Batı Trakya da Osmanlı Modern Eğitim Kurumları Modern Ottoman Educational Institutions in Western Thrace

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Batı Trakya da Osmanlı Modern Eğitim Kurumları Modern Ottoman Educational Institutions in Western Thrace"

Transkript

1 ISSN: (Online) (Print) Special Issue on From Past to Present The Turks in Greece,, p , - Batı Trakya da Osmanlı Modern Eğitim Kurumları Modern Ottoman Educational Institutions in Western Thrace Dr. Fatih Demirel Artvin Çoruh Üniversitesi - Artvin Öz: Bu çalışmada Gümülcine ve Dedeağaç sancaklarında Osmanlı modern eğitim kurumlarının kuruluşu, gelişimi ele alınarak, merkezi yönetimin ve sancak idaresinin Gümülcine ve Dedeağaç sancaklarındaki eğitim yatırımlarına karşı tutumu ile ilgisi incelenmektedir. Tanzimat ve Sultan II. Abdülhamid Dönemi nde her iki sancakta da sıbyan/ibtidâî, rüşdiye, inâs rüşdiye ve idâdî mektepleri açılmıştır. Osmanlı Devleti merkezi yönetimi eğitim altyapısı için bina inşası, muallim tayini gibi icraatları gerçekleştirirken, ortaya çıkan mali aksaklıklar ve gecikmeler ise yöre ahalisinin gayretleriyle telafi edilmiştir. Anahtar Kelimeler: Batı Trakya, Gümülcine, Dedeağaç, İskeçe, Osmanlı Devleti, eğitim Abstract: This study reviews the foundation and development of modern Ottoman educational institutions in Gümülcine (Komotini) and Dedeağaç (Alexandroupolis) sanjaks and examines the approach of the central and sanjak administrations toward the educational investments. During the tanzimat or reorganization period ( ) and the Abdulhamid II period ( ) primary and secondary schools, high schools and schools for girls that were opened in both sanjaks. While the Ottoman central administration helped to construct the schools and appointed teachers, economic challenges were handled with the help of local people. Keywords: Western Thrace, Komotini, Alexandroupolis, Xanthi, Ottoman Empire, education Giriş Batı Trakya, günümüzde Gümülcine, Dedeağaç, İskeçe ve Sofulu dan oluşmaktadır. 1 Mayıs 1879 a kadar bir kaza olan Gümülcine, o tarihten sonra sancak haline getirilmiştir. Bu idari değişiklikten sonra, Ahiçelebi, Darıdere, İskeçe ve Sultanyeri kaza olarak Gümülcine sancağına bağlanmıştır. Daha sonra Eğridere ve Cebel isimli iki kaza daha teşkil edilmiştir. Cebel kazasının merkezi sonradan, nahiye olan Ropçoz a nakledilmiştir (1891/1892). 2 Dedeağaç sancağı ise Dedeağaç, İnöz, Sofulu kazaları ile Ferecik, Meğri ve Semadirek Cezîresi nahiyelerinden oluşmaktadır. 3 Her iki sancak da Edirne vilayetine bağlıdır. Batı Trakya, Mondros Mütarekesi nden (30 Ekim 1918) sonra Fransız kuvvetleri tarafından işgal edilmiştir. Fransızların çekilmesinden sonra ise Yunanistan ın eline geçmiştir. Günümüzde Yunanistan sınırları içerisinde bulunan Batı Trakya Türklerinin statüleri Lozan Antlaşması yla (24 Temmuz 1923) yeniden belirlenmiştir. 4 Bu çalışmada günümüz Batı Trakya sının Osmanlı eğitim modernleşmesi sonrasındaki eğitim durumu ve modern eğitim kurumları ele alınacaktır. İki bölümden oluşacak çalışmanın 1 Yusuf Halaçoğlu- Halit Eren, Batı Trakya, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, V., İstanbul, 1992, s Salnâme-i Vilayet-i Edirne, 19. Defa, Edirne, 1310, s A.g.e., s Halaçoğlu-Eren, a.g.e., s

2 Batı Trakya da Osmanlı Modern Eğitim Kurumları ilk bölümünde Gümülcine ve Dedeağaç sancaklarındaki eğitim kurumlarının ve eğitim durumunun genel bir değerlendirmesi yapılacak, ikinci bölümünde ise sancak merkezlerinde açılan rüşdiye ve idâdîlerin kuruluş ve gelişimleri değerlendirilecektir. A. Osmanlı Eğitim Modernleşmesi Sürecinde Gümülcine ve Dedeağaç ta Eğitim 1. Gümülcine yıllarında Gümülcine sancağında sıbyan/ibtidâî 5, rüşdiye 6 ve idâdî düzeyindeki mekteplerin hepsinden örnekler olduğu anlaşılmaktadır. Sancakta yalnızca bir idâdî mektebi bulunmaktadır ki o da sancak merkezi Gümülcine dedir. İdâdî mektebinin açılmasından sonra onun bünyesine verildiğinden merkezde rüşdiye mektebi bulunmamaktadır. Sancak merkezinde bir ibtidâî mektebi bulunup, orada usul-i cedîdeye (yeni usul) uygun dersler verilmekte ve yöntemler uygulanmaktadır. Gümülcine sancağı merkez kazası genelinde Müslüman çocukları için iki yüz otuz sekiz sıbyan mektebi bulunmaktadır. Bunların 10 u şehir merkezindedir. İbtidâî ve sıbyan mekteplerinde, u erkek, i kız olmak üzere toplam öğrenci bulunmaktadır. Kazada yirmi dokuz adet gayrimüslim mektebi bulunmaktadır. Ermeni ve Yahudilere ait birer mektep bulunmaktadır. Diğerleri Rum ve Bulgarlara aittir. O mekteplere, erkek, 412 kız öğrenci devam etmektedir. İdâdî mektebinin giderleri maârif hisse-i iânesinden, ibtidâî mektebinin masrafları, daha önce yardımlarla yaptırılmış olan on iki dükkânın kira gelirlerinden olmak üzere Cemaat-i İslamiye Sandığından karşılanmaktadır. Müslüman ahaliye ait Sıbyan mekteplerinin giderleri ise mahalle ve köy halkı tarafından karşılanmaktadır. Gayrimüslimlere ait mektepler, cemaatleri tarafından tedarik ve tahsis edilen emlak ve arazi kiralarıyla idare edilmektedir. Bu gelirler kâfi gelmediği takdirde kilise ve cemaatlerin yardımlarıyla mektep masraflarının karşılanmasına destek olunmaktadır. Sancağa bağlı İskeçe, Ahiçelebi, Darıdere ve Eğridere kazalarında birer rüşdiye ve ibtidâî mektebi bulunmaktadır. Ayrıca Sultanyeri nde de bir ibtidâî mektebi vardır. Kazalara bağlı köylerin çoğunda sıbyan mektebi bulunmaktadır. Ropçoz kazasının teşkili yeni olduğundan orada o tarihlerde, henüz bir rüşdiye ve ibtidâî mektebi bulunmamaktadır. Ancak Ropçoz a bağlı köylerin çoğunda sıbyan mektebi vardır ders yılında Gümülcine sancağına tabi İskeçe, Ahiçelebi, Darıdere ve Eğridere kazalarında bulunan rüşdiye mekteplerinin öğrenci sayıları ile ilgili istatistiki veriler Tablo 1 deki gibidir Maârif-i Umumiye Nizâmnâmesi nden (1869) sonra öğretimin ilk kademesinde ikili bir yapı ortaya çıkmıştır. Bunlardan ilki, sıbyan mektepleri olup bu okullar usûl-ü atîka denilen geleneksel yollarla öğretime devam ediyorlardı. İkincisi, ibtidâî ismi verilen mekteplerdi ve bunlar usûl-ü cedîde olarak isimlendirilen, yeni tarzdaki öğretim yöntemlerini uyguluyorlardı. Sultan II. Abdülhamid zamanında ağırlığın ibtidâî mekteplere verilmesiyle, bu ikilik ortadan kaldırılmaya çalışılmıştır. Ancak, 1880 li yıllara kadar sıbyan mektebi ismi ibtidâileri de kapsayacak şekilde genel anlamda kullanılmıştır. O tarihten sonra, sıbyan mektebi geleneksel Kur ân okulları için, ibtidâî mektebi ise Maârif Nezâreti tarafından kurulup, sayıları hızla artan okullar için kullanılmıştır. Bayram Kodaman, Abdülhamid Devri Eğitim Sistemi, Türk Tarih Kurumu, Ankara, 1991, s. 68, 69; Arzu M. Nurdoğan, Osmanlı Modernleşme Sürecinde İlköğretim ( ), (Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, Basılmamış Doktora Tezi), İstanbul, 2005, s Rüştiyelerin kuruluş ve gelişimi için bakınız; Muammer Demirel, Türk Eğitiminin Modernleşmesinde Rüşdiye Mektepleri, Türkler, XV, Ankara, 2002,s ; Fatma Kaya Doğanay, Tanzimât tan Cumhuriyet e Rüşdiye Mektepleri, (Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Basılmamış Doktora Tezi), Erzurum, Salnâme-i Vilayet-i Edirne, 19. Defa, Edirne, 1310, s. 428, 429.

3 Fatih Demirel Tablo 1. Gümülcine Sancağı Dâhilinde (R ) Ders Yılında Bulunan Rüşdiye Mektepleri ve Sayıları 9 Mektebin Bulunduğu Kaza Bir Önceki Ders Yılından Devreden Ders Yılı içerisinde Mektebe Dâhil Olan Ders Yılı içerisinde Mektepten Ayrılan Ders Yılı Sonunda Mezun Olan Bir Sonraki Ders Yılına Devredilen Mektebin Memur ve Öğretmen Sayısı eçe ıdere çelebi idere İsk Dar Ahi Eğr plam To Veriler incelendiğinde Gümülcine sancağında bir önceki ders yılından ders yılına 209 öğrencinin aktarıldığı, ders yılı içerisinde mekteplere 102 yeni öğrencinin dâhil olduğu, ancak 47 öğrencinin mekteplerden ayrıldığı anlaşılmaktadır. Ders yılı sonunda 38 öğrenci mezun olmuş ve 226 öğrenci bir sonraki ders yılına devredilmiştir. Rüşdiye öğrencilerinden yaklaşık %15 inin ders yılı içerisinde mekteplerden ayrılması dikkat çekicidir. Mekteplerden ayrılan öğrenci sayısı mezun olan öğrenciden daha fazladır. Mekteplerden ayrılış sebepleri hakkında bilgilere sahip olamasak da okul idaresinden veya öğrencilerden kaynaklanan çeşitli problemlerin olduğu düşünülmektedir. Ancak şunu da ifade etmek gerekir ki bu durum yalnızca Gümülcine rüşdiye mekteplerinde karşılaşılan bir durum değildir. Diğer vilayet ve sancaklardaki çeşitli mekteplere ait istatistiki veriler incelendiğinde benzer durumlarla karşılaşılmaktadır ders yılına ait maârif istatistiklerinde, Gümülcine sancağında dokuz yüz elli bir sıbyan/ibtidâî mektebi olduğu ve bunlardan onunda usûl-i cedîde göre öğretim yapıldığı ifade edilmektedir. Sıbyan/ibtidâilere devam eden öğrenciden i kızdır. Bu mekteplerden 184 ü Sultan II. Abdülhamid in tahta çıkışından sonra açılmıştır. Sancaktaki sıbyan/ibtidâî mekteplerinin çokluğu oldukça dikkat çekicidir ders yılında Edirne vilayetindeki toplam sıbyan/ibtidâî mektebi sayısı, tir. 10 Verilerden anlaşılacağı üzere 8 Rûmî. 9 Maârif-i Umûmiye Nezâret-i Celilesi İdaresinde Bulunan Mekâtib-i İbtidâiye, Rüşdiye, İdâdiye, Âliye ile Mekâtib-i Hususiye ve Ecnebiyenin ve Dersaâdet te Tahriri İcra Kılınan ve Taşrada Mevcut Bulunan Kütüphanelerin İstatistiği, Sene-i Dersiye-i Maliyesine Mahsustur, [Bundan sonra, Maârif-i Umûmiye Nezâret-i Celilesi İstatistiği olarak verilecektir.] Dersaâdet, s A.g.e., s. 46.

