Creative Solution. GĠRĠġĠMCĠLĠK DESTEK PROGRAMI. YENĠ GĠRĠġĠMCĠ DESTEĞĠ GĠRĠġĠMCĠ Ġġ PLANI. GĠRĠġĠMCĠ ADI SOYADI : LENAR VALĠEV

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Creative Solution. GĠRĠġĠMCĠLĠK DESTEK PROGRAMI. YENĠ GĠRĠġĠMCĠ DESTEĞĠ GĠRĠġĠMCĠ Ġġ PLANI. GĠRĠġĠMCĠ ADI SOYADI : LENAR VALĠEV"

Transkript

1 GĠRĠġĠMCĠ ADI SOYADI : LENAR VALĠEV Ġġ FĠKRĠ OFĠSĠ : YAPI DEKORASYON TASARIMI & UYGULAMA ĠġLETMENĠN ADI : LAVA GRUBU PLANLAMA GAYREMENKUL YAPI DEKORASYON TĠC. LTD. ġtġ. Creative Solution 1

2 BÖLÜM 1: GENEL BĠLGĠLER 1.1 GiriĢimci 1. Ortak - Kazan ġehri Tataristan Cumhuriyeti 1988 doğumlu Lenar Valiev; 2001 yılında Türkiye'ye gelerek Ortaöğretim son sınıfı ve Liseyi Antalya'da tamamlayarak, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi - ġehir ve Bölge Planlama Bölümü yılları arasında baģarı ile lisansını tamamlamıģtır yıllar arasında özel Ģirkette 3 yıl yarı zamanlı ve 2.5 sene tam zamanlı olarak mesleğini yapmıģtır. ġehir planlama, kentsel tasarım dönüģüm gibi mesleki konulara hakim olup her ölçek tasarım, iç - dıģ tasarım konularına ilgi duymaktadır. Hobi olarak tanıdığı çevreye mekan içi tasarım ve özel mobilya tasarımları yapmaktadır. Ayrıca 2D ve 3D görselleģtirme programları aktif olarak kullanmaktadır. 2. Ortak - Kazan ġehri Tataristan Cumhuriyeti 1990 doğumlu Ramil Valiev; Abisi ile birlikte Türkiye'ye gelerek lise ve ortaöğretim eğitimini tamamlayarak, Ġstanbul Üniversitesi son sınıfında olup 2014 yılında lisansını bitirmeyi hedeflemektedir. Ayrıca 5 seneye yakın Profesyonel olarak reklam Ģirketlerinde 3D GörselleĢtirme & Video Animasyon programları aktif olarak kullanmaktadır. Her ölçek üç boyutlu obje, yapı, mekan gibi ortamları modelleyerek sunumunu yapmaktadır. Özellikle iç dekorasyon konularına ilgi duymaktadır. 1.2 ĠĢletmenin Faaliyet Konusu ĠĢletme LAVA GRUBU PLANLAMA GAYREMENKUL YAPI DEKORASYON TĠC. LTD. ġtġ. olarak, planlama kapsamında imar planların çizimi, her tür ve ölçekte imar plan tadilatı ve analiz çalıģmaları ile planlama faaliyeti altında arsa ve arazi geliģtirme raporların hazırlanması iģi yanında asıl faaliyet göstereceği iç ve dıģ yapı dekorasyon iģleri yürütmektedir. ġirket ünvanda yer alan gayrimenkul faaliyeti, KOSGEB in destek vermediği emlakçılık faaliyetleri olmayıp Ģehir ve bölge planlama kapsamında mühendislik rapor ve danıģmanlıklarını kapsamaktadır. ġehir Planlama Odası planlama ile birlikte emlakçılık faaliyetlerin yapılması etik bulmadığı için ünvanında emlak kelimesi geçemez ve bu alanda faaliyet gösterilemez. KOSGEB tarafından destek alınmak istenen asıl faaliyet kolu YAPI DEKORASYON TASARIMI & UYGULAMA olarak; mobilya tasarımları, daire içi belli alanları ( banyo, yatak odası, mutfak vs), daire tamamını, villa, mağaza ve ofisleri yaratıcı çözümler sunan teknik kadro ile projelendirilmesi ve üç boyutlu ortamda sunulması ayrıca uygulama ekipleriyle beraber uygulama, tadilat, dekorasyon iģlerini müģterilerinin zevk ve istekleri doğrultusunda a'dan z'ye kadar tüm iģleri itina ile sunması söz konusudur. Faaliyetler; KeĢif : Yerinde keģif yapmak, m2 ölçümleri ile mevcut kullanımları belgelemek, yaklaģık maliyet çıkarmak DanıĢmanlık : MüĢterinin hangi alanda ne yapmak istediğini belirlemek, baģka alternatifleri de sunarak, müģteriyi doğru sonuca yönlendirmek. 2

3 Projelendirme: Mekân projelendirilmesi ve 2D (iki boyutlu) olarak çizilmesi 3D GörselleĢtirme & Video Animasyon: Ġster hazır olarak getirilen veya "LAVA GRUBU" yaptırılan projelerin (plan, bina, oda, banyo, mutfak, yatak odası, obje vb) boyutlu hale getirilip görselleģtirmek. Uygulama: Proje doğrultusunda her türlü uygulamaları organize etmek, programlandırmak, iģçi ve malzeme tedarik etmek ve inģaat faaliyetlerini projeye uygun olarak olmasını denetlemek. SatıĢ Sonrası Destek: OluĢabilecek her türlü sorunları çözüme kavuģturmak, gerekli teknik destek ve danıģmanlık sağlamak. Proje üretiminde ve danıģmanlık hizmetlerinde; en yeni ofis yazılımları, 3D görselleģtirme programları ve 2D çizim programları kullanılacaktır. Grafik tasarım sektöründe bilindiği üzere yazılımları çalıģtıracak güçlü bilgisayarlara ihtiyaç duyulmaktadır. Bu nedenle özel olarak bir biri ile uyumlu parçalar sayesinde özel güçlü bilgisayarlar toplanacaktır. Ayrıca bu yazılımları kullanabilen teknik lise ve üniversite mezunları istihdam edilecektir. 1.3 ĠĢ Kurma Süreci Hafta AKTĠVĠTE Kiralama X KOSGEB BaĢvuru X Dekorasyon X X Mobilya - Donanım Alımı X X Lansman - BroĢür Basımı, Web site vb. X X Personel ve Çözüm Ortaklarının belirlenmesi X X KuruluĢ ĠĢlemleri X X X X Faaliyete Resmi BaĢlangıcı X BÖLÜM 2: GĠRĠġĠMCĠYE / ORTAKLARINA VE ĠġLETMEYE ĠLĠġKĠN BĠLGĠLER 2.1 GiriĢimci ve ĠĢletme Ortaklarının KiĢisel Bilgileri Adı Soyadı LENAR VALĠEV Adresi Bıldırcın Sok. Sevencan Ap. 44/13 Gülbahar Mah. ġiģli - Ġstanbul Telefonu Faksı E-Posta Adresi Doğum Tarihi 12/02/1988 En Son Mezun Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Olduğunuz Eğitim Kurumu 3

