T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI"

Transkript

1 ISSN T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2009/1 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I

2 C LT: 58 SAYI: 2009/1 Türkiye Makaleler s, Haz rlama fiube Müdürlü ü'nce haz rlanmaktad r. Dan flma, elefltiri ve öneriler için haberleflme adresleri: Adres : Millî Kütüphane Baflkanl, Bahçelievler/ANKARA Telefon : (0312) / , 7407 Fax : (0312) E-Posta : Abone bedelinin yat r lmas gereken hesap numaras : Kültür ve Turizm Bakanl Döner Sermaye Ankara flletme Müdürlü ü Ziraat Bankas Mithatpafla fiubesi Hesap No.: ANKARA/TÜRK YE Y ll k abone bedeli Tek bir say n n fiyat : YTL. : 5.00 YTL. VOLUME: 58 NUMBER: 2009/1 Bibliography of Articles in Turkish Periodicals has been prepared by the Bibliography Preparation Section. Corresponding address for information, and other inquiries: Address : Turkish National Library, Bahçelievler ANKARA/TURKEY Telephone : (90) 0 312) /7307, 7405,7407 Fax : (90) 0 312) Subscription rate must be paid to the indicated account number: Ziraat Bankas Mithatpafla fiubesi (ANKARA/TÜRK YE) Ministry of Culture and Tourism DÖS M Annual Subscription Rate: USD Price of the issue for foreign countries: USD M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I ANKARA

3 SUNUfi lar, bilimsel çal flmalar n vazgeçilmezleri aras nda önemli bir yer tutmaktad r. Bunun önemini kavrayan Milli Kütüphane gerek kurulufl kanunundaki amaçlar, gerekse günümüz araflt rmac lar n n ihtiyaçlar do rultusunda 1952 y l ndan bu yana bilimsel ve kültürel içerikli dergilerde yer alan makalelerden oluflan ulusal nitelikli Türkiye Makaleler s n kullan c lar n yarar na sunmaktad r y l na kadar yaln zca bas l olarak ulafl labilen bibliyografik künyeler, 1995 y l na ait say lardan itibaren internet ortam nda; 2003 y l ndan sonra teknolojinin bizlere sa lad imkanlar çerçevesinde araflt rmac lar n bilgiye daha h zl ulaflmas n sa lamak amac yla CD ortam nda hizmete sunulmaktad r. Arama-tarama program ve PDF format yla hizmete sunulan bu çal flman n araflt rmac lar m za kolayl klar sa lamas en büyük temennimizdir. Milli Kütüphane olarak yeni projelerle de erli bilim adam ve araflt rmac lar m za daha iyi hizmetler sunmak dile iyle. Tuncel ACAR Milli Kütüphane Baflkan III

4 PRESENTATION Bibliographies have a significant place among the most important elements of scientific studies. The National Library is well aware of this fact, and in enformity with the objectives set fath by the Establishment Act, as well as to meet the requirements of the researchers the Library has been published the Bibliography of Articles in Turkish Periodicals. The periodicals scanned for this purpose deal with scientific and cultural subjects. Bibliographical records, which were available only in written forms until 1995, started to be offered in Internet environment from this date on. After 2003, due to the technological developments, they are put to service on CD forms with a view to ensure the researchers easy access to information more rapidly. We hope this work, which is put to service with the search features and in PDF format, will provide facilities to the researchers. After the realizations of new projects, we, as the National Library, aim to offer even better services to our eminent scholars and researchers. Tuncel ACAR President of the National Library IV

5 ÖNSÖZ TÜRK YE MAKALELER B BL YOGRAFYASI (TMB), araflt rmac lara çal flmalar nda kolayl k sa lamak, araflt rma konular ile ilgili bilgiye ulaflmalar nda yard mc olmak amac yla 1952 y l ndan bu yana aral ks z olarak Millî Kütüphane taraf ndan yay nlanmaktad r. TMB, Millî Kütüphane'ye gönderilen bilimsel ya da kültürel a rl kl dergilerden seçilmifl makaleleri kapsar TMB ayl k olarak yay nlanmaktad r. TMB, 1993 Ocak fasikülünden itibaren yeni bir bilgisayar program yla haz rlanmaya bafllanm flt r. Düzeni Dewey Onlu S n flama Sistemine göredir Ocak fasikülünden itibaren konu numaralar Dewey Onlu S n flama Sistemi 20. edisyonun 2. özetine, makalelerin bibliyografik kimlikleri ise ait olduklar konu numaras alt nda yazar soyad na, yazar yoksa ya da üçten fazla yazara sahipse makale ad na göre alfabetik olarak verilmektedir. ki veya daha fazla konu numaras na sahip bibliyografik kimlikler eriflilebilirli i kolaylaflt rmak amac yla ilgili bölümlerde yinelenmektedir. Fakat gönderme yap lan bibliyografik kimliklerin bafl nda konu ve s ra numaralar yer almaz. Baz konularda yer alan makalelerin yo unlu u nedeniyle daha ayr nt l s n fland r lm flt r: 297 slâm ve slâm'dan kaynaklanan dinler 355 Askerlik bilimi Türkiye co rafyas Türkiye tarihi Biyografya konusundaki makalelerin (Konu numaras 920 olanlar) bibliyografik kimlikleri, ait olduklar konu numaras alt nda köfleli parantez içinde biyografisi verilen kiflinin soyad na, meslek gruplar nda ise meslek grubuna göre alfabetik olarak verilmektedir. Süreli Yay nlardaki makalelerin bibliyografik kimlikleri verilirken flu s ra izlenir: lk konu numaras (konuya ait makalenin s ra nosu) Yazar n soyad, ad. Makalenin ad (varsa çeviren, derleyen gibi katk da bulunanlar n ad ) Makalenin yer ald süreli yay n n ad Cilt veya y l bilgisi (say ) ay. y l, sayfa numaralar. Notlar Süreli Yay n n Millî Kütüphane yer numaras lk konu numaras, varsa di er konu numaralar Her fasiküle iliflkin YAZAR ADLARI D Z N, MAKALE ADLARI D Z N ve TARANAN YAYINLAR D Z N haz rlanmaktad r. Yazar adlar ve makale adlar dizinlerinden bibliyografik künyeye eriflim konu numaras ve ait oldu u s ra numaras yla sa lanmaktad r. Y ll k yazar adlar ve makale adlar dizinlerinden bibliyografik künyeye eriflim, konu numaras n n yan nda parantez içinde romen rakam ile verilen fasikül numaras ve ait oldu u konunun s ra numaras ile sa lanmaktad r y l na ait fasiküllerden itibaren Türkiye Makaleler s, CD ortam nda ayl k olarak üretilmeye bafllanm flt r. Ayr ca y ll k dizinle birlikte y ll k olarak da haz rlanmas planlanmaktad r. V

6 INTRODUCTION BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS (TMB) has been published by the National Library of Turkey since 1952 without any interruption, in order to facilitate easy access to information by the researchers. TMB includes articles selected from the scientific, cultural, educational and other important periodicals received by the National Library. It is published monthly. With the introduction of the new computer program, automated version of the January 1993 issue was published and the application of the same procedure continues at present time. The system of TMB is in accordance with the Dewey Decimal Classification System. Beginning from the January 1994 issue subject numbers are assigned according to the 2 nd summary of 20 th edition (DDC 20) of the Dewey Decimal Classification System. The bibliographical records of articles are entered alphabetically under the surname of the author and under the corresponding subject number. In the case of non availability of the author's name, or if there are more than three authors the record is entered under the title of the article. To provide easy access, bibliographic records with two or more subject numbers are also given in corresponding sections. But there are no subject and record numbers on the referred bibliographic records. In some areas subject numbers are in more detail due to the availability of great number of articles. Examples to these kind of areas are shown below: 297 Islam and religions originating in it 355 Military science Geography of Turkey History of Turkey Bibliographic records of articles about biography (under subject number 920) are arranged in alphabetical order in bracket under the related subject number with the surname of the person whose biography is presented, and in case of professions according to the professional groups. When cataloging articles information is entered in the following order: Issue no./year The initial subject number (plus sequence number of the initial subject number) Surname and the name of the author Title of the article (if available, names of contributors such as translator, compiler) Name of the periodical in which the article published Information about volume and date (month, year, page numbers, notes) Periodical's stock number in the library Initial subject number, if available other subject numbers INDEX OF AUTHOR NAMES, INDEX OF ARTICLE TITLES and the INDEX OF INCLUDED PUBLICATIONS are prepared for each issue. Access from the INDEX OF AUTHOR NAMES and the INDEX OF ARTICLE TITLES to bibliographic records is provided through subject numbers and their sequence numbers. Access from the ANNUAL INDEX OF AUTHOR NAMES and the INDEX OF ARTICLE TITLES is provided through issue numbers, given with Roman numerals next to subject number, and sequence number. Bibliography of Articles in Turkish Periodicals has been produced in CD format and monthly since the begining of Furthermore, it is planned to be published annually together with annual index. VI

7 000 GENEL KONULAR B BL YOGRAFYA KÜTÜPHANE VE B LG LEND RME GENEL KURULUfiLAR VE MÜZEC L K HABER ORTAMLARI, GAZETEC L K ELYAZMALARI VE NAD R ESERLER FELSEFE VE PS KOLOJ EP STEMOLOJ, NEDENSELL K, NSANLIK PS KOLOJ ET K (AHLAK FELSEFES ) ANT K, ORTAÇA, DO U FELSEFES MODERN BATI FELSEFES D N DO AL (DO AYA DAYANAN) D NB L M HIR ST YAN TAR KATLARI VE MEZHEPLER HIR ST YANLIK DIfiINDAK D NLER slâm ve slâm'dan kaynaklanan dinler TOPLUM B L MLER S YASAL B L MLER EKONOM HUKUK KAMU YÖNET M Askerlik bilimi TOPLUMSAL H ZMETLER VE DERNEKLER E T M T CARET, LET fi M, TAfiIMACILIK GELENEKLER, GÖRGÜ, HALKB L M D L VE D LB L M TÜRK D L NG L ZCE VE ESK NG L ZCE DO A B L MLER VE MATEMAT K MATEMAT K ASTRONOM VE LG L B L MLER F Z K K MYA VE LG L B L MLER YER B L MLER YAfiAM B L MLER B TK B L MLER (BOTAN K B L MLER) ZOOLOJ B L MLER (HAYVANB L MLER ) TEKNOLOJ (UYGULAMALI B L MLER)...93 TIP B L MLER TIP MÜHEND SL K VE LG L filer TARIM VE LG L TEKNOLOJ LER EV EKONOM S VE A LE YAfiAMI YÖNET M VE YARDIMCI H ZMETLER K MYA MÜHEND SL MALAT BEL RL ÜRÜNLER N MALATI...154

