Al iþte adalet. Savcýlýktan bu kadar. Açý

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Al iþte adalet. Savcýlýktan bu kadar. Açý senerlevent@yahoo.com"

Transkript

1 Belediyede ne kefen, ne de mezar taþýna isim yazacak boya kalmadý mý? O halde biz de kefen ve boya tedarik edilene kadar ölümümüzü erteleriz! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 29 Haziran 2012 Cuma YIL: 11 SAYI: 3840 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Açý MERKEL'ÝN DEÐÝL, HÝTLER'ÝN DANIÞMANI GÝBÝ... l 2. sayfada Hakan Atýcý Zeki Özkan Serkan Bilgi Berat Gönen Önder Aslan Aralarýnda Artemis Casino Müdürü Hakan Atýcý'nýn da bulunduðu iþkence zanlýlarý dün nihayet ilk tahkikat için Maðusa'da mahkeme huzuruna çýkarýldý... Savcýlýktan bu kadar Al iþte adalet n Gazetemizin bir yýlý aþkýn bir süreden beri ýsrarla yayýn yaptýðý 'Artemis iþkencesi' olayý nihayet dün mahkemeye taþýndý, ancak 5 dakika sürdü... Savcý Cevat Rýza eksik ifadeler bulunduðunu söyleyerek tehir istedi ve dava 27 Temmuz'a ertelendi... n Mahkeme huzuruna çýkarýlan 8 zanlý, adam kaçýrma, þiddet tehditi ve ciddi darp suçlarýndan yargýlanýyorlar... n Halen casinoda müdür olarak çalýþmakta olan Hakan Atýcý, Mehmet Bal'ýn parmaklarýný çelik puro makasý ile kesmek teþebbüsünde bulunmuþtu... l 3. sayfada "Afrika'dan Mektup"ta n 3. sayfada n Zanlýlar 24 Nisan 2011 tarihinde casino iþçisi Mehmet Bal'ý otelde bir sandalyeye baðlayarak hastanelik edene kadar dövmüþler ve ölümle tehdit etmiþlerdi... LTB'de 100 kiþi iþten çýkarýlýyor Sendikalardan Brüksel eylemine protesto n Daha önce Brüksel'de eylem yapmýþ olan sendikalar, orada açtýklarý pankartlarý dün meclis ve elçilik önünde de açtýlar... n Dün BES Baþkaný Savaþ Bozat ile birlikte Ýrsen Küçük'le görüþen Cemal Bulutoðlularý bugün 100 kadar çalýþaný iþten durduruyor... n Bugün maaþlarýn ödenemeyeceðini söyleyen Bulutoðlularý, en kýsa zamanda ödeme yapmak için çalýþtýklarýný söyledi... n Bulutoðlularý "Kefen ve mezar taþý boyasý yok" gibi haberlerin asýlsýz olduðunu, çöp araçlarý için yeterli mazotun da bulunduðunu, ancak kendisini yýpratmak için hareket edildiðini belirtti sayfada "Afrika'dan Mektup"ta Ýbrahim Aziz yazýyor: Kýbrýs Cumhuriyeti sinsi planlar ve entrikalar içinden doðdu... n 2. sayfada

2 Bir Baþka Açýdan Ýbrahim AZÝZ Zürih-Londra antlaþmalarý baðýmsýzlýk deðildi. Ýngiliz-Amerikan stratejileri doðrultusunda Türkiye ve Yunanistan arasýnda varýlan bir uzlaþma idi. Kýbrýs Cumhuriyeti, iki toplumun barýþ içinde bir arada yaþamasý ilkesine dayalý bir uzlaþma da deðildi. Taksim planlarý uyarýnca dayatýlan bir kördüðüm idi. Ýç çeliþkiler üzerine (Türk-Rum, saðsol) inþa edilen ve "ya kabul edersiniz veya daha kötüsü olur" tehditleriyle dayatýlan antlaþmalar sonucu kurulan Kýbrýs Cumhuriyeti'nde, kilise lideri Baþpiskopos Makarios tüm halkýn devlet baþkaný olamadý. Dünkü yazýmýzda, antlaþmalarýn imzalanmasýndan sonra sað-sol çatýþmasýnýn nasýl yaþandýðýný da, AKEL eski Baf Ýlçe Sekreteri Kostas Sofokleus'un yazdýklarýndan ve gözlemlerinden alýntýlarla, örnek olsun diye, özetlemeye çalýþtýk. Antlaþmalarý baský altýnda ve tereddütle imzalamýþ olan Baþpiskopos Makarios, Kýbrýs'a dönüþünde kendisini karþýlayan halkýna "Nenikikamen-galip geldik" edalarýyla hitap ederken, çoðunluk da olsa halkýn bütününe deðil, bir bölümüne hitap etmesiyle, Kýbrýs Cumhuriyeti'nin daha doðuþunda, o anda taksim planlarýna da imzasýný attýðýnýn farkýnda bile olamadý. Karþýlama töreninde Cumhurbaþkaný Muavini Dr. Küçük'le birlikte olmayý önerenlere elinin tersiyle cevap verdi. Þimdi, Ankara'nýn ve Taksim planlarýnýn þemsiyesi altýnda olan Cumhurbaþkaný Muavini'nin karþýlama töreninde Makarios'la birlikte olmasý mümkün müydü, diye bir soru geliyor akla! Karþýlama töreni Baþpiskoposlukta düzenlendi. Dr. Küçük Baþpiskoposluk balkonunda Makarios'la birlikte olabilir miydi? Makarios'un yanýnda Grivas'lar, Akritas'lar kümelenmiþken Ankara'nýn ve taksim planlarýnýn þemsiyesi altýnda olan Dr. Küçük geçici merhalecilerin, taksim planlarýnýn kulu, kölesi iken Elli yýl sonra þimdi geriye baktýðýmýzda, Makarios'la birlikte olabilir miydi sorusuna, ancak býyýk altýndan gülerek cevap verebiliriz. Makarios'la Dr. Küçük'ün tüm halka bir tek kürsüden birlikte hitap edecekleri bir ortam ve anlayýþ yoktu ve böylesi koþullar oluþturulmamýþtý Zürih-Londra antlaþmalarý ele alýnýr ve onaylanýrken! Taksim planlarýnda birliktelik ilkeleri yoktu. Birliktelik ruhu yoktu. Akritas'larýn milliyetçiliðine karþý özel harpçi TC subaylarý ve atak adam rolündeki liderler vardý. Bu faktörlerin etkin olduðu "Baðýmsýz" Kýbrýs AKARYAKIT FÝYATLARI DÜÞTÜ Ekonomi ve Enerji Bakanlýðý, "otomatik fiyatlandýrma uygulamasýyla oluþan akaryakýt fiyatlarýnýn", benzin ürünlerinde 9'ar, dizel ürünlerindeyse 6'þar kuruþ düþtüðünü açýkladý. Yeni fiyatlar dün gece saat 24.00'den itibaren geçerli olmaya baþladý. Eski ve yeni fiyatlarý içeren tablo þöyle: TÜRÜ ESKÝ YENÝ Kurþunsuz Benzin (95 Oktan) 3,00 2,91 Kurþunsuz Benzin (98 Oktan) 3,09 3,00 Euro Dizel 3,06 3,00 Motorin 2,83 2,77 Gazyaðý 2,83 2,77 Makarios dosyasýndan alýntýlar (44) Kýbrýs Cumhuriyeti sinsi planlar ve entrikalar içinden doðdu yýlý, Amerika Dýþiþleri Baþkan Yardýmcýsý George Ball... Cumhuriyeti, Helen-Türk sürtüþmelerinin sürekli körüklendiði bir mekân haline dönüþtürüldü. Kostas Sofokleus'a göre Makarios tereddütlerini Londra'da býrakarak, yeni devletin baþkaný olma planlarýyla geldi. Ancak siyah cüppesi içine kapattýðý idealleri ve elide asasý ile geldi, Helenizm idealine tutsak olmaktan kurtulamadý. "Londra konferansýna katýlan Girne Metropolünün grubu adaya döner dönmez baðýmsýzlýða savaþ açtý. Atina'ya giden EOKA lideri de bir süre sonra fikir deðiþtirdi ve Girne grubuyla birlikte þikâyetlere ve suçlamalara baþladý. Baðýmsýzlýða karþý tepkiler gittikçe artarak, Makarios'u enosisi terk etmekle suçlamaya baþladýlar ( ) Ancak Makarios, enosisi reddetmeden baðýmsýzlýktan yana tavrýný sürdürdü ( ) Makarios hayatýnýn hiçbir döneminde enosis hülyasýný terk etmedi. Enosis, mübarek hamaylýsý ve kutsal özlemi idi". (Miltiadis Hristodulu, Yunan- Türk iliþkilerinin seyri ve Kýbrýs, Cilt 2, s. 125). Ýngiliz-Amerikan entrikalarý, Kýbrýs'ta Helen ve Türk milliyetçiliðini kendi amaçlarý doðrultusunda sinsice kullandýlar. Zürih-Londra antlaþmalarý, adada gerilimi týrmandýrma politikalarý ve entrikalarý üzerine inþa edilip, dayatýlan bir "hal çaresi" idi. Kýbrýs Cumhuriyeti, kendileri için çok önemli askeri üs ve tesislerin soðuk savaþ döneminde Sovyetler Birliðinin (komünistlerin) kontrolüne geçmesini ve Ýngiltere'nin adadan çekilmesini engellemek amacýyla düzenlenen sinsi planlar ve entrikalar sonucu ortaya çýkan bir devlet idi. "1964 yýlýnda Amerika Birleþik Devletleri Dýþiþleri Bakaný Yardýmcýsý George Ball, Kýbrýs'ta iki tarafý bir araya getirmeye ve etnik ayrýlýða son vermeye çalýþan bir Ýngiliz Subayýna (Martin Packard'a): Durumu kavrayamadýnýz evlat. Bu adayla ilgili tek bir çözüm var, o da bölünmedir" demiþti. "Kýdemli Yüzbaþý Martin Packard, Kýbrýs'taki askeri tesislerin korunmasýnýn, o dönemin Ýngiliz ve Amerikan hükümetleri ile askeri danýþmanlarý için son derece büyük önem taþýdýðýný doðruluyor ve bu amaca ulaþmak için en kolay yolun bölünmüþ bir Kýbrýs olduðuna inandýklarýný söylüyordu". Brendan O'Malley-Ýan Graig, Kýbrýs Komplosu, Amerika casusluk ve Ýþgal, Khora Yayýnlarý, s. 16). Enosis hülyasýna karþý atak adamlarýný ve Türkiye'nin askeri gücünü kalkan olarak kullandýlar. En sonunda, 1974 yýlýnda bu amaçlarýna ulaþmýþ oldular. (Devam edecek) Çiziktirdi Þener LEVENT Açý MERKEL'ÝN DEÐÝL, HÝTLER'ÝN DANIÞMANI GÝBÝ... Büyük Ortadoðu Projesi denilen þey her ne haspaysa, bu projenin içinde Kýbrýs'ýn da olduðunu biliyor musunuz? Bizim dýþýmýzda bir olay gibi görünebilir þimdilik... Sýramýz gelecek ama... Bizden çok daha önemli olanlarýn iþi bittikten sonra bize de el atacaklar. Kýbrýs nasýlsa cepte keklik... Kolay lokma... Mýsýr, Libya ve Suriye'ye benzemez. Hele Ýran'a hiç! Diledikleri dizayný yapabilirler rahatlýkla... Mýkavemet görmezler... Alkýþ da alýrlar hatta... Annan Planý'nda olduðu gibi... O plan da yeni bir dizayn sayýlýrdý Kýbrýs'a... Her iki taraftan da 'evet' çýksa da, bir 'evet' ve bir 'hayýr' çýksa da yine banko onlar kazanýrdý. Ve her iki halde de Kýbrýs yeni bir yörüngeye girerdi. Öyle de olmadý mý zaten? 2004 referandumundan sonra milliyetçilik biraz daha körüklendi adada. Ýþgalci Türkiye nefes aldý... Taksim biraz daha kalýcýlaþtý... Mevcut statüko bir 25 yýl daha uzatýldý. Bilirsiniz... Büyük devletler de büyük þirketler gibi yaparlar hesaplarýný ve planlarýný... Bizim gibi beþ yýllýk deðil yýllýk... Büyük Ortadoðu Projesi'nde, bugünkü mevcut durumdan daha farklý bir dizayn öngörülüyor mu adaya? Kesin bir þey yok... Bölgedeki geliþmelere baðlý herhalde bu da... Birleþik Federal Kýbrýs mý? Tanýnmýþ iki ayrý devlet mi? Yoksa hiç ummadýðýmýz farklý bir þekil mi? Kestirmek mümkün deðil þimdiden... Ama þunu bilin ki, Filistin, Suriye ve Ýran meselesi hallolmadan Kýbrýs'ta yeni bir þey olmaz. Ýyi izleyin vaziyeti... Suriye'de sular kabardý... Üçüncü bir dünya savaþý çýkacak gibi... Karþý karþýya olan Türkiye-Suriye deðil, Rusya- Amerika... Dünyanýn iki büyük süper gücü yýlýnda Küba'daki kriz