Öncelikle hâkim adaylığı sürecini düzenleyen tüm mevzuat çıkartılarak incelemeye tabi tutulmuştur.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Öncelikle hâkim adaylığı sürecini düzenleyen tüm mevzuat çıkartılarak incelemeye tabi tutulmuştur."

Transkript

1 I. İNCELEMEYE İLİŞKİN GENEL BİLGİLER A. Konusu Bakanlığımız Personel Genel Müdürlüğü uhdesinde yürütülen hâkim adaylığı sürecinin irdelenerek söz konusu sürecin daha verimli ve etkin hale getirilmesi için yapılması gereken değişikliklerin tespiti hususunda danışmanlık faaliyetidir. B. Amacı Hâkim adaylığı sürecinin daha verimli ve etkin hale getirilmesi için icap eden değişiklikleri tespit ederek sisteme katkı sağlamaktır. C. Kapsamı İdarî yargı hâkim adaylığı sürecinin verimli ve etkin geçtiği yönündeki tarafımızdan da paylaşılan yaygın kanaat nedeniyle çalışma kapsamına sadece adlî yargı hâkim/savcı adaylık süreci dahil edilmiştir. D. Metodolojisi Öncelikle hâkim adaylığı sürecini düzenleyen tüm mevzuat çıkartılarak incelemeye tabi tutulmuştur. Süreçte görevli bulunan birimlerden Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü ve Türkiye Adalet Akademisi nin üst yöneticileri ve hâkimleri ile görüşmeler yapılmıştır. Türkiye Adalet Akademisine bağlı Hâkim Adayları Eğitim Merkezi Müdürü ve müdür yardımcıları ile görüşülüp, hâlihazırda eğitim merkezinde son dönem eğitimlerini almakta olan yaklaşık 300 hâkim adayı ile sürecin değerlendirilmesine yönelik toplantı ve sonunda anket çalışması gerçekleştirilmiştir. Avrupa Birliği ülkelerindeki uygulamalar hakkında bilgi edinmek üzere Bakanlığımız Avrupa Birliği Genel Müdürlüğünde görevli hâkimlerle görüşülmüş, gerekli belge ve dokümanlar alınarak incelenmiştir. Ülkemizde iyi uygulama örneği olduğu düşünülerek kaymakam adaylığı süreci ile ilgili bilgi edinmek ve belge temini amacıyla İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünde bu konuyla görevli genel müdür yardımcısı ve şube müdürü ile görüşülmüştür. 1/33

2 Çalışmada edinilen bilgi, belge ve doküman ile çalışma kâğıtları hep birlikte değerlendirilerek ulaşılan bulgular doğrultusunda hâkim adaylığı sürecinin daha verimli ve etkin kılınmasına yönelik tespit ve öneriler geliştirilmiştir. Son olarak ulaşılan tespit ve öneriler doğrultusunda bu rapor hazırlanmıştır. E. Mevzuat Hâkim adaylığı süreci; 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 7 ilâ 13, 4954 sayılı Türkiye Adalet Akademisi Kanununun 26 ilâ 34, Maddeleri ile bu kanunlara dayanılarak çıkartılan, Adli Yargı Hâkim ve Savcı Adayları ile İdari Yargı Hâkim Adaylarının Staj Dönemi ile Staj Mahkemelerine İlişkin Yönetmelik, Adli Yargı Hâkim ve Savcı Adayları ile İdari Yargı Hâkim Adaylarının Meslek Öncesi Eğitimlerinin Yaptırılmasının Esas ve Usullerine İlişkin Yönetmelik, Adli Yargı Hâkim ve Savcı Adayları ile İdari Yargı Hâkim Adaylarının Meslek Öncesi Hazırlık ve Son Dönem Eğitimlerinin Yaptırılmasına Dair Yönetmelik, Adli Yargı Hâkim ve Savcı Adayları ile İdari Yargı Hâkim Adaylarının Eğitimleri Sonunda Yapılacak Yazılı Sınavın Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik, Adli Yargı Hâkim ve Savcı Adayları ile İdari Yargı Hâkim Adaylarının Yabancı Dil Eğitimi İçin Yurt Dışına Gönderilme Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik, Hükümlerine göre yürütülmektedir. 2/33

3 II. HÂKİM/SAVCI ADAYLIK SÜRECİNDE GÖREVLİ BİRİMLERİN ORGANİZASYON YAPISI Hâkim/savcı adaylığı süreci, Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Mesleğe Kabul ve Adaylık Şube Müdürlüğü, adli ve idarî yargı adalet komisyonları ve Türkiye Adalet Akademisi Eğitim Merkezi Müdürlüğü olmak üzere üç ayrı birim tarafından yönetilmektedir. A. Mesleğe Kabul ve Adaylık Şube Müdürlüğü Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü bünyesinde bulunan şubede; bir müdür ile altı personel görev yapmaktadır. Bürodan iki tetkik hâkimi sorumludur. Büro; - Adlî ve idarî yargıda hâkim adaylığı yazılı sınav ve mülâkatla ilgili işlemlerin yapılması, - Ağır ceza ve bölge idare mahkemelerinin bulunduğu merkezlere atanan hâkim adaylarının 4954 sayılı Türkiye Adalet Akademisi Kanunu gereğince meslek öncesi eğitim sürelerinin ve dönemlerinin hazırlanması, - Türkiye Adalet Akademisine, Yargıtay'a ve Danıştay'a alınacak adayların tespiti ile bu adayların görevlendirilmelerinin yapılması, - İki yıllık staj süresini tamamlayan hâkim adaylarının dosyalarının, mesleğe kabulleri için Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna sunulması, - Mesleğe kabulleri yapılan hâkim adaylarının ad çekme töreninin düzenlenmesi, Görevlerini yerine getirmektedir. B. Adalet Komisyonları Adli yargı hâkim/savcı adayları atandıkları ağır ceza merkezinde kurulu bulunan adli yargı ilk derece adalet komisyonları, idari yargı hâkim adayları ise atanmış oldukları bölge idare mahkemelerinin bulunduğu yerde kurulu olan idari yargı adalet komisyonları nezdinde mahkeme stajlarını yapmaktadırlar. Komisyonların gözetim ve denetimi altında gerçekleşen bu stajın toplam süresi onaltı aydır. Adli yargı hâkim/savcı adayları için bu sürenin iki ayı Yargıtay da, idari yargı hâkim adayları için altı ayı Danıştay da geçmektedir. Yargıtay ve Danıştay da geçen sürelerin haricindeki tüm staj süreci, ilgili adalet komisyonları tarafından yürütülmektedir. 3/33

4 C. Türkiye Adalet Akademisi Eğitim Merkezi Müdürlüğü 4954 sayılı Türkiye Adalet Akademisi Kanununun 27 inci maddesine göre; adlî, idarî ve askerî yargı hâkim ve savcıları, avukat ve noterler ile adalet hizmetlerine yardımcı personelin meslek öncesi ve meslek içi eğitimi ve gelişimi için faaliyette bulunmak üzere kurulan Eğitim Merkezi Müdürlüğü hâkim sınıfından bir müdür, iki müdür yardımcısı ve bir bürodan oluşmaktadır. Hâkim adaylarının hazırlık ve son dönem eğitimlerini yaptırma görevi Eğitim Merkezi Müdürlüğüne ait olup, adaylar dört ay hazırlık, dört ay son dönem olmak üzere toplam sekiz aylık eğitimlerini burada tamamlamaktadırlar. 4/33

