LYS tedbirleri tamam

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "LYS tedbirleri tamam"

Transkript

1 "Önce insan diyeceðiz" Ýl Emniyet Müdürü Murat Kolcu, yapýlan iþin merkezinde insan olmasý gerektiðini vurgulayarak, "Biz de 'Ýnsaný yaþat ki devlet yaþasýn' düsturundan hareketle 'önce insan' diyeceðiz. Ýnsan haklarýna saygýlý ve özverili bir þekilde çalýþmalarýmýzý sürdüreceðiz" dedi.hitit Gazeteciler ve Yayýncýlar Derneði (HYGD) Yönetim Kurulu Üyeleri, bir süre önce göreve baþlayan Ýl Emniyet Müdürü Murat Kolcu'yu ziyaret etti. 11 DE "Bu kadar çok parçalý parlamentoda istikrar çýkmaz" 12 HAZÝRAN 2015 CUMA 40 KURUÞ AK Parti Çorum Milletvekili Salim Uslu, TBMM'ye giderek mazbatasýný teslim etti ve kaydýný yaptýrdý. Meclis personeli tarafýndan çiçek ve çikolata ile karþýlanan Uslu, oylama ve yoklama için parmak izi verdi ve gerekli bilgi formlarýný doldurdu. 5 DE LYS tedbirleri tamam Cahit Baðcý TBMM'ye kaydýný yaptýrdý TBMM'de 25. dönem milletvekillerinin kayýt yaptýrma iþlemleri sürerken AK Parti Çorum Milletvekili Cahit Baðcý'da kaydýný erkenden yaptýran vekillerden oldu. 10 DA Hafta sonu yapýlacak olan Lisans Yerleþtirme Sýnavlarýnýn (2015-LYS) huzur ve güvenli bir þekilde gerçekleþmesini saðlamak amacýyla yapýlan Ýl Sýnav Koordinasyon Kurulu toplantýsý Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan baþkanlýðýnda gerçekleþtirildi. Toplantýya Çorum Vali Yardýmcýsý Ali Deniz Sürmen ile birlikte Ýl Jandarma Engelli araçlarý tamir atölyesi ilçe sýnýrlarýný aþtý Alaca Engelliler Derneðinin kurduðu engelli araçlarý tamir atölyesi büyük bir eksikliði kapattý. Engelli aracý arýzalanan engeller tamir için Demiryolu ve Adliyeye ek bina konusunda somut adýmlar atýlmalý açorum Kent Konseyi ve Türkiye Dil ve Edebiyat Derneði (TDED) Çorum Þubesi tarafýndan lise öðrencilerine yönelik Kapadokya gezisi düzenlendi. TDED Çorum Þubesi'nde yapýlan okuma gruplarýna katýlan... uzaklara gitmek zorunda kalmýyorlar. 7 DE 3 EÐ Komutanlýðý, Belediye Baþkanlýðý, Ýl Emniyet Müdürlüðü ve Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü temsilcileri de katýldý. Toplantýda, yapýlacak sýnavýn huzur ve sükûnet içinde geçmesi ve adaylarýn sýnav konforlarýný etkileyebilecek olasý durumlar ele alýnýrken, bu hususlarda alýnmasý "En Güzel Hutbe Okuma Yarýþmasý" bölge finalinde Çorum'u Bekir Sayýn temsil edecek Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý tarafýndan Türkiye'de ilk defa düzenlenen din görevlileri arasý "En Güzel Hutbe Okuma Yarýþmasý"nýn Ýl elemeleri yapýldý. Ulu Camide jüri huzurunda gerçekleþtirilen yarýþmada Ýl birincisi Ýl Müftülüðü mescidi imamý Bekir Sayýn oldu. 5 DE 7 DE Türk Kýzýlayý 147 yaþýnda Dünyanýn sayýlý, bölgesinin ise en güçlü yardým kuruluþu haline gelen Türk Kýzýlayý 147. yaþýnda, yardýmseverlerin her geçen gün artan güveni ve desteði ile ihtiyaç sahiplerinin umutlarýný yeþertmeye devam ediyor.. 2 DE TSO'dan Cumhuriyet Anadolu Lisesi'ne destek Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý, Cumhuriyet Anadolu Lisesi'nin Müzik Odasý ve Resim Atölyesi'nin eðitim-öðretime daha uygun bir hale getirilmesine destek oldu. Okul binasýnda atýl olarak bulunan iki odanýn eðitim-öðretime kazandýrýlmasý amacýyla Okul Ýdaresi tarafýndan geliþtirilen projeye destek olan Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý, odalarýn bakým ve onarýmýný gerçekleþtirirken iç tefriþatýna da katkýda bulundu. 11 DE TÞOF Baþkanvekiline Çorum'dan kutlama Mersin Þoförler ve Otomobilciler Odasý Baþkaný Veysel Sarý, kýsa adý TÞOF olan Türkiye Þoförler ve Otomobilciler Federasyonu Baþkanvekilliðine getirildi. Sarý, TÞOF Genel Baþkaný Fevzi Apaydýn'ýn baþkanlýðýnda... Seda Sayan'a leblebi ikramý 10 DA 7 DE Chopper Motosiklet tutkunlarýnýn buluþtuðu adres Türk Chopper Motosiklet Çorum Kulubü gelenekselleþtirdikleri Çarþamba günü buluþmasýný gerçekleþtirdi. Kulüp üyeleri uzun zamandýr her hafta çarþamba akþamý Yazý-Tura Cafe'de biraraya gelerek hem eðitim çalýþmasý yapýyor... 6 DA Bahçelievler MTAL'den Ýngilizce tiyatro Bahçelievler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde Ýngilizce tiyatro sahnelendi. Okulun 9. sýnýf öðrencilerinin sahnelediði oyunda öðrencilere Ýngilizce.. 2 DE Tüp bebek semineri yapýlacak Çorum'da tüp bebek bilgilendirme toplantýsý yapýlacak. 14 Haziran 2015 Pazar günüçorum Belediyesi Turgut Özal Konferans Salonu'nda saat 14.00'te baþlayacak 2 DE

2 Ýmsâk : Güneþ : Öðle : Ýkindi : Akþam : Yatsý : TEK HABER 2 AJANDA Türk Kýzýlayý 147 yaþýnda :04 05:02 12:47 16:43 20:19 22:07 Cezâyir'in Fransýzlar taradýndan iþgâli (1830) - Genel seçimler (2011) - Keban Barajý'nýn temeli atýldý (1966) Günlerin hayýrlýsý Cumâ, aylarýn hayýrlýsý Ramazan, amellerin hayýrlýsý da vaktinde kýlýnan namazdýr. Ýbn-i Abbâs Rahmetullahi Aleyh Yurtiçi Piyasalar ALIÞ SATIÞ USD 2,7456 2,7459 EUR 3,0935 3,0954 STERLiN 4,2013 4,2057 2,2097 2, JPY YENi Günün Þiiri Anne Ýlk kundaðýn Ben oldum, yavrum; Ýlk oyuncaðýn Ben oldum. Acý nedir Tatlý nedir... bilmezdin Dilin damaðýn Ben oldum. Elinin ermediði Dilinin dönmediði Çaðlarda, yavrum Kolun kanadýn Ben oldum Dilin dudaðýn Ben oldum. Belki kýskanýrlar diye Gördüklerini Sakladým gözlerden Gülücüklerini... Tülün duvaðýn Ben oldum! Artýk isterlerse adýmý Söylemesinler bana 'Onun Annesi' diyorlar... Bu yeter sevgilim bu yeter bana! Bir dediðini Ýki etmiyeyim diye Öyle çýrpýndým ki Ve seni öyle sevdim sana O kadar ýsýndým ki Usanmadým, yorulmadým, çekinmedim Gün oldu kýrdýn... Ýncinmedim; Ýlk oyuncaðýn Ben oldum.. Yavrum Son oyuncaðýn Ben oldum... Layýk deðildim Layýk gördüler Annen oldum yavrum Annen oldum! Arif Nihat Asya HAVA DURUMU SAAT: ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI NÖBETÇÝ ECZANELER Dünyanýn sayýlý, bölgesinin ise en güçlü yardým kuruluþu haline gelen Türk Kýzýlayý 147. yaþýnda, yardýmseverlerin her geçen gün artan güveni ve desteði ile ihtiyaç sahiplerinin umutlarýný yeþertmeye devam ediyor. 11 Haziran 1868'de bir grup idealist doktor "Osmanlý Yaralý ve Hasta Askerlere Yardým Cemiyeti"ni kurdu. Cemiyetin ilk baþkaný da Dr. Marko Paþa'ydý. Cemiyetin kurulmasýndaki fikri dayanak, Solferino Savaþý'nda gördüðü yaralýlarýn içler acýsý hali üzerine 1864 Cenevre Konvensiyonu ile Kýzýlhaç teþkilatýnýn kurulmasýna ön ayak olan Ýsviçreli Henry Dunant'ýn fikirleriyle aynýydý. Cemiyet 1877 yýlýnda "Osmanlý Hilali Ahmer Cemiyeti" adýný aldý. Osmanlý Ýmparatorluðu'nun yýkýlmasý ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasýnýn ardýndan kuruluþun adý da 1923 yýlýnda "Türkiye Hilali Ahmer Cemiyeti" olarak deðiþti. Harf inkýlabýyla baþlayan dilin Türkçeleþmesi akýmý kendini hayatýn her alanýnda gösterirken, 1935 yýlýnda kurumun ismi "Türkiye Kýzýlay Cemiyeti" oldu. Kuruluþa "Kýzýlay" adýný büyük önder Atatürk verdi. Kýzýlay, genç Türkiye Cumhuriyeti'nin Osmanlý'dan miras olarak aldýðý pek az kurumdan biriydi. Kýzýlay Çorum Þube Baþkaný Sedat Canbolat konu hakkýnda yaptýðý açýklamada, "Kýzýlay, Osmanlý-Rus Savaþý'ndan Kýbrýs Barýþ Harekâtý'na kadar geçen sürede, Türkiye'nin taraf olduðu tüm savaþlarda, cephe gerisinde kurduðu hastaneler, hasta taþýma servisleri, donattýðý hastane gemileri, yetiþtirdiði hemþireler ve gönüllü hasta bakýcýlar aracýlýðýyla savaþ alanýnda yaralanan ve hastalanan yüz binlerce askerin yardýmýna koþtu. I. Meþrutiyetin ilanýndan sonra Ýstanbul'da görülen büyük kolera salgýnýndan bu yana, yurdumuzda meydana gelen doðal afetlerde ihtiyaç sahiplerinin bakýmýný, yerleþim ve beslenmelerini Kýzýlay saðladý. OPERASYON GÜCÜYLE BÖLGESÝNDE LÝDER Kurulduðu ilk günden bu yana bilgi, deneyim ve operasyonel güç bakýmýndan kendini donatan Türk Kýzýlayý bugün 8 Bölge Afet Yönetim ve Lojistik Merkezi, 25 Yerel Afet Müdahale ve Lojistik Merkezi, Acil Haberleþme Sistemleri, tam donanýmlý haberleþme araçlarý ile olasý bir afete en geç 2 saat içinde ulaþma kabiliyeti, kiþiye acil barýnma ve beslenme imkâný verebilecek kapasiteye ulaþtý. KAN HÝZMETLERÝNDE ÖNCÜ 1957 yýlýnda kan merkezlerini kurmaya baþlayan Türk Kýzýlayý, 2005 yýlýnda Güvenli Kan Temini programýný hayata geçirdiði. O günden bu güne kan baðýþ oranýný %443 oranýnda artýran Kýzýlay, 2014 yýlý sonu itibariyle ünite kan baðýþýna ulaþtý. Ülke geneline yayýlmýþ 17 Bölge Kan Merkezi bünyesinde toplam 82 hizmet birimde üç bine yakýn personel ile hizmetlerini sürdüren Kýzýlay, Türkiye'nin yýllýk kan ihtiyacý olan ünitenin tamamýný gönüllü ve güvenli kan baðýþçýlarýndan saðlamayý hedeflemektedir. Kemik Ýliði bekleyen hastalara þifa olmak için Türkök Projesi'ni hayata geçiren Türk Kýzýlayý, 2015 yýlý sonunda , 5 yýl sonra ise donöre ulaþmayý hedefliyor. SOSYAL YARDIMLAR Toplumsal dayanýþmayý saðlamak, sosyal refahýn geliþmesine katkýda bulunmak, yoksul ve muhtaç insanlara barýnma, beslenme ve saðlýk yardýmý ulaþtýrmak gibi önemli görevler üstlenen Tüp bebek semineri yapýlacak Hakan Özörnek Çorum'da tüp bebek bilgilendirme toplantýsý yapýlacak. 14 Haziran 2015 Pazar günüçorum Belediyesi Turgut Özal Konferans Salonu'nda saat 14.00'te baþlayacak toplantýda Dr. Hakan Özörnek, doðal yollardan çocuk sahibi olamayanlara yardýmcý üreme teknikleri ve tüp bebek tedavileri hakkýnda bilgi verecek. umudumtupbebekplatformu.com tarafýndan organize edilen programýn ikincisi 21 Haziran 2015 Pazar günü Yozgat'ta gerçekleþtirecek. umudumtupbebekplatformu.com yöneticisi Mukadder Adil konu hakkýnda yaptýðý açýklamada, tüp bebek tedavilerinin zorluklarýný bilen bir anne olarak, ayný sorunu paylaþan insanlara yardýmcý olmak için yola çýktýklarýný belirterek, "Bilgilendirme toplantýlarýmýz Anadolu'nun deðiþik kentlerinde sürecek. Doktorlarýmýzýn da katkýlarýyla tamamen ücretsiz ve bilgilendirme amaçlý sosyal bir giriþim olan toplantýlarýmýza katýlanlarýn yardýmcý üreme teknikleri konusunda doðru bilgi sahibi olmalarýný amaçlýyoruz" dedi. Bahçelievler MTAL'den Ýngilizce tiyatro ve birçok konuda da öncü olan Türk Kýzýlayý; saðlýk, sosyal yardým, gençlik ve eðitim alanlarýnda da hizmetler sunuyor. YARDIMLAR DÜNYAYA UZANIYOR Kýzýlay, yardým elini ülke sýnýrlarýnýn dýþýna da uzatýyor. Balkanlar'dan Orta Asya'ya, Orta Doðu'dan Afrika'ya, Güney Asya'dan Kafkaslar'a kadar dünyanýn neresinde bir insan acýsý varsa onu dindirmek için çaba gösteriyor. 147 yýllýk tarihinde 90 farklý ülkede ihtiyaç anýnda Türk Kýzýlayý vardý. Uluslararasý arenada gerçekleþtirilen bu yardým çalýþmalarý Türkiye'nin tanýtýlmasýna da kuþkusuz büyük katký saðladý. Bugün Suriye'de, Irak'ta, Somali'de, Nepal'de, Gazze'de ve daha birçok ülkede baþarýlý insani yardým operasyonu yürüten Türk Kýzýlayý, ülke sýnýrlarý içinde ise her yýl milyonlarca insana yardým eli uzatmayý sürdürüyor. Ülke genelindeki 700'e yakýn þubesi, yüz binlerce üyesi ve gönüllüsü ile Türk Kýzýlayý, tüm bu çalýþmalarý yardýmsever halkýmýzdan aldýðý güç ile gerçekleþtirdi ve gerçekleþtirmeye devam ediyor" dedi. Satýlýk Komple Vücut Geliþtirme Aletleri Ýþ yoðunluðu nedeniyle salon tipi vücut geliþtirme ve fitness aletleri satýlýktýr. Dolaplar, masalar ve sauna aletide verilecektir. Tel: Yýl: 11 Sayý: HAZÝRAN CUMA 2015 Ýmtiyaz Sahibi Tek Yýldýz Basýn Yayýn Dað. A.Þ Adýna Zekeriya YURTTAÞ Mukadder Adil -Önemli Telefonlar- Valilik Belediye Emniyet Müd Kültür ve Turizm Müd Saðlýk Müdürlüðü Deftardarlýðý Müftülük Meteoroloji Müd Telekom Müd PTT Müd D.S.Ý Müd TEDAÞ Müd Devlet Hastanesi (10) hat Doðum ve Çocuk Bakým Evi Hasan Paþa Devlet Hast Göðüs Hast Çorum Özel Hastane Sýhhi Ýmdat Polis Yangýn Orman Yangýný Ýhbar Alo Zabýta Alo Jandarma Elektrik Arýza Su Arýza Telefon Arýza Ýþ ve Ýþçi Bulma Özel Elitpark Hastanesi Bahçelievler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde Ýngilizce tiyatro sahnelendi. Okulun 9. sýnýf öðrencilerinin sahnelediði oyunda öðrencilere Ýngilizce konuþma pratiði kazandýrma amaçlandý. Öðrenciler "Kül Kedisi Sindrella" isimli tiyatro oyununu sahnelediler. Konuþmalarýn Türkçesinin arkada fona verildiði programý seyirciler sýkýlmadan zevkle izlediler. Program sonunda kýsa bir konuþma yapan Okul Müdürü Halise Akay "Meslek liseli öðrencilerin istedikleri zaman neler baþarabileceklerini izledik" dedi. ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53 Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi Tel & Fax: YILLIK ABONELÝK Kentiçi : 100 TL. Yurtiçi : 300 TL. Yurt Dýþý : 200 Euro Yazý Ýþleri Müdürü Nadir YÜCEL Muhabirler Bahadýr Ömer YÜCEL Uður ÇINAR Yýlmaz MERT Kubilay Kaan YÜCEL Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn 6 AYLIK ABONELÝK Kentiçi Yurtiçi Yurtdýþý : 55 TL. : 160 TL. : 100 Euro Haber Yönetmeni Fatih AKBAÞ Spor Yönetmeni Yasin Þevket YÜCEL Tasarým Fethi SÜMÜÞ Baský Yapýldýðý Yer: Gümüþ Basýn- Yayýn- Promosyon -Matbaacýlýk Çöplü Mah.Osmancýk.Cad.No:27/22 Çorum Özel Ýlan Reklam (cmxsütun): : 1.50 TL Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.) : TL Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) : TL Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý : TL Kongre Ýlanlarý : TL Tüzük Ýlanlarý (maktu) : TL Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) : TL Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý : Ücretsiz Seri Ýlanlar (Üç satýrý) : 50 KR e-posta :

