GÖNKAR POSTASI EÐÝRDÝR KEMÝK HASTALIKLARI HASTANESÝ HASTANESÝ ÖZEL BATMAN UNIVERSAL HOSPITAL HÝJYENÝK PAKET KLÝMA CÝHAZI. Koruyucu Bakýmýn Önemi!

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GÖNKAR POSTASI EÐÝRDÝR KEMÝK HASTALIKLARI HASTANESÝ HASTANESÝ ÖZEL BATMAN UNIVERSAL HOSPITAL HÝJYENÝK PAKET KLÝMA CÝHAZI. Koruyucu Bakýmýn Önemi!"

Transkript

1 GÖNKA Klima A.Þ. h t t p : / / w w w. g o n k a. c o m. t r GÖNKAR POSTASI BU SAYIMIZDA... Koruyucu Bakýmýn Önemi! ISITMA - SOÐUTMA - KLÝMA-HAVALANDIRMA 16 Nisan 2006 SAYI 16 YIL 6 Eðirdir Kemik Hastalýklarý Hastanesi EÐÝRDÝR KEMÝK HASTALIKLARI HASTANESÝ Cihaz Tanýtýmý Temiz ÝSTANBUL ve Hijyenik ÖZEL Odalarda ÇAMLICA Paket ALMAN Klimanýn Kullanýmý HASTANESÝ Referanslarýmýz NLP Tekniði ÖZEL BATMAN UNIVERSAL HOSPITAL Çevre ve ISG Yönetim Sistemleri HÝJYENÝK PAKET KLÝMA CÝHAZI Eðitim ve Seminerlerimiz

2 içindekiler GÖNKA POSTASI GÖNKA KLÝMA A.Þ. 4 Aylýk Yayýn Organý Nisan 2006 YÖNETÝM KURULU BAÞKANI Halil GÖNCÜ YÖNETÝM KURULU BAÞKAN YARDIMCISI Salih KADAYIFÇIOÐLU YAYIN GRUBU YAYIN KOORDÝNATÖRÜ Diler KADAYIFÇIOÐLU EDÝTÖR Didem ÖZKAN Bakým Onarým Departmaný HVAC Cihaz Ýþletmelerinde Dikkat Edilmesi Gereken Konular GÖNKA dan Haberler Eðirdir Kemik Hastalýklarý Hastanesi Tankut SAVCI GÖNKA dan Haberler Hijyenik Paket Klima GÖNKA dan Haberler Yurt Ýçi Referanslarýmýz Osman YAÞAR Ýnsan Kaynaklarý Ýþ Yaþamýnda Baþarýnýn Sýrrý : NLP Tekniði Didem ÖZKAN GÖNKA dan Haberler Çevre ve ISG Yönetim Sistemleri GÖNKA dan Haberler Eðitim ve Seminerlerimiz GRAFÝK TASARIM / UYGULAMA Emre CANKIÇ BASKI Nisan 2006

3 BAKIM ONARIM DEPARTMANI HVAC SÝSTEMLERÝNDE KORUYUCU BAKIMIN ÖNEMÝ! Periyodik-Koruyucu Bakým Bir iþletmede; HVAC sistemlerinde kullanýlan cihazlar, kuruluþ ve iþletme giderleri bakýmýndan önemli yer tutmaktadýr. Periyodik bakýmýn saðladýðý faydalar þunlardýr; -Enerji giderlerini azaltýr, -Beklenmeyen durmalarý ve arýzalanma riskini azaltýr, -Yedek parça ve tamir giderlerini azaltýr, -Soðutucu akýþkan kaçaklarý giderilerek ozon tabakasýna verilecek zarar önlenir. Soðutucu akýþkan maliyetleri azalýr, -Cihazýn hizmet ömrünü uzatýr. Aksatýlmadan, plânlý uygulanacak periyodik bakýmlar esnasýnda birçok problem tespit edilir. Bu tespitler sayesinde zamanýnda yapýlan müdahaleler sorunlarýn büyümeden çözülmesini ve iþletme maliyetlerinin düþmesini saðlar. Arýzalý bir kompresör cihazýn %30 fazla elektrik sarf etmesine, kompresörün ýsýnmasýna, cihazýn durmasýna ve sorunlarýn çözümünün zorlaþmasýna neden olabilir. Yüksek elektrik faturalarý ve arýzalý bir kompresör sonucunda oluþacak iþletme maliyetleri, cihazýn periyodik bakým maliyetinden daha fazla olacaktýr. Bakým anlaþmalarý, cihazlarýn güvenli, ve verimli bir þekilde çalýþmasý ve cihazýn hizmet ömrünün uzamasý açýsýndan çok önemlidir. Periyodik bakým sýrasýnda cihazlar ile ilgili yapýlan bazý önemli çalýþmalar aþaðýda açýklanmýþtýr. Filtreler:Torba ve hepa filtreler kullaným ömrü olan malzemelerdir. Ömrü dolanlar deðiþtirilmelidir.aksi halde kýsa sürede serpantinler týkanýr ve cihazdan verim alýnamaz. Aþýrý týkanmasý durumunda motor yanabilir. Filtreler ortam koþullarýnýn hijyenik þartlara uygunluðunu saðlayan elemanlarýn baþýnda gelir. Kontrollerinin yapýlarak deðiþtirilmesi gerekir. Su Tesisatý:Su hattýnda görülebilecek aksaklýklarýn baþýnda, pislik tutucunun çamur ile týkanmasý sonucunda sistemin çalýþmasý ile ilgili oluþan sorunlar gelmektedir. Pislik tutucunun belirli periyotlarda temizlenmesi gerekir. Kuruluþ ve iþletmelerce periyodik bakým anlaþma maliyetleri ve iþ yükü nedeni ile planlý olarak uygulanmayan koruyucu bakým, sistemin güvenli, verimli çalýþmasý ve görünmeyen maliyetlerin azaltýlmasý amacý ile mutlaka yapýlmalýdýr. Sistemin iþletmesinden sorumlu yöneticiler; iþletmenin ihtiyaç ve kapasitesine göre, bu plânlý programý yürütmek amacýyla ellerindeki mevcut personeli kullanmalý ya da periyodik bakým anlaþmalarý yapmalýdýr. Bu þartlar altýnda önemli iki nokta ortaya çýkmaktadýr; Bilgili ve eðitimli personel ihtiyacý: Sistemin iþletmesi ve bakým faaliyetleri firmanýn kendi personeli tarafýndan yapýlacak ise,personel elektrik, otomasyon ve tesisat konusunda bilgili ve tekniker unvanýnda olmalýdýr. Alet ve ölçme cihazý ihtiyacý: Ýþletmelerde koruyucu bakým iþlemleri sýrasýnda kullanýlacak özel cihaz ve aletlerin bulundurulmasý ve bunlarý kullanacak eðitilmiþ personel istihdam edilmesi gerekmektedir. Kuruluþ ve iþletmelerde yüksek maliyetlerle oluþturulan sistemler, bilgisiz ve eðitimsiz kiþilerin eline teslim edilmekte, Gerekli bakým ve kontroller yapýlmamakta ve çözümü imkansýz, yüksek maliyetler gerektiren tamirlere neden olmaktadýr. Bakým gerektiren cihaz sayýsý az olan iþletmelerde, cihazý satan firma ile bakým sözleþmesi yapmak maliyet açýsýndan en uygunudur. Büyük tesislerde ise gerekli ölçme aletleri ve cihazlar temin edilip, personeli eðitmek uygun olabilir. Sonuç olarak, Koruyucu bakým iþletme maliyetlerini düþürülür, enerji tüketimini azaltýr, güvenli ve verimli çalýþma saðlar. Kuruluþ ve iþletmelerde Koruyucu Bakým yapmanýn doðru bir yaklaþým olduðu bilincinin oluþmasý dileði ile... Su Kalitesi:Sisteme baðlanan suyun kireçli olmasý suyun dolaþtýðý noktalarda kireçlenme oluþturarak tüm sistemin verimsiz çalýþmasýna hatta bazý durumlarda durmasýna neden olur. Sistemde dolaþacak suyun kireç deðerine dikkat edilmelidir. Kondenser Temizliði:Soðutma Gruplarýnda, kondenser bakýmlarýnýn yapýlmamasý, cihaz kompresörlerinin yüksek basýnçta çalýþmasýna ve bu sebeple enerji sarfiyatýna ve cihaz ömrünün kýsalmasýna neden olur. Kondenser belirli periyotlarda temizlenmelidir. Kýþ Sezonu Devreye Alma:Kýþ þartlarý sebebiyle sulu kondenser ve bataryalarda oluþacak donmalar bu elemanlarýn patlamasýna neden olmaktadýr. Bu elemanlarýn içindeki suyun boþaltýlarak veya önlem alýnarak don olayýnýn giderilmesi plânlý bir þekilde yapýlmalýdýr. Periyodik bakýmlar yaz ve kýþ bakýmý olmak üzere en az iki periyotta yapýlmalýdýr. Cihazýn özelliðine baðlý olarak günlük, haftalýk, aylýk ve 6 aylýk bakýmlar öngörülmektedir. Nisan 20061