8 690 B NALAR SANATLAR GÜZEL SANATLAR KENT VE PEYZAJ SANATLARI M MARLIK PLAST K SANATLAR HEYKELTRAfiLIK Ç ZG SANATLARI VE DEKORAT F SANATLAR RES M SANATI VE RES MLER FOTO RAFÇILIK VE FOTO RAFLAR MÜZ K D NLENCE, E LENCE VE GÖSTER SANATLARI EDEB YAT VE RETOR K TÜRKÇE EDEB YAT NG L ZCE VE ESK NG L ZCE EDEB YAT CERMEN (TEUTON K) D LLER EDEB YATI LAT N KÖKENL D LLER EDEB YATI KLAS K YUNAN EDEB YATI CO RAFYA VE TAR H CO RAFYA VE SEYAHAT Türkiye Co rafyas B YOGRAF, fiecere, N fianlar ( NS GN A) 'A KADAR ESK ÇA TAR H GENEL AVRUPA TAR H BATI AVRUPA GENEL ASYA TAR H UZAKDO U Türkiye Tarihi...187

9 000 GENEL KONULAR 000 (5) Çifçi, Kemal. Ça Do ru Okuyabilmek...Mimar ve 000 (1) Mühendis. Mimar ve Acarer, Tayfun. Dünyay Mühendis (46) , Cebimize S d ran Hayat 44. s. Kolaylaflt ran Geliflmeleriyle; Türkiye'de Biliflim [Röportaj] Mimar ve Mühendis (46) , ss SB SB (6) 000 Döner, Fatih - Cemal B y k. Üç Boyutlu Nesnelerin Konumsal 000 (2) An k, Cengiz. "Dijitalleflme ve Bilgi Toplumu için Önemli Ad mlar" [Röportaj] Mimar ve Mühendis (46) , ss SA SB , , (3) Bak r, Onur. Dijital Oyun ve Kültür Endüstrisi: Anadol, Mercedes'e Karfl! [Söylefli] Konuflanlar: Mutlu Binark, Günseli Bayraktutan Sütçü, Evrensel Kültür (205) , ss SB (4) 2001 SB 142 Bayrakdar, Cenk. "Biliflim 650, 000 Sektörünün F rsatlar De erlendirilmeli" [Röportaj] Mimar ve Mühendis (46) (7) , ss. Gözükelefl, 1998 SB , 330 Çavuflo lu, Ömer. Kenti Okuman n Yeni Biçimleri. XXI (74) , ss SB , Veritaban nda Yönetimi. hkm Jeodezi, Jeoinformasyon ve Arazi Yönetimi (100) , ss. Türkçe ve ng. özet. Erdo mufl, rem - Müjdelen. Yener - Orkun Göze. Information and Communication Technologies as a Competitive Advantage Tool After Termination of Agreement on Textiles and Clothing: A Study of Turkish Textiles and Clothing Industry. Öneri 8(31) , ss. ng. ve Türkçe özet. zlem. Özel Mülk Yaz l m, Özgür Yaz l m ve Aç k Kaynak Kod. Elektrik Mühendisli i 47(435) , ss SB

10 000 (8) Readership. Do ufl Kahraman, Hasan Bülent. Üniversitesi Dergisi 10(1) Kitab n Ölümü Kap da. Varl k , ss. ng. ve 76(1216) , ss. Türkçe özet SA SB , , 070 Kutluca, Tamer. lkö retim Ö rencilerinin Bilgisayara liflkin Öz-Yeterlik Alg lar n n Çeflitli De iflkenlere Göre ncelenmesi. Ça dafl E itim 34(360) , ss. Türkçe ve ng. özet. Özkan, Mehmet. Dijital Ofisler. Standard 48(560) , 18. s SB , (10) 1976 SA 19 Salman, Banu - Kahraman 370, 000 Yap c. Kamu Pardus'a Göçemiyor. Elektrik Mühendisli i 47(435) , ss. Memduho lu, Hasan Basri SB 29 Biliflimin Yaratt Etik ve 000, 350 Hukuki Sorunlar Ba lam nda nternet ve Telif Haklar ( nternet, Kültürel ve Sanatsal Yarat c l n Sonu mu?) Verimlilik Dergisi (1) 2009, ss. Türkçe ve ng. özet SB , 000 Naralan, Abdullah. Türkiye'de E-Haz rl k ve E-Devletleflme. Atatürk Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Dergisi 23(1) 2009, ss. Türkçe ve ng. özet SA 9 350, (9) Özgüven, Kutluk - Yasemin At lgan - Mitat Uysal. An Emprical Approach to Determine the Relationship Strength Between Internet Media and Online (11) Sezer, Serdar - Ayhan Cingöz - Ömer Halis Tombaklar. Sabit GPS stasyonlar na Ait Verilerin nternet/ ntranet Ortam nda Sunulmas. Harita Dergisi (141) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , 550 Turan, Aykut Hamit - Ferhat Baflkan Özgen. Türkiye'de E- Beyanname Sisteminin Benimsenmesi: Gelifltirilmifl Teknoloji Kabul Modeli ile Ampirik Bir Çal flma. Do ufl Üniversitesi Dergisi 10(1) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , 000

11 010 B BL YOGRAFYA 060 (1) Bilim Tarihini Sorgulayan Poyrazl, fienel - Ali E. fiahin. ' slam Bilimleri Müzesi' Uluslararas Dergiler için Gülhane'de Dünyan n lk slam ngilizce Makale ve Yay mlama Bilimleri Müzesi. Mimar ve Sürecine liflkin Temel Öneriler. Mühendis (46) , E itim ve Bilim 34(151) ss , ss. Türkçe ve ng. özet SA , SB , 500 Soydan, M. Rüyan. Osmanl Türkçesi ile Yay nlanm fl Olan Seyahatnâmeler ve Sefaretnâmeler. Kültür (13) , ss SB , SA , HABER ORTAMLARI, GAZETEC L K 070 (1) Bas nda Yerel Yönetimler. Derleyen: M. Arif Yordam, Yerel Yönetim ve Denetim Dergisi 14(1) , ss. Denk, Erdem. Türk Bas n nda 020 KÜTÜPHANE VE D fl Politika. Akademik Orta B LG LEND RME Do u 4(1) 2009, ss. Türkçe ve ng. özet. 020 (1) 2007 SA 13 Çetintafl, Burak. Ât f 320, 070 Efendi'nin Mezar Nerede? Toplumsal Tarih (181) , 7. s SB , 350, GENEL KURULUfiLAR VE MÜZEC L K 1994 SA 2 070, Baraz, Yahfli. Viyana Lihtenfltayn (Liechstenstein) Müzesi. rh+sanart (58) , ss SB SB , , (2) slam, brahim. Milli Mücadele'ye Muhalif Bir Gazete Ferdâ. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp E itim Fakültesi Dergisi (12) , ss. Türkçe ve ng. özet. Kahraman, Hasan Bülent. Kitab n Ölümü Kap da. Varl k 76(1216) , ss. 3

12 Özgüven, Kutluk - Yasemin At lgan - Mitat Uysal. An Emprical Approach to Determine the Relationship Strength Between Internet Media and Online Readership. Do ufl Üniversitesi Dergisi 10(1) , ss. ng. ve Türkçe özet SA , 070 Özsezgin, Kaya. Sanat Dergicili imiz Üzerine Birkaç Not. rh+sanart (58) , ss. 100 FELSEFE VE PS KOLOJ 120 EP STEMOLOJ, NEDENSELL K, NSANLIK Ahmed, Ziauddin. slam'da Teolojinin Geliflimi. Çevirenler: Ahmet Ak, A. Talip Baycar, Kahramanmarafl Sütçü mam Üniversitesi lâhiyat Fakültesi Dergisi 6(12) , ss SA , (1) 2003 SB 393 Batak, Kemal. Epistemik 700, 070 çselcilik ve D flsalc l k. Kahramanmarafl Sütçü mam Üniversitesi lâhiyat Fakültesi Dergisi 6(12) , ss. Türkçe ve ng. özet. 070 (3) Yurttafl, Hüseyin. [Frankfurt Kitap Fuar ve Not Defteri] Varl k 76(1216) , ss SA SB PS KOLOJ 070, (1) Akçe, Faruk. Hayat fiekillendiren Bak fl Aç m z. Yeni E itim 6(25) 2009, 090 ELYAZMALARI VE NAD R ss. ESERLER 2002 SB Da delen, rfan - Selçuk Ayd n. Atatürk Kitapl 'nda Bulunan Nadir Baz Seyahatnâmelerden Bir Kesit. Kültür (13) , ss SB , SB , (2) Akkafl, Sema Önal. Vico ve Milliyetçilik. Do u Bat 10(39/Özel say : Milliyetçilik-II) , ss. 4

