KOSGEB DESTEKLERİ YÖNERGESİ. Doküman No: USE-0041 Revizyon Tarihi: _DH Revizyon No:16 Sayfa No:1/128. KOSGEB Destekleri Yönetmeliği Uygulama Yönergesi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KOSGEB DESTEKLERİ YÖNERGESİ. Doküman No: USE-0041 Revizyon Tarihi: _DH Revizyon No:16 Sayfa No:1/128. KOSGEB Destekleri Yönetmeliği Uygulama Yönergesi"

Transkript

1 No:1/128 KOSGEB Destekleri Yönetmeliği Uygulama Yönergesi BĠRĠNCĠ KISIM Genel Hükümler Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç Madde 1- Bu Uygulama Yönergesinin amacı; 05 Nisan 2005 tarih ve sayılı KOSGEB İcra Komitesi kararı ile kabul edilen ve 24 Nisan 2005 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren KOSGEB Destekleri Yönetmeliğinin ve uygulanmasına ilişkin alt düzenleyici işlemlerin belirlenmesidir. Kapsam Madde 2- Bu Uygulama Yönergesi; Yararlanıcılara KOSGEB tarafından verilebilecek desteklerin uygulanmasına ilişkin alt düzenleyici işlemleri kapsar. Dayanak Madde 3- Bu Yönerge, 24 Nisan 2005 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren KOSGEB Destekleri Yönetmeliğinin 29. maddesine istinaden hazırlanmıştır. Tanımlar Madde 4- Yönetmeliğin 4. Maddesindeki tanımlara ilave tanımlar aşağıdadır; Uygulama Birimi: Destekleri Yararlanıcıya sağlayan, izleyen ve buna ilişkin gerekli iş ve işlemleri yapan KOSGEB Birimini, Üniversite Görevlisi: Sinerji Odaklarında görev yapmak üzere 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunun 38. maddesine istinaden görevlendirilen personeli, Öğretim Elemanı: Üniversitelerde, 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununda tanımlanan Doktor, Yardımcı Doçent, Doçent ve Profesör unvanına sahip öğretim elemanlarını, Kamu Görevlisi: Sinerji Odaklarında görev yapmak üzere valilikler veya kamu kurum / kuruluşlarınca görevlendirilen üniversite veya dört yıllık yüksek okulların mühendislik, işletme veya ekonomi bölümlerinden mezun en az iki yıllık iş tecrübesine sahip personeli,

2 No:2/128 Yetkilendirilmiş kurumlar: Düzenlenen yetkilendirme anlaşması çerçevesinde eğitim, yetkilendirme ve izleme faaliyetlerini yürütmek üzere Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından Enerji Verimliliği Koordinasyon Kurulu onayı ile yetkilendirilen meslek odalarını ve üniversiteleri Yetkilendirilmiş Enerji Verimliliği Danışmanlık Şirketleri (EVD Şirketleri) :Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü veya yetkilendirilmiş kurumlar ile yaptıkları yetkilendirme anlaşması çerçevesinde, enerji verimliliği hizmetlerini yürütmek üzere yetki belgesi verilen enerji verimliliği danışmanlık şirketlerini, Süreç GeliĢtirme Birimi: Destekleri süreç açısından izleyen, geliştiren ve iyileştiren KOSGEB Birimini, Destek İzleme ve Değerlendirme Birimi: İhtiyaç duyulan verileri Başkan adına izlemek üzere gerek doğrudan gerekse Uygulama Birimleri ve Süreç Geliştirme Birimlerinden toplayıp değerlendirerek; destek türü, Yararlanıcı, stratejik hedef, program, personel, Merkez, bölge, yıl ve benzeri bazda Başkana İzleme ve Değerlendirme Raporları üreten KOSGEB Birimini, Denetim Birimi: Müşteri Memnuniyet Anketi, şikâyet mektubu, ihbar, İzleme ve Değerlendirme Birimi Raporları ve benzeri kaynaklardan alınan bilgi ve belgelerden hareket ederek Süreç Geliştirme Birimleri ve Uygulama Birimlerinin denetimini yapan KOSGEB Birimini, Yararlanıcı: Destek verilmesi planlanan veya uygun görülen, İşletmeleri, Yeni Girişimcileri, Girişimcileri, İşletici Kuruluşları, Meslek Kuruluşları ve Sektörel Kuruluşları, Yararlanıcı Durum Tespit Formu (YDTF): Destek alabilecek Yararlanıcıların mevcut durumlarının tespiti ve sınıflandırılması amacıyla Uygulama Birimleri tarafından Yararlanıcılara uygulanan soru formunu, Stratejik Yol Haritası (SYH) Planı: Yararlanıcıların büyüme ve gelişme niyetlerini stratejik hedefler haline getirdikleri planı, Genel İşletme Geliştirme Programı Stratejik Yol Haritası (GİGP SYH) Planı: YDTF Formunun değerlendirilmesi sonucunda A,B veya C grubunda sınıflandırılmayan yararlanıcıların, A,B veya C grubunda sınıflandırılan ancak stratejik hedefi doğrultusunda SYH Planı hazırlamak istemeyen, stratejik hedefi doğrultusunda hazırladığı SYH Planı onaylanmayan Yararlanıcıların, genel işletme geliştirme hedefine yönelik olarak hazırladıkları SYH Planını, SYH Planı Komisyonu: Yararlanıcıların hazırladıkları SYH / GİGP SYH Planlarını kriterler çerçevesinde inceleyerek onaylayan Komisyonu, Destek Komisyonu: Yararlanıcıların destek taleplerini destek kriterleri ve belgeler çerçevesinde inceleyerek destekleme kararı, karara ilişkin itirazları ve önerileri inceleyerek nihai kararı veren Komisyonu,

3 No:3/128 BaĢvuru ve Uygulama Dosyası: Yararlanıcıların, KOSGEB Uygulama Birimlerinden destek alabilmek için yaptıkları başvuru, plan, karar, Sözleşme, ödeme, performans, izleme, değerlendirme, denetim ve benzeri tüm bilgi ve belgelerin bulunduğu dosyayı, KOSGEB Veri Tabanı: KOSGEB tarafından verilecek Desteklerin ve Tedarikçilerin etkin ve verimliliğinin izlenmesi amacı ile oluşturulan, bilgilere erişim ve bilgi girişi yapma yetkisi Başkan tarafından belirlenen ve verilen yetkiler çerçevesinde İntranet ve/veya KOSGEB web sayfasında yayınlanan Veri tabanlarını, Genel SözleĢme: Hazırladığı SYH / GİGP SYH Planı, Plan Komisyonu tarafından değerlendirilip onaylanmış Yararlanıcı ile Uygulama Birimi arasında desteklerden faydalanmaya ilişkin genel hususları düzenlemek amacıyla imzalanan sözleşmeyi, Destek SözleĢmesi: Destek Komisyonu tarafından destek kararı verilen Yararlanıcı ile Uygulama Birimi arasında imzalanan ve verilecek desteğe ilişkin hususları düzenleyen sözleşmeyi, Destek İzleme ve Performans Formu: Yararlanıcıya sağlanan desteklerde, destek türlerine göre beklenen çıktıların ve performansın izlenmesi ve değerlendirilmesi amacıyla destek bazında düzenlenerek kullanılan formu, İş Akış Şeması : KOSGEB Destekleri Yönetmeliğindeki tüm desteklerin başvuru aşamasından izleme aşamasına kadar geçen süreçleri, kullanılan formları ve istenen belgeleri gösteren şemayı, MüĢteri Memnuniyet Anketi: Yararlanıcıların hizmet ve destek aldıktan sonra KOSGEB Uygulama Birimlerinden, Tedarikçilerden ve sağlanan hizmet/destekten memnuniyet düzeylerini ölçmek amacı ile Yararlanıcılara uygulanan anketi, Finansal Kiralama (Leasing) İşlemleri: Yararlanıcılara kiralama süresi en fazla dört yıl olacak şekilde, Finansal Kiralama yolu ile temin edecekleri makine-teçhizatın faturada yer alan peşin bedeli ve KDV dışında kalan faiz/kar payı esas alınarak KOSGEB tarafından yörelere göre belirtilen oranlarda verilecek kiralama desteği ile ilgili Finansal Kiralama işlemlerini, Destek Programları: Genel İşletme Geliştirme Programı, İşletme Geliştirme Programı, Ürün Kalite Geliştirme Programı, İhracat Geliştirme Programı, Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Programı, Bölgesel Kalkınma Programı ve Girişimciliği Geliştirme Programını, İşletme Geliştirme Programı: Yararlanıcının Kurumsallaşma ve Yurtiçi Satışlarını Arttırma hedefine yönelik desteklerden oluşan programı, Ürün Kalite GeliĢtirme Programı: Yararlanıcının Ürün Kalitesini Arttırma ve Üretim Kalitesini Geliştirme hedefine yönelik desteklerden oluşan programı, İhracatı Geliştirme Programı: Yararlanıcının İhracata Başlama, İhracatını Attırma ve Marka Oluşturma hedefine yönelik desteklerden oluşan programı,

