BAŞVURU SAHİBİ: Çepaş Galvaniz Demir Çelik Mad. İnş. Nak. Tic. San. A.Ş., Saray Mah. 175.Sokak No:2-2A (İstanbul Yolu 25.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BAŞVURU SAHİBİ: Çepaş Galvaniz Demir Çelik Mad. İnş. Nak. Tic. San. A.Ş., Saray Mah. 175.Sokak No:2-2A (İstanbul Yolu 25."

Transkript

1 TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: Başkan: Mahmut GÜRSES Üyeler: II. Başkan Kazım ÖZKAN, Ali Kemal AKKOÇ, Erkan DEMİRTAŞ, Ahmet ÖZBAKIR, Mehmet Zeki ADLI, Hasan KOCAGÖZ, Hamdi GÜLEÇ, Mehmet AKSOY BAŞVURU SAHİBİ: Çepaş Galvaniz Demir Çelik Mad. İnş. Nak. Tic. San. A.Ş., Saray Mah. 175.Sokak No:2-2A (İstanbul Yolu 25.Km) Kazan/ANKARA İHALEYİ YAPAN İDARE: Karayolları Genel Müdürlüğü 15. Bölge Müdürlüğü, Kuzeykent Mahallesi Alparslan Türkes Bulvari No: KASTAMONU BAŞVURUYA KONU İHALE: 2014/28188 İhale Kayıt Numaralı Bölge Müdürlüğü Yol Ağındaki Bölünmüş Yollarda Çelik Otokorkuluk Yapılması ve Montajı İhalesi KURUMCA YAPILAN İNCELEME: Karayolları Genel Müdürlüğü 15. Bölge Müdürlüğü tarafından tarihinde açık ihale usulü ile yapılan Bölge Müdürlüğü Yol Ağındaki Bölünmüş Yollarda Çelik Otokorkuluk Yapılması ve Montajı ihalesine ilişkin olarak Çepaş Galvaniz Demir Çelik Mad. İnş. Nak. Tic. San. A.Ş.nin tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince tarih ve sayı ile Kurum kayıtlarına alınan tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur. Başvuruya ilişkin olarak 2014/1287 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir. KARAR: Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi. İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, Teknik Şartname'nin 1.1. inci maddesinde imalat, ürün ve sistemlere ait standart belirtir belgelerin (CE Belgeleri) sözleşme imzalanmasından en az 5 gün önce idareye sunulması gerektiğinin düzenlendiği, anılan düzenlemenin rekabeti engelleyici nitelikte olduğu iddialarına yer verilmiştir. Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir. İdari Şartname'nin İhale konusu işe ilişkin bilgiler başlıklı 2 nci maddesinde 2.1. İhale konusu işin 1

2 a) Adı: Bölge Müdürlüğü Yol Ağındaki Bölünmüş Yollarda Çelik Otokorkuluk Yapılması ve Montajı düzenlemesi, Anılan Şartname'nin İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri başlıklı 7 inci maddesinde 7.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir: 7.4. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: Kalite ve standarda ilişkin belgelerin sunuluş şekli: Bu madde boş bırakılmıştır. düzenlemesi yer almaktadır. Aynı Şartname nin Diğer Hususlar başlıklı 46 ıncı maddesinde Yüklenici, işin sözleşme aşamasında (Sözleşme imzalanmadan en az 5 gün önce) montaj yapılacak Yol Korkuluk Sistemleri TS EN A1 standardına göre CE Belgesi ibraz etmeleri zorunludur. CE BELGESİ: İSTEKLİLER H2-W4-B engelleme düzeyine sahip tek taraflı otokorkuluk sistemi, H2-W4-B engelleme düzeyine sahip tek taraflı köprü koruyucu otokorkuluk sistemi, H4b-W6-B engelleme düzeyine sahip tek taraflı otokorkuluk sistemi, H4b-W6-B engelleme düzeyine sahip tek taraflı köprü koruyucu otokorkuluk sistemi ve H2- W3-B engelleme düzeyine sahip Çift Taraflı otokorkuluk sistemleri için TS EN A1 standardına göre CE Belgesi vereceklerdir Yüklenici Karayolları Teknik Şartnamesi Kısım Tanım bölümünde bahsedilen TS EN 1317 standardı kapsamında teklif ettiği otokorkuluk ürünlerine ait Çarpışma testi sertifikası, Çarpışma testi sonuç raporları ve Montaj el kitaplarını (Türkçe tercümeleri ile birlikte) sözleşme esnasında idareye sunacaktır İşe başlanıldıktan sonra Çalışmalar devam ederken çalışma alanında meydana gelecek olan trafik kazalarında oluşan hasarlı çelik otokorkuluk elemanları yenileriyle değiştirilmelidir. Bu işlem sadece Yüklenicinin bu iş kapsamında yapmış olduğu kesimler için geçerli olup; burada yapılan imalatlar için herhangi bir ek ödeme yapılmaz. düzenlemesi yer almaktadır. Teknik Şartname'nin Genel Konular başlıklı 1 inci maddesinde 1.1 Otokorkuluk Sistemleri ile ilgili olarak 19/02/2009 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayınlanan Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (89/106/EEC) kapsamında belirtildiği gibi yapılacak olan sistemlere ait CE belgelerini istenilmesi zorunlu hale getirilmiştir. Çelik Otokorkuluk imal ve montajı esnasında montajı yapılacak bütün sistemlerin CE belgeleri, Sözleşme imzalanmadan en az 5 gün önce İdareye sunulacaktır. Yüklenici, sözleşmenin imzalanmasından sonra imalat, üretim ve montaja başlamadan önce teklif ettiği sistemlere ait, Montaj El Kitabı nı orijinal ve Türkçe haliyle İdareye 2

