Uzaktan Eğitim Uygulamalarında Bir Örnek: Millî Eğitim Bakanlığı - Açık İlköğretim Okulu

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Uzaktan Eğitim Uygulamalarında Bir Örnek: Millî Eğitim Bakanlığı - Açık İlköğretim Okulu"

Transkript

1 inet-tr 09 - XIV. Türkiye de İnternet Konferansı Bildirileri Aralık 2009 Bilgi Üniversitesi, İstanbul Uzaktan Eğitim Uygulamalarında Bir Örnek: Millî Eğitim Bakanlığı - Açık İlköğretim Okulu Serkan Düzgün 1, Salim Yıldız 2 1 MEB Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Açık İlköğretim Okulu, Ankara 2 MEB Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Açık İlköğretim Okulu Müdürü, Ankara Özet: Anayasamızın 42. Maddesi gereğince; Kimse, eğitim ve öğrenim hakkından yoksun bırakılamaz. Eğitim ve öğretim, Atatürk ilkeleri ve inkılâpları doğrultusunda, çağdaş bilim ve eğitim esaslarına göre, Devletin gözetim ve denetimi altında yapılır.. Bu madde doğrultusunda Millî Eğitim Bakanlığı çeşitli nedenlerle ilköğretimlerini tamamlayamayan ve zorunlu ilköğretim yaş sınırını aşarak eğitim-öğretim sisteminin dışında kalan yetişkinlere ilköğretimlerini tamamlamaları amacı ile; uzaktan eğitim ilke ve teknikleriyle her yerde, her durumda eğitim-öğretim olanağı veren Açık İlköğretim Okulunu kurmuştur. Bu bildiride okulun tanıtımı, gerçekleştirdiği uzaktan eğitim faaliyetleri ve okul ile ilgili istatistikî bilgilere yer verilmektedir. Anahtar Sözcükler: Açık İlköğretim Okulu, Uzaktan Eğitim, Yetişkin Eğitimi, Televizyonlu Eğitim Distance Education Applications An Example: Open Primary School Abstract: According to 42th Article of our Constitution: No one can be deprived of the right of education and training. Training and education shall be conducted under the supervision and control of the State, in line with Atatürk s principles and reforms, according to the principles of contemporary science and education. TC Ministry of National Education established Open Primary School which allows distance education principles and techniques everywhere and in all cases for the people who had not been able to complete their education because of some various reasons and who had not been able to complete his compulsory primary education because of exceeding the school age limit and left outside of the educational system. In this paper, the introduction of the school, its distance education activities and school-related statistical information are all included. Keywords: Open Primary School, Distance learning, Adult Education, Television Training 1. Giriş 1.1. Kurumsal Yapı a) Kuruluş ve Tarihçe Açık İlköğretim Okulu, Millî Eğitim Bakanlığının tarih ve 1651 sayılı onayı ile Film Radyo Televizyonla Eğitim Başkanlığına (FRTB) bağlı olarak kuruldu Öğretim Yılında Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü bünyesinde öğretime başladı ve halen bu bünyede hizmet vermektedir. Millî Eğitim Bakanlığı, Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü, Ölçme Değerlendirme ve Açık Öğretim Kurumları Daire Başkanlığı na bağlı bulunan Açık İlköğretim Okulu Müdürlüğü; yurt içinde (81 il-644 Büro) ve yurt dışında (Batı Avrupa; Suudi Arabistan da Mekke, Medine, Riyad; Libya da Trablus) bulunan öğrencilerine uzaktan öğretim metotlarıyla hizmet vermektedir. 1

