DESTEK DOKÜMANI. Mali tablo tanımları menüsüne Muhasebe/Mali tablo tanımları altından ulaşılmaktadır.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DESTEK DOKÜMANI. Mali tablo tanımları menüsüne Muhasebe/Mali tablo tanımları altından ulaşılmaktadır."

Transkript

1 Mali Tablolar Mali tablo tanımları mnüsün Muhasb/Mali tablo tanımları altından ulaşılmatadır. Mali tablolarla ilgili yapılabilc işlmlr ii gruba ayrılır. Mali Tablo Tanımları Bu bölümd firmanın ullanacağı mali tablo tanımları hazırlanır. Yani tablo üzrind yazılması grn bilgilrin n olduğu, bu bilgilrin hangi hsaplardan n şild alınacağı, gruplar, toplamlar, rapor başlığı, dipnot bilgilri hp bu bölümd tanımlanır. Mali tablo tanımları ii şild yapılabilir: Boş bir tablo açılara baştan sona yni oluşturulabilir.

2 Mvzuata uygun standart tablo tanımı açılara üzrind dğişili yapılabilir. Bu bölümd yapılan tüm mali tablo tanımları, adını ullanıcının blirlycği dosyalar şlind salanabilir v raporlama bölümünd istnn dosya üzrindn tablo alınabilir. Mali tablolar, Gnl Muhasb mnüsünün altında yr alan Mali Tablo Tanımları sçnği il tanımlanır. Tanımlanan tablolar şunlardır: Bilanço Tablosu Kar/Zarar Tablosu Satışların Maliyti tablosu Fon Aım Tablosu Nait Aım Tablosu Kar Dağıtım Tablosu Nt Parasal Pozisyon Kar/Zarar Tablosu KDV Byannamsi Muhtasar Byannam KDV Byannamsi (2) Gçici Vrgi Byannamsi Bu tanımlardan biri sçilditn sonra rana gln pncrd o tablo il ilgili daha önc yapılmış tanımların açılamaları il standart v boş tablo sçnlri rana glir. Bunlardan hrhangi birini sçr o tablonun tanım pncrsi rana gtirilir. Mali Tablo Raporları Mali tablo raporları, Gnl Muhasb bölümünd, Mali Tablo Tanımları sçnği altında yr alan hr tablo için ilgili listlrd F9 mnüsündi Rapor sçnği il alınır. Alınaca mali tablo raporu sçildiğind raporun n şild v hangi rapor ünitsindn alınacağının blirlncği pncr rana glir. Rapor ünitsi alanında yapılaca sçiml mali tablo, ran v yazıcıdan alınabildiği gibi, dis yazdırılıp daha sonra hrhangi bir mtin işlmci il d alınabilir. Raporu yazıcıdan alırn, grirs

3 rapor filtr satırlarında blirlnn oşulları da yazdırma mümündür. Bunun için filtrlri yaz sçnği ullanılır. Bu durumda alınan raporun başında, raporda ullanılan filtr satırları v bu satırlarda blirlnn oşullar da yr alır. Mali tablo raporunun n şild alınacağı is filtr satırlarında blirlnir. Hr mali tablo raporu ndi filtr sçnlri ilgili randa yr alır. Filtr satırlarında yapılaca oşul blirlm işlmindn sonra rapor alınır. Bilanço Tablosu Bilanço tablosu görüntü olara Atiflr v Pasiflr olma üzr ii farlı ısımdan oluşur. Aslında bunu Atiflr v Pasiflr adında ii adt ayrı mali tablonun tanımı yan yana yapılıyor gibi düşünm yrind olur. Yapılan tanımlarda da diğr tablolardan t farlı nota (Kar / Zarar) adında bir tanımın olmasıdır. (Bu tanımlar diğr mali tablolarda yotur.) Kar = Toplam atif tutarı - Toplam Pasif tutarını, Zarar = Toplam Pasif tutarı - Toplam Atif tutarını ifad dr. Diğr Mali Tablolar Bu gruba girn Glir, Satışların Maliyti, Nait Aış, Fon Aış v Kar Dağıtım tablosunda tanım ranı bilançoda olduğu gibi ii ısma ayrılmamış olup, tablo maddlri sırayla yuarıdan aşağıya doğru t bir ran üzrind tanımlanır. Tablonun ii ısmı olmadığından Kar v Zarar tanımları da yotur. Mali tablo tanımları hr bir mali tablo için programda standart olara bulunan tanım ullanılara yapılabilcği gibi boş tablo üzrindn d yapılır. Tablo tanımında İşlmlr mnüsünd yr alan sçnlr ullanılır.

4 Tablo ayddrn bir dosya adı v açılaması girilmsi zorunludur. Mali tablo tanımları bölümündn çalıştırılaca rapor dosyası burada giriln açılama bilgisin gör sçilir. Tablo Tanımları Mali tablolara ait tanımlar Gnl Muhasb bölümünd Mali Tablo Tanımları sçnği il ayddilir. Programda hr tablo için standart bir tanım bulunmatadır. Tanım için standart tasarı ullanılabilcği gibi Boş Tanım sçnği il tablo ynidn tanımlanabilir. Tanımlanan tablo, aydt sçnği il tablo adı v açılaması vrilr ayddilir. Tablo tanımlarında sağ far tuşu mnüsünd yr alan sçnlr ullanılır. Tablo üzrind yazılması grn bilgilrin n olduğu, bu bilgilrin hangi hsaplardan n şild alınacağı, gruplar, toplamlar, rapor başlığı, dipnot bilgilri F9 mnüsündi Dipnotlar Grup Hsap Hsap Aralığı Tutar Formül Ara Toplam Gnl Toplam Sayfa Düzni Kar/Zarar sçnlri il ayddilir. Kayıtlı hr tablo ilgili mali tablo sçnğind yr alır. Mali tablo raporunu alma için önc raporlanaca tablo daha sonra sağ far tuşu mnüsündi Rapor sçnği ullanılır. Vri atarımı olanağı il mali tablo bilgilri bir dosyaya yazdırılır v başa bir tablo tanımına atarılabilir. Bunun için Kayıtlı mali tablolar pncrsind sağ far tuşu mnüsündi Vri atarımı içri v Vri atarımı dışarı sçnlri ullanılır. Grup N için ullanılır? Mali tablolarda grup satırı, o satırın altında yr alan v ırılmalı yapıya uygun olara odlanan diğr satır tiplrin ait tutar bilgilrinin toplamının (işlm türün gör bazı satırlar çıarılabilir) t satırda özt olara görüntülnmsi için ullanılır. Grup satırı diğr gruplardan bağımsız olabilcği gibi, tanım oduna gör bir grubun alt satırı da olabilir. Ayrıca daha sonrai satırlarda yr alan ara toplam, gnl toplam gibi bilgilrin hsaplanmasında göz önün alınır. Nasıl hsaplanır? Grup satırının tutarı, bu satırın altında yr alan v tanım oduna gör alt satır özlliği taşıyan diğr satırların tutarları toplanara bulunur. Dğişn Bilgilr Alan Adı Tanım Kodu Açılama Grup bilgisin bir satır odu vrm için ullanılır. Burada giriln odlar aynn hsap planı odları gibi ullanılabilir. Yani ırılmalı yapıya uygun bir şild giriş yapılırsa grup altında alt gruplar v diğr satır tiplrindn alt satırlar oluşturma

5 Tanım Adı İşlm Türü - Elnc - Çıarılaca - İşlm girmyc Trs Baiy - Listlnc - Listlnmyc Raporlama - Basılaca - Basılmayaca Karşılaştırma Kodları mümündür. Kodlama örnği: 1. Ana Grup 1.1 Alt Grup En alt grup 1.2 Hsap 1.3 Formül Kodu giriln grup satırının açılaması girilir. Bu açılama grup odunun yanında görüntülnir. (Muhasbdi hsap açılamaları gibi) Bu bilgi tanımladığımız grup satırına ait tutarın, daha sonrai satırlarda yr alan Ara toplam v Gnl Toplam maddlrini n şild tilycğini göstrir. Bunun yanı sıra tanımladığımız grup satırı, odlamasından dolayı başa bir grubun alt grubu olara ullanılıyorsa, bu satıra ait tutarın üst grubu n şild tilycği d bu sçnğ gör blirlnir. Bu gruba ait alt satırlardan gln toplam tutar bilgisi ğr ngatif oluyorsa, buradai sçnğ gör, tablo raporunda o satırın arşısında tutar bilgisinin görünmmsi sağlanabilir. (Yani tutar ngatifs görüntülnmsin diybiliyoruz) Tanımlamış olduğumuz gruba ait satırın mali tablo raporunda tamamn görüntülnmmsini istiyorsa bu sçn ullanılabilir. Bu sçnğin tisi tamamn görüntüsl olup grup satırının sadc tablo raporunda basılmamasını sağlar. Onun dışında bu satıra ait tutar bilgisi tabloda varmış gibi davranılara, ara toplam, gnl toplam, üst grup toplamı işlmlrind hsaba atılır. İlgili mali tablo raporu alınırn üst hsapları oluşturan alt hsapların ya da diğr bir dyişl grupları oluşturan hsapların bu grupların baiysini hangi oranda tildilrini yüzd olara görbilm için ilgili hsapların odlarının girildiği alandır. Kısaca gnl toplamları tilyn ara toplam ya da hsap toplamlarını birbiriyl arşılaştırabilm için grli olan tanım odlarıdır. Misal; 01 Dönn Varlılar grubu gnl toplamında alt bir grup olan 01.1 Hazır Dğrlr grubunun tisini görm için 01 Dönn Varlılar Grup tanımındai arşılaştırma odlarının ilin 01.1 yazılmalıdır. Hsap N için ullanılır? Mali tablolarda hsap satırı, hsap planındai oduna gör bir hsabı sçr, bu hsaba ait borç, alaca, baiy, artış, azalış vb. tutar bilgilrindn birini t satırda görüntülm için ullanılır. Hsap satırı gruplardan bağımsız olabilcği gibi, tanım oduna gör bir grubun alt satırı da olabilir. Ayrıca daha sonrai satırlarda yr alan ara toplam, gnl toplam gibi bilgilrin hsaplanmasında göz önün alınır. Nasıl hsaplanır? Hsap satırının arşısında görüntülnc tutar, hsap odu alanında tanımlanmış olan muhasb hsabının, hsap tutarı sçnğiyl tipi blirlnmiş olan tutarına şitlnir. Dtaylar aşağıda açılanmıştır. Alan Adı Tanım Kodu Açılama Muhasb hsabına ait bilgiy bir satır odu vrm için ullanılır. Bu od ırılmalı yapıya uygun şild ullanıldığında bir grubun alt satırı olması sağlanabilir. (Bu od sadc mali tablo için gçrli olan bir tanımlama odu olup muhasb hsap oduyla

