T.C. SAELIK BAKAIiLIEI TfrRKiyE KAMU HASTANELERi BiRLiei BATJ\IAN BOLGE Df,VLET HASTANf,SI. ihtiyac r,istisi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. SAELIK BAKAIiLIEI TfrRKiyE KAMU HASTANELERi BiRLiei BATJ\IAN BOLGE Df,VLET HASTANf,SI. ihtiyac r,istisi"

Transkript

1 T.C. SAELIK BAKAIiLIEI TfrRKiyE KAMU HASTANELERi BiRLiei BATJ\IAN BOLGE Df,VLET HASTANf,SI Satr B l0 4 ISM 4 7? 00.20/ Konu : Tcklite Ddvet Kun,,nurn'rzun rl,liljcr.lan Yrldrz IIARAN rq'n onope'lr JlT<nre alm, D, idun ahnacallrr. ilgrlcrdrgrnr/ raldtrdc L D V hanf fi)ar rek finrzr en gef I I 0i 201 J hrih r o sal I0100 kada. sorde.nenizi, rek lilinizde t.sljnar snrcsidin dc bildiril'nesini arzlrica ederim UzDT. idris YILDIRTM H$trne Ydneticisi Sann alnra ranh ve saati rl I 0l 20t5 10:00 Teklafbasw.u ycri Tcslual yefl 'Itklfriirii : Bahan Bdlgc Devlet aslanesr ihate Odasr Batnran ilolge Deller Hastanesi Trm Katcntere 1 ktif ve.itmosi Zo.rntudur ihtiyac r,istisi SahD ahnatrr Fprtacrgr btrim. Uarman Bdlge Devler t{nslarlsi lla$tabiptigi NOTI-AR : Ydmz\alNnm rcllf nettuptu uenrc nuriala )a.rma\r Bercrnrtrcdrr tj i:titi#.il;,l1,fi:l:xt:i,fi:ti:,,"",..t9j::;iliffiftxit,f:il,it';:,i''"i;ilt?:,j.;..,.., i) $anh leklr erve r' trk Limy haricindc vert n riyaltar degcrlendimeye alrnnayacakrr. 4]TeslimaIsiires!tethfnlckltlplanndamullakabe jfilecckf'tes idalsuesiile!c.lendime1.de1ercihncdenio Mali Yrl Sonuru gc,ien tektifler degerlendirder,e ahdmayacaklrl 5J22f q&annda3]nalllasbo,tor1lpali\e&rinc..'?hjdral,melerinde]up ir"blaj]anlaca[el2ernem&hlanb tiolnqjfi9iqehjnbiidf d.'j 'qn ole snr*xra'relivdta kutanlai maizaieukbd.td Dis.rirxre rrrscrsdcd?s crc)q)rek\ h.u u)8ur o"k,.,",-rala''racaro. 6) I,nnabi reklife lruen iriinlcrin tjbb!c Sul kodlanor yenralan ge..kmekred;. 7)Yutlc cinin brldi'ecesi banka hcsabna mal resl'iminc nriileakitrn muaveoe kabur itreminden sonn, saarrk Kurunlan Dd,er s rmay saymanrtgr Barman SavDanl* Muddrliigii tarafi idan dd me s[asrna gore,)d nre yaprtrcattrr. 8) Soz konl6u nahn teslin snresi sipanfhrihinden iribd...(... ),riindnr. urr(tic qar.rnrrnn ( ad.\o: B,t IMAN I eleron : (X88.I2t J06A66 tsr : J0 68 f_polrd : barmadhrs,asrgtit-gor.ir

