İŞLETMELERİN KURUMSALLAŞMA DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ: (HADDEHANELER) KARABÜK DEMİR-ÇELİK SEKTÖRÜ ÖRNEĞİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İŞLETMELERİN KURUMSALLAŞMA DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ: (HADDEHANELER) KARABÜK DEMİR-ÇELİK SEKTÖRÜ ÖRNEĞİ"

Transkript

1 Ekonomik Yaklaşım, Cilt : 21, Sayı : 76, ss İŞLETMELERİN KURUMSALLAŞMA DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ: (HADDEHANELER) KARABÜK DEMİR-ÇELİK SEKTÖRÜ ÖRNEĞİ Hüseyin ALKIŞ 1 Volkan TEMİZKAN 2 Özet Araştırmada, Karabük ilinde Demir-Çelik sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin, kurumsallaşma konusundaki mevcut durumları, yönetimin kurumsallaşmaya bakış açıları, yaşanan sorunları ve gelişmelerden etkilenme düzeyleri açısından incelenmiştir. Bu yönde sürdürülecek çalışmalara ve Demir- Çelik sektöründeki işletmelerin çabalarına ışık tutması amaçlanmıştır. Değerlendirmeler içerik analizine tabi tutulmuştur. Karabük ilinde Demir-Çelik Sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin çoğunluğu, işletme başarısında süreklilik açısından işletmenin kurumsal bir yapıya sahip olması gerektiğini düşünmektedir. Araştırma sonucunda, işletmelerin kurumsallaşma konusunda bilinç düzeylerinin gelişmiş olduğu görülmüştür. Ayrıca kurumsallaşma için standartların ve hedeflerin oluşturulması ve çalışanlara benimsetilmesinin önemli olduğu ortaya çıkmıştır. Anahtar Sözcükler: Kurumsallaşma Düzeyi, Demir-Çelik Sektörü, Karabük Jel Sınıflaması: L 20, L 61, M 14 Determination of the Institutionalization Level of Businesses: (Rolling Plants) Example of Karabuk Iron-Steel Sector Abstract In this study, the current situation of institutionalization of businesses currently active in Iron-Steel sector in Karabuk. Businesses were investigated in 1 Yrd. Doç. Dr., Karabük Üniversitesi, İ.İ.B.F., İşletme Bölümü, 2 Öğr.Gör., Karabük M.Y.O.,

2 74 Hüseyin ALKIŞ Volkan TEMİZKAN terms of the management s view point of institutionalization, problems experienced, and the extent to which they are affected by the changes in businesses. It was aimed to light the way for the studies on this subject and to the efforts made by the businesses in Iron-Steel sector. Evaluations were done by content analysis. Most of the businesses in Iron-Steel Sector in Karabuk think that a business should have an institutional structure to have a sustainable business success. The results of the study show that businesses have a high level of consciousness for the necessity of institutionalization of a business. Besides, the study showed that it is important to develop standards and targets and have the employees adopt them. Keywords: Level of Institutionalization, Iron Steel Sector, Karabük JEL Classification: L 20, L 61, M Giriş Kurumsallaşma olgusu bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de modern toplumun bir gereği olarak ortaya çıkmaktadır. Bu çerçevede, şirketleri durağan bir unsur olarak görmemek ve onların da zaman içinde değişim gösterdiğini kabul etmek gerekmektedir. Ancak, bu değişim sürecinde bazı kuruluşlar süreklilik kazanırken, bazılarının yaşamları kurumsallaşamamaları yüzünden kısa sürmektedir. Bunun en büyük nedeni; değişen çevre koşullarına gösterilen direnç, yeniliklere ve değişime açık olmayan yönetim, stratejik düşünememe, iyi bir bilgi sisteminin kurulamamış olması, çevredeki değişim ve baskılara uyulmamasıdır. Kurumsallaşma süreci içinde en önemli maddelerden biri, kurumsal bir rekabet anlayışını benimsemek ve prensipleri oluşturmaktır (Canvar, 2007:45). İşletmenin kurumsallaşmasının temel göstergeleri ise, örgüt kültürünün geliştirilmesi, yönetimin profesyonelleşmesi, eğitim-yetiştirme faaliyetleri, kurumun insana bakış açısı, sistemli bir organizasyon yapısı, faaliyetlerin belli bir plan ve politikalar ışığında yürütülmesi, iş/süreçlerin standartlaştırılması, iç denetim sisteminin oluşturulması şeklinde sıralanmaktadır (Bayrak, 2005:49-50; Akdoğan, 2000:41; Güner, 2006: 420). Demir-Çelik işletmelerinin Kurumsallaşma düzeyine ilişkin değerlendirmeler ise; aile anayasası, katılımcı yönetim yaklaşımı, işletmenin çevreye duyarlılığı, organizasyon yapısı, misyon ve vizyon değerlerine göre hedeflere ulaşma biçimi, personel ve yönetime yönelik eğitim uygulamaları, yönetim kurulu ve yetki devri planlaması göstergeleri dikkate alınarak yapılmıştır. Bu araştırmada, işletmenin kurumsallaşma düzeyine ilişkin değerlendirmeler; kuramsal vizyon ifadesi, yazılı plan, politika ve prosedürler, profesyonelleşme,

3 İşletmelerin Kurumsallaşma Düzeylerinin Belirlenmesi: 75 organizasyon yapısı, örgüt kültürü, iç ve dış denetim sistemi, performans değerlendirme sistemi, eğitim faaliyetleri, belgelere dayalı iş yapma, işin işletme sahibine bağımlılığı, işbirliği ve iletişim, standart belgelerine sahiplik ve eğitim/danışmanlık hizmeti alma durumu gibi bir çok göstergeden yola çıkılarak yapılmıştır. Bu araştırmanın amacı, Karabük Demir-Çelik sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin kurumsallaşma olgusuna, sahip/yönetici nezdindeki bakış açılarını ve bu sürece ilişkin uygulamalarını karşılaştırmalı bir değerlendirmeye tabi tutmaktır. Bu çalışma ile sektörün kurumsallaşması konusunda katkı sağlamak amaçlanmıştır. 2. Kurumsallaşma Kavramı Kurumsallaşma, en yalın anlatımla konu ne olursa olsun her türlü etkileşim ve iletişimde belirli kuralların hakim olması demektir. Diğer bir ifade ile bir insanın bireysel yaşamından ailenin yaşamına, kurum ve kuruluşlara, toplumlara ve toplumlar arası ilişkilere kadar bütün sosyal süreçlerde, belirli kuralların egemen olmasıdır (Fındıkçı, 2005:82). Ayrıca bir organizasyonun kurumsallaşması, sosyal ihtiyaç ve baskıların doğal bir sonucu olarak duyarlı ve esnek bir organizma haline gelmesi sürecini ifade eder (Ofluoğlu, 2006:14). Kurumsallaşma teorisi, örgütsel varlığın ve devamlılığın nedenleri ve sonuçları üzerine odaklanır (Carney ve Gedajlovic, 2002:2). Örgütsel yapıların ve işletme uygulamalarının gelişmesi geri besleme ve çevresel şartların yeniden şekillendirilmesi ile başlar (Levinthal ve Myatt, 1994:45). İşletmelerin uyum düzeyi, kurumsallaşma düzeyi ile doğru orantılı olarak artacak ya da azalacaktır. Kurumsallaşma düzeyi yüksek olan işletmeler çevresel koşullara daha çabuk uyum sağlarlar. İşletmeler için geçerli olan evrensel değerlere karşı daha duyarlı ve işletmeyi kişisel uygulamalardan ve değer yargılarından uzak tutacaktır (Bilgin, 2007:28). Kurumsallaşma bir şirketin kişilerden bağımsız olarak standartlara, prosedürlere sahip olması; değişen çevre koşullarını takip edecek sistemleri kurması ve gelişmelere uygun olarak organizasyonel yapısını oluşturması; kendisine özgü iletişim ve iş yapma yöntemlerini kültür haline getirmesi ve böylece diğer işletmelerden farklı ve ayırt edici bir kimliğe bürünmesi sürecidir (Karpuzoğlu, 2004:45). Bu kültürü oluşturan faktörler; inisiyatif kullanımı, risk alımı, hedef belirleme ve departmanların birlikte çalışabilmesi, çalışanların kendilerini

4 76 Hüseyin ALKIŞ Volkan TEMİZKAN tanımlama biçimi, ödül sistemi, terfiler, maaş parametresi ve iletişimin gerçekleştirilmesidir. Bu durumda kurumsallaşma, amaçlara uygun bir örgüt yapısı, iş ve görev tanımlarını, iç yönetmelikleri oluşturmayı, yetki ve sorumlulukların dağıtımını gerektirmektedir. Görüldüğü gibi kurumsallaşma tanımlamalarında ortak nokta, örgütlerin kişilerden bağımsız sistemli bir yapıya kavuşturulmasıdır (Selznick, 1996:271). Kurumsallaşmanın işletmeye getireceği yararlar ise; işletmede kontrolü sağlamanın kolaylaşması, iş bölümünün daha sağlıklı işlemesi, örgütün daha düzenli ve sistemli çalışması (Genç vd., 2008:370), işletmenin büyümesinin ve hedeflere ulaşabilme derecesinin artması, işletmenin ve işlerin devamlılığının sağlanması, yetki sorumluluk alanlarının belirlenmesi, işlerin uzmanları tarafından yapılarak hata oranlarının düşürülerek verimlilik artışının sağlanması gibi başlıca yararları sayabiliriz (Güngör, 2008:97). Kurumsallaşmanın olası sakıncaları ise; çalışanlar yalnızca kendi islerine odaklaşır, işletme sahipleri için kontrol zorlaşır, karar alma süreci uzayarak tekrarlara yol açabilir, koordinasyon bozukluğu meydana gelerek monoton bir is ortamı ortaya çıkar, işletme sahipleri işletme ölçeğinde kapsamlı düşünmeyi bırakırlar, aşırı fonksiyonel bir yapı ortaya çıkar, tüm bunlar kurumsallaşmanın işletmelere getirebileceği olası sakıncalar olarak algılanmaktadır. Öte yandan işletmenin girişimcilik yeteneklerinde azalma olacağı düşüncesi de olası sakıncalar arasında görülmektedir (Ulukan, 2005:34-35; Eren, 2005:78; Serinkan ve Cabar, 2008:19). Kurumsallaşma sürecinin en kritik öğesi insan kaynaklarıdır. İşletme sahip ve yöneticilerinin yeterli bilgiye sahip olmadıkları, kurumsal olma bilinci olmadığı ve işletme yapısının finansal bakımdan küçük olduğu vb. birçok düşünceden dolayı insan kaynaklarını gereksiz görmektedirler. Diğer yandan işletme sahiplerinin kurumsallaşma düşüncesini benimsemesi, desteklemesi ve sonraki kuşakların kurumsallaşmış bir işletme yapısına uygun olarak yetiştirilmesi gereklidir (Ulukan, 2005:37). İşletmede kurumsallaşma bilincine sahip olmayan elemanlarla başlamak anlamsız olacaktır. Nitekim günümüzde birçok işletme sahip ve yöneticileri kendilerince kurumsallaşmış olduklarını düşünmektedirler. Bu gibi işletmeler isimde kurumsallaşmış ama uygulamada eski düzenlerini devam ettirmektedirler. Kurumsallaşmanın gerçekleşebilmesi için işletme sahip ve yöneticileri, kurumsallaşmayı bir kültür olarak algılamalı, devamlılığının sağlanabilmesi için de yeni kuşaklara aktarılması gerekir.