4 GÖNKADAN HABERLER EÐÝRDÝR KEMÝK HASTALIKLARI HASTANESÝ Tankut SAVCI Makine Mühendisi Eðirdir Kemik Hastalýklarý Hastanesi Eðirdir Ýlçesi ülkemizin en önemli kemik hastanelerinden birine sahiptir yatak kapasitesi ile hizmetlerini sürdüren hastane; Eðirdirin güzel iklimi ve deðerli uzman kadrosu sayesinde hastalarýný en kýsa sürede iyileþtiren bir merkez haline gelmiþtir. Gönka Klima olarak bizim de, ameliyathaneler ve yoðun bakým kýsýmlarýna kurduðumuz hijyenik klima sistemi, umarým ki tedavi görecek tüm hastalara en kýsa sürede þifa bulup saðlýklarýna kavuþmalarýnda bir nebzede olsa yardýmcý olur. Hastanenin ameliyathane katýnda 6 adet ameliyathane için %100 taze havalý 5100m³/h debili 3 adet hijyenik klima santrali tesis edilmiþtir. Her ameliyathanede lif tutucu menfezlerde emiþ yapýlmýþ pozitif basýnç saðlamak için 4700m³/h lik hücreli aspiratörler kullanýlmýþtýr. Sistem kontrol panellerinden set edilecek deðere göre ortam ýsýsýný ayarlýyacak þekilde elektrikli ýsýtýcýlar ile donatýlmýþtýr. Ayrýca her ameliyathanenin giriþ üfleme ve dönüþ emiþ kanallarý üzerine konulan VAV cihazlarý ile de hem yapýlacak ameliyata hem de Ameliyat Var / Yok bilgisine göre debi ve basýnç kontrolü saðlamýþtýr. Kurulan sistem tesis edilen operatör odasýndaki bilgisayar üzerinden kumanda / kontrol edilebilir halde teslim edilmiþ, gerekli tüm verilere ulaþýlabilir halde getirilmiþtir. Sistem sayesinde doktorlarýmýz kendilerine tahsis edilen IP numaralarý ile girecekleri ameliyatta istenen kentler þartlarýný bilgisayarda görebilecek / deðiþtirebilecek ve ameliyata girmeden önce tüm ýsý / nem deðerlerini o ameliyatýn cinsine göre ayarlayabilecektir. Önümüzdeki günlerde faaliyete geçecek olan ameliyathane ve yoðun bakým kýsýmlarýnda aþaðýdaki sistemler kurulmuþtur. 6 Adet Kanal tipi elektrikli ýsýtýcý 6 Adet Hijyenik Klima Santrali (Frekans invertörlü) 6 Adet Hücreli Aspiratör (Frekans invertörlü) 6 Adet Buharlý Nemlendirici 1 Adet Hava Fabrikasyon paslanmaz çelik hava kanalý ve ekipmanlarý VAV cihazlarý, Shut off damperler Ameliyathane Kontrol panelleri ve tüm bu ekipmanlarýn istenen konfor þartlarýnda saðlayacak otomatik kontrol tesisatý. 2 Nisan 2006

5 GÖNKADAN HABERLER HÝJYENÝK PAKET KLÝMA CÝHAZLARI Kullaným Alaný; GÖNKA Hijyenik Paket Klima Cihazlarý, modern ameliyathanelerin, eczacýlýk, tarým, gýda, ve hayvancýlýk endüstrilerindeki temiz odalarýn özel gereksinimlerini karþýlamak amacýyla dizayn edilmiþtir. - Emiþ üfleme havasýnýn yüksek verimli filtrasyonu. - Maksimum iþlev kontrolü : yýl boyunca oda sýcaklýðý ve baðlý nem oraný kontrolü. - Ameliyat iþlemlerinin gerektirdiði taze havayý karþýlama - Ameliyathanelerin gerektirdiði sessiz ve titreþimsiz çalýþma. - Yetkili saðlýk personelinin doðrudan kontrolü altýnda bulunan baðýmsýz bir sistem. - Aseptik ve septik ameliyatlarda basýnç kontrolü. - Mevcut mekanlarda eski tesisatýn yerini alabilme ve genellikle,ebatlarýnýn küçük oluþundan dolayý, eskisinden daha az yer kaplama, mevcut hava kanalý ve su tertibatýna bakýlmaksýzýn, her çeþit saðlýk kuruluþunda sorunsuzca yerleþtirilebilme. - Fan bölmesinde, filtrelerin týkanmasý durumunda bile gerekli olan hava debisini saðlayabilecek, bir veya iki adet direkt tahrikli yüksek statik basýnçlý fan. - Inverterli Fanlar; Hijyeniklik ve mukavemet yönlerinden epoxy boyalý standart fanlara göre daha üstün, standart olarak kullanýlan St316 paslanmaz çelik fanlar. Sürekli hýz kontrolü elde edebilmek amacýyla, üfleme ve emiþ fanlarýnda, inverter donanýmý. - Hava Filtreleri; Taze hava giriþinde F5 class filtre ve üfleme tarafýnda F9 class filtreleri. - Dx Batarya;R407C, R134a, R22 ile çalýþma - Buharlý nemlendiriciler; Standart buhar silindiri, buhar elektrotlarý, paslanmaz çelik buhar distribütörü ve mikroproses kontrolü. - Kompresör; Kapasiteye göre 1 veya 2 adet Scroll Kompresör. - Elektrik Panosu; Ana þalter ve cihazýn sorunsuz çalýþmasý için gerekli olan bütün elemanlar. - Mikroprosesör; Bütün çalýþma ve emniyet iþlevlerinde, sýcaklýk ve baðýl nem oranýnýn integral (I) veya oransalintegral (PI) olarak mikroprosesör kontrolü. - Temiz oda içinde uzaktan kontrol terminalinin yerleþtirilmesine imkan tanýyan cihaz kontrol ve ayarlama sistemi Nisan 20063

