TÜRK SİLÂHLI KUVVETLERİ MAL ALIMLARI KALİTE GÜVENCE HİZMETLERİ YÖNERGESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRK SİLÂHLI KUVVETLERİ MAL ALIMLARI KALİTE GÜVENCE HİZMETLERİ YÖNERGESİ"

Transkript

1 T.C. MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI ANKARA MSY.: (C) TÜRK SİLÂHLI KUVVETLERİ MAL ALIMLARI KALİTE GÜVENCE HİZMETLERİ YÖNERGESİ ANKARA GENELKURMAY BASIM EVİ 2008

2

3 (BU SAYFA BOŞ BIRAKILMIŞTIR.) II

4 D A Ğ I T I M P L Â N I M İ KTAR GEREĞİ KARTON CİLTLİ KAPAKLI GENELKURMAY BAŞKANLIĞI LOJİSTİK BAŞKANLIĞI 5 10 KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI 5 30 DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI 5 20 HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI 5 20 MSB MÜSTEŞARLIĞI 1 - MSB HARİTA GENEL KOMUTANLIĞI 1 1 MSB MALİYE DAİRESİ BAŞKANLIĞI 1 1 MSB KANUNLAR VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI 1 1 MSB HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE DAVALAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI 1 1 MSB GENEL SEKRETERLİĞİ 1 - MSB TEFTİŞ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 1 10 MSB GENEL PLÂN VE PRENSİPLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 1 1 MSB MÜSTEŞAR İDARÎ YARDIMCILIĞI 1 - MSB ASAL DAİRESİ BAŞKANLIĞI 1 1 MSB PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI 1 1 MSB SEFERBERLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI 1 1 MSB ASKERÎ ADALET İŞLERİ BAŞKANLIĞI 1 1 MSB ASKERÎ ADALET TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI 1 1 MSB SAĞLIK DAİRESİ BAŞKANLIĞI 1 1 MSB MÜSTEŞAR TEKNOLOJİ VE KOORDİNASYON YARDIMCILIĞI 1 - MSB TEKNİK HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 1 10 MSB ARGE VE TEKNOLOJİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 1 3 MSB SAVUNMA SANAYİÎ DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 1 1 MSB KALİTE YÖNETİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI MSB SATEM KOMUTANLIĞI 1 1 MSB MÜSTEŞAR TEDARİK VE İNŞAAT YARDIMCILIĞI 1 - MSB F-16 SİSTEM YÖNETİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 1 1 MSB İNŞAAT EMLÂK VE NATO ENFRASTRÜKTÜR DAİRESİ BAŞKANLIĞI 1 1 MSB İÇ TEDARİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI 1 15 MSB DIŞ TEDARİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI 1 5 MSB FİYAT MALİYET VE ANALİZ GRUP BAŞKANLIĞI 1 1 MSB TEDARİK KOORDİNASYON ŞUBESİ MÜDÜRLÜĞÜ 1 1 B İ L G İ İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 1 1 MALİYE BAKANLIĞI 1 1 SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI 1 1 KAMU İHALE KURUMU 1 1 JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI 1 5 SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI 1 1 SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI 1 1 MAKİNE VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU 1 1 MSB AKARYAKIT İKMAL VE NATO POL TESİSLERİ İŞLETME BAŞKANLIĞI 1 2 GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞI 1 1 TOPLAM III-

5 KAYIT ÇİZELGESİ Sıra No. DEĞİŞİKLİK EMRİNİN KONUSU DEĞİŞİKLİĞİ İŞLEYENİN Tarih-Sayısı İşlem Tarihi Rütbe ve Sicili Adı ve İmzası Soyadı Onay -IV-

6 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM GENEL ESASLAR SAYFA NUMARASI 1. Amaç Kapsam Tanımlar ve Kısaltmalar Sorumluluk Dayanak 1-1 İKİNCİ BÖLÜM MAL ALIMLARINDA KALİTE GÜVENCE FAALİYETİ UYGULAMA ESASLARI 1. Genel Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu İle Bu Kanuna Dayanılarak Yayımlanmış Mal Alımları, Denetim, Muayene ve Kabul İşlemlerine Dair Yönetmelik Gereği Yapılan İmalat veya Üretim Sürecinde Ara Denetim Sayılı Kamu İhale Kanununun İstisnalar Başlıklı 3(B) Maddesi Kapsamındaki Mal Alımlarında İmalat veya Üretim Sürecinde Ara Denetim 4. STANAG 4107 (Nato Standardizasyon Anlaşması) Gereği Yapılan Uygulama Esasları 5. İkili Kalite Güvence Anlaşması Yapılan Ülkelerde Anlaşmaların Gereği Olan Uygulama Esasları ÜÇÜNCÜ BÖLÜM STANAG 4107 (NATO STANDARDİZASYON ANLAŞMASI) GEREĞİ YAPILAN KALİTE GÜVENCE FAALİYETLERİNİN İCRASI 1. Kalite Güvence Temsilcisi Faaliyetlerinin Planlaması ve İcrası KGT Faaliyetlerinin Denetimi ve Desteklenmesi 3-5 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN İSTİSNALAR BAŞLIKLI 3(B) MADDESİ KAPSAMINDAKİ MAL ALIMLARINDA İMALAT VEYA ÜRETİM SÜRECİNDE ARA DENETİM 1. İmalat veya Üretim Sürecinde Ara Denetimin Genel Esasları 4-1 -V-

7 2. Ara Denetimin İcrası 4-2 BEŞİNCİ BÖLÜM MAL ALIMLARINDA KALİTE GÜVENCE FAALİYETLERİNİ İCRA EDECEK KALİTE GÜVENCE PERSONELİNİN NİTELİĞİ, EĞİTİMİ, KULLANACAKLARI MÜHÜRLER VE PERSONEL KAYITLARININ TUTULMASI 1. Kalite Güvence Temsilcisinin Niteliği Personelin Eğitimi Kalite Güvence Temsilcilerinin Kullandığı Mühürler Kalite Güvence Personeli Bilgi Formu 5-3 ALTINCI BÖLÜM YURT İÇİ VE YURT DIŞI TEDARİK FAALİYETLERİNDE ARANACAK KALİTE BELGELERİ İLE İLGİLİ ESASLAR 1. Genel Kalite Belgelerinin (Kalite Yönetim Sistem Ve Ürün Kalite Belgelerinin) İstenmesine İlişkin Genel Esaslar Kalite Yönetim Sistem Belgelerinin İstenmesine İlişkin Esaslar Ürün Kalite Belgelerinin İstenmesine İlişkin Esaslar 6-5 -VI-

