SİRKÜLER: 2014/023 BURSA, Konu: E-Fatura Uygulamasını GİB Portal Yöntemiyle Kullanan Mükellefler Hakkında

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SİRKÜLER: 2014/023 BURSA, 16.04.2014. Konu: E-Fatura Uygulamasını GİB Portal Yöntemiyle Kullanan Mükellefler Hakkında"

Transkript

1 SİRKÜLER: 2014/023 BURSA, Konu: E-Fatura Uygulamasını GİB Portal Yöntemiyle Kullanan Mükellefler Hakkında Sayın Mükellefimiz, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından internet sitesinde, E-Fatura Uygulamasını GİB Portal Yöntemi İle Kullanan Mükelleflerin Dikkat Etmesi Gereken Hususlar baslıklı bir rehber duyurusu yayınlanmıştır. Söz konusu rehbere sirkülerimiz ekinde ulaşabilirsiniz. EK1: E-Fatura Uygulamasını GİB Portal Yöntemi İle Kullanan Mükelleflerin Dikkat Etmesi Gereken Hususlar Saygılarımızla, EKREM ALFATLI YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR

2 e-fatura ile ilgili sorularınız için adresini kullanabilirsiniz! E-FATURA UYGULAMASINI GİB-PORTAL YÖNTEMİ İLE KULLANAN MÜKELLEFLERİN DİKKAT ETMESİ GEREKEN HUSUSLAR 1. E-Fatura portali i kulla aya aşla ada ö e e yap alıyı? E-Fatura Portali e gerçek kişiler Elektro ik İ za a da ali ühür ile, tüzel kişiler ise al ız a Mali Mühür ile giriş apa ilirler. Gerçek kişiler sa ılı Elektro ik İ za Ka u u çerçe esi de Nitelikli Elektro ik ertifika içere akıllı kartı ı Nitelikli Elektro ik ertifika sağla a a etkili kuru a da fir alarda te i et elidirler. Tüzel kişiler ise sıra No'lu Vergi Usul Ka u u Ge el Te liği çerçe esi de Mali Mührü ü içere akıllı kartı ı TÜBİTAK-Kamu Sertifikasyon Merkezi'nden (KamuSM) temin etmelidirler. Te i ettiği iz akıllı kartı ıza ait do a ı sürü üleri i siste i izde üklü ol ası gerek ektedir. Bu ko u ile ilgili ir soru aşarsa ız akıllı kart hiz et sağla ı ı ızla irti ata geçi iz. Elektro ik İ za / Mali Mühür ile siste e giriş u gula ası aşağıdaki işleti siste leri de test edil iştir. MS Windows XP MS Windows Vista MS Windows 7 Linux (Pardus, Ubuntu) Wi do s ta a lı işleti siste leri içi akıllı kartı ızla ilişki sürü üleri kulla a ilirsi iz. Li u ta a lı işleti siste leri de ise akıllı kartı ıza erişe il ek içi gerekli do a ı sürü üleri i elektronik i za/ ali ühür sağla ı ı ızda te i edip siste i ize ükle e iz gerek ektedir. Mali ühürü üzü te i ettikte so ra KamuSM Gelir İdaresi Başka lığı a, ali ührü üzü tarafı ıza tesli ettiği e dair ilgi ere ektir. Ardı da Gelir İdaresi Başka lığı portali izi aktif hale getire ek e akti as o aili ile bilgilendirilecektir. Aktivasyonun gerçekleşip ka ıtlı kulla ı ılar listesi de er al a ızı takip ede gü de so ra ka ıtlı kulla ı ılara e-fatura gö der e iz e al a ız gerek ektedir. Diğer ka ıtlı kulla ı ıları e i ka ıt ola kulla ı ılara u süre içerisi de e-fatura gö der eleri zoru lu değildir. e-fatura Portalı Google Chro e. web tara ı ıları ile u u lu olarak çalış aktadır. A rı a, portalı çalış ası içi ilgisa arı ızda Ja a' ı JRE..0_38 ve üstü sürü leri ile çalış aktadır. Ta si e edile opti u ja a sürü ü (JRE) 1.6.0_38 (32 bit) dir. Java mutlaka 32 bit sürü ü ol alıdır. Ja a Ru ti e E iro e t etti gs de Ru ti e Para eters değeri olarak -X değeri i giril esi ta si e edilir. Ta si e edile Ja a a arı aşağıdaki adı lar izle erek apılır. Başlat -> De eti Masası -> Java -> Java -> View -> Runtime Parameters). Bilgisa arı ızı Başlat e üsü altı da yer alan De eti Masası Co trol Pa el dizi i e tıkla ır.

3 . De eti Masası içerisi de er ala Java si gesi e tıkla arak Java Kontrol Paneli açılır.. Ja a Ko trol Pa eli üzeri de Ja a ek esi seçilir e Vie düğ esi tıkla ır.. Açıla pe erede er ala Ru ti e Para eters ala ı a -X değeri azılarak OK düğ esi e tıkla arak para etre a arla ır. Daha ö e Ja a JRE.. _ e üstü sürü ü ilgisa arı ızda üklü se Ja a elleği i te izle i iz. Ja a elleği i a he te izle e il ek içi aşağıdaki adı ları sırası ile takip edi iz. Başlat -> De eti Masası -> Java -> General - > Settings -> Temporary File Settings -> Delete Files -> Ok) 1- Bilgisa arı ızı Başlat e üsü altı da er ala De eti Masası Co trol Pa el dizi i e tıkla ır. 2- De eti Masası içerisi de er ala Java si gesi e tıkla arak Java Kontrol Paneli açılır. 3- Java Kontrol Panelinde bulunan Settings düğ esi e asılır. 4- Karşı ıza Ja a ı Temporary File Settings Geçi i dos a a arları pa eli gelir. Bu pa elde ulu a Delete Files düğ esi e tıkla ır. 5- o adı olarak ekra ı ıza ir u arı esajı gele ektir. Bu ekra da gösterile ala lar seçilir e OK düğ esi e asılır. 2. Bilgisayarı da yüklü ola Java J E sürü ü ü asıl öğre e iliri? Ha gi Ja a JRE sürü ü ü kulla dığı ızı öğre ek içi aşağıdaki adı ları takip edi iz. Başlat -> De eti Masası - > Java -> Java -> View)

4 1- Bilgisa arı ızı Başlat e üsü altı da er alan De eti Masası Co trol Pa el dizi i e tıkla ır. 2- De eti Masası içerisi de er ala Java si gesi e tıkla arak Java Kontrol Paneli açılır. 3- Ja a Ko trol Pa eli üzeri de Java ek esi seçilir e View düğ esi tıkla ır. Portali çalış ası içi ilgisa arı ızda sade e Ja a JRE.. _ e üstü sürü ü ü ulu ası gerek ektedir. Java (JRE) 1.6 (38) sürü ü e ulaşa ile eği iz site: İ dirile ek dos a: Windows x MB jdk-6u38-windows-i586.exe

5 3. E-Fatura portali e asıl giriş yapa iliri? E-Fatura portali e ali ühür a da elektro ik i za ile giriş apa ilirsi iz. Ö elikle Ja a elleği i te izle i iz. Ardı da Ja a logları ı görü ür hale getiri iz. Tara ı ı ızı elleği i te izle i iz Ör eği Google Chro e içi, eçe ekler -> Ayarlar -> Geliş iş a arları göster -> Tarama Verilerini Temizle). e-fatura Portaline giriş ap ak içi ö elikle ali ühür/elektro ik i za u gula a ı kulla ıla ağı ilgisa ara takılı ol alıdır. Tara ı ı la internet adresine girilir. Ekra a ilk olarak Elektro ik i za u gula ası aşarı ile ükle di. Elektro ik i za ile siste e giriş işle i e aşla ak içi aşağıdaki uto u tıkla ı ız. ilgile dir e azısı gele ektir. Başla düğ esi e tıkla dıkta so ra ali ühür sertifikası ı arı dıra U B kart oku u u u toke do a ı ı ı seçile eği ekra görü tüle e ektir. Kulla ıla do a ı seçildikte so ra şifre olarak ali ühür/elektro ik i za sertifikası ı şifresi i giril esi gerekmektedir. Şifre girilip Tamam düğ esi e tıkla dıkta so ra ekra a Ja a gü e lik u arısı gele ektir. Bu u arıda ali ühür/elektro ik i za kartı ıza erişi i e gelle esi i iste ip iste ediği iz sorul aktadır. Bu hata esajı da NO hayır düğ esi e tıkla ır. Karşı ıza ali ühür/elektro ik i za içi kulla a ağı ız sertifika ilgileri i göstere ir ekra gele ektir. Burada kulla ak istediği iz sertifika seçilerek Tamam düğ esi e asılır. Mali ühür/ elektro ik i za sertifikası ile i zala arak siste e giriş apa il ek içi İ zala düğ esi e asılır.

6

7 4. Portale girerke ekra oturu kodu alı a ıyor. Ne yap alıyı? Ö elikle Ja a elleği i te izle i iz. Ardı da Ja a logları ı görü ür hale getiri iz. Tara ı ı ızı elleği i te izle i iz Ör eği Google Chro e içi, eçe ekler -> Ayarlar -> Geliş iş a arları göster -> Tarama Verilerini Temizle). e-fatura ı elektro ik i za/ ali ühürle kulla ak iste ildiği de aşağıdaki adı ları izle esi gerek ektedir. 1- Akıllı kartı ızı ilgisa arı ıza takılı e çalışır duru da olduğu da e i olu ur. 2- Sisteme girebilmek adresi e tıkla ır. 3- Elektro ik i za u gula ası ükle irke Ja a u gula ası ı çalıştır ak iste ip iste ediği sorulursa Run / Bu sitede her za a çalıştır düğ esi e asılır. 4- Ardı da ir gü e lik u arısı ekra a gelir. Tekrar u gula a ı çalıştırıl ak iste ip iste ediği sorulur. I a ept the risk a d a t to ru this appli atio. Bu u gula a ı riskleri i ka ul edi oru seçe eği işaretle erek i e u düğ esi e asılır. 5- Ja a i e ir gü e lik u arısı ile i za u gula ası ı e gelle ek iste ip iste ediği sorulur. Burada da Do t Block / No düğ esi e asarak u gula a a izi erilir. 6- İmza uygulaması aşarı ile ükle iştir. 7- o adı da Ja a i za u gula ası ı adresi e erişi istediği i, u gula a ı site e erişi i e izi er ek iste ip iste ediği izi sor aktadır. Burada ALLOW düğ esi e basıl ası gerekmektedir. Eğer urada Do Not Allo seçe eği seçilirse ekra oturu kodu alı ı or şekli de takılı kalır. Bu duru da ja a elleği a he e e tara ı ı elleği te izle dikte so ra ukarıdaki işle ler tekrarla ır. 8- Bu şekilde oturu kodu aşarı ile alı ır. Artık kart e şifre ile u gula a a girile ilir.