6 GÖNKA DAN HABERLER YURT ÝÇÝ REFERANSLARIMIZ YILI DEVREYE ALINAN HASTANELER Osman YAÞAR Hastane Depertmaný Müdürü Antalya Serik Özel Aspendos Hastanesi Antalya Özel Yaþam ve Kemer Özel Yaþam Hastenesi GÖNKA KLÝMA A.Þ Antalya-Serik Özel Aspendos Hastanesi Hastanenin hijyenik mahalleri GÖNKA Hijyenik Paket Klima Cihazlarýyla ( 3 ad.),genel mahallerin ýstma ve sogutma sistemleri klima ve fan-coil cihazlarla desteklenmiþ olup binanýn soðutma sistemi GÖNKA Hava Soðutmalý Su Soðutma Grubu ile yapýlmýþtýr. Özel Antalya Aspendos Hastanesi 2005 yýlý itibariyle tüm cihazlarlarýn devreye alýnmasýyla hizmet vermeye baþlamýþtýr. GÖNKA KLÝMA A.Þ Antalya Özel Yaþam Hastanesi ve Kemer Yaþam Hastanesi Bu hastenelerin hijyenik mahaleri GÖNKA Hijyenik Paket Klima Cihaz uygulamalarý ile yapýlmýþtýr. Özel Antalya Yaþam ve Kemer Hastaneleri 2005 yýlý itibariyle tüm cihazlarlarýn devreye alýnmasýyla hizmet vermeye baþlamýþtýr. Diyarbakýr Özel Metropol Hastanesi Batman Özel Üniversal Hastenesi GÖNKA KLÝMA A.Þ Diyarbakýr Özel Metropol Hastanesi Hastanenin hijyenik mahalleri GÖNKA Hijyenik Paket Klima Cihazlarýyla, genel mahallerin ýstma ve soðutma sistemleri klima ve fan-coil cihazlarla desteklenmiþ olup binanýn soðutma sistemi GÖNKA Hava Soðutmalý Su Soðutma Grubu ile yapýlmýþtýr. Özel Diyarbakýr Metropol Hastanesi 2005 yýlý itibariyle tüm cihazlarlarýn devreye alýnmasýyla hizmet vermeye baþlamýþtýr. GÖNKA KLÝMA A.Þ Batman Özel Üniversal Hastanesi Hastenin hýjyenik mahalleri GÖNKA Hijyenik Paket Klima Cihaz uygulamalarý ile yapýlmýþtýr. Özel Batman Üniversal Hastanesi 2005 yýlý itibariyle tüm cihazlarýn devreye alýnmasýyla hizmet vermeye baþlamýþtýr. 4 Nisan 2006

7 GÖNKA DAN HABERLER Ýstanbul Tüp Bebek Hastenesi GÖNKA KLÝMA A.Þ Ýstanbul Özel Tüp Bebek Hastanesi Hastanenin hijyenik mahalleri GÖNKA Hijyenik Paket Klima Cihaz uygulamalarý ile yapýlmýþtýr. Özel Ýstanbul Tüp Bebek Hastanesi 2005 yýlý itibariyle tüm cihazlarlarýn devreye alýnmasýyla hizmet vermeye baþlamýþtýr. Ýstanbul Özel Çamlýca Alman Hastanesi ( Vatan Grb. ) GÖNKA KLÝMA A.Þ Ýstanbul Çamlýca Alman Hastanesi Hastane hijyenik mahalleri GÖNKA Hijyenik Klima Cihaz uygulamalarý ile yapýlmakta olup Ýmalat ve montajlar final aþamasýnda olup 2006 yýlý itibariyle tüm cihazlarlar devreye alýnacaktýr Yýlý Devreye Alýnan Hastaneler : Fethiye Özel Lokman Hekim Hastanesi Adapazarý Vatan Hastanesi Mersin Özel Göz Hastanesi Marmaris Özel Ortho Dent Hastanesi Karadeniz Özel Tüp Bebek Hastanesi Ýsme Saç Ürünleri Ýstanbul Özel Kadiköy Þifa Hastanesi Yukarda belirtilen tüm kuruluþlar GÖNKA A.Þ. Hijyenik Devam Eden Hastaneler: Aðrý Büyük Ortadoðu Hastenesi GÖNKA KLÝMA A.Þ Sezonu Aðrý Büyük Ortadoðu Hastanesi Bu hastanelerin hijyenik mahalleri GÖNKA Hijyenik Paket Klima Cihaz uygulamalarý yapýlmýþ olup diger mahallerin ýsýtma ve sogutma sistemleri klima sistemleri ile yapýlmýþtýr. Ýmalat ve montajlarý final aþamasýnda olup 2006 yýlý itibariyle tüm cihazlar devreye alýnacaktýr Yýlý Devam Eden Hastane Þantiyeleri : - Ýzmir Özel Doruk Hastanesi - Ýzmir Çeþme Özel Sisuz Hastanesi - Konya Özel Akademi Hastanesi Yukarýda belirtilen tüm kurumlarýn idari makamlarýna Gönka Klima A.Þ. firmasýný seçtikleri için teþekkür ederiz. Nisan 20065

