KOSGEB DESTEKLERİ YÖNERGESİ. Doküman No: USE-0041 Revizyon Tarihi: _DH Revizyon No:16 Sayfa No:1/128. KOSGEB Destekleri Yönetmeliği Uygulama Yönergesi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KOSGEB DESTEKLERİ YÖNERGESİ. Doküman No: USE-0041 Revizyon Tarihi: _DH Revizyon No:16 Sayfa No:1/128. KOSGEB Destekleri Yönetmeliği Uygulama Yönergesi"

Transkript

1 No:1/128 KOSGEB Destekleri Yönetmeliği Uygulama Yönergesi BĠRĠNCĠ KISIM Genel Hükümler Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç Madde 1- Bu Uygulama Yönergesinin amacı; 05 Nisan 2005 tarih ve sayılı KOSGEB İcra Komitesi kararı ile kabul edilen ve 24 Nisan 2005 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren KOSGEB Destekleri Yönetmeliğinin ve uygulanmasına ilişkin alt düzenleyici işlemlerin belirlenmesidir. Kapsam Madde 2- Bu Uygulama Yönergesi; Yararlanıcılara KOSGEB tarafından verilebilecek desteklerin uygulanmasına ilişkin alt düzenleyici işlemleri kapsar. Dayanak Madde 3- Bu Yönerge, 24 Nisan 2005 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren KOSGEB Destekleri Yönetmeliğinin 29. maddesine istinaden hazırlanmıştır. Tanımlar Madde 4- Yönetmeliğin 4. Maddesindeki tanımlara ilave tanımlar aşağıdadır; Uygulama Birimi: Destekleri Yararlanıcıya sağlayan, izleyen ve buna ilişkin gerekli iş ve işlemleri yapan KOSGEB Birimini, Üniversite Görevlisi: Sinerji Odaklarında görev yapmak üzere 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunun 38. maddesine istinaden görevlendirilen personeli, Öğretim Elemanı: Üniversitelerde, 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununda tanımlanan Doktor, Yardımcı Doçent, Doçent ve Profesör unvanına sahip öğretim elemanlarını, Kamu Görevlisi: Sinerji Odaklarında görev yapmak üzere valilikler veya kamu kurum / kuruluşlarınca görevlendirilen üniversite veya dört yıllık yüksek okulların mühendislik, işletme veya ekonomi bölümlerinden mezun en az iki yıllık iş tecrübesine sahip personeli,

2 No:2/128 Yetkilendirilmiş kurumlar: Düzenlenen yetkilendirme anlaşması çerçevesinde eğitim, yetkilendirme ve izleme faaliyetlerini yürütmek üzere Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından Enerji Verimliliği Koordinasyon Kurulu onayı ile yetkilendirilen meslek odalarını ve üniversiteleri Yetkilendirilmiş Enerji Verimliliği Danışmanlık Şirketleri (EVD Şirketleri) :Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü veya yetkilendirilmiş kurumlar ile yaptıkları yetkilendirme anlaşması çerçevesinde, enerji verimliliği hizmetlerini yürütmek üzere yetki belgesi verilen enerji verimliliği danışmanlık şirketlerini, Süreç GeliĢtirme Birimi: Destekleri süreç açısından izleyen, geliştiren ve iyileştiren KOSGEB Birimini, Destek İzleme ve Değerlendirme Birimi: İhtiyaç duyulan verileri Başkan adına izlemek üzere gerek doğrudan gerekse Uygulama Birimleri ve Süreç Geliştirme Birimlerinden toplayıp değerlendirerek; destek türü, Yararlanıcı, stratejik hedef, program, personel, Merkez, bölge, yıl ve benzeri bazda Başkana İzleme ve Değerlendirme Raporları üreten KOSGEB Birimini, Denetim Birimi: Müşteri Memnuniyet Anketi, şikâyet mektubu, ihbar, İzleme ve Değerlendirme Birimi Raporları ve benzeri kaynaklardan alınan bilgi ve belgelerden hareket ederek Süreç Geliştirme Birimleri ve Uygulama Birimlerinin denetimini yapan KOSGEB Birimini, Yararlanıcı: Destek verilmesi planlanan veya uygun görülen, İşletmeleri, Yeni Girişimcileri, Girişimcileri, İşletici Kuruluşları, Meslek Kuruluşları ve Sektörel Kuruluşları, Yararlanıcı Durum Tespit Formu (YDTF): Destek alabilecek Yararlanıcıların mevcut durumlarının tespiti ve sınıflandırılması amacıyla Uygulama Birimleri tarafından Yararlanıcılara uygulanan soru formunu, Stratejik Yol Haritası (SYH) Planı: Yararlanıcıların büyüme ve gelişme niyetlerini stratejik hedefler haline getirdikleri planı, Genel İşletme Geliştirme Programı Stratejik Yol Haritası (GİGP SYH) Planı: YDTF Formunun değerlendirilmesi sonucunda A,B veya C grubunda sınıflandırılmayan yararlanıcıların, A,B veya C grubunda sınıflandırılan ancak stratejik hedefi doğrultusunda SYH Planı hazırlamak istemeyen, stratejik hedefi doğrultusunda hazırladığı SYH Planı onaylanmayan Yararlanıcıların, genel işletme geliştirme hedefine yönelik olarak hazırladıkları SYH Planını, SYH Planı Komisyonu: Yararlanıcıların hazırladıkları SYH / GİGP SYH Planlarını kriterler çerçevesinde inceleyerek onaylayan Komisyonu, Destek Komisyonu: Yararlanıcıların destek taleplerini destek kriterleri ve belgeler çerçevesinde inceleyerek destekleme kararı, karara ilişkin itirazları ve önerileri inceleyerek nihai kararı veren Komisyonu,

3 No:3/128 BaĢvuru ve Uygulama Dosyası: Yararlanıcıların, KOSGEB Uygulama Birimlerinden destek alabilmek için yaptıkları başvuru, plan, karar, Sözleşme, ödeme, performans, izleme, değerlendirme, denetim ve benzeri tüm bilgi ve belgelerin bulunduğu dosyayı, KOSGEB Veri Tabanı: KOSGEB tarafından verilecek Desteklerin ve Tedarikçilerin etkin ve verimliliğinin izlenmesi amacı ile oluşturulan, bilgilere erişim ve bilgi girişi yapma yetkisi Başkan tarafından belirlenen ve verilen yetkiler çerçevesinde İntranet ve/veya KOSGEB web sayfasında yayınlanan Veri tabanlarını, Genel SözleĢme: Hazırladığı SYH / GİGP SYH Planı, Plan Komisyonu tarafından değerlendirilip onaylanmış Yararlanıcı ile Uygulama Birimi arasında desteklerden faydalanmaya ilişkin genel hususları düzenlemek amacıyla imzalanan sözleşmeyi, Destek SözleĢmesi: Destek Komisyonu tarafından destek kararı verilen Yararlanıcı ile Uygulama Birimi arasında imzalanan ve verilecek desteğe ilişkin hususları düzenleyen sözleşmeyi, Destek İzleme ve Performans Formu: Yararlanıcıya sağlanan desteklerde, destek türlerine göre beklenen çıktıların ve performansın izlenmesi ve değerlendirilmesi amacıyla destek bazında düzenlenerek kullanılan formu, İş Akış Şeması : KOSGEB Destekleri Yönetmeliğindeki tüm desteklerin başvuru aşamasından izleme aşamasına kadar geçen süreçleri, kullanılan formları ve istenen belgeleri gösteren şemayı, MüĢteri Memnuniyet Anketi: Yararlanıcıların hizmet ve destek aldıktan sonra KOSGEB Uygulama Birimlerinden, Tedarikçilerden ve sağlanan hizmet/destekten memnuniyet düzeylerini ölçmek amacı ile Yararlanıcılara uygulanan anketi, Finansal Kiralama (Leasing) İşlemleri: Yararlanıcılara kiralama süresi en fazla dört yıl olacak şekilde, Finansal Kiralama yolu ile temin edecekleri makine-teçhizatın faturada yer alan peşin bedeli ve KDV dışında kalan faiz/kar payı esas alınarak KOSGEB tarafından yörelere göre belirtilen oranlarda verilecek kiralama desteği ile ilgili Finansal Kiralama işlemlerini, Destek Programları: Genel İşletme Geliştirme Programı, İşletme Geliştirme Programı, Ürün Kalite Geliştirme Programı, İhracat Geliştirme Programı, Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Programı, Bölgesel Kalkınma Programı ve Girişimciliği Geliştirme Programını, İşletme Geliştirme Programı: Yararlanıcının Kurumsallaşma ve Yurtiçi Satışlarını Arttırma hedefine yönelik desteklerden oluşan programı, Ürün Kalite GeliĢtirme Programı: Yararlanıcının Ürün Kalitesini Arttırma ve Üretim Kalitesini Geliştirme hedefine yönelik desteklerden oluşan programı, İhracatı Geliştirme Programı: Yararlanıcının İhracata Başlama, İhracatını Attırma ve Marka Oluşturma hedefine yönelik desteklerden oluşan programı,

4 No:4/128 Teknoloji GeliĢtirme ve Yenilik Programı: Yararlanıcının Yeni Ürün Tasarım ve Üretimi ile Teknolojik Araştırma ve Geliştirme çalışmaları sonucu yeni ürünlerin ticarileştirilmesine yönelik desteklerden oluşan programı, Bölgesel Kalkınma Programı: Bölgeler arası farklılıkların giderilmesi, yatırım, üretim ve istihdamın artırılması amacı ile Yararlanıcılara yönelik oluşturulan programı, GiriĢimciliği GeliĢtirme Programı: Girişimciliği geliştirmek amacı ile Yararlanıcılara yönelik desteklerden oluşan programı, Genel İşletme Geliştirme Programı (GİGP): YDTF uygulanan ve Genel İşletme Geliştirme Programı Stratejik Yol Haritası (GİGPSYH) hazırlaması istenen Yararlanıcıların alabileceği Eğitim Destekleri, Enerji Verimliliği Eğitim Hizmetleri Desteği, Danışmanlık Desteği, Sınai Mülkiyet Hakları Desteği, Yurtiçi Sanayi Fuarlarına Katılım Desteği, Yurtiçi Uluslararası Sanayi İhtisas Fuarlarına Katılım Desteği, İhracat Amaçlı Yurtdışı İş Gezisi Programı Katılım Desteği, Genel Test Analiz ve Kalibrasyon Desteği, CE İşaretlemesine ilişkin Test- Analiz Desteği, Sistem Belgelendirme Desteği, Ortak Kullanım Amaçlı Makine Teçhizat Desteği ve Altyapı Üstyapı Desteğini kapsayan programı, Stratejik Hedefler: Yararlanıcıların İhracata Başlama, İhracatı Geliştirme, Marka Oluşturma, Kurumsallaşma, Yurtiçi Satışları Arttırma, Teknolojik Ar-Ge ve Ticarileştirme, Yeni Ürün Tasarımı ve Üretimi, Ürün Kalitesinin Arttırılması, Üretim Kapasitesinin Arttırılmasına yönelik hedeflerini, Süreç İzleme ve Değerlendirme Raporu: Süreç Geliştirme Birimleri tarafından yıllık olarak hazırlanan ve Başkan onayı ile yürürlüğe giren bir çalışma programı dahilinde; geliştirdikleri süreçlerin uygulanmasındaki iş ve işlemlerin izlenmesi, süreç açısından değerlendirilmesi için Uygulama Birimlerinde ve gerekirse sahada yapacakları çalışmalar sonucu hazırlanan raporu, EĢleĢtirme Merkezi Modelleri (EMM): KOSGEB Kalite Yönetim Sisteminde kayıtlı ilgili destek prosesinde belirtilen Eşleştirme Merkezi Modellerini, EĢleĢtirme Merkezi ĠĢleticisi (EMĠ): Eşleştirme Merkezinin faaliyetlerini yürütecek kuruluşu, Değerlendirme ve Karar Kurulu: TEKMER ve DTİ Protokolleri kapsamında Ar-Ge ve Teknolojik Yenilik Projelerini, projeye ilişkin olarak Uygulama Birimince hazırlanan Ar-Ge ve Teknolojik Yenilik Projesi Ön Değerlendirme Raporlarını ve Üniversite Öğretim Elemanı/ları tarafından hazırlanan Proje Değerlendirme Raporlarını inceleyen, değerlendiren ve desteklenecek projeleri belirleyerek destek kararı alan Protokol taraflarınca görevlendirilen üyelerden oluşan Kurulu, Frascati ve Oslo Kılavuzu: OECD tarafından hazırlanan ve Türkçe ye çevrilerek TÜBİTAK tarafından yayınlanan Ar-Ge ve Yeniliklerle ilgili tanımların ve açıklamaların yer aldığı kılavuzları, Ar-Ge ve Teknolojik Yenilik Projesi Değerlendirme Rehberi: TEKMER ve DTİ Protokolleri kapsamında KOSGEB Uygulama Birimlerine sunulan Ar-Ge ve Teknolojik Yenilik Projelerinin değerlendirilmesinde; KOSGEB KOBİ Uzman / Uzman Yardımcısı, Üniversite Öğretim Elemanları ve Değerlendirme ve Karar Kurulunda görevlendirilen üyelerin, yapacakları değerlendirmelerde izlenecek yol, yöntem, kriterler, stratejik teknolojiler ve tanımların yer aldığı rehberi,

5 No:5/128 Teknonet Portalı: adresinde yayınlanan ve teknoloji tabanlı işletmelere, yeni teknolojilere mevzuata ilişkin bilgilerin yer aldığı, ulusal yenilik sistemi unsuru diğer kuruluşların ve KOSGEB katkılarıyla geliştirilen ve ilgili Süreç Geliştirme Birimince işletilen bilgi portalını, YDTF - SYH Portalı: adresinden YDTF / SYH linkleri ile erişilen, Yararlanıcıların YDTF / SYH işlemlerinin ve bu işlemlerle ilgili Yararlanıcı - KOSGEB arasındaki elektronik iletişimin gerçekleştirildiği portalı, KOBİ Beyannamesi: tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayınlanan Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelik gereğince hazırlanması zorunlu olan ve YDTF / SYH Portalı üzerinden doldurulup Yararlanıcı tarafından imzalı ve kaşeli çıktısı Uygulama Birimine / Sinerji Odağına teslim edilen beyannameyi, KOSGEB Veri Tabanı Yönetimi: KOSGEB Veri Tabanının bilgi işlem teknolojisine uygun olarak yönetimi, bilgilerin korunması ve gizliliğinin sağlanmasına ilişkin idari ve teknik tedbirlerinin alınmasını, gerekli görülen yatırımların mevzuata göre yapılması, hizmet alımı ve benzeri hususlar Veri Tabanı Yönetimi olarak tanımlanmış olup Başkan adına bu yönetim görevini yerine getiren Bilgi Sistemleri Daire Başkanlığını, Uygunsuzluk: Tedarikçilerin, Yararlanıcıların ve diğer sözleşme taraflarının sözleşmeye ve genel mevzuata aykırı durumlarının varlığı olup bu kapsamdaki ihmal ve kast hallerini, Yararlanıcı Hedef Gerçekleşme Raporu (YHGR) : Genel Sözleşme imzalamış olan yararlanıcılardan belirlenen hedeflerini gerçekleşme durumunu değerlendiren raporunu,ifade eder.