8

9 5. Ekra ı do up kalıyor. Hiç ir e üye tıklaya ıyoru? Ö elikle Ja a elleği i te izle i iz. Ardı da Ja a logları ı görü ür hale getiri iz. Tara ı ı ızı elleği i te izle i iz Ör eği Google Chro e içi, eçe ekler -> Ayarlar -> Geliş iş a arları göster -> Tarama Verilerini Temizle). İ ter et tara ı ı ızı u u luluk odu u seçi iz. Hala soru çözül edi se aşka ir e tara ı ı kulla ı ız Ör eği Google Chrome vs.). 6. E-Fatura portal aşvurusu u yaptı fakat ali ühür eli e ulaş adı e yap alıyı? Mali ührü üreti i e, ali ühür ü reti atırıldıkta so ra Tü itak Ka u M tarafı da aşla ır. Mali ührü üreti e tesli soru luluğu TÜBİTAK Ka u M a aittir. öz ko usu kuru a Ka u M e-posta ya da telefon ile ulaşa ilir, ali ührü üzü üreti /tesli duru u u öğre e ilirsi iz. Kuru u e adresi e adresi de ulaşa ilirsi iz. 7. Portaldeki faturayı o ayla ak isterke Kart Giriş ekranıyla karşılaşıyoru. Ne yap alıyı? Kart ta ı la ası ap a ız gerek ektedir. Kart ta ı ı ir kere e ahsus olarak apıldıkta so ra ir daha a ı kart içi ta ı la a apıl ası a gerek kal a a aktır. Ye i kart ta ı la ak içi u ekra da er ala Ta ı la düğ esi e tıkla ır e Kart Ta ı la a ekra ı açılır. Bu ekra da kütüpha e dos ası ı ul ak içi eç düğ esi e tıkla ır. Açıla pe erede akisp.dll ge ellikle C:\Windows\s ste dizi i de ulu aktadır dos ası seçilir Farklı akıllı kart sağla ı ıları içi farklı kütüpha e dos aları ulu a ilir, u duru da ilgili dos a ı seç e iz gerekir. Kart dos ası Kütüpha e Dos ası ala ı a aktarıldıkta so ra Kart Ta ı la a ekra ı ı Kart Adı ala ı a ir isi ata ır. Kart adı azılırke kart is i de oşluk ve Türkçe karakter kulla ıl a alıdır. Ekle düğ esi e tıkla arak işle ta a la ır. ertifika şifresi doğru içi de girildiği de sertifika ilgileri Kart Giriş ekra ı a ükle e ektir. ertifika ilgileri ükle dikte so ra imzala düğ esi e tıkla ır. İ zala düğ esi e tıkladıkta so ra o a la a ak ola faturaları XML görü ü ü ü arı dıra ekra açıla aktır. Bu ekra ı altı da er ala Onayla düğ esi tıkla ır e fatura ı o a la dığı a dair ekra görü tüsü gele e kadar ekle ir.

10 8. Portal e üleri asıl kulla ılır? Portal üzeri de apıla ile ek işle lere portali sol tarafı da er ala e üde ulaşıla il ektedir. Me üde er ala ögeler kulla ılarak e-fatura oluşturula ilir, ükle e ilir, gö derile ilir e alı a ilir. Alı a e gö derile e- faturaları arşi le esi apıla ilir. A rı a fatura düze le e kişiler adres defteri de ta ı la a ilir. Me ü ü içeriği e fo ksi o ları aşağıda gösteril iştir. FATU A İŞLEMLE İ: e-fatura oluştur a gö der e, al a e diğer te el işle ler u ölü deki ögeler ara ılığı ile apıla ilir. GİDEN KUTU U: e-faturaları oluşturul ası, o a la ası, gö deril esi, gö derile e-faturaları listele esi e arşi le esi işle leri, Gide kutusu altı da er ala ögeler ara ılığı ile apıl aktadır. FATU A OLUŞTU : e-fatura bu ekra ara ılığı ile oluşturulur. TASLAKLAR: Oluşturula e-faturaları o a la ak e gö deril ek üzere ka dedildiği ölü dür. Bu ölü e kaydedilen e-faturalar gö deril ek üzere o a la a ilir, düzeltile ilir e a iptal edile ilir. GÖNDE İLENLE : O a la ıp gö derile faturalar u öge i altı da listele ir. )A F BA)INDA Lİ TELEME: Gö deril iş ola faturaları zarf azı da sıralar e arşi e kaldırır. FATU A BA)INDA Lİ TELEME: Gö deril iş ola faturaları fatura u arası a göre sıralar. A ŞİV: Gö deril iş faturalar u öge altı da arşi le ir. İste diği de arşi le e faturaları sorgusu apıla ilir e u faturalar bilgisayara indirilebilir. GELEN KUTUSU: Gele faturaları zarf azı da sıralar e arşi e kaldırır. )A F BA)INDA Lİ TELEME: Gele faturaları zarf azı da sıralar e arşi e kaldırır. FATU A BA)INDA Lİ TELEME: Gele faturaları fatura u arası a göre sırala dığı ölü dür. A ŞİV: Gele faturalar u öge altı da arşi le ir. İste diği de u faturaları sorgusu apıla ilir e gele faturalar bilgisayara indirilebilir. arşi ölü ü e alı a e-faturaları ilgisa ara i diril esi gerek ektedir. Arşi klasörü içi deki faturalar Başka lık tarafı da sakla a akta olup, Başka lığı elirle e eği peri otlarda sili e ektir.

11 POSTA KUTUSU YANITLARI A AÇLA : Portalı kulla ı ı da kola lık sağla a ak azı ardı ı araçlara u ölü de er eril iştir. AD E DEFTE İ: Adına fatura düze le e kulla ı ıları ilgileri u öge ara ılığı ile ka dedilerek fatura oluştur ada u ilgiler tekrar çağırıla ilir. KULLANICI BİLGİLE İ: Bu ala da kulla ı ı a ait ilgiler er alır e ilgiler gü elle e ilir. GÖ ÜŞ VE ÖNE İ: U gula a a ö elik görüş e ö eriler urada gö derilir. İ TEME KAYITLILA : iste de ka ıtlı kulla ı ılara ait ilgileri er aldığı ölü dür. YÜKLEME A AÇLA I: Hari i progra lar ara ılığı ile UBL-TR for atı a u gu olarak oluşturula, Mali Mühür ile o a la a faturaları portala ükle diği e alı ısı a gö derildiği ölü dür. FATU A YÜKLE: Hari i progra lar ara ılığı ile UBL-TR for atı a u gu olarak oluşturula, Mali Mühür ile o a la a faturaları ükle diği ölü dür. YÜKLENMİŞ FATU ALA : Yükle e faturaları görü tüle ip, gö derildiği ölü dür. 9. Portalde kayıtlı kulla ı ılar listesi e asıl ulaşa iliri? Portal üzeri de e-fatura U gula ası a Ka ıtlı Kulla ı ılar Listesi e ulaşıla il ektedir. Bu liste e ulaşa il ek içi ; ol e üde Araçlar e üsü e tıkla a ız gerek ektedir. iste e Kayıtlılar ölü ü seçil elidir. iste e Ka ıtlılar listesi de er ala ükellefleri şu ilgileri e ulaşıla il ektedir: o Vergi Nu arası, o Etiket, o U a /Adı o adı, o Tip Ka u/özel, o Ka ıt )a a ı. Listede irde fazla satır ulu aktadır. Diğer sa falara da ak a ız gereke ilir. iste e Ka ıtlılar listesi i XML veya CSV for atları da ilgisa arı ıza i dire ilirsi iz.

12 10. Ti ari faturayı asıl ka ul ede iliri? Ti ari Fatura se ar osu kulla ılarak gö derile faturaları kabul ya da rededilmesi ü kü dür. Fatura ı ha gi se ar o a dâhil olduğu (Ticari fatura senaryosu ise fatura görü tüsü de e ar o ala ı TICARIFATURA olarak görü ür. fatura görü tüsü ü e ar o ala ı da görüle ektir. Kabul işle i i gerçekleştiril esi içi aşağıdaki adı lar izle ir. 1. Gele Kutusu, Fatura Bazı da Listele e kıs ı da faturalar i ele ir. 2. Fatura durumu ticari fatura olanlar kabul ya da reddedilebilir. 3. Kabul edile ek fatura çift tıkla arak görü tüle ir e Ka ul Et uto u a asılır. 4. Gele Kutusu Posta Kutusu Ya ıtları e üsü de ilgili kabul u gula a a ıtı seçilerek o a la ır. 5. O a la a u gula a a ıtı seçilip Gö der uto u a asılır e çıka ekra da Ta a a asılarak kabul u gula a a ıtı fatura gö deri i e iletil iş olur.

13 11. Ti ari faturayı asıl reddede iliri? Ti ari Fatura se ar osu kulla ılarak gö derile faturaları reddedil esi ü kü dür. Fatura ı ha gi se ar o a dâhil olduğu Ti ari fatura se ar osu ise Fatura görü tüsü de e ar o ala ı TICARIFATURA olarak görü ür. fatura görü tüsü ü e ar o ala ı da görüle ektir. Ret işle i i gerçekleştiril esi içi adı lar izle ir. 1. Gele Kutusu, Fatura Bazı da Listele e kıs ı da faturalar incelenir. 2. Fatura durumu ticari fatura olanlar reddedilebilir. 3. Reddedile ek fatura çift tıkla arak görü tüle ir e Reddet uto u a asılır. 4. Gele Kutusu Posta Kutusu Ya ıtları e üsü de ilgili ret u gula a a ıtı seçilerek o a la ır. 5. Onayla a u gula a a ıtı seçilip Gö der uto u a asılır e çıka ekra da Ta a a asılarak ret uygulama a ıtı fatura gö deri i e iletil iş olur.

