Yarg tay Kararlar. yarg tay kararlar. Derleyen: Av. Ertan ren

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yarg tay Kararlar. yarg tay kararlar. Derleyen: Av. Ertan ren"

Transkript

1 yarg tay kararlar Derleyen: Av. Ertan ren Yarg tay Kararlar T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU ESAS NO: 2005/9-753 KARAR NO: 2005/12 KARAR TAR H : KARAR ÖZET : Türk Tabipler Birli i taraf ndan saptanan iflyeri hekimleri asgari ücret tarifesi uygulanmas zorunlu ve ba lay c bir tarife de ildir. flyeri Sa l k Birimleri ve flyeri Hekimlerinin Görevleri ile Çal flma Usul ve Esaslar Hakk ndaki Yönetmelikte; iflyerlerinde iflyeri hekimi olarak çal flacak doktorlar n nitelikleri ve iflyeri ile iflyeri hekimi aras nda yap lacak sözleflmede zorunlu olarak bulunmas gereken unsurlar aç klanm fl olup, ücret konusunda herhangi bir hüküm getirilmemifltir. Türk Tabipler Birli ine; iflyeri hekimleri bak m ndan uyulmas zorunlu bir flekilde asgari ücret belirleme yetkisi verilmemifltir. Bir tarifenin uyulmas n n zorunlu oldu unun söylenebilmesi için, mutlaka yasal dayana n n gösterilmesi gerekir. Bu anlamda iflçiler için Asgari Ücret Tespit Komisyonu taraf ndan belirlenen ve uyulmas zorunlu olan asgari ücret, yasal dayana n 4857 say l fl Kanununun 39 ve 102. maddelerinden almaktad r. Bu itibarla, Türk Hukukunda iflyeri hekimi ile iflveren uygulayacaklar ücreti serbestçe kararlaflt rabilirler. Türk Tabipler Birli i taraf ndan saptanan iflyeri hekimleri asgari ücret tarifesi uygulanmas zorunlu ve ba lay c bir tarife de ildir YARGITAY KARARI Taraflar aras ndaki Ücret Fark hbar ve k dem tazminat davas ndan dolay yap lan yarg lama sonunda; Adana 1. fl Mahkemesi'nce davan n k smen kabulüne dair verilen gün ve 2003/177 E, 1041 K. say l karar n incelenmesi davac taraf ndan istenilmesi üzerine, Yarg tay 9.Hukuk Dairesi'nin gün ve 2003/ /7404 say l ilam yla; (...Daval ya ait iflyerinde çal flan davac, iflverence ifl sözleflmesinin feshedilmesi nedeni ile ihbar ve k dem tazminatlar, Türk Tabipler Birli ince belirlenen tarifedeki ücret üzerinden eksik ödenen ücret ve y ll k ücretli izin alaca n n hüküm alt na al nmas n ve May s 2005

2 tazminatlar n da tarifedeki ücret esas al narak belirlenmesini talep etmifltir Mahkemece, sözleflmedeki ücretin tarifedeki ücretten az oldu u kabul edilmekle birlikte, tarifenin ba lay c l n n olmad, doktor olan davac n n bu tarifeden haberdar oldu u, bunu bildi i halde özgür iradesi ile sözleflmeyi imzalad gerekçesi ile fark ücret ve y ll k ücretli izin alacaklar n n reddine, sözleflmedeki ücret üzerinden hesaplanan ihbar ve k dem tazminatlar n n kabulüne karar verilmifltir. Davac n n mensubu oldu u Türk Tabipler Birli i, iflyeri hekimli i asgari ücret tarifesini 6023 say l Kanunun 28/II maddesine göre belirlemektedir. Bu düzenlemeyle birli e ba l bulunan iflyeri hekimleri için asgari ücret tarifesi belirleme yetkisi verilmifltir. Belirlenen tarifedeki ücretin, sözleflmelerde alt s n r olarak kabul edilmesi zorunlulu u vard r. Yasal bu düzenleme hem iflyeri hekimini hem de taraf olan iflvereni ba lar. Davac ile daval iflverenin tarifedeki ücretin alt nda ücret kararlaflt rmalar ve davac n n uzun süre bu ücreti kabul etmesi, tarifenin ba lay c l n ortadan kald rmaz. Bir baflka anlat mla davac tarifede belirlenen ücreti talep edebilir.somut bu hukuksal olgulara göre iflyeri hekimi ücret tarifesine göre belirlenen tazminat ve alacaklar n bir de erlendirmeye tabi tutularak hüküm alt na al nmas gerekir. Yaz l flekilde sözleflmedeki ücret esas al narak karar verilmesi hatal d r...) Gerekçesiyle bozularak dosya yerine geri çevrilmekle, yeniden yap lan yarg lama sonunda; mahkemece önceki kararda direnilmifltir. TEMY Z EDEN: Davac Vekili HUKUK GENEL KURULU KARARI Hukuk Genel Kurulu'nca incelenerek direnme karar n n süresinde temyiz edildi i anlafl ld ktan ve dosyadaki ka tlar okunduktan sonra gere i görüflüldü: A-Dava konusu: Hizmet sözleflmesi ile kararlaflt r lan ücretin, Türk Tabipler Birli i 32-33

3 taraf ndan saptanan iflyeri hekimleri asgari ücret tarifesinden düflük olmas nedeniyle aradaki fark n, ihbar ve k dem tazminat ile ücretli izin alaca fark n n tahsili istemine iliflkindir. B- Davac n n isteminin özeti: Davac, daval flirkete ait iflyerinde tarihinde iflyeri hekimi olarak çal flmaya bafllad n, sözleflmesinin her y l yenilendi ini, en son sözleflme süresi dolmadan ifl akdinin 1475 say l Kanunun 13. ve 19. maddeleri hükümlerine uyulmaks z n, ihbar ve k dem tazminat da ödenmeden tarihinde feshedildi ini, taraflar aras ndaki sözleflmede kararlaflt r lan iflyeri hekimli i ayl k ücretlerinin çal flt süre boyunca hep Türk Tabipler Birli ince düzenlenen iflyeri hekimli i asgari ücret tarifesindeki ayl k ücretinin alt nda kald n ileri sürerek, son befl y l n ayl k ücret fark ile ihbar ve k dem tazminat ile y ll k ücretli izin paras fark n talep etmifltir. C-Daval n n cevab n n özeti: Daval, davac n n sözünü etti i tarifenin müvekkilini ba lamayaca n, olsa olsa davac bak m ndan disiplin sorununu gündeme getirebilece ini, davac n n k dem tazminat n ödemeye haz r olduklar n beyan ederek, bunun d fl ndaki istemleri yönünden davan n reddine karar verilmesini istemifltir. D-Yerel mahkeme karar n n özeti: Türk Tabipler Birli i taraf ndan haz rlanan ücret tarifesinin, iflçiler için belirlenen asgari ücret gibi uygulanmas zorunlu bir tarife olmad n, bu tarifenin Türk Tabipler Birli i taraf ndan tek tarafl olarak belirlendi ini, kamu düzenini ilgilendiren bir yönü bulunmad n, davac n n serbest iradesi ile sözleflmede belirlenen ücretini hiçbir ihtirazi kay t ileri sürmeksizin ald n, part-time çal flan doktorun ald ücretin tek geçim kayna olmad yönündeki gerekçe ile, davac n n fark ücret isteyemeyece i sonucuna var larak bu yönden davan n reddine karar verilmifl, ayr ca bilirkifli taraf ndan hesaplanan ihbar ve k dem tazminat na hükmedilmifltir. E- Temyiz evresi, bozma ve direnme: Hükmün davac vekilince temyizi üzerine, Yüksek Özel Dairece; tamam yukar ya aynen al nan ve özetle 6023 say l Kanunun 28/II. maddesinin Türk Tabipler Birli ine asgari ücret tarifesi belirleme yetkisi verdi i, belirlenen tarifedeki ücretin, sözleflmelerde alt s n r olarak kabul edilmesinin zorunlu bulundu u ve yanlar ba layaca gerekçesiyle karar bozulmufltur. Yerel Mahkemece; iflyeri hekiminin ücreti konusunda sözleflme özgürlü ü ilkesinin geçerli oldu u, Türk iç hukukunda Türk Tabipler Birli i taraf ndan belirlenen tarifenin uyulmas zorunlu ve ba lay c oldu una dair bir hüküm bulunmad, tarifeden daha düflük ücretle çal flmay kabul eden iflyeri hekimi bak m ndan Türk Tabipler Birli ince disiplin cezas uygulanmas n n bu tarifeyi ba lay c k lamayaca, bu hususun hekimle Türk Tabipler Birli i aras ndaki iç iliflkiyi ilgilendirdi i gerekçeleri ile önceki hükümde direnmifltir. F-Uyuflmazl k: Türk Tabipler Birli i taraf ndan 6023 say l Kanunun 28/II maddesine dayal olarak belirlenip yay nlanan iflyeri hekimleri asgari ücret tarifesinin, iflverenler bak m ndan uyulmas zorunlu ve emredici bir kural olup olmad noktas nda toplanmaktad r G-Gerekçe: Belli say da iflçi çal flt ran iflverenlere iflyeri hekimi istihdam etme zorunlulu u getiren flçi Sa l fl Güvenli i Tüzü ünün 91.maddesine dayan larak ç kar lan flyeri Sa l k Birimleri ve flyeri Hekimlerinin Görevleri ile Çal flma Usul ve Esaslar Hakk ndaki Yönetmelikte; iflyerlerinde iflyeri hekimi olarak çal flacak doktorlar n nitelikleri ve iflyeri ile iflyeri hekimi aras nda yap lacak sözleflmede zorunlu olarak bulunmas gereken unsurlar aç klanm fl olup, ücret konusunda herhangi bir hüküm getirilmemifltir. Sözleflmede zorunlu olarak bulunmas gereken unsurlar, iflyerinin yer ald risk gurubu, çal flan iflçi say s, çal flma süresi, hekimin sertifika numaras ve uzmanl k alan d r. May s 2005

