ÇOK KATMANLI YAPAY SİNİR AĞLARI KULLANARAK OFDM SİSTEMLERİNDE KANAL DENGELEME

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÇOK KATMANLI YAPAY SİNİR AĞLARI KULLANARAK OFDM SİSTEMLERİNDE KANAL DENGELEME"

Transkript

1 5. Uluslararası İlri Tnlilr Spzyuu (IATS 9), 3 5 Mayıs 29, Karabü, Türiy ÇOK KATMANI YAPAY SİNİR AĞARI KUANARAK OFDM SİSTEMERİNDE KANA DENGEEME CHANNE EQUAIZATION IN OFDM SYSTEMS USING MUTI-AYERED PERCEPTRON NEURA NETWORK M.Nuri SEYMAN a* v Nci TAŞPINAR b a* Kırıal Ünivrsitsi, Kırıal, Türiy, E-psta: b Erciys Ünivrsitsi, Kaysri, Türiy, E-psta: Özt Bu bildirid, yapay sinir ağlarının öğrn abiliyti ullanılara ç atanlı yapay sinir ağları (ulti-layrd prcptrn: MP nural ntr) il OFDM sistlrind anal dnglsi yapılış v sistin çşitli anal durularındai prfransı, anal dngl için sılıla ullanılan sıfır zrlaalı (zr frcing) lasi anal dngl algritası il ıyaslanıştır. Prfrans ıyaslaası için ablsuz ağların bir türü lan IEEE 82.a sist paratrlri ullanılara farlı sinyal gürültü ranlarında (SNR) bit hata ranları (BER) grafilri ld diliştir. Anahtar lilr: Dign frans bölli çğullaa (OFDM), anal dngl, ç atanlı yapay sinir ağları, sıfır zrlaalı anal dnglyici. Abstract In this papr, th channl qualizatin in OFDM systs as dn by ultilayrd prcptrn nural ntr using th larning capability f artifical nural ntr, and th prfranc f th syst vr varius channl stats, as cpard t th zr frcing algrith hich is cnly usd fr channl qualizatin. In rdr t cpar th prfrancs, th bit rrr rat (BER) vrsus varius signal t nis rati (SNR) graphics as gttn using syt paratrs f IEEE 82.a hich is a ind f irlss lcal ara ntrs. Kyrds: Orthgnal frquncy divisin ultiplxing (OFDM), channl qualizatin, ulti-layrd prcptrn nural ntr, zr frcing channl qualizr.. Giriş Sn yıllarda gr ss v görüntü iltii grs yüs hızlı intrnt için ullanılan habrlş sistlrind, yüs hızlarda vri ilti ihtiyaç duyulatadır. Bu sbpl yüs hızlı vri iltii uygulaalarında, band gnişliğini vrili bir şild ullanara yüs hızlarda v alitli vri iltiin lana sağlayan dign frans bölli çğullaa tniği (rthgnal frquncy divisin ultiplxing: OFDM) ullanılır. OFDM t vri dizisinin blli bir sayıdai alt taşıyıcılarla iltildiği ç taşıyıcılı bir dülasyn türüdür. Bu alt taşıyıcılar vcut band gnişliğini bölr v hr bir taşıyıcı için ytrli frans bandı ayrılara bu alt taşıyıcıların birbirin dign lası sağlanır. Dignli saysind taşıyıcılar arasında sptral lara üst üst bin lasına rağn hrhangi bir girişi ydana glyc v bu sayd sptral vrilili sağlanacatır [-2]. OFDM nin sağlaış lduğu bu avantaları ndniyl arasal-sayısal vid yayıncılığı (digital vid bradcasting- trrstrial: DVBT), sayısal ss yayıncılığı (digital audi bradcasting: DAB) v IEEE 82.a v HIPERAN/2 gibi ablsuz ağlarda dülasyn türü lara ullanılır. Anca OFDM sistlrinin analdan iltilsi duruunda istnyn gnli v faz bzulaları luşur. Bunun snucu lara alınan işartt sbllr arası girişi (intrsybl intrfrnc: ISI) ydana glctir. Alıcı tarafta vricidn göndriln vriyi ld t için bzuluş sinyal anal dnglyicidn gçirilir. Bu işl anal dngl (channl qualizatin) dnilir. Kanal dngl yapılazsa vrilrin dğru alınası üün laz [3-7]. itratürd sıfır zrlaalı (Zr Frcing: ZF), n büyü lasılılı dizi stirici (Masiu ilihd Squnc Estiatr: MSE), n üçü arsl rtalaa (ast Man Squar: MS) gibi lasi algritalar il yapılış anal dnglyici algritaları bulunatadır [3-5]. Ayrıca lasi algritaların yanında anal dngl için yapay sinir ağlarının bir türü lan radyal tabanlı yapay sinir ağı (Radial Basis Functin Ntr) v bulanı antı (fuzzy lgic) gibi yapay za tnilri d ullanılatadır [6-7]. Bu çalışanın iinci bölüünd OFDM sisti açılanacatır. Üçüncü bölüd ç atanlı yapay sinir ağları v ç atanlı yapay sinir ağları il luşturulan anal dnglyici yapısı v sistin çalışası anlatılacatır. Dördüncü bölüd önriln anal dnglyicinin prfransını göstr için bnzti snuçları vrilctir. Bşinci bölü is snuç bölüüdür. 2. Dign Frans Bölli Çğullaa (OFDM) Şil d bl diagraı görüln dign frans bölli çğullaa sistind vri aışı önclil ablsuz analdan göndril için dülasyn türün bağlı lara gruplanara dül dilir. Sri parall dönüştürücü yardııyla parall dönüştürüln vri sinyallrin anal stiriini v buna bağlı lara anal dnglsini sağlaa için pilt tnlar lnditn snra X () sinyalini zaan dnin dönüştür v alt taşıyıcıları luştura için IDFT`si Eşitli ()` di gibi alınır: IATS 9, Karabü Ünivrsitsi, Karabü, Türiy