6 Tanım Adı Hsap Kodu İşlm Türü - Elnc - Çıarılaca - İşlm girmyc Kullanılaca döviz uru - Rapor tarihindi ur - İşlm Tarihindi urlar Raporlama - Basılaca - Basılmayaca Trs Baiy Listlnc Listlnmyc Hsap Karatri - Borç - Alaca - Baiy Karşılaştırma Kodları arıştırmama grlidir) Tanım odu n olursa olsun, bir hsap satırına başa satırlar alt satır olara bağlanamaz. Yani bir hsaba ait tutar bilgisi, başa satırlardan tilnmyip sadc tanımlanmış olan hsabın tutarlarına (borç, alaca vb.) gör oluşturulur. Tanım odu giriln hsap satırının açılaması girilir. Bu açılama tablo raporunda hsap aralığı odunun yanında görüntülnir. (Muhasbdi hsap açılamaları gibi.) Hsap planındai muhasb oduna gör tutarı (borç, alaca, baiy vb.) satır tutarını tilmsi istnn hsap sçilir. Bu işlm sonucunda sçiln muhasb hsabının tutarı (borç, alaca vb) hsap satırının tutarını oluşturur. Bu bilgi tanımladığımız hsap satırına ait tutarın, daha sonrai satırlarda yr alan Ara toplam v Gnl Toplam maddlrini n şild tilycğini göstrir. Bunun yanı sıra tanımladığımız hsap satırı, odlamasından dolayı başa bir grubun alt satırı olara ullanılıyorsa, bu satıra ait tutarın üst grubu n şild tilycği d bu sçnğ gör blirlnir. Hsap tutarı olara tanımlanmış olan muhasb hsabının tutarının hangi tür bilgilr üzrindn hsaplanacağını blirtir. Örnğin hsap odu 100 sçilmiş v hsap tutarı da borç olara sçilmişs mali tablo raporunda bu satırın arşısına glc tutar bilgisi, 100 odlu hsabın tablo tarihindi borcuna şit olur. Hsap tutarı paramtrlrinin dtayları ayrıca açılanacatır. Tablo raporu dövizli olara alındığında, hsap satırında yr alan tutarın dövizli olara hsaplanması grlidir. Rapor tarihindi ur sçilirs Tutar yrl para birimi üzrindn hsaplanır. Hsaplanan raam raporun alındığı tarihti raporlama dövizi uruna bölünr dövizli tutar bulunur. (Yani, tablo çarpanında olduğu gibi yrl tutarlar sabit bir sayıya bölünmüş olur) İşlm tarihindi urlar sçilirs Tutarlar, muhasb hsap artına bağlı olara tutulan aylı raporlama dövizi toplamları (borç, alaca, b.baiy, a.baiy) üzrindn hsaplanır. Yani yrl para birimi cinsindn bilgilr hiçbir aşamada ullanılmaz. Sonuçta muhasb hsap artlarındai aylı dövizli toplamlar, muhasb işlmlrinin yapıldığı tarihlrdi urlardan güncllndiği için mali tablo, işlm tarihlrindi urlar üzrindn alınmış olur. Tanımlamış olduğumuz satırın mali tablo raporunda hiç görüntülnmmsini istiyorsa bu sçn ullanılabilir. Bu sçnğin tisi tamamn görüntüsl olup hsap satırının sadc tablo raporunda basılmamasını sağlar. Onun dışında bu satıra ait tutar bilgisi tabloda varmış gibi davranılara, ara toplam, gnl toplam, üst grup toplamı işlmlrind hsaba atılır. Bu satıra ait hsaplanan toplam tutar bilgisi ğr ngatif oluyorsa, buradai sçnğ gör, tablo raporunda o satırın arşısında tutar bilgisinin görünmmsi sağlanabilir.(yani tutar ngatifs görüntülnmsin diybiliyoruz) Burada blirtiln hsap aratri yuarıda açılanmış olan hsap tutarı paramtrsiyl bağlantılı olara çalışır v Artış v Azalış bilgilrinin hsaplanmasını tilr. Şöyl i Hsap aratri borç is Baiy = borç - alaca Hsap aratri alaca is Baiy = alaca - borç olara bulunur. Dolayısıyla bu yön farlılığından Artış = D.sonu baiy - D.başı baiy (ğr pozitif is) Azalış = D.sonu baiy - D.başı baiy (ğr ngatif is) bilgilri d tilnir. İlgili mali tablo raporu alınırn üst hsapları oluşturan alt hsapların ya da diğr bir dyişl grupları oluşturan hsapların bu grupların baiysini hangi oranda tildilrini yüzd olara görbilm için ilgili hsapların odlarının girildiği alandır. Kısaca gnl

7 Hsap Aralığı toplamları tilyn ara toplam ya da hsap toplamlarını birbiriyl arşılaştırabilm için grli olan tanım odlarıdır. Misal; 01 Dönn Varlılar grubu gnl toplamında alt bir grup olan 01.1 Hazır Dğrlr grubunun tisini görm için 01 Dönn Varlılar Grup tanımındai arşılaştırma odlarının ilin 01.1 yazılmalıdır. N için ullanılır? Mali tablolarda hsap aralığı satırı, hsap planındai od sırasına gör birbirini izlyn bir grup hsabı toplu olara sçr, bu hsaplara ait borç, alaca, baiy vb. tutar bilgilrinin toplamını t satırda görüntülm için ullanılır. Hsap aralığı satırı gruplardan bağımsız olabilcği gibi, tanım oduna gör bir grubun alt satırı da olabilir. Ayrıca daha sonrai satırlarda yr alan ara toplam, gnl toplam gibi bilgilrd hsaba atılır. Nasıl hsaplanır? Hsap aralığı satırının arşısında görüntülnc tutar, hsap aralığı alanında tanımlanmış olan tüm muhasb hsaplarının, hsap tutarı sçnğiyl tipi blirlnmiş olan tutarlarının toplanmasıyla hsaplanır. Alan Adı Tanım Kodu Tanım Adı Hsap Aralığı İşlm Türü - Elnc -- Çıarılaca - İşlm girmyc Hsap Tutarı - Baiy - Borç - Alaca - Borç baiysi - Alaca baiysi - Artış - Azalış - Dönm başı baiy - Dönm sonu baiy Açılama Hsap aralığına ait bilgiy bir satır odu vrm için ullanılır. Bu od ırılmalı yapıya uygun şild ullanıldığında bir grubun alt satırı olması sağlanabilir. Tanım odu n olursa olsun, bir hsap grubu satırına başa satırlar alt satır olara bağlanamaz. Yani bir hsap grubuna ait tutar bilgisi, başa satırlardan tilnmyip sadc tanımlanmış olan hsapların tutarlarına (borç, alaca vb.) gör oluşturulur. Kodu giriln hsap aralığı satırının açılaması girilir. Bu açılama tablo raporunda hsap aralığı odunun yanında görüntülnir. (Muhasbdi hsap açılamaları gibi) Hsap planında muhasb oduna gör sıralı olan hsaplardan tutarları satır toplamını tilyc olanlarının başlangıç v bitiş muhasb odları girilir. Bu işlm sonucunda başlangıç v bitiş dahil olma üzr o aralıta yr alan tüm hsapların tutarları (borç, alaca vb.) toplamı hsap aralığı satırının tutarını oluşturur. Bu bilgi tanımladığımız hsap aralığı satırına ait tutarın, daha sonrai satırlarda yr alan Ara toplam v Gnl Toplam maddlrini n şild tilycğini göstrir. Bunun yanı sıra tanımladığımız hsap aralığı satırı, odlamasından dolayı başa bir grubun alt satırı olara ullanılıyorsa, bu satıra ait tutarın üst grubu n şild tilycği d bu sçnğ gör blirlnir. Hsap aralığı olara tanımlanmış olan muhasb hsaplarının tutarlarının hangi tür bilgilr üzrindn hsaplanacağını blirtir Burada blirtiln tutar türü, hsap aralığında yr alan tüm hsaplar için gçrlidir. Örnğin hsap aralığı sçilmiş v hsap tutarı da borç olara sçilmişs mali tablo raporunda bu satırın arşısına glc tutar bilgisi, 100 il 150 odlu hsaplar arasındai tüm hsapların tablo tarihindi borçları toplanara hsaplanır. Hsap tutarı paramtrlrinin dtayları ayrıca açılanacatır.

8 - Dönm içi borç - Dönm içi alaca Kullanılaca Döviz Kuru - Rapor tarihindi ur - İşlm Tarihindi urlar Raporlama - Basılaca - Basılmayaca Trs Baiy - Listlnc - Listlnmyc Hsap Karatri - Borç - Alaca Tablo raporu dövizli olara alındığında, hsap satırında yr alan tutarın dövizli olara hsaplanması grlidir. Bunun için; Rapor tarihindi ur sçilirs; Tutar yrl para birimi üzrindn hsaplanır. Hsaplanan raam raporun alındığı tarihti raporlama dövizi uruna bölünr dövizli tutar bulunur. (Yani, tablo çarpanında olduğu gibi yrl tutarlar sabit bir sayıya bölünmüş olur) İşlm tarihindi urlar sçilirs Tutarlar, muhasb hsap artına bağlı olara tutulan aylı raporlama dövizi toplamları (borç, alaca, b.baiy, a.baiy) üzrindn hsaplanır. Yani yrl para birimi cinsindn bilgilr hiçbir aşamada ullanılmaz. Sonuçta muhasb hsap artlarındai aylı dövizli toplamlar, muhasb işlmlrinin yapıldığı tarihlrdi urlardan güncllndiği için mali tablo, işlm tarihlrindi urlar üzrindn alınmış olur. Tanımlamış olduğumuz satırın mali tablo raporunda hiç görüntülnmmsini istiyorsa bu sçn ullanılabilir. Bu sçnğin tisi tamamn görüntüsl olup hsap aralığı satırının sadc tablo raporunda basılmamasını sağlar. Onun dışında bu satıra ait tutar bilgisi tabloda varmış gibi davranılara, ara toplam, gnl toplam, üst grup toplamı işlmlrind hsaba atılır. Bu satıra ait hsaplanan toplam tutar bilgisi ğr ngatif oluyorsa, buradai sçnğ gör, tablo raporunda o satırın arşısında tutar bilgisinin görünmmsi sağlanabilir. (Yani tutar ngatifs görüntülnmsin diybiliyoruz) Burada blirtiln hsap aratri yuarıda açılanmış olan hsap tutarı paramtrsiyl bağlantılı olara çalışır v baiy, Artış v Azalış bilgilrinin hsaplanmasını tilr. Şöyl i Karşılaştırma Kodları Hsap aratri borç is Baiy = borç - alaca Hsap aratri alaca is Baiy = alaca - borç olara bulunur. Dolayısıyla bu yön farlılığından Artış = D.sonu baiy - D.başı baiy (ğr pozitif is) Azalış = D.sonu baiy - D.başı baiy (ğr ngatif is) bilgilri d tilnir. İlgili mali tablo raporu alınırn üst hsapları oluşturan alt hsapların ya da diğr bir dyişl grupları oluşturan hsapların bu grupların baiysini hangi oranda tildilrini yüzd olara görbilm için ilgili hsapların odlarının girildiği alandır. Kısaca gnl toplamları tilyn ara toplam ya da hsap toplamlarını birbiriyl arşılaştırabilm için grli olan tanım odlarıdır. Misal; 01 Dönn Varlılar grubu gnl toplamında alt bir grup olan 01.1 Hazır Dğrlr grubunun tisini görm için 01 Dönn Varlılar Grup tanımındai arşılaştırma odlarının ilin 01.1 yazılmalıdır. Tutar N için ullanılır? Gr dövizli mali tablolarda, grs nait v fon aış tablolarında bazı satırlara ait tutar bilgilri hsap planından ld dilmmtdir. (XX hsabın içindi nait tutar, YY hsaptan ayrılan arşılılar gibi). Bu gibi durumlar için mali tablo tanımlarında, tutar bilgisinin ullanıcı tarafından girilcği satırların tanımlamasına izin vrm grlidir. İşt tutar tipindi satırlar bu işlvi üstlnir.

