KPSS GÜNCEL B LG LER PRAT K E T M SER S GENEL KÜLTÜR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KPSS GÜNCEL B LG LER PRAT K E T M SER S GENEL KÜLTÜR"

Transkript

1 KPSS GENEL KÜLTÜR GÜNCEL B LG LER Nuri KEK LL Ergün YILDIRIM PRAT K E T M SER S

2 AÇI AKADEMİ YAYINLARI Yeşilırmak Sokak Nu.: 15 Kızılay / ANKARA Tel : (312) (pbx) Faks : (312) DİZGİ GRAFİK MİZANPAJ AÇI AKADEMİ DİZGİ GRAFİK ISBN BASKI YER Boyut Matbaac l k Ltd.fiti. Tel: Ankara Bu kitab n tamam n n ya da bir k sm n n, kitab yay nlayan flirketin önceden izni olmaks z n elektronik, mekanik, fotokopi ya da herhangi bir kay t sistemi ile ço alt lmas, yay nlanmas ve depolanmas yasakt r. Bu kitab n tüm haklar Aç l m E itim Ö retim Yap San. ve Tic. A.fi. ye aittir.

3 ÖN SÖZ De erli Arkadafl m; Bu kitap KPSS adaylar n n KPSS haz rl k sürecinde faydalanmalar için yal n bir dille ve gereksiz bilgi kalabal ndan kaç n larak özenle haz rlanm flt r. Kitab m zda 3 sorunun ç kt güncel konularla ilgili bilgilere ve anayasa de iflikliklerine yer vermeye çal flt k. 6 bölümden oluflan bu eserde sportif, uluslararas, çevresel, sosyo-kültürel, siyasi ve ekonomik geliflmeler ayr ayr ele al nm fl, son bölümde de 12 Eylül 2010 tarihinde yap lan referandum sonucunda gerçeklefltirilen 2010 Anayasa de iflikliklerine yer verilmifltir. Bilgilerin unutulmamas ve KPSS de marjinal bir fayda sa lamas aç s ndan kitab m z özellikle s nava yak n bir süreçte sizlerle buluflturduk. Çal flmalar n z n yavafl yavafl sonuna geldi iniz bu dönemde s nava kadar elinizden düflürmemeniz gereken nitelikli bir yay n haz rlad m z düflünüyoruz. Bu ürünün haz rl k sürecindeki özverili çal flmalar ndan ötürü AÇI Akademi Dizgi - Grafik Servisine teflekkürü borç biliriz. Kitab m z n baflar n zda önemli bir katk, atanman zda da de erli bir vesile olmas dile iyle... O uzhan ÜNAL Aç Akademi Koordinatörü

4 BÖLÜM 1 Ç NDEK LER Sportif Geliflmeler BÖLÜM 2 Uluslararas Geliflmeler BÖLÜM 3 Çevresel Geliflmeler BÖLÜM 4 Sosyo - Kültürel Geliflmeler BÖLÜM 5 Siyasi ve Ekonomik Geliflmeler BÖLÜM Anayasa De ifliklikleri NOTLAR

5 BÖLÜM 1 SPORT F GEL fimeler 5

6 Bölüm 1 / Sportif Geliflmeler SPORT F GEL fimeler NBA de oynayan ilk Türk basketbolcusu Mirsad Türkcan d r. Dünya sualt dal fl rekortmeni Yasemin Dalk l ç t r. (1999) Everest'e ç kan ilk Türk da c s Nasuh Mahruki (1995) dir sezonu Turkcell Spor Lig fiampiyonu Bursaspor olmufltur. Mirsad Türkcan Spor Toto Süper Lig fiampiyonu Fenerbahçe olmufltur Ocak ay nda Galatasaray Spor Kulübü nün fiiflli'de yer alan seyirci kapasiteli Türk Telekom Arena Stad aç lm flt r. 15 May s 2011 tarihli Galatasaray Kulübü'nün ola anüstü seçimli genel kurul toplant s nda Ünal Aysal, seçimi rekor bir oyla kazanarak kulübün 34. baflkan olmufltur. NBA de oynayan basketbolcular m z: Hidayet Türko lu, Mehmet Okur, Mirsad Türkcan, brahim Kutluay, Ersan lyasova Dünya Süpersport fiampiyonas nda Milli motosikletçi Kenan Sofuo lu, dünya flampiyonu olmufltur Formula 1 Dünya fiampiyonu Sebastian Vettel olmufltur. Sebastian Vettel Formula 1 tarihinde en genç flampiyon olan pilot unvan n elde etmifltir Mart 2011 tarihlerinde Avustralya Grand Prix'i ile bafllayan 2011 Formula 1 Yar fllar Kas m 2011 tarihlerinde yap lacak Brezilya Grand Prix'i ile sona erecektir Dünya Halter fiampiyonas nda Belarus ta, Millî sporcular m zdan Nurcan Taylan 3 alt n madalya, Sibel Özkan ise gümüfl madalya kazanm flt r Avrupa Gürefl fiampiyonas Azerbaycan n baflkenti Bakü de yap lm flt r Dünya Basketbol fiampiyonas stanbul da düzenlenmifl ve ABD flampiyon olmufltur. Ülkemiz turnuvay 2. olarak gümüfl madalyayla bitirmifltir. 6

7 2010 Dünya Erkekler Voleybol fiampiyonas talya da yap lm flt r y l ndan itibaren UEFA Kupas maçlar UEFA Avrupa Ligi ad alt nda oynanmaya bafllanm flt r. lk oynanmaya baflland 1955'te ad Fuar fiehirleri Kupas olan, 1971'den itibaren UEFA Kupas ad alt nda düzenlenen ve geçen y l ismi UEFA Avrupa Ligi olarak de ifltirilen Kupa 2 nin finalinde, Portekiz'in Porto ve Braga tak mlar karfl laflt. Finalde Braga'y 1-0 yenen Porto, 2. kez bu kupay müzesine götürmeyi baflard sezonu fiampiyonlar Ligi fiampiyonu spanya n n Barcelona tak m olmufltur Dünya Futbol fiampiyonas, Güney Afrika da düzenlenmifltir. Turnuvan n flampiyonu spanya olmufltur Ziraat Türkiye Kupas finali 5 May s 2010 da fianl urfa GAP Arena Stadyumu nda Trabzon ve Fenerbahçe aras nda oynand. Kupay Trabzonspor alm flt r Ziraat Türkiye Kupas finali 11 May s 2011'de Kayseri Büyükflehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu'nda stanbul Büyükflehir Belediyespor ile Befliktafl aras nda oynand. Kupay Befliktafl kazanm flt r y l nda yap lan 20. Avrupa Atletizm fiampiyonas Barcelona ( spanya) da yap lm flt r y l nda yap lan 20. Avrupa Atletizm fiampiyonas nda bayanlar metre yar fl nda Alemitu Bekele Avrupa fiampiyonu oldu. Milli atlet Elvan Abeylegesse 2. olmufltur y l nda yap lan 20. Avrupa Atletizm fiampiyonas nda bayanlar metrede Milli atlet Elvan Abeylegesse Avrupa fiampiyonu olmufltur y l nda yap lan 20. Avrupa Atletizm fiampiyonas nda bayanlar 100 metre engellide Nevin Yan t Avrupa fiampiyonu olmufltur Fair Play Büyük Ödülü, Dünya Fair-Play Konseyi (CIFP) taraf ndan Milli atlet Elvan Abeylegesse'ye verilmifltir. Sportif Geliflmeler / Bölüm 1 7

8 Bölüm 1 / Sportif Geliflmeler 2010 K fl Olimpiyatlar Kanada n n Vancouver kentinde düzenlenmifltir. Romanya 2010 da ev sahipli i yapmas beklenen 2. Karadeniz Spor Oyunlar n 2011 e ertelemifltir Karadeniz oyunlar Bulgaristan da yap lm flt r deki 2. Karadeniz Oyunlar Trabzon da yap lacakt r Dünya Gençlik Kongresi Türkiye de yap lm flt r y l nda Dünya Boks Konseyi (WBC) Dünya Velter Siklet Gümüfl Kemer mücadelesinde Selçuk Ayd n dünya flampiyonu olmufltur da WRC Dünya Ralli fiampiyonas 6.Türkiye Rallisi ne (Rally of Turkey) stanbul ev sahipli i yapm flt r. stanbul un 2010 Avrupa Kültür Baflkenti seçilmesinin ard ndan Organizasyon Komitesi, WRC ve stanbul markalar na daha da fazla katk yapabilmek ad na Türkiye Rallisi ni, Antalya dan stanbul a tafl ma karar alm flt r. Nisan 2010 da 46. Cumhurbaflkanl Türkiye Bisiklet Turu stanbul da yap lm flt r Dünya Bayanlar Kulüpleraras Voleybol fiampiyonas nda Fenerbahçe Ac badem Bayan Voleybol Tak m Dünya fiampiyonu olmufltur Dünya Kad nlar Voleybol fiampiyonas final mücadelesinde Rusya, Brezilya'y 3-2 yenerek üst üste 2. kez flampiyon olmufltur Üniversiteler aras K fl Olimpiyatlar Erzurum da yap lm flt r. Türkiye sadece Buz Dans dal nda bir madalya elde edebilmifltir. Alper Uçar ve Alisa Agafonova çifti Artistik Patinaj Buz dans nda gümüfl madalya kazanm flt r Do a Sporlar Olimpiyatlar Ekim tarihleri aras nda Antalya Kemer de yap - lacakt r Avrupa Gençlik Olimpiyatlar (EYOF) Temmuz 2011 tarihleri aras nda Trabzon da yap lacakt r. Avrupa Olimpiyat Komitesi nin (EOC) organizasyonu olan ve Avrupa Gençlik Olimpik Oyunlar olarak da adland r lan EYOF 2011, Türkiye nin olimpiyat düzeyinde düzenledi i ilk spor organizasyonu olacakt r. Cumhuriyet tarihinde olimpiyat bayra ilk olarak Trabzon da dalgalanacakt r. 8

