Bilgisayar Kurulumu Kullanýcý Kýlavuzu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Bilgisayar Kurulumu Kullanýcý Kýlavuzu"

Transkript

1 Bilgisayar Kurulumu Kullanýcý Kýlavuzu

2 Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth, sahibinin ticari markasýdýr ve Hewlett-Packard Company tarafýndan lisanslý olarak kullanýlmaktadýr. Intel, Intel Corporation kuruluþunun ABD ve diðer ülkelerdeki/bölgelerdeki ticari markasýdýr. Windows, Microsoft Corporation kuruluþunun ABD'de tescilli ticari markasýdýr. Ürünle ilgili not Bu kullanýcý kýlavuzunda birçok modelde ortak olan özellikler açýklanmýþtýr. Bazý özellikler bilgisayarýnýzda bulunmayabilir. Bu belgede yer alan bilgiler önceden haber verilmeksizin deðiþtirilebilir. HP ürünleri ve hizmetlerine iliþkin garantiler, bu ürünler ve hizmetlerle birlikte gelen açýk garanti beyanlarýnda belirtilmiþtir. Bu belgede yer alan hiçbir þey ek garanti oluþturacak þeklinde yorumlanmamalýdýr. HP, iþbu belgede yer alan teknik hatalardan veya yazým hatalarýndan ya da eksikliklerden sorumlu tutulamaz. Birinci Basým: Nisan 2009 Belge Parça Numarasý:

3 İçindekiler 1 Computer Setup'ý Baþlatma 2 Computer Setup'ý Kullanma Computer Setup ta gezinme ve seçme... 2 Computer Setup ta fabrika ayarlarýný geri yükleme Computer Setup menüleri File (Dosya) menüsü... 5 Security (Güvenlik) menüsü... 6 Diagnostics (Taný) menüsü... 7 System Configuration (Sistem Yapýlandýrmasý) menüsü... 8 Dizin iii

4 iv

5 1 Computer Setup'ý Baþlatma Computer Setup (Bilgisayar Kurulumu), iþletim sisteminiz çalýþmadýðýnda veya yüklenmediðinde bile çalýþabilen ROM tabanlý bir yardýmcý programdýr. NOT: Bu kýlavuzda listelenen bazý Computer Setup menü öðeleri bilgisayarýnýz tarafýndan desteklenmeyebilir. NOT: USB baðlantý noktalarýndan birine baðlý bir harici klavye veya farenin Computer Setup ile kullanýlabilmesi için, geriye dönük USB desteðinin etkin olmasý gerekir. Computer Setup ý baþlatmak için þu adýmlarý izleyin: 1. Bilgisayarý açýn veya yeniden baþlatýn ve ekranýn alt kýsmýnda Press the ESC key for Startup Menu (Baþlangýç Menüsü için lütfen ESC tuþuna basýn) mesajý görüntülenirken esc tuþuna basýn. 2. BIOS Setup a (BIOS Kurulumu) girmek için f10 tuþuna basýn. 1

6 2 Computer Setup'ý Kullanma Computer Setup ta gezinme ve seçme Computer Setup taki bilgilere ve ayarlara File (Dosya), Security (Güvenlik), Diagnostics (Taný) ve System Configuration (Sistem Yapýlandýrmasý) menülerinden eriþilir. Computer Setup ta gezinmek ve seçim yapmak için þu adýmlarý izleyin: 1. Bilgisayarý açýn veya yeniden baþlatýn ve ekranýn alt kýsmýnda Press the ESC key for Startup Menu (Baþlangýç Menüsü için lütfen ESC tuþuna basýn) mesajý görüntülenirken esc tuþuna basýn. Menü veya menü öðesi seçmek için TAB tuþunu, klavyenin ok tuþlarýný kullanýn ve enter tuþuna basýn veya bir iþaret aygýtý kullanarak öðeyi týklatýn. Yukarý veya aþaðý kaydýrmak için, ekranýn sað üst köþesinde bulunan yukarý ok veya aþaðý ok iþaretini týklatýn ya da yukarý ok tuþu veya aþaðý ok tuþunu kullanýn. Açýk iletiþim kutularýný kapatmak ve ana Computer Setup ekranýna dönmek için esc tuþuna basýn ve ekrandaki yönergeleri uygulayýn. NOT: Computer Setup ta gezinmek ve seçim yapmak için iþaretleme aygýtýný (Dokunmatik Yüzey, iþaret çubuðu veya USB fare) veya klavyeyi kullanabilirsiniz. 2. BIOS Setup a (BIOS Kurulumu) girmek için f10 tuþuna basýn. 3. File (Dosya), Security (Güvenlik), Diagnostics (Taný) veya System Configuration (Sistem Yapýlandýrmasý) menüsünü seçin. Computer Setup menülerinden çýkmak için aþaðýdaki yöntemlerden birini seçin: Deðiþikliklerinizi kaydetmeden Computer Setup menülerinden çýkmak için, ekranýn sol alt köþesinde bulunan Exit (Çýkýþ) simgesini týklatýn ve ekrandaki yönergeleri izleyin. veya TAB tuþunu ya da ok tuþlarýný kullanarak File (Dosya) > Ignore changes and exit (Deðiþiklikleri yoksay ve çýk) öðesini seçin ve enter tuþuna basýn. veya Deðiþikliklerinizi kaydedip Computer Setup menülerinden çýkmak için, ekranýn sol alt köþesinde bulunan Save (Kaydet) simgesini týklatýn ve ekrandaki yönergeleri izleyin. veya 2 Bölüm 2 Computer Setup'ý Kullanma

7 TAB tuþunu ya da ok tuþlarýný kullanarak File (Dosya) > Save changes and exit (Deðiþiklikleri kaydet ve çýk) öðesini seçin ve enter tuþuna basýn. Bilgisayar yeniden baþlatýldýðýnda deðiþiklikleriniz etkili olur. Computer Setup ta fabrika ayarlarýný geri yükleme NOT: Varsayýlanlarý geri yüklemek sabit disk sürücüsü modunu deðiþtirmez. Computer Setup ta tüm ayarlarý fabrika çýkýþýnda ayarlanan varsayýlan deðerlere geri yüklemek için þu adýmlarý izleyin: 1. Bilgisayarý açýn veya yeniden baþlatýn ve ekranýn alt kýsmýnda Press the ESC key for Startup Menu (Baþlangýç Menüsü için lütfen ESC tuþuna basýn) mesajý görüntülenirken esc tuþuna basýn. 2. BIOS Setup a (BIOS Kurulumu) girmek için f10 tuþuna basýn. 3. Ýþaretleme aygýtýný veya ok tuþlarýný kullanarak File (Dosya) > Restore defaults u (Varsayýlanlarý geri yükle) seçin. 4. Ekranda görüntülenen yönergeleri izleyin. 5. Deðiþikliklerinizi kaydedip çýkmak için, ekranýn sol alt köþesinde bulunan Save (Kaydet) simgesini týklatýn ve ekrandaki yönergeleri izleyin. veya Ok tuþlarýný kullanarak File (Dosya) > Save changes and exit (Deðiþiklikleri kaydet ve çýk) öðesini seçin ve enter tuþuna basýn. Bilgisayar yeniden baþlatýldýðýnda deðiþiklikleriniz etkili olur. NOT: Fabrika ayarlarýný geri yüklediðinizde parola ayarlarýnýz ve güvenlik ayarlarý deðiþmez. Computer Setup ta fabrika ayarlarýný geri yükleme 3