4 Batı Trakya da Osmanlı Modern Eğitim Kurumları vilayetteki tüm sıbyan/ibtidâî mekteplerinin yarıya yakını Gümülcine sancağındadır. Dönemin nüfus verileri incelendiğinde, 1881/ Osmanlı nüfus sayımına göre, Edirne vilayetindeki Müslüman nüfusun sinin Gümülcine sancağında olduğu anlaşılmaktadır. 11 Nüfus verileri dikkate alındığında vilayetteki mektepten yarıya yakınının Gümülcine sancağında olmasının tabii olduğu değerlendirilmektedir. Bir sonraki ders yılına ait istatistiklerdeki ( ) veriler önceki ders yılı verilerine oldukça yakındır. İlgili ders yılında, sancakta 20 yeni sıbyan/ibtidâî mektebi açılmıştır. Bunların dördü usûl-i cedîde göre öğretim yapmak üzere teşkil edilmiştir Dedeağaç yıllarında Dedeağaç sancağı merkezinde bir idâdî mektebi ve sancak genelinde iki rüşdiye mektebi bulunmaktadır. Rüşdiyelere 59 öğrenci devam etmektedir. Sancakta Müslümanlara ait otuz bir sıbyan/ibtidâî mektebi vardır. 13 O mekteplerde erkek, 517 kız öğrenci bulunmaktadır. Sancakta gayrimüslimlere ait altmış beş sıbyan/ibtidâî mektebine erkek, kız öğrenci devam etmektedir ders yılında Dedeağaç sancağına tabi Ferecik kazası ile İpsala da bulunan rüşdiye mekteplerinin öğrenci sayıları ile ilgili istatistiki veriler Tablo 2 deki gibidir. Tablo 2. Dedeağaç Sancağı Dâhilinde (R ) Ders Yılında Bulunan Rüşdiye Mektepleri ve Sayıları 15 Mektebin Bulunduğu Kaza Bir Önceki Ders Yılından Devreden Ders Yılı içerisinde Mektebe Dâhil Olan Ders Yılı içerisinde Mektepten Ayrılan Ders Yılı Sonunda Mezun Olan Bir Sonraki Ders Yılına Devredilen Mektebin Memur ve Öğretmen Sayısı 56 ecik Fer İps ala 16 plam To Kemal H. Karpat, Osmanlı Nüfusu ( )Demografik ve Sosyal Özellikleri, Çev: Bahar Tırnakçı, Tarih Vakfı Yayınları, İstanbul, 2003, s Maârif-i Umûmiye Nezâreti İdaresinde Bulunan Mekâtib-i İbtidâiye, Rüşdiye, İdâdiye, Âliye ile Mekâtib-i Hususiye ve Ecnebiyenin ve Dersaâdet te Tahriri İcra Kılınan ve Taşrada Mevcut Bulunan Kütüphanelerin İstatistiği, [Bundan sonra, Maârif-i Umûmiye Nezâreti İstatistiği olarak verilecektir.] Matbaa-i Amire, 1318, s İlgili yılda Dedeağaç sancağında üç kaza, on iki nahiye ve yüz altmış sekiz köy vardır. Kaza ve nahiye merkezlerinin tamamında, köylerin ise birçoğunda sıbyan/ibtidâî mektebi bulunduğu ve iki yıl sonraki mektep sayısı dikkate alındığında (aşağıda ifade edilecektir) verilen mektep sayının yalnızca sancak merkezini kapsadığı veya bir hata yapıldığı düşünülmektedir. 14 Salnâme-i Vilayet-i Edirne, 19. Defa, Edirne, 1310, s. 558, Maârif-i Umûmiye Nezâret-i Celilesi İstatistiği , Dersaâdet, s İpsala, Sofulu kazasına bağlı bir nahiyedir. Salnâme-i Vilayet-i Edirne, 19. Defa, Edirne, 1310, s. 558.

5 Fatih Demirel ders yılında, Dedeağaç sancağındaki iki rüşdiye mektebine bir önceki ders yılından 75 öğrenci aktarılmış ve ders yılı içerisinde 21 yeni öğrenci katılmıştır. Ancak ders yılı sonuna kadar 17 öğrenci mekteplerden ayrılmıştır. Ders yılı sonunda 13 mezun veren mektepler bir sonraki ders yılına 66 öğrenci devretmişlerdir ders yılında Dedeağaç sancağında yüz on beş sıbyan/ibtidâî mektebi bulunmaktadır. Bunların yirmi altısı usûl-i cedide üzerine öğretim yapmaktadır. Bu mekteplere devam eden öğrenci bulunmaktadır. lerin 948 i kız, i erkektir. Mekteplerin 50 si Sultan II. Abdülhamid zamanında açılmıştır. 17 B. Gümülcine ve Dedeağaç Sancak Merkezlerindeki Rüşdiye ve İdâdî Mektepleri 1. Gümülcine Rüşdiye ve İdâdî Mektebi Gümülcine de bir rüşdiye mektebi açılması çalışmaları, kaza ahalisinin girişimleriyle, 1864 yılında başlamıştır. Masrafları kaza zenginleri tarafından karşılanmak üzere bir rüşdiye inşa edilmesi ve açılacak rüşdiye için muallim tayini talebi, Nafıa Nezâreti aracılığıyla Meclisi Vâlâ-yı Ahkâm-ı Adliyyeye havale edilmiştir. Mecliste, kazanın büyüklüğü ve kazadaki sıbyan mekteplerinin çokluğu sebebiyle rüşdiye mektebi inşasına izin verilmesi kararlaştırılmıştır. Muallim tayininin ise rüşdiye mektebinin açılışından sonra yapılması kararlaştırılmıştır. 18 Rüşdiye mektebinin inşası iki yıl içerisinde tamamlanmış ve mektebin eğitim öğretime başlaması için muallim tayini başvurusunda bulunulmuştur. 23 Kasım 1866 da Meclis-i Vâlâ-yı Ahkâm-ı Adliyye, Maârif Nezâreti ile yapılan görüşmeler neticesinde, Dârülmuallimîn mezunlarından Mehmed Efendiyi 750 kuruş maaşla Gümülcine Rüşdiyesi muallim-i evveliliğine atamış ve yöre ahalisinden birisinin 100 kuruş maaşla bevvablığa atanmasını uygun görmüştür. Ayrıca mektebe öğrenci alındıktan sonra, ikinci bir muallime ihtiyaç duyulduğunda, Gümülcine sakinlerinden Hafız İbrahim Efendi nin muallim-i sânî olarak atanmasına karar verilmiştir. Mektebin masrafları için de senelik kuruş ödenek tahsis edilmiştir yılında mektepte ihtiyaç duyulan tamiratlar için sancak idaresince merkezden 650 kuruşluk bir ödenek istenmiştir. Konu Meclis-i Maârifte gündeme alınarak, mektebin tamir ve tefriş masraflarının ahali tarafından karşılanmakta olduğu ve istenen meblağın çok düşük olması gerekçeleriyle masraflarının mahallinden karşılanmasına karar verilmiştir yılı Edirne Vilayet Salnamesi nden Gümülcine Rüşdiye Mektebinde iki muallim ve bir bevvab olduğu anlaşılmaktadır. Mektebin muallim-i evveli Hasan Efendi, muallim-i sânîsi Arif Efendi, bevvabı ise Hasan Efendi dir. Mektebin öğrenci mevcudu 67 dir yılında mektebin muallimleri değişmemiştir. Mektebin bevvablığına Hacı Ali Efendi atanmıştır. Mektebin öğrenci sayısı 85 e yükselmiştir. 22 Mektebin 1883 yılında 63 öğrencisi vardır. 23 Mektepte, sonraki yıl önemli ölçüde öğrenci artışı olmuş ve öğrenci sayısı 78 e yükselmiştir yılı Edirne vilayet salnamesinden mektebe farklı alanlarda yeni muallimlerin atandığını anlaşılmaktadır. Mektebin muallim-i evveli yine Hasan Efendi, muallim-i sânîsi Hüseyin Efendi dir. Mektebin rık a muallimliğini Emin Efendi nin, coğrafya 17 Maârif-i Umûmiye Nezâret-i Celilesi İstatistiği , Dersaâdet, s BOA, MVL., 1004/32. (27. C. 1281). 19 BOA, MVL., 1067/18. (08. M. 1283). 20 BOA, MF. MKT., 27/84. (05. II. 1291). 21 Salnâme-i Vilâyet-i Edirne (1291), s Salnâme-i Vilâyet-i Edirne (1294), s Salnâme-i Vilâyet-i Edirne (1300), s Salnâme-i Vilâyet-i Edirne (1301), s. 152.

6 Batı Trakya da Osmanlı Modern Eğitim Kurumları ve hesap muallimliğini Mülazım Nuri Efendi nin, resim ve hendese (geometri) muallimliğini Mülazım Cemil Efendi nin yürüttüğü anlaşılmaktadır. Nuri ve Cemil Efendiler mektebin kadrolu öğretmenleri olmayıp görevlerini fahri olarak yürütmektedirler. Mektebin, ilgili yıldaki öğrenci sayısı 83 e yükselmiştir. 25 Mektebin öğrenci sayısı artmaya devam etmiş ve 1886 yılında 98 e ulaşmıştır yılında Gümülcine sancağı merkezinde bir idâdî mektebi inşası gündeme gelmiştir. Gümülcine mutasarrıflığı ile yapılan görüşmeler sonucunda konu Edirne vilayeti İdare Meclisinde ele alınmıştır. Meclis, yeni bir idâdî mektebi inşa edilmesinin masraflı olacağını değerlendirmiş ve Gümülcine de Müslüman ahali tarafından yaptırılmakta olup henüz tamamlanamamış rüşdiye ve ibtidâî mektebinin idâdî mektebine dönüştürülmesi kararlaştırılmıştır. İnşası devam eden mektep büyüklüğü, oda sayısı ve odalarının büyüklüğüyle idâdî mektebi için uygundur. Ancak hâlihazırda inşaatın kuruş borcu bulunmaktaydı. İnşaatın eksik kısımlarının tamamlanması, bina etrafının, üzeri demir parmaklıklı taş duvarla çevrilmesi, ortasına bir şadırvan yapılması, dış duvarlarının sıva ile kapatılması ve pencerelerine bir kat daha cam takılması için kuruşa daha ihtiyaç vardı. Meclis, mektebin, ifade edilen iki kalemin yekûnu kuruş ile birlikte toplam kuruşa mal olacağını belirtmiş ve bu paranın maârif hissesinden karşılanmasını talep etmiştir. Meclis ayrıca kuruş masrafla Gümülcine sancağı merkezinde üst katı rüşdiye, alt katı ibtidâî olacak bir mektebin inşa edilmesi yönünde karar almıştır. Edirne vilayeti İdare Meclisinin kararları 10 Mayıs 1885 te Maârif Nezâretine bildirilmiştir. Meclis-i Kebîr-i Maârifte konu değerlendirilmiş ve inşa edilmekte olan mektebin idâdî mektebi binası şekline dönüştürülmesine karar verilmiştir (19 Kasım 1885). Ayrıca, ihtiyaç duyulan kuruşun maârif hissesi gelirinden karşılanmasına izin verilmiştir. 27 Gümülcine sancak merkezinde ayrıca bir rüşdiye ve ibtidâî mektebi inşasına ise hisse-i iâne harcamasına uygun olmadığı gerekçesiyle izin verilmemiştir. 28 Ancak daha sonra sancak merkezinde bir rüşdiye binasının yapıldığı anlaşılmaktadır. 29 Maârif Nezâreti 17 Şubat 1887 de Edirne vilayetine gönderdiği telgraf ile inşaatın tamamlanmış olup olmadığını sormuş ve şayet tamamlanmış ise talim heyetinin atanması için bilgi verilmesini istemiştir. 30 Ancak yılı Edirne vilayet salnâmesinden Gümülcine sancak merkezinde rüşdiye mektebinin faaliyetlerine devam ettiği, bir idâdî mektebinin açılmadığı anlaşılmaktadır. 31 Gümülcine Mekteb-i İdâdîsi ilk defa 1890/1891 yılı Edirne vilayet salnâmesinde geçmektedir. Salnâmede mektebin öğrenci sayısı hakkında bilgi verilmemiş ancak mektep müdürü, onun girdiği dersler ve muallimlerin isimleri ile girdikleri dersler zikredilmiştir. Ayrıca rüşdiye mektebinin de 71 öğrenciyle faaliyetini devam ettirdiği anlaşılmaktadır /1892 yılı Edirne vilayet salnâmesinde rüşdiye mektebinin yer almayıp yalnızca idâdî mektebinin verilmesinden onun idâdî ile birleştirildiği anlaşılmaktadır. 33 Zaten Salnâme-i Vilâyet-i Edirne (1302), s Salnâme-i Vilâyet-i Edirne (1304), s BOA, MF. MKT., 88/66.(28 Nisan 1301, 7 Teşrîn-i sânî 1301). 28 BOA, MF. MKT., 90/66. (31 Mart 1302). 29 BOA, MF. MKT., 341/10. (26 Ağustos 1312). 30 BOA, MF. MKT., 93/25. (5 Şubat 1302). 31 Salnâme-i Vilâyet-i Edirne (1305), s Salnâme-i Vilâyet-i Edirne (1308), s Salnâme-i Vilâyet-i Edirne (1309), s. 171.