8 ÝNSAN KAYNAKLARI ÝÞ YAÞAMINDA BAÞARININ SIRRI NLP TEKNÝÐÝ Didem ÖZKAN Ýnsan kaynaklarý 21. Yüzyýlýn baþarý biliminin yeni teknolojisi olarak ortaya çýkan NLP tekniði, bireyin istediklerini elde etmesine imkan veren bir düþünce, uygulama ve davranýþ tarzý olarak tanýmlanmaktadýr. Ýngilizce "Nöro Linguistic Programming"in baþ harflerinden oluþan NLP tekniðinin temeli, duyu organlarýmýzla algýladýðýmýz mesajlarýn beynimizde iþlenerek, bizlerin davranýþlarýna yön vermesine dayanmaktadýr. Nöro Linguistik Program, Türkçe ifade ile beyin dilini programlama olarak açýklanan bu teknik ilk olarak 1972 yýlýnda California Üniversitesinde dil bilimci öðretim üyesi olan John Grinder ile ayný üniversitenin psikoloji bölümünden Richard Bandler tarafýndan geliþtirilmiþtir. Ülkemizde de yeni baþlayan bu bilim dalý, bilinen tüm sorunlarýn üstesinden gelebilecek kesin ve kolayca uygulanabilir bir zihni kontrol altýna alma metodudur. Bu teknik ile bir çok insanýn zihninde yapacaklarýna ve isteklerine odaklanarak daha verimli ve baþarýlý olabileceði anlatýlmak istenmektedir. NLP nin Tanýmý, Amacý ve Unsurlarý Neuro (nöro)-linguistic (Linguistik)- Programming (Programlama); bir diðer ifade ile beyin dilini programlama (BDP) olarak tanýmlanan NLP tekniði, insanlarý anlamak ve etkilemek için oluþturulan psikolojik yetiler olup, insanlarýn nasýl daha mükemmel performans gösterdiklerini inceleyerek kiþinin bildiklerinden daha fazla esneklik, yaratýcýlýk ve daha fazla özgür davranýþlar kazanmasýna yol açan ve kiþiye baþarýya ulaþmada fýrsatlar saðlayan bir tekniktir. NLP nin özü, bireyin yaþam kalitesini arttýrmak, onu olumlu, ulaþýlabilir, gerçekçi, kendine ve baþkalarýna faydalý, iyi yapýlanmýþ, dengeli, hedef ve amaçlarýnýn çatýsýný kurmuþ bir insan haline getirmek ve harekete geçirmektir. Bunun için insanlarýn daha etkili iletiþim kurmasýna yardýmcý olarak, kiþisel ve kiþiler arasý mükemmelliði yakalama amacýndadýr. Herhangi birinin iletiþim, terapi, kiþisel geliþim, baþarý ve zihinsel kontrol alanlarýnda baþarýlý ve güçlü olmasýný saðlar. NLP nin içerdiði üç kelimeyi açýklayacak olursak, NLP hakkýnda daha iyi bilgi sahibi olabiliriz. Nöro: Ortaya koyduðumuz her davranýþ ve düþüncenin kaynaðý sinir sistemimizdir. Sinir sisteminin temeli ise beþ duyudur. Her insan dünyayý farklý biçimde algýlar. Bir deneyimi tanýmlarken neler gördüðümüz, neleri hissettiðimiz, neleri tattýðýmýz ve hangi kokularý duyduðumuz anlatýlýr. Kýsaca bu kavram ile düþünmeye ve algýlamaya, yani herhangi bir davranýþýn temelini oluþturan beyinsel süreçlere ve sinir sistemine gönderme yapýlmaktadýr. Dil: Duyu organlarýmýzla aldýðýmýz mesajlar sinir sistemi için bir dil teþkil etmekte ve deneyimlerimizi sözcük, kelime ve sesle anlamlandýrmaktayýz. Burada konuþtuðumuz dil deðil, düþünceyi ifade þeklimiz anlatýlmak istenmektedir. Dil olmadan düþünceyi zihinde canlandýramayýz ve onu ifade edemeyiz. Çevremizdeki insanlarla iletiþimimizi dil saðlar. Kendi iç iletiþimimizle de dili kullanýrýz. Dolayýsýyla düþüncelerimizi ve deneyimlerimizi açýklamak için bir dil sistemine ihtiyacýmýz bulunmaktadýr. Programlama : Her davranýþ bir tür yapý ve kalýp içinde oluþmaktadýr. Sahip olduðumuz duygu, düþünce ve davranýþlar bu programa göre anlam kazanmaktadýr. Konuþuyoruz, yürüyoruz, gülüyoruz, anlýyoruz, düþünüyoruz, ortaya sonuçlar koyuyoruz. Bunlarýn hepsi bir program dahilinde olmaktadýr. Aynen bilgisayar gibi. Böylece deðiþtirmek istediðimiz davranýþlar, duygularýmýz veya inançlarýmýz için aynen bir bilgisayar gibi beynimizdeki düþünceleri programlayabiliriz. NLP Ýlkeleriyle Düþünme Ve Ýnsan Beyninin Programlanmasý Beyin, bütün düþünsel faaliyetlerin merkezidir. Ancak onu yeterince tanýmamaktayýz. Beynimizin ancak %1 ini kullanmakta olduðumuz söylenmektedir. Beyin, diðer organlarýmýzý yönettiði gibi kendisini de yönetir. Bedendeki diðer organlardan farklý olarak beyin kendi kendine öðrenen bir sistemdir. Beyin iki yarým küreden oluþmaktadýr. Yarým küreler birbirinden farklý fonksiyonlarý gerçekleþtirir. Sað beyin hayal gücü, resim, müzik veya duyular gibi fonksiyonlarý yaparken, sol beyin daha çok matematik, dil veya mantýk gibi iþlevleri yerine getirir. Sað beyin yaratýcýlýðýn, sol beyin mantýðýn merkezidir. Çoðumuzda bir yarým küre daha baskýndýr. Ancak her iki yarým küre de fiziksel olarak birbirine baðlýdýr. Günümüz kültüründe sol beyin aðýrlýklý öðrenme tarzý doðal yeteneklerimize ket vurmaktadýr. Pratikte beynimizin iki tarafýný da kullanmamýz gerekmektedir. Þüphesiz beynimizin iki tarafýný da zaman zaman kullanmaktayýz. Ancak burada söz konusu olan, her iki tarafýn da kendi görevlerini diðerinden daha iyi yapmasýdýr. Bir diðer ifadeyle birisi diðerine göre daha baskýn olabilir. Örneðin çoðu yönetici, yaratýcý sað beyninden çok, mantýklý, ardýþýk düþünmeye yatkýn sol beynini kullanmaya eðilimlidir. Bunun anlamý, istediðimiz þeyleri gerçekleþtirebilmek için beynimizin her iki tarafýný da kullanmamýz gerektiðidir. Beynin programlanmasý, ne istediðine yönelik olarak kiþinin yürekten inanmasý ve beyninin iki tarafýný da kullanmasýna imkan tanýr. Örneðin sabah erken saatte uyanmak istediðimizde ve hatta çalar saatimizi kurduðumuzda, saat çalmadan birkaç dakika önce uyandýðýmýz olmuþtur. Bir diðer ifade ile uyanmak istediðimiz saate göre beynimizi programlamýþýzdýr. Bu görüþten yola çýkarak NLP tekniðine göre baþarýya ulaþmak için beynimizi programlamak mümkündür. Bunun için öncelikle yapýlmasý gereken þey, varýlacak hedefe ulaþabileceðine bireyin kendisinin inanmasý ve beynimizin her iki tarafýnýn da kullanýlmasýna imkan tanýnmasýdýr. Kiþisel yaþamda veya meslek yaþamýmýzda baþarýlý olmak istiyor isek baþarýya ulaþmak ve istediðimiz hedefi gerçekleþtirebilmek için önce baþarýsýzlýkla ilgili düþüncelerimizi deðiþtirmemiz gerekmektedir. Ýnsanoðlu, kendisi ve baþkalarý hakkýndaki inançlarýný deðiþtirirse düþünceleri de kendiliðinden deðiþmeye baþlar. Düþüncelerin deðiþmesi, bireyin hissettiklerini deðiþtirir. Duygularýn da deðiþmesi davranýþlarý deðiþtirir. Davranýþlarýn deðiþmesi, ürettiðimiz sonuçlarýn kalitesini deðiþtirir. Kaliteli sonuçlar da insanýn hayatýný deðiþtirir. 6 Nisan 2006