4 Bölümü ġehir ve Bölge Planlama Mezuniyet 14/06/2010 Tarihi Katıldığınız Kurs, Seminer v.b. Programlar GĠRĠġĠMCĠLĠK DESTEK PROGRAMI Yıl Programın Adı ve Konusu Süresi Aldığınız Belge Bildiği Yabancı Diller ve Dereceleri (Temel, Orta, Ġyi) ĠĢ Deneyimi Rusça Ġyi Türkçe - Ġyi Ġngilizce - Orta Dönemi ĠĢyeri Adı Görevi ÇalıĢma Süresi Promer Planlama Stajer 1 sene 6 ay 2008 Ġstanbul Metropolitan Stajer Planlama ( ĠBB) Promer Planlama ġehir Plancısı 2 sene 3 ay Diğer Nitelikleri Aktif olarak 2D ve 3D yazılım programları kullanmakta. Her türlü tasarım konularına ilgi duymakta. ĠnĢaat faaliyetlerinde deneyimlidir. Adı Soyadı RAMĠL VALĠEV Adresi Bıldırcın Sok. Sevencan Ap. 44/13 Gülbahar Mah. ġiģli - Ġstanbul Telefonu Faksı E-Posta Adresi Doğum Tarihi 15/05/1990 En Son Mezun Sarıyer Hüseyin Kalkavan Lisesi / Ġstanbul Olduğunuz Eğitim Kurumu Bölümü Yabancı Dil Mezuniyet 2007 Tarihi Katıldığınız Kurs, Seminer v.b. Programlar Yıl Programın Adı ve Konusu Süresi Aldığınız Belge 4

5 Bildiği Yabancı Diller ve Dereceleri (Temel, Orta, Ġyi) ĠĢ Deneyimi Rusça - Ġyi Türkçe - Ġyi Ġngilizce Ġyi Dönemi ĠĢyeri Adı Görevi ÇalıĢma Süresi 2008 Ġmaj Stajer 3 ay 2009 Toonefects Video Animasyon 3 ay 2010 Animarka 3D Animasyon 4 ay 2011 Digiflame 3D Animasyon 2 sene 2 ay 2012 MojoFX 3D Animasyon 6 ay Volt 3D Animasyon 7 ay Diğer Nitelikleri 3D Tasarım ve animasyon uzmanı, 3D ve 2D programları etkin bir Ģekilde kullanmakta, Video montaj ve efekt programlara hakim, müzik ile ilgilenmektedir. Halen Ġstanbul Üniversitesi Rus Dili ve Edebiyatı okumaktadır. 2.2 GiriĢimci ve ĠĢletme Ortaklarına ĠliĢkin Bilgi Tablosu Sıra No 1 2 GiriĢimci/ Ortağın Adı Soyadı LENAR VALĠEV RAMĠL VALĠEV T.C. Kimlik Numarası Kurucu Ortaklık Payı BaĢvuru Esnasındaki Ortaklık Payı Cinsiyeti (K/E) Özürlü Statüsünde mi? E HAYIR Sahip Olduğu Mesleki Yeterlilik Belgesi ġehġr PLANCISI Katıldığı GiriĢimcilik Eğitimi / DanıĢmanlık Programı/ĠġGEM Adı GiriĢimcilik Eğitimi / DanıĢmanlık Programı Belge Tarihi E HAYIR ĠĢ Fikri ve Seçme Nedeni YaĢam ve çalıģma alanları Ģehrin merkezinde zor üretilen alanlardır, yeni bir bina inģaat etmek oldukça zor bu nedenle yeni modern binalar hep Ģehrin dıģında yapılmaktadır. Ancak bu alanlara ulaģım gün geçtikçe zorlaģmaktadır. Güzel modern mekânlarda yaģama ve çalıģma olanakları sağlayarak Ģehrin merkezindeki köhnenmiģ bu alanları dönüģümü sağlanabilir. Bunu da yaratıcı ve hesaplı çözümler ile sağlamakla mümkündür. Faaliyet gösterilecek alanda, güçlü bir iģyeri potansiyeli mevcut, iģyerlerini yenilemeye teģvik ederek iģ alanı geniģletilebilir. 5

6 Özellikle bu bölgenin merkezi konumda olması nedeniyle ağırlıklı olarak öğrenci kesimine kira verilmektedir. Böylece diğer bölgelere nazaran hem kira değerleri yüksek hem de el değiģimi süreklidir. Bu nedenle kiracı değiģim aralığında tadilat yapma olanağı doğmaktadır. Çünkü devamlı oturulan bir evin tadilatını yapmak oldukça zor ve müģteriler evini yenileme konusuna sıcak bakmamaktadır. Evin yenilemesi ile evinin diğerinin artırıp kira gelirlerinin arttırmak adına ev sahipleri için bir avantaj sağlayacaktır. Bölgede kaliteli ve düzgün iģini yapan sonrasında ise her türlü destek sağlayan ve itibarı olan bir firma olmadığından bu alanda büyük bir ihtiyaç söz konusudur. bu ihtiyacı fırsat bilip, orta ve orta üstü zenginlere hizmet vererek dekorasyon iģinin çok da pahalı olmadığını bu grupların da gerçekleģtirebileceği piyasaya göstermek amacımızdır. 2.4 ĠĢletmenin Hukuki Statüsü ve Seçim Nedeni Limited ġirket Marka ismi haline getirmek, daha güvenilir bir imar oluģturmak Kamu ihalelerde prestij olarak çok daha fazla avantaj sağlamaktadır Daha kurumsal bir Ģirket haline getirmek Sabit vergi oranı olması Sermaye oranıyla sorumluluk Ortaklık Yapısına Uygun 2.5 ĠĢletmenin Misyonu "LAVA GRUBU" olarak müģteri odaklı yaratıcı çözümler sunan, müģterilerin taleplerine en kısa zamanda ve bütçelerine uygun olarak en kaliteli dekorasyon projelerini ve uygulamalarını gerçekleģtiren, iç dekorasyon uygulamalarıyla bireylerin yaģam kalitelerinde iyileģmeler ile daha mutlu bir toplum haline getirmek üzere kurulmuģtur. 2.6 ĠĢletmenin Vizyonu Sürekli büyüyen ve yaratıcı çözümler sunan çağın gereksinimlere cevap verebilen yeniliklerine açık olan, müģterilerin memnuniyeti ön planda tutan rahat modern ve kaliteli mekânlar sunan kaliteden asla ödün vermeyen bir kurumsal marka Ģirketi olmaktır. 2.7 Kısa Vadeli Hedefleri ĠĢini itina ile yapan bir firma olduğunu göstererek rekabetçi ortamda fiyat avantajı sağlayarak müģteri portföyünü geliģtirmek. Sosyal medya ve diğer reklam araçları ile kampanya düzenleyerek müģterileri çekmek. 6

7 Dekorasyon alanında yeni bir anlayıģ getirerek görselleģtirilmiģ proje üzerinden uygulamaları sağlayarak müģterilerin eskisi gibi sürpriz uygulamalarla karģılaģması yerine farklı bir hizmet yaratmak. Ġlk aģamada 3 kiģilik kadro ile hizmet vermeye planlayan ofis, ilk iki sene içinde kadro olarak % 100 büyümeyi ve personel sayısını 4 'de çıkartarak 6 kiģilik kadro oluģturarak, ilk yıl toplam TL'lik ciro gerçekleģtirmek. 2.8 Orta ve Uzun Vadeli Hedefleri 1. yıl AçılıĢ Kurulum TL 2. yıl % 35 Büyüme ve SatıĢ Artırımı TL 3. yıl % 50 Büyüme ve SatıĢ Artırımı TL 4. yıl % 35 Büyüme ve SatıĢ Artırımı TL 5. yıl % 25 Büyüme ve SatıĢ Artırımı TL 6. yıl % 15 Büyüme ve SatıĢ Artırımı TL 7. yıl % 15 Büyüme ve SatıĢ Artırımı TL 8. yıl % 10 Büyüme ve SatıĢ Artırımı TL 9. yıl % 10 Büyüme ve SatıĢ Artırımı TL 10. yıl % 5 Büyüme ve SatıĢ Artırımı TL Ġlk iki yıl piyasaya girerek marka ismini güçlendirerek, iģletmeyi büyütmek Eleman kapasitesini artırmak 2. yılında AR-GE çalıģmaları yaparak iģ miktarı azaltıp niteliği artırmak 3. yılında güçlü firmalar piyasasına girerek bu doğrultuda geliģmek BÖLÜM 3: PAZAR BĠLGĠLERĠ VE PAZARLAMA PLANI 3.1 Pazarın Büyüklüğü, Hedeflenen Pazar Payı Ġl etapta faaliyet alanı ġiģli Ġlçesi'nin Mecidiyeköy, Gülbahar, ĠzzetpaĢa ve KuĢtepe yi kapsamakta olup, bölgedeki halka hizmet edecektir. Resmi siteden alınan bilgilerine göre bölgede toplam adet (23152adet konut ve 8573 adet iģyeri) konut ve iģyeri bulunmaktadır. Bu da büyük bir pazar olduğunu göstermektedir. MAHALLE ADI 2010 NÜFUS BİNA SAYISI MESKEN SAYISI İŞYERİ SAYISI TOPLAM BAĞIMSIZ BÖLÜM MECİDİYEKÖY GÜLBAHAR İZZETPAŞA KUŞTEPE TOPLAM Tablo 1: Mahalle ve veri dağılımları (kaynak: Ġlk etapta faaliyet göstermeye çalıģılan bölgede farklı dallar ile birlikte 16 Ģirket dekorasyon hizmeti vermekte ve bunların dıģında sadece 4 tanesi alanında uzmanlaģmıģtır. Diğer Ģirketler 7