5 İşletmelerin Kurumsallaşma Düzeylerinin Belirlenmesi: 77 Kurumsallaşma bir örgüt kültürüdür. Ancak her örgütün bir kültürü olduğu halde her örgüt kurumsallaşmış değildir. Çünkü kurumsallaşma, örgüt kültürünü oluşturan unsurların belirli bir şekilde özelleştirilmiş halidir. Diğer bir deyişle bir örgütün kurumsallaşmış sayılabilmesi için örgüt kültürünü oluşturan unsurların belirli niteliklere sahip olması gerekir Kurumsallaşma, patronların işi tamamen profesyonellere bırakması demek değildir. Tam tersine, patronların işin başında olması ve diğer çalışanlarla kolektif bir çalışma ruhu oluşturmasıdır (Canvar, 2007:45). 3.Araştırmanın Amacı Araştırmanın amacı, Karabük te Demir-Çelik sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin, karşılamış oldukları yönetsel sorunlarını tespit etmek, kurumsallaşma durumlarını, kurumsallaşma önündeki engelleri belirlemek ve ortadan kaldırmak için öneriler geliştirmek amacıyla düzenlenmiştir. Başka bir ifadeyle yönetimin önündeki kurumsallaşma engellerini görmek ve tüm dünyada standart bir işletme modeli olan, bir değerler ve standartlar bütününü temsil eden kurumsallaşma modeli ve süreci hakkında Demir-Çelik işletmesi yöneticilerinin düşüncelerini tespit etmektir. Çalışmada teorik bulgular ışığında araştırma problemi Karabük Demir- Çelik sektöründe faaliyet gösteren haddehanelerin şirket türü ve demografik özelliklerinin kurumsallaşma düzeyi ile arasında anlamlı bir ilişki var mıdır? olarak belirlenmiştir. Demografik bulgular ile şirket türü arasındaki ilişkileri ortaya koymak için oluşturulan hipotezler şunlardır: H 1 : Cinsiyet ile şirket türü arasında anlamlı bir ilişki vardır. H 2 : Şirketin personel sayısı ile şirkette iş gören sirkülasyonu arasında anlamlı bir ilişki vardır. Şirket türü ile haddehanelerin kurumsallaşma düzeyleri arasındaki ilişkileri test etmek amacıyla oluşturulan hipotezler şunlardır: H 3: Şirket türü ile şirket içindeki pozisyon arasında anlamlı bir ilişki vardır. H 4 : Şirketin türü ile sahip olduğu kalite belgesi arasında anlamlı bir ilişki vardır. H 5 : Şirket türü ile öğrenim durumu arasında anlamlı bir ilişki vardır. H 6 : Şirketin faaliyet süresi ile sahip olduğu kalite belgesi arasında anlamlı bir ilişki vardır. H 7 : Şirket içindeki pozisyon ile katılımcı yönetim yaklaşımı ve kurumsallaşma çabasına yönelik ifade değişkenleri arasında anlamlı bir ilişki vardır.

6 78 Hüseyin ALKIŞ Volkan TEMİZKAN H 8 : Şirketin türü ve çalışanların sahip olduğu tecrübe ile kurumsallaşma bilinci arasında anlamlı bir ilişki vardır. H 9 : Öğrenim durumu ile şirket içindeki pozisyon arasında ve şirket içindeki pozisyon ile Şirket yönetiminde yetki devri uygulanmaktadır ve sorumluluk devri ile beraber gerçekleştirilmektedir. ifadesine katılım arasında anlamlı bir ilişki vardır. H 10 : Şirketin sahip olduğu kalite belgesi ile Şirketimizde kalite standartları önemli olup, toplam kalite yönetimi uygulanmaktadır. ifadesine katılım düzeyi arasında anlamlı bir ilişki vardır Araştırmanın Örneklemi Araştırmanın evrenini Karabük te faaliyet gösteren Demir-Çelik işletmesi yöneticileri oluşturmaktadır. Her işletmeden iki üst düzey yöneticinin ankete cevap vermesi istenmiş olup tüm işletmelerle yüz yüze görüşülerek anket yoluyla bilgiler elde edilmiştir. Anketler, Karabük te bulunan 24 haddehanenin hepsine ulaşılarak yöneticileri tarafından cevaplandırılması istenmiştir. Ancak birkaç defa uğranılmasına rağmen bazı yöneticilerden cevap alınmadı. Toplanan 37 üst düzey yöneticinin cevaplandırdığı anketlerin çeşitli şekilde eksikleri bulmasından dolayı 7 anket değerlendirmeye alınmamıştır. Bunların içinden 30 anket değerlendirmeye alınmış ve analize tabi tutulmuştur. 3.2 Araştırmanın Yöntemi Araştırmanın amacını gerçekleştirmek üzere literatürde yer alan araştırmalar taranarak işletme yöneticilerinin, yönetimde kurumsallaşma hakkındaki görüşlerini ortaya çıkaracak bir anket geliştirilmiştir. Hazırlanan ankette, kurumsallaşma ve yönetsel sorunlara ilişkin tanımlayıcı bilgileri içeren sorular dışında, yönetimin kurumsallaşmasıyla ilgili 22 soru bulunmaktadır. Araştırma konusunda geniş bir literatür taraması yapılarak daha önce kurumsallaşmaya verilen önemi ölçmede kullanılan bir anketten (Seymen vd., 2005:616) ve kurumsallaşma düzeylerinin belirlenmesine yönelik karşılaştırmalı bir araştırmadan (Yazıcıoğlu ve Koç, 2009:502) yararlanılarak kullanılan anket oluşturulmuştur. Ayrıca şirketi tanımlayıcı 5 soru ile çalışan profilini ve demografik özellikleri belirlenmeye yönelik 7 soru bulunmaktadır. Araştırma anketinde yer alan değişkenlerin boyutlarını ölçmede eşit aralıklı 5 li Likert tipi ölçek kullanılmıştır (Yükselen, 2006:96).

7 İşletmelerin Kurumsallaşma Düzeylerinin Belirlenmesi: 79 SPSS 15.0 paket programında değerlendirilmiş ve işletmelerin yönetsel sorunları, kurumsallaşma düzeyleri; ki-kare, korelasyon, bağımsız örneklem t-testi, bağımsız örneklem tek yönlü varyans analizi, ilişkili örneklem tek yönlü varyans analizi yardımıyla açıklanmaya çalışılmıştır. 5 li Likert ölçeğinden faydalanılarak hazırlanan sorunların ilişki analizleri yapılarak Cronbach s Alpha katsayısı, kurumsallaşmaya yönelik ifadeler için %78,9 olarak saptanmıştır. Ölçme tekniği olarak, 1=kesinlikle katılıyorum, 2=katılıyorum, 3=kararsızım, 4=katılmıyorum ve 5=kesinlikle katılmıyorum seklinde 5 li likert ölçeği kullanılmıştır. Bu konuda kabul gören görüş arasında olması anketin oldukça güvenilir olduğunu ve arasında olması ise yüksek derecede güvenilir olduğu kabul edilmektedir (Altunışık vd., 2005:116). Bağımsız gruplar içerisinde yönetsel sorunlar ve kurumsallaşma sorularından elde edilen puanlar arasında istatistiksel olarak anlamlı doğrusal ilişkinin olup olmadığı Spearman korelasyon testi ile incelenmiştir. Ayrıca Wilcoxon ilişkili iki örneklem testi ile öğrenim durumu ile şirket içindeki pozisyon arasında ve şirket içindeki pozisyon ile şirket yönetiminde yetki devri ilişkilerini ortaya çıkaran sorulardan, elde edilen ortalama puanlar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olup olmadığı incelenmiştir (Şahman vd., 2008:10) Araştırmanın Sınırlılıkları Araştırmadan elde edilen sonuçlar yalnızca Karabük ilinde Demir-Çelik sektöründe faaliyet gösteren işletmelerle ilgilidir. Karabük te gelişmiş olan Demir- Çelik sanayi ve yeni yapılanan Organize Sanayi Bölgesinin varlığıyla pek çok yeni girişime imkân tanımaktadır. Bu nedenle, araştırma alanı olarak Karabük-Demir Çelik sanayi seçilmiştir. Bu araştırmada sınırlamanın temel nedeni sektörün gelişmiş olduğu diğer illere gitmenin zaman ve parasal açıdan maliyetli oluşudur. Ancak araştırmanın sonuçlarının Karabük ili dışındaki Demir-Çelik sektöründe faaliyet gösteren Haddehaneler açısından da yararlı olacağı düşünülmektedir Araştırmanın Bulguları ve Genel Bir Değerlendirme Karabük Demir-Çelik sektöründeki işletmelerin yönetsel sorunlarının, Demir-Çelik işletmesinin kurumsallaşma süreci üzerine etkisine yönelik tanımlayıcı ve Karabük Demir-Çelik sektöründeki işletme yöneticilerinin değerlendirmeleri ile ilgili bulgular aşağıda verilmiştir.

8 80 Hüseyin ALKIŞ Volkan TEMİZKAN Tablo 1 de araştırmaya katılan işletme yöneticilerinin %21 inin lisans eğitim derecesine sahip olduğu, %66,6 sının 45 yaş ve altında oldukları görülmektedir. Ayrıca yöneticilerin %43,3 ünün üst düzey yönetici konumunda olup %60 ının çalışma süresi 7 yıl ve üzerindedir. Araştırmaya katılan şirketlerin sadece bir tanesi çok ortaklı bir şirket olduğu, diğer şirketlerin toplamı aile şirketleri olduğu için böyle bir ayırıma gitmeye gerek görüşmemiştir. Öğrenim Düzeyi Yaş İşletme İçindeki Konum Tablo 1: Yöneticilerle İlgili Tanımlayıcı Özelliklerin Dağılımı Sayı % n % 1 Lise ve 2 6,7 yıldan dengi az 3 10 Ön lisans 7 23,3 1-3 yıl 2 6,7 İşletmede Çalışma süresi 4-6 yıl 7 23, Lisans yıl yıl , ,3 Cinsiyet Bayan 4 13, ,3 Erkek 26 86,7 Genel Müdür/Genel Müdür Yrd. 4 13,3 Müdür/ Müdür Yrd Şef 7 23,3 İdari ve Teknik Personel 10 33,3 Tablo 2 de yöneticilerin kurumsallaşma yönünde 22 ifadeye vermiş olduğu cevaplardan en yüksek ve en düşük katılım düzeyleri seçilerek verilmiştir. Bu cevaplara göre 1. İfade ( =4,46), 2. ifade ( =4,) ve 3. ifadeye ( =4,06) en yüksek düzeyde katıldıkları buna karşılık 4. ifade ( =2,86), 5. ifade ( =2,83) ve 6. ifadeye ( =3) en düşük düzeyde katıldıkları görülmektedir. Bu değerlendirmeler yöneticilerin görev yaptığı işletmelerde kalite standartlarına ve toplam kalite yönetimine önem verildiğini, organizasyonla ilgili el kitaplarının, organizasyon şemalarının iş akış şemalarının iş ve görev tanımlarının oluşturulmuş olduğunu, şirket yönetimi tarafından Demir-Çelik piyasası ve sektör durumlarının yakından takip edildiğini bildirmektedirler.

9 İşletmelerin Kurumsallaşma Düzeylerinin Belirlenmesi: 81 Dolayısıyla Demir-Çelik sektörünün kurumsallaşmaya ihtiyacı bulunduğu ve kurumsallaşma faktörlerinin sektörü daha iyi yerlere getirebileceği yönünde pozitif düşünmektedirler. Tablo 2: Karabük te Demir-Çelik İşletmeleri Yöneticilerinin, Yönetimin Kurumsallaşması İle İlgili İfadelere Verdiği Cevapların Dağılımı Kesinlikle Katılıyorum Katılıyorum Kararsızım Katılmıyorum Kesinlikle Katılmıyorum İfadeler 1. Şirketimizde kalite standartları önemli olup toplam kalite yönetimi uygulanmaktadır. 2.Şirket yönetimi tarafından piyasadaki rakip işletme ve sektör durumları yakından takip edilmektedir. 3.Organizasyonla ilgili el kitaplarımız, organizasyon şemalarımız is akis şemalarımız is ve görev tanımları vardır. 4.Şirkette iş gören sirkülasyonu çok fazladır. 5.Yönetim tarafından personele ve yönetici motivasyonunu arttırıcı uygulamalar sistematik olarak uygulanmaktadır. 6.Şirketimiz bir aile kuruluşu olup, aile ile is etkileşimini netleştiren, ilişkileri belli bir sistematiğe oturtan bir yasamız bulunmaktadır. n % 1 3,3 2 6, , n % 1 %3,3 2 6, ,3 7 23,3 n % 4 13,3 4 13,3 1 3,3 8 26, n % 13 43, ,3 n % σ 16 53, , ,7 1 3,3 1 3,3 4,46 0,68 4 1,05 4,06 1,08 2,83 1,34 3,00 1,17 2,86 1 Tablo 3 te şirketin faaliyet süresi, şirketin türü ve personel sayısı ile sahip olduğu kalite belgesi arasında istatistiki açıdan anlamlı bir fark olup olmadığı aşağıdaki hipotezler kurularak Ki-Kare analizi ile sınanmıştır. (H 0 ): Şirketin faaliyet süresi ile sahip olduğu kalite belgesi arasında anlamlı bir fark vardır.