9 Tutar satırı gruplardan bağımsız olabilcği gibi, tanım oduna gör bir grubun alt satırı da olabilir. Ayrıca daha sonrai satırlarda yr alan ara toplam, gnl toplam gibi bilgilrin hsaplanmasında göz önün alınır. Nasıl hsaplanır? Hrhangi bir hsaplama yapılmayıp, görüntülnc tutar doğrudan ullanıcı tarafından girilir. Nrd girilcği aşağıda açılanmıştır. Alan Adı Tanım Kodu Tanım Adı İşlm Türü - Elnc - Çıarılaca - İşlm girmyc Tutar (Yrl) Tutar (Dövizli) Raporlama - Basılaca - Basılmayaca Trs Baiy - Listlnc - Listlnmyc Açılama Tutara ait bilgiy bir satır odu vrm için ullanılır. Bu od ırılmalı yapıya uygun şild ullanıldığında bir grubun alt satırı olması sağlanabilir. Tanım odu n olursa olsun, bir tutar satırına başa satırlar alt satır olara bağlanamaz. Yani bir Tutar satırına ait tutar bilgisi, başa satırlardan tilnmyip sadc tanımlanmış olan tutara (yrl / dövizli) gör oluşturulur Kodu giriln tutar satırının açılaması girilir. Bu açılama tablo raporunda Tutar odunun yanında görüntülnir. (Muhasbdi hsap açılamaları gibi) Bu bilgi tanımladığımız tutar satırına ait tutarın, daha sonrai satırlarda yr alan Ara toplam v Gnl Toplam maddlrini n şild tilycğini göstrir. Bunun yanı sıra tanımladığımız tutar satırı, odlamasından dolayı başa bir grubun alt satırı olara ullanılıyorsa, bu satıra ait tutarın üst grubu n şild tilycği d bu sçnğ gör blirlnir Tablo raporunda bu satıra ait açılamanın arşısında görülm istnn v satırla ilgili hsaplamalara atılması istnn tutar yrl para birimi cinsindn bu alana girilir. Tablo raporu dövizli olara alındığında, bu satıra ait açılamanın arşısında görülm istnn v satırla ilgili hsaplamalara atılması istnn tutar raporlama dövizi cinsindn bu alana girilir. Tanımlamış olduğumuz satırın mali tablo raporunda hiç görüntülnmmsini istiyorsa bu sçn ullanılabilir. Bu davranılara, ara toplam, gnl toplam, üst grup toplamı işlmlrind hsaba atılır. Tanımlamış olduğumuz satırın mali tablo raporunda hiç görüntülnmmsini istiyorsa bu sçn ullanılabilir. Bu sçnğin tisi tamamn görüntüsl olup tutar satırının sadc tablo raporunda basılmamasını sağlar. Onun dışında bu satıra ait tutar bilgisi tabloda varmış gibi davranılara, ara toplam, gnl toplam, üst grup toplamı işlmlrind hsaba atılır. Formül N için ullanılır? Mali tablo satırlarında bazı ara toplam satırları (ara bilgilr dm daha doğru), sadc ndindn yuarıdai grupların toplanması vya çıarılmasından oluşmaz. O grupların içindn bazı satırların toplama vya çıarma işlmin atılmaması ya da bir atsayıyla çarpılara atılması grbilir. Ya da daha aşağıda yr alan bir gruptai bazı hsap satırlarının işlm dahil dilmsi grbilir. Bunun gibi arışı durumlarda grup vya ara toplam tanımı yapma sorunu çözmz. Bunun için, satır toplamını hangi tablo satırlarının n şild tilycğinin formül şlind girilbildiği tanımlara ihtiyaç vardır. Formül satırı hr zaman gruplardan bağımsızdır. Yani bir grubun alt satırı olamaz. Ayrıca daha sonrai satırlarda yr alan ara toplam, gnl toplam gibi bilgilrin hsaplanmasında göz önün alınmaz. Bu ndnl tanım odu bilgisin gr yotur. (Sadc açılaması ytrlidir)

10 Nasıl hsaplanır? Formül satırının tutarı, Formül tanımı alanında girilmiş olan bilgilr dğrlndirilr hsaplanır. Bu bilgilr aşağıda açılanmıştır. Alan Adı Açılama Formül Tanımı Açılama Tablo raporunda formül satırının yrind görüntülnc açılama burada girilir. Formül satır açılamasının arşısında yr alaca tutar bilgisi Bu formüld tablo satırlarına ait tanım odları, başlarına P harfi gtirilr (Paramtrnin il harfi) dğişn olara ullanılır. Bu dğişnlr arasında v sabit sayılarla toplama, çıarma, çarpma v bölm işlmlri yapılabilir. (İndirim v masraf artlarındai hsaplamalar gibi.) Örn olara tabloda tanım odları 12 v 45 olan ii satırın tutarları 50 TL v 100 TL olsun. Bir formül satırında bu ii satırın toplamının yarısını hsaplatma istrs, formül tanımı alanına (P12 + P45) / 2 yazma ytrlidir. Sonuç olara tablo raporunda bu satırın arşısında 75 TL yazar. Ara Toplam N için ullanılır? Tablo raporunun hrhangi bir satırına glindiğind, o ana adar listlnmiş satırların toplamının vya farının alındığı bir satır lm grbilir. Bu işlvi ara toplam satırı yrin gtirir. Ara toplam satırı hr zaman gruplardan bağımsızdır. Yani bir grubun alt satırı olamaz. Ayrıca daha sonrai satırlarda yr alan ara toplam, gnl toplam gibi bilgilrin hsaplanmasında göz önün alınmaz. Nasıl hsaplanır? Bir ara toplam satırının tutarını bulma için yapılan işlmlr sadc başa bir satırın alt hsabı olmayan satırlar atılır. Bu satırların da işlmi n şild tilycği o satır tanımlarındai işlm türü paramtrsin baılara blirlnir (lnc / çıarılaca / işlm girmyc). Daha önci satırlarda listlnn ara vya gnl toplam satırları il formül satırları da ara toplamı tilmz Alan Adı Açılama Açılama Tablo raporunda ara toplam satırının yrind görüntülnc olan açılama girilir. Gnl Toplam N için ullanılır? Tablo raporunun hrhangi bir yrind, ya da tablo sonunda, tabloda yr alan tüm satırların toplamının vya farının alındığı bir satır lm grbilir. Bu işlvi gnl toplam satırı yrin gtirir. Gnl toplam satırı hr zaman gruplardan bağımsızdır. Yani bir grubun alt satırı olamaz. Ayrıca daha sonrai satırlarda yr alan ara toplam, gnl toplam gibi bilgilrin hsaplanmasında göz önün alınmaz.

11 Nasıl hsaplanır? Bir gnl toplam satırının tutarını bulma için yapılan işlmlr sadc başa bir satırın alt hsabı olmayan satırlar atılır. Bu satırların da işlmi n şild tilycği o satır tanımlarındai işlm türü paramtrsin baılara blirlnir (lnc /çıarılaca /işlm girmyc) Daha önci satırlarda listlnn ara vya gnl toplam satırları il formül satırları da gnl toplamı tilmz. Ara toplam satırından t farı, gnl toplam satırı tablonun nrsin onursa onsun tutarı dğişmz v bu tutar tabloda yr alan tüm bağımsız satırlar üzrindn hsaplanır. Alan Adı Açılama Açılama Tablo raporunda gnl toplam satırının yrind görüntülnc olan açılama girilir. Kar/Zarar N için ullanılır? Bu sçn yalnızca Bilânço tanımlarında ullanılır. Bilanço tablosu alındığı dönmd muhasb işlmlri tamamlanmamış is (örnğin glir v gidr hsaplarının bilanço hsaplarına atarımı yapılmamış is, yansıtma işlmlri tamamlanmadıysa vb.) ya da atif v pasif bölümündi tanımlı satırlarda sili vya yanlışlı var is, rapor tamamlandığında atif v pasif hsaplar arasında bir far oluşur. Bu farın, tablo satırları arasında görüntülnmsi için (ar / zarar) tanımı ullanılır. Kar/zarar satırı hr zaman gruplardan bağımsızdır. Yani bir grubun alt satırı olamaz. Nasıl hsaplanır? Tablo raporunda Kar/zarar satırının arşısında görüntülnn tutar şu şild hsaplanır. KAR / ZARAR = Atiflr satırlarının Gnl toplamı - Pasiflr satırlarının Gnl Toplamı Hsaplanan tutar pozitif vya ngatif işartiyl brabr tablonun ar/zarar satırı arşısında görüntülnir. Not: Kar vya Zarar satırı ural olara bilançonun Pasiflr tarafına onulmalıdır. Anca bu ullanıcı tarafından bilinmsi grn bir bilgi olduğundan program tarafından böyl bir ısıtlama yapılmaz. Alan Adı Kar Açılaması Zarar Açılaması Açılama Atif toplamı - Pasif toplamı pozitif is Kar / zarar satırında bu açılama yr alır Ngatif is Sayfa Düzni N için ullanılır? Mali tablo raporunu görüntüsl olara düznlm için ullanılır. İstnn tablo satırları arasında boş satırlar bıraılmasını ya da tablonun bazı bölümlrinin t vya çift çizgili satırlar oluşturara diğr bölümlrdn ayrı görüntülnmsini sağlar. Alan Adı Boş Satır T Çizgi Çift Çizgi Açılama Tablo raporunda tanımlandığı notada bir boş satır oluşturur. Tablo raporunda tanımlandığı notada -- aratrlrindn oluşan bir satır oluşturur. Tablo raporunda tanımlandığı notada == aratrlrindn oluşan bir satır oluşturur.

12 Mali Tablo Raporları Bilanço bir işlmnin blirli bir tariht sahip olduğu varlılar il bu varlıların sağladığı aynaları göstrn mali tablodur. Bilanço tablosu tanımı Ana ayıtlar altında yr alan Mali tablo tanımları sçnği il ayddilir. Bilanço raporu filtr sçnlri şunlardır: Bilanço Tablosu Filtr Mali Dönm Rapor Ayları - Başlangıç - Bitiş Rapor Sviysi... şit Hsaplama - Yrl Para Birimi - Dövizli Rap Dövizi KURU Listlm - Hpsi - Baiy Vrnlr Dğri Tablonun alınacağı mali dönmi blirtm için ullanılır. Başlangıç vya bitiş olara sçilbilc dğrlr: Açılış Mali yılın 1. ayı Mali yılın 2. ayı... Mali yılın son ayı Sonrai yılın 1. ayı Bu filtr ticari sistmdi tüm raporlardai tarih aralığı filtrsin bnzr şild çalışır. T far sçimin gün dğil ay bazında yapılmasıdır. Bu durumda başlangıç ayı sçildiğind, raporun gün olara başlangıç tarihi sçiln ayın il günü, Bitiş ayı sçildiğind, raporun gün olara bitiş tarihi Sçiln ayın son günü olur. Başlangıç v bitiş günlri hsaplamalara dahil dilir. Bu duruma uymayan sadc açılışlardır. Eğr açılış sçimi yapılırsa sadc açılış fişlri diat alınır. Bitiş ayı başlangıç ayından üçü olamaz. Hsap tutarları burada blirlnn tarih aralığına gör hsaplanır. Bu filtr muhasb raporlarındain bnzr şild ullanılır. Yani tablo tanımlarında satırların tanım odları ırılmalı yapıya uygun şild oluşturulmuş is raporda çşitli sviylrd grup v alt grup satırları v onlara bağlı alt satırlar oluşur. Bunun yanı sıra ara v gnl toplam, formül, ar/zarar satırları vardır. Sviylndirm 0. sviy = ara v gnl toplamlar, formül, ar/zarar v hiç bir satırın alt satırı olmayan satırlar. 1. sviy = sadc bir satırın alt satırı olan satırlar... n. sviy = Kadmli olara n tan satırın alt satırı olan satırlar şlind yapılır. Sonuçta filtrd sçiln sviy, tablo raporunda görüntülnc n alt satırın sviysini göstrir. Bu filtrnin öndğri tablo paramtrlri tanımlarından alınır.(bz, Tablo paramtrlri) Bu filtry gör, tüm satır tutarları dövizli ya da yrl para birimi üzrindn hsaplanır v görüntülnir. Dövizli tutar hsaplamalarında hsap v hsap aralığı tanımlarında yr alan "ullanılaca döviz uru" paramtrsi göz önün alınır. Bu filtrnin öndğri tablo paramtrlri tanımlarından alınır. Raporlama dövizi ur dğrinin blirtildiği filtr satırıdır. Bu filtry gör tablo raporlarında satır tutarı = 0 olan satırların görüntülnip görüntülnmmsi sağlanır.