2 Syan, M.N. v Taşpınar, N. Şil. OFDM Bl Diagraı. x ( n) IDFT{ X ( ) } N X ( ) N 2πn / N n,,... N () () ifadsind alt taşıyıcı sayıdır. Trar sri hal gtiriliş sinyal sbllr arası girişii ngll için çvrisl ön (cyclic prfix: CP) lnir v sinyal analdan iltilir. Alınan sinyal is aşağıdai gibi ifad dilir: y (n) x ( n) h ( n) n ( n) + (2) ifadsind h (n) zaan dni anal dürtü cvabı n (n) is byaz Gaussian gürültüsüdür. Çvrisl ön çıarıldıtan snra sinyalin DFT`si aşağıdai gibi alınır: N N n { y ( )} Y ( ) DFT n y ( n) 2πn / N,,... N Bu duruda frans dnindi sinyal aşağıdai gibi ifad dilir: Y ( ) X ( ). H ( ) N ( ) (4) + Kanal dngl blğunda is stirilc H () dğrlrin bağlı lara anal dnglsi yapılır. Sn lara ddülasyn işli il iili vrilrin alınası sağlanır [2]. 4. Ç Katanlı Yapay Sinir Ağları Yapay sinir ağları (YSA), biyli sinir sistinin tlini luşturan nörnların işlyişindn sinlnr gliştiriliştir. YSA, yapay sinir hücrlrinin birbirilri il çşitli şillrd bağlanasından ydana glir v atanlar şlind düznlnir. YSA`nın n fazla ullanılan dli ç atanlı prsptrn sinir ağı (MP) dir. Bir MP dli hr bir atanda n az bir nörn bulunaca şild giriş; bir vya daha fazla gizli atan v çıış atanından luşur. Giriş atanındai işlci lanlar, giriş sinyallrini ara atandai işlci lanlara dağıtan bir tapn görvi görür. Ara atan işlci lanları bir (2) (3) önci atın çıışlarını giriş lara ullanır. Tü girişlrl ağırlılar çarpılara tplanır. Daha snra tplanan bu dğr bir transfr fnsiynundan gçirilr nörnun çıış dğri hsaplanır. Bu işllr bu attai bütün işlci lanlar için trarlanır. Çıış atanındai işlci lanlar da, ara atan lanları gibi davranırlar v ağ çıış dğrlri hsaplanır. MP dld bilgi aışı ilri yönd lduğu için ilri bslli YSA lara da bilinir. Farlı öğrn algritaları ullanılara ağın ğitilsi sağlanır. Kullanılan ğiti algritasına gör (5) ifadsi ullanılara ağın çıışı il istnn çıış arasındai hata iniua düşüncy adar ağın ağırlıları dğiştirilir. 2 E( ) ( t utputs ) (5) 2 burada t istnn çıış, is ağın çıışıdır [8]. 5. Ç Katanlı Yapay Sinir Ağı Kullanara Kanal Dngl İşli Şil 2 d anal dngl işli için önriln giriş atanı dahil la üzr 4 atandan luşan ç atanlı yapay sinir ağı yapısı görültdir. Rl X() Ia. X() Giriş atanı l i Gizli atanlar Çıış atanı Y () Şil 2. Ç Katanlı Yapay Sinir Ağı Kanal Dnglyici. Yapıda OFDM sinyallrinin araşı yapıda lası ndniyl, sinyallri YSA`na adapt t için OFDM sinyallri rl v iainl ısılarına ayrılara YSA`nın giriş atanına uygulanır. Bu ndnl 2 giriş v 2 çııştan luşan YSA yapısı ullanılıştır. vnbrg-marquardt algritası ullanılara ağın ğitilsindn snra, yapay sinir ağı tabanlı anal dnglyicinin çalışası aşağıdai gibidir: Rl v iainl ısılarına ayrılış giriş sinyali ağın giriş atanına uygulandıtan snra aradai gizli atanlardan gçr n sndai çıış atanına l

