Baz ı Çemen (Trigonella foenum-graecum L.) Hatlar ı nda Farkl ı Ekim Normlar ı n ı n Verim ve Verim Özellikleri Üzerine Etkilerinin Ara ştı r ılmas ı

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Baz ı Çemen (Trigonella foenum-graecum L.) Hatlar ı nda Farkl ı Ekim Normlar ı n ı n Verim ve Verim Özellikleri Üzerine Etkilerinin Ara ştı r ılmas ı"

Transkript

1 TARIM BILIMLERI DERGISI 2003, 9 (4) Baz ı Çemen (Trigonella foenum-graecum L.) ı nda Farkl ı Ekim Normlar ı n ı n Verim ve Verim Özellikleri Üzerine Etkilerinin Ara ştı r ılmas ı Süleyman KIZIL 1 Neşet ARSLAN 2 Geli ş Tarihi: Özet: Diyarbak ı r koş ullar ı nda ve yetiştirme dönemlerinde sürdürülen bu ara şt ı rmada, farkl ı ekim normlar ı n ı n (2 kg/da, 3 kg/da, 4 kg/da, 5 kg/da) 8 çemen hatt ı nda (kontrol, hat 1, hat 3, hat 18, hat 23, hat 33, hat 34) verim ve verim unsurlar ı na etkilerinin belirlenmesi amaçlanm ışt ı r. Ara şt ı rmada, bitki boyu, dal say ı s ı, ilk bakla yüksekli ğ i, bakla uzunlu ğ u, baklada tohum say ı s ı, bitki ba şı na tohum verimi, 1000 tohum a ğı rl ığı ve tohum verimi gibi özellikler incelenmi ştir. Ekim normlar ı na göre; araşt ı rmada incelenen özelliklerden bitki boyu cm, ilk bakla yüksekli ğ i cm, dal say ı s ı adet/bitki, 1000 tohum a ğı rl ığı g ve tohum verimi kg/da, hatlara göre ise; bitki boyu , ilk bakla yüksekli ğ i cm, dal say ı s ı adet/bitki, 1000 tohum a ğı rl ığı g ve tohum verimi kg/da aras ı nda değ i şmi ştir. Anahtar Kelimeler: çemen, Trigonella foenum-graecum, ekim normu, verim Investigation of the Effects on Yield and Yield Components of Different Sowing Rates in Some Fenugreek (Trigonella foenum-graecum L.) Lines Abstract: This research was conducted to determine the effects of different sowing rates (2 kg/da, 3 kg/da, 4 kg/da, 5 kg/da) on yield and yield components of eight fenugreek lines (line 1, line 3, line 18, line 23, line 29, line 33, line 34 and control line) at Diyarbak ı r ecological conditions in and growing seasons. In the research plant height, number of branches per plant, number of pods per plant, pod length, number of seeds per pod, 1000 seeds weight and seed yield were investigated. According to results obtained from this research; among sowing rates plant height varied between cm, first pod height between cm, number of branches per plant between pieces/plant, 1000 seed weight between g and seed yield between kg/da. Among lines plant height varied between cm, first pod height between cm, number of branches per plant between pieces/plant, 1000 seed weight between g and seed yield between kg/da. Keywords: fenugreek, Trigonella foenum-graecum, sowing rate, yield Giriş Trigonella cinsi ço ğ unlu ğu Akdeniz çevresinde yay ı l ış gösteren 50 kadar tür içermekte ve bu türlerin yakla şık 45'i ülkemizde do ğal olarak yeti şmektedir. Bunlardan da Trigonella foenum-graecum L. türünün kültürü yap ı lmaktad ı r (Arslan ve ark. 1989, Davis 1982). Çemen, 'liman iklimlerde iyi geli şen ve k ış l ık olarak ekilebilen, kurakl ığa ve yüksek s ı cakl ı klara dayan ı kl ı bir bitkidir. Ülkemizde s ıcak bölgelerde k ış l ık veya erken ilkbaharda, so ğuk bölgelerde ise yazl ık olarak yeti ştirilmektedir (Kevsero ğ lu ve Özyaz ıc ı 1997). Çemen tohumlar ı sabit ya ğ, musilaj, fosforlu bile şikler, fitin, kolin, trigonelin, hidroliz sonucu diosgenin veren bir saponin, protein, uçucu ya ğ ve nikotin amit içerir. Halk aras ında çemenden tahri ş giderici, barsak yumu şat ı c ı, gaz giderici, sindirimi kolayla şt ı r ıc ı, süt art ı r ıc ı, göğüs yumu şat ıc ı, belgem söktürücü olarak yararlan ı lmaktad ı r. Bunun yan ı nda bron şit, ate ş dü şürücü, bo ğaz ağ r ı s ı n ı giderici, yara iyile ştirici ve kan şekerini dü şürücü özelli ğ inden dolay ı şeker hastal ığı nda ve kanser tedavisinde kullan ı lmakta, ayr ı ca baz ı lokal bölgelerde çemen tohumlar ından elde edilen boya kozmetik ürünlerinin boyanmas ı nda ve afrodizyak olarak da kullan ı lmaktad ı r (Baytop 1984, Hornok 1992, Akgül 1993, Arslan ve ark. 1989, Abdelgani ve ark. 1998). Çemenin ö ğ ütülmü ş tohumlar ı ülkemizde etlerin muhafazas ında ve past ı rma yap ı m ı nda kullan ı lmaktad ı r. Ayr ı ca kendine has kokusundan dolay ı baharat olarak tüketilmektedir. Çemenin depo zararl ı lar ı n ı uzakla şt ı rmada kullan ı ld ığı da bildirilmektedir (Duke 1981). Depo şartlar ı nda yapt ığı m ız gözlemlerde, çemen tohumlar ı n ı n özellikle farelere kar şı repellent etkiye sahip oldu ğ u gözlenmi ştir. Baklagil bitkisi olarak çemen, farkl ı ekim nöbeti sistemlerinde toprak özelliklerinin iyile ştirilmesinde ve ye ş il gübre olarak kullan ı labilmektedir. Gerek insan, gerekse hayvan beslenmesinde iyi bir protein kayna ğı d ı r. 1 Dicle Üniv. Ziraat Fak. Tarla Bitkileri Bölümü-Diyarbak ı r 2 Ankara Üniv. Ziraat Fak. Tarla Bitkileri Bölümü-Ankara

2 396 TARIM BILIMLERI DERGIS İ 2003, Cilt 9, Say ı 4 Çemen bitkisiyle yap ı lm ış baz ı çal ışmalarda; Verma ve ark. (1991), bitki boyunu cm, dal say ıs ı n ı adet ve tohum verimini kg/da, Hornok (1992), bitki boyunu cm, bakla uzunlu ğunu cm, baklada tohum say ıs ı n ı n adet, tohum veriminin kg/da, Arslan (1994), bitki boyunu cm, ilk bakla yüksekli ğini cm, dal say ısı n ı adet, bakla uzunlu ğunu cm, baklada tohum say ısı n ı adet, bitki ba şına verimi g, bin tohum ağı rl ığın ı g ve dekara verimi kg/da aras ında değ iştiğini bildirmişlerdir. Kevsero ğlu ve Özyaz ıc ı (1997), bitki boyunu cm, dal say ısın ı adet, bitkide bakla say ıs ı n ı adet, baklada tohum say ısın ı adet, bakla boyunu cm ve bin tohum a ğı rl ığı n ı g, Tamkoç ve ark. (1997), bitki boyunu cm, dal say ıs ı n ı adet, bakla say ıs ı n ı adet, baklada tohum say ıs ı n ı adet, bin tohum a ğı rl ığı n ı g, bakla uzunluğunu cm ve tohum verimini kg/da aras ında değ işti ğini bildirmi şlerdir. Ayanoğlu ve Mert (1999), bitki boyunu cm, bitkide dal say ı s ı n ı 5.44, ilk bakla yüksekli ğini cm, bakla uzunlu ğunu cm, bitkide bakla say ısın ı adet, baklada tohum say ıs ı n ı adet, bin tohum ağı rl ığı n ı g ve tohum verimini kg/da olarak belirlemişlerdir. Y ılmaz ve Telci (1999), k ış l ık ve yazl ık ekimlerde s ıras ı ile bitki boyunu cm, dal say ısını adet, bakla say ısı n ı adet, bakla boyunu cm, baklada tohum say ısı n ı adet, bin tohum a ğı rl ığı n ı g ve tohum verimini kg/da olarak bildirmi şlerdir. Bu ara şt ırmada, baz ı çemen hatlar ı nda farkl ı ekim normlar ı n ın verim ve verim unsurlar ına etkisinin belirlenmesi amaçlanm ışt ı r. Materyal ve Yöntem Bu ara şt ırma ve yeti ştirme dönemlerinde Dicle Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü deneme alan ında iki y ıl süre ile yürütülmü ştür. Çal ışmada materyal olarak Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümünden temin edilen sekiz çemen hatt ı (hat 1, hat 3, hat 18, hat 23, hat 29, hat 33, hat 34, kontrol) kullan ı lm ışt ı r. Deneme alan ı topra ğı, ağır yap ı l ı, organik madde ve fosforca zay ıf, normal kireçli, tuzsuz, orta derecede alkali (ph 7.12) reaksiyonludur (Anonim, 1999). Çal ışman ın yap ı ld ığı birinci y ıl (Ekim-Temmuz) vejetasyon döneminde, s ıcakl ık ortalamas ı 14.0 C, ikinci y ıl 12.4'C, ayn ı dönemler ait uzun y ıllar s ıcakl ık ortalamas ı 13.4 C, birinci y ı lda toplam ya ğış miktar ı mm, ikinci y ıl 537 mm, uzun y ıllar yağış miktar ı ise mm olarak gerçekle şmiştir (Anonim 2002). Ikinci y ıl yağış miktar ı birinci y ı ldan belirgin bir şekilde daha yüksek olmu ştur. Tarla denemesi, bölünmü ş parseller deneme tertibine göre üç tekerrürlü olarak kurulmu ştur. Farkl ı ekim normlar ı (2 kg/da, 3 kg/da, 4 kg/da, 5 kg/da) ana parselleri, çemen hatlar ı (hat 1, hat 3, hat 18, hat 23,hat 33, hat 34, kontrol) ise alt parselleri olu şturmu ştur. Ekim, birinci y ı l 28 Ekim 1999, ikinci y ı l 7 Kas ı m 2000 tarihlerinde yap ılm ışt ı r. Parsel uzunluklar ı 4 m, geni şlikleri 1.5 m olup parsel alan ı 6 m2 dir. Her parsele 30 cm aral ıkla 5 s ı ra ekilmi ştir. Hasatta kenar s ıralar ve s ı ralar ın başlar ı ndan 50 cm'lik k ı s ı mlar kenar tesiri b ı rak ılm ış ve de ğerlendirmeler 2.7 m 2, lik alan üzerinden yap ı lm ışt ır. Her iki deneme y ı l ında da deneme alan ına dekara 2.5 kg/da saf N ve 5 kg/da saf fosfor gübresi verilmi ştir. Ara şt ırmada bitki boyu, ilk bakla yüksekli ği, dal say ısı, bakla say ıs ı, bakla uzunlu ğu, baklada tohum say ıs ı, bitki ba şına tohum verimi, 1000 tohum a ğı rl ığı ve tohum verimi gibi özellikler incelenmi ştir. İlk 7 karakter her parselden rast gele seçilen 10 bitkiden, 1000 tohum a ğı rl ığı ve tohum verimi ise her parsel hasat alan ı ndaki bütün bitkilerden belirlenmi ş ve ortalamalar ı al ı nm ışt ı r. Elde edilen ortalamalar bölünmü ş parseller deneme desenine göre, bilgisayar ortam ı nda MSTAT-C paket program ından yararlan ılarak varyans analizine tabi tutulmuş, ortalamalar aras ındaki farkl ı l ıklar LSD (%5)'ye göre değerlendirilmi ştir. Bulgular ve Tart ışma Denemede incelenen verim ve verim özelliklerine ilişkin iki y ı ll ık ortalamalara ait varyans analizi Çizelge 1'de verilmi ştir. Bitki boyu (cm): Çizelge 1'de görüldü ğü gibi, denemede bitki boyu bak ı m ından y ı llar, y ı l x ekim normu, y ıl x hat, y ıl x ekim normu x hat interaksiyonlar ı ve ekim normlar ı aras ındaki farkl ı l ıklar istatistiksel olarak önemsiz, hatlar aras ı ndaki farkl ı l ıklar ise önemli bulunmu ştur. Bitki boyuna ait ortalama de ğerler ve olu şan gruplar Çizelge 2'de verilmi ştir. Ekim normlar ı aras ında olu şan farkl ı l ı klar önemli olmamakla birlikte, en yüksek bitki boyu cm ile 2 kg/da, en dü şük ise cm ile 4 kg/da'dan elde edilmiştir. aras ında ise en yüksek bitki boyu cm ile hat 18'den, en dü şük cm ile hat 29'dan elde edilmiştir. aras ında bitki boyunda meydana gelen farkl ı l ıklar ın, hatlar ın değ işik genotipik yap ıya sahip olmalar ından kaynakland ığı dü şünülmektedir. Elde edilen bitki boyuna ili şkin bulgular, Hornok (1992), Verma ve ark. (1991), Y ılmaz ve Telci (1999)'nin sonuçlar ı ile uyumlu, Ayano ğlu ve Mert (1999)'un sonuçlar ından dü şük, Arslan (1994), Tamkoç ve ark. (1997) ve Kevsero ğlu ve Özyaz ıc ı (1997)'n ın sonuçlar ından yüksek olmu ştur. Bitki boyu genotipe ba ğ l ı bir özellik olmakla birlikte, bitkinin yeti şti ği ekolojik koşullar ve uygulanan yetiştirme tekniklerinden büyük ölçüde etkilenmektedir. İlk bakla yüksekli ği (cm): Çemende ilk bakla yüksekli ğinin makinal ı hasada uygunluk bak ı m ı ndan yüksek olmas ı istenir. Çizelge 1'de görüldü ğü gibi, denemede ilk bakla yüksekli ği bak ı m ından ekim normlar ı, y ıl x ekim normu, y ıl x hat, ekim normu x hat, y ı l x ekim

