HKS N N SA LIK SEKTÖRÜNE KAZANDIRDIKLARI,

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "HKS N N SA LIK SEKTÖRÜNE KAZANDIRDIKLARI,"

Transkript

1 HKS N N SA LIK SEKTÖRÜNE KAZANDIRDIKLARI, ÖNEM VE ULUSLARARASI HRACI Prof. Dr. Sabahattin AYDIN stanbul Medipol Üniversitesi Rektörü Say n Ba kan m, de erli kat l mc arkada lar, sektörümüzün emekçileri hepinizi sayg yla selaml yorum. Asl nda Abdullah Bey in sunumundan sonra çok yak n olan benim sunumum ya da konu mam iç içe geçecek gibi görünüyor. Öyle olmas n diye izninizle konu may tasarlad m konuyu biraz kayd rarak size hitap etmek istiyorum. Hizmet kalite standartlar n n sektöre katk s n anlat p, bugünkü tabloyu size anlatmam da tereciye tere satmak gibi olacak. Çünkü siz bizzat bugünkü durumu yaratanlar, bugünkü durumu olu turan kadro burada. Dolay s yla herkes içinde bulundu u durumu benden dinleyecek de il ama bir ashback yaparak muhtemelen ço unuzun unuttu u ama hala izleri birçok alanda devam eden serüvenlerimizden bahsedersem nereye geldi imizi anlama aç s ndan daha yard mc olur diye dü ünüyorum. Bir de yine Abdullah Bey e sorulan sorular n bir k sm n n daha aç a kavu mas için isterseniz ben de yine birkaç cümle ile geli imden biraz bahsedeyim. Sa l kta Dönü üm Program kitapç 2003 y l nda yay nland nda sekiz bile eni vard ve bunlardan biri de Sa l kta Kalite ve Akreditasyon ba l n ta yordu. Her bile enle ilgili Bakanl k içinde çal ma gruplar olu turulup faaliyete ba lanm t ve kalite ve akreditasyon için çal maya ba land nda öncelikle nas l bir yol haritas çizelim diye Antalya da bir otelde toplant yap lm t. Bütün kurumlar m za ça r yap lm olmas na ra men kamu hastanelerinden bir iki ki i istisna tutarsam hiç kat lan olmam t. Zira kamu hastanelerimizin gündeminde böyle bir kavram yoktu. ddial söylüyorum, birkaç ki iyi istisna tutarak dedim, zira özellikle bu davetler olmas na ra men ya da Bakanl k bu davetler konusunda yeterince aktif olmam olabilir ama bu da ayn sorunun bir ekilde merkez te kilat nda da var oldu unu gösteriyor. Az say da kat l mc arkada larla yap lan tart ma sonucunda sa l kta kalite ve akreditasyon için bir çal ma grubu olu turulmas na ve bu grubun çal malar sonucunda bir öneri paketi haz rlanmas na karar verildi. Bu çal ma grubu- 33

2 KL N K KAL TE VE GÜVENL K na, biraz önce bir arkada m z n bir sorusu vard, TÜRKAK tan da temsilci kat ld, özel hastaneler de akreditasyon sürecine girmi ya da uluslararas kurulu larla akredite olmu hastane temsilcileri de kat ld. Bakanl m z n yetkili arkada lar ndan da kat lanlar oldu ve yakla k bir y la yak n bu çal ma grubu periyodik toplant larla bir öneri paketi haz rlad. Öneri paketinin özeti uydu; iste e ba l olarak, uluslararas a rl kl olarak Türkiye de CSI idi akreditasyonda aktif olan, onun d ndaki bu alanda gönüllü olarak gayret eden özel hastanelerin d nda Türkiye de sa l kta akreditasyon konusunda birikim yoktur. Dolay s yla önce böyle bir birikim olu turulmas nda liderli e ihtiyaç vard r. Dolay s yla her ne kadar akreditasyon daha çok ba ms z kurulu lar eliyle yap lmas gereken bir uygulama olsa da böyle bir liderlik ihtiyac oldu- u için Sa l k Bakanl n n bu i e liderlik yapmas gerekiyor diye bir karar ç kt. TÜRKAK n kendi akreditasyonunda laboratuvar akreditasyonu vard r, di erlerini daha çok akredite eden kurulu lar akredite eder. Dolay s yla TÜR- KAK n sa l kta akreditasyon yapacak laboratuvarlar istisna edersek kurulu lar n ç kmas gerekiyor ki TÜRKAK bunlarla muhatap olabilsin. Bu aç dan Sa l k Bankal n n bu dan ma kurullar n n çal mas sonucunda böyle bir görev üstlenmesi gerekti i karar na var lm oldu. lk defa Sa l k Bakanl - nda Kalite Kontrolörlü ü kuruldu. Asl nda kadrosu belli olmayan ama hani bu konudaki ara t rmalar bir araya getirip Bakanl yönlendirmeye çal an bir gayretler yuma yd bu. Daha sonra yeni birkaç yerde stratejide tedavide de i en Kalite Geli tirme ve Performans Dairesi kuruldu. Süreç bu ekilde devam etti. Ama gerçekten bugün tart t m z konular hatta biraz önce Abdullah Bey in sunumunun biraz daha anlatt klar n n arka plan n da biraz bilen ki i olarak dü ündü ümde gerçekten o çok eski olmayan 2003 y l, yani 7 8 y l öncesine gitti imizdeki durdu umuz pozisyonla imdi durdu umuz pozisyon aras nda da lar kadar fark oldu unu gerçekten görmü olduk. Bu önemli bir geli medir. Bu süreç içerisinde böyle bir kapasite nas l geli tirilmeye çal ld? lk ad m olarak daha çok özel sa l k kurulu lar nda aktif oldu unu Türkiye de söyledi- im CSI ile ili ki kuruldu ve bir ortak protokol imzaland, beraber çal lmaya ba land. Ancak süreçte Bakanl n bir akreditasyon kurumu gibi yap lanmaya zorland n ve CSI n da muhatap olarak buraya almak istedi ini görünce asl nda bu sadece bilgi ve deneyimden yararlanma ekline dönü türülüp, bir süre sonra da kendi ulusal kapasitemizle yola devam etme gibi bir anlay ha- 34 III. ULUSLARARASI SA LIKTA PERFORMANS VE KAL TE KONGRES