4 No:4/128 Teknoloji GeliĢtirme ve Yenilik Programı: Yararlanıcının Yeni Ürün Tasarım ve Üretimi ile Teknolojik Araştırma ve Geliştirme çalışmaları sonucu yeni ürünlerin ticarileştirilmesine yönelik desteklerden oluşan programı, Bölgesel Kalkınma Programı: Bölgeler arası farklılıkların giderilmesi, yatırım, üretim ve istihdamın artırılması amacı ile Yararlanıcılara yönelik oluşturulan programı, GiriĢimciliği GeliĢtirme Programı: Girişimciliği geliştirmek amacı ile Yararlanıcılara yönelik desteklerden oluşan programı, Genel İşletme Geliştirme Programı (GİGP): YDTF uygulanan ve Genel İşletme Geliştirme Programı Stratejik Yol Haritası (GİGPSYH) hazırlaması istenen Yararlanıcıların alabileceği Eğitim Destekleri, Enerji Verimliliği Eğitim Hizmetleri Desteği, Danışmanlık Desteği, Sınai Mülkiyet Hakları Desteği, Yurtiçi Sanayi Fuarlarına Katılım Desteği, Yurtiçi Uluslararası Sanayi İhtisas Fuarlarına Katılım Desteği, İhracat Amaçlı Yurtdışı İş Gezisi Programı Katılım Desteği, Genel Test Analiz ve Kalibrasyon Desteği, CE İşaretlemesine ilişkin Test- Analiz Desteği, Sistem Belgelendirme Desteği, Ortak Kullanım Amaçlı Makine Teçhizat Desteği ve Altyapı Üstyapı Desteğini kapsayan programı, Stratejik Hedefler: Yararlanıcıların İhracata Başlama, İhracatı Geliştirme, Marka Oluşturma, Kurumsallaşma, Yurtiçi Satışları Arttırma, Teknolojik Ar-Ge ve Ticarileştirme, Yeni Ürün Tasarımı ve Üretimi, Ürün Kalitesinin Arttırılması, Üretim Kapasitesinin Arttırılmasına yönelik hedeflerini, Süreç İzleme ve Değerlendirme Raporu: Süreç Geliştirme Birimleri tarafından yıllık olarak hazırlanan ve Başkan onayı ile yürürlüğe giren bir çalışma programı dahilinde; geliştirdikleri süreçlerin uygulanmasındaki iş ve işlemlerin izlenmesi, süreç açısından değerlendirilmesi için Uygulama Birimlerinde ve gerekirse sahada yapacakları çalışmalar sonucu hazırlanan raporu, EĢleĢtirme Merkezi Modelleri (EMM): KOSGEB Kalite Yönetim Sisteminde kayıtlı ilgili destek prosesinde belirtilen Eşleştirme Merkezi Modellerini, EĢleĢtirme Merkezi ĠĢleticisi (EMĠ): Eşleştirme Merkezinin faaliyetlerini yürütecek kuruluşu, Değerlendirme ve Karar Kurulu: TEKMER ve DTİ Protokolleri kapsamında Ar-Ge ve Teknolojik Yenilik Projelerini, projeye ilişkin olarak Uygulama Birimince hazırlanan Ar-Ge ve Teknolojik Yenilik Projesi Ön Değerlendirme Raporlarını ve Üniversite Öğretim Elemanı/ları tarafından hazırlanan Proje Değerlendirme Raporlarını inceleyen, değerlendiren ve desteklenecek projeleri belirleyerek destek kararı alan Protokol taraflarınca görevlendirilen üyelerden oluşan Kurulu, Frascati ve Oslo Kılavuzu: OECD tarafından hazırlanan ve Türkçe ye çevrilerek TÜBİTAK tarafından yayınlanan Ar-Ge ve Yeniliklerle ilgili tanımların ve açıklamaların yer aldığı kılavuzları, Ar-Ge ve Teknolojik Yenilik Projesi Değerlendirme Rehberi: TEKMER ve DTİ Protokolleri kapsamında KOSGEB Uygulama Birimlerine sunulan Ar-Ge ve Teknolojik Yenilik Projelerinin değerlendirilmesinde; KOSGEB KOBİ Uzman / Uzman Yardımcısı, Üniversite Öğretim Elemanları ve Değerlendirme ve Karar Kurulunda görevlendirilen üyelerin, yapacakları değerlendirmelerde izlenecek yol, yöntem, kriterler, stratejik teknolojiler ve tanımların yer aldığı rehberi,

5 No:5/128 Teknonet Portalı: adresinde yayınlanan ve teknoloji tabanlı işletmelere, yeni teknolojilere mevzuata ilişkin bilgilerin yer aldığı, ulusal yenilik sistemi unsuru diğer kuruluşların ve KOSGEB katkılarıyla geliştirilen ve ilgili Süreç Geliştirme Birimince işletilen bilgi portalını, YDTF - SYH Portalı: adresinden YDTF / SYH linkleri ile erişilen, Yararlanıcıların YDTF / SYH işlemlerinin ve bu işlemlerle ilgili Yararlanıcı - KOSGEB arasındaki elektronik iletişimin gerçekleştirildiği portalı, KOBİ Beyannamesi: tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayınlanan Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelik gereğince hazırlanması zorunlu olan ve YDTF / SYH Portalı üzerinden doldurulup Yararlanıcı tarafından imzalı ve kaşeli çıktısı Uygulama Birimine / Sinerji Odağına teslim edilen beyannameyi, KOSGEB Veri Tabanı Yönetimi: KOSGEB Veri Tabanının bilgi işlem teknolojisine uygun olarak yönetimi, bilgilerin korunması ve gizliliğinin sağlanmasına ilişkin idari ve teknik tedbirlerinin alınmasını, gerekli görülen yatırımların mevzuata göre yapılması, hizmet alımı ve benzeri hususlar Veri Tabanı Yönetimi olarak tanımlanmış olup Başkan adına bu yönetim görevini yerine getiren Bilgi Sistemleri Daire Başkanlığını, Uygunsuzluk: Tedarikçilerin, Yararlanıcıların ve diğer sözleşme taraflarının sözleşmeye ve genel mevzuata aykırı durumlarının varlığı olup bu kapsamdaki ihmal ve kast hallerini, Yararlanıcı Hedef Gerçekleşme Raporu (YHGR) : Genel Sözleşme imzalamış olan yararlanıcılardan belirlenen hedeflerini gerçekleşme durumunu değerlendiren raporunu,ifade eder.

6 No:6/128 İKİNCİ KISIM Destek Türü ve Yararlanıcılar, KOSGEB Birimleri Destekleme Görevi Dağılımı BİRĠNCĠ BÖLÜM Destek Türü ve Yararlanıcılar Madde 5- Yararlanıcılara sağlanabilecek desteklerin adı, Yönetmelik Madde numaraları, destek üst limitleri, destek oranları, desteğin KOSGEB e geri ödenip ödenmeyeceği ve Yararlanıcıların niteliği Tablo 1.1 de verilmiştir. (Ek Tablo 1.1) İKİNCİ BÖLÜM KOSGEB Birimleri Destekleme Görevi Dağılımı Madde 6- KOSGEB Birimlerinin Desteklere ilişkin Uygulama ve Süreç Geliştirme görevleri Tablo 1.2 ve Tablo 1.5 te verilmiştir (Ek Tablo 1.2 ve Tablo 1.5) ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Desteklerle İlgili Tablo, Form, Talimatlar ve Destek Prosesleri Madde6A- Desteklerle ilgili Tablo, Form, Talimatlar ile desteklerin verilmesindeki iş akışını açıklayan Destek Prosesleri Kısım 8 de verilmiştir.

7 No:7/128 ÜÇÜNCÜ KISIM Destek BaĢvuruları, Değerlendirme, ve Ödeme KoĢulları BİRĠNCĠ BÖLÜM Yararlanıcı Durum Tespit Formu ve SYH Planı Hazırlanması ve Değerlendirilmesi Yararlanıcı Durum Tespit Formu Doldurulması ve Değerlendirilmesi Madde 7- Destek alabilecek Yararlanıcılar, kendilerine ilişkin genel bilgilerin tespit edilmesi ve sınıflandırılmaları için YDTF - SYH Portalı üzerinden kullanıcı kodu ve şifre alarak KOBİ Beyannamesi ve Yararlanıcı Durum Tespit Formu (YDTF (Ek: GF-01) ) doldurur. Beyanname ve formun değerlendirme işlemi yapılır. KOBİ Beyannamesi değerlendirilirken İşletmenin imalat sanayi sektöründe faaliyet gösterdiği konusunda tereddüt hasıl olursa Kapasite Raporu ve / veya Sanayi Sicil Belgesi istenebilir. YDTF nin değerlendirilmesi YDTF - SYH Portalı otomasyon yazılımı tarafından yapılır ve Yararlanıcılar toplam puanlarına göre aşağıdaki şekilde sınıflandırılır: Puan* Sınıf Puan <11 Sınıflandırılmamış 11 Puan < µ D µ Puan < (µ + σ) C (µ + σ) Puan < (µ + 2σ) B Puan µ + 2σ A µ: Veritabanında kayıtlı tüm Yararlanıcı puanları üzerinden hesaplanan aritmetik ortalama σ: Veritabanında kayıtlı tüm Yararlanıcı puanları üzerinden hesaplanan standart sapma *: Başkanlık µ ve σ parametrelerini gerek gördükçe hesaplatır. Bu durumda; yeni doldurulan YDTF ler en son hesaplanan parametrelere göre değerlendirilir. YDTF bilgileri ve değerlendirme sonucu KOSGEB Veri Tabanına kaydedilir. A, B, C, D şeklindeki Yararlanıcı sınıflandırma ifadeleri sadece KOSGEB personelinin bilgi ve kendi içinde kullanımına mahsustur, Yararlanıcılarla iletişimde SYH hazırlaması istenen Yararlanıcı, GİGP SYH hazırlaması istenen Yararlanıcı ifadeleri kullanılır. SYH / GİGP SYH Planı Hazırlanması ve Değerlendirilmesi Madde 8- YDTF değerlendirmesi neticesinde A, B, C grubunda sınıflandırılan Yararlanıcılar ile projesi TEKMER / DTİ kurullarında kabul edilen Yararlanıcılardan, adresinden bilgisayar ortamında SYH Planı hazırlamaları istenir. YDTF formunun değerlendirilmesi sonucunda D grubuna giren Yararlanıcılardan ise Genel İşletme Geliştirme Hedefine yönelik olarak adresinden bilgisayar ortamında GİGP SYH Planı hazırlamaları istenir. A,B veya C grubunda sınıflandırılan ancak SYH Planı hazırlamak istemeyen Yararlanıcılar ile SYH Planı onaylanmayan Yararlanıcılar da talep etmeleri ve SYH Komisyonunun uygun görmesi halinde GİGP SYH Planı hazırlayabilirler.

