GÖNKAR POSTASI EÐÝRDÝR KEMÝK HASTALIKLARI HASTANESÝ HASTANESÝ ÖZEL BATMAN UNIVERSAL HOSPITAL HÝJYENÝK PAKET KLÝMA CÝHAZI. Koruyucu Bakýmýn Önemi!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GÖNKAR POSTASI EÐÝRDÝR KEMÝK HASTALIKLARI HASTANESÝ HASTANESÝ ÖZEL BATMAN UNIVERSAL HOSPITAL HÝJYENÝK PAKET KLÝMA CÝHAZI. Koruyucu Bakýmýn Önemi!"

Transkript

1 GÖNKA Klima A.Þ. h t t p : / / w w w. g o n k a. c o m. t r GÖNKAR POSTASI BU SAYIMIZDA... Koruyucu Bakýmýn Önemi! ISITMA - SOÐUTMA - KLÝMA-HAVALANDIRMA 16 Nisan 2006 SAYI 16 YIL 6 Eðirdir Kemik Hastalýklarý Hastanesi EÐÝRDÝR KEMÝK HASTALIKLARI HASTANESÝ Cihaz Tanýtýmý Temiz ÝSTANBUL ve Hijyenik ÖZEL Odalarda ÇAMLICA Paket ALMAN Klimanýn Kullanýmý HASTANESÝ Referanslarýmýz NLP Tekniði ÖZEL BATMAN UNIVERSAL HOSPITAL Çevre ve ISG Yönetim Sistemleri HÝJYENÝK PAKET KLÝMA CÝHAZI Eðitim ve Seminerlerimiz

2 içindekiler GÖNKA POSTASI GÖNKA KLÝMA A.Þ. 4 Aylýk Yayýn Organý Nisan 2006 YÖNETÝM KURULU BAÞKANI Halil GÖNCÜ YÖNETÝM KURULU BAÞKAN YARDIMCISI Salih KADAYIFÇIOÐLU YAYIN GRUBU YAYIN KOORDÝNATÖRÜ Diler KADAYIFÇIOÐLU EDÝTÖR Didem ÖZKAN Bakým Onarým Departmaný HVAC Cihaz Ýþletmelerinde Dikkat Edilmesi Gereken Konular GÖNKA dan Haberler Eðirdir Kemik Hastalýklarý Hastanesi Tankut SAVCI GÖNKA dan Haberler Hijyenik Paket Klima GÖNKA dan Haberler Yurt Ýçi Referanslarýmýz Osman YAÞAR Ýnsan Kaynaklarý Ýþ Yaþamýnda Baþarýnýn Sýrrý : NLP Tekniði Didem ÖZKAN GÖNKA dan Haberler Çevre ve ISG Yönetim Sistemleri GÖNKA dan Haberler Eðitim ve Seminerlerimiz GRAFÝK TASARIM / UYGULAMA Emre CANKIÇ BASKI Nisan 2006

3 BAKIM ONARIM DEPARTMANI HVAC SÝSTEMLERÝNDE KORUYUCU BAKIMIN ÖNEMÝ! Periyodik-Koruyucu Bakým Bir iþletmede; HVAC sistemlerinde kullanýlan cihazlar, kuruluþ ve iþletme giderleri bakýmýndan önemli yer tutmaktadýr. Periyodik bakýmýn saðladýðý faydalar þunlardýr; -Enerji giderlerini azaltýr, -Beklenmeyen durmalarý ve arýzalanma riskini azaltýr, -Yedek parça ve tamir giderlerini azaltýr, -Soðutucu akýþkan kaçaklarý giderilerek ozon tabakasýna verilecek zarar önlenir. Soðutucu akýþkan maliyetleri azalýr, -Cihazýn hizmet ömrünü uzatýr. Aksatýlmadan, plânlý uygulanacak periyodik bakýmlar esnasýnda birçok problem tespit edilir. Bu tespitler sayesinde zamanýnda yapýlan müdahaleler sorunlarýn büyümeden çözülmesini ve iþletme maliyetlerinin düþmesini saðlar. Arýzalý bir kompresör cihazýn %30 fazla elektrik sarf etmesine, kompresörün ýsýnmasýna, cihazýn durmasýna ve sorunlarýn çözümünün zorlaþmasýna neden olabilir. Yüksek elektrik faturalarý ve arýzalý bir kompresör sonucunda oluþacak iþletme maliyetleri, cihazýn periyodik bakým maliyetinden daha fazla olacaktýr. Bakým anlaþmalarý, cihazlarýn güvenli, ve verimli bir þekilde çalýþmasý ve cihazýn hizmet ömrünün uzamasý açýsýndan çok önemlidir. Periyodik bakým sýrasýnda cihazlar ile ilgili yapýlan bazý önemli çalýþmalar aþaðýda açýklanmýþtýr. Filtreler:Torba ve hepa filtreler kullaným ömrü olan malzemelerdir. Ömrü dolanlar deðiþtirilmelidir.aksi halde kýsa sürede serpantinler týkanýr ve cihazdan verim alýnamaz. Aþýrý týkanmasý durumunda motor yanabilir. Filtreler ortam koþullarýnýn hijyenik þartlara uygunluðunu saðlayan elemanlarýn baþýnda gelir. Kontrollerinin yapýlarak deðiþtirilmesi gerekir. Su Tesisatý:Su hattýnda görülebilecek aksaklýklarýn baþýnda, pislik tutucunun çamur ile týkanmasý sonucunda sistemin çalýþmasý ile ilgili oluþan sorunlar gelmektedir. Pislik tutucunun belirli periyotlarda temizlenmesi gerekir. Kuruluþ ve iþletmelerce periyodik bakým anlaþma maliyetleri ve iþ yükü nedeni ile planlý olarak uygulanmayan koruyucu bakým, sistemin güvenli, verimli çalýþmasý ve görünmeyen maliyetlerin azaltýlmasý amacý ile mutlaka yapýlmalýdýr. Sistemin iþletmesinden sorumlu yöneticiler; iþletmenin ihtiyaç ve kapasitesine göre, bu plânlý programý yürütmek amacýyla ellerindeki mevcut personeli kullanmalý ya da periyodik bakým anlaþmalarý yapmalýdýr. Bu þartlar altýnda önemli iki nokta ortaya çýkmaktadýr; Bilgili ve eðitimli personel ihtiyacý: Sistemin iþletmesi ve bakým faaliyetleri firmanýn kendi personeli tarafýndan yapýlacak ise,personel elektrik, otomasyon ve tesisat konusunda bilgili ve tekniker unvanýnda olmalýdýr. Alet ve ölçme cihazý ihtiyacý: Ýþletmelerde koruyucu bakým iþlemleri sýrasýnda kullanýlacak özel cihaz ve aletlerin bulundurulmasý ve bunlarý kullanacak eðitilmiþ personel istihdam edilmesi gerekmektedir. Kuruluþ ve iþletmelerde yüksek maliyetlerle oluþturulan sistemler, bilgisiz ve eðitimsiz kiþilerin eline teslim edilmekte, Gerekli bakým ve kontroller yapýlmamakta ve çözümü imkansýz, yüksek maliyetler gerektiren tamirlere neden olmaktadýr. Bakým gerektiren cihaz sayýsý az olan iþletmelerde, cihazý satan firma ile bakým sözleþmesi yapmak maliyet açýsýndan en uygunudur. Büyük tesislerde ise gerekli ölçme aletleri ve cihazlar temin edilip, personeli eðitmek uygun olabilir. Sonuç olarak, Koruyucu bakým iþletme maliyetlerini düþürülür, enerji tüketimini azaltýr, güvenli ve verimli çalýþma saðlar. Kuruluþ ve iþletmelerde Koruyucu Bakým yapmanýn doðru bir yaklaþým olduðu bilincinin oluþmasý dileði ile... Su Kalitesi:Sisteme baðlanan suyun kireçli olmasý suyun dolaþtýðý noktalarda kireçlenme oluþturarak tüm sistemin verimsiz çalýþmasýna hatta bazý durumlarda durmasýna neden olur. Sistemde dolaþacak suyun kireç deðerine dikkat edilmelidir. Kondenser Temizliði:Soðutma Gruplarýnda, kondenser bakýmlarýnýn yapýlmamasý, cihaz kompresörlerinin yüksek basýnçta çalýþmasýna ve bu sebeple enerji sarfiyatýna ve cihaz ömrünün kýsalmasýna neden olur. Kondenser belirli periyotlarda temizlenmelidir. Kýþ Sezonu Devreye Alma:Kýþ þartlarý sebebiyle sulu kondenser ve bataryalarda oluþacak donmalar bu elemanlarýn patlamasýna neden olmaktadýr. Bu elemanlarýn içindeki suyun boþaltýlarak veya önlem alýnarak don olayýnýn giderilmesi plânlý bir þekilde yapýlmalýdýr. Periyodik bakýmlar yaz ve kýþ bakýmý olmak üzere en az iki periyotta yapýlmalýdýr. Cihazýn özelliðine baðlý olarak günlük, haftalýk, aylýk ve 6 aylýk bakýmlar öngörülmektedir. Nisan 20061