3 sunacaktır. Otokorkuluk sistemini teşkil eden tüm elemanların imalata esas ölçekli teknik çizimleri (cıvatalar dahil), üretileceği sac kalitesi de belirtilmek suretiyle proje haline getirilecektir. Söz konusu belgelerde; imalat ve montajda uyulacak esaslar, sistemin hangi noktasında hangi evsafta ve hangi sıkılıkta (tork değerinde) cıvata kullanılacağına dair bilgiler ile imalat ve montaj için gerekli diğer tüm bilgiler herhangi bir tereddüde mahal bırakmayacak şekilde anlaşılabilir bir halde yer alacaktır. düzenlemesi yer almaktadır sayılı Kamu İhale Kanunu nun Temel İlkeler başlıklı 5 inci maddesinde İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur hükmü, Aynı Kanun un Şartnameler başlıklı 12 inci maddesinde İhale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin teknik kriterlerine ihale dokümanının bir parçası olan teknik şartnamelerde yer verilir. Belirlenecek teknik kriterler, verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olacak, rekabeti engelleyici hususlar içermeyecek ve bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlayacaktır. Teknik şartnamelerde, varsa ulusal ve/veya uluslararası teknik standartlara uygunluğu sağlamaya yönelik düzenlemeler de yapılır. Bu şartnamelerde teknik özelliklere ve tanımlamalara yer verilir. Belli bir marka, model, patent, menşei, kaynak veya ürün belirtilemez ve belirli bir marka veya modele yönelik özellik ve tanımlamalara yer verilmeyecektir. Ancak, ulusal ve/veya uluslararası teknik standartların bulunmaması veya teknik özelliklerin belirlenmesinin mümkün olmaması hallerinde "veya dengi" ifadesine yer verilmek şartıyla marka veya model belirtilebilir. hükmü yer almaktadır. Yapılan incelemede standart belirtir belgelerin (CE Belgeleri) İdari Şartname'nin 7 nci maddesinde yeterlik kriteri olarak belirtilmediği, İdarî Şartname nin Diğer hususlar başlıklı 46 ıncı maddesinde ve Teknik Şartname'de yer alan düzenlemelere göre söz konusu standart gösterir belgelerin sözleşmeye davet edilen istekliden sözleşme tarihinden 5 gün öncesine kadar idareye sunmasının isteneceği anlaşılmıştır. Yukarıda yer alan Kanun hükmüne göre idarelerin alım konusu ile ilgili ulusal ve/veya uluslararası teknik standartlara uygunluğu sağlamaya yönelik düzenlemeler yapmaya yetkili olduğu anlaşılmıştır. Buna rağmen ulusal veya uluslararası standartları gösterir CE Belgelerinin yeterlik kriteri olarak belirlenmediği, sadece sözleşmeye davet edilecek olan firmadan sözleşmenin yapılacağı tarihten 5 gün öncesine kadar idareye sunmasının istendiği anlaşılmıştır. 3

