KPSS GÜNCEL B LG LER PRAT K E T M SER S GENEL KÜLTÜR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KPSS GÜNCEL B LG LER PRAT K E T M SER S GENEL KÜLTÜR"

Transkript

1 KPSS GENEL KÜLTÜR GÜNCEL B LG LER Nuri KEK LL Ergün YILDIRIM PRAT K E T M SER S

2 AÇI AKADEMİ YAYINLARI Yeşilırmak Sokak Nu.: 15 Kızılay / ANKARA Tel : (312) (pbx) Faks : (312) DİZGİ GRAFİK MİZANPAJ AÇI AKADEMİ DİZGİ GRAFİK ISBN BASKI YER Boyut Matbaac l k Ltd.fiti. Tel: Ankara Bu kitab n tamam n n ya da bir k sm n n, kitab yay nlayan flirketin önceden izni olmaks z n elektronik, mekanik, fotokopi ya da herhangi bir kay t sistemi ile ço alt lmas, yay nlanmas ve depolanmas yasakt r. Bu kitab n tüm haklar Aç l m E itim Ö retim Yap San. ve Tic. A.fi. ye aittir.

3 ÖN SÖZ De erli Arkadafl m; Bu kitap KPSS adaylar n n KPSS haz rl k sürecinde faydalanmalar için yal n bir dille ve gereksiz bilgi kalabal ndan kaç n larak özenle haz rlanm flt r. Kitab m zda 3 sorunun ç kt güncel konularla ilgili bilgilere ve anayasa de iflikliklerine yer vermeye çal flt k. 6 bölümden oluflan bu eserde sportif, uluslararas, çevresel, sosyo-kültürel, siyasi ve ekonomik geliflmeler ayr ayr ele al nm fl, son bölümde de 12 Eylül 2010 tarihinde yap lan referandum sonucunda gerçeklefltirilen 2010 Anayasa de iflikliklerine yer verilmifltir. Bilgilerin unutulmamas ve KPSS de marjinal bir fayda sa lamas aç s ndan kitab m z özellikle s nava yak n bir süreçte sizlerle buluflturduk. Çal flmalar n z n yavafl yavafl sonuna geldi iniz bu dönemde s nava kadar elinizden düflürmemeniz gereken nitelikli bir yay n haz rlad m z düflünüyoruz. Bu ürünün haz rl k sürecindeki özverili çal flmalar ndan ötürü AÇI Akademi Dizgi - Grafik Servisine teflekkürü borç biliriz. Kitab m z n baflar n zda önemli bir katk, atanman zda da de erli bir vesile olmas dile iyle... O uzhan ÜNAL Aç Akademi Koordinatörü

4 BÖLÜM 1 Ç NDEK LER Sportif Geliflmeler BÖLÜM 2 Uluslararas Geliflmeler BÖLÜM 3 Çevresel Geliflmeler BÖLÜM 4 Sosyo - Kültürel Geliflmeler BÖLÜM 5 Siyasi ve Ekonomik Geliflmeler BÖLÜM Anayasa De ifliklikleri NOTLAR

5 BÖLÜM 1 SPORT F GEL fimeler 5

6 Bölüm 1 / Sportif Geliflmeler SPORT F GEL fimeler NBA de oynayan ilk Türk basketbolcusu Mirsad Türkcan d r. Dünya sualt dal fl rekortmeni Yasemin Dalk l ç t r. (1999) Everest'e ç kan ilk Türk da c s Nasuh Mahruki (1995) dir sezonu Turkcell Spor Lig fiampiyonu Bursaspor olmufltur. Mirsad Türkcan Spor Toto Süper Lig fiampiyonu Fenerbahçe olmufltur Ocak ay nda Galatasaray Spor Kulübü nün fiiflli'de yer alan seyirci kapasiteli Türk Telekom Arena Stad aç lm flt r. 15 May s 2011 tarihli Galatasaray Kulübü'nün ola anüstü seçimli genel kurul toplant s nda Ünal Aysal, seçimi rekor bir oyla kazanarak kulübün 34. baflkan olmufltur. NBA de oynayan basketbolcular m z: Hidayet Türko lu, Mehmet Okur, Mirsad Türkcan, brahim Kutluay, Ersan lyasova Dünya Süpersport fiampiyonas nda Milli motosikletçi Kenan Sofuo lu, dünya flampiyonu olmufltur Formula 1 Dünya fiampiyonu Sebastian Vettel olmufltur. Sebastian Vettel Formula 1 tarihinde en genç flampiyon olan pilot unvan n elde etmifltir Mart 2011 tarihlerinde Avustralya Grand Prix'i ile bafllayan 2011 Formula 1 Yar fllar Kas m 2011 tarihlerinde yap lacak Brezilya Grand Prix'i ile sona erecektir Dünya Halter fiampiyonas nda Belarus ta, Millî sporcular m zdan Nurcan Taylan 3 alt n madalya, Sibel Özkan ise gümüfl madalya kazanm flt r Avrupa Gürefl fiampiyonas Azerbaycan n baflkenti Bakü de yap lm flt r Dünya Basketbol fiampiyonas stanbul da düzenlenmifl ve ABD flampiyon olmufltur. Ülkemiz turnuvay 2. olarak gümüfl madalyayla bitirmifltir. 6

7 2010 Dünya Erkekler Voleybol fiampiyonas talya da yap lm flt r y l ndan itibaren UEFA Kupas maçlar UEFA Avrupa Ligi ad alt nda oynanmaya bafllanm flt r. lk oynanmaya baflland 1955'te ad Fuar fiehirleri Kupas olan, 1971'den itibaren UEFA Kupas ad alt nda düzenlenen ve geçen y l ismi UEFA Avrupa Ligi olarak de ifltirilen Kupa 2 nin finalinde, Portekiz'in Porto ve Braga tak mlar karfl laflt. Finalde Braga'y 1-0 yenen Porto, 2. kez bu kupay müzesine götürmeyi baflard sezonu fiampiyonlar Ligi fiampiyonu spanya n n Barcelona tak m olmufltur Dünya Futbol fiampiyonas, Güney Afrika da düzenlenmifltir. Turnuvan n flampiyonu spanya olmufltur Ziraat Türkiye Kupas finali 5 May s 2010 da fianl urfa GAP Arena Stadyumu nda Trabzon ve Fenerbahçe aras nda oynand. Kupay Trabzonspor alm flt r Ziraat Türkiye Kupas finali 11 May s 2011'de Kayseri Büyükflehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu'nda stanbul Büyükflehir Belediyespor ile Befliktafl aras nda oynand. Kupay Befliktafl kazanm flt r y l nda yap lan 20. Avrupa Atletizm fiampiyonas Barcelona ( spanya) da yap lm flt r y l nda yap lan 20. Avrupa Atletizm fiampiyonas nda bayanlar metre yar fl nda Alemitu Bekele Avrupa fiampiyonu oldu. Milli atlet Elvan Abeylegesse 2. olmufltur y l nda yap lan 20. Avrupa Atletizm fiampiyonas nda bayanlar metrede Milli atlet Elvan Abeylegesse Avrupa fiampiyonu olmufltur y l nda yap lan 20. Avrupa Atletizm fiampiyonas nda bayanlar 100 metre engellide Nevin Yan t Avrupa fiampiyonu olmufltur Fair Play Büyük Ödülü, Dünya Fair-Play Konseyi (CIFP) taraf ndan Milli atlet Elvan Abeylegesse'ye verilmifltir. Sportif Geliflmeler / Bölüm 1 7