7 Fatih Demirel 59 Şubat 1890 da kaza merkezlerindeki rüşdiyelerin lağvedilerek idâdîye dönüştürülmeleri kararlaştırılmıştır. 34 Diğer kaza merkezlerinde olduğu gibi beş senelik idâdîlerden olan Gümülcine İdâdîsinde, ders yılında 56 sı Müslim, 13 ü gayrimüslim, 69 öğrenci bulunmaktadır. 35 Bir sonraki ders yılında mektebin Müslim öğrenci sayısı 64 e çıkmış, gayrimüslim öğrenci sayısı ise 12 ye inmiştir ders yılında okulun öğrenci sayısı önemli oranda artmış ve 91 e ulaşmıştır. Ancak gayrimüslim öğrenci sayısı azalmaya devam etmiş ve 9 a inmiştir. 37 Müslim öğrenci sayısındaki artış ve gayrimüslim öğrenci sayısındaki düşüş sonraki ders yıllarında da devam etmiştir ders yılında Gümülcine Mekteb-i İdâdîsinde Müslim öğrenci sayısı 100 iken gayrimüslim öğrenci sayısı yalnızca 4 tür Gümülcine İnâs Rüşdiyesi Gümülcine de inâsa (kızlara) mahsus bir rüşdiye mektebi açılması gerekliliği 1892/1893 yılı Edirne vilayet salnâmesinde dile getirilmiş ancak bir sonuç alınamamıştır. 39 Gümülcine sancağı idare meclisi 1896 yılında daha somut bir öneriyle, Gümülcine de bir inâs rüşdiyesi açma teşebbüsünde bulunmuştur. İdare Meclisinin aldığı kararda, birkaç yıl önce dört oda ve dört büyük dershane şeklinde kâgir olarak inşa edilmiş rüşdiye mektebi binasının, rüşdiye öğrencilerinin idâdîye nakledilmesiyle boş kaldığı ifade edilmiş ve bu binada bir inâs rüşdiye mektebinin açılması teklif edilmiştir. Açılacak inâs mektebi için bir muallime-i evveli ve bir mubassıre tayini de talepler arasındadır. Atanacak muallime için aylık 400 kuruş, mubassıre için 100 kuruş maaş belirlenmiştir. Maaşlara ilaveten mektebin diğer masrafları için belirlenen 500 kuruş ile birlikte mektep için yıllık kuruşluk bir ödenek talep edilmiştir. 40 Edirne valiliğinin talebi Maârif Nezâreti tarafından, bütçenin müsait olmaması sebebiyle uygun görülmemiştir. 41 Ancak hemen akabinde vilayet maârif bütçesinde bir karşılık bulunması durumunda konunun yeniden ele alınabileceği vilayete bildirilmiştir. 42 Bu girişimden de bir sonuç çıkmamıştır. Sancak İdare Meclisi 1904 yılında bu defa daha farklı bir öneriyle, Gümülcine de bir inâs rüşdiye mektebi açılması teşebbüsünde bulunmuştur. Meclis, daha önce inâs rüşdiye mektebi için kullanılması önerilen rüşdiye mektebi binası kullanımda olacak ki Gümülcine de bir inâs rüşdiye binası açılması kararı alınması durumunda, mektep için bir bina kiralanacağını ve kirasının Müslüman ahali tarafından karşılanacağını beyan etmiştir. İdare Meclisi, yaklaşık haneye yakın nüfusuyla Gümülcine nin büyüklüğüne atıf yaparak, inâsa mahsus rüşdiye mektebi bulunmamasından dolayı kızların eğitim öğretimden mahrum kaldığını ifade etmiş ve Gümülcine de de emsalleri gibi bir inâs rüşdiye mektebinin açılmasını talep etmiştir. Açılacak mektebin muallime maaşlarıyla, diğer masraflarının ise maârif hissesinden ödenmesi önerilmiştir. Vilayet, Gümülcine sancağının bu talebini uygun görmüş ve Edirne vilayetinin diğer sancaklarında olduğu gibi Gümülcine sancağında da bir inâs rüştiyesinin açılması teklifini Maârif Nezâretine bildirmiştir. Vilayet, açılacak mektep için 500 kuruş maaşla 34 Fatih Demirel, Mekteb-i İdâdî, (Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Basılmamış Doktora Tezi), Erzurum, 2010, s Salnâme-i Nezâret-i Maârif-i Umûmiye, Matbaa-i Amire, 1316, s Salnâme-i Nezâret-i Maârif-i Umûmiye, Matbaa-i Amire, 1317, s Salnâme-i Nezâret-i Maârif-i Umûmiye, Matbaa-i Amire, 1319, s. 303, Salnâme-i Nezâret-i Maârif-i Umûmiye, Asr Matbaası, 1321, s. 281, Salnâme-i Vilayet-i Edirne, 19. Defa, Edirne, 1310, s BOA, MF. MKT., 341/10. (26 Ağustos 1312). 41 BOA, MF. MKT., 341/10. (14 Eylül 1312). 42 BOA, MF. MKT., 341/10. (21 Eylül ve 10 Teşrîn-i evvel 1312).

8 Batı Trakya da Osmanlı Modern Eğitim Kurumları muallime-i evveli, 200 kuruş maaşla muallime-i sânî, 150 kuruş maaşla muallime-i sâlis istemiştir. Ayrıca mektebin diğer masrafları için senelik 400 kuruş ve mektebin tesis edilebilmesi için bir defaya mahsus olmak üzere kuruşluk bir ödenek istenmiştir. 43 Maârif Nezâreti Edirne vilayeti Maârif Müdürlüğüne gönderdiği yazı ile açılması planlanan inâs rüşdiye mektebi masraflarının maârif hissesi kaleminden ödenip ödenemeyeceğini sormuştur (10 Nisan 1905). Edirne Maârif Müdürlüğünün ödenebileceği doğrultusunda olumlu görüş bildirmesi (22 Nisan 1905) üzerine konu Maârif Meclisinde ele alınmış ve Gümülcine İnâs Rüşdiyesinin açılmasına karar verilmiştir (8 Haziran 1905). Açılacak mektebe muallime-i evveli olarak Dârülmuallimâttan mezun olmuş olan Emine Hüsniye Hanım atanmıştır. 44 Gümülcine İnâs Rüşdiye Mektebinin resmi açılış töreni ise ancak 5 Aralık 1905 te yapılabilmiştir. 45 Resmi açılışın gecikmesinin nedeni mektep için gerekli mefruşatın alınamamış olmasıdır. Gümülcine Mutasarrıflığı mektebe alınacak mefruşat için kuruşa ihtiyaç olduğunu bildirerek belirtilen meblağın harcanmasına izin verilmesini istemiştir (26 Kasım 1905). Edirne Maârif Müdürü durumu, 11 Aralık 1905 de Maârif Nezaretine bildirmiştir. Nezâretten cevap alınamayınca Gümülcine Mutasarrıflığı, öğrenci sayısının 100 ü geçtiğini ve bu sayının gün geçtikçe arttığını buna karşılık sıra ve masaların olmamasından mektebin düzensiz bir halde bulunduğunu belirterek izin talebini yenilemiştir (8 Mart 1906). Edirne Maârif Müdürü gerekli paranın sarfı için 12 Mart 1906 da tekrar izin istemiştir. Yapılan bu ikinci müracaat üzerine Maârif Nezâreti, Gümülcine İnâs Mektebi için gerekli mefruşat alımının, oluşturulacak bir heyet vasıtasıyla gerçekleştirilmesine izin vermiştir (14 Nisan 1906). 46 Mektepte öğretim faaliyetlerinin başlamış olmasına rağmen mefruşat alımının gecikmesinde ve mektebin düzensiz bir halde bulunmasında Maârif Nezâretinin ihmali söz konusudur. Ancak, bu konudaki asıl kabahatin, alınacak mefruşatları Kasım ayına kadar belirleyemeyen Gümülcine Mutasarrıflığındaki ilgili memurlarda olduğu açıktır. İlerleyen yıllarda, Gümülcine İnâs Rüşdiyesindeki problemlerin farklı şekillerde devam ettiği anlaşılmaktadır. Gümülcine Mutasarrıflığı, mektep muallimesi Emine Hüsniye Hanım ın dik başlı olduğunu, öğrencilere sert davrandığını, el işleri, hesap ve coğrafya derslerinde başarısız olduğunu, bu nedenlerle de civarında olan öğrenci sayısının 8-10 a kadar düştüğünü gerekçe göstererek değiştirilmesini talep etmiştir (25 Ağustos 1907). Maârif Nezâreti Edirne Maârif Müdürlüğüne gönderdiği yazı ile muallime hakkında vilayet maârif müdürü tarafından bir incelemenin daha yapılmasını istemiştir (15 Ekim 1907) Dedeağaç Rüşdiye ve İdâdî Mektebi Dedeağaç Mutasarrıflığının, sancak merkezinde bir rüşdiye mektebi açılması için yaptığı müracaata, Maârif Nezâreti tarafından, o yıla ait maârif bütçesinde ödenek olmadığı gerekçesiyle, olumsuz cevap verilmiştir (5 Mayıs 1888). Mutasarrıflık, aldığı olumsuz cevap üzerine Dedeağaç ta bir rüşdiye mektebi açılmasının gerekliliğini ifade eden bir mazbata hazırlayarak vilayete göndermiştir. Mutasarrıflığa göre Dedeağaç gelişmekte ve büyümekte olan bir merkezdir. Dedeağaç ibtidâî mektebi ilk mezunlarını verecektir ve onların gidebileceği bir rüşdiye mektebi bulunmadığından eğitimleri eksik kalacaktır. Henüz idâdî mektebi BOA, MF. MKT., 845/57. (1 Kanûn-ı sânî 1320). 44 BOA, MF. MKT., 845/57. (28 Mart 1321, 9 Nisan 1321, 26 Mayıs 1321). 45 BOA, DH. MKT., 1029/18. (22 Teşrîn-i sânî 1321). 46 BOA, MF. MKT., 923/42. (13 Teşrîn-i sânî 1321, 28 Teşrîn-i sânî 1321, 23 Şubat 1321, 27 Şubat 1321, 1 Nisan 1322). 47 BOA, MF. MKT., 1022/34. (12 Ağustos 1323 ve 2 Teşrîn-i evvel 1323).