9 Sportif Geliflmeler / Bölüm Avrupa Basketbol fiampiyonas Litvanya da düzenlenecektir Dünya Atletizm flampiyonas 27 A ustos 4 Eylül 2011 tarihleri aras nda Güney Kore nin Daegu flehrinde yap lacakt r y l nda Güney Kore de düzenlenen Dünya Tekvando fiampiyonas nda Türkiye 1 alt n, 1 gümüfl ve 4 bronz olmak üzere toplam 6 madalya ile erkeklerde tak m halinde dünya üçüncüsü olmufltur. Türkiye ye tek alt n madalyas n kazand ran Servet Tazegül, flampiyonada MVP (en de erli sporcu) seçilirken, ay-y ld zl ekip bayanlarda ise tak m halinde beflinci s rada yer alm flt r May s 2011 tarihleri aras nda Avrupa Taekwondo Birli i (ETU) taraf ndan bu y l 10. düzenlenen Avrupa Poomse Taekwondo fiampiyonas talya'n n Genova kentinde yap ld. 30 ülkeden 220 sporcunun kat ld flampiyonada 6 alt n, 2 gümüfl ve 5 bronz madalya kazanan Türkiye, erkeklerde birinci, bayanlarda üçüncü olurken genel klasmanda ise ikincili i elde etti. Erkeklerde Türkiye'nin ard ndan Almanya ikinci, spanya üçüncü olurken, bayanlarda, spanya birinci, Almanya ikinci, Türkiye üçüncü oldu Wushu Büyükler Dünya fiampiyonas n n zmir de Temmuz veya 1-10 Eylül tarihleri aras nda yap lmas planlanmaktad r. 24 Nisan 2011 tarihinde Baflkent Ankara n n ev sahipli inde 90 ülkeden 3 bin çocu un kat l m yla 1. Dünya Çocuk Oyunlar düzenlenmifltir Avrupa Halter fiampiyonas, Nisan 2011 tarihleri aras nda Rusya ya ba l Tataristan Cumhuriyeti nin baflkenti Kazan da yap ld. Rusya n n toplam puanla birinci oldu u flampiyonada Türkiye ikinci olmufltur. Almanya da yap lan 2011 Avrupa Gürefl fiampiyonas nda Türk güreflçilerden 120 kilo serbestte Fatih Çak ro lu Alt n madalya, 120 kilo grekoromende R za Kayaalp Gümüfl madalya, 60 kilo grekoromende Mustafa Sa lam Bronz madalya kazanm flt r. Japonya da yap lmas düflünülen 2011 Dünya Buz Pateni fiampiyonas, bu ülkede yaflanan deprem ve tsunami nedeni ile 25 Nisan-1 May s tarihleri aras nda Rusya n n baflkenti Moskova da düzenlenmifltir Voleybol Avrupa Bayanlar fiampiyonlar Ligi nde Vak fbank Günefl Sigorta Türk Telekom, 51. Avrupa fiampiyonlar Ligi kupas n kazanan Türk ekibi olmufltur. Ayr ca bu kupay kazanan ilk Türk tak m olarak da tarihi bir baflar ya imza atm flt r. 9

10 Bölüm 1 / Sportif Geliflmeler 2011 y l nda Fransa n n baflkenti Paris te düzenlenen 31. Avrupa Salon Atletizm fiampiyonas nda Türk atletlerden Kemal Koyuncu gümüfl, Halil Akkafl bronz madalya kazanm flt r Avrupa Futbol fiampiyonas na Polonya Ukrayna ortakl ev sahipli i yapacakt r Dünya K sa Kulvar Yüzme fiampiyonas stanbul da yap lacakt r Olimpiyatlar na aday ilimiz stanbul dur Avrupa Spor baflkenti olarak stanbul seçilmifltir. Kemal Koyuncu 2012 Dünya Salon Atletizm fiampiyonas stanbul da düzenlenecektir Yaz Olimpiyatlar ngiltere nin baflkenti Londra da düzenlenecektir Paralimpik Yaz Oyunlar ngiltere nin baflkenti Londra da düzenlenecektir Akdeniz Oyunlar n n, ekonomik krizden dolay Yunanistan dan al narak Mersin de yap lmas na karar verilmifltir Üniversiteler aras K fl Olimpiyatlar Maribor Slovenya da gerçeklefltirilecektir Dünya Atletizm fiampiyonas Rusya Moskova da düzenlenecektir U-20 Dünya Kupas Türkiye de yap lacakt r Dünya Futbol fiampiyonas, Brezilya da düzenlenecektir K fl Olimpiyatlar Rusya n n Sochi kentinde yap lacakt r Avrupa Futbol fiampiyonas Fransa da yap lacakt r Yaz Olimpiyatlar Brezilya n n Rio De Janeiro flehrinde yap lacakt r Dünya Futbol fiampiyonas, Rusya da yap lacakt r Dünya Futbol fiampiyonas Katar da yap lacakt r. 10

11 BÖLÜM 2 ULUSLARARASI GEL fimeler 11

12 Bölüm 2 / Uluslararas Geliflmeler ULUSLARARASI GEL fimeler Fransa; 1966 y l nda ayr ld NATO nun Savunma Planlamalar Komitesine 2009 y l nda geri dönmüfltür. G Zirvesi, 26 Haziran 2010 da Kanada n n Toronto kentinde yap lm flt r. G Zirvesi; May s 2011 tarihlerinde Fransa n n Deauville Kasabas nda yap lm flt r. G-8 Zirvesi; 2012 de ABD de, 2013 de ngiltere de, 2014 de Rusya da yap lacakt r. G-20 nin 2010 y l ndaki ilk zirvesi Kanada n n Toronto kentinde yap lm flt r. Zirvenin 2010 y - l ndaki ikinci toplant s kas m ay nda Güney Kore nin baflkenti Seul de yap lm flt r. G-20 nin 2011 y l ndaki ilk zirvesi fiubat 2011 de Fransa n n Paris kentinde yap lm flt r. Bir sonraki G-20 Liderler Zirvesi ise 3-4 Kas m 2011 tarihinde Fransa n n Cannes kentinde yap lacakt r. G-20 ülkelerinden baz Maliye Bakanlar ve Merkez Bankas baflkanlar n n topland seminer çal flmas Mart 2011 de Çin in Nanjing kentinde gerçeklefltirilmifltir. G-20 üyesi ülkelerin Ekonomi Bakanlar ve Merkez Bankas Baflkanlar n bir araya getiren toplant 14 Nisan 2011 de Washington da gerçeklefltirilmifltir. G-20 ülkeleri flunlard r; Türkiye, ABD, Hindistan, Japonya, Brezilya, Rusya, Almanya, Arjantin, Fransa, Suudi Arabistan, Meksika, Güney Afrika, Birleflik Krall k, Güney Kore, talya, Çin, Kanada, Avustralya, Endonezya, Avrupa Birli i Dönem Baflkan ve Avrupa Merkez Bankas Baflkan. Avrupa Birli i I. Dönem Baflkanl 1 Ocak 2011 den itibaren Macaristan a geçmifltir. Avrupa Birli i II. Dönem Baflkanl 1 Temmuz 2011 den itibaren Polonya ya geçecektir. Avrupa Birli i taraf ndan onaylanan ve 1 Aral k 2009 tarihinde yürürlü e giren Lizbon Anlaflmas na göre ilk AB Konseyi Baflkan eski Belçika Baflbakan Herman Van Rompuy seçilmifltir. 6 ayda bir de iflen AB dönem baflkanl uygulamas ise flimdilik devam etmektedir. 12

13 Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Baflkan, AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuflo lu dur. Çavuflo lu 2011 y l için tekrar baflkan seçilmifltir fiubat Ay nda, Milli Savunma Bakan Vecdi Gönül ün ev sahipli inde, NATO Genel Sekreteri Rasmussen in baflkanl nda stanbul Kongre Merkezi nde NATO Savunma Bakanlar gayriresmi toplant s yap lm flt r NATO Liderler Zirvesi Kas m 2010 da Portekiz in Lizbon kentinde düzenlenmifltir. Temmuz 2010 da NATO Genel Sekreter Uluslararas Geliflmeler / Bölüm 2 Yard mc l na Hüseyin Diriöz getirilmifltir Nisan ay nda Nükleer Güvenlik Zirvesi ABD Washington kentinde yap lm flt r. Türkiye den Baflbakan Recep Tayyip Erdo an kat lm flt r y l nda 16. Dünya Verimlilik Kongresi Türkiye de yap lm flt r. Hüseyin Diriöz 2010 y l nda KKTC Cumhurbaflkanl seçimlerini Ulusal Birlik Partisi Baflkan Dervifl Ero lu kazanm flt r y llar aras nda BM Genel Sekreterli i ni Güney Kore den Ban Ki-Moon yapmaktad r. Ba ms zl n ilan eden son Balkan ülkesi Kosova d r. (2008) E-7 ülkeleri olarak bilinen Hindistan, Rusya, Brezilya, Endonezya, Çin, Meksika ve Türkiye nin 2050 y l nda dünyan n en büyük ekonomisine sahip ülkeleri olacaklar düflünülmektedir. Haziran 2010 da 20 Asyal ülkenin kat l m yla oluflturulan Asya da flbirli i ve Güven Art - r c Önlemler Konferans (CICA) stanbul da toplanm flt r. OPEC in Viyana da Ekim 2010 daki toplant s nda al nan karar do rultusunda dönem baflkanl Ocak 2011 tarihinden itibaren ran a geçmifltir. OPEC baflkan olan ran, Ocak 2012 ye kadar bu görevini yürütecektir. ran, bir y l boyunca OPEC bünyesinde yap lacak Petrol Bakanlar düzeyindeki toplant lara baflkanl k edecektir. 31 May s 2010 da Gazze ye yard m götüren Mavi Marmara gemisine srail ordusu taraf ndan operasyon düzenlenmifl, 9 kifli hayat n kaybetmifltir. 13

14 Bölüm 2 / Uluslararas Geliflmeler Dünya Sosyal Forumu 2010 y l Ocak ay nda Brezilya n n Porto Allegre flehrinde düzenlenmifltir. Senegal in baflkenti Dakar 6-11 fiubat 2011 de Dünya Sosyal Forumu na ev sahipli i yapm flt r. Davos ta düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu na alternatif olarak yap lan bu foruma 123 ülke kat lm flt r. Avrupa Birli i üyesi olan Estonya Euro kullanmaya bafllayan son Balt k ülkesidir ve Euro kullanmaya bafllayan 17. üye ülkedir. Schengen Serbest Dolafl m Hakk na sahip olan ülkeler; Estonya, Macaristan, Letonya, Litvanya, Malta, Polonya, Slovenya, Slovakya, Çek Cumhuriyeti, Almanya, Avusturya, Belçika, Danimarka, spanya, Finlandiya, Yunanistan, talya, Lüksemburg, Hollanda, sveç, Norveç, Portekiz, zlanda, Fransa. 15 Temmuz 2009 da, AB çiflleri ve Adalet Bakanlar taraf ndan S rbistan, Karada ve Makedonya n n Schengen Alan na dahil edilmesine yönelik karar onaylanm flt r y l nda, Somalili korsanlarla mücadele amac yla Aden Körfezi ne Gediz Firkateyni gönderilmifltir. fiangay flbirli i Örgütü ne üye olan ülkeler flunlard r; Kazakistan, K rg zistan, Tacikistan, Özbekistan, Çin Halk Cumhuriyeti ve Rusya. BM nin Güvenlik Konseyi geçici üyeli ine Türkiye seçilmifl ve bu görevi 31 Aral k 2010 da sona ermifltir. Türkiye den boflalan geçici üyeli e Almanya seçilmifltir. fiangay flbirli i Örgütü ne üye olan ülkeler UNDP nin Kemal Dervifl ten sonraki baflkan Helen Clark olmufltur. (2009) D fliflleri Bakan Ahmet Davuto lu, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi 2011 Y l Dönem Baflkanl n Türkiye ad na Makedonya dan devralm flt r. Türkiye ve spanya n n efl baflkanl n yapt Medeniyetler ttifak n n 2011 Forumu Katar da düzenlenecektir. Birleflmifl Milletler En Az Geliflmifl Ülkeler 4. Konferans 8-13 May s 2011 de stanbul da yap lm flt r. 14

