NUH ÇÝMENTOYA CE BELGESÝ GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝ BAÞLADI YARGITAY'IN 2000 YILI ÝÞ HUKUKU KARARLARININ DEÐERLENDÝRÝLMESÝ SEMÝNERÝ YAPILDI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "NUH ÇÝMENTOYA CE BELGESÝ GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝ BAÞLADI YARGITAY'IN 2000 YILI ÝÞ HUKUKU KARARLARININ DEÐERLENDÝRÝLMESÝ SEMÝNERÝ YAPILDI"

Transkript

1 37 NUH ÇÝMENTOYA CE BELGESÝ GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝ BAÞLADI TÝSK XXI. OLAGAN GENEL KURULU YAPILDI YARGITAY'IN 2000 YILI ÝÞ HUKUKU KARARLARININ DEÐERLENDÝRÝLMESÝ SEMÝNERÝ YAPILDI

2 NUH ÇÝMENTO YA CE BELGESÝ 38 Ülkemizde çimento ihracatý her geçen gün artarak, dünya sýralamasýnda üst sýralara yerleþiyor. Yeni ülke pazarlarýna girilmesi ve ihracat yapýlan Avrupa ülkelerinin sayýsýnýn artýrýlmasý isteði, üretilen çimentonun kalitesini belgelendirme ihtiyacýný ortaya çýkardý. Bu düþünceden hareket eden Nuh Çimento yöneticileri, ürünleri için bir kalite belgesi olan CE belgesini almayý uygun gördüler. Daha önceden EN standardýna göre CEM R Portland Çimentosu için CE belgesi almýþ olan Nuh Çimento, 31 Aðustos 2001 tarihinde de Ýspanya'daki AENOR Denetim Kuruluþundan 52.5 N tipi çimento için CE Belgesi almaya hak kazandý. Yurt içinde yaþanan ekonomik krizden en çok etkilenen sektörlerden biri olan inþaat sektörünün en önemli üreticileri olan çimento fabrikalarý, ihracatlarýný artýrarak bazý olumlu geliþmeleri de ayný dönemde yaþýyor. Yenilikleri yaþayan çimento üreticilerinden olan Nuh Çimento, Ýspanya'ya bu yýl ilk kez Ýspanyol normlarýna göre "Sülfata Dayanýklý Çimento" üretimine uygun klinker satarken, geleneksel pazarýn dýþýna da çýkarak, ilk kez Güney Amerika'ya (Brezilya) çimento, Kanada'ya ise orta derecede alkali klinker ihracatý yaptý.

3 Türkiye Ýþveren Sendikalarý Konfederasyonu'nun (TÝSK) XXI. Olaðan Genel Kurulu Toplandý 39 Genel Kurul Baþkanlýk Divaný Saygý Duruþunda TÝSK Genel Kurulu, Aralýk 2001 tarihleri arasýnda Ankara'da gerçekleþtirildi. Genel Kurul'a TÝSK'e üye Sendikalarý temsil eden delegeler, Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný Yaþar OKUYAN, Devlet Bakaný Faruk BAL, ANAP Genel Baþkan Yardýmcýsý Erkan MUMCU, Saadet Partisi Genel Baþkaný Recai KUTAN, DYP Genel Baþkan Yardýmcýsý Mehmet SAÐLAM, CHP Genel Baþkan Yardýmcýsý Cevdet SELVÝ, Ak Parti Genel Baþkan Yardýmcýsý Abdullah GÜL, ÇSGB Müsteþar Yardýmcýsý Ýbrahim KULUÖZTÜRK, ÇSGB Çalýþma Genel Müdürü Ömer BENOKAN, ÇSGB Çalýþma Genel Müdür Yardýmcýsý Kazým AFÞÝN, TOBB Baþkaný Rýfat HÝSARCIKLIOÐLU, TESK Genel Baþkan Vekili Ali Paþa AKSU, ANAP Ýstanbul Milletvekili Emre KOCAOÐLU, SP Ankara Milletvekili Zeki ÇELÝK, Ak Parti Bingöl Milletvekili Dr. Mahfuz GÜLER, ÝÞ-KUR Genel Müdürü Necdet KENAR, TÜRK-ÝÞ Baþkaný Bayram MERAL, HAK-ÝÞ Baþkaný Salim USLU, HAK