3 kim oldu. Bu süreçte fert olarak ben dahil CSI ile çok yo un görü melerimiz oldu. K sa bir anekdotumu anlatay m izninizle; medikal departman n n ba kan Türkiye ye gelmi ti, bir hastane odas nda oturup uzun uzun tart t k. O zaman benim öyle bir iddiam vard ; akreditasyon bir ç tay a mak demektir. Yani koydu unuz standartlar denetim sonucunda ba arm ve akredite olmu bir kurumdan söz ediyoruz. Yani siyah olan kurumu beyaz ilan etmektir. Halbuki bizim gri tonlara ihtiyac m z var, mutlaka ara formlar bu süreçte bizim kabullenmemiz gerekir. Aksi takdirde o ç tay a ma umudu olmayan kurumlar böyle bir yar a girmez diye iddia etmi tim. Ve bizim Kurumsal Performans Yönergemizin de ana mant nda bu felsefe vard. CSI bizden Kurumsal Performans Yönetmeli imizin o bölümünün o zaman ngilizceye tercümesini istedi ve onlar da bu dü ünceyi bir ekilde akreditasyon d faaliyetler ya da akreditasyon paralelinde sürekli iyile tirmeye yönelik faaliyetler olarak kullanmay dü ünmü ler idi. Yani uluslararas tecrübeden bu anlamda ciddi olarak yararlanma süreci geçti. Hastane standartlar yla ilgili Dünya Sa l k Örgütünün bu anlamda yay nlanm kaynaklar var. Bu kaynaklar bizzat getirdi imde bir arkada m, ba m za bu kitapla i açt n z gibi bir esprili uyar da bulunmu tu. Sonuçta, evet, burada ciddi bir bilgi birikimi geli imi var. Ta rada birçok kalite sorumlusu arkada m burada, onlar bu süreçte ciddi kapasite kazanm durumdalar. Ama bu sürecin geli iminde, arka plan nda gerçekten bu kadar farkl kurumlardan, kurulu lardan ulusal ve uluslararas yararlanmak söz konusu y l na geldi imizde art k bunun bütün sa l k sektörünü kapsayacak ekilde yayg nla t r lmas sürecine girilmi görünüyor. Nitekim Hasta ve Çal an Güvenli i Yönetmeli inin bunun hizmet kalite standartlar n n bütün sa l k kurulu lar nda zorunlu hale getirildi i bir yap söz konusu. Bu süreç de çok kolay de il, olmuyor. Devlet hastaneleri Bakanl a ba l oldu u için biraz emir komuta zinciri içinde bu i i yapt lar. lk zamanlarda çok zorland klar n hatta birçok ba hekimin telefonla arayarak isyan etti ini çok iyi biliyorum. Olay bir süreç iyile tirmesi de il, kendilerine yeni yay nlanm bir görev, yeni verilmi bir görevler zinciri olarak gördükleri için ama bu süreç bu anlay la h zla de i ti. Ta ki SGK ile ili kilendirilip, bir fark alma kural na ba lay nca özel hastanelerimiz o zaman kendilerini yurtd akreditasyon 35

4 KL N K KAL TE VE GÜVENL K kurulu lar ndan çevirip ya da bir ekilde orada devam etseler bile Bakanl n standartlar n da incelemeye ve kendilerini tabiri caizse o elbiseyi giymeye çal t lar. Üniversitelerimiz bu süreçte maalesef hep olay n d nda kald. Bunun nedenlerine girmeyece im, konumuz bu de il. Ancak son geli imle beraber, son düzenlemelerle beraber üniversitelerin de bu alana girece i, bütün hastaneleri kapsayan hizmet kalite standartlar belirlenmi oldu. Temel çat dan Abdullah Bey bahsetti i için o alanlara girmeyeyim, tabii olay sadece hastaneler de il, malum yine Abdullah Bey in bahsetti i hangi alanlarda setler var onlar biliyorsunuz. Ancak bu süreçte tabii ki Türkiye deki geli imleri yak ndan takip eden daha çok kom u, küçük ve karde ülkelerin, Türkiye den destek isteyen karde ülkelerin sadece kalite çal malar de il, sa l k sektöründeki de i imleri izlemek ve bir k sm n, özellikle kendi ülkelerine aktarma konusunda giri imleri oldu. Bunlar n en ba nda Makedonya geldi, K br s geldi. Buralara bu ülkelerden gelen heyetlerin ötesinde bizden istedikleri tak mlar m z oralarda çal malar yapt lar. Örne in Makedonya Sa l k Sistemini tamamen yerinde il il dola arak inceleyen bir ekibimiz oldu, bendeniz de bu ekibin üyesiydim. Ve süreç içinde bu ülkede, kendi ülkesinde bu at l m yapmak isteyen gerek bürokrasideki görevli gerek sa l k yönetiminde rol alm ve siyasette rol alm ki iler Bakanl m zla bu temaslar n devam ettirdiler. Ve bu tür çal malar Performans ve Kalite Geli tirme Dairemizi kendi içinde uluslararas alanda bu hizmetleri yayma ya da o deste i sa lama yönünde bir alt birim olu turmaya itti. Gördü ünüz gibi bir yandan kendi geli iminiz, bir yandan uluslararas ald n z destek, bir yandan sizden istenen destek asl nda kurumsal yap lanmay kendisi yönetmi oldu. Önceden çok da net planlanm, tasarlanm bir model olmamas na ra men bu süreç kendi içinde böyle bir geli meyi sa lad. Yine Abdullah Bey bahsetti, art k içinde bulundu umuz günlerde yay nlanm Kanun Hükmünde Kararname, asl nda Bakanl kta yap lan birçok faaliyetin ço unun te kilatlanmada altyap s yokken, zorlama ile yap lan birçok faaliyetin kurumsal yap lanmas n öngördü. Belki 6 7 tane uzun y llar üzerinde çal lm, her biri sayfadan uzun olan Kanun un özetlenerek bir Kanun Hükmünde Kararname alt nda sunuldu u bir yap y okudu unuzda bu detaylar fark etmeyebilirisiniz ama her birinin ba l n n orada oldu unu ben size rahatl kla söyleyebilirim. Örne in Bakanl n asli görevi içinde bu alanda bir 36 III. ULUSLARARASI SA LIKTA PERFORMANS VE KAL TE KONGRES