2 Uzaktan Eğitim Uygulamalarında Bir Örnek: Millî Eğitim Bakanlığı - Açık İlköğretim Okulu Serkan Düzgün, Salim Yıldız Açık İlköğretim Okulu, Genel Müdürlük bünyesinde ve merkezî sistemle uzaktan öğretim veren bir kurumdur. Kurum; merkezde okul müdürlüğü, taşrada ise Açık Öğretim Büroları şeklinde yapılanmıştır. Okul Müdürlüğündeki görevliler; müdür, müdür başyardımcısı, müdür yardımcıları, öğretmenler ve diğer personelden oluşur. EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açık Öğretim Kurumları Daire Başkanlığı 8. önlemleri almak, Diploma ve belgeleri düzenlemek. c) Açık Öğretim Bürolarının Görevleri 1. Öğrencilerle ilgili iş ve işlemleri (yeni kayıt, kayıt yenileme, ders kitaplarının dağıtımı, öğrenim belgesi hazırlanması, diploma dağıtımının yapılması vb) yapmak. 2. Öğrencilerin talepleri hâlinde il/ilçe milli eğitim müdürlüklerince belirlenen okul veya kurumlarda kurs niteliğindeki eğitimle ilgili önlemleri almak. 3. Öğrencilere rehberlik ve danışmanlık yapmak. Yurtiçi Büroları (Halk Eğitim Merkezleri) Açık Öğretim Kurumları Koordinasyon Şubesi Müdürlüğü Açık İlköğretim Okulu Açık Öğretim Büroları Batı Avrupa Bürosu (AÜ Açık Öğretim Fakültesi Almanya Bürosu) Ortadoğu Büroları (T.C. okullarının bulunduğu yerler) 1. Şekil: Açık İlköğretim Okulu Teşkilat Şeması b) Açık İlköğretim Okulu Müdürlüğünün Görevleri 1. İlköğretim ders programlarına uygun olarak uzaktan öğretim sağlamak, 2. Derslere yönelik radyo ve televizyon programları hazırlamak, hazırlatmak ve yayımlanmasını sağlamak, 3. Eğitim-öğretimle ilgili kaynak ve yayınların dağıtım bürolarına ulaşımını sağlamak, 4. Eğitim-öğretim ve sınavlarla ilgili mevzuatı hazırlamak ve onaya sunmak, 5. Öğrencilerle ilgili istatistikî bilgileri toplamak ve değerlendirmek, 6. Uzaktan öğretimle ilgili yurt içi ve yurt dışı eğitim etkinliklerini izlemek ve değerlendirmek, 7. Öğrenci sorunlarıyla ilgilenmek ve gerekli Çalışma Şekli a) Açık İlköğretim Okulunun Amacı Çeşitli nedenlerle ilköğretimlerini tamamlayamayan ve zorunlu ilköğretim yaş sınırını aşarak eğitim-öğretim sisteminin dışında kalan yetişkinlere; uzaktan eğitim ilke ve teknikleriyle her yerde, her durumda eğitim- öğretim olanağı vermek; bu yolla toplumun eğitim ve kültür düzeyini yükseltmek, vatandaşlarımızın meslek edinmelerini kolaylaştırmak, ekonomik kalkınmaya katkıda bulunmalarını sağlamak ve onları üst öğrenime hazırlamaktır. b) Kullanılan Genel İlke ve Yöntemler 1. Çeşitli nedenlerle ilköğretimlerini tamamlayamayan ve zorunlu ilköğretim yaş sınırını aşan yetişkinlere Açık İlköğretim Okulundan yararlanma hakkı verilir. Tutuklu, hükümlü ve bedensel engelli olduklarını belgelendirenler ile özel eğitim gerektirdiğine Özel Eğitim Hizmetleri Kurulundan alınacak belge ile belgelendirenlerde yaş kaydı aranmaz. 2. Programların uygulanmasında görsel ve işitsel iletişim araçlarından etkin bir biçimde yararlanılması esastır. 3. Program ve kaynakların, televizyon ve radyo programları, basılı dokümanlar, CD- ROM lar ve benzeri araçlarla desteklenmesi esastır. 4. Ölçme ve değerlendirmede, öğretim programlarında belirtilen amaçlara