8 3 Computer Setup menüleri Bu bölümde yer alan menü tablolarý Computer Setup seçeneklerine genel bakýþ saðlamaktadýr. NOT: Bu bölümde listelenen bazý Computer Setup menü öðeleri bilgisayarýnýz tarafýndan desteklenmeyebilir. 4 Bölüm 3 Computer Setup menüleri

9 File (Dosya) menüsü Seçin Yapýlacak iþ Sytem Information (Sistem Bilgileri) Bilgisayar ve sistemdeki piller hakkýnda kimlik bilgilerini görüntüleme. Iþlemci, önbellek ve bellek boyutu, sistem ROM u, video inceleme ve klavye denetleyicisi sürümüyle ilgili özellik bilgilerini görüntüleme. Set System Date and Time (Sistem Tarihi ve Saatini Ayarla) Restore defaults (Varsayýlanlarý geri yükle) Ignore changes and exit (Deðiþiklikleri yoksay ve çýk) Save changes and exit (Deðiþiklikleri kaydet ve çýk) Bilgisayarýn tarihini ve saatini ayarlama veya deðiþtirme. Computer Setup yapýlandýrma ayarlarýný fabrika ayarlarýyla deðiþtirme. (Fabrika ayarlarýný geri yüklediðinizde; sabit disk sürücüsü modu, parola ayarlarý ve güvenlik ayarlarý deðiþmez.) Geçerli oturum sýrasýnda girilen deðiþiklikleri iptal etme. Ardýndan, çýkma ve bilgisayarý yeniden baþlatma. Geçerli oturum sýrasýnda girilen deðiþiklikleri kaydetme. Ardýndan, çýkma ve bilgisayarý yeniden baþlatma. Bilgisayar yeniden baþlatýldýðýnda deðiþiklikleriniz etkili olur. File (Dosya) menüsü 5

10 Security (Güvenlik) menüsü NOT: Bu kýlavuzda listelenen menü öðelerinin bazýlarý bilgisayarýnýzda desteklenmiyor olabilir. Seçin Yapýlacak iþ Setup BIOS Administrator Password (BIOS Yönetici Parolasýný Ayarla) User Management (Kullanýcý Yönetimi) (bir BIOS yönetici parolasý gerektirir) Password Policy (Parola Ýlkesi) (bir BIOS yönetici parolasý gerektirir) HP SpareKey Always Prompt for HP SpareKey Enrollment (Her Zaman HP SpareKey Kaydýný Sor) Allow Reset of HP ProtectTools security keys (HP ProtectTools güvenlik anahtarlarýnýn sýfýrlanmasýný saðlar) Change Password (Parola Deðiþtir) HP SpareKey Enrollment (HP SpareKey Kaydý) BIOS yönetici parolasýný ayarlama. Yeni bir BIOS kullanýcý hesabý oluþturma. ProtectTools kullanýcýlarýnýn listesini görüntüleme. Parola ilkesi ölçütünü gözden geçirip deðiþtirme. HP SpareKey'i etkinleþtirme/devre dýþý býrakma (varsayýlan olarak devre dýþýdýr). HP SpareKey kaydýný etkinleþtirme/devre dýþý býrakma (varsayýlan olarak devre dýþýdýr). HP ProtectTools güvenlik anahtarlarýný etkinleþtirin/devre dýþý býrakýn. BIOS yönetici parolasýný girme, deðiþtirme veya silme. Parolanýzý unutmanýz halinde kullanýlan güvenlik soru ve cevaplarýndan oluþan HP SpareKey i kaydettirme veya sýfýrlama. DriveLock Passwords (Sürücü Kilidi Parolalarý) Herhangi bir bilgisayar sabit disk sürücüsünde Sürücü Kilidini etkinleþtirme/devre dýþý býrakma (varsayýlan olarak etkindir). Sürücü Kilidi kullanýcý parolasýný veya ana parolayý deðiþtirme. NOT: Sürücü Kilidi ayarlarýna yalnýzca bilgisayarýnýzý açýp (yeniden baþlatma deðil) Computer Setup a girdiðinizde eriþebilirsiniz. Automatic DriveLock (Otomatik Sürücü Kilidi) Disk Sanitizer Otomatik Sürücü Kilidi desteðini etkinleþtirme/devre dýþý býrakma. Birincil sabit disk sürücüsünde veya yükseltme yuvasýndaki sürücüde bulunan verilerin tümünü silmek için Disk Sanitizer uygulamasýný çalýþtýrýn. DİKKAT: Disk Sanitizer uygulamasýný çalýþtýrýrsanýz, seçilen sürücüdeki veriler kalýcý olarak silinir. System IDs (Sistem tanýtým bilgileri) Kullanýcý tarafýndan tanýmlanan bilgisayar demirbaþ izleme numarasýný ve mülkiyet etiketini girme. 6 Bölüm 3 Computer Setup menüleri

11 Diagnostics (Taný) menüsü Seçin Yapýlacak iþ System Diagnostics Menu (Sistem Tanýlama Menüsü) System Information (Sistem Bilgileri) Aþaðýdaki bilgileri görüntüler: Bilgisayarla ve sistemdeki pillerle ilgili tanýmlama bilgileri. Ýþlemci, önbellek ve bellek boyutu, sistem ROM'u, video inceleme ve klavye denetleyicisi sürümüyle ilgili özellik bilgileri. Start-up Test (Baþlangýç Sýnamasý) Bilgisayarý baþlatmak için gerekli bileþenleri doðrular. Run-In Test (Çalýþma Sýnamasý) Sistem belleði üzerinde kapsamlý bir denetim yapar. Hard Disk Test (Sabit Disk Sýnamasý) Sistemdeki sabit sürücüler üzerinde kapsamlý bir sýnama yapar. Error Log (Hata Günlüðü) Hatalar oluþtuysa, bunlarý gösteren günlük dosyasýný görüntüler. Diagnostics (Taný) menüsü 7