15 Baz Ülkelerin Yöneticileri; Uluslararas Geliflmeler / Bölüm 2 Rusya Devlet Baflkan : Dimitri Medvedev Rusya Baflbakan : Vladimir Putin Venezuela Devlet Baflkan : Hugo Chavez Fransa Cumhurbaflkan : Nicolas Sarkozy Fransa Baflbakan : François Fillon talya Baflbakan : Silvio Berlusconi Almanya Baflbakan : Angela Merkel Kosova Baflbakan : Haflim Taci ngiltere Kraliçesi: II. Elizabeth Vladimir Putin ngiltere Baflbakan : David Cameron ran Cumhurbaflkan : Mahmud Ahmedinejad Irak Cumhurbaflkan : Celal Talabani Gürcistan Devlet Baflkan : Michael Saakasvili spanya Baflbakan : J. L. Rodriguez Zapatero Pakistan Cumhurbaflkan : As f Ali Zerdari Kuzey K br s Türk Cumhuriyeti Cumhurbaflkan : Dervifl Ero lu Güney K br s Rum Kesimi Baflbakan : Dimitris Hristofyas Mahmud Ahmedinejad Baz Önemli Kurumlar n Baflkanlar ; YSK Baflkan ; Ali Em DDK Baflkan ; Cemal Boyal TMSF Baflkan ; fiakir Ercan Gül BDDK Baflkan ; Tevfik Bilgin YÖK Baflkan ; Yusuf Ziya Özcan DPT Müsteflar ; Kemal Madeno lu Ali Em 15

16 Bölüm 2 / Uluslararas Geliflmeler SPK Baflkan ; Prof. Dr. Vedat Akgiray Hazine Müsteflar ; brahim Halil Çanakc Merkez Bankas Baflkan ; Erdem Baflç RTÜK Baflkan ; Prof Dr. Davut Dursun fieker Kurumu Baflkan ; Mehmet Azmi Aksu Kamu hale Kurumu Baflkan ; Dr. Hasan Gül Rekabet Kurumu Baflkan ; Prof.Dr. Nurettin Kald r mc Tütün Ve Alkol Piyasas Düzenleme Kurumu (TAPDK) Vedat Akgiray Baflkan ; Mehmet Küçük Enerji Piyasas Düzenleme Kurumu (EPDK) Baflkan ; Hasan Köktafl Telekomünikasyon Kurumu (Bilgi Teknolojileri ve letiflim Kurumu) Baflkan ; Dr. Tayfun Acarer Dan fltay Baflkan ; Mustafa Birden (emekliye ayr ld ) Say fltay Baflkan ; Mehmet Damar Hasan Köktafl Anayasa Mahkemesi Baflkan ; Haflim K l ç Uyuflmazl k Mahkemesi Baflkan ; Ahmet Akyalç n Yarg tay Baflkan ; Naz m Kaynak Yarg tay Cumhuriyet Baflsavc s ; Hasan Erbil Askeri Yarg tay Baflkan ; Hakim Tu general Ahmet Alk fl Askeri Yüksek dare Mahkemesi Baflkan ; Hakim Tu general Turgut Ar bal 27. Genelkurmay Baflkan ; Orgeneral Ifl k Koflaner MGK Genel Sekreteri; Tahsin Burcuo lu Hasan Erbil 16

17 BÖLÜM 3 ÇEVRESEL GEL fimeler 17

18 Bölüm 3 / Çevresel Geliflmeler ÇEVRESEL GEL fimeler TÜ Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Uzay Mühendisli i Bölümü taraf ndan üretilen ilk uydu olan TÜPSAT 2009 tarihinde Hindistan üssünden uzaya f rlat lm flt r. ABD, Çin, Hindistan, Rusya çevreye en çok karbondioksit yayan ülkeler s ralamas nda bafl çekmektedir. Türkiye ise 23. S rada yer almaktad r. Il su Baraj Projesi ile sular alt nda kalacak olan antik tarihi yer Hasankeyf tir. Türkiye nin ilk nükleer santralinin Mersin Akkuyu da yap lmas kararlaflt r lm flt r. Türkiye de kurulacak olan Nükleer Teknoloji Gelifltirme Merkezi Sinop ta infla edilecektir. 81 lde 81 Orman projesi TEMA Vakf öncülü ünde bafllat lm flt r. 12 Ocak 2010 da Haiti de 7,0 Richter ölçe inde deprem meydana gelmifltir. 11 Ocak 2011 de Japonya da 8,9 Richter ölçe inde deprem meydana gelmifltir. Deprem sonucunda Fukuflima Nükleer Santrali nde s zma meydana gelmifltir da zlanda daki Eyyafyallayöküll yanarda n n ç kard toz bulutu Avrupa da yaflam olumsuz etkilemifltir. 22 May s 2011 de zlanda n n en aktif volkan olarak bilinen Grimsvötn Yanarda yeniden faaliyete geçmifltir. 21 May s 2011 de Kütahya n n Simav ilçesinde 5,9 büyüklü ünde deprem meydana gelmifltir. Deprem stanbul, Ankara, Çanakkale, Bursa, Bal kesir, Yalova, Afyonkarahisar, Eskiflehir ve Afyonkarahisar da da hissedilmifltir. 6. Dünya Su Forumu 2012 de Fransa n n Marsilya kentinde düzenlenecektir. Yaklafl k 2000 y ll k tarihe sahip, hidroterapiyle tedavi uyguland na inan lan, üzerinin kapanmas tart flma konusu ve mahkemelik olan zmir in Bergama lçesi ndeki Allianoi Antik kenti, Yortanl Baraj n n kapaklar n n kapanmas yla suya gömülmüfltür. Almanya da salatal ktan bulaflt tahmin edilen Enterohemorajik Escherichia coli (EHEC) bakterisi nedeniyle ölü say s n n artt, ayr ca sveç, Norveç, Danimarka ve ngiltere de de benzer olaylara rastland bildirilmifltir. 18

19 BÖLÜM 4 SOSYO - KÜLTÜREL GEL fimeler 19

20 Bölüm 4 / Sosyo - Kültürel Geliflmeler SOSYO - KÜLTÜREL GEL fimeler Nobel ödüllerini da tan ülke sveç tir. Ancak bilim ödülleri sveç taraf ndan verilirken, sadece bar fl ödülü Norveç Nobel Komitesi taraf ndan verilmektedir Nobel T p Ödülü ngiliz Dr. Robert Edwards a verilmifltir (ilk kez tüp bebek çal flmas yapt için) Nobel Bar fl Ödülü, Çin de cezaevinde tutulan muhalif politikac (insan haklar savunucusu) Liu fiiaobo ya verilmifltir Nobel Edebiyat Ödülü Perulu yazar Mario Vargas Llosa ya verilmifltir Nobel Fizik Ödülü ngiltere de yaflayan iki Rus kökenli fizikçi olan Andre Geim ve Konstantin Novoselov a verilmifltir Nobel Kimya Ödülü Amerikal Richard F. Heck ve Japonya dan Akira Suzuki ve Eiichi Negishi ye verilmifltir Nobel Ekonomi Ödülü Amerikal araflt rmac lar olan Peter A. Diamond ve Dale T. Mortensen ile ngiltere ve Güney K br s vatandafl Christopher A. Pissarides e verilmifltir. Dünyan n en prestijli bilim ödüllerinden Nobel bu sene sahiplerini bulurken, bar fl ödülünün sistem karfl t Çinli Lui Xiaobo ya verilmesi, Çin-Norveç iliflkilerinin gerilmesine neden olmufltur. Nobel Bar fl Ödülü nün Çinli Muhalif Liu Xiaobo ya verilmesinin ard ndan harekete geçen Pekin, kendi ödülünü yaratm flt r. Çin de 2010 y l nda ilk defa düzenlenen Konfüçyüs Bar fl Ödülü, Tayvan ile Çin aras ndaki yak nlaflmaya katk lar ndan dolay eski Tayvan Cumhurbaflkan Yard mc s Lien Chan a verilmifltir Temmuz da Portekiz in Baflkenti Lizbon da Yap lan Toplant da Belirlenen Dünyan n Yeni 7 Harikas ; Chichen Itza Piramidi (Meksika) Christo Redenter Heykeli (Brezilya) Petra Antik Kenti (Ürdün) Çin Seddi Kolezyum (Roma) Taç Mahal (Hindistan) Machu Picchu Antik Kenti (Peru) 2009 Puflkin Edebiyat Ödülü BM taraf ndan Türk yazar Prof. Dr. Hayrettin vgin e verilmifltir. Taç Mahal 20

21 2009 y l BM taraf ndan Uluslararas Astronomi Y l ilan edilmifltir y l UNESCO taraf ndan Kâtip Çelebi ve Hac Bektafli Veli Y l ilan edilmifltir y l UNESCO taraf ndan Dünya Astronomi ve Darwin Y l ilan edilmifltir y l UNESCO taraf ndan Kültürler Aras Yaklafl m ve Biyoçeflitlilik Y l ilan edilmifltir y l UNESCO taraf ndan Evliya Çelebi Y l ilan edilmifltir. Uluslararas Teorik ve Uygulamal Kimya Birli i, Birleflmifl Milletler E itim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) ile Birleflmifl Milletler Genel Kurulu, 2011 y l n Uluslararas Kimya Y - l olarak ilan etmifllerdir y l Türkiye de Japonya Y l ilan edilmifltir y l, Kültür ve Turizm Bakanl taraf ndan "Kuzey K br s Y l " ve Mehmet Akif Ersoy Y l olarak ilan edilmifltir. nsan Haklar yla lgili Önemli Günler Sosyo - Kültürel Geliflmeler / Bölüm 4 Dünya Kad nlar Günü (8 Mart) Avrupa Konseyi Günü (5 May s) Sakatlar Haftas (10-16 May s) Çevre Koruma Haftas (Haziran ay n n ikinci Pazar günü) Dünya Bar fl Günü (1 Eylül) Dünya Çocuk Günü (Ekim ay n n ilk pazartesi günü) Birleflmifl Milletler Günü (24 Ekim) Çocuk Haklar Günü (20 Kas m) nsan Haklar Evrensel Bildirgesinin Kabul Ediliflinin Y l Dönümü (10 Aral k) 2009 Y l Cumhurbaflkanl Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri; Geleneksel sanatlar dal nda U ur Derman a, Sinema dal nda Nuri Bilge Ceylan a, Kültür ve sanat kurumu dal nda Sak p Sabanc Müzesi ne verilmifltir. 21