4 Öte yandan Türk Tabipler Birli inin yay nlad tarifelerin yasal dayana n oluflturan 6023 Say l Türk Tabipler Birli i Kanunu'nun dare Heyetinin Di er Vazifeleri bafll kl 28.maddesinin gün ve 3224/54 say l Kanun ile de iflik II. bendindeki; "Tabip odalar n n veya birlik teflekküllerinden herhangi birisinin gösterece i lüzum üzerine, baz m nt kalarda odalarla tabip tedavisi ücretlerinin en az miktar n gösteren tarifeler düzenlemek... fleklindeki düzenlemeden de aç k bir biçimde anlafl labilece i gibi, Türk Tabipler Birli ine; iflyeri hekimleri bak m ndan uyulmas zorunlu bir flekilde asgari ücret belirleme yetkisi verilmemifltir. Bir tarifenin uyulmas n n zorunlu oldu unun söylenebilmesi için, mutlaka yasal dayana n n gösterilmesi gerekir. Bu anlamda iflçiler için Asgari Ücret Tespit Komisyonu taraf ndan belirlenen ve uyulmas zorunlu olan asgari ücret, yasal dayana n 4857 say l fl Kanununun 39 ve 102. maddelerinden almaktad r. bir tarife olmad yönündeki direnme karar do ru olup, onaylanmas gerekir. SONUÇ: Davac vekilinin temyiz itirazlar n n reddi ile, direnme karar n n yukar da aç klanan nedenlerle ONANMASINA, günü oybirli i ile karar verildi. T.C. YARGITAY 9.Hukuk Dairesi ESAS NO: 2004/27599 KARAR NO: 2005/1413 KARAR TAR H : KARAR ÖZET : flçinin çal flmas n ve iflyerinin normal iflleyiflini olumsuz etkileyen haller, ifl sözleflmesinin feshi için geçerli neden oluflturur say l Kanunun 28/II. maddesinde belirtildi i flekilde, talep üzerine baz m nt kalar ve odalar için tarife düzenlenebilmesi, bu tarifeleri emredici ve uyulmas zorunlu hale getiremeyece inde duraksama olmamas gerekir. Kanunda, bu tarifenin d fl na ç k lamayaca yönünde bir düzenleme de bulunmamaktad r. Hal böyle olunca, doktrinde de kabul edildi i üzere (Doç. Dr. Ömer Ekmekçi flverenlerin flyeri Hekimi Bulundurma Zorunlulu u ve Tabip Odalar n n Yetkisine liflkin Sorunlar, MESS Mercek Dergisi, Nisan 2001, s.73 vd. flyeri Hekimi stihdam nda Yaflanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri Semineri, 23 May s 2002, Dedeman Oteli/ stanbul s.23 vd.), Türk Hukukunda iflyeri hekimi ile iflveren uygulayacaklar ücreti serbestçe kararlaflt rabilecekleri iflyeri hekiminin tarifenin alt nda ücretle çal flmay kabul etmesinin hekimin t bbi deontoloji kurallar na uymamas nedeniyle hakk nda meslek içi disiplin kurallar n n uygulanmas n n gerekçesi olabilece i anlafl ld ndan Türk Tabipler Birli i taraf ndan saptanan iflyeri hekimleri asgari ücret sözleflmesinin uygulanmas zorunlu ve ba lay c fl Kanunu'nun 18. maddesinde ifl sözleflmesinin iflveren taraf ndan iflçinin yeterlili inden veya davran fllar ndan kaynaklanan geçerli bir sebebe dayan larak feshedilebilece i düzenlenmifltir. Söz konusu geçerli sebepler fl Kanunu'nun 25.maddesinde belirtilen derhal fesih için öngörülen sebepler niteli inde olmamakla birlikte, iflçinin ve iflyerinin normal yürüyüflünü olumsuz etkileyen hallerdir. Davac iflçinin ifl sözleflmesinin feshi daval n n di er bir iflçisi olan... ile tart flmas ndan kaynaklanmaktad r. Bu durumda hakl de il geçerli bir fesih söz konusudur. DAVA: Davac, feshin geçersizli ine ve ifle iadesine karar verilmesini istemifltir. Yerel mahkeme, iste i kabul etmifltir. Hüküm süresi içinde taraflar avukatlar nca temyiz edilmifl olmakla dosya incelendi, gere i konuflulup düflünüldü: YARGITAY KARARI Davac iflçi, ifl sözleflmesinin geçerli sebep olmadan feshedildi ini ileri sürerek feshin geçersizli i ile ifle iadesine ve buna ba l tazminat 34-35

5 ile boflta geçen süre ücretinin hüküm alt na al nmas iste inde bulunmufltur. Daval iflveren hakl fesihten söz ederek davan n reddine karar verilmesini talep etmifltir. Mahkemece feshin sendika üyeli inden do du u gerekçesiyle davan n kabulüne karar verilmifltir. Hüküm daval vekili taraf ndan temyiz edilmifltir Say l fl Kanunu'nun 18.maddesinde ifl sözleflmesinin iflveren taraf ndan iflçinin yeterlili inden veya davran fllar ndan kaynaklanan geçerli bir sebebe dayan larak feshedilebilece i düzenlenmifltir. Söz konusu geçerli sebepler fl Kanunu'nun 25.maddesinde belirtilen derhal fesih için öngörülen sebepler niteli inde olmamakla birlikte, iflçinin ve iflyerinin normal yürüyüflünü olumsuz etkileyen hallerdir. flçinin yeterlili inden veya davran fllar ndan kaynaklanan sebepler ancak iflyerinde olumsuzluklara yol açmas halinde fesih için geçerli sebep olabilirler. fl iliflkisinin sürdürülmesinin iflveren aç s ndan önemli ve makul ölçüler içinde beklenemeyece i durumlarda,feshin geçerli sebeplere dayand kabul edilmelidir. Dosyadaki bilgi ve belgelere göre davac iflçinin ifl sözleflmesinin feshi daval n n di er bir iflçisi olan... ile tart flmas ndan kaynaklanmaktad r. fiu durumda hakl de il geçerli bir fesihten söz edilebilir. Çünkü burada iflçinin davran fl iflyerinde olumsuzluklara neden olmaktad r say l fl Kanunun 20/3.maddesi uyar nca Dairemizce afla daki flekilde hüküm kurmak gerekmifltir. HÜKÜM: Yukarda aç klanan gerekçe ile; l-... Asliye ( fl) Mahkemesinin tarih ve 2003/354 E. 2004/256 K. say l karar n n BOZULARAK ORTADAN KALDIRILMASINA, 2- Davan n REDD NE, 3- Harç peflin al nd ndan yeniden al nmas na yer olmad na, 4- Davac n n yapm fl oldu u YTL yarg lama giderinin üzerinde b rak lmas na, daval n n yapt yarg lama giderinin davac dan tahsili ile daval ya ödenmesine, 5-Karar tarihinde yürürlükte bulunan tarifeye göre 350 YTL ücreti vekaletin davac dan al narak daval ya verilmesine, 6-Peflin al nan temyiz harc n n iste i halinde daval ya iadesine, kesin olarak tarihinde oybirli i ile karar verildi. T.C. YARGITAY 9.Hukuk Dairesi ESAS NO: 2004/31628 KARAR NO: 2005/2540 KARAR TAR H : KARAR ÖZET : flçinin belirsiz süreli ifl sözleflmesi, fl Yasas n n 25/II maddesi gere i iflverence feshedildi i durumlarda, iflçinin savunmas n n al nmas gerekmez. Fesih geçerli nedenlere dayand na göre, ifle iade iste inin reddi gerekir. Davac iflçinin üretimi engellemedi i, ifl bitimi iflyerini terk etmeyerek ifl sözleflmesi fesh edilen tafleron iflçileriyle birlikte ifl arkadafllar n iflverene karfl k flk rtt iflyerinde bu flekilde huzursuzluk ç kard anlafl lmaktad r. Bu eylemler üretimi engellemedi i gibi iflçiler ve davac yapt klar ifli b rakmam fllard r. Mahkemece bu eylemin kanun d fl grev olarak nitelendirilmemesi yerindedir. Ancak bu durum geçerli neden kabul edilmekle birlikte, davac n n savunmas n n al nmad gerekçesi ile fesih geçersiz kabul edilmifltir. Feshin iflverence 4857 say l Yasan n 25/II maddesine dayan larak feshedildi i durumlarda, iflçinin savunmas n n al nmas aranmaz. Fesih geçerli nedenlere dayand na göre, ifle iade iste inin reddi gerekir. Mahkemece yaz l flekilde feshin geçersizli ine ve ifle iadeye karar verilmesi hatal d r. DAVA: fl sözleflmesinin 4857 say l fl Kanununun 18 ve devam maddelerine ayk r olarak sendikal nedenle feshedildi ini iddia eden davac, feshin May s 2005