10 82 Hüseyin ALKIŞ Volkan TEMİZKAN (H 1 ): Şirketin faaliyet süresi ile sahip olduğu kalite belgesi arasında anlamlı bir fark yoktur. (p = 0,000, p < 0,05) Şirketin faaliyet süresi ile sahip olduğu kalite belgesi arasındaki ilişkinin istatistiksel olarak anlamlı olduğu anlaşılmaktadır. Bu bulgudan hareketle (H 1 ) hipotezi reddedilmiştir. (H 0 ): Şirketin türü ile sahip olduğu kalite belgesi arasında anlamlı bir fark vardır. (H 1 ): Şirketin türü ile sahip olduğu kalite belgesi arasında anlamlı bir fark yoktur. (p = 0,001, p < 0,05) Şirketin faaliyet süresi ile sahip olduğu kalite belgesi arasındaki ilişkinin istatistiksel olarak anlamlı olduğu buna göre Demir-Çelik sanayinde uzun yıllardan beri çalışan şirketlerin kazandıkları, tecrübe, bilgi birikimi ve canlı ilişkileri sayesinde kalite politikası oluşturdukları, kalitenin önemini kavradıkları, sektörde gereken kalite standartlarını belgelendirdikleri anlaşılmıştır. Bu bulgudan hareketle (H 1 ) hipotezi reddedilmiştir. Tablo 3: Karabük te Demir-Çelik İşletmelerinin, Kalite Belgesine Sahip Olması/Olmamasına Göre, Şirket Türü/Faaliyet Süresi Değişkenlerinin Ki- Kare Testi İle İlişkilerinin Saptanması Değer Sd Asim.P.Anl.(2- yönlü) Pearson Ki- Kare 37,727(a) 8,000 Şirketin Faaliyet Süresi / Kalite Belgesine Sahip Olması-Olmaması Olasılık Oranı 23,242 8,003 Doğrusal İlişki 5,407 1,020 Şirketin Türü / Kalite Belgesine Sahip Olması- Olmaması Pearson Ki- Kare 18,586(a) 4,001 Olasılık Oranı 21,258 4,000 Doğrusal İlişki 15,254 1,000

11 İşletmelerin Kurumsallaşma Düzeylerinin Belirlenmesi: 83 Tablo 4 te Korelasyon analizi yapılarak, çalışanların öğrenim durumu ile şirket içindeki pozisyonu arasındaki ilişki incelenmiştir. Pearson ilişkisi ifadesinin karşısındaki (r) 0,232 değeri ve bağıntı katsayısı (r) 0,318 değeri öğrenim durumu ile şirket içindeki pozisyon arasında güçlü ve pozitif doğrusal bir ilişki olduğunu göstermektedir. Bu iki değişken arasında bir neden sonuç ilişkisi olmamakla birlikte öğrenim durumu yüksek olanların daha fazla müdür ve müdür yardımcısı pozisyonunda yer aldığı söylenebilir. Ayrıca şirket türü ve faaliyet süresinin pozisyon ve tecrübe düzeyine etkisini analiz ettiğimizde, şirket içindeki pozisyon ve tecrübenin şirketin türüne bağlı değişiminin (p = 0,000; p < 0,05) istatistiksel olarak anlamlı olduğu anlaşılmaktadır. Çalışanların şirket içindeki pozisyonunun şirketin faaliyet süresi ile istatistiksel olarak ilişkili olduğu (p = 0,000, p < 0,05) ; ayrıca tecrübe ile şirketin faaliyet süresi arasında da anlamlı ilişki olduğu görülmektedir. Tecrübeli çalışanların yeni kurulan şirketleri tercih etmediği genellikle uzun yıllardır sektörde bulunan çok ortaklı şirketleri tercih ettiği sonucuna ulaşılmıştır. Tablo 4: Öğrenim Durumu İle Şirket İçindeki Pozisyon İlişkisi Öğrenim durumunuz? Şirket içindeki pozisyonunuz? Öğrenim durumunuz? Şirket içindeki pozisyonunuz? Öğrenim durumunuz? Şirket içindeki pozisyonunuz? Pearson İlişkisi Anlamlılık(2- yönlü) 1,232 Pearson İlişkisi,232 1 Anlamlılık(2- yönlü),218,218 Bağıntı Katsayısı(r) 1,000,318 Anlamlılık(2- yönlü),087 Bağıntı Katsayısı(r),318 1,000 Anlamlılık(2- yönlü),087

12 84 Hüseyin ALKIŞ Volkan TEMİZKAN Şirket türü dikkate alındıktan sonra r değeri 0,232 den, 0,178 e düşmüştür. Bu durum şirket türü değişkeninin öğrenim durumu ve şirket içindeki pozisyon değişkenleri üzerinde etkisinin olduğunu göstermektedir. Tablo 5: Şirket Türünün, Öğrenim Durumu İle Şirket İçindeki Pozisyona Etkisi Öğrenim Şirket içindeki Denetlenen Değişkenler durumunuz? pozisyonunuz? İlişki 1,000,178 Öğrenim Anlamlılık(2-yönlü).,354 durumunuz? Sd 0 27 Şirketin İlişki,178 1,000 türü? Şirket içindeki Anlamlılık(2-yönlü),354. pozisyonunuz? Sd 27 0 Şirket içindeki pozisyon ile katılımcı yönetim yaklaşımı ve kurumsallaşma çabasına yönelik ifade değişkenleri arasında anlamlı bir fark var mıdır? İfadesini t- testi sonuçları ve değişkenlere ait ortamlalar birlikte değerlendirildiğinde, bağımsız örneklem t-testi tablosunun (Anlamlılık) sütunundaki değerlerin 0,05 den küçük olduğu görülmektedir. Söz konusu değerler 0,05 den küçük olduğu için, şirket içindeki pozisyon ile katılımcı yönetim yaklaşımı ve kurumsallaşma çabasına yönelik ifade değişkenleri ilişkisinin p<0,05 düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı olduğunu tablo 6 da görebiliriz. Tablo 6 ye göre ANOVA (Anlamlılık) sütunundaki değerin 0,054 olduğu görülmektedir. Söz konusu değer 0,05 den büyük olduğu için, mezun olunan fakülte ile şirket içindeki pozisyon arasındaki ilişkinin p > 0,05 düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı olmadığını söyleyebiliriz. ANOVA tablosu gruplar arasındaki farklılıkları bir bütün olarak değerlendirir. Diğer bir ifade ile hangi ikili gruplar arasındaki farkın anlamlı olduğuna ilişkin bilgi vermez. Bunun için Tukey analizi yapılmıştır ve Tablonun anlamlılık sütunundaki değerlerden mezun olunan fakülte ile şirket içindeki pozisyon arasındaki ilişkinin istatistiksel olarak anlamlı olmadığı anlaşılmaktadır.

13 İşletmelerin Kurumsallaşma Düzeylerinin Belirlenmesi: 85 Tablo 6: Mezun olunan fakülte ile şirket içindeki pozisyon arasındaki ilişkinin tespiti Mezun olduğunuz fakülte? Kareler Top. Serbestlik Derecesi Ortalama Kare F Değeri Gruplar arası 23, ,816 2,907,054 Grup içi 69, ,689 Toplam 93, Anlamlılık Tablo 7: Şirket İçindeki Pozisyon İle Katılımcı Yönetim Yaklaşımı ve Kurumsallaşma Çabasına Yönelik İfade Değişkenleri Arasında t-testi Sonuçları Bağımsız Örneklem t-testi F T Değeri Sd Anl.(2-yönlü) Std.Hata Farkl. Ort.Farkl. 95% güven aralığının farkl. Levene testi için varyansların eşitliği / t-test için Eşitlik Ortalamaları Üst Alt Yönetim tarafından paylaşılan değerler bütünü oluşturulmakta ve çalışanlara benimsetmek amacıyla çalışmalar yürütülmektedir. Şirketimizde kalite standartları önemli olup toplam kalite yönetimi uygulanmaktadır. Varyanslar eşit 14,3-2,14 28,041 -,66,31-1,31 -,029 varsayıldığında Varyanslar eşit sayılmadığında -2,38 20,8,027 -,66,28-1,25 -,085 Varyanslar eşit 1,47-2,27 28,031 -,53,23-1,01 -,053 varsayıldığında Varyanslar eşit sayılmadığında -2,43 26,4,022 -,53,21 -,98 -,083 Şirket yönetimi tarafından alınan kararlar takip Varyanslar eşit 4,00-2,30 28 edilirken, paydaş varsayıldığında,029 -,84,36-1,59 -,095 ve çalışanların

14 86 Hüseyin ALKIŞ Volkan TEMİZKAN tepkileri izlenmektedir."k atılımcı yönetim" yaklaşımını benimsemektedir. Şirkette kurumsallaşmanı n gerekliliğine inanılmakta ve gerçekleşmesi için yönetim olarak cabalar desteklenmektedi r Varyanslar eşit sayılmadığında -2,47 26,5,020 -,84,34-1,54 -,142 Varyanslar eşit 1,86-2,38 28,024 -,90,37-1,67 -,127 varsayıldığında Varyanslar eşit sayılmadığında -2,52 27,3,018 -,90,35-1,63 -,169 Yönetsel sorunların kurumsallaşma düzeyine etkisini ortaya çıkaran ifadeleri İlişkili Örneklem Tek Yönlü Varyans Analizine tabi tuttuğumuzda tablo 8 den Şirket yönetimi tarafından piyasadaki rakip işletme ve sektör durumları yakından takip edilmektedir. ifadesinin en yüksek ortalamaya sahip olduğunu, Yönetim tarafından personele ve yönetici motivasyonunu arttırıcı uygulamalar sistematik olarak uygulanmaktadır. ifadesinin ise en düşük ortalamaya sahip olduğu görülmektedir. Ancak bu karşılaştırmalar sonucu gözlenen farklılıkların anlamlı olup olmadığını belirlemek için ise tablo 9 u (test edilen hedef zıtlıklar) incelememiz gerekir. Tablo 8: İlişkili Örneklem Tek Yönlü Varyans Analizi İle Yönetsel Sorunların Kurumsallaşma Düzeyine Etkisi Faktörler Ortalama Std. Sapma Şirket yönetimi tarafından piyasadaki rakip işletme ve sektör durumları yakından takip edilmektedir. 4,00 1,05 Yönetim tarafından personele ve yönetici motivasyonunu arttırıcı uygulamalar sistematik olarak uygulanmaktadır. 3,00 1,17 Tablonun anlamlılık sütunundaki değerlerden (p = 0,00, p < 0,01), söz konusu değişkenlerin ortalamaları arasındaki farkın istatistiksel olarak anlamlı olduğu görülmektedir.

15 İşletmelerin Kurumsallaşma Düzeylerinin Belirlenmesi: 87 Kaynak Faktör 1 Tablo 9: Test Edilen Hedef Zıtlıklar III. Tür Karelerin Top. Sd Kareler Ort. F Değeri Sphericity Varsayımı 29, ,683 4,927,000 Greenhouse- Geisser 29,467 4,826 6,105 4,927,000 sınaması Huynh-Feldt 29,467 5,907 4,988 4,927,000 Alt-sınır 29,467 1,000 29,467 4,927,034 Anlamlılık Tablo 10 da işletmelerde eğitim faaliyetlerine yönelik Yönetim tarafından araştırma ve yeni projelere destek verilmektedir., Yönetim tarafından personele ve yönetici motivasyonunu arttırıcı uygulamalar sistematik olarak uygulanmaktadır. ifadelerinin faktör analizini incelediğimizde tablo 10 un anlamlılık sütunundaki değerlerden (p = 0,00, p < 0,01) bu iki değişken arasındaki farklılıkların istatistiksel olarak anlamlı olduğu anlaşılmaktadır. Ancak söz konusu farklı değişkenlerden kaynaklandığını belirlemek, diğer bir ifade ile değişkenler arasındaki farklılıkları ikişerli gruplar halinde karşılaştırmak için Bonferroni testi sonuçları incelenmiştir. Karabük demir-çelik sektöründeki işletme yöneticilerinin; Yönetim tarafından araştırma ve yeni projelere destek verilmektedir., Yönetim tarafından personele ve yönetici motivasyonunu arttırıcı uygulamalar sistematik olarak uygulanmaktadır. ifadelerine katılım düzeylerine ilişkin görüşleri arasında fark bulunduğu sonucuna varılmıştır. Yönetim tarafında araştırma ve yeni projelere destek, yönetici ve personel, motivasyonunu artırıcı uygulamalar olmasına rağmen sistematik olarak uygulanılmadığını göstermektedir. Kurumsallaşmanın gereği olarak sürekli değişen bir çevrede faaliyette bulunan işletmelerin, bu değişimlere ayak uydurmalarını sağlamak, gelişme ve büyümelerine yardım etmek, rakip işletmelerin gelişmelerine ayak uydurarak rekabet gücünü korumak, yeni üretim teknikleri bulmak veya mevcut üretim tekniklerini geliştirmek ve bunun sonucunda canlılıklarının sürekliliğini sağlamak amacıyla yönetim tarafından araştırma ve projelere destek verildiği sonucuna ulaşılmıştır. Yönetim tarafından personele ve yönetici motivasyonunu arttırıcı uygulamalar sistematik yapı ve kurumsallaşma anlayışı ile birleştirilebildiği oranda uzun süreli faaliyet gösteren ve dolayısıyla daha köklü, büyük kuruluşların oluşması