9 ÝNSAN KAYNAKLARI Ýstediðimiz hayatý yaþamak için istediklerimizi bilmek zorundayýz. Bunun yolu da iyi bir plan yapmaktan geçer. Eðer isteklerimiz gerçekçi ise ve bunlara nasýl ulaþacaðýmýzýn planýný yaparsak sonuçlardan emin oluruz. Ayný þekilde beynimize ne kadar açýk seçik, iyi yapýlandýrýlmýþ mesajlar gönderirsek, beynimizi o ölçüde programlar ve amacýmýzýn, hedefimizin peþinden gideriz. Hedeflerimizi gerçekleþtirebilmek için NLP tekniði aþaðýdaki yollarý önermektedir. Karar ver: Ne istediðini bilmek, hedef belirlemektir. Ýnsanýn doðal hedefe ulaþma eðilimi, çok büyük bir potansiyeldir. Bu potansiyelin harekete geçirilmesi için bilinçli bir þekilde kullanýlmasý ve insanýn istedikleri üzerinde yoðunlaþmasý lazýmdýr. Öncelikle ilk adýmý atýn, hedefinizi belirleyin, kararýnýzý verin. Ardýndan hedefinizi gerçekleþtirdiðinizi önce zihninizde canlandýrýn. Ancak bir þeyi arzu etmekle gerçekten istemek farklýdýr. Gerçekten istemek doðru olaný yapmaktýr. Doðru neyse onu yapmak için eyleme geçmek ve tutarlý olmak gerekir. Eyleme geç: Hedeflere ulaþmanýn ve onu kontrol altýna almanýn yolu giriþken olmaktýr. Hedef ne kadar muhteþem ve belirgin olursa olsun, eyleme geçilmez ise asla sonuca ulaþýlamaz. Bir iþi baþarmak istiyorsanýz yapmanýz gerekenleri yapýn. Eðer kursa katýlmanýz gerekiyorsa istediðiniz kursa katýlýn. Konuþmanýz gereken biri var ise ona ulaþýn. Bilginizi geniþletmeniz gerekiyorsa okumanýz gereken kitaplarý okuyun. NLP Ve Ýþ Yaþamý Ýyi bir iletiþimin nasýl yapýlacaðýný son derece iyi anlatan, ayrýca iletiþimin baþarýdaki önemini sürekli vurgulayan NLP tekniði, 21. Yüzyýlýn baþarý teknolojisi olmaya aday bir bilim dalýdýr. NLP tekniði, özellikle iþ dünyasýnda, yönetim, iletiþim, motivasyon, kiþisel geliþim, hedef belirleme liderlik gibi konularda farklýlaþma saðlamakla kalmayýp, ayný zamanda spora, aile yaþamýna ve kendini geliþtirmeye uygulanabilir. Baþarýya ulaþmak ve kiþisel mükemmelliði yakalamak isteyen insanlarýn, deðiþtirmesi gereken tutum ve inançlarýný deðiþtirmeyi kolaylaþtýrarak kiþisel hedeflere baþarýlý bir þekilde ulaþmasýný saðlar. Bu nedenle yönetim ve eðitim alanýnda sýkça kullanýlmaktadýr. Nitekim Avrupa kupasýný elde eden Galatasaray futbol takýmýnýn teknik direktörü Fatih Terim'in NLP tekniði ile eðitilerek takýmýný baþarýya ulaþtýrdýðý bilinmesi gereken önemli bir konudur. Bu nedenle kiþilerin motivasyon, karar alma, yaratýcýlýk, iletiþim gibi basit zihinsel stratejileri benimsemesi esnasýnda NLP tekniði yeniden deðerlendirmeler saðlayarak, bu kiþilerin baþarýlý liderler haline gelmelerine de olanak tanýmaktadýr. Sonuç Zihinsel becerilerin geliþmesine katkýda bulunan, insanlar arasýndaki iliþkilerin geliþmesini saðlayan davranýþlar üzerinde yoðunlaþan NLP tekniði ile, bir çok insanýn zihninde yapacaklarýna ve isteklerine odaklanarak daha verimli ve daha baþarýlý olabileceði anlatýlmak istenmektedir. Sonuçlarý deðerlendir: Hedeflere ulaþýncaya kadar bir çok kez sonuçlarý deðerlendirmemiz ve nerede olduðumuzu bilmemiz gerekmektedir. Bütün geliþmeler ölçülüp deðerlendirilmelidir. Bulunduðumuz yerle olmak istediðimiz yer arasýnda önce zihinde bir yol oluþturmalý, sonra da gerçek hayatta o hedefe doðru yürümelisiniz. Esnek ol: Denemeler sonuç vermez ise baþka yollar deneyin. Unutmayýn ki her zaman baþka bir seçenek daha vardýr. NLP ye göre baþarýsýzlýk yoktur. Tarihte hem sað, hem sol beynini kullanarak sayýsýz esere imza atmýþ olan Vinchi, Einstein, Gandi, Atatürk gibi ender insanlar vardýr. NLP, insanlara beyinlerinin her iki yönünü de kullandýrarak þimdiye kadar ulaþýlmasý olanaksýzmýþ gibi görünen hedeflere ulaþmayý kolaylaþtýrýr. Ýnsanlarýn iletiþim konusunda daha baþarýlý olmalarý, ikna edici olmalarý, olumsuz inançlar yerine kiþileri güçlendirecek inançlar geliþtirmeleri, kiþilerin doðal becerilerini istenildiði zamanlarda kullanabilmesi, bir baþka kiþide hayranlýk uyandýran, kiþinin kendisinde olmasýný istediði beceri ve davranýþlarý alýp kullanabilmeleri, iþ ve meslek hayatýnda baþarýya ulaþmalarý, kýsaca kiþisel mükemmelliðin modelini oluþturmalarý NLP tekniði ile saðlanmaktadýr. Burada öncelikle olmasý gereken, bireyin mükemmelliðe ulaþacaðý konusunda kendine olan inancý ve bu doðrultuda bireyin düþünce ve davranýþlarýnda yapmýþ olduðu deðiþikliklerdir. Zira mükemmellik kalýtýmla geçmez, öðrenilen bir olgudur. Bir mükemmelliðe ulaþmanýn mümkün olduðuna inanmadýðýmýz sürece, o mükemmelliði yakalamamýz mümkün deðildir. Ýnsanýn mükemmelliðine iliþkin potansiyel, "inanç gücü"nde yatmaktadýr. Birkaç yýldýr var olmasýna karþýlýk spor, yönetim ve eðitim alanýnda hýzla geliþen ve ilgi uyandýran bu teknikle ilgili ilk çalýþmalar, baþarýlý kiþilerdeki "mükemmelliði" model almayý içermiþ ve uygulamalarýn çoðu da dikkat çeken davranýþ ve eylemleri destekleyen "stratejileri" taklit etme etrafýnda geliþmiþtir. Yöneticiler NLP nin ilke ve tekniklerini, hem iþ hem de kiþisel yaþamlarýndaki davranýþlarýnda köklü ve kalýcý deðiþimler yapmak amacýyla kullanabilirler. Baþarýya ulaþmak isteyen her insan bu teknik ile baþarýyý kolayca yakalayabilir. Neye sahip olmak ya da ne olmak istediðimize dayanarak ne yapacaðýmýzý seçebiliriz. Herhangi bir insan bizim istediðimiz sonuçlarý elde etmiþse, o insaný modelleyerek nasýl yaptýðýný keþfedip, ayný þekilde bizim de ayný sonuçlar üreteceðimizi gösterebilir, bu sonuçlara ulaþmanýn yolunu öðrenebiliriz. NLP nin yardýmýyla kendi düþünce süreçlerimizi daha iyi anlayarak, alýþkanlýða dayalý, çoðu zaman bilinçsiz olan davranýþlarýmýzý da kontrol altýna almayý öðrenebilir, ulaþýlmasý olanaksýz görünen hedeflere ulaþabiliriz. Nisan 20067

10 GÖNKA DAN HABERLER GÖNKA ÇEVRE VE ÝSG YÖNETÝM SÝSTEM BELGELERÝNÝ ALDI Üretim, montaj ve servis kapsamýnda faaliyet gösteren GÖNKA A.Þ 1998 yýlýnda kurulmuþ olan ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi çerçevesinde faaliyetlerini sürdürmektedir. Firmamýz Çevre ve ÝSG ile ilgili sürdürmüþ olduðu çalýþmalarýný tamamlamýþ olup, 2006 yýlý itibariyle, faaliyetlerini Kalite, Çevre ve Ýþçi Saðlýðý ve Güvenliði Yönetim Sistemi kapsamýnda sürdürecektir. Danýþman Firma M&M Müþavirlik LTD ÞTÝ ile firmamýzýn ilgili bölüm elemanlarý standart kapsamýnda çalýþmalar yapmýþtýr. Bu çalýþmalar kapsamýnda Sayýn Mustafa AKYOL tarafýndan ÝSG ve Çevre Temel Eðitimi ve Ýç Tetkik Eðitimleri verilmiþtir. Ayrýca Çevre ve ÝSG kapsamýnda;yangýn Eðitimi ve Tatbikatý, Ýlk Yardým Eðitimi organize edilmiþ olup, Bütün çalýþanlarýn katýlýmý ile gerçekleþen eðitimlerimiz baþarý ile tamamlanmýþtýr (OHSAS) ÝÞ SAÐLIÐI VE GÜVENLÝÐÝ YÖNETÝM SÝSTEMÝ Kuruluþlarda karþýlaþýlan en önemli insan kaynaklarý sorunlarýndan biri, çalýþanlarýn emniyetli ve saðlýklý bir çalýþma ortamýna sahip olmamalarýdýr. Kuruluþlarýn daha iyi rekabet koþullarýna ulaþabilmesi için çalýþanlarýn iþ saðlýðý ve güvenliði konusunda planlý ve sistemli çalýþmalar yürütmeleri gerekmektedir. ISO 9001 VE ISO gibi Standardlar kalite ve çevre yönetimleri üzerine yoðunlaþmýþ, dolayýsýyla kuruluþlarda iþ saðlýðý ve güvenliðinin saðlanmasý ve sürekli iyileþtirilerek korunabilmesi için ayrý bir standarda gereksinim duyulmuþtur. TS 18001(OHSAS) STANDARDININ GELÝÞÝMÝ da BS 8800 Mesleki saðlýk ve güvenlik yönetim sis.rehberi de Technical report NPR da BS tarafýndan (Ýngiltere de) de TS olarak yayýnlandý 8 Eðitimlerimiz Nisan 2006 TS EN ISO ÇEVRE YÖNETÝM SÝSTEMÝ Her geçen gün daha da küçülen dünyamýzýn kaynaklarýnýn sonsuz olmadýðý, ürün ve faaliyetlerin çevre etkilerinin yerel ve bölgesel kalmayýp, global olduðu artýk tüm dünyada kabul edilmiþtir. Bu bilinç çevresel etkilerin yasal uygulamalardan ziyade piyasa kuvvetleri ile kontrol edilmesi ihtiyacýný da beraberinde getirmiþtir.artýk global pazarda var olabilmek insana verilen deðer ve saygýyla ölçülmektedir. Tarih boyunca insanlýðýn tüm uðraþý özünde yaþam kalitesini yükseltmek adýna olmuþ, bu uðraþýn en güzel örneklerinide yüce milletimiz vermiþtir. Bugünki manada ilk standardlar Sultan II. Beyazýt Han zamanýnda hazýrlanýrken, Fatih Sultan Mehmet Han da o zamanýn küçük yeþil cennet Ýstanbul unda kazanýlan çevreye verilen deðeri ve insana duyulan saygýyý aþaðýdaki vasiyetinde ibretle gözler önüne sermiþtir. Ben ki Ýstanbul fatihi abd-i aciz (acil kul) Fatih sultan Mehmed, bizatihi alýn terimde kazanmýþ olduðum akçelerimle satýn aldýðým, Ýstanbulun Taþlýk mevkiinde kain (bulunan) ve malumulhudut (sýnýrlarý bille) olan 136 bap dükkanýmý aþaðýdaki þartlar muvacehesinde vakfý sahih eylerim Söyle ki: Bahis edilen bu gayrý menkulatýmdan elde olunacak nemalarla Ýstanbulun her sokaðýna, ikiþer kiþi tayin eyledim. Bunlarki, ellerindeki bir kap içerisinde kireç tozu ve kömür külü olduðu halde bu sokaklarý gezeler. Bu sokaklara tükürenlerin, tükrükleri üzerine bu tozu dökelerler ki, yevmiye 20 þer akçe alsunlar. Bugünün tüketicisi beklenti ve ihtiyaçlarýnýn en üst düzeyde karþýlanmasýnýn yanýsýra, kendisine yaþadýðý çevreye ve dünyasýna deðer verilmesini, saygý gösterilmesini talep etmekte ve piyasada bunu sorgulamaktadýr. Bu geliþmeler kuruluþlarýn çevre ile etkileþimlerini kontrol altýnda tutabilmelerini ve çevre icraat ve baþarýlarýný sürekli iyileþtirebilmelerini saðlayacak yönetim sistemlerine ihtiyaç bulunduðu gerçeðini ortaya çýkarmýþtýr. TS STANDARDININ GELÝÞÝMÝ de Avrupa birliði lkeleri I. Eylem planýný yayýnlamýþlardýr (Çevreyi koruyucu tedbirleri uygulamaya koymak için) de BS 7750 Standardý (Çevresel konularýn kolay ve anlaþýlýr bir sistem üzerine kurulmasý için) de Rio Deklarasyonu de ISO tarafýndan ailesi standardlarýný geliþtirmek için ISO/TC de TS 9719 standardý da EN ISO standardý de TS EN ISO standardý Fabrikada yangýn tatbikatý