3 KIZIL, S. ve N. ARSLAN, "Baz ı çemen (Trigonella foenum-graecum L.) hatlar ında farkl ı ekim normlar ı n ı n verim ve verim 397 özellikleri üzerine etkilerinin ara şt ı r ılmas ı " normu x hat interaksiyonlar ı aras ındaki farkl ı l ı klar istatistiksel olarak önemsiz, y ıllar ve hatlar aras ındaki farkl ı l ıklar ise önemli bulunmu ştur. Ilk bakla yüksekli ğine ait ortalama değerler ve olu şan gruplar Çizelge 3'de verilmiştir. Ekim normlar ı aras ında ilk bakla yüksekli ğ i cm aras ında değ iş miştir. aras ında ise en yüksek ilk bakla yüksekli ği cm ile hat 18'den, bunu hat 33 ve hat 3 izlemi ştir. En dü şük ilk bakla yüksekli ği ise cm ile hat 34'ten elde edilmi ştir. aras ında ilk bakla yüksekli ğinde ortaya ç ı kan varyasyonun, hatlar ın değ işik genotipik yap ıya sahip olmalar ından ve çevre ko şullar ı n ın etkisinden kaynakland ığı dü şünülmektedir. ilk bakla yüksekli ğine ilişkin elde edilen sonuçlar, Arslan (1994)' ı n belirtti ği s ı n ırlar içinde olup, Ayanoğlu ve Mert (1999)'in sonuçlar ından düşük bulunmu ştur. Dal say ıs ı (adet/bitki): Çizelge 1'de görüldü ğü gibi, denemede dal say ısı bak ı m ından y ı llar, y ı l x ekim normu, y ıl x hat, ekim normu x hat, y ıl x ekim normu x hat interaksiyonlar ı ve hatlar aras ı ndaki farkl ı l ıklar istatistiksel olarak önemsiz, ekim normlar ı aras ı ndaki farkl ı l ıklar ise önemli bulunmu ştur. Dal say ıs ına ait ortalama sonuçlar ve oluşan gruplar Çizelge 4'te verilmi ştir. Çizelge 4'te ekim normlar ı n ın artmas ı ile dal say ısında azalmalar meydana geldiği görülmektedir. Bu durum, birim alanda bitki say ısındaki art ışın dal say ıs ını olumsuz yönde etkiledi ğ ini göstermektedir. Ekim normlar ı aras ında en yüksek dal say ısı 4.19 adet/bitki ile 2 kg/da, en dü şük ise 3.29 adet/bitki ile 5 kg/da ekim normlar ından elde edilmi ştir. aras ında olu şan fakl ı l ı klar istatistiksel olarak önemli olmamakla birlikte dal say ısı değerleri adet/bitki aras ında değ iş mi ştir. Dal say ısı na ilişkin bulgular, Y ılmaz ve Telci (1999), Tamkoç ve ark. (1997)'n ın sonuçlar ı ve Arslan (1994)' ı n belirtti ği üst s ı n ır ile uyumlu, Ayanoğlu ve Mert (1999)'in sonuçlar ından ise daha dü şük olmuştur. Bitki başı na bakla say ıs ı (adet/bitki): Çizelge 1'de görüldü ğü gibi, iki y ı ll ık ortalamalara göre bitki ba şı na bakla say ısı bak ı m ından y ıllar, y ıl x ekim normu, ekim normu x hat, y ıl x ekim normu x hat interaksiyonlar ı ve hatlar aras ı ndaki farkl ı l ıklar istatistiksel olarak önemsiz, ekim normu ve y ıl x hat interaksiyonu aras ındaki farkl ı l ıklar ise önemli bulunmuştur. Y ıllara göre bitki ba şına bakla say ısına ait ortalama sonuçlar ve olu şan gruplar Çizelge 5 ve 6'da verilmi ştir. Birinci y ılda bitki ba şına bakla say ıs ı ortalamas ı (22.35 adet/bitki), ikinci y ı ldan (21.72 adet/bitki) daha yüksek olmu ştur. Ekim normlar ı aras ı nda olu şan farkl ı l ı klar birinci y ılda önemli bulunmazken hatlar aras ında oluşan farkl ı l ıklar önemli bulunmu ştur. Ekim normlar ı aras ında birinci y ıl bitki ba şına bakla say ısı adet/bitki, ikinci y ıl ise adet/bitki aras ında değ işmiştir. Ekim normlar ının artmas ı ile bitki ba şı na bakla say ıs ında belirgin bir azalma meydana gelmi ştir. aras ı nda oluşan farkl ı l ı klar birinci y ı lda önemli bulunurkerr, ikinci y ılda önemsiz bulunmu ştur. Birinci y ılda en yüksek bakla say ısı adet/bitki ile kontrol hatt ı ndan, en dü şük ise adet/bitki ile hat 23'ten elde edilmi ştir. ikinci y ılda bakla say ıs ı değerleri adet/bitki aras ında değ işmiştir. Bitki ba şına bakla say ısına ili şkin bulgular, Tamkoç ve ark. (1997)'n ın sonuçlar ı ile uyumlu, Ayanoğlu ve Mert (1999)'in sonuçlar ından dü şük, Y ı lmaz ve Telci (1999)'nin sonuçlar ı ndan yüksek olmuştur. Çizelge 1. denemede incelenen verim ve verim özelliklerine ili şkin kareler ortalamas ı na (KO) ait varyans analizi sonuçlar ı V.K. BB IBY DS BBBS BU BTS BBTV 1000 TA TV Y ı llar ** ** ** ** ** ** ** Y ı l X E. N Hata, ** ** ** 4.441** 1.924* ** ** Y ı l X ** * 6.128** E.N.X Y ı l x E.N.xHat * Hatat C.V. % V.K.: Varyasyon Kaynaklar ı, E.N.: Ekim Normu, BB: Bitki Boyu, IBY: İ lk Bakla Yüksekliği; DS: Dal Say ısı, BBBS: Bitki Ba şına Bakla Say ısı, BU: Bakla Uzunlu ğu, BTS: Baklada Tohum Say ıs ı, BBTV: Bitki Başına Tohum Verimi, 1000 TA: 1000 Tohum A ğı rl ığı, TV: Tohum Verimi * 0.05 Düzeyinde önemli ** 0.01 Düzeyinde önemli Çizelge 2. Bitki boyuna ait iki y ı ll ık ortalama de ğerler ve olu şan gruplar - 2 kg/da kg/da kg/da kg/da Ort cd ab* a bc d ab bc bcd LSD (% 5) ; * Ayn ı harflerle gösterilen ortalamalar aras ı ndaki farkl ı l ıklar önemli değ ildir.

