ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 3 Haziran 2010 Perþembe YIL: 9 SAYI: 3087 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT KAÇAK YOK, TANRI VAR...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 3 Haziran 2010 Perþembe YIL: 9 SAYI: 3087 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT KAÇAK YOK, TANRI VAR..."

Transkript

1 Yardým gemilerine düzenlenen kanlý saldýrý ile ilgili soruþturmayý Ýsrail yapacakmýþ! Keþke biz de Yücel Erol cinayetini soruþturmak için Mustafa Çavga, Emin Özbeyit ve Hasan Nur'u görevlendirseydik! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 3 Haziran 2010 Perþembe YIL: 9 SAYI: 3087 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Açý ÝSRAÝL DEÐÝL DE RUMLAR YAPSAYDI... l 2. sayfada Ýþgal altýnda ÝCAZETSÝZ yazýlar... HÝSSET- TÝKLERÝM... Zübeyir Aðaoðlu ÇEKÝP GÝDÝN HA... Ali Osman KAÇAK YOK, TANRI MÝSAFÝRLERÝ VAR... Erdoðan Baybars HASTALIK Elvan Levent ÞU EMEKLÝ MAAÞLARI KONUSU Mehmet Levent Ýnsanlýk tarihi inanýlmaz bir pervasýzlýk ve piþkinlikle daha karþý karþýya... Ýsrail'in yardým gemilerine düzenlediði operasyonla ilgili soruþturmayý yine Ýsrail makamlarýnýn yapmasýna karar verildi. Caniyi yine cani soruþturacak! Ýsrail'in Kýbrýs müzakereleri... Eroðlu'na BM'den tercümanlýk n BM yetkilileri Kýbrýs müzakerelerinde tercümanlýk hizmetleri için bir Kýbrýs þirketiyle anlaþma yaptý... Yunancadan Ýngilizceye çeviriler yapýlacak... l 15. sayfada Tek dostuymuþ n ABD Baþkaný Obama ile telefon görüþmesi yapan TC Baþbakaný Erdoðan'ýn Türkiye'yi Ýsrail'in bölgedeki 'tek dostu'olarak nitelemesi þaþkýnlýk yarattý... Türk gemisine ayný kanlý saldýrýyý Yunanistan yapsa, Türkiye'nin tepkisinin yine böyle mi olacaðý merak ediliyor... n Erdoðan'dan Obama'ya: Ýsrail bölge barýþýna bugüne kadar en büyük katkýyý yapan bölgedeki tek dostunu kaybetme tehlikesi ile karþý karþýyadýr... n Soruþturmayý Ýsrail'in yapmasýný savunan ABD yetkilileri, "Bu soruþturmayý yürütmede en iyi pozisyondaki ülkenin Ýsrail olduðuna inanýyoruz" dediler... n Gazeteciler tarafýndan sýkýþtýrýlan Beyaz Saray Sözcüsü Robert Gibbs, "Ýsrail'in gemilere saldýracaðýndan ABD'nin önceden bilgisi yoktu" dedi... l 10 ve 15. sayfalarda Arasta'da Euro geçer... Maaþlar Turko, fiyatlar Euro! Lokmacý Kapýsý'nýn açýlmasýnýn ardýndan canlanan Arasta'da herþey Euro üzerinden satýlýyor. Arasta ve Lokmacý Kapýsý civarýnda yaþanan hareketlilik dükkan sahiplerinin fiyatlarý Euro üzerinden düzenlemelerine neden oldu. Rum tarafýndaki Ledra Sokaðý'nýn uzantýsýnýn Arasta'ya kadar geldiðini ve sokaðý boydan boya gezmek isteyen tursitlere kolaylýk olsun diye etiketlerini Euro üzerinden düzenlediklerini söyleyen iþ sahipleri, Lokmacý'dan her gün ortalama 3500 geçiþin olduðu ve bu geçiþin yaklaþýk 2500 kiþisinin Rum ve diðer ülkelerden oluþtuðunu da belirttiler. Arif H.Tahsin yazýyor: Dayak Türk'ün yanýna kaldý n2. sayfada

2 HAVA DURUMU Meteoroloji Dairesi, bugün ve yarýn ultraviyole radyasyonunun fazla olacaðýný belirterek, saatleri arasýnda fazla güneþ altýnda kalýnmamasý uyarýsý yaptý. Meteoroloji Dairesi'nin raporuna göre, alçak basýnç sistemi ve ýlýk hava kütlesi etkisini sürdürecek. Hava açýk az bulutlu veya parçalý bulutlu geçecek. Sýcaklýk iç kesimlerde 35, sahillerde 29 dereceye kadar çýkacak. MAÐUSA'DA ÝKÝ YERDE YANGIN Gazimaðusa bölgesinde önceki gün iki ayrý yerde çýkan yangýnlar maddi zarara neden oldu. Polisten verilen bilgiye göre, öðlen saatlerinde Lefkoþa- Gazimaðusa anayolu üzerinde bulunan Esendað Petrol Ýstasyonu'nun doðusunda yol kenarýnda çýkan yangýn sonucu, bir vatandaþa ait 4 dönüm buðday ve yol kenarýnda bulunan 20 adet aðaç kýsmen yanarak zarar gördü. Nedeni henüz tespit edilemeyen yangýn itfaiye ekipleri tarafýndan söndürüldü. Öte yandan ayný saatlerde, Ötüken-Ýskele toprak anayolu 1-2'nci kilometreleri arasýnda, yol kenarýnda, da yangýn çýktý. Nedeni tespit edilemeyen ve itfaiye ekipleri ile köy halký tarafýndan söndürülen yangýn sonucu bir vatandaþa ait 20 dönüm biçilmiþ arpa kalemi ve tarla içerisinde bulunan 60 adet küçük balya yandý. GÜZELYURT VE LEFKOÞA'DA HIRSIZLIK OLAYLARI Güzelyurt ve Lefkoþa'da son birkaç günde meydana gelen hýrsýzlýk olaylarýnda para, çek ve sigara yanýnda elektronik ve diðer bazý deðerli eþyalar da çalýndý. Polis açýklamasýna göre Güzelyurt'taki "Ümit Ticaret" isimli iþ yerinden meçhul þahýslar tarafýndan 1500 TL nakit para, 1 çek defteri, toplam 7 bin 200 TL tutarýndaki 14 çek ve 1 fotoðraf makinesi ile 1 saç ütüsü çalýndý. Öte yandan Lefkoþa'da Mücahitler Parký'nda bulunan büfeden 300 TL nakit para, çeþitli markalarda 15 paket sigara, 1 altýn yüzük, 1 cep telefonu ve ankesörlü telefonlara ait telefon kartlarý çalýndý. Gönyeli'de ise Mehmet Yiðitler'in evinden 1 cep telefonu, 2 cüzdan ve cüzdanlar içerisinde bulunan, kimlik kartlarý, 1 sürüþ ehliyeti, 396 TL nakit para, Þöhret Yiðitler'e ait 1 cep telefonu çalýndý. YILMAZKÖY- SERHATKÖY ARASINDAKÝ TRAFÝK GÜNEY YÖNÜNDEKÝ ÞERÝDE AKTARILACAK Lefkoþa-Güzelyurt anayolunun devam eden 3. etap yol yapým çalýþmalarý nedeniyle Yýlmazköy- Serhatköy arasýndaki kesimdeki trafik bugünden itibaren Güney yönündeki þeride aktarýlacak. Karayollarý Dairesi'nden yapýlan açýklamaya göre trafik bu sabah saat 09.00'dan itibaren Güney yönündeki þeride aktarýlacaðý için, bu yolu kullanacak sürücülerin can ve mal güvenliði açýsýndan dikkatli ve yavaþ seyretmeleri, trafik iþaret ve iþaretçilerine uymalarý istendi. ÇATALKÖY VE BOÐAZ'DA ELEKTRÝK KESÝNTÝSÝ Çatalköy ve Boðaz bölgelerinde yapýlacak proje çalýþmalarýndan dolayý bugün bu bölgelerde elektrik kesintisi olacak. Kýb- Tek'ten verilen bilgiye göre Çatalköy Futbol Sahasý ve doðusunda kalan bölgede yapýlacak proje çalýþmasýndan dolayý bugün saatleri arasýnda elektrik enerjisi kesik olacak. Bugün ayrýca Dikmen Orta Gerilim Þebekesi'nde yapýlacak çalýþmalar dolayýsýyla saatleri arasýnda Boðazköy ve civarýndaki su motorlarýnýn elektrik enerjisi kesik olacak. Olaylar ve Gerçekler Arif Hasan Tahsin Yazýlanlara göre Denktaþ Bey "Uluslararasý adalet diye bir þey yoktur" dedi. Ýlk defa mý söyledi? Hayýr, çok kez söyledi. Haksýz mýdýr bunu söylemekte? Haksýz deðil. Ama bunu söylemeden önce sen uluslararasý hukuk çerçevesinde hareket ettiðini ve ona raðmen adalet bulamadýðýný toplumuna ve dünyaya göstereceksin ki, "uluslararasý adalet yoktur" dediðin zaman, dediðinin bir deðeri olsun. Denktaþ Bey ne yaptý? Toplumun hakkýný uluslararasý hukuku, uluslararasý anlaþma hukukunu tükettikten sonra mý uluslararasý adaletin olmadýðýna karar verdi? Hayýr. Toplumun hukuki haklarýný aramadan, peþin yargý ile "Uluslararasý Adalet yok" dedi ve çözümü hukukun dýþýna çýkarak aradý. Ya da arar gibi yaptý. Andýðýmýz konuþmasýnda devamla, "Hakkýný koruyan hakkýný koruyabilecek durumda olandýr" der. O da doðru. Ama Denktaþ Bey toplumunu, kendi hakkýný koruyabilecek güce getirdi mi? Getirmedi? Peki, ne yaptý? "Türkiye olmazsa Rum bizi lokma gibi yutar" deyerek sýrtýný Türkiye'ye dayadý ve yan geldi yattý. Talat Paþa aklýyla bayram ederek toplumunu yokoluþ sürecine soktu... Devam edeceðiz de þu hususa dikkat çekelim, ya da Denktaþ Bey'e bir soru soralým da öyle devam edelim: Bu dünyada sadece uluslararasý adalet mi yok? Ýçte adalet var mý? Örneðin Denktaþ döneminde iç hukuk çalýþýp topluma adalet mi daðýttý? Evet, Denktaþ Bey haklýdýr. Hak da, hukuk da güçlü olanýn iki dudaðýnýn arasýndadýr. Ama doðruyu DAYAK TÜRK'ÜN YANINA KALDI söylemek baþkadýr, doðruyu yapmak ise baþkadýr. Denktaþ Bey sandý ki, elin eliyle gerdeðe girmek mümkündür. Ve toplumunu gerektiðinde kendi kendini koruyabileceði güce getirmek yerine, Türkiye'nin eliyle gerdeðe girmeðe çalýþtý... Þimdi ne olacak? Türkiye nereye geldi dayandý? Ýsrail ile düþmanlýða... Amerika'yý saymam... Türkiye Ýsrail'in yaptýklarýna yanýt verebilir mi? Verecek mi? Gelinen durum, "sýçtý Cafer bez getir" durumudur. Ýsrail Türkiye'ye "gelme seni döverim" dedi. Ve dediðini yaptý. Türkiye'ye saðlam bir dayak çekti... Ve görünen odur ki bu dayak Türkiye'nin yanýna kalacak. Belki uluslararasý toplumun psikolojik baskýsý ile Ýsrail uygulamakta olduðu Türkiye'nin her an Kýbrýs'tan atýlabileceðini anladý mý? Bir savaþta Türkiye'nin Kýbrýs'ta, bu dar alanda, karada, havada ve denizde Ýsrail'in karþýsýnda tutunma þansý var mý? Fukara Nasýr'ýn, kahvesini Kudüs'te içeyim derken Ýsrail, Kahire'de kapýsýný çaldý. Ve, o utancýnan fazla yaþayamadý... ambargoyu kaldýrýr ama bu, Türkiye'nin incinen gururunu düzeltmeye yetmez. Gücü da yetmez. Ýsrail'e gücü yetseydi konvoyu korurdu. "Yeterdi da aslýnda konvoyu yem olarak yolladý" da diyemeyiz. Arkasý yok çünkü... Hem olay, uluslarasý sularda ceryan etti. Öyle olduðu halde, güç kullanýp yurttaþýný ve haysiyetini koruyamadý Türkiye... Ya Ýsrail'in sýnýrlarý içerisinde olsaydý olay? Hani Türkiye bölgesinin süper gücüydü? Denktaþ Bey kendini nasýl hisseder acaba bu son durumda? Türkiye'nin her an Kýbrýs'tan atýlabileceðini anladý mý? Bir savaþta Türkiye'nin Kýbrýs'ta, bu dar alanda, karada, havada ve denizde Ýsrail'in karþýsýnda tutunma þansý var mý? Fukara Nasýr'ýn, kahvesini Kudüs'te içeyim derken Ýsrail, Kahire'de kapýsýný çaldý... Ve, o utancýnan fazla yaþayamadý... Çiziktirdi Þener LEVENT Açý ÝSRAÝL DEÐÝL DE RUMLAR YAPSAYDI... Çok tartýþýldý ekranlarda... Türkiye Ýsrail ile savaþa girer mi, girmez mi? Ýsrail'e mutlaka karþýlýk verilmesi için yanýp tutuþanlar vardý. Hatta keskin milliyetçiliði ile nam salmýþ emekli generallerden Özgen Acar, -O vurdu, ben niye vurmayayým, diyordu. "Yaptýðý bu vahþet Ýsrail'in yanýna mý kalacak?" diye soruyordu bazýlarý... Saðlýklý bir deðerlendirme yapabilmemiz için, olaylarýn perde gerisini öðrenmeye ihtiyacýmýz var... Sahnenin görünen yüzünü deðil, görünmeyen yüzünü... Herþey göründüðü gibi deðil bildiðiniz gibi... Saddam Hüseyin'in ordusu Kuveyt'e girdiði zaman, iþin içyüzünü bilen kaç kiþi vardý? Sonradan öðrendi herkes bunu... Saddam'ý Kuveyt'e Amerikan'ýn soktuðunu... Sonra da bir güzel patakladýðýný... Uranyum konusunda Türkiye ve Brezilya'nýn Ýran'la imzaladýðý anlaþmaya bakýn mesela... Biraz zorlayýnca çýkmýþ bunun kokusu da... Meðer Türkiye de Brezilya da Amerika'ya haber vermiþ önceden... Onay almýþlar... Obama'dan hem de... Ama anlaþmayý imzaladýktan sonra Hillary Clinton, -Bu anlaþma geçersiz, tanýmýyoruz bu anlaþmayý, demiþ... Amerika bu tavrýný daha da ileri götürünce, Brezilya dayanamamýþ ve Obama ile yazýþmalarýný açýklamýþ... Obama'dan ses seda çýkmamýþ sonra. Anlaþýlan bizdeki gibi bir çark var Amerika'da da... Hani bizim liderlerimiz de bazan Ankara'ya sormadan bir taahhütte bulunur ve Ankara sonradan onlar adýna bunu yalanlar ya... Mehmet Ali Talat'ýn Ýspanya'ya Maraþ sözü gibi... Amerika'da da öyle galiba... Bir görünen, bir de görünmeyen yüzü var devletin... Derin devlet dedikleri yani... Ýþte o derin devlet Obama'yý yalancý çýkardýysa, zavallý Obama ne yapsýn ki? Erdoðan'ýn kanlý gemi saldýrýsýndan sonra Obama ile yaptýðý telefon görüþmesine bakýn bir de... Erdoðan'ýn söylediklerine... "Ýsrail bölgedeki tek dostu Türkiye'yi kaybetme tehlikesiyle karþý karþýya..." diyor... Ýsrail'in tek dostu... Türkiye... Böyle bir katliamdan sonra kulaða pek hoþ gelmiyor deðil mi? Obama'nýn yanýtý ise daha da komik... "Toronto'da ay sonundaki zirvede buluþur ve yüzyüze konuþuruz" diyor ona... Baþýndan savýyor yani... Hani siz de baþýnýzdan savmak istersiniz birini bazan ve "Bir kahve içelim bir gün ve daha etraflýca konuþalým" dersiniz ya... Bu da öyle iþte... BM Güvenlik Konseyi'nde Ýsrail ilk kez kýnanmýþ ama Amerika Ýsrail'e sýký desteðinden geri adým atmýyor. Saldýrý ile ilgili soruþturmayý da Ýsrail'in yapmasýný saðlamýþ zaten... Saldýrgan kendi kendini soruþturacak yani... Suç iþleyen bir caniye kendi kendini soruþturma, yargýlama ve adalet daðýtma hakký tanýnýyor! Bazýlarýna göre, Tayyip Erdoðan'ýn bir oyunuymuþ tüm bunlar... Bazýlarýna göre ise, Ýsrail Türkiye'yi savaþýn içine çekmeye çalýþýyormuþ... Perde gerisinde yaþananlarý öðrenene kadar sürecek bu varsayýmlar. Fikir jimnastiði yapacak herkes... Beyin fýrtýnasý... Ancak kim ne derse desin, ortada bir gerçek var... Ölüler ve yaralýlar... Ýsrail'in Türk vatandaþlarýna açýk bir denizde yaptýðýný Kýbrýslýrumlar yapsaydý, tepkisi yine bu kadar mý olurdu Türkiye'nin? Kýnama kararý çýkarmak için yine BM'ye mi koþar, yoksa Limasol'un üstünde mi uçardý jetler? Burada bayrak direðine týrmanan bir Ruma bile tahammül edemeyenler, 4 Türkün öldürülmesine ve birkaç yüzünün de esir alýnmasýna mý tahammül ederlerdi? Bu dünyada kimin diþi kimi keserse deðil mi?

3 AFRÝKA dan mektup... HALK KORUMASIZ DA ONLAR NEDEN KORUMALI? Mehmet Ali Talat cumhurbaþkaný iken yeni bir adet baþlatmýþtý sarayda... Ýyi bir adetti... Gazeteleri ve yazarlarýný sýrayla kahvaltýya davet eder ve onlarla güncel konular hakkýnda sohbet ederdi... Resmiyetin dýþýna taþan bu toplantýlarda daha içtenlikli yanýt verirdi Talat sorulara... Þimdi Derviþ Eroðlu da bu adeti devam ettirecek mi acaba? * 'Afrika' olarak yalnýz bir kere katýldýk biz bu kahvaltý sohbetlerine... Diðer davetleri ise reddettik... Ve reddetmemizin de saðlam ve haklý bir gerekçesi vardý... Talat bir özür borçluydu gazetemize... Ama bu borcunu ödemedi... Ne mi? Hakkýmýzda askere ve Rum tarafýna söylediði yalanlar... Doðrusu 'dürüst' kimliðiyle her zaman övünen Talat'a hiç yakýþmayan þeylerdi... Talat özür dilemedi... Ve biz de saraya bir daha gitmedik. O gün kendisine "Rum tarafýna neden bizim askerin ajaný olduðumuzu söylüyorsunuz?" diye sorduðumuzda þöyle olmuþtu yanýtý: "Kim demiþ?" "Hristofyas" dedik... "Hristofyas yalan söylemiþ" dedi... Aramýzda geçen konuþma buydu. Oysa bize bunu söyleyen rahmetli Özker Özgür'dü... Doðrudan Hristofyas'a sormuþ ve ondan öðrenmiþti... * O gün saraya girerken, bir de þu dikkatimizi çekmiþti. Kapýda olaðanüstü güvenlik önlemleri vardý... Uçak terminallerindeki gibi bir kontrol... Hayret ettik... Daha önceleri böyle bir þey yoktu... Ýçeriye girer girmez bunu da sorduk Talat'a... "Bu olaðanüstü güvenlik ne? Bildiðimiz kadarýyla bugüne dek bu saray hiç bombalanmadý... Biz gazete olarak birkaç kez bombalandýðýmýz halde böyle bir tedbir almadýk..." "Alýn efendim, siz de tedbir alýn" dedi... Çok þaþýrdýk... Hele kendi evine konan bombayý hiç araþtýrmadýðýný ve kimlerin koyduðunu hiç merak etmediðini söylediði zaman daha çok þaþýrdýk... * Günlerdir Talat'ýn korumasý falan tartýþýlýyor þimdi... Evinin önündeki korumaya neden son verilmiþ... Denktaþ'ýn varmýþ da onun neden yokmuþ... Denktaþ'ýn korumasýnýn da kaldýrýlmasýný savunacaklarýna, Talat'ýn da korumasý olmasýný savunuyorlar! Kriminal olaylarýn tavana vurduðu bu ülkede en emniyette olan kesim devlet yetkilileridir... Ve onlara bir þey olduðu da þimdiye dek duyulmamýþtýr... Asýl korumaya muhtaç olan sade insanlardýr... Buna raðmen niçin onlar korunmaz da Denktaþ ya da Talat korunur? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE Kýbrýs müzakereleri... Eroðlu mülkiyetle ilgili bir sunum yapacaðýz Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu, Kýbrýs müzakereleri çerçevesinde bugün Rum liderle gerçekleþtireceði görüþmede mülkiyetle ilgili bir sunum yapacaklarýný söyledi. Eroðlu, Kýbrýs müzakereleri konusunda bakanlarý bilgilendirmek amacýyla Bakanlar Kurulu toplantýsýna katýldý. Eroðlu, görüþmeye girmeden önce basýna yaptýðý açýklamada, dün siyasi partilerle bir araya gelip yarýnki toplantýya götüreceði sunumla ilgili bilgi verdiðine iþaret ederek, EROÐLU-DOWNER GÖRÜÞMESÝ... DOWNER ÜRETKEN BÝR GÜN GEÇÝRDÝK Cumhurbaþkaný Dr. Derviþ Eroðlu BM Genel Sekreteri'nin Kýbrýs Özel Danýþmaný Alexander Downer dün yaptýklarý görüþmede bugünkü görüþmenin gündeminde bulunan mülkiyet konusunu ele aldýlar. BM Genel Sekreteri'nin Kýbrýs Özel Danýþmaný Alaksandr Downer Derviþ Eroðlu ile yaptýklarý görüþmede mülkiyet konusunu ele aldýklarýný belirterek "Üretken bir gün geçirdik" dedi. ÝSRAÝL TÜRKÝYE'DEKÝ TÜM DÝPLOMATLARIN AÝLELERÝNÝ GERÝ ÇAÐIRDI Ýsrail Dýþiþleri Bakanlýðý, Türkiye'deki tüm diplomatlarýnýn ailelerini geri çaðýrdý. Ýsrail ordu radyosu, Dýþiþleri Bakanlýðýnýn Ankara ve Ýstanbul'daki diplomatlarýnýn ailelerinin dün akþam Ýsrail'e getirilmeye baþladýðýný duyurdu. Edinilen bilgiye göre, Türkiye'den çaðrýlan aileler arasýnda öncelik çocuklu olanlara verildi. Ýsrail'in Gazze'ye yardým gemilerine düzenlediði saldýrýda 9 kiþinin ölmesi, Türkiye'de çok yoðun protesto gösterilerine bugün de ayný þeyi Bakanlar Kurulu'nda yapacaðý söyledi. Eroðlu, hükümetle diyalogun önemine inandýklarýný ve bundan sonra da bu diyalogu sürdüreceklerini belirtti. Derviþ Eroðlu, bugünkü görüþmeye öneri götürüp götürmeyeceðinin sorulmasý üzerine, "Bir sunum yapacaðýz. Mülkiyetle ilgili AÝHM kararý var. Ayrýca mülkiyetle ilgili bir kategori çalýþmamýz var" dedi. Eroðlu'na Özel Temsilcisi Kudret Özersay eþlik ediyor. Derviþ Eroðlu ile Downer arasýndaki görüþme bir saat sürdü. Görüþme sonrasýnda basýna kýsa bir açýklamada bulunan Downer, Eroðlu ile rutin bir görüþme gerçekleþtirdiklerini ve bugün devam edecek olan müzakerelerle ilgili konuþtuklarýný söyledi. Görüþmede mülkiyet konusunu ele aldýklarýný ifade eden Downer, "Üretken bir gün geçirdik" dedi. Göletlerde doluluk oraný % 87,5 (Harun UÇAR)- Bol yaðýþlý bir kýþ mevsiminin ardýndan Kuzey Kýbrýs uzun yýllardan sonra ilk kez yaz mevsimine göletleri dolu olarak giriyor. Su Ýþleri Dairesi Ýþletme Bölüm Þube Amiri Turgay Hoþsöz'ün verdiði bilgiye göre KKTC genelindeki toplam 18 göletteki doluluk oraný % neden olmuþtu. Ordu radyosuna konuþan bir yetkili, Türkiye'de þu ana kadar bir Ýsrailliye ya da Musevi vatandaþýna herhangi bir saldýrýnýn bulunmadýðýný belirtmesine raðmen, sokaklarda ortamýn çok gerginleþtiðini, yoðun protestolar nedeniyle çocuklar için okula gitmenin veya ailelerin alýþveriþe çýkmalarýnýn imkansýz hale geldiðini de öne sürdü. Bu arada Dýþiþleri Bakanlýðý sözcüsü, haberlerle ilgili yorumda bulunmadý. ex istence Elvan Levent HASTALIK Mayýs'ýn son günü, Ýsrail'in Gazze'ye yardým götüren gemiye saldýrmasýnýn ardýndan, yaklaþýk bir gün süren gergin bir bekleyiþ baþlamýþtý. Herkes büyük bir kýyamet kopacaðýndan emindi. Ortadoðu'da yeni bir savaþ patlayabilir hatta, üçüncü dünya savaþýna bile vesile olabilirdi bu saldýrý. Akýl alýr gibi deðildi. Kimse, hiçkimse olanlara inanamýyordu. Mutlaka ortada henüz kimsenin bilmediði bir dolabýn döndüðünü düþünüyordu bazýlarý. Yoksa, herþey o kadar basit olamazdý. Ýsrail böyle birþeye cürret edemez, bütün dünyanýn gözleri önünde uluslararasý sularda, yardým taþýyan sivillerin olduðu bir gemiye saldýramazdý. Herkes sabýrla bekledi ancak, ortaya Ýsrail'in kimsenin inanmadýðý açýklamalarýndan baþka, hiçbir bilinmeyen 'gerçek' çýkmadý. Yunanistan, Ýsrail'le yürütmekte olduðu askeri tatbikatý, saldýrýnýn hemen ardýndan kesti... Birkaç ülke, Ýsrail'deki elçilerini geri çaðýrdý... Bu arada, dünyanýn birçok organizasyonundan ve sivil halktan Ýsrail'i kýnama ve tepki mesajlarý yaðdý... Ban ki Moon þok olduðunu açýkladý... Ve hepsi bu kadar. Saldýrýnýn üzerinden iki gün geçti ve dünyanýn birçok ülkesinde devam eden sivil halk ve örgütlerin protestolarý dýþýnda baþka hiçbir geliþme yok. Gemide, yaklaþýk kýrk ülkeden yedi yüz civarýnda aktivistle birlikte Avrupa Parlamentosu üyeleri... Emekli Amerikalý diplomatlar... Yazdýðý dedektif romanlarýyla ün kazanan Ýsveçli yazar Hemming Mankell... Ve 1976 yýlýnda Nobel Barýþ Ödülü'nü kazanan Mairead Corrigan vardý. Ýsrail'in saldýrýsý sonucunda on dokuz kiþi ölmüþ ve yaklaþýk kýrk kiþi de yaralanmýþtý. Eðer Ýsrail'in düzenlediði saldýrý sonucu gemidekilerin tamamý öldürülmüþ olsaydý bile, þu an ortaya konulan tepkiden daha fazlasýnýn olmayacaðýndan hiçbir kuþku duymuyorum. Ve bana kalýrsa, bu saldýrýnýn en acý tarafý da bu zaten. Çok fazla geriye gitmeye de gerek yok. Amerika'nýn 2003'te Irak'ý iþgali sýrasýnda ve sonrasýnda öldürülen sivillerin sayýsýný halâ kimse hesaplayamýyor. Ebu Garip'teki iþkence fotoðraflarý halâ halâ belleðimizde. O zaman da tüm dünya þok olmuþtu bu insanlýk suçu karþýsýnda. Ancak, týpký þimdiki gibi, o zaman da düzenlenen protestolar ve tüm dünyadan yaðan kýnama mesajlarýnýn ötesine gitmedi tüm bu tepkiler. 90'lý yýllarda Yugoslavya tüm dünyanýn gözleri önünde bombalanýp paramparça edildi. Yugoslavya'nýn parçalanma sürecinin üstünden yaklaþýk yirmi yýl geçti. Ve þimdi Yugoslavya savaþý suçlularý olarak yargýlanan birkaç kiþinin dýþýnda, bu kanlý sahnede baþka kimse kalmadý. Yugoslavya Savaþý ki, Ýkinci Dünya Savaþý'ndan sonra yaþanan en kanlý savaþ olarak geçti tarihe, tüm dünyanýn yýllarca televizyon ekranlarýndan çaresizce ve hayretler içinde izlediði bir katliam olarak kaldý. Bugün Ýkinci Dünya Savaþý'yla ilgili filmleri izlerken tüylerimiz diken diken oluyor halâ... Týpký, Gazze'ye yardým götüren filoya Ýsrail tarafýndan askeri operasyon düzenlendiðini, masum, sivil insanlarýn yaralandýðýný ve öldürüldüðünü öðrendiðimiz zaman tüylerimizin diken diken olduðu gibi. Ýnsanlýk baþýna gelen hiçbir trajediden ders çýkarmýyor ne yazýk. Dahasý, gittikçe kendi kendini zehirleyerek, sürekli korkunç hastalýklar atlatan ve artýk en ölümcül hastalýklara karþý bile baðýþýklýk kazanýp 'hastalýðý' önemsemeyen, durmu vahim, kronik bir 'hasta'yý anýmsatýyor.