3 HABER 3

4 HABER "Gürültü yapmayarak gençlerimize destek verelim" Eðitim-öðretim yýlýnýn bitmesi nedeniyle verilen karneye bakmadan evvel çocuklarýmýza sarýlmamýz gerektiðini belirten TESK Genel Baþkaný Bendevi Palandöken, "Bu Cuma üç aylýk yaz tatiline girecek olan ilköðretim ve ortaöðretimdeki 17 milyon 559 bin 989 öðrenci ile birlikte 896 bin öðretmenimiz tatili hak etmektedirler. Çocuklarýmýz bizim her þeyimiz. Karneye bakmadan evvel çocuklarýmýza sarýlarak önce onlara sevildiklerini hissettirelim. Onlarý desteklemek için küçük karne hediyeleri ile ödüllendirelim. Hemen tatil için seyahate çýkacaklarda yollarda dikkatli olsunlar, kurallara uysunlar" dedi. -"AÝLELER ÇOCUKLARINA ÝNANSIN VE GÜVENSÝNLER" Ülkemizdeki 62 bin okulumuzun yaz tatiline girmesi nedeniyle yazýlý bir açýklama yapan Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Baþkaný Bendevi Palandöken, "Bu tatili öðrenciler ve veliler baþta olmak üzere öðretmenlerimizde çok iyi deðerlendirmelidir. Ülke olarak geleceðimizin teminatý, yarýnýn büyükleri olan çocuklarýmýz 14 Eylül'e kadar programlý bir þekilde çalýþmalarýný sürdürüp dinlenmelidirler. Tatili bilgisayar baþýnda oyunla deðil, sosyal ve beþeri aktivitelerle geçirsinler. Çocuklarýmýz bizler için çok deðerlidir. Ýdollerini belirledikleri yaþtalar. Bir esnafýn yanýnda eðitim alsýnlar. Her þey karnedeki baþarý deðil. Güçlü olduðu yönleri ön plana çýkarmalýyýz. Baþarýlmayacak hiçbir þey yoktur. Çocuklarýmýza inanýyoruz, tüm ailelerde çocuklarýna inansýn ve güvensinler" diye konuþtu. -"GENÇLERÝMÝZ ÝÇÝN KRÝTÝK SINAV" 2015-LYS sýnavýnýn da Haziran 2015 günlerinde yapýlacaðýný hatýrlatan TESK Genel Baþkaný Bendevi Palandöken, " YGS sýnavýna girerek 180 puan barajýný geçen 1 milyon 369 bin 147 aday bu hafta sonu LYS sýnavýnda ter Bundan sonra hayatlarýna yön verecek mesleklerinin seçiminde önemli rol oynayacak sýnavda gençlerimize baþarýlar diliyorum. Yetkililerimiz önlemlerini mutlaka alacaklardýr. Bizlerde gürültü yapmayarak gençlerimize destek olalým" diye konuþtu Engelli araçlarý tamir atölyesi ilçe sýnýrlarýný aþtý Alaca Engelliler Derneðinin kurduðu engelli araçlarý tamir atölyesi büyük bir eksikliði kapattý. Engelli aracý arýzalanan engeller tamir için uzaklara gitmek zorunda kalmýyorlar. Dernek Baþkaný Av. Ahmet Görür yaptýðý açýklamada "Atölyemiz sadece Alaca'ya hizmet vermiyor ayný zamanda Sorgun, Çorum Merkez, Çankýrý ve Yozgat'tan gelen arýzalý sandalyelerin tamirini de yapýyor. Eyüp Kaplan ve Ýsmail aðabeylerimizin akülü sandalyeleri arkadaþlarýmýz Ramazan Tokgöz ve Durak Çinkaya tarafýndan tamir edilerek teslim edildi. Atölyemizin kýsa zamanda Alaca sýnýrlarýný aþýp Çorum, Yozgat,Sungurlu ve çevresine hizmet vermesi bizleri mutlu ediyor. Engellileri sevindirmenin mutluluðunu yaþarken bu tür faaliyetlerimizin gerçekleþtirilmesinde emeði geçen, yardýmcý olan, derneðimizin çorbasýnda tuzu olan bütün hayýrseverlerimizi tebrik ediyoruz" dedi. Karne için ödül de ceza da vermeyin eðitim öðretim dönemi Cuma günü sona eriyor. Yýl boyunca sadece öðrenciler deðil, anne babalar da karne gününü heyecanla bekliyor. Anadolu Saðlýk Merkezi Uzman Psikolog Selin Karabulut ise ebeveynlere hem karne için hem de tatil sürecinde çocuða karþý uygulanmasý gereken davranýþlar konusunda önerilerde bulunuyor. Karnelerin alýnmasýyla beraber 3 aylýk yaz tatiline baþlayacak olan öðrenciler, sevinç ve heyecanýn yaný sýra anne babalarýn tepkisine karþý tedirginlik duyabiliyor. Yaptýðý yazýlý açýklamada Karne alan çocuða karþý yapýlmasý ve yapýlmamasý gereken davranýþlara dikkat çeken Anadolu Saðlýk Merkezi Uzman Psikolog Selin Karabulut, "Karnesinde zayýf gelen çocuðu cezalandýrmak ne kadar yanlýþsa, karnesi iyi gelen çocuðu ödüllendirmek de o kadar yanlýþtýr. Çocuðun zaten yapmasý gereken þey derslerine iyi çalýþmak ve hak ettiði notu getirmektir, yani iyi karne zaten beklenen bir þey olmalýdýr" dedi. PAHALI HEDÝYELERDEN KAÇINMAK GEREKÝYOR Ýyi karne getiren çocuðun takdir edilmesi ve deðer görmesi gerektiðini dile getiren Psikolog Selin Karabulut, "Çocuklara ödül niyetine pahalý hediyeler almak, gereðinden fazla oyuncaklara boðmak çok uygun deðildir. Çocuk ödüle kavuþmak için iyi not getirmeye çalýþacak, hatta ödülün olmayacaðý ortamlarda çalýþmayacaktýr" þeklinde kaydetti. Karabulut, okullarýn tatil ediliþine sevinmenin ve eðitim öðretimin bir süreliðine sona ermesinin kutlanabileceðini bunun için de pahalý olmayan sembolik hediyeler alýnabileceðini söyledi. KÖTÜ KARNEDE PROBLEMLER GÖZ ARDI EDÝLMEMELÝ Hangi dersin neden zayýf olduðunun normal þartlarda anne-babalar tarafýndan bilinmesi gerektiðini belirten Karabulut, "Çocuða zayýf notlarý için kýzmak, ceza uygulamak çözüm deðildir. Çocukla konunun sebepleri konuþulmalýdýr. Ýlk dönemden düzeltmesi notun ikinci yarýyýlda da düzeltilmemesinin sebebi mutlaka araþtýrýlmalýdýr. Ayrýca ebeveynler herhangi bir psikolojik, zihinsel, davranýþsal, sosyal problemin olup olmadýðýný göz ardý etmemelidir" dedi. TV VE BÝLGÝSAYARA AYRILACAK VAKTÝ SINIRLANDIRIN Karabulut, anne babalara çocuklarýn mümkün olduðunca televizyon ve bilgisayar karþýsýnda geçen vaktinin azaltýlmasý gerektiði söyleyerek "Tatilin amacý, eðlenmek, dinlenmek, sene boyunca yapýlan zorunlu her þeyden uzaklaþmaktýr. Çocuklar yaz mevsiminin güzelliðinden faydalanmalý, televizyon ve bilgisayar baþýnda zaman öldürmemelidir" diyor. Çalýþan ebeveynler içinse Karabulut, "Ýþten gelen anne babalar akþamlarý çocuklarý ile beraber oyun oynamak, film seyretmek, kitap okumak gibi aktiviteler yapabilir. Mümkünse park, bahçe, sahil gibi açýk alanlarda da vakit geçirilmelidir. Çocukla beraber futbol ve voleybol oynamak, ip atlamak, uçurtma uçurmak, çeþitli bahçe oyunlarý oynamak hem beden saðlýðý hem de kaliteli vakit geçirmek için güzel birer alternatif olabilir" þeklinde kaydetti. Karabulut ayrýca tatil sürecinde çocuðun ihtiyacýna göre bir ders programýnýn oluþturulmasý gerektiðini ve bu programýn oyundan, temiz havadan, sosyalleþmeden uzak kalmayacak þekilde yapýlarak tatilde çocuðun derslere boðulmasýnýn önüne geçilmesi gerektiði konusunda da uyarýda bulundu. Köylerden þehirlere hýzlý göçün baþlamasý ve teknolojinin baþ döndürücü hýzla geliþmesinin etkisiyle köyümüzün, kentimizin yaþam tarzlarýna, örf ve adetlerine günden güne çocuklarýmýz yabancýlaþýyor. Hele köyümüzdeki aile büyüklerimizde bir bir rahmetli olmuþsa irtibat tamamen kopma noktasýna geliyor. Þayet anne-babanýn çocukluðu köyde geçmiþse zaman zaman özlem duysa da çocuklarýn böyle bir talebi olmadýðý için yýlda bir defa da olsa gönül istese de maalesef icraat gerçekleþemiyor. Önceden bizler annebabalarýmýza tabi olurduk, þimdi anne-babalar çocuklarýna tabi oluyor. Tatiller artýk çocuklara göre düzenleniyor. Yaz kurslarý, spor okullarý, sýnav hazýrlýklarý vs bin bir türlü engel (!) Çocukluðum köy dýþýndaki yaylada geçtiðinden midir bilinmez, oldum olasý köye karþý bir özlemim var. Belki de bunun yansýmasý olarak yýllardýr; þiir, makale ve sosyal paylaþým sitelerinde bu konularý karalamaya çalýþýyorum.mesela köyümle ilgili kurduðum grupta, bazen biraz da ballandýrarak köyden bahsettiðimde çocuklardan, gençlerden, 'amca ben babamýn köyünü hiç görmedim, 10 yýldýr görmedim, sizin anlattýðýnýzý okuyunca inanýn çok merak ediyorum..' türü mesajlar alýnca, 'yavrum bu senin deðil, sana bir defa olsun köyünü, kentini göstermeyen, anlatmayan babanýn hatasý ' diye cevap yazýyorum.tabi bunu okuyan babalar haklýsýn deseler de bana birazcýk kýzýyorlar. Gelecekte; dedelerimizin, ninelerimizin yaþadýðý, mezarlarýnýn bulunduðu köylere torunlar özel araçlarýyla gitmek istediklerinde köyü bulabilmek için NOVÝGASYON CÝHAZI kullanmak zorunda kalýrlarsa þaþýrmayýnýz. Çünkü bunun zeminini bugünlerden itibaren bizler hazýrlýyoruz. Köylerimizle ilgili olarak çocuklarýmýzda müthiþ bir kopukluk var. Onlarýn dünyasýna maalesef ulaþamýyoruz. Geçen akþam bir yarýþma programýnda ünlü bir üniversite de okuyan öðrenci 'buzaðý neyin yavrusudur?' diye sorulan soruya cevap veremedi. Maalesef yavrularýmýz yediði ekmeðin, içtiði sütün aþamalarýný bilemiyor. Farklý bir ifade ile; arpa, buðday, yulaf, fið, yaba, dirgen, düven, orondere, anadut, týrpan, orak, yunak, oluk, mucur, yarýmla, deðirmen vs. kelimelerinin karþýlýðýný google arama motorundan bularak bilebiliyor. Durum böyle olunca ekmeðin aþamasýný bilenle, bilmeyen neslin ekmek israfýna karþý bakýþý mutlaka farklý olur. Ýsterseniz bir araþtýrýn. Deðerli dostlar, Konu köyden açýlmýþken, olmazsa olmazlardan olan su ile çalýþan kara deðirmenlerden bahsetmek istiyorum. Zira benim çocukluðum o su deðirmeninin bazen unuyla, bazen dereye akan suyuyla oynayarak geçti. Gün geldi arkýna su tuttum, gün geldi gölden oluðuna su savdým. Þehirlerde un fabrikalarýnýn çoðalmadýðý zamanlarda köylerde su ile çalýþan un deðirmenleri 4 NEREDE O ESKÝ SU DEÐÝRMENLERÝ? Mahir Odabaþý Milli Eðitim Müdürlüðü Sivil Savunma Uzmaný vardý. Bu deðirmenler çevredeki birkaç köyün ihtiyacýný karþýlardý. Osmancýk / Seki köyünün/ Göç köyün yaylasýnda bizimde bir deðirmenimiz vardý. Deðirmen için su, göl, oluk, çark, taþ vs. lazým. Çaydan akan su ark aracýlýðýyla gölde birikir. Gölde biriken bu su silindir þeklindeki demir olukla deðirmenin altýnda bulunan ve iki tane deðirmen taþýný çevirmeye yarayan çarký döndürür. Köylü vatandaþ merkebine, atýna yüklediði buðdayýný öðütülmek için deðirmene getirir. Duruma göre ya bekler ya da bir baþka gün almaya tekrar gelir. Su deðirmeninde öðütülen buðdayýn unu esmer olur. Çünkü kabuðu soyulmaz. Dolaysýyla tamamen doðal olduðu için lezzeti de bir baþka olur. Sindirimi rahattýr, kilo yapmaz. Hülasa vücudun tüm organlarýna faydalýdýr. Ama varlýðýnda pekte kadri kýymetini bilmeyiz. Bundan sene önce Osmancýkta ateþ deðirmenleri açýlýnca, köylü vatandaþlar tabiri caizse bizim deðirmenin pabucunu dama attý. Esmer unla, çörek, ekmek yapmak yerine beyaz una raðbet ettiler. Bir zamanlar vatandaþ gün sýra beklerken, þimdi deðirmenin suyu savaktan boþa akmaya baþladý. Bu arada þehirdeki deðirmene 2 çuval buðday götürüp, kepeði ayrýldýðý için tek çuvala düþünce þikâyet etmeye baþladýlar ama iþ iþten geçme noktasýna gelmiþti. Zira babacýðým hastalanmýþ, deðirmen harabe durumuna doðru yol almaya baþlamýþtý. 'Ya gitte bilem kýymeti, ya öl de bilem kadri kýymeti' hesabý kýymet bilinmeye baþlanmýþ, keþke sizin deðirmen olsa da buðdaylarýmýzý o doðal ortamda öðütsek diyenlerin sayýsý çoðalmýþ ama 'geçti Bolu'nun pazarý, sür merkebini Niðde'ye ' hesabý iþ iþten geçmiþti DEÐÝRMEN ÇÖREÐÝ: Kara Deðirmen denince akla ilk gelen o meþhur deðirmen çöreðidir. Hormonsuz buðdaydan öðütülmüþ, unu katý olarak yoðurup, meþe odunundan yakýlan ateþin karþýsýnda (alev çalmasýn diye araya mesafe konur) ýsýnmýþ taþa yaslanarak (yapýþtýrýlarak) güzelce piþirilir. Katýksýz, saf tereyaðla yaðlayýp, yanýnda da annelerimizin el emeðiyle yapýlan yayýk ayranýný buldun mu, deðme keyfe! Lezzetini tarif edilmez, ancak yaþanýr ve kollestrol, þekermiþ, tansiyonmuþ takmaz insan Özetin özeti: Kim derdi ki, unu esmer oluyor diye köydeki kara deðirmeni beðenmeyip þehirdeki ateþ deðirmenlerine buðdayýný götüren dedelerin torunlarý, saðlýklarýný düþünerek bugün sene sonra þehirlerdeki fýrýnlarda çavdar, kepek, yulaf türü esmer arayacak! Keþke rahmetli babacýðým görebilseydi (yazara eleþtiri-öneri: )

5 HABER 5 "Bu kadar çok parçalý parlamentoda istikrar çýkmaz" AK Parti Çorum Milletvekili Salim Uslu, TBMM'ye giderek mazbatasýný teslim etti ve kaydýný yaptýrdý. Meclis personeli tarafýndan çiçek ve çikolata ile karþýlanan Uslu, oylama ve yoklama için parmak izi verdi ve gerekli bilgi formlarýný doldurdu. Uslu daha sonra gazetecilerin sorularýný yanýtladý. Uslu konuþmasýnda, "Aziz milletimiz seçim sonuçlarýnda iradesini ortaya koydu, uzlaþma ve diyalog önerdi. Ülkemiz için hayýrlý olsun. Hiçbir siyasi partinin sertlikten, marjinaliteden, illegaliteden medet ummamasý gerekiyor. Herkesin plan ve projeleriyle topluma hizmet etme konusunda daha duyarlý ve sorumlu davranmasý gerekiyor. Nasýl bir koalisyon olacaðý konusu þüphesiz bir pazarlýk konusu olmamalýdýr. Herkes hizmetini hangi siyasi partiyle daha rahat gerçekleþtirecekse birlikte hareket edebilme þansý vardýr. Bir kaç koalisyon çýkar bu Meclis'ten. Ama böyle çok partili bir yapýda kurulacak koalisyonun ne kadar uzun ömürlü olacaðýný þimdiden kestirmek zor. Sisteme yönelik eleþtiriler ne kadar haklý olduðumuzu ortaya koyuyor. Ýstikrarsýz bir ortam olduðu kesin. Bu kadar çok parçalý parlamentoda istikrar çýkmaz. Bizde koalisyon kültürü yok. Daha çok sandalye paylaþýmýna yönelik siyasi yaklaþým" dedi.uslu, "Erken seçim mi diyorsunuz?" sorusuna, "Koalisyon öncelikle denenmesi gereken bir yoldur. Eðer koalisyonlar baþarýlý olmazsa ve saðlýklý, uzun ömürlü bir koalisyon imkaný olmazsa, elbette demokrasilerde düðümü halk çözer" yanýtýný verdi.uslu daha sonra Parlamento Muhabirlerine ve Basýn Mensuplarýna Çorum Leblebisi ikram etti. "En Güzel Hutbe Okuma Yarýþmasý" bölge finalinde Çorum'u Bekir Sayýn temsil edecek Bekir Sayýn Trabzon'da düzenlenecek Bölge Finallerinde Çorum'u temsil edecek. Yarýþmanýn finali ise Ankara'da gerçekleþtirilecek. Haber Servisi Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý tarafýndan Türkiye'de ilk defa düzenlenen din görevlileri arasý "En Güzel Hutbe Okuma Yarýþmasý"nýn Ýl elemeleri yapýldý. Ulu Camide jüri huzurunda gerçekleþtirilen yarýþmada Ýl birincisi Ýl Müftülüðü mescidi imamý Bekir Sayýn oldu. Sungurlu'da okul servis araçlarý þoförlerine eðitim Sungurlu'da okul servis araçlarý þoförlerine eðitimi semineri düzenlendi.eðitimler Ýlçe Milli Eðitim Müdürlüðü toplantý salonunda Haziran 2015 tarihleri arasýnda yapýldý. Seminere konuþmacý olarak, Milli Eðitim Þube Müdürü Þaban Atlý, Ýlçe Emniyet Müdürlüðü Trafik Denetleme Þube Müdürlüðü personeli, Lokman Hekim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Öðretmeni Ercüment Ergiþi katýldý.seminerde, trafikte hak ihlalleri sonucu birey, toplum ve çevreye verilen zararlar, mevzuat ve sorumluluklar, temel ilkyardým eðitimi, trafik kazasý ve çocuklar, çocuðun trafik ortamýnda yaþadýðý dezavantajlar ve alýnacak önlemler, güvenli sürüþ ve temel trafik kurallarý, servis aracý ve çocuðun güvenliði, çocuk ve asayiþ gibi konular ele alýndý.