2 l. ) BAG KEsEN Flx roral Dizpnoruzirnrcllx $anrnnuosi Femoral Komponent CoCr alagrmdan mqmiil olmahdrr. Femoral Komponent anatomik olmah sa[ ve sol ayrrmr yaprlabilmelidir. Femoral Komponetler Sa! ve Sol olarak 5 deliqik boyda olmaltdr. Femurun ig ve drg rotasyon agrsr tek aparat iizerinden sa! ve sol olarak ayn ayn (3 ",5o,7o,9oagr)verilebilmelidir. 5. Femoral komponentlerin kemikle temas eden yiizeyleri gimentonun tutunurnunu artrracak gekilde piiriizlii olmahdrr. 6. Femoral komponentlerin iizerinde iki adet peg mevcut olmahdr' 7. Femoral Komponent pcl kesen& pcl koruyan 6zel1i!i taqrmahdrr. Her iki durumda da kullanrma imkan vermelidir. 8. Femoral kesi bloklarr, 4 kesiyi ayru blokla yapabilmeli ve her 5 dlgu igin igin ayn ayrt olmahdrr. 9. Hareket kabiliyeti 155 dereceye kadar fleksiyona izin verecek qekilde olmahdrr' 10. Tibial Komponent CoCr alagtmdan mamiil olmaltdr. 11. Tibial Komponent kesi agrsr kendinden slot verilebilmelidir. 12. Tibial insertler 5 farkh dlgiide ve 5 farkh yiikseklipe (9mm, llmm, 13mm, 15mm' 17mm) olmaltdtr. 13. Tibial komponentlerin kemikle temas eden yiizeyleri gimentonun tutunumunu artrracak gekilde piilriiz lti olmahdrr. 14. Tibial komponentlerin rotasyonal stabiliteyi sallayan ve yiik,stres transferine olanak sallayacak kemik igine gdmiilen gtktnfi ve kanath yaprda pargasr olmaltdrr. 15. Tibial Komponent insertleri pcl kesen& pcl koruyan dzelli$i tagrmahdrr. Her iki durumda da kullamma imkan vermelidir. 16. Tibial komponent insert sistemine uygun olmah, grkmayr dnleyici kilit mekanizmasrna sahip olmahdr Patellar komponentler, 26rm, 29mm, 3 2mm ve 3 5 mm gaplannd a 4 ayrr boy segenepi olmahdr. 18. Urtinler Gamma Sterilizasyonu ile steril edilmig olmahdrr. 19. Paket iizerinde i.iretim tarihi, sterilizasyon gekli, lot numarsr ve iiriin son kullanma tarihleri mevcut olmaltdr. 20. Kullamlacak protezin ttirn pargalan TiTUBB'ye kayrth olmah ve Salltk Bakanltlt ile SGK dan onaylt olmahdrr. 21. Protezlerin ce belgesi, Tasanm inceleme belgesi ve Tam Kalite Giivence sistemi Belgeleri mevcut olmahdlr 22, Qakma setleri tam ve eksiksiz olmahdrr. Ameliyat igin kesici motor saglanabilmelidir. Y'd,t (*r-^a

3 l.., BAE KORUYAN FiX TOTAL DiZ PROTEZi TEKNiK $ARTNAMESi Femoral Komponent CoCr alagrmdan gramiil olmahdrr. Femoral Komponent anatomik olmah sa! ve sol ayrrmr yaprlabilmelidir. 3. Femoral Komponetler Sa! ve Sol olarak 5 deligik boyda olmahdtr. 4. Femurun ig ve drq rotasyon agtst tek aparat iizerinden sa! ve sol olarak ayn ayn (3 ",5",7o,9oa9r)verilebilmelidir. 5. Femoral komponentlerin kemikle temas eden yiizeyleri gimentonun tutunumunu 6. 1 artrracak gekilde ptiriizlii olmahdrr. Femoral komponentlerin iizerinde iki adet peg mevcut olmaltdrr. Femoral Komponent pcl kesen& pcl koruyan dzellili taqrmahdrr. Her iki durumda da kullamma imkan vermelidir. Femoral kesi bloklan, 4 kesiyi aym blokla yapabilmeli ve her 5 dlgii igin igin ayrr ayn olmahdrr. 9. Hareket kabiliyeti 155 dereceye kadar fleksiyona izin verecek gekilde olmahdr. 10. Tibial Komponent CoCr alaqrmdan mamtil olmahdrr. 11. Tibial Komponent kesi agrsr kendinden slot verilebilmelidir. 12. Tibial insertler 5 farkh dlgiide ve 5 farkh yiikseklile (9mm, llmm, 13mm, 15mm, 17mm) olmaltdrr. 13, Tibial komponentlerin kemikle temas eden yiizeyleri gimentonun tutunurnunu artracak gekilde piiriizl0 olmahdrr. 14. Tibial komponentlerin rotasyonal stabiliteyi saflayan ve yiik,stres transferine olanak sallayacak kemik igine gdmiilen grktntt ve kanath yaprda pargasr olmahdrr. f5. Tibid Komponent insertleri pcl kesen& pcl koruyan dzellili ta4rmahdrr. Her iki durumda da kullantma imkan vermelidir. 16. Tibial komponent insert sistemine uygun olmah, grkmayr <inleyici kilit mekanizmasrna sahip olmahdrr. 17. Patellar komponentler, 26mm, 29mm, 32mm ve 35 mm gaplannda 4 ayn boy segeneli olmahdrr. 18. Urunler Gamma Sterilizasyonu ile steril edilmig olmahdrr. 19. Paket iizerinde iiretim tarihi, sterilizasyon qekli, lot numarsl ve iiriin son kullanma tarihleri mevcut olmahdrr. 20. Kullamlacak protezin tiirn pargalan TiTUBB'ye kayrtl olmah ve Salhk Bakanirlr ile SGK dan onayh olmahdrr. 21. Protezlerin CE belgesi, Tasanm inceleme belgesi ve Tam Kalite Giivence Sistemi Belgeleri mevcut olmaltdrr 22. Qakna setleri tam ve eksiksiz olmahdrr. Ameliyat igin kesici motor saglanabilmelidir. tt (J"? 4q.,_. 1

