SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI"

Transkript

1 SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Mali destek programları T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği tarafından finanse edilmektedir. T.C. Çukurova Kalkınma Ajansı mali destek programları kapsamında teknik destek vermektedir. Gürdağ Trading & Industry Ltd. Rekabet Gücünüm Arttırılması Mali Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek ile Haspolat Sanayi Bölgesin de Çevre Dostu Sistemlerinin Kurulumu İle Verimli, Çevreci ve Kaliteli Ürün Üretimi için bir mal alımı nı sonuçlandırmayı planlamaktadır. Mal işini üstlenmek isteyen isteklilerin aşağıda belirtilen nitelikleri haiz olmaları ve tekliflerini aşağıda sayılan talimatlara uygun olarak hazırlayarak sunmaları zorunludur. Mali destek yararlanıcısı, proje faaliyetlerinde belirttiği alımlarda Sözleşme Makamı olarak adlandırılacaktır. Sözleşme Makamı, aşağıda belirtilen niteliklere uygun isteklilerin seçimi konusunda azami özeni gösterecek ve alım işinin temel satın alma kurallarına uygun olarak sonuçlandırılmasını sağlayacaktır. Bakanlık; alım işinin şaibeli olduğu ve temel satın alma kurallarının ihlal edildiği kanaatine varırsa, gerekli müdahalede bulunabilir, ilanın yenilenmesini talep edebilir. Bu durumda projenin aksamasından ve doğabilecek maliyetlerden Bakanlık hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sözleşme Makamının; a) Adı/Ünvanı :GÜRDAĞ TRADING & INDUSTRY LTD. b) Adresi: Yıldırım Sok.No:3Haspolat Sanayi Bölgesi Lefkoşa -KKTC c) Telefon numarası: (0392) (0392) d) Faks numarası: (0392) (0392) e) Elektronik posta adresi: f) İlgili personelinin adı-soyadı/unvanı: Mustafa Ümit Ersözlü Direktör İstekliler, alıma ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan, Sözleşme Makamının görevli personeliyle irtibat kurarak temin edebilirler. İlan konusu işin; a) Projenin Adı: Çevre Dostu Sistemlerinin Kurulumu İle Verimli, Çevreci ve Kaliteli Ürün Üretimi b) Alımı yapılacak işin niteliği, fiziki miktarı ve türü: Fırın Çıkışı Toz Tutma (Scrubber) Sistemi d) İşin/Teslimin Gerçekleştirileceği yer: Yıldırım Sok.No:3Haspolat Sanayi Bölgesi Lefkoşa -KKTC e) Alıma ait (varsa) diğer bilgiler: Anahtar Teslim f) Son teklif verme tarihi ve saati : 23 /03/2015> <15:30> Teklifler son teklif verme tarih ve saatine kadar yukarıda belirtilen yere verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta veya kargo veya kurye vasıtasıyla da gönderilebilir. Son teklif verme saatine kadar Sözleşme Makamına ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. Postada yaşanan gecikmelerden Sözleşme Makamı sorumlu tutulamaz. Son teklif verme için tespit olunan tarihin tatil gününe rastlaması halinde son teklif verme tarihini takip eden ilk iş gününde yukarıda belirtilen saatte aynı yere teklifler verilebilir. Saat ayarlarında ulusal saat ayarı esas alınır. İsteklilerin aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları zorunludur:

2 a)mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi; 1.Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 2.Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilan tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, b)teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 1.Gerçek kişi olması halinde, noter (tasdik memuru) tasdikli imza beyannamesi, 2.Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya Şirketler Mukayyitliğinden alınacak bir set onay belgesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, c)isteklinin alım konusu iş veya benzer işlerde; mal ve hizmet alımları ile yapım işleri için telif edilen miktarın en az % 50 si kadar son 3 yılda gerçekleştirdiği veya denetlediği veyahut yönettiği benzeri işlerle ilgili deneyimini gösteren bilgi ve belgeler, (Müteahhitlik Karnesi, İş Bitirme belgesi, fatura gibi) Aşağıda sayılanlar doğrudan veya dolaylı veya alt yüklenici olarak, kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde, sağlanan mali destekler kapsamında gerçekleştirilen alımlara başvuramazlar; işbu belgeyi imzalayan istekliler aşağıda belirtilen isteklilerde bulunmaması gereken durumlar kapsamında yer almadıklarını kabul etmiş sayılırlar. İsteklilerde bulunmaması gereken durumlar: a) Kamu ihalelerine katılmaktan geçici veya sürekli olarak yasaklanmış olanlar, terör kapsamına giren suçlardan ve organize suçlardan dolayı hükümlü bulunanlar, dolandırıcılık, yolsuzluk, bir suç örgütü içinde yer almak suçlarından veya başka bir yasadışı faaliyetten dolayı kesinleşmiş yargı kararı ile mahkûm olanlar, b) İlgili mercilerce hileli iflas ettiğine karar verilenler. c) Sözleşme Makamının ihale yetkilisi kişileri ile bu yetkiye sahip kurullarda görevli kişiler. d) Sözleşme Makamının ihale konusu işle ilgili her türlü ihale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olanlar. e) (c) ve (d) bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci dereceye kadar kayın hısımları ile evlatlıkları ve evlat edinenleri. f) (c), (d) ve (e) bentlerinde belirtilenlerin ortakları ile şirketleri (bu kişilerin yönetim kurullarında görevli bulunmadıkları veya sermayesinin % 10'undan fazlasına sahip olmadıkları anonim şirketler hariç). g) Yararlanıcının bünyesinde bulunan veya onunla ilgili olarak her ne amaçla kurulmuş olursa olsun vakıf, dernek, birlik, sandık gibi kuruluşlar ile bu kuruluşların ortak oldukları şirketler. h) Bakanlar Kurulu Kararları ile belirlenen ve KKTC de yapılacak ihalelere katılması yasaklanan yabancı ülkelerin isteklileri. Teklifler ve ekleri Türkçe olarak hazırlanacak ve sunulacaktır. İlanlara verilecek teklifler Türk Lirası üzerinden olmalıdır. Yabancı para birimi cinsinden verilecek teklifler son teklif verme tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden Türk Lirasına çevrilerek diğer tekliflerle kıyaslaması yapılacaktır. Sözleşme Makamı tarafından gerçekleştirilecek işlerde, ilana lotlar halinde çıkılmamış ise, işin tamamı için teklif sunulacak olup kısmi teklifler kabul edilmeyecektir. Okudum, kabul ediyorum..../03/2015 İmza Teklif Veren