11 GÖNKA DAN HABERLER EÐÝTÝM VE SEMÝNERLEMÝZ Yýllýk Eðitim Planý çerçevesinde Genel Müdürlük Konferans Salonunda yapýlan eðitimlerimiz, Firma dýþýndan ve firma içinden katýlan eðitimciler tarafýndan verilmiþtir. Bataryalar ve ýsý deðiþtiricileri konulu eðitimi, TERMOKAR A.Þ Firmasýndan Sayýn Özkan KAZGAN, Klasik ve Bina Otomasyonu konulu eðitimi, EMO firmasýndan Sayýn Özgür ÞÝMÞEK Ontrol A.Þ Firmasýndan Sayýn Selim KARDAÞ, Pompa ve eþanþör konulu eðitimi, WÝLO firmasýndan Sayýn Ali ÇAÐLAR, Havalandýrma Ekipmanlarý konulu eðitimi, SYSTEMAÝR Firmasýndan Sayýn Omay KARAATA vermiþtir. Eðitimcilere katýlýmlarýndan dolayý teþekkür ediyoruz. Bil-Tek tarafýndan organize edilen Merkezi Klima Sistemleri Konulu Eðitim Teknik Müdürümüz Sayýn Cihangirhan GÜZEY tarafýndan Genel Müdürlük Konferans Salonunda Tusaþ A.Þ., TPAO Genel Müdürlüðü, TKÝ Geli Müessesesi, Bosh, Siemens, Profilo A.Þ., Kordsa A.Þ., TPAO Adýyaman Bölge Müdürlüðü, TCMB Banknot Matbaasý Genel Müdürlüðünden gelen katýlýmcýlara verilmiþ, Fabrika gezisi düzenlenerek imalat ve ürün tanýtýmý yapýlmýþtýr. Saðlýk Bakanlýðý personeline KKTC'de seminer verdik. Merit Otel'de 10 Þubat 2006 tarihinde tüm gün boyunca gerçekleþtirilen seminere Saðlýk Bakanlýðý'ndan 12 kontrol mühendisi, KKTC Saðlýk Bakanlýðý'ndan da 2 kontrol mühendisi katýldý. GÖNKA üretimi tüm klima cihazlarýnýn tanýtýldýðý seminerde bazý ürün gruplarýna aðýrlýk verildi. Özellikle hijyenik paket klima cihazlý uygulamalarýn klasik sisteme kýyasla avantajlarýnýn detaylý olarak iþlendiði seminerde bu cihazla yapýlan uygulamalar, gerekli yan ekipman, otomatik kontrol uygulamalarý gibi konulara da deðinildi. Seminerin ikinci kýsmýnda GÖNKA su soðutma gruplarý tanýtýldý. Tüm kompresör tiplerinin kýyaslandýðý, soðutma gruplarýnýn tanýtýldýðý seminerde GÖNKA su soðutma gruplarýnýn piyasada bulunan benzer cihazlara kýyasla avantajlarýna deðinildi. Seminerin son kýsmýnda özellikle þantiye uygulamalarý, karþýlaþýlan olasý problemlerin çözümü konularý iþlendi. Geniþ zaman avantajý ile konularýn yüzeysel olarak geçiþtirilmediði seminerin anlatýmý esnasýnda soru-cevaplarla dinamik ve etkili bir katýlým saðlanmýþ oldu. Þantiye departmanýnda Çaðrýhan ÖRTEN, Teklif hazýrlama departmaný Pýnar POLAT ve Satýþ departmanýnda ise Erkan TENDÜRÜS 2005 yýlý içerisinde göstermiþ olduklarý yüksek performanslarý nedeni ile yýlýn en iyi elemanlarý olarak seçilmiþ olup baþarýlarýnýn devamýný dileriz Nisan 20069

tmmob makina mühendisleri odası kocaeli şubesi

tmmob makina mühendisleri odası kocaeli şubesi Sayýn Yöneticiler Deðerli Meslektaþlarýmýz; TMMOB Makina Mühendisleri Odasý Kocaeli Þubesi üretimin eðitimden geçtiði inancý ile 2014 yýlý teknik hizmetler ve eðitim programlarýný hazýrlamýþtýr. TMMOB

Detaylı

2050'YE DOÐRU NÜFUSBÝLÝM VE YÖNETÝM:

2050'YE DOÐRU NÜFUSBÝLÝM VE YÖNETÝM: 2050'YE DOÐRU NÜFUSBÝLÝM VE YÖNETÝM: SAÐLIK SÝSTEMÝNE BAKIÞ Prof. Dr. Ayþe AKIN Prof. Dr. Korkut ERSOY Kasým 2012 Yayýn No: TÜSÝAD-T/2012-11/533 Meþrutiyet Caddesi, No: 46 34420 Tepebaþý/Ýstanbul Telefon:

Detaylı

Grant Thornton Haber Bülteni

Grant Thornton Haber Bülteni Grant Thornton Haber Bülteni Sayý: 16 Nisan - Mayýs - Haziran 2015 Dergimizin 16. sayýsý ile sizlerle beraberiz. 15. sayýnýn baskýsýndan bu yana geçen zaman diliminde baðýmsýz denetim limitlerine yeni

Detaylı

DELTA. Kýlavuzu SBA. Life. Sustainable Business Associates. TMMOB Çevre Mühendisleri Odasý