4 KEMiK qimentosu reknix $anrl.lunsi I. Srvr monover, membram filtrelgme ile sterilize edilmig olmahdrr. Ampiiliin i9 tarafi kuru rsryla, drg ytiseyi ve bitigik soyma kesesi de etilen okside maruz brrakrlarak dnceden sterilize edilmig olmahdrr. 2. oda srcakhlrnda saklanmaltdtr. 3. malzeme gift steril pakette olmahdrr. Likit malzemenin ampiiliiniin krnlmasrm engellemek igin sert plastik malzeme iginde olmaltdu. 4. ampiilii ameliyat esnasrnda kolay krrabilmek igin ampilliin bolun krsmmda plastik malzeme bulunmahdr ml likit ve 40 gr toz olarak ayrr ayn steril paketlerde olmahdr. 6. kutu igersinde llriiniln lot numarast, katalog numarast, agtk adr ve sterilizasyon tarihi bulunan yaprgkanlt 4 adet etiket bulunmaltdu' 7. donma siirel err L6-24 de 3 ila l 2 dakika arasrnda otnahdrr. 8. son kullanma tarihi teslim tarihi itibaren en az bir yrl gegerli olmahdrr, f. iiriiniin CE kalite sertifikasr olmahdr. 10. likit malzeme bilegimi, metil metakrilat monomer, NN-dimetil -p-toluidin hidrokinon den olugmahdr. 11. rsr ve rgrk gibi fuiksel nedenler ya da kimyasal miyarlann yol agtt$ erken polimerlegmeyi dnlemek igin hidrokinon ilave edilmig olmaltdr. 12. iki bilegen kanqtrnldr$rnda viicut stcakhlrnda sertlegmeyi kolaylaqhrmak igin N,N-dimetil-p-tolidin klenmig olmaltdrr. 13. toz(radyopak)madde bilegiminde baryum solfat %10 un altrnda olmaldrr. tr, ll + &rr.^'-r

5 BASTNCLT vara vtkama riri rnrcvix glnrxxunsi 1. Yara yrkama cihazr ergonomik tabancg geklinde olmahdrr. 2. Yrkamanrn iki ayn hzda gahqma 0zellili olmahdr. 3. Sistem tamamen steril ve tek kullanmhk olmahdr. 4. Sistem bataryah olmah ve batarya kutusu da steril olmahdrr. 5. Sistem baska bir cihaza ihtiyag duymadan pilskiirtme yapabilmelidir. 6. Uygulama alanma g6re Genig(konik) ve da(uzun) yrkama baelklan (uglan) olmahdrr ve bunlar ayrr gift kat steril paketlerde olmahdr. 7. Genig u9 y,iiksek hrzh gahqtrrmada 10.4 psi yavaq hnda 5.6 psi basrngla piiskurtme yapmahdrr. Dar u9 ise yiiksek hrzh gahgtrrmada 4.4 psi yavag hvaa 1.6 psi basrngla piiskiirtme yapmahdlr. 8. Tibial flow tip silikon olmahdrr. 9. Tibial flow tip de filitre olmah aspirasyon srasrnda t*anmayr engellemelidir, istenildili zaman temizlenebilmelidir. 10. Femoral kanal tip 22.86cm X 0.89cm dlgiilerinde femoral kanala uygun oknahdn. I 1. Femoral kanal tip, humerus intramedullar kanal ykamasr igin kullanrlabilmelidir. 12. Trkanmayr gidermek igin Femoral kanal tip igerisine girip temizleme yapabilecek bir aparafi olmahdrr. 13. Sistem aynr anda hem piiskilrtme hemde aspirasyon yapabilmelidir. 14. Sistemin FDA ve CE beleeleri olmahdrr. h, (Jt t (",,="-_1