6 geçerli nedenle yap lmad n belirterek feshin geçersizli ine ve ifle iadesi ile sendikal nedene dayal ifle bafllatmama tazminat ve boflta geçen süre ücret alaca na karar verilmesini talep etmifltir. Daval, "davac n n ifl akdinin yasa d fl eyleme kat lmas,ahlak ve iyi niyet kurallar ile ba daflmayan davran fllar nedeni ile sona erdirildi ini, feshin hakl oldu unu" savunmufltur. Mahkemece "Daval ya ait 15 fabrikan n 13 ünde yetkili olan K... fl Sendikas n n iflyerinin 'so utma bölümünde çal flan 300 kadar tafleron iflçilerini üye kaydetti i, ayn tarihlerde iflyerinde çal flan ve... Sendikas na üye olan 406 iflçinin de istifa sureti ile Ç... fl Sendikas na üye olduklar,' so utma sonu bölümünde çal flan tafleron iflçilerinden 270 inin sözleflme süresi doldu gerekçesi ile ifl sözleflmelerinin feshedildi i, daval iflverenin kadrolu iflçilerinin vardiya ç k fl iflyerinden ayr lmad klar, normal vardiyada çal flan iflçiler ifllerini yaparken di er iflçilerin iflyerinde kalarak destekleme eylemi yapt klar, iflverenin bu nedenle 66 iflçisini ç kard, ancak 36 iflçiyi geri ald davac n n da aralar nda bulundu u, iflçilerin eylemleri s ras nda iflverene, iflveren temsilcilerine, ve di er iflçilere sataflt klar na dair delil bulunmad, iflçilerin her ne kadar iflyerinden ayr lmam fllarsa da üretimi de sürdürdükleri, eylemin iflyeri iflgali ve yasad fl grev olarak nitelendirilemeyece ini, eylemin, üretim ve ifl iliflkisinde olumsuzluk, rahats zl k yaratma ve iflyerindeki huzuru bozmaktan ibaret olup, 4857 say l yasan n 18. maddesi kapsam na girdi ini, bu eylem nedeni ile iflçinin savunmas n n al nmas ayn yasan n 19/2 maddesi uyar nca zorunlu oldu unu, davac n n savunmas al nmad n, daval iflverenin iflçilerinin çoktan beri sendikal oldu unu, sendikal neden olmad " gerekçesi ile feshin geçersizli ine, ifle iadeye, 4 ayl k ücret tutar nda ifle bafllatmama tazminat ve boflta geçen süre ücret alaca na karar verilmifltir. Verilen karar davac vekili taraf ndan feshin sendikal nedenle yap lmas nedeni ile ifle bafllatmama tazminat yönünden, daval iflveren vekili taraf ndan ise feshin hakl nedenle yap ld gerekçesi ile temyiz edilmifltir. flçinin, 4857 say l ifl Kanunu'nun 18 ve devam maddelerinde düzenlenen ifl güvencesi hükümlerinden yararlanabilmesi için, iflyerinde en az 30 iflçi çal flmas, iflçinin en az 6 ayl k k deminin bulunmas ve iflletmenin bütününü sevk ve idare eden veya iflyerinin bütününü sevk ve idare eden ve iflçiyi ifle alma ve iflten ç karma yetkisi bulunan iflveren vekili konumunda olmamas gerekir. fl sözleflmesi feshedilen iflçi taraf ndan, ayn kanunun 19. maddesi uyar nca, fesih bildiriminde sebep gösterilmedi i veya gösterilen sebebin geçerli bir sebep olmad iddias ile fesih bildiriminin tebli i tarihinden itibaren bir ay içinde ifl mahkemesinde dava aç lmas gerekir. flveren fesih bildirimini yaz l olarak yapmak ve fesih sebebini aç k ve kesin bir flekilde belirtmek zorundad r. iflverenin sözü edilen kanununun, 25 inci maddesinin (II) numaral bendi flartlar na uygun fesih hakk sakl olmak flart ile, hakk ndaki iddialara karfl savunmas al nmadan bir iflçinin belirsiz süreli ifl sözleflmesi, o iflçinin davran fl veya verimi ile ilgili nedenlerle feshedilemez. flçinin, yeterlili i ve davran fllar ndan kaynaklanan sebepler ancak iflyerinde olumsuzluklara yol açmas halinde geçerli fesih nedeni yap labilir. flçinin belirtilen ve etik say lamayacak davran fl, iflyerindeki üretimi ve ifl iliflkisi sürecini olumsuz etkilemiyorsa geçerli fesih konusu yap lamaz. Bu nedenler 4857 say l yasan n 25. maddesinde say lan hakl fesih nedenleri olabilece i gibi; bu kapsamda olmasa da geçerli fesih say lacak nedenlerdir. Hakl fesih nedenlerine yak n olmamakla birlikte, iflçinin ifl sözleflmesine ayk r bir tak m davran fllar, geçerli fesih için kabul edilebilir nedenlerdir. Bunlar: iflverene zarar vermek yada zarara neden olabilecek eylemlerde bulunmak, iflyerinde rahats zl k verecek boyutta ifl arkadafllar ndan borç para istemek, ifl arkadafllar n iflverene veya di er bir iflçiye karfl k flk rtmak, geçimsizlik göstermek, s k s k tart flmaya girmek, uyar lara ra men iflini eksik, kötü veya yetersiz olarak yerine getirmek, iflyerinde ifl ak fl n ve ifl ortam n olumsuz etkileyen iliflkiler 36-37

7 içinde bulunmak, iflin ak fl n etkileyecek flekilde uzun telefon görüflmeleri, ifl arkadafllar ile çal flma s ras nda uzun sohbetlerde bulunmak, s k s k ifle geç gelmek, iflini aksatacak flekilde iflyerinde dolaflmak gibi nedenler gösterilebilir. Dosya içeri ine, toplanan delilere göre iflçinin ifl sözleflmesi daval iflverence "yasa d fl eylemler, iflgal ve kanunsuz grev eylemleri nedeni ile 2822 say l yasan n 45 ve 4857 say l yasan n 25/ II. maddesi uyar nca" feshedilmifltir. Somut olayda davac iflçinin üretimi engellemedi i, ifl bitimi iflyerini terk etmeyerek ifl sözleflmesi fesh edilen tafleron iflçileriyle birlikte ifl arkadafllar n iflverene karfl k flk rtt iflyerinde bu flekilde huzursuzluk ç kard anlafl lmaktad r. Bu eylemler üretimi engellemedi i gibi iflçiler ve davac yapt klar ifli b rakmam fllard r. Mahkemece bu eylemin kanun d fl grev olarak nitelendirilmemesi yerindedir. Ancak bu durum geçerli neden kabul edilmekle birlikte, davac n n savunmas n n al nmad gerekçesi ile fesih geçersiz kabul edilmifltir. Yukar da belirtildi i gibi, feshin iflverence 4857 say l yasan n 25/II maddesine dayan larak feshedildi i durumlarda, iflçinin savunmas n n al nmas aranmaz. Fesih geçerli nedenlere dayand na göre, ifle iade iste inin reddi gerekir. Mahkemece yaz l flekilde feshin geçersizli ine ve ifle iadeye karar verilmesi hatal d r say l ifl Yasas n n 20/3 maddesi uyar nca Dairemizce afla daki flekilde karar verilmifltir. HÜKÜM: Yukarda aç klanan gerekçe ile; fl Mahkemesinin tarih ve say l karar n n BOZULARAK ORTADAN KALDIRILMASINA, 2. Davan n REDD NE, 3. Harç peflin al nd ndan yeniden al nmas na yer olmad na, 4. Davac n n yapm fl oldu u yarg lama giderinin üzerinde b rak lmas na, daval n n yapt YTL yarg lama giderinin davac dan tahsili ile daval ya ödenmesine, 5. Karar tarihinde yürürlükte bulunan tarifeye göre 350 YTL ücreti vekaletin davac dan al narak daval ya verilmesine, 6. Peflin al nan temyiz harc n n iste i halinde daval ya iadesine, Kesin olarak gününde oybirli i ile karar verildi. May s 2005