9 Fatih Demirel 61 açılmamış yerlerde, rüşdiye mekteplerinin, bir dereceye kadar onun yerini tuttuğu bilinmektedir. Dedeağaç ahalisinin kendi imkânlarıyla bir rüşdiye tesis etmesi mümkün değildir. Bu nedenlerle maârif hissesi vasıtasıyla liva merkezinde bir rüşdiye mektebi açılması zaruridir. Dedeağaç mutasarrıflığının gerekçeleri ve talebi Edirne valiliğince, 23 Ağustos 1888 tarihinde Maârif Nezaretine iletilmiştir. Konu Maârif Meclisinin gündemine alınmış ve değerlendirilmiştir. Meclisin kararında, bu konu için İstanbul da bulunan Edirne Maârif Müdürü Sururi Efendi den alınan malumata göre Dedeağaç ta rüşdiye mektebine öğrenci yetiştirecek muntazam bir ibtidâî mektebi olmadığının anlaşıldığı, Müslüman nüfusuna nazaran bir rüşdiye mektebi açmanın Maârif-i Umûmiye Nizâmnâmesi nin 28. (?) maddesine 48 aykırı olacağı, ifade edilmiş ve sancak merkezindeki Müslüman nüfusu ile mevcut sıbyan mektebinde kaç öğrenci bulunduğunun tespit edilmesi gerektiği belirtilmiştir (13 Ekim 1888). 49 Dedeağaç mutasarrıflığının ısrarlı müracaatları ve Edirne valiliğinin konuyu aynı ısrarla Maârif Nezâretine bildirmesi üzerine Dedeağaç ta bir rüşdiye açılmasına karar verilmiştir. Maârif Nezâreti, Dedeağaç ta, liva merkezi olması dolayısıyla, bir idâdî mektebi açılması gerekliliğini göz önünde buldurmakla birlikte, orada henüz bir rüşdiye mektebi bulunmadığını ifade etmiş ve Edirne vilayetindeki bazı liva merkezlerinde açılacak idâdî mekteplerini ertelemek suretiyle elde edilecek tasarruftan orada bir rüşdiye mektebinin açılmasını uygun görmüştür. Maârif Nezâreti, konuyu, rüşdiye mektebi açılması için gerekli ödeneğin, bütçedeki mekâtib-i idadiye kaleminden mekâtib-i rüşdiye kalemine aktarılması talebiyle birlikte sadrazamlığa arz etmiştir (22 Nisan 1889). Maârif Nezâretinin talebi Sadrazam Kamil Paşa tarafından 29 Nisan da Sultan II. Abdülhamid e arz edilmiş ve bir gün sonra, 30 Nisan 1889 da Dedeağaç ta bir rüşdiye mektebi açılması için irâde çıkmıştır. 50 Dedeağaç ta bir rüşdiye mektebi açılması talebine Edirne Maârif Müdürü Sururi Efendi nin karşı çıktığı anlaşılmaktadır. Öncelikle, Sururi Efendi, kendisinden konuyla ilgili bilgi alınırken, Dedeağaç ta muntazam bir ibtdâî mektebi olmadığını ifade etmiştir. Ancak tarihli Edirne vilayet salnâmesi incelendiğinde o tarihte Dedeağaç ta, bir muallimi ve 25 öğrencisi olan bir ibtidâî mektebi olduğu anlaşılmaktadır. 51 Sururi Efendi, vermiş olduğu olumsuz görüşe rağmen Dedeağaç ta bir rüşdiye teşkil edilmesine dair irâdenin çıkması üzerine, alınan bu karara karşı çıkan bir yazıyı Maârif Nezâretine göndermiştir (28 Mayıs 1889). Sururi Efendi yazısında, kendilerinin mutasarrıflığa, çeşitli gerekçelerle olumsuz cevap vermesine rağmen konuyla ilgili irâdenin çıktığını, ancak Dedeağaç ta nehari bir rüşdiye mektebi açmanın lüzumsuz olacağını bu nedenle mektebin yatılı olarak açılması gerektiğini ifade etmektedir. Konu Meclis-i Maârifte gündeme gelmiş ve Edirne Maârif Müdürlüğü itirazının, öncekinin tekrarından ibaret olduğu belirtilerek irâde-i seniyyenin uygulanması gerektiği yönünde karar alınmıştır (27 Temmuz 1889). Maârif Nezâreti ile Edirne vilayeti arasındaki yazışmalardan, rüşdiye mektebi açılması hakkındaki irâdenin Dedeağaç mutasarrıflığına bildirilmediği anlaşılmaktadır. Zira konu hakkındaki irâde 30 Nisanda çıkmış olmasına rağmen, Dedeağaç İdare Meclisi 6 Temmuzda, birçok defa müracaat edildiği halde 48 Nizâmnâme nin 28. maddesi inâs mekteplerinin hocalarıyla ilgilidir. Nizâmnâme nin 18. maddesi ise rüşdiye açılabilmesi için gerekli nüfusu belirleyen maddedir. Maddeye göre nüfusu beş yüz haneden fazla olan yerlerde rüşdiye açılacaktır. Belgede 28. madde yazılmasının yapılan bir hatadan kaynaklandığı düşünülmektedir. Maârif-i Umumiye Nizâmnâmesi, Matbaa-i Amire, BOA, MF. MKT., 102/35. (11 Ağustos 1304 ve 1 Teşrîn-i evvel 1304). 50 BOA, İ. DH., 1133/ (18 Nisan 1305). 51 Salnâme-i Vilâyet-i Edirne (1305), s. 196.

10 Batı Trakya da Osmanlı Modern Eğitim Kurumları merkezlerinde bir rüşdiye açılmasına izin verilmediğini belirtip, çeşitli yeni gerekçelerle birlikte, rüşdiye açılması talebini yinelemiştir. Tüm yazışmalara ve irâdeye rağmen aynı yıl içerisinde Dedeağaç ta rüşdiye yerine, bir idâdî mektebi açılmasına karar verilmiştir ve Edirne vilayet salnâmeleri incelendiğinde Dedeağaç ta bir rüşdiye mektebi açılmadığı anlaşılmaktadır. 53 Dedeağaç İdâdîsi 1890/1891 (R. 1306) yılında açılmıştır /1893 te mektebin 53 öğrencisi vardır ders yılı başlangıcında Dedeağaç İdâdîsinde 31 öğrenci bulunmaktadır. lerin 19 u Müslim, 12 si gayrimüslimdir. Ders yılı içerisinde 21 Müslim, 6 gayrimüslim öğrenci mektebe kayıt yaptırmış, 5 Müslim 9 gayrimüslim öğrenci mektepten ayrılmıştır. Öğretim yılı sonunda 6 sı Müslim, 6 sı gayrimüslim 12 öğrenci mezun olmuştur. 56 Mektepte, ders yılında 35 i Müslim, 10 u gayrimüslim 45 öğrenci mevcuttur. Bir sonraki ders yılında mektep mevcudunda değişim olmamıştır ders yılında mektebin öğrenci mevcudu 45 olmakla birlikte Müslim öğrenci sayısı 34 e düşmüş gayrimüslim öğrenci sayısı 11 e yükselmiştir. Bir sonraki ders yılında gayrimüslim öğrenci sayısı değişmemiş, Müslim öğrenci sayısı 41 e çıkmıştır ders yılında ise Müslim öğrenci sayısı 33 e düşmüş, gayrimüslim öğrenci sayısı ise 15 e yükselmiştir. 57 Anlaşılacağı üzere Dedeağaç idâdîsi Müslim öğrenci sayısı yaklaşık olarak 30 ile 40 arasında değişmiştir. Gayrimüslim öğrenci sayısı ise 10 ile 15 arasındadır de Dedeağaç İdâdîsi için bir bina projesi hazırlanmış ve hazırlanan proje Edirne vilayeti İdare Meclisince uygun görülerek Maârif Nezaretine gönderilmiştir kuruşa mal olacağı hesaplanan proje Şehremanetince incelenmiş ve uygun bulunmuştur. Ancak proje maliyeti kuruşa düşürülmüştür. Dedeağaç Mutasarrıflığı projeyi ısrarla takip etmiştir. Ancak kabul edilmesinin üzerinden iki yıl geçmesine rağmen projeye başlanamamıştır (1900). 58 Yaklaşık yedi yıl sonra Dedeağaç ta yeniden bir idâdî mektebi inşası gündeme gelmiştir (1907). Bu durum, önceki projenin gerçekleştirilemediğini göstermektedir. 59 Yeni inşa projesi idâdî binasının tehlike arz edecek boyutta tamirata muhtaç olması üzerine hazırlanmıştır. İlgili projede idâdî ile birlikte bir inas rüşdiye mektebi binası da planlanmaktadır. Yeni bina projeleri için kuruşa ihtiyaç olacağı hesaplanmıştır. Maârif Nezâreti, hâlihazırda kullanılan idâdî ve inas rüşdiye binalarının Dedeağaç İdare Meclisi vasıtasıyla müzayede usulüyle satılmasını ve elde edilecek gelirin (R.1324) yılı bütçesine aktarılmasını istemiştir (27 Haziran 1908). 60 Yapılan çalışmalar neticesinde mevcut binaların satışından elde edilecek kuruşa, Şimendifer Kumpanyasından alınıp cami, mekâtib-i ibtidâiye vb. inşası için ayrılan paradan kuruş eklemek suretiyle Dedeağaç İdâdîsi ve İnas Rüşdiyesi için bina inşasına karar verilmiştir (12 Mayıs 1908) BOA, MF. MKT., 114/145. (16 Mayıs 1305, 15 Temmuz 1305, 24 Haziran 1305, 14 Kanûn-ı evvel 1305). 53 Salnâme-i Vilâyet-i Edirne (1308), s. 196; Salnâme-i Vilâyet-i Edirne (1309), s Maârif-i Umûmiye Nezâret-i Celilesi İstatistiği , Dersaâdet, s Salnâme-i Vilayet-i Edirne, 19. Defa, Edirne, 1310, s Maârif-i Umûmiye Nezâret-i Celilesi İstatistiği , Dersaâdet, s Salnâme-i Nezâret-i Maârif-i Umûmiye, Matbaa-i Amire, 1316, s. 782; 1317, s. 875; 1318, 972; 1319, s. 305; Asr Matbaası, 1321, s BOA, MF. MKT., 420/50. (13 Eylül 1314, 11 Teşrîn-i sânî 1314, 10 Teşrîn-i evvel 1316 ve 20 Teşrîni sânî 1316). 59 BOA, MF. MKT., 1050/20. (7 Şubat 1323). 60 BOA, MF. MKT., 1052/59. (14 Haziran 1324). 61 BOA, İ. MF., 14/29. (29 Nisan 1324).

11 Fatih Demirel Dedeağaç İnâs Rüşdiyesi Dedeağaç ta bir inâs rüşdiyesi açılması kararı üzerine, mektebi tesis etmek için gerekli paranın gönderilmesi Edine Valiliğince 2 Şubat 1904 ve 21 Şubat 1904 tarihlerinde iki defa Maârif Nezâretinden istenmiştir. Dedeağaç Mutasarrıflığı konuyla ilgili 16 Mart 1904 tarihli telgrafına cevap alamayınca 15 Nisan da yeni bir telgraf göndermiştir. Gönderilen telgrafta, gerekli ödeneğin gönderilmemesi nedeniyle mektebin açılamadığı, Hristiyan kızların mekteplere devam ettiği halde Müslüman kızların sokaklarda gezmeye ve Hristiyanlara ait mekteplere gitmeye mecbur kaldıkları belirtilerek gereğinin yapılması arz edilmiştir. Dedeağaç Mutasarrıflığı ve Edirne Valiliğinin ısrarlı takibi üzerine Mayıs ayında Dedeağaç İnâs Rüşdiyesi için gerekli ödenek ayrılmış ve muallime tayini yapılmıştır. 62 Alınan bu karar üzerine Dedeağaç İnâs Rüşdiye Mektebinin açılışı yapılmıştır. Ancak Edirne Valiliğinin, 29 Ağustos 1904 te, açılan mektep için gerekli eşya ve araç gereçlerin alımı için gerekli ödeneği talep etmesinden alınan ödeme kararının henüz uygulanmadığını göstermektedir. 63 Buna rağmen, Dedeağaç İnâs Rüşdiye Mektebinin resmi açılış törenin yapıldığı 2 Eylül 1904 tarihli telgraf ile Maârif Nezâretine bildirilmiştir Şubat 1905 tarihine gelindiğinde halen, gerekli levazım alımı için istenen ödeneğin gönderilmediği anlaşılmaktadır. 65 Sonuç Günümüz Batı Trakya sını oluşturan, Osmanlı Devleti ndeki Gümülcine ve Dedeağaç sancaklarında Osmanlı modern eğitim kurumlarından sıbyan/ibtidâî, rüşdiye ve idâdî mekteplerinin tamamının açıldığı anlaşılmaktadır. Bu mektepler önemli sayıda öğrenci yetiştirmiştir. Eski usulle eğitim veren sıbyan mekteplerinin çokluğuna nazaran ibtidâî mektebi sayısının azlığı dikkat çekmektedir. Ancak kaza merkezlerinde birer ibtidâî mektebinin bulunması önemlidir. Biraz geç tarihlerde de olsa her iki sancakta da birer inâs rüşdiye mektebi açılmıştır. Sıbyan/ibtidâî mektepleri üzerinde öğretim yapan inâs rüşdiye mekteplerinin varlığı sancak sınırları içerisindeki kız çocukların eğitimi açısından oldukça önemlidir. Gerek Gümülcine ve gerekse Dedeağaç ahalisinin, mektep açılışları sürecindeki ısrarlı tutumları onların eğitim öğretime verdiği önemi göstermektedir. Bunun yanında eğitim kurumlarındaki üretimden elde edilecek verim konusunda beklentinin yüksek olduğu anlaşılmaktadır. Genel olarak değerlendirildiğinde Gümülcine ve Dedeağaç, Tanzimat ve Sultan II. Abdülhamid Dönemi nde gerçekleşen eğitim hamlesinden payına düşeni almıştır. Osmanlı Devleti merkezi yönetimi eğitim altyapısı için bina inşası, muallim tayini gibi çeşitli icraatlar gerçekleştirmiştir. Ekonomik ve mali durumdan dolayı ortaya çıkan aksaklıklar ve gecikmeler ise yöre ahalisinin gayretleriyle telafi edilmiştir. Kaynaklar A- Başbakanlık Osmanlı Arşivi Belgeleri (BOA). İ. DH. (İrâde-i Dâhiliye), İ. MF. (İrâde-i Maârif), MF. MKT. (Maârif Nezareti Mektûbî Kalemi), MVL. (Meclis-i Vâlâ Riyâseti Belgeleri) B- Salnâmeler, Nizâmnâmeler ve İstatistikler Maârif-i Umûmiye Nezâret-i Celilesi İdaresinde Bulunan Mekâtib-i İbtidâiye, Rüşdiye, İdâdiye, Âliye ile Mekâtib-i Hususiye ve Ecnebiyenin ve Dersaâdet te Tahriri İcra 62 BOA, MF. MKT., 782/7. (2 Nisan 1320, 11 Mayıs 1320 ve 4 Şubat 1320). 63 BOA, MF. MKT., 822/30. (16 Ağustos 1320). 64 BOA, MF. MKT., 803/48. (20 Ağustos 1320). 65 BOA, MF. MKT., 822/30. (23 Teşrîn-i sânî 1320).