3 inet-tr 09 - XIV. Türkiye de İnternet Konferansı Bildirileri Aralık 2009 Bilgi Üniversitesi, İstanbul ulaşılabilmesi için gerekli düşünce ve davranışların kazandırılması esas alınır. c) Öğrenci Yeni Kayıt Başvurusu Açık öğretim bürolarına dönemler itibarıyla başvuruların hangi tarihlerde yapılacağı, çalışma takviminde belirlenir ve iletişim araçlarıyla (İnternet, Televizyon, Radyo vb) ilgililere duyurulur. Okula, zorunlu eğitim yaşını geçenlerden; 1. İlköğretim 5. sınıfı tamamladığını belgelendirenler, 2. Halk Eğitim Merkezleri tarafından düzenlenen Yetişkinler II. Kademe Eğitimi Başarı Belgesi olanlar, 3. Yetiştirici ve tamamlayıcı temel eğitim-b kurs belgesi olanlar, 4. İlköğretimin ve 8. sınıflarından ayrılanlar, 5. Yurt dışında öğrenim görüp denkliğini yaptırmış olanlar, yeni kayıt için başvurabilirler. Banka (Kayıt harçlarının yatırılması) Kayıt Bürosu (Halk Eğitim Merkezleri) (Öğrencinin evraklarını teslim etmesi ve bilgilerinin sisteme girilmesi) Öğrenci dosyalarının okul müdürlüğüne gönderilmesi Yeni kayıt için başvuran adayın belgeleri Okul Müdürlüğünce oluşturulan komisyonlarca incelenip, kesin kayıtları yapılır. Kesin kaydı yapılan öğrencinin öğrencilik durumu Aktif öğrenci konumuna gelir. Aktif konuma gelen öğrenci Açık İlköğretim Okulunun İnternet sitesinden ders seçme işlemlerini gerçekleştirir. ç) Sınıf ve ders belirleme işlemleri (İntibak İşlemleri) Öğrencilerin intibak işlemleri komisyonlarca aşağıdaki temel esaslara göre yapılır: 1. Öğrenim belgesindeki dersler dikkate alınarak öğrencinin sınıfı belirlenir. 2. İlkokulu bitirmiş olanlardan Ustalık/ Kalfalık Belgesi olanlar, 6. sınıfı tamamlamış kabul edilir. 3. Açık İlköğretim Okulundan öğrenim belgesi alarak ayrılanlar, tekrar başvurmaları hâlinde ayrıldıkları sınıftan öğrenimlerine devam edebilirler. d) Kayıt Yenileme Okula devam eden öğrenciler, öğrencilik haklarından yararlanabilmek için her dönem öncesinde kayıt yenilerler. Kayıtlarını yenilemeyenlerin öğrencilik hakları o dönem için dondurulur. Kayıt yenileme işlemlerinin hangi tarihlerde gerçekleştirileceği, çalışma takviminde belirlenir ve iletişim araçlarıyla (İnternet, Televizyon, Radyo vb) öğrencilere duyurulur. Çalışma takviminde belirtilen süreler içersinde Açık Öğretim Bürolarına başvuran öğrenciler kayıt yenileme işlemlerini tamamlayıp kayıt yenileme raporu aldıktan sonra, Açık İlköğretim Okulunun İnternet sitesinden ders seçme işlemlerini gerçekleştirir. Açık İlköğretim Okulu Müdürlüğü (Öğrenci dosyalarının incelenip intibaklarının yapılarak kayıtların aktif hale getirilmesi) 2. Şekil: Yeni Kayıt İşlem Şeması 3 e) Dersler 6.SINIF 7.SINIF 8.SINIF Türkçe Türkçe Türkçe Matematik Matematik Matematik Fen ve Teknoloji Fen ve Teknoloji Fen ve Teknoloji Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler T.C.İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Yabancı Dil Yabancı Dil Yabancı Dil Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1. Tablo: Okulda Uygulanan Dersler