16 88 Hüseyin ALKIŞ Volkan TEMİZKAN ve buna bağlı olarak markalaşan, uluslararası alanda başarılı olan işletmeler söz konusu olabilecektir. Ancak yönetim tarafından araştırma ve projelere destek verilmesi durumunda işletmelerin sağlıklı büyümesi ve sürdürülebilirliğine önemli katkıda bulunacaktır. Tablo 10: Ölçülen Değişkenler Arasındaki Farkların, Faktör Çiftlerinin Karşılaştırması Kaynak (a)yönetim tarafından araştırma ve yeni projelere destek verilmektedir. (b)yönetim tarafından personele ve yönetici motivasyonunu arttırıcı uygulamalar sistematik olarak uygulanmaktadır. III.Tür Karelerin Top. Sd Kareler Ort. F Değeri (b),733(*),179,000,367 1,099 (a) -,733(*),179,000-1,099 -,367 Anlamlılık Yapılan Wilcoxon İlişkili İki Örneklem Testine göre öğrenim durumu ile şirket içindeki pozisyon arasında ve şirket içindeki pozisyon ile Şirket yönetiminde yetki devri uygulanmaktadır ve sorumluluk devri ile beraber gerçekleştirilmektedir. ifadesine katılım arasında da anlamlı bir fark bulunmamaktadır. Şirket içindeki pozisyon ile yaş arasındaki ilişkiyi incelediğimizde ise (Anlamlılık) satırındaki değerin 0,000<0,05 olduğu için yaş ile şirket içindeki pozisyonun doğru orantılı olduğunu söylemek mümkündür. Cinsiyet ile şirket türü arasında da istatiksel olarak anlamlı bir fark olduğu (0,000<0,05) ve bayanların genellikle kurumsallaşma düzeyi yüksek olan çok ortaklı şirketlerde istihdam edildiği gözlenmiştir. Yani bayanlar daha çok şirket sahiplerinin iş başında olmadığı, profesyonel yöneticilerin işbaşında olduğu şirketleri erkeklere göre daha fazla tercih ettikleri söylenebilir. Bağımsız Örneklem t-testi sonuçlarına göre (Anlamlılık) sütunundaki değerin 0,112 olduğu görülmüştür. Söz konusu değer 0,05 den büyük olduğu için, Şirketin sahip olduğu kalite belgesi ile Şirketimizde kalite standartları önemli olup, toplam kalite yönetimi uygulanmaktadır. ifadesine katılım düzeyi arasındaki ilişkinin p > 0,05 düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı olmadığını söyleyebiliriz. Aynı şekilde şirketin personel sayısı ile şirkette iş gören sirkülasyonu arasındaki ilişkide de (Anlamlılık 0,640 > 0,05) anlamlı bir istatiksel düzeye rastlanmamıştır.

17 İşletmelerin Kurumsallaşma Düzeylerinin Belirlenmesi: Sonuç Karabük Demir-Çelik sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin kurumsallaşma göstergelerine bakıldığında, daha çok işletmenin kurumsallaşması yönünde, iş-sahip bağımlılığının azaltılması, işlemlerin belgelere dayandırılması, güvenilir bir kurum olma, insana bakış açısı, yönetim ve örgüt yapısı, yazılı plan ve politikaları, profesyonelleşme, iş ve süreçlerin standartlaştırılması bağlamındaki sorulara verdikleri yanıtlar, işletmelerini kurallı, sistemli bir yapıya dönüştürme çabalarının olduğunu göstermektedir. Karabük Demir-Çelik sektöründeki yöneticilerin işletmelerinin kurumsallaşması konusunda fikir sahibi oldukları ve işletmelerini kurallı bir yapı haline dönüştürmeye çalıştıklarını söylemek mümkündür. Ancak, bu anlayışın genelde çok ortaklı işletmelerde yer bulduğunu söyleyebiliriz. Şahıs ve Aile işletmelerinde kurumsallaşma konusunda yeterli bir bilinç oluştuğu söylenemez. Kurumsallaşma aşamalarından biri olan profesyonel yöneticilerle ve uzman personelle çalışma anlayışını aile ve şahıs işletmelerinde tam olarak yerleşemediğini görmekteyiz. Araştırma sonuçlarına göre ise bunun yönetimde aile üyelerini görme isteği, bu işi bizim gibi yapacak bir yöneticiye ulaşamayız düşüncesi ya da profesyonel yöneticinin maliyet unsuru olarak görülmesi ve profesyonel yöneticilere karşı güven handikapı hissetmeleridir. Tüm bu düşünceler kurumsallaşmada profesyonel yöneticilerle ve uzmanlaşmış çalışanlar ile yola devam etme olanağını engellemektedir. Kurumsallaşma yolunda bu çabaya bazı aile işletmelerinin girdiği ancak kurucu kuşağın olumsuz yaklaşımı ve maliyet unsuru olarak görülmesi sebebiyle vazgeçilmiştir. Anketimizden çıkan sonuçlardan hareketle Karabük Demir-çelik sektöründeki işletmelerin kurumsallaşabilmeleri için aşağıdaki öneriler geliştirilmiştir: Şahıs ve aile şirketlerinde işletme sahiplerinin aynı zamanda yönetici özellikleri göstermeleri nedeniyle, bu kişilerin işletme faaliyetlerini ve aile ilişkilerini iyi yönetebilmeyi öğrenmesinin yanında yetki devredebilmeyi de öğrenmesi gerekmektedir. İşletme yönetiminin etkinliğini daha iyi bir düzeye çıkarmak isteyen haddehane sahiplerinin, kısa vadeli planlar yanında, uzun vadeli planları da önemsemesi gereklidir. Ayrıca, tüm ailenin bildiği bir miras planına ve işletmeyi yönetecek sonraki kuşaklara ilişkin devir planına sahip olmalıdır. Devir planlaması konusunda başarılı işletmelerle kıyaslamaya gidilebilir veya danışmanlık hizmeti alınabilir.

18 90 Hüseyin ALKIŞ Volkan TEMİZKAN Haddehanelerde anonim şirket olanların dışındaki işletmelerde yönetim kurulu mekanizması hukuki olarak bulunmamaktadır. Ancak, işletme ortaklarının (aile üyesi veya aile üyesi olmayan), üst düzey yönetici konumunda olan yöneticilerin bir araya gelerek düzenli, gündemli toplantılar yapmalı ve bunu boşa zaman kaybı olarak görmemelidirler. Bu düzenli toplantılar yoluyla, yeni yatırım planlarını ya da mevcut durum analizlerini, çalışanların görev-sorumlulukları ve performansları üzerindeki değerlendirmelerini, denetim mekanizmasını, finansal varlık ve kaynakların etkin kullanımıyla ilgili konuları açıklığa kavuşturmalıdırlar. Yöneticilerin tüm çalışanlarla işbirliği ve iletişim halinde olması kurumsallaşma kapsamında atılacak önemli bir adımdır. İşletmede raporlama, belgelendirme, süreçleri standart hale getirme, görev, yetki ve sorumlulukları, işe yerleştirme, atama, yükseltme ile ilgili kriterleri kısacası tüm faaliyetleri kurallı hale getirilmesini sağlamalıdır. Kurumsallaşma konusundaki bilgi açığı, KOSGEB, MPM, Ticaret ve Sanayi Odaları, üniversiteler işbirliğiyle verilecek eğitim ve danışmanlık hizmetleriyle giderilmelidir. Kurumsallaşmaya, Demir-Çelik işletmelerinin daha kuruluş aşamasındayken başlaması, büyümeyi beklememesi gerekmektedir. Kuşkusuz büyüdükçe daha fazla kurumsallaşma göstergelerini bünyelerine katmak durumunda kalacaklardır. Ancak mikro ölçekteki bir haddehane dahi, belgelere dayalı ve sistemli olarak iş yapmadığı sürece sağlıklı büyüyemeyecektir. Kurumsallaşmanın ana sonucu, işletmelerin değişim eşliğinde de olsa sürekliliklerini ve hayatta kalmalarını sağlamaktır. Kurumsallaşmada önemli olan; uzun vadeli stratejik unsurlara önem verilerek; güçlü, çevredeki değişime duyarlı, yenileşmeye açık, etkili bir örgüt yapısının oluşturulmasının yanı sıra bu yapının ihtiyacı olan; uzun süreli ve istikrarlı bir yönetim felsefesinin, etkin bir bilgi sisteminin ve şirket kültürünün oluşturulmasını da sağmaktır. Ancak, kurumsallaşmanın her şeyin kurallara bağlandığı bir sistem olarak görülmemesi gerekmektedir. Bu sistem içinde, sürekli iyileştirme anlayışıyla ortak çabaların ve insan faktörünün ön plana çıkarılması önem taşımaktadır. Yani kurumsallaşmanın devamında kurumsal gelişim ile bu sistemin sürekliliğinin sağlanması gereklidir.

19 İşletmelerin Kurumsallaşma Düzeylerinin Belirlenmesi: 91 KAYNAKÇA ALTUNIŞIK, Remzi, ÇOSKUN, Recai, AYRAKTAROĞLU Serkan (2005), Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri SPSS Uygulamalı, Sakarya Kitabevi, Sakarya. AKDOĞAN, Asuman (2000), Aile İşletmelerinin Özellikleri ve Aile İşletmelerinde Kurumsallaşma İhtiyacı, Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, S. 16, BAYRAK KÖK, Sabahat (2005), Aile Şirketlerinde Yeniden Yapılanma Eğilimi Ve Kurumsallaşma İhtiyacı, 4. Orta Anadolu işletmecilik Kongresi, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi, Mayıs, Ankara, BİLGİN, Naciye (2007), Aile Şirketleri Kurumsallaşma Eğilimleri: Ankara KOBi örneği, Atılım Üniversitesi, Yayınlanmammış Tez, Ankara. CANVAR KAHVECİ, Tuba (2007), İmalat İşletmelerinde Kurumsallaşma ve Kurumsal Modelleme Sakarya Üniv., FBE, End.Müh ABD Doktora Tezi. CARNEY, Karen M., GEDAJLOVIC, Eric (2002), The Co-evolution of Instituonal Environments and Organizational Strategies: The Rise of Family Business Groups in the ASEAN Region, Organization Studies C.23, S. 1, EREN GÜMÜŞTEKİN, Gülten (2005), KOBİ Niteliğindeki Aile İşletmelerinin Yönetim ve Organizasyon Sorunları: Kütahya Seramik Sanayi Örneği, C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, C. 6, S. 1, FINDIKÇI, İlhami (2005), Aile Şirketlerinde Yönetim ve Kurumsallaşma, Alfa Yayınevi, İstanbul, ss GENÇ Nurullah, KOCASARAÇ, Sertan, DOĞAN, Müslüm (2008), Aile İşletmelerinin Kurumsallaşma Düzeyini Tespite Yönelik Bir Envanter Önerisi 3. Aile İşletmeleri Kongresi, Nisan 2008, İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları, Yayın No:78, İstanbul, ss GÜNER, M. Fatih (2006), Aile İşletmelerinde İç Denetim, İç Denetimin Faydaları ve Etkin Bir İç Denetim Sistemi Oluşturmanın Yolları, 2. Aile İşletmeleri Kongresi, Nisan 2006, İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları, Yayın No:53, İstanbul, ss GÜNGÖR AK, Bihder (2008), Aile işletmelerinin Kurumsallaşmasında Gelecek Nesillerin Eğitiminin Rolü, 3. Aile İşletmeleri Kongresi, Nisan 2008, İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları, Yayın No:78, İstanbul, ss

20 92 Hüseyin ALKIŞ Volkan TEMİZKAN KARPUZOĞLU, Ebru (2004), Aile Şirketlerinin Sürekliliğinde Kurumsallaşma, T.C. İstanbul Kültür Üniversitesi 1. Aile İşletmeleri Kongre Kitabı, 1, ss. 45. LEVINTHAL, Daniel, MYATT, Jennifer (1994), Co-evolution of Capabilities and Industry: The Evolution of Mutual Fund Processing, Strategic Management Journal, C. 15, OFLUOĞLU, Simya Uğur (2006), Aile Şirketlerinin Yönetişim Yapısı Marmara Üniv., SBE, İşletme ABD, Yüksek Lisans Tezi. SERİNKAN, Celalettin ve CABAR, Hasan (2008), KOBİ lerin Yönetim ve Organizasyon Sorunları Denizli deki Tekstil İşletmelerinde Bir Araştırma, Uluslar arası İnsan Bilimleri Dergisi, C. 5, S. 1, SELZNICK, Philip (1996), Institutionalizm Old And New, Administrative Science Quarterly, C. 41, S. 2, SEYMEN, Oya Aytemiz, AYDEMİR, Burhan, TAŞÇI Aslı (2004), Aile İşletmelerinde Kurumsallaşma Süreci ve Sektörel Bir Uygulama, İstanbul Kültür Üniversitesi 1. Aile Şirketleri Sempozyumu Kitabı, İstanbul, ss ŞAHMAN, İlkem, TENGİLİMOĞLU Dilaver, IŞIK Oğuz (2008), Özel Hastanelerde Yönetimin Profesyonelleşmesinin, Kurumsallaşma Süreci Üzerindeki Etkisini Belirlemeye Yönelik Alan Çalışması,Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Ankara, C. 10, S. 2, 1-23 ULUKAN, Cemil (2005), Girişimcilerin ve Profesyonel Yöneticilerin Kurumsallaşma Perspektifi, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, S. 2, YAZICIOĞLU, İrfan, KOÇ, Hakan (2009), Aile İşletmelerinin Kurumsallaşma Düzeylerinin Belirlenmesine Yönelik Karşılaştırmalı Bir Araştırma, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, S. 21, YÜKSELEN, Cemal (2006), Pazarlama Araştırmaları, 3. Baskı, Detay Yayıncılık, Ankara.