5 tan mlama yokken, hangi birimde bu tan mlamalar n nerede olaca na, denetimlerin nas l olaca na yönelik orada i aretler var. Yurtd ndaki ülkelerde Sa l k Bakanl n n misyonunun sadece uluslararas anla malar ve dostluk ili kileri kapsam nda yürütülmeye çal l rken Bakanl n yurtd nda sadece destek sa lamak de il bizzat orada kurum açmak ya da sivil toplum kurulu lar dahil olmak üzere oralarda faaliyet veren kurulu lara destek vermek ad na sa l k personeli görevlendirmek, bunlar n ücretlerini döner sermayeden ödemek hatta zorunlu hizmetin böyle görevlerde dahi geçerli olmas gibi bir y n bugün ilk okudu unuzda çok ki inin belki fark etmedi i birçok düzenleme var bu Kanun Hükmünde Kararnamede. Bu aç dan hatta daha da örnek vereyim, Türkiye de belli konuda sa l k sektöründeki geli imi h zland rmak, bilhassa Türkiye nin ihtiyaç duydu u stratejik alanlarda yat r m yapt rmak anlam ndaki bu hastanecilik de il daha çok üretim; a üretimi, t bbi malzeme üretimi gibi alanlarda bu tür yat r mlar h zland rmak ve Türkiye de bunlar n üretimini temin etmek ad na bugüne kadar inan n Türkiye Cumhuriyeti ndeki bürokratik mantalite ile kabul etmekte zorland m z bir aç l m dahi getiriyor. Bakanl n do rudan bu tür faaliyetlere te vik etmesi hatta ortak olmas hatta garantör olmas eklinde birçok aç l mlar getiriyor. Bu aç dan bu sat r aralar iyi okunur ve ikincil mevzuat buralardaki mesajlar al narak haz rlan rsa inan n bugün bulundu umuzun durumun ötesine çok h zl geçmemiz mümkün olacakt r diye dü ünüyorum. Bu detaylara fazla girmeden sizi biraz daha buraya nas l, nereden gelindi- i noktas nda biraz geriye götürece im. Ama oraya götürmeden önce hizmet kalite standartlar n n geldi i noktada dikkat çekmek istedi im bir husus var; hizmet kalite standartlar Sa l k Bakanl n n geli tirdi i kalite standartlar d r. Ancak uluslararas kabul görebilen ulusal standartlar hüviyetini kazanmas gerekiyor. Bu aç dan Türkiye de bu amaçla kurulmu, bu amaçla yasal altyap s olan ulusal anla malarda bu amaçla muhatap al nan TSE gibi kurumlar m z n art k bu konuda aktif rol almas, Bakanl kla bir arada faaliyet göstermesi, bu hizmet kalite standartlar n n TSE ile de ba lant land r lmas da gerekir diye dü ünüyorum. imdi arkada lar, içinde bulundu umuz günde inan n haf zalar m z çok h zl unutuyor. Ben baz deneyimlerimizi ileride belki laz m olur dü üncesiyle baz hastanelerden foto ra ar çekmi tim ya da çeken arkada lar mdan toplam - 37

6 KL N K KAL TE VE GÜVENL K t m. Ke ke birkaç foto raf burada size gösterseydim. O foto ra ar gördü ünüzde haf zan z yenileniyor, bu foto ra ar bir hastane yöneticisi gözüyle görüldü ünde bir y n savunma mekanizmas geli tirebilirisiniz. Ama sade bir vatanda gözüyle o foto rafa bakt n zda bamba ka bir dünyaya gidebiliyorsunuz. Onun için hep çal an ve hasta güvenli inden bahsediyoruz, özellikle hasta gözüyle kurulu u görebilme yetisi kazanmak laz m. Standartlar m z n kurallar ne olursa olsun bu görü ü kazanamad m z müddetçe baz standartlar adeta iyile tiren de il yeni bir i üreten, yeni bir problem yaratan standart haline bile gelebilir. Bu aç dan hastan n bak aç s yla olay görebilmek gerçekten önemlidir diye aç kças dü ünüyorum. imdi, hat rlar m s n z yine 6-7 y l öncesine gidin, birçok kategorize edilmi kamu hastanelerimiz vard ; mesela polis hastanemiz vard. Polis hastanemizin dan mas nda bir bayan polis otururdu, belinde tabancas vard. Allah a k na dan mada oturan ki inin belinde tabancas n n olmas n nas l yorumlars n z? Ya da yine hastaneye girdi inizde yine polis üniformas ta yan bir ba ka görevli elinde telsizle sizi kar lard. imdi, siz hastas n z ve kar n za bak n çok basit bir detaydan bahsediyorum size, böyle gördü ünüzde o hastanenin hangi kuruma ait oldu unun çok önemi yok. O hastanede çal anlar n maa n n hangi yoldan ald ayr bir teferruat ama bir ekilde o hastanedeki hizmet sunum mant o hastaneyi kuran iradenin mant yla örtü üyor, örtü mek zorunda kal yor. Tabii bununla beraber PTT hastanesine gitti inizde mutlaka Ula t rma Bakanl n n bir ba ka sembolünü görürdünüz, Devlet Demiryollar hastanesine gitti inizde hat rlay n, Devlet Demiryollar hastaneleri çelik konstrüksiyonu a rl kl olan hastanelerdir. Hastanenin direk mimari yap s yla bak n, kendimizi tren gar na girmi zannedersiniz. Burada kimseyi ele tirmiyorum, o pozisyonda ben de olsam belki hastaneyi öyle kurgulard m. Onun için bak aç s n n çok önemli oldu unu söylüyorum arkada lar. Bak n, hastane hastanedir de il mi? Ama öyle de il! Bu hastaneyi niçin yapt n z n sorusuna cevap vermesi laz m mimar n n da. imdi, Osman Hayran Hoca dan duymu tum ilk kez, Hastaneler, hasta damgas yemi insanlar n mahkum edildi i yerlerdir. diyor. Yani e er st rap çeken bir hastan n gözüyle olaya bakarsan z, bir yeriniz a r yor, henüz damga yememi siniz, gidip muayene oluyorsunuz tetkik yap l yor ve tak damgay vuruyorlar, siz hastas n z! ve bundan sonra hastaneye yatma süreci ba l yor. De inece im, bu yatma süreçleri nas ld r, onlar nas l gider ayr me- 38 III. ULUSLARARASI SA LIKTA PERFORMANS VE KAL TE KONGRES

7 sele. Ama bir ko u a yat r l yorsunuz! Ke ke bu ko u tek ki ilik F tipi ko u olsa. Kendi evinizde hiçbir misa rinizi kendi yatak odan zda a rlam yorsunuz, sizinle beraber yatmas için izin vermiyorsunuz ama sizi ba kas n n yatak odas na, ba kas n n yan na yat r yorlar. Olaya bu aç dan o hastan n, ömründe hiçbir zaman kendi yatak odas na gelen misa rini yine de kendisi de yatarken a rlamayan bir insan böyle bir ko u ta yatmaya zorluyorsunuz ama siz yönetim süreçleri içinde bunu çok do al kar l yorsunuz, al m s n z, bu böyledir zannediyorsunuz. te hizmet kalite standartlar sektörde ne gibi i ler yapt sorusunun cevab n ben aramayaca m, yani bunu bizzat hepimiz ya yoruz ama nereden bak nca nas ld k sorusunu kafan zda olu turabilirsem bu sorunun cevab n kendiniz vermi olacaks n z. Vizite yap l yor, beyaz üniforma giymi bir tak m odan za giriyor, girerken bir hiyerar ik s ra ile giriyorlar, belli ki ba lar nda komutanlar var. Alt rütbeli biri 32 numaran n bilgisini veriyor. Yani siz sadece bir hasta de il, bir numaras n z. Sizin isminiz yok! Art k o kurumda sadece hasta olarak damgalanmad n z, kaç numaral hasta oldu unuz da belirlendi ve öyle bilgi veriliyor. Ve ba n za gelip bu viziteyi yapan ekip aralar nda sizin bilmedi iniz bir dil konu uyor, ifreli bir dil konu uyor. Sizin hakk n zda ahkamlar kesiyor, iyi eyler mi söylüyor, kötü eyler mi söylüyor, ölece iniz mi söyleniyor, yoksa bunu al n a a götürün biraz i kence mi yap n deniyor belli de il! Fark nda de ilsiniz siz yap lan konu malar n, çünkü siz birey olarak, hasta olarak size yap lacak tedaviyi anlamak, onun hakk nda sizin de söz sahibi olmak hatta süreçlerine kat lmak gibi bir hakk n z dü ünülmüyor. Yani buradan dikkat ederseniz kalite standartlar na at fta bulunmaya gayret ediyorum. Daha sonra bu beyaz üniformal insanlar n komutan n n verdi i talimat sonucunda genellikle han m olan alt rütbeli bir görevli oran za buran za aletler sokuyor, i neler sokuyor, kanlar n z al yor, vücut s v lar n z topluyor hatta bazen ba kalar gelip vücudunuzun baz deliklerine hortumlar sokuyorlar. Ve bu numuneleri ald lar, ne yap laca n bilmiyorsunuz refakatçiniz ça r l yor. Siz tek ba n za orada hizmet alamazs n z, mutlaka birine verilecek bunlar, sonra tarif edilecek lan yere götür diye. Arada çal an bir y n maa s z gönüllü çal anlar var hastanede. Bunlar n görev tan mlar yok ama bu görev tan m olmayan bu hasta yak nlar, bu hasta sahipleri geçici görevli tam sorumlu, ücretsiz! Niye böyle? Siz orada yatt n z müddetçe çal mak zorunda. Ama tam sorumlu; kan n z o getirecek, idrar 39

