Farabi ġöyle demiģ: Uzun konuģanı kısa dinlemeli!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Farabi ġöyle demiģ: Uzun konuģanı kısa dinlemeli!"

Transkript

1 BRUSELA Farabi'ye Lafı uzatanlara ne yapmak lazım? diye sormuģlar Farabi ġöyle demiģ: Uzun konuģanı kısa dinlemeli! Prof. Dr. Mehmet TURGUT Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağ. ve Hast. AD

2 BRUSELLA Zoonotik bir hastalıktır ĠNSANLARDA Malta Humması (Fever) Ondülan (Dalgalı AteĢ) Akdeniz Humması Cebelitarık Humması Gastric Fever Cyprus fever, Danube fever Koyun Hastalığı Mal Hastalığı HAYVANLARDA Bang s Disease Enzootic Abortion Epizootic Abortion Contagious Abortion Slinking of Calves Ram Epididymitis Center for Food Security and Public Health, Iowa State University, 2008

3 BAKTERĠNĠN MORFOLOJĠSĠ VE BOYANMA ÖZELLĠKLERĠ Ġntrasellüler üreyen ve böylece organizmanın koruyucu mekanizmaları ve çeģitli antibiyotiklerden kaçınabilen bakterilerdir. Gram negatif,küçük (0.6 x1.5 µm ) coko-basil veya kısa çomak Ģeklindedir. Sporsuz, Kapsülsüz, Hareketsiz, veya Braunien hareket (yerinde titreģme). Çoğu Aerop iken B. abortus ve suis Mikroaerofildir ve primer izolasyon için % 5-10 CO2 e ihtiyaç duyarlar. (Bu nedenle kültürler çift ekilmeli) Sıvı besiyerinden hazırlanan preparatlarda 4-6 lı zincirler oluģtururlar Bütün türler katalaz pozitiftir ANCAK oksidaz ve üreaz aktiviteleri ve H2S oluģturmaları değiģkendir Ġdeal üreme ısısı 37 C ancak C de de üreyebilirler.

4 TARĠHÇE Hippocrat tarafından da bulgularının tanımı yapılmıģtır : Kırım SavaĢında (ilk olgu) (??) arasında yaģamıģ olan ingiliz Sir William Burnett yılları arasındaki kırım savaģı esnasında ilk olgularda görülen ateģin tanımını ve thermometrik ölçümlerini yapmıģtır arasında yaģamıģ olan Jeffery Allen Marston bu hastalık da ki klinik bulguların detaylı tanımını yapmıģtır arasında yaģamıģ olan Askeri Dr. ve Mikrobiyolojist Sir David Bruce 1885 de kan, idrar ve süt de bugünkü ismi Brucella melitensis olan Micrococcus melitensis isimli bakteriyi izole etmiģtir : B. abortus; Sığırdan ( yaģamıģ olan Danimarkalı veteriner Bernhard Bang tarafından) bugünkü ismi Brucella melitensis olan Bacterium abortus isimli bakteriyi izole etmiģtir : Agglütinasyon Testi; (Wright tarafından aynı isim ile) 1905 : B.melitensis; Keçiden (Zammit) Amerikaya giriģi 1905 de olmuģtur : B.suis; Domuzdan, (Traum) ABD ve Hindistan da 1953 : B.ovis; Koyundan (??) New Zealand, Australia da 1957 : B.neatomae; Çöl faresi (??) 1966 : B.canis; Köpekten (Carmichael) Caribou, and Reindeer Ülkemizde ise ilk bruselloz olgusu; I. Dünya savaģı yıllarınad (Abdülkadir Noyan tarafından bildirilmiģtir.)

5 BRUCELLA TÜRLERĠ VE REZERVUARLARI TÜR SEROTĠP REZERVUARI ĠNSANDA PATOJEN MĠ? B. abortus 1-6, 9 Sığır,manda,çakal,sırtla n ve at B.melitensis 1-3 koyun, Keçi, sığır, deve antilop B. suis 1,2,3,4 ve 5 Domuz, kurt, tilki,sığır,geyik EVET Dünyadaki olguların % 25 i EVET Dünyadaki olguların % 70 i EVET Dünyadaki olguların % 5 i B. canis Köpek EVET ancak Nadir B. ovis Koç ( özellikle epididimit de) HAYIR B. neotomae Çöl faresi HAYIR B. maris (?) Deniz memelisi?? B. rangiferi Ren geyiği Center for Food Security and Public Health, Iowa State University, 2008

6 ANTĠJENĠK YAPILARI o o Bilinen ekzotoksinleri yoktur. Hücre duvarının bir komponentinin toksik olduğu bildirilmiģtir. Bu toksinin barsak bakterilerinin endotoksini ile benzer olduğu ve hastalık patogenezine yardım ettiği düģünülmektedir o o B.melitensis, B.abortus ve B.suis de; ısıya dayanıklı, aglütinasyon rx. dan sorumlu, Somatik (A) ve yüzey (M) ile zarf (L) antijenlerine sahiptirler. A (abortus) ve M (melitensis) olarak isimlendirilen bu antijenler; o B. melitensis te; M>A ve A/M = 1/20 o o o o B. abortus ve B. suis te ise; A>M ve A/M = 20/1 oranındadır Zarf (L); LPS virülans faktörüdür. Lipopolisakkarit (LPS) yapıdadır. Klinik olarak immünodominant antijendir. Serolojik tanı testlerinin temelini oluģturur Doğal olarak da Antikorlar ise sadece; Abortus,Melitensis, Suis e karģı geliģir

7 SEROLOJĠK ÇAPRAZ ANTĠJENĠSĠTE REAKSĠYONLARI E.coli O 116 ve O 157 Francisella tularensis Salmonella O 30 Stenotrophomonas maltophilia Vibrio cholera O 1 Yersinia enterocolitica O 9 gibi bakteriler ile çapraz reaksiyon verdiği saptanmıştır.

8 ENDOTOKSĠN VE ERĠTROL Endotoksine karşı duyarlılığın hastalanmada rolünün olduğu sanılmaktadır. Hayvanların fetüs zarlarında brucellalar için bir gelişme faktörü olan eritrol yapısında bir madde olduğu ve gebe hayvanlarda gözlenen Abortus neden olduğu, İnsan plasentasında eritrol olmadığı için insanda,brusella enfeksiyonlarına bağlı abortuslara genellikle rastlanmaz. Fakat insanda da Brusella ya bağlı Konjenital enfeksiyonlar bildirilmiştir. Bu bebekler sıklıkla; Düşük doğum ağırlığı Sarılık Hepato/ splenomegali Solunum zorluğu Sepsis bulguları(ateş, Kusma) gibi bulgular ile başvurabilirler. Nadirende Asemptomatik bir seyir gösterirler.

9 EPĠDEMĠYOLOJĠ DÜNYADA BRUSELLOZ Tüm dünyada yaygın; 500 bin olgu/yıl Akdeniz ülkeleri, Arabistan Körfezi, Asya nın güneyi (Hindistan), Meksika, Orta ve Güney Amerika da sık görülür. Japonya, Uruguay ile bazı Doğu ve Kuzey Avrupa ülkelerinde tamamen eradike edildiği bildirilmektedir. TÜRKĠYE DE BRUSELLOZ Ülkemizde morbiditesi oldukça yüksek, mortalitesi çok düģük bir enfeksiyondur Diyarbakır, ġanlıurfa, Adıyaman, Konya, yörelerinde sıklılığı fazladır. Kırsal kesimlerde...b.melitensis, Büyük Ģehirlerde..B.abortus infeksiyonu sıktır. Her yaģta (en sık yaģlarda) ve her iki cinste eģit oranda görülür. En çok bulaģ; çiğ sütten yapılan peynir ve krema yağlarla olur. Hastalık Yaz mevsiminde sıktır. KıĢa göre yaz aylarında sıklık 4 kat fazladır. Seropozitiflik % 2-6 dır.

10 ĠNKÜBASYON PERYODU VE BULAġMA YOLLARI İnkübasyon periyodu: 5-21 gün ile 3 ay arası olarak bildirilmiştir. HASTALIĞI TAġIYAN HAYVANLARIN; Eti, Sütü Salyaları Ġdrarı DıĢkısı Atık yavruları Bunlara çıplak elle temas edilmesi sonucu bulaģır Solunum Yolları ile bulaģ BĠYOLOJĠK SĠLAH OLARAK ; **ABD de 1940 ve1950 lerde B. suis üzerinde çalıģılmıģ fakat 1960 lı yıllarda bu çalıģmalar durdurulmuģtur.

11 BULAŞMA YOLLARI Gıdalarla bulaş Kontamine çevreden bulaş İnsandan insana bulaş Mesleki bulaş: Riskli meslekler Tereyağda 142 gün, Dondurmada 30 gün, Kontamine çevre ile doğrudan temas Çok seyrek cinsel ilişki ile bulaş olabileceği belirtilmektedir Hayvan çiftliklerinde çalışanlar, Tuzlanmış et de 3 hafta, %10 tuz içeren salamura peynirde 45 gün, %17 tuz içeren salamura peynirde 1 ay canlı kaldığı bildirilmektedir Su kaynakları ve çevrenin yavru atık materyalleri ile kontamine olması durumunda Yağmur sularının atıklar ile kontaminasyonu. Kan bağışı veya organ bağışı ile Brucella enfeksiyonu bulaşma riski vardır Brucella türleri toz, hayvan gübresi, su, sulak alan, atık yavru, toprak, et ve süt ürünlerinde uzun süre canlılığını korur. Bu maddelerde bakterinin canlı olarak kalabilme süresi; maddenin özelliği, bakteri sayısı, ısısı, ph, güneş ışığı ve diğer mikroorganizmaların bulunmasına bağlıdır. Veterinerler, Hayvancılık yapan aile bireyleri, Hayvansal gıda üretiminde ve hazırlanmasında çalışanlar (kasaplar, et paketi yapanlar, süt ve süt ürünleri hazırlama işinde çalışanlar), Yün ve deri ile uğraşanlar Bakteri izolasyonu ile uğraşan laboratuarlarda çalışan hekim ve teknisyenler

12 PATOGENEZ 1. GİRİŞ 4. Hematojen yayılım ile karaciğer, K.İ., dalak v.d. lenfatik dokulara yayılım 5. Endotoksemi 2. İntrasellüler yaşam ve bakteriyemi 3. Lenfatiklerde ilk üreme

13 PATOGENEZ VUCUDA GİRİŞ YOLLARI Deriden, Konjunktivadaki sıyrıklardan, Enfekte aerosollerin inhalasyonu ile, Oral yol ile, enfekte gıdaların (Et yada süt ürünleri) alınması Enfeksiyon oluşumunu; 1. Beslenme durumu 2. İmmün Durum 3. İnokülum yolu 4. Brucella tipi belirler Brucella; Ağız mukozasından girerse...lenf yolları ile.boyun lenfatiklerine, Barsak mukozasına kadar ulaşır ise. mezenter lenf bezlerinde, Konjunktiva ve deriden girerse bölgesel lenf nodüllerinde yerleşir. Fagosit &Monositlerde replike olur BURALARdan İSE; Ductus lenfaticus yoluyla kana karışarak bakteriyemi meydana getirirler. Enfekte macrofajlar RES= (MNFS)= (Dalak, KI ve KC) de lokalize olur ve buralarda granüloma özelliği taşıyan enfeksiyonlara neden olurlar.