3 Teknik Şartname Standart Formu (Sözleşme makamı tarafından doldurulacaktır) *Sözleşme Makamı mal alımı kapsamında tedarik etmek istediği mallarda arayacağı; teknik özellikleri, standart ve kalite seviyelerini, montaj ve bakım onarım hizmetlerini vb hususları ilana çıkmadan önce hazırlayacağı Teknik Şartnamede detaylı olarak izah edecektir. Aşağıdaki bölümlerden işin niteliğine uygun olanları doldurulacak, gerek duyulursa hizmet alımı ve yapım işlerinde kullanılacak malzeme standartlarını, metraj cetvelleri, çalışacak personelin yeterlilikleri gibi ilave maddeler eklenebilecektir.+ İLAN NUMARASI: KKTC-14-BBYE İHALE Genel Tanım Aşağıda detaylı anlatılan Ekteki çizimlerde görüldüğü gibi Fırın Çıkışı Toz Tutma (Scrubber) Sistemi ait planlara uygun olarak GÜRDAĞ TRADING & INDUSTRY LTD. e ( İDARE olarak anılacaktır) Ait Tuğla Fabrikası TesislerindeFırın Çıkışı Toz Tutma (Scrubber) Sistemi yapılacaktır. Gruplar halinde Listesi verilen işleri komple iş bitirme, montaj dahil olarak teklif verilecektir. ( YÜKLENİCİ olarak anılacaktır). Belirtilen işler parça parça bir araya getirildikten sonra, planlarda görüldüğü gibi montajı yapılacak, test edilecek ve teslim edilecektir. Toz Tutucu Sistem Fırın çıkışında tuğlalar üzerindeki tüm Tozları önce Özel olarak imal edilecek vakumlu toz tutma kabininde üründen ayıracaktır. Yüksek vakum gücüne sahip bir Emiş Vantilatörü ile Toz Tutma Odasının komple üzerinde bulunan Emiş Davlumbazından içerideki oluşan hava akımı ile ürün üzerinden kaldırılan Tozlar Emilecek ve Odadan uzaklaştırılacaktır. Toz Kaldırma işlemi sonrasında Emiş Davlumbazı ile Ortamdan Emilen tozlar Toplamda m3/h Emiş Kapasitesine sahip olan Toz Tutucu Scrubber Sistemine doğru yönlendirilecek ve Scrubber ünitesi içerisinde çökeltme havuzundan beslenen Su ile yıkanarak tutulacaktır. Scrubber Ünitesi Emiş Davlumbazı ile emilen bütün tozları yıkayarak alt haznesine indirecek ve buradan da sürekli olarak Çamur Çökeltme havuzuna gönderilecektir. Ayrıca Kömür Öğütme Tesisinde oluşan tozların da temizlenmesi için Scrubber ünitesine bir Emiş Gaz Kanalı çekilecek buradan da emiş yapılarak, Hem Fırın Çıkışı Toz Tutma Odasından, hemde Kömür Öğütme Tesisinden Toz Emişi yapılarak toplanan tozlar tutulacaktır. Scrubber iç Ünitesi, Venturi Kulesi bunlar ait Aksesuarlar, Scrubber Gövdesi, Emiş Vantilatörü, Emiş Gaz Kanallar, sirkülasyon Tesisatları ile Montaj İşleri ihalenin kapsamında olacaktır. Sistem kurulumu yapıldıktan sonra, ilgili çevre mevzuatları uyarınca ortam toz Emisyon ölçümü çevre mevzuatına uyması garanti altına alınacaktır. Mekanik -Mimari ve teknik planlarda gösterildiği şekilde işlerinin yapılması İş tamamlanmasından sonra her türlü artığının inşaat sahasından yerel makamların göstereceği bir bölgeye uzaklaştırma, İnşaat sahasında her türlü emniyet tedbirlerinin alınması, işlerinin kapsar. Müteahhit işe başlamadan önce kontrol tarafından onaylanacak iş (15 Haziran 2015 teslim olacak şekilde) ve ödeme programını sunmak zorundadır. Özel Teknik Şartname esas alınarak Kontrol un onayı ve vereceği projelere uygun olarak 1. sınıf işçilik ve malzeme ile yapılacaktır. GENEL SİSTEM SPESİFİKASYONLAR : Emiş Hava kapasitesi : m3/h Scrubber Tipi - Modeli : 2 Kademeli VS nci Kademe : Ön Ayırıcı Venturi Kulesi ø800mm Gövde Malzemesi : 3mm. ST37 Karbon Çelik 2nci Kademe : Toz Tutucu Scrubber Kulesi ø2500mm x 7.000mm Gövde Malzemesi : 3mm. ST37 Karbon Çelik PLC-SCADA Kumanda Panosu : PLC Ünitesi Dahil, SCADA yok. Haberleşmeli Kumanda Panosu Tipi : Modüler Pano ve PLC Giriş ve Çıkış Ölçüm Sensörü : Yok. Gerekli değil. Ayak ve Şase : Var. NPU Profilden 4 adet Ayak ve Şase