8 KL N K KAL TE VE GÜVENL K kab n z o getirecek, yeme inizi o yedirecek, ilac n z yok o bulacak, ameliyathaneye girdiniz diki malzemeniz yok soka a gidecek eczane eczane dola acak o bulacak. Kan laz m, rehineler getirecek kan alabilmek için, onlar o yapacak. Yani bak n akl n za gelecek her türlü sorumluluk onlarda. Dolay s yla bir de böyle bir kitle olu turduk ve asl nda bu hasta yak nlar, öyle söyleyeyim; hasta olmak hastanede bu tabloda hiç özenecek bir ey de il. nan n hasta yak n olmak hiç mi hiç özenecek bir ey de il. Hasta olmak yine avantajl bir ey, bir yatak buluyorsunuz, ko u ta bir yatak bulmu sunuz. Refakatçi ne yapacak? Sandalyede oturacak ya da kap n n d na! Ama refakatçiler hastanede ikiye ayr l yor, k demli refakatçiler k demsiz refakatçiler. K demli refakatçiler ö reniyorlar, sa da solda sedye, muayene masas lan buluyorlar, oralarda yat p uyumay ö reniyorlar ya da taburcu olmu hastalar n yataklar na hasta rolü yaparak girip yatabiliyorlar, onlar biraz ö renince böyle baz yollar geli tiriyorlar. te bu refakatçiler hasta de iller ama ad m ad m hastanede hasta olan insanlar. Yine söylüyorum; bugün hala bütün bu gayretlerimize ra men, Bakanl n, sa l k sektörünün bütün bu özverili çal malar na ra men bugün hala bu tablolar m z var inan n, tamamen yok edemedik bunlar. Bu yüzden bu k demli hasta refakatçilerine hastane uzman deniyor. Hastanenin girdisini, ç kt s n, nerede ne var, nerede laboratuvar var, nerede röntgen var, s ra nas l bypass edilir, baz hizmetler nas l h zl yap l r gibi bütün yollar ö rendikleri için bunlar hastane uzman ayn zamanda, böylece yeni bir meslek geli tirmi iz. Yemekler geliyor, yemek da t l yor, dikkatinizi çekerim televizyondayd, vejetaryenin bir ötesine ne deniyor? Vegan olan bir mahkum açl k grevinde! Niye? Kendi inand alanda yemek verilmedi i için açl k grevi yap yor. Allah n z severseniz bu tats z tuzsuz yeme i bana vermeyin diye açl k grevi yapan hasta gördünüz mü? O haklar bile yok! Yani mahkumlar n yapt hak bile yok orada. Ne hikmetse hastanelerde yemekler hep tats z tuzsuz verilir. Yemek asl nda pi erken kötü de ildir ama o da tacak personel illa kepçeyi sokup öyle bir kar t r r, o sebzeler, etler hepsi birbirine kar r, bütünlü ü bozulur bir bulamaç halini al r, öyle verilir hastaya. Yine ço u zaman o s cak ate te pi mi yemek ne hikmetse illa so utulur da verilir. Yine bak n hasta gözüyle olaylara bak yorum. Lütfen, bunlar e er bir hastanede yatt n zda hala ya ayabilme ihtimaliniz var, onun için dikkatinizi çekerek söylüyorum. Sonra size bu talimatlar neticesinde sizi al rlar genellikle, hatta genellik- 40 III. ULUSLARARASI SA LIKTA PERFORMANS VE KAL TE KONGRES

9 le de il mutlaka bodrumlara kurulmu olan, karanl k dehlizlerden geçirilip bir röntgen makinesine götürürler. Soyun derler size, mutlaka bir emirdir bu, asla rica de ildir. Soyundu unuz zaman üzerinizden ç kartt n z pijaman z asacak ask hemen hemen hiç bulamazs n z. yi niyetlilerse serum ask s getirirler, oraya asars n z ya da refakatçimiz yine haz rd r kap da, eline al p tutmak zorundad r onlar. Dedik ya her i ten sorumlu! Hastane koridorunda genellikle güzel bir hem ire han m n resmi as l d r, Sus i aretli. Bu talimat bereket versin çok st rap çeken hastalara i lemez, onun için suçlu de ildir ba rabilirler hastalar çok st rap çekiyorlarsa ama refakatçiler asla! Doktor ve hem irelere de i lemez, mesela sabahleyin asistan erkenden hocas gelmeden önce sabah vizitesi yapacakt r, mutlaka ah ap sabo giyiyordur tak tak diye yürüyerek gelir odan za, uyuyan hastalar n hepsi uyan r. Bazen hem ireler de, genellikle onlar daha kauçuk giyerler ama bazen onlar da böyle ses yapan sabo giyerler. Yani susmaksa susuyor ama ses sabodan ç k yor ama sadece o kadar de il! Mesela refakatçi saatinde hem ire han m refakatçilerin refakat saatinin bitti ini mutlaka ba rarak söyler bütün koridora. Hastanenin anonslar da genellikle bu sus i aretine hiç uymazlar. Yani onu tasarlayan mühendisler de bu sesin bulundu u yerde duyulmas n dü ünmeyip koridorun ucuna kocaman bir hoparlör asarak bunu çözmeye çal rlar. lginç bir ey daha söyleyeyim, bunu bizzat bir an dan söylüyorum. Bir üniversite hastanemizde vizite esnas nda hem ire han m öyle ba r yor; Siviller d ar! Yani buras ayn zamanda bir askeri k la; hastalar sivil de il, doktorlar, hem ireler sivil de il ama refakatçiler sivil. Ve bu siviller d ar tabiri yine ba rarak söyleniyor. O sus i aretine yine uyulmuyor. Neyse asl nda ben bu senaryoyu uzun uzun size uzatabilirim, k sa keseyim izninizle burada. Ama i te hizmet kalite standartlar ndan bahsederken lütfen hastanenize bu gözle tekrar bak n, bu standart böyle bir bak aç s ndan ne getiriyor ya da bugüne kadar bize ne kazand rd bu anlamla bak n. Biraz da sistemle ilgili bir iki ey söyleyeyim. Bunlar n da belki SGK Genel Sa l k Sigortas Genel Müdürümüz ke ke burada olsayd, onu daha çok ilgilendiren konular olacakt bunlar. Örne in bir özel hastanedeki ortopedi mütehass s bir baca ampute etme hakk na sahip midir endikasyon varsa? Sahiptir. Ya da bir üroloji mütehass s bir böbre i almaya, nefrektomi yapmaya yetkili midir? Bunun için birine dan mas gerekir mi? Gerekmez. Ampute 41