4 ALAKAYA DÝRÝFÝL Ýngiltere de kýnamamýþ Ýsrail'i "Daha dikkatli ol" diye nasihat etmiþ Hepsi de Ortadoðu'nun kanlý katili Hepsi de dünyanýn melânetiymiþ Kalay KUZUYU KURDA TESLÝM EDEN AVRUPA Ýsrail'i kýnamaktan kaçýnan AB Dýþiþleri Bakaný Catherine Ashton'a Avrupalý gazetecilerden tepkiler yaðýyor. 'Ashton, Ýsrail devleti tarafýndan alenen iþlenen cinayeti eleþtirmek için üzüntü duyduðunu belirtmekten baþka kelime kullanamaz mý?' diye soran gazeteciye verilecek cevap yoktu. Ashton'ýn uluslararasý sularda yaþanan saldýrýyla ilgili Ýsrail makamlarýndan soruþturma talep etmesini hatýrlatan gazetecinin 'Ýsrail'den soruþturma talep etmek, kuzuyu kurda teslim etmek deðil mi?' þeklindeki sorusuna da cevap yoktu. Geç kalmýþ sorulara cevap verilmese de olurdu. Ýsrail'e silah ambargosu çaðrýsý yapan Norveç Sosyalist Parti lideri Kristin Halvorsen'den Avrupa'nýn öðreneceði çok þey var... Kalaycý Ali OSMAN Periyodik ÇEKÝP GÝDÝN HA... Amcam yýllar önce Amerika'ya gitmiþti. Amacý oraya yerleþmekti... Kýbrýs'ýn stresinden kurtulmak, "canýný atmak" istemiþti buralardan! Amerika büyük ülke... Yok diye bir kavram yok gibi... -Gökdelenleri, yemyeþil parklarý ve bizim bölgemizde insanoðlunun belki de ömrü boyunca göremeyeceði, elde edemeyeceði olanaklarýn bulunduðu bir ülke... Ancak ben bu ülkede bir iþçiyim ve gördüklerim bana ait deðiller... Beni soyup soðana çevrilmek için üretildiler... Burada yaþayanlar övünmem için hayatýmda görmediðim yenilikleri göstererek sordular, "Nasýl bunlar Kýbrýs'ta var mý?"... Ben de biliyorum olmadýðýný ama övündükleri kendilerinin deðil ki. Baþkalarýna ait... Fazla kalamadý Amerika'da, gerisin geriye döndü... Hafta sonlarý mutlaka buluþurduk... Dönüþü sonrasýnda da devam etti buluþmalarýmýz... -Neden döndüðümü biliyor musun, dedi bir gün... -Yok, dedim. Altýnda oturduðumuz inciri iþaret etti... -Ýþte bu incir için... Ben ektim, büyüttüm... Bana aittir... Kýbrýs demek þu anda bu incir demektir benim için... Gölgesinde otururum, meyvesini keser yerim... Ülkemizin bütününe sahip çýkmak için yazdýðýmýz birçok yazý nedeniyle mahkemelerde yýllarca yargýlandýk... Ülkemiz iþgal edildikten sonra buraya iþgalci ülkeden insanlar getirildi... Yerli iþbirlikçiler yaratýldý ve bunlar bizim yazdýklarýmýza tepki olarak sýk sýk ellerinde pankartlarla kapýmýza dayandýlar... "Beðenmeyen gider, çekip gidin bu ülkeden" dediler... Kendi ülkemizde, doðduðumuz büyüdüðümüz memleketimizde sonradan gelenler bizi böyle uðurlamaya çalýþtýlar!.. "Beðenmezseniz çekip gidin..." Geçenlerde Zeki Beþiktepeli'nin de Kermiya kapýsýnda tartýþtýðý TC kökenli polis memurunun kendisine söylediði söz de aynýydý... "Beðenmezsen çek git, güneyde yaþa"... Yine hafta baþý, KKTC'deki seçim bölgelerinde sandýk seçmen listelerine itirazlar olmuþ... Bu itirazlar bölge seçim kurullarýnda deðerlendirilmiþ... Bir bölgede yaþananlar aslýnda ibret verici... Yapýlan itirazlarý deðerlendiren mahkeme bazý isimlerin ilgili seçim bölgesinde oy kullanmalarýný yasaklarken, bazýlarýnýn kullanmalarýný uygun bulmuþ... Ýlgili sandýkta oy kullanamayacak olan þahýs en sonunda izin alarak hakime sormuþ: -Biz þimdi hiçbir yerde oy kullanamayacaðýz. Acaba güneye gidip Kýbrýs Cumhuriyeti kütüklerine ismimizi yazdýrýp bundan sonra orada oy kullansak suç iþlemiþ olur muyuz? -Özgürsünüz, demiþ hakim... Ýstediðiniz yere gidin... Bir incir aðacýnýn hasreti bile, bizi dünyanýn en modern denilen ülkesinden geri getiriyor... Dikili bir çöpü olmayanlarýn bizleri özgür kýlýp "beðenmezseniz çekip gidin" demelerinedir isyaným... SOS yeni annelerini bekliyor (Harun UÇAR)- Sos Çocuk Köyü verdiði ilanlarla yeni anneler arýyor. Þu anda köyde çocuklarla beraber kalan 13 anne var. SOS Çocuk Köyü'nde þu anda 0-16 yaþ grubuna ait toplam 71 coçuk bulunuyor. SOS Çocuk Köyü Müdürü Ahmet Akarsu, köyde anne olmanýn öneminden bahsederken ayný zamanda bir eðitim sürecinden geçilmesi gerektiðininden söz etti. Her anne çeþitli yaþlarda 6 çocuða bakýyor ve köyde kalýyor. Toplamda 24 ay süren bir eðitim gerekiyor tam bir anne olmak için de uygun kriterler aranýyor. Dikmen Çöplüðü'nde konser n Kýbrýs Çevre Platformu halký 5 Haziran Çevre Günü'nde Dikmen Çöplüðü'nde düzenlenecek konsere katýlmaya çaðýrdý... Kýbrýs Çevre Platformu, halký, 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde Dikmen Çöplüðü'nde düzenlenecek konsere katýlmaya çaðýrdý. Aralarýnda siyasi partilerin de bulunduðu 50 kadar örgütün oluþturduðu Çevre Platformu'ndan yapýlan yazýlý açýklamada, ülkede, çöplerin kullanýlabilen kýsýmlarýný yeniden deðerlendirerek üretime katmak, buna imkan olmayanlarý ise bilime uygun þekilde toplayarak zararsýz hale getirip depolamanýn baþarýlamadýðý anýmsatýlarak "Bu nedenle Kuzey Kýbrýs'ýn hemen her tarafý çöplerle iþgal edilmiþtir" denildi. Bu konuya dikkat çekebilmek için sanatçý Kuzey Tarýk ve Ahmet Erþan, Ýnanç Erþen, Hasan Gümüþ, Hüseyin Kýrmýzý'dan oluþan ekibiyle, yönetmen Cemal Yýldýrým'ýn gerçekleþtirdiði ve çevre platformunun desteklediði "Dur Demek Lazým" isimli þarký ve klip oluþturulduðu belirtilen açýklamada, 5 Haziran Cumartesi, saat 18.00'de Dikmen Çöplüðünde geniþ katýlýmlý bir konser düzenleneceði kaydedildi. Konserde ülke sanatçýlarýndan Arda Gündüz ve Grubu, Ayhan Baþkal, Caner Ilgar, Cemal Aslangazi, Cyprus Hip Hop Tim, Doða Cankoy, Erkan Daðlý, Ersin Kaþif Klasik Quartýt, Gazi Set, Gommalar, Ýbrahim Þevki,Kýbrýs Havalarý Derneði, Kuzey Tarýk ve Grubu, Metin Kavaz, Mustafa Alkapon, Mustafa Gürkan, Osman ve Petek Cankoy, Sadýk Zabit, Serdar kavaz, Sol Anahtarý, Soyhan, Utku Yerebakan, Yýltan Taþçý, Zeliþ ve Ersen, Zulmet - i Beyza, çevre veya Kýbrýs'la ilgili birer eser sunacak. Ayrýca Ressam ve Öðretmen Ruzen Atakan ve öðrencileri konser boyunca çevre konulu resimler çizecekleri ve halkla paylaþacaklarý belirtilen açýklamada, bu etkinliklere tüm halkýn davetli olduðu kaydedildi.açýklamada þunlar ifade edildi: "Partiler üstü olan bu etkinliðe herkesin katký koymasýný beklemekteyiz. Kýbrýs Çevre Platformu olarak bizler sonuca ulaþýncaya kadar çalýþacaðýmýzý taahhüt eder toplumun tüm bireylerini, özel ve devlet kurumlarýný bu mücadeleye destek vermeye davet ederiz. Çöplerin çaðdaþ yöntemlerle yeniden deðerlendirilebilmesi, deðerlendirilemeyecek olanlarýn zararsýz hale getirilip depolanmasýný baþaramadýðýmýz için havamýz, suyumuz, topraðýmýz her geçen gün daha da kirlenmektedir. Bu gidiþe artýk "Dur Demek Lazým". 5 Haziran Dünya Çevre gününde Dikmen Çöplüðündeki konsere sen de katýl. Sen de haykýr." NAZIM HÝKMET'E SAYGI Des-Der ve Andaç Tiyatrosu oyuncularý þair-yazar Nazým Hikmet'in ölüm yýldönümü nedeniyle bugün "Ocak Baþýnda" isimli oyunu sahneleyecek. Deðirmenlik Des- Der Salanu'nda yer alacak olan oyun saat 20:30'da sahnelenecek. Oyun boyunca Nazým Hikmet'in bestelenmiþ þiirleri de seslendirilecek. Sessizliðin Sesi Mehmet Levent ÞU EMEKLÝ MAAÞLARI KONUSU Uzun bir süredir tartýþýlýyor... Emekli maaþ ve ikramiyelerinden vergi alýnsýn mý alýnmasýn mý? Çoktan dibe vurmuþ KKTC ekonomisinin bir hale yola konmasý için, sanki alýnacak bütün adýmlar atýlmýþ, alýnacak bütün önlemler alýnmýþ ve ekonomiyi kurtarma plâný bilfiil hayata geçirilmiþ gibi -gençliðe hitabe gibi oldu ya neyse!- bu harra gürra içinde bir kanca da emeklilere nasýl atabiliriz diye bir düþüncenin hasýl olduðuna dair iþaretler var. Maliye Bakaný Ersin Tatar, ne bileyim kaç metre yükseklikte Türkiye'ye uçarken bir gazeteciye açýklamýþ. Emekli maaþ ve ikramiyelerinden vergi almak gibi bir düþünceleri yokmuþ. Ancak "Anavatan" Türkiye'nin de buradaki emekli maaþ ve ikramiyelerine sýcak bakmadýðý ve parayý veren makam olarak bundan rahatsýzlýk duyduðu bir gerçekmiþ. Bu rahatsýzlýða haklýlýk kazandýrmak için olacak, bir de örnek vermiþ Ersin bey. Türkiye'nin Lefkoþa Büyükelçisi Þakir Fakýlý yakýnda emekli olmaya hazýrlanýyormuþ. Fakýlý'nýn emeklilik maaþý 2 bin 700 TL, ikramiyesi ise 55 bin TL olacakmýþ. Oysa KKTC'de benzer statüde bir emeklinin maaþý 6 bin TL, emeklilik ikramiyesi ise 300 bin TL imiþ! Mesele emeklilerin haklarýna týrpan vurmak meselesi olunca, birileri hemen oturdu ve Þakir Fakýlý'nýn emeklilik maaþý ile ikramiyesini hesaplayarak ilân etti! Kuþkusuz KKTC maliyesi içinde böyle bir çalýþma mümkün deðil. Bu iþ özellikle TC kanadýnda yapýldý ve "Benim emekli büyükelçim bile bu kadar alýyor... Sizdeki bu bolluk ne?" mesajý verilerek, sanki KKTC'deki emekli maaþ ve ikramiyelerinden vergi alýnmasýnýn zemini döþenmeye çalýþýldý! Bu konu ne zaman gündeme gelse Emekliler Cemiyeti hemen toplanýp ziyaretlere baþlar. Söylentilere bir yalanlama almak için çýrpýnýr durur. Maliye Bakaný da, Baþbakan da hep ayný þeyi söyledi emeklilere. "Emekli maaþ ve ikramiyelerinden vergi almak gibi bir düþüncemiz yoktur." Ýþi saðlama almak için son olarak bir de Eroðlu'na gitmiþ cemiyet. "Hükümet baþkaný böyle bir düþünceleri olmadýðýný söylüyorsa buna inanmak lâzým" demiþ Eroðlu. Ve böyle bir düþüncenin bilgisine getirilmediðini belirtmiþ. Eþel mobili kaldýrmayacaðým deyip kaldýran UBP hükümetine bu konuda ne kadar güvenilebileceði ayrý bir tartýþma konusudur tabii. Kuzey Kýbrýs'a gelip giden herkesin hemfikir olduðu ortak bir görüþ vardýr. Kuzey Kýbrýs'ýn dünyanýn en pahalý ülkesi olduðu. Halkýn satýn alma gücünün bu pahalýlýkla doðru orantýlý olmasýndan daha doðal birþey olamaz. Kaldý ki 3 yýldýr bu satýn alma gücünün büyük ölçüde erozyoma uðratýldýðý da bir gerçektir. Belli ki Ankara, "gurvada" kýstýkça, KKTC'ye dayattýðý ekonomik paketlerini istediði gibi geçirecek, buradaki maaþ ve ücretleri Türkiye'nin seviyesine çekmeye çalýþacaktýr. Madem ki Þakir Fakýlý örneðini koydular önümüze biz de onunla bitirelim yazýmýzý... Þakir beyler Türkiye'de örneðin kirazý 2 liraya yerken... Biz "Anavatanýn" gönderdiði ayný kirazý burada 15 liraya yiyoruz! Fakýlý, 2700 lira ile KKTC'de yaþamayý bir denesin bakalým... Kaç ay dayanabilecek?

5 3 Haziran 2010 Perþembe 5 Þaziye nin Görüþü: Hayret Ýsrail bu defa da bardaðý taþýramadý... *Lapta Festivali'nde "sahil temizliði kampanyasý" da baþlatýlacakmýþ. *Çok güzel bir örnektir bu. Hem festival anlayýþýmýza, hem temizlik anlayýþýmýza. * Çek yasaðýna girenler artýk gazetelerde yayýnlanmayacakmýþ. - Çok yerinde bir uygulama Gazetelerde yayýnlanýnca kimse anlamýyor.. Ýbret için televizyonda fotoðraflarý ile yayýnlanmalý. * Papa yarýn Kýbrýs'a geliyormuþ. - Eyvah Ben de tam Roma'ya gidiyordum Romaya gidip de Papa'yý görememek büyük kayýp. * Denktaþ "Uluslararasý adalet yoktur" demiþ. - Yeterince komisyon vardýr ama deðil mi? * Hüseyin Moral "Halk kimin doðru söylediðini bilmelidir" demiþ. - Kimsenin doðru konuþmadýðýnýn farkýnda ama ne pekmez yesin! Bir vatandaþ (neden okuyucum demediðimi az sonra öðrenceksiniz) sordu: - Köprünün altýndaki derede laðým artýklarýný görmedin mi? Köprü dediði Maðusa giriþindeki köprü. - Gördüm dedim. - E ne yazman, dedi. - E yüz defa yazdým, sen görmedin mi? Çok oluyor böyle Yüz defa yazdýðýn olayý hiç yazmamýþsýn gibi "yaz" demezler mi, sinir oluyorsun. Erdoðan Baybars BÖYLE BÝR ANDI KAÇAK YOK, TANRI MÝSAFÝRLERÝ VAR... Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný Tokel, KKTC'de 10 bin kaçak olduðunu açýkladý. Ne Ne de Tam kaçak varmýþ bu topraklarda. Sayýn bakanýn sözlerine kanýp, bu sevgili Tanrý misafirlerine "kaçak" demek bence çok yanlýþ Ve aldatýcý da. Onlara kaçak diyebilmek için, adaya gizlice gelmeleri gerekiyor. Oysa bunlar ellerini kollarýný sallayarak geliyor. Onlara kaçak diyebilmek için, ortaya çýkmadan gizli gizli dolaþmalarý, ya da gizli çalýþmalarý gerekiyor. Oysa bizde böyle bir durum söz konusu deðil. Bunlar göz göre göre yiyor, içiyor, geziyor ve istediði yerde çalýþýyor. Bunlara kaçak denmez, dense dense "daimici misafir" denir. Hem unutmayýn Kaçaklar gece gündüz aranýr, izleri sürülür Bunlarý ne arayan var, ne soran.. Ýþte böyle boþ laflarla anýlýrlar o kadar! BEDDUALAR YÜZÜNDEN Maliye Bakanýmýz Tatar büyük bir gaf yaptý. Türkiye Büyükelçisi'nin emekli olduktan sonra alacaðý ikramiye ve maaþý açýkladý. Yersiz ve gereksizdi. Bu açýklama, KKTC emeklisini rahatsýz ve tedirgin ederken. TC emeklisini de tahrik ediyor, maaþlarýmýza göz koymalarýna neden oluyor. Haksýz da deðiller. Düþünebiliyor musunuz topu topu 2 bin 700 TL emekli maaþý alacak koskoca Büyükelçi. Bunca hizmetten sonra alacaðý ikramiye de 55 bin TL. Ya 55 bin TL. Bir KKTC emeklisinin bu rakamlara bakýp, acýmamasý, aðlamamasý ve hayretten delirmemesi mümkün mü? Deðil vallahi.. Oysa bizim bir büyükelçimizin emekli maaþý 6 bin Alacaðý ikramiye de 300 bin TL. Mukayese bile kaldýrmaz. Bir TC emeklisinin rakamlarýmýza bakýp haset etmemesi mümkün mü? Belki de bu yüzden hayýr etmiyoruz Bu beddualar yüzünden. Fotoðraf: Erdoðan BAYBARS Oldu olacak, Talat'a kýrmýzýda durmadan geçme kolaylýðý da gösterilmeli. Baflýnýn Köþesi Dr.Dolgun Dalgýçoðlu RAHATSIZ ETMEYÝN MECLÝS ÇALIÞIYOR... (Ýstanbul)- Meclis görüþmelerini sanýrsýnýz ki ABD meclisinin veya Ýngiltere'nin parlemento görüþmeleridir... Bir patýrtýdýr gidiyor o çatý altýnda. Neyi çözecekler, ne halledecekler bilinmez ama içiþlerimizde epeyce yol aldýklarý söylenebilir. Nasýl mý? Yeni vatandaþlýklar vererek nüfusumuzu artýrdýlar. Ve bir zamanlar Turgut Özal'ýn dediði gibi "Hele bir yüz milyon olalým o zaman görürler bizi" misali nüfusumuzu artýrarak dosta ve düþmana sayýmýzla korku verecekler. Ama önce nüfus artýþýný saðlamalýydýlar. Oturdular, konuþtular ve iþ için getireceðiz - memlekette 10 bin iþsiz geziniyormuþ- diyerek doldurdular her yaný Sonra talan yaptýrdýlar çevremizi bol bol Ne talaný mý? Hiç uzaða gitmeye gerek yok. Evinizde pencere varsa, sadece pencereden bakarak talaný görebilirsiniz. Her yer talan edildi. Sanýrsýnýz her yer inþaat sahasý. Ve þu anda bile birileri nereleri talan etsek, nerelere bir þeyler kondursak diye planlamalar peþinde. Hele belediye seçimlerinde þirin görünüp yeniden seçilmek gayesiyle, faal belediye baþkanlarýnýn yaptýklarý icraatlar Kimisi yol ortasýna fýskiyeli havuz, kimisi deniz kýyýsýna yol, kimisi cami yaptýrýyor. Kimisi de, ki çoðunda bu var,yeni inþaatlar ve yollar. Birkaç gündür basýnda yer alýyor yol ile ilgili haber. Omorfo-Lefkoþa yolunu açacaklarmýþ. Bitirmiþler yani. Ve çevre katliamý yapýlarak inþa edilen yol, memleketin ikiye bölündüðü tarihe kadar hizmete konulacak... Omorfo'dan Lefkoþa'ya binbir tehlike altýnda ve uzun zaman kaybederek ulaþan Omorfoluyu sevindirecekler! Yýllarca geçip gittim o yoldan. Yýllarca sýcaðýnda, soðuðunda dakika saydým ne zaman bitecek diye. Bana uzun gibi gelse de kime sorsam 20 dakikalýk bir yol derdi. Öyle bir yolu geniþletmediler, dokunmadýlar da çoðu yerine ve olduðu gibi býraktýlar Yenisini yaptýlar, tarlalardan geçirdiler ve önlerine çýkan aðaçlarý kestiler. Ýhtiyaç olmadýðý halde fakir bir ülkeye, baþka fakir bir ülkeden, para aktarýldý.. Acaba neden diye düþünmeli insan. Bir düþünelim En deðerli þey nedir diye sorsam, ne cevap verirsiniz? Zaman, dersiniz deðil mi? Zaman.. Çünkü zaman ne geri gelir, ne bir daha kullanýlýr, ne de uzundur hayatýmýzda. Her gün, içinden bir adet eksilen, kavanozdaki bilyelerdir zaman. Yerine konulmuyor giden. Ve eksildiði içindir ki yaþamýmýzda en deðerli olan zamandýr. Kýbrýs için en deðerli nedir diye sorsam Zaman deðil çünkü zaman çok var bizde. Ancak Kýbrýs bir ada. Ve en deðerlileri arasýnda çamý var, ormaný, denizi, suyu ve insaný var. Çünkü ne yerine yenisi gelebilir, ne de çoðalýr. Hep eksilir.. En deðerlilerini bitiriyorlar. Farkýndasýnýz. Haftanýn belli günlerinde oturup tartýþýrlar Sanýrsýnýz Rusya veya Almanya meclisi Meðer deklere edilenler, meclis olmasa da yapýlacak Ýþler týkýr týkýr yani Týkýr týkýr çalýþýr. Kapýdaki tabelada, "Meclis oturumda rahatsýz etmeyin" yazýyor. Meclis oturumda. Rahatsýz etmeyin Önemli iþleri var..