4 398 TARIM BILIMLERI DERGISI 2003, Cilt 9, Say ı 4 Bakla uzunluğu (cm): Çizelge 1'de görüldü ğü gibi, denemede bakla uzunlu ğu bak ı m ından y ıllar, ekim normlar ı, y ıl x ekim normu, ekim normu x hat, y ıl x hat ve y ıl x ekim normu x hat interaksiyonlar ı aras ı ndaki farkl ı l ıklar istatistiksel olarak önemsiz, hatlar aras ındaki farkl ı l ıklar ise önemli bulunmu ştur. Bakla uzunlu ğuna ait ortalama sonuçlar ve olu şan gruplar Çizelge 7'de verilmi ş- tir. Ekim normlar ı aras ında olu şan fark önemli olmamakla birlikte en yüksek bakla uzunlu ğu cm ile 3 kg/da, en düşük ise cm ile 4 kg/da'dan elde edilmi ştir. aras ında en yüksek bakla uzunlu ğu cm ile hat 18'den elde edilirken bunu, hat 33 ve hat 34 izlemi ştir. En düşük bakla uzunlu ğu ise cm ile kontrol hatt ından elde edilmi ştir. Denemede kullan ılan çemen hatlar ı, bakla uzunlu ğu bak ı m ından kontrol hatt ından daha yüksek değerler vermi ştir. aras ında bakla uzunlu ğunda ortaya ç ı kan farkl ı l ıklar ın, hatlar ın değ işik genotipik yap ıya sahip olmalar ından kaynakland ığı düşünülmektedir. Bakla uzunlu ğuna ilişkin bulgular, Hornok (1992), Arslan (1994), Tamkoç ve ark. (1997), Ayano ğlu ve Mert (1999), ve Kevsero ğlu ve Özyaz ıc ı (1997)'n ı n sonuçlar ı ile uyumlu, Y ılmaz ve Telci (1999)'nin sonuçlar ından yüksek olmuştur. Baklada tohum say ıs ı (adet/bakla): Çizelge 1'de görüldüğü gibi, baklada tohum say ısı bak ı m ından ekim normlar ı, y ı l x ekim normu, y ıl x hat, ekim normu x hat, y ı l x ekim normu x hat interaksiyonlar ı aras ındaki farkl ı l ıklar istatistiksel olarak önemsiz, y ıllar ve hatlar aras ındaki farkl ı l ıklar ise önemli bulunmu ştur. Bakla tohum say ısı na ait ortalama sonuçlar ve olu şan gruplar Çizelge 8'de verilmi ştir. Ekim normlar ı aras ında baklada tohum say ıs ı adet/bakla aras ında de ğ iş miştir. aras ında en yüksek baklada tohum say ısı adet/bakla ile hat 18'den, en dü şük ise adet/bakla ile hat 33'ten elde edilmi ştir. aras ında baklada tohum say ıs ında meydana gelen farkl ı l ıklar ın, hatlar ın değ işik genotipik yap ıya sahip olmalar ından ve çevre ko şullar ı n ın etkisinden kaynakland ığı düşünülmektedir. Baklada tohum say ısına ili şkin bulgular, Hornok (1992), Kevsero ğlu ve Özyaz ıc ı (1997) ve Ayano ğlu ve Mert (1999)'in sonuçlar ı ile uyumlu, Arslan (1994), Tamkoç ve ark. (1997) ve Y ılmaz ve Telci (1999)'nin sonuçlar ı ndan yüksek olmu ştur. Bitki başına tohum verimi (g): Çizelge 1'de görüldü ğü gibi, denemede bitki ba şına tohum verimi bak ımmdan y ı llar, y ıl x ekim normu ve ekim normu x hat interaksiyonlar ı istatistiksel olarak önemsiz, y ıl x hat, y ı l x ekim normu x hat interaksiyonlar ı, ekim normlar ı ve hatlar aras ındaki farkl ı l ı klar ise önemli bulunmuştur. Bitki ba şına tohum verimine ait ortalama sonuçlar ve olu şan gruplar Çizelge 9'da verilmi ştir. Çizelge 9'da görüldü ğü gibi, birinci y ıl bitki ba şına tohum verimi 3.31 g, ikinci y ılda ise 3.65 g olmu ştur. En yüksek bitki ba şı na tohum verimi ikinci y ıl 2 kg/da'l ık ekim normunda hat 34'ten 6.47 g, en dü şük ise birinci y ıl 5 kg/da'l ık ekim normunda hat 29'dan 1.42 g olarak belirlenmi ştir. Ekim normlar ı aras ında her iki y ılda da en yüksek bitki ba şına tohum verimi 2 kg/da, en dü şük ise 5 kg/da ekim normlar ından elde edilmiş ve ekim normunun artmas ı ile birlikte bitki ba şı na tohum veriminde azalmalar meydana gelmi ştir. aras ı nda ise birinci y ı l en yüksek bitki ba şı na tohum verimi s ı ras ı ile hat 34 ve hat 18'den, en dü şük ise hat 23 ve hat 3'ten, ikinci y ılda en yüksek verim s ıras ı ile hat 23 ve hat 34'den en dü şük ise hat 33 ve hat 3'ten elde edilmi ştir. Bitki ba şı na tohum verimine ili şkin bulgular, Arslan (1994)' ı n sonuçlar ından daha yüksek bulunmu ştur tohum a ğı rl ığı (g): Çizelge 1'de görüldü ğü gibi, denemede 1000 tohum a ğı rl ığı bak ı m ından y ı l x ekim normu, ekim normu x hat, y ıl x ekim normu x hat interaksiyonlar ı ve ekim normlar ı aras ındaki farkl ı l ı klar istatistiksel olarak önemsiz, y ı llar, y ıl x hat interaksiyonu ve hatlar aras ı ndaki farkl ı l ı klar ise önemli bulunmu ştur tohum a ğı rl ığına ait y ıllara göre olu şan ortalama sonuçlar ve gruplar Çizelge 10 ve 11'de verilmi ştir. Çizelge 10 ve 11'de görüldü ğü gibi, birinci y ılda elde edilen 1000 tohum a ğı rl ığı ortalama de ğeri (17.35 g), ikinci y ı ldan (16.69 g) daha yüksek olmu ştur. Denemenin her iki y ı l ı nda da ekim normlar ı aras ında meydana gelen farkl ı l ı klar önemli olmamakla birlikte, birinci y ıl g, ikinci y ıl ise g aras ı nda de ğ işmiştir. aras ı nda denemenin birinci y ı l ında en yüksek 1000 tohum a ğı rl ığı g ile hat 34, en dü şük ise g ile hat 29'dan, ikinci y ılda da birinci y ılda oldu ğu gibi en yüksek 1000 tohum a ğı rl ığı g ile hat 34'ten, en dü şük ise g ile hat 29'dan elde edilmi ştir. ve y ı llar aras ında 1000 tohum a ğı rl ığında ortaya ç ı kan farkl ı l ı klar ın, hatlar ı n farkl ı genotipik yap ıya sahip olmalar ı ve çevre ko şullar ı n ı n etkisinden kaynakland ığı düşünülmektedir tohum a ğı rl ığı na ilişkin sonuçlar, Arslan (1994), Y ılmaz ve Telci (1999), Ayano ğlu ve Mert (1999), Tamkoç ve ark. (1997) ve Kevsero ğlu ve Özyaz ı c ı (1997)'n ı n belirttikleri s ın ı rlar içerisinde kalm ışt ı r. Tohum verimi (kg/da): Çizelge 1'de görüldü ğ ü gibi, denemede tohum verimi bak ı m ından y ıllar, y ıl x ekim normu, y ıl x hat, ekim normu x hat, y ıl x ekim normu x hat interaksiyonlar ı aras ındaki farkl ı l ıklar istatistiksel olarak önemsiz, ekim normlar ı ve hatlar aras ı ndaki farkl ı l ı klar ise önemli bulunmuştur. Tohum verimine ait ortalama sonuçlar ve olu şan gruplar Çizelge 12'de verilmi ştir. Ekim. normlar ı aras ında en yüksek tohum verimi kg/da ile 3 kg/da, en dü şük ise kg/da ile 5 kg/da'dan elde edilmiştir. nun artmas ı ile tohum veriminde belirgin bir azalma meydana gelmi ştir. Bu azalman ı n birim alanda bitki say ısı n ın artmas ı sonucu; bitkilerin su, besin maddesi ve ışık gibi bitki gelişimini etkileyen faktörlerden daha az yararlanmalar ı ve birbirleri ile olan rekabetlerinden kaynakland ığı düşünülmektedir. aras ında ise en yüksek tohum verimi ve kg/da ile s ıras ı ile hat 34 ve hat 3, en dü şük ise kg/da ile kontrol hatt ından elde edilmiştir. aras ında tohum veriminde ortaya ç ıkan farkl ı l ı klar ın, hatlar ın değ i şik genotipik yap ıya sahip olmalar ından kaynakland ığı dü şünülmektedir. Tohum verimine ili şkin bulgular, Hornok (1992), Verma ve ark. (1991) ve Ayano ğlu ve Mert (1999)'in sonuçlar ı ile uyumlu Arslan (1994), Tamkoç ve ark. (1997)

5 KIZIL, S. ve N. ARSLAN, "Baz ı çemen (Trigonella foenum-graecum L.) hatlar ı nda farkl ı ekim normlar ı n ı n verim ve verim 399 özellikleri üzerine etkilerinin ara şt ı r ı lmas ı " Çizelge 3. İ lk bakla yüksekli ğ ine ait iki y ı ll ı k ortalama de ğ erler ve olu şan gruplar 2 kg/da kg/da kg/da kg/da Ort b ab a b ab a b b LSD (% 5) ; " Ayn ı harflerle gösterilen ortalamalar aras ı ndaki farkl ı l ı klar önemli de ğ ildir Çizelge 4. Dal say ı s ı na ait iki y ı ll ı k ortalama de ğ erler ve olu ş an gruplar 2 kg/da a 3 kg/da a 4 kg/da b 5 kg/da b Ort LSD (% 5) *Ayn ı harflerle gösterilen ortalamalar aras ı ndaki farkl ı l ı klar önemli de ğildir Çizelge 5. Bitki ba şı na bakla say ı s ı na ilişkin yeti ştirme dönemine ait ortalama de ğerler ve olu şan gruplar Ekim Normu 2 kg/da kg/da kg/da kg/da art bc ab bc c ab abc ab a LSD (% 5) ; *Ayn ı harflerle gösterilen ortalamalar aras ı ndaki farkl ı l ı klar önemli de ğildir Çizelge 6. Bitki ba şı na bakla say ı s ı na ili şkin yeti ştirme dönemine ait ortalama de ğerler ve olu şan gruplar Ekim Normu 2 kg/da a 3 kg/da b 4 kg/da b 5 kg/da b b Ort LSD (% 5) Ekim Normu;3.547 *Ayn ı harflerle gösterilen ortalamalar aras ı ndaki farkl ı l ı klar önemli de ğ ildir Çizelge 7. Bakla uzunlu ğuna ait iki y ı ll ı k ortalama de ğerler ve olu şan gruplar 2 kg/da kg/da kg/da kg/da Ort ab ab a ab bc a a c LSD (% 5) ; "Ayn ı harflerle gösterilen ortalamalar aras ı ndaki farkliliklar önemli de ğildir

6 400 TARIM BILIMLERI DERGISI 2003, Cilt 9, Say ı 4 Çizelge 8. Baklada tohum say ı s ı na ait iki y ı ll ı k ortalama de ğerler ve olu şan gruplar 2 kg/da kg/da kg/da kg/da Ort c bc a ab c c c bc LSD (% 5) ; * Ayn ı harflerle gösterilen ortalamalar aras ı ndaki farkl ı l ıklar önemli de ğ ildir Çizelge 9. Bitki ba şı na tohum verimine ili ş kin y ı l x ekim normu x hat interaksiyonuna ait ortalama de ğerler ve olu şan gruplar kg/da 4.87 bcd 4.43 b-h 4.18 c-k 4.10 c-i 4.01 c-m 4.41 b-h 4.47 b-g 4.99 bc kg/da 3.33 f-t 2.65 m-v 4.14 c-k 2.57 o-v 3.92 c-o 3.55 d-r 5.61 ab 3.96 c-n kg/da 2.19 r-v 2.68 m-v 3.14 g-u 1.98 tuv 3.74 c-p 2.33 q-v 3.17 g-u 2.74 I-v kg/da 2.61 n-v 1.95 uv 2.09 s-v 2.08 s-v 1.42 v 2.54 p-v 2.89 j-u 3.13 g-u 2.34 Ort kg/da 3.77 c-p 4.76 b-e 3.16 g-u 4.42 b-h 3.79 c-p 4.23 b-j 6.47 a 3.22 g-u kg/da 3.74 c-p 2.84 k-u 3.59 d-q 4.63 b-f 3.88 c-p 3.10 g-u 3.10 g-u 4.37 b- ı kg/da 2.67 m-v 3.06 h-u 3.58 d-q 4.20 c-k 3.76 c-p 3.31 f-u 3.31 f-u 3.81 c-p kg/da 3.13 g-u 3.02 f-u 3.43 e-s 3.83 c-p 2.85 k-u 2.90 j-u 3.41 e-s 3.52 d-r 3.26 Ort LSD (% 5) Y ı l x Ekim Normu X Hat ; *Ayn ı harflerle gösterilen ortalamalar aras ı ndaki farkl ı l ı klar önemli de ğ ildir Çizelge Tohum a ğı rl ığı na ili şkin yeti ştirme dönemine ait ortalama de ğerler ve olu şan gruplar 2 kg/da kg/da kg/da kg/da Ort de bc b cd e bc a de LSD (% 5) ; "Ayn ı harflerle gösterilen ortalamalar aras ı ndaki farkl ı l ı klar önemli de ğ ildir Çizelge Tohum a ğı rl ığı na ili şkin yeti ştirme dönemine ait ortalama de ğerler ve olu şan gruplar 2 kg/da kg/da kg/da kg/da Ort cde b bcd de e bc a a LSD (% 5) ; "Ayn ı harflerle gösterilen ortalamalar aras ı ndaki farkl ı l ı klar önemli de ğ ildir Çizelge 12. Tohum verimine ait iki y ı ll ı k ortalama de ğ erler ve olu şan gruplar Ekim Normu 2 kg/da ab 3 kg/da a 4 kg/da bc 5 kg/da c Ort cd ab bcd d abc d a d LSD (% 5) ;17.40, Ekim Normu;21.21 * Ayn ı harflerle gösterilen ortalamalar aras ndaki farkl ı l ıklar önemli değ ildir