13 Birici, Sevim. Kimsesizlik Duygusu ve Necatî Bey'in Bir Gazeli. F rat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 19(1) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , SA 19, 150 Çiftçi, B. Sait. De er Verdi iniz Kadar De er Görürsünüz. Yeni E itim 6(25) 2009, ss SB , (3) Demirci, Mustafa. Beden Dili Ne Söyler. Yeni E itim 6(25) 2009, ss SA SB , Karatafl, Zeynep. Psikodrama ile Yap lan Grup Çal flmas n n Ergenlerin Sürekli Kayg Düzeylerine Etkisi. Ça dafl E itim 34(360) , ss. Türkçe ve ng. özet. Otac o lu, Sena Gürflen. Müzik Ö retmeni Adaylar n n Duygusal Zekâ ile Akademik ve Çalg Baflar Düzeyleri Aras ndaki liflki. F rat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 19(1) , ss. Türkçe ve ng. özet. 150 (4) Erdener, Eda. Vygotsky'nin Düflünce ve Dil Geliflimi Üzerine Görüflleri: Piaget'e Elefltirel Bir Bak fl. Türk E itim Bilimleri Dergisi 7(1) 2009, ss. Türkçe ve ng. özet SA , (7) Özdemir, Gaye. Duygusal Zekâ Üzerine. Diyanet (217) , ss SC (5) Ero lu, Seçkin. Korkunun Krall. Bilim ve Ütopya 14(175) , ss SC (6) Kara, Hüseyin. Ac lar Bize Misafir. Yeni E itim 6(25) 2009, ss SA SB , ET K (AHLAK FELSEFES ) Kapu, Hüsnü - Meryem Aybas. Yahudi, H ristiyan ve slam Geleneklerinde fl Ahlak na Bak fl: Karfl laflt rmal Bir Yaklafl m. Atatürk Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Dergisi 23(1) 2009, ss. Türkçe ve ng. özet. 5

14 180 ANT K, ORTAÇA, DO U FELSEFES 180 (4) 180 (1) Alpya l, Recep. Model ile Engagement Aras nda Din Felsefesi. Sakarya Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi (19) 2009, ss. ng özet SA , (2) Craig, William Lane. Beyond the Big Bang. Ankara Üniversitesi lahiyat Çapak, brahim. Aristoteles, Stoac lar ve bn Rüfld'ün K yasa Bak fl. Sakarya Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi (19) 2009, ss. ng. özet SA Fakültesi Dergisi 50(1) 2009, ss SA SB , Öz, fiaban. Bir slâm Tarih Felsefesi Tezi: " nsanlar Zamanlar na Uyarlar" Kahramanmarafl Sütçü mam Üniversitesi lâhiyat Fakültesi Dergisi 6(12) , ss. Türkçe ve ng. özet. 180 (5) 180 (3) Özpilavc, Ferruh. Ebü'l-Ferec Craig, William Lane. Büyük bnü't-tayyib'in Eisagoge fierhi. Patalama ve Ötesi. Tercüme Eden: Sakarya Üniversitesi Fehrullah Terkan, Ankara lahiyat Fakültesi Dergisi Üniversitesi lahiyat (19) 2009, ss. ng Fakültesi Dergisi 50(1) 2009, ss. özet SA SB MODERN BATI FELSEFES Akkafl, Sema Önal. Vico ve Çal k, Etem. Hristiyan Milliyetçilik. Do u Bat Medeniyeti'nin Felsefî 10(39/Özel say : Kaynaklar. Türkiye Günlü ü Milliyetçilik-II) , (96) 2009, ss ss SB SB , , 180 Ateflo lu, Güçlü. Fichte ve Alman Milliyetçili i. Do u Bat 6

15 10(39/Özel say : Milliyetçilik-II) , ss. Yavuz, Zikri. Tanr 'n n Bilgisi 1999 SB 86 ve nsan Hürriyeti liflkisi 320, 190 Ba lam nda Frankfurtçu Liberalezmin Elefltirisi. Ankara Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi 50(1) 2009, 190 (1) Tamcke, Martin. Bir Mistik ss. Türkçe ve ng. özet. Teolog Olarak Albert Schweitzer. Çeviren: Abdulmuttalip Baycar, 1970 SB , 200 Kahramanmarafl Sütçü mam Üniversitesi lâhiyat Fakültesi Dergisi 6(12) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , D N 200 (1) Ad belli, Ramazan. talyan Dinler Tarihi Ba lam nda Raffaele Pettazzoni, Angelo Brelich ve Ugo Bianchi'nin Metodoloji Hakk ndaki Görüfllerinin De erlendirilmesi. Ankara Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi 50(1) 2009, ss. Türkçe ve ng. özet SB DO AL (DO AYA DAYANAN) D NB L M 210 (1) Plantinga, Alvin. Dawkins Karmaflas : Natüralizm Saçmal. Tercüme Eden: Engin Erdem, Ankara Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi 50(1) 2009, ss SB HIR ST YAN TAR KATLARI VE MEZHEPLER 200 (2) Çal k, Etem. Hristiyan Medeniyeti'nin Felsefî Kaynaklar. Türkiye Günlü ü (96) 2009, ss SB , (1) Öktem, Niyazi. Opus Dei Katolik Klisesi çindeki Konumu ve Gücü. Türkiye Günlü ü (96) 2009, ss SB , 297 7

16 290 HIR ST YANLIK DIfiINDAK D NLER 297 slâm ve slâm'dan kaynaklanan dinler Akkanat, Cevat. Sivas'ta Abide Bir Yap : Ulucami. Diyanet (217) , ss SC 6 720, (1) 297 (4) Ahmed, Ziauddin. slam'da Akyüzo lu, Hüseyin. "Kur'ân Teolojinin Geliflimi. Çevirenler: Tefsirinde Yeni Bir Metod Adl Ahmet Ak, A. Talip Baycar, Eser Üzerine..." Çeviren: Mevlüt Kahramanmarafl Sütçü mam Güngör, Sakarya Üniversitesi Üniversitesi lâhiyat lahiyat Fakültesi Dergisi Fakültesi Dergisi 6(12) 7 - (19) 2009, ss , ss SA SA , (2) Alpya l, Recep. Model ile Ak, Ahmet. Sempozyum Engagement Aras nda Din Tan t m ve De erlendirmesi Felsefesi. Sakarya Uluslararas Büyük Türk Bilgini Üniversitesi lahiyat Mâturîdî ve Mâturîdîlik Fakültesi Dergisi (19) 2009, Sempozyumu ss. ng özet. Kahramanmarafl Sütçü mam Üniversitesi lâhiyat 2003 SA 61 Fakültesi Dergisi 6(12) 7-180, , ss SA (3) Akçay, Mustafa. Hz. Peygamber'in Anne-Babas n n (Ebeveyn-i Resûl) Dînî Konumuna Dair Ebû Hanîfe'ye Atfedilen Görüfl Etraf ndaki Tart flmalar. Sakarya Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi (19) 2009, ss. ng özet SA SC (5) Apak, Adem. Medine'de lk Seriye Komutan Sahabî Abdullah B. Cahfl (r.a) Diyanet (217) , ss SC (6) Aslan, Adnan. Dindarl k ve slâm Ahlâk. Diyanet (217) , ss. 8

17 297 (7) 297 (11) Aslan, brahim. Levh-i Mahfûz Ç nar, Aliye. Dindarl n Delaleti Sorunu. Ankara Tezahürleri. Diyanet (217) Üniversitesi lahiyat , ss. Fakültesi Dergisi 50(1) 2009, ss. Türkçe ve ng. özet SC SB 582 Demirci, Mustafa. Ortaça 297 slam Dünyas nda Co rafya ve Seyahat. Kültür (13) (8) Ayan, Gönül. Yûsuf Hakk 2009, ss SB 121 Üsküdarî ve Divan. Atatürk 910, 297 Üniversitesi Türkiyat Araflt rmalar Enstitüsü Dergisi 15(39/Özel say : Hüseyin Ayan) 2009, ss. Türkçe ve ng. özet SA , SC (12) Efe, Mustafa. Hakikati Akl n ve Kalbin Saf Aynas nda Bulmak. Diyanet (217) , ss. 297 (9) 297 (13) Ayd n, M. fievki. Kendi Egeli, Kemal. Reha Çamuro lu Dindarl n Oluflturma ve ve zzettin Do an A ac n Kurdu Bireysel Yetkinlik. Diyanet Özünden. Sanat ve Hayat (33) (217) , ss , ss SC SB , (10) Ayranc, lhami. bretlerle Dolu Bir Yolculuk Medine'ye Hicret. Diyanet (217) , ss SC Bilgiç, Saadettin. Türklerin %99'u Müslüman m d r? Türk Yurdu 29(257) , ss SA SB , (14) Erol, Erdo an. Mevlevilikte Zikir ve Mevlana Müzesinde Bulunan Dört Zikir Tesbihi. Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araflt rmalar Enstitüsü Dergisi 15(39/Özel say : Hüseyin Ayan) 2009, ss. Türkçe ve ng. özet

18 Erseven, lhan Cem. Alevilerde Semah ve Tarihsel Kökeni. Sanat ve Hayat (33) , ss SB , (15) Esir, Hasan Ali. Anadolu Sahas Mesnevilerinde Miraç Mevzuu. Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araflt rmalar Enstitüsü Dergisi 15(39/Özel say : Hüseyin Ayan) 2009, ss. Türkçe ve ng. özet. Akyüzo lu, Sakarya Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi (19) 2009, ss SA (19) Jeffery, Arthur. Kuran Metni Çal flmas nda Aflamalar. Çeviren: N. Ece Paköz, Kahramanmarafl Sütçü mam Üniversitesi lâhiyat Fakültesi Dergisi 6(12) , ss SA SA (20) 297, 810 Jeffery, Arthur. Kur'an Tarihi. Çevirenler: Alparslan Sar, M. 297 (16) Görmez, Mehmet. Din ve Dindarl k Alg s [Söylefli] Konuflan: Yüksel Salman, Diyanet (217) , ss. Kemal Atik, Kahramanmarafl Sütçü mam Üniversitesi lâhiyat Fakültesi Dergisi 6(12) , ss SA SC (21) 297 (17) Gözeler, Esra. lâhiyat Seminerleri: Erken Dönem 1 Prof. Dr. Claude Gilliot. Ankara Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi 50(1) 2009, ss SA SB Kahveci, Nuri. slam Hukukuna Göre 'Tafl nmaz Maliki'nin Sorumlulu u. Kahramanmarafl Sütçü mam Üniversitesi lâhiyat Fakültesi Dergisi 6(12) , ss. Türkçe ve ng. özet. 297 (18) Kallionemi, Arto. Din E itimi el-hatib, Abdülkerim - Dâru'l- için Avrupai Çözümler ve Fin Fikr el-arabî. el- 'câz fî Modeli Gelifltirmek için Dirâsâti's-Sâbikîn [Kitap Senaryolar. Çeviren: A. Halim Tan tma] Tan tan: Hüseyin Koçkuzu, Sakarya 10

