TED ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TED ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar"

Transkript

1 TED Üniversitesinden : TED ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, TED Üniversitesi Fakültelerinde lisans eğitimöğretimi gören öğrencilerin kayıt, eğitim-öğretim, sınav ve mezuniyetlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. Kapsam MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, TED Üniversitesi Fakültelerinde kayıt ve kabul esasları, sınavlar ve başarı değerlendirmeleri, diploma verilmesi ve lisans eğitim-öğretimine ilişkin diğer işlemleri kapsar. Dayanak MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14, 43 ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar MADDE 4 - (1) Bu Yönetmelikte geçen; a) İlgili Kurul : TED Üniversitesi Fakülte Kurullarını, b) İlgili Yönetim Kurulu : TED Üniversitesi Fakülte Yönetim Kurullarını, c) Mütevelli Heyet : TED Üniversitesi Mütevelli Heyetini, ç) Rektör : TED Üniversitesi Rektörünü, e) Senato : TED Üniversitesi Senatosunu, d) Üniversite Yönetim Kurulu : TED Üniversitesi Yönetim Kurulunu, f) Üniversite : TED Üniversitesini, ifade eder. İKİNCİ BÖLÜM Akademik Takvim, Eğitim-Öğretim Programları, Eğitim Süresi ve Ücretler Yarıyıl sistemi ve akademik takvim MADDE 5 (1) Eğitim-öğretim, yarıyıl esasına göre düzenlenir. (2) Akademik yıl, yarıyıl sonu sınav dönemi hariç, her biri 14 hafta olan güz ve bahar yarıyıllarından oluşur. (3) Güz ve bahar yarıyıllarına ek olarak süresi 7 hafta olan yaz öğretimi, Senatonun kararı ve Mütevelli Heyetin onayı ile yapılır. Yaz öğretiminde uygulanacak ilke ve esaslar, Senato [A] tarafından belirlenir. Yaz okullarındaki öğrenim süresi, öğrenim süresi hesabına katılmaz. (4) Eğitim-öğretim faaliyetlerine ilişkin tüm süre ve tarihler Senatonun hazırladığı akademik takvimde gösterilir. Kontenjanlar ve eğitim-öğretim programları MADDE 6 (1) Fakültelerin diploma programlarına bir sonraki akademik yılda kabul edilecek burslu ve burssuz öğrenci kontenjanları Üniversite Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Mütevelli Heyet tarafından belirlenir, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının onayından sonra kesinleşir. 1

2 (2) Bir diploma programından mezun olan öğrencilerin edinmeleri beklenen yeterlikler ve mezuniyet için öngörülen ders, laboratuvar, staj ve benzeri çalışmalardan oluşan eğitimöğretim programları ilgili kurullar tarafından hazırlanır ve Senatonun onayı ile yürürlük kazanır. (3) Bir sonraki akademik yılla ilgili program değişiklikleri her yıl en geç Haziran ayı sonuna kadar aynı ilke ve esaslara göre belirlenir, sonuçlandırılır ve ilan edilir. Öğretim dili MADDE 7 (1)Üniversitede eğitim-öğretim dili İngilizcedir. Ancak, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu gereğince Türkçe dilinde verilmesi zorunlu olan dersler ile Senato tarafından belirlenen bazı dersler Türkçe verilir ve Üniversite Kataloğunda belirtilir. Öğretim süresi MADDE 8 (1) İngilizce Dil Okulundaki hazırlık sınıfında normal öğretim süresi iki yarıyıldır. En alt kurdan İngilizce öğretimine başlayanlar için bu süre iki yarıyılı ve takibeden yaz öğretimini kapsar. Bu süre sonunda İngilizce dil bilgileri yeterli bulunmayanların bir yıl daha İngilizce eğitim alma hakları vardır. (2) Üniversitenin Fakültelerinde lisans öğretiminin normal süresi sekiz yarıyıldır. Öğrenci danışmanlığı MADDE 9 (1) TED Üniversitesinde öğrenim gören her öğrenci için, ilgili bölüm başkanı tarafından bir öğretim elemanı danışman olarak atanır. Danışmanın görevi; öğrencinin akademik durumunu izlemek, eğitim-öğretim programının düzenlenmesine yardımcı olmak ve öğrenciye yönetmelikler ve yönergeler çerçevesinde rehberlik etmektir. Ücretler MADDE 10 (1) Üniversitede eğitim-öğretim ücretlidir. Ücretler her yıl Mütevelli Heyet tarafından belirlenir. (2) Yıllık eğitim-öğretim ücretini ilan edilen tarihlerde ödemeyen öğrencilerin kaydı yapılmaz, yenilenmez veya izin işlemi başlatılmaz. Bu öğrenciler öğrencilik haklarından yararlanamaz. Burslar MADDE 11 (1) Üniversitenin çeşitli programlarına ÖSYM tarafından yerleştirilen burslu öğrenciler dışında, çeşitli kaynaklardan öğrencilere sağlanan bursların ve yardımların dağıtımına ilişkin esaslar Senato [B] tarafından belirlenir. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Kabul ve Kayıt Esasları Yeni öğrenci kabulü MADDE 12 (1) Lisans programlarının ilk yılına öğrenci kabulü, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen sınav sonuçlarına göre yapılır. (2) Yabancı uyruklu adayların kabulü, Yükseköğretim Kanunu ile Yükseköğretim Kurulu yönetmelikleri ve kararları çerçevesinde ve Senato [C] tarafından belirlenen koşullara göre, ilgili yönetim kurulu kararı ile yapılır. (3) Daha önce ÖSYM tarafından yerleştirildiği bir yükseköğretim kurumunda öğrenim görmüş öğrenciler lisans öğretimine başlayacakları eğitim-öğretim yılının ilk haftası içinde başvurmaları halinde, önceki yükseköğretim kurumlarında başardıkları derslerden ilgili yönetim kurulu kararı ile muaf kabul edilebilirler. Muafiyetin kabulü halinde öğrencinin o dersten başarı notu hanesine (T) harfi yazılır. Yatay ve dikey geçiş yoluyla kabul MADDE 13 (1) Yurt içi ve yurt dışı diğer yükseköğretim kurumlarından Üniversiteye bağlı birimlere yatay veya dikey geçiş yoluyla kayıt yaptırılabilir. (2) Bu geçişlerde kontenjanlar Üniversite Yönetim Kurulunun önerisi ve Mütevelli Heyetin onayı ile belirlenir ve 24/4/2010 tarihli ve Sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, 2

3 Çift Ana Dal, Yan Dal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik uygulanır. (3) Yatay veya dikey geçiş için başvuran adayların Üniversite lisans programlarına başlamak için gerekli İngilizce yeterliğe ilişkin belirlenen koşulları yerine getirmiş olması gerekir. Üniversite içi yatay geçiş MADDE 14 - (1) Üniversite içinden yatay geçişlerde, öğrencilerin İngilizce dil hazırlık programı hariç en az iki yarıyılını başarı ile tamamlamış, Üniversite ile herhangi bir nedenle ilişiğinin kesilmemiş olması, Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Ana Dal, Yan Dal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik koşullarını ve varsa Senato [D] tarafından belirlenen diğer koşulları sağlaması gerekir. Özel öğrenciler MADDE 15 - (1) Bir yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olanlar, belirli bir konuda bilgi ve becerilerini geliştirmek amacıyla, lisans düzeyinde verilen derslere özel öğrenci olarak kabul edilebilir. (2) Özel öğrenci olarak ders almak üzere başvuran adayların Üniversitenin lisans programlarına başlamak için gerekli İngilizce yeterliğe ilişkin belirlenen koşulları yerine getirmiş olması gerekir. (3) Özel öğrencilerin başvuruları, alabilecekleri dersler ve ders saati toplamı, ilgili bölüm başkanlığının görüşü alınarak, ilgili yönetim kurulunca karara bağlanır. (4) Özel öğrencilere diploma ve kredi verilmez. Talepleri halinde aldıkları dersleri ve notları gösteren bir belge verilir. (5) Özel öğrenciler katıldıkları dersler esas alınarak Mütevelli Heyet tarafından belirlenen esaslara göre eğitim-öğretim ücretini öderler. Değişim programları MADDE 16 (1) TED Üniversitesi, yurt içinde veya dışında bulunan üniversitelerle öğrenci değişim programı uygulayabilir, bu programlar kapsamında diğer yükseköğretim kurumlarına en fazla iki yarıyıl için öğrenci gönderebilir veya diğer yükseköğretim kurumlarından öğrenci kabul edebilir. (2) Öğrenci değişimi, Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Ana Dal, Yan Dal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ve Senato[E] tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde ilgili fakülte/ yüksekokul yönetim kurulu kararıyla yapılır. (3) Değişim anlaşmaları kapsamında diğer yükseköğretim kurumlarına gönderilen öğrencilerin değişimde geçirdikleri süre içinde Üniversitede kayıtları devam eder. (4) Öğrenciler mezuniyetlerinden önceki son yarıyıl değişim programlarına katılamaz. (5) Değişim anlaşmaları kapsamında diğer yükseköğretim kurumlarından danışmanlarının onayı ile ders alan öğrencilerin aldıkları derslerin kredi ve not intibakları ilgili yönetim kurulu kararıyla yapılır. (6) Değişim öğrencileri, kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumlarının eğitim-öğretim ücretini öder. İngilizce yeterlik sınavı MADDE 17 - (1) Kayıt işlemlerini tamamlayan öğrenciler öncelikle Üniversitenin İngilizce Dil Okulu tarafından verilen İngilizce düzey belirleme sınavına girerler. (2) Bu sınavdan belli bir barajın üzerinde not alan öğrenciler İngilizce Yeterlik Sınavına girerler. (3) Diğerleri aldıkları notlara göre haftalık ders saatleri ve sınıf değiştirme kuralları İngilizce Dil Okulu tarafından belirlenen uygun kurlara yerleştirilirler. (4) İngilizce yeterlik sınavında da başarılı olamayan öğrenciler, bir yıl süreli İngilizce Hazırlık Sınıfına kaydedilirler. İngilizce Hazırlık Sınıfında eğitim-öğretime ilişkin esaslar Senato [F] tarafından belirlenir. 3

4 (5) Üniversiteye kabul edilen öğrencilere İngilizce hazırlık programlarından muafiyet getiren ve İngilizce yeterlik sınavına eşdeğer sayılan ulusal ve uluslararası sınavlar ve bunlardan muafiyet için alınması gereken en az puanlar, Senato [F] tarafından belirlenir. (6) Senato tarafından belirlenen düzeyde başarılı olduklarını belgeleyenler, doğrudan lisans programlarına başlarlar. (7) Öğrenimine izin, kayıt yenilememe, kayıt sildirme ve benzeri nedenlerle üst üste iki yıl (dört yarıyıl) ya da daha uzun süre ara veren lisans öğrencilerinin yeniden kayıt yaptırabilmeleri için İngilizce yeterlik sınavı veya Senato tarafından kabul edilen eşdeğer bir sınav ile İngilizce yeterliklerini kanıtlamaları gerekir. Ancak, bu süreyi eğitim dili tümüyle İngilizce olan yurt içi veya yurt dışı yükseköğretim kurumlarında geçirenlerde bu koşul aranmaz. İlk kayıt MADDE 18 (1) Üniversiteye kabul edilen öğrenciler, akademik takvimde belirtilen süreler içinde, kayıt için ilan edilen gerekli tüm belgeleri sağlayarak Üniversiteye ilk kayıtlarını şahsen yaptırmakla yükümlüdür. (2) Geçerli bir nedenle kendisi gelemeyen adaylar ilk kayıt işlemlerini vekili aracılığıyla yaptırabilir. (3) Süresi içinde kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybeder. (4) Belgelerinde eksiklik veya tahrifat olan veya herhangi bir yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası alarak ilişiği kesilmiş olan adayların kayıtları yapılmış olsa dahi iptal edilir. (5) Kayıt için istenen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın beyanına dayanılarak işlem yapılır. Kayıt yenileme MADDE 19 (1) Üniversite öğrencileri; her yarıyıl başında, Senatoca hazırlanan akademik takvimde belirlenen ve Rektörlükçe ilan edilen süreler içinde, danışmanlarının rehberliğinde derslerini seçerek, ödemekle yükümlü oldukları o yıla ait öğrenim ücretlerini ödedikten ve Üniversiteye karşı varsa diğer yükümlülüklerini tamamladıktan sonra, Üniversiteye kayıtlarını yenilemekle yükümlüdür. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Eğitim-Öğretim Ders programları ve ders yükü MADDE 20 (1) Öğrencinin devam edeceği yarıyıldaki ders programı, zorunlu ve seçmeli dersler, laboratuvar, uygulama, proje, tez ve benzeri çalışmalardan oluşur. (2) Zorunlu dersler; öğrencinin almak zorunda bulunduğu, seçmeli dersler ise; öğrencinin belli ders grupları içinden seçeceği derslerdir. (3) Ders programlarındaki dersler, var ise önkoşulları, ders saatleri ve kredi değerleri dikkate alınarak ve aşağıda belirtilen sınırlar içinde kalmak koşuluyla alınır. a) Önceki yarıyıllardan ders tekrarlama veya ilk defa alma durumunda olan öğrenciler; öncelikle alt yarıyıllardan tekrarlayacakları ve ilk defa alacakları derslere kayıt olmak ve bu arada tekrarlanacak veya ilk defa alınacak dersler farklı yarıyıllarda bulunuyor ise, en alttaki yarıyıl derslerini öncelikle almak zorundadırlar. b) F ve FX notu, öğrencinin dersten başarısız olduğunu gösterir. Bu notu alan öğrenciler, ders zorunlu ise ilk açıldığında tekrarlarlar. c) Önkoşulu sağlanmayan derslere kayıt yaptırılmaz. ç) Öğrenciler, tekrarlamak veya ilk defa almak zorunda oldukları derslerin çokluğu ve alınacak derslerin çakışması durumunda, kayıt olacakları yarıyılın ders programındaki derslerin bir kısmını veya tamamını almayabilirler. d) Öğrenciler akademik takvimde belirtilen süre içinde kayıta geçmeden ders ekleme / bırakma yapabilirler. Ders ekleme / bırakma; önkoşul, fazla ders yükü, en az ders yükü, ders 4

