ÇUKUROVA BELEDİYESİ STRATEJİK PLANI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÇUKUROVA BELEDİYESİ STRATEJİK PLANI 2015 2019"

Transkript

1 1

2 İÇİNDEKİLER 1. BAŞKANIN SUNUMU 4 2. STRATEJİK PLANLAMA GİRİŞ KAMUDA STRATEJİK PLANLAMANIN HUKUKİ ÇERÇEVESİ ÇUKUROVA BELEDİYESİ STRATEJİK PLANLAMA MODELİ STRATEJİK PLANLAMA ÇALIŞMA GRUBU ÇUKUROVA BELEDİYESİNİN STRATEJİK PLANLAMA ÇALIŞMALARI 9 3. MEVCUT DURUM DEĞERLENDİRMESİ TARİHÇE ADANA İSMİNİN KAYNAĞI DIŞ ÇEVRE ANALİZİ COĞRAFİ ÖZELLİKLER DEMOGRAFİK YAPI TARIM SANAYİ VE İSTİHDAM SOSYO - EKONOMİK YAPI EĞİTİM SAĞLIK ULAŞIM İÇ ÇEVRE ANALİZİ ÇUKUROVA BELEDİYESİ'NİN KURULUŞU İNSAN KAYNAKLARI KURUMSAL YAPI MALİ YAPI FİZİKİ YAPI TEKNOLOJİK ALT YAPI KANUNİ YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR BELEDİYENİN GÖREVLERİ BELEDİYE MECLİSİNİN GÖREV VE YETKİLERİ BELEDİYE ENCÜMENİNİN GÖREV VE YETKİLERİ BELEDİYE BAŞKANIN GÖREV VE YETKİLERİ PAYDAŞ ANALİZİ PAYDAŞ MATRİSİ DIŞ PAYDAŞ LİSTESİ SWOT (GZFT) ANALİZİ STRATEJİK AMAÇLAR VE HEDEFLER MİSYONUMUZ, VİZYONUMUZ VE TEMEL DEĞERLERİMİZ STRATEJİK ALANLAR STRATEJİK AMAÇLAR VE HEDEFLER KURUMSAL YAPI GÜÇLÜ MALİ YAPI İMAR PLANLAMA KAMU DÜZENİ / AFET VE RİSK YÖNETİMİ ÇEVRE VE İNSAN SAĞLIĞI KENTSEL ALT YAPI / ÜST YAPI SOSYAL, SPORTİF VE KÜLTÜREL İZLEME VE DEĞERLENDİRME İZLEME DEĞERLENDİRME 106 2

3 1.BAŞKANIN SUNUMU 3

4 Sevgili Çukurovalılar; Hedefimiz Çukurova yı çağdaş bir kent haline getirmektir. Bu amaçla, kültürsanat yoğunluklu, insanlarımızın mutluluğunu ele alan bir belediyecilik anlayışı ile çalışmaktayız. Hedefimiz Çukurova da sanayinin ticaretin gelişmesi milli gelirden alınan payın yükselmesi ekonomik anlamda varlıklı, sosyal kültürel alanda her dilden her ırktan her dinden tüm kesimlerin birlik içinde kardeşçe, demokratik ve katılımcı yönetim anlayışı ile herkesin özgür bir şekilde yaşayabileceği geniş caddeleri, düzenli trafiği, hiçbir engel oluşturmayacak yaya kaldırımları ve bina girişleri, birbirine sevgi ve saygıyla yaklaşan, spor yapan, hayattan keyif alan insanların yaşadığı çağdaş bir kent haline getirmektir. Bu sebeplerle Çukurova Belediyesi stratejik planlama çalışmamız Çukurova mızı çağdaş bir kent haline getirmek hedefiyle oluşturulmuştur. Hep birlikte yaşayacağımız ve geliştireceğimiz Çukurova mız için kurumsal stratejik planda görüş ve fikirleriyle emeği geçen, değerli Meclis Üyelerimize, ilgili tüm paydaşlara, sivil toplum örgütlerine, halkımıza ve özellikle tüm belediye çalışanlarımıza gösterdikleri ilgi ve çabadan dolayı teşekkür ederim. Soner ÇETİN Belediye Başkanı 4

5 2.STRATEJİK PLANLAMA 5

6 2.1 GİRİŞ Stratejik Planlama kuruluşun hali hazırda bulunduğu sosyal, ekonomik, kültürel durumu ile ulaşmayı hedeflediği durumu arasındaki yol haritasıdır. Kuruluş mevcut durumunun bir analizini yaparak makro politikalar, bölge kalkınma programları ile uyumlu stratejiler oluşturur. Kamu idarelerinin planlı hizmet sunumu, politika geliştirme, belirlenen politikaları somut iş programlarına ve bütçelere dayandırma ile uygulamayı etkili bir şekilde izleme ve değerlendirmelerini sağlamaya yönelik olarak "stratejik planlama temel bir araç olarak benimsenmiştir. Stratejik planlama; bir yandan kamu mali yönetimine etkinlik kazandırırken, diğer yandan kurumsal kültür ve kimliğin gelişimine ve güçlendirilmesine destek olacaktır. Strateji kelime anlamı itibarı ile sevk etme, yöneltme, gönderme ve gütme demektir. Kökeni bakımından; Latincede yol, çizgi anlamına gelen "stratum, Yunanlı General Strategos adından hareketle Yunancada "strategia komutanlık anlamına gelmektedir. Bu açıdan baktığımızda strateji yüzyıllarca askeri bir kavram olarak kullanılmış; "savaş sanatı ve bir savaşta sonuca gitmek için yapılacak askeri harekâtın planlanması ve uygulanması bilimi olarak ifade edilmiştir. Bu tanımlama ile birlikte gelişen dünyada strateji hayatın her alanında kullanılır hale gelmiştir. Özellikle iş hayatında strateji üzerine çeşitli tanımlar geliştirilmiştir. Sonuç olarak strateji, "İşletmeye yol vermek ve rekabet üstünlüğü sağlamak amacı ile işletme ve çevresini sürekli analiz ederek uyum sağlayacak amaçların belirlenmesi, faaliyetlerin planlanması, gerekli araç ve kaynakların yeniden düzenlenmesi süreci (1) olarak tanımlanmıştır. Bu strateji tanımı paralelinde stratejik yönetim; "İşletmenin uzun dönemli başarısını belirleyecek ve çevresi ile olan ilişkilerini düzenleyecek stratejilerin geliştirilmesi, gerekli planlama, organizasyon, program ve faaliyet süreçlerinin yapılarak uygulamaya konulması, sonuçların değerlendirilerek kontrol edilmesi ve düzeltici önlemler alınmasını kapsayan faaliyetler ve kararlar bütünüdür. Ulusal düzeydeki kalkınma planları ve stratejiler çerçevesinde kamu idarelerince hazırlanacak olan stratejik planlar; programlar, sektörel ana planlar, bölgesel planlar ve il gelişim planları ile birlikte genel olarak planlama ve uygulama sürecinin etkinliğini artıracak ve kaynakların rasyonel kullanımına katkıda bulunacaktır. (2) (1) TMMOB Makine Mühendisleri Odası Stratejik Planlama Mühendis Yetkilendirme Eğitim Notları (2) Kamu İdareleri İçin Stratejik Planlama Kılavuzu 6

7 2.2 KAMUDA STRATEJİK PLANLAMANIN HUKUKİ ÇERÇEVESİ ( 3 ) 10/12/2003 tarih ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu nda yer alan stratejik planlamaya ilişkin hükümler 01/01/2005 tarihinde yürürlüğe girmiştir sayılı Kanunda stratejik plan,"kamu idarelerinin orta ve uzun vadeli amaçlarını, temel ilke ve politikalarını, hedef ve önceliklerini, performans ölçütlerini, bunlara ulaşmak için izlenecek yöntemler ile kaynak dağılımlarını içeren plan olarak tanımlanmıştır. Kanunda, kamu idarelerine kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını oluşturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, performanslarını önceden belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçmek ve uygulamanın izleme ve değerlendirmesini yapmak amacıyla katılımcı yöntemlerle stratejik plan hazırlama görevi verilmiştir sayılı Kanunun yanı sıra 5393 sayılı Belediye ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunları ile nüfusu in üzerindeki tüm belediyeler stratejik plan hazırlamakla yükümlüdür sayılı Kanunda, belediye meclisinin görevleri arasında stratejik plan görüşmek ve kabul etmek bulunmaktadır. Belediye encümeninin görevlerinden biri, stratejik planı inceleyip belediye meclisine görüş bildirmektir. Belediye başkanının görevlerinden biri de belediyeyi stratejik plana uygun olarak yönetmektir. Kanuna göre belediye başkanı, mahalli idareler genel seçimlerinden itibaren altı ay içinde, kalkınma planı ve programı ile varsa bölge planına uygun olarak stratejik plan ve ilgili olduğu yılbaşından önce de yıllık performans programı hazırlayıp belediye meclisine sunmakla yükümlüdür. Stratejik plan, varsa üniversiteler ve meslek odaları ile konuyla ilgili sivil toplum örgütlerinin görüşleri alınarak hazırlanacak ve belediye meclisi tarafından kabul edildikten sonra yürürlüğe girecektir. Nüfusu 'in altında olan belediyelerde stratejik plan yapılması zorunlu değildir. Stratejik plan ve performans programı bütçenin hazırlanmasına esas teşkil edecek ve belediye meclisinde bütçeden önce görüşülerek kabul edilecektir. 24 Aralık 2005 tarihinde yayımlanan 5436 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile tüm kamu idarelerinde strateji geliştirme birimleri oluşturulmuştur. Bu birimler, 18 Şubat 2006 tarihinde yayımlanan "Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik ile stratejik planlama çalışmalarının koordinasyonu ile görevlendirilmiştir sayılı Kanunda, stratejik plan hazırlamakla yükümlü olacak kamu idarelerinin ve stratejik planlama sürecine ilişkin takvimin tespitine, stratejik planların kalkınma planı ve programlarla ilişkilendirilmesine yönelik usul ve esasların belirlenmesine Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı yetkili kılınmıştır. Bu çerçevede hazırlanan "Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 26 Mayıs 2006 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştır. (3) Kamu idareleri için Stratejik Planlama Kılavuzu 7

8 2.3 ÇUKUROVA BELEDİYESİ STRATEJİK PLANLAMA MODELİ Son yıllarda ülkemiz kamu yönetiminde mevzuat değişimleri yaşanmıştır. Bu değişimlerle kamu yönetiminde strateji geliştirme, sonuç odaklı yönetim, performans odaklı hesap verme katılımcı yönetim anlayışı sorumluluğu geliştirmeleri ve sorumluluklarını yerine getirmeleri beklenmektedir. Çukurova Belediyesi olarak kurumumuz da sorumluluğunu yerine getirme çabası içinde bu stratejik planlama çalışmasında aşağıdaki prensipler doğrultusunda stratejik planlama çalışmalarını yürütmüştür. İşbirliği Katılımcılık Süreklilik Şeffaflık Gerçekçilik Hesap Verilebilirlik STRATEJİK PLANLAMA Hazırlık Çalışmaları Stratejik Analizler Strateji Oluşturma STRATEJİK UYGULAMA Dış Çevre Analizi Misyon Performans Programı Planın Sahiplenilmesi, Planlama Sürecinin Organizasyonu, İhtiyaçların Tespiti, Paydaş Analizi SWOT(GZFT) Analizi Vizyon Temel Değerler Bütçeleme Prosedürler İş Planı Hazırlık Programının Yapılması Mevzuat Analizi Stratejiler Kuruluş İçi Analiz Amaçlar ve Hedefler Stratejik Planlama Modeli 8

9 2.4 STRATEJİK PLANLAMA ÇALIŞMA GRUBU Çukurova Belediyesi stratejik planının hazırlanmasında "katılımcılık esas alınan prensiplerdendir. Bu prensip doğrultusunda stratejik planlama çalışmaları ile ilgili tüm birimlere bilgilendirme yapılmış ve stratejik planlama sürecine katkıları sağlanmıştır. Belediye Başkanı STRATEJİ SEVİYE Strateji Geliştirme Ekibi Birim Yöneticileri YÖNETSEL SEVİYE Belediye Çalışanları İŞLEMSEL OPERASYONEL SEVİYE GİRDİLER SÜREÇ HİZMETLER ÜRÜNLER Stratejik Planlama Çalışma Grubu ve Karar Seviyeleri 2.5 ÇUKUROVA BELEDİYESİ NDE STRATEJİK PLANLAMA ÇALIŞMALARI Çukurova Belediyesi nde stratejik planlama çalışmalarında, Devlet Planlama Teşkilatının "Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, "Kamu İdareleri İçin Stratejik Planlama Rehberi " ve 2006/9972 sayılı "Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik esas alınmıştır. Stratejik planlama çalışmaları Belediye Başkan Yardımcısı İsmail ÖZGEN koordinatörlüğünde, belediyemizin üst düzey yöneticilerinden oluşan bir komisyon tarafından yürütülmüştür. 9

10 Çukurova Belediyesi Stratejik Planlama Ekibi Adı Soyadı : Görevi : İsmail ÖZGEN Mustafa SELEK Ali ARSLANLIOĞLU Müsamettin TOPUZOĞLU Tuğba AYDIN Canan SONCUL Mahmut KARA Başkan Yardımcısı Başkan Yardımcısı Başkan Yardımcısı İnsan Kaynakları Müdürü Fen İşleri Müdürü Bilgi İşlem Müdürü Mali Hizmetler Müdürü Stratejik Planlama ekibinin belirlenmesinden sonra hazırlık çalışmalarını tamamlayan stratejik planlama ekibimiz, 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa, Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğine, Kılavuza ve Devlet Planlama Teşkilatı nca yayımlanan stratejik planlamaya ilişkin diğer rehberlere uygun olarak stratejik planı hazırlamıştır. Stratejik planlama çalışmalarımızın prensipleri doğrultusunda, açık, işbirliğine önem veren, katılımcı, süreklilik arz eden, şeffaf ve verilere dayalı gerçekçi bir stratejik plan hazırlamak için tüm birim müdürlüklerimizin katılımı sağlanmıştır. Çukurova Belediyesi nin iç çevresini oluşturan dinamikleri ile beraber mevcut durum değerlendirmesinde dış paydaşların analizine önem verilmiştir. Bu kapsamda stratejik planlama ekibi tarafından iç ve dış paydaşların analizi yapılmıştır. 10

11 3. MEVCUT DURUM DEĞERLENDİRMESİ 11

12 3.1 TARİHÇE (4) Seyhan ve Ceyhan Nehirlerinin suladığı verimli arazide kurulu Adana, coğrafi konumu nedeni ile tarihi M.Ö yıllarına kadar dayanan dünyanın en eski yerleşim yerlerinden birisidir. Adana ya ait en eski yazılı kayıtlar Boğazköy metinleri olarak bilinen M.Ö yıllarındaki Hitit Tabletleridir. Bu tabletlerde Adana havalisinden Uru Adania, yani Adana Bölgesi olarak bahsedilmektedir. Adana, Yontma Taş Devri nden bu yana yerleşim yeri olmuştur. Adana'nın merkezinde bulunan Tepebağ höyüğü, insan oğlunun yerleşik hayata geçtiği neolitik döneme aittir. Adana, Antik Kilikya Bölgesi'nin en önemli şehirlerinden birisidir. Adana'yı egemenlikleri altına alan medeniyetler sırasıyla; M.Ö Luvi Krallığı (Hititlerin bir kolu), M.Ö Arzava Krallığı (Hititlerden ayrı dogu kökenli bir grup), M.Ö Hitit Krallığı, M.Ö Kue Krallığı (Frigler), M.Ö Asur Krallığı, M.Ö Kilikya Krallığı, M.Ö Pers Satraplığı, M.Ö Helenistik dönemi, M.Ö Selökidler, M.Ö Karsunlar dönemi, M.Ö Bizanslılar ve M.S. 638 İslam devri sırasıyla; Ermeni Krallığı, Mısır Türk Memlukluları, Ramazanoğulları ve Osmanlılar olarak sayılabilir. Böylece Adana, tarih boyunca 10 ayrı ve büyük medeniyete, 18 ayrı siyasi yapılaşmaya şahit olmuştur. I. Dünya Savaşı'ndan sonra Adana ve çevresi Fransa tarafından işgal edilmiştir. 5 Ağustos 1920'de Mustafa Kemal, Fevzi Bey (Çakmak) ve milletvekilleri Pozantı'ya gelerek burayı il merkezi haline getirmişler ve Pozantı Kongresi'ni yapmışlardır Kasım ayında Fransızlar yenilgiye uğramışlar ve Fransız Hükümeti, T.B.M.M Hükümeti'ni resmen tanımıştır. Adana, 20 Ekim 1921' de Fransızlarla imzalanan Ankara Antlaşması'na uygun olarak 5 Ocak 1922'de Fransız işgalinden kurtarılmıştır. Bu tarihten itibaren il merkezi Adana'ya taşınmıştır Adana İsminin Kaynağı (5) Adana ya ait en eski yazılı kayıtlara ilk defa, Anadolu yarımadasının en köklü uygarlıklarından biri olan Hititlerin kaya kitabelerinde rastlanmaktadır. Boğazköy metinleri olarak bilinen M.Ö yıllarına tarihlenen bir Hitit tabletinde, Adana havalisinden URU ADANİA yani ADANA BÖLGESİ olarak bahsedilmektedir. Bu konuda sadece bu tablet dikkate alınacak olsa bile ADANA ismi en az 3640 yıllık bir geçmişe sahiptir. Eski çağlarda Seyhan nehri kıyılarının bol miktarda söğüt ağacı ile kaplı olması ve bu ağacın Mezopotamya kavimlerince AND ağacı olarak tanınması da yöre isminin oluşumunda etkili olduğu kanaatini yaratmaktadır. Yine başka bir görüşe göre, ormanlık yörelerde yaşadığına inanılan Fırtına Tanrısı ADAD (Teşup) adının, ormanları bol Toroslar ile Seyhan Nehri bölgesinin oluşturduğu Adana yöresine isim olarak verilmiş olduğuna inanılmaktadır. ADAD Hititler in, TEŞUP da Suriye ve Mezopotamya kavimlerinin Fırtına Tanrısıdır. Bu guruplar birbirlerinden düşünce, isim ve yazı tarzlarını alıp verdikleri için bu gelişimin olması (4) TÜİK, Seçilmiş Göstergelerle Adana, 2012 (5) T.C. Adana Valiliği 12