DELTA. Kýlavuzu SBA. Life. Sustainable Business Associates. TMMOB Çevre Mühendisleri Odasý DELTA KOBÝ ler Ýçin Ýþletme Verimliliðinin Arttýrýlmasýna Yönelik Çevre Yönetimi editörler SBA Sustainable Business Associates TMMOB Çevre Mühendisleri Odasý gtz Kýlavuzu Life Katkýlarýyla delta.p65 1

Detaylı

ÝÞYERÝ ÇALIÞMA SÝSTEMÝ ve ÝÞYERÝ FÝZÝKSEL FAKTÖRLERÝNÝN ÝÞ KAZALARI ÜZERÝNDEKÝ ETKÝSÝ Mehmet Zülfi CAMKURT*

ÝÞYERÝ ÇALIÞMA SÝSTEMÝ ve ÝÞYERÝ FÝZÝKSEL FAKTÖRLERÝNÝN ÝÞ KAZALARI ÜZERÝNDEKÝ ETKÝSÝ Mehmet Zülfi CAMKURT* ÝÞYERÝ ÇALIÞMA SÝSTEMÝ ve ÝÞYERÝ FÝZÝKSEL FAKTÖRLERÝNÝN ÝÞ KAZALARI ÜZERÝNDEKÝ ETKÝSÝ Mehmet Zülfi CAMKURT* 1. GÝRÝÞ Ýþ kazalarýnýn nedenlerini ortaya koymaya yönelik olarak birçok araþtýrma yapýlmýþtýr.

Detaylı

Süt ve Süt Ürünleri Ýyi Hijyen Uygulamalarý Rehberi

Süt ve Süt Ürünleri Ýyi Hijyen Uygulamalarý Rehberi Ön Söz....................................... 3 Sunuþ........................................ 5 01. Amaç...................................... 6 02. Kapsam.................................... 6 03. Mevzuat

Detaylı

ÝLERLEME RAPORU Türkiye Saðlýkta Dönüþüm Programý Aðustos 2008 Prof. Dr. Recep AKDAÐ ÝLERLEME RAPORU Türkiye Saðlýkta Dönüþüm Programý Aðustos 2008 Prof. Dr. Recep AKDAÐ Ankara 2008 2 ÝLERLEME RAPORU Türkiye

Detaylı

MÝMARLAR ODASI ANKARA ÞUBESÝ TEKNÝK BÜLTENÝ SAYI 1 YANGIN MÝMARLAR ODASI ANKARA ÞUBESÝ TEKNÝK BÜLTENÝ SAYI 1 YANGIN ARALIK 2003 SAYI: 1 TMMOB MÝMARLAR ODASI ANKARA ÞUBESÝ TARAFINDAN 3 AYDA BÝR YAYINLANIR

Detaylı

Zirvenin Yol Haritasý STRATEJÝK PLANLAMA. Bireyden Aileye, Þirketlerden Kurumlara. Zirvenin Yol Haritasý STRATEJÝK PLANLAMA.

Zirvenin Yol Haritasý STRATEJÝK PLANLAMA. Bireyden Aileye, Þirketlerden Kurumlara. Zirvenin Yol Haritasý STRATEJÝK PLANLAMA. Zirvenin Yol Haritasý Zirvenin Yol Haritasý Haluk ÜNALDI Bireyden Aileye, Þirketlerden Kurumlara Bu kitabýn tüm yayýn haklarý Haluk ÜNALDI'ya aittir. Yazarýndan yazýlý izin alýnmadan kýsmen veya tamamen

Detaylı

ALINDI ONAYI. T.C. Kimlik No:... Tarih:... Bu imzalý onayýn personel dosyama konacaðý konusunda bilgi sahibiyim.

ALINDI ONAYI. T.C. Kimlik No:... Tarih:... Bu imzalý onayýn personel dosyama konacaðý konusunda bilgi sahibiyim. ALINDI ONAYI Basit bir dilde verilen ÝSGÇ Oryantasyon eðitimine katýldýðýmý, eðitimde verilen bilgileri çalýþmam sýrasýnda uygulayacaðýmý, SEGATECH ÝSGÇ El Kitabýný aldýðýmý kabul ederim. Iþyerimde güvensiz

Detaylı

KADIN ERKEK FIRSAT EÞÝTLÝÐÝ KOMÝSYONU YAYINLARI NO: 6 İŞYERİNDE PSİKOLOJİK TACİZ (MOBBİNG) VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ KOMÝSYON RAPORU

KADIN ERKEK FIRSAT EÞÝTLÝÐÝ KOMÝSYONU YAYINLARI NO: 6 İŞYERİNDE PSİKOLOJİK TACİZ (MOBBİNG) VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ KOMÝSYON RAPORU KADIN ERKEK FIRSAT EÞÝTLÝÐÝ KOMÝSYONU YAYINLARI NO: 6 İŞYERİNDE PSİKOLOJİK TACİZ (MOBBİNG) VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ KOMÝSYON RAPORU NİSAN 2011 TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ KADIN ERKEK FIRSAT EÞÝTLÝÐÝ KOMÝSYONU

Detaylı

Mesleki Eðitimde 8 Renk. Yönetici El Kitabý

Mesleki Eðitimde 8 Renk. Yönetici El Kitabý 1 Mesleki Eðitimde 8 Renk Yönetici El Kitabý Sakarya Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi adýna Sahibi Ahmet Özer Okul Müdürü Mesleki Eðitmde 8 Renk projesi kapsamýnda basýlmýþtýr. Ücretsizdir, para ile satýlamaz.

Detaylı

ERDAL ELBAY: Çaðýn yükselen kâr ivmesi; Ýnnovasyon HYUNDAI ASSAN: Türk otomotiv yan sanayileri Avrupa ve Uzakdoðu kalitesini yakaladý MAYSAN MANDO 31 inci Yeþil Bursa Rallisi nde MAYSAN MANDO BÜLTENÝ 2007

Detaylı

Türkiye: Gelecek Nesiller İçin Fırsatların Çoğaltılması

Türkiye: Gelecek Nesiller İçin Fırsatların Çoğaltılması Rapor No 48627-TR Türkiye: Gelecek Nesiller İçin Fırsatların Çoğaltılması Yaşam Fırsatları Konulu Rapor Şubat, 2010 Dünya Bankası Avrupa ve Orta Asya Bölgesi Beşeri Kalkınma Bölümü Bu Rapor Dünya Bankası

Detaylı

Yýl:25 Sayý:41 Mayýs-Haziran-Temmuz-Aðustos 2007

Yýl:25 Sayý:41 Mayýs-Haziran-Temmuz-Aðustos 2007 Yýl:25 Sayý:41 Mayýs-Haziran-Temmuz-Aðustos 2007 ÞEHÝDE AÐIT O, Korkunçtu, dayanýlmazdý Hiç yýlmadý Boðucuydu görüntüler Hiç usanmadý, çabaladý 17 Aðustos ta Týrnaklarýný gömdü bir avuç topraða Atlýlar

Detaylı

TÜRKÝYE'DE AÇIK ÝNOVASYON EKOSÝSTEMÝNÝN OLUÞMASININ ÖNÜNDEKÝ ENGELLER VE ÇÖZÜM ÖNERÝLERÝ TÜRKÝYE'DE AÇIK ÝNOVASYON EKOSÝSTEMÝNÝN OLUÞMASININ ÖNÜNDEKÝ ENGELLER VE ÇÖZÜM ÖNERÝLERÝ Yrd. Doç. Dr. Mahmut Nedim

Detaylı

NASIL BÝR GELÝR VERGÝSÝ SÝSTEMÝ? ÇALIÞTAYI DEÐERLENDÝRME RAPORU 16 NÝSAN 2010 TÜSÝAD VERGÝ ÇALIÞMA GRUBU TOPLANTILAR SERÝSÝ-I Aralýk 2011 Yayýn No: TÜSÝAD-T/2011-12/520 Meþrutiyet Caddesi, No: 46 34420