4 Uzaktan Eğitim Uygulamalarında Bir Örnek: Millî Eğitim Bakanlığı - Açık İlköğretim Okulu Serkan Düzgün, Salim Yıldız Okulda, ilköğretim ders programlarının uygulanması esastır. Bir ders yılı 3 dönemden oluşur. Her dönemde altı ders vardır. f) Sınavlar Öğrenci başarısının belirlenmesi amacıyla çalışma takviminde belirtilen tarihlerde merkezi sistemle dönem sınavları yapılır. Öğrenciler bir dönemde sadece bir sınıfa ait dersler ile kayıt sırasında veya kayıt yenilemede seçtikleri bir üst sınıfın en fazla dört dersi ile başarısız oldukları derslerden sınava katılabilirler. Bir öğretim yılında 1.Dönem, 2.Dönem ve 3.Dönem sınavı olmak üzere üç sınav yapılmaktadır. Her bir ders için dönem sınavlarında alınan not, yılsonu notu olarak hesaplanır. Dönem sonunda başarı durumuna göre öğrenciler; Doğrudan Sınıf Geçme, Aritmetik Ortalama İle Sınıf Geçme ve Mezun Olma haklarını elde edebilirler. g) Sınav Sonuçlarının Duyurulması Sınav sonuçları, İnternet üzerinden öğrencilere duyurulur. ğ) Sınıf Geçme Sınıf geçmede aşağıdaki esaslar uygulanır; 1. Sınıfın bütün derslerinden 45 puan alarak başarılı olanlar, 2. Sınıfın bütün derslerinin sınavlarına girmiş olmak ve aralarında Türkçe dersi bulunmamak ve yılsonu başarı ortalaması en az 50 puan olmak kaydıyla en fazla iki başarısız dersi olanlar doğrudan sınıf geçerler. Bir üst sınıfa geçen öğrenciler ile başarısız dersleri bulunan öğrenciler başarısız oldukları ders sayısına bakılmaksızın kayıtlarını yenilemeleri durumunda bir sonraki dönem bir üst sınıfın sınavlarına katılabilirler. h) Öğrencilik Hakları Kayıtlarını yenileyen öğrenciler, askerlik tecili dışında tüm öğrencilik haklarından yararlanırlar Yurt Dışı Programları a) Yurt Dışı Programlarının Hedefleri 1. Hayat boyu eğitim ilkesinden hareketle, eğitim dışında kalmış vatandaşlara eğitim olanaklarının sunulması, 2. Vatandaşlarımızın eğitim yoluyla çağın yeniliklerini yakalamalarını sağlamak, 3. Vatandaşlarımızın bulundukları ülkelerde zaman ve mekân sınırlaması olmadan eğitimlerini sağlamak, 4. Vatandaşlarımızın bulundukları ülkelerde iyi eğitilmiş, nitelikli ve saygıdeğer bireyler olmalarını sağlamaktır. b) Batı Avrupa Programı Millî Eğitim Bakanlığı ile Anadolu Üniversitesi arasında imzalanan protokol uyarınca, Batı Avrupa ülkelerinde yaşayan vatandaşlarımız için Batı Avrupa Programı uygulanmaktadır. Batı Avrupa Programına kayıt yaptırmak için Anadolu Üniversitesi nin Köln de bulunan İrtibat Bürosu na öğrencilerin bir dilekçe ile başvurmaları yeterlidir. Protokol gereğince öğretim yılından bu yana Batı Avrupa ülkelerinde yaşayan öğrencilere sorular Anadolu Üniversitesince hazırlanıp belirlenen sınav merkezlerinde uygulanmaktadır. Sınav sonuçları Açık İlköğretim Okuluna gelir ve öğrencinin ders atamaları Açık İlköğretim Okulu tarafından Köln Bürosuna gönderilir. Buradan da öğrencilere ulaştırılır. Sınavlarla ilgili her türlü tanıtım, duyuru, kayıt, öğrenci işleri, sınav organizasyonu ve postalama işlemleri Köln deki Anadolu Üniversitesi Batı Avrupa Bürosu tarafından yürütülür. 4