13 kuvvetle muhtemeldir. Fırtına Tanrısı yağmuru, yağmur da bereketi getirdiği için bu bölgede çok sevilen, sayılan bir Tanrı olarak yaşamış ve ona izafeten bu bölgeye de URU ADANİA yani ADANİN bölgesi de denmiş olması mümkündür. Hititlerin etkisinde kalan Fenikeliler de Tarım ve Bitki Tanrısına ADONİS adını vermiştir. ADONİS "EFENDİ anlamına gelmektedir. Bu yöre ile sıkı ticaret yapan ve buradaki zengin orman ve ova ürünleri ile ticaretlerini geliştiren Fenikeliler in, bu yöreye ADONİS in yeri demeleri adet haline gelmiştir. Sırası ile bu bölgeye gelen her kavim, devlet ve gelişen her uygarlık kendi kültür anlayışı ve değerleri içerisinde beldelere isim vermiş ve isimlerin anlamını açıklamıştır. Homer in İlyada sında bu bölgeye Adana denilmiştir. Yine batıdan gelen kavimlerce, Adana yı kendi ilahları Uranüs ün kurduğu ve oğulları Adanos ve Saros a anlatılır. Adana doğulu kavimlere göre Fırtına Tanrısı Adonis in yeridir. Bütün bu inançlar çok tanrılı eski çağlara aittir. Orta çağlarda özellikle M.S. 7. yüzyıldan itibaren İslam ordularının bu bölgeye gelişiyle yeni anlayışlar içinde yeni tanımlar yapılmıştır. Arap tarihçilerinden İbnül Adim, Adana isminin de eski peygamberlerden Yasef in torunu EZENE den geldiğini yazdığı "Halep Tarihi isimli eserle kanıtlamaya çalışmaktadır. Orta Doğunun peygamberler bölgesi olduğu ve pek çok eski peygamberin bugünkü Anadolu sınırları içinde yaşamış olduğu hatırlanırsa, bu açıklamanın nasıl geliştiğini anlamakta kolay olur. Daha ileriki yüzyıllarda Karçınlı-Zade Süleyman Şükrü Bey in "Seyahat ül-kübra adlı kitabında ise Adananın eski isminin "BATANA olduğu ve İslamlık devrinde "ADANA ya çevrildiği savunulmaktadır. Hatta bunun "Fi ezeneil arz ayetinden esinlenerek yapıldığını da açıklamalarına eklemektedir. DANUNA isminin M.Ö. yaşayan kavimlerce bu bölge için kullanıldığı bilinen bir gerçektir. Bulunan kayıtlarda da mevcuttur. Hatta Danunalıların yöre kurallarına ad ve paye verecek kadar kudretli oldukları da bilinmektedir. DANUNA adının asırlar boyunca değişerek zamanla BATANA ve daha sonra ADANA olması da çok kuvvetle muhtemeldir. Yöreye gelen Türklerin, yüksek Torosları aşıp güneye doğru sarkmaları sırasında yöreye "Çukurova adını vermeleri de doğanın insanlara verdiği ilhamın güzel bir örneğidir. Toroslardan sonra adeta düz bir görünüm içinde çok tatlı bir eğimle Akdeniz e kadar inen bu bereketli topraklar Türkler için "ÇUKUROVA olarak bilinmiştir. Günümüze kadar da böyle bilinmektedir. Bölgenin tarihi adı olan Kilikya ve Silisya (Cilicia) da bu bölgede bulunan zengin Kilkin yani kireç ve yine çok bol olarak bulunan Silex yani çakmak taşı madenlerinden dolayı verilmiştir. Bir başka ifade ile yöre, coğrafi özelliklere göre isimlendirilmiştir. Hatta topraklarının bereketliliğinin verdiği ilhamla ADANA-EDENA (Cennet Yöresi) ve karlı dağlar bu ilhamı vermektedir. Sümerler den kalma "Gılgamış Destan ından bu yana devamlı adı geçen, dikkat çeken yörenin adı da böylece sayısız kaynaklara, sayısız olaylara bağlanarak çok renkli bir gelişim takip etmiştir. Osmanlılar idaresinde Adana birçok değişik yazılışlarla kayıtlara geçmiştir. Bunlardan birkaçı: Erde-na, Edene, Ezene ve hatta Azana olarak eski olarak eski tahrir defterlerinde, sicil kayıtlarında ve fermanlarda yer almıştır. Gezici aşiretlerin zorunlu olarak 1865'den itibaren devlet zoru ile bölgeye yerleştirilmesi ve toprağa bağlanması sırasında Adana ismi ADANA olarak resmi kayıtlarda yer almış ve tescil edilmiştir. 13

14 3.2 DIŞ ÇEVRE ANALİZİ: Proses Yaklaşımı na göre sistemler üst sistemlere bağlı, kendi içerisinde başka alt sistemleri barındıran yapılardır. Üst sistemler kuruluşun faaliyetlerini sürdürdüğü alanı ifade eden dış çevreleridir. Alt sistemlerse kuruluşun faaliyetlerini gerçekleştiren iç çevreleridir. Dış çevreler kuruluşun faaliyetlerine dolaylı ya da direkt etki eden faktörleri barındırırlar. Bu faktörler ekonomik, yasal, demografik, teknolojik, sosyo-kültürel ve küresel olmak üzere başlıca altı başlık altında toplanabilir. Kuruluşlar dış çevrelerini doğrudan kontrol edemezler. Kendi stratejilerini bu faktörleri analiz ederek oluşturmaya çalışırlar ve bu nedenle dış çevreyi oluşturan üst sistemlerin analizi özellikle önem kazanmaktadır Coğrafi Özellikler: Adana kenti, Seyhan ve Ceyhan Nehirlerinin oluşturduğu Çukurova Deltası ndan kuzeydeki dağlara doğru hafif bir eğimle yükselen alüvyal dolgu taraçalardan biri üzerinde, denizden yaklaşık 40 km içeride kurulmuştur. Seyhan Nehri, bu düzlükte bir kaç metre gömülmüş geniş bir yatak içinde kentin kuzeyinden güneyine akar. Adana ili, yer şekilleri bakımından dağlık ve ovalık olmak üzere iki bölüme ayrılır. İlin kuzeybatı, kuzey ve kuzeydoğu bölümleri, Orta Toros adı verilen dağ sistemi ile çevrelenmiştir. Doğuda sınır, Toros sistemine giren Amanoslara dayanır. Orta Toroslar üzerinde üç ayrı dağ sırası görülmektedir. Bunlar, batıdan başlayarak Bolkar Dağları, Aladağlar ve Tahtalı Dağlarıdır. Ayrıca Orta Torosların kuzeydoğu uzantısını oluşturan Binboğa Dağları, ilin sınırlarını aşarak Kahramanmaraş iline uzanmaktadır. Eski adı Bulgar Dağları olan ve kuzeydoğu-güneybatı doğrultusunda uzanan Bolkar Dağları'nın uzunluğu yaklaşık 150 km genişliği ise yer yer km yi bulur. İldeki dağların en yüksek tepelerinin bulunduğu Aladağlar, kuzeydoğu yönünde yaklaşık 100 km uzanır. Genişliği ise 40 km olup, yamaçlarında gür kaynaklara rastlanır. Kuzeye bakan yamaçlarda buzul aşındırmasının izlerine rastlanır m yükseklikte görülen bu izler, boyları 1 km yi geçmeyen küçük küçük buzullar halindedir. Genellikle vadileri izleyen bu buzullar, yer yer de küçük çaplı buzul gölleri oluşturur. Bu göller Yedi Göller adıyla anılır. Yoğun ormanlar ve çeşitli bitki katlarıyla Aladağlar'ın görkemli bir görüntüsü vardır. Bol sulu akarsuları, yemyeşil otları ve ormanlarıyla özellikle yazın Akdeniz'in bunaltıcı sıcağından uzak, yaylalar kuşağı gibidir. Bu dağlar üzerinde yer alan Pozantı, Çamalan, Tekir, Bürücek Yaylaları bir plato özelliği gösterirler. Aladağlar üzerindeki başlıca yükseklikler, Demirkazık Tepesi (3.756 m) Torosan Dağı, Kaldı Dağı (3.374 m), Kol Tepesi (3.588 m) ve Karanfil Dağıdır (3.059 m). Bütünüyle Adana Ovası adı verilen havzanın güneyde kalan bölümüne Çukurova, kuzeyde kalan bölüme ise Yukarı Anavarza Ovası denir. İki ovayı Misis Dağları ayırır. Çukurova Türkiye'nin en geniş delta ovasıdır. Seyhan ve Ceyhan Nehirleri ile Berdan (Tarsus) Çayı'nın getirdiği alüvyonlardan oluşmuştur ve karışık yapılıdır. Orta Toros eteklerinden Akdeniz'e kadar uzanan ovanın bütününü Adana Ovası adıyla anmak ve daha çok sayıda ova birimlerine ayırmak mümkündür. Yüreğir, Misis, Ceyhan, Haruniye, Osmaniye ve Yumurtalık Ovaları gibi. Bu ovaların en büyüğü hektar genişliğindeki Ceyhan Ovası, diğeri ise 14

15 hektarlık Yüreğir Ovası'dır. Ceyhan Ovası'nın denizden yüksekliği m Yüreğir Ovası'nın ise 0-50 m arasında değişmektedir. Adana Ovası, il topraklarının % 27'sini kaplamaktadır. Seyhan ve Ceyhan Nehirleri il toprakları içinde yer alırlar. Rejimleri diğer akarsular gibi düzensizdir. Seyhan Nehri (560 km), kuzeyde Toros Dağlarından Zamantı Suyu adıyla çıkar, çeşitli kollardan sonra Göksu ile birleşerek Seyhan adını alır ve batıda İçel sınırında Deli Burnu'nda denize dökülür. Ceyhan Nehri (509 km) Adana ve Akdeniz Bölgesinin ikinci büyük ırmağıdır. Elbistan'ın kuzeyindeki dağlardan doğar. Çukurova ilçesi Adana İlinin on beş ilçesinden birisidir. Adana Seyhan ilçesinin, tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 5747 sayılı kanuna istinaden tarihinde Çukurova ve Seyhan olarak ikiye bölünmesinden sonra oluşmuştur. Çukurova nın kuzeyinde ve batısında Toros Dağları, Karaisalı ilçesi, doğusunda Seyhan Baraj Gölü, Seyhan Nehri, güneyinde Seyhan İlçesi yer almaktadır. Çukurova nın yüzölçümü 25218,50 hektardır. Çukurova İlçe Belediyesi ne bağlı 27 mahalle bulunmaktadır. Mahallelerin isimleri, yüzölçümleri hektar olarak aşağıdaki tablolarda belirtilmiştir. Mahalle Adı Yüzölçümleri Mahalle Adı Yüzölçümleri 1 BEYAZ EVLER (ha) KOCATEPE (ha) GÜZELYALI GÖKKUYU KARSLILAR KABASAKAL KURTTEPE KARAHAN MAHFESIĞMAZ DÖRTLER TOROS 227,5 20 SÖĞÜTLÜ BELEDİYE EVLERİ PİRİLİ ESENTEPE KAŞOBA HUZUREVLERİ KÜÇÜKÇINAR ŞAMBAYADI ÖRCÜN YÜZÜNCÜYIL BOZCALAR YURT MEMİŞLİ ESENTEPE (SALBAŞ) FADIL YENİ MAHALLE 70,6 28 Çukurova İlçesi ne Bağlı Mahalleler Adana ili iklimi, Akdeniz iklimi hususiyetlerini taşır; yazları çok sıcak ve kurak, kışlar ise ılık ve yağışlıdır. Dağlık bölgede ise, Akdeniz iklimi ile kara iklimi karışımı hüküm sürer. Yazın Toroslardaki yaylalara çıkılır. Bunların belli başlıları; Pozantı, Namrun, Gülek, Kızıldağ, Armutlu, Biricik Yaylalarıdır. Yağışlar yağmur şeklindedir senede bir kar yağar. Yağış miktarı senede milimetredir. Senelik yağışlı gün sayısı 49 dur. Sıcaklık, -8,4 ile +45,6 santigrat derece arasında seyreder. En soğuk ay ocak, en sıcak ay ise ağustos tur. Yağışların yarısı (% 49) kışın olur. Yazın ise senelik yağışın % 5 i yağar. 15

16 Ancak, tüm dünyada olduğu gibi bölgemizde de artan sera gazları, tarımda kullanılan yoğun girdiler, küresel ısınmanın etkisi ile iklim değişiklikleri yaşanmaktadır. ICCAP (Impact of Climate Changes on Agricultural Production System in Arid Areas) Projesi kapsamında iklim alt grubunun ortaya koyduğu iklimsel değişim sıcaklık ve yağış) senaryolarına göre 2070 yılı için ilçemizin de içinde bulunduğu Seyhan Nehri havzasında 1,87 C lik sıcaklık artışı ve - 322,72 mm lik yağış azalışı öngörülmüştür. Halihazırda bölgenin Küresel ısınma ile yağış dengesi bozulmuş, kar yağışı ve karın dağlarda kalma süresi azalmıştır. Bin Yıllık Kalkınma Hedefleri kapsamında, Türkiye nin İklim değişikliğine uyum kapasitesinin güçlendirilmesi BM Ortak Programı (MDG-F 1680) çalışmaları kapsamında Seyhan Havzası da pilot bölge olarak seçilmiş ve "Seyhan Havzası nda İklim Değişikliğine Topluma Dayalı Uyum Programı başlatılmıştır. İl topraklarının % 29 u ormanlıktır. Ormanlar dağlık bölgelerde yer alır. Tipik bitki örtüsünü Akdeniz bitkileri teşkil eder, dağ yamaçlarını m yüksekliğe kadar "Maki ler, yüksek yerleri de karaçam ve sedir ağaçları kaplar. Kuzeyde bozkır ve fundalıklara rastlanır. Kuzey ve kuzeybatıdaki dağlarda "Alp bitkileri görülür. Makiler kuraklığa uymuş bitkilerdir. Yaprakları sert ve cilalıdır. Kızılçam, karaçam, meşe, sedir, köknar, ardıç ve kayın ağaçları azdır. Adana ilinde bitki yönü ile örtüsüz toprak yok denecek kadar azdır. Çukurova ilçesi Ha alanıyla, Adana ilinin en gelişmiş ve gelişmekte olan ilçesidir Ha alanın hektarlık kısmının imar planı tamamlanmış ve uygulaması yapılmıştır. Tüzel kişiliği sona erdirilerek Çukurova İlçesine bağlanan Salbaş ın imar planı yapılmıştır. İlçeye bağlanan 11 adet köyün tamamı Çukurova Belediyesi ne bağlı mahalle vasfındadır. İmar ve emlak vergisi bakımından Çukurova Belediyesi yetki ve sorumluluk alanı içindedir. Çukurova İlçe Haritası 16

17 3.2.2 Demografik Yapı: Adana ilinin nüfusu 2013 Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre kişidir. Çukurova ilçemizin nüfusu ise tir. İlimizin aldığı göç ilin verdiği göç ise kişidir. İlçelere göre il/ilçe merkezi ve belde/köy nüfusu Adana Toplam Erkek Kadın Aladağ Ceyhan Çukurova Feke İmamoğlu Karaisalı Karataş Kozan Pozantı Saimbeyli Sarıçam Seyhan Tufanbeyli Yumurtalık Yüreğir Toplam Genel İdari Yapı Nüfus Yüzölçümü Km Km 2 Rakım 23 m 23 m İl Nüfus Yoğunluğu (km 2 ) İl Nüfus Artış Hızı 10,99 11,24 Erkek Nüfusu Kadın Nüfusu Akdeniz'deki Kıyı Uzunluğu 160 Km 160 Km Büyükşehir Belediye Sayısı 1 1 İlçe Sayısı Belde Sayısı Belediye Sayısı Köy Sayısı Mahalle Sayısı Adana iline ait demografik istatistikleri ( 6 ) (6 ) T.C. ADANA VALİLİĞİ (http://www.adana.gov.tr) 17

18 Çukurova ilçemizin nüfusu tir. İlçe nüfusumuzun mahallere göre dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Belediye Evleri Mahallesi Beyazevler Mahallesi Bozcalar Mahallesi 164 Dörtler Mahallesi 639 Esentepe Mahallesi Fadıl Mahallesi 58 Gökkuyu Mahallesi 279 Güzelyalı Mahallesi Huzurevleri Mahallesi Kabasakal Mahallesi Karahan Mahallesi Karslılar Mahallesi Kaşoba Mahallesi 311 Kocatepe Mahallesi Kurttepe Mahallesi Küçükçınar Mahallesi 240 Mahfesığmaz Mahallesi Memişli Mahallesi 70 Örcün Mahallesi 224 Pirili Mahallesi 378 Salbaş Esentepe Mahallesi 379 Söğütlü Mahallesi 391 Şambayadı Mahallesi Toros Mahallesi Yeni Mahalle Yurt Mahallesi Yüzüncüyıl Mahallesi Toplam