4 GÖNKADAN HABERLER EÐÝRDÝR KEMÝK HASTALIKLARI HASTANESÝ Tankut SAVCI Makine Mühendisi Eðirdir Kemik Hastalýklarý Hastanesi Eðirdir Ýlçesi ülkemizin en önemli kemik hastanelerinden birine sahiptir yatak kapasitesi ile hizmetlerini sürdüren hastane; Eðirdirin güzel iklimi ve deðerli uzman kadrosu sayesinde hastalarýný en kýsa sürede iyileþtiren bir merkez haline gelmiþtir. Gönka Klima olarak bizim de, ameliyathaneler ve yoðun bakým kýsýmlarýna kurduðumuz hijyenik klima sistemi, umarým ki tedavi görecek tüm hastalara en kýsa sürede þifa bulup saðlýklarýna kavuþmalarýnda bir nebzede olsa yardýmcý olur. Hastanenin ameliyathane katýnda 6 adet ameliyathane için %100 taze havalý 5100m³/h debili 3 adet hijyenik klima santrali tesis edilmiþtir. Her ameliyathanede lif tutucu menfezlerde emiþ yapýlmýþ pozitif basýnç saðlamak için 4700m³/h lik hücreli aspiratörler kullanýlmýþtýr. Sistem kontrol panellerinden set edilecek deðere göre ortam ýsýsýný ayarlýyacak þekilde elektrikli ýsýtýcýlar ile donatýlmýþtýr. Ayrýca her ameliyathanenin giriþ üfleme ve dönüþ emiþ kanallarý üzerine konulan VAV cihazlarý ile de hem yapýlacak ameliyata hem de Ameliyat Var / Yok bilgisine göre debi ve basýnç kontrolü saðlamýþtýr. Kurulan sistem tesis edilen operatör odasýndaki bilgisayar üzerinden kumanda / kontrol edilebilir halde teslim edilmiþ, gerekli tüm verilere ulaþýlabilir halde getirilmiþtir. Sistem sayesinde doktorlarýmýz kendilerine tahsis edilen IP numaralarý ile girecekleri ameliyatta istenen kentler þartlarýný bilgisayarda görebilecek / deðiþtirebilecek ve ameliyata girmeden önce tüm ýsý / nem deðerlerini o ameliyatýn cinsine göre ayarlayabilecektir. Önümüzdeki günlerde faaliyete geçecek olan ameliyathane ve yoðun bakým kýsýmlarýnda aþaðýdaki sistemler kurulmuþtur. 6 Adet Kanal tipi elektrikli ýsýtýcý 6 Adet Hijyenik Klima Santrali (Frekans invertörlü) 6 Adet Hücreli Aspiratör (Frekans invertörlü) 6 Adet Buharlý Nemlendirici 1 Adet Hava Fabrikasyon paslanmaz çelik hava kanalý ve ekipmanlarý VAV cihazlarý, Shut off damperler Ameliyathane Kontrol panelleri ve tüm bu ekipmanlarýn istenen konfor þartlarýnda saðlayacak otomatik kontrol tesisatý. 2 Nisan 2006

5 GÖNKADAN HABERLER HÝJYENÝK PAKET KLÝMA CÝHAZLARI Kullaným Alaný; GÖNKA Hijyenik Paket Klima Cihazlarý, modern ameliyathanelerin, eczacýlýk, tarým, gýda, ve hayvancýlýk endüstrilerindeki temiz odalarýn özel gereksinimlerini karþýlamak amacýyla dizayn edilmiþtir. - Emiþ üfleme havasýnýn yüksek verimli filtrasyonu. - Maksimum iþlev kontrolü : yýl boyunca oda sýcaklýðý ve baðlý nem oraný kontrolü. - Ameliyat iþlemlerinin gerektirdiði taze havayý karþýlama - Ameliyathanelerin gerektirdiði sessiz ve titreþimsiz çalýþma. - Yetkili saðlýk personelinin doðrudan kontrolü altýnda bulunan baðýmsýz bir sistem. - Aseptik ve septik ameliyatlarda basýnç kontrolü. - Mevcut mekanlarda eski tesisatýn yerini alabilme ve genellikle,ebatlarýnýn küçük oluþundan dolayý, eskisinden daha az yer kaplama, mevcut hava kanalý ve su tertibatýna bakýlmaksýzýn, her çeþit saðlýk kuruluþunda sorunsuzca yerleþtirilebilme. - Fan bölmesinde, filtrelerin týkanmasý durumunda bile gerekli olan hava debisini saðlayabilecek, bir veya iki adet direkt tahrikli yüksek statik basýnçlý fan. - Inverterli Fanlar; Hijyeniklik ve mukavemet yönlerinden epoxy boyalý standart fanlara göre daha üstün, standart olarak kullanýlan St316 paslanmaz çelik fanlar. Sürekli hýz kontrolü elde edebilmek amacýyla, üfleme ve emiþ fanlarýnda, inverter donanýmý. - Hava Filtreleri; Taze hava giriþinde F5 class filtre ve üfleme tarafýnda F9 class filtreleri. - Dx Batarya;R407C, R134a, R22 ile çalýþma - Buharlý nemlendiriciler; Standart buhar silindiri, buhar elektrotlarý, paslanmaz çelik buhar distribütörü ve mikroproses kontrolü. - Kompresör; Kapasiteye göre 1 veya 2 adet Scroll Kompresör. - Elektrik Panosu; Ana þalter ve cihazýn sorunsuz çalýþmasý için gerekli olan bütün elemanlar. - Mikroprosesör; Bütün çalýþma ve emniyet iþlevlerinde, sýcaklýk ve baðýl nem oranýnýn integral (I) veya oransalintegral (PI) olarak mikroprosesör kontrolü. - Temiz oda içinde uzaktan kontrol terminalinin yerleþtirilmesine imkan tanýyan cihaz kontrol ve ayarlama sistemi Nisan 20063

6 GÖNKA DAN HABERLER YURT ÝÇÝ REFERANSLARIMIZ YILI DEVREYE ALINAN HASTANELER Osman YAÞAR Hastane Depertmaný Müdürü Antalya Serik Özel Aspendos Hastanesi Antalya Özel Yaþam ve Kemer Özel Yaþam Hastenesi GÖNKA KLÝMA A.Þ Antalya-Serik Özel Aspendos Hastanesi Hastanenin hijyenik mahalleri GÖNKA Hijyenik Paket Klima Cihazlarýyla ( 3 ad.),genel mahallerin ýstma ve sogutma sistemleri klima ve fan-coil cihazlarla desteklenmiþ olup binanýn soðutma sistemi GÖNKA Hava Soðutmalý Su Soðutma Grubu ile yapýlmýþtýr. Özel Antalya Aspendos Hastanesi 2005 yýlý itibariyle tüm cihazlarlarýn devreye alýnmasýyla hizmet vermeye baþlamýþtýr. GÖNKA KLÝMA A.Þ Antalya Özel Yaþam Hastanesi ve Kemer Yaþam Hastanesi Bu hastenelerin hijyenik mahaleri GÖNKA Hijyenik Paket Klima Cihaz uygulamalarý ile yapýlmýþtýr. Özel Antalya Yaþam ve Kemer Hastaneleri 2005 yýlý itibariyle tüm cihazlarlarýn devreye alýnmasýyla hizmet vermeye baþlamýþtýr. Diyarbakýr Özel Metropol Hastanesi Batman Özel Üniversal Hastenesi GÖNKA KLÝMA A.Þ Diyarbakýr Özel Metropol Hastanesi Hastanenin hijyenik mahalleri GÖNKA Hijyenik Paket Klima Cihazlarýyla, genel mahallerin ýstma ve soðutma sistemleri klima ve fan-coil cihazlarla desteklenmiþ olup binanýn soðutma sistemi GÖNKA Hava Soðutmalý Su Soðutma Grubu ile yapýlmýþtýr. Özel Diyarbakýr Metropol Hastanesi 2005 yýlý itibariyle tüm cihazlarlarýn devreye alýnmasýyla hizmet vermeye baþlamýþtýr. GÖNKA KLÝMA A.Þ Batman Özel Üniversal Hastanesi Hastenin hýjyenik mahalleri GÖNKA Hijyenik Paket Klima Cihaz uygulamalarý ile yapýlmýþtýr. Özel Batman Üniversal Hastanesi 2005 yýlý itibariyle tüm cihazlarýn devreye alýnmasýyla hizmet vermeye baþlamýþtýr. 4 Nisan 2006