5 inet-tr 09 - XIV. Türkiye de İnternet Konferansı Bildirileri Aralık 2009 Bilgi Üniversitesi, İstanbul Sınavlar Köln, Hamburg, Frankfurt, Münich, Viyana, Brüksel, Paris, DeenHaag, Bern, Stuttgart ve Berlin şehirlerinde yapılır. Batı Avrupa Programının Faydaları yılına kadar Ankara Aydınlıkevler Lisesi ve daha sonra Açık İlköğretim Okulu tarafından yürütülen program sayesinde birçok vatandaşımız Açık İlköğretim Okulu mezunu olmuş Lise ve üniversite kapılarını açabilmiştir. Türkiye de İlköğrenimlerini yarıda bırakarak Batı Avrupa ya göç eden ve yurtdışında zorunlu eğitim yaşını doldurmuş olmaları nedeniyle, eğitim kurumlarına devam edemeyen, dolayısıyla yurtdışında gerekli olan eğitim düzeyine ve niteliğine sahip olamayan gençlere, Türkiye de yarım bıraktıkları İlköğrenimini tamamlama imkânı ile yurtdışında iş olanaklarını artırmaktadır. Sınavlar, Açık İlköğretim Okulu çalışma takviminde belirtilen tarihlerde Riyad, Cidde, Medine ve Trablus taki Türk okullarında Merkezi Sistem Sınav Yönergesine göre yapılır. 2. Uzaktan Eğitimde Kullanılan Araçlar 2.1. Ders Notları ve Kitaplar Ders Notları ve Kitaplar Okulun İnternet sitesinde adreslerini bulabileceğiniz 305 Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünden dağıtılmaktadır. Ayrıca bütün basılı dokümanlar PDF formatında Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünün İnternet sitesinden (http://egitek.meb.gov. tr/aok/aok_kitaplar/kitaplar_aio.htm) indirilebilmektedir. Türkiye ye kesin dönüş yapma zorunda veya isteğinde olan, ailelerin Batı Avrupa da öğrenimlerini tamamlayamayacak durumda olan çocuklarını Türk eğitim sistemi içine alarak İlköğretim mezunu olmalarının Türkiye de ve Batı Avrupa daki Ülkelerde Lise ve üniversiteye gidebilmelerini sağlamaktadır. Yurtdışındaki Türk Gençliğinin Türkçe dil düzeylerinin ve Türk kültürü bilgilerini geliştirilmesinin, ülkeleri hakkında bilgilerinin artırılmasının ve ülkeleriyle bağlarının güçlendirilmesini sağlamaktadır. 3. Şekil: Ders Notlarının PDF görüntüsü 2.2. Sesli Yayınlar c) Ortadoğu Programı Milli Eğitim Bakanlığı, Ortadoğu ve Kuzey Afrika ülkelerinde yaşayan vatandaşlarımız için Açık İlköğretim Okulu Ortadoğu Programını uygulanmaktadır. Açık İlköğretim Okulu kayıt işlemleri Çalışma Takvimine göre yıl boyunca yapılır. Açık İlköğretim Okuluna kayıt yaptırmak isteyen adaylar; Riyad, Cidde, Medine ve Trablus taki Türk Okullarına müracaat ederler. 5 Türkçe, Sosyal Bilgiler, T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ve İngilizce derslerine ait 130 adet sesli dosya Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünün (http:// internettv.meb.gov.tr) İnternet sitesi üzerinden dinlenebilmektedir.

6 Uzaktan Eğitim Uygulamalarında Bir Örnek: Millî Eğitim Bakanlığı - Açık İlköğretim Okulu Serkan Düzgün, Salim Yıldız Öğrencilerin yeni kayıtları ile başlayan ve mezun olduktan sonra da kayıtlarının tutulduğu ve işletildiği Açık İlköğretim Okulu Yazılımı Eğitim Teknolojileri tarafından geliştirilmiştir. Öğrencilere ve okulun idaresine yönelik tüm iş ve işlemler bu sistem üzerinden yürütülmektedir. 4. Şekil: İnternet Radyo web sitesi 2.3. Görüntülü Yayınlar Türkçe, Matematik, Sosyal Bilgiler, Fen ve Teknoloji, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ve İngilizce derslerine ait 136 adet görüntülü dosya Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünün (http://internettv.meb.gov.tr) İnternet sitesi üzerinden izlenebilmektedir. Ayrıca TRT 4 kanalından bir süreliğine yayımına ara verilen derslerin yayımına tekrar başlanacaktır. 6. Şekil: Açık İlköğretim Okulu Yazılımı Giriş Ekranı 3. İstatistikî Bilgiler Yılları Arasındaki Öğrenci İstatistikleri: Cinsiyet Aktif Donuk Toplam Erkek Kız Toplam Tablo: 2008 yılı sonu öğrenci sayıları 1. Grafik: 2008 yılı sonu cinsiyete göre öğrenci sayıları 5. Şekil: İnternet TV web sitesi 2.4. Açık İlköğretim Okulu Yazılımı 6 2. Grafik: 2008 yılı sonu öğrenci durumuna göre öğrenci sayıları