12 Batı Trakya da Osmanlı Modern Eğitim Kurumları Kılınan ve Taşrada Mevcut Bulunan Kütüphanelerin İstatistiği, Sene-i Dersiye-i Maliyesine Mahsustur, Dersaâdet. Maârif-i Umûmiye Nezâreti İdaresinde Bulunan Mekâtib-i İbtidâiye, Rüşdiye, İdâdiye, Âliye ile Mekâtib-i Hususiye ve Ecnebiyenin ve Dersaâdet te Tahriri İcra Kılınan ve Taşrada Mevcut Bulunan Kütüphanelerin İstatistiği, Matbaa-i Amire, ) Maârif-i Umumiye Nizâmnâmesi, Matbaa-i Amire, Salnâme-i Nezâret-i Maârif-i Umûmiye, (1316, 1317, 1318, 1319, 1321) Salnâme-i Vilâyet-i Edirne (1291, 1294, 1300, 1301, 1302, 1304, 1305, 1308, 1309, C- Kitap, Tez ve Makaleler DEMİREL, Fatih, Mekteb-i İdâdî, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Basılmamış Doktora Tezi, Erzurum, DEMİREL, Muammer, Türk Eğitiminin Modernleşmesinde Rüşdiye Mektepleri, Türkler, XV, Ankara, 2002, s HALAÇOĞLU, Yusuf- Halit Eren, Batı Trakya, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, V., İstanbul, 1992, s KARPAT, Kemal H., Osmanlı Nüfusu ( )Demografik ve Sosyal Özellikleri, Çev: Bahar Tırnakçı, Tarih Vakfı Yayınları, İstanbul, KAYA, Doğanay Fatma, Tanzimât tan Cumhuriyet e Rüşdiye Mektepleri, Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Basılmamış Doktora Tezi, Erzurum, KODAMAN, Bayram, Abdülhamid Devri Eğitim Sistemi, Türk Tarih Kurumu, Ankara, NURDOĞAN Arzu M., Osmanlı Modernleşme Sürecinde İlköğretim ( ), Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, Basılmamış Doktora Tezi, İstanbul, Ek:

13 Fatih Demirel 65 Dedeağaç ta yapılmasına karar verilen idâdî mektebi binasının planı BOA. MF. MKT., 420/50

OSMANLI DEVLETİ NİN YILINA AİT EĞİTİM İSTATİSTİĞİ

OSMANLI DEVLETİ NİN YILINA AİT EĞİTİM İSTATİSTİĞİ Yakın Dönem Türkiye Araştırmaları Yıl: 2012/2, Cilt:11, Sayı: 22 Sf. 125-167 OSMANLI DEVLETİ NİN 1907-1908 YILINA AİT EĞİTİM İSTATİSTİĞİ Nuri GÜÇTEKİN* Bu çalışmada, Maarif-i Umumiye İstatistik Dairesince

Detaylı

MÜSTAKİL SANCAK MAÂRİF MÜDÜRLÜĞÜNE BİR ÖRNEK: İZMİD MEKTEB-İ İDÂDÎ MÜDÜRLÜĞÜ

MÜSTAKİL SANCAK MAÂRİF MÜDÜRLÜĞÜNE BİR ÖRNEK: İZMİD MEKTEB-İ İDÂDÎ MÜDÜRLÜĞÜ MÜSTAKİL SANCAK MAÂRİF MÜDÜRLÜĞÜNE BİR ÖRNEK: İZMİD MEKTEB-İ İDÂDÎ MÜDÜRLÜĞÜ Fatih DEMİREL * Giriş Maârif-i Umûmiye Nizâmnâmesi (1869) ile vilayetlerin eğitim-öğretim idaresinin, vilayet merkezlerinde

Detaylı

Konya Vilayeti Sancak Merkezlerinde Eğitim Veren Darülmualliminler

Konya Vilayeti Sancak Merkezlerinde Eğitim Veren Darülmualliminler TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ 665 Konya Vilayeti Sancak Merkezlerinde Eğitim Veren Darülmualliminler Darulmuallimin In The Sanjak Centers Of Konya Provincial Seyit TAŞER * ÖZET Osmanlı Devleti nde öğretmen

Detaylı

MAMURATÜLAZİZ VİLAYETİ MAARİF MÜDÜRÜ AHMET FEYZİ EFENDİ NİN FAALİYET VE SUİSTİMALLERİ Yrd. Doç. Dr. Ünal TAŞKIN 1

MAMURATÜLAZİZ VİLAYETİ MAARİF MÜDÜRÜ AHMET FEYZİ EFENDİ NİN FAALİYET VE SUİSTİMALLERİ Yrd. Doç. Dr. Ünal TAŞKIN 1 Fırat Üniversitesi Harput Uygulama ve Araştırma Merkezi Geçmişten Geleceğe Harput Sempozyumu, Elazığ 23-25 Mayıs 2013 707 MAMURATÜLAZİZ VİLAYETİ MAARİF MÜDÜRÜ AHMET FEYZİ EFENDİ NİN FAALİYET VE SUİSTİMALLERİ

Detaylı

İstanbul Dârulmuallimîni ( ) Uğur Önal-Toğay Seçkin Birbudak ATAM, Ankara, 2013, 360 sayfa, ISBN:

İstanbul Dârulmuallimîni ( ) Uğur Önal-Toğay Seçkin Birbudak ATAM, Ankara, 2013, 360 sayfa, ISBN: İstanbul Dârulmuallimîni (1848-1924) Uğur Önal-Toğay Seçkin Birbudak ATAM, Ankara, 2013, 360 sayfa, ISBN: 978-975-16-2535-9 Fatih AKMAN Türk eğitim sisteminin temelleri, Cumhuriyet ten evvel, Osmanlının

Detaylı

OSMANLI MODERNLEġME DÖNEMĠNDE BOZOK (YOZGAT) SANCAĞI NDA AÇILAN RÜġDĠYE MEKTEPLERĠNĠN DURUMU Hatip YILDIZ 1

OSMANLI MODERNLEġME DÖNEMĠNDE BOZOK (YOZGAT) SANCAĞI NDA AÇILAN RÜġDĠYE MEKTEPLERĠNĠN DURUMU Hatip YILDIZ 1 D İ C L E Ü N İ V E R S İ T E S İ S O S Y A L B İ L İ M L E R E N S T İ T Ü S Ü D E R G İ S İ ISSN: 1308-6219 Ekim 2017 YIL-9 Sayı 19 OSMANLI MODERNLEġME DÖNEMĠNDE BOZOK (YOZGAT) SANCAĞI NDA AÇILAN RÜġDĠYE

Detaylı

19. YÜZYIL SONLARINDA ÇANKIRI'DA EĞĠTĠME DAĠR 1

19. YÜZYIL SONLARINDA ÇANKIRI'DA EĞĠTĠME DAĠR 1 19. YÜZYIL SONLARINDA ÇANKIRI'DA EĞĠTĠME DAĠR 1 Galip Eken * Özet: Osmanlı Devletinde 19. Yüzyılın ikinci yarısından sonra eğitim alanında ciddi bir değişim sürecinin başladığı gözlenmektedir. Özellikle

Detaylı

Bir Kitabın Hikâyesi. Tunceli-Dersim Coğrafyası. Ömer Kemal Ağar. İstanbul, Türkiye Basımevi, 1940, 66 s. Ömer ÖZCAN

Bir Kitabın Hikâyesi. Tunceli-Dersim Coğrafyası. Ömer Kemal Ağar. İstanbul, Türkiye Basımevi, 1940, 66 s. Ömer ÖZCAN Bir Kitabın Hikâyesi Tunceli-Dersim Coğrafyası Ömer Kemal Ağar İstanbul, Türkiye Basımevi, 1940, 66 s. Ömer ÖZCAN Cumhuriyet sonrası maarif ordusunda görev yapan vatanperver, çalışkan öğretmenlerden biride

Detaylı

BĠR MESLEK OLARAK ÖĞRETMENLĠK

BĠR MESLEK OLARAK ÖĞRETMENLĠK BĠR MESLEK OLARAK ÖĞRETMENLĠK Meslekleşme ölçütleri Öğretmenlik Mesleğinin Yasal Dayanakları Öğretmenlik Mesleğinin Temel Özellikleri Türkiye de Öğretmenliğin Meslekleşmesi Öğretmenlerin hizmet öncesinde

Detaylı

Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi http://kutuphane.uludag.edu.tr/univder/uufader.htm Atatürk ün Öğrenim Gördüğü Manastır Vilâyeti nde Eğitim Muammer DEMİREL, Fatma KAYA DOĞANAY U.Ü. Eğitim Fak,

Detaylı

II. ABDÜLHAMİD DÖNEMİNDE SİMAV KAZASINDA EĞİTİM Ahmet VURGUN 1

II. ABDÜLHAMİD DÖNEMİNDE SİMAV KAZASINDA EĞİTİM Ahmet VURGUN 1 II. ABDÜLHAMİD DÖNEMİNDE SİMAV KAZASINDA EĞİTİM Ahmet VURGUN 1 Öz 19. yüzyılda Osmanlı Devletinde meydana gelen gelişmeler, devletin bazı tedbirler almasına neden olmuştur. Bu tedbirlerin başında eğitim

Detaylı

A.Ü.Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi [TAED] 44 ERZURUM 2010,

A.Ü.Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi [TAED] 44 ERZURUM 2010, A.Ü.Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi [TAED] 44 ERZURUM 2010, 307-324 XIX. YÜZYILIN II. YARISINDA ORDU KAZASI * ile ÇEVRESİNDE TRABZON SALNAMELERİNE GÖRE MÜSLÜMAN ve GAYRİMÜSLİMLER AÇISINDAN SAYILARLA

Detaylı

Osmanlı Devleti nde okuryazar oranının yüzde 66 olduğu iddiası

Osmanlı Devleti nde okuryazar oranının yüzde 66 olduğu iddiası Osmanlı Devleti nde okuryazar oranının yüzde 66 olduğu iddiası KAYNAK : https://teyit.org/osmanli-devletinde-okuryazar-oraninin-yuzde-66-oldugu-iddiasi/ Sosyal medya kullanıcıları tarafından Twitter da

Detaylı

İNAS RÜŞDİYE MEKTEPLERİ: YANYA HAMİDİYE İNAS RÜŞTİYE MEKTEBİ ÖRNEĞİ OTTOMAN JUNIOR HIGH SCHOOLS FOR GIRLS, AN EXAMPLE: IOANNINA JUNIOR HIGH FOR GIRLS

İNAS RÜŞDİYE MEKTEPLERİ: YANYA HAMİDİYE İNAS RÜŞTİYE MEKTEBİ ÖRNEĞİ OTTOMAN JUNIOR HIGH SCHOOLS FOR GIRLS, AN EXAMPLE: IOANNINA JUNIOR HIGH FOR GIRLS Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 36 Volume: 8 Issue: 36 Şubat 2015 February 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 İNAS RÜŞDİYE

Detaylı

T.C. TARSUS BELEDİYE MECLİSİ KARARI

T.C. TARSUS BELEDİYE MECLİSİ KARARI Karar No : 2017/6-1 (60) Gündem maddesi gereğince; Emlak ve İstimlak Müdürlüğü nün 26/05/2017 tarih ve 16358 sayılı yazısının incelenmesi sonucunda; Tarsus İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 18/05/2017 tarih

Detaylı

T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2007 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2007 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2007 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30 uncu maddesi gereğince

Detaylı

Kırklareli (Kırkkilise) Mekteb-i İdadisi

Kırklareli (Kırkkilise) Mekteb-i İdadisi Özet Kırklareli (Kırkkilise) Mekteb-i İdadisi Kırkkilise High School (In The Last Half Century Of The Ottoman Empire) Mesut AYAR * 1892 yılında açılan Kırkkilise İdâdîsi, Osmanlı Devleti nin son yarım

Detaylı

TANZİMAT TAN CUMHURİYET E MODERNLEŞME SÜRECİNDE TARSUS TA EĞİTİM

TANZİMAT TAN CUMHURİYET E MODERNLEŞME SÜRECİNDE TARSUS TA EĞİTİM A. Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi [TAED] 47, ERZURUM 2012, 319-354 TANZİMAT TAN CUMHURİYET E MODERNLEŞME SÜRECİNDE TARSUS TA EĞİTİM Education in Tarsus at Process of Modernization from Administrative

Detaylı

KONYA NIN TARİHİ OKULLARI

KONYA NIN TARİHİ OKULLARI gazetesinin okurlarına armağanıdır. Çarşamba günleri yayımlanır. Sayfalar Cilt: 13 Sayı: 34 18 ARALIK 2013 ÇARŞAMBA Hazırlayanlar: M. Ali UZ - Serdar CEYLAN maliuz@merhabagazetesi.com.tr srceylan@hotmail.com

Detaylı

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 08.05.2012 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2012 / 13 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞI NA

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 08.05.2012 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2012 / 13 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞI NA SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 08.05.2012 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2012 / 13 HUKUK KOMİSYONU RAPORU KONU : İptal-İhdas. Komisyonumuza havale edilen İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü nün 20/04/2012

Detaylı

BOZKIR KAZASINDA EĞİTİM FAALİYETLERİ ( ) EDUCATIONAL ACTIVITIES IN THE COUNTY OF BOZKIR ( )

BOZKIR KAZASINDA EĞİTİM FAALİYETLERİ ( ) EDUCATIONAL ACTIVITIES IN THE COUNTY OF BOZKIR ( ) BOZKIR KAZASINDA EĞİTİM FAALİYETLERİ (1870 1900) EDUCATIONAL ACTIVITIES IN THE COUNTY OF BOZKIR (1870 1900) Mehmet MERCAN * Öz Tarihi eski çağlara kadar giden Bozkır, Konya nın eski ilçelerinden biridir.