19 3.2.3 Tarım ( 7 ) Adana ekonomisinde sanayi ve ticaret sektörlerinden sonra üçüncü sırada yer almaktadır. İlin toplam yüzölçümü hektardır. Bu arazinin kullanım durumuna göre dağılımı ve toprak işlemeli tarıma elverişli arazilerin tasnifi aşağıdaki şekildedir: İşlenen Tarım Arazisi Çayır ve Mera Hektar Hektar Tarım Arazilerin Dağılımı Orman Alanı Hektar Tarla Alanı Hektar Diğer Araziler Hektar Meyve Alanı Hektar Toplam Hektar Sebze Alanı Hektar Toprak işlemeli tarıma elverişsiz araziler (V,VI, ve VII. sınıf araziler) ise hektardır. İlde 15 ilçeye bağlı 550 mahallede çiftçi ailesi tarım sektöründe çalışmaktadır. Bu sayı tarımsal nüfusa karşılıktır. Ayrıca ilde tarımsal işletme bulunmaktadır. ADANA ARAZİ DAĞILIM GRAFİĞİ DİĞER ALANLAR 19% ÇAYIR - MERA ALANI 3% TARIM ALANI 38% TARIM ALANI ORMAN ALANI ÇAYIR-MERA ALANI ORMAN ALANI 40% DİĞER ALANLAR Adana Arazi Dağılım Grafiği (7) Adana İl Gıda Tarım ve Hayvancılık 19

20 SEBZEALANI 5% ADANA TARIM ARAZİLERİNİN DAĞILIMI MEYVE ALANI 11% TARLA ALANI MEYVE ALANI SEBZE ALANI TARLA ALANI 84% Tarım Arazilerinin Dağılımı Türkiye üretiminde öne çıkan tarımsal ürünler (ton) aşağıdaki tabloda % olarak belirtilmiştir. Tarımsal Ürün Miktar (ton) Ülke Geneli (%) Greyfurt ,48 Soya ,15 Yer Fıstığı ,40 Mandarin ,74 Portakal ,81 Karpuz ,64 Limon ,63 Pamuk ,42 20

21 3.2.4 Sanayi ve İstihdam (8) Adana gelişmiş bir ildir. Bugün mevcut havaalanı, otoyol projeleri, Türkiye'nin en büyük Organize Sanayi Bölgesi, Küçük Sanayi Siteleri, Üniversitesi, yeni açılan konut alanları, sağlık ve eğitim kurumları v.b. yeni atılımlarla gitmektedir. İl genelinde faaliyet gösteren ve Adana Sanayi Odası'na kayıtlı, 10 ve daha üstünde işçi çalıştıran işyeri sayısı 732'dir. Bu rakam düşük olarak görülebilir. Ancak faaliyet gösteren sanayi işletmelerinin birçoğu büyük ölçekli olup çok sayıda işçi istihdam edilmektedir. Bu gün ülke genelinde faaliyet gösteren 500 büyük sanayi kuruluşunun 18 adedi Adana'da bulunmaktadır. 1000'den fazla işçi çalıştıran işyeri sayısı 5'dir. İlimizde yabancı sermayeli 55 firma faaliyet göstermektedir. Adana-Ceyhan karayolu üzerinde kurulan Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi ve Küçük Sanayi Siteleri sanayinin gelişiminde önemli organizasyonlardır. Nüfus ve ekonominin sürekli gelişme gösterdiği Adana'da altyapı, çarpık kentleşme ve ortaya çıkan diğer sorunların çözümü ile çıkabilecek yeni sorunların önlenebilmesi için koordineli çalışmayı gerektiren "BÖLGESEL KALKINMA PLANI" DPT yatırım programına alınmıştır. Hazar Petrolleri ve Orta Asya gaz kaynaklarını Türkiye üzerinden dünya pazarlarına taşıyacak, bölgemize yeni fabrikalar ve yeni enerji ve LNG Santralleri, iş ve istihdam sağlayacak BAKÜ- TİFLİS-CEYHAN petrol boru hattı projesinin gerçekleşmesi konusunda çalışmalar yapılmaktadır. Sanayiciyi yönlendirmek, proje hazırlamak ve alternatif yatırım alanları önermek üzere, Adana Valiliği, Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Çukurova Üniversitesi, Ticaret Odası, Sanayi Odası ve Adana Güç Birliği Vakfı'ndan oluşan "Adana Yatırım Araştırma ve Geliştirme Merkezi -AYEGEM" kurulmuştur. İlki 2003 yılında açılan Sanayi ve Ticaret Fuarının uluslar arası boyuta taşınması için çalışmalar devam etmektedir. İstihdam İlimizde KOBİ sayısı 1.023, imalatla uğraşan 525, tamir ve ticaretli uğraşan 550'dir. GENEL OLARAK TÜRKİYE'DE VE ADANA'DA KURULUŞ VE ÇALIŞAN SAYISI 2009 YILI KURULUŞ SAYISI ÇALIŞAN SAYISI Türkiye Adana Oran (%) ADANA İSTİHDAM EMEKLİ SANDIĞI BAĞKUR SSK Çalışan Çalışan Çalışan Emekli Emekli Emekli Sosyal Güvenlik Kapsamı Sosyal Güvenlik Kapsamı Güncelleme tarihi Sosyal Güvenlik Kapsamı (8) T.C. ADANA VALİLİĞİ (http://www.adana.gov.tr) 21

22 İstatistikî Bölge Birimleri Sınıflaması (İBBS) 9 1. Düzey 2. Düzey 3. Düzey 1. Düzey 2. Düzey 3. Düzey TR Türkiye TR1 İstanbul TR10 İstanbul TR100 İstanbul TR2 TR3 Ege TR4 TR5 Batı Marmara Doğu Marmara Batı Anadolu TR6 Akdeniz TR7 Orta Anadolu TR21 (Tekirdağ, Edirne, KIrklareli) TR22 (Balıkesir, Çanakkale) TR31 (İzmir) TR32 (Aydın, Denizli, Muğla) TR33 (Manisa, Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak) TR41 (Bursa, Eskişehir, Bilecik) TR42 ( Kocaeli, Sakarya, Düzce Bolu, Yalova ) TR211 Tekirdağ TR212 Edirne TR213 KIrklareli TR221 Balıkesir TR222 Çanakkale TR310 İzmir TR321 Aydın TR322 Denizli TR323 Muğla TR331 Manisa TR332 Afyonkarahisar TR333 Kütahya TR334 Uşak TR411 Bursa TR412 Eskişehir TR413 Bilecik TR421 Kocaeli TR422 Sakarya TR423 Düzce TR424 Bolu TR425 Yalova TR8 TR9 TRA Batı Karadeniz Doğu Karadeniz Kuzeydoğu Anadolu TR81 (Zonguldak, Karabük, Bartın) TR82 (Kastamonu, Çankırı, Sinop) TR83 (Samsun, Tokat, Çorum, Amasya) TR90 (Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane) TRA1 (Erzurum, Erzincan, Bayburt ) TRA2 (Ağrı, Kars, İğdır, Ardahan ) TR811 Zonguldak TR812 Karabük TR813 Bartın TR821 Kastamonu TR822 Çankırı TR823 Sinop TR831 Samsun TR832 Tokat TR833 Çorum TR834 Amasya TR901 Trabzon TR902 Ordu TR903 Giresun TR904 Rize TR905 Artvin TR906 Gümüşhane TRA11 Erzurum TRA12 Erzincan TRA13 Bayburt TRA21 Ağrı TRA22 Kars TRA23 İğdır TR51 ( Ankara) TR510 Ankara TRA24 Ardahan TR52 ( Konya, Karaman) TR61 ( Antalya, Isparta, Burdur) TR62 (Adana, Mersin) TR63 (Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye) TR71 (Kırıkkale, Aksaray,Niğde, Nevşehir, Kırşehir) TR72 (Kayseri, Sivas, Yozgat) TR521 Konya TR522 Karaman TR611 Antalya TR612 Isparta TR613 Burdur TR621 Adana TR622 Mersin TR631 Hatay TR632 Kahramanmaraş TR633 Osmaniye TR711 Kırıkkale TR712 Aksaray TR713 Niğde TR714 Nevşehir TR715 Kırşehir TR721 Kayseri TR722 Sivas TRB TRC Ortadoğu Anadolu Güneydoğu Anadolu TRB1 (Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli ) TRB2 (Van, Muş, Bitlis, Hakkari ) TRC1 (Gaziantep, Adıyaman, Kilis ) TRC2 (Şanlıurfa, Diyarbakır) TRC3 (Mardin, Batman, Şırnak, Siirt) TRB11 Malatya TRB12 Elazığ TRB13 Bingöl TRB14 Tunceli TRB21 Van TRB22 Muş TRB23 Bitlis TRB24 Hakkari TRC11 Gaziantep TRC12 Adıyaman TRC13 Kilis TRC21 Şanlıurfa TRC22 Diyarbakır TRC31 Mardin TRC32 Batman TRC33 Şırnak TRC34 Siirt TR723 Yozgat Toplam TÜİK, Seçilmiş Göstergelerle Adana,

23 2010 yılında sanayi ve hizmetler sektöründe çalışan sayılarının Türkiye toplamı içindeki payına bakıldığında, Adana bölgesi % 3.97 değeri ile % 30,63 değerini alan İstanbul bölgesinin oldukça altındadır. Çalışan sayılarının Türkiye toplamı içindeki payı, 2010 (%) (9) Not. TR10 İstanbul, %30,63 değeri ile dahil edilmemiştir yılında sanayi ve hizmetler sektöründe maaş ve ücretlerin Türkiye toplamı içindeki payına bakıldığında, Adana bölgesi %3,04 değeri ile % 38,86 değerini alan İstanbul bölgesinin oldukça altında yer almıştır. Maaş ve ücretlerin Türkiye toplamı içindeki payı, 2010 (%) (9) Not. TR10 İstanbul, 38,86 değeri ile dahil edilmemiştir. 23

24 3.2.5 Sosyo - Ekonomik Yapı (10) Nüfus: Adana ilinin nüfusu, 2012 Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre 'tir. Alan: Akdeniz Bölgesinde yer alan Adana, km2'lik yüzölçümü ile Türkiye yüzölçümünün % 1,8'ine denk gelmektedir. İlçeler: Nüfus bakımından en büyük ilçeleri sırasıyla Seyhan, Yüreğir, Çukurova ve Ceyhan iken en küçük ilçesi Saimbeyli'dir. İlin Öne Çıkan Özellikleri Ekonomik: Adana'nın coğrafi konumu ve ikliminin uygunluğu tarımsal yönden avantaj sağlamıştır. Seyhan Barajı nın inşasıyla ve tarım tekniklerindeki gelişimlerle beraber 1950 li yıllarda tarımsal verimde büyük gelişmeler yaşanmıştır. Yüzölçümünün % 35'i tarım alanıdır ve çok bereketlidir. Adana nın bereketli ovalarından; traktör, diğer modern tarım araçları, sulama, gübreleme, ıslah edilmiş tohum ve ilaçlama ile senede bir kaç defa ürün alınmaktadır. Çukurova topraklarında buğday, mısır, fıstık, soya, ayçiçeği gibi ürünler ile sera ürünlerinin ekim alanları giderek artmaktadır. Ayrıca bağ ve bahçecilik konularında modern yöntemlerle çalışmalar yapılmakta, üzüm, kiraz gibi meyve üretimi geliştirilmektedir. Tarım ile birlikte hayvancılık da, coğrafi koşulların imkan vermesiyle Adana ekonomisine ülke ekonomisinin ortalamasının üzerinde katkı sağlamaktadır. Büyükbaş ve küçükbaş hayvancılığın yanı sıra, Akdeniz e kıyısı bulunan Adana nın ilçeleri Yumurtalık ve Karataş'ta deniz mahsulleri üretimi de önemli bir yer tutmaktadır. Adana, ilk sanayileşen şehirlerden biri olmuştur. Adana; pamuk, buğday, soya fasulyesi, üzüm ve narenciyenin büyük miktarlarda üretildiği Çukurova tarım bölgesinin pazarlama ve dağıtım merkezidir hektar alan üzerine kurulan Adana Organize Sanayi Bölgesi, küçük-orta ölçekli 300 civarı tesise ev sahipliği yapmaktadır. Adana ilinin işsizlik oranı 2011 yılı için % 11,4, işgücüne katılma oranı % 43,7 ve istihdam oranı % 38,7'dir. Jeolojik konumu nedeni ile Adana, çok çeşitli ve önemli yeraltı kaynaklarına sahiptir. Başta demir olmak üzere, krom, kurşun, çinko, altın, gümüş, boksit, manganez, barit, fosfat, kuvars kumu ve kuvarsit, alçı taşı, tuz, çimento hammaddeleri, yapı taşları, petrol, kömür, asbest, manyezit v.b. gibi pek çok madensel kaynak ilin doğal kaynakları arasındadır. Sosyal: İl ve ilçe merkez nüfusunun toplam nüfusa oranı % 88,76'dır. Nüfusun kişisi il ve ilçe merkezlerinde, kişisi kırsal alanda yaşamaktadır. İl merkezi nüfusu kişidir yılında il nüfusunun, % 43,04'ü 25 yaşın altında, % 50,80'i yaş arası, % 6,16'sı 65 yaş üstü kişilerden oluşmaktadır. Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerine göre ilin kilometrekareye 153 kişi olan nüfus yoğunluğu, 98 olan ülke nüfus yoğunluğunun üzerindedir. Adana ili 2012 yılı yıllık nüfus artış hızı %o7,95'dir. Aynı yılda 6 yaş üzeri nüfus için okuryazarlık oranı % 95,30'dur yılları için Adana ilinin % -6,27 net göç hızı ile göç verdiği anlaşılmaktadır. (10) TÜİK, Seçilmiş Göstergelerle Adana,

25 Kültürel: Adana ilinde, tarih boyunca hüküm sürmüş 10 uygarlığın etkileri Adana nın kültür yaşamında hala görülmektedir. Adana ve Çukurova kültürünü önemli şekilde etkileyen gruplar özellikle göçebe Türkmen ve Yörük aşiretleridir. Osmanlı Devleti zamanında, ovadan çok Toroslar da yerleşen Türk (Yörük, Türkmen) aşiretleri yüzyıllar boyu dış etkenlere kapalı kalmış ve en az asırlık Türk-Müslüman kültürünü muhafaza etmeyi başarmışlardır. Özellikle 19. ve 20. yüzyıllarda Adana ovasında yerleşimin artmasıyla tarımda ve sanayileşmede büyük atılımların olması, yörenin kültüründe büyük değişiklikler yaratmıştır. Ayrıca yörede yayla, deniz ve ova kültürünün de karışımı ile yeni bir kent kültürü meydana gelmiştir. Çukurova da, halk edebiyatı ve aşıklar geleneği yüzyıllardan beri sürmektedir. Bunlardan en iyi korunanı aşıklık geleneğidir. Karacaoğlan, Dadaloğlu aşıkların en ünlülerindendir. İlde birçok sit alanı ve müze bulunmaktadır. Adana ilinde, 284'ü arkeolojik, 3'ü kentsel, 7'si doğal, 1'i kentsel arkeolojik, 2'si diğer sit alanları olmak üzere toplam 297 sit alanı bulunmaktadır. İlde bulunan müzeler Adana, Atatürk Evi, Etnografya ve Misis Mozaik Müzesidir. Adana, tarih öncesinden bugüne bölgede hüküm süren birçok medeniyetin çok sayıda tarihi eserini ve eşsiz kültürel dokusunu topraklarında barındırır. M.Ö. 6. asırda kurulan Anavarza şehri, Asur, Roma, Bizans, Müslüman-Arap ve Türk devirlerine ait eserlerce zengindir. Anavarza antik kenti UNESCO dünya miras merkezince 15 Nisan 2014 tarihinde yapılan değerlendirme sonucunda dünya miras geçici listesine girmiştir. Roma İmparatoru Hadrian tarafından yaptırılan ve Seyhan Nehri üzerinde kurulan Taş Köprü, Adana'nın en önemli simgelerindendir. Ramazanoğulları devrinde yaptırılmış olan Yağ Cami ve 1558' de Yağ Caminin yanına yaptırılan medresesinin sarı renkli taştan (küfeki) yapılmış giriş kapısı, asrının sanat şaheserleri arasında sayılmaktadır. 25

26 3.2.6 Eğitim (11) Adana il genelinde 15+yaşa göre toplam nüfus kişidir bu nüfusun %49,53 ü erkek %50,47 bayandan oluşmaktadır. Cinsiyete göre okuryazar durumunu gösteren tablo aşağıda belirtilmiştir. Okuma yazma durumu ve cinsiyete göre il nüfusu ( 15 +yaş ) 2013 (9) Adana İl Geneli Okuma yazma durumu Toplam Erkek Kadın Okuma yazma bilmeyen Okuma yazma bilen Bilinmeyen Toplam Okuma yazma durumu ve cinsiyete göre il nüfusu ( 15 +yaş ) 2013 Çukurova ilçesinde yaşayan nüfusun cinsiyete göre eğitim düzeyi ve bitirdiği okulları gösterir çizelge aşağıda verilmiştir. Adana / Çukurova Bitirilen eğitim düzeyi Toplam Erkek Kadın Okuma yazma bilmeyen Okuma yazma bilen fakat bir okul bitirmeyen İlkokul mezunu İlköğretim mezunu Ortaokul veya dengi okul mezunu Lise veya dengi okul mezunu Yüksekokul veya fakülte mezunu Yüksek lisans mezunu Doktora mezunu Bilinmeyen Toplam (11) 26

27 3.2.7 Sağlık Türkiye İstatistik Kurumu nun 2012 yılında yayınladığı Seçilmiş Göstergelerle Adana (12) araştırmasına göre Adananımızda bulunan hastane ve yatak sayıları aşağıda belirtilmiştir. HASTANE VE YATAK SAYISI Yıl Toplam Kurum Toplam Yatak Sağ. Bak. Kurum Sağ. Bak. Yatak Üniversite Kurum Üniversite Yatak Özel Kurum Özel Yatak Türkiye İstatistik Kurumu nun 2012 yılında yayınladığı Seçilmiş Göstergelerle Adana (12) araştırmasına göre; yılları arasında sağlık personeli sayısı içinde en yüksek artış, sağlık memuru ve hemşirede olmuştur de Adana daki toplam hekim sayısı, Türkiye deki hekim sayısının %2,8 i kadardır. SAĞLIK PERSONELİ SAYISI Yıl Uzman Hekim Pratisyen Hekim Asistan Hekim Toplam Hekim Diş Hekimi Eczacı Sağlık Memuru Hemşire Ebe (12) TÜİK, Seçilmiş Göstergelerle Adana,