8 No:8/128 YDTF değerlendirmesi yapıldıktan sonra 1 (bir) yıldan daha fazla süre geçtiği halde SYH veya GİGP SYH Planı hazırlama sürecine başlamayan Yararlanıcılardan, gerek görülürse YDTF bilgilerini güncellemesi istenebilir. Yararlanıcılar veya Uygulama Birimleri tarafından gerek görülmesi halinde SYH ve GİGPSYH Planları güncellenebilir. Güncellenen planda daha önceki plan / planlarda seçilmiş olan hedefler tekrar edilebilir. Bu durumda Yararlanıcı önceki planın hazırlandığı dönemden sonraki gelişmeleri dikkate alarak gerekirse hedefe ilişkin süreç adımlarını da güncelleyebilir. SYH Planını güncelleyen Yararlanıcı, önceki plan döneminde yararlandığı destek tutarlarını KOSGEB Destekleri Yönetmeliğinde belirtilen destek üst limitlerine tamamlayacak şekilde desteklerden faydalanmaya devam eder. Yönetmeliğin 24. Maddesi kapsamında verilecek olan Yeni Girişimci Desteğinden yararlanacak Yeni Girişimcilerden SYH veya GİGP SYH Planı hazırlanması istenmez. SYH Planı, Yararlanıcıların sadece KOSGEB desteklerini sağlamaya yönelik bir değerlendirme dokümanı olmayıp, Stratejik Plan yapma alışkanlığı ve becerisini kazandırmayı da amaçlamaktadır. Yararlanıcıların talep etmeleri halinde, SYH Planı hazırlama konusunda Uygulama Birimi / Sinerji Odağı ücretsiz eğitim verir ve KOBİ Uzman Uzman Yardımcısı / Sinerji Odağı personeli tarafından gerekli bilgilendirmeler yapılır. Yararlanıcıların hazırlayacakları SYH Planını özümsemeleri temel kriterdir. SYH Planı hazırlamaları için Yararlanıcılara KOSGEB Danışmanlık ve Eğitim Desteği verilmez. Danışman kişi ve kuruluşlar tarafından hazırlandığı belirlenen SYH Planları kesinlikle değerlendirmeye alınmaz. Bu durumda Uygunsuzluk Yönergesine göre işlem yapılır. Bilgisayar ortamında hazırlanarak iletilen SYH Planı, Uygulama Birimi / Sinerji Odağı tarafından verilen bilgilerin yeterliliği açısından incelenerek yeterli bulunmayanlar, elektronik ortamda Yararlanıcılara iade edilir. SYH Planı revize edilerek gönderildiğinde tekrar değerlendirmeye alınır. Yararlanıcılar tarafından son haline getirilen SYH Planı, Yararlanıcının her türlü iş ve işlemlerinden sorumlu KOBİ Uzman / Uzman Yardımcısı / Üniversite Görevlisi / Kamu Görevlisi tarafından SYH Planı Komisyonuna sunulur. SYH Planı Komisyona sunulan Yararlanıcılar, kendilerinden istenen bilgi ve belgeleri Uygulama Birimine / Sinerji Odağına teslim etmek zorundadır. SYH Planı, SYH Planı Komisyonu tarafından incelenip SYH Komisyonu Karar Formu düzenlenerek onaylanır veya reddedilir (Ek: GF-03). SYH Planı onaylanan Yararlanıcılar, Genel Sözleşme imzalamak üzere yazı ile Uygulama Birimine davet edilir. SYH Planı reddedilen işletmelere bu durum yazı ile bildirilir. SYH Planı Komisyonuna itiraz olması halinde Madde e göre işlem yapılır. SYH Planı reddedilen Yararlanıcılar, aradan en az 3 (üç) ay geçtikten sonra yazılı olarak talepte bulunmaları halinde, SYH Planlarını yeniden sunmalarına izin verilir. SYH Planı reddedilen Yararlanıcıların GİGP ye katılma talebi varsa, talep başvurunun alınmasıyla birlikte işleme koyulur, yukarıda belirtilen 3 aylık süre beklenmez.

9 No:9/128 lanan SYH Planında yer alan bilgiler KOSGEB Veri Tabanına kaydedilir ve Yararlanıcılar, Genel Sözleşmede belirtilen desteklerin her biri için ayrı başvuru yapar. SYH /GİGP SYH Planı hedefleri ile ilişkili program ve destekler Tablo 1.6 da ( Ek: TB-1.6), Yararlanıcının SYH /GİGP SYH Planına göre destek alabilmek için başvuru yapacağı Uygulama Birimi türü Tablo 1.3 te verilmiştir (Ek: TB-1.3).

10 No:10/128 İKİNCİ BÖLÜM Komisyonlar, Kriterler ve BaĢvurular, Madde 9- Stratejik Yol Haritası Planı Komisyonu 9.1 Görev, Yetki ve Sorumlulukları Yönetmeliğin 26. Maddesine istinaden oluşturulan bu Komisyonun görevi; Yararlanıcıların hazırladığı Stratejik Yol Haritalarını, Yararlanıcıların belirlediği stratejik hedefler, bu hedeflere ulaşmak için belirlediği süreç adımları ve performans göstergelerinin uygunluğu ve tutarlılığı ve benzeri hususlar ve kriterler açısından incelemek ve değerlendirmektir. Komisyon, Yararlanıcıların talep ettiği desteklerle hedeflerin uygunluğunu genel olarak değerlendirir, verilen bilgilerin ve belgelerin doğruluğunu da tetkik eder. Komisyon, Planda revizyon yapılmasını gerektiren durumlarda Yararlanıcıdan değişiklik yapmasını ister, yapılan revizyonları inceler ve SYH Planının uygun olup olmadığına karar verir. SYH Plan Komisyonunun onayladığı Plandaki desteklerden herhangi biri için Yararlanıcı tarafından destek başvurusu yapıldığında, desteğin verilmesi kararı, Destek Komisyonunun görev, yetki ve sorumluluğundadır. 9.2 SYH Planı Komisyonunun OluĢumu Komisyon, Uygulama Birimlerinde Müdür başkanlığında, biri Yararlanıcıdan sorumlu iki KOBİ Uzman/Uzman Yardımcısı olmak üzere en az üç kişiden oluşturulur. Komisyon teşkili için yeterli sayıda KOBİ Uzman/Uzman Yardımcısı personeli olmayan Merkez Müdürlükleri, en yakın Uygulama Birimlerinden ilgili Daire Başkanlığı onayı ile Komisyona üye alır. Komisyonlarda görev alacak KOBİ Uzman/Uzman Yardımcılarının belirlenmesinde Yararlanıcının faaliyet konusu, stratejik hedefleri ile KOBİ Uzman/Uzman Yardımcılarının ihtisas alanı, tecrübesi ve iş yükü dikkate alınır. Sinerji Odaklarında Yararlanıcıdan sorumlu personel, Uygulama Birimi Müdürü tarafından KOBİ Uzman / Uzman Yardımcısı veya Üniversite Görevlisi veya Kamu Görevlisi arasından belirlenir. Sinerji Odaklarında Komisyon, aralarında Yararlanıcıdan sorumlu personelin bulunduğu en az üç üyeden, aşağıda belirtildiği şekilde oluşturulur: Sinerji Odağı SYH Planı Komisyonu: Başkan: İlgili Uygulama Birimi Müdürü veya KOBİ Uzman / Uzman Yardımcısı, Üniversite Görevlisi, Kamu Görevlisi Üye olabilecekler: KOBİ Uzman / Uzman Yardımcısı, Üniversite Görevlisi, Kamu Görevlisi Yukarıda belirtilen SYH Planı Komisyonları her Sinerji Odağı için ayrı olmak üzere Uygulama Birimi Müdürü tarafından belirlenir. Üyelerinin tamamı KOSGEB personelinden oluşmayan komisyonların kararları, ilgili Uygulama Birimi Müdürünün onayıyla yürürlük kazanır. Yararlanıcıdan sorumlu personelin izin, görev vb. nedenlerle