12 System Configuration (Sistem Yapýlandýrmasý) menüsü NOT: Listelenen bazý Sistem Yapýlandýrmasý seçenekleri bilgisayarýnýz tarafýndan desteklenmeyebilir. Seçin Language (Dil) Yapýlacak iþ Computer Setup'ýn dilini deðiþtirme. Boot Options (Önyükleme Seçenekleri) Baþlangýç Menüsü gecikmesini (saniye cinsinden) ayarlama. Özel Logo yu etkinleþtirme/devre dýþý býrakma (varsayýlan olarak devre dýþýdýr). Taný URL sini Görüntüleme yi etkinleþtirme/devre dýþý býrakma (varsayýlan olarak etkindir). CD-ROM önyüklemesini etkinleþtirme/devre dýþý býrakma (varsayýlan olarak etkindir). SD Kart önyüklemesini etkinleþtirme/devre dýþý býrakma (varsayýlan olarak etkindir). Disket önyüklemesini etkinleþtirme/devre dýþý býrakma (varsayýlan olarak etkindir). PXE Dahili NIC önyüklemesini etkinleþtirme/devre dýþý býrakma (varsayýlan olarak devre dýþýdýr). Saniye cinsinden Hýzlý Önyükleme Ekraný gecikmesini ayarlama. Önyükleme sýrasýný ayarlama. Device Configurations (Aygýt Yapýlandýrmalarý) Geriye dönük USB desteðini etkinleþtirme/devre dýþý býrakma (varsayýlan olarak etkindir). Geriye dönük USB desteði etkinken aþaðýdakileri yapmanýza olanak saðlar: Windows iþletim sistemi yüklü olmadýðýnda da USB klavyenin Computer Setup ta kullanýlmasý. USB baðlantý noktasýyla bilgisayara baðlanan sabit disk sürücüsü, disket sürücüsü disketi veya optik sürücü gibi önyüklenebilir USB aygýtlarýndan baþlatýlmasý. AC prizine takýlýyken fanýn her zaman açýk olmasýný etkinleþtirme/devre dýþý býrakma (varsayýlan olarak devre dýþýdýr). Veri Çalýþtýrma Korumasý'ný etkinleþtirme/devre dýþý býrakma (yalnýzca belirli modellerde; varsayýlan olarak devre dýþýdýr). Etkinleþtirildiðinde, iþlemci bazý virüs kodlarýnýn çalýþtýrýlmasýný engelleyebilir (bu özellik bilgisayarýnýzýn güvenliðini iyileþtirmeye yardýmcý olur). 8 Bölüm 3 Computer Setup menüleri

13 Seçin Yapýlacak iþ SATA (Seri Geliþmiþ Teknoloji Eki) aygýtý modu. Aþaðýdaki seçenekleri kullanabilirsiniz: AHCI (Geliþmiþ Ana Bilgisayar Denetleyici Arabirimi) IDE (Tümleþik Sürücü Elektroniði) NOT: Yukarýdaki seçeneklerin mevcudiyeti bilgisayar modeline göre deðiþir. HP QuickLook 2'yi etkinleþtirme/devre dýþý býrakma (varsayýlan olarak etkindir). Virtualization Technology'yi etkinleþtirme/devre dýþý býrakma (yalnýzca belirli modellerde; varsayýlan olarak devre dýþýdýr). Çift Çekirdek Ýþlemci'yi etkinleþtirme/devre dýþý býrakma (varsayýlan olarak etkindir). UEFI (Birleþmiþ Geniþletilebilir Yerleþik Yazýlým Arabirimi) modunu etkinleþtirme/devre dýþý býrakma (varsayýlan olarak etkindir). Built-In Device Options (Yerleþik Aygýt Seçenekleri) Kablosuz düðmesi durumunu etkinleþtirme/devre dýþý býrakma (varsayýlan olarak etkindir). Katýþtýrýlmýþ WWAN aygýt radyosunu etkinleþtirme/ devre dýþý býrakma (varsayýlan olarak etkindir). Katýþtýrýlmýþ Bluetooth aygýt radyosunu etkinleþtirme/devre dýþý býrakma (varsayýlan olarak etkindir). Að Arabirimi Kartý ný (LAN) etkinleþtirme/devre dýþý býrakma (varsayýlan olarak etkindir). Wake on LAN durumunu ayarlama. Seçenekler þunlardýr: Devre dýþý Boot to Network (Aða Önyükleme) (varsayýlan olarak ayarlanmýþtýr) Follow Boot Order (Önyükleme Sýrasýný Ýzle) Optik disk sürücüyü etkinleþtirme/devre dýþý býrakma (varsayýlan olarak etkindir). Mikrofonu etkinleþtirme/devre dýþý býrakma. Modem aygýtýný etkinleþtirme/devre dýþý býrakma (varsayýlan olarak etkindir). Katýþtýrýlmýþ WLAN aygýtýný etkinleþtirme/devre dýþý býrakma (varsayýlan olarak etkindir). LAN/WLAN geçiþini etkinleþtirme/devre dýþý býrakma (varsayýlan olarak devre dýþýdýr). Tümleþik kamerayý etkinleþtirme/devre dýþý býrakma (yalnýzca belirli modellerde; varsayýlan olarak etkindir). System Configuration (Sistem Yapýlandýrmasý) menüsü 9

14 Seçin Port Options (Baðlantý Noktasý Seçenekleri) (tümü varsayýlan olarak etkindir) Yapýlacak iþ NOT: Baðlantý noktasý seçeneklerinin tümü varsayýlan olarak etkindir. ExpressCard yuvasýný etkinleþtirme/devre dýþý býrakma. Güncelleþtirilebilir ortam okuyucusunu etkinleþtirme/ devre dýþý býrakma. USB baðlantý noktasýný etkinleþtirme/devre dýþý býrakma. DİKKAT: USB baðlantý noktasý devre dýþý býrakýldýðýnda MultiBay aygýtlarý ve geliþmiþ baðlantý noktasý kopyalayýcýsýndaki ExpressCard aygýtlarý da devre dýþý býrakýlýr. Set Security Level (Güvenlik Düzeyini Ayarla) Restore Security Defaults (Güvenlik Varsayýlanlarýný Geri Yükle) Tüm BIOS menüsü öðelerinin güvenlik düzeylerini deðiþtirme, görüntüleme veya gizleme. Varsayýlan güvenlik ayarlarýný geri yükleme. 10 Bölüm 3 Computer Setup menüleri

15 Dizin B baþlangýç sýnamasý 7 BIOS yönetici parolasý 6 built-in device options (yerleþik aygýt seçenekleri) 9 C Computer Setup Diagnostics (Taný) menüsü 7 eriþim 1 fabrika ayarlarýný geri yükleme 3 File (Dosya) menüsü 5 gezinme ve seçme 2 kullanma 2 Security (Güvenlik) menüsü 6 System Configuration (Sistem Yapýlandýrmasý) menüsü 8 Ç çalýþma sýnamasý 7 Çalýþtýrmayý Devre Dýþý Býrakma 8 Çift Çekirdek Ýþlemci 9 D device configurations (aygýt yapýlandýrmalarý) 8 Diagnostics (Taný) menüsü 7 dil, Computer Setup ta deðiþtirme 8 Disk Sanitizer 6 DriverLock Password (Sürücü Kilidi parolasý) 6 F fabrika ayarlarýný geri yükleme 5 File (Dosya) menüsü 5 G geriye dönük destek, USB 1, 8 geriye dönük USB desteði 1, 8 Güvenlik menüsü always prompt for HP SpareKey enrollment (her zaman HP SpareKey kaydýný sor) 6 Automatic DriveLock (Otomatik Sürücü Kilidi) 6 BIOS yönetici parolasýný ayarlama 6 Disk Sanitizer 6 HP ProtectTools güvenlik anahtarlarýnýn sýfýrlanmasýný saðlar 6 HP Sparekey 6 HP SpareKey enrollment (HP SpareKey kaydý) 6 kullanýcý yönetimi 6 parola deðiþtir 6 parola ilkesi 6 Sürücü Kilidi 6 System IDs (Sistem tanýtým bilgileri) 6 H hata günlüðü 7 HP QuickLook 2 9 HP SpareKey enrollment (HP SpareKey kaydý) 6 K kurulum yardýmcý programý Diagnostics (Taný) menüsü 7 eriþim 1 fabrika ayarlarýný geri yükleme 3 File (Dosya) menüsü 5 gezinme ve seçme 2 kullanma 2 Security (Güvenlik) menüsü 6 System Configuration (Sistem Yapýlandýrmasý) menüsü 8 Ö önyükleme seçenekleri 8 önyükleme sýrasý 8 P parolalar 6 port options (baðlantý noktasý seçenekleri) ExpressCard yuvasý 10 güncelleþtirilebilir ortam okuyucusu 10 USB baðlantý noktasý 10 R restore security defaults (güvenlik varsayýlanlarýný geri yükle) 10 S sabit disk sýnamasý 7 SATA (Seri Geliþmiþ Teknoloji Eki) aygýtlarý AHCI (Geliþmiþ Ana Bilgisayar Denetleyici Arabirimi) 9 IDE (Tümleþik Sürücü Elektroniði) 9 Security (Güvenlik) menüsü 6 set security level (güvenlik düzeyini ayarla) 10 sistem bilgileri 5 sistem faný 8 sistem tanýtým bilgileri 6 sistem tarihi ve saati 5 Sürücü Kilidi, otomatik 6 sürücüler, önyükleme sýrasý 8 Dizin 11