5 III. HÂKİM/SAVCI ADAYLIĞI SÜRECİNİN TANITILMASI Hâkim adaylığı süreci adaylığa kabul, staj ve mesleğe kabul şeklinde üç ana başlık altında incelenebilir. A. Adaylığa Kabul Bu süreç tamamen Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Mesleğe Kabul ve Hâkim Adaylığı Şube Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir. Hâkim/savcı adaylığına müracaat için mevcut mevzuatta hüküm bulunmamakla birlikte, adaylığa atanabilmeye ilişkin 2802 sayılı Yasanın sekizinci maddesindeki hüküm müracaatta da kıyasen uygulanmaktadır. Buna göre, adaylığa müracaat/kabul için aranan şartlar; a) Türk vatandaşı olmak, b) Giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının son günü itibariyle, lisans ve lisansüstü (Master) öğrenimi yapmış olanlar için otuz, doktora öğrenimini tamamlamış olanlar için otuzbeş yaşını bitirmemiş olmak, c) Adli yargı adayları için; hukuk fakültesinden mezun olmak veya yabancı bir hukuk fakültesini bitirip de Türkiye'deki hukuk fakülteleri programlarına göre eksik kalan derslerden sınava girip başarı belgesi almış bulunmak, İdarî yargı adayları için; hukuk fakültesinden mezun olmak veya yabancı bir hukuk fakültesini bitirip de Türkiye'deki hukuk fakülteleri programlarına göre eksik kalan derslerden sınava girip başarı belgesi almış bulunmak, hukuk fakültesinden mezun olanlar dışından alınacak adaylar bakımından, her dönemde alınacak aday sayısının yüzde yirmisini geçmemek üzere ihtiyaç oranında, hukuk veya hukuk bilgisine programlarında yeterince yer veren siyasal bilgiler, idarî bilimler, iktisat ve maliye alanlarında en az dört yıllık yüksek öğrenim yapmış veya bunlara denkliği kabul edilmiş yabancı öğretim kurumlarından mezun olmak, d) Kamu haklarından yasaklı olmamak, e) Askerlik durumu itibariyle askerlikle ilgisi bulunmamak veya muvazzaflık hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedeğe geçirilmiş olmak, f) Hâkimlik ve savcılık görevlerini sürekli olarak yurdun her yerinde yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı veya sakatlığı, alışılmışın dışında çevrenin yadırgayacağı şekilde konuşma ve organlarının hareketini kontrol zorluğu çekmek gibi özürlü durumları bulunmamak, 5/33

6 g) Taksirli suçlar hariç olmak üzere, üç aydan fazla hapis veya affa uğramış olsa bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı bir suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak veya bu suçlardan veya taksirli suçlar hariç olmak üzere üç aydan fazla hürriyeti bağlayıcı cezayı gerektiren bir fiilden dolayı soruşturma veya kovuşturma altında olmamak, h) Yazılı yarışma sınavı ile mülâkatta başarı göstermek, olmak, ı) Hâkimlik ve savcılık mesleğine yakışmayacak tutum ve davranışlarda bulunmamış i) Avukatlık mesleğinden adaylığa geçmek isteyenler için; yukarıdaki (ı) bendi hariç diğer şartları taşımakla birlikte, mesleklerinde fiilen en az beş yıl çalışmış, giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının son günü itibariyle otuzbeş yaşını doldurmamış ve kendi aralarında yapılacak olan yazılı yarışma sınavında ve mülâkatta başarılı olmaktır. Her yıl alınacak aday sayısı, avukatlık mesleğinden alınacaklarla birlikte Türkiye Adalet Akademisinin görüşü alınmak suretiyle, kadro ve ihtiyaç durumuna göre Adalet Bakanlığınca tespit edilmektedir. Yukarıdaki maddede belirtilen niteliklere sahip olup, yazılı yarışma sınavı ile mülâkatta başarı gösterenler, başarı derecelerine göre sıraya konularak Adalet Bakanlığınca önceden belirlenen ihtiyaç sayısına, daha önce başka görevlerde kadro, maaş ve derece yönünden iktisap etmiş oldukları haklar nazara alınmak suretiyle lisans, lisansüstü (master) ve doktora öğrenim durumlarına göre Devlet memuriyetine giriş derece ve kademesiyle veya bu derecelerden aşağı olmamak şartıyla müktesep olarak almış oldukları derece ve kademeyle adaylığa atanmaktadırlar. Bu atamada, daha önce serbest avukatlık yapmış olanların avukatlıkta geçen sürelerinin üçte ikisi de değerlendirilmektedir. Doktora yapanlar sadece mülâkata tabi tutulmaktadırlar. Yazılı yarışma sınavı ve mülâkatın yapılış şekli 2802 sayılı Yasanın 9/A maddesinde ayrıntılı olarak düzenlenmiştir. Statülerini düzenleyen aynı Yasanın 7 inci maddesi hükmüne göre de adaylar, Devlet Memurları Kanunundaki genel idare hizmetleri sınıfına dâhil olup, hâkimlik ve savcılığın sınıf ve derecelerine dahil değildirler ve haklarında Devlet Memurları Kanununun 2802 sayılı Kanuna aykırı olmayan hükümleri uygulanmaktadır. 6/33

7 B. Staj Hâkim/savcı adaylığında staj süresi Türkiye Adalet Akademisi Eğitim Merkezinde geçen süre dâhil iki yıldır. Adli yargı hâkim/savcı adaylığında staj bölümü genel staj ve görev stajı olmak üzere iki kısma ayrılmıştır. Bu nedenle staj sürecinin genel staj ve görev stajı şeklinde iki başlık altında incelenmesinin uygun olacağı değerlendirilmiştir. 1. Genel Staj Adlî yargı hâkim ve savcı adaylarının hâkimlik ve Cumhuriyet savcılığı görevi ayrımı yapılmaksızın birlikte yaptıkları stajdır. Genel staj süresi oniki ay olup, Türkiye Adalet Akademisi Eğitim Merkezi Müdürlüğündeki hazırlık eğitimi ve adliye stajı olarak iki aşamadan oluşmaktadır. Staj yapacakları ağır ceza merkezini adaylar kendileri belirlemekte, atamaları Adalet Bakanlığı tarafından talep ettikleri yere yapılmaktadır. Oniki aylık sürenin dört ayının Türkiye Adalet Akademisi Eğitim Merkezi Müdürlüğünde ki hazırlık eğitiminde, geri kalan sekiz ayın ise adliyelerde ki stajda geçmesi öngörülmüştür. Genel stajda adaylar hiçbir ayırıma tabi tutulmaksızın aynı eğitimi almakta ve aynı yerlerde staj yapmaktadırlar. Adayların stajlarını yapacakları staj mahkemeleri iki yılda bir olmak üzere Ocak ayının üçüncü haftasında asil ve yedek üyelerin katılacağı toplantıda, işlerin dağıtımı ve iş durumu göz önünde tutularak Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca belirlenmektedir. a. Hazırlık Eğitimi Adaylar Türkiye Adalet Akademisi Eğitim Merkezi Müdürlüğündeki dört aylık hazırlık eğitiminde; - Anayasa yargısında itiraz başvuruları, insan hakları ve kamu hürriyetleri uygulamaları, Avrupa Birliği Hukuku, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararlarının İç Hukuktaki uygulaması, Türk Ceza Kanununun Genel Hükümlerinin uygulaması, Borçlar Kanunu uygulaması, Medenî Kanunun Başlangıç Hükümlerinin uygulaması, Tenfiz ve Tanıma Davaları, Adalet Psikolojisi, Hukukta Metod, Adli Tıp ve uygulaması, Hukuk Yargılaması Usulü, Ceza Yargılaması Usulü, Karşılaştırmalı Ceza Hukuku, Kabahatler Kanunu ve uygulaması, 5235 sayılı Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri İle Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun Hükümleri, 7/33