22 Bölüm 4 / Sosyo - Kültürel Geliflmeler 2010 Y l Cumhurbaflkanl Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri; Tarih dal nda Cemal Kafadar a, Resim dal nda Ergin nan a, Kültür ve sanat kurumu dal nda stanbul Modern e verilmifltir. Kültür ve Turizm Bakanl Ödülleri kapsam nda 2009 Y l Kültür ve Sanat Büyük Ödülü Neyzen Niyazi Say n ve Tamburi Necdet Yaflam a verilmifltir. Kültür ve Turizm Bakanl Ödülleri kapsam nda 2010 Y l Kültür ve Sanat Büyük Ödülü arkeoloji alan nda yapt klar çal flmalar ve arkeoloji bilimine üstün katk lar nedeniyle Profesör Halet Çambel ve Profesör Nimet Özgüç e Cumhurbaflkan Abdullah Gül taraf ndan takdim edilmifltir. UNESCO Semah Alevi Bektafli gelene ini, K rkp nar Festivali ve Geleneksel sohbet toplant lar n insanl n somut olmayan kültür miras listesine alm flt r. Birleflmifl Kentler ve Yerel Yönetimler Teflkilat n n (UCLG) dönem baflkan stanbul Büyükflehir Belediye Baflkan Kadir Topbafl olmufltur ( ). Avrupa Ödülü Kazanan Kentler Birli inin 5-7 May s 2011 tarihleri aras nda Ankara da yapt toplant sonucunda yeni dönem baflkan Melih Gökçek olmufltur y l Kas m ay nda Diyanet flleri Baflkanl görevine Prof.Dr. Mehmet Görmez getirilmifltir. Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi taraf ndan Ankara flehrine 2009 Avrupa Kent Ödülü verilmifltir. Zeugma Mozaik Müzesi Gaziantep te aç lm flt r. Devlet memurlu una al nmada kullan lan üst yafl 30 s n r Bakanlar Kurulu karar ile kald r lm flt r. (2011) 2011 fiubat ta Cumhurbaflkan Abdullah Gül, Yarg tay ile Dan fltay da daire ve üye say s n art ran yasay onaylam flt r. Yasa do rultusunda Dan fltay n daire say s 13 ten 15 e ç kar lm flt r. Dan fltay 14 ü dava, 1 i idari daire olmak üzere 15 daireden oluflmufltur. Dan fltay da 95 olan üye say s 156 ya ç kar lm flt r. Yarg tay da ise 32 olan daire say s 38 e, üye say s 250 den 387 ye ç kar lm flt r. Yarg tay Baflkan Hasan Gerçeker in yafl haddinden emekli olmas n n ard ndan yap lan baflkanl k seçimlerinde uzun süreden beri ilk defa bir aday ilk turda baflkan seçilmifltir. Yarg tay 6.Hukuk Dairesi Baflkan Naz m Kaynak, ilk turda 197 üyenin oyunu alarak Yarg tay a baflkan olmufltur. 22

23 Dan fltay a düzenlenen silahl sald r da yaralanan ve Dan fltay a Baflkan seçilen Mustafa Birden yafl haddinden 1 Haziran 2011 de emekliye ayr lm flt r. Baflbakanl k bünyesinde çal flan teftifl ve inceleme organ Yüksek Denetleme Kurulu Say fltay a devredilmifltir. Cumhuriyet Gazetesi çizerlerinden smail Gülgeç hayat n kaybetti. Gülgeç, Hayvanlar adl çizgi bantta Entellektüel Ay, Klozet Faresi gibi tipler ile ünlenmiflti. Milletvekili Say s Artan ller: Ankara'n n milletvekili say s 29'dan 31'e, Bursa 16'dan 17'ye, Diyarbak r 10'dan 11'e, Gaziantep 10'dan 12'ye, stanbul 70'den 84'e, zmir 24'den 26'ya, Kayseri 8'den 9'a, Kocaeli 9'dan 11'e, Sakarya 6'dan 7'ye, Tekirda 5'den 6'ya, Van 7'den 8'e ve fi rnak 3'den 4'e ç km flt r. Milletvekili Say s Azalan ller: Afyonkarahisar, A r, Ayd n, Bitlis, Çank r, Çorum, Erzincan, Erzurum, Giresun, Isparta, Kastamonu, K rflehir, Konya, Kütahya, Malatya, Ordu, Sinop, Sivas, Tokat, Trabzon, Yozgat, Aksaray, Karaman, K r kkale, Karabük. Her y l bir ülkede devlet yetkilisini Uluslararas iliflkilerin geliflmesine sa lad katk lardan dolay ödüllendiren ngiliz Kraliyet Uluslararas liflkiler Enstitüsü (Chatham Hause) 2010 için Cumhurbaflkan Abdullah Gül'ü seçmifltir. 1 Haziran 2010 da yeni e-pasaportlar kullan lmaya bafllanm flt r y l nda Trabzon un Maçka ilçesinde bulunan Sümela Manast r nda 88 y l sonra ayin düzenlenmifltir. 6-9 May s 2011 tarihleri aras nda II. Uluslararas Marsyas Uluslararas Kültür, Sanat ve Müzik Festivali Afyon un Dinar ilçesinde düzenlenmifltir. Türk sinemas n n de erli sanatç s Türkan fioray 12 Mart 2010 Cuma günü stanbul Nippon Hotel de yap lan bas n toplant s ile UNICEF-Türkiye yi Niyet Elçisi ilan edilmifltir. TRT nin ve Türkiye nin ilk haber spikerlerinden, sunucu, yazar ve e itmen Jülide Gülizar hayat n kaybetti. Türkçeyi do ru kullanarak genç kuflaklara örnek olan Gülizar, dil konusunda yetifltirdi i pek çok kifliyi radyo ve televizyonlara kazand rm flt. Dünya tarihinin en büyük bilimsel deneyi, evreni anlama yolunda yepyeni ad mlar at lmas n sa layan Büyük Patlama (Bing Bang) deneyi (Büyük Hadron Çarp flt r lmas ) sviçre nin CERN flehrinde baflar yla gerçeklefltirilmifltir. Sosyo - Kültürel Geliflmeler / Bölüm 4 Avrupa Birli i nin organ olan AB Konseyi taraf ndan 2010 Avrupa Kültür Baflkentleri olarak seçilen yerler; stanbul (Türkiye), Pech (Macaristan), Essen (Almanya) dir. 23

24 Bölüm 4 / Sosyo - Kültürel Geliflmeler 2011 Avrupa Kültür Baflkentleri olarak seçilen yerler; Turku (Finlandiya) ve Tallinn (Estonya) dir EXPO Fuar fiangay da düzenlenmifltir EXPO Fuar Milano da düzenlenecektir. Norveç te düzenlenen 2010 Eurovision fiark Yar flmas nda Türkiye, Manga grubuyla 2. olmufltur Eurovision fiark Yar flmas Almanya da düzenlenmifltir. Türkiye yi Yüksek Sadakat grubu temsil etmifltir Eurovision fiark Yar flmas Azerbaycan kazanm flt r Eurovision fiark Yar flmas n Azerbaycan da yap lacakt r. Dünyan n önde gelen yönetmenlerinden Sidney Lumet, lenf kanseri hastal ndan 86 yafl nda ölmüfltür. Network ve Dog Day Afternoon gibi filmlerin yönetmenli ini yapan Lumet i ak llara kaz yan filmse, Amerikan adalet sistemini ele ald 1957 yap m 12 Angry Men (12 K zg n Adam) olmufltur. Soul Kitchen filmi 66. Venedik Film Festivali nde Jüri Özel Ödülü ne lay k görülmüfltür. (2009) 2010 Dünya Münazara Yar flmas Türkiye de yap lm flt r. Türkiye nin UNESCO dünya kültür miras listesine aday gösterilen alanlar ; Sümela Manast r, Mardin Evleri ve Efes Antik Kenti dir. Kültür ve Turizm Bakanl 19 Haziran 2011 den itibaren Edirne de bulunan Selimiye Cami nin UNESCO Dünya Kültür Miras listesine al naca n aç klam flt r. Kültür ve Turizm Bakanl 'n n önerisiyle, Hatay da bulunan ve H ristiyanlar taraf ndan haç yeri olarak kabul edilen, ayn zamanda ilk ma ara kilisesi olan ST. Pierre Kilisesi, UNESCO Dünya Miras Geçici listesine al nm flt r. Kiliseyle ilgili son karar Haziran 2011 tarihleri aras nda yap lacak Dünya Miras Komitesi 35. Toplant s nda belirlenecektir. UNESCO nun Dünya Kültür Miras Listesinde Türkiye de Bulunan Eserler; stanbul un Tarihi Alanlar (1985), Divri i Ulu Camii ve fiifahanesi (1985), Göreme Ulusal Park ve Kapadokya Kayal k Alanlar (1985), Hattuflafl: Hitit Baflkenti (1986), 24

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI. TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi. Büyükçekmece İstanbul

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI. TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi. Büyükçekmece İstanbul ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi Büyükçekmece İstanbul İÇİNDEKİLER SAYFA 1. ARAŞTIRMANIN KONUSU 3 1.1. FUAR KÜNYESİ 3 1.2. ARAŞTIRMANIN AMACI 3 1.3. ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ

Detaylı

TÜİK VERİLERİNE GÖRE ESKİŞEHİR'İN SON 5 YILDA YAPTIĞI İHRACATIN ÜLKELERE GÖRE DAĞILIMI (ABD DOLARI) Ülke

TÜİK VERİLERİNE GÖRE ESKİŞEHİR'İN SON 5 YILDA YAPTIĞI İHRACATIN ÜLKELERE GÖRE DAĞILIMI (ABD DOLARI) Ülke TÜİK VERİLERİNE GÖRE ESKİŞEHİR'İN SON 5 YILDA YAPTIĞI İHRACATIN ÜLKELERE GÖRE DAĞILIMI (ABD DOLARI) Ülke 2008 Yılı 2009 Yılı 2010 Yılı 2011 Yılı 2012 Yılı Sayısı Ulke adı İhracat Ulke adı İhracat Ulke

Detaylı

TÜRKİYE DEKİ YABANCI ÜLKE TEMSİLCİLİKLERİ

TÜRKİYE DEKİ YABANCI ÜLKE TEMSİLCİLİKLERİ Ülke TÜRKİYE DEKİ YABANCI ÜLKE TEMSİLCİLİKLERİ Temsilcilik Türü Şehir Telefon Faks e-posta A.B.D. Başkonsolosluk Adana (0322) 346 62 62 (0322) 346 79 16 A.B.D. Büyükelçilik Ankara 455 55 55 467 00 19 A.B.D.

