T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI"

Transkript

1 ISSN T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2007/1 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I

2 C LT: 56 SAYI: 2007/1 Türkiye Makaleler s, Haz rlama fiube Müdürlü ü'nce haz rlanmaktad r. Dan flma, elefltiri ve öneriler için haberleflme adresleri: Adres : Millî Kütüphane Baflkanl, Bahçelievler/ANKARA Telefon : (0312) /7256, 7307, 7405 Fax : (0312) E-Posta : Abone bedelinin yat r lmas gereken hesap numaras : Kültür ve Turizm Bakanl Döner Sermaye Ankara flletme Müdürlü ü Ziraat Bankas Mithatpafla fiubesi Hesap No.: ANKARA/TÜRK YE Y ll k abone bedeli Tek bir say n n fiyat : YTL. : 5.00 YTL. VOLUME: 56 NUMBER: 2007/1 Bibliography of Articles in Turkish Periodicals has been prepared by the Bibliography Preparation Section. Corresponding address for information, and other inquiries: Address : Turkish National Library, Bahçelievler ANKARA/TURKEY Telephone : (90) 0(312) /7256, 7307, 7405 Fax : (90) 0 312) Subscription rate must be paid to the indicated account number: Ziraat Bankas Mithatpafla fiubesi (ANKARA/TÜRK YE) Ministry of Culture and Tourism DÖS M Annual Subscription Rate: USD Price of the issue for foreign countries: USD M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I ANKARA

3 SUNUfi lar, bilimsel çal flmalar n vazgeçilmezleri aras nda önemli bir yer tutmaktad r. Bunun önemini kavrayan Milli Kütüphane gerek kurulufl kanunundaki amaçlar, gerekse günümüz araflt rmac lar n n ihtiyaçlar do rultusunda 1952 y l ndan bu yana bilimsel ve kültürel içerikli dergilerde yer alan makalelerden oluflan ulusal nitelikli Türkiye Makaleler s n kullan c lar n yarar na sunmaktad r y l na kadar yaln zca bas l olarak ulafl labilen bibliyografik künyeler, 1995 y l na ait say lardan itibaren internet ortam nda; 2003 y l ndan sonra teknolojinin bizlere sa lad imkanlar çerçevesinde araflt rmac lar n bilgiye daha h zl ulaflmas n sa lamak amac yla CD ortam nda hizmete sunulmaktad r. Arama-tarama program ve PDF format yla hizmete sunulan bu çal flman n araflt rmac lar m za kolayl klar sa lamas en büyük temennimizdir. Milli Kütüphane olarak yeni projelerle de erli bilim adam ve araflt rmac lar m za daha iyi hizmetler sunmak dile iyle. Tuncel ACAR Milli Kütüphane Baflkan III

4 PRESENTATION Bibliographies have a significant place among the most important elements of scientific studies. The National Library is well aware of this fact, and in enformity with the objectives set fath by the Establishment Act, as well as to meet the requirements of the researchers the Library has been published the Bibliography of Articles in Turkish Periodicals. The periodicals scanned for this purpose deal with scientific and cultural subjects. Bibliographical records, which were available only in written forms until 1995, started to be offered in Internet environment from this date on. After 2003, due to the technological developments, they are put to service on CD forms with a view to ensure the researchers easy access to information more rapidly. We hope this work, which is put to service with the search features and in PDF format, will provide facilities to the researchers. After the realizations of new projects, we, as the National Library, aim to offer even better services to our eminent scholars and researchers. Tuncel ACAR President of the National Library IV

5 ÖNSÖZ TÜRK YE MAKALELER B BL YOGRAFYASI (TMB), araflt rmac lara çal flmalar nda kolayl k sa lamak, araflt rma konular ile ilgili bilgiye ulaflmalar nda yard mc olmak amac yla 1952 y l ndan bu yana aral ks z olarak Millî Kütüphane taraf ndan yay nlanmaktad r. TMB, Millî Kütüphane'ye gönderilen bilimsel ya da kültürel a rl kl dergilerden seçilmifl makaleleri kapsar TMB ayl k olarak yay nlanmaktad r. TMB, 1993 Ocak fasikülünden itibaren yeni bir bilgisayar program yla haz rlanmaya bafllanm flt r. Düzeni Dewey Onlu S n flama Sistemine göredir Ocak fasikülünden itibaren konu numaralar Dewey Onlu S n flama Sistemi 20. edisyonun 2. özetine, makalelerin bibliyografik kimlikleri ise ait olduklar konu numaras alt nda yazar soyad na, yazar yoksa ya da üçten fazla yazara sahipse makale ad na göre alfabetik olarak verilmektedir. ki veya daha fazla konu numaras na sahip bibliyografik kimlikler eriflilebilirli i kolaylaflt rmak amac yla ilgili bölümlerde yinelenmektedir. Fakat gönderme yap lan bibliyografik kimliklerin bafl nda konu ve s ra numaralar yer almaz. Baz konularda yer alan makalelerin yo unlu u nedeniyle daha ayr nt l s n fland r lm flt r: 297 slâm ve slâm'dan kaynaklanan dinler 355 Askerlik bilimi Türkiye co rafyas Türkiye tarihi Biyografya konusundaki makalelerin (Konu numaras 920 olanlar) bibliyografik kimlikleri, ait olduklar konu numaras alt nda köfleli parantez içinde biyografisi verilen kiflinin soyad na, meslek gruplar nda ise meslek grubuna göre alfabetik olarak verilmektedir. Süreli Yay nlardaki makalelerin bibliyografik kimlikleri verilirken flu s ra izlenir: lk konu numaras (konuya ait makalenin s ra nosu) Yazar n soyad, ad. Makalenin ad (varsa çeviren, derleyen gibi katk da bulunanlar n ad ) Makalenin yer ald süreli yay n n ad Cilt veya y l bilgisi (say ) ay. y l, sayfa numaralar. Notlar Süreli Yay n n Millî Kütüphane yer numaras lk konu numaras, varsa di er konu numaralar Her fasiküle iliflkin YAZAR ADLARI D Z N, MAKALE ADLARI D Z N ve TARANAN YAYINLAR D Z N haz rlanmaktad r. Yazar adlar ve makale adlar dizinlerinden bibliyografik künyeye eriflim konu numaras ve ait oldu u s ra numaras yla sa lanmaktad r. Y ll k yazar adlar ve makale adlar dizinlerinden bibliyografik künyeye eriflim, konu numaras n n yan nda parantez içinde romen rakam ile verilen fasikül numaras ve ait oldu u konunun s ra numaras ile sa lanmaktad r y l na ait fasiküllerden itibaren Türkiye Makaleler s, CD ortam nda ayl k olarak üretilmeye bafllanm flt r. Ayr ca y ll k dizinle birlikte y ll k olarak da haz rlanmas planlanmaktad r. V

6 INTRODUCTION BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS (TMB) has been published by the National Library of Turkey since 1952 without any interruption, in order to facilitate easy access to information by the researchers. TMB includes articles selected from the scientific, cultural, educational and other important periodicals received by the National Library. It is published monthly. With the introduction of the new computer program, automated version of the January 1993 issue was published and the application of the same procedure continues at present time. The system of TMB is in accordance with the Dewey Decimal Classification System. Beginning from the January 1994 issue subject numbers are assigned according to the 2 nd summary of 20 th edition (DDC 20) of the Dewey Decimal Classification System. The bibliographical records of articles are entered alphabetically under the surname of the author and under the corresponding subject number. In the case of non availability of the author's name, or if there are more than three authors the record is entered under the title of the article. To provide easy access, bibliographic records with two or more subject numbers are also given in corresponding sections. But there are no subject and record numbers on the referred bibliographic records. In some areas subject numbers are in more detail due to the availability of great number of articles. Examples to these kind of areas are shown below: 297 Islam and religions originating in it 355 Military science Geography of Turkey History of Turkey Bibliographic records of articles about biography (under subject number 920) are arranged in alphabetical order in bracket under the related subject number with the surname of the person whose biography is presented, and in case of professions according to the professional groups. When cataloging articles information is entered in the following order: Issue no./year The initial subject number (plus sequence number of the initial subject number) Surname and the name of the author Title of the article (if available, names of contributors such as translator, compiler) Name of the periodical in which the article published Information about volume and date (month, year, page numbers, notes) Periodical's stock number in the library Initial subject number, if available other subject numbers INDEX OF AUTHOR NAMES, INDEX OF ARTICLE TITLES and the INDEX OF INCLUDED PUBLICATIONS are prepared for each issue. Access from the INDEX OF AUTHOR NAMES and the INDEX OF ARTICLE TITLES to bibliographic records is provided through subject numbers and their sequence numbers. Access from the ANNUAL INDEX OF AUTHOR NAMES and the INDEX OF ARTICLE TITLES is provided through issue numbers, given with Roman numerals next to subject number, and sequence number. Bibliography of Articles in Turkish Periodicals has been produced in CD format and monthly since the begining of Furthermore, it is planned to be published annually together with annual index. VI

7 000 GENEL KONULAR B BL YOGRAFYA GENEL ANS KLOPED K ESERLER GENEL SÜREL YAYINLAR VE D Z NLER GENEL KURULUfiLAR VE MÜZEC L K HABER ORTAMLARI, GAZETEC L K ELYAZMALARI VE NAD R ESERLER FELSEFE VE PS KOLOJ PS KOLOJ ET K (AHLAK FELSEFES ) MODERN BATI FELSEFES D N KUTSAL K TAP HIR ST YAN SOSYAL D NB L M HIR ST YAN TAR KATLARI VE MEZHEPLER HIR ST YANLIK DIfiINDAK D NLER slâm ve slâm'dan kaynaklanan dinler TOPLUM B L MLER GENEL STAT ST KLER S YASAL B L MLER...14 EKONOM HUKUK KAMU YÖNET M Askerlik bilimi TOPLUMSAL H ZMETLER VE DERNEKLER E T M T CARET, LET fi M, TAfiIMACILIK GELENEKLER, GÖRGÜ, HALKB L M D L VE D LB L M TÜRK D L CERMEN D LLER ALMANCA D ER D LLER DO A B L MLER VE MATEMAT K MATEMAT K ASTRONOM VE LG L B L MLER F Z K K MYA VE LG L B L MLER YER B L MLER YAfiAM B L MLER B TK B L MLER (BOTAN K B L MLER) ZOOLOJ B L MLER (HAYVANB L MLER ) TEKNOLOJ (UYGULAMALI B L MLER)...71 TIP B L MLER TIP MÜHEND SL K VE LG L filer TARIM VE LG L TEKNOLOJ LER EV EKONOM S VE A LE YAfiAMI YÖNET M VE YARDIMCI H ZMETLER K MYA MÜHEND SL...122