5 çakışması gibi normal kayıt için geçerli tüm koşullara tabidir. Ders ekleme / bırakma süresi, derslerin başladığı tarihten itibaren iki haftayı aşamaz. Öğrenciler ilk yarıyılın derslerini ve programları boyunca F ve FX tekrarı olarak aldıkları zorunlu dersleri bırakamazlar. e) Öğrenciler, kayıtlı bulunduğu en fazla iki dersten, toplam öğrenim süresi boyunca en fazla altı dersten, akademik takvimde belirtilen dersten çekilme süresi dolmadan çekilebilirler. Bu öğrencilere çekildikleri ders için W işareti verilir. Dersten çekilme için danışmanın onayı gerekir. W işareti alınan ders için ücret geri ödemesi yapılmaz. Öğrenciler ilk yarıyılın derslerinden ve programları boyunca F ve FX tekrarı olarak aldıkları zorunlu derslerden çekilemezler. W işareti mezuniyeti engellemez. Akademik yarıyılın son dört haftasında öğrenciler derslerden çekilemezler. Ders ve kredi yükü MADDE 21 (1) Her derste öğrencilerin sorumlu oldukları sınavların, ödev, uygulama ve diğer çalışmaların sayısı, başarı notuna katkıları ve yarıyıl sonunda verilen sınava katılmanın gerekleri, yarıyıl başında öğretim elemanı tarafından belirlenir ve öğrencilere açıklanır. (2) Niteliği gereği bazı derslerde ilgili Yönetim Kurulunun onayı ile yarıyıl sonu sınavı verilmeyebilir. (3) Öğrencinin tavsiye edilen normal ders yükü, yarıyıl başına ortalama kredi artı eksi 2 kredidir. Yarıyıl başına ortalama kredi, programı oluşturan derslerin kredilerinin toplamının 8'e bölünmesiyle elde edilir. (4) Öğrencinin ders yükü, danışmanın onayı ile azaltılabilir veya çoğaltılabilir. Ancak, bir diploma programının birinci yarıyılını ilk kez okuyan öğrenciler, yarıyılın normal ders yükünü aşamaz. Normal ders yükünün 8 kredi fazlasına izin verilmez. En az ders yükü, yarıyıl başına 9 kredidir; ilgili yönetim kurulu kararıyla 6 krediye kadar indirilebilir. En fazla iki yarıyıl içinde mezun olabilecek durumda olan öğrenciler için bu koşul aranmaz. Geç kayıtlar ve kayıtsız öğrenci statüsü MADDE 22 (1) Süresi içinde kayıtlarını yaptıramayan öğrenciler, ders eklemebırakma süresi içinde gecikmeli olarak kayıtlarını yaptırabilir. Bu süre sona erdikten sonra öğrenciler kayıt yaptıramaz. Ancak, öğrencinin geçerli bir mazereti olması durumunda, ders ekleme/bırakma süresi bitiminden itibaren iki hafta içinde ilgili yönetim kurulu kararıyla öğrenciye geç kayıt hakkı tanınabilir. Gecikmeli olarak kayıt yenileyecek olan öğrencilerin Senatonun [G] ilgili akademik yıl için belirlediği ek yükümlülükleri yerine getirmeleri şarttır. (2) Kayıtlarını yenilemeyen öğrenciler kayıtsız öğrenci statüsüne geçer ve kayıtsız kaldıkları süre içinde öğrencilik haklarından yararlanamazlar; kayıtsız öğrenci statüsünde geçirilen süreler öğrenim süresine dâhil edilir. Tekrardan kayıt yaptırmak isteyen öğrenciler kayıt yenilemek istedikleri yılın ücretini öder ve daha önce kazandıkları burslardan yararlanamazlar. Derslere devam MADDE 23 (1) Öğrenciler kayıtlı oldukları her türlü ders, uygulama, laboratuvar, proje ve bunların gerektirdiği sınav ve diğer akademik çalışmalara katılmakla yükümlüdür. (2) Derse devam yükümlülüğünün sınırları öğretim elemanı tarafından yarıyıl başında açıklanır. Stajlar MADDE 24 (1) Staj zorunluluğu olan programlarda staj ilke ve esasları, stajların değerlendirilmeleri, nitelik ve niceliklerine ilişkin esaslar Senato [H] tarafından belirlenir. Çift ana dal ve yan dal programları MADDE 25 (1) Senato çift ana dal ve yan dal programları açabilir. Çift ana dal ve yan dal programlarında uyulacak esaslar Senato [I] tarafından belirlenir. 5

6 BEŞİNCİ BÖLÜM Değerlendirme Sınavlar MADDE 26- (1) Her yarıyıl derslerinin bitiminde, tarihleri akademik takvimde belirtilen bir sınav dönemi vardır. (2) Sınav tarihleri; güz ve bahar yarıyıllarında, sınav dönemi başlamadan en geç dört hafta önce, yaz okulunda ise iki hafta önce kesinleştirilerek ilan edilir. (3) Yarıyıl sonu sınavı dışında bir yarıyılda her dersten en az bir ara sınav yapılır. (4) Öğretim elemanı, ödev, laboratuvar ve benzeri çalışmaları ara sınav ve/veya yarıyıl sonu sınavı olarak değerlendirebilir. (5) Ara sınav ve/veya yarıyıl sonu sınavı verilmeyecek dersler ilgili fakülte kurullarınca kararlaştırılır. (6) Yarıyıl sonu sınavlarına hastalık veya başka nedenlerle girememiş öğrencilerin mazeretleri Üniversite Mazeret Komisyonunca [J] değerlendirilir. Gerekçeleri kabul edilenlere, dersin öğretim elemanı tarafından verilecek bir mazeret sınav hakkı tanınır. Ara sınav mazeretlerini doğrudan dersin öğretim elemanı değerlendirir; geçerli mazereti olanlara ek sınav, yarıyıl sonu sınavının ağırlığını artırmak, ek proje ve benzeri telafi imkânları verir. (7) Başarı notları, her dersin yarıyıl sonu sınavını izleyen en geç bir hafta içinde, öğretim üyesi tarafından Rektörlüğe ve öğrenci işleri bilgi sistemine bildirilir. (8) Notlarda herhangi bir maddi hatanın bulunması halinde, ilgili öğretim elemanı gerekçeli bir yazı ile dersin bağlı bulunduğu dekanlığa başvurur. Maddi hata ilgili yönetim kurulu kararı ile düzeltilir. Başarı notlarıyla ilgili maddi hataların en geç ertesi yarıyıl kayıt süresinin bitiminden önce düzeltilmiş olması gerekir. (9) Sınav kâğıtları iki yıl süre ile muhafaza edilir. Sınav sonuçlarına itiraz MADDE 27- (1) Öğrenci, sınav sonuçlarının ilanından itibaren en geç bir hafta içinde dersin öğretim elemanına başvurarak, sınav kâğıdının tekrar incelenmesini isteyebilir. İtirazın reddi halinde öğrenci isterse, dersin bağlı olduğu dekanlığa başvurabilir. Bu itirazı ilgili yönetim kurulu uygun gördüğü takdirde üç kişilik bir heyet kurar, bu heyet sınav sonuçlarını değerlendirip karara bağlar. Karar sınav sonucunun değiştirilmesine yönelikse ve bu değişiklik öğrencinin söz konusu ders için aldığı yarıyıl sonu başarı notunda değişiklik gerektiriyorsa, yarıyıl sonu başarı notunda düzeltme yapılır. Fakültelerden biri tarafından verilmeyen dersler için Rektörlük ve Üniversite Yönetim Kurulu değerlendirmeleri yapar. Notlar ve işaretler MADDE 28- (1) Öğrencilere aldıkları her ders için, gerekli sınav ve benzeri değerlendirmelerin sonunda o dersin öğretim elemanı tarafından aşağıdaki notlardan birisi verilir: Notlar Ağırlık AA Pekiyi 4.00 BA İyi-pekiyi 3.50 BB İyi 3.00 CB Orta-iyi 2.50 CC Orta 2.00 DC Zayıf-orta 1.50 DD Zayıf 1.00 F Başarısız 0.00 FX Başarısız 0.00 P Geçer - 6

7 a) Bir dersten alınan AA ve BA notları o dersin "üstün başarı" ile tamamlandığını, b) CC notu "yeterli başarı" ile tamamlandığını, c) DC ve DD ise dersin "koşullu" tamamlandığını belirtir. ç) F notu, başarısı DD veya P düzeyine erişemeyen öğrencilere verilir. d) Derslere devam etmeyen veya dersin temel değerlendirme, ara sınav, final sınavı, yarıyıl projesi, ve benzeri etkinliklere yeterli düzeyde katılmayan öğrencilere FX notu verilir. e) F ve FX notunu alan öğrenciler, bu ders zorunlu ise ilk açıldığında tekrarlamak zorundadırlar; Normal dönemde alınıp başarısız olunan ders yaz okulunda açılıyor ise tekrarlanma zorunluluğu yoktur. Notlar dışında kullanılan diğer işaretler MADDE 29- (1) Bu Yönetmeliğin 26 ncı maddesinde yer alan başarı notları harfleri dışında kullanılan diğer işaretlerin anlamları şöyledir: Transfer (Transfer), Başka bir üniversiteden yatay veya dikey T geçiş yapan veya değişim programlarına katılan öğrencilerin, ilgili yönetim kurulunca intibakı onaylanan veya ÖSYS sonucu ile Üniversiteye yeniden kaydolan öğrencilere, evvelce almış oldukları ve denkliği bölümün önerisiyle ilgili yönetim kurulunca tanınan ve not ortalamasına katılmayan dersleri için verilir. NC Kredisiz (Non-Credit), Bu derslerin kredi ve notları ortalama hesaplarına katılmaz. NP (Not Present) [K] Öğrencinin Yarıyıl Sonu Sınavına girmediğini gösterir. I Eksik (Incomplete), Bir dersten başarılı olmak için öğretim elemanı tarafından yarıyıl başında belirtilen ödev, proje gibi koşulları mazereti nedeniyle zamanında yerine getirememiş öğrencilere verilir. Söz konusu eksik en fazla iki hafta içinde giderilir; bu süre içinde telafi edilemeyen I notu F e dönüşür. R Tekrar (Repeat), Tekrar edilen dersleri gösterir. W Dersten Çekilme (Withdrawal), Öğrencinin akademik takvimde belirtilen dersten çekilme süresi içinde dersten çekilmiş olduğunu gösterir. L İzinli (Leave), Öğrencinin izinli olduğunu gösterir. Not ortalamaları ve başarı durumları MADDE 30- (1) Öğrencilerin başarı durumu her yarıyıl sonunda not ortalamaları hesaplanarak belirlenir. (2) Öğrencinin bir dersten aldığı toplam kredi, o dersin kredi saat değeri ile öğrenciye takdir edilen ders notu ağırlığının çarpılması ile bulunur. (3) Yarıyıl not ortalaması (YNO-SPA), öğrencinin o yarıyıl aldığı derslerden sağladığı toplam kredinin, aldığı derslerin kredi saat değerleri toplamına bölünmesiyle hesaplanır. (4) Genel not ortalaması (GNO-GPA) ise öğrencinin kayıt yaptırdığı programa girişinden itibaren aldığı derslerin tümü dikkate alınarak elde edilir. Öğrencinin tekrar ettiği dersler olması halinde, o derslerden alınan en son not, önceki not yerine geçer ve genel not ortalamasına dâhil edilir. (5) Gerek yarıyıl gerekse genel not ortalamaları virgülden sonra iki hane olarak hesaplanır. (6) Öğrenciler not ortalamalarını yükseltmek amacıyla daha önce DD ve DC aldıkları dersleri tekrar edebilirler. CC ve üzeri not alınan dersler tekrarlanamaz. 7