8 - Hâkimler ve Savcılar Kanunu, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kanunu, Adalet Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun, Yargıtay Kanunu, Uyuşmazlık Mahkemesi Kanunu, Tebligat Kanunu ile Devlet Memurları Kanunu ve ilgili Yönetmeliklerin uygulamalı örnekleri, - Hukuk ve ceza mahkemelerinin kalem mevzuatı, mahkemeler ve başsavcılıklarda kullanılan defter, karton ve basılı kâğıtların tanıtılması ve bunların kullanılma esasları ile dosyalama usullerinin uygulamalı örnekleri, - Dosya inceleme tekniği, mahkemeler ve Cumhuriyet başsavcılıklarınca verilen kararların yazılması, duruşma, otopsi, keşif tutanaklarının düzenlenmesinin usul ve esasları, - Bilgisayar ve ulusal yargı ağının uygulamalı anlatımı, - Meslek etiği, sosyal davranış ve protokol kuralları, sosyal ve meslekî ilişkiler, görgü kuralları, Türk dili ve imlâ kuralları, güzel konuşma, - İsteğe bağlı olarak yabancı dil, Konularında ders, seminer, sempozyum, konferans ve benzeri etkinlikler yoluyla eğitim verilmektedir. b. Adliye Stajı Genel stajın adliye kısmı sekiz ay süreli olup, bunun; ba) Bir ayı Cumhuriyet başsavcılıklarında, bb) Bir ayı diğer adalet dairelerinde (On gün süreyle icra ve iflâs müdürlüklerinde, on gün süreyle ceza infaz kurumları ve tutukevlerinde, on gün süreyle noterliklerde) bc) Üçer ay ceza ve hukukta olmak üzere altı ayı mahkemelerde, Geçmektedir. Adaylara; Cumhuriyet Başsavcılıklarında, - Suç ihbarı, şikâyet ve suç duyurusu üzerine yapılacak işlemler, - Hazırlık soruşturmasının yürütülmesi, - Otopsi ve keşif yapılması, - Tanık ve bilirkişi dinlenmesi, - Arama, el koyma ve tutuklama talebi ile bu işlemlere karşı yapılan itirazlar, 8/33

9 - Cumhuriyet savcısının delilleri değerlendirme yöntemleri, - İddianame ve takipsizlik kararları ile diğer kararların düzenlenmesi, - İddia makamının mahkemelerde temsili ve esas hakkındaki düşüncesini bildirme yöntemi, - Ceza infaz işlemleri, - İcra müdürlükleri, noterlikler ve suç eşyası emanet memurluklarının denetimi, - Cumhuriyet başsavcılığında kullanılan defter, karton ve basılı evrakın tanıtımı ve kullanımı, - Cumhuriyet savcılığı görevi ile ilgili diğer her türlü işlem, Diğer adalet dairelerinden; İcra ve iflâs müdürlüklerinde, - Takip talebinin düzenlenmesi, - Ödeme ve icra emrinin doldurulması, tebliği ve bunlara ilişkin diğer işlemlerin yapılması, - Haciz kararı verilmesi, uygulanması ve tutanağının düzenlenmesi, - Kıymet takdiri, satış hazırlığı, satış ve paranın paylaştırılması, - İflâs yoluyla takip, - Şikâyet ve itiraz üzerine yapılacak işlemler, - İcra harçları, tahsilât, reddiyat ve kasa işlemleri, - Dosya ve defterlerin tanıtılması, tutulması ve düzenlenmesi, Ceza infaz kurumları ile tutukevlerinde, - İnfaz mevzuatı, - Ceza infaz kurumları ile tutukevlerinin idaresi ve denetimi, - Hükümlü ve tutukluların hastalık, ölüm, sevk ve nakil işlemleri, - Hükümlü ve tutuklu dosyalarının düzenlenmesi, - Disiplin işlemleri, - Hükümlü ve tutukluların eğitim, öğretim ve ıslahı, 9/33

10 - Hükümlü ve tutukluların çalıştırılması, - Her türlü tahliye işlemleri, - Döner sermaye ve iş yurtları işlemleri, Noterliklerde, - Her türlü noter işlemleri, - Noter işlemlerinden alınan harç, damga vergisi ve resimleri, - Noterlerin denetimi, Mahkemelerden; Ağır ceza, asliye ceza ve sulh ceza mahkemelerinde, - Dava dosyalarının defterlere kaydedilmesi, - Tensip kararının yazılması, - Sorgulama, - Duruşmanın açılması ve yürütülmesi, - Ara kararının alınması ve yazılması, - Talimat işlemlerinin yapılması, - Tanık dinlenmesi, keşif ve bilirkişi incelemesi yapılması, - Kısa karar ve gerekçeli kararın yazılması, - Harç, vekâlet ücreti ve yargılama giderlerinin hesaplanması, - Kanun yolları, - Tebligat işlemlerinin yapılması, - Mahkemelerde kullanılan defter ve basılı evrakın tanıtımı ve kullanılması, - Mahkemelerin görevine giren diğer her türlü işlem, Asliye hukuk, sulh hukuk ve icra mahkemelerinde, - Dilekçe üzerine yapılacak işlemler, - Tensip kararının yazılması, - Duruşmanın açılması ve yürütülmesi, 10/33