28 İlçemizde bulunan hastane, tıp merkezi, dal merkezi aşağıdaki tabloda listelenmiştir (13). Hastane Tıp Merkezi Dal Merkezi Dr. Ekrem TOK Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi Seyhan Uygulama Hastanesi (Numune Hast. Bağlı) Adana Tıp Merkezi Dermancan Tıp Merkezi Akdeniz Üroloji Merkezi ONKO MED Onkoloji Avrupa Hastanesi Odak Tıp Merkezi Hiperbarik Oksijen Merkezi Med - Line Hastanesi EPC Hastanesi (Estetik ve Plastik Cerrahi) İlk Adım Tıp Merkezi Fizyo-Med Fizik Tedavi Merkezi ANKA-DA Tüp Bebek Merkezi Turan Çetin Tüp Bebek Merkezi İlçemizde bulunan 21 adet aile sağlığı merkezi aşağıdaki tabloda listelenmiştir (13). AİLE SAĞLIĞI MERKEZLERİ Belediye Evleri 2 ASM 100. Yıl 1 Nolu ASM Doğalpark ASM Salbaş ASM 100. Yıl 2 Nolu ASM Toros ASM Toros 2 Nolu ASM Aslan Ali Şenöz ASM Güzelyurt ASM Huzurevleri ASM 80. Yıl ASM Yurt 2 Nolu ASM Huzurevleri 2 Nolu ASM Güzelyalı ASM Belediyeevleri ASM Kurttepe ASM Dr.Fethi Zengin ASM Toros 3 Nolu ASM Mehmet Ali Kıraç ASM Beyazevler ASM Şambayat Toki ASM (13) 28

29 3.2.8 Ulaşım 1- Demiryolu (14): Adana'ya ilk demiryolu hattı İngilizler tarafından 1886 yılında kurulmuştur. Adana-Mersin arasındaki hatta günümüzde dizel lokomotifli trenlere ilaveten, raybüs ve DMU tipi hızlandırılmış banliyö trenleri çalışmakta olup, Adana-Mersin arasında günde karşılıklı 27'şer tren sefer yapmakta ve seyahat süresi 45 dk.ya inmiştir. Anahat trenleri olaraksa İstanbul Haydarpaşa'ya İç Anadolu Mavi Treni, Ankara'ya Çukurova Mavi Treni, Kayseri'ye Erciyes Ekspresi ve Elazığ'a da Fırat Ekspresi yolcu taşımaktadır. 2- Karayolu (14) : Otoyolla Adana'dan Ankara, Mersin, Gaziantep ve Hatay yönünde ulaşım mümkündür. D-400 Karayolu ve milletlerarası TEM otoyolu ile Adana`ya ulaşılır. Ankara'dan Aksaray, Pozantı üzerinden 472 km, İzmir'den Afyon-Konya-Ereğli üzerinden 873 km, İstanbul'dan Bolu, Ankara, Aksaray-Pozantı rotasıyla 909 km sonra Adana`ya ulaşılabilir. Şehir merkezine uzaklığı 5 km. olan otobüs terminalinden Türkiye`nin her yerine otobüs seferleri düzenlenmektedir. 3- Havayolu (14) : Şehrin hava ulaşımı, 1937 yılından bu yana Şakirpaşa Havaalanı'ndan sağlanır. İç ve dış hat seferlerinin gerçekleştiği Adana Havaalanı, Türkiye'de yolcu taşınması sıralamasında 7. sırada yer almaktadır. Havaalanı iç hatlardan İstanbul Atatürk ve Sabiha Gökçen ile Ankara-Esenboğa, İzmir, Antalya ve Trabzon'a; dış hatlardan KKTC/Lefkoşa ve Almanya'nın bazı şehirlerine doğrudan uçuşlar düzenlenmektedir. Şehirde ayrıca askerî amaçlı kullanılan İncirlik Havaalanı da bulunmaktadır. Ayrıca Adana, Mersin, Osmaniye illerinin ihtiyaçlarını karşılamak üzere Çukurova Bölgesel Havaalanı İnşaatı devam etmektedir. 4- Denizyolu (14) : Adana il sınırları içerisinde milletlerarası petrol ve yük taşımacılığına açık Botaş Limanı ve Toros Gübre Fabrikaları Limanı bulunmaktadır. 5- Şehir İçi Ulaşım (14) : Şehir ulaşımında, Büyükşehir Belediyesi Otobüsleri ve özel halk otobüsleri, dolmuşlar ve taksiler kullanılmaktadır. Ayrıca 14 km güzergâhı ve bunun üzerinde 13 istasyonu bulunan Adana da hafif raylı sistem; 2010 yılında hizmete açılmıştır. 2007'den bu yana Adana Büyükşehir Belediyesi otobüsleri, özel halk otobüsleri ve hafif raylı sistemde "Kent Kart" adlı akıllı bilet kartları kullanılmaktadır. Adana Büyükşehir Belediyesi, 229 otobüsten oluşan bir filo ile şehir içinde hizmet vermektedir. Adana da il ve devlet yolu uzunluğu 2008 yılından itibaren 7 km azalarak 952 km ye düşmüştür (15). YOL UZUNLUKLARI YIL İL VE DEVLET YOLU OTOYOL KÖY YOLU DEMİR YOLU (14) (15) TÜİK, Seçilmiş Göstergelerle Adana,

30 3.3 İÇ ÇEVRE ANALİZİ: Çukurova Belediyesi nin Kuruluşu Çukurova İlçe Belediyesi, 5747 sayılı Belediyeler bölünme kanununa istinaden de Seyhan ın, Seyhan ve Çukurova olarak iki ayrı ilçeye bölünmesi hakkındaki kanun gereğince kabul edilmiştir. Bölünmenin kabulü tarih ve mükerrer sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır sayılı kanunla Salbaş ilk kademe Belediyesinin Tüzel kişiliği kaldırılarak Beyazevler, Güzelyalı, Karslılar, Kurttepe, Mahfesığmaz, Toros, Belediye Evleri, Esentepe, Huzurevleri, Şambayat, 100.Yıl, Yurt, Salbaş mahalleleri merkez olmak üzere Bozcalar, Dörtler, Fadıl, Kabasakal, Karahan, Kaşoba, Küçükçınar, Memişli, Örcün, Pirili, Söğütlü Köyleri de bağlanmak suretiyle İlçenin kuruluşu gerçekleştirilmiştir. 29 Mart 2009 yerel seçimlerinden sonra öncelikle ilçe belediyesi hizmetlerini sürdüreceği fiziki hizmet binasını hazırlamıştır. Hizmet binası ile 19 hizmet biriminin yerleri belirlenmiş, bilgisayar donanımı sağlanmış ve hizmet vermeye hazır hale getirilmiştir İnsan Kaynakları Çukurova Belediyesi çalışanları memurlar, sözleşmeli personeller, işçiler ve geçici işçilerden oluşmaktadır. Çalışan sayısı tarihi itibari ile 407 dir. 450 KADRO DAĞILIMI Memur İşçi Geçici İşçi Sözleşmeli TOPLAM 30

31 Mevcut personelin %62 si memurlardan, %2 si sözleşmeli personelden, % 34 ü işçilerden ve %2 i de geçici işçilerden oluşmaktadır. Personel ihtiyacı diğer kamu kurumlarından nakil yoluyla personel temini yoluna gidilerek giderilmeye çalışılmıştır.sözleşmeli sayısında diğer yıllara oranla azalma göstermiş,memur sayısında artış gözlenmiştir.bu artışın nedeni 15/10/2013 tarihi itibariyle 657 Sayılı Kanunun Geçici 41.Maddesi kapsamında tam zamanlı sözleşmeli personelin kadroya alınmasıdır. Ayrıca kadroya geçen personelin öğrenim durumları önlisans ve lisans ağırlıklıdır yılında 6111 sayılı kanunla kadrolu işçilerin ihtiyaç fazlası olarak gönderilmesiyle işçi sayısında azalma görülmüştür.6360 sayılı Kanunla tüzel kişiliği kaldırılan Adana İl Özel İdaresi personelinin Adana Valiliği nin Devir Tasfiye ve Paylaştırma Komisyon Kararı ile kurumumuza 21 Memur,18 İşçi personel devrolmuştur. STATÜSÜ Bayan Erkek Toplam Norm Kadro Memur İşçi Geçici İşçi Sözleşmeli Personel Genel Toplam Bayan personelin istihdam türüne göre dağılımı aşağıdaki grafikte gösterilmiştir BAYAN 0 Memur İŞÇİ Geçiçi İşci Sözleşmeli Personel TOPLAM 31

32 Erkek personelin istihdam türüne göre dağılımı aşağıdaki grafikte gösterilmiştir. 300 ERKEK Memur İŞÇİ Geçiçi İşci Sözleşmeli Personel TOPLAM Belediye çalışanlarının istihdam türlerine göre eğitim durumu aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. MEMUR İŞÇİ SÖZ. PERS. TOPLAM Okur-Yazar İlköğretim Lise veya Dengi Ön lisans Lisans Lisansüstü TOPLAM Memur eğitim durumu aşağıdaki grafikte gösterilmiştir. 300 MEMUR EĞİTİM DURUMU Okur Yazar İlköğretim Lise ve Dengi Önlisans Lisans Lisansüstü TOPLAM 32

33 İşçi eğitim durumu aşağıdaki grafikte gösterilmiştir. 160 İŞÇİ EĞİTİM DURUMU Okur Yazar İlköğretim Lise ve Dengi Önlisans Lisans Lisansüstü TOPLAM Sözleşmeli personel eğitim durumu aşağıdaki grafikte gösterilmiştir SÖZLEŞMELİ EĞİTİM DURUMU Okur Yazar İlköğretim Lise ve Dengi Önlisans Lisans Lisansüstü TOPLAM Belediye çalışanlarının istihdam türlerine göre yaş dağılımı aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. Sözleşmeli Genel Personelin Yaş Aralığı Memur İşçi Personel Toplam 25 den Küçük den Büyük Genel Toplam

34 Memur personelin yaş durumuna göre dağılımı aşağıda ki grafikte gösterilmiştir. 300 MEMUR YAŞ DAĞILIMI 'den Küçük 'den Büyük TOPLAM İşçi personelin yaş durumuna göre dağılımı aşağıda ki grafikte gösterilmiştir İŞÇİ YAŞ DAĞILIMI 25'den Küçük 'den Büyük TOPLAM Sözleşmeli personelin yaş durumuna göre dağılımı aşağıda ki grafikte gösterilmiştir SÖZLEŞMELİ PERSONEL YAŞ DAĞILIMI 25'den Küçük 'den Büyük TOPLAM 34

35 3.3.3 Kurumsal Yapı Çukurova Belediyesi Başkan, Belediye Meclisi, Belediye Encümeni ve Başkan Yardımcıları belediyenin stratejik karar seviyesini oluşturmaktadır. Çukurova Belediyesi Belediye Başkanı, Belediye Meclisi, Belediye Encümeni ve Başkan Yardımcıları, müdürler, memurlar, sözleşmeli personel, işçilerden, geçici işçilerden oluşan hiyerarşik yapıya sahiptir. Çukurova İlçe Belediyesi 30 müdürlük ile kurumsal hizmetleri aksatmadan vermektedir. Belediyenin Organizasyon Şeması aşağıdaki şekilde verilmektedir. Belediye Meclisi Başkan Yardımcısı Mustafa SELEK Belediye Başkanı Soner ÇETİN Özel Kalem Halk Masası Evlendirme Memurluğu İnsan Kaynakları ve Eğitim Sivil Savunma Birimi Dış İlişkiler Hukuk İşleri Başkan Yardımcısı İsmail ÖZGEN Belediye Encümeni Başkan Yardımcısı Ali ARSLANLIOĞLU Sağlık İşleri Mali Hizmetler Fen İşleri Veteriner Kültür ve Sosyal İşler Ulaşım Hizmetleri Destek Hizmetleri İmar ve Şehircilik Park ve Bahçeler Bilgi İşlem Temizlik İşleri Emlak ve İstimlak Zabıta Yazı İşleri Çevre Koruma ve Kontrol Kadın ve Aile Hizmetleri Yapı Kontrol Kentsel Tasarım Belediye Tiyatro Teftiş Kurulu Plan ve Proje Sosyal Yardım İşleri Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Kütüphane Ruhsat ve Denetim Etüd Proje 35

36 TOP. ÇUKUROVA BELEDİYESİ STRATEJİK PLANI Mali Yapı Çukurova Belediyesinin mali yapısı, 5393 sayılı Belediye Kanununun Beşinci Kısım Birinci Bölümünde Madde a göre kurumun gelirleri ve giderleri incelenerek ortaya konulmuştur. Çukurova Belediyesi nin gelir kaynakları 5393 sayılı Belediye Kanunu, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu ve 2380 sayılı Belediyelere ve İl Özel İdarelerine Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanun da yer alan hükümler ile Bakanlar Kurulu tarafından alınan kararlar doğrultusunda belirlenmekte ve tahsil edilmektedir. Bu kanunlar çerçevesinde belediyenin gelirleri şöyle sınıflandırılabilir: I. Genel Bütçeden alınan paylar II. Öz Gelirler III. Borçlanma IV. Yardım ve Fon Gelirleri Çukurova Belediyesinin giderleri; 5393 sayılı Belediye Kanunu ve 5018 Sayılı Kamu Yönetimi ve Kontrol Kanunu nda yer alan hükümlere göre belirlenmekte ve uygulanmaktadır. Belediyemizin 5 Yıllık Gider Kesin Hesabı KURUM ADI KURUMSAL KOD : : ÇUKUROVA BELEDİYESİ Gider Kesin Hesabı AÇIKLAMA PERSONEL GİDERLERİ S. G. K. DEV. PRİ. GİD. MAL VE HİZ. ALIM GİD. FAİZ GİD. CARİ TRANS. SERMAYE GİDERLERİ SERMAYE TRANS. BORÇ VERME YEDEK ÖDENEK TOPLAM BÜTÇE GERÇEKLEŞEN GER. ORANI BÜTÇE GERÇEKLEŞEN GER. ORANI BÜTÇE GERÇEKLEŞEN GER. ORANI BÜTÇE GERÇEKLEŞEN GER. ORANI BÜTÇE GERÇEKLEŞEN GER. ORANI BÜTÇE , , , , , , , , , , , , ,74 0, , ,27 0,00 0,00 0, ,95 82,88% 113,07% 57,78% 0,00% 25,44% 16,85% 0,00% 0,00% 0,00% 48,31% , , , , , , , , , , , , , , , ,69 0,00 0,00 0, ,90 111,98% 150,72% 95,97% 26,23% 25,05% 43,14% 0,00% 0,00% 0,00% 76,14% , , , , , , , , , , , , , , ,39 0,00 0, ,49 110,91% 96,83% 107,73% 47,91% 44,12% 65,40% 0,00% 0,00% 89,82% , , , , , , , , , , , , , , ,78 0,00 0, ,66 90,35% 80,99% 84,54% 0,00% 0,00% 78,22% 0,00% 0,00% 80,97% , , , , , , , , , , , , , ,14 0, ,26 101,90% 86,60% 94,77% 339,03% 95,72% 118,53% 0,00% 96,30% , , , , , , , , , ,00 GERÇEKLEŞEN GER. ORANI , , , , , ,27 0,00 0,00 0, ,26 99,78% 99,09% 89,68% 87,88% 59,53% 74,48% 0,00% 0,00% 0,00% 81,49% 36

37 TOP. ÇUKUROVA BELEDİYESİ STRATEJİK PLANI Belediyemizin 5 Yıllık Gelir Kesin Hesabı KURUM ADI : Çukurova Belediyesi Gelir Kesin Hesabı KURUMSAL KOD : AÇIKLAMA VERGİ GELİRLERİ TEŞ. VE MÜLK. GELİRLERİ AL. BAĞ. VE YRD. İLE Ö. GEL. DİĞER GELİRLER SERMAYE GELİRLERİ RED VE İADELER TOPLAM BÜTÇE GERÇEKLEŞEN GER. ORANI BÜTÇE GERÇEKLEŞEN GER. ORANI BÜTÇE GERÇEKLEŞEN GER. ORANI BÜTÇE GERÇEKLEŞEN GER. ORANI BÜTÇE GERÇEKLEŞEN GER. ORANI , , , , , , , , , , ,41 0, ,80 27,55% 142,28% 51,31% 104,65% 0,00% 0,00% 64,40% , , , , , , , , , , , , ,10 43,98% 139,76% 46,17% 102,63% 12,70% 0,00% 70,89% , , , , , , , , , , , ,33 69,59% 65,65% 0,11% 106,40% 198,88% 86,88% , , , , , , , , , , , ,14 48,20% 157,54% 0,07% 82,91% 20,10% 67,97% , , , , , , , ,61 0, , , ,17 56,96% 31,98% 0,00% 78,01% 403,66% 82,96% BÜTÇE , , , , , , ,00 GERÇEKLEŞEN , , , , ,01 0, ,54 GER. ORANI 49,56% 70,94% 13,72% 91,55% 219,83% 0,00% 75,56% 37