6 Chopper Motosiklet tutkunlarýnýn buluþtuðu adres HABER 6 Türk Chopper Motosiklet Çorum Kulubü gelenekselleþtirdikleri Çarþamba günü buluþmasýný gerçekleþtirdi. Kulüp üyeleri uzun zamandýr her hafta çarþamba akþamý Yazý-Tura Cafe'de biraraya gelerek hem eðitim çalýþmasý yapýyor hem de sohbet ederek keyifli zaman geçiriyor. Ülkemizde motosiklet tutkunlarý her ne kadar çok olsa da motosiklet kullanýmý riskli bir hobi olduðu için toplum tarafýndan göz ardý edinilen bir spor oluyor. Ýnsanlarýn aklýna motosiklet denilince 'hýz' ve 'kaza' gelmesinden kaynaklý olarak motosikletlere ve motosiklet sürücülerine karþý negatif düþünceler mevcut yýlýnda ilk olarak Ýzmir'de kurulan "Türk Chopper Motosiklet Kulubü" zaman içerisinde Türkiye'ye yayýlarak 42 ile ulaþtý. 7 kurucu üyenin bulunduðu Türk Chopper Çorum Grubu, 16 kiþiden oluþuyor. Türk Chopper Motosiklet Kulubü Çorum Baþkaný Mahmut Altýaylýk, kulüp hakkýnda bilgi vererek, 2,5 senedir Çorum'da faaliyet gösterdiklerini bu yýl içerisinde Türk Chopper Kulubü'ne müracaat ederek katýldýklarýný belirtti. Altýaylýk, insanlarýn sürüþlerini ve tavýrlarýný gördüklerini dile getirerek, "Türk Chopper Kulubü olarak bir senedir yelek giyiyoruz. Kuralsýz asla motosiklet kullanmayýz. Kasksýz, eldivensiz ve kurallara uymadan motosiklet kullananlarý uyarýr, ihtar verir ve gerekirse grubumuzdan çýkartýrýz" diye konuþtu. "BÝRLÝKTELÝÐÝMÝZ GÜCÜMÜZDÜR" Türk Chopper Motosiklet Kulubü'nün, üretim tiplerine göre isimleri "Cruiser" "Custom", "Chopper" olarak adlandýrýlan fakat genel olarak Chopper adýyla yerleþmiþ, motosikletlere gönül veren ve birlikte sürüþ yapmak isteyen kiþilerin yer aldýðý saygýn bir motosiklet grubu oluþturma amacýnda bir kulüp olduðunu kaydeden Altýaylýk, "Tek felsefemiz olan "Birlikteliðimiz Gücümüzdür" sloganý bizleri 'Sevgi', 'Saygý' ve 'Sadakat' ile birbirimize baðlar" dedi. "MÝSYONUMUZ: ÖRNEK SÜRÜCÜLER OLMAK" Altýaylýk, misyonlarýnýn Türkiye yollarýnda motosiklet sürücülerinin hakký olan saygýyý kazandýrma adýna üstün sürüþ yeteneði, trafik kurallarýna sýký sýkýya baðlýlýðý ve güvenli sürüþ ekipmanlarýyla örnek sürücüler olmak olduðunu vurguladý. Motor hacim ve motosiklet marka kýsýtlamasýnýn olmadýðýný da söyleyen Altýaylýk, aralarýnda yer alabilmek için A2 motosiklet ehliyetine ve Custom, Cruiser, Chopper motosiklet sahibi olmanýn yeterli olduðunu ifade etti. KAZASIZ SÜRÜÞLER YAPILSIN "Mutlu ve kazasýz sürüþ yapýlmasýný istiyoruz" diyen Altýaylýk, Türkiye'de motosiklet kültürünün düzgünce yapýldýðýný göstermek amacýnda olduklarýný kaydetti. Her sene Aralýk ayýnda Türk Chopper Kulubü Genel Merkezi Baþkaný Ali Rýza Uygur ve yönetimi tarafýndan yýl içerisinde yapýlacak olan toplu sürüþlerin belirlendiðini, ayrýca Çorum olarak kendi gruplarýnýn da sürüþler yaptýðýný ifade eden Altýaylýk, Türk Chopper Kulubü üyelerine (YCP) Yelek Chopper Pilotu denildiðini söyledi. Türk Chopper Kulubü üyeliðine aday olunduðu zaman yelek giyildiðini ve adayýn zaman içerisindeki sürüþlerinin, tavrýnýn ve davranýþlarýnýn gözlemlendiðini ona göre de logolarýn verildiðine dikkat çeken Altýaylýk, yeleðin sol tarafýnda Türk ve Chopper yazýlarý ile Chopper motosiklet logosunun olduðunu, sað tarafýnda ise kiþinin 'nick'i, 'Türk bayraðý' ve 'görevi'nin yer aldýðýný belirtti. Altýaylýk, "Samsun, Amasya, Ýskilip, Ankara gibi bölgesel geziler yaptýk. Rüzgarý hissetmek, beraberce verimli bir þekilde motosiklet sürüþlerinin yapýlabildiðini vurgulamak istiyoruz. Birbirimizi çok seviyor, deðer veriyoruz. Grubumuzda yer alacak kiþilerin motosikletinin boyu deðil, bizim için motosikletin üstündeki kiþi önemli. Grubumuza ve toplantýlarýmýza katýlmak isteyenler facebookta "Türk Chopper MK Çorum" grubundan bize ulaþabilirler" þeklinde konuþtu. Her kültürden, her inançtan ve her meslek grubundan insanlarýn birarada olduðunu dile getiren Altýaylýk, gruplarýnda Türkiye'nin her yerindeki insanlarýn birbirine yardým ettiðini önemli olanýn Türk bayraðý altýnda bu birlikteliði sürdürebilmek olduðunu söyledi. SOSYAL FAALÝYETLER Türkiye Kýzýlay Derneði Çorum Kan Baðýþý Merkezi'nde pazar günü saat 10.30'da kan baðýþýnda bulunacaklarýný ve bu þekilde kana ihtiyacý olan insanlara yardým etmeyi hedeflediklerini belirten Altýaylýk, zaman içerisinde illerde insanlarýn bilinçlenebilmesi için bir takým faaliyetler gerçekleþtirmeyi planladýklarýný ve bu çerçevede bayramlarda etkinliklere katýlmayý, belediye, valilik ve Ýl Emniyet Müdürlüðü ile görüþerek kask ve broþür daðýtmayý düþündüklerini dile getirdi. MOTOSÝKLET SÜRÜCÜLERÝNE SÜRÜÞ EÐÝTÝMÝ Toplantýda eðitim veren Türk Chopper Kulubü Çorum Koç'u Haþim Tepe, "Temel Sürüþ Eðitimi" baþlýðý altýnda kortej sürüþü ve fermuar sürüþünü anlattý. Fermuar sürüþünün, tek sýra halinde düz gidiþlerin iþaretlerle nasýl olduðunu anlatan Tepe, sað el iþaret parmaðýnýn havaya kaldýrdýðýnda tek sýra sürüþ halinde gidileceði anlamýna geldiðini, sol elle 2 iþareti yapýldýðýnda fermuar þekline yani saðlý sollu bir þekle geçilmesi anlamýna geldiðini açýkladý. ÝKÝ MOTOSÝKLET UZUNLUÐUNDA MESAFE BIRAKILMALI Toplu sürüþlerde iki motor arasýnda kalmasý gereken mesafenin iki motosikletin uzunluðunda olmasý gerektiðini vurgulayan Tepe, sürücünün dikiz aynasýndan arkadaki motosikletli kiþiyi görmesinin mümkün olmasý gerektiðini, yola çýkmadan önce aynalarýn kontrol edilmesi gerektiðini ifade etti. Toplu sürüþlerde en arkadaki kiþi 'artcý'nýn grubu toparlayan kiþi olduðunu, ve artcýnýn arkadan gelen süratli bir araç varsa gözetlemesi, aracý ve grubu uyarmasý gerektiðini belirten Tepe, "Dikkat ön planda tutulmasý gerekiyor" dedi. YAÞAM MESAFESÝ ÞART Altýaylýk da bilgilerin taze kalmasý ve insanlara örnek olabilmek için toplantýlarýnda eðitim vererek bilgilendirme yaptýklarýný söyledi. Altýaylýk ayrýca yetersiz görülen konularýn birkaç hafta üst üste anlatýldýðýný belirtti. Motosiklet sürücüsünün tek baþýna yaptýðý sürüþlerde öndeki aracý ortalayarak yol almasý gerektiðine deðinen Altýaylýk, yaþam mesafesinin býrakýlmasýnýn önemli ve þart olduðunu kaydetti. Ýskilip MTAL'den meslek tanýtým günleri Ýskilip Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ilçede bulunan ortaokul öðrencilerine yönelik meslek tanýtým günleri düzenledi. Ýskilip'te bulunan ortaokul 8. sýnýflarýn tamamýna Ýskilip Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde bulunan meslek alanlarý alan þefleri tarafýndan ortaokul öðrencilerine alanlarýný tanýttýlar. Konu hakkýnda bir açýklama yapan Müdür Yardýmcýsý Sadýk Mutlu Fidan, "Öðrencilerin eðitim-öðretim yýlýnda öðrenim görecekleri okul tercihlerini yapmadan önce okulumuzu tanýmalarýný istiyoruz. Bu okulda öðrenimini tamamlamýþ kamu ve özel sektörde büyük baþarýlar elde etmiþ mezunlarýmýz bulunmaktadýr. Bu nedenle öðrencilerin bilinçli bir þekilde okul tercihi yaparak lise eðitimlerini kendi ilgi ve yeteneklerine göre tercih yapmalarýný istiyoruz. Öðrenciler sadece velilerini isteklerine göre okul tercihi yapmalarýnýn yerine burada kendileri bölümleri gezerek, ilgi alanlarýna göre bilinçli tercih yapabilirler. Bunun için düzenlemiþ olduðumuz ilçemizdeki ortaokul öðrencilerine yönelik hazýrlamýþ olduðumuz tanýtým programýnda 250'den fazla öðrenci katýldý ve bu öðrenciler ayný zamanda Yenilenebilir Enerji konusunda uygulamalý eðitim aldýlar" dedi.müdür Baþ Yardýmcýsý Bayram Gökbulut ise Ýskilip Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi özellikle projeleri ile sesini Türkiye'de hatta Avrupa'da duyurmuþ bir okul olduklarýný ifade ederek, "Þu ana kadar okulumuzda 10'dan fazla AB projesi uygulandý. Bu projeler kapsamýnda 100'ün üzerinde öðretmen ve 250'nin üzerinde öðrencimiz projeler sayesinde yurtdýþýnda eðitim aldýlar. Bu yýl devam eden üç tane Avrupa Birliði projemiz bulunmaktadýr. Bunlardan bir tanesi olan "Alternatif Enerji Sistemleri" isimli yenilenebilir enerji projemiz. Bu proje tamamlandýðýnda bölgemizde uygulanan örnek bir proje olacaðýna inanýyorum. Bu proje sayesinde 14 öðretmenimiz yurtiçinde rüzgar ve güneþ enerjisi hakkýnda eðitim aldýlar. Önümüzdeki haftalarda yurtdýþýnda bu eðitimlere devam edecekler. Ayný zamanda okulumuza 15 KW'lýk 60 adet güneþ enerjisi sistemi ve bir adet 3.2KVA'lýkrüzgar tribünü kurulacak. Buradan elde edeceðimiz elektriði YEDAÞ'a vererek okulumuza yýllýk olarak 15 bin TL gelir elde etmeyi planlýyoruz. Yine bu proje ile ülkemizde yeni geliþen ve önümüzdeki yýllarda istihdam alaný çok geniþ olacak yenilenebilir enerji konusunda okulumuzda bölüm açýlabilir. Bu bölüm içi talep geldiði takdirde yenilenebilir enerji alanýnýn okulumuzda açýlmasý için gerekli giriþimleri baþlatabiliriz" dedi. Elektrik-Elektronik Bölüm Þefi Mustafa Kelsaka da "Þu ana kadar okulumuza Ýskilip'te okuyan ortaokul öðrencilerinden 300'ün üzerinde öðrenci okulumuza geldi. Gelen bu öðrencilere bir program dahilinde yenilenebilir enerji konusunda deney setlerinde uygulamalý olarak güneþ ve rüzgar enerjisinden elektrik elde etme konusunda eðitimler verdik. Eðitimler esnasýnda ortaokul öðrencilerinden özellikle kýz öðrencilerden bu konuda çok ilginç sorular geldi. Öðrencilere bu sorularýnýn cevaplarý kendilerine uygulattýrýlarak kendi sorularýnýn cevaplarýný kendilerinin bulmasýný saðladýk. Bu anlamda yenilenebilir enerji konusunda öðrencilerimizde büyük bir farkýndalýk oluþtuðunu düþünüyorum" ifadelerini kullandý. Hasan Kýzýltepe'den Ramazan paketi çaðrýsý Bahçelievler Mahallesi Muhtarý Hasan Kýzýltepe, yaklaþan Ramazan ayý nedeniyle özellikle gýda paketi konusunda çok sayýda talep baþvurusu aldýklarýný belirterek, gelen bu talepleri karþýlamak için Çorum'daki tüm hayýrseverlerden destek istedi. Konuyla ilgili olarak açýklamada bulunan Hasan Kýzýltepe, mahallesinde çok sayýda yardýma muhtaç insan bulunduðunu, Ramazan ayýnýn yaklaþmasýyla birlikte bu ailelerden gýda paketi daðýtýmý konusunda baþvuru aldýklarýný söyledi. Bahçelievler Mahallesi Muhtarlýðý olarak gelen yardým taleplerini karþýlamak konusunda bir hayli zorlandýklarýný anlatan Hasan Kýzýltepe, "Ramazan paketi konusunda hayýrsever ve yardýmsever iþadamlarý ile vatandaþlarýmýzdan destek bekliyoruz. Maddi durumu iyi olan tüm insanlarý Ramazan ayýnda hayýrda yarýþmaya ve ihtiyaç sahibi aileleri el uzatmasýný bekliyoruz. Ramazan paketi konusunda yardýmda bulunmak isteyenler hayýrsever insanlarýmýz numaralý telefondan bizlere ulaþabilirler" þeklinde açýklamada bulundu. "Ýlim ve Hilm Kenti Ýskilip" kitabý çýktý Ýskilip Kaymakamlýðý desteðiyle hazýrlanan "Ýlim ve Hilm Kenti Ýskilip" adlý eser yayýnlandý.eðitimci-yazar Nurettin Tanay ýn hazýrladýðý Ýskilip in tarihi, coðrafyasý, idari yapýsý, ekonomik yapýsý, eðitimi, gelenek ve görenekleri, ünlüleri, þair ve yazarlarý, þehitleri, gazileri, yemekleri, Osmanlý arþivindeki bilgileri, Cumhuriyet dönemi bilgileriyle anlatan eser Ýskilip i her yönüyle tanýtýyor. Tamamý renkli, lüks büyük boy olarak basýlan eser 141 sayfadan oluþuyor.ýskilip Kaymakamý Þuayib Gürsoy konu hakkýnda yaptýðý açýklamada, bu eserin hazýrlanmasýnda büyük katkýsý olan eðitimci yazar Nurettin Tanay'a ve sponsorluðunu esirgemeyen iþ adamlarýna teþekkür ederek Ýskilip'in kendilerine minnettar olduðunu söyledi. Nurettin Tanay ý yaptýðý bu deðerli çalýþmasý için tebrik eden Gürsoy, Ýskilip hakkýnda yazýlmýþ diðer kitaplar dýþýnda bu eserin farklý kaynaklardan yararlanýlarak hazýrlandýðýný ve Ýskilip için deðerinin paha biçilemez olduðunu kaydetti. Bin adet basýlan bu eserin Türkiye de bulunan kütüphanelere ve bir çok bürokrat, siyasi ve hukukçuya gönderileceðini ifade eden Kaymakam Gürsoy, kitabýn hazýrlanmasýnda emeði gecen herkese teþekkür etti.eðitimci- Yazar Nurettin Tanay da Ýskilip Kaymakamý Þuayib Gürsoy a Ýlçenin sosyal kültürel ve turizm alanýnda tanýtýmýna katký saðlayacak olan bu eserin ortaya çýkmasýný saðladýðýndan dolayý teþekkür etti. Haber Servisi