8 Güncel 38-39

YARGITAY 15. HUKUK DA RES

YARGITAY 15. HUKUK DA RES YARGITAY 15. HUKUK DA RES YARGITAY 15. HUKUK DA RES E: 2005/6631 K: 2007/710 T: 08.02.2007 MARA AYKIRI NfiAAT ECR M S L UYGULAMASI Ö z e t : mara ayk r olarak yap lan ve y k lmas gereken tafl nmaz n ekonomik

Detaylı

YARGITAY 19. HUKUK DA RES

YARGITAY 19. HUKUK DA RES YARGITAY 19. HUKUK DA RES 432 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 82 Say : 1 Y l 2008 YARGITAY 19. HUKUK DA RES E: 2007/2009 K: 2007/5577 T: 31.05.2007 HUKUK YARAR KOfiULU SIRA CETVEL SIRA CETVEL NE T RAZ TEDB

Detaylı

Yarg tay Kararlar. yarg tay kararlar. Derleyen: Av. Ertan ren

Yarg tay Kararlar. yarg tay kararlar. Derleyen: Av. Ertan ren yarg tay kararlar Derleyen: Av. Ertan ren Yarg tay Kararlar ESAS NO: 2003/15449 KARAR NO: 2004/5354 KARAR TAR H : 18.03.2004 KARAR ÖZET : BEL RL SÜREL fi SÖZLEfiMES YLE ÇALIfiAN fiç N N FARK KIDEM TAZM

Detaylı

YARGITAY 6. HUKUK DA RES

YARGITAY 6. HUKUK DA RES YARGITAY 6. HUKUK DA RES 354 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 82 Say : 1 Y l 2008 YARGITAY 6. HUKUK DA RES E: 2007/7994 K: 2007/9777 T: 24.09.2007 CRA TAK B NE VEK L TARAFINDAN YAPILAN T RAZ SONUCU C- RA MAHKEMES

Detaylı

YARGITAY 7. HUKUK DA RES

YARGITAY 7. HUKUK DA RES YARGITAY 7. HUKUK DA RES 2260 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 5 Y l 2007 YARGITAY 7. HUKUK DA RES E: 2006/1028 K: 2006/1293 T: 24.04.2006 T CARET HUKUKU T CAR DAVA KAVRAMI HAKSIZ EYLEMDEN DO AN DAVA

Detaylı

YARGITAY 19. HUKUK DA RES

YARGITAY 19. HUKUK DA RES YARGITAY 19. HUKUK DA RES 2380 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 5 Y l 2007 YARGITAY 19. HUKUK DA RES E: 2005/10187 K: 2005/12550 T: 15.12.2005 CRA HUKUKU FLASIN ERTELENMES FLASIN ERTELENMES NDE TEMY

Detaylı

GAZ OSMANPAfiA CRA HUKUK MAHKEMES

GAZ OSMANPAfiA CRA HUKUK MAHKEMES BOZMADAN ÖNCEK KARAR GAZ OSMANPAfiA CRA HUKUK MAHKEMES E: 2004/798 K: 2004/819 T: 05.10.2004 fiikayet eden vekili: Silivri Asliye Hukuk Mahkemesi nin 2003/560 esas say l 20.02.2004 günlü ara karar gere

Detaylı

YARGITAY 18. HUKUK DA RES

YARGITAY 18. HUKUK DA RES YARGITAY 18. HUKUK DA RES 2792 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 6 Y l 2007 YARGITAY 18. HUKUK DA RES E: 2007/6261 K: 2007/6898 T: 12.07.2007 KAT MÜLK YET HUKUKU ORTAK YERLER KAT MAL KLER N N VE YÖNET

Detaylı

YARGITAY 13. HUKUK DA RES

YARGITAY 13. HUKUK DA RES YARGITAY 13. HUKUK DA RES E: 2006/4967 K: 2006/7878 T: 15.05.2006 HAKSIZ AZ L AZ L TAR H NDE GEÇERL OLAN ÜCRET TAR FES ÜZER NDEN HESAPLAMA YAPILACA I (Avukatl k K. m. 164/4) Özet: Haks z olarak azledildi

Detaylı

YARGITAY 2. HUKUK DA RES

YARGITAY 2. HUKUK DA RES YARGITAY 2. HUKUK DA RES 2674 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 6 Y l 2007 YARGITAY 2. HUKUK DA RES E: 2005/20742 K: 2006/5715 T: 18.04.2006 M RASÇILIK SIFATI M RASIN NT KAL ZAMAN YÖNÜNDEN UYGULANACAK

Detaylı

YARGITAY 9. HUKUK DA RES

YARGITAY 9. HUKUK DA RES YARGITAY 9. HUKUK DA RES 2272 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 5 Y l 2007 E: 2003/5607 K: 2003/18351 T: 30.10.2003 fi HUKUKU HUSUMET BAK YE SÖZLEfiME SÜRES DAVACININ BAfiKA B R fite ÇALIfiMASI (BK

Detaylı

YARGITAY 14. HUKUK DA RES KARARLARI

YARGITAY 14. HUKUK DA RES KARARLARI YARGITAY 14. HUKUK DA RES E: 2004/5475 K: 2004/9296 T: 30.12.2004 SATIfi VAAD SÖZLEfiMES N N GERÇEKLEfiME OLANA I MAR PLANLARI (3194 SK. m. 18/son) YARGITAY 14. HUKUK DA RES KARARLARI Özet: Bir tafl nmazda

Detaylı

YARGITAY 14. HUKUK DA RES

YARGITAY 14. HUKUK DA RES YARGITAY 14. HUKUK DA RES 408 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 82 Say : 1 Y l 2008 YARGITAY 14. HUKUK DA RES E: 2007/9988 K: 2007/10710 T: 25.09.2007 TAPU TAHS S BELGES N N N TEL MÜLK YET HUKUKU Özet: Bir mülkiyet

Detaylı

YARGITAY 9. HUKUK DA RES

YARGITAY 9. HUKUK DA RES E: 2004/22912 K: 2005/13742 T: 18.04.2005 fiç N N ÜCRETS Z ZNE ÇIKARILMASI H ZMET AKD N N FESHED LM fi SAYILMASI DURUMU Özet: Yarg tay n kararl l k kazanm fl olan uygulamas na göre, ücretsiz izin hizmet

Detaylı

YARGITAY 17. HUKUK DA RES

YARGITAY 17. HUKUK DA RES YARGITAY 17. HUKUK DA RES E: 2006/4384 K: 2006/7879 T: 16.10.2006 HAKSIZ F LDEN DO AN SORUMLULU UN KAPSAMI HASARIN TESP T N N ÖZEL KURUM VE B L RK fi YE YAPTIRILMASI DURUMUNDA YARGILAMA G DERLER Özet:

Detaylı

YASAL FA Z UYGULAMASI VE B R YARGITAY KARARI

YASAL FA Z UYGULAMASI VE B R YARGITAY KARARI KARAR ELEfiT R S YASAL FA Z UYGULAMASI VE B R YARGITAY KARARI KARAR ELEfiT R S Av. MEHMET BAYRAKTAR* I- G R fi 2003, 2004 ve 2005 Mali Y l Bütçe Kanunlar ile; 3095 say l Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine

Detaylı

Ücret Belirleme Yetkisi var m d r?

Ücret Belirleme Yetkisi var m d r? karar inceleme (Yarg tay Hukuk Genel Kurulu nun Bir Karar Üzerine De erlendirme) Doç. Dr. M. Fatih Uflan* Türk Tabipler Birli inin flyeri Hekimlerine liflkin Ücret Belirleme Yetkisi var m d r? ÖZET: Türk

Detaylı

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R?

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? HAKEMS Z YAZILAR MAL PART T ME ÇALIfiMALARDA DENEME SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? I. Girifl: Erol GÜNER * Sürekli bir ifl sözleflmesi ile ifle giren iflçi, ifli, iflvereni ve iflyerindeki iflçileri tan

Detaylı

YARGITAY 15. HUKUK DA RES KARARLARI

YARGITAY 15. HUKUK DA RES KARARLARI YARGITAY 15. HUKUK DA RES E: 2005/1273 K: 2005/6735 T: 20.12.2004 TASARRUFUN PTAL BA IfiLAMA N TEL NDE filem ( K m. 278/2, 283/2) Özet: K nun 278/2. maddesi uyar nca, akdin yap ld s rada, kendi verdi i

Detaylı

YARGITAY 3. HUKUK DA RES

YARGITAY 3. HUKUK DA RES YARGITAY 3. HUKUK DA RES E: 2005/2650 K: 2005/5986 T: 31.05.2005 NEDENS Z ZENG NLEfiME BORÇLUNUN TEMERRÜDÜ FA Z N BAfiLANGIÇ TAR H Özet: Nedensiz zenginleflmede, zenginleflen ister iyiniyetli ister kötüniyetli

Detaylı

Yargıtay Kararları YARGITAY HUKUK GENEL KURULU. Derleyen: Av. Dr. Ertan İREN ESAS NO: 2009/9-232 KARAR NO: 2009/278 KARAR TARİHİ: 17.06.