14 ĠNTRASELLÜLER YAġAM MEKANĠZMALARI Brısella bakterileri lizozomal enzimlere dirençlidir. Özellikle fagolizozom füzyonunu engelleyerek fagosite edilmekten kurtulmaya çalıģırlar. Ancak buna rağmen fagosite edilirler ise; lizozomal enzimler ile ortadan kaldırılamazlar. Ayrıca Adenin ve 5 - Guanozin Monofosfat üreterek, nötrofillerin H2O2 oluģturmasını önler, Yine SOD enzimleri sayesinde reaktif oksijen metabolitlerini uzaklaģtırarak oksidatif mekanizmalara da direnç gösterirler.

15 BAĞIġIKLIK Brucella enfeksiyonu gecikmiş tipte bir hipersensitivite rx. oluşturmaktadır. BağıĢıklıkta temel de HÜCRESELDĠR > Humoral Sınırlı Humoral yanıta rağmen bulguların bir kısmından otoantikorlar ve immun kompleksler de sorumludur. Hastalıktan sonra kısmi bir bağışıklık oluşur. Kısmi bağışıklık nedeniyle tekrarlar sık görülür ve bağışıklık kanda antikorların bulunması ile sağlanamaz. Klinik tablodan sorumlu olan ise; Bakteri lizisi ile ortama çıkan endotokindir. Ayrıca fagositler içine yerleşen bakteriler kendilerini hem antikorlardan, hem de antibiyotiklerin etkisinden korurlar. Öldürülemeyen bakteriler ise granülomlara neden olurlar. Kan kültüründen çoğu kez olumsuz sonuç alınması da Brucellaların kan içinde serbest halde olmamasına bağlıdır.

16 GENEL KLİNİK SEMPTOMLAR Birçok bir organ yada organ sistemini etkiler DeğiĢken klinik bulgular vardır Tüm hastalarda siklik (Ondülan) ateģ görülür ve ateģ terleme ile düģer, Hastalar AteĢsiz dönemde kendilerini iyi hisederler. BaĢağrısı,halsizlik, Artralji (%85), kilo kaybı,yorgunluk, KC disfonksiyonu Büyük çocuklar ve eriģkinlerde Depresyon semptomları da görülebilir Lenfadenopati (%10-20), Splenomegali ve/veya Hepatomegali(%20-30)

17 % SIK GÖRÜLEN SEMPTOMLAR

18 KLİNİK BULGULARI KLASĠK TRĠADI; Fever Arthralgia / Arthritis (Sakroiliac,Kalça, Bilek) Hepato / spleno/megali dir.

19 Semptomların süresine göre hastalığın sınıflandırılması Asemptomatik (Ambulan) tip bir kenara bırakılır ise genel olarak; Hastalık tablosu / yakınma yoktur. Hayvanlarla sık temasta bulunan yüksek risk gruplarında fazla görülür. Serolojik taramalarla ortaya çıkarılabilir. KiĢi bakteriyi taģır ve immunite baskılanınca klinik ortaya çıkar. Akut(Tipik =Klasik) form Semptomlarının süresi 8 haftadan azdır. Ondülan Enfeksiyon da denir. Çünkü akşam ateş artar, sabaha doğru ise terleme ile düşer. Hastalar genellikle bakteriyemiktir. Subakut Semptomlarının süresi; 8-52 hafta arasında olan hastalar Kronik Semptomlarının süresi; 1 yıldan daha uzun Lokalize (Fokal) Fokal hastalık da herhangi bir organ tutulumu vardır. Akut formun komplikasyonu olarak görülebileceği gibi, Kronik brusellozun klinik tablosuna da eşlik edebilir.

20 Akut Bruselloz AteĢ, Halsizlik, ĠĢtahsızlık, BaĢ Ağrısı, Sırt Ağrısı, Kilo Kaybı, Miyalji ve Artralji sıktır. AkĢamları üģüme-titreme ile yükselen ateģ, sabaha doğru bol terleme ile düģer. Olguların > % 85 inde; ateģ 38.5 C nin üzerindedir. Hastaların % 6-35 inde; Splenomegali ve Hepatomegali gözlenmektedir. Herhangi bir organ tutulumu olabilir, ancak en sık artrit (%40-50) izlenir. Gezici eklem tutulumu (Artralji) tutulumu gözlenebilir. OrĢit, menenjit gibi çoklu sistem tutulumu görülebilir. Subakut Bruselloz Pekçok klinik tabloyu taklit eder, bu nedenle tanısal yanılgıya neden olur? Subfebril ateģ, Halsizlik, iģtahsızlık görülebilir. Tekrarlayan ateģli periyodlar ve Ġnfluenza benzeri klinik tablolar. Bazen akut infeksiyona, bazen de kronik forma ilerleyebilir. Eksik veya yetersiz antibiyotik tedavisi veya yanlıģ tanı nedeniyle uygunsuz antibiyotik tedavisi alan hastalarda izlenir. Ülkemizde nedeni bilinmeyen ateģ tanısı ile takip edilen hastaların çoğunluğunu SUBAKUT BRUSELLOZ oluģturmaktadır..

21 Akut Brusella BRUSELLA SEROLOJĠSĠ IgM sınıfı antikorlar hastalığın ilk haftasında ortaya çıkarlar, 3.ayda en yüksek düzeye ulaģırlar, sonra yavaģça azalıp kaybolurlar. Rekkürens Brusella IgG antikorları ise hastalığın baģlangıcından 3 hafta sonra yükselmeye baģlarlar, 6-8 haftada en yüksek düzeye ulaģırlar. Bruselloz tedavisinden sonra IgG antikorlarının yükselen titrelere çıkması olgunun kronikleģtiği ve tedavinin sürdürülmesi gerektiği anlamını taģır

22 Kronik Brusella Çocuklarda nadir, AteĢ nadirdir ve genellikle lokal semptomlar izlenir Kronik yorgunluk sendromuna benzer ve enfeksiyon bir yıldan fazla sürer. Uygun tedavi edilmemiģ, özellikle >40 yaģ a ve/veya fokal tutulumlu olgularda sıktır. Hastalar genellikle depresyon gibi psikiyatrik semptomlardan, halsizlik, çabuk yorulma, güç kaybı, terleme ve kilo kaybından yakınarak veya Artralji yada Siklik episklerit ve üveit ile hekime baģvurabilir. Lokalize Brusella; Fokal Hastalık Herhangi bir organ tutulumu olabilir. Fokal hastalık; akut formun komplikasyonu olarak görülebileceği gibi, kronik brusellozun klinik tablosuna da eşlik edebilir. Sıklıkla; Osteoartrit, SSS tutulumu, Epididimo-orşit, Karaciğer apsesi, Cilt tutulumu veya Hematolojik yada Kardiyovasküler sistem tutulumu şeklinde görülür.

23 KOMPLĠKASYONLARI-I Ġskelet Sistemi Olguların % ın da GIS Olguların % 2-20 de var SSS < %5 Kardiyovasküler sistem Solunum sistemi GÜS Osteoartiküler komplikasyonlar(artrit, Spondilit,Sakroileit,Osteomiyelit,Bursit,Tenosinovit) görülür. Lomber vertebra tutulumu sıktır ve Paraspinal apse geliģimi gözden kaçmamalıdır %70 Olguda iģtahsızlık, kilo kaybı, bulantı, kusma, abdominal rahatsızlık KC enzimlerinde bozulma ve Granulomatöz hepatit B. suis ve B. Melitensis'e bağlı KC apse geliģimi, Nadiren akut kolesistit, spontan peritonit, pankreatit Dalak da. Apse, Splenik Kalsifikasyonlar, Kranial sinir tutulumları Menenjit, Ensefalit, Miyelit, Radikülonörit, Demiyelinizasyon ve meningovasküler sendrom Serebral ve epidural apseler, Menenjit diğerlerine nazaran sık görülür BOS da hücre artıģı, yüksek protein, normal veya düģük Ģeker görülür. Kültür pozitifliği % <25 BOS Brusella Tüp Agg Testi (TAK) pozitifleģir Depresyon ve psikozlar ile dikkat kaybı sık karģılaģılan Ģikayetlerdir Endokardit (Aort > Mitral kapak tutulumu) Miyokardit, perikardit, Endarterit Genellikle tedavide cerrahi müdahele gerekir Nadiren semptomatiktir Hiler LAP, BronĢit, Bronkopnömoni, Nodüler lezyonlar Apse, Ġntertisyel infiltrasyon, Plevral Effüzyon görülebilir. Epididimo-orĢit, Prostatit, Sistit, Glomerülonefrit, Ġntertisyel nefrit Erkeklerde %20 orģit geliģir / Kızlarda ise: Servisit ve salpenjit Ayrıca Abortusa neden olabilirnadirde olsa görülebilir.