16 System Configuration (Sistem Yapýlandýrmasý) menüsü 8 System Diagnostics (Sistem Tanýlama) menüsü 7 U UEFI (Birleþmiþ Geniþletilebilir Yerleþik Yazýlým Arabirimi) modu 9 V Virtualization Technology 9 Y yerleþik aygýt Að Arabirimi Kartý (LAN) 9 Bluetooth aygýtý radyosu 9 kablosuz düðmesi 9 katýþtýrýlmýþ WLAN 9 LAN/WLAN geçiþi 9 mikrofon 9 modem 9 optik disk sürücü 9 tümleþik kamera 9 Wake on LAN 9 WWAN aygýt radyosu 9 12 Dizin

17

Computer Setup Kullanıcı Kılavuzu

Computer Setup Kullanıcı Kılavuzu Computer Setup Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth, sahibinin ticari markasıdır ve Hewlett-Packard Company tarafından lisanslı olarak kullanılmaktadır.

Detaylı

Computer Setup (Bilgisayar Kurulumu) Kullanıcı Kılavuzu

Computer Setup (Bilgisayar Kurulumu) Kullanıcı Kılavuzu Computer Setup (Bilgisayar Kurulumu) Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth, mülkiyeti marka sahibine ait olan ve Hewlett-Packard Company tarafından lisansla

Detaylı

Computer Setup Kullanıcı Kılavuzu

Computer Setup Kullanıcı Kılavuzu Computer Setup Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows, Microsoft Corporation kuruluşunun ABD de tescilli ticari markasıdır. Bu belgede yer alan bilgiler önceden

Detaylı

Bilgisayar Kurulum Kullanıcı Kılavuzu

Bilgisayar Kurulum Kullanıcı Kılavuzu Bilgisayar Kurulum Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows, Microsoft Corporation kuruluşunun ABD'de kayıtlı ticari markasıdır. Bu belgede yer alan bilgiler

Detaylı

Setup Yardımcı Programı

Setup Yardımcı Programı Setup Yardımcı Programı Belge Parça Numarası: 389194 142 Aralık 2005 İçindekiler 1 Setup Yardımcı Programı erişimi 2 Setup Yardımcı Programı nın dili 3 Setup Yardımcı Programı varsayılan değerleri 4Setup

Detaylı

Setup Yardımcı Programı Kullanıcı Kılavuzu

Setup Yardımcı Programı Kullanıcı Kılavuzu Setup Yardımcı Programı Kullanıcı Kılavuzu Telif Hakkı 2007, 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows, Microsoft Corporation şirketinin ABD'de tescilli ticari markasıdır. Bu belgede yer alan

Detaylı

Computer Setup. Kullanıcı Kılavuzu

Computer Setup. Kullanıcı Kılavuzu Computer Setup Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows; Microsoft Corporation kuruluşunun ABD de tescilli ticari markasıdır. Bluetooth; sahibinin ticari markasıdır

Detaylı

Computer Setup Kullanıcı Kılavuzu

Computer Setup Kullanıcı Kılavuzu Computer Setup Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows, Microsoft Corporation kuruluşunun ABD de tescilli ticari markasıdır. Bluetooth, marka sahibinin ticari

Detaylı

Computer Setup. Kullanıcı Kılavuzu

Computer Setup. Kullanıcı Kılavuzu Computer Setup Kullanıcı Kılavuzu Telif Hakkı 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft ve Windows, Microsoft Corporation kuruluşunun ABD'de tescilli ticari markalarıdır. Bluetooth, sahibinin

Detaylı

Computer Setup. Kullanıcı Kılavuzu

Computer Setup. Kullanıcı Kılavuzu Computer Setup Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft ve Windows, Microsoft Corporation kuruluşunun ABD'de tescilli ticari markalarıdır. Bluetooth, sahibinin

Detaylı

Setup Yardımcı Programı

Setup Yardımcı Programı Setup Yardımcı Programı Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows, Microsoft Corporation şirketinin ABD'de tescilli ticari markasıdır. Bu belgede yer alan bilgiler

Detaylı

Setup Yardımcı Programı Kullanıcı Kılavuzu

Setup Yardımcı Programı Kullanıcı Kılavuzu Setup Yardımcı Programı Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows, Microsoft Corporation şirketinin ABD'de tescilli ticari markasıdır. Bu belgede yer alan bilgiler

Detaylı

MultiBoot Kullanıcı Kılavuzu

MultiBoot Kullanıcı Kılavuzu MultiBoot Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bu belgede yer alan bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. HP ürünleri ve hizmetlerine ilişkin garantiler,

Detaylı

MultiBoot Kullanıcı Kılavuzu

MultiBoot Kullanıcı Kılavuzu MultiBoot Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bu belgede yer alan bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. HP ürünleri ve hizmetlerine ilişkin garantiler,

Detaylı

MultiBoot. Kullanıcı Kılavuzu

MultiBoot. Kullanıcı Kılavuzu MultiBoot Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bu belgede yer alan bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. HP ürünleri ve hizmetlerine ilişkin garantiler,

Detaylı

Setup Yardımcı Programı

Setup Yardımcı Programı Setup Yardımcı Programı Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth, sahibinin ticari markasıdır ve Hewlett-Packard Company tarafından lisanslı olarak kullanılmaktadır.

Detaylı

MultiBoot Kullanıcı Kılavuzu

MultiBoot Kullanıcı Kılavuzu MultiBoot Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bu belgede yer alan bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. HP ürünleri ve hizmetlerine ilişkin garantiler,

Detaylı

Harici Aygıtlar. Kullanıcı Kılavuzu

Harici Aygıtlar. Kullanıcı Kılavuzu Harici Aygıtlar Kullanıcı Kılavuzu Telif Hakkı 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft ve Windows, Microsoft Corporation kuruluşunun ABD'de tescilli ticari markalarıdır. Bu belgede yer

Detaylı

Computer Setup. Belge Parça Numarası: 383705-141. Mayıs 2005

Computer Setup. Belge Parça Numarası: 383705-141. Mayıs 2005 Computer Setup Belge Parça Numarası: 383705-141 Mayıs 2005 İçindekiler Computer Setup Dizin Computer Setup Programına Erişim............... 2 Computer Setup Programının Varsayılan Ayarları............................