11 - Taraf teşkilinin sağlanması, - Tanık dinlenmesi, keşif ve bilirkişi incelemesi yapılması, - Talimat işlemlerinin yapılması, - Ara kararının alınması ve yazılması, - Kısa karar ve gerekçeli kararın yazılması, - Harç, vekâlet ücreti ve yargılama giderlerinin hesaplanması, - Kanun yolları, - Tebligat işlemlerinin yapılması, - Mahkemelerde kullanılan defter ve basılı evrakın tanıtımı ve kullanılması, - Mahkemenin gözetimi ve denetimine tâbi olan kurum ve kuruluşların denetimi ile ilgili işlemlerin gösterilmesi, - Mahkemelerin görevine giren diğer her türlü işlem, Konularında uygulama yaptırılarak deneyim ve beceri kazandırılmaktadır. 2. Görev Stajı Adlî yargı hâkim ve savcı adaylarının hâkimlik ve Cumhuriyet savcılığı görevi ayrımına göre yaptıkları stajdır. Genel stajın sonunda adaylar önceden belirlenen ihtiyaca göre çekilen kura ile Cumhuriyet savcısı veya hâkim adaylığına ayrıldıktan sonra görev stajına başlamaktadırlar. Görev stajı süresi oniki ay olup, Türkiye Adalet Akademisi Eğitim Merkezi Müdürlüğündeki son dönem eğitimi, Yargıtay ve adliye stajı olmak üzere üç aşamadan oluşmaktadır. Oniki aylık sürenin dört ayının Türkiye Adalet Akademisi Eğitim Merkezi Müdürlüğünde ki son dönem eğitiminde, iki ayının Yargıtay da, geri kalan altı ayın da adliyelerde ki stajda geçmesi öngörülmektedir. a. Adliye Stajı Stajın adliyelerde geçen altı aylık bölümü bakımından; hâkimliğe atanacaklar, üç ayı ceza üç ayı hukuk mahkemelerinde olmak kaydıyla ağır ceza, sulh ceza, asliye hukuk, sulh hukuk ve icra mahkemeleri yanında adalet komisyonlarınca belirlenen diğer ihtisas mahkemelerinde, Cumhuriyet savcılığına atanacaklar ise, üç ayı Cumhuriyet 11/33

12 başsavcılıklarında olmak kaydıyla, kalan üç ay bakımından ağır ceza, asliye ceza, sulh ceza mahkemelerinin yanında adalet komisyonlarınca belirlenen ve ceza yargılaması yapan diğer ihtisas mahkemelerinde görevlendirilmektedirler. Görev stajının adliye kısmındaki amaç, adayların hâkim veya Cumhuriyet savcısı mı olacakları da gözetilerek genel stajda kazandıkları deneyim ve becerilerini daha da geliştirmelerine imkan tanımak olarak belirlenmiştir. b. Yargıtay Stajı Görev stajının iki aylık Yargıtay bölümünün, yirmi günlük birinci dönem ve bir ay on günlük ikinci dönem olmak üzere iki defada icrası öngörülmüştür. Adaylara; Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının gözetiminde ve görevlendirdiği ilgili Yargıtay Cumhuriyet savcısının nezaretinde gerçekleşmesi düşünülen birinci dönem yargıtay stajında, - Dava dosyalarının incelenmesi, - Tebliğnamenin hazırlanması, - Temyiz nedenlerinin tartışılması, Yargıtay Birinci Başkanının belirleyeceği ceza ve hukuk dairelerinde gerçekleşmesi öngörülen ikinci dönem Yargıtay stajında ise, - Dava dosyalarının incelenmesi, - Dosyanın özetlenip anlatılması, - Temyiz sebeplerinin tartışılması, - Kararların yazılması, Konularında uygulama yaptırılarak deneyim ve beceri kazandırılması öngörülmüştür. c. Son Dönem Eğitimi Adaylara, hâkimlik ve savcılık mesleğine geçişlerini sağlamak, hazırlık eğitimi ve staj dönemlerinde elde ettikleri bilgileri davaların çözümünde kullanabilme yeteneğini kazandırmak amaçlı ve dört ay süreli Türkiye Adalet Akademisi Eğitim Merkezi Müdürlüğünde verilen son dönem eğitiminde; Hâkim adayları bakımından; - Türk Medeni Kanunu, Borçlar Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, İcra ve İflas Kanunu, 12/33

13 Çocuk Koruma Kanunu, Ailenin Korunmasına Dair Kanun, İş Kanunu, Sosyal Sigortalar Kanunu, Rekabet Kanunu, Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun, Kadastro Kanunu, Fikrî-Sınaî Haklar Kanunu ve bu kanunlara ilişkin uygulamalar, - Türk Ceza Kanunu, Özel Ceza Kanunları, Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkındaki Kanun, İnfaz Hakimliği Kanunu, Kabahatler Kanunu, Adli Sicil Kanunu ve bu kanunların uygulaması, - Ulusal Yargı Ağı ve Bilgisayarın Uygulamalı Anlatımı, Avrupa Birliği Hukuku, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararlarının İç Hukukta Uygulaması ve Seçim Hukuku, Savcı adayları yönünden; - Türk Ceza Kanunu, Ceza Muhakemesi Kanunu, Kabahatler Kanunu, Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun, Denetimli Serbestlik ve Yardım Merkezleri ile Koruma Kurulları Kanunu, Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun, Adli Sicil Kanunu, Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanunu, Polis Vazife ve Salâhiyet Kanunu, - Cumhuriyet savcılığı görevi ile ilgili diğer kanun ve yönetmeliklerin uygulaması, Konularında ders, seminer, sempozyum, konferans ve benzeri etkinlikler yoluyla eğitim verilmektedir. d. Yurt Dışı Dil Eğitimi Bu husus, 4954 sayılı Kanunun 28 inci maddesi ile Adli Yargı Hâkim ve Savcı Adayları ile İdarî Yargı Hâkim Adaylarının Yabancı Dil Eğitimi İçin Yurt Dışına Gönderilme Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelikte düzenlenmiş olup, staj döneminin onbir ayını tamamlamış olmak, disiplin cezası almış bulunmamak ve taksirli suçlar hariç olmak üzere, haklarında üç aydan fazla hürriyeti bağlayıcı cezayı gerektiren bir fiilden dolayı soruşturma ve kovuşturma bulunmamak koşullarını sağlamak şartıyla adayların belirlenecek kontenjan dahilinde yurtdışına dil eğitimine gönderilebilmelerine imkan tanınmıştır. e. Eğitim Sonunda Yazılı Sınav Adayların meslek öncesi eğitimleri sonunda yazılı bir sınava tabi tutulmaları öngörülmüştür. Yazılı sınavda 100 üzerinden 70 ve üzeri puan alanlar başarılı, alamayanlar ise başarısız sayılmaktadırlar. Başarısız olanlara ikinci bir sınav hakkı tanınmaktadır. Bu sınavda da başarılı olamayanlar, talepleri hâlinde Bakanlıkça merkez veya taşra teşkilâtında 13/33

14 genel idare hizmetleri sınıfında bir kadroya atanabilmekte, aksi hâlde bunların adaylığına Bakanlıkça son verilmektedir. C. Adaylık Sürecini Tamamlama ve Mesleğe Kabul Meslek öncesi eğitim sonunda yapılan yazılı sınavda başarılı olan ve mani hâli olmayan (erkekler için askerliğini yaptığını veya askerlikle ilişiği olmadığını belgeleyen) adayların, mesleğe kabullerine Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca karar verilmektedir. 14/33