4 ÝÞ Genel Baþkan Yardýmcýsý Hüseyin TANRIVERDÝ, DÝSK Baþkan Vekili Enver ÖKTEM, Maliye Bakanlýðý, Bayýndýrlýk Bakanlýðý, Kültür Bakanlýðý, Hazine Müsteþarlýðý, AB Genel Sekreterliði'ni temsilen bürokratlar, iþverenler ve diðer davetliler katýldýlar. Genel Kurul'da saygý duruþu ve Ýstiklal Marþýnýn okunmasýndan sonra Genel Kurul Baþkanlýk Divaný seçimi yapýldý. Divan Baþkanlýðýna Sendikamýz Yönetim Kurulu Baþkaný Ahmet EREN, Baþkan Vekilliklerine Solmaz COÞKUN (Türkiye Aðaç Sanayi Ýþverenleri Sendikasý) ve Bülent BAÞER (Türkiye Tekstil Sanayi Ýþverenleri Sendikasý), katip üyeliklere Mehmet GÖÇ (Türkiye Gýda Ýþverenleri Sendikasý) ve Yaþar ÖZGÜRSOY (Türkiye Aðýr Sanayi ve Hizmet Sektörü Kamu Ýþverenleri Sendikasý) seçildiler. 40 Genel Kurul Baþkanlýk Divaný ve Refik Baydur Açýþ Konuþmasýný yaparken TÝSK Yönetim Kurulu Baþkaný Refik BAYDUR'un konuþmasýndan sonra konuk bakanlar, siyasi parti temsilcileri, iþçi ve iþveren kesimlerinin temsilcileri görüþlerini bildirmek üzere söz aldýlar. Genel Kurulun öðleden sonraki bölümünde, Yönetim Kurulu Çalýþma Raporu, Denetleme Kurulu Raporu ve TÝSK Yönetim Kurulu'nun tekliflerini inceleyen Komisyon Raporu'nun görüþülmesinin ardýndan, Konfederasyon Baþkan ve Baþkan Vekilleri ile Yönetim, Denetleme ve Disiplin Kurulu asýl ve yedek üyeliklerine gösterilecek adaylar tespit edildi. Yönetim ve Denetleme Kurullarýnýn ibra edilmesinin ardýndan gündem gereði yýllarý Bütçe tasarýlarý ve Bütçe talimatý görüþülerek kabul edildi. Genel Kurul, birinci gün çalýþmalarý temenniler bölümünde yapýlan konuþmalarla saat 17.30'da sona erdi.

5 Genel Kurula katýlanlardan bir bölümü 23 Aralýk 2001 Pazar günü TÝSK Merkezinde, TÝSK Baþkan ve Baþkan Vekilleri ile Yönetim, Denetleme ve Disiplin Kurulu asýl ve yedek üyelikleri için yapýlan seçimlerde, 181 delegeden 170'i oy kullandý. TÝSK Baþkanlýðýna 89 oy alan Refik BAY- DUR tekrar seçildi. TÝSK Baþkan Vekilliklerine Sendikamýz Yönetim Kurulu Baþkaný Ahmet EREN ve Türkiye Tekstil Ýþverenleri Sendikasý Yönetim Kurulu üyesi Necmettin ÖZTEMÝR seçildiler. Sendikamýz Yönetim Kurulu Baþkan Vekili Eþref BALTALI TÝSK Yönetim Kurulu, Sendikamýz Yönetim Kurulu Üyesi Adnan ÝÐNEBEKÇÝLÝ TÝSK Disiplin Kurulu ve Sendikamýz Genel Sekreteri Av. Sancar BAYAZ- IT TÝSK Denetleme Kurulu üyeliklerine seçildiler. Türkiye Ýþveren Sendikalarý Konfederasyonu (TÝSK) Yönetim Kurulu Baþkaný Refik BAYDUR Baþkanlýk Seçimi Ýçin Oyunu Kullanýrken, Solda Yönetim Kurulu Üyemiz Erhan KAMIÞLI, arkada Genel Sekreterimiz Sancar BAYAZIT 41