8 Bölüm 1 / Sportif Geliflmeler 2010 K fl Olimpiyatlar Kanada n n Vancouver kentinde düzenlenmifltir. Romanya 2010 da ev sahipli i yapmas beklenen 2. Karadeniz Spor Oyunlar n 2011 e ertelemifltir Karadeniz oyunlar Bulgaristan da yap lm flt r deki 2. Karadeniz Oyunlar Trabzon da yap lacakt r Dünya Gençlik Kongresi Türkiye de yap lm flt r y l nda Dünya Boks Konseyi (WBC) Dünya Velter Siklet Gümüfl Kemer mücadelesinde Selçuk Ayd n dünya flampiyonu olmufltur da WRC Dünya Ralli fiampiyonas 6.Türkiye Rallisi ne (Rally of Turkey) stanbul ev sahipli i yapm flt r. stanbul un 2010 Avrupa Kültür Baflkenti seçilmesinin ard ndan Organizasyon Komitesi, WRC ve stanbul markalar na daha da fazla katk yapabilmek ad na Türkiye Rallisi ni, Antalya dan stanbul a tafl ma karar alm flt r. Nisan 2010 da 46. Cumhurbaflkanl Türkiye Bisiklet Turu stanbul da yap lm flt r Dünya Bayanlar Kulüpleraras Voleybol fiampiyonas nda Fenerbahçe Ac badem Bayan Voleybol Tak m Dünya fiampiyonu olmufltur Dünya Kad nlar Voleybol fiampiyonas final mücadelesinde Rusya, Brezilya'y 3-2 yenerek üst üste 2. kez flampiyon olmufltur Üniversiteler aras K fl Olimpiyatlar Erzurum da yap lm flt r. Türkiye sadece Buz Dans dal nda bir madalya elde edebilmifltir. Alper Uçar ve Alisa Agafonova çifti Artistik Patinaj Buz dans nda gümüfl madalya kazanm flt r Do a Sporlar Olimpiyatlar Ekim tarihleri aras nda Antalya Kemer de yap - lacakt r Avrupa Gençlik Olimpiyatlar (EYOF) Temmuz 2011 tarihleri aras nda Trabzon da yap lacakt r. Avrupa Olimpiyat Komitesi nin (EOC) organizasyonu olan ve Avrupa Gençlik Olimpik Oyunlar olarak da adland r lan EYOF 2011, Türkiye nin olimpiyat düzeyinde düzenledi i ilk spor organizasyonu olacakt r. Cumhuriyet tarihinde olimpiyat bayra ilk olarak Trabzon da dalgalanacakt r. 8

9 Sportif Geliflmeler / Bölüm Avrupa Basketbol fiampiyonas Litvanya da düzenlenecektir Dünya Atletizm flampiyonas 27 A ustos 4 Eylül 2011 tarihleri aras nda Güney Kore nin Daegu flehrinde yap lacakt r y l nda Güney Kore de düzenlenen Dünya Tekvando fiampiyonas nda Türkiye 1 alt n, 1 gümüfl ve 4 bronz olmak üzere toplam 6 madalya ile erkeklerde tak m halinde dünya üçüncüsü olmufltur. Türkiye ye tek alt n madalyas n kazand ran Servet Tazegül, flampiyonada MVP (en de erli sporcu) seçilirken, ay-y ld zl ekip bayanlarda ise tak m halinde beflinci s rada yer alm flt r May s 2011 tarihleri aras nda Avrupa Taekwondo Birli i (ETU) taraf ndan bu y l 10. düzenlenen Avrupa Poomse Taekwondo fiampiyonas talya'n n Genova kentinde yap ld. 30 ülkeden 220 sporcunun kat ld flampiyonada 6 alt n, 2 gümüfl ve 5 bronz madalya kazanan Türkiye, erkeklerde birinci, bayanlarda üçüncü olurken genel klasmanda ise ikincili i elde etti. Erkeklerde Türkiye'nin ard ndan Almanya ikinci, spanya üçüncü olurken, bayanlarda, spanya birinci, Almanya ikinci, Türkiye üçüncü oldu Wushu Büyükler Dünya fiampiyonas n n zmir de Temmuz veya 1-10 Eylül tarihleri aras nda yap lmas planlanmaktad r. 24 Nisan 2011 tarihinde Baflkent Ankara n n ev sahipli inde 90 ülkeden 3 bin çocu un kat l m yla 1. Dünya Çocuk Oyunlar düzenlenmifltir Avrupa Halter fiampiyonas, Nisan 2011 tarihleri aras nda Rusya ya ba l Tataristan Cumhuriyeti nin baflkenti Kazan da yap ld. Rusya n n toplam puanla birinci oldu u flampiyonada Türkiye ikinci olmufltur. Almanya da yap lan 2011 Avrupa Gürefl fiampiyonas nda Türk güreflçilerden 120 kilo serbestte Fatih Çak ro lu Alt n madalya, 120 kilo grekoromende R za Kayaalp Gümüfl madalya, 60 kilo grekoromende Mustafa Sa lam Bronz madalya kazanm flt r. Japonya da yap lmas düflünülen 2011 Dünya Buz Pateni fiampiyonas, bu ülkede yaflanan deprem ve tsunami nedeni ile 25 Nisan-1 May s tarihleri aras nda Rusya n n baflkenti Moskova da düzenlenmifltir Voleybol Avrupa Bayanlar fiampiyonlar Ligi nde Vak fbank Günefl Sigorta Türk Telekom, 51. Avrupa fiampiyonlar Ligi kupas n kazanan Türk ekibi olmufltur. Ayr ca bu kupay kazanan ilk Türk tak m olarak da tarihi bir baflar ya imza atm flt r. 9