gibi bir kriz bu... Bir farkla... O zamanlar Sovyetler sosyalist idi daha... Ve karþý karþýya gelen iki farklý sistemdi... Ýki farklý kutup... Þimdi ise iki ayný sistemin aktörleri ikisi de... Ama iki büyük nükleer gücün çarpýþmasýna engel deðil bu da... Týpký birinci dünya savaþýnda olduðu gibi... Düyadaki paylaþým çýlgýnlýðý bu çatýþmalarýn tetikleyicisi... Bölgedeki bu kritik geliþmeler Kýbrýs'ýn AB dönem baþkanlýðýna denk geldi... Ve ne gariptir ki, bu baþkanlýðý devralmaya sayýlý günler kala, acayip sesler yükselmeye baþladý Almanya'dan... Kýbrýs'ýn baþkanlýðýna karþý... Merkel'in sosisçi danýþmaný Kurt Laouk, "Sosis deposunun baþýna bir köpek getirilirse, bu Avrupa paradoksudur" diyor. Mekel'in deðil, Hitler'in danýþmaný gibi Kurt... Ona bakýlýrsa, yalnýz Kýbrýs deðil, Ýspanya, Portekiz, Ýrlanda ve Yunanistan gibi kriz içinde kývranan hiçbir ülke dönem baþkaný olmamalýymýþ! Kýbrýs'ýn Rusya ile iliþkilerinin de hiç payý yok mu þimdi bu söylenenlerde? Avrupa Amerika gibi Rusya'ya öfkeli... Çok öfkeli... Kuduruyor öfkesinden... Esad'ýn kellesini koparmak için izin vermiyor diye... Kýbrýs ise Rusya ile dost... Ve Suriye'de çýkabilecek herhangi bir savaþta kimin tarafýnda duracaðý pek belli deðil... Rusya'nýn sýký bir müttefiki olarak þimdi AB dönem baþkaný olmasý hazmedilemiyor bu aþamada... Rusya'nýn AB içinde bir casusu olarak görülüyorsa, Kýbrýs'ýn iþi zor! Çok zor...

3 AFRÝKA dan mektup... ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE HALA EKSÝK ÝFADELER MÝ VAR SAYIN SAVCI? Bizim bu diyarda adalete ulaþmak, adaletin tecelli ettiðini görmek amma da zormuþ ha... Memlekette herþey yargýya olan güvenin sarsýlmasýndan sonra çöktü galiba... Herþey batarken yargý da mý battý acaba? Bugün Artemis olayýndan söz edeceðiz size gerçi ama, elimizde yargý ile ilgili daha çok þey var... Sýraya koyduk... Onlarý da yayýnlayacaðýz önümüzdeki günlerde bu gazetede... Temiz toplum mücadelesi sanýldýðý kadar kolay deðil burada... Bir yýldýr yazýp duruyoruz Artemis olayýný... Bu otelde bir karakoldaki iþkenceden daha beter iþkence gören Mehmet Bal'ýn baþvurmadýðý makam kalmadý... En baþta GKK Komutaný... Polisimize hükmeden general birazcýk bu olayla ilgilense kýyamet mi kopardý? Ýþkence zanlýlarý ýsrarlý yayýnlarýmýzdan sonra dün ilk kez yargýç huzuruna çýkarýldý. Yani olaydan bir yýlý aþkýn bir zaman geçtikten sonra Nisan'dan bu yana tutuksuz olarak yargýlanmanýn keyfini çýkarýyorlar... Ve zaten hepsi de bundan dolayý aðýr bir ceza almayacaklarýndan emin her ne hikmetse... Koskoca Kaya Artemis var arkalarýnda... Gazeteciler, savcýlar, polisler ve politikacýlarýn pek çoðu bedava tadýný çýkarýyor otelin... Kolay mý hakkýný aramak burada?.. Maðusa Kaza Mahkemesi'ndeki dünkü duruþma topu topuna beþ dakika sürmüþ. Savcý Cevat Rýza Yargýç Ayþen Toroslu'ya eksik ifadeler olduðunu söylemiþ ve tehir istemiþ... Dava da 27 Temmuz'a ertelenmiþ... Hepsi o kadar... Bunca zaman geçmiþ aradan... Hala eksik ifade mi var Sayýn Savcý? * 8 zanlý var bu davada... Hakan Atýcý, Berat Gönen, Orhan Asitürk, Serkan Bilgi, Önder Aslan, Metin Aydýn, Mustafa Arýoðlu ve Zeki Özkan... Geç gelen adalet adalet deðil derler... Biz geç de olsa, olsun dedik... O da yok! Artemis olayýný küçümsemeyin... Bir aynasý da budur yurdumuzdaki adaletin! * KEFEN, MEZAR TAÞI VESAÝRE... Hükümetin bir türlü çözüm için el atmadýðý Lefkoþa Belediyesi'nde yine alarm zilleri çalýyor. Çalýþanlar ödenmedi. Cemal Bulutoðlularý Sayýþtay'ýn da öngördüðü gibi, bugün yaklaþýk 100 kiþiyi iþten çýkarýyor. Dün BES Baþkaný Savaþ Bozat ile birlikte Ýrsen Küçük'e gitti... Ancak bu görüþmeden sonra yaptýðý açýklamada maaþlarýn bugün de ödenemeyeceðini söyledi. "Ödemek için çalýþýyoruz" dedi... Dünkü gazetelerin bazýlarýnda, belediyede kefen ve hatta mezar taþýna isim yazmak için boya bile kalmadýðý haberleri yer aldý. Çöp araçlarý için mazot da yokmuþ... Bulutoðlularý tüm bu haberlerin asýlsýz olduðunu ve kendisini yýpratmak için yayýldýðýný söyledi... Belediyede herþey arap saçý... Ýçinden çýkabilene aþkolsun... TÜM SÝYASÝ TUTUKLULARA ÖZGÜRLÜK Sendikalar Brüksel'de yapýlan eylemi protesto etti n Gökçebel: Devletin parasý, reddedilen Kýbrýs pasaportlarý ve rejimin uçaklarýyla Brüksel'e çýkarma yapýldý n Elcil: Devlet parasýyla yurtdýþýna taþýnan ses yapay bir sestir Bazý sendikalar önceki gün Brüksel'de ambargo ve izolasyon karþýtý yapýlan gösteriyi Meclis önünde protesto etti. KTÖS, KTOEÖS, BES, KTAMS, TIP-ÝÞ, BASIN-SEN, ÇAÐ-SEN, DAÜ-BÝRSEN, KOOP-SEN ve GÜÇ SEN temsilcileri dün 11.00'de Meclis önüne gelerek pankart açtýlar. "Kýbrýslý Türkler Türkiye'nin Alt Yönetimi Olmayý