8 EKLER EK-A EK-B EK-C EK-Ç EK-D EK-E EK-F EK-G EK-Ğ EK-H EK-I EK-İ EK-J EK-K EK-L EK-M EK-N EK-O EK-Ö Tanımlar Kısaltmalar MSB Kalite Yönetim Dairesi Başkanlığının Kalite Güvence Faaliyetlerine İlişkin Sorumlulukları Nato Devlet Kalite Güvencesi Talebi (Dkg Talebi) Ve Risk Bilgi Geri Besleme Formu Kalite Uygunluk Belgesi Kalite Planında Yer Alacak Hususlara İlişkin Bilgiler Kalite Güvence Faaliyet Rapor Formu Denetim Faaliyeti Kontrol Formu Denetim Faaliyeti Kayıt Formu Kalite Hata Kaydı Formu Mühendislik Değişikliği, Sapma Ve Feragat Formu KGT Faaliyetleri Denetim Dokümanı Yüklenici Ara Denetim İstek Yazısı Örneği Firmada İnceleme Esnasında Tutulan Rapor Ara Denetim Ve Kalite Güvence Faaliyet Raporu Kalite Güvence Temsilcisi Sertifikası KGT Mühür Kayıt Ve Takip Formu KGT Bilgi Formu Kalite Belgeleri Hakkında Özet Bilgi -VII-

9 (BU SAYFA BOŞ BIRAKILMIŞTIR.) -VIII-

10 BİRİNCİ BÖLÜM GENEL ESASLAR 1. AMAÇ : Bu yönergenin amacı; a. Türk Silâhlı Kuvvetlerinin mal alımlarında uygulanacak, kalite güvence faaliyetlerine dair esas ve usulleri, b. NATO Standardizasyon Anlaşması (STANAG 4107) çerçevesinde NATO üyesi bir ülkenin Millî Kalite Güvence Makamı tarafından yapılacak olan, savunma ürünlerinin tedarikinde Kalite Güvence faaliyetlerine dair esas ve usulleri, c. İkili kalite güvence anlaşması yapılan ülkelerde, anlaşmanın gereği olarak, savunma ürünlerinde yapılan kalite güvence faaliyetlerine dair esas ve usulleri belirlemektir. 2. KAPSAM : a. Bu yönerge; Genelkurmay Başkanlığı, Millî Savunma Bakanlığı ve Kuvvet Komutanlıkları bünyesindeki Karargâh, Birlik ve Kurumlarının mal alımlarında uygulanacak kalite güvence faaliyetlerine ilişkin esas ve usulleri kapsar. b. Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, MSB Akaryakıt ve NATO Pol Tesisleri İşletme Başkanlığı, Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) ve Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM) tarafından yapılan mal alımlarında, uygulayacakları kalite güvence faaliyetlerine ilişkin esas ve usuller bu yönergenin kapsamı dışındadır. c. MSB ARGE ve Tekno.D.Bşk.lığı tarafından yürütülen AR-GE projelerine ilişkin Kalite Güvence Faaliyetleri MSB Araştırma Geliştirme ve Teknoloji Faaliyetleri Yönergesi ne göre yürütülür. 3. TANIMLAR VE KISALTMALAR : Tanımlar EK-A da, kısaltmalar EK-B dedir. 4. SORUMLULUK : a. Millî Savunma Bakanlığı Kalite Güvence Makamı Millî Savunma Bakanlığı Kalite Yönetim Dairesi Başkanlığı (MSB Klt.Ynt.D.Bşk.lığı) dır. MSB Klt.Ynt.D.Bşk. lığının kalite güvence faaliyetlerine ilişkin sorumlulukları EK-C dedir. b. Bu yönergenin uygulanmasından; MSB Klt.Ynt.D.Bşk.lığı, mal alımlarına ilişkin denetim faaliyeti icra eden birlik ve kurum amirleri, STANAG 4107 kapsamında kalite güvence hizmeti alan tedarik makamları ve bu görevleri icra eden personel sorumludur. 5. DAYANAK : a. Kanun : 05 OCAK 2002 tarih ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun Denetim, Muayene ve Kabul İşlemleri başlıklı 11 nci maddesi ; 1-1

11 Sözleşmesinde hüküm bulunması halinde; imalât veya üretim süreci gerektiren işler, muayene ve kabul komisyonlarının yetki ve sorumluluğunu kaldırmaması şartıyla, ihale dokümanında belirtilen kalite ve özelliklere göre yapılıp yapılmadığı hususunda, ilgili idare tarafından belirli aşamalarda ve aralıklarla denetlenebilir. b. Yönetmelik : 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 53 üncü maddesine dayanılarak Kamu İhale Kurumu tarafından yayımlanan yürürlükteki Mal alımları, Denetim, Muayene ve Kabul İşlemlerine Dair Yönetmeliğin Özel Hükümler başlıklı maddesi; İdareler, yürürlükteki Yönetmelik hükümlerine aykırı olmamak koşuluyla görev ve hizmet alanlarının özellikleri veya sürekli alım konusu olan malların ve yapılan işlerin nitelikleri doğrultusunda muayene ve kabul işlemlerine ilişkin düzenlemeler yapabilirler. Denetleme ile muayene ve kabul işlemlerine ilişkin belgelerinin şekli ve içeriği ilgili idarelerce tespit olunur. c. Bakanlar Kurulu Kararı : 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun İstisnalar başlıklı 3 üncü maddesinin (b) bendi kapsamında yapılacak ihalelere ilişkin esasların yürürlüğe konulması hakkında Bakanlar Kurulu Kararının Diğer Hususlar başlıklı maddesi; Bu esaslara göre yapılacak ihalelerde/alımlarda sözleşme yapılmasında isteklinin ve idarenin görev ve sorumluğu, ihalenin/alımın sözleşmeye bağlanması, idare tarafından şikayetlerin incelenmesi, sözleşme değişikliği yapılarak ek sözleşme düzenlenmesi gizlilik içerisinde yürütülmesi gereken alımlarla ilgili esaslar ile denetim, muayene ve kabul işlemleri Bakanlıkça belirlenir. Bu esaslara aykırı olmamak kaydıyla, bu maddeye kadar yapılan düzenlemelerle ilgili olarak ihalenin/alımın özelliğine göre Bakanlıkça ilave düzenlemeler yapılabilir. ç. NATO STANAG 4107 (Standardizasyon Anlaşması) : NATO üyesi ülkeleri arasında Kalite Güvencesinin Karşılıklı Kabulü ve Müttefik Kalite Güvence yayınlarının Kullanımına ilişkin anlaşma. d. Dost Ülkelerle Yapılan Anlaşmalar : Dost ülkelerle yapılan anlaşmalarda yer alan kalite güvence faaliyetlerinin icrasına yönelik bölümler (maddeler). 1-2