6 Ahmet EREN Necmettin ÖZTEMÝR Sancar BAYAZIT Bülent ÇORAPÇI B.Nizam ULUATLI Adnan ÝÐNEBEKÇÝLÝ Mehmet ÞUHUBÝ Ali NÝZAMOÐLU Turgut AYDINER Mehmet GÖÇ TÝSK Baþkan Vekilliklerine Seçilenler: ÇÝMENTO TEKSTÝL TÝSK Denetleme Kuruluna Seçilenler: ÇÝMENTO TEKSTÝL MESS TÝSK Disiplin Kuruluna Seçilenler: ÇÝMENTO TEKSTÝL MESS ÝNTES GIDA 42 TÝSK Yönetim Kurulu Üyeliklerine Seçilenler: D. Solmaz ÇOÞKUN AÐAÇ Ýlhan KARAVELÝOÐLU ARMATÖRLER Ali Nafiz KONUK CAM Ahmet ERENEþref BALTALI ÇÝMENTO Hakký MATRAÞ DERÝ Nazým DÜZENLÝ GIDA Kaya TURGUT ÝLAÇ Erhan PEKER ÝNTES Rýza Kutlu IÞIK KAÐIT Mehmet AKBAY KAMU-ÝÞ Refik BAYDURErol KÝRESEPÝ KÝPLAS Tuðrul KUTODGOBÝLÝK MESS Uraz TANTUÐ Bedirhan ÇELÝK Erdoðan KARAKOYUNLU Sedat FENERCÝ Rahmi CIBIROÐLU MÝKSEN Ýsmail AYTEMÝZ PÜÝS Seyit YÜCEL ÞEKER Cansýn KAVUKÇU TEKÝS Necmettin ÖZTEMÝR TEKSTÝL Sadýk OÐUZ Sezer MAVÝTUNCALILAR Zekai EREZAhmet ULUKUÞ TOPRAK Gökhan KOÇAKLI TURÝZM Ahmet ATEÞ TÜHÝS

7 GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝ BAÞLADI Üyelerimizin fabrikalarýnda uygulanmakta olan Grup Toplu Ýþ Sözleþmesinin yürürlük süresi tarihinde sona ermiþtir Sendikamýzýn 27 üyesine ait 36 çimento fabrikasýnda geçerli olmak üzere yapýlacak tek bir "Grup Toplu Ýþ Sözleþmesi" için, muhatap Türkiye Çimse-Ýþ Sendikasýyla görüþmeler Cuma günü baþlamýþtýr. 43 Toplu Ýþ Sözleþmesi Baþkanlýk Divaný Grup toplu iþ sözleþmesi görüþmelerinin ilk toplantýsýnda, Türkiye Çimse-Ýþ Sendikasý Genel Sekreteri Hasan AKMEHMET bir konuþma yapmýþ ve Sendikamýz Genel Sekreteri Av. Sancar BAYAZIT da ülkemizde ve dünyada yaþanýlan ekonomik krizlerin çimento sektörüne etkilerine dikkat çekerek, krizin aþýlabilmesi için iþçi kesimine de önemli görevler düþtüðünü belirtmiþtir. Toplantýda çimento sektöründeki krizin basýna yansýmasýný açýklayan dosyalar daðýtýlarak ve projeksiyon gösterisi eþliðinde iþçilik maliyetlerinin çimento sektörüne etkisi, ülkemizin rekabet ettiði ülkelerin verileriyle karþýlaþtýrýlmalý olarak açýklanmýþtýr. Yürürlüðe girecek yeni dönem Grup Toplu Ýþ Sözleþmesi dört bin beþyüz civarýnda iþçiyi kapsayacaktýr Toplu iþ sözleþmesi görüþmelerinden bir görünüm