Kabul Etmiyor"; "EU, Act Now Against The Turkish Cypriot Extinction" (AB Þimdi Kýbrýslý Türklerin Yok Olmasýna Karþý Hareket Et"; "Solution Now: Independent United Federal Cyprus" (Çözüm Þimdi: Baðýmsýz Birleþik Federal Kýbrýs); "Turkey, Respect The Will of Turkish Cypriots"(Türkiye Kýbrýslý Türklerin Ýradesine Saygý Göster) pankartlarýný açan sendikacýlar daha sonra basýn açýklamasý yaptý. GÖKÇEBEL KTOEÖS Baþkaný Tahir Gökçebel Brüksel'e devletin parasý, reddedilen "Kýbrýs Cumhuriyeti" pasaportlarý ve "rejimin uçaklarýyla" bir çýkarma yapýldýðýný söyleyerek, bu kiþilerin Kýbrýslý Türkleri temsil etmediði görüþünü savundu. Kýbrýs Sorununun þekil deðiþtirerek Kýbrýslý Türklerin ada üzerindeki eþitlik haklarýný ortadan kaldýran bir sorun haline dönüþtüðünü ifade eden Gökçebel, "rejimin" Kýbrýslý Türkleri adadan yok etmek için elinden geleni yaptýðýný iddia etti. Gökçebel, Kýbrýslý Türklerin adada eþit ortak olduðunu, kendi kendilerini yönetme talepleri bulunduðunu vurgulayan sesin Kýbrýslý Türklerin gerçek sesi olduðunu söyleyerek, devlet parasýyla yurtdýþýna taþýnan sesin yapay bir ses olduðu görüþünü bildirdi. ELCÝL KTÖS Genel Sekreteri Þener Elcil de, meclis önünde bugün açýlan pankartlarýn geçen yýl Brüksel'de Schumann Meydaný'nda açtýklarý pankartlar olduðuna dikkat çekerek, "Eðer sivil toplum örgütü isek kendi kararýmýzý kendimiz alýrýz, baþkasýnýn kararý ve parasýyla eylem yapmayýz" dedi. Bir yandan Rum kesiminin "Kýbrýs Cumhuriyeti" üzerindeki iþgalinin diðer yandan da arazi, ganimet ve vatandaþlýk daðýtýlarak yapýlan iþgalin devam ettiðini ileri süren Elcil, Kýbrýs'ta "çift taraflý bir iþgal yaþandýðýný" savundu ve bu sorunlarýn Brüksel'e taþýnmasý yerine, yapay gerekçelerle eylem yapýldýðýný iddia etti. "Kýbrýs Cumhuriyeti" pasaportlarýný yasaklayarak kendi toplumuna ambargo koyan hükümetin, devleti de adeta "polis devleti" haline getirdiðini ileri süren Elcil, talimat aldýðý sürece mevcut hükümetin Kýbrýslý Türkleri temsil edemeyeceði görüþünü savundu. ORTAK AÇIKLAMADAN... Eylemde basýn mensuplarýna ortak basýn açýklamasý da daðýtýldý. Açýklamada özetle þu görüþlere yer verildi: "Kýbrýs Cumhuriyeti'ni iþgalleri altýnda tutan Kýbrýslý Rumlarýn AB Dönem baþkaný olmalarý bahane edilerek, Kýbrýs Cumhuriyeti Pasaportlarý yasaklanýrken ve bunu protesto eden öðrencilerimiz polis tarafýndan dövülürken, ayný saatlerde parasý KKTC devleti tarafýndan karþýlanan iki uçak dolusu sivil toplum temsilcisi, "Kýbrýs Cumhuriyeti pasaportlarý ile Brüksel'e uçup "Ambargo ve Ýzolasyonlarý" protesto etmeleri ne yaman çeliþkidir. Ambargo ve izolasyonu uygulayan siz ama onu da protesto etmek için parayý ödeyen organizasyonu yapan siz. Tam bir iki yüzlü politika. Bizlerin Brüksel'e gitmek Kýbrýslý Türklerin toplumsal haklarýný savunmak için birilerinden bize uçak tutulmasýna ihtiyacýmýz yoktur. Bilinmelidir ki adamýzýn Kuzeyinde yeterince kukla yönetici vardýr, TC'nin ayrýlýkçý politikacýlarýna hizmet etmek bize yakýþmaz"

4 ALAKAYA DÝRÝFÝL Duydunuz iþte "sýkýntý yaratmaya" geldiler Gözleri alev alev isyan ateþlerinde Anlayana "sýkýntý yaratma" dersi verdiler Yansalar da bu kavganýn güneþlerinde Kalay ÝÞGALCÝNÝN DE ÝÞGALCÝSÝ OLUNCA ABD'nin Ankara Büyükelçisi Francis Ricciardone, Suriye'nin düþürdüðü Türk jetiyle ilgili olarak, "Türkiye'yi müttefik, dost ve ortak olarak sonuna kadar destekliyoruz" dedi. Türkiye'nin burada valisi varsa, ABD'nin de Türkiye'de valisi var. Türkiye'nin KKTC Elçisi ikide birde KKTC'nin arkasýnda olduklarýný söylüyorsa, ABD'nin Ankara Büyükelçisi de TC'nin arkasýnda olduklarýný söylüyor. ABD'nin Ankara Büyükelçisi "Türkiye ile ileriye gidiyoruz" diyorsa, Türkiye'nin KKTC Elçisi de "KKTC ile ileriye gidiyoruz" diyor. Goflama deðil, zincirleme kaza mübarek. Ýþgalcinin de iþgalcisi olunca, altýnda kalanýn boynu kopuyor. Kalaycý Ali OSMAN Periyodik KKTC ÖLÇEÐÝ... Bir heyecan bir heyecan ki sormayýn Bazý örgütlerin genel kurullarý varmýþ Seçim öncesi örgütlerdeki adaylarýn konuþmalarýný dinleyenler, adaylarýn yakýnda dünyayý sallayacaklarýný sanýrlar. Depremin kaç boyutunda olduðunun hesaplarý yapýlýyor izleyenler arasýnda Richter ölçeðine göre deðil, KKTC ölçeðine göre yapýlýyor deðerlendirmeler Tel-Sen geçen gün bir eylem yaptý meclis önünde "Ikýna sýkýla bunu mu çýkardý" dedi eylemi takip edenlerden birisi Ben orada deðildim. Telefonla beni arayana kaç kiþi olduklarýný sordum "Üçü geçmezlerdi" dedi Sivil polisler de olmasa dikkat bile çekmeyeceklermiþ Caný yanmýyor demek ki henüz insanlarýmýzýn Harcayacak ekonomik güçleri henüz yerinde Açlýkla terbiye edilmiyorlar henüz Bir yerlerden bir umutlarý