11 No:11/128 komisyonda bulunamaması halinde Uygulama Birimi Müdürü, komisyon üyesi olabilecek diğer bir personeli komisyonda görevlendirebilir. KOSGEB tarafından hizmet alımı ihaleleriyle Sinerji Odaklarında görevlendirilen dört yıllık Üniversite ve Yüksekokul mezunu kişiler ve Uygulama Birimleri / Sinerji Odaklarının KOBİ lerle ilgili dernek ve vakıflarla KOSGEB Başkanlığından OLUR almak kaydıyla imzaladıkları protokoller çerçevesinde görevlendirilen dört yıllık Üniversite ve Yüksekokul mezunu kişiler Gözlemci olarak Yararlanıcıların hazırlamış olduğu SYH Planlarının ilk incelemesini yapıp SYH Planı Komisyonuna sunar ve komisyon toplantısında görüşlerini bildirebilirler, ancak komisyon üyesi olamazlar ve oy kullanamazlar. 9.3 Toplanma ve Karar Alma Yöntemi Komisyon, Komisyon Başkanının daveti ile SYH Planlarını incelemek ve karar vermek üzere toplanır. Komisyon, gerekli inceleme ve değerlendirmeleri yapar, Yararlanıcıyı ziyaret ederek yerinde inceleme yapabilir veya Yararlanıcı yetkilisini Komisyona davet ederek SYH Planı hakkında görüşür. Yararlanıcı yetkilisinin Komisyon toplantısına katılmasına ilişkin tutanakla imzası alınır, ancak kararda oy hakkı yoktur. Yararlanıcı yetkilisinin görüşü YDTF - SYH Portalı otomasyon yazılımı üzerinden de alınabilir. Bu durumda Yararlanıcı yetkilisi, kendilerine verilen kullanıcı kodu ve şifresini kullanarak SYH Planı hakkındaki görüşünü bildirir. SYH Planı üzerinde mutabakat sağlandığında Komisyon onay kararı verir. Komisyonun karar alma aşamasında Komisyon üyeleri arasında açıkça belirlenmiş teknik gerekçeler çerçevesinde farklı kanaatlerin oluşması durumunda Komisyon Başkanı ve diğer bir komisyon üyesinin kararı ile sağlanacak oy çokluğu esas alınarak karar verilir ancak itirazı olan üyenin görüşleri de karara açıkça yazılır ve belgeleri eklenir. Komisyon kararı çerçevesinde düzeltilmiş SYH Planı Yararlanıcı tarafından her sayfası imzalı ve kaşeli olarak Uygulama Birimine teslim edilir. Ancak daha önceki SYH Planı da muhafaza edilir. SYH Planı onaylanan Yararlanıcı ile Uygulama Birimi arasında Genel Sözleşme imzalanır (GF-04). SYH Planı Komisyonlarında verilen SYH onay kararlarının gerektiğinde iptaline ilişkin işlemler YDTF - SYH Portalı üzerinden Uygulama Birimi Yöneticisi veya Sinerji Odağı Yöneticisi tarafından yapılır. SYH onay iptallerinin gerekçesi YDTF - SYH Portalı na açık ve net olarak kaydedilir. İptal edilen onay kararına istinaden Genel Sözleşme imzalanmış ise ve yeni verilen onay kararı sözleşmeye destek ekleme / çıkarma sonucunu doğuruyorsa ilk Genel Sözleşmeye Ek Sözleşme yapılır. 9.4 Değerlendirme Kriterleri Komisyon, Yararlanıcının SYH Planında belirlediği hedefler ile talep ettiği destekler arasındaki uyum ve tutarlılığı, desteklerin performans göstergelerinin talep edilen desteklere uygunluğunu ve hedeflere ulaşmada ölçülebilir göstergeler olup olmadığını değerlendirir. 9.5 Komisyonların Oturum Sıklığı ve ÇalıĢma Süreleri Komisyon oturum sıklığı ve çalışma süreleri Madde gözönünde bulundurularak Uygulama Birimi Müdürü tarafından belirlenir. 9.6 Destek Karar Süresi SYH Planının Uygulama Birimine / Sinerji Odağına teslim edildiği tarihten itibaren Komisyona sunulması, karar alınması, kararın Yararlanıcılara bildirimi, Yararlanıcıların varsa karara itirazı, Komisyonun itirazları değerlendirmesi ile kararın kesinleşmesi Madde (13.13.) e göre yapılır.

12 No:12/128 Yararlanıcıların varsa karara itirazı, Komisyonun itirazları değerlendirmesi ile kararın kesinleşmesi Madde (13.13.) te belirtilen sürelerde gerçekleştirilir. Komisyon uygun görmesi halinde yeni bir karar alabilir. İtirazın reddi halinde karar kesindir. 9.7 lanan SYH Planının Ġzleme ve Değerlendirmesi Stratejik Yol Haritasının süresi Genel Sözleşme imza tarihinden itibaren azami 3 yıldır. Bu süre aynı zamanda Genel Sözleşmenin geçerlilik süresidir. Bu sürenin bitiminde veya Yararlanıcının hedefini tamamladığını beyan etmesi durumunda Yararlanıcı Hedef Gerçekleşme Raporu (GF-10) ile hedefini tamamlayıp tamamlamadığı değerlendirilir. Yapılan değerlendirme sonrasında 60 puanın altında kalan Yararlanıcılar hedefini tamamlayamadığı gerekçesi ile aynı hedef altında yeni bir Stratejik Yol Haritası hazırlamak koşulu ile desteklerden yararlanmaya devam edebilir. Üst üste iki değerlendirme döneminde de 60 puanın altında kalan Yararlanıcı bir yıl süre ile KOSGEB Desteklerinden faydalanamaz. Yapılan değerlendirme sonrasında 60 puanın üstünde alanlar başarılı kabul edilerek aynı veya farklı bir hedef için Stratejik Yol Haritası hazırlayarak desteklerden yararlanmaya devam edebilir. Hazırlanan yeni Stratejik Yol Haritası, yeni bir Genel Sözleşme imzalanmasını gerekli kılar. Yararlanıcılardaki gelişmelere bağlı olarak, Yararlanıcının KOBİ statüsünden çıkması, işi bırakması gibi mücbir sebepler dışında verilen bilgi ve belgelerin yanlış ve yanıltıcı olduğunun anlaşılması v.b. Sözleşmenin feshini gerektiren bir durum oluşması durumunda Uygunsuzluk Yönergesine göre işlem yapılır. Destek BaĢvurusu Madde 10- Genel İşletme Geliştirme Programı Stratejik Yol Haritası (GİGP SYH) veya SYH Planı hazırlaması istenip planı onaylanan Yararlanıcılar ile Genel Sözleşme imzalanır. Genel Sözleşme imzalayan Yararlanıcılar desteklerden yararlanabilmek için her desteğe ait başvuru formu ile Uygulama Birimine / Sinerji Odağına destek başvurusunda bulunur. Destek talebi Uygulama Birimi / Sinerji Odağı Destek Komisyonunda görüşülerek karar verilir ve talebi uygun bulunan yararlanıcılarla Destek Sözleşmesi imzalanır. Teknoloji Araştırma ve Geliştirme Destekleri için Destek Komisyonu oluşturulmaz, TEKMER/DTİ Değerlendirme ve Karar Kurulu kararlarında uygun bulunan ve Genel Sözleşme de yer alan destekler için Yararlanıcının başvurusunu müteakip Destek Sözleşmeleri yapılır. Yararlanıcılar ile imzalanan Genel Sözleşmede bulunan destekler Genel Sözleşmenin geçerli olduğu tüm dönemlerde verilebilir. Genel Sözleşme süresi bitse dahi süre bitmeden önce imzalanan destek sözleşmeleri kazanılmış hak olarak değerlendirilir ve ödemeler devam eder. Stratejik Yol Haritasının kapsadığı dönemin tamamlanmasını müteakip Yararlanıcı Hedef Gerçekleşme Raporunun düzenlenmesi için sözleşmesi devam eden desteklerin tamamlanması şartı aranmaz. Madde 11- Destek Komisyonu Görev, Yetki ve Sorumlulukları

13 No:13/128 Yönetmeliğin 26. Maddesine istinaden oluşturulan bu Komisyonun görevi; Yararlanıcıların onaylanan SYH Planına göre imzalanan Genel Sözleşmelerinde belirtilen her bir destek için yaptıkları başvuruları, Yararlanıcıdan sorumlu KOBİ Uzman/Uzman Yardımcısı / Üniversite Görevlisi / Kamu Görevlisinin yapacağı ön değerlendirmeyi müteakip; 1 Talep edilen desteğin Genel Sözleşme kapsamında olması, 2 Destek konusunun SYH Planı hedeflerine ulaşmak için belirlenen süreç adımlarına uygunluğu, 3 İlgili Destek Uygulama maddesine ve diğer mevzuata uygunluğu, 4 Desteğin varsa Tedarikçisinin uygunluğu açısından incelemek, değerlendirmek ve destek başvurusu hakkında karar vermektir. Komisyon, verilecek desteklerin onaylanmasında ve izlenmesinde tam yetkili ve sorumludur. Bu Komisyon, verilen desteğin ödemesi ile ilgili karar almaya ve aldığı kararların uygulanmasını ve sonuçlarını takibe yetkili ve sorumludur. Teknoloji Araştırma ve Geliştirme Destekleri, TEKMER / DTİ Değerlendirme ve Karar Kurulu Kararı ile verildiğinden bu destekler için Destek Komisyonu oluşturulmaz. Destekler, Kurul Kararına uygun şekilde verilir, Desteği veren Uygulama Birimi tarafından izlenir. KOSGEB Destekleri Yönetmeliği nin 6., 12., ve 21. Maddelerine istinaden verilen Genel Eğitim Programlarına Katılım Desteği, Enerji Verimliliği Eğitim Hizmetleri Desteği, Yurtiçi Sanayi İhtisas Fuarlarına Katılım Desteği, Yurtiçi Genel Sanayi Fuarlarına Katılım Desteği, Yurtiçi Uluslararası Sanayi İhtisas Fuarlarına Katılım Desteği, İhracat Amaçlı Yurt Dışı İş Gezisi (İYİG) Programına Katılım Desteği ve Ortak Kullanım Amaçlı Makine Teçhizat Desteği Yararlanıcının Stratejik Yol Haritası nın kapsadığı dönem içinde destek başvurusunda bulunulması şartıyla Stratejik Yol Haritası / GİGPSYH ı onaylanan ve Genel Sözleşme imzalanan her yararlanıcıya Genel Sözleşmede bu desteklerin yer alma şartı aranmaksızın Destek Komisyonu Kararıyla verilebilir. Ancak yararlanıcının Genel Sözleşmede yer verilmemiş olan bu desteklerden faydalanması için SYH onay iptaline gerek kalmaksınızın Ek Genel Sözleşme düzenlenir Destek Komisyonunun OluĢumu Komisyon, Uygulama Birimlerinde Müdür başkanlığında, biri Yararlanıcıdan sorumlu iki KOBİ Uzman/Uzman Yardımcısı olmak üzere en az üç kişiden oluşur. KOBİ Uzman/Uzman Yardımcısı bulunmayan Merkez Müdürlüklerinde ise en yakın KOSGEB Birimlerinden ilgili Daire Başkanlığı onayı ile Komisyona üye alınır. Komisyon gerekli görmesi durumunda İşletmeyi ziyaret ederek yerinde inceleme yapabilir veya İşletme yetkilisini Komisyona davet ederek talep edilen destek hakkında görüşür. Destek üzerinde mutabakat sağlandığında Komisyon onay kararı verir. Sinerji Odağı Destek Komisyonu: Başkan: İlgili Uygulama Birimi Müdürü Üye olabilecekler: KOBİ Uzman / Uzman Yardımcısı, Üniversite Görevlisi, Kamu Görevlisi