7 KIZIL, S. ve N. ARSLAN, "Baz ı çemen (Trigonella foenum-graecum L.) hatlar ı nda farkl ı ekim normlar ı n ı n verim ve verim 401 özellikleri üzerine etkilerinin ara şt ı r ı lmas ı " ve Y ılmaz ve Telci (1999)'nin sonuçlar ı ndan yüksek olmuştur. Sonuç olarak; ekim normunun artmas ı ile dal say ıs ı, bitki ba şına bakla say ısı, bitki başı na tohum verimi ve tohum veriminde azalmalar meydana gelmi ştir. aras ı nda bitki boyu, ilk bakla yüksekli ği ve baklada tohum say ısı bak ı m ından hat 18, bakla uzunlu ğu bak ı m ındanhatl8, hat 33 ve hat 34, bitki ba şına tohum verimi, 1000 tohum a ğı rl ığı ve tohum verimi bak ı m ından ise hat 34'ten en yüksek de ğerler elde edilmi ştir. Bu sonuçlar doğrultusunda, Diyarbak ı r ko şullar ı nda çemen tar ı m ı için 3 kg/da ekim normu ile 34 nolu hatt ın ekimi tavsiye edilebilir. Kaynaklar Abdelgani, M. E., E. A. E. Elsheikh, N. O. Mukhtar, The effect of rhizobium ı noculation and chemical fertilization on seed quality of fenugreek. Food Chemistry, 64, Akgül, A Baharat Bilimi ve Teknolojisi. G ıda Teknolojisi Derneği Yay ı n No: 15, s 451, Ankara. Anonim, Toprak Analiz Raporu. T.C. Tar ım Köy I şleri Bakanl ığı, Köy Hizmetleri 8. Bölge Müdürlü ğ ü, Diyarbak ı r. Anonim, Ayl ık Hava Raporlar]. Meteoroloji Bölge Müdürlü ğü, Diyarbak ı r. Arslan, N., S. Tekeli ve T. Gençtan, De ğ işik yörelere ait çemen populasyonlar ı n ı n tohum verimleri. VIII. Bitkisel ilaç Hammaddeleri Toplant ı s ı Bildirileri May ıs İstanbul Üniv. Eczac ı l ı k Fak. İstanbul. Arslan, N Tohumluk miktar ı ve s ı ra aras ı mesafenin çemenin baz ı özelliklerine etkisi. Tarla Bitkileri Merkezi Araşt ı rma Enstitüsü Dergisi, 3 (1) Baytop, T Türkiye'de Bitkiler ile Tedavi. İstanbul Üniv. Eczac ı l ı k Fak. Yay ı nlar ı, No: Davis, P. H Flora of Turkey and The East Aegean Islands, Edinburgh Univ. Press, 3: Duke, A. J Handbook of Legumes of World Economic Importance, Plenum Press Newyork, Hornok, L The Cultivation of Medicinal Plants. Cultivation and Processing of Medicinal Plants (Ed. L. Hornok), Budapest, pp Kevseroğlu, K. ve G. Özyaz ı c ı, Azotlu gübre dozlar ı n ı n çemen (trigonella foenum-graecum I.) bitkisinin baz ı tar ı msal özelliklerine etkileri. Türkiye Il. Tarla Bitkileri Kongresi Eylül 1997, Samsun. Tamkoç, A., B. Sade, A. Topal, S. Soylu ve R. Acar, Seleksiyon ı slah ı ile elde edilen çemen hatlar ı nda dane verimi ve baz ı tar ımsal özelliklerin belirlenmesi. Türkiye Il. Tarla Bitkileri Kongresi Eylül 1997, Samsun. Verma, J. P., R. N. Thakur, B. N. Sharma, D. S. Kat ıyar and V. S ı ngh, Response of fenugreek to N and P. Indian J. Agron., 36 (1) Y ı lmaz, G. ve I. Telci, Tokat ko ş ullar ı nda baharat olarak kullan ım amac ıyla çemen (trigonella foenum-graecum I.) üretimi üzerinde bir ara şt ı rma. Türkiye Il. Tarla Bitkileri Kongresi. Cilt Il, Endüstri Bitkileri, , Adana. Iletişim adresi: Süleyman KIZIL Dicle Üniv. Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü-Diyarbak ı r Tel: O Fax: O Ayanao ğlu, F. and A. Mert, Determination of seed yield and some characteristics of certain fenugreek (Trigonella foenum-graecum L.) Lines in Hatay. Türk. J. of Field Crops, 4,

Baz ı Kiş niş (Coriandrum sativum L.) Hatlar ı nda Farkl ı S ıra Aras ı Mesafelerinin Verim, Verim Özellikleri ve Uçucu Yağ Oran ı Üzerine Etkileri

Baz ı Kiş niş (Coriandrum sativum L.) Hatlar ı nda Farkl ı S ıra Aras ı Mesafelerinin Verim, Verim Özellikleri ve Uçucu Yağ Oran ı Üzerine Etkileri TARIM BILIMLERI DERGISI 2004, 10 (3) 237-244 Baz ı Kiş niş (Coriandrum sativum L.) Hatlar ı nda Farkl ı S ıra Aras ı Mesafelerinin Verim, Verim Özellikleri ve Uçucu Yağ Oran ı Üzerine Etkileri Süleyman

Detaylı

Tekirdağ koşullarında sıra aralığının bazı çemen (Trigonella foenum-graecum) populasyonlarının verim ve verim kriterleri üzerine etkisi

Tekirdağ koşullarında sıra aralığının bazı çemen (Trigonella foenum-graecum) populasyonlarının verim ve verim kriterleri üzerine etkisi Araştırma Makalesi/Research Article www.ziraatdergi.akdeniz.edu.tr AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ (2010) 23(1): 47-51 Tekirdağ koşullarında sıra aralığının bazı çemen (Trigonella foenum-graecum)

Detaylı

ÖZET. Yüksek Lisans Tezi. Đmge Đ. TOKBAY. Adnan Menderes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarla Bitkileri Anabilim Dalı

ÖZET. Yüksek Lisans Tezi. Đmge Đ. TOKBAY. Adnan Menderes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarla Bitkileri Anabilim Dalı iii ÖZET Yüksek Lisans Tezi AYDIN EKOLOJĐK KOŞULLARINDA FARKLI EKĐM ZAMANI VE SIRA ARALIĞININ ÇEMEN (Trigonella foenum-graecum L.) ĐN VERĐM VE KALĐTE ÖZELLĐKLERĐNE ETKĐSĐ Đmge Đ. TOKBAY Adnan Menderes

Detaylı

Selçuk Tarım Bilimleri Dergisi

Selçuk Tarım Bilimleri Dergisi Selçuk Tar Bil Der, 3(2): 210-214 210 Selçuk Tarım Bilimleri Dergisi Ankara (Gölbaşı) Şartlarında Farklı Ekim Zamanlarında Yetiştirilen Çemen (Trigonella Foenum Graecum L.)'un Verim ve Kalite Özelliklerinin

Detaylı

Sait GEZGİN, Nesim DURSUN, Fatma GÖKMEN YILMAZ

Sait GEZGİN, Nesim DURSUN, Fatma GÖKMEN YILMAZ FARKLI ŞEKİL VE DOZLARDA UYGULANAN TKİ HÜMAS IN EKMEKLİK BUĞDAYIN BAYRAK YAPRAK BESİN ELEMENTİ KONSANTRASYONU, VERİM VE TANE PROTEİN KAPSAMINA ETKİLERİ Sait GEZGİN, Nesim DURSUN, Fatma GÖKMEN YILMAZ Bu

Detaylı

GÜNEYDOĞU ANADOLU EKOLOJİK KOŞULLARINDA BAZI ARPA (Hordeum vulgare L.) ÇEŞİTLERİNİN VERİM VE VERİM ÖĞELERİNİN BELİRLENMESİ

GÜNEYDOĞU ANADOLU EKOLOJİK KOŞULLARINDA BAZI ARPA (Hordeum vulgare L.) ÇEŞİTLERİNİN VERİM VE VERİM ÖĞELERİNİN BELİRLENMESİ GÜNEYDOĞU ANADOLU EKOLOJİK KOŞULLARINDA BAZI ARPA (Hordeum vulgare L.) ÇEŞİTLERİNİN VERİM VE VERİM ÖĞELERİNİN BELİRLENMESİ Turan KARAHAN 1 Cafer Olcayto SABANCI 2 1 Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü,

Detaylı

Bazı Bezelye (Pisum sativum L) Çeşitlerinin Tohum Verimi ve Verim Komponentlerinin Belirlenmesi

Bazı Bezelye (Pisum sativum L) Çeşitlerinin Tohum Verimi ve Verim Komponentlerinin Belirlenmesi Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 5 (1):44-49, 2010 ISSN 1304-9984, Araştırma M. ÖZ, A. KARASU Bazı Bezelye (Pisum sativum L) Çeşitlerinin Tohum Verimi ve Verim Komponentlerinin Belirlenmesi

Detaylı

Kış l ık Kolza (Brassica napus ssp. oleifera L.) Çeşitlerinin Ankara Koşullar ında Verim ve Verim Ö ğeleri Yönünden Karşı laşt ı r ılmas ı

Kış l ık Kolza (Brassica napus ssp. oleifera L.) Çeşitlerinin Ankara Koşullar ında Verim ve Verim Ö ğeleri Yönünden Karşı laşt ı r ılmas ı TARIM BILIMLERI DERGISI 2004, 10 (2) 211-217 Kış l ık Kolza (Brassica napus ssp. oleifera L.) Çeşitlerinin Ankara Koşullar ında Verim ve Verim Ö ğeleri Yönünden Karşı laşt ı r ılmas ı Dilek BAŞALMA ş Tarihi:

Detaylı

Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 21 (42): (2007) 36-42

Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 21 (42): (2007) 36-42 www.ziraat.selcuk.edu.tr/dergi Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 21 (42): (2007) 3642 KONYA EKOLOJİK KOŞULLARINDA YETİŞTİRİLEN KİŞNİŞ (Coriandrum sativum L.) DE UYGULANAN ORGANİK VE İNORGANİK

Detaylı

Patates (Solanum tuberosum L.) Çeşitlerinde Fosforlu Gübre Uygulamalar ı n ın Verim Ve Baz ı Verim Ö ğelerine Etkisi

Patates (Solanum tuberosum L.) Çeşitlerinde Fosforlu Gübre Uygulamalar ı n ın Verim Ve Baz ı Verim Ö ğelerine Etkisi TAR İ M BILIMLERI DERG İSI 2004, 10 (4) 466-473 Patates (Solanum tuberosum L.) Çeşitlerinde Fosforlu Gübre Uygulamalar ı n ın Verim Ve Baz ı Verim Ö ğelerine Etkisi Murat TUNÇTÜRK 1 Murat ERMAN Rüveyde

Detaylı

Rüveyde TUNÇTÜRK 1* Effects of Different Row Spacings on the Yield and Quality in Coriander (Coriandrum sativum L.) Cultivars

Rüveyde TUNÇTÜRK 1* Effects of Different Row Spacings on the Yield and Quality in Coriander (Coriandrum sativum L.) Cultivars YYÜ TAR BİL DERG (YYU J AGR SCI) 2011, 21(2): 89-97 Geliş Tarihi (Received): 09.12.2010 Kabul Tarihi (Accepted): 21.12.2010 Araştırma Makalesi/Research Article (Original Paper) Kişniş (Coriandrum sativum

Detaylı

İTALYAN ÇİMİ TESCİL RAPORU

İTALYAN ÇİMİ TESCİL RAPORU T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkez Müdürlüğü İTALYAN ÇİMİ TESCİL RAPORU RAMBO ANKARA 2015 RAMBO İTALYAN ÇİMİ ÇEŞİT ADAYININ TESCİLİ HAKKINDA RAPOR İtalyan

Detaylı

DİYARBAKIR EKOLOJİK KOŞULLARINDA FARKLI EKİM ZAMANLARININ DEREOTU (Anethum graveolens L.) NDA BAZI AGRONOMİK VE TEKNOLOJİK ÖZELLİKLER ÜZERİNE ETKİSİ *

DİYARBAKIR EKOLOJİK KOŞULLARINDA FARKLI EKİM ZAMANLARININ DEREOTU (Anethum graveolens L.) NDA BAZI AGRONOMİK VE TEKNOLOJİK ÖZELLİKLER ÜZERİNE ETKİSİ * DİYARBAKIR EKOLOJİK KOŞULLARINDA FARKLI EKİM ZAMANLARININ DEREOTU (Anethum graveolens L.) NDA BAZI AGRONOMİK VE TEKNOLOJİK ÖZELLİKLER ÜZERİNE ETKİSİ * Effects Of Dıfferent Sowıng Tımes On Some Agronomıcal

Detaylı

Tülay D İZİ KISA 1 A. Metin KUMLAY 2 Melih OKÇU 1 Mücahit PEHLUVAN 1 Canan KAYA / Helianthus annuus L., çe şit denemesi, verim ve verim

Tülay D İZİ KISA 1 A. Metin KUMLAY 2 Melih OKÇU 1 Mücahit PEHLUVAN 1 Canan KAYA / Helianthus annuus L., çe şit denemesi, verim ve verim TARIM B İ L İMLER İ DERGISI 2008, 14 (4) 359-364 ANKARA ÜN İVERS İTES İ Z İ RAAT FAKÜLTESI Erzurum-Pasinler Ekolojik Ko şullar ı nda Yeti ştirilen Baz ı Yağ l ı k Ayçiçeğ i (Helianthus annuus L.) Hibridlerinin

Detaylı

I- Ot Verimi ile ilgili Özellikler

I- Ot Verimi ile ilgili Özellikler TARIM BILIMLERI DERGISI 2003, 9 (4) 435-439 Tokat Koş ullar ında Ar ı Otunun (Phacelia tanacetifolia Bentham) Yazl ı k Ekim Zaman ı Üzerinde Ara şt ı rmalar I- Ot Verimi ile ilgili Özellikler Ya şar KARADAĞ