Detaylı

T Ü R K S A N A Y Ý C Ý L E R Ý V E Ý Þ A D A M L A R I D E R N E Ð Ý TÜRKÝYE'DE SU YÖNETÝMÝ: SORUNLAR VE ÖNERÝLER

T Ü R K S A N A Y Ý C Ý L E R Ý V E Ý Þ A D A M L A R I D E R N E Ð Ý TÜRKÝYE'DE SU YÖNETÝMÝ: SORUNLAR VE ÖNERÝLER TÜRK SANAYÝCÝLERÝ VE ÝÞADAMLARI DERNEÐÝ TÜRKÝYE'DE SU YÖNETÝMÝ: SORUNLAR VE ÖNERÝLER EYLÜL 2008 TÜSÝAD Yayýn No: T/2008-09/469 Meþrutiyet Caddesi, No. 46 34420 Tepebaþý/Ýstanbul Telefon: (0212) 249 07

Detaylı

Çeþitli yayýnlar ve aktiviteler aracýlýðý ile Fakülte Öðrencileri arasýnda iletiþimi. Eczacýlýk öðrencileri için yurt dýþý staj programlarý düzenlemek

Çeþitli yayýnlar ve aktiviteler aracýlýðý ile Fakülte Öðrencileri arasýnda iletiþimi. Eczacýlýk öðrencileri için yurt dýþý staj programlarý düzenlemek MÝSYONUMUZ MÝSYONUMUZ VÝZYONUMUZ VÝZYONUMUZ ÝSTANBUL ÜNÝVERSÝTESÝ ECZACILIK ÖÐRENCÝLERÝ BÝRLÝÐÝ Uluslar arasý platformda; Istanbul University Pharmaceutical Students Association (IUPSA) olarak bilinmektedir.

Detaylı

SAYFA 2 DE. Çorum iþ dünyasýnýn temsilcisi

SAYFA 2 DE. Çorum iþ dünyasýnýn temsilcisi Traktör sayýsýnda 14. sýradayýz Türkiye Ziraat Odalarý Birliði (TZOB) Genel Baþkaný Þemsi Bayraktar, Ocak, Mart, Nisan, Mayýs, Haziran aylarýnda ve 9 aylýk toplamda, geçen yýlýn ayný aylarý ve dönemine

Detaylı

ÝLETÝÞÝM TEKNOLOJÝSÝ VE SENDÝKALAR (Sanal Sendika ya da Ýnternet Sendikacýlýðý)

ÝLETÝÞÝM TEKNOLOJÝSÝ VE SENDÝKALAR (Sanal Sendika ya da Ýnternet Sendikacýlýðý) makale - 3 1970 yýlýnda Mardin/Midyat ta doðdu. Ýlk ve Orta öðrenimini Midyat ta tamamladý. 1992 yýlýnda Dokuz Eylül Üniversitesi, ÝÝBF, Çalýþma Ekonomisi ve Endüstri Ýliþkileri Bölümü nden mezun oldu.

Detaylı

Yayýnevi : Ýcmal Yayýncýlýk Reklamcýlýk San.Tic.Ltd.Þti Tel: 0212 425 10 66 FLORYA / ÝSTANBUL

Yayýnevi : Ýcmal Yayýncýlýk Reklamcýlýk San.Tic.Ltd.Þti Tel: 0212 425 10 66 FLORYA / ÝSTANBUL Prof.Dr.Haydar BAÞ Kapak-Tasarým : Hasan YAR Ýç dizayn : Selim AYANOÐLU Baský no : 2. Baský, Þubat 2007 Matbaa : Ayyýldýz Matbaacýlýk ISBN 975-7081-16-7 Yayýnevi : Ýcmal Yayýncýlýk Reklamcýlýk San.Tic.Ltd.Þti

Detaylı

Yenilenmiþ II. baský. Türk Tabipleri Birliði Görüþleri TÜRK TABÝPLERÝ BÝRLÝÐÝ YAYINLARI

Yenilenmiþ II. baský. Türk Tabipleri Birliði Görüþleri TÜRK TABÝPLERÝ BÝRLÝÐÝ YAYINLARI Yenilenmiþ II. baský Genel $aðlýk G$$ $igortasý G$$ Türk Tabipleri Birliði Görüþleri TÜRK TABÝPLERÝ BÝRLÝÐÝ YAYINLARI hastamüþteri kamu güvencesisözleþme hastanesaðlýk iþletmesi saðlýk ocaðýaile hekimliði

Detaylı

Türkiye de Kadýna Yönelik Aile Ýçi Þiddet

Türkiye de Kadýna Yönelik Aile Ýçi Þiddet T.C. BAÞBAKANLIK Kadýnýn Statüsü Genel Müdürlüðü Türkiye de Kadýna Yönelik Aile Ýçi Þiddet Türkiye de Kadýna Yönelik Aile Ýçi Þiddet T.C. Baþbakanlýk Kadýnýn Statüsü Genel Müdürlüðü Ziya Gökalp Cad. No:

Detaylı

Çocuk, Verilen Söz, Sorumluluk ve Biz

Çocuk, Verilen Söz, Sorumluluk ve Biz Altý Aylýk Bülten Þubat 2008 Sayý: 3 Prof. Dr. Kadriye Yurdakök, UNICEF Türkiye Milli Komitesi Baþkan Yardýmcýsý Çocuk, Verilen Söz, Sorumluluk ve Biz Sahip olduðumuz saðlýk düzeyini, esas olarak geçirdiðimiz

Detaylı

2050'YE DOÐRU NÜFUSBÝLÝM VE YÖNETÝM: SOSYAL GÜVENLÝK (EMEKLÝLÝK) SÝSTEMÝNE BAKIÞ Prof. Dr. Yusuf ALPER Yard. Doç. Dr. Çaðaçan DEÐER Prof. Dr. Serdar SAYAN Kasým 2012 Yayýn No: TÜSÝAD-T/2012-11/535 Meþrutiyet

Detaylı

ARK 2 E 9 O 9 L 1 O İ J Ğ İ E V N E R A E R D K E R OLO LA G

ARK 2 E 9 O 9 L 1 O İ J Ğ İ E V N E R A E R D K E R OLO LA G 2 1 ARKE 99 O L O Jİ V E A R KE O L L OG A D R E R EĞ N İ Sunuþ Deðerli ÝDOL okurlarý, Sizlere 6. sayýyý iletmenin heyecanýný ve mutluluðunu yaþýyoruz. Her sayýmýzda olduðu gibi bu sayýmýzda da ülkemizde

Detaylı

SÜTAÞ Aksaray Entegre Tesisleri Yatýrýmýnýn Ekonomik Etki Analizi Mehmet Emin ÖZSAN Kamil TAÞCI Prof. Dr. Erinç YELDAN Haziran 2012 SÜTAÞ Bilimsel Araþtýrmalar Yayýn Dizisi 2012/06/001 2012, SÜTAÞ Tüm

Detaylı

TÜRKÝYE DE EKONOMÝK VE SOSYAL KONSEY

TÜRKÝYE DE EKONOMÝK VE SOSYAL KONSEY makale - 1 Yrd. Doç. Dr. M. Emin RUHÝ Atatürk Üniversitesi Erzincan Hukuk Fakültesi Genel Kamu Hukuku Öðretim Üyesi Giriþ 1968 yýlýnda Kilis'te doðan Emin Ruhi ilk, orta ve lise eðitimini Kilis'te tamamladýktan

Detaylı

A'DAN Z'YE DENETÝM KOMÝTELERÝ

A'DAN Z'YE DENETÝM KOMÝTELERÝ Uygulama Örnekleri ile Birlikte A'DAN Z'YE DENETÝM KOMÝTELERÝ Haziran 2012 Yayýn No: TÜSÝAD-T/2012-06/527 Meþrutiyet Caddesi, No: 46 34420 Tepebaþý/Ýstanbul Telefon: (0 212) 249 07 23 Telefax: (0 212)

Detaylı