12 İKİNCİ BÖLÜM MAL ALIMLARINDA KALİTE GÜVENCE FAALİYETİ UYGULAMA ESASLARI 1. GENEL : Mal alımlarında kalite güvence faaliyetleri dört ana başlık altında yürütülür. Bunlar; a sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ile bu kanuna dayanılarak yayımlanmış Mal Alımları, Denetim, Muayene ve Kabul İşlemlerine Dair Yönetmelik gereği yapılan kalite güvence uygulamaları, b sayılı Kamu İhale Kanununun istisnalar başlıklı 3 üncü maddesinin (b) bendi kapsamında yapılan kalite güvence uygulamaları, c. NATO Standardizasyon Anlaşmasının (STANAG 4107) gereği olarak savunma ürünlerinde yapılan kalite güvence uygulamaları, ç. İkili kalite güvence anlaşması yapılan ülkelerde anlaşmanın gereği olarak savunma ürünlerinde yapılan kalite güvence uygulamaları SAYILI KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ KANUNU İLE BU KANUNA DAYANILARAK YAYIMLANMIŞ MAL ALIMLARI, DENETİM, MUAYENE VE KABUL İŞLEMLERİNE DAİR YÖNETMELİK GEREĞİ YAPILAN İMALAT VEYA ÜRETİM SÜRECİNDE ARA DENETİM : İhale dokümanında ve sözleşmesinde hüküm bulunması halinde, imalat veya üretim süreci gerektiren alımlar için; a. Geri dönüşü olmayan hataların ortaya çıkmasını önlemek, b. Teslim süresinde gecikmelere yol açmamak ve olası hataların zamanında giderilmesini sağlamak amacıyla, malın ihale dokümanında ara denetim kapsamında belirtilen kalite ve özeliklere uygun olarak üretilip üretilmediğinin tespiti için, idare tarafından ara denetim aşamalarında belirli aralıklarla veya sürekli olarak yapılacak, denetim faaliyetlerinin uygulanmasına ilişkin esaslar TSK Mal Alımları Denetim, Muayene ve Kabul İşlemleri Yönergesine göre icra edilir SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN İSTİSNALAR BAŞLIKLI 3(B) MADDESİ KAPSAMINDAKİ MAL ALIMLARINDA İMALAT VEYA ÜRETİM SÜRECİNDE ARA DENETİM : 4734 sayılı, Kamu İhale Kanununun istisnalar başlıklı 3 üncü maddesinin (b) bendi kapsamında yapılacak, imalat veya üretim süreci gerektiren, mal alımlarında; kalitenin güvence altına alınması maksadıyla, üretimin belirli aralıklarla denetlenebilmesi için, ihale dokümanına ve sözleşmesine ara denetim yapılacaktır hükmü yazılabilir. Bu kapsamdaki mal alımları için, kalite güvence faaliyetinin icrası, sözleşme ve eklerinde belirtilen istekler doğrultusunda hazırlanan ve ihtiyaç/proje makamınca onaylanan, kalite planlarına göre yapılır. Kalite planında yer alması istenen hususlar EK-E dedir. İhtiyaç/proje makamınca veya sözleşme makamınca talep edilmesi halinde, ara denetimin icrası için, MSB Klt.Ynt.D.Bşk.lığı tarafından üretim/imalat süresi içinde sürekli olarak veya belirli aralıklarda görev yapmak üzere Kalite Güvence Temsilcisi (KGT) görevlendirilir. KGT gerçekleştireceği ara denetim faaliyetlerinin uygulanmasına ilişkin esaslar 4 üncü bölümde açıklanmıştır. 2-1

13 4. STANAG 4107 (NATO STANDARDİZASYON ANLAŞMASI) GEREĞİ YAPILAN UYGULAMA ESASLARI : STANAG 4107 ye göre yapılan uygulamalar, NATO üyesi ülkelere gönderilen ve NATO üyesi ülkelerden gelen Kalite Güvence istekleri olmak üzere 2 şekilde yürütülür. Kalite güvencesi yetkilendirmesi için STANAG 4107 de belirlenmiş Millî Kuruluş ve temas makamları, MSB Kalite Yönetim Dairesi Başkanlığı, MSB Savunma Sanayii Müsteşarlığı ve MSB Dış Tedarik Dairesi Başkanlığıdır. a. NATO Üyesi Ülkelerden Talep Edilen Kalite Güvence İstekleri İle İlgili Uygulamalar : (1) Tedarik makamları; sözleşmesinde belirtilmesi koşuluyla, TSK ihtiyacı için NATO üyesi ülkelerden tedarik edilecek ürünlere yönelik olarak STANAG 4107 kapsamında Kalite Güvence Hizmetinin alınmasının sağlanmasını MSB Klt.Ynt.D.Bşk. lığından talep ederler. (2) MSB Klt.Ynt.D.Bşk.lığı, tedarik edilecek ürünün üretildiği NATO ülkesinin Millî Kalite Güvence Makamı olarak yetkilendirilen makamına, tedarik makamlarının talebini, kalite güvence talep formu ile iletir. (3) Doldurulan kalite güvence talep formu sözleşme ile birlikte, kalite güvence talebinde bulunulan ülkenin Millî Kalite Güvence Makamına gönderilir. NATO Devlet Kalite Güvencesi Talebi (DKG Talebi) ve Risk Bilgi Geri Besleme Formu EK-Ç dedir. (4) Tedarik edilecek ürüne ilişkin, tedarik makamının koordinatörlüğünde ihtiyaç/proje makamı tarafından yapılacak risk analiz sonuçlarına göre risk sahaları, özel kalite istekleri, AQAP şartları ve varsa kritik prosesler ve sözleşmeye dayalı diğer hususlar tespit edilir ve kalite güvence talep formunda belirtilir. (5) Yetkilendirilen makam, kalite güvence talebini kabul edip etmediğini kalite güvence talep formundaki ilgili yeri imzalayarak MSB Klt.Ynt.D.Bşk.lığına gönderir. (6) Kalite Güvence faaliyetleri, yetkilendirme ve sözleşme gerekleri doğrultusunda ilgili NATO üyesi ülkesindeki yetkilendirilen makam tarafından yerine getirilir. (7) Yetkilendirilen makam, kalite güvence faaliyetlerini, STANAG-4107 gereklerine göre tamamlanmasını müteakip, ürünün kalite güvence şartlarını karşıladığını belgeleyen kalite uygunluk belgesini (CoC- Certificate of Conformity) veya yetkilendirilen makamla mutabık kalınan ve sözleşmede belirtilen formatta hazırlanan raporu, risk geri besleme bilgileri ve ürüne ilişkin kabul bilgi paketi ile birlikte MSB Klt.Ynt.D.Bşk.lığına gönderir. (8) MSB Klt.Ynt.D.Bşk.lığı STANAG-4107 talebinde belirtilen Kalite uygunluk belgesini (CoC)/rapor ve varsa gelen diğer dokümantasyon kalite güvence hizmeti alınmasını talep eden tedarik makamına gönderir. Kalite uygunluk belgesi EK-D dedir. 2-2