3 Syan, M.N. v Taşpınar, N. ağırlılar yardııyla ulaşır. Ağdai hr bir nörn, ndisind snlanan ağırlı vtörlrinin arittisl tplaını aldıtan snra snucu ndisindn snrai atanın tü nörnlarına ativasyn fnsiynuna bağlı lara atarır. İl gizli atanda ativasyn fnsiynu lara sigid fnsiynu ullanılası duruunda atanın çıışı: nt S i f i i (6) ( nt ) (7) nt + Priydi ön (CP) sürsi: T FFT / 4 Ayrıca dülasyn türü lara da QPSK dülasynu ullanılıştır. Şil 3 d ç atanlı YSA v sıfır zrlaalı anal dnglyici ullanılası duruunda v anal dngl yapıladan AWGN analında ilti duruunda -25 db arasındai sinyal gürültü ranı (Signal t nis rati: SNR) dğrlrin gör ld diln bit hata ranı (bit rrr rat: BER) dğrlri görültdir. lacatır. (6) ifadsind; i, düğüdi giriştn çıışa lan ağırlı dğridir v is giriş nörn sayısıdır. İinci gizli atanda is hiprbli tanant fnsiynu ullanılası duruunda atan çıışı. nt 2 2nt f ( nt ) + 2nt (8) (9) lacatır. (8) ifadsind, düğüd birinci gizli atanla iinci gizli atan arasındai ağırlıların dğridir v 2 is birinci gizli atan düğülrinin sayısıdır. Çıış atanında is bnzr lara ativasyn fnsiynu aşağıdai gibi hsaplanır: nt 3 l l l () ) ifadsind düğüdi çıışla iinci gizli ( l l. atan arasındai ağırlı dğrlridir. 3 is iinci gizli atandai düğü sayısıdır. Snuç lara YSA nın hrhangi bir çıışındai dnglniş sinyal () ifadsi il ld dilir:. Şil 3. Sıfır Zrlaalı v Yapay Sinir Ağı Kanal Dnglyicilrin AWGN Kanalı için Bit Hata Oranı Kıyaslaası. Şil 3 gör; anal dngl yapıladan ilti duruunda vrilrin dğru bir şild alınası üün laış v alıcıda hata itarı yüs çııştır. YSA il yapılan anal dngl prfransı is h düşü SNR dğrlrind h d yüs SNR dğrlrind sıfır zrlaalı lasi anal dngl prfransından daha iyidir. Örnğin 25 db dğrind ii algrita arasındai BER dğri yalaşı lara dn fazladır. l f ( l nt ) f f 3 2 l f isi () l i 6. Bnzti Snuçları OFDM sistlrind anal dngl için önriln ç atanlı YSA v sıfır zrlaalı lasi anal dnglyicinin prfransını ıyaslaa için dğrlri aşağıda vriln IEEE 82.a sist paratrlri ullanılıştır: Taşıyıcı fransı: 5 GHz Örnl fransı: 2 MHz FFT byutu: 64 Şil 4. Sıfır Zrlaalı v Yapay Sinir Ağı Kanal Dnglyicilrin Rayligh Sönülli Kanal için Bit Hata Oranı Kıyaslaası