19 Üniversitesi lahiyat lahiyat Fakültesi Dergisi Fakültesi Dergisi (19) 2009, (19) 2009, ss ss. ng özet SA SA , (25) Okumufl, Ejder. Dindarl k, Bilgi ve Güzellik. Diyanet (217) 297 (22) Karagöz, smail. Cemaatle Namaz K lman n Hükmü ve Önemi. Diyanet (217) , ss SC Konur, Himmet. Türkiye'de Modernizm, slamlaflma ve Tarikatlar Üzerine. Türkiye Günlü ü (96) 2009, ss SB , , ss SC Öktem, Niyazi. Opus Dei Katolik Klisesi çindeki Konumu ve Gücü. Türkiye Günlü ü (96) 2009, ss SB , (26) Öz, fiaban. Bir slâm Tarih Felsefesi Tezi: " nsanlar Zamanlar na Uyarlar" Kahramanmarafl Sütçü mam Üniversitesi lâhiyat Fakültesi Dergisi 6(12) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , 180 Levent, Lamia. Aile çi fiiddet ve stismar. Diyanet (217) , ss SC (27) 300, 297 Özçelik, Mustafa. Dervifl Olan Âfl k Gerek. Diyanet (217) 297 (23) Menekfle, Ömer. Aylar Bize Hep Muharrem Oldu. Diyanet (217) , ss , ss SC (28) 1969 SC 6 Pur, Do an. Orta Asyal Seyyâh 297 Dervifllerin stanbul'daki U rak Mekânlar. Kültür (13) (24) 2009, ss. Mert, Muhit. Kelâm Tarihinin Problemleri [Kitap Tan tma] Tan tan: Necmettin Kuzu, Sakarya Üniversitesi SB

20 297 (29) 297 (33) Sar, Mehmet. Askerî Ünver, Mustafa. Nesimi ve Muhammed-Gülabo lu-divân 'nda Vahdet-i Vücud. Atatürk Geçen Âyetler. Atatürk Üniversitesi Türkiyat Üniversitesi Türkiyat Araflt rmalar Enstitüsü Araflt rmalar Enstitüsü Dergisi 15(39/Özel say : Dergisi 15(39/Özel say : Hüseyin Ayan) 2009, Hüseyin Ayan) 2009, ss. Türkçe ve ng. özet ss. Türkçe ve ng. özet SA SA , (34) 297 (30) Üzüm, lyas. Tarihsel ve Sülün, Murat. Nefs-i Kültürel Boyutlar yla Alevîlik Mutma'inne Ayetine Yeni Bir [Kitap Tan tma] Tan tan: Habib Yaklafl m. Ankara Kartalo lu, Sakarya Üniversitesi lahiyat Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi 50(1) 2009, Fakültesi Dergisi (19) 2009, ss. Türkçe ve ng. özet ss SA SB (35) 297 (31) Yerinde, Adem. Mecâzü'l- Tok, Vedat Ali. fieb-i Yeldây Kur'ân' Çerçevesinde Ebû Müneccimle Muvakkit Ne Bilir Ubeyde'nin Tefsircili i. Sakarya Mübtelâ Gama Sor Kim Geceler Üniversitesi lahiyat Kaç Saat. Diyanet (217) Fakültesi Dergisi (19) 2009, , ss ss. ng özet SC SA , (32) Ünal,. Hakk. Bar fl Peygemberi. Diyanet (217) , ss SC SC (36) Y ld r m, Enbiya. Kur'an ve Sünnet Eksenli Dindarl k. Diyanet (217) , 4-8. ss. 12

21 Yöndemli, Fuat. Mevlevî Akdeniz, E. B. - F. Öz. Koruyucu Zarafeti ve F kralar. Atatürk Ruh Sa l Aç s ndan Göç ve Üniversitesi Türkiyat Kad n. Kriz Dergisi 17(1) Araflt rmalar Enstitüsü 2009, ss. Türkçe ve ng. Dergisi 15(39/Özel say : özet. Hüseyin Ayan) 2009, 1994 SB ss. Türkçe ve ng. özet., SA , (1) Ak n, Galip. 84 Y lda Antropoloji. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih - Zavotçu, Gencay. Ney'in Öyküsü Co rafya Fakültesi Dergisi ve Divan fiiirinde fllenifli. 48(1/Eki: Cumhuriyet ve Atatürk Üniversitesi Bilim) 2009, ss. Türkiyat Araflt rmalar Enstitüsü Dergisi 15(39/Özel say : Hüseyin Ayan) 2009, ss. Türkçe ve ng. özet SA , TOPLUM B L MLER Ac, Esra - Funda H. Sezgin. nsani Yoksullukla Mücadelede Proje Örne i Üzerine Ampirik Bir Uygulama. Öneri 8(31) , ss. ng. ve Türkçe özet SB SB SA 4 360, , 300 Ad güzel, Ersin. Seferad Yahudisi Bir Seyyah n Gözüyle 12. As rda Müslüman ve Hristiyan maj -Sosyo-Psikolojik Bir nceleme- Kültür (13) , ss SB , , Asiltürk, Baki. Kültürlerin Tan nmas ve Seyahatnâmeler. Kültür (13) , 4-7. ss SB , 300 Atmaca, Metin. Siyaset, Laiklik ve Göç: Fransada'ki Türk ve Ermeni Toplumlar Üzerine Karfl laflt rmal Bir Çal flma. Ermeni Araflt rmalar (32) 2009, ss. Türkçe ve ng. özet. 300 (2) Bali, R fat Ermeni Tehcirinin "Dürüst Türkleri"nden Biri Baflmüfettifl Hasan Bey. Toplumsal Tarih (170) , ss SB 96

22 Büyüktuncer, Koray. Maduniyet ve Devrim: Sokak 300 (6) Siyaseti S radan n Sessiz Demirel, Yavuz - M. Faruk Tecavüzü. Evrensel Kültür Özç nar. Örgütsel Vatandafll k (205) , ss. Davran fl n n fl Tatmini Üzerine Etkisi: Farkl Sektörlere Yönelik 1992 SB 96 Bir Araflt rma. Atatürk 320, 300 Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Dergisi 23(1) 2009, ss. Türkçe ve ng. özet. 300 (3) 1976 SA 9 Cengiz, Ekrem. Sat n Alma 300, 650 Kararlar nda Ailedeki Efllerin Etkisi ve Bu Etkiyi fiekillendiren De iflkenler. Atatürk Üniversitesi ktisadi ve Dikici, Ali. fianl urfa Genç dari Bilimler Dergisi 23(1) Turizm Gönüllüleri Projesi'nin 2009, ss. Türkçe ve Problem Çözme Tekni i ile ng. özet. ncelenmesi. Kriminoloji 1976 SA 9 300, 380 Dergisi 1(1) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , (4) Çubuk, M. Ali. Ekonomik Krizlerde Sosyal De iflimler. Sanat ve Hayat (33) , ss SB , SB (5) 300, 810 Day o lu, Hatice - Mehmet Day o lu. Social Characteristics of Children Working on the Streets of Ankara. Kriminoloji Dergisi 1(1) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , SB (7) Efe, Peri. Teodor Kasab, Nam k Kemal ve Haflmet'in Geleneksel Seyirlikler-Bat Tiyatrosu Tart flmalar "Medeniyet Bir Memlekete Hâricden Girmeyub çinden Ç kt Gibi..." Toplumsal Tarih (181) , ss. 300 (8) Ekrem, Erkin. Bilge Ka an'dan Kaflgarl 'ya Türk Kimli inin Oluflmas na Tarihsel Bir Bak fl. Türkiye Günlü ü (96) 2009, ss. Türkçe özet.

23 Eryi it, Süleyman. Milletten Vatandafl Toplulu una: Bir Çözülüflün Hikâyesi. Türk Yurdu 29(257) , ss SB , (9) Gündüz, Bülent Turhan. A la Türkiye A la... [Türkan Saylan' Kaybettik] Ankara Barosu Dergisi 67(1) 2009, ss SA , 360 Gürgür, Nuri. Yunanistan'daki Olaylar n Düflündürdükleri. Türk Yurdu 29(257) , 2-3. ss SB , (10) Hocao lu, Durmufl. Bat 'da Kurumsallaflm fl Sosyal Patolojik Davran fllar: Sapk n fiehvet, fiiddet, Kan ve Korku Kültürü. Türkiye Günlü ü (96) 2009, ss. ng. özet SB çel, Hatice. Ç ld rl Âfl k fienlik'in fiiirlerinde Halk Kültürü Unsurlar. F rat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 19(1) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , 300 Kahraman, Hasan Bülent. Demokrasiyi Demokrasiyle Aflmak ya da ktidars z Bir Demokrasinin Olas l klar : Tocquevilleci Demokrasi, Toplumsal ktidar ve Sivil Toplum Kayg lar. Do u Bat 10(39/Özel say : Milliyetçilik-II) , ss SB , 300 Kahramanyol, Mustafa. Balkanlar ve Balkanlarda 2008 Y l n n Olaylar. Türk Yurdu 29(257) , ss SB , (11) Kapu, Hüsnü - Meryem Aybas. Yahudi, H ristiyan ve slam Geleneklerinde fl Ahlak na Bak fl: Karfl laflt rmal Bir Yaklafl m. Atatürk Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Dergisi 23(1) 2009, ss. Türkçe ve ng. özet SA 9 300, (12) Karagöz, Emel. Antropoloji Biliminin Do ufl-oluflum Sürecinde letiflim Olgusunun Rolü ve Önemi. Türkiye Günlü ü (96) 2009, ss SB