Detaylı

DİYARBAKIR EKOLOJİK KOŞULLARINDA BAZI KIŞLIK KIRMIZI MERCİMEK

DİYARBAKIR EKOLOJİK KOŞULLARINDA BAZI KIŞLIK KIRMIZI MERCİMEK DİYARBAKIR EKOLOJİK KOŞULLARINDA BAZI KIŞLIK KIRMIZI MERCİMEK (Lens culinaris Medic.) ÇEŞİTLERİNDE FARKLI EKİM SIKLIKLARININ VERİM VE VERİM İLE İLGİLİ ÖZELLİKLERE ETKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA* An Investigation

Detaylı

Ekmeklik Bu ğday (Triticum aestivum L.)' ı n Belirli Geli ş me Dönemlerindeki Su Stresinin Baz ı Kalite Özelliklerine Etkisi

Ekmeklik Bu ğday (Triticum aestivum L.)' ı n Belirli Geli ş me Dönemlerindeki Su Stresinin Baz ı Kalite Özelliklerine Etkisi TARIM BILIMLERI DERGISI 2001, 7 (3), 21-28 Ekmeklik Bu ğday (Triticum aestivum L.)' ı n Belirli Geli ş me Dönemlerindeki Su Stresinin Baz ı Kalite Özelliklerine Etkisi Mustafa GÜLER Geliş Tarihi: 02.01.2001

Detaylı

Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 20 (39): (2006) 58-62

Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 20 (39): (2006) 58-62 www.ziraat.selcuk.edu.tr/dergi Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 20 (39): (2006) 58-62 KİŞNİŞ (Coriandrum sativum L.) BİTKİSİNDE FARKLI TOHUMLUK MİKTARLARININ VERİM, VERİM ÖZELLİKLERİ VE UÇUCU

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ KOŞULLARINDA DEĞİŞİK KIŞLIK MERCİMEK (Lens culinaris Medic.) ÇEŞİTLERİNDE VERİM VE VERİM ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

KAHRAMANMARAŞ KOŞULLARINDA DEĞİŞİK KIŞLIK MERCİMEK (Lens culinaris Medic.) ÇEŞİTLERİNDE VERİM VE VERİM ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2005, 18(2), 285-290 KAHRAMANMARAŞ KOŞULLARINDA DEĞİŞİK KIŞLIK MERCİMEK (Lens culinaris Medic.) ÇEŞİTLERİNDE VERİM VE VERİM ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Detaylı

Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 21 (41): (2007)

Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 21 (41): (2007) www.ziraat.selcuk.edu.tr/dergi Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 21 (41): (2007) 118122 ÇEMEN (Trigonella foenum graecum L.) TOHUMLARININ BAZI KALİTE ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ORGANİK VE İNORGANİK

Detaylı

Bazı Arpa Çeşitlerinin Verim ve Verim Unsurları ile Bazı Kalite Özellikleri Üzerinde Bir Araştırma

Bazı Arpa Çeşitlerinin Verim ve Verim Unsurları ile Bazı Kalite Özellikleri Üzerinde Bir Araştırma Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Bilimleri Dergisi (J. Agric. Sci.), 2004, 14(2): 119-125 Geliş Tarihi: 21.11.2003 Bazı Arpa lerinin Verim ve Verim Unsurları ile Bazı Kalite Özellikleri

Detaylı

Selçuk Tarım Bilimleri Dergisi

Selçuk Tarım Bilimleri Dergisi Selçuk Tar Bil Der, 3(2): 205-209 205 Selçuk Tarım Bilimleri Dergisi Ankara (Gölbaşı) Şartlarında Farklı Ekim Zamanlarında Yetiştirilen Kimyon (Cuminum cyminum L.)'un Verim ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi

Detaylı

Biological Diversity and Conservation. ISSN 1308-8084 Online; ISSN 1308-5301 Print 5/3 (2012) 48-53

Biological Diversity and Conservation. ISSN 1308-8084 Online; ISSN 1308-5301 Print 5/3 (2012) 48-53 www.biodicon.com Biological Diversity and Conservation ISSN 1308-8084 Online; ISSN 1308-5301 Print 5/3 (2012) 48-53 Research article/araştırma makalesi The effect of different sowing dates on yield and

Detaylı

Diyarbakır Ekolojik Koşullarında Bazı Koca Fiğ Genotiplerinin Verim ve Verim Unsurları

Diyarbakır Ekolojik Koşullarında Bazı Koca Fiğ Genotiplerinin Verim ve Verim Unsurları TÜRK TARIM ve DOĞA BİLİMLERİ DERGİSİ TURKISH JOURNAL of AGRICULTURAL and NATURAL SCIENCES www.turkjans.com Diyarbakır Ekolojik Koşullarında Bazı Koca Fiğ Genotiplerinin Verim ve Verim Unsurları a Seyithan

Detaylı

Bazı Soya Fasulyesi [Glycine max (L.) Merill] Çeşitlerinin Bursa Koşullarına Adaptasyonu Konusunda Bir Çalışma

Bazı Soya Fasulyesi [Glycine max (L.) Merill] Çeşitlerinin Bursa Koşullarına Adaptasyonu Konusunda Bir Çalışma Ulud. Üniv. Zir. Fak. Derg., (2002) 16(2): 25-34 Bazı Soya Fasulyesi [Glycine max (L.) Merill] Çeşitlerinin Bursa Koşullarına Adaptasyonu Konusunda Bir Çalışma Abdullah KARASU * Mehmet ÖZ ** A. Tanju GÖKSOY

Detaylı

Fiğ (Vicia sativa L.) Hatlar ı nda Tohum Verimi ve Baz ı Bitkisel 'Özellikler

Fiğ (Vicia sativa L.) Hatlar ı nda Tohum Verimi ve Baz ı Bitkisel 'Özellikler TAF,M BILIMLERI DERGISI 2000, 6 (2) 1-7 Fiğ (Vicia sativa L.) Hatlar ı nda Tohum Verimi ve Baz ı Bitkisel 'Özellikler Hayrettin Kendir' Geliş Tarihi : 05.05.1999 Özet: Türkiye'de yembitkileri ekili şi

Detaylı

İkinci Ürün Koşullarında Yetiştirilen Bazı Soya Çeşitlerinin Önemli Agronomik ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi

İkinci Ürün Koşullarında Yetiştirilen Bazı Soya Çeşitlerinin Önemli Agronomik ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi, 2016, 25 (Özel sayı-2):125-130 Araştırma Makalesi (Research Article) İkinci Ürün Koşullarında Yetiştirilen Bazı Soya Çeşitlerinin Önemli Agronomik ve

Detaylı

Mardin Piyasasında Tüketime Sunulan Bulgurların Bazı Fiziksel Özelliklerinin Türk Standartlarına Uygunluklarının İstatistikî Kontrolü

Mardin Piyasasında Tüketime Sunulan Bulgurların Bazı Fiziksel Özelliklerinin Türk Standartlarına Uygunluklarının İstatistikî Kontrolü Mardin Piyasasında Tüketime Sunulan Bulgurların Bazı Fiziksel Özelliklerinin Türk Standartlarına Uygunluklarının İstatistikî Kontrolü - doi: 10.17932/ IAU.IAUD.m.13091352.2015.7/26.15-21 Şerzan ASLAN 1

Detaylı

-419-

-419- KIZILTEPE OVASI KO ULLARINDA MACAR F (Vicia pannonica CRANTZ.) GENOT PLER N N TOHUM VER M, TOHUM VER M N ETK LEYEN ÖZELL KLER LE ÖZELL KLER ARASI L K LER N BEL RLENMES Mehmet Salih SAYAR 1*, Halil KARAHAN

Detaylı

Farklı Ekim Derinliklerinin Yem Bezelyesinin Verim ve Bazı Verim Özellikleri Üzerine Etkileri

Farklı Ekim Derinliklerinin Yem Bezelyesinin Verim ve Bazı Verim Özellikleri Üzerine Etkileri Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, Vol(No): pp, year SAKARYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERGİSİ SAKARYA UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE e-issn: 2147-835 Dergi sayfası: http://dergipark.gov.tr/saufenbilder

Detaylı

Selçuk Üniversitesi Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi 23 (49): (2009) ISSN:

Selçuk Üniversitesi Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi 23 (49): (2009) ISSN: 2 Sorumlu Yazar: eceyhan@selcuk.edu.tr www.ziraat.selcuk.edu.tr/dergi Selçuk Üniversitesi Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi 23 (49): (2009) 67-73 ISSN:1309-0550 FASULYE GENOTİPLERİNİN BAZI TARIMSAL

Detaylı

Şanlıurfa Koşullarında Farklı Aspir Çeşitlerinin (Carthamus tinctorius L.) Uygun Ekim Zamanlarının Belirlenmesi

Şanlıurfa Koşullarında Farklı Aspir Çeşitlerinin (Carthamus tinctorius L.) Uygun Ekim Zamanlarının Belirlenmesi U. Ü. ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2012, Cilt 26, Sayı 1, 1-16 (Journal of Agricultural Faculty of Uludag University) Şanlıurfa Koşullarında Farklı Aspir Çeşitlerinin (Carthamus tinctorius L.) Uygun Ekim

Detaylı

S.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi 19 (37): (2005) 13-20

S.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi 19 (37): (2005) 13-20 S.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi 19 (37): (2005) 13-20 BURÇAK (Vicia ervilia (L.) Willd.) TA EKİM ZAMANININ VERİM VE VERİM ÖĞELERİ ÜZERİNE ETKİSİ 1 Abdullah ÖZKÖSE 2 Hayrettin EKİZ 3 2 Selçuk Üniversitesi,

Detaylı

ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ YÜKSEK LĠSANS TEZĠ

ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ YÜKSEK LĠSANS TEZĠ ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ YÜKSEK LĠSANS TEZĠ ÇEMEN (Trigonella foenum-graecum L.)'DE FARKLI FOSFOR DOZLARININ VERĠM VE BAZI MORFOLOJĠK ÖZELLĠKLER ÜZERĠNE ETKĠLERĠ Erman BEYZĠ TARLA BĠTKĠLERĠ

Detaylı

Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 22 (46): (2008) ISSN:

Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 22 (46): (2008) ISSN: www.ziraat.selcuk.edu.tr/dergi Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 22 (46): (2008) 77-89 ISSN:1300-5774 ORTA ANADOLU EKOLOJİK ŞARTLARINDA YETİŞTİRİLEN FASULYE (Phaseolus vulgaris L.) GENOTİPLERİNİN

Detaylı

Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 21 (42): (2007) 43-48

Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 21 (42): (2007) 43-48 www.ziraat.selcuk.edu.tr/dergi Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 21 (42): (2007) 43-48 KÜLTÜRE ALINAN ADAÇAYI(Salvia halophila Hedge) NIN BAZI AGRONOMİK VE KALİTE ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE GÜBRELERİN

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ANKARA (GÖLBAŞI) ŞARTLARINDA FARKLI EKİM ZAMANLARINDA YETİŞTİRİLEN ÇEMEN (Trigonella foenum-graecum L.) VE KİMYON (Cuminum cyminum L.)' UN VERİM VE KALİTE

Detaylı

DİYARBAKIR ŞARTLARINDA ŞAHİN-91 VE SUR-93 ARPA ÇEŞİTLERİNDE UYGUN EKİM SIKLIĞININ BELİRLENMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

DİYARBAKIR ŞARTLARINDA ŞAHİN-91 VE SUR-93 ARPA ÇEŞİTLERİNDE UYGUN EKİM SIKLIĞININ BELİRLENMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA ANADOLU, J. of AARI 10 (2) 2000, 35-45 MARA DİYARBAKIR ŞARTLARINDA ŞAHİN-91 VE SUR-93 ARPA ÇEŞİTLERİNDE UYGUN EKİM SIKLIĞININ BELİRLENMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Hasan KILIÇ İrfan ÖZBERK Fethiye ÖZBERK

Detaylı

KURU FASULYE ÇE ŞİTLERİNDE TOHUM BÖCEĞİ (Acanthoscelides obtectus Say) ZARARENIN BİYOLOJİK DEĞERE VE F İDE GELİŞMES İNE ETKİLERİ

KURU FASULYE ÇE ŞİTLERİNDE TOHUM BÖCEĞİ (Acanthoscelides obtectus Say) ZARARENIN BİYOLOJİK DEĞERE VE F İDE GELİŞMES İNE ETKİLERİ TARIM BILIMLERI DERGISI (1996) 2 (1), 7-11 KURU FASULYE ÇE ŞİTLERİNDE TOHUM BÖCEĞİ (Acanthoscelides obtectus Say) ZARARENIN BİYOLOJİK DEĞERE VE F İDE GELİŞMES İNE ETKİLERİ Cevdet AKDAĞ' Özet: Bu çal ışma,