14 b. NATO Üyesi Ülkelerin Talep Ettiği Kalite Güvence İstekleri İle İlgili Uygulamalar : (1) NATO üyesi ülkelerin millî kalite güvence makamları, Türkiye de yerleşik yüklenicilerden tedarik edecekleri ürüne ilişkin kalite güvence isteklerini STANAG 4107 kapsamında yerine getirilmesini MSB Klt.Ynt.D.Bşk.lığından talep ederler. (2) MSB Klt.Ynt.D.Bşk.lığı; gelen Kalite Güvence isteklerinin yerine getirilip getirilemeyeceği hususunu, sözleşme ve yetkilendirme çerçevesinde değerlendirir. (3) İnceleme sonucunda, talebin MSB lığınca yerine getirilip getirilemeyeceği, isteği yapan makama STANAG-4107'deki formlara uygun olarak bildirilir. (4) Kabul edilen kalite güvence taleplerini karşılamak için gerekli olan personel (Kalite Güvence Temsilcisi-KGT), MSB Klt.Ynt.D.Bşk.lığınca belirlenir. Kalite Güvence hizmetini yürütmek için görevlendirilecek personel belirlenirken, istenen hizmete uygun uzmanlık alanı ve gerekli sertifikalar göz önünde bulundurulur. (5) Kalite güvence hizmetleri ile ilgili talebin karşılanabilmesi için MSB Klt.Ynt.D.Bşk.lığı, öncelikle, kendi kadrosundaki sertifikalı personelini görevlendirir. Yeterli sayıda veya uzmanlık gerektiren alanlarda KGT olmaması durumunda, MSB Klt.Ynt.D.Bşk.lığı; MSB lığının ilgili Daire Başkanlıkları veya Kuvvet Komutanlıklarından bu yönergeye uygun olarak sertifika almış, personel görevlendirilmesi için istekte bulunabilir. Görev süresince KGT ye seri numaralı mühür verilir. (6) Kalite güvence faaliyetleri, yetkilendiren makamla mutabık kalınan esaslar, sözleşme gerekleri ve bu yönerge doğrultusunda yerine getirilir. (7) Verilen kalite güvence hizmeti sonucunda, yüklenici tarafından hazırlanarak imzalanan ve KGT tarafından onaylanan, kalite uygunluk belgesi (CoC), mutabık kalınan veya sözleşmede belirtilen formatta hazırlanan rapor, risk geri besleme bilgileri ve ürüne ilişkin kabul bilgi paketi MSB Klt.Ynt.D.Bşk.lığınca, kalite güvence isteğinde bulunan NATO üyesi ülkesinin millî kalite güvence makamına gönderilir. 5. İKİLİ KALİTE GÜVENCE ANLAŞMASI YAPILAN ÜLKELERDE ANLAŞMANIN GEREĞİ OLAN UYGULAMA ESASLARI : a. İkili Kalite Güvence Anlaşması yapılan ülkelerdeki, tedarik makamlarının hazırladıkları sözleşmelerde belirtilmesi koşuluyla, yapılan anlaşmalar doğrultusunda, kalite güvence hizmetleri yerine getirilir. b. Yurt dışına gönderilen ve yurt dışından talep edilen kalite güvence istekleri 4 üncü maddede belirtilen iş akışına uygun olarak yürütülür. 2-3

15 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM STANAG 4107 (NATO STANDARDİZASYON ANLAŞMASI) GEREĞİ YAPILAN KALİTE GÜVENCE FAALİYETLERİNİN İCRASI 1. KALİTE GÜVENCE TEMSİLCİSİ FAALİYETLERİNİN PLANLANMASI VE İCRASI a. Denetim Talebinin Değerlendirilmesi : (1) NATO üyesi ülkelerin millî kalite güvence makamları, Türkiye de yerleşik yüklenicilerden tedarik edecekleri ürüne ilişkin kalite güvence faaliyetlerinin STANAG 4107 kapsamında yerine getirilmesini MSB Klt.Ynt.D. Bşk.lığından talep ederler. (2) MSB Klt.Ynt.D.Bşk.lığı; gelen Kalite Güvence isteklerinin yerine getirilip getirilemeyeceği hususunu, sözleşme ve DKG Talebi çerçevesinde değerlendirir. (3) İnceleme sonunda talebin MSB lığınca yerine getirilip getirilemeyeceği, isteği yapan makama STANAG 4107'deki formlara uygun olarak bildirilir. (4) Kabul edilen kalite güvence taleplerini karşılamak için gerekli olan personel (KGT) ihtiyacı MSB Klt.Ynt.D.Bşk.lığınca saptanır. Kalite Güvence hizmetini yürütmek için görevlendirilecek personel belirlenirken, istenen hizmete uygun ihtisaslar ve gerekli sertifikalar göz önünde bulundurulur. Kalite güvence hizmetinin verilebilmesi için MSB Klt.Ynt.D.Bşk.lığı öncelikle kendi kadrosundaki sertifikalı personelini görevlendirir. Görev süresince KGT ye seri numaralı mühür verilir. b. Denetim Öncesi Hazırlıklar : (1) KGT, önce kalite güvence işlemlerini yürüteceği mala ait sözleşmeyi ve yetkilendirme yazısını inceler. (2) KGT, sözleşme ve eklerini gözden geçirmek üzere yüklenici ile ortak bir toplantı yapar. Proje ile ilgili verilecek olan tanıtım ve varsa kapsamlı eğitime katılır. KGT Ürüne yönelik olarak gerçekleştireceği denetim faaliyetleri için varsa eğitim ihtiyaçlarını tespit eder ve yazılı olarak MSB Klt.Ynt.D.Bşk. lığına iletir. (3) KGT, sözleşme istekleri, varsa kalite güvence isteklerini içeren kalite planını ve buna bağlı olarak hazırlanmış kalite ile ilgili diğer dokümantasyonunu inceler ve kalite güvence faaliyetleri yönünden anlaşılmayan hususlar var ise bunların açıklığa kavuşturulması amacıyla MSB Klt.Ynt.D.Bşk.lığını EK-F Kalite Güvence Faaliyet Raporu formunu kullanarak bilgilendirir. MSB Klt.Ynt.D.Bşk.lığı yetki veren makam ya da tedarik makamı ile irtibata geçerek; her iki taraf açısından da anlaşılamamış hususların aydınlığa kavuşturulmasını sağlar. (4) Sözleşme istekleri, varsa kalite güvence isteklerini içeren kalite planını ve EK-Ç NATO Devlet Kalite Güvencesi Talebi (DKG Talebi) ve Risk Bilgi Geri Besleme Formu kullanarak yetki alan tarafından, risk analizi sonuçları çerçevesinde gerçekleştireceği faaliyetleri içeren ve EK-G Denetim Faaliyeti Kontrol Formu ile desteklenen Kalite Denetim Planı nı hazırlar. Yetkilendiren veya ihtiyaç/proje makamı tarafından risk analizi (NATO ülkeleri için AQAP 2070 de belirtildiği şekilde) yapılmış ise kendi yaptığı kalite denetim planında dikkate alır. Kalite denetim planını onay için MSB Klt.Ynt.D.Bşk.lığına sunar. 3-1