4 Syan, M.N. v Taşpınar, N. Şil 4 d is OFDM sistlrind ullanılan anal dnglyici algritalarının Rayligh sönülli anal için ld diln bit hata ranı dğrlri görültdir. Şil 4 inclndiğind YSA il ld diln bit hata ranları AWGN analdan ilti duruunda ld diln bit hata ranlarında lduğu gibi sıfır zrlaalı anal dnglyicidn daha iyidir. Artan SNR dğrlrind d YSA`lı anal dnglyici sıfır zrlaalı (ZF) anal dnglyicidn daha iyi prfrans göstriştir. 6. Snuçlar Bu çalışada OFDM sistlrind ç atanlı yapay sinir ağları ullanara anal dngl işli grçlştiriliştir. Eld diln snuçlara gör; gr AWGN analından grs Rayligh sönülli analdan ilti durularında yapay sinir ağı il grçlştiriln anal dnglyici, sıfır zrlaalı lasi anal dnglyicidn daha iyi prfrans göstriştir. Bu sbpl OFDM sistlrind yapay sinir ağlı anal dnglyici ullanılara daha iyi bit hata ranı ld dilbilir. Kaynalar [] Ciini. J., Analysis and siulatin f digital bil channl using rthgnal frquncy divisin ultiplxing, IEEE Trans. n Cunicatins, Vl. 33, 7, , 985. [2] Edfrs O., An Intrductin t rthgnal frquncydivisin ultiplxing, rprt, 996. [3] Ding Y., Davidsn T.N, u Z.-Q., Wng K.M., Miniu BER blc prcdrs fr zr-frcing qualizatin, IEEE Transactins n Signal Prccsing, Vl:5, 9, , 23. [4] Rinn J., Rnfrs M., Equalizatin f rthgnal frquncy divisin ultiplxing signals, Prcdings f th IEEE Glbal Cunicatins Cnfrnc (GOBECOM-94), 45-49, 994. [5] Chn E., Ta R., Zha X., Channl qualizatin fr OFDM syst basd n th BP nural ntr, Prcdings f th 8th IEEE Intrnatinal Cnfrnc n Signal Prcssing, 26. [6] Charalabpulups G., Stavrulais P, Aghvai A.H., A frquncy-dain nural ntr qualizr fr OFDM, Prcdings f th IEEE Glbal Cunicatin Cnfrnc (GOBECOM`3), , 23. [7] Wn J.H.,Chang C. Y, G.R., Huang C. Y., OFDM channl prdictin using fuzzy updat MS algrith in ti-variant bil channl, Prcdings f th IEEE 64th Vhicular Tchnlgy Cnfrnc, -5, 26. [8] Sağırğlu Ş., Bşd E., Erlr M., Mühndislit yapay za uygulaaları-: Yapay sinir ağları, Ufu Kitabvi, 23.

ÖZEL KONU ANLATIMI SENCAR Başarının sırrı, bilginin ışığı

ÖZEL KONU ANLATIMI SENCAR Başarının sırrı, bilginin ışığı GENİŞLETİLMİŞ GERÇEL SAYILARDA LİMİT R = Q I küsin Rl Sayılar Küsi dniliyor. Rl Sayılar Küsid; = Tanısız v = olduğunu biliyorduk. -- R = R { -, + } gnişltiliş grçl sayılar küsind: li = -, - = -, li = +

Detaylı

ÇOK AMAÇLI PROGRAMLAMA ÇÖZÜM TEKNİKLERİNİN SINIFLANDIRILMASI A CLASSIFICATION MULTIOBJECTIVE PROGRAMMING SOLVING TECHNİQUES

ÇOK AMAÇLI PROGRAMLAMA ÇÖZÜM TEKNİKLERİNİN SINIFLANDIRILMASI A CLASSIFICATION MULTIOBJECTIVE PROGRAMMING SOLVING TECHNİQUES ANADOLU ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ ANADOLU UNIVERSITY JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES Cilt/Vol.:8- Sayı/No: 1 : 47 68 (2008) ÇOK AMAÇLI PROGRAMLAMA ÇÖZÜM TEKNİKLERİNİN SINIFLANDIRILMASI Yrd. Doç.