EĞİTİMDE YEŞİL İNSAN TÜKETİMDE YEŞİL ÜRÜN: NAZİLLİ İİBF VE NAZİLLİ MYO ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK BİR DUYARLILIK ANALİZİ ÇALIŞMASI

EĞİTİMDE YEŞİL İNSAN TÜKETİMDE YEŞİL ÜRÜN: NAZİLLİ İİBF VE NAZİLLİ MYO ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK BİR DUYARLILIK ANALİZİ ÇALIŞMASI EĞİTİMDE YEŞİL İNSAN TÜKETİMDE YEŞİL ÜRÜN: NAZİLLİ İİBF VE NAZİLLİ MYO ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK BİR DUYARLILIK ANALİZİ ÇALIŞMASI Hulusi DOĞAN Adnan Menderes Üniversitesi Doç. Dr. Nazilli İİBF Fakültesi hulusidogan@gmail.com

Detaylı

Sınavlı ve Sınavsız Geçiş İçin Akademik Bir Karşılaştırma

Sınavlı ve Sınavsız Geçiş İçin Akademik Bir Karşılaştırma Sınavlı ve Sınavsız Geçiş İçin Akademik Bir Karşılaştırma Öğr. Gör. Kenan KARAGÜL, Öğr. Gör. Nigar KARAGÜL, Murat DOĞAN 3 Pamukkale Üniversitesi, Honaz Meslek Yüksek Okulu, Lojistik Programı, kkaragul@pau.edu.tr

Detaylı

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARILARI ÜZERİNE ETKİ EDEN BAZI FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI (MUĞLA ÜNİVERSİTESİ İ.İ.B.F ÖRNEĞİ) ÖZET ABSTRACT

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARILARI ÜZERİNE ETKİ EDEN BAZI FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI (MUĞLA ÜNİVERSİTESİ İ.İ.B.F ÖRNEĞİ) ÖZET ABSTRACT Muğla Üniversitesi SBE Dergisi Güz 2001 Sayı 5 ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARILARI ÜZERİNE ETKİ EDEN BAZI FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI (MUĞLA ÜNİVERSİTESİ İ.İ.B.F ÖRNEĞİ) ÖZET Erdoğan GAVCAR * Meltem ÜLKÜ

Detaylı

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI. 2012 Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI. 2012 Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2012 Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu OCAK 2013 1.1 Araştırmanın Amacı Araştırmada, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geliştirme

Detaylı

H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü BBY 208 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri II (Bahar 2012) SPSS Ders Notları II (19 Nisan 2012)

H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü BBY 208 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri II (Bahar 2012) SPSS Ders Notları II (19 Nisan 2012) H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü BBY 208 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri II (Bahar 2012) SPSS Ders Notları II (19 Nisan 2012) Aşağıdaki analizlerde lise öğrencileri veri dosyası kullanılmıştır.

Detaylı

01.02.2013. Statistical Package for the Social Sciences

01.02.2013. Statistical Package for the Social Sciences Hipotezlerin test edilip onaylanması için çeşitli istatistiksel testler kullanılmaktadır. Fakat... Her istatistik teknik her tür analize elverişli değildir. Modele veya hipoteze uygun test istatistiği

Detaylı

Hipotezlerin test edilip onaylanması için çeşitli istatistiksel testler kullanılmaktadır. Fakat...

Hipotezlerin test edilip onaylanması için çeşitli istatistiksel testler kullanılmaktadır. Fakat... Hipotezlerin test edilip onaylanması için çeşitli istatistiksel testler kullanılmaktadır. Fakat... Her istatistik teknik her tür analize elverişli değildir. Modele veya hipoteze uygun test istatistiği

Detaylı

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BRANŞLARINA KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BRANŞLARINA KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BRANŞLARINA KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ Sibel AÇIŞLI 1 Ali KOLOMUÇ 1 1 Artvin Çoruh Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü Özet: Araştırmada fen bilgisi

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER FAALİYETLERİNİN SAĞLIK HİZMETİ ALANLAR VE ÇALIŞANLAR TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİ ÖRNEĞİ

HALKLA İLİŞKİLER FAALİYETLERİNİN SAĞLIK HİZMETİ ALANLAR VE ÇALIŞANLAR TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİ ÖRNEĞİ HALKLA İLİŞKİLER FAALİYETLERİNİN SAĞLIK HİZMETİ ALANLAR VE ÇALIŞANLAR TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİ ÖRNEĞİ Uzm. İbrahim BARIN Prof. Dr. Murat BORLU Başmüdür Özcan ÖZYURT

Detaylı

Bilimsel Araştırma Yöntemleri I

Bilimsel Araştırma Yöntemleri I İnsan Kaynakları Yönetimi Bilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programları Bilimsel Yöntemleri I Dr. M. Volkan TÜRKER 8 Bilimsel Süreci* 1. Gözlem alanının belirlenmesi 2. Ön Bilgi Toplama Yazın Taraması 3.

Detaylı

Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Yrd. Doç. Dr. H. Coşkun ÇELİK Arş. Gör. Barış MERCİMEK

Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Yrd. Doç. Dr. H. Coşkun ÇELİK Arş. Gör. Barış MERCİMEK Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yrd. Doç. Dr. H. Coşkun ÇELİK Arş. Gör. Barış MERCİMEK EYLÜL-2013 Temel olarak bir bilgisayar, çeşitli donanım parçalarını bir araya getirip uygun bir çalışma platformunu

Detaylı

The Study of Relationship Between the Variables Influencing The Success of the Students of Music Educational Department

The Study of Relationship Between the Variables Influencing The Success of the Students of Music Educational Department 71 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Yıl 9, Sayı 17, Haziran 2009, 71-76 Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Öğrencilerinin Başarılarına Etki Eden Değişkenler Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Detaylı

GÜVENLİK İKLİMİNİN BİREYSEL, ÖRGÜTSEL VE ORTAM ETMENLERİNİN BÜYÜK ÖLÇEKLİ MAKİNE, KİMYA VE MADEN İŞLETMELERİNDE İNCELENMESİ

GÜVENLİK İKLİMİNİN BİREYSEL, ÖRGÜTSEL VE ORTAM ETMENLERİNİN BÜYÜK ÖLÇEKLİ MAKİNE, KİMYA VE MADEN İŞLETMELERİNDE İNCELENMESİ GÜVENLİK İKLİMİNİN BİREYSEL, ÖRGÜTSEL VE ORTAM ETMENLERİNİN BÜYÜK ÖLÇEKLİ MAKİNE, KİMYA VE MADEN İŞLETMELERİNDE İNCELENMESİ Doç. Dr. Yakup KARA Ertuğrul YOZGAT (A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı) (İş Müfettişi

Detaylı

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI. 2011 Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI. 2011 Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2011 Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu ARALIK 2011 1.1 Araştırmanın Amacı Araştırmada, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geliştirme

Detaylı

KUYUMCULUK VE TAKI TASARIMI PROGRAMI ÖĞRENCĐLERĐNĐN OKULDAN BEKLENTĐLERĐ VE MESLEKĐ GELECEKLERĐNĐN DEĞERLENDĐRĐLMESĐ

KUYUMCULUK VE TAKI TASARIMI PROGRAMI ÖĞRENCĐLERĐNĐN OKULDAN BEKLENTĐLERĐ VE MESLEKĐ GELECEKLERĐNĐN DEĞERLENDĐRĐLMESĐ MYO-ÖS 2010- Ulusal Meslek Yüksekokulları Öğrenci Sempozyumu 21-22 EKĐM 2010-DÜZCE KUYUMCULUK VE TAKI TASARIMI PROGRAMI ÖĞRENCĐLERĐNĐN OKULDAN BEKLENTĐLERĐ VE MESLEKĐ GELECEKLERĐNĐN DEĞERLENDĐRĐLMESĐ Pınar

Detaylı

İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARI

İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARI www.muzikegitimcileri.net Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu Bildirisi, 26-28 Nisan 2006, Pamukkale Ünv. Eğt. Fak. Denizli GİRİŞ İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARI Arş. Gör. Zeki NACAKCI

Detaylı

İlköğretim Matematik Öğretmeni Adaylarının Meslek Olarak Öğretmenliği

İlköğretim Matematik Öğretmeni Adaylarının Meslek Olarak Öğretmenliği İlköğretim Matematik Öğretmeni Adaylarının Meslek Olarak Öğretmenliği 1 Seçmeye Yönelik Motivasyonlarının İncelenmesi Derya ÇELİK, Ra aza GÜRBÜZ, Serhat AYDIN, Mustafa GÜLER, Duygu TAŞKIN, Gökay AÇIKYILDIZ

Detaylı

MAYIS 2014 İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARI

MAYIS 2014 İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARI MAYIS 2014 İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARI Genel Müdürlüğümüzün iç kontrol sistemi Dışarıdan danışmanlık hizmeti satın alınmadan %97 oranında tamamlanmıştır. Diğer kalan kısmı için, Devlet Personel Başkanlığı

Detaylı

TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ORTAK SINAV BAŞARISININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ORTAK SINAV BAŞARISININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VERİ ANALİZİ, İZLEME VE DEĞERLENDİRME DAİRE BAŞKANLIĞI TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ORTAK SINAV BAŞARISININ ÇEŞİTLİ

Detaylı

GİRİŞ BİRİNCİ BÖLÜM KAVRAMSAL VE KURAMSAL ÇERÇEVE: İŞLETME KULUÇKASI KAVRAMI 1.1. İŞLETME KULUÇKALARININ TANIMI... 24

GİRİŞ BİRİNCİ BÖLÜM KAVRAMSAL VE KURAMSAL ÇERÇEVE: İŞLETME KULUÇKASI KAVRAMI 1.1. İŞLETME KULUÇKALARININ TANIMI... 24 iv İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ VE TEŞEKKÜR... İ ÖZET... İİ ABSTRACT... İİİ İÇİNDEKİLER... İV KISALTMALAR DİZİNİ... X ŞEKİLLER DİZİNİ... Xİ ÇİZELGELER DİZİNİ... Xİİİ GİRİŞ GİRİŞ... 1 ÇALIŞMANIN AMACI... 12 ÇALIŞMANIN

Detaylı

İNOVASYON YETKİNLİĞİ İHTİYAÇ ANALİZİ

İNOVASYON YETKİNLİĞİ İHTİYAÇ ANALİZİ İNOVASYON YETKİNLİĞİ ANALİZİ A. GENEL BİLGİLER S.1. Firma Adı:... S.2. Firma Türü: Anonim Şirket Limited Şirket Komandit Şirket Kollektif Şirket Şahıs İşletmesi Diğer S3. Ana Faaliyet Alanı: S.4. Yan Faaliyet

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1

EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1 58 2009 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı:25, s.58-64 ÖZET EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1 Bu çalışmanın

Detaylı

H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü BBY 208 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri II (Bahar 2012) SPSS DERS NOTLARI I 5 Nisan 2012

H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü BBY 208 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri II (Bahar 2012) SPSS DERS NOTLARI I 5 Nisan 2012 H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü BBY 208 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri II (Bahar 2012) SPSS DERS NOTLARI I 5 Nisan 2012 Aşağıdaki analizlerde http://yunus.hacettepe.edu.tr/~tonta/courses/spring2010/bby208/bby208