10 Bölüm 1 / Sportif Geliflmeler 2011 y l nda Fransa n n baflkenti Paris te düzenlenen 31. Avrupa Salon Atletizm fiampiyonas nda Türk atletlerden Kemal Koyuncu gümüfl, Halil Akkafl bronz madalya kazanm flt r Avrupa Futbol fiampiyonas na Polonya Ukrayna ortakl ev sahipli i yapacakt r Dünya K sa Kulvar Yüzme fiampiyonas stanbul da yap lacakt r Olimpiyatlar na aday ilimiz stanbul dur Avrupa Spor baflkenti olarak stanbul seçilmifltir. Kemal Koyuncu 2012 Dünya Salon Atletizm fiampiyonas stanbul da düzenlenecektir Yaz Olimpiyatlar ngiltere nin baflkenti Londra da düzenlenecektir Paralimpik Yaz Oyunlar ngiltere nin baflkenti Londra da düzenlenecektir Akdeniz Oyunlar n n, ekonomik krizden dolay Yunanistan dan al narak Mersin de yap lmas na karar verilmifltir Üniversiteler aras K fl Olimpiyatlar Maribor Slovenya da gerçeklefltirilecektir Dünya Atletizm fiampiyonas Rusya Moskova da düzenlenecektir U-20 Dünya Kupas Türkiye de yap lacakt r Dünya Futbol fiampiyonas, Brezilya da düzenlenecektir K fl Olimpiyatlar Rusya n n Sochi kentinde yap lacakt r Avrupa Futbol fiampiyonas Fransa da yap lacakt r Yaz Olimpiyatlar Brezilya n n Rio De Janeiro flehrinde yap lacakt r Dünya Futbol fiampiyonas, Rusya da yap lacakt r Dünya Futbol fiampiyonas Katar da yap lacakt r. 10

11 BÖLÜM 2 ULUSLARARASI GEL fimeler 11

12 Bölüm 2 / Uluslararas Geliflmeler ULUSLARARASI GEL fimeler Fransa; 1966 y l nda ayr ld NATO nun Savunma Planlamalar Komitesine 2009 y l nda geri dönmüfltür. G Zirvesi, 26 Haziran 2010 da Kanada n n Toronto kentinde yap lm flt r. G Zirvesi; May s 2011 tarihlerinde Fransa n n Deauville Kasabas nda yap lm flt r. G-8 Zirvesi; 2012 de ABD de, 2013 de ngiltere de, 2014 de Rusya da yap lacakt r. G-20 nin 2010 y l ndaki ilk zirvesi Kanada n n Toronto kentinde yap lm flt r. Zirvenin 2010 y - l ndaki ikinci toplant s kas m ay nda Güney Kore nin baflkenti Seul de yap lm flt r. G-20 nin 2011 y l ndaki ilk zirvesi fiubat 2011 de Fransa n n Paris kentinde yap lm flt r. Bir sonraki G-20 Liderler Zirvesi ise 3-4 Kas m 2011 tarihinde Fransa n n Cannes kentinde yap lacakt r. G-20 ülkelerinden baz Maliye Bakanlar ve Merkez Bankas baflkanlar n n topland seminer çal flmas Mart 2011 de Çin in Nanjing kentinde gerçeklefltirilmifltir. G-20 üyesi ülkelerin Ekonomi Bakanlar ve Merkez Bankas Baflkanlar n bir araya getiren toplant 14 Nisan 2011 de Washington da gerçeklefltirilmifltir. G-20 ülkeleri flunlard r; Türkiye, ABD, Hindistan, Japonya, Brezilya, Rusya, Almanya, Arjantin, Fransa, Suudi Arabistan, Meksika, Güney Afrika, Birleflik Krall k, Güney Kore, talya, Çin, Kanada, Avustralya, Endonezya, Avrupa Birli i Dönem Baflkan ve Avrupa Merkez Bankas Baflkan. Avrupa Birli i I. Dönem Baflkanl 1 Ocak 2011 den itibaren Macaristan a geçmifltir. Avrupa Birli i II. Dönem Baflkanl 1 Temmuz 2011 den itibaren Polonya ya geçecektir. Avrupa Birli i taraf ndan onaylanan ve 1 Aral k 2009 tarihinde yürürlü e giren Lizbon Anlaflmas na göre ilk AB Konseyi Baflkan eski Belçika Baflbakan Herman Van Rompuy seçilmifltir. 6 ayda bir de iflen AB dönem baflkanl uygulamas ise flimdilik devam etmektedir. 12

13 Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Baflkan, AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuflo lu dur. Çavuflo lu 2011 y l için tekrar baflkan seçilmifltir fiubat Ay nda, Milli Savunma Bakan Vecdi Gönül ün ev sahipli inde, NATO Genel Sekreteri Rasmussen in baflkanl nda stanbul Kongre Merkezi nde NATO Savunma Bakanlar gayriresmi toplant s yap lm flt r NATO Liderler Zirvesi Kas m 2010 da Portekiz in Lizbon kentinde düzenlenmifltir. Temmuz 2010 da NATO Genel Sekreter Uluslararas Geliflmeler / Bölüm 2 Yard mc l na Hüseyin Diriöz getirilmifltir Nisan ay nda Nükleer Güvenlik Zirvesi ABD Washington kentinde yap lm flt r. Türkiye den Baflbakan Recep Tayyip Erdo an kat lm flt r y l nda 16. Dünya Verimlilik Kongresi Türkiye de yap lm flt r. Hüseyin Diriöz 2010 y l nda KKTC Cumhurbaflkanl seçimlerini Ulusal Birlik Partisi Baflkan Dervifl Ero lu kazanm flt r y llar aras nda BM Genel Sekreterli i ni Güney Kore den Ban Ki-Moon yapmaktad r. Ba ms zl n ilan eden son Balkan ülkesi Kosova d r. (2008) E-7 ülkeleri olarak bilinen Hindistan, Rusya, Brezilya, Endonezya, Çin, Meksika ve Türkiye nin 2050 y l nda dünyan n en büyük ekonomisine sahip ülkeleri olacaklar düflünülmektedir. Haziran 2010 da 20 Asyal ülkenin kat l m yla oluflturulan Asya da flbirli i ve Güven Art - r c Önlemler Konferans (CICA) stanbul da toplanm flt r. OPEC in Viyana da Ekim 2010 daki toplant s nda al nan karar do rultusunda dönem baflkanl Ocak 2011 tarihinden itibaren ran a geçmifltir. OPEC baflkan olan ran, Ocak 2012 ye kadar bu görevini yürütecektir. ran, bir y l boyunca OPEC bünyesinde yap lacak Petrol Bakanlar düzeyindeki toplant lara baflkanl k edecektir. 31 May s 2010 da Gazze ye yard m götüren Mavi Marmara gemisine srail ordusu taraf ndan operasyon düzenlenmifl, 9 kifli hayat n kaybetmifltir. 13