6 Söz Hakký Zübeyir Aðaoðlu Tel: HÝSSETTÝKLERÝM... GÜNLÜK Bilmem siz de ayný duygulara kapýlýr mýsýnýz.. Bende oluyor.. Olaylarýn akýþýný göremiyorsam da, nedenleri açýk deðilse de.. Bazý þeylerin aksak olduðunu hissediyorum.. Alýn þu Ýsrail'in yaptýklarýný mesela.. Herkeste bir feveran olmadý mý?.. Oldu tabii.. Peki Gazze'ye yapýlan bu ziyaret sýrf Türkiye'nin iþi miydi?.. Yok deðildi.. Öyle ise neden dünya durdu da Erdoðan'ýn ne diyeceðini bekledi?.. Erdoðan gezisini yarýda kesmiþ.. Geri Türkiye'ye dönmüþ.. Mecliste grup toplantýsýnda konuþacak.. Tercümanlar bulunmuþ.. Yabancý basýn için odalar tahsis edilmiþ.. Bilmem ne kadar yabancý istasyonlar yayýn yapmýþ.. Peki ama bu Gazze konusu Türkiye kadar diðer Arap ülkelerini ilgilendirmez mi?.. Türkiye'nin bu konuya gösterdiði hassasiyet sizce abartýlý deðil mi?.. Ýþte anlatmak istediðim de budur.. Abartýlý mý, deðil mi Erdoðan'ýn tutumu?.. Açýk bir cevabým yok ama hislerim öyle diyor.. Erdoðan iç politikada irtifa mý kaybediyor.. CHP'nin yeni baþkanýndan mý rahatsýz oldu.. Var bir durum herhalde.. Ne yapacak edecek ve gündemi kendi leyhine çevirecek.. Bence fazla hassasiyet gösteriliyor ve bu iþ pek de hoþ USAM ÝLE LTB'NÝN AFÝÞLERÝ ASILDI Uyuþturucu, Sigara ve Alkolle Mücadele Derneði'nin (USAM) Lefkoþa Türk Belediyesi iþbirliðiyle 4 farklý sloganla bastýrdýðý afiþleri þehrin farklý kesimlerindeki çember ve kavþaklara astýrdýðý bildirildi. Dernek Baþkaný Ayþe Gökyiðit tarafýndan yapýlan açýklamaya göre þehrin farklý noktalarýna asýlan afiþlerde "Uyuþturucuya Kanma Hayatýný Kaydýrma", "Hayatý Daha Net Görmek Ýçin Dumansýz Yaþayýn", "Yaþam Kalitenizi Artýrýn Baðýmlý Olmayýn" ile "Uyuþturucular Birer Ýntihar ve Yok Olma Yoludur" tümceleri yer alýyor. DAÜ'DE SAÐLIK BÝLÝMLERÝ FAKÜLTESÝ KURULDU Doðu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) bünyesinde Saðlýk Bilimleri Fakültesi açýldý. Eylül ayýnda eðitime baþlayacak Fakülte, ilk etapta Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Beslenme ve Diyetetik ile Hemþirelik bölümlerine öðrenci alacak. Her bölüme KKTC uyruklu 30'ar öðrenci alýnacak. Hemþirelik bölümü öðrencilerinin tamamý yarý burslu olarak öðrenim görecek. Diðer iki bölümde de en az bir tam, 2 yarým ve 4 de çeyrek burs imkaný saðlanacak. Her üç bölüm için de laboratuar donanýmlarýnýn son teknolojiye göre projelendirildiði, satýn alma ve kurulum çalýþmalarýnýn baþlatýldýðý kaydedildi. Saðlýk Bilimleri Fakültesi'ne 8 Haziran'daki DAÜ giriþ ve burs sýnavý ile öðrenci alýnacak. DAÜ Akademik Ýþler Rektör Yardýmcýsý Prof. Dr. Osman Yýlmaz ile Saðlýk Bilimleri Fakültesi Dekaný Prof. Dr. Hülya Harutoðlu, DAÜ Tower Restoran'da basýn toplantýsý düzenleyerek yeni fakülte hakkýnda bilgi verdiler. Basýn toplantýsýnda DAÜ Halkla Ýliþkiler ve Basýn Müdürü Derviþ Ekþici de hazýr bulundu. GEREKLÝ ÝZÝNLER ALINDI EÐÝTÝM BAÞLIYOR DAÜ Rektör Yardýmcýsý Prof. Dr. Osman Yýlmaz, atýlým kararý alan DAÜ'nün 3 yýl süren çalýþmanýn sonunda Saðlýk Bilimleri Fakültesi'ni açtýðýný kaydetti. Yýlmaz, fakültenin kurulmasýyla ilgili projelerin ve yasal prosedürün yerine getirildiðini, eðitim vermeye hazýr hale gelindiðini kaydetti. Yýlmaz, Milli Eðitim Gençlik ve Spor Bakanlýðý ile YÖDAK'tan gerekli izinlerin alýndýðýný, eylül ayýnda eðitime baþlanacaðýný da söyledi. Altyapý hazýrlýklarý sürecinde Türkiye'deki 3 üniversite ile protokoller yapýldýðýný söyleyen Yýlmaz, klinik uygulamalarý için de devlet hastaneleriyle iþbirliði yapýlacaðýný belirtti. Fakültenin 7300 metre kare kapalý alana sahip olduðunu kaydeden Yýlmaz, ilk etapta 3600 metre kare alanýn planlamalar için yeterli olacaðýný belirtti. Fakültenin dekanlýðýna Prof. Dr. Hülya Harutoðlu'nun atandýðýný ifade eden Yýlmaz, Saðlýk Bilimleri Fakültesi'nin eðitime baþladýktan sonra uluslararasý akreditasyon çalýþmalarýný da baþlatacaðýný belirtti. Yýlmaz, Ýþletme ve Ekonomi Fakültesi'nde Saðlýk Kurumlarý Yöneticiliði Bölümü açýlmasý konusunda YÖK'ten izin alma çalýþmalarýnýn da sürdüðünü söyledi. olmayacak.. xxx Cumhurbaþkaný görüþmelere þaþýrtýcý bir çözümcü gibi baþladý.. Kimse inanmazdý ama O bunu ispatladý.. Görevi alýr almaz, Ban Ki Moon'a bir mektup yazdý.. Görüþmelere baþlamaya hazýrým, dedi.. Talat'ýn anlaþtýðý zemine de varým, dedi.. Býraktýklarý yerden alýr yürürüm.. Yani nereye kadar anlaþtýlarsa bence tamamdýr.. Yýl sonuna kadar da bu iþ biter, diye ilave etti.. Biz de þaþýrdýk Rumlar da.. Seçimlerde önce de yazmýþtým.. Hristofias, Derviþ Bey'in kazanmasýný ister demiþtim.. Üzerindeki baský azalýr düþüncesindeydi.. Nasýl olsa Derviþ Bey özellikle tek temsiliyet ve tek egemenlik konularýnda yoktu.. Ýki devlet temelinde çözüm arayacaðýný söylemekteydi.. Ýþte böyle bir görüþmeci olursaydý Hristofias rahattý.. Ama olmadý.. Derviþ bey tuttu Talat'ýn herþeyini kabul etti.. Masada verdiklerini geri alacaðým derken.. Geldiði yerden alýp yürüyeceðim, demeye baþladý.. Bu konular en çok da Downer'i sevindirmiþ olacak.. Sanki görüþmeler baþlamýþ da yol alýnmýþ gibi.. O da yýl sonunda anlaþmaya varýlacak, demeye baþladý.. Ýlk buluþmada bir sunum yaparak.. Her iki lider de BM Güvenlik Konseyi kararlarýný esas alýrlar.. Gelmiþ geçmiþ BM parametrelerini kabul ederler falan demeye baþladý.. Derviþ Bey'den ne ses var, ne de þikayet.. Herkes þaþkýn ama yapacak birþey yok.. Derken dün bir beyanat okuduk.. Derviþ Bey düþünmüþ taþýnmýþ ve açýklamýþ.. Ben Downer falan bilmem.. Kim ne açýklarlarsa açýklasýn beni baðlamaz.. Ne baðlarmýþ Derviþ Bey'i?.. Ban Ki Moon'a yazdýðý mektup.. Anladýn mý ya bay Downer?.. Öyle erken gelin güvey olma.. Bu iþ kaç tane daha yýl sonu geçiþtirecek Allah bilir.. Deðil mi ki Türkiye AB üyesi deðil.. Deðil mi ki Türkiye bu bölgenin parlayan bir ülkesi oldu.. Kimse bizi tutamaz bay Downer.. Görüþeceðiz tabii.. Masadan kalkanýn boynu kýrýlsýn.. Sittin sene de masadayýz.. Ama yazdýðýmýz mektubu iyi oku.. Ýkide bir yeni naneler yedirtmeye uðraþma.. Bizi yazdýðýmýz mektup baðlar.. O da þimdilik ha.. Gün gele ondan da kendimizi kurtarýrýz.. Dün dündür, bu gün de bugün, o kadar.. xxx Yine bunlarý hissettiklerime göre yazdým.. Ortada bunlarý doðrulayacak bir olgu var mý?.. Sizce var mý, yok mu?.. Hisseder misiniz siz de birþeyler?.. Hisleriniz körelmemiþse hissedeceksiniz.. Siyaset artýk doðrularý söylemekle olmaz.. Hurmadan inene kadar kurban adayýn.. Ýnince de "mafiþ kurban" deyin olsun bitsin.. Hepinize hayýrlý günler dilerim.. Eski Alman milletvekili Norman Paech de gemideydi: ASKERLERE KARÞI BALTALARIN KULLANILDIÐI ÝDDÝASI DOÐRU DEÐÝL "Mavi Marmara"da bulunan Alman Sol Parti Federal Meclis üyeleri Inge Höger ile eski Sol Parti milletvekili Norman Paech olanlarý anlattýlar. 'Kendimizi savaþta ve rehin alýnmýþ hissettik' diyen Höger, askerlerin bavullarý açtýklarýn ve ellerinin kelepçelendiðini söylüyor. 'Helikopterden inen askerler maskeliydi ve ellerinde aðýr silahlar vardý' diyen Paech, olaylarý bir kameraya kaydettiðini, ancak Ýsrail askerlerinin kameraya el koyduðunu söylüyor. Paech, 'Býçak görmedim. Saldýrý sýrasýnda askerlere karþý iki sopanýn kullanýldýðýný gördüm sadece. Demir sopalar görmedim. Askerlere karþý baltalarýn kullanýldýðý iddiasý doðru deðil' diyor ayrýca. Oysa, operasyonun baþýnda bulunan ve ismi açýklanmayan Ýsrailli Albay R. 'Gemide bulunan herkesin elinde býçak vardý. Kalas, balta ve býçaklarla saldýrdýlar. Bu yüzden ateþ etmek zorunda kaldýk. Gemideki herkes bizi öldürmek istedi, sanki bir terörist grupla karþý karþýyaydýk" diye savunuyor kendini. Ýsrail'in durumunda sandýðýmýzdan çok daha büyük arýzalar var galiba... STRATEJÝK ORTAK Siyasi terminolojimize yeni bir ifade daha kazandýrýlmýþ... "Stratejik ortak"... KTHY için öyle bir ortak aranýyormuþ. 'Stratejik' yani... Antibiyotik deðil! KKTC MECLÝS KALEMÝ Ýngiltere'de Lordlar Kamarasý'na girmeyi baþaran Kýbrýs asýllý Barones Meral Hüseyin Ece OBE'ye Nazým Çavuþoðlu "KKTC Meclis Kalemi" hediye etmiþ. Ambargolarýn kaldýrýlmasýyla ilgili kararý yazmasý için... Haydi Lord'um, göreyim seni! HAYVANLARA MÜJDE BM destekli bir araþtýrmada bakýn ne deniliyor insanlýða: "Dünyayý kurtarmak için vetejeryan olun." Hayvanlara bundan daha iyi bir müjde olur mu? MASAYA YATIRILMIÞ Türkiye'de Ýsrail saldýrýsýyla ilgili güvenlik zirvesi yapýlmýþ. Konu siyasi, askeri, ekonomik ve hukuki boyutlarýyla masaya yatýrýlmýþ... Masaya yatan kolay kolay kalkar mý bir daha? Týrnak... "Þu resmi hizmet aracý sefasýna son verecek uygulama baþlatýlsýn bakalým kaç üst kademe yöneticisi ya da bakan yakýný bunu sineye çekebilecek!.." Ahmet TOLGAY (Kýbrýs) "Kim ne isterse söylesin, hiçbir þey beni gördüklerim ve yaþadýklarýmýn aksini iddia etmemi saðlayamaz. Ülkemiz giderek mutsuzluk üreten bir fabrikaya dönmektedir. Bu fabrika, her geçen gün ürettiði mutsuzluk miktarýný artýrmaktadýr. Çoðalan bir memnuniyetsizlik, çoðalan bir sorumsuzluk söz konusudur." Anýl KAYA (Star) "Ben hiçbir þey beklemiyorum. Yoksa siz Ýsrail'in yaptýklarýna dünya hukukunun müdahale etmesini mi bekliyorsunuz? O zaman global dünyaya iyimser bakýþýnýzý henüz kaybetmediniz demektir. Bu tür olaylarda dünya topyekün bir sýnavdan geçer aslýnda. Çoðunlukla da bu sýnavdan kaldýðý gözlemlenir." Ferhat ATÝK (Haberdar) "Türkiye Batý dünyasý için önemli bir ülke. Türkiye'nin önümüzdeki aylarda terörle çalkalanacaðý ve RTE'nin de kendi kazdýðý kuyuya düþeceðini sanýyorum. Her ezilen halk gibi, Filistin halkýnýn da yanýndayým; ama Hamas militaný veya yandaþý asla!" Arslan MENGÜÇ (Vatan) Günün Kahramaný MUSTAFA ÇAVGA Elmas Güzelyurtlu cinayetinden beri karakollardan ve mahkemelerden pek eksilmeyen, baþýndan bir dizi kriminal olay geçen ve halen de Yücel Erol cinayetinin üç zanlýsýndan biri olarak yargýlanan Mustafa Çavga'nýn önceki gün mahkemede söyledikleri kamuoyunda adeta þok yarattý. Çavga, birlikte yargýlandýðý arkadaþlarýndan Emin Özbeyit'i Elmas Güzelyurtlu ile ailesini öldürmekle suçladý. Daha da ilginci bu cinayetlere tanýklýk ettiðini söyledi ve mahkemenin ileriki aþamalarýnda bununla ilgili ayrýntýlý bilgi vermeye hazýr olduðunu da duyurdu. Savcýlarý ve yargýçlarý da þok eden bu açýklamalardan sonra ne olacaðý merak ediliyor...

7 3 Haziran 2010 Perþembe Baþbakan Küçük TAK'a konuþtu "Aday olmayacaðýma dair teminat vermedim" Ulusal Birlik Partisi Genel Baþkaný, Baþbakan Ýrsen Küçük, geçtiðimiz hafta Meclis'ten güvenoyu alan hükümetin öncelikli hedefinin ekonomik sorunlar ve kamu reformu olduðunu belirterek, "Mali sýkýntýlar için ne yapacaðýmýza Ankara'yla görüþtükten sonra karar vereceðiz. Belki ek bütçeyle çözeriz" dedi. Kamu reformu konusunda Meclis'te konsensüsle üretim ve verimliliðin esas olacaðýný belirten Küçük, koalisyon konusunda "Niye düþünelim, DP ve ÖRP'nin ucu açýk desteði var" diye konuþtu. Küçük, yeni hükümetin 6 ay için kurulduðuna iliþkin söylemlere karþýlýk ise "6 aylýk hükümet mi olur 4 yýllýk program hazýrladýk. Kasýmdaki kurultayda aday olmayacaðým konusunda siyasi teminat vermedim" ifadelerini kullandý. HÜKÜMETÝN ÖNCELÝKLERÝ TAK muhabirinin sorularýný yanýtlayan Baþbakan Ýrsen küçük, özetle þunlarý söyledi: "Öncelik ekonomik konularda... Ardýndan kamunun yapýsý önemli... Bugünkü kamu yapýsý sürdürülebilir deðil. Üretimin teþvik edilmesi gerekir. Üretimsizlik, dýþ ticaret açýðý en önemli sorunlar. Hükümetin de önceliði ekonominin hareketlenmesi için üretimin artýrýlmasý ve ihracatýn teþviki... Ancak o zaman özel sektör geliþtirilebilir, kamunun yükü azalýr ve ekonomik sorunlara çözüm üretilebilir." BÜTÇE AÇIÐI 150 MÝLYON Mali yapýdaki sýkýntýlara dikkat çekerken, yýlsonuna kadar bütçe açýðýnýn 150 milyon TL'ye dayanacaðýna iþaret eden Küçük, "Bütçenin kaynaða, gelire ihtiyacý var. Ama bu konuda ne yapacaðýmýza karar vermiþ deðiliz. Yeni bir hükümetiz. Tüm mali ve sýkýntýlý konularý Ankara'yla görüþmek gerekir. Esas olan Ankara temaslarýndan sonra varacaðýmýz mutabakat. Bu toplantýyý yapmadan bu konularda bir þey söylemek mümkün deðil" dedi. ÝKRAMÝYEYE VERGÝ YOK Ankara ile resmi temas konusunda KAMÝNARA, BKP'YÝ ZÝYARET ETTÝ Avrupa Birliði Kýbrýs Temsilciliði Baþkaný Androulla Kaminara Birleþik Kýbrýs Partisi (BKP)'yi ziyaret etti. BKP Basýn Bürosu'ndan yapýlan açýklamaya göre Kaminara ile görüþmede konuþan Parti Genel Sekreteri Ýzzet Ýzcan, ziyaretten memnuniyetini belirtti ve Kýbrýs sorununa en erken zamanda çözüm bulunmasýnýn gerekliliði üzerinde durdu. Bölünmüþlüðün ve statükonun tüm Kýbrýslýlarýn çýkarlarýna aykýrý olduðunu ifade edene Ýzcan, erken çözüm için AB'a da büyük görev düþtüðünü söyledi. Kýbrýs Türk toplumunun yaþadýðý demografik, ekonomik ve sosyal sorunlara AB'ýn seyirci kalmamasý gerektiðini de söyleyen Ýzcan, AB'ýn Kýbrýs Türk toplumunun yaþadýðý sorunlara daha duyarlý olmasý gerektiðini vurguladý. AYH'YÝ DE ZÝYARET ETTÝ Androulla Kaminara dün Aydýnlýk Yarýnlar Hareketi yetkilileriyle de görüþtü. Aydýnlýk Yarýnlar Hareketi'nden yapýlan açýklamaya göre, Kaminara, Aydýnlýk Yarýnlar Hareketi Baþkaný Anýl Kaya ve diðer yetkililerle Golden Tulip Otel'de bir araya geldi. Kaya, görüþmede yaptýðý konuþmada, özellikle Avrupa Birliði Temsilciliði ile mevcut diyaloglarýnýn kendileri açýsýndan büyük önem taþýdýðýný söyledi. En önemli sýkýntýlarýnýn Avrupa Birliði'nin doðru anlaþýlmamasý olduðunu söyleyen Kaya, Avrupa vizyonuna sahip Aydýnlýk Yarýnlar Hareketi'nin Avrupalý düþünen, insana, çevre sorunlarýna ve çözümlerine Avrupalý yaklaþýmlarla bakan ve bu bakýþ açýsýný toplumsallaþtýrma gayreti içinde olduðunu belirtti. Anýl Kaya, Kýbrýslý Türklerin içinde bulunduðu ekonomik sýkýntýlara da deðindi. Eroðlu'nun açýklamasý Rum basýnýnda "Uzun hava - gazel baþladý" sözleriyle yorumlandý Derviþ Eroðlu'nun "Beni sadece Genel Sekreter Ban'a gönderdiðim mektup baðlar" þeklinde dün yaptýðý açýklama Rum basýnýnda da yer buldu. Fileleftheros gazetesi, "Eroðlu'dan Uzun Havalar Baþladý Genel Sekreter Ban'ýn Ýlk Görüþmede Okunan Açýklamasýný Kabul Etmiyor" baþlýklý haberinde, Eroðlu'nun Dimitris Hristofyas'la görüþmesinin 24 saat öncesinde "maksatlarýyla ilgili manzaraya netlik kazandýrma konusunda acele ettiðini" yazdý. Cumhurbaþkaný Eroðlu'nun, geçtiðimiz hafta yapýlan ilk görüþmede Özel Danýþman Aleksander Downer tarafýndan okunan BM Genel Sekreteri Ban'ýn mesajýna "mesafeli davrandýðýný" yazan gazete, Eroðlu'nun "mesajýn içeriðini selamladýðýný, bunun da Kuzey Kýbrýs'ta bir takým tepkilere neden olduðunu" kaydetti. Gazete, Cumhurbaþkaný Eroðlu'nun yarýnki görüþmede "ya konuyu gündeme getirip üzerinde uzlaþýlmýþ zemine karþý çýkacaðý, ya da çekincelerini daha sonraya býrakarak ilerleyeceði" yorumunda da bulundu. Politis gazetesi de "Eroðlu Genel Sekreter'den Uzaklaþýyor" baþlýklý haberinde, "Eroðlu geçtiðimiz hafta sessiz bir þekilde kabul etmiþ göründüðü BM Genel Sekreteri Ban'ýn Kýbrýs sorununun çözümüyle ilgili müzakere zeminine iliþkin açýklamasýndan dün net bir uzaklaþma çabasý gösterdi" diye yazdý. Diðer gazeteler haberi þu baþlýklarla aktardý: Simerini: "Eroðlu: Þu an Herhangi Bir Uzlaþma Yok" Haravgi: "Mülkiyetle Ýlgili Görüþlerin Ortaya Konmasý... Eroðlu: Beni Genel Sekreter ve Genel Sekreterin Danýþmanýnýn Açýklamalarý Baðlamýyor" henüz kesinleþmiþ bir tarih olmadýðýný da söyleyen Küçük, geçmiþ hükümetler döneminde Türkiye'yle imzalanan protokoller konusunda ise, "Protokoller baðlayýcý, ama tekrar gözden geçirilmeyecek diye bir kural yoktur" dedi. Ekonomik önlemler çerçevesinde uzun süreden beri gündemden düþmeyen "emekli ikramiyesine vergi" konusuna yeniden açýklýk getiren ve böyle bir tasarrufun gündemde olmadýðýný kesin dille tekrarlayan Küçük, Maliye Bakaný Ersin Tatar'ýn bazý önlemler alýnacaðýna iliþkin açýklamalarýyla ilgili olarak da özetle þunlarý söyledi: "Sayýn Maliye Bakaný elbette bazý hesaplar yapacak... Doðaldýr. Sýkýntýlar olduðuna göre arayýþlar normal karþýlanmalý. Ama nihai karar Bakanlar Kurulu'ndadýr. Hükümeti baðlayan da Baþbakan'ýn açýklamalarýdýr." Küçük, "açýklamalarýnýza karþýn panik var, emeklilik baþvurularý arttý" denilmesi üzerine de, "Benim açýklamalarýmýn çalýþanlarý rahatlatmýþ olmasý lazým. Ýkramiyeler konusunda net açýklama yaptým. Vergi alýnmasý gibi bir gündemimiz yoktur. Daha paniðe ne gerek var" diye konuþtu. TEDBÝR DE OLABÝLÝR, EK BÜTÇE DE Birtakým önlemler öngörmesi nedeniyle Türkiye ile geçmiþ hükümetler döneminde imzalanan protokolün yeni hükümet için "þansýzlýk" olarak nitelendiðinin anýmsatýlmasý üzerine de Küçük, "Neden ille de þansýzlýk olsun Bazen þans da olabilir" ifadelerini kullandý. Küçük, "kamu açýklarý nedeniyle tedbir kaçýnýlmaz gibi görünüyor" yönündeki soruya da, "Tedbir mi olur, ek bütçe mi olur peþinen söylemek mümkün deðil. Belki ek bütçeyle çözebiliriz" dedi. KTHY KONUSU Kýbrýs Türk Hava Yollarý'nýn (KTHY) içinde bulunduðu mali sýkýntýnýn da hükümetin öncelikleri arasýnda yer aldýðýný anlatan Baþbakan Küçük, "En önemli konu KTHY. Geldiðimiz günden beri gündemimizden hiç çýkmadý. Çalýþýyoruz, çözüm üreteceðiz. Yeni yönetim bu hafta bazý öneriler getirecek, onu inceleyeceðiz. Neyse çalýþmalarý bakacaðýz. Önerilen ihaleyse onu yapacaðýz" dedi. KTHY ile ilgili hangi formül olursa olsun þeffaf olacaklarýný ve ihalesiz yapmayacaklarýný yineleyen Küçük, "Ýþletme ortaklýðý mý, ortaklýk mý, formül ne olursa olsun þeffaf ve ihaleyle olacak. Pazarlýkla, görüþmeyle deðil" ifadelerini kullandý. ADAY OLMAYACAÐIMA DAÝR SÝYASÝ TEMÝNAT VERMEDÝM UBP Genel Baþkaný, Baþbakan Ýrsen Küçük, partisinin Kasým ayýndaki kurultayý nedeniyle bu hükümetin "6 aylýk hükümet" olarak nitelendiðinin anýmsatýlmasý üzerine de, "6 aylýk hükümet mi olur? 4 yýllýk bir hükümet programý hazýrladýk, hedefimiz bu... 4 yýllýk UBP hükümeti" dedi. "Sizin baþkanlýðýnýzýn 6 ay süreceði, kasýmdaki kurultayda baþkanlýða aday olmayacaðýnýz söyleniyor" þeklindeki soruya da Küçük, "Benim baþkanlýðýmda 4 yýllýk bir hükümet düþünüyoruz. Kurultayda aday olmayacaðým diye siyasi teminat vermedim. Þartlara baðlý. Önemli olan UBP 4 yýl iktidardýr. Hükümet programý da ona göre hazýrlandý" karþýlýðýný verdi. NEDEN KOALÝSYON ARAYALIM Meclis'te 24 sandalyeye sahip UBP azýnlýk hükümetinin koalisyon arayýþýna girip girmeyeceði konusunda da Küçük, "Koalisyon niye arayalým milletvekilinin desteðiyle güvenoyu aldýk. Az bir destek deðil. Buna raðmen arayýþ olur mu, gerek var mý? Demokrat Parti ile Özgürlük ve Reform Partisi'nin ucu açýk desteði var. Bu durumun zamanla deðiþmesi halinde o zaman yeni tedbirler düþünülür" diye ekledi. 7 GÖR DUY KONUÞ GÖR DUY KONUÞ Azrailimiz devlet ve gaminiler Lefke bölgesinden faksla gönderilen bir yazýda gaminiler konusunda hükümet göreve çaðrýlmakta ve imza olarak da "Bölge halký" rumuzu kullanýlmaktadýr... Þikayet konusu gaminilerle ilgili yazý özetle þöyle: "Gaziveren köyünün alt kýsmýnda ve Güneþköy'ün güneyinde 95 adet gamini dediðimiz kömür ocaðý kurulmuþtur. Eski hükümet zamanýnda sayýlarý 25 adet olan gaminiler þu anda inanýlmaz boyutlara ulaþmýþtýr. Bölgedeki tüm gaminiler 200'ü aþmýþtýr. Bazan gazetelerde görüyoruz. Güzelyurt bölgesinde ölüm yaþý ortalamasý 50'ye düþmüþtür. Bunun hiç araþtýrmasý yapýldý mý? Bu insanlara ne oluyor da 50 yaþlarýnda ölüyorlar? Artýk ne küçüðümüzde, ne de büyüðümüzde hayýr kalmadý. Ýnsanlarýn hepsi hasta. Binbir çeþit hastalýk var. Yeni doðmuþ bebekler kalp krizi geçiriyor, yeni doðmuþ çocuk þeker hastalýðýndan kör oluyor. Onlarca insanýmýz kanserden gidiyor. Sebebi olmayan birçok ölüm gerçekleþti. Kadýnlarýn neredeyse yarýdan fazlasýnýn rahmi alýndý. Aydýnköy de sadece bir mahallede 17 tane kanser hastasý vardýr, fakat sayýlarý gün geçtikçe azalýyor. Çünkü birer birer ölüyorlar. Günümüzde hükümet araba eksozlarýný ölçüyor, kapalý yerde sigara içene para cezasý kesiyor fakat yüzlerce gamininin yanmasýna göz yumuyor. Eski hükümetin Güzelyurt bölgesinde bu kadar oy kaybetmesinin sebebi gaminilerdir harekatýnda bile bu kadar þehit verilmedi.. Bütün ümidimiz yeni hükümetti. 19 Nisan 2009 seçimlerinden beridir yeni hükümetin birþeyler yapmasýný bekliyoruz. Fakat ne birþey yapýldý ne de yapýlacak. Meðerse ölü gözünden yaþ bekliyormuþuz. Böylesine bir insanlýk dramý yaþanan bölgemizden hiçbir yetkilinin haberi yok mu? Güzelyurt Kaymakamý Sayýn Menteþ Gündüz bir yýl önce bize söylediklerini bir yýl sonra tekrar ediyor. Gaminilerin çýkardýðý gazlardan korunmak için arabalarda yatýyoruz. Acaba bundan yetkililerin haberi var mý? Havalar ýsýndý, pencerelerimizi açamýyoruz. Ýnsanlar uyumuyor. Her hareketleri takibimiz altýndadýr. Bu kadar bekleyiþ artýk yeter. Bundan sonra eylemlere baþvuracaðýz. Devletin çýkardýðý, çýkarýlmasýna izin verdiði veya çýkarýlmasýna göz yumduðu gamini zehirine artýk yeter diyoruz. Dünya Çevre Günü geliyor. Yetkililer bu günü nasýl kutlayacaklar? Halkýmýzýn ne dediðini biliyor musunuz? Ýnþallah bir çözüm olur da Rumlar bizi bu gaminilerden kurtarýr. Evet ne yazýk ki insanlar böyle düþünüyor. Bunun sebebi de idarecilerdir. Halkýn istediði o kadar zor ve ulaþýlmaz birþey deðildir. Halk sadece nefes alabilmek istemektedir. 3 tane gaminicinin bu kadar insaný zehirlemesine seyirci mi kalacaksýnýz? Maaþ alan insanlar ek iþ olarak bu iþi yapýyorlar. Ormanlarý yakan ormancýlar bile iþe alýndý ve gaminisini yakýyor. Kömür ihtiyacý artýkça da bilin ki dikili bir aðaç kalmayacaktýr. 2009'da sadece ormanda 30 kez yangýn çýktý. 2010'un ilk orman yangýný birkaç gün önce çýktý. Bereket versin ki güneyde biraz aðaç var da idare ediyoruz... Yoksa oksijeni bile baþka ülkelerden alacaðýz. Baþbakan, Ýçiþleri Bakaný, Tarým Bakaný, Saðlýk Bakaný, tümünü de acilen göreve davet ediyoruz." ALO AFRÝKA HATTI BÝZÝM DUVAR HAZÝRAN'DA ÖLMEK ZOR Bizim Mandra Gerek Maliye Bakanýnýn, gerekse Baþbakan'ýn, "Emekli maaþ ve ikramiyelerinden vergi almak gibi bir düþüncemiz yok" þeklinde güvence vermelerinden bir türlü tatmin olmayan Emekliler Cemiyeti, cumhurbaþkanýný da ziyaret ederek konu ile ilgili endiþelerini giderecek bir yanýt arayýþýný sürdürürler. Emekliler, Eroðlu'nun da ayný mealdeki konuþmasýyla rahatladýklarýný belirtirken sokaktaki adam, "Eþel mobili kaldýrmayacaklarýný da söylemiþlerdi, ama kaldýrdýlar" diye imalý imalý söylenir.