24 K rb y k, Mehmet. K yâfet -NâmesiCedîde Hakk nda. Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araflt rmalar Enstitüsü Dergisi 15(39/Özel say : Hüseyin Ayan) 2009, ss. Türkçe ve ng. özet SA , 300 Approach. Kriminoloji Dergisi 1(1) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , 300 Kurto lu, Mehmet. Seyahatnâmeler, Oryantalizm ve fiehir. Kültür (13) , ss SB , 300 Kodal, Tahir. Türkiye Cumhuriyeti'nin lk Genel Nüfus Say m nda Çorum Vilâyeti'nin Nüfus Özellikleri. F rat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 19(1) , ss. Türkçe ve ng. özet. 300 (14) Levent, Lamia. Aile çi fiiddet ve stismar. Diyanet (217) , ss SC 6 300, SA (15) 320, 300 McConnell, Gene. Zehirli Oklar. Yeni E itim 6(25) 2009, ss. 300 (13) 2002 SB 510 Konur, Himmet. Türkiye'de Modernizm, slamlaflma ve Tarikatlar Üzerine. Türkiye Günlü ü (96) 2009, ss SB , 297 Köksal, Yonca. 19. Yüzy lda Bulgaristan Sessiz Toprak Reformu. Toplumsal Tarih (170) , ss SB , (16) Kule, Ahmet. Rational Choice and Self-Control Theories Compared to Dostoyevsky's 16 Muftic, Lisa R. - Kübra Gültekin. Gender and Terrorism: A Comparison of Male and Female PKK Terrorists Incarcerated in Turkey. Kriminoloji Dergisi 1(1) , ss. ng. ve Türkçe özet SA , 300 Naymansoy, Günseli. Cumhuriyetin 84. Y l nda Bilimde Türk Kad n. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih - Co rafya Fakültesi Dergisi

25 48(1/Eki: Cumhuriyet ve Bilim) 2009, ss SB (18) Polat, Fatih. Bast r lm fl Özgüven, K flk rt lm fl Güvenlik. Evrensel Kültür (205) , ss SB , 360 Öz, fiaban. Marksist Tarih Felsefesine Girifl. Kahramanmarafl Sütçü mam Reyhan, Elif. Moltke'nin Üniversitesi lâhiyat Türkiye Mektuplar ve stanbul Fakültesi Dergisi 6(12) 7 - Plan. Kültür (13) , , ss. Türkçe ve ng. özet ss SB SA , , (19) Sezer, Sema. Yunanistan'da Özdevecio lu, Mahmut - Cemile Çelik. Örgüt Kültürü Tipleri tibariyle Bireylerin Alg lad klar Ma duriyet Farkl l klar n Belirlemeye Yönelik Bir Araflt rma. Atatürk Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Dergisi 23(1) 2009, ss. Türkçe ve ng. özet. "A r Depresyon" Stratejik Analiz 9(105) , ss SB SA SB , , 300 fieker, Fatih M. Türklerin slâmlaflmas nda ve Bat l laflmas nda Seyahatlerin Rolü. Kültür (13) , ss. 300 (17) Parlat r, smail. Macaristan'da Türk Kültürünün zleri. Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araflt rmalar Enstitüsü Dergisi 15(39/Özel say : Hüseyin Ayan) 2009, ss. Türkçe ve ng. özet SA , fiengül, Haydar. Darwin: Evrim Teorisi ve Toplumsal Düflündeki zleri. Evrensel Kültür (205) , 67. s SB , (20) Tak fl, Taflk n. Sosyal Bilimlerin "Öteki" Kutbu: fierif Mardin ve Entellektüel Bir Harita. Do u Bat 10(39/Özel say : Milliyetçilik-II) , ss SB ,

26 Bilim ve Ütopya 14(175) Tort, Patrick. Do al Seçilim ve , 4-5. ss. Uygarl k [Söylefli] Konuflan: 1995 SC 203 Deniz Uztopal, Evrensel Kültür 300, 320 (205) , ss SB 96 Weber, Max. Millet. Do u Bat 570, (39/Özel say : Milliyetçilik-II) , Turanl, Münevver - Ünal H ss. Özden - Seda Ba datl. Türkiye'de 1999 SB 86 llerin Sosyoekonomik 320, 300 Geliflmifllik Endekslerinin Faktör Analizi Tekni i ile Belirlenmesi. Öneri 8(31) , Yaman, fiahin. Bir Raporun ss. ng. ve Türkçe özet. Düflündürdükleri: Kültür- ktisat Perspektifinde Türk Dünyas için 2001 SB 142 Bir Proje Önerisi. Türk Yurdu 330, (257) , ss. 300 (21) 1960 SB 27 Utku, Ali. Ziya Gökalp'in Felsefe 330, 300 Dersleri: "Kay p Eser"in 85 Y l Sonra Yay mlan fl Vesilesiyle. Do u Bat 10(39/Özel say : Yanar, Mahmut. Toplumlar n Milliyetçilik-II) , ss. Geliflme Dinamiklerine Evrimsel 1999 SB , (22) Uzun, A. Meral. Mülkiyet Haklar ve Ekonomik Geliflme. Atatürk Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Dergisi 23(1) 2009, ss. Türkçe ve ng. özet SA 9 300, 340 Bir Bak fl Dünden Bugüne nsan. Evrensel Kültür (205) , ss SB , (24) Yaprakl, fiükrü - Polat Can. Pazarlama Faaliyetlerinin ve Ailenin Tüketici Temelli Marka De eri Boyutlar na Etkisi. Atatürk Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Dergisi 23(1) 2009, ss. Türkçe ve ng. özet. 300 (23) 1976 SA 9 "Üçüncü Dünya Aç s ndan 300, 'in Güncelli i ve Tarihsel Önemi" Uluslararas Konferans. 18

27 Yavuz, Celalettin. Türk-ABD liflkilerinin Geçmiflinde z B raan Olaylar. Türk Yurdu 29(257) , ss SB SB , , 320 Alkan, Necmettin. Emanuel Karasu Biyografisine Katk Karasu ve II. Abdülhamid ile liflkisi. Toplumsal Tarih (170) , ss. 300 (25) Alparslan, Mustafa - Eda Y ld zer, Eylem. Biri Bizi Kaya. Vergi Borçlar n n 18 Elefltiriyor. Evrensel Kültür Taksitte Ödenmesi ile lgili (205) , ss. Yap lan Müracaatlar ve Taksitlerin Ak beti. Legal Malî 1992 SB 96 Hukuk Dergisi 5(49) , ss SA (26) 340, 320 Yurtkoru, E. Serra - Nurdan Özarall - Beril Durmufl. Gender Issues in Leadership Style of Principals. Öneri 8(31) , ss. ng. ve Türkçe özet SB SB , Yüksek, Özcan. Kalafllar, Kâfiristan Diye Bir Yer - Pakistan. Atlas (190) , ss SB , S YASAL B L MLER 320 (1) Akgönenç, Oya. Türkiye ve Dünya için 2009 ve Sonras için Projeksiyonlar, Küresel Yeni Ak mlar. Jeopolitik 8(60) , ss. 320 (2) Alt nbafl, Deniz. AB Dönem Baflkanl, Fransa'dan Çek Cumhuruyeti'ne Geçti. Stratejik Analiz 9(105) , 6-8. ss. 320 (3) Alt nbafl, Deniz. AB Lizbon Krizini Afl yor, Peki ya Demokrasi? Stratejik Analiz 9(105) , ss SB , 355 Altman, Roger C Krizi ve Bat ya Jeopolitik Darbe. Çeviren: fiahin Yaman, Türkiye Günlü ü (96) 2009, ss SB , SB (4) Aslantafl, Selim. S rp syanlar ( ): Milli Ba ms zl k 19

28 Hareketi mi Burjuva Devrimi mi Köylü Ayaklanmas m? Do u Bat 10(39/Özel say : Milliyetçilik-II) , ss SB , (5) Atefl, Davut. Uluslararas liflkiler Disiplininin Oluflumu: dealizm/realizm Tart flmas ve Disiplinin Özerkli i. Do ufl Üniversitesi Dergisi 10(1) , ss. Türkçe ve ng. özet. 2009, ss. Türkçe ve ng. özet SA 4 320, 300 Ba c, Hasan. Nüfus Yafllanmas n n Sosyal Güvenlik Sistemine Etkileri ve Çin Örne i. Sosyal Güvenlik Dünyas Dergisi 12(53) , ss SA , SA (9) 320 Baydur, Mithat. Küreselleflme, Kümeleflme ve Kütleselleflme... Türk Yurdu 29(257) , ss. 320 (6) 1960 SB 27 Ateflo lu, Güçlü. Fichte ve 320 Alman Milliyetçili i. Do u Bat 10(39/Özel say : Milliyetçilik-II) , ss. 320 (10) 1999 SB 86 Bilalo lu, Erifl. Kapitalizmin 320, 190 Krizi Nedeniyle "Bizim" Krizimize Dair... Toplum ve Hekim 24(1) , ss. 320 (7) 1978 SA 41 Ateflo lu, Güçlü. Tüm 320, 330 Renklerinde Türkiye mi? Evrensel Kültür (205) , ss SB (11) 320 Bilgiç, Saadettin. Türklerin %99'u Müslüman m d r? Türk Yurdu 29(257) , 320 (8) ss. Atmaca, Metin. Siyaset, Laiklik 1960 SB 27 ve Göç: Fransada'ki Türk ve 320, 297 Ermeni Toplumlar Üzerine Karfl laflt rmal Bir Çal flma. Ermeni Araflt rmalar (32) 20

29 320 (12) Bozgöz, Faruk. Arap Milliyetçili i. Do u Bat 10(39/Özel say : Milliyetçilik-II) , ss SB (13) 1956 SA 133 Boztemur, Recep. Irak 340, 320 Milliyetçili i: Toplumsal Bütünleflmede Ordunun Rolü ve Devletin Meflruluk Temelleri. Çakmak, Do u Bat 10(39/Özel say : Milliyetçilik-II) , ss. mkân SB , (14) Bumiller, Elisabeth. Beyaz Saray' n çyüzü. Foto raflar: Christopher Morris, National Geographic Türkiye (93) , ss SB SB , (15) Büyükacaro lu, Devrim. Almanya'n n S cak Yaz. Evrensel Kültür (205) , ss SB (16) Büyüktuncer, Koray. Maduniyet ve Devrim: Sokak Siyaseti S radan n Sessiz Tecavüzü. Evrensel Kültür (205) , ss. Coflar, Vedat Ahsen. Darbelerin Mahkûm Edilmesi, Demokrasiye Musallat Olan Darbecilerin Etkisiz Hale Getirilmesi En Büyük Dile imizdir. Ankara Barosu Dergisi 67(1) 2009, ss. Cenap. srail'in Gazze Sald r s nda fllenen Uluslararas Suçlar ve Uluslararas Yarg Akademik Orta Do u 4(1) 2009, ss. Türkçe ve ng. özet SA , (17) Çakmak, Haydar. Türkiye- Avrupa Birli i liflkileri. Türk Yurdu 29(257) , ss. 320 (18) Çaylak, Adem - Fatih Ertugay. Türkiye'de Modernleflen "Siyasi Se " n Temel Dinamikleri Çerçevesinde AK Parti'nin (AKP) Elefltirel Analizi. Türkiye Günlü ü (96) 2009, ss SB (19) 1992 SB 96 Çetino lu, A. Nur. 11 Eylül 320, 300 Sonras Türkiye-Körfez flbirli i 21