24 KOMPLĠKASYONLARI-II Hematolojik Göz Tutulumu Deri lezyonları < %5 Anemi Lökopeni, trombositopeni, Pansitopeni Kemik iliği biopsilerinde %75 e varan granulomlar Akut anterior uveit, Kronik choroiditis, Purpura ve Vaskülit Ģeklindedir ve sıklıkla tedavi ile düzelir Sıklıkla nonspesifik döküntüler, Papül, PeteĢi, Ülser, Apse, nadiren Eritema Nodozum görülür. Kontakt dermatit (enfekte hayvanla teması olan veteriner hekimlerde sıktır.) ĠĢitme sistemi ĠĢitme kaybı geliģebilir. Genellikle Vestibulo-Kohlear sinir tutulumuna bağlı sensorinöral iģitme kaybı görülmekle birlikte mikst tip iģitme kaybı da görülebilir Bunun yanında Tinnitus ve Vertigo da sık rastlanan bulgulardır. Kalıcı sağırlık nadirdir. Diğer Tiroidit

25 KOMPLĠKASYONLARI- ÖZET Osteoartiküler (%20-30) Sakroileit (%45), Periferal artrit (%40), Spondilit (%7). Genitoüriner (%2-40) Epididimo-orĢit (%10) Nörobruselloz (%1-2) Endokardit (%1) Gastrointestinal (%1) Cilt (%5)

26 SAKROĠLEĠT PAPAĞAN GAGASI GÖRÜNÜMÜ EPĠDĠDĠMO-ORġĠT ARTRĠT PEDRO-PONS BELĠRTĠSĠ

27 DERĠ DÖKÜNTÜLERĠ KC APSESĠ EPĠDĠDĠMO-ORġĠT

28 BÖBREKLERDE KALSİFİKASYON DALAKDA KALSİFİKASYON

29 Brusella Tanı Anamnez (Enfekte hayvan yada ürünleri ile temas öyküsü) FM Bulguları (klasik triada bak) Laboratuar Testleri A. Direkt tanı testleri 1-Rutin Tetkikler a) CBC ve PY,Sedim, CRP b) Ġdrar tetkiki 2- Gram boyama 4- Direkt Ġzolasyon (Kan, KĠ, Dokular) 5- Moleküler testler 6- Biyokimyasal Testler 7- Radyolojik Testler B. İndirekt Yöntemler a) Spesifik Ġzolasyon testleri:kültürler Hemokültür (%70-90) Antb.+ ise %50 Kemikiliği kültürü (>%90), Ġdrar, periton, plevra sıvı kültürleri. b) Serolojik Testler: Rose-Bengal lam agglütinasyonu (Tarama Testidir) Spot test (lam agglütinasyonu): tarama Standart tüp aglutinasyonu (SAT) (Wrigt testi) Coombs testi (blokan Ab gösterir) 2-mercaptoetanol testi (IgM ve G ayırımı) Spesifik antikorların tayini; - Radio-lmmuno-sorbant, - Ġmmun Floresan testi (IFT), - Enzyme-Linked Immuno Sorbant Assay (ELĠSA) teknikleri

30 Laboratuvar Anemi WBC Normal Lökopeni) nadiren Lökositoz Trombositopeni Bazen Pansitopeni PY de; lenfomonositoz, hafif anemi saptanır. Sedim Yüksekliği > 40 mm/h

31 Kan yada diğer doku kültürleri Ancak; hastanın antibiyotik kullanması, kandaki bakteri sayısının düģük olması gibi faktörler nedeniyle izolasyon her zaman mümkün olmayabilir. Ayrıca serolojik olarak tanı konulamıyor ise; Brusella düģünülen olgularda kan kültürü negatif olgulara kemik iliği kültürü yapılmalıdır. Tüm infeksiyon hastalıklarında olduğu gibi brusellada da etkene yönelik tanıda bakteri izolasyonu ve/veya serolojik testler tek seçenektir. Brusella da bakteriyi üretmek için uzun süre inkübe etmek gerektiğinden ve bu süre içinde de hastada antikorlar geliģtiğinden, serolojik testler e yönelilmelidir. Bu amaçla yapılan birçok serolojik test vardır.

32 Serolojik Testler 1- Rose-Bengal plak testi; Rose-bengal testi (RBT); tarama amaçlı yapılan bir testtir. 2- Eğer RBT pozitif ise Standart tüp aglutinasyonu (SAT) =(Wrigt) testi yapılmalıdır. 3- Spot test (lam agglütinasyonu) KĠTLE TARAMALARINDA (Yoğun brucella bakteri süspansiyonundan hazırlanmış antijenin bir damlası üzerine, parmak ucundan alınan bir damla TAM KAN damlatıldığında; aglütinasyonun görülmesi prensibine dayanır) 4- Coombs testi ; BLOKAN antikorları gösteren bir testtir. (Özellikle kronik brusellada blokan tiptedeki antikorların Coombs serumu (antihumanglobulin) kullanmak suretiyle ortaya çıkarılması esasına dayanır. 5-2-mercaptoetanol testi (IgM ve G ayırımı yapmak ve Yalnız IgG antikorlarının titresini ortaya çıkarabilmek için, IgM in 2-merkapto-etanol e duyarlılığından faydalanılır.) TESTİN YAPILIŞI: (Aglütinasyon testinde kullanılan sulandırıcı eriyiğe 0.05 M 2- merkapto-etanol eklenir böylece hasta serumundaki IgM antikorları etkisizleşeceğinden, alınan sonuç yalnız IgG antikorlarını gösterecektir.)

33 DERİ TESTLERİ Allerjik tanı için; bakterilerden elde edilmiş ve saflaştırılmış nükleoprotein kompleksinden oluşmuş "Brusellergen adı verilen solusyon deri içine şırınga edilir. 24 saat içinde kızartı, ödem ve sertlik şeklinde görülen reaksiyon pozitif kabul edilerek, bu kişilerin brucella'lara karşı aşırı duyarlı oldukları test edilmiş olur. Brusella hastalarının çoğunda bu test pozitif ise de, negatif olması, bruselloz tanısından uzaklaştırmaz.

34

35

36 Rose-Bengal Tarama Testi Yalancı pozitiflik Yersinia entrocolitica Vibrio cholerae Francislla tularensis Tüberküloz Lenfoma

37 Standart Aglütinasyon Testi (SAT)= (Wright Testi) Endemik olmayan bölgelerde (1/80-1/100 titrelere rastlanabilir) 1/160 titre pozitif Endemik bölgede 1/ 320 titre pozitif Veya 1 haftalık ara ile yapılan tekrarda İki titre arasında; 4 kat artış olması. False positive SAT Yersinia entrocolitica Vibrio cholerae Francislla tularensis

38 PCR Yöntemi Kültüre alternatif Spesifitesi yüksek Kan örneği Serolojik testlerin de yetersiz kaldığı klinik tablolar da(örn: Nörobruselloz da) Tedavinin takibi ve Pozitif kan kültürü Relaps olguların tanısı için yapılmalı Brusellanın hızlı tanısında KĠ DNA ekstraksiyonu Hedef bölgelerin PCR ile amplifikasyonu Brucella spp identifikasyonu aspiratlarında ve periferik kan örnekleri ile PCR çalıģmaları çok olumlu sonuçlar verir. FAKAT PCR ın antibiyotik kullanımından önce yapılması önerilmektedir

39 AYIRICI TANI ENFEKSĠYÖZ NEDENLER ENFEKSĠYON DIġI NEDENLER Tüberküloz Sarkoidozis Sifiliz Lenfomalar EMN Lösemiler Sepsis Hepatoma Tifoid Fever KDH(Romatolojik Hastalıklar) Sepsis Kala azar Sıtma Kedi Tırmalaması Hastalığı Fungal enfeksiyonlar Enfektif Endokardit

40 BİLDİRİM VE SURVEYANS Bruselloz bildirimi zorunlu A grubu hastalıklar arasında yer almaktadır Bildirim ve sürveyans BulaĢıcı Hastalıkların Ġhbarı ve Bildirim Sistemi Standart Tanı, Sürveyans ve Laboratuar Rehberi ne göre yapılmalıdır

41

42 Tedavi Etkenin intrasellüler üreme özelliği nedeniyle; Seçilecek ilaçlar;makrofajlara penetre olan ve intrasellüler, asidik ortamda aktif olan bakterisid ilaç olmalı Kombine antibiyotik kullanılmasının nedeni ise; Tedavide ki baģarısızlık ve Relapsları önlemek, Antibiyotiklere karģı direnç geliģimini önlemek Ayrıca Optimal tedavi süresine de uyulmalıdır.

43 Destek tedavisi Özgül tedavisi Özel durumların tedavisi TEDAVİ Destek tedavisinde; Hastalara tedavinin ilk haftasını yatakta geçirmeleri önerilir. Çünkü bu dönemde tedavi ile endotoksinler fazlaca açığa çıkar ve ateşlerinin yükselmesine neden olabilir. Bu devrede ağır yemeklerden kaçınmalı, sindirimi kolay ve sulu gıdalar verilmelidir. Hastalar evli kişiler ise, cinsel ilişki, tedavi süresince yasaklanmalıdır. Özel durumların tedavisi Çocuk yaş grubu Osteoartiküler tutulum Nörobruselloz Endokardit Gebelik Hayvan aşıları ile temas edenler Relapslar ve kronik olgular

44 ÇOCUKLARDA ÖZGÜL TEDAVĠ (< 9 YAġ) KO-TRĠMOKSAZOL mg/kg/gün trimetoprim(tmp) mg/kg/gün sulfametoksazol (SMZ) Ġki eģit dozda, PO + RĠFAMPĠSĠN mg/kg/gün, PO, iki eģit dozda 600 mg/gün ü aģmayacak Ģekilde TEDAVĠ: 6 HAFTA (42 GÜN) SÜRE İLE + BENCE; + 5 GÜN GENTA VERĠLMELĠ DOKSĠSĠKLĠN ( > 9 YAġ) 200 mg/d PO Ġki eģit dozda, 6 hafta + RĠFAMPĠSĠN mg/kg/gün, PO, iki eģit dozda 600 mg/gün ü aģmayacak Ģekilde TEDAVĠ: 6 HAFTA (42 GÜN) SÜRE ĠLE KO-TRĠMOKSAZOL, 3 hafta mg/kg/gün trimetoprim mg/kg/gün sulfametoksazol GENTAMĠSĠN, 5 gün 5 mg/kg/gün, ĠM/ĠV, tek doz Doxycycline 200 mg/g PO 2 doz 6 hafta + Streptomycin 1 g/g IM 1-2 hafta VEYA Gentamycin 3-5 mg/kg/g, IM/IV, 1-2 hafta

45 DĠĞER KLĠNĠK TABLOLARDA TEDAVĠ Endokarditde Optimal süre ve kombinasyon çok açık değil sede 2-12 ay tedavi önerilmektedir. Yinede tedavi süresine hastaya göre karar verilmelidir Cerrahi+ (Doxy (6 ay)+)+tm-smx (6 ay)+rifampin (6 ay) + Genta (2-4 hafta) (Çünkü; RFM ın serum Doxy düzeyini düģürdüğünü gösteren yayınlar da vardır.) Osteoartiküler tutulumda ; Doxy + Rifampin+ SM (21 gün) veya Genta Diğerleri Sedimantasyon normale dönünceye ve radyolojik iyileģme oluncaya kadar tedaviye devam edilir. Neurobrusellozda DOKSĠSĠKLĠN, 6 Hafta-6 Ay + RĠFAMPĠSĠN, 6 Hafta-6 Ay + STREPTOMĠSĠN, 21 Gün veya KO-TRĠMOKSAZOL, 6 Hafta-6 Ay veya Streptomisin BOS a geçemediğinden ve Nörotoksik olduğundan; DOKSĠSĠKLĠN, 6 Hafta-6 Ay + RĠFAMPĠSĠN, 6 Hafta-6 Ay + III. KUġAK SEFALOSPORĠN, 6 Hafta-6 Ay önerilir. Gebelik de; Tek baģına RFM yada RFM+ TMP-SMX veya TMP-SMX+ Genta Çok özel durumlarda gebelere 4-6 gr. ampisilin tek baģına uygulanmasıda var.