8 8 3 Haziran 2010 Perþembe MÝNARELÝKÖY ÝLKOKULU'NDA MEYVE KAZANI- Mesarya bölgesinin merkez okullarýndan Minareliköy Þehit Mehmet Eray Ýlkokulu, 1 Haziran Dünya Çocuk Günü dolayýsýyla önceki gün yaratýcý bir etkinliðe evsahipliði yaptý. Okul öðretmenlerinin organizasyonuyla düzenlenen "Çocuk, Meyve ve Sevgi" adlý þölende, meyve kazanýnda "sevgi salatasý" oluþturuldu. Öðrencilerin evlerinden getirdiði meyveler, sýnýf öðretmenlerinin yardýmýyla yýkanýp doðranarak kazana atýldý, birlikte karýþtýrýldý ve meyve salatasý "sevgi salatasý" olarak dondurmayla yendi. Okul öðretmenleri etkinliðin ana fikrini "sevgi, dayanýþma, eðlence" olarak nitelerken, "Çocuklar, hayatýn enerji kaynaðý ve geleceðin gizemini içlerinde taþýyorlar. Bu tür etkinliklerle de büyüklerine 'geleceðin devamý bizde, bize iyi bakýn ki gelecek daha saðlýklý ve dinç olsun' mesajý veriyorlar" ifadelerini kullandýlar. GÜZELYURT'TA ESKÝ AKDENÝZ YOLU ÜZERÝNDE KANALÝZASYON PROJESÝ ÇALIÞMALARI BAÞLIYOR Güzelyurt Belediyesi, bugünden itibaren eski Akdeniz yolu güzergâhýnda kanalizasyon projesi kazý çalýþmalarýnýn baþlayacaðýný açýkladý ve vatandaþlarý, zorunlu olmamalarý halinde bu yolu kullanmamaya çaðýrdý. Belediyeden yapýlan açýklamaya göre söz konusu çalýþmalar 30 Haziran'a kadar devam edecek ve eski Akdeniz yolu güzergâhýnda 200 metrelik etaplar halinde kazýlar yapýlacak. Kazýnýn yapýlacaðý kýsýmlar trafiðe kapatýlacaðý için halký zorunlu olmadýkça bu güzergâhý kullanmamaya çaðýran Güzelyurt Belediyesi, yolu kullanmak zorunda olanlarýn ise yoldaki iþaret ve görevlilerin yönlendirmelerine uymalarý konusunda uyardý. Belediye'den yapýlan açýklamaya göre AB tarafýndan finanse edilecek olan projenin bedeli 15 milyon Euro olacak ve 18 ayda tamamlanacak. EMEKLÝ POLÝSLER DERNEÐÝ ÝSRAÝL'Ý PROTESTO ETTÝ Emekli Polisler Derneði, Gazze'ye insani yardým götüren sivil aktivistlere yönelik saldýrý nedeniyle Ýsrail'i kýnadý. Dernek Yönetim Kurul tarafýndan yapýlan açýklamada, saldýrýnýn uluslararasý sularda yapýldýðý ve sivillerin ölümüyle sonuçlandýðýna dikkat çekildi. Açýklamada ayrýca, Ýskenderun'daki Deniz Ýkmal Komutanlýðý'na PKK'nýn yaptýðý roket saldýrýsýnda þehit düþen askerlere rahmet dileðinde bulunularak, PKK protesto edildi. TÜRK VE RUM SÝYASÝ PARTÝLERÝ BULUÞTU Slovak Büyükelçiliði tarafýndan organize edilen Kýbrýslý Türk ve Kýbrýslý Rum siyasi partilerin geleneksel aylýk toplantýsý dün ara bölgede yapýldý. Ledra Palace Otel'de yapýlan toplantýya KKTC'den Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP), Yeni Kýbrýs Partisi (YKP), Kýbrýs Sosyalist Parti (KSP) ve Birleþik Kýbrýs Partisi(BKP); Güney Kýbrýs'tan ise Çalýþan Halkýn Ýlerici Partisi (AKEL), Kýbrýs Yeþiller Partisi, Demokrat Parti (DIKO), Birleþik Demokratlar (EDÝ), Demokratik Seferberlik Partisi (DISI), Sosyal Demokrat Hareketi (EDEK), Mücadeleci Demokrasi Hareketi (ADIK) ve Merkezin Yeniden Yapýlandýrýlmasý için Politik Grup (EPALXI) temsil edildi. TDP'nin evsahipliðinde yapýlan bugün toplantýda Slovak Cumhuriyeti'nin Lefkoþa Büyükelçisi Anna Turenicova, AP Kýbrýslý Türklerle Yüksek Seviye Temas Grubu'nun Avrupa parlamentosu seçimlerinin ardýndan atanan yeni üyeleri ile 9 Haziran'da 10:30 Ledra Palace Otel'de bir toplantý gerçekleþtirileceðini kaydetti. Toplantýya katýlanlarýn "Kýbrýs'ýn yeniden birleþtirilmesinde eðitimin rolü" konulu halka açýk bir toplantý yapýlmasý konusunda karar aldýðýný da söyleyen Turenicova, söz konusu toplantýnýn 25 Haziran'da Lefkoþa'da ara bölgedeki Chateau Status Restoran'da yer alacaðýný kaydetti. Turenicova, toplantýya Avrupa Komisyonu'nun Eðitim, Kültür, Çok Dillilik ve Gençlikten Sorumlu Komiseri Androulla Vassiliou'nun ana konuþmacý olarak katýlacaðýný kaydetti. Kýbrýslý Türk ve Rum siyasi parti temsilciler, 23 Haziran'da yeniden bir araya gelecek. GÜNEY'DE FUHUÞ MEKÂN DEÐÝÞTÝRDÝ Rum tarafýnda gece kulübü, bar ve Güney Kýbrýs'ta çalýþtýrýlan yabancý hayat kadýný sayýsýnda önemli azalma olmasýna raðmen; kadýnlarýn cinsel yönden istismar edildiði yeni mekânlar; fuhuþ kahvehaneleri türediði bildirildi. Rum Meclisi Cürümler Komitesi'nin bugünkü toplantýsýnda Güney'de fuhuþ kahvehaneleri türediði saptamasý yapýldý ve özellikle AB üyesi ülkelerden gelen ve Rum tarafýndaki fuhuþ çetelerinin eline düþen kadýnlarýn; genellikle kýrsaldaki bu kahvehanelerde çalýþtýrýldýðý bilgisi verildi. Ayrýca; birkaç yýl önce Rum tarafýnda hayat kadýný olarak çalýþtýrýlan yabancý uyruklu kadýn sayýsýnýn 1200'ü geçtiði, ancak bugün bu sayýnýn 365 olduðu da ifade edildi. LARNAKA'DA ORMAN YANGINI Larnaka'nýn Delikipo köyü yakýnlarýndaki ormanlýk arazide yangýn çýktý. Dün saat sularýnda çýktýðý bildirilen yangýn bir süre sonra kontrol altýna alýndý. Rum radyosu yangýnýn ormanlýk alaný ve özel þahýslara ait binalarý etkilediðini duyurdu. Orman Dairesi Müdürü tarafýndan yapýlan açýklamada yangýna; Rum Ýtfaiye Teþkilatý ve Orman Dairesi'ne ait iki itfaiye uçaðý tarafýndan müdahale edildi. MARTILAR SATIÞTA Posta Dairesi Müdürlüðü, "Dünya Çevre Günü (Martýlar)" konulu anma pul serisi ve ilk gün zarfýný 4 Haziran Cuma günü satýþa çýkarýyor. Posta Dairesi Müdürü Doðan Emiroðullarý, yaptýðý yazýlý açýklamada, 2'si 25, 2'si de 30 kuruþluk 4 puldan oluþan anma serisinin, Devlet Basýmevinde bastýrýldýðýný kaydetti. KIBRIS TÜRK KADINLAR BÝRLÝÐÝ MAÐUSA ÞUBESÝ BAÞKANI YENÝDEN EMÝNE SÜTÇÜ Kýbrýs Türk Kadýnlar Birliði Gazimaðusa Þubesi baþkanlýðýna yeniden Emine Sütçü seçildi. Derneðin 12. Genel Kurulu'nda seçilen yönetim Kurulu üyeleri de görev bölümü yaptý. Yapýlan açýklamaya göre, Birliðin Baþkan yardýmcýlarý Serpil Seris ve Esin Önen olurken, Sekreter Zühre Lama, Sekreter Yardýmcýsý Güner Daðcý, Veznedar Seray Gürün, Disiplin Kurulu üyeleri Neþe Zaimoðlu ile Sezgin Soyer, Denetleme Kurulu üyeleri ise; Fisun Esatoðlu ile Emel Monargalý oldu.

9 3 Haziran 2010 Perþembe Tünel ALINTI HAMAS ROKET ATMADAN ZAFER KAZANDI Ýyi silahlanmýþ ve iyi eðitilmiþ bir ordu, sivil gemilerden oluþan bir 'özgürlük filosuna' karþý savaþa girerse sonuç bellidir. Çatýþmanýn yol açtýðý siyasi hasar ortada. Ýsrail'in kuþatma altýnda cansýzlaþan Gazzelilere yardým götürmeyi amaçlayan bir gemiye saldýrmasýnýn ardýndan, Filistinlilerle görüþmelerde sorun yaþanacak. Hamas tek bir roket atmadan sýradýþý bir zafer kazandý. Ordu oraya gitmemeliydi çünkü mesele çatýþmayý kimin kazanacaðý deðil, kimin kamuoyundan daha çok puan kazanacaðýyla ilgiliydi. Baþbakan Netanyahu bu sýnavda tümüyle sýnýfta kaldý. Kuþatmayý sürdürme politikasý bumerang gibi geri döndü. Ýsrail'in, vatandaþlarýný ve dünyadaki dostlarýný piþman olduðuna, hatalarýndan ders aldýðýna inandýrmanýn tek yolu, tehlikeli siyasetin bedelini kimin ödeyeceðine karar vermek. ÝSRAÝL HA'ARETZ GAZETESÝ (Baþyazý) DÝPNOT Ýngiltere'de Lordlar Kamarasý'na giren ilk Türk üye Kýbrýs asýllý Meral Hüseyin Ece oldu. ARÞÝV TARÝH 24 NÝSAN, 2009 Ergenekon iþte bu yýl önce, 23 Nisan'ý 24 Nisan'a baðlayan gece, Lefkoþa'da iki Kýbrýslý Türk avukatý ve gazetecisi Ayhan Hikmet ile Ahmet Muzaffer Gürkan TMT'ye mensup kiþilerce vurularak öldürülmüþtü... Gözden kaçmayanlar... ÝNCÝR ÇEKÝRDEÐÝ "Kalemimde son damla mürekkep kalana kadar bu iþin peþinde olacaðým. KTHY'ye iþletme ortaðý bulunacaksa insanlarýmýza olanak yaratýlmalý." HASAN HASTÜRER Aklýnýzda bulunsun Semizotunu gün aþýrý tüketin Madensel tuzlar ve vitaminler yönünden zengin olan semizotunun, saðlýk için nisan, mayýs ve haziran aylarýnda haftada 3-4 kez tüketilmesi önerildi. Ýçerdiði mineraller ve vitaminlerle saðlýk veren semizotunun, bir çok özelliðinin yaný sýra sinirleri de dinlendirdiði bildirildi. Semizotu, kaný temizleme etkisiyle kanýn üre ve benzeri maddelerden temizlenmesini saðlar. Ýdrar söktürerek böbreklerdeki kum ve taþýn dökülmesini kolaylaþtýrýr. Ýçerdiði omega-3 sayesinde kalp saðlýðý için de önemlidir. Gut hastalýðýna, baþ aðrýsý ve bedendeki diðer aðrýlara iyi geldiði saptanmýþtýr. Yaþlýlar, midesi hassas olan kiþiler ve þeker hastalarýna da faydalý olan semizotu, düþük kalorisi sayesinde formda kalmaya yardýmcý olarak, zayýflamak isteyen kiþiler tarafýndan da rahatlýkla tüketilebilir. BEN GÝDERÝM, ADIM KALIR HER SEÇÝM ÖNCESÝNDE KANALÝZASYON Belediyeler harýl harýl çalýþýyor, kimisi yol kazýyor, kanalizasyona ermiþ kendini, kimisi aðaç dikiyor, kimisi festivallerde vur patlasýn çal oynasýn eðleniyor. Kimisi personel alýyor da alýyor, öyle bir þiþirmiþ ki kadrosunu, sanýrsýnýz bir köyün deðil bir ülkenin çöpünü temizleyecek... Seçimlerden önce öyle bir galeyana geliyor ki partilerimiz, kimse tutmasýn onlarý, belediye baþkanlýklarýný ve muhtarlýklarý kaptýrmayacaklar asla... Bu ne biçim bir kepazeliktir ki, her seçim öncesinde baþlayan kanalizasyon çalýþmalarýyla, resmen bok yoluna gittiðimizi anlayamýyoruz? "KTHY, ismiyle ve milli bir havayolu olarak uçmaya devam etmelidir. Bir ortak alýnabilir." Hüseyin ÖZGÜRGÜN Memleketimden manzaralar 9 Posta... Posta... Posta... Posta... Posta... Posta... 1 SAATLÝK ÜRETKEN GÖRÜÞME Derviþ Eroðlu, Alexander Downer ile 1 saat mülkiyet meselesini görüþüyor ve Downer görüþmeden sonra çýkýyor ve gayet keyifli, gülümseyerek 'üretken bir gün geçirdik' diyor. 1 saatte mülkiyet konusunu görüþtünüz ve üstüne üstlük bir de üretken oldunuz. Vay vay vay... Bu ne biçim bir dalgadýr yahu? Ýyice aptal yerine koydunuz bizi gerçekten. Bu kadar da dalga geçilmez ki? Bir saatte, üretken görüþmeymiþ... Umur Talu haberturk.com'da yazdý: 'Tarihte yaþadýðý büyük acýlarý baþka insanlara reva gören vicdansýzlýk varken, kalbiniz yolunu þaþýrmasýn!' Ne Ýskenderun öylesine terör hedefi... Ne gemilere saldýrý anlýk salaklýk! Ne Türkiye'nin hedef olmasý bir kaza kurþunu... Ne de kurþun sadece Türkiye'ye! Ýskenderun kýsa süre önce, "Ýsrail'in Suriye, Ýran'a karþý hava sahamýzý kullanma ihtimaline karþý konan füzeler"le anýlmýþtý. Belki de, "füze kalkaný" kuranlarýn kendini koruyamadýðýna dair düzenlenmiþ gösteri sahnesi. Ýsrail'de bu saldýrýnýn teorisi, çoktan yapýlmýþtý. Zaten "paranoya" halindeki Ýsrail'in sýkýþmasý, muhtemelen bu teoriyi patlattý. Teori, Ýsrail devletinin insan haklarý örgütlerine saldýrýsý üstüneydi. Jerusalem Post, "saldýrý ve kamuoyu oluþturma hazýrlýðý"ný 25'inde duyurdu. Aþýrý saðcý Reut Enstitüsü, Ýsrail ordusu ve hükümetine özel rapor sundu: "Gayrimeþrulaþtýrma tehdidi: Politik bir duvar yaratmak" baþlýklý rapor Afrika nýn sizin için týk ladýklarý... "düþmanlar"ý ikiye ayýrdý: 1- Direniþ þebekesi: Ýran, Hizbullah, Hamas Gayrimeþrulaþtýrma þebekesi: Batýlý solcular, insan haklarý gruplarý, Arap ve Müslümanlar. Gazze ablukasýný protesto edenler. Reut, çarpýcý ana fikrini þöyle ifade etti: -Barýþçý insan haklarý savunucularýna karþý gizli servisler ve silahlý kuvvetler aracýlýðýyla sabotaj ve saldýrýlar düzenlenmeli. (Daha sonra sabotaj ve saldýrý sözcükleri sansürlendi!) Ýçeride ilk kurban "iþgal karþýtý askerler" grubu oldu; dýþarýda Gazze katliamýnýn adýný "Tüm halký toptan hedef aldý" diye koyan Güney Afrikalý Yahudi "BM Ýnsan Haklarý Konseyi" yetkilisi Goldstone. Yahudi asýllý Chomsky, Ýsrail'e (ve Filistin'e) sokulmadý. Bu "saldýrý"nýn stratejik arka planý sadece Türkiye'yi, Müslümanlar'ý deðil, Batýlý solcularý da kapsýyor; muhalif Yahudileri de. Bir de "özel" durum var: Nükleer darbe! "Benim için iyi his" dediðim üzre, uluslararasý denetimden kaçýrýlmýþ Ýsrail nükleer gücüne dünyanýn uyanmasý. Sadece Ýran'a çullanmaktan vazgeçilmesi. Türkiye ve Brezilya'nýn, ABD ve Ýsrail tahakkümünü kýrmasý. O yüzden, bu saldýrý önce Türkiye'ye; ama Brezilya'ya da, hatta Obama'ya bile!(...) Ýsterseniz "Gitmeselerdi, provoke ettiler, onlar zaten Ýslamcý" diye düþünün. Öldürülenler, tarihin ikiyüzlülüðüne karþý cesaret gemilerine binmiþti. 14 askere karþý 1400 Gazzeli katleden ve buna terörle savaþ diyen saldýrgan ikiyüzlülük varken; tarihte yaþadýðý büyük acýlarý baþka insanlara reva gören vicdansýzlýk varken, kalbiniz yolunu þaþýrmasýn! Þimdi en çok, Ýsrail'e tank ihalesi verenleri, eleþtirene "Yahudi düþmaný" diyen komutaný, ortak tatbikata yumulanlarý, mayýnlý arazi peþkeþçilerini merak ediyorum. Ýsrail'le cicim zamanlarý, kimimize "Sermaye ýrkçýsý" diyen bir baþbakan da dahil! (Bu yazý Umur Talu'nun 31 Mayýs 2010'da haberturk.com'da yayýmlanan "Bu saldýrý zaten tavsiye idi" baþlýklý yazýsýndan kýsaltýlmýþtýr...)