7 HABER 7 LYS tedbirleri tamam Hafta sonu yapýlacak olan Lisans Yerleþtirme Sýnavlarýnýn (2015-LYS) huzur ve güvenli bir þekilde gerçekleþmesini saðlamak amacýyla yapýlan Ýl Sýnav Koordinasyon Kurulu toplantýsý Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan baþkanlýðýnda gerçekleþtirildi. Toplantýya Çorum Valiliði temsilcisi ile birlikte Ýl Jandarma Komutanlýðý, Belediye Baþkanlýðý, Ýl Emniyet Müdürlüðü ve Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü temsilcileri de katýldý. Toplantýda, yapýlacak sýnavýn huzur ve sükûnet içinde geçmesi ve adaylarýn sýnav konforlarýný etkileyebilecek olasý durumlar ele alýnýrken, bu hususlarda alýnmasý gereken tedbirler görüþüldü.üniversiteden konu hakkýnda yapýlan açýklamaya göre Ýl Sýnav Koordinasyon Kurulu Baþkaný Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan, sýnavlarýn Haziran 2015 (LYS/4-1-5) ve Haziran 2015 (LYS/2-3) tarihlerinde olmak üzere 5 ayrý oturum halinde uygulanacaðýný, sabah oturumlarýnýn saat 10.00'da, öðleden sonraki oturumun ise 14.30'da baþlayacaðýný, sýnavýn zamanýnda baþlatýlabilmesi için, adaylarýn kimlik denetimleri yapýlarak sýnav salonlarýna alýnmalarýna sýnavdan bir saat öncesinden baþlanýlacaðýný söyledi. Sýnava Çorum'da; beþ oturum genel toplamý için 62 sýnav binasýnda yaklaþýk 17 bin 150 adayýn katýlacaðýný, bununla birlikte 2 bin 500'e yakýn personelin görev yapacaðýný kaydeden Rektör Alkan, sýnava girecek adaylarýn sýnav öncesinde stresten uzak durmalarý gerektiðini belirtti. Sýnava iliþkin genel bilgiler ile sýnava girecek adaylarý bilgilendirmek amacýyla hazýrlanan kamu spotunun ÖSYM Baþkanlýðýnýn (http://www.osym.gov.tr ) resmi internet adresinde yer aldýðýný, bu bilgileri sýnava girecek adaylarýn ve tüm sýnav görevlilerinin sýnav öncesinde titizlikle okumalarýnýn yararlý olacaðýnýn önemini vurgulayan Rektör Alkan, özellikle sýnava girecek aday ve görevlilerin yanlarýnda bulundurmalarý zorunlu olan belgeler ile sýnavda bulundurulmasý ÖSYM Baþkanlýðýnca yasaklanan materyaller hususunda kurallara uyulmasýnýn sýnavýn huzur ve güvenliði açýsýndan önem arz ettiðini belirtti. Sýnavýn güvenliði ve selameti açýsýndan gereken tedbirin alýndýðýný, sýnava girecek gençlerin sýnava adaptasyonlarýný etkileyecek her türlü olumsuz durumun özellikle gürültü ile ilgili olarak Ýl genelinde gereken itinanýn gösterilmesi büyük önem arz ettiðini vurgulayan Rektör Prof. Dr. Alkan, meslek hayatlarýný önemli ölçüde þekillendirecek olan bu sýnava girecek tüm adaylara baþarýlar diledi. Çorum Belediyesi, Haziran tarihlerinde ünü yapýlacak olan LYS sýnavý öncesi bir takým önlemler alacak. 13 ve 14 Haziran'da sýnav yapýlacak okullarýn çevresinde sýnava giren öðrencilerin dikkatini daðýtacak her türlü çalýþmaya ara verilecek. Ýl Sýnav Koordinasyon Kurulu toplantýsýna katýlan Belediye Baþkan Yardýmcýsý Zeki Gül, yaptýðý açýklamada üniversite sýnavlarýnýn öðrenciler için önemli bir dönüm noktasý olduðunu belirterek sýnav günleri Çorum Belediyesi olarak tam altyapý çalýþmalarýnda gerekli önemleri alacaklarýný vurguladý. "Üniversite sýnavýna giren her öðrenciyi kendi evladýmýz gibi görüyoruz. Onlarýn baþarýsý bizleri mutlu edecektir. Tüm öðrencilerimizin baþarýsý için, sýnav güvenliði için her türlü tedbiri alacaðýz. Çalýþmalarýmýzý o gün için durduracaðýz" diye konuþan Belediye Baþkan Yardýmcýsý Zeki Gül, "Belediyemiz özellikle bu dönemde yoðun olarak altyapý ve Belediye'den sýnav hassasiyeti üstyapý çalýþmalarýný sürdürüyor. Büyük iþ makineleriyle gerçekleþen bu çalýþmalara sýnava giren öðrencilerimizin gürültüden dikkatleri daðýlmasýn diye ara vereceðiz. Zabýtamýz seyyar satýcýlarýn sýnav yerlerine yaklaþmalarýna ve yüksek sesle satýþ yapmalarýna kesinlikle izin vermeyecek. Sýnav yerlerinde su kesintisi olmamasý için ekiplerimiz hazýr bulunacak. Olasý bir arýzaya anýnda müdahale edecek" diye konuþtu. Toplu ulaþým araçlarýný kullanarak sýnava girecekleri okullara gidecek öðrenciler için halk otobüslerinin ulaþýmý aksatmamasý için de gerekli önlemleri aldýklarýný ifade eden Zeki Gül, "LYS sýnavýna giren tüm yavrularýmýza baþarýlar diliyorum. Allah, emeklerini zayi etmesin. Tüm vatandaþlarýmýzdan da sýnav günü yavrularýmýzýn dikkatini daðýtacak, onlarýn emeklerini zayi edecek davranýþlardan kaçýnmalarýný diliyorum" dedi. Çorum AK Parti baþarýda 17. sýrada Öðrenciler, Kapadokya'yý gezdi AK Parti Çorum Milletvekili Cahit Baðcý sosyal medya aracýlýðýyla yaptýðý açýklamada Çorum'un seçim sýralamasý hakkýnda bilgi verdi. Çorum AK Parti'nin %55.5 oy ile Türkiye genelinde 17.baþarýlý il olduðunu kaydeden Baðcý, Bayat ilçesinin ise % oy ile 970 ilçe içinde 53.baþarýlý ilçe olduðunu belirtti. Haber Servisi Seda Sayan''a leblebi ikramý Çorum Kent Konseyi ve Türkiye Dil ve Edebiyat Derneði (TDED) Çorum Þubesi tarafýndan lise öðrencilerine yönelik Kapadokya gezisi düzenlendi. TDED Çorum Þubesi'nde yapýlan okuma gruplarýna katýlan öðrencilerin yer aldýðý Kapadokya gezisine katýlan öðrenciler Göreme, Avanos, Ürgüp, Uçhisar Kalesi ve Ihlara Vadisi'ni gezdi. Çoðunluðunu Anadolu Ýmam Hatip Lisesi öðrencilerinin oluþturduðu geziye katýlan öðrenci ve öðretmenler geziden oldukça memnun kaldý. Geziye katýlan gençler Çorum Belediyesi'ne, TDED Çorum Þubesi'ne ve Gençlik Meclisi'ne teþekkür etti. Show Tv'de yayýnlanan ve Seda Sayan ile Uður Arslan'nýn birlikte sunduklarý "Evleneceksen Gel" programýnda sunucu Seda Sayan, Çorum Belediyesi'ne seslenerek "Çorum Belediyesi Uyuyon mu?" dedi. "Evleneceksen Gel" programýnda bulunan Gülþah isimli bir bayana talip olan Çorumlu Ertuðrul, Seda Sayan'ý Çorum'a davet etti. Çorum'- dan leblebi getirdiðinin altýný çizen Çorumlu damat adayý Ertuðrul, Uður Arslan ve Seda Sayan'ý Çorum'da görmek istediklerini belirtti. Sungurlu MYO'dan anaokulu öðrencileri þenliði Hitit Üniversitesi Sungurlu Meslek Yüksekokulu (MYO) Çocuk Geliþimi Programý öðrencileri, Þehit Yasin Keyvanoðlu Anaokulu öðrencileri için Bölükbaþý Özel Eðýtým Ýþ Uygulama Merkezý bahçesinde "Kostüm Þenliði" düzenledi. Etkinliðe Sungurlu Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Süleyman Atcýoðlu, Meslek Yüksekokulu Müdür Yardýmcýsý Öðretim Görevlisi Kerim Aktaþ, Þehit Yasin Keyvanoðlu Anaokulu Müdürü Burçin Karçýka ve çok sayýda öðrenci katýldý. Meslek Yüksekokulu Çocuk Geliþimi Programý öðrencileri Müdür Yardýmcýsý Öðretim Görevlisi Kerim Aktaþ koordinatörlüðünde animasyon dersinde hazýrlamýþ olduklarý kostümleri Þehit Yasin Keyvanoðlu Anaokulu öðrencileri giyerek sergilediler. Program ile çocuklara unutamayacaðý anlar yaþattýlar. Müzik, yarýþmalar, animasyonlar, piknik gibi. Etkinliklerde hem yüksekokul öðrencileri hem de anaokulu öðrencileri doyasýya eðlendiler.sungurlugündem

8 YAÞAM 8 Bir fincan kahvenin Vesikalýk Fotoðraf Temel bir gün vesikalýk çekilecekmiþ. Karþýsýna Cafer çýkmýþ ne bu telaþ demiþ, Temel de 6 tane acele vesikalýk çekilmem lazým demiþ. Cafer bundan kolay ne var demiþ. Vesikalýk belden yukarý çekilir demiþ. Sen bir çukur aç ben Kelime Avý geliyorum demiþ.cafer geldiðinde ne görsün Temel 6 tane çukur kazmýþ.olum niye 6 çukur kazdýn demiþ.temel de 6 tane çekilecem ondan demiþ.- Cafer: Bunun için 6 çukur kazmana gerek yoktu ben zaten 6 tane fotoðraf makinesi getirdim demiþ. 40 yýl faydasý var mý? 20:00 MÝlaT Göz alýcý aksiyonlarý, þaþýrtýcý akýl oyunlarý, komplo ve entrikalarý, dillere destan aþklarý, sert gerçeklerle harmanlanmýþ içi içe hikâyesiyle, aksiyon-macera türünde yeni bir çýðýr açacak.saat : 20:00-23:00 (180 dakika) Tür : Dizi (Aksiyon, Dram) Oyuncular : Burcu Kara, Ufuk Bayraktar, Mustafa Uðurlu, Ýlhan Þeþen, Baþak Sayan Yönetmen : Hakan Kurþun Günün Sudoku Bulmacasý Sudoku Bulmacanýn Çözümü Kelime Avý Bulmacanýn Çözümü Dünyada kullanýlan 70 çeþit kahve bulunmaktadýr. Kahve, içerdiði faydalý bileþiklerle birlikte kafein de içermektedir. Günlük kullanýmý ve saðlýða etkileri de hep tartýþma konusu olmuþtur. Meydan Gazetesi'nde yer alan Diyetisyen Hacer Özkaya'nýn yazýsýna göre; kahvenin uykuyu azalttýðý, dikkati topladýðý, bazý vitaminlerin emilimini azalttýðý bilinmektedir. Ancak son araþtýrmalar kahve tüketimiyle diyabet, karaciðer hastalýklarý arasýnda olumlu iliþki göstermektedir. Kahvenin fazla tüketilmesiyle günlük kafein alýmý artmaktadýr. Fazla alýnan kafeinin zararý ne olur? * Kan basýncýnýn ani yükselmesine ve kalp çarpýntýsýna neden olabilir. * Ýdrarda kalsiyum atýmýný arttýrarak kemik yoðunluðunun azalmasýna neden olabilir. Bu yüzden fazla kahve tüketenler kalsiyumdan zengin beslenmeye özen göstermeli. * Kafein fazla alýndýðýnda idrara çýkma yani sývý atýmý artmaktadýr. Yeterli sývý tüketmeye özen göstermek gerekir. * Çocuk sahibi olmak isteyen anne adaylarýnýn, gebelerin ve emziren annelerin kahve tüketimini sýnýrlamalarý (günlük mg) önerilir. * Kahve tüketimine baðlý olarak besinlerdeki demir ve çinko emilim oranlarýnýn azaldýðý bilinir. Bu nedenle yemeklerden 1-2 saat sonra kahve tüketimi önerilmektedir. * Sindirim sistemi problemi olan kiþilerin ve böbrek taþý sorunu yaþayan kiþilerin kahve tüketimini azaltmalarý gerekir.günlük ne kadar kahve tüketmeliyiz?kafeinin günlük alýnmasý gereken miktarý 400 mg olarak belirtilmiþtir. 1 fincan Türk kahvesi 57 mg kafein içerirken, 1 fincan espresso 100 mg kafein içerir, 1 filtre kahve mg kafein içerir. Ancak bizim günlük tüketimimizde baþka kafein kaynaklarý da bulunmaktadýr. Örneðin 1 bardak çay (demlenme durumuna baðlý olarak deðiþir) yaklaþýk 29 mg kafein içerir. Ayrýca soðuk çay ve kolalý içecekler de kafein içermektedir. Þekersiz ve kremasýz sade kahvenin kalorisi sýfýr sayýlýr. Ancak son yýllarda kahve ülkemizde de deðiþik sunumlarla karþýmýza çýkýyor. Ýçine süt, þeker ve aroma þuruplarý eklendikçe kahvenin kalorisi artmaktadýr. Örneðin Mocha kahve 400 kcal, 35 gr þeker içermektedir. Günde 1-3 kez bu ürünün tüketilmesi bol miktarda þeker ve kalori almamýza neden olacaktýr. Ayrýca kan þekerini ve insülin direncini arttýracaktýr. Bu nedenle günlük kahve tüketimini 1-3 fincan arasýnda tutmakta ve kahveyi þekersiz, sade tüketmekte fayda var. ALIÞVERÝÞÝN PÜF NOKTALARI * Yiyecek alýþveriþini tok karnýna yapýn. * Et, balýk, peynir alýrken yað miktarlarýný kontrol edin, yað oranlarý az olanlarý tercih edin. * Alýþveriþe haftalýk liste hazýrlayýp çýkýn. * Meyve, sebzeleri mevsimine göre taze olarak almaya özen gösterin. * Süt ürünlerinin yað ve þeker oranlarýna dikkat edin. * Dondurulmuþ gýdalarý çözülmeden eve ulaþtýrmaya, ambalajý hasar görmüþ konserveleri satýn almamaya özen gösterin. * Satýn alýrken ayný gruptaki besinlerin enerjisi düþük olanýný seçin, (örnek: Yaðlý peynir yerine yaðsýz peynir almak gibi) * Yiyecek etiketlerine ve yað içeriklerine dikkat edin. * Yenmeye hazýr besinleri satýn alýrken tekrar düþünün. * Ekmek ve tahýl ürünlerinin içeriðine bakarak posa oraný yüksek, þeker oraný düþük ürünler tercih edin. Eðlence 21:00 Güldür Güldür Günlük hayatta yaþanan olaylara farklý bir bakýþ açýsý ile yaklaþan Güldür Güldür Show'da, her hafta önemli bir konu mizahi bir dille ele alýnýyor. Oyuncular aileden aþka, þöhretten teknolojiye, futboldan arkadaþlýða, birçok konuyu kendi mizah anlayýþlarý, farklý yaklaþýmlarý ve çözümleriyle sergiliyor.oyuncular : Ali Sunal, Alper Kul, Doða Rutkay, Onur Atilla, Yeþim Ceren Bozoðlu, Çaðlar Çorumlu Yönetmen : Meltem Bozoflu 19:45 Sinema Siyah Giyen Adamlar Siyah Giyen Adamlar, Dünya üzerindeki uzaylý faaliyetlerini izlemek, raporlamak ve yönetmekle görevli bir gizli servis birimidir. Görevinde baþarýlý bir polis olan James Edwards, Siyah Giyen Adamlar birimine terfi eder ve Ajan J adýný alýr. Edwards, birimin emektar ajanlarýndan Ajan K nin rehberliðinde uzaylý faaliyetleri üzerine bilmesi gereken her þeyi öðrenir. Kýsa süre sonra Böcek adýndaki bir uzaylý türünün Dünya nýn varlýðýný tehdit etmesi üzerine, Edward ortaðýyla birlikte gezegeni kurtarmaya soyunur. Jacques-Yves Cousteau Avukat oðlu ve noter torunu olan Cousteau, denizi ailesinin yerleþtiði Marseille civarlarýndaki küçük koylar sayesinde keþfetti. 1930'da saygýn bir okul olan Stanislas Okulunu bitirdikten sonra Brest'in Deniz Harp Okuluna girdi ve topçu eri oldu. 12 Temmuz 1937'de Simone Melchior ile hayatýný birleþtirdi. Ýki tane çocuklarý oldu, Jean-Michel Cousteau (1938) ve Philippe Cousteau (1940). Ýkisi de Calypso macerasýna katýlacaklardý.ýlk deniz altý deneyimlerini, Fransýz Deniz Kuvvetlerinde yaptý 'da, belki de modern dalgýç maskelerinin atalarý olan deniz gözlüklerini denedi.ii. Dünya Savaþýna katýlan Cousteau, birçok askeri ödül aldý. Ateþkesin ardýndan Simone ve Jacques Cousteau'nun ailesi Megeve þehrine sýðýndýlar. Orada Ichac ailesi ile arkadaþ oldular. Jacques-Yves Cousteau'nun ve Marcel Ichac'in hedefi aynýydý: herkese ulaþýlmaz ve bilinmeyen yerleri tanýtmak. Cousteau bunu denizaltýnda yapmayý hedeflerken Ichac daðlarý tercih ediyor. Ýki komþu 1943 'te Belgesel Filmi Kongresinde berabere birinci oldular.o dönemde Jacques-Yves Cousteau, kardeþi Pierre- Antoine'den uzaklaþýyor. Yahudi düþmaný bir gazeteci olan kardeþi 1946 'da idam cezasý aldýysa da 1954 'te serbest býrakýldý.savaþ yýllarý dalýþ için önemli yýllar oldu 'te, Cousteau Émile Gagnan ile birlikte modern otonom dalgýç giysisi icat etti. Cousteau 19. yüzyýlýn (Rouquayrol ve Denayrouze) ve 20. yüzyýlýn baþlangýcýndaki (Le Prieur) icatlarý geliþtirip yenileþtirdi. Bu icadýn patenti onu ömür boyu para sýkýntýsýndan korudu. ÇAY LOKMASI Malzemeler 1 çay bardaðý yoðurt 1 adet yumurta Yarým çay bardaðý zeytinyaðý Yarým su bardaðý ezilmiþ beyaz peynir Aldýðý kadar un 1 çay kaþýðý karbonat, tuz Kýzartmak için : Sývýyað Yemeðin Tarifi Bir kabýn içinde yoðurt ve yumurtayý tahta kaþýkla iyice çýrpýn. Üzerine zeytinyaðýný ve ezilmiþ beyaz peyniri ilave edip, karýþtýrýn. Orta yumuþaklýkta bir hamur oluncaya dek un katýn. Karbonat ve tuzunu da ilave edip iyice yoðurun. Hamuru merdane yardýmýyla 1 cm kalýnlýðýnda açýp, iki parmak eninde istediðiniz boyda þeritler kesin. Kýzdýrýlmýþ sývýyaðlý tavada, þeritler halindeki hamurlarý, kabarýp pembeleþinceye kadar kýzartýn. Servis tabaðýna aldýðýnýz çay lokmalarýný sýcak servis yapýn. Güzel üslupla söz söyleyenleriz;mesih in talebesiyiz; nice ölülere tuttuk da can üfürdük biz. Hz.Mevlana 08:45 2. Sayfa 10:40 Dudaktan Kalbe 12:30 Öðle Haberleri 12:50 Derya nýn Dünyasý 15:00 Dudaktan Kalbe 16:40 Dolu Dolu Anadolu 17:40 Gagguk 18:00 Ana Haber 19:35 Spor Bülteni 19:45 Siyah Giyen Adamlar Sinema 21:40 Þafak Harekatý 08:00 Yasemince Þehit in Annesi Aliye Telgrafýn Telleri Ebru Yaþar la Her Gün Kumarbazýn Karýsý Ana Haber 19:00 Bitirim Ýkili 20:30 Son Vuruþ 22:30 Tv Filmi 04:30 Dila Haným 07:00 Pis Yedili 08:00 Ayý Kardeþler 08:30 Pepee 09:00 Show Dünyasý 10:00 Her Þey Dahil 12:00 Nursel in Mutfaðý 13:00 Bu Tarz Benim 16:40 Güllü 18:30 Ana Haber 21:00 Güldür Güldür 23:45 Piramit 04:45 Denize Hançer Düþtü Geniþ Aile Acemi Cadý Akasya Duraðý Çok Güzel Hareketler Bunlar Evim Þahane Arka Sokaklar 18:50 Koca Kafalar 19:00 Ana Haber 20:00 Arka Sokaklar Böyle Bitmesin Beni Böyle Sev Haber Küçük Hanýmefendi Hayat Yokuþu Zengin Kýz Fakir Oðlan Yoldaki Haber Ana Haber Bülteni 19:40 Havadan Türkiye 20:00 Milat 23:00 Sýra Sende En Ýyiler 09:10 Maceracý 10:40 Ayna Tv Filmi Ritmini Arayan Kalpler 14:45 Yetim Gönüller 15:30 Beþinci Boyut 16:40 Ötesiz Ýnsanlar Ana Haber Bülteni 19:00 Ýki Dünya Arasýnda 21:24 Nizama Adanmýþ Ruhlar