14 12. E-Fatura siste i e kayıtlı kulla ı ıları u va ve vergi ki lik u araları a asıl ulaşa iliri? i ter et adresi üzeri de e-fatura siste i kulla ı ıları ı u a ları a ulaşa ilirsiniz. Fatura gö deri i a a ı la kulla ı ıları ergi ki lik u aralı a ulaş ak isterse iz, kulla ı ı hesapları ız akti e edildikten sonra; - Eğer portal kulla ı ısı ise iz kulla ı ı hesa ı ızda Araçlar e üsü de iste e Kayıtlılar kıs ı da görü tüle e ilirsi iz. Ka ıtlı Kulla ı ılar XML a da C V for atları da i dirile ilir e VKN ile irlikte görü tüle ebilir. - Eğer e tegras o ö te i i kulla ı orsa ız Gelir İdaresi Başka lığı a ağla tı kurduğu uz IP adresleri üzeri de adresi deki liste i görü tüle e ilirsi iz. Ka ıtlı Kulla ı ılar XML a da C V for atları da i dirile ilir e VKN ile irlikte görü tüle e ilir.

15 13. Portalde fatura gö dere iyoru. Ne yap alıyı? Ö elikle Ja a elleği i te izle i iz. Ardı da Ja a logları ı görü ür hale getiri iz. Tara ı ı ızı elleği i te izle i iz Ör eği Google Chro e içi, eçe ekler -> Ayarlar -> Geliş iş a arları göster -> Tarama Verilerini Temizle). Bu ları aptıkta so ra hala hata alı orsa ız ergi ki lik u ara ız, u a ı ız, hata aldığı ız ekra görü tüsü e Ja a logları ızı forum sitemize bildiriniz. ( 14. Fatura ı görü tüleye iyoru. Ne yap alıyı? Ö elikle Ja a elleği i te izle i iz. Ardı da Ja a logları ı görü ür hale getiri iz. Tara ı ı ızı elleği i te izle i iz Ör eği Google Chro e içi, eçe ekler -> Ayarlar -> Geliş iş a arları göster -> Tarama Verilerini Temizle). Yukarıda a latıla işle leri aptıkta so ra hala hata alı orsa ız; - E-Fatura portali de a uel olarak oluşturduğu uz faturaları görü tüle e e esi ü kü değildir. - Yükle e odülü ü kulla ı orsa ız fatura ızı portalde e internet adresimizden erişe ile eği iz e- Fatura Görü tüle i i de görü tüle e i orsa ız aşağıdaki işle leri apı ız; o fir a logo uz arsa o utu u küçültü üz. KB ı geç e elidir. o fir a logo uz oksa fatura ı görü tüle e il e iz içi gerekli ola slt dos a ız hatalı ola ilir. Yazılı ı ızda yardı alı ız. o fir a logo uz ok e X LT dos a ız ar e hatasız ise ergi ki lik u ara ız, u a ı ız, fatura zarf bilgileriniz, hata aldığı ız ekra görü tüsü e Ja a logları ızı forum sitemize bildiriniz. 15. Portale fatura yükleye iyoru. Ne yap alıyı? Ö elikle Ja a elleği i te izle i iz. Ardı da Ja a logları ı görü ür hale getiri iz. Tara ı ı ızı elleği i te izle i iz Ör eği Google Chro e içi, eçe ekler -> Ayarlar -> Geliş iş a arları göster -> Tarama Verilerini Temizle). Oluşturduğu uz fatura ı e-fatura Görü tüle i i de görü tüle ip ali ühür doğrula ası apıla ildiği de e i olu uz. Fatura ı e-fatura Görü tüle i i de görü tüle ip ali ühür doğrula ası apa ı orsa ız azılı ı ızla irti ata geçi iz. Fatura ı e-fatura Görü tüle i i de görü tüle ip ali ühür doğrula ası aptıkta so ra hala portale ükle e i orsa ız ergi ki lik u ara ız, u a ı ız, hata aldığı ız ekra görü tüsü e Ja a logları ızı forum sitemize bildiriniz. 16. Portale fatura yükle ek istiyoru fakat Yükle e Araçları e üsü ulu uyor. Ne yap alıyı? Bu soru u çözü ü içi kişisel ilgileri iz gerek ektedir. Bu ede le ergi ki lik u ara ızı, ti ari u a ı ızı e sorunuzu forum sitemize bildiriniz.

16 17. Portalde Güve li Çıkış seçe eği i kulla ada çıktı. Tekrar gir eye çalışırke iste e ay ı a da irde fazla kez giriş yapa azsı ız. Lütfe siste de çık ak içi Güve li Çıkış e üsü ü kulla aya öze gösteri iz. hatası alıyoru. Ne yap alıyı? Gü e li Çıkış ı kulla adığı da su u u üzeri de oturu u uz açık kaldığı da u hata ı al aktası ız. Oturu u oto atik olarak so la a süresi saattir. Bu hata ı aldıkta iki saat so ra tekrar siste e gire ilirsi iz. 18. e-fatura Görü tüleyi ide Fatura doğrula a adı, se e i edir? E-Fatura Görü tüle i i ile zarfı açtı sa ız zarfı görü tüle i i doğrula a az. Fatura ı görü tüle e e çalıştığı ızda e i olu uz. Fatura ı açtıkta so ra E-Fatura Görü tüle i i i sol üst köşesi de er ala Doğrula düğ esi e asıldıkta so ra görü tüle i i i sağ alt köşesi de er ala Doğrula a Bilgileri de se e i i öğre e ilirsi iz. Doğrula ası apa ı orsa ız azılı ı ızla irti ata geçi iz.

17 19. Ti ari fatura gel iş. Bir işle yap ada arşive kaldırdı. Ka ul ya da red eva ı ı veremiyorum. Ne yap alıyı? Portal de arşi e kaldırıla faturalar içi u gula a a ıtı ka ul / ret gö deril e ektedir. 8 gü içi de ka ul e a red esajı gö deril e e ti ari faturalar arşi e kaldır ış olduğu uz u fatura Türk Ti aret Ka u u a göre kabul edil iş sa ılır. Bu fatura ı iade et ek isti orsa ız e zuat hükü leri çerçe esi de uhase e ka ıtları a alıp iade faturası düze le erek a da uhase e ka ıtları a al ada hari i ollar ile siste dışı da itiraz ede ilirsi iz. 20. Ti ari faturayı karşı taraf ka ul ettiği i / reddettiği i söylüyor. Be göre iyoru, neden? Posta Kutusu U gula a Ya ıtları e üsü de ka ul e a ret e a ı erile u gula a a ıtları ı gö dere taraf ali ührü ile o a la alı ONAYLA düğ esi e gö der elidir GÖNDER düğ esi. Aksi halde gö deri i e ka ul e a red e a ı gö deril e iş olur. 21. Gö derdiği fatura hatada dolayı alı ıya iletil edi, Ne yap alıyı? Fatura GİB üzeri de geçerek aşarılı ir şekilde alı ı a gö deril ediği süre e ir geçerliliği oktur. Ye ide fatura düze le ip gö dere ilirsiniz. Hatalarla ilgili olarak e-fatura Forumundaki u aralı soru u ( e a ı a akı ız. 22. VKN, ETiKET ikilisi e ait adres ilgisi ulu a adı-1181 hatası alıyoru, Ne yap alıyı? Vergi ki lik u aralı kulla ı ı a siste de ta ı lı değildir a da kulla ı ı ı etiketi hatalı e a değiş iştir. Etiket bilgisini kontrol ediniz. Etiket ilgileri sürekli değişe il ektedir. Kulla ı ı liste izi gü elle i iz. Bu hata ı al ış ola fatura ızı doğru şekilde oluşturarak tekrar gö deri iz.

E-FATURA UYGULAMASINI GİB-PORTAL YÖNTEMİ İLE KULLANAN MÜKELLEFLERİN DİKKAT ETMESİ GEREKEN HUSUSLAR

E-FATURA UYGULAMASINI GİB-PORTAL YÖNTEMİ İLE KULLANAN MÜKELLEFLERİN DİKKAT ETMESİ GEREKEN HUSUSLAR e-fatura ile ilgili sorularınız için http://forum.efatura.gov.tr adresini kullanabilirsiniz! E-FATURA UYGULAMASINI GİB-PORTAL YÖNTEMİ İLE KULLANAN MÜKELLEFLERİN DİKKAT ETMESİ GEREKEN HUSUSLAR 1. E-Fatura

Detaylı

*Üst menü muhasebe bölümü seçilir. *Çalışıla ak para iri i eur,usd v. seçilir.