8 YARGITAY'IN 2000 YILI ÝÞ HUKUKU KARARLARININ DEÐERLENDÝRÝLMESÝ SEMÝNERÝ YAPILDI Kasým 2001 tarihlerinde Ýstanbul'da Ýstanbul Teknik Üniversitesi Sosyal Tesisleri Toplantý Salonu'nda, Ýþ Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Türk Milli Komitesince düzenlenen seminer, Milli Komite Baþkaný Prof. Dr. Münir EKONOMÝ'nin açýlýþ konuþmasýyla baþladý. 44 Yargýtay ve 21. Hukuk Daireleri üyelerinin, iþ hukuku ve sosyal güvenlik hukukuyla ilgilenen öðretim üyelerinin, sendika temsilcilerinin ve uygulayýcýlarýn katýlýmýyla gerçekleþen seminerin ilk oturumunda "Ferdi Ýþ Ýliþkisinin Kurulmasý ve Ýþin Düzenlenmesi" konulu teblið, Yrd. Doç. Dr. Murat Engin tarafýndan sunuldu. Tebliðde hizmet iliþkisinin kurulmasý, belirli-belirsiz süreli hizmet akitleri, iþverenin yönetim hakký, ücretin ödenmesi, sosyal yardýmlar, ibraname, yýllýk ücretli izin konularýnda Yargýtay'ýn vermiþ olduðu kararlar deðerlendirildi. Ýkinci oturumda, Prof. Dr. Ünal Narmanlýoðlu tarafýndan sunulan tebliðin konusunu "Ferdi Ýþ Ýliþkisinin Sona Ermesi ve Kýdem Tazminatý" oluþturdu. Hizmet sözleþmesinin bildirimli feshi, hizmet sözleþmesinin iþveren ve iþçi tarafýndan bildirimsiz fesih halleri, sözleþme ile cezai þart rekabet yasaðýnýn düzenlenmesi, ihbar ve kýdem tazminatýna iliþkin Yargýtay kararlarý tebliðde yer aldý. Seminerin ikinci gününde Prof. Dr. Fevzi Þahlanan "Toplu Ýþ Ýliþkileri" konulu tebliðini sundu. Tebliðde, sendika üyeliði, sendika genel kurulunun iptali, iþkolu tespiti, sendika yöneticisinin güvencesi, toplu iþ sözleþmesi yapma yetkisi, toplu iþ sözleþmesinden yararlanma, toplu iþ uyuþmazlýklarý konularýnda Yargýtay'ýn vermiþ olduðu kararlar deðerlendirildi. Seminerin son oturumunda ise Prof. Dr. Can Tuncay'ýn sunduðu teblið ile "Sosyal Sigortalar" açýsýndan Yargýtay'ýn 2000 yýlý kararlarý deðerlendirildi. Sigortalýlýk kavramý, rücu davalarý, hizmet tespiti, deðiþik sigorta dallarý ve tiplerine iliþkin Yargýtay kararlarý tebliðde yer aldý.

TOPLU ÝÞÇÝ ÇIKARMA PROSEDÜRÜNE AYKIRILIK

TOPLU ÝÞÇÝ ÇIKARMA PROSEDÜRÜNE AYKIRILIK TOPLU ÝÞÇÝ ÇIKARMA PROSEDÜRÜNE AYKIRILIK Yrd. Doç.Dr. Murat ÞEN(*) I. GÝRÝÞ 4857 sayýlý yeni Ýþ Kanunumuzun 1 29. maddesinde toplu iþçi çýkarma durumu düzenlenmiþ ve iþverenin, ekonomik, teknolojik, yapýsal

Detaylı

TÜRKÝYE DE EKONOMÝK VE SOSYAL KONSEY

TÜRKÝYE DE EKONOMÝK VE SOSYAL KONSEY makale - 1 Yrd. Doç. Dr. M. Emin RUHÝ Atatürk Üniversitesi Erzincan Hukuk Fakültesi Genel Kamu Hukuku Öðretim Üyesi Giriþ 1968 yýlýnda Kilis'te doðan Emin Ruhi ilk, orta ve lise eðitimini Kilis'te tamamladýktan

Detaylı

Mayýs 2004 / Sayý 36 ONURUMUZA VE TMMOB 38. OLAÐAN GENEL KURULU TOPLANIYOR

Mayýs 2004 / Sayý 36 ONURUMUZA VE TMMOB 38. OLAÐAN GENEL KURULU TOPLANIYOR TÜRK MÜHENDÝS VE MÝMAR ODALARI BÝRLÝÐÝ HABER BÜLTENÝ Mayýs 2004 / Sayý 36 MESLEÐÝMÝZE ONURUMUZA VE GELECEÐÝMÝZE SAHÝP ÇIKMAK ÝÇÝN TMMOB 38. OLAÐAN GENEL KURULU TOPLANIYOR ÝÇÝNDEKÝLER TMMOB Genel Kurulu

Detaylı

Ocak Þubat Mart 2004 / Sayý 34. Kamu Yönetimi Temel Kanunu Tasarýsý na DUR DEDÝ!!!