10 10 3 Haziran 2010 Perþembe ÝSRAÝL GAZZE'YÝ VURMAYA DEVAM EDÝYOR Ýsrail uçaklarýnýn önceki gün Gazze Þeridi'nin kuzeyinde, Beyt Lahya'ya düzenlediði hava saldýrýsýnda üç Filistinli militan öldü. Hava saldýrýlarý, bölgeden dün öðleden sonra Ýsrail'e atýlan iki "Kassam" roketinin ardýndan geldi. Kemal Edwan'daki hastane kaynaklarý, ölenlerden hepsinin 20'li yaþlarda olduðunu belirtti. Ölenlerin "Halk Kurtuluþ Cephesi'nin askeri kanadý, Selahaddin Tugaylarý mensubu" olduðu belirtildi. Sabah saatlerinde de Han Yunus'un doðusunda, sýnýra yaklaþmaya çalýþan iki Filistinli ile Ýsrail askerleri arasýnda silahlý çatýþmalar meydana geldiði bildirilmiþ ve çatýþmalarda bir Filistinlinin öldüðü bildirilmiþti. Ancak Gazze'deki saðlýk görevlileri, olayýn meydana geldiði bölgede herhangi bir ceset bulunmadýðýný kaydetti. NÝKARAGUA ÝSRAÝL'LE DÝPLOMATÝK ÝLÝÞKÝLERÝNÝ ASKIYA ALDI Nikaragua'nýn, Ýsrail'le diplomatik iliþkilerini askýya aldýðý bildirildi. Nikaragua Devlet Baþkanlýðý sözcüsü Rosario Murillo'nun radyoda okuduðu baþkanlýk bildirisinde, "Nikaragua'nýn Ýsrail hükümetiyle diplomatik iliþkilerini derhal askýya aldýðý" belirtildi. Saldýrýda hayatýný kaybedenlerin ailelerine ve ülkelerinin hükümetlerine baþsaðlýðý mesajýnýn iletildiði bildiride, gözaltýna alýnanlarýn serbest býrakýlmasý çaðrýsýnda bulunuldu. Bildiride ayrýca, Nikaragua'nýn "Filistin halkýnýn mücadelesine þartsýz" desteði dile getirilerek, Gazze Þeridi'ndeki ablukanýn kaldýrýlmasý istendi. IRAK'TA MAYIS BÝLANÇOSU: 474 ÖLÜ, 1724 YARALI Irak'ta mayýs ayýnda yaþanan þiddet olaylarýnda 474 kiþi hayatýný kaybetti, 1724 kiþi de yaralandý. Baþkent Baðdat'ta faaliyet gösteren Hak ve Hürriyetleri Gözetleme Merkezi, Iraklý güvenlik ve saðlýk kaynaklarýna dayanarak hazýrladýðý, bugün yayýnlanan raporunda, mayýs ayýnda Irak genelindeki þiddet olaylarýnda 474 kiþinin öldüðü ve 1724 kiþinin de yaralandýðýný duyurdu. Raporda, insanlarý toplu hedef alan, bomba yüklü araçlarla, yol kenarýna ve araba altýna yerleþtirilen bombalarýn patlatýlmasýyla düzenlenen saldýrýlarda Baðdat, Babil, Musul yakýnýndaki Ninova, Diyala ve Basra'da toplam 241 sivilin hayatýný kaybettiði ve 1721 kiþinin de yaralandýðý belirtildi. Güvenlik güçleri saflarýndaki kayýplara da yer veren raporda, Ninova, Baðdat ve El Enbar illerinde polis ve ordudan toplam 73 güvenlik görevlisinin öldüðü, Diyala ve Salahaddin illerinde 2 kiþinin de Iraklý güvenlik güçleri tarafýndan öldürüldüðüne dikkat çekildi. ERDOÐAN-OBAMA TELEFON GÖRÜÞMESÝ... ERDOÐAN: ÝSRAÝL BÖLGEDEKÝ TEK DOSTUNU KAYBEDEBÝLÝR TC Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan, ABD Baþkaný Barack Obama'ya, yaptýklarý telefon görüþmesinde, Gazze'ye yardým götüren gemilere yönelik Ýsrail saldýrýsý hakkýnda bilgi vererek, "Ýsrail bölge barýþýna bugüne kadar en büyük katkýyý yapan bölgedeki tek dostunu kaybetme tehlikesi ile karþý karþýyadýr. Önümüzdeki günlerde atacaðý adýmlar, bölgedeki konumunu belirleyici olacaktýr" dedi. Baþbakanlýk Basýn Merkezinden yapýlan açýklamada, Baþbakan Erdoðan ile ABD Baþkaný Barack Obama'nýn telefonla bir saat süren bir görüþme yaptýklarý bildirildi. Erdoðan'ýn görüþmede, Gazze'ye yardým götüren gemilere Ýsrail saldýrýsý hakkýnda bilgi vererek, olayýn cereyan tarzý ve Türkiye için önemi hakkýndaki düþüncelerini açýkladýðý belirtilen açýklama þöyle: "Sayýn Baþbakanýmýz, Ýsrail saldýrýsýnýn kabul edilemez bir hukuk dýþýlýk ve uluslararasý teamüle aykýrý bir faaliyet olduðunu belirterek, en kýsa zamanda öldürülen vatandaþlarýmýzýn cenazelerini, yaralýlarýmýzý ve gönüllülerimiz ile yardým faaliyeti içindeki gemilerin serbest býrakýlarak Türkiye'ye iadesini, Gazze'ye uygulanan ambargonun bir önce kaldýrýlmasýný istemiþtir. Baþbakan Erdoðan, Akdeniz'de gerçekleþen saldýrýnýn sadece Türkiye ile Ýsrail arasýnda deðil, Ýsrail ile 32 ülke arasýnda, dolayýsýyla bütün dünyayla olduðunu ifade ederek, 'Ýsrail bölge barýþýna bugüne kadar en büyük katkýyý yapan bölgedeki tek dostunu kaybetme tehlikesi ile karþý karþýyadýr. Önümüzdeki günlerde atacaðý adýmlar, bölgedeki konumunu belirleyici olacaktýr' demiþtir. ABD Baþkaný Barack Obama ise konuþmasýna, Ýskenderun;da askeri birliðimize teröristlerce yapýlan saldýrý ile Gazze'ye yardým götüren gemilerde hayatýný kaybeden Türk vatandaþlarý için üzüntülerini belirterek, þehit aileleri ve milletimize en derin taziyelerini ileterek baþlamýþtýr. Baþkan Obama, Türkiye'nin Gazze'ye yardým konusu ve müteakip geliþmelerle ilgili hissiyatýný çok iyi deðerlendirdiðini, nitekim BMGK kararýna katýlarak bunu gösterdiðini belirterek, "Bu Beyaz Saray Sözcüsü Gibbs: Obama ile Erdoðan önemli birer dosttur Beyaz Saray Sözcüsü Robert Gibbs, kapsamlý bir Orta Doðu barýþ planýna her zamankinden çok ihtiyaç bulunduðunu söyledi. Gibbs, Beyaz Saray'da düzenlediði günlük basýn toplantýsýnda, Ýsrail'in Gazze'ye yardým götüren gemilere saldýrýsýyla ilgili BM Güvenlik Konseyi baþkanlýk açýklamasýnýn hem ABD hem de uluslararasý toplum tarafýndan desteklendiðine iþaret ederek, konseyin olayda neler yaþandýðýna dair, uluslararasý standartlara uygun, hýzlý, tarafsýz, güvenilir ve þeffaf bir soruþturma yürütülmesi çaðrýsýný desteklediklerini söyledi. "ABD Baþkaný Barack Obama'nýn, Ýsrail güçleri tarafýndan Gazze Þeridi'ne uygulanan ablukanýn kaldýrýlmasýna yönelik uluslararasý çaðrýlarý destekleyip desteklemediði" sorusuna Gibbs, "Hayýr. Daha önce de söylediðimiz gibi, Gazze'deki insani durumdan kaygýlýyýz ve bu koþullarý geliþtirmek için Ýsrailliler ve uluslararasý ortaklarla birlikte çalýþmaya devam ediyoruz. BM Güvenlik Konseyinin belirttiði gibi, bu savunulamaz bir durum" yanýtýný verdi. Gibbs, "bu ablukanýn, silahlarýn Hamas'ýn eline geçmesine izin verilmemesini amaçladýðýný" söyledi. Olayýn Ýsrail ile Filistinliler arasýndaki dolaylý görüþmelere olasý etkisine dair bir soru üzerine Gibbs, Obama'nýn dün Ýsrail Baþbakaný Binyamin Netanyahu ile üç ayrý vesileyle görüþtüðünü, Filistin Devlet Baþkaný Mahmud Abbas'ýn 9 Haziran için öngörülen Washington ziyaretinin tarihinde de deðiþiklik olmadýðýný konunun uluslararasý hukuka ve Türkiye'nin beklentilerine en uygun þekilde bir çözüm için yoðun çaba gösteriyoruz. Göstermeye de devam edeceðiz. Türkiye ile ABD'nin bölge barýþý için bugüne kadar olduðu gibi, bundan sonra da çok yakýn iliþki içinde olacaklarýna inanýyorum. Bölgeyle ilgili diðer konularý Toronto'da yapýlacak G-20 toplantýsýnda sizinle yüz yüze, ayrýntýlý olarak görüþmek istiyorum' ifadelerini kullanmýþtýr." BEYAZ SARAY ABD Baþkaný Barack Obama'nýn, telefonla görüþtüðü Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan'a, ülkesinin, Ýsrail'in Gazze'ye yardým götüren gemilere saldýrýsýnda hayatýný kaybedenler ve yaralananlarýn yanýsýra tüm yolcular ile gemilerin salýverilmesine yardým etmek için Ýsrail ile yakýn istiþare içinde çalýþtýklarýný söyledi. Beyaz Saray'dan yazýlý açýklamaya göre, Obama, Erdoðan'a, Gazze'ye gitmek için yola çýkan Türk bayraklý gemiye Ýsrail ordusunun operasyonu sonucunda meydana gelen can kayýplarý ve yaralanmalardan ötürü derin üzüntülerini iletti. Baþbakan Erdoðan'a, olayda hayatýný kaybedenler ve yaralananlarýn yanýsýra tüm yolcular ile gemilerin salýverilmesine yardým etmek için Ýsrail ile yakýn istiþare içinde çalýþtýklarýný ifade eden Obama, "trajediyi çevreleyen gerçeklerin güvenilir, tarafsýz ve þeffaf bir þekilde soruþturulmasýna ülkesinin desteðini" dile getirdi. Obama, Ýsrail'in güvenliði zayýflatýlmadan, Gazze halkýna insani yardýmlarýn sunulmasýnýn daha iyi yollarýnýn bulunmasýnýn önemini belirtti. Görüþmede, genel durumu çözmenin yolu olarak, baðýmsýz, bitiþik ve kendi ayaklarý üzerinde durabilen bir Filistin devletini tesis eden kapsamlý bir barýþ anlaþmasýnýn öneminin altýný çizen Obama, ülkesinin, daha istikrarlý ve güvenli bir Orta Doðu'da çýkarý olan Türkiye, Ýsrail ve diðerleriyle yakýndan çalýþarak bu hedefin baþarýlmasýna yönelik devam eden baðlýlýðýnýn önemini vurguladý. belirterek, kapsamlý bir Orta Doðu barýþ planýna her zamankinden çok ihtiyaç duyduklarýný vurguladý. "ÖNCEDEN BÝLGÝMÝZ YOKTU" Gibbs, olaya dair bir soruþturmanýn Ýsrail tarafýndan mý yürütülmesi gerektiðini düþündüklerinin ve uluslararasý toplumun buna katýlýmýna nasýl baktýklarýnýn sorulmasý üzerine, BM Güvenlik Konseyi baþkanlýk açýklamasýnýn hýzlý ve þeffaf bir soruþturma çaðrýsýnda bulunduðunu hatýrlatarak, uluslararasý katýlým da dahil olmak üzere güvenilir bir soruþturmayý temin eden yollara açýk olduklarýný söyledi. Gibbs, BM Güvenlik Konseyinin açýklamasýnda, "eylemlerin kýnanmasýndan" bahsedilirken, "bu eylemlerle kimin kastedildiðine" iliþkin bir soru üzerine, "Uygun bir soruþturmayla belirlenecek bir dizi gerçek hakkýnda konuþuyoruz" ifadesini kullandý. Bu olayýn, Obama'nýn, ülkesi ile Müslüman dünyasý arasýndaki iliþkileri onarma yönünde gösterdiði çabalarý bir gecede mahvedip mahvetmediðine dair bir soru üzerine Gibbs, Baþkan'ýn Müslüman dünyasýyla iliþkiler konusuna özel bir zaman ve dikkat harcadýðýna dikkati çekerek, bu son olayýn buna büyük bir etkide bulunacaðýný düþünmediðini belirtti. Gibbs, bir soru üzerine, ABD'nin, Ýsrail'in gemilere saldýracaðýndan önceden bilgisi olmadýðýný söyledi. DÜNYADAN... DÜNYADAN... Tanya'nýn çilesi için mucize ilaç Gençliðinde saðlýklý biriyken bir anda sürekli uzamaya ve kilo almaya baþlayan ABD'li Tanya Angus'a en sonunda umut kapýsý aralandý. 18 yaþýndan itibaren beyninde oluþan bir tümörün sürekli büyüme hormonu salgýlamasý yüzünden 'Ýrilik hastalýðýna' yakalanan Angus'un tedavisi için doktorlar özel bir tedavi yöntemi geliþtirdiklerini açýkladý. 18 yaþýndayken 65 kilo olan Angus 13 yýlda 150 kilo aldý olan boyu ise ayný sürede 1.97'ye ulaþtý. 17 Haziran'da ameliyata alýnacak Angus'un beynindeki tümör alýnacak. Daha sonra doktorlarýn hakkýnda detay vermedikleri, ancak 'çareyi bulduk' diye lanse ettikleri ilaçla tedavi sürdürülecek. 31 yaþýndaki Angus "Doktorlar geliþtirdikleri bir ilaçla beni zayýflatacaðýný söylüyor. Belki bu halimden daha fazla küçülmeyeceðim ama irileþmemin önüne geçilecek" dedi. Kýsa bir süre önce doktorlar çok az ömrünün kaldýðýný belirtikleri Angus'un beynindeki tümör 2003'te alýnsa da iki yýl sonra yeniden ortaya çýkmýþtý. Angus son 13 yýlda 15 kez býçak altýna yatmasýna raðmen irileþmeye devam etti. 'Doktor Ölüm'den hediyelik cesetler "Doktor Ölüm" olarak da bilinen ve "plastinasyon" adý verilen özel bir teknikle koruduðu cesetlerden sergi açan Alman anatomi uzmaný Gunther von Hagens ticaret hayatýna atýldý. Von Hagens, Almanya Guben'de bulunan laboratuvarýna ek olarak bir de ceset-market açtý. Yakýnda internet üzerinden de hizmete girecek olan garip marketten, fiyat aralýðý 80 ila 11 bin euro arasýnda deðiþen ceset parçalarý hediyelik eþya olarak satýn alýnabiliyor. Hayvan parçalarýnýn da satýldýðý marketteki bazý fiyatlar þöyle: Ýnsan bacaðýnýn alt parçasý: 80 euro. El parçasý: 185 euro. Testis: 360 euro. Kafa ve beyin, dilim baþý bin 500 euro. Sigara tiryakisi akciðeri: 3 bin 600 euro. Enine bütün vücut kesiti: 11 bin euro... On çiftten dördü mutlu! ÝngÝlÝz UKDating.com internet sitesinin 3 bin çift üzerinde yaptýðý araþtýrma sonucunda, her on çiftten altýsýnýn mutsuz olduðu ortaya çýktý. Her on çiftten dördünün partnerlerini terk etmeyi düþündüðü, yine her on çiftten birinin partnerine artýk hiç güvenmediði belirlendi. Çiftler iliþkilerinde aðýrlýklý olarak karþý tarafýn içinden gelmesi istenen romantik davranýþlarýn eksikliðinden yakýnýyor. Bir buket çiçeðe, sürpriz bir tatil programýna ya da eve geldiðinde en sevdiði yemeði bulabilmeye hasret kalan çiftlerin oraný yüzde 33. Yüzde 25'lik bir kesim ise seks hayatlarýný "baþtan savma" olarak nitelendiriyor. Neden mutsuzlar? 1. Doðallýðýn kaybolmasý. 2. Romantizmin azalmasý. 3. Berbat seks hayatý. 4. Birbiriyle meþgul olacak zaman bulamama. 5. Konuþacak zaman bulamama. 6. Gelecek için ayný þeyleri istemiyor olma. 7. Birbirine güvenmeme. 8. Þefkatin azalmasý. 9. Artýk birbirini sevmemek. 10. Dürüstlüðün bitmesi. Balýklar huzur istiyor! Balýklar ve suda yaþayan diðer canlýlar, insanlarýn sebep olduðu gürültü kirliliðinden ötürü tehlike altýnda... Bilim insanlarý, petrol ve gaz vinçlerinin, gemilerin, botlarýn ve sonarlarýn çýkardýðý gürültünün suda yaþayan canlý türleri üzerinde olumsuz etki yarattýðýna dikkat çekiyor. Leiden Üniversitesi'nden biyolog Dr Hans Slabbekoorn, balýklarýn dünyasýnýn insanlarýn sandýðýnýn aksine sessiz sakin ve huzurlu olmadýðýný anlatýyor. Gürültü seviyesinin artmasý balýklarýn daðýlýmýný, üreme, iletiþim kurma ve yýrtýcý hayvanlardan korunma gibi yeteneklerini etkiliyor.

11 3 Haziran 2010 Perþembe GÜNEY KIBRIS.. GÜNEY KIBRIS.. GÜNEY KIBRIS.. GÜNEY KIBRIS... BÝR HEYET COSAC TOPLANTISINA KATILDI Rum Meclisi'nden bir heyetin, bu yýl 43'üncüsü yapýlan Avrupa Birliði'ne (AB) Üye Ülkelerin Meclislerindeki Avrupa Meseleleri Ýle Ýlgili Alt Komiteler Konferansý'na (COSAC) katýldýðý bildirildi. Fileleftheros gazetesinin haberine göre, heyette, Rum Meclisi Avrupa Meseleleri Komitesi Baþkaný Nikos Kleanthus ve komite üyeleri Dimitris Þilluris, Tasos Mitsopulos, Aristos Aristotelus ve Fidias Sarikas yer aldý. FÝNLANDÝYA DIÞÝÞLERÝ BAKANLIÐI'NIN SEMÝNERÝ Finlandiya Dýþiþleri Bakanlýðý'nýn, yarýn, Kýbrýs sorunuyla ilgili bir seminer gerçekleþtirilmesini planladýðý, fakat bunun yapýlmayacak göründüðü belirtildi. Rum gazetelerinden Fileleftheros, söz konusu seminerin gerçekleþtirilemeyecek göründüðünü çünkü seminerin baþ konuþmacýsýnýn; yarýnki liderler görüþmesi için adada bulunacak olan BM Genel Sekreterinin Kýbrýs Özel Danýþmaný Aleksander Downer olduðunu ifade etti. Gazete, Finlandiya Dýþiþleri Bakanlýðýyla iþbirliði içerisinde Finlandiya Uluslararasý Ýliþkiler Enstitüsü'nün organize ettiði seminere AB'nin Geniþlemeden Sorumlu üyesi Olli Rehn'in Kýbrýs sorunuyla ilgili eski özel danýþmaný Jaako Blomberg'in de katýlacaðýný haber verdi. UBP'NÝN LEDRA PALACE TOPLANTILARINA KATILMASI Rum basýný, Slovakya Büyükelçiliði'nin organizasyonuyla yýllardan beri Türk ve Rum siyasi partileri biraraya getiren toplantýlara katýlmayan Ulusal Birlik Partisi'nin bu konudaki tutumunu yeniden gözden geçirdiðini yazdý. UBP'nin konuya iliþkin tavrýný yeniden gözden geçirmesi konusunda "teþvik edildiðini" yazan Fileleftheros, Kuzey Kýbrýs'tan elde edinilen bilgilere dayanarak "UBP'nin konu üzerinde düþündüðünü" belirtti. AKEL HALKA BÝLGÝ VERÝYOR AKEL'in Kýbrýs sorunundaki geliþmeleri halka anlatmak ve Rum Yönetimi Baþkaný Dimitris Hristofyas'ýn çabalarýna destek verilmesini saðlamak amacýyla bütün ilçelerde kapý kapý dolaþmaya baþladýðý haber verildi. Politis'in "AKEL Kapýlarý Çalýyor... Kýbrýs Sorunundaki Geliþmeler Konusunda Vatandaþlarý Bilgilendirme Seferberliði" baþlýklý haberine göre, AKEL bu seferberlikle, müzakere masasýna koyduðu öneriler (dönüþümlü baþkanlýk, aðýrlýklý oy, çözümden sonra Ada'da kalacak TC kökenlilerin sayýsý) konusunda oluþan olumsuz ortamý yýkmayý hedefliyor. Güneydeki okullarda çalýþan Kýbrýslý Türk öðretmenler konusu milletvekillerinin gündeminde Güney Kýbrýs'taki okullarda çalýþan Kýbrýslý Türk öðretmenler konusu, Rum Meclisi Kontrol Komitesi'nin dün yapýlan toplantýsýnda gündeme getirildi. Simerini gazetesinin haberine göre, DÝSÝ Milletvekili Yorgos Georgiu, toplantýda yaptýðý konuþmasýnda, Rum Eðitim Bakanlýðý'nýn, Türkçe dersleri verecek yüzlerce Rum öðretmen bulunmasýna raðmen, konuyla ilgili yasayý ihlal ederek bu derslerin öðretimi için neden Kýbrýslý Türk öðretmenlere maaþ verdiði sorusunu sordu. Georgiu ayrýca, Güney Kýbrýs'ta ikamet etmeyen, fakat okullarda eðitim veren Kýbrýslý Türk öðretmenlerin, ileri sürdükleri "sahte üniversitelerden" ne kadar akademik nitelik kazanmýþ olduklarý konusunu gündeme getirdi. Güney Kýbrýs'ta ikamet etmeyip, hergün Güney Kýbrýs'a gidip gelen Kýbrýslý Türk öðretmenlerin yol paralarýný Rum Hükümeti'nin karþýladýðýný belirten Georgiu, Rum Hükümeti'nin ÝSRAÝL'E TEPKÝLER SÜRÜYOR Ýsrail'in, Filistin'e yardým götürmek üzere yola çýkan gönüllü yardým gemilerine düzenlediði kanlý saldýrýya tepkiler sürüyor. Alithia gazetesinin haberine göre, AKEL, PEO (Rum Solcu Ýþçi Sendikalarý Federasyonu), EDON Gençlik Örgütü ve POGO Kadýn Örgütü gibi bazý örgütler, dün, Ýsrail'in saldýrýsýný kýnamak amacýyla Lefkoþa Rum Kesimi'ndeki "Özgürlük Meydaný"nda eylem gerçekleþtirdiler. Örgütler, Birleþmiþ Milletler (BM) Genel Sekreteri Ban Ki Moon ile Avrupa Komisyonu Baþkaný Jose Manuel Barroso'ya yönelik ortak bir kýnama bildirisi yayýmladýlar. ANASTASÝADÝS Bu arada, Gazete, DÝSÝ Baþkaný Nikos Anastasiadis'in, yardým gemisinde Milli Ýstihbarat Teþkilatý'ndan (MÝT) ajanlarý bulunduðuna dair bilgi aldýklarýný ileri sürdüðünü yazdý. Ýsrail'in saldýrýsýný kýnayan Anastasiadis, kimsenin Filistinlilerin izolasyonunu Kýbrýslý Türklerin izolasyonu ile baðdaþtýrmasýna izin vermeyeceklerini ifade etti. Anastasiadis, ulusal DOKTOR ÝÞÝNE DALDI, 5 YAÞINDAKÝ ÇOCUÐUNU ARABADA UNUTARAK ÖLÜMÜNE SEBEP OLDU Larnaka'da ikamet eden 43 yaþýndaki bir doktor, arabada kilitli bir þekilde býraktýðý 5 yaþýndaki çocuðunu unutarak, çocuðunun ölmesine sebep oldu. Fileleftheros gazetesinin haberine göre, önceki sabah, çocuðunu anaokuluna býrakmak için yola çýkan ve 10 dakikalýðýna hastaneye giren doktor, iþinin yoðunluðu ve acil hastalar bulunmasý nedeniyle iþe daldý ve çocuðunun arabada bulunduðunu unuttu. Akþam saat 16:00 sýralarýnda, anaokulundan, çocuðun okula gitmediðine dair telefon gelmesi üzerine durumu fark eden doktor, hemen arabaya koþtu ve çocuðunun cesediyle karþýlaþtý. bunu, Rum öðretmenler için yapmadýðýný kaydetti. Georgiu, kýsa bir süre içerisinde, bu konularýn doðru bir þekilde ele alýnmasý için yasa tasarýsý hazýrlanacaðýný ve Meclis'e sunulacaðýný ifade etti. Öte yandan Mahi gazetesi, manþetten "Kýbrýslý Türk Öðretmenlerin Atanmasý Konusunda Skandal" baþlýðýyla aktardýðý haberinde, DÝSÝ milletvekilleri Sotiris Sampson, Andreas Themistokleus ve Yorgos Georigu ile EDEK milletvekili Yorgos Varnavas, Rum Eðitim Bakanlýðý'nýn Güney Kýbrýs'taki okullarda okutulacak Türkçe dersi için Kýbrýslý Türk öðretmen almasýna tepki gösterdiðini yazdý. Gazete, Rum Eðitim ve Kültür Bakaný Andreas Dimitriu'nun, bu konudaki sorumluluðu bir önceki hükümet olan Tasos Papadopulos hükümetine attýðýný, fakat 22 Ekim 2009 tarihli Bakanlar Kurulu'ndaki önerisiyle, kendi kendini yalanladýðýný kaydetti. menfaatler göz önünde bulundurulduðunda, Rum Hükümeti'nin yardým gemilerinin Rum limanlarýný kullanmasýný yasaklama kararý ile çok doðru bir þey yaptýðý yorumunda da bulundu. Öte yandan Fileleftheros gazetesi, Rum Avrupa Parlamentosu (AP) Milletvekili Eleni Theoharus'un da, Anastasiadis'in bu görüþüne benzer bir görüþ ortaya koyduðunu yazdý. KÝPRÝANU Rum Dýþiþleri Bakaný Markos Kiprianu ise, Güney Kýbrýs'ýn, Ýsrail'in Gazze þeridindeki ablukasýna son vermesi gerektiði ile ilgili net görüþü bulunduðunu söyledi. Mahi gazetesinin haberine göre Kiprianu, Güney Kýbrýs'ýn Ýsrail'in haklarýný ve vatandaþlarýnýn güven içerisinde yaþamasý gerektiðini kabul ettiðini ve Gazze'den Ýsrail'e açýlan ateþi kýnadýðýný, fakat Ýsrail'in Gazze ablukasýnýn çözüm olmadýðýný ve özellikle insani yardým gemilerine izin vermesi gerektiðini kaydetti. RUM HAVAYOLLARININ LÜBNAN SEFERLERÝNDE ARTIÞ Kýbrýs Havayollarý'nýn Lübnan'a seferlerini artýrdýðý bildirildi. Alithia gazetesi, Kýbrýs Havayollarý'nýn Lübnan'a 7 ek seferle haftalýk uçuþlarýný 14'e çýkardýðýný belirtti. Gazete, bugün baþlayacak seferlerin 29 Eylül'e kadar süreceðini ekledi. 11 DÜNYADAN... DÜNYADAN... Çirkinlik bazen iyidir! Büyük bir burun, kepçe kulaklar, geniþ bir kalça... Dert ettiðiniz bir fiziksel özelliðinizin aslýnda saðlýðýnýz için 'fayda' anlamýna geldiðini öðrenmek ne kadar teselli edici olur? Oxford ve Southampton üniversitelerinde yürütülen araþtýrmaya bir göz atýn... Büyük kalça: Araþtýrmalara göre büyük kalça kötü kolesterolü ortadan kaldýrýp, damar sertleþmelerine karþý koruyucu olan iyi kolestrolü yükseltiyor. Oxford Üniversitesi'nin çalýþmalarýna göre büyük kalça diyabet riskini de ortadan kaldýrýyor. Kalçadaki yaðlar ayrýca tampon görevi de yapýp yað asitlerini temizliyor. Küçük memeler: Büyük memeler sýrttaki kývrýmlarý deðiþtirerek aðrýya neden olabiliyor. Öte yandan küçük memeler daha duyarlý. Viyana Üniversitesi'nde yapýlan bir çalýþmaya göre büyük memeler, küçük memelerden yüzde 24 daha az duyarlý. Büyük kulaklar: Büyük kulaklar yaþlanmayla beraber oluþan duyma kaybýný önleyebilir. Dr Ralph Home "Kulaðýmýzýn dýþ kýsmý, sesleri belli bir yere toplama konusunda önemli rol oynuyor. Ýnsanlarýn daha iyi duymak için ellerini kulaðýnýn arkasýna koyduðunu görürsünüz. Kulak daha büyük olduðunda kulak kanalýnýza daha fazla ses akýþý olduðu doðru" diye açýklýyor. Bodur bacaklar: Chicago Üniversitesi ile New York'taki Uluslararasý Uzun Ömür Çalýþmalarý Merkezi'nin araþtýrmalarý kýsa bacaklarýn daha kalýn kemikli olduðunu, bunun saðlýklý yaþlýlýk için önemli olduðunu gösteriyor. Büyük burun: Büyük burunlar vücudun enfeksiyon kapmasýna neden olan toz parçacýklarýný ve bakterileri solumamýzý engelliyor. Gökkuþaðý gülleri Kýrmýzý gül aþk, pembe teþekkür, beyaz gül ise memnuniyeti temsil eder. Peki ya "gökkuþaðý gülleri?" Hollandalý iki þirketin yetiþtirdiði yapraklarý rengarenk bu güllerin yýllýk satýþ rakamý, milyonlarý geçiyor. Bu güllere en büyük ilgiyi Japonya, Ýtalya ve Ýsviçre gösteriyor. Renk cümbüþü halindeki güllerin köklerine doðal yetiþme süreçlerinde yiyeceklerde kullanýlan gýda boyalarý enjekte ediliyor. Güllerin her yapraðý hangi renkte olmasý istenirse o renk boya ile besleniyor. Ýnternet üzerinden de satýþý yapýlan gökkuþaðý güllerinin tek kökü 55 TL'ye alýcý buluyor. Aslan parçaladý Rusya'da hayvanat bahçesinde fotoðraf çektirmeye çalýþan 4 yaþýndaki kýzý aslan kaptý. Tambov Hayvanat Bahçesi'ne büyükannesiyle giden Nastya, aslan kafesinin önünde fotoðraf çektirmek istedi. Aslan, kafesin arasýndan uzattýðý pençesiyle küçük kýzýn kolunu yakaladý ve kýzý içeri çekti. Olayý gören bir görevli küçük kýzý aslanýn pençelerinin arasýndan kurtarana dek, Nastya'nýn sol omzu ve kolu parçalara ayrýldý, boynundan ciddi yaralar aldý. Komaya giren Nastya'nýn hayati tehlikesi sürüyor. Son yýllarýn buluþlarý... Yapýlan araþtýrma ile son 10 yýlýn en iyi buluþlarý ortaya çýkarýldý. Ýngiltere'de bin kiþi arasýnda yapýlan bir ankette, sosyal paylaþým sitesi Facebook, son 10 yýlýn en iyi buluþu seçildi. "Offers Supermarket" adlý online alýþveriþ sitesi tarafýndan yürütülen ankette Facebook yüzde 73'le en iyi buluþ seçilirken, bunu yüzde 62'yle iphone ve yüzde 58'le Twitter izledi. Site yetkililerinden Eve Atkins, buluþlarýn, insanlarýn hayatýný kolaylaþtýrmasý nedeniyle büyük önem taþýdýklarýný söyledi. Birkaç yýl önce yapýlan anketlerde ise son yýllarýn en iyi buluþu olarak "iphone" seçilmiþti. Ancak Facebook'un iphone'u geçerek bir numaraya yerleþmesi, sosyal paylaþým sitelerinin insanlarýn günlük hayatýndaki önemini bir kez daha vurgulamýþ oldu. Ankette, Youtube'dan çok daha az kullanýcýsý olan Twitter'ýn daha önde olmasýnýn sebebi olarak, mikro-blog sitesinin ayný zamanda bir sosyal paylaþým sitesi görevi görmesi gösterildi. Bilgisayar devi Apple, ABD'de 3 Nisan'da piyasaya çýkan tablet bilgisayar ipad'lerden 2 ayda 2 milyon adet sattýðýný açýkladý.