Detaylı

The Effects of Different Rooting Substrates and IBA Doses on Rooting and Root Quality in 5 BB and 420 A Grapevine Rootstocks

The Effects of Different Rooting Substrates and IBA Doses on Rooting and Root Quality in 5 BB and 420 A Grapevine Rootstocks TARIM BILIMLERI DERGISI 21, 7 (1), 142-146 5 BB ve 42 A Amerikan Asma lar ı n ı n Köklenme Oranlar ı ve Kök Kaliteleri Üzerine Farkl ı Köklendirme lar ı ile n ı n Etkileri Mustafa KELEN' İ smail DEM İ

Detaylı

Söke İlçesinde Pnömatik Ekim Makinaları Talep Projeksiyonunun Belirlenmesi*

Söke İlçesinde Pnömatik Ekim Makinaları Talep Projeksiyonunun Belirlenmesi* 91 Söke İlçesinde Pnömatik Ekim Makinaları Talep Projeksiyonunun Belirlenmesi* Hakan Destici (1) Cengiz Özarslan (2) (1) Söke Ziraat Odası, Söke / Aydın (2) ADÜ Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları Bölümü,

Detaylı

Bakteri A şılamas ı ve Azot Dozlar ı n ı n Bezelye (Pisum sativum L.)' de Verim ve Verim Ö ğelerine Etkileri*

Bakteri A şılamas ı ve Azot Dozlar ı n ı n Bezelye (Pisum sativum L.)' de Verim ve Verim Ö ğelerine Etkileri* TARIM BILIMLERI DERG İ S İ 2002, 8 (4) 300-305 Bakteri A şılamas ı ve Azot Dozlar ı n ı n Bezelye (Pisum sativum L.)' de Verim ve Verim Ö ğelerine Etkileri* M. Demir KAYA' Cemalettin Y. Ç İ FTÇi i Muharrem

Detaylı

Eskişehir Koşullarında Macar Fiği (Vicia pannonica Crantz.) Hat ve Çeşitlerinde Yem ve Tohum Verimleri

Eskişehir Koşullarında Macar Fiği (Vicia pannonica Crantz.) Hat ve Çeşitlerinde Yem ve Tohum Verimleri Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi, 2016, 25 (Özel sayı-2):230-234 Araştırma Makalesi (Research Article) Eskişehir Koşullarında Macar Fiği (Vicia pannonica Crantz.) Çeşitlerinde Yem ve

Detaylı

ŞEKER PANCARI (Beta vulgaris L. spp.vulgaris var.altissima Doell) TARIMSAL DEĞERLERİ ÖLÇME DENEMELERİ

ŞEKER PANCARI (Beta vulgaris L. spp.vulgaris var.altissima Doell) TARIMSAL DEĞERLERİ ÖLÇME DENEMELERİ ŞEKER PNCRI (eta vulgaris L. spp.vulgaris var.altissima oell) TRIMSL EĞERLERİ ÖLÇME ENEMELERİ GİRİŞ Tarımsal eğerleri Ölçme enemeleri(tö) Teknik Talimatı, 5553 sayılı Tohumculuk Kanunu kapsamında 13 Ocak

Detaylı

Çay ı r Dü ğmesi (Sanguisorba minor Scop.)'nde Azotlu Gübrelemenin Yem Verimine ve Verim Özelliklerine Etkisi

Çay ı r Dü ğmesi (Sanguisorba minor Scop.)'nde Azotlu Gübrelemenin Yem Verimine ve Verim Özelliklerine Etkisi TARIM BILIMLERI DERGISI 2002, 8 (4) 274-279 Çay ı r Dü ğmesi (Sanguisorba minor Scop.)'nde Azotlu Gübrelemenin Yem Verimine ve Verim Özelliklerine Etkisi Arif IPEK' Cafer S ı rr ı SEV İ MAY 1 Geli ş Tarihi;

Detaylı

Van Koşullar ında S ıra Aral ığı ve Serpme Ekimin Mercimek (Lens culinaris Medic) Çe şitlerinde Verim ve Verim Ö ğelerine Etkisi *

Van Koşullar ında S ıra Aral ığı ve Serpme Ekimin Mercimek (Lens culinaris Medic) Çe şitlerinde Verim ve Verim Ö ğelerine Etkisi * TARIM BILIMLERI DERGISI 2000, 6 (4), 11-15 Van Koşullar ında S ıra Aral ığı ve Serpme Ekimin Mercimek (Lens culinaris Medic) Çe şitlerinde Verim ve Verim Ö ğelerine Etkisi * Necat TOGAY 1 Müjgan ENGIN'

Detaylı

Farkl ı Toprak işleme Yöntemleri ve Ekim Nöbeti Sistemleri ile Yeti ştirilen Gerek-79 Bu ğday Çeşidinin Baz ı Kalite Öğeleri ve Veriminin Saptanmas ı

Farkl ı Toprak işleme Yöntemleri ve Ekim Nöbeti Sistemleri ile Yeti ştirilen Gerek-79 Bu ğday Çeşidinin Baz ı Kalite Öğeleri ve Veriminin Saptanmas ı TARIM BILIMLERI DERGISI 2000, 6 (4), 29-34 Farkl ı Toprak işleme Yöntemleri ve Ekim Nöbeti Sistemleri ile Yeti ştirilen Gerek-79 Bu ğday Çeşidinin Baz ı Kalite Öğeleri ve Veriminin Saptanmas ı M. Sait

Detaylı

Bazı İleri Aspir Hatlarının Eskişehir Koşullarındaki Performansları

Bazı İleri Aspir Hatlarının Eskişehir Koşullarındaki Performansları U. Ü. ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2015, Cilt 29, Sayı 1, 57-65 (Journal of Agricultural Faculty of Uludag University) Bazı İleri Aspir Hatlarının Eskişehir Koşullarındaki Performansları Mehmet Demir KAYA

Detaylı

DUFED 4(2) (2015) 77-82

DUFED 4(2) (2015) 77-82 DUFED 4(2) (2015) 77-82 Dicle Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi dergi anasayfa: http://www.dufed.org Tek melez mısır genotiplerinin Diyarbakır şartlarındaki performanslarının belirlenmesi Determination

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ ÇEMENĠN (Trigonella foenum graecum L.) FARKLI BĠTKĠ SIKLIKLARININ TANE VE OT VERĠMĠ ÜZERĠNE ETKĠSĠ Yasemin BORAN YÜKSEK LĠSANS TEZĠ Tarla Bitkileri Anabilim

Detaylı

Araştırma Makalesi. Selçuk Üniversitesi Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi 26 (1): (2012) ISSN:

Araştırma Makalesi.  Selçuk Üniversitesi Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi 26 (1): (2012) ISSN: Araştırma Makalesi www.ziraat.selcuk.edu.tr/ojs Selçuk Üniversitesi Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi 26 (1): (2012) 27-33 ISSN:1309-0550 Yozgat Ekolojik Şartlarında Yetiştirilen Fasulye (Phaseolus

Detaylı

The Effects of Different Phosphorous and Nitrogen Doses on the Yield and Quality of Fennel (Foeniculum vulgare Mill.) in Van Ecological Conditions

The Effects of Different Phosphorous and Nitrogen Doses on the Yield and Quality of Fennel (Foeniculum vulgare Mill.) in Van Ecological Conditions YYÜ TAR BİL DERG (YYU J AGR SCI) 2011, 21(1):19-27 Geliş Tarihi (Received):18.08.2010 Kabul Tarihi (Accepted):12.10.2010 Araştırma Makalesi/Research Article (Original Paper) Van Ekolojik Koşullarında Değişik

Detaylı

Bursa Koşullarında Geliştirilen Ekmeklik Buğday (Triticum aestivum L.) Hatlarının Bazı Kalite Özelliklerinin Araştırılması

Bursa Koşullarında Geliştirilen Ekmeklik Buğday (Triticum aestivum L.) Hatlarının Bazı Kalite Özelliklerinin Araştırılması Ulud. Üniv. Zir. Fak. Derg., (2004) 18(1): 11-23 Bursa Koşullarında Geliştirilen Ekmeklik Buğday (Triticum aestivum L.) Hatlarının Bazı Kalite Özelliklerinin Araştırılması Köksal YAĞDI * ÖZET Bu araştırma,

Detaylı

SAMSUN EKOLOJİK KOŞULLARINDA BAZI BURÇAK (Vicia ervilia L.) HATLARININ OT VE TOHUM VERİMLERİNİN BELİRLENMESİ

SAMSUN EKOLOJİK KOŞULLARINDA BAZI BURÇAK (Vicia ervilia L.) HATLARININ OT VE TOHUM VERİMLERİNİN BELİRLENMESİ OMÜ Zir. Fak. Dergisi, 26,21(3): 318-322 J. of Fac. of Agric., OMU, 26,21(3): 318-322 SAMSUN EKOLOJİK KOŞULLARINDA BAZI BURÇAK (Vicia ervilia L.) HATLARININ OT VE TOHUM VERİMLERİNİN BELİRLENMESİ İlknur

Detaylı

Farklı Soya Fasulyesi (Glycine max L. Merr.) Hatlarının Bursa Ekolojik Koşullarında Bazı Verim ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi

Farklı Soya Fasulyesi (Glycine max L. Merr.) Hatlarının Bursa Ekolojik Koşullarında Bazı Verim ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi U. Ü. ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2008, Cilt 22, Sayı 1, 55-62 (Journal of Agricultural Faculty of Uludag University) Farklı Soya Fasulyesi (Glycine max L. Merr.) Hatlarının Bursa Ekolojik Koşullarında Bazı

Detaylı

S.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi 18 (33): (2004) 17-22

S.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi 18 (33): (2004) 17-22 S.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi 18 (33): (2004) 17-22 KONYA YÖRESİNDE FARKLI EKİM ZAMANLARINDA YETİŞTİRİLEN BAZI HAVUÇLARDA KALİTE Tahsin SARI 1 Mustafa PAKSOY 2 1 Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü,

Detaylı

Kuru ve Sulu Koşullarda Farklı Bitki Sıklıklarının Bazı Nohut (Cicer arietinum L.) Çeşitlerinde Verim ve Verim Öğelerine Etkileri

Kuru ve Sulu Koşullarda Farklı Bitki Sıklıklarının Bazı Nohut (Cicer arietinum L.) Çeşitlerinde Verim ve Verim Öğelerine Etkileri TARIM BİLİMLERİ DERGİSİ 2005, 11 (4) 417-421 Kuru ve Sulu Koşullarda Farklı Bitki Sıklıklarının Bazı Nohut (Cicer arietinum L.) Çeşitlerinde Verim ve Verim Öğelerine Etkileri Necat TOĞAY 1 Yeşim TOĞAY

Detaylı

Rüveyde TUNÇTÜRK 1*, Vahdettin ÇİFTÇİ 1

Rüveyde TUNÇTÜRK 1*, Vahdettin ÇİFTÇİ 1 YYÜ TAR BİL DERG (YYU J AGR SCI) 2011, 21(2): 112-121 Geliş Tarihi (Received): 17.01.2011 Kabul Tarihi (Accepted): 02.02.2011 Araştırma Makalesi/Research Article (Original Paper) Van Ekolojik Koşullarında

Detaylı

Çukurova Bölgesinde İkinci Ürün Koşullarında Bazı Yerfıstığı Çeşitlerinin Önemli Agronomik ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi

Çukurova Bölgesinde İkinci Ürün Koşullarında Bazı Yerfıstığı Çeşitlerinin Önemli Agronomik ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 11 (1):112-119, 2016 ISSN 1304-9984, Araştırma Makalesi Çukurova Bölgesinde İkinci Ürün Koşullarında Bazı Yerfıstığı inin Önemli Agronomik ve Kalite

Detaylı

Bazı İki Sıralı Arpa (Hordeum vulgare conv. distichon) Çeşitlerinin Verim ve Verim Unsurları ile Bazı Kalite Özellikleri Üzerine Bir Araştırma

Bazı İki Sıralı Arpa (Hordeum vulgare conv. distichon) Çeşitlerinin Verim ve Verim Unsurları ile Bazı Kalite Özellikleri Üzerine Bir Araştırma Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi, 2016, 25 (Özel sayı-1):151-157 Araştırma Makalesi (Research Article) Bazı İki Sıralı Arpa (Hordeum vulgare conv. distichon) Çeşitlerinin Verim ve Verim