4 2. Tedarik Edilecek Mallar, Teknik Özellikleri ve Miktarı A B C Sıra No Teknik Özellikler Miktar Fırın Çıkışı Toz Tutma Ünitesi Odası yapımı ve Otomatik açılan Kapıları Tuğlaların üzerindeki Tozların kaldırılması için panelden Sızdırmaz bir Toz Tutma Odası 5.5m x 3.5m x 4m ebatlarında olacaktır. Vakumlama Odasının Her İki yönünde Aşağı ve Yukarıya doğru Açılır ve kapanır, Otomatik çalışan kapılar olacak, Kapıların üzerinde 3 adet Ön kapıda, 3 adet Arka Kapıda olmak üzere, Kapılarda Toplam 6 adet kızak üzerinde hareketli Üfleme fanları olacaktır. Odanın sabit duvar tarafında 4 adet sağda ve 4 adet de solda olmak üzere Toplamda 8 adet, oda tavanında 2 adet kızak üzerinde hareketli Üfleme Vantilatör bulunacaktır. Tuğlaların Fırından çıkışında bu kapılar açılarak Ürünler içeriye yerleştirilecektir ve kapılar otomatik olarak kapanacak şekilde çalışacaktır. Gövde Malzemesi : Panelden imal edilecektir. Gövde Ölçüleri : 5.500X3.500X h4.000mm Kapı Açılma Yönü : Yukarıya ve Aşağıya Doğru Kapı Açılma Sistemi : Otomatik Motorlu, On-Off Toz Tutma Odası Uzunluğu: 5.500mm Toz Tutma Odası Genişliği : 3.500mm Toz Tutma Odası Yüksekliği: 4.000mm Üfleme Fanları : 16 Adet m3/h Aksiyel Vantilatör 1,5KW Üfleme Fan Basıncı : 50mmSS Oda iç Sıcaklık Kontrolü : Var. Sıcaklık Sensörü ile Kapı Gövde Malzemesi : ST37 Karbon Perofil ve Çelik Saç Mekanik Kapı Adeti : 2 adet, Aşağı ve Yukarı Açılabilir şekilde Mekanik Kapı Ebatları : 5,5 x 4m. Açılır Kapanır Kapı Gövdesi

5 A B C Sıra No Teknik Özellikler Miktar Toz Kaldırma Hava Enjekte Sistemi Aksesuarları- Boru Kapılar üzerinde İçerideki tozları kaldırmak için Basınçlı hava Enjekte Boruları bulunacak ve Kapı kenarlarında bulunan Enjekte valfler ile Basınçlı hava, Tuğlaların üzerine doğru sıralı bir şekilde püskürtülecektir. Aynı anda Kapılar üzerinde bulunan Üfleme Fanlarıda devreye girecek ve içerideki tozları havalandıracaklardır.her İki yöndeki 2 Kapı üzerinde de bu hava Enjekte boruları ve Valfleri bulunacak olup Elektronik bir Timer ile kumanda edilerek, Sıralı bir şekilde Tüm kapılardan farklı ardışık zamanlarda Tüm oda içerisine hava şoklamaları yapılacaktır. Bu şekilde tuğla yığınlarının üzerinde biriken tozlar havaya kaldırılacaktır. Aynı zamanda Vakum odasının Her Duvarında 4 er adet adet olmak üzere Toplamda 16 adet Aksiyel Vantilatör bulunacak ve Bu Vantilatörler içeriye sürekli dışarıdan emdikleri havayı içeriye üfleyeceklerdir. Şoklama Valflerinin yarattığı etki ile içeride uçuşan tozlar bu fanlar ile Vakum Odası içerisinde türbülans yaratacak ve içeride tozların uçuşmasına neden olacaktır. Kapıdaki Hava Enjekte Sayısı: Her Kapıda 24 adet Hava Enjekte Boruları Toplam Hava Enjekte Sayısı: Toplam 48 ad. 1 ½ Galvanizli Borudan Hava Enjektesi Hava Tüpü Sayısı : Her Kapıda 4 adet 8 Basınçlı Hava Tüpü Toplam Hava Tüpü Sayısı : Toplam 8 ad. 8 Basınçlı Hava Tüpü Elektronik Timer Sayısı : Her Tüp Grubuna 1 adet Elektronik Timer. Toplam 8 Ad. Timer Hava Enjekte Valf Sayısı : Toplam 48 adet 1 ½ Patlaç Valf Valf Bağlantı Rakorları : Valf Bağlantıları Flanşlı ve Sızdırmaz Bağlantılı. Montaj Yeri: Kapı içerisine Montajlı ve Kapı ile beraber Akuple şekilde Valf Grubu Voltajı : 24 V DC Bobin Voltajı 48 adet Bobin Elektronik Timer Voltajı : 220 V AC Timer Voltajı 8 adet Timer 8 Adet