8 (7) Genel not ortalaması 2,00 ve üzerinde olan öğrenciler başarılı statüdedir. (8) Genel not ortalaması 2,00 ın altındaki öğrenciler sınamalı olarak kabul edilir; sınamalı öğrenciler fazla ders yükü alamaz ve DD, DC aldıkları dersleri tekrarlayarak ortalamalarını yükseltmek durumundadır. (9) Fazla ders yükleri ve sınamalı öğrencilerin zorunlu ders tekrarları Senato [L] tarafından tespit edilen esaslarla düzenlenir. (10) Her yarıyıl, normal ders yüküne kayıtlı olmak ve GPA sı 2,00 ve üzerinde olmak koşuluyla, SPA sı [M] arasında olan öğrenciler Onur, 3.50 ve üzerinde olan öğrenciler Yüksek Onur listesinde yer alırlar. ALTINCI BÖLÜM Devamlı veya Geçici Ayrılma İzinli ayrılma MADDE 31 (1) Öğrenciler, belgelemek koşulu ile sağlık, askerlik, maddi, aile, kişisel, akademik, yurt dışında eğitim veya Üniversite Yönetim Kurulunca belirlenen diğer beklenmedik zorunlu nedenlerle izinli ayrılma başvurusunda bulunabilir. (2) İzin başvuruları, belgeleri ve bir dilekçe ile birlikte en geç ilgili yarıyılın derslerinin başlamasını izleyen dördüncü haftanın son iş gününe kadar ilgili fakülte dekanlığına yapılır. Bu sürenin bitiminden sonra yapılacak başvurular işleme alınmaz. Öğrenciler, ilgili yönetim kurulunun uygun görmesi üzerine izinli sayılır. (3) İzinli ayrılma başvuru süresinin bitiminden sonraki ani hastalık veya kaza hallerinde öğrencinin durumu Üniversite Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilir. (4) Öğrencilere bir defada en çok iki yarıyıl olmak koşulu ile öğrenim süresince toplam dört yarıyıl izin verilebilir. Zorunlu hallerde bu süre, ilgili yönetim kurulu önerisi üzerine Üniversite Yönetim Kurulu kararıyla uzatılabilir. (5) İzin isteği kabul edilen öğrencinin izninin işleme konulabilmesi için, izinli sayılacağı yarıyılda ödemekle yükümlü olduğu ücretlerin yarısını ödemiş olması, Üniversiteye karşı herhangi bir borcunun olmaması gerekir. Öğrencilerin izni aldıkları yarıyıllar için ödemiş oldukları ücretler, sonraki yarıyıl ücretlerine mahsup edilmez. İzin son başvuru tarihinden sonra, Üniversite Yönetim Kurulu kararıyla izinli sayılan öğrenciler, söz konusu yarıyıl için ödemekle yükümlü oldukları öğrenim ücretinin tamamını öder. Üniversiteden ayrılma MADDE 32- (1) Üniversiteden ayrılmak isteyen öğrenciler ilgili fakülte dekanlığına bir dilekçe ile başvururlar. Bu başvuru üzerine kaydı silinen öğrencilere, mali yükümlülüklerini yerine getirmeleri şartıyla, lise diplomaları ile Üniversiteye kabul belgesi iade edilir ve isterlerse not durumu belgesi verilir. Diplomanın tasdikli örneği ve kayıt sırasında alınan diğer belgeler, öğrencinin dosyasında saklanır. (2) Dersler başlamadan önce Üniversiteden ayrılma başvurusu yapan öğrenciden, ilgili yarıyılda ödemekle yükümlü olduğu ücretler talep edilmez. Derslerin başlamasını izleyen dördüncü haftanın son iş gününe kadar, yaz okuluna kayıtlı öğrenciler için ikinci haftanın son iş gününe kadar yapılan başvurularda, öğrencilere ödemekle yükümlü oldukları yarıyıl öğrenim ücretinin yarısı iade edilir. Söz konusu tarihten sonra Üniversiteden ayrılma başvurusunda bulunan öğrencilere ücret iadesi yapılmaz. 8

9 YEDİNCİ BÖLÜM Mezuniyet Özel koşullar MADDE 33 (1) Öğrencilerin, yaz öğretimi hariç, mezuniyet öncesi son yarıyılı Üniversitede geçirmeleri ve diploma programı mezuniyet kredisinin en az % 50'sini, not ortalamasına etki eden yarıyıl sonu notları ile Üniversitede tamamlamaları gerekir. Diploma ve onur belgeleri MADDE 34 (1) Kayıtlı olduğu lisans programındaki tüm dersleri herhangi bir yarıyıl sonunda başarıyla tamamlayan ve genel not ortalaması en az 2,00 olan öğrenciler, mezuniyet için diğer gerekli koşulları da sağladıkları takdirde ilgili yönetim kurulu kararıyla TED Üniversitesi Lisans Diploması almaya hak kazanırlar. (2) Genel not ortalamaları en az 2.00 olan ve mezuniyet koşullarını yalnızca, en çok iki dersten F notu (FX kabul edilmez) almış oldukları için yerine getiremeyen öğrencilere, ilgili öğretim elemanının olumlu görüşü varsa, bu dersleri tekrarlamadan, bir sınava girme veya bunun yerini tutacak akademik bir çalışma yapma imkânı, ilgili yönetim kurulunca tanınabilir. (3) Öğrenimlerini en çok 9 yarıyılda tamamlayan öğrencilerden, genel not ortalaması 3.50 veya daha fazla olanlar Yüksek Onur ve genel not ortalaması olanlar Onur statüsünü kazanırlar. Ancak, disiplin cezası almış olan öğrenciler bu statüleri kazanamazlar. Yüksek Onur ve Onur statüsündeki öğrencilere bu durumlarını belirten özel bir belge diplomaları ile birlikte verilir. (4) Çift anadal ve yandal mezunlarının alacakları diplomalar ve koşulları Senato [I] tarafından belirlenir. (5) Diplomanın kaybı halinde, bir gazetede ilan edilmesi, dilekçe ile başvurulması ve gerekli ücretin ödenmesi koşulu ile ve bir defaya mahsus olmak üzere ikinci nüshası hazırlanır ve hazırlanan diploma üzerinde ikinci nüsha olduğu belirtilir. Ön lisans diploması MADDE 35 (1) İlk dört yarıyılın bütün derslerini, ya da programlarının toplam kredisinin en az yarısını en az 2,00 genel not ortalaması ile tamamlamış olup lisans öğrenimini bitirmeden Üniversiteden ayrılan veya isteğe bağlı olmaksızın Üniversiteden ilişiği kesilen öğrencilere, başvuruları üzerine Üniversitenin ön lisans diploması verilir. Disiplin MADDE 36 (1) Öğrencilerin disiplin işlemleri 13/1/1985 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yapılır. SEKİZİNCİ BÖLÜM Yürütme ve Yürürlük Yürürlük MADDE 37 (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme MADDE 38 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini TED Üniversitesi Rektörü yürütür. 9

10 [A] Yaz Öğretimi Yönergesi TED ÜNİVERSİTESİ YAZ ÖĞRETİMİ YÖNERGESİ (Senato 13/2014 ; ) Madde 1: (1) Yaz öğretimi, TED Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği kapsamında, güz ve bahar dönemleri dışında kalan ve yaz aylarında uygulanan ve zorunlu olmayan bir eğitim-öğretim programıdır. Madde 2: (1) Yaz öğretiminin amaçları: a) Üniversitenin sunduğu kamusal eğitim-öğretim hizmetlerinin sürekliliğini temin etmek, b) Öğrencilerin akademik programlarında meydana gelen düzensizlikleri gidermek üzere, önceki yarıyıllarda başarısız oldukları ya da alamadıkları dersleri ve ayrıca takip eden iki yarıyılın bazı derslerini almalarını sağlamak, c) Diğer üniversitelerin öğrencilerinin, TED Üniversitesi nin eğitim ve öğretim imkânlarından yararlanmalarını sağlamak. Madde 3: (1) Yaz öğretimi Senatonun onayıyla açılır, verilecek dersler ilgili bölümün önerisi, Fakülte veya Enstitü Yönetim Kurulu kararı ve ÜYK nın onayıyla saptanır. Madde 4: (1) Yaz öğretiminin süresi final dönemi hariç yedi haftadır. Madde 5: (1) Yaz öğretiminin akademik takvimi, Üniversite Senatosu tarafından belirlenir. (2) Yaz öğretimi akademik yılın devamıdır. Öğrenciler yaz öğretimi kayıt dönemi içinde bu derslere kayıt yaptırırlar. (3) Yaz döneminde ders ekleme/bırakma uygulaması yoktur. Geç kayıt yapılamaz. Dersten çekilme süresi, yaz öğretimi sınavlarının başlamasından iki hafta öncesine kadardır. Dersten çekilen öğrencilerin ödemiş oldukları ücretler geri verilmez. Madde 6: (1) Yaz öğretimi programında bir dersin açılabilmesi için gerekli öğrenci sayısı, Üniversite Yönetim Kurulu tarafından tespit ve ilan edilir. (2) Kayıtlar sonunda öğrenci sayıları bu sayıların altında kalan dersler açılmaz. Açılamayan dersler için ödenen ücretler iade edilir. Madde 7: (1) Yaz öğretiminde açılan derslerde devam, sınav ve değerlendirmeler konusunda TED Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği nin ilgili maddeleri uygulanır. Öğrenciler, daha önce aldıkları derste devam şartını sağlamış olsalar dahi, yaz öğretiminde aldıkları derslere devam etmek zorundadırlar. Devam şartını sağlamayan öğrenci, final sınavına giremez. (2) Yaz öğretiminde alınabilecek dersler ve derslere kayıt konusunda normal yarıyıl kuralları uygulanır. Yaz öğretiminde azami ders yükü iki derstir. Yalnızca mezuniyet durumundaki öğrenciler danışman onayı ile 3 ders alabilir. Öğrencilerin yaz öğretiminde ders almalarında zorunlu ders tekrarı hükümleri uygulanmaz. (3) Yaz öğretiminde geçen süre, eğitim-öğretim süresinden sayılmaz. (4) Yaz öğretiminde alınan dersler, transkriptte yaz öğretimi adı altında yer alır ve ortalama hesaplamaları normal yarıyıllardaki gibi yapılır. Yönetmelikte belirlenen koşulları sağlayan öğrenciler yaz öğretimi sonunda mezun olabilir. Madde 8: (1) Yaz öğretimine devam etmek isteyen öğrenciler kayıt esnasında, Mütevelli Heyeti tarafından belirlenecek ücreti ödemek zorundadırlar. Yaz öğretiminde dersler şartlar elverdiği ölçüde talepler doğrultusunda açılmaktadır. Madde 9: (1) Diğer üniversitelerden, TED Üniversitesi Yaz öğretimine kayıt yaptıran öğrencilere, Yaz öğretiminin süresini, alıp başardıkları derslerin adını, kredi değerini ve başarı notunu gösteren bir belge verilir. Madde 10: (1) Bu yönerge Üniversite Senatosu tarafından onaylandığı tarihinden itibaren yürürlüğe girer. Madde 11: (1) Bu yönergeyi TED Üniversitesi Rektörü yürütür 10

11 [B] Burslar BURSLAR 2015 (Senato 01, , Ek 13) ÜNİVERSİTEYE GİRİŞTE SAĞLANAN BURSLAR: Giriş Bursları 1 : Tam Burs : Tam Burs ile yerleşen öğrencilere verilen burs olup, bu öğrencilerden öğretim ücreti alınmaz ve kendilerine ücretsiz yurt imkanı sağlanır. %75 Burs: %75 Burs ile yerleşen öğrencilere verilen burs olup, bu öğrencilerden öğretim ücretinin % 75 i alınmaz. %50 Burs: %50 Burs ile yerleşen öğrencilere verilen burs olup, bu öğrencilerden öğretim ücretinin % 50 si alınmaz. %25 Burs: %25 Burs ile yerleşen öğrencilere verilen burs olup, bu öğrencilerden öğretim ücretinin % 25 i alınmaz. Uluslararası Bakalorya / Bilim İnsanı Bursu 1 : Uluslararası Bakalorya (International Baccalaureate-IB) diploma notu 32-37; veya Fransız Bakalorya diploma notu olan ve TED Üniversitesi nin lisans programlarına yerleşen öğrencilere İngilizce Hazırlık sınıfı ve lisans öğretimi süresince %25 ek burs verilir. Uluslararası Bakalorya (International Baccalaureate-IB) diploma notu 38 ve yukarı; veya Fransız Bakalorya diploma notu 17 ve yukarı olan ve TED Üniversitesi nin lisans programlarına yerleşen öğrencilere İngilizce Hazırlık sınıfı ve lisans öğretimi süresince %50 ek burs verilir. Bilim İnsanı programı mezunu olarak TED Üniversitesi nin lisans programlarına ilk den yerleşen öğrencilere İngilizce Hazırlık sınıfı ve lisans öğretimi süresince %25 ek burs verilir. Uluslararası Bakalorya/ Bilim İnsanı bursu ile burs oranı en fazla %100 e yükselebilir. Spor Bursu 1 : Futbol, basketbol, voleybol ve hentbol branşlarında yapılan uluslararası müsabakalarda ülkemizi faal olarak temsil eden, A tipi Milli Sporcu Belgesi almaya hak kazanmış üniversitemiz ücretli lisans, yüksek lisans veya doktora öğrencilerinin ilgili spor branşında üniversite ve/veya fakülte takımı oluşturulmuş olması ve onun da takımda yer alması kaydıyla belgenin verildiği o eğitimöğretim yılında öğretim ücretlerinden % 50 oranında indirim yapılır. Bu burs sporcunun yukarıda belirtilen koşullara takip eden yıllarda da sahip olması durumunda öğrencisi olduğu diploma programını başarı ile tamamlamasına kadar (en çok 8 yarıyıl/4 yıl, İngilizce hazırlıktan başlayanlar için 10 yarıyıl/5 yıl) devam ettirilebilir. Kardeş Bursu 1 : 1 BURSLARIN DEVAM KOŞULLARI ve KAPSAMLARI Öğrenciler, derslere kayıtlı olarak öğrenimine devam ettiği ve disiplin cezası almadığı takdirde, ihtiyaç bursları dışında başarı durumu/genel not ortalaması bu bursların devamını etkilemez. Verilen burs, öğrenimine Ingilizce Dil Okulu nda başlayan öğrenciler için 6 yıl, doğrudan birinci sınıfa başlayan öğrenciler için ise 5 yıldır. İki yılda hazırlık programını başarı ile bitiremeyenlerin bursları kesilir. Bu şekilde bursları kesilenlerin hazırlık programını başarı ile tamamlayarak lisans öğrenimlerine başlamaları durumunda bursları tekrar bağlanır. Çift Anadal (ÇAP) yapan öğrenciler için burs süresi bir yıl artırılır. Kayıtsız öğrenciler tekrar kayıt yaptırmaları durumunda daha önce kazandıkları burslardan yararlanamazlar. Birden fazla bursun koşullarını sağlayanlar, en yüksek kapsamlı burstan faydalanırlar (Uluslararası Bakalorya/ Bilim İnsanı ve Beginner bursu hariç). 11