Ocak Þubat Mart 2004 / Sayý 34. Kamu Yönetimi Temel Kanunu Tasarýsý na DUR DEDÝ!!! TÜRK MÜHENDÝS VE MÝMAR ODALARI BÝRLÝÐÝ HABER BÜLTENÝ Ocak Þubat Mart 2004 / Sayý 34 EMEKÇÝLER Kamu Yönetimi Temel Kanunu Tasarýsý na DUR DEDÝ!!! ÝÇÝNDEKÝLER Odalarýmýzýn Genel Kurullarý 3 Kamu Yönetimi

Detaylı

var olmaya da devam edecektir"

var olmaya da devam edecektir Kara en çok çocuklar sevindi Çorum'a yýlýn ilk karý dün düþtü. Gece saatlerinde baþlayan kar yaðýþý kenti beyaz bir örtüye büründürdü. Kara en çok sevinenler ise çocuklar oldu. Yaðan karýn az olmasýna

Detaylı

"Muhsin Yazýcýoðlu sürekli zor zamanlarýn adamý oldu"

Muhsin Yazýcýoðlu sürekli zor zamanlarýn adamý oldu Mekke'nin Fethi programýna ilgi yüksek oldu Anadolu Gençlik Derneði "Mekke'nin Fethi"ni düzenlediði bir programla kutladý. Afra Kültür Merkezinde önceki akþam düzenlenen programý Belediye Baþkan Yardýmcýsý

Detaylı

Çorum a tercüman oldu

Çorum a tercüman oldu Ceritoðlu seçilebilir kadýn adaylar arasýnda Hürriyet, AK Parti milletvekili aday listesine konulan kadýn adaylardan 55 inin seçilebilecek sýralamada yer aldýðýný belirtti. 55 kadýn aday arasýnda AK Parti

Detaylı

VALÝ TOPRAK KAYMAKAM CANATAN I MAKAMINDA ZÝYARET ETTÝ

VALÝ TOPRAK KAYMAKAM CANATAN I MAKAMINDA ZÝYARET ETTÝ BERGAMA TERÖRÜ LANETLEDÝ EYÜP ERÝÞ ÝN ELEA VE ZEYTÝN YAZI DÝZÝSÝ S.2 DE S.4 te YENÝ YAZI DÝZÝSÝ habergama@hotmail.com www.habergama.org NECATÝ KARAÇOBAN IN S.6 da BERGAMA HALI KÜLTÜRÜ ÝME ÝLGÝLÝ YAZI DÝZÝSÝ

Detaylı

TSO, 4 yýllýk stratejisini belirledi

TSO, 4 yýllýk stratejisini belirledi Güney Kampüsü saðlýk kampüsü olacak Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, üniversite sanayi iþbirliði çerçevesinde Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi öðretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Mustafa

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

387 bin 560 seçmenimiz var

387 bin 560 seçmenimiz var "Bizim ne kirimiz nede kinimiz vardýr" Saadet Partisi (SP) Ýl Teþkilatý aday tanýtým programýný yaptý. Programa SP Genel Baþkaný Prof. Dr. Mustafa Kamalak'ta katýldý.sp Mustafa Kamalak kente geliþinde

Detaylı

CHP liler Tufan Köse dedi

CHP liler Tufan Köse dedi Baþörtüsü, Müslüman kadýnýn kimliðidir' Zehra Türkmen, 'Baþörtümü Seviyorum' baþlýklý seminerin sunumunu yaptý. Özgür Der de düzenlenen seminerde konuþan Zehra Türkmen, baþörtüsünün Müslüman kadýnýn bir

Detaylı

Hava ýsýnýyor, ama çöl sýcaklarý yok. Kardeþlerimizin çilesine ortak oldular * HABERÝ 5 DE

Hava ýsýnýyor, ama çöl sýcaklarý yok. Kardeþlerimizin çilesine ortak oldular * HABERÝ 5 DE Çorumlu esnaftan örnek uygulama Ýhtiyacý olana hediye pide Sadýk Ercan ýn sahibi olduðu Ercan Pide Salonu, Ramazan Ayý nda örnek bir uygulamaya imza atýyor. Hayýrseverlerin katkýlarýyla gerçekleþtirdiði

Detaylı

Turpcu, termik santralleri sordu

Turpcu, termik santralleri sordu Zaman: 'Belediye bu iþlerin altýndan nasýl kalkacak?' CHP Grup Baþkanvekili Fikret Zaman, 2019 yýlýnda Özel Ýdarelerin kapatýlacaðý yönünde iddialar olduðunu belirterek, "Bunlar belediyeye devir olduðu

Detaylı

SAYFA 2 DE. Çorum iþ dünyasýnýn temsilcisi

SAYFA 2 DE. Çorum iþ dünyasýnýn temsilcisi Traktör sayýsýnda 14. sýradayýz Türkiye Ziraat Odalarý Birliði (TZOB) Genel Baþkaný Þemsi Bayraktar, Ocak, Mart, Nisan, Mayýs, Haziran aylarýnda ve 9 aylýk toplamda, geçen yýlýn ayný aylarý ve dönemine

Detaylı

Makineciler fuara damga vurdu

Makineciler fuara damga vurdu Çorum fakirleþiyor Saðlam irade bu ocaklarda yetiþti AK Parti Çorum Milletvekili TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Ýlim Yayma Cemiyeti Baþkaný Avukat Mehmet Karadað'ý ziyaret etti. ÝHL, ÝYC ve Ensar gibi kuruluþlarýn

Detaylı

BELÝRLÝ SÜRELÝ ÝÞ SÖZLEÞMELERÝNÝN SONA ERMESÝ VE SONUÇLARI Mehmet Zülfi CAMKURT *

BELÝRLÝ SÜRELÝ ÝÞ SÖZLEÞMELERÝNÝN SONA ERMESÝ VE SONUÇLARI Mehmet Zülfi CAMKURT * 1. GÝRÝÞ BELÝRLÝ SÜRELÝ ÝÞ SÖZLEÞMELERÝNÝN SONA ERMESÝ VE SONUÇLARI Mehmet Zülfi CAMKURT * Ýþ hukukunda iþçilere ve iþverenlere aralarýndaki iþ iliþkisini göstermeye yönelik sözleþmeleri belirli ve belirsiz

Detaylı

Hayvan Pazarý na kazma

Hayvan Pazarý na kazma Bu haber üç dönemlik vekiller için AK Parti, üç dönem kuralýný kaldýrmayý düþünmüyor. Koalisyon kurulamaz ve Türkiye erken seçime giderse, 25. Dönem parlamentosunu pas geçmeyi planlýyor. Böylece 7 Haziran'da

Detaylı

Fay Hattýnda Bisikletle 1500 Kilometre

Fay Hattýnda Bisikletle 1500 Kilometre Fay Hattýnda Bisikletle 1500 Kilometre "Fay Hattýnda Bisikletle 1500 Kilometre" projesi devam ediyor. ÇORUM 15 AÐUSTOS 2015 CUMARTESÝ Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ 68 STK nýn bir araya geldiði

Detaylı

Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi. Baþvurularý devam eden Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar yoðun bir þekilde sürerken, turnuvada Hitit Üniversitesi

Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi. Baþvurularý devam eden Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar yoðun bir þekilde sürerken, turnuvada Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi de Futsal'da Baþvurularý devam eden Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar yoðun bir þekilde sürerken, turnuvada Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi de yerini alacak.