8 emlakçilik vb faaliyet ile birlikte komisyonculuk modelliyle iç dekorasyon faaliyetleri yürütmektedir. Direk ustalarla çalıģtıkları için tasarımdan yoksun, arada fazla aracı olduğu için fiyatlar yüksek, kullanılan malzeme en ucuz ve kalitesiz olmaktadır. Kroki 1: Istanbul bütününde dekorasyon Ģirketlerin dağılımı (https://maps.google.com/) Kroki 2: Faaliyet bölgesinde dekorasyon Ģirketlerin dağılımı (https://maps.google.com/) Not: büyük nokta ile gösterilen nitelikli dekorasyon ofisleridir, bölgede 4 tanedir. Son yıllarda artan refah seviyesi ile birlikte bina içi dekorasyon konut satıģından daha önemli bir konuma gelmiģtir, insanlar estetik kaygılardan ve moda eğilimlerden etkilenerek yeni arayıģlar içinde girmiģlerdir. Bunu fırsat bilerek "LAVA GRUBU" olarak getirmiģ olduğu anlayıģ sayesinde ilk etapta % 20'lik bir pazar payı hedeflemektedir. 3.2 Pazar Profili Seçilen Bölgede hedef müģteri kitlesi sosyoekonomik yönünden orta ve orta üstü grupları kapsamaktadır. Bu kitle ev ve iģyeri sahipleri, iģyeri kiracıları ile ev sahibi ile farklı 8

9 anlaģmalarda bulunacak kiracıları oluģturmaktadır. Örnek olarak kiracının projeyi uygulattırıp, kiradan düģürülmesidir. Ayrıca fuar standı tasarım iģleri veya iç mimarlık, mobilya, cam, alüminyum ve demir doğrama, PVC kapı pencere ve diğer görselleģtirme çalıģmalarına ihtiyaç duyan ofis/atölye iģlerinin taģeronluğunu üstlenerek farklı bir müģteri kitlesi oluģturulacaktır. Pazarda karģılaģan sorunları aģağıdaki gibi sıralayabiliriz; Kayıt dıģı ve düzgün iģini yapmayan ustalar sayesinde ev dekorasyonu kavramının sadece tamirat olarak algılanması sorunu Tadilat esnasında maksimum kar sağlamak amacıyla fiyat kırımları ve kalitesiz mal kullanmaları sorunu Kaliteli firmaların ise uyguladığı yüksek fiyat bedelleri nedeniyle hizmet edilecek gruplarının bu bedeli ödemekte güçlük çekmektedir. Bu sorunları aģmak için bölgede tanıtım ve bilgilendirme faaliyetlerinde bulunacaktır. MüĢteriler ile sözleģme imzalayarak güven kazanılacaktır. Ayrıca yapı malzemelerini satan iģyerlerine ve emlakçılara kartvizit ve broģür dağıtılarak müģteri profili geniģletmede yardımlarından yararlanılacaktır. Ġç mimarlık, mobilya, cam, alüminyum ve demir doğrama, PVC kapı pencere ve diğer görselleģtirme çalıģmalarına ihtiyaç duyan ofis/atölyeler ile ortaklıklar kurularak görselleģtirme iģlerinde destek sağlamak hedefler arasındadır. 3.3 Rakip Analizi Bölgede faaliyet gösteren rakip firmalar arasında; Aydın Dekorasyon, 3d Mimarlık Proje Tasarım Dekorasyon, E Dizayn Mimarlık - Dekorasyon, Ġdeko Ġç Mimari Dekorasyon olarak saymak mümkündür. Bu firmaların yeni kurulan bir Ģirkete nazaran belli bir müģteri portföyü oluģmuģ ve kendi alanlarında uzun süre faaliyet göstermektedirler. Bu 4 firmadan 3'nün web sitelerinin olmaması, internet kullanımının arttığı ve alıģveriģin sanal ortama kaydığı bir çağda, bu firmalara ulaģma ve ne tür iģ yaptığı, iģ niteliğinin ne olduğu anlamak mümkün değildir. Bu olgu firmalar için bir dezavantaj yaratmaktadır. Sadece Ġdeko Ġç Mimari Dekorasyon Ģirketinin web sitesi mevcut, Ģirketin hizmet alanı ise sadece fuar standı tasarımını kapsamaktadır. AnlaĢıldığı üzere kurumsallaģmıģ rakip 4 firmanın 3 tanesinin internet pazarlamasının zayıf olduğu ne tür iģlerin yaptıklarına ulaģmak zor olduğu, diğer firmanın ise sadece bir konuda uzmanlaģmıģ olduğunu görmekteyiz. "LAVA GRUBU" olarak yapacağımız iģlerinin sadece bir kolunu kapsamakta olup, tam olarak rakip bir firma niteliği taģımamaktadır. Bu firmaların dıģında ise kayıtlı ve kayıt dıģı iģ yapan küçük iģletmeler de mevcuttur. Küçük iģletmeleri de belli bir müģteri portföyüne sahiptir. "LAVA GRUBU" olarak misyon ve vizyon doğrultusunda iģimizde getirmiģ olduğumuz yeni bir anlayıģ ile bu müģteri potansiyelinden kendimize bir pay almayı hedeflemekteyiz. 9