7 GÖNKA DAN HABERLER Ýstanbul Tüp Bebek Hastenesi GÖNKA KLÝMA A.Þ Ýstanbul Özel Tüp Bebek Hastanesi Hastanenin hijyenik mahalleri GÖNKA Hijyenik Paket Klima Cihaz uygulamalarý ile yapýlmýþtýr. Özel Ýstanbul Tüp Bebek Hastanesi 2005 yýlý itibariyle tüm cihazlarlarýn devreye alýnmasýyla hizmet vermeye baþlamýþtýr. Ýstanbul Özel Çamlýca Alman Hastanesi ( Vatan Grb. ) GÖNKA KLÝMA A.Þ Ýstanbul Çamlýca Alman Hastanesi Hastane hijyenik mahalleri GÖNKA Hijyenik Klima Cihaz uygulamalarý ile yapýlmakta olup Ýmalat ve montajlar final aþamasýnda olup 2006 yýlý itibariyle tüm cihazlarlar devreye alýnacaktýr Yýlý Devreye Alýnan Hastaneler : Fethiye Özel Lokman Hekim Hastanesi Adapazarý Vatan Hastanesi Mersin Özel Göz Hastanesi Marmaris Özel Ortho Dent Hastanesi Karadeniz Özel Tüp Bebek Hastanesi Ýsme Saç Ürünleri Ýstanbul Özel Kadiköy Þifa Hastanesi Yukarda belirtilen tüm kuruluþlar GÖNKA A.Þ. Hijyenik Devam Eden Hastaneler: Aðrý Büyük Ortadoðu Hastenesi GÖNKA KLÝMA A.Þ Sezonu Aðrý Büyük Ortadoðu Hastanesi Bu hastanelerin hijyenik mahalleri GÖNKA Hijyenik Paket Klima Cihaz uygulamalarý yapýlmýþ olup diger mahallerin ýsýtma ve sogutma sistemleri klima sistemleri ile yapýlmýþtýr. Ýmalat ve montajlarý final aþamasýnda olup 2006 yýlý itibariyle tüm cihazlar devreye alýnacaktýr Yýlý Devam Eden Hastane Þantiyeleri : - Ýzmir Özel Doruk Hastanesi - Ýzmir Çeþme Özel Sisuz Hastanesi - Konya Özel Akademi Hastanesi Yukarýda belirtilen tüm kurumlarýn idari makamlarýna Gönka Klima A.Þ. firmasýný seçtikleri için teþekkür ederiz. Nisan 20065

8 ÝNSAN KAYNAKLARI ÝÞ YAÞAMINDA BAÞARININ SIRRI NLP TEKNÝÐÝ Didem ÖZKAN Ýnsan kaynaklarý 21. Yüzyýlýn baþarý biliminin yeni teknolojisi olarak ortaya çýkan NLP tekniði, bireyin istediklerini elde etmesine imkan veren bir düþünce, uygulama ve davranýþ tarzý olarak tanýmlanmaktadýr. Ýngilizce "Nöro Linguistic Programming"in baþ harflerinden oluþan NLP tekniðinin temeli, duyu organlarýmýzla algýladýðýmýz mesajlarýn beynimizde iþlenerek, bizlerin davranýþlarýna yön vermesine dayanmaktadýr. Nöro Linguistik Program, Türkçe ifade ile beyin dilini programlama olarak açýklanan bu teknik ilk olarak 1972 yýlýnda California Üniversitesinde dil bilimci öðretim üyesi olan John Grinder ile ayný üniversitenin psikoloji bölümünden Richard Bandler tarafýndan geliþtirilmiþtir. Ülkemizde de yeni baþlayan bu bilim dalý, bilinen tüm sorunlarýn üstesinden gelebilecek kesin ve kolayca uygulanabilir bir zihni kontrol altýna alma metodudur. Bu teknik ile bir çok insanýn zihninde yapacaklarýna ve isteklerine odaklanarak daha verimli ve baþarýlý olabileceði anlatýlmak istenmektedir. NLP nin Tanýmý, Amacý ve Unsurlarý Neuro (nöro)-linguistic (Linguistik)- Programming (Programlama); bir diðer ifade ile beyin dilini programlama (BDP) olarak tanýmlanan NLP tekniði, insanlarý anlamak ve etkilemek için oluþturulan psikolojik yetiler olup, insanlarýn nasýl daha mükemmel performans gösterdiklerini inceleyerek kiþinin bildiklerinden daha fazla esneklik, yaratýcýlýk ve daha fazla özgür davranýþlar kazanmasýna yol açan ve kiþiye baþarýya ulaþmada fýrsatlar saðlayan bir tekniktir. NLP nin özü, bireyin yaþam kalitesini arttýrmak, onu olumlu, ulaþýlabilir, gerçekçi, kendine ve baþkalarýna faydalý, iyi yapýlanmýþ, dengeli, hedef ve amaçlarýnýn çatýsýný kurmuþ bir insan haline getirmek ve harekete geçirmektir. Bunun için insanlarýn daha etkili iletiþim kurmasýna yardýmcý olarak, kiþisel ve kiþiler arasý mükemmelliði yakalama amacýndadýr. Herhangi birinin iletiþim, terapi, kiþisel geliþim, baþarý ve zihinsel kontrol alanlarýnda baþarýlý ve güçlü olmasýný saðlar. NLP nin içerdiði üç kelimeyi açýklayacak olursak, NLP hakkýnda daha iyi bilgi sahibi olabiliriz. Nöro: Ortaya koyduðumuz her davranýþ ve düþüncenin kaynaðý sinir sistemimizdir. Sinir sisteminin temeli ise beþ duyudur. Her insan dünyayý farklý biçimde algýlar. Bir deneyimi tanýmlarken neler gördüðümüz, neleri hissettiðimiz, neleri tattýðýmýz ve hangi kokularý duyduðumuz anlatýlýr. Kýsaca bu kavram ile düþünmeye ve algýlamaya, yani herhangi bir davranýþýn temelini oluþturan beyinsel süreçlere ve sinir sistemine gönderme yapýlmaktadýr. Dil: Duyu organlarýmýzla aldýðýmýz mesajlar sinir sistemi için bir dil teþkil etmekte ve deneyimlerimizi sözcük, kelime ve sesle anlamlandýrmaktayýz. Burada konuþtuðumuz dil deðil, düþünceyi ifade þeklimiz anlatýlmak istenmektedir. Dil olmadan düþünceyi zihinde canlandýramayýz ve onu ifade edemeyiz. Çevremizdeki insanlarla iletiþimimizi dil saðlar. Kendi iç iletiþimimizle de dili kullanýrýz. Dolayýsýyla düþüncelerimizi ve deneyimlerimizi açýklamak için bir dil sistemine ihtiyacýmýz bulunmaktadýr. Programlama : Her davranýþ bir tür yapý ve kalýp içinde oluþmaktadýr. Sahip olduðumuz duygu, düþünce ve davranýþlar bu programa göre anlam kazanmaktadýr. Konuþuyoruz, yürüyoruz, gülüyoruz, anlýyoruz, düþünüyoruz, ortaya sonuçlar koyuyoruz. Bunlarýn hepsi bir program dahilinde olmaktadýr. Aynen bilgisayar gibi. Böylece deðiþtirmek istediðimiz davranýþlar, duygularýmýz veya inançlarýmýz için aynen bir bilgisayar gibi beynimizdeki düþünceleri programlayabiliriz. NLP Ýlkeleriyle Düþünme Ve Ýnsan Beyninin Programlanmasý Beyin, bütün düþünsel faaliyetlerin merkezidir. Ancak onu yeterince tanýmamaktayýz. Beynimizin ancak %1 ini kullanmakta olduðumuz söylenmektedir. Beyin, diðer organlarýmýzý yönettiði gibi kendisini de yönetir. Bedendeki diðer organlardan farklý olarak beyin kendi kendine öðrenen bir sistemdir. Beyin iki yarým küreden oluþmaktadýr. Yarým küreler birbirinden farklý fonksiyonlarý gerçekleþtirir. Sað beyin hayal gücü, resim, müzik veya duyular gibi fonksiyonlarý yaparken, sol beyin daha çok matematik, dil veya mantýk gibi iþlevleri yerine getirir. Sað beyin yaratýcýlýðýn, sol beyin mantýðýn merkezidir. Çoðumuzda bir yarým küre daha baskýndýr. Ancak her iki yarým küre de fiziksel olarak birbirine baðlýdýr. Günümüz kültüründe sol beyin aðýrlýklý öðrenme tarzý doðal yeteneklerimize ket vurmaktadýr. Pratikte beynimizin iki tarafýný da kullanmamýz gerekmektedir. Þüphesiz beynimizin iki tarafýný da zaman zaman kullanmaktayýz. Ancak burada söz konusu olan, her iki tarafýn da kendi görevlerini diðerinden daha iyi yapmasýdýr. Bir diðer ifadeyle birisi diðerine göre daha baskýn olabilir. Örneðin çoðu yönetici, yaratýcý sað beyninden çok, mantýklý, ardýþýk düþünmeye yatkýn sol beynini kullanmaya eðilimlidir. Bunun anlamý, istediðimiz þeyleri gerçekleþtirebilmek için beynimizin her iki tarafýný da kullanmamýz gerektiðidir. Beynin programlanmasý, ne istediðine yönelik olarak kiþinin yürekten inanmasý ve beyninin iki tarafýný da kullanmasýna imkan tanýr. Örneðin sabah erken saatte uyanmak istediðimizde ve hatta çalar saatimizi kurduðumuzda, saat çalmadan birkaç dakika önce uyandýðýmýz olmuþtur. Bir diðer ifade ile uyanmak istediðimiz saate göre beynimizi programlamýþýzdýr. Bu görüþten yola çýkarak NLP tekniðine göre baþarýya ulaþmak için beynimizi programlamak mümkündür. Bunun için öncelikle yapýlmasý gereken þey, varýlacak hedefe ulaþabileceðine bireyin kendisinin inanmasý ve beynimizin her iki tarafýnýn da kullanýlmasýna imkan tanýnmasýdýr. Kiþisel yaþamda veya meslek yaþamýmýzda baþarýlý olmak istiyor isek baþarýya ulaþmak ve istediðimiz hedefi gerçekleþtirebilmek için önce baþarýsýzlýkla ilgili düþüncelerimizi deðiþtirmemiz gerekmektedir. Ýnsanoðlu, kendisi ve baþkalarý hakkýndaki inançlarýný deðiþtirirse düþünceleri de kendiliðinden deðiþmeye baþlar. Düþüncelerin deðiþmesi, bireyin hissettiklerini deðiþtirir. Duygularýn da deðiþmesi davranýþlarý deðiþtirir. Davranýþlarýn deðiþmesi, ürettiðimiz sonuçlarýn kalitesini deðiþtirir. Kaliteli sonuçlar da insanýn hayatýný deðiþtirir. 6 Nisan 2006