Detaylı

İZMİR İLİ MLO OKULLARINDA BİYOLOJİ DERSLERİNDE EĞİTİM TEKNOLOJİSİ UYGULAMALARININ (BİLGİSAYARIN) ETKİLİLİĞİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

İZMİR İLİ MLO OKULLARINDA BİYOLOJİ DERSLERİNDE EĞİTİM TEKNOLOJİSİ UYGULAMALARININ (BİLGİSAYARIN) ETKİLİLİĞİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA İZMİR İLİ MLO OKULLARINDA BİYOLOJİ DERSLERİNDE EĞİTİM TEKNOLOJİSİ UYGULAMALARININ (BİLGİSAYARIN) ETKİLİLİĞİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Fulya USLU, Rıdvan KETE Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca Eğitim Fakültesi,

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI Arş.Gör. Duygu GÜR ERDOĞAN Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi dgur@sakarya.edu.tr Arş.Gör. Demet

Detaylı

Doç. Dr. Demet ÜNALAN Doç. Dr. Mehmet S. İLKAY Uzman Tülin FİLİK ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

Doç. Dr. Demet ÜNALAN Doç. Dr. Mehmet S. İLKAY Uzman Tülin FİLİK ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ ÇALIŞANLARININ ÖRGÜTSEL BAĞLILIK DÜZEYLERİNİN ÖLÇÜLMESİ: ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ÇALIŞANLARI ÜZERİNDE BİR UYGULAMA Doç. Dr. Demet ÜNALAN Doç. Dr. Mehmet

Detaylı

İŞ ANALİZİ ve YETKİNLİK MODELLEME

İŞ ANALİZİ ve YETKİNLİK MODELLEME İŞ ANALİZİ ve YETKİNLİK MODELLEME PozitifİK tarafından hazırlanmıştır. Tüm hakları saklıdır. YOURLOGO ÜRÜN VE HİZMETLERİMİZ 2 Projenin Amacı Projenin amacı, fonksiyonel bir yaklaşımla Kiptaş taki tüm pozisyonların

Detaylı

Doç. Dr. Osman KULAK Dr. Kulak, Stratejik Plan

Doç. Dr. Osman KULAK Dr. Kulak, Stratejik Plan Doç. Dr. Osman KULAK 1 Neden Geleceği Planlayalım Geleceği düşünmeyen üzülmeye yakındır Konfüçyüs 2 Yönetim Bir grup insanı belirlenmiş amaçlara doğru yönlendirerek, aralarındaki işbirliğini ve koordinasyonu

Detaylı

YÖNETİCİ GELİŞTİRME PLUS. Programın Amacı: Yönetici Geliştirme Eğitimi. Yönetici Geliştirme Uzmanlığı Eğitim Konu Başlıkları. Kariyerinize Katkıları

YÖNETİCİ GELİŞTİRME PLUS. Programın Amacı: Yönetici Geliştirme Eğitimi. Yönetici Geliştirme Uzmanlığı Eğitim Konu Başlıkları. Kariyerinize Katkıları YÖNETİCİ GELİŞTİRME 360 Yönetici Geliştirme Eğitimi İşletmelerde kalıcı başarının sağlanması, kurumun stratejik hedefleri ile uyumlu, yüksek performans göstermeye odaklanmış; motive olmuş takımları oluşturmak

Detaylı

BÖLÜM-1.BİLİM NEDİR? Tanımı...1 Bilimselliğin Ölçütleri...2 Bilimin İşlevleri...3

BÖLÜM-1.BİLİM NEDİR? Tanımı...1 Bilimselliğin Ölçütleri...2 Bilimin İşlevleri...3 KİTABIN İÇİNDEKİLER BÖLÜM-1.BİLİM NEDİR? Tanımı...1 Bilimselliğin Ölçütleri...2 Bilimin İşlevleri...3 BÖLÜM-2.BİLİMSEL ARAŞTIRMA Belgesel Araştırmalar...7 Görgül Araştırmalar Tarama Tipi Araştırma...8

Detaylı

DERS KODU DERS ADI İÇERİK BİLİM DALI T+U+KR AKTS

DERS KODU DERS ADI İÇERİK BİLİM DALI T+U+KR AKTS DERS KODU DERS ADI İÇERİK BİLİM DALI T+U+KR AKTS 345000000000506 Çokuluslu Şirket Stratejileri Dersin amacı, katılımcılarla çokuluslu şirketlerin küresel YÖNETİM 3+0+3 6 rekabetlerle üstünlük sağlayabilecekleri

Detaylı

2014-2015 KAIZEN AKADEMİ EĞİTİM KATALOĞU

2014-2015 KAIZEN AKADEMİ EĞİTİM KATALOĞU 2014-2015 KAIZEN AKADEMİ EĞİTİM KATALOĞU KAIZEN EĞİTİM KATALOĞU İÇİNDEKİLER TABLOSU KALİTE YÖNETİM EĞİTİMLERİ... 2 A. Kalite Yönetim Sistemi Programı... 2 A1. ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemleri Bilgilendirme

Detaylı

Yeni Türk Ticaret Kanunu ile Kurumsallaşma, Denetim ve Risk Yönetimi. Ali Çiçekli, CPA, SMMM TTK İş Geliştirme Lideri 17 Ekim, Swissotel, İstanbul

Yeni Türk Ticaret Kanunu ile Kurumsallaşma, Denetim ve Risk Yönetimi. Ali Çiçekli, CPA, SMMM TTK İş Geliştirme Lideri 17 Ekim, Swissotel, İstanbul Yeni Türk Ticaret Kanunu ile Kurumsallaşma, Denetim ve Risk Yönetimi Ali Çiçekli, CPA, SMMM TTK İş Geliştirme Lideri 17 Ekim, Swissotel, İstanbul 1 Gündem Bir Bakışta Yeni Türk Ticaret Kanunu Kurumsal

Detaylı

GÜZ DANIŞMANLIK'ı sizlerle tanıştırmak ve faaliyetlerini sizlerle paylaşmaktan onur duyuyorum.

GÜZ DANIŞMANLIK'ı sizlerle tanıştırmak ve faaliyetlerini sizlerle paylaşmaktan onur duyuyorum. Değerli Yönetici, GÜZ DANIŞMANLIK'ı sizlerle tanıştırmak ve faaliyetlerini sizlerle paylaşmaktan onur duyuyorum. "Yaşamboyu Öğrenme" ilkesi çerçevesinde bireylerin, çeşitli sektörlerdeki işletmelerin,

Detaylı

KAMU SEKTÖRÜNDE ÖRGÜTSEL STRES VE KARİYER: DENİZLİ DE YAPILAN BİR ARAŞTIRMA

KAMU SEKTÖRÜNDE ÖRGÜTSEL STRES VE KARİYER: DENİZLİ DE YAPILAN BİR ARAŞTIRMA KAMU SEKTÖRÜNDE ÖRGÜTSEL STRES VE KARİYER: DENİZLİ DE YAPILAN BİR ARAŞTIRMA Celalettin Serinkan Pamukkale Üniversitesi E-posta:cserinkan@pau.edu.tr Kezban Kaymakçı k_kaymakuci@hotmail.com Uğur Alişan uguralisan@gmail.com

Detaylı

Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı

Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı 292 Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 18 (2012) 292-297 KİTAP İNCELEMESİ Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı Editör Doç. Dr. Şener BÜYÜKÖZTÜRK Dilek SEZGİN MEMNUN 1 Bu çalışmada,

Detaylı

Kurumsal Şeffaflık, Firma Değeri Ve Firma Performansları İlişkisi Bist İncelemesi

Kurumsal Şeffaflık, Firma Değeri Ve Firma Performansları İlişkisi Bist İncelemesi T.C İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı Finans Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi Özeti Kurumsal Şeffaflık, Firma Değeri Ve Firma Performansları İlişkisi Bist İncelemesi Prof.

Detaylı

İŞLETME POLİTİKASI (Stratejik Yönetim Süreci)

İŞLETME POLİTİKASI (Stratejik Yönetim Süreci) İŞLETME POLİTİKASI (Stratejik Yönetim Süreci) İşletmenin uzun dönemde yaşamını devam ettirmesine ve sürdürülebilir rekabet üstünlüğü sağlamasına yönelik bilgi toplama, analiz, seçim, karar ve uygulama

Detaylı

ADANA ÜNİVERSİTE SANAYİ ORTAK ARAŞTIRMA MERKEZİ SWOT

ADANA ÜNİVERSİTE SANAYİ ORTAK ARAŞTIRMA MERKEZİ SWOT ADANA ÜNİVERSİTE SANAYİ ORTAK ARAŞTIRMA MERKEZİ SWOT veya GZFT SWOT ANALİZİ SWOT Analizi; kuvvetli olduğumuz ve büyük fırsatların yattığı alanlara odaklanmamızı sağlar. SWOT Analizi Nedir? İncelenen Kişinin,

Detaylı

T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 YILI SUNULAN HİZMETİ DEĞERLENDİRME ANKET RAPORU

T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 YILI SUNULAN HİZMETİ DEĞERLENDİRME ANKET RAPORU T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 YILI SUNULAN HİZMETİ DEĞERLENDİRME ANKET RAPORU OCAK 2015 1.1. Araştırmanın Amacı Araştırmada, na bağlı olarak hizmet vermekte olan;

Detaylı

TÜSİAD, iç denetim ile ilgili raporunu kamuoyuna sundu

TÜSİAD, iç denetim ile ilgili raporunu kamuoyuna sundu TÜSİAD, iç denetim ile ilgili raporunu kamuoyuna sundu 27 Mayıs 2010 TS/BAS-BÜL/10-44 TÜSİAD, Reel Sektörde İç Denetim Uygulamaları: Tespit ve Öneriler başlıklı raporunu, 27 Mayıs 2010 Perşembe günü The

Detaylı

İŞ GÜVENLİĞİ KÜLTÜRÜ

İŞ GÜVENLİĞİ KÜLTÜRÜ Dr. Salih DURSUN İŞ GÜVENLİĞİ KÜLTÜRÜ KAVRAM MODELLER UYGULAMA Beta Yay n No : 2668 İşletme - Ekonomi : 558 1. Baskı Mart 2012 - İSTANBUL ISBN 978-605 - 377-692 - 5 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye

Detaylı

PERSONEL-İNSAN KAYNAKLARI

PERSONEL-İNSAN KAYNAKLARI PERSONEL-İNSAN KAYNAKLARI Güssün GÜNEŞ Marmara Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Başkanı 09-10 Haziran 2014, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, BİLKENT - ANKARA 19.6.2014 SUNUM PLANI ÜNİVERSİTE

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ Bölüm 1 KRİZ YÖNETİMİ 11

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ Bölüm 1 KRİZ YÖNETİMİ 11 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 KRİZ YÖNETİMİ 11 1.1.Krizin Tanımı ve Özellikleri 13 1.2.Kriz Dönemleri 15 1.2.1.Krizin Gelişme Dönemi 15 1.2.1.1. İç ve Dış Değişiklikleri Fark Etmeme ( Körlük) 15 1.2.1.2.