Detaylı

CEVAP: Ara bö lg e Başlangıçta toplam hacim. V = 2 0.001043 + 3 1.694 = 5.084m. V = 6.025m V 6.025. 1.205m kg = = = P = 200kPa

CEVAP: Ara bö lg e Başlangıçta toplam hacim. V = 2 0.001043 + 3 1.694 = 5.084m. V = 6.025m V 6.025. 1.205m kg = = = P = 200kPa Bir piston silindir düzeneğinde başlangıçta, 00 ka basınçta doyuş sıı-buhar karışıı 5 kg su bulunaktadır Suyun kg lık bölüü sıı fazında, geri kalanı ise buhar fazındadır Bu durudayken piston durdurucular

Detaylı

Bilim Kahramanları Buluşuyor/FIRST LEGO League (FLL) 11. TÜRKİYE TURNUVALARI 2014 2015 senin dünyan, senin sınıfın KOÇ EL KİTABI

Bilim Kahramanları Buluşuyor/FIRST LEGO League (FLL) 11. TÜRKİYE TURNUVALARI 2014 2015 senin dünyan, senin sınıfın KOÇ EL KİTABI Bilim Kahramanları Buluşur/FIRST LEGO League (FLL) 11. TÜRKİYE TURNUVALARI 2014 2015 senin dünan, senin sınıfın KOÇ EL KİTABI 1 İÇİNDEKİLER 1.0 FLL DEĞERLERİ, DUYARLI PROFESYONELLİK 3 2.0 KOÇ OLARAK KABUL

Detaylı

Türkiye Ekonomisi Đçin Beşeri Sermaye ve Bilgi Sermayesi Birikimine Dayalı Bir Đçsel Büyüme Modeli *

Türkiye Ekonomisi Đçin Beşeri Sermaye ve Bilgi Sermayesi Birikimine Dayalı Bir Đçsel Büyüme Modeli * Eonomi-te Volume / Cilt: 1 No: 2 May / Mayıs 2012, 21-60 Türiye Eonomisi Đçin Beşeri Sermaye ve Bilgi Sermayesi Biriimine Dayalı Bir Đçsel Büyüme Modeli * Erinç eldan ** Özet Bu çalışmanın amacı Türiye

Detaylı

Renk Kanallarını Farklı Şekilde Kodlayarak Sıkıştırma Oranını Arttırma

Renk Kanallarını Farklı Şekilde Kodlayarak Sıkıştırma Oranını Arttırma Renk Kanallarını Farklı Şekilde Kodlayarak Sıkıştırma Oranını Arttırma Emir Öztürk 1, Altan Mesut 2 1 Trakya Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Edirne 2 Trakya Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği

Detaylı

İnsan Kaynakları Yönetimine İş Süreçleri Yaklaşımı

İnsan Kaynakları Yönetimine İş Süreçleri Yaklaşımı İnsan Kaynakları Yönetimine İş Süreçleri Yaklaşımı Giriş Hatırlanacağı gibi 1980 ler tmasyn dönemiydi. Üretimde rbt kullanımı özellikle Batı ülkelerinde çk yaygındı. 1990 larda ise Tplam Kalite Yönetimi

Detaylı

Turizm Sektörünün Türkiye nin Ekonomik Büyümesi Üzerindeki Etkisi: VAR Analizi Yaklaşımı

Turizm Sektörünün Türkiye nin Ekonomik Büyümesi Üzerindeki Etkisi: VAR Analizi Yaklaşımı YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2006 Cilt:13 Sayı:2 Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. MANİSA Turizm Setörünün Türiye nin Eonomi Büyümesi Üzerindei Etisi: VAR Analizi Yalaşımı Yrd. Doç. Dr. Ozan BAHAR Muğla Üniversitesi,