iuriv,rq LisrEsi Fiyat ; Sayr : B.10.4.1SM.4.72.00.20/ Konu : Teklif-e Davet

iuriv,rq LisrEsi Fiyat ; Sayr : B.10.4.1SM.4.72.00.20/ Konu : Teklif-e Davet T.C. SAGLIK BAKANLIdI TURKiYE KAMU HASTANELEni ninlici BATMAN BOLGE DEVLET HASTANESi Sayr : B.10.4.1SM.4.72.00.20/ Konu : Teklif-e Davet Saytn :... Kurumumuzun ihliyacr olan KURULtJMI.J i$ i;i satrn ahnacakitr.

Detaylı

KApALt ToRAKS DRENAJ sisreui zooo cc'lik

KApALt ToRAKS DRENAJ sisreui zooo cc'lik KApALt ToRAKS DRENAJ sisreui zooo cc'lik l.kapalt toraks drenaj sisteminin biriktirme kavanozu 2000 cc hacimli ve 100 cc' lik olgumleri igaretlenrnig olmalldlr. 2.Biriktirme kavanozu merkezi vakum sistemine

Detaylı

T.C MUGLA VALiLiGi il SAGLIK MUDURLUGU TIBBi SARF TEKNiK SARTNAMESi

T.C MUGLA VALiLiGi il SAGLIK MUDURLUGU TIBBi SARF TEKNiK SARTNAMESi T.C MUGLA VALiLiGi il SAGLIK MUDURLUGU TIBBi SARF TEKNiK SARTNAMESi STERiL ENJEKTOR DispOSABLE TEKNiK SARTNAMESi 1. Tek kullammhk ve non toksik tlbbi PVC' den yapdml~ 2. Her ye~it igne ueuna, katetere,

Detaylı

N Sistem cihazlar komple seri olarak raya montaja uygundur. N Sistem zengin çeflit ve bol aksesuar sunmaktad r.

N Sistem cihazlar komple seri olarak raya montaja uygundur. N Sistem zengin çeflit ve bol aksesuar sunmaktad r. N Sistem N Sistem enstalasyon cihazlar nda tekil çözümler yerine komple bir seri sunmaktad r. Bu serinin cihazlar ile her türlü flalt ve kumanda ifllemi eksiksiz ve güvenli bir flekilde gerçeklefltirilir.

Detaylı

SİLİKON OLMAYAN İMPLANTLAR 129592-11. Bu paketde aşağıda belirtilen diller mevcuttur:

SİLİKON OLMAYAN İMPLANTLAR 129592-11. Bu paketde aşağıda belirtilen diller mevcuttur: TK KÜÇÜK EKLEM ORTOPEDİK (SJO) SİLİKON OLMAYAN İMPLANTLAR 129592-11 Bu paketde aşağıda belirtilen diller mevcuttur: Türkçe (tk) Ek diller için web sitemizi ziyaret edin www.wmt.com Sonra Prescribing Information

Detaylı

KLİMA SANTRALLERİ TEKNİK KATALOG

KLİMA SANTRALLERİ TEKNİK KATALOG KLİMA SANTRALLERİ TEKNİK KATALOG Teknik Yayınları No: 1 Klima Santralleri Teknik Katalog HSK Teknik Yay nlar No:1 2. Bas m A ustos 2010 Ç NDEK LER 1. KL MLEND RME 1.1 klimlendirmenin Amac ve Uygulama Alanlar