Yargıtay Kararları YARGITAY HUKUK GENEL KURULU. Derleyen: Av. Dr. Ertan İREN ESAS NO: 2009/9-232 KARAR NO: 2009/278 KARAR TARİHİ: 17.06. Yargıtay Kararları Derleyen: Av. Dr. Ertan İREN - Av. Arzu GÖKALP Derleyen: Av. Dr. Ertan İREN YARGITAY HUKUK GENEL KURULU ESAS NO: 2009/9-232 KARAR NO: 2009/278 KARAR TARİHİ: 17.06.2009 İLGİLİ MEVZUAT:

Detaylı

CEZAİ ŞARTIN TEK YANLI KARARLAŞTIRILAMAYACAĞI

CEZAİ ŞARTIN TEK YANLI KARARLAŞTIRILAMAYACAĞI İlgili Kanun / Madde 818 S.BK/158-161 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2009/17762 Karar No. 2011/19801 Tarihi: 30.06.2011 CEZAİ ŞARTIN TEK YANLI KARARLAŞTIRILAMAYACAĞI ÖZETİ Cezai şart öğretide,

Detaylı

YARGITAY 14. HUKUK DA RES

YARGITAY 14. HUKUK DA RES YARGITAY 14. HUKUK DA RES E: 2006/7776 K: 2006/10511 T: 05.10.2006 fiarta BA LI SÖZLEfiME HÂSILAT K RASI SÖZLEfiMEN N FASINDA MKÂNSIZLIK OBJEKT F VE SÜBJEKT F MKANSIZLIK TARAF KUSURU HAKSIZ FES H K RACININ

Detaylı

T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E. 2013/6-2249 K. 2015/1362 T. 15.5.2015

T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E. 2013/6-2249 K. 2015/1362 T. 15.5.2015 T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E. 2013/6-2249 K. 2015/1362 T. 15.5.2015 * KİRA SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN ALACAĞA AYLIK %10 GECİKME FAİZİ UYGULANABİLECEĞİ (3095 S.K.'nun Akdi Faiz Oranı Yönünden Bir

Detaylı

T.C. ANKARA 2. İDARE MAHKEMESİ ESAS NO : 2011/1810 KARAR NO : 2012/280

T.C. ANKARA 2. İDARE MAHKEMESİ ESAS NO : 2011/1810 KARAR NO : 2012/280 DAVACI: ULUSAL KANAL İLETİŞİM HİZ. SAN.. VE TİC. A.Ş. VEKİLİ : Av. MEHMET NURİ AYTEKİN, İstiklal Cad. No:73-75 Sekban İş Merk. K:3 D:6 Beyoğlu/İSTANBUL DAVALI: RADYO VE TELEVİZYON ÜST KURULU- VEKİLİ: Av.

Detaylı

KIDEM TAZM NATI TAKS TLE VE SENETLE ÖDENEB L R M?

KIDEM TAZM NATI TAKS TLE VE SENETLE ÖDENEB L R M? KIDEM TAZM NATI TAKS TLE VE SENETLE ÖDENEB L R M? Resul KURT* I. GENEL B LG LER flçi ve iflveren aras nda önemli sorunlara yol açt görülen k dem tazminat, iflçinin iflyerine ve iflverene sadakatle hizmeti

Detaylı

YARGITAY 9. HUKUK DA RES KARARLARI

YARGITAY 9. HUKUK DA RES KARARLARI E: 2005/2443 K: 2005/33321 T: 13.10.2005 BANKA HESABINA YAPILAN ÜCRET ÖDEMES FAZLA ÇALIfiMANIN KANITLANMASI (4857 SK m. 32, 41) KARARLARI Özet: Davac ya ait ücret bordrolar nda imza bulunmad ndan bu bordrolar

Detaylı

YARGITAY 13. HUKUK DA RES KARARLARI

YARGITAY 13. HUKUK DA RES KARARLARI YARGITAY 13. HUKUK DA RES E: 2002/12143 K: 2003/1022 T: 03.02.2003 TELLALLIK SÖZLEfiMES NDEN CAYAN ALICININ YÜKÜMLÜLÜ Ü (BK m. 161/son) Özet: Tellall k sözleflmesinden cay lmas halinde vazgeçen al c n

Detaylı

- 429 - 04.05.2011 gün, Esas:2011/9-193 Karar:2011/269

- 429 - 04.05.2011 gün, Esas:2011/9-193 Karar:2011/269 - 429-04.05.2011 gün, Esas:2011/9-193 Karar:2011/269 Fazla çalışmanın ispatı Temyiz talebinde hukuki yarar Özet: Fazla çalışmayı ispat yükü, fazla çalışma yaptığını iddia eden işçiye ait olup, fazla çalışma

Detaylı

YARGITAY 1. HUKUK DA RES

YARGITAY 1. HUKUK DA RES YARGITAY 1. HUKUK DA RES YARGITAY 1. HUKUK DA RES E: 2007/9740 K: 2007/11187 T: 21.11.2007 DAVADAN FERAGAT KES N HÜKÜM DAVANIN HER AfiAMASINDA FERAGAT ED LEB LECE KURALI* Özet: Feragat kesin hükmün sonucunu

Detaylı

YARGITAY 20. HUKUK DA RES

YARGITAY 20. HUKUK DA RES YARGITAY 20. HUKUK DA RES 2386 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 5 Y l 2007 YARGITAY 20. HUKUK DA RES E: 2006/7421 K: 2006/10706 T: 17.07.2006 TÜKET C HUKUKU TÜKET C HAKLARINA L fik N DAVALAR HER K

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 506 S. SSK/61

İlgili Kanun / Madde 506 S. SSK/61 T.C YARGITAY 10.HUKUK DAİRESİ Esas No. 2013/1737 Karar No. 2013/7836 Tarihi: 15.04.2013 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2014/1 İlgili Kanun / Madde 506 S. SSK/61 YURT DIŞI HİZMET BORÇLANMASINDA YAŞLILIK

Detaylı

ÝÞ SÖZLEÞMESÝNÝN ÝÞÇÝNÝN DAVRANIÞLARINDAN KAYNAKLANAN GEÇERLÝ NEDENLE FESHÝ

ÝÞ SÖZLEÞMESÝNÝN ÝÞÇÝNÝN DAVRANIÞLARINDAN KAYNAKLANAN GEÇERLÝ NEDENLE FESHÝ Karar Ýncelemesi ÝÞ SÖZLEÞMESÝNÝN ÝÞÇÝNÝN DAVRANIÞLARINDAN KAYNAKLANAN GEÇERLÝ NEDENLE FESHÝ (T.C. Yargýtay 9. H.D.nin 02.05.2005 tarih ve E: 2005/12359 - K: 2005/15192 sayýlý kararý) Öðr. Gör. Seçkin

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857.S.İşK/17

İlgili Kanun / Madde 4857.S.İşK/17 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2011/10510 Karar No. 2011/1206 Tarihi: 24.05.2011 Yargıtay Kararları İlgili Kanun / Madde 4857.S.İşK/17 FESİH BİLDİRİMİNİN NİTELİĞİ FESİH BİLDİRİMİNDEN TEK TARAFLI

Detaylı

YARGITAY 13. HUKUK DA RES KARARLARI

YARGITAY 13. HUKUK DA RES KARARLARI YARGITAY 13. HUKUK DA RES E: 2002/13932 K: 2003/2014 T: 27.2.2003 KATMA DE ER VERG S NE TAB K RA filemler VERG YÜKÜMLÜSÜ (3065 SK m l, 3/f, 8, 9) Özet: Katma De er Vergisine tabi kiralama ifllemlerinde

Detaylı

YARGITAY 13. HUKUK DA RES

YARGITAY 13. HUKUK DA RES YARGITAY 13. HUKUK DA RES YARGITAY 13. HUKUK DA RES E: 2002/2584 K: 2002/4338 T: 18.4.2002 ELEKTR K ABONEL ESK ABONEN N BORÇLARI YEN ABONEN N HAKLARI ELEKTR K DARES N N SÖZLEfiME YAPMA ZORUNLU U (*)(**)(***)

Detaylı

YARGITAY 9. HUKUK DA RES

YARGITAY 9. HUKUK DA RES YARGITAY 9. HUKUK DA RES E: 2004/8501 K: 2004/24275 T: 27.10.2004 fi HUKUKU ESNAF KAVRAMI K RA GEL R fi KANUNUNA TAB fi YER KAVRAMI (1475 SY m. 5; 507 SY m. 2) Özet: Taksi iflleten davac n n kira geliri

