HKS N N SA LIK SEKTÖRÜNE KAZANDIRDIKLARI,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "HKS N N SA LIK SEKTÖRÜNE KAZANDIRDIKLARI,"

Transkript

1 HKS N N SA LIK SEKTÖRÜNE KAZANDIRDIKLARI, ÖNEM VE ULUSLARARASI HRACI Prof. Dr. Sabahattin AYDIN stanbul Medipol Üniversitesi Rektörü Say n Ba kan m, de erli kat l mc arkada lar, sektörümüzün emekçileri hepinizi sayg yla selaml yorum. Asl nda Abdullah Bey in sunumundan sonra çok yak n olan benim sunumum ya da konu mam iç içe geçecek gibi görünüyor. Öyle olmas n diye izninizle konu may tasarlad m konuyu biraz kayd rarak size hitap etmek istiyorum. Hizmet kalite standartlar n n sektöre katk s n anlat p, bugünkü tabloyu size anlatmam da tereciye tere satmak gibi olacak. Çünkü siz bizzat bugünkü durumu yaratanlar, bugünkü durumu olu turan kadro burada. Dolay s yla herkes içinde bulundu u durumu benden dinleyecek de il ama bir ashback yaparak muhtemelen ço unuzun unuttu u ama hala izleri birçok alanda devam eden serüvenlerimizden bahsedersem nereye geldi imizi anlama aç s ndan daha yard mc olur diye dü ünüyorum. Bir de yine Abdullah Bey e sorulan sorular n bir k sm n n daha aç a kavu mas için isterseniz ben de yine birkaç cümle ile geli imden biraz bahsedeyim. Sa l kta Dönü üm Program kitapç 2003 y l nda yay nland nda sekiz bile eni vard ve bunlardan biri de Sa l kta Kalite ve Akreditasyon ba l n ta yordu. Her bile enle ilgili Bakanl k içinde çal ma gruplar olu turulup faaliyete ba lanm t ve kalite ve akreditasyon için çal maya ba land nda öncelikle nas l bir yol haritas çizelim diye Antalya da bir otelde toplant yap lm t. Bütün kurumlar m za ça r yap lm olmas na ra men kamu hastanelerinden bir iki ki i istisna tutarsam hiç kat lan olmam t. Zira kamu hastanelerimizin gündeminde böyle bir kavram yoktu. ddial söylüyorum, birkaç ki iyi istisna tutarak dedim, zira özellikle bu davetler olmas na ra men ya da Bakanl k bu davetler konusunda yeterince aktif olmam olabilir ama bu da ayn sorunun bir ekilde merkez te kilat nda da var oldu unu gösteriyor. Az say da kat l mc arkada larla yap lan tart ma sonucunda sa l kta kalite ve akreditasyon için bir çal ma grubu olu turulmas na ve bu grubun çal malar sonucunda bir öneri paketi haz rlanmas na karar verildi. Bu çal ma grubu- 33

2 KL N K KAL TE VE GÜVENL K na, biraz önce bir arkada m z n bir sorusu vard, TÜRKAK tan da temsilci kat ld, özel hastaneler de akreditasyon sürecine girmi ya da uluslararas kurulu larla akredite olmu hastane temsilcileri de kat ld. Bakanl m z n yetkili arkada lar ndan da kat lanlar oldu ve yakla k bir y la yak n bu çal ma grubu periyodik toplant larla bir öneri paketi haz rlad. Öneri paketinin özeti uydu; iste e ba l olarak, uluslararas a rl kl olarak Türkiye de CSI idi akreditasyonda aktif olan, onun d ndaki bu alanda gönüllü olarak gayret eden özel hastanelerin d nda Türkiye de sa l kta akreditasyon konusunda birikim yoktur. Dolay s yla önce böyle bir birikim olu turulmas nda liderli e ihtiyaç vard r. Dolay s yla her ne kadar akreditasyon daha çok ba ms z kurulu lar eliyle yap lmas gereken bir uygulama olsa da böyle bir liderlik ihtiyac oldu- u için Sa l k Bakanl n n bu i e liderlik yapmas gerekiyor diye bir karar ç kt. TÜRKAK n kendi akreditasyonunda laboratuvar akreditasyonu vard r, di erlerini daha çok akredite eden kurulu lar akredite eder. Dolay s yla TÜR- KAK n sa l kta akreditasyon yapacak laboratuvarlar istisna edersek kurulu lar n ç kmas gerekiyor ki TÜRKAK bunlarla muhatap olabilsin. Bu aç dan Sa l k Bankal n n bu dan ma kurullar n n çal mas sonucunda böyle bir görev üstlenmesi gerekti i karar na var lm oldu. lk defa Sa l k Bakanl - nda Kalite Kontrolörlü ü kuruldu. Asl nda kadrosu belli olmayan ama hani bu konudaki ara t rmalar bir araya getirip Bakanl yönlendirmeye çal an bir gayretler yuma yd bu. Daha sonra yeni birkaç yerde stratejide tedavide de i en Kalite Geli tirme ve Performans Dairesi kuruldu. Süreç bu ekilde devam etti. Ama gerçekten bugün tart t m z konular hatta biraz önce Abdullah Bey in sunumunun biraz daha anlatt klar n n arka plan n da biraz bilen ki i olarak dü ündü ümde gerçekten o çok eski olmayan 2003 y l, yani 7 8 y l öncesine gitti imizdeki durdu umuz pozisyonla imdi durdu umuz pozisyon aras nda da lar kadar fark oldu unu gerçekten görmü olduk. Bu önemli bir geli medir. Bu süreç içerisinde böyle bir kapasite nas l geli tirilmeye çal ld? lk ad m olarak daha çok özel sa l k kurulu lar nda aktif oldu unu Türkiye de söyledi- im CSI ile ili ki kuruldu ve bir ortak protokol imzaland, beraber çal lmaya ba land. Ancak süreçte Bakanl n bir akreditasyon kurumu gibi yap lanmaya zorland n ve CSI n da muhatap olarak buraya almak istedi ini görünce asl nda bu sadece bilgi ve deneyimden yararlanma ekline dönü türülüp, bir süre sonra da kendi ulusal kapasitemizle yola devam etme gibi bir anlay ha- 34 III. ULUSLARARASI SA LIKTA PERFORMANS VE KAL TE KONGRES

3 kim oldu. Bu süreçte fert olarak ben dahil CSI ile çok yo un görü melerimiz oldu. K sa bir anekdotumu anlatay m izninizle; medikal departman n n ba kan Türkiye ye gelmi ti, bir hastane odas nda oturup uzun uzun tart t k. O zaman benim öyle bir iddiam vard ; akreditasyon bir ç tay a mak demektir. Yani koydu unuz standartlar denetim sonucunda ba arm ve akredite olmu bir kurumdan söz ediyoruz. Yani siyah olan kurumu beyaz ilan etmektir. Halbuki bizim gri tonlara ihtiyac m z var, mutlaka ara formlar bu süreçte bizim kabullenmemiz gerekir. Aksi takdirde o ç tay a ma umudu olmayan kurumlar böyle bir yar a girmez diye iddia etmi tim. Ve bizim Kurumsal Performans Yönergemizin de ana mant nda bu felsefe vard. CSI bizden Kurumsal Performans Yönetmeli imizin o bölümünün o zaman ngilizceye tercümesini istedi ve onlar da bu dü ünceyi bir ekilde akreditasyon d faaliyetler ya da akreditasyon paralelinde sürekli iyile tirmeye yönelik faaliyetler olarak kullanmay dü ünmü ler idi. Yani uluslararas tecrübeden bu anlamda ciddi olarak yararlanma süreci geçti. Hastane standartlar yla ilgili Dünya Sa l k Örgütünün bu anlamda yay nlanm kaynaklar var. Bu kaynaklar bizzat getirdi imde bir arkada m, ba m za bu kitapla i açt n z gibi bir esprili uyar da bulunmu tu. Sonuçta, evet, burada ciddi bir bilgi birikimi geli imi var. Ta rada birçok kalite sorumlusu arkada m burada, onlar bu süreçte ciddi kapasite kazanm durumdalar. Ama bu sürecin geli iminde, arka plan nda gerçekten bu kadar farkl kurumlardan, kurulu lardan ulusal ve uluslararas yararlanmak söz konusu y l na geldi imizde art k bunun bütün sa l k sektörünü kapsayacak ekilde yayg nla t r lmas sürecine girilmi görünüyor. Nitekim Hasta ve Çal an Güvenli i Yönetmeli inin bunun hizmet kalite standartlar n n bütün sa l k kurulu lar nda zorunlu hale getirildi i bir yap söz konusu. Bu süreç de çok kolay de il, olmuyor. Devlet hastaneleri Bakanl a ba l oldu u için biraz emir komuta zinciri içinde bu i i yapt lar. lk zamanlarda çok zorland klar n hatta birçok ba hekimin telefonla arayarak isyan etti ini çok iyi biliyorum. Olay bir süreç iyile tirmesi de il, kendilerine yeni yay nlanm bir görev, yeni verilmi bir görevler zinciri olarak gördükleri için ama bu süreç bu anlay la h zla de i ti. Ta ki SGK ile ili kilendirilip, bir fark alma kural na ba lay nca özel hastanelerimiz o zaman kendilerini yurtd akreditasyon 35

4 KL N K KAL TE VE GÜVENL K kurulu lar ndan çevirip ya da bir ekilde orada devam etseler bile Bakanl n standartlar n da incelemeye ve kendilerini tabiri caizse o elbiseyi giymeye çal t lar. Üniversitelerimiz bu süreçte maalesef hep olay n d nda kald. Bunun nedenlerine girmeyece im, konumuz bu de il. Ancak son geli imle beraber, son düzenlemelerle beraber üniversitelerin de bu alana girece i, bütün hastaneleri kapsayan hizmet kalite standartlar belirlenmi oldu. Temel çat dan Abdullah Bey bahsetti i için o alanlara girmeyeyim, tabii olay sadece hastaneler de il, malum yine Abdullah Bey in bahsetti i hangi alanlarda setler var onlar biliyorsunuz. Ancak bu süreçte tabii ki Türkiye deki geli imleri yak ndan takip eden daha çok kom u, küçük ve karde ülkelerin, Türkiye den destek isteyen karde ülkelerin sadece kalite çal malar de il, sa l k sektöründeki de i imleri izlemek ve bir k sm n, özellikle kendi ülkelerine aktarma konusunda giri imleri oldu. Bunlar n en ba nda Makedonya geldi, K br s geldi. Buralara bu ülkelerden gelen heyetlerin ötesinde bizden istedikleri tak mlar m z oralarda çal malar yapt lar. Örne in Makedonya Sa l k Sistemini tamamen yerinde il il dola arak inceleyen bir ekibimiz oldu, bendeniz de bu ekibin üyesiydim. Ve süreç içinde bu ülkede, kendi ülkesinde bu at l m yapmak isteyen gerek bürokrasideki görevli gerek sa l k yönetiminde rol alm ve siyasette rol alm ki iler Bakanl m zla bu temaslar n devam ettirdiler. Ve bu tür çal malar Performans ve Kalite Geli tirme Dairemizi kendi içinde uluslararas alanda bu hizmetleri yayma ya da o deste i sa lama yönünde bir alt birim olu turmaya itti. Gördü ünüz gibi bir yandan kendi geli iminiz, bir yandan uluslararas ald n z destek, bir yandan sizden istenen destek asl nda kurumsal yap lanmay kendisi yönetmi oldu. Önceden çok da net planlanm, tasarlanm bir model olmamas na ra men bu süreç kendi içinde böyle bir geli meyi sa lad. Yine Abdullah Bey bahsetti, art k içinde bulundu umuz günlerde yay nlanm Kanun Hükmünde Kararname, asl nda Bakanl kta yap lan birçok faaliyetin ço unun te kilatlanmada altyap s yokken, zorlama ile yap lan birçok faaliyetin kurumsal yap lanmas n öngördü. Belki 6 7 tane uzun y llar üzerinde çal lm, her biri sayfadan uzun olan Kanun un özetlenerek bir Kanun Hükmünde Kararname alt nda sunuldu u bir yap y okudu unuzda bu detaylar fark etmeyebilirisiniz ama her birinin ba l n n orada oldu unu ben size rahatl kla söyleyebilirim. Örne in Bakanl n asli görevi içinde bu alanda bir 36 III. ULUSLARARASI SA LIKTA PERFORMANS VE KAL TE KONGRES