16 c. Denetim Faaliyetlerinin İcrası : (1) Denetim İş Planlaması (a) KGT, yürüteceği denetim faaliyetlerine ilişkin görevlerden, sözleşme istekleri ve yetkilendirme kapsamında olanlarını hazırladığı kalite denetim planına koyar. Kalite denetim planı; ne, neden, nerede, nasıl, ne zaman sorularına cevap verecek şekilde hazırlanır. Yetkilendirenin ve yetki alan tarafından yapılan, risk analiz neticelerine uygun olarak nasıl yapacağını ve bunlara ilişkin zaman çizelgesini de belirtir. (b) KGT, denetim faaliyetlerinde kritik ve özel proseslere ağırlık verir. Öncelikli olarak kritik ve özel prosesler belirlenir. Kritik Prosesler üretimin istenen kalite ve özelliklerde elde edilmesi için özel dikkat ve işlem isteyen üretim aşamalarıdır. Kalite güvence faaliyetlerinin planlanmasında, kritik proseslerin tanımlanması, değerlendirilmesi ve kontrolü ile zorunlu denetim noktaları da göz önüne alınır. (c) KGT tarafından hazırlanan plan; yüklenicide benzer ürünün üretimi aşaması sırasındaki performans bilgilerinin, müşteri şikayetlerinin ve garanti isteklerinin yüklenicinin proses kontrol tekniklerini incelemesini, yüklenicide kalite güvence hizmetlerinin nerede yapılacağını, eğer yüklenicinin farklı yerlerde üretim tesisleri varsa buralarda kalite güvence işlemlerinin nasıl yapılacağını ve yüklenicinin sözleşme şartlarına uygun olarak tuttuğu bilgilerin toplanmasını ve analizini de içerir. (ç) Hazırlanan kalite denetim planı, gelişen ihtiyaçları karşılayacak şekilde esnek olur ve planda denetim sıklıkları belirtir. Söz konusu plan ve bu planda yapılan değişiklikler için MSB Klt.Ynt.D.Bşk.lığının onayı alınır. Denetim sıklığının değiştirilmesi gibi delegasyonu etkilemeyen değişiklikleri KGT kendi yetkisi dahilinde yapabilir. (2) Denetim faaliyetleri: Kalite denetim planı kapsamında gerçekleştirilecek faaliyetler sözleşme ve yetkilendirmeye bağlı olmak kaydıyla genel olarak aşağıdaki konuları içerir. (a) Risk sınıflandırması ve risk yönetimi: (I) Risk; karşılıklı DKG çerçevesinde, tanımlanan performans, takvim veya maliyet gereklerini karşılayan, proje veya sözleşme hedeflerine ulaşmadaki potansiyel yetersizliğidir. Riskin genel olarak iki unsuru; belirli bir sonuca ulaşmayı başaramamanın gerçekleşme olasılığı ve sonuca ulaşmada yaşanacak başarısızlığın sonucu ya da etkisi olarak tanımlanabilir. Risk Yönetimi, riskle ilgilenme faaliyeti ya da uygulamasıdır. Risk yönetimi, riskler değiştikçe, tanımlama, plânlama, ele alma, izleme ve riskin ele alınmasının düzenlenmesi seçeneklerini içermelidir. (II) Yetkilendirenin risk tanımlaması ve yetki alanın risk tanımlaması için, EK-Ç NATO DKG Talebi ve Risk Bilgi Geri Besleme Formu nun ilgili bölümleri doldurulur. (b) Kalite Güvence Sistemi Elemanlarının Değerlendirilmesi : (I) Sistem elemanları AQAP/ISO Kalite Güvence Standartlarında yer alan sıralanmış isteklerdir. Değerlendirilecek sistem elemanları sözleşme istekleri ile sınırlandırılır. (II) KGT, yüklenicinin (AQAP/ISO) kalite güvence sistem standardına göre kurduğu Kalite Güvence Sisteminin yeterliliğini ve uygunluğunu periyodik olarak değerlendirmek amacı ile yüklenicinin yazılı prosedürlerini dikkate alarak, sistem elemanlarını değerlendirmesini, Denetim Faaliyeti Kontrol Formu (EK-G) na kaydeder. 3-2