Detaylı

Çemen (Trigonella foenum-graecum L.) ve Kimyon (Cuminum cyminum L.) Tohumlarının Çimlenmesi Üzerine Tohum Yaşı ve GA 3 Uygulamalarının Etkileri

Çemen (Trigonella foenum-graecum L.) ve Kimyon (Cuminum cyminum L.) Tohumlarının Çimlenmesi Üzerine Tohum Yaşı ve GA 3 Uygulamalarının Etkileri TARIM BİLİMLERİ DERGİSİ 2008, 14 (1) 57-61 ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ Çemen (Trigonella foenum-graecum L.) ve Kimyon (Cuminum cyminum L.) Tohumlarının Çimlenmesi Üzerine Tohum Yaşı ve GA 3 Uygulamalarının

Detaylı

Ahmet ÖZ YÜKSEK LİSANS TEZİ. Tarla Bitkileri Anabilim Dalı

Ahmet ÖZ YÜKSEK LİSANS TEZİ. Tarla Bitkileri Anabilim Dalı Farklı Ekim Zamanı, Sıra Aralığı ve Ekim Sıklığının Çemen in (Trigonella Foenumgraecum L.) Verim Ve Bazı Verim Unsurları Üzerine Etkisi Ahmet ÖZ YÜKSEK LİSANS TEZİ Tarla Bitkileri Anabilim Dalı Eylül 2014

Detaylı

Ebubekir ALTUNTAŞ. ş Tarihi :

Ebubekir ALTUNTAŞ. ş Tarihi : TARIM BILIMLERI DERGISI 2001,7 (2), 47-53 Yar ı Otomatik Patates Hasat Makinas ında ilerleme H ızlar ı n ı n Özellikleri, Yumru Zedelenmesi, Hasat Kayb ı ve İş Verimine Etkilerinin Belirlenmesi Ebubekir

Detaylı

Ekmeklik Buğday Hatlarının (Triticum aestivum L.) Tane Verimi ve Kimi Agronomik Özelliklerinin Belirlenmesi

Ekmeklik Buğday Hatlarının (Triticum aestivum L.) Tane Verimi ve Kimi Agronomik Özelliklerinin Belirlenmesi Ulud. Üniv. Zir. Fak. Derg., (2002) 16(2): 149-158 Ekmeklik Buğday Hatlarının (Triticum aestivum L.) Tane Verimi ve Kimi Agronomik Özelliklerinin Belirlenmesi Ramazan DOĞAN * ÖZET Uludağ Üniversitesi Ziraat

Detaylı

S.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi 19 (37): (2005) 6-12

S.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi 19 (37): (2005) 6-12 S.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi 19 (37): (2005) 6-12 KONYA EKOLOJİK ŞARTLARINDA KIŞLIK OLARAK YETİŞTİRİLEN BEZELYE GENOTİPLERİNİN VERİM VE BAZI TARIMSAL ÖZELLİKLERİ Ercan CEYHAN 1 Mehmet Ali AVCI 1 Kevin

Detaylı

ANKARA KOŞULLARINDA BEZELYE'DE (Pisum sativum L.) FARKLI EKĐM ZAMANLARININ VERĐM VE VERĐM ÖĞELERĐNE ETKĐLERĐ

ANKARA KOŞULLARINDA BEZELYE'DE (Pisum sativum L.) FARKLI EKĐM ZAMANLARININ VERĐM VE VERĐM ÖĞELERĐNE ETKĐLERĐ ANADOLU, J. of AARI 15 (1) 2005, 49-60 MARA ANKARA KOŞULLARINDA BEZELYE'DE (Pisum sativum L.) FARKLI EKĐM ZAMANLARININ VERĐM VE VERĐM ÖĞELERĐNE ETKĐLERĐ Gökhan DEMĐRCĐ Saime ÜNVER Ankara Üniversitesi Ziraat

Detaylı

Kimi Yembezelyesi Çeşitlerinde (Pisum arvense L.) Sıra Arası Mesafelerinin Tohum Verimi ile Bazı Verim Özelliklerine Etkisi Üzerinde Bir Araştırma

Kimi Yembezelyesi Çeşitlerinde (Pisum arvense L.) Sıra Arası Mesafelerinin Tohum Verimi ile Bazı Verim Özelliklerine Etkisi Üzerinde Bir Araştırma Ceylan ve Ark. Araştırma Makalesi (Research Article) Yaşar Tuncer KAVUT A. Esen ÇELEN Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, 35100, İzmir / Türkiye sorumlu yazar: tuncer.kavut@ege.edu.tr

Detaylı

Makarnal ı k Bu ğdayda (Triticum durum Desf.) Ethephon'un Tane Verimi, Protein Oran ı ve Protein Verimine Etkisi

Makarnal ı k Bu ğdayda (Triticum durum Desf.) Ethephon'un Tane Verimi, Protein Oran ı ve Protein Verimine Etkisi TARIM BILIMLERI DERGISI 2000, 6 (4), 61-66 Makarnal ı k Bu ğdayda (Triticum durum Desf.) Ethephon'un Tane Verimi, Protein Oran ı ve Protein Verimine Etkisi Mustafa GÜLER' Geli ş Tarihi: 31.05.2000 özet:

Detaylı

KSÜ Fen ve Mühendislik Dergisi 7(1)-2004 96 KSU Journal of Science and Engineering 7(1)-2004

KSÜ Fen ve Mühendislik Dergisi 7(1)-2004 96 KSU Journal of Science and Engineering 7(1)-2004 KSÜ Fen ve Mühendislik Dergisi 7(1)-2004 96 KSU Journal of Science and Engineering 7(1)-2004 Kahramanmaraş Şartlarında Arıotunun (Phacelia tanacetifolia Bentham) Değişik Ekim Zamanlarındaki Çiçeklenme

Detaylı

SAMSUN KOŞULLARINDA BAZI FASULYE (Phaseolus vulgaris L.) GENOTİPLERİNİN TANE VERİMİ VE VERİMLE İLGİLİ ÖZELLİKLER BAKIMINDAN KARŞILAŞTIRILMASI

SAMSUN KOŞULLARINDA BAZI FASULYE (Phaseolus vulgaris L.) GENOTİPLERİNİN TANE VERİMİ VE VERİMLE İLGİLİ ÖZELLİKLER BAKIMINDAN KARŞILAŞTIRILMASI OMÜ Zir. Fak. Dergisi, 2005,20(3):88-95 J. of Fac. of Agric., OMU, 2005,20(3):88-95 SAMSUN KOŞULLARINDA BAZI FASULYE (Phaseolus vulgaris L.) GENOTİPLERİNİN TANE VERİMİ VE VERİMLE İLGİLİ ÖZELLİKLER BAKIMINDAN

Detaylı

Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Karar. Bakanlar Kurulu Kararı -BKK. Tarih: 15 Nisan 2008 - Salı. Resmi Gazete Sayısı: 26848

Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Karar. Bakanlar Kurulu Kararı -BKK. Tarih: 15 Nisan 2008 - Salı. Resmi Gazete Sayısı: 26848 Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Karar Bakanlar Kurulu Kararı -BKK Tarih: 15 Nisan 2008 - Salı Resmi Gazete Sayısı: 26848 Karar Sayısı: 2008-13489 15 Nisan 2008 SALI Resmi Gazete Sayı : 26848 BAKANLAR

Detaylı

Türkiye 3. Tarla Bitkileri Kongresi, 15-18 Kasım 1999, Adana Cilt III, Çayır-Mera Yembitkileri ve Yemeklik Tane Baklagiller, 312-317

Türkiye 3. Tarla Bitkileri Kongresi, 15-18 Kasım 1999, Adana Cilt III, Çayır-Mera Yembitkileri ve Yemeklik Tane Baklagiller, 312-317 Türkiye 3. Tarla Bitkileri Kongresi, 15-18 Kasım 1999, Adana Cilt III, Çayır-Mera Yembitkileri ve Yemeklik Tane Baklagiller, 312-317 ARI OTUNDA (Phacelia tanacetifolia) FARKLI EKİM ZAMANLARININ ÇİÇEKLENME

Detaylı

DEĞİŞİK AZOT DOZLARININ FLORADAN TOPLANAN KARABAŞ KEKİK (Thymbra spicata var. spicata) İN BAZI AGRONOMİK VE KALİTE ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ETKİSİ

DEĞİŞİK AZOT DOZLARININ FLORADAN TOPLANAN KARABAŞ KEKİK (Thymbra spicata var. spicata) İN BAZI AGRONOMİK VE KALİTE ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ETKİSİ DEĞİŞİK AZOT DOZLARININ FLORADAN TOPLANAN KARABAŞ KEKİK (Thymbra spicata var. spicata) İN BAZI AGRONOMİK VE KALİTE ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ETKİSİ Süleyman KIZIL Özlem TONÇER Dicle Üniversitesi Ziraat Fakültesi

Detaylı

TOHUMCULUK ÜRETİM. Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı, 2014 0

TOHUMCULUK ÜRETİM. Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı, 2014 0 TOHUMCULUK ÜRETİM Bilindiği üzere, tohumluklar tarımsal üretimin temel girdilerinin başında gelmekte olup, kaliteli tohum kullanımı, verimi ve üretimi artırmasının yanı sıra daha dayanıklı, daha az maliyetli

Detaylı

VERİM VE BAZI MORFOLOJİK ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ* İmge TOKBAY ÖZCAN, Olcay ARABAC1

VERİM VE BAZI MORFOLOJİK ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ* İmge TOKBAY ÖZCAN, Olcay ARABAC1 ADÜ Ziraat Fakültesi Dergisi 2011; 8(1) : 83-90 FARKLI EKİM ZAMANI VE SIRA ARALIĞININ ÇEMEN ( Trigonella foenum-graecum L.)'İN VERİM VE BAZI MORFOLOJİK ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ 1 1 İmge TOKBAY ÖZCAN, Olcay

Detaylı

DEĞĐŞĐK AZOT DOZLARININ FLORADAN TOPLANAN KARABAŞ KEKĐK (Thymbra spicata var. spicata L.) in BAZI AGRONOMĐK VE KALĐTE ÖZELLĐKLERĐ ÜZERĐNE ETKĐSĐ

DEĞĐŞĐK AZOT DOZLARININ FLORADAN TOPLANAN KARABAŞ KEKĐK (Thymbra spicata var. spicata L.) in BAZI AGRONOMĐK VE KALĐTE ÖZELLĐKLERĐ ÜZERĐNE ETKĐSĐ ANADOLU, J. of AARI 13 (1) 2003, 132-141 MARA DEĞĐŞĐK AZOT DOZLARININ FLORADAN TOPLANAN KARABAŞ KEKĐK Süleyman KIZIL Özlem TONÇER Dicle Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Diyarbakır/TURKEY

Detaylı

Şanlıurfa Koşullarında Yetiştirilen Bazı Kırmızı Mercimek (Lens culinaris Medik.) Genotiplerinin Verim ve Verim Öğelerinin Belirlenmesi

Şanlıurfa Koşullarında Yetiştirilen Bazı Kırmızı Mercimek (Lens culinaris Medik.) Genotiplerinin Verim ve Verim Öğelerinin Belirlenmesi Nevşehir Bilim ve Teknoloji Dergisi Cilt 5(1) 27-34 2016 DOI: 10.17100/nevbiltek.56241 URL: http://dx.doi.org/10.17100/nevbiltek.56241 Şanlıurfa Koşullarında Yetiştirilen Bazı Kırmızı Mercimek (Lens culinaris

Detaylı

Selçuk Tarım Bilimleri Dergisi. Nohutta Farklı Bitki Sıklıklarının Tane Verimi ve Bazı Tarımsal Özellikler Üzerine Etkileri

Selçuk Tarım Bilimleri Dergisi. Nohutta Farklı Bitki Sıklıklarının Tane Verimi ve Bazı Tarımsal Özellikler Üzerine Etkileri Selçuk Tar Bil Der, 3(1): 1-7 1 Selçuk Tarım Bilimleri Dergisi Nohutta Farklı Bitki Sıklıklarının Tane Verimi ve Bazı Tarımsal Özellikler Üzerine Etkileri Mehmet Masum İşlek 1, Ercan Ceyhan 2,* 1 Gıda,