12 İngilizce Hazırlık sınıfı dahil olmak üzere ücretli lisans programlarında okuyan kardeş öğrencilerin üniversiteye aynı anda kayıtlı olmaları ve başvurmaları halinde her birinin öğretim ücretinden %10 indirim yapılır. Bu indirimden yalnızca anne veya babası aynı kişi olanlar ve yasal olarak evlat edinilmiş olanlar yararlanır. ÖĞRETİM SIRASINDA SAĞLANAN BURSLAR: Başarı Bursu 1 : İngilizce Hazırlık sınıfından sonraki her akademik yıl sonunda, o yıl için bağlı oldukları programda belirtilen normal ders yükünü alıp, akademik yıl not ortalaması sıralaması itibari ile okudukları programda ücretli ve kısmi burslu öğrenciler arasında birinci, ikinci ve üçüncü olan ve genel not ortalaması 3.0 (üç) ve 3.0 ün üstünde olan öğrencilere verilen burstur. Yaz öğrenimi dahil değildir. Bursun süresi bir yıldır. Bu burs için her akademik yıl başında yeniden değerlendirme yapılır. Başarı Bursunu kazanan öğrencinin ilgili bölüm başkanının sorumluluğunda haftada 4 (dört) saat çalışması beklenir. Birinci İkinci Üçüncü Sıralama Burs Oranı Öğretim ücreti ödemez. Öğretim ücretinin %75 ini ödemez. Öğretim ücretinin %50 sini ödemez. İhtiyaç Bursu: Yurt bursu, kitap bursu, yemek bursu veya TED Üniversitesi ne kayıt yaptırdıktan sonra gelişen olağanüstü koşullar nedeniyle ödeme zorluğuna düşen öğrencilere verilen kısmi öğrenim ücreti bursu olup Mütevelli Heyet takdiri çerçevesinde Vakıf tarafından yıllık olarak verilir. Süresi, miktarı ve koşulları burs kararında belirtilir. Ihtiyaç Bursunu kazanan öğrencinin ilgili bölüm başkanının sorumluluğunda haftada 4 (dört) saat çalışması beklenir. İhtiyaç burslarının devamı akademik başarı gerektirir; fakültelerdeki öğrencilerin yeterli statüde olmaları*, ELS deki öğrencilerin hazırlıktan geçme süresinin Upper için:1 yıl, Intermediate için:1,5 yıl, Beginner için:2 yıl olması beklenir. (*Yeterli statüsü, 50 ve daha az kredisi olan öğrenciler için GNO=1.60, 51 ile 100 arasında kredisi olan öğrenciler için GNO=1.70, 101 ve daha fazla kredisi olan öğrenciler için GNO=1.80 olarak tanımlanmıştır.) Çalışma Bursu: Beginner olarak hazırlık eğitimine başlayan öğrenciler bir yılda İngilizce eğitimlerini tamamlayıp fakültelerdeki programlarına geçerse, bursları %10 artar. %90 ve daha fazla burslu olanlara bu artış uygulanmaz (2014 ve sonraki yıl girişliler için). Yaz okulu dersleri burslu statüsüne bakılmaksızın tüm öğrenciler için ücretlidir (2012 ve 2013 girişliler hariç). Fazla ders alan tüm öğrenciler, burslu statüsüne bakılmaksızın, 20 kredinin üzerindeki ek ücreti öder. Burslar normal yük için (14-20 kredi bandı için) geçerlidir. Az ders alan burslu öğrenciler ilerideki yarıyıllarda bu kredisini kullanarak ek ders alabilir. ÇAP/YAP nedeniyle fazla ders alan öğrenciler burslu statüsüne bakılmaksızın 20 kredinin üzerindeki ders yükü için ek ücret öder; iki yarıyıl başarıyla ÇAP/YAP programlarına devam eden öğrencilere otomatik ek ücret bursu verilir; ödemiş olduğu ek ücret iade edilir ve programda kaldığı sürece ek ücret ödemez. Giriş bursu ile kayıt yaptıran öğrenciler daha önce TED Üniversitesi burslarından yararlanmış iseler burslu geçirdikleri önceki süre, azami süreden düşülür. Herhangi bir burs (tam veya kısmi burslu) kontenjanından TED Üniversitesi nin bir lisans programına yerleşip bu programı tamamlamış veya programdan ayrılmış olanlar tekrar TED Üniversitesi lisans programlarına yerleştikleri takdirde ikinci kez herhangi bir burs imkânından yararlanamazlar. Başarı bursunu kullanan öğrencinin giriş bursu otomatik uzar. İzin alan öğrencinin burs süresini kullandığı kabul edilir: ancak mücbir sağlık nedenleriyle süreye sayılıp sayılmaması durumuna ÜYK karar verir. Tam burs ile kayıt yaptıran öğrenciler yurt imkanından yararlanmak istemezlerse, kendilerine bir ödeme yapılmaz; daha sonra talep edenlere imkanlar çerçevesinde yurt sağlanır. 12

13 Öğrencinin başvurusu halinde kendisine çalışması karşılığı sağlanan burstur. Bu bursun verilmesinde öğrencinin ihtiyacı ve başarısı esas alınır. Bu bursu alan öğrencilere saat başı ücret ile haftada 15, ayda 60 saati geçmeyecek biçimde (İngilizce Dil Okulundaki öğrenciler için haftada 10, ayda 40 saati geçmeyecek biçimde) Üniversite nin ihtiyacı olduğu birimlerde çalışma olanağı sağlanır. Bursun süresi 9 aydır akademik yılı için saat ücreti 9TL olarak saptanmıştır. [C] Yurtdışından Öğrenci Kabulüne İlişkin Usul ve Esaslar Yönergesi (Senato ) TED ÜNİVERSİTESİ YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜNE İLİŞKİNUSUL VE ESASLAR YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu yönergenin amacı TED Üniversitesi lisans programlarına uluslararası öğrenci başvuru, kabul ve kayıt süreçleri ile ilgili esasları düzenlemektir. Kapsam Madde 2 - (1) Bu yönerge, TED Üniversitesi lisans programlarına yurtdışından öğrenci başvuru, kabul ve kayıt süreçlerine ilişkin hükümleri kapsar. Dayanak Madde 3 - (1) Yurtdışından öğrenci başvuru, kabul ve kayıt işlemleri, Yükseköğretim Genel Kurulu tarafından düzenlenen Yurtdışından Öğrenci Kabulüne İlişkin Esaslar ile TED Üniversitesi Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliği ve ilgili yönergeler çerçevesinde yapılır. Tanımlar Madde 4 - (1) Bu yönergede geçen, a) GCE: General Certificate of Education belgesini b) IB-Diploma: International Baccalaureate Diploma (Uluslararası Bakalorya Diploması) belgesini c) TEDU : TED Üniversitesini d) SAT: Scholastic Aptitude Test belgesini e) TC: Türkiye Cumhuriyetini f) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu ifade eder. İKİNCİ BÖLÜM Kontenjanlar, Başvuru ve Değerlendirme Kontenjanlar Madde 5 - (1) Yurtdışından öğrenci kontenjanları, bir önceki yıl LYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer alan programların kontenjanlarının %35'ini aşamaz. (2) Kontenjanlar, Bölüm Başkanlıklarının önerisi üzerine Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir. (3) Kontenjanlar, TEDU Senatosu tarafından onaylandıktan sonra YÖK Başkanlığına bildirilir. (4) TEDU ilan edilen kontenjanları doldurup doldurmamakta serbesttir. Gerekli durumlarda programlar arasında kontenjan aktarımı yapılabilir. Başvuru Koşulları Madde 6 - (1) Adayların TC makamlarınca lise seviyesinde denkliği onaylanmış bir ortaöğretim kurumunun son sınıfında olmaları ya da mezun durumunda bulunmaları gerekir. (2) Adaylardan; a) Yabancı uyruklu olanların, b) Doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığı ndan Türk vatandaşlığından çıkma izni alanlar ve bunların Türk vatandaşlığından çıkma belgesinde kayıtlı reşit olmayan çocuklarının Türk Vatandaşlığı Kanunu uyarınca aldığı Tanınan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge sahibi olduklarını belgeleyenlerin (5901 sayılı 13

14 Türk Vatandaşlığı Kanununun 7. Maddesinde (1) Türkiye içinde veya dışında Türk vatandaşı ana veya babadan evlilik birliği içinde doğan çocuk Türk vatandaşıdır. hükmü bulunmakta olup yurt dışından kabul kontenjanlarına başvuracak adayların Türk Vatandaşlığı Kanunu incelemelerinde yarar bulunmaktadır.), c) Yabancı uyruklu iken sonradan kazanılan vatandaşlık ile TC vatandaşlığına geçenlerin / bu durumdaki çift uyrukluların, ç) TC uyruklu olup ortaöğretiminin tamamını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanların (ortaöğretiminin tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki Türk okullarında tamamlayanlar dahil), d) KKTC uyruklu olup; KKTC de ikamet eden ve KKTC de ortaöğrenimini tamamlayan GCE AL sınav sonuçlarına sahip olanlar ile tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacakların başvuruları kabul edilir. (3) Adaylardan; a) TC uyruklu olup ortaöğreniminin tamamını Türkiye de veya KKTC de tamamlayanların, b) KKTC uyruklu olanların (ortaöğreniminin tamamını K.K.T.C liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar ile tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar hariç), c) Madde (2-b) de tanımlanan doğumla ilk uyruğu T.C. olan çift uyrukluların (ortaöğretiminin tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkede tamamlayanlar / ortaöğretiminin tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki Türk okullarında tamamlayanlar hariç), ç) Uyruğundan birisi K.K.T.C. olan çift uyrukluların (ortaöğreniminin tamamını KKTC liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar ile tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar hariç), d) Türkiye deki büyükelçilikler bünyesinde bulunan okullar ile Türkiye de bulunan yabancı liselerde öğrenimlerini gören T.C uyruklu olan veya Madde (2-b) de tanımlanan doğumla ilk uyruğu T.C olan çift uyrukluların başvuruları kabul edilmez. (4) Bu kontenjanlar kapsamında başvuru yapan öğrencilerin, maddi durumlarının ülkemizde yükseköğretimlerini sürdürmeye yeterli olduğunu maddi bir güvence göstererek belgelemeleri gerekir. Başvuru Süreci Madde 7 (1) Adayların, ilan edilen başvuru tarihlerinde, başvuru duyurusunda belirtilen belgeleri eksiksiz bir biçimde ve duyuruda belirtilen yöntemle ilgili birime sunmaları gerekir. (2) Başvurusu kabul edilen adaylar, istendiği takdirde başvuru sırasında sunulan belgelerin asıllarını sunmak zorundadır. Değerlendirme Ölçütleri Madde 8 - (1) Adayların değerlendirilmesinde ulusal ve uluslararası sınav sonuçları ve diploma notları göz önüne alınabileceği gibi, TEDU Senatosu tarafından belirlenecek esaslar çerçevesinde bir sınav da verilebilir. (2) Değerlendirmede göz önüne alınacak üniversite giriş sınavı niteliğindeki sınavlar ve diplomalar ile başvuruların değerlendirmeye alınması için bu sınav veya diploma notlarından alınması gereken minimum puanlar her yıl Üniversite Senatosu tarafından belirlenerek YÖK e bildirilir ve Üniversite web sayfasında duyurulur. (3) Üniversite giriş sınavı niteliğindeki sınav veya diploma notlarından minimum puanları sağlamış olmak programa kabul edilmeyi gerektirmez. (4) Bir program için ilan edilen kontenjana kabul edilen öğrencilerin farklı ülkelerden olması dikkate alınabilir. (5) Başvuruların değerlendirilmesinde göz önüne alınan üniversite giriş sınavı niteliğindeki sınavların (SAT ve benzeri) geçerlik süresi iki yıl ile sınırlıdır. Lise bitirme sınavları statüsünde olan (GCE-AL, IB Diploma, Baccalaureate ve benzeri) veya lise bitirme derecelerinin/diploma notlarının geçerlik sürelerinde herhangi bir sınırlama yoktur. Öndeğerlendirme Madde 9 (1) Başvurular ilan edilen koşullar çerçevesinde Uluslararası Programlar Ofisi tarafından ön değerlendirmeye tabi tutulur. Başvuru koşullarını sağlamayan adayların başvuruları değerlendirmeye alınmaz. Değerlendirme 14