38 3.3.5 Fiziki Yapı Çukurova Belediyesi fiziki yapısı belediye hizmetlerinin yerine getirildiği binalardan ve hizmetlerin üretilmesinde kullanılan araçlardan oluşmaktadır. Hizmet Binası: Yapımı 2013 Yılı içerisinde tamamlanan Çukurova Kültür Merkezi ve Belediye Hizmet Binamızın: İlçe halkına verilen hizmetin daha yüksek seviyelere ulaştırılabilmesi, personel performansının artması, hizmet birimlerinin koordineli çalışması ve zaman kaybının önlenmesi amacıyla; modern, kullanışlı bir hizmet binası ve kültür merkezi inşaatı ile Kurtuluş Parkı inşaatı m 2 alan üzerinde tamamlanmıştır. Hizmet Binası ve Orhan Kemal Kültür Merkezi 17,100 m 2 alan üzerinde tamamlanmıştır. Çukurova Belediyesi Hizmet Binası Çukurova Belediyesi Hizmet Binası 38

39 Çukurova İlçe Belediye Hizmet Binası; ilçe merkezinde vatandaşların kolay ulaşabileceği bir mevkide Kurtuluş Parkı içerisinde yer alan belediye hizmet binası 2 katlıdır. Belediye hizmet binasının yerleşimi aşağıdaki gibidir. Bodrum Kat 1. Fen İşleri Arşivi 2. Makine Dairesi 3. Sosyal Yardım Merkezi Deposu 4. Zabıta Arşivi 5. Destek Hizmetleri Arşivi 6. Ruhsat Denetim Arşivi 7. Mali Hiz. Müd.Gelir ve Gider Arşivi 8. İmar ve Şeh. Müd. Arşivi 9. Evlendirme Memurluğu Arşivi 10. Mescit 11. Teknik Servis 12. Şoförler Odası + Otopark 13. Halk Oyunları Çalışma Alanı Zemin Kat 1.Kat 2.Kat Dış Hizmet Birimleri 1- Başkan Yardımcılığı 2- Sosyal Yardım İşleri 3- Kültür ve Sosyal İşleri 4- Sosyal Yardım Merkezi 5- İdari İşler 6- İşçi ve Memur Sendikası 7- Ruhsat ve Denetim 8- Mali Hizmetler Müd. Gelir Servisi 9-Güvenlik ve Danışma 10-Zabıta 11-Etüd Proje 1- Başkan Yardımcılığı 2- Teknik Başkan Danışmanı 3- Şehir Planlama Ofisi 4- Encümen Salonu 5- Meclis Salonu 6- Müfettiş Odası 7- Çevre Koruma Kontrol 1- Başkanlık 2- Meclis Grup Odaları 3- Özel Kalem 4- Başkan Yardımcılığı 5- Mali Hizmetler 6- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müd. 7- Ulaşım Hizmetleri 1- Temizlik İşleri 2- Ulaşım Hizmetleri 3- Park ve Bahçeler 4- Çevre Koruma ve Kontrol Müd. 11-Tiyatro 12-Evlendirme Memurluğu 13-Nikâh Salonu 14-Kent Bilgi Merkez Ofisi 15-Kentsel Dönüşüm Ofisi 16-Çukurova Kent Konseyi 17- Sağlık İşleri 18-Kadın ve Aile Hiz. Müd. 19-Kentsel Tasarım 20-Plan ve Proje 8- Fen İşleri 9- Emlak İstimlâk 10-Bilgi İşlem 11-İmar ve Şehircilik 12-Yapı Kontrol 13-Santral Memuru 14- Dış İlişkiler 8- Destek Hizmetleri 9- Teftiş Kurulu 10-Basın Yayın Halkla İlişkiler 11-Yazı İşleri 12-Hukuk İşleri 13-Başkan Yardımcılığı 14-Sivil Savunma 5- Kültür ve Sosyal İşler 6- Zabıta 7- Veteriner 39

40 Çukurova Kültür Merkezi İlçemizde kamuya ve özel sektöre ait herhangi bir kültür merkezinin bulunmaması ve bu ihtiyacın giderilmesi için; ilçemiz ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılayan hizmet binası ile birlikte kültür merkezi inşaatı tamamlanmıştır. Belediyemizin Orhan Kemal Kültür Merkezi Hizmet Binamız ve Orhan Kemal Kültür Merkezimizin Özellikleri kişilik kültür merkezi ve fuaye kişilik nikah ve toplantı salonu kişi kapasiteli meclis salonu - Encümen ve toplantı odası araçlık otopark - 45 araçlık kapalı otopark - Başkanlık ve Tüm müdürlüklere ait çalışma ofisleri - Merkezi kafeterya (henüz tamamlanmadı) - Kent kitaplığı (henüz tamamlanmadı) - Klimalı ısıtma - soğutma - Jeneratör + UPS - Yeşil çatı (çim yüzeyli) m²'lik bina ve yakın çevresine ait peyzaj düzenlemesi 40

41 - Çukurova kent meydanı - Su gösterileri havuzu - Kuru havuz - Açık amfi - Granürlü kauçuk zemin kaplı koşu pisti - Yürüme yolları ve oturma grupları - Çocuk oyun alanı - Yeşil alanlar Doğal Park 1: 200 kişilik nikâh, 1200 kişilik amfi tiyatro salonu bulunmaktadır. Hayal Dünyası: Belediye bünyemize dâhil olan Hayal Dünyası toplam m 2 alan üzerine inşa edilmiştir m 2 alanda, Yarı olimpik yüzme havuzu,7 adet sauna, fitness, aerobik merkezi, tenis merkezi, 300 kişilik amfi tiyatro, seyir kulesi ve kütük ev, restaurant, kafeterya, yürüyüş yolları, koşu parkurları, suni dereler ve göletler bulunmaktadır. Araç Durumu: Tarihi itibariyle Belediyemiz araç ve iş makinesi envanteri aşağıda verilmiştir. SIRA NO CİNSİ SAYISI SIRA NO CİNSİ SAYISI 1 Damperli Kamyon 9 12 Damper Dorse 1 2 Çekici 1 13 Ambulans 1 3 Motosiklet Servis Aracı (Otobüs) 2 4 Tıbbi Atık Aracı 1 15 Silindir 5 5 Lowbed 1 16 Kazıcı Yükleyici 6 6 Traktör 3 17 Kepçe 4 7 Pikap Greyder 2 8 Cenaze Aracı 6 19 Asfalt serici 1 9 Binek Oto Asfalt kazıcı 1 10 Sulama Aracı 1 21 Servis Aracı (Minibüs) 2 11 Ekip Aracı 2 TOPLAM

42 3.3.6 Teknolojik Altyapı Kurumumuz bünyesinde bilgisayarlar network ortamında kullanılmaktadır.mevcut durum itibari ile belediye merkezimiz ve tüm dış birimler güvenli bir ortamda internet kaynaklarından yararlanmaktadır.belediyemiz bünyesinde bulunan otomasyona merkez binadaki birimler güvenli ağ yapısı ile ulaşmaktadır. Belediyemiz internete 100 Mb/s Metro Ethernet ile ulaşmakta olup,dış birimler noktadan noktaya GDATA ve FİBER teknolojisi ve Metro Ethernet ile sonlanmaktadır. İnternete çıkış ve dışarıdan gelebilecek tehditler ve virüsler için Firewall(Güvenlik Duvarı) kullanılmaktadır.kullanıcılar Active Directory (Domain) üyesi olup tek bir Network de toplanmaktadır. Bu sunucu aynı zamanda DHCP ve DNS hizmetini verebilir.dış birimler Terminal Server sunucusuna uzak masaüstü bağlantısı ile erişip oturum açmakta olup,güncelleme hizmetini ve algılanan virüsleri temizleme işlemini otomatik olarak yapmaktadır.antivirüs sunucusu konsolundan kullanıcılara oluşabilecek virüs ile ilgili detaylar gözlenebilir ve müdahale edilebilir durumdadır.müdürlüklerimizin cukurova.bel.tr üzerinden Exchange mail hesapları olup kurumsal mail hesaplarını kullanmaktadırlar.web sayfasının tasarımın tamamlanması ardından e-devlet sistemi devreye girmiştir.mükellefler bu sunucuya internet üzerinden erişip işlemlerini yapabilmektedirler. Belediyemize bağlı tüm birimler kendine ait modülleri etkin bir şekilde kullanmaktadırlar.modül entegrasyon sayesinde online bilgi transferi ortak veri tabanı kullanıcı yetkilendirmesi gibi ortamlar sağlanmıştır.mevcut durum itibariyle belediye merkezimiz ve tüm dış birimler düzenli bir ortamda internet kaynaklarından yararlanmaktadır. Belediyemiz bünyesinde bulunan otomasyona tüm birimler iç ağdan ya da internetten ve işleri merkezi sistem üzerinden yapmaktadırlar.belediye bünyesinde bilgisayar ve donanımların teknik servis,koruyucu ve periyodik bakım hizmetleri Bilgi İşlem tarafından gerçekleştirilmektedir. Web Tabanlı Hizmetler Belediyemiz web sitesi ( ) Belediyemizin web sayfası yüksek güvenlik koruması ve şık görsel tasarımla 2013 yılında yeniden düzenlenerek hizmet vermeye devam etmektedir.web sayfamız ve e-posta sunucumuz kendi sunucumuz üzerinde barındırılıp, tamamen Bilgi İşlem nün tasarımı ve çalışması ile belediyemizin web sayfası çok daha etkin ve verimli kullanılır hale getirilmiştir. Web barındırma hizmeti tamamen kendi bünyemizdeki sunucularda hem web alanı hem de mail servislerini sağlamaktayız. İnternetten tahsilat, bilgi edinme, başvuru ve haber/duyuru takip hizmetleri de vatandaşlarımızın yoğun ilgisiyle devam etmektedir. Tüm donanım alt yapısı (veritabanı ve uygulama sunucuları) belediyemiz bünyesinde bulunmakta olup teknik personelimiz tarafından kontrol ve kumanda işlemleri yapılabilmektedir. Sistemlerimiz ayrıca en son teknoloji cihazlarla kurulmuş:yedekleme,hız,kapasite artırımı güncel takip edilmektedir. e-belediye Sistemleri Belediyemizde e-belediye kapsamında interaktif belediyecilik başlamıştır. e- belediye, belediyecilik hizmetlerinin inter teknolojileri ile bütünleştirildiği ve yine bu teknolojiler kullanılarak çok daha etkin ve yerinde hizmet verme modelinin oluşturulması olarak özetlenebilir. e-belediyecilikte tahsilat, bilgi edinme, başvuru ve haber/duyuru takip hizmetleri de internet üzerinden verilebilmektedir. Tüm donanım altyapısı (veritabanı ve uygulama sunucuları) belediyemiz bünyesinde bulunmakta olup teknik personellerimiz tarafından kontrol 42

43 ve kumanda işlemleri yapılmaktadır. e-belediye otomasyon yazılımı güncellemeleri ile birlikte güvenlik düzeyi üst seviyede, mevzuat değişikliklerine tam uyumluluk ile çalışmaktadır. Belediyemizin hizmetlerini daha verimli sunmak, vatandaşların belediye ile ilgili iş ve işlemlere daha hızlı ulaşması için e-belediyecilik hizmeti sunulmuştur. e-belediye hizmetlerimizde: Yeni Üyelik Şifremi Unuttum Sicil Arama E-Nikah Arsa Rayiç Değerleri İnşaat Maliyet Bedelleri Bina Aşınma Oranları Çevre Temizlik Tarifeleri Meclis Kararları Encümen Kararları Evrak Takip Formu Çöp Toplama Saatleri Borç Sorgulama Şikayet Bildirim Formu Şikayet Takip Formu Beyan Bilgileri Borç Bilgileri Tahakkuk Bilgileri Tahsilat Bilgileri Online Tahsilat Sicil Kodu ile Tahsilat İşlemleri yapılabilmektedir. 43

44 e-nikâh Uygulaması Uygulama web üzerinden kurulmuş olup MIS tarafından tanımlamalar yapılarak aktif hale getirilmiştir. Mobil Belediye Uygulamaları SMS belediye uygulamaları(toplu mesajlaşma yazılımı, SMS GATEWAY yazılımı interaktif servisler ve 4 haneli kurumsal hat ) kullanılmaktadır Kısa mesaj uygulaması ile CUKUROVABLD EMLAK SİCİLKODU yazılarak EMLAK-ÇTV-GENEL BORÇ sorgulaması yapılabilmektedir. Toplu mesaj ile evlilik yıldönümü kutlamaları,emlak borç bilgilendirmesi yapılmaktadır. MOBİL BELEDİYECİLİK-MOBİL VATANDAŞ-MOBİL HARİTA uygulamaları devreye alma çalışmaları tamamlanmıştır. T-Belediye ( Telefon Belediyeciliği Uygulamaları ) T-Belediye Uygulamalarına ait alt yapı çalışmaları tamamlanmış olup, Vatandaşlar T-Belediye uygulamasına dan ulaşabilmektedirler KIOSK Sistemi KIOSK(KIOSK YAZICISI, DAHİLİ KAMERA), KIOSK UYGULAMA YAZILIMI kurulmuştur ve aktif kullanılmaktadır. Araç Takip Sistemi Çukurova Belediyesinin belirlemiş olduğu 20 adet araca araç takip kiti takılmıştır, Belediye yönetiminin belirlediği kişilere eğitim verilerek sistemin takip edilmesi ve raporlanması sağlanmıştır. Akıllı Vezne Sistemi Kent Bilgi Sistemi projesi kapsamında kurulan Akıllı Vezne Sistemi ile vatandaşlar nakit ya da kredi kartı ile ÇTV, Emlak Vergisi, İlan Reklam Vergisi ödemelerini 7/24 bu vezneden gerçekleştirmektedirler. 3 Boyutlu Kent Modelleme Uygulamaları Üç Boyutlu Kent Modelleme Yazılımı(bazı parklar için) kurulumu devrededir. VLAN Uygulaması İnternet erişimi,yeni hizmet binamızda yeniden yapılandırılmıştır. Yerel ağda VLAN(Sanal Yerel Alan Ağı) kurulmuş olup hızlı ve güvenli bir ağ yapısı oluşturulmuştur.omurga switche bağlı kenar switchleri konfugre çalışmaları yapılıp VLAN lar tanımlandıktan sonra bilgisayarlar Domaine alınmıştır. Vatandaşların daha iyi hizmet alması için Kablosuz yerel ağ için Access- Pointler yerleştirildi. Bunlar ayrı VLAN olarak tanımlandı. Tüm bu çalışmalar neticesinde güvenli ve etkin hizmet sağlanmıştır. e-devlet İşlemleri İnternet ortamından tüm kamu hizmetlerine güvenli ve etkin bir şekilde erişimi sağlayan 'e-devlet' uygulaması ve entegrasyonun sağlanmasının ardından sistemde vatandaşlar 44

45 gov.tr adresinden belediye hizmetleri sayfasından Çukurova Belediyesi'nin sayfasına girilebiliyor. Buradan beyan, tahsilat, borç ve sicil bilgileri gibi birçok bilgiye kolayca ulaşılabiliyor. Bilgi Güvenliği ve Paylaşımı müz bünyesinde kurulan NAS (Ağ Dosya Sunucusu) sunucu hizmeti ile müdürlükler içinde ve müdürlükler arasında güvenli dosya paylaşımı ve dosya yedekleme alanları oluşturulmuştur. Bu sayede veri yedeklemeleri ve güvenliği tek merkez üzerinden sağlanır hale gelmiştir yılı içerisinde bu sisteme yeni birimler eklenerek kullanımı yaygınlaştırılmıştır. 45

46 MASAÜSTÜ DİZÜSTÜ YAZICI(LAZER ve DİĞER) YAZICI(NOKTA VUR.) PLOTTER VE GRUBU FOTOKOPİ TARAYICI ÇUKUROVA BELEDİYESİ STRATEJİK PLANI BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ BİRİM 1 BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ İNSAN KAYN. VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE KORUMA VE KONT. MÜDÜRLÜĞÜ BAS. YAY. VE HALK. İLİŞK. MÜDÜRLÜĞÜ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HUKUK MÜDÜRLÜĞÜ TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ 1 1 TOPLAM

47 3.4 KANUNİ YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR Belediyenin Görevleri Belediyenin kuruluşu, organları, yönetimi, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını 5393 Sayılı Belediye Kanunu düzenlemektedir. Kanuna göre belediyenin görevleri şunlardır. MADDE 14.- Belediye, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla; a) İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafî ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor; sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. (Mülga son cümle: 12/11/ /17 md.) ( )(Ek cümleler: 12/11/ /17 md.) Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu in üzerindeki belediyeler, kadınlar ve çocuklar için konukevleri açmak zorundadır. Diğer belediyeler de mali durumları ve hizmet önceliklerini değerlendirerek kadınlar ve çocuklar için konukevleri açabilirler. b) ( ) Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir; mabetlerin yapımı, bakımı, onarımını yapabilir; kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir. (Değişik ikinci cümle: 12/11/ /17 md.) Gerektiğinde, sporu teşvik etmek amacıyla gençlere spor malzemesi verir, amatör spor kulüplerine ayni ve nakdî yardım yapar ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan öğrencilere, sporculara, teknik yöneticilere ve antrenörlere belediye meclisi kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir. (Ek fıkra: 12/11/ /17 md.; Değişik: 12/7/ /100 md.) Belediyelerin birinci fıkranın (b) bendi uyarınca, sporu teşvik etmek amacıyla yapacakları nakdi yardım, bir önceki yıl genel bütçe vergi gelirlerinden belediyeleri için tahakkuk eden miktarın; büyükşehir belediyeleri için binde yedisini, diğer belediyeler için binde on ikisini geçemez. (İptal fıkra: Anayasa Mahkemesi nin 24/1/2007 tarihli ve E. 2005/95, K. 2007/5 sayılı Kararı ile. ) Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, belediyenin malî durumu ve hizmetin ivediliği dikkate alınarak belirlenir. Belediye hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda engelli, yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanır. Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar. Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu hükümleri saklıdır. (Ek fıkra: 1/7/ /29 md.) Sivil hava ulaşımına açık havaalanları ile bu havaalanları bünyesinde yer alan tüm tesisler bu Kanunun kapsamı dışındadır. Belediyelerin, Büyükşehir Belediyesi ve diğer belediyeler ile ilgili koordinasyonu 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi kanununda verilmektedir. 47