Detaylı

BAFRA DA OSMANLI DÖNEMĐNE AĐT MODERN EĞĐTĐM KURUMLARINA ĐKĐ ÖRNEK: ZÜKUR

BAFRA DA OSMANLI DÖNEMĐNE AĐT MODERN EĞĐTĐM KURUMLARINA ĐKĐ ÖRNEK: ZÜKUR Uluslararası Karadeniz Đncelemeleri Dergisi 67 BAFRA DA OSMANLI DÖNEMĐNE AĐT MODERN EĞĐTĐM KURUMLARINA ĐKĐ ÖRNEK: ZÜKUR (ERKEK) VE ĐNAS (KIZ) RÜŞDĐYELERĐ Mesut AYAR ÖZ Bilindiği üzere Bafra, nüfus sayısı

Detaylı

KONYA NIN TARİHİ OKULLARI. Sayfalar 1332/1914 TARİHLİ KONYA SALNAMESİ NE GÖRE ÖZEL SAYISI -1- Hazırlayanlar: M. Ali UZ - Serdar CEYLAN

KONYA NIN TARİHİ OKULLARI. Sayfalar 1332/1914 TARİHLİ KONYA SALNAMESİ NE GÖRE ÖZEL SAYISI -1- Hazırlayanlar: M. Ali UZ - Serdar CEYLAN gazetesinin okurlarına armağanıdır. Çarşamba günleri yayımlanır. Sayfalar Cilt: 13 Sayı: 33 11 ARALIK 2013 ÇARŞAMBA Hazırlayanlar: M. Ali UZ - Serdar CEYLAN maliuz@merhabagazetesi.com.tr srceylan@hotmail.com

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Tel: (0286) 2180452 Faks: (0286) 2180451 E-posta: strateji@comu.edu.tr http://strateji.comu.edu.tr/

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI T.C AKSARAY ÜNİVERSİTESİ 215 Yılı Mali Durum ve Beklentiler Raporu STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Temmuz 215 www.aksaray.edu.tr T.C AKSARAY ÜNİVERSİTESİ 215 Yılı Mali Durum ve Beklentiler Raporu

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE İL GENEL MECLİSİ 2012 Yılı Denetim Komisyonu. : Mehmet Emin SARAN, Hasan BABADAĞLI, Halil Behçet ERDAL

T.C. ÇANAKKALE İL GENEL MECLİSİ 2012 Yılı Denetim Komisyonu. : Mehmet Emin SARAN, Hasan BABADAĞLI, Halil Behçet ERDAL T.C. ÇANAKKALE İL GENEL MECLİSİ 2012 Yılı Denetim Komisyonu Denetlenen Mali Yıl : 2011 Denetim Komisyonu Başkanı Üyeler : Bülent KORKMAZ : Mehmet Emin SARAN, Hasan BABADAĞLI, Halil Behçet ERDAL Denetime

Detaylı

SAMSUN BAHRİYE MEKTEBİ

SAMSUN BAHRİYE MEKTEBİ SAMSUN BAHRİYE MEKTEBİ BAKİ SARISAKAL SAMSUN BAHRİYE MEKTEBİ 1880 yılının başında Samsun da açıldı. Üçüncü Ordu nun sorumluluğu altındaydı. Okulun öğretmenleri subay ve sivillerdi. Bu okula öğrenciler

Detaylı

Prof.Dr. Veli Ortaçeşme, Arş.Gör. Pınar Kınıklı, Dr. Emrah Yıldırım. Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü, Antalya

Prof.Dr. Veli Ortaçeşme, Arş.Gör. Pınar Kınıklı, Dr. Emrah Yıldırım. Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü, Antalya . Peyzaj Mimarlığı Eğitim-Öğretim Çalıştayı, - Nisan / Antalya Türkiye deki Peyzaj Mimarlığı Bölümleri ve Eğitim-Öğretime İlişkin Mevcut Durum Prof.Dr. Veli Ortaçeşme, Arş.Gör. Pınar Kınıklı, Dr. Emrah

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü 29416 20 NİSAN 2009 GENELGE 2009/ 27

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü 29416 20 NİSAN 2009 GENELGE 2009/ 27 Konu : Eczanelere ilişkin işlemler 29416 20 NİSAN 2009 GENELGE 2009/ 27 Eczanelerin açılış, nakil, devir ve ruhsat iptali işlemleri; 13/10/1992 tarih ve 21374 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Eczaneler

Detaylı

1891 MANASTIR SALNAMESİNDE MANASTIR VİLAYETİ

1891 MANASTIR SALNAMESİNDE MANASTIR VİLAYETİ 1891 MANASTIR SALNAMESİNDE MANASTIR VİLAYETİ BAKİ SARISAKAL 1891 MANASTIR SALNAMESİNDE MANASTIR VİLAYETİ BİNALAR VE ARAZİ LİSTESİ Manastır Vilayetinde Nüfus Cemaati İslam Ulah ve Rum Ermeni Bulgar Yahudi

Detaylı

T.C. DEFNE BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. DEFNE BELEDİYESİ MECLİS KARARI T.C. DEFNE BELEDİYESİ MECLİS GÜNDEM MADDE NO : 1 KARAR NO : 70 ÖZÜ : (Önerge) Belediyemizce Yapılacak Asfalt Yapım İşi İçin İhtiyaç Duyulan Ödeneğin; İller Bankası, Yurt İçindeki Fonlardan, Özel Veya Kamu

Detaylı

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz - 2014 GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin,

Detaylı

TRAINING STAFF AND BRIEF HISTORY OF THE SCHOOL OF EĞIL RUSHDIYYEH

TRAINING STAFF AND BRIEF HISTORY OF THE SCHOOL OF EĞIL RUSHDIYYEH Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (DÜSBED) ISSN : 1308-6219 Kasım 2013 YIL-5 S.10 EĞİL RÜŞDİYE MEKTEBİ NİN TARİHÇESİ VE EĞİTİM KADROSU Yrd. Doç. Dr. Hatip YILDIZ Dicle Üniversitesi Eğitim

Detaylı

Lisansüstü Eğitim-Öğretim Programı Açılması ve Yürütülmesine Dair İlkeler

Lisansüstü Eğitim-Öğretim Programı Açılması ve Yürütülmesine Dair İlkeler Lisansüstü Eğitim-Öğretim Programı Açılması ve Yürütülmesine Dair İlkeler A. Program Açılabilmesi İçin Gerekli Asgari Yeterlilikler Lisansüstü eğitim-öğretim ve sınav yönetmeliği çerçevesinde açılacak

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Temmuz-2015 KONYA - İÇİNDEKİLER - BÜTÇE GİDERLERİ GELİŞİM TABLOSU... 1 BÜTÇE GELİRLERİ

Detaylı

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2012 / 4 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞI NA

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2012 / 4 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞI NA MECLİSİ Tarih : 07.02.2012 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2012 / 4 KONU : İptal-İhdas. üzere Komisyonumuza havale edilen İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü nün 27/01/2012 tarih ve 116 sayılı teklifi üzerinde

Detaylı

EMLAK ve İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ TARİHLERİ ARASI FAALİYET RAPORU

EMLAK ve İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ TARİHLERİ ARASI FAALİYET RAPORU EMLAK ve İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ 22.04.2015-31.12.2015 TARİHLERİ ARASI FAALİYET RAPORU 2015 yılı Emlak ve İstimlak Müdürlüğü kayıtlarına göre gelen ve giden evrak sayıları aşağıdaki gibidir; Evrak Türü 2015

Detaylı

İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜKLERİNİN AFET, ACİL DURUM VE SİVİL SAVUNMAYA İLİŞKİN YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİNE DAİR USUL VE ESASLAR

İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜKLERİNİN AFET, ACİL DURUM VE SİVİL SAVUNMAYA İLİŞKİN YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİNE DAİR USUL VE ESASLAR İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜKLERİNİN AFET, ACİL DURUM VE SİVİL SAVUNMAYA İLİŞKİN YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİNE DAİR USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1- (1) İl Afet ve Acil Durum

Detaylı

T.C. MUĞLA İLİ DALAMAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI

T.C. MUĞLA İLİ DALAMAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI MECLİS I Havale Tarihi : 09.11.2016 Kararın Nosu : 98 Belediye Meclisinin 01.11.2016 tarih ve 95 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen sokak ismi ile ilgili 09.11.2016 tarih ve 12 sayılı İmar

Detaylı

II. ABDÜLHAMİD DEVRİ EĞİTİM POLİTİKASI NIN TAŞRAYA YANSIMASI: YOZGAT SANCAĞI ÖRNEĞİ

II. ABDÜLHAMİD DEVRİ EĞİTİM POLİTİKASI NIN TAŞRAYA YANSIMASI: YOZGAT SANCAĞI ÖRNEĞİ II. ABDÜLHAMİD DEVRİ EĞİTİM POLİTİKASI NIN TAŞRAYA YANSIMASI: YOZGAT SANCAĞI ÖRNEĞİ Özet Prof. Dr. Ali AÇIKEL 1 Osmanlı eğitim tarihi içinde II. Abdülhamid devrinin ayrı bir yeri bulunmaktadır. Bu devirde

Detaylı

T.C. ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ İl Genel Meclisi

T.C. ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ İl Genel Meclisi TOPLANTI DÖNEMİ KARAR NO 282 Özü: İlimiz Merkez İlçe İl Genel Meclis Üyesi Erhan AKAR ve Sungurlu İlçesi İl Genel Meclis Üyesi Ünal CEVİZCİ nin, İl Genel Meclis Başkanlığına vermiş oldukları dilekçelerinde,

Detaylı

SUNUŞ. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu; mali yönetim ve kontrol

SUNUŞ. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu; mali yönetim ve kontrol SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu; mali yönetim ve kontrol sistemimizi uluslararası standartlar ve Avrupa Birliği uygulamalarıyla uyumlu olarak yeniden yapılandırarak; kalkınma planları

Detaylı

Ocak Haziran Dönemi Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 2015

Ocak Haziran Dönemi Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 2015 2015 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Kamuda stratejik yönetim anlayışının temelini oluşturan kaynakların etkili ve verimli bir şekilde kullanılması ilkesi çerçevesinde,

Detaylı

ANTALYA MURATPAŞA BELEDİYE MECLİSİNİN 05.03.2014 TARİH VE 105 SAYILI KARARI

ANTALYA MURATPAŞA BELEDİYE MECLİSİNİN 05.03.2014 TARİH VE 105 SAYILI KARARI 05.03.2014 TARİH VE 105 SAYILI KARARI Gündemin 2. Maddesi Karar No. 105 Özü: İsim Verme Komisyonu raporu doğrultusunda Şirinyalı Mahallesi eski Lara Caddesi-İsmet Gökşen Caddesi kesişimindeki parka Gezi

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII BAŞBAKANLIIK 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