15 IV. TESPİT VE ÖNERİLER Tespit 1: Adaylıkta; adaylığa kabul ile adayların tüm özlük işlerinin Adalet Bakanlığınca, stajın, mahkemelerin bağımsızlığı ve hâkimlik teminatına göre kurulmuş adalet komisyonlarınca, eğitimin ise mali ve idari özerklik esası dikkate alınarak oluşturulan Türkiye Adalet Akademisince yürütülmesi, sürecin çok başlı şekilde yönetildiği izlenimi vermektedir. Adaylık sürecinin daha verimli ve etkin hâle gelmesi için söz konusu sürecin yönetim ve sorumluluğunun tek elde toplanması yönünde mevzuat değişikliğine gidilmesi yerinde olacaktır. Tespit 2: Özellikle hâkimlik mesleğinin lâyıkıyla yapılabilmesi için ilgilinin kişilik ve karakterinin oturmuş olması, belirli düzeyde hayat tecrübesinin bulunması gerektiği, bunun da yaşla doğrudan ilgisi olduğu, ülkemizdeki kadar genç yaşlarda hâkim olabilme imkanının örneklerine diğer gelişmiş ülkelerde pek rastlanılmadığı gibi tarafımızca da haklı görülen eleştiriler yapılmakta olup, bu durumun mevzuatta adaylığa başvuru için üst yaş sınırı belirlenmiş olmasına karşın alt yaş sınırı öngörülmemiş olmasından kaynaklandığı anlaşılmıştır. Ülkemizde çok genç yaşta hâkim olunabildiği, bunun da yukarıda da değinildiği üzere bir takım mahsurları bulunduğu yönündeki yaygın kanaat ile diğer ülkelerdeki uygulamalar dikkate alınıp hâkim/savcı adaylığı sınavına başvuru şartı olarak makul bir alt yaş sınırı getirilebilir. Bunun yapılması ile anılan sakıncaların giderilmesi yanında ilaveten askerlik, yüksek lisans, yabancı dil öğrenme ve benzeri gibi daha sonraki süreçlerde sorun olan konuların bu dönemde halledilebilmesi imkânı da sağlanabilecektir. Eğer bu mümkün olmayacaksa, mutlaka YÖK ile iş birliği yapılarak üniversitelerde hukuk eğitiminin süresi 5-6 yıla çıkartılmalı, uygulamaya yönelik eğitim müfredatının geliştirilmesi sağlanmalıdır. Ayrıca hâkim/savcı adaylığı sınavına başvuracaklar için avukatlık stajının adliye kısmını tamamlama şartı getirilebilir. Bu yapılacak olursa verimsiz geçtiği müşahede edilen genel staj süresinin kısaltılması da mümkün olabilecektir. 15/33

16 Tespit 3: Erkek adaylar için adaylığa ve mesleğe atanabilme şartları arasında askerliği yapmış olmak şartı aranmadığından mesleğe kabul edilip görevlerine başladıktan sonra askere gitme mecburiyetleri nedeniyle sıkıntılar yaşanmaktadır. Erkek hâkim ve savcılar açısından meslekte sorun olan askerlik meselesinin ya adaylığa başvurmadan ya da mesleğe kabul edilmeden önce çözülmesine yönelik yasal düzenleme yapılmalı veya bu husus üç numaralı tespit ve öneri kapsamında ele alınmalıdır. Tespit 4: Kanunda ayrıntılı olarak düzenlenmesine rağmen yazılı sınava ilişkin olmasa da mülâkatı kaybedenlerin idarî yargıya dava açmaları sonucu aleyhe verilen kararlar nedeniyle yeniden mülakatlar yapılmakta bu durum süreci olumsuz yönde etkilemektedir. Hâkim adaylığı sınavının mülakat kısmına yönelik idarî yargıda açılan davalar sonucu verilen mahkeme kararları da dikkate alınarak sürecin olumsuz etkilenmemesi için konuyu düzenleyen 2802 sayılı Kanunun 9/A maddesinin 11 inci fıkrası Personel Genel Müdürlüğünün önerisi doğrultusunda Mülâkat, yukarıdaki fıkranın bentlerinde yazılı özellikler her biri yirmişer puan üzerinden değerlendirilerek yapılır. Mülâkat sırasında sesli ve görüntülü kayıt yapılmaz. Mülâkat Kurulunun her bir üyesi tarafından verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilerek imzalanır ve tutanakta başkaca bir hususa yer verilmez. Başarılı sayılmak için, üyelerin yüz tam puan üzerinden verdikleri notların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması şarttır. şeklinde değiştirilmelidir. Tespit 5: Adayların hâkim mi yoksa Cumhuriyet savcısı mı olacağının belli olmadığı, bu sebeple kendilerine açık bir hedef belirleyemedikleri genel stajın, tüm stajın tam yarısını kapsamasının isabetli olmadığı, özellikle adliyede geçen sekiz aylık kısmın altı ayına tekabül eden mahkemeler stajının uzun olduğu, ileride mesleğin neresinde yer alacağını bilmeyen ve bu nedenle yeterli konsantrasyonu sağlayamamış adayların altı ay boyunca doğru dürüst bir şey öğrenemedikleri hususlarında yaygın bir kanaat ve kabul bulunmaktadır. 16/33

17 Adlî yargı hâkim ve savcı adaylarının hâkimlik ve Cumhuriyet savcılığı görevi ayrımı yapılmaksızın birlikte yaptıkları genel stajın oniki aylık süresinin altı aya indirilerek, iki ayının Türkiye Adalet Akademisi Eğitim Merkezi Müdürlüğündeki hazırlık eğitiminde, geri kalan dört ayın ise adliyelerde geçmesi, bunun da bir ayının Cumhuriyet başsavcılığında, birbuçuk ayının ceza mahkemelerinde, bir buçuk ayının da hukuk mahkemelerinde yapılmasını sağlayacak şekilde yönetmelik değişikliğine gidilmelidir. Tespit 6: Tüm mahkemeler yerine bu iş için en uygun olduğu tespit edilenlerin staj mahkemesi olmasını öngören Türkiye Adalet Akademisi Kanununun otuzuncu maddesindeki Staj yaptırmakla görevli mahkemeler ile bu mahkemelerin staj işlerini gereği gibi yürütebilmeleri için, bir yargı çevresinde aynı işle görevli mahkemeler arasında işlerin dağıtımı, iş durumu göz önünde tutularak Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca belirlenir. ve Adlî Yargı Hâkim ve Savcı Adayları ile İdarî Yargı Hâkim Adaylarının Staj Dönemi ile Staj Mahkemelerine İlişkin Yönetmeliğin sekizinci maddesinin birinci fıkrasında yer alan Adayların stajlarını yapacakları staj mahkemeleri iki yılda bir olmak üzere Ocak ayının üçüncü haftasında asil ve yedek üyelerin katılacağı toplantıda, işlerin dağıtımı ve iş durumu göz önünde tutularak Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca belirlenir. Şeklindeki kuralların pratikte amacına uygun işletilmediği ve staj merkezlerindeki tüm mahkemelerin hiçbir ayrıma tabi tutulmadan staj mahkemesi olarak belirlendiği anlaşılmıştır. Stajyerin yetişmesi hususunda her hâkimin aynı duyarlılıkta olmasını beklemenin imkansızlığı, bazı mahkemelerin çok yoğun olan iş yükleri, bazı mahkamelerin ise dosyaları için bile yer bulamayacak kadar kötü fiziki ortamlarda çalışmak durumunda kalması gibi nedenlerle adayların her mahkemede layıkıyla staj yapmasının mümkün olmadığının kabulü ile adalet komisyonlarının bu hususa ilişkin önerileri de dikkate alınmak suretiyle yukarıda zikrolunan yönetmelik hükmüne amacına uygun olarak işlerlik kazandırılması bakımından HSYK nezdinde aktif girişimde bulunulması ve gerekiyorsa yönetmeliğe tüm mahkemelerin staj mahkemesi olarak belirlenmesini engelleyici hüküm konulması yerinde olacaktır. 17/33