48 Belediyeler arası hizmet ilişkileri ve koordinasyon MADDE 27- (Değişik birinci fıkra: 12/11/ /11 md.) Büyükşehir kapsamındaki belediyeler arasında hizmetlerin yerine getirilmesi bakımından uyum ve koordinasyon, büyükşehir belediyesi tarafından sağlanır. Büyükşehir belediyesi ile ilçe belediyeleri veya ilçe belediyelerinin kendi aralarında hizmetlerin yürütülmesiyle ilgili ihtilaf çıkması durumunda, Büyükşehir Belediye Meclisi yönlendirici ve düzenleyici kararlar almaya yetkilidir. Büyükşehir Belediyelerinde meydan, bulvar, cadde, yol, sokak, park, spor ve kültürel tesislerin büyükşehir belediyesi ile büyükşehir kapsamındaki diğer belediyeler arasında dağılımına ilişkin esaslar büyükşehir belediye meclisi tarafından belirlenir. Büyükşehir belediyesi mücavir alanlarının ilçe belediyeleri arasındaki bölüşümü büyükşehir belediye meclisince yapılır. Büyükşehir belediyesi, 7 nci maddede sayılan hizmetleri, malî ve teknik imkânları çerçevesinde, nüfus ve hizmet alanlarını dikkate alarak, bu hizmetlerden yararlanacak büyükşehir kapsamındaki diğer belediyeler arasında dengeli olarak yürütmek zorundadır. İlçe belediyelerine ait görevlerden bir veya birkaçı, bedeli kendileri tarafından karşılanmak ve istekte bulunmak kaydıyla, büyükşehir belediye meclisinin kararına dayanarak, ortaklaşa veya bizzat büyükşehir belediyesi tarafından yapılabilir. Büyükşehir belediyesi, ilçe belediyeleri ile ortak projeler geliştirebilir ve yatırım yapabilir. Büyükşehir belediyesi, kesinleşmiş en son yıl bütçe gelirinin % 10 unu aşmamak ve bütçede ödeneği ayrılmış olmak şartıyla, ilgili belediyenin yatırım programında yer alan projelerin finansmanı için büyükşehir belediye başkanının teklifi ve meclisin kararıyla ilçe ve ilk kademe belediyelerine malî ve aynî yardım yapabilir. Büyükşehir belediyesi ile bağlı kuruluşları, belediye başkanının onayı ile birbirlerinin nakit ihtiyacını karşılayabilir. Bu şekildeki ödünç vermelerde faiz uygulanmaz. Yapılacak herhangi bir yatırımın büyükşehir belediyesi ile bağlı kuruluşlarından bir veya birkaçını aynı anda ilgilendirdiği ve tek elden yapılmasının maliyetleri düşüreceğinin anlaşıldığı durumlarda, büyükşehir belediye meclisi, yatırımı kuruluşlardan birinin yapmasına karar verebilir. Bu takdirde yatırımın ilgili diğer kurumu ilgilendiren kısmına ait harcama tutarı o kurumun hesabında borç, yatırımcı kuruluş hesabında alacak olarak gösterilir. (Ek fıkra: 12/11/ /11 md.) İmar mevzuatı uyarınca belediyelerin otoparkla ilgili olarak elde ettikleri gelirler tahsil tarihinden itibaren kırk beş gün içinde büyükşehir belediyesine aktarılır. Büyükşehir belediyeleri bu geliri tasdikli plan ve beş yıllık imar programına göre hazırlanan kamulaştırma projesi karşılığında otopark tesisi için gerekli arsa alımları ile bölge ve genel otoparkların inşasında kullanır. Bu gelirler bu fıkrada belirtilen amaç dışında kullanılamaz Sayılı Büyükşehir Belediyesi kanununa göre; belediyelerin görev ve sorumlulukları İlçe belediyelerinin görev ve yetkileri şunlardır: a) Kanunlarla münhasıran büyükşehir belediyesine verilen görevler ile birinci fıkrada sayılanlar dışında kalan görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak. b) Büyükşehir katı atık yönetim plânına uygun olarak, katı atıkları toplamak ve aktarma istasyonuna taşımak. c) Sıhhî işyerlerini, 2 nci ve 3 üncü sınıf gayrisıhhî müesseseleri, umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek. 48

49 d) Birinci fıkrada belirtilen hizmetlerden; 775 sayılı Gecekondu Kanununda belediyelere verilen yetkileri kullanmak, otopark, spor, dinlenme ve eğlence yerleri ile parkları yapmak; yaşlılar, engelliler, kadınlar, gençler ve çocuklara yönelik sosyal ve kültürel hizmetler sunmak; mesleki eğitim ve beceri kursları açmak; mabetler ile sağlık, eğitim, kültür tesis ve binalarının yapım, bakım ve onarımı ile kültür ve tabiat varlıkları ve tarihî dokuyu korumak; kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin geliştirilmesine ilişkin hizmetler yapmak. e) Defin ile ilgili hizmetleri yürütmek Belediye Meclisinin Görev ve Yetkileri MADDE 18. -Belediye meclisinin görev ve yetkileri şunlardır: a) Stratejik plân ile yatırım ve çalışma programlarını, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini görüşmek ve kabul etmek. b) Bütçe ve kesinhesabı kabul etmek, bütçede kurumsal kodlama yapılan birimler ile fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında aktarma yapmak. c) Belediyenin imar plânlarını görüşmek ve onaylamak, büyükşehir ve il belediyelerinde il çevre düzeni plânını kabul etmek. (Ek cümle: 1/7/ /29 md.) Belediye sınırları il sınırı olan Büyükşehir Belediyelerinde il çevre düzeni planı ilgili Büyükşehir Belediyeleri tarafından yapılır veya yaptırılır ve doğrudan Belediye Meclisi tarafından onaylanır. d) Borçlanmaya karar vermek. e) Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması hâlinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek. f) Kanunlarda vergi, resim, harç ve katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı hizmetler için uygulanacak ücret tarifesini belirlemek. g) Şartlı bağışları kabul etmek. h) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı beşbin TL'den fazla dava konusu olan belediye uyuşmazlıklarını sulh ile tasfiyeye, kabul ve feragate karar vermek. i) Bütçe içi işletme ile 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununa tâbi ortaklıklar kurulmasına veya bu ortaklıklardan ayrılmaya, sermaye artışına ve gayrimenkul yatırım ortaklığı kurulmasına karar vermek. j) Belediye adına imtiyaz verilmesine ve belediye yatırımlarının yap-işlet veya yap-işletdevret modeli ile yapılmasına; belediyeye ait şirket, işletme ve iştiraklerin özelleştirilmesine karar vermek. k) Meclis başkanlık divanını ve encümen üyeleri ile ihtisas komisyonları üyelerini seçmek. l) Norm kadro çerçevesinde belediyenin ve bağlı kuruluşlarının kadrolarının ihdas, iptal ve değiştirilmesine karar vermek. m) Belediye tarafından çıkarılacak yönetmelikleri kabul etmek. 49

50 n) Meydan, cadde, sokak, park, tesis ve benzerlerine ad vermek; mahalle kurulması, kaldırılması, birleştirilmesi, adlarıyla sınırlarının tespiti ve değiştirilmesine karar vermek; beldeyi tanıtıcı amblem, flama ve benzerlerini kabul etmek. o) Diğer mahallî idarelerle birlik kurulmasına, kurulmuş birliklere katılmaya veya ayrılmaya karar vermek. p) Yurt içindeki ve İçişleri Bakanlığının izniyle yurt dışındaki belediyeler ve mahallî idare birlikleriyle karşılıklı iş birliği yapılmasına; kardeş kent ilişkileri kurulmasına; ekonomik ve sosyal ilişkileri geliştirmek amacıyla kültür, sanat ve spor gibi alanlarda faaliyet ve projeler gerçekleştirilmesine; bu çerçevede arsa, bina ve benzeri tesisleri yapma, yaptırma, kiralama veya tahsis etmeye karar vermek. r) Fahrî hemşerilik payesi ve beratı vermek. s) Belediye başkanıyla encümen arasındaki anlaşmazlıkları karara bağlamak. t) Mücavir alanlara belediye hizmetlerinin götürülmesine karar vermek. u) İmar plânlarına uygun şekilde hazırlanmış belediye imar programlarını görüşerek kabul etmek Belediye Encümenin Görev ve Yetkileri MADDE 34. -Belediye encümeninin görev ve yetkileri şunlardır: a) Stratejik plân ve yıllık çalışma programı ile bütçe ve kesin hesabı inceleyip belediye meclisine görüş bildirmek. b) Yıllık çalışma programına alınan işlerle ilgili kamulaştırma kararlarını almak ve uygulamak. c) Öngörülmeyen giderler ödeneğinin harcama yerlerini belirlemek. d) Bütçede fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasında aktarma yapmak. e) Kanunlarda öngörülen cezaları vermek. f) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu olan belediye uyuşmazlıklarının anlaşma ile tasfiyesine karar vermek. g) Taşınmaz mal satımına, trampasına ve tahsisine ilişkin meclis kararlarını uygulamak; süresi üç yılı geçmemek üzere kiralanmasına karar vermek. h) Umuma açık yerlerin açılış ve kapanış saatlerini belirlemek. i) Diğer kanunlarda belediye encümenine verilen görevleri yerine getirmek Belediye Başkanının Görev ve Yetkileri MADDE 38.-Belediye başkanının görev ve yetkileri şunlardır: a) Belediye teşkilâtının en üst amiri olarak belediye teşkilâtını sevk ve idare etmek, belediyenin hak ve menfaatlerini korumak. 50

51 b) Belediyeyi stratejik plâna uygun olarak yönetmek, belediye idaresinin kurumsal stratejilerini oluşturmak, bu stratejilere uygun olarak bütçeyi, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini hazırlamak ve uygulamak, izlemek ve değerlendirmek, bunlarla ilgili raporları meclise sunmak. c) Belediyeyi devlet dairelerinde ve törenlerde, davacı veya davalı olarak da yargı yerlerinde temsil etmek veya vekil tayin etmek. d) Meclise ve encümene başkanlık etmek. e) Belediyenin taşınır ve taşınmaz mallarını idare etmek. f) Belediyenin gelir ve alacaklarını takip ve tahsil etmek. g) Yetkili organların kararını almak şartıyla sözleşme yapmak. h) Meclis ve encümen kararlarını uygulamak. i) Bütçeyi uygulamak, bütçede meclis ve encümenin yetkisi dışındaki aktarmalara onay vermek. j) Belediye personelini atamak. k) Belediye ve bağlı kuruluşları ile işletmelerini denetlemek. l) Şartsız bağışları kabul etmek. m) Belde halkının huzur, esenlik, sağlık ve mutluluğu için gereken önlemleri almak. n) Bütçede yoksul ve muhtaçlar için ayrılan ödeneği kullanmak, özürlülere yönelik hizmetleri yürütmek ve özürlüler merkezini oluşturmak. o) Temsil ve ağırlama giderleri için ayrılan ödeneği kullanmak. p) Kanunlarla belediyeye verilen ve belediye meclisi veya belediye encümeni kararını gerektirmeyen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak. 51

52 3.5 PAYDAŞ ANALİZİ 2000 li yıllarla birlikte ülkemiz kamu idaresinde değişen yönetim anlayışının en önemli ilkesi katılımcı yönetim anlayışıdır. Özel şirketlerdeki çalışanların katılımı, müşteri odaklı yönetim anlayışı ve karşılıklı yarara dayalı tedarikçi ilişkisinin karşılığı kamu kurum ve kuruluşlarında paydaş analizi olarak karşımıza çıkmaktadır. Gelişen ve büyüyen Türkiye şartlarında iyi bir yerel yönetim anlayışının temelini paydaş görüşlerinin ve stratejilerinin anlaşılması oluşturmaktadır. Bu durumda iyi bir paydaş analizinin yapılması ve bu analizlerin sürekliliğinin sağlanması önem arz etmektedir. Çukurova Belediyesi nin sunduğu hizmetler ve faaliyetlerinden doğrudan veya dolaylı olarak yararlanan ya da etkilenen paydaşların beklenti ve görüşlerinin bilinmesi, stratejik planın hazırlanmasında önemli katkılar sağlamıştır. Belediyemiz stratejik planlama ekibi tarafından belirlenen hedef kitleye dış paydaş anket formu gönderilerek belediye hizmetleriyle ilgili görüş ve önerileri alınmıştır. Yine tüm birimlerle yapılan analiz ve değerlendirmelerden sonra öncelikli paydaşlarımız tespit edilmiştir. Buralardan elde edilen sonuçlar Misyon, Vizyon, Stratejik Amaçlar ve GZFT analizinin yapılmasında önemli rol oynamıştır Paydaş Matrisi: Vatandaş Çalışanlar Temel Paydaş Çukurova Belediyesi Paydaşları Çukurova Belediye Meclisi Stratejik Paydaş 52

53 3.5.2 Belediyemiz Stratejik Planlama Ekibi Tarafından Belirlenen Dış Paydaşlar Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rekt. İl Kültür ve Turizm Adana Büyükşehir Bel. (Tüm Daire Başk.) İl Nüfus Adana Büyükşehir Bel. Kent Konseyi İl Sağlık Adana Defterdarlığı İller Bankası Adana Bölge Adana Valiliği İl Koordinasyon Kurulu M.T. A Doğu Akdeniz Bölge Adana İl Milli Eğitim Sosyal Güvenlik Kurumu Bölge Adana Müteahhitler Birliği T.C. Adana Valiliği Adana Sanayi Odası T.C. Çukurova Kaymakamlığı Adana Ticaret Borsası TEMA Vakfı Adana Ticaret Odası TMMOB Çevre Mühendisleri Odası Adana şb. Adana Ulaştırma Bölge TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası Adana şb. Adana-Çukurova İlçe Milli Eğitim Müd. TMMOB Gıda Müh. Odası Adana şb. AGİAD TMMOB Harita ve Kadastro Müh. Odası Adana şb. Aile ve Sosyal Politikalar İl Müd. TMMOB İç Mimarlık Odası Adana İl Temsilciliği AYAMDER TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Adana Şubesi Bilim, Sanayi ve Teknoloji Müd. TMMOB Jeofizik Müh. Odası Adana şb. BOTAŞ Bölge TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Adana şb. Çevre ve Şehircilik TMMOB Kimya Mühendisleri Odası Adana şb. Çukurova Belediyeler Birliği TMMOB Maden Müh. Odası Adana şb. Çukurova Gazeteciler Cemiyeti TMMOB Makine Mühendisleri Odası Adana şb. Çukurova GİAD TMMOB Mimarlar Odası Adana Şubesi Çukurova Kalkınma Ajansı TMMOB Orman Mühendisleri Odası Adana şb. Çukurova Kent Konseyi TMMOB Peyzaj Mimarlar Odası Adana şb. Çukurova Üniversitesi Rektörlüğü TMMOB Şehir Plancıları Odası Adana şb. Doğu Akdeniz Belediyeler Birliği TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Adana şb. Esnaf ve Sanatkârlar Odası Toroslar Belediyeler Birliği Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş. İl Gümrük Muhafaza Türkiye İstatistik Kurumu Adana Bölge Müd. (TÜİK) Gümrük ve Ticaret İl Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Seyhan Ziraat Odası Başkanlığı 53

54 3.6 SWOT (GZFT) ANALİZİ GÜÇLÜ ZAYIF Personelin çalışma azminin azami düzeyde olması Personelin Hizmet içi eğitim alma isteğinin en üst seviyede olması Personellerimizin mevzuatlar çerçevesinde yapılan denetim ve kontroller sonucunda problemlerin çözümünün halkın huzuru için sonuçlandırmaya çalışması Genç,dinamik,azimli,öğrenmeye hazır bir kadro ile çalışmak Üst yönetimin destekleyici ve öğretici bir tutum sergilemesi Katılımcı bir yönetim anlayış ve paydaşlarla güçlü bir iletişim kurulması Sivil toplum kuruluşları ile dayanışma Teknolojik imkanların hizmet kalitesini arttırıyor olması Basın kuruluşları ile ilişkilerin gelişmiş olması Belediyemizin uluslararası ilişkilere önem vermesi İlçemiz geleceğine yönelerek, sonuç odaklı çalışmak Müdürlük personelinin kendi arasında ve vatandaş İle işbirliği içerisinde olması Performans programlarının başarıyla uygulanması Plan hali hazır ve kadastral paftaların sayısal ortam da yer alması İlçemizde bulunan tüm muhtarlarla iletişimin iyi olması Belediyemizde hukuk ve icra programlarının bulunması Kurumsallığın sürekli geliştirilmesi Kurum içi ve dışı yazışmalara anında cevap verilmesi Çalışanların gelişmeleri takip edeceği mesleki eğitimlere katılma olanağının olması Tecrübe ile gençliği birleştirebilen bir yapıya sahip olunması Mevzuata hakim personele sahip olunması Önerilen projelerin üst yönetim tarafından desteklenmesi Sorumluluk alanlarımızda bulunan sorunlara hızlı bir şekilde çözüm üretebilmemiz Bilgisayarın ve internetin yaygın kullanımı Şeffaf, demokratik ve katılımcı görev anlayışına sahip olunması Yeterli miktarda hizmet içi eğitimin yapılmadığı Personelin motivasyonunun yüksek tutulmadığı Yeterli Performans değerlendirmesinin olmadığı Kurumsallaşma sürecinin tam olarak tamamlanmamış olması Kariyer planlama programının olmayışı Personele yönelik sosyal aktivitelerin azlığı AR-GE çalışmalarının yapılmıyor olması Kalifiye eleman eksikliği Performans sisteminin oturmaması, iş yükü başarıya göre takdir ve ödüllendirme eksiği Tasarruf ile ilgili eylem planının yetersizliği İhtiyaçları giderecek araç gereç, donanım eksikliği Toplum merkezlerinin yetersizliği ve var olanların ise standartların altında olması Hibe projeleri hazırlama konusunda, uzman kadrosunun yetersizliği AB ilişkileri konusunda yurt dışı kuruluşlarla iletişim ve koordinasyon eksikliği Yurt dışında gelişmeleri yerinde inceleme ve öğrenme imkânının yeterli olmaması AB, kalkınma ajansı fonları ve diğer fonlardan yeterince yararlanılmaması Yabancı dil bilen personel sayısının yeterli olmaması 54