*Üst menü muhasebe bölümü seçilir. *Çalışıla ak para iri i eur,usd v. seçilir. Nasıl Dövizli ipariş F Vere iliri? *Cari hesap kartları(f2) ölü ü de ilgili ari hesap kartı açılır. *Üst menü muhasebe bölümü seçilir. *Çalışıla ak para iri i eur,usd v. seçilir. *Çalışıla ak para iri

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Anasayfa...4 Güncellemeler Sekmesi...4 Yazılar Menüsü...4 Tüm Yazılar Sekmesi...5

İÇİNDEKİLER. Anasayfa...4 Güncellemeler Sekmesi...4 Yazılar Menüsü...4 Tüm Yazılar Sekmesi...5 İÇİNDEKİLER WordPress kullanım kılavuzu...3 WordPress Kılavuzu : WordPress Nasıl Kurulur?...3 Cpanel üzerinden tek tıkla wordpress kurulumu...3 WordPress Kılavuzu : WordPress Yönetici Paneli...3 Başlangıç

Detaylı

Konfeksiyon İhra atçılar Birliği atı al a Portalı. Tedarik Profili Kulla ı ı

Konfeksiyon İhra atçılar Birliği atı al a Portalı. Tedarik Profili Kulla ı ı İsta ul Tekstil ve Konfeksiyon İhra atçılar Birliği atı al a Portalı Tedarik Profili Kulla ı ı Dökü a ı İÇİNDEKİLER 1. SATIN ALMA PORTALINA KAYIT OLMA 03 1.1. Tedarikçi Kayıt/Gü elle e 04 1.1.1.Genel Bilgiler

Detaylı

E-FATURA UYGULAMASINI GİB-PORTAL YÖNTEMİ İLE KULLANAN MÜKELLEFLERİN DİKKAT ETMESİ GEREKEN HUSUSLAR

E-FATURA UYGULAMASINI GİB-PORTAL YÖNTEMİ İLE KULLANAN MÜKELLEFLERİN DİKKAT ETMESİ GEREKEN HUSUSLAR E-FATURA ile ilgili sorularınız için http://forum.efatura.gov.tr adresini kullanabilirsiniz. E-FATURA UYGULAMASINI GİB-PORTAL YÖNTEMİ İLE KULLANAN MÜKELLEFLERİN DİKKAT ETMESİ GEREKEN HUSUSLAR 1. E-Fatura

Detaylı

iti are E i et Ge el Müdürlüğü ü suru ura devu.eg.gov.tr i ter et adresi de istedikleri trafik tescil birimlerinden randevu alabileceklerdir.

iti are E i et Ge el Müdürlüğü ü suru ura devu.eg.gov.tr i ter et adresi de istedikleri trafik tescil birimlerinden randevu alabileceklerdir. SÜRÜCÜ BELGESİ İŞLEMLERİ Ye i tip sürü ü elgesi al ak, değiştir ek ve e ile ek iste e vata daşlar, / / tarihi de iti are E i et Ge el Müdürlüğü ü suru ura devu.eggov.tr i ter et adresi de istedikleri trafik

Detaylı

E-Dö üşü Merkezi Müşteri özleş esi Sayfa 1 / 13

E-Dö üşü Merkezi Müşteri özleş esi Sayfa 1 / 13 1. TARAFLAR 1.1....... Adres : Telefon : Fax : E-mail : Yukarıda açık adresi, telefo, fa e e-mail i bulunan...... u da so ra MÜŞTE İ olarak a ıla aktır. 1.2.

Detaylı

e-faturada GÜNCEL SORU VE SORUNLAR udogan@gelirler.gov.tr

e-faturada GÜNCEL SORU VE SORUNLAR udogan@gelirler.gov.tr e-faturada GÜNCEL SORU VE SORUNLAR udogan@gelirler.gov.tr e-fatura NEDİR? Faturada yer alması gereken bilgileri kapsar. Elektronik kayıtlar bütünü biçiminde oluşturulur. e-imza/mali Mühür (MM) Kaynağının

Detaylı

E-FATURA GÖRÜNTÜLEYİCİ

E-FATURA GÖRÜNTÜLEYİCİ E-FATURA GÖRÜNTÜLEYİCİ (KULLANIM KILAVUZU V-1.0) Eylül 2015 ANKARA Versiyon: 1.0 1/14 GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Denetim ve Uyum Yönetimi Daire Başkanlığı Versiyon: 1.0 2/14 Versiyon Yayım Tarihi Eklenen/Silinen/Değişen

Detaylı

. Türki e Tur u ası, 2015 Kurallı Klas a Lise Grubu O u açıkla ası, Kurallar, Pua la dır a ve Masa Kurulumu. Dağ ılık. Son güncelleme: 05.07.

. Türki e Tur u ası, 2015 Kurallı Klas a Lise Grubu O u açıkla ası, Kurallar, Pua la dır a ve Masa Kurulumu. Dağ ılık. Son güncelleme: 05.07. Dü a Ro ot Oli pi atı/wro World Ro ot Ol piad. Türki e Tur u ası, 2015 Kurallı Klas a Lise Grubu O u açıkla ası, Kurallar, Pua la dır a ve Masa Kurulumu Dağ ılık Son güncelleme: 05.07.2015 İçi dekiler

Detaylı

Faturaların ve Hata Alan Faturaların Gönderilmesi İÇİNDEKİLER

Faturaların ve Hata Alan Faturaların Gönderilmesi İÇİNDEKİLER Faturaların ve Hata Alan Faturaların Gönderilmesi İÇİNDEKİLER 1. Faturaların Gönderilmesi ve Takibi... 2 1.1. e-fatura Durum Kodlarının LogoConnect te Takibi... 2 1.2. e-faturaların Ticari Ürün(Tiger ve

Detaylı

GİB Portal deki Faturaları efinans Portal e Taşıma

GİB Portal deki Faturaları efinans Portal e Taşıma 1 / 15 GİB Portal deki Faturaları efinans Portal e Taşıma Geçmiş dönemden kalan faturalarınızı efinans Portal e yükleyerek efinans ın arşivleme hizmetinden 10 yıl boyunca faydalanabilirsiniz. efinans a

Detaylı

E-FATURA SİSTEMİNE BAŞVURU İÇİN GEREKLİ İŞLEMLER VE E-PORTALIN İŞLEYİŞİ HAKKINDA BİLGİLER

E-FATURA SİSTEMİNE BAŞVURU İÇİN GEREKLİ İŞLEMLER VE E-PORTALIN İŞLEYİŞİ HAKKINDA BİLGİLER E-FATURA SİSTEMİNE BAŞVURU İÇİN GEREKLİ İŞLEMLER VE E-PORTALIN İŞLEYİŞİ HAKKINDA BİLGİLER SiRKÜLER 2013/08 Elektronik fatura uygulamasıyla ilgili olarak 2013/05 sayılı sirkülerimizde gerekli açıklamalar

Detaylı

E-FATURA LOGO ENTEGRATÖRLÜK UYGULAMASI

E-FATURA LOGO ENTEGRATÖRLÜK UYGULAMASI E-FATURA LOGO ENTEGRATÖRLÜK UYGULAMASI Bu doküman E-Fatura Logo Özel Entegratörlük sipariş ve satış aşamaları tamamlandıktan sonra yapılması gerekelenleri kapsar(özel Entegratörlük Satış İşlemleri için

Detaylı

Çift Anadal & Yandal-Bölümlerarası Yatay geçiş

Çift Anadal & Yandal-Bölümlerarası Yatay geçiş Çift Anadal & Yandal-Bölümlerarası Yatay geçiş T.C. AVRA YA ÜNİVER İTE İ ÇİFT ANADAL PROGRAMI BAŞVURU KOŞULLARI ÇİFT ANADAL PROGRAMINA İLİŞKİN GENEL E A LAR. Öğre i iki i a adal diplo a progra ı a, a adal

Detaylı

509 Özel + 2715 Kamu kuruluşu e-fatura sistemine kayıtlı. ve hızla artıyor!

509 Özel + 2715 Kamu kuruluşu e-fatura sistemine kayıtlı. ve hızla artıyor! GİB e-fatura Uygulaması 509 Özel + 2715 Kamu kuruluşu e-fatura sistemine kayıtlı. ve hızla artıyor! 397 Sıra No'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğin yayımı ile birlikte Elektronik Fatura Uygulaması hizmete

Detaylı

e-fatura Başvuru Açıklamalar

e-fatura Başvuru Açıklamalar e-fatura Başvuru Açıklamalar Ocak 2014 e-fatura Başvuru Açıklamalar Versiyon: 11 ANKARA Ocak 2014 GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Denetim ve Uyum Yönetimi Daire Başkanlığı e-fatura Başvuru Açıklamalar (I) Ocak

Detaylı

UYUMSOFT İ-DÖNÜŞÜM PORTALI FATURA HATA KILAVUZU

UYUMSOFT İ-DÖNÜŞÜM PORTALI FATURA HATA KILAVUZU UYUMSOFT İ-DÖNÜŞÜM PORTALI FATURA HATA KILAVUZU İçindekiler UYUMSOFT İ-DÖNÜŞÜM PORTALI E-... 2 FATURADA HATA LOGLARI NASIL GÖRÜNTÜLENİR?... 3 FATURA LOG KAYITLARINI OKUMA... 3 FATURADA HATA ZARF DURUM

Detaylı

UYUMSOFT İ-DÖNÜŞÜM PORTALI FATURA GİDEN KUTUSU

UYUMSOFT İ-DÖNÜŞÜM PORTALI FATURA GİDEN KUTUSU UYUMSOFT İ-DÖNÜŞÜM PORTALI FATURA GİDEN KUTUSU İçindekiler UYUMSOFT İ-DÖNÜŞÜM PORTALI... 2 1 UYUMSOFT İ-DÖNÜŞÜM PORTALI Giden kutusunda, alıcı firmalarınıza gönderilen faturalarınızı görebileceğiniz ekrandır.

Detaylı

E-FATURA UYGULAMASINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

E-FATURA UYGULAMASINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR E-FATURA UYGULAMASINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR ÖZET : Gelir İdaresi Başkanlığının E-Fatura İnternet sitesinde, E-fatura uygulamasında dikkat edilmesi gereken hususlar konusunda yayımlanan bilgilendirme

Detaylı

NETSİS e-fatura ENTEGRASYON UYGULAMASI TEST ÇALIŞMASI

NETSİS e-fatura ENTEGRASYON UYGULAMASI TEST ÇALIŞMASI NETSİS e-fatura ENTEGRASYON UYGULAMASI TEST ÇALIŞMASI Bu döküman Netsis te entegrasyon lisansına sahip, Entegrasyon çalışmalarına başlayabileceği Başkanlık tarafından kendisine bildirilen ve mali mühürleri

Detaylı

e-fatura Forum Sitesi Açılmıştır

e-fatura Forum Sitesi Açılmıştır e-fatura Forum Sitesi Açılmıştır Gelir İdaresi Başkanlığınca e Fatura Forum Sitesi açılmıştır. Bu adresten e- fatura sistemine yönelik sorular sorulabilmekte; daha önce sorulmuş soruların cevapları da

Detaylı

TÜBİTAK ARDEB 1002 Hızlı Destek Progra ı. Ta ıtı ve Bilgile dir e Topla tısı

TÜBİTAK ARDEB 1002 Hızlı Destek Progra ı. Ta ıtı ve Bilgile dir e Topla tısı TÜBİTAK ARDEB 1002 Hızlı Destek Progra ı Ta ıtı ve Bilgile dir e Topla tısı ARDEB Progra ları; D S Ç D Ç S D Ç D S Ça ğ r ı l ı Ba ş vuru Al ı nan Programlar Dönemli Ba ş vuru Al ı nan Programlar Sürekli