Detaylı

Ulaştırma Uygulamalarına Yönelik Çok Modlu Model Önerisi. Multimodal Model Suggestion for Transportation Applications

Ulaştırma Uygulamalarına Yönelik Çok Modlu Model Önerisi. Multimodal Model Suggestion for Transportation Applications Saunma ilimleri Dergisi The Journal o Deense Sciences ayıs/ay 2014 Cilt/olume 13 Sayı/Issue 1 75-105. ISS (asılı) : 1303-6831 ISS (Online): 2148-1776 Ulaştırma Uygulamalarına Yöneli Ço odlu odel Önerisi

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 10. IIF KOU ALATIMLI 2. ÜİTE: ELEKTRİK VE MAYETİZMA 4. Konu MAYETİZMA ETKİLİK ve TET ÇÖZÜMLERİ 2 Ünite 2 Elektrik ve Manyetizma 2. Ünite 4. Konu (Manyetizma) A nın Çözümleri 3. 1. Man ye tik kuv vet ler,

Detaylı

Yeni Sınav Sistemi (TEOGES) Hakkında Bilgilendirme

Yeni Sınav Sistemi (TEOGES) Hakkında Bilgilendirme Yeni Sınav Sistemi (TEOGES) Hakkında Bilgilendirme 8. SINIF Sevgili Ö renciler, SBS nin kald r lmas ile bunun yerine yaz l s navlar n merkezî bir uygulamayla yap lmas n esas alan bir sistem getirilmifltir.

Detaylı

Esnek Bir Yapı Üzerinde Yol Pürüzlülüğüne Bağlı Olarak Araç Lastik Sertliğinin Yolcu Konforu Üzerine Etkisinin Dinamik Analizi

Esnek Bir Yapı Üzerinde Yol Pürüzlülüğüne Bağlı Olarak Araç Lastik Sertliğinin Yolcu Konforu Üzerine Etkisinin Dinamik Analizi UluslararasıKatılımlı 7. MainaTeorisiSempozyumu, İzmir, 4-7 Haziran 5 Esne Bir Yapı Üzerinde Yol Pürüzlülüğüne Bağlı Olara Araç asti Sertliğinin Yolcu Konforu Üzerine Etisinin Dinami Analizi İ. Esen *

Detaylı

KABLOSUZ AD-HOC AĞLARDA BATARYA KONTROLLÜ YÖNLENDİRME

KABLOSUZ AD-HOC AĞLARDA BATARYA KONTROLLÜ YÖNLENDİRME KABLOSUZ AD-HOC AĞLARDA BATARYA KONTROLLÜ YÖNLENDİRME Tuğba BEŞİR, Zeynep GÜRKAŞ AYDIN, A.Halim ZAİM, M.Ali AYDIN İstanbul Üniversitesi Bilgisayar Müh. Bölümü,İstanbul t.besir@istanbul.edu.tr, zeynepg@istanbul.edu.tr,

Detaylı

GPS'E ATMOSFERİN ETKİLERİ

GPS'E ATMOSFERİN ETKİLERİ GPS'E ATMOSFERİN ETKİLERİ Çetin MEKİK* ÖZET Atmosferden geçen GPS'in mikrodalga sinyalleri, elekromagnetik dalgaların yayınımı ilkelerine tabidir. Atmosfer GPS'in her iki sinyalini de, Ll ve L2, etkilemekte

Detaylı

EĞİTİMDE AD-HOC AĞLAR VE BLUETOOTH TEKNOLOJİSİ

EĞİTİMDE AD-HOC AĞLAR VE BLUETOOTH TEKNOLOJİSİ EĞİTİMDE AD-HOC AĞLAR VE BLUETOOTH TEKNOLOJİSİ Radosveta Sokullu, Mühendislik Fakültesi, Elektrik Elektronik Bölümü, Ege Üniversitesi IZMIR, TÜRKİYE rsokullu@bronova.ege.edu.tr Engin Karatepe, Mühendislik