6 No:6/128 İKİNCİ KISIM Destek Türü ve Yararlanıcılar, KOSGEB Birimleri Destekleme Görevi Dağılımı BİRĠNCĠ BÖLÜM Destek Türü ve Yararlanıcılar Madde 5- Yararlanıcılara sağlanabilecek desteklerin adı, Yönetmelik Madde numaraları, destek üst limitleri, destek oranları, desteğin KOSGEB e geri ödenip ödenmeyeceği ve Yararlanıcıların niteliği Tablo 1.1 de verilmiştir. (Ek Tablo 1.1) İKİNCİ BÖLÜM KOSGEB Birimleri Destekleme Görevi Dağılımı Madde 6- KOSGEB Birimlerinin Desteklere ilişkin Uygulama ve Süreç Geliştirme görevleri Tablo 1.2 ve Tablo 1.5 te verilmiştir (Ek Tablo 1.2 ve Tablo 1.5) ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Desteklerle İlgili Tablo, Form, Talimatlar ve Destek Prosesleri Madde6A- Desteklerle ilgili Tablo, Form, Talimatlar ile desteklerin verilmesindeki iş akışını açıklayan Destek Prosesleri Kısım 8 de verilmiştir.

7 No:7/128 ÜÇÜNCÜ KISIM Destek BaĢvuruları, Değerlendirme, ve Ödeme KoĢulları BİRĠNCĠ BÖLÜM Yararlanıcı Durum Tespit Formu ve SYH Planı Hazırlanması ve Değerlendirilmesi Yararlanıcı Durum Tespit Formu Doldurulması ve Değerlendirilmesi Madde 7- Destek alabilecek Yararlanıcılar, kendilerine ilişkin genel bilgilerin tespit edilmesi ve sınıflandırılmaları için YDTF - SYH Portalı üzerinden kullanıcı kodu ve şifre alarak KOBİ Beyannamesi ve Yararlanıcı Durum Tespit Formu (YDTF (Ek: GF-01) ) doldurur. Beyanname ve formun değerlendirme işlemi yapılır. KOBİ Beyannamesi değerlendirilirken İşletmenin imalat sanayi sektöründe faaliyet gösterdiği konusunda tereddüt hasıl olursa Kapasite Raporu ve / veya Sanayi Sicil Belgesi istenebilir. YDTF nin değerlendirilmesi YDTF - SYH Portalı otomasyon yazılımı tarafından yapılır ve Yararlanıcılar toplam puanlarına göre aşağıdaki şekilde sınıflandırılır: Puan* Sınıf Puan <11 Sınıflandırılmamış 11 Puan < µ D µ Puan < (µ + σ) C (µ + σ) Puan < (µ + 2σ) B Puan µ + 2σ A µ: Veritabanında kayıtlı tüm Yararlanıcı puanları üzerinden hesaplanan aritmetik ortalama σ: Veritabanında kayıtlı tüm Yararlanıcı puanları üzerinden hesaplanan standart sapma *: Başkanlık µ ve σ parametrelerini gerek gördükçe hesaplatır. Bu durumda; yeni doldurulan YDTF ler en son hesaplanan parametrelere göre değerlendirilir. YDTF bilgileri ve değerlendirme sonucu KOSGEB Veri Tabanına kaydedilir. A, B, C, D şeklindeki Yararlanıcı sınıflandırma ifadeleri sadece KOSGEB personelinin bilgi ve kendi içinde kullanımına mahsustur, Yararlanıcılarla iletişimde SYH hazırlaması istenen Yararlanıcı, GİGP SYH hazırlaması istenen Yararlanıcı ifadeleri kullanılır. SYH / GİGP SYH Planı Hazırlanması ve Değerlendirilmesi Madde 8- YDTF değerlendirmesi neticesinde A, B, C grubunda sınıflandırılan Yararlanıcılar ile projesi TEKMER / DTİ kurullarında kabul edilen Yararlanıcılardan, adresinden bilgisayar ortamında SYH Planı hazırlamaları istenir. YDTF formunun değerlendirilmesi sonucunda D grubuna giren Yararlanıcılardan ise Genel İşletme Geliştirme Hedefine yönelik olarak adresinden bilgisayar ortamında GİGP SYH Planı hazırlamaları istenir. A,B veya C grubunda sınıflandırılan ancak SYH Planı hazırlamak istemeyen Yararlanıcılar ile SYH Planı onaylanmayan Yararlanıcılar da talep etmeleri ve SYH Komisyonunun uygun görmesi halinde GİGP SYH Planı hazırlayabilirler.

8 No:8/128 YDTF değerlendirmesi yapıldıktan sonra 1 (bir) yıldan daha fazla süre geçtiği halde SYH veya GİGP SYH Planı hazırlama sürecine başlamayan Yararlanıcılardan, gerek görülürse YDTF bilgilerini güncellemesi istenebilir. Yararlanıcılar veya Uygulama Birimleri tarafından gerek görülmesi halinde SYH ve GİGPSYH Planları güncellenebilir. Güncellenen planda daha önceki plan / planlarda seçilmiş olan hedefler tekrar edilebilir. Bu durumda Yararlanıcı önceki planın hazırlandığı dönemden sonraki gelişmeleri dikkate alarak gerekirse hedefe ilişkin süreç adımlarını da güncelleyebilir. SYH Planını güncelleyen Yararlanıcı, önceki plan döneminde yararlandığı destek tutarlarını KOSGEB Destekleri Yönetmeliğinde belirtilen destek üst limitlerine tamamlayacak şekilde desteklerden faydalanmaya devam eder. Yönetmeliğin 24. Maddesi kapsamında verilecek olan Yeni Girişimci Desteğinden yararlanacak Yeni Girişimcilerden SYH veya GİGP SYH Planı hazırlanması istenmez. SYH Planı, Yararlanıcıların sadece KOSGEB desteklerini sağlamaya yönelik bir değerlendirme dokümanı olmayıp, Stratejik Plan yapma alışkanlığı ve becerisini kazandırmayı da amaçlamaktadır. Yararlanıcıların talep etmeleri halinde, SYH Planı hazırlama konusunda Uygulama Birimi / Sinerji Odağı ücretsiz eğitim verir ve KOBİ Uzman Uzman Yardımcısı / Sinerji Odağı personeli tarafından gerekli bilgilendirmeler yapılır. Yararlanıcıların hazırlayacakları SYH Planını özümsemeleri temel kriterdir. SYH Planı hazırlamaları için Yararlanıcılara KOSGEB Danışmanlık ve Eğitim Desteği verilmez. Danışman kişi ve kuruluşlar tarafından hazırlandığı belirlenen SYH Planları kesinlikle değerlendirmeye alınmaz. Bu durumda Uygunsuzluk Yönergesine göre işlem yapılır. Bilgisayar ortamında hazırlanarak iletilen SYH Planı, Uygulama Birimi / Sinerji Odağı tarafından verilen bilgilerin yeterliliği açısından incelenerek yeterli bulunmayanlar, elektronik ortamda Yararlanıcılara iade edilir. SYH Planı revize edilerek gönderildiğinde tekrar değerlendirmeye alınır. Yararlanıcılar tarafından son haline getirilen SYH Planı, Yararlanıcının her türlü iş ve işlemlerinden sorumlu KOBİ Uzman / Uzman Yardımcısı / Üniversite Görevlisi / Kamu Görevlisi tarafından SYH Planı Komisyonuna sunulur. SYH Planı Komisyona sunulan Yararlanıcılar, kendilerinden istenen bilgi ve belgeleri Uygulama Birimine / Sinerji Odağına teslim etmek zorundadır. SYH Planı, SYH Planı Komisyonu tarafından incelenip SYH Komisyonu Karar Formu düzenlenerek onaylanır veya reddedilir (Ek: GF-03). SYH Planı onaylanan Yararlanıcılar, Genel Sözleşme imzalamak üzere yazı ile Uygulama Birimine davet edilir. SYH Planı reddedilen işletmelere bu durum yazı ile bildirilir. SYH Planı Komisyonuna itiraz olması halinde Madde e göre işlem yapılır. SYH Planı reddedilen Yararlanıcılar, aradan en az 3 (üç) ay geçtikten sonra yazılı olarak talepte bulunmaları halinde, SYH Planlarını yeniden sunmalarına izin verilir. SYH Planı reddedilen Yararlanıcıların GİGP ye katılma talebi varsa, talep başvurunun alınmasıyla birlikte işleme koyulur, yukarıda belirtilen 3 aylık süre beklenmez.

9 No:9/128 lanan SYH Planında yer alan bilgiler KOSGEB Veri Tabanına kaydedilir ve Yararlanıcılar, Genel Sözleşmede belirtilen desteklerin her biri için ayrı başvuru yapar. SYH /GİGP SYH Planı hedefleri ile ilişkili program ve destekler Tablo 1.6 da ( Ek: TB-1.6), Yararlanıcının SYH /GİGP SYH Planına göre destek alabilmek için başvuru yapacağı Uygulama Birimi türü Tablo 1.3 te verilmiştir (Ek: TB-1.3).

10 No:10/128 İKİNCİ BÖLÜM Komisyonlar, Kriterler ve BaĢvurular, Madde 9- Stratejik Yol Haritası Planı Komisyonu 9.1 Görev, Yetki ve Sorumlulukları Yönetmeliğin 26. Maddesine istinaden oluşturulan bu Komisyonun görevi; Yararlanıcıların hazırladığı Stratejik Yol Haritalarını, Yararlanıcıların belirlediği stratejik hedefler, bu hedeflere ulaşmak için belirlediği süreç adımları ve performans göstergelerinin uygunluğu ve tutarlılığı ve benzeri hususlar ve kriterler açısından incelemek ve değerlendirmektir. Komisyon, Yararlanıcıların talep ettiği desteklerle hedeflerin uygunluğunu genel olarak değerlendirir, verilen bilgilerin ve belgelerin doğruluğunu da tetkik eder. Komisyon, Planda revizyon yapılmasını gerektiren durumlarda Yararlanıcıdan değişiklik yapmasını ister, yapılan revizyonları inceler ve SYH Planının uygun olup olmadığına karar verir. SYH Plan Komisyonunun onayladığı Plandaki desteklerden herhangi biri için Yararlanıcı tarafından destek başvurusu yapıldığında, desteğin verilmesi kararı, Destek Komisyonunun görev, yetki ve sorumluluğundadır. 9.2 SYH Planı Komisyonunun OluĢumu Komisyon, Uygulama Birimlerinde Müdür başkanlığında, biri Yararlanıcıdan sorumlu iki KOBİ Uzman/Uzman Yardımcısı olmak üzere en az üç kişiden oluşturulur. Komisyon teşkili için yeterli sayıda KOBİ Uzman/Uzman Yardımcısı personeli olmayan Merkez Müdürlükleri, en yakın Uygulama Birimlerinden ilgili Daire Başkanlığı onayı ile Komisyona üye alır. Komisyonlarda görev alacak KOBİ Uzman/Uzman Yardımcılarının belirlenmesinde Yararlanıcının faaliyet konusu, stratejik hedefleri ile KOBİ Uzman/Uzman Yardımcılarının ihtisas alanı, tecrübesi ve iş yükü dikkate alınır. Sinerji Odaklarında Yararlanıcıdan sorumlu personel, Uygulama Birimi Müdürü tarafından KOBİ Uzman / Uzman Yardımcısı veya Üniversite Görevlisi veya Kamu Görevlisi arasından belirlenir. Sinerji Odaklarında Komisyon, aralarında Yararlanıcıdan sorumlu personelin bulunduğu en az üç üyeden, aşağıda belirtildiği şekilde oluşturulur: Sinerji Odağı SYH Planı Komisyonu: Başkan: İlgili Uygulama Birimi Müdürü veya KOBİ Uzman / Uzman Yardımcısı, Üniversite Görevlisi, Kamu Görevlisi Üye olabilecekler: KOBİ Uzman / Uzman Yardımcısı, Üniversite Görevlisi, Kamu Görevlisi Yukarıda belirtilen SYH Planı Komisyonları her Sinerji Odağı için ayrı olmak üzere Uygulama Birimi Müdürü tarafından belirlenir. Üyelerinin tamamı KOSGEB personelinden oluşmayan komisyonların kararları, ilgili Uygulama Birimi Müdürünün onayıyla yürürlük kazanır. Yararlanıcıdan sorumlu personelin izin, görev vb. nedenlerle