9 Þýmarýp böbürlenmek, insanlara gösteriþ yapmak ve (halký) Allah yolundan alýkoymak için yurtlarýndan çýkanlar (Mekke müþrikleri) gibi olmayýn. Allah onlarýn yaptýklarýný kuþatýcýdýr. (Enfâl,8/47) GÜZEL AHLAK VE KAZANMA YOLLARI 'TEVEKKÜL Tevekkül', 'vekâlet' kökünden türemiþ bir kelimedir. Tevekkül sözlükte, kendi iþini gördürmek üzere birini tayin etme, birine güvenipdayanma demektir. Ayný kökten gelen 'vekil', kiþinin kendi iþini gördürmek üzere tayin ettiði, güvenip-dayandýðý kimse demektir. 'Tevkil' ise, vekil kýlma ve tayin etme iþidir ki, birine güvenip-dayanma ve onu kendi yerine 'nâib-temsilci' olarak tayin etmektir. 'Tevekkül', tevkil etme, vekil kýlma iþidir. 'Mütevekkil' tevekkül eden kimseye denir. 'Müvekkil', hukuk dilinde, davalýnýn kendi yerine iþini görmesi veya davasýný savunmasý için vekil olarak avukat tayin eden, avukatý görevlendiren kimsedir. Müvekkilinin davasýný savunan veya onun iþini gören avukat da 'vekil'dir. Allah'ýn Vekil Olmasý Kur'an, Allah'ýn kullarý için 'vekil' olarak yeteceðini açýklýyor: "Allah, her þeyin yaratýcýsýdýr. O, her þeyin üzerinde vekildir." [1] "Göklerde ve yerde ne varsa (hepsi) Allah'ýndýr. Vekil olarak Allah yeter." [2] Allah'ýn güzel isimlerinden biri olarak el-vekil (yarattýðý her þey üzerine gözetici) ve el-hafýz (koruyucu), yarattýklarýnýn hepsinin iradesinin ve rýzkýnýn kendisine ait olduðu, onlardan zararlarý giderici, faydalý olanlarý onlara verici anlamýna gelir. O, her þeyi düzenleyen olduðu gibi yönetendir de. Yarattýklarýný gözetir, onlarýn rýzklarýný yaratýr. Hiçbir þeyin bilgisi kendine gizli deðildir, her þeyi korur, sevk ve idare eder. Müslümanlarýn "Allah bize yeter, o ne güzel bir vekildir" [3] demeleri, bütün bu sýfatlarýn Allah'a ait olduðunu söylemeleri, O'nun bütün yapýp-etmelerinde güç sahibi ve baðýmsýz oluþunu ifade etmek içindir. Allah (c.c.) vekil olarak, müminlerin güvenip dayandýðý, onlarýn yapamayacaðý iþlerin en güzel yöneticisidir. Vekil ismi bazý ayetlerde 'þahit' anlamýna da gelmektedir. Allah (c.c.) her an ve her yerde insanlarýn yaptýklarýna tanýk olmaktadýr, onlarýn yaptýklarýný bilir. [4] Ýnsanlar Hakkýnda 'Vekil' Denilmesi Kur'an-ý Kerim'de vekil sýfatý insanlar hakkýnda da kullanýlmaktadýr. Bu kullanýmlarda vekil daha çok bekçi, gözetleyici, iþlerin sorumlusu gibi anlamlar aðýr basmaktadýr. Dikkat çekici bir nokta ise insanlar hakkýnda kullanýlan 'vekil' sýfatýnýn genellikle olumsuz olarak gelmesidir. "Deki: Ey insanlar! Þüphesiz size Rabbinizden hakk gelmiþtir. Kim hidayete ulaþýrsa, o, ancak kendi nefsi için hidayete ulaþmýþtýr. Kimde saparsa, o da, kendi aleyhine sapmýþtýr. Ben sizin üzerinize bir vekil deðilim" [5] 'Vekil' kelimesinin insanlar hakkýnda sözlük anlamýyla kullanýlmasýnda bir sakýnca yoktur. Ancak kavram anlamýyla kullanýlmasý pek doðru deðildir. Kur'an'ýn ESMAÜL HÜSNA EL-EVVEL - EL-AHÝR "Baþlangýcý olmayan ilk ve nihayeti olmayan son" anlamlarýna gelen bu "el-evvel" ve "el-ahir" ismi þerifleri Kur'an-ý Kerim'de birer defa geçmekte. "O ilktir, sondur, apaçýktýr, gizlidir. O her þeyi bilendir" (Hadid 3) Bizim dilimizde ilk ve son kelimeleri zamana ve mekana ve duruma göre anlam kazanýr. Allah (c.c.) için zaman ve mekan olmadýðýndan bu "ilk" ve "son" isimleri Onun evvelinin olmadýðý, sonunun da olmadýðýný ifade ettiði gibi esmasýnýn tecellisiyle ilk yaratanýn Allah olduðunu en son yaratanýn da yine O olacaðýný, kainatý ilk defa yaratan, kýyamette kainatý yok eden, yaratýlýþtan kýyamete kadar her þeyi yine yeniden yaratan. O "Ýlk" ve "son" olan Allah'týr. "Evvel" ve "Ahir"in yarattýklarýnýn bir baþý ve bir sonu vardýr. Yaþýmýz kadar yaþýyoruz ve bizi ilk defa getiren, son defa götürüyor. Yani O'ndan geldik O'na dönüyoruz. Öyle ise O'na yaraþýr iþler yapalým.ýslami hizmetlerde ilk ve öncü olalým. Hayýrlý hizmetlerde ilklere imza atalým. CUMA Cumanýz Mübarek Olsun... DUA "Ey Rabbim! Senden yüzüne bakmanýn lezzetini; sana kavuþmanýn þevkini istiyorum. Bütün bunlarý zarar vericinin zararýndan, sapdýrýcý bir fitneden uzak olarak vermeni istiyorum." Amin 'Allah vekil olarak yeter' vurgusu bunu bir yönden haber veriyor. Kýyamet günü insanlara sorulacak olan þu soru da oldukça anlamlýdýr :"Ýþte siz, dünya hayatýnda onlardan yana mücadele ettiniz. Peki, kýyamet günü onlardan yana Allah ile kim mücadele edecek? Ya da onlara vekil olacak kimdir?" [6] Tevekkülün, vekâlet kökünden türeyen bir kelime olup, iþini birine havale etmek, iþini gördürmek için birini vekil kýlmak veya kalbin vekile güvenip baðlanmasý demek olduðunu yukarýda ifade ettik. Ýçinde Allah'tan baþka yapýcý olmadýðý inancý yerleþen, O'nun, kullarýnýn her hallerine vakýf olduðunu bilen kul, gönlüyle Allah'a tevekkül eder, O'ndan baþkasýna güvenmez. Kuran-ý Kerim'de kýrk ayette tevekkülle ilgili fiil ve isimler geçmektedir. Bu ayetlerde Allah'a sýðýnmak, O'na güvenip dayanmak, baðlanmak gerektiði; bunun Ýslam Akaidinin bir gereði ve Allah'a samimi iman ve teslimiyetin zorunlu sonucu olduðu vurgulanmaktadýr. Söz konusu ayetlerin birinde "Musa dedi ki: "Ey kavmim! Siz gerçekten Allah'a iman ettinizse, O'na samimiyetle teslim olan Müslümanlardan oldunuzsa artýk O'na güvenin!" [7] buyrulmaktadýr. Yüce Allah: "Ýnanýyorsanýz, yalnýz Allah'a tevekkül edin" [8] "Ýnananlar Allah'a tevekkül etsinler." [9] "Kim Allah'a tevekkül ederse Allah ona yeter" [10] buyurmuþ; dostlarýnýn kendisine "Rabbimiz, yalnýz sana tevekkül ettik, sana yöneldik, dönüþümüz sanadýr" [11] þeklinde dua ettiklerini bildirmiþtir. Elçisine de : "O Rahmân'dýr. Ona inandýk, yalnýz ona tevekkül ettik" [12] demesini emretmiþtir. Yine elçisine: "Allah'a tevekkül et, muhakkak ki sen apaçýk bir gerçek üzerindesin." [13] "Allah'a tevekkül et, vekil olarak O yeter." [14] "Ölmeden Diri olan (Allah)'a tevekkül et!" [15] "Bir þeye karar verince Allah'a tevekkül et, çünkü Allah, tevekkül edenleri sever" [16] buyurmuþ; dostlarýnýn "Niçin biz, bizi yollarýmýza ileten Allah'a tevekkül etmeyelim" [17] dediklerini; Peygamber sahabelerinin de: "Allah bize kâfidir. O ne güzel vekildir!" [18] dediklerini nakletmiþ ve onlarýn: "Allah'ýn ayetleri okununca imanlarýnýn arttýðýný, Rablerine tevekkül ettiklerini" [19] bildirmiþtir. Hadis-Ý Þeriflerde Tevekkülün Ehemmiyeti Halid'in oðullarý Habbe ve Sev (radýyallahu anhüm) anlatýyor: "Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) bir þey tamir etmekte iken yanýna girdik. O iþte kendisine yardým ettik. "Baþlarýnýz kýmýldadýðý müddetçe rýzýk hususunda y e i s e düþmeyin. Zira insaný annesi kýpkýzýl, üzerinde hiçbir þey olmadýðý halde doðurur, sonra aziz ve celil olan Allah onu her çeþit rýzýkla rýzýklandýrýr" buyurdular." [20] Amr Ýbnu'l-As (radýyallahu anh) anlatýyor: "Resülullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki: "Þüphesiz, her derede, âdemoðlunun kalbinden bir parça bulunur (yani kalp her þeye karþý bir ilgi duyar). Öyleyse kimin kalbi bütün parçalara ilgi duyarsa, Allah onun hangi vadide helak olacaðýna hiç aldýrmaz. Kim de Allah'a tevekkül ederse, kalbinin her þeye (ilgi kurarak daðýlmasýný önlemek için) Allah ona yeter." [21] Kur'an-ý Kerim'de Allah þöyle buyurmaktadýr: "Allah'tan bir rahmet olarak, onlara yumuþak davrandýn. Eðer kaba, katý yürekli olsaydýn onlar çevrenden daðýlýr giderlerdi öyle ise onlarý baðýþla onlar için maðfiret dile ve iþ konusunda onlarla danýþ (müþavere et). Bir kere azmettin mi (kesin karar verdin mi) de Allah'a tevekkül et. Çünkü Allah, tevekkül edenleri sever." [22] Görüldüðü gibi tevekkülün oluþum suresi açýktýr. Yukarýdaki ayet belli bir konuda yapýlmasý gerekenleri söyledikten sonra tevekkülün gereðine iþaret ediyor. 'Bir kere azmettin mi' ifadesi, gerekli kararlýlýðý ve yapýlmasý gerekli çalýþmalarý haber veriyor. Ýman edenler, Rablerinin kendilerini ne ile sorumlu tuttuðunu bilirler. Bunun bilincindedirler. Bütün kulluk görevlerinin yerine getirilmesi, bu iþin þartýdýr. Zaten insan bunun için yaratýlmýþtýr. Görevler yerine gelmeden, sonucu büyük mükâfat ve kazanç olarak beklemek mümkün deðildir. Mümin, gerekeni yapar, sonuç konusunda Allah'a güvenip-dayanýr, O'nun vereceði karþýlýða razý olur. Ýslâm müminlere, ilim öðrenmelerini, emirlere uymalarýný, rýzýklarýný aramalarýný, Allah yolunda çalýþma yapmalarýný, düþmana karþý hazýrlýklý olmalarýný, din ve dünya iþlerinde þûraya (istiþare-danýþma) baþvurmalarýný, iþleri kolaylaþtýracak metotlarý bulmalarýný, adaletle davranmalarýný, haksýzlýktan kaçýnmalarýný ve bunlara benzer birçok þeyi yapmalarýný emrediyor. Elbette bütün bu çalýþmalar yapýlýrsa sonuçlarý da güzel olacaktýr. Tevekkül bu anlamda, bütün çalýþmalarý yaptýktan, bütün görevleri yerine getirdikten sonra duyulan bir iç ve huzur doyumluluk, bir yönden de Allah'ýn vereceðine razý olma ahlâkýdýr. 'Tevekkül' güçlü bir iman ve Allah'ýn emrine uymada sürekli bir kararlýlýktýr. Tevekkül eden (mütevekkil), yaptýðý tevekkülle bir faydayý elde eder, bir zarardan kurtulur. Onun hakkýyla yapacaðý tevekkül ona öyle bir sonuç kazandýrýr ki, bu sonucu baþka bir þeyle elde etmek mümkün deðildir. Allah'a tevekkül, O'nun yardým ve desteðine güvenmedir, en uygun çalýþmayý yapan, kulluk görevleri yerine getirenlere iyi sonuç vereceðinden emin olmaktýr. Kulun tevekkülü, Allah'ýn o kuluna yeterli oluþunun bir sebebidir. Kur'an müminleri týpký takvada olduðu gibi böyle bir tevekküle teþvik ediyor. [23] Tevekkül, hakka tam baðlýlýk, azimli ve kararlýlýk sahibi olma unsurlarý ile güçlenir, yerine getirilir. Müminler sadece Allah'a tevekkül ederler. [24] Onlar sürekli olarak 'Hasbunallahu ve ni'me'l-vekil- Allah bize yeter, o ne güzel vekildir' derler. [25] Peygamberimiz (s.a.v.) buyuruyor ki: "Siz Allah'a hakký ile tevekkül edebilseydiniz, sizleri de kuþlarý rýzýklandýrdýðý gibi rýzýklandýrýrdý, sabahleyin aç çýkar, akþama tok dönerdiniz." [26] Bu demektir ki hangi varlýk olursa olsun çaba sarf edenler, bu gayretlerinin sonuçlarýný en güzel þekilde görürler. Her þey bir sebebe baðlýdýr. Ýnsanýn kaderi; hedefini, amacýný ve bu amacý gerçekleþtirecek olan sebebi de içerisine alýr. Bu, topraðýn mahsul verebilmesi için, onun sürülmesi, ekilmesi, gübrelenmesi ve sulanmasý gerektiði gibi bir sebeple sonucun iliþkisidir. 'Dua ve tevekkül'ün iþlerin sonucuna etki etmez' diyen, amel iþlemekle emredilmeyi, sebeplere yapýþmayý görmezlikten geliyor demektir. Bir amel iþlemeden, bir amaca ulaþmak için bir çaba sarf etmeden, emredilen þeyleri yerine getirmeden bir baþarýya veya Allah'ýn insana va'd ettiklerine kavuþmak mümkün deðildir. Allah (c.c.), mümin kullarýnýn yalnýzca kendisine tevekkül etmelerini emrediyor. [27] [1] Zümer Sûresi, 39/62. [2] Nisa Sûresi, 4/132. [3] Ali Ýmran Sûresi, 3/173. [4] Yusuf Sûresi, 12/66. [5] Yunus Sûresi, 10/108. [6] Nisa Sûresi, 4/109. [7] Yunus Suresi, 10/84. [8] Mâide Sûresi, 5/18 [9] Ýbrahim Sûresi, 14/12. [10] Talak Sûresi, 65/3. [11] Mümtehine Sûresi, 60/4. [12] Mülk Sûresi, 67/29. [13] Neml Sûresi, 27/79. [14]Ahzâb Sûresi, 33/3. [15] Furkan Sûresi, 25/58. [16] Âl-i Ýmrân Sûresi, 3/159. [17] Ýbrahim Sûresi, 14/12. [18] Âl-i Ýmrân Sûresi, 3/173. [19] Enfâl Sûresi, 8/2. [20] Nesaî, Zinet, 96. [21] Ýbnu Mâce, Fiten, 33. [22] Al-i Ýmran Suresi, 3/159. [23] Müzzemmil Sûresi 73/8-9. [23] Ali Ýmran Sûresi 3/ [25] Ali Ýmran Sûresi 3/173. [26] Tirmizi, Zühd, ] Maide Sûresi, 5/11. HZ. HÂLÝD B. VELÎD (r.anh) Hz. Peygamberin, hakkýnda "ne güzel kul" diye buyurduðu sahabî. Nesebî, Hâlid b. Velid b.mugire b. Abdillah b. Amr b. Mahzum. Annesinin ismi Lübâbe olur. Hz Meymune'nin yakýn akrabasýdýr. Hz. Hâlid'in lakabý Seyfullah (Allah'ýn Kýlýcý)'dýr. Hz. Peygamber (s.a.s.) Mute savaþýndaki baþarýsýndan ötürü onu Allah'ýn kýlýcý diye övmüþtür. Künyesi Ebû Süleyman'dýr. Yedinci hicrî yýlýnda müslüman oldu (Ýbn Hacer, el-isâbe, I, 413) Hz. Hâlid (r.a.)'in doðum tarihi kesin olarak bilinmemektedir. Mekke'nin þerefli ve itibarlý ailelerinden biri olan mahzumoðullarýndandýr. Ordu komutanlýðý Hz. Hâlid'in ailesinin bir imtiyazýydý. Uhud savaþýnda ve Hudeybiye sulhu esnasýnda Hâlid b. Velid, Kureyþ ordusunun komutanlarýndan birisiydi.hudeybiye anlaþmasýndan sonra Hz. Peygamber umre için Mekke'ye gidince Hâlid'in daha önce müslüman olan kardeþi Velid'e Hâlid'i sordu. Hz. Peygamber Halid gibi bir insanýn müþriklerin içinde kalmasýnýn þaþýlacak bir durum olduðunu belirtti. Velid kardeþi Halid'e Peygamber (s.a.s)'in bu iltifatýný bildiren bir mektup gönderdi. Bunun üzerine Hz. Halid müslüman olmak için Mekke'den yola çýkýnca, yolda Amr b. el-âs ile karþýlaþtý ve beraberce Mekke'den Medine'ye gelip müslüman oldular. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, IV, 158). Hz. Hâlid hicrî sekizinci yýlda yapýlan Mute savaþýna bir nefer olarak katýldý. Ordu komutanlarýnýn sýrayla þehîd olmasý üzerine Ashab istiþâre ederek komutayý Hz. Hâlid'e vermiþ. Hz. Peygamber Medine'de olup bitenleri haber verip komutanlarýn þehid düþmesini anlattýktan sonra komutayý Allah'ýn kýlýçlarýndan birinin aldýðýný söylemiþtir. Bu olaydan sonra Hz. Hâlid Seyfullah (Allah'ýn Kýlýcý) diye anýldý. Halid (r.a.) komutasýna aldýðý orduyu kalabalýk düþman karþýsýnda bozguna uðratmadan Medine'ye getirmeyi baþardý (Ýbn Hacer, el-isâbe, I, 413). Hz. Hâlid, Mekke fethinde süvarilerin komutaný idi. Ordunun sað kanadýný kontrol ediyordu. (Müslim, Sahih, II,103). Mekke fethinde müslümanlara karþý çýkan küçük gruplarla Hz. Hâlid çarpýþmýþtýr. Huneyn savaþýnda Hâlid büyük cesaret ve yararlýlýk göstermiþtir. Hatta bu savaþta yaralanýnca Hz. Peygamber ziyaretine geldi, dua etti. Hâlid þifa.buldu (Ýsdü'l-Gâbe, II, 103). Mekke fethinden sonra Hz. Peygamber Nahle'deki Uzza putunu kýrmaya Halid b. Velid'i gönderdi. Hâlid Uzza putunu kýrýp geri döndü. Taif kuþatmasýna katýldý. Hz. Peygamber (s.a.s.) Dumetu'l- Cendel'in hristiyan emiri Ukeydir'in üzerine Halid'i gönderdi. Hz. Halid Ukeydir'i yaban sýðýrý avlarken yakaladý ve esir aldý; teslim olmayan kardeþini öldürdü. Diðer kardeþi ve Ukeydir'i esir alarak ganimetlerle birlikte Hz. Peygamber'e getirdi. Hicrî onuncu yýlda Necrân'a Hârisoðullarýný islâm'a davet etmek için gönderildi. Onlarý üç gün müddetle islâm'a davet etti. Necrânlýlar müslüman oldular. Hz. Ebû Bekir Hâlife olunca Hz. Hâlid'i komutan olarak yalancý Peygamberlerin üzerine gönderdi. Yalancý Peygamber Tulayh b. Huvaylid'i Buzaha'da maðlup etti sonra Temimoðullarý üzerine yöneldi ve Mâlik b. Nuveyra'nýn komutasýndakilerle karþýlaþtý. Mâlik'i silah býrakmasýna raðmen esir etti ve öldürdü. Hz. Ömer, Hâlid'i bu olayda hatalý davrandýðý gerekçesiyle kýnamýþtýr. Daha sonra Museylemetu'l- Kezzâb'a karþý sefere çýktý ve onu Yemâme sýnýrýnda Akraba denilen yerde maðlub etti ve öldürttü. Yalancý Peygamberlerle olan mücadelesinden sonra zekat vermeyen kabileler üzerine gönderildi. Onlarý da sindirdi. Daha sonra Hicrî oniki yýlýnda Irak'a Ýranlýlara karþý gönderildi. Ýki ay zarfýnda Ýran Sâsânî, ordularýný bozguna uðratarak Hire'yi zabtetti ve Fýrat çevresini hâkimiyeti altýna aldý. Suriye sýnýrýnda Bizanslýlarýn ordu hazýrladýklarý haberi gelince hilâfet merkezinden Hz. Hâlid'e Irak bölgesinin komutanlýðýný Müsenna'ya býrakarak Þam'a gitmesi emri verildi. Hicrî onüçüncü yýlda Bizanslýlarý Acnadeyn'de maðlup ederek Þam'a doðru püskürttü. Hz. Hâlid þehri muhasara etti ve hicrî ondördüncü yýlýn receb ayýnda Þam (Dýmaþk) þehrini zabtetti. Daha sonra Humus'u fethetti. Yermuk savaþýnda Bizanslýlarý bozguna uðrattý. Kudüs'ü kuþattý ve teslim aldý. Bütün Suriye mýntýkasý müslümanlarýn eline geçti. Hicretin 17. yýlýnda Hz. Ömer, Hâlid b. Velid'i komutanlýktan indirdi. Hz. Hâlid'in komutanlýktan almasýnýn sebepleri ve azledildiði yýl tarihçiler arasýnda ihtilaflýdýr. Genel kanaate göre, Hz. Ömer, hilâfet merkezine döndükten sonra Hâlid'i azletti. Ama bu rivayet gerçeði yansýtmamaktadýr. Hz. Ömer hilafetinin beþinci senesi, yani hicretin 17. senesinde Hz. Hâlid'i azletmiþtir. Komutanlýktan alýnýsý ile ilgili olarak bir çok sebepler ileri sürülmektedir. Bu sebepleri þöyle sýralayabiliriz: Hz. Hâlid bir çok insana kumanda ediyordu. Ancak sert mizaçlý olup sert muamele ediyordu. Kimsenin sözünü dinlemiyor, kendi fikrinden baþkasýna kýymet vermiyordu. Hatta birçok iþlerde hilâfet merkezinin görüþlerine 9 Ebû Mâlik Hâris Ýbni Âsým el-eþarî radýyallahu anhden rivâyet edildiðine göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem þöyle buyurdu: Temizlik imanýn yarýsýdýr. Müslim, Tahâret 1. (I, 203) de müracaat etmiyordu.irak topraklarýný islâm topraklarýna dönüþtürdükten sonra Halife Hz. Ebû Bekir (r.a.)'in emrinin hilâfýna hacca gitmiþ ve bu duruma Hz. Ebû Bekir çok üzülmüþtü. Kendi baþýna buyruk bir tavrýn içinde hareket ediyordu. Bundan dolayý Hz. Ömer (r.a) zaman zaman Hz. Ebû Bekir Efendimize Hz. Hâlid'i komutanlýktan azletmesini istemiþti. Hz. Ebû Bekir (r.a) daima þöyle cevaplandýrmýþtý: "O, Allah'ýn kýlýcýdýr, bu kýlýcý kýnýna sokmak doðru deðildir." Hz. Ömer'in hilâfeti döneminde de Hz. Halid'in tutumunda bir deðiþiklik olmadý. Yine bildiði gibi devam etmekteydi. Ancak Hz. Ömer (r.a) Onu hemen azletmedi. Bir çok defalar kendisini uyardý, ve bu konuda mektuplar gönderdi. Hz. Ömer, Hz. Ebû Bekir (r.a) zamanýndaki meseleleri de ona hatýrlattý. Komutanlýktan alýnýþýnýn ikinci sebebi ise, müslümanlarýn genelinde þöyle bir fikir oluþtu, fetihlerin gerçekleþtirilmesi Hz. Halid'in kabiliyet ve kahramanlýðýndan kaynaklanmaktadýr. Fetihlerin yegane sebebinin Hz. Halid olarak gösterilmesi elbette bir yanlýþlýktý. Savaþlarýn zaferlerle neticelenmesinde onun dehasýný da gözardý etmek mümkün degilse de ondan ibaretmiþ gibi göstermekte doðru deðildir. Üçüncü sebep; Hz, Halid (r.a) ordu masraflarýnda pek fazla israf yolunu tutmuþtu. Ordu erkanýna bol para daðýtmasý diðer mücahidlere kötü örnek oluyordu. Bu hususta þâirler mübalaðalý þiirler bile yazmýþtý. Es'as b. Kays'a bir defasýnda onbin dinar bahþiþ vermiþti. Olay halife Hz. Ömer (r.a)'e intikal etti. Hz. Ömer Hz. Ebu Ubeyde b. el-cerrâh ile haber gönderdi. "Bu kadar bol parayý müslümanlarýn malýndan yani ordu tahsisatýndan verdi ise müslümanlara hiyanet etmiþtir. Kendi kiþisel payýndan, kendi cebinden vermiþ ise israf etmiþtir. Ýkisi de câiz deðildir." Halife Hz. Ömer, Hz. Hâlid'i azlettikten sonra hilâfet merkezine çaðýrýp, sorguya çekti. Bol para harcadýðýndan bahsetti. Hz. Hâlid, Ganimetten eline geçen hissesinin hesabýný verdi. Hesabý temiz vermiþti. Hz. Ömer Hz. Hâlid'i iltifat ve ikramla karþýladý. Gönlünü aldý. Yazdýðý ve her tarafa gönderdiði fermanlarda; Hz. Hâlid'in, kusur veya herhangi bir kabahatinden dolayý azledilmediðini, ancak bütün müslümanlarýn zihinlerinin aydýnlanmasý için, yani bu kadar islâm futuhâtýnýn yalnýz Hz. Hâlid'in kolunun kuvvetiyle meydana gelmediðini herkesin bilmesi için azlettiðini bildirdi. Hz. Ömer, Hâlid'i idari görevlere getirdi. Bir yýl kadar valilik yaptý sonra istifa etti (Müstedrek, II, 297). Hz. Hâlid (r.a) cihâd duygusu ile þehitlik arzusu ile dopdolu bir mü'mindi. Cihâd meydanlarý onun için Allah'a en yakýn meydanlardý. Kendisi þöyle der: "Ben harp meydanýnda mücahede ve mücadeleden aldýðým zevki, hiçbir zaman zifaf gecesinin keyfinden alamam" En büyük arzusu cihad meydanlarýnda þehid düþmekti. Ýran üzerine yürürken, Ýranlýlara þu haberi gönderdi: "Sizin dünyayý sevdiðiniz kadar Âhireti seven bir ordu ile üzerinize geliyorum". Hz. Halid þirke ve küfre karþý çok þiddetli idi. Müslüman olduktan bir sene kadar sonra Uzza putunu yýkmak için gittiðinde Uzza'ya þiirle þöyle seslenir: "Ey Uzza bu geliþ seni ta'zim için deðil seni inkâr içindir. Çünkü ben gördüm ki Allah seni deðersiz kýlmýþtýr." (Ýbn Esir, Üsdü'l-Gâbe, II, I10). Hz. Hâlid savaþçý olduðu kadar þahsi fazilet ve ilim konusunda da üstündü. Fýrsat buldukça Hz. Peygamber'in sohbetlerinden istifade etmiþ, Medine'de onun etrafýnda bulunan ilim ve irfan ashabý arasýnda Hz. Hâlid'in bulunduðu zikredilmiþtir. Üçdört mesele ile ilgili fetva verdiði de rivayet edilir. Hz. Hâlid'in Buhârî, Müslîm ve diðer hadis kitaplarýnda Hz. Peygamberden onsekiz hadis rivayet etmiþtir. (Ýbn Hacer, el-isâbe, I, 413). Rasûlullah. Hâlid'in secâat ve cesaretini muhtelif zamanlarda muhtelif yerlerde medhetmiþti. Mekke fethinden sonra müslümanlar, her tarafa toplanýp Mekke'ye girdikleri zaman Hâlid görününce, Hz. Peygamber Ebû Hureyre'ye: "Bu gelen kimdir?" diye sormuþtu. Ebû Hureyre: "Hâlid b. Velid'dir" demiþ. Onun üzerine Hz. Peygamber: "Bu Allah'ýn ne iyi bir kuludur" buyurmuþtur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, II, 1360). Hz. Peygamber yine onun hakkýnda "Hâlid Allah'ýn Kýlýcýdýr" buyurmuþtur. Yine Hâlid hakkýnda: "Hâlid b. Velid'e gelince, o herþeyini sizin için vermiþtir, nesi var nesi yok harplerde Allah yolunda sarfetmiþtir" (Ebû Dâvûd, Sünen, I, 163). Hz. Hâlid gönderildiði seriyyelerde ve yaptýðý muharebelerde Allah rýzasýný ve Allah'ýn dinine davetini esas almýþtýr. Nitekim Yermuk savaþýnda Rumlarýn komutanýna savaþ meydanýnda islâmý teblið etmiþ ve komutan Corc onun daveti ile müslüman olmuþtur.hz. Peygamber'in þahsýna karþý da çok büyük hürmeti olan Hz. Hâlid onun isminin mücerred anýlmasýndan bile rahatsýz olmuþ; savaþlarýnda kazandýðý muvaffakiyeti Hz. Peygamberin sakalýndan bir kaç taneyi sarýðýnýn içinde taþýmasýna baðlamýþtýr (Ýbn Hacer, el-isabe, I, ; Ýbnü'l-Esir, Üsdü'l-Gâbe, II, ).