4 Sonuç olarak tekliflerin sunulması aşamasında teknik standartlara ilişkin belgeleri sunması gerekli olmayan isteklilerden, ihale sonrasında sadece sözleşmeye davet edilecek olandan söz konusu belgelerin isteneceği, buna göre şikâyete konu olan düzenlemelerin rekabeti engelleyici nitelikte olmadığı, aksine teknik standartlara ilişkin belgelerin yeterlik kriteri olarak istenmemesinin katılımcılığın artırılmasına etki edeceği anlaşılmış olup başvuru sahibinin iddiası yerinde görülmemiştir. Açıklanan nedenlerle 4734 sayılı Kanun un 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere, Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine, Oyçokluğu ile karar verildi. Mahmut GÜRSES Başkan Kazım ÖZKAN II. Başkan Ali Kemal AKKOÇ Erkan DEMİRTAŞ Ahmet ÖZBAKIR Mehmet Zeki ADLI Hasan KOCAGÖZ Hamdi GÜLEÇ Mehmet AKSOY 4

5 KARŞI OY İnceleme konusu ihalede, Başvuru sahibinin itirazen şikayet dilekçesinde yer alan Teknik Şartname nin 1.1. inci maddesinde imalat, ürün ve sistemlere ait standart belirtir belgelerin (CE Belgeleri) sözleşme imzalanmasından en az 5 gün önce idareye sunulması gerektiğinin düzenlendiği, anılan düzenlemenin rekabeti engelleyici nitelikte olduğu şeklindeki iddiası hakkında Kurul çoğunluğunca İtirazen şikayet başvurusunun reddine karar verilmiştir. Anılan kararda, tekliflerin sunulması aşamasında teknik standartlara ilişkin belgeleri sunması gerekli olmayan isteklilerden, ihale sonrasında sadece sözleşmeye davet edilecek olandan söz konusu belgelerin isteneceği, buna göre şikâyete konu olan düzenlemelerin rekabeti engelleyici nitelikte olmadığı, aksine teknik standartlara ilişkin belgelerin yeterlik kriteri olarak istenmemesinin katılımcılığın artırılmasına etki edeceği ifade edilmektedir sayılı Kamu İhale Kanunu nun Sözleşme yapılmasında isteklinin görev ve sorumluluğu başlıklı 44 üncü maddesinde, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği nin İhale üzerinde kalan isteklinin sözleşmeye davet edilmesi başlıklı 68 inci maddesinde ve Yönetmeliğin ekinde yer alan KİK015.3/Y numaralı Birim Fiyat Teklif Mektubu standart formunda, İdari Şartname nin Sözleşme yapılmasında isteklinin görev ve sorumluluğu başlıklı 41 inci maddesinde yer alan düzenlemelere göre; ihale üzerinde bırakılan isteklinin sözleşme imzalanmadan önce yerine getirmesi gereken yükümlülüklerin neler olduğu ve söz konusu yükümlülüklerin yerine getirilmemesi durumunda ne gibi yaptırımların uygulanacağı belirlenmiştir. İncelenen ihalede, idarece İdari Şartname nin Diğer Hususlar başlıklı 46 ıncı maddesinde ve Teknik Şartname nin Genel Konular başlıklı 1 inci maddesinde, yüklenicinin sözleşme imzalanmadan en az 5 gün önce montajı yapılacak Yol Korkuluk Sistemleri TS EN A1 standardına göre CE Belgesi ibraz etmesi gerektiği şeklinde düzenlemeye yer verildiği, bu durumda çelik otokorkuluk imal ve montajı esnasında montajı yapılacak bütün sistemlerin CE belgelerinin sözleşme imzalamadan en az beş gün önce ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulmasının zorunlu hale getirildiği anlaşılmıştır. Bu şekilde, ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından sözleşme imzalanmadan önce yerine getirilmesi gereken yasal yükümlülükler arasında sayılmayan bir yükümlülüğün zorunlu hale getirildiği, bu durumun da yukarıda yer alan mevzuat hükümlerine aykırılık teşkil ettiği kanaatine ulaşılmıştır. Ayrıca, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu nun Yasak fiil ve davranışlar başlıklı 25 inci maddesinde Sözleşmenin uygulanması sırasında aşağıda belirtilen fiil veya davranışlarda bulunmak yasaktır: c) Sözleşme konusu işin yapılması veya teslimi sırasında hileli malzeme, araç veya usuller kullanmak, fen ve sanat kurallarına aykırı, eksik, hatalı veya kusurlu imalat yapmak hükmüne yer verilmiş, ayrıca 30 ve 31 inci maddelerinde de yapım işlerinde yüklenicilerin ve alt yüklenicilerin sorumluluğu ile yapı denetim görevlilerinin sorumluluğu düzenlenmiştir. 5