13 Tablo Çarpanı... şit Para Birimi... şit Rapor Başlığı Rapor Alt Başlığı Atiflr Grup Başlığı Pasiflr Grup Başlığı Dipnot Basımı - Evt - Hayır Düzltilmiş Dğrlr Basımı Evt Hayır Düzltm Tarihi İşyri Numarası Bölüm Numarası Masraf Mrzi Kodu - Grup - Aralı Karşılaştırma Dönmi Karşılaştırma Yılı Hsaplanan tüm satır tutarları tablo çarpanı olara burada vriln sayıya bölündütn sonra görüntülnir. Bu filtrnin öndğri tablo paramtrlri tanımlarından alınır. Burada giriln mtin tipi bilgi, tablo başlığında raporun hangi para birimi üzrindn v hangi tablo çarpanına gör alındığı yazılırn ullanılır. Tablo raporu alınırn görüntülnn gnl başlı girilir. Mtin tipi bir alandır. Bu filtrnin öndğri tablo paramtrlri tanımından alınır. Tablo raporu alınırn görüntülnn iinci başlı satırı girilir. Mtin tipi bir alandır. öndğri tablo paramtrlri tanımlarından alınır. Tablo raporu alınırn görüntülnn atiflr ısmının başlığı girilir. Mtin tipi bir alandır. öndğri tablo paramtrlri tanımından alınır. Tablo raporu alınırn görüntülnn pasiflr ısmının başlığı girilir. Mtin tipi bir alandır. Bu filtrnin öndğri tablo paramtrlri tanımlarından alınır. Tablo tanımlarında ullanıcı tarafından doldurulan dipnotlar bölümünün tablo raporunun arasından görüntülnmsini sağlar. Bilançonun nflasyona gör düzltilmiş dğrlrinin döümünün alınabilmsini sağlayan filtr sçnğidir. Bu filtr satırında Evt sçiminin yapılması durumunda düzltilmiş dğrlrin döümünün alınabilmsi için Hsaplama: Yrl/Dövizli filtr satırında Yrl sçilmlidir. Düzltm tarihi bu filtr il vrilir. Mali tablo raporunun hangi işyri için alınacağı bu filtr il blirlnir. Mali tablo raporunun hangi bölüm için alınacağı bu filtr il blirlnir. Bu filtr tabloda yr alan satır tutarlarının, muhasb işlmlri yapılırn ayddildilri masraf mrzlrin gör hsaplanmasını sağlar. Burada ğr masraf mrzi odu vrilmişs artı muhasb hsap artlarına bağlı olan aylı toplamlar, yrl v dövizli tutarlar için ullanılamaz. Bu durumda muhasb hartlri taranara, sadc hartin masraf mrzi rapor filtrsind vriln ritr uygun olanlar üzrindn borç, alaca, borç baiy v alaca baiy toplamları hsaplanır. Tablonun birdn fazla mali dönmi içrc şild alınması durumunda arşılaştırma dönminin blirtilmsind ullanılır. Tablonun birdn fazla mali dönmi içrc şild alınması durumunda arşılaştırma yılının blirtilmsind ullanılır.

14 Kar/Zarar Tablosu Kar/Zarar tablosu bir işltmnin blirli bir hsap dönmind ld ttiği glirl yaptığı gidrlri tasnifli şild göstrn v dönm faaliytlrinin nt sonucunu ar vya zarar olara öztlyn tablodur. Kar/Zarar tablosu rapor filtr sçnlri şunlardır: Filtr Mali Dönm Rapor Ayları - Başlangıç - Bitiş Rapor Sviysi... şit Hsaplama - Yrl Para Birimi - Dövizli Rap Dövizi Kuru Listlm - Hpsi - Baiy Vrnlr Tablo Çarpanı Dğri Tablonun alınacağı mali dönmi blirtm için ullanılır. Başlangıç vya bitiş olara sçilbilc dğrlr: Açılış Mali yılın 1. ayı Mali yılın 2. ayı... Mali yılın son ayı Sonrai yılın 1. ayı Bu filtr ticari sistmdi tüm raporlardai tarih aralığı filtrsin bnzr şild çalışır. T far sçimin gün dğil ay bazında yapılmasıdır. Bu durumda başlangıç ayı sçildiğind, raporun gün olara başlangıç tarihi sçiln ayın il günü, Bitiş ayı sçildiğind, raporun gün olara bitiş tarihi Sçiln ayın son günü olur. Başlangıç v bitiş günlri hsaplamalara dahil dilir. Bu duruma uymayan sadc açılışlardır. Eğr açılış sçimi yapılırsa sadc açılış fişlri diat alınır. Bitiş ayı başlangıç ayından üçü olamaz. Hsap tutarları burada blirlnn tarih aralığına gör hsaplanır. Bu filtr muhasb raporlarındain bnzr şild ullanılır. Yani tablo tanımlarında satırların tanım odları ırılmalı yapıya uygun şild oluşturulmuş is raporda çşitli sviylrd grup v alt grup satırları v onlara bağlı alt satırlar oluşur. Bunun yanı sıra ara v gnl toplam, formül, ar/zarar satırları vardır. Sviylndirm 0. sviy = ara v gnl toplamlar, formül, ar/zarar v hiç bir satırın alt satırı olmayan satırlar. 1. sviy = sadc bir satırın alt satırı olan satırlar... n. sviy = Kadmli olara n tan satırın alt satırı olan satırlar şlind yapılır. Sonuçta filtrd sçiln sviy, tablo raporunda görüntülnc n alt satırın sviysini göstrir. Bu filtrnin öndğri tablo paramtrlri tanımlarından alınır.(bz, Tablo paramtrlri) Bu filtry gör, tüm satır tutarları dövizli ya da yrl para birimi üzrindn hsaplanır v görüntülnir. Dövizli tutar hsaplamalarında hsap v hsap aralığı tanımlarında yr alan "ullanılaca döviz uru" paramtrsi göz önün alınır. Bu filtrnin öndğri tablo paramtrlri tanımlarından alınır. Raporlama dövizi ur dğrinin blirtildiği filtr satırıdır. Bu filtry gör tablo raporlarında satır tutarı = 0 olan satırların görüntülnip görüntülnmmsi sağlanır. Hsaplanan tüm satır tutarları tablo çarpanı olara burada vriln sayıya

15 ... şit bölündütn sonra görüntülnir. Bu filtrnin öndğri tablo paramtrlri tanımlarından alınır. Para Birimi Burada giriln mtin tipi bilgi, tablo başlığında raporun hangi para birimi... şit üzrindn v hangi tablo çarpanına gör alındığı yazılırn ullanılır. Rapor Başlığı Tablo raporu alınırn görüntülnn gnl başlı girilir. Mtin tipi bir alandır. Bu filtrnin öndğri tablo paramtrlri tanımından alınır. Rapor Alt Başlığı Tablo raporu alınırn görüntülnn iinci başlı satırı girilir. Mtin tipi bir alandır. öndğri tablo paramtrlri tanımlarından alınır. Atiflr Grup Başlığı Tablo raporu alınırn görüntülnn atiflr ısmının başlığı girilir. Mtin tipi bir alandır. öndğri tablo paramtrlri tanımından alınır. Pasiflr Grup Başlığı Tablo raporu alınırn görüntülnn pasiflr ısmının başlığı girilir. Mtin tipi bir alandır. Bu filtrnin öndğri tablo paramtrlri tanımlarından alınır. Tablo Başlığı Tablo raporu alınırn görüntülnn üçüncü başlı satırı girilir. Mtin tipi bir alandır. Dipnot Basımı - Evt - Hayır Düzltilmiş Dğrlr Basımı - Evt - Hayır Düzltm Tarihi İşyri Numarası Bölüm Numarası Masraf Mrzi Kodu - Grup - Aralı Karşılaştırma Dönmi Karşılaştırma Yılı Tablo tanımlarında ullanıcı tarafından doldurulan dipnotlar bölümünün tablo raporunun arasından görüntülnmsini sağlar. Bilançonun nflasyona gör düzltilmiş dğrlrinin döümünün alınabilmsini sağlayan filtr sçnğidir. Bu filtr satırında Evt sçiminin yapılması durumunda düzltilmiş dğrlrin döümünün alınabilmsi için Hsaplama: Yrl/Dövizli filtr satırında Yrl sçilmlidir. Düzltm tarihi bu filtr il vrilir. Mali tablo raporunun hangi işyri için alınacağı bu filtr il blirlnir. Mali tablo raporunun hangi bölüm için alınacağı bu filtr il blirlnir. Bu filtr tabloda yr alan satır tutarlarının, muhasb işlmlri yapılırn ayddildilri masraf mrzlrin gör hsaplanmasını sağlar. Burada ğr masraf mrzi odu vrilmişs artı muhasb hsap artlarına bağlı olan aylı toplamlar, yrl v dövizli tutarlar için ullanılamaz. Bu durumda muhasb hartlri taranara, sadc hartin masraf mrzi rapor filtrsind vriln ritr uygun olanlar üzrindn borç, alaca, borç baiy v alaca baiy toplamları hsaplanır. Tablonun birdn fazla mali dönmi içrc şild alınması durumunda arşılaştırma dönminin blirtilmsind ullanılır. Tablonun birdn fazla mali dönmi içrc şild alınması durumunda arşılaştırma yılının blirtilmsind ullanılır.

16 Satışların Maliyti Tablosu Satışların maliyti tablosu bir işltmnin dönm içindi malzm hartlri il satılan mamul, il madd v malzm, ticari mal v satılan hizmtlrin maliytini göstrn tablodur. Rapor filtr sçnlri şunlardır: Filtr Mali Dönm Rapor Ayları - Başlangıç - Bitiş Rapor Sviysi... şit Hsaplama - Yrl Para Birimi - Dövizli Rap Dövizi Kuru Listlm - Hpsi - Baiy Vrnlr Tablo Çarpanı... şit Para Birimi Dğri Tablonun alınacağı mali dönmi blirtm için ullanılır. Başlangıç vya bitiş olara sçilbilc dğrlr: Açılış Mali yılın 1. ayı Mali yılın 2. ayı... Mali yılın son ayı Sonrai yılın 1. ayı Bu filtr ticari sistmdi tüm raporlardai tarih aralığı filtrsin bnzr şild çalışır. T far sçimin gün dğil ay bazında yapılmasıdır. Bu durumda başlangıç ayı sçildiğind, raporun gün olara başlangıç tarihi sçiln ayın il günü, Bitiş ayı sçildiğind, raporun gün olara bitiş tarihi Sçiln ayın son günü olur. Başlangıç v bitiş günlri hsaplamalara dahil dilir. Bu duruma uymayan sadc açılışlardır. Eğr açılış sçimi yapılırsa sadc açılış fişlri diat alınır. Bitiş ayı başlangıç ayından üçü olamaz. Hsap tutarları burada blirlnn tarih aralığına gör hsaplanır. Bu filtr muhasb raporlarındain bnzr şild ullanılır. Yani tablo tanımlarında satırların tanım odları ırılmalı yapıya uygun şild oluşturulmuş is raporda çşitli sviylrd grup v alt grup satırları v onlara bağlı alt satırlar oluşur. Bunun yanı sıra ara v gnl toplam, formül, ar/zarar satırları vardır. Sviylndirm 0. sviy = ara v gnl toplamlar, formül, ar/zarar v hiç bir satırın alt satırı olmayan satırlar. 1. sviy = sadc bir satırın alt satırı olan satırlar... n. sviy = Kadmli olara n tan satırın alt satırı olan satırlar şlind yapılır. Sonuçta filtrd sçiln sviy, tablo raporunda görüntülnc n alt satırın sviysini göstrir. Bu filtrnin öndğri tablo paramtrlri tanımlarından alınır.(bz, Tablo paramtrlri) Bu filtry gör, tüm satır tutarları dövizli ya da yrl para birimi üzrindn hsaplanır v görüntülnir. Dövizli tutar hsaplamalarında hsap v hsap aralığı tanımlarında yr alan "ullanılaca döviz uru" paramtrsi göz önün alınır. Bu filtrnin öndğri tablo paramtrlri tanımlarından alınır. Raporlama dövizi ur dğrinin blirtildiği filtr satırıdır. Bu filtry gör tablo raporlarında satır tutarı = 0 olan satırların görüntülnip görüntülnmmsi sağlanır. Hsaplanan tüm satır tutarları tablo çarpanı olara burada vriln sayıya bölündütn sonra görüntülnir. Bu filtrnin öndğri tablo paramtrlri tanımlarından alınır. Burada giriln mtin tipi bilgi, tablo başlığında raporun hangi para birimi üzrindn