46

47 Diğer Özel Durumlar Hayvan AĢıları Ġle Temas Edenlerde Tedavi Doksisiklin(6 hafta)+rifampisin (21 gün) Relapslar; ilk kombinasyonun tekrarı. Kronik olgularda; Antimikrobiyaller+ levamġzol, Ayrıca, 4-6 haftalık kombinasyondan sonra 6 ay süre ile düģük doz oksitetrasiklin kullanımı da önerilmektedir..

48 Korunma

49

50

51

52

53 İnsanlarda Aşı Günümüzde Ġnsanlarda kullanım için lisans almıģ uygun bir aģı yok. AĢırı duyarlılık reaksiyonları Enfeksiyon oluģturma riski 2 yılda bir tekrarının gerekmesi Tekrarda artan aģırı duyarlılık olasılığı

54 SABRINIZ ĠÇĠN

Bruselloz: Klinik Özellikler

Bruselloz: Klinik Özellikler Bruselloz: Klinik Özellikler Uzm. Dr. Mustafa Aydın ÇEVİK Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2. İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği Bruselloz - Etkenler B. melitensis B. abortus

Detaylı

Bruselloz. Muhammet TEKİN. Bulaşıcı Hastalıklar Çevre ve Çalışan Sağlığı Şube Müdürü

Bruselloz. Muhammet TEKİN. Bulaşıcı Hastalıklar Çevre ve Çalışan Sağlığı Şube Müdürü Bruselloz Muhammet TEKİN Bulaşıcı Hastalıklar Çevre ve Çalışan Sağlığı Şube Müdürü Bruselloz Esas olarak hayvanların hastalığı olan bulaşıcı bakteriyel bir enfeksiyon hastalığı Hayvanlardan insanlara mikroplu

Detaylı

BRUSELLOZUN İNSANLARDA ÖNLENMESİ VE KONTROLÜ

BRUSELLOZUN İNSANLARDA ÖNLENMESİ VE KONTROLÜ BRUSELLOZUN İNSANLARDA ÖNLENMESİ VE KONTROLÜ Prof. Dr. Fatma Ulutan Gazi Üniversitesi Tıp T p Fakültesi Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıklar kları Anabilim Dalı BRUSELLOZ KONTROLÜ VE ERADİKASYONU

Detaylı

TULAREMİ OLGU SORGULAMA FORMU. Dr. Güven ÇELEBİ Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD

TULAREMİ OLGU SORGULAMA FORMU. Dr. Güven ÇELEBİ Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD TULAREMİ OLGU SORGULAMA FORMU Dr. Güven ÇELEBİ Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD TULAREMİ OLGU SORGULAMA FORMU Genel Bilgiler: Tularemi olgu

Detaylı

SPONDİLODİSKİTLER. Dr. Nazlım AKTUĞ DEMİR

SPONDİLODİSKİTLER. Dr. Nazlım AKTUĞ DEMİR SPONDİLODİSKİTLER Dr. Nazlım AKTUĞ DEMİR Vertebra Bir dizi omurdan oluşur Vücudun eksenini oluşturur Spinal kordu korur Kaslar, bağlar ve iç organların yapışacağı sabit bir yapı sağlar. SPONDİLODİSKİT

Detaylı

Brusellozda laboratuvar tanı yöntemleri 14.02.2006 1

Brusellozda laboratuvar tanı yöntemleri 14.02.2006 1 Brusellozda laboratuvar tanı yöntemleri 14.02.2006 1 Spesifik tanı yöntemleri: 1. Direk (kült ltür r ve bakterinin gösterilmesi) g 2. Antikorların n gösterilmesig 1.Standart tüp aglütinasyonu 2.Rose Bengal

Detaylı

Yrd Doç Dr Gülşah AŞIK Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

Yrd Doç Dr Gülşah AŞIK Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Yrd Doç Dr Gülşah AŞIK Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Bruselloz DSÖ verilerine göre bruselloz dünyada en sık rastlanan bakteriyel zoonozdur Tüm olgularda doğrudan

Detaylı

ÖZEL MİKROORGANİZMALARDA DUYARLILIK TESTLERİ VE TÜRKİYE VERİLERİ. Brusella

ÖZEL MİKROORGANİZMALARDA DUYARLILIK TESTLERİ VE TÜRKİYE VERİLERİ. Brusella ÖZEL MİKROORGANİZMALARDA DUYARLILIK TESTLERİ VE TÜRKİYE VERİLERİ Brusella Prof.Dr.A.Sesin Kocagöz Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Brusellozis

Detaylı

WEİL-FELİX TESTİ NEDİR NASIL YAPILIR? Weil Felix testi Riketsiyozların tanısında kullanılır.

WEİL-FELİX TESTİ NEDİR NASIL YAPILIR? Weil Felix testi Riketsiyozların tanısında kullanılır. WEİL FELİX TESTİ WEİL-FELİX TESTİ NEDİR NASIL YAPILIR? Weil Felix testi Riketsiyozların tanısında kullanılır. Riketsiyöz tanısında çapraz reaksiyondan faydalanılır bu nedenle riketsiyaların çapraz reaksiyon

Detaylı

BOS GLUKOZ DÜġÜKLÜĞÜ ĠLE SEYREDEN TÜBERKÜLOZ MENENJĠT ÖN TANILI VARİCELLA ZOSTER MENENJİTİ OLGUSU

BOS GLUKOZ DÜġÜKLÜĞÜ ĠLE SEYREDEN TÜBERKÜLOZ MENENJĠT ÖN TANILI VARİCELLA ZOSTER MENENJİTİ OLGUSU BOS GLUKOZ DÜġÜKLÜĞÜ ĠLE SEYREDEN TÜBERKÜLOZ MENENJĠT ÖN TANILI VARİCELLA ZOSTER MENENJİTİ OLGUSU Ramazan Gözüküçük 1, Yunus Nas 2, Mustafa GÜÇLÜ 3 1 Hisar Intercontinental Hospital, Enfeksiyon Hastalıkları

Detaylı

BRUSELLOZ (MALTA HUMMASI)

BRUSELLOZ (MALTA HUMMASI) BRUSELLOZ (MALTA HUMMASI) ABORTUS ÖLÜ DOĞUM İNFERTİLİTE SÜT veriminde AZALMA (% 20) DAMIZLIK değeri KAYBI KRONİK, BULAŞICI, ZOONOZ ekonomik kayıp halk sağlığı hayvancılık hastalığın çabuk yayılması kontrol

Detaylı

Halis Akalın, Nesrin Kebabcı, Bekir Çelebi, Selçuk Kılıç, Mustafa Vural, Ülkü Tırpan, Sibel Yorulmaz Göktaş, Melda Sınırtaş, Güher Göral

Halis Akalın, Nesrin Kebabcı, Bekir Çelebi, Selçuk Kılıç, Mustafa Vural, Ülkü Tırpan, Sibel Yorulmaz Göktaş, Melda Sınırtaş, Güher Göral Halis Akalın, Nesrin Kebabcı, Bekir Çelebi, Selçuk Kılıç, Mustafa Vural, Ülkü Tırpan, Sibel Yorulmaz Göktaş, Melda Sınırtaş, Güher Göral Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik

Detaylı

Gebelerde Rubella (Kızamıkçık) Yrd.Doç.Dr.Çiğdem Kader

Gebelerde Rubella (Kızamıkçık) Yrd.Doç.Dr.Çiğdem Kader Gebelerde Rubella (Kızamıkçık) Yrd.Doç.Dr.Çiğdem Kader OLGU 1 İkinci çocuğuna hamile 35 yaşında kadın gebeliğinin 6. haftasında beş yaşındaki kız çocuğunun rubella infeksiyonu geçirdiğini öğreniyor. Küçük

Detaylı

Nocardia Enfeksiyonları. Dr. H.Kaya SÜER Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

Nocardia Enfeksiyonları. Dr. H.Kaya SÜER Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Nocardia Enfeksiyonları Dr. H.Kaya SÜER Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Nocardia Enfeksiyonları Nocardia insanlarda ve hayvanlarda lokalize veya dissemine enfeksiyonlardan sorumlu olabilen

Detaylı

Tularemi Tedavi Rehberi 2009. Doç. Dr. Oğuz KARABAY Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği

Tularemi Tedavi Rehberi 2009. Doç. Dr. Oğuz KARABAY Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği Tularemi Tedavi Rehberi 2009 Doç. Dr. Oğuz KARABAY Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği 1 Rehber nasıl hazırlandı? Güncel kaynaklar 5 rehber, İnternet

Detaylı

OLGU SUNUMU MEDIKAL ONKOLOJI DR İBRAHİM MAKAS

OLGU SUNUMU MEDIKAL ONKOLOJI DR İBRAHİM MAKAS OLGU SUNUMU MEDIKAL ONKOLOJI DR İBRAHİM MAKAS hy 46 YAŞINDA BAYAN HASTA AĞRIDAN BAŞVURUYOR ŞİKAYETLERİ Mide ağrısı Şişkinlik İştahsızlık Halsizlik Kilo kaybı Bel ağrısı Ateş yüksekliği ANAMNEZ Bilinen

Detaylı

ANTRAKS (ŞARBON) septisemik, bulaşıcı, zoonoz

ANTRAKS (ŞARBON) septisemik, bulaşıcı, zoonoz ANTRAKS (ŞARBON) septisemik, bulaşıcı, zoonoz ÖLÜMden hemen önce ya da sonra doğal boşluklardan KAN PIHTILAŞMAMA KOYU RENK alma DALAKta büyüme ÖDEM ETİYOLOJİ Bacillus anthracis Gram pozitif kapsüllü *