Detaylı

ÖDEMELER DENGESİ TABLOSUNDAKİ DİĞER MAL VE HİZMET GELİRLERİ KALEMİNİN İÇERİĞİ VE HESAPLAMA YÖNTEMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA

ÖDEMELER DENGESİ TABLOSUNDAKİ DİĞER MAL VE HİZMET GELİRLERİ KALEMİNİN İÇERİĞİ VE HESAPLAMA YÖNTEMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA ÖDEMELER DENGESİ TABLOSUNDAKİ DİĞER MAL VE HİZMET GELİRLERİ KALEMİNİN İÇERİĞİ VE HESAPLAMA YÖNTEMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA İÇİNDEKİLER 1. Giriş 2. Diğer Mal ve Hizmet Gelirlerinin Kapsamı 3. Diğer Gelirlerin

Detaylı

Ses Terapisi Olarak Biyolojik Geribildirim Yöntemi

Ses Terapisi Olarak Biyolojik Geribildirim Yöntemi DERLEME Ses Terapisi Olarak Biyolojik Geribildirim Yöntemi a a Prof.Dr., KBB Hastalıkları Uzmanı Yazışma Adresi/Correspondence: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi, KBB Hastalıkları AD,

Detaylı

ÖNEMLİ NOTLAR. Bir bakır kablo ile 12 telefon görüşmesi gönderilirken, fiber optik kablo ile 1500 telefon görüşmesi gönderilebilir.

ÖNEMLİ NOTLAR. Bir bakır kablo ile 12 telefon görüşmesi gönderilirken, fiber optik kablo ile 1500 telefon görüşmesi gönderilebilir. ÖNEMLİ NOTLAR Bir bakır kablo ile 12 telefon görüşmesi gönderilirken, fiber optik kablo ile 1500 telefon görüşmesi gönderilebilir. Tarihçe 1870 gösterdiğinde İngiliz fizikçi John Tyndall, akarsularda tam

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ VERİ SIKIŞTIRMADA YENİ YÖNTEMLER Altan MESUT Doktora Tezi Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı 2006 EDİRNE Danışman: Yrd. Doç. Dr. Aydın CARUS i ÖZET Bu

Detaylı

NÜMERİK AŞIRI AKIM ve TOPRAK KORUMA RÖLESİ KULLANIM KILAVUZU

NÜMERİK AŞIRI AKIM ve TOPRAK KORUMA RÖLESİ KULLANIM KILAVUZU NÜMERİK AŞIRI AKIM ve TOPRAK KORUMA RÖLESİ KULLANIM KILAVUZU AFB Enerji Mühendislik İnşaat Taah. Paz. İç ve Dış Tic. Ltd. Şti. İvedik Organize Sanayi Böl. 24 Cad. 758. Sk. No: 1-3, 24. Cad. 759. Sk. No:

Detaylı

Kendi kendine soğuyan kuru tip güç transformatörlerinde sıcaklık dağılımının belirlenmesi

Kendi kendine soğuyan kuru tip güç transformatörlerinde sıcaklık dağılımının belirlenmesi itüdergisi/d mühendislik Cilt:1 Sayı:1 Ağustos 00 Kendi kendine soğuyan kuru tip güç transformatörlerinde sıcaklık dağılımının belirlenmesi Güven KÖMÜRGÖZ *, Nurdan GÜZELBEYOĞLU İTÜ Elektrik Elektronik

Detaylı

İKİ BÖLGELİ ARA-ISITMALI TERMAL GÜÇ SİSTEMİNİN YÜK-FREKANS KONTROLÜ İÇİN PARÇACIK SÜRÜSÜ OPTİMİZASYONU TABANLI PI-KONTROLÖR

İKİ BÖLGELİ ARA-ISITMALI TERMAL GÜÇ SİSTEMİNİN YÜK-FREKANS KONTROLÜ İÇİN PARÇACIK SÜRÜSÜ OPTİMİZASYONU TABANLI PI-KONTROLÖR Isı Bilimi ve Tekniği Dergisi, 3,, 3-2, 2 J. of Thermal Science and Technology 2 TIBTD Printed in Turkey ISSN 3-365 İKİ BÖLGELİ ARA-ISITMALI TERMAL GÜÇ SİSTEMİNİN YÜK-FREKANS KONTROLÜ İÇİN PARÇACIK SÜRÜSÜ

Detaylı

FARKLI YAPIM SİSTEMLERİ VE KONUT MALİYETLERİ

FARKLI YAPIM SİSTEMLERİ VE KONUT MALİYETLERİ FARKLI YAPIM SİSTEMLERİ VE KONUT MALİYETLERİ ESRA BOSTANCIOĞLU 1, EMEL DÜZGÜN BİRER 2 ÖZET Bir binanın fonsiyon ve performansının değerlendirilmesinde; diğerlerinin yanında maliyet önemli bir parametredir.