5 tan mlama yokken, hangi birimde bu tan mlamalar n nerede olaca na, denetimlerin nas l olaca na yönelik orada i aretler var. Yurtd ndaki ülkelerde Sa l k Bakanl n n misyonunun sadece uluslararas anla malar ve dostluk ili kileri kapsam nda yürütülmeye çal l rken Bakanl n yurtd nda sadece destek sa lamak de il bizzat orada kurum açmak ya da sivil toplum kurulu lar dahil olmak üzere oralarda faaliyet veren kurulu lara destek vermek ad na sa l k personeli görevlendirmek, bunlar n ücretlerini döner sermayeden ödemek hatta zorunlu hizmetin böyle görevlerde dahi geçerli olmas gibi bir y n bugün ilk okudu unuzda çok ki inin belki fark etmedi i birçok düzenleme var bu Kanun Hükmünde Kararnamede. Bu aç dan hatta daha da örnek vereyim, Türkiye de belli konuda sa l k sektöründeki geli imi h zland rmak, bilhassa Türkiye nin ihtiyaç duydu u stratejik alanlarda yat r m yapt rmak anlam ndaki bu hastanecilik de il daha çok üretim; a üretimi, t bbi malzeme üretimi gibi alanlarda bu tür yat r mlar h zland rmak ve Türkiye de bunlar n üretimini temin etmek ad na bugüne kadar inan n Türkiye Cumhuriyeti ndeki bürokratik mantalite ile kabul etmekte zorland m z bir aç l m dahi getiriyor. Bakanl n do rudan bu tür faaliyetlere te vik etmesi hatta ortak olmas hatta garantör olmas eklinde birçok aç l mlar getiriyor. Bu aç dan bu sat r aralar iyi okunur ve ikincil mevzuat buralardaki mesajlar al narak haz rlan rsa inan n bugün bulundu umuzun durumun ötesine çok h zl geçmemiz mümkün olacakt r diye dü ünüyorum. Bu detaylara fazla girmeden sizi biraz daha buraya nas l, nereden gelindi- i noktas nda biraz geriye götürece im. Ama oraya götürmeden önce hizmet kalite standartlar n n geldi i noktada dikkat çekmek istedi im bir husus var; hizmet kalite standartlar Sa l k Bakanl n n geli tirdi i kalite standartlar d r. Ancak uluslararas kabul görebilen ulusal standartlar hüviyetini kazanmas gerekiyor. Bu aç dan Türkiye de bu amaçla kurulmu, bu amaçla yasal altyap s olan ulusal anla malarda bu amaçla muhatap al nan TSE gibi kurumlar m z n art k bu konuda aktif rol almas, Bakanl kla bir arada faaliyet göstermesi, bu hizmet kalite standartlar n n TSE ile de ba lant land r lmas da gerekir diye dü ünüyorum. imdi arkada lar, içinde bulundu umuz günde inan n haf zalar m z çok h zl unutuyor. Ben baz deneyimlerimizi ileride belki laz m olur dü üncesiyle baz hastanelerden foto ra ar çekmi tim ya da çeken arkada lar mdan toplam - 37

6 KL N K KAL TE VE GÜVENL K t m. Ke ke birkaç foto raf burada size gösterseydim. O foto ra ar gördü ünüzde haf zan z yenileniyor, bu foto ra ar bir hastane yöneticisi gözüyle görüldü ünde bir y n savunma mekanizmas geli tirebilirisiniz. Ama sade bir vatanda gözüyle o foto rafa bakt n zda bamba ka bir dünyaya gidebiliyorsunuz. Onun için hep çal an ve hasta güvenli inden bahsediyoruz, özellikle hasta gözüyle kurulu u görebilme yetisi kazanmak laz m. Standartlar m z n kurallar ne olursa olsun bu görü ü kazanamad m z müddetçe baz standartlar adeta iyile tiren de il yeni bir i üreten, yeni bir problem yaratan standart haline bile gelebilir. Bu aç dan hastan n bak aç s yla olay görebilmek gerçekten önemlidir diye aç kças dü ünüyorum. imdi, hat rlar m s n z yine 6-7 y l öncesine gidin, birçok kategorize edilmi kamu hastanelerimiz vard ; mesela polis hastanemiz vard. Polis hastanemizin dan mas nda bir bayan polis otururdu, belinde tabancas vard. Allah a k na dan mada oturan ki inin belinde tabancas n n olmas n nas l yorumlars n z? Ya da yine hastaneye girdi inizde yine polis üniformas ta yan bir ba ka görevli elinde telsizle sizi kar lard. imdi, siz hastas n z ve kar n za bak n çok basit bir detaydan bahsediyorum size, böyle gördü ünüzde o hastanenin hangi kuruma ait oldu unun çok önemi yok. O hastanede çal anlar n maa n n hangi yoldan ald ayr bir teferruat ama bir ekilde o hastanedeki hizmet sunum mant o hastaneyi kuran iradenin mant yla örtü üyor, örtü mek zorunda kal yor. Tabii bununla beraber PTT hastanesine gitti inizde mutlaka Ula t rma Bakanl n n bir ba ka sembolünü görürdünüz, Devlet Demiryollar hastanesine gitti inizde hat rlay n, Devlet Demiryollar hastaneleri çelik konstrüksiyonu a rl kl olan hastanelerdir. Hastanenin direk mimari yap s yla bak n, kendimizi tren gar na girmi zannedersiniz. Burada kimseyi ele tirmiyorum, o pozisyonda ben de olsam belki hastaneyi öyle kurgulard m. Onun için bak aç s n n çok önemli oldu unu söylüyorum arkada lar. Bak n, hastane hastanedir de il mi? Ama öyle de il! Bu hastaneyi niçin yapt n z n sorusuna cevap vermesi laz m mimar n n da. imdi, Osman Hayran Hoca dan duymu tum ilk kez, Hastaneler, hasta damgas yemi insanlar n mahkum edildi i yerlerdir. diyor. Yani e er st rap çeken bir hastan n gözüyle olaya bakarsan z, bir yeriniz a r yor, henüz damga yememi siniz, gidip muayene oluyorsunuz tetkik yap l yor ve tak damgay vuruyorlar, siz hastas n z! ve bundan sonra hastaneye yatma süreci ba l yor. De inece im, bu yatma süreçleri nas ld r, onlar nas l gider ayr me- 38 III. ULUSLARARASI SA LIKTA PERFORMANS VE KAL TE KONGRES

7 sele. Ama bir ko u a yat r l yorsunuz! Ke ke bu ko u tek ki ilik F tipi ko u olsa. Kendi evinizde hiçbir misa rinizi kendi yatak odan zda a rlam yorsunuz, sizinle beraber yatmas için izin vermiyorsunuz ama sizi ba kas n n yatak odas na, ba kas n n yan na yat r yorlar. Olaya bu aç dan o hastan n, ömründe hiçbir zaman kendi yatak odas na gelen misa rini yine de kendisi de yatarken a rlamayan bir insan böyle bir ko u ta yatmaya zorluyorsunuz ama siz yönetim süreçleri içinde bunu çok do al kar l yorsunuz, al m s n z, bu böyledir zannediyorsunuz. te hizmet kalite standartlar sektörde ne gibi i ler yapt sorusunun cevab n ben aramayaca m, yani bunu bizzat hepimiz ya yoruz ama nereden bak nca nas ld k sorusunu kafan zda olu turabilirsem bu sorunun cevab n kendiniz vermi olacaks n z. Vizite yap l yor, beyaz üniforma giymi bir tak m odan za giriyor, girerken bir hiyerar ik s ra ile giriyorlar, belli ki ba lar nda komutanlar var. Alt rütbeli biri 32 numaran n bilgisini veriyor. Yani siz sadece bir hasta de il, bir numaras n z. Sizin isminiz yok! Art k o kurumda sadece hasta olarak damgalanmad n z, kaç numaral hasta oldu unuz da belirlendi ve öyle bilgi veriliyor. Ve ba n za gelip bu viziteyi yapan ekip aralar nda sizin bilmedi iniz bir dil konu uyor, ifreli bir dil konu uyor. Sizin hakk n zda ahkamlar kesiyor, iyi eyler mi söylüyor, kötü eyler mi söylüyor, ölece iniz mi söyleniyor, yoksa bunu al n a a götürün biraz i kence mi yap n deniyor belli de il! Fark nda de ilsiniz siz yap lan konu malar n, çünkü siz birey olarak, hasta olarak size yap lacak tedaviyi anlamak, onun hakk nda sizin de söz sahibi olmak hatta süreçlerine kat lmak gibi bir hakk n z dü ünülmüyor. Yani buradan dikkat ederseniz kalite standartlar na at fta bulunmaya gayret ediyorum. Daha sonra bu beyaz üniformal insanlar n komutan n n verdi i talimat sonucunda genellikle han m olan alt rütbeli bir görevli oran za buran za aletler sokuyor, i neler sokuyor, kanlar n z al yor, vücut s v lar n z topluyor hatta bazen ba kalar gelip vücudunuzun baz deliklerine hortumlar sokuyorlar. Ve bu numuneleri ald lar, ne yap laca n bilmiyorsunuz refakatçiniz ça r l yor. Siz tek ba n za orada hizmet alamazs n z, mutlaka birine verilecek bunlar, sonra tarif edilecek lan yere götür diye. Arada çal an bir y n maa s z gönüllü çal anlar var hastanede. Bunlar n görev tan mlar yok ama bu görev tan m olmayan bu hasta yak nlar, bu hasta sahipleri geçici görevli tam sorumlu, ücretsiz! Niye böyle? Siz orada yatt n z müddetçe çal mak zorunda. Ama tam sorumlu; kan n z o getirecek, idrar 39