6 A B C Sıra No Teknik Özellikler Miktar ø2500mm Karbon Çelik Scrubber Ünitesi Gövdesi TOZ TUTUCU VENTURİ BÖLÜMÜ : Venturi Kulesi Girişi : ø800mmm Venturi Kulesi Yüksekliği : H4.000m Venturi Kulesi Verimi : %90 Gaz Giriş Hızı : 20-25m/sn. Gövde Gaz Giriş Hızı : 8-10m/sn. Alt Birikim Havuzu Deşarj : DN100 Manuel Küresel Vana Sıvı Sprey Hattı : DN50 Çelik Boru Hattı Sıvı Sprey Nozulları : 1 Sıra Spiral Full Cone Nozullar, AISI 304 Paslanmaz Sirkulasyon Pompası Genel Özellikler; : Çökeltme havuzundaki Pompadan Toz tutucu Scrubber Sistemi tarafından tutulacak olan ürün uçucu toz partiküller içermektedir. Fırın Çıkış Sıcaklık derecesi ortalama 100C dir. Toz tutucu Scrubber Sistemi Silindirik Gövdeli olarak m3/h Emiş Kapasitesine göre dizayn edilmiş, 2 kademelidir. 1nci Kademede yüksek toz ayırıcı 3mm. Karbon Çelik saçtan imal edilecek Toz Tutucu Venturi Kulesi, 2nci kademede ise 4mm. Karbon Çelik saçtan imal edilecek Gaz Çıkış Yıkama Gövdesi olacaktır. Scrubber Sistemi Silindirik kesitli olarak ø2.500mm çapında, 7m.de yüksekliğinde imal edilecek olup, Scrubber Sistemi kendi 4 adet ayakları üzerinde duracak ve beton zemine sabitlenecektir Scrubber Sisteminde tutulan tozların deşarj edildiği Sıvı Deşarj hattı DN200 olacak ve buradan havuza hat çekilecektir. Hat üzerine bir Manuel bir Vana olacaktır. Scrubber Sisteminin Venturi ve Gövde Kulesi kısmına Sıvı Beslemesi Çökeltme havuzundaki 2 adet bulunacak Çamur Pompalarından yapılacak ve uygun çap ve kesitde Havuz ile Scrubber arası Çelik tesisat hattı çekilecektir. Bu hat, uygun olacak fittings bağlantılarla donatılacaktır. Scrubber Ünitesinde 2 noktadan yıkama yapılacak ve her iki noktadan da aynı noktaya su deşarj edilecektir.

7 A B C Sıra No Teknik Özellikler Miktar ø800mm Karbon Çelik Venturi Kulesi Gövdesi TOZ TUTUCU VENTURİ BÖLÜMÜ : Venturi Kulesi Girişi : ø800mmm Venturi Kulesi Yüksekliği : H4.000m Venturi Kulesi Verimi : %90 Gaz Giriş Hızı : 20-25m/sn. Gövde Gaz Giriş Hızı : 8-10m/sn. Alt Birikim Havuzu Deşarj : DN100 Manuel Küresel Vana Sıvı Sprey Hattı : DN50 Çelik Boru Hattı Sıvı Sprey Nozulları : 1 Sıra Spiral Full Cone Nozullar, AISI 304 Paslanmaz Sirkulasyon Pompası : Çökeltme havuzundaki Pompadan Venturi kulesi ise ø800mm çapında ve 4m. yüksekliğinde imal edilecektir. Üst Venturi Gaz Girişi ve Baca çıkışı ø800m. dir Korozyon ve pas engelleyici epoxs ile boyanacak Toz Tutucu Venturi kulesinde, Gaz girişinde Özel tıkanmaz nozullar kullanılarak Su Sprey hattı yapılacak ve Giriş Yapan gazlar yoğun su ile yıkanacaktır. Ayrıca Gövde Yıkama Kulesinde de 3 kademeli Su Taşma Tabakaları konulacak ve Venturiden geçebilen tozlar Bu Plakalarda yıkanarak alt çıkış koniğinden çökeltme havuzuna gönderilecektir m3/h Radyal Emiş Fanı m3/h RADYAL VANTİLATÖR Ana Emiş Fanı Radyal arkaya eğimli kanatlı tipinde, m3/h Emiş kapasitesinde, Statik basıncı Yaklaşık 350mmSS Basıncında dizayn edilecek ve Tüm Statik ve Dinamik Balansları alınmış şekilde olacaktır. Emiş Fanı Scrubber çıkışına konulacaktır. Emiş Fanı Karbon Çelikden imal edilecek ve Kayış Kasnaklı olacaktır. Emiş Vantilatörü Scrubber içerisinden emiş yaparak tüm tozlardan arınmış şekilde tozsuz ortamda çalışacaktır. Karbon Çelik Gövdeli, Radyal Arkaya Eğimli Kanatlı tipte, m3/h kapasiteli, 350mmSS basınca Sahip Radyal Vantilatör Ünitesi imal edilecektir. Tip # Radyal Geriye Eğimli Debi m3/h Toplam Basınç mmss 350 Motor Deviri d/dk Motor Gücü Kw. 55KW Operasyon Sıcaklığı C 100 Yataklama #Kayış Kasnaklı CE standartlarında malzeme Orijinal Frekans Konvertörü #Yok. Mevcut Panodan Kumanda. Şase #Çift Şaseli Vibrasyon Takozları #Var. Uygun sayıda Fan Emiş Otomatik Klapesi # Var. Otomatik ø800mm Drag Ragler Klape