9 ÝNSAN KAYNAKLARI Ýstediðimiz hayatý yaþamak için istediklerimizi bilmek zorundayýz. Bunun yolu da iyi bir plan yapmaktan geçer. Eðer isteklerimiz gerçekçi ise ve bunlara nasýl ulaþacaðýmýzýn planýný yaparsak sonuçlardan emin oluruz. Ayný þekilde beynimize ne kadar açýk seçik, iyi yapýlandýrýlmýþ mesajlar gönderirsek, beynimizi o ölçüde programlar ve amacýmýzýn, hedefimizin peþinden gideriz. Hedeflerimizi gerçekleþtirebilmek için NLP tekniði aþaðýdaki yollarý önermektedir. Karar ver: Ne istediðini bilmek, hedef belirlemektir. Ýnsanýn doðal hedefe ulaþma eðilimi, çok büyük bir potansiyeldir. Bu potansiyelin harekete geçirilmesi için bilinçli bir þekilde kullanýlmasý ve insanýn istedikleri üzerinde yoðunlaþmasý lazýmdýr. Öncelikle ilk adýmý atýn, hedefinizi belirleyin, kararýnýzý verin. Ardýndan hedefinizi gerçekleþtirdiðinizi önce zihninizde canlandýrýn. Ancak bir þeyi arzu etmekle gerçekten istemek farklýdýr. Gerçekten istemek doðru olaný yapmaktýr. Doðru neyse onu yapmak için eyleme geçmek ve tutarlý olmak gerekir. Eyleme geç: Hedeflere ulaþmanýn ve onu kontrol altýna almanýn yolu giriþken olmaktýr. Hedef ne kadar muhteþem ve belirgin olursa olsun, eyleme geçilmez ise asla sonuca ulaþýlamaz. Bir iþi baþarmak istiyorsanýz yapmanýz gerekenleri yapýn. Eðer kursa katýlmanýz gerekiyorsa istediðiniz kursa katýlýn. Konuþmanýz gereken biri var ise ona ulaþýn. Bilginizi geniþletmeniz gerekiyorsa okumanýz gereken kitaplarý okuyun. NLP Ve Ýþ Yaþamý Ýyi bir iletiþimin nasýl yapýlacaðýný son derece iyi anlatan, ayrýca iletiþimin baþarýdaki önemini sürekli vurgulayan NLP tekniði, 21. Yüzyýlýn baþarý teknolojisi olmaya aday bir bilim dalýdýr. NLP tekniði, özellikle iþ dünyasýnda, yönetim, iletiþim, motivasyon, kiþisel geliþim, hedef belirleme liderlik gibi konularda farklýlaþma saðlamakla kalmayýp, ayný zamanda spora, aile yaþamýna ve kendini geliþtirmeye uygulanabilir. Baþarýya ulaþmak ve kiþisel mükemmelliði yakalamak isteyen insanlarýn, deðiþtirmesi gereken tutum ve inançlarýný deðiþtirmeyi kolaylaþtýrarak kiþisel hedeflere baþarýlý bir þekilde ulaþmasýný saðlar. Bu nedenle yönetim ve eðitim alanýnda sýkça kullanýlmaktadýr. Nitekim Avrupa kupasýný elde eden Galatasaray futbol takýmýnýn teknik direktörü Fatih Terim'in NLP tekniði ile eðitilerek takýmýný baþarýya ulaþtýrdýðý bilinmesi gereken önemli bir konudur. Bu nedenle kiþilerin motivasyon, karar alma, yaratýcýlýk, iletiþim gibi basit zihinsel stratejileri benimsemesi esnasýnda NLP tekniði yeniden deðerlendirmeler saðlayarak, bu kiþilerin baþarýlý liderler haline gelmelerine de olanak tanýmaktadýr. Sonuç Zihinsel becerilerin geliþmesine katkýda bulunan, insanlar arasýndaki iliþkilerin geliþmesini saðlayan davranýþlar üzerinde yoðunlaþan NLP tekniði ile, bir çok insanýn zihninde yapacaklarýna ve isteklerine odaklanarak daha verimli ve daha baþarýlý olabileceði anlatýlmak istenmektedir. Sonuçlarý deðerlendir: Hedeflere ulaþýncaya kadar bir çok kez sonuçlarý deðerlendirmemiz ve nerede olduðumuzu bilmemiz gerekmektedir. Bütün geliþmeler ölçülüp deðerlendirilmelidir. Bulunduðumuz yerle olmak istediðimiz yer arasýnda önce zihinde bir yol oluþturmalý, sonra da gerçek hayatta o hedefe doðru yürümelisiniz. Esnek ol: Denemeler sonuç vermez ise baþka yollar deneyin. Unutmayýn ki her zaman baþka bir seçenek daha vardýr. NLP ye göre baþarýsýzlýk yoktur. Tarihte hem sað, hem sol beynini kullanarak sayýsýz esere imza atmýþ olan Vinchi, Einstein, Gandi, Atatürk gibi ender insanlar vardýr. NLP, insanlara beyinlerinin her iki yönünü de kullandýrarak þimdiye kadar ulaþýlmasý olanaksýzmýþ gibi görünen hedeflere ulaþmayý kolaylaþtýrýr. Ýnsanlarýn iletiþim konusunda daha baþarýlý olmalarý, ikna edici olmalarý, olumsuz inançlar yerine kiþileri güçlendirecek inançlar geliþtirmeleri, kiþilerin doðal becerilerini istenildiði zamanlarda kullanabilmesi, bir baþka kiþide hayranlýk uyandýran, kiþinin kendisinde olmasýný istediði beceri ve davranýþlarý alýp kullanabilmeleri, iþ ve meslek hayatýnda baþarýya ulaþmalarý, kýsaca kiþisel mükemmelliðin modelini oluþturmalarý NLP tekniði ile saðlanmaktadýr. Burada öncelikle olmasý gereken, bireyin mükemmelliðe ulaþacaðý konusunda kendine olan inancý ve bu doðrultuda bireyin düþünce ve davranýþlarýnda yapmýþ olduðu deðiþikliklerdir. Zira mükemmellik kalýtýmla geçmez, öðrenilen bir olgudur. Bir mükemmelliðe ulaþmanýn mümkün olduðuna inanmadýðýmýz sürece, o mükemmelliði yakalamamýz mümkün deðildir. Ýnsanýn mükemmelliðine iliþkin potansiyel, "inanç gücü"nde yatmaktadýr. Birkaç yýldýr var olmasýna karþýlýk spor, yönetim ve eðitim alanýnda hýzla geliþen ve ilgi uyandýran bu teknikle ilgili ilk çalýþmalar, baþarýlý kiþilerdeki "mükemmelliði" model almayý içermiþ ve uygulamalarýn çoðu da dikkat çeken davranýþ ve eylemleri destekleyen "stratejileri" taklit etme etrafýnda geliþmiþtir. Yöneticiler NLP nin ilke ve tekniklerini, hem iþ hem de kiþisel yaþamlarýndaki davranýþlarýnda köklü ve kalýcý deðiþimler yapmak amacýyla kullanabilirler. Baþarýya ulaþmak isteyen her insan bu teknik ile baþarýyý kolayca yakalayabilir. Neye sahip olmak ya da ne olmak istediðimize dayanarak ne yapacaðýmýzý seçebiliriz. Herhangi bir insan bizim istediðimiz sonuçlarý elde etmiþse, o insaný modelleyerek nasýl yaptýðýný keþfedip, ayný þekilde bizim de ayný sonuçlar üreteceðimizi gösterebilir, bu sonuçlara ulaþmanýn yolunu öðrenebiliriz. NLP nin yardýmýyla kendi düþünce süreçlerimizi daha iyi anlayarak, alýþkanlýða dayalý, çoðu zaman bilinçsiz olan davranýþlarýmýzý da kontrol altýna almayý öðrenebilir, ulaþýlmasý olanaksýz görünen hedeflere ulaþabiliriz. Nisan 20067