Detaylı

Vize Rejim Tablosu YEŞİL (HUSUSİ) PASAPORT. Vize Yok (90 gün) Vize Yok (90 gün) Vize Yok (90 gün) Vize Yok (90 gün) Vize Yok (90 gün)

Vize Rejim Tablosu YEŞİL (HUSUSİ) PASAPORT. Vize Yok (90 gün) Vize Yok (90 gün) Vize Yok (90 gün) Vize Yok (90 gün) Vize Yok (90 gün) Vize Rejim Tablosu ÜLKE ÇİPLİ (UMUMA MAHSUS) PASAPORT YEŞİL (HUSUSİ) PASAPORT GRİ (HİZMET) PASAPORT LACİVERT (DİPLOMATİK) PASAPORT A.B.D AFGANİSTAN ALMANYA ANDORRA ANGOLA ANTİGUA-BARBUDA ANTİLLER ARJANTİN

Detaylı

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI 1 İÇİNDEKİLER SAYFA 1. ARAŞTIRMANIN KONUSU 3 1.1. FUAR KÜNYESİ 3 1.2. ARAŞTIRMANIN AMACI 3 1.3. ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ VE ÖRNEK YAPISI 3 2. FUAR SONUÇ ÖZET BİLGİLERİ

Detaylı

UMUMA HUSUSİ HİZMET DİPLOMATİK A.B.D Vize Var Vize Var Vize Var Vize Var. AFGANİSTAN Vize Var Vize Var Vize Var Vize Var

UMUMA HUSUSİ HİZMET DİPLOMATİK A.B.D Vize Var Vize Var Vize Var Vize Var. AFGANİSTAN Vize Var Vize Var Vize Var Vize Var VİZE TABLOSU Pasaport Vize Tablosu MAVİ YEŞİL GRİ KIRMIZI ÜLKE UMUMA HUSUSİ HİZMET DİPLOMATİK MAHSUS DAMGALI A.B.D Vize Var Vize Var Vize Var Vize Var AFGANİSTAN Vize Var Vize Var Vize Var Vize Var ALMANYA

Detaylı

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI 12 17 Ocak 2016 İÇİNDEKİLER SAYFA 1. ARAŞTIRMANIN KONUSU 3 1.1. FUAR KÜNYESİ 3 1.2. ARAŞTIRMANIN AMACI 3 1.3. ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ VE ÖRNEK YAPISI 3 2. FUAR SONUÇ ÖZET

Detaylı

TR33 Bölgesi nin Üretim Yapısının ve Düzeyinin Tespiti ve Analizi. Ek 5: Uluslararası Koşulların Analizi

TR33 Bölgesi nin Üretim Yapısının ve Düzeyinin Tespiti ve Analizi. Ek 5: Uluslararası Koşulların Analizi TR33 Bölgesi nin Üretim Yapısının ve Düzeyinin Tespiti ve Analizi Ek 5: Uluslararası Koşulların Analizi Sektörün genel özellikleri Kümes hayvanlarının etleri ve yenilen sakatatı Ürünler dünyada ortalama

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

TÜRKİYE BİLİMSEL YAYIN GÖSTERGELERİ (II) 1981-2007 TÜRKİYE, ÜLKELER VE GRUPLAR

TÜRKİYE BİLİMSEL YAYIN GÖSTERGELERİ (II) 1981-2007 TÜRKİYE, ÜLKELER VE GRUPLAR 3.2.Etki De erine Göre ABD 1981-2007 döneminde üretti i 6.634.586 adet yay na ald 137.391.957 at f say s ile 20,71 lik etki de erine sahip olup 14,17 lik DÜNYA ortalama etki de erinden yakla k % 50 daha

Detaylı

İÇİNDEKİLER. 1 2007-2008-2009-2010-2011 Yılları Yassı Ürünler İthalat Rakamları. 2 2007-2008-2009-2010-2011 Yılları Yassı Ürünler İhracat Rakamları

İÇİNDEKİLER. 1 2007-2008-2009-2010-2011 Yılları Yassı Ürünler İthalat Rakamları. 2 2007-2008-2009-2010-2011 Yılları Yassı Ürünler İhracat Rakamları İÇİNDEKİLER 1 2007-2008-2009-2010-2011 Yılları Yassı Ürünler İthalat Rakamları 2 2007-2008-2009-2010-2011 Yılları Yassı Ürünler İhracat Rakamları 3 2007-2008-2009-2010-2011 Yılları çelik borular İthalat-İhracat

Detaylı

21-24 MAYIS 2016 5. TİCARİ ARAÇLAR, OTOBÜS VE TEDARİK SANAYİ FUARI STANBUL BÜYÜKÇEKMECE, STANBUL / TURKEY TÜYAP FUAR VE KONGRE MERKEZ

21-24 MAYIS 2016 5. TİCARİ ARAÇLAR, OTOBÜS VE TEDARİK SANAYİ FUARI STANBUL BÜYÜKÇEKMECE, STANBUL / TURKEY TÜYAP FUAR VE KONGRE MERKEZ İş Birliği İle 5. TİCARİ ARAÇLAR, OTOBÜS VE TEDARİK SANAYİ FUARI 21-24 MAYIS 2016 BÜYÜKÇEKMECE, STANBUL / TURKEY STANBUL FUAR VE KONGRE MERKEZ Büyükçekmece, stanbul / Türkiye Küresel Fuar Endüstrisi Birliği

Detaylı

MÜCEVHER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ MAL GRUBU ÜLKE RAPORU (TÜRKİYE GENELİ) - (KÜMÜLATİF)

MÜCEVHER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ MAL GRUBU ÜLKE RAPORU (TÜRKİYE GENELİ) - (KÜMÜLATİF) ALTINDAN MAMUL MÜCEVHERCİ VE KUYUMCU EŞYASI 1 BİRLEŞİK ARAP EMİRLİ 269.665.223,68 305.580.419,69 13,32 ALTINDAN MAMUL MÜCEVHERCİ VE KUYUMCU EŞYASI 2 IRAK 155.240.675,64 92.044.938,69-40,71 ALTINDAN MAMUL

Detaylı

TÜRKİYE NİN İHTİYAÇ DUYDUĞU FUAR 3.ELECTRONIST FUARI

TÜRKİYE NİN İHTİYAÇ DUYDUĞU FUAR 3.ELECTRONIST FUARI TÜRKİYE NİN İHTİYAÇ DUYDUĞU FUAR 3.ELECTRONIST FUARI Sektörlerindeki ürünlerin, en son teknolojik gelişmelerin, dünyadaki trendlerin ve son uygulamaların sergilendiği, 25-28 Eylül 2014 tarihleri arasında

Detaylı

Yurt Dışı Çalışma Dünyası

Yurt Dışı Çalışma Dünyası Yurt Dışı Çalışma Dünyası Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Dış İlişkiler ve Yurtdışı İşçi Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanmıştır. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı nın Yurt Dışı Teşkilatının

Detaylı

2015 YILI OCAK EYLÜL DÖNEMİ EV TEKSTİLİ İHRACATI DEĞERLENDİRMESİ

2015 YILI OCAK EYLÜL DÖNEMİ EV TEKSTİLİ İHRACATI DEĞERLENDİRMESİ 2015 YILI OCAK EYLÜL DÖNEMİ EV TEKSTİLİ İHRACATI DEĞERLENDİRMESİ Ocak Eylül 2015 Dönemi Ev Tekstili Genel İhracatı 2015 Ocak - Eylül Dönemi KG M² USD EURO TL TOPLAM EV TEKSTİLİ İHRACATI 227.814.574 274.117.940

Detaylı

Marmara Üniversitesi..B.F. Ticaret Hukuku Ana Bilim Dal Baflkan

Marmara Üniversitesi..B.F. Ticaret Hukuku Ana Bilim Dal Baflkan Prof. Dr. Ayfle Nur BERZEK Marmara Üniversitesi..B.F. Ticaret Hukuku Ana Bilim Dal Baflkan F KR VE SINAÎ HUKUK MEVZUAT I - Kanunlar - Kanun Hükmünde Kararnameler - Yönetmelikler - Tüzükler - Uluslararas

Detaylı

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi Büyükçekmece İstanbul İÇİNDEKİLER SAYFA 1. ARAŞTIRMANIN KONUSU 3 1.1. FUAR KÜNYESİ 3 1.2. ARAŞTIRMANIN AMACI 3 1.3. ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ

Detaylı

YÜRÜRLÜKTE BULUNAN ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME ANLAŞMALARI. ( tarihi İtibariyle) Yayımlandığı Resmi Gazete

YÜRÜRLÜKTE BULUNAN ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME ANLAŞMALARI. ( tarihi İtibariyle) Yayımlandığı Resmi Gazete YÜRÜRLÜKTE BULUNAN ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME ANLAŞMALARI (21.01.2016 tarihi İtibariyle) Taraf Devlet Anlaşmanın İmza Edildiği Tarih Yayımlandığı Resmi Gazete Tarih No Yürürlük Tarihi Vergiler Açısından

Detaylı

ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI ĞİŞİKLİĞİ

ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI ĞİŞİKLİĞİ ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI İKLİM M DEĞİŞİ ĞİŞİKLİĞİ ve ENERJİ Sedat KADIOĞLU Müsteşar Yardımcısı 22 Ekim 2009,İzmir BİRLEŞMİŞ MİLLETLER İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ İklim Değişikli ikliği Çerçeve

Detaylı

MÜCEVHER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ MAL GRUBU ÜLKE RAPORU (TÜRKİYE GENELİ) - (KÜMÜLATİF)

MÜCEVHER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ MAL GRUBU ÜLKE RAPORU (TÜRKİYE GENELİ) - (KÜMÜLATİF) ALTINDAN MAMUL MÜCEVHERCİ VE KUYUMCU EŞYASI 1 BİRLEŞİK ARAP EMİRLİ 521.361.708,54 519.945.727,22-0,27 ALTINDAN MAMUL MÜCEVHERCİ VE KUYUMCU EŞYASI 2 IRAK 308.690.215,23 226.634.279,98-26,58 ALTINDAN MAMUL

Detaylı

Türkiye den Vize İstemeyen Ülkeler - Vizesiz Ülkeler Haritası 2017

Türkiye den Vize İstemeyen Ülkeler - Vizesiz Ülkeler Haritası 2017 Son güncelleme: 07.03.2017 Türkiye den Vize İstemeyen ler - Vizesiz ler Haritası 2017 Bu sayfada Türkiye'den vize istemeyen, vizesiz ülkelerin 2017 yılı itibariyle güncel listesini ve haritasını bulabilirsiniz.