Detaylı

Ü lkemizde hizmet akdiyle çal flanlar n, çal flma iliflkilerini düzenleyen üç

Ü lkemizde hizmet akdiyle çal flanlar n, çal flma iliflkilerini düzenleyen üç mali ÇÖZÜM 233 DEN Z ÇALIfiANLARINA ÖDENECEK KIDEM TAZM NATI VE HESAPLANMASI Ali TEZEL* I-Girifl Ü lkemizde hizmet akdiyle çal flanlar n, çal flma iliflkilerini düzenleyen üç ana Kanun bulunmaktad r. Bunlardan

Detaylı

Yat r m ndirimi le lgili Vergi Mahkemesi Karar ve 2009 Y l Kurumlar Vergisi Beyan nda Yat r m ndirimi stisnas. BFS /03 stanbul,

Yat r m ndirimi le lgili Vergi Mahkemesi Karar ve 2009 Y l Kurumlar Vergisi Beyan nda Yat r m ndirimi stisnas. BFS /03 stanbul, Yat r m ndirimi le lgili Vergi Mahkemesi Karar ve 2009 Y l Kurumlar Vergisi Beyan nda Yat r m ndirimi stisnas BFS - 2010/03 stanbul, 26.04.2010 Anayasa Mahkemesi, 15.10.2009 tarih ve 2006/95 Esas, 2009/144

Detaylı

YARGITAY 3. HUKUK DA RES

YARGITAY 3. HUKUK DA RES YARGITAY 3. HUKUK DA RES 2226 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 5 Y l 2007 YARGITAY 3. HUKUK DA RES E: 2005/1913 K: 2005/2338 T: 08.03.2005 KAT MÜLK YET HUKUKU B RDEN ÇOK PARSEL ÜZER NDE KURULU S TELER

Detaylı

YARGITAY 8. CEZA DA RES KARARI

YARGITAY 8. CEZA DA RES KARARI YARGITAY 8. CEZA DA RES KARARI YARGITAY 8. CEZA DA RES E: 2007/4584 K: 2007/4112 T: 24.05.2007 SEÇENEKL ADL PARA CEZASI CEZALARIN NFAZ REJ M CEZANIN N TEL K DE fit RMES (TCK m 50/1-a, 52 CGT K m 106/3)

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I SOSYAL GÜVENL K REHBER Resul KURT SSK BAfiKANLI I Sigorta Müfettifli Hüseyin FIRAT SMMM SMMMO Baflkan Yard mc s MAYIS 2005 1 Yönetim Merkezi ve Yaz flma Adresi: SMMMO Kurtulufl Caddesi No: 152 Kurtulufl

Detaylı

ÇALIfiANLARIN HAKLARI VE

ÇALIfiANLARIN HAKLARI VE ÇALIfiANLARIN HAKLARI VE fi KANUNU Y llard r üyelerinin ve halk n ç karlar n savunan TMMOB olarak son ekonomik krizin düzenin sonucu oldu unu, bunun faturas n n emekçi halk m za ödettirilmek istendi ini

Detaylı

Bireysel Emeklilik Sisteminden Ç k flta Uygulanan Vergi Stopaj na liflkin Son Geliflmeler. BFS - 2009/16 stanbul, 02.09.2009

Bireysel Emeklilik Sisteminden Ç k flta Uygulanan Vergi Stopaj na liflkin Son Geliflmeler. BFS - 2009/16 stanbul, 02.09.2009 Bireysel Emeklilik Sisteminden Ç k flta Uygulanan Vergi Stopaj na liflkin Son Geliflmeler BFS - 2009/16 stanbul, 02.09.2009 Bireysel Emeklilik Sistemi nden ç k flta uygulanan vergi kesintisi ile ilgili

Detaylı

BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U

BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U Cengiz SAZAK* 1.G R fi Bilindi i üzere Katma De er Vergisi harcamalar üzerinden al n r ve nihai yüklenicisi, (di er bir

Detaylı

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER:

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER: YASAL TEMERRÜT FA Z ORHAN YILMAZ (*) A- G R fi: Bilindi i üzere, gerek yasal kapital faizi ve gerekse yasal temerrüt faizi yönünden uygulanmas gereken hükümler, 19.12.1984 gün ve 18610 say l Resmi Gazete

Detaylı

İŞ GÜVENCESİ İŞVEREN VEKİLİ SIFATI

İŞ GÜVENCESİ İŞVEREN VEKİLİ SIFATI İŞ GÜVENCESİ İŞVEREN VEKİLİ SIFATI ÖZET: İş güvencesi hükümleri dışında kalarak işveren vekili konumunun tespitinde iki temel ölçüye göre değerlendirme yapılır. Buna göre işletmenin bütününü sevk ve idare

Detaylı

1890 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 4 Y l 2007

1890 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 4 Y l 2007 UYGULAMADAN DOSYA 1890 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 4 Y l 2007 B R MAHKEME KARARI STANBUL 4. TÜKET C MAHKEMES E: 2007/210 K: 2007/374 T: 28.06.2007 KRED KARTLARINDAN KART A DATI ALINAMAYACA I HAKSIZ

Detaylı

YARGITAY 11. HUKUK DA RES KARARLARI

YARGITAY 11. HUKUK DA RES KARARLARI YARGITAY 11. HUKUK DA RES E: 2003/13571 K: 2004/8341 T: 16.09.2004 KAMU ALACA ININ TAHS L NDE ZLENECEK YÖNTEM (6183 SK m. 1, 54) Özet: Kamu alaca n n tahsili konusunda özel takip olana bulunuyor ise, genel

Detaylı

YARGITAY 12. HUKUK DA RES KARARLARI

YARGITAY 12. HUKUK DA RES KARARLARI E: 2005/9889 K: 2005/12847 T: 14.06.2005 KAMB YO TAK B NDE UYGULANACAK FA Z ORANLARI Özet: Takipten önce, alacakl n n yapt faiz hesab na borçlu itiraz etmemiflse; o faiz oran geçerlidir. Takipten sonras

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İş.K. /18-21 DAVACI YARARINA KAZANILMIŞ HAK

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İş.K. /18-21 DAVACI YARARINA KAZANILMIŞ HAK T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2014/648 Karar No. 2014/1121 Tarihi: 30.01.2014 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İş.K. /18-21 DAVACI YARARINA KAZANILMIŞ HAK ÖZETİ: Mahkemenin 30.12.2010 tarihli kararı

Detaylı

YARGITAY 11. HUKUK DA RES

YARGITAY 11. HUKUK DA RES YARGITAY 11. HUKUK DA RES 2752 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 6 Y l 2007 YARGITAY 11. HUKUK DA RES E: 2005/11496 K: 2006/11948 T: 20.11.2006 T CARET HUKUKU KASKO S GORTA S GORTA fi RKET N N RÜCU

Detaylı

B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle

B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle bu ifllemlerin üzerinden al nan dolayl vergiler farkl l k arz etmektedir. 13.07.1956 tarih 6802 say l Gider Vergileri Kanunu

Detaylı

T.C. D A N I Ş T A Y İdari Dava Daireleri Kurulu. Esas No:2005/374 Karar No:2007/103

T.C. D A N I Ş T A Y İdari Dava Daireleri Kurulu. Esas No:2005/374 Karar No:2007/103 T.C. D A N I Ş T A Y İdari Dava Daireleri Kurulu Esas No:2005/374 Karar No:2007/103 Özeti : Disiplin cezası vermeye yetkili amir ve kurulların; öncelikle, ilgililerin geçmiş hizmetleri ile sicil durumlarına

Detaylı

G elir Vergisi Kanunu nun 94 ncü maddesi gere ince yap lan gelir vergisi

G elir Vergisi Kanunu nun 94 ncü maddesi gere ince yap lan gelir vergisi JOKEYLERE VE JOKEY YAMAKLARI LE ANTRENÖRLERE ÖDENEN ÜCRETLER ÜZER NDEN YAPILAN GEL R VERG S TEVK FATININ BEYAN VE ÖDEME SÜRES NE L fik N SORUN Dr. Ahmet Kavak Yeminli Mali Müflavir I - KONU G elir Vergisi

Detaylı

YARGITAY 6. CEZA DA RES KARARLARI

YARGITAY 6. CEZA DA RES KARARLARI YARGITAY 6. CEZA DA RES KARARI E: 2003/19318 K: 2004/5509 T: 5.5.2004 SAHTE BELGELERLE TRAF E TESC L SAHTE RUHSAT VE PLAKA ALINMASI EYLEM NDE TRAF K MÜfiAV RL N N SORUMLULU U Z NC RLEME SAHTEC L K SUÇLARI

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK. /2, 3, 6 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2012/6638 Karar No. 2014/11489 Tarihi: 07.04.