8 KL N K KAL TE VE GÜVENL K kab n z o getirecek, yeme inizi o yedirecek, ilac n z yok o bulacak, ameliyathaneye girdiniz diki malzemeniz yok soka a gidecek eczane eczane dola acak o bulacak. Kan laz m, rehineler getirecek kan alabilmek için, onlar o yapacak. Yani bak n akl n za gelecek her türlü sorumluluk onlarda. Dolay s yla bir de böyle bir kitle olu turduk ve asl nda bu hasta yak nlar, öyle söyleyeyim; hasta olmak hastanede bu tabloda hiç özenecek bir ey de il. nan n hasta yak n olmak hiç mi hiç özenecek bir ey de il. Hasta olmak yine avantajl bir ey, bir yatak buluyorsunuz, ko u ta bir yatak bulmu sunuz. Refakatçi ne yapacak? Sandalyede oturacak ya da kap n n d na! Ama refakatçiler hastanede ikiye ayr l yor, k demli refakatçiler k demsiz refakatçiler. K demli refakatçiler ö reniyorlar, sa da solda sedye, muayene masas lan buluyorlar, oralarda yat p uyumay ö reniyorlar ya da taburcu olmu hastalar n yataklar na hasta rolü yaparak girip yatabiliyorlar, onlar biraz ö renince böyle baz yollar geli tiriyorlar. te bu refakatçiler hasta de iller ama ad m ad m hastanede hasta olan insanlar. Yine söylüyorum; bugün hala bütün bu gayretlerimize ra men, Bakanl n, sa l k sektörünün bütün bu özverili çal malar na ra men bugün hala bu tablolar m z var inan n, tamamen yok edemedik bunlar. Bu yüzden bu k demli hasta refakatçilerine hastane uzman deniyor. Hastanenin girdisini, ç kt s n, nerede ne var, nerede laboratuvar var, nerede röntgen var, s ra nas l bypass edilir, baz hizmetler nas l h zl yap l r gibi bütün yollar ö rendikleri için bunlar hastane uzman ayn zamanda, böylece yeni bir meslek geli tirmi iz. Yemekler geliyor, yemek da t l yor, dikkatinizi çekerim televizyondayd, vejetaryenin bir ötesine ne deniyor? Vegan olan bir mahkum açl k grevinde! Niye? Kendi inand alanda yemek verilmedi i için açl k grevi yap yor. Allah n z severseniz bu tats z tuzsuz yeme i bana vermeyin diye açl k grevi yapan hasta gördünüz mü? O haklar bile yok! Yani mahkumlar n yapt hak bile yok orada. Ne hikmetse hastanelerde yemekler hep tats z tuzsuz verilir. Yemek asl nda pi erken kötü de ildir ama o da tacak personel illa kepçeyi sokup öyle bir kar t r r, o sebzeler, etler hepsi birbirine kar r, bütünlü ü bozulur bir bulamaç halini al r, öyle verilir hastaya. Yine ço u zaman o s cak ate te pi mi yemek ne hikmetse illa so utulur da verilir. Yine bak n hasta gözüyle olaylara bak yorum. Lütfen, bunlar e er bir hastanede yatt n zda hala ya ayabilme ihtimaliniz var, onun için dikkatinizi çekerek söylüyorum. Sonra size bu talimatlar neticesinde sizi al rlar genellikle, hatta genellik- 40 III. ULUSLARARASI SA LIKTA PERFORMANS VE KAL TE KONGRES

9 le de il mutlaka bodrumlara kurulmu olan, karanl k dehlizlerden geçirilip bir röntgen makinesine götürürler. Soyun derler size, mutlaka bir emirdir bu, asla rica de ildir. Soyundu unuz zaman üzerinizden ç kartt n z pijaman z asacak ask hemen hemen hiç bulamazs n z. yi niyetlilerse serum ask s getirirler, oraya asars n z ya da refakatçimiz yine haz rd r kap da, eline al p tutmak zorundad r onlar. Dedik ya her i ten sorumlu! Hastane koridorunda genellikle güzel bir hem ire han m n resmi as l d r, Sus i aretli. Bu talimat bereket versin çok st rap çeken hastalara i lemez, onun için suçlu de ildir ba rabilirler hastalar çok st rap çekiyorlarsa ama refakatçiler asla! Doktor ve hem irelere de i lemez, mesela sabahleyin asistan erkenden hocas gelmeden önce sabah vizitesi yapacakt r, mutlaka ah ap sabo giyiyordur tak tak diye yürüyerek gelir odan za, uyuyan hastalar n hepsi uyan r. Bazen hem ireler de, genellikle onlar daha kauçuk giyerler ama bazen onlar da böyle ses yapan sabo giyerler. Yani susmaksa susuyor ama ses sabodan ç k yor ama sadece o kadar de il! Mesela refakatçi saatinde hem ire han m refakatçilerin refakat saatinin bitti ini mutlaka ba rarak söyler bütün koridora. Hastanenin anonslar da genellikle bu sus i aretine hiç uymazlar. Yani onu tasarlayan mühendisler de bu sesin bulundu u yerde duyulmas n dü ünmeyip koridorun ucuna kocaman bir hoparlör asarak bunu çözmeye çal rlar. lginç bir ey daha söyleyeyim, bunu bizzat bir an dan söylüyorum. Bir üniversite hastanemizde vizite esnas nda hem ire han m öyle ba r yor; Siviller d ar! Yani buras ayn zamanda bir askeri k la; hastalar sivil de il, doktorlar, hem ireler sivil de il ama refakatçiler sivil. Ve bu siviller d ar tabiri yine ba rarak söyleniyor. O sus i aretine yine uyulmuyor. Neyse asl nda ben bu senaryoyu uzun uzun size uzatabilirim, k sa keseyim izninizle burada. Ama i te hizmet kalite standartlar ndan bahsederken lütfen hastanenize bu gözle tekrar bak n, bu standart böyle bir bak aç s ndan ne getiriyor ya da bugüne kadar bize ne kazand rd bu anlamla bak n. Biraz da sistemle ilgili bir iki ey söyleyeyim. Bunlar n da belki SGK Genel Sa l k Sigortas Genel Müdürümüz ke ke burada olsayd, onu daha çok ilgilendiren konular olacakt bunlar. Örne in bir özel hastanedeki ortopedi mütehass s bir baca ampute etme hakk na sahip midir endikasyon varsa? Sahiptir. Ya da bir üroloji mütehass s bir böbre i almaya, nefrektomi yapmaya yetkili midir? Bunun için birine dan mas gerekir mi? Gerekmez. Ampute 41

10 KL N K KAL TE VE GÜVENL K eder baca, sonra o baca a protez tak lmas laz m, bir doktorun görü ü yetmez, heyet raporu laz m. Yani insan n baca n kesip atmak için bir doktora inan yor sistem ama onun yerine mekanik yap lm bir protezi koymak için bir doktora inanm yor. Hatta daha da garibini söyleyeyim; özel hastanedeki doktor ampute etme yetkisine sahiptir, heyet raporundaki be tane doktorun memur olmas gerekir. Zira devlet daha yüksektir, devletin memurlar da böyledir, dolay s yla onlar imtiyazl ki ilerdir. Anayasa Mahkemesi bile biliyorsunuz Sosyal Güvenlik Kanunu nda iptal maddelerinde böyle bir yorum, yani bu kadar aç k de il ama örtülü olarak buna benzer bir yorumla memurlar tasnif etmi tir. Bu örnekler çok fazlad r arkada lar, tüp bebe i her türlü hastanede yapt rabilirsiniz, tüp bebek yapma karar n devlet hastanesinden rapor ç karsa yapt rabilirsiniz. Peki, heyet nas l i ler? çinizde heyet raporlar nda 5 ya da 6 tane doktorun mutlaka hastay gördü ü bir heyet raporu hat rl yor musunuz? Normalde o hangi hastal ksa o doktor bir yaz yazar, heyet memuru vard r, asl nda raporu o verir, di er doktorlara imza att r l r, ço u zaman hastay tan mazlar onlar. Peki, bu kadar i i niye yap yoruz o zaman biz? Me hur bir f kra var, biraz argo oldu u için anlatamayaca m ama sonuçta bu oldu, biz niye bunlar yedik diye bir f kra var biliyorsunuz, asl nda yapt m z inan n böyle bir ey. Bu alanlarda bizim u anda hizmetlerimizi baya gözden geçirmemiz gerekiyor, henüz süreç tamamlanmam gibi gözüküyor dikkat ederseniz. Bir örnek daha vereyim arkada lar; kolon kanseri te hisi koyarsan z, kollektemi yaparsan z, kolostomi yapars n z. Yani doktor olmayan arkada lar için özetleyeyim, insan n anüsünü karn na ba lars n z oradan al rs n z pisli i, sonra oraya bir naylon torba almak laz m, kolostomi torbas diyoruz. Onun için o doktorun imzas yetmez, heyet raporu ç kartman z laz m. Be tane doktor naylon torba ba lanmas için karar vermesi laz m. Yani yapt n z i lemle ondan sonraki i lemin aras ndaki mesafeye bak n. E er bu ikinci görü dedikleri kural koysayd k, kolostomi karar için ikinci bir doktorun, üçüncü bir doktorun karar n öngörseydik herhalde çok daha ak ll ca bir i yapm olurduk. Ondan sonraki o naylon torbay biraz küçümsemek için söylüyorum, kolostomi torbas n almak için bu karar koymam z hiç de kabul edilebilir bir ey de il. Çok ükür ço u kayboldu, özellikle 2009 mu, 2010 Ocak ay ndan sonra SUT daki de i ikliklerle kayboldu, üniversite hastanelerinde hala k smen var. Hasta yak nlar durmadan ömürlerinde en çok yük ta may marketten evlerine, ecza- 42 III. ULUSLARARASI SA LIKTA PERFORMANS VE KAL TE KONGRES