30 Konseyi (K K) liflkisi. Akademik Orta Do u 4(1) 2009, ss. Türkçe ve ng. özet SA Çiftçi, Murat - Mustafa Tekin. Gini Eflitsizlik Katsay lar yla Cemaatlerin 19. Yüzy l Sonlar nda Osmanl Vilayetlerindeki Co rafi Da l mlar n n Belirlenmesi. Do ufl Üniversitesi Dergisi 10(1) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , (20) 320 Ço al, Nejat. Dünden Bugüne K br s ve Çözüm Aray fllar. Türk Yurdu 29(257) , ss SB , (22) Denk, Erdem. Türk Bas n nda D fl Politika. Akademik Orta Do u 4(1) 2009, ss. Türkçe ve ng. özet SA , (23) Dinçer, S. Erdal. Çok Amaçl Karar Alma'da Bulan k Mant k ve Bulan k Analitik Hiyerarfli Yöntemiyle Bir Siyasi Parti için Aday Belirleme Çal flmas. Öneri 8(31) , ss. ng. ve Türkçe özet SB (24) Doster, Bar fl. Ezber Bozulmazsa, Ç k fl Yok... Jeopolitik 8(60) , ss SB , 330 Dalar, Mehmet. srail'in Gazze Sald r s n n Siyasal Arka Plan ve Uluslararas Hukuk Aç s ndan De erlendirilmesi. Akademik Orta Do u 4(1) 2009, ss. Türkçe ve ng. özet SA SB , , 320 Egeli, Kemal. Reha Çamuro lu ve zzettin Do an A ac n Kurdu Özünden. Sanat ve Hayat (33) , ss. 320 (21) Demirdö en, Ülkü 320 (25) Demirtürk. Ege'de Hava Sahas Ekfli, Muharrem. De iflen ve FIR Sorunu. Türkiye Dünyada Uluslararas Politikan n Günlü ü (96) 2009, Asya-Pasifik'e Kaymas : Rusya ss. Türkçe özet. ran Yak nlaflmas ve Rusya-Çin Stratejik Ortakl. Jeopolitik 1989 SB 149 8(60) , ss. 320, SB

31 320 (26) Elekda, Sevin. Ermeni Olaylar n Anlamak: Holokost ile Karfl laflt rmal Analiz. Ermeni Araflt rmalar (32) 2009, ss. Türkçe ve ng. özet SA (29) Gürgür, 320 (27) Erdem, Burcu Kaya. Orta Do u'da "Küçük" ama "Önemli" Olabilmek: "Katar" Örne i. Akademik Orta Do u 4(1) 2009, ss. Türkçe ve ng. özet. Görmüfl, Ayhan. Küreselleflme Sürecinde Bafll ca flgücü Piyasas Reformlar. Kamu- fl 10(3) 2009, ss. ng. ve Türkçe özet SB , 320 Nuri. Yunanistan'daki Olaylar n Düflündürdükleri. Türk Yurdu 29(257) , 2-3. ss SB , (30) 2007 SA 13 Hasol, Do an. 2008'in Ard ndan 320 Bir Ufuk Turu. Yap (326) , ss. 320 (28) Eryi it, Süleyman. Milletten Vatandafl Toplulu una: Bir Çözülüflün Hikâyesi. Türk Yurdu 29(257) , ss SA , (31) rem, Naz m. Ayd nlanma ve 1960 SB 27 S n rl l k Siyaseti Olarak Ulus 320, 300 Devlet Modernli i. Do u Bat 10(39/Özel say : Milliyetçilik-II) , Göknel, Mete. Do algaz Krizi ss. Türkiye için F rsat m? 1999 SB 86 Stratejik Analiz 9(105) , ss. 320 (32) 2001 SB 177 Kahraman, Hasan Bülent. 330, 320 Demokrasiyi Demokrasiyle Göknel, Mete. Enerji Aflmak ya da ktidars z Bir Ba ml l ve Nükleer Santral Demokrasinin Olas l klar : Yap m nda Rusya Federasyonu Tocquevilleci Demokrasi, Tercihi. Stratejik Analiz Toplumsal ktidar ve Sivil 9(105) , ss. Toplum Kayg lar. Do u Bat 2001 SB (39/Özel say : 330, 320 Milliyetçilik-II) , ss SB ,

32 Kültür (13) , ss. 320 (33) 2008 SB 121 Kahramanyol, Mustafa. 910, 320 Balkanlar ve Balkanlarda 2008 Y l n n Olaylar. Türk Yurdu 29(257) , ss. 320 (37) 1960 SB , (34) Kalayc, Hüseyin. Bat l Demokrasilerde Ayr l kç Milliyetçilik: Quebec Milliyetçili i. Do u Bat 10(39/Özel say : Milliyetçilik-II) , ss SB Kaya, Bayram. Kriz ve Felsefe. Sanat ve Hayat (33) , ss SB (38) Keskin, Arif. ran ve srail- Filistin Sonunu. Stratejik Analiz 9(105) , ss SB (39) 320 (35) Keskin, Arif. PJAK Bitti mi? Karasar, Hasan Ali. Stratejik Analiz 9(105) Türkistan'da ve Türk Dünyas nda , ss. De iflim Rüzgârlar ( SB 177 De erlendirmesi) Türk Yurdu 320, (257) , ss. 320 (40) 1960 SB 27 K z lyürek, Niyazi. K br s Rum 320 Toplulunda Milliyetçi Tarih ve Siyaset Anlay fl K br sl Türkler. 320 (36) Toplumsal Tarih (170) Karluk, S. R dvan. Avrupa , ss. Birli i'nin Orta Asya Türk Cumhuriyetlerine Yönelik Stratejisinin Genel De erlendirilmesi. Türk Yurdu 29(257) , ss SB Kavas, Ahmet. Sömürgecili in Pençesinde Ajanlaflan Seyyahlar SB , (41) Koç, fianl Bahad r. Obama Döneminde ABD ve Asya. Stratejik Analiz 9(105) , ss SB

33 320 (42) Araflt rmalar Enstitüsü Koç, fianl Bahad r. Sofa ABD Dergisi 15(39/Özel say : için Irak'ta "Sonun Bafllang c " Hüseyin Ayan) 2009, m? Stratejik Analiz 9(105) ss. Türkçe ve ng. özet , ss SA SB , , (43) Kodal, Tahir. Türkiye Cumhuriyeti'nin lk Genel Nüfus Say m nda Çorum Vilâyeti'nin Nüfus Özellikleri. F rat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 19(1) , ss. Türkçe ve ng. özet. Kutlu, Sacit. kinci Meflrutiyet Döneminin Düflünce Ak mlar Bat c l k, slamc l k ve Türkçülük. Toplumsal Tarih (170) , ss SB , (46) 1987 SA 96 Küçük, Hayati. Ali Dibo'lar 320, 300 Art k Denetimsiz. Elektrik Mühendisli i 47(435) , ss SB (44) 320, 350 Köktürk, Milay. dealistin Dünyas. Türk Yurdu 29(257) , ss SB (45) Köse, Ahmet Haflim - Ahmet Öncü. Marksist Perspektiften Krize Bak fl: Baflka Bir Dünya Mümkündür... Toplum ve Hekim 24(1) , ss SA , SA Kurukafa, Vedat. Ya murun Müsibet, Siyasetin Hüsrana Dönüflmesinin Roman. Atatürk Üniversitesi Türkiyat (47) Külebi, Ali. Kafkas Satranc nda Son Hamleler ve Türkiye. Türk Yurdu 29(257) , ss SB , (48) Laçiner, Sedat. Ermeni Sorunu, Diaspora ve Türk D fl Politikas [Kitap Tan tma] Tan tan: Y ld z Deveci Bozkufl, Ermeni Araflt rmalar (32) 2009, ss. 320 (49) Lütem, Ömer Engin. Olaylar ve Yorumlar. Ermeni

34 Araflt rmalar (32) 2009, ss. Türkçe ve ng. özet SA Memmedova, Elmira. Osman Türkay' n Edebî Eserlerinde Evrensellik ve deolojik Kaynaklar. Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araflt rmalar Enstitüsü Dergisi 15(39/Özel say : Hüseyin Ayan) 2009, ss. Türkçe ve ng. özet SA , 320 Bir Yorum. Jeopolitik 8(60) , ss SB 120 Orhan, Oytun. srail'in Gazze Sald r lar. Stratejik Analiz 9(105) , ss SB , (53) Özda, Ümit. 2009'da Türkiye'nin Ortado u Politikas ile lgili Öngörüler. Türk Yurdu 29(257) , ss SB (50) Muratl, Ahmet. Irak Türkmen Cephesi Türkiye Temsilcisi Ahmet Muratl ile Röportaj. Stratejik Analiz 9(105) , ss. 320 (54) 2001 SB 177 Özkan, Mehmet. M s r D fl 320 Politikas nda Filistin ve Bölgesel Yans malar. Akademik Orta Okçuo lu, brahim. Ekonomik Do u 4(1) 2009, ss. Kriz ve Politik Ekonomi. Sanat Türkçe ve ng. özet. ve Hayat (33) , 2007 SA ss SB , (55) Perinçek, Mehmet. Rus Ordusu 320 (51) Onat, Hasan. Türkiye'nin çine Sürüklendi i Gerilim Ortam ve Ç k fl Yollar Üzerine. Jeopolitik 8(60) , ss SB SA (52) Onay, Yaflar Y l nda Türk ç, D fl ve Güvenlik Politikalar n n Yönü Hakk nda 26 Kurmay Baflkan Tu general L. M. Bolhovitinov 11 Aral k 1915 Tarihli Resmi Ermeni Raporu [Kitap Tan tma] Tan tan: Y ld z Deveci Bozkufl, Ermeni Araflt rmalar (32) 2009, ss. Roy, Arundhati. Size Bakan Milyonlarca Hitler Hayal Edebiliyor musunuz? [Söylefli]