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK. /2, 3, 6 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2012/6638 Karar No. 2014/11489 Tarihi: 07.04. 452 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2015/4 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK. /2, 3, 6 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2012/6638 Karar No. 2014/11489 Tarihi: 07.04.2014 ASIL İŞVEREN ALT İŞVEREN

Detaylı

KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER

KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER Merdan ÇALIfiKAN* I. G R fi 1163 say l Kooperatifler Kanunu na göre kooperatiflerin zaruri 3 organ bulunmaktad r. Bunlardan en yetkili

Detaylı

YARGITAY 13. HUKUK DA RES

YARGITAY 13. HUKUK DA RES YARGITAY 13. HUKUK DA RES YARGITAY 13. HUKUK DA RES E: 2006/13591 K: 2007/452 T: 21.01.2007 AD ORTAKLIK FES H VE TASF YE ARASINDAK AYIRIM TASF YEDE ZLENECEK YÖNTEM TASF YEDE MAHKEMEN N filev (BK m. 539)

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER

KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER Bülent SEZG N* 1-G R fi Katma de er vergisinde vergilendirme dönemi, 3065 Say l Katma De- er Vergisi Kanununun 39 uncu maddesinin 1

Detaylı

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl 220 ÇEfi TL ADLARLA ÖDENEN C RO PR MLER N N VERG SEL BOYUTLARI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl Primi,Has lat Primi, Y l Sonu skontosu)

Detaylı

yargýtay kararlarý T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ YARGITAY ÝLAMI ESAS NO : 2002/6042 KARAR NO : 2002/6339 KARAR TARÝHÝ : 17.04.

yargýtay kararlarý T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ YARGITAY ÝLAMI ESAS NO : 2002/6042 KARAR NO : 2002/6339 KARAR TARÝHÝ : 17.04. yargýtay kararlarý ESAS NO : 2002/6042 KARAR NO : 2002/6339 KARAR TARÝHÝ : 17.04.2002 : ÝÞVERENÝN HÝZMET AKDÝNÝ HAKLI NEDENLE FESHÝ Grev devam ettiði sýrada davacýnýn iþyerine gelen servis aracýna girerek,

Detaylı

YARGITAY 6. HUKUK DA RES KARARLARI

YARGITAY 6. HUKUK DA RES KARARLARI YARGITAY 6. HUKUK DA RES E: 2006/2112 K: 2006/3863 T: 19.04.2005 PAYLI TAfiINMAZ F L TAKS M ÖNALIM HAKKI DÜRÜSTLÜK KURALI EYLEML PAYLAfiMA (TMK. m. 2) Özet: Önal m davas na konu olan pay n iliflkin bulundu

Detaylı

Mahkemece, davalı işçinin eylemli çalışması bulunmadığı gerekçe gösterilerek istek hüküm altına alınmıştır.

Mahkemece, davalı işçinin eylemli çalışması bulunmadığı gerekçe gösterilerek istek hüküm altına alınmıştır. Mahkemece, davalı işçinin eylemli çalışması bulunmadığı gerekçe gösterilerek istek hüküm altına alınmıştır. Karar davalı vekilince temyiz edilmiştir. Dosya içeriğindeki maddi bulgulara göre; taraflar arasında

Detaylı

YARGITAY 8. HUKUK DA RES

YARGITAY 8. HUKUK DA RES YARGITAY 8. HUKUK DA RES YARGITAY 8. HUKUK DA RES E: 2004/8393 K: 2005/1976 T: 15.3.2005 KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜ ÜNE VE VAKFA A T TAfiINMAZ KAZANDIRICI ZAMANAfiIMI VAKIFTA TAV Z BEDEL MUTASARRIFINA

Detaylı

YARGITAY 7. HUKUK DA RES KARARLARI

YARGITAY 7. HUKUK DA RES KARARLARI YARGITAY 7. HUKUK DA RES E: 2003/2233 K: 2003/2670 T: 29.9.2003 ORTAKLI IN G DER LMES DAVASI TAfiINMAZ ÜZER NDE B NA BULUNMASI A D YET N TESP T DAVASI (3561 SK. m. 13/j) YARGITAY 7. HUKUK DA RES KARARLARI

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/18-21

İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/18-21 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2009/20255 Karar No. 2010/11968 Tarihi: 03.05.2010 İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/18-21 GÜVENLİK HİZMETLERİNİN YARDIMCI İŞ OLMASI HAKLI NEDENLERLE FESİHTE SAVUNMA

Detaylı

YARGITAY 8. HUKUK DA RES

YARGITAY 8. HUKUK DA RES YARGITAY 8. HUKUK DA RES 2708 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 6 Y l 2007 YARGITAY 8. HUKUK DA RES E: 2007/3466 K: 2007/3916 T: 21.06.2007 MAR HUKUKU TAfiINMAZ PAYININ SATILMASI MAR UYGULAMASI KOfiULU

Detaylı

YARGITAY 11. HUKUK DA RES

YARGITAY 11. HUKUK DA RES YARGITAY 11. HUKUK DA RES YARGITAY 11. HUKUK DA RES E: 2005/12919 K: 2006/13384 T: 18.12.2006 S GORTA HUKUKU S GORTA fi RKET N N TEMERRÜDÜ KUSUR RAPORLARI ARASINDA ÇEL fik GARANT FONU VE S GORTACININ SORUMLULU

Detaylı

YARGITAY 13. HUKUK DA RES KARARLARI

YARGITAY 13. HUKUK DA RES KARARLARI YARGITAY 13. HUKUK DA RES E: 2003/10819 K: 2004/346 T: 20.01.2004 AD KEFALET AD KEF L N SORUMLULU UNUN KOfiULLARI (BK m. 486) Özet: Adi kefilin borçtan sorumlu tutulabilmesi, as l borçlunun iflas etmesi

Detaylı

5510 SAYILI KANUNDA fiverenler N fiyer B LD RGES VERME YÜKÜMLÜLÜ Ü LE LG L DÜZENLEMELER

5510 SAYILI KANUNDA fiverenler N fiyer B LD RGES VERME YÜKÜMLÜLÜ Ü LE LG L DÜZENLEMELER 5510 SAYILI KANUNDA fiverenler N fiyer B LD RGES VERME YÜKÜMLÜLÜ Ü LE LG L DÜZENLEMELER Yunus YELMEN* I-Girifl 01.10.2008 tarihinde yürürlü e giren Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas Kanununun

Detaylı

YARGITAY 11. HUKUK DA RES

YARGITAY 11. HUKUK DA RES YARGITAY 11. HUKUK DA RES YARGITAY 11. HUKUK DA RES E: 2005/2623 K: 2006/2586 T: 13.03.2006 YABANCI D LDE YAZILMIfi KANIT USULÜNE UYGUN OLARAK TERCÜME ED LME ZORUNLULU U Özet: Yabanc dilde yaz lm fl olan

Detaylı

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARLARI

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARLARI YARGITAY KARARLARI YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E: 2003/12-442 K: 2003/445 T: 2.7.2003 VEKALET GÖREV N N KAPSAMI DAVADA VEKALET CRA AfiAMASINDA VEKALET VEK LE TEBL GAT VEK L N ADININ LAMDA BEL RT LMES

Detaylı

2978 SAYILI VERG ADES HAKKINDA KANUN VERGİ İADESİ

2978 SAYILI VERG ADES HAKKINDA KANUN VERGİ İADESİ 2978 SAYILI VERG ADES HAKKINDA KANUN VERGİ İADESİ 221 19 Hesap ve oranlar: Madde 3- (4842 say l Kanunun 30'uncu maddesiyle Hesap ve oranlar: Madde 3- (4842 say l Kanunun 30'uncu maddesiyle de iflen madde

Detaylı

İŞ GÜVENCESİNİN KAPSAMI OTUZ İŞÇİ ÖLÇÜTÜNÜN HESABINDA DİKKATE ALINACAK ÇALIŞANLAR

İŞ GÜVENCESİNİN KAPSAMI OTUZ İŞÇİ ÖLÇÜTÜNÜN HESABINDA DİKKATE ALINACAK ÇALIŞANLAR İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK. /18-21 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2014/29976 Karar No. 2015/38 Tarihi: 12.01.2015 İŞ GÜVENCESİNİN KAPSAMI OTUZ İŞÇİ ÖLÇÜTÜNÜN HESABINDA DİKKATE ALINACAK ÇALIŞANLAR

Detaylı

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme S GORTA KOM SYON G DER BELGES mali ÇÖZÜM 171 Memifl KÜRK* I-G R fi: F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme göstermifltir. Geliflmifl ekonomilerde lokomotif rol üstlenen

Detaylı

YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES

YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES mral DURAN* I- G R fi Anayasa Mahkemesi taraf ndan verilen bir Karar ile 5479 say l Gelir Vergisi Kanunu, Amme Alacaklar n n Tahsil

Detaylı

AMME ALACAKLARI TAHS L USULÜ HAKKINDA KANUNU (6183) NUNDA YAPILAN DE fi KL KLER 6183 SAYILI A.A.T.U

AMME ALACAKLARI TAHS L USULÜ HAKKINDA KANUNU (6183) NUNDA YAPILAN DE fi KL KLER 6183 SAYILI A.A.T.U AMME ALACAKLARI TAHS L USULÜ HAKKINDA KANUNU (6183) NUNDA YAPILAN DE fi KL KLER 6183 SAYILI A.A.T.U 173 174 Hususi Ödeme fiekilleri: Madde 41- Maliye vekaletinin tayin edece i yerlerde, nev'ileri mezkur