Detaylı

KURU MEYVE RAPOR (EGE)

KURU MEYVE RAPOR (EGE) Sayı : 73445262-TİM.EİB.GSK.15.1/6686 İzmir, 03/08/2015 Konu : Kuru Meyve Haftalık İhracat İstatistikleri SİRKÜLER EGE KURU MEYVE VE MAMULLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ ÜYELERİNE Sayın Üyemiz, 2014/15 sezonu

Detaylı

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER 2. STANBUL 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER Sporda baflar l olmak için bütün milletçe sporun niteli ini ve de erini anlam fl olmak, spora kalpten, sevgiyle ba lanmak ve onu vatan görevi saymak gerekir.

Detaylı

Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz?

Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz? Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz? Şebnem BORAN 1.Dünya Hububat Pazarı Günümüzde dünyanın stratejik ürün grubunu oluşturan hububat pazarında önemli gelişmeler yaşanıyor. Dünya toplam hububat üretimine

Detaylı

Uludağ Hazır Giyim Ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği İhracat Raporu (Ağustos / Ocak-Ağustos 2017)

Uludağ Hazır Giyim Ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği İhracat Raporu (Ağustos / Ocak-Ağustos 2017) Uludağ Hazır Giyim Ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği İhracat Raporu (Ağustos / Ocak-Ağustos 2017) UİB Ar-Ge Şubesi 1 Eylül 2017 Sayfa 1 / 15 İÇİNDEKİLER AYLIK İHRACAT DEĞERLENDİRMESİ... AĞUSTOS 2017

Detaylı

YOLSUZLUKLARIN ÖLÇÜLMESİ

YOLSUZLUKLARIN ÖLÇÜLMESİ Coşkun Can Aktan (Ed.) Yolsuzlukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Yayınları, 00. YOLSUZLUKLARIN ÖLÇÜLMESİ Yolsuzluklar sadece ülkemizin değil tüm dünyanın sorunu. Dünyanın her ülkesinde az ya da

Detaylı

Güncel Bilgiler. y a y ı n l a r ı

Güncel Bilgiler. y a y ı n l a r ı DÜNYA - SİYASET 2012 yılının Şubat ayında Tunus ta yapılan Suriye nin Dostları Konferansı nın ikincisi Nisan 2012 de İstanbul da yapıldı. Konferansta Esad rejimi üstündeki uluslararası baskının artırılması,

Detaylı

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi 125 Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi Dr. Osman DEM RC * 03.03.2001 tarihinde yay mlanan 4628 say l Elektrik Piyasas Kanunu ile elektri in yeterli, kaliteli,

Detaylı

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI 2 7 Ekim 2012

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI 2 7 Ekim 2012 ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI 2 7 Ekim 2012 TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi Büyükçekmece İstanbul İÇİNDEKİLER SAYFA 1. ARAŞTIRMANIN KONUSU 3 1.1.ARAŞTIRMANIN AMACI 3 1.2.ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ VE ÖRNEK

Detaylı

Karar No : 405 Karar Tarihi : 18/04/2011

Karar No : 405 Karar Tarihi : 18/04/2011 Karar No : 405 Karar Tarihi : 18/04/2011 Yurt Partisi Genel Başkanlığınca Kurulumuza verilen aday listeleri 11/4/2011 tarihi itibariyle incelemeye alınmış olup, yapılan inceleme sonucu ilgili siyasi partinin

Detaylı

Türkiye den Vize İstemeyen Ülkeler - Vizesiz Ülkeler Haritası 2017

Türkiye den Vize İstemeyen Ülkeler - Vizesiz Ülkeler Haritası 2017 Son güncelleme: 04.08.2017 Türkiye den Vize İstemeyen ler - Vizesiz ler Haritası 2017 Bu sayfada Türkiye'den vize istemeyen, vizesiz ülkelerin 2017 yılı itibariyle güncel listesini ve haritasını bulabilirsiniz.

Detaylı

ARAŞTIRMA ÖZET SONUÇLARI 24-28 Mart 2015

ARAŞTIRMA ÖZET SONUÇLARI 24-28 Mart 2015 ARAŞTIRMA ÖZET SONUÇLARI 24-28 Mart 2015 KTO Tüyap Konya Uluslararası Fuar Merkezi İÇİNDEKİLER SAYFA 1. ARAŞTIRMANIN KONUSU 3 1.1. FUAR KÜNYESİ 3 1.2. ARAŞTIRMANIN AMACI 3 1.3. ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ VE

Detaylı

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2:

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: A N A L Z Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: Sektör Mücahit ÖZDEM R May s 2015 Giri Geçen haftaki çal mam zda son aç klanan reel ekonomiye ili kin göstergeleri incelemi tik. Bu hafta ülkemiz

Detaylı

BAKANLAR KURULU KARARI

BAKANLAR KURULU KARARI 30 Ocak 2009 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27126 BAKALAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2009/14579 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ne Yapılacak Yolculuklarda Verilecek Gündeliklere Dair Karar ile Yurtdışı Gündeliklerine

Detaylı

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI 29 Mayıs 1 Haziran 2013 ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi Büyükçekmece İstanbul İÇİNDEKİLER SAYFA 1. ARAŞTIRMANIN KONUSU 3 1.1. FUAR KÜNYESİ 3 1.2. ARAŞTIRMANIN AMACI 3

Detaylı

SIRA SAYISI: 279 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

SIRA SAYISI: 279 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ YASAMA DÖNEMİ YASAMA YILI 26 1 SIRA SAYISI: 279 Kişisel Verilerin Otomatik İşleme Tabi Tutulması Karşısında Bireylerin Korunması Sözleşmesine Ek Denetleyici Makamlar ve Sınıraşan

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI TÜRK TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ SEKTÖRÜ

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI TÜRK TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ SEKTÖRÜ TÜRK TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ SEKTÖRÜ TÜRK MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ SEKTÖRÜ YILLAR PROJE SAYISI PROJE BEDELİ ($) KÜMÜLATİF PROJE BEDELİ ($) ORTALAMA PROJE BEDELİ ($) 2002 ve Öncesi 2.425 49.709.990.160

Detaylı

Komisyon EN GÜNCEL BİLGİLER VE SORULAR ISBN 978-605-364-502-3. Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir.

Komisyon EN GÜNCEL BİLGİLER VE SORULAR ISBN 978-605-364-502-3. Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir. Komisyon EN GÜNCEL BİLGİLER VE SORULAR ISBN 978-605-364-502-3 Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir. 2013, Pegem Akademi Bu kitabın basım, yayın ve satış hakları Pegem Akademi

Detaylı

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI 21 24 Nisan 2012

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI 21 24 Nisan 2012 ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI 21 24 Nisan 2012 29. Uluslararası Tekstil Makineleri Fuarı 4. İstanbul Teknik Tekstiller ve Nonwoven Fuarı 9. Uluslararası İstanbul İplik Fuarı Hazırlayan TEKNİK Fuarcılık

Detaylı

ERASMUS + YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMI 2015-2016 DÖNEMİ "ORTA ASYA" BÜTÇE KATEGORİSİNE AİT LİSTE

ERASMUS + YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMI 2015-2016 DÖNEMİ ORTA ASYA BÜTÇE KATEGORİSİNE AİT LİSTE "ASYA" BÜTÇE KATEGORİSİNE AİT LİSTE Orta Doğu Teknik Üniversitesi 2015 1 TR01 KA107 021130 Hindistan 30.249,50 Orta Doğu Teknik Üniversitesi 2015 1 TR01 KA107 021130 Nepal 5.044,92 Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Detaylı

JEAN MONNET BURS PROGRAMI 2016-2017 AKADEMİK YILI FARKINDALIK ARTIRMA TOPLANTILARI

JEAN MONNET BURS PROGRAMI 2016-2017 AKADEMİK YILI FARKINDALIK ARTIRMA TOPLANTILARI Burs Programı Türkiye nin Avrupa Birliğine tam üyelik sürecinde kamu kurum ve kuruluşlarından özel sektöre, sivil toplum örgütlerinden üniversitelere önemli görevler düşüyor. Bu sebeple, toplumun her

Detaylı

BURTARIM 2014 ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI

BURTARIM 2014 ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI BURTARIM 2014 Bursa 12. Uluslararası Tarım, Tohumculuk, Fidancılık ve Süt Endüstrisi Fuarı BURSA 7. ULUSLARARASI HAYVANCILIK VE EKİPMANLARI FUARI 14 18 Ekim 2014 ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI Bursa

Detaylı

İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 1

İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 1 İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 1 Bölüm 1: TÜRKİYE NİN VİZE POLİTİKASI VE UYGULAMALARI... 3 1.1. Tarihi Süreç:... 3 1.2. Güncel Vize Düzenlemesi:... 5 1.3. Vize Zorunluluğu:... 5 1.4. Vize Muafiyet Programı:... 6

Detaylı

Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle HIV/AIDS. Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM)

Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle HIV/AIDS. Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM) Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle /AIDS Dr. Aygen Tümer Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM) Dünyada /AIDS Dünya Sa l k Örgütü (DSÖ)/UNAIDS taraf ndan Aral k 2010 tarihinde

Detaylı

SEKTÖRÜN BENİMSENEN FUARI ELEX

SEKTÖRÜN BENİMSENEN FUARI ELEX SEKTÖRÜN BENİMSENEN FUARI ELEX 3. ELEX FUARI 25-28 EYLÜL 2014 TARİHLERİ ARASINDA İSTANBUL FUAR MERKEZİ NDE SEKTÖRÜN EN ÖNEMLİ BULUŞMASINA İMZA ATTI 25-28 Eylül 2014 tarihleri arasında organize edilen ve

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

Kamyonet Duraklarımız. Fabrika Taşımacılığı

Kamyonet Duraklarımız. Fabrika Taşımacılığı 1 9 7 0 ' d e n b u y a n a NAKLİYE YÜK BORSASI D Ü N Y A ' N I N T A Ş I Y I C I G Ü C Ü! Türkiye'nin 81 ilinden 935 ilçesine yurtiçi 70.000 araç ve 8.500 temsilcilik, yurtdışı binlerce anlaşmalı şoför