10 TÞOF Baþkanvekiline Çorum'dan kutlama HABER 10 Mersin Þoförler ve Otomobilciler Odasý Baþkaný Veysel Sarý, kýsa adý TÞOF olan Türkiye Þoförler ve Otomobilciler Federasyonu Baþkanvekilliðine getirildi. Sarý, TÞOF Genel Baþkaný Fevzi Apaydýn'ýn baþkanlýðýnda yapýlan son toplantýda tüm yönetim kurulu üyelerinin oyu ile Türkiye Þoförler ve Otomobilciler Federasyonu Baþkanvekilliði görevine seçildi. Sarý'ya ilk tebrik ziyareti ise Çorum Þoförler ve Nakliyeciler Odasý Baþkaný Tahsin Þahin'den geldi. orum Þoförler ve Nakliyeciler Odasýndan konu hakkýnda yapýlan açýklamaya göre Çeþitli temaslarda bulunmak üzere önceki gün Ankara'ya giden Tahsin Þahin, Türkiye Þoförler ve Otomobilciler Federasyonu'nda çeþitli görüþmeler yaptý. ÇORUM'UN SORUNLARI TÞOF'TA Çorum Þoförler ve Nakliyeciler Odasý Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Kaya ile Çorum Barosu avukatlarýndan Alparslan Býyýkoðlu'nun da katýldýðý ziyaret sýrasýnda konuþan Þoförler ve Nakliyeciler Odasý Baþkaný Tahsin Þahin, TÞOF Baþkanvekilliði görevine seçilen Veysel Sarý'yý tebrik ederek yeni görevinde baþarýlar diledi. Þahin, ziyarette ayrýca þoför ve nakliyeci esnafýnýn sorunlarýna iliþkinde TÞOF Baþkanvekili Veysel Sarý'ya bilgi verdi. ÇORUM'UN GARAJI ÖRNEK OLDU Çorum'da açýlýþý yapýlan 118 kamyon ve 118 TIR olmak üzere toplam 236 araç kapasitesine sahip yeni Kamyon Garajý ve Nakliyeciler Sitesi'nin Türkiye'ye örnek bir yatýrým olduðunu ifade eden TÞOF Baþkanvekili Veysel Sarý, bu yatýrýmda emeði geçen tüm kurum ve kuruluþlarý tebrik etti. Çorum'da, Þoförler ve Nakliyeciler Odasý Baþkaný Tahsin Þahin'in örnek çalýþmalara imza attýðýný ifade eden Sarý, federasyon olarak Çorumlu þoför ve nakliyeci esnafýna yönelik desteklerinin süreceðini dile getirdi. Kadýn Hastalýklarý ve Doðum Uzmanlarý buluþtu Çorum Tabip Odasý Uzman Hekimler Komisyonu koordinasyon toplantýlarýna devam ediyor. Tabip Odasýndan konu hakkýnda yapýlan açýklamaya göre son olarak Çorum'da görev yapan Kadýn Hastalýklarý ve Doðum Uzmaný hekimleri bir araya geldi. Tabip Odasý Baþkaný Dr. Mustafa Azak toplantý da yaptýðý konuþmada, katýlýmcýlara ve özellikle de yoðun ameliyat programýndan sonra geceye katýlan Prof. Dr. Tayfun Güngör'e teþekkür ederek, bu tarz toplantýlarýn önemini vurguladý.uzman Hekimler Komisyonu Baþkan Yardýmcýsý Yrd. Doç. Dr. Özlem Erçen Diken ise, konuþmasýnda, "Yeni görev aldýðým Uzman Hekimler Komisyonu Baþkan Yardýmcýsý olarak Kadýn Hastalýklarý ve Doðum Uzmaný arkadaþlarýmla böyle bir toplantýda bulunmaktan mutluluk duyuyorum. Birlikte çalýþtýðýmýz arkadaþlarýmýzla tanýþmak, ayný zamanda dertleþmek açýsýndan bu tür toplantýlar çok önemli. Özellikle hekime yönelik þiddetin arttýðý þu günlerde biz doktorlarýn daima birbirimize destek olmasý lazým. Çalýþma ortamýmýzda uyum içinde olmamýz için hekimler arasýndaki iletiþimin güçlendirmeliyiz. Ayrýca güçlü bir odamýz olmasýna çaba gösterip odamýza destek vermeliyiz" dedi.toplantýya katýlan Hitit Üniversitesi Týp Fakültesi Kadýn Hastalýklarý ve Doðum Ana Bilim Dalý Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi Uzmaný Prof. Dr. Tayfun Güngör ise mesleki tecrübeleri, bilgileri ve anýlarý ile toplantýya renk kattý. AK Parti geniþletilmiþ il baþkanlarý toplantýsýna Çorum'dan katýlým AK Parti Ýl Baþkaný Av. Rumi Bekiroðlu, geniþletilmiþ il baþkanlarý toplantýsýna katýldý. 7 Haziran 2015 Pazar günü yapýlan milletvekilliði genel seçimlerinin ardýndan partinin yetkili organlarý ve teþkilatlarýna yönelik görüþmelerde bulunan AK Parti Genel Baþkaný ve Baþbakan Prof. Dr. Ahmet Davutoðlu, parti genel merkezinde il baþkanlarýyla bir araya geldi. Parti genel merkezinde düzenlenen toplantýya Baþbakan Ahmet Davutoðlu'nun yaný sýra bakanlar, genel baþkan yardýmcýlarý ve parti genel merkez yöneticileri ile illerin il baþkanlarý katýldý. AK Parti Ýl Baþkaný Av. Rumi Bekiroðlu da toplantýda yer aldý. Bekiroðlu ile birlikte Çorum'dan da Milletvekili Cahit Baðcý, Ýl Genel Meclisi Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya, Belediye Baþkan Vekili Ahmet Yabacýoðlu, Gençlik Kollarý Baþkaný Ünal Yýldýrým toplantýda Çorum'u temsil ettiler. Ýl Baþkaný Av. Rumi Bekiroðlu baþta olmak üzere tüm il baþkanlarýyla görüþen Genel Baþkan ve Baþbakan Ahmet Davutoðlu, 7 Haziran seçimleriyle ilgili hem genel, hem de illerle ilgili deðerlendirmelerde bulundu. Baþbakan Davutoðlu, ayrýca oluþan meclis aritmetiði doðrultusunda hangi parti ile koalisyon kurmalarý gerektiði veya nasýl bir davranýþ biçimi içerisinde olmalarý noktasýnda il baþkanlarýnýn fikirlerini aldý. AK Parti Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu da, Çorum'da elde edilen neticeyi anlatýrken, hükümet kurulmasý noktasýnda da hem kendi fikirlerini, hem de Çorum teþkilatýnýn beklentilerini Baþbakan Davutoðlu'na iletti. Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu, geniþletilmiþ il baþkanlarý toplantýsýnýn son derece verimli geçtiðini belirterek, oldukça geniþ katýlýmýn olduðu toplantýda bir kez daha AK Parti'nin gücünü, teþkilatlarý ile genel merkezinin uyumunu tüm Türkiye'ye gösterdiklerini vurguladý.haber Servisi Osmanlýca Türkçesi kursu sona erdi Cahit Baðcý TBMM'ye kaydýný yaptýrdý TBMM'de 25. dönem milletvekillerinin kayýt yaptýrma iþlemleri sürerken AK Parti Çorum Milletvekili Cahit Baðcý'da kaydýný erkenden yaptýran vekillerden oldu. Daha sonra kýsa bir açýklama yapan Baðcý, "Milletin vekaleti mazbatamýzla yüce Meclisteyiz.Hayýrlý kararlara ve hizmetlere vesile olur inþallah" dedi. Sungurlu ilçesinde Halk Eðitim Müdürlüðü bünyesinde açýlan 'Osmanlýca Türkçesi' kursunu baþarýyla tamamlayan 27 kursiyere sertifikalarý verildi. Sertifika törenine Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Süleyman Atcýoðlu Þube Müdürü Þaban Atlý ve kursiyerler katýldý. Hayrat Vakfý ve Hayat Boyu Öðrenme Genel Müdürlüðü iþ birliði kapsamýnda Ýsmetpaþa ilkokulu öðretmeni Tekin Göktürk'ün verdiði Osmanlýca Türkçesi kursu 16 Þubat'ta baþladý. 07 Nisan 2015 tarihinde biten kurs sonucunda baþarýlý olan kursiyerlere Ýlçe Milli Müdürü Süleyman Atcýoðlu, Þube Müdürü Þaban Atlý tarafýndan sertifikalarý takdim edildi. Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Süleyman Atcýoðlu, istenilen kursiyer sayýsýna ulaþýldýðý taktirde Halk Eðitim Merkezi ve ASO Müdürlüðü bünyesinde her türlü kursu açabileceklerini söyledi. Halk Eðitim Merkezi ve ASO Müdürlüðü yetkilileri Osmanlýca kursunun eylül ayýnda tekrar açýlacaðýný ve katýlmak isteyen kursiyerlerin yaz boyunca, Osmanlýca online kayýt web adresinden ön kayýtlarýný oluþturabileceðini belirttiler.