12 12 3 Haziran 2010 Perþembe KÜLTÜR - SANAT Günün Manisi Kitap Dünyasý ÖZDEYÝÞLER TADIMLIK Tepenin ardýndayým Zeytinin altýndayým Yarim yollara düþdü Onun meraðýndayým SAMURAYLAR Julia Kristeva Çeviren: Ýsmail Yerguz Sel Yayýncýlýk sayfa "Erkekler, mantýklý bir iddiaya karþý koyacak fakat yine de tek bir bakýþa aldanacak þekilde yaratýlmýþtýr." Balzac BEN SANA TEÞEKKÜR EDERÝM Ben sana teþekkür ederim beni sen öptün Ben uyurken benim alnýmdan beni sen öptün Serinlik vurdun korulara canlandý serçelerim Sen mavi bir tilkiydin, binmiþtin mavi ata Ben belki dün ölmüþtüm, belki de geçen hafta Sen bana çok güzeldin, senin ayaklarýn da Ülkü Tamer Dünya Çocuk Günü'nü coþku ile kutladýlar... HAKDER'li çocuklar coþtu n Hamitköy Kültür ve Dayanýþma Derneði (HAKDER) 1 Haziran Dünya Çocuk Günü çerçevesinde etkinlik düzenlerken, dernek üyesi çocuklar günlerini coþku ile kutladýlar... Hamitköy'ün karþý karþýya kaldýðý sorunlara dikkat çekip tepki verme amaçlý kurulan Hamitköy Kültür ve Dayanýþma Derneði, köy içerisinde büyük eksikliði hissedilen sosyal faaliyetlerini de artýrarak sürdürüyor. Hamitköy Kültür ve Dayanýþma Derneði, Salý günü kutlanan 1 Haziran Dünya Çocuk Günü çerçevesinde etkinlik düzenlerken, dernek üyesi çocuklar, kendi günlerini coþku ile kutladýlar., Hamitköy içerisinde toplanan dernek üyesi çocuklar ve aileleri Çýnarlý Market önünde toplanýp kortej oluþturdular. Kortejin toplanma noktasýnda kýsa bir süreliðine Lefkoþa Türk Belediyesi baþkaný Cemal Bulutoðlularý da çocuklarla birlikte olup, çocuklarýn1 Haziran Dünya Çocuk Günü'nü kutladý. Palyaço eþliðinde yürüyen HAKDER korteji yol boyunca nokta gösterileri de yaparken, köylülerin de alkýþlarýný topladý. Köylüler köy içerisinde ilk kez gerçekleþtirilen böyle bir etkinliðe büyük ilgi gösterdiler. HAKDER korteji, etkinliðin sonlandýðý noktada ise yýl boyunca hazýrlandýklarý halk danslarý gösterilerini sundular. Derviþ Çocuk, Aliye Ozanalp ve Simge Ömeraða'nýn çalýþtýrýcýlýklarýný yaptýklarý ekipler, gösterilerini baþarý ile gerçekleþtirdiler. Etkinlikler sonrasýnda ise HAKDER yönetim kurulu, Mardo Dondurmalarý sponsorluðunda çocuklara dondurma ikramýnda bulundular. MASAL GÜNLERÝ AYÞEN DAÐLI ÝLE DEVAM EDÝYOR Turizm, Çevre ve Kültür Bakanlýðý Kültür Dairesi Müdürlüðü tarafýndan 46. Kütüphane Kütüphane Haftasý etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen "2. Masal Günleri" devam ediyor. Nine ve dedelerimizden masallar temasýyla hazýrlanan etkinliklerde 15 günde bir kendi nine ve dedelerimiz tarafýndan seslendirilen masallar, çocuklarý eþsiz anlara davet ediyor. 5 Haziran 2010 Cumartesi günü saat ile arasýnda gerçekleþtirilecek olan etkinliðe bu kez Ayþen Daðlý katký koyuyor yýlýnda Gazimaðusa`ya baðlý Serdarlý köyünde doðan Daðlý, Ýlkokulu doðduðu köyde, orta ve liseyi Lefkoþa`da tamamladý yýlýnda bugünkü Doðu Akdeniz Üniversitesi'nin çekirdeði olan Yüksek Teknoloji Enstitüsü'nden inþaat mühendisi olarak mezun oldu. Kendi deyiþiyle duvarlardaki/temellerdeki çatlaklardan çok insanlarýn ruhlarýndaki ve iliþkilerindeki çatlaklarla ilgilendiðinden `sözcük mühendisliði`ni seçti. Mezuniyetten sonra DAÜ`de muhasebe, kütüphane memurluðu, öðrenci aktivite merkezi sorumluluðu, halkla iliþkiler memurluðu gibi çeþitli görevlerde bulundu. Halen Kýbrýs Araþtýrmalarý Merkezi`nde çalýþmaktadýr. KIBATEK (Kýbrýs Balkanlar Avrasya Türk Edebiyatlarý) Vakfý Kurucu üyesidir. Sahnelenen "Kabak Tadý" adýnda iki perdelik trajikomik bir tiyatro oyunu vardýr. Ýpek Kýranbay tarafindan bestelenen SOBE adlý çocuk þiiri TRT 2002 popüler çocuk þarkýlarý yarýþmasýnda mansiyon ödülü almýþ ve eser TRT çocuk korosu repertuarýna girmeye hak kazanmýþtýr. Azerbaycanlý þef kompozitör Faik Sudgeddinov`la ortak çalýþmalarý bulunmaktadýr. "Toprak ve Ben", þiir, "Ve Bonsai", þiir,1994, "Sihirli kara Mantarlar ve Iþýk", masal,1994 yayýmlanmýþ eserlerinden bazýlarýdýr. 2. Masal Günleri, son kez 19 Haziran 2010 tarihinde, Atatürk Kültür Merkezi Milli Kütüphane Çocuk Bölümü'nde saat arasýnda gerçekleþtirilecektir. YDÜ ÜNÝVERSÝTELERARASI ÖYKÜ YAZMA YARIÞMASI ÖDÜLLERÝ VERÝLÝYOR Yakýn Doðu Üniversitesi (YDÜ), Kýbrýs Araþtýrmalarý Merkezi (YDÜ-KAM) sanatsal etkinlikleri çerçevesinde, Akademik Yýlý Yaz Dönemi'nde düzenlenen üniversitelerarasý Öykü Yazma Yarýþmasý sonuçlarý belli oldu. Yakýn Doðu Üniversitesi Basýn ve Halkla Ýliþkiler Dairesi Müdürlüðü'nden yapýlan açýklamaya göre, YDÜ-KAM tarafýndan düzenlenen bu yarýþmadaki temel amaç, üniversite öðrencilerini yazarak düþünmeye, düþündüklerini güzel ifade etmeye ve gözlemledikleri çeþitli olaylarý kendi hayal dünyalarýyla da yorumlayarak kurgulamaya özendirmekti. Prof. Dr. Bülent Yorulmaz, Prof. Dr. Birol Emil, Prof. Dr. Ýsmail Parlatýr, Doç. Dr. Zerrin Akdenizli ile öðretim görevlileri Þevket Öznur ve Ali Nesim'in oluþturduðu jüri üyeleri, dün yaptýklarý deðerlendirme sonucu, yarýþmada birincilik, ikincilik, üçüncülük ödülüne layýk görülen 3 öðrenci ile mansiyon ödüllerini kazanan 2 öðrenciyi saptadý. Üniversitelerarasý Öykü Yarýþmasý sonuçlarý 4 Hazrian Cuma (yarýn) günü YDÜ Büyük Kütüphane'nin 2 numaralý konferans salonunda saat 14:00'da düzenlenecek olan ödül töreniyle açýklanacak. Törende birinciye 500 TL, ikinciye 300 TL, üçüncüye de 200 TL para ödülü ile birer plaket verilecek. Sinemalarda Bugün-bu gece Lefkoþa Mýsýrlýzade Galeria Iron Man ( Cuma/Ctesi 23.00) 1. salon Iron Man ( Cuma/Ctesi 23.00) 2. salon Muhtar Yusuf Galleria Kutu ( Cuma-Cumartesi 23.00) 1. salon Astro Boy ( ) Lefkoþa Astro KAPALI Girne Girne Galeria Sinema Club Old Dogs ( ) Maðusa Maðusa Galeria Ejderhaný Nasýl Eðitirsin ( Cuma/Ctesi 23.15) 1. salon Sevgili John ( Cuma/Ctesi 23.15) 2. salon

13 3 Haziran 2010 Perþembe ÇOCUK FESTÝVALÝ MAÐUSA'YI RENKLENDÝRDÝ Gazimaðusa Belediyesi ve Maðusa Kültür Derneði tarafýndan ortaklaþa düzenlenen 18. Gazimaðusa Çocuk Festivali kapsamýnda önceki akþam Murat Boz, Namýk Kemal Meydaný'nda konser verdi. Gazimaðusa Belediyesi'nden yapýlan açýklamaya göre Dünya Çocuk Günü kutlamalarý dün akþam Namýk Kemal Lisesi önünden hareket eden festival kortejiyle baþladý. Rengârenk kýyafetleriyle çocuklarýn katýldýðý kortej yürüyüþüne Ýkinci Cumhurbaþkaný Mehmet Ali Talat ve eþi Oya Talat, Gazimaðusa Belediye Baþkaný Oktay Kayalp, Gazimaðusa milletvekilleri Teberrüken Uluçay ve Sonay Adem de katýldý. Çeþitli etkinliklerin düzenlediði ve stantlarýn kurulduðu Namýk Kemal Meydaný'nda, konser öncesinde dans gösterileri de yapýldý. Namýk Kemal Meydaný'nda bir konuþma yapan Gazimaðusa Belediye Baþkaný Oktay Kayalp, katýlým sayýsý ve organizasyon kalitesiyle Gazimaðusa Çocuk Festivali'nin "ülkede en büyük çocuk organizasyonu olduðunu" belirterek festivale, Maðusa Kültür Derneði'nin de önemli destek verdiðini söyledi. Kayalp, meydandaki halka seslenerek "festivalin ulaþtýðý noktada en büyük katkýyý sizler koydunuz" dedi. "Festivale katýlan tüm çocuklarýmýza teþekkür ediyorum; onlarý sevgiyle kucaklýyorum" diyen Kayalp, "temennim 19. festivalde gelecek yýl bu meydanda mükemmel bir organizasyonda yine birlikte olmaktýr" diye konuþtu. 13 MART VE NÝSAN EK MESAÝLERÝ ÖDENSÝN Kýbrýs Türk Hemþireler ve Ebeler Sendikasý ile Saðlýk Çalýþanlarý Sendikasý (Saðlýk-Sen), mart ve nisan aylarýna ait fazla mesailerin ödenmesi için Maliye Bakaný Ersin Tatar'a çaðrý yaptý. Her iki sendikanýn baþkanlarýn Oðuz Köse ile Kemal Oktar imzasýyla yayýnlanan ortak çaðrýda, saðlýk çalýþanlarýnýn fazla çalýþtýrýlmasýna aralýk 2009'ta son verileceði açýklanmasýna karþýn çalýþmalarýn sürdüðü ifade edildi. Ortak çaðrýda, ek mesai çalýþmasýnýn 2010 yýlýnda da devam etmesi bir yana, çalýþýlan fazla mesainin ödenmemesinin kabul edilemeyeceðine dikkat çekildi. "TOPLU BESLENME SÝSTEMLERÝ SEMPOZYUMU" Kýbrýs Türk Diyetisyenler Birliði (KTDB) ile Türkiye Diyetisyenler Derneði (TDD), "Toplu Beslenme Sistemleri Sempozyumu" düzenleyecek. Diyetisyenler Birliði yaptýðý yazýlý açýklamada, 6 Haziran Diyetisyenler Günü etkinlikleri çerçevesinde gerçekleþtirilecek sempozyumun, yarýn baþlayýp 4 gün boyunca Mercure Hotel'de yer alacaðýný kaydetti. Sempozyumda, Türkiye'nin çeþitli bölgelerinden ve Yakýn Doðu Üniversitesi'nden, konusunda uzman kiþilerce; toplu beslenme yapýlan kurumlardaki uygulamalar, diyetisyenin bu kurumlardaki önemi, uygulanan stratejiler ve yeni öneriler gündeme getirilecek. KIBRIS TÜRK DEVLET TÝYATROLARI ÖDÜLLERÝNÝ ALDI Kýbrýs Türk Devlet Tiyatrolarý, Lions Tiyatro Ödülleri'nde layýk görüldüðü "En Ýyi Kadýn Oyuncu" ve "En Ýyi Sahne Tasarýmý" ödüllerini aldý. Ödüller, Ýstanbul Caddebostan Kültür Merkezi'nde yapýlan 10. Lions Ödülleri Töreni'ne katýlan Kýbrýs Türk Devlet Tiyatrolarý Müdürü Hakan Yozcu'ya takdim edildi. ÖZEV'E BAÐIÞ Lefkoþa Sarayönü Innerwheel Kulübü Özel Eðitim Vakfý (ÖZEV) Özel Eðitim Okulu ve Rehabilitasyon Merkez'ine beden eðitimi derslerinde kullanýlmak üzere bir yürüyüþ bandý baðýþladý. ÖZEV'den yapýlan açýklamaya göre, ÖZEV Genel Müdürü Ersin Görsay göstermiþ olduklarý duyarlýlýktan dolayý Lefkoþa Sarayönü Innerwheel Kulübü Dönem Baþkaný Ayser Tural ve yönetim kurulu üyelerine teþekkür ederek belge takdim etti. TÜBÝTAK UZMANLARI ODTÜ KKK'DA EÐÝTÝM SEMÝNERÝ VERECEK Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araþtýrma Kurumu (TÜBÝTAK) uzmanlarý ODTÜ Kuzey Kýbrýs Kampusu'nda (KKK) eðitim semineri verecek. Milli Eðitim Gençlik ve Spor Bakanlýðý tarafýndan düzenlenen seminerde TÜBÝTAK-1001 projelerinin bilimsel ve mali izleme süreçleri anlatýlacak. Bugün ODTÜ KKK Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleþecek olan programa KKTC üniversitelerinden 120'yi aþkýn akademisyenin yaný sýra Milli Eðitim, Gençlik ve Spor Bakanlýðý, YÖDAK ve TC Yardým Heyeti'nden yetkililer de katýlacak. Milli Eðitim Gençlik ve Spor Bakanlýðý Yüksek Öðrenim ve Dýþ Ýliþkiler Dairesi ile ODTÜ KKK'dan yapýlan açýklamalara göre, program, saat 10.00'da TÜBÝTAK - TOVAG Yürütme Komitesi Sekreter Vekili Dr. Dilek Candan tarafýndan yapýlacak olan "TÜBÝTAK 1001 Programý Araþtýrma Projelerinin Bilimsel Ýzleme Süreçleri" konulu sunum ile baþlayacak. DAÜ, 5. FEFKON TOPLANTISINDA TEMSÝL EDÝLDÝ Doðu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde (KTÜ) yapýlan Fen, Edebiyat, Fen-Edebiyat, Dil ve Tarih-Coðrafya Fakülteleri Dekanlarý'nýn (FEFKON ) "5. Konsey Toplantýsý"nda temsil edildi. DAÜ'den yapýlan açýklamaya göre, 70'ten fazla fen ve edebiyat fakültesi dekanýnýn katýldýðý toplantýya Doðu Akdeniz Üniversitesi Fen ve Edebiyat Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Rza Bashirov katýldý. 5. FEFKON toplantýsýnda Fen ve Edebiyat Fakültelerinde kontenjan, altyapý, istihdam, pedagojik formasyon gibi konular görüþüldüðü, FEFKON'un öneri ve görüþlerini içeren sonuç raporunun Türkiye Yükseköðretim Kurulu'nun bilgi ve görüþüne sunulduðu bildirildi.

14 14 3 Haziran 2010 Perþembe BULMACA Soldan Saða: 1-Evreni yöneten genel yasalar bilimi, evren bilimi. 2-Çocuðu olan kadýn. Ýlave etmek. 3-Yuvarlak biçimde sarýlmýþ olan. Notada duraklama iþareti. Vurgusuz soru eki. 4-Türkiye'ye komþu sorunlu bir ülke. Bir kimsenin, bir topluluðun doðal veya sonradan kazanýlmýþ yeteneklerini, bilgi ve becerilerini ölçmeye ve anlamaya yarayan sýnama. 5-Bir yerden alýp baþka bir yere iletme, taþýma, aktarma. Suriye'nin baþkenti. 6-Bir nota. Sayý. Bir nota. 7-Büyük kardeþ, aðabey. Afrika'nýn kuzeyinde, Akdeniz kýyýsýnda müslüman bir ülke. 8- Gemilerde oda. Atmosferin alt tabakalarýndaki küçük su veya buhar tanelerinden oluþan bulutlarýn çok alçalarak yeryüzüne kadar inmesiyle oluþan duman. 9-Bilim, fen konularýyla siyasi, ekonomik ve toplumsal konularý açýklayýcý veya yorumlayýcý niteliði olan gazete veya dergi yazýsý. Sevgili yýllarý arasýnda yaþamýþ, divan edebiyatýnýn en büyük þairlerindendir. Eklem bacaklýlarda bulunan özel solunum kanallarý. 11- Ters okunuþu "Fýrýnda iyice piþirilerek kurutulan çeþitli biçimde peksimet". Kendi kendine söz vererek bir iþi üzerine alma, ant. Dünün çözümü DÜN Hazýrlayan: Osman Levent Nöbetçi Eczaneler Lefkoþa Serol Eczanesi: Mustafa Ruso Cad. Muhtar Yusuf Galleria No:7 K. Kaymaklý Tel: Cemre Eczanesi: Marmara Bölgesi 30. Sok. No:1 Devpa Süpermarket Arkasý Tel: Maðusa Ece Eczanesi: M. Kemal Bulvarý Yaþam Hastanesi Yaný Lefkoþa Yolu Tel: Girne Ýyilik Eczanesi: Ziya Rýzký Cad. No:36 Tel: Güzelyurt Nilgün Eczanesi: 25 Ecevit Cad. Tel: Yukarýdan Aþaðýya: 1-Birini, baþkalarýnýn veya iþin zararý pahasýna tutmak, haksýz yere kolaylýklar saðlamak, iltimas etmek. Sodyum'un kýsaltmasý. 2-Ýnsanýn kendine karþý duyduðu saygý, haysiyet, izzetinefis. Bir yerde oturma. 3-Bir iþ veya oluþun içinde geçtiði, geçeceði veya geçmekte olduðu süre, vakit. Bir iþi yapmaya hazýr. 4-Kiraya verilerek gelir getiren ev, dükkan gibi mülk. Gerçeði iyi gören ve ona göre davranan, akýllý. 5-Ters okunuþu "Güney Kýbrýs'ýn ünlü birasý". Her yönünü anlama, iyice anlama, tam anlama. 6-Alfabenin 15 ve 14. harfleri. Herhangi bir kas kümesinin irade dýþý hareketi. Kýrmýzý. 7-Ýspanyolca "Yaþa". Söz, lâkýrdý. Bir gýda maddesi. 8- Genellikle yerinde yapýlan ve beðenilen davranýþ. Eski dilde "Emme, emerek içine çekme". Radyum'un kýsaltmasý. 9-Ýþaret, alamet. Karý-kocadan her biri. Bir renk. 10-Yaþýt, eþ, denk, benzerler. Ýçki toplantýlarýnda içki daðýtan kimse. 11-Üniversitede uygulama çalýþmalarý, yabancý dil öðretimi gibi görevlerle görevlendirilen öðretim üyesi yardýmcýsý, lektör. Kabul etmeme. TV'DE BU AKÞAM Yeraltýnda Panik Türü: Yabancý Sinema KANALTURK / 19:50 Devletin seçkin bir ajanýyken görevinden atýldýktan sonra son derece tehlikeli, ölümcül bir terörist haline gelen T, belediye baþkanýnýn metro gezisinin olduðu gün treni kaçýrýr. T'nin peþine en az onun kadar inatçý ve kararlý bir dedektif olan Jay düþer ve yeraltýnda ikisi arasýnda ölümcül bir kovalamaca baþlar Yetenekli Bay Ripley Türü: Yabancý Sinema TNT / 20:00 Tom Ripley i tanýyor musunuz? O, polisiye yazarlarýnýn en sýradýþý olanlarýndan Patricia Highsmith in yarattýðý çok ilgi çekici bir karakter. The Talented Mr Ripley, kahramanýmýzý henüz kahraman olmadýðý dönemde, kaybetmeye mahkum biri olarak karþýmýza getiriyor. Hayatta baþarý kazanma ihtimali zayýf bir genç olan Tom Ripley (Matt Damon), zengin babasýnýn isteðiyle, playboy Dickie Greenleaf i (muhteþem Jude Law) aramaya Avrupa ya gider. Babasýna (James Rebhorn), onu bulunca geri getirme sözü vermiþtir ama zengin Dickie nin cazip hayatýna kapýlýr, New York a dönmek istemez. Dickie nin çevresine dahil olmak, aslýnda kendisi olmak ister. Bu çevrede, Dickie nin niþanlýsý Marge (Gwyneth Paltrow) ile çalçene, sevimsiz Freddie (Philip Seymour Hoffman) de vardýr Arkadaþý ondan kurtulmak isteyince de paniðe kapýlýr. Limasol T.K.B. Asbank Türk Bankasý Ltd. Universal Bank Babamýn Kabusu Türü: Yabancý Sinema TV8 / 21:15 Uzun zamandýr haftalýk Sports Amerika nýn satýþ bölümü baþý olan 51 yaþýndaki Dan Foreman ýn hayatý yolunda görünmemektedir. Yeni patronu olan genç kýzýyla çýkmaya baþlayýnca iþler karýþýr. Yönetmen : Paul Weitz Oyuncular : Dennis Quaid, Topher Grace, Scarlett Johansson Yapým : 2004 Kirli Ýþler Türü: Yabancý Sinema CNBC-E / 22:00 Infernal Affairs in iki yönetmeninden biri olan Andy Lau, Hong Kong aksiyon sinemasýnda, anlattýðý hikayenin psikolojik derinliðini ön plana çýkarmaya çalýþan bir sinemacý kimliðiyle öne çýktý. Aksiyon filmlerinin ünlü yönetmeni Ringo Lam ile çalýþan Lau ya bu derinliði katan hiç þüphesiz Wong Kar Wai gibi bir isimle de çalýþmýþ oluþuydu. Baþyapýtý olarak kabul edilen Infernal Affairs de onun bu yönünü net bir þekilde gözlemlemek mümkün. Hatta, ondan etkilenip çektiði Departed ile hayatýnýn ilk Oscar ýný kazanan Martin Scorsese nin yeniden çevrimiyle karþýlaþtýrdýðýnýzda bile bu derinliði hemen algýlayabilirsiniz. Scorsese nin Jack Nicholson, Leonardo DiCaprio, Matt Damon, Alec Baldwin, Mark Wahlberg, Vera Fermiga ve Ray Winstone den kurulu A-Sýnýfý oyuncu kadrosuyla çektiði filmin kötü olduðu gibi bir iddiamýz yok asla, ama Andy Lau ve Alan Mak in Tony Leung, Anthony Wong gibi oyuncularla çektikleri Infernal Affairs sanki bir gömlek daha üstün. AGATHA TROPÝKAL FIRTINASI: 180 ÖLÜ Orta Amerika'yý vuran Agatha tropikal fýrtýnasýnýn yol açtýðý seller ve toprak kaymalarýnda ölenlerin sayýsý 180'e yükseldi. Yetkililer, Guatemala'da 152 kiþinin hayatýný kaybettiðini, 100 kiþininse hala kayýp olduðunu belirtti. Yaklaþýk 125 bin kiþinin tahliye edildiði Guatemala'da, binlerce kiþinin evsiz kaldýðý, binlercesinin de komþu ülke Honduras'a kaçtýðý bildirildi. Honduras'ta ise Agatha tropikal fýrtýnasýnda ölenlerin sayýsýnýn 18'e çýktýðý ifade edildi. 10 kiþinin yaþamýný yitirdiði El Salvador'da da 11 bin kiþinin tahliye edildiði kaydedildi. BÝNA ÇÖKTÜ: 9 ÖLÜ Bangladeþ'in baþkenti Dakka'da 5 katlý bir binanýn çökmesi sonucu 9 kiþi hayatýný kaybetti. Polis, en az 50 kiþinin de yaralandýðý olayda onlarca kiþinin enkaz altýnda kaldýðýný belirtti. Bina sallanmaya baþladýðýnda, sakinlerinin çoðunun kaçmayý baþardýðý, ancak can kayýplarý ve yaralananlarýn binanýn çevresinde bulunan 200 dolayýndaki evde yaþayanlar olduðu kaydedildi. 2 ÝNTÝHAR KOMANDOSU ÖLÜ ELE GEÇÝRÝLDÝ Afganistan'ýn baþkenti Kabil'de barýþ þurasýnýn yapýldýðý yerin yakýnýnda iki intihar komandosunun ölü ele geçirildiði bildirildi. Þura organizatörlerinden Faruk Vardak, basýna yaptýðý açýklamada, barýþ þurasýnýn yapýldýðý üniversitenin yakýnlarýnda bir intihar komandosunun da polis tarafýndan sað ele geçirildiðini söyledi. PAKÝSTAN ORDUSU TALÝBAN'LA ÇATIÞTI Pakistan'da aþiretlerin kontrolünde bulunan Afganistan sýnýrýndaki Hangu'da güvenlik güçleriyle Taliban militanlarý arasýnda çýkan çatýþmada en az 10 militanýn öldürüldüðü bildirildi. Ordunun Kohat'daki karargahýndan yapýlan açýklamada, Þakahel bölgesinde bir karakola düzenlenen saldýrýdan sonra çýkan çatýþmada, 10'dan fazla teröristin de yaralandýðý kaydedildi. KOSTA RÝKA'DA DEPREM Orta Amerika ülkesi Kosta Rika'nýn Pasifik kýyýsý açýklarýnda 6.1 büyüklüðünde deprem meydana geldi. Depremin merkez üssünün baþkent San Jose'nin 76 kilometre güneybatýsýnda Pasifik açýklarý olduðu bildirildi. DÜNKÜ SERBEST PÝYASA DÖVÝZ KURLARI BANKALAR DOLAR EURO S.T.G. Alýþ Satýþ Alýþ Satýþ Alýþ Satýþ