Detaylı

Olgu Sunumu Dr. Işıl Deniz Alıravcı Ordu Üniversitesi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

Olgu Sunumu Dr. Işıl Deniz Alıravcı Ordu Üniversitesi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Olgu Sunumu Dr. Işıl Deniz Alıravcı Ordu Üniversitesi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi 03.05.2016 OLGU 38 yaşında evli kadın hasta İki haftadır olan bulantı, kusma, kaşıntı, halsizlik, ciltte ve gözlerde

Detaylı

OLGU SUNUMU. Uzm. Dr. Gülgün Akkoçlu. İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

OLGU SUNUMU. Uzm. Dr. Gülgün Akkoçlu. İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji OLGU SUNUMU Uzm. Dr. Gülgün Akkoçlu İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji 33 yaşında erkek 2 haftadır Ateş Bel ve her iki bacağa yayılan ağrı Halsizlik

Detaylı

GEBELİKTE SİFİLİZ. Dr. Mustafa Özgür AKÇA Bursa Yüksek İhtisas E.A.H. Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği

GEBELİKTE SİFİLİZ. Dr. Mustafa Özgür AKÇA Bursa Yüksek İhtisas E.A.H. Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği GEBELİKTE SİFİLİZ Dr. Mustafa Özgür AKÇA Bursa Yüksek İhtisas E.A.H. Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği SİFİLİZ TANIM T.pallidum un neden olduğu sistemik bir hastalıktır Sınıflandırma: Edinilmiş (Genellikle

Detaylı

YERSİNİA ENFEKSİYONLARI. Dr. Kaya Süer Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

YERSİNİA ENFEKSİYONLARI. Dr. Kaya Süer Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji YERSİNİA ENFEKSİYONLARI Dr. Kaya Süer Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji YERSİNİA Enterobactericeae ailesinden Yersinia pestis (veba etkeni) Yersinia

Detaylı

TLERDE SEROLOJİK/MOLEK HANGİ İNCELEME?) SAPTANMASI

TLERDE SEROLOJİK/MOLEK HANGİ İNCELEME?) SAPTANMASI * VİRAL V HEPATİTLERDE TLERDE SEROLOJİK/MOLEK K/MOLEKÜLER LER TESTLER (NE ZAMANHANG HANGİ İNCELEME?) *VİRAL HEPATİTLERDE TLERDE İLAÇ DİRENCİNİN SAPTANMASI *DİAL ALİZ Z HASTALARININ HEPATİT T AÇISINDAN

Detaylı

SAĞLIK ÇALIŞANLARININ ENFEKSİYON RİSKLERİ

SAĞLIK ÇALIŞANLARININ ENFEKSİYON RİSKLERİ SAĞLIK ÇALIŞANLARININ ENFEKSİYON RİSKLERİ Sağlık hizmeti veren, Doktor Ebe Hemşire Diş hekimi Hemşirelik öğrencileri, risk altındadır Bu personelin enfeksiyon açısından izlemi personel sağlığı ve hastane

Detaylı

Gebelik ve Enfeksiyonlar. Prof.Dr. Levent GÖRENEK

Gebelik ve Enfeksiyonlar. Prof.Dr. Levent GÖRENEK Gebelik ve Enfeksiyonlar Prof.Dr. Levent GÖRENEK Olgulara Yaklaşım 2 1. TORCH grubu enfeksiyon etkenleri nelerdir? Toxoplasmosis Other (Sifiliz, Varicella zoster ) Rubella Cytomegalovirus Herpes simplex

Detaylı

VİRUS HASTALIKLARINDA TANI YÖNTEMLERİ

VİRUS HASTALIKLARINDA TANI YÖNTEMLERİ VİRUS HASTALIKLARINDA TANI YÖNTEMLERİ Doç. Dr. Koray Ergünay MD PhD Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Viroloji Ünitesi Viral Enfeksiyonlar... Klinik

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları BD Olgu Sunumu 15 Temmuz 2017 Salı Uzman

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları BD Olgu Sunumu 15 Temmuz 2017 Salı Uzman Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları BD Olgu Sunumu 15 Temmuz 2017 Salı Uzman Dr. Ayşe Tekin Yılmaz Olgu yaşı da erkek hasta Yakı

Detaylı

Acil Serviste Akılcı Antibiyotik Kullanımının Temel İlkeleri Dr. A. Çağrı Büke

Acil Serviste Akılcı Antibiyotik Kullanımının Temel İlkeleri Dr. A. Çağrı Büke Acil Serviste Akılcı Antibiyotik Kullanımının Temel İlkeleri Dr. A. Çağrı Büke Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji 12/o4/2014 Akılcı antibiyotik kullanımı Antibiyotiklere

Detaylı

Global Leishmaniasis. Leishmaniasis. Türkiye de leishmaniasis. Leishmaniasis. Leishmaniasis

Global Leishmaniasis. Leishmaniasis. Türkiye de leishmaniasis. Leishmaniasis. Leishmaniasis Leishmaniasis Leishmaniasis Leishmaniasis Tropik ve subtropik iklimlerde, Akdeniz bölgesi ülkelerde (88 ülke) görülür Her yıl 1,5 milyon yeni olgu eklenmektedir 350 milyon insan risk altında 23 farklı

Detaylı

ADIM ADIM YGS LYS Adım DOLAŞIM SİSTEMİ 5 İNSANDA BAĞIŞIKLIK VE VÜCUDUN SAVUNULMASI

ADIM ADIM YGS LYS Adım DOLAŞIM SİSTEMİ 5 İNSANDA BAĞIŞIKLIK VE VÜCUDUN SAVUNULMASI ADIM ADIM YGS LYS 177. Adım DOLAŞIM SİSTEMİ 5 İNSANDA BAĞIŞIKLIK VE VÜCUDUN SAVUNULMASI İNSANDA BAĞIŞIKLIK VE VÜCUDUN SAVUNULMASI Hastalık yapıcı organizmalara karşı vücudun gösterdiği dirence bağışıklık

Detaylı

Bacillus anthracis. Hayvanlarda şarbon etkenidir. Bacillus anthracis. Gram boyama. Bacillus anthracis. Bacillus anthracis

Bacillus anthracis. Hayvanlarda şarbon etkenidir. Bacillus anthracis. Gram boyama. Bacillus anthracis. Bacillus anthracis Bacillus anthracis Gram pozitif, obligat aerop sporlu, çomak şeklinde bakterilerdir. 1µm eninde, 2-4 µm uzunluğunda, konkav sonlanan, kirpiksiz bakterilerdir. Bacillus anthracis in doğal yaşam ortamı topraktır.

Detaylı

Hepatit B Virüs Testleri: Hepatit serolojisi, Hepatit markırları

Hepatit B Virüs Testleri: Hepatit serolojisi, Hepatit markırları HEPATİT B TESTLERİ Hepatit B Virüs Testleri: Hepatit serolojisi, Hepatit markırları Hepatit B virüs enfeksiyonu insandan insana kan, semen, vücut salgıları ile kolay bulaşan yaygın görülen ve ülkemizde

Detaylı

Maymun Çiçek Virüsü (Monkeypox) VEYSEL TAHİROĞLU

Maymun Çiçek Virüsü (Monkeypox) VEYSEL TAHİROĞLU Maymun Çiçek Virüsü (Monkeypox) VEYSEL TAHİROĞLU insanlarda ölümcül hastalığa neden olabilir; her ne kadar genellikle çok daha az ciddi olsa da insan çiçek virüsü hastalığına benzer. Maymun çiçek virüsü

Detaylı

İmmünyetmezlikli Konakta Viral Enfeksiyonlar

İmmünyetmezlikli Konakta Viral Enfeksiyonlar İmmünyetmezlikli Konakta Viral Enfeksiyonlar Dr. Dilek Çolak 10 y, erkek hasta Olgu 1 Sistinozis Böbrek transplantasyonu Canlı akraba verici HLA 2 antijen uyumsuz 2 Olgu 1 Transplantasyon öncesi viral

Detaylı

TOKSOPLAZMA İNFEKSİYONUNUN LABORATUVAR TANISI UZM.DR.CENGİZ UZUN ALMAN HASTANESİ

TOKSOPLAZMA İNFEKSİYONUNUN LABORATUVAR TANISI UZM.DR.CENGİZ UZUN ALMAN HASTANESİ TOKSOPLAZMA İNFEKSİYONUNUN LABORATUVAR TANISI UZM.DR.CENGİZ UZUN ALMAN HASTANESİ KLİNİK Bağışıklık sistemi sağlam kişilerde akut infeksiyon Bağışıklık sistemi baskılanmış kişilerde akut infeksiyon veya

Detaylı

Gebelik ve Trombositopeni

Gebelik ve Trombositopeni Gebelik ve Trombositopeni Prof.Dr. Sermet Sağol EÜTF Kadın Hast. ve Doğum AD Gebelik ve Trombositopeni Kemik iliğinde megakaryosit hücrelerinde üretilir. Günde 35.000-50.000 /ml üretilir. Yaşam süresi

Detaylı

Toxoplasma tüm omurgalı canlıları ve çekirdeği olan tüm hücreleri enfekte edebilen bir protozoondur.