Aziz Ogan: Kültürel ve Tarihsel Hazinelerin İzinde Bir Arkeolog ve Müzeci

Aziz Ogan: Kültürel ve Tarihsel Hazinelerin İzinde Bir Arkeolog ve Müzeci Eylül 2017 Aziz Ogan: Kültürel ve Tarihsel Hazinelerin İzinde Bir Arkeolog ve Müzeci Aziz Ogan, 30 Aralık 1888 tarihinde Edremitli Hacı Halilzade Ahmed Bey'in oğlu olarak İstanbul'da dünyaya geldi. Kataloglama

Detaylı

VERGİ DENETİM KURULU BAŞKANLIĞI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER. Vergi Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı Sınav Başvuru Formu Başvuru 10 Dakika

VERGİ DENETİM KURULU BAŞKANLIĞI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER. Vergi Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı Sınav Başvuru Formu Başvuru 10 Dakika VERGİ DENETİM KURULU BAŞKANLIĞI SIRA NO BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER (EN GEÇ) Vergi Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı Sınav Başvuru Formu Başvuru 0 Dakika Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin

Detaylı

T.C. KOCAELİ İL ÖZEL İDARESİ İL GENEL MECLİSİ

T.C. KOCAELİ İL ÖZEL İDARESİ İL GENEL MECLİSİ DÖNEM KARAR NO : 55 AĞUSTOS KARAR NO : 1 BİRLEŞİM TARİHİ : 01.08.2013 BİRLEŞİM NO : 1 İl Genel Meclisinin 2013 dönemi, Ağustos toplantısının 01 Ağustos 2013 tarihli, birinci birleşimine ait birinci oturum

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU TARAFINDAN BAKILAN VE KORUNAN ÇOCUKLARDAN MEB TAŞRA TEŞKİLATI PERSONEL ALIMINA İLİŞKİN BAŞVURU VE ATAMA KILAVUZU

Detaylı

Tarihinde yapılan Belediye Meclis Toplantısı I. Oturum Kararları

Tarihinde yapılan Belediye Meclis Toplantısı I. Oturum Kararları 06.06.2017 Tarihinde yapılan Belediye Meclis Toplantısı I. Oturum Kararları KARAR NO 66 TARİH VE NOSU 15.05.2017 / 4212 İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ DEVİR İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ne ait 15.05.2017

Detaylı

23 EKIM 2014 AÇILIŞ KONUŞMALARI (09:30-10:15)

23 EKIM 2014 AÇILIŞ KONUŞMALARI (09:30-10:15) 23 EKIM 2014 AÇILIŞ KONUŞMALARI (09:30-10:15) Sempozyum Başkanı Prof. Dr. Cezmi ERASLAN İstanbul Üniversitesi, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü Müdürü Dr. Cezmi BAYRAM (İstanbul Türk Ocakları

Detaylı

XIX. YÜZYILDA ADIYAMAN VE ÇEVRESİNDEKİ RÜŞTİYE MEKTEPLERİ. Junıor Hıgh Schools In Adıyaman And Its Envıronment Durıng XIX. Century

XIX. YÜZYILDA ADIYAMAN VE ÇEVRESİNDEKİ RÜŞTİYE MEKTEPLERİ. Junıor Hıgh Schools In Adıyaman And Its Envıronment Durıng XIX. Century XIX. YÜZYILDA ADIYAMAN VE ÇEVRESİNDEKİ RÜŞTİYE MEKTEPLERİ Junıor Hıgh Schools In Adıyaman And Its Envıronment Durıng XIX. Century Murat Gökhan DALYAN 1 Ali ÜNİŞEN ÖZET XIX. yüzyılda Osmanlı Devleti nde

Detaylı

( Özet - Abstract ) 1-8 s ind

( Özet - Abstract ) 1-8 s ind Literatür Dergisi - Türk Eğitim Tarihi Türkiye Araştırmaları Literatür nin Güz Dergisi 2008 sayısı, daha önceki sayılarında dolaylı olarak ve ilgili konu çerçev Derginin bu sayısındaki yazılar, diğerlerinde

Detaylı

842 İstanbul Yüksek mühendis okulu ile Teknik okulunun Maarif vekilliğine devri hakkında kanun

842 İstanbul Yüksek mühendis okulu ile Teknik okulunun Maarif vekilliğine devri hakkında kanun 4 İstanbul ile Teknik nun Maarif vekilliğine devri hakkında kanun (Resmî Gazete ile neşir ve ilânı : /IX/94 - Sayı : 49) No. Kabul tarihi 4 - IX -94 BİRİNCİ MADDE Nafia vekilliğine bağlı İstanbul ile Teknik

Detaylı

T.C. TEFENNİ KAYMAKAMLIĞI İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

T.C. TEFENNİ KAYMAKAMLIĞI İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI T.C. TEFENNİ KAYMAKAMLIĞI İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI Sıra Hizmet Standardı Olan Birimler Sayı 1 Özel Öğretim Kurumları Bölümü 103 2 Atama Bölümü 1 3 Basın Yayın Bölümü 4 4 Eğitim Öğretim

Detaylı

Karar Tarihi : Karar Numarası :148. Gündemin 3. maddesinde yer alan İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün tarih ve

Karar Tarihi : Karar Numarası :148. Gündemin 3. maddesinde yer alan İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün tarih ve Sinop Belediye Meclisini Teşkil edenlerin Adı ve Soyadı BAŞKAN : Baki ERGÜL-Belediye ve Meclis Başkanı. ÜYELER : Rahmi BALFİDAN - Ziya BİLGİLİ - Necati CANEL- Kamil GÜRBÜZ -Ayten KESKİN Hüseyin MİNOĞLU-Zeynel

Detaylı

1 Temmuz 2015 [MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU] 2015 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTiLER RAPORU

1 Temmuz 2015 [MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU] 2015 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTiLER RAPORU 2015 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTiLER RAPORU 1 İçindekiler ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... 3 2015 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 4 A. BÜTÇE GİDERLERİ... 4 01. Personel Giderleri... 6 02. Sosyal

Detaylı

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 04.12.2012 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2012 / 29 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 04.12.2012 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2012 / 29 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA MECLİSİ Tarih : 04.12.2012 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2012 / 29 HUKUK KOMİSYONU KONU : Bina Kiralama. TEKLİFİN ÖZÜ : Belediye Meclisi nin 03/12/2012 tarihli oturumunda incelenmek üzere komisyonumuza

Detaylı

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No :365 KARAR 365 : İlçenin Altıntaş Mahallesi 2193 ada 1 parselde Belediyemizin 1771/26670 hisse oranına düşen 17,71 m2 lik hissesi, Cemile KAYACAN ın 23448/26670 hisse oranına düşen 234,88 m2 lik

Detaylı

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz - 2015 GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin,

Detaylı

20.YÜZYILIN BAŞINDA GÜNEYDOĞU ANADOLU DAKİ AZINLIK / ERMENİ OKULLARI

20.YÜZYILIN BAŞINDA GÜNEYDOĞU ANADOLU DAKİ AZINLIK / ERMENİ OKULLARI 20.YÜZYILIN BAŞINDA GÜNEYDOĞU ANADOLU DAKİ AZINLIK / ERMENİ OKULLARI Doç. Dr. Kenan Ziya TAŞ** Özet / Abstract: Çalışmamızda, 20.Yüzyılın başında Güneydoğu Anadolu da, Diyarbakır, Antep, Urfa ve Mardin

Detaylı

T C. GÜRSU BELEDİYESİ MECLİS KARARI. Esas No : 2014/128 ÖZETİ : Yatırım Teşvik Belgesi

T C. GÜRSU BELEDİYESİ MECLİS KARARI. Esas No : 2014/128 ÖZETİ : Yatırım Teşvik Belgesi Esas No : 2014/128 ÖZETİ : Yatırım Teşvik Belgesi Karar No : 2014/187 Mali Hizmetler Müdürlüğünün; Belediyemizin Yatırım Teşvik Belgesi başvurusu ve kabulü halinde Mali Hizmetler Müdürü M.Nesim CEYLAN

Detaylı

RECENT PERIOD TURKISH STUDIES

RECENT PERIOD TURKISH STUDIES YAKIN DÖNEM TÜRKİYE ARAŞTIRMALARI RECENT PERIOD TURKISH STUDIES ISSN 1304-9720 CİLT/VOLUME:12 YIL/YEAR: 2013 / 1 SAYI/ISSUE: 23 Yılda İki Kez Yayımlanan Ulusal Hakemli Dergi National Peer Reviewed Journal

Detaylı

Osmanlı Modern Eğitim Kurumlarında İşlenen Suçlar Crimes Committed at Modern Ottoman Educational Institutions

Osmanlı Modern Eğitim Kurumlarında İşlenen Suçlar Crimes Committed at Modern Ottoman Educational Institutions ISSN: 1309 4173 (Online) 1309-4688 (Print), p. 101-112, January 2013 Osmanlı Modern Eğitim Kurumlarında İşlenen Suçlar Crimes Committed at Modern Ottoman Educational Institutions Dr. Fatih Demirel Artvin

Detaylı

4081 SAYILI ÇİFTÇİ MALLARININ KORUNMASI HAKKINDA KANUN UYGULAMASI

4081 SAYILI ÇİFTÇİ MALLARININ KORUNMASI HAKKINDA KANUN UYGULAMASI 4081 SAYILI ÇİFTÇİ MALLARININ KORUNMASI HAKKINDA KANUN UYGULAMASI 4081 Sayılı Kanun; Çiftçi mallarının korunması esaslarını düzenlemek üzere 10.07.1941 tarihinde yayımlanmıştır. Kanun Hükümleri; -Köy sınırları

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ 2014 MALİ YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Ça na kka le Onse ki z Mart Üniv ers it esi Stra teji Geli şti r me Dair e Baş ka nlı

Detaylı

EYD 536 Öğretmen Eğitimi Yaklaşımları 3. İlk Yenileşme Dönemi Sonrasında Öğretmen Yetiştirme Politikaları

EYD 536 Öğretmen Eğitimi Yaklaşımları 3. İlk Yenileşme Dönemi Sonrasında Öğretmen Yetiştirme Politikaları EYD 536 Öğretmen Eğitimi Yaklaşımları 3. İlk Yenileşme Dönemi Sonrasında Öğretmen Yetiştirme Politikaları Yrd. Doç. Dr. Ali Gurbetoğlu ali.gurbetoglu@izu.edu.tr 3. İlk Yenileşme Dönemi Sonrasında Öğretmen

Detaylı

AMASYA İDADİ MEKTEBİ. Emine ALTUNAY ŞAM

AMASYA İDADİ MEKTEBİ. Emine ALTUNAY ŞAM Tarih Okulu Dergisi (TOD) Journal of History School (JOHS) Mart 2017 March 2017 Yıl 10, Sayı XXIX, ss. 181-203. Year 10, Issue XXIX, pp. 181-203. DOI No: http://dx.doi.org/10.14225/joh1057 AMASYA İDADİ

Detaylı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2015

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2015 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2015 Personel SGK Devlet Primi Mal ve Hizmet Alımı Cari Transferler Sermaye Etkili, Ekonomik, Verimli Harcama 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU ÇUKUROVA

Detaylı

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 06.11.2012 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2012 / 24 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞI NA

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 06.11.2012 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2012 / 24 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞI NA SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 06.11.2012 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2012 / 24 HUKUK KOMİSYONU RAPORU KONU : Hizmet Alım İhalesi. komisyonumuza havale edilen Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü nün

Detaylı

Bilgi Çağında Eğitim Dergisi. Ekim, Kasım, Aralık, Ankara:1997.

Bilgi Çağında Eğitim Dergisi. Ekim, Kasım, Aralık, Ankara:1997. Bilgi Çağında Eğitim Dergisi. Ekim, Kasım, Aralık,27-30. Ankara:1997. TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNDE TEFTİŞ VE DENETİM ALT SİSTEMİNİN GELİŞİM SÜRECİ Dr. Bekir BULUÇ Eğitim, toplumların çağdaşlaşmasında rol oynayan

Detaylı

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 07.07.2015 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No: 2015 / 02 PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 07.07.2015 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No: 2015 / 02 PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU KOMİSYON RAPORLARI Rapor No: 2015 / 02 KONU : Ödenek Aktarma. Komisyonumuza havale edilen Mali Hizmetler Müdürlüğü nün 22/05/2015 tarih ve 5183 sayılı teklifi üzerinde inceleme yapılması talep edilmektedir.

Detaylı

MECLİS KARAR ÖZETLERİ KARAR SAYISI- 20 : Açılış Yoklamanın yapılması ve gündemin tetkiki.çoğunluk olduğundan oturum açıldı, gündem tetkik edildi.

