKTÜRÜ ÜZER NE KISA NOTLAR* Perry Anderson gh

DÜNYA KONJONKTÜRÜ ÜZER NE KISA NOTLAR* Perry Anderson gh DÜNYA KONJONKTÜRÜ ÜZER NE KISA NOTLAR* Perry Anderson gh 1980 lerle birlikte Bat da yaflanan büyük çapl ekonomik ve siyasal dönüflümler ve on y l sonra Sovyet blo unun çözülüflü, içinde bulundu umuz dönemi

Detaylı

MEDYA OKURYAZARLI I DERS Ö RETMEN KILAVUZ K TABI

MEDYA OKURYAZARLI I DERS Ö RETMEN KILAVUZ K TABI MEDYA OKURYAZARLI I DERS Ö RETMEN KILAVUZ K TABI YAZARLAR M. Sadık ARSLAN Emine GENÇ Niyazi KAYA Hikmet AZER DEVLET K TAPLARI B R NC BASKI Devlet Kitaplar Müdürlü ü - Ankara, 2008 M LLÎ E T M BAKANLI I

Detaylı

FR EDR CH ENGELS' N ÖNSÖZLER

FR EDR CH ENGELS' N ÖNSÖZLER FR EDR CH ENGELS' N ÖNSÖZLER B R NC ALMANCA BASKIYA ÖNSÖZ Bu yap t, Marx' n kendi yeni tarihsel ve ekonomik görüfllerinin temel özelliklerini aç kl a kavuflturdu u bir s rada, 1846-47 k fl nda yaz lm flt.

Detaylı

MEDEN YASA DA Z NA NEDEN NE DAYALI BOfiANMA VE SONUÇLARI

MEDEN YASA DA Z NA NEDEN NE DAYALI BOfiANMA VE SONUÇLARI MEDEN YASA DA Z NA NEDEN NE DAYALI BOfiANMA VE SONUÇLARI NC B ÇK N (*) 1.G R fi Aile denilen en küçük sosyal birimlerin bir araya gelmesiyle toplum oluflur. Aile toplumun temelidir sözü, bu yap dan kaynaklan

Detaylı

Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun

Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 168 2010/10 Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Kapak Tasar m Savafl Çak r Tasar m / Uygulama Referans Ajans Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

Bir kez daha tekrarlamakta ÖRGÜTLÜLÜK ÜZER NE

Bir kez daha tekrarlamakta ÖRGÜTLÜLÜK ÜZER NE ÖRGÜTLÜLÜK ÜZER NE Bir kez daha tekrarlamakta yarar var. Türk Mühendis ve Mimar Odalar Birli i (TMMOB) 7303 say l Yasa, 66 ve 85 say l Kanun Hükmünde Kararnamelerle de iflik 6235 say l Yasayla 1954 y l

Detaylı

TAZM NAT VE ALACAK DAVALARINDA DAVA DE ER N N ARTIRILMASI

TAZM NAT VE ALACAK DAVALARINDA DAVA DE ER N N ARTIRILMASI TAZM NAT VE ALACAK DAVALARINDA DAVA DE ER N N ARTIRILMASI (YEN B R DAVA DE LD R) Çelik Ahmet ÇEL K SAVUNULAN GÖRÜfiLER (ÖZET) 1- Haks z eylemden zarar görenler için, hukuk ve yarg, özel bir koruma sa lamak

Detaylı

köreltebildi ini ve siyasal istikrars zl körükleyebildi ini belirtmektedir.

köreltebildi ini ve siyasal istikrars zl körükleyebildi ini belirtmektedir. International Labour Office, Ankara ILO taraf ndan haz rlanan yeni bir rapora göre, çal flma yaflam nda ayr mc l n en aç k biçimleri art k ortadan kalkm fl olsa bile, ayr mc l k, yeni ve daha az fark edilebilir

Detaylı

flünde ve gidiflinde arzu edilen bir de iflikli i yapmaya çal flmakt r fleklindeki tarifin yan s ra, 2 bir inanç, bir ideal veya bir ifl ve

flünde ve gidiflinde arzu edilen bir de iflikli i yapmaya çal flmakt r fleklindeki tarifin yan s ra, 2 bir inanç, bir ideal veya bir ifl ve 53 PROPAGANDANIN SEÇMEN DAVRANIfiLARI ÜZER NDEK ETK S P rof. Dr. Osman ÖZSOY Girifl Propaganda; bir fikrin her çeflit araçtan yararlan larak hedef kitleye ulaflt r lmas d r. Propagandan n tarihi insano

Detaylı