15 3 Haziran 2010 Perþembe BM MÜZAKERELERDE TERCÜMANLIK HÝZMETÝ SAÐLAYACAK Birleþmiþ Milletler yetkililerinin, Kýbrýs müzakerelerinde tercümanlýk hizmetleri için bir "Kýbrýs Þirketiyle" anlaþma yaptýklarý haber verildi. Fileleftheros Gazetesi BM Kýbrýs Barýþ Gücü Sözcüsü Jose Diaz'ýn tercümanlýk hizmetleri verecek bir þirketle anlaþmaya varýldýðýný açýkladýðýný ve bu çerçevede "Yunanca'dan Ýngilizceye, Türkçeden Ýngilizceye çeviriler yapýlacaðýný" söylediðini yazdý. Gazeteye göre Yunanca'dan Türkçe'ye doðrudan çeviri yapýlmayacak. Fileleftheros gazetesi "Müzakerelere ve Tercümanlara Rol... Sürecin Kolaylaþtýrýlmasý Amacýyla Birleþmiþ Milletler Tarafýndan Yeni Bir Pratik Kullanýlýyor" baþlýklarýyla okuyucuya sunduðu haberinde, Derviþ Eroðlu'nun Ýngilizce konuþamamasýnýn, Birleþmiþ Milletler'in; iki taraf arasýndaki iletiþimin problemsiz bir þekilde gerçekleþmesi çabasýyla tercümanlar istihdam etmesi sonucuna yol açtýðýný yazdý. Birleþmiþ Milletler (BM) Genel Sekreteri Ban Ki-Moon'un, BM Kýbrýs Barýþ Gücünün Kýbrýs'taki faaliyetleriyle ilgili hazýrladýðý rapor, dün, Güvenlik Konseyi üyelerine daðýtýldý. Politis gazetesi, raporun içeriðinin geçen Kasým ayýndaki raporun "týpkýsý" olduðunu belirttiði haberinde, metinde Barýþ gücünün görev süresinin 6 ay daha uzatýlmasýnýn önerildiðini ve adadaki geliþmelere paralel olarak, Barýþ Gücünün operasyonel olanaklarýnýn gözden geçirilmesi çerçevesinde özel bir rapor hazýrlanacaðýna dolaylý bir þekilde atýfta bulunulduðunu kaydetti. Haberde, raporda "Kýbrýslý Türklerin hissettikleri tecrite (izolasyona) deðinildiði" de ifade edildi. Gazete, Rum tarafýnýn þu anki çabasýnýn; BM Güvenlik Konseyi'nin Barýþ gücüyle ilgili kararýna "müzakerelerin sona ermesine iliþkin zaman takvimi konulmamasýndan ibaret olduðunu" belirtti. Haravgi ise haberinde, Rum haber ajansý KÝPE'ye dayanarak, raporun dün gece geç saatlerde veya bugün dolaþýma çýkmasýnýn beklendiðini haber verdi. Haberde, Genel Sekreterin raporda Barýþ Gücünün adada belirleyici rol oynamaya devam ettiðini ifade ettiði de belirtildi. Gazete, Rum haber ajansýna dayanarak n ABD Dýþiþleri Bakanlýðý Sözcüsü Crowley: Bu soruþturmayý yürütmede en iyi pozisyondaki ülkenin Ýsrail olduðuna inanýyoruz. daha geniþ katýlýmýn nasýl olabileceði konusundaki fikirlere de açýðýz... ABD Dýþiþleri Bakanlýðý sözcüsü Philip Crowley, Ýsrail'in Gazze'ye giden yardým gemilerine saldýrmasýyla ilgili olarak, "Bu soruþturmayý yürütmede en iyi pozisyondaki ülkenin Ýsrail olduðuna inanýyoruz. Daha geniþ katýlýmýn nasýl olabileceði konusundaki fikirlere de açýðýz" dedi. Crowley, ABD Dýþiþleri Bakanlýðýnda düzenlediði günlük basýn toplantýsýnda, ABD Dýþiþleri Bakaný Clinton'ýn, Dýþiþleri Bakaný Ahmet Davutoðlu ile planlanandan çok daha uzun süren, çok ayrýntýlý ve derinlemesine bir görüþme yaptýðýný, görüþmenin ilk bölümünü Ýsrail'in Gazze'ye yardým götüren gemilere saldýrýsý, ikinci bölümünü de Ýran konusunun oluþturduðunu bildirdi. Sözcü, görüþme boyunca hem Clinton hem de Davutoðlu'nun, iki müttefik olarak burada bulunduklarýný ve bölgede önemli hissiyatlara yol açan çok trajik olaylar üzerinde çalýþmakta ortak çýkarlarýnýn olduðunu birçok kez tekrarladýklarýný aktardý. Crowley, Davutoðlu'nun, olayda trajik biçimde hayatýný kaybeden Türk vatandaþlarýnýn Türkiye'ye iadesine dair Geçmiþteki liderlerin Ýngilizceyi "mükemmel" bir þekilde bildiklerini ve liderlerin aralarýnda müzakere edebilecek pozisyonda olduklarýný kaydeden gazete, Mehmet Ali Talat ile Dimitris Hristofyas arasýnda bile; Ýngilizce bilgileri "o denli iyi olmasa da" iletiþim problemleri çýkmadýðýný belirtti. Müzakerelerin gerçekleþtirildiði salona, hali hazýrda tercümanlarýn bulunacaðý özel alanlar hazýrlandýðýný yazan gazete, Diaz'ýn açýklamasýna dayanarak, hedeflenen þeyin tercümenin eþ zamanlý olarak yapýlmasý ve olasý gecikmelerin en az düzeye indirgenmesi olduðunu belirtti. Cumhurbaþkaný Eroðlu ile Rum lider Hristofyas arasýnda gerçekleþtirilen ilk görüþmede, BM'nin resmi tercümanlarýnýn kullanýlmadýðýný yazan gazete, taraflara kendi tercümanlarýnýn yardýmcý olduðunu kaydetti. Kullanýlacak olan tercümanlarýn sayýsýnýn henüz netleþmediðini belirten gazete, iþ yükünden dolayý sürekli deðiþ tokuþ yapýlmasýnýn gerektiðini; yani müzakerelerin gerçekleþtirdiði yerde kesintisiz hizmet saðlamak amacýyla gerektiði kadar tercüman bulunacaðýný ifade etti. MÝKROFON VE ÝÞÝTME CÝHAZLARI DA KULLANILACAK Tercümanlarýn ne söylendiðini net bir þekilde duyabilmeleri amacýyla müzakerecilerin mikrofon kullanmalarý gerekeceðini belirten gazete, buna paralel olarak, (müzakerecilerin) çeviriyi duyabilmeleri için iþitme cihazý (kulaklýk) kullanýlmasý gerekeceðini dile getirdi. Bu prosedürün ötesinde, müzakere esnasýnda söylenen ve tastamam tercüme edilmemiþ herþeyi kayda geçirmek amacýyla taraflarýn; müzakere grubunda tüm dilleri bilen kendi adamlarýna sahip olacaklarýný kaydeden gazete, Birleþmiþ Milletler için tercüman kullanýlmasýnýn nadir veya alýþýlmamýþ birþey olmadýðý belirtildi. Ban'ýn Kýbrýs raporu BM Güvenlik Konseyi üyelerine daðýtýldý n Kýbrýs'taki BM Barýþ Gücü'nün görev süresinin 6 ay uzatýlmasý öneriliyor ve Kýbrýslý Türklerin tecritine deðiniliyor... Ban'ýn "ara bölgedeki durumu sakin olarak nitelendirdiðini" kaydetti. Genel Sekreter'in raporunda, Barýþ gücünün adadaki sivil personeli (özellikle de Kýbrýslý Rumlar) aleyhindeki kýsýtlamalarýn devamýndan üzüntü duyduðu belirtilirken, Ban'ýn Barýþ gücünün tüm personelinin özgür dolaþýmýnýn BM için prensip meselesi olduðunu ifade ettiði yazýldý. Genel Sekreterin, raporda; Barýþ gücünün özellikle ara bölgedeki günlük pratik konularýn çözümü konusunda iki tarafla da sýký bir þekilde çalýþmaya devam ettiðini belirttiði, ayrýca Barýþ gücünün ilgili birimlerinin kültürel miras ve suç konularýndaki teknik komitelere kolaylýk gösterilmesine yönelik saðladýðý yardýma deðindiði de ifade edildi. UNDP'nin, Yeþilýrmak kapýsýnýn açýlmasýna iliþkin Talat-Hristofyas mutabakatýnýn hayata geçirilmesi çabalarýna katký koyduðunu belirten Ban, "Yeþilýrmak kapýsýnýn ivedilikle açýlmasýnýn; adanýn bütünündeki özgür dolaþýmý kuvvetlendirerek tüm Kýbrýslýlarýn günlük yaþamlarýný iyileþtireceðini, ayný zamanda taraflar arasýnda güven inþa edilmesine hizmet edeceðini de" ekledi. Raporda, mayýn temizleme çalýþmalarýnda yaþanan ilerlemeyle ilgili memnuniyet ifade edildiði de haber verildi. Alithia ise ilgili haberinde, BM Genel Sekreteri Ban'ýn Barýþ gücüyle ilgili raporunun dün BM Güvenlik Konseyi üyelerine verildiðini ve karar taslaðý üzerindeki gayri resmi görüþmelerin yakýn zamanda baþlamasýnýn beklendiðini ifade etti. ABD: Soruþturmayý Ýsrail yapacak kaygýlarýný dile getirdiðini, Clinton'ýn da bunu tam olarak anladýðýný, Türkiye'nin bu konudaki arzularýný Ýsrail'e ileteceklerini belirttiðini ve bunu da yaptýklarýný ifade etti. Sözcü Crowley, "Aslýnda bizim de kendi kaygýlarýmýz var ve filoda yer alan 11 Amerikan vatandaþýna bugün konsolosluk yardýmý saðladýk" dedi. Ýsrailli yetkililerle diyaloglarýnda sadece Türkiye'nin deðil, farklý ülkelerin vatandaþlarýnýn salýverilmesinin önemini vurguladýklarýný belirten Crowley, bir soru üzerine, görüþmede Gazze'deki durum ve Hamas konusunun ele alýnmadýðýný kaydetti. Crowley, "(Görüþme) þu anda hangi noktada olduðumuz ve kýsa ve orta vadede neler yapýlmasý gerektiði hususlarý üzerine odaklandý" diye konuþtu. BM Güvenlik Konseyinin acil, tarafsýz, güvenilir ve þeffaf soruþturma yapýlmasý çaðrýsýný desteklediklerini kaydeden Crowley, "Ýsrail'in soruþturma yapmasýný destekliyoruz, ancak uluslararasý katýlým da dahil olmak üzere güvenilir soruþturmayý saðlayacak farklý yollara da açýðýz" ifadesini kullandý. "EN ÝYÝ POZÝSYONDAKÝ ÜLKE ÝSRAÝL" Basýn toplantýsýnda gazetecilerin, Ýsrail'i kastederek, "olaya iliþkin yürütülecek olasý soruþturmanýn bir tarafýnýn, kendisi hakkýndaki bir soruþturmada nasýl tarafsýz olabileceðine" dair ýsrarlý sorularýyla karþýlaþan Crowley, "Bu soruþturmayý yürütmede en iyi pozisyondaki ülkenin Ýsrail olduðuna inanýyoruz. Daha geniþ katýlýmýn nasýl olabileceði konusundaki fikirlere de açýðýz. Bu eylemi yapanlar Ýsrail güçleriydi. Bunun, bu güçlere hangi talimatlarýn verildiði, filoya yaklaþýrken durumu nasýl gördükleri ve gemide neler olduðu konularýnýn araþtýrýlmasýnda en iyi pozisyonda olduklarý anlamýna geldiðini düþünüyoruz" diye konuþtu. Bu soruþturmanýn acil, tarafsýz, güvenilir ve þeffaf olmasý gereðini yineleyen Crowley, "Ýsrail'in, kendi halkýna karþý sorumlu canlý bir demokrasi olarak, bu olayý soruþturmada tam kapasiteye sahip olduðuna her yönüyle inanýyoruz" dedi. Crowley, olasý soruþturmaya uluslararasý ögenin nasýl katýlabileceði konusunda ise BM Güvenlik Konseyi bünyesinde çalýþacaklarýný söyledi. Gemide tam olarak neler olduðunu hala tespit etmeye çalýþtýklarýný belirten Crowley, Ýsraillilere Gazze halkýna insani yardýmlarýn miktarýný geniþletmeleri için baský yaptýklarýný kaydetti. "Gazze'ye yeni bir gemi gönderilmesi yönünde yeni bir giriþimin olacaðý" hatýrlatýlarak, "ABD hükümetinin Ýsrail'e, 'bunu durdurmak istiyorsanýz, bu sefer bunu farklý þekilde yapýn' gibi bir uyarý mesajý gönderip göndermediðine" dair bir soruya da Crowley, Clinton'ýn dün telefonda görüþtüðü Ýsrail Savunma Bakaný Ehud Barak'a, olaydaki can kayýplarý ve yaralanmalardan ve bunun bölgedeki hissiyatlara yönelik etkisinden duyduðu kaygýyý dile getirdiði karþýlýðýný verdi. 15 SEÇÝME DOÐRU... SIRA ÝÇÝN KURALAR ÇEKÝLDÝ Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 27 Haziran'da yapýlacak olan yerel seçimler ile ara seçimlerde aday olan milletvekili adaylarý ile belediye baþkanlarý ve belediye meclis üyelerinin oy pusulalarýnda yer alacaklarý sýra numaralarýný dün kurayla belirledi. Nevvar Nolan baþkanlýðýnda toplanan YSK heyeti, mahkemeler binasýnda partilerin ve baðýmsýz adaylarýn temsilcilerinin katýlýmýyla ad çekme iþlemlerini gerçekleþtirdi. Gazimaðusa'da Cumhurbaþkaný seçilen Derviþ Eroðlu'ndan boþalan bir milletvekilliði için yapýlacak Ara Seçim'de kullanýlacak oy pusulasýnda sýra þöyle belirlendi: TDP (Hüseyin Angolemli), MAP (Ata Tepe), UBP (Resmiye Canaltay), ÖRP (Dursun Oðuz), Baðýmsýz Aday Nüshet Ýlktuð. YSK'da bugün belediye seçimlerinde partilerin oy pusulalarýnda hangi sýrayla yer alacaklarýný belirlemek amacýyla da 28 belediye için ayrý ayrý kuralar çekildi. Gerek milletvekilliði ara seçiminde, gerek belediye seçimlerinde Baðýmsýz adaylar yasa gereði son sýrada yer alýyor. BRTK'den yapýlacak propaganda konuþmalarý için de bugün YSK'da kura çekildi. Çekilen kuraya göre BRTK'deki ilk konuþmalar UBP, CTP, DP, TDP sýrasýyla yapýlacak ve bu dönüþümlü olacak. 28 belediyenin bulunduðu ve yasa gereði baðýmsýz adaylarýn son sýrada yer aldýðý KKTC'de, çekilen kura sonucunda 5 ilçe merkezinde partili baþkan adaylarý oy pusulalarýnda þu sýrayla yer alacaklar: Lefkoþa'da TDP, KSP, UBP, CTP Gazimaðusa'da DP, CTP Girne'de CTP, UBP Güzelyurt'ta CTP, UBP, TDP Ýskele'de de TDP, UBP. ARPA ALIM FÝYATLARI TON BAÞINA 300 ÝLA 400 TL ARASINDA Tarým ve Doðal Kaynaklar Bakaný Zorlu Töre, fiyat belirleme çalýþmalarýnýn önümüzdeki hafta tamamlanacaðýný, ton baþýna Arpa fiyatýnýn 300 ile 400 TL aralýðýnda olacaðýný açýkladý. Bakan Töre, tarým sektöründe geciken ödemelerin de önümüzdeki haftadan itibaren baþlayacaðýný söyledi. Bakanlýk Basýn Bürosu'ndan verilen bilgiye göre Tarým ve Doðal Kaynaklar Bakaný Zorlu Töre, BRT 1'de canlý olarak yayýnlanan Güne Günaydýn'ýn konuðu olarak bakanlýðýna baðlý konularla ilgili sorularý yanýtladý. Tahýl üretimi açýsýndan bol yaðýþlý bir sezonun geride kaldýðýna iþaret eden Töre, ancak Mart ve Nisan aylarýndan beklenen yaðýþýn gerçekleþmemesi nedeniyle bazý bölgelerde bunun verime yansýmadýðýný anlattý. "300 TL ÜZERÝ TL ALTINDA..." Bu yýl arpada beklenen rekoltenin 80 bin ton dolayýnda olduðunu, ancak bunun bin tonunun Toprak Ürünleri Kurumu'na verilmesinin beklendiðini anlatan Töre, alým fiyatýnýn önümüzdeki hafta açýklanacaðýný ve ton baþýna 300 ila 400 TL arasýnda olacaðýný kaydetti. Zorlu Töre, Güney Kýbrýs'ta arpanýn tonunun 130 Euro olduðunu, ancak Güney Kýbrýs'ta çiftçiye yapýlan desteðin çok daha fazla olduðunu, KKTC'de ise yüksek girdi fiyatlarýna raðmen üreticiye verilen desteðin daha düþük olduðunu anlattý. GÜNEY'DE KALAN TÜRK EVLERÝ ÝÇÝN KÝRALAMA BELGESÝ Rum Ýçiþleri Bakaný Neoklis Silikiotis, Güney'de kalan Kýbrýs Türk mallarý üzerine ev yapan Rum göçmenlere "kiralama belgesi" verilmesine gelecek ay baþlanacaðýný açýkladý. Haravgi "Frenaros'ta Kendi Evini Ýnþa Kapsamýnda Kullanýlacak 44 Arsa" baþlýklý haberinde, Maðusa bölgesindeki Franaros köyünde 44 arsanýn konut inþasý için dün törenle daðýtýldýðýný yazdý. Törende konuþan Ýçiþleri Bakaný Silikiotis, Güney'de kalan Kýbrýs Türk mallarý üzerine yapýlan ve istimlak edilmediði için tapu verilemeyen göçmen evleriyle ilgili sorunu "kiralama belgesi ve devlet arazisinden arsa" yöntemiyle çözdüklerini söyledi. Ýlk 200 kiralama belgesinin gelecek ay hak sahiplerine verileceðini söyleyen Silikiotis, Kýbrýs Türk evlerinde yaþayan Rumlara da ilk 200 arsanýn Kokkinotrimithia bölgesinden gelecek hafta verileceðini söyledi. Silikiotis, son iki yýlda Rum göçmenlere toplam 1036 arsa daðýtýldýðýný da açýkladý.