11 No:11/128 komisyonda bulunamaması halinde Uygulama Birimi Müdürü, komisyon üyesi olabilecek diğer bir personeli komisyonda görevlendirebilir. KOSGEB tarafından hizmet alımı ihaleleriyle Sinerji Odaklarında görevlendirilen dört yıllık Üniversite ve Yüksekokul mezunu kişiler ve Uygulama Birimleri / Sinerji Odaklarının KOBİ lerle ilgili dernek ve vakıflarla KOSGEB Başkanlığından OLUR almak kaydıyla imzaladıkları protokoller çerçevesinde görevlendirilen dört yıllık Üniversite ve Yüksekokul mezunu kişiler Gözlemci olarak Yararlanıcıların hazırlamış olduğu SYH Planlarının ilk incelemesini yapıp SYH Planı Komisyonuna sunar ve komisyon toplantısında görüşlerini bildirebilirler, ancak komisyon üyesi olamazlar ve oy kullanamazlar. 9.3 Toplanma ve Karar Alma Yöntemi Komisyon, Komisyon Başkanının daveti ile SYH Planlarını incelemek ve karar vermek üzere toplanır. Komisyon, gerekli inceleme ve değerlendirmeleri yapar, Yararlanıcıyı ziyaret ederek yerinde inceleme yapabilir veya Yararlanıcı yetkilisini Komisyona davet ederek SYH Planı hakkında görüşür. Yararlanıcı yetkilisinin Komisyon toplantısına katılmasına ilişkin tutanakla imzası alınır, ancak kararda oy hakkı yoktur. Yararlanıcı yetkilisinin görüşü YDTF - SYH Portalı otomasyon yazılımı üzerinden de alınabilir. Bu durumda Yararlanıcı yetkilisi, kendilerine verilen kullanıcı kodu ve şifresini kullanarak SYH Planı hakkındaki görüşünü bildirir. SYH Planı üzerinde mutabakat sağlandığında Komisyon onay kararı verir. Komisyonun karar alma aşamasında Komisyon üyeleri arasında açıkça belirlenmiş teknik gerekçeler çerçevesinde farklı kanaatlerin oluşması durumunda Komisyon Başkanı ve diğer bir komisyon üyesinin kararı ile sağlanacak oy çokluğu esas alınarak karar verilir ancak itirazı olan üyenin görüşleri de karara açıkça yazılır ve belgeleri eklenir. Komisyon kararı çerçevesinde düzeltilmiş SYH Planı Yararlanıcı tarafından her sayfası imzalı ve kaşeli olarak Uygulama Birimine teslim edilir. Ancak daha önceki SYH Planı da muhafaza edilir. SYH Planı onaylanan Yararlanıcı ile Uygulama Birimi arasında Genel Sözleşme imzalanır (GF-04). SYH Planı Komisyonlarında verilen SYH onay kararlarının gerektiğinde iptaline ilişkin işlemler YDTF - SYH Portalı üzerinden Uygulama Birimi Yöneticisi veya Sinerji Odağı Yöneticisi tarafından yapılır. SYH onay iptallerinin gerekçesi YDTF - SYH Portalı na açık ve net olarak kaydedilir. İptal edilen onay kararına istinaden Genel Sözleşme imzalanmış ise ve yeni verilen onay kararı sözleşmeye destek ekleme / çıkarma sonucunu doğuruyorsa ilk Genel Sözleşmeye Ek Sözleşme yapılır. 9.4 Değerlendirme Kriterleri Komisyon, Yararlanıcının SYH Planında belirlediği hedefler ile talep ettiği destekler arasındaki uyum ve tutarlılığı, desteklerin performans göstergelerinin talep edilen desteklere uygunluğunu ve hedeflere ulaşmada ölçülebilir göstergeler olup olmadığını değerlendirir. 9.5 Komisyonların Oturum Sıklığı ve ÇalıĢma Süreleri Komisyon oturum sıklığı ve çalışma süreleri Madde gözönünde bulundurularak Uygulama Birimi Müdürü tarafından belirlenir. 9.6 Destek Karar Süresi SYH Planının Uygulama Birimine / Sinerji Odağına teslim edildiği tarihten itibaren Komisyona sunulması, karar alınması, kararın Yararlanıcılara bildirimi, Yararlanıcıların varsa karara itirazı, Komisyonun itirazları değerlendirmesi ile kararın kesinleşmesi Madde (13.13.) e göre yapılır.

12 No:12/128 Yararlanıcıların varsa karara itirazı, Komisyonun itirazları değerlendirmesi ile kararın kesinleşmesi Madde (13.13.) te belirtilen sürelerde gerçekleştirilir. Komisyon uygun görmesi halinde yeni bir karar alabilir. İtirazın reddi halinde karar kesindir. 9.7 lanan SYH Planının Ġzleme ve Değerlendirmesi Stratejik Yol Haritasının süresi Genel Sözleşme imza tarihinden itibaren azami 3 yıldır. Bu süre aynı zamanda Genel Sözleşmenin geçerlilik süresidir. Bu sürenin bitiminde veya Yararlanıcının hedefini tamamladığını beyan etmesi durumunda Yararlanıcı Hedef Gerçekleşme Raporu (GF-10) ile hedefini tamamlayıp tamamlamadığı değerlendirilir. Yapılan değerlendirme sonrasında 60 puanın altında kalan Yararlanıcılar hedefini tamamlayamadığı gerekçesi ile aynı hedef altında yeni bir Stratejik Yol Haritası hazırlamak koşulu ile desteklerden yararlanmaya devam edebilir. Üst üste iki değerlendirme döneminde de 60 puanın altında kalan Yararlanıcı bir yıl süre ile KOSGEB Desteklerinden faydalanamaz. Yapılan değerlendirme sonrasında 60 puanın üstünde alanlar başarılı kabul edilerek aynı veya farklı bir hedef için Stratejik Yol Haritası hazırlayarak desteklerden yararlanmaya devam edebilir. Hazırlanan yeni Stratejik Yol Haritası, yeni bir Genel Sözleşme imzalanmasını gerekli kılar. Yararlanıcılardaki gelişmelere bağlı olarak, Yararlanıcının KOBİ statüsünden çıkması, işi bırakması gibi mücbir sebepler dışında verilen bilgi ve belgelerin yanlış ve yanıltıcı olduğunun anlaşılması v.b. Sözleşmenin feshini gerektiren bir durum oluşması durumunda Uygunsuzluk Yönergesine göre işlem yapılır. Destek BaĢvurusu Madde 10- Genel İşletme Geliştirme Programı Stratejik Yol Haritası (GİGP SYH) veya SYH Planı hazırlaması istenip planı onaylanan Yararlanıcılar ile Genel Sözleşme imzalanır. Genel Sözleşme imzalayan Yararlanıcılar desteklerden yararlanabilmek için her desteğe ait başvuru formu ile Uygulama Birimine / Sinerji Odağına destek başvurusunda bulunur. Destek talebi Uygulama Birimi / Sinerji Odağı Destek Komisyonunda görüşülerek karar verilir ve talebi uygun bulunan yararlanıcılarla Destek Sözleşmesi imzalanır. Teknoloji Araştırma ve Geliştirme Destekleri için Destek Komisyonu oluşturulmaz, TEKMER/DTİ Değerlendirme ve Karar Kurulu kararlarında uygun bulunan ve Genel Sözleşme de yer alan destekler için Yararlanıcının başvurusunu müteakip Destek Sözleşmeleri yapılır. Yararlanıcılar ile imzalanan Genel Sözleşmede bulunan destekler Genel Sözleşmenin geçerli olduğu tüm dönemlerde verilebilir. Genel Sözleşme süresi bitse dahi süre bitmeden önce imzalanan destek sözleşmeleri kazanılmış hak olarak değerlendirilir ve ödemeler devam eder. Stratejik Yol Haritasının kapsadığı dönemin tamamlanmasını müteakip Yararlanıcı Hedef Gerçekleşme Raporunun düzenlenmesi için sözleşmesi devam eden desteklerin tamamlanması şartı aranmaz. Madde 11- Destek Komisyonu Görev, Yetki ve Sorumlulukları

13 No:13/128 Yönetmeliğin 26. Maddesine istinaden oluşturulan bu Komisyonun görevi; Yararlanıcıların onaylanan SYH Planına göre imzalanan Genel Sözleşmelerinde belirtilen her bir destek için yaptıkları başvuruları, Yararlanıcıdan sorumlu KOBİ Uzman/Uzman Yardımcısı / Üniversite Görevlisi / Kamu Görevlisinin yapacağı ön değerlendirmeyi müteakip; 1 Talep edilen desteğin Genel Sözleşme kapsamında olması, 2 Destek konusunun SYH Planı hedeflerine ulaşmak için belirlenen süreç adımlarına uygunluğu, 3 İlgili Destek Uygulama maddesine ve diğer mevzuata uygunluğu, 4 Desteğin varsa Tedarikçisinin uygunluğu açısından incelemek, değerlendirmek ve destek başvurusu hakkında karar vermektir. Komisyon, verilecek desteklerin onaylanmasında ve izlenmesinde tam yetkili ve sorumludur. Bu Komisyon, verilen desteğin ödemesi ile ilgili karar almaya ve aldığı kararların uygulanmasını ve sonuçlarını takibe yetkili ve sorumludur. Teknoloji Araştırma ve Geliştirme Destekleri, TEKMER / DTİ Değerlendirme ve Karar Kurulu Kararı ile verildiğinden bu destekler için Destek Komisyonu oluşturulmaz. Destekler, Kurul Kararına uygun şekilde verilir, Desteği veren Uygulama Birimi tarafından izlenir. KOSGEB Destekleri Yönetmeliği nin 6., 12., ve 21. Maddelerine istinaden verilen Genel Eğitim Programlarına Katılım Desteği, Enerji Verimliliği Eğitim Hizmetleri Desteği, Yurtiçi Sanayi İhtisas Fuarlarına Katılım Desteği, Yurtiçi Genel Sanayi Fuarlarına Katılım Desteği, Yurtiçi Uluslararası Sanayi İhtisas Fuarlarına Katılım Desteği, İhracat Amaçlı Yurt Dışı İş Gezisi (İYİG) Programına Katılım Desteği ve Ortak Kullanım Amaçlı Makine Teçhizat Desteği Yararlanıcının Stratejik Yol Haritası nın kapsadığı dönem içinde destek başvurusunda bulunulması şartıyla Stratejik Yol Haritası / GİGPSYH ı onaylanan ve Genel Sözleşme imzalanan her yararlanıcıya Genel Sözleşmede bu desteklerin yer alma şartı aranmaksızın Destek Komisyonu Kararıyla verilebilir. Ancak yararlanıcının Genel Sözleşmede yer verilmemiş olan bu desteklerden faydalanması için SYH onay iptaline gerek kalmaksınızın Ek Genel Sözleşme düzenlenir Destek Komisyonunun OluĢumu Komisyon, Uygulama Birimlerinde Müdür başkanlığında, biri Yararlanıcıdan sorumlu iki KOBİ Uzman/Uzman Yardımcısı olmak üzere en az üç kişiden oluşur. KOBİ Uzman/Uzman Yardımcısı bulunmayan Merkez Müdürlüklerinde ise en yakın KOSGEB Birimlerinden ilgili Daire Başkanlığı onayı ile Komisyona üye alınır. Komisyon gerekli görmesi durumunda İşletmeyi ziyaret ederek yerinde inceleme yapabilir veya İşletme yetkilisini Komisyona davet ederek talep edilen destek hakkında görüşür. Destek üzerinde mutabakat sağlandığında Komisyon onay kararı verir. Sinerji Odağı Destek Komisyonu: Başkan: İlgili Uygulama Birimi Müdürü Üye olabilecekler: KOBİ Uzman / Uzman Yardımcısı, Üniversite Görevlisi, Kamu Görevlisi

14 No:14/128 Yukarıda belirtilen Destek Komisyonları her Sinerji Odağı için ayrı olmak üzere Uygulama Birimi Müdürü tarafından belirlenir. Üyelerinin tamamı KOSGEB personelinden oluşmayan komisyonların kararları, ilgili Uygulama Birimi Müdürünün onayıyla yürürlük kazanır. Yararlanıcıdan sorumlu personelin izin, görev vb. nedenlerle komisyonda bulunamaması halinde Uygulama Birimi Müdürü, komisyon üyesi olabilecek diğer bir personeli komisyonda görevlendirebilir Toplanma ve Karar Alma Yöntemi Komisyon, Yararlanıcıdan sorumlu KOBİ Uzman/Uzman Yardımcısı / Üniversite Görevlisi / Kamu Görevlisinin başvuruyu ön değerlendirmesini müteakip toplanır. Gerekli inceleme ve değerlendirmeler sonunda Yararlanıcının destekten yararlanıp yararlanmayacağına karar verir. Komisyonun karar alma aşamasında Komisyon üyeleri arasında açıkça belirlenmiş teknik gerekçeler çerçevesinde farklı kanaatlerin oluşması durumunda Komisyon Başkanı ve diğer bir komisyon üyesinin kararı ile sağlanacak oy çokluğu esas alınarak karar verilir ancak itirazı olan üyenin görüşleri de karara açıkça yazılır ve belgeleri eklenir. Komisyon kararı Madde te belirtilen sürede Yararlanıcıya yazılı olarak bildirilir. Destek talebinin uygun görülmesi durumunda Yararlanıcı ile Destek Sözleşmesi yapılır Değerlendirme Kriterleri Komisyon, Yararlanıcının Destek Başvurusunu desteğe ait mevzuat çerçevesinde değerlendirir. Yararlanıcının destek başvurusunun desteğe ait mevzuata uygun olması halinde Komisyon tarafından destek başvurusu onaylanır Komisyonların Oturum Sıklığı ve ÇalıĢma Süreleri: Komisyon oturum sıklığı ve çalışma süreleri Madde gözönünde bulundurularak Uygulama Birimi Müdürü tarafından belirlenir Destek Karar Süresi Destek başvurusunun Uygulama Birimine / Sinerji Odağına teslim edildiği tarihten itibaren Komisyona sunulması, karar alınması, kararın Yararlanıcılara bildirimi, Yararlanıcıların varsa karara itirazı, Komisyonun itirazları değerlendirmesi ile kararın kesinleşmesi Madde (13.13.) e göre yapılır. Yararlanıcıların varsa karara itirazı, Komisyonun itirazları değerlendirmesi ile kararın kesinleşmesi Madde (13.13.) te belirtilen sürelerde gerçekleştirilir. Komisyon uygun görmesi halinde yeni bir karar alabilir. İtirazın reddi halinde karar kesindir Destek Kararlarının Ġzlenmesi ve Değerlendirilmesi Yararlanıcıya sağlanan desteğin Yararlanıcıya katkısı ile amacına uygun olarak kullanılmasının izlenmesi iş planı kapsamında Yararlanıcıdan sorumlu KOBİ Uzman/Uzman Yardımcısı / Üniversite Görevlisi / Kamu Görevlisi tarafından yapılır.