14 Bölüm 2 / Uluslararas Geliflmeler Dünya Sosyal Forumu 2010 y l Ocak ay nda Brezilya n n Porto Allegre flehrinde düzenlenmifltir. Senegal in baflkenti Dakar 6-11 fiubat 2011 de Dünya Sosyal Forumu na ev sahipli i yapm flt r. Davos ta düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu na alternatif olarak yap lan bu foruma 123 ülke kat lm flt r. Avrupa Birli i üyesi olan Estonya Euro kullanmaya bafllayan son Balt k ülkesidir ve Euro kullanmaya bafllayan 17. üye ülkedir. Schengen Serbest Dolafl m Hakk na sahip olan ülkeler; Estonya, Macaristan, Letonya, Litvanya, Malta, Polonya, Slovenya, Slovakya, Çek Cumhuriyeti, Almanya, Avusturya, Belçika, Danimarka, spanya, Finlandiya, Yunanistan, talya, Lüksemburg, Hollanda, sveç, Norveç, Portekiz, zlanda, Fransa. 15 Temmuz 2009 da, AB çiflleri ve Adalet Bakanlar taraf ndan S rbistan, Karada ve Makedonya n n Schengen Alan na dahil edilmesine yönelik karar onaylanm flt r y l nda, Somalili korsanlarla mücadele amac yla Aden Körfezi ne Gediz Firkateyni gönderilmifltir. fiangay flbirli i Örgütü ne üye olan ülkeler flunlard r; Kazakistan, K rg zistan, Tacikistan, Özbekistan, Çin Halk Cumhuriyeti ve Rusya. BM nin Güvenlik Konseyi geçici üyeli ine Türkiye seçilmifl ve bu görevi 31 Aral k 2010 da sona ermifltir. Türkiye den boflalan geçici üyeli e Almanya seçilmifltir. fiangay flbirli i Örgütü ne üye olan ülkeler UNDP nin Kemal Dervifl ten sonraki baflkan Helen Clark olmufltur. (2009) D fliflleri Bakan Ahmet Davuto lu, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi 2011 Y l Dönem Baflkanl n Türkiye ad na Makedonya dan devralm flt r. Türkiye ve spanya n n efl baflkanl n yapt Medeniyetler ttifak n n 2011 Forumu Katar da düzenlenecektir. Birleflmifl Milletler En Az Geliflmifl Ülkeler 4. Konferans 8-13 May s 2011 de stanbul da yap lm flt r. 14

15 Baz Ülkelerin Yöneticileri; Uluslararas Geliflmeler / Bölüm 2 Rusya Devlet Baflkan : Dimitri Medvedev Rusya Baflbakan : Vladimir Putin Venezuela Devlet Baflkan : Hugo Chavez Fransa Cumhurbaflkan : Nicolas Sarkozy Fransa Baflbakan : François Fillon talya Baflbakan : Silvio Berlusconi Almanya Baflbakan : Angela Merkel Kosova Baflbakan : Haflim Taci ngiltere Kraliçesi: II. Elizabeth Vladimir Putin ngiltere Baflbakan : David Cameron ran Cumhurbaflkan : Mahmud Ahmedinejad Irak Cumhurbaflkan : Celal Talabani Gürcistan Devlet Baflkan : Michael Saakasvili spanya Baflbakan : J. L. Rodriguez Zapatero Pakistan Cumhurbaflkan : As f Ali Zerdari Kuzey K br s Türk Cumhuriyeti Cumhurbaflkan : Dervifl Ero lu Güney K br s Rum Kesimi Baflbakan : Dimitris Hristofyas Mahmud Ahmedinejad Baz Önemli Kurumlar n Baflkanlar ; YSK Baflkan ; Ali Em DDK Baflkan ; Cemal Boyal TMSF Baflkan ; fiakir Ercan Gül BDDK Baflkan ; Tevfik Bilgin YÖK Baflkan ; Yusuf Ziya Özcan DPT Müsteflar ; Kemal Madeno lu Ali Em 15

16 Bölüm 2 / Uluslararas Geliflmeler SPK Baflkan ; Prof. Dr. Vedat Akgiray Hazine Müsteflar ; brahim Halil Çanakc Merkez Bankas Baflkan ; Erdem Baflç RTÜK Baflkan ; Prof Dr. Davut Dursun fieker Kurumu Baflkan ; Mehmet Azmi Aksu Kamu hale Kurumu Baflkan ; Dr. Hasan Gül Rekabet Kurumu Baflkan ; Prof.Dr. Nurettin Kald r mc Tütün Ve Alkol Piyasas Düzenleme Kurumu (TAPDK) Vedat Akgiray Baflkan ; Mehmet Küçük Enerji Piyasas Düzenleme Kurumu (EPDK) Baflkan ; Hasan Köktafl Telekomünikasyon Kurumu (Bilgi Teknolojileri ve letiflim Kurumu) Baflkan ; Dr. Tayfun Acarer Dan fltay Baflkan ; Mustafa Birden (emekliye ayr ld ) Say fltay Baflkan ; Mehmet Damar Hasan Köktafl Anayasa Mahkemesi Baflkan ; Haflim K l ç Uyuflmazl k Mahkemesi Baflkan ; Ahmet Akyalç n Yarg tay Baflkan ; Naz m Kaynak Yarg tay Cumhuriyet Baflsavc s ; Hasan Erbil Askeri Yarg tay Baflkan ; Hakim Tu general Ahmet Alk fl Askeri Yüksek dare Mahkemesi Baflkan ; Hakim Tu general Turgut Ar bal 27. Genelkurmay Baflkan ; Orgeneral Ifl k Koflaner MGK Genel Sekreteri; Tahsin Burcuo lu Hasan Erbil 16

17 BÖLÜM 3 ÇEVRESEL GEL fimeler 17

18 Bölüm 3 / Çevresel Geliflmeler ÇEVRESEL GEL fimeler TÜ Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Uzay Mühendisli i Bölümü taraf ndan üretilen ilk uydu olan TÜPSAT 2009 tarihinde Hindistan üssünden uzaya f rlat lm flt r. ABD, Çin, Hindistan, Rusya çevreye en çok karbondioksit yayan ülkeler s ralamas nda bafl çekmektedir. Türkiye ise 23. S rada yer almaktad r. Il su Baraj Projesi ile sular alt nda kalacak olan antik tarihi yer Hasankeyf tir. Türkiye nin ilk nükleer santralinin Mersin Akkuyu da yap lmas kararlaflt r lm flt r. Türkiye de kurulacak olan Nükleer Teknoloji Gelifltirme Merkezi Sinop ta infla edilecektir. 81 lde 81 Orman projesi TEMA Vakf öncülü ünde bafllat lm flt r. 12 Ocak 2010 da Haiti de 7,0 Richter ölçe inde deprem meydana gelmifltir. 11 Ocak 2011 de Japonya da 8,9 Richter ölçe inde deprem meydana gelmifltir. Deprem sonucunda Fukuflima Nükleer Santrali nde s zma meydana gelmifltir da zlanda daki Eyyafyallayöküll yanarda n n ç kard toz bulutu Avrupa da yaflam olumsuz etkilemifltir. 22 May s 2011 de zlanda n n en aktif volkan olarak bilinen Grimsvötn Yanarda yeniden faaliyete geçmifltir. 21 May s 2011 de Kütahya n n Simav ilçesinde 5,9 büyüklü ünde deprem meydana gelmifltir. Deprem stanbul, Ankara, Çanakkale, Bursa, Bal kesir, Yalova, Afyonkarahisar, Eskiflehir ve Afyonkarahisar da da hissedilmifltir. 6. Dünya Su Forumu 2012 de Fransa n n Marsilya kentinde düzenlenecektir. Yaklafl k 2000 y ll k tarihe sahip, hidroterapiyle tedavi uyguland na inan lan, üzerinin kapanmas tart flma konusu ve mahkemelik olan zmir in Bergama lçesi ndeki Allianoi Antik kenti, Yortanl Baraj n n kapaklar n n kapanmas yla suya gömülmüfltür. Almanya da salatal ktan bulaflt tahmin edilen Enterohemorajik Escherichia coli (EHEC) bakterisi nedeniyle ölü say s n n artt, ayr ca sveç, Norveç, Danimarka ve ngiltere de de benzer olaylara rastland bildirilmifltir. 18