18 Diğer taraftan staj mahkemelerinin adayları benimsemesini ve daha fazla sahip çıkmasını sağlamak maksadına matuf olmak üzere bu mahkemelerin tevziden daha az iş alması, terfide kolaylık sağlanması ve benzeri yöntemlerle pozitif ayrımcılık yapılması hususlarının da değerlendirilmesinde yarar bulunduğu düşünülmüştür. Tespit 7: Adliye stajının gerçekleştirildiği ağır ceza merkezlerinde görev yapan hâkim ve Cumhuriyet savcılarına; - Adliye stajının adaylık eğitimi içerisindeki önemi, - Kendilerinden beklentileri, - Stajın ne şekilde yaptırılması gerektiği, - Belirli bir standardın oluşturulması, Gibi hususlara yönelik olarak bu güne kadar herhangi bir eğitimin verilmediği belirlenmiştir. Adliye stajının adaylık eğitiminin önemli bir parçası olduğu dikkate alındığında, yanında staj yaptırılacak hâkim ve Cumhuriyet savcıları, öncelikle bu hususa yatkınlıkları ve ilgileri ile iş durumları gözetilerek titizlikle belirlenmeli, daha sonra da mutlaka eğitime tabi tutulmaları sağlanmalıdır. Tespit 8: Adaylar, nezdinde staj yaptıkları komisyon başkanlıkları tarafından takip kolaylığı da gözetilerek staj yerlerine toplu hâlde gönderilmekte, bu nedenle de ilgili Cumhuriyet savcılığında veya mahkemede aynı anda çok sayıda adayın bir arada staj yapması söz konusu olmaktadır. Aynı yerde birden fazla bazen de çok sayıda aday bulunması ise, stajın verimliliği için olmazsa olmaz şartlardan olan içinde bulunulan ortamın interaktif olması, karşılıklı ilişki kurmaya imkan tanıması koşulunun yerine gelmesini engellemekte, stajın eğer isteniyorsa sabah ve akşam gelerek imza atmak veya en iyi ihtimalle duruşmaları takip etmekle sınırlı kalması sonucunu doğurmaktadır. 18/33

19 Her bir stajyerin sadece bir Cumhuriyet savcısı veya mahkeme ile ilişkilendirilmesi, bir yerde aynı anda birden fazla aday olmaması, bu mümkün değilse bir genel staj yapan bir de görev stajı yapan olmak üzere toplam iki adaylık bir sınır belirlenerek buna uyulmasının stajda verimi arttıracağı, bunun yapılabilmesi için staj merkezlerinin tamamı bakımından norm kadro belirlemesi yapılarak belirlenen norm kadrodan daha fazla sayıda adayın o yerde staj yapmasına müsaade edilmemesi gerektiği değerlendirilmiştir. Tespit 9: Tüm ağır ceza merkezlerinde, sayı sınırlaması da olmaksızın staj yapılabilmekte, bu merkezler dışında ki adliyelerde ise staj imkanı bulunmamaktadır. Buna bağlı olarak da; İş yoğunluğu, adliyenin büyüklüğü nedeniyle kontrol zaafiyeti, çok sayıda adayın aynı yere yığılmasının yarattığı sevk ve idare güçlüğü gibi nedenlerle, büyük merkezlerde yapılan stajın yeterince yararlı olmadığı, aksine staj yapılan yer küçüldükçe gelişen daha samimi ilişkilerin de etkisiyle staj veriminin arttığı hususlarında genel bir mutabakat bulunmaktadır. Staj merkezlerinin mutlaka ağır ceza merkezi olması düşüncesinden vazgeçilerek, büyük şehirler yerine nüfusu bir milyonu geçmeyen merkezlere öncelik tanınmak suretiyle, eldeki aday kadrosu staj yapılmaya uygun tüm adliyelere dağıtılmalı ve hiçbir adliyeye belirlenen kadronun üzerinde aday ataması yapılmamalıdır. (Merkez nüfusu bir milyonu geçmeyen tüm il merkezlerinde staj yapılabileceği gibi ağır ceza merkezi olup olmadığına bakılmaksızın Beykoz, Çatalca, Şile, Sincan, Gölbaşı, Kızılcahamam, Polatlı, Menderes, Menemen, Selçuk, Kuşadası, Turgutlu, Sandıklı, Acıpayam, Turhal, Erbaa v.s birçok uygun merkezde de staj imkanı tanınmalıdır.) Tespit 10: Staj merkezi olarak belirlenecek yerlerin önemli bir kısmının il merkezleri ile kalabalık nüfusa sahip ilçe merkezleri olacağı düşünüldüğünde, buralarda adaylara resmin tamamını kısa sürede göstermenin neredeyse imkansız olacağı, ayrıca adayların stajlarının 19/33

20 belirli bir döneminde küçük mülhâkat adliyelerde bulunarak temsil, diğer kamu kurum ve kuruluşları ile ilişkiler ve benzeri konularda daha az sürede daha fazla tecrübe kazanabilecekleri gibi hususlar birlikte değerlendirildiğinde mevzuatın ortaya çıkan ihtiyacı karşılamaktan uzak olduğu değerlendirilmiştir. Bakanlığımız Personel Genel Müdürlüğünün, Adlî Yargı Hâkim ve Savcı Adayları ile İdarî Yargı Hâkim Adaylarının Meslek Öncesi Eğitimlerinin Yaptırılmasının Esas ve Usullerine İlişkin Yönetmeliğin onbirinci maddesinde düzenlenen meslek öncesi eğitimin yaptırılacağı yerler arasına mülhâkat adliyelerin de eklenmesini amaçlayan yönetmelik değişikliği çalışmasının biran önce hayata geçirilmesinin belirtilen ihtiyacı karşılayacağı düşünülmektedir. Tespit 11: Görev stajının adliyelerde geçen 6 aylık bölümü bakımından; Hâkimliğe atanacaklar, üç ayı ceza, üç ayı hukuk mahkemelerinde olmak kaydıyla ağır ceza, sulh ceza, asliye hukuk, sulh hukuk ve icra mahkemeleri yanında, adalet komisyonlarınca belirlenen diğer ihtisas mahkemelerinde, Cumhuriyet savcılığına atanacaklar ise, üç ayı Cumhuriyet başsavcılıklarında olmak kaydıyla, kalan üç ay bakımından ağır ceza, asliye ceza, sulh ceza mahkemelerinin yanında, adalet komisyonlarınca belirlenen ve ceza yargılaması yapan diğer ihtisas mahkemelerinde, Görevlendirilmektedirler. Yukarıda anlatılan usul nedeniyle hâkim adayları staj yerlerinde bulunması kaydıyla, ağır ceza, çocuk ağır ceza, asliye ceza, çocuk, sulh ceza, fikri ve sınai haklar ceza, asliye ticaret, asliye hukuk, iş, aile, sulh hukuk, kadastro, fikri ve sınai haklar hukuk, icra mahkemelerinden ortalama on tanesini dolaşmak durumunda kalmakta, bu da bir mahkemede onbeş günden fazla kalamamaya neden olmaktadır. Benzer bir durum hâkim adayları kadar olmasa da savcı adayları için de söz konusudur. Kısa sürelerle sıkça yer değiştirmek, hemen hiçbir yerde doğru dürüst bir şey öğrenemeden, öğrenmenin ön şartlarından birisi olan muhatapların birbirlerini tanımaları ve yeterli paylaşım/diyalog ortamının oluşmasına imkan vermeden sadece süreyi tamamlama, bir prosedürü yerine getirmekten öteye gidememektedir. 20/33