10 3.4 Pazarlama/SatıĢ Hedefleri Pazarlama Hedeflerimiz; Pazarlama sadece ürün satıģına kadar bir süreç olmayacak, satıģ sonrası destek ve danıģmanlık Ģeklinde devam edecek. Marka Adı oluģturmak, katalog ve broģür dağıtımı yaparak halkı bilinçlendirmek Orta ve orta üstü gruplara hizmet veren bir marka oluģturmak Ġlk etapta kar oranı düģük tutarak, müģteri portföyü büyütmek Farklı promosyonlar ile müģteri kitlesi çekmek Teknoloji ve kaliteli eleman kullanarak bu alanda yeni bir soluk getirmek Ġnternet üzerinde farklı sosyal paylaģım siteleri ile adımızı duyurmak web adresimiz "www.lavagrubu.com" üzerinden müģteri çekmek Çözüm ortakları (iç mimarlık, mobilya, cam, alüminyum/demir doğrama, PVC kapı pencere ve diğer görselleģtirme çalıģmalarına ihtiyaç duyan ofis/atölye) ile yaptığımız anlaģmalar sayesinde pazardaki payı büyütmek SatıĢ Hedeflerimiz; Ġlk sene içerisinde fazla kar koymadan müģteri portföyü geniģletme hedefimiz olacaktır. Sonraki senelerde ise Ar-Ge çalıģmaları ile firmayı geliģtirmek daha nitelikli iģler alarak, kar oranı yüksek tutarak hamallığı azaltmak olarak hedefler arasındadır. ĠĢin Türü Yıllık Miktar Fiyat Toplam Projelendirme TL TL 3D GörselleĢtirme TL TL Uygulama TL TL Genel Toplam TL Tablo 2: 12 aylık satıģ hedefimiz ( fiyatlar ortalama iģ büyüklüğüne göre değiģiklik göstermektedir) 3.5 Sektörel GeliĢmeler, Fırsat ve Tehditlere ĠliĢkin Değerlendirmeler Sektördeki GeliĢmeler; Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafında 2011 yılında yapılan araģtırmaya göre; GeliĢmekte olan ülkelerde harcanabilir gelir seviyesinin yükselmesi, orta segment gelir seviyesindeki tüketici sayısının hızla artması, satın alma gücü artan genç nüfus ve finansman kaynaklarının geliģmesi baģta konut alımı olmak üzere konut içi dekorasyon harcamalarını da artırmaktadır. Uygulayıcı maliyetlerinin halen düģük olması sebebiyle, tüketiciler uygulama hizmetlerinde profesyonellerden destek almayı tercih etmektedir. Türkiye de, profesyonellerden destek almayı tercih eden tüketici, yavaģ yavaģ ürün seçiminde/ alımında daha etkili olmaya baģlamıģtır. Türkiye de henüz kendin yap kültürünün yaygınlaģmamıģ ve uygulayıcılar ın ücretlerinin halen karģılanabilir seviyede 10

11 olması, tüketicilerin yenileme faaliyetlerinde profesyonel destek almayı tercih etmelerine sebep olmaktadır. Özellikle üst segmentlerde yavaģ yavaģ iç mimar ve anahtar teslim yenileme hizmetleri yaygınlaģmaktadır. Rus inģaat pazarında evlerin iç dekorasyonsuz teslim edilmesi ve tüketicinin evini kendisinin dekore etmesi gibi yeni eğilimler yenileme pazarındaki büyümeyi tetikleyecektir. Krizin de etkisiyle dıģarıda olmak yerine evde daha fazla zaman geçirmeyi tercih eden tüketiciler ( cocooning ), evlerinde konfor sağlayacak ürünlere harcama yapmaktadırlar. Ürün çeģitliliği, kalite ve iģlevselliğin yanı sıra tasarım da karar vermede önemini korurken kadınların satın alım ve karar vermede payları artmaktadır. Bildik, tanıdık kavramı yerini kurumsal ve güvenirliğin firmadan beklenmesine henüz terk etmemiģtir. Kredi kartlarının yaygınlaģması, tüketici promosyonları, vb. faktörler ile finansman seçenekleri geniģlese de, uzun vadeli ev yenileme finansmanının tüketicileri halen zorladığı görülmektedir. Güçlü Yönleri; Ofisin konum olarak merkezi bir yerde bulunması ile modern ve gösteriģli olması MüĢteri odaklı "Yaratıcı Çözümler" konsepti ile piyasaya girmesi Nitelikli ve yarı nitelikli eleman istihdamı sağlayarak kaliteli iģler yürütmesi Hızlı ve dinamik bir kadro ile piyasaya girerek yenilikçi yaklaģım ile büyümesi Bölgede hizmet verilmeyen yeni hizmetlerin sağlanması (3D GörselleĢtirme & Video Animasyon ) ĠĢleri markalaģacak kurumsal bir kimlik altında yürütmesi Tanınan bölgede hizmet verilmesi ( Oturma - ÇalıĢma aynı bölgede ) hem müģteri profilinin bilinmesi hem ulaģım giderlerinin minimize tutmak ĠletiĢim kanalları kullanarak diğer firmalara nazaran bölgede tanınırlığı artırmıģ olması Zayıf Yönleri; Kullanılacak olan yazılım ve donanımların maliyetli olması Ġlk etapta giderlerin fazla olması Öz sermaye azlığı nedeniyle kredilere baģvurmak gerekebilecek Nitelikli personel çalıģtırma nedeniyle personel giderlerin fazla olması Resmi olarak iģ yürütüleceğinden gayri resmi olarak çalıģan firmalara göre vergi ödeme dezavantajı Fırsatlar; Bölgede alanımızda hizmet veren nitelikli firma azlığı Orta ve üst grupların gelir seviyelerinde iyileģmeler nedeniyle yeni müģteri potansiyelinin oluģması Sektörün KOSGEB tarafından destekleniyor olması ve desteklerinden yararlanılması Sektör inģaat piyasasıyla orantılı olarak her geçen gün büyüyerek devam etmektedir ve Ģu an kentsel dönüģüm ve konut projeleriyle önü açık ve çok hareketli sektördür 11

12 Ağırlıklı olarak personel maliyetli bir sektör olduğu için getirisi yüksek Dekorasyon hizmetinin lüks tüketim olmaktan çıkıp, orta grubun da yararlanıyor olması Bölgede yaģayan grupların orta ve orta üstü ekonomik statüye sahip olması Konut içi dekorasyon harcamalarında artıģın olması Tüketiciler uygulama hizmetlerinde profesyonellerden destek almayı tercih etmesi Kadınların satın alım ve karar vermede payları artması Kredi kartlarının yaygınlaģması, tüketici promosyonları, vb. faktörler ile finansman seçenekleri Tehditleri; Piyasaya yeni giriģ yapmamız ve yeni rakiplerin oluģabilir olması Bölgede baģka köklü firmaların olması Diğer firmaların fiyat kırmaları sonucu rekabet edebilmemiz için yeni araçların oluģturması gerektirecek Uzun vadeli ev yenileme finansmanının tüketicileri zorlaması 3.6 Beklenmedik Durumlara ĠliĢkin Öngörüler Kullanılacak olan yazılım ve donanımların maliyetli olması nedeniyle ilk etapta yazılım kiralama yöntemi ile bu sorun giderilecektir. Ġlk etapta beklenmeyen giderlerin ulaģması nedeniyle, öz sermeyenin yetmemesi durumunda bankaya kredi talebinde bulunarak sorun çözümüne gidilecektir. Nitelikli personel çalıģtırma maliyetleri karģısında ilk etapta eleman yetersizliği durumunda dıģarıdan "Freelance" olarak karģılanacaktır. Piyasada var olan ve oluģabilecek muhtemel rakiplerine karģın, piyasayı takip ederek sürekli yenilikçi çözümler üretmek, yeni bilgilere sahip genç personel çalıģtırmak ve pazarlama araçları kullanarak müģteriler ile sürekli iletiģim içinde olmak Rekabet edebilmek için, sürekli firmanın tanıtımını yapmak ve kalite politikamızı yürütmek. Büyük yenileme projelerinde tüketicilerin ödeme zorluğu aģmak için müģteriye özel ödeme seçenekleri oluģturmak Olağan üstü durumlara karģı donanım ve yazılım programlarının sigortalanması ile oluģabilecek kayıpların önüne geçilmesi Birden fazla çözüm ortağı bulundurarak olası fazla iģ yükü karģısında krize girmemek Fiyatlandırma sistemi oluģturarak bilimsel bir veriye dayanarak hizmeti fiyatlandırarak olası itirazları önleyerek, profesyonelleģmektir. Sürekli piyasa nabzını takip ederek bütçenin belli bir kısmını Ar-Ge ve Ġnovasyon çalıģmalarına ayırarak, personele yönelik eğitici toplantıları hazırlayarak olası kriz karģısında çözüm önerileri barındırmak Personel içinde oluģabilecek sürtüģmeleri önlemek adına personel alımlarında dikkatli davranılması ve ofis içinde tüm personelin eģit söz hakkına sahip olacağı Ģeklinde düzenin kurulması 12

13 3.7 Ürün/Hizmet Tanımı "LAVA GRUBU" yapı dekorasyon tasarımı & uygulama ana faaliyeti olarak 4 ana baģlık altında uzmanlaģacaktır. Bunlar; DanıĢmanlık, Projelendirme, 3D GörselleĢtirme & Video Animasyon ve Uygulama'dır DanıĢmanlık; Yapılacak iģin tanımlanması, Projelendirme, 3D GörselleĢtirme & Video Animasyon ve Uygulama konularında bilgi verilmesi, yerinde keģif yapılması, yaklaģık maliyet çıkarılması. DanıĢmanlı hizmeti ücretsiz olarak yapılacaktır. Projelendirme; Gerekli ölçümler alındıktan sonra, Mutfak, Banyo, Salon, Yatak Odası, Çocuk Odası, Cam Balkon, Asma Tavan Uygulamaları, Kapı, Pencere, Boya, Parke, TaĢ, DıĢ Cephe Bakım Onarım, Fuar Stantları, Özel Mobilya'ları ve Kapsamlı olmayan Elektrik - Tesisat projelerinin 2D olarak projelendirip çizilmesidir. Kat Planı 1: Örnek 2D Projelendirme 3D GörselleĢtirme & Video Animasyon; DıĢarıdan hazır gelen her türlü projeleri veya "LAVA GRUBU" olarak hazırlanan Mutfak, Banyo, Salon, Yatak Odası, Çocuk Odası, Cam Balkon, Asma Tavan Uygulamaları, Kapı, Pencere, Boya, Parke, TaĢ, DıĢ Cephe Bakım Onarım, Fuar Stantları ve Özel Mobilya'ları 3D olarak modelleyip görselleģtirilmesi ayrıca istenirse video sunum haline getirilmesidir. 13

14 3D Mekan Tasarımları 1: Örnek 3D GörselleĢtirme Projelerimiz 14

15 Uygulama; Anahtar Teslim, Mutfak, Banyo, Salon, Yatak Odası, Çocuk Odası, Cam Balkon, Asma Tavan Uygulamaları, Kapı, Pencere, Boya, Parke, TaĢ, DıĢ Cephe Bakım Onarım, Özel Mobilya ve Elektrik - Tesisat Uygulamaları'nı kapsamaktadır. 15

16 Gerçek Mekân Uygulamaları 1: Örnek gerçek uygulamalarımız 16

17 3.8 Ürün/Hizmet Fiyatının Nasıl OluĢturulduğu GĠRĠġĠMCĠLĠK DESTEK PROGRAMI Ofisin Sabit ve Değişken Giderler: Aylık olarak personel giderleri olmak üzere, elektrik, su, telefon, internet, kira, kira aidatları, muhasebe, sigorta ödemeleri Yönetim Giderleri ve Pazarlama Giderleri: Ar-Ge, katalog, broģür ve web masrafları İşçi Giderleri: Uygulama esnasında kullanılacak iģçilerin günlük veya m2 bazlı çalıģılan yıla özel dekorasyon iģleri güncel fiyatlar doğrultusunda %10'luk standart ĢaĢma payı ile iģçilik hesaplanacaktır Malzeme Giderleri: MüĢteri seçimleri doğrultusunda kullanılacak malzeme ayrıca hesaplara eklenecektir. Tüm bu giderler doğrultusunda, rakip firmaları da baz alarak aģağıdaki fiyat oluģum Ģeması oluģturulmuģtur. Tablo 3: Fiyat oluģum Ģeması. Not: 1. Sınıf karmaģık ve ayrıntılı iģleri kapsamakta olup m2 x 10 TL x 4 olarak hesaplanacaktır. Diğer iģlerin katsayısı 1'dir. Metre kare üzerinden hesaplanamayan iģler gün sayısı x 1000 TL olarak hesaplanacaktır. 17

18 3.9 Yer Seçimi LAVA GRUBU ġiģli Mecidiyeköy bölgesinde konumlanmıģtır. 30 m2 çalıģma alanına sahip büro çok merkezi bir bölgede yer almaktadır. UlaĢım kolaylığı, yeni ve yüksek kapasiteli iģyerlerinin çevrede olması ofisin imajını yükseltmektedir. Ofisinin alansal olarak bölgede yer alan diğer ofislere nazaran küçük olması ilk etaptaki kira giderlerini azaltmaktadır ve bir avantaj oluģturmaktadır. Ġstanbul Çevre yolunun iki yan sokağında olması ulaģım kolaylığı sağlamakta, yakın çevreden gelebilecek yüksek müģteri potansiyeli oluģturmaktadır. Kroki 3: LAVA GRUBU'in yer seçimi ĠĢ yeri adresi; Mecidiyeköy Oğuz Sokak Mürvet Han no:5 / 16, ġiģli Ġstanbul MüĢteriye UlaĢım Kanalları MüĢterilerimizin önerisi sayesinde web adresimiz "www.lavagrubu.com" sosyal paylaģım siteleri Duyuru ve ilanlar Çözüm ortakları ile yaptığımız anlaģmalar sayesinde Katalog ve broģürler 18

19 3.11 Ürün/Hizmet Tanıtım Planı PAZARLAMA AKTİVİTELERİ web sitenin kurulması X X Firma tanıtım sayfalara kayıt olunması X X X Linkedin, Facebook, Twitter, Google+, Vkontakte Kayıt X X Broşür, Katalog, Kartvizit, Antetli Kâğıt basımı ve dağıtımı X X Ortaklık yapacağımız firmalara ve fax ile tanıtım X X Yakın çevreye kendimizi hatırlatması, kartvizit dağıtımı X X X X X X X X X X BÖLÜM 4: ÜRETĠM PLANI 4.1 NACE Kodu: (NACE Kodları den temin edilerek yazılmalıdır.) Mimarlık faaliyetleri Mühendislik faaliyetleri ve ilgili teknik danıģmanlık 4.2 Üretim/Hizmet Sunum Sürecinin AĢamaları 19

20 4.3 ĠĢ AkıĢ ġeması MüĢteri Talebi doğrultusunda yapılacak iģin tespiti gerçekleģecektir. ĠĢin Projelendirme, 3D GörselleĢtirme & Video Animasyon, Uygulama veya bunların farklı kombinasyonları kapsayacak Ģeklinde belirlenecektir. Örnek çalıģmaları göstererek veya müģterinin talepleri doğrultusunda yapılacak iģlerin belirlenmesi ve keģiflerin hazırlanması. Hazırlanan keģiflerin müģteri tarafından onaylanması veya revizyonlara gidilme talebinin oluģması ile yeni keģiflerin yapılması. SözleĢmenin yapılması ve iģe baģlanmadan önce % 50 avansın alınması Bilgisayar ortamında ön çalıģmanın yapılması ve müģterinin kesin onayının alınması Uygulama yapılıyor ise; ekipler ve malzemeler organize edilir, mühendisler tarafından inģaat faaliyetler kontrol edilir. Ürün teslimin gerçekleģtirmesi ve kalan % 50 nin alınması Teslim sonrası desteklerin sağlanması 4.4 Üretim/Hizmet Sunum Teknikleri, Standartlar, Spesifikasyonlar Üretilen proje müģteri taleplerine göre hazırlanılır. Tasarım yaparken, dünya örneklerine bakılarak çağdaģ yaklaģım ile son teknoloji ve bilgi kullanılarak yapılacaktır. Uygulama iģlerinde ise TSE onaylı malzeme kullanılacak olup, yapılan her iģi için iģçilik ve malzemeye 2 yıl garanti verilecek, sözleģme gereği kullanıcı tarafından oluģan sorunlardan LAVA GRUBU sorunlu olmayacaktır. Ayrıca firmanın ISO 9001 kalite yönetim sistemi kapsamına en kısa sürede girilmesi hedeflenmektedir. Yapılan tüm iģlerin web sitemizde yayınlayarak müģterilerin farklı firmalar ile kıyaslama olanağı sağlanacaktır. 4.5 Hukuki Gereksinimler Ġzin / Ruhsat / Kayıt Ġlgili Kurum Süre - gün Ġmza Tescil beyannamesi, imza sirküleri, nüfus cüzdanın alınması Noter 1-2 Vergi hesap numarasının alınması Vergi Dairesi 1-2 Defterlerin alınması ve tasdik edilmesi Noter ve Kırtasiye 1-2 Yoklama tutanağın düzenlenmesi Vergi Dairesi 5 Vergi levhası Vergi Dairesi 1-2 Fatura, irsaliye ve gider pusulası belgelerinin basımı M.B.AnlĢ. Matbaa 2 ġirket Tescilinin Yapılması Ticaret Sicil Memurluğu 1-2 Sicil gazetesi ilanı Ticaret Sicil Memurluğu 3-15 Ġlgili odaya kayıt yapılması Ticaret Odası 1-2 ĠĢyeri açma ve çalıģma ruhsatların alınması Belediye 2 SGK iģlemleri SGK 1 Bağ-Kur iģlemleri Bağ-Kur 1 20

21 BÖLÜM 5: YÖNETĠM PLANI 5.1 Organizasyon ġeması 5.2 Görev ve Sorumluluklar Lenar Valiev; ĠĢyerinin müģteri iliģkileri, Personel alım, Pazar araģtırmaları, Organizasyon takibi, Ġdari Mali iģler, Ar-Ge, Tasarım ve Uygulama Denetleme, 2D ve Uygulama faaliyetlerin Fiyat Tekliflerin Hazırlanma Ramil Valiev; Yazılım ve Donanım alımları, Tasarım GörselleĢtirme Takibi, 3D GörselleĢtirme ve Animasyon Fiyat Teklifin Hazırlanma Sekreter; MüĢteri ön görüģme, ön muhasebe, evrak iģleri, reklam ve halkla iliģkiler sorumlusu. Ġç Mimar; Her türlü 2D proje çizimleri ve sunum haline getirilmesi, ön araģtırmanın yapılması, ön maliyetlerinin belirlenmesi. 3D Tasarım Uzmanı; Her türlü 3D ve Video Animasyon iģlerin hazırlanması ve ön maliyetlerin çıkarılması. 21

22 5.3 Görev Tanımlarına Göre Alınacak Personel Nitelikleri (Mesleki yeterlilik belgesi sahipleri varsa belirtilecektir.) Personel Adet Nitelik Sekreter 1 kişi Lise Mezunu İç Mimar 1 kişi Üniversite Mezunu 3D Tasarım uzmanı 2 kişi Meslek Lisesi Mezunu 22

23 BÖLÜM 6: FĠNANSAL PLAN 6.1 BaĢlangıç Maliyetleri ve Diğer BaĢlangıç Giderleri MAKĠNA TEÇHĠZAT BĠRĠM FĠYAT ADET TOPLAM ÖZEL MASAÜSTÜ BĠLGĠSAYAR DIZÜSTÜ BILGISAYAR ADSL MODEM ÇOK FONKSĠYONLU FOTOKOPĠ TONER TELEFON KLAVYE + MAUS MONĠTÖR D ÇĠZĠM PROGRAMI ( 1 YILLIK LĠSANS ) D ÇĠZĠM PROGRAMI OFĠS YAZILIMLARI ĠġLETĠM SĠSTEMĠ YAZILIMI TOPLAM BÜRO MALZEMELERĠ BĠRĠM FĠYAT ADET TOPLAM YÖNETĠCĠ TAKIMI PERSONEL MASASI PC KOLTUĞU DOSYA DOLABI TABURE BÜRO TĠPĠ BUZ DOLABI DEKORASYON GĠDERLERĠ SU PINARI MĠKRODALGA FIRIN UPS GÜÇ KAYNAGI ĠġLETME KURULUġ GĠDERLERĠ TOPLAM 4435 TOPLAM TOPLAM 3000 TOPLAM TOPLAM 3500 ARA TOPLAM 24,030 TL 1. YIL ĠÇĠNDE TAMAMLANACAK DĠĞER MAKĠNE, TEÇHĠZAT VE OFĠS DONANIM AÇIKLAMA BĠRĠM FĠYAT ADET TOPLAM ÖZEL MASAÜSTÜ BĠLGĠSAYAR D ÇĠZĠM PROGRAMI TOPLAM GENEL TOPLAM 7,800 TL 31,830 TL 23

BAYSAN TRAFO RADYATÖRLERĠ SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU 01.01.2013 / 31.12.2013

BAYSAN TRAFO RADYATÖRLERĠ SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU 01.01.2013 / 31.12.2013 BAYSAN TRAFO RADYATÖRLERĠ SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU 01.01.2013 / 31.12.2013 SERMAYE PĠYASASI KURULU NUN SERĠ:XI NO:29 SAYILI TEBLĠĞĠNE ĠSTĠNADEN HAZIRLANMIġTIR. Sayfa No: 1

Detaylı

OSMANĠYE ĠLĠ STRATEJĠK YÖNELĠM ANALĠZĠ

OSMANĠYE ĠLĠ STRATEJĠK YÖNELĠM ANALĠZĠ OSMANĠYE ĠLĠ STRATEJĠK YÖNELĠM ANALĠZĠ 2000 Osmaniye Ġli Stratejik Yönelim Analizi Proje Yürütücüleri Prof. Dr. Orhan BÜYÜKALACA Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aykut GÜL Osmaniye Korkut

Detaylı

ÇAĞRI MERKEZĠNDE MÜġTERĠ MEMNUNĠYETĠNĠ ARTIRMA ÇALIġMALARI VE BĠR UYGULAMA

ÇAĞRI MERKEZĠNDE MÜġTERĠ MEMNUNĠYETĠNĠ ARTIRMA ÇALIġMALARI VE BĠR UYGULAMA T.C. BAHÇEġEHĠR ÜNĠVERSĠTESĠ ÇAĞRI MERKEZĠNDE MÜġTERĠ MEMNUNĠYETĠNĠ ARTIRMA ÇALIġMALARI VE BĠR UYGULAMA Yüksek Lisans Tezi AYġE MELEK TOPALAK ĠSTANBUL, 2014 T.C. BAHÇEġEHĠR ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER

Detaylı

ETKĠN MÜġTERĠ ĠLĠġKĠLERĠ YÖNETĠMĠNĠN MÜġTERĠ MEMNUNĠYETĠNE YANSIMALARI GARANTĠ BANKASI MÜġTERĠ HĠZMETLERĠ

ETKĠN MÜġTERĠ ĠLĠġKĠLERĠ YÖNETĠMĠNĠN MÜġTERĠ MEMNUNĠYETĠNE YANSIMALARI GARANTĠ BANKASI MÜġTERĠ HĠZMETLERĠ T.C. SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ HALKLA ĠLĠġKĠLER VE TANITIM ANA BĠLĠM DALI HALKLA ĠLĠġKĠLER BĠLĠM DALI ETKĠN MÜġTERĠ ĠLĠġKĠLERĠ YÖNETĠMĠNĠN MÜġTERĠ MEMNUNĠYETĠNE YANSIMALARI GARANTĠ

Detaylı

OF TİCARET VE SANAYİ ODASI OF SANAYİ PROFİLİ VE ÜYE MEMNUNİYETİ ARAŞTIRMASI

OF TİCARET VE SANAYİ ODASI OF SANAYİ PROFİLİ VE ÜYE MEMNUNİYETİ ARAŞTIRMASI 2010 OF TİCARET VE SANAYİ ODASI OF SANAYİ PROFİLİ VE ÜYE MEMNUNİYETİ ARAŞTIRMASI KISALTMALAR DİZİNİ AB: Avrupa Birliği ABD: Amerika BirleĢik Devletleri AR-GE: AraĢtırma GeliĢtirme BBDK: Bankacılık Düzenleme

Detaylı

KARAR DESTEK SİSTEMLERİ (DSS)

KARAR DESTEK SİSTEMLERİ (DSS) KARAR DESTEK SİSTEMLERİ (DSS) Karar Destek Sistemleri, yani DSS, yöneticilerin karar vermesine yardımcı olan interaktif ve bilgisayar ortamında olan sistemlerdir. DSS ler yöneticilerin karar vermede yardımcı

Detaylı

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu ii 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu iii Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu (Ocak Haziran) iv 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu SunuĢ 2009 yılından itibaren sorumluluk bölgesi olan Hatay,

Detaylı

ĠLERLEME BĠLDĠRĠMĠ 2011. BĠRLEġMĠġ MĠLLETLER KÜRESEL ĠLKELER SÖZLEġMESĠ

ĠLERLEME BĠLDĠRĠMĠ 2011. BĠRLEġMĠġ MĠLLETLER KÜRESEL ĠLKELER SÖZLEġMESĠ ĠLERLEME BĠLDĠRĠMĠ 2011 BĠRLEġMĠġ MĠLLETLER KÜRESEL ĠLKELER SÖZLEġMESĠ GELECEĞĠMĠZĠ ĠNġA EDĠYORUZ kaynaklarımızı ve enerjimizi geleceğe yönelttik Sürdürülebilir Kalkınma için temel attık, gelecek neslin

Detaylı

Dr. Tulga Albustanlıoğlu Seyahat Acenteciliği Ders Notları, Ankara 2009 1

Dr. Tulga Albustanlıoğlu Seyahat Acenteciliği Ders Notları, Ankara 2009 1 SEYAHAT ACENTACILIĞI VE TUR OPERATÖRLÜĞÜ BÖLÜM I Seyahatin ve Seyahat Acentalarının Tarihçesi 1- Seyahat Kavramı Seyahat ve Zevk birbirine yakın kavramlar olarak kullanılmaya baģlanılmıģtır. Önceleri seyahat

Detaylı

TRA2 BÖLGESİNİN KALKINMASINDA ÇAĞRI MERKEZİ FIRSATI ŞUBAT 2011

TRA2 BÖLGESİNİN KALKINMASINDA ÇAĞRI MERKEZİ FIRSATI ŞUBAT 2011 T. C. S E R H A T K A L K I N M A A J A N S I Sayfa T. C. S E R H A T K A L K I N M A A J A N S I Sayfa I T. C. S E R H A T K A L K I N M A A J A N S I Sayfa II ÖNSÖZ Genel olarak müşteri ne ister? Sorusunun

Detaylı

SERHAT KALKINMA AJANSI

SERHAT KALKINMA AJANSI T.C BAġBAKANLIK DEVLET PLANLAMA TEġKĠLATI MÜSTEġARLIĞI KALKINMA AJANSLARI TARAFINDAN SAĞLANAN DESTEKLER ĠÇĠN PROJE UYGULAMA REHBERİ SERHAT KALKINMA AJANSI 2010 1 GĠRĠġ... 2 1.1 KAPSAM...2 1.2 YASAL DAYANAKLAR...2

Detaylı

SUNUġ Prof. Dr. Mehmet Nuri NAS REKTÖR V. ġırnak, ġubat 2015

SUNUġ Prof. Dr. Mehmet Nuri NAS REKTÖR V. ġırnak, ġubat 2015 SUNUġ ġırnak Üniversitesi 2008 yılı Mayıs ayında kurulmuģ olup, aynı yılın Eylül ayında faaliyete geçen yenilikçi bir üniversitedir. Bir bölge üniversitesi olmak için büyük çaba gösteren ve hızla geliģen

Detaylı

ĠÇĠNDEKĠLER. ÇĠZELGE LĠSTESĠ... v ġekġl LĠSTESĠ... vii KISALTMALAR... ix ÖNSÖZ... xi

ĠÇĠNDEKĠLER. ÇĠZELGE LĠSTESĠ... v ġekġl LĠSTESĠ... vii KISALTMALAR... ix ÖNSÖZ... xi i ĠÇĠNDEKĠLER ÇĠZELGE LĠSTESĠ... v ġekġl LĠSTESĠ... vii KISALTMALAR... ix ÖNSÖZ... xi 1 SUNUġ... 1 1.1 GĠRĠġ... 1 1.2 OTSEP PROJE ÇALIġMA EKĠBĠ... 5 1.3 STRATEJĠK PLANLAMA SÜRECĠ VE KULLANILAN YÖNTEM...

Detaylı

KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 01.01.2014-30.09.2014 YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 01.01.2014-30.09.2014 YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 01.01.2014-30.09.2014 YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 1. İÇİNDEKİLER 2 VİZYON, MİSYON... 2 3 RAPORUN DÖNEMİ... 2 4 ORTAKLIĞIN ÜNVANI... 2 5 ŞİRKET PROFİLİ... 2 5.1

Detaylı

ŞANLIURFA LOJİSTİK STRATEJİ PLANI VE LOJİSTİK MERKEZ (KARALİMANI) FİZİBİLİTE RAPORU

ŞANLIURFA LOJİSTİK STRATEJİ PLANI VE LOJİSTİK MERKEZ (KARALİMANI) FİZİBİLİTE RAPORU ŞANLIURFA LOJİSTİK STRATEJİ PLANI VE LOJİSTİK MERKEZ (KARALİMANI) FİZİBİLİTE RAPORU OTOYO L BAĞ LANTI KAVŞ AĞI GAP HAVALİMANI 1. OSB ŞA NL IU RF A GA Zİ AN TE P ŞA NL IU RF AL OJ İS Tİ K ME RK EZ İ TC

Detaylı

Dünyada ve Türkiye de Madencilik Sektörü

Dünyada ve Türkiye de Madencilik Sektörü -1- İçerik 1. Giriş 3 2. Dünyada Madencilik 4 2.1. Genel Görünüm 4 2.2. Üretim 5 2.3. Tüketim 6 2.4. Dünya Madenciliği 8 2.4.1. Gelişmiş Bazı Ülkelerde Madencilik Faaliyetleri 8 3. Türkiye de Madencilik

Detaylı

TRA1 DÜZEY 2 BÖLGESİ KALKINMA AJANSI 2009 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

TRA1 DÜZEY 2 BÖLGESİ KALKINMA AJANSI 2009 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI TRA1 DÜZEY 2 BÖLGESİ KALKINMA AJANSI YILI ÇALIŞMA PROGRAMI ARALIK 17/12/ TRA1 İÇİNDEKİLER SUNUŞ 3 1. TEMEL AMAÇLAR VE ÖNCELİKLER 5 2. YILI FAALİYETLERİ 5 2.1 KURUMSALLAŞMA FAALİYETLERİ 6 2.1.1 Ajansın

Detaylı

Global Yatırım Holding A.ġ. ve Bağlı Ortaklıkları

Global Yatırım Holding A.ġ. ve Bağlı Ortaklıkları Global Yatırım Holding Anonim ġirketi ve Bağlı Ortaklıkları SERĠ:XI NO:29 SAYILI TEBLĠĞE ĠSTĠNADEN HAZIRLANMIġ 01 OCAK 31 ARALIK 2012 DÖNEMĠ FAALĠYET RAPORU 1 1. Raporun Dönemi 01/01/2012 31/12/2012 2.