11 nelerden hastanelere yaparlard. Ameliyat olacak hastaya bir reçete dö enirdi, günde üç litre serum verilir, ortalama üç gün post off, ameliyathanede yakla k bir set dört, preop haz rl k gerekiyorsa be, üç kere be 15, 15 litre, 15 kilo serum ta rlard d ardan, b rak n di er malzemeleri! Çünkü ameliyat reçetesi diye bir kavram vard, bu reçete her ameliyat olacak hastaya, i in kötüsü ne hikmetse doktorlar ameliyat olaca günün bir önceki gece yazarlar bunu bir de! Dolay s yla hasta yak n elindeki bu reçete eczane eczane tamamlamaya çal r, sadece serum de il içinde daha bir y n malzeme vard r onun. Eczane eczane dola r, o yoksa bu var m? Bunun için de hastanelerimizde ikinci sektör olu turmu tuk; bulunmayan malzemeleri bulundurma ubeleri! Genellikle hasta bak c lar olur bunlar, dolaplar na sotelerler ya da artanlar de erlendirmek, bu ülke ekonomisi zarara u ramas n diye de erlendirmek üzere toplay p eczanelere iade ederler. Bundan daha iyi hasta memnuniyetini artt r c modeller de olu turulmu tu, ben bizzat ahit oldu um örne i söyleyeyim. Reçete yaz l yor, genellikle bu reçeteler 1 numaral reçete, 2 numaral reçete, 3 numaral reçete yaz l r çünkü o kadar çok malzeme yaz l r ki ameliyatta laz m olan malzemeler bir reçeteye s maz, hasta yak n na verirsiniz tam ç kars n z, kap da sessiz bir adam! Hastabak c, hastanede görevli ya da gönüllü görevli, bunu ben size temin edebilirim der, al r ve çok güzel hizmet yapar, al r getirir. Sizden mi, eczaneden mi komisyon al r oras n kar t rmay n! Bir de böyle bir sektör olu turmu tuk. sizlik oran m z % 12 lerden % 9 lara dü tü, belki istihdama katk s sa lam t r bu tür uygulamalar n bilmiyorum! Yine hat rlay n arkada lar, doktor reçete yazar, dedi im gibi kolunuzu baca n z kesmeye yetkili bir insan, böbre inizi, ci erinizi almaya yetkili bir insan, ilaçlar yazd, o ilaca birinin paraf at p mühür vurmas laz m. Kim? Ba hekim. Nerede yazar? Hiçbir yerde! Ba hekim, günde poliklinik yap lan bir hastanede tane imza m atacak? Atamayaca na göre ba hekim yetkisinde biri laz m, yani ba hekim yard mc s. Arkada lar Haseki Hastanesinde 15 tane pratisyen ba hekim yard mc s mühür memuruydu. Tam 15 tane bu i i yapan ba hekim yard mc s vard çünkü çok yo un bir hastane, hastane içinde kan kuyru u, laboratuvar kuyru u, tuvalet kuyru u, yemek kuyru u, ilaç kuyru u gibi bir y n kuyruktan sonra bir de mühür kuyru una sokmamak için ba hekim ideal bir çözüm bulmu tu. O kadar e itti iniz, 6 y l okuttu- unuz ya da uzmansa 10 y l okuttu unuz, toplumda seçerek ald n z insanlar 43

12 KL N K KAL TE VE GÜVENL K mühür memuru haline getiren bir yap içindesiniz. Peki, bu mührü basarken o mührü basan ki i, mühür memuru o ilaçlar n ne ilac oldu una bakar m? O doktorun o hastanede, Ankara Numune Hastanesinde asistan dahil 1000 doktor var, 1000 doktorun imzalar n ay rabilir mi? Mümkün de il! Peki, bu i lem niye yap l r? O reçeteyi yazan doktor, reçeteyi ve doktoru tan madan imza atan ba hekim yard mc s ndan daha m az güvenilir? O ba hekim yard mc s n n baca n z kesme yetkisi yok ama öbür doktorun var. Bak n bunlar kald r lmaya çal ld zaman burada o arkada lar m zdan Bayram var, hat rlayacakt r Ok Meydan Hastanesinde onkoloji hastalar n n niye ilaçlar n n eczanelerde verilmedi i konusunda hasta refakatçisi olarak, yani burada anlatt m o me hur görevi üstlenip eczanelerden ilaç almaya gitmi ti sistem niye böyle t kan yor diye da lan ekiplerden biriydi. Eczanelere Emekli Sand genelge yay nlam t, mühürsüz reçetelere ödeme yapmam diye. Sa l k Bakanl, mühre gerek yok genelgesini yay nlad için hemen Emekli Sand bürokraside kesinti olmaz, devlette devaml l k esast r diyerek bo lu u doldurmu ve hemen eczanelere mühürsüz reçete ödenmeyecektir diye yay nlam t. Yani bu standartlar koymak ya da baz kurallar de i tirmek zannetti iniz kadar da kolay de il. Bunlar n arkas nda çok mücadeleler veriliyor arkada lar. Bazen, niye böyle yap lm yor demek çok kolay oluyor, bizim görü ümüz al nd ama hiç uygulanmad demek çok kolay oluyor. Taviz vere vere baz eyleri yapmak zorunda oluyorsunuz, sonuçta idealizminiz gidiyor, olsun bu kadar da yapt m ya diye kendiniz mutlu olman n yollar n ar yorsunuz. Hocam 40 dakika diye ben rahat konu uyorum, h zl m keseyim? Peki. Peki, o zaman ben bu eczanede yoktur ka elerinden hat rlatmak için size söylüyorum, yatan hasta ilac n n eczanede yoktur, mevcudumuz bulunmamaktad r ka elerinden bunlar h zl h zl geçiyorum. Hastanelere yat ve ç k maceralar ndan, özellikle hasta yat lar n n dolambaçl yollar ndan bahsetmeyerek sadece ba l söyleyerek geçiyorum. Yat larda kar sokaktaki fotokopiciden bahsetmeden bir eyden bahsedeyim. Hasta yönlendirme levhalar. Bugün hala çal an Türkiye nin en köklü, en eski üniversitesinin, en büyük t p fakültelerinden biri olan bir t p fakültesinin cerrahi bölümünün, cerrahi binas n n cerrahi bölüm ba kan n n odas n ar yorum. Kendisi davet etmi, yan na gidiyorum. Ben de yabanc olmad m bir bina oldu u için ezbere binay nere- 44 III. ULUSLARARASI SA LIKTA PERFORMANS VE KAL TE KONGRES

13 deyse biliyorum. Kap s ndan girdim, üç kez merdivenden inip ç kt m hem de her seferinde sorarak odas n. Sonuçta buldum. Dedim ki, hocam, ben doktorum, rastgele bir doktor de ilim, bu hastane mimarilerine kafa yormu um, hastanedeki süreçlere kafa yormu um, dolay s yla hani birazc k daha bilen biriyim bu anlamda. kincisi ben asistanl m dahil buraya çok geldim gittim ve siz de bu binan n en üst amirisiniz, sizin odan z arad m. Üç kere merdivenden inip ç kt m dedim. E er içerde bin tane adam varsa en az benim kadar yanl yola gidiyorlarsa üç bin tane adam var sizin burada dedim. Hele, ben bu kadar biliyorum, onlar üç de il de be kere bu merdivenlerden inip ç k yorlarsa sizin bin ki iniz be bin ki iye ç kt. Niye bu hastanede performans artm yor, niye bu kadar k yaslad nda hasta bak l yor sorusunun cevab daha burada yat yor. Bu hastane çok kalabal k! Bu hastaneye hasta girecek yer bulam yor sebebi de bu. Ve bu hastanede hala yönlendirme levhas yok. Onun için hizmet kalite standartlar nda basit gibi görülen bir kural inan n sizin bütün sisteminizi kökten etkilemeye muktedir bazen. Bak n bu da bir an dan, yani ya anm bir olay. Ya l kad n o luna hastanedeki izlenimini söylüyor, kendine ziyarete gelen o luna, o lum, bir Arap doktor var ya, o en iyisi diyor. Arap doktor dedi i Türkçe yi az bilen Afrika dan gelmi bizde bir asistan, zor konu uyor Türkçe yi. Niye en iyisi diyor biliyor musunuz? Anlamad için teyzeyi dinlemeye çal yor! Di er doktorlar her eyi hemen anlad için dinlemiyorlar ve teyze diyor ki, en iyisi bu Arap doktor diyor, yani bu zenci doktor diyor. Çok ükür ki hastanelerimizde say s s n rl da olsa beyaz zenci doktorlar m z da var. Yani olay n iyi taraf o! Hocam bitiriyorum ama sonuçla ilgili biraz da mesaj vermek ad na izninizle birkaç dakika bir iki ifade söyleyeyim. Kendisi emekli valilerimizden olan bir hasta yak n, ismini de size söylemek istiyorum, Do an Pazarc kl, han m kanser olup iki y l hastanelerde ameliyat, kemoterapi gibi birçok hastanede dola t ktan sonra vefat ediyor ve vali oldu u halde daha çok normal bir hasta yak n olarak davran yor. Hat ralar n yazm, tavsiye ederim internette bulabilirsiniz. Diyor ki, E er bu böyle gidecekse ve buysa hastane ben hastaneye hasta s fat mla de il, insan s fat mla yatmak istiyorum, beni öyle görmeleri gerekir. E er bu mümkün olmayacaksa, bu mümkün görünmüyorsa ne doktorlar, ne k z m, ne dostlar m s k nt ya sokmak istemiyorum, in allah ölürüm hastaneye yatmadan! diyor. E i için de çok güzel bir söz söylüyor, E im 45

14 KL N K KAL TE VE GÜVENL K ölmemek için bu hastanelerde çok direndi, bana öyle geliyor ki, bu ko ullarda ölmemek için de il de ölmek için direnseydi daha uzun ya ard. imdi, evet belki st rapl bir insan n biraz daha abart l, duygular n n yo un oldu u bir bak aç s bu ama unutmay n hastalar n z n hepsi st rapl, hepsi anormal insan, sadece insan olarak de il anormal insan olarak yat yorlar. Bu anormalli i lütfen olumlu anlamda söylüyorum, daha fazla özen isteyen, daha k r lgan, olumlu olan birçok eyi daha çok negatif görmeye yatk n insan. Onun için çok do al davran m z n ötesinde gayret göstermemiz gerekiyor. Kurallar m z, düzenlemelerimizi, süreçlerimizi buna göre yapmam z gerekiyor. Yoksa biz sa l k hizmetimizi ald m z nosyonla özellikle modern t p paradigmadaki artland r lm l kla yapm yor de iliz. nan n ihmal edilebilir say lar bir tarafa b rak rsan z bu konuda sa l k personeli hekimiyle, hem iresiyle di er sa l k personeliyle neredeyse suçlayaca n z insan yoktur. Ama i te k r lan kolu alç ya alma, ameliyat etme, tekleyen kalbi bir ekilde ameliyat etme, bypass yapma, ne bileyim e er ba layan biri varsa böbre i al p hasta böbre e takma, hastalara u ilac verme bu ilac verme, arkada lar bunlar n hepsi mekanik i ler! Bunlar n hepsi tan mlanm mekanik i ler. Hastay bir nesne gibi gören, bir i ledi iniz, üzerine çal t n z bir malzeme gibi gören bir mesle in teknik i leri. Yani bir a aç oyan oymac da a aca öyle yakla r, bir oto tamircisi de olaya böyle yakla abilir. Öyleyse onlar hata yap yor k z lm yor da biz hata yap yoruz k z l yor, bize farkl davran l yor gibi bir mazeretimiz yok. Onlar n hata yapma haklar var, cezas varsa her neyse ama bizim yok! Bunu kabullenmek zorunday z ya da hatay minimalize edebilmek için ne gerekiyorsa onu yapmak zorunday z. te bu yüzden insan sa l na insan olduklar için hizmet edebilen insanlar toplulu unun olu turdu u bir ordu olmak zorunday z. Bence hizmet kalite standartlar n n da bu bak aç s yla lütfen bir kurallar manzumesi olarak görmeyin, o zaman yine mekanik bir i yapm olursunuz. Hizmet kalite standartlar n n say s artt r ld, yeni bir set yay nland, bir ba hekim arkada m beni ar yor, Hocam, bu kadar standart olur mu, sabahtan beri toplant yap yoruz standartlar daha okuyup bitirmedik. Bak n olay madde say lar, i yükü gibi görülüyor. Bu yine mekanik bir bak tarz. 300 de il de olabilir, de il da olabilir hala o bahsetti im maksimal kusursuzlu u yakalayamam sak. Bu aç dan özellikle hastanelerinde, kurulu lar nda bu hizmet kalite standard n n yerle mesine 46 III. ULUSLARARASI SA LIKTA PERFORMANS VE KAL TE KONGRES