15 Madde 10 (1) Başvuruların değerlendirilmesinde, adayın ulusal/ uluslararası sınavlardaki başarısı, diploma notu, mezun olduğu ortaöğretim kurumunun ulusal ve uluslararası sıralamalardaki yeri gibi ölçütleri dikkate alınabilir. (2) Başvuru koşullarını sağlayan adayların başvuruları Uluslararası Programlar Ofisi ve ilgili bölüm başkanlıkları tarafından değerlendirilir. (3) Kabul edilen adaylara Uluslararası Programlar Ofisi tarafından e-posta aracılığıyla kabul yazısı gönderilerek kayda gelip gelmeyeceklerini beyan etmeleri istenir. (4) Kayda geleceklerini beyan eden adaylara vize alabilmeleri için resmi kabul mektubu gönderilir. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Çeşitli ve Son Hükümler Kayıtlar Madde 11 (1) Lisans programlarına kabul edilen yurtdışı öğrencilerin kayıt yaptırabilmek için Öğrenim Meşruhatlı Vize sahibi olmaları veya Emniyet Genel Müdürlüğünün belirlediği ilkeler çerçevesinde Öğrenim Vizesi istenmeyecek yabancılar statüsünde olmaları gerekir. (2) Kayıt sırasında kayıt için gerekli tüm belgelerin eksiksiz olarak sunulması zorunludur. Burs Olanakları Madde 12 (1) Yurtdışı öğrencilerin öğrenim ücretinden muafiyet veya indirim koşullarına ilişkin esaslar Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Sağlık Sigortası Madde 13 (1) Bu kontenjanlar kapsamında kabul edilen öğrenciler, Türkiye de geçerli bir sosyal güvenceleri bulunmuyorsa sağlık sigortası yaptırmak zorundadır. Yönergede hüküm bulunmayan haller MADDE 14 (1) Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde üniversitenin diğer yönetmeliklerinin hükümleri uygulanır. Yürürlük Madde 15 (1) Bu yönerge Üniversite Senatosu tarafından onaylandığı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme Madde 16 (1) Bu yönerge Rektör tarafından yürütülür LİSANS PROGRAMLARI İÇİN YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ BAŞVURULARINDA KABUL EDİLEN SINAVLAR Öğrenci Seçme Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) Sınavları Cambridge Uluslararası AL ve ASL Sınavları Uluslararası Bakalorya (IB) Sınavı Uluslararası Bilim Olimpiyatları ÖSYS sınavları sonucunda, başvurduğu programın puan türünde bir önceki yıl ÖSYS'de oluşan taban puanına sahip olmak. Başvurulan programla ilgili konuda birisinden en az B notu alınmış iki A seviyesi (Advanced Level); ayrıca, A seviyesi notlarında A * = 140, A = 120, B = 100, C = 80 olarak ve A seviyesi konularından farklı AS seviyesi (Advanced Subsidiary Level) notlarında bu puanların yarısı alınarak hesaplanacak en az 280 toplam puan. Uluslararası Bakalorya diplomasına sahip olmak ve en az 28 diploma notu. Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumunun (TÜBİTAK) tanıdığı ve katıldığı uluslararası bilim olimpiyatlarından altın, gümüş veya bronz madalya sahibi olmak. (IOI) The International Olympiad in Informatics (IBO) The International Biology Olympiad (IPhO) The International Physics Olympiad (IChO) The International Chemistry Olympiad (IMO) The International Mathematical Olympiad (JBMO) Junior Balkan Mathematical Olympiad (BMO) Balkan Mathematical Olympiad (BOI) Balkan Olympiad in Informatics 15

16 Almanya Abitur sınavında en çok 3 genel puan, ayrıca başvurulan programla ilgili alanlarda 15 üzerinden en az 8. Angola Lise Diploması (Secondary School Leaving Certificate - Habilitacao Literarias) not ortalaması 20 üzerinden en az 13, ayrıca başvurulan programla ilgili konuların notları 20 üzerinden en az 13. Arnavutluk Merkezi Lise Bitirme (Matura) sınavından 10 üzerinden en az 6,5. Azerbaycan TQDK tarafından yapılan merkezi üniversite giriş sınavında, başvurduğu programla ilgili alanda (ihtisas grubu) 700 üzerinden en az 400 puan. Bahreyn Merkezi Lise Bitirme Sınavında başvurulan programla ilgili dalda en az % 80. Bangladeş 12 yıllık lise eğitimi sonucunda verilen diploma notu (Higher Secondary Certificate (HSC) / Intermediate) başvurulan programla ilgili dalda en az % 60. Birleşik Arap Emirlikleri Merkezi Lise Bitirme Sınavında başvurulan programla ilgili dalda en az % 80. Birleşik Krallık (İngiltere, İskoçya, Galler ve K. İrlanda) Cezayir Çin Halk Cumhuriyeti Endonezya AL ve ASL sınavlarında, başvurulan programla ilgili konuda birisinden en az B notu alınmış iki A seviyesi (Advanced Level); ayrıca, A seviyesi notlarında A * = 140, A = 120, B = 100, C = 80 olarak ve A seviyesi konularından farklı AS seviyesi (Advanced Subsidiary Level) notlarında bu puanların yarısı alınarak hesaplanacak en az 280 toplam puan. Cezayir Bakalorya (Baccalaureate of Secondary Education) sınavının, başvurulan programla ilgili olmak üzere, Beşeri Bilimler (Humanities) dalında 20 üzerinden 12, diğer dallarda 20 üzerinden 14. Merkezi Üniversite Giriş Sınavında (Gaokao) başvurulan programın puan türünde 750 üzerinden en az 500 puan veya 12 yıllık lise diploması (Senior Secondary School Certificate) notu en az % 75. "Ujian Nasional (UN)" sınavında 60 üzerinden en az 40 puan. Fas Fas Bakalorya (Baccalaureate of Secondary Education) sınavının, başvurulan programla ilgili olmak üzere, Edebiyat ve Beşeri (Arts and Humanities) dalında 20 üzerinden 12, diğer dallarda 20 üzerinden 14. Filistin Merkezi Lise Bitirme Sınavında başvurulan programla ilgili dalda en az % 70. Fildişi Sahili Fil Dişi Bakalorya (Baccalauréat Général) sınavının, başvurulan programla ilgili olmak üzere, Temel Bilimler (General Sciences) ve Yaşam Bilimleri (Life Sciences) dallarında 400 üzerinden 280, diğer dallarda 400 üzerinden 240. Fransa Bakalorya sınavında başvurulan programla ilgili dalda 20 üzerinden en az 12. Gambiya Gana West African Examination Council (International) Senior School Certificate Examination (WAEC SSCE) sınavının, üçü başvurulan programla ilgili olmak üzere, beş konusundan toplam en fazla 21 puan. West African Examination Council (International) Senior School Certificate Examination (WAEC SSCE) sınavının, üçü başvurulan programla ilgili olmak üzere, beş konusundan toplam en fazla 21 puan. 16

17 Güney Kore Hindistan "Korea Institute of Curriculum & Evaluation (KICE)" tarafından yapılan "College Scholastic Aptitude Test (CSAT)" sınavının başvurulan program ile ilgili dalından 800 üzerinden en az 400 standart puan. 12 yıllık lise eğitimi sonucunda verilen diploma (Higher Secondary School Certificates - Indian School Certificate (ISC) / Intermediate Certificate / Higher School Certificate / Higher Secondary Certificate / All India Senior School Certificate / Pre- University course - awarded on completion of Standard XII) notu başvurulan programla ilgili dalda en az % 60. Irak Merkezi Lise Bitirme Sınavında başvurulan programla ilgili dalda en az % 80. İran Dört yıllık lise eğitimi sonunda verilen merkezi bitirme sınavı (Dabiristan) ortalaması 20 üzerinden en az 14. Üç yıllık lise eğitimi sonunda verilen merkezi bitirme sınavı (Dabiristan) ve Üniversite Öncesi Eğitimi (Pishdaneshgahi) bitirme notu 20 üzerinden en az 14. Kamerun Kamerun Bakalorya (Cameroon Baccalaureate) sınavından 20 üzerinden en az 12 veya en az üç Kamerun GCE-AL (Cameroon General Certificate of Education Advanced Level) konusundan geçmiş ve ayrıca, bunlardan başvurulan programla ilgili iki konudan en az C notu almış olmak. Katar Merkezi Lise Bitirme Sınavında başvurulan programla ilgili dalda en az % 80. Kazakistan Kenya Kırgızistan Ulusal Üniversite Giriş Testinin (ENT), lise eğitim dilinden farklı dil sınavı (Rusça veya Kazakça) hariç olmak üzere, dört temel sınavından 100 üzerinden toplam en az 70 puan. KCSE (Kenya Certificate of Secondary Education) sınavı ortalaması en az B-; ayrıca başvurulan programla ilgili dört alanda en az 36 toplam puan. Ulusal Üniversite Giriş Sınavından (ORT) 250 üzerinden en az 160 puan. Kuveyt Merkezi Lise Bitirme Sınavında başvurulan programla ilgili dalda en az % 70. Liberya West African Examination Council (International) Senior School Certificate Examination (WAEC SSCE) sınavının, üçü başvurulan programla ilgili olmak üzere, beş konusundan toplam en fazla 21 puan. Libya Merkezi Lise Bitirme Sınavında başvurulan programla ilgili dalda en az % 80. Lübnan Lübnan Bakalorya (General Secondary Education Certificate) sınavının, başvurulan programla ilgili olmak üzere, Temel Bilimler (General Sciences) ve Yaşam Bilimleri (Life Sciences) dallarında 20 üzerinden 13, diğer dallarda 20 üzerinden 11. Makedonya Merkezi Lise Bitirme (Matura) sınavından 5 üzerinden en az 3. Mısır Merkezi Lise Bitirme Sınavında başvurulan programla ilgili dalda en az % 70. Moğolistan Nijerya Merkezi Üniversite Giriş Sınavında başvurulan programla ilgili dört alanın her birinde 800 üzerinden en az 600 puan. West African Examination Council (International) Senior School Certificate Examination (WAEC SSCE) sınavının, üçü başvurulan programla ilgili olmak 17

18 üzere, beş konusundan toplam en fazla 21 puan. Pakistan 12 yıllık lise eğitimi sonucunda verilen diploma (Higher Secondary Certificate (HSC) / Intermediate) notu başvurulan programla ilgili dalda en az % 60. Ruanda Ruanda AGSCE (Rwanda Advanced General Secondary Certificate Examination RAGSCE) sınavının AL (Advanced level) principal seviyesinde en az üç konusundan geçmiş ve ayrıca, bunlardan başvurulan programla ilgili iki konudan en az B notu almış olmak. Rusya Federasyonu Merkezi Devlet Sınavının (Unified State Examination - EGE), en az ikisi başvurulan programla ilgili olmak üzere, üç konudan ortalama %70. Sierra Leone Sri Lanka West African Examination Council (International) Senior School Certificate Examination (WAEC SSCE) sınavının, üçü başvurulan programla ilgili olmak üzere, beş konusundan toplam en fazla 21 puan. Sri Lanka GCE-AL (Sri Lanka G.C.E Advanced Level) sınavından, başvurulan programla ilgili üç konudan en az BBC notları almış olmak. Suriye Merkezi Lise Bitirme Sınavında başvurulan programla ilgili dalda en az % 70. Suudi Arabistan Tanzanya Tunus Uganda Ukrayna Başvurulan programla ilgili dalda Lise Diploma Notu en az %90 ve ayrıca, Qudurat sınavından en az %70. Başvurulan programla ilgili alanda İkinci Sınıf (Division Two) Tanzanya Lise Diplomasına (Tanzanian Advanced Certificate of Secondary Education - ACSE) sahip olmak. (İkinci Sınıf Diploma Koşulları: General Studies konusundan geçmiş ve en az ikisi principal seviyede olmak üzere üç konudan toplam en fazla 12 puan almış olmak.) Tunus Bakalorya (Baccalaureate of Secondary Education) sınavının, başvurulan programla ilgili olmak üzere, Edebiyat (Literature) dalında 20 üzerinden 12, diğer dallarda 20 üzerinden 14. Uganda ACE (Uganda Advanced Certificate of Education - UACE) sınavının AL (Advanced Level) principal seviyesinde en az üç konusundan geçmiş ve ayrıca, bunlardan başvurulan programla ilgili iki konudan en az C notu almış olmak. Ukrayna Merkezi Sınavında (Ukrainian External Independent Test), en az iki konu olmak üzere başvurulan programla ilgili konuların not ortalaması 200 üzerinden en az 165 puan. Umman Merkezi Lise Bitirme Sınavında başvurulan programla ilgili dalda en az % 70. Ürdün Merkezi Lise Bitirme Sınavında başvurulan programla ilgili dalda en az % 70. Yemen Merkezi Lise Bitirme Sınavında başvurulan programla ilgili dalda en az % 80. Zimbabve Başvurulan programla ilgili alanlarda alınan en az bir B ve iki C notu alınmış üç "Zimsec" A seviyesi. 18