Detaylı

girişimcilik risk kredi iş melekleri işgem teşvik işkur tübitak araştırma-geliştirme sermaye yenilikçilik

girişimcilik risk kredi iş melekleri işgem teşvik işkur tübitak araştırma-geliştirme sermaye yenilikçilik teşvik kredi girişim sermayesi girişimcilik yeni girişimci sermaye yenilikçilik girişimcilik ve Yenilik Programı işgem risk iş melekleri işkur tübitak araştırma-geliştirme rekabet edebilirlik ORTA KARADENİZ

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı... 4. Genel Müdür Mesajı... 5. Yönetim Kurulu... 6. Üst Yönetim... 9. Hakkımızda...

İÇİNDEKİLER. Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı... 4. Genel Müdür Mesajı... 5. Yönetim Kurulu... 6. Üst Yönetim... 9. Hakkımızda... 01.01.2014 / 31.12.2014 İÇİNDEKİLER Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı... 4 Genel Müdür Mesajı... 5 Yönetim Kurulu... 6 Üst Yönetim... 9 Hakkımızda... 12 Üretim Tesisleri... 14 Şirketin Sermaye Yapısı ve

Detaylı

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI. ÇAY ĠġLETMELERĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ÇAY-KUR) 2013 YILI DENETĠM RAPORU

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI. ÇAY ĠġLETMELERĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ÇAY-KUR) 2013 YILI DENETĠM RAPORU T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI ÇAY ĠġLETMELERĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ÇAY-KUR) 2013 YILI DENETĠM RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı SayıĢtay Kanunu, 08.06.1984 tarih ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname

Detaylı

TAKDİM. ülkemiz ve bölgemiz için hayırlara vesile olmasını. İdris AĞACANOĞLU. TRB2 Bölgesi Çağrı Merkezleri Sektör Analizi

TAKDİM. ülkemiz ve bölgemiz için hayırlara vesile olmasını. İdris AĞACANOĞLU. TRB2 Bölgesi Çağrı Merkezleri Sektör Analizi L S - HAKK - VA N TAKDİM Gelecek anlamına gelen Âti sözcüğünden adını alan derneğimiz, adından aldığı ilhamla geçmişle bağını koparmadan geleceğin inşasına katkı sunmak amacıyla 2005 yılında Hakkâri de

Detaylı

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. 2013 Faalİyet Raporu. Kapılarımız size hep açık

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. 2013 Faalİyet Raporu. Kapılarımız size hep açık 2013 Faalİyet Raporu Kapılarımız size hep açık Kapılarımız size hep açık 1996 yılında, Türkiye de bankacılık anlayışına yepyeni bir boyut getirmek için yola çıktığımız günden bugüne 17 yıl geçti. O günden

Detaylı

BÜYÜME STRATEJĠSĠ OLARAK ġġrket BĠRLEġME VE SATIN ALMALARI TÜRK PERAKENDE SEKTÖRÜNDE BĠR ARAġTIRMA

BÜYÜME STRATEJĠSĠ OLARAK ġġrket BĠRLEġME VE SATIN ALMALARI TÜRK PERAKENDE SEKTÖRÜNDE BĠR ARAġTIRMA T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ BÜYÜME STRATEJĠSĠ OLARAK ġġrket BĠRLEġME VE SATIN ALMALARI TÜRK PERAKENDE SEKTÖRÜNDE BĠR ARAġTIRMA Hazırlayan Ġbrahim AKGÖBEK ĠĢletme Ana

Detaylı

SERMAYE PĠYASASI KURULU. BĠMEKS BĠLGĠ ĠġLEM VE DIġ TĠCARET A.ġ. PAYLARININ HALKA ARZINDA KULLANILACAK ĠZAHNAMEDĠR

SERMAYE PĠYASASI KURULU. BĠMEKS BĠLGĠ ĠġLEM VE DIġ TĠCARET A.ġ. PAYLARININ HALKA ARZINDA KULLANILACAK ĠZAHNAMEDĠR SERMAYE PĠYASASI KURULU BĠMEKS BĠLGĠ ĠġLEM VE DIġ TĠCARET A.ġ. PAYLARININ HALKA ARZINDA KULLANILACAK ĠZAHNAMEDĠR MAYIS 2012 1 Bimeks Bilgi ĠĢlem ve DıĢ Ticaret Anonim ġirketi nden Ortaklığımızın çıkarılmıģ

Detaylı

Yolunda yürüyen bir yolcunun yalnız ufku görmesi yeterli değildir. Mutlaka ufkun ötesini de görmesi ve bilmesi gerekir... M. K. Atatürk MĠSYON-VĠZYON

Yolunda yürüyen bir yolcunun yalnız ufku görmesi yeterli değildir. Mutlaka ufkun ötesini de görmesi ve bilmesi gerekir... M. K. Atatürk MĠSYON-VĠZYON ĠÇĠNDEKĠLER İÇİNDEKİLER... 2 MİSYON-VİZYON... 3 2007 YILI DEĞERLENDİRMESİ... 4 KalDer YÖNETİM KURULU ÜYELERİ... 8 KalDer DENETLEME KURULU ve YÜRÜTME KURULU ÜYELERİ... 9 KalDer MERKEZ ÇALIŞANLARI... 10

Detaylı

GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI YENİ GİRİŞİMCİ DESTEĞİ GİRİŞİMCİ İŞ PLANI GİRİŞİMCİ ADI İŞLETMENİN ADI :. BAHÇE

GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI YENİ GİRİŞİMCİ DESTEĞİ GİRİŞİMCİ İŞ PLANI GİRİŞİMCİ ADI İŞLETMENİN ADI :. BAHÇE GİRİŞİMCİ ADI :.. İŞ FİKRİ : RESTORANT İŞLETMENİN ADI :. BAHÇE 1 BÖLÜM 1: GENEL BİLGİLER 1.1 Girişimci (Bu kısımda kendinizi/ortaklarınızı kısaca tanıtınız).. ilçesinde doğdu.ilkokulu Karaoğlanoğlu İÖO

Detaylı

2011-2015 ADANA TİCARET BORSASI STRATEJİK PLAN

2011-2015 ADANA TİCARET BORSASI STRATEJİK PLAN 2011-2015 ADANA TİCARET BORSASI STRATEJİK PLAN BAŞKAN DAN Ticarette başarı, işini iyi yapmanın ötesinde daha iyi yapmaya çalışmayı zaruri kılmaktadır. Bu olgu günümüzde sürekli iyileşme olarak nitelendirilmekte

Detaylı

Altıncı Bölüm İTHALAT İŞLEMLERİ

Altıncı Bölüm İTHALAT İŞLEMLERİ Altıncı Bölüm İTHALAT İŞLEMLERİ Sanayi toplumunun yakıtı paraydı. Ancak bilgi toplumunun yakıtı da, gücü de bilgidir. John Kenneth Galbraith 6. İTHALAT İŞLEMLERİ Ġthalat politikası Türkiye nin uluslararası

Detaylı

HSBC Bank Anonim Şirketi 2014 Yılı Faaliyet Raporu HSBC Bank Anonim Şirketi 2014 Yılı Faaliyet Raporu Rapor Dönemi Ticaret Unvanı

HSBC Bank Anonim Şirketi 2014 Yılı Faaliyet Raporu HSBC Bank Anonim Şirketi 2014 Yılı Faaliyet Raporu Rapor Dönemi Ticaret Unvanı HSBC Bank Anonim Şirketi 2014 Yılı Faaliyet Raporu Rapor Dönemi : 31 Aralık 2014 Ticaret Unvanı : HSBC Bank Anonim Şirketi Kuruluş Tarihi :13 Eylül 1990 Adres : Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi No

Detaylı