8 A B C Sıra No Teknik Özellikler Miktar Otomatik Emiş Ayar Klape İmalatı FIRIN BACASI ile Toz tutucu Sistem arasında gerekli olarak Tüm Emiş Gaz Kanalları İdare tarafından projesi verilecek ve Yüklenici tarafından yerinde imal edilecektir. Otomatik Emiş Ayar Klape Karbon Çelik saçtan imal edilecektir. Otomatik Emiş Ayar Klape crubber Venturi Kulesi arası, Scrubber ile Fan arası ve Fan çıkışı Sistem Bacası olarak imal edilecektir. Net metrajı Proje sonrası çıkarılacaktır. Genel projeye göre 4mm çalik sactan imalatı yapılacaktır.klepeler sisteme gerekli olan havayı sağlayacak şekilde dizayn edilmiştir. Malzemenin boru üzerine montajı uygun ölçümleri yapılarak yerinde monte edilecektir Scrubber Aksesuarları ;2 adet "Standard" Çamur Pompası, 2 parçalı Damla tutucu, Nozullar, Giriş- Çıkış Vanaları, ø300mm Otomatik Oransal Emiş Klapesi, Dijital Fark Basınç Sensörü, Sadece Scrubber için Kontrol Panosu SİRKULASYON POMPALARI Sirkülasyon Pompası : Çamur Pompası (CE Kalite Belgesi olan) Gövde Yapısı : Döküm Gövdeli, Geniş kanatlı Adet : 2 Adet (1 ad. Asil 1 ad. Yedek) Debi - Basınç : 120m3/h mSS Güç - Voltaj : 7,5KW 380 V AC Scrubber Sisteminin Venturi ve Gövde Kulesi kısmına Sıvı Beslemesi Çökeltme havuzundaki 2 adet bulunacak Çamur Pompalarından yapılacak ve uygun çap ve kesitde Havuz ile Scrubber arası Çelik tesisat hattı çekilecektir. Bu hat, uygun olacak fittings bağlantılarla donatılacaktır. Scrubber Ünitesinde 2 noktadan yıkama yapılacak ve her iki noktadan da aynı noktaya su deşarj edilecektir. Scrubber içerisine projeye uygun olarak yeterli sayıda damla tutucu yerleştirilecektir.faaliyet sonrası Ana fan motorunun çalışma hızına bağlı olarak su kaçırması halinde garanti kapsamında damla tutucuların sayısı artırılacaktır. Sıvı Sprey Hattı : DN50 Çelik Boru Hattı çekilecektir Sıvı Sprey Nozulları : 1 Sıra Spiral Full Cone Nozullar, AISI 304 Paslanmaz olacaktır. Toz Tutucu Scrubber Sistemine uygun olarak tasarlanmış olankontrol Panosu İşletme nin göstereceği yere konulacaktır. Panolar, güç ve sinyal kablolarının panoya girişi için 40 cm yükseklikte şase üzerine konulacaktır. Toz tutma sistemi Emiş Fan motorları, hız ayarı için Frekans konvertörleri ile İŞLETME nin panosundan çalıştırılacaktır. Toz tutma sistemi tesisin mevcut kontrol sisteminden izlemeye ve işletimine uygun dizayn edilecektir. Elektrik Panoları ile motorlar arasında güç ve kumanda kablolarının çekilmesi bu iş kapsamında olup Üretici Firm Kablo Tesisat Projelerini İŞLETMEYE sunacaktır..