17 ... şit v hangi tablo çarpanına gör alındığı yazılırn ullanılır. Rapor Başlığı Tablo raporu alınırn görüntülnn gnl başlı girilir. Mtin tipi bir alandır. Bu filtrnin öndğri tablo paramtrlri tanımından alınır. Rapor Alt Başlığı Tablo raporu alınırn görüntülnn iinci başlı satırı girilir. Mtin tipi bir alandır. öndğri tablo paramtrlri tanımlarından alınır. Atiflr Grup Başlığı Tablo raporu alınırn görüntülnn atiflr ısmının başlığı girilir. Mtin tipi bir alandır. öndğri tablo paramtrlri tanımından alınır. Pasiflr Grup Başlığı Tablo raporu alınırn görüntülnn pasiflr ısmının başlığı girilir. Mtin tipi bir alandır. Bu filtrnin öndğri tablo paramtrlri tanımlarından alınır. Tablo Başlığı Tablo raporu alınırn görüntülnn üçüncü başlı satırı girilir. Mtin tipi bir alandır. Dipnot Basımı - Evt - Hayır Düzltilmiş Dğrlr Basımı - Evt - Hayır Düzltm Tarihi İşyri Numarası Bölüm Numarası Masraf Mrzi Kodu - Grup - Aralı Tablo tanımlarında ullanıcı tarafından doldurulan dipnotlar bölümünün tablo raporunun arasından görüntülnmsini sağlar. Bilançonun nflasyona gör düzltilmiş dğrlrinin döümünün alınabilmsini sağlayan filtr sçnğidir. Bu filtr satırında Evt sçiminin yapılması durumunda düzltilmiş dğrlrin döümünün alınabilmsi için Hsaplama: Yrl/Dövizli filtr satırında Yrl sçilmlidir. Düzltm tarihi bu filtr il vrilir. Mali tablo raporunun hangi işyri için alınacağı bu filtr il blirlnir. Mali tablo raporunun hangi bölüm için alınacağı bu filtr il blirlnir. Bu filtr tabloda yr alan satır tutarlarının, muhasb işlmlri yapılırn ayddildilri masraf mrzlrin gör hsaplanmasını sağlar. Burada ğr masraf mrzi odu vrilmişs artı muhasb hsap artlarına bağlı olan aylı toplamlar, yrl v dövizli tutarlar için ullanılamaz. Bu durumda muhasb hartlri taranara, sadc hartin masraf mrzi rapor filtrsind vriln ritr uygun olanlar üzrindn borç, alaca, borç baiy v alaca baiy toplamları hsaplanır. Karşılaştırma Dönmi Tablonun birdn fazla mali dönmi içrc şild alınması durumunda arşılaştırma dönminin blirtilmsind ullanılır. Karşılaştırma Yılı Tablonun birdn fazla mali dönmi içrc şild alınması durumunda arşılaştırma yılının blirtilmsind ullanılır.

18 Fon Aım Tablosu Fon aış tablosu blirli bir dönm içind işltmnin sağladığı mali aynaları v bunların ullanış yrlrini göstrm surtiyl işltmnin söz onusu dönmdi mali işlmlrini öztlyn tablodur. Rapor filtr sçnlri şunlardır: Filtr Mali Dönm Rapor Ayları - Başlangıç - Bitiş Rapor Sviysi... şit Dğri Tablonun alınacağı mali dönmi blirtm için ullanılır. Başlangıç vya bitiş olara sçilbilc dğrlr: Açılış Mali yılın 1. ayı Mali yılın 2. ayı... Mali yılın son ayı Sonrai yılın 1. ayı Bu filtr ticari sistmdi tüm raporlardai tarih aralığı filtrsin bnzr şild çalışır. T far sçimin gün dğil ay bazında yapılmasıdır. Bu durumda başlangıç ayı sçildiğind, raporun gün olara başlangıç tarihi sçiln ayın il günü, Bitiş ayı sçildiğind, raporun gün olara bitiş tarihi Sçiln ayın son günü olur. Başlangıç v bitiş günlri hsaplamalara dahil dilir. Bu duruma uymayan sadc açılışlardır. Eğr açılış sçimi yapılırsa sadc açılış fişlri diat alınır. Bitiş ayı başlangıç ayından üçü olamaz. Hsap tutarları burada blirlnn tarih aralığına gör hsaplanır. Bu filtr muhasb raporlarındain bnzr şild ullanılır. Yani tablo tanımlarında satırların tanım odları ırılmalı yapıya uygun şild oluşturulmuş is raporda çşitli sviylrd grup v alt grup satırları v onlara bağlı alt satırlar oluşur. Bunun yanı sıra ara v gnl toplam, formül, ar/zarar satırları vardır. Sviylndirm 0. sviy = ara v gnl toplamlar, formül, ar/zarar v hiç bir satırın alt satırı olmayan satırlar. 1. sviy = sadc bir satırın alt satırı olan satırlar... n. sviy = Kadmli olara n tan satırın alt satırı olan satırlar şlind yapılır. Sonuçta filtrd sçiln sviy, tablo raporunda görüntülnc n alt satırın sviysini göstrir.

19 Hsaplama - Yrl Para Birimi - Dövizli Rap Dövizi Kuru Listlm - Hpsi - Baiy vrnlr Tablo Çarpanı... şit Para Birimi... şit Rapor Başlığı Rapor Alt Başlığı Atiflr Grup Başlığı Bu filtrnin öndğri tablo paramtrlri tanımlarından alınır.(bz, Tablo paramtrlri) Bu filtry gör, tüm satır tutarları dövizli ya da yrl para birimi üzrindn hsaplanır v görüntülnir. Dövizli tutar hsaplamalarında hsap v hsap aralığı tanımlarında yr alan "ullanılaca döviz uru" paramtrsi göz önün alınır. Bu filtrnin öndğri tablo paramtrlri tanımlarından alınır. Raporlama dövizi ur dğrinin blirtildiği filtr satırıdır. Bu filtry gör tablo raporlarında satır tutarı = 0 olan satırların görüntülnip görüntülnmmsi sağlanır. Hsaplanan tüm satır tutarları tablo çarpanı olara burada vriln sayıya bölündütn sonra görüntülnir. Bu filtrnin öndğri tablo paramtrlri tanımlarından alınır. Burada giriln mtin tipi bilgi, tablo başlığında raporun hangi para birimi üzrindn v hangi tablo çarpanına gör alındığı yazılırn ullanılır. Tablo raporu alınırn görüntülnn gnl başlı girilir. Mtin tipi bir alandır. Bu filtrnin öndğri tablo paramtrlri tanımından alınır. Tablo raporu alınırn görüntülnn iinci başlı satırı girilir. Mtin tipi bir alandır. öndğri tablo paramtrlri tanımlarından alınır. Tablo raporu alınırn görüntülnn atiflr ısmının başlığı girilir. Mtin tipi bir alandır. öndğri tablo paramtrlri tanımından alınır. Pasiflr Grup Başlığı Tablo Başlığı Dipnot Basımı - Evt - Hayır Düzltilmiş Dğrlr Basımı - Evt - Hayır Düzltm Tarihi İşyri Numarası Bölüm Numarası Masraf Mrzi Kodu - Grup - Aralı Karşılaştırma Dönmi Karşılaştırma Yılı Tablo raporu alınırn görüntülnn pasiflr ısmının başlığı girilir. Mtin tipi bir alandır. Bu filtrnin öndğri tablo paramtrlri tanımlarından alınır. Tablo raporu alınırn görüntülnn üçüncü başlı satırı girilir. Mtin tipi bir alandır. Tablo tanımlarında ullanıcı tarafından doldurulan dipnotlar bölümünün tablo raporunun arasından görüntülnmsini sağlar. Bilançonun nflasyona gör düzltilmiş dğrlrinin döümünün alınabilmsini sağlayan filtr sçnğidir. Bu filtr satırında Evt sçiminin yapılması durumunda düzltilmiş dğrlrin döümünün alınabilmsi için Hsaplama: Yrl/Dövizli filtr satırında Yrl sçilmlidir. Düzltm tarihi bu filtr il vrilir. Mali tablo raporunun hangi işyri için alınacağı bu filtr il blirlnir. Mali tablo raporunun hangi bölüm için alınacağı bu filtr il blirlnir. Bu filtr tabloda yr alan satır tutarlarının, muhasb işlmlri yapılırn ayddildilri masraf mrzlrin gör hsaplanmasını sağlar. Burada ğr masraf mrzi odu vrilmişs artı muhasb hsap artlarına bağlı olan aylı toplamlar, yrl v dövizli tutarlar için ullanılamaz. Bu durumda muhasb hartlri taranara, sadc hartin masraf mrzi rapor filtrsind vriln ritr uygun olanlar üzrindn borç, alaca, borç baiy v alaca baiy toplamları hsaplanır. Tablonun birdn fazla mali dönmi içrc şild alınması durumunda arşılaştırma dönminin blirtilmsind ullanılır. Tablonun birdn fazla mali dönmi içrc şild alınması durumunda arşılaştırma yılının blirtilmsind ullanılır.

20 Nait Aış Tablosu Nait aış tablosu bir hsap dönmind oluşan para aımı, para giriş v çıışlarını aynaları v ullanılış yrlri il birlit göstrn tablodur. Rapor filtr sçnlri şunlardır: Filtr Mali Dönm Rapor Ayları - Başlangıç - Bitiş Rapor Sviysi... şit Dğri Tablonun alınacağı mali dönmi blirtm için ullanılır. Başlangıç vya bitiş olara sçilbilc dğrlr: Açılış Mali yılın 1. ayı Mali yılın 2. ayı... Mali yılın son ayı Sonrai yılın 1. ayı Bu filtr ticari sistmdi tüm raporlardai tarih aralığı filtrsin bnzr şild çalışır. T far sçimin gün dğil ay bazında yapılmasıdır. Bu durumda başlangıç ayı sçildiğind, raporun gün olara başlangıç tarihi sçiln ayın il günü, Bitiş ayı sçildiğind, raporun gün olara bitiş tarihi Sçiln ayın son günü olur. Başlangıç v bitiş günlri hsaplamalara dahil dilir. Bu duruma uymayan sadc açılışlardır. Eğr açılış sçimi yapılırsa sadc açılış fişlri diat alınır. Bitiş ayı başlangıç ayından üçü olamaz. Hsap tutarları burada blirlnn tarih aralığına gör hsaplanır. Bu filtr muhasb raporlarındain bnzr şild ullanılır. Yani tablo tanımlarında satırların tanım odları ırılmalı yapıya uygun şild oluşturulmuş is raporda çşitli sviylrd grup v alt grup satırları v onlara bağlı alt satırlar oluşur. Bunun yanı sıra ara v gnl toplam, formül, ar/zarar satırları vardır. Sviylndirm 0. sviy = ara v gnl toplamlar, formül, ar/zarar v hiç bir satırın alt satırı olmayan satırlar. 1. sviy = sadc bir satırın alt satırı olan satırlar... n. sviy = Kadmli olara n tan satırın alt satırı olan satırlar şlind yapılır. Sonuçta filtrd sçiln sviy, tablo raporunda görüntülnc n alt satırın sviysini göstrir. Bu filtrnin öndğri tablo paramtrlri tanımlarından alınır.(bz, Tablo paramtrlri)