10 GÖNKA DAN HABERLER GÖNKA ÇEVRE VE ÝSG YÖNETÝM SÝSTEM BELGELERÝNÝ ALDI Üretim, montaj ve servis kapsamýnda faaliyet gösteren GÖNKA A.Þ 1998 yýlýnda kurulmuþ olan ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi çerçevesinde faaliyetlerini sürdürmektedir. Firmamýz Çevre ve ÝSG ile ilgili sürdürmüþ olduðu çalýþmalarýný tamamlamýþ olup, 2006 yýlý itibariyle, faaliyetlerini Kalite, Çevre ve Ýþçi Saðlýðý ve Güvenliði Yönetim Sistemi kapsamýnda sürdürecektir. Danýþman Firma M&M Müþavirlik LTD ÞTÝ ile firmamýzýn ilgili bölüm elemanlarý standart kapsamýnda çalýþmalar yapmýþtýr. Bu çalýþmalar kapsamýnda Sayýn Mustafa AKYOL tarafýndan ÝSG ve Çevre Temel Eðitimi ve Ýç Tetkik Eðitimleri verilmiþtir. Ayrýca Çevre ve ÝSG kapsamýnda;yangýn Eðitimi ve Tatbikatý, Ýlk Yardým Eðitimi organize edilmiþ olup, Bütün çalýþanlarýn katýlýmý ile gerçekleþen eðitimlerimiz baþarý ile tamamlanmýþtýr (OHSAS) ÝÞ SAÐLIÐI VE GÜVENLÝÐÝ YÖNETÝM SÝSTEMÝ Kuruluþlarda karþýlaþýlan en önemli insan kaynaklarý sorunlarýndan biri, çalýþanlarýn emniyetli ve saðlýklý bir çalýþma ortamýna sahip olmamalarýdýr. Kuruluþlarýn daha iyi rekabet koþullarýna ulaþabilmesi için çalýþanlarýn iþ saðlýðý ve güvenliði konusunda planlý ve sistemli çalýþmalar yürütmeleri gerekmektedir. ISO 9001 VE ISO gibi Standardlar kalite ve çevre yönetimleri üzerine yoðunlaþmýþ, dolayýsýyla kuruluþlarda iþ saðlýðý ve güvenliðinin saðlanmasý ve sürekli iyileþtirilerek korunabilmesi için ayrý bir standarda gereksinim duyulmuþtur. TS 18001(OHSAS) STANDARDININ GELÝÞÝMÝ da BS 8800 Mesleki saðlýk ve güvenlik yönetim sis.rehberi de Technical report NPR da BS tarafýndan (Ýngiltere de) de TS olarak yayýnlandý 8 Eðitimlerimiz Nisan 2006 TS EN ISO ÇEVRE YÖNETÝM SÝSTEMÝ Her geçen gün daha da küçülen dünyamýzýn kaynaklarýnýn sonsuz olmadýðý, ürün ve faaliyetlerin çevre etkilerinin yerel ve bölgesel kalmayýp, global olduðu artýk tüm dünyada kabul edilmiþtir. Bu bilinç çevresel etkilerin yasal uygulamalardan ziyade piyasa kuvvetleri ile kontrol edilmesi ihtiyacýný da beraberinde getirmiþtir.artýk global pazarda var olabilmek insana verilen deðer ve saygýyla ölçülmektedir. Tarih boyunca insanlýðýn tüm uðraþý özünde yaþam kalitesini yükseltmek adýna olmuþ, bu uðraþýn en güzel örneklerinide yüce milletimiz vermiþtir. Bugünki manada ilk standardlar Sultan II. Beyazýt Han zamanýnda hazýrlanýrken, Fatih Sultan Mehmet Han da o zamanýn küçük yeþil cennet Ýstanbul unda kazanýlan çevreye verilen deðeri ve insana duyulan saygýyý aþaðýdaki vasiyetinde ibretle gözler önüne sermiþtir. Ben ki Ýstanbul fatihi abd-i aciz (acil kul) Fatih sultan Mehmed, bizatihi alýn terimde kazanmýþ olduðum akçelerimle satýn aldýðým, Ýstanbulun Taþlýk mevkiinde kain (bulunan) ve malumulhudut (sýnýrlarý bille) olan 136 bap dükkanýmý aþaðýdaki þartlar muvacehesinde vakfý sahih eylerim Söyle ki: Bahis edilen bu gayrý menkulatýmdan elde olunacak nemalarla Ýstanbulun her sokaðýna, ikiþer kiþi tayin eyledim. Bunlarki, ellerindeki bir kap içerisinde kireç tozu ve kömür külü olduðu halde bu sokaklarý gezeler. Bu sokaklara tükürenlerin, tükrükleri üzerine bu tozu dökelerler ki, yevmiye 20 þer akçe alsunlar. Bugünün tüketicisi beklenti ve ihtiyaçlarýnýn en üst düzeyde karþýlanmasýnýn yanýsýra, kendisine yaþadýðý çevreye ve dünyasýna deðer verilmesini, saygý gösterilmesini talep etmekte ve piyasada bunu sorgulamaktadýr. Bu geliþmeler kuruluþlarýn çevre ile etkileþimlerini kontrol altýnda tutabilmelerini ve çevre icraat ve baþarýlarýný sürekli iyileþtirebilmelerini saðlayacak yönetim sistemlerine ihtiyaç bulunduðu gerçeðini ortaya çýkarmýþtýr. TS STANDARDININ GELÝÞÝMÝ de Avrupa birliði lkeleri I. Eylem planýný yayýnlamýþlardýr (Çevreyi koruyucu tedbirleri uygulamaya koymak için) de BS 7750 Standardý (Çevresel konularýn kolay ve anlaþýlýr bir sistem üzerine kurulmasý için) de Rio Deklarasyonu de ISO tarafýndan ailesi standardlarýný geliþtirmek için ISO/TC de TS 9719 standardý da EN ISO standardý de TS EN ISO standardý Fabrikada yangýn tatbikatý

11 GÖNKA DAN HABERLER EÐÝTÝM VE SEMÝNERLEMÝZ Yýllýk Eðitim Planý çerçevesinde Genel Müdürlük Konferans Salonunda yapýlan eðitimlerimiz, Firma dýþýndan ve firma içinden katýlan eðitimciler tarafýndan verilmiþtir. Bataryalar ve ýsý deðiþtiricileri konulu eðitimi, TERMOKAR A.Þ Firmasýndan Sayýn Özkan KAZGAN, Klasik ve Bina Otomasyonu konulu eðitimi, EMO firmasýndan Sayýn Özgür ÞÝMÞEK Ontrol A.Þ Firmasýndan Sayýn Selim KARDAÞ, Pompa ve eþanþör konulu eðitimi, WÝLO firmasýndan Sayýn Ali ÇAÐLAR, Havalandýrma Ekipmanlarý konulu eðitimi, SYSTEMAÝR Firmasýndan Sayýn Omay KARAATA vermiþtir. Eðitimcilere katýlýmlarýndan dolayý teþekkür ediyoruz. Bil-Tek tarafýndan organize edilen Merkezi Klima Sistemleri Konulu Eðitim Teknik Müdürümüz Sayýn Cihangirhan GÜZEY tarafýndan Genel Müdürlük Konferans Salonunda Tusaþ A.Þ., TPAO Genel Müdürlüðü, TKÝ Geli Müessesesi, Bosh, Siemens, Profilo A.Þ., Kordsa A.Þ., TPAO Adýyaman Bölge Müdürlüðü, TCMB Banknot Matbaasý Genel Müdürlüðünden gelen katýlýmcýlara verilmiþ, Fabrika gezisi düzenlenerek imalat ve ürün tanýtýmý yapýlmýþtýr. Saðlýk Bakanlýðý personeline KKTC'de seminer verdik. Merit Otel'de 10 Þubat 2006 tarihinde tüm gün boyunca gerçekleþtirilen seminere Saðlýk Bakanlýðý'ndan 12 kontrol mühendisi, KKTC Saðlýk Bakanlýðý'ndan da 2 kontrol mühendisi katýldý. GÖNKA üretimi tüm klima cihazlarýnýn tanýtýldýðý seminerde bazý ürün gruplarýna aðýrlýk verildi. Özellikle hijyenik paket klima cihazlý uygulamalarýn klasik sisteme kýyasla avantajlarýnýn detaylý olarak iþlendiði seminerde bu cihazla yapýlan uygulamalar, gerekli yan ekipman, otomatik kontrol uygulamalarý gibi konulara da deðinildi. Seminerin ikinci kýsmýnda GÖNKA su soðutma gruplarý tanýtýldý. Tüm kompresör tiplerinin kýyaslandýðý, soðutma gruplarýnýn tanýtýldýðý seminerde GÖNKA su soðutma gruplarýnýn piyasada bulunan benzer cihazlara kýyasla avantajlarýna deðinildi. Seminerin son kýsmýnda özellikle þantiye uygulamalarý, karþýlaþýlan olasý problemlerin çözümü konularý iþlendi. Geniþ zaman avantajý ile konularýn yüzeysel olarak geçiþtirilmediði seminerin anlatýmý esnasýnda soru-cevaplarla dinamik ve etkili bir katýlým saðlanmýþ oldu. Þantiye departmanýnda Çaðrýhan ÖRTEN, Teklif hazýrlama departmaný Pýnar POLAT ve Satýþ departmanýnda ise Erkan TENDÜRÜS 2005 yýlý içerisinde göstermiþ olduklarý yüksek performanslarý nedeni ile yýlýn en iyi elemanlarý olarak seçilmiþ olup baþarýlarýnýn devamýný dileriz Nisan 20069