var daha Kaçak var, sýzýntý var demek ki Son zamanlarýn en etkili eylemi bence dört sendikanýn TC Elçiliði önünde yaptýklarý pankartlý eylem oldu Polisin pankart açan eylemcilerin peþinden koþmasý Ellerindeki pankartý açtýrmamak için canhýraþ çekiþmesi, didiþmesi, kaba kuvvete baþvurmasý görülecek manzaraydý Baþardýlar ve pankartý aldýlar Eylemcilerden birisi "Biz sizin için de mücadele ediyoruz. Yaptýðýnýz insanlýða sýðar mý?" dedi Dinleyen kim? Elektrik Kurumu borçlarýný henüz alamadý Trilyonlarca lira alacaðý var. Eylem hazýrlýðýnda onlar da Sýcaklar fena bastýrdý Gölgede kýrk dereceyi aþýyor hararet! Yananlar bir de güneþte yanmayý göze alabilirler mi? Kimisi UBP Baþkanlýðý'ndan Ýrsen Küçük'ün gitmesini istiyormuþ, kimisi istemiyormuþ Bunlar toplumsal haberlermiþ gibi yazýp çiziyorlar Beþir Atalay gelip talimat vermiþ "Ben Ýrsen'i isterim" demiþ Bazý gazeteciler köþe yazýlarýnda UBP'lilerin bu talimatlara baþkaldýrmalarýný istiyorlar Ayný gazeteciler 180 derece dönüp bu kez Ýrsen'i destekliyorlar. Yaz yaz dur Salla salla gitsin Ýrsen gidip Ersin gelse ne olacak? Ya da UBP gidip CTP gelse birþey deðiþir mi? UBP'liler baþkaldýrabilir mi ki, baþkaldýrsalar diye yazýlar döþeniyor sayfalarca Musturalar ortada CTP'nin bir vakitler hükümette olduðu dönemde CTP, UBP'nin Türkiye'ye karþý direnç gösterdiði þikayetini yapmýyor muydu? Haçan da unuttuk bunlarý? Burada hükümet yoktur, iktidar vardýr. Ýktidardaki güç de TC valisidir... Yani dünyayý kandýrmak için TC Elçisi dedikleri yalan... Toplumsal barýþtan, iç barýþtan söz edenler var hala... Ýçi mi kaldý ki içte barýþý saðlayacaðýz... Sendikacý kardeþ, býrak lololoyu, býrak barýþý, savaþý... Kýbrýs'ý da býrak bir kenara... Ýnsanlarýmýz kan aðlýyor... Ekonomi yerlerde sürünüyor... Kaçabilen kaçýyor... Örgüt üyesinde bir heyecan ki ne heyecan... Örgüt baþkanlýðýndaki deðiþimden medet umuyor... Ve tetikçi, iþbirlikçi medya da bunu tetikliyor... Yazýk... Maðusa'da baþ harfleri M.Ç olan 22 yaþýndaki kýza tecavüz eden Abdullah Sakiner, Yýldýray Yýnal ve Enver Gök'ün ne kadar hapis cezasý alacaðý bugün açýklanýyor Gözler verilecek cezada Gamze BAYKUR - Maðusa'da 19 Aðustos 2011 tarihinde sanýk Abdullah Sakiner, Yýldýray Yýnal ve Enver Gök, baþ harfleri M.Ç olan 22 yaþýndaki kýza tecavüz edip telefonla kameraya kaydetmiþti. "Irza geçme", "Doða düzenine aykýrý zorla cinsel iliþkiye girme", "Yasa dýþý cinsi münasebette bulunma niyetiyle alýkoyma", "Kadýnlara karþý namusa ve adaba aykýrý davranýþta bulunarak müstehcen darpta bulunma", "Kasti hasar" ve "Kanuna aykýrý bir fiille darp etme" suçlarýndan dolayý yargýlanmak amacýyla geçtiðimiz aylarda Maðusa Aðýr Ceza Mahkemesi'ne çýkarýlan sanýklardan Abdullah Sakiner, suçlarýný kabul etmezken sanýk Yýldýray Yýnal ve Enver Gök ise suçlarýný kabul etmiþti. Sanýk Abdullah Sakiner'in suçlarýný kabul etmemesinin ardýndan duruþmaya geçilmiþ ve duruþma 57 celse sürmüþtü. Duruþmanýn bitmesinin ardýndan ise dün sanýk Abdullah Sakiner'inmahkumiyet kararý okundu. Sanýk Sakiner, aleyhine getirilen 6 davadan da suçlu bulunarak mahkum edildi. Ancak sanýk Abdullah Sakiner'in ceza kararý ile sanýk Yýldýray Yýnal ve Enver Gök'ün ise mahkumiyet ve ceza kararlarý bugün açýklanacak. Maðusa Aðýr Ceza Mahkemesi Heyeti, sanýk Abdullah Sakiner, Yýldýray Yýnal ve Enver Gök'ü ne kadar hapis cezasýna mahkum edeceklerine karar verecek. 127 emare sunuldu Sanýk AdullahSakiner'inmahkumiyet kararýný okuyan Maðusa Aðýr Ceza Mahkemesi Kýdemli Yargýcý Nüvit Gazi, sanýk Abdullah Sakiner'in suçlarýný kabul etmediðini, sanýk Yýldýray Yýnal ile Enver Gök'ün ise suçlarýný kabul ettiðini anýmsattý. Sanýk Sakiner'in suçlarýný kabul etmemesinin ardýndan duruþmaya geçildiðini anýmsatan Gazi, iddia makamýnýn sanýk Abdullah Sakiner ile ilgili davasýný ispat etmek için 28 tanýðýn dinletildiðini, 127 emarenin ise mahkemeye ibraz edildiðini belirtti. Müþtekinin ablasýna þikayeti "Ýlk þikayet" olarak kabul edildi Maðusa Aðýr Ceza Mahkemesi Kýdemli Yargýcý Nüvit Gazi, kararýnda müþteki M.