Detaylı

Bilgisayar Kurulum Kullanıcı Kılavuzu

Bilgisayar Kurulum Kullanıcı Kılavuzu Bilgisayar Kurulum Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth, sahibinin ticari markasıdır ve Hewlett-Packard Company tarafından lisanslı olarak kullanılmaktadır.

Detaylı

Harici Aygıtlar Kullanıcı Kılavuzu

Harici Aygıtlar Kullanıcı Kılavuzu Harici Aygıtlar Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bu belgede yer alan bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. HP ürünleri ve hizmetlerine ilişkin

Detaylı

Yazılım Güncelleştirmeleri Kullanıcı Kılavuzu

Yazılım Güncelleştirmeleri Kullanıcı Kılavuzu Yazılım Güncelleştirmeleri Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows; Microsoft Corporation kuruluşunun ABD de tescilli ticari markasıdır. Bu belgede yer alan

Detaylı

Güvenlik Kullanıcı Kılavuzu

Güvenlik Kullanıcı Kılavuzu Güvenlik Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows, Microsoft Corporation kuruluşunun ABD'de tescilli ticari markasıdır. Ürünle ilgili not Bu kullanıcı kılavuzunda

Detaylı

Baðlantý Adaptör Kablosu DKU-5 Hýzlý Kurulum Kýlavuzu

Baðlantý Adaptör Kablosu DKU-5 Hýzlý Kurulum Kýlavuzu Yayýnlanan elektronik kullaným kýlavuzu için "Nokia Kullaným Kýlavuzu Þartlar ve Koþullar, 7.Haziran.1998" geçerlidir ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Baðlantý Adaptör Kablosu

Detaylı

Harici Aygıtlar. Kullanıcı Kılavuzu

Harici Aygıtlar. Kullanıcı Kılavuzu Harici Aygıtlar Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows, Microsoft Corporation kuruluşunun ABD'de tescilli ticari markasıdır. Bu belgede yer alan bilgiler önceden

Detaylı

Harici Aygıtlar. Kullanıcı Kılavuzu

Harici Aygıtlar. Kullanıcı Kılavuzu Harici Aygıtlar Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows, Microsoft Corporation kuruluşunun ABD de tescilli ticari markasıdır. Bu belgede yer alan bilgiler önceden

Detaylı

Yazılım Güncelleştirmeleri Kullanıcı Kılavuzu

Yazılım Güncelleştirmeleri Kullanıcı Kılavuzu Yazılım Güncelleştirmeleri Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows, Microsoft Corporation kuruluşunun ABD de tescilli ticari markasıdır. Ürünle ilgili not Bu

Detaylı

Computer Setup (F10) Yardımcı Program Kılavuzu dx7500 Modelleri HP Compaq Ofis Bilgisayarı

Computer Setup (F10) Yardımcı Program Kılavuzu dx7500 Modelleri HP Compaq Ofis Bilgisayarı Computer Setup (F10) Yardımcı Program Kılavuzu dx7500 Modelleri HP Compaq Ofis Bilgisayarı Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Buradaki bilgiler önceden uyarı yapılmadan değiştirilebilir.

Detaylı

Harici Aygıtlar Kullanıcı Kılavuzu

Harici Aygıtlar Kullanıcı Kılavuzu Harici Aygıtlar Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows, Microsoft Corporation kuruluşunun ABD de tescilli ticari markasıdır. Bu belgede yer alan bilgiler önceden

Detaylı

Multiboot. Belge Bölüm Numarası: 405530-141

Multiboot. Belge Bölüm Numarası: 405530-141 Multiboot Belge Bölüm Numarası: 405530-141 Ocak 2006 İçindekiler 1 Varsayılan önyükleme aygıtı sıralaması 2 Computer Setup'ta önyükleme aygıtlarını etkinleştirme 3 Önyükleme sırası değiştirme konuları

Detaylı

Yazılım Güncelleştirmeleri

Yazılım Güncelleştirmeleri Yazılım Güncelleştirmeleri Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows; Microsoft Corporation kuruluşunun ABD de tescilli ticari markasıdır. Bu belgede yer alan

Detaylı

Harici Aygıtlar Kullanıcı Kılavuzu

Harici Aygıtlar Kullanıcı Kılavuzu Harici Aygıtlar Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bu belgede yer alan bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. HP ürünleri ve hizmetlerine ilişkin

Detaylı

Computer Setup (F10) Yardımcı Program Kılavuzu - dx2450 Küçük Kasa Modeli HP Compaq Ofis Bilgisayarı

Computer Setup (F10) Yardımcı Program Kılavuzu - dx2450 Küçük Kasa Modeli HP Compaq Ofis Bilgisayarı Computer Setup (F10) Yardımcı Program Kılavuzu - dx2450 Küçük Kasa Modeli HP Compaq Ofis Bilgisayarı Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Buradaki bilgiler önceden uyarı yapılmadan

Detaylı

Güvenlik Kullanıcı Kılavuzu

Güvenlik Kullanıcı Kılavuzu Güvenlik Kullanıcı Kılavuzu Telif Hakkı 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows; Microsoft Corporation kuruluşunun A.B.D de tescilli ticari markasıdır. Bu belgede yer alan bilgiler önceden

Detaylı

veya yüklemesini kaldýrmaya halde garantimiz geçersiz kalacaktýr. ND8401 Güç Kablosu Garanti belgesi x12 TR - 82

veya yüklemesini kaldýrmaya halde garantimiz geçersiz kalacaktýr. ND8401 Güç Kablosu Garanti belgesi x12 TR - 82 5000022G veya yüklemesini kaldýrmaya halde garantimiz geçersiz kalacaktýr. ND840 Güç Kablosu Garanti belgesi x2 TR - 82 2 Önden Görünüm Disk Disk 2 Disk 3 Disk 4 Arkadan Görünüm USB ports HDD LED i Güç

Detaylı

Bilgisayar Kurulumu (F10) Yardımcı Program Kılavuzu - dx1000 Küçük Kasa Modeli Compaq Bilgisayarı

Bilgisayar Kurulumu (F10) Yardımcı Program Kılavuzu - dx1000 Küçük Kasa Modeli Compaq Bilgisayarı Bilgisayar Kurulumu (F10) Yardımcı Program Kılavuzu - dx1000 Küçük Kasa Modeli Compaq Bilgisayarı Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bu belgedeki bilgiler önceden haber verilmeksizin

Detaylı

Yazılım Güncelleştirmeleri Kullanıcı Kılavuzu

Yazılım Güncelleştirmeleri Kullanıcı Kılavuzu Yazılım Güncelleştirmeleri Kullanıcı Kılavuzu Telif Hakkı 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows, Microsoft Corporation kuruluşunun ABD'de tescilli ticari markasıdır. Ürün bildirimi Bu

Detaylı

Güvenlik Kullanıcı Kılavuzu

Güvenlik Kullanıcı Kılavuzu Güvenlik Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bu belgede yer alan bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. HP ürünleri ve hizmetlerine ilişkin garantiler,

Detaylı

Yazılım Güncelleştirmeleri Kullanıcı Kılavuzu

Yazılım Güncelleştirmeleri Kullanıcı Kılavuzu Yazılım Güncelleştirmeleri Kullanıcı Kılavuzu Telif Hakkı 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows; Microsoft Corporation kuruluşunun ABD de tescilli ticari markasıdır. Bu belgede yer alan

Detaylı

Bu kılavuzda çoğu modelde ortak olan özellikler anlatılmaktadır. Bazı özellikler bilgisayarınızda olmayabilir.