21 Hsaplama Bu filtry gör, tüm satır tutarları dövizli ya da yrl para birimi üzrindn hsaplanır - Yrl Para v görüntülnir. Dövizli tutar hsaplamalarında hsap v hsap aralığı tanımlarında birimi yr alan "ullanılaca döviz uru" paramtrsi göz önün alınır. - Dövizli Bu filtrnin öndğri tablo paramtrlri tanımlarından alınır. Rap Dövizi Kuru Raporlama dövizi ur dğrinin blirtildiği filtr satırıdır. Listlm - Hpsi - Baiy Vrnlr Tablo Çarpanı... şit Bu filtry gör tablo raporlarında satır tutarı = 0 olan satırların görüntülnip görüntülnmmsi sağlanır. Hsaplanan tüm satır tutarları tablo çarpanı olara burada vriln sayıya bölündütn sonra görüntülnir. Bu filtrnin öndğri tablo paramtrlri tanımlarından alınır. Burada giriln mtin tipi bilgi, tablo başlığında raporun hangi para birimi üzrindn v hangi tablo çarpanına gör alındığı yazılırn ullanılır. Para Birimi... şit Rapor Başlığı Tablo raporu alınırn görüntülnn gnl başlı girilir. Mtin tipi bir alandır. Bu filtrnin öndğri tablo paramtrlri tanımından alınır. Rapor Alt Başlığı Tablo raporu alınırn görüntülnn iinci başlı satırı girilir. Mtin tipi bir alandır. öndğri tablo paramtrlri tanımlarından alınır. Atiflr Grup Başlığı Tablo raporu alınırn görüntülnn atiflr ısmının başlığı girilir. Mtin tipi bir alandır. öndğri tablo paramtrlri tanımından alınır. Pasiflr Grup Başlığı Tablo Başlığı Tablo raporu alınırn görüntülnn pasiflr ısmının başlığı girilir. Mtin tipi bir alandır. Bu filtrnin öndğri tablo paramtrlri tanımlarından alınır. Tablo raporu alınırn görüntülnn üçüncü başlı satırı girilir. Mtin tipi bir alandır. Dipnot Basımı - Evt - Hayır Düzltilmiş Dğrlr Basımı - Evt - Hayır Düzltm Tarihi İşyri Numarası Tablo tanımlarında ullanıcı tarafından doldurulan dipnotlar bölümünün tablo raporunun arasından görüntülnmsini sağlar. Bilançonun nflasyona gör düzltilmiş dğrlrinin döümünün alınabilmsini sağlayan filtr sçnğidir. Bu filtr satırında Evt sçiminin yapılması durumunda düzltilmiş dğrlrin döümünün alınabilmsi için Hsaplama: Yrl/Dövizli filtr satırında Yrl sçilmlidir. Düzltm tarihi bu filtr il vrilir. Mali tablo raporunun hangi işyri için alınacağı bu filtr il blirlnir. Bölüm Numarası Mali tablo raporunun hangi bölüm için alınacağı bu filtr il blirlnir. Masraf Mrzi Bu filtr tabloda yr alan satır tutarlarının, muhasb işlmlri yapılırn ayddildilri Kodu masraf mrzlrin gör hsaplanmasını sağlar. - Grup Burada ğr masraf mrzi odu vrilmişs artı muhasb hsap artlarına bağlı - Aralı olan aylı toplamlar, yrl v dövizli tutarlar için ullanılamaz. Bu durumda muhasb hartlri taranara, sadc hartin masraf mrzi rapor filtrsind vriln ritr uygun olanlar üzrindn borç, alaca, borç baiy v alaca baiy toplamları hsaplanır. Karşılaştırma Tablonun birdn fazla mali dönmi içrc şild alınması durumunda arşılaştırma Dönmi dönminin blirtilmsind ullanılır. Karşılaştırma Yılı Tablonun birdn fazla mali dönmi içrc şild alınması durumunda arşılaştırma yılının blirtilmsind ullanılır.

22 Kar Dağıtım Tablosu Kar dağıtım tablosu bir şirtin dönm arını, bu ardan ödnc vrgilrin, ayrılan ydlrin v ortalara dağıtılaca ar paylarını açıça göstrn v şirtin hiss başına düşn ar il tmttü tutarını göstrn tablodur. Rapor filtr sçnlri şunlardır: Filtr Mali Dönm Rapor Ayları - Başlangıç - Bitiş Rapor Sviysi... şit Dğri Tablonun alınacağı mali dönmi blirtm için ullanılır. Başlangıç vya bitiş olara sçilbilc dğrlr: Açılış Mali yılın 1. ayı Mali yılın 2. ayı... Mali yılın son ayı Sonrai yılın 1. ayı Bu filtr ticari sistmdi tüm raporlardai tarih aralığı filtrsin bnzr şild çalışır. T far sçimin gün dğil ay bazında yapılmasıdır. Bu durumda başlangıç ayı sçildiğind, raporun gün olara başlangıç tarihi sçiln ayın il günü, Bitiş ayı sçildiğind, raporun gün olara bitiş tarihi Sçiln ayın son günü olur. Başlangıç v bitiş günlri hsaplamalara dahil dilir. Bu duruma uymayan sadc açılışlardır. Eğr açılış sçimi yapılırsa sadc açılış fişlri diat alınır. Bitiş ayı başlangıç ayından üçü olamaz. Hsap tutarları burada blirlnn tarih aralığına gör hsaplanır. Bu filtr muhasb raporlarındain bnzr şild ullanılır. Yani tablo tanımlarında satırların tanım odları ırılmalı yapıya uygun şild oluşturulmuş is raporda çşitli sviylrd grup v alt grup satırları v onlara bağlı alt satırlar oluşur. Bunun yanı sıra ara v gnl toplam, formül, ar/zarar satırları vardır. Sviylndirm 0. sviy = ara v gnl toplamlar, formül, ar/zarar v hiç bir satırın alt satırı olmayan satırlar. 1. sviy = sadc bir satırın alt satırı olan satırlar... n. sviy = Kadmli olara n tan satırın alt satırı olan satırlar şlind yapılır. Sonuçta filtrd sçiln sviy, tablo raporunda görüntülnc n alt satırın sviysini göstrir.

23 Bu filtrnin öndğri tablo paramtrlri tanımlarından alınır.(bz, Tablo paramtrlri) Hsaplama Bu filtry gör, tüm satır tutarları dövizli ya da yrl para birimi üzrindn hsaplanır v - Yrl Para görüntülnir. Dövizli tutar hsaplamalarında hsap v hsap aralığı tanımlarında yr Birimi alan "ullanılaca döviz uru" paramtrsi göz önün alınır. - Dövizli Bu filtrnin öndğri tablo paramtrlri tanımlarından alınır. Rap Dövizi Raporlama dövizi ur dğrinin blirtildiği filtr satırıdır. Kuru Listlm - Hpsi - Baiy Vrnlr Tablo Çarpanı... şit Para Birimi... şit Rapor Başlığı Rapor Alt Başlığı Atiflr Grup Başlığı Bu filtry gör tablo raporlarında satır tutarı = 0 olan satırların görüntülnip görüntülnmmsi sağlanır. Hsaplanan tüm satır tutarları tablo çarpanı olara burada vriln sayıya bölündütn sonra görüntülnir. Bu filtrnin öndğri tablo paramtrlri tanımlarından alınır. Burada giriln mtin tipi bilgi, tablo başlığında raporun hangi para birimi üzrindn v hangi tablo çarpanına gör alındığı yazılırn ullanılır. Tablo raporu alınırn görüntülnn gnl başlı girilir. Mtin tipi bir alandır. Bu filtrnin öndğri tablo paramtrlri tanımından alınır. Tablo raporu alınırn görüntülnn iinci başlı satırı girilir. Mtin tipi bir alandır. öndğri tablo paramtrlri tanımlarından alınır. Tablo raporu alınırn görüntülnn atiflr ısmının başlığı girilir. Mtin tipi bir alandır. öndğri tablo paramtrlri tanımından alınır. Pasiflr Grup Başlığı Tablo Başlığı Tablo raporu alınırn görüntülnn pasiflr ısmının başlığı girilir. Mtin tipi bir alandır. Bu filtrnin öndğri tablo paramtrlri tanımlarından alınır. Tablo raporu alınırn görüntülnn üçüncü başlı satırı girilir. Mtin tipi bir alandır. Dipnot Basımı - Evt - Hayır Düzltilmiş Dğrlr Basımı - Evt - Hayır Tablo tanımlarında ullanıcı tarafından doldurulan dipnotlar bölümünün tablo raporunun arasından görüntülnmsini sağlar. Bilançonun nflasyona gör düzltilmiş dğrlrinin döümünün alınabilmsini sağlayan filtr sçnğidir. Bu filtr satırında Evt sçiminin yapılması durumunda düzltilmiş dğrlrin döümünün alınabilmsi için Hsaplama: Yrl/Dövizli filtr satırında Yrl sçilmlidir. Düzltm Tarihi Düzltm tarihi bu filtr il vrilir. İşyri Numarası Mali tablo raporunun hangi işyri için alınacağı bu filtr il blirlnir. Bölüm Mali tablo raporunun hangi bölüm için alınacağı bu filtr il blirlnir. Numarası Masraf Mrzi Bu filtr tabloda yr alan satır tutarlarının, muhasb işlmlri yapılırn ayddildilri Kodu masraf mrzlrin gör hsaplanmasını sağlar. - Grup Burada ğr masraf mrzi odu vrilmişs artı muhasb hsap artlarına bağlı olan - Aralı aylı toplamlar, yrl v dövizli tutarlar için ullanılamaz. Bu durumda muhasb hartlri taranara, sadc hartin masraf mrzi rapor filtrsind vriln ritr uygun olanlar üzrindn borç, alaca, borç baiy v alaca baiy toplamları hsaplanır. Karşılaştırma Tablonun birdn fazla mali dönmi içrc şild alınması durumunda arşılaştırma Dönmi dönminin blirtilmsind ullanılır. Karşılaştırma Yılı Tablonun birdn fazla mali dönmi içrc şild alınması durumunda arşılaştırma yılının blirtilmsind ullanılır.

24 Nt Parasal Pozisyon Kar-Zarar Tablosu Enflasyon dönmind, parasal varlı vya parasal borçların fiyat düzyin bağlanmadığı ortamda, parasal borçlardan fazla parasal varlı bulunduran işltmlr satınalma gücü aybına uğrar. Diğr taraftan parasal varlılardan fazla parasal borcu olan işltmlr is, satın alma gücü azanır. Bu ndnl parasal varlı v parasal borçlar farından doğan azanç v ayıplar dönm arının blirlnmsind diat alınır (TMS 2, madd 20) Nt Parasal Pozisyon Kar/Zarar Tablosu'na, Gnl Muhasb/Mali Tablo Tanımları/Nt Parasal Pozisyon Kar/Zarar Tablosu mnüsü il ulaşılır. Tablonun amacı, hrhangi bir dönm içind parasal varlıları ld bulundurmatan dolayı uğranan ayıplarla, borçlu olmatan dolayı ld diln azançların hsaplanması v nt azanç/aybın saptanmasıdır. Mnü il ulaşılan randa ullanıcı standart tablo tanımı lyip üzrind dğişili yapabilcği gibi boş tanım lyr özl bir tanım da yapabilir. Standart tanım üç sviyli olup açıncı sviyy adar açılım yapılacağı filtrlrd blirtilctir. Bununla birlit sütunlarda hm tarihi dğrlr hm d düzltilmiş dğrlr listlnctir. Sviylr gör tanımlar v tiplri aşağıda vrilmiştir: Tanım Tipi Raporlama (Basılaca/ basılmayac a) Hs ap (Ara lığı) Hsa p Tutar ı Hsap Karatr i 01 A - DÖNEM BAŞI NET Grup Basılaca PARASAL POZİSYON 01.1 Dönm başı Parasal Grup Basılaca (Nt) Varlılar 01.2 Dönm başı Parasal Grup Basılaca (Nt) Yüümlülülr (-) 02 B - DÖNEM İÇİNDE NET Grup Basılaca PARASAL POZİSYONDA ARTIŞ YARATAN İŞLEMLER (+) Satışlar Grup Basılaca a) Yurtiçi Satışlar Hsap Basılmayaca 600 Alaca Borç TARİHİ DÜZELTİLMİŞ

25 b) Yurtdışı Satışlar Hsap Basılmayaca 601 Alaca Borç c) Diğr Glirlr Hsap Basılmayaca 602 Alaca Borç d) Satıştan İadlr (-) Hsap Basılmayaca 610 Baiy Borç ) Satış Isontoları (-) Hsap Basılmayaca 611 Baiy Borç f) Diğr İndirimlr (-) Hsap Basılmayaca 612 Baiy Borç Diğr Faaliytlrdn Grup Basılaca Glirlr v Karlar a) İştiralrdn Hsap Basılmayaca 640 Alaca Borç Tmttü Glirlri b) Bağlı Ortalılardan Hsap Basılmayaca 641 Alaca Borç Tmttü Glirlri c) Faiz Glirlri Hsap Basılmayaca 642 Alaca Borç d) Komisyon Glirlri Hsap Basılmayaca 643 Alaca Borç ) Konusu Kalmayan Hsap Basılmayaca 644 Alaca Borç Karşılılar f) Mnul Kıymt Satış Hsap Basılmayaca 645 Alaca Borç Karları g) Kambiyo Karları Hsap Basılmayaca 646 Alaca Borç h) Rsont Faiz Hsap Basılmayaca 647 Alaca Borç Gidrlri i) Faaliytl İlgili Diğr Hsap Basılmayaca 649 Alaca Borç Glir v Karlar Olağanüstü Glirlr v Grup Basılaca Karlar a) Önci Dönm Glir Hsap Basılmayaca 671 Alaca Borç v Karları b) Diğr Olağandışı Hsap Basılmayaca 679 Alaca Borç Glir v Karlar Maddi Duran Varlı Grup Basılaca Satış Bdli Finansal Duran Varlı Grup Basılaca Satış Bdli Diğr Parasal Grup Basılaca Olmayan Varlı Azalışları Srmay Artırımı Grup Basılaca (YDDF vbn. Hariç) a) Srmay Hsap Basılmayaca 500 Baiy Borç b) Ödnmmiş Hsap Basılmayaca 501 Baiy Borç Srmay (-) Emisyon Primi Grup Basılaca - - -