15 emek veren kalite sorumlusu arkada lar m, hastanelerde yönetici olan de erli arkada lar m, bo verin hizmet kalite standartlar teferruattan ibaret, önemli olan bu ruhla bütün maddeleri elinize al n. nan n zaman zaman arayacaks n z Performans Dairesini, diyeceksiniz ki bu yetersiz, öyle bir kural da olmal yd, zira bu hizmetin daha iyi verilmesi için bu da gerekiyor diyeceksiniz. te o zaman biz hizmet kalite standartlar n n amac na ula t n fark ederiz. Ben onun için olay bir akreditasyondu, belgelenmeydi, puan almayd olarak görmemeye çal yorum, olaya bu aç dan bakmaya çal yorum. Ama denetimler yap ld nda ba hekim arkada m bizim puan m z dü ük tuttular, bunlar bize önyarg yla yakla t lar diyebiliyor. Olabilir ama bu da teferruat. Bir ba ka ba hekim ikayet ediyor, aç yor Bakanl a, nas l olur diyor, benden rütbesi çok az memur ki i gelip benim gibi üniversiteden sonra doçent olmu, profesör olmu birini denetleyebiliyor diyor. Olabilir, bu da bir teferruat. Yani bunlar süreç içinde tart labilir ya da eyvah, denetçiler gelecek, tuvaletlerde tuvalet ka d eksikse tamamlay n, sabunlar yerlerine koyun, servisleri temizleyin, camlar sildirin! Hastane müdürü yan ma geldi, beyaz önlük giymi, yakas nda kimlik kart ilk defa görüyorum hastane müdürünü. Hayrola müdür bey, ne var dedim. Hocam, denetçiler hastanede! dedi. Arkada lar, o zaman bu hizmet kalite standard bir i e yaram yor e er böyle yakla yorsak. Bu yüzden i te check list ler tamam m de il mi, o yerinde mi de il mi, öyle bir davran ekli olu turmal ki check list e ihtiyaç duyulmamal. Bir check list teki sizin tik atmak, bir tane eksik b rakaca n z yer eksik oldu unda bütün herkes onu fark etmeli eksik oldu unu. Huzursuz olmal lar, rahats zl k duymal. O zaman hizmet kalite standartlar n n amac yerine ula m olur. Bu aç dan, Ba kan m hep yan gözle bakt için daha fazla devam etmeyeyim, s k s k hastalar m oldu unda Hocama gönderiyorum, sonra hastalar ma kötü muamele falan yapabilir, korkar m! Espri tabii. Evet, bu aç dan bir bak aç s sunabiliyorsam siz de e er bu konu man n sonunda evet, biz bu olaya biraz daha farkl aç dan bakal m, bir; kendimizi hastam z n yerine koyal m, iki, bunlar n tek tek madde say m, rakam unu bunu b rak p biz bunun ruhuyla davranal m mesaj n verebiliyorsam ne mutlu bana. Hepinize sabr n z için te ekkür ediyor, sayg lar sunuyorum arkada lar. 47

TÜRKİYE DE HASTANEDE YATAN HASTALARIN AKILCI İLAÇ KULLANIMINA YÖNELİK BİLGİ VE DAVRANIŞLARINI DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASI

TÜRKİYE DE HASTANEDE YATAN HASTALARIN AKILCI İLAÇ KULLANIMINA YÖNELİK BİLGİ VE DAVRANIŞLARINI DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASI TÜRKİYE DE HASTANEDE YATAN HASTALARIN AKILCI İLAÇ KULLANIMINA YÖNELİK BİLGİ VE DAVRANIŞLARINI DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASI Sayın İlgili; Bu anket çalışması, akılcı ilaç kullanımı konusunda mevcut durumun değerlendirilmesi

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar,

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Orman ve Su İşleri Bakanımız Sn. Veysel Eroğlu nun katılımları ile gerçekleştiriyor olacağımız toplantımıza katılımlarınız için teşekkür ediyor,

Detaylı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI FATİH ACAR: - 2008 YILINDA SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNİN TEMELLERİ ATILDI - İLAÇ VE TIBBİ MALZEME KONUSUNDA

Detaylı

Endüstri Mühendisliğine Giriş. Jane M. Fraser. Bölüm 2. Sık sık duyacağınız büyük fikirler

Endüstri Mühendisliğine Giriş. Jane M. Fraser. Bölüm 2. Sık sık duyacağınız büyük fikirler Endüstri Mühendisliğine Giriş Jane M. Fraser Bölüm 2 Sık sık duyacağınız büyük fikirler Bu kitabı okurken, büyük olasılıkla öğreneceğiniz şeylere hayret edecek ve varolan bilgileriniz ve belirli yeni becerilerle

Detaylı

Ertesi gün hastaneden taburcu olma vakti gelmi ti. Annesi odaya gelerek Can haz rlarken, babas hastane lemlerini yap yordu. Vitaboy hastaneden ç kman

Ertesi gün hastaneden taburcu olma vakti gelmi ti. Annesi odaya gelerek Can haz rlarken, babas hastane lemlerini yap yordu. Vitaboy hastaneden ç kman TABOY HASTA Vitaboy çok kötü bir rüya görüyordu. Rüyas nda karanl k bir yerdeydi. Kimse onun sesini duymuyordu. Yata nda k vran yordu. Birden uyand. Bütün bunlar bir rüyayd. Fakat kendini çok yorgun hissediyordu.

Detaylı

Meme kanseri taramasi

Meme kanseri taramasi Meme kanseri taramasi 2015 Bevolkingsonderzoek Neden halk taraması yapılır? BMeme kanseri çok sık görülür. Hollanda da yaklaşık her 8 kadından 1 i hayatında meme kanserine yakalanır. Bu kadınların çoğu

Detaylı

19 ARALIK 2011 PAZARTESİ

19 ARALIK 2011 PAZARTESİ DUYGU UYSAL 0852051 19 ARALIK 2011 PAZARTESİ Bugün sabah 9 dan akşam 10 a kadar dışarıda kalacaktım. Bu yüzden evden çıkmadan çok fazla parfüm sıkmıştım. Evden çıkarken ablam bütün evin benim parfümüm

Detaylı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Büyükşehir Belediyesi tarafından yatırımı gerçekleştirilen çevreci yatırım;

Detaylı

Özelge: 4632 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesi kapsamında vakıf/sandıklardan bireysel emeklilik sistemine yapılan aktarımlarda vergilendirme hk.

Özelge: 4632 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesi kapsamında vakıf/sandıklardan bireysel emeklilik sistemine yapılan aktarımlarda vergilendirme hk. Özelge: 4632 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesi kapsamında vakıf/sandıklardan bireysel emeklilik sistemine yapılan aktarımlarda vergilendirme hk. Sayı: 64597866-120[94-2014]-131 Tarih: 28/08/2014 T.C. GELİR

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1 Sağlık Reformunun Sonuçları İtibariyle Değerlendirilmesi 26-03 - 2009 Tuncay TEKSÖZ Dr. Yalçın KAYA Kerem HELVACIOĞLU Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Türkiye 2004 yılından itibaren sağlık

Detaylı

Topoloji değişik ağ teknolojilerinin yapısını ve çalışma şekillerini anlamada başlangıç noktasıdır.

Topoloji değişik ağ teknolojilerinin yapısını ve çalışma şekillerini anlamada başlangıç noktasıdır. Yazıyı PDF Yapan : Seyhan Tekelioğlu seyhan@hotmail.com http://www.seyhan.biz Topolojiler Her bilgisayar ağı verinin sistemler arasında gelip gitmesini sağlayacak bir yola ihtiyaç duyar. Aradaki bu yol

Detaylı

K12NET Eğitim Yönetim Sistemi

K12NET Eğitim Yönetim Sistemi TEOG SINAVLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Yeni sınav sistemi TEOG, yani Temel Eğitimden Orta Öğretime Geçiş Sınavlarında öğrenciler, 6 dersten sınav olacaktır. Öğrencilere Türkçe, Matematik, T.C. İnkılap Tarihi

Detaylı

Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı

Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından Bodrum da düzenlenen toplantıda yeni süreç ile ilgili büyükşehir daire başkanları tarafından Bodrum halkına

Detaylı

Tasarım Raporu. Grup İsmi. Yasemin ÇALIK, Fatih KAÇAK. Kısa Özet

Tasarım Raporu. Grup İsmi. Yasemin ÇALIK, Fatih KAÇAK. Kısa Özet Tasarım Raporu Grup İsmi Yasemin ÇALIK, Fatih KAÇAK Kısa Özet Tasarım raporumuzda öncelikle amacımızı belirledik. Otomasyonumuzun ana taslağını nasıl oluşturduğumuzu ve bu süreçte neler yaptığımıza karar

Detaylı

SİRKÜLER 2009 / 32. 1- İşsizlik Ödeneği Almakta Olan İşsizleri İşe Alan İşverenlere Yönelik Sigorta Primi Desteği

SİRKÜLER 2009 / 32. 1- İşsizlik Ödeneği Almakta Olan İşsizleri İşe Alan İşverenlere Yönelik Sigorta Primi Desteği KONU SİRKÜLER 2009 / 32 Sigorta Primi Desteklerine Yönelik Yeni Düzenlemeler (5921 Sayılı Kanun) Genel Olarak İşsizlikle mücadeleye yönelik bir yasal düzenleme olarak nitelendirilebilecek olan 5921 Sayılı

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

Kızlarsivrisi (3070 m) (27-28 Haziran 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı

Kızlarsivrisi (3070 m) (27-28 Haziran 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı Kızlarsivrisi (3070 m) (27-28 Haziran 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı Antalya Toros Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü (TODOSK) tarafından düzenlenen 22. Kızlarsivrisi Yaz Dağcılık Şenliği ne katılmak

Detaylı

Veri Toplama Yöntemleri. Prof.Dr.Besti Üstün

Veri Toplama Yöntemleri. Prof.Dr.Besti Üstün Veri Toplama Yöntemleri Prof.Dr.Besti Üstün 1 VERİ (DATA) Belirli amaçlar için toplanan bilgilere veri denir. Araştırmacının belirlediği probleme en uygun çözümü bulabilmesi uygun veri toplama yöntemi

Detaylı

İşletme Gelişimi Atölye Soruları

İşletme Gelişimi Atölye Soruları İşletme Gelişimi Atölye Soruları Şemsettin Akçay Satış Pazarlama ve İnovasyon Mühendisi İşletmenizi Başarıya Götüren 50 Soru! Bir gün küçük kızımız Lara (o zaman 3.5 yaşındaydı): Baba deniz gölgesi nedir,

Detaylı

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 7. 7. GELĠġMĠġ ÖZELLĠKLER

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 7. 7. GELĠġMĠġ ÖZELLĠKLER ÖĞRENME FAALĠYETĠ 7 AMAÇ ÖĞRENME FAALĠYETĠ 7 Bu faaliyette verilen bilgiler ile hazırlamıģ olduğunuz belgeye uygun baģvuruları (Ġçindekiler Tablosu, Dipnot/sonnot, Ģekil tablosu, resim yazısı vb.) hatasız

Detaylı

DEVLET KATKI SİSTEMİ Devlet katkısı nedir? Devlet katkısı başlangıç tarihi nedir? Devlet katkısından kimler faydalanabilir?