Ç'nin mahkemede vermiþ olduðu þahadete deðinerek, olay gecesi saat 01:00'de ailesi uyuduktan sonra evden habersiz çýkan müþtekinin olayý 22 saat sonra ablasýna anlatmasýný anlayýþla karþýladýklarýný ve müþtekinin ablasýna yaptýðý þikayeti "Ýlk þikayet" olarak kabul ettiklerini açýkladý. Sakiner'in suçlarý iþlediði açýktýr Sanýk Abdullah Sakiner'in vermiþ olduðu gönüllü ifadenin, sanýðýn "ýrza geçme" suçunu iþlediðini gösterdiðini belirten Kýdemli Yargýç Nüvit Gazi, sanýk Yýldýray Yýnal'ýn müþtekiye baský kullanarak zorla doðaya aykýrý iliþkiye girdiðini ve sanýk Abdullah Sakiner'in ise yardým ettiðinin açýk olduðunu söyledi. Gazi, ayrýca sanýk Sakiner'in mahkemede yeminli þahadet verdiðini ancak gerçek dýþý þahadetin ardýna saklanarak kendisini masum göstermeye çalýþtýðýný ve yemin tahtýnda yalan söylediðinin açýk olduðunu vurguladý. Sanýklarýn dava konusu suçlarý beraber iþlediklerini ifade eden Gazi, sanýk Abdullah Sakiner'in de suçlarý iþlediðine bulgu yaptýklarýný açýkladý. Gazi, sanýk Abdullah Sakiner'i aleyhine getirilen "Irza geçme", "Doða düzenine aykýrý zorla cinsel iliþkiye girme", "Yasa dýþý cinsi münasebette bulunma niyetiyle alýkoyma", "Kadýnlara karþý namusa ve adaba aykýrý davranýþta bulunarak müstehcen darpta bulunma", "Kasti hasar" ve "Kanuna aykýrý bir fiille darp etme" davalarýndan suçlu bularak mahkum ettiklerini açýkladý. Öncü: "Öyle bir ceza verin ki " Sanýk Abdullah Sakiner'inmahkumiyet kararý okunduktan sonra, sanýk Yýldýray Yýnal ile Enver Gök'ün avukatý Erdal Öncü, sanýk Yýnal ile Gök'ün savunmasýný yaptý. Öncü, sanýk Yýnal'ýn müþteki M.Ç'nin 6 aylýk, sanýk Gök'ün ise 15 günlük iliþkileri olduðunu belirterek, müþtekinin sanýk Yýnal ile ilk buluþmasýnda bekaretini Yýnal'a verdiðini ve þikayetçi olmadýðýný söyledi. Öncü, sanýk Yýldýray Yýnal ile Enver Gök'e hapis cezasýnýn verileceðinin kesin olduðunu belirterek asýl önemli olanýn ceza süresi olduðunu dile getirdi. Öncü, "Sanýklara öyle bir ceza verin ki, bu kiþiler hapisten çýktýktan sonra tekrar topluma kazandýrýlabilsin, yeni bir iþ ve yeni bir hayat kurabilsinler" diyerek sanýklara mülayim bir ceza verilmesini talep etti. Cezalar bugün açýklanýyor Maðusa Aðýr Ceza Mahkemesi Heyeti, sanýk Abdullah Sakiner, Yýldýray Yýnal ve Enver Gök'ün ne kadar hapis cezasý alacaðýný bugün açýklayacak. Þimdi tüm gözler verilecek olan cezaya çevrildi. Sessizliðin Sesi Mehmet Levent BRÜKSEL'DE BÝR GULYABANÝ Brüksel'deki hayalet eylemin düzenlenmesinin tek bir amacý vardý. AB üyesi Kýbrýs'ýn 1 Temmuz'da AB dönem baþkaný olmasýný protesto etmek! Medyadan da öyle yansýtýldý ilk haberler. Daha sonra her ne halse taktik deðiþti! Birileri Ýrsen Küçük'ü çekip, ona "Bu eylem protesto deðil, uyarýdýr" açýklamasýný yaptýrdý! Neyin uyarýsýydý bu? Kimi uyaracaklardý? AB'yi... Neden? Kýbrýslýtürklere verdiði sözleri yerine getirmesi... Ve 1 Temmuz'da Kýbrýs'a dönem baþkanlýðý verilmemesi için! Nerden bakarsanýz bakýn, Kýbrýs'a AB dönem baþkanlýðý verilmesini protesto etmek ve bunu engellemeye çalýþmak, AB'nin içiþlerine müdahaledir. AB mevzuatýnýn ve kurallarýnýn iþletilmesine çomak sokmaya çalýþmaktýr. Bu çabalarýn baþarýlý olamayacaðý daha ilk günden belliydi. AB'nin kendi kurallarýný çiðnemesi beklenemezdi. Nitekim AB, Türkiye'nin bu konuda ortaya koyduðu son derece olumsuz tavýra bugüne kadar hiç kulak asmadý... Ve bundan sonra da asmayacaðýný açýkça ortaya koydu. Kýbrýs'ýn 1 Temmuz'da AB dönem baþkaný olmasý bir kural gereðidir ve bunun iptali için de hiçbir haklý gerekçe yoktur! Dolayýsýyla buna yönelik olarak Brüksel'de yapýlan hayalet eylemin de hiçbir haklýlýðý bulunmamaktadýr. Türkiye 2 uçak kiraladý bu iþ için. Saðdan soldan 350 kiþi toplayýp bu uçaklarla Brüksel'e götürdü! Tümünü de hayalet kýlýðýna soktu ve "uyarý" þovunu gerçekleþtirdi! Þovun bütün masraflarýnýn KKTC tarafýndan karþýlandýðý söylendi bir de! Hangi KKTC'den? Bankalardan borçlanmadan sigorta emeklilerinin maaþlarýný ödeyemeyen... Baþta Lefkoþa Belediyesi olmak üzere belediyelerinin çoðu iflâs etmiþ... Çalýþanlarýnýn maaþlarýný aylardýr ödemedikleri için toplanamayan zibiller yüzünden, özellikle baþkenti leþ gibi kokan ve salgýn hastalýk riski her gün büyüyen bir mezbeleye dönmüþ KKTC'den! Araçlarýna koyacak mazot parasý olmayan, bakým ve onarýmlarýný yapamayan KKTC'den! Cenaze hizmetlerini bile veremeyecek noktaya gelmiþ... Kefen, mezar taþý ve mezar taþýna isim yazacak boya almaya parasý olmayan KKTC'den! Özel olarak kiralanan iki uçakla 350 kiþi Brüksel'e hem þov yapmaya, hem de hobbacýklara gittiler! Çalýþanlarýna aylardýr maaþ ödemeyip onlarý açlýk ve sefalete mahkûm edenler... Avrupa'nýn göbeðine bu süper lüks gezi için anýnda parayý buldular! Ama belediye çalýþanlarý açmýþ... Ýki aydýr maaþlarý ödenmiyormuþ... Çocuklarýna süt alacak, onlarý doktora götürecek paralarý bile yokmuþ. Brüksel kahramanlarýnýn umurundaydý sanki!.. Dünkü gazetelerde boy boy resimleri çýktý. Brüksel'i basmýþ bir zombi ordusu sandým önce!.. Meðer bizimkilermiþ! Ama eðri oturup doðru konuþalým. Çok yakýþmýþ gariplerime o hayalet elbise ve maskeleri çok... Kim akýl etmiþse kutlamak gerek! Hiçbir þey KKTC'nin ne kadar ceberrut bir "gulyabani" olduðunu bundan daha güzel anlatamaz, tanýtamazdý!