Detaylı

DOĞRUDAN TEMİN TEKLİF MEKTUBU TCDD 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MAL VE HİZMET ALIM KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA Alsancak/İZMİR

DOĞRUDAN TEMİN TEKLİF MEKTUBU TCDD 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MAL VE HİZMET ALIM KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA Alsancak/İZMİR DOĞRUDAN TEMİN TEKLİF MEKTUBU TCDD 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MAL VE HİZMET ALM KOMİSYONU BAŞKANLĞNA Alsancak/İZMİR Teklif Sahibinin Adı Soyadı/Ticaret Ünvanı : Açık Tebligat Adresi : Bağlı Bulunduğu Vergi Dairesi

Detaylı

ORTHOLOC 3Di PLANTAR LAPIDUS PLAKASI 152130-0

ORTHOLOC 3Di PLANTAR LAPIDUS PLAKASI 152130-0 EN TK ORTHOLOC 3Di PLANTAR LAPIDUS PLAKASI 152130-0 Bu pakette aşağıda belirtilen diller mevcuttur: English (en) Deutsch (de) Nederlands (nl) Français (fr) Español (es) Italiano (it) Português (pt) 中 文

Detaylı

ORTHOLOC 3Di AYAK REKONSTRÜKSİYONU ORTA AYAK/DÜZTABAN SİSTEMİ 148680-0

ORTHOLOC 3Di AYAK REKONSTRÜKSİYONU ORTA AYAK/DÜZTABAN SİSTEMİ 148680-0 TK Türkçe (tk) ORTHOLOC 3Di AYAK REKONSTRÜKSİYONU ORTA AYAK/DÜZTABAN SİSTEMİ 148680-0 Bu pakette aşağıda belirtilen diller mevcuttur: Ek diller için, www.wmt.com adresindeki web sitemizi ziyaret edin.

Detaylı

AÇIKLAMALAR... iii Ö RENME FAAL YET -2...46

AÇIKLAMALAR... iii Ö RENME FAAL YET -2...46 Ç NDEK LER AÇIKLAMALAR... iii G R...1 Ö RENME FAAL YET -1...3 1. YAZI VE RAKAM...3 1.1. Teknik Resmin Endüstrideki Yeri, Önemi ve Tan m...3 1.1.1. Endüstriyel Teknik Resmin Önemi...4 1.1.2. Teknik Haberle

Detaylı

Çalışma Alanı Bileşenleri Besleme Üniteleri İçin

Çalışma Alanı Bileşenleri Besleme Üniteleri İçin D-26615-2009 D-27753-2009 D-26530-2009 Çalışma Alanı Bileşenleri Besleme Üniteleri İçin 02 ÇALIŞMA ALANI BİLEŞENLERİ ÇALIŞMA ALANI BİLEŞENLERİ 03 Çalışma Alanı Bileşenleri* Göz alıcı şekilde tasarlanan

Detaylı

Yüksek Verimli Hermetik Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu

Yüksek Verimli Hermetik Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu FALKE Fx 24 Fi Yüksek Verimli Hermetik Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu De erli Tüketicimiz, Cihaz n z tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl layabilmek amac yla üretilmifltir. Tüm Falke ürünleri, kolay

Detaylı

2- E TESTLER İÇİN TEKNİK ŞARTNAME ( 54-55-56-57-58-59. KALEMLER

2- E TESTLER İÇİN TEKNİK ŞARTNAME ( 54-55-56-57-58-59. KALEMLER 1- ANTİBİYOGRAM DİSKLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ ( 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16- 17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53. KALEMLER

Detaylı

Yap flt r c lar ve Yap Kimyasallar

Yap flt r c lar ve Yap Kimyasallar Yap flt r c lar ve Yap Kimyasallar PU Köpükler PU Köpük * Kap ve pencere kasalar n n duvara sabitlenmesinde * Boflluklar n doldurulmas nda * S cak-so uk su borular n n kaplanarak izolasyonunda * Banyo