14 No:14/128 Yukarıda belirtilen Destek Komisyonları her Sinerji Odağı için ayrı olmak üzere Uygulama Birimi Müdürü tarafından belirlenir. Üyelerinin tamamı KOSGEB personelinden oluşmayan komisyonların kararları, ilgili Uygulama Birimi Müdürünün onayıyla yürürlük kazanır. Yararlanıcıdan sorumlu personelin izin, görev vb. nedenlerle komisyonda bulunamaması halinde Uygulama Birimi Müdürü, komisyon üyesi olabilecek diğer bir personeli komisyonda görevlendirebilir Toplanma ve Karar Alma Yöntemi Komisyon, Yararlanıcıdan sorumlu KOBİ Uzman/Uzman Yardımcısı / Üniversite Görevlisi / Kamu Görevlisinin başvuruyu ön değerlendirmesini müteakip toplanır. Gerekli inceleme ve değerlendirmeler sonunda Yararlanıcının destekten yararlanıp yararlanmayacağına karar verir. Komisyonun karar alma aşamasında Komisyon üyeleri arasında açıkça belirlenmiş teknik gerekçeler çerçevesinde farklı kanaatlerin oluşması durumunda Komisyon Başkanı ve diğer bir komisyon üyesinin kararı ile sağlanacak oy çokluğu esas alınarak karar verilir ancak itirazı olan üyenin görüşleri de karara açıkça yazılır ve belgeleri eklenir. Komisyon kararı Madde te belirtilen sürede Yararlanıcıya yazılı olarak bildirilir. Destek talebinin uygun görülmesi durumunda Yararlanıcı ile Destek Sözleşmesi yapılır Değerlendirme Kriterleri Komisyon, Yararlanıcının Destek Başvurusunu desteğe ait mevzuat çerçevesinde değerlendirir. Yararlanıcının destek başvurusunun desteğe ait mevzuata uygun olması halinde Komisyon tarafından destek başvurusu onaylanır Komisyonların Oturum Sıklığı ve ÇalıĢma Süreleri: Komisyon oturum sıklığı ve çalışma süreleri Madde gözönünde bulundurularak Uygulama Birimi Müdürü tarafından belirlenir Destek Karar Süresi Destek başvurusunun Uygulama Birimine / Sinerji Odağına teslim edildiği tarihten itibaren Komisyona sunulması, karar alınması, kararın Yararlanıcılara bildirimi, Yararlanıcıların varsa karara itirazı, Komisyonun itirazları değerlendirmesi ile kararın kesinleşmesi Madde (13.13.) e göre yapılır. Yararlanıcıların varsa karara itirazı, Komisyonun itirazları değerlendirmesi ile kararın kesinleşmesi Madde (13.13.) te belirtilen sürelerde gerçekleştirilir. Komisyon uygun görmesi halinde yeni bir karar alabilir. İtirazın reddi halinde karar kesindir Destek Kararlarının Ġzlenmesi ve Değerlendirilmesi Yararlanıcıya sağlanan desteğin Yararlanıcıya katkısı ile amacına uygun olarak kullanılmasının izlenmesi iş planı kapsamında Yararlanıcıdan sorumlu KOBİ Uzman/Uzman Yardımcısı / Üniversite Görevlisi / Kamu Görevlisi tarafından yapılır.

15 No:15/128 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM BaĢvuru ve Ödeme Belgeleri BaĢvuru Belgeleri ve Ödemeye Esas Belgeler Madde 12- Yararlanıcıların başvuru ve destek ödemesinde vereceği belgeler destek türlerine göre Tablo 1.4 te belirtilmiştir(ek: TB-1.4). DÖRDÜNCÜ KISIM Desteklere İliĢkin Genel Hususlar Madde 13- Desteklere ilişkin genel hususlar aşağıda yer almaktadır Başvurular, Yararlanıcılar tarafından Uygulama Birimlerine ve Sinerji Odaklarına yapılır. KOSGEB e ilk defa başvuruda bulunan her Yararlanıcı için Başvuru ve Uygulama Dosyası açılır. Bu dosyanın açılmasından sonra, desteklerle ilgili olarak Yararlanıcılardan alınmış belgelerden dosyada güncel olanlar tekrar istenmez. Sadece güncelliğini yitiren belgeler istenir Yararlanıcılara ve Tedarikçilere tüm bildirimler Tebligat Kanununa uygun biçimde ve yazılı olarak yapılır. Kıymetli evraklar, imza karşılığı teslim edilir ve teslim alınır Tüm ödemeler banka hesabına yapılır. KOSGEB tarafından yapılacak ödemelerin banka masrafı KOSGEB tarafından, Yararlanıcılar tarafından yapılacak ödemelerin banka masrafı Yararlanıcılar tarafından ödenir Tüm destekler, Yararlanıcının uygulama birimine ödemeye esas belgeleri destek ödeme talebi ile eksiksiz teslimini müteakip ödeme OLUR u ile KOSGEB tarafından ödenir Tedarikçi tarafından Yararlanıcı adına düzenlenen fatura aslının arka yüzüne, Bu fatura bedelinin... YTL lik tutarı, KOSGEB tarafından geri ödemeli/geri ödemesiz destek olarak ödenmiģtir. ibaresi işlenir. Fatura ile banka dekontların fotokopileri 9.2 Maddesinde Yararlanıcıdan sorumlu olabilecek kişiler arasında sayılanlardan biri veya Uygulama Birimi Müdürü tarafından onaylanarak Aslının Fotokopisidir. ifadesi eklenir. Tedarikçi faturası ile banka dekontlarının asılları imza karşılığı veya iadeli taahhütlü mektup / kargo yolu ile Yararlanıcıya iade edilir Destek kapsamında mal/hizmetin alınması ve kesin kabulünü müteakip destek ödemesine esas belgelerin Destek Sözleşmesinde belirtilen en geç bir (1) yıllık sürede, mücbir sebepler dışında, teslim edilmemesi halinde, Destek Sözleşmesi feshedilir ve Yararlanıcıya bildirilir. Burada kesin kabul ifadesi mal / hizmetin faturalandırıldığı tarihtir. Ödeme hizmetin gerçekleşmesinden önce yapılmış ise, bu durumda hizmetin alınma tarihi kesin kabul tarihi olarak dikkate alınır Geri Ödemeli Desteklerde Yararlanıcıdan faiz ve komisyon alınmaz İmza Sirküleri/TOBB veya TESK tarafından onaylı tatbik imza gösteren belge, Diploma, Taahhütname sureti ve benzeri belgelerin aslı veya Noter onaylı orijinal sureti görüldükten sonra fotokopileri 9.2 Maddesinde Yararlanıcıdan sorumlu olabilecek kişiler arasında sayılanlardan biri veya Müdür tarafından Aslının Fotokopisidir. ifadesi eklenerek ve onaylanarak teslim alınır Destek Sözleşmelerinin Damga Vergisi, Damga Vergisi Kanununa uygun olarak KOSGEB Banka hesabına Yararlanıcı tarafından ödenir ve Ödeme Belgesi Sözleşmeye eklenerek Yararlanıcının Başvuru ve Uygulama Dosyasında saklanır. Ancak 5746 sayılı Araştırma ve