6 Diğer yandan Yapım İşleri Genel Şartnamesinin 15, 23, 24 ve 25 inci maddelerinde yapı denetim görevlilerinin yetkileri, sözleşme ve eklerine uymayan işlerin tespiti ile hatalı, kusurlu ve eksik işlerin nasıl giderileceği, yapılan iş ile ilgili olarak yüklenicinin bakım ve düzeltme sorumlulukları ayrıntılı bir şekilde kurala bağlanmıştır. Yukarıda anılan Kanun hükümleri ve Genel Şartname düzenlemeleri bir arada değerlendirildiğinde yapım işinde kullanılacak her türlü malzemenin Teknik Şartnameye uygunluğunun kontrolünün yapı denetim görevlisinin yetkisinde olduğu, yüklenicinin işin yürütülmesi aşamasında kullanacağı her türlü malzemeden sorumlu olduğu, yüklenicinin sözleşme ve eklerine uygun malzeme kullanmasının zorunlu olduğu, aksi bir durumda uygulanacak yaptırımların belirlendiği, inşaat mahallinde yapılan işlerde hileli malzeme kullanılması durumunda yüklenici hakkında 4735 sayılı Kanunun 27 nci maddesi hükümlerinin uygulanacağının düzenlendiği anlaşılmış olup, bir yapının inşaatı sırasında kullanılacak malzemelerin teknik şartnamede istenilen şartları sağlayıp sağlamadığının idarece sözleşme imzalandıktan sonra sözleşmenin yerine getirilmesi aşamasında yapı denetim görevlisince denetlenmesi gerektiği kanaatine ulaşılmıştır. Bu itibarla, çelik otokorkuluk imal ve montajı esnasında montajı yapılacak bütün sistemlerin CE belgelerinin bu ihalede sözleşme imzalanmadan önce sunulmasının istenilmesinin yukarıda yer alan mevzuat hükümlerine aykırılık teşkil ettiği ve ihalenin iptal edilmesinin uygun olacağı kanaatine ulaşılmıştır. Açıklanan nedenlerle, uyuşmazlığa konu ihalede, başvuru sahibinin iddiasına ilişkin olarak ihalenin iptaline karar verilmesi gerektiği yönündeki düşüncemizle, Kurul çoğunluğunca verilen itirazen şikayet başvurusunun reddine niteliğindeki karara katılmıyoruz. Ali Kemal AKKOÇ Hamdi GÜLEÇ Mehmet AKSOY 6

BAŞVURUYA KONU İHALE: 2014/10768 İhale Kayıt Numaralı Tübitak Gebze Yerleşkesi Personel Taşıma Servis (Hizmeti Alımı) İhalesi

BAŞVURUYA KONU İHALE: 2014/10768 İhale Kayıt Numaralı Tübitak Gebze Yerleşkesi Personel Taşıma Servis (Hizmeti Alımı) İhalesi TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: Başkan: Mahmut GÜRSES Üyeler: II. Başkan Kazım ÖZKAN, Ali Kemal AKKOÇ, Erkan DEMİRTAŞ, Ahmet ÖZBAKIR, Mehmet Zeki ADLI, Hasan KOCAGÖZ, Hamdi GÜLEÇ, Mehmet AKSOY BAŞVURU SAHİBİ:

Detaylı

TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: Başkan: Mahmut GÜRSES Üyeler :Ali Kemal AKKOÇ, Ahmet ÖZBAKIR, Hasan KOCAGÖZ, Hamdi GÜLEÇ, Mehmet AKSOY

TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: Başkan: Mahmut GÜRSES Üyeler :Ali Kemal AKKOÇ, Ahmet ÖZBAKIR, Hasan KOCAGÖZ, Hamdi GÜLEÇ, Mehmet AKSOY TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: Başkan: Mahmut GÜRSES Üyeler :Ali Kemal AKKOÇ, Ahmet ÖZBAKIR, Hasan KOCAGÖZ, Hamdi GÜLEÇ, Mehmet AKSOY BAŞVURU SAHİBİ: Ziver İnşaat Taah. Tur. Paz. San. Tic. A.Ş - Yazıcıoğlu

Detaylı

İhale dokümanının her sayfasının onaylanması ve ihale işlem dosyasında muhafazası zorunludur.

İhale dokümanının her sayfasının onaylanması ve ihale işlem dosyasında muhafazası zorunludur. 7- ĠHALE DOKÜMANI HAZIRLANIR. Teknik şartnamede belli bir marka, model, patent, menşei, kaynak veya ürün belirtilemez, belirli bir marka veya modele yönelik özellik ve tanımlamalara yer verilemez. İhale

Detaylı

Başvuruya ilişkin olarak 2014/1278 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Başvuruya ilişkin olarak 2014/1278 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir. TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: Başkan: Mahmut GÜRSES Üyeler: II. Başkan Kazım ÖZKAN, Ali Kemal AKKOÇ, Ahmet ÖZBAKIR, Mehmet Zeki ADLI, Hasan KOCAGÖZ, Hamdi GÜLEÇ, Mehmet AKSOY BAŞVURU SAHİBİ: Aydem Elektrik

Detaylı

YAPIM İŞLERİ İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YAPIM İŞLERİ İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YAPIM İŞLERİ İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik, 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale

Detaylı

4734 SAYILI KAMU ĠHALE KANUNU (Genel Esaslar)

4734 SAYILI KAMU ĠHALE KANUNU (Genel Esaslar) 4734 SAYILI KAMU ĠHALE KANUNU (Genel Esaslar) 1 GĠRĠġ Kamu İhale Kanunu, satın alma sürecine ilişkin esas ve usulleri belirlerken Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu bu süreç sonunda imzalanacak sözleşmelere

Detaylı

b) (Değişik: 15/8/2003 4964/ 1 md.) Kamu iktisadi kuruluşları ile iktisadi devlet teşekküllerinden oluşan kamu iktisadi teşebbüsleri.

b) (Değişik: 15/8/2003 4964/ 1 md.) Kamu iktisadi kuruluşları ile iktisadi devlet teşekküllerinden oluşan kamu iktisadi teşebbüsleri. KAMU İHALE KANUNU BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Uygulama İlkeleri Amaç MADDE 1. Bu Kanunun amacı, kamu hukukuna tabi olan veya kamunun denetimi altında bulunan veyahut kamu kaynağı kullanan

Detaylı

KAMU İHALE HUKUKUNA HAKİM OLAN İLKELER

KAMU İHALE HUKUKUNA HAKİM OLAN İLKELER KAMU İHALE HUKUKUNA HAKİM OLAN İLKELER Yaşar GÖK Sayıştay Uzman Denetçisi Kamu İhale Kurulu E. Üyesi, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu Üyesi 1.GİRİŞ 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu nun 5 inci maddesinde

Detaylı

Sağlık ve Yardımcı Sağlık Personeli Tarafından Yerine Getirilmesi Gereken Hizmetlerin Satın Alma Yoluyla Gördürülmesine İlişkin Esas ve Usuller

Sağlık ve Yardımcı Sağlık Personeli Tarafından Yerine Getirilmesi Gereken Hizmetlerin Satın Alma Yoluyla Gördürülmesine İlişkin Esas ve Usuller Sağlık ve Yardımcı Sağlık Personeli Tarafından Yerine Getirilmesi Gereken Hizmetlerin Satın Alma Yoluyla Gördürülmesine İlişkin Esas ve Usuller Tarih: 05.05.2004 Sayı: 25453 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü Page 1 of 13 23 Temmuz 2009 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27297 YÖNETMELİK Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumundan: TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU AR-GE PROJELERİ İHALE YÖNETMELİĞİ

Detaylı

KAMU İHALE KANUNU Kanun Numarası : 4734 Kabul Tarihi

KAMU İHALE KANUNU Kanun Numarası : 4734 Kabul Tarihi 8227 KAMU İHALE KANUNU Kanun Numarası : 4734 Kabul Tarihi : 4/1/2002 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 22/1/2002 Sayı: 24648 Yayımlandığı Düstur : Tertip: 5, Cilt: 42 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ

Detaylı

TC kamu ihale kurumu. faaliyet raporu. Haziran 2014 - Ankara

TC kamu ihale kurumu. faaliyet raporu. Haziran 2014 - Ankara TC kamu ihale kurumu faaliyet raporu Haziran 2014 - Ankara Ekonomik kalkınma, Türkiye nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin belkemigidir. faaliyet raporu 6 13 21

Detaylı

ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR 4734 SAYILI KANUNUN 21 İNCİ MADDESİNİN (f) BENDİNE GÖRE PAZARLIK USULÜ İLE İHALE EDİLEN Yazılı ve Sözlü Çeviri HİZMETİ ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

Detaylı

4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU NA GÖRE OLUŞTURULAN İHALE KOMİSYONLARI

4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU NA GÖRE OLUŞTURULAN İHALE KOMİSYONLARI 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU NA GÖRE OLUŞTURULAN İHALE KOMİSYONLARI Erdoğan DEDEOĞLU Sayıştay Uzman Denetçisi GİRİŞ Kamu hukukuna tâbi olan veya kamunun denetimi altında bulunan veyahut kamu kaynağı kullanan

Detaylı

GENEL İHALE SÜRECİ (4734 SAYILI KANUN)

GENEL İHALE SÜRECİ (4734 SAYILI KANUN) GENEL İHALE SÜRECİ (4734 SAYILI KANUN) Tahir TEKİN İçişleri Bakanlığı İç Denetçisi Kanunun kapsamı Bütçe kaynağı kullanılarak yapılacak mal ve hizmet alımları ile yapım işleri bu kanun kapsamındadır. Kamu

Detaylı

İHALE İLANI. MUHTELİF TÜR ve TONAJDA VİNÇ SATIN ALINACAKTIR

İHALE İLANI. MUHTELİF TÜR ve TONAJDA VİNÇ SATIN ALINACAKTIR BU SİTEDE YAYINLANAN BİLGİLER ASIL BELGENİN YERİNE GEÇMEZ. YAYINLANAN BELGELER İLE ORJİNAL İHALE BELGELERİ ARASINDAKİ FARKLILIKLARDA ORJİNAL BELGE GEÇERLİDİR. BURADAKİ BİLGİLER SADECE BİLGİ AMAÇLIDIR.

Detaylı

EÜAŞ. MALZEME YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Teknik Şartname Hazırlama Müdürlüğü

EÜAŞ. MALZEME YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Teknik Şartname Hazırlama Müdürlüğü EÜAŞ MALZEME YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Teknik Şartname Hazırlama Müdürlüğü TEKNİK ŞARTNAME NEDİR? KANUNİ DAYANAĞINI NEREDEN ALMAKTADIR? TEKNİK ŞARTNAME İÇERİĞİ NASIL OLMALIDIR? 2013/30 NO LU GENELGE?

Detaylı

İHALE İLANI ÜÇ BOYUTLU KOORDİNAT ÖLÇÜM CİHAZI SATIN ALINACAKTIR.

İHALE İLANI ÜÇ BOYUTLU KOORDİNAT ÖLÇÜM CİHAZI SATIN ALINACAKTIR. BU SİTEDE YAYINLANAN BİLGİLER ASIL BELGENİN YERİNE GEÇMEZ. YAYINLANAN BELGELER İLE ORJİNAL İHALE BELGELERİ ARASINDAKİ FARKLILIKLARDA ORJİNAL BELGE GEÇERLİDİR. BURADAKİ BİLGİLER SADECE BİLGİ AMAÇLIDIR.

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 22.08.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27327

Resmi Gazete Tarihi: 22.08.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27327 Resmi Gazete Tarihi: 22.08.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27327 KAMU İHALE GENEL TEBLİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Madde 1- Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak 1.1. Bu Tebliğin amacı, 4/1/2002

Detaylı

İHALE İLANI TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.