5 5 29 Haziran 2012 Cuma Þaziye nin Görüþü: Erdoðan Baybars Yangýn çýkýnca, dereler yanýnca, haþerelerin ölmesine sevinir olduk. Varýn anlayýn memleketin durumunu... ÜRETÝM ÜRETÝM ÜRETÝM MÝÞ-MIÞLAR * Vatandaþlar Ombudsman'ýn kim olduðunu bilmiyormuþ. - E n'olmuþ yani Sorsanýz, vatandaþ kendi kimliðinden kuþkulu, baþkalarýný nasýl bilecek. * Sürücüler 4 yýlda 32 milyona yakýn para cezasý ödemiþ. - Bunca para ödendi de yine akýl konmadý ne yazýk! * Ýki ay önce battaniyeye sarýlarak güneye kaçýrýlan 2 çocuk yine ayný yöntemle geri dönmüþ. - Yine de güvenliðimize laf yok arkadaþlar. Her þey kontrol altýnda. Kapa kilitle de nerden istersen girçýk! * Öðretmen sendikalarý "yer deðiþtirme tüzüðüne" karþý çýkmýþ. - Doðru söyleyin. Karþý çýkmasalar þaþardýnýz deðil mi! * Bozer, KKTC'deki birçok yasanýn AB normlarýna uygun olduðunu söylemiþ. - Farklý olanlar da bizim sorunumuz deðil, AB'nin sorunu Varsýn onlar deðiþtirsin. * Baþbakan Küçük birçok eylemden habersiz olduðunu söylemiþ. - Hade baþýný uzatýp pencereden bakamaz, gazete de mi okumaz? * Polis Genel Müdürü Özan, "Polisin nereye baðlý olduðu önemli deðil" demiþ. - Öyle ya Kendisi hep "yüksek yere" baðlý olduðu için memnun Bir de alttakilere sorulsun bakalým * Türk ve Rum siyasi partilerin Ledra Palace toplantýlarý devam ediyormuþ. - Maþallah adamlara Býkmadan usanmadan ne konuþuyorlar anlamadým gitti. Kýbrýs meselesine baksalardý ya çoktan çözerlerdi, ya çoktan vazgeçerlerdi. Bir zamanlar Ombudsman kurulursa usulsüzlükler biter deniyordu Týpký kapýlar açýlýrsa iki toplum kaynaþýr dedikleri gibi. Ýkisi de yapýldý, umulan olmadý... Bir pankart Biri diyor ki "asacam". Diðeri diyor ki "Hayýr asmaycan. Astýrmam." Bir o çeker Bir o Millet de durmuþ alem seyreder. Söyler misiniz: Bu neyin mücadelesi arkadaþlar? Kimin burnu ne kadar kalkacak kazanýnca? Tut ki becerdin, Ulubatlý Hasan edasý ile o pankartý elçiliðin duvarýna astýn Ya da; Tut ki, güvenlik göz yumdu da astýlar Söyler misiniz? Ne kazanacaksýnýz Elinize ne geçecek? Ya da ne kaybedeceksiniz Sigara paketi kadar bir etiketi, elektrik direðine yapýþtýrmak için verdiðim mücadelede (!) Frukolardan (o zaman polise öyle diyorduk) yediðim dayaðý hiç unutmadým. "Kýbrýs NATO Üssü Olamaz" yazýyordu o etikette. Ve iþin tuhafý, o etiketi okuyacak olanlarýn yüzde doksaný, NATO'nun ne olduðundan, Kýbrýs'ýn nerede olduðundan habersizdi. Yer Eskiþehir-Türkiye. Sene Ne büyük iþler baþarýyorduk kendimizce! Neyse Koca koca adamlara hiç yakýþmýyor bu görüntüler. Hiç!.. Boþuna enerji Boþuna zaman kaybý Kendi kendini kandýrma partisi! Bize bellettiler ki "Susma sustukça sýra sana gelecek" Biz de olanca gücümüzle baðýrýyoruz... Sonra dayaðý yeyip oturuyoruz. Bir yerde bir yanlýþlýk var Bu yaptýðýmýz sýramýzý ötelemekten baþka bir þey deðil. Mücadele, o sýra kuyruðunun kalkmasý için yapýlmalý, sýranýn gelmemesi için deðil. Çünkü madem sýra var ve madem sýradasýn, eninde sonunda sana da gelecek. Toplum aylardýr diken üstünde tutuluyor "Durun þunun gazýný alayým, patlama tehlikesi var" diyen yok Herkes elinde körükle koþuyor, daha fazla gaz veriyor Yeter artýk Bir mola verin, oturun bir düþünün Bu çatý çökerse hepimiz altýnda kalacaðýz bilmiþ olun. Ve bunu kafanýzdan çýkarmayýn. Onca olumsuzluk Onca kötü haber arasýnda güzel bir müjde çarptý gözüme dün. BÖYLE BÝR ANDI "Hayvancýlýk Kooperatifi" kurulmuþ. Son zamanlarda duyduðum en güzel haberlerden bir tanesi bu. Baktýlar gördüler ki günden güne yok oluyorlar Baktýlar gördüler ki kimseden fayda yok Baktýlar gördüler ki süt paralarýný bile alamýyorlar, kooperatif kurdular Dubai'ye 10 bin kuzu gönderiyorlar. Budur iþte! Baþýnýn çaresine bakma zamanýdýr arkadaþ. Ama 3 þartla.. Üreterek Üreterek Üreterek Gerisi hikaye! Fotoðraf: Erdoðan BAYBARS

6 Cuma dan Cuma ya Ülker Fahri Son günlerde, bazý televizyon ekranlarýnda yayýnlanan, gerçek bir tartýþma programýndan alýnmýþ Elektrik Kurumu nun özelleþtirilmesi ile ilgili, El-Sen Baþkaný Tuluy Kalyoncu ve dönemin Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný Türkay Tokel arasýnda geçen tartýþmayý yansýtan reklam ý izlediniz mi? Ýzlemediyseniz, lütfen reklamý yayýnlayan televizyonlarda (ki, bazý televizyon kanallarý yayýnlamayý reddediyor) haber öncesi ve sonralarýný takip edip yakalamaya çalýþýn, izleyin ve halkýn malý olan deðerler in nasýl bir düþünce ürünü sonucu elden çýkarýldýklarýný ibretle görün Peþinen belirteyim Bu konuya; Kimse, özelleþtirme