MECLİS KARAR ÖZETLERİ KARAR SAYISI- 20 : Açılış Yoklamanın yapılması ve gündemin tetkiki.çoğunluk olduğundan oturum açıldı, gündem tetkik edildi. MECLİS KARAR ÖZETLERİ KARAR SAYISI- 20 : Açılış Yoklamanın yapılması ve gündemin tetkiki.çoğunluk olduğundan oturum açıldı, gündem tetkik edildi. KARAR SAYISI- 21 : 2011 Yılı Mart ayı Meclis Karar Özetlerinin

Detaylı

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU (TEMMUZ 2013)

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU (TEMMUZ 2013) TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU (TEMMUZ 2013) Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu -16- İÇİNDEKİLER GİRİŞ 2 I - OCAK-HAZİRAN

Detaylı

ISSN: (Online) (Print) Volume 5 Issue 3 p , May Yrd. Doç. Dr. Mehmet Kaya Niğde Üniversitesi- Niğde

ISSN: (Online) (Print) Volume 5 Issue 3 p , May Yrd. Doç. Dr. Mehmet Kaya Niğde Üniversitesi- Niğde ISSN: 1309 4173 (Online) 1309-4688 (Print) p. 143-150, May 2013 Vilayet Hususi İdare Bütçeleri Üzerine Bir İnceleme: İstanbul Vilayeti 1336 (Mart 1920-Şubat 1921) Mali Yılı Hususi İdare Bütçesi A Study

Detaylı

EKİM AYI ENCÜMEN KARARLARI

EKİM AYI ENCÜMEN KARARLARI EKİM AYI ENCÜMEN KARARLARI SAYI : 161 ÖZÜ: İşyeri Açma ve Çalıştırma ruhsatına KARAR TARİHİ : 05.10.2011 aykırı hareket eden Fatma ERDAL a idari para cezası verilmesi. Osmaniye, İl Encümeni Genel Sekreter

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ SENATO

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ SENATO T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ SENATO Karar Tarihi : 14.05.2015 Karar No : 4 GÜNDEM: 1- Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde, İktisat Anabilim Dalına bağlı; Bankacılık ve Finans Uzaktan Öğretim (Online) Tezsiz

Detaylı

AKÇAABAD VAKFIKEBĠR NÜFUS KÜTÜĞÜ - (1835-1845)

AKÇAABAD VAKFIKEBĠR NÜFUS KÜTÜĞÜ - (1835-1845) AKÇAABAD VAKFIKEBĠR NÜFUS KÜTÜĞÜ - (1835-1845) C. Yunus Özkurt Osmanlı döneminde ilk genel nüfus sayımı, II. Mahmud döneminde 1831 (Hicri: 1246) yılında alınan bir karar ile uygulanmaya başlamıştır (bundan

Detaylı

19. YÜZYILIN SONLARINDA BOLU DA EĞİTİM VE BOLULU EĞİTİMCİ MUALLİM CEVDET. Bahri Ata * GİRİŞ

19. YÜZYILIN SONLARINDA BOLU DA EĞİTİM VE BOLULU EĞİTİMCİ MUALLİM CEVDET. Bahri Ata * GİRİŞ 1 19. YÜZYILIN SONLARINDA BOLU DA EĞİTİM VE BOLULU EĞİTİMCİ MUALLİM CEVDET Bahri Ata * GİRİŞ Bu bildiride 19. yüzyılın sonlarında Bolu nun eğitim durumuna ilişkin genel bilgiler verildikten sonra, Bolu

Detaylı

Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Ait Katkı Payına Dair Yönetmelik

Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Ait Katkı Payına Dair Yönetmelik Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Ait Katkı Payına Dair Yönetmelik 13 Nisan 2005 Tarihli Resmî Gazete Sayı: 25785 Birinci Bölüm Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, belediyelerin

Detaylı

OSMANLI DÖNEMİNDE BOZKIR HAPİSHANESİ

OSMANLI DÖNEMİNDE BOZKIR HAPİSHANESİ OSMANLI DÖNEMİNDE BOZKIR HAPİSHANESİ Ferudun ATA * GİRİŞ Osmanlı Devleti nde suçluların cezalandırılması sistemini, 19. Yüzyıl öncesi ve sonrası olarak kabaca ikiye ayırmak gerekir. Klâsik dönemde daha

Detaylı

MAÂRİF SALNAMELERİNE GÖRE İZMİT SANCAĞINDA EĞİTİM-ÖĞRETİM:

MAÂRİF SALNAMELERİNE GÖRE İZMİT SANCAĞINDA EĞİTİM-ÖĞRETİM: MAÂRİF SALNAMELERİNE GÖRE İZMİT SANCAĞINDA EĞİTİMÖĞRETİM: 18981904 Halim * Giriş Maarif salnameleri, Osmanlı Devleti nin eğitimöğretim yapısının ögeleri/bileşenleri olan okullar, dersler, öğretmenler,

Detaylı

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz - 2011 GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin,

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ T.C. KARABÜK VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ 1 2015-2016 EĞITIM ÖĞRETIM YILI ÖĞRETMENLERIN GÖREVE BAŞLAMASI 01 Eylül 2015 Salı 2 Örgün Eğitim Kurumlarındaki

Detaylı

Konu: Askıdaki Plana İtiraz Tarih:

Konu: Askıdaki Plana İtiraz Tarih: Konu: Askıdaki Plana İtiraz Tarih: 11.01.2016 Sayı: 16.16.0011 YILDIRIM BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ NE BURSA Yıldırım İlçesi, Mevlana ve Ulus Mahalleleri sınırlarındaki yaklaşık 14 ha lık Riskli

Detaylı

2009 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2009 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2009 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Sayfa 2 / 23 R İ Z E Ü N İ V E R S İ T E S İ Sayfa 3 / 23 I- OCAK-HAZİRAN 2008 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A. BÜTÇE GİDERLERİ 1-Personel Giderleri

Detaylı

İLKYAR 2009 Faaliyet Raporu Özet -

İLKYAR 2009 Faaliyet Raporu Özet - İLKYAR 2009 Faaliyet Raporu Özet - Mart başında İstanbul da, gecen hafta da Ankara'da yıllık toplantılarımızı yaptık... Bu akşam da toplantıya katılamayanlara 2009 Faaliyet Raporumuzun kısaca başlıklarını

Detaylı

EĞİTİM EMEKÇİLERİ ÖRGÜTLENME TARİHİNDEN

EĞİTİM EMEKÇİLERİ ÖRGÜTLENME TARİHİNDEN EĞİTİM EMEKÇİLERİ ÖRGÜTLENME TARİHİNDEN BAKİ SARISAKAL EĞİTİM EMEKÇİLERİ ÖRGÜTLENME TARİHİNDEN Muallimler Birliği Umumi Merkezi Reisi İzmir Mebusu Necati Bey Muallimler Birliği Müessislerinden Prag Sefiri

Detaylı

TARSUS RÜŞDİYESİ NDEN MİSAK-I MİLLÎ İLKOKULU NA BİR OKULUN GELİŞİMİ VE DÖNÜŞÜMÜ 1

TARSUS RÜŞDİYESİ NDEN MİSAK-I MİLLÎ İLKOKULU NA BİR OKULUN GELİŞİMİ VE DÖNÜŞÜMÜ 1 Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Mustafa Kemal University Journal of Social Sciences Institute Yıl/Year: 2013 Cilt/Volume: 10 Sayı/Issue: 22, s.47-64 TARSUS RÜŞDİYESİ NDEN MİSAK-I

Detaylı

BRİFİNG D O S Y A S I

BRİFİNG D O S Y A S I BRİFİNG D O S Y A S I İLİ : AYDIN İLÇESİ : GERMENCİK ADI : BOZKÖY İLKOKULU 2015-2016 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI I.BÖLÜM A- OKULUN ADI : Bozköy İlkokulu B- KURUM KODU : 719987 C- TELEFONU : ( 0256 ) 5761093

Detaylı

Mustafa Kemal Atatürk ün Hayatı

Mustafa Kemal Atatürk ün Hayatı Mustafa Kemal Atatürk ün Hayatı 1881 de Selanik te doğdu. Annesi Zübeyde Hanım, babası Ali Rıza Efendi dir. Sırasıyla, Mahalle Mektebi, Şemsi Efendi Okulu, Selanik Mülkiye Rüştiyesi, Selanik Askeri Rüştiyesi,

Detaylı

Suriye Valisi Arif. Dahiliye Nezareti ne Özet: Şam da Plisi adlı Cizvit rahibine dair.

Suriye Valisi Arif. Dahiliye Nezareti ne Özet: Şam da Plisi adlı Cizvit rahibine dair. Şifre Kalemi 70 Suriye Vilayeti nden gelen şifredir. Fransa Cizvit rahiplerinden Plisi adında birinin, Rum Katolik papazlarından Huri İbrahim ile Havran köylerini dolaşarak Osmanlı Devleti aleyhinde zararlı

Detaylı

MANİSA İLİ, YUNUSEMRE İLÇESİ YENİMAHALLE MAHALLESİ 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU

MANİSA İLİ, YUNUSEMRE İLÇESİ YENİMAHALLE MAHALLESİ 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU MANİSA İLİ, YUNUSEMRE İLÇESİ YENİMAHALLE MAHALLESİ 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU A. PLANLAMA TANIMI Planlama alanı, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı, İmar ve Şehircilik

Detaylı

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Kuruluş, Dayanak ve Tanımlar

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Kuruluş, Dayanak ve Tanımlar KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Kuruluş, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE (1)- Bu yönetmelik Yazı İşleri Müdürlüğü nün görev ve

Detaylı

a - OKULUN KURUMUN ADI : YUKARI HEREKE İLKOKULU b ADRESİ : Yukarı Hereke Mahallesi Emine Sokak No:24 Körfez/KOCAELİ c WEB ADRESİ

a - OKULUN KURUMUN ADI : YUKARI HEREKE İLKOKULU b ADRESİ : Yukarı Hereke Mahallesi Emine Sokak No:24 Körfez/KOCAELİ c WEB ADRESİ T.C. KÖRFEZ KAYMAKAMLIĞI YUKARI HEREKE İLKOKULU 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BRİFİNG DOSYASI I.BÖLÜM A - OKULUN KURUMUN ADI B ADRESİ C WEB ADRESİ D E MAİL ADRESİ E - TELEFON FAX F MÜDÜRÜ G OKUTULAN YABANCI

Detaylı

T.C VAN İLİ GENEL MECLİSİ

T.C VAN İLİ GENEL MECLİSİ Konu: Hayvancılığın Geliştirilmesi Karar No : 19 Kanun Taslağı İl Makamından İl Genel Meclis Başkanlığına gönderilen 13.04.2005 tarih ve B054VLK4650400.05.(12/272) sayılı Hayvancılığı Geliştirme Kanun

Detaylı

GENEL YETKİLİ SENDİKA. Hizmet Sendikacılığımızın 2009 Kazanımları

GENEL YETKİLİ SENDİKA. Hizmet Sendikacılığımızın 2009 Kazanımları GENEL YETKİLİ SENDİKA Hizmet Sendikacılığımızın 2009 Kazanımları Sendikamızın 2009 Toplu Görüşmelerindeki sağlık çalışanları açısından en önemli kazanımı ek ödemelerde aylık mahsuplaşma talebinin kabul

Detaylı

Merkez Turgutreis İlköğretim Okulunun Tarihi Gelişimi

Merkez Turgutreis İlköğretim Okulunun Tarihi Gelişimi Merkez Turgutreis İlköğretim Okulunun Tarihi Gelişimi 1880 yıllarındaki kayıtlardan Bodrum da: birisi Çarşı Mahallesi nde, diğeri Tepecik Mahallesi nde olmak üzere iki medrese ve yine Çarşı Mahallesi nde

Detaylı

İÇİNDEKİLER I. OCAK HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI...1

İÇİNDEKİLER I. OCAK HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI...1 İÇİNDEKİLER I. OCAK HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI....1 1- OCAK HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ........1 1-1. PERSONEL GİDERLERİ.... 3 1-2.SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ......4

Detaylı

TANZİMAT DÖNEMİNDEKİ İDARE DÜZENLEMELERİN KOCAELİ YE YANSIMALARI

TANZİMAT DÖNEMİNDEKİ İDARE DÜZENLEMELERİN KOCAELİ YE YANSIMALARI TANZİMAT DÖNEMİNDEKİ İDARE DÜZENLEMELERİN KOCAELİ YE YANSIMALARI Mehmet GÜNEŞ * Giriş Kocaeli vilayeti, Marmara Bölgesi nde batıda İstanbul, güneyde Bursa ve doğuda Sakarya illeriyle sınırlı bir yerleşim

Detaylı