Detaylı

YAZILI YEREL BASININ ÇEVRE KİRLİLİĞİNE TEPKİSİ

YAZILI YEREL BASININ ÇEVRE KİRLİLİĞİNE TEPKİSİ YAZILI YEREL BASININ ÇEVRE KİRLİLİĞİNE TEPKİSİ Savaş AYBERK, Bilge ALYÜZ*, Şenay ÇETİN Kocaeli Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü, Kocaeli *İletişim kurulacak yazar bilge.alyuz@kou.edu.tr, Tel: 262

Detaylı

HR.Ü.Z.F.Dergisi, 2010,14(1): 27-36 J.Agric.Fac.HR.U., 2010,14(1): 27-36. Araştırma Makalesi

HR.Ü.Z.F.Dergisi, 2010,14(1): 27-36 J.Agric.Fac.HR.U., 2010,14(1): 27-36. Araştırma Makalesi HR.Ü.Z.F.Dergisi, 2010,14(1): 27-36 J.Agric.Fac.HR.U., 2010,14(1): 27-36 Araştırma Makalesi FARKLI GELİŞME DÖNEMLERİNDE VE DOZLARDA MEPİQUAT CHLORİDE UYGULAMALARININ PAMUĞUN (Gossypium hirsutum L.) VERİM

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ Fatma KAYAÇETİN ANKARA KOŞULLARINDA FARKLI EKİM MAKİNELERİ ile DEĞİŞİK BİTKİ SIKLIKLARINDA EKİLEN ve MERDANE UYGULANAN ARPADA VERİM ve VERİM ÖĞELERİ

Detaylı

Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Derim Dergisi, 2008, 25(1):40-47 ISSN

Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Derim Dergisi, 2008, 25(1):40-47 ISSN Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Derim Dergisi, 2, 25(1):-7 ISSN 13-396 OĞULOTU (Melissa officinalis L.) NDA FARKLI BİTKİ SIKLIĞI VE AZOT DOZLARININ DROG VERİMİ VE UÇUCU YAĞ ORANI ÜZERİNE ETKİLERİ

Detaylı

Ankara Koşullarında Kışlık Kolzada Uygun Ekim Zamanının Belirlenmesi

Ankara Koşullarında Kışlık Kolzada Uygun Ekim Zamanının Belirlenmesi Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi, 2015, 24 (2):96-102 Araştırma Makalesi (Research Article) Ankara Koşullarında Kışlık Kolzada Uygun Ekim Zamanının Belirlenmesi *Mehtap GÜRSOY 1 Farzad

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite l. Doktora Bahçe Bitkileri Ankara Üniversitesi 2008

Derece Bölüm/Program Üniversite l. Doktora Bahçe Bitkileri Ankara Üniversitesi 2008 ÖZGEÇM VE YAYIN L STES ÖZGEÇM Ad Soyad : Volkan GÖZEN Do um Tarihi ve Yeri: 20 Nisan 1973, Malatya Medeni Durumu: Evli REN M DURUMU Derece Bölüm/Program Üniversite l Lisans Tar msal Yap lar ve Ege Üniversitesi

Detaylı

Bazı Yazlık Kolza (Brassica napus ssp. oleifera L.) Çeşitlerinde Fosforlu Gübrelemenin Verim ve Verim Öğeleri Üzerine Etkisi

Bazı Yazlık Kolza (Brassica napus ssp. oleifera L.) Çeşitlerinde Fosforlu Gübrelemenin Verim ve Verim Öğeleri Üzerine Etkisi TARIM BİLİMLERİ DERGİSİ 2008, 14 (3) 259-266 ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ Bazı Yazlık Kolza (Brassica napus ssp. oleifera L.) Çeşitlerinde Fosforlu Gübrelemenin Verim ve Verim Öğeleri Üzerine Etkisi

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ BARTIN DA SORGUM ( Sorghum bicolor (L. ) Moench ) ÇEġĠTLERĠNĠN ĠKĠNCĠ ÜRÜN SĠLAJLIK OLARAK YETĠġTĠRĠLMESĠ Ramazan BAġARAN YÜKSEK LĠSANS TEZĠ TARLA BĠTKĠLERĠ

Detaylı

YARASA VE ÇİFTLİK GÜBRESİNİN BAZI TOPRAK ÖZELLİKLERİ ve BUĞDAY BİTKİSİNİN VERİM PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİSİ

YARASA VE ÇİFTLİK GÜBRESİNİN BAZI TOPRAK ÖZELLİKLERİ ve BUĞDAY BİTKİSİNİN VERİM PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİSİ ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ YARASA VE ÇİFTLİK GÜBRESİNİN BAZI TOPRAK ÖZELLİKLERİ ve BUĞDAY BİTKİSİNİN VERİM PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİSİ TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA ANABİLİM

Detaylı

Bazı Mısır Çeşitlerinde Verim ve Yem Değerleri Üzerine Bir Araştırma (1)

Bazı Mısır Çeşitlerinde Verim ve Yem Değerleri Üzerine Bir Araştırma (1) Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Bilimleri Dergisi (J. Agric. Sci.), 2004, 14(1): 47-51 Geliş Tarihi: 08.09.2003 Bazı Mısır Çeşitlerinde Verim ve Yem Değerleri Üzerine Bir Araştırma (1)

Detaylı

MARDİN-MAZIDAĞI HAMFOSFAT ATIKLARININ GÜBRE OLARAK KULLANILABİLİRLİĞİNİN BELİRLENMESİ

MARDİN-MAZIDAĞI HAMFOSFAT ATIKLARININ GÜBRE OLARAK KULLANILABİLİRLİĞİNİN BELİRLENMESİ P A M U K K A L E Ü N İ V E R S İ T E S İ M Ü H E N D İ S L İ K F A K Ü L T E S İ P A M U K K A L E U N I V E R S I T Y E N G I N E E R I N G C O L L E G E M Ü H E N D İ S L İ K B İ L İ M L E R İ D E R

Detaylı

DİYARBAKIR EKOLOJİK KOŞULLARINDA BAZI YEM BEZELYESİ

DİYARBAKIR EKOLOJİK KOŞULLARINDA BAZI YEM BEZELYESİ DİYARBAKIR EKOLOJİK KOŞULLARINDA BAZI YEM BEZELYESİ (Pisum arvense L.) HAT VE ÇEŞİTLERİNİN VERİM VE VERİM ÖĞELERİNİN BELİRLENMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA* A Research On Determınatıon Of Yıeld And Some Yıeld

Detaylı

Kahramanmaraş Koşullarında Farklı Mercimek (Lens culinaris Medic.) Genotiplerinde Bitki Sıklığının Verim ve Verim Unsurlarına Etkisinin Araştırması

Kahramanmaraş Koşullarında Farklı Mercimek (Lens culinaris Medic.) Genotiplerinde Bitki Sıklığının Verim ve Verim Unsurlarına Etkisinin Araştırması Harran Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi 19 (3), 135-143, 2015 ISSN 2148-5003, Araştırma Makalesi Kahramanmaraş Koşullarında Farklı Mercimek (Lens culinaris Medic.) Genotiplerinde Bitki Sıklığının Verim

Detaylı

*Yaşar Tuncer KAVUT Ahmet Esen ÇELEN Ş. Emre ÇIBIK M. Ali URTEKİN

*Yaşar Tuncer KAVUT Ahmet Esen ÇELEN Ş. Emre ÇIBIK M. Ali URTEKİN Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi, 2016, 25 (Özel sayı-2):225-229 Araştırma Makalesi (Research Article) Ege Bölgesi Koşullarında Farklı Sıra Arası Mesafelerinde Yetiştirilen Bazı Yem Bezelyesi

Detaylı

FARKLI GÜBRE KOMPOZİSYONLARININ ÇAYIN VERİM VE KALİTESİNE ETKİSİ. Dr. GÜLEN ÖZYAZICI Dr. OSMAN ÖZDEMİR Dr. MEHMET ARİF ÖZYAZICI PINAR ÖZER

FARKLI GÜBRE KOMPOZİSYONLARININ ÇAYIN VERİM VE KALİTESİNE ETKİSİ. Dr. GÜLEN ÖZYAZICI Dr. OSMAN ÖZDEMİR Dr. MEHMET ARİF ÖZYAZICI PINAR ÖZER FARKLI GÜBRE KOMPOZİSYONLARININ ÇAYIN VERİM VE KALİTESİNE ETKİSİ Dr. GÜLEN ÖZYAZICI Dr. OSMAN ÖZDEMİR Dr. MEHMET ARİF ÖZYAZICI PINAR ÖZER Dünya üzerinde çay bitkisi, Kuzey yarımkürede yaklaşık 42 0 enlem

Detaylı

DİYARBAKIR EKOLOJİK KOŞULLARINDA BAZI ADİ FİĞ (VİCİA SATİVA L.) ÇEŞİTLERİNİN VERİM VE VERİM ÖĞELERİNİN BELİRLENMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA *

DİYARBAKIR EKOLOJİK KOŞULLARINDA BAZI ADİ FİĞ (VİCİA SATİVA L.) ÇEŞİTLERİNİN VERİM VE VERİM ÖĞELERİNİN BELİRLENMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA * DİYARBAKIR EKOLOJİK KOŞULLARINDA BAZI ADİ FİĞ (VİCİA SATİVA L.) ÇEŞİTLERİNİN VERİM VE VERİM ÖĞELERİNİN BELİRLENMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA * A Study About The Determınatıon Of Yıeld And Yıeld Components

Detaylı

ÇUKUROVA KOŞULLARINDA BAZI Crambe TÜRLERİNİN VERİM ve YAĞ ORANLARININ SAPTANMASI *

ÇUKUROVA KOŞULLARINDA BAZI Crambe TÜRLERİNİN VERİM ve YAĞ ORANLARININ SAPTANMASI * ÇUKUROVA KOŞULLARINDA BAZI Crambe TÜRLERİNİN VERİM ve YAĞ ORANLARININ SAPTANMASI * The Determination Of Yield And Oil Content Of Some Crambe Species Under The Cukurova Conditions Özlem KÖYBAŞI Tarla Bitkileri

Detaylı

S ı ra Aral ığı ve Potasyum Humat Uygulamas ı n ı n Bezelyenin Verim ve Baz ı Özelliklerine Etkisi

S ı ra Aral ığı ve Potasyum Humat Uygulamas ı n ı n Bezelyenin Verim ve Baz ı Özelliklerine Etkisi TARIM BILIMLERI DERGISI 2004, 10 (1) 53-58 S ı ra Aral ığı ve Potasyum Humat Uygulamas ı n ı n Bezelyenin Verim ve Baz ı Özelliklerine Etkisi Hatice BOZOĞLU' Erkut PEKŞ EN' Ali GÜLÜMSER 1 Geli ş Tarihi:

Detaylı

EKĐM SIKLIĞININ FASULYEDE (Phaseolus vulgaris L.) VERĐM VE VERĐMLE ĐLGĐLĐ KARAKTERLERE ETKĐSĐ. Lütfullah ÖZCAN

EKĐM SIKLIĞININ FASULYEDE (Phaseolus vulgaris L.) VERĐM VE VERĐMLE ĐLGĐLĐ KARAKTERLERE ETKĐSĐ. Lütfullah ÖZCAN EKĐM SIKLIĞININ FASULYEDE (Phaseolus vulgaris L.) VERĐM VE VERĐMLE ĐLGĐLĐ KARAKTERLERE ETKĐSĐ Lütfullah ÖZCAN Çukurova Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarla Bitkileri Anabilim Dalı, Adana-TURKEY

Detaylı

Araştırma Makalesi. Selçuk Üniversitesi Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi 25 (2): (2011) ISSN:

Araştırma Makalesi.  Selçuk Üniversitesi Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi 25 (2): (2011) ISSN: Araştırma Makalesi www.ziraat.selcuk.edu.tr/ojs Selçuk Üniversitesi Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi 25 (2): (2011) 17-23 ISSN:1309-0550 Melezleme Yöntemiyle Elde Edilen Yemeklik Bezelye (Pisum sativum

Detaylı

Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi

Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi Anadolu Journal of Agricultural Sciences http://dergipark.ulakbim.gov.tr/omuanajas Araştırma/Research Anadolu Tarım Bilim. Derg./Anadolu J Agr Sci, 30 (2015) 68-73 ISSN:

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YOZGAT EKOLOJİK ŞARTLARINDA YETİŞTİRİLEN FASULYE (Phaseolus vulgaris L.) GENOTİPLERİNİN BAZI TARIMSAL ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ Sinem VARANKAYA YÜKSEK

Detaylı