55 FIRSAT Son teknoloji ile yapılmış bir binada hizmet vermek Merkez ilçe olmamız Halkın sosyal belediyecilik anlayışının gelişmiş olması İlçemizde yaşayan halkın toplum bilincinde olması İlçemizde okuma yazma oranının fazla olması İdari yapının teknolojik gelişmelere ve projelere açık olması Birimimizin kurumsallaşma ve kurum kültürü oluşturulmasına önem verilmesi İmar ve şehircilik bakımından yeni ve modern bir ilçe içerisinde hizmet vermek Hizmet içi eğitim verecek kamu kurum kuruluşlarının sayıca fazlalığı Türkiye iş kurumu Adana il ile protokollerin var olması Hizmet içi eğitim noktasında ilçemizde ilgili kurum ve kuruluşlar ile Çukurova Üniversitesinin varlığı Kurumumuzun çalışan,genç personelini gerek AB gerekse ulusal ve uluslar arası diğer kurum ve kuruluşları bünyesinde yapılacak proje hazırlanmasına teşvik etmesi Fuarın Çukurova ilçesi sınırlarında olması Adana nın zengin bir tarihi ve kültürel mirasa sahip olması Seyhan Baraj Gölünün ilçemiz sınırları içerisinde olması İlçede ticaret, eğlence, sağlık ve eğitim merkezlerinin olması Belediyemiz bünyesinde Orhan KEMAL Kültür Merkezi nin bulunması İlçemiz yollarının genelinde alt yapının tamamlanmış olması TEHDİT Ulusal ve yerel basının proje ve faaliyetlerimize yeterince yer vermemesi İş sağlığı ve güvenliği yönetmeliğinin tam olarak uygulanmaması Çok geniş bir alana hizmet vermemiz İlçemiz sınırının genişlemesi nedeni ile hayvan popülasyonunun kontrol altında tutulmaması İlçemize yakın köylerden ve beldelerden sahipsiz hayvan bırakılması Artan yapılaşma nedeni ile kaçak kazıların olması Artan trafik nedeni ile sokaklarda park sorunlarının oluşması Çarpık kentleşme Yüksek oranda göç olması Nüfus artışının fazla olması Hızla kirlenen doğal çevre azalan su kaynakları İlçemizin deprem kuşağında yer alması Bölge olarak iklim şartlarının yaz döneminde aşırı sıcak olması Şantiye alanımızın şehir içerisinde bulunması ve etrafı rahatsız ediyor olması 55

56 4. STRATEJİK AMAÇLAR VE HEDEFLER 56

57 4.1 MİSYONUMUZ, VİZYONUMUZ VE TEMEL DEĞERLERİMİZ Misyonumuz: Çağdaş, Modern Gülen yüzlü Bir Çukurova İçin sloganı ile ilçemizin geleceğine yön veren, eşit, engelsiz, çevreye ve insana duyarlı vatandaşa hizmet odaklı, katılımcı yönetim felsefesi ile kalitemizi sürekli artırarak hizmet vermektir. Vizyonumuz: Şeffaf, katılımcı, hesap verilebilirliği yüksek, temel hak ve özgürlüklere saygılı, temel değerlerimizden kopmadan, yerel kalkınmada öncü örnek ilçe olmaktır. Temel değerlerimiz: Hukuktan ve Yasalardan Ödün Vermeden Herkese Adil Hizmet Sunmak Kalifiye Personelle Güler Yüzlü ve Kaliteli Hizmet Sunmak Demokratik, Etkin ve Katılımcı Yönetim, Kamu Yararına Odaklı, Engelsiz, Sürdürülebilir Kentsel Planlama Etkin Çağdaş Çevreye Duyarlı Hizmet Üretimi Güçlü Kurumsal Yapı, Sürdürülebilir Gelişme Kamu Kaynaklarını Etkin, Ekonomik, Yerinde Kullanmak Karar Alma, Uygulama ve Eylemlerde Şeffaf ve Açık Olma Sorunları Oluşmadan Önleme Vatandaş Belediye İş Birliği İle Katılımcılık Sağlamak Halkın Belediyesi Olmak 57

58 4.2 STRATEJİK ALANLAR Kurumsal Yapı Güçlü Mali Yapı İmar Planlama Kamu Düzeni / Afet ve Risk Yönetimi Çevre ve İnsan Sağlığı Kentsel Alt Yapı / Üstyapı Sosyal, Sportif ve Kültürel Faaliyetler 58

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ HANEHALKI İŞGÜCÜ İSTATİSTİKLERİ BİLGİ NOTU 2013 Yılı Türkiye İstatistik Kurumu 06/03/2014 tarihinde 2013 yılı Hanehalkı İşgücü İstatistikleri haber bültenini yayımladı. 2013 yılında bir önceki yıla göre;

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ ADRESE DAYALI NÜFUS KAYIT SİSTEMİ (ADNKS) 2013 Yılı Türkiye İstatistik Kurumu 29/01/2014 tarihinde 2013 yılı Adrese Dayalı Kayıt Sistemi Sonuçları haber bültenini yayımladı. 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle;

Detaylı

Gayri Safi Katma Değer

Gayri Safi Katma Değer Artıyor Ekonomik birimlerin belli bir dönemde bir bölgedeki ekonomik faaliyetleri sonucunda ürettikleri mal ve hizmetlerin (çıktı) değerinden, bu üretimde bulunabilmek için kullandıkları mal ve hizmetler

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ ADRESE DAYALI NÜFUS KAYIT SİSTEMİ (ADNKS) 2015 Yılı Türkiye İstatistik Kurumu 28/01/2016 tarihinde 2015 yılı Adrese Dayalı Kayıt Sistemi Sonuçları haber bültenini yayımladı. 31 Aralık 2015 tarihi itibariyle;

Detaylı

TABLO-3. ÖNLİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 )

TABLO-3. ÖNLİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 ) 7858 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADANA TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 8 ### 7859 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 4 ### 7860 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER

Detaylı

TABLO-4. LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 )

TABLO-4. LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 ) 7769 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADANA TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 17 4001 7770 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 9 4001 7771 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER

Detaylı

3. basamak. Otomobil Kamyonet Motorsiklet

3. basamak. Otomobil Kamyonet Motorsiklet Tablo-1: İndirim veya artırım uygulanmayan iller için azami primler (TL)* İzmir, Yalova, Erzurum, Kayseri Otomobil 018 614 211 807 686 565 444 Kamyonet 638 110 583 055 897 739 580 Motorsiklet 823 658 494

Detaylı

İL ADI UNVAN KODU UNVAN ADI BRANŞ KODU BRANŞ ADI PLANLANAN SAYI ÖĞRENİM DÜZEYİ

İL ADI UNVAN KODU UNVAN ADI BRANŞ KODU BRANŞ ADI PLANLANAN SAYI ÖĞRENİM DÜZEYİ ADANA 8140 BİYOLOG 0 1 LİSANS ADANA 8315 ÇOCUK GELİŞİMCİSİ 0 1 LİSANS ADANA 8225 DİYETİSYEN 0 1 LİSANS ADANA 8155 PSİKOLOG 0 1 LİSANS ADANA 8410 SAĞLIK MEMURU 6000 ÇEVRE SAĞLIĞI 4 LİSE ADANA 8410 SAĞLIK

Detaylı

Dr. Mehmet AKYOL Manisa Bölge Müdürü 11 Ekim 2017

Dr. Mehmet AKYOL Manisa Bölge Müdürü 11 Ekim 2017 Dr. Mehmet AKYOL Manisa Bölge Müdürü 11 Ekim 217 Nüfus ve Göç Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Sanayi Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin

Detaylı

PROGRAM EKİNİN GAYRİ RESMİ ÇEVİRİSİDİR. E K L E R EK 1.1... 4 DAİMİ İKAMET EDENLERİN SAYISI, TOPLAM NÜFUS, İLLERE GÖRE ŞEHİR VE KIRSAL

PROGRAM EKİNİN GAYRİ RESMİ ÇEVİRİSİDİR. E K L E R EK 1.1... 4 DAİMİ İKAMET EDENLERİN SAYISI, TOPLAM NÜFUS, İLLERE GÖRE ŞEHİR VE KIRSAL PROGRAM EKİNİN GAYRİ RESMİ ÇEVİRİSİDİR. E K L E R EK 1.1... 4 DAİMİ İKAMET EDENLERİN SAYISI, TOPLAM NÜFUS, İLLERE GÖRE ŞEHİR VE KIRSAL YERLEŞİMLERDEKİ NÜFUS %'Sİ... 4 EK 1.2... 6 KİŞİ BAŞI REEL GSYİH,

Detaylı

Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler

Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler 1. Bölge: Ankara, Antalya, Bursa, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Muğla 2. Bölge: Adana, Aydın, Bolu, Çanakkale (Bozcaada ve Gökçeada İlçeleri Hariç), Denizli,

Detaylı

Adnan BEDLEK TÜİK Kars Bölge Müdürü 12 Nisan 2017

Adnan BEDLEK TÜİK Kars Bölge Müdürü 12 Nisan 2017 Adnan BEDLEK TÜİK Kars Bölge Müdürü 12 Nisan 217 Nüfus ve Göç Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Sanayi Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin

Detaylı

YEREL SEÇİM ANALİZLERİ. Şubat, 2014

YEREL SEÇİM ANALİZLERİ. Şubat, 2014 YEREL SEÇİM ANALİZLERİ Şubat, 2014 Partilerin Kazanacağı Belediye Sayıları Partilere Göre 81İlin Yerel Seçimlerde Alınması Muhtemel Oy Oranları # % AK Parti 37 45,7 CHP 9 11,1 MHP 5 6,2 BDP/HDP 8 9,9 Rekabet

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU AĞUSTOS 2014 Türkiye İstatistik Kurumu 03/09/2014 tarihinde 2014 yılı Ağustos ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA YER DEĞİŞİKLİĞİ BAŞVURULARI İÇİN İLAN EDİLEN LİSTESİ 1 ADANA BİYOLOG GENEL BÜTÇE 1 1 ADANA EBE GENEL BÜTÇE 6 1 ADANA HEMŞİRE GENEL BÜTÇE 2 1 ADANA SAĞLIK MEMURU ÇEVRE SAĞLIĞI TEKNİSYENİ GENEL BÜTÇE 1 1

Detaylı

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme (Ortaöğretim)

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme (Ortaöğretim) KURUM ADI KADRO ADI 190160001 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK MEMURU (ADANA TÜM İLÇELER Taşra) 5 0 75,57278 78,51528 190160003 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK MEMURU (ARTVİN TÜM İLÇELER Taşra) 4 0 75,26887 75,34407 190160005

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Tahsin KARABULUT

Yrd. Doç. Dr. Tahsin KARABULUT Yrd. Doç. Dr. Tahsin KARABULUT -İllerin Sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeylerinin belirlenmesi amacıyla yapılan bu çalışmada niceliksel bir büyüme anlayışından ziyade, niteliksel bir Sosyo-ekonomik gelişme

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU MAYIS 2017 Türkiye İstatistik Kurumu 05/06/2017 tarihinde 2017 yılı Mayıs ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

Talepte Bulunan PersonelinÜnvanlara Göre Dağılımı

Talepte Bulunan PersonelinÜnvanlara Göre Dağılımı 15/06/2011-05/08/2011 Tarihleri Arasında Başkanlığımız İnternet Sitesinde Yayınlanan "Hizmetiçi Eğitim İhtiyacının Belirlenmesi Anketi"ne Katılan 7.191 Personelin 58.878 Tercihin, "Tercih Edilen Eğitim

Detaylı

Tablo Yılında İnternet Erişimi Olan Girişimlerin, İnterneti Kullanım Amaçları

Tablo Yılında İnternet Erişimi Olan Girişimlerin, İnterneti Kullanım Amaçları gayrimenkul faaliyetleri gösteren girişimlerde %7,9 oranı ile en düşük düzeyde gerçekleşmiştir. 2010 yılında İnternet erişimine sahip girişimlerin %78,1 i interneti bankacılık ve finansal hizmetler için,

Detaylı

EK 1: TABLO VE ŞEKİLLER

EK 1: TABLO VE ŞEKİLLER EK 1: TABLO VE ŞEKİLLER NET OKULLULAŞMA TABLO 1: Türkiye Net Okullulaşma Oranı Trendleri (%) Kademe ve cinsiyet 2001-02 2002-03 2003-04 2004-05 2005-06 2006-07 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 5,40% 7,50%

Detaylı

M. SALİH URAS TÜİK DİYARBAKIR BÖLGE MÜDÜRÜ 10/08/2015

M. SALİH URAS TÜİK DİYARBAKIR BÖLGE MÜDÜRÜ 10/08/2015 M. SALİH URAS TÜİK DİYARBAKIR BÖLGE MÜDÜRÜ 10/08/2015 Diyarbakır Bölge Müdürlüğü 1 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Sanayi Milli

Detaylı

Fren Test Cihazları Satış Bayiler. Administrator tarafından yazıldı. Perşembe, 05 Mayıs :26 - Son Güncelleme Pazartesi, 30 Kasım :22

Fren Test Cihazları Satış Bayiler. Administrator tarafından yazıldı. Perşembe, 05 Mayıs :26 - Son Güncelleme Pazartesi, 30 Kasım :22 FDR Adana Fren Test Cihazları FDR Adıyaman Fren Test Cihazları FDR AfyonFren Test Cihazları FDR Ağrı Fren Test Cihazları FDR Amasya Fren Test Cihazları FDR Ankara Fren Test Cihazları FDR Antalya Fren Test

Detaylı

KENAN ÇELEBİ TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRÜ 07/11/2014

KENAN ÇELEBİ TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRÜ 07/11/2014 KENAN ÇELEBİ TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRÜ 07/11/2014 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı Ruhsatı Konut Satış

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU HAZİRAN 2015 Türkiye İstatistik Kurumu 03/07/2015 tarihinde 2015 yılı Haziran ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU EYLÜL 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 03/10/2016 tarihinde 2016 yılı Eylül ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI

İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI İL KADIN ADI ERKEK ADI ADANA ADIYAMAN AFYONKARAHİSAR AKSARAY SULTAN SULTAN İBRAHİM RAMAZAN 1/17 2/17 AMASYA ANKARA ANTALYA ARDAHAN

Detaylı

ADNAN BEDLEK TÜİK KARS BÖLGE MÜDÜRÜ 13/07/2016

ADNAN BEDLEK TÜİK KARS BÖLGE MÜDÜRÜ 13/07/2016 ADNAN BEDLEK TÜİK KARS BÖLGE MÜDÜRÜ 13/07/2016 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU TEMMUZ 2017 Türkiye İstatistik Kurumu 03/08/2017 tarihinde 2017 yılı Temmuz ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU HAZİRAN 2014 Türkiye İstatistik Kurumu 03/07/2014 tarihinde 2014 yılı Haziran ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 09/02/2015

TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 09/02/2015 TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 09/02/2015 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış Ulaştırma

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 01 10 2014 Sayı 31 TEPAV İSTİHDAM İZLEME TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Haziran 2014 verilerinin değerlendirildiği- 31. sayısında sigortalı

Detaylı

2015 KOCAELİ NÜFUSUNUN BÖLGESEL ANALİZİ TUİK

2015 KOCAELİ NÜFUSUNUN BÖLGESEL ANALİZİ TUİK 0 NÜFUSUNUN BÖLGESEL ANALİZİ TUİK Verilerine Göre Hazırlanmıştır. İLİNİN NÜFUSU.. NÜFUSUNA KAYITLI OLANLAR NDE YAŞAYIP NÜFUS KAYDI BAŞKA İLLERDE OLANLAR.0 %... %. NÜFUSUNUN BÖLGESEL ANALİZİ 0 TUİK Verilerine

Detaylı

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA 1 ADANA EBE 4 1 ADANA SAĞLIK MEMURU RÖNTGEN TEKNİSYENİ 1 1 ADANA SAĞLIK MEMURU TIBBİ SEKRETER 2 2 ADIYAMAN DİYETİSYEN 2 2 ADIYAMAN EBE 2 2 ADIYAMAN HEMŞİRE 1 2 ADIYAMAN SAĞLIK MEMURU TIBBİ SEKRETER 1 2

Detaylı

DR. MEHMET AKYOL TÜİK MANİSA BÖLGE MÜDÜRÜ 07/11/2014

DR. MEHMET AKYOL TÜİK MANİSA BÖLGE MÜDÜRÜ 07/11/2014 DR. MEHMET AKYOL TÜİK MANİSA BÖLGE MÜDÜRÜ 07/11/2014 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut

Detaylı

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU DR. MEHMET AKYOL TÜİK MANİSA BÖLGE MÜDÜRÜ 09/04/2015

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU DR. MEHMET AKYOL TÜİK MANİSA BÖLGE MÜDÜRÜ 09/04/2015 DR. MEHMET AKYOL TÜİK MANİSA BÖLGE MÜDÜRÜ 09/04/2015 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU AĞUSTOS 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 05/09/2016 tarihinde 2016 yılı Ağustos ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