10 KL N K KAL TE VE GÜVENL K eder baca, sonra o baca a protez tak lmas laz m, bir doktorun görü ü yetmez, heyet raporu laz m. Yani insan n baca n kesip atmak için bir doktora inan yor sistem ama onun yerine mekanik yap lm bir protezi koymak için bir doktora inanm yor. Hatta daha da garibini söyleyeyim; özel hastanedeki doktor ampute etme yetkisine sahiptir, heyet raporundaki be tane doktorun memur olmas gerekir. Zira devlet daha yüksektir, devletin memurlar da böyledir, dolay s yla onlar imtiyazl ki ilerdir. Anayasa Mahkemesi bile biliyorsunuz Sosyal Güvenlik Kanunu nda iptal maddelerinde böyle bir yorum, yani bu kadar aç k de il ama örtülü olarak buna benzer bir yorumla memurlar tasnif etmi tir. Bu örnekler çok fazlad r arkada lar, tüp bebe i her türlü hastanede yapt rabilirsiniz, tüp bebek yapma karar n devlet hastanesinden rapor ç karsa yapt rabilirsiniz. Peki, heyet nas l i ler? çinizde heyet raporlar nda 5 ya da 6 tane doktorun mutlaka hastay gördü ü bir heyet raporu hat rl yor musunuz? Normalde o hangi hastal ksa o doktor bir yaz yazar, heyet memuru vard r, asl nda raporu o verir, di er doktorlara imza att r l r, ço u zaman hastay tan mazlar onlar. Peki, bu kadar i i niye yap yoruz o zaman biz? Me hur bir f kra var, biraz argo oldu u için anlatamayaca m ama sonuçta bu oldu, biz niye bunlar yedik diye bir f kra var biliyorsunuz, asl nda yapt m z inan n böyle bir ey. Bu alanlarda bizim u anda hizmetlerimizi baya gözden geçirmemiz gerekiyor, henüz süreç tamamlanmam gibi gözüküyor dikkat ederseniz. Bir örnek daha vereyim arkada lar; kolon kanseri te hisi koyarsan z, kollektemi yaparsan z, kolostomi yapars n z. Yani doktor olmayan arkada lar için özetleyeyim, insan n anüsünü karn na ba lars n z oradan al rs n z pisli i, sonra oraya bir naylon torba almak laz m, kolostomi torbas diyoruz. Onun için o doktorun imzas yetmez, heyet raporu ç kartman z laz m. Be tane doktor naylon torba ba lanmas için karar vermesi laz m. Yani yapt n z i lemle ondan sonraki i lemin aras ndaki mesafeye bak n. E er bu ikinci görü dedikleri kural koysayd k, kolostomi karar için ikinci bir doktorun, üçüncü bir doktorun karar n öngörseydik herhalde çok daha ak ll ca bir i yapm olurduk. Ondan sonraki o naylon torbay biraz küçümsemek için söylüyorum, kolostomi torbas n almak için bu karar koymam z hiç de kabul edilebilir bir ey de il. Çok ükür ço u kayboldu, özellikle 2009 mu, 2010 Ocak ay ndan sonra SUT daki de i ikliklerle kayboldu, üniversite hastanelerinde hala k smen var. Hasta yak nlar durmadan ömürlerinde en çok yük ta may marketten evlerine, ecza- 42 III. ULUSLARARASI SA LIKTA PERFORMANS VE KAL TE KONGRES

11 nelerden hastanelere yaparlard. Ameliyat olacak hastaya bir reçete dö enirdi, günde üç litre serum verilir, ortalama üç gün post off, ameliyathanede yakla k bir set dört, preop haz rl k gerekiyorsa be, üç kere be 15, 15 litre, 15 kilo serum ta rlard d ardan, b rak n di er malzemeleri! Çünkü ameliyat reçetesi diye bir kavram vard, bu reçete her ameliyat olacak hastaya, i in kötüsü ne hikmetse doktorlar ameliyat olaca günün bir önceki gece yazarlar bunu bir de! Dolay s yla hasta yak n elindeki bu reçete eczane eczane tamamlamaya çal r, sadece serum de il içinde daha bir y n malzeme vard r onun. Eczane eczane dola r, o yoksa bu var m? Bunun için de hastanelerimizde ikinci sektör olu turmu tuk; bulunmayan malzemeleri bulundurma ubeleri! Genellikle hasta bak c lar olur bunlar, dolaplar na sotelerler ya da artanlar de erlendirmek, bu ülke ekonomisi zarara u ramas n diye de erlendirmek üzere toplay p eczanelere iade ederler. Bundan daha iyi hasta memnuniyetini artt r c modeller de olu turulmu tu, ben bizzat ahit oldu um örne i söyleyeyim. Reçete yaz l yor, genellikle bu reçeteler 1 numaral reçete, 2 numaral reçete, 3 numaral reçete yaz l r çünkü o kadar çok malzeme yaz l r ki ameliyatta laz m olan malzemeler bir reçeteye s maz, hasta yak n na verirsiniz tam ç kars n z, kap da sessiz bir adam! Hastabak c, hastanede görevli ya da gönüllü görevli, bunu ben size temin edebilirim der, al r ve çok güzel hizmet yapar, al r getirir. Sizden mi, eczaneden mi komisyon al r oras n kar t rmay n! Bir de böyle bir sektör olu turmu tuk. sizlik oran m z % 12 lerden % 9 lara dü tü, belki istihdama katk s sa lam t r bu tür uygulamalar n bilmiyorum! Yine hat rlay n arkada lar, doktor reçete yazar, dedi im gibi kolunuzu baca n z kesmeye yetkili bir insan, böbre inizi, ci erinizi almaya yetkili bir insan, ilaçlar yazd, o ilaca birinin paraf at p mühür vurmas laz m. Kim? Ba hekim. Nerede yazar? Hiçbir yerde! Ba hekim, günde poliklinik yap lan bir hastanede tane imza m atacak? Atamayaca na göre ba hekim yetkisinde biri laz m, yani ba hekim yard mc s. Arkada lar Haseki Hastanesinde 15 tane pratisyen ba hekim yard mc s mühür memuruydu. Tam 15 tane bu i i yapan ba hekim yard mc s vard çünkü çok yo un bir hastane, hastane içinde kan kuyru u, laboratuvar kuyru u, tuvalet kuyru u, yemek kuyru u, ilaç kuyru u gibi bir y n kuyruktan sonra bir de mühür kuyru una sokmamak için ba hekim ideal bir çözüm bulmu tu. O kadar e itti iniz, 6 y l okuttu- unuz ya da uzmansa 10 y l okuttu unuz, toplumda seçerek ald n z insanlar 43