15 No:15/128 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM BaĢvuru ve Ödeme Belgeleri BaĢvuru Belgeleri ve Ödemeye Esas Belgeler Madde 12- Yararlanıcıların başvuru ve destek ödemesinde vereceği belgeler destek türlerine göre Tablo 1.4 te belirtilmiştir(ek: TB-1.4). DÖRDÜNCÜ KISIM Desteklere İliĢkin Genel Hususlar Madde 13- Desteklere ilişkin genel hususlar aşağıda yer almaktadır Başvurular, Yararlanıcılar tarafından Uygulama Birimlerine ve Sinerji Odaklarına yapılır. KOSGEB e ilk defa başvuruda bulunan her Yararlanıcı için Başvuru ve Uygulama Dosyası açılır. Bu dosyanın açılmasından sonra, desteklerle ilgili olarak Yararlanıcılardan alınmış belgelerden dosyada güncel olanlar tekrar istenmez. Sadece güncelliğini yitiren belgeler istenir Yararlanıcılara ve Tedarikçilere tüm bildirimler Tebligat Kanununa uygun biçimde ve yazılı olarak yapılır. Kıymetli evraklar, imza karşılığı teslim edilir ve teslim alınır Tüm ödemeler banka hesabına yapılır. KOSGEB tarafından yapılacak ödemelerin banka masrafı KOSGEB tarafından, Yararlanıcılar tarafından yapılacak ödemelerin banka masrafı Yararlanıcılar tarafından ödenir Tüm destekler, Yararlanıcının uygulama birimine ödemeye esas belgeleri destek ödeme talebi ile eksiksiz teslimini müteakip ödeme OLUR u ile KOSGEB tarafından ödenir Tedarikçi tarafından Yararlanıcı adına düzenlenen fatura aslının arka yüzüne, Bu fatura bedelinin... YTL lik tutarı, KOSGEB tarafından geri ödemeli/geri ödemesiz destek olarak ödenmiģtir. ibaresi işlenir. Fatura ile banka dekontların fotokopileri 9.2 Maddesinde Yararlanıcıdan sorumlu olabilecek kişiler arasında sayılanlardan biri veya Uygulama Birimi Müdürü tarafından onaylanarak Aslının Fotokopisidir. ifadesi eklenir. Tedarikçi faturası ile banka dekontlarının asılları imza karşılığı veya iadeli taahhütlü mektup / kargo yolu ile Yararlanıcıya iade edilir Destek kapsamında mal/hizmetin alınması ve kesin kabulünü müteakip destek ödemesine esas belgelerin Destek Sözleşmesinde belirtilen en geç bir (1) yıllık sürede, mücbir sebepler dışında, teslim edilmemesi halinde, Destek Sözleşmesi feshedilir ve Yararlanıcıya bildirilir. Burada kesin kabul ifadesi mal / hizmetin faturalandırıldığı tarihtir. Ödeme hizmetin gerçekleşmesinden önce yapılmış ise, bu durumda hizmetin alınma tarihi kesin kabul tarihi olarak dikkate alınır Geri Ödemeli Desteklerde Yararlanıcıdan faiz ve komisyon alınmaz İmza Sirküleri/TOBB veya TESK tarafından onaylı tatbik imza gösteren belge, Diploma, Taahhütname sureti ve benzeri belgelerin aslı veya Noter onaylı orijinal sureti görüldükten sonra fotokopileri 9.2 Maddesinde Yararlanıcıdan sorumlu olabilecek kişiler arasında sayılanlardan biri veya Müdür tarafından Aslının Fotokopisidir. ifadesi eklenerek ve onaylanarak teslim alınır Destek Sözleşmelerinin Damga Vergisi, Damga Vergisi Kanununa uygun olarak KOSGEB Banka hesabına Yararlanıcı tarafından ödenir ve Ödeme Belgesi Sözleşmeye eklenerek Yararlanıcının Başvuru ve Uygulama Dosyasında saklanır. Ancak 5746 sayılı Araştırma ve

16 No:16/128 Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkındaki Kanun gereği KOSGEB ile TEKMER işletmeleri arasında sadece AR-GE faaliyetleriyle ilgili olarak düzenlenen sözleşmeler Damga Vergisi İstisnası kapsamındadır Yurtdışından satın alınan mal ve hizmetlerde bedelin faturada döviz cinsinden belirtilmesi durumunda, T.C. Merkez Bankası Döviz Alış Kuru üzerinden ve faturanın düzenlendiği tarih esas alınarak ve Yeni Türk Lirası (YTL) olarak ödeme yapılır Geri Ödemeli Desteklerde; geri ödemeye esas alınacak tarih, Yararlanıcı ile Uygulama Birimi arasında düzenlenen Destek Sözleşmesinin tarihidir. Destek Sözleşmesinin süresinin uzatılması geri ödeme tarihini değiştirmez. Teknoloji Araştırma Geliştirme Desteklerinde geri ödemeye esas alınacak tarih Genel Sözleşme tarihidir Yararlanıcı tarafından geri ödemenin süresinde yapılmaması durumunda KOSGEB Uygunsuzluk Yönergesine göre işlem yapılır Süre: Aksine düzenlemenin olmadığı durumlarda; Bildirim süresi, İtiraz Süresi, Komisyon, Toplantı ve Karar Süresi 30 (otuz) gündür. Bu süreler kendilerine tebliğ tarihinin ertesi gününden itibaren başlayacak olup, işgününü ifade eder Yararlanıcılar, KOSGEB Destekleri Yönetmeliğinin 27. Maddesi nde yer alan desteklere ilişkin alacakları hizmetlerin Tedarikçisini, KOSGEB Tedarikçi Veri Tabanından kendisi belirler sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında yapılacak hizmet alımlarında ise, Madde deki hususlara göre işlem yapılır Yabancı dilde hazırlanmış her türlü belgenin gerektiğinde yeminli mütercim tarafından yapılmış Türkçe çevirisi istenir Nitelikli Hizmet Alımı yöntemi ile KOSGEB de çalıştırılan elemanlar, başvurusunu inceledikleri Yararlanıcılar ve desteklerin uygulanması hakkında görüş bildiren rapor verebilir, ancak Komisyonlarda görev alamaz ve ödeme belgelerini imzalayamaz KOSGEB tarafından sağlanan tüm desteklerin verilme süreçlerinde veya sonrasında Yararlanıcıların ve tedarikçilerin çeşitli uygunsuzluklarının tespiti durumunda, KOSGEB Uygunsuzluk Yönergesine göre işlem yapılır Komisyonlarca mücbir sebeplerin varlığının tespiti halinde uygunsuzluklar karşılıklı uzlaşma ve iyi niyet kuralları çerçevesinde çözümlenir Herhangi bir Uygulama Birimi tarafından başvurusu reddedilen bir Yararlanıcı, aynı veya revize edilmiş başvuru dokümanlarıyla başka bir Uygulama Birimine başvuramaz ve başvurusu değerlendirmeye alınmaz Yararlanıcının, Tedarikçi sıfatı ile kendisinden, ortağından, eşinden, annesinden, babasından, çocuğundan ve bunların sahibi / ortağı olduğu firmalardan destek kapsamında mal / hizmet satın aldığının tespit edilmesi durumunda destek ödemesi yapılmaz Destek tutarı, ödemeye esas belgelerin Uygulama Birimine eksiksiz teslimini müteakip Yararlanıcının/Yararlanıcı adına Tedarikçinin banka hesabına ödenir Bu Yönergede yer alan desteklerden, hizmetin doğrudan KOSGEB Birimlerince alınması ve ödemenin Tedarikçiye KOSGEB ce yapılması durumunda hizmet, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu (KİK) hükümlerine uygun olarak satın alınır. Bu kanunun 21/f ve 22/d kapsamında yapılacak alımlarda, hizmetin konusu ile ilgili KOSGEB Tedarikçi Veri Tabanından, istekliler belirlenebilir. Bu şekilde KOSGEB Birimlerince alınacak hizmetlere ilişkin; Tedarikçi, hizmetin konusu, süresi, bedeli, hizmeti alan Uygulama Birimi ve hizmet kapsamında Yararlanıcıların doldurduğu Müşteri Memnuniyeti Anket sonucu elektronik ortamda yayınlanır. KOSGEB

17 No:17/128 Birimleri aynı ya da benzer hizmetleri alırken yayınlanan bu bilgileri dikkate alır ve mukayese yaparak hizmet satın alımlarını gerçekleştirir. Hizmet alımında hizmetin niteliğine ve ihale usulünün gereğine uygun olarak hazırlanacak Teknik ve İdari Şartname hükümleri uygulanır. Tip Teknik Şartnameler Süreç Geliştirme Birimince yaklaşık maliyetler Uygulama Birimlerince Tip İdari Şartnameler KOSGEB Satınalma Müdürlüğü nce hazırlanır KOSGEB Birimleri, 4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu çerçevesinde Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından ilgisi dolayısıyla kendilerine havale edilen veya doğrudan kendilerine yapılan Bilgi Edinme Hakkı başvurularının cevabı 5 (beş) gün içinde hazırlanarak Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğüne gönderilir. Başvuru sahibine cevap Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından verilir Sayılı Kanun gereği Başvurunun KOSGEB Birimlerine intikal tarihinden itibaren 15 (on beş) gün içinde yazılı cevabın bilgi isteyen kişi/kuruluşa gönderilmesi gerekir tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayınlanarak yürürlüğe giren Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelik çerçevesinde istenebilecek belgeler ve KOBİ Beyannamesi Yararlanıcılardan alınır ve Yararlanıcının Başvuru ve Uygulama Dosyasında saklanır Uygunsuz destek işlemlerinde bulunmak suretiyle İdare Başkanlığının maddi zarara uğramasına sebebiyet veren Yararlanıcılar / Tedarikçiler ile kusuru bulunan idare personeli, vermiş oldukları zarardan dolayı müteselsil olarak sorumludurlar Geri Ödemeli Desteklerde; Yararlanıcıdan destek tutarı kadar, son geri ödeme tarihinden asgari iki ay sonrasını kapsamak üzere Kesin Banka Teminat Mektubu veya Hazine Bonosu alınır. Banka Teminat Mektubu ile ilgili iş ve işlemlerde aşağıdaki hususlar dikkate alınır. a) Banka Teminat mektuplarında Konu kısmında yeknesaklığın sağlanmasını teminen KOSGEB Destekleri ifadesi yazılacaktır. b) Banka Teminat Mektupları, Yararlanıcının adı/unvanına yazılmış olacak ve Yararlanıcının Ticaret Sicil Gazetesi nde yer alan adı/unvanı ile bire bir örtüşecektir. c) Banka teminat mektupları tutarlarını belirleyen rakam ve yazı ifadeleri kesinlikle birbiri ile uyumlu olacaktır. d) Yararlanıcılar tarafından, bankalardan uzun süreli teminat mektubunun temin edilememesi halinde; asgari bir yıllık olmak kaydı ile ve takibi Merkez Müdürlüğünün sorumluluğunda olmak üzere, mevcut teminat mektuplarının, süresinin dolmasından bir ay önce yenilenmesi halinde birden fazla teminat mektubu ile teminatlandırılacaktır. e) KOSGEB lehine verilen banka teminat mektupları, Kesin Teminat Mektubu olacaktır Vadesi gelen süreli teminat mektuplarının takibi ve tahsili işlemleri aşağıdaki şekilde yapılır. a) İlk geri ödeme tarihinden en az 15 (onbeş) gün önce Yararlanıcıya ödemesini hatırlatmak için yazı gönderilir. Bu yazıda geri ödemenin vadesinde yapılmadığı takdirde geri ödeme süresini takip eden 15. (onbeşinci) gün Teminat Mektubunun nakde çevrileceği Yararlanıcıya bildirilir. b) Süresi asgari bir yıl olan Teminat mektuplarının, süresi dolmadan bir ay öncesinden yenilenmesi hususunda da 45 (kırkbeş) gün önce hatırlatma yazısı gönderilir. c) Geri ödemenin vadesinde yapılmadığı takdirde Yararlanıcıya ait Teminat Mektubunun, geri ödeme tarihini takip eden 15. (onbeşinci) gün nakde çevrilmesi için Bankaya yazı gönderilir.