12 Klima teknolojisinde lider Hijyenik paket klimalarý/klima santrallarý AHU GKS 28/GKS 125 Serisi TEST EDÝLDÝ ONAYLANDI Hijyenik HVAC uygulamalarý için Gönka HIGENIC paket üniteler hastaneler, laboratuvarlar,üretim tesisleri ve daha nice ortamda! Laminer Flow üfleme sistemi ile ameliyathanede ihtiyacýnýz olan hijyeni eksiksiz olarak sunar. CLF-0967 FABRÝKA Sincan Organize Sanayi Bölgesi Göktürk Cad. No:6 Sincan / ANKARA Tel : (pbx) Fax: MERKEZ / ANKARA GENEL MÜD. Çetin Emeç Bulvarý 2.Cadde No: 11 Öveçler / ANKARA Tel: (pbx) Fax: ÝSTANBUL BÖLGE MÜDÜRLÜÐÜ Barboros Bulvarý Ýba Blok 16 /1 Kat: 2 Daire: 8 Beþiktaþ / ÝSTANBUL Tel : (pbx) Fax: K-Q TSE-ISO-EN 9000 TSEK Web:

Modüler Proses Sistemleri

Modüler Proses Sistemleri Ürünler ve Hizmetlerimiz 2011 Modüler Proses Makineleri Modüler Proses Sistemleri Proses Ekipmanlarý Süt alým tanklarý Süt alým degazörleri Akýþ transfer paneli Vana tarlasý Özel adaptör Tesisat malzemeleri

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

verter Dört mevsim daha konforlu, ekonomik ve uzun ömürlü tesisler için.. verter A member of the Uygulama Teorisi: Benzeþim Kurallarý: Debi Basýnç Güç Q 1 Q 2 = n 1 n 2 H 1 n 1 = H 2 ( n2 P 1 n 1 = P 2

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

OTOMATÝK BETON BLOK ÜRETÝM TESÝSÝ NHP

OTOMATÝK BETON BLOK ÜRETÝM TESÝSÝ NHP OTOMATÝK BETON BLOK ÜRETÝM TESÝSÝ NHP 520 Profesyonellik detaylarda gizli... Kolay ve pratik kalýp deðiþimi için tasarlanmýþ açýlýr makina gövdesi, kalýp deðiþtirme için gereken zamaný kýsaltmaktadýr.

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Eðitim Baþvurularý Hakkýnda; -Eðitim katýlýmcý sayýsý ve eðitim tarih deðiþiklikleri Odamýz tarafýndan belirlenmektedir. -Eðitimlerimizle ilgili tüm güncel bilgiler www.corlutso.org.tr internet adresindeki

Detaylı

LAMINAR FLOW PAKET TÝP HÝJYENÝK KLÝMA DIN 1946 KISIM 4 (Klima Sistemlerinin Vazifeleri) Havadaki mikrop seviyesinin sýnýrlandýrlasý Odalar arasýndaki gerekli hava akýmýnýn saðlanmasý Havadaki narkoz gazlarýnýn

Detaylı

3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler

3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler 3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler Beþ tipin saðladýðý üç büyük avantaj: Uyumlu, güçlü, ekonomik Devre-kesicileri günümüzde, trafolarýn, enerji nakil hatlarýnýn, kablolarýn, kondansatörlerin, reaktör

Detaylı

Ýlknur Menlik TGDF Kurumsal Ýletiþim Direktörü TGDF 24 sektörel üye dernek Türkiye Gýda ve Ýçecek Sanayisinin Üretim, Ýstihdam, Ýhracat ve ithalatýnýn %95 ni temsil etmekte Food Drink Europe TGDF 2006

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ com Hakkýmýzda Firma Hakkýnda Otomasyon sektörünün önde gelen firmalarýndan olan ECM ENDÜSTRÝYEL OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ, kurulduðu tarihten bu yana uzmanlaþtýðý her alanda, ülkemizde

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

Örgütsel Davranýþýn Tanýmý, Tarihsel Geliþimi ve Kapsamý

Örgütsel Davranýþýn Tanýmý, Tarihsel Geliþimi ve Kapsamý NOT : Bu bölüm önümüzdeki günlerde Prof.Dr. Hüner Þencan ýn incelemesinden sonra daha da geliþtirilerek son halini alacaktýr. Zaman kaybý olmamasý için büyük ölçüde- tamamlanmýþ olan bu bölüm web e konmuþtur.

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

verter Suya güç veren biziz.. A member of the Uygulama Alanlarý: (l/s) Q 100 Sarfiyat Tekstil Fabrikalarý Hotel, Ýþ Merkezi, Site, Tatil Köyleri v.b. 80 60 Çalýþma Aralýklarý Gýda ve Ambalaj Tesisleri

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

DÜNYANIN GELECEÐÝ ÝÇÝN ÇEVREYE VE ÇOCUKLARA SAHÝP ÇIKALIM ÇEVRE TEÞVÝK ÖDÜLÜ 2007 Hakkýmýzda Þafak Makina Yedek Parça San. & Tic. A.Þ. 1955 yýlýnda Sayýn Fethi ÇATALAY tarafýndan Ýstanbul da kurulmuþtur.

Detaylı

Cihazýnýzýn T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý Tüketicinin Korunmasý ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüðü nce tespit ve ilan edilen kullaným ömrü (cihazýn

Cihazýnýzýn T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý Tüketicinin Korunmasý ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüðü nce tespit ve ilan edilen kullaným ömrü (cihazýn Uyumluluk Bilgileri TS EN ISO15502 standartlarýna göre Tropikal sýnýf 16 C ile 43 C arasýndaki ortam sýcaklýklarý için tanýmlanmýþtýr. Ürün EN15502,IEC60335-1 / IEC60335-2-24, 2004/10B/EC standartlarýna

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

Motor kademeleri ile otomasyon seviyeleri arasýnda akýllý baðlantý Akýllý Baðlantý Siemens tarafýndan geliþtirilen SIMOCODE-DP iþlemcilerin prozeslerinin hatasýz çalýþmasýný saðlamak için gerekli tüm temel

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41.

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41. 7215 73-2/26 TR(TR) Kullanýcý için Kullanma talimatý ModuLink 25 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý off on C 5 off 2 on pm 1:41 24 Volt V Lütfen cihazý kullanmaya baþladan önce dikkatle

Detaylı

TÜRKÝYE / Fabrika SWITZERLAND. Tel : ( 0090 ) 246 281 29 29 - ( 0090 ) 246 281 29 30 Fax : ( 0090 ) 246 281 29 31 Gönen / ISPARTA

TÜRKÝYE / Fabrika SWITZERLAND. Tel : ( 0090 ) 246 281 29 29 - ( 0090 ) 246 281 29 30 Fax : ( 0090 ) 246 281 29 31 Gönen / ISPARTA TÜRKÝYE / Fabrika Tel : ( 0090 ) 246 281 29 29 - ( 0090 ) 246 281 29 30 Fax : ( 0090 ) 246 281 29 31 Gönen / ISPARTA SWITZERLAND Tel : ( 0041 ) 56 610 48 43 Cep Natel : ( 0041 ) 79 605 72 93 E-mail : tuerkel@dplanet.ch

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

Brain Q RSC/2 Termostat

Brain Q RSC/2 Termostat Brain Q RSC/2 Termostat Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.15 Kitap Baský Tarihi: 071206 Revizyon No: 071206 Brain Q RSC/2 Termostat 06 Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Kontrol Seviyesi Gösterge ve Çalýþtýrma

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Ýnsan hayatýný korur

Ýnsan hayatýný korur Ýnsan hayatýný korur Yangýn güvenliði kablolar ile baþlar Kablolar, bir binanýn toplam maliyetinde yüzde 0.5'den daha az bir miktarý oluþturmaktadýr. Ancak, kamu güvenliðinin saðlanmasýnda, hayati öneme

Detaylı

Ballorex Dynamic. Basýnç Baðýmsýz Kontrol Vanasý. Precision made easy

Ballorex Dynamic. Basýnç Baðýmsýz Kontrol Vanasý. Precision made easy Ballorex Dynamic Basýnç Baðýmsýz Kontrol Vanasý Precision made easy Dinamik balanslama ile toplam debi kontrolü Precision made easy Ballorex Dynamic yeni nesil basýnçtan baðýmsýz balans ve kontrol vanasýdýr.