Detaylı

1. FARKLILIKLARIN TESPİTİNE YÖNELİK HİPOTEZ TESTLERİ

1. FARKLILIKLARIN TESPİTİNE YÖNELİK HİPOTEZ TESTLERİ 1. FARKLILIKLARIN TESPİTİNE YÖNELİK HİPOTEZ TESTLERİ Örneklem verileri kullanılan her çalışmada bir örneklem hatası çıkma riski her zaman söz konusudur. Dolayısıyla istatistikte bu örneklem hatasının meydana

Detaylı

T.C. ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ

T.C. ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ T.C. ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ EĞİTİMİ DEĞERLEMESİ RAPORU Mart 2010 1 ÖNSÖZ İç kontrol sistemi eğitiminin değerlendirmesi amacıyla Ç.K.Ü. de 253 yanıtlayıcıya uygulanan anket çalışması,

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Uygulamalı İşletme İstatistiği BBA 282 Bahar 3+0+0 3 5

DERS BİLGİLERİ. Uygulamalı İşletme İstatistiği BBA 282 Bahar 3+0+0 3 5 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Kredi AKTS Uygulamalı İşletme İstatistiği BBA 282 Bahar 3+0+0 3 5 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Zorunlu Dersin

Detaylı

İLKÖĞRETİM 6. ve 7. SINIF FEN ve TEKNOLOJİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ İÇERİĞİNE VE ÖĞRENME- ÖĞRETME SÜRECİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ

İLKÖĞRETİM 6. ve 7. SINIF FEN ve TEKNOLOJİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ İÇERİĞİNE VE ÖĞRENME- ÖĞRETME SÜRECİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ İLKÖĞRETİM 6. ve 7. SINIF FEN ve TEKNOLOJİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ İÇERİĞİNE VE ÖĞRENME- ÖĞRETME SÜRECİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ Yrd.Doç.Dr.Cavide DEMİRCİ Uzman Esra ÇENGELCİ ESOGÜ Eğitim Fakültesi

Detaylı

PROJE TABANLI ÖĞRENMEDE ÇOKLU ZEKÂ YAKLAŞIMININ MATEMATİK ÖĞRENME BAŞARISINA VE MATEMATİĞE KARŞI TUTUMA ETKİSİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

PROJE TABANLI ÖĞRENMEDE ÇOKLU ZEKÂ YAKLAŞIMININ MATEMATİK ÖĞRENME BAŞARISINA VE MATEMATİĞE KARŞI TUTUMA ETKİSİNİN KARŞILAŞTIRILMASI PROJE TABANLI ÖĞRENMEDE ÇOKLU ZEKÂ YAKLAŞIMININ MATEMATİK ÖĞRENME BAŞARISINA VE MATEMATİĞE KARŞI TUTUMA ETKİSİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Mesut TABUK1 Ahmet Şükrü ÖZDEMİR2 Özet Matematik, diğer soyut bilimler

Detaylı

ÖZEL DERSANELER VE TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNİN GENEL AMAÇLARI 1 * 1. Nihat BÜYÜKBAŞ

ÖZEL DERSANELER VE TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNİN GENEL AMAÇLARI 1 * 1. Nihat BÜYÜKBAŞ Eğitim Yönetimi Yıl 3, Sayı 2. Bahar 1997. ss. 155-162 ÖZEL DERSANELER VE TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNİN GENEL AMAÇLARI 1 * 1 Nihat BÜYÜKBAŞ Bugünkü yapısı ile ortaöğretim sistemimiz, daha çok lise yolundan üniversite

Detaylı

İLKÖĞRETİM 8.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN HAVA KİRLİLİĞİ KONUSUNDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

İLKÖĞRETİM 8.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN HAVA KİRLİLİĞİ KONUSUNDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ İLKÖĞRETİM 8.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN HAVA KİRLİLİĞİ KONUSUNDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ Geleceğimizi tehdit eden çevre problemlerinin özellikle çocuklara erken yaşlarda verilmesi ve böylece çevre duyarlılığı,

Detaylı

MAVİ BAYRAK ARAŞTIRMA SONUÇLARI

MAVİ BAYRAK ARAŞTIRMA SONUÇLARI MAVİ BAYRAK ARAŞTIRMA SONUÇLARI FEE nin 2011 yılında Mavi Bayraklı plaj ve marina yöneticilerine yönelik olarak düzenlenen anket sonuçları açıklandı. Toplamda 33 ülkeden 1151 plaj ve marina yöneticisinin

Detaylı

İşletmelerin Büyümeleri ile Kurumsallaşma Gereksinimi Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Sakarya İli Örneği

İşletmelerin Büyümeleri ile Kurumsallaşma Gereksinimi Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Sakarya İli Örneği U.TÜRK, G.YILDIZ İşletmelerin Büyümeleri ile Kurumsallaşma Gereksinimi Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Sakarya İli Örneği Özet Uğur TÜRK Sakarya Universitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Bölümü

Detaylı

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI Bölgesel Yenilik Stratejisi Çalışmaları; Kamu Kurumlarında Yenilik Anketi İstanbul Bölgesel Yenilik Stratejisi Kamu Kurumlarında Yenilik Anketi Önemli Not: Bu anketten elde

Detaylı

Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı (5 Zorunlu Ders+ 6 Seçmeli Ders)

Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı (5 Zorunlu Ders+ 6 Seçmeli Ders) Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı (5 Zorunlu Ders+ 6 Seçmeli Ders) Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Dersin Kodu Dersin Adı T U/L Kredi ECTS EYD-504 Eğitim

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili İSTATİSTİK Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (X) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan Öğretim( ) Diğer

Detaylı

ÇALIŞMA RAPORU KONU: TURİZM YÖNETİMİ PROGRAM: TURİZM YÖNETİMİ VE PLANLAMA TÜRÜ/SÜRESİ: LİSANSÜSTÜ DİPLOMA, 04/10/2010 01/10/2011

ÇALIŞMA RAPORU KONU: TURİZM YÖNETİMİ PROGRAM: TURİZM YÖNETİMİ VE PLANLAMA TÜRÜ/SÜRESİ: LİSANSÜSTÜ DİPLOMA, 04/10/2010 01/10/2011 ÇALIŞMA RAPORU KONU: TURİZM YÖNETİMİ PROGRAM: TURİZM YÖNETİMİ VE PLANLAMA TÜRÜ/SÜRESİ: LİSANSÜSTÜ DİPLOMA, 04/10/2010 01/10/2011 HAZIRLAYAN: MURAT KOÇAK Müfettiş KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Teftiş Kurulu

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. İş Araştırma Metodolojisi BBA 381 Güz

DERS BİLGİLERİ. İş Araştırma Metodolojisi BBA 381 Güz DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Kredi AKTS İş Araştırma Metodolojisi BBA 381 Güz 3+0+0 3 5 Ön Koşul Dersleri BBA 282 Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Zorunlu Dersin

Detaylı

HEMġEHRĠ ĠLETĠġĠM MERKEZĠ ÇALIġANLARIYLA STRES VE KAYGI DURUMLARI ÜZERĠNE BĠR DEĞERLENDĠRME

HEMġEHRĠ ĠLETĠġĠM MERKEZĠ ÇALIġANLARIYLA STRES VE KAYGI DURUMLARI ÜZERĠNE BĠR DEĞERLENDĠRME HEMġEHRĠ ĠLETĠġĠM MERKEZĠ ÇALIġANLARIYLA STRES VE KAYGI DURUMLARI ÜZERĠNE BĠR DEĞERLENDĠRME Psi. Özge Kutay Sos.Yelda ġimģir Ġzmir,2014 HEMġEHRĠ ĠLETĠġĠM MERKEZĠ ÇALIġANLARIYLA STRES VE KAYGI DURUMLARI

Detaylı

Müzakere Becerileri ile Satış Performansını Geliştirmek

Müzakere Becerileri ile Satış Performansını Geliştirmek Müzakere Becerileri ile Satış Performansını Geliştirmek Wilson Learning in yaptığı araştırma, Evet e Doğru Müzakere eğitiminin satış performansı üzerindeki etkisini değerlendirmek üzere geliştirilmiştir.

Detaylı

Bölüm I: Eğitim Program Özeti

Bölüm I: Eğitim Program Özeti Bölüm I: Eğitim Program Özeti Eğitim Adı Yeni Türk Ticaret Kanunu na Uyum Stratejileri: Eğitim Kapsamı Kurumsal Yönetim ilkeleri açısından değerlendirildiğinde, Yeni Türk Ticaret Kanunu (TTK) çerçeve yasa

Detaylı

ÖZEL GÜVENLİK İŞLETMELERİ ÇALIŞANLARININ KURUMSALLAŞMA EĞİLİMLERİNİ BELİRLEMEYE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

ÖZEL GÜVENLİK İŞLETMELERİ ÇALIŞANLARININ KURUMSALLAŞMA EĞİLİMLERİNİ BELİRLEMEYE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA 3. Ulusal Özel Güvenlik Sempozyumu 1-2 Mart 2013 Gaziantep ÖZEL GÜVENLİK İŞLETMELERİ ÇALIŞANLARININ KURUMSALLAŞMA EĞİLİMLERİNİ BELİRLEMEYE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA C.Gazi UÇKUN 1, Güler DİNÇEL 2, Asiye YÜKSEL

Detaylı

4. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINDA YER ALAN BECERİLERİN KAZANDIRILMASINA YÖNELİK ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ

4. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINDA YER ALAN BECERİLERİN KAZANDIRILMASINA YÖNELİK ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ 4. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINDA YER ALAN BECERİLERİN KAZANDIRILMASINA YÖNELİK ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ Zafer ÇAKMAK, Cengiz TAŞKIRAN, Birol BULUT Giriş Yöntem Bulgular Tartışma, Sonuç ve Öneriler

Detaylı

Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Yrd. Doç. Dr. H. Coşkun ÇELİK Arş. Gör. Barış MERCİMEK

Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Yrd. Doç. Dr. H. Coşkun ÇELİK Arş. Gör. Barış MERCİMEK Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yrd. Doç. Dr. H. Coşkun ÇELİK Arş. Gör. Barış MERCİMEK EYLÜL-2013 Bilgisayar, uzun ve çok karmaşık hesapları bile büyük bir hızla yapabilen, mantıksal (lojik) bağlantılara

Detaylı

T.C. YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MİSYON, DEĞERLER, VİZYON

T.C. YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MİSYON, DEĞERLER, VİZYON T.C. YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MİSYON, DEĞERLER, VİZYON MİSYON Eğitim, sağlık hizmeti ve araştırmada yenilik ve mükemmelliği teşvik ederek, ulus ve ötesinde, sağlığı korumak ve geliştirmektir.

Detaylı

SUNGURLU TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI

SUNGURLU TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI SUNGURLU TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI SUNGURLU TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI Oranı Planlanan Maliyet STRATEJİK ALAN 1. HİZMET KALİTESİNİ YÜKSELTME Stratejik Amaç 1.1. Temel Üye Hizmetlerinin

Detaylı

Gözler ve beyin insan için neyse, ihtiyaç belirleme de eğitim için öyle..

Gözler ve beyin insan için neyse, ihtiyaç belirleme de eğitim için öyle.. Gözler ve beyin insan için neyse, ihtiyaç belirleme de eğitim için öyle.. Yani.. Gözler ve beyin insan için neyse, Vizyon ve muhakeme (doğru karar alma) ihtiyaç belirleme de eğitim için öyle.. Çoğu eğitimden

Detaylı

III. ULUSLARARASI KOP BÖLGESEL KALKINMA SEMPOZYUMU BİLDİRİ YAZIM KURALLARI

III. ULUSLARARASI KOP BÖLGESEL KALKINMA SEMPOZYUMU BİLDİRİ YAZIM KURALLARI III. ULUSLARARASI KOP BÖLGESEL KALKINMA SEMPOZYUMU 1) Bildiri dili Türkçe ve İngilizce dir. BİLDİRİ YAZIM KURALLARI 2) Gönderilecek bildiri konuları sempozyum amacı ve bilim konuları dikkate alınarak seçilmelidir.

Detaylı

Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Kişisel ve Mesleki Gelişim Yeterlilikleri Hakkındaki Görüşleri. Merve Güçlü

Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Kişisel ve Mesleki Gelişim Yeterlilikleri Hakkındaki Görüşleri. Merve Güçlü Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Kişisel ve Mesleki Gelişim Yeterlilikleri Hakkındaki Görüşleri Merve Güçlü GİRİŞ Öğretme evrensel bir uğraştır. Anne babalar çocuklarına, işverenler işçilerine, antrenörler

Detaylı

İşletmelerarası Karşılaştırma Kıyaslama Benchmarking

İşletmelerarası Karşılaştırma Kıyaslama Benchmarking İşletmelerarası Karşılaştırma Kıyaslama Benchmarking Kıyaslama, bir işletmenin kendi performansını yükseltebilmek için, üstün performansı olan diğer işletmeleri incelemesi, bu işletmelerin iş yapma usulleri

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM: TASARIM PAZARLAMA ARAŞTIRMASINA GİRİŞ

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM: TASARIM PAZARLAMA ARAŞTIRMASINA GİRİŞ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... v TEŞEKKÜR... vi İKİNCİ BASKIYA ÖNSÖZ VE TEŞEKKÜR... vii İÇİNDEKİLER... ix ŞEKİLLER LİSTESİ... xviii TABLOLAR LİSTESİ... xx BİRİNCİ KISIM: TASARIM BİRİNCI BÖLÜM PAZARLAMA ARAŞTIRMASINA

Detaylı

Emtia Fiyatlarının Enflasyon Üzerindeki Etkisi

Emtia Fiyatlarının Enflasyon Üzerindeki Etkisi Emtia Fiyatlarının Enflasyon Üzerindeki Etkisi Mart 2016 Mustafa Kemal GÜNDOĞDU Uzman Yardımcısı İktisadi Araştırmalar Bölümü Emtia Fiyatlarının Enflasyon Üzerindeki Etkisi 1 Emtia Fiyatlarının Enflasyon

Detaylı

SAĞLIK ALANI AR-GE FAALİYETLERİ ÇALIŞTAYI 7-8 Mayıs 2015

SAĞLIK ALANI AR-GE FAALİYETLERİ ÇALIŞTAYI 7-8 Mayıs 2015 T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu SAĞLIK ALANI AR-GE FAALİYETLERİ ÇALIŞTAYI 7-8 Mayıs 2015 Sibel YALAZA Eğitim, Araştırma ve Geliştirme Daire Başkanlığı Kurumsal Yapılanma Başkanlığımız,

Detaylı

SANAYİ İŞÇİLERİNİN DİNİ YÖNELİMLERİ VE ÇALIŞMA TUTUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ - ÇORUM ÖRNEĞİ

SANAYİ İŞÇİLERİNİN DİNİ YÖNELİMLERİ VE ÇALIŞMA TUTUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ - ÇORUM ÖRNEĞİ , ss. 51-75. SANAYİ İŞÇİLERİNİN DİNİ YÖNELİMLERİ VE ÇALIŞMA TUTUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ - ÇORUM ÖRNEĞİ Sefer YAVUZ * Özet Sanayi İşçilerinin Dini Yönelimleri ve Çalışma Tutumları Arasındaki İlişki - Çorum

Detaylı

Yeniden Yapılanma «re-organizasyon»

Yeniden Yapılanma «re-organizasyon» Yeniden Yapılanma «re-organizasyon» Yeniden Yapılanma Süreci Projenin Hedefi Ticari yaşamını sürdüren organizasyonunuz için, öncelikle yönetim kadrosu çalışanları ve sonrasında tüm çalışanları için, bir

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ İLİŞKİLERİ UZMANI

AVRUPA BİRLİĞİ İLİŞKİLERİ UZMANI TANIM Gümrük birliği sürecinde ve Türkiye nin Avrupa Topluluğuna tam üyeliğinde, tüm özel ve kamu kuruluşlarının bünyelerinde yapmaları zorunlu yapısal değişiklikleri uygulamaya koyacak, Avrupa Birliğinin,

Detaylı

TURQUALITY Projesine Nasıl Başvurulur?