Bu kılavuzda çoğu modelde ortak olan özellikler anlatılmaktadır. Bazı özellikler bilgisayarınızda olmayabilir. Buradan Başlayın Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows, Microsoft Corporation kuruluşunun ABD'de tescilli ticari markasıdır. Bu belgede yer alan bilgiler önceden haber verilmeksizin

Detaylı

AR-5316/5320 Çevrimiçi Kýlavuz

AR-5316/5320 Çevrimiçi Kýlavuz AR-56/50 Çevrimiçi Kýlavuz Baþlat Bu "Baþlat" düðmesine basýn. Giriþ Bu kitapçýk AR-56/50 dijital çok fonksiyonlu sistemin yazýcý fonksiyonlarýný açýklamaktadýr. Aþaðýdaki konularda bilgi için dijital

Detaylı

Sürüm 1.0 Temmuz 2008. Ofis Son Ýþlemci LX. Kullaným Kýlavuzu

Sürüm 1.0 Temmuz 2008. Ofis Son Ýþlemci LX. Kullaným Kýlavuzu Sürüm 1.0 Temmuz 2008 Ofis Son Ýþlemci LX Kullaným Kýlavuzu Microsoft, MS-DOS, Windows, Windows NT, Microsoft Network ve Windows Server, Amerika Birleşik Devletleri'nde ve/veya diğer ülkelerde Microsoft

Detaylı

Görüntü Konumunu Ayarlama. DocuColor 242/252/260

Görüntü Konumunu Ayarlama. DocuColor 242/252/260 701P46952 2007 'daki özelliði, yazdýrýlan görüntünün iki yönde tam olarak deðiþtirilmesine olanak tanýr. Görüntü kaðýt kaseti, ortam türü ve iki taraflý kopyalama seçeneklerine göre ayarlanabilir. Görüntü

Detaylı

Yazılım Güncelleştirmeleri Kullanıcı Kılavuzu

Yazılım Güncelleştirmeleri Kullanıcı Kılavuzu Yazılım Güncelleştirmeleri Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows; Microsoft Corporation kuruluşunun ABD de tescilli ticari markasıdır. Ürün bildirimi Bu kullanıcı

Detaylı

Hyperion Business Performance Management Yükleme Denetim Listesi

Hyperion Business Performance Management Yükleme Denetim Listesi Hyperion Business Performance Management Yükleme Denetim Listesi Bu belge, Hyperion Business Performance Management ürünlerinin en son sürümlerini baþarýyla yüklemenize ve yapýlandýrmanýza yardýmcý olur.

Detaylı

Harici Aygıtlar. Belge Parça Numarası: Ocak 2007

Harici Aygıtlar. Belge Parça Numarası: Ocak 2007 Harici Aygıtlar Belge Parça Numarası: 430221-141 Ocak 2007 Bu kõlavuzda isteğe bağlõ harici aygõtlarõn nasõl kullanõlacağõ anlatõlõr. İçindekiler 1 USB aygıtı kullanma USB aygõtõ bağlama.............................

Detaylı

Güvenlik. Kullanıcı Kılavuzu

Güvenlik. Kullanıcı Kılavuzu Güvenlik Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft ve Windows, Microsoft Corporation kuruluşunun ABD'de tescilli ticari markalarıdır. Bu belgede yer alan bilgiler

Detaylı

Güvenlik Kullanıcı Kılavuzu

Güvenlik Kullanıcı Kılavuzu Güvenlik Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows, Microsoft Corporation kuruluşunun ABD'de kayıtlı ticari markasıdır. Bu belgede yer alan bilgiler önceden haber

Detaylı

Dell Precision M6400 Kurulum ve Hýzlý Baþvuru Kýlavuzu

Dell Precision M6400 Kurulum ve Hýzlý Baþvuru Kýlavuzu Dell Precision M6400 Kurulum ve Hýzlý Baþvuru Kýlavuzu Bu kýlavuz özelliklerin genel bir özetini, teknik özellikleri ve bilgisayarýnýz için çabuk kurulum, yazýlým ve sorun giderme bilgilerini saðlar. Ýþletim

Detaylı

Güvenlik. Kullanıcı Kılavuzu

Güvenlik. Kullanıcı Kılavuzu Güvenlik Kullanıcı Kılavuzu Telif Hakkı 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows; Microsoft Corporation kuruluşunun A.B.D de tescilli ticari markasıdır. Bu belgede yer alan bilgiler önceden

Detaylı

Harici Aygıtlar Kullanıcı Kılavuzu

Harici Aygıtlar Kullanıcı Kılavuzu Harici Aygıtlar Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bu belgede yer alan bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. HP ürünleri ve hizmetlerine ilişkin

Detaylı

Yazılım Güncelleştirmeleri Kullanıcı Kılavuzu

Yazılım Güncelleştirmeleri Kullanıcı Kılavuzu Yazılım Güncelleştirmeleri Kullanıcı Kılavuzu Telif Hakkı 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows, Microsoft Corporation şirketinin ABD'de tescilli ticari markasıdır. Bu belgede yer alan

Detaylı

Bellek Modülleri. Belge Parça Numarası: Bu kılavuzda, bilgisayardaki belleğin nasıl değiştirileceği ve yükseltileceği açıklanmaktadır.

Bellek Modülleri. Belge Parça Numarası: Bu kılavuzda, bilgisayardaki belleğin nasıl değiştirileceği ve yükseltileceği açıklanmaktadır. Bellek Modülleri Belge Parça Numarası: 393521-142 Aralik 2005 Bu kılavuzda, bilgisayardaki belleğin nasıl değiştirileceği ve yükseltileceği açıklanmaktadır. İçindekiler 1 Bellek modülleri ekleme veya değiştirme

Detaylı

Harici Ortam Kartları Kullanıcı Kılavuzu

Harici Ortam Kartları Kullanıcı Kılavuzu Harici Ortam Kartları Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Java, Sun Microsystems, Inc. şirketinin ABD ticari markasıdır. SD logosu sahibinin ticari markasıdır. Ürün

Detaylı

Dizüstü Bilgisayar Turu Kullanıcı Kılavuzu

Dizüstü Bilgisayar Turu Kullanıcı Kılavuzu Dizüstü Bilgisayar Turu Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft ve Windows, Microsoft Corporation şirketinin ABD'de kayıtlı ticari markalarıdır. Bluetooth,

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz NOKIA CK-1W

Kullanım kılavuzunuz NOKIA CK-1W Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya NOKIA CK-1W için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki NOKIA CK-1W tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

Yedekleme ve Kurtarma

Yedekleme ve Kurtarma Yedekleme ve Kurtarma Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows; Microsoft Corporation kuruluşunun ABD de tescilli ticari markasıdır. Bu belgede yer alan bilgiler

Detaylı

Dizüstü Bilgisayar Turu Kullanıcı Kılavuzu

Dizüstü Bilgisayar Turu Kullanıcı Kılavuzu Dizüstü Bilgisayar Turu Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft ve Windows, Microsoft Corporation kuruluşunun ABD'de tescilli ticari markalarıdır. Bluetooth,

Detaylı

Harici Ortam Kartları

Harici Ortam Kartları Harici Ortam Kartları Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD Logosu sahibinin ticari markasıdır. Java, Sun Microsystems, Inc. Kuruluşunun ABD de tescilli markasıdır.