9 3. Alet, aksesuar ve gerekli diğer kalemler DİĞER AÇIKLAMALAR: 1)Toz tutma sistemi için kullanılmış tüm ekipmanlara ait türkçe kataloglar İDARE ye verilecektir..malzemelerin şartlarına ilişkin belgeler montaj öncesinde İşletme ye teslim edilecektir. 4. Garanti Koşulları 12 Ay üretim hatalarına karşı garanti verilecek. 3. Montaj ve Bakım-Onarım Hizmetleri Montaj Yüklenici Firmaya ait olup gerekli garanti sonrası bakım onarım ve yedek parça hizmeti sağlanacağı taahhüt edilecek. Hazırlanmış imalatların projeye göre yerlerine montajları yapılacaktır. Boru montajlarında boru boyları uygulama yerine göre yerinde alıştırılması şeklinde yapılacaktır. 4. Gerekli Yedek Parçalar Yedek parça garantisi verilecektir. 5. Kullanım Kılavuzu Kullanma kilavuzu ile iş Eğitimleri verilecektir. 6. Teslim süresi 15 Haziran Diğer Hususlar (Eğitim, sevkiyat, kurulum gibi hizmetlerin talep edilip edilmediğini mutlaka belirtiniz.) a)gerekli olabilecek kaldırma makinaları yükleniciye aittir. b)firmalar tüm iş güvenliğini sağlamakla yükümlüdür. c) Yükleniciye gerekli tüm cıvata conta flanş gibi malzemelerin tedariği kendilerine aittir. d) İş yerine geliş gidişler ve ulaşım,iaşe Yüklenici Firmaya aittir. e) Yüklenici Firma Fabrikanın güvenlik ve disiplin kurallarına uyacaklardır

10 Teknik ve Mali Teklif Formu (İstekliler tarafından doldurulacaktır) İlan Numarası İsteklinin adı : : A C D E F Sıra No Miktar Teklif Edilen Teknik Özellikler (Marka/Model Dâhil) <DDP> <Kabul Yeri> Teslimat İçin Birim Fiyatlar (TL) Toplam* (TL) Toplam Teklif KDV Hariç (rakam ve yazı ile) * Verilen teklife eğitim, sevkiyat, kurulum gibi hizmetlerin dahil olup olmadığını mutlaka belirtiniz. İsteklinin Kaşesi Yetkili İmza

MAVİ TUR TEKNİK ŞARTNAME ACENTE OTOMASYON

MAVİ TUR TEKNİK ŞARTNAME ACENTE OTOMASYON STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Bu program T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği tarafından finanse edilmektedir. T.C. Çukurova Kalkınma Ajansı bu program kapsamında teknik destek vermektedir. Mavi Tur,

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ TURİZM ÇEVRE VE KÜLTÜR BAKANLIĞI KITSAB Kıbrıs Türk Turizm ve Seyehat Acenteleri Birliği KITSAB Kıbrıs Türk Turizm ve Seyehat

Detaylı

TEKNĠK ġartname STANDART FORMU (Söz. EK:2b) SözleĢme BaĢlığı: UÇAR METAL MAKĠNE OTOMOTĠV PARÇA SAN VE TĠC.A.ġ.

TEKNĠK ġartname STANDART FORMU (Söz. EK:2b) SözleĢme BaĢlığı: UÇAR METAL MAKĠNE OTOMOTĠV PARÇA SAN VE TĠC.A.ġ. TEKNĠK ġartname STANDART FORMU (Söz. EK:2b) (Mal Alımı ihaleleri için) [Sözleşme Makamı mal alımı kapsamında tedarik etmek istediği mallarda arayacağı; özellikleri, standart ve kalite seviyelerini, montaj

Detaylı

TEKLİF DOSYASI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

TEKLİF DOSYASI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! TEKLİF DOSYASI Bölüm A: İsteklilere Talimatlar Kalkınma Ajansları Tarafından Mali Destek Sağlanan Projeler Kapsamındaki İhaleler için İSTEKLİLERE TALİMATLAR İhaleye katılacak olan isteklilerin aşağıda

Detaylı

ARAÇ ALIMI İHALESİ TEKLİF DOSYASI

ARAÇ ALIMI İHALESİ TEKLİF DOSYASI ARAÇ ALIMI İHALESİ TEKLİF DOSYASI İÇİNDEKİLER Bölüm A: İsteklilere Talimatlar Bölüm B: Taslak Sözleşme (Özel Koşullar) ve Ekleri o Söz. Ek-1: Genel Koşullar o Söz. Ek-2: Teknik Şartname o Söz. Ek-3: Teknik

Detaylı

İHALE İLANI. MUHTELİF TÜR ve TONAJDA VİNÇ SATIN ALINACAKTIR

İHALE İLANI. MUHTELİF TÜR ve TONAJDA VİNÇ SATIN ALINACAKTIR BU SİTEDE YAYINLANAN BİLGİLER ASIL BELGENİN YERİNE GEÇMEZ. YAYINLANAN BELGELER İLE ORJİNAL İHALE BELGELERİ ARASINDAKİ FARKLILIKLARDA ORJİNAL BELGE GEÇERLİDİR. BURADAKİ BİLGİLER SADECE BİLGİ AMAÇLIDIR.

Detaylı

Bölüm A: Ġsteklilere Talimatlar

Bölüm A: Ġsteklilere Talimatlar TEKLĠF DOSYASI 1 Bölüm A: Ġsteklilere Talimatlar 2 ĠSTANBUL HAZIRGĠYĠM VE KONFEKSĠYON ĠHRACATÇI BĠRLĠĞĠ (ĠHKĠB) AÇIK ĠHALE USULÜ ĠLE ĠHALE EDĠLECEK TEKSTĠL VE KONFEKSĠYON SEKTÖRÜ DEĞER ZĠNCĠRĠ PROJESĠ

Detaylı

İHALE İLANI ÜÇ BOYUTLU KOORDİNAT ÖLÇÜM CİHAZI SATIN ALINACAKTIR.