17 (ç) Ürün Muayenesinin Doğrulanması (ÜMD) : (I) ÜMD; ürünün kalite güvence isteklerine ilişkin plan ve eklerine uygun olarak muayene/test edildiğinin ve ürünün teknik istekleri karşılayıp karşılamadığının KGT tarafından doğrulanması işlemidir. (II) KGT, ürünün fiziksel ve fonksiyonel özelliklerinin test edilmesi şeklinde yapılan doğrulamalar; aşırı maliyet ve zaman gerektiren durumlarda ve tahribatlı testlerde yüklenici ile aynı zamanda doğrulama veya kayıt üzerinden doğrulama yapılabilir. Yüklenicinin sözleşmeye uygun olarak sunduğu ürünler üzerinden doğrulama yapılmalıdır. (III) KGT'nin, ÜMD faaliyetlerini yerine getirmek için hazırlayacağı kontrol listeleri için EK-G formunu kullanır. KGT denetleme neticelerini kaydetmek için EK-Ğ formunu kullanır. (d) Uygun olmayan malzemeye ilişkin denetim faaliyetleri : (I) Uygun olmayan malzeme, teknik veri paketinde şart koşulan karakteristiklere uymayan malzemedir. (II) Doğrulama esnasında ürünlerde veya yüklenicinin kalite güvence sisteminde herhangi bir uygunsuzluk belirlenirse, KGT, EK-H Kalite Hata Kaydı formu ile uygunsuzluğu yüklenici veya temsilcisine iletir. (III) Yüklenici, KGT tarafından yapılan düzeltici işlem isteğini formda belirtilen süre içerisinde düzeltmek zorundadır. Yüklenici bu süre için uzatma talebinde bulunabilir. Ancak süresinde cevap alınamaması veya hatanın bu süre içerisinde giderilmemesi durumunda, KGT Düzeltici İşlem isteğini yetkilendiren makama iletir ve yetkilendiren makam sorunun çözümüne yönelik işlem yapılmasını sağlar. (IV) Yüklenicinin düzeltici işlem kararları, hurda, ıslah, tamir, olduğu gibi kullan ve alt yükleniciye geri gönder olabilir. Yüklenici tamir ve olduğu gibi kullan kararlarını ancak sözleşmede yetki verilmişse kullanabilir. Yetki verilmemişse yüklenici sözleşme koşullarına uymayan üniteyi KGT ye herhangi bir işlem için sunamaz. KGT de ancak, sözleşmede ve de yetkilendirme yazısında aksi belirtilmedikçe düzeltici işlemleri onaylayamaz. (e) Konfigürasyon Uygunluğunun Değerlendirilmesi : (I) Konfigürasyon; ürünün teknik dokümanlarında tanımlandığı ve daha sonra üretilen üründe ulaşıldığı şekliyle fiziksel ve fonksiyonel karakteristiklerinin toplamıdır. (II) Yüklenici, bir ürünün üretimi öncesinde veya sonrasında Teknik Bilgi Paketi (TBP) nde bazı aksaklıklar görüp değiştirmek istiyorsa, ya da TBP ve sözleşme isteklerinden sapma/feragat yapmak istiyorsa bunun için öncelikle KGT nin konu hakkındaki görüş ve yorumunu alır. Bu istek, bir feragat, sapma ya da Mühendislik Değişiklik İsteği olabilir. KGT, ilgili isteği değerlendirerek EK-I Mühendislik Değişikliği, Sapma İzni ve Feragat formuna, değişiklik talebinin sınıf/tip bilgilerini, uygun bulup bulmadığını, konu ile ilgili yorum ve önerilerini de yazarak bu formu imzalar. (III) KGT, proje ile ilgili Teknik Veri Paketi nde yapılması gereken kalıcı bir Mühendislik Değişiklik İsteği, üretim öncesi istenilen özelliklerden Sapma Talebi ve üretim sonrası oluşan istenilen özelliklerden Feragat Talebini, tedarik makamı veya yetkilendiren makam tarafından verilen yetkiler çerçevesinde değerlendirir. NATO ülkelerinden gelen istekler için, KGT nin yetkisi dahilindeyse kendisine sunulan bu talepleri inceler, kabul veya red eder. Kabul ettiği talepleri yetkilendiren makama bildirir. Mühendislik Değişiklik İsteği, Sapma Talebi, Feragat Talebi teklifi, KGT nin yetkisi haricindeyse yazılı olarak talep 3-3

18 hakkındaki yorumunu belirterek onay için bağlı olduğu makama ileterek, eğer konfigürasyon kontrol yetkisi yetkilendiren ülkedeyse onun temsilcisine iletilmesini sağlar. (IV) Talebin onaylanmasından sonra bu değişiklikleri kaydederek, bundan etkilenen ürünlerin durumlarını red/kabul kriterlerine göre değerlendirir. (f) Tamamlanmış Ürün Doğrulaması (TÜD) : (I) Tamamlanmış Ürün Doğrulaması (TÜD), ürünün sözleşmede belirtilen kalite ve miktar gereklerine, sözleşmenin diğer şart ve durumlarına uygunluğunun yüklenici tarafından belgelerle ispatı, bu durumun KGT tarafından doğrulanması ve onaylanması işlemidir. (II) TÜD, aşağıdakileri işlemleri içerir, (aa) Yüklenicinin ürünle ilgili dokümantasyonunun uygunluğunun değerlendirilmesi, (ab) Onaylanmış mühendislik değişikliklerinin, sapma ve feragatlarının uygulanmasının değerlendirilmesi, (ac) Ara kontrol test ve muayenelerin yapılarak tamam-landığının ve uygunluğunun tespitidir. (III) Sözleşme ve yetkilendirme yazısında başka bir uygulamadan bahsedilmiyorsa; verilen kalite güvence hizmeti için, üretici yüklenici tarafından hazırlanan ve kalite güvence personeli tarafından onaylanan Uygunluk Belgesini EK-D (CoC-Certificate of Conformity) veya yetkilendirilen makamla mutabık kalınan ve sözleşmede belirtilen formatta hazırlanan raporu imzalayarak ilgili ürünün sevkıyatına izin verir. Ayrıca; sözleşmede belirtilmişse hazırlanan denetim faaliyeti sonucu bulgularını içeren raporu (EK-F kalite güvence faaliyeti raporu) nu yetkilendiren makama da iletir. (g) Emniyet ve Güvenlik. (I) Yetki verilmişse, KGT, yüklenicideki görevi sırasında üretilecek ürünün gizlilik taşıması durumunda yüklenicinin sözleşmede belirtilen sahalarda gereken tedbirleri almasını sağlar. Gizliliğin ihlal edilmesi halinde, durumu derhal yetkilendiren makamlara bildirir. (II) KGT, yüklenicide üretim sırasında kendisine, ürüne ve üretimde kullanılan teçhizata veya üretimde çalışan personele yönelik bir emniyetsiz durum gördüğünde duruma müdahale eder. Yüklenici yönetimini durumdan haberdar eder. Bu durumu derhal yetki veren makama bildirir. (3) Raporlandırma ve iletişim: (a) İyi bir iletişimin kurulması tarafların birbirini anlamasını dolayısıyla karşılıklı güven ortamının doğmasını sağlar. Bu nedenle KGT hem yetki aldığı makamla hem de yüklenici ile açık ve geri beslemeli bir iletişim kurar. (b) KGT, faaliyetleri ile ilgili olarak; üretim durumunu, sevkıyat durumunu, konfigürasyon durumunu, varsa hata raporlarının durumunu ve önemli problemler ile iyileştirici görüş ve önerilerini kapsayan bir rapor hazırlar ve bu raporu yetkilendirme yazısında veya sözleşmede belirtildiği şekilde ve sıklıkta yetkilendiren makam/ihtiyaç makamı/sözleşme makamı/proje makamına gereğinin yapılması/bilgilendirmek amacıyla sunar. Kalite Güvence Faaliyet Raporu EK-F de verilmiştir. 3-4