DEVLET KATKI SİSTEMİ Devlet katkısı nedir? Devlet katkısı başlangıç tarihi nedir? Devlet katkısından kimler faydalanabilir? DEVLET KATKI SİSTEMİ Devlet katkısı nedir? Katılımcı tarafından ödenen katkı paylarının %25 i oranında devlet tarafından katılımcının emeklilik hesabına ödenen tutardır. Devlet katkısı başlangıç tarihi

Detaylı

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler Kurul, komisyon ve ekiplerin oluşturulması MADDE 107- (1) Okullarda, eğitim, öğretim ve yönetim etkinliklerinin verimliliğinin sağlanması, okul ve çevre işbirliğinin

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL Sözlerime gayrimenkul ve finans sektörlerinin temsilcilerini bir araya

Detaylı

Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı

Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı Başkan Kocadon : Artık hep beraber diyoruz ki Muğla aşkıyla yanıp tutuşalım Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ Hazırlayan: Doç.Dr. Hakan Güler Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Karlsruhe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Almanya

Detaylı

Hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum.

Hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum. Değerli konuklar, Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) çalışmaları kapsamında düzenlediğimiz Kurumsal Yönetim konulu toplantımıza hepiniz hoş geldiniz. 11 Aralık 2001 tarihli Bakanlar

Detaylı

Proje Yönetiminde Toplumsal Cinsiyet. Türkiye- EuropeAid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1

Proje Yönetiminde Toplumsal Cinsiyet. Türkiye- EuropeAid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1 Proje Yönetiminde Toplumsal Cinsiyet Türkiye- EuropeAid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1 18 Aral k 1979 da Birle mi Milletler Genel cinsiyet ayr mc l n yasaklayan ve kad n haklar n güvence alt na alan

Detaylı

BİLGİ NOTU. : Sağlık Bakanlığı Atama ve Nakil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik

BİLGİ NOTU. : Sağlık Bakanlığı Atama ve Nakil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik BİLGİ NOTU KONU : Sağlık Bakanlığı Atama ve Nakil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik 1- Sağlık Bakanlığı Atama ve Nakil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Detaylı

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ SAYI : BİR 7-11 MAYIS 2009 ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ Ben siyasi hayatım ve ülke sevdamla ilgili olarak tüm Türkiye yi memleketim bilirim ancak Çemişgezek benim doğup, büyüdüğüm yer. Elazığ Valisi Muammer

Detaylı

BİYOEŞDEĞERLİK ÇALIŞMALARINDA KLİNİK PROBLEMLERİN BİR KAÇ ÖZEL OLGUYLA KISA DEĞERLENDİRİLMESİ Prof.Dr.Aydin Erenmemişoğlu

BİYOEŞDEĞERLİK ÇALIŞMALARINDA KLİNİK PROBLEMLERİN BİR KAÇ ÖZEL OLGUYLA KISA DEĞERLENDİRİLMESİ Prof.Dr.Aydin Erenmemişoğlu BİYOEŞDEĞERLİK ÇALIŞMALARINDA KLİNİK PROBLEMLERİN BİR KAÇ ÖZEL OLGUYLA KISA DEĞERLENDİRİLMESİ Prof.Dr.Aydin Erenmemişoğlu 3.Klinik Farmakoloji Sempozyumu-TRABZON 24.10.2007 Klinik ilaç araştırmalarına

Detaylı

Firmadaki Mevcut Öğrenme Faaliyetleri 2.2. Aşama

Firmadaki Mevcut Öğrenme Faaliyetleri 2.2. Aşama DE/11/LLP-LDV/TOI 147 420 Firmadaki Mevcut Öğrenme Faaliyetleri 2.2. Aşama 1. Adınız: 2. İşletmenin Adı: 3. Tarih: Evet Hayır Bilmiyorum 1. Mevcut işinizde mesleki eğitim fırsatlarına erişebiliyor musunuz?

Detaylı

TEŞEKKÜR Bizler anne ve babalarımıza, bize her zaman yardım eden matematik öğretmenimiz Zeliha Çetinel e, sınıf öğretmenimiz Zuhal Tek e, arkadaşımız

TEŞEKKÜR Bizler anne ve babalarımıza, bize her zaman yardım eden matematik öğretmenimiz Zeliha Çetinel e, sınıf öğretmenimiz Zuhal Tek e, arkadaşımız 1 2 TEŞEKKÜR Bizler anne ve babalarımıza, bize her zaman yardım eden matematik öğretmenimiz Zeliha Çetinel e, sınıf öğretmenimiz Zuhal Tek e, arkadaşımız Tunç Tort a ve kütüphane sorumlusu Tansu Hanım

Detaylı

Uzem Eğitmen Girişi. Şekil 1. Sisteme girdikten sonra Şekil 2 deki ekran karşımıza çıkacak. Bu ekrandaki adımları kısaca tanıyalım.

Uzem Eğitmen Girişi. Şekil 1. Sisteme girdikten sonra Şekil 2 deki ekran karşımıza çıkacak. Bu ekrandaki adımları kısaca tanıyalım. Uzem Eğitmen Girişi Sisteme eğitmen olarak giriş yapabilmek için http://uzem.uskudar.edu.tr adresini internet tarayıcımızın adres satırına yazdıktan sonra Şekil 1 deki ekranda ilgili alanlara kullanıcı

Detaylı

İÇİNDEKİLER SAYFA Önsöz 4 Stratejik Planlama ve Bütçe Yol Haritası 5 Örnek İşletme Hakkında 6 Gider Yükleme Sistemi 8 Satış Bütçesi Oluşturma 9 Faaliyet Gider Bütçesi Oluşturma 12 Bütçe Sistem Otomasyonu

Detaylı

Cümlede Anlam İlişkileri

Cümlede Anlam İlişkileri Cümlede Anlam İlişkileri Cümlede anlam ilişkileri kpss Türkçe konuları arasında önemli bir yer kaplamaktadır. Cümlede anlam ilişkilerine geçmeden önce cümlenin tanımını yapalım. Cümle, yargı bildiren,

Detaylı

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın BDDK Başkanım, İktisadi Araştırmalar Vakfı, Borsamız

Detaylı

TEDAŞ Dışında Bir Elektrik Tedarikçisinden Elektrik Almak İçin Hangi Koşullar Gerekmektedir?

TEDAŞ Dışında Bir Elektrik Tedarikçisinden Elektrik Almak İçin Hangi Koşullar Gerekmektedir? Sık Sorulan Sorular? TEDAŞ Dışında Bir Elektrik Tedarikçisinden Elektrik Almak İçin Hangi Koşullar Gerekmektedir? TEDAŞ dışında elektrik alabilmeniz için Elektrik Piyasası Düzenleme Kurulu'nun belirlediği

Detaylı

M i m e d 2 0 1 0 ö ğ r e n c i p r o j e l e r i y a r ı ş m a s ı soru ve cevapları

M i m e d 2 0 1 0 ö ğ r e n c i p r o j e l e r i y a r ı ş m a s ı soru ve cevapları M i m e d 2 0 1 0 ö ğ r e n c i p r o j e l e r i y a r ı ş m a s ı soru ve cevapları S1: Erasmus kapsamında yapılan projelerle yarışamaya katılınabilir mi? C1: Erasmus kapsamında gidilen yurtdışı üniversitelerdeki

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ PEDİATRİK RESÜSİTASYON HİZMETLERİ YÖNERGESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ PEDİATRİK RESÜSİTASYON HİZMETLERİ YÖNERGESİ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ PEDİATRİK RESÜSİTASYON HİZMETLERİ YÖNERGESİ (Sağlık Bakanlığının 29.04.2009 tarihli Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında Hasta ve Çalışan Güvenliğinin Sağlanması ve Korunmasına

Detaylı

TEKNOLOJİ VE TASARIM

TEKNOLOJİ VE TASARIM TEKNOLOJİ VE TASARIM YAPIM KUŞAĞI SINIFLAR ODAK NOKTALARI 7. SINIF Üretiyoruz 8. SINIF Üretelim Tanıtalım Öğrencinin: Adı Soyadı: Aslı KARTAL Sınıf, No: 7/C, 2729 Yahya KARAKURT Teknoloji ve Tasarım Öğretmeni

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

İLK$100$GÜN$ Alan(11:(Bologna(Sürecine(Uyum(Çalışmaları(

İLK$100$GÜN$ Alan(11:(Bologna(Sürecine(Uyum(Çalışmaları( İLK$100$GÜN$ Yönetimegeldiğimizilkhaftaiçerisinde,şeffaflıkvehesapverebilirlikilkelerine dayananyönetimanlayışımızınbirürünüolarakbir AcilEylemPlanı yapılmış ve tüm üniversite ile paylaşılmıştır.$ Acil

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ Hazırlayanlar: Gündem Kont, Mine Güneş, Ahmet Toprak Dış İlişkiler

Detaylı

33. BÖLÜM İLK VE SON SORUŞTURMA İNŞAAT SAHİBİNE PARA CEZASI İNŞAATA YIKIM KARARI VE BU KARARIN İPTALİ SUÇLAMA; KARARA İTİRAZ ETMEMEK!

33. BÖLÜM İLK VE SON SORUŞTURMA İNŞAAT SAHİBİNE PARA CEZASI İNŞAATA YIKIM KARARI VE BU KARARIN İPTALİ SUÇLAMA; KARARA İTİRAZ ETMEMEK! 33. BÖLÜM İLK VE SON SORUŞTURMA İNŞAAT SAHİBİNE PARA CEZASI İNŞAATA YIKIM KARARI VE BU KARARIN İPTALİ SUÇLAMA; KARARA İTİRAZ ETMEMEK! ANLAMSIZ BİR TAVIR YARGILANMA GEREĞİ YOK; DOSYA KAPANIYOR 394 395 33.