19 BÖLÜM 4 SOSYO - KÜLTÜREL GEL fimeler 19

20 Bölüm 4 / Sosyo - Kültürel Geliflmeler SOSYO - KÜLTÜREL GEL fimeler Nobel ödüllerini da tan ülke sveç tir. Ancak bilim ödülleri sveç taraf ndan verilirken, sadece bar fl ödülü Norveç Nobel Komitesi taraf ndan verilmektedir Nobel T p Ödülü ngiliz Dr. Robert Edwards a verilmifltir (ilk kez tüp bebek çal flmas yapt için) Nobel Bar fl Ödülü, Çin de cezaevinde tutulan muhalif politikac (insan haklar savunucusu) Liu fiiaobo ya verilmifltir Nobel Edebiyat Ödülü Perulu yazar Mario Vargas Llosa ya verilmifltir Nobel Fizik Ödülü ngiltere de yaflayan iki Rus kökenli fizikçi olan Andre Geim ve Konstantin Novoselov a verilmifltir Nobel Kimya Ödülü Amerikal Richard F. Heck ve Japonya dan Akira Suzuki ve Eiichi Negishi ye verilmifltir Nobel Ekonomi Ödülü Amerikal araflt rmac lar olan Peter A. Diamond ve Dale T. Mortensen ile ngiltere ve Güney K br s vatandafl Christopher A. Pissarides e verilmifltir. Dünyan n en prestijli bilim ödüllerinden Nobel bu sene sahiplerini bulurken, bar fl ödülünün sistem karfl t Çinli Lui Xiaobo ya verilmesi, Çin-Norveç iliflkilerinin gerilmesine neden olmufltur. Nobel Bar fl Ödülü nün Çinli Muhalif Liu Xiaobo ya verilmesinin ard ndan harekete geçen Pekin, kendi ödülünü yaratm flt r. Çin de 2010 y l nda ilk defa düzenlenen Konfüçyüs Bar fl Ödülü, Tayvan ile Çin aras ndaki yak nlaflmaya katk lar ndan dolay eski Tayvan Cumhurbaflkan Yard mc s Lien Chan a verilmifltir Temmuz da Portekiz in Baflkenti Lizbon da Yap lan Toplant da Belirlenen Dünyan n Yeni 7 Harikas ; Chichen Itza Piramidi (Meksika) Christo Redenter Heykeli (Brezilya) Petra Antik Kenti (Ürdün) Çin Seddi Kolezyum (Roma) Taç Mahal (Hindistan) Machu Picchu Antik Kenti (Peru) 2009 Puflkin Edebiyat Ödülü BM taraf ndan Türk yazar Prof. Dr. Hayrettin vgin e verilmifltir. Taç Mahal 20

21 2009 y l BM taraf ndan Uluslararas Astronomi Y l ilan edilmifltir y l UNESCO taraf ndan Kâtip Çelebi ve Hac Bektafli Veli Y l ilan edilmifltir y l UNESCO taraf ndan Dünya Astronomi ve Darwin Y l ilan edilmifltir y l UNESCO taraf ndan Kültürler Aras Yaklafl m ve Biyoçeflitlilik Y l ilan edilmifltir y l UNESCO taraf ndan Evliya Çelebi Y l ilan edilmifltir. Uluslararas Teorik ve Uygulamal Kimya Birli i, Birleflmifl Milletler E itim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) ile Birleflmifl Milletler Genel Kurulu, 2011 y l n Uluslararas Kimya Y - l olarak ilan etmifllerdir y l Türkiye de Japonya Y l ilan edilmifltir y l, Kültür ve Turizm Bakanl taraf ndan "Kuzey K br s Y l " ve Mehmet Akif Ersoy Y l olarak ilan edilmifltir. nsan Haklar yla lgili Önemli Günler Sosyo - Kültürel Geliflmeler / Bölüm 4 Dünya Kad nlar Günü (8 Mart) Avrupa Konseyi Günü (5 May s) Sakatlar Haftas (10-16 May s) Çevre Koruma Haftas (Haziran ay n n ikinci Pazar günü) Dünya Bar fl Günü (1 Eylül) Dünya Çocuk Günü (Ekim ay n n ilk pazartesi günü) Birleflmifl Milletler Günü (24 Ekim) Çocuk Haklar Günü (20 Kas m) nsan Haklar Evrensel Bildirgesinin Kabul Ediliflinin Y l Dönümü (10 Aral k) 2009 Y l Cumhurbaflkanl Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri; Geleneksel sanatlar dal nda U ur Derman a, Sinema dal nda Nuri Bilge Ceylan a, Kültür ve sanat kurumu dal nda Sak p Sabanc Müzesi ne verilmifltir. 21

22 Bölüm 4 / Sosyo - Kültürel Geliflmeler 2010 Y l Cumhurbaflkanl Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri; Tarih dal nda Cemal Kafadar a, Resim dal nda Ergin nan a, Kültür ve sanat kurumu dal nda stanbul Modern e verilmifltir. Kültür ve Turizm Bakanl Ödülleri kapsam nda 2009 Y l Kültür ve Sanat Büyük Ödülü Neyzen Niyazi Say n ve Tamburi Necdet Yaflam a verilmifltir. Kültür ve Turizm Bakanl Ödülleri kapsam nda 2010 Y l Kültür ve Sanat Büyük Ödülü arkeoloji alan nda yapt klar çal flmalar ve arkeoloji bilimine üstün katk lar nedeniyle Profesör Halet Çambel ve Profesör Nimet Özgüç e Cumhurbaflkan Abdullah Gül taraf ndan takdim edilmifltir. UNESCO Semah Alevi Bektafli gelene ini, K rkp nar Festivali ve Geleneksel sohbet toplant lar n insanl n somut olmayan kültür miras listesine alm flt r. Birleflmifl Kentler ve Yerel Yönetimler Teflkilat n n (UCLG) dönem baflkan stanbul Büyükflehir Belediye Baflkan Kadir Topbafl olmufltur ( ). Avrupa Ödülü Kazanan Kentler Birli inin 5-7 May s 2011 tarihleri aras nda Ankara da yapt toplant sonucunda yeni dönem baflkan Melih Gökçek olmufltur y l Kas m ay nda Diyanet flleri Baflkanl görevine Prof.Dr. Mehmet Görmez getirilmifltir. Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi taraf ndan Ankara flehrine 2009 Avrupa Kent Ödülü verilmifltir. Zeugma Mozaik Müzesi Gaziantep te aç lm flt r. Devlet memurlu una al nmada kullan lan üst yafl 30 s n r Bakanlar Kurulu karar ile kald r lm flt r. (2011) 2011 fiubat ta Cumhurbaflkan Abdullah Gül, Yarg tay ile Dan fltay da daire ve üye say s n art ran yasay onaylam flt r. Yasa do rultusunda Dan fltay n daire say s 13 ten 15 e ç kar lm flt r. Dan fltay 14 ü dava, 1 i idari daire olmak üzere 15 daireden oluflmufltur. Dan fltay da 95 olan üye say s 156 ya ç kar lm flt r. Yarg tay da ise 32 olan daire say s 38 e, üye say s 250 den 387 ye ç kar lm flt r. Yarg tay Baflkan Hasan Gerçeker in yafl haddinden emekli olmas n n ard ndan yap lan baflkanl k seçimlerinde uzun süreden beri ilk defa bir aday ilk turda baflkan seçilmifltir. Yarg tay 6.Hukuk Dairesi Baflkan Naz m Kaynak, ilk turda 197 üyenin oyunu alarak Yarg tay a baflkan olmufltur. 22