16

17

18 18 3 Haziran 2010 Perþembe

19 3 Haziran 2010 Perþembe 19 GÖNYELÝ BELEDÝYESÝ ÇOCUK ÞÖLENÝ- Gönyeli Belediyesi'nin 1 Haziran Dünya Çocuk Günü nedeniyle her yýl geleneksel olarak düzenlediði "4. Uluslararasý Çocuk Þöleni" kortej yürüyüþü yapýldý. Þölen, dün akþam Yalçýn Park'ta yapýlan gösterilerden sonra sona erdi. Gönyeli Belediye Baþkaný Ahmet Benli, 1 Haziran Dünya Çocuklar Günü dolayýsýyla düzenlenen þölenin bu yýl 4'üncüsünün düzenlendiðini belirterek, etkinlikteki amacýn; çocuklara dünyalý bir vizyon yaratmak, çocuk haklarýný ve çocuklarý toplumun gündemine taþýmak olduðunu ifade etti. HÜKÜMET KTHY'YE STRATEJÝK ORTAK ARIYOR Bakanlar Kurulu toplantýsý tamamlandý. Baþbakan Ýrsen Küçük baþkanlýðýnda toplanan ve ilk iki saatlik bölümüne Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu'nun da katýldýðý toplantý, toplam 6 saat sürdü. Toplantýda aðýrlýkla Kýbrýs konusu ve Kýbrýs Türk Hava Yollarý'nýn durumu konuþuldu. Bakanlar Kurulu Sözcüsü Dýþiþleri Bakaný Hüseyin Özgürgün toplantý sonrasýnda basýna yaptýðý açýklamada, Cumhurbaþkaný'nýn baþkanlýðýnda Kýbrýs konusuyla baþladýklarý toplantýda, Eroðlu'nun Mülkiyet'le ilgili Kýbrýs Türk tarafýnýn pozisyonu ve verilecek kâðýtla ilgili olarak Bakanlar Kurulu'nu bilgilendirdiðini, Kurul'un da bunlar ýþýðýnda kendi görüþlerini ortaya koyduðunu kaydetti. Cumhurbaþkaný, görüþmeci heyeti ve Bakanlar Kurulu iþbirliði içerisinde bundan sonra da çalýþmalarýn ayný yöntemle devam etmesi konusunda mutabakatlarý bulunduðunu belirten Özgürgün, bundan sonra da, ileriki günlerde, gerek SAHÝBÝNDEN KÝRALIK EV Lefkoþa da 2. Selim Cad. Üzerinde Mücahitler Derneði yanýnda 3+1 daire sahibinden kiralýktýr. 700 TL Tel: Kýnalar Selülit yaðý Deniz yaðlarý Bitkisel yaðlar Þifalý bitkiler Doðal taþlar El ve vücut kremleri Bitkisel masaj yaðlarý Bitkisel þampuanlar Ýlvina salyangoz kremleri Atatürk Caddesi No:22 B1 Lefkoþa - Yeniþehir (1001 Çeþit Maðazalarý karþýsý...) Tel: görüþmelerden önce gerek sonrasýnda, Cumhurbaþkaný'nýn bu anlamda Bakanlar Kurulu'na baþkanlýk edebileceðini ifade etti. Özgürgün, Bakanlar Kurulu'nun, Kýbrýs konusunda Cumhurbaþkaný ve görüþme heyetine daha önce de açýkladýðý desteðini bugün de açýkça ortaya koyduðunu ve Cumhurbaþkanýna olan güvenini kendisine ilettiðini kaydetti. KTHY Özgürgün, toplantýda aðýrlýkla konuþulan bir diðer konunun ise KTHY olduðunu belirterek þirketin milli havayolu olarak uçmaya devam etmesinin en büyük istekleri olduðunu; bunun için de hükümetin üzerine düþen adýmlarý atmakta olduðunu vurguladý. Þirkete ortak alýnmasý yönündeki kararý anýmsatarak bu konuyla ilgili detaylý olarak konuþtuklarýný ifade eden Özgürgün, "KTHY'nin yetkili organlarýnýn alacaðý kararlar doðrultusunda yine Bakanlar Kurulu kararý ýþýðýnda devam SATILIK Az kullanýlmýþ 15 inç Samsung LCD-TFT monitör 140 TL ve Fender USA Stratocaster Highway One elektro gitar, (sapýnda küçük bir sorun olduðundan dolayý) 800 TL MELÝ EMLAK SATILIK 1)Lefkoþa Kýzýlbaþ'ta Türk koçanlý sýfýr asansörlü apartman dairesi peþinatta esnek stg 2)Kermiya sosyal konutlarýnda 4. kat satýlýk manzaralý apartman dairesi stg 3)Boðaz'da Türk koçanlý sýfýr ikiz villa stg 4)Yenikent'te Türk koçanlý ikiz villa stg 5- Girne de 2 yatak odalý Türk koçanlý sýfýr apt. daireleri 45 bin Stg. 6- Hamitköy anayol üzerinde Türk koçanlý 1 evl ayakkare arsa, 60 bin Stg edebilmesi için gereken neyse onun yapýlmasý ve bunlarýn detaylandýrýlmasý konuþuldu" dedi. Özgürgün þunlarý kaydetti: "Biz Bakanlar Kurulu olarak ayný kararlýlýktayýz: KTHY ismiyle ve milli bir havayolu olarak uçmaya devam etmelidir. Bir ortak alýnabilir. Ýçinde bulunduðu mali durumdan dolayý stratejik bir ortakla da devam edebilir." Bu anlamda Þirket Genel Kurulu ve Yönetim Kurulu'nun yakýn zamanda toplanarak bu kararý üreteceðini ve þirketin saðlam bir þekilde yoluna devam etmesinin saðlanacaðýný ifade eden Özgürgün, Kurul olarak þirkete çok önem ve deðer verdiklerini, ancak bulduklarý tablo ve sýkýntýlarýn da ortada olduðunu yineledi ve "En iyi þekilde reorganizasyon ve yapýnýn güçlenmesiyle iftiharla uçmaya devam etmesi en büyük dileðimiz" þeklinde konuþtu. Özgürgün, toplantýda, rutin konularýn da görüþüldüðünü kaydetti. Taze koyun hellimi yapýlýr. (Kilosu 15 TL) Tel: Polar Restaurant Çatalköy anayolu üzeri Meze Kebap veya Balýk 35 TL kiþi baþý HER CUMARTESÝ GECESÝ CANLI MÜZÝK + A LA CARTE MENU Tel: KTOEÖS: ÝSRAÝL'ÝN YAPTIÐI DEVLET TERÖRÜNÜ KINIYORUZ Kýbrýs Türk Orta Eðitim Öðretmenler Sendikasý (KTOEÖS), Gazze'ye insani yardým götüren gemilere yönelik saldýrýnýn devlet terörü olduðunu ifade ederek, saldýrýyý gerçekleþtiren Ýsrail'i kýnadý. KTOEÖS Baþkaný Adnan Eraslan yaptýðý açýklamada, Ýsrail'in sivil gemilere yaptýðý müdahalede sivillerin yaþamlarýný yitirmesine tepki gösterdi, silahsýz insanlara saldýrý silahlarýyla müdahale edilmesinin vahþet olduðunu dile getirdi. Eraslan, Ýkinci Dünya Savaþý'nda dünyada yaþanan en büyük soykýrýmlardan birine uðradýðýný iddia eden bir halkýn þimdi de ayný þekilde kendisinin acýmasýzca insanlarý öldürüyor olmasýnýn çeliþki olduðuna dikkat çekti. Tüm dünyanýn, Filistin halkýna yardým götüren gemilere vahþice saldýrýp sivilleri katledenlerden hesap sormasý gerektiðine iþaret eden Adnan Eraslan, "KTOEÖS olarak Filistin halkýna yardýma hazýr olduðumuzu, onlarla dayanýþmamýzýn tam olduðunu bildirir, insanlýk onurunun Ýsrail vahþetini yeneceðine inandýðýmýzý tüm kamuoyuna duyurmak isteriz" dedi. ÝÞ KADINLARI DERNEÐÝ GAZETECÝLERE RESEPSÝYON VERDÝ Ýþ Kadýnlarý Derneði gazetecilere resepsiyon verdi. Ýþ Kadýnlarý Derneði Köþkü'nde yer alan resepsiyonda gazetecilere dernek tanýtýldý. Resepsiyonda kýsa bir konuþma yapan Dernek Baþkaný Þenay Ekingen, derneklerinin çok genç olduðunu, uzun zaman medyayla "fazla haþýr neþir olmadýklarýný" ve resepsiyonun kendilerini ve yaptýklarýný medyaya bire bir sohbetlerle anlatmak amacýyla gerçekleþtirildiðini belirtti. Köþk açýldýktan sonra köþk binasýnda kendilerine gönüllü olarak destek veren el sanatlarý eðitmenlerinin de resepsiyona çaðrýldýðýný dile getiren Ekingen, onlara desteklerinden dolayý teþekkür etti. KAYIP BELGE KKTC Milli Eðitim Bakanlýðý kalfalýk denklik belgesini kaybettim. Hükümsüzdür. Kadir Çobanoðlu Satýlýk ev Çatalköy de 2+1 þömineli, klimalý, balkonlu ortak kullanýmlý havuzu ile satýlýk ev. Fiyatý: Stg. Tel: Satýlýk villa Alagadi de 3+1 dubleks, denize sýfýr, klimalý, þömineli bahçesi parkeli, geniþ balkonlu villa. Fiyatý: Stg. Tel: KKTC LÝ DÝÞHEKÝMÝ ARANIYOR Tel: DUYURU Puan ve arsa alýnýr, satýlýr. Tel:

20 Beþiktaþ'ta þok... Denizli gitti, Schuster yolda! Beþiktaþ'ta Teknik Direktör Mustafa Denizli ile yollar ayrýldý. Mustafa Denizli'nin saðlýk sorunlarý nedeniyle görevi býrakmak istediðini yönetime bildirdiði ve gelecek sezon takýmýn baþýnda bu yüzden olmayacaðý ifade edildi. Beþiktaþ'ýn gündeminde ise Alman teknik adam Schuster var. Ýtalya'dan gelen haberler Schuster'in Beþiktaþ'a imza attýðý yönünde. Esentepe'de 17 Haziran tarihinde gerçekleþecek olan Genel Kurul'da Hasan Birinci tek aday... Geleceðin Esentepe'sini yaratacaðýz n Hasan Birinci, genel kurula tek baþkan adayý olarak gireceðini ve baþka bir adayýn bulunmadýðýný belirtirken, amaçlarýnýn geleceðin Esentepe sini yaratmak olduðunu, bu yönde de ilk hedefin kurumsallaþmak olduðunu bunun da mutlak surette yapýlacaðýna vurgu yaptý... n Hasan Birinci Gol yollarýnda son vuruþu yapacak futbolcumuzun eksikliði nedeni ile galip gelebileceðimiz maçlardan beraberlik veya maðlubiyetle ayrýldýk. Bunun sonucunda da 2. Lig e düþtük. Öyle illa ve lakin 1. Lig e çýkacaðýz bu nedenle gençleþtirme operasyonuna dur deme gibi bir niyetimiz de yok. 1. Lige çýkma olursa olur. Olmazsa da olmaz dedi... Futbolda Fly Oil Ligi nden küme düþen Esentepe de futbol sezonu içerisinde gençleþtirme operasyonuna giriþen ve birçok futbolcusunu baþka takýmlara kiraladýktan sonra alt yapýdan çýkan futbolcularýna takýmda yer veren Esentepe de operasyonuna devam edileceði öðrenildi. Genel Kurul 17 Haziran da Fly Oil 1. Ligi nde mücadele ederken sergilediði güzel futbolu ile beðeni toplayan ancak gol yollarýnda etkili futbolcu azlýðý nedeni ile beklemediði skorlara imza atan Esentepe de yeni sezonda da gençleþtirme operasyonun süreceði açýklanýrken, Esentepe Genel Kurul unun 17 Haziran tarihinde gerçekleþeceði ve Hasan Birinci nin genel kurula tek aday olarak gireceði öðrenildi. Pilavdan dönenin kaþýðý kýrýlsýn Esentepe Spor Kulübü Baþkaný Hasan Birinci yaptýðý açýklamada, biz gençlerimizin spor yapmalarýný saðlamak ve gençliðe hizmet etmek için takýmýmýz gençleþtirerek ligde mücadele etmeyi hedefledik. Gol yollarýnda son vuruþu yapacak futbolcumuzun eksikliði nedeni ile galip gelebileceðimiz maçlardan beraberlik veya maðlubiyetle ayrýldýk. Bunun sonucu olarak da güzel futbol oynadýðýmýz 1. Lig den 2. Lig e düþtük. Bunu sorun yaparak gençleþtirme operasyonumuza nokta koyacak deðiliz. Halkýn deðimi ile Pilavdan dönenin kaþýðý kýrýlsýn diyerek gençleþtirme operasyonuna devam edeceðiz. Öyle illa ve lakin 1. Lig e çýkacaðýz bu nedenle gençleþtirme operasyonuna dur deme gibi bir niyetimiz de yok. 1. Lige çýkma olursa olur. Olmazsa da olmaz dedi. Pahalý transfer yok Esentepe Baþkaný Birinci açýklamasýna devamla, gençleþtirme operasyonumuz devam ederken yaþ sýnýrýna da dikkat edeceðiz. 25 yaþ altýndaki Esentepe de ve civar köyler ile bölgeye yakýn köylerdeki gençleri kadromuza dahil etmeye çalýþýrken, Pahalý transfere de onay vermeyeceðiz. Ciddi sýkýntý yaþadýðýmýz gol bölgelerindeki sýkýntýyý gidermek için forvet hattýna transfer yapmayý da düþünüyoruz. Ama bu transferler de 25 yaþ altýnda olan futbolculardan olacak. Pahalý ve paralý yatýrým isteyen futbolculardan da uzak duracaðýz. Spor Akademisini kurduk Yenicami nin kurduk dediði Spor Akademsini biz bir süre önce kurduk. Bunu Face Book ve Ýnternetten de yayýnladýk. Buradaki amaç, 15 yaþ altý ilkokul ve ortaokulda okuyan çocuklarý toplayýp, beslenmelerinden, okumalarýna ve derslerine katký saðlayarak geri kalan zaman dilimi içerisinde de onlara futbol antrenmaný yaptýrtmaktýr. Esentepe Spor Akademisi ne alýnacak çocuklarýn ulaþýmlarý da saðlanacak ders takipleri de yapýlacak. 25 yaþýna gelene kadar her koþulda onlara yardým edip okul giderlerine de katký yapmak öncelikli hedeflerimizdir. Kurumlaþmaya özen göstereceðiz Esentepe Spor Kulübü nün 17 Haziran tarihinde Genel Kurulu nun yapýlacaðýný dile getiren Hasan Birinci, genel kurula tek baþkan adayý olarak gireceðini ve baþka bir adayýn bulunmadýðýný belirtti... Birinci, amaçlarýnýn geleceðin Esentepe sini yaratmak olduðunu, bu yönde de ilk hedefin kurumsallaþmak olduðunu bunun da mutlak surette yapýlacaðýna vurgu yaptý. Gazimaðusa Avcýlýk ve Atýcýlýk Birliði 2 sporcusunu Türkiye'ye gönderiyor... Kandilli Çanakkale'de, Köroðlu Gaziantep'de yarýþacak (Ahmet Bayraktar) Gazimaðusa Avcýlýk ve Atýcýlýk Birliði faaliyet programý çerçevesinde 2 kategorideki baþarýlý sporcusunu Türkiye'ye yarýþmalara gönderdi. Kandilli Çanakkale'ye gidecek Gazimaðusa Avcýlýk ve Atýcýlýk Birliði Baþkaný Hasan Curcioðlu yaptýðý açýklamada Haziran 2010 tarihleri arasýnda Gökçeada Çanakkale'de yapýlacak olan Türkiye Zýpkýnla Balýk Avlama Þampiyonasý'na ülkemizi temsilen sporcumuz Mehmet Kandilli'nin katýlacaðýný belirtti.. Köroðlu Gaziantep'de yarýþacak Gaziantep'de düzenlenecek olan Türkiye Havalý Silahlar Olimpik Sporcu Yetiþtirme Merkezleri Kupasý Þampiyonasý'na yine ülkemizi temsilen Gazimaðusa Avcýlýk ve Atýcýlýk Birliði'nin olimpik sporcusu Fikri Köroðlu'nun seçildiði açýklandý.. Cimnastikçilerimiz Türkiye'de beðeni topladý Türkiye Cumhuriyeti Cimnastik Federasyonu tarafýndan düzenlenen "Ritmik Cimnastik Kulüpler arasý Türkiye Þampiyonasý"nda yarýþan cimnastikçilerimiz ülkeye döndü. Ýzmir Halkapýnar Kapalý Spor Salonu'nda Mayýs 2010 tarihlerinde gerçekleþtirilen yarýþmada mücadele eden Esra Bakro, Laden Tezer ve Deniz Kumbur'dan oluþan KKTC takýmý çalýþtýrýcýlarý Ritmik Cimnastik Antrenörü Lidya Sarak ile birlikte büyük beðeni topladý. Ýlk kez Türkiye þampiyonasýna katýlan miniklerimiz iyi bir yarýþma çýkararak KKTC'nin ilk Ritmik Cimnastik sporcularý olarak gelecek vaat ettiklerini gösterdiler. KKTC takýmý ilk kez böyle bir organizasyona katýldýklarýndan dolayý ilgi ile izlendiler. KKTC Ritmik Cimnastik kafilesi yarýþmanýn ardýndan geçtiðimiz gün adaya döndü. Alayköy sporcusuna 5 maç ceza Yükselme Ligi Kurulu yaptýðý toplantýda, Alayköy sahasýnda oynanan Alayköy- Pýnarbaþý karþýlaþmasýnda, Alayköy'ün oyuncusu Aydoðan Sarýkaya, topsuz alanda rakibine tekme atmasý ve akabinde ayný rakibi ile itekleme, saldýrý ve benzeri fiillerde bulunmasý nedeniyle 5 (beþ) maç müsabakalardan men edilmesine karar verdi. ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE Sahibi AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Direktör ALÝ OSMAN TABAK Genel Yayýn Yönetmeni: ÞENER LEVENT Dizilip Basýldýðý Yer: AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Tesisleri Adres: Arca Apt. Ýkinci Selim Cad. No:49, Daire 1 Lefkoþa (Meclis Yaný) Santral: Fax: Reklam servisi: Kültür-Sanat servisi: Dýþ muhabirler: Almanya: Yaþar ALTAY Sidney: Hakan LEVENT Web sayfasý:

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek söyleyemem. Ýþlerin paylaþýmý yüzünden aramýzda hep kavga

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

O gün televizyonda ve radyoda, Antalya da fýrtýna çýkacaðý her saat baþý duyurulmuþtu. Ben, sonuçlarýný düþünmeden sevinçle karþýladým bu haberi.

O gün televizyonda ve radyoda, Antalya da fýrtýna çýkacaðý her saat baþý duyurulmuþtu. Ben, sonuçlarýný düþünmeden sevinçle karþýladým bu haberi. O gün televizyonda ve radyoda, Antalya da fýrtýna çýkacaðý her saat baþý duyurulmuþtu. Ben, sonuçlarýný düþünmeden sevinçle karþýladým bu haberi. Çünkü fýrtýna olacaksa okullarýn tatil edilmesi kesin gibi

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

Üzülme Tuna, annem yakýnda gelecek, biliyorum ben. Nereden biliyorsun? Mektup mu geldi? Hayýr, ama biliyorum iþte. Postacýya telefon edip not

Üzülme Tuna, annem yakýnda gelecek, biliyorum ben. Nereden biliyorsun? Mektup mu geldi? Hayýr, ama biliyorum iþte. Postacýya telefon edip not 1. Anne Özlemi Ýlkbaharýn tatlý güneþi, Yeþilbað köyünde bütün çatýlarý, avlularý, tarlalarý, dað yollarýndaki keçileri ýsýtmaya baþlamýþtý yine. Tuna bu köyde yaþayan çocuklardan biriydi. Ablasý Suna

Detaylı

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006 KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU GÝRÝÞ KURUMSAL KÝMLÝK HAKKINDA Adýyaman Üniversitesinin misyon ve vizyonuna uygun kurumsal kimlik çalýþmasý bu dökümanda detaylandýrýlarak sunulmuþtur. Kurumsal kimlik oluþturulurken,

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

Brain Q RSC/2 Termostat

Brain Q RSC/2 Termostat Brain Q RSC/2 Termostat Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.15 Kitap Baský Tarihi: 071206 Revizyon No: 071206 Brain Q RSC/2 Termostat 06 Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Kontrol Seviyesi Gösterge ve Çalýþtýrma

Detaylı

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Þu sýra baþta Ýsviçre olmak üzere, Almanya ve Fransa dahil Avrupa ülkelerinin hukuk ve siyasal bilgiler fakültelerinin insan haklarý derslerinde, seminerlerde ve doktora

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN Kanun Numarasý : 3671 Kabul Tarihi : 26/10/1990 Resmi Gazete :Tarih: 28/10/1990 Sayý: 20679 Ödenek, Yolluk, Diðer Mali

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 19 Mayýs 2010 Çarþamba YIL: 9 SAYI: 3072 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT OLSAYDIM.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 19 Mayýs 2010 Çarþamba YIL: 9 SAYI: 3072 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT OLSAYDIM. Müzakere masasýnda milli birlik ve beraberlik ruhu aðýr basmýþ yine... Kanlý çatýþmalardaki gibi týpký... Faþistimiz de komünistimiz de bütünleþir hep mevzide ve masada! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

Türkiye kapýlarýný kapattýðýna göre, Talat toplumumuza dünyayý nasýl açacak?

Türkiye kapýlarýný kapattýðýna göre, Talat toplumumuza dünyayý nasýl açacak? Amerika ve Ýsveç büyükelçilerini geri çaðýran Türkiye dünyaya kapýlarýný kapatýyor. Türkiye kapýlarýný kapattýðýna göre, Talat toplumumuza dünyayý nasýl açacak? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Mart 2010

Detaylı

HASAR ANINDA YAPILMASI GEREKENLER

HASAR ANINDA YAPILMASI GEREKENLER HASAR ANINDA YAPILMASI GEREKENLER Kasko Branþý - Ekspertiz yapýlacak tamirhane adresi ve telefonu - Trafik kazasý bilirkiþi tutanaðý, aslý veya sureti - Alkol raporu, aslý veya sureti - Kaza zabtýnýn tutturulmadýðý

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA

KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA Chp Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kahramanmaraş ın Elbistan İlçesi nde siyaseti sadece insan için yaptıklarını, iktidara gelmeleri halinde terörü sonlandırıp ülkeye huzuru getireceklerini

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Nisan 2010 Pazartesi YIL: 9 SAYI: 3049 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Nisan 2010 Pazartesi YIL: 9 SAYI: 3049 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Zülfü Livaneli'ye göre, Kýbrýs'ta galip Eroðlu, maðlup ise Hristofyas'mýþ! Müzikten anladýðý kadar anlamýyor demek politikadan. Galip Ankara, maðlup ise Kýbrýslý Türkler'dir Kýbrýs'ta! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK

Detaylı

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim:

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim: 3. SINIF 1.ta haf * Okuyalım: Eșek * Matematik: Çevremizdeki Üçgenler * Alıștırma-Bulmaca: Sözcük Avı * Gezelim-Görelim: Doğal Yașam Parkı * Alıștırma-Bulmaca: Sıradaki Șekil Hangisi * Doğa: Karıncaların

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 12 Haziran 2010 Cumartesi YIL: 9 SAYI: 3096 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 12 Haziran 2010 Cumartesi YIL: 9 SAYI: 3096 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Kurtaranlar kahraman olurdu eskiden... Þimdi batýranlar da kahraman olmuþ! Hükümetteyken Boyacý'yý hiç hatýrlamayan Turgay Avcý, acaba bunun için mi þimdi hatýrladý? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 12 Haziran

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

Giovanni dışında bütün örenciler çok çalışıyor. O hiç çalışmıyor ama sınıfın en başarılı öğrencisi. Çok iyi Türkçe konuşuyor.

Giovanni dışında bütün örenciler çok çalışıyor. O hiç çalışmıyor ama sınıfın en başarılı öğrencisi. Çok iyi Türkçe konuşuyor. OKUMA - ANLAMA: ÖĞRENCİLER HER GÜN NELER YAPIYORLAR? 1 Türkçe dersleri başladı. Öğrenciler her gün okula gidiyorlar, yeni şeyler öğreniyorlar. Öğretmenleri, Nazlı Hanım, her Salı ve her Cuma günü sınav

Detaylı

Mudurnu markasýnýn satýþa çýkmasý, bize bir ikramdý.. Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu Baþkaný Zuhal Daþtan:

Mudurnu markasýnýn satýþa çýkmasý, bize bir ikramdý.. Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu Baþkaný Zuhal Daþtan: 109. Sayý www.performansgazetesi.net performans@performansgazetesi.net Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu Baþkaný Zuhal Daþtan: Mudurnu markasýnýn satýþa çýkmasý, bize bir ikramdý.. 8 Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu

Detaylı

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir.

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir. 1/7 AMT FÜR SOZIALE DIENSTE FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk ve gençlik hizmetleri Sosyal hizmetler Terapi hizmetleri Ýç hizmetler konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler

Detaylı

Soðaným da kar gibi Elma gibi, nar gibi Kim demiþ acý diye, Cücüðü var bal gibi

Soðaným da kar gibi Elma gibi, nar gibi Kim demiþ acý diye, Cücüðü var bal gibi BÝRÝNCÝ BÖLÜM 1 Dünya döndü Son ders zili çalýnca tüm öðrenciler sevinç çýðlýklarý atarak okulu terk etti. Ýkili öðretim yapýlýyordu. Sabahçýlar okulu boþaltýrken, öðleci grup okula girmeye hazýrlanýrdý.

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi...

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi... ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Fiziksel Özelliklerim............ 10 Duygularým................... 11 1. Haftanýn Testi............... 13 Yapabildiklerim - Hoþlandýklarým.. 15 Günümü Planlarým.............

Detaylı

Dersler, ödevler, sýnavlar, kurslar... Dinlence günlerinde bile boþ durmak yoktu. Hafta sonu gelmiþti; ama ona sormalýydý.

Dersler, ödevler, sýnavlar, kurslar... Dinlence günlerinde bile boþ durmak yoktu. Hafta sonu gelmiþti; ama ona sormalýydý. Dersler, ödevler, sýnavlar, kurslar... Dinlence günlerinde bile boþ durmak yoktu. Hafta sonu gelmiþti; ama ona sormalýydý. Üstüne, günlerin yorgunluðu çökmüþtü. Bunu ancak oyunla atabilirdi. Caný oyundan

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

Gazetemiz Afrika ya silahlý saldýrý!

Gazetemiz Afrika ya silahlý saldýrý! Kurþunlandýk ey halkým, unutma bizi! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Þubat 2011 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3354 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Açý senerlevent@yahoo.com KURÞUN l 2. sayfada Gazetemiz

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

7 Mart Çýkmýþ 62 Soru ve Cevabý Gönderen : total - 08/03/ :00

7 Mart Çýkmýþ 62 Soru ve Cevabý Gönderen : total - 08/03/ :00 7 Mart Çýkmýþ 62 Soru ve Cevabý Gönderen : total - 08/03/2009 22:00 1-Serbest Muhasebeci Mali Müþavir ve Yeminli Mali Müþavirlerin Çalýþma Usul ve Esaslarý Hakkýnda ki yönetmeliðe göre, aþaðýdakilerden

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz

Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz Onaylayan Administrator Pazartesi, 27 Temmuz 2009 Henüz 17 yaþýndaki bir lise öðrencisi ile evlenerek kamuoyundan büyük tepkiler alan Halis Topraka, bir þok

Detaylı

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41.

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41. 7215 73-2/26 TR(TR) Kullanýcý için Kullanma talimatý ModuLink 25 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý off on C 5 off 2 on pm 1:41 24 Volt V Lütfen cihazý kullanmaya baþladan önce dikkatle

Detaylı

Unutmayacaðýz. ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 6 Mayýs 2010 Perþembe YIL: 9 SAYI: 3059 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

Unutmayacaðýz. ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 6 Mayýs 2010 Perþembe YIL: 9 SAYI: 3059 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Unutmayacaðýz ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 6 Mayýs 2010 Perþembe YIL: 9 SAYI: 3059 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Açý senerlevent@yahoo.com KALEDEN KALEYE ÞAHÝN UÇURDUM l 2. sayfada Ýþgal altýnda

Detaylı

Çevreyi Benim Ýçin. Güvenli Hale Getirebilir misin? MUTLU ÇOCUKLAR DERNEÐÝ MUTLU ÇOCUKLAR DERNEÐÝ

Çevreyi Benim Ýçin. Güvenli Hale Getirebilir misin? MUTLU ÇOCUKLAR DERNEÐÝ MUTLU ÇOCUKLAR DERNEÐÝ MUTLU ÇOCUKLAR DERNEÐÝ Çevreyi Benim Ýçin Güvenli Hale Getirebilir misin? MUTLU ÇOCUKLAR DERNEÐÝ Mebusevleri Mah. Þerefli Sok. 27/3 Tandoðan/ANKARA Tel : 0 312 222 03 55 Fax: 0 312 222 03 09 MUTLU ÇOCUKLAR

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 21 Nisan 2010 Çarþamba YIL: 9 SAYI: 3044 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT SENARYOLAR... BAKLA!

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 21 Nisan 2010 Çarþamba YIL: 9 SAYI: 3044 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT SENARYOLAR... BAKLA! "Talat varsa ben de varým, çünkü beni Türkiye'ye baðlýyor" demiþtiniz... Talat yoksa, siz de mi yoksunuz yani þimdi? Merak etmeyin, Eroðlu daha iyi becerir baðlama iþini! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

Keþke hep o vanda kalsaydý

Keþke hep o vanda kalsaydý 101 pare topu Talat baþlatmýþtý. Kendisine "Neden 21 deðil de 101" diye sormuþlar. O da "21'i ben seçildiðim için, 80'i de Denktaþ gittiði için" demiþ... Þimdi de öyle mi oldu? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Mart 2010 Cuma YIL: 9 SAYI: 3018 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT TALAT'A

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Mart 2010 Cuma YIL: 9 SAYI: 3018 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT TALAT'A Mehmet Ali Talat seçim için halktan maddi katký bekliyor. Gazetelere ilan da vermiþ. Banka ve hesap numaralarý... Colony aslanlarý bu kez ellerini cebe atmadýlar mý? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Mart

Detaylı

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler )

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler ) KPSS PUANLARI AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken testler harflerle ifade edilmiþtir. Harflerin

Detaylı

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 Türkiye Esnaf ve Sanatkarlarý Konfederasyonu (TESK) Baþkaný Bendevi Palandöken: Bu plan 1 yýl içinde sýkýntýlarýmýza çare olur TESK Baþkaný Bendevi Palandöken,

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı