TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR"

Transkript

1 ISSN:305-63X Yapı Teknolojler Elektronk Dergs 008 () - TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR Makale Başlığın Boru Hattı Etrafındak Akıma Etks Ahmet Alper ÖNER Aksaray Ünverstes, Mühendslk Fakültes, Aksaray ÖZET Đk boyutlu batmış daresel slndrler brçok amaçla kullanılan yapı elemanlarıdır. Brçok mühendslk uygulamasında karşılaştığımız kıyı ötes boru hatlarını bu yapılara örnek olarak göstereblrz. Hdrodnamk kuvvetler ya da nsanların sebep olduğu zararlardan koruyablmek amacıyla kıyı ötes boru hatları denz tabanına gömülmektedr. Erozyon ya da hareketl denz tabanının yer değştrmes yerel oyulmalara ve dolayısıyla boru hattının kend kendne gömülmesn sağlayablmektedr. Oyulmanın oran ve mktarının artırılması amacıyla, boru hattı üzerne başlık (spoler) olarak adlandırılan, yüzgeç benzer br yapı monte edlmes fkr 0 yıl önce ortaya atılmıştır. O günden bu yana malyet azaltmak, stabltey sağlamak ya da vorteks kopması potansyeln azaltmak amacıyla brçok projede kullanılmaktadır. Bu çalışma daresel br slndr üzerne başlık yerleştrlmesnn akımda sebep olduğu değşkler, sonlu elemanlar yöntemne dayalı olarak çalışan ANSYS paket programı le sayısal olarak çözülmüştür. Boru hattı üzerne başlık yerleştrlmesnn akım alanını büyük ölçüde değştrdğ, en büyük değşmn basınç dağılımında gerçekleştğ belrlenmştr. Anahtar Kelmeler: Boru Hattı, Başlık, Vorteks Kopması, Akım Alanı GĐRĐŞ Katı madde bakımından hareketl br denz tabanı üzerne yerleştrlen kıyı ötes boru hatlarında, tabanda meydana gelen oyulmalar netcesnde, zamanla, boru hattı le taban arasında boru çapına eşdeğer büyüklüklere varablen boşluklar oluşablmekte ve bunun sonucunda, boru hattı denz tabanına yakın br mesafede askıda kalablmektedr. Zaman çersnde meydana gelen akıntılar, fırtına gb doğal etkenlerle bu askıda kalma şlem, kend kendne taban çersne gömülme le sonuçlanablmektedr. Kıyı ötesne yerleştrlen boru hatlarını, hdrodnamk kuvvetlerden veya nsanların sebep olableceğ zararlardan korumak çn tabanda bell dernlklere gömmek gerekmektedr. Boru hattının geçtğ güzergâhta denz tabanında br hendek açıp boruyu yerleştrmek ve hendeğ doldurarak borunun gömülmesn sağlama şlemlernn boru hattı malyetn çok fazla artırması sebebyle boru hattının gömülmesne alternatf yöntemler araştırılmaktadır. Daha önce yapılan çalışmalar, br boru hattının kend kendne gömülmesn artırmanın ve hızlandırmanın boru hattı üzerne br başlık yerleştrlerek yapılableceğn göstermştr. Boru hattı üzerne başlık yerleştrlmes yen br fkr gb görünse de arabaların, plakaların, bacaların üzerne başlık yerleştrlmes şlem eskden ber yapılmaktaydı. Bütün bu başlık yerleştrme şlemlernn ortak amacı csm etrafındak akım alanının stenlen şeklde değştrlmesdr.

2 Teknolojk Araştırmalar : YTED 008 () - Başlığın Boru Hattı Etrafındak Akıma Etks Günümüzde brçok projede uygulama alanı bulan boru hattı üzerne başlık yerleştrlmesnn, oluşan oyulma mktarını artırdığı gb başlıksız br boru hattına göre 0 kat daha hızlı gömülmeye sebep olduğu bldrlmektedr (). Bu konuda yapılan deneysel ve teork çalışmalar, oyulma mktarı ve hızında meydana gelen artışa sebep olarak, yerleştrlen başlığın neden olduğu blokaj etksn ve taban le boru hattı arasındak akım yoğunluğunun artmasını ana etkenler olarak göstermektedr (,,3,4). Lteratür ncelendğnde boru hattı üzerne yerleştrlen başlığın boru hattı etrafındak akıma etksnn sstematk olarak ncelenmedğ ve konu le lgl ver yeterszlğ görülmektedr. Bu çalışmada yukarıda bahsedlen ver yeterszlğn gdermek ve başlık yerleştrlmesnn boru hattı etrafındak akımda neden olduğu değşklkler ncelemek amacıyla, açık kanal su akımında kanal tabanından 0mm (0.D, D slndr çapı) yukarıda yatay olarak duran, başlıklı ve başlıksız, pürüzsüz zole slndrler etrafındak akım sayısal olarak ncelenmştr. TEMEL DENKLEMLER VE SAYISAL ÇÖZÜM Slndr etrafındak k-boyutlu, düzenl, sıkışmayan, türbülanslı akımda hareket dare eden, kütlenn ve momentumun korunumundan elde edlen temel denklemler aşağıdak gbdr: u x = 0 ( ρ u u ) u p u ρ u j = ρk + µ + x j () j x x j x j x j () () ve () denklemlernde u, x doğrultusundak akım hız bleşen (yan, u ve v olarak yatay (x) ve düşey (y) hız bleşenler), K yer çekmnden kaynaklı kütlesel kuvvet, p basınç, µ dnamk vskozte, ρ akışkan yoğunluğu, ρ u türbülans kayma gerlmes (τ j), ve u ve u j yatay ve düşey türbülans hız u j sapınçlarıdır. () denklemndek türbülans kayma gerlmes bünye denklem le verlmştr: u u u τ j = ρ j=η + x j u x j (3) burada η türbülans vskoztesdr. Hesaplamalı Akışkanlar Dnamğ (CFD-computatonal flud dynamcs) yöntemler le modelleme yapılırken, (3) denklemndek η türbülans vskoztesnn belrlenmes çn çeştl türbülans modeller gelştrlmştr (6). Bu çalışmada, η türbülans vskoztesnn belrlenmesnde k denkleml türbülans modeller çersnde en y blnen, k-ε türbülans model kullanılmıştır. Bu modelde türbülans vskoztes, türbülans knetk enerjs, k, ve onun kayıp oranına, ε, bağlı olarak aşağıdak gb fade edlmektedr (7): k η=ρc η (4) ε (4) denklemnde C η (=9) türbülans sabtdr. k-ε modelnde k ve ε değerlernn bulunması çn k adet kısm dferansyel transport denklemnn çözümü gerekmektedr.

3 Öner, A.A. Teknolojk Araştırmalar : YTED 008 () - Çözüm Bölges ve Sınır Şartları Geçrmsz br taban yakınına yerleştrlen daresel br boru hattı üzerne yerleştrlen başlığın slndr etrafındak akımda oluşturduğu değşmler ncelemek amacıyla sonlu elemanlar tabanında çalışan ANSYS-Flotran paket programı kullanılmıştır. Hesap yapılan akım alanı ve sınır şartları Şekl de verlmştr. Kanal tabanı ve slndr yüzey pürüzsüz ve geçrmsz kabulüyle yatay ve düşey hız (u,v) =0 şartı le, çıkış ve üst sınırlar se akımın atmosfere açıldığı düşünülerek basınç (P) =0 şartı le verlmştr. Çalışmamızda geçrmsz tabandan 0mm yükseklğe yerleştrlen, D=50mm çapında daresel br slndr ve üzerne L=0mm lk (D) br başlık yerleştrlmes durumları göz önüne alınarak çözüm yapılmıştır. Slndrn merkeznn kanal başlangıcına ve btmne olan uzaklığı sırasıyla 30D ve 0D olarak alınmıştır. Su yükseklğ se yaklaşık 6.5D yükseklğndedr. Bu uzaklıkların daha fazla olmasının slndr etrafındak akımın sayısal çözümüne br etksnn olmadığı daha öncek çalışmalarda belrtlmektedr [3,5]. Kanal grş sınırında se u 0 = 7 ve 87 mm/s lk k farklı serbest akım hızı verlmştr k bu serbest akım hızlarına denk gelen slndr çapına bağlı Reynolds sayıları (Re D =u 0 D/ν) 840 ve 450 olmaktadır. Üst sınır; p= y Grş sınırı; u 0 Akım L D x Çıkış sınırı p= G ANSYS-Flotran HAD paket programı kullanılarak başlıklı ve başlıksız slndr etrafındak akım alanları çözülmüştür. Böylece slndr üzerne başlık yerleştrlmes durumunda slndr etrafındak hız ve basınç dağılımlarında meydana gelen değşmlern karşılaştırılması ve lteratürde bahsedlen; başlığın oyulma mktar ve hızını artırma mekanzmasının sebeplernn ncelenmes sağlanmıştır. Şekl de tanımlanan çözüm bölges çn, başlıklı ve başlıksız boru hattı etrafında aynı yoğunluklu sonlu elemanlar hesap ağı oluşturulmuştur. Böylece k farklı durum çn elde edlen sayısal çözümlemelere ağ yapılarının etk etmemes sağlanmıştır. BULGULAR VE TARTIŞMA Alt taban ve slndr sınırı; u=v= Şekl. Sayısal hesaplama bölges ve sınır şartları Bu bölümde, ANSYS paket programı kullanılarak, başlıklı ve başlıksız boru hattı durumları çn yapılan modellemelerden elde edlen sayısal hesaplama bulguları karşılaştırılmıştır. 3

4 Teknolojk Araştırmalar : YTED 008 () - Başlığın Boru Hattı Etrafındak Akıma Etks Akım Görünümü (b) vektör alanı (a) Başlıksız vektör alanı (c) Başlıksız akım çzgler (d) akım çzgler (e) Başlıksız basınç alanı (f) basınç alanı MN MN MX MX Şekl. ReD=840 çn slndr etrafındak akım alanı Şekl ve 3 te k farklı Reynolds sayısı çn başlıklı ve başlıksız slndr etrafındak akım alanı görülmektedr. Verlen vektör alanı ve akım çzgler slndr üzerne başlık yerleştrlmes durumunda slndr önünde oluşan durma noktasının yukarı kaydığını, benzer şeklde slndr kuyruğunun da yukarı doğru yönlendğ ve genşlğnn arttığını göstermektedr. Slndr kuyruğunun yukarıya yönlenmesnn slndr le taban arasındak boşluktan geçen akım yoğunluğunun artmasından kaynaklandığı düşünülmektedr. Ayrıca başlık yerleştrlmesnn slndr alt ve üst yüzeylernden kopan vorteks merkezlernn mesafelern artırdığı görülmektedr. Şekl ve 3 tek vektörler ncelendğnde başlığın varlığının, slndrn hemen membasındak hız vektörlernn yatayla yaptığı açıyı artırarak tabana doğru yönlendrdğ görülmektedr. 4

5 Öner, A.A. Teknolojk Araştırmalar : YTED 008 () - Şekl ve 3 te verlen slndr üzernde br başlık olması veya olmaması durumları arasındak en belrgn farklılığın basınç alanlarında oluştuğu görülmektedr. Başlık yerleştrlmes durumunda başlıksız slndr üzernde oluşan mnmum basınç oluşmamakta ve öndek basınç yoğunluğu artmaktadır. Bu durum slndr tk ve kaldırma kuvvetlernn değşmes anlamına gelmektedr. (b) vektör alanı (a) Başlıksız vektör alanı (c) Başlıksız akım çzgler (d) akım çzgler (e) Başlıksız basınç alanı (f) basınç alanı MN MX MX MN Şekl 3. ReD=450 çn slndr etrafındak akım alanı Slndr Etrafında Hız ve Basınç Dağılımları Br öncek bölümde genel çerçevede rdelenen slndr etrafındak akım karakterstkler, bu bölümde slndr memba ve mansabındak belrl kestlerde ncelenmştr. Slndrn hemen membasındak =- kest, hemen mansabındak =+ kest le slndr yatay ve düşey merkez eksenlernden geçen, boyutsuz yatay ve düşey hız dağılımlarının yanı sıra aynı kestlerdek basınç dağılımları verlmştr. 5

6 Teknolojk Araştırmalar : YTED 008 () - Başlığın Boru Hattı Etrafındak Akıma Etks Başlığın varlığının boşluktan geçen yatay hız dağılımına etksnn çok fazla olmadığı, buna karşın düşey hız dağılımında, özellkle de slndr membasındak =- kest le slndr merkeznn düşey eksennde, artış gözlemlenmştr. =- kestndek düşey hız dağılımının negatf yöndek artışı akımın boşluğa yöneldğn ve hız vektörlernn tabana doğru daha dk br açı alarak lerledğn göstermektedr. Bu artışın = kestnde poztf yönde devam ettğ Şekl 6 da görülmektedr. Şekl 4, Şekl 5, Şekl 7 ve Şekl 8 de görüldüğü gb, slndr üzerne başlık yerleştrlmes slndr memba ve mansabındak basınç dağılımlarını öneml ölçüde değştrmektedr. Başlık olması slndr membasında basıncı artırırken mansap basıncını azalmaktadır k bu da tk kuvvetnn değştğnn br göstergesdr. Ayrıca slndr üst yüzeyndek basıncın öneml oranda azalması da kaldırma kuvvetnn değşeceğn göstermektedr. (a) =- tek yatay hız dağılımı (c) =- tek düşey hız dağılımı (b) =+ tek yatay hız dağılımı (d) =+ tek düşey hız dağılımı Sapkalı (c) =- tek düşey basınç dağılımı Basınç (kpa) (Pa) Şekl 4. Re D =840 çn slndr memba ve mansabında, başlıklı ve başlıksız durumlar çn yatay ve düşey hız le basınç dağılımlarının değşmler 6 (d) =+ tek düşey basınç dağılımı Basınç (kpa) (Pa)

7 Öner, A.A. Teknolojk Araştırmalar : YTED 008 () - u/u Şapkasız 0.6 Başlıksız Şapkalı u/u0 v/u Şapkalı v/u0 Basınç Basınç (kpa) (Pa) Şekl 5. Re D =840 çn slndr merkez eksen doğrultusundak yatay ve düşey hız le basınç dağılımlarının değşmler Basınç (kpa) (Pa) 7

8 Teknolojk Araştırmalar : YTED 008 () - Başlığın Boru Hattı Etrafındak Akıma Etks Re D =840 Re D = Şapkasız Başlıksız Şapkalı Basınç P (kpa) Basınç P(kPa) Şekl 6. Re D =840 ve Re D =450 çn slndr düşey merkez eksen doğrultusundak yatay ve düşey hız le basınç dağılımlarının değşmler. 8

9 Öner, A.A. Teknolojk Araştırmalar : YTED 008 () - (a) =- tek yatay hız dağılımı.0 Şapkalı (c) =- tekdüşey hız dağılımı.0 Sapkalı (b) =+ tek yatay hız dağılımı Sapkalı (d) =+ tek düşey hız dağılımı Sapkalı (c) =- tekdüşey hız dağılımı Basınç (Pa) (kpa) Sapkalı (d) =+ tek düşey hız dağılımı Şekl 7. Re D =450 çn slndr memba ve mansabında, başlıklı ve başlıksız durumlar çn yatay ve düşey hız le basınç dağılımlarının değşm Basınç (Pa) (kpa) Sapkalı 9

10 Teknolojk Araştırmalar : YTED 008 () - Başlığın Boru Hattı Etrafındak Akıma Etks Sapkalı u/u u/u0 Sapkalı v/u v/u0-4 Sapkalı Sapkalı Basınç Basınç (kpa) (Pa) Başlıksız şapkasız şapkalı şapkasız Başlıksız şapkalı Basınç (kpa) (Pa) Şekl 8. Re D =450 çn slndr merkez eksen doğrultusundak yatay ve düşey hız le basınç dağılımlarının değşmler SONUÇLAR VE TARTIŞMA Bu çalışmada slndr çapına bağlı Reynolds sayısının Re D =840 ve 450 değerlernde, tabandan 0.D yükseklğe yerleştrlen br slndr üzerne yne 0.D yükseklğnde başlık yerleştrlmesnn slndr etrafındak akımda meydana getrdğ değşmler, sonlu elemanlar tabanında çalışan Ansys-Flotran paket programı le sayısal olarak ncelenmştr.

11 Öner, A.A. Teknolojk Araştırmalar : YTED 008 () - Yapılan çalışma sonucu, slndr üzerne başlık yerleştrlmesnn vorteks merkezlernn brbrne olan uzaklıklarını artırdığı, dolayısıyla slndr kuyruk uzunluğunu ve genşlğn büyüttüğü ve kuyruğu yukarı doğru yönlendrdğ tespt edlmştr. Slndr kuyruğunda oluşan bu değşmn vorteks kopması frekansını etkleyeceğ dolayısıyla Strouhal sayısını değştrerek farklı yanal kuvvetlern oluşmasına yol açacağı açıktır. Başlığın varlığının slndr membasındak basınç yoğunluğunu artırması, slndr mansabında se azalan basınç, slndre gelen tk kuvvetnn arttığının br göstergesdr. Basınç dağılımları ncelendğnde slndre br başlık monte edlmes durumunda kaldırma kuvvetnn de öneml şeklde değştğ görülmektedr. Slndr etrafındak farklı kestler de verlen hız dağılımları ncelendğnde, başlığın slndr le taban arasındak akım hızını, özellkle de düşey hızı, artırdığı tespt edlmştr. Ancak Re D sayısı artıkça hızdak bu artış azalmaktadır. Başlığın oyulmayı artırmasına en büyük etkenn, akım hızındak bu artış olduğu tahmn edlmektedr. Elde edlen bulgular lteratürdek blgler le uyum çersndedr. Farklı boşluk oranları, farklı başlık uzunlukları ve farklı Reynolds sayıları le yapılacak teork ve deneysel çalışmaların problem hakkında daha fazla blg sahb olunablmes çn gerekl olduğu düşünülmektedr. Ayrıca başlık yerleştrlmes her ne kadar oyulma mktar ve hızını artırsa da, slndr etrafında sebep olduğu basınç, dolayısıyla kuvvet dengesndek değşmler dkkate alınarak boru hattının tasarımının yenden gözden geçrlmes gerekllğ unutulmamalıdır. Teşekkür Bu çalışma TÜBĐTAK tarafından desteklenmştr (Proje No: 07M64). KAYNAKLAR. HULSBERGEN,C.H., BĐJKER,R., Effect of spolers on submarne ppelne stablty, OTC 4467, 7-78, 989. CHĐEW, Y.M.,, Effect of spolers on scour at submarne ppelnes, J. Hydraul. Eng. ASCE 8 (9), 3-37, CHENG, L., CHEW, L.W., Modellng of flow around a near bed ppelne wth spoler, Ocean Engneerng,30, 595-6, SÜMER, B., FREDSOE, M., Hydrodynamcs around Cylndrcal Structures, World Scentfc, Sngapore, LEĐ, C., CHENG, L., KAVANAGH, K., Re-examnaton of the effect of a plane boundary on force and vorteks sheddng of a crcular cylnder, J. Wnd Engneerng an Đnd. Aerodynamcs, 80, 63-86, WĐLCOX, D. C., Turbulence Modelng for CFD, DCW Industres, Inc., Calforna, LAUNDER, B. E., SPALDĐNG, D. B., The numercal computaton of turbulent flows, Computer Methods n Appled Mechancs and Engneerng, 3, 69-89, 974.

TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR

TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR www.teknolojkarastrmalar.com ISSN:134-4141 Makne Teknolojler Elektronk Dergs 28 (1) 61-68 TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR Kısa Makale Tabakalı Br Dskn Termal Gerlme Analz Hasan ÇALLIOĞLU 1, Şükrü KARAKAYA 2 1

Detaylı

VEKTÖRLER VE VEKTÖREL IŞLEMLER

VEKTÖRLER VE VEKTÖREL IŞLEMLER VEKTÖRLER VE VEKTÖREL IŞLEMLER 1 2.1 Tanımlar Skaler büyüklük: Sadece şddet bulunan büyüklükler (örn: uzunluk, zaman, kütle, hacm, enerj, yoğunluk) Br harf le sembolze edleblr. (örn: kütle: m) Şddet :

Detaylı

Geçirimsiz Bir Taban Yakınındaki Başlıklı Bir Boru Hattı Etrafındaki Akımın Deneysel ve Sayısal Olarak İncelenmesi

Geçirimsiz Bir Taban Yakınındaki Başlıklı Bir Boru Hattı Etrafındaki Akımın Deneysel ve Sayısal Olarak İncelenmesi Yapı Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 12, No: 1, 2016 (40-54) Electronic Journal of ConstructionTechnologies Vol: 12, No: 1, 2016 (40-54) http://ulakbim.dergipark.gov.tr/yted www.teknolojikarastirmalar.com

Detaylı

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü Mukavemet I Vize Sınavı (2A)

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü Mukavemet I Vize Sınavı (2A) KOCELİ ÜNİVERSİTESİ Mühendslk akültes Makna Mühendslğ Bölümü Mukavemet I Vze Sınavı () dı Soyadı : 18 Kasım 013 Sınıfı : No : SORU 1: Şeklde verlen levhalar aralarında açısı 10 o la 0 o arasında olacak

Detaylı

RSM Türbülans Modeli İle Enerji Kırıcı Yapı Üzerindeki Akımın Sayısal Modellenmesi

RSM Türbülans Modeli İle Enerji Kırıcı Yapı Üzerindeki Akımın Sayısal Modellenmesi RSM Türbülans Model İle Enerj Kırıcı Yapı Üzerndek Akımın Sayısal Modellenmes M. Sam Aköz 1, Oğuz Şmşek 1, N. Göksu Soydan 2, Veysel Gümüş 3, M. Salh Kırkgöz 1 msa@cu.edu.tr; oguzsmsek@cu.edu.tr; soydang@cu.edu.tr;

Detaylı

İÇME SUYU ŞEBEKELERİNİN GÜVENİLİRLİĞİ

İÇME SUYU ŞEBEKELERİNİN GÜVENİLİRLİĞİ Türkye İnşaat Mühendslğ, XVII. Teknk Kongre, İstanbul, 2004 İÇME SUYU ŞEBEKELERİNİN GÜVENİLİRLİĞİ Nur MERZİ 1, Metn NOHUTCU, Evren YILDIZ 1 Orta Doğu Teknk Ünverstes, İnşaat Mühendslğ Bölümü, 06531 Ankara

Detaylı

5.3. Tekne Yüzeylerinin Matematiksel Temsili

5.3. Tekne Yüzeylerinin Matematiksel Temsili 5.3. Tekne Yüzeylernn atematksel Temsl atematksel yüzey temslnde lk öneml çalışmalar Coons (53) tarafından gerçekleştrlmştr. Ferguson yüzeylernn gelştrlmş hal olan Coons yüzeylernde tüm sınır eğrler çn

Detaylı

BORULARDA, BORU BAĞLANTI ELEMANLARINDA VE GEÇİŞ BORULARINDA ENERJİ KAYIPLARI

BORULARDA, BORU BAĞLANTI ELEMANLARINDA VE GEÇİŞ BORULARINDA ENERJİ KAYIPLARI 547 BORULARDA, BORU BAĞLANTI ELEMANLARINDA VE GEÇİŞ BORULARINDA ENERJİ KAYIPLARI Mehmet ATILGAN Harun Kemal ÖZTÜRK ÖZET Boru akış problemlernn çözümünde göz önünde bulundurulması gereken unsurlardan en

Detaylı

Doğrusal Korelasyon ve Regresyon

Doğrusal Korelasyon ve Regresyon Doğrusal Korelasyon ve Regresyon En az k değşken arasındak lşknn ncelenmesne korelasyon denr. Kşlern boyları le ağırlıkları, gelr le gder, öğrenclern çalıştıkları süre le aldıkları not, tarlaya atılan

Detaylı

DÜZENLİ AKINTI DURUMUNDA TABANA OTURAN VE YARI GÖMÜLÜ ELİPTİK BİR SİLİNDİR ETRAFINDAKİ AKIMIN SAYISAL İNCELENMESİ

DÜZENLİ AKINTI DURUMUNDA TABANA OTURAN VE YARI GÖMÜLÜ ELİPTİK BİR SİLİNDİR ETRAFINDAKİ AKIMIN SAYISAL İNCELENMESİ Gazi Üniv. Müh. Mim. Fak. Der. J. Fac. Eng. Arch. Gazi Univ. Cilt 24, No 4, 575-582, 2009 Vol 24, No 4, 575-582, 2009 DÜZENLİ AKINTI DURUMUNDA TABANA OTURAN VE YARI GÖMÜLÜ ELİPTİK BİR SİLİNDİR ETRAFINDAKİ

Detaylı

Toplam Eşdeğer Deprem Yükünün Hesabı Bakımından 1975 Deprem Yönetmeliği İle 2006 Deprem Yönetmeliğinin Karşılaştırılması

Toplam Eşdeğer Deprem Yükünün Hesabı Bakımından 1975 Deprem Yönetmeliği İle 2006 Deprem Yönetmeliğinin Karşılaştırılması Fırat Ünv. Fen ve Müh. Bl. ergs Scence and Eng. J of Fırat Unv. 19 (2, 133-138, 2007 19 (2, 133-138, 2007 Toplam Eşdeğer eprem Yükünün Hesabı Bakımından 1975 eprem Yönetmelğ İle 2006 eprem Yönetmelğnn

Detaylı

( ) 3.1 Özet ve Motivasyon. v = G v v Operasyonel Amplifikatör (Op-Amp) Deneyin Amacı. deney 3

( ) 3.1 Özet ve Motivasyon. v = G v v Operasyonel Amplifikatör (Op-Amp) Deneyin Amacı. deney 3 Yıldız Teknk Ünverstes Elektrk Mühendslğ Bölümü Deneyn Amacı İşlemsel kuvvetlendrcnn çalışma prensbnn anlaşılması le çeştl OP AMP devrelernn uygulanması ve ncelenmes. Özet ve Motvasyon.. Operasyonel Amplfkatör

Detaylı

YAYILI YÜK İLE YÜKLENMİŞ YAPI KİRİŞLERİNDE GÖÇME YÜKÜ HESABI. Perihan (Karakulak) EFE

YAYILI YÜK İLE YÜKLENMİŞ YAPI KİRİŞLERİNDE GÖÇME YÜKÜ HESABI. Perihan (Karakulak) EFE BAÜ Fen Bl. Enst. Dergs (6).8. YAYII YÜK İE YÜKENİŞ YAPI KİRİŞERİNDE GÖÇE YÜKÜ HESABI Perhan (Karakulak) EFE Balıkesr Ünverstes ühendslk marlık Fakültes İnşaat üh. Bölümü Balıkesr, TÜRKİYE ÖZET Yapılar

Detaylı

ÇOKLU REGRESYON MODELİ, ANOVA TABLOSU, MATRİSLERLE REGRESYON ÇÖZÜMLEMESİ,REGRES-YON KATSAYILARININ YORUMU

ÇOKLU REGRESYON MODELİ, ANOVA TABLOSU, MATRİSLERLE REGRESYON ÇÖZÜMLEMESİ,REGRES-YON KATSAYILARININ YORUMU 6.07.0 ÇOKLU REGRESON MODELİ, ANOVA TABLOSU, MATRİSLERLE REGRESON ÇÖZÜMLEMESİ,REGRES-ON KATSAILARININ ORUMU ÇOKLU REGRESON MODELİ Ekonom ve şletmeclk alanlarında herhang br bağımlı değşken tek br bağımsız

Detaylı

BÖLÜM II D. YENİ YIĞMA BİNALARIN TASARIM, DEĞERLENDİRME VE GÜÇLENDİRME ÖRNEKLERİ ÖRNEK 20 İKİ KATLI YIĞMA KONUT BİNASININ TASARIMI

BÖLÜM II D. YENİ YIĞMA BİNALARIN TASARIM, DEĞERLENDİRME VE GÜÇLENDİRME ÖRNEKLERİ ÖRNEK 20 İKİ KATLI YIĞMA KONUT BİNASININ TASARIMI BÖLÜM II D ÖRNEK 0 BÖLÜM II D. YENİ YIĞMA BİNALARIN TASARIM, DEĞERLENDİRME VE GÜÇLENDİRME ÖRNEKLERİ ÖRNEK 0 İKİ KATLI YIĞMA KONUT BİNASININ TASARIMI 0.1. BİNANIN GENEL ÖZELLİKLERİ...II.0/ 0.. TAŞIYICI

Detaylı

Selahattin Kocaman Accepted: January 2011. ISSN : 1308-7231 skocaman@mku.edu.tr 2010 www.newwsa.com Iskenderun-Turkey

Selahattin Kocaman Accepted: January 2011. ISSN : 1308-7231 skocaman@mku.edu.tr 2010 www.newwsa.com Iskenderun-Turkey ISSN:1306-3111 e-journal of New World Scences Academy 2011, Volume: 6, Number: 1, Artcle Number: 1A0162 ENGINEERING SCIENCES Receved: October 2010 Selahattn Kocaman Accepted: January 2011 Hasan Güzel Seres

Detaylı

TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR

TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR wwwteknolojkarastrmalarcom ISSN:1304-4141 Makne eknolojler Elektronk Dergs 00 (4 1-14 EKNOLOJİK ARAŞIRMALAR Makale Klask Eş Eksenl (Merkezl İç İçe Borulu Isı Değştrcsnde Isı ransfer ve Basınç Kaybının

Detaylı

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi Pamukkale University Journal of Engineering Sciences

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi Pamukkale University Journal of Engineering Sciences Pamukkale Ünverstes Mühendslk Blmler Dergs, Clt 0, Sayı 3, 04, Sayfalar 85-9 Pamukkale Ünverstes Mühendslk Blmler Dergs Pamukkale Unversty Journal of Engneerng Scences PREFABRİK ENDÜSTRİ YAPIARININ ARMONİ

Detaylı

Korelasyon ve Regresyon

Korelasyon ve Regresyon Korelasyon ve Regresyon 1 Korelasyon Analz İk değşken arasında lşk olup olmadığını belrlemek çn yapılan analze korelasyon analz denr. Korelasyon; doğrusal yada doğrusal olmayan dye kye ayrılır. Korelasyon

Detaylı

Bulanık Mantık ile Hesaplanan Geoid Yüksekliğine Nokta Yüksekliklerinin Etkisi

Bulanık Mantık ile Hesaplanan Geoid Yüksekliğine Nokta Yüksekliklerinin Etkisi Harta Teknolojler Elektronk Dergs Clt: 5, No: 1, 2013 (61-67) Electronc Journal of Map Technologes Vol: 5, No: 1, 2013 (61-67) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojkarastrmalar.com e-issn: 1309-3983 Makale

Detaylı

kadar ( i. kaynağın gölge fiyatı kadar) olmalıdır.

kadar ( i. kaynağın gölge fiyatı kadar) olmalıdır. KONU : DUAL MODELİN EKONOMİK YORUMU Br prmal-dual model lşks P : max Z cx D: mn Z bv AX b AV c X 0 V 0 bçmnde tanımlı olsun. Prmal modeln en y temel B ve buna lşkn fyat vektörü c B olsun. Z B B BB c X

Detaylı

PÜRÜZLÜ AÇIK KANAL AKIMLARINDA DEBİ HESABI İÇİN ENTROPY YÖNTEMİNİN KULLANILMASI

PÜRÜZLÜ AÇIK KANAL AKIMLARINDA DEBİ HESABI İÇİN ENTROPY YÖNTEMİNİN KULLANILMASI PÜRÜZLÜ AÇIK KANAL AKIMLARINDA DEBİ HESABI İÇİN ENTROPY YÖNTEMİNİN KULLANILMASI Mehmet ARDIÇLIOĞLU *, Galp Seçkn ** ve Özgür Öztürk * * Ercyes Ünverstes, Mühendslk Fakültes, İnşaat Mühendslğ Bölümü Kayser

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ Ahmet Alper ÖNER DAİRESEL KESİTLİ YATAY ELEMANLAR ETRAFINDAKİ AKIMIN DENEYSEL İNCELENMESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ADANA, 27 ÇUKUROVA

Detaylı

RİJİT CİSİMLERİN DÜZLEMSEL KİNETİĞİ

RİJİT CİSİMLERİN DÜZLEMSEL KİNETİĞİ RİJİT CİSİMLERİN DÜZLEMSEL KİNETİĞİ Rjt csmn knetğ, csme etk eden kuvvetler le csmn şekl, kütles ve bu kuvvetlern yarattığı hareket arasındak bağıntıları nceler. Parçacığın knetğ konusunda csm yalnızca

Detaylı

ELM201 ELEKTRONİK-I DERSİ LABORATUAR FÖYÜ

ELM201 ELEKTRONİK-I DERSİ LABORATUAR FÖYÜ T SAKAYA ÜNİESİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ ELEKTİK-ELEKTONİK MÜHENDİSLİĞİ ELM201 ELEKTONİK- DESİ LAOATUA FÖYÜ DENEYİ YAPTAN: DENEYİN AD: DENEY NO: DENEYİ YAPANN AD ve SOYAD: SNF: OKUL NO: DENEY GUP NO: DENEY

Detaylı

AĞIR BİR NAKLİYE UÇAĞINA AİT BİR YAPISAL BİLEŞENİN TASARIMI VE ANALİZİ

AĞIR BİR NAKLİYE UÇAĞINA AİT BİR YAPISAL BİLEŞENİN TASARIMI VE ANALİZİ III. ULUSAL HAVACILIK VE UZAY KONFERANSI 16-18 Eylül 2010, ANADOLU ÜNİVERSİTESİ, Eskşehr AĞIR BİR NAKLİYE UÇAĞINA AİT BİR YAPISAL BİLEŞENİN TASARIMI VE ANALİZİ Davut ÇIKRIKCI * Yavuz YAMAN Murat SORGUÇ

Detaylı

TABANA OTURAN YATAY BİR BORU ETRAFINDAKİ TÜRBÜLANSLI AKIMIN DENEYSEL VE SAYISAL ANALİZİ

TABANA OTURAN YATAY BİR BORU ETRAFINDAKİ TÜRBÜLANSLI AKIMIN DENEYSEL VE SAYISAL ANALİZİ 8. KIYI MÜHENDSL SEMPOZYUMU TABANA OTURAN YATAY BİR BORU ETRAFINDAKİ TÜRBÜLANSLI AKIMIN DENEYSEL VE SAYISAL ANALİZİ Arş. Gör. N. Göksu SOYDAN, Ç.Ü. İnşaat Müh. Böl., Adana, soydang@cu.edu.tr Doç. Dr. M.

Detaylı

YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2006 Cilt:13 Sayı:1 Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. MANİSA

YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2006 Cilt:13 Sayı:1 Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. MANİSA YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2006 Clt:3 Sayı: Celal Bayar Ünverstes İ.İ.B.F. MANİSA Bulanık Araç Rotalama Problemlerne Br Model Öners ve Br Uygulama Doç. Dr. İbrahm GÜNGÖR Süleyman Demrel Ünverstes, İ.İ.B.F.,

Detaylı

3. Parçaları Arasında Aralık Bulunan Çok Parçalı Basınç Çubukları

3. Parçaları Arasında Aralık Bulunan Çok Parçalı Basınç Çubukları 3. Parçaları Arasında Aralık Bulunan Çok Parçalı Basınç Çubukları Basınç çubukları brden fazla profl kullanılarak, bu profller arasında plan düzlemnde bell br mesafe bulunacak şeklde düzenleneblr. Bu teşklde,

Detaylı

Fizik 101: Ders 15 Ajanda

Fizik 101: Ders 15 Ajanda zk 101: Ders 15 Ajanda İk boyutta elastk çarpışma Örnekler (nükleer saçılma, blardo) Impulse ve ortalama kuvvet İk boyutta csmn elastk çarpışması Önces Sonrası m 1 v 1, m 1 v 1, KM KM V KM V KM m v, m

Detaylı

ENDÜSTRİYEL BİR ATIK SUYUN BİYOLOJİK ARITIMI VE ARITIM KİNETİĞİNİN İNCELENMESİ

ENDÜSTRİYEL BİR ATIK SUYUN BİYOLOJİK ARITIMI VE ARITIM KİNETİĞİNİN İNCELENMESİ ENDÜSTRİYEL BİR ATIK SUYUN BİYOLOJİK ARITIMI VE ARITIM KİNETİĞİNİN İNCELENMESİ Emel KOCADAYI EGE ÜNİVERSİTESİ MÜH. FAK., KİMYA MÜH. BÖLÜMÜ, 35100-BORNOVA-İZMİR ÖZET Bu projede, Afyon Alkalot Fabrkasından

Detaylı

UYGULAMA 2. Bağımlı Kukla Değişkenli Modeller

UYGULAMA 2. Bağımlı Kukla Değişkenli Modeller UYGULAMA 2 Bağımlı Kukla Değşkenl Modeller Br araştırmacı Amerka da yüksek lsans ve doktora programlarını kabul ednlmey etkleyen faktörler ncelemek stemektedr. Bu doğrultuda aşağıdak değşkenler ele almaktadır.

Detaylı

Fizik 101: Ders 19 Gündem

Fizik 101: Ders 19 Gündem Fzk 101: Ders 19 Gündem Açısal Momentum: Tanım & Türetmeler Anlamı nedr? Sabt br eksen etrafında dönme L = I Örnek: 2 dsk Dönen skemlede br öğrenc Serbest hareket eden br csmn açısal momentumu Değneğe

Detaylı

NİTEL TERCİH MODELLERİ

NİTEL TERCİH MODELLERİ NİTEL TERCİH MODELLERİ 2300 gözlem sayısı le verlen değşkenler aşağıdak gbdr: calsma: çocuk çalışıyorsa 1, çalışmıyorsa 0 (bağımlı değşken) Anne_egts: Anne eğtm sevyes Baba_egts: Baba eğtm sevyes Kent:

Detaylı

Eşik Mansabındaki Kritik Üstü Açık Kanal Akımının Deneysel ve Sayısal Analizi

Eşik Mansabındaki Kritik Üstü Açık Kanal Akımının Deneysel ve Sayısal Analizi Çukurova Ünverstes Mühendslk Mmarlık Fakültes Dergs, 3(), ss. 33-45, Aralık 6 Çukurova Unversty Journal of the Faculty of Engneerng and Archtecture, 3(), pp. 33-45, December 6 Eşk Mansabındak Krtk Üstü

Detaylı

T. C. GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ DENEYLER 1 ÇOKLU ISI DEĞİŞTİRİCİSİ DENEYİ

T. C. GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ DENEYLER 1 ÇOKLU ISI DEĞİŞTİRİCİSİ DENEYİ T. C. GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ DENEYLER ÇOKLU ISI DEĞİŞTİRİCİSİ DENEYİ ÖĞRENCİ NO: ADI SOYADI: DENEY SORUMLUSU: YRD. DOÇ. DR. BİROL ŞAHİN

Detaylı

Kabul Edilmiş Makale/Accepted Manuscript

Kabul Edilmiş Makale/Accepted Manuscript Kabul Edlmş Makale/Accepted Manuscrpt Başlık: Farklı parametreler çn nanoakışkanlar ve çarpan jetlern müşterek etksnn sayısal ncelenmes Ttle: A numercal nvestgaton of combned effect of nanofluds and mpngng

Detaylı

ENDÜSTRİNİN DEĞİŞİK İŞ KOLLARINDA İHTİYAÇ DUYULAN ELEMANLARIN YÜKSEK TEKNİK EĞİTİM MEZUNLARINDAN SAĞLANMASINDAKİ BEKLENTİLERİN SINANMASI

ENDÜSTRİNİN DEĞİŞİK İŞ KOLLARINDA İHTİYAÇ DUYULAN ELEMANLARIN YÜKSEK TEKNİK EĞİTİM MEZUNLARINDAN SAĞLANMASINDAKİ BEKLENTİLERİN SINANMASI V. Ulusal Üretm Araştırmaları Sempozyumu, İstanbul Tcaret Ünverstes, 5-7 Kasım 5 ENDÜSTRİNİN DEĞİŞİK İŞ KOLLARINDA İHTİYAÇ DUYULAN ELEMANLARIN YÜKSEK TEKNİK EĞİTİM MEZUNLARINDAN SAĞLANMASINDAKİ BEKLENTİLERİN

Detaylı

MAK 744 KÜTLE TRANSFERİ

MAK 744 KÜTLE TRANSFERİ ZKÜ Fen Blmler Ensttüsü Makne Mühendslğ Anablm alı MAK 744 KÜTLE TRANSFERİ TERMOİNAMİK ve TRANSPORT BÜYÜKLÜKLERİNİN HESAPLANMASI İÇİN FORMÜLLER VE TABLOLAR Mustafa EYRİBOYUN ZONGULAK - 007 1. TERMOİNAMİK

Detaylı

ATIK POLİMERİK MALZEME KATKILI BETONUN YALITIM ÖZELLİĞİNİN DENEYSEL OLARAK İNCELENMESİ

ATIK POLİMERİK MALZEME KATKILI BETONUN YALITIM ÖZELLİĞİNİN DENEYSEL OLARAK İNCELENMESİ Isı Blm ve Teknğ Dergs, 26,, 5-20, 2006 J. of Thermal Scence and Technology 2006 TIBTD Prnted n Turkey ISSN 300-365 ATIK POLİMERİK MALZEME KATKILI BETONUN YALITIM ÖZELLİĞİNİN DENEYSEL OLARAK İNCELENMESİ

Detaylı

Soğutucu Akışkan Karışımlarının Kullanıldığı Soğutma Sistemlerinin Termoekonomik Optimizasyonu

Soğutucu Akışkan Karışımlarının Kullanıldığı Soğutma Sistemlerinin Termoekonomik Optimizasyonu Soğutucu Akışkan arışımlarının ullanıldığı Soğutma Sstemlernn ermoekonomk Optmzasyonu * 1 Hüseyn aya, 2 ehmet Özkaymak ve 3 rol Arcaklıoğlu 1 Bartın Ünverstes akne ühendslğ Bölümü, Bartın, ürkye 2 arabük

Detaylı

UYUM ĐYĐLĐĞĐ TESTĐ. 2 -n olup. nin dağılımı χ dir ve sd = (k-1-p) dir. Burada k = sınıf sayısı, p = tahmin edilen parametre sayısıdır.

UYUM ĐYĐLĐĞĐ TESTĐ. 2 -n olup. nin dağılımı χ dir ve sd = (k-1-p) dir. Burada k = sınıf sayısı, p = tahmin edilen parametre sayısıdır. UYUM ĐYĐLĐĞĐ TESTĐ Posson: H o: Ver Posson dağılıma sahp br ktleden gelmektedr. H a : Ver Posson dağılıma sahp br ktleden gelmemektedr. Böyle br hpotez test edeblmek çn, önce Posson dağılım parametres

Detaylı

X, R, p, np, c, u ve diğer kontrol diyagramları istatistiksel kalite kontrol diyagramlarının

X, R, p, np, c, u ve diğer kontrol diyagramları istatistiksel kalite kontrol diyagramlarının 1 DİĞER ÖZEL İSTATİSTİKSEL KALİTE KONTROL DİYAGRAMLARI X, R, p, np, c, u ve dğer kontrol dyagramları statstksel kalte kontrol dyagramlarının temel teknkler olup en çok kullanılanlarıdır. Bu teknkler ell

Detaylı

TEKNOLOJİ, PİYASA REKABETİ VE REFAH

TEKNOLOJİ, PİYASA REKABETİ VE REFAH TEKNOLOJİ, PİYASA REKABETİ VE REFAH Dr Türkmen Göksel Ankara Ünverstes Syasal Blgler Fakültes Özet Bu makalede teknoloj sevyesnn pyasa rekabet ve refah sevyes üzerndek etkler matematksel br model le ncelenecektr

Detaylı

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt: 25, Sayı: 1, 2011 225

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt: 25, Sayı: 1, 2011 225 Atatürk Ünverstes İktsad ve İdar Blmler Dergs, Clt: 25, Sayı:, 20 225 FİNANSAL ANALİZDE KULLANILAN ORANLAR VE HİSSE SENEDİ GETİRİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: EKONOMİK KRİZ DÖNEMLERİ İÇİN İMKB İMALAT SANAYİ

Detaylı

TE 06 TOZ DETERJAN ÜRETİM TESİSİNDEKİ PÜSKÜRTMELİ KURUTMA ÜNİTESİNDE EKSERJİ ANALİZİ

TE 06 TOZ DETERJAN ÜRETİM TESİSİNDEKİ PÜSKÜRTMELİ KURUTMA ÜNİTESİNDE EKSERJİ ANALİZİ Yednc lusal Kmya Mühendslğ Kngres, 5-8 ylül 26, Anadlu Ünverstes, skşehr 6 OZ DRJAN ÜRİM SİSİNDKİ PÜSKÜRMLİ KRMA ÜNİSİND KSRJİ ANALİZİ GÜLSÜN BKAŞ*, FİRZ BALKAN ge Ünverstes Kmya Mühendslğ Bölümü, 351,

Detaylı

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Makine Mühendisliği, Kahramanmaraş, Türkiye

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Makine Mühendisliği, Kahramanmaraş, Türkiye S.Ü. Müh. Blm ve Tekn. Derg., c.6, s.4, ss. 694-711, 2018 Selcuk Unv. J. Eng. Sc. Tech., v.6, n.4, pp. 694-711, 2018 ISSN: 2147-9364 (Electronc) DOI: 10.15317/Sctech.2018.161 FARKLI KESİT GENİŞLEMELİ GEOMETRİLERİN

Detaylı

MIT Açık Ders Malzemeleri Bu materyallerden alıntı yapmak veya Kullanım Koşulları hakkında bilgi almak için

MIT Açık Ders Malzemeleri   Bu materyallerden alıntı yapmak veya Kullanım Koşulları hakkında bilgi almak için MIT Açık Ders Malzemeler http://ocm.mt.edu Bu materyallerden alıntı yapmak veya Kullanım Koşulları hakkında blg almak çn http://ocm.mt.edu/terms veya http://tuba.açık ders.org.tr adresn zyaret ednz. 18.102

Detaylı

Ercan Kahya. Hidrolik. B.M. Sümer, İ.Ünsal, M. Bayazıt, Birsen Yayınevi, 2007, İstanbul

Ercan Kahya. Hidrolik. B.M. Sümer, İ.Ünsal, M. Bayazıt, Birsen Yayınevi, 2007, İstanbul Ercan Kahya 1 Hdrolk. B.M. Sümer, İ.Ünsal, M. Bayazıt, Brsen Yayınev, 007, İstanbul se se da Brm kanal küçük gen kestl br kanalda, 1.14. KANAL EGIMI TANIMLARI Brm kanal genşlğnden geçen deb q se, bu q

Detaylı

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ELEKTRİKLİ FIRINLARDA ENERJİ TÜKETİM DENEYLERİNİN MODELLENMESİ

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ELEKTRİKLİ FIRINLARDA ENERJİ TÜKETİM DENEYLERİNİN MODELLENMESİ İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ELEKTRİKLİ FIRINLARDA ENERJİ TÜKETİM DENEYLERİNİN MODELLENMESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Makna Müh. Haluk KARATAŞ 503041114 Tez Danışmanı: Prof. Dr. Taner

Detaylı

Kabul Edilmiş Makale/Accepted Manuscript

Kabul Edilmiş Makale/Accepted Manuscript Kabul Edlmş Makale/Accepted Manuscrpt Başlık: Çarpan eğk akışkan jet kullanarak düz plaka üzerndek akış ve ısı transfernn sayısal olarak ncelenmes Ttle: Numercal nvestgaton of flow and heat transfer on

Detaylı

4.5. SOĞUTMA KULELERİNİN BOYUTLANDIRILMASI İÇİN BİR ANALIZ

4.5. SOĞUTMA KULELERİNİN BOYUTLANDIRILMASI İÇİN BİR ANALIZ Ünsal M.; Varol, A.: Soğutma Kulelernn Boyutlandırılması İçn Br Kuramsal 8 Mayıs 990, S: 8-85, Adana 4.5. SOĞUTMA KULELERİNİN BOYUTLANDIRILMASI İÇİN BİR ANALIZ Asaf Varol Fırat Ünverstes, Teknk Eğtm Fakültes,

Detaylı

Kavite Kanat Kesiti Etkileşiminin Aeroakustik Analizi

Kavite Kanat Kesiti Etkileşiminin Aeroakustik Analizi Dokuz Eylül Ünverstes-Mühendslk Fakültes Fen ve Mühendslk Dergs Clt 19, Sayı 55 No:1-Ocak/ 017 017 Dokuz Eylul Unversty-Faculty of Engneerng Journal of Scence and Engneerng Volume Volume 19, Issue 1955

Detaylı

Dolusavak Akımının Farklı Türbülans Kapatma Modelleri ile Sayısal Hesabı

Dolusavak Akımının Farklı Türbülans Kapatma Modelleri ile Sayısal Hesabı Çukurova Ünverstes Mühendslk Mmarlık Fakültes Dergs, 9(1), 71-80 ss., Hazran 014 Çukurova Unversty Journal of the Faculty of Engneerng and Archtecture, 9(1), pp. 71-80, June 014 Dolusavak Akımının Farklı

Detaylı

Numerical Investigation of the Effect of Needle Tilting Angle on Irrigant Flow Inside the Tooth Root Canal

Numerical Investigation of the Effect of Needle Tilting Angle on Irrigant Flow Inside the Tooth Root Canal Numerical Investigation of the Effect of Needle Tilting Angle on Irrigant Flow Inside the Tooth Root Canal İğne Açısının Diş Kök Kanalı İçindeki İrigasyon Sıvısının Akışına Etkisinin Sayısal Analizi A.

Detaylı

FLYBACK DÖNÜŞTÜRÜCÜ TASARIMI VE ANALİZİ

FLYBACK DÖNÜŞTÜRÜCÜ TASARIMI VE ANALİZİ FLYBACK DÖNÜŞTÜRÜCÜ TASARIMI VE ANALİZİ 1 Nasır Çoruh, Tarık Erfdan, 3 Satılmış Ürgün, 4 Semra Öztürk 1,,4 Kocael Ünverstes Elektrk Mühendslğ Bölümü 3 Kocael Ünverstes Svl Havacılık Yüksekokulu ncoruh@kocael.edu.tr,

Detaylı

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 7 Sayı: 1 s. 1-17 Ocak 2005

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 7 Sayı: 1 s. 1-17 Ocak 2005 DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Clt: 7 Sayı: 1 s. 1-17 Ocak 25 DEPREM EKİSİ ALINDA YAPILARDA OLUŞAN ABAN KESME KUVVELERİNİN KIYASLANMASI (COMPARISON OF BASE SHEAR FORCES A BUILDINGS

Detaylı

Tuğla Duvardaki ve Tesisattaki Isı Kaybının Yapay Sinir Ağları İle Belirlenmesi

Tuğla Duvardaki ve Tesisattaki Isı Kaybının Yapay Sinir Ağları İle Belirlenmesi Fırat Ünv. Fen ve Müh. Bl. Der. Scence and Eng. J of Fırat Unv. 18 (1), 133-141, 2006 18 (1), 133-141, 2006 Tuğla Duvardak ve Tessattak Isı Kaybının Yapay Snr Ağları İle Belrlenmes Ömer KELEŞOĞLU ve Adem

Detaylı

BETONARME YAPI TASARIMI

BETONARME YAPI TASARIMI BETONARME YAPI TASARIMI DEPREM HESABI Doç. Dr. Mustafa ZORBOZAN Mart 008 GENEL BİLGİ 18 Mart 007 ve 18 Mart 008 tarhler arasında ülkemzde kaydedlen deprem etknlkler Kaynak: http://www.koer.boun.edu.tr/ssmo/map/tr/oneyear.html

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY - 8

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY - 8 BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK - 402 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY - 8 FARKLI YÜZEY ÖZELLİKLERİNE SAHİP PLAKALARIN ISIL IŞINIM YAYMA ORANLARININ HESAPLANMASI BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Bilgisayarla Görüye Giriş

Bilgisayarla Görüye Giriş Blgsayarla Görüye Grş Ders 8 Görüntü Eşleme Alp Ertürk alp.erturk@kocael.edu.tr Panorama Oluşturma Görüntüler eşlememz / çakıştırmamız gerekmektedr Panorama Oluşturma İk görüntüden özntelkler çıkar Panorama

Detaylı

HİDROLİK. Yrd. Doç. Dr. Fatih TOSUNOĞLU

HİDROLİK. Yrd. Doç. Dr. Fatih TOSUNOĞLU HİDROLİK Yrd. Doç. Dr. Fatih TOSUNOĞLU Ders Hakkında Genel Bilgiler Görüşme Saatleri:---------- Tavsiye edilen kitaplar: 1-Hidrolik (Prof. Dr. B. Mutlu SÜMER, Prof. Dr. İstemi ÜNSAL. ) 2-Akışkanlar Mekaniği

Detaylı

Manyetizma Testlerinin Çözümleri. Test 1 in Çözümü

Manyetizma Testlerinin Çözümleri. Test 1 in Çözümü 4 Manyetzma Testlernn Çözümler 1 Test 1 n Çözümü 5. Mıknatısların brbrne uyguladığı kuvvet uzaklığın kares le ters orantılıdır. Buna göre, her br mıknatısa uygulanan kuvvet şekl üzernde gösterelm. 1. G

Detaylı

Sıklık Tabloları ve Tek Değişkenli Grafikler

Sıklık Tabloları ve Tek Değişkenli Grafikler Sıklık Tabloları ve Tek Değşkenl Grafkler Sıklık Tablosu Ver dzsnde yer alan değerlern tekrarlama sayılarını çeren tabloya sıklık tablosu denr. Sıklık Tabloları tek değşken çn marjnal tablo olarak adlandırılır.

Detaylı

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ DERGİSİ Cilt:13 Sayı:2 sh.75-87 Mayıs 2012

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ DERGİSİ Cilt:13 Sayı:2 sh.75-87 Mayıs 2012 DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ DERGİSİ Clt:13 Sayı:2 sh.75-87 Mayıs 2012 ÇELİK YAPI SİSTEMLERİNDE İKİNCİ MERTEBE ANALİZ YÖNTEMLERİNİN İNCELENMESİ (INVESTIGATION OF SECOND ORDER ANALYSIS

Detaylı

5. Boyut Analizi. 3) Bir deneysel tasarımda değişken sayısının azaltılması 4) Model tasarım prensiplerini belirlemek

5. Boyut Analizi. 3) Bir deneysel tasarımda değişken sayısının azaltılması 4) Model tasarım prensiplerini belirlemek Boyut analizi, göz önüne alınan bir fiziksel olayı etkileyen deneysel değişkenlerin sayısını ve karmaşıklığını azaltmak için kullanılan bir yöntemdir. Akışkanlar mekaniğinin gelişimi ağırlıklı bir şekilde

Detaylı

TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR

TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojkarastrmalar.org ISSN:1304-4141 Makne Teknolojler Elektronk Dergs 2004 (4) 9-16 TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR Kısa Makale Mermer Kesme Dsknn Sonlu Elemanlar Metodu İle Doğal Frekansların Belrlenmes

Detaylı

Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, TOK2013, 26-28 Eylül 2013, Malatya MEKATRONİK SİSTEMLER VE KONTROLÜ

Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, TOK2013, 26-28 Eylül 2013, Malatya MEKATRONİK SİSTEMLER VE KONTROLÜ Otomatk Kontrol Ulusal Toplantısı, TOK23, 26-28 Eylül 23, Malatya MEKATRONİK SİSTEMLER VE KONTROLÜ 655 Otomatk Kontrol Ulusal Toplantısı, TOK23, 26-28 Eylül 23, Malatya EKF Tabanlı INS/GPS Entegrasyonu

Detaylı

KARMAŞIK SAYILAR. Derse giriş için tıklayın...

KARMAŞIK SAYILAR. Derse giriş için tıklayın... KARMAŞIK SAYILAR Derse grş çn tıklayın A Tanım B nn Kuvvetler C İk Karmaşık Sayının Eştlğ D Br Karmaşık Sayının Eşlenğ E Karmaşık Sayılarda Dört İşlem Toplama - Çıkarma Çarpma Bölme F Karmaşık Dülem ve

Detaylı

Calculating the Index of Refraction of Air

Calculating the Index of Refraction of Air Ankara Unversty Faculty o Engneerng Optcs Lab IV Sprng 2009 Calculatng the Index o Reracton o Ar Lab Group: 1 Teoman Soygül Snan Tarakçı Seval Cbcel Muhammed Karakaya March 3, 2009 Havanın Kırılma Đndsnn

Detaylı

G.1. : Y.Kutlu, M.Kuntalp, D.Kuntalp. : Öz Düzenleyici Haritalar Kullanilarak Diken Dalgalarin Analizi. Yay nlanan Kitapç k.

G.1. : Y.Kutlu, M.Kuntalp, D.Kuntalp. : Öz Düzenleyici Haritalar Kullanilarak Diken Dalgalarin Analizi. Yay nlanan Kitapç k. G.1 Yazarlar : Y.Kutlu, M.Kuntalp, D.Kuntalp Ba l k : Öz Düzenley Hartalar Kullanlarak Dken Dalgalarn Analz Yay nlanan Ktapç k : Genç Blm nsanlar le Beyn Byofz II. Çal tay, Izmr / Turkey, 21-23 ubat2008

Detaylı

TABAKALI AKIŞKAN ORTAMINDAKİ SU ALMA AĞZINA AİT KRİTİK BATIKLIK

TABAKALI AKIŞKAN ORTAMINDAKİ SU ALMA AĞZINA AİT KRİTİK BATIKLIK Gaz Ünv. Müh. Mm. Fak. er. J. Fa. Eng. Arh. Gaz Unv. Clt 9, No, 8-9, Vol 9, No, 8-9, TABAKALI AKIŞKAN ORTAMINAKİ U ALMA AĞZINA AİT KRİTİK BATIKLIK Pınar KOCABAŞ *, Fkret KOCABAŞ ** ve Nhat EROĞLU *** *

Detaylı

ÇEV207 AKIŞKANLAR MEKANİĞİ KİNEMATİK-1. Y. Doç. Dr. Güray Doğan

ÇEV207 AKIŞKANLAR MEKANİĞİ KİNEMATİK-1. Y. Doç. Dr. Güray Doğan ÇEV207 AKIŞKANLAR MEKANİĞİ KİNEMATİK-1 Y. Doç. Dr. Güray Doğan 1 Kinematik Kinematik: akışkanların hareketlerini tanımlar Kinematik harekete sebep olan kuvvetler ile ilgilenmez. Akışkanlar mekaniğinde

Detaylı

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi DÜZ DİŞLİ ÇARKLARIN SONLU ELEMANLAR METODU İLE MODELLENMESİ

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi DÜZ DİŞLİ ÇARKLARIN SONLU ELEMANLAR METODU İLE MODELLENMESİ Journal of Engneerng and Natural Scences Mühendslk ve Fen Blmler Dergs Sgma 2004/2 DÜZ DİŞLİ ÇARKLARIN SONLU ELEMANLAR METODU İLE MODELLENMESİ M. Cüneyt FETVACI *, C. Erdem İMRAK İstanbul Teknk Ünverstes,

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK - 402 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY 4

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK - 402 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY 4 BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK - 0 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY İÇİNDE SABİT SICAKLIKTA SİLİNDİRİK ISITICI BULUNAN DİKDÖRTGEN PRİZMATİK SAC KUTU YÜZEYLERİNDEN ZORLANMIŞ TAŞINIM

Detaylı

ITAP_Exam_20_Sept_2011 Solution

ITAP_Exam_20_Sept_2011 Solution ITAP_Exam Sept_ Soluton. Şekldek makara sstem aff kütlel makaralardan, mükemmel pten ve kütleler şeklde şaretlenen csmlerden oluşmaktadır. Sürtünmey mal ederek O makaranın eksennn vmesn bulunuz. İpn makaralara

Detaylı

İ çindekiler. xvii GİRİŞ 1 TEMEL AKIŞKANLAR DİNAMİĞİ BERNOULLİ DENKLEMİ 68 AKIŞKANLAR STATİĞİ 32. xvii

İ çindekiler. xvii GİRİŞ 1 TEMEL AKIŞKANLAR DİNAMİĞİ BERNOULLİ DENKLEMİ 68 AKIŞKANLAR STATİĞİ 32. xvii Last A Head xvii İ çindekiler 1 GİRİŞ 1 1.1 Akışkanların Bazı Karakteristikleri 3 1.2 Boyutlar, Boyutsal Homojenlik ve Birimler 3 1.2.1 Birim Sistemleri 6 1.3 Akışkan Davranışı Analizi 9 1.4 Akışkan Kütle

Detaylı

Metin Madenciliği ile Soru Cevaplama Sistemi

Metin Madenciliği ile Soru Cevaplama Sistemi Metn Madenclğ le Soru Cevaplama Sstem Sevnç İlhan 1, Nevchan Duru 2, Şenol Karagöz 3, Merve Sağır 4 1 Mühendslk Fakültes Blgsayar Mühendslğ Bölümü Kocael Ünverstes slhan@kocael.edu.tr, nduru@kocael.edu.tr,

Detaylı

ALTERNATİF AKIM DEVRE YÖNTEM VE TEOREMLER İLE ÇÖZÜMÜ

ALTERNATİF AKIM DEVRE YÖNTEM VE TEOREMLER İLE ÇÖZÜMÜ BÖLÜM 6 ALTERNATİF AKIM DEVRE ÖNTEM VE TEOREMLER İLE ÇÖZÜMÜ 6. ÇEVRE AKIMLAR ÖNTEMİ 6. SÜPERPOZİSON TEOREMİ 6. DÜĞÜM GERİLİMLER ÖNTEMİ 6.4 THEVENİN TEOREMİ 6.5 NORTON TEOREMİ Tpak GİRİŞ Alternatf akımın

Detaylı

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE VE İMALAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE VE İMALAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE VE İMALAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MÜHENDİSLİKTE DENEYSEL METOTLAR-II BORU ve DİRSEKLERDE ENERJİ KAYBI DENEYİ 1.Deneyin Adı: Boru ve dirseklerde

Detaylı

Sazlıklı bölgelerde dalga hareketinden kaynaklanan yatay hız bileşeninin derinlik boyunca değişiminin incelenmesi

Sazlıklı bölgelerde dalga hareketinden kaynaklanan yatay hız bileşeninin derinlik boyunca değişiminin incelenmesi tüdergs/d mühendslk Clt:7, Sayı:1, 115-16 Şubat 008 Sazlıklı bölgelerde dalga hareketnden kaynaklanan yatay hız bleşennn dernlk boyunca değşmnn ncelenmes Alpaslan AYDINGAKKO *, Sedat KABDAŞLI İTÜ Fen Blmler

Detaylı

Deney No: 2. Sıvı Seviye Kontrol Deneyi. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Dijital Kontrol Laboratuvar Deney Föyü Deneyin Amacı

Deney No: 2. Sıvı Seviye Kontrol Deneyi. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Dijital Kontrol Laboratuvar Deney Föyü Deneyin Amacı SRY ÜNİVERSİESİ Djtal ontrol Laboratuvar Deney Föyü Deney No: 2 Sıvı Sevye ontrol Deney 2.. Deneyn macı Bu deneyn amacı, doğrusal olmayan sıvı sevye sstemnn belrlenen br çalışma noktası cvarında doğrusallaştırılmış

Detaylı

Şiddet-Süre-Frekans Bağıntısının Genetik Algoritma ile Belirlenmesi: GAP Örneği *

Şiddet-Süre-Frekans Bağıntısının Genetik Algoritma ile Belirlenmesi: GAP Örneği * İMO Teknk Derg, 28 4393-447, Yazı 29 Şddet-Süre-Frekans Bağıntısının Genetk Algortma le Belrlenmes: GAP Örneğ * Hall KARAHAN* M. Tamer AYVAZ** Gürhan GÜRARSLAN*** ÖZ Bu çalışmada, Genetk Algortma (GA)

Detaylı

5. Boyut Analizi. 3) Bir deneysel tasarımda değişken sayısının azaltılması 4) Model tasarım prensiplerini belirlemek

5. Boyut Analizi. 3) Bir deneysel tasarımda değişken sayısının azaltılması 4) Model tasarım prensiplerini belirlemek Boyut analizi, göz önüne alınan bir fiziksel olayı etkileyen deneysel değişkenlerin sayısını ve karmaşıklığını azaltmak için kullanılan bir yöntemdir. kışkanlar mekaniğinin gelişimi ağırlıklı bir şekilde

Detaylı

AÇIK KANAL AKIMINDA PÜRÜZLÜLÜK ÜZERİNDE TÜRBÜLANS BÜYÜKLÜKLERİ

AÇIK KANAL AKIMINDA PÜRÜZLÜLÜK ÜZERİNDE TÜRBÜLANS BÜYÜKLÜKLERİ AÇIK KANAL AKIMINDA PÜRÜZLÜLÜK ÜZERİNDE TÜRBÜLANS BÜYÜKLÜKLERİ I. Albayrak (1), S. Cokgor (2), (1) İstanbul Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Müh. Bölümü, Hidrolik Ana Bilim Dalı, 34850, Avcılar,

Detaylı

BİR OFİS İÇİN TERMAL KONFOR ANALİZİNİN HESAPLAMALI AKIŞKANLAR DİNAMİĞİ YÖNTEMİ İLE MODELLENMESİ VE SAYISAL ÇÖZÜMÜ

BİR OFİS İÇİN TERMAL KONFOR ANALİZİNİN HESAPLAMALI AKIŞKANLAR DİNAMİĞİ YÖNTEMİ İLE MODELLENMESİ VE SAYISAL ÇÖZÜMÜ BİR OFİS İÇİN TERMAL KONFOR ANALİZİNİN HESAPLAMALI AKIŞKANLAR DİNAMİĞİ YÖNTEMİ İLE MODELLENMESİ VE SAYISAL ÇÖZÜMÜ Hazırlayan : Kadir ÖZDEMİR No : 4510910013 Tarih : 25.11.2014 KONULAR 1. ÖZET...2 2. GİRİŞ.........3

Detaylı

SAYISAL ANALİZ. Doç.Dr. Cüneyt BAYILMIŞ. Sayısal Analiz. Doç.Dr. Cüneyt BAYILMIŞ

SAYISAL ANALİZ. Doç.Dr. Cüneyt BAYILMIŞ. Sayısal Analiz. Doç.Dr. Cüneyt BAYILMIŞ SAYISAL ANALİZ Doç.Dr. Cüneyt BAYILMIŞ Doç.Dr. Cüneyt BAYILMIŞ Sayısal Analz SAYISAL ANALİZ SAYISAL TÜREV Numercal Derentaton Doç.Dr. Cüneyt BAYILMIŞ Sayısal Analz İÇİNDEKİLER Sayısal Türev Ger Farklar

Detaylı

JFM316 Elektrik Yöntemler ( Doğru Akım Özdirenç Yöntemi)

JFM316 Elektrik Yöntemler ( Doğru Akım Özdirenç Yöntemi) JFM316 Elektrk Yöntemler ( Doğru Akım Özdrenç Yöntem) yeryüzünde oluşturacağı gerlm değerler hesaplanablr. Daha sonra aşağıdak formül kullanılarak görünür özdrenç hesaplanır. a K I K 2 1 1 1 1 AM BM AN

Detaylı

Fizik 101: Ders 20. Ajanda

Fizik 101: Ders 20. Ajanda Fzk 101: Ders 20 = I konusunda yorumlar Ajanda Br sstemn açısal momentumu çn genel fade Kayan krş örneğ Açısal momentum vektörü Bsklet teker ve döner skemle Jroskobk hareket Hareketl dönme hakkında yorum

Detaylı

ORTOTROPİK ZİNCİR YAN PLAKALARINDA GERİLME YIĞILMASI KATSAYILARININ HESAPLANMASI

ORTOTROPİK ZİNCİR YAN PLAKALARINDA GERİLME YIĞILMASI KATSAYILARININ HESAPLANMASI PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING COLLEGE MÜHENDİ SLİ K B İ L İ MLERİ DERGİ S İ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : 997 : 3 : 3 :45-49

Detaylı

Servis Amaçlı Robotlarda Modüler ve Esnek Boyun Mekanizması Tasarımı ve Kontrolü

Servis Amaçlı Robotlarda Modüler ve Esnek Boyun Mekanizması Tasarımı ve Kontrolü Servs Amaçlı Robotlarda Modüler ve Esnek Boyun Mekanzması Tasarımı ve Kontrolü Neşe Topuz, Hüseyn Burak Kurt, Pınar Boyraz, Chat Bora Yğt Makna Mühendslğ Bölümü İstanbul Teknk Ünverstes İnönü Cd. No:65,

Detaylı

04.10.2012 SU İHTİYAÇLARININ BELİRLENMESİ. Suİhtiyacı. Proje Süresi. Birim Su Sarfiyatı. Proje Süresi Sonundaki Nüfus

04.10.2012 SU İHTİYAÇLARININ BELİRLENMESİ. Suİhtiyacı. Proje Süresi. Birim Su Sarfiyatı. Proje Süresi Sonundaki Nüfus SU İHTİYAÇLARII BELİRLEMESİ Suİhtyacı Proje Süres Brm Su Sarfyatı Proje Süres Sonundak üfus Su ayrım çzs İsale Hattı Su Tasfye Tess Terf Merkez, Pompa İstasyonu Baraj Gölü (Hazne) Kaptaj Su Alma Yapısı

Detaylı

ENERJİ. Isı Enerjisi. Genel Enerji Denklemi. Yrd. Doç. Dr. Atilla EVCİN Afyon Kocatepe Üniversitesi 2007

ENERJİ. Isı Enerjisi. Genel Enerji Denklemi. Yrd. Doç. Dr. Atilla EVCİN Afyon Kocatepe Üniversitesi 2007 Yrd. Doç. Dr. Atlla EVİN Afyon Kocatepe Ünverstes 007 ENERJİ Maddenn fzksel ve kmyasal hal değşm m le brlkte dama enerj değşm m de söz s z konusudur. Enerj değşmler mler lke olarak Termodnamğn Brnc Yasasına

Detaylı

ZKÜ Mühendislik Fakültesi - Makine Mühendisliği Bölümü ISI VE TERMODİNAMİK LABORATUVARI Sudan Suya Türbülanslı Akış Isı Değiştirgeci Deney Föyü

ZKÜ Mühendislik Fakültesi - Makine Mühendisliği Bölümü ISI VE TERMODİNAMİK LABORATUVARI Sudan Suya Türbülanslı Akış Isı Değiştirgeci Deney Föyü ZKÜ Müendslk Fakültes - Makne Müendslğ Bölümü Sudan Suya Türbülanslı Akış Isı Değştrge Deney Föyü Şekl. Sudan suya türbülanslı akış ısı değştrge (H950 Deneyn adı : Boru çnde sudan suya türbülanslı akışta

Detaylı

KENTSEL ALANDA ET TALEP ANALİZİ: BATI AKDENİZ BÖLGESİ ÖRNEĞİ. Dr. Ali Rıza AKTAŞ 1 Dr. Selim Adem HATIRLI 2

KENTSEL ALANDA ET TALEP ANALİZİ: BATI AKDENİZ BÖLGESİ ÖRNEĞİ. Dr. Ali Rıza AKTAŞ 1 Dr. Selim Adem HATIRLI 2 Journal of Yasar Unversty 2010 3294-3319 KENTSEL ALANDA ET TALEP ANALİZİ: BATI AKDENİZ BÖLGESİ ÖRNEĞİ Dr. Al Rıza AKTAŞ 1 Dr. Selm Adem HATIRLI 2 ÖZET Bu çalışmada, Batı Akdenz Bölges kent merkezlernde

Detaylı

Türk Dilinin Biçimbilim Yapısından Yararlanarak Türkçe Metinlerin Farklı İmgelere Ayrılarak Kodlanması ve Sıkıştırılması

Türk Dilinin Biçimbilim Yapısından Yararlanarak Türkçe Metinlerin Farklı İmgelere Ayrılarak Kodlanması ve Sıkıştırılması Türk Dlnn Bçmblm Yapısından Yararlanarak Türkçe Metnlern Farklı İmgelere Ayrılarak Kodlanması ve Sıkıştırılması Banu DİRİ, M.Yahya KARSLIGİL Yıldız Teknk Ünverstes Elektrk Elektronk Fakültes - Blgsayar

Detaylı

ÇEV207 AKIŞKANLAR MEKANİĞİ KİNEMATİK-1. Y. Doç. Dr. Güray Doğan

ÇEV207 AKIŞKANLAR MEKANİĞİ KİNEMATİK-1. Y. Doç. Dr. Güray Doğan ÇEV207 AKIŞKANLAR MEKANİĞİ KİNEMATİK-1 Y. Doç. Dr. Güray Doğan 1 Kinematik Kinematik: akışkanların hareketlerini tanımlar Kinematik harekete sebep olan kuvvetler ile ilgilenmez. Akışkanlar mekaniğinde

Detaylı

2.7 Bezier eğrileri, B-spline eğrileri

2.7 Bezier eğrileri, B-spline eğrileri .7 Bezer eğrler, B-splne eğrler Bezer eğrler ve B-splne eğrler blgsaar grafklernde ve Blgsaar Destekl Tasarım (CAD) ugulamalarında çok kullanılmaktadır.. B-splne eğrler sadece br grup ver noktası çn tanımlanan

Detaylı

MOBİPA MOBİLYA TEKSTİL İNŞAAT NAKLİYE PETROL ÜRÜNLERİ. SÜPERMARKET VE TuRİzM SANAYİ VE TİcARET ANONİM ŞİRKETİ

MOBİPA MOBİLYA TEKSTİL İNŞAAT NAKLİYE PETROL ÜRÜNLERİ. SÜPERMARKET VE TuRİzM SANAYİ VE TİcARET ANONİM ŞİRKETİ MOBİPA MOBİLYA TEKSTİL İNŞAAT NAKLİYE PETROL ÜRÜNLERİ SÜPERMARKET VE TuRİzM SANAYİ VE TİcARET ANONİM ŞİRKETİ 2011-2012-2013 MALİ yılına İLİşKİN YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU ("Şrket") 01012011-31 ı22013

Detaylı

1. Aşağıda verilen fiziksel büyüklüklerin dönüşümünde? işareti yerine gelecek sayıyı bulunuz.

1. Aşağıda verilen fiziksel büyüklüklerin dönüşümünde? işareti yerine gelecek sayıyı bulunuz. Şube Adı- Soyadı: Fakülte No: NÖ-A NÖ-B Kimya Mühendisliği Bölümü, 2016/2017 Öğretim Yılı, 00323-Akışkanlar Mekaniği Dersi, 2. Ara Sınavı Soruları 10.12.2016 Soru (puan) 1 (20) 2 (20) 3 (20) 4 (20) 5 (20)

Detaylı