23 Dan fltay a düzenlenen silahl sald r da yaralanan ve Dan fltay a Baflkan seçilen Mustafa Birden yafl haddinden 1 Haziran 2011 de emekliye ayr lm flt r. Baflbakanl k bünyesinde çal flan teftifl ve inceleme organ Yüksek Denetleme Kurulu Say fltay a devredilmifltir. Cumhuriyet Gazetesi çizerlerinden smail Gülgeç hayat n kaybetti. Gülgeç, Hayvanlar adl çizgi bantta Entellektüel Ay, Klozet Faresi gibi tipler ile ünlenmiflti. Milletvekili Say s Artan ller: Ankara'n n milletvekili say s 29'dan 31'e, Bursa 16'dan 17'ye, Diyarbak r 10'dan 11'e, Gaziantep 10'dan 12'ye, stanbul 70'den 84'e, zmir 24'den 26'ya, Kayseri 8'den 9'a, Kocaeli 9'dan 11'e, Sakarya 6'dan 7'ye, Tekirda 5'den 6'ya, Van 7'den 8'e ve fi rnak 3'den 4'e ç km flt r. Milletvekili Say s Azalan ller: Afyonkarahisar, A r, Ayd n, Bitlis, Çank r, Çorum, Erzincan, Erzurum, Giresun, Isparta, Kastamonu, K rflehir, Konya, Kütahya, Malatya, Ordu, Sinop, Sivas, Tokat, Trabzon, Yozgat, Aksaray, Karaman, K r kkale, Karabük. Her y l bir ülkede devlet yetkilisini Uluslararas iliflkilerin geliflmesine sa lad katk lardan dolay ödüllendiren ngiliz Kraliyet Uluslararas liflkiler Enstitüsü (Chatham Hause) 2010 için Cumhurbaflkan Abdullah Gül'ü seçmifltir. 1 Haziran 2010 da yeni e-pasaportlar kullan lmaya bafllanm flt r y l nda Trabzon un Maçka ilçesinde bulunan Sümela Manast r nda 88 y l sonra ayin düzenlenmifltir. 6-9 May s 2011 tarihleri aras nda II. Uluslararas Marsyas Uluslararas Kültür, Sanat ve Müzik Festivali Afyon un Dinar ilçesinde düzenlenmifltir. Türk sinemas n n de erli sanatç s Türkan fioray 12 Mart 2010 Cuma günü stanbul Nippon Hotel de yap lan bas n toplant s ile UNICEF-Türkiye yi Niyet Elçisi ilan edilmifltir. TRT nin ve Türkiye nin ilk haber spikerlerinden, sunucu, yazar ve e itmen Jülide Gülizar hayat n kaybetti. Türkçeyi do ru kullanarak genç kuflaklara örnek olan Gülizar, dil konusunda yetifltirdi i pek çok kifliyi radyo ve televizyonlara kazand rm flt. Dünya tarihinin en büyük bilimsel deneyi, evreni anlama yolunda yepyeni ad mlar at lmas n sa layan Büyük Patlama (Bing Bang) deneyi (Büyük Hadron Çarp flt r lmas ) sviçre nin CERN flehrinde baflar yla gerçeklefltirilmifltir. Sosyo - Kültürel Geliflmeler / Bölüm 4 Avrupa Birli i nin organ olan AB Konseyi taraf ndan 2010 Avrupa Kültür Baflkentleri olarak seçilen yerler; stanbul (Türkiye), Pech (Macaristan), Essen (Almanya) dir. 23

24 Bölüm 4 / Sosyo - Kültürel Geliflmeler 2011 Avrupa Kültür Baflkentleri olarak seçilen yerler; Turku (Finlandiya) ve Tallinn (Estonya) dir EXPO Fuar fiangay da düzenlenmifltir EXPO Fuar Milano da düzenlenecektir. Norveç te düzenlenen 2010 Eurovision fiark Yar flmas nda Türkiye, Manga grubuyla 2. olmufltur Eurovision fiark Yar flmas Almanya da düzenlenmifltir. Türkiye yi Yüksek Sadakat grubu temsil etmifltir Eurovision fiark Yar flmas Azerbaycan kazanm flt r Eurovision fiark Yar flmas n Azerbaycan da yap lacakt r. Dünyan n önde gelen yönetmenlerinden Sidney Lumet, lenf kanseri hastal ndan 86 yafl nda ölmüfltür. Network ve Dog Day Afternoon gibi filmlerin yönetmenli ini yapan Lumet i ak llara kaz yan filmse, Amerikan adalet sistemini ele ald 1957 yap m 12 Angry Men (12 K zg n Adam) olmufltur. Soul Kitchen filmi 66. Venedik Film Festivali nde Jüri Özel Ödülü ne lay k görülmüfltür. (2009) 2010 Dünya Münazara Yar flmas Türkiye de yap lm flt r. Türkiye nin UNESCO dünya kültür miras listesine aday gösterilen alanlar ; Sümela Manast r, Mardin Evleri ve Efes Antik Kenti dir. Kültür ve Turizm Bakanl 19 Haziran 2011 den itibaren Edirne de bulunan Selimiye Cami nin UNESCO Dünya Kültür Miras listesine al naca n aç klam flt r. Kültür ve Turizm Bakanl 'n n önerisiyle, Hatay da bulunan ve H ristiyanlar taraf ndan haç yeri olarak kabul edilen, ayn zamanda ilk ma ara kilisesi olan ST. Pierre Kilisesi, UNESCO Dünya Miras Geçici listesine al nm flt r. Kiliseyle ilgili son karar Haziran 2011 tarihleri aras nda yap lacak Dünya Miras Komitesi 35. Toplant s nda belirlenecektir. UNESCO nun Dünya Kültür Miras Listesinde Türkiye de Bulunan Eserler; stanbul un Tarihi Alanlar (1985), Divri i Ulu Camii ve fiifahanesi (1985), Göreme Ulusal Park ve Kapadokya Kayal k Alanlar (1985), Hattuflafl: Hitit Baflkenti (1986), 24