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Doç. Dr. Mehmet Derviş KILINÇKAYA

Doç. Dr. Mehmet Derviş KILINÇKAYA HACETTEPE ÜNİ VERSİ TESİ ATATÜRK İ LKELERİ VE İ NKILÂP TARİ H İ ENSTİ TÜSÜ BEYTEPE/ANKARA TELEFON +90312 2976870/122 FAKS:+90312 2992076 GSM : +905337387607 E-POSTA: mdervis@hacettepe.edu.tr Doç. Dr. Mehmet

Detaylı

MURAT YÜKSEL. FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER

MURAT YÜKSEL. FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER I MURAT YÜKSEL FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER III DR. MURAT YÜKSEL Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ö retim Görevlisi FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER IV Yay

Detaylı

YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yüksel Baykara ACAR Minhaç ÇEL K Bülent Ç ÇEKL Muharrem EKfi

YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yüksel Baykara ACAR Minhaç ÇEL K Bülent Ç ÇEKL Muharrem EKfi Yüksel Baykara ACAR YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yrd. Doç. Dr. Yüksel Baykara Acar Hacettepe Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi, Sosyal Hizmet Bölümü nde Ö retim Üyesi olarak görev

Detaylı

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com NTERNET S TES TANITIMI RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com ran slâm nk lâb n n 25. y ldönümü münasebetiyle hizmete aç lan ran slâm Cumhuriyeti

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Siyasal Bilgiler Fakültesi İstanbul Üniversitesi 1996

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Siyasal Bilgiler Fakültesi İstanbul Üniversitesi 1996 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Aynur Can Doğum Tarihi: 15 Mayıs 197 Ünvanı: Yrd. Doç. Dr. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Siyasal Bilgiler Fakültesi İstanbul Üniversitesi 1996 Kamu Yönetimi

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45)

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) SMMMO MEVZUAT SER S 5 Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) Dr. A. Bumin DO RUSÖZ Marmara Üniversitesi Mali Hukuk Ö retim Üyesi stanbul, Nisan 2006 1

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2008/7 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 57 SAYI: 2008/7 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURK SH PERIODICALS 2003/7 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LLî KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 52 SAYI: 2003/7 Türkiye

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite l Lisans Hukuk Dokuz Eylül Üniversitesi 1994

Derece Bölüm/Program Üniversite l Lisans Hukuk Dokuz Eylül Üniversitesi 1994 ÖZGEÇM VE ESERLER L STES ÖZGEÇM Ad Soyad : Reha YILMAZ Do um Tarihi: 03 Kas m 1969 Adres: smail Hakk Karaday Cd.No: 10 P.K. 18100 ÇANKIRI Tlf: +90(539 )8323049(Mobil) +90(376) 0(376) 2132626 / 2423 dal.

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS GÜNÜMÜZ MÜSLÜMAN TOPLUMLAR İLH 340 6 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Seçmeli

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yrd. Doç. Dr. Süleyman Demirel Üniv. Tarih -Ortaçağ / (El-Melik El-Mansur Bilimler Enstitüsü Tarih ABD

ÖZGEÇMİŞ. Yrd. Doç. Dr. Süleyman Demirel Üniv. Tarih -Ortaçağ / (El-Melik El-Mansur Bilimler Enstitüsü Tarih ABD ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Selim Hilmi ÖZKAN 2. Doğum Tarihi / Yeri : 1974 / Gündoğmuş-ANTALYA 3. Ünvanı : Yrd. Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu : Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tarih Süleyman Demirel

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2011/11 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 60 SAYI: 2011/11 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2004/12 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 53 SAYI: 2004/12 Türkiye

Detaylı

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler Metin TUNÇ Seçici Olun ISI' n editoryal çal flanlar her y l yaklafl k olarak 2,000 dergiyi de erlendirmeye tabi tutmaktad r. Fakat de erlendirilen

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2003/11 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LLî KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 52 SAYI: 2003/11 Türkiye

Detaylı

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU 26-27.01.2007 stanbul Üniversitesi Merkez Bina Doktora Salonu stanbul Barosu stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi STANBUL BAROSU

Detaylı

Tema Sonu De erlendirme. erlendirme. A.3.1, B.3.13, B.3.31, C.3.5 kazan mlar. Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, 11 ders saati EL ELE, HEP B RL KTE

Tema Sonu De erlendirme. erlendirme. A.3.1, B.3.13, B.3.31, C.3.5 kazan mlar. Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, 11 ders saati EL ELE, HEP B RL KTE Ü N T E L E N D R L M fi Y I L L I K P L A N ARAÇ GEREÇLER, YÖNTEM VE Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, proje ve performans formlar, resim kâ - d, boya, sözlük, yaz m k lavuzu Gözlem ve inceleme, tart

Detaylı

2011-2012 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI 4. SINIF SEÇMELİ DERS ISE4216 YAPILARDA TAŞIYICI SİSTEM BELİRLENMESİ Prof. Dr. Erdal İRTEM

2011-2012 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI 4. SINIF SEÇMELİ DERS ISE4216 YAPILARDA TAŞIYICI SİSTEM BELİRLENMESİ Prof. Dr. Erdal İRTEM 2011-2012 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI 4. SINIF SEÇMELİ DERS ISE4216 YAPILARDA TAŞIYICI SİSTEM BELİRLENMESİ Prof. Dr. Erdal İRTEM II.Öğretim 1 200820401001 Cihan Şahin 2 200820401014 Helin Bingöl 3 200820401016

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2005/10 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 54 SAYI: 2005/10 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2008/10 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 57 SAYI: 2008/10 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2004/5 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 53 SAYI: 2004/5 Türkiye

Detaylı

MESLEK EĞİTİMİNDE OLANAKLAR FIRSATLAR VE SORUNLAR

MESLEK EĞİTİMİNDE OLANAKLAR FIRSATLAR VE SORUNLAR 4 Haziran 2015 09.00 09.30: Kayıt 09.30 10.00: Kahvaltı 10.00 10.30: Açılış Konuşması MESLEK EĞİTİMİNDE OLANAKLAR FIRSATLAR VE SORUNLAR I. OTURUM: Oturum Başkanı: Prof. Dr. Aynur AYDIN (İstanbul Şişli

Detaylı

PERFORMANS KRİTERLERİNE ÖRNEKLER:

PERFORMANS KRİTERLERİNE ÖRNEKLER: KONTROL ORTAMI Standart 3: Personelin Yeterliliği ve Performansı İdareler, personelin yeterliliği ve görevleri arasındaki uyumu sağlamalı, performansın değerlendirilmesi ve geliştirilmesine yönelik önlemler

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2012/12 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 61 SAYI: 2012/12 Türkiye

Detaylı

V. R NOPLAST KURSU May s Gazi Üniversitesi T p Fakültesi Konferans Salonu.

V. R NOPLAST KURSU May s Gazi Üniversitesi T p Fakültesi Konferans Salonu. www.rinoplasti.org.tr B L MSEL YAZIfiMALAR Dr. Selahattin Özmen Gazi Üniversitesi T p Fakültes PREC Ana Bilim Dal selozmen@gmail.com Dr. Kemal F nd kç o lu Gazi Üniversitesi T p Fakültesi PREC Ana Bilim

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2005/11 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 54 SAYI: 2005/11 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2004/4 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 53 SAYI: 2004/4 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURK SH PERIODICALS 2003/1 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LLî KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 52 SAYI: 2003/1 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2003/12 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 52 SAYI: 2003/12 Türkiye

Detaylı

Sayın Valim, Sayın Rektörlerimiz, Değerli Hocalarımız ve Öğrencilerimiz Ardahan Üniversitesi Değerli öğrenciler, YÖK Kültür Sanat Söyleşileri

Sayın Valim, Sayın Rektörlerimiz, Değerli Hocalarımız ve Öğrencilerimiz Ardahan Üniversitesi Değerli öğrenciler, YÖK Kültür Sanat Söyleşileri Sayın Valim, Sayın Rektörlerimiz, Değerli Hocalarımız ve Öğrencilerimiz Ardahan da, Ardahan Üniversitesi nde sizlerle birlikte olmaktan memnuniyetimi bildirerek sözlerime başlamak isterim. Hepinizi sevgi

Detaylı

Derece Alan Üniversite Tez Başlığı Yıl

Derece Alan Üniversite Tez Başlığı Yıl PROF.DR. ERTAN EĞRİBEL ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Ertan Eğribel 2. Unvanı: Profesör 3. İletişim: ertanegribel@yahoo.com.tr 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Tez Başlığı Yıl Y. Lisans İstanbul Üniversitesi

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2004/10 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 53 SAYI: 2004/10 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURK SH PERIODICALS 2003/6 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LLî KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 52 SAYI: 2003/6 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2006/8 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 55 SAYI: 2006/8 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2009/2 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 58 SAYI: 2009/2 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2007/11 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 56 SAYI: 2007/11 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURK SH PERIODICALS 2003/9 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LLî KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 52 SAYI: 2003/9 Türkiye

Detaylı

1. Adı Soyadı: Mehmet GENÇ. 2. Doğum Tarihi: 07.07.1949

1. Adı Soyadı: Mehmet GENÇ. 2. Doğum Tarihi: 07.07.1949 CV 1. Adı Soyadı: Mehmet GENÇ 2. Doğum Tarihi: 07.07.1949 3. Unvanı: (16.04.2014 tarihi itibariyle kendi isteği ile Uludağ Üniversitesi Hukuk Fakültesinden emekli- Feyziye Mektepleri Vakfı Işık Üniversitesi