16 No:16/128 Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkındaki Kanun gereği KOSGEB ile TEKMER işletmeleri arasında sadece AR-GE faaliyetleriyle ilgili olarak düzenlenen sözleşmeler Damga Vergisi İstisnası kapsamındadır Yurtdışından satın alınan mal ve hizmetlerde bedelin faturada döviz cinsinden belirtilmesi durumunda, T.C. Merkez Bankası Döviz Alış Kuru üzerinden ve faturanın düzenlendiği tarih esas alınarak ve Yeni Türk Lirası (YTL) olarak ödeme yapılır Geri Ödemeli Desteklerde; geri ödemeye esas alınacak tarih, Yararlanıcı ile Uygulama Birimi arasında düzenlenen Destek Sözleşmesinin tarihidir. Destek Sözleşmesinin süresinin uzatılması geri ödeme tarihini değiştirmez. Teknoloji Araştırma Geliştirme Desteklerinde geri ödemeye esas alınacak tarih Genel Sözleşme tarihidir Yararlanıcı tarafından geri ödemenin süresinde yapılmaması durumunda KOSGEB Uygunsuzluk Yönergesine göre işlem yapılır Süre: Aksine düzenlemenin olmadığı durumlarda; Bildirim süresi, İtiraz Süresi, Komisyon, Toplantı ve Karar Süresi 30 (otuz) gündür. Bu süreler kendilerine tebliğ tarihinin ertesi gününden itibaren başlayacak olup, işgününü ifade eder Yararlanıcılar, KOSGEB Destekleri Yönetmeliğinin 27. Maddesi nde yer alan desteklere ilişkin alacakları hizmetlerin Tedarikçisini, KOSGEB Tedarikçi Veri Tabanından kendisi belirler sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında yapılacak hizmet alımlarında ise, Madde deki hususlara göre işlem yapılır Yabancı dilde hazırlanmış her türlü belgenin gerektiğinde yeminli mütercim tarafından yapılmış Türkçe çevirisi istenir Nitelikli Hizmet Alımı yöntemi ile KOSGEB de çalıştırılan elemanlar, başvurusunu inceledikleri Yararlanıcılar ve desteklerin uygulanması hakkında görüş bildiren rapor verebilir, ancak Komisyonlarda görev alamaz ve ödeme belgelerini imzalayamaz KOSGEB tarafından sağlanan tüm desteklerin verilme süreçlerinde veya sonrasında Yararlanıcıların ve tedarikçilerin çeşitli uygunsuzluklarının tespiti durumunda, KOSGEB Uygunsuzluk Yönergesine göre işlem yapılır Komisyonlarca mücbir sebeplerin varlığının tespiti halinde uygunsuzluklar karşılıklı uzlaşma ve iyi niyet kuralları çerçevesinde çözümlenir Herhangi bir Uygulama Birimi tarafından başvurusu reddedilen bir Yararlanıcı, aynı veya revize edilmiş başvuru dokümanlarıyla başka bir Uygulama Birimine başvuramaz ve başvurusu değerlendirmeye alınmaz Yararlanıcının, Tedarikçi sıfatı ile kendisinden, ortağından, eşinden, annesinden, babasından, çocuğundan ve bunların sahibi / ortağı olduğu firmalardan destek kapsamında mal / hizmet satın aldığının tespit edilmesi durumunda destek ödemesi yapılmaz Destek tutarı, ödemeye esas belgelerin Uygulama Birimine eksiksiz teslimini müteakip Yararlanıcının/Yararlanıcı adına Tedarikçinin banka hesabına ödenir Bu Yönergede yer alan desteklerden, hizmetin doğrudan KOSGEB Birimlerince alınması ve ödemenin Tedarikçiye KOSGEB ce yapılması durumunda hizmet, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu (KİK) hükümlerine uygun olarak satın alınır. Bu kanunun 21/f ve 22/d kapsamında yapılacak alımlarda, hizmetin konusu ile ilgili KOSGEB Tedarikçi Veri Tabanından, istekliler belirlenebilir. Bu şekilde KOSGEB Birimlerince alınacak hizmetlere ilişkin; Tedarikçi, hizmetin konusu, süresi, bedeli, hizmeti alan Uygulama Birimi ve hizmet kapsamında Yararlanıcıların doldurduğu Müşteri Memnuniyeti Anket sonucu elektronik ortamda yayınlanır. KOSGEB

17 No:17/128 Birimleri aynı ya da benzer hizmetleri alırken yayınlanan bu bilgileri dikkate alır ve mukayese yaparak hizmet satın alımlarını gerçekleştirir. Hizmet alımında hizmetin niteliğine ve ihale usulünün gereğine uygun olarak hazırlanacak Teknik ve İdari Şartname hükümleri uygulanır. Tip Teknik Şartnameler Süreç Geliştirme Birimince yaklaşık maliyetler Uygulama Birimlerince Tip İdari Şartnameler KOSGEB Satınalma Müdürlüğü nce hazırlanır KOSGEB Birimleri, 4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu çerçevesinde Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından ilgisi dolayısıyla kendilerine havale edilen veya doğrudan kendilerine yapılan Bilgi Edinme Hakkı başvurularının cevabı 5 (beş) gün içinde hazırlanarak Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğüne gönderilir. Başvuru sahibine cevap Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından verilir Sayılı Kanun gereği Başvurunun KOSGEB Birimlerine intikal tarihinden itibaren 15 (on beş) gün içinde yazılı cevabın bilgi isteyen kişi/kuruluşa gönderilmesi gerekir tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayınlanarak yürürlüğe giren Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelik çerçevesinde istenebilecek belgeler ve KOBİ Beyannamesi Yararlanıcılardan alınır ve Yararlanıcının Başvuru ve Uygulama Dosyasında saklanır Uygunsuz destek işlemlerinde bulunmak suretiyle İdare Başkanlığının maddi zarara uğramasına sebebiyet veren Yararlanıcılar / Tedarikçiler ile kusuru bulunan idare personeli, vermiş oldukları zarardan dolayı müteselsil olarak sorumludurlar Geri Ödemeli Desteklerde; Yararlanıcıdan destek tutarı kadar, son geri ödeme tarihinden asgari iki ay sonrasını kapsamak üzere Kesin Banka Teminat Mektubu veya Hazine Bonosu alınır. Banka Teminat Mektubu ile ilgili iş ve işlemlerde aşağıdaki hususlar dikkate alınır. a) Banka Teminat mektuplarında Konu kısmında yeknesaklığın sağlanmasını teminen KOSGEB Destekleri ifadesi yazılacaktır. b) Banka Teminat Mektupları, Yararlanıcının adı/unvanına yazılmış olacak ve Yararlanıcının Ticaret Sicil Gazetesi nde yer alan adı/unvanı ile bire bir örtüşecektir. c) Banka teminat mektupları tutarlarını belirleyen rakam ve yazı ifadeleri kesinlikle birbiri ile uyumlu olacaktır. d) Yararlanıcılar tarafından, bankalardan uzun süreli teminat mektubunun temin edilememesi halinde; asgari bir yıllık olmak kaydı ile ve takibi Merkez Müdürlüğünün sorumluluğunda olmak üzere, mevcut teminat mektuplarının, süresinin dolmasından bir ay önce yenilenmesi halinde birden fazla teminat mektubu ile teminatlandırılacaktır. e) KOSGEB lehine verilen banka teminat mektupları, Kesin Teminat Mektubu olacaktır Vadesi gelen süreli teminat mektuplarının takibi ve tahsili işlemleri aşağıdaki şekilde yapılır. a) İlk geri ödeme tarihinden en az 15 (onbeş) gün önce Yararlanıcıya ödemesini hatırlatmak için yazı gönderilir. Bu yazıda geri ödemenin vadesinde yapılmadığı takdirde geri ödeme süresini takip eden 15. (onbeşinci) gün Teminat Mektubunun nakde çevrileceği Yararlanıcıya bildirilir. b) Süresi asgari bir yıl olan Teminat mektuplarının, süresi dolmadan bir ay öncesinden yenilenmesi hususunda da 45 (kırkbeş) gün önce hatırlatma yazısı gönderilir. c) Geri ödemenin vadesinde yapılmadığı takdirde Yararlanıcıya ait Teminat Mektubunun, geri ödeme tarihini takip eden 15. (onbeşinci) gün nakde çevrilmesi için Bankaya yazı gönderilir.

18 No:18/128 d) Banka nezdinde teminat mektubunun nakde çevrilmesi işlemleri, Uygulama Birimi tarafından takip edilir. KOSGEB in bildirdiği alacağı tutar kadar Teminat Mektubu nakde çevrilerek, KOSGEB in daha önce bildirilen banka hesabına aktarılması gerçekleştirilir Yararlanıcı ve Tedarikçilerin aralarındaki taahhütler, yaptıkları sözleşme/protokoller, satılan/satın alınan mal / hizmetlerdeki eksik, hata ve ayıplar ile ilgili olarak ortaya çıkan anlaşmazlıklarda Yararlanıcı ve Tedarikçiler ilgili ulusal / uluslararası mevzuata göre anlaşmazlıklarının çözümünü ararlar. KOSGEB, kendi mevzuatı çerçevesinde destek şartları yerine gelmişse destek ödemesini yapma, Tedarikçi Veri Tabanında bulunan Tedarikçileri veri tabanından geçici / sürekli çıkartma gibi yaptırımları uygulama dışında taraf olmaz ve sorumlu tutulamaz. Tedarikçi Veri Tabanı olmayan desteklerdeki mal ve hizmet sağlayan Tedarikçiler, hiçbir surette KOSGEB in muhatabı olmaz Kısımda belirtilen Destek Prosesleri ve bu proseslerle ilişkilendirilen form, tablo, iş akışı, ve talimatlar, ilgili Süreç Geliştirme Birimlerince hazırlanır ve Süreç Geliştirme Biriminin Yöneticisi tarafından imzalanır, Süreç Geliştirme Biriminin bağlı olduğu Başkan Yardımcısı ilk onayı ve Başkan son onayı ile yürürlüğe girer ve revize edilir. ve onaylayan imzaları doküman üzerinde ve Kalite Yönetim Sistemi otomasyon programı üzerinde elektronik ortamda alınır. Süreç Geliştirme Birimi Yöneticisinin bir üst amiri varsa, amir de dokümanı imzalar ancak Kalite Yönetim Sistemi Otomasyon Yazılımında elektronik onay vermesine gerek yoktur. 8. Kısımda belirtilen Genel Destek Prosesi, genel form, tablo, iş akışı ve talimatlar ise Yönerge ile ilgili iyileştirme çalışmalarının koordinasyonu için Başkanlıkça görevlendirilen Başkan Yardımcısının koordinasyonunda hazırlanır, Başkanlık Makamı nın onayı ile yürürlüğe girer ve revize edilir. Tüm dokümanlar, KOSGEB Kalite Yönetim Sisteminin ilgili prosedür ve proseslerine göre saklanır ve kullanılır. İlgili mevzuat ve işlem tarihi itibariyle yürürlükte olan güncel dokümanların kullanılması ve Yararlanıcılara kullandırılması Uygulama Birimlerinin sorumluluğunda, KOSGEB web sayfalarında güncel dokümanların bulunmasının sağlanması ilgili Süreç Geliştirme Birimlerinin sorumluluğunda, tanıtım broşürleri ve CD lerde güncel dokümanların bulunması bu materyalleri hazırlayan KOSGEB Birimlerinin sorumluluğundadır Yönetmelik ve Yönerge ile Proses hükümleri arasında farklılık olması durumunda Yönetmelik ve Yönerge hükümleri geçerli olacaktır Banka dekontu ile kastedilen, bankacılık enstrümanları ile yapılan her türlü (hesap ekstreleriyle belgelendirilmek şartı ile kredi kartı, yararlanıcı ve müşteri çeki,vb.) ödemedir Yararlanıcı ile yapılan Destek Sözleşmeleri Türk Lirası cinsinden hazırlanır. Döviz bazlı proforma faturaların bulunduğu destek başvurularında Destek Komisyonun karar aldığı günkü T.C. Merkez Bankası döviz alış kuru üzerinden hesap yapılarak destek sözleşmesi imzalanır.