19 [D] Yatay geçiş koşulları (yok) [E] Öğrenci değişimleri ile ilgili Senato kararı (yok) [F] İngilizce Dil Okulu (ELS) Eğitim ve Sınav Yönergesi (Senato 5, ) TED ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE DİL OKULU (ELS) EĞİTİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı, TED Üniversitesi nin İngilizce Dil Okulu nda (ELS) yürütülen eğitimöğretim ile ilgili esasları düzenlemektir. Kapsam Madde 2- (1) Bu Yönerge, TED Üniversitesi İngilizce Dil Okulu tarafından yürütülen eğitim öğretime ilişkin hükümleri kapsar. Dayanak Madde 3- (1) Bu Yönerge, 6/11/1981 tarih ve Sayılı Resmi Gazete de yayınlanan 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu nun 14 üncü ve 49 uncu maddeleri, tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayınlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik ve TED Üniversitesi Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliğinin 17. Maddesi esaslarına dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar Madde.4- (1) Bu yönergede geçen; a) Akademik Yıl: Güz ve bahar yarıyıllarından oluşur, b) Düzey Belirleme Sınavı (EPL): ELS programında eğitim görecek öğrencilerin düzeylerini belirleyen sınavı, c) İngilizce Yeterlilik Sınavı (EPE): TED Üniversitesi İngilizce Yeterlilik Sınavını, ç) Lisans: En az sekiz yarıyıllık bir programı kapsayan bir yükseköğretimi, d) Mütevelli Heyeti: TED Üniversitesi nin Mütevelli Heyetini e) Rektör: TED Üniversitesi Rektörünü, f) Rektörlük: TED Üniversitesi Rektörlüğünü, g) Üniversite: TED Üniversitesini, ğ) İngilizce Dil Okulu (ELS): TED Üniversitesi İngilizce Dil Okulunu ifade eder. İKİNCİ BÖLÜM Eğitim-Öğretim, Akademik Kurullar Madde 5- (1) Akademik kurullardan; a) Akademik Kurul: ELS de fiilen eğitim ve öğretim yapmakta olan tüm öğretim elemanlarından oluşur. Kurul Başkanı ELS Müdürüdür. Kurul, İngilizce Dil Okulu ndaki eğitim programlarının düzenlenmesi ve uygulanması ile ilgili çalışmaları gözden geçirir ve öneriler oluşturur. b) ELS Yürütme Kurulu: Müdür ve bir Müdür Yardımcısı ve her fakülteden bir temsilci öğretim üyesinden oluşur. Eğitim programlarının hazırlanması ve uygulanması ile ilgili kararları alır. Bu kararlar Rektörün onayına ve/veya Üniversite Yönetim Kurulu veya Üniversite Senatosu nun gündemine sunulur. Eğitim-öğretimin amacı Madde 6- (1) ELS de verilen eğitim-öğretimin amacı, öğrencilere kayıtlı oldukları programlardaki derslerini kolaylıkla takip edebilme, dersler ile ilgili her türlü yayını izleyebilme, seminer ve tartışmalara etkin olarak katkıda bulunabilme, derslerin yazılı ve sözlü gereklerini yerine getirebilme ve sosyal hayatta gerekli olan İngilizce iletişimi sağlayabilme yeterliğini kazandırmaktır. Eğitim-öğretim süresi Madde 7- (1) ELS de eğitim öğretimin süresi her biri en az on dört haftadan oluşan iki akademik yarıyıldır. (2) Başlangıç düzeyindeki öğrenciler yaz öğretiminde, iki yarıyıla ek olarak 8 haftalık üst kur eğitimi alırlar. 19

20 (3) Diğer düzeylerdeki öğrenciler başarısız oldukları takdirde yaz öğretiminde isterlerse ve ilgili kur açılırsa öğretim ücretini ödemek kaydıyla 8 haftalık eğitim alabilirler. (4) Eğitim süreleri Akademik Takvim de belirtilir. (5) ELS de geçirilen süre lisans programlarının azami eğitim-öğretim süresine dahil değildir. Düzey Belirleme Sınavı (EPL) Madde 8 - (1) Programa kayıt yaptıran öğrenciler öncelikle ELS tarafından verilen Düzey Belirleme Sınavını (EPL) alır. a) Bu sınavdan ELS tarafından belirlenen düzey ve üzerinde puan alan öğrenciler İngilizce Yeterlilik Sınavı na (EPE) girerler. b) Belirlenen düzeyin altında kalan öğrenciler, aldıkları puanlara göre haftalık ders saatleri ve kur değiştirme kuralları ELS tarafından belirlenen uygun kurlara yerleştirilirler. (2) Bu sınava katılmayan öğrenciler ELS programına devam eder. İngilizce Yeterlilik Sınavı (EPE) Madde 9 - (1) TED Üniversitesi nde eğitim öğretim dili İngilizcedir. (2) Lisans programlarına kabul edilen öğrencilerin İngilizce yeterlilikleri ELS tarafından hazırlanan ve uygulanan EPE ile belirlenir. (3) EPE Güz yarıyılı başında ve sonunda, ve Bahar yarıyılı sonunda olmak üzere yılda üç kez yapılır. (3) Lisans öğrencileri için EPE de başarı puanı en az %65'tir. (4) Aşağıda belirtilen koşulları sağlayan öğrenciler ELS programından muaf tutularak lisans programlarına başlarlar. a) EPE de başarılı olanlar, b) ELS tarafından önerilen ve Üniversite Senatosu tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası sınavlardan geçerli puanı elde edenler, c) En az son üç yılında, İngilizce nin anadil olarak konuşulduğu bir ülkede, o ülke vatandaşlarının devam ettiği ortaöğretim kurumlarında eğitim görerek, ortaöğrenimini bu kurumlarda tamamlayanlardan İngilizce dil bilgisi ELS tarafından yeterli görülenler. (5) Bu koşulları sağlayamayan öğrenciler ELS programına kayıt olur. (6) Herhangi bir nedenle EPE ye girmeyenlere telafi sınavı verilmez. (7) Üst Kur (upper) öğrencilerinden Güz yarıyılı sonunda yapılan EPE sınavından başarılı olanlar Bahar yarıyılında lisans programlarına başlayabilirler. Eşdeğerliği kabul edilen ulusal ve uluslararası sınavlar Madde 10- (1) EPE ye eşdeğer sayılan ulusal ve uluslararası sınavlar ve ELS programından muafiyet sağlayan puanları aşağıda belirtilmiştir. a) TEDU English Proficiency Exam (EPE): 65 b) Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS): 87 c) Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS): 87 d) International English Language Testing System- Academic (IELTS): 6.5 (her bölümden en az 5.5) e) Internet based TOEFL (TOEFL IBT): 79 / 20 (toplamda 79, kompozisyon notu en az 20) f) Paper based TOEFL (TOEFL PBT): 550 / 4 (toplamda 550, kompozisyon notu en az 4) g) UCLES First Certificate in English (FCE): B Certificate in Advanced English(CAE): C Certificate of Proficiency in English (CPE): C (2) Sadece üniversitelerde ve Türk Amerikan Derneği nde yapılan TOEFL sınavları Kabul edilir. (3) Bu sınavların geçerlik süresi iki yıldır. Eğitim Öğretim Ücreti Madde 11- (1) ELS programının yıllık eğitim-öğretim ücretleri ve çeşitli amaçlarla alınacak diğer ücretler, Mütevelli Heyeti tarafından her akademik yıl için belirlenir. (2) Eğitim-Öğretim ücretini ilan edilen tarihlerde ödemeyen öğrencilerin; a) Kaydı yapılmaz, yenilenmez ve dondurulmaz. b) Bu öğrenciler öğrencilik haklarından yararlanamazlar, kayıtsız öğrenci statüsüne geçerler. Başarı ve Değerlendirme Madde 12 (düzeltme Senato 4, 10 Nisan 2014) (1) ELS programında kur sistemi uygulanır. ELS de üç kur vardır; başlangıç, orta ve üst. (2) ELS programında öğrencilerin başarı durumları, derslere devam durumları ile çeşitli sınav ve ödevlerden 20

EK 7: TED ÜNİVERSİTESİ YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR YÖNERGESİ. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

EK 7: TED ÜNİVERSİTESİ YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR YÖNERGESİ. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar EK 7: TED ÜNİVERSİTESİ YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu yönergenin amacı TED Üniversitesi lisans programlarına

Detaylı

ASEU DANIŞMANLIK VE EĞİTİM LTD. ŞTİ.

ASEU DANIŞMANLIK VE EĞİTİM LTD. ŞTİ. ASEU DANIŞMANLIK VE EĞİTİM LTD. ŞTİ. T.C DEVLET ÜNİVERSİTELERİNDE LİSANS VE ÖNLİSANS PROGRAMLARI İÇİN YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ BAŞVURULARINDA KABUL EDİLEN SINAVLAR SINAV LİSANS /ÖNLİSANS Öğrenci Seçme Yerleştirme

Detaylı

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TED Üniversitesinden : TED ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, TED Üniversitesi Fakültelerinde lisans

Detaylı

TED ÜNİVERSİTESİ LİSANS ÖĞRENCİLERİ İÇİN BURS YÖNERGESİ

TED ÜNİVERSİTESİ LİSANS ÖĞRENCİLERİ İÇİN BURS YÖNERGESİ TED ÜNİVERSİTESİ LİSANS ÖĞRENCİLERİ İÇİN BURS YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı, TED Üniversitesi lisans programlarında kayıtlı öğrencilere verilecek burslarla ilgili esasları düzenlemektir.

Detaylı

TED ÜNİVERSİTESİ LİSANS ÖĞRENCİLERİ İÇİN BURS YÖNERGESİ

TED ÜNİVERSİTESİ LİSANS ÖĞRENCİLERİ İÇİN BURS YÖNERGESİ TED ÜNİVERSİTESİ LİSANS ÖĞRENCİLERİ İÇİN BURS YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı, TED Üniversitesi lisans programlarında kayıtlı öğrencilere verilecek burslarla ilgili esasları düzenlemektir.

Detaylı

MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14, 43 ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14, 43 ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır. 16 Nisan 2012 PAZARTESİ TED Üniversitesinden: TED ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, TED Üniversitesi

Detaylı

ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL VE YANDAL YÖNERGESİ

ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL VE YANDAL YÖNERGESİ ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL VE YANDAL YÖNERGESİ Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı, Acıbadem Üniversitesi Fakülteleri nde, Acıbadem Üniversitesi Lisans, Ön Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

Detaylı

KONYA GIDA VE TARIM ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL PROGRAMI YÖNERGESİ

KONYA GIDA VE TARIM ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL PROGRAMI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Çift Anadal Programının amacı, Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi'nde bir programda lisans öğrenimini yüksek başarı ile sürdüren öğrencilerin

Detaylı

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL PROGRAMI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL PROGRAMI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL PROGRAMI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönergenin amacı, Çankaya Üniversitesi nde yürütülen çift anadal programlarına ilişkin

Detaylı

T.C. TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ NE YURTDIŞI ÖĞRENCİ KABULÜNDE UYGULANACAK ESASLARA İLİŞKİN YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ NE YURTDIŞI ÖĞRENCİ KABULÜNDE UYGULANACAK ESASLARA İLİŞKİN YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ NE YURTDIŞI ÖĞRENCİ KABULÜNDE UYGULANACAK ESASLARA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Türk-Alman Üniversitesi

Detaylı

T.C. TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ NE YURTDIŞI ÖĞRENCİ KABULÜNDE UYGULANACAK ESASLARA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ KISIM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR

T.C. TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ NE YURTDIŞI ÖĞRENCİ KABULÜNDE UYGULANACAK ESASLARA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ KISIM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR T.C. TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ NE YURTDIŞI ÖĞRENCİ KABULÜNDE UYGULANACAK ESASLARA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ KISIM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR AMAÇ Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Türk-Alman Üniversitesi

Detaylı

TED ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE DİL OKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TED ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE DİL OKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İNGİLİZCE DİL OKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ TED ÜNİVERSİTESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı, TED Üniversitesi nin İngilizce Dil Okulu nda

Detaylı

TED ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE DİL OKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TED ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE DİL OKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İNGİLİZCE DİL OKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TED ÜNİVERSİTESİ Amaç Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı, TED Üniversitesi nin İngilizce Dil Okulu nda

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL VE YANDAL PROGRAMININ ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 (1) Bu yönergenin amacı, İstanbul Kültür Üniversitesi

Detaylı

ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN KABUL EDİLECEK ÖĞRENCİLERİN BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ

ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN KABUL EDİLECEK ÖĞRENCİLERİN BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ Amaç ve Kapsam ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN KABUL EDİLECEK ÖĞRENCİLERİN BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ Madde 1- Bu Yönerge, Üniversitemize bağlı fakülte ve yüksekokulların bölüm ve

Detaylı

T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABUL YÖNERGESİ" BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABUL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABUL YÖNERGESİ" BİRİNCİ BÖLÜM MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı, Maltepe Üniversitesi

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDE YURT DIŞI ÖĞRENCİ KABULÜNE İLİŞKİN BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDE YURT DIŞI ÖĞRENCİ KABULÜNE İLİŞKİN BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDE YURT DIŞI ÖĞRENCİ KABULÜNE İLİŞKİN BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç Madde 1 - (1) Bu yönergenin amacı; yabancı uyruklu öğrencilerin

Detaylı

Üniversitemiz Senatosunun 27.06.2014 tarih ve 11 sayılı toplantısında kabul edilmiştir.