Detaylı

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev EGEM MARLIK 00/ - 0 Yap Tan t m Genel görünüm O live Park Evleri Mimari Tasar m : M art D Mimarl k, Metin K l ç Mimari Proje ve Uygulama Ekibi: Özgür Dinçer, Gökhan Yadel, Okan Taflk ran, brahim Deniz,

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2007/8 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 56 SAYI: 2007/8 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2009/3 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 58 SAYI: 2009/3 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2005/9 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 54 SAYI: 2005/9 Türkiye

Detaylı

Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü

Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Kontenjan : 45 Puan türü : MF-4 Eğitim dili : Türkçe Hazırlık : İsteğe Bağlı Yerleşke : Konuralp Yerleşkesi Eğitim süresi : 4 Yıl Yüksek lisans/doktora

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2004/7 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 53 SAYI: 2004/7 Türkiye

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

Hukuk için Biliflim, Biliflim için Hukuk... Kurultay : 1-A ve 1-B No lu Salonlar Sergi (Stant) : 2 No lu Salon zmir Uluslararas Fuar Alan - Kültürpark Ülkemizin bilgi otoyollar ile sar ld günümüzde, bilgiyi

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2010/4 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 59 SAYI: 2010/4 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2004/6 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 53 SAYI: 2004/6 Türkiye

Detaylı

H F S A HUKUK FELSEFES VE SOSYOLOJ S ARK V 21. K TAP. Haz rlayanlar Hayrettin ÖKÇES Z / Gülriz UYGUR

H F S A HUKUK FELSEFES VE SOSYOLOJ S ARK V 21. K TAP. Haz rlayanlar Hayrettin ÖKÇES Z / Gülriz UYGUR H F S A HUKUK FELSEFES VE SOSYOLOJ S ARK V 21. K TAP Haz rlayanlar Hayrettin ÖKÇES Z / Gülriz UYGUR Yard mc lar Saim ÜYE / Eylem ÜM T / Zeynep spir TOPRAK Emine rem AKI STANBUL BAROSU YAYINLARI stanbul

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

Prof. Dr. Neslihan OKAKIN

Prof. Dr. Neslihan OKAKIN I Prof. Dr. Neslihan OKAKIN Marmara Üniversitesi..B.F. Çal flma Ekonomisi ve Endüstri liflkileri Bölümü Yönetim ve Çal flma Psikolojisi Anabilim Dal Ç a l fl m a Y a fl a m n d a nsan Kaynaklar Yönetimi

Detaylı

OSMANLI DAN LOZAN A BATI NIN PAYLAfiIM PROJELER

OSMANLI DAN LOZAN A BATI NIN PAYLAfiIM PROJELER OSMANLI DAN LOZAN A BATI NIN PAYLAfiIM PROJELER 26-27 Nisan 2006 Ba l ca Kampusu ANKARA DÜZENLEME KOM TES Prof. Dr. Ünsal YAVUZ (Baflkent Üniversitesi ATAMER Müdürü) Ayfer YILMAZ (Baflkent Üniversitesi

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2011/05 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 60 SAYI: 2011/05 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2011/2 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 60 SAYI: 2011/2 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2009/4 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 58 SAYI: 2009/4 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2007/1 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 56 SAYI: 2007/1 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2011/10 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 60 SAYI: 2011/10 Türkiye

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

İklim Değişikliği ile Mücadelede Medya Üstüne Düşeni Yapıyor mu?

İklim Değişikliği ile Mücadelede Medya Üstüne Düşeni Yapıyor mu? İklim Değişikliği ile Mücadelede Medya Üstüne Düşeni Yapıyor mu? Medyanın iklim değişikliği ile mücadele için yapabileceği katkılar 23 Şubat ta İstanbul da, Gazeteciler için İklim Değişikliği Yuvarlak

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2004/1 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 53 SAYI: 2004/1 Türkiye

Detaylı

3 9 12 13 14 29 2 5 Tablo-2: Kat l m Öncesi Mali Yard m Kapsam nda Uygulanan Hibe Programlar (devam ) Tablo-2: Kat l m Öncesi Mali Yard m Kapsam nda Uygulanan Hibe Programlar (devam ) Tablo-4:

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2010/1 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 59 SAYI: 2010/1 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2008/12 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 57 SAYI: 2008/12 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2006/12 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 55 SAYI: 2006/12 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2004/8 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 53 SAYI: 2004/8 Türkiye

Detaylı

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek 25-29 Ekim 2008 Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek PDF 28 Ekim 2008 Sal Kongrenin perde arkas Çukurova Patoloji Derne i'nin Patoloji Dernekleri Federasyonu ile ortaklafla düzenledi i kongrenin perde

Detaylı

Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi. Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü PROJE HAZIRLAMA ESASLARI

Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi. Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü PROJE HAZIRLAMA ESASLARI Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü PROJE HAZIRLAMA ESASLARI Yrd.Doç.Dr. Kemal ÜÇÜNCÜ Orman Endüstri Makinaları ve İşletme Anabilim Dalı 1. Proje Konusunun

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2011/6 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 60 SAYI: 2011/6 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2006/4 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 55 SAYI: 2006/4 Türkiye

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2012/07 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 61 SAYI: 2012/07 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2010/09 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 59 SAYI: 2010/09 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2005/04 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 54 SAYI: 2005/04 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2007/4 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 56 SAYI: 2007/4 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURK SH PERIODICALS 2003/8 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LLî KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 52 SAYI: 2003/8 Türkiye

Detaylı

Küresel Ekonomik İlişkiler Komisyonu - I

Küresel Ekonomik İlişkiler Komisyonu - I Küresel Ekonomik İlişkiler Komisyonu - I KOMİSYON BAŞKANI: OSMAN FEYZİ BOYNER Amaç: Küresel ekonomik trendler çerçevesinde gelişen dış ticaret ve yatırım olanaklarını takip ve analiz etmek, Doğrudan yabancı

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2011/08 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 60 SAYI: 2011/08 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2009/6 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 58 SAYI: 2009/6 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2006/11 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 55 SAYI: 2006/11 Türkiye

Detaylı

Adı Soyadı : Doç.Dr.Ayten Sezer ARIĞ Doğum Yeri :Ankara. İş Adresi : H.Ü. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü İş Telefonu : 0312 297 68 70/116 İş Faks: 0312 299 20 76 E-Mail :aytens@hacettepe.edu.tr,

Detaylı

Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL

Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL D ü n y a Ü n i v e r s i t e l e r S e r v i s i Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL BAfiLANGIÇ nsan Haklar Evrensel Beyannamesinin 40. y ldönümünde 6-10 Eylül tarihleri

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2009/8 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 58 SAYI: 2009/8 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2005/12 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 54 SAYI: 2005/12 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2011/12 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 60 SAYI: 2011/12 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2005/7 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 54 SAYI: 2005/7 Türkiye

Detaylı

ALAN B LG S YAYINLARI. Editör: Yrd. Doç. Dr. Y lmaz POLAT

ALAN B LG S YAYINLARI. Editör: Yrd. Doç. Dr. Y lmaz POLAT ALAN B LG S YAYINLARI ALAN B LG S YAYIN NO. : 07 ISBN : 978-605-860-467-4 2. Basım, Kasım 2013 SOSYAL B LG LER Ö RETMENL / ALAN B LG S Editör: Yrd. Doç. Dr. Y lmaz POLAT Yazarlar: Doç. Dr. Kaya YILMAZ,

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2009/5 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 58 SAYI: 2009/5 Türkiye

Detaylı

Uluslararas li kiler I

Uluslararas li kiler I Uluslararas li kiler 0 :0 - :0 :0 - :0 :0 - :0 :00 - :0 :00 - :0 :00 - :0 :00 - :0 :00 - :0 :00 - :0 :00 - :0 0:00-0:0 :00 - :0 :00 - :0 ULS Siyasi Tarih I ULS Türk Dili I 0 smet SARIBAL 0 Fikret KEDERS

Detaylı

JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK

JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK Otopsi Cengiz Özak nc JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK Amerikan And : Herkes için adalet ve özgürlükle bölünmez tek ulusa dayanan Cumhuriyet e ve bayra ma ba l olaca ma and içerim. Yer

Detaylı

İktisat Anabilim Dalı-(Tezli) Yük.Lis. Ders İçerikleri

İktisat Anabilim Dalı-(Tezli) Yük.Lis. Ders İçerikleri 1. Yıl - Güz 1. Yarıyıl Ders Planı İktisat Anabilim Dalı-(Tezli) Yük.Lis. Ders İçerikleri Mikroekonomik Analiz I IKT701 1 3 + 0 6 Piyasa, Bütçe, Tercihler, Fayda, Tercih, Talep, Maliyet, Üretim, Kar, Arz.

Detaylı

Afrodisyas Ek Müzesi. Yap Tan t m. Mimari Tasar m. : Cengiz BEKTAfi, Yük. Müh. Mimar Bektafl Mimarl k flli i Yard mc Mimarlar

Afrodisyas Ek Müzesi. Yap Tan t m. Mimari Tasar m. : Cengiz BEKTAfi, Yük. Müh. Mimar Bektafl Mimarl k flli i Yard mc Mimarlar EGEM MARLIK 2008/2-65 Yap Tan t m Afrodisyas Ek Müzesi Mimari Tasar m : Cengiz BEKTAfi, Yük. Müh. Mimar Bektafl Mimarl k flli i Yard mc Mimarlar : Eda ERKAN ALTUNBAfi Gülnaz GÜZELO LU Emrah DEM R Statik

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Bölüm 1: BİLİM TARİHİ... 1 Giriş... 1

İÇİNDEKİLER. Bölüm 1: BİLİM TARİHİ... 1 Giriş... 1 İÇİNDEKİLER Bölüm 1: BİLİM TARİHİ... 1 Giriş... 1 1.1. İlk Çağ da Bilgi ve Bilimin Gelişimi... 2 1.1.1. İlk Uygarlıklarda Bilgi ve Bilimin Gelişimi... 2 1.1.2. Antik Yunan da Bilgi ve Bilimin Gelişimi...

Detaylı