Detaylı

2014 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ ADANA DIŞ TİCARET RAPORU. HAZIRLAYAN : CENK KADEŞ Meslek Komitesi ve Kararlar Şefi

2014 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ ADANA DIŞ TİCARET RAPORU. HAZIRLAYAN : CENK KADEŞ Meslek Komitesi ve Kararlar Şefi 2014 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ ADANA DIŞ TİCARET RAPORU HAZIRLAYAN : CENK KADEŞ Meslek Komitesi ve Kararlar Şefi İhracat: 2014 YILI ADANA DIŞ TİCARET RAPORU Türkiye İstatistik Kurumu 2014 Haziran ayı sonu

Detaylı

International Cartographic Association-ICA

International Cartographic Association-ICA International Cartographic Association-ICA 1.AMAÇ: Uluslararası Kartografya Birliği (International Cartographic Association-ICA), 1959 yılında kurulmuştur. Hükümetler dışı bir kuruluş olan ICA nın ana

Detaylı

Vize istemeyen Ülkeler Tam Liste! Türkiye Vize Uygulamayan Ülkeler Listesi

Vize istemeyen Ülkeler Tam Liste! Türkiye Vize Uygulamayan Ülkeler Listesi Vize istemeyen Ülkeler Tam Liste! Türkiye Vize Uygulamayan Ülkeler Listesi Vize istemeyen Ülkeler Tam Liste! Türkiye Vize Uygulamayan Ülkeler Listesi 2011 y?l? itibariyle Türkiyeden vize istemeyen ülkelerin

Detaylı

AĞAÇ İŞLEME MAKİNESİ 2006 19. Uluslararası Ağaç İşleme Makineleri, Kesici Takımlar, El Aletleri Fuarı

AĞAÇ İŞLEME MAKİNESİ 2006 19. Uluslararası Ağaç İşleme Makineleri, Kesici Takımlar, El Aletleri Fuarı AĞAÇ İŞLEME MAKİNESİ 2006 19. Uluslararası Ağaç İşleme Makineleri, Kesici Takımlar, El Aletleri Fuarı İNTERMOB 2006 9. Uluslararası Mobilya Yan Sanayii ve Aksesuarları, Orman Ürünleri ve Ahşap Teknolojisi

Detaylı

Dünya ekmek, makarna ve bisküvi sanayi ile bu sanayiye hizmet veren makine sanayinin güvenilir bilgi kaynağı ve iletişim mecrası olmayı hedefleyen

Dünya ekmek, makarna ve bisküvi sanayi ile bu sanayiye hizmet veren makine sanayinin güvenilir bilgi kaynağı ve iletişim mecrası olmayı hedefleyen Medya Kit 2015 1 HAKKINDA Dünya ekmek, makarna ve bisküvi sanayi ile bu sanayiye hizmet veren makine sanayinin güvenilir bilgi kaynağı ve iletişim mecrası olmayı hedefleyen BBM DERGISI; Dünya ekmek, makarna

Detaylı

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Rakamlarla Sektörümüz: 3 kıtadan 77 ülkeye doğrudan hizmet götüren, Toplam Yatırımı 5 Milyar Doları aşan, Yan sektörleri ile birlikte yaklaşık

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, geçen ay yapt görüflmeler ve anlaflmalar sonunda Baflkent Üniversitesi nin uluslararas çal flma

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO : 2006/12 İstanbul, 06 Şubat 2006 KONU : 31.12.2005 Tarihi İtibariyle

Detaylı

TÜRKİYE JUDO VE KURAŞ FEDERASYONU BAŞKANLIĞI

TÜRKİYE JUDO VE KURAŞ FEDERASYONU BAŞKANLIĞI 2009-2010 YILLARINA AİT FAALİYET RAPORU FEDERASYONUMUZA AİT BAZI TEKNİK BİLGİLERİ, Judo Yapılan Faal İl Sayısı; 2010 yılı itibariyle 63 ilde faal judo yapılmaktadır. Sporcu Sayımız; 2009 yılı lisanslı

Detaylı

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI İÇİNDEKİLER SAYFA 1. ARAŞTIRMANIN KONUSU 3 1.1. FUAR KÜNYESİ 3 1.2. ARAŞTIRMANIN AMACI 3 1.3. ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ VE ÖRNEK YAPISI 3 2. FUAR SONUÇ ÖZET BİLGİLERİ 4

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO : 2007/7 İstanbul, 17 Ocak 2007 KONU : 31.12.2006 Tarihi İtibariyle

Detaylı

Küresel Girişimcilik Endeksi Türkiye 2014 Sonuçları

Küresel Girişimcilik Endeksi Türkiye 2014 Sonuçları Küresel Girişimcilik Endeksi Türkiye 2014 Sonuçları GEM Nedir? 1997 DE KURULDU VE KATKILARIYLA 2013 DE İLK DEFA BÖLGESEL BAZDA TÜRKİYE NİN GİRİŞİMCİLİK KARNESİ ÇIKTI. GEM Projesine Katılan Ülkeler Bangladeş

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 16 Mayıs 2013 PERŞEMBE Sayı : 28649 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR Karar Sayısı : 2013/4631

Detaylı

Temel Kaynak 4. Ülkeler

Temel Kaynak 4. Ülkeler SOSYAL B LG LER Temel Kaynak 4 Uzaktaki Arkadafl m Ülkeler Dünya n n 1/4 i karalarla kapl d r. Karalar, büyük parçalar hâlinde de bulunmaktad r. Buna k ta denir. Dünya da 6 k ta vard r. Bunlar, Asya Amerika

Detaylı

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2016 ŞUBAT AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU. İTKİB Genel Sekreterliği Hazırgiyim ve Konfeksiyon Şubesi

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2016 ŞUBAT AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU. İTKİB Genel Sekreterliği Hazırgiyim ve Konfeksiyon Şubesi HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2016 ŞUBAT AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU Mart 2016 2 HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2016 ŞUBAT İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME Yılın İlk İki Ayında %3,7

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

ÜLKE NORMAL PASAPORT HUSUSİ VE HİZMET PASAPORTU DİPLOMATİK PASAPORT ABD Vize gerekiyor Vize gerekiyor Vize gerekiyor Afganistan Vize gerekiyor Vize

ÜLKE NORMAL PASAPORT HUSUSİ VE HİZMET PASAPORTU DİPLOMATİK PASAPORT ABD Vize gerekiyor Vize gerekiyor Vize gerekiyor Afganistan Vize gerekiyor Vize ÜLKE NORMAL PASAPORT HUSUSİ VE HİZMET PASAPORTU DİPLOMATİK PASAPORT ABD Vize gerekiyor Vize gerekiyor Vize gerekiyor Afganistan Vize gerekiyor Vize gerekiyor Vize gerekmiyor Afrika Cumhuriyeti Vize gerekiyor

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ Sayfa 1 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Gözden Geçirme Notları 2011 Yılı Şubat Ayı TÜFE Göstergeleri TÜİK tarafından tarihinde açıklanan, 2011 yılı Şubat ayı

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ

TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ AMAÇ 2001 yılında 4691 sayılı yasayla kurulan Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde; teknolojik bilginin üretilmesi, üretilen bilginin ticarileştirilmesi, üründe ve üretim yöntemlerinde

Detaylı

GTİP 9401: Ağaç, Mantar, Kemik, Sert Kauçuk, Plastik vb. İşleme Makineleri

GTİP 9401: Ağaç, Mantar, Kemik, Sert Kauçuk, Plastik vb. İşleme Makineleri GTİP 9401: Ağaç, Mantar, Kemik, Sert Kauçuk, Plastik vb. İşleme Makineleri Mart 2009 Hazırlayan: U. GÜR GENEL KOD BİLGİSİ: 8465 GTIP koduna giren alt dallar ve ürünler: 8465 Ağaç, mantar, kemik, sert kauçuk,

Detaylı

GLOBAL LET M TELEFON KARTI TAR FES

GLOBAL LET M TELEFON KARTI TAR FES GLOBAL LET M TELEFON KARTI TAR FES * Tarife 9 Nisan 2007 tarihinden itibaren geþerlidir. * Fiyatlara KDV (%18) ve Í V (%15) dahildir. * Fiyatlar 1 dakikal k g r³ me ³cretleridir. * Tarife bilgi amaþl verilmi

Detaylı

Plast Eurasia İstanbul 2015 Fuar Sonuç Raporu

Plast Eurasia İstanbul 2015 Fuar Sonuç Raporu Plast Eurasia İstanbul 2015 Fuar Sonuç Raporu 2 BAŞARI GÜVEN TECRÜBE BİLGİ TEKNOLOJİ Plast Eurasia İstanbul Avrasya Plastik Sektörünün Buluşma Noktası T 10 Salon 98.000 m2 S Avrasya nın En Büyüğü SAYISAL

Detaylı

PAGEV - PAGDER. Dünya Toplam PP İthalatı

PAGEV - PAGDER. Dünya Toplam PP İthalatı 1 DÜNYA ve TÜRKİYE POLİPROPİLEN ( PP ) DIŞ TİCARET ANALİZİ Barbaros Demirci ( Genel Müdür ) Neslihan Ergün ( Teknik Uzman Kimya Müh. ) PAGEV - PAGDER DÜNYA TOPLAM PP İTHALATI : Dünya toplam PP ithalatı

Detaylı

12. Cumhurbaşkanı Erdoğan

12. Cumhurbaşkanı Erdoğan 12. Cumhurbaşkanı Erdoğan Ağustos 10, 2014-10:48:00 Recep Tayyip Erdoğan, ilk kez halk tarafından yapılan seçimde, geçici sonuçlara göre, Türkiye'nin 12. Cumhurbaşkanı oldu. YSK, cumhurbaşkanı seçiminin

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ Sayfa 1 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Gözden Geçirme Notları 2011 Yılı Mart Ayı TÜFE Göstergeleri TÜİK tarafından 04.04.2011 tarihinde açıklanan, 2011 yılı

Detaylı

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV ISBN No: 978-99-44-234-22-1 Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Kapak Can Eren Tasar m / Uygulama Referans Ajans Tel: +90.212 347 32 47

Detaylı

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler 1. AB Hukuku ve Tercüman ve Çevirmenler için Metotlar Eğitimi (Ankara, 8-9 Haziran 2010) EIPA tarafından çeşitli kamu

Detaylı

9. Uluslararası İlişkiler

9. Uluslararası İlişkiler 9. Uluslararası İlişkiler 9.1. Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları (ÇVÖA) Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları, 03.11.1970 tarihinde Avusturya ile imzalanarak başlamış olup, bugüne kadar 76 ülke

Detaylı

ENST TÜ SAVAfi VE GREV KLOZLARI (Yard mc tercüme metin) YAT 1/11/85. Bu sigorta ngiliz Yasa ve Uygulamas na ba l d r.