7 inet-tr 09 - XIV. Türkiye de İnternet Konferansı Bildirileri Aralık 2009 Bilgi Üniversitesi, İstanbul Öğretim Yılı Kayıt İstatistikleri: Yeni Kayıt Kayıt Yenileme Toplam Tablo: öğretim yılı kayıt sayıları 3.4. Yurt Dışı Programları yılları İstatistikleri: Yurt Dışı Cinsiyet Programı Erkek Kız Toplam Batı Avrupa Ortadoğu Toplam Tablo: Yurt Dışı Programları 2008 öğretim yılı sonu kayıtlı öğrenci sayıları 3. Grafik: Açık İlköğretim Okulu öğretim yılı kayıtlarına göre öğrenci sayıları 3.3. Mezun İstatistikleri Öğretim Mezun Yılı Erkek Kız Toplam Toplam Tablo: öğretim yılları mezun sayıları 5.Grafik: Yurt Dışı Programları 2008 öğretim yılı sonu kayıtlı öğrenci sayıları Yurt Dışı Cinsiyet Programı Erkek Kız Toplam Batı Avrupa Ortadoğu Toplam Tablo: Yurt Dışı Programları yılları arasındaki toplam mezun öğrenci sayıları 6.Grafik: Yurt Dışı Programları yılları arasındaki toplam mezun öğrenci sayıları 4.Grafik: öğretim yılları mezun sayıları 7

8 Uzaktan Eğitim Uygulamalarında Bir Örnek: Millî Eğitim Bakanlığı - Açık İlköğretim Okulu Serkan Düzgün, Salim Yıldız 4. Sonuç Açık İlköğretim Okulu uzaktan eğitim yöntemiyle yurt içinde ve yurt dışındaki yüz binlerce vatandaşımıza hizmet vermektedir. Yüz binlerce öğrenci mezun olmuş gelecek yaşantılarına bir katkı sağlamışlardır. Okulun uzaktan eğitim araçlarını kullanarak faaliyet göstermesi eğitim-öğretime ulaşma sınırlılığı olan vatandaşlarımıza büyük bir yarar göstermektedir. Gelişen ve değişen teknolojik yenilikler doğrultusunda okulumuzun eğitim ve yönetim sistemini değiştirmesi kaçınılmazdır. Nitekim 2009 yılında yapılan yönetmelik değişikliği ve 2005 yılında yenilenen öğretim programlarının okulun öğretim sistemine adapte edilmesi, bu değişimin göstergesidir. Bu kapsamda; ders kitaplarının, sesli ve görüntülü yayınların yeniden hazırlanması ve günümüz İnternet teknolojilerine uygun yeni araçların hazırlanması çalışmaları devam etmektedir. Gelecek yıllardaki İnternet ve iletişim teknolojilerinin gelişmesi ve ülkemizde yaygınlaşmasıyla; eğitimlerin senkron ve asenkron olarak; Televizyon, Bilgisayar, El Bilgisayarı, ve Cep Telefonları gibi araçları kullanarak verilmesi hedeflenmektedir. 5. Kaynaklar [1] [2] [3] [4] [5] [6] Açık İlköğretim Okulu yayımlanmamış istatistikleri 8

Öznur YAZICI Artvin Çoruh Üniversitesi Eğitim Fakültesi yazicioznur@gmail.com. Yüksel GÜNDÜZ. gunduz0735@hotmail.com