Detaylı

Kendi Yazdıkları Işığında Amerikan Misyonerlerin Harput taki Faaliyetleri

Kendi Yazdıkları Işığında Amerikan Misyonerlerin Harput taki Faaliyetleri Kendi Yazdıkları Işığında Amerikan Misyonerlerin Harput taki Faaliyetleri Prof.Dr. Orhan KILIÇ a a Fırat Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, ELAZIĞ Ya zış ma Ad re si/cor res pon den ce:

Detaylı

9.SINIF KONU ANLATIMLI BİLİM DANIŞMANLARI. Prof. Dr. Mehmet BİREY BİLİM REDAKSİYONU DİL REDAKSİYONU DVD ANİMASYON DVD SESLENDİRME

9.SINIF KONU ANLATIMLI BİLİM DANIŞMANLARI. Prof. Dr. Mehmet BİREY BİLİM REDAKSİYONU DİL REDAKSİYONU DVD ANİMASYON DVD SESLENDİRME Milli Eğitim Bakanlığı, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı nın 01.02.2013 tarih ve 11 sayılı kararı ile kabul edilen ve 2013-2014 öğretim yılından itibaren uygulanacak olan programa göre hazırlanmıştır.

Detaylı

ĠSTANBUL TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ ELEKTRĠK-ELEKTRONĠK FAKÜLTESĠ

ĠSTANBUL TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ ELEKTRĠK-ELEKTRONĠK FAKÜLTESĠ ĠSTANBUL TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ ELEKTRĠK-ELEKTRONĠK FAKÜLTESĠ KABLOSUZ HABERLEġME ĠLE DOĞRU AKIM MOTOR KONTROLÜ 6. PROJE TASARIM YARIġMASI Mehmet YILDIZ ELEKTRĠK MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ HAZĠRAN 2010 ĠSTANBUL

Detaylı

Fatih Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü EEM 316 Haberleşme I DENEY 6 FM DEMODÜLATÖRÜ

Fatih Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü EEM 316 Haberleşme I DENEY 6 FM DEMODÜLATÖRÜ Fatih Üniversitesi Elektrik ve Elektrnik Mühendisliği Bölümü EEM 36 Haberleşme I DENEY 6 FM DEMODÜATÖRÜ 6. AMAÇAR. Faz kilitli çevrimin (P) prensibinin çalışılması. P M565 in karakteristiğinin anlaşılması

Detaylı

Ad Hoc Ağları İçin Kuyruk Ağ Analizi Ve Yapay Arı Kolonisi Algoritmalarının Birleştirilerek Routing Probleminin Simülasyonu

Ad Hoc Ağları İçin Kuyruk Ağ Analizi Ve Yapay Arı Kolonisi Algoritmalarının Birleştirilerek Routing Probleminin Simülasyonu Ad Hoc Ağları İçin Kuyruk Ağ Analizi Ve Yapay Arı Kolonisi Algoritmalarının Birleştirilerek Routing Probleminin Simülasyonu 1 Hakan Üçgün *2 Mustafa Danacı 1 Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği

Detaylı

Diferansiyel Evrim Algoritması Destekli Yapay Sinir Ağı ile Orta Dönem Yük Tahmini

Diferansiyel Evrim Algoritması Destekli Yapay Sinir Ağı ile Orta Dönem Yük Tahmini International Journal of Research and Development, Vol.3, No., January 20 28 Diferansiyel Evrim Algoritması Destekli Yapay Sinir Ağı ile Orta Dönem Yük Tahmini İbrahim EKE Gazi Üniversitesi Mühendislik

Detaylı