Toxoplasma tüm omurgalı canlıları ve çekirdeği olan tüm hücreleri enfekte edebilen bir protozoondur. Toxoplasma gondii Toxoplasma gondii Toxoplasma tüm omurgalı canlıları ve çekirdeği olan tüm hücreleri enfekte edebilen bir protozoondur. İnsanların yaklaşık 1/3 ü yaşamlarının herhangi bir döneminde bu

Detaylı

Akut ve Kronik Hepatit B Aktivasyonunun Ayrımı. Dr. Murat Kutlu Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi

Akut ve Kronik Hepatit B Aktivasyonunun Ayrımı. Dr. Murat Kutlu Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Akut ve Kronik Hepatit B Aktivasyonunun Ayrımı Dr. Murat Kutlu Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Akut Hepatit B ve Kronik Hepatit Aktivasyonunun Ayrımı Neden AHB ve KHB-A karışır? Neden AHB ve KHB-A

Detaylı

Prediktör Testler ve Sıradışı Serolojik Profiller. Dr. Dilara İnan Isparta

Prediktör Testler ve Sıradışı Serolojik Profiller. Dr. Dilara İnan Isparta Prediktör Testler ve Sıradışı Serolojik Profiller Dr. Dilara İnan 04.06.2016 Isparta Hepatit B yüzey antijeni (HBsAg) HBV yüzeyinde bulunan bir proteindir; RIA veya EIA ile saptanır Akut ve kronik HBV

Detaylı

BRUSELLOZDA TANI + Dr. Şua SÜMER Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD

BRUSELLOZDA TANI + Dr. Şua SÜMER Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD BRUSELLOZDA TANI + Dr. Şua SÜMER Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD The New Global Map of Human Brucellosis Pappas, G, et al. Lancet 2006;6:91-9 Türkiye

Detaylı

TONSİLLOFARENJİT TANI VE TEDAVİ ALGORİTMASI

TONSİLLOFARENJİT TANI VE TEDAVİ ALGORİTMASI TONSİLLOFARENJİT TANI VE TEDAVİ ALGORİTMASI Akut tonsillofarenjit veya çocukluk çağında daha sık karşılaşılan klinik tablosu ile tonsillit, farinks ve tonsil dokusunun inflamasyonudur ve doktora başvuruların

Detaylı

Gebelerde Toxoplasma gondii Seropozitifliğinin Değerlendirilmesinde İstenen Testlerin Önerilen Tanı Algoritmasına Uygunluğunun Değerlendirilmesi

Gebelerde Toxoplasma gondii Seropozitifliğinin Değerlendirilmesinde İstenen Testlerin Önerilen Tanı Algoritmasına Uygunluğunun Değerlendirilmesi Gebelerde Toxoplasma gondii Seropozitifliğinin Değerlendirilmesinde İstenen Testlerin Önerilen Tanı Algoritmasına Uygunluğunun Değerlendirilmesi Dr.Hilal GÜREL Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Detaylı

Cinsel Yolla Bulaşan Enfeksiyonlarda Tanı

Cinsel Yolla Bulaşan Enfeksiyonlarda Tanı Cinsel Yolla Bulaşan Enfeksiyonlarda Tanı Deniz Gökengin Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar Gonore Klamidyal

Detaylı

LOKOMOTOR SİSTEM SEMİYOLOJİSİ

LOKOMOTOR SİSTEM SEMİYOLOJİSİ LOKOMOTOR SİSTEM SEMİYOLOJİSİ Prof.Dr.Ayşe Kılıç draysekilic@gmeil.com AMAÇ Lokomotor sistemin temel yapılarını ve çocuklarda görülen yakınmalarını, öykü, fizik muayene ve basit tanı yöntemlerini öğrenmek

Detaylı

Akılcı Antibiyotik Kullanımı. Prof.Dr.Ayşe Willke Topcu 25 Nisan 2014, Muğla

Akılcı Antibiyotik Kullanımı. Prof.Dr.Ayşe Willke Topcu 25 Nisan 2014, Muğla Akılcı Antibiyotik Kullanımı Prof.Dr.Ayşe Willke Topcu 25 Nisan 2014, Muğla 1 Tanım Akılcı (rasyonel, doğru) Antibiyotik Kullanımı; Klinik ve lab.la doğru tanı konmuş Gerekli olduğuna karar verilmiş Doğru

Detaylı

MUHAMMET TEKİN BULAŞICI HASTALIKLAR ÇEVRE VE ÇALIŞAN SAĞLIĞI ŞUBE MÜDÜRÜ GSM:

MUHAMMET TEKİN BULAŞICI HASTALIKLAR ÇEVRE VE ÇALIŞAN SAĞLIĞI ŞUBE MÜDÜRÜ GSM: MUHAMMET TEKİN BULAŞICI HASTALIKLAR ÇEVRE VE ÇALIŞAN SAĞLIĞI ŞUBE MÜDÜRÜ GSM:05334524428 Zoonoz nedir? Hayvanlardan insanlara geçebilen herhangi bir enfeksiyon hastalığı Yunanca zoon yani "hayvan" ve nosos

Detaylı

Anti-HIV Pozitif Bulunan Hastada Kesin Tanı Algoritması. Doç. Dr. Kenan Midilli İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

Anti-HIV Pozitif Bulunan Hastada Kesin Tanı Algoritması. Doç. Dr. Kenan Midilli İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Anti-HIV Pozitif Bulunan Hastada Kesin Tanı Algoritması Doç. Dr. Kenan Midilli İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Testler farklı amaçlarla uygulanabilir: - Tanı, tarama, doğrulama,

Detaylı

Staphylococcus Gram pozitif koklardır.

Staphylococcus Gram pozitif koklardır. Staphylococcus Gram pozitif koklardır. 0.8-1µm çapında küçük, yuvarlak veya oval bakterilerdir. Hareketsizdirler. Spor oluşturmazlar ve katalaz enzimi üretirler. Gram boyama Koagülaz, alfatoksin, lökosidin,

Detaylı

HAYVANLARDA BRUCELLOSİS VE. Uzm.Vet.Hek.Nedret AYDIN

HAYVANLARDA BRUCELLOSİS VE. Uzm.Vet.Hek.Nedret AYDIN HAYVANLARDA BRUCELLOSİS VE EPİDEM DEMİYOLOJİSİ Uzm.Vet.Hek.Nedret AYDIN Brucella larınneden olduğu Brucellosis; sığır, koyun, keçi, domuz, koç vs. gibi hayvanlarda, özellikle, testis, meme, uterus gibi

Detaylı

AKCİĞER DIŞI TÜBERKÜLOZ OLGU SUNUMU. Dr.Onur URAL Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD

AKCİĞER DIŞI TÜBERKÜLOZ OLGU SUNUMU. Dr.Onur URAL Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD AKCİĞER DIŞI TÜBERKÜLOZ OLGU SUNUMU Dr.Onur URAL Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD 18 yaşında, kadın hasta Yaklaşık on gündür olan, - üşüme, titreme ile

Detaylı

BRUSELLOZUN DÜNYADAKİ VE TÜRKİYE DEKİ EPİDEMİYOLOJİSİ. Asıl alt başlık stilini düzenlemek için tıklatın. Doç. Dr. Üner

BRUSELLOZUN DÜNYADAKİ VE TÜRKİYE DEKİ EPİDEMİYOLOJİSİ. Asıl alt başlık stilini düzenlemek için tıklatın. Doç. Dr. Üner BRUSELLOZUN DÜNYADAKİ VE TÜRKİYE DEKİ EPİDEMİYOLOJİSİ Asıl alt başlık stilini düzenlemek için tıklatın Doç. Dr. Üner Güney Afrika da bulunan bir insan iskeleti 2.4-2.8 milyon yıl önceye ait Lomber L4-L5

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı. Çocuk Servisi Olgu Sunumu. 8 Haziran 2016 Çarşamba

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı. Çocuk Servisi Olgu Sunumu. 8 Haziran 2016 Çarşamba Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Servisi Olgu Sunumu 8 Haziran 2016 Çarşamba İnt. Dr. Merve Bulut Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve

Detaylı

Olgu:KJS. Yrd. Doç. Dr. Kaya Süer. Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD

Olgu:KJS. Yrd. Doç. Dr. Kaya Süer. Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD Olgu:KJS Yrd. Doç. Dr. Kaya Süer Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD 1 Olgu 35 yaş, bayan İngilizce öğretmeni Dokuz ay önce KKTC ye gelmiş Eşi Futbol

Detaylı

E. Ediz Tütüncü KLİMİK 2013 XVI. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi 15 Mart 2013, Antalya

E. Ediz Tütüncü KLİMİK 2013 XVI. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi 15 Mart 2013, Antalya E. Ediz Tütüncü KLİMİK 2013 XVI. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi 15 Mart 2013, Antalya Olgu 32 yaşında, 12 haftalık gebe, Primigravid, Antenatal izleminde özellik yok.

Detaylı

LENFATİK VE İMMÜN SİSTEM HANGİ ORGANLARDAN OLUŞUR?

LENFATİK VE İMMÜN SİSTEM HANGİ ORGANLARDAN OLUŞUR? LENFOMA NEDİR? Lenfoma, diğer grup onkolojik hastalıklar içinde yaşamın uzatılması ve daha kaliteli yaşam sağlanması ve hastaların kurtarılmaları açısından daha fazla başarı elde edilmiş bir hastalıktır.

Detaylı

Gebelikte İnfeksiyonların Değerlendirilmesi

Gebelikte İnfeksiyonların Değerlendirilmesi Gebelikte İnfeksiyonların Değerlendirilmesi Ergin AYAŞLIOĞLU Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji A.D Gebelikte İnfeksiyonların Değerlendirilmesi Maternal

Detaylı

S İ S T E M İ K M İ K O Z L A R

S İ S T E M İ K M İ K O Z L A R SİSTEMİK MİKOZLAR 1 sistemik mikoz etkenleri toprak solunum AC kan-lenfatikler iç organlar deri 2 BLASTOMİKOZ 3 Etiyoloji Blastomyces dermatitidis dimorfik 25 C küf; http://www.vetmed.wisc.edu 37 C maya

Detaylı

Vücutta dolaşan akkan sistemidir. Bağışıklığımızı sağlayan hücreler bu sistemle vücuda dağılır.

Vücutta dolaşan akkan sistemidir. Bağışıklığımızı sağlayan hücreler bu sistemle vücuda dağılır. HODGKIN LENFOMA HODGKIN LENFOMA NEDİR? Hodgkin lenfoma, lenf sisteminin kötü huylu bir hastalığıdır. Lenf sisteminde genç lenf hücreleri (Hodgkin ve Reed- Sternberg hücreleri) çoğalır ve vücuttaki lenf

Detaylı

ŞARBON. Antrax; Şarbon insana nasıl bulaşır? Şarbon Kimlerde Görülür. Şarbonun Belirtileri Nelerdir?