Detaylı

1.5. Başvuru formundaki bilgileri aşağıdaki şekilde doldurunuz. Kart Okuyucu Tipi: Mini Kart Okuyucu Sertifika Süresi: 3 Yıl

1.5. Başvuru formundaki bilgileri aşağıdaki şekilde doldurunuz. Kart Okuyucu Tipi: Mini Kart Okuyucu Sertifika Süresi: 3 Yıl 1. E-imza bulunmayan personelin e-imza alması gerekmektedir. 1.1. https://portal.kamusm.gov.tr/bp/ws.go internet adresine giriniz. 1.2.Girdiğiniz internet sayfasında Nitelikli Elektronik Sertifika Başvurusu

Detaylı

Elektronik Belge Yönetim Sistemi Kullanım Kılavuzu

Elektronik Belge Yönetim Sistemi Kullanım Kılavuzu Elektronik Belge Yönetim Sistemi Kullanım Kılavuzu İçindekiler E-İmza PIN Kodunun Alınması...2 Windows İşletim Sisteminde Yapılması Gereken işlemler...8 Windows XP ve 7 için Sürücü Kurulumu...8 Microsoft.NET

Detaylı

ELEKTRONİK BAŞVURU REHBERİ V 1.0

ELEKTRONİK BAŞVURU REHBERİ V 1.0 ELEKTRONİK BAŞVURU REHBERİ V 1.0 Ağustos 2013 ANKARA Versiyon : 1.0 1/23 GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Denetim ve Uyum Yönetimi Daire Başkanlığı (I) Versiyon : 1.0 2/23 İçindekiler 1 Giriş. 4 2 E-Fatura Uygulamasına

Detaylı

BELGE SAHİPLERİNİN MÜNHAL NOTERLİKLERE ATAMA VE VAZGEÇME TALEPLERİNİN VATANDAŞ PORTALI ARACILIĞI İLE ALINMASINA İLİŞKİN AYRINTILI AÇIKLAMA

BELGE SAHİPLERİNİN MÜNHAL NOTERLİKLERE ATAMA VE VAZGEÇME TALEPLERİNİN VATANDAŞ PORTALI ARACILIĞI İLE ALINMASINA İLİŞKİN AYRINTILI AÇIKLAMA BELGE SAHİPLERİNİN MÜNHAL NOTERLİKLERE ATAMA VE VAZGEÇME TALEPLERİNİN VATANDAŞ PORTALI ARACILIĞI İLE ALINMASINA İLİŞKİN AYRINTILI AÇIKLAMA Başvuru öncesi önemli birkaç hatırlatma; Başvuru yapabilmeniz

Detaylı

Telefon: , Destek: +90 (216) Faks: +90 (216) Sayfa 1

Telefon: , Destek: +90 (216) Faks: +90 (216) Sayfa 1 e-fatura Konusunda Bilgi Notu: Datasoft Yazılım e-fatura Uygulaması Kılavuzu a. Ticari program kullanıcıları, e-fatura kullanmak için kullandıkları ticari programın onaylı olması gibi bir kural mevcut

Detaylı

LOGO DA E-FATURA. Saadet GAFFAROĞLU Analiz Uzmanı, LOGO

LOGO DA E-FATURA. Saadet GAFFAROĞLU Analiz Uzmanı, LOGO LOGO DA E-FATURA Saadet GAFFAROĞLU Analiz Uzmanı, LOGO E-FATURA, GENEL BAKIŞ E-Fatura Nedir? Değerli kağıda basılı olan faturanın karşılığı bilgileri içeren, belli bir formatta standart hale getirilmiş,

Detaylı

(Kullanım Kılavuzu) Eylül 2013 ANKARA. e-fatura Portalı Kullanım Kılavuzu Eylül 2013 Versiyon : 1.4 1/41

(Kullanım Kılavuzu) Eylül 2013 ANKARA. e-fatura Portalı Kullanım Kılavuzu Eylül 2013 Versiyon : 1.4 1/41 e-fatura PORTALI (Kullanım Kılavuzu) Eylül 2013 ANKARA Versiyon : 1.4 1/41 GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Denetim ve Uyum Yönetimi Daire Başkanlığı (I) Versiyon : 1.4 2/41 İÇİNDEKİLER Tanımlar ve Kısaltmalar...

Detaylı

(Kullanım Kılavuzu) Kasım 2013 ANKARA. e-fatura Portalı Kullanım Kılavuzu Kasım 2013 Versiyon : 1.5 1/41

(Kullanım Kılavuzu) Kasım 2013 ANKARA. e-fatura Portalı Kullanım Kılavuzu Kasım 2013 Versiyon : 1.5 1/41 e-fatura PORTALI (Kullanım Kılavuzu) Kasım 2013 ANKARA Versiyon : 1.5 1/41 GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Denetim ve Uyum Yönetimi Daire Başkanlığı (I) Versiyon : 1.5 2/41 İÇİNDEKİLER Tanımlar ve Kısaltmalar...

Detaylı

Gerçek kişi mükellefin başvurusu için Başvuru Tipini Seçiniz alanında Gerçek alanı Tüzel Kişi ise Tüzel alanı seçilmelidir.

Gerçek kişi mükellefin başvurusu için Başvuru Tipini Seçiniz alanında Gerçek alanı Tüzel Kişi ise Tüzel alanı seçilmelidir. E FATURA BAŞVURUSU 1. E-Fatura Uygulamasına Elektronik Başvuru Elektronik fatura uygulamasına başvuru yapmak isteyen mükelleflerin veya temsilcilerinin www.efatura.gov.tr adresindeki e-fatura başvuru bağlantısına

Detaylı

LOGO DA E-DEFTER VE E-FATURA UYGULAMALARI. Serdar TEKİN Ürün Uzmanı

LOGO DA E-DEFTER VE E-FATURA UYGULAMALARI. Serdar TEKİN Ürün Uzmanı LOGO DA E-DEFTER VE E-FATURA UYGULAMALARI Serdar TEKİN Ürün Uzmanı E-Defter Nedir? E-Defter, Vergi Usul Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri gereğince tutulması zorunlu olan defterlerin elektronik dosya

Detaylı

UYGULAMASI ELEKTRONİK

UYGULAMASI ELEKTRONİK e-fatura UYGULAMASI ELEKTRONİK Başvuru Kılavuzu V 1.1 Versiyon : 1.1 1/8 GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Denetim ve Uyum Yönetimi Daire Başkanlığı (I) Versiyon : 1.1 2/8 Versiyon Yayımlanma Tarihi Eklenen/Silinen/DeğişenBölüm

Detaylı

PwC Turkey IndirectTax Services. e-defter Başvuru Kılavuzu

PwC Turkey IndirectTax Services. e-defter Başvuru Kılavuzu Turkey IndirectTax Services e-defter Başvuru Kılavuzu İçerik İçerik Bu doküman Türkiye Vergi Teknolojileri ekibi tarafından müşterilerimizin e-defter başvuru sürecinde yardımcı olması amacı ile hazırlanmıştır.

Detaylı

E-Fatura Entegratör Paketi V.1.0.00 Kullanım Kılavuzu

E-Fatura Entegratör Paketi V.1.0.00 Kullanım Kılavuzu E-Fatura Entegratör Paketi V.1.0.00 Kullanım Kılavuzu Zirve e-fatura entegratör paketi Zirve paketlerinde işlem gören ve e-fatura kapsamında olan faturaların gönderilip alınması işlemlerini entegratör

Detaylı

Mali Mühür. Mesut ŞENEL / Serbest Muhasebeci Mali Müşavir. İSTANBUL İkitelli KOSGEB 15 Ekim 2015

Mali Mühür. Mesut ŞENEL / Serbest Muhasebeci Mali Müşavir. İSTANBUL İkitelli KOSGEB 15 Ekim 2015 Mali Mühür Mesut ŞENEL / Serbest Muhasebeci Mali Müşavir İSTANBUL İkitelli KOSGEB 15 Ekim 2015 İçerik Mali Mühür 1. Mali mühür nedir? 2. Neden mali mühür? 3. Mali Mührün kullanım alanları nelerdir? e-fatura

Detaylı

1. ONLINE İŞLEMLER MENÜSÜNDEN NES BİREYSEL HESABINA GİRİŞ

1. ONLINE İŞLEMLER MENÜSÜNDEN NES BİREYSEL HESABINA GİRİŞ Kamu SM den aldığınız e-imza sertifikasının detaylarında SHA-1 yazıyorsa ve sertifikanın bitiş tarihi 15.09.2014 ü aşıyorsa sizin için SHA-2 li yeni bir sertifika üretilmiştir ve bu yeni sertifikayı e-imza

Detaylı

e-fatura UYGULAMASI (Elektronik Başvuru Rehberi ve Kılavuzu - v 1.0) Temmuz 2015

e-fatura UYGULAMASI (Elektronik Başvuru Rehberi ve Kılavuzu - v 1.0) Temmuz 2015 e-fatura UYGULAMASI (Elektronik Başvuru Rehberi ve Kılavuzu - v 1.0) Temmuz 2015 Versiyon : 1.0 1/15 ANKARA GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Denetim ve Uyum Yönetimi Daire Başkanlığı (I) Versiyon : 1.0 2/15 İÇİNDEKİLER

Detaylı

BSOFTefat E-FATURA ÇÖZÜMÜ

BSOFTefat E-FATURA ÇÖZÜMÜ Gelir idaresine yapılan başvuruya göre POROSefat e-fatura alım/gönderim işlemlerinde kullanıcılara iki farklı seçenek sunulmaktadır. 1. E-Fatura GİB Dosya Aktarım modülü: Gelir idaresinden sadece e-fatura

Detaylı

1. ONLINE İŞLEMLER MENÜSÜNDEN NES BİREYSEL HESABINA GİRİŞ

1. ONLINE İŞLEMLER MENÜSÜNDEN NES BİREYSEL HESABINA GİRİŞ Kamu SM den aldığınız e-imza sertifikasının detaylarında SHA-1 yazıyorsa ve sertifikanın bitiş tarihi 15.09.2014 ü aşıyorsa sizin için SHA-2 li yeni bir sertifika üretilmiştir ve bu yeni sertifikayı e-imza