ENST TÜ SAVAfi VE GREV KLOZLARI (Yard mc tercüme metin) YAT 1/11/85. Bu sigorta ngiliz Yasa ve Uygulamas na ba l d r. ENST TÜ SAVAfi VE GREV KLOZLARI (Yard mc tercüme metin) 1/11/85 YAT Bu sigorta ngiliz Yasa ve Uygulamas na ba l d r. 1. TEHL KELER Bu sigorta, her zaman burada gönderme yap lan istisnalara ba l olarak,

Detaylı

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2015 ŞUBAT AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2015 ŞUBAT AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2015 ŞUBAT AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU Mart 2015 HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2015 ŞUBAT İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME İlk İki Ayda 2,7 Milyar Dolarlık

Detaylı

3201 Debagatte Kullanılan Bitkisel Menşeli Hülasalar Ve Türevleri. 3202 Debagatte Kullanılan Sentetik Organik, Anorganik Maddeler Müstahzarlar

3201 Debagatte Kullanılan Bitkisel Menşeli Hülasalar Ve Türevleri. 3202 Debagatte Kullanılan Sentetik Organik, Anorganik Maddeler Müstahzarlar SEKTÖRÜN TANIMI 32. fasılda ağırlıklı olarak çeşitli boyayıcı ürünler olmakla birlikte, deri ve deri işleme sektöründe (debagat) kullanılan malzemeler, macunlar vb. ürünler de söz konusu faslın içerisinde

Detaylı

Türkiye İle Yabancı Ülkeler Arasında Kültür, Eğitim, Bilim, Basın-Yayın, Gençlik Ve Spor Alanlarında Mevcut İşbirliği Anlaşmaları

Türkiye İle Yabancı Ülkeler Arasında Kültür, Eğitim, Bilim, Basın-Yayın, Gençlik Ve Spor Alanlarında Mevcut İşbirliği Anlaşmaları Türkiye İle Yabancı Ülkeler Arasında Kültür, Eğitim, Bilim, Basın-Yayın, Gençlik Ve Spor Alanlarında Mevcut İşbirliği Anlaşmaları - Türkiye ile Afganistan arasında 7 Kasım 1959 tarihinde Ankara'da "Kültür

Detaylı

12 15 Eylül 2013 ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI

12 15 Eylül 2013 ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI 12 15 Eylül 2013 ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI İÇİNDEKİLER SAYFA 1. ARAŞTIRMANIN KONUSU 3 1.1. FUAR KÜNYESİ 3 1.2. ARAŞTIRMANIN AMACI 3 1.3. ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ VE ÖRNEK YAPISI 3 2. FUAR SONUÇ

Detaylı

BEBE GİYİM SEKTÖRÜ SINIFLANDIRMA

BEBE GİYİM SEKTÖRÜ SINIFLANDIRMA BEBE GİYİM SEKTÖRÜ SINIFLANDIRMA Bu sektör raporu kapsamına giren ürünler Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon (GTİP) sınıflandırmasına göre 6111 ve 6209 nolu fasıllarda yer almaktadır. TÜRKİYE'DE ÜRETİM

Detaylı

İSTANBUL MADEN İHRACATÇILARI BİRLİĞİ MAL GRUBU ÜLKE RAPORU (TÜRKİYE GENELİ)

İSTANBUL MADEN İHRACATÇILARI BİRLİĞİ MAL GRUBU ÜLKE RAPORU (TÜRKİYE GENELİ) TUZ 1 IRAK 3.665.673 4.904.225 33,79 TUZ 2 ROMANYA 882.243 1.341.776 52,09 TUZ 3 RUSYA FEDERASYONU 733.563 920.885 25,54 TUZ 4 KUZEY KIBRIS TÜRK CU 786.773 651.917-17,14 TUZ 5 MENEMEN DERİ SR.BLG. 476.010

Detaylı

C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002. DÜNYADA GELİR DAĞILIMINDA ADALETSİZLİK

C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002. DÜNYADA GELİR DAĞILIMINDA ADALETSİZLİK C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002. DÜNYADA GELİR DAĞILIMINDA ADALETSİZLİK Dünyada gelir dağılımındaki adaletsizliğin hangi boyutlarda olduğunu

Detaylı

Kaba doğum hızı (%) Kaba ölüm hızı (%)

Kaba doğum hızı (%) Kaba ölüm hızı (%) TABLO 5. 6. DEMOGRAFİK GÖSTERGELER Ülkeler Yıllık artıș 1970-90 1990- Kaba ölüm 1970 1970 1970 Afganistan 11437 4009 0.4 4.2 26 22 51 48 38 43 6.8 23 2.9 6.1 Arnavutluk 1069 278 2.2-0.4 8 5 33 18 67 74

Detaylı

Ekonomik Rapor 2011 2. ULUSLARARASI MAL PİYASALARI 67. genel kurul Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / www.tobb.org.tr

Ekonomik Rapor 2011 2. ULUSLARARASI MAL PİYASALARI 67. genel kurul Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / www.tobb.org.tr Ekonomik Rapor 2011 2. ULUSLARARASI MAL PİYASALARI 67. genel kurul 49 50 2. ULUSLARARASI MAL PİYASALARI 2008 yılında ABD de ipotekli konut kredisi piyasasında ortaya çıkan ve hızla tüm dünya ekonomilerinde

Detaylı

Birincil alüminyum üretiminde 2010 yılı itibariyle Kanada ve ABD ile temsil edilen Kuzey Amerika ile Doğu ve Orta Avrupa ön plana çıkmıştır.

Birincil alüminyum üretiminde 2010 yılı itibariyle Kanada ve ABD ile temsil edilen Kuzey Amerika ile Doğu ve Orta Avrupa ön plana çıkmıştır. Alüminyumu metal olarak değerli yapan özelliklerin başında hafifliği, mukavemeti, geri dönüşüm özelliği, korozyon dayanımı, dayanıklılığı, şekil verilebilirliği ve elektrik-ısı iletkenliği gelir. Diğer

Detaylı

Tablo 45 - Turizm İşletme Belgeli Tesislerde Konaklama ve Belediye Sayıları

Tablo 45 - Turizm İşletme Belgeli Tesislerde Konaklama ve Belediye Sayıları TURİZM Kütahya ya gelen yabancı turistler Merkez ve Tavşanlı ilçelerinde; yerli turistler ise Merkez, Emet, Simav ve Tavşanlı ilçelerinde yoğun olarak konaklamaktadırlar. 2012 yılı içerisinde ildeki işletme

Detaylı

2017 TEMMUZ DIŞ TİCARET RAPORU

2017 TEMMUZ DIŞ TİCARET RAPORU 2017 TEMMUZ DIŞ TİCARET RAPORU ATSO DIŞ TİCARET SERVİSİ *Tablo ve listeler TİM ve TUİK istatistikleri ihracat ve ithalat verilerine göre ATSO- Dış Ticaret Servisi tarafından derlenmiştir. 2017 TEMMUZ /

Detaylı

Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, resmi temaslarda bulunmak üzere Fransa ya gitti (5-7 Nisan).

Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, resmi temaslarda bulunmak üzere Fransa ya gitti (5-7 Nisan). 5 NĐSAN Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, resmi temaslarda bulunmak üzere Fransa ya gitti (5-7 Nisan). Bağış ziyaret kapsamında, Fransa AB Đşleri Bakanı Laurent Wauquiez, Đçişleri Bakanı Claude

Detaylı

Sizleri, M. Mehdi EKER Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı

Sizleri, M. Mehdi EKER Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Sizleri, T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığımız ev sahipliğinde 13-15 Haziran 2013 tarihleri arasında Adana da gerçekleştirilecek olan Ulusal Kamu Yatırımlarında Arazi Toplulaştırma Faaliyetlerinin

Detaylı

www.datayayinlari.com 221

www.datayayinlari.com 221 GÜNCEL KONULAR 2009 YILI GÜNCEL GELİŞMELER Siyasi, Ticari, Ekonomik ve Mali Gelişmeler Yeni Türk lirasındaki yeni sözcüğü kaldırıldı. Obama ABD nin 44. Başkanı olarak ocak ayında göreve başladı. Çin Halk

Detaylı

01/05/ /05/2016 TARİHLERİ ARASINDAKİ EŞYA TAŞIMA GEÇİŞLERİ

01/05/ /05/2016 TARİHLERİ ARASINDAKİ EŞYA TAŞIMA GEÇİŞLERİ 01/05/2016 31/05/2016 TARİHLERİ ARASINDAKİ EŞYA TAŞIMA GEÇİŞLERİ Geçici Plaka İzni Geçiş Abd Minor Outlying Adaları 03 08 03 Almanya 03 03 02 18 26 93 50 53 89 Arnavutluk 02 Avusturya 02 03 01 02 Belçika

Detaylı

KPSS VATANDAŞLIK TÜM ADAYLAR İÇİN GÜNCEL BİLGİLER & SORULAR

KPSS VATANDAŞLIK TÜM ADAYLAR İÇİN GÜNCEL BİLGİLER & SORULAR TÜM ADAYLAR İÇİN KPSS VATANDAŞLIK EN GÜNCEL BİLGİLER & SORULAR Ön Söz Değerli Memur Adayları, KPSS nin yıllardır süregelen kapsamı içerisinde, ne gibi sorular sorulacağı en az bilinen bölümü, adından da

Detaylı

2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016

2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016 2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016 Ocak 2016 Tüketici Fiyat Endeksi ne(tüfe) ilişkin veriler Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Şubat 2016 tarihinde yayımlandı. TÜİK tarafından aylık

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

Editöre not: Radyo Televizyon Üst Kurulu Önemli Olaylar Listesinin Futbol Yönünden Değerlendirilmesi

Editöre not: Radyo Televizyon Üst Kurulu Önemli Olaylar Listesinin Futbol Yönünden Değerlendirilmesi Makale Adı Editöre not: Radyo Televizyon Üst Kurulu Önemli Olaylar Listesinin Futbol Yönünden Değerlendirilmesi Faruk Baştürk* Radyo, televizyon ve isteğe bağlı yayın hizmetlerinin düzenlenmesi ve denetlenmesi,

Detaylı

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl)

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) I Dr. Leyla ÇAKICI GERÇEK Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Alapl MYO Ö retim Üyesi GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) II Yay n No : 2323 Hukuk Dizisi : 1151 1. Bas - Eylül 2007 - STANBUL 2. Bas - Ekim

Detaylı