ALANYA NIN BAZI EKONOMİK VE SOSYAL VERİLERİNİN MEVCUT İLLER İLE KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ

ALANYA NIN BAZI EKONOMİK VE SOSYAL VERİLERİNİN MEVCUT İLLER İLE KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ ALANYA NIN BAZI EKONOMİK VE SOSYAL VERİLERİNİN MEVCUT İLLER İLE RAKAMLARLA ALANYA YÜZÖLÇÜMÜ 2.751 KM² ORMAN ALANI 178.971 HEKTAR TARIM ARAZİSİ 26.129 HEKTAR AKDENİZ E KIYISI 70 KİLOMETRE BELEDİYE 17 KÖY

Detaylı

AHMET MERT AKTAŞ TÜİK NEVŞEHİR BÖLGE MÜDÜRÜ 10/08/2015

AHMET MERT AKTAŞ TÜİK NEVŞEHİR BÖLGE MÜDÜRÜ 10/08/2015 AHMET MERT AKTAŞ TÜİK NEVŞEHİR BÖLGE MÜDÜRÜ 10/08/2015 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU KASIM 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 05/12/2016 tarihinde 2016 yılı Kasım ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

CEYHAN SOSYO- EKONOMİK RAPORU

CEYHAN SOSYO- EKONOMİK RAPORU CEYHAN TİCARET ODASI CEYHAN SOSYO- EKONOMİK RAPORU 2013 YILI Ceyhan Ticaret Odası 2013 CEYHAN T İ CARET ODASI BAŞKANDAN; Değerli Ceyhanlılar, Bilindiği gibi Ceyhan Adana nın en eski ilçelerindenn birisi

Detaylı

ŞEREF DEMİRTAŞ TÜİK ZONGULDAK BÖLGE MÜDÜRÜ 07/07/2014

ŞEREF DEMİRTAŞ TÜİK ZONGULDAK BÖLGE MÜDÜRÜ 07/07/2014 ŞEREF DEMİRTAŞ TÜİK ZONGULDAK BÖLGE MÜDÜRÜ 07/07/2014 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut

Detaylı

TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 09/04/2015

TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 09/04/2015 TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 09/04/2015 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış Ulaştırma

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU NİSAN 2014 Türkiye İstatistik Kurumu 05/05/2014 tarihinde 2014 yılı Nisan ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU AĞUSTOS 2015 Türkiye İstatistik Kurumu 03/09/2015 tarihinde 2015 yılı Ağustos ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

ÜZEYİR KARAKUŞ TÜİK NEVŞEHİR BÖLGE MÜDÜRÜ 08/09/2014

ÜZEYİR KARAKUŞ TÜİK NEVŞEHİR BÖLGE MÜDÜRÜ 08/09/2014 ÜZEYİR KARAKUŞ TÜİK NEVŞEHİR BÖLGE MÜDÜRÜ 08/09/2014 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut

Detaylı

Türkiye'nin en rekabetçi illeri "yorgun devleri"

Türkiye'nin en rekabetçi illeri yorgun devleri Türkiye'nin en rekabetçi illeri "yorgun devleri" Türkiye nin kalkınmasında önemli rol üstlenen İstanbul, Ankara ve İzmir, iller arasında rekabet sıralamasında da öne çıktı. İSTANBUL - Elif Ferhan Yeşilyurt

Detaylı

İZMİR İN EN BÜYÜK SORUNU İŞSİZLİK RAKAMLARININ ANALİZİ

İZMİR İN EN BÜYÜK SORUNU İŞSİZLİK RAKAMLARININ ANALİZİ 2015 TEMMUZ- AĞUSTOS EKONOMİK İZMİR İN EN BÜYÜK SORUNU İŞSİZLİK RAKAMLARININ ANALİZİ Erdem ALPTEKİN Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre; 2014 yılında ülkemizde işsizlik oranı % 9,9 seviyesinde gerçekleşti.

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU EYLÜL 2015 Türkiye İstatistik Kurumu 05/10/2015 tarihinde 2015 yılı Eylül ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO

OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO Oto Kalorifer Peteği Temizleme Makinası, Araç Kalorifer Petek Temizliği Cihazı. kalorifer peteği nasıl temizlenir, kalorifer peteği temizleme fiyatları, kalorifer

Detaylı

TABLO 27: Türkiye'deki İllerin 2006 Yılındaki Tahmini Nüfusu, Eczane Sayısı ve Eczane Başına Düşen Nüfus (2S34>

TABLO 27: Türkiye'deki İllerin 2006 Yılındaki Tahmini Nüfusu, Eczane Sayısı ve Eczane Başına Düşen Nüfus (2S34> 3.2.2. ECZANELER Osmanlı İmparatorluğu döneminde en eski eczane 1757 yılında Bahçekapı semtinde açılmış olan İki Kapılı Eczahane'dir. İstanbul'da sahibi Türk olan ilk eczahane ise "Eczahane-i Hamdi" adıyla

Detaylı

BÖLGESEL VERİMLİLİK İSTATİSTİKLERİ METAVERİ

BÖLGESEL VERİMLİLİK İSTATİSTİKLERİ METAVERİ BÖLGESEL VERİMLİLİK İSTATİSTİKLERİ METAVERİ Kapsam Sektörel Kapsam 2003-2008 yılları için Avrupa Topluluğu nda Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiki Sınıflaması NACE REV.1.1 e göre; B C D E F G H I J K M

Detaylı

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Mayıs 2013 - Düzce 1

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Mayıs 2013 - Düzce 1 Mayıs 2013 - Düzce 1 İçerik Giriş Kamu Üniversite Sanayi İşbirliğinde En Somut Ara Yüzler: Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Ülkemizde Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Teknoloji Geliştirme Bölgelerinin Bölgesel

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU MAYIS 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 03/06/2016 tarihinde 2016 yılı Mayıs ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

TÜİK BURSA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 10/03/2016

TÜİK BURSA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 10/03/2016 TÜİK BURSA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 10/03/2016 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış Ulaştırma

Detaylı

KENAN ÇELEBİ TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRÜ 09/09/2015

KENAN ÇELEBİ TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRÜ 09/09/2015 KENAN ÇELEBİ TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRÜ 09/09/2015 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış

Detaylı

ADNAN BEDLEK TÜİK KARS BÖLGE MÜDÜRÜ 11/04/2016

ADNAN BEDLEK TÜİK KARS BÖLGE MÜDÜRÜ 11/04/2016 ADNAN BEDLEK TÜİK KARS BÖLGE MÜDÜRÜ 11/04/2016 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış

Detaylı

UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ

UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ 1. CUMHURBAŞKANLIĞI 1.1. Devlet Denetleme Kurulu UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ 2. BAŞBAKANLIK 2.1. Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği(MGK) 2.2. Atatürk Kültür, Dil ve tarih Yüksek

Detaylı

HANEHALKI İŞGÜCÜ ARAŞTIRMASI Bölgesel Sonuçlar 2004-2013 İşgücü ve Yaşam Koşulları Daire Başkanlığı İşgücü İstatistikleri Grubu İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 3 TEMEL İŞGÜCÜ GÖSTERGELERİ... 5 YE İLİŞKİN İŞGÜCÜ GÖSTERGELERİ,

Detaylı

Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini açıkladı

Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini açıkladı Basın Bildirisi Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini açıkladı 01 Ocak - 31 Aralık 2011 tarihleri arası Ajans Press in takibinde olan yerel, bölgesel ve ulusal 2659 yazılı basın takibinden

Detaylı

İllere ve yıllara göre konut satış sayıları, House sales by provinces and years,

İllere ve yıllara göre konut satış sayıları, House sales by provinces and years, 2013 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Toplam January February March April May June July August September October November December Total Türkiye 87 444 88 519

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU OCAK 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 03/02/2016 tarihinde 2016 yılı Ocak ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 08/07/2014

TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 08/07/2014 TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 08/07/2014 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış Ulaştırma

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 01 10 2014 Sayı 30 TEPAV İSTİHDAM İZLEME TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Mayıs 2014 verilerinin değerlendirildiği- 30. sayısında sigortalı ücretli

Detaylı

TAŞRA TEŞKİLATI MÜNHAL TEKNİKER KADROLARI

TAŞRA TEŞKİLATI MÜNHAL TEKNİKER KADROLARI ADANA MERKEZ 111918 İL MEM İNŞAAT 1 ADANA MERKEZ 111918 İL MEM ELEKTRİK 2 ADIYAMAN MERKEZ 114014 İL MEM İNŞAAT 1 ADIYAMAN MERKEZ 114014 İL MEM ELEKTRİK 1 AFYONKARAHİSARMERKEZ 114972 İL MEM İNŞAAT 1 AFYONKARAHİSARMERKEZ

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 16 09 2014 Sayı 29 Genel Değerlendirme Nisan 2014 TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Nisan 2014 verilerinin değerlendirildiği- 29. sayısında sigortalı

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYATLARI ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU HAZİRAN 2013 Türkiye İstatistik Kurumu 03/07/2013 tarihinde 2013 yılı Haziran ayı Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. 2013 yılı Haziran

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU ARALIK 2015 Türkiye İstatistik Kurumu 04/01/2016 tarihinde 2015 yılı Aralık ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 10/05/2017

TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 10/05/2017 TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 10/05/2017 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış Ulaştırma

Detaylı

TÜRKİYE DE MAĞDUR ÇOCUKLAR

TÜRKİYE DE MAĞDUR ÇOCUKLAR TÜRKİYE DE MAĞDUR ÇOCUKLAR Bilgi Notu-3: Toplumsal Olay Mağduru Çocuklar Yazan: Didem Şalgam, MSc Katkılar: Prof. Dr. Münevver Bertan, Gülgün Müftü, MA, Adem ArkadaşThibert, MSc MA İçindekiler Tablo Listesi...

Detaylı

TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 10/06/2016

TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 10/06/2016 TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 10/06/2016 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış Ulaştırma

Detaylı

TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 09/09/2015

TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 09/09/2015 TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 09/09/2015 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış Ulaştırma

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU OCAK 2015 Türkiye İstatistik Kurumu 03/02/2015 tarihinde 2015 yılı Ocak ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

Eczacılık VII.1. ECZACILIK UYGULAMALARI VII.2. ECZACILIK EĞİTİMİ

Eczacılık VII.1. ECZACILIK UYGULAMALARI VII.2. ECZACILIK EĞİTİMİ VII.. ECZACILIK UYGULAMALARI VII.. ECZACILIK EĞİTİMİ VII.. Uygulamaları TABLO-: BRANŞLARA GÖRE ECZACI DAĞILIMI (008) BRANŞLAR ECZACI SAYISI Bakanlık ve SGK'da Çalışan Eczacılar (Kamu Eczacısı) İlaç Sektöründe

Detaylı

METİN ÖCAL TÜİK BALIKESİR BÖLGE MÜDÜRÜ 09/06/2015

METİN ÖCAL TÜİK BALIKESİR BÖLGE MÜDÜRÜ 09/06/2015 METİN ÖCAL TÜİK BALIKESİR BÖLGE MÜDÜRÜ 09/06/2015 1 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış

Detaylı

ADNAN BEDLEK TÜİK KARS BÖLGE MÜDÜRÜ 10/05/2016

ADNAN BEDLEK TÜİK KARS BÖLGE MÜDÜRÜ 10/05/2016 ADNAN BEDLEK TÜİK KARS BÖLGE MÜDÜRÜ 10/05/2016 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış

Detaylı

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Ortaöğretim)

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Ortaöğretim) 10020121001 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SANTRAL MEMURU (BOLU / MERKEZ - Merkez) 1 0 90,04922 90,04922 10020121003 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI HİZMETLİ (ADIYAMAN / MERKEZ - Taşra) 1 0 86,74214

Detaylı

TÜİK BURSA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 10/03/2015

TÜİK BURSA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 10/03/2015 TÜİK BURSA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 10/03/2015 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış Ulaştırma

Detaylı

TÜİK BURSA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 10/08/2015

TÜİK BURSA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 10/08/2015 TÜİK BURSA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 10/08/2015 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış Ulaştırma

Detaylı

HÜSEYİN AVNİ DIZMAN TÜİK MALATYA BÖLGE MÜDÜRÜ 09/07/2015

HÜSEYİN AVNİ DIZMAN TÜİK MALATYA BÖLGE MÜDÜRÜ 09/07/2015 HÜSEYİN AVNİ DIZMAN TÜİK MALATYA BÖLGE MÜDÜRÜ 09/07/2015 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut

Detaylı

TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 09/06/2015

TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 09/06/2015 TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 09/06/2015 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış Ulaştırma

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 19 05 2014 Sayı 26 Genel Değerlendirme Ocak 2014 TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Ocak 2014 verilerinin değerlendirildiği- 26. sayısında sigortalı ücretli istihdamı, kadın

Detaylı

TÜİK BURSA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 09/04/2015

TÜİK BURSA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 09/04/2015 TÜİK BURSA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 09/04/2015 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış Ulaştırma

Detaylı

KENAN ÇELEBİ TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRÜ 09/02/2015

KENAN ÇELEBİ TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRÜ 09/02/2015 KENAN ÇELEBİ TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRÜ 09/02/2015 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı Ruhsatı Konut Satış

Detaylı

Doğal Gaz Sektör Raporu

Doğal Gaz Sektör Raporu GAZBİR Türkiye Doğal Gaz Dağıtıcıları Birliği TEMMUZ Doğal Gaz Sektör Raporu İthalat 4.5, 4., Temmuz ayında yılının aynı ayına göre ülke ithalat miktarında 915,37 milyon sm 3, %28,43 lük bir artış meydana

Detaylı

METİN ÖCAL TÜİK BALIKESİR BÖLGE MÜDÜRÜ 10/08/2015

METİN ÖCAL TÜİK BALIKESİR BÖLGE MÜDÜRÜ 10/08/2015 METİN ÖCAL TÜİK BALIKESİR BÖLGE MÜDÜRÜ 10/08/2015 1 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış

Detaylı

TÜİK BURSA BÖLGE MÜDÜRÜĞÜ 09/02/2015

TÜİK BURSA BÖLGE MÜDÜRÜĞÜ 09/02/2015 TÜİK BURSA BÖLGE MÜDÜRÜĞÜ 09/02/2015 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış Ulaştırma

Detaylı

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU DR. MEHMET AKYOL TÜİK MANİSA BÖLGE MÜDÜRÜ 11/04/2016

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU DR. MEHMET AKYOL TÜİK MANİSA BÖLGE MÜDÜRÜ 11/04/2016 DR. MEHMET AKYOL TÜİK MANİSA BÖLGE MÜDÜRÜ 11/04/2016 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ Sayfa 1 Gözden Geçirme Notları 2010 Yılı Göç İstatistikleri Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNK) sonuçları veri tabanı ve 2000 yılı Genel Nüfus Sayımı sonuçlarına göre,

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ Sayfa 1 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Gözden Geçirme Notları 2011 Yılı Nisan Ayı TÜFE Göstergeleri TÜİK tarafından tarihinde açıklanan, 2011 yılı Nisan ayı

Detaylı

Bu eserin tüm telif hakları Samsun Ticaret ve Sanayi Odası na aittir.

Bu eserin tüm telif hakları Samsun Ticaret ve Sanayi Odası na aittir. Aralık 2016 Bu eserin tüm telif hakları Samsun Ticaret ve Sanayi Odası na aittir. Samsun Ticaret ve Sanayi Odası nın ismi kaydedilmek koşulu ile alıntı yapmak mümkündür. SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI

Detaylı

2016 Ocak İşkolu İstatistiklerinin İllere Göre Dağılımı 1

2016 Ocak İşkolu İstatistiklerinin İllere Göre Dağılımı 1 2016 Ocak İşkolu İstatistiklerinin İllere Göre Dağılımı 1 1 30 Ocak 2016 tarih ve 29609 sayılı Resmi Gazete de Yayınlanan İşkollarındaki Ve Sendikaların Üye na İlişkin 2016 Ocak Ayı İstatistikleri Hakkında

Detaylı

ARİF ŞAHİN TÜİK BALIKESİR BÖLGE MÜDÜR V. 13/07/2016

ARİF ŞAHİN TÜİK BALIKESİR BÖLGE MÜDÜR V. 13/07/2016 ARİF ŞAHİN TÜİK BALIKESİR BÖLGE MÜDÜR V. 13/07/2016 1 Nüfus Eğitim Sağlık Ölüm Doğum Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut

Detaylı

ERDİNÇ SANCAK TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRÜ 07/08/2014

ERDİNÇ SANCAK TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRÜ 07/08/2014 ERDİNÇ SANCAK TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRÜ 07/08/2014 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı Ruhsatı Konut

Detaylı

ŞEREF DEMİRTAŞ TÜİK ZONGULDAK BÖLGE MÜDÜRÜ 11/04/2016

ŞEREF DEMİRTAŞ TÜİK ZONGULDAK BÖLGE MÜDÜRÜ 11/04/2016 ŞEREF DEMİRTAŞ TÜİK ZONGULDAK BÖLGE MÜDÜRÜ 11/04/2016 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut

Detaylı

SON EKONOMİK GELİŞMELERDEN SONRA ESNAF VE SANATKARLARIN DURUMU

SON EKONOMİK GELİŞMELERDEN SONRA ESNAF VE SANATKARLARIN DURUMU SON EKONOMİK GELİŞMELERDEN SONRA ESNAF VE SANATKARLARIN DURUMU Temel Ekonomik Göstergeler: Temmuz ayında; Üretici fiyatları genel indeksinde(üfe), Bir önceki aya göre %1,25 artış Bir önceki yılın Aralık

Detaylı

TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 09/08/2017

TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 09/08/2017 TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 09/08/2017 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış Ulaştırma

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ Sayfa 1 Gözden Geçirme Notları 2013 Yılı Mart Ayı TÜFE Göstergeleri TÜİK tarafından 03/04/2013 tarihinde açıklanan, 2013 yılı Mart ayı Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) haber bültenine göre Endeks; Aylık

Detaylı