Detaylı

LİSANS ÖĞRENCİLERİ İÇİN

LİSANS ÖĞRENCİLERİ İÇİN Süleyman Demirel Üniversitesi Ulusal ve Uluslararası Araştır a Proje Koordi atörlüğü LİSANS ÖĞRENCİLERİ İÇİN 2209/A - Araştır a Projeleri Destek Progra ı Bilgilendirme Semineri (2015/2. Dönem) 15 Ekim

Detaylı

ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİ KULLANICI GİRİŞ VE E-İMZA İŞLEMLERİ KLAVUZU

ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİ KULLANICI GİRİŞ VE E-İMZA İŞLEMLERİ KLAVUZU ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİ KULLANICI GİRİŞ VE E-İMZA İŞLEMLERİ KLAVUZU BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI 2015 Elektronik Belge Yönetim Sistemi ile ilgili her türlü teknik destek için Bilgi İşlem Daire

Detaylı

2015 SEZONU GENEL KURALLAR

2015 SEZONU GENEL KURALLAR 2015 SEZONU GENEL KURALLAR İçi dekiler A. TURNUVA KATEGORİLERİ... 2 B. GRUP TANIMLARI... 2 C. TAKIM TANIMI... 2 D. KOÇLAR... 3 E. GENEL KURALLAR KURALLI KLASMAN... 4 1 A. TURNUVA KATEGORİLERİ Dü ya Ro

Detaylı

e-defter Uygulaması Elektronik Başvuru Rehberi Versiyon 1.0

e-defter Uygulaması Elektronik Başvuru Rehberi Versiyon 1.0 e-defter Uygulaması Elektronik Başvuru Rehberi Versiyon 1.0 Nisan 2014 ANKARA Versiyon: 1.0.1 / 11 GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI e-defter Uygulaması Elektronik Denetim Başvuru ve Uyum Rehberi Yönetimi Daire

Detaylı

WINDOWS TABLET UYGULAMA YARDIM DOKÜMANI

WINDOWS TABLET UYGULAMA YARDIM DOKÜMANI WINDOWS TABLET UYGULAMA YARDIM DOKÜMANI İçerikler Uygulamaya Giriş... 3 Klasörler... 5 Belge Görüntüleme ve İşlemler... 7 Paraf İşlemi... 7 Red İşlemi... 8 İmza İşlemi... 9 Havale İşlemi... 9 Üst Veri,

Detaylı

Elektronik fatura ve elektronik defter uygulamaları

Elektronik fatura ve elektronik defter uygulamaları Elektronik fatura ve elektronik defter uygulamaları 1 GİRİŞ Geride bıraktığımız 2013 yılının son günlerinde en çok konuştuğumuz ve belki de bizi meşgul eden önemli konulardan bir tanesi de e fatura ve

Detaylı

ELEKTRONİK İMZA KURULUM REHBERİ

ELEKTRONİK İMZA KURULUM REHBERİ ELEKTRONİK İMZA KURULUM REHBERİ 1) Kurulumun ilk aşamasında JAVA nın son sürümünün yüklü olması ve bütün yüklemelerin İNTERNET EXPLORER tarayıcısından yapılması gerekmektedir. (https://www.java.com/tr)

Detaylı

1. ONLINE İŞLEMLER MENÜSÜNDEN NES BİREYSEL HESABINA GİRİŞ

1. ONLINE İŞLEMLER MENÜSÜNDEN NES BİREYSEL HESABINA GİRİŞ Kamu SM den aldığınız e-imza sertifikasının detaylarında SHA-1 yazıyorsa ve sertifikanın bitiş tarihi 15.09.2014 ü aşıyorsa sizin için SHA-2 li yeni bir sertifika üretilmiştir ve bu yeni sertifikayı e-imza

Detaylı

BAY.t ENTEGRE PRO e-fatura ÇÖZÜMÜ

BAY.t ENTEGRE PRO e-fatura ÇÖZÜMÜ BAY.t ENTEGRE PRO e-fatura ÇÖZÜMÜ e-fatura UYGULAMASI HAKKINDA e-fatura NEDİR? Türkiye de 397 sıra no.lu VUK tebliğine ile hayata geçirilen ve 5 Mart 2010 tarihinden itibaren uygulamada olan e-fatura (elektronik

Detaylı

PARAGRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCE

PARAGRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCE PARAGRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCE PARAGRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCE A a düşü eyi destekleye, u görüşü okuru kafası da etleş esi i sağlaya yardı ı yargılara yardı ı düşü e de ektedir. Yardı ı düşü eyi ul aya yö elik

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. A. Burak İNNER

Yrd. Doç. Dr. A. Burak İNNER Yrd. Doç. Dr. A. Burak İNNER Kocaeli Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Yapay Zeka ve Benzetim Sistemleri Ar-Ge Lab. http://yapbenzet.kocaeli.edu.tr Li u Ko ut Satırı Arayüzü(CLI), yüzlerce komutla çok

Detaylı

EPKAS. (ELEKTRONİK PROJE KONTROL ve ARŞİVLEME SİSTEMİ) WEB KULLANIM KILAVUZU

EPKAS. (ELEKTRONİK PROJE KONTROL ve ARŞİVLEME SİSTEMİ) WEB KULLANIM KILAVUZU EPKAS (ELEKTRONİK PROJE KONTROL ve ARŞİVLEME SİSTEMİ) WEB KULLANIM KILAVUZU Elektronik Proje Kontrol Arşivleme Sistemi, Belediye hizmetleri içerisinde yer alan Yapı Ruhsatı Verilmesi, Tadilatının Yapılması

Detaylı

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ WEBMAIL KULLANIM KLAVUZU

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ WEBMAIL KULLANIM KLAVUZU ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ WEBMAIL KULLANIM KLAVUZU Üniversitemiz Webmail servisi yenilenmiş olup Roundcube webmail üzerinden servis vermeye başlamıştır. Daha önce kullanılan SquirrelMail servisi https://oldwebmail.cankaya.edu.tr/

Detaylı

LİXİL 5. ULUSLAR ARASI ÜNİVERSİTELER MİMARLIK YARIŞMASI

LİXİL 5. ULUSLAR ARASI ÜNİVERSİTELER MİMARLIK YARIŞMASI LİXİL 5. ULUSLAR ARASI ÜNİVERSİTELER MİMARLIK YARIŞMASI İ.T.Ü. MİMARLIK FAKÜLTESİ EKİBİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK YARIŞMA. Yarış a ı ko usu ve kapsa ı : LIXIL Corporation Research Institute ve Shinkenchiku-sha

Detaylı

Şekil 1- Başvuru Portalı Giriş Ekranı

Şekil 1- Başvuru Portalı Giriş Ekranı ADIM 1: PORTALE GİRİŞ https://portal.kamusm.gov.tr/bp/ws.go adresinden Şekil-1'deki Başvuru Portalı giriş ekranına ulaşılır. Şekil 1- Başvuru Portalı Giriş Ekranı Yukarıda yer alan ekrandaki bilgilere

Detaylı

NİTELİKLİ ELEKTRONİK SERTİFİKA KURULUM AŞAMALARI

NİTELİKLİ ELEKTRONİK SERTİFİKA KURULUM AŞAMALARI NİTELİKLİ ELEKTRONİK SERTİFİKA KURULUM AŞAMALARI Kurulum Aşamaları: 1. Java Kurulumu 2. E-imza Sürücülerinin İndirilmesi 3. Kart Okuyucu Kurulumu 4. Akıllı Kart Kurulumu 5. Sertifikayı Kullanıma Açma Bilgisayarların

Detaylı

1. Temel Tanımlar. 1.1 Şematron Kontrolü Nedir? 1.2 Zarf Nedir? 1.3 Uygulama Yanıtı Nedir? 1.4 Sistem Yanıtı Nedir? 1.5 Durum Kodu Nedir?

1. Temel Tanımlar. 1.1 Şematron Kontrolü Nedir? 1.2 Zarf Nedir? 1.3 Uygulama Yanıtı Nedir? 1.4 Sistem Yanıtı Nedir? 1.5 Durum Kodu Nedir? İÇİNDEKİLER 1. Temel Tanımlar... 2 1.1 Şematron Kontrolü Nedir?... 2 1.2 Zarf Nedir?... 2 1.3 Uygulama Yanıtı Nedir?... 2 1.4 Durum Kodu Nedir?... 2 1.5 Etiket Bilgisi Nedir?... 2 2. Durum Kodları... 3

Detaylı

Elektronik İmza Başvurusu Nasıl Yapılır?

Elektronik İmza Başvurusu Nasıl Yapılır? Elektronik İmza Başvurusu Nasıl Yapılır? ADIM 1: PORTALE GİRİŞ https://portal.kamusm.gov.tr/bp/meb.go adresinden Şekil-1'deki Başvuru Portalı giriş ekranına ulaşılır. Şekil 1- Başvuru Portalı Giriş Ekranı

Detaylı

UYUMSOFT E - DEFTER İMZALAMA UYGULAMASI

UYUMSOFT E - DEFTER İMZALAMA UYGULAMASI UYUMSOFT E - DEFTER İMZALAMA UYGULAMASI İçindekiler UYUMSOFT E-DEFTER... 2 1. UYGULAMANIN İNDİRİLMESİ... 2 2. UYGULAMA EKRANINA GİRİŞ... 4 3. UYGULAMA AYARLARININ YAPILMASI... 4 4. PORTALDAKİ DEFTERLERİNİZİ

Detaylı

UYUMSOFT İ-DÖNÜŞÜM PORTALI GENEL ANLATIM VE İLK YAPILMASI GEREKEN İŞLEMLER

UYUMSOFT İ-DÖNÜŞÜM PORTALI GENEL ANLATIM VE İLK YAPILMASI GEREKEN İŞLEMLER UYUMSOFT İ-DÖNÜŞÜM PORTALI GENEL ANLATIM VE İLK YAPILMASI GEREKEN İçindekiler UYUMSOFT ENTEGRETÖRÜ -- GİB ARASINDAKİ FATURA AKIŞI... 2 UYUMSOFT İ-DÖNÜŞÜM HESAP AÇILIŞI... 2 UYUMSOFT İ-DÖNÜŞÜM PORTALI KULLANICI

Detaylı

AÇIKLAMALARI SEBEP ÇÖZÜM

AÇIKLAMALARI SEBEP ÇÖZÜM *1000 ZARF KUYRUĞA EKLENDİ Gönderici birim, içerisinde FATURA belgesi olan zarfı oluşturur ve Merkez Birime (GİB' e) gönderir. Bu zarf Merkez Birimde kuyruğa Zarfın durumu ZARF KUYRUĞA EKLENDİ olur. *1100

Detaylı

E-Fatura sistemi hazırlanan elektronik faturaların taraflar arasında sağlıklı ve güvenli bir biçimde dolaşımını sağlamak için geliştirilmiştir.