Üniversitemiz Senatosunun 27.06.2014 tarih ve 11 sayılı toplantısında kabul edilmiştir. Üniversitemiz Senatosunun 27.06.2014 tarih ve 11 sayılı toplantısında kabul edilmiştir. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ YAN DAL PROGRAMI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

MALTEPE ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABUL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

MALTEPE ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABUL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MALTEPE ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABUL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı, Maltepe Üniversitesi bünyesindeki

Detaylı

MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik; Yeni Yüzyıl Üniversitesinde çift anadal ve yandal eğitim-öğretim programlarına ilişkin hükümleri kapsar.

MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik; Yeni Yüzyıl Üniversitesinde çift anadal ve yandal eğitim-öğretim programlarına ilişkin hükümleri kapsar. YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL VE YANDAL YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Yeni Yüzyıl Üniversitesinde bir lisans eğitim-öğretimine

Detaylı

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

Detaylı

GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN BAŞVURU, KABUL VE KAYIT YÖNERGESİ

GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN BAŞVURU, KABUL VE KAYIT YÖNERGESİ GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN BAŞVURU, KABUL VE KAYIT YÖNERGESİ Dayanak Madde 1- Bu yönerge Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının konuya ilişkin 17.03.2010 tarihli toplantısında

Detaylı

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL VE YANDAL YÖNERGESİ

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL VE YANDAL YÖNERGESİ ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL VE YANDAL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM ÇİFT ANADAL PROGRAMI Dayanak Madde 1 Bu Yönerge, 24/04/2010 tarih ve 27561 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yükseköğretim Kurumları

Detaylı

KONYA GIDA VE TARIM ÜNİVERSİTESİ İlk Yayın Tarihi MH Onay Tarihi Revizyon Tarih/No -/00. Doküman No YNRG.02 YAN DAL PROGRAMI YÖNERGESİ

KONYA GIDA VE TARIM ÜNİVERSİTESİ İlk Yayın Tarihi MH Onay Tarihi Revizyon Tarih/No -/00. Doküman No YNRG.02 YAN DAL PROGRAMI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönergenin amacı, Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi nde bir dalda lisans programını yüksek başarı ile sürdüren öğrencilerin ilgi duydukları

Detaylı

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDE YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ BAŞVURU VE KABUL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDE YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ BAŞVURU VE KABUL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDE YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ BAŞVURU VE KABUL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) Bu yönerge,

Detaylı

T.C. Erzurum Teknik Üniversitesi. Öğrenci Kayıt Kabul ve Başvuru İşlemlerine İlişkin Yönerge

T.C. Erzurum Teknik Üniversitesi. Öğrenci Kayıt Kabul ve Başvuru İşlemlerine İlişkin Yönerge T.C. Erzurum Teknik Üniversitesi Öğrenci Kayıt Kabul ve Başvuru İşlemlerine İlişkin Yönerge BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç Madde 1: Bu yönergenin amacı, Erzurum Teknik Üniversitesi Eğitim Öğretim

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Dayanak ve Kapsam

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Dayanak ve Kapsam YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Dayanak ve Kapsam Dayanak Madde 1 (1) Bu yönerge 06/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Kanunun 14 üncü, 20 nci,

Detaylı

BATMAN ÜNİVERSİTESİ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARINA BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ

BATMAN ÜNİVERSİTESİ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARINA BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ BATMAN ÜNİVERSİTESİ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARINA BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ Dayanak MADDE 1- Bu yönerge Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı nın konuya ilişkin 27.01.2010

Detaylı

(Üniversitemiz Senatosu nun 09/09/2016 tarih ve 16 sayılı oturumunda kabul edilmiştir.) DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL PROGRAMI YÖNERGESİ

(Üniversitemiz Senatosu nun 09/09/2016 tarih ve 16 sayılı oturumunda kabul edilmiştir.) DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL PROGRAMI YÖNERGESİ (Üniversitemiz Senatosu nun 09/09/2016 tarih ve 16 sayılı oturumunda kabul edilmiştir.) DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL PROGRAMI YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde

Detaylı

T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL ve YANDAL LİSANS PROGRAMI YÖNERGESİ*

T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL ve YANDAL LİSANS PROGRAMI YÖNERGESİ* T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL ve YANDAL LİSANS PROGRAMI YÖNERGESİ* Amaç Madde 1. (1). Bu yönergenin amacı, İstanbul Medipol Üniversitesinde kayıtlı olduğu lisans programlarını üstün başarıyla

Detaylı

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANA DAL VE YAN DAL PROGRAMI UYGULAMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGESİ

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANA DAL VE YAN DAL PROGRAMI UYGULAMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGESİ Senato tarihi:30/11/2011 Toplantı no:2011/21 T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANA DAL VE YAN DAL PROGRAMI UYGULAMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YANDAL İLE DEĞİŞİM PROGRAMLARINA İLİŞKİN UYGULAMA ESASLARI YÖNERGESİ

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YANDAL İLE DEĞİŞİM PROGRAMLARINA İLİŞKİN UYGULAMA ESASLARI YÖNERGESİ BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YANDAL İLE DEĞİŞİM PROGRAMLARINA İLİŞKİN UYGULAMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç Madde 1 (1) Bu yönergenin

Detaylı

T.C. BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL VE YANDAL YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL VE YANDAL YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL VE YANDAL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönergenin amacı, Biruni Üniversitesi Fakülteleri nde çift anadal (ÇAP) ve yandal

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS PROGRAMLARINA YURT DIŞINDAN VEYA YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL PROGRAMI VE YANDAL PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL PROGRAMI VE YANDAL PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL PROGRAMI VE YANDAL PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Uygulama Esaslarının amacı; Atatürk Üniversitesi bünyesinde

Detaylı

KONYA GIDA VE TARIM ÜNİVERSİTESİ İlk Yayın Tarihi MH Onay Tarihi Revizyon Tarih/No -/00 YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ

KONYA GIDA VE TARIM ÜNİVERSİTESİ İlk Yayın Tarihi MH Onay Tarihi Revizyon Tarih/No -/00 YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Konya Gıda ve Tarım Üniversitesindeki fakülte bünyesinde yer alan diploma programları arasında veya diğer

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA ÇİFT ANADAL (ÇAP) ve YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA ÇİFT ANADAL (ÇAP) ve YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ SAKARYA ÜNİVERSİTESİ LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA ÇİFT ANADAL (ÇAP) ve YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu yönergenin amacı, Sakarya Üniversitesi

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN KABUL EDİLECEK ÖĞRENCİ BAŞVURU VE KAYIT YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1-(1) Bu yönergenin amacı Yıldız Teknik Üniversitesine

Detaylı

ANKARA ÜNİvERSİTESİ SENATO KARAR ÖRNEGİ

ANKARA ÜNİvERSİTESİ SENATO KARAR ÖRNEGİ ANKARA ÜNİvERSİTESİ SENATO KARAR ÖRNEGİ Karar Tarihi : 23/06/2013 Toplantı Sayısı : 365 Karar Sayısı : 3100 3100- Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 2610812011 tarih ve 37298 sayılı yazısı doğrultusunda

Detaylı

İPEK ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL PROGRAMI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İPEK ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL PROGRAMI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İPEK ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL PROGRAMI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Çift anadal programının amacı, anadal lisans programlarını üstün başarıyla yürüten öğrencilerin,

Detaylı

T.C. AVRASYA ÜNİVERSİTESİ YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ

T.C. AVRASYA ÜNİVERSİTESİ YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ T.C. AVRASYA ÜNİVERSİTESİ YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Yandal programının amacı, kayıtlı olduğu lisans programını başarı ile yürüten öğrencilerin ilgi duydukları başka bir dalda bilgilenmelerini

Detaylı

İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ YAZ ÖĞRETİMİ YÖNETMELİĞİ

İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ YAZ ÖĞRETİMİ YÖNETMELİĞİ İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ YAZ ÖĞRETİMİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Şehir Üniversitesinde uygulanacak yaz öğretimine ilişkin

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN KABUL EDİLECEK ÖĞRENCİ BAŞVURU VE KAYIT YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu yönergenin amacı Yıldız Teknik Üniversitesine

Detaylı

FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANA DAL VE YAN DAL PROGRAMI YÖNERGESİ

FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANA DAL VE YAN DAL PROGRAMI YÖNERGESİ FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANA DAL VE YAN DAL PROGRAMI YÖNERGESİ Dayanak MADDE 1- (1) Bu Yönerge; 24/4/2010 tarih ve 27561 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki

Detaylı

T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL VE YANDAL LİSANS PROGRAMI YÖNERGESİ* BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL VE YANDAL LİSANS PROGRAMI YÖNERGESİ* BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL VE YANDAL LİSANS PROGRAMI YÖNERGESİ* Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1- (1) Bu yönergenin amacı, İstanbul Medipol Üniversitesinde

Detaylı

HARRAN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU İNGİLİZCE HAZIRLIK EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

HARRAN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU İNGİLİZCE HAZIRLIK EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar HARRAN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU İNGİLİZCE HAZIRLIK EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Harran Üniversitesi

Detaylı

ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ LİSANS PROGRAMLARI YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ

ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ LİSANS PROGRAMLARI YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ LİSANS PROGRAMLARI YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) lisans programlarına

Detaylı

ODTÜ Yan Dal Programı Yönergesi

ODTÜ Yan Dal Programı Yönergesi ODTÜ Yan Dal Programı Yönergesi Birinci Bölüm Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Yan dal programının amacı, ana dal lisans programlarını başarıyla yürüten öğrencilerin ilgi duydukları başka

Detaylı

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç MADDE-1 (1) Bu yönergenin amacı; Balıkesir Üniversitesi önlisans ve lisans programlarına

Detaylı

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ LİSANS ÇİFT ANADAL VE YAN DAL UYGULAMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ LİSANS ÇİFT ANADAL VE YAN DAL UYGULAMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ LİSANS ÇİFT ANADAL VE YAN DAL UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi

Detaylı

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Önlisans ve Lisans Programlarına Uluslararası Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Yönergesi

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Önlisans ve Lisans Programlarına Uluslararası Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Yönergesi AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Önlisans ve Lisans Programlarına Uluslararası Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Akdeniz Üniversitesi

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : YÖNETMELİK

Resmî Gazete Sayı : YÖNETMELİK 29 Nisan 2017 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 30052 YÖNETMELİK MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU YABANCI DİL HAZIRLIK EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

Çift Ana Dal Programı

Çift Ana Dal Programı T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANA DAL VE YAN DAL PROGRAMI YÖNERGESİ Dayanak MADDE 1- (1) Bu Yönerge; 24/4/2010 tarih ve 27561 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans

Detaylı

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜ YÖNERGESİ

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜ YÖNERGESİ ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜ YÖNERGESİ Dayanak Madde 1- Bu Yönerge, a) 14.10.1983 tarih ve 2922 sayılı Türkiye de Öğrenim Gören Yabancı Uyruklu Öğrencilere İlişkin Kanun, b) 30.04.1985

Detaylı

HARRAN ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI DĠLLER YÜKSEKOKULU ĠNGĠLĠZCE HAZIRLIK EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNERGESĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

HARRAN ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI DĠLLER YÜKSEKOKULU ĠNGĠLĠZCE HAZIRLIK EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNERGESĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar HARRAN ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI DĠLLER YÜKSEKOKULU ĠNGĠLĠZCE HAZIRLIK EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Harran Üniversitesi

Detaylı

ATILIM ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI ÖĞRENCİ KABULÜNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR YÖNERGESİ

ATILIM ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI ÖĞRENCİ KABULÜNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR YÖNERGESİ (21.03.2017 gün ve 04 sayılı Senato Kararı) ATILIM ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI ÖĞRENCİ KABULÜNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1-(1) Bu yönergenin

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARINA YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜ YÖNERGESİ

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARINA YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜ YÖNERGESİ KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARINA YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı, Karadeniz Teknik

Detaylı

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YURT DIŞINDAN GELEN ÖĞRENCİLERİN BAŞVURU VE KAYIT KABUL ŞARTLARI

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YURT DIŞINDAN GELEN ÖĞRENCİLERİN BAŞVURU VE KAYIT KABUL ŞARTLARI BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YURT DIŞINDAN GELEN ÖĞRENCİLERİN BAŞVURU VE KAYIT KABUL ŞARTLARI Üniversitemize 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı için Yurt Dışından Gelen Öğrenciler