ŞARBON. Antrax; Şarbon insana nasıl bulaşır? Şarbon Kimlerde Görülür. Şarbonun Belirtileri Nelerdir? ŞARBON Antrax; Şarbon inek, keçi, koyun, manda gibi otçul hayvanların hastalığıdır. Hastalık hayvanlardan insanlara temas ve hayvan ürünleri ile bulaşır. Şarbon hastalığının mikrobu Bacillus antracis denen

Detaylı

Laboratuvarda Tularemi Örnekleriyle Çalışma Rehberi

Laboratuvarda Tularemi Örnekleriyle Çalışma Rehberi Laboratuvarda Tularemi Örnekleriyle Çalışma Rehberi Doç.Dr. Aynur Karadenizli Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji AD, Kocaeli Bakteri ile çalışmaya uygun laboratuar

Detaylı

ENFEKTİF ENDOKARDİT: KLİNİK VE EKOKARDİYOGRAFİ BULGULARI

ENFEKTİF ENDOKARDİT: KLİNİK VE EKOKARDİYOGRAFİ BULGULARI ENFEKTİF ENDOKARDİT: KLİNİK VE EKOKARDİYOGRAFİ BULGULARI Dr. Sadık Açıkel Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Kliniği Türkiye Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

Detaylı

28.02.2015. Sarkoidoz. MSS granülomatozları. Sarkoidoz. Sarkoidoz. Granülom / Granülomatoz reaksiyon

28.02.2015. Sarkoidoz. MSS granülomatozları. Sarkoidoz. Sarkoidoz. Granülom / Granülomatoz reaksiyon Granülom / Granülomatoz reaksiyon Non-enfektif granülomatozlar: Sinir sistemi tutulumu ve görüntüleme Küçük nodül Bağışıklık sisteminin, elimine edemediği yabancı patojenlere karşı geliştirdiği ve izole

Detaylı

Tetanoz Acil Serviste Tanı Yaralanmalarda Profilaksi. Uzm.Dr.İlhan UZ

Tetanoz Acil Serviste Tanı Yaralanmalarda Profilaksi. Uzm.Dr.İlhan UZ Tetanoz Acil Serviste Tanı Yaralanmalarda Profilaksi Uzm.Dr.İlhan UZ Tetanoz Latince gerilme anlamına gelir. İstemli kasların tonik spazmıyla karakterize akut bir toksemidir. Etken: Clostridium tetani

Detaylı

13.15-14.00 Yenidoğanda respiratuvar distres R. ÖRS 14.15-15.00 Yenidoğan muayenesi R. ÖRS 15.15-16.00 Yenidoğan muayenesi R. ÖRS

13.15-14.00 Yenidoğanda respiratuvar distres R. ÖRS 14.15-15.00 Yenidoğan muayenesi R. ÖRS 15.15-16.00 Yenidoğan muayenesi R. ÖRS ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI 1. GÜN 08.15-09.00 Pediatri stajı hakkında bilgilendirme R. ÖRS 09.15-10.00 Hasta dosyası hazırlama H.YAVUZ 10.15-11.00 Hikaye alma H.YAVUZ 11.15-12.00 Fizik muayene H.TOKGÖZ

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU TIBBİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ PROGRAMI II DERS İÇERİKLERİ:

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU TIBBİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ PROGRAMI II DERS İÇERİKLERİ: İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU TIBBİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ PROGRAMI II DERS İÇERİKLERİ: HEMATOLOJİ (2 4 6) 1 Hematolojiye giriş-tanımı, Hastaların genel değerlendirilmesi, 2 Kan,

Detaylı

Aşağıdaki 3 kriterin birlikte olması durumunda derin cerrahi alan enfeksiyonu tanısı konulur.

Aşağıdaki 3 kriterin birlikte olması durumunda derin cerrahi alan enfeksiyonu tanısı konulur. TYBD SEPSİS ÇALIŞMASI ENFEKSİYON TANIMLARI Derin Cerrahi Alan Enfeksiyonu(DCAE) Aşağıdaki 3 kriterin birlikte olması durumunda derin cerrahi alan enfeksiyonu tanısı konulur. 1.Cerrahi girişimden sonraki

Detaylı

HIZLI VE YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKTE BRUCELLA GENOTİPLENDİRİLMESİ İÇİN MOLEKÜLER BİR YÖNTEM GELİŞTİRİLMESİ

HIZLI VE YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKTE BRUCELLA GENOTİPLENDİRİLMESİ İÇİN MOLEKÜLER BİR YÖNTEM GELİŞTİRİLMESİ HIZLI VE YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKTE BRUCELLA GENOTİPLENDİRİLMESİ İÇİN MOLEKÜLER BİR YÖNTEM GELİŞTİRİLMESİ SELÇUK KILIÇ, BEKİR ÇELEBİ, MEHMET GENÇ, CANAN KETRE, MUSTAFA KOLUKIRIK 1, Ankara 2 Bioeksen Ar-Ge Teknolojileri

Detaylı

Gerçek şilöz asit: yüksek trigliserid oranlarına sahip sıvı.

Gerçek şilöz asit: yüksek trigliserid oranlarına sahip sıvı. GİRİŞ Süt rengi Şilus un peritoneal kaviyete ekstravazasyonudur. Oldukça nadir görülen bir durumdur. Asit sıvısındaki trigliserid seviyesi 110 mg/dl nin üzerindedir. Lenfatik sistemin devamlılığında sorun

Detaylı

Vektörlerle Bulaşan Hastalıklar

Vektörlerle Bulaşan Hastalıklar Vektörlerle Bulaşan Hastalıklar Yrd. Doç. Dr. Kaya Süer YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İNFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ AD GİRİŞ 1948 de Dünya Sağlık Örgütü nün kuruluşunun yıldönümünü

Detaylı

SOLİT ORGAN TRANSPLANTASYONU ve BK VİRUS ENFEKSİYONLARI Doç. Dr. Derya Mutlu Güçlü immunsupresifler Akut, Kronik rejeksiyon Graft yaşam süresi? Eskiden bilinen veya yeni tanımlanan enfeksiyon etkenleri:

Detaylı

SU VE BESİNLER İLE BULAŞAN HASTALIKLAR VE KORUNMA YOLLARI

SU VE BESİNLER İLE BULAŞAN HASTALIKLAR VE KORUNMA YOLLARI SU VE BESİNLER İLE BULAŞAN HASTALIKLAR VE KORUNMA YOLLARI 1 Dersin Amacı: Su ve besinler ile bulaşan hastalıklar ve korunma yolları konusunda bilgi ve tutum kazandırmak. 2 Dersin Öğrenim Hedefleri Su ve

Detaylı

07.11.2014. Hastalıkların Oluşmasında Rol Oynayan Faktörler. 10.Sınıf Enfeksiyondan Korunma. Hastalıkların Oluşmasında Rol Oynayan Faktörler

07.11.2014. Hastalıkların Oluşmasında Rol Oynayan Faktörler. 10.Sınıf Enfeksiyondan Korunma. Hastalıkların Oluşmasında Rol Oynayan Faktörler 10.Sınıf Enfeksiyondan Korunma 4.Hafta ( 08 10 / 10 / 2014 ) 1.) HASTALIKLARIN OLUŞMASINDA ROL OYNAYAN FAKTÖRLER 2.) ENFEKSİYON HASTALIKLARININ GENEL BELİRTİLERİ 3.) ENFEKSİYON HASTALIKLARINDA GÖRÜLEN

Detaylı

Hastalıkların Oluşmasında Rol Oynayan Faktörler. Enfeksiyon Hastalıklarının Genel Belirtileri. Enfeksiyon Hastalıklarında Görülen Ateş Tipleri

Hastalıkların Oluşmasında Rol Oynayan Faktörler. Enfeksiyon Hastalıklarının Genel Belirtileri. Enfeksiyon Hastalıklarında Görülen Ateş Tipleri Hastalıkların Oluşmasında Rol Oynayan Faktörler Enfeksiyon Hastalıklarının Genel Belirtileri Enfeksiyon Hastalıklarında Görülen Ateş Tipleri Dolaşım Sistemi Belirtileri Solunum Sistemi Belirtileri Sindirim

Detaylı

BRUSELLOZA KARŞI YENİ DÖNEM AŞILAMALARI VE AŞILAMA STRATEJİSİ

BRUSELLOZA KARŞI YENİ DÖNEM AŞILAMALARI VE AŞILAMA STRATEJİSİ BRUSELLOZA KARŞI YENİ DÖNEM AŞILAMALARI VE AŞILAMA STRATEJİSİ 18.02.2015 Gülnur SAĞLAM Veteriner Hekim HASTALIĞA GENEL BAKIŞ Brusellozis dünyanın bir çok ülkesinde görülen hayvanlarda yavru atımına ve

Detaylı

HEPATİT A AŞISI. Prof Dr Nuran Salman Ġstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon ve Klinik Ġmmunoloji

HEPATİT A AŞISI. Prof Dr Nuran Salman Ġstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon ve Klinik Ġmmunoloji HEPATİT A AŞISI Prof Dr Nuran Salman Ġstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon ve Klinik Ġmmunoloji Hepatit A özellikleri : Enkubasyon ortalama 28 gün Gürültülü baģlangıç Koyu renkli idrar,kusma,bulantı,sarılık

Detaylı

Gebede HSV İnfeksiyonu. Dr. Süda TEKİN KORUK Koç Üniversitesi Hastanesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Bölümü

Gebede HSV İnfeksiyonu. Dr. Süda TEKİN KORUK Koç Üniversitesi Hastanesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Bölümü Gebede HSV İnfeksiyonu Dr. Süda TEKİN KORUK Koç Üniversitesi Hastanesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Bölümü Olgu 14 günlük, erkek bebek Şikayeti: Sol kol ve bacakta kasılma, emmeme Hikaye:

Detaylı

KRİYOGLOBÜLİN. Cryoglobulins; Soğuk aglutinin;

KRİYOGLOBÜLİN. Cryoglobulins; Soğuk aglutinin; KRİYOGLOBÜLİN Cryoglobulins; Soğuk aglutinin; Kriyoglobülin kanda bulunan anormal proteinlerdir ve 37 derecede kristalleşirler. Birçok hastalık sırasında ortaya çıkabilirler ancak vakaların %90ı Hepatit

Detaylı

OLGU SUNUMU-1. Dr. Nazlım AKTUĞ DEMİR

OLGU SUNUMU-1. Dr. Nazlım AKTUĞ DEMİR OLGU SUNUMU-1 Dr. Nazlım AKTUĞ DEMİR 19 yaşında, erkek hasta Yaklaşık 45 gündür olan - Ateş - Boğaz ağrısı - İştahsızlık - Halsizlik - Kilo kaybı - Gece terlemesi ÜSYE AMC ve sefuroksim aksetil kullanma

Detaylı

Piyelonefrit Tedavi süreleri? Dr Gökhan AYGÜN CTF Tıbbi Mikrobiyoloji AD

Piyelonefrit Tedavi süreleri? Dr Gökhan AYGÜN CTF Tıbbi Mikrobiyoloji AD Piyelonefrit Tedavi süreleri? Dr Gökhan AYGÜN CTF Tıbbi Mikrobiyoloji AD Neden? Daha az yan etki Ekonomik veriler DİRENÇ! Kollateral hasar! Kinolon Karbapenem Uzun süreli antibiyotik baskısı Üriner Sistem

Detaylı

Gıda zehirlenmeleri neden önemlidir?