TURQUALITY Projesine Nasıl Başvurulur? TURQUALITY Projesine Nasıl Başvurulur? BAŞVURU ÖNCESİ Ön Koşul: Müracaat eden markanın Türkiye de tescilinin yapılmış olması, yurtdışında da ibraz edeceği İş Planında belirtilecek hedef pazarlarının en

Detaylı

VARİS YETİŞTİRME PROGRAMI

VARİS YETİŞTİRME PROGRAMI VARİS YETİŞTİRME PROGRAMI. Varis Yetiştirme Programı Program Süresi: 6 Gün Amacı: Aile şirketlerinde; aile sadakatini ve kimliğini güçlendirmek, aile duygularını beslemek, birlik ve beraberliğini geliştirmek,

Detaylı

İÇİNDEKİLER. BÖLÜM 1 Değişkenler ve Grafikler 1. BÖLÜM 2 Frekans Dağılımları 37

İÇİNDEKİLER. BÖLÜM 1 Değişkenler ve Grafikler 1. BÖLÜM 2 Frekans Dağılımları 37 İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 Değişkenler ve Grafikler 1 İstatistik 1 Yığın ve Örnek; Tümevarımcı ve Betimleyici İstatistik 1 Değişkenler: Kesikli ve Sürekli 1 Verilerin Yuvarlanması Bilimsel Gösterim Anlamlı Rakamlar

Detaylı

Araştırma Yöntemleri. Üretim Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar

Araştırma Yöntemleri. Üretim Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar Dersin kodu İŞL 501 Araştırma Yöntemleri Öğrencilerin araştırma becerilerini geliştirip tez safhasına hazırlamak Araştırma temel araçları, özellikleri, yöntemlerin belirlenmesi, veri toplama Dersin kodu

Detaylı

Bilim Uzmanı İbrahim BARIN

Bilim Uzmanı İbrahim BARIN ERCİYES ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİNDE YATAN HASTALARIN HASTANE HİZMET KALİTESİNİ DEĞERLENDİRMELERİ Bilim Uzmanı İbrahim BARIN Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri AMAÇ Hasta memnuniyeti verilen

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ MAN 303 5 3 + 0 3 6. Ön Koşul Dersleri - Dersin Seviyesi

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ MAN 303 5 3 + 0 3 6. Ön Koşul Dersleri - Dersin Seviyesi DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ MAN 303 5 3 + 0 3 6 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Almanca Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

T.C. YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MİSYON, VİZYON, DEĞERLER

T.C. YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MİSYON, VİZYON, DEĞERLER T.C. YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MİSYON, VİZYON, DEĞERLER MİSYON Eğitim, sağlık hizmeti ve araştırmada yenilik ve mükemmelliği teşvik ederek, ulus ve ötesinde, sağlığı korumak ve geliştirmektir.

Detaylı

Bilimsel Araştırma Yöntemleri I

Bilimsel Araştırma Yöntemleri I İnsan Kaynakları Yönetimi Bilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programları Bilimsel Araştırma Yöntemleri I Dr. M. Volkan TÜRKER 7 Bilimsel Araştırma Süreci* 1. Gözlem Araştırma alanının belirlenmesi 2. Ön Bilgi

Detaylı

MALİYE YÜKSEK EĞİTİM MERKEZİ (MAYEM)

MALİYE YÜKSEK EĞİTİM MERKEZİ (MAYEM) MALİYE YÜKSEK EĞİTİM MERKEZİ (MAYEM) MİSYON ÇALIŞMASI Tablo 1. Misyon Çalışması Sonuçları Konsolide Misyon Oluşturulamamıştır Grup 1 İnsanımızın refahını arttırmak için, adaletli, etkin, verimli, şeffaf

Detaylı

SINIF ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİĞE YÖNELİK TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ

SINIF ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİĞE YÖNELİK TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ Ekim 2005 Cilt:13 No:2 Kastamonu Eğitim Dergisi 427-436 SINIF ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİĞE YÖNELİK TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ Halil Coşkun ÇELİK, Recep BİNDAK Dicle

Detaylı

BÖLÜM 1 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMEDE TEMEL KAVRAMLAR

BÖLÜM 1 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMEDE TEMEL KAVRAMLAR İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMEDE TEMEL KAVRAMLAR I. Öğretimde Ölçme ve Değerlendirmenin Gerekliliği... 2 II. Ölçme Kavramı... 3 1. Tanımı ve Unsurları... 3 2. Aşamaları... 3 2.1. Ölçülecek

Detaylı

Bilgi Toplumunda Sürekli Eğitim ve Yenilikçi Eğitimci Eğitimi

Bilgi Toplumunda Sürekli Eğitim ve Yenilikçi Eğitimci Eğitimi Bilgi Toplumunda Sürekli Eğitim ve Yenilikçi Eğitimci Eğitimi Bilgi toplumunda, bilgi ve iletişim teknolojilerinin yarattığı hız ve etkileşim ağı içinde, rekabet ve kalite anlayışının değiştiği bir kültür

Detaylı

ODTÜ-FEF ATAMA YÜKSELTME KRİTERLERİNDE TEZ DANIŞMANLIĞININ VE ÖĞRENCİ DEĞERLENDİRMESİNİN ETKİSİ ÜZERİNE ANKET ÇALIŞMASI ÖZET BULGULAR

ODTÜ-FEF ATAMA YÜKSELTME KRİTERLERİNDE TEZ DANIŞMANLIĞININ VE ÖĞRENCİ DEĞERLENDİRMESİNİN ETKİSİ ÜZERİNE ANKET ÇALIŞMASI ÖZET BULGULAR ODTÜ-FEF ATAMA YÜKSELTME KRİTERLERİNDE TEZ DANIŞMANLIĞININ VE ÖĞRENCİ DEĞERLENDİRMESİNİN ETKİSİ ÜZERİNE ANKET ÇALIŞMASI ÖZET BULGULAR Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığı Haziran 2012 Çalışma Komisyonu Prof.

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ Doç. Dr. Deniz Beste Çevik Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı beste@balikesir.edu.tr

Detaylı

* İnsan Kaynakları alanında çalışmak isteyen tüm Öğrenci ve Yeni Mezunlar,

* İnsan Kaynakları alanında çalışmak isteyen tüm Öğrenci ve Yeni Mezunlar, İNSAN KAYNAKLARI UZMANLIĞI EĞİTİMİ Rekabetçi ve etkin süreç yönetimi için öncelikli olan entellektüel sermaye olarak kabul edilen insan kaynağı yönetiminde doğru stratejiler oluşturmak günümüz başarılı

Detaylı

İnsan. kaynakları. istihdam

İnsan. kaynakları. istihdam İnsan kaynakları ve istihdam İ ÇİN DE Kİ LER 1 Kurumsallaşmanın şirketler açısından önemi 2 Uygulamanın hedefleri 3 Uygulamanın kazandırdıkları 4 İçerik ve Yöntem 5 Akış tablosu Kurumsallaşmanın Şirketler

Detaylı

İŞLETME POLİTİKASI (Stratejik Yönetim Süreci)

İŞLETME POLİTİKASI (Stratejik Yönetim Süreci) İŞLETME POLİTİKASI (Stratejik Yönetim Süreci) İşletmenin uzun dönemde yaşamını devam ettirmesine ve sürdürülebilir rekabet üstünlüğü sağlamasına yönelik bilgi toplama, analiz, seçim, karar ve uygulama

Detaylı

MÜCEVHER SEKTÖR ENDEKSİ KASIM

MÜCEVHER SEKTÖR ENDEKSİ KASIM MÜCEVHER ENDEKSİ KASIM MÜCEVHER ENDEKSİ KASIM Yasak kalktı, kartlı satışlar arttı YILBAŞI, KUYUMCULUK ÜNE HAREKET GETiRECEK! İstanbul Kuyumcular Odası ve Boğaziçi Araştırma ve Yönetim Danışmanlık iş birlikteliğiyle

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS İSTATİSTİK MATH 176 2 3 + 0 3 5. Program Öğrenim Çıktıları 1,5 2,3 2,5,12 8,12 1,2,5 2,12 1,3,4

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS İSTATİSTİK MATH 176 2 3 + 0 3 5. Program Öğrenim Çıktıları 1,5 2,3 2,5,12 8,12 1,2,5 2,12 1,3,4 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS İSTATİSTİK MATH 176 2 3 + 0 3 5 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Almanca Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü Dersi Verenler

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. İşletmeye Giriş BBA 101 Güz 3, 0, 0 3 6

DERS BİLGİLERİ. İşletmeye Giriş BBA 101 Güz 3, 0, 0 3 6 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Kredi AKTS İşletmeye Giriş BBA 101 Güz 3, 0, 0 3 6 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü Dersi

Detaylı

(ki-kare) analizi ( Tablo 1. Araştırmaya Katılanların Çalıştıkları Okul Türüne Göre Dağılımı. Sayı % 1259 65,6 659 34,4 1918 100,0

(ki-kare) analizi ( Tablo 1. Araştırmaya Katılanların Çalıştıkları Okul Türüne Göre Dağılımı. Sayı % 1259 65,6 659 34,4 1918 100,0 ÖĞRENME ORTAMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ ARAŞTIRMASI Eğitimin kalitesi, öğrenme ortamlarının kalitesiyle doğru orantılıdır. Nitelikli öğrencilerin yetişmesi için nitelikli öğretmenlerin yanında öğrenme ortamlarının

Detaylı

MESLEKİ EĞİTİM İŞSİZLİĞE ÇÖZÜM OLABİLR Mİ?

MESLEKİ EĞİTİM İŞSİZLİĞE ÇÖZÜM OLABİLR Mİ? MESLEKİ EĞİTİM İŞSİZLİĞE ÇÖZÜM OLABİLR Mİ? GENÇLİK PROJESİ "Bu proje T.C. Başbakanlık DPT AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (http://www.ua.gov.tr) Gençlik Programı kapsamında ve Avrupa

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS MALİ TABLOLAR ANALİZİ MAN 319 5 3 + 0 3 5. Program Öğrenim Çıktıları 4,6 1,2,5 2,20 7,8

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS MALİ TABLOLAR ANALİZİ MAN 319 5 3 + 0 3 5. Program Öğrenim Çıktıları 4,6 1,2,5 2,20 7,8 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS MALİ TABLOLAR ANALİZİ MAN 39 5 3 + 0 3 5 Ön Koşul Dersleri Muhasebeye Giriş I+II, Maliyet Muhasebesi Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersin

Detaylı

İnşaat Sektöründe Eğitim Başarı / Başarısızlık İlişkisinin İncelenmesi

İnşaat Sektöründe Eğitim Başarı / Başarısızlık İlişkisinin İncelenmesi İnşaat Sektöründe Eğitim Başarı / Başarısızlık İlişkisinin İncelenmesi Gökhan Arslan, Serkan Kıvrak Anadolu Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü İki Eylül Kampüsü 26555 Eskişehir Tel: (222) 321 35 50

Detaylı