Detaylı

Araştırma Notu 15/177

Araştırma Notu 15/177 Araştırma Notu 15/177 02 Mart 2015 YOKSUL İLE ZENGİN ARASINDAKİ ENFLASYON FARKI REKOR SEVİYEDE Seyfettin Gürsel *, Ayşenur Acar ** Yönetici özeti Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan enflasyon

Detaylı

Sayın Valim, Sayın Rektörlerimiz, Değerli Hocalarımız ve Öğrencilerimiz Ardahan Üniversitesi Değerli öğrenciler, YÖK Kültür Sanat Söyleşileri

Sayın Valim, Sayın Rektörlerimiz, Değerli Hocalarımız ve Öğrencilerimiz Ardahan Üniversitesi Değerli öğrenciler, YÖK Kültür Sanat Söyleşileri Sayın Valim, Sayın Rektörlerimiz, Değerli Hocalarımız ve Öğrencilerimiz Ardahan da, Ardahan Üniversitesi nde sizlerle birlikte olmaktan memnuniyetimi bildirerek sözlerime başlamak isterim. Hepinizi sevgi

Detaylı

GAZİANTEP İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TÜBİTAK 4006 BİLİM FUARLARI PROJE YÜRÜTÜCÜLERİ TOPLANTISI

GAZİANTEP İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TÜBİTAK 4006 BİLİM FUARLARI PROJE YÜRÜTÜCÜLERİ TOPLANTISI GAZİANTEP İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TÜBİTAK 4006 BİLİM FUARLARI PROJE YÜRÜTÜCÜLERİ TOPLANTISI TÜBİTAK 4006 BİLİM FUARI NEDİR? Yarışma ortamı olmadığı için öğrencilerimizin üzerindeki baskı kaldırılarak

Detaylı

Cimcime yemek masasına kurulmuş, ödev yapıyordu.

Cimcime yemek masasına kurulmuş, ödev yapıyordu. Cimcime yemek masasına kurulmuş, ödev yapıyordu. Önündeki deftere, son yazdıklarına baktı ve sayfayı delmeye kararlıymış gibi, bastıra bastıra sildi. Az ötede duran kitabı önüne çekti ve elindeki kurşunkalemi

Detaylı

LABORATUVARIN DÖNER SERMAYE EK ÖDEME SİSTEMİNE ETKİSİ. Prof. Dr. Mehmet Tarakçıoğlu Gaziantep Üniversitesi

LABORATUVARIN DÖNER SERMAYE EK ÖDEME SİSTEMİNE ETKİSİ. Prof. Dr. Mehmet Tarakçıoğlu Gaziantep Üniversitesi LABORATUVARIN DÖNER SERMAYE EK ÖDEME SİSTEMİNE ETKİSİ Prof. Dr. Mehmet Tarakçıoğlu Gaziantep Üniversitesi Bir etkinliğin sonucunda elde edilen çıktıyı nicel ve/veya nitel olarak belirleyen bir kavramdır.

Detaylı

Hayata Dokunan Bir El: YEDAM (Yeşilay Danışma Merkezi)

Hayata Dokunan Bir El: YEDAM (Yeşilay Danışma Merkezi) Hayata Dokunan Bir El: YEDAM (Yeşilay Danışma Merkezi) Bağımlılıkta rehabilitasyon süreci dediğimizde bağımlı bireylerin psikolojik ve sosyal destek ile hayata yeniden kazandırılması kast edilmektedir.

Detaylı

T.C AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ DÖNEM İÇİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ DÖNEM İÇİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ DÖNEM İÇİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1)Yönergenin Amacı, Ağrı İbrahim Çeçen

Detaylı

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor?

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Doç.Dr. Nilgün GÖRER TAMER (Şehir Plancısı) Her fakülte içerdiği bölümlerin bilim alanına bağlı olarak farklılaşan öznel

Detaylı

SİRKÜLER. 1.5-Adi ortaklığın malları, ortaklığın iştirak halinde mülkiyet konusu varlıklarıdır.

SİRKÜLER. 1.5-Adi ortaklığın malları, ortaklığın iştirak halinde mülkiyet konusu varlıklarıdır. SAYI: 2013/03 KONU: ADİ ORTAKLIK, İŞ ORTAKLIĞI, KONSORSİYUM ANKARA,01.02.2013 SİRKÜLER Gelişen ve büyüyen ekonomilerde şirketler arasındaki ilişkiler de çok boyutlu hale gelmektedir. Bir işin yapılması

Detaylı

1.Temel Kavramlar 2. ÆÍlemler

1.Temel Kavramlar 2. ÆÍlemler 1.Temel Kavramlar Abaküs Nedir... 7 Abaküsün Tarihçesi... 9 Abaküsün Faydaları... 12 Abaküsü Tanıyalım... 13 Abaküste Rakamların Gösterili i... 18 Abaküste Parmak Hareketlerinin Gösterili i... 19 2. lemler

Detaylı

WEB SAP (ORION) STAJ BAŞVURU KULLANICI DÖKÜMANTASYONU. Süheyla GÜVEN

WEB SAP (ORION) STAJ BAŞVURU KULLANICI DÖKÜMANTASYONU. Süheyla GÜVEN WEB SAP (ORION) STAJ BAŞVURU KULLANICI DÖKÜMANTASYONU Süheyla GÜVEN İÇİNDEKİLER 1. İÇERİK 1 2. WEB VE SAP (ORION) KULLANICI YAPISI.. 2 3. 1. AŞAMA ÖĞRENCİ GİRİŞİ.3 4. 2. AŞAMA DANIŞMAN ONAYI..6 5. 3. AŞAMA

Detaylı

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının bağlantıları kontrol edilir. Güz ve Bahar dönemindeki

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL DERGİLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL DERGİLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Senato: 2 Mart 2016 2016/06-6 KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL DERGİLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1- Bu Yönergenin amacı, Kahramanmaraş

Detaylı

VERGİ DENETMENİ TANIM

VERGİ DENETMENİ TANIM TANIM Vergi vermekle yükümlü şahıs ve tüzel kişilerin (vergi mükelleflerinin) vergilerini yasalara uygun olarak verip vermediklerini denetleyen kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN Vergi

Detaylı

YURTDIŞI VATANDAŞLAR DANIŞMA KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

YURTDIŞI VATANDAŞLAR DANIŞMA KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK 24 Aralık 2010 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27795 YÖNETMELİK Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığından: YURTDIŞI VATANDAŞLAR DANIŞMA KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ

Detaylı

Giresun Üniversitesi Akademik Değerlendirme Ve Kalite Geliştirme Uygulama Yönergesi

Giresun Üniversitesi Akademik Değerlendirme Ve Kalite Geliştirme Uygulama Yönergesi Giresun Üniversitesi Akademik Değerlendirme Ve Kalite Geliştirme Uygulama Yönergesi Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Giresun Üniversitesi'nin akademik değerlendirme ve kalite geliştirme ile stratejik

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU

YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU Kanun Numarası : 2547 Kabul Tarihi : 4/11/1981 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 6/11/1981 Sayı : 17506 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 21 Sayfa : 3 * * * Bu Kanunun yürürlükte

Detaylı

KAVRAMLAR. Büyüme ve Gelişme. Büyüme. Büyüme ile Gelişme birbirlerinden farklı kavramlardır.

KAVRAMLAR. Büyüme ve Gelişme. Büyüme. Büyüme ile Gelişme birbirlerinden farklı kavramlardır. KAVRAMLAR Büyüme ve Gelişme Büyüme ile Gelişme birbirlerinden farklı kavramlardır. Büyüme Büyüme, bedende gerçekleşen ve boy uzamasında olduğu gibi sayısal (nicel) değişikliklerle ifade edilebilecek yapısal

Detaylı

YABANCI İŞÇİLERİN ÜÇ AYDAN SONRA SİGORTALI OLMALARI ZORUNLU MU? I- GİRİŞ :

YABANCI İŞÇİLERİN ÜÇ AYDAN SONRA SİGORTALI OLMALARI ZORUNLU MU? I- GİRİŞ : YABANCI İŞÇİLERİN ÜÇ AYDAN SONRA SİGORTALI OLMALARI ZORUNLU MU? I- GİRİŞ : Bilindiği üzere, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4. ve 6. maddelerine göre kimlerin sigortalı

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI PROJE FİŞİ

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI PROJE FİŞİ HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI PROJE FİŞİ GİRİŞ Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) yeni yapısıyla göreve başladığı günden bugüne yargının daha etkin ve verimli bir

Detaylı

DEVREDEN YATIRIM İNDİRİMİNİN KULLANIMI HAKKINDA GENEL TEBLİĞ YAYIMLANDI:

DEVREDEN YATIRIM İNDİRİMİNİN KULLANIMI HAKKINDA GENEL TEBLİĞ YAYIMLANDI: SİRKÜLER TARİHİ : 01/10/2010 SİRKÜLER NO : 2010/81 DEVREDEN YATIRIM İNDİRİMİNİN KULLANIMI HAKKINDA GENEL TEBLİĞ YAYIMLANDI: Bilindiği üzere, Anayasa Mahkemesi nin iptal kararı üzerine, 01 Ağustos 2010

Detaylı

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi :

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi : 2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ Anayasa nın 49. Maddesi : A. Çalışma Hakkı ve Ödevi Çalışma, herkesin hakkı ve ödevidir. Devlet, çalışanların hayat seviyesini yükseltmek,

Detaylı

Ara rma, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl na ba

Ara rma, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl na ba 1.1 Ara rman n Amac Ara rmada, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl na ba olarak hizmet vermekte olan; 1. Bütçe ve Performans Program ube Müdürlü ü 2. Stratejik Yönetim ve Planlama

Detaylı

Çocuğum Krup Oldu! Türkischer Elternratgeber Krupp. Doktorunuzla birlikte çocuğunuza nasıl yardımcı olabilirsiniz.

Çocuğum Krup Oldu! Türkischer Elternratgeber Krupp. Doktorunuzla birlikte çocuğunuza nasıl yardımcı olabilirsiniz. Türkischer Elternratgeber Krupp Çocuğum Krup Oldu! Doktorunuzla birlikte çocuğunuza nasıl yardımcı olabilirsiniz. Anne babalar için yararlı ipuçları: Bir krupnöbetinde ne yapmalı? Krupa karşı hangi ilaçlar

Detaylı

Durumunuz: Bunlar hamile Bir tedavi ihtiyacı veya Bakım geçici hastalık düşmek Çocuğun ve ev

Durumunuz: Bunlar hamile Bir tedavi ihtiyacı veya Bakım geçici hastalık düşmek Çocuğun ve ev Aile ve üst düzey yardım Tarih: Nisan 2016 Durumunuz: Bunlar hamile Bir tedavi ihtiyacı veya Bakım geçici hastalık düşmek Çocuğun ve ev Anne veya baba, çocuk ve ev bakım açarsanız, ortaya çıkar Gerçek

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

İTÜ GELİŞTİRME VAKFI ÖZEL Dr. NATUK BİRKAN İLKOKULU VE ORTAOKULU. OkulNET Kullanım Kılavuzu

İTÜ GELİŞTİRME VAKFI ÖZEL Dr. NATUK BİRKAN İLKOKULU VE ORTAOKULU. OkulNET Kullanım Kılavuzu İTÜ GELİŞTİRME VAKFI ÖZEL Dr. NATUK BİRKAN İLKOKULU VE ORTAOKULU OkulNET Kullanım Kılavuzu EKİM 2012 1 İçindekiler GİRİŞ...3 ANASAYFA...3 EĞİTİM...4 SINAVLAR...6 ŞUBEM...9 KİŞİSEL BİLGİLER...10 AJANDA...10

Detaylı

Avrupa Adelet Divanı

Avrupa Adelet Divanı Avrupa Adelet Divanı Avrupa Adalet Divanı Çev: Alpay HEKİMLER * Karar Tarihi : 22.11.2012 Sayısı : C-385/12 Kısmi süreli çalışan işçilerin diğer işçilere oranla daha uzun süreli emeklilik sigortasına prim

Detaylı

Öncelikle Markamıza göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı teşekkür ederiz.