KRONOLOJ / CHRONOLOGY

KRONOLOJ / CHRONOLOGY KRONOLOJ / CHRONOLOGY TEMMUZ-ARALIK 2009 ARASI TÜRK YE VE DÜNYA KRONOLOJ S 1 Temmuz 2009 Almanya da 23 May s 2010 tarihinde yap lan cumhurbaflkanl seçimini kazanan Cumhurbaflkan Horst Köhler ikinci dönem

Detaylı

Okullaşma oranı arttı

Okullaşma oranı arttı www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Türk savunması TÜBİTAK projeleriyle güçleniyor Tamamen yerli olarak geliştirilen milli seyir füzesi,

Detaylı

Dakikada 2 konut sat ld

Dakikada 2 konut sat ld GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Dakikada 2 konut sat ld Türkiye'de geçen y l, günde yaklafl k 3 bin 170, saatte 132 konut

Detaylı

Kişi Takip Sistemi ile kaybolmalara son

Kişi Takip Sistemi ile kaybolmalara son GAZETEMİZİ www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Kişi Takip Sistemi ile kaybolmalara son HABER 19 DA HABERİ 19 DA 16 NİSAN 2014 ÇARŞAMBA

Detaylı

YSK, yerel seçimin sonuçlar n aç klad Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 30 Mart Mahalli dareler Genel Seçimi'ne iliflkin kesin sonuçlar aç klad.

YSK, yerel seçimin sonuçlar n aç klad Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 30 Mart Mahalli dareler Genel Seçimi'ne iliflkin kesin sonuçlar aç klad. 8 MAYIS 2014 Perflembe YIL:40 SAYI: 13955 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com 30 Mart seçimlerinde AK Parti 131, CHP 87, MHP 50, SP ise 10 itirazda bulundu ALTINDA Otizmli çocuklar

Detaylı

Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 20 OCAK 2005

Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 20 OCAK 2005 Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 20 OCAK 2005 EVET! 12 Tarihi Zirve de, tarihi karar 40 ki y lda 3600 kilometre duble yol Avrupa Birli i ile Türkiye aras nda bundan tam 41 y l önce bafllayan

Detaylı

Bakan Müezzino lu'ndan. demokrasi vurgusu

Bakan Müezzino lu'ndan. demokrasi vurgusu Çankaya da Alper Tafldelen dönemi Yerel seçimlerde % 65 lik oy oran yla Çankaya Belediye Baflkanl na seçilen Alper Tafldelen mazbatas n ve Bülent Tan k tan görevi teslim ald. ÇANKAYA Çankaya Belediye Baflkanl

Detaylı

Ignoranti quem portus petat nullus ventus suus est Hangi kap ya yöneldi ini bilmeyen hiçbir zaman uygun esen rüzgar bulamaz.

Ignoranti quem portus petat nullus ventus suus est Hangi kap ya yöneldi ini bilmeyen hiçbir zaman uygun esen rüzgar bulamaz. Ignoranti quem portus petat nullus ventus suus est Hangi kap ya yöneldi ini bilmeyen hiçbir zaman uygun esen rüzgar bulamaz. Lucius Annaeus Seneca Büyük Kara Avrupas K tas istiyoruz. Avrupa Birleflik Devletleri

Detaylı

BUS AD 3.Yenilikçilik ve Yaratıcılık Sempozyumu yap ld. Bir Süreç Olarak YEN LEfi M

BUS AD 3.Yenilikçilik ve Yaratıcılık Sempozyumu yap ld. Bir Süreç Olarak YEN LEfi M A USTOS - ARALIK 2012 123/124 BUS AD Mali Genel Kurulu Ekonomi Raporu Genç Kuflak Buluflmas Söylefli: brahim Orhan Lojistik Köyü Felsefe Toplant lar Yüksek Dan flma Kurulu Toplant s Kalite süreci bafllad

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Polis ve Jandarma, seçim güvenli i için alarmda... Yerel seçimlerin güven ve huzur ortam

Detaylı

ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin

ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin 25 y l önce Mustafa Demirci ve Veysi O uz ile ODE yi kurmak üzere yola ç kt m zda bugün

Detaylı

TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE TÜS AD. ÇALIfiMALARI

TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE TÜS AD. ÇALIfiMALARI TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE TÜS AD 2001 YILI ÇALIfiMALARI TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE TÜS AD 2001 YILI ÇALIfiMALARI TÜS AD, Anayasa n n ve Dernekler Kanunu nun ilgili hükümlerine uygun

Detaylı

Tabiat ve Biyolojik Çeflitlili i Koruma Kanunu Tasar s Hakk nda De erlendirme

Tabiat ve Biyolojik Çeflitlili i Koruma Kanunu Tasar s Hakk nda De erlendirme Ocak 2011 Tabiat ve Biyolojik Çeflitlili i Koruma Kanunu Tasar s Hakk nda De erlendirme Rize kizdere Vadisi ndeki dereler üzerinde yap lmas planlanan 22 adet (HES) Hidroelektrik Santralinin yap m sürecinde,

Detaylı

15 Ocak ta nerde olursan z olun, hangi kurumda çal fl rsan z çal fl n bu gidifle dur diyelim. Hizmetten do an gücümüzü kullanal m.

15 Ocak ta nerde olursan z olun, hangi kurumda çal fl rsan z çal fl n bu gidifle dur diyelim. Hizmetten do an gücümüzü kullanal m. TÜRK YE AYLIK YAYIN ORGANI ÜCRETS ZD R YIL: 5 SAYI: 49 OCAK 2008 Büyük bir sevdan n ad... Gazetesi "Milli fiairimiz Mehmet Akif Ersoy u ölümünün 71. Y l dönümünde and k. Uyar yoruz! Kamu çal flanlar, sosyal

Detaylı

TARZAN. devam n getirecek. getirecek 3-1. Gülmek size yak fl yor. Sporda fliddet ve düzensizli in önlenmesine dair kanun 8 DE. www.manisaspor.org.

TARZAN. devam n getirecek. getirecek 3-1. Gülmek size yak fl yor. Sporda fliddet ve düzensizli in önlenmesine dair kanun 8 DE. www.manisaspor.org. SAYFA 01 MAN SASPOR, Cumhurbaflkanl Bisiklet Turu nu baflar yla tamamlad Manisaspor Bisiklet Tak m, 47. Cumhurbaflkanl Türkiye Bisiklet Turu nda genel klasmanda 17. olurken, bisiklet dünyas na da ad n

Detaylı

Milletleri kurtaranlar yaln z ve ancak ö retmenlerdir. Mustafa Kemal Atatürk - 1925 TÜRK E T M VAKFI. Türkiye nin E itim Vakf. Türkiye nin E itim Vakf

Milletleri kurtaranlar yaln z ve ancak ö retmenlerdir. Mustafa Kemal Atatürk - 1925 TÜRK E T M VAKFI. Türkiye nin E itim Vakf. Türkiye nin E itim Vakf dergi Türkiye nin E itim Vakf Türkiye nin E itim Vakf TÜRK E T M VAKFI Eylül 2008 Say : 4 1967 Milletleri kurtaranlar yaln z ve ancak ö retmenlerdir. Mustafa Kemal Atatürk - 1925 Yönetilmek yerine yön