Detaylı

Yazılım Güncelleştirme, Yedekleme ve Kurtarma. Belge Bölüm Numarası: 405533-141

Yazılım Güncelleştirme, Yedekleme ve Kurtarma. Belge Bölüm Numarası: 405533-141 Yazılım Güncelleştirme, Yedekleme ve Kurtarma Belge Bölüm Numarası: 405533-141 Ocak 2006 İçindekiler 1 Yazılım güncelleştirmeleri Otomatik HP Yazõlõm Güncelleştirmeleri alma........ 1 1 HP Web sitesinden

Detaylı

Bluetooth Eşleştirme. Kullanıcı Kılavuzu

Bluetooth Eşleştirme. Kullanıcı Kılavuzu Bluetooth Eşleştirme Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2012, 2016 HP Development Company, L.P. Microsoft, Windows ve Windows Vista, Microsoft Corporation kuruluşunun ABD'de tescilli ticari markalarıdır. Bluetooth

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz KONICA MINOLTA DI351F http://tr.yourpdfguides.com/dref/590345

Kullanım kılavuzunuz KONICA MINOLTA DI351F http://tr.yourpdfguides.com/dref/590345 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 2008 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People, Navi ve Nokia Original Accessories logosu Nokia Corporation ýn tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý

Detaylı

Nokia N76-1. Baþlangýç. 9254332, 2. Baskı TR

Nokia N76-1. Baþlangýç. 9254332, 2. Baskı TR Nokia N76-1 Baþlangýç 9254332, 2. Baskı TR Tuþlar ve parçalar (kapak ve kapak açýk) Bundan sonra Nokia N76 olarak anýlacaktýr. 1 Sað kapak tuþu 2 Orta tuþ 3 Sol kapak tuþu 4 Daha düþük çözünürlüklü ikincil

Detaylı

İşaret Aygıtları ve Klavye Kullanıcı Kılavuzu

İşaret Aygıtları ve Klavye Kullanıcı Kılavuzu İşaret Aygıtları ve Klavye Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft ve Windows, Microsoft Corporation şirketinin tescilli ticari markalarıdır. Bu belgede yer

Detaylı

Harici Ortam Kartları Kullanıcı Kılavuzu

Harici Ortam Kartları Kullanıcı Kılavuzu Harici Ortam Kartları Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD Logosu sahibinin ticari markasıdır. Java, Sun Microsystems, Inc. Kuruluşunun ABD de tescilli markasıdır.

Detaylı

Harici Aygıtlar. Kullanıcı Kılavuzu

Harici Aygıtlar. Kullanıcı Kılavuzu Harici Aygıtlar Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bu belgede yer alan bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. HP ürünleri ve hizmetlerine ilişkin

Detaylı

Dokunmatik Yüzey ve Klavye

Dokunmatik Yüzey ve Klavye Dokunmatik Yüzey ve Klavye Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows, Microsoft Corporation kuruluşunun ABD de tescilli ticari markasıdır. Bu belgede yer alan

Detaylı

Harici Ortam Kartları Kullanıcı Kılavuzu

Harici Ortam Kartları Kullanıcı Kılavuzu Harici Ortam Kartları Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Java, Sun Microsystems, Inc. şirketinin ABD ticari markasıdır. SD logosu sahibinin ticari markasıdır. Ürün

Detaylı

Harici Aygıtlar. Kullanım Kılavuzu

Harici Aygıtlar. Kullanım Kılavuzu Harici Aygıtlar Kullanım Kılavuzu Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bu belgede yer alan bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. HP ürünleri ve hizmetlerine ilişkin

Detaylı

HP Mobil Uzaktan Kumanda (Yalnızca Belirli Modellerde) Kullanıcı Kılavuzu

HP Mobil Uzaktan Kumanda (Yalnızca Belirli Modellerde) Kullanıcı Kılavuzu HP Mobil Uzaktan Kumanda (Yalnızca Belirli Modellerde) Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows ve Windows Vista, Microsoft Corporation şirketinin ABD'de kayıtlı

Detaylı

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41.

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41. 7215 73-2/26 TR(TR) Kullanýcý için Kullanma talimatý ModuLink 25 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý off on C 5 off 2 on pm 1:41 24 Volt V Lütfen cihazý kullanmaya baþladan önce dikkatle

Detaylı

Dizüstü Bilgisayar Turu Kullanıcı Kılavuzu

Dizüstü Bilgisayar Turu Kullanıcı Kılavuzu Dizüstü Bilgisayar Turu Kullanıcı Kılavuzu Telif Hakkı 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth, mülkiyeti marka sahibine ait olan ve Hewlett-Packard Company tarafından lisansla kullanılan

Detaylı

SHERIFF PROTEK V7.37

SHERIFF PROTEK V7.37 SHERIFF PROTEK V7.37 KURULUM: Güvenlik koruma yazılımının kurulumu çift aşamalıdır. Birincisi DOS ortamında BOOT edilebilir CD den ikinci aşama ise Windows üzerindeki programın çalıştırılması ile. A DOS

Detaylı

İlk Kez GIGABYTE Notebook kullanma

İlk Kez GIGABYTE Notebook kullanma GIGABYTE Notebook satın aldığınız için sizi kutlarız! Bu kılavuz size notebook kurulumuna başlamanızda yardımcı olacaktır. Nihai ürün konfigürasyonu satın aldığınız andaki modeline bağlıdır. GIGABYTE,

Detaylı

İlk Kez GIGABYTE Notebook kullanma

İlk Kez GIGABYTE Notebook kullanma GIGABYTE Notebook satın aldığınız için sizi kutlarız! Bu kılavuz size notebook kurulumuna başlamanızda yardımcı olacaktır. Nihai ürün konfigürasyonu satın aldığınız andaki modeline bağlıdır. GIGABYTE,

Detaylı

Sorun Giderme Kýlavuzu

Sorun Giderme Kýlavuzu Sorun Giderme Kýlavuzu Kılavuza giriş Sony VAIO bilgisayarınızla sorun yaşıyorsanız, çözümleri bu kitapçıkta sunulmuştur. Bilgisayarınızın kapsamlı Yardım ve Destek Merkezi nde sorun gidermeye yönelik

Detaylı

İşaret Aygıtları ve Klavye Kullanıcı Kılavuzu

İşaret Aygıtları ve Klavye Kullanıcı Kılavuzu İşaret Aygıtları ve Klavye Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows, Microsoft Corporation kuruluşunun ABD de tescilli ticari markasıdır. Bu belgede yer alan

Detaylı

Güvenlik. Kullanıcı Kılavuzu

Güvenlik. Kullanıcı Kılavuzu Güvenlik Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows, Microsoft Corporation şirketinin ABD'de tescilli ticari markasıdır. Bu belgede yer alan bilgiler önceden haber

Detaylı

DÝJÝTAL VÝDEO KAYIT VE TRANSFER SÝSTEMLERÝ TEKNOLOJÝ / KALÝTE / PERFORMANS BLW-406NTC-S 6 Kanal Video, 4 Kanal Ses Giriþi Real-Time ve Hýzý (400 fps) Her bir kamera için farklý ayarlanabilir kayýt hýzý,