TÜRKİYE DE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNDEN BİR GRUP: HÂKİM VE SAVCILAR PERSONEL DÜZENLEMELERİ VE SORUNLARI. Yrd. Doç. Dr. Ayşe Yıldız Özsalmanlı 1

TÜRKİYE DE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNDEN BİR GRUP: HÂKİM VE SAVCILAR PERSONEL DÜZENLEMELERİ VE SORUNLARI. Yrd. Doç. Dr. Ayşe Yıldız Özsalmanlı 1 TÜRKİYE DE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNDEN BİR GRUP: HÂKİM VE SAVCILAR PERSONEL DÜZENLEMELERİ VE SORUNLARI Yrd. Doç. Dr. Ayşe Yıldız Özsalmanlı 1 ÖZET Ülkemizde 1982 yılında yargı organlarına ve özellikle idari

Detaylı

YARGIDA DURUM ANALİZİ TOPLANTILARI

YARGIDA DURUM ANALİZİ TOPLANTILARI YARGIDA DURUM ANALİZİ TOPLANTILARI SONUÇ RAPORU Ocak 2012 HSYK Strateji Geliştirme Bürosu YARGIDA DURUM ANALİZİ TOPLANTILARI SONUÇ RAPORU 24-25 Aralık 2010 Erzurum, Kahramanmaraş, Midyat, Van 30-31 Aralık

Detaylı

YÖNETMELİK ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİ 31 Ekim 2012 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28453 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU

TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU VE İLGİLİ MEVZUAT TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU VE İLGİLİ MEVZUAT Haziran 2014 TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU İÇİNDEKİLER TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU...

Detaylı

Telekomünikasyon Kurumu. Personel Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler

Telekomünikasyon Kurumu. Personel Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler Telekomünikasyon Kurumundan : Telekomünikasyon Kurumu Personel Yönetmeliği Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, Telekomünikasyon Kurumu personelinin işe alınmasında atanma,

Detaylı

ADLİYE PERSONELİ EL KİTABI

ADLİYE PERSONELİ EL KİTABI ADLİYE PERSONELİ EL KİTABI Mahkeme Yönetimi Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi Bu kitapta yer alan değerlendirmeler yazarların kişisel fikirleridir. Söz konusu değerlendirmelerden, bu değerlendirmelerde

Detaylı

6. GRUP SEMİNER RAPORU

6. GRUP SEMİNER RAPORU 6. GRUP SEMİNER RAPORU Grubumuzun çalışma konu başlıkları: 1-Kimler uzlaştırmacı olabilir? 2-Uzlaştırmacı nasıl görevlendirilir? 3-Uzlaştırmacılara verilecek eğitimin içeriği ve usulü? 4-Uzlaştırmacılara

Detaylı

www.pwc.com.tr Bağımsız Denetim Yönetmeliği

www.pwc.com.tr Bağımsız Denetim Yönetmeliği www.pwc.com.tr Bağımsız Denetim Yönetmeliği Bağımsız Denetim Yönetmeliği Birinci Bölüm Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret

Detaylı

ASPB İl Müdürlükleri/ (Varsa) Sosyal Hizmet Merkezleri. Cumhuriyet Savcılıkları M14 M12 M16 T5. Barolar M39. Kolluk

ASPB İl Müdürlükleri/ (Varsa) Sosyal Hizmet Merkezleri. Cumhuriyet Savcılıkları M14 M12 M16 T5. Barolar M39. Kolluk ÖNLEME FARK ETME BİLDİRME MÜDAHALE ETME İYİLEŞTİRME M1 M2 Çocuğa karşı şiddetin önlenmesi Devletin sorumluluğu ve çocukla çalışanların görevlerindendir. M2 M3 Çocuğun şiddete maruz kaldığı durumlarda bunu

Detaylı

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ AVUKATLIK KANUNUNDA YAPILMASI GEREKLİ DEĞİŞİKLİKLERİ HAZIRLAMA KOMİSYONUNUN 1136 SAYILI AVUKATLIK KANUNU

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ AVUKATLIK KANUNUNDA YAPILMASI GEREKLİ DEĞİŞİKLİKLERİ HAZIRLAMA KOMİSYONUNUN 1136 SAYILI AVUKATLIK KANUNU TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ AVUKATLIK KANUNUNDA YAPILMASI GEREKLİ DEĞİŞİKLİKLERİ HAZIRLAMA KOMİSYONUNUN 1136 SAYILI AVUKATLIK KANUNU DEĞİŞİKLİK ÖNERİSİ ÇALIŞMA METNİ 2014 MAYIS Türkiye Barolar Birliği Yönetim

Detaylı

TELEKOMÜNİKASYON KURUMU TELEKOMÜNİKASYON UZMAN YARDIMCILIĞI VE TELEKOMÜNİKASYON UZMANLIĞI SINAV, GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

TELEKOMÜNİKASYON KURUMU TELEKOMÜNİKASYON UZMAN YARDIMCILIĞI VE TELEKOMÜNİKASYON UZMANLIĞI SINAV, GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK TELEKOMÜNİKASYON KURUMU TELEKOMÜNİKASYON UZMAN YARDIMCILIĞI VE TELEKOMÜNİKASYON UZMANLIĞI SINAV, GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Yayımı:21.12.2000 tarih ve 24267 sayılı Resmi Gazete

Detaylı

DEVLET MEMURLARI KANUNU Kanun Numarası : 657 Kabul Tarihi : 14.7.1965 Yayımlandığı Resmi Gazete : Tarih: 23.7.1965, Sayı:12056 KISIM- I Genel

DEVLET MEMURLARI KANUNU Kanun Numarası : 657 Kabul Tarihi : 14.7.1965 Yayımlandığı Resmi Gazete : Tarih: 23.7.1965, Sayı:12056 KISIM- I Genel DEVLET MEMURLARI KANUNU Kanun Numarası : 657 Kabul Tarihi : 14.7.1965 Yayımlandığı Resmi Gazete : Tarih: 23.7.1965, Sayı:12056 KISIM- I Genel Hükümler BÖLÜM: 1 Kapsam, Amaç, Temel İlkeler, İstihdam Şekilleri