İHALE İLANI ÜÇ BOYUTLU KOORDİNAT ÖLÇÜM CİHAZI SATIN ALINACAKTIR. BU SİTEDE YAYINLANAN BİLGİLER ASIL BELGENİN YERİNE GEÇMEZ. YAYINLANAN BELGELER İLE ORJİNAL İHALE BELGELERİ ARASINDAKİ FARKLILIKLARDA ORJİNAL BELGE GEÇERLİDİR. BURADAKİ BİLGİLER SADECE BİLGİ AMAÇLIDIR.

Detaylı

TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. Kazan ANKARA

TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. Kazan ANKARA TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. Kazan ANKARA YAPIM İŞLERİ İHALESİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. Sayfa 1/19 İÇİNDEKİLER 1. TANIMLAR... 3 2. TEKLİF VEREBİLMEK

Detaylı

TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. Kazan ANKARA

TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. Kazan ANKARA TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. Kazan ANKARA YAPIM İŞLERİ İHALESİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. Sayfa 1/18 İÇİNDEKİLER 1. TANIMLAR... 3 2. TEKLİF VEREBİLMEK

Detaylı

ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ

ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ TEKNİK HİZMET FAALİYETLERİ İNŞAAT İŞLERİ İŞÇİLİK HİZMET ALIMI İŞİ İHALE DOSYASI (BELLİ İSTEKLİLER ARASINDA) 1 İÇİNDEKİLER 1. Belli İstekliler Arasında İhale Şartnamesi,

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MALİ DESTEK PROGRAMLARI SATIN ALMA REHBERİ

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MALİ DESTEK PROGRAMLARI SATIN ALMA REHBERİ KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MALİ DESTEK PROGRAMLARI SATIN ALMA REHBERİ. Mali destek programları T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği tarafından finanse edilmektedir. T.C. Çukurova Kalkınma Ajansı mali destek programları

Detaylı

SON İHALE DOSYA SATIN ALMA TARİHİ : 03.03.2015 Salı - Saat: 16.00 TEKLİFLERİN SON TESLİM TARİHİ : 09.03.2015 Pazartesi - Saat: 16.

SON İHALE DOSYA SATIN ALMA TARİHİ : 03.03.2015 Salı - Saat: 16.00 TEKLİFLERİN SON TESLİM TARİHİ : 09.03.2015 Pazartesi - Saat: 16. 23.02.2015 ÜNİTESİ : Satın Alma Müdürlüğü SAYI : 2015/4485 KONU : TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU EK ÖĞRENCİ PANSİYONU ve EMEKLİ FUTBOLCULAR HUZUREVİ KOMPLEKSİ YAPIM İŞİ SON İHALE DOSYA SATIN ALMA TARİHİ :

Detaylı

2014 YILI SANTRİFÜJ POMPA (ELEKTRİK MOTORSUZ) TEKNİK ŞARTNAMESİ

2014 YILI SANTRİFÜJ POMPA (ELEKTRİK MOTORSUZ) TEKNİK ŞARTNAMESİ 2014 YILI SANTRİFÜJ POMPA (ELEKTRİK MOTORSUZ) TEKNİK ŞARTNAMESİ 1- AMAÇ TTK Genel Müdürlüğü Armutçuk Taşkömürü İşletme Müessesesi - 400 kodundaki tulumba dairesi için 3 adet aşağıda belirtilen karakteristik

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü Page 1 of 13 23 Temmuz 2009 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27297 YÖNETMELİK Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumundan: TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU AR-GE PROJELERİ İHALE YÖNETMELİĞİ

Detaylı

KALKINMA AJANSLARI MAL, HİZMET VE YAPIM İŞİ SATINALMA VE İHALE USUL VE ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

KALKINMA AJANSLARI MAL, HİZMET VE YAPIM İŞİ SATINALMA VE İHALE USUL VE ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler KALKINMA AJANSLARI MAL, HİZMET VE YAPIM İŞİ SATINALMA VE İHALE USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve Kapsam MADDE 1 (1) Bu düzenleme, Kalkınma Ajanslarının mal ve hizmet alımı ile yapım

Detaylı

KAMU İHALE KANUNU Kanun Numarası : 4734 Kabul Tarihi

KAMU İHALE KANUNU Kanun Numarası : 4734 Kabul Tarihi 8227 KAMU İHALE KANUNU Kanun Numarası : 4734 Kabul Tarihi : 4/1/2002 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 22/1/2002 Sayı: 24648 Yayımlandığı Düstur : Tertip: 5, Cilt: 42 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ

Detaylı

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN YAPIM İŞLERİNDE UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN YAPIM İŞLERİNDE UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN YAPIM İŞLERİNDE UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1 - İdareye ilişkin bilgiler 11 İdarenin; a) Adı: TOPRAK MAHSULLERİ

Detaylı

Milli Yüksek Hızlı Tren Endüstriyel Projeler Danışmanlık Hizmet Alımı DANIŞMANLIK HİZMETİ ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I - İHALENİN KONUSU VE