11 2 AÐUS- 12 HAZÝRAN 2015 CUMA HABER 11 Milletvekili Kurt'a rozetini eþi taktý TSO'dan Cumhuriyet Anadolu Lisesi'ne destek Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý, Cumhuriyet Anadolu Lisesi'nin Müzik Odasý ve Resim Atölyesi'nin eðitimöðretime daha uygun bir hale getirilmesine destek oldu. Okul binasýnda atýl olarak bulunan iki odanýn eðitim-öðretime kazandýrýlmasý amacýyla Okul Ýdaresi tarafýndan geliþtirilen projeye destek olan Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý, odalarýn bakým ve onarýmýný gerçekleþtirirken iç tefriþatýna da katkýda bulundu. TSO basýn biriminden konu hakkýnda yapýlan açýklamaya göre eðitim öðretim yýlýnýn son döneminde öðrencilerin kullanýmýna sunulan müzik odasý ve resim atölyesi, yýlsonu etkinlikleri kapsamýnda düzenlenen törenle açýldý. Ticaret ve Sanayi Odasý Yönetim Kurulu Üyeleri'nin katýlýmýyla gerçekleþtirilen törende Okul Müdürü Þule Toksoy, okulun daha elveriþli þartlarda eðitim-öðretim hizmeti vermesine saðlanan katkýdan dolayý Ticaret ve Sanayi Odasý adýna Baþkan Çetin Baþaranhýncal'a, öðrenciler tarafýndan yapýlan tabloyu hediye etti. Cumhuriyet Anadolu Lisesi müzik odasý ve resim atölyesini gezen Çetin Baþaranhýncal, eðitimin çok genel bir konu olduðunu, ancak buna raðmen her ülkenin en önemli gündem maddelerinden bir tanesi olduðunu söyledi. Eðitimin Türkiye için de hayli önemli olduðuna dikkat çeken Baþaranhýncal, "Ülkemizde eðitim, devletin imkanlarý dahilinde devam etmektedir. Birçok ülkenin toplam nüfusundan fazla genç nüfusa sahip olan ülkemizde eðitim, yalnýzca devletin sorumluluðuna býrakýlmamaksýzýn bütün kurumlar tarafýndan desteklenmelidir. Bu vesileyle, eðitime katký saðlayan Ticaret ve Sanayi Odamýz üyesi iþ adamlarýmýza ve yönetim kurulu üyelerimize teþekkür ediyorum" dedi. TBMM'de 25. dönem milletvekillerinin kayýt yaptýrma iþlemleri sürerken, AK Parti Çorum Milletvekili Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt'ta kaydýný yaptýrdý. Kurt'un rozetini eþi Ýhsan Kurt taktý. Genel seçimlerin ardýndan milletvekili olmaya hak kazanan AK Parti Çorum milletvekilleri Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Meclis'te kayýt yaptýrdý. Milletvekili Kurt, kaydýn ardýndan gazetecilerin sorularýný yanýtladý. Heyecanlý olduðunu ifade eden Kurt, "Ýnþallah bundan sonraki süreçte de ilimiz, ülkemiz, geleceðimiz ve çocuklarýmýz için daha çok çalýþacaðýz. Biz anneyiz her þeyden önce yüreðimizle düþünüyoruz, kalbimizi ortaya koyuyoruz, emeðimizi de koyuyoruz. Ýnþallah bu süreçte Türkiye için en hayýrlý kararlarda imzamýz olacak" dedi. "Koalisyon tartýþmalarý var. Sizce en iyi koalisyon hangisi olur?" sorusuna Kurt, hayýrlýsý olmasý temennisinde bulundu. Kurt, "Ýlimden daha yeni geldim, genel merkeze uðramadým. Biz hep birlikte iyi bir karar vereceðimize inanýyoruz. AK Parti olarak büyük bir teþkilatýz. Ben teþkilat kökenliyim. Genel Merkez teþkilatta MKYK üyesiydim. O yüzden biz teþkilatýmýza güveniyoruz ve saðduyu kazanacaktýr. Ülkemiz için hayýrlýsý neyse bizim için önemli olan da odur" yanýtýný verdi. Erken seçim ihtimalinin tartýþýldýðýnýn belirtilerek, "Erken seçim olabilir mi, olmalý mý?" sorusu üzerine, bunun genel merkezin bir kararý olacaðýna dikkati çeken Kurt, "Ne çýkarsa kararda, istiþareler sonucunda hep birlikte neye karar verirsek biz ona uyarýz ve o çerçevede de çalýþmayý sürdürürüz" diye konuþtu. Kurt, Meclis'in çalýþmadýðý günlerde ve hafta sonlarý Çorum'da olacaðýný söyledi. Bir gazetecinin "Çocuklar karneyi alacak, siz rozeti taktýnýz" ifadesi üzerine Kurt, "Hep birlikte bunu kutlayacaðýz" dedi. Kurt, çocuklarýnýn da çok heyecanlý olduðunu kaydetti. Kurt'a rozetini eþi Ýlhan Erkan Kurt taktý. "Önce insan diyeceðiz" Avrupa Birliði Türkiye Yetiþkin Öðrenme Çalýþtayýna Çorum'dan katýlým Ýskilip Mesleki Eðitim Merkezi Müdürü Fatih Þanlý Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilip Milli Eðitim Bakanlýðý tarafýndan yürütülen "Türkiye Yetiþkin Öðrenme Gündemi Uygulamalarý-II" Projesi kapsamýnda program hazýrlama çalýþtayýna katýldý. Konu ile ilgili bilgi veren Þanlý, "Çalýþtay programýnýn amacý hayat boyu öðrenme konusunda yetiþkinlerin bilinç ve kültürünü arttýrmak, yetiþkinlerin becerilerini geliþtirmek, yetiþkinler için daha esnek ve kolay bir yol olan uzaktan öðrenme yöntemiyle hayat boyu öðrenme fýrsatlarýna eriþimlerini arttýrmaktýr. Proje amaçlarý doðrultusunda belirlenen sekiz anahtar yeterlikler çerçevesinde yer alan her bir yeterlik için eðitim programý hazýrlanacaktýr" dedi. Bu amaçla Haziran 2015 tarihleri arasýnda Ankara'da çalýþtaya katýldýðýný belirten Þanlý, Ankara dýþýnda 33 katýlýmcýnýn çaðrýldýðý program hazýrlama çalýþtayýnýn yaklaþýk iki hafta sürecek ve 19 Haziran'da sona ereceðini belirtti "Türkiye Yetiþkin Öðrenme Gündemi Uygulamalarý-II" Projesi kapsamýnda program hazýrlama çalýþtayýna katýlan Þanlý, hergün dört oturumla yoðun bir çalýþma yürüttüklerini belirtti. Programýn detayý hakkýnda bilgi veren Þanlý, Avrupa Birliði Anahtar Yeterlikler çerçevesinde belirlenen "Sekiz Anahtar Yeterlikleri" kapsamýnda program hazýrlama çalýþmasý yürüttüklerini ifade etti. Ýl Emniyet Müdürü Murat Kolcu, yapýlan iþin merkezinde insan olmasý gerektiðini vurgulayarak, "Biz de 'Ýnsaný yaþat ki devlet yaþasýn' düsturundan hareketle 'önce insan' diyeceðiz. Ýnsan haklarýna saygýlý ve özverili bir þekilde çalýþmalarýmýzý sürdüreceðiz" dedi. Hitit Gazeteciler ve Yayýncýlar Derneði (HYGD) Yönetim Kurulu Üyeleri, bir süre önce göreve baþlayan Ýl Emniyet Müdürü Murat Kolcu'yu ziyaret etti. Dernek Baþkaný Birkan Demirci ile yönetim kurulu üyeleri Hacý Odabaþ, Satýlmýþ Ýnanç, Güngör Atak, Volkan Sýnayuç ve Gazi Nogay'ýn katýldýðý ziyarette, Emniyet Müdürü Kolcu'ya yeni görevinde baþarýlar dilendi. Polis Teþkilatý'nýn devletin temel unsurlarýndan birisi olduðunu ifade eden HGYD Baþkaný Demirci, polisin, jandarma ile birlikte kamu düzeninin temini, halkýn huzur ve güven içinde yaþamasý, insan haklarýnýn korunmasý ve hukukun uygulanmasý görevlerini baþarýyla yerine getirdiðini vurguladý. Çorum Ýl Emniyet Müdürlüðü'nün de baþta asayiþ ve trafik olmak üzere her alanda baþarýlý çalýþmalarda bulunduðunu belirten Demirci, "Çorum ilimiz, Türkiye'nin en huzurlu illerinden birisidir. Bu konuda Emniyet Müdürlüðümüze teþekkür ediyoruz. Sizin de Çorum'da yabancýlýk çekmeyeceðini ve baþarýlý hizmetler gerçekleþtireceðinize inancýmýz tamdýr. Görevinizde baþarýlar dilerim" diye konuþtu. KOLCU'DAN "ÝNSANA HÝZMET" VURGUSU Emniyet Müdürü Murat Kolcu da ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirerek, HGYD yönetimine teþekkür etti. Çorum'un Anadolu'nun en güzel kentlerinden biri olduðunu ifade eden Kolcu, kenti yavaþ yavaþ tanýmaya çalýþtýðýný, yabancýlýk çekmeyeceðine inandýðýný söyledi. Devraldýðý aldýðý hizmet bayraðýný daha da yukarý taþýmaya çalýþacaðýný vurgulayan Kolcu, "Çorum güzel bir þehir. Ýnsanlarýmýza en iyi þekilde hizmet etmeye gayret göstereceðiz. Bize Türkiye'nin her yeri memlekettir. Önemli olan insana hizmettir. Yapýlan iþin merkezinde insan olmalý. Biz de 'Ýnsaný yaþat ki devlet yaþasýn' düsturundan hareketle 'önce insan' diyeceðiz. Ýnsan haklarýna saygýlý ve özverili bir þekilde çalýþmalarýmýzý sürdüreceðiz" diye konuþtu. Türkiye genelinde olduðu gibi Çorum'- da da önemli bir seçim sürecini geride býraktýklarýný dile getiren Kolcu, "Ýnþallah bundan sonra çalýþmalarýmýza daha fazla yoðunlaþacaðýz" dedi. YEDAÞ'tan elektrik kesintisi Yeþilýrmak Elektrik Daðýtým A.Þ. bakým ve onarým çalýþmalarý nedeniyle kýrsalda elektrik kesintisi yapacak.yedaþ'tan konu hakkýnda yapýlan açýklamaya göre kesinti tarihlerinde saatleri arasýnda yapýlacak ve Merkeze baðlý Yukarýsaraylý Köyü etkilenecek.

12 12 HAZÝRAN 2015 CUMA Finalistler belli oldu Ýlkokullarda finalistler belli oldu Okul Sporlarý Federasyonu Çorum Temsilciliði faaliyet programýnda yer alan Ýlkokullar arasý Basketbol Ýl Birinciliði'nde sona gelindi. Miniklerin basketbol heyecaný final maçýnýn ardýndan sona erecek. Ýl birinciliðinde finale yükselen takýmlarda belli oldu. Miniklerin þampiyonu, Fatih Sultan Mehmet Ýlkokulu ile Mehmet Akif Ersoy Ýlkokulu arasýnda oynanacak final maçýnýn galibi olacak. Final karþýlaþmasý bugün saat 13.00'te, TED Koleji ile Bahçelievler Ýlkokulu arasýnda oynanacak üçüncülük-dördüncülük maçý ise 14.30'da oynanacak. Hasan Ahmet Sarý ýsrarý En Centilmen Abdalata Yarýn oynanacak olan final maçýyla sona erecek olan 20.ASGD Halit Kýlýç Futbol Turnuvasý'nda en centilmen takým belli oldu. Turnuva tertip komitesi dün yaptýðý deðerlendirmenin ardýndan turnuvanýn en centilmen takýmýný Abdalata Koçak Makine olarak belirledi. Centilmen takýmýn belirlenmesinde takýmýn oynadýðý maçlarda gördüðü kartlar ve saha içerisindeki futbolcularýn tavýrlarý dikkate alýnýrken, Abdalata Koçak Makine grup maçlarý ve çeyrek final maçý olmak üzere 5 maçta 3 sarý kart görürken turnuvanýn en centilmen takýmý olarak belirlendi.tertip komitesi turnuvanýn en centilmen takýmý seçilen Abdalata Koçak Makina'ya final maçýnýn ardýndan düzenlenecek ödül töreninde plaket verecek. Gol krallýðýnda 2 isim var Bu yýl 20.si düzenlenen Halit Kýlýç Orta Kuþak Futbol Turnuvasý'nda gol krallýðýnda 2 isim yarýþýyor. Yarýn Met Yol Yapý Ýnþaat ile Hýþýroðlu Kuruyemiþ arasýnda oynanacak olan final maçýyla sona erecek Halit Kýlýç Orta Kuþak Futbol Turnuvasý'nda gol krallýðýnda Met Yol takýmýndan Yunus Þahinkara ve Bozboðaspor'dan Osman Gýdýk 10'ar golle en üstte yer alýyor. Osman Gýdýk takýmýnýn yarý final maçýnda elenmesiyle turnuvayý 10 golde tamamlarken, final maçýnda Hýþýroðlu Kuruyemiþ ile karþýlaþacak olan Metyol formasý giyen Yunus Þahinkara bu maçta gol atmasý halinde turnuvanýn gol kralý olacak. Her iki futbolcunun da 10 golde kalmasý durumunda ise ödülü 2 sporcu paylaþacaklar. Öte yandan Hýþýroðlu Kuruyemiþ takýmýndan Hüseyin Eðer ve Mustafa Doðan'da 5'er golle bu 2 futbolcuyu takip ediyor. 17 Haziran'da Genel Kurul'a gidecek olan Kýrmýzý-Siyahlýlar Teknik Direktör arayýþlarýnda son noktaya gelirken, futbolcu görüþmelerini de sessiz þekilde sürdürüyor. Çorum Belediyespor yönetiminin daha önceden de kadrosuna katmak için yoðun çaba harcadýðý 1461 Trabzonspor'da forma giyen Hasan Ahmet Sarý'nýn peþinde olduðu öðrenildi. Batman Petrolspor'da forma giydiði dönemde Çorum Belediyespor yönetiminin kadroya dahil etmek için yoðun çaba harcadýðý ancak sonuç alamadýðý Hasan Ahmet Sarý ile görüþme halinde olduðu öðrenildi. Transferde sessizliðini genel kurulun ardýndan bozacak olan Kýrmýzý-Siyahlýlar bu zamana kadar Hasan Ahmet Sarý transferini bitirmeyi hedeflediði, yeni teknik heyetle birlikte Hasan Ahmet'in adýný da açýklamayý planladýðý öðrenildi. Öte yandan Kýrmýzý-Siyahlýlarýn Ýnegölspor formasý giyen ve sözleþmesi biten Kemal Hastürk ile de görüþtüðü ancak Kemal Hastürk'ten olumsuz cevap aldýðý öðrenildi sezonunda Trabzonspor'dan Batman Petrolspor'a kiralanan, geçtiðimiz sezon baþýnda ise Trabzonspor tarafýndan 1461 Trabzonspor'a kiralanan Hasan Ahmet Sarý 32 maçta forma giyerken 7 gol kaydetti Armutçu'dan destek çaðrýsý Nihat Armutçu nezaretinde Ýskilipgücü Eðitim Kültür Sanat Gençlik ve Spor Kulübü olarak Yaz Futbol Okulu çalýþmalarýný aralýksýz sürdürürken, Armutçu destek çaðrýsýnda bulundu. Sosyal medya üzerindeki hesabýndan çaðrýda bulunan Armutçu "çalýþmalarýmýzda kullanýlmak üzere " Futbol Topu" ihtiyacýmýz bulunmaktadýr. 85 sporcu çocuðumuza 201/2015 Amatör Futbol sezonundan kalan 7 adet topumuzla eðitim vermeye çalýþýyoruz. Sporcularýmýzdan 3 ay için 60 TL talep ettik. Bunu dahi veremeyen vermekte zorlanan ailelerimiz mevcut. Ýlçe içi dýþý Ýskilipli veya deðil böyle bir kampanyaya destek olmak isteyen sporseverlere kapýmýz açýk. Resimde gördüðünüz futbol topunun internet satýþ fiyatý TL. Aþaðý yukarý en ucuz ve uygun olaný bu top gibi görünüyor.1 top alarak çocuklarýmýzýn yaz dönemi sportif ve sosyal eðlencesine katký saplamak isterseniz nolu telefondan benimle irtibata geçebilirsiniz. Kulüp Hesap Numaramýz ve kargo adresimizi özelden veya genelden paylaþabilirim" ifadelerini kullandý. Cahit Terzi destek istedi Spor-Toto Üçüncü ligde mücadele edecek olan Zonguldakspor'un teknik direktörü Cahit Terzi, yeni sezon öncesi önemli açýklamalarda bulundu. Zonguldakspor' da kim görev alýrsa alsýn mutlaka bir hedefin olmasý gerektiðini belirten Terzi, tüm sýkýntýlara raðmen geçen seneden daha iyi bir takým kuracaklarýný belirtti. Zonguldakspor teknik direktörü Cahit Terzi, yeni sezon öncesi ilk kez konuþtu. Spor muhabirlerine açýklamalarda bulunan Terzi, kulübün içinde bulunduðu durumu deðerlendirerek iyi bir takým kuracaklarýný belirtti. HEDEFSÝZ OLMAZ Zonguldakspor'da görev yapan herkesin mutlaka bir hedefi olmasý gerektiðini belirten Terzi þunlarý söyledi;" ZonguldaksporHedefsiz olamaz. Burada görev alan kim olursa olsun, mutlaka hedef olmalý. Bunun ekonomi kötüydü, para yoktu þuydu- buydu bir mazereti olamaz. Çünkü buraya iþe baþladýn mý bu halk hedef bekler. Bu tribünlerin hedef bekler. Dolayýsýyla þehrin takýma bakýþ açýsý asla hedefsiz bir takým kaldýrmaz." EKONOMÝK GÝRDÝ YOK Kulübün gelirinin olmadýðýnýn altýný çizen Terzi, " Böyle bir isteðin, arzunun, hedefin kendiliðinden geliþtiði þehirde kulübe sýfýr ekonomik girdi var. Ekonomik girdi sýfýr. Halkýn beklentisi çok büyük. Þampiyonluk bekliyor.ama maalesef destek yok. Bizim þahsi becerimizle iki senedir takýmý bir yerlere taþýdýk. Bölgesel Amatör Lig'de çýktýðýmýz zaman, geçen sezen Play-Off'a çýktýðýmýz dönemde çok büyük paralarla buralara gelmedik. Baþkan ve yöneticilerin bireysel çabalarý, saha içinde de bizim futbolcu alýmý futbolcu dizayný ve planlamasý. Bizde sportif baþarýlý yakaladýk." DAHA ÝYÝSÝNÝ YAPARDIK Þartlarýn daha iyi olmasý durumunda daha farklý iþler yapabileceklerini ifade eden Terzi, sözlerine þöyle devam etti"eðer ekonomik þartlarýmýz iyi olsaydý, devre arasýnda oyuncu takviye yapabilseydik þuan ikinci ligdeydik. Bu þehrin halký düzgün, çok namuslu insanlar. Çok büyük destek verdiler. Ceplerinde bir simit parasýyla deplasmana gittiler. Peynir- Ekmek yiyip takýma destek oldular. Onlarýn haklarýný kimse ödeyemez.bu þehirden zengin olan, bu þehirde makam sahibi olan kiþiler onlarýn milyonda biri kadar destek olmadýlar." PES ETMEYECEÐÝZ Mücadeleye devam edeceklerini ifade eden Terzi, tüm imkanlýlýklara raðmen pes etmeyeceklerini belirterek," Biz yinede pes etmiyoruz. Telefonumuz çalýþýyor. Oyuncularla görüþürüz. Mali disiplini yapacaðýz. Geçen seneden daha iyi kadro yapacaðýz. Þartlar ne olursa olsun. Sýfýr þart da olsa geçen seneden daha iyi takým yapacaðýz. Bundan kimsenin þüphesi olmasýn. Ama biraz da insanlar sorumluluk alsýn. Bu kadar fedakarlýk yapýlan bir yere destek verilmesi lazým. Taraftarýmýzýn yaptýðý desteðin binde birini yapsýnlar. Kongre çok önemli. Yönetime girecek yönetici arkadaþlarýn durumlarý ve vasýflarý çok önemli. Onlarýn bize vereceði katkýyla daha iyi pozisyona gelecek." STATDA BÝR GELÝÞME YOK Stat konusunda hiçbir ilerleme ve geliþmenin olmadýðýný belirten Cahit Terzi, bu sorunun uzun süre çözülme kavuþmayacaðýna inandýðýný söyleyerek þunlarý söyledi, "Stat konusunda bir þey yapýlacak gibi görülmüyor. Saha ile ilgili bu saatten sonra yapýlsa da yetiþmesi mümkün deðil. Hedefe oynayacaksan mutlaka kendi sahanda oynamak zorundasýn. Mevcut sahamýzý onarýp düzeltip bu seneyi bu þekilde geçirmeliyiz. Yapacak bir þey yok." ÝYÝ BÝR TAKIM KURACAÐIZ Transfer konusuna da deðinen Terzi iyi bir takým oluþturacaklarýný söyledi. Terzi sözlerini þöyle sürdürdü," Transferlerle ilgili kimsenin aklýnda bir þey kalmasýn. Ýyi tespitler yaptýk. Ýyi oyuncular tespit ettik. Geçen sene ki gibi kulübesi dar olan yedek kadrosu dar olan bir takým olmayacaðýz. 2. Lig'de görüþtüðümüz oyuncular var. 3 tane final izledim. Orada gördüðümüz kaliteli oyuncular var. Bunlarýn içinde kulübümüze yakýþýr oyuncular var. O heyecana yakýþacak oyuncular var. Play-Off'a kalmadan direk þampiyon olup 2. Lig'e çýkmak istiyoruz." DESTEK OLUNMASI ÞART " Bu kadar özveriyle çalýþýrken, bu þehirde biraz Zonguldak Kömürspor'a destek olsun. Onlardan 10 trilyon falan istemiyoruz. 1 trilyon yeter. Amatör takým Kozlu harcadý 1 trilyona küme düþtü. Ereðli 1 trilyon para harcadý kümede kaldý, adamlar sevindi. Profesyonel takýmý 2. Lige çýkarmak için 500 bin TL ile 1 trilyon bize yeter. 1 trilyonla bile bu takýmý çok rahatlýkla þampiyonluða oynatabiliriz. Biz iki senedir sýfýr sermayeyle geldik bugünlere. Bir lirasýz buralara geldik. Kazandýðýmýz paralarla çocuklarýn paralarýný verdik. Esasýnda büyük iþler yaptýk. Ama bu þehir neticeye bakar. Hazýrlýklara bakmaz. Son final maçýnda eleþtirirler. Penaltýyý neden Mert attý. Ama bir maç önce Mert attý. Ters köþeye yatýndý kaleciyi. Kimse bir þey demedi. Onun için bir travma yaþadýk geçen sene. Ne kadar ekonomik þartlar kötü de olsa, çýkmalýydýk. Çocuklar iyi mücadele etti." TAKIMLA ÝLGÝLÝ BÝR SIKINTI OLMUZ Terzi yeni sezon öncesinde kuracaklarý takýmla ilgili bir sýkýntýnýn olmayacaðýný belirterek sözlerini þöyle tamamladý; " 5-6 trilyon para harcayan takýmlarýn bir tanesi Play-Off'a kalamadý. Biz þehir takýmýyýz. Bir Batman'a bakýn.zonguldak'tan 2-3 kat büyük. Niðde'ye bakýn. Zonguldak'tan çok büyük. Büyükþehir'lere bakýn. Çorum mesela, bizden 4-5 trilyon fazla para harcadýlar. Akcaabat Sebat 4-5 trilyon harcadý ligden çekildi. Hep yanlýþ planlama. Burada ise düzgün þeyler oluyor. Güzel þeyler oluyor. Ama biraz da bu þehirden para kazanan kiþiler de destek olsunlar. Takýmla ilgili bir sýkýntý olmayacak. Her þartta kuracak takým burada þampiyonluða oynar. Zaten Zonguldak halký baþka alternatifi kabul etmez. Mevcut kadromuzda katký verecek oyuncularýmýz var. Geçen seneki takýmý harmanlayýp iyi bir ürün alacaðýz." diye konuþtu