8 670 MALAT BEL RL ÜRÜNLER N MALATI B NALAR SANATLAR GÜZEL SANATLAR KENT VE PEYZAJ SANATLARI M MARLIK PLAST K SANATLAR HEYKELTRAfiLIK Ç ZG SANATLARI VE DEKORAT F SANATLAR RES M SANATI VE RES MLER FOTO RAFÇILIK VE FOTO RAFLAR MÜZ K D NLENCE, E LENCE VE GÖSTER SANATLARI EDEB YAT VE RETOR K TÜRKÇE EDEB YAT NG L ZCE VE ESK NG L ZCE EDEB YAT LAT N KÖKENL D LLER EDEB YATI SPANYOL VE PORTEK Z D LLER EDEB YATI D ER D LLER N EDEB YATI CO RAFYA VE TAR H CO RAFYA VE SEYAHAT Türkiye Co rafyas B YOGRAF, fiecere, N fianlar ( NS GN A) 'A KADAR ESK ÇA TAR H GENEL AVRUPA TAR H BATI AVRUPA GENEL ASYA TAR H UZAKDO U Türkiye Tarihi GENEL AFR KA TAR H...147

9 000 GENEL KONULAR Bir Model Önerisi. Anadolu Akay, Asl. Kuruluflundan Günümüze Yerel NET: TODA E Yerel Yönetimler Web Portal. Ça dafl Yerel Yönetimler 16(1) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , 000 Aktafl, Celalettin. Enformasyon Toplumu Ba lam nda Türkiye. Selçuk letiflim 4(4) , ss. Türkçe ve ng. özet SB 311, 000, 300 Bener, Ayfle Baflar. Yaz l m Projelerinin Katma De eri Ölçülebilir mi? Finans Dünyas (205) , ss SB 473, (1) Bilgi letiflim Teknolojileri ve nternet'le Kolaylaflan Akademik Usulsüzlük. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 7(1) 2007, ss. Türkçe ve ng. özet SA , (2) 2002 SA 19 Canbek, Gürol - fieref Sa ro lu. 650, 000 Çocuklar n ve Gençlerin Bilgisayar ve nternet Güvenli i. Politeknik Dergisi 10(1) , ss. Türkçe ve ng. özet SB Cengiz, Ekrem - Faz l K rkbir. Yerel Halk Taraf ndan Alg lanan Toplam Turizm Etkisi ile Turizm Deste i Aras ndaki liflkiye Yönelik Yap sal 1 Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 7(1) 2007, ss. Türkçe ve ng. özet SA 19, (3) Çilingirtürk, Ahmet Mete - Dilek Altafl. De iflkenlerin Dikotom Hale Getirilmesi ve Faktör Analizi. Öneri 7(27) , ss. ng. ve Türkçe özet SB , (4) Gürel, Emet - Mehmet Yak n. Ekfli Sözlük: Postmodern Elektronik Kültür. Selçuk letiflim 4(4) , ss. Türkçe ve ng. özet SB , 300 Kazaz, Mete. Geleneksel Habercilikten nternet Habercili ine Geçifl Sürecinde Spor Bas n. Selçuk letiflim 4(4) , ss. Türkçe ve ng. özet SB , 000 K rel, Çi dem. Sanal Örgütlerde Örgütsel Davran fl n Gelece i. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 7(1) 2007, ss. Türkçe ve ng. özet. Kozak, R dvan. Seyahat Acentalar n n fl Süreçlerinde nternetin Önemi (TURSAB-B.Y.K. Üyeleri Alg lamalar Üzerine Bir Araflt rma) Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 7(1) 2007, ss. Türkçe ve ng. özet SA 19, 000

10 000 (5) 010 B BL YOGRAFYA O uzlar, Ayfle. Farkl l klar n statistiksel Analizi: AB Ülkeleri, Aday Ülkeler ve Türkiye. Öneri 7(27) , ss. ng. ve Türkçe özet SB , 1996 SA (6) 410, 010 Öztürk, Mesude Canan - Mine Ayman. Web Sayfalar n n Halkla liflkiler Amaçl Kullan m. Selçuk letiflim 4(4) , ss. Türkçe ve ng. özet SB , 650 Sar, Burak - S. Engin K l ç - Tayyar fien. Da t k malat Teknolojilerinde KOB 'lere Yönelik Sanal Fabrika Sisteminin Gelifltirilmesi. Mühendis ve Makina 48(564) , ss. Türkçe ve ng. özet SB 502, 000 Solmaz, Baflak. Halkla liflkiler Bak fl Aç s ndan Kriz Durumlar nda nternetin Rolü ve nternet Kriz Planlamas. Selçuk letiflim 4(4) , ss. Türkçe ve ng. özet SB , 000 Tarhan, Ahmet. Halkla liflkilerde Tan ma ve Tan tma Arac Olarak nternet: Belediyelerin Web Sayfalar Üzerine Bir Analiz. Selçuk letiflim 4(4) , ss. Türkçe ve ng. özet SB SB , , 050 Mutlu, Hüseyin Kahraman. Türkiye Türkçesi Ses Bilgisi Üzerine Bir Denemesi. Türk Dünyas ncelemeleri Dergisi 6(2) 2006, ss. Türkçe ve ng. özet. Solmaz, Erhan. Türkiye Türkçesi fiekil Bilgisi Üzerine Bir Denemesi. Türk Dünyas ncelemeleri Dergisi 6(2) 2006, ss. Türkçe ve ng. özet SA , GENEL ANS KLOPED K ESERLER Ifl k, hsan. Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatç lar ve Kültür Adamlar Ansiklopedisi. Tan tan: Hüseyin Atabafl, Varl k 74(1192/Kitap eki-176) , 20. s SB , GENEL SÜREL YAYINLAR VE D Z NLER Çubukçu, Ayd n. Evrensel Kültür'ün Yay n lkeleri ve Hedefleri. Evrensel Kültür (181) , ss. 000 (7) Sezer, Sennur. Geçmiflin Sosyalist Yüksel, Hilmi. nternet Sitelerinin Dergilerinden Evrensel Kültür'e. Evrensel Kültür (181) , ss. Kalite Boyutlar n n De erlendirilmesi. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 7(1) 2007, ss. Türkçe ve ng. özet SA , SB , 050

11 060 GENEL KURULUfiLAR VE MÜZEC L K 060 (1) Ta mat, Tu çe Selin. Hem Belgeleyen Hem de Üreten Bir Müze Olarak Finlandiya Mimarl k Müzesi. Mimarl k 44(333) , ss. ng. ve Türkçe özet 1963 SB , HABER ORTAMLARI, GAZETEC L K fieker, Mustafa. Televizyon Habercili inde Küresel Format ve Habercili e Etkileri. Selçuk letiflim 4(4) , ss. Türkçe ve ng. özet SB , 070 Tafl, O uzhan. Kamusal ve Özel Yaflam n S n rlar : Türk Bas n ndaki Köfle Yaz lar nda Zina Tart flmas. Kültür ve letiflim 10(1) 2007, ss. Türkçe ve ng. özet SA , 340, 070 Depeli, Gülsüm. Bas ndaki Köfle Yaz lar nda Kamusal Alan ve Türban Tart flmalar : Bir Analiz Denemesi. Kültür ve letiflim 10(1) 2007, ss. Türkçe ve ng. özet SA , 320, ELYAZMALARI VE NAD R ESERLER Ünlü, Suat. Kur'an- Kerim'in Türkçe'ye Çevrilmesi ve lk Türkçe Kur'an Tercümeleri. Dinî Araflt rmalar 9(27) , ss. ng. özet. 070 (1) 2005 SA 19 Gankeviç, Viktor Yu. K r m-tatar 297, 090 Bas n Tarihi Üzerine Yeni Malzemeler. Çeviren: Naz m Murado lu, Türk Dili ve Edebiyat Araflt rmalar Dergisi 100 FELSEFE VE 8(1) , ss. Türkçe ve ng. özet. PS KOLOJ 1983 SA , PS KOLOJ 070 (2) 150 (1) Kazaz, Mete. Geleneksel Balkaya, Ayflen - Esra Ceyhan. Lise Habercilikten nternet Habercili ine Ö rencilerinin Kimlik Duygusu Geçifl Sürecinde Spor Bas n. Selçuk Kazan m Düzeylerinin Baz letiflim 4(4) , ss. De iflkenler Aç s ndan ncelenmesi. Türkçe ve ng. özet. Anadolu Üniversitesi Sosyal 1999 SB 311 Bilimler Dergisi 7(1) 2007, 070, ss. Türkçe ve ng. özet. 070 (3) 2002 SA 19 Mehdiyev, Möhemmet. Tatar 150 Dergileri. Aktaran: Vedat Kartalc k, Türk Dili ve Edebiyat Araflt rmalar Dergisi 8(1) , ss SA (2) Bas m, H. Nejat - lker Tatar - Nesrin Hisli fiahin. zlenim Yönetiminde Kendilik Alg s, Kontrol

12 Oda, Mesleki Hedeflere Ulaflma Düzeyi ve Stres: Bir Kamu Sektörü Örne i. Türk Psikoloji Dergisi 21(58) , ss. Türkçe ve ng. özet SB , SB (3) 150, 650 Bayhan, P nar - Arzu Yükselen - Bahar K. Kays l. Çocuklar n Ekonomiyle lgili Kavramlara Yönelik Alg lar n n Yafllara Göre ncelenmesi. E itim ve Bilim 32(143) , ss. Türkçe ve ng. özet SA (7) Güleryüz, Evrim - Orhan Ayd n. fl Kontrolü ve Kontrol ste i ile Tükenmifllik ve Fiziksel Sa l k Aras ndaki liflkiler. Türk Psikoloji Dergisi 21(58) , ss. Türkçe ve ng. özet. 150 (8) Gürel, Emet - Canan Muter. Psikomitolojik Terimler: Psikoloji Literatüründe Mitolojisinin Kullan lmas. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 7(1) 2007, ss. Türkçe ve ng. özet SA , (4) slamo lu, Güler - Deniz Börü. Ça rc, Simge - Selen Ye eno lu. Esenlik (Well-Being) ve Çat flmay Ele Genel letiflim Bilgileri Al fl Tarz. Öneri 7(27) , ss. ng. ve Türkçe özet. Perspektifinden Hasta-Eczac letiflimi. Ankara Üniversitesi 2001 SB 142 Eczac l k Fakültesi Dergisi 36(1) 650, , ss. Türkçe ve ng. özet SA , 150 (5) Emiro lu, Oya Nuran - Gülbahar Korkmaz Aslan. Huzurevlerinin Düflmeyle liflkili Çevresel Risk Faktörleri Yönünden De erlendirilmesi. Türk Geriatri Dergisi 10(1) 2007, ss. Türkçe ve ng. özet SB , 150 (6) Gençtan r m, Dilek - Nilüfer Voltan- Acar. Ak lc -Duygusal Davran flç Yaklafl m ve Sezen Aksu fiark lar. E itim ve Bilim 32(143) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , Karaköse, Turgut - Aytunga O uz. Okul Yöneticilerinin Etik Liderli i. Ça dafl E itim 32(338) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , 150 Kocayörük, Ercan. Lise Ö rencilerinin Yabanc laflmalar ile Anne-Baba liflkileri Aras ndaki liflkinin ncelenmesi. E itim Bilim Toplum Dergisi 5(17) , ss. Türkçe ve ng. özet SB , 150 Meriç, Meltem - Fahriye Oflaz. Yafll Bireylerin Düflme Yaflant s yla lgili Alg lar ve Günlük Yaflamlar na Etkisi Üzerine Niteliksel Bir Çal flma. Türk Geriatri Dergisi 10(1) 2007, ss. Türkçe ve ng. özet SB , 150

13 150 (9) Ulutafl, lkay. Okul Öncesi Dömende Özen, Dilek fiirvanl. Ergenlerde Duygusal Zeka. Mesleki E itim Akran Zorbal na Maruz Kalman n Dergisi 9(17) , ss. Yafl, Çocuk Yetifltirme Stilleri ve Türkçe ve ng. özet. Benlik mgesi ile liflkisi. Türk 2000 SA 34 Psikoloji Dergisi 21(58) , 370, ss. Türkçe ve ng. özet. 150 (13) 1978 SB Yaz c, Hikmet. Genç Yetiflkinlerde Sigara çme Stres ve Bafla Ç kma Becerileri. Kriz Dergisi 15(1) 2007, ss. Türkçe ve ng. özet. Rifat, Mehmet. Nedret Kuran- Burço lu: mgebilim Araflt rmalar. Varl k 74(1192) , ss SB SB , ET K (AHLAK 150 (10) FELSEFES ) Timur, Taner. Althusser, Marksizm ve Psikanaliz. Evrensel Kültür (181) , ss SB (11) Topbafl, Eriman. Yarat c l m z n Beyinsel Temeli. Kar nca 72(841) , ss SB (12) 2001 SB 142 Tosun, Ahmet. Depresif Belirti 650, 170 Düzeyi Yüksek Kiflilerde Otobiyografik An lar n Bilince stemsiz Geliflleri ve Depresif çerikleri. Türk Psikoloji Dergisi 21(58) , ss. Türkçe ve ng. özet SB SB , 170 Turanl, Adem - Ali Y ld r m. A Comparative Assesment of High an Low Control Teacher' Classroom Management Beharviors. E itim ve Bilim 32(143) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , , 150 Bilgi letiflim Teknolojileri ve nternet'le Kolaylaflan Akademik Usulsüzlük. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 7(1) 2007, ss. Türkçe ve ng. özet SA , 170 Börü, Deniz - Güler slamo lu - Melek Birsel. Güven: Bir Anket Gelifltirme Çal flmas. Öneri 7(27) , ss. ng. ve Türkçe özet. Gökbel, Serpil Alt n rmak. Finans Eti i. Öneri 7(27) , ss. ng. ve Türkçe özet. Özçelik, Tayfun. Embriyonik Kök Hücre Araflt rmalar n n Etik Boyutu [Söylefli] Konuflan: Feyziye Özberk, Bilim ve Ütopya 13(151) , ss SC 203 5

14 190 MODERN BATI FELSEFES Kay ran, Yücel. Felsefi fiiirin Tarihsel Düzlemi. Varl k 74(1192) , ss SB , 190, (1) Robinson, Daniel S. Felsefi Terminolojinin Bafllang c ve Geliflimi Üzerine Royce'un Bak fl. Çevirenler: brahim Kaplan, Önder Bilgin, Dinî Araflt rmalar 9(27) , ss SA D N 220 KUTSAL K TAP 220 (1) Has, Kenan. 'Ahit Eksininde Yahudi- H ristiyon Diyalogu' Üzerine Bir Deneme. Jeopolitik 6(36) , ss SB , HIR ST YAN SOSYAL D NB L M 260 (1) Bulut, Arslan. Papa'n n Anadolu'yu H ristiyanlaflt rma Giriflimine Türklük ve slam Ad na Cevaplar. Jeopolitik 6(36) , ss SB , 320 Demir, Hilmi. XVI. Papa Benedik'in Sekülerizme Karfl Savafl ve Tanr 'n n Geri Dönüflü -Dünyevileflmis Dinin Dünyevili i Elefltirisi- Jeopolitik 6(36) , ss SB , (2) Ergün, Teyfik Fikret - Bahad r Berk. Küresel Misyonerlik ve Hinler Aras Diyalog. Jeopolitik 6(36) , ss SB , (3) Özak nc, Cengiz. Hitlerci Papa XVI. Benedict'e Bir Elde Haç, Bir Elde K l ç slam'a Karaçalmak. Jeopolitik 6(36) , ss SB , HIR ST YAN TAR KATLARI VE MEZHEPLER 280 (1) Koç, Y ld r m. Emperyalizm ve Patrikhane. Jeopolitik 6(36) , ss SB , (2) Macit, Nadim. Bat Eksenli Teo- Stratejik Modeller ve Türkiye -Küresel Stratejinin Bir Arac Olarak Diyalog ve Ekümenizm- Jeopolitik 6(36) , ss SB , (3) Tansi, Deniz. Yeni Osmanl c l n ki Kurumu: Ekümenikleflmifl Patrikhane ve slam Halifeli i. Jeopolitik 6(36) , ss SB , 297 6

15 290 HIR ST YANLIK DIfiINDAK D NLER 290 (1) Han, Ahmet Kas m. Papa Bizi Niye Öptü? Finans Dünyas (205) , ss SB Has, Kenan. 'Ahit Eksininde Yahudi- H ristiyon Diyalogu' Üzerine Bir Deneme. Jeopolitik 6(36) , ss SB , 290 Tümer, Gürhan. Nuh'un Gemisi ve Mimarl k. Arredamento Mimarl k (198) , ss SB 5 720, slâm ve slâm'dan kaynaklanan dinler 297 (1) 1995 SC 203 Abay, Muhammet. Tefsir Tarihi için 297, 300 Bir Veritaban Modeli. Sakarya Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi (15) 2007, ss. özet SA ng. Dinî Araflt rmalar 9(27) , ss. ng. özet SA (4) Deniz, Gürbüz. Bir Müslüman Olarak Hz. Peygamber'e man Niçin Gerekli Görüyoruz? Dinî Araflt rmalar 9(27) , ss SA (5) Ertafl, M. Yaflar. Ahmed Eflaki'ye Göre Denizli'de lk Mevleviler. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 8(1) , ss. Türkçe ve ng. özet SA (6) Filiz, fiahin. Bireysel Dindarl k m, Kamusal Dinsellik mi? "Baflörtüsü" Söyleminin slâm Felsefesi Aç s ndan Elefltirisi. Bilim ve Ütopya 13(151) , ss. 297 (7) Gezgin, Ali Galip. Kur'ân' n Metinsel Niteli i. Dinî Araflt rmalar 9(27) , ss. ng. özet SA (2) Akkufl, Süleyman. Ebû'l-Muîn En- Nesefî'ye Göre Mahiyet, Artma ve Azalma Yönüyle man. Sakarya Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi (15) 2007, ss. ng. özet SA SB , (8) Haspolat, Evren. Siyasal slam ve slamc Kad n n Kamusal Alana Kat l m. E itim Bilim Toplum Dergisi 5(17) , ss. Türkçe ve ng. özet. 297 (9) 297 (3) Kaplan, brahim. Teolojik liflkiler Atmaca, Veli. Hadiste Dua Ba lam nda Hz. Muhammed'in Edebiyat 'n n Oluflumu ve Kaynakças. Güvenilirli i ile lgili Baz Meseleler. 7

16 Dinî Araflt rmalar 9(27) , ss. ng. özet SA (10) Karao lan, Hamza. Anadolu Türklerinde Kurban: Alevîler Örne i. Dinî Araflt rmalar 9(27) , ss. ng. özet SA (11) Keçe, Hüseyin. Mevlana'n n Do umundaki S r. Atlas (166) , ss SB SB , (12) K l ç, Rüya. Osmanl Sûfîli inde bnü'l-arabî Etkisi: XVII. Yüzy ldan Üç Sûfî. Bilig (40) 2007, ss. Türkçe, ng. ve Rusça özet SB Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi (15) 2007, ss. ng. özet SA (16) Özflenel, Mehmet. Hindistan'da Hilafet Meselesine Aykr Bir Bak fl: fiiblî Numanî ve Hilafet Makalesi. Sakarya Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi (15) 2007, ss SA Tansi, Deniz. Yeni Osmanl c l n ki Kurumu: Ekümenikleflmifl Patrikhane ve slam Halifeli i. Jeopolitik 6(36) , ss. Tansü, Yunus Emre. Türk Vak f Medeniyeti Üzerine Düflünceler. Kubbealt Akademi Mecmuas 36(141) , ss 1972 SA , 297 Turan, Davut. "Mezhepleflmifl Milliyetçilik": fiiilik ve Farsl l k ile Özdeflleflen ranl l k. Global Strateji 2(8) , ss SA , (13) Koflum, Adnan. slam Hukukunda Evlilik D fl liflki Sonucu Dünyaya Gelen Çocuklar n Babalar na Mirasç l Sorunu. Dinî Araflt rmalar 9(27) , ss. ng. özet. 297 (17) 2005 SA 19 Usluer, Fatih. Hurûfî Metinleri ile 297 ligili Baz Notlar. Türk Dili ve 297 (14) Edebiyat Araflt rmalar Dergisi 8(1) , ss. Türkçe ve Madelung, Wilferd. Efl'arî Öncesi ng. özet. Kelâma fiiî ve Hâricî Katk. Çeviren: Süleyman Akkufl, Sakarya Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi (15) 2007, ss SA (15) Özflenel, Mehmet. Bir Kriz Dönemi Âlimi Olarak bnu's-salâh ve Eseri Ulûmü'l-Hadis. Sakarya SA (18) Ünlü, Suat. Kur'an- Kerim'in Türkçe'ye Çevrilmesi ve lk Türkçe Kur'an Tercümeleri. Dinî Araflt rmalar 9(27) , ss. ng. özet SA , 090

17 297 (19) 300 (3) Watt, W. Montgomery. Mu'tezile'nin Siyasi Tutumlar. Çeviren: Süleyman Akkufl, Dinî Araflt rmalar 9(27) , ss SA , 320 Altekin, Necla. Tüketim Toplumunda Olmak ya da Olmamak. Mülkiyeliler Birli i (253-12) , ss SB 190 Altunbafl, Hüseyin. Pazarlama 297 (20) letiflimi ve fiehir Pazarlamas Yarg c, Atilla. Kur'an'a Göre fiûrâ ve "fiehirlerin Markalaflmas " Selçuk Demokrasi. Dinî Araflt rmalar 9(27) letiflim 4(4) , ss , ss. ng. özet. Türkçe ve ng. özet SB SA , TOPLUM B L MLER 300 (1) A rtafl, Ülkü. Ermeni Meselesi ( ) Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 4(7) 2007, ss. Türkçe ve ng. özet SA 3 300, (4) Arpac, Fatma. Sosyo-Ekonomik Düzeye Göre Yafll lar n Komfluluk liflkilerinin ncelenmesi. Mesleki E itim Dergisi 9(17) , ss. Türkçe ve ng. özet SA (2) Akmen, Üstün. Bir Küçük Burjuvan n "Beyaz Türkler" Yorumu... Evrensel Kültür (181) , ss SB SA , 300 (5) Atasoy, Emin. Postsosyalist Dönemde Bulgaristan'da Yaflanan Demografik Kriz ve Yans malar. Uluda Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi 12(12) 2007, ss. Türkçe ve ng. özet. Aktafl, Aliye Mavili. Günümüzde Türk Ailesi, Tüketim E ilimleri, Çat flma Alanlar. Türk Yurdu 27(233) , ss SB , 300 Aktafl, Celalettin. Enformasyon Toplumu Ba lam nda Tür kiye. Selçuk letiflim 4(4) , ss. Türkçe ve ng. özet SB 311, 000, (6) Ayan, Dursun. Saadet, Bereket ve Aile Siluetleri. Türk Yurdu 27(233) , ss SB AYata, Bilgin - Deniz Yükseker. nkâr Siyasetinden " dare" Politikas na: Kürtlerin Zorunlu Göçü. Birikim (213) , ss SB , 360, 300 9

18 Ayata, Bilgin - Deniz Yükseker. Kürtlerin Yerinden Edilmesine Ulusal ve Uluslararas Tepkiler. ngilizceden çeviren: Caner Do an, Birikim (213) , ss SB , (9) Ba bars, Sebahat. Sak p Sabanc Müzesi'ndeki Sergide 200 Y ll k Kültür. Popüler Tarih 7(77) , ss SB SB , 300, 700 Balat, Gülden Uyan k. lkö retime Bafllayan Çocuklar n Anne Babalar n n Çocuk Yetifltirme Tutumlar n n Okul Öncesi E itimden Yararlanma Düzeylerine Göre ncelenmesi. E itim ve Bilim 32(143) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , 300 Bas m, H. Nejat - lker Tatar - Nesrin Hisli fiahin. zlenim Yönetiminde Kendilik Alg s, Kontrol Oda, Mesleki Hedeflere Ulaflma Düzeyi ve Stres: Bir Kamu Sektörü Örne i. Türk Psikoloji Dergisi 21(58) , ss. Türkçe ve ng. özet SB , (7) Binark, Mutlu. Uluslararas Ba ms z Medya Forumunun Ard ndan "Baflka Bir letiflim Mümkün mü?" Mülkiyeliler Birli i (253-12) , ss SB Bozkurt, Rüfltü. KOB 'ler Medyadan Nas l Yararlanmal? Ekonomik Forum 14, , ss SB 206, 300 Çay rl, Kahraman. Eflcinsel Gençlerin Aç lmalar Laz m! Mülkiyeliler Birli i (253-12) , ss. 300 (10) Çil, Sakine. Sanat Dünyas n n Vicdan Gerilla K zlar. Conscience of Art World: Guerilla Girls. Rh+Sanart (36) , ss SB , 700 Da tafl, Banu - Erdal Da tafl. Sivil taatsizlik Örne i Olarak "Cumhuriyet Anneleri" Eylemlerinin Türkiye Bas n ndaki Sunumu. Kültür ve letiflim 10(1) 2007, ss. Türkçe ve ng. özet SA , (11) Dedeo lu, Saniye. Avrupa'da Eviçi Hizmetlerinde Göçmen Kad n Eme i ve Sosyal Refah Devleti. E itim Bilim Toplum Dergisi 5(17) , ss. Türkçe ve ng. özet SB (12) Depeli, Gülsüm. Bas ndaki Köfle Yaz lar nda Kamusal Alan ve Türban 300 (8) Tart flmalar : Bir Analiz Denemesi. Boflanm fl Kad nlar n Yaflam Öyküleri Kültür ve letiflim 10(1) 2007, ve Yoksullukla Bafl Etme Biçimleri ss. Türkçe ve ng. özet. Kriz Dergisi 15(1) 2007, ss. Türkçe ve ng. özet SA SB , 320, ,

19 300 (13) Gürel, Emet - Mehmet Yak n. Ekfli Dinçer, Yeflim. Troya Savafl Sürüyor Sözlük: Postmodern Elektronik Kültür. Hâlâ. Evrensel Kültür (181) Selçuk letiflim 4(4) , ss. Türkçe ve ng. özet , ss SB SB , (14) Güven, Özbay - Erman Öncü. Beden E itimi, Spor ve Aile. Türk Yurdu 27(233) , ss. Emekli, Gözde. Co rafya, Kültür ve Turizm: Kültürel Turizm. Ege Co rafya Dergisi 15(1-2) , ss. ng. ve Türkçe özet SB , SA 32 Haspolat, Evren. Siyasal slam ve 300, slamc Kad n n Kamusal Alana Kat l m. E itim Bilim Toplum 300 (15) Dergisi 5(17) , ss. Farkl Sosyo-Ekonomik Düzeydeki Türkçe ve ng. özet. Yafll lar n Gündelik Yaflamdan Tatmin 2003 SB , 300 Düzeyleri: Ankara Kentsel Kesit Örne i. Türk Geriatri Dergisi 10(1) 2007, ss. Türkçe ve ng. özet SB F rlar, Belma Güneri -. Pelin Dündar. Gazete Reklamlar n n Gençler Üzerindeki Etkisi. Bilig (40) 2007, ss. Türkçe, ng. ve Rusça özet SB , 300 Filiz, fiahin. Bireysel Dindarl k m, Kamusal Dinsellik mi? "Baflörtüsü" Söyleminin slâm Felsefesi Aç s ndan Elefltirisi. Bilim ve Ütopya 13(151) , ss SC , (16) Güneri, Nejat. Cahit Hocam z n Ard ndan. Mülkiyeliler Birli i (253-12) , ss SB , Kafadar, Cemal. Mahkeme Defterinin Ifl nda Osmanl mparatorlu u'nda Gündelik Hayat [Söylefli] Konuflan: Özgür Durgun, Hürriyet Gösteri (286) , ss SB , 300 Karaçor, Süleyman. nternetin Uluslararas Pazarlamada Kültürel Farkl l klar Aflmada Rolü ve Etkisi: Konya'daki hracatç Firmalar Üzerine Bir Uygulama. Selçuk letiflim 4(4) , ss. Türkçe ve ng. özet SB , 300 Karada, Arife. Linyit flletmeleri ve Termik Santralin Ard ndan Soma'da De iflen Çevre, Kent ve Kimlik. Ege Co rafya Dergisi 15(1-2) , ss. ng. ve Türkçe özet SA 32, 300 Karaduman, Sibel. Medyatik Gerçeklikte Kimlik Temsilleri: Televizyon Haberlerinin Aktörleri

20 Üzerine Düflünceler. Selçuk letiflim 4(4) , ss. Türkçe ve ng. özet SB , 300 S nav na Kat lan Ö rencilerin Akademik Baflar lar Üzerindeki Etkileri. E itim Bilim Toplum Dergisi 5(17) , ss. Türkçe ve ng. özet SB , (17) Kardafl, Ümit. Türkiye'de Polis ve Toplumsal Denetim. Birikim (213) , ss. Kurt, hsan. Türk Atasözlerine Göre 1975 SB 50 Ailede letiflim-etkileflim ve 300, 360 Problemler. Türk Yurdu 27(233) , ss. 300 (18) Kavak, Baht flen - Duygu Ar. Formula 1 Yar fl n n Türkiye maj Üzerindeki Etkisi: Ülke maj Boyutlar Çerçevesinde Bir nceleme. Pazarlama Dünyas 21(1) , ss SB , 790 Kavuncu, Ayfle Çolpan. Özbekistan'da Geçifl Döneminde Sosyal Uyumun Sa lanmas Önündeki Engeller. Global Strateji 2(8) , ss SA , (19) Kaygalak, rfan. zmir Karfl yaka- Çi li Periferisinde Göçün Sosyo- Ekonomik Boyutlar. Ege Co rafya Dergisi 15(1-2) , ss. ng. ve Türkçe özet SA Koruç, Ziya - Serdar Kocaekfli - Caner Esenyel. Futbol Seyircisinin Futbolcu Üzerine Etkileri. Gazi Beden E itimi ve Spor Bilimleri Dergisi 12(1) , ss. Türkçe ve ng. özet SA 7 790, 300 Köse, M. Ruhi. Aile Sosyo-Ekonomik ve Demografik Özellikleri ile Okul ve Özel Dershanenin Liselere Girifl SB , 300 Küreselleflme Ba lam nda Arapçalaflt rma (Ta'rîb) ve letiflim Problemi. Sakarya Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi (15) 2007, ss. Metin Arapça. Türkçe özet 2003 SA , (20) Meriç, Meltem - Fahriye Oflaz. Yafll Bireylerin Düflme Yaflant s yla lgili Alg lar ve Günlük Yaflamlar na Etkisi Üzerine Niteliksel Bir Çal flma. Türk Geriatri Dergisi 10(1) 2007, ss. Türkçe ve ng. özet SB , 150 Oktay, Derya. Üniversite-Kent liflkisi. Yap (302) , ss. ng. özet SA , 300 Özdemir, fiuayip. Doktorlar n Toplumsal maj : Afyon linde Bir Araflt rma. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 8(1) , ss. Türkçe ve ng. özet SA 3, 300

21 300 (21) 300 (26) Özsar, Mustafa. 19. Yüzy l n kinci Tafl, O uzhan. Kamusal ve Özel Yar s nda Bal kesir'in Sosyal ve Yaflam n S n rlar : Türk Bas n ndaki Kültürel Durumuna Genel Bir Bak fl. Köfle Yaz lar nda Zina Tart flmas. Türk Dili ve Edebiyat Kültür ve letiflim 10(1) 2007, Araflt rmalar Dergisi 8(1) , ss. Türkçe ve ng. özet ss. Türkçe ve ng. özet SA SA , 340, , (27) 300 (22) Tekeli, lhan. lhan Tekeli ile Poroy, Akif. Türk Ailesi Çözülüyor. "Cumhuriyetin Harc " Üzerine: Türk Yurdu 27(233) , Türkiye'de Modernite ve Tarih Yaz m ss. [Söylefli] Konuflan: Ali Cengizkan, 1960 SB 27 Mimarl k 44(333) , ss SB (23) 300, 320, 720 Sancar, Nuray. 90'lar ve 2000'ler Aras nda 15 Y l. Evrensel Kültür (181) , ss SB Serarslan, Meral. Sinema Öldürüyor Televizyon Diriltiyor: Türk Sinemas n n ve TV Dizilerinin A al k Sistemini ve A ay Tan mlama Biçimi. Selçuk letiflim 4(4) , ss. Türkçe ve ng. özet SB , (28) Terzi, Fatih - Vedia Dökmeci. stanbul Metropolitan Alan nda Nüfus ve fl Gücünün Mekânsal Da l m n n Analizi. Planlama (39) 2007, ss SB , 710 Toker, Boran. Demografik De iflkenlerin fl Tatminine Etkileri: zmir'deki Befl ve Dört Y ld zl Otellere Yönelik Bir Uygulama. Do ufl Üniversitesi Dergisi 8(1) , ss. Türkçe ve ng. özet SA 43, (24) Solmaz, Baflak. Halkla liflkiler Bak fl Aç s ndan Kriz Durumlar nda nternetin Rolü ve nternet Kriz Planlamas. Selçuk letiflim 4(4) 300 (29) , ss. Türkçe ve ng. özet. Topbafl, Seyhun. Türkçe Sesletim- Sesbilgisi Testi: Geçerlik-Güvenirlik ve 1999 SB 311 Standardizasyon Çal flmas. Türk 300, 000 Psikoloji Dergisi 21(58) , ss. Türkçe ve ng. özet. 300 (25) Tarakç, Nejat. Küresel 1978 SB 151 Emperyalizmin Yeni Hedefi: Türk Dili 300 ve Kültürü. Global Strateji 2(8) , ss. 300 (30) 2005 SA 30 Türnüklü, Abbas. Liselerde Ö renci 300, 410 Çat flmalar, Nedenleri, Çözüm Stratejileri ve Taktikleri. E itim 13

22 Yönetimi 13(49) 2007, Türkçe ve ng. özet SA , 370 ss. Ünlü, Asl han. Oynayan 'Türk' ile Hesaplaflma Türk Tiyatrosunun Antropolojisi [Söylefli] Konuflan: Yasemin Sevim, Hürriyet Gösteri (286) , ss SB , (31) Varank, lhan - Do an Tozo lu. Why are Teachers Resistant to Change? Key Issues and Challenges in Technology Integration. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 8(1) , ss. ng. ve Türkçe özet SA (32) Yeniçeri, Özcan. Sosyal Çözülme Üzerine Sosyokültürel Çözümlemeler. Türk Yurdu 27(233) , ss SB , 310 Reklamlar na Yönelik Bir çerik Analizi. Selçuk letiflim 4(4) , ss. Türkçe ve ng. özet SB , 300 Yüksel, Erkan. "Kamuoyu Oluflturma" ve "Gündem Belirleme" Kavramlar Nerede Kesiflmekte, Nerede Ayr lmaktad r? Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 7(1) 2007, ss. Türkçe ve ng. özet SA , GENEL STAT ST KLER Ak nc, Eylem Deniz - Sevil Bacanl - Gülay K ro lu. Uyarlamal Konjoint Analizi ve stanbul ndirim Marketleri Üzerine Bir Uygulama. Do ufl Üniversitesi Dergisi 8(1) , ss. Türkçe ve ng. özet SA (33) Yefliltuna, Dilek Ç. Kültürel Alanda Küresel-Yerel liflkisi. Türk Dünyas ncelemeleri Dergisi 6(2) 2006, ss. Türkçe ve ng. özet SA (34) Y ld r m, Neflide. Toplum Yap s tibariyla Çameli lçesinin Özellikleri. Bilig (40) 2007, ss. Türkçe, ng. ve Rusça özet SB Y lmaz, R. Ayhan. Reklamlarda Toplumsal Cinsiyet Kavram : Y llar Aras Milliyet Gazetesi 320 S YASAL B L MLER 320 (1) ABD ve Irak: "Gitmek mi Zor, Kalmak m?" Stratejik Analiz 7(81) , ss SB (2) A acan, Kamil. AB'nin Güney Kafkasya Politikas. Stratejik Analiz 7(81) , ss SB

23 320 (3) 320 (9) A acan, Kamil. AB'nin Güney Kafkasya Politikas. Stratejik Analiz 7(81) , ss SB SB A rtafl, Ülkü. Ermeni Meselesi ( ) Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 4(7) 2007, ss. Türkçe ve ng. özet SA SA , , 940 Arslan, Esat. ABD ve Çin Yay lmac l na Karfl Ön Asya Bar fl (69) , ss. 320 (10) Attar, Aygün. Saakaflvili ktidar na Kadar Kafkaslardaki Etno-Siyasi Dengeler ve Gürcistan Olaylar. Global Strateji 2(8) , ss. 320 (4) 320 (11) Akçura, Yusuf. Türklük. Yay na AYata, Bilgin - Deniz Yükseker. haz rlayan: Y lmaz Özkaya, Türk Dili ve Edebiyat Araflt rmalar Dergisi nkâr Siyasetinden " dare" 8(1) , ss. Politikas na: Kürtlerin Zorunlu Göçü. Birikim (213) , ss SA SB , 360, (5) Aklar, Y lmaz. NATO Riga Zirvesi: 320 (12) "Ne NATO'yla, Ne de NATO'suz" Ayata, Bilgin - Deniz Yükseker. Stratejik Analiz 7(81) , ss SB , (6) 1975 SB 50 Alatafl, Evrim. Aram zdaki Tek Fark 320, 300 Devlet, ki Biz Ondan Vazgeçtik. Birikim (213) , ss SB (7) Alkan, F. Sevinç Göral. Avrupa'n n Türkler ile Yans tmal Özdeflim Dans : Irkç l k. Stratejik Analiz 7(81) , ss. Kürtlerin Yerinden Edilmesine Ulusal ve Uluslararas Tepkiler. ngilizceden çeviren: Caner Do an, Birikim (213) , ss. Ayaz, Fatih Yahya. Memlük Sultanlar ndan Seyfeddin Ebûbekir ve Alaeddin Küçük Dönemlerinde ( /1341) Büyük Emîrler Aras ndaki Mücadeleler. Dinî Araflt rmalar 9(27) , ss. ng. özet SA , SB (13) 320 (8) Alt nbafl, Deniz. Türkiye-AB liflkilerinde Gelinen Nokta. Stratejik Analiz 7(81) , ss SB SB , 360 Ayd n, Abdurrahman. Gurbetten S laya Bakmak ya da Hiçlik, Politika ve Kürtler. Birikim (213) , ss. 15

24 Balc, fiükrü. Türkiye'de Negatif Siyasal Reklamlar: 1995, 1999 ve 2002 Genel Seçimleri Üzerine Bir Analiz. Selçuk letiflim 4(4) , ss. Türkçe ve ng. özet SB , 320 Bulut, Arslan. Papa'n n Anadolu'yu H ristiyanlaflt rma Giriflimine Türklük ve slam Ad na Cevaplar. Jeopolitik 6(36) , ss SB , 320 Ca'feriyan, Resul. Geçmiflten 320 (14) Günümüze Kum Kenti. Çeviren: Metin Bilbilik, Erol. AB Projesi Bir ABD Bozan, Dinî Araflt rmalar 9(27) Projesidir. Jeopolitik 6(36) , , ss ss SA SB , (19) 320 (15) Çak r, Ruflen. ABD'de Bir Devir Bilbilik, Erol. ki Küresel Piyon Kapan rken Demokratlar' n Seçim Papa ve Patrik. Jeopolitik 6(36) Zaferinin Ard ndan Türk-Amerikan , ss. liflkilerinin Gelece i. Birikim (213) 2002 SB , ss SB Birinci, Ali. Türk Oca Tarihinde Meçhul Bir sim: Cemil fierif Baydur. Türk Yurdu 27(233) , ss SB 27, (20) Çayc, Sadi. Anayasal Düzenin Korunmas Aç s ndan rtica Kavram ve rtica ile Mücadele. Stratejik Analiz 7(81) , ss. 320 (16) 2001 SB 177 Birsel, Haktan. Avrupa Birli i, Enerji 320, 340 Jeopoliti i ve Güney Kafkasya (69) , ss. 320 (21) 2002 SB 121 Çeçen, An l. 21. Yüzy lda Çin (69) , ss SB (17) 320 Bora, Tan l. Türk Milliyetçili inin nflas nda Vatan mgesi: Harita ve 'Somut' Ülke Milliyetçili in Vatan Neresi? Birikim (213) , ss SB SA , (22) Çeçen, An l. Türk Dünyas ve Ah ska Türkleri. Global Strateji 2(8) , 4-9. ss. 320 (18) 320 (23) Bozkufl, Deveci. Koçaryan' n Güney Çeçen, An l. Türk Dünyas ve Ah ska K br s Ziyareti. Stratejik Analiz Türkleri. Global Strateji 2(8) 7(81) , 8-9. ss , 4-9. ss SB SA ,

25 320 (24) 320 (30) Çubukçu, Ayd n. Evrensel Kültür'ün Yay n lkeleri ve Hedefleri. Evrensel Kültür (181) , ss SB , (25) Çubukçu, Mete - Koray Çal flkan. Üç ç Savafl: Irak, Lübnan ve Filistin Çözülürken Ortado u'da Siyaset. Birikim (213) , ss SB Eken, Ahmet. spanya ile Aram zdan Geçenler [" spanya-türkiye 16. Yüzy ldan 21. Yüzy la Rekabet ve Dostluk" Adl Eser Üzerine] Hürriyet Gösteri (286) , ss SB Ekinci, lhan. Osmanl Devleti'nde Marmara'da Kabotaj Tart flmalar. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 8(1) , ss. Türkçe ve ng. özet. 320 (26) 1999 SA 3 Demir, Hilmi. XVI. Papa Benedik'in 956.1, 320 Sekülerizme Karfl Savafl ve Tanr 'n n Geri Dönüflü -Dünyevileflmis Dinin 320 (31) Dünyevili i Elefltirisi- Jeopolitik Emiro lu, Hüseyin. Kosova'n n 6(36) , ss. Statüsü Sorunu ve Çözüm Olas l klar. Global Strateji 2(8) , 2002 SB , SA (27) 320, 355 Denk, Erdem. Pinochet ve(silesiyle) Evrensel Yarg. Birikim (213) , ss SB ss. 320 (32) Eren, Oya. Minsk'in Havas Kadar Sisli Bir Buluflma: Aliyev-Koçaryan Görüflmesi. Stratejik Analiz 7(81) , ss SB Depeli, Gülsüm. Bas ndaki Köfle Yaz lar nda Kamusal Alan ve Türban Tart flmalar : Bir Analiz Denemesi. Kültür ve letiflim 10(1) 2007, 320 (33) ss. Türkçe ve ng. özet. Ergeç, Sadettin. Kerkük'te 'Normallefltirme' Olmad Takdirde 1988 SA 16 Say ma ve Referanduma Kat lmay z ya 300, 320, 070 da Bunu Yapt rmay z...[söylefli] Türk Yurdu 27(233) , ss. 320 (28) 1960 SB 27 Dinç, Ahmet. fiii Kufla Efsanesi. 320 Global Strateji 2(8) , ss SA (29) 2002 SB 120 Doster, Bar fl. Papa'n n Ziyareti ve 260, 320 Baz Sorular. Jeopolitik 6(36) , ss. 320 (34) Ergün, Teyfik Fikret - Bahad r Berk. Küresel Misyonerlik ve Hinler Aras Diyalog. Jeopolitik 6(36) , ss SB 120 Ero lu, Cengiz. Bilgi Sahibi 320 Olmadan Fikir Sahibi Olanlar Irak' 17

26 Yönetemez. Global Strateji 2(8) , ss SA , SB (35) 320 Eslen, Nejat. Türkiye'nin Jeopolitik Vizyonu. Global Strateji 2(8) 320 (39) 320 (38) Güney, Çetin. Papa'n n Türkiye Ziyareti. Stratejik Analiz 7(81) , ss , ss SA 30 Gürlesel, Can Fuat Y l n n 320 Stratejik Analizi. Finans Dünyas (205) , ss. 320 (36) 1993 SB 473 F rat, A. Serap. Bürokraside Terminoloji Dönüflümü: Yönetiflim, 320 Performans, Stratejik Plan, novasyon. Mali Hukuk 22(127) , ss SA 7 320, 650 Göksu, Hasan Tuna. Kanun Devletinden Hukukun Üstünlü üne. Say fltay Dergisi (64) , ss. 320 (40) Hürmüzlü, Habib. Kerkük Elden Gider mi? Global Strateji 2(8) , 2-3. ss SA (41) 1991 SA 34 Kahramanyol, Mustafa. Türkiyenin 340, 320 Balkanlardaki Önemi. Türk Yurdu 27(233) , ss SB 27 Gönenç, Levent. Siyasi ktidar 320 Kavram Ba lam nda Anayasa Çal flmalar için Bir Kavramsal Çerçeve Önerisi. Ankara 320 (42) Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kamalov, lyas. Gazprom'un Dergisi 56(1) 2007, ss. Avrupa'y Fethi. Stratejik Analiz Türkçe ve ng. özet. 7(81) , ss SA , (37) Gönençgil, Barbaros. Türk Bo azlar Bölgesi'nin Ekolojik Özellikleri ve Al nabilecek Önlemler. Stratejik Analiz 7(81) , ss SB Gören, Sami. Avrupa nsan Haklar Mahkemesi (A HM)'ne Baflvuru Usulü. Beklenen Mahalli dareler Dergisi 2001 SB (150) , ss SB 177, SB , (43) Kamalov, lyas. Rusya, AB'ye Alternatif Olabilir mi? Stratejik Analiz 7(81) , ss SB Kanbolat, Hasan. Karadeniz Ekonomik flbirli i'nin Canland r lmas ve Türkiye. Stratejik Analiz 7(81) , 6-7. ss.

27 320 (44) ngilizceden çeviren: Mine Özyurt Kantarc, fienol. Amerikan K l ç, Mülkiyeliler Birli i (253-12) Kongresi'nde Demokratlar Dönemi ve , ss. Ermeni Sorunu (69) , ss SB Karaca, R. Kutay. Çin Halk Cumhuriyeti'nin Küresel Güç Olma Stratejisinde Enerji Faktörü (69) , ss SB SB Koç, Y ld r m. Emperyalizm ve Patrikhane. Jeopolitik 6(36) , ss SB , 320, (48) Kök, Havva. Rusya Federasyonu 320 (45) NATO liflkileri. Global Strateji 2(8) Kafltan, Yüksel. Türkiye , ss. Cumhuriyeti'nde Tek Partili 2005 SA 30 Dönemden Çok Partili Döneme 320, 355 Geçiflte CHP'nin Yönetim Anlay fl ndaki Geliflmeler ( ) Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 8(1) , ss. Türkçe ve ng. 320 (49) Köktürk, Milay. Gündemde Yer özet. Bulamayanlar. Türk Yurdu 27(233) 1999 SA (46) Kavuncu, Ayfle Çolpan. Özbekistan'da Geçifl Döneminde Sosyal Uyumun Sa lanmas Önündeki Engeller. Global Strateji 2(8) , ss SA , , ss SB Kayador, Vakur. Çin Sosyalizminin Dünü Bugünü (69) , ss. 320 (51) 320 (50) Kulo lu, Arma an. Türkiye'nin Türk Cumhuriyetleri ile Olan liflkileri ve Bu liflkilerin Stratejik Önemi. Global Strateji 2(8) , ss SA SB 121 Külebi, Ali. Türk Dünyas, 320 Politika(s zl )m z! Türk Yurdu 27(233) , ss. Kay ran, Yücel. Felsefi fiiirin 1960 SB 27 Tarihsel Düzlemi. Varl k 74(1192) , ss SB (52) 800, 190, 320 Laçiner, Ömer. Cumhurbaflkanl Seçimi "Çankaya Savafl " Birikim 320 (47) Khoury, Elias. Görüyor muyum Yoksa Hat rl yor muyum? 19 (213) , 3-7. ss SB

28 Macit, Nadim. Bat Eksenli Teo- Stratejik Modeller ve Türkiye -Küresel Stratejinin Bir Arac Olarak Diyalog ve Ekümenizm- Jeopolitik 6(36) , ss SB , (59) 320 (53) Manisal, Erol. AKP, Bat ve Hristiyanl k. Jeopolitik 6(36) , 5-7. ss SB (54) O an, Gökçen. Tehdit ve F rsat Alg lamalar Etraf nda Geliflen Çin- Orta Asya liflkileri (69) , ss SB (55) O an, Sinan. Rusya-Çin liflkilerine Paradoksal Yaklafl m (69) , ss SB , 320 (56) Orhan, Oytun. ABD-Suriye liflkileri: Uzlaflmaz Karfl tl k. Stratejik Analiz 7(81) , ss SB Öksüz, skender. Dil ve Ortak Yüksek Kültür. Türk Yurdu 27(233) , ss SB , 320 Öraz, Seçil. The Struggle and the Response in Stalin's Deportation Policy: The Case of Crimean Tatars. Türk Dünyas ncelemeleri Dergisi 6(2) 2006, ss. Türkçe ve ng. özet SA , 940 Özak nc, Cengiz. Hitlerci Papa XVI. Benedict'e Bir Elde Haç, Bir Elde K l ç slam'a Karaçalmak. Jeopolitik 6(36) , ss SB , (60) Özdal, Bar fl. Türkiye-Avrupa Birli i liflkileri Ba lam nda Ermeni Sorunu. Global Strateji 2(8) , ss SA (61) 320 (57) Özkaya, B. Ifl k. Dünya Kemalizm'e Orhan, Oytun. Lübnan Krizi Nereye? Dönüyor Biz de Kat lal m... Stratejik Analiz 7(81) , Jeopolitik 6(36) , ss ss SB SB (58) 320 (62) Oyeshile, Olatunji A. Mythology and Öztürk, Yaflar Nuri. "Dinleraras Conflict Resolution in Africa: The Diyalog; Müslümanlar Aldatma Political and Legal Imperatives. Projesinin Di er Ad, Büyük Ortado u Uluda Üniversitesi Fen-Edebiyat Projesi'nin Tam Ortas d r" [Söylefli] Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi Konuflan: Bar fl Doster, Jeopolitik 12(12) 2007, ss. Türkçe ve 6(36) , ss. ng. özet SB SA , 390,

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yüksel Baykara ACAR Minhaç ÇEL K Bülent Ç ÇEKL Muharrem EKfi

YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yüksel Baykara ACAR Minhaç ÇEL K Bülent Ç ÇEKL Muharrem EKfi Yüksel Baykara ACAR YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yrd. Doç. Dr. Yüksel Baykara Acar Hacettepe Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi, Sosyal Hizmet Bölümü nde Ö retim Üyesi olarak görev

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

Bölümlerimiz. İletişim Bilimleri Bölümü. Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü. Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü. Gazetecilik Bölümü

Bölümlerimiz. İletişim Bilimleri Bölümü. Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü. Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü. Gazetecilik Bölümü Bölümlerimiz İletişim Bilimleri Bölümü Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü Gazetecilik Bölümü İletişim Bilimleri Bölümü Lisans programı 2012-2013 yılında 60 öğrenciyle

Detaylı

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com NTERNET S TES TANITIMI RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com ran slâm nk lâb n n 25. y ldönümü münasebetiyle hizmete aç lan ran slâm Cumhuriyeti

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI TOPLANTI TARİHİ :12.11.2010 TOPLANTI SAYISI : 2010/11 T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI Enstitü Yönetim Kurulumuz 12.11.2010 Cuma günü Enstitü Müdürü Yrd. Doç.

Detaylı

MURAT YÜKSEL. FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER

MURAT YÜKSEL. FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER I MURAT YÜKSEL FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER III DR. MURAT YÜKSEL Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ö retim Görevlisi FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER IV Yay

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

MESLEK EĞİTİMİNDE OLANAKLAR FIRSATLAR VE SORUNLAR

MESLEK EĞİTİMİNDE OLANAKLAR FIRSATLAR VE SORUNLAR 4 Haziran 2015 09.00 09.30: Kayıt 09.30 10.00: Kahvaltı 10.00 10.30: Açılış Konuşması MESLEK EĞİTİMİNDE OLANAKLAR FIRSATLAR VE SORUNLAR I. OTURUM: Oturum Başkanı: Prof. Dr. Aynur AYDIN (İstanbul Şişli

Detaylı

Derece Alan Üniversite Tez Başlığı Yıl

Derece Alan Üniversite Tez Başlığı Yıl PROF.DR. ERTAN EĞRİBEL ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Ertan Eğribel 2. Unvanı: Profesör 3. İletişim: ertanegribel@yahoo.com.tr 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Tez Başlığı Yıl Y. Lisans İstanbul Üniversitesi

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite l Lisans Hukuk Dokuz Eylül Üniversitesi 1994

Derece Bölüm/Program Üniversite l Lisans Hukuk Dokuz Eylül Üniversitesi 1994 ÖZGEÇM VE ESERLER L STES ÖZGEÇM Ad Soyad : Reha YILMAZ Do um Tarihi: 03 Kas m 1969 Adres: smail Hakk Karaday Cd.No: 10 P.K. 18100 ÇANKIRI Tlf: +90(539 )8323049(Mobil) +90(376) 0(376) 2132626 / 2423 dal.

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI TOPLANTI TARİHİ : 21/01/2014 TOPLANTI SAYISI : 2014/02 Enstitü Yönetim Kurulu 21/01/2014 Salı günü Enstitü Müdürü Doç.Dr. Mehmet

Detaylı

Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle HIV/AIDS. Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM)

Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle HIV/AIDS. Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM) Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle /AIDS Dr. Aygen Tümer Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM) Dünyada /AIDS Dünya Sa l k Örgütü (DSÖ)/UNAIDS taraf ndan Aral k 2010 tarihinde

Detaylı

Doç. Dr. Mehmet Derviş KILINÇKAYA

Doç. Dr. Mehmet Derviş KILINÇKAYA HACETTEPE ÜNİ VERSİ TESİ ATATÜRK İ LKELERİ VE İ NKILÂP TARİ H İ ENSTİ TÜSÜ BEYTEPE/ANKARA TELEFON +90312 2976870/122 FAKS:+90312 2992076 GSM : +905337387607 E-POSTA: mdervis@hacettepe.edu.tr Doç. Dr. Mehmet

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Siyasal Bilgiler Fakültesi İstanbul Üniversitesi 1996

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Siyasal Bilgiler Fakültesi İstanbul Üniversitesi 1996 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Aynur Can Doğum Tarihi: 15 Mayıs 197 Ünvanı: Yrd. Doç. Dr. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Siyasal Bilgiler Fakültesi İstanbul Üniversitesi 1996 Kamu Yönetimi

Detaylı

BÖLÜM 1: Ö RENMEN N NÖROF ZYOLOJ S... 1 Prof. Dr. Nazan Dolu

BÖLÜM 1: Ö RENMEN N NÖROF ZYOLOJ S... 1 Prof. Dr. Nazan Dolu Ç NDEK LER BÖLÜM 1: Ö RENMEN N NÖROF ZYOLOJ S... 1 Prof. Dr. Nazan Dolu Bellek ve Ö renme... 2 Davran n Yap Ta lar : Nöronlar... 3 Nöronlar n Bütünle tirme Fonksiyonu... 7 Ö renme ve Bellek... 12 Ö renme

Detaylı

Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü

Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Kontenjan : 45 Puan türü : MF-4 Eğitim dili : Türkçe Hazırlık : İsteğe Bağlı Yerleşke : Konuralp Yerleşkesi Eğitim süresi : 4 Yıl Yüksek lisans/doktora

Detaylı

3 9 12 13 14 29 2 5 Tablo-2: Kat l m Öncesi Mali Yard m Kapsam nda Uygulanan Hibe Programlar (devam ) Tablo-2: Kat l m Öncesi Mali Yard m Kapsam nda Uygulanan Hibe Programlar (devam ) Tablo-4:

Detaylı

T.C. BEYKENT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI

T.C. BEYKENT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI Enstitü Yönetim Kurulu leri T.C. BEYKENT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI Prof. Dr. Cevat GERNİ Yrd. Doç. Dr. Erkut ALTINDAĞ Yrd. Doç. Dr. Volkan ÖNGEL Doç. Dr. Turgut

Detaylı

2011-2012 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI 4. SINIF SEÇMELİ DERS ISE4216 YAPILARDA TAŞIYICI SİSTEM BELİRLENMESİ Prof. Dr. Erdal İRTEM

2011-2012 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI 4. SINIF SEÇMELİ DERS ISE4216 YAPILARDA TAŞIYICI SİSTEM BELİRLENMESİ Prof. Dr. Erdal İRTEM 2011-2012 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI 4. SINIF SEÇMELİ DERS ISE4216 YAPILARDA TAŞIYICI SİSTEM BELİRLENMESİ Prof. Dr. Erdal İRTEM II.Öğretim 1 200820401001 Cihan Şahin 2 200820401014 Helin Bingöl 3 200820401016

Detaylı

Hukuk için Biliflim, Biliflim için Hukuk... Kurultay : 1-A ve 1-B No lu Salonlar Sergi (Stant) : 2 No lu Salon zmir Uluslararas Fuar Alan - Kültürpark Ülkemizin bilgi otoyollar ile sar ld günümüzde, bilgiyi

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU 26-27.01.2007 stanbul Üniversitesi Merkez Bina Doktora Salonu stanbul Barosu stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi STANBUL BAROSU

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I SOSYAL GÜVENL K REHBER Resul KURT SSK BAfiKANLI I Sigorta Müfettifli Hüseyin FIRAT SMMM SMMMO Baflkan Yard mc s MAYIS 2005 1 Yönetim Merkezi ve Yaz flma Adresi: SMMMO Kurtulufl Caddesi No: 152 Kurtulufl

Detaylı

YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN ÖDÜLÜ YEM MEDYA ONUR ÖDÜLÜ YEM M MAR TASARIM ÖDÜLLER www.yemodul.com YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN

Detaylı

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl)

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) I Dr. Leyla ÇAKICI GERÇEK Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Alapl MYO Ö retim Üyesi GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) II Yay n No : 2323 Hukuk Dizisi : 1151 1. Bas - Eylül 2007 - STANBUL 2. Bas - Ekim

Detaylı

AKADEM K MAKALELER. M. Esad Coflan

AKADEM K MAKALELER. M. Esad Coflan M. Esad Coflan ...M. ESAD COfiAN çindekiler K saltmalar... 9 Sunufl... 11 Elyazmas Kitaplar 1... 13 Elyazmas Nedir?... 13 Türkiye deki Yazmalar... 14 Elyazmas Kitaplar 2... 17 Elyazmas Kitap Nedir?...

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2003/12 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 52 SAYI: 2003/12 Türkiye

Detaylı

İçindekiler. 5 BİRİNCİ KISIM Araştırmanın Kavram sal ve Metodolojik Çerçevesi. 13 Çocuğun İyi Olma Hali

İçindekiler. 5 BİRİNCİ KISIM Araştırmanın Kavram sal ve Metodolojik Çerçevesi. 13 Çocuğun İyi Olma Hali İçindekiler x Önsöz ı Giriş 5 BİRİNCİ KISIM Araştırmanın Kavram sal ve Metodolojik Çerçevesi 7 BİR İN C İ B Ö L Ü M Araştırmanın Kavramsal Çerçevesi 7 Çocukluğa Dair Kavramsal Çerçeve ıo Çocukların Mekânsallığı

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS GÜNÜMÜZ MÜSLÜMAN TOPLUMLAR İLH 340 6 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Seçmeli

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2011/11 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 60 SAYI: 2011/11 Türkiye

Detaylı

Tema Sonu De erlendirme. erlendirme. A.3.1, B.3.13, B.3.31, C.3.5 kazan mlar. Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, 11 ders saati EL ELE, HEP B RL KTE

Tema Sonu De erlendirme. erlendirme. A.3.1, B.3.13, B.3.31, C.3.5 kazan mlar. Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, 11 ders saati EL ELE, HEP B RL KTE Ü N T E L E N D R L M fi Y I L L I K P L A N ARAÇ GEREÇLER, YÖNTEM VE Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, proje ve performans formlar, resim kâ - d, boya, sözlük, yaz m k lavuzu Gözlem ve inceleme, tart

Detaylı

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Cumhuriyeti ve onun gereklerini yüksek sesle anlat n z. Bunu yüreklere yerlefltirmek için elveriflli

Detaylı

STRATEJ K V ZYON BELGES

STRATEJ K V ZYON BELGES STRATEJ K V ZYON BELGES BEYAZ K TAP S UNUfi Sivil toplum; demokrasi, insan haklar ve hukuk devleti kavramlar n n yerleflmesiyle ilgili taleplerden ekonomiyle ilgili endiflelere kadar sosyal yaflama dair

Detaylı

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45)

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) SMMMO MEVZUAT SER S 5 Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) Dr. A. Bumin DO RUSÖZ Marmara Üniversitesi Mali Hukuk Ö retim Üyesi stanbul, Nisan 2006 1

Detaylı

İklim Değişikliği ile Mücadelede Medya Üstüne Düşeni Yapıyor mu?

İklim Değişikliği ile Mücadelede Medya Üstüne Düşeni Yapıyor mu? İklim Değişikliği ile Mücadelede Medya Üstüne Düşeni Yapıyor mu? Medyanın iklim değişikliği ile mücadele için yapabileceği katkılar 23 Şubat ta İstanbul da, Gazeteciler için İklim Değişikliği Yuvarlak

Detaylı

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI!

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! 2007 3 ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! stanbul Bilgi Üniversitesi Reklamc l k Bölümü 4. s n f ö rencilerinden oluflan AdWorkers reklam ajans, Türkiye nin önde gelen reklam ajanslar yla birlikte

Detaylı

1. Adı Soyadı: Mehmet GENÇ. 2. Doğum Tarihi: 07.07.1949

1. Adı Soyadı: Mehmet GENÇ. 2. Doğum Tarihi: 07.07.1949 CV 1. Adı Soyadı: Mehmet GENÇ 2. Doğum Tarihi: 07.07.1949 3. Unvanı: (16.04.2014 tarihi itibariyle kendi isteği ile Uludağ Üniversitesi Hukuk Fakültesinden emekli- Feyziye Mektepleri Vakfı Işık Üniversitesi

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2005/10 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 54 SAYI: 2005/10 Türkiye

Detaylı

LET fi M ARAfiTIRMALARI ve KURAMLARI

LET fi M ARAfiTIRMALARI ve KURAMLARI Prof. Dr. fiermin TEK NALP Ruhdan UZUN LET fi M ARAfiTIRMALARI ve KURAMLARI T pk 4. Bask Yay n No : 2988 letiflim Dizisi : 106 3. Bask - Eylül 2009 - STANBUL 3. Bask dan (T pk 4. Bas m) Ekim 2013 - STANBUL

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev EGEM MARLIK 00/ - 0 Yap Tan t m Genel görünüm O live Park Evleri Mimari Tasar m : M art D Mimarl k, Metin K l ç Mimari Proje ve Uygulama Ekibi: Özgür Dinçer, Gökhan Yadel, Okan Taflk ran, brahim Deniz,

Detaylı

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV ISBN No: 978-99-44-234-22-1 Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Kapak Can Eren Tasar m / Uygulama Referans Ajans Tel: +90.212 347 32 47

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURK SH PERIODICALS 2003/7 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LLî KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 52 SAYI: 2003/7 Türkiye

Detaylı

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler Metin TUNÇ Seçici Olun ISI' n editoryal çal flanlar her y l yaklafl k olarak 2,000 dergiyi de erlendirmeye tabi tutmaktad r. Fakat de erlendirilen

Detaylı

Adı Soyadı : Doç.Dr.Ayten Sezer ARIĞ Doğum Yeri :Ankara. İş Adresi : H.Ü. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü İş Telefonu : 0312 297 68 70/116 İş Faks: 0312 299 20 76 E-Mail :aytens@hacettepe.edu.tr,

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2004/12 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 53 SAYI: 2004/12 Türkiye

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yrd. Doç. Dr. Süleyman Demirel Üniv. Tarih -Ortaçağ / (El-Melik El-Mansur Bilimler Enstitüsü Tarih ABD

ÖZGEÇMİŞ. Yrd. Doç. Dr. Süleyman Demirel Üniv. Tarih -Ortaçağ / (El-Melik El-Mansur Bilimler Enstitüsü Tarih ABD ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Selim Hilmi ÖZKAN 2. Doğum Tarihi / Yeri : 1974 / Gündoğmuş-ANTALYA 3. Ünvanı : Yrd. Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu : Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tarih Süleyman Demirel

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2010/1 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 59 SAYI: 2010/1 Türkiye

Detaylı

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bu formu, müflterilerinizden birinin yaflam boyu de erini hesaplamak için kullan n. Müflterinin ad : Temel formül: Yaflam boyunca müflterinin öngörülen

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI TOPLANTI TARİHİ: 01.07.2014 TOPLANTI NO: 24 KARAR:24-01: Gündem ve gelen evrak konusu görüşüldü. Toplantı

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2009/1 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 58 SAYI: 2009/1 Türkiye

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

1.2.1. Varolmak... 7 1.2.2. Ö renmek...7 1.2.3. Paylaflmak...7 1.2.4. Etkilemek ve Yönlendirmek...7 1.2.5. Mutlu Olmak...7

1.2.1. Varolmak... 7 1.2.2. Ö renmek...7 1.2.3. Paylaflmak...7 1.2.4. Etkilemek ve Yönlendirmek...7 1.2.5. Mutlu Olmak...7 V Ç NDEK LER BÖLÜM I TEMEL LET fi M B LG LER 1. LET fi M N KAVRAMSAL ÇERÇEVES, AMAÇ, TÜR VE ÖZELL KLER...2 1.1. letiflim Kavram...2 1.2. letiflimde Amaç...6 1.2.1. Varolmak... 7 1.2.2. Ö renmek...7 1.2.3.

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURK SH PERIODICALS 2003/1 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LLî KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 52 SAYI: 2003/1 Türkiye

Detaylı

1982-1983 Boğaziçi Üniversitesi Yöneticilik Bölümü Öğretim Görevlisi

1982-1983 Boğaziçi Üniversitesi Yöneticilik Bölümü Öğretim Görevlisi ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Y. Doç. Dr. Mehmet Kabasakal 2. Doğum Tarihi : 5.11.1951 3. Unvanı : Öğretim Üyesi 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İş İdaresi Boğaziçi Üniversitesi 1975 Y.

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ BÜTÜNLEME SINAVI PROGRAMI

2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ BÜTÜNLEME SINAVI PROGRAMI 3-4 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ BÜTÜNLEME SINAVI PROGRAMI 16.06.4 KAY 1802 Anayasa Hukuku N. K. ÖZTÜRK --104-107-108 ÇEİ 4002 Sendikacılık (7) 104

Detaylı

1. BÖLÜM: SOSYAL MEDYA

1. BÖLÜM: SOSYAL MEDYA 1. BÖLÜM: SOSYAL MEDYA Bu bölümde sosyal medya kavramı, gelişimi, özellikleri ve sosyal medya araçları ele alınarak geleneksel medya ve sosyal medya arasındaki farklar incelenmiştir. Ayrıca bu bölümde,

Detaylı

ÖZ GEÇMİŞ. . Eren Gümüş, Aynur. Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Düzeylerinin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi. Gazi Üniversitesi, 1997.

ÖZ GEÇMİŞ. . Eren Gümüş, Aynur. Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Düzeylerinin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi. Gazi Üniversitesi, 1997. ÖZ GEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Aydın Ankay 2. Doğum Tarihi: 06.12.1941 3. Unvanı: Prof.Dr.Aydın Ankay 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Felsefe (Psikoloji) Ankara Üniversitesi 1965 Lisans

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2007/8 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 56 SAYI: 2007/8 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2008/7 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 57 SAYI: 2008/7 Türkiye

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: CEMAL BALTACI Anabilim Dalı: Siyaset ve Sosyal Bilimler Ofis: A-206 Telefon: 8153 E-posta: cemalbaltaci@gmail.com Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite

Detaylı

PERFORMANS KRİTERLERİNE ÖRNEKLER:

PERFORMANS KRİTERLERİNE ÖRNEKLER: KONTROL ORTAMI Standart 3: Personelin Yeterliliği ve Performansı İdareler, personelin yeterliliği ve görevleri arasındaki uyumu sağlamalı, performansın değerlendirilmesi ve geliştirilmesine yönelik önlemler

Detaylı

Baflkanl n, Merkez : Türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt rma Kurumu Baflkanl na ba l Marmara Araflt rma Merkezi ni (MAM),

Baflkanl n, Merkez : Türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt rma Kurumu Baflkanl na ba l Marmara Araflt rma Merkezi ni (MAM), TÜRK YE B L MSEL VE TEKN K ARAfiTIRMA KURUMU YAYIN YÖNETMEL (*) B R NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Amaç ve Kapsam Madde 1. Bu Yönetmelik ile; Baflkanl k, Merkez ve Enstitülere ait tüm yay nlar

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2010/4 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 59 SAYI: 2010/4 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2003/11 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LLî KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 52 SAYI: 2003/11 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2004/5 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 53 SAYI: 2004/5 Türkiye

Detaylı

Derleyenler FERYAL SAYGILIGİL - BEYHAN UYGUN AYTEMİZ Gülebilir miyiz Dersin?

Derleyenler FERYAL SAYGILIGİL - BEYHAN UYGUN AYTEMİZ Gülebilir miyiz Dersin? Derleyenler FERYAL SAYGILIGİL - BEYHAN UYGUN AYTEMİZ Gülebilir miyiz Dersin? İletişim Yayınları 2267 Edebiyat Eleştirisi 50 ISBN-13: 978-975-05-1887-4 2016 İletişim Yayıncılık A. Ş. 1. BASKI 2016, İstanbul

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2006/4 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 55 SAYI: 2006/4 Türkiye

Detaylı

C NS YETE GÖRE L M ZDE OKURYAZARLIK VE E T M DURUMU

C NS YETE GÖRE L M ZDE OKURYAZARLIK VE E T M DURUMU E itim - Kültür limizde e itim faaliyetleri Milli E itime ba l çeflitli kademedeki okullar, Sa l k Bakanl na ba l Sa l k Meslek Liseleri ve birisi özel olmak üzere iki üniversite kanal yla yürütülmektedir.

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURK SH PERIODICALS 2003/6 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LLî KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 52 SAYI: 2003/6 Türkiye

Detaylı

Sosyoloji Prof.Dr.Nimet Önür. Spikerlik ve Sunuculuk Teknik Eğitimi Yrd.Doç.Dr.Burcu Balcı

Sosyoloji Prof.Dr.Nimet Önür. Spikerlik ve Sunuculuk Teknik Eğitimi Yrd.Doç.Dr.Burcu Balcı 1 EGE ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM AKÜLTESİ YABANCI DİL (2011 kayıtlılar) REK ZOR (IGRUP) (Ders 4 Saattir) Veri Toplama Yöntve D Tekn DoçDr Oya Paker RTSZOR 106 N DERSLİK Tüketici Davranışları Doç Dr Müjde Ker

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2004/10 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 53 SAYI: 2004/10 Türkiye

Detaylı

Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL

Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL D ü n y a Ü n i v e r s i t e l e r S e r v i s i Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL BAfiLANGIÇ nsan Haklar Evrensel Beyannamesinin 40. y ldönümünde 6-10 Eylül tarihleri

Detaylı

Prof. Dr. Neslihan OKAKIN

Prof. Dr. Neslihan OKAKIN I Prof. Dr. Neslihan OKAKIN Marmara Üniversitesi..B.F. Çal flma Ekonomisi ve Endüstri liflkileri Bölümü Yönetim ve Çal flma Psikolojisi Anabilim Dal Ç a l fl m a Y a fl a m n d a nsan Kaynaklar Yönetimi

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2005/11 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 54 SAYI: 2005/11 Türkiye

Detaylı

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek 25-29 Ekim 2008 Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek PDF 28 Ekim 2008 Sal Kongrenin perde arkas Çukurova Patoloji Derne i'nin Patoloji Dernekleri Federasyonu ile ortaklafla düzenledi i kongrenin perde

Detaylı

Sayı/Number: 26 Aralık /December 2015

Sayı/Number: 26 Aralık /December 2015 Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi ISSN 1305 0060 Sayı/Number: 26 Aralık /December 2015 Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi Aralık, Nisan ve Eylül Aylarında Yayınlanan

Detaylı

Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi. Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü PROJE HAZIRLAMA ESASLARI

Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi. Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü PROJE HAZIRLAMA ESASLARI Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü PROJE HAZIRLAMA ESASLARI Yrd.Doç.Dr. Kemal ÜÇÜNCÜ Orman Endüstri Makinaları ve İşletme Anabilim Dalı 1. Proje Konusunun

Detaylı

TKD Bölgesel E itim Toplant s ve

TKD Bölgesel E itim Toplant s ve TKD Bölgesel Polat Renaissance Otel ERZURUM TÜRK KARD YOLOJ DERNE Darulaceze Cad. Fulya Sok. Ekflio lu fl Merkezi 9/1 Okmeydan, 34384 stanbul Tel : 0212 221 17 30 / 38 Faks : 0212 221 17 54 tkd@tkd.org.tr

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURK SH PERIODICALS 2003/5 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LLî KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 52 SAYI: 2003/5 Türkiye

Detaylı

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI Haberler 4857 SAYILI fi KANUNU LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI 14 May s 2004 tarihinde Sendikam z Binas Mesut Erez Konferans Salonunda 4857 Say l fl Kanunu le lgili Yönetmeliklerin

Detaylı

TURİZM AKADEMİK DERGİSİ

TURİZM AKADEMİK DERGİSİ Turizm Akademik Dergisi i TURİZM AKADEMİK DERGİSİ TOURISM ACADEMIC JOURNAL CİLT 2, SAYI 2, GÜZ 2015 VOLUME 2, ISSUE 2, FALL 2015 ii Turizm Akademik Dergisi Dergi Hakkında Turizm Akademik Dergisi 2000-2006

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2004/6 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 53 SAYI: 2004/6 Türkiye

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

HEMŞİRE İNSANGÜCÜNÜN YETİŞTİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ

HEMŞİRE İNSANGÜCÜNÜN YETİŞTİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ HEMŞİRE İNSANGÜCÜNÜN YETİŞTİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ Doç. Dr. Ülkü TATAR BAYKAL İÜ Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi Hemşirelikte Yönetim Anabilim Dalı ve Yönetici Hemşireler Derneği Yönetim Kurulu

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2006/8 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 55 SAYI: 2006/8 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2004/4 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 53 SAYI: 2004/4 Türkiye

Detaylı

Firma : S.S. İLKYANKI SİTE İŞLETME KOOPERATİFİ. Muavin Defter. Tarih : 19.03.2015 Sayfa : 1 / 284

Firma : S.S. İLKYANKI SİTE İŞLETME KOOPERATİFİ. Muavin Defter. Tarih : 19.03.2015 Sayfa : 1 / 284 Alt Hesap Kodu : 131.0939.01 Alt Hesap Adı : MEDİYHA AKSU (502) Sayfa : 1 / 284 Açılış Fişi 95,24 95,24 A 4,76 B 30.01.2015 000000023 30.01.2015 DİĞER İŞ BNK AİDAT ÖDEMESİ 100,00 95,24 A 4,76 B 28.02.2015

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2004/7 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 53 SAYI: 2004/7 Türkiye

Detaylı