Detaylı

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI Haberler 4857 SAYILI fi KANUNU LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI 14 May s 2004 tarihinde Sendikam z Binas Mesut Erez Konferans Salonunda 4857 Say l fl Kanunu le lgili Yönetmeliklerin

Detaylı

Hukuk Genel Kurulu 2014/454 E., 2016/481 K. "İçtihat Metni"

Hukuk Genel Kurulu 2014/454 E., 2016/481 K. İçtihat Metni Hukuk Genel Kurulu 2014/454 E., 2016/481 K. "İçtihat Metni" Taraflar arasındaki tespit davasından dolayı yapılan yargılama sonunda;... Mahkemesince davanın kabulüne dair verilen 01.03.2013 gün ve 2012/1155

Detaylı

U ygulama ve ö retide, 1475 say l kanunda gösterilen fesih hallerinden birinin

U ygulama ve ö retide, 1475 say l kanunda gösterilen fesih hallerinden birinin KIDEM TAZM NATINA DAH L OLAN ÖDEMELER VE KIDEM TAZM NATI TAVAN TUTARI Resul KURT Sigorta Müfettifli I. GENEL B LG LER U ygulama ve ö retide, 1475 say l kanunda gösterilen fesih hallerinden birinin bulunmas

Detaylı

Adalet Bakanlığı ve Türkiye Barolar Birliğinden: Resmi Gazete Tarihi : 23/08/2008 Resmi Gazete Sayısı : 26976

Adalet Bakanlığı ve Türkiye Barolar Birliğinden: Resmi Gazete Tarihi : 23/08/2008 Resmi Gazete Sayısı : 26976 CEZA MUHAKEMESİ KANUNU GEREĞİNCE GÖREVLENDİRİLEN MÜDAFİ VE VEKİLLER İÇİN BAROLARCA YAPILACAK CARİ GİDERLER İLE BU HİZMET İÇİN ÇALIŞTIRILACAK PERSONELE İLİŞKİN YÖNETMELİK 23 Ağustos 2008 tarihli ve 26976

Detaylı

YARGITAY 19. HUKUK DA RES KARARLARI

YARGITAY 19. HUKUK DA RES KARARLARI YARGITAY 19. HUKUK DA RES E: 2004/2804 K: 2004/12066 T: 06.12.2004 MENF TESP T DAVASI ALACAKLI YARARINA TAZM NATIN KOfiULU ( K m. 72/4) Özet: Menfi tespit davas nda alacakl yarar na tazminata hükmolunmas

Detaylı

HUKUK T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ

HUKUK T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ ESAS NO : 2001/3922 KARAR NO : 2001/7383 KARAR TARÝHÝ : 30.04.2001 HUKUK KARAR ÖZETÝ : TEÞMÝL Davalýya ait Basýn iþkoluna giren iþyeri için teþmil kararý, 21.12.1995 tarihli Resmi Gazete'de yayýnlanmýþ

Detaylı

T evsik zorunlulu u Maliye Bakanl taraf ndan kay t d fl ekonomi ile

T evsik zorunlulu u Maliye Bakanl taraf ndan kay t d fl ekonomi ile mali ÇÖZÜM 133 ALACA IN TEML K HAL NDE VE AYNI ÖDEMELERDE TEVS K ZORUNLULU U Memifl KÜRK* I-G R fi: T evsik zorunlulu u Maliye Bakanl taraf ndan kay t d fl ekonomi ile mücadele amac yla getirilen uygulamalardan

Detaylı

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU YARGITAY KARARLARI YARGITAY HUKUK GENEL KURULU 2614 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 6 Y l 2007 YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E : 2006/9-374 K : 2006/382 T : 1 4. 0 6. 2 0 0 6 fi HUKUKU FAZLA ÇALIfiMA

Detaylı

fi GÜVENCES KAPSAMINDA GEÇERL NEDEN

fi GÜVENCES KAPSAMINDA GEÇERL NEDEN fi GÜVENCES KAPSAMINDA GEÇERL NEDEN Dr. Muzaffer KOÇ* I) G R fi flini kaybetmek, çal flanlar aç s ndan en önemli risklerinden biridir. Yar ndan emin olmadan çal flma ve her an ifl akdinin feshiyle karfl

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

CMK 135 inci maddesindeki amir hükme rağmen, Mahkemenizce, sanığın telekomünikasyon yoluyla iletişiminin tespitine karar verildiği görülmüştür.

CMK 135 inci maddesindeki amir hükme rağmen, Mahkemenizce, sanığın telekomünikasyon yoluyla iletişiminin tespitine karar verildiği görülmüştür. Mahkememizin yukarıda esas sayısı yazılı dava dosyasının yapılan yargılaması sırasında 06.05.2014 günlü oturum ara kararı uyarınca Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı ndan sanık... kullandığı... nolu,

Detaylı

YARGITAY 11. HUKUK DA RES

YARGITAY 11. HUKUK DA RES YARGITAY 11. HUKUK DA RES YARGITAY 11. HUKUK DA RES E: 2005/11732 K: 2005/10673 T: 08.11.2005 DAVADA HUSUMET MADD HATA TEMS LC DE YANILMA* Özet: Maddi hata olarak de erlendirilebilmesi mümkün bir sözcük

Detaylı

HAFTALIK ÇALIfiMA SÜRES SAAT ARASINDAK fiç LER HAFTA TAT L ÜCRET NE HAK KAZANIR MI?

HAFTALIK ÇALIfiMA SÜRES SAAT ARASINDAK fiç LER HAFTA TAT L ÜCRET NE HAK KAZANIR MI? HAFTALIK ÇALIfiMA SÜRES 31 45 SAAT ARASINDAK fiç LER HAFTA TAT L ÜCRET NE HAK KAZANIR MI? Erol GÜNER* I. G R fi: Hafta tatili Türkiye de 1924 y l nda ç kar lan Hafta Tatili Kanunu ile düzenlenmifltir.

Detaylı

BURSA TABİP ODASI YÖNETİM KURULU KARARLARI

BURSA TABİP ODASI YÖNETİM KURULU KARARLARI Oturum Tarihi : 21 Kasım 2013 Oturum No : 70 BURSA TABİP ODASI YÖNETİM KURULU KARARLARI 1- Cumhuriyet Savcılığından Bursa Tabip Odasına intikal eden belgelere dayanarak 04, 05, 06 ve 20 Mart 2010 tarihlerinde

Detaylı

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de KURUMLARDAN ELDE ED LEN KAR PAYLARININ VERG LEND R LMES VE BEYANI Necati PERÇ N Gelirler Baflkontrolörü I.- G R fi T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de flirketlerce

Detaylı

KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARI KAPSAMINDA İSTİHDAM EDİLEN İŞÇİLERİN KIDEM TAZMİNATLARININ

KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARI KAPSAMINDA İSTİHDAM EDİLEN İŞÇİLERİN KIDEM TAZMİNATLARININ 8 Şubat 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29261 YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARI KAPSAMINDA BİRİNCİ

Detaylı

YARGITAY 4. HUKUK DA RES KARARLARI

YARGITAY 4. HUKUK DA RES KARARLARI YARGITAY 4. HUKUK DA RES E: 2004/3851 K: 2004/12047 T: 21.10.2004 VAROLMAYAN BORÇ Ç N CRA TAK B YAPILMASI K fi L K HAKLARINA SALDIRI MANEV G DER M Özet: Borcun tamam n n ödenmesine karfl n, borçluya ve

Detaylı

SORU - YANIT YANIT SORU VE

SORU - YANIT YANIT SORU VE SORU - YANIT YANIT SORU VE??? 316 MAL ÇÖZÜM Say : 96-2009 Soru - Yanıt SORU 1 Sabit k ymetlerimizin icradan zarar na sat lmas durumunda sat fl zararlar n gider yazabilirmiyiz? YANIT 1 5520 Say l Kurumlar

Detaylı

YARGITAY 12. HUKUK DA RES

YARGITAY 12. HUKUK DA RES YARGITAY 12. HUKUK DA RES YARGITAY 12. HUKUK DA RES E: 2008/2115 K: 2008/4731 T: 11.03.2008 FA Z HUKUKU YASAL FA Z REESKONT FA Z KAVRAMININ KALDIRILMIfi OLDU U (3095 SK m. 1) Özet: 3095 Say l Yasan n 1.

Detaylı

1 6/01/2004 tarihli say l Resmi Gazete de yay mlanan ve 01/05/2004

1 6/01/2004 tarihli say l Resmi Gazete de yay mlanan ve 01/05/2004 NfiAAT TAAHHÜT filer NDE VE ÖZEL NfiAATLARDA ASGAR fiç L K B LD R M UYGULAMASINDA SON DURUM ( L fi KS ZL K BELGES ) Recep SEL MO LU Yeminli Mali Müflavir 1 6/01/2004 tarihli 25348 say l Resmi Gazete de

Detaylı