18 No:18/128 d) Banka nezdinde teminat mektubunun nakde çevrilmesi işlemleri, Uygulama Birimi tarafından takip edilir. KOSGEB in bildirdiği alacağı tutar kadar Teminat Mektubu nakde çevrilerek, KOSGEB in daha önce bildirilen banka hesabına aktarılması gerçekleştirilir Yararlanıcı ve Tedarikçilerin aralarındaki taahhütler, yaptıkları sözleşme/protokoller, satılan/satın alınan mal / hizmetlerdeki eksik, hata ve ayıplar ile ilgili olarak ortaya çıkan anlaşmazlıklarda Yararlanıcı ve Tedarikçiler ilgili ulusal / uluslararası mevzuata göre anlaşmazlıklarının çözümünü ararlar. KOSGEB, kendi mevzuatı çerçevesinde destek şartları yerine gelmişse destek ödemesini yapma, Tedarikçi Veri Tabanında bulunan Tedarikçileri veri tabanından geçici / sürekli çıkartma gibi yaptırımları uygulama dışında taraf olmaz ve sorumlu tutulamaz. Tedarikçi Veri Tabanı olmayan desteklerdeki mal ve hizmet sağlayan Tedarikçiler, hiçbir surette KOSGEB in muhatabı olmaz Kısımda belirtilen Destek Prosesleri ve bu proseslerle ilişkilendirilen form, tablo, iş akışı, ve talimatlar, ilgili Süreç Geliştirme Birimlerince hazırlanır ve Süreç Geliştirme Biriminin Yöneticisi tarafından imzalanır, Süreç Geliştirme Biriminin bağlı olduğu Başkan Yardımcısı ilk onayı ve Başkan son onayı ile yürürlüğe girer ve revize edilir. ve onaylayan imzaları doküman üzerinde ve Kalite Yönetim Sistemi otomasyon programı üzerinde elektronik ortamda alınır. Süreç Geliştirme Birimi Yöneticisinin bir üst amiri varsa, amir de dokümanı imzalar ancak Kalite Yönetim Sistemi Otomasyon Yazılımında elektronik onay vermesine gerek yoktur. 8. Kısımda belirtilen Genel Destek Prosesi, genel form, tablo, iş akışı ve talimatlar ise Yönerge ile ilgili iyileştirme çalışmalarının koordinasyonu için Başkanlıkça görevlendirilen Başkan Yardımcısının koordinasyonunda hazırlanır, Başkanlık Makamı nın onayı ile yürürlüğe girer ve revize edilir. Tüm dokümanlar, KOSGEB Kalite Yönetim Sisteminin ilgili prosedür ve proseslerine göre saklanır ve kullanılır. İlgili mevzuat ve işlem tarihi itibariyle yürürlükte olan güncel dokümanların kullanılması ve Yararlanıcılara kullandırılması Uygulama Birimlerinin sorumluluğunda, KOSGEB web sayfalarında güncel dokümanların bulunmasının sağlanması ilgili Süreç Geliştirme Birimlerinin sorumluluğunda, tanıtım broşürleri ve CD lerde güncel dokümanların bulunması bu materyalleri hazırlayan KOSGEB Birimlerinin sorumluluğundadır Yönetmelik ve Yönerge ile Proses hükümleri arasında farklılık olması durumunda Yönetmelik ve Yönerge hükümleri geçerli olacaktır Banka dekontu ile kastedilen, bankacılık enstrümanları ile yapılan her türlü (hesap ekstreleriyle belgelendirilmek şartı ile kredi kartı, yararlanıcı ve müşteri çeki,vb.) ödemedir Yararlanıcı ile yapılan Destek Sözleşmeleri Türk Lirası cinsinden hazırlanır. Döviz bazlı proforma faturaların bulunduğu destek başvurularında Destek Komisyonun karar aldığı günkü T.C. Merkez Bankası döviz alış kuru üzerinden hesap yapılarak destek sözleşmesi imzalanır.

19 No:19/128 Desteklere İliĢkin Özel Hususlar BEġİNCĠ KISIM Madde 14- Destekler Genel İşletme Geliştirme Programı, İşletme Geliştirme Programı, Ürün Kalite Geliştirme Programı, İhracatı Geliştirme Programı, Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Programı, Bölgesel Kalkınma Programı, Girişimciliği Geliştirme Programı kapsamında verilir. Yararlanıcılar, SYH Planı Komisyonunun kararı sonucu, Program ve Hedeflere Göre Destekleri Verecek KOSGEB Uygulama Birimleri Tablosu (Ek: TB 1.3) na göre ilgili Uygulama Birimi ile ilişkilendirilir. Bu durumda, Yararlanıcının uzlaşılan hedefine ilişkin destek tespiti ile Genel Sözleşme nin tanzimi ve imzalanması, Yararlanıcının ilişkilendirildiği Uygulama Birimi tarafından gerçekleştirilir. Yararlanıcılar kısa vadeli dönemde bir program ve bir hedefe yönelik olarak tek bir Uygulama Biriminden destek alabilir. Yararlanıcılar, yeni bir hedefe yönelik destek talebini, ilk hedefin tamamlanmasını müteakip, SYH Planını güncelleyerek bağlı olduğu Uygulama Birimine yapar. SYH Planı Komisyonu tekrar toplanarak güncellenmiş SYH Planını değerlendirir. Yararlanıcının yeni hedefine göre ilgili Uygulama Birimiyle ilişkilendirilmesi ve destek seçimi yukarıda belirtildiği şekilde yapılır. Hedefini tamamlayarak diğer hedefi için SYH Planını güncelleyen Yararlanıcılarla yeniden Genel Sözleşme imzalanır ve önceki sözleşme feshedilerek Yararlanıcıya ait Başvuru ve Uygulama Dosyasında saklanır. Yararlanıcının bir hedefi başarıyla gerçekleştirilip kapanmadan diğer hedefin desteklenmesi sürecine geçilmez. Hedef kapatma, Yararlanıcının talebi üzerine veya Genel Sözleşme süresinin bitiminde Yararlanıcı Hedef Gerçekleşme Raporu (Ek: GF-10) sonucuna göre yapılır. TEKMER ve DTİ lerde AR- GE Projesi kabul edilmiş yararlanıcılar için daha önce seçtikleri hedeflerinin başarı ile tamamlanması şartı aranmaz. TEKMER ve DTİ lerde desteklenen, Teknolojik AR-GE ve Ticarileşme Hedefi ve Yeni Ürün Tasarımı ve Üretimi hedefini seçen Yararlanıcılara, gerek AR- GE Projesi ve gerekse de işletmeye dönük olarak söz konusu hedefler altında öngörülen tüm destekler verilir. Ar-Ge Projesi tamamlansa da yararlanıcı Genel Sözleşme süresince bu sözleşmede yeralan tüm destekleri alabilir. Hazırladığı GİGP SYH Planı kapsamında Genel İşletme Geliştirme Programı (GİGP) nı tamamlayan Yararlanıcılar diğer hedeflere SYH Planı hazırlayarak geçebilir. İsim / unvan, adres, vergi dairesi değişikliği yapan Yararlanıcılar için KOSGEB Veritabanındaki isim / unvan, adres, vergi dairesi değişiklikleri yapılır. Nev i değişikliği olan Yararlanıcılar da ise SYH Planı Komisyonu, değişikliğin Yararlanıcının stratejik hedeflerini değiştirecek nitelikte olup olmadığı konusunda karar verir. Değişikliğin Yararlanıcının stratejik hedeflerini değiştirecek nitelikte olması durumunda yeni Stratejik Yol Haritası yapılarak yeni Genel Sözleşme imzalanır.

20 No:20/128 Desteklerin izlenmesi ve performansının değerlendirilmesi ile ilgili formlar her yıl sonunda Süreç Geliştirme Birimleri tarafından yazı ile Uygulama Birimlerinden istenir. Desteklerin yukarıda belirtilen hususlar dışındaki özellikleri ile uyulacak usul ve esaslar destek türlerine göre aşağıda belirtilmiştir. BİRĠNCĠ BÖLÜM Danışmanlık ve Eğitim Destekleri Danışmanlık Desteği Başvuru, Değerlendirme, ve Destek ödemelerine ilişkin işlemler, 13. Maddedeki hükümler çerçevesinde yapılacak olup, bu destekle ilgili ekli Formlar, İş Akış Şeması ve desteğe ilişkin özel hususlar ve açıklamalar aşağıda yer almaktadır. TS-ISO 9000, TS-ISO 14000, TS-ISO 22000, HACCP, AQAP, EN ve benzeri sistem belgelendirmeye yönelik danışmanlık hizmetleri, bu destek kapsamı dışındadır. Ürün Belgelendirme (TSE, TSEK, GOST-R ve benzeri ürün belgelendirme) ve CE Kapsamındaki Ürün Tasarımı, Belgelendirmesi ve Belgeye Uygun Üretim (CE İşaretlemesine yönelik Danışmanlık Destekleri), Genel Yönetim, Pazarlama, Üretim, İnsan Kaynakları, Mali İşler ve Finans, Dış Ticaret, Bilgisayar ve Bilgi Teknolojileri ve Yeni Teknik ve Teknolojiler konuları destek kapsamındadır. a) Danışmanlık Desteği Başvuru Formu; hedefleri, planlanan faaliyetlerin ne zaman, hangi sıra ile ne kadar süre içerisinde yerine getirileceğini, hizmet bedelini ve zaman planını içerir. Danışmanlık hizmetine ait bilgilerin yer aldığı İş Zaman Planında, hizmet süresince görev alacak Danışmanların adları ayrı ayrı belirtilir ve çalışma süresi adam-gün olarak ifade edilir. Destek talebi ile ilgili değerlendirme yapılırken, Danışmanın çalışma planı, danışmanlık konusu, Danışmanlık Konularına Göre Hizmet Bedeli Üst Limit ve Asgari Hizmet Süreleri Tablosu na uygunluk, toplam destek üst limiti, belirlenen hedeflerin uygunluğu analiz edilir. Danışmanlık Desteği Başvuru Formunda belirtilen Danışman/Danışmanların iş zaman planlarının uygunluğu, elektronik ortamda yayınlanan Danışman Kişi/Kuruluş İzleme ve Performans Formu nda yer alan bilgiler çerçevesinde; hizmetin süresi, başlangıç-bitiş tarihleri, toplam çalışma süresi ve hizmet verilen Yararlanıcı sayısı açısından değerlendirilir. Danışman Kişi/Kuruluş İzleme ve Performans Formu nun takip edilmesi Uygulama Biriminin sorumluluğundadır. d) Yararlanıcılar aynı danışmanlık konusunda bir kez olmak üzere, Danışmanlık Desteği toplam üst limitini aşmamak kaydı ile birden fazla konu için Danışmanlık Desteğinden yararlanabilir. Yararlanıcıların, farklı danışmanlık konularında birden fazla danışmanlık talebi olduğunda, Uygulama Birimi tarafından, destek toplam üst limitini aşmamak kaydı ile aynı anda veya farklı zamanlarda birden fazla konuda Danışmanlık Desteği verilebilir. e) Danışmanlık hizmetinin tamamlanamaması ve gerekçelerinin Uygulama Birimi tarafından uygun bulunması halinde, Yararlanıcı aynı danışmanlık hizmetini bir başka Danışman kişi/kuruluştan alabilir.

AR& GE BÜLTEN ARAŞTIRMA VE MESLEKLERİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ

AR& GE BÜLTEN ARAŞTIRMA VE MESLEKLERİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ Yeni KOSGEB Teşvik Yönetmeliğinde Bilişim Sektörüne İlişkin Destekler Neler? Nesrin YARDIMCI SARIÇAY- Beril BAŞLANGIÇ KOSGEB in, küçük ve orta ölçekli sanayi işletmelerinin; Sözkonusu Yönetmelik, o Etkinliğini

Detaylı

KOSGEB - SANAYİDE ENERJİ VERİMLİLİĞİ KAPSAMINDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ ETÜT- DANIŞMANLIK VE EĞİTİM DESTEKLERİ. Mehmet ÖĞÜT. EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MÜDÜRÜ

KOSGEB - SANAYİDE ENERJİ VERİMLİLİĞİ KAPSAMINDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ ETÜT- DANIŞMANLIK VE EĞİTİM DESTEKLERİ. Mehmet ÖĞÜT. EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MÜDÜRÜ KOSGEB - SANAYİDE ENERJİ VERİMLİLİĞİ KAPSAMINDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ ETÜT- DANIŞMANLIK VE EĞİTİM DESTEKLERİ Mehmet ÖĞÜT EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MÜDÜRÜ 10 Haziran 2009 ANKARA SUNUMUN ÇERÇEVESİ KOBİLER KOSGEB

Detaylı

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI (KOSGEB) KOBİ PROJE DESTEK PROGRAMI

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI (KOSGEB) KOBİ PROJE DESTEK PROGRAMI KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI (KOSGEB) KOBİ PROJE DESTEK PROGRAMI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu programın amacı;

Detaylı

Tablo 4 : Başvuru Belgeleri ve Ödemeye Esas Belgeler, Geri Ödeme Planı Tablosu

Tablo 4 : Başvuru Belgeleri ve Ödemeye Esas Belgeler, Geri Ödeme Planı Tablosu 5 1.1. Danışmanlık Desteği 2. Yararlanıcı İmza sirküleri, 3. Danışmanlık hizmetinin; şirket statüsündeki danışman kuruluşlar tarafından verilmesi durumunda, kuruluş adına imza atmaya yetkili kişiye ait

Detaylı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı: İdarede 5018 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinde belirtilen görevleri yürüten birimi ifade eder.