12 KL N K KAL TE VE GÜVENL K mühür memuru haline getiren bir yap içindesiniz. Peki, bu mührü basarken o mührü basan ki i, mühür memuru o ilaçlar n ne ilac oldu una bakar m? O doktorun o hastanede, Ankara Numune Hastanesinde asistan dahil 1000 doktor var, 1000 doktorun imzalar n ay rabilir mi? Mümkün de il! Peki, bu i lem niye yap l r? O reçeteyi yazan doktor, reçeteyi ve doktoru tan madan imza atan ba hekim yard mc s ndan daha m az güvenilir? O ba hekim yard mc s n n baca n z kesme yetkisi yok ama öbür doktorun var. Bak n bunlar kald r lmaya çal ld zaman burada o arkada lar m zdan Bayram var, hat rlayacakt r Ok Meydan Hastanesinde onkoloji hastalar n n niye ilaçlar n n eczanelerde verilmedi i konusunda hasta refakatçisi olarak, yani burada anlatt m o me hur görevi üstlenip eczanelerden ilaç almaya gitmi ti sistem niye böyle t kan yor diye da lan ekiplerden biriydi. Eczanelere Emekli Sand genelge yay nlam t, mühürsüz reçetelere ödeme yapmam diye. Sa l k Bakanl, mühre gerek yok genelgesini yay nlad için hemen Emekli Sand bürokraside kesinti olmaz, devlette devaml l k esast r diyerek bo lu u doldurmu ve hemen eczanelere mühürsüz reçete ödenmeyecektir diye yay nlam t. Yani bu standartlar koymak ya da baz kurallar de i tirmek zannetti iniz kadar da kolay de il. Bunlar n arkas nda çok mücadeleler veriliyor arkada lar. Bazen, niye böyle yap lm yor demek çok kolay oluyor, bizim görü ümüz al nd ama hiç uygulanmad demek çok kolay oluyor. Taviz vere vere baz eyleri yapmak zorunda oluyorsunuz, sonuçta idealizminiz gidiyor, olsun bu kadar da yapt m ya diye kendiniz mutlu olman n yollar n ar yorsunuz. Hocam 40 dakika diye ben rahat konu uyorum, h zl m keseyim? Peki. Peki, o zaman ben bu eczanede yoktur ka elerinden hat rlatmak için size söylüyorum, yatan hasta ilac n n eczanede yoktur, mevcudumuz bulunmamaktad r ka elerinden bunlar h zl h zl geçiyorum. Hastanelere yat ve ç k maceralar ndan, özellikle hasta yat lar n n dolambaçl yollar ndan bahsetmeyerek sadece ba l söyleyerek geçiyorum. Yat larda kar sokaktaki fotokopiciden bahsetmeden bir eyden bahsedeyim. Hasta yönlendirme levhalar. Bugün hala çal an Türkiye nin en köklü, en eski üniversitesinin, en büyük t p fakültelerinden biri olan bir t p fakültesinin cerrahi bölümünün, cerrahi binas n n cerrahi bölüm ba kan n n odas n ar yorum. Kendisi davet etmi, yan na gidiyorum. Ben de yabanc olmad m bir bina oldu u için ezbere binay nere- 44 III. ULUSLARARASI SA LIKTA PERFORMANS VE KAL TE KONGRES

ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI SADIK ÇULCUOĞLU. Yapılandırılmış sermaye piyasası araçları Rekorla kapanan 2012 nin ardından tahvil bono ihraçları

ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI SADIK ÇULCUOĞLU. Yapılandırılmış sermaye piyasası araçları Rekorla kapanan 2012 nin ardından tahvil bono ihraçları N SAN 2013 SADIK ÇULCUOĞLU Yapılandırılmış sermaye piyasası araçları Rekorla kapanan 2012 nin ardından tahvil bono ihraçları BAŞAK SELÇUK ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI H em bireysel hem kurumsal yat

Detaylı

GA_KAPAK_39 9/28/13 9:25 PM Page 2 EK M 2013 GÜRKAN KUMBAROĞLU Enerji ticareti ve Türkiye nin bölgesel avantajları ENERJİ BORSASI NE GETİRECEK?

GA_KAPAK_39 9/28/13 9:25 PM Page 2 EK M 2013 GÜRKAN KUMBAROĞLU Enerji ticareti ve Türkiye nin bölgesel avantajları ENERJİ BORSASI NE GETİRECEK? EK M 2013 GÜRKAN KUMBAROĞLU Enerji ticareti ve Türkiye nin bölgesel avantajları ENERJİ BORSASI NE GETİRECEK? İş Yatırım uzmanlığıyla BİST Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası Piyasalar yükselirken de düşerken

Detaylı

Vizyonumuz yenilikçilik ve sürdürülebilirlik. Sika yeni ürünlerini tan tt. Isuzu da güç. Sika Yap Kimyasallar A yay n organ d r. Y l: 2-2012 / Say : 5

Vizyonumuz yenilikçilik ve sürdürülebilirlik. Sika yeni ürünlerini tan tt. Isuzu da güç. Sika Yap Kimyasallar A yay n organ d r. Y l: 2-2012 / Say : 5 Sika yeni ürünlerini tan tt Isuzu da güç birli i Vizyonumuz yenilikçilik ve sürdürülebilirlik Sika Yap Kimyasallar A yay n organ d r. Y l: 2-2012 / Say : 5 GELECE N A ETMEK Ba yaz 3 Kentsel Dönü üm: Modernle

Detaylı

Aysberg 6. Hile Denetimi: Hilelerin Ortaya Ç kar lmas ve Önlenmesi. "Kurumsal Yönetim Güvencesi çin ç Denetim"

Aysberg 6. Hile Denetimi: Hilelerin Ortaya Ç kar lmas ve Önlenmesi. Kurumsal Yönetim Güvencesi çin ç Denetim "Kurumsal Yönetim Güvencesi çin ç Denetim" Fatih Akbulut Performans Denetimi Ba lam nda Kamuda ç ve D fl Denetim flbirli i Davut Pehlivanl Kurumsal Risk Yönetimi Temelli ç Denetim Araçlar Yeflil Kalem..........................22