Detaylı

İCRA MÜDÜR VE YARDIMCILARININ SINAV, ATAMA VE NAKİL YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

İCRA MÜDÜR VE YARDIMCILARININ SINAV, ATAMA VE NAKİL YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler İCRA MÜDÜR VE YARDIMCILARININ SINAV, ATAMA VE NAKİL YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve Kapsam Madde 1 - Bu Yönetmelik; İcra Müdürleri ve İcra Müdür Yardımcılarının göreve atanmalarında aranacak

Detaylı

1-KİMLER UZLAŞTIRMACI OLABİLİR? (CMK. 253/9, Ynt. 13/2)

1-KİMLER UZLAŞTIRMACI OLABİLİR? (CMK. 253/9, Ynt. 13/2) 1-KİMLER UZLAŞTIRMACI OLABİLİR? (CMK. 253/9, Ynt. 13/2) Hukukumuzda kimlerin uzlaştırmacı olabileceği 5271 sy.nın 253/9 ve 26/07/2007 gün ve 26594 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Ceza Muhakemesi Kanununa

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI YÖNETMELİĞİ

AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI YÖNETMELİĞİ 4243 AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 26/12/2003, No :2003/6667 Dayandığı Mevzuatın Tarihi : 19/6/1994, No:540

Detaylı

İç Kontrol Mevzuatı. Erkan KARAARSLAN [Haziran 2009]

İç Kontrol Mevzuatı. Erkan KARAARSLAN [Haziran 2009] Erkan KARAARSLAN [Haziran 2009] 2 İç Kontrole İlişkin Mevzuat 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 24.12.2003 tarih ve 25326 sayılı Resmi Gazete İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul

Detaylı

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu İnsan Kaynakları Yönetmeliği

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu İnsan Kaynakları Yönetmeliği Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu İnsan Kaynakları Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma

Detaylı

TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU

TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU 8477 TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU Kanun Numarası : 4904 Kabul Tarihi : 25/6/2003 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 5/7/2003 Sayı : 25159 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 42 BİRİNCİ KISIM Türkiye İş Kurumunun

Detaylı

Çocuk Koruma Kanunu nun 4 Yıllık Değerlendirme Toplantısı Aralık 2009 / Toplantı Raporu

Çocuk Koruma Kanunu nun 4 Yıllık Değerlendirme Toplantısı Aralık 2009 / Toplantı Raporu Çocuk Koruma Kanunu nun 4 Yıllık Değerlendirme Toplantısı Aralık 2009 / Toplantı Raporu içindekiler Giriş 5 Toplantının Kapsam ve Amacı 7 Toplantıda Tartışılan Hususlar ve Getirilen Çözüm Önerileri 9

Detaylı

Karar Tarihi: 22.01.1990 Karar Sayısı: KHK/399

Karar Tarihi: 22.01.1990 Karar Sayısı: KHK/399 KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ PERSONEL REJİMİNİN DÜZENLENMESİ VE 233 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN BAZI MADDELERİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Karar Tarihi: 22.01.1990

Detaylı

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU TASARISI. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU TASARISI. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU TASARISI BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı; kişisel verilerin işlenmesinde kişinin dokunulmazlığı,

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır KANUN

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır KANUN T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 14 Mart 2014 CUMA YASAMA BÖLÜMÜ KANUN Sayı : 28941 MİLLÎ EĞİTİM TEMEL KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE

Detaylı

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMUNUN KURULUŞUNA İLİŞKİN KANUN (1)(2)(3)

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMUNUN KURULUŞUNA İLİŞKİN KANUN (1)(2)(3) 5681 BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMUNUN KURULUŞUNA İLİŞKİN KANUN (1)(2)(3) Kanun Numarası : 2813 Kabul Tarihi : 5/4/1983 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 7/4/1983 Sayı : 18011 Yayımlandığı Düstur

Detaylı

İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİ VE BU YAYINLAR YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARLA MÜCADELE EDİLMESİ HAKKINDA KANUN

İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİ VE BU YAYINLAR YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARLA MÜCADELE EDİLMESİ HAKKINDA KANUN 10103 İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİ VE BU YAYINLAR YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARLA MÜCADELE EDİLMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5651 Kabul Tarihi : 4/5/2007 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih

Detaylı

ÇOCUK KORUMA KANUNU. BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Temel İlkeler, Koruyucu ve Destekleyici Tedbirler

ÇOCUK KORUMA KANUNU. BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Temel İlkeler, Koruyucu ve Destekleyici Tedbirler 9501 ÇOCUK KORUMA KANUNU Kanun Numarası : 5395 Kabul Tarihi : 3/7/2005 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 15/7/2005 Sayı : 25876 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 44 BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Temel

Detaylı

İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİ VE BU YAYINLAR YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARLA MÜCADELE EDİLMESİ HAKKINDA KANUN

İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİ VE BU YAYINLAR YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARLA MÜCADELE EDİLMESİ HAKKINDA KANUN 10103 İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİ VE BU YAYINLAR YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARLA MÜCADELE EDİLMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5651 Kabul Tarihi : 4/5/2007 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih

Detaylı

BİRİNCİ KISIM : AMAÇ, KAPSAM, TANIMLAR, İLKELER VE YÜKÜMLÜLÜKLER

BİRİNCİ KISIM : AMAÇ, KAPSAM, TANIMLAR, İLKELER VE YÜKÜMLÜLÜKLER DENETİMLİ SERBESTLİK HİZMETLERİ KANUNU Kanun Numarası : 5402 Kanun Kabul Tarihi : 03/07/2005 Resmi Gazete Tarihi : 20/07/2005 Resmi Gazete Sayısı : 25881 BİRİNCİ KISIM : AMAÇ, KAPSAM, TANIMLAR, İLKELER

Detaylı

BAĞIMSIZ DENETİM YÖNETMELİĞİ (TASLAK) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BAĞIMSIZ DENETİM YÖNETMELİĞİ (TASLAK) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BAĞIMSIZ DENETİM YÖNETMELİĞİ (TASLAK) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; bağımsız denetim ile bağımsız denetim kuruluşlarına ve denetçilere ilişkin

Detaylı

AVUKATLIK KANUNU İLGİLİ KANUN VE YÖNETMELİKLER İLE BELGELER ŞUBAT 2010 / 3. BASKI

AVUKATLIK KANUNU İLGİLİ KANUN VE YÖNETMELİKLER İLE BELGELER ŞUBAT 2010 / 3. BASKI AVUKATLIK KANUNU İLGİLİ KANUN VE YÖNETMELİKLER İLE BELGELER ŞUBAT 2010 / 3. BASKI İÇİNDEKİLER 1 KANUNLAR 1136 Sayılı Avukatlık Kanunu... 3 6207 Sayılı Avukatlar Yardımlaşma Kanunu... 163 YÖNETMELİKLER

Detaylı

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM YÖNERGESİ

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM YÖNERGESİ ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Orman Genel Müdürlüğü İç Denetim Birimi Başkanlığının işleyişi ve yönetimi ile iç

Detaylı