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı: İdarede 5018 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinde belirtilen görevleri yürüten birimi ifade eder. MALİ İŞLEMLERİN SÜREÇ AKIM ŞEMASI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1- Mali işlemlerin süreç ve akım şemasının amacı, Iğdır Üniversitesi harcama birimlerinin faaliyetlerinin

Detaylı

2.000 70 70 70 x - 20.000 70 70 70 x - 10.000 70 70 70 x - 200.000 80 80 80 X

2.000 70 70 70 x - 20.000 70 70 70 x - 10.000 70 70 70 x - 200.000 80 80 80 X 1. Danışmanlık ve Eğitim 1.1. Danışmanlık Desteği 5 15.000 80 70 60 X 1.1.1. Enerji Verimliliği Etüt ve 5/A Danışmanlık Desteği 1.1.1.1. Ön Enerji Etütleri 1.1.1.2. Detaylı Enerji Etütleri 1.1.1.3. Verimlilik

Detaylı

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLĠ ĠġLETMELERĠ GELĠġTĠRME VE DESTEKLEME ĠDARESĠ BAġKANLIĞI (KOSGEB) KOBĠ PROJE DESTEK PROGRAMI

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLĠ ĠġLETMELERĠ GELĠġTĠRME VE DESTEKLEME ĠDARESĠ BAġKANLIĞI (KOSGEB) KOBĠ PROJE DESTEK PROGRAMI KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLĠ ĠġLETMELERĠ GELĠġTĠRME VE DESTEKLEME ĠDARESĠ BAġKANLIĞI (KOSGEB) KOBĠ PROJE DESTEK PROGRAMI BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu programın amacı;

Detaylı

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI GELİŞEN İŞLETMELER PİYASASI KOBİ DESTEK PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI GELİŞEN İŞLETMELER PİYASASI KOBİ DESTEK PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu programın amacı; gelişme ve büyüme potansiyeline sahip küçük ve orta ölçekli işletmelerin, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Gelişen

Detaylı

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI (KOSGEB) KOBİGEL-KOBİ GELİŞİM DESTEK PROGRAMI

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI (KOSGEB) KOBİGEL-KOBİ GELİŞİM DESTEK PROGRAMI KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI (KOSGEB) KOBİGEL-KOBİ GELİŞİM DESTEK PROGRAMI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu programın

Detaylı

1. Stratejik Yol Haritası Hazırlanarak Yararlanılabilecek Destekler

1. Stratejik Yol Haritası Hazırlanarak Yararlanılabilecek Destekler KOSGEB Yeni Kredi Protokollerini Hayata Geçirdi Ahmet KARAYİĞİT Ülkemizde KOBİ lere yönelik destek veren en büyük kuruluş, T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı na bağlı olarak faaliyet gösteren Küçük ve Orta

Detaylı

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI (KOSGEB) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI (KOSGEB) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI (KOSGEB) İŞBİRLİĞİ - GÜÇBİRLİĞİ DESTEK PROGRAMI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu programın

Detaylı

SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR SÜREÇLERİ. Sürecin Amacı

SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR SÜREÇLERİ. Sürecin Amacı 02.01.2014 Rev 01 1/15 Sürecin Tanımı Satınalma Süreci Süreç No Süreç Sahibi 3 Satınalma Müdürü 08-03-33 Sürecin Amacı İTÜ Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığına bağlı birimlerden gelen satınalma taleplerinin

Detaylı

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI GELİŞEN İŞLETMELER PİYASASI KOBİ DESTEK PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI GELİŞEN İŞLETMELER PİYASASI KOBİ DESTEK PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu programın amacı; gelişme ve büyüme potansiyeline sahip küçük ve orta ölçekli işletmelerin, Borsa İstanbul Gelişen İşletmeler Piyasasında

Detaylı

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ MALİ İŞLEMLERİN SÜREÇ AKIŞ YÖNERGESİ

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ MALİ İŞLEMLERİN SÜREÇ AKIŞ YÖNERGESİ Amaç ve kapsam T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ MALİ İŞLEMLERİN SÜREÇ AKIŞ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde(1)- (1)Mali işlemlerin süreç akış şemasının amacı, Ahi Evran Üniversitesi

Detaylı

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI (KOSGEB)

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI (KOSGEB) KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI (KOSGEB) ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME, İNOVASYON VE ENDÜSTRİYEL UYGULAMA DESTEK PROGRAMI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI 5746 SAYILI KANUN TEKNOGİRİŞİM SERMAYESİ DESTEĞİ DENETİM KILAVUZU

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI 5746 SAYILI KANUN TEKNOGİRİŞİM SERMAYESİ DESTEĞİ DENETİM KILAVUZU T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI 5746 SAYILI KANUN TEKNOGİRİŞİM SERMAYESİ DESTEĞİ DENETİM KILAVUZU DESTEKLENEN İŞLETMELERİN YERİNDE IZLENMESİ-DENETLENMESİ ÖDEMELER VE DİĞER HUSUSLAR Bu denetim

Detaylı

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI (KOSGEB) TEMATİK PROJE DESTEK PROGRAMI

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI (KOSGEB) TEMATİK PROJE DESTEK PROGRAMI KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI (KOSGEB) TEMATİK PROJE DESTEK PROGRAMI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu programın amacı,

Detaylı

YAZILIM İÇİN YERLİ MALI BELGESİ DÜZENLEMESİNE İLİŞKİN UYGULAMA ESASLARI

YAZILIM İÇİN YERLİ MALI BELGESİ DÜZENLEMESİNE İLİŞKİN UYGULAMA ESASLARI YAZILIM İÇİN YERLİ MALI BELGESİ DÜZENLEMESİNE İLİŞKİN UYGULAMA ESASLARI Amaç MADDE 1- (1) Bu Uygulama Esaslarının amacı; 13/09/2014 tarih ve 29118 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan SGM 2014/35 sayılı Yerli

Detaylı

T.C. MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ BAP KOORDİNASYON BİRİMİ İŞ AKIŞ ŞEMASI

T.C. MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ BAP KOORDİNASYON BİRİMİ İŞ AKIŞ ŞEMASI BAP KOORDİNASYON BİRİMİ İŞ AKIŞ ŞEMASI PROJE ÖNERİSİ PROJE KAYIT VE KONTROL DEĞERLENDİRME RED KABUL SÖZLEŞME SATIN ALMA DEĞİŞİKLİK TALEPLERİ TALEBİN ALINMASI KONTROLÜ VE DEĞERLENDİRMESİ EK SÜRE-EK ÖDENEK

Detaylı

4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE YAPILACAK İHALE İŞLEMLERİ İŞ AKIŞI

4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE YAPILACAK İHALE İŞLEMLERİ İŞ AKIŞI 1/5 İhtiyaç sahibi birim tarafından yazılı talep ve ekinde ihtiyaca yönelik(yapım işlerinde yatırım programında yer alan projelerle ilgili)teknik şartnameler ve maliyeti etkileyen unsurlara ilişkin dokümanlar

Detaylı

4006-TÜBİTAK BİLİM FUARLARI DESTEKLEME PROGRAMI USUL VE ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

4006-TÜBİTAK BİLİM FUARLARI DESTEKLEME PROGRAMI USUL VE ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar 4006-TÜBİTAK BİLİM FUARLARI DESTEKLEME PROGRAMI USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Ülkemizde bilim kültürünün yaygınlaştırılmasına yönelik olarak

Detaylı

T.C MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ (BAP) KOMİSYONU ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ

T.C MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ (BAP) KOMİSYONU ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ T.C MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ (BAP) KOMİSYONU ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) Bu yönerge; Muş Alparslan Üniversitesi öğretim üyeleri ile doktora ya

Detaylı

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI (KOSGEB) İŞBİRLİĞİ - GÜÇBİRLİĞİ DESTEK PROGRAMI

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI (KOSGEB) İŞBİRLİĞİ - GÜÇBİRLİĞİ DESTEK PROGRAMI KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI (KOSGEB) İŞBİRLİĞİ - GÜÇBİRLİĞİ DESTEK PROGRAMI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu programın

Detaylı

YÖNETMELİK. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığından:

YÖNETMELİK. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığından: 15 Haziran 2010 SALI Resmî Gazete Sayı : 27612 YÖNETMELİK Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığından: KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ

Detaylı

KOSGEB DESTEKLERİ NEVŞEHİR YATIRIM DESTEK OFİSİ

KOSGEB DESTEKLERİ NEVŞEHİR YATIRIM DESTEK OFİSİ 2014 NEVŞEHİR YATIRIM DESTEK OFİSİ İşbirliği - Güçbirliği Destek Programı KOBİ lerin bir araya gelerek tedarik, pazarlama, düşük kapasite kullanımı, rekabet gücü zayıflığı ve finansman gibi Ortak Sorunlara

Detaylı

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/04/20130410-18.htm

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/04/20130410-18.htm Sayfa 1 / 6 10 Nisan 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28614 Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ YURT DIŞI MÜTEAHHİTLİK VE TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ KAPSAMINDA YAPILACAK İHRACAT VE İTHALATA İLİŞKİN TEBLİĞ

Detaylı

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI (KOSGEB) GENEL DESTEK PROGRAMI

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI (KOSGEB) GENEL DESTEK PROGRAMI KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI (KOSGEB) GENEL DESTEK PROGRAMI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu programın amacı; ülkenin

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ STAJ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ STAJ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ STAJ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1. Stajın amacı, öğrencilerin, öğrenim gördükleri bölümler ile ilgili iş alanlarını tanımalarını,

Detaylı

T.C. UŞAK ÜNİVERSİTESİ SİVİL HAVACILIK MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİ STAJ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. UŞAK ÜNİVERSİTESİ SİVİL HAVACILIK MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİ STAJ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. UŞAK ÜNİVERSİTESİ SİVİL HAVACILIK MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİ STAJ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönerge, Uşak Üniversitesi Sivil Havacılık

Detaylı

SATIN ALMA İŞLEMLERİ YAYIN TARİHİ 01.05.2006 PROSEDÜRÜ. REVİZYON NO 02 BİRİM ADI REVİZYON TARİHİ 01.04.2013 Satın Alma SAYFA NO 1 / 6

SATIN ALMA İŞLEMLERİ YAYIN TARİHİ 01.05.2006 PROSEDÜRÜ. REVİZYON NO 02 BİRİM ADI REVİZYON TARİHİ 01.04.2013 Satın Alma SAYFA NO 1 / 6 Satın Alma SAYFA NO 1 / 6 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı; hastanenin tüm bölümlerinin malzeme, hizmet, yapım, bakım onarım ve demirbaş taleplerinin satın alma öncesi ön değerlendirmelerinin kontrollü şartlar

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI RESTAURANT İŞLETMELERİ İŞLETİM VE DENETİM YÖNERGESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI RESTAURANT İŞLETMELERİ İŞLETİM VE DENETİM YÖNERGESİ Amaç DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI RESTAURANT İŞLETMELERİ İŞLETİM VE DENETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1- İşbu yönergenin amacı,

Detaylı

2011/1 SAYILI PAZAR ARAŞTIRMASI VE PAZARA GİRİŞ DESTEĞİ HAKKINDA TEBLİĞİN UYGULAMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN GENELGE BİRİNCİ BÖLÜM

2011/1 SAYILI PAZAR ARAŞTIRMASI VE PAZARA GİRİŞ DESTEĞİ HAKKINDA TEBLİĞİN UYGULAMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN GENELGE BİRİNCİ BÖLÜM (2011/1-6) 2011/1 SAYILI PAZAR ARAŞTIRMASI VE PAZARA GİRİŞ DESTEĞİ HAKKINDA TEBLİĞİN UYGULAMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN GENELGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK ve TANIMLAR Amaç MADDE 1 Bu Genelgenin

Detaylı

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde(1)- (1)Bu yönergenin amacı,

Detaylı

AKARYAKIT HARİCİNDE KALAN PETROL ÜRÜNLERİNİN YURT İÇİ VE YURT DIŞI KAYNAKLARDAN TEMİNİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ

AKARYAKIT HARİCİNDE KALAN PETROL ÜRÜNLERİNİN YURT İÇİ VE YURT DIŞI KAYNAKLARDAN TEMİNİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ 24 Nisan 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28627 Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: TEBLİĞ AKARYAKIT HARİCİNDE KALAN PETROL ÜRÜNLERİNİN YURT İÇİ VE Amaç ve kapsam YURT DIŞI KAYNAKLARDAN TEMİNİNE İLİŞKİN

Detaylı

TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI MALİ DENETLEME VE SÖZLEŞMELER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI MALİ DENETLEME VE SÖZLEŞMELER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI MALİ DENETLEME VE SÖZLEŞMELER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu esasların amacı,

Detaylı

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLĠ ĠġLETMELERĠ. GELĠġTĠRME VE DESTEKLEME ĠDARESĠ BAġKANLIĞI

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLĠ ĠġLETMELERĠ. GELĠġTĠRME VE DESTEKLEME ĠDARESĠ BAġKANLIĞI LABORATUVAR HĠZMETLERĠ UYGULAMA ESASLARI 2014 BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu uygulama esaslarının amacı; KOSGEB tarafından verilen laboratuvar hizmetlerinin uygulanmasına

Detaylı

ALTERNATİF SAĞLIK HİZMETİ ALIM KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

ALTERNATİF SAĞLIK HİZMETİ ALIM KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE ALTERNATİF SAĞLIK HİZMETİ ALIM KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE Amaç ve dayanak MADDE 1 Bu Yönergenin amacı, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 63 üncü,

Detaylı

ÇEVRE KORUMA PROJELERİNİN YAPTIRILMASI ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK. (Yayımlandığı R.G. Tarihi : Sayı : 21152)