19 No:19/128 Desteklere İliĢkin Özel Hususlar BEġİNCĠ KISIM Madde 14- Destekler Genel İşletme Geliştirme Programı, İşletme Geliştirme Programı, Ürün Kalite Geliştirme Programı, İhracatı Geliştirme Programı, Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Programı, Bölgesel Kalkınma Programı, Girişimciliği Geliştirme Programı kapsamında verilir. Yararlanıcılar, SYH Planı Komisyonunun kararı sonucu, Program ve Hedeflere Göre Destekleri Verecek KOSGEB Uygulama Birimleri Tablosu (Ek: TB 1.3) na göre ilgili Uygulama Birimi ile ilişkilendirilir. Bu durumda, Yararlanıcının uzlaşılan hedefine ilişkin destek tespiti ile Genel Sözleşme nin tanzimi ve imzalanması, Yararlanıcının ilişkilendirildiği Uygulama Birimi tarafından gerçekleştirilir. Yararlanıcılar kısa vadeli dönemde bir program ve bir hedefe yönelik olarak tek bir Uygulama Biriminden destek alabilir. Yararlanıcılar, yeni bir hedefe yönelik destek talebini, ilk hedefin tamamlanmasını müteakip, SYH Planını güncelleyerek bağlı olduğu Uygulama Birimine yapar. SYH Planı Komisyonu tekrar toplanarak güncellenmiş SYH Planını değerlendirir. Yararlanıcının yeni hedefine göre ilgili Uygulama Birimiyle ilişkilendirilmesi ve destek seçimi yukarıda belirtildiği şekilde yapılır. Hedefini tamamlayarak diğer hedefi için SYH Planını güncelleyen Yararlanıcılarla yeniden Genel Sözleşme imzalanır ve önceki sözleşme feshedilerek Yararlanıcıya ait Başvuru ve Uygulama Dosyasında saklanır. Yararlanıcının bir hedefi başarıyla gerçekleştirilip kapanmadan diğer hedefin desteklenmesi sürecine geçilmez. Hedef kapatma, Yararlanıcının talebi üzerine veya Genel Sözleşme süresinin bitiminde Yararlanıcı Hedef Gerçekleşme Raporu (Ek: GF-10) sonucuna göre yapılır. TEKMER ve DTİ lerde AR- GE Projesi kabul edilmiş yararlanıcılar için daha önce seçtikleri hedeflerinin başarı ile tamamlanması şartı aranmaz. TEKMER ve DTİ lerde desteklenen, Teknolojik AR-GE ve Ticarileşme Hedefi ve Yeni Ürün Tasarımı ve Üretimi hedefini seçen Yararlanıcılara, gerek AR- GE Projesi ve gerekse de işletmeye dönük olarak söz konusu hedefler altında öngörülen tüm destekler verilir. Ar-Ge Projesi tamamlansa da yararlanıcı Genel Sözleşme süresince bu sözleşmede yeralan tüm destekleri alabilir. Hazırladığı GİGP SYH Planı kapsamında Genel İşletme Geliştirme Programı (GİGP) nı tamamlayan Yararlanıcılar diğer hedeflere SYH Planı hazırlayarak geçebilir. İsim / unvan, adres, vergi dairesi değişikliği yapan Yararlanıcılar için KOSGEB Veritabanındaki isim / unvan, adres, vergi dairesi değişiklikleri yapılır. Nev i değişikliği olan Yararlanıcılar da ise SYH Planı Komisyonu, değişikliğin Yararlanıcının stratejik hedeflerini değiştirecek nitelikte olup olmadığı konusunda karar verir. Değişikliğin Yararlanıcının stratejik hedeflerini değiştirecek nitelikte olması durumunda yeni Stratejik Yol Haritası yapılarak yeni Genel Sözleşme imzalanır.

20 No:20/128 Desteklerin izlenmesi ve performansının değerlendirilmesi ile ilgili formlar her yıl sonunda Süreç Geliştirme Birimleri tarafından yazı ile Uygulama Birimlerinden istenir. Desteklerin yukarıda belirtilen hususlar dışındaki özellikleri ile uyulacak usul ve esaslar destek türlerine göre aşağıda belirtilmiştir. BİRĠNCĠ BÖLÜM Danışmanlık ve Eğitim Destekleri Danışmanlık Desteği Başvuru, Değerlendirme, ve Destek ödemelerine ilişkin işlemler, 13. Maddedeki hükümler çerçevesinde yapılacak olup, bu destekle ilgili ekli Formlar, İş Akış Şeması ve desteğe ilişkin özel hususlar ve açıklamalar aşağıda yer almaktadır. TS-ISO 9000, TS-ISO 14000, TS-ISO 22000, HACCP, AQAP, EN ve benzeri sistem belgelendirmeye yönelik danışmanlık hizmetleri, bu destek kapsamı dışındadır. Ürün Belgelendirme (TSE, TSEK, GOST-R ve benzeri ürün belgelendirme) ve CE Kapsamındaki Ürün Tasarımı, Belgelendirmesi ve Belgeye Uygun Üretim (CE İşaretlemesine yönelik Danışmanlık Destekleri), Genel Yönetim, Pazarlama, Üretim, İnsan Kaynakları, Mali İşler ve Finans, Dış Ticaret, Bilgisayar ve Bilgi Teknolojileri ve Yeni Teknik ve Teknolojiler konuları destek kapsamındadır. a) Danışmanlık Desteği Başvuru Formu; hedefleri, planlanan faaliyetlerin ne zaman, hangi sıra ile ne kadar süre içerisinde yerine getirileceğini, hizmet bedelini ve zaman planını içerir. Danışmanlık hizmetine ait bilgilerin yer aldığı İş Zaman Planında, hizmet süresince görev alacak Danışmanların adları ayrı ayrı belirtilir ve çalışma süresi adam-gün olarak ifade edilir. Destek talebi ile ilgili değerlendirme yapılırken, Danışmanın çalışma planı, danışmanlık konusu, Danışmanlık Konularına Göre Hizmet Bedeli Üst Limit ve Asgari Hizmet Süreleri Tablosu na uygunluk, toplam destek üst limiti, belirlenen hedeflerin uygunluğu analiz edilir. Danışmanlık Desteği Başvuru Formunda belirtilen Danışman/Danışmanların iş zaman planlarının uygunluğu, elektronik ortamda yayınlanan Danışman Kişi/Kuruluş İzleme ve Performans Formu nda yer alan bilgiler çerçevesinde; hizmetin süresi, başlangıç-bitiş tarihleri, toplam çalışma süresi ve hizmet verilen Yararlanıcı sayısı açısından değerlendirilir. Danışman Kişi/Kuruluş İzleme ve Performans Formu nun takip edilmesi Uygulama Biriminin sorumluluğundadır. d) Yararlanıcılar aynı danışmanlık konusunda bir kez olmak üzere, Danışmanlık Desteği toplam üst limitini aşmamak kaydı ile birden fazla konu için Danışmanlık Desteğinden yararlanabilir. Yararlanıcıların, farklı danışmanlık konularında birden fazla danışmanlık talebi olduğunda, Uygulama Birimi tarafından, destek toplam üst limitini aşmamak kaydı ile aynı anda veya farklı zamanlarda birden fazla konuda Danışmanlık Desteği verilebilir. e) Danışmanlık hizmetinin tamamlanamaması ve gerekçelerinin Uygulama Birimi tarafından uygun bulunması halinde, Yararlanıcı aynı danışmanlık hizmetini bir başka Danışman kişi/kuruluştan alabilir.