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar T.Ü. SENATOSU 06 MAYIS 2014/16 TRAKYA ÜNİVERSİTESİ YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönergenin amacı; Trakya Üniversitesi ön

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN KABUL EDİLECEK ÖĞRENCİ BAŞVURU, KABUL VE KAYIT YÖNERGESİ Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 Bu Yönerge; Anadolu Üniversitesinin

Detaylı

GEDİZ ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL VE YANDAL YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GEDİZ ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL VE YANDAL YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 1 GEDİZ ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL VE YANDAL YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Gediz Üniversitesi nde bir lisans eğitim-öğretimine kayıtlı olan

Detaylı

2012-2013 YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜ BAŞVURU, DEĞERLENDİRME VE KESİN KAYIT EL KİTABI

2012-2013 YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜ BAŞVURU, DEĞERLENDİRME VE KESİN KAYIT EL KİTABI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ 2012-2013 YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜ BAŞVURU, DEĞERLENDİRME VE KESİN KAYIT EL KİTABI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Esentepe Kampüsü-SAKARYA/TÜRKİYE

Detaylı

HİTİT ÜNİVERSİTESİ YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ

HİTİT ÜNİVERSİTESİ YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ HİTİT ÜNİVERSİTESİ YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı; Hitit Üniversitesinin fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında normal ve ikinci öğretimlerde anadal önlisans/lisans

Detaylı

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA YATAY GEÇİŞ ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA YATAY GEÇİŞ ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AKSARAY ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA YATAY GEÇİŞ ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE Amaç ve Kapsam MADDE 1 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Bu Yönergenin amacı,

Detaylı

TÜRK HAVA KURUMU ÜNĠVERSĠTESĠ YURTDIġINDAN ÖĞRENCĠ KABULÜ YÖNERGESĠ

TÜRK HAVA KURUMU ÜNĠVERSĠTESĠ YURTDIġINDAN ÖĞRENCĠ KABULÜ YÖNERGESĠ TÜRK HAVA KURUMU ÜNĠVERSĠTESĠ YURTDIġINDAN ÖĞRENCĠ KABULÜ YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Türk Hava Kurumu Üniversitesi bünyesinde bulunan

Detaylı

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ (Üniversitemiz Senatosu nun 03/12/2015 tarihli ve 15 sayılı toplantısında kabul edilmiştir.) Amaç ve kapsam Madde 1- (1) Bu yönerge, kurumlar arası, kurumiçi

Detaylı

HİTİT ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI İÇİN YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABUL ve KAYIT YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

HİTİT ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI İÇİN YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABUL ve KAYIT YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak HİTİT ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI İÇİN YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABUL ve KAYIT YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç MADDE-1 (1) Bu yönergenin amacı; Hitit Üniversitesi önlisans

Detaylı

NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDE YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME YÖNERGESİ

NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDE YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME YÖNERGESİ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDE YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME YÖNERGESİ Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı Namık Kemal Üniversitesine önlisans ve lisans düzeyinde,

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ YAZ OKULU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ YAZ OKULU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar GAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ YAZ OKULU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönerge; Gazi Üniversitesine bağlı Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi ve bir eğitim-öğretim

Detaylı

T.C EGE ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜ ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

T.C EGE ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜ ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak T.C EGE ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜ ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç Madde 1-(1) Bu yönergenin amacı, Ege Üniversitesine bağlı Fakülte/Yüksekokul/Meslek

Detaylı

IŞIK ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ KABUL YÖNERGESİ

IŞIK ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ KABUL YÖNERGESİ IŞIK ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ KABUL YÖNERGESİ Amaç ve Kapsam MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı Işık Üniversitesi bünyesindeki birimlerin ön lisans ve lisans düzeyindeki diploma programlarına

Detaylı

TOROS ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL ve YANDAL PROGRAMI ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TOROS ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL ve YANDAL PROGRAMI ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TOROS ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL ve YANDAL PROGRAMI ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Çift anadal programının amacı, anadal lisans programlarını başarıyla yürüten

Detaylı

ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ LİSANS/ÖNLİSANS DİPLOMA PROGRAMLARINA YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ KABUL YÖNERGESİ

ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ LİSANS/ÖNLİSANS DİPLOMA PROGRAMLARINA YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ KABUL YÖNERGESİ ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ LİSANS/ÖNLİSANS DİPLOMA PROGRAMLARINA YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ KABUL YÖNERGESİ Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı; Acıbadem Üniversitesi Fakülte/Yüksekokul programlarına yurt dışından

Detaylı

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ. Ön Lisans ve Lisans Programları Yatay Geçiş Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ. Ön Lisans ve Lisans Programları Yatay Geçiş Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ Ön Lisans ve Lisans Programları Yatay Geçiş Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu yönergenin amacı, ön lisans ve lisans programlarına devam eden öğrencilerin

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak MADDE 1 Bu Yönergenin amacı, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (YBÜ) önlisans ve lisans

Detaylı

TOROS ÜNİVERSİTESİ KURUM İÇİ VE KURUMLAR ARASI YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ

TOROS ÜNİVERSİTESİ KURUM İÇİ VE KURUMLAR ARASI YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ TOROS ÜNİVERSİTESİ KURUM İÇİ VE KURUMLAR ARASI YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ Yatay Geçişler -Dayanak Madde 1- Toros Üniversitesi nde kurum içi ve kurumlar arası yatay geçişler "Yüksek Öğretim Kurumlarında Önlisans

Detaylı

T.C KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL VE YANDAL YÖNERGESİ

T.C KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL VE YANDAL YÖNERGESİ T.C KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL VE YANDAL YÖNERGESİ Dayanak Madde 1-Kadir Has Üniversitesi Çift Anadal Programı Yönergesi, Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında

Detaylı

GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN BAŞVURU, KABUL VE KAYIT YÖNERGESİ

GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN BAŞVURU, KABUL VE KAYIT YÖNERGESİ Dayanak GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN BAŞVURU, KABUL VE KAYIT YÖNERGESİ Madde 1- Bu yönerge 21.05.2014 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul Toplantısı nda kabul edilen Yurtdışından

Detaylı

T.C. YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ. 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılında Yurt Dışından Öğrenci Kabul Koşulları ve Kontenjanları

T.C. YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ. 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılında Yurt Dışından Öğrenci Kabul Koşulları ve Kontenjanları T.C. YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılında Yurt Dışından Öğrenci Kabul Koşulları ve Kontenjanları 2013-2014 Eğitim-Öğretim yılında aşağıda sıralanan Fakültelerimize ait programlara

Detaylı

YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULUNE İLİŞKİN YÖNERGE Y02-RAI-005

YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULUNE İLİŞKİN YÖNERGE Y02-RAI-005 Sayfa : 1 / 6 1. AMAÇ Bu yönergenin amacı, Koç Üniversitesi ne yabancı öğrenci kontenjanından başvuracak adaylar ile ilgili koşulları ve yöntemleri belirlemek ve belgelemektir. 2. KAPSAM Bu yönerge Koç

Detaylı

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YURT DIŞINDAN GELEN ÖĞRENCİLERİN BAŞVURU VE KAYIT KABUL ŞARTLARI

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YURT DIŞINDAN GELEN ÖĞRENCİLERİN BAŞVURU VE KAYIT KABUL ŞARTLARI T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YURT DIŞINDAN GELEN ÖĞRENCİLERİN BAŞVURU VE KAYIT KABUL ŞARTLARI Üniversitemize 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı için Yurt Dışından Gelen

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı Çukurova Üniversitesine bağlı lisans

Detaylı

İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ KABUL ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ KABUL ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ KABUL ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç: MADDE 1- (1) Bu Yönerge nin amacı, İstanbul Arel Üniversitesi ne yurt dışından

Detaylı

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Yabancı Uyruklu-Yurt Dışından Önlisans ve Lisans Programlarına Öğrenci Kabul Yönergesi

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Yabancı Uyruklu-Yurt Dışından Önlisans ve Lisans Programlarına Öğrenci Kabul Yönergesi AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Yabancı Uyruklu-Yurt Dışından Önlisans ve Lisans Programlarına Öğrenci Kabul Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönergenin amacı; Akdeniz Üniversitesine

Detaylı

T.C. AVRASYA ÜNİVERSİTESİ YURTDIŞINDAN VEYA YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABULU YÖNERGESİ

T.C. AVRASYA ÜNİVERSİTESİ YURTDIŞINDAN VEYA YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABULU YÖNERGESİ T.C. AVRASYA ÜNİVERSİTESİ YURTDIŞINDAN VEYA YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABULU YÖNERGESİ Amaç Madde 1 Bu Yönergenin amacı Avrasya Üniversitesi Fakülte ve Yüksekokulları bünyesinde eğitim ve öğretim faaliyeti

Detaylı

ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ LİSANS, ÖNLİSANS DİPLOMA PROGRAMLARINA YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ

ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ LİSANS, ÖNLİSANS DİPLOMA PROGRAMLARINA YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ LİSANS, ÖNLİSANS DİPLOMA PROGRAMLARINA YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - Bu Yönergenin amacı, Acıbadem Üniversitesi lisans önlisans ve diploma

Detaylı

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI ARASINDA YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI ARASINDA YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI ARASINDA YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ Amaç ve Kapsam MADDE 1 - (1) Bu yönerge İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi önlisans ve lisans programlarına

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARINA YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜ HAKKINDA YÖNERGE

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARINA YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜ HAKKINDA YÖNERGE AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARINA YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜ HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönergenin amacı Afyon Kocatepe

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Dokuz Eylül Üniversitesi önlisans ve lisans programlarına yatay geçiş

Detaylı

ÜNİVERSİTEMİZ SENATOSU NUN 01/06/2015 TARİHLİ VE 2015/20/1 SAYILI KARARI İLE KABUL EDİLMİŞTİR.

ÜNİVERSİTEMİZ SENATOSU NUN 01/06/2015 TARİHLİ VE 2015/20/1 SAYILI KARARI İLE KABUL EDİLMİŞTİR. ÜNİVERSİTEMİZ SENATOSU NUN 01/06/2015 TARİHLİ VE 2015/20/1 SAYILI KARARI İLE KABUL EDİLMİŞTİR. T.C. YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ YURTDIŞI ÖĞRENCİ ALIM KONTENJANINA BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ Amaç

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİNE YURTDIŞINDAN VEYA YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABULÜ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİNE YURTDIŞINDAN VEYA YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABULÜ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İSTANBUL ÜNİVERSİTESİNE YURTDIŞINDAN VEYA YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABULÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı, İstanbul Üniversitesi bünyesindeki

Detaylı

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Önlisans ve Lisans Programlarına Uluslararası Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Yönergesi

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Önlisans ve Lisans Programlarına Uluslararası Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Yönergesi AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Önlisans ve Lisans Programlarına Uluslararası Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Akdeniz Üniversitesine

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARINA YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜ YÖNERGESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARINA YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜ YÖNERGESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARINA YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜ YÖNERGESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI Madde 1-29.03.2010 tarihli ve 230 sayılı Üniversite Senatosu kararı ile kabul

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ VE MİSAFİR ÖĞRETİM ELEMANI KABUL YÖNERGESİ

GAZİ ÜNİVERSİTESİ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ VE MİSAFİR ÖĞRETİM ELEMANI KABUL YÖNERGESİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ VE MİSAFİR ÖĞRETİM ELEMANI KABUL YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Gazi Üniversitesine bağlı ön

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 29474

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 29474 Resmi Gazete Tarihi: 13.09.2015 Resmi Gazete Sayısı: 29474 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU YABANCI DİL EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

T.C. YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ. 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılında Yurt Dışından Öğrenci Kabul Koşulları ve Kontenjanları

T.C. YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ. 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılında Yurt Dışından Öğrenci Kabul Koşulları ve Kontenjanları T.C. YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılında Yurt Dışından Öğrenci Kabul Koşulları ve Kontenjanları 2013-2014 Eğitim-Öğretim yılında aşağıda sıralanan Fakültelerimize ait programlara

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ 2015-2016 AKADEMİK YILI ULUSLARARASI ÖĞRENCİ EK YERLEŞTİRME KILAVUZU

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ 2015-2016 AKADEMİK YILI ULUSLARARASI ÖĞRENCİ EK YERLEŞTİRME KILAVUZU ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ 2015-2016 AKADEMİK YILI ULUSLARARASI ÖĞRENCİ EK YERLEŞTİRME KILAVUZU 1. GENEL ŞARTLAR Yükseköğretim Genel Kurul Toplantısında Alınan Karar Uyarınca; Bu kontenjanlara

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİNE YURTDIŞINDAN VEYA YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABULÜ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİNE YURTDIŞINDAN VEYA YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABULÜ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İSTANBUL ÜNİVERSİTESİNE YURTDIŞINDAN VEYA YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABULÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı, İstanbul Üniversitesi bünyesindeki

Detaylı

HİTİT ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL PROGRAMI YÖNERGESİ

HİTİT ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL PROGRAMI YÖNERGESİ HİTİT ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL PROGRAMI YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı; Hitit Üniversitesi bünyesinde yer alan lisans düzeyindeki diploma programları arasında çift anadal programı açılması

Detaylı