Detaylı

Brain Q RSC/2 Termostat

Brain Q RSC/2 Termostat Brain Q RSC/2 Termostat Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.15 Kitap Baský Tarihi: 071206 Revizyon No: 071206 Brain Q RSC/2 Termostat 06 Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Kontrol Seviyesi Gösterge ve Çalýþtýrma

Detaylı

Dizüstü Bilgisayar Turu Kullanıcı Kılavuzu

Dizüstü Bilgisayar Turu Kullanıcı Kılavuzu Dizüstü Bilgisayar Turu Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth, mülkiyeti marka sahibine ait olan ve Hewlett-Packard Company tarafından lisansla kullanılan

Detaylı

Harici Aygıtlar Kullanıcı Kılavuzu

Harici Aygıtlar Kullanıcı Kılavuzu Harici Aygıtlar Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bu belgede yer alan bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. HP ürünleri ve hizmetlerine ilişkin

Detaylı

Harici Aygıtlar Kullanıcı Kılavuzu

Harici Aygıtlar Kullanıcı Kılavuzu Harici Aygıtlar Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bu belgede yer alan bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. HP ürünleri ve hizmetlerine ilişkin

Detaylı

Quick Installation Guide

Quick Installation Guide ND8301 Network Video Recorder Quick Installation Guide English 繁 中 簡 中 日 本 語 Français Español Deutsch Português Italiano Türkçe Polski Русский Česky Svenska Nederlands Dansk Indonesia VAST inside HD Local

Detaylı

Harici Ortam Kartları Kullanıcı Kılavuzu

Harici Ortam Kartları Kullanıcı Kılavuzu Harici Ortam Kartları Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD logosu sahibinin ticari markasıdır. Bu belgede yer alan bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

Detaylı

Bu kılavuzda çoğu modelde ortak olan özellikler anlatılmaktadır. Bazı özellikler bilgisayarınızda olmayabilir.

Bu kılavuzda çoğu modelde ortak olan özellikler anlatılmaktadır. Bazı özellikler bilgisayarınızda olmayabilir. Buradan Başlayın Copyright 2015 HP Development Company, L.P. Windows, Microsoft şirketler grubunun bir ticari markasıdır. Bu belgede yer alan bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. HP ürün

Detaylı

Sürücüler Kullanıcı Kılavuzu

Sürücüler Kullanıcı Kılavuzu Sürücüler Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows, Microsoft Corporation kuruluşunun ABD'de kayıtlı ticari markasıdır. Ürün bildirimi Bu kullanıcı kılavuzunda

Detaylı

Harici Ortam Kartları Kullanıcı Kılavuzu

Harici Ortam Kartları Kullanıcı Kılavuzu Harici Ortam Kartları Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD Logosu sahibinin ticari markasıdır. Java, Sun Microsystems, Inc. Kuruluşunun ABD de tescilli markasıdır.

Detaylı

Dokunmatik Yüzey ve Klavye

Dokunmatik Yüzey ve Klavye Dokunmatik Yüzey ve Klavye Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows, Microsoft Corporation şirketinin ABD'de tescilli ticari markasıdır. Bu belgede yer alan bilgiler

Detaylı

GIGABYTE Slate PC'yi ilk kez kullanmak

GIGABYTE Slate PC'yi ilk kez kullanmak GIGABYTE Slate PC satın aldığınız için sizi kutlarız! Bu kılavuz size Slate PC kurulumuna başlamanızda yardımcı olacaktır. Nihai ürün konfigürasyonu satın aldığınız andaki modeline bağlıdır. GIGABYTE,

Detaylı

Exper Style Kolay Kullanım Kılavuzu

Exper Style Kolay Kullanım Kılavuzu Kolay Kullanım Kılavuzu Hakkında Bu kolay kullanım kılavuzu, sisteminizi başlatmak için kullanacağınız bir referans niteliğindedir. Daha detaylı bilgiyi cihaz kutusundan çıkan Device Drivers & Utilities

Detaylı

Dell Vostro 200 Kullanýcý El Kitabý Slim Tower

Dell Vostro 200 Kullanýcý El Kitabý Slim Tower Dell Vostro 200 Kullanýcý El Kitabý Slim Tower Model DCSLF www.dell.com support.dell.com Notlar, Dikkat Edilecek Noktalar ve Uyarýlar NOT: Bir NOT bilgisayarýnýzdan daha iyi yararlanmanýza yardýmcý olacak

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz KONICA MINOLTA DI450 http://tr.yourpdfguides.com/dref/590364

Kullanım kılavuzunuz KONICA MINOLTA DI450 http://tr.yourpdfguides.com/dref/590364 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

İşaret Aygıtları ve Klavye Kullanıcı Kılavuzu

İşaret Aygıtları ve Klavye Kullanıcı Kılavuzu İşaret Aygıtları ve Klavye Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows, Microsoft Corporation kuruluşunun ABD'de kayıtlı ticari markasıdır. Ürün bildirimi Bu kullanıcı

Detaylı

İşaret Aygıtları ve Klavye Kullanıcı Kılavuzu

İşaret Aygıtları ve Klavye Kullanıcı Kılavuzu İşaret Aygıtları ve Klavye Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft ve Windows, Microsoft Corporation kuruluşunun ABD de tescilli ticari markalarıdır. Bu belgede

Detaylı

Nokia Kablosuz Ses Adaptörü AD-47W

Nokia Kablosuz Ses Adaptörü AD-47W Nokia Kablosuz Ses Adaptörü AD-47W AD-47W adaptörü, bilgisayarýnýza (veya baþka bir uyumlu cihaza), Bluetooth kablosuz iletiþim teknolojisini destekleyen uyumlu bir kulaklýk seti baðlamanýza olanak tanýr.

Detaylı

Dizüstü Bilgisayar Turu Kullanıcı Kılavuzu

Dizüstü Bilgisayar Turu Kullanıcı Kılavuzu Dizüstü Bilgisayar Turu Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft ve Windows, Microsoft Corporation kuruluşunun ABD'de tescilli ticari markalarıdır. Bluetooth,

Detaylı

İstemci Yönetimi ve Genel Yazdırma Çözümleri

İstemci Yönetimi ve Genel Yazdırma Çözümleri İstemci Yönetimi ve Genel Yazdırma Çözümleri Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows; Microsoft Corporation kuruluşunun ABD de tescilli ticari markasıdır. Bu

Detaylı

Sharpdesk Kurulum DÝJÝTAL TAM RENKLÝ ÇOK FONKSÝYONLU SÝSTEM MX-C310 MX-C311 MX-C380 MX-C381 MX-C400 MODEL: YAZILIMI KURMADAN ÖNCE

Sharpdesk Kurulum DÝJÝTAL TAM RENKLÝ ÇOK FONKSÝYONLU SÝSTEM MX-C310 MX-C311 MX-C380 MX-C381 MX-C400 MODEL: YAZILIMI KURMADAN ÖNCE DÝJÝTAL TAM RENKLÝ ÇOK FONKSÝYONLU SÝSTEM MODEL: MX-C310 MX-C311 MX-C380 MX-C381 MX-C400 Yazılım Yazýlým Kurulum Kılavuzu Kýlavuzu YAZILIMI KURMADAN ÖNCE WINDOWS ORTAMINA KURULUM BİR MACINTOSH OTAMINA

Detaylı