19 (c) KGT, sözleşmenin yürütülmesi aşamasında ürün kalitesi ve sevkıyatı konusunda ortaya çıkan ve projeyi etkileyebilecek uygunsuzlukları yetkilendiren makama bildirir. (ç) Sözleşme ve yetkilendirme yazısında başka bir uygulamadan bahsedilmiyorsa; verilen kalite güvence hizmeti için, üretici yüklenici tarafından hazırlanan ve kalite güvence personeli tarafından onaylanan Uygunluk Belgesini EK-D (CoC-Certificate of Conformity) veya yetkilendirilen makamla mutabık kalınan ve sözleşmede belirtilen formatta hazırlanan raporu imzalayarak ilgili ürünün sevkıyatına izin verir. Ayrıca; sözleşmede belirtilmişse hazırlanan denetim faaliyeti sonucu bulgularını içeren raporu (EK-F Kalite Güvence Faaliyeti Raporu) nu yetkilendiren makama da iletir. (d) KGT yetkilendirildiği konudaki üretimin tamamlanmasından veya yetkilendiren tarafından kalite güvence isteğinin ve yetkilendirmesinin iptalinden sonra, son durumu belirten ve bulgularını içeren bir sonuç raporu hazırlayarak yetkilendiren makama iletir. (e) KGT tarafından tutulan kayıtlar, yazışmalar ve formlar sözleşme kapsamındaki üretim devam ettiği sürece ve sözleşmenin tamamlanmasından sonra aksi bildirilmedikçe sözleşme dokümanı ile birlikte aynı dosya veya teftiş evrakı ile birlikte Silahlı Kuvvetler Arşiv Yönergesi ne göre saklanır. 2. KGT FAALİYETLERİNİN DENETİMİ VE DESTEKLENMESİ: a. Görevlendirilen KGT görev yaptığı süre içinde ve görev mahallinde, MSB Klt.Ynt.D.Bşk.lığınca Kalite Güvence Baş Uzmanlarından oluşturulacak en az iki kişilik bir ekip tarafından EK-İ deki KGT Faaliyetleri Denetim Dokümanı na uygun olarak belirli aralıklarla denetlenir. b. Denetimlerde, KGT.tarafından yürütülen işlemler hakkında bilgi alınır, yapılan işlerin yönergeye, sözleşmeye ve verilen yetkilere uygun olarak yürütülüp yürütülmediği değerlendirilir. c. Denetim ekibi, KGT nin sorunlarını dinler, firma yetkilileriyle görüşür ve neticeye uygun yaptırım kararlarının alınması amacıyla durumu MSB Klt.Ynt.D.Bşk.lığına raporla sunar. ç. Görevlendirme süresinin bir yıldan uzun süreli olması durumunda her takvim yılında en az bir kez (iki denetim arasındaki süre 14 ayı geçmemek kaydıyla) denetim yapılır. d. Görevlendirme süresinin bir yıldan az olması veya kalite güvence faaliyetlerinin belirli aralıklarla yapılması durumunda ise, KGT.nin yüklenicide faaliyetleri icra ettiği esnada bir kez denetlenir. e. Üretim sürecinin ve görevlendirmenin çok kısa (2 aydan az) olması durumunda ise, denetim yapılmayabilir. Ancak, görevlendirilen KGT nin faaliyetleri sırasında oluşturmuş olduğu kayıtlar ve raporlar üzerinde değerlendirilir. f. KGT görevinin MSB lığı dışındaki birimlere verilmesi durumunda da bu denetimler yapılır. g. Görevlendirilen KGT, kalite güvence faaliyetlerini yerine getirmediği tespit edildiğinde MSB Klt.Ynt.D.Bşk.lığı tarafından uyarılır veya görev yetkisi geri alınır. 3-5

20 ğ. KGT leri gerek duyulması halinde MSB lığı bünyesinde düzenlenecek bir seminere çağırılır. Bu seminerde Türkiye de ve dünyadaki gelişmeler, bir yıllık uygulamada elde edilen tecrübeler, yeni uygulamalar ve sistem değişiklikleri incelenir. Aynı seminerde KGT lerin firma ile ilişkilerinde uyması gereken hususlar, alınan dersler ışığında hukuki boyutları da içerecek şekilde anlatılır. Seminere katılamayan KGT lere seminer notları gönderilerek, bilgilenmeleri sağlanır. 3-6

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ. (29.12.2012 tarihli ve 28512 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.)

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ. (29.12.2012 tarihli ve 28512 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ (29.12.2012 tarihli ve 28512 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 29.12.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28512 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; iş sağlığı

Detaylı

ULUSLARARASI GEMİ VE LİMAN TESİSİ GÜVENLİK KODU UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

ULUSLARARASI GEMİ VE LİMAN TESİSİ GÜVENLİK KODU UYGULAMA YÖNETMELİĞİ ULUSLARARASI GEMİ VE LİMAN TESİSİ GÜVENLİK KODU UYGULAMA YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; deniz yoluyla olabilecek güvenlik tehditlerinin

Detaylı

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİK ŞARTNAME HAZIRLAMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNERGE

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİK ŞARTNAME HAZIRLAMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNERGE EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİK ŞARTNAME HAZIRLAMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNERGE Onay Tarihi : 07.01.2013 Onay Makamı : Emniyet Genel Müdürü BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Sorumluluk ve Tanımlar

Detaylı

YAPIM İŞLERİ İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YAPIM İŞLERİ İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YAPIM İŞLERİ İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik, 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale

Detaylı

29 Aralık 2012, Cumartesi Sayı : 28512 YÖNETMELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ

29 Aralık 2012, Cumartesi Sayı : 28512 YÖNETMELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ 29 Aralık 2012, Cumartesi Sayı : 28512 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

YÖNETMELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ 29 Aralık 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28512 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM YÖNERGESİ

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM YÖNERGESİ ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Orman Genel Müdürlüğü İç Denetim Birimi Başkanlığının işleyişi ve yönetimi ile iç

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü Page 1 of 13 23 Temmuz 2009 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27297 YÖNETMELİK Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumundan: TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU AR-GE PROJELERİ İHALE YÖNETMELİĞİ

Detaylı

İhale dokümanının her sayfasının onaylanması ve ihale işlem dosyasında muhafazası zorunludur.