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. MALZEME YÖNETİMİ VE SATINALMA DAİRE BAŞKANLIĞI

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. MALZEME YÖNETİMİ VE SATINALMA DAİRE BAŞKANLIĞI TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. MALZEME YÖNETİMİ VE SATINALMA DAİRE BAŞKANLIĞI ORTA GERİLİM AYIRICILARI TEKNİK ŞARTNAMESİ NİSAN, 1996 2013 REVİZE ORTA GERİLİM AYIRICILARI TEKNİK ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER BÖLÜM

Detaylı

,ln,lt,"" hutul,,""" trt".ro ol^ur, du.r-, h".ic ol.rk iir"...,"d.". iir"t" b"el,

,ln,lt, hutul,, trt.ro ol^ur, du.r-, h.ic ol.rk iir...,d.. iirt bel, TtrRrdYE HALK BANKASI A.$. 6zet Bu iizet, Sermaye Piyasasr Kurulu (KurulInca..o..8...1,!.*...t2Pt+ tarihinde onaylanmqtlr. Ortakhfirmrzm toplam 3.000.000.000.-TL tutarrndaki ihrag tavanr kapsamrndaki borglanma

Detaylı

-profesyoneller n. seç m... HYCON H DROL K S STEMLER

-profesyoneller n. seç m... HYCON H DROL K S STEMLER -profesyoneller n seç m... HYCON H DROL K S STEMLER hidrolik güç 2 HYCON h drol k s stemler - sadece B R kaynak le desteklen r: HYCON HPP güç ün teler! HYDRAULIC SYSTEMS POWE RED BY HYCON Honda motor Bak

Detaylı

Türkiye. GS1 Sistemi Tan t m Kitapç ARALIK-2012 ANKARA

Türkiye. GS1 Sistemi Tan t m Kitapç ARALIK-2012 ANKARA Türkiye GS1 Sistemi Tan t m Kitapç ARALIK-2012 ANKARA TOBB Yay n No: 2012/178 Önsöz Ticaretin ulusal ve bölgesel s n rlar a arak uluslararas bir boyuta ula mas, ticarete konu olan mal ve hizmet çe itlerinin

Detaylı

Dijital Otomatik Kan Bas nc Ölçüm Cihaz Model M10-IT Kullan m K lavuzu

Dijital Otomatik Kan Bas nc Ölçüm Cihaz Model M10-IT Kullan m K lavuzu Dijital Otomatik Kan Bas nc Ölçüm Cihaz Model M10-IT Kullan m K lavuzu TR IM-HEM-7080IT-E-05-10/2011 çindekiler Üniteyi kullanmadan önce Giri...3 Önemli Güvenlik Bilgileri...4 1. Genel Bak...6 2. Haz rl

Detaylı

Kan Ş eker Ölçüm Cihazı ve Açılması

Kan Ş eker Ölçüm Cihazı ve Açılması Kiş inin kendi kendinin kan ş ekerini ölçmesi ş eker hastalığ ı tedavisinin önemli bir parçasıdır. Acon'un amacı yüksek kaliteli kan ş eker ölçümünü uygun fiyatta kullanıma sunmaktır. ON CALL REDI yi tercih

Detaylı

Akut femur cisim kırıklarında traksiyon masası kullanmadan elle traksiyon yapılarak mini-açık intramedüller çivileme

Akut femur cisim kırıklarında traksiyon masası kullanmadan elle traksiyon yapılarak mini-açık intramedüller çivileme Araştırma Makalesi Akut femur cisim kırıklarında traksiyon masası kullanmadan elle traksiyon yapılarak mini-açık intramedüller çivileme Mini-open intramedullar nailing of acute femoral shaft fractures

Detaylı

MANİSA İLİ HALK SAĞLIĞI LABORATUARI SU NUMUNESİ ALMA EL KİTABI

MANİSA İLİ HALK SAĞLIĞI LABORATUARI SU NUMUNESİ ALMA EL KİTABI TC MANİSA İLİ HALK SAĞLIĞI LABORATUARI SU NUMUNESİ ALMA EL KİTABI 1 REVİZYON TAKİP SAYFASI REVİZYON YAPILAN REVİZYON YAPILAN REVİZYON REVİZYON AÇIKLAMASI SAYFA TARİH NO 2 DAĞITIM TABLOSU DAĞITILAN BİRİM