Detaylı

PRÝZMATÝK MODÜLER SÝSTEM SU DEPOLARI. Gelecek Ýçin Üretiyoruz TSEK

PRÝZMATÝK MODÜLER SÝSTEM SU DEPOLARI. Gelecek Ýçin Üretiyoruz TSEK PRÝZMATÝK MODÜLER SÝSTEM SU DEPOLARI % 100 Yerli Teknoloji Ýle Üretilmiþ, Ýçme Suyu, Atýk Su, Tarým Uygulamalarý Kimyasal Sývý Depolamarýnda En Ýyi Çözm Gelecek Ýçin Üretiyoruz TSEK MODÜLER PRÝZMATÝK DEPO

Detaylı

Tekstil, Kaðýt, Plastik Ambalaj, Baský ve Matbaa Sektörleri için komple silindir üretimi ve kaplamasý,

Tekstil, Kaðýt, Plastik Ambalaj, Baský ve Matbaa Sektörleri için komple silindir üretimi ve kaplamasý, ARTIPOL Genel Tanitim 1995 yýlýndan itibaren, poliüretan elastomer malzemesi konusunda hizmet veren Artýpol Poliüretan & Kauçuk Ýmalat Ýthalat Ýhracat Sanayi ve Ticaret Limited Þirketi, 2001 yýlýndan itibaren

Detaylı

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý ve Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý 2010 içindekiler Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý Kalkýnma Ajanslarýnýn Kuruluþ Amaçlarý Vizyonumuz Misyonumuz Orta Karadeniz

Detaylı

Montaj. Duvara montaj. Tavana montaj. U Plakalý (cam pencere) Açýsal Plakalý Civatalý (cam pencere)

Montaj. Duvara montaj. Tavana montaj. U Plakalý (cam pencere) Açýsal Plakalý Civatalý (cam pencere) Genel Özellikler Hava perdeleri yüksek debili ve ince formlu hava akýmý saðlamak amacýyla üretilmiþlerdir. Kullanýlýþ amacý birbirinden farklý sýcaklýk deðerlerine sahip iki ortamý hareket serbestisi saðlayacak

Detaylı

ORTAKLAR SERMAYE PAYI HÝSSE

ORTAKLAR SERMAYE PAYI HÝSSE ÝZULAÞ GÖREV TANIMI 1990 yýlýnda kurulan Ýzulaþ'ýn hedefi Ýzmir kent içi ulaþým hizmetleri, otopark iþletmeciliði, araç bakým onarým üniteleri kurup iþletmek, petrol daðýtým taþýmacýlýðý, kara - deniz

Detaylı

Paket Klima Santralleri AIRFEL- GENEL ÖZELLÝKLER AIRFEL Hijyenik ve Konfor tipi Klima Santralleri konusunda Türkiye'nin önde gelen firmalarýndandýr. AIRFEL Klima santralleri ve diðer ürünleri Alman TÜV

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

K U L L A N I C I E L K Ý T A B I

K U L L A N I C I E L K Ý T A B I K U L L A N I C I E L K Ý T A B I Kesme Hızı Kesme hýzý fonksiyonlarý: Kalýnlýk ve kesilecek olan madde Akým ayarýnýn deðeri Akým ayarý kesilmiþ kenarlarýn kalitesini etkiler. Kesimin geometrik

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

INTERIOR PARTITIONS BÖLME SÝSTEMLERÝ BÖLME SÝSTEMLERÝ INTERIOR PARTITIONS. aluwall.com. Arpa GLASS FITTINGS & ACCESSORIES COMPACT LAMINATE PANELS

INTERIOR PARTITIONS BÖLME SÝSTEMLERÝ BÖLME SÝSTEMLERÝ INTERIOR PARTITIONS. aluwall.com. Arpa GLASS FITTINGS & ACCESSORIES COMPACT LAMINATE PANELS BÖLME SÝSTEMLERÝ BÖLME SÝSTEMLERÝ GLASS FITTINGS & ACCESSORIES Arpa COMPACT LAMINATE PANELS aluwall SYSTEMS R INDEX 1 ÖNSÖZ PREFACE 2 Güvenlik amaçlý demontable bölme duvar sistemleri Demontable security

Detaylı

Ballorex Venturi. Çift Regülatörlü Vana

Ballorex Venturi. Çift Regülatörlü Vana Ballorex Venturi Çift Regülatörlü Vana Isýtma ve soðutma sistemlerinin balanslanmasý Precision made easy Ballorex Venturi ýsýtma ve soðutma sistemlerini balanslamasýný saðlayan olan yeni jenerasyon çift

Detaylı

Kullaným kýlavuzu. Oda kumandasý RC. Genel. Oda sýcaklýðýnýn (manuel olarak) ayarlanmasý. Otomatik düþük gece ayarýnýn baþlatýlmasý

Kullaným kýlavuzu. Oda kumandasý RC. Genel. Oda sýcaklýðýnýn (manuel olarak) ayarlanmasý. Otomatik düþük gece ayarýnýn baþlatýlmasý 7206 2000 07/00 Özenle saklayýn! Kullaným kýlavuzu Oda kumandasý RC Genel RC, bir sýcaklýk kontrol ve kumanda paneli olup, gösterge ve kontrol donanýmý aþaðýda verildiði gibidir. Sýcaklýk ayar düðmesi,

Detaylı

Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126

Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126 Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126 TÜRKÇE Bu kabloyla, uyumlu bilgisayarýnýzla Nokia cihazý arasýnda verileri aktarabilir ve senkronize edebilirsiniz. Ayrýca, bilgisayardan ayný anda uyumlu Nokia cihazýnýzdaki

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

Brain Q RSC/2 Termostat

Brain Q RSC/2 Termostat Brain Q RSC/2 Termostat Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.15 Kitap Baský Tarihi: 121206 Revizyon No: 121206 Brain Q RSC/2 Termostat 06 Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Kontrol Seviyesi Gösterge ve Çalýþtýrma

Detaylı

GÖNKAR POSTASI ÇAYYOLU MODERN HASTANE ÝNÞAATI CAMERUN HEYETÝ FABRÝKAMIZDA HASSAS KLÝMA SÝSTEMLERÝ KAPALI ORTAMDA HAVA KALÝTESÝNÝN ÝYÝLEÞTÝRÝLMESÝ

GÖNKAR POSTASI ÇAYYOLU MODERN HASTANE ÝNÞAATI CAMERUN HEYETÝ FABRÝKAMIZDA HASSAS KLÝMA SÝSTEMLERÝ KAPALI ORTAMDA HAVA KALÝTESÝNÝN ÝYÝLEÞTÝRÝLMESÝ GÖNKA Klima A.Þ. h t t p : / / w w w. g o n k a. c o m. t r GÖNKAR POSTASI BU SAYIMIZDA... ÇAYYOLU MODERN HASTANE ÝNÞAATI ISITMA - SOÐUTMA - KLÝMA-HAVALANDIRMA ESENYURT DEVLET HASTANESÝ 19 Kasým 2007 SAYI

Detaylı

GÖNKAR POSTASI BÝZ BÝR AÝLEYÝZ 2006 YILI YURT ÝÇÝ - DIÞI REFERANSLARIMIZ KONYA ÇUMRA ÞEKER FABRÝKASI. TEMÝZ ve HÝJYENÝK ODALARDA PAKET KLÝMA KULLANIMI

GÖNKAR POSTASI BÝZ BÝR AÝLEYÝZ 2006 YILI YURT ÝÇÝ - DIÞI REFERANSLARIMIZ KONYA ÇUMRA ÞEKER FABRÝKASI. TEMÝZ ve HÝJYENÝK ODALARDA PAKET KLÝMA KULLANIMI GÖNKA Klima A.Þ. h t t p : / / w w w. g o n k a. c o m. t r GÖNKAR POSTASI BU SAYIMIZDA... BÝZ BÝR AÝLEYÝZ ISITMA - SOÐUTMA - KLÝMA-HAVALANDIRMA 17 Aralýk 006 SAYI 17 YIL 6 006 YILI YURT ÝÇÝ - DIÞI REFERANSLARIMIZ

Detaylı

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA.

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA. KÝPAÞ HAVALANDIRMA 2016 KATALOG www.kipashavalandirma.com Hamidiye Mah.Said Nursi Cad. Gündem Sok. No:11 ÇEKMEKÖY-ISTANBUL T : +90 216 641 01 79 M : info@kipashavalandirma.com.tr W : www.kipashavalandirma.com.tr

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

HPL Laminar Akýþ Ünitesi

HPL Laminar Akýþ Ünitesi HPL Laminar Akýþ Ünitesi H P L Lam i na r Aký þ Ünitesi Taným Ameliyathane tipi Laminar Akýþ Üniteleri, ameliyathane masasý ve üstünde istenen laminar akýþý saðlamak ve bu laminar akýþ sayesinde bulunduklarý

Detaylı

CTA Silindirik Difüzör

CTA Silindirik Difüzör TA TA Taným TA tipi nozullar duvar, tavan uygulamalarý için tasarlanmýþ olan silindirik tipte nozullardýr. Daðýtýcý sistemlerde kullanýlýrlar. Görüntü bütünlüðü açýsýndan toplayýcý olarak da kullanýlabilirler.

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip proses filtreleri ile, siklonlar, seperatörler çalýþma koþullarýna göre anti nem,anti

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip proses filtreleri ile, siklonlar, seperatörler çalýþma koþullarýna göre anti nem,anti Filtre Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip proses filtreleri ile, siklonlar, seperatörler çalýþma koþullarýna göre anti nem,anti statik seçenekleri, 1-200m2 temizleme alaný ve

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Engeller del Lift ile aþýlýr... Adel Kaset Tip Engelli Lifti del Þirket Profili ADEL Otomotiv, 2005 yýlýnda otomotiv yan sanayisi olarak Sn. Kamil Sölpüker tarafýndan kurulmuþtur. TEMSA Global A.Þ.'nin

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

HPB Hepa Filtre Kutusu

HPB Hepa Filtre Kutusu HPB Hepa iltre Kutusu H P B ltre Kut u Hepa i us Taným HPB filtre kutularý hijyenik ortamlarda kullanýlmak üzere tavan uygulamalarý için dezenfeksiyon kolaylýðý saðlayacak biçimde tasarlanmýþtýr. Standart

Detaylı

Bütün talepleri karþýlýyacak en optimal ürünler: Seramik döþemesi için ARDEX.

Bütün talepleri karþýlýyacak en optimal ürünler: Seramik döþemesi için ARDEX. Bütün talepleri karþýlýyacak en optimal ürünler: Seramik döþemesi için ARDEX. Sorunlar yok: Sadece çözümler var! Yüksek kalitedeki özel-yapý malzemeleri ile ilgili ARDEX ilk adresinizdir. Ürün yelpazesi

Detaylı

PLASTÝK ENJEKSÝYON VE ÝNÞAAT MALZEMELERÝ SAN. TÝC. Hakkýmýzda KAMÝ GRUP 2007 yýlýnda Ýstanbul Topçularda, Sn. Baþak Kami tarafýndan kurulmuþtur. 2007 yýlýndan bu yana geliþimciliði ilke edinen firmamýz,

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 GENELGE 2007/ 82 2007/46 sayýlý Fatura Bedellerinin Ödenmesi konulu Genelge gereði Kurum web sayfasýnda

Detaylı

ADX-6007 ADX-7007 ADX-9007

ADX-6007 ADX-7007 ADX-9007 Cihazýn T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý Tüketicinin Korunmasý ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüðü nce tespit ve ilan edilen kullaným ömrü (cihazýn fonksiyonlarýný yerine getirebilmesi için gerekli yedek

Detaylı

Kullaným Isýtma, havalandýrma ve klima tekniði için glob kontrol vanalarý.

Kullaným Isýtma, havalandýrma ve klima tekniði için glob kontrol vanalarý. Motorlu Kontrol Vanalarý Tip 1/584, 14/584, 14-4 Pnömatik Kontrol Vanalarý Tip 1/780-1 ve 1/780- Tek Oturtmalý Glob Vanalar Tip 1 ve 14 Kullaným Isýtma, havalandýrma ve klima tekniði için glob kontrol

Detaylı

Araþtýrma Hazýrlayan: Ebru Kocamanlar Araþtýrma Uzman Yardýmcýsý Gýda Ürünlerinde Ambalajýn Satýn Alma Davranýþýna Etkisi Dünya Ambalaj Örgütü nün açýklamalarýna göre dünyada ambalaj kullanýmýnýn %30 unu

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZKF661LX

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZKF661LX Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya ZANUSSI ZKF661LX için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki ZANUSSI ZKF661LX tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU T.C. AYDIN BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ TEMMUZ 215-1 215 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU KURUMSAL MALÝ DURUM VE BEKLENTÝLER RAPORU SUNUÞ 518 Sayýlý Kamu

Detaylı

BUNKERLER VE HAVAÝ HAT SÝSTEMLERÝ

BUNKERLER VE HAVAÝ HAT SÝSTEMLERÝ BETON SANTRALLERÝ BUNKERLER VE HAVAÝ HAT SÝSTEMLERÝ OTOMASYON SÝSTEMLERÝ Kusursuzluk, tesisin beyninde baþlar... NAMTAÞ Beton Santralleri, NAMTAÞ mühendislerinin geliþtirdiði, sektöründe yýllarca sýnanmýþ

Detaylı

3T, metal iþleme sektöründe marka fuarlar arasýnda 3T Uluslararasý Metal Ýþleme, Kalýp, Otomasyon Teknolojileri ve Yan Sanayi Ürünleri Fuarý 15-18 Mayýs 2008 tarihleri arasýnda Ýzmir Kültürpark Uluslararasý

Detaylı

MÝSYONUMUZ VÝZYONUMUZ

MÝSYONUMUZ VÝZYONUMUZ Çözüm ortaðýnýz BÝZ... 2008 yýlýnda Ýstanbul'da kurulan ANALÝTÝK MÜHENDÝSLÝK, Enerji sektöründe Mühendislik, Müþavirlik, Kontrolörlük, Süpervizörlük, Sistem Kurulumu, Endüstriyel doðalgaz mekanik tesisat

Detaylı

Emniyet ve Konforunuz için Profesyonel Servis Hizmeti Klima Bakým Cihazlarý

Emniyet ve Konforunuz için Profesyonel Servis Hizmeti Klima Bakým Cihazlarý Emniyet ve Konforunuz için Profesyonel Servis Hizmeti Klima Bakým Cihazlarý Bosch-Diagnostik Yaþam için teknoloji ESI[tronic] Yazýlým Test Cihazlarý Servis Eðitimi Teknik Telefon Desteði Profesyonel Klima

Detaylı

BAL MUMU ERÝTME TEKNESÝ KULLANMA KILAVUZU

BAL MUMU ERÝTME TEKNESÝ KULLANMA KILAVUZU Bal Makinalarý ve Arýcýlýk Ekipmanlarý BAL MUMU ERÝTME TEKNESÝ KULLANMA KILAVUZU MODEL 2 0 1 7 0 2 0 2 0 11 0 2 5 ÜRETÝM YILI / PRODUCTION YEAR MADE IN TURKEY SERÝ NO / MASS NO Basým Tarihi2013 SUNUÞ Sayýn

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

Platformdan Yeni ve Ýleri Bir Adým: Saðlýk ve Sosyal Güvence için Bir Bildirge

Platformdan Yeni ve Ýleri Bir Adým: Saðlýk ve Sosyal Güvence için Bir Bildirge Platformdan Yeni ve Ýleri Bir Adým: Saðlýk ve Sosyal Güvence için Bir Bildirge Onaylayan Administrator Thursday, 05 August 2010 Son Güncelleme Thursday, 05 August 2010 HSGG GÜVENLÝ GELECEK ÝÇÝN SAÐLIK

Detaylı

Dekoratif Tip Fan Coil Cihazlarý

Dekoratif Tip Fan Coil Cihazlarý Fan cil cihazlarý Dekratif Tip Fan Cil Cihazlarý Mdel: GFC-T 200 300 400 500 600 380 540 800 900 1100 Hava Debisi (m³/h) 290 430 590 665 850 220 320 435 480 640 2150 3180 4320 4970 5820 1914 2767 3715

Detaylı

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller:

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller: Ayna-Gazetesi-renksiz-11-06.qxp 26.10.2006 23:39 Seite 2 Çocuklarda Ateþ Deðerli Ayna okuyucularý, bundan böyle bu sayfada sizleri saðlýk konusunda bilgilendireceðim. Atalarýmýz ne demiþti: olmaya devlet

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K Lütfen saklayýn

Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K Lütfen saklayýn 720 90-02/00 TR (TR) Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB2-/9/23 K Lütfen saklayýn Kullanma Kýlavuzu Sayýn Müþterimiz, Buderus Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB2-/9/23

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

KULLANIM KLAVUZU EFE KULUÇKA MAKINELERI KULLANMA TALIMATI

KULLANIM KLAVUZU EFE KULUÇKA MAKINELERI KULLANMA TALIMATI Ambalaj içinde bulunanlar: Köpük korumasý Kuluçka makinesi Güç kablosu Talimat kitapçýðý Açýklama: 1. Ýlk önce makineyi test ediniz. 2. Sýcaklýk ayarýný yapýnýz. 3. Sýcaklýk alarm parametre ayarlarý (AL

Detaylı

Dosya Gýda Ambalajlarýnda Ýnovasyon: Bilginin Ekonomik ve Toplumsal Faydaya Dönüþtürülmesi Kaynak: Ambalaj Literatürü Kütüphanesi yayýnlarý, ASD - Ambalaj Binasý, ÝSTANBUL Hazýrlayan: Aslýhan Arýkan, ASD

Detaylı

17-19 Aralýk 2010 Miracle Resort Hotel, Antalya 17-19 Aralýk 2010 - Miracle Resort Hotel, Antalya Deðerli Meslektaþýmýz, Kanser tedavisindeki hýzlý deðiþim ve geliþme farklý alanlarda uzmanlaþmýþ hekimlerin

Detaylı