İHALE İLANI TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş. İHALE İLANI TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş. Yardımcı hizmetli hizmet alımı 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu nun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı

Detaylı

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN YAPIM İŞLERİNDE UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN YAPIM İŞLERİNDE UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN YAPIM İŞLERİNDE UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1 - İdareye ilişkin bilgiler 11 İdarenin; a) Adı: TOPRAK MAHSULLERİ

Detaylı

Nazım KUTLU Grup Başkanı

Nazım KUTLU Grup Başkanı 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN UYGULANMASINDA İDARELERCE UYULMASI GEREKEN KURALLAR 4734 SAYILI KANUNUN 22 İNCİ MADDESİ KAPSAMINDA YAPILACAK ALIMLARA İLİŞKİN ÖZEL HÜKÜMLER VE UYGULAMASI Nazım KUTLU Grup

Detaylı

YAZILI VE SÖZLÜ ÇEVİRİ HİZMETİ ALIMINA AİT İHALE DÖKÜMANI

YAZILI VE SÖZLÜ ÇEVİRİ HİZMETİ ALIMINA AİT İHALE DÖKÜMANI YAZILI VE SÖZLÜ ÇEVİRİ HİZMETİ ALIMINA AİT İHALE DÖKÜMANI İÇİNDEKİLER 1- İdari Şartname 2- Teknik Şartname 3- Sözleşme Tasarısı 4- Standart Formlar YAZILI VE SÖZLÜ ÇEVİRİ HİZMETİ ALIMINA AİT İDARİ ŞARTNAME

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ DEĞİRMENKÖY TEVSİ VE ÇEVRE DOĞAL GAZ SAHALARI DEPOLAMA PROJESİ (FAZ-II) YÜZEY TESİSLERİ İNŞAATI VE MONTAJI YAPTIRILACAKTIR TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (TPAO) ÜRETİM DAİRE BAŞKANLIĞI

Detaylı

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu Yaklaşık Maliyet

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu Yaklaşık Maliyet 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu Yaklaşık Maliyet İhalenin Tanımı İhalenin tanımı İhale: Kanunda belirtilen usul ve şartlarla mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin istekliler arasından seçilecek birisi

Detaylı

İHALE İLANLARINDA BASIN İLAN KURUMU İLE KAMU İHALE BÜLTENİNE İLİŞKİN DÜZENLEMELER

İHALE İLANLARINDA BASIN İLAN KURUMU İLE KAMU İHALE BÜLTENİNE İLİŞKİN DÜZENLEMELER İHALE İLANLARINDA BASIN İLAN KURUMU İLE KAMU İHALE BÜLTENİNE İLİŞKİN DÜZENLEMELER M.Rasih ALTINKÜLÇE Sayıştay Uzman Denetçisi Giriş Kamu hukukuna tâbi olan veya kamunun denetimi altında bulunan veyahut

Detaylı

K amu İhale Hukukunda Benzer İş K avramı ve İş Deneyim Belgeleri*

K amu İhale Hukukunda Benzer İş K avramı ve İş Deneyim Belgeleri* HAKEMLİ K amu İhale Hukukunda Benzer İş K avramı ve İş Deneyim Belgeleri* Dr. Mustafa Yaşar DEMİRCİOĞLU** * Bu makale hakem incelemesinden geçmiştir ve TÜBİTAK ULAKBİM Veri Tabanında indekslenmektedir.

Detaylı

Milli Yüksek Hızlı Tren Endüstriyel Projeler Danışmanlık Hizmet Alımı DANIŞMANLIK HİZMETİ ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I - İHALENİN KONUSU VE

Milli Yüksek Hızlı Tren Endüstriyel Projeler Danışmanlık Hizmet Alımı DANIŞMANLIK HİZMETİ ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I - İHALENİN KONUSU VE Milli Yüksek Hızlı Tren Endüstriyel Projeler Danışmanlık Hizmet Alımı DANIŞMANLIK HİZMETİ ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1- İdareye ilişkin

Detaylı

ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ

ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ TEKNİK HİZMET FAALİYETLERİ İNŞAAT İŞLERİ İŞÇİLİK HİZMET ALIMI İŞİ İHALE DOSYASI (BELLİ İSTEKLİLER ARASINDA) 1 İÇİNDEKİLER 1. Belli İstekliler Arasında İhale Şartnamesi,

Detaylı

TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. Kazan ANKARA

TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. Kazan ANKARA TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. Kazan ANKARA YAPIM İŞLERİ İHALESİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. Sayfa 1/18 İÇİNDEKİLER 1. TANIMLAR... 3 2. TEKLİF VEREBİLMEK

Detaylı