Detaylı

Mantolama Sistemleri Kataloğu

Mantolama Sistemleri Kataloğu 2012 Mantolama Sistemleri Kataloğu Kale Mantolama Sistemleri Kataloğu 1 İçindekiler 2 3 4 5 6 7 8 10 11 15 18 23 28 30 36 Kale Grubu Kalekim Binalarda Isı Yalıtımı / Isı Yalıtmının Faydaları Isı Yalıtımı

Detaylı

Genel Katalog Ocak 2014. System pro E comfort MISTRAL Kendi şaheserinizi yaratın

Genel Katalog Ocak 2014. System pro E comfort MISTRAL Kendi şaheserinizi yaratın Genel Katalog Ocak 2014 System pro E comfort MISTRAL Kendi şaheserinizi yaratın İçindekiler Giriş System pro E comfort MISTRAL 2 System pro E comfort MISTRAL41F Giriş: System pro E comfort MISTRAL41F

Detaylı

T.C. GAZĐ ÜNĐVERSĐTESĐ Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi

T.C. GAZĐ ÜNĐVERSĐTESĐ Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi T.C. GAZĐ ÜNĐVERSĐTESĐ Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Sayı : B.30..GÜN.0.H1-73/ Konu : ĐLGĐLĐ FĐRMALARA : KONU : DOĞRUDAN TEMĐN Đlan No : 1 Tarih: 1/07/01 Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezimiz

Detaylı

RADYASYON GÜVENL EL K TABI

RADYASYON GÜVENL EL K TABI ONDOKUZ MAYIS ÜN VERS TES Sa k Uygulama ve Ara rma Merkezi RADYASYON GÜVENL EL K TABI HAZIRLAYAN: Prof. Dr. Fevziye CANBAZ TOSUN Uzm. Fiz. Tenzile YA AYACAK OFLUO LU 2013 1 NDEK LER 1. Genel Bilgiler 6

Detaylı

SIRA NO TAŞINIR KAYIT KODU* SATIN ALINACAK MALZEMENİN CİNSİ

SIRA NO TAŞINIR KAYIT KODU* SATIN ALINACAK MALZEMENİN CİNSİ iiwiftfnn» SIRA NO i 2 1 i LawJ TAŞINIR KAYIT KODU* SATIN ALINACAK MALZEMENİN CİNSİ MİKTARI I / İ o. o S. o i. Sadece Progesteron İçeren Oral Hormonal Kontraseptif 100.000 Bilister 1Aylık Hormonal Enjektabl

Detaylı

@tr. A tt, Turk Muqavir Mtihendisler ve Mimarlar Birligi Association of Turkish Consulting Engineers and Architects ANKARA. Uyesi. Tarlh: '11.03.

@tr. A tt, Turk Muqavir Mtihendisler ve Mimarlar Birligi Association of Turkish Consulting Engineers and Architects ANKARA. Uyesi. Tarlh: '11.03. Turk Muqavir Mtihendisler ve Mimarlar Birligi Association of Turkish Consulting Engineers and Architects @tr Uyesi Tarlh: '11.03.2013 Sayr: 13 / 084 T.C. ENERJIVE TABII KAYNAKLAR BAKANLIGI ANKARA Konu;

Detaylı

Kompresörlü Nebulizatör Model NE-C801 Kullan m K lavuzu

Kompresörlü Nebulizatör Model NE-C801 Kullan m K lavuzu Kompresörlü Nebulizatör Model NE-C801 TM Kullan m K lavuzu TR IM-NE-C801S-E(V)-01-06/2013 Cihaz kullanmadan önce çindekiler Cihaz kullanmadan önce Giri... 3 Kullan m amac... 3 Önemli güvenlik talimatlar...

Detaylı

Version SE_023827 AJ Date December 2014. Önemli bilgi. (Temizlik ve Sterilizasyon Talimatıyla)

Version SE_023827 AJ Date December 2014. Önemli bilgi. (Temizlik ve Sterilizasyon Talimatıyla) Version SE_023827 AJ Date December 2014 Önemli bilgi (Temizlik ve Sterilizasyon Talimatıyla) Önemli Bilgi 2 Ortopedi ve Osteosentez için Synthes İmplantları ve Aletlerinin kullanımı konusunda Temel Talimat

Detaylı