E-Fatura sistemi hazırlanan elektronik faturaların taraflar arasında sağlıklı ve güvenli bir biçimde dolaşımını sağlamak için geliştirilmiştir. İçindekiler 1 Giriş... 3 2 Aktivasyon... 5 3 Kullanici Girişi Ekranı... 10 4 Yönetim... 10 4.1 Genel... 11 4.1.1 Şirket Tanımları... 11 4.1.2 Kullanıcı Tanımları... 13 4.1.3 Şifre Değişikliği... 13 4.1.4

Detaylı

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BAŞVURU PORTALINDAN SERTİFİKA BAŞVURUSUNDA BULUNACAK KULLANICI TALİMATI

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BAŞVURU PORTALINDAN SERTİFİKA BAŞVURUSUNDA BULUNACAK KULLANICI TALİMATI MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BAŞVURU PORTALINDAN SERTİFİKA BAŞVURUSUNDA BULUNACAK KULLANICI Doküman Kodu Yayın Numarası Yayın Tarihi TALM-001-011 00 14.02.2013 DEĞİŞİKLİK KAYITLARI Yayın No Yayın Nedeni Yayın

Detaylı

denetim mali müşavirlik hizmetleri

denetim mali müşavirlik hizmetleri SİRKÜLER 02.04.2014 Sayı: 2014/016 Konu: E-FATURA UYGULAMASINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından www.efatura.gov.tr internet sitesinde E-Fatura Uygulamasında Dikkat

Detaylı

e-fatura UYGULAMASI (Başvuru Kılavuzu) Ağustos 2013 ANKARA e-fatura Uygulaması Başvuru Kılavuzu Ağustos 2013 Versiyon : 1.3 1/9

e-fatura UYGULAMASI (Başvuru Kılavuzu) Ağustos 2013 ANKARA e-fatura Uygulaması Başvuru Kılavuzu Ağustos 2013 Versiyon : 1.3 1/9 e-fatura UYGULAMASI (Başvuru Kılavuzu) Ağustos 2013 Versiyon : 1.3 1/9 ANKARA GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Denetim ve Uyum Yönetimi Daire Başkanlığı (I) Versiyon : 1.3 2/9 Versiyon Yayımlanma Tarihi Eklenen/Silinen/DeğişenBölüm

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Elektronik İmza... 3 Tanım... 3 Mevzuat... 3 Giriş... 3 Akıllı Akis Kart Alındıktan Sonra İzlenecek Adımlar... 4 2. Adım:...

İÇİNDEKİLER. Elektronik İmza... 3 Tanım... 3 Mevzuat... 3 Giriş... 3 Akıllı Akis Kart Alındıktan Sonra İzlenecek Adımlar... 4 2. Adım:... ELEKTRONİK İMZA 1 İÇİNDEKİLER Elektronik İmza... 3 Tanım... 3 Mevzuat... 3 Giriş... 3 Akıllı Akis Kart Alındıktan Sonra İzlenecek Adımlar... 4 1. Adım:... 4 2. Adım:... 4 Sürücü Yükleme Nasıl Yapılır?...

Detaylı

NİTELİKLİ ELEKTRONİK SERTİFİKA KURULUM AŞAMALARI

NİTELİKLİ ELEKTRONİK SERTİFİKA KURULUM AŞAMALARI NİTELİKLİ ELEKTRONİK SERTİFİKA KURULUM AŞAMALARI Kurulum Aşamaları: 1. Java Kurulumu 2. E-imza Sürücülerinin İndirilmesi 3. Kart Okuyucu Kurulumu 4. Akıllı Kart Kurulumu 5. Sertifikayı Kullanıma Açma Bilgisayarların

Detaylı

e-arşiv e-mail Hizmeti

e-arşiv e-mail Hizmeti e-arşiv e-mail Hizmeti Tarih: 05.05.2015 Her hakkı Logo Elektronik Ticaret Hizmetleri A.Ş' ye aittir. İçindekiler 1. e-arşiv UYGULAMASI NEDİR?... 3 1.1. LOGO ÖZEL ENTEGRATÖRLÜK e-arşiv MAİLİNG HİZMETİ

Detaylı

I-Uyum e-fatura Giden Kutusu

I-Uyum e-fatura Giden Kutusu 1. I-UYUM e-fatura GİDEN KUTUSU EKRANI I-Uyum e-fatura Giden Kutusu Bu ekrana üst menüde bulunan e-fatura butonun altından e-fatura Giden Kutusu butonuyla ulaşılması sağlanır. 2. e-fatura GİDEN KUTUSU

Detaylı

Bartın Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği

Bartın Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Bartın Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu NİTELİKLİ ELEKTRONİK SERTİFİKANIN KAYBEDİLMESİ DURUMUNDA İZLENECEK ADIMLAR Elektronik imzanızı kaybetmiş

Detaylı

Başla gıç Ar-Ge Projeleri Destekle e Progra ı

Başla gıç Ar-Ge Projeleri Destekle e Progra ı TÜBİTAK ARDEB : Başla gıç Ar-Ge Projeleri Destekle e Progra ı ARDEB Progra ları; Bugün; :Başla gıç Ar-Ge Projeleri Destekle e Progra ı Elektro ik aş uru Sürekli açık Basılı kopya so tarih Elektronik aş

Detaylı

ÇÖZÜM MARKET. LOGO e-fatura ile Kağıtsız Şirketlere Doğru...

ÇÖZÜM MARKET. LOGO e-fatura ile Kağıtsız Şirketlere Doğru... LOGO e-fatura ile Kağıtsız Şirketlere Doğru... 2013 İÇERİK e-fatura nedir? 3 e-fatura Uygulaması 4 Vergi Kanunu Genel Tebliği 5 Uygulamadan Yararlanmak için Neler Yapılmalı? 7 GiB e-fatura Uygulama Başvurusu

Detaylı

e-fatura UYGULAMASI (Test Planı) Haziran 2013 ANKARA GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Uygulama ve Veri Yönetimi Daire Başkanlığı

e-fatura UYGULAMASI (Test Planı) Haziran 2013 ANKARA GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Uygulama ve Veri Yönetimi Daire Başkanlığı e-fatura UYGULAMASI (Test Planı) Haziran 2013 ANKARA GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Uygulama ve Veri Yönetimi Daire Başkanlığı Versiyon : 1.1 1/19 Versiyon Yayım Tarihi Eklenen/Silinen/Değişen Bölüm Açıklama

Detaylı

YÜKÜMLÜ KAYIT VE TAKİP SİSTEMİ YÜKÜMLÜ KILAVUZU RİSK YÖNETİMİ VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

YÜKÜMLÜ KAYIT VE TAKİP SİSTEMİ YÜKÜMLÜ KILAVUZU RİSK YÖNETİMİ VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YÜKÜMLÜ KAYIT VE TAKİP SİSTEMİ YÜKÜMLÜ KILAVUZU RİSK YÖNETİMİ VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ELEKTRONİK GÜMRÜK İŞLEMLERİ DAİRESİ Versiyon 1.1 1 YÜKÜMLÜ KAYIT VE TAKİP SİSTEMİ (YKTS) Yükümlü Kayıt ve Takip

Detaylı

E- FATURA UYGULAMASI BAŞVURU

E- FATURA UYGULAMASI BAŞVURU E- FATURA UYGULAMASI BAŞVURU e-fatura nın Yararları; Zamandan tasarruf Baskı, postalama ve arşivleme giderlerine son Platform bağımsız, güvenli ve tutarlı veri iletişimi sağlanır. İnsan hatalarının önüne

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI BAŞVURU PORTALINDAN SERTİFİKA BAŞVURUSUNDA BULUNACAK KULLANICI TALİMATI

SAĞLIK BAKANLIĞI BAŞVURU PORTALINDAN SERTİFİKA BAŞVURUSUNDA BULUNACAK KULLANICI TALİMATI SAĞLIK BAKANLIĞI BAŞVURU PORTALINDAN SERTİFİKA Doküman Kodu Yayın Numarası Yayın Tarihi TALM-001-011 00 14.02.2013 DEĞİŞİKLİK KAYITLARI Yayın No Yayın Nedeni Yayın Tarihi 00 İlk Çıkış 14.02.2013 TALM-001-011

Detaylı

AKINSOFT WOLVOX e-defter. Yardım Dosyası

AKINSOFT WOLVOX e-defter. Yardım Dosyası AKINSOFT Yardım Dosyası Doküman Versiyon : 1.02.01 Tarih : 27.05.2014 1 İçindekiler: 1- e-defter Hakkında... 3 1.1. e-defter Nedir?... 3 1.2. Hangi defterler e-defter olarak tutulabilir?... 3 1.3. Defter

Detaylı

UBL-2.1 Standardına Uygun olarak e-fatura Düzenleme Kılavuzu

UBL-2.1 Standardına Uygun olarak e-fatura Düzenleme Kılavuzu 18.10.2015 UBL-2.1 Standardına Uygun olarak e-fatura Düzenleme Kılavuzu DATASOFT YAZILIM LTD. ŞTİ. İçindekiler Bilgi Notu: Gelir İdaresi Başkanlığı www.efatura.gov.tr adresinde e-fatura konusunda muhtelif

Detaylı

GİRİŞ CÜMLESİ. Giriş ü lesi, ko uya girişi yapıldığı, ko u u ta ıtıldığı ü ledir.

GİRİŞ CÜMLESİ. Giriş ü lesi, ko uya girişi yapıldığı, ko u u ta ıtıldığı ü ledir. PARAGRAF TAMAMLAMA GİRİŞ CÜMLESİ Giriş ü lesi, ko uya girişi yapıldığı, ko u u ta ıtıldığı ü ledir. Paragrafı konusu u ü lede ortaya atılır. Tü de geli ge elde özele yö te i i uygula dığı paragraflarda

Detaylı

E-UYGULAMALAR VE DOKÜMAN YÖNETİM SİSTEMİ PROJESİ (EUP) ECZANE İŞLEMLERİ KULLANIM KILAVUZU

E-UYGULAMALAR VE DOKÜMAN YÖNETİM SİSTEMİ PROJESİ (EUP) ECZANE İŞLEMLERİ KULLANIM KILAVUZU İlaç Takip Sistemi ile ilgili olarak İl Sağlık Müdürlüğü nüze şahsen başvuru yapan eczanelerin bilgilerini sisteme kayıt etmek ve daha sonra bu bilgilerden sorgulamalar yapabilmek amacıyla bu kılavuzda

Detaylı

UYUMSOFT İ-DÖNÜŞÜM PORTALI E-DEFTER İŞLEMLERİ

UYUMSOFT İ-DÖNÜŞÜM PORTALI E-DEFTER İŞLEMLERİ UYUMSOFT İ-DÖNÜŞÜM PORTALI E-DEFTER İŞLEMLERİ İçindekiler UYUMSOFT İ-DÖNÜŞÜM PORTALI E- DEFTER... 2 A-UYUMSOFT İ-DÖNÜŞÜM PORTAL GİRİŞ:... 2 1. :... 2 1.1. E-Defter Verileri :... 4 1.2 E-Defter Listesi

Detaylı

SİRKÜLER 2014/10. : 01.04.2014 Tarihinden İtibaren Elektronik Fatura Düzenleme Zorunluluğu Başladı

SİRKÜLER 2014/10. : 01.04.2014 Tarihinden İtibaren Elektronik Fatura Düzenleme Zorunluluğu Başladı SİRKÜLERİN SİRKÜLER 2014/10 Tarihi : 02.04.2014 Konusu : 01.04.2014 Tarihinden İtibaren Elektronik Fatura Düzenleme Zorunluluğu Başladı Gelir İdaresi Başkanlığı Tarafından E-Fatura Gönderiminde Ortaya

Detaylı

Rekabet Kurumu İle İlişkilerde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Hakkında Kılavuz

Rekabet Kurumu İle İlişkilerde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Hakkında Kılavuz Rekabet Kurumu İle İlişkilerde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Hakkında Kılavuz Reka et Kuru u, Sayılı Reka eti Koru ası Hakkı da Ka u "Ka u " ile kendisine verilen görevleri yerine getirirke çeşitli

Detaylı

Zirve e-fatura Portal Paketi V. 1.0.xx

Zirve e-fatura Portal Paketi V. 1.0.xx Zirve e-fatura Portal Paketi V. 1.0.xx Zirve Yazılım paket programlarından, e-fatura gönderim ve alım işlemlerinin yapılabilmesi için iki farklı e-fatura paketi mevcuttur. 1- Zirve e-fatura Entegratör

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. A. Burak İNNER

Yrd. Doç. Dr. A. Burak İNNER Yrd. Doç. Dr. A. Burak İNNER Kocaeli Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Yapay Zeka ve Benzetim Sistemleri Ar-Ge Lab. http://yapbenzet.kocaeli.edu.tr Dosya Sistemi Depola a A gıtı Kısı 1 Kısı 2 Dosya

Detaylı

6 Ocak 2014. İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL. İlgili Modül/ler : E-Fatura

6 Ocak 2014. İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL. İlgili Modül/ler : E-Fatura 6 Ocak 2014 İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL İlgili Modül/ler : E-Fatura Özel Entegratör ile e-fatura Uygulaması e-fatura uygulama yöntemlerinden biriside; firmaların özel entegratörler vasıtası

Detaylı

Arşivleme maliyetleri, kâğıt, posta vb. giderleriniz büyük oranda düşecektir.

Arşivleme maliyetleri, kâğıt, posta vb. giderleriniz büyük oranda düşecektir. E-Fatura Nedir? E-fatura Uygulaması, mükelleflerin Gelir İdaresi Başkanlığı nın sistemi üzerinden, belirlenen standart ve formata göre birbirlerine fatura alıp göndermelerini sağlayan sistemin genel adıdır.

Detaylı

e-fatura PORTALI (Kullanım Kılavuzu) Haziran 2012 ANKARA e-fatura Portalı Kullanım Kılavuzu Haziran 2012 Versiyon : 1.3 1/39

e-fatura PORTALI (Kullanım Kılavuzu) Haziran 2012 ANKARA e-fatura Portalı Kullanım Kılavuzu Haziran 2012 Versiyon : 1.3 1/39 e-fatura PORTALI (Kullanım Kılavuzu) Haziran 2012 ANKARA Versiyon : 1.3 1/39 GELĐR ĐDARESĐ BAŞKANLIĞI Uygulama ve Veri Yönetimi Daire Başkanlığı Versiyon : 1.3 2/39 Tanımlar ve Kısaltmalar... 5 1 Giriş...

Detaylı

I-Uyum e-arşiv Giden Kutusu

I-Uyum e-arşiv Giden Kutusu 1. I-UYUM e-arşiv GİDEN KUTUSU EKRANI I-Uyum e-arşiv Giden Kutusu Bu ekrana üst menüde bulunan e-fatura butonun altından e-fatura Giden Kutusu butonuyla ulaşılması sağlanır. 2. e-arşiv GİDEN KUTUSU EKRANI

Detaylı

Netsis İhracat e-fatura Uygulaması

Netsis İhracat e-fatura Uygulaması Netsis İhracat e-fatura Uygulaması Güncelleme Tarihi: 03.02.2017 Genel Uygulama İhracat e-fatura uygulaması, ihracat e-fatura uygulamasına kayıtlı bulunan mükelleflerin ihracat faturalarının da e-fatura

Detaylı

TecCom TecLocal Programı Kurulum ve Yapılandırma Rehberi

TecCom TecLocal Programı Kurulum ve Yapılandırma Rehberi TecCom TecLocal Programı Kurulum ve Yapılandırma Rehberi Giriş: TecLocal programı TecCom elektronik ticaret platformu üzerinden sisteme kayıtlı tedarikçi/distribütör firmalara bağlanmayı sağlayan ücretsiz

Detaylı

SELÇUKLU BELEDİYESİ.

SELÇUKLU BELEDİYESİ. SELÇUKLU BELEDİYESİ WEB KULLANIM KILAVUZU www.selcuklu.bel.tr Elektronik Proje Kontrol Arşivleme Sistemi, Belediye hizmetleri içerisinde yer alan yapı ruhsatı verilmesi, tadilatının yapılması vb. işlemler

Detaylı

ADIM ADIM E-FATURA VE E-DEFTER BAŞVURU SÜRECİ. S.M.M.M. SELÇUK GÜLTEN Ekim, 2015 - Ankara

ADIM ADIM E-FATURA VE E-DEFTER BAŞVURU SÜRECİ. S.M.M.M. SELÇUK GÜLTEN Ekim, 2015 - Ankara ADIM ADIM E-FATURA VE E-DEFTER BAŞVURU SÜRECİ S.M.M.M. SELÇUK GÜLTEN Ekim, 2015 - Ankara BAŞVURU SIRASINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER E-Fatura ve E-Defter kullanımı için öncelikle ileri düzey bir bilgisayar

Detaylı

SĐRKÜLER Đstanbul, 09.09.2013 Sayı: 2013/195 Ref: 4/195

SĐRKÜLER Đstanbul, 09.09.2013 Sayı: 2013/195 Ref: 4/195 SĐRKÜLER Đstanbul, 09.09.2013 Sayı: 2013/195 Ref: 4/195 Konu: E-FATURA UYGULAMASI ĐLE ĐLGĐLĐ OLARAK ELEKTRONĐK BAŞVURU KILAVUZU YAYINLANMIŞTIR Gelir Đdaresi Başkanlığı www.efatura.gov.tr internet sitesinde

Detaylı

Yabancı Bölgeye İhracat e-fatura Gönderimi

Yabancı Bölgeye İhracat e-fatura Gönderimi 1. Amaç : Yabancı Bölgeye İhracat e-fatura Gönderimi Gelir İdaresi Başkanlığı nın kararı ile Yabancı Bölgeye İhracat yapan e-fatura mükelleflerinin yabancı bölgeye yaptıkları satış için e-fatura oluşturma

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/121

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/121 DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Sun Plaza No:24 34398 Maslak İstanbul, Türkiye Tel: + 90 (212) 366 60 00 Fax: + 90 (212) 366 60 15 www.deloitte.com.tr www.verginet.net VERGİ SİRKÜLERİ

Detaylı

mali açıklamalar YÖNTEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK ve BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.

mali açıklamalar YÖNTEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK ve BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. 2014/018 01.04.2014 Konu: Elektronik Fatura Uygulaması Hakkında Önemli Hatırlatma! Bilindiği gibi 397 Seri numaralı Vergi Usul Kanunu ile e-fatura uygulamasına kayıtlı olan mükelleflerin birbirlerinden

Detaylı

İhracat İşlemlerinde e-fatura Uygulaması

İhracat İşlemlerinde e-fatura Uygulaması 2017 İhracat İşlemlerinde e-fatura Uygulaması Yener Kahraman Datasoft Yazılım 15.06.2017 İçindekiler 1. Gelir İdaresi başkanlığının Duyurusu:... 2 Giriş:... 3 1.İhracat Faturasının İş Akışı ve Roller...

Detaylı

e- İmza KULLANIM KILAVUZU

e- İmza KULLANIM KILAVUZU e- İmza KULLANIM KILAVUZU FIT e- İmza Sürücüsünün Kurulumu FIT e- İmzanızın kurulumunu aşağıdaki adımları takip ederek gerçekleştiriniz: 1. www.fite- imza.com.tr linkine giriniz. 2 2. Ekranın sağ alt kısmında

Detaylı