Gıda zehirlenmeleri neden önemlidir? GIDA KAYNAKLI İNTOKSİKASYON VE ENFEKSİYONLAR Gıda zehirlenmesi nedir? 1 2 İNTOKSİKASYON TİPİ GIDA ZEHİRLENMESİ Bazı bakteriler gıda üzerinde gelişerek toksin üretirler ve toksin içeren gıdanın tüketilmesi

Detaylı

Tatarcık Ateşi Doç. Dr. Üner Kayabaş İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Malatya

Tatarcık Ateşi Doç. Dr. Üner Kayabaş İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Malatya Tatarcık Ateşi Doç. Dr. Üner Kayabaş İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Malatya uner.kayabas@inonu.edu.tr Tatarcık-Yakarca (Filebotom) Takım:

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü BRUSELLOZİS

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü BRUSELLOZİS T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü BRUSELLOZİS (Dünyadaki ve Ülkemizdeki durum; Yapılan Çalışmalar) Dr. Vet. Hekim Ramazan UZUN Vet. Hekim İbrahim KÖŞKER Vet. Hekim Ahmet SAFRAN

Detaylı

Enfeksiyon odaklarından izole edilen Gram negatif ve Gram pozitif bakterilerde antimikrobiyal duyarlılık sonuçları

Enfeksiyon odaklarından izole edilen Gram negatif ve Gram pozitif bakterilerde antimikrobiyal duyarlılık sonuçları Enfeksiyon odaklarından izole edilen Gram negatif ve Gram pozitif bakterilerde antimikrobiyal duyarlılık sonuçları Doç. Dr. Gönül Şengöz 13 Haziran 2015 KAYIP DİLLERİN FISILDADIKLARI SERGİSİ-İSTANBUL Antimikrobiyal

Detaylı

İMMÜN SİSTEM HASTALIKLARI VE BAKIMI. Öğr. Gör. Dr. Ayşegül Öztürk Birge ARALIK 2016

İMMÜN SİSTEM HASTALIKLARI VE BAKIMI. Öğr. Gör. Dr. Ayşegül Öztürk Birge ARALIK 2016 İMMÜN SİSTEM HASTALIKLARI VE BAKIMI Öğr. Gör. Dr. Ayşegül Öztürk Birge ARALIK 2016 İmmünite ile allerji arasında yakın bir ilişki vardır. İmmünite antikorlarla vücudu korumak, Allerji ise, antikorlarla

Detaylı

BRUSELLOZ. Prof.Dr.Celal Ayaz

BRUSELLOZ. Prof.Dr.Celal Ayaz BRUSELLOZ Prof.Dr.Celal Ayaz TANIM: Brucella bakterilerince oluşturulan, primer olarak ot yiyen hayvanların hastalığı olup, bu hayvanlardan insanlara bulaşarak çeşitli klinik tablolara yol açabilen bir

Detaylı

Aerop Gram Negatif Küçük Basiller Brucella lar (Brusellozis, Malta ateşi, Dalgalı ateş,

Aerop Gram Negatif Küçük Basiller Brucella lar (Brusellozis, Malta ateşi, Dalgalı ateş, Aerop Gram Negatif Küçük Basiller Brucella lar (Brusellozis, Malta ateşi, Dalgalı ateş, Ondülen humma, Bang) Brucella melitensis Brucella abortus Brucella suis, Brucella canis Brucella ların genel özellikleri

Detaylı

İNFLUENZADA KORUNMA. Uz. Dr. Öznur Ak KEAH

İNFLUENZADA KORUNMA. Uz. Dr. Öznur Ak KEAH İNFLUENZADA KORUNMA Uz. Dr. Öznur Ak KEAH İnfluenzaya bağlı komplikasyonların önlenmesi, hastalığın hafif geçirilmesi, hastaneye yatışın azaltılmasında en etkili yol AŞI ile korunmaktır. Antiviral ilaçlarla

Detaylı

Gastrointestinal Sistem Hastalıkları. Dr. Nazan ÇALBAYRAM

Gastrointestinal Sistem Hastalıkları. Dr. Nazan ÇALBAYRAM Gastrointestinal Sistem Hastalıkları Dr. Nazan ÇALBAYRAM ÇÖLYAK HASTALIĞI Çölyak hastalığı bir malabsorbsiyon sendromudur. Hastalık; gluten içeren unlu gıdalara karşı genetik bazda immünojik bir intolerans

Detaylı

HEPATİT DELTA Klinik Özellikler, Tanı ve Tedavi. Prof. Dr. Mustafa Kemal ÇELEN Diyarbakır

HEPATİT DELTA Klinik Özellikler, Tanı ve Tedavi. Prof. Dr. Mustafa Kemal ÇELEN Diyarbakır HEPATİT DELTA Klinik Özellikler, Tanı ve Tedavi Prof. Dr. Mustafa Kemal ÇELEN Diyarbakır HDV 1700 nükleotidden oluşmaktadır Delta Ag S (22 kda) 195 aminoasit L (24 kda) 214 aminoasit Delta Ag ni 4 ayrı

Detaylı

ADRENAL YETMEZLİK VE ADDİSON. Doç. Dr. Mehtap BULUT Bursa Şevket Yılmaz EAH Acil Tıp Kliniği

ADRENAL YETMEZLİK VE ADDİSON. Doç. Dr. Mehtap BULUT Bursa Şevket Yılmaz EAH Acil Tıp Kliniği ADRENAL YETMEZLİK VE ADDİSON Doç. Dr. Mehtap BULUT Bursa Şevket Yılmaz EAH Acil Tıp Kliniği SUNU PLANI Tanım ve Epidemiyoloji Adrenal bez anatomi Etiyoloji Tanı Klinik Tedavi TANIM-EPİDEMİYOLOJİ Adrenal

Detaylı

CMV lab.tanı Hangi test, ne zaman, laboratuvar sonucunun klinik anlamı?

CMV lab.tanı Hangi test, ne zaman, laboratuvar sonucunun klinik anlamı? CMV lab.tanı Hangi test, ne zaman, laboratuvar sonucunun klinik anlamı? Maternal inf.tanısı Fetal inf.tanısı Yenidoğan inf.tanısı Bir test sonucunun doğru yorumlanabilmesi, testin tanı doğruluğunun bilinmesi

Detaylı

İnfluenza virüsünün yol açtığı hastalıkların ve ölümlerin çoğu yıllık grip aşıları ile önlenebiliyor.

İnfluenza virüsünün yol açtığı hastalıkların ve ölümlerin çoğu yıllık grip aşıları ile önlenebiliyor. Her yıl milyonlarca kişiyi etkileyen bir solunum yolu enfeksiyonu olan grip, hastaneye yatışı gerektirecek kadar ağır hastalık tablolarına neden olabiliyor. Grip ve sonrasında gelişen akciğer enfeksiyonları

Detaylı

Prof.Dr. Ayşe Willke Topcu KLİMİK 2017 Antalya

Prof.Dr. Ayşe Willke Topcu KLİMİK 2017 Antalya Prof.Dr. Ayşe Willke Topcu KLİMİK 2017 Antalya 1 Mikrobiyal çevreyi bozmayacak En uygun fiyatla En etkin tedavinin sağlanması temeline dayanır. 2 Klinik ve lab.la doğru tanı konmuş Gerekli olduğuna karar

Detaylı

Ali Haydar Baykan 1, Hakan Sezgin Sayıner 2. Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Radyoloji Ana Bilim Dalı, Adıyaman

Ali Haydar Baykan 1, Hakan Sezgin Sayıner 2. Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Radyoloji Ana Bilim Dalı, Adıyaman Ali Haydar Baykan 1, Hakan Sezgin Sayıner 2 1 Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Radyoloji Ana Bilim Dalı, Adıyaman 2 Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma

Detaylı

GASTROENTERİT YAPAN VİRUSLAR VE ENFEKSİYON OLUŞTURMA MEKANİZMALARI

GASTROENTERİT YAPAN VİRUSLAR VE ENFEKSİYON OLUŞTURMA MEKANİZMALARI GASTROENTERİT YAPAN VİRUSLAR VE ENFEKSİYON OLUŞTURMA MEKANİZMALARI GASTROENTERİT YAPAN VİRÜSLER Viral gastroenteritler fekal oral yolla bulaşmaları nedeniyle, alt yapı yetersizliği bulunan gelişmekte olan

Detaylı

ÜRÜN BİLGİSİ. CLAVOMED FORTE 250 mg / 62,5 mg Oral Süspansiyon Hazırlamak İçin Kuru Toz

ÜRÜN BİLGİSİ. CLAVOMED FORTE 250 mg / 62,5 mg Oral Süspansiyon Hazırlamak İçin Kuru Toz 1. ÜRÜN ADI ÜRÜN BİLGİSİ CLAVOMED FORTE 250 mg / 62,5 mg Oral Süspansiyon Hazırlamak İçin Kuru Toz 2. BİLEŞİM Etkin madde: Her 5 ml de; Amoksisilin Klavulanik asit 250.00 mg 62.5 mg 3. TERAPÖTİK ENDİKASYONLAR

Detaylı

her hakki saklidir onderyaman.com

her hakki saklidir onderyaman.com Orşit Orşit, testis içinde ağırlıklı lökositik eksuda ve dışında seminifer tübüllerde tübüler skleroza neden olan testisin inflamatuar lezyonudur. İnflamasyon ağrı ve şişliğe neden olur. Seminifer tübüllerdeki

Detaylı

Olgularla Klinik Bakteriyoloji: Antibiyotik Duyarlılık Testleri Yorumları. Dilara Öğünç Gülçin Bayramoğlu Onur Karatuna

Olgularla Klinik Bakteriyoloji: Antibiyotik Duyarlılık Testleri Yorumları. Dilara Öğünç Gülçin Bayramoğlu Onur Karatuna Olgularla Klinik Bakteriyoloji: Antibiyotik Duyarlılık Testleri Yorumları Dilara Öğünç Gülçin Bayramoğlu Onur Karatuna Olgularla Klinik Bakteriyoloji: Antibiyotik Duyarlılık Testleri Yorumları Dr Dilara

Detaylı