Detaylı

HACETTEPE ÜNÝVERSÝTESÝ HABER BÜLTENÝ GÜZ 2005 d a h a i l e r i y e... e n i y i y e Fotoðraf yarýþmasýnda sergiye deðer görülen eserlerden... Çaðdaþ Öztürk M. Oðuz Güç Baþlarken HACETTEPE ÜNÝVERSÝTESÝ

Detaylı

Çevreciler "Çevre" Ýçin Erdoðan'a "Takoz" Olmaya Kararlý

Çevreciler Çevre Ýçin Erdoðan'a Takoz Olmaya Kararlý YIL:3 SAYI:720 35 YKR 26 AÐUSTOS 2008 SALI Çevreciler "Çevre" Ýçin Erdoðan'a "Takoz" Olmaya Kararlý "Erdoðan nükleer santral kurmaya çalýþýyor. Kendine 'çevreci' diyen biri bunu yapamaz." AKP'nin tamamen

Detaylı

Hastalar teknolojik çözümü sevdi

Hastalar teknolojik çözümü sevdi Yaban hayatý kayýt altýnda Çorum'da yaban hayvanlarýnýn envanterinin çýkarýlmasý için baþlatýlan çalýþma kapsamýnda ormanlýk alanlara yerleþtirilen fotokapanlar sayesinde geyik, karaca, ceylan, tilki,

Detaylı

TÜRK ÝÞ HUKUKUNDA GECÝKME FAÝZÝ VE UYGULAMA SORUNLARI

TÜRK ÝÞ HUKUKUNDA GECÝKME FAÝZÝ VE UYGULAMA SORUNLARI TÜRK ÝÞ HUKUKUNDA GECÝKME FAÝZÝ VE UYGULAMA SORUNLARI Doç. Dr. Zehra Gönül BALKIR Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ýþ Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Ana Bilim Dalý Öðretim Üyesi. 1956 Ýstanbul doðumludur.

Detaylı

KUTSO Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Ahmet BAÐIRGAN Umutla Beklediðimiz Zafer Havalimaný Depremi Yaþamak Sonbaharýn Getirdiði Seferberliði andan

KUTSO Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Ahmet BAÐIRGAN Umutla Beklediðimiz Zafer Havalimaný Depremi Yaþamak Sonbaharýn Getirdiði Seferberliði andan 1 Ýçindekiler 3 9 16 KUTSO Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Temmuz-Eylül 2013 Yýl :13 Sayý : 181 20 51 Baþkandan Kapak Konusu Konuk Araþtýrma Ýþ Dünyasý Köþe Yazýsý Kültür Sanat DPÜ Umutla Beklediðimiz

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Ekim 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3597 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Ekim 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3597 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Maliye Bakaný Ersin Tatar'a göre, bu ayki maaþ ödemelerinde bir sýkýntý yokmuþ, ama yine de durum birkaç günde belli olacakmýþ! Nostradamus tam tarih vermedi galiba! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Ekim

Detaylı

ÝÞ HUKUKUNDA YAZILI ÞEKÝL ÞARTI

ÝÞ HUKUKUNDA YAZILI ÞEKÝL ÞARTI makale - 2 Araþ. Gör. K. Ahmet Sevimli Ý.Ü. Hukuk Fakültesi Ýþ Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalý 1972 yýlýnda Ýstanbul'da doðdu. 1990 yýlýnda Bursa Anadolu Lisesi'nden 1995 yýlýnda Ýstanbul

Detaylı

Belediye baþkaný bize çile çektiriyor

Belediye baþkaný bize çile çektiriyor Çok bulutlu YIL:3 SAYI:611 35 YKR 26 MART 2008 ÇARÞAMBA Çorum'un Alevi Köylerinde Ýmam Çorum un Alaca ilçesine baðlý Koyunoðlu, Mazýbaþý ve Çikhasan köylerinde, köylülerin isteði dýþýnda atanan imamlar

Detaylı

Kardeþe dua, katile lanet

Kardeþe dua, katile lanet Baðcý dan Rektör Alkan a tam destek Köstek deðil, destek olacaðýz AK Parti Milletvekili Dr. Cahit Baðcý, ziyaret ettiði Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan ýn çalýþmalarýndan duyduðu

Detaylı

Grant Thornton Haber Bülteni

Grant Thornton Haber Bülteni Grant Thornton Haber Bülteni Sayý: 16 Nisan - Mayýs - Haziran 2015 Dergimizin 16. sayýsý ile sizlerle beraberiz. 15. sayýnýn baskýsýndan bu yana geçen zaman diliminde baðýmsýz denetim limitlerine yeni

Detaylı