Detaylı

SD STRATEJ K DÜ ÜNCE MAYIS 2010. Kal p EVET çi, ya da HAYIR c De iliz Masum TÜRKER. Sivil Ekonomiler ve Askeri Harcamalar Hasan KÖN

SD STRATEJ K DÜ ÜNCE MAYIS 2010. Kal p EVET çi, ya da HAYIR c De iliz Masum TÜRKER. Sivil Ekonomiler ve Askeri Harcamalar Hasan KÖN SD STRATEJ K DÜ ÜNCE SD STRATEJ K DÜ ÜNCE www.sde.org.tr MAYIS 2010 Ayl k Uluslararas li kiler ve Strateji Dergisi Y l: 1 Say : 6 Fiyat: 7 TL (KDV Dahil) Anayasa De i ikli inde Milletin Karar na Do ru

Detaylı

Bu kitap Global Diyalog Vakf taraf ndan finansal olarak desteklenen ve Siyah Pembe Üçgen zmir Derne i taraf ndan yürütülen LGBT Sözlü Tarih projesi

Bu kitap Global Diyalog Vakf taraf ndan finansal olarak desteklenen ve Siyah Pembe Üçgen zmir Derne i taraf ndan yürütülen LGBT Sözlü Tarih projesi Bu kitap Global Diyalog Vakf taraf ndan finansal olarak desteklenen ve Siyah Pembe Üçgen zmir Derne i taraf ndan yürütülen LGBT Sözlü Tarih projesi kapsam nda yay na haz rlanm t r. Yay n n içindeki görü

Detaylı

Hastane ya da doktor. yanl tedavi uygularsa Ne yapmal? Hasta Bilgilendirme. Deutscher Titel: Falsch behandelt beim Arzt oder im Krankenhaus Was tun?

Hastane ya da doktor. yanl tedavi uygularsa Ne yapmal? Hasta Bilgilendirme. Deutscher Titel: Falsch behandelt beim Arzt oder im Krankenhaus Was tun? Hastane ya da doktor yanl tedavi uygularsa Deutscher Titel: Falsch behandelt beim Arzt oder im Krankenhaus Was tun? Hasta Bilgilendirme Hastane ya da doktor yanl tedavi uygularsa Hastaland z ve sa za kavu

Detaylı

Bir toplumda de ifliklik yapaca n z zaman, toplumsal dinamiklere yön veren neden-sonuç iliflkileri hakk nda fikriniz olmal d r.

Bir toplumda de ifliklik yapaca n z zaman, toplumsal dinamiklere yön veren neden-sonuç iliflkileri hakk nda fikriniz olmal d r. portre Bir toplumda de ifliklik yapaca n z zaman, toplumsal dinamiklere yön veren neden-sonuç iliflkileri hakk nda fikriniz olmal d r. Üniversitemizin ktisadi, dari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekan ve

Detaylı

GAZZE DRAMINDA TEK YÜREK OLDUK...

GAZZE DRAMINDA TEK YÜREK OLDUK... Mersin Tabip Odas Bülteni GAZZE DRAMINDA TEK YÜREK OLDUK... server tan ll mers n de Aile Hekimli i Nereye? hek ml k mesle nde türk kad n Mersin ve Çevresinin Arkeolojik Zenginli i L KYA YOLU Evliya Çelebi

Detaylı

Zaman Gazetesi. Çeyrek yüzy lda bir milyon abone. Türkiye de Zaman. Foto raflarla 25 y l n serüveni. Hayat, Zaman n ekleriyle renkleniyor

Zaman Gazetesi. Çeyrek yüzy lda bir milyon abone. Türkiye de Zaman. Foto raflarla 25 y l n serüveni. Hayat, Zaman n ekleriyle renkleniyor Çeyrek yüzy lda bir milyon abone 18 Dünya genelinde gazeteler kan kaybederken Zaman, istikrarl yükseli ini sürdürüyor. Abonelerinin deste iyle bir milyon tiraja ula an gazeteniz, toplam kalite anlay yla

Detaylı

Tahir Büyükkörükçü Hocaefendi nin ismi Meram da ya at lacak

Tahir Büyükkörükçü Hocaefendi nin ismi Meram da ya at lacak Tahir Büyükkörükçü Hocaefendi nin ismi Meram da ya at lacak Meram Belediye Ba kan Dr. Serdar Kalayc, geçen y l Hakk a yürüyen Konya n n manevi mimarlar ndan Tahir Büyükkörükçü Hocafendi nin ismini yeni

Detaylı

DEMOKRAT K ÖZERKL K DEMOKRAT K ULUS ASININ ETE KEM E BÜRÜNMÜ

DEMOKRAT K ÖZERKL K DEMOKRAT K ULUS ASININ ETE KEM E BÜRÜNMÜ ustos-eylül-ekim 2010 l-5 Say -47 Üç Ayl k deolojik-teorik Dergi DEMOKRAT K ÖZERKL K DEMOKRAT K ULUS ASININ ETE KEM E BÜRÜNMÜ HAL R NDEK LER... Demokratik Özerklik...3 Demokratik Özerkli in Siyasi Boyutu...12

Detaylı

fiuayip Özcan: Grev, Toplu Sözleflme ve Yönetime- Siyasete kat lma hakk içeren Sendika Yasas istiyoruz!

fiuayip Özcan: Grev, Toplu Sözleflme ve Yönetime- Siyasete kat lma hakk içeren Sendika Yasas istiyoruz! Ö retmenlik sayg nl k, onur ve bir idealdir! Türk E itim-sengenel Baflkan fiuayip Özcan, Milli E itim bakan Hüseyin Çelik e bir mektup göndererek, Ö retmenler Gününde say n bakan n yapm fl oldu u aç klamalar

Detaylı

Ö retim Üyesi ya da Bilim nsan Kimdir?