26 Diğr Parasal Grup Basılaca Olmayan Yüümlülülrdi Artışlar 03 C - DÖNEM İÇİNDE Grup Basılaca NET PARASAL POZİSYONDA AZALIŞ YARATAN İŞLEMLER (-) Ürtim Gidrlri Grup Basılaca a) Dolaysız İl Mad. v Hsap Basılaca 710 Baiy Borç Malz. Alışları (Gidrlri) b) Dolaysız İşçili Hsap Basılaca 720 Baiy Borç Gidrlri c) Gnl Ürtim Gidrlri Hsap Basılaca 730 Baiy Borç Diğr Sto Alımları Hsap Basılaca 157 Baiy Borç Faaliyt Gidrlri Grup Basılaca a) Araştırma v Hsap Basılaca 630 Baiy Borç Gliştirm Gidrlri b) Pazarlama, Satış v Hsap Basılaca 631 Baiy Borç Dağıtım Gidrlri c) Gnl Yöntim Hsap Basılaca 632 Baiy Borç Gidrlri Diğr Faaliytlrdn Grup Basılaca Gidrlr v Zararlar a) Komisyon Gidrlri Hsap Basılmayaca 653 Baiy Borç b) Karşılı Gidrlri Hsap Basılmayaca 654 Baiy Borç c) Mnul Kıymt Satış Hsap Basılmayaca 655 Baiy Borç Zararları d) Kambiyo Zararları Hsap Basılmayaca 656 Baiy Borç ) Rsont Faiz Hsap Basılmayaca 657 Baiy Borç Gidrlri f) Diğr Olağan Gidr Hsap Basılmayaca 659 Baiy Borç v Zararlar Finansman Gidrlri Grup Basılaca a) Kısa Vadli Hsap Basılmayaca 660 Baiy Borç Borçlanma Gidrlri b) Uzun Vadli Hsap Basılmayaca 661 Baiy Borç Borçlanma Gidrlri Olağanüstü Gidrlr Grup Basılaca v Zararlar a) Çalışmayan Kısım Hsap Basılmayaca 680 Baiy Borç Gidr v Zararları b) Önci Dönm Gidr Hsap Basılmayaca 681 Baiy Borç v Zararları

27 c) Diğr Olağandışı Hsap Basılmayaca 689 Baiy Borç Gidr v Zararlar Ödnc Vrgi v Grup Basılaca Diğr Yasal Yüümlülülr Tmttü Ödmlri Grup Basılaca Maddi Duran Varlı Grup Basılaca Alım Bdli Finansal Duran Grup Basılaca Varlı Alım Bdli Diğr Parasal Grup Basılaca Olmayan Varlı Artışları Diğr Parasal Grup Basılaca Olmayan Yüümlülülrdi Azalışlar 04 D DÖNEM SONUNDA Formül Basılaca OLMASI GEREKEN NET (1) PARASAL POZİSYON (A+B-C) 05 F - NET PARASAL Formül Basılaca POZİSYON KAR VEYA (2) ZARARI (TarihiD- Düzltilmiş D) 1.Dönm Sonunda Olması Grn Nt Parasal Pozisyon P01+P02-P03 olara hsaplanır. 2.Nt Parasal Pozisyon Kar vya Zararı almi formülü R01+R02-R03 olacatır. R ilgili satırın tarihi v düzltilmiş dğrlri arasındai farı vrctir. Öylys R01, Dönm Başı Nt Parasal Pozisyonun tarihi v düzltilmiş dğri arasındai farı vrirn, R02 Dönm içi Nt Parasal Pozisyonda Artış yaratan İşlmlrin, R03 is Dönm içi Nt Parasal Pozisyonda Azalış Yaratan İşlmlrin tarihi v düzltilmiş dğrlri arasındai farı vrir. Bu aynı zamanda D (Dönm Sonunda Olması Grn Nt Parasal Pozisyon'u da tarihi v düzltilmiş dğrlri arasındai far dmtir. Nt Parasal Pozisyon Kar vya Zararı alminin dğri 1. sviydn düzltilmiş olonunda listlnctir. Grup v hsaplar için trs baiy: listlnc v işlm türü: lnc şlind öndğr glctir. Tablonun raporlanabilmsi için ullanılabilc filtrlr is şunlardır: Mali Dönm Başlangıç Rapor Ayı Bitiş Rapor Ayı Rapor Sviysi Listlm Rapor Başlığı Rapor Alt Başlığı Tablo Başlığı Dipnot Basımı İşyri No. Grup / Aralı Grup / Aralı Grup Hpsi / Hart Görnlr Başlı girişi Başlı girişi Başlı girişi Evt / Hayır Tanımlı işyrlri

28 Bölüm No. Tanımlı bölümlr Masraf Mrzi Kodu Grup / Aralı Muhtasar Byannam Aylı vya Üçr aylı olara hazırlanan Muhtasar byannamsinin programda oluşturulması v xml dosyasının hazırlanara ltroni ortamda göndrimi için ullanılır. Muhtasar Byannam lndiğind diğr byannamlrimizd olduğu gibi hsap hsap aralığı tutar ya da formül gibi arşılıların sçildiği alanlar arşımıza çıacatır. Muhtasar byannam aşağıdai bölümlrdn oluşmatadır: Gnl Bilgilr Vrgiy Tabi İşlmlr Ödmlr Vrgi Bildirimi Düznlm Bilgilri Elr Gnl Bilgilr: Gnl bilgilr bölümü üç başlıtan oluşur. Byannam numarasının girildiği No. alanı, vrgi dairsinin sçildiği, byannamnin hangi dönmin, hangi yıl v ayına ait olduğu gibi sçnlrinin blirtildiği idari bilgilr v müllf ait bilgilrin girildiği müllfin alanı.

29 Muhtasar byannam aylı olara vrildiği gibi 3 r aylı olara da vrilbilmtdir. İdari bilgilr bölümünd dönm tipi sçnği il muhtasar byannamnin aylı mı üçr aylı mı olduğu blirlnmtdir. Dönm tipi combo box ı açılara 3 aylı sçilmiş is randa bu üç aylı dönmin hangi aydan itibarn başladığı bilgisi listlnmtdir. Vrgiy Tabi İşlmlr: Vrgiy tabi işlmlr bölümü ii başlıtan oluşmatadır: Matrah v Vrgi Bildirimi Mahsup Ediln Vrgilr Diğr byannamlrimizin oluşturulmasında olduğu gibi byannamyi oluşturan almlr için hsaphsap aralığı tutar ya da formül sçnlrindn biri ullanılmalıdır. Ödmlr: Ödmlr bölümünd ücrt v ücrt sayılan ödmlr il mnul srmay iratları dışında alan ödmlr ait bildirilimlr listlnmtdir. Bu alm uygun olan işi ya da firmalara ait Adrs, T.C Kimli, Vrgi Kimli, Gayrisafi Tutar v.b bilgilri girilr listlnmtdir. Vrgi Bildirimi: Vrgi bildirimi bölümü üç başlıtan oluşmatadır. Çalıştırılan işçi sayısı bölümü aylı 3 aylı olara asgari ücrtli v diğr ücrtli olara çalıştırılan işçi sayılarının toplamlarının girildiği bölümdür. Muhtasar byannamnin türün gör bu alanlardai utular dit dilbilir hal dönüşmtdir. Muhtasar byannamnin dönmi 3 aylı is çalıştırılan işçi sayısı bölümünd bu priyoda dn gln aylar için ayrı ayrı işçi sayısı girilmtdir. Muhtasar aylı olara vriliyor is asgari ücrtli v diğr ücrtli çalışan işçi sayısı sadc byannamnin vrildiği o ay için girilmtdir. Tahsilatı yapılmış aldırılan vrgilr bölümündn is bu vrgilr ait tür odu sçimi yapılara arşılığında yapılan glir vrgisi sintisi tutarı bildirilmtdir. Glir vrgisi stopajı tşviin ilişin bildirim tbliği is üç sçntn ibarttir: Yo 1 Sri No lu Tbliğ Kapsamında Tşvi 4 Sri No lu Tbliğ Kapsamında Tşvi Düznlm Bilgilri: Vrgi sorumlusuna v byannamyi düznlyn ait bilgilrin girildiği bölümdür. Elr:

30 Elr bölümü ii başlıtan oluşur: Glir vrgisi stopajı tşviin ilişin bildirim Ar G tşviin ilişin bildirim Glir vrgisi stopajı tşviin ilişin bildirim başlığı altında Bildirim apsamında bulunan işyrlrin ilişin bilgilr v trin dilc tutara ilişin bilgilr listlnmtdir. Ar G tşviin ilişin bildirim başlığı da ii bölümdn oluşur: İstihdam diln ücrtlilr ilişin bilgilr Ar G ynili apsamında ücrt ödmlri istisnasına ilişin bildirim İstihdam diln ücrtlilr ilişin bilgilr bölümünd, Dotoralı olanlar (Asgari ücrtlilr), Dotoralı olanlar (Diğr ücrtlilr), Diğrlri (Asgari ücrtlilr), Diğrlri (Diğr ücrtlilr) v bunlara ait bilgilr listlnir. Ar G Ynili apsamında ücrt ödmlri istisnasına ilişin bildirim başlığı altında da Bildirim apsamında bulunan işyrlrin ilişin bilgilr il İstisna dilc tutara ilişin bilgilr listlnmtdir. Gçici Vrgi Byannamsi (Kurumlar) Kurumlar Gçici Vrgi Byannamsi dört bölümdn oluşmatadır: Gnl Bilgilr Matrah Bildirimi Vrgi Bildirimi Elr Gnl Bilgilr:

LKS2. Kredi Kartı Uygulamaları

LKS2. Kredi Kartı Uygulamaları LKS2 Kredi Kartı Uygulamaları LOGO Kasım 2006 İçindekiler LKS2 Kredi Kartı Uygulamalarında kullanılan parametreler... 3 Banka Hesabı Kayıt Türleri... 3 Geri Ödeme Planları... 4 Geri Ödeme Plan Bilgileri...

Detaylı

BÖLÜM II A. YE Đ BETO ARME BĐ ALARI TASARIM ÖR EKLERĐ ÖR EK 2

BÖLÜM II A. YE Đ BETO ARME BĐ ALARI TASARIM ÖR EKLERĐ ÖR EK 2 BÖLÜ II A. YE Đ BETO ARE BĐ ALARI TASARI ÖR EKLERĐ ÖR EK SÜ EKLĐK DÜZEYĐ YÜKSEK 6 KATLI BETO ARE PERDELĐ / ÇERÇEELĐ BĐ A SĐSTEĐ Đ EŞDEĞER DEPRE YÜKÜ YÖ TEĐ ĐLE A ALĐZĐ E TASARII.1. GENEL BĐNA BĐLGĐLERĐ...II./..