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLĠ ĠġLETMELERĠ GELĠġTĠRME VE DESTEKLEME ĠDARESĠ BAġKANLIĞI

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLĠ ĠġLETMELERĠ GELĠġTĠRME VE DESTEKLEME ĠDARESĠ BAġKANLIĞI BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Uygulama Esaslarının amacı, bilim ve teknolojiye dayalı yeni fikir ve buluşlara sahip küçük ve orta ölçekli işletmeler ile girişimcilerin

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Uygulama Esaslarının amacı; küçük ve orta ölçekli işletmelerin kendi işletmelerini geliştirmeleri ve meslek kuruluşları tarafından

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Uygulama Esaslarının amacı; küçük ve orta ölçekli işletmelerde proje kültürü ve bilincinin oluşturulması, işletmelerin proje yapabilme

Detaylı

GENEL DESTEK PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GENEL DESTEK PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Uygulama Esaslarının amacı; ülkenin ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanmasında, küçük ve orta ölçekli işletmelerin payını ve

Detaylı

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI GELİŞEN İŞLETMELER PİYASASI KOBİ DESTEK PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI GELİŞEN İŞLETMELER PİYASASI KOBİ DESTEK PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu programın amacı; gelişme ve büyüme potansiyeline sahip küçük ve orta ölçekli işletmelerin, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Gelişen

Detaylı

TÜBİTAK ÖNCELİKLİ ALANLAR ARAŞTIRMA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YENİLİK PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI

TÜBİTAK ÖNCELİKLİ ALANLAR ARAŞTIRMA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YENİLİK PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI TÜBİTAK ÖNCELİKLİ ALANLAR ARAŞTIRMA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YENİLİK PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Uygulama Esaslarının

Detaylı

YAPIM İŞLERİ İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YAPIM İŞLERİ İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YAPIM İŞLERİ İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik, 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale

Detaylı

İçindekiler BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ MALİ İŞ VE İŞLEMLERİNE İLİŞKİN REHBER

İçindekiler BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ MALİ İŞ VE İŞLEMLERİNE İLİŞKİN REHBER Sayfa0 İçindekiler BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ MALİ İŞ VE İŞLEMLERİNE İLİŞKİN REHBER 1. TANIMLAR...1 2. MEVZUAT...3 3. BÜTÇE ÖDENEKLERİNİN ÖZEL HESABA AKTARILMASI...4 4. ÖZEL HESAPTAN YAPILACAK HARCAMALAR...4

Detaylı

TEKNOLOJİK ÜRÜN YATIRIM DESTEK PROGRAMI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

TEKNOLOJİK ÜRÜN YATIRIM DESTEK PROGRAMI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM 29 Nisan 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 28986 YÖNETMELİK Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: TEKNOLOJİK ÜRÜN YATIRIM DESTEK PROGRAMI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

TÜBİTAK KOBİ AR-GE BAŞLANGIÇ DESTEK PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI (*) Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 - (1) Bu uygulama esaslarının amacı; Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler

Detaylı

TÜBİTAK SANAYİ ARAŞTIRMA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YENİLİK PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI (*)

TÜBİTAK SANAYİ ARAŞTIRMA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YENİLİK PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI (*) TÜBİTAK SANAYİ ARAŞTIRMA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YENİLİK PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI (*) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Uygulama Esaslarının amacı,

Detaylı

PROJE UYGULAMA REHBERİ

PROJE UYGULAMA REHBERİ T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI HAYVANCILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DOĞU ANADOLU, GÜNEYDOĞU ANADOLU, KONYA OVASI VE DOĞU KARADENİZ PROJELERİ KAPSAMINDAKİ İLLERDE MEVCUT DAMIZLIK SIĞIR VE KOYUN İŞLETMELERİNİN

Detaylı

KALKINMA AJANSLARI DESTEK YÖNETİMİ KILAVUZU

KALKINMA AJANSLARI DESTEK YÖNETİMİ KILAVUZU T.C BAŞBAKANLIK DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI KALKINMA AJANSLARI DESTEK YÖNETİMİ KILAVUZU Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü Ankara, 2009 İÇİNDEKİLER TANIMLAR...5 KISALTMALAR...10

Detaylı

KALKINMA AJANSLARI MAL, HİZMET VE YAPIM İŞİ SATINALMA VE İHALE USUL VE ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

KALKINMA AJANSLARI MAL, HİZMET VE YAPIM İŞİ SATINALMA VE İHALE USUL VE ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler KALKINMA AJANSLARI MAL, HİZMET VE YAPIM İŞİ SATINALMA VE İHALE USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve Kapsam MADDE 1 (1) Bu düzenleme, Kalkınma Ajanslarının mal ve hizmet alımı ile yapım

Detaylı

12 Mart 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28939 YÖNETMELİK

12 Mart 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28939 YÖNETMELİK 12 Mart 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28939 YÖNETMELİK Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve

Detaylı

MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SATIN ALMA VE İHALE YÖNETMELİĞİ

MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SATIN ALMA VE İHALE YÖNETMELİĞİ MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SATIN ALMA VE İHALE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler, Esaslar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Makina ve Kimya

Detaylı

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI ÇEVRE KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI. 2014 Yılı Proje Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI ÇEVRE KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI. 2014 Yılı Proje Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI ÇEVRE KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI 2014 Yılı Proje Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YÖNELİK Referans No: TR41-14-ÇA KAYS

Detaylı

PROJE UYGULAMA REHBERİ

PROJE UYGULAMA REHBERİ T.C. KALKINMA BAKANLIĞI KALKINMA AJANSLARI TARAFINDAN SAĞLANAN DESTEKLER İÇİN PROJE UYGULAMA REHBERİ Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü ANKARA, 2009 1 GİRİŞ... 2 1.1 KAPSAM... 2 1.2 YASAL

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü Page 1 of 13 23 Temmuz 2009 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27297 YÖNETMELİK Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumundan: TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU AR-GE PROJELERİ İHALE YÖNETMELİĞİ

Detaylı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ 2014 - ANKARA Amaç ve kapsam DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ

Detaylı

TÜRKİYE DE TURİZM SEKTÖRÜNE SAĞLANAN TEŞVİK ve DESTEKLER

TÜRKİYE DE TURİZM SEKTÖRÜNE SAĞLANAN TEŞVİK ve DESTEKLER T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE DE TURİZM SEKTÖRÜNE SAĞLANAN TEŞVİK ve DESTEKLER Temmuz 2012, ANKARA İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1 ÖZET...2 KOSGEB KAPSAMINDA SAĞLANAN

Detaylı

ARAÇ ALIMI İHALESİ TEKLİF DOSYASI

ARAÇ ALIMI İHALESİ TEKLİF DOSYASI ARAÇ ALIMI İHALESİ TEKLİF DOSYASI İÇİNDEKİLER Bölüm A: İsteklilere Talimatlar Bölüm B: Taslak Sözleşme (Özel Koşullar) ve Ekleri o Söz. Ek-1: Genel Koşullar o Söz. Ek-2: Teknik Şartname o Söz. Ek-3: Teknik

Detaylı

TEKNİK DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ

TEKNİK DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ 2015 TEKNİK DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ Referans No: TR72/15/TD Başvuru yapılacak dönemlere ilişkin program referans numaraları ve son başvuru tarihleri aşağıdaki gibidir: Dönem Referans No Son Başvuru

Detaylı

X/1 ESASLAR. Madde 3- Bu Esas ve Usullerde geçen;

X/1 ESASLAR. Madde 3- Bu Esas ve Usullerde geçen; TÜBİTAK KAYNAKLARINDAN GENEL BÜTÇE KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİ İLE ÖZEL BÜTÇELİ İDARELERE PROJE KARŞILIĞI AKTARILACAK TUTARLARIN HARCANMASI VE TÜBİTAK TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN DIŞ DESTEKLİ PROJELERİN HARCAMALARININ

Detaylı

İç Kontrol Mevzuatı. Erkan KARAARSLAN [Haziran 2009]

İç Kontrol Mevzuatı. Erkan KARAARSLAN [Haziran 2009] Erkan KARAARSLAN [Haziran 2009] 2 İç Kontrole İlişkin Mevzuat 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 24.12.2003 tarih ve 25326 sayılı Resmi Gazete İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul

Detaylı

İHALE İLANI. MUHTELİF TÜR ve TONAJDA VİNÇ SATIN ALINACAKTIR

İHALE İLANI. MUHTELİF TÜR ve TONAJDA VİNÇ SATIN ALINACAKTIR BU SİTEDE YAYINLANAN BİLGİLER ASIL BELGENİN YERİNE GEÇMEZ. YAYINLANAN BELGELER İLE ORJİNAL İHALE BELGELERİ ARASINDAKİ FARKLILIKLARDA ORJİNAL BELGE GEÇERLİDİR. BURADAKİ BİLGİLER SADECE BİLGİ AMAÇLIDIR.

Detaylı

İHALE İLANI TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.

İHALE İLANI TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş. İHALE İLANI TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş. Yardımcı hizmetli hizmet alımı 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu nun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı

Detaylı

i) Numune verilmek amacıyla prototiplerden kopyalar çıkarılıp dağıtılması ve reklam amaçlı tüketici testleri, j) Üretim ve üretim altyapısına yönelik

i) Numune verilmek amacıyla prototiplerden kopyalar çıkarılıp dağıtılması ve reklam amaçlı tüketici testleri, j) Üretim ve üretim altyapısına yönelik YÖNETMELĐK Maliye Bakanlığı ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: ARAŞTIRMA VE GELĐŞTĐRME FAALĐYETLERĐNĐN DESTEKLENMESĐNE ĐLĐŞKĐN UYGULAMA VE DENETĐM YÖNETMELĐĞĐ BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

AR-GE ve YENİLİKÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ

AR-GE ve YENİLİKÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ T.C. BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI AR-GE ve YENİLİKÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI 2011 Yılı Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi Referans No:TR61/11/AR-GE/KOBİ/01 (Kâr Amacı Güden İşletmeler) TR61/11/AR-GE/KAMU/01

Detaylı

İHALE İLANI ÜÇ BOYUTLU KOORDİNAT ÖLÇÜM CİHAZI SATIN ALINACAKTIR.

İHALE İLANI ÜÇ BOYUTLU KOORDİNAT ÖLÇÜM CİHAZI SATIN ALINACAKTIR. BU SİTEDE YAYINLANAN BİLGİLER ASIL BELGENİN YERİNE GEÇMEZ. YAYINLANAN BELGELER İLE ORJİNAL İHALE BELGELERİ ARASINDAKİ FARKLILIKLARDA ORJİNAL BELGE GEÇERLİDİR. BURADAKİ BİLGİLER SADECE BİLGİ AMAÇLIDIR.

Detaylı