Öznur YAZICI Artvin Çoruh Üniversitesi Eğitim Fakültesi yazicioznur@gmail.com. Yüksel GÜNDÜZ. gunduz0735@hotmail.com Gelişmiş Bazı Ülkeler İle Türkiye deki Öğretmenlerin Hizmet İçi Eğitimlerinin Karşılaştırılması 1 Öznur YAZICI Artvin Çoruh Üniversitesi Eğitim Fakültesi yazicioznur@gmail.com Yüksel GÜNDÜZ Artvin Çoruh

Detaylı

MESLEKÎ VE TEKNİK EĞİTİM YÖNETMELİĞİ

MESLEKÎ VE TEKNİK EĞİTİM YÖNETMELİĞİ MESLEKÎ VE TEKNİK EĞİTİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; a) (Değişik bent: 20/03/2009-27175 S.R.G Yön/1.mad.)

Detaylı

FİNLANDİYA, ALMANYA, SİNGAPUR VE TÜRKİYE NİN EĞİTİM SİSTEMLERİ AÇISINDAN KADEMELER ARASI GEÇİŞ SİSTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI ÖZET

FİNLANDİYA, ALMANYA, SİNGAPUR VE TÜRKİYE NİN EĞİTİM SİSTEMLERİ AÇISINDAN KADEMELER ARASI GEÇİŞ SİSTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI ÖZET FİNLANDİYA, ALMANYA, SİNGAPUR VE TÜRKİYE NİN EĞİTİM SİSTEMLERİ AÇISINDAN KADEMELER ARASI GEÇİŞ SİSTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI ÖZET Belgin BAL*, Erdoğan BAŞAR** Günümüz dünyasında hemen hemen tüm ülkelerin

Detaylı

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Çankırı Karatekin Üniversitesine bağlı

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA ESASLARI

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA ESASLARI DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanaklar Ve Tanımlar Amaç Madde 1 (1) Bu Uygulama Esaslarının amacı İşletme Fakültesi nde yürütülen

Detaylı

(RG: 24 Nisan 2010 Sayı:27561) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

(RG: 24 Nisan 2010 Sayı:27561) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî ve özel İlköğretim Kurumlarının

Detaylı

Yönetmelik. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesinden: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Öğretim Yönetmeliği

Yönetmelik. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesinden: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Öğretim Yönetmeliği Yönetmelik Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesinden: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Öğretim Yönetmeliği Resmi Gazete Tarihi: 13.05.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27227 BİRİNCİ

Detaylı

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesine

Detaylı

İnönü Üniversitesinden: İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İnönü Üniversitesinden: İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 25 Ocak 2013 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28539 YÖNETMELİK Amaç İnönü Üniversitesinden: İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1)

Detaylı

YÖNETMELİK EGE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK EGE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ Ege Üniversitesinden: YÖNETMELİK EGE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Ege Üniversitesine bağlı fakülteler,

Detaylı

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Giresun Üniversitesinden: GİRESUN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Giresun Üniversitesine

Detaylı

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI YATAY GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL PROGRAMI (ÇAP) VE YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI YATAY GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL PROGRAMI (ÇAP) VE YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI YATAY GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL PROGRAMI (ÇAP) VE YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ Kapsam MADDE 1- (1) Bu yönerge, İstanbul Teknik Üniversitesi Önlisans ve

Detaylı

T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ YATAY GEÇİŞ UYGULAMA ESASLARI GENEL HÜKÜMLER

T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ YATAY GEÇİŞ UYGULAMA ESASLARI GENEL HÜKÜMLER T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ YATAY GEÇİŞ UYGULAMA ESASLARI GENEL HÜKÜMLER 1- Yatay geçişler eşdeğer düzeyde, isimleri aynı olan veya ilgili yönetim kurulları tarafından içeriklerinin en az % 80 inin aynı

Detaylı

Hacettepe Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

Hacettepe Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği Hacettepe Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği (Bu Yönetmelik, 28.09.2012 tarih ve 28425 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.) HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ÖN

Detaylı

YALIHÜYÜK HEM STRATEJİK PLANI 2015-2019 - 1 -

YALIHÜYÜK HEM STRATEJİK PLANI 2015-2019 - 1 - YALIHÜYÜK HEM STRATEJİK PLANI 2015-2019 - 1 - YALIHÜYÜK HEM STRATEJİK PLANI 2015-2019 - 2 - YALIHÜYÜK HEM STRATEJİK PLANI 2015-2019 - 3 - İSTİKLAL MARŞI YALIHÜYÜK HEM STRATEJİK PLANI 2015-2019 - 4 - ATATÜ