Öncelikle Markamıza göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı teşekkür ederiz. Sayın Prefix İş Ortağımız, Öncelikle Markamıza göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı teşekkür ederiz. İşletmenize daha fazla kazanç sağlayabilmek, daha kaliteli ve daha süratli hizmet verebilmek için, mevcut

Detaylı

(0216) 330 59 69-342 57 77 - (0505) 582 44 76

(0216) 330 59 69-342 57 77 - (0505) 582 44 76 (0216) 330 59 69-342 57 77 - (0505) 582 44 76 E T M KOÇLU U S nav sistemlerinde yap lan de i ikliklerin s kla mas, hem velilerin hem de ö rencilerin süreç içerisinde emin ad mlarla ilerlemelerini zorla

Detaylı

Muhasebe, Personel Müdürlükleri ne

Muhasebe, Personel Müdürlükleri ne SİRKÜ : 2011/08 KAYSERİ Konu : Sosyal Güvenlik ve İş Hukuku Mevzuatında 31.03.2011 Torba Kanunla Yapılan Değişiklikler ve Yeni Düzenlemeler (3) Muhasebe, Personel Müdürlükleri ne Bundan önceki iki sirkülerlerimizde;

Detaylı

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 i Bu sayıda; 2013 Cari Açık Verileri; 2013 Aralık Sanayi Üretimi; 2014 Ocak İşsizlik Ödemesi; S&P Görünüm Değişikliği kararı değerlendirilmiştir.

Detaylı

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili Beşinci İzmir İktisat Kongresi Finansal Sektörün Sürdürülebilir Büyümedeki Rolü ve Türkiye nin Bölgesel Merkez Olma Potansiyeli 1 Kasım

Detaylı

DEMİRYOLUNUN GELİŞTİRİLMESİ İÇİN YENİ YAPILANMA SERBESTLEŞME TÜRKİYE DEMİRYOLU ALTYAPISI VE ARAÇLARI ZİRVESİ 24 25 EKİM 2013 İSTANBUL TÜRKİYE

DEMİRYOLUNUN GELİŞTİRİLMESİ İÇİN YENİ YAPILANMA SERBESTLEŞME TÜRKİYE DEMİRYOLU ALTYAPISI VE ARAÇLARI ZİRVESİ 24 25 EKİM 2013 İSTANBUL TÜRKİYE DEMİRYOLUNUN GELİŞTİRİLMESİ İÇİN YENİ YAPILANMA SERBESTLEŞME TÜRKİYE DEMİRYOLU ALTYAPISI VE ARAÇLARI ZİRVESİ 24 25 EKİM 2013 İSTANBUL TÜRKİYE NOPPEN CORRIDOR OF INSIGHTS 1 DEMİRYOLUNDA YENİ YAPILANMA VE

Detaylı

SINIF KURALLARI. Amaç: Öğrencilerin sınıf kurallarını öğrenmesi ve uygulaması. Düzey: 1. sınıf ve üstü

SINIF KURALLARI. Amaç: Öğrencilerin sınıf kurallarını öğrenmesi ve uygulaması. Düzey: 1. sınıf ve üstü SINIF KURALLARI Amaç: Öğrencilerin sınıf kurallarını öğrenmesi ve uygulaması Düzey: 1. sınıf ve üstü Materyal : Her öğrenci için bir adet kağıt,kalem, Uygulama2: Sınıf kuralları panosu için fon kağıdı,

Detaylı

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015 Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015 BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİĞİN UYGULANMASINA İLİŞKİN GENELGE (2015/50) Bu Genelge, 25.05.2015

Detaylı

2- Hastalara muayenehaneye ilk defa mı? Sürekli mi? geldikleri sorulduğunda %30 u ilk defa %70 i sürekli geldiklerini bildirmişlerdir (Şekil 2).

2- Hastalara muayenehaneye ilk defa mı? Sürekli mi? geldikleri sorulduğunda %30 u ilk defa %70 i sürekli geldiklerini bildirmişlerdir (Şekil 2). RAPOR Anayasa Mahkemesinin gerekçeli kararını açıklamasından sonra Sağlık Bakanlığı Tam Gün Yasası nı tekrar gündeme aldı. Önce torba yasaya konan daha sonra bazı değişiklikler için torba yasadan ayrılan

Detaylı

Sizinle araştırmalar bir adım daha ileriye gidecek. Hastalara ait veri ve tahlillerin kullanılması hakkında bilgiler

Sizinle araştırmalar bir adım daha ileriye gidecek. Hastalara ait veri ve tahlillerin kullanılması hakkında bilgiler Sizinle araştırmalar bir adım daha ileriye gidecek Hastalara ait veri ve tahlillerin kullanılması hakkında bilgiler Sayın hast, Hastalıkların teşhisi ve tedavisinde son on yılda çok büyük gelişmeler kaydedildi.

Detaylı

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor!

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dursun YILDIZ topraksuenerji 21 Ocak 2013 ABD Petrol İhracatçısı Olacak. Taşlar Yerinden Oynar mı? 1973 deki petrol krizi alternatif enerji arayışlarını arttırdı.

Detaylı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKAN YARDIMCISI YADİGAR GÖKALP İLHAN: -GELİŞMEKTE OLAN SAĞLIK SEKTÖRÜ VE SAĞLIĞA ERİŞİMDEKİ ARTIŞ, KAMU HARCAMALARINI

Detaylı

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Ekim 14, 2011-2:43:35 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, ''Bedensel, işitme ve görme özürlüler kendi içinde sınava tabi tutulacak. 2012 yılının ilk çeyreğinde

Detaylı

ortopedist röportaj RÖPORTAJ: DR. NADİR ŞENER

ortopedist röportaj RÖPORTAJ: DR. NADİR ŞENER röportaj ortopedist YARATIYOR.Bursalı 60 61 SONBAHAR 2013 SAYI: 301 İSMAİL AYGAN, TAYFUN AÇIKGÖZ, ERTUĞRUL AYDIN, MURAT GÜRÜN VE ENGİN AKGÜN. ONLAR, BURSALI BEŞ ORTOPEDİST. BEŞ MESLEKTAŞI, UZMANLIK ALANLARI

Detaylı

WORK AND TRAVEL A NE ZAMAN BAŞLAYABİLİRİM VE AMERİKA DA NE KADAR KALABİLİRİM?

WORK AND TRAVEL A NE ZAMAN BAŞLAYABİLİRİM VE AMERİKA DA NE KADAR KALABİLİRİM? WORK AND TRAVEL A NE ZAMAN BAŞLAYABİLİRİM VE AMERİKA DA NE KADAR KALABİLİRİM? Türkiye den katılan öğrenciler için SWT(Summer Work&Travel) 15 Mayıs ta başlar, 1 Ekim de biter. Bu süre içinde okulunuzun

Detaylı

Üniversitelerde Yabancı Dil Öğretimi

Üniversitelerde Yabancı Dil Öğretimi Üniversitelerde Yabancı Dil Öğretimi özcan DEMİREL 1750 Üniversiteler Yasası nın 2. maddesinde üniversiteler, fakülte, bölüm, kürsü ve benzeri kuruluşlarla hizmet birimlerinden oluşan özerkliğe ve kamu

Detaylı

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu Rapor No:01 Rapor Tarihi: 10.03.2011 muz İl Genel Meclisimizin 01.03.2011 tarih ve 2011/33 sayılı kararı doğrultusunda 08-09-10 Mart 2011 tarihlerinde toplanmıştır. İdaremiz araç parkında bulunan makine

Detaylı

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN S Ö Y L E Ș İ Avrupa Birliği Yatırımları Daire Bașkanı Okuyucularımız için Avrupa Birliği Yatırımları Dairesi Bașkanlığı hakkında bilgi verebilir misiniz?

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

TÜRK SİLÂHLI KUVVETLERİ HASTA BESLEME KANUNU

TÜRK SİLÂHLI KUVVETLERİ HASTA BESLEME KANUNU 10201 TÜRK SİLÂHLI KUVVETLERİ HASTA BESLEME KANUNU Kanun Numarası : 5715 Kabul Tarihi : 21/11/2007 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 4/12/2007 Sayı : 26720 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 47 Sayfa:

Detaylı

Nüfus Planlaması Hizmetlerini Yürütecek Personelin Eğitimi. Görev, Yetki ve Sorumlulukları Hakkında Yönetmelik

Nüfus Planlaması Hizmetlerini Yürütecek Personelin Eğitimi. Görev, Yetki ve Sorumlulukları Hakkında Yönetmelik Nüfus Planlaması Hizmetlerini Yürütecek Personelin Eğitimi. Görev, Yetki ve Sorumlulukları Hakkında Yönetmelik Tarih:10 Eylül 1983 Sayısı : 507 10 Eylül 1983 Tarih ve 18161 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır.

Detaylı

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler 1. AB Hukuku ve Tercüman ve Çevirmenler için Metotlar Eğitimi (Ankara, 8-9 Haziran 2010) EIPA tarafından çeşitli kamu

Detaylı

BURSA TABİP ODASI YÖNETİM KURULU KARARLARI

BURSA TABİP ODASI YÖNETİM KURULU KARARLARI Oturum Tarihi : 21 Kasım 2013 Oturum No : 70 BURSA TABİP ODASI YÖNETİM KURULU KARARLARI 1- Cumhuriyet Savcılığından Bursa Tabip Odasına intikal eden belgelere dayanarak 04, 05, 06 ve 20 Mart 2010 tarihlerinde

Detaylı

ÖZEL VEGA OKULLARI OYUN SANDIĞIM SORGULAMA ÜNİTESİ BÜLTENİ DİSİPLİNLERÜSTÜ TEMA

ÖZEL VEGA OKULLARI OYUN SANDIĞIM SORGULAMA ÜNİTESİ BÜLTENİ DİSİPLİNLERÜSTÜ TEMA ÖZEL VEGA OKULLARI OYUN SANDIĞIM SORGULAMA ÜNİTESİ BÜLTENİ DİSİPLİNLERÜSTÜ TEMA KENDİMİZİ İFADE ETME BİÇİMİMİZ: Düşünceleri duyguları, doğayı, kültürü, inançları, değerleri keşfetme ve ifade etme yollarını

Detaylı