Ö retim Üyesi ya da Bilim nsan Kimdir? Ö retim Üyesi ya da Bilim nsan Kimdir? brahim Orta asportas@mail.cu.edu.tr Çukurova Üniversitesi Stephan Zweig, Bilimde körlük yan lg de il, korkakl k d r. der. Bilim adam n n korkaklarla, ürkeklerle i

Detaylı

Aysberg...6 Risk Yönetimi ve ç Denetime liflkin Uluslararas Geliflmeler ve Türkiye ye Yans malar

Aysberg...6 Risk Yönetimi ve ç Denetime liflkin Uluslararas Geliflmeler ve Türkiye ye Yans malar 4 çindekiler Aysberg....................6 Risk Yönetimi ve ç Denetime liflkin Uluslararas Geliflmeler ve Türkiye ye Yans malar Yeflil Kalem.................19 Övünç fiiflman Kurum Çap nda Risk Yönetim

Detaylı

Ça layan a Destek ziyareti. Amac m z TÜS AD gibi etkili olmak [22 da] Baflkent Yat r m dan ODTÜ ile AR-GE iflbirli i. Baflkent OSB Baflkan fiadi Türk:

Ça layan a Destek ziyareti. Amac m z TÜS AD gibi etkili olmak [22 da] Baflkent Yat r m dan ODTÜ ile AR-GE iflbirli i. Baflkent OSB Baflkan fiadi Türk: EYLÜL 2007 Ça layan a Destek ziyareti Baflkent Organize Sanayi Bölgesi Baflkan fiadi Türk ve Yönetim Kurulu üyeleri Sanayi ve Ticaret Bakan Zafer Ça layan'a ziyarette bulunarak hem kutlad lar, hem de desteklerini

Detaylı

Ana hatlar ile ABD DEVLET YAPISI

Ana hatlar ile ABD DEVLET YAPISI Ana hatlar ile ABD DEVLET YAPISI Ana hatlar ile ABD DEVLET YAPISI Ç NDEK LER Bölüm I Anayasa: Kal c Bir Belge.................................... 4 Bölüm II Anayasan n aç klanmas : Federalist Yaz lar......................

Detaylı

TBMM Üstün Hizmet Ödülü. Onursal Baflkan m z Sad k Özgür e

TBMM Üstün Hizmet Ödülü. Onursal Baflkan m z Sad k Özgür e KALE ENDÜSTR HOLD NG N ÜCRETS Z YAYINIDIR. SAYI 09 2009 Onursal Baflkan m z Sad k Özgür e TBMM Üstün Hizmet Ödülü Kale Ailesi nin Annesi Saadet Özgür han mefendiyi vefat n n birinci y l nda sayg ve sevgiyle

Detaylı

SÖZ VARLI ININ OLU UMU VE GEL M NDE ÇOCUK EDEB YATININ ROLÜ

SÖZ VARLI ININ OLU UMU VE GEL M NDE ÇOCUK EDEB YATININ ROLÜ SÖZ VARLI ININ OLU UMU VE GEL M NDE ÇOCUK EDEB YATININ ROLÜ Yrd. Doç. Dr. Bayram BA ÖZ: Bu çal ma, söz varl n n olu umu ve geli iminde çocuk edebiyat ürünlerinin etkisini de erlendirmek üzere haz rlanm

Detaylı

KURUMSA YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU

KURUMSA YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU KURUMSA YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU BÖLÜM I KURUMSAL YÖNET M LKELER NE UYUM BEYANI Menderes Tekstil Sanayi ve Ticaret A.. (Menderes Tekstil veya irket), 31 Aral k 2014 tarihinde sona eren faaliyet döneminde

Detaylı

Ö retim Stratejileri. Ö retim Yöntemleri. Ö retim Teknikleri

Ö retim Stratejileri. Ö retim Yöntemleri. Ö retim Teknikleri Ö RET M STRATEJ LER, YÖNTEMLER VE TEKN KLER Ö retim Stratejileri Ö retim Yöntemleri Ö retim Teknikleri Öğretim stratejisi: Bir dersin hedeflerine ulaşmak için belirlenen, yöntem seçimine yön veren genel

Detaylı

Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun

Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 168 2010/10 Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Kapak Tasar m Savafl Çak r Tasar m / Uygulama Referans Ajans Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

Do a sonbahara, ekonomimiz ilkbahara haz rlan yor

Do a sonbahara, ekonomimiz ilkbahara haz rlan yor Do a sonbahara, ekonomimiz ilkbahara haz rlan yor Y az sona ermek üzere. Sonbahar kap da. K sa süre içinde yollar, a açlardan düflmüfl sar yapraklar kaplayacak. lkbahara kadar sürecek bir dinlenme dönemine

Detaylı

Ç NDEK LER. 3 zmir Barosu Baflkan Sema Pekdafl: Kad n n Karar Organlar nda Yer almas ile Engelleri Kald ran Sistemler Oluflacakt r! Av.

Ç NDEK LER. 3 zmir Barosu Baflkan Sema Pekdafl: Kad n n Karar Organlar nda Yer almas ile Engelleri Kald ran Sistemler Oluflacakt r! Av. Ç NDEK LER SAH B : zmir Barosu Ad na Baflkan Av. Sema PEKDAfi YAZI filer MÜDÜRÜ: Av. Haflim Öztürk ED TÖR: Av. Ayflegül Alt nbafl YÖNET M YER : ZM R BAROSU 1456 Sokak No:14 35220 Alsancak / ZM R Tel: 0232

Detaylı

Bakan Müezzino lu'ndan. demokrasi vurgusu

Bakan Müezzino lu'ndan. demokrasi vurgusu Çankaya da Alper Tafldelen dönemi Yerel seçimlerde % 65 lik oy oran yla Çankaya Belediye Baflkanl na seçilen Alper Tafldelen mazbatas n ve Bülent Tan k tan görevi teslim ald. ÇANKAYA Çankaya Belediye Baflkanl

Detaylı

Baflka Baflka Hep Baflka. BAfiKA BAfiKA HEP BAfiKA AfiKA AfiKA HEP AfiKA AfiK HEP AfiK SADECE AfiK

Baflka Baflka Hep Baflka. BAfiKA BAfiKA HEP BAfiKA AfiKA AfiKA HEP AfiKA AfiK HEP AfiK SADECE AfiK Baflka Baflka Hep Baflka 649 7. Bölüm BAfiKA BAfiKA HEP BAfiKA AfiKA AfiKA HEP AfiKA AfiK HEP AfiK SADECE AfiK 650 Vatan Lafla De il Eylemle Sevilir BENDEN S ZLERE... Da larla, do ayla, gökyüzüyle ve denizlerle

Detaylı

Sürdürülebilirlik Raporu 2012-2013

Sürdürülebilirlik Raporu 2012-2013 Sürdürülebilirlik Raporu 2012-2013 Türkiye Kalite Derne i Yönetim Kurulu Ba kan 'n n Mesaj A.Hamdi Do an KalDer, Yönetim Kurulu Ba kan EFQM Avrupa Kalite Yönetimi Vakf taraf ndan yirmi y l a k n bir süredir

Detaylı

KADINA YÖNEL K DDETLE MÜCADELE PROJES

KADINA YÖNEL K DDETLE MÜCADELE PROJES Ba ak Kültür ve Sanat Vakf Ba ak Culture and Art Foundation Yerel Destek Mekanizmayla Toplumsal Cinsiyet Temelli E itsizlikle ve Kad na Yönelik iddetle Mücadele Projesi The Project on Empowering Victims

Detaylı

A.B.D. SEC MLER 2004

A.B.D. SEC MLER 2004 A.B.D. SEC MLER 2004 Kapak: Bir asr a k n süredir Amerikal seçmenlerin yakalar kampanya rozetleriyle süslenmi tir. Bu sadece ba kanl k seçimlerinin canl l n n de il ayn zamanda güç ve duygusall n n da

Detaylı