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN BAŞVURU, KAYIT VE KABUL YÖNERGESİ

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN BAŞVURU, KAYIT VE KABUL YÖNERGESİ YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN BAŞVURU, KAYIT VE KABUL YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönerge, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Önlisans, Lisans programlarına alınacak yabancı

Detaylı

Turist Rehberliği Meslek Yönetmeliği. Kurum: Turist Rehberleri Birliği Kabul Tarihi: 26.12.2014 RGT: 26.12.2014 RG NO: 29217

Turist Rehberliği Meslek Yönetmeliği. Kurum: Turist Rehberleri Birliği Kabul Tarihi: 26.12.2014 RGT: 26.12.2014 RG NO: 29217 Turist Rehberliği Meslek Yönetmeliği Kurum: Turist Rehberleri Birliği Kabul Tarihi: 26.12.2014 RGT: 26.12.2014 RG NO: 29217 BİRİNCİ BÖLÜM: Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 - (1)

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 29 Haziran 2015 PAZARTESİ YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 23 Haziran 2015

Detaylı

YÖNETMELİK ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİ 31 Ekim 2012 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28453 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu Uygulama Esasları; Bingöl Üniversitesi Enstitülerince yürütülen lisansüstü eğitim

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ. Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ. Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu yönergenin amacı, Diş Hekimliği Fakültesinde yürütülen

Detaylı

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsünde yürütülen lisansüstü eğitim ve öğretime ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Detaylı

TED ANKARA KOLEJİ VAKFI OKULLARI K12 VELİ BİLGİLENDİRME KİTAPÇIĞI

TED ANKARA KOLEJİ VAKFI OKULLARI K12 VELİ BİLGİLENDİRME KİTAPÇIĞI K12 VELİ BİLGİLENDİRME KİTAPÇIĞI Atatürk'ün 26 Mayıs 1937 de Halkevi nde okulumuz öğrencilerinin oynadıkları Ay Işığı Opereti ni izledikten sonra söylediği sözler. Tebrik ederim, çok muvaffak oldular.

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ESASLARI YÖNERGESİ. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

EGE ÜNİVERSİTESİ ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ESASLARI YÖNERGESİ. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar EGE ÜNİVERSİTESİ ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ESASLARI YÖNERGESİ Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1-(1): Bu yönerge; Ege Üniversitesine bağlı fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokullarının

Detaylı

YÖNETMELİK CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ 1 Temmuz 2012 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28340 Cumhuriyet Üniversitesinden: YÖNETMELİK CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, İstanbul Medipol Üniversitesi

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖSYS YENİ KAYIT KILAVUZU

MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖSYS YENİ KAYIT KILAVUZU MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖSYS YENİ KAYIT KILAVUZU ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI http://oidb.marmara.edu.tr/ Sevgili Öğrenciler, Üniversite yaşamına ilk adımınızı attığınız bu

Detaylı

12 YIL ZORUNLU EĞİTİM

12 YIL ZORUNLU EĞİTİM T. C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 12 YIL ZORUNLU EĞİTİM SORULAR - CEVAPLAR ANKARA - 2012 ÖNSÖZ Bilgi çağı olarak nitelendirilen 21. Yüzyılda eğitim, değişimin ve dönüşümün en temel aktörü haline gelmiştir.

Detaylı

2014-2015 AKADEMİK YILI ÖĞRENCİ EL KİTABI

2014-2015 AKADEMİK YILI ÖĞRENCİ EL KİTABI 2014-2015 AKADEMİK YILI ÖĞRENCİ EL KİTABI 1 İÇİNDEKİLER 5 Rektörümüzden 6 Yabancı Dil Hazırlık Eğitimi 17 Yönetmelikler & Yönergeler 18 Akademik Takvim 19 Ders Kaydı 19 Derse Devam Zorunluluğu 19 Not Sistemi

Detaylı