"Muhsin Yazýcýoðlu sürekli zor zamanlarýn adamý oldu"

Muhsin Yazýcýoðlu sürekli zor zamanlarýn adamý oldu Mekke'nin Fethi programýna ilgi yüksek oldu Anadolu Gençlik Derneði "Mekke'nin Fethi"ni düzenlediði bir programla kutladý. Afra Kültür Merkezinde önceki akþam düzenlenen programý Belediye Baþkan Yardýmcýsý

Detaylı

var olmaya da devam edecektir"

var olmaya da devam edecektir Kara en çok çocuklar sevindi Çorum'a yýlýn ilk karý dün düþtü. Gece saatlerinde baþlayan kar yaðýþý kenti beyaz bir örtüye büründürdü. Kara en çok sevinenler ise çocuklar oldu. Yaðan karýn az olmasýna

Detaylı

Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi. Baþvurularý devam eden Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar yoðun bir þekilde sürerken, turnuvada Hitit Üniversitesi

Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi. Baþvurularý devam eden Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar yoðun bir þekilde sürerken, turnuvada Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi de Futsal'da Baþvurularý devam eden Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar yoðun bir þekilde sürerken, turnuvada Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi de yerini alacak.

Detaylı

TSO, 4 yýllýk stratejisini belirledi

TSO, 4 yýllýk stratejisini belirledi Güney Kampüsü saðlýk kampüsü olacak Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, üniversite sanayi iþbirliði çerçevesinde Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi öðretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Mustafa

Detaylı

387 bin 560 seçmenimiz var

387 bin 560 seçmenimiz var "Bizim ne kirimiz nede kinimiz vardýr" Saadet Partisi (SP) Ýl Teþkilatý aday tanýtým programýný yaptý. Programa SP Genel Baþkaný Prof. Dr. Mustafa Kamalak'ta katýldý.sp Mustafa Kamalak kente geliþinde

Detaylı

Sandýktan Yüzde 50 AK Parti çýktý

Sandýktan Yüzde 50 AK Parti çýktý "Milletin hizmetkârý olmaya devam edeceðiz" Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü dün yapýlan Mahalli Ýdareler seçimlerinin sonuçlarýnýn belli olmasýnýn ardýndan Taþ Binada vatandaþlara hitap etti. "Bugün sevgi

Detaylı

SAYFA 2 DE. Çorum iþ dünyasýnýn temsilcisi

SAYFA 2 DE. Çorum iþ dünyasýnýn temsilcisi Traktör sayýsýnda 14. sýradayýz Türkiye Ziraat Odalarý Birliði (TZOB) Genel Baþkaný Þemsi Bayraktar, Ocak, Mart, Nisan, Mayýs, Haziran aylarýnda ve 9 aylýk toplamda, geçen yýlýn ayný aylarý ve dönemine

Detaylı

Makineciler fuara damga vurdu

Makineciler fuara damga vurdu Çorum fakirleþiyor Saðlam irade bu ocaklarda yetiþti AK Parti Çorum Milletvekili TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Ýlim Yayma Cemiyeti Baþkaný Avukat Mehmet Karadað'ý ziyaret etti. ÝHL, ÝYC ve Ensar gibi kuruluþlarýn

Detaylı

Fay Hattýnda Bisikletle 1500 Kilometre

Fay Hattýnda Bisikletle 1500 Kilometre Fay Hattýnda Bisikletle 1500 Kilometre "Fay Hattýnda Bisikletle 1500 Kilometre" projesi devam ediyor. ÇORUM 15 AÐUSTOS 2015 CUMARTESÝ Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ 68 STK nýn bir araya geldiði

Detaylı

CHP liler Tufan Köse dedi

CHP liler Tufan Köse dedi Baþörtüsü, Müslüman kadýnýn kimliðidir' Zehra Türkmen, 'Baþörtümü Seviyorum' baþlýklý seminerin sunumunu yaptý. Özgür Der de düzenlenen seminerde konuþan Zehra Türkmen, baþörtüsünün Müslüman kadýnýn bir

Detaylı

Çorum a tercüman oldu

Çorum a tercüman oldu Ceritoðlu seçilebilir kadýn adaylar arasýnda Hürriyet, AK Parti milletvekili aday listesine konulan kadýn adaylardan 55 inin seçilebilecek sýralamada yer aldýðýný belirtti. 55 kadýn aday arasýnda AK Parti

Detaylı

Tahtasýz dan çarpýcý mesaj CHP Belediye Meclis Üyesi Mehmet

Tahtasýz dan çarpýcý mesaj CHP Belediye Meclis Üyesi Mehmet Tahtasýz dan çarpýcý mesaj CHP Belediye Meclis Üyesi Mehmet Bayram tedbirleri tamam Tahtasýz, Ramazan Doðu Bayramý süresince Türkistan'da vatandaþlarýn Uygur huzurlu ve Türkleri ne güvenli bir yapýlan

Detaylı

Hastalar teknolojik çözümü sevdi

Hastalar teknolojik çözümü sevdi Yaban hayatý kayýt altýnda Çorum'da yaban hayvanlarýnýn envanterinin çýkarýlmasý için baþlatýlan çalýþma kapsamýnda ormanlýk alanlara yerleþtirilen fotokapanlar sayesinde geyik, karaca, ceylan, tilki,

Detaylı

Turpcu, termik santralleri sordu

Turpcu, termik santralleri sordu Zaman: 'Belediye bu iþlerin altýndan nasýl kalkacak?' CHP Grup Baþkanvekili Fikret Zaman, 2019 yýlýnda Özel Ýdarelerin kapatýlacaðý yönünde iddialar olduðunu belirterek, "Bunlar belediyeye devir olduðu

Detaylı

Hayvan Pazarý na kazma

Hayvan Pazarý na kazma Bu haber üç dönemlik vekiller için AK Parti, üç dönem kuralýný kaldýrmayý düþünmüyor. Koalisyon kurulamaz ve Türkiye erken seçime giderse, 25. Dönem parlamentosunu pas geçmeyi planlýyor. Böylece 7 Haziran'da

Detaylı

AK Parti Çorum Milletvekilleri Cahit Baðcý ve Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt, Ulaþtýrma Bakaný Feridun Bilgin le görüþtü. Çorumlu KOBÝ lere çaðrý

AK Parti Çorum Milletvekilleri Cahit Baðcý ve Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt, Ulaþtýrma Bakaný Feridun Bilgin le görüþtü. Çorumlu KOBÝ lere çaðrý Emniyet Müdürlüðü ekipleri terör örgütü DHKP-C ye yönelik düzenlenen operasyonda 3 kiþi gözaltýna Çorum da DHKP-C operasyonu Çorum Ýl Emniyet Müdürlüðü tarafýndan terör örgütü DHKP-C ye yönelik düzenlenen

Detaylı

Çevreciler "Çevre" Ýçin Erdoðan'a "Takoz" Olmaya Kararlý

Çevreciler Çevre Ýçin Erdoðan'a Takoz Olmaya Kararlý YIL:3 SAYI:720 35 YKR 26 AÐUSTOS 2008 SALI Çevreciler "Çevre" Ýçin Erdoðan'a "Takoz" Olmaya Kararlý "Erdoðan nükleer santral kurmaya çalýþýyor. Kendine 'çevreci' diyen biri bunu yapamaz." AKP'nin tamamen

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 28 Mart 2015 Cumartesi YIL: 14 SAYI: 4840 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 28 Mart 2015 Cumartesi YIL: 14 SAYI: 4840 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Duydunuz deðil mi? Meclis heyetimiz Uzak Doðu'da Vietnam'a gitti... Parlamentolar arasý toplantýya... Dua edin, Vietkong'un ve Ho Þi Min'in ruhuyla dönsünler adaya! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 28 Mart

Detaylı

Biliriz ki, gündem ve politika hep edebiyatý meþgul eder. Edebiyatçýlar günlük politikayý takip ettikleri vakit edebiyata vakit

Biliriz ki, gündem ve politika hep edebiyatý meþgul eder. Edebiyatçýlar günlük politikayý takip ettikleri vakit edebiyata vakit Baþbakan Erdoðan, Manisa nýn Akhisar, Demirci ve Salihli ilçelerinde partisinin düzenlediði mitinglerde konuþtu. Erdoðan ýn gündeminde 17 Aralýk ta düzenlenen yolsuzluk ve rüþvet operasyonu vardý. Düzenlenen

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Ekim 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3597 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Ekim 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3597 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Maliye Bakaný Ersin Tatar'a göre, bu ayki maaþ ödemelerinde bir sýkýntý yokmuþ, ama yine de durum birkaç günde belli olacakmýþ! Nostradamus tam tarih vermedi galiba! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Ekim

Detaylı

Kardeþe dua, katile lanet

Kardeþe dua, katile lanet Baðcý dan Rektör Alkan a tam destek Köstek deðil, destek olacaðýz AK Parti Milletvekili Dr. Cahit Baðcý, ziyaret ettiði Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan ýn çalýþmalarýndan duyduðu

Detaylı

ABD ÝLE MUTABAKAT ÝÇÝN TÜRKÝYE NE SÖZLER VERDÝ

ABD ÝLE MUTABAKAT ÝÇÝN TÜRKÝYE NE SÖZLER VERDÝ YIL:3 SAYI:590 35 YKR 26 ÞUBAT 2008 SALI Az Bulutlu En Yüksek C o En Düþük C o -3-10 ABD ÝLE MUTABAKAT ÝÇÝN TÜRKÝYE NE SÖZLER VERDÝ AÇIKLAYIN! Kimi ABD ile yeni bir halayýndan söz ediyor, kimi geniþ bir

Detaylı

Belediye baþkaný bize çile çektiriyor

Belediye baþkaný bize çile çektiriyor Çok bulutlu YIL:3 SAYI:611 35 YKR 26 MART 2008 ÇARÞAMBA Çorum'un Alevi Köylerinde Ýmam Çorum un Alaca ilçesine baðlý Koyunoðlu, Mazýbaþý ve Çikhasan köylerinde, köylülerin isteði dýþýnda atanan imamlar

Detaylı

aalto @ turkey içindekiler ankara üzerine senaryolar Bak Postacý Geliyor - Tezcan Karakuþ Candan

aalto @ turkey içindekiler ankara üzerine senaryolar Bak Postacý Geliyor - Tezcan Karakuþ Candan içindekiler Bak Postacý Geliyor - Tezcan Karakuþ Candan 2 aalto @ turkey Mimarlar Odasý nda Bir Simge: Teoman Öztürk - Yavuz Önen 3 Geçen Sayýdan Yansýmalar 4 Aalto Etkinliklerinin Ardýndan - Nuri Arýkoðlu

Detaylı

Çocuk, Verilen Söz, Sorumluluk ve Biz

Çocuk, Verilen Söz, Sorumluluk ve Biz Altý Aylýk Bülten Þubat 2008 Sayý: 3 Prof. Dr. Kadriye Yurdakök, UNICEF Türkiye Milli Komitesi Baþkan Yardýmcýsý Çocuk, Verilen Söz, Sorumluluk ve Biz Sahip olduðumuz saðlýk düzeyini, esas olarak geçirdiðimiz

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 18 HAZÝRAN 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr GAZETECÝ TAHA AKYOL: Baþ ba kan, n7 de

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 18 HAZÝRAN 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr GAZETECÝ TAHA AKYOL: Baþ ba kan, n7 de HÜRRÝYET YAZARI ERTUÐRUL ÖZKÖK SORULARIMIZI CEVAPLANDIRDI Sa id Nur sî nin sor du ðu so ru yu, ben de her gün hay ký ra rak sor mak is ti yo rum ÝSMAÝL TEZER ÝN RÖPORTAJI HAFTASONU EKÝ NDE YGER ÇEK TEN

Detaylı

HALK. Elinizi Cebimizden Çekin! IMF ve Ýþbirlikçilerine Hayýr. 2007 Bütçesi Yine Bir Soygun Planý Olarak Hazýrlanýyor. Peki Ama Neden?

HALK. Elinizi Cebimizden Çekin! IMF ve Ýþbirlikçilerine Hayýr. 2007 Bütçesi Yine Bir Soygun Planý Olarak Hazýrlanýyor. Peki Ama Neden? HALK insanca bir yaþam yolunda Birleþen halk yenilmez! 2007 Bütçesi Yine Bir Soygun Planý Olarak Hazýrlanýyor IMF ve Ýþbirlikçilerine Hayýr Elinizi Cebimizden Çekin! BÜLTENÝ Onlarýn adý KADIN Sf: 6 Tam

Detaylı

Yýl:25 Sayý:41 Mayýs-Haziran-Temmuz-Aðustos 2007

Yýl:25 Sayý:41 Mayýs-Haziran-Temmuz-Aðustos 2007 Yýl:25 Sayý:41 Mayýs-Haziran-Temmuz-Aðustos 2007 ÞEHÝDE AÐIT O, Korkunçtu, dayanýlmazdý Hiç yýlmadý Boðucuydu görüntüler Hiç usanmadý, çabaladý 17 Aðustos ta Týrnaklarýný gömdü bir avuç topraða Atlýlar

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Nisan 2011 Pazar YIL: 10 SAYI: 3404 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT DEVLET SONUNA DEK.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Nisan 2011 Pazar YIL: 10 SAYI: 3404 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT DEVLET SONUNA DEK. KKTC'ye "Kuzey Kýbrýs Türkiye Cumhuriyeti" diyenler var Türkiye'de... Doðrusu da bu olmalý... Darýlmayýn kýrýlmayýn ama yanlýþ yapan onlar deðil, biziz herhalde! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Nisan

Detaylı