Detaylı

ED TÖRDEN 5 BAfiLARKEN olarak yeniden karfl n zday z. Son dönemde dünya ekonomisinde bafllayan olumsuzluklar dalga dalga yay larak ülkemize do ru geliyor. Bir STK olarak üzerine düfleni yapmaya çal fl

Detaylı

Farazi Dava ve Duruflma Yar flmas Sonuçland

Farazi Dava ve Duruflma Yar flmas Sonuçland ADALET MÜLKÜN TEMEL D R KASIM 2007/11 Farazi Dava ve Duruflma Yar flmas Sonuçland Avukatlar n Beyannamelerini Elektronik Posta le Göndermeleri Kesinleflti UIA Genel Kurulu Paris te Topland Polonya Baro

Detaylı

Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri, 1922

Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri, 1922 Yetişecek çocuklarımıza ve gençlerimize, görecekleri öğrenimin sınırı ne olursa olsun, ilk önce ve herşeyden önce Türkiye'nin bağımsızlığına, kendi benliğine milli geleneklerine düşman olan bütün unsurlarla

Detaylı

Üstün ifl ahlak ve dürüst çal flma ilkelerine uymak düsturumuzdur.

Üstün ifl ahlak ve dürüst çal flma ilkelerine uymak düsturumuzdur. Üstün ifl ahlak ve dürüst çal flma ilkelerine uymak düsturumuzdur. Tüm iliflkilerimizde adilane, karfl l kl yarar sa lamak amac yla, iyi niyet ve anlay flla davranmak, yasalara ve ahlak kurallar na daima

Detaylı

Kad n Haklar nda Çok Gerilerdeyiz...

Kad n Haklar nda Çok Gerilerdeyiz... AKRA ASLIIM K 2009 M E S L E K A N D I M I Z HUKUKA, AHLAKA, MESLE N ONURUNA VE KURALLARINA UYGUN DAVRANACA IMA NAMUSUM VE V CDANIM ÜZER NE AND ÇER M 2010 Yeni y l n z kutlu olsun Kad n Haklar nda Çok

Detaylı

Yeni yetme ile ak sakall harman. YEN HÜKÜMET; 1 görev de iflikli i, 3 kabine d fl ve 4 yeni isimle kuruldu TAR H DEV R-TESL M

Yeni yetme ile ak sakall harman. YEN HÜKÜMET; 1 görev de iflikli i, 3 kabine d fl ve 4 yeni isimle kuruldu TAR H DEV R-TESL M Yeni yetme ile ak sakall harman STE YEN KAB NE ISSN 1308-7622 62. HÜKÜMET HAYIRLI OLSUN 30 A ustos 2014 Cumartesi www.yedigüngazetesi.com.tr YEN HÜKÜMET; 1 görev de iflikli i, 3 kabine d fl ve 4 yeni isimle

Detaylı

TDBD95 içindekiler. TDB GÜNDEM ASKER M Z LÜBNAN A G TMEMEL Bakanlar Kurulu nun Birleflmifl Milletler

TDBD95 içindekiler. TDB GÜNDEM ASKER M Z LÜBNAN A G TMEMEL Bakanlar Kurulu nun Birleflmifl Milletler TDBD95 içindekiler BfiYZI 13 TDB GÜNDEM SKER M Z LÜBNN G TMEMEL Bakanlar Kurulu nun Birleflmifl Milletler Güvenlik Konseyi karar do rultusunda Lübnan a asker gönderme karar almas üzerine TDB bir bas n

Detaylı

ATATÜRK LKELER VE NKILAP TAR H -II

ATATÜRK LKELER VE NKILAP TAR H -II T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 3038 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1988 ATATÜRK LKELER VE NKILAP TAR H -II Yazarlar Prof.Dr. Cezmi ERASLAN (Ünite 1, 2, 7, 8 ) Prof.Dr. Süleyman BEYO LU (Ünite 3)

Detaylı

YEREL YÖNET MLERDE SA LIK H ZMETLER

YEREL YÖNET MLERDE SA LIK H ZMETLER Sa l k E itimi ve Yönetimi Derne i Sa l k ve E itim Yay nlar 1 YEREL YÖNET MLERDE SA LIK H ZMETLER HAZIRLAYANLAR Yard. Doç. Dr. Saime fiah NÖZ Uz. Dr. Turgut fiah NÖZ Dr. Dursun AYDIN Uz. Dr. H. Hüseyin

Detaylı

72 milyona tükettirelim Krizin psikolojisi

72 milyona tükettirelim Krizin psikolojisi ORGAN ZE SANAY GAZETES N SAN 2009 1 Abdullah ÇÖRTÜ 72 milyona tükettirelim Krizin psikolojisi 7 de fiefik ÇALIfiKAN Gelir kayb ndan servet kayb na 5 te Arzu AKAY letiflimci olmak 15 te Atila ÇINAR Dil

Detaylı

ANTALYA T CARET VE SANAY ODASI YAYIN ORGANI

ANTALYA T CARET VE SANAY ODASI YAYIN ORGANI ANTALYA T CARET VE SANAY ODASI YAYIN ORGANI YIL:19 / EK M 2005 / SAYI:213 ATSO ADINA SAH B : Yönetim Kurulu Baflkan Kemal ÖZGEN YAZI filer MÜDÜRÜ: Sevim KAYAHAN YAYIN KURULU: Çetin Osman BUDAK Ali R za

Detaylı

UYAN TÜRK YEM. DENKTAfi KES N KONUfiTU: Bu plan asla kabul edilemez

UYAN TÜRK YEM. DENKTAfi KES N KONUfiTU: Bu plan asla kabul edilemez Kamu Çal flanlar n n Sesi AYLIK YAYIN ORGANI ÜCRES ZD R Y l:1 Say : 5 N SAN 2004 Büyük bir sevdan n, büyük bir mücadelenin ad... UYAN ÜRK YEM ürkiye Kamu-Sen Genel Baflkan Bircan Aky ld z dan tarihi ça

Detaylı

DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU

DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU 2008 say 12 DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU Do an n kalbi Adapazar nda at yor Mondi Bayileri ilk kez bulufltu Sunufl Tak m ruhu nu, güçlü bir his ve ancak bu hissi yaflayanlar sevgi, sayg, anlay fl, yard mlaflma

Detaylı

DIfi T CARETTE ÇEVRE KORUMA KAYNAKLI TAR FE DIfiI TEKN K ENGELLER VE TÜRK SANAY Ç N EYLEM PLANI

DIfi T CARETTE ÇEVRE KORUMA KAYNAKLI TAR FE DIfiI TEKN K ENGELLER VE TÜRK SANAY Ç N EYLEM PLANI T Ü R K S A N A Y C L E R V E fi A D A M L A R I D E R N E DIfi T CARETTE ÇEVRE KORUMA KAYNAKLI TAR FE DIfiI TEKN K ENGELLER VE TÜRK SANAY Ç N EYLEM PLANI TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE DIfi T CARETTE

Detaylı