ÇEVRE KORUMA PROJELERİNİN YAPTIRILMASI ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK. (Yayımlandığı R.G. Tarihi : Sayı : 21152) ÇEVRE KORUMA PROJELERİNİN YAPTIRILMASI ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK (Yayımlandığı R.G. Tarihi : 24.2.1992 Sayı : 21152) Amaç Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı 383 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 1 inci maddesi

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI SOSYAL-KÜLTÜREL VE SPORTİF AMAÇLI TESİSLER İŞLETİM VE SÜRELİ KULLANIM YÖNERGESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI SOSYAL-KÜLTÜREL VE SPORTİF AMAÇLI TESİSLER İŞLETİM VE SÜRELİ KULLANIM YÖNERGESİ Amaç DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI SOSYAL-KÜLTÜREL VE SPORTİF AMAÇLI TESİSLER İŞLETİM VE SÜRELİ KULLANIM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE

Detaylı

(Resmi Gazetenin 10 Nisan 2012 tarih ve 28260 sayılı nüshasında yayımlanmıştır)

(Resmi Gazetenin 10 Nisan 2012 tarih ve 28260 sayılı nüshasında yayımlanmıştır) Türkiye Bankalar Birliği'nden: TÜRKİYE BANKALAR BİRLİĞİ RİSK MERKEZİ ÜYELERİNİN MÜŞTERİLERİNİN RİSK MERKEZİ NEZDİNDEKİ BİLGİLERİNİN KENDİLERİNE YA DA ONAY VERMELERİ KOŞULUYLA BELİRLEDİKLERİ GERÇEK VEYA

Detaylı

PROJE UYGULAMA SÜRECİ SATIN ALMA

PROJE UYGULAMA SÜRECİ SATIN ALMA PROJE UYGULAMA SÜRECİ SATIN ALMA SUNUM İÇERİĞİ Satın Alma Nedir? Genel Çerçeve Genel Süreç Satın Alma Stratejisi/Planı Satın Alma Usulleri Doğrudan Temin Pazarlık Usulü Açık İhale Usulü Satın Alma Süreçlerinin

Detaylı

T.C. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Mehmet TEZYETİŞ OSTİM Hizmet Merkezi Müdürü

T.C. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Mehmet TEZYETİŞ OSTİM Hizmet Merkezi Müdürü KOSGEB T.C. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Mehmet TEZYETİŞ OSTİM Hizmet Merkezi Müdürü KOSGEB VE KURULUŞ AMACI KOSGEB, 1990 yılında 3624 sayılı Kanun ile

Detaylı

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ YÖNETİM SİSTEMLERİ BELGELENDİRME ÜCRETLENDİRME ESASLARI VE ÜCRET ÇİZELGELERİ

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ YÖNETİM SİSTEMLERİ BELGELENDİRME ÜCRETLENDİRME ESASLARI VE ÜCRET ÇİZELGELERİ TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ YÖNETİM SİSTEMLERİ BELGELENDİRME ÜCRETLENDİRME ESASLARI VE ÜCRET ÇİZELGELERİ Yönetim Kurulu Karar No : 29/04/2014 tarih ve XIX/50/236 numaralı Yürürlük Tarihi : 05/05/2014 YÖNETİM

Detaylı

HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER

HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm Genel Hükümler Madde 1- Amaç Madde 2- Kapsam Madde 3- Dayanak Madde 4- İlkeler İkinci Bölüm Muayene ve Kabul Komisyonlarının Kuruluşu

Detaylı

DEVLET OPERA ve BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DEVLET OPERA ve BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar DEVLET OPERA ve BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Genel Müdürlük harcama birimleri

Detaylı

ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK-MĠMARLIK FAKÜLTESĠ STAJ YÖNERGESĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç Ve Kapsam, Dayanak, Tanımlar

ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK-MĠMARLIK FAKÜLTESĠ STAJ YÖNERGESĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç Ve Kapsam, Dayanak, Tanımlar ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK-MĠMARLIK FAKÜLTESĠ STAJ YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç Ve Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1 - Bu Yönerge, Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi

Detaylı

M.ALİ İŞLEMLER SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI

M.ALİ İŞLEMLER SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI M.ALİ İŞLEMLER SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI I-İHTİYACIN ORTAYA ÇIKMASI Devlet Konservatuvarı birimlerinde ihtiyaç duyulan mal veya hizmet alımına ilişkin talep, birim çalışanlarınca harcama yetkilisine bildirilir.yılı

Detaylı

FIRAT ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON VE DANIŞMANLIK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

FIRAT ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON VE DANIŞMANLIK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar FIRAT ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON VE DANIŞMANLIK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Fırat Üniversitesine bağlı olarak kurulan Proje

Detaylı

T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ YALOVA MESLEK YÜKSEKOKULU İŞ AKIŞ ŞEMALARI

T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ YALOVA MESLEK YÜKSEKOKULU İŞ AKIŞ ŞEMALARI T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ YALOVA MESLEK YÜKSEKOKULU İŞ AKIŞ ŞEMALARI Öğrenci hizmetleri birimi _ Yeni Kayıt İşlem Süreci Yalova Üniversitesi Önlisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği nin 5. maddesi Y.Ü.Rektörlüğü

Detaylı

KOSGEB KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI

KOSGEB KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI KOSGEB KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI Kırıkkale Hizmet Merkezi Müdürlüğü 1 2012 YILI FAALİYETLERİ 15 Adet tanıtım toplantısı düzenlenmiştir. 5 adet Ar- Ge

Detaylı

Sayı: 2010/270 Konu: KOSGEB Destekleri 31 Aralık 2010

Sayı: 2010/270 Konu: KOSGEB Destekleri 31 Aralık 2010 Sayı: 2010/270 Konu: KOSGEB Destekleri 31 Aralık 2010 Değerli Üyemiz, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelere KOSGEB tarafından verilen desteklerle ilgili bilgilendirme yazısı ilişikte sunulmuştur. Bilgilerinizi

Detaylı

TÜBİTAK DESTEK PROGRAMLARI BAŞKANLIKLARI KURULUŞ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

TÜBİTAK DESTEK PROGRAMLARI BAŞKANLIKLARI KURULUŞ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK TÜBİTAK DESTEK PROGRAMLARI BAŞKANLIKLARI KURULUŞ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK Amaç ve Kapsam Madde 1- (1) Bu Yönetmelik ile üniversiteler, kamu ve özel sektörün bilimsel ve teknolojik

Detaylı

2010/8 SAYILI ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞİN UYGULAMA USUL ve ESASLARINA İLİŞKİN GENELGE 1

2010/8 SAYILI ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞİN UYGULAMA USUL ve ESASLARINA İLİŞKİN GENELGE 1 2010/8 SAYILI ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞİN UYGULAMA USUL ve ESASLARINA İLİŞKİN GENELGE 1 BİRİNCİ BÖLÜM DAYANAK, AMAÇ ve KAPSAM Dayanak MADDE 1 (1) Bu Uygulama

Detaylı

GENELGE (2009/6) 1)Planın Sunum Süreci 2) İnceleme Süreci 3) Onay Süreci

GENELGE (2009/6) 1)Planın Sunum Süreci 2) İnceleme Süreci 3) Onay Süreci Sayı : B.18.0.ÇYG.0.06.03-010.06.02/ Konu : Kıyı Tesisi Risk Değerlendirmesi ve Acil Müdahale Planı Onay Prosedürü Genelgesi GENELGE (2009/6) Bu Genelgenin gayesi, 5312 Sayılı Deniz Çevresinin Petrol ve

Detaylı

GENEL DESTEK PROGRAMI TABLO 2 - BAŞVURU VE ÖDEME BELGELERİ TABLOSU

GENEL DESTEK PROGRAMI TABLO 2 - BAŞVURU VE ÖDEME BELGELERİ TABLOSU YURT İÇİ FUAR 1. Yurt İçi Fuar Desteği Başvuru Formu 2. İşletmenin Organizatör Kuruluş ile yapmış olduğu Fuar Başvuru / Katılım Formu (İşletmenin Meslek Kuruluşundan yer temin etmesi halinde Meslek Kuruluşu

Detaylı

SATINALMA BİRİMİ SÜREÇ/ AKIŞ ŞEMALARI

SATINALMA BİRİMİ SÜREÇ/ AKIŞ ŞEMALARI SATINALMA BİRİMİ SÜREÇ/ AKIŞ ŞEMALARI DOĞRUDAN TEMİN YOLUYLA MAL ALIMI TEMEL SÜREÇ ve ALT SÜREÇLERİ Ortaya çıkan ihtiyaca göre, satın alınması düşünülen mal ile ilgili bilgilerin (katalog, resim, teknik

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 28.09.2008 Resmi Gazete Sayısı: 27011 PROJE DEĞERLENDİRME VE SEÇİM KOMİSYONUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

Resmi Gazete Tarihi: 28.09.2008 Resmi Gazete Sayısı: 27011 PROJE DEĞERLENDİRME VE SEÇİM KOMİSYONUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 28.09.2008 Resmi Gazete Sayısı: 27011 PROJE DEĞERLENDİRME VE SEÇİM KOMİSYONUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE

Detaylı

E Tip İdari Şartnamenin Düzenlenmesi

E Tip İdari Şartnamenin Düzenlenmesi İŞ AKIŞ ŞMASI KURUM DAİR BİRİM ŞMA ADI UŞAK ÜNİVRSİTSİ SAĞLIK KÜLTÜR V SPOR DOAİR BAŞKANLIĞI SATINALMA BİRİMİ İAL İŞLMLRİ İŞ AKIŞ ŞMASI Diğer birimlerden satınalma talebinin ilgili ekleri ile birlikte

Detaylı

TASARIM TESCİL DESTEĞİ UYGULAMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TASARIM TESCİL DESTEĞİ UYGULAMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TASARIM TESCİL DESTEĞİ UYGULAMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Usul ve Esasların amacı; insana ve çevreye duyarlı, katma değeri yüksek tasarımların

Detaylı

HAVACILIK UZMAN YARDIMCILARININ YETİŞTİRİLMESİ, YETERLİK SINAVI VE TEZ HAZIRLAMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM

HAVACILIK UZMAN YARDIMCILARININ YETİŞTİRİLMESİ, YETERLİK SINAVI VE TEZ HAZIRLAMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden, HAVACILIK UZMAN YARDIMCILARININ YETİŞTİRİLMESİ, YETERLİK SINAVI VE TEZ HAZIRLAMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Uygulama Esaslarının amacı; küçük ve orta ölçekli işletmelerde proje kültürü ve bilincinin oluşturulması, işletmelerin proje yapabilme

Detaylı

KOSGEB AR-GE VE İNOVASYON DESTEK PROGRAMI

KOSGEB AR-GE VE İNOVASYON DESTEK PROGRAMI KOSGEB AR-GE VE İNOVASYON DESTEK PROGRAMI / Mart.2016 KOSGEB Ar-Ge İnovasyon Destek Programı Başvuru Şartları Proje programına, KOBİ ölçeğindeki işletmeler ile GİRİŞİMCİ statüsünde olan gerçek kişiler

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI ÖĞRENCİ EĞİTİM VE DİNLENME TESİSLERİ İŞLETİM VE SÜRELİ KULLANIM YÖNERGESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI ÖĞRENCİ EĞİTİM VE DİNLENME TESİSLERİ İŞLETİM VE SÜRELİ KULLANIM YÖNERGESİ Amaç DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI ÖĞRENCİ EĞİTİM VE DİNLENME TESİSLERİ İŞLETİM VE SÜRELİ KULLANIM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1- İşbu

Detaylı

ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME (ADEK) ESASLARI

ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME (ADEK) ESASLARI ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME (ADEK) ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu Esaslar 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu

Detaylı

Doküman No.: P501 Revizyon No: 06 Yürürlük Tarihi: 05.01.2012

Doküman No.: P501 Revizyon No: 06 Yürürlük Tarihi: 05.01.2012 Doküman Adı: DOKÜMAN YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ Doküman No.: Revizyon No: 06 Yürürlük Tarihi: 05.01.2012 Hazırlayan: Tekin ALTUĞ Kontrol: Gökhan BİRBİL Onay: H. İrfan AKSOY Sayfa 2 / 7 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı,

Detaylı

KOSGEB DESTEKLERİ (2010/YENİ DESTEKLER)

KOSGEB DESTEKLERİ (2010/YENİ DESTEKLER) KOSGEB DESTEKLERİ (2010/YENİ DESTEKLER) 1.KOBİ PROJE DESTEK PROGRAMI İşletmelere özgü sorunların işletmeler tarafından projelendirildiği ve projelendirilen maliyetlerin desteklenebildiği bir programa ihtiyaç

Detaylı

2. Destek Programlar Çerçevesinde Yürütülen Projeler

2. Destek Programlar Çerçevesinde Yürütülen Projeler IŞIK ÜNİVERSİTESİ PROJE YÜRÜTME YÖNERGESİ KAPSAM Bu esaslar, Işık Üniversitesi akademik ve idari birimleri ile bunların mensupları ve öğretim elemanlarınca yürütülen, kısmen veya tamamen yurt içi ve yurt

Detaylı

SUN BA IMSIZ DI DENET M YEM MAL K A.

SUN BA IMSIZ DI DENET M YEM MAL K A. Sayı: YMM.03.2009-054 Konu: 5746 Sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun Genel Tebliği (Seri No: 3 İZMİR. 8.7.2009 Muhasebe Müdürlüğüne, 7 Temmuz 2009 tarihli ve 27281

Detaylı

KOSGEB DESTEK MODELLERİ. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı

KOSGEB DESTEK MODELLERİ. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı KOSGEB Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı DESTEK MODELLERİ Hamza Alper DOĞRU KOSGEB Burdur Müdürü «KOSGEB Destekleri» Burdur TSO 10 Mart 2016 BURDUR KOSGEB Kimdir?