Milli Yüksek Hızlı Tren Endüstriyel Projeler Danışmanlık Hizmet Alımı DANIŞMANLIK HİZMETİ ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I - İHALENİN KONUSU VE Milli Yüksek Hızlı Tren Endüstriyel Projeler Danışmanlık Hizmet Alımı DANIŞMANLIK HİZMETİ ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1- İdareye ilişkin

Detaylı

GENEL İHALE SÜRECİ (4734 SAYILI KANUN)

GENEL İHALE SÜRECİ (4734 SAYILI KANUN) GENEL İHALE SÜRECİ (4734 SAYILI KANUN) Tahir TEKİN İçişleri Bakanlığı İç Denetçisi Kanunun kapsamı Bütçe kaynağı kullanılarak yapılacak mal ve hizmet alımları ile yapım işleri bu kanun kapsamındadır. Kamu

Detaylı

b) (Değişik: 15/8/2003 4964/ 1 md.) Kamu iktisadi kuruluşları ile iktisadi devlet teşekküllerinden oluşan kamu iktisadi teşebbüsleri.

b) (Değişik: 15/8/2003 4964/ 1 md.) Kamu iktisadi kuruluşları ile iktisadi devlet teşekküllerinden oluşan kamu iktisadi teşebbüsleri. KAMU İHALE KANUNU BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Uygulama İlkeleri Amaç MADDE 1. Bu Kanunun amacı, kamu hukukuna tabi olan veya kamunun denetimi altında bulunan veyahut kamu kaynağı kullanan

Detaylı

İHALE İLANI TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.

İHALE İLANI TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş. İHALE İLANI TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş. Yardımcı hizmetli hizmet alımı 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu nun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ DEĞİRMENKÖY TEVSİ VE ÇEVRE DOĞAL GAZ SAHALARI DEPOLAMA PROJESİ (FAZ-II) YÜZEY TESİSLERİ İNŞAATI VE MONTAJI YAPTIRILACAKTIR TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (TPAO) ÜRETİM DAİRE BAŞKANLIĞI

Detaylı

Sağlık ve Yardımcı Sağlık Personeli Tarafından Yerine Getirilmesi Gereken Hizmetlerin Satın Alma Yoluyla Gördürülmesine İlişkin Esas ve Usuller

Sağlık ve Yardımcı Sağlık Personeli Tarafından Yerine Getirilmesi Gereken Hizmetlerin Satın Alma Yoluyla Gördürülmesine İlişkin Esas ve Usuller Sağlık ve Yardımcı Sağlık Personeli Tarafından Yerine Getirilmesi Gereken Hizmetlerin Satın Alma Yoluyla Gördürülmesine İlişkin Esas ve Usuller Tarih: 05.05.2004 Sayı: 25453 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

Detaylı

KALKINMA AJANSLARI TARAFINDAN SAĞLANAN DESTEKLER İÇİN SATIN ALMA REHBERİ

KALKINMA AJANSLARI TARAFINDAN SAĞLANAN DESTEKLER İÇİN SATIN ALMA REHBERİ KALKINMA AJANSLARI TARAFINDAN SAĞLANAN DESTEKLER İÇİN SATIN ALMA REHBERİ İçindekiler 1. GENEL ÇERÇEVE... 4 1.1. Satın Alma Nedir?... 4 1.2. Satın Alma Stratejisi/Planı... 5 1.3. Temel Satın Alma Kuralları...

Detaylı

ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR 4734 SAYILI KANUNUN 21 İNCİ MADDESİNİN (f) BENDİNE GÖRE PAZARLIK USULÜ İLE İHALE EDİLEN Yazılı ve Sözlü Çeviri HİZMETİ ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

Detaylı

YAPI İŞLERİ KALORİFER TESİSATI BİRİM FİYAT VE TARİFLERİ

YAPI İŞLERİ KALORİFER TESİSATI BİRİM FİYAT VE TARİFLERİ T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Yüksek Fen Kurulu Başkanlığı Sayı : 2 YAPI İŞLERİ KALORİFER TESİSATI BİRİM FİYAT VE TARİFLERİ 2014 GENEL HÜKÜMLER VE AÇIKLAMALAR 1- fiyatlar Çevre ve Şehircilik Bakanlığının

Detaylı

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 2. FAZ YEREL ALAN AĞI KURULUMU İŞİ İHALESİ İLANI

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 2. FAZ YEREL ALAN AĞI KURULUMU İŞİ İHALESİ İLANI EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 2. FAZ YEREL ALAN AĞI KURULUMU İŞİ İHALESİ İLANI Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Eğitimde Fatih Projesi 2. Faz Yerel Alan Ağı Kurulumu

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 22 Mart 2015 PAZAR YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER Orman ve Su İşleri Bakanlığı (Orman Genel Müdürlüğü) ndan:

Detaylı

DESTEK YARARLANICILARININ TABİ OLDUKLARI SATIN ALMA KURALLARI

DESTEK YARARLANICILARININ TABİ OLDUKLARI SATIN ALMA KURALLARI EK IV DESTEK YARARLANICILARININ TABİ OLDUKLARI SATIN ALMA KURALLARI Tanımlar Satın alma faaliyetleri kapsamında sıkça kullanılan temel tanımlar aşağıda yer almaktadır: Açık İhale Usulü Danışman Doğrudan

Detaylı