Detaylı

Sistem İşlemleri LOGO Ocak 2012

Sistem İşlemleri LOGO Ocak 2012 Sistem İşlemleri LOGO Ocak 2012 İçindekiler START İçindekiler... 2 Sistem İşlemleri... 5 Firma Tanımları... 6 Firma Detay Bilgileri... 7 Firmanın Genel Bilgileri... 7 Mali Müşavir Bilgileri... 8 Firma

Detaylı

GO Plus Diğer İşlemler

GO Plus Diğer İşlemler GO Plus Diğer İşlemler LOGO Mart 2012 İçindekiler İçindekiler...2 Diğer İşlemler...5 Birim Setleri...6 Birim Bilgileri...7 Çevrim Bilgileri...8 Kullanıldığı Kartlar...9 Döviz Tablosu...10 Döviz türleri

Detaylı

LKS2. Sistem İşletmeni

LKS2. Sistem İşletmeni LKS2 Sistem İşletmeni LOGO Ocak 2007 İçindekiler Sistem Yönetmeni... 4 Yönetim... 5 Terminaller... 6 Grup ve kullanıcılara ait terminallerin belirlenmesi... 6 Gruplar... 7 Kullanıcılar... 8 Kullanıcının

Detaylı

Dış Ticaret İthalat/İhracat LOGO

Dış Ticaret İthalat/İhracat LOGO Dış Ticaret İthalat/İhracat LOGO Ocak 2011 İçindekiler Dış Ticaret... 5 İthalat... 5 İthalat Operasyon Fişleri... 6 İthalat Operasyon Fişi... 8 İthalat Bilgileri... 9 Fatura Bilgileri... 12 Fatura Detay

Detaylı

Ticari Sistem LOGO Ocak 2011

Ticari Sistem LOGO Ocak 2011 Ticari Sistem LOGO Ocak 2011 İçindekiler Ticari Sistem Yönetimi... 3 Tanımlar... 3 Malzeme Yönetimi Parametreleri... 3 Duran Varlık Yönetimi Parametreleri... 16 Talep Yönetimi Parametreleri... 18 Satınalma

Detaylı

GO Plus Sistem Yönetmeni

GO Plus Sistem Yönetmeni GO Plus Sistem Yönetmeni LOGO Mart 2012 İçindekiler İçindekiler...2 Sistem Yönetmeni...4 Yönetim...5 Terminaller...6 Grup ve kullanıcılara ait terminallerin belirlenmesi...7 Gruplar...8 Kullanıcılar...9

Detaylı

Bordro LOGO Kasım 2011

Bordro LOGO Kasım 2011 Bordro LOGO Kasım 2011 içindekiler Bordro... 5 Hesap Şablonları... 6 Şablon Tanımları... 7 Puantaj Öndeğerleri... 11 Öndeğer Tanımları... 12 Öndeğer Tanım ve Fonksiyonları... 13 Geçerli olacak parametre

Detaylı

Sicil Yönetimi LOGO Kasım 2011

Sicil Yönetimi LOGO Kasım 2011 Sicil Yönetimi LOGO Kasım 2011 içindekiler Sicil Yönetimi... 5 Sicil Kartları... 6 Sicil Bilgileri... 8 Ana Bilgiler... 8 Ödeme Bilgileri... 11 Bordro Bilgileri... 13 Diğer Bilgiler... 14 Muafiyetler...

Detaylı

İşletme Modülü. 2008 Mikro Yazılımevi A.Ş.

İşletme Modülü. 2008 Mikro Yazılımevi A.Ş. 1 İŞLETME MODÜLÜ 1 İşletme... 4 1.1 Parametreler...4 1.1.1 İşletme Parametreler...5 1.1.2 Kullanım Tarihleri...6 1.1.3 Asgari Kar Grupları...7 1.1.4 Grup Tanımlamaları...7 Önemli Not!... 8 1.1.5 Aktif

Detaylı

TAKIM LİDERİNİN ÇALIŞANLARIN MOTİVASYONU ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: ÇAĞRI MERKEZİ İNCELEMESİ. Araş. Gör. Gündüz AKSU

TAKIM LİDERİNİN ÇALIŞANLARIN MOTİVASYONU ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: ÇAĞRI MERKEZİ İNCELEMESİ. Araş. Gör. Gündüz AKSU TAKIM LİDERİNİN ÇALIŞANLARIN MOTİVASYONU ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: ÇAĞRI MERKEZİ İNCELEMESİ Araş. Gör. Gündüz AKSU ÖZ İltişim, nformayon, ulaşım v tknoloji gibi alanlarda kürllşn dünyada artık ürtimin yrl olmaktan

Detaylı

BAY.t Entegre_PRO v5.2 Yapılan Geliştirmeler HIZLI SATIŞ

BAY.t Entegre_PRO v5.2 Yapılan Geliştirmeler HIZLI SATIŞ BAY.t Entegre_PRO v5.2 Yapılan Geliştirmeler HIZLI SATIŞ Bay-t Entegre PRO serisinin yeni modülü Dokunmatik Hızlı Satış, perakende satış yapan tüm işletmelerin ihtiyaçlarına yönelik olarak dokunmatik ekranlara

Detaylı

Harcama Yönetim Sistemi Ödeme Emri Belgesi (Manuel) Düzenleme Kılavuzu. Ocak-2013. Uygulama Geliştirme ve Destek Şubesi

Harcama Yönetim Sistemi Ödeme Emri Belgesi (Manuel) Düzenleme Kılavuzu. Ocak-2013. Uygulama Geliştirme ve Destek Şubesi Ödeme Emri Belgesi (Manuel) Düzenleme Kılavuzu Ocak-2013 Uygulama Geliştirme ve Destek Şubesi Kılavuzun Adı Güncelleme Tarihi Ödeme Emri Belgesi Düzenleme Kılavuzu 1.0 Nisan 2010 Ödeme Emri Belgesi Düzenleme

Detaylı

Satın Alma Modülü. 2008 Mikro Yazılımevi A.Ş.

Satın Alma Modülü. 2008 Mikro Yazılımevi A.Ş. 1 SATIN ALMA MODÜLÜ 1. SATIN ALMA Modülü... 9 1.1 Kartlar... 10 1.1.1 Satın Alma Kartları Yardım Tuşları... 10 1.1.2 Satıcılar... 13 1.1.2.1 Satıcı Tanıtım Kartı... 13 Adresler:... 17 Yetkililer:... 18

Detaylı

İLİŞKİLER YÖNETİMİ (CRM&VRM) 1 İLİŞKİLER YÖNETİMİ (CRM&VRM)... 2 1.1 KARTLAR... 2 1.1.1 Cariler ile ilişkiler (150001)... 2 1.1.2 Cari hesap tanıtım

İLİŞKİLER YÖNETİMİ (CRM&VRM) 1 İLİŞKİLER YÖNETİMİ (CRM&VRM)... 2 1.1 KARTLAR... 2 1.1.1 Cariler ile ilişkiler (150001)... 2 1.1.2 Cari hesap tanıtım İLİŞKİLER YÖNETİMİ (CRM&VRM) 1 İLİŞKİLER YÖNETİMİ (CRM&VRM)... 2 1.1 KARTLAR... 2 1.1.1 Cariler ile ilişkiler (150001)... 2 1.1.2 Cari hesap tanıtım kartı (041110)... 3 1.1.3 Cari hesap adresleri (41210)...

Detaylı

ARAÇ ALIM/SATIM TAKĐBĐ

ARAÇ ALIM/SATIM TAKĐBĐ ARAÇ ALIM/SATIM TAKĐBĐ Otomotiv ve tekstil gibi sektörlerde stok takibi yapılırken geleneksel stok tanımlama alanları yeterli olmamaktadır. Derece Yazılım fonksiyonel ve esnek yapısı ile stok tutarken

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE FİNANSMAN VARLIK HESAPLARI 344MV0022

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE FİNANSMAN VARLIK HESAPLARI 344MV0022 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE FİNANSMAN VARLIK HESAPLARI 344MV0022 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

Harcama Birimleri Ödeme Emri Belgesi (Manuel) Düzenleme Kılavuzu. Nisan-2010. BİM Uygulama Geliştirme ve Destek Şubesi

Harcama Birimleri Ödeme Emri Belgesi (Manuel) Düzenleme Kılavuzu. Nisan-2010. BİM Uygulama Geliştirme ve Destek Şubesi Ödeme Emri Belgesi (Manuel) Düzenleme Kılavuzu Nisan-2010 BİM Uygulama Geliştirme ve Destek Şubesi GİRİŞ ÖEB Uygulamasına bağlanılabilmesi için aşağıdaki işlemler sırasıyla gerçekleştirilir. Uygulama internet

Detaylı

Stok Modülü. 2008 Mikro Yazılımevi A.Ş.

Stok Modülü. 2008 Mikro Yazılımevi A.Ş. 1 STOK MODÜLÜ 1. stok modülü... 8 1.1 Kartlar ve Hareket Föyleri...9 1.1.1 Stok Tanıtım Kartları...9 1.1.1.1 Stok Kartları Yardım Tuşları... 10 1.1.1.2 Stok Tanıtım Kartı... 13 1.1.1.3 Kısa Stok Tanıtım

Detaylı

15 STOKLAR. Satın alınan veya işletmede üretilen stoklar, edinme aşamasında maliyet değeri ile değerlenir. Maliyet değeri;

15 STOKLAR. Satın alınan veya işletmede üretilen stoklar, edinme aşamasında maliyet değeri ile değerlenir. Maliyet değeri; 15 STOKLAR Stoklar işletmenin satmak, üretimde kullanmak veya tüketmek amacıyla edindiği ilk madde ve malzeme, yarı mamul, mamul, ticari mal, yan ürün, artık ve hurda gibi varlıklardan oluşur. Bu grup

Detaylı

MUHASEBE VE FİNANSMAN

MUHASEBE VE FİNANSMAN T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE VE FİNANSMAN GELİR TABLOSU 344MV0027 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

DATASOFT HAL OTOMASYONU KULLANIM KILAVUZU;

DATASOFT HAL OTOMASYONU KULLANIM KILAVUZU; DATASOFT HAL OTOMASYONU KULLANIM KILAVUZU; Rev_2012_1226_005 İçindekiler 01_Uygulamanın İçeriği 01_Hal Otomasyonunun Özelliği 02_Cari Kartların Tanımlanması 03_Yeni bir (müstahsil) tanımlama 04_Stok Kartlarının

Detaylı

TEBEOS Kullanım Kılavuzu

TEBEOS Kullanım Kılavuzu TEBEOS Kullanım Kılavuzu Türk Eczacıları Birliğinin Meslektaşlarına Ücretsiz Hizmetidir. TeBEoS Sayfa 1 1. Sayım İşlemleri Stok sayım işlemlerinin yapılabilmesi için tebeos programından muhasebe ve stok

Detaylı

MRP MALZEME İHTİYAÇ PLANLAMASI

MRP MALZEME İHTİYAÇ PLANLAMASI MRP MALZEME İHTİYAÇ PLANLAMASI Bütün Bilgi İşlem Yazılım Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. 2012 Sayfa 1 / 52 MRP MALZEME İHTİYAÇ PLANLAMASI 1. İÇERİK 1.1. Modülün İşleyişi Plansız giriş, çıkış ve transfer

Detaylı

SENE SONU DEVİR 2012 2013

SENE SONU DEVİR 2012 2013 SENE SONU DEVİR 2012 2013 1. Sene Sonu Devir Modülü Netsis ERP paketleri (Netsis Enterprise, Netsis Standart, Netsis Entegre) temel setinde, bir cari yıla ait bilgiler, bir şirkette bulunur ve her yeni

Detaylı

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu. Tek Düzen Muhasebe Programı Ver. 1.00a TEMEL KULLANIM KİTABI

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu. Tek Düzen Muhasebe Programı Ver. 1.00a TEMEL KULLANIM KİTABI Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu Tek Düzen Muhasebe Programı Ver. 1.00a TEMEL KULLANIM KİTABI Güncelleme Tarihi: 29.01.2007 Yükleme Programa ait CD-ROM u bilgisayarınızın CD-ROM ünitesine takınız.

Detaylı

GENEL YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GENEL YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 4435 GENEL YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 3/5/2005 No : 2005/8844 Dayandığı Kanunun Tarihi : 10/12/2003 No : 5018 Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi : 8/6/2005 No : 25839

Detaylı

HIZLI SATIŞ MODÜLÜ. Kullanıcıya Sunduğu İmkânlar Nelerdir?

HIZLI SATIŞ MODÜLÜ. Kullanıcıya Sunduğu İmkânlar Nelerdir? HIZLI SATIŞ MODÜLÜ Bay-t Entegre PRO serisinin yeni modülü olan Hızlı Satış, perakende satış yapan tüm işletmelerin ihtiyaçlarına yönelik olarak dokunmatik ekranlara uyumlu olarak tasarlanmıştır. Bakkallar,

Detaylı

KOBİ TFRS,Uluslararası Finansal Raporlama Standartları baz alınarak hazırlanmıştır.

KOBİ TFRS,Uluslararası Finansal Raporlama Standartları baz alınarak hazırlanmıştır. CEM YILMAZ, SMMM 1 KOBİ STANDARTLARI KOBİ TFRS,Uluslararası Finansal Raporlama Standartları baz alınarak hazırlanmıştır. Tam Set TFRS ye göre daha basit ve anlaşılabilir niteliklere sahip olup, Kasım 2010

Detaylı