Detaylı

Üniversite, araştırma ve özel sektör kuruluşlarından temsilcilerin. biraraya gelerek, projelerini birbirlerine tanıtmaları ve işbirlikleri

Üniversite, araştırma ve özel sektör kuruluşlarından temsilcilerin. biraraya gelerek, projelerini birbirlerine tanıtmaları ve işbirlikleri Programın Amacı Üniversite, araştırma ve özel sektör kuruluşlarından temsilcilerin biraraya gelerek, projelerini birbirlerine tanıtmaları ve işbirlikleri kurmalarına yönelik düzenlenen ulusal veya uluslararası

Detaylı

Madde 3 - Bu Yönetmelik, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 53 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Madde 3 - Bu Yönetmelik, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 53 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 19/12/2002 Resmi Gazete Sayısı: 24968 Kamu İhale Kurumundan : BİRİNCİ BÖLÜM : Genel Hükümler Amaç Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, teslim

Detaylı

ŞİKAYET VE İTİRAZLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ PROSEDÜRÜ

ŞİKAYET VE İTİRAZLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ PROSEDÜRÜ 1. AMAÇ INSPEGO da verilen muayene hizmetinin kalitesini ve güvenilirliğini arttırmak, müşterilerinden ve diğer ilgililerden gelen şikayetlerin, itirazların ve memnuniyetlerin araştırılması, değerlendirilmesi,

Detaylı

T.C. GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ MALİ İŞLEMLERİN SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ MALİ İŞLEMLERİN SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ MALİ İŞLEMLERİN SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1- Mali işlemlerin süreç akış şemasının amacı, Galatasaray Üniversitesi

Detaylı

KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI

KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI Doküman No: KFS-8.3.2.1 Yürürlük Tarihi:01.01.2014 Revizyon No/Tarih: YAYIN SEÇİM SÜRECİ 1. AMAÇ: Bu süreç akışının amacı, yayın seçim işlemleri için standart

Detaylı

BATMAN ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ İZLEME GÖZDEN GEÇİRME VE DEĞERLENDİRME YÖNERGESİ

BATMAN ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ İZLEME GÖZDEN GEÇİRME VE DEĞERLENDİRME YÖNERGESİ BATMAN ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ İZLEME GÖZDEN GEÇİRME VE DEĞERLENDİRME YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönergenin amacı, Batman Üniversitesi iç kontrol

Detaylı

BAP Bilimsel Etkinlik Düzenleme Destek Prosedürü

BAP Bilimsel Etkinlik Düzenleme Destek Prosedürü BAP Bilimsel Etkinlik Düzenleme Destek Prosedürü Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu Teknoloji Transfer Ofisi 2017 Yazan(lar) : Tarih : İlker KÖSE TTO Direktörü Onaylayan(lar) : Tarih : Prof. Dr. Ömer

Detaylı

TEMSİLCİLİKLERİNİN KURULMASI VE İŞLETİLMESİ YÖNERGESİ

TEMSİLCİLİKLERİNİN KURULMASI VE İŞLETİLMESİ YÖNERGESİ KOSGEB Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı KOSGEB TEMSİLCİLİKLERİNİN KURULMASI VE İŞLETİLMESİ YÖNERGESİ KOSGEB Temsilciliklerinin Kurulması ve İşletilmesi Yönergesi

Detaylı

5746 SAYILI KANUN MART 2009 UYGULAMA USUL VE ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

5746 SAYILI KANUN MART 2009 UYGULAMA USUL VE ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI 5746 SAYILI KANUN TEKNOGİRİŞİM SERMAYESİ DESTEĞİ UYGULAMA ESAS VE USULLERİ MART 2009 TEKNOGİRİŞİM SERMAYE DESTEĞİ UYGULAMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

Doğrudan Temin Satınalma İşlem Süreci

Doğrudan Temin Satınalma İşlem Süreci Doğrudan Temin İşlem Süreci Talimatının Mal/Hizmet İhtiyaç Listesinin Mal/Hizmet İhtiyaç Listesi Ödenek Kontrolünün SGB/KBS Ödenek Yeterli Ödenek Yetersiz Ödenek Talebi SGB Talebinin Reddedilmesi Talebi

Detaylı

İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SATIN ALMA VE İHALE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SATIN ALMA VE İHALE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SATIN ALMA VE İHALE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Esenyurt Üniversitesinin ihtiyaçları dikkate

Detaylı

İşletmenin desteklerden faydalanabilmesi için KOBİ Bilgi Beyannamesinin güncel olması gerekmektedir

İşletmenin desteklerden faydalanabilmesi için KOBİ Bilgi Beyannamesinin güncel olması gerekmektedir GENEL DESTEK PROGRAMI Başvuru Şartları Programdan yararlanmak isteyen işletmenin, Türk Ticaret Kanununda tanımlı gerçek veya tüzel kişi statüsünde olması, KOSGEB Veri Tabanında kayıtlı ve aktif durumda

Detaylı

4 Şubat 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 28903 YÖNETMELİK

4 Şubat 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 28903 YÖNETMELİK 4 Şubat 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 28903 YÖNETMELİK Sağlık Bakanlığından: SAĞLIK BAKANLIĞI SERTİFİKALI EĞİTİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu

Detaylı

DIŞ İLİŞKİLER VE DIŞ TİCARET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

DIŞ İLİŞKİLER VE DIŞ TİCARET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI 1 İHRACAT BELGELERİ ONAYI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 1- İhracat gerçekleştirilecek ülkeye düzenlenecek belge (A.TR, EUR.1, EUR- MED, FORM- A, MENŞE ŞAHADETNAMESİ) 2- İhracata ait

Detaylı

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) KOSGEB DESTEKLERİ

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) KOSGEB DESTEKLERİ BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) KOSGEB DESTEKLERİ Mehmet CANDAN Şubat 2015 SUNUM PLANI I. TEMATİK PROJE II. İŞBİRLİĞİ GÜÇBİRLİĞİ III. ARAŞTIRMA GELİŞTİRME, İNOVASYON VE ENDÜSTRİYEL UYGULAMA PROGRAMI

Detaylı

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM BİRİMİ KALİTE GÜVENCE VE GELİŞTİRME PROGRAMI

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM BİRİMİ KALİTE GÜVENCE VE GELİŞTİRME PROGRAMI T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM BİRİMİ KALİTE GÜVENCE VE GELİŞTİRME PROGRAMI ANKARA-2017 İÇİNDEKİLER 1. GENEL HÜKÜMLER... 3 2. İÇ DEĞERLENDİRMELER... 3 2.1. SÜREKLİ İZLEME... 3 2.2.

Detaylı

Kanunda Belirtilen Damga Vergisi İstisnası Uygulamasına İlişkin Usul ve Esaslar

Kanunda Belirtilen Damga Vergisi İstisnası Uygulamasına İlişkin Usul ve Esaslar VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/52 TARİH: 08.07.2009 KONU 5746 Sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunda Belirtilen Damga Vergisi İstisnası Uygulamasına İlişkin Usul ve Esaslar

Detaylı

TABLO 2 - GENEL DESTEK PROGRAMI BAġVURU VE ÖDEME BELGELERĠ TABLOSU

TABLO 2 - GENEL DESTEK PROGRAMI BAġVURU VE ÖDEME BELGELERĠ TABLOSU YURT ĠÇĠ FUAR YURT DIġI Ġġ GEZĠSĠ 1. Yurt İçi Fuar Desteği Başvuru 2. İşletmenin Organizatör Kuruluş ile yapmış olduğu Fuar Başvuru / Katılım (İşletmenin Meslek Kuruluşundan yer temin etmesi halinde Meslek

Detaylı

Özel SMMM Sınavı na Girecekler İçin Mesleki Uyum Eğitimi ile Özel Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavı Uygulama Rehberi Sirküler 1

Özel SMMM Sınavı na Girecekler İçin Mesleki Uyum Eğitimi ile Özel Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavı Uygulama Rehberi Sirküler 1 Özel SMMM Sınavı na Girecekler İçin Mesleki Uyum Eğitimi ile Özel Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavı Uygulama Rehberi Sirküler 1 I. Mesleki Uyum Eğitimi ile Özel SMMM Sınavı Katılımcıları 1. Serbest

Detaylı

SANTEZ SANAYİ TEZLERİ PROJESİ YASAL MEVZUAT

SANTEZ SANAYİ TEZLERİ PROJESİ YASAL MEVZUAT G.M.K. Bulvarı No:128 B. Blok Kat:3 Tandoğan Maltepe/ANKARA Tel : (312) 231 87 33 Faks : (312) 229 48 35 YASAL MEVZUAT STB Sanayi Tezleri (SAN-TEZ) Projelerinin Desteklenme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Detaylı

TEKNİK ŞARTNAME VE YAKLAŞIK MALİYET

TEKNİK ŞARTNAME VE YAKLAŞIK MALİYET T.C. KAYSERİ VALİLİĞİ İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü KAMU İHALE KANUNU EĞİTİMİ TEKNİK ŞARTNAME VE YAKLAŞIK MALİYET 1 İhtiyacın Ortaya Çıkması İHALE İŞLEM ADIMLARI 2 Teknik Şartnamenin Hazırlanması

Detaylı

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ STAJ YÖNERGESİ

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ STAJ YÖNERGESİ T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ STAJ YÖNERGESİ Amaç ve Kapsam Madde: 1 Bu yönerge, Ege Üniversitesi (EÜ) Eczacılık Fakültesi öğrencilerinin eğitim planlarında yer alan stajlarla ile ilgili uygulama

Detaylı

DIŞ İLİŞKİLER VE DIŞ TİCARET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

DIŞ İLİŞKİLER VE DIŞ TİCARET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 2 3 4 HİZMETİN ADI İHRACAT BELGELERİ ONAYI İHRACAT BELGELERİ İPTALİ GEÇİCİ İHRACAT BELGELERİ SATIŞI VE ONAYI (ATA KARNESİ) GEÇİCİ İHRACAT BELGELERİ İADE İŞLEMLERİ BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

Detaylı

Kontrol: Gökhan BİRBİL

Kontrol: Gökhan BİRBİL Doküman Adı: İÇ DENETİM PROSEDÜRÜ Doküman No.: Revizyon No: 04 Yürürlük Tarihi: 05.01.2012 Hazırlayan: Tekin ALTUĞ Kontrol: Gökhan BİRBİL Onay: H. İrfan AKSOY Sayfa 2 / 7 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, TÜRKAK

Detaylı

(5) Değerlendirmeye alınabilecek nitelikteki başvurularda talep edilen toplam tarife

(5) Değerlendirmeye alınabilecek nitelikteki başvurularda talep edilen toplam tarife 25 Ocak 2013 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28539 TEBLİĞ Ekonomi Bakanlığından: ETİLEN GLİKOL İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, 20/12/2012

Detaylı

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ UÇAK BİLETİ ALIMI, VİZE İŞLEMLERİ VE OTEL REZERVASYONU HİZMET TEMİNİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; DARÜŞŞAFAKA: DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ

Detaylı

Destekli Proje İşletme Prosedürü

Destekli Proje İşletme Prosedürü Destekli Proje İşletme Prosedürü Teknoloji Transfer Ofisi 2014 Yazan(lar) : Tarih : İlker KÖSE TTO Direktörü Onaylayan(lar) : Tarih : Prof. Dr. Ömer Ceran Genel Sekreter V. Prof. Dr. Sabahattin Aydın Rektör

Detaylı

DANIŞMANLIK HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER

DANIŞMANLIK HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm Genel Hükümler Madde 1- Amaç Madde 2- Kapsam Madde 3- Dayanak Madde 4- İlkeler DANIŞMANLIK HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER İkinci Bölüm Muayene ve Kabul Komisyonlarının

Detaylı

TEBLİĞ DENİZ ÇEVRESİNİN PETROL VE DİĞER ZARARLI MADDELERLE KİRLENMESİNE İLİŞKİN RİSK DEĞERLENDİRMESİ VE ACİL MÜDAHALE

TEBLİĞ DENİZ ÇEVRESİNİN PETROL VE DİĞER ZARARLI MADDELERLE KİRLENMESİNE İLİŞKİN RİSK DEĞERLENDİRMESİ VE ACİL MÜDAHALE 12 Aralık 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29203 Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: TEBLİĞ DENİZ ÇEVRESİNİN PETROL VE DİĞER ZARARLI MADDELERLE KİRLENMESİNE İLİŞKİN RİSK DEĞERLENDİRMESİ VE ACİL MÜDAHALE PLANLARINI

Detaylı

SOMUNCU GRUP BÜNYESİNDE STAJ YAPACAK OLANLARIN BELİRLENMESİ İLE GÖREV VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNERGE

SOMUNCU GRUP BÜNYESİNDE STAJ YAPACAK OLANLARIN BELİRLENMESİ İLE GÖREV VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNERGE SOMUNCU GRUP BÜNYESİNDE STAJ YAPACAK OLANLARIN BELİRLENMESİ İLE GÖREV VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç MADDE 1- (1) Bu yönerge, Somuncu Gruba bağlı birimlerde staj yapacak

Detaylı

AÇIK İHALE YÖNTEMİYLE MAL VEYA HİZMET ALIMI İŞ AKIŞI

AÇIK İHALE YÖNTEMİYLE MAL VEYA HİZMET ALIMI İŞ AKIŞI AÇIK İHALE YÖNTEMİYLE MAL VEYA HİZMET ALIMI İŞ AKIŞI Başkanlığımızın ihtiyacı olan veya Başkanlığımıza gelen taleplere göre Kamu İhale Kurumu adresinden EKAP Platformunda ihale raporu oluşturulur. İhale

Detaylı