İhale dokümanının her sayfasının onaylanması ve ihale işlem dosyasında muhafazası zorunludur. 7- ĠHALE DOKÜMANI HAZIRLANIR. Teknik şartnamede belli bir marka, model, patent, menşei, kaynak veya ürün belirtilemez, belirli bir marka veya modele yönelik özellik ve tanımlamalara yer verilemez. İhale

Detaylı

MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SATIN ALMA VE İHALE YÖNETMELİĞİ

MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SATIN ALMA VE İHALE YÖNETMELİĞİ MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SATIN ALMA VE İHALE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler, Esaslar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Makina ve Kimya

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü Page 1 of 12 20 Temmuz 2013 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28713 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA

Detaylı

İHALE İLANI TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.

İHALE İLANI TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş. İHALE İLANI TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş. Yardımcı hizmetli hizmet alımı 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu nun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı

Detaylı

İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI YÖNERGESİ

İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI YÖNERGESİ İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI YÖNERGESİ 2014 GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI YÖNERGESİ Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Gıda,

Detaylı

YÖNETMELİK YAPI MALZEMELERİ YÖNETMELİĞİ (305/2011/AB)

YÖNETMELİK YAPI MALZEMELERİ YÖNETMELİĞİ (305/2011/AB) 10 Temmuz 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28703 Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: YÖNETMELİK YAPI MALZEMELERİ YÖNETMELİĞİ (305/2011/AB) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

HİTİT ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ

HİTİT ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ HİTİT ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ Sayfa 1 / 26 T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ İÇİNDEKİLER Bölümler - Başlıklar Sayfa No BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler 3-4 Amaç ve Kapsam 3 Hukuki Dayanak

Detaylı

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 29.12.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28512 İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 22.08.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27327

Resmi Gazete Tarihi: 22.08.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27327 Resmi Gazete Tarihi: 22.08.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27327 KAMU İHALE GENEL TEBLİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Madde 1- Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak 1.1. Bu Tebliğin amacı, 4/1/2002

Detaylı

Milli Yüksek Hızlı Tren Endüstriyel Projeler Danışmanlık Hizmet Alımı DANIŞMANLIK HİZMETİ ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I - İHALENİN KONUSU VE

Milli Yüksek Hızlı Tren Endüstriyel Projeler Danışmanlık Hizmet Alımı DANIŞMANLIK HİZMETİ ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I - İHALENİN KONUSU VE Milli Yüksek Hızlı Tren Endüstriyel Projeler Danışmanlık Hizmet Alımı DANIŞMANLIK HİZMETİ ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1- İdareye ilişkin

Detaylı

KOCAELİ İL ÖZEL İDARESİ İÇ DENETİM BİRİMİ YÖNERGESİ

KOCAELİ İL ÖZEL İDARESİ İÇ DENETİM BİRİMİ YÖNERGESİ T.C.Kocaeli Valiliği İl Özel İdaresi İç Denetim Birimi Yönergesi 2008 KOCAELİ İL ÖZEL İDARESİ İÇ DENETİM BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Kocaeli

Detaylı

01 Ocak 2002-28 Şubat 2002 tarihleri arası Resmi Gazete'de yayımlanmış bulunan ve Endüstri İlişkileri konularına ilişkin Mevzuat

01 Ocak 2002-28 Şubat 2002 tarihleri arası Resmi Gazete'de yayımlanmış bulunan ve Endüstri İlişkileri konularına ilişkin Mevzuat ÇİMENTO İŞVEREN DERGİSİ 1 Hazırlayan: Av. Füsun Gökçen 01 Ocak 2002-28 Şubat 2002 tarihleri arası Resmi Gazete'de yayımlanmış bulunan ve Endüstri İlişkileri konularına ilişkin Mevzuat R.G. 17 Ocak 2002

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1 - Bu Yönergenin amacı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi İç Denetim Birimi Başkanlığının işleyişi ve yönetimi

Detaylı

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN YAPIM İŞLERİNDE UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN YAPIM İŞLERİNDE UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN YAPIM İŞLERİNDE UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1 - İdareye ilişkin bilgiler 11 İdarenin; a) Adı: TOPRAK MAHSULLERİ

Detaylı

CE Uygunluk İşaretinin Ürüne İliştirilmesine ve Kullanılmasına Dair Yönetmelik

CE Uygunluk İşaretinin Ürüne İliştirilmesine ve Kullanılmasına Dair Yönetmelik CE Uygunluk İşaretinin Ürüne İliştirilmesine ve Kullanılmasına Dair Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik; ürüne "CE" uygunluk işareti

Detaylı

İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI

İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; iş

Detaylı

İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 20.07.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28713 İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

GIDA KONTROL LABORATUVARLARININ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARININ BELİRLENMESİNE DAİR YÖNETMELİK

GIDA KONTROL LABORATUVARLARININ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARININ BELİRLENMESİNE DAİR YÖNETMELİK GIDA KONTROL LABORATUVARLARININ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARININ BELİRLENMESİNE DAİR YÖNETMELİK Yetki Kanunu: 5996 Yayımlandığı R.Gazete: 29.12.2011-28157 BİRİNCİ

Detaylı

İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik Taslağı

İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik Taslağı İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik Taslağı BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; iş sağlığı ve güvenliği

Detaylı

Resmî Gazete YÖNETMELİK. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE

Resmî Gazete YÖNETMELİK. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE 29 Aralık 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete YÖNETMELİK Sayı : 28512 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

Yönerge No: 2 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ

Yönerge No: 2 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ Yönerge No: 2 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ ŞUBAT/2013 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV,

Detaylı