yanlýsý veya özelleþtirme karþýtý olarak bakmasýn; Kimse, kim haklý veya kim haksýz onu aramasýn; Kimse, kim doðru veya kim yanlýþ diye tartýþmasýn; Zaten Biz, kimin haklý kimin haksýz, kimin doðru kimin yanlýþ yaptýðýný tartýþmaktan, ülkemizi nasýl kurtaracaðýmýzý ve ülkemize nasýl ÖZELLEÞTÝRME DEYÝP GEÇMEYÝN sahip çýkacaðýmýzý konuþacak zamaný bulamýyoruz Oysa vakit bulabilsek Meselenin, Toplumsal Varoluþ veya Yokoluþ meselesi olduðunu göreceðiz Sahip çýkmazsak, ülkemiz elden gittikten sonra, Kýbrýs Türk Toplumu diye bir þey kalmayacaktýr Bu memleketin sevgili hanýmefendileri ve sevgili efendileri Ülkemiz parça parça elimizden gidiyor, farkýnda deðil misiniz? Gün Elimizden gitmekte olan ülkemize sahip çýkma günüdür, haklý-haksýz, doðru-yanlýþ arama günü deðil Bahse konu programda Bakan ýn, Elektrik Kurumu tahsilat yapamadýðý için özelleþtirilecektir ve alacak olanlar tahsilatý yapacaktýr iddiasýna karþý, sendika baþkaný niye devlet ve hatýrlý kiþiler elektrik paralarýný ödemiyor ve ödemeyenlerin elektriði niye kesilmiyor diye soruyor; Tabii Karþýsýnda oturan Bakan ýn, hükümet yetkililerinin verdiði talimatlarla kesilmediðini, kesilmesinin engellendiðini söyleyecek hali yok ya! Üzerine basa basa öödeeyeceeek kardeþim, Artemis davasý 27 Temmuz'a ertelendi Bafra Turizm Bölgesi Kaya Artemis Oteli'nde iþçi olarak çalýþan Mehmet Bal'ý aralarýnda casino müdürü de olmak üzere kaçýran ve tehdit eden 8 kiþi, dün PI (ilk tahkikat) için mahkeme huzuruna çýkarýldý Bafra Turizm Bölgesi Kaya Artemis Oteli'nde 24 Nisan 2011 tarihinde Mehmet Bal isimli casino iþçisini kaçýrarak tehdit edip ciddi þekilde döven ve aralarýnda casino müdürü Hakan Atýcý'nýn da Gamze BAYKUR - Dipkarpaz köyünden Maðusa'ya gelerek Harun Özer'den 200 TL karþýlýðýnda 3 gram Sentetik Cannabionid türü uyuþturucu madde satýn alan ve içen sanýk Yaþar Pürtül ile Ayhan Coþkun dün Maðusa Aðýr Ceza Mahkemesi'nde yargýlandý. "Kanunsuz uyuþturucu madde alma ve tasarruf" suçlarýndan yargýlanan sanýklar 100'er TL para cezasýna mahkum edildiler. Sanýk Yaþar Pürtül ile Ayhan Coþkun 2011 yýlý Ekim ayý içerisinde Dipkarpaz köyünden uyuþturucu almak için Maðusa'ya gelmiþlerdi. Sanýk Coþkun, daha önceden uyuþturucu sattýðýný bildiði Harun Özer'i arayarak uyuþturucu istemiþ ve Özer ile buluþmuþtu. Sanýk Coþkun, sanýk Pürtül'den aldýðý 100 TL'nin üzerine 100 TL daha eklemiþ ve 200 TL karþýlýðýnda Harun Özer'den 3 gram Sentetik Cannabionid almýþtý. Daha sonra her 2 sanýk da köye geri dönerek aldýklarý uyuþturucu maddeyi 2 kez sigara yaparak içmiþti. Güran Davanýn kararýný okuyan Maðusa Aðýr Ceza Mahkemesi Baþkaný Ömer Güran, sanýklarý aleyhlerine getirilen davalardan suçlu bularak mahkum ettiðini açýkladý. Güran, sanýklarýn bulunduðu 8 kiþidün PI (Ýlk tahkikat) duruþmasý için MaðusaKaza Mahkemesi'nde yargý önüne çýktýlar. "Adam kaçýrma", "Þiddet tehtidi" ve "Ciddi darp"suçlarýndan dolayý mahkeme huzuruna çýkarýlan Okan Asiltürk, Metin A., Hakan Atýcý, Önder A., Berat G., Mustafa A., Zeki U. Ve Serkan Bilgi'nin davasý PI ve itham olmak üzere 27 Temmuz 2012 tarihine ertelendi. Sanýklarýn, 27 Temmuz tarihinde Maðusa Aðýr Ceza Mahkemesi'ne havale edilmesi bekleniyor. 3 gram uyuþturucuya 'er TL para cezasý iþlemiþ olduðu suçlarýnýn çok ciddi ve vahim suçlar olduðunu vurgulayarak yasa koyucunun iþlenen bu suça 18 yýla kadar hapis veya 200 TL'ye kadar para cezasý öngördüðünün altýný çizdi. Uyuþturucu maddelere iliþkin suçlarýn toplum bireylerinin saðlýðýný tehdit eden bir illet olduðuna da deðinen Güran, uyuþturucunun ayrýca bir çok suç iþlemek için bir geçiþ basamaðý olduðunu belirtti. Güran, sanýklara bir fýrsat vererek para cezasý ile cezalandýrmayý uygun ve adil bulduðunu açýklayarak her 2 sanýðý da 100'er TL para cezasýna mahkum etti. Ayrýca Güran, sanýklarýn 2 yýl süreyle sulh ve sukunlarýný koruyacaklarýna ve benzeri bir suç iþlemeyeceklerine dair 50'þer bin TL þahsi kefalet senedi imza etmesine emir verdi. Maðusa Aðýr Ceza Mahkemesi Baþkaný Ömer Güran, davanýn kararýný okuduktan sonra yetkili makamlara ve yasalara sert tepki gösterdi. Güran, para cezalarýnýn günümüz cezalarýna uymadýðýný vurguladý. Güran "Bunu söylemekte dilimizde tüy bitti. Yetkililer ise kýlýný kýpýrdatmýyor. Mýsýr'daki saðýr sultan duydu, bizim yetkili makamlarýmýz duymuyor" þeklinde konuþtu. özelleþtirilinde ödeyecek diyor, hükümet de ödeyecek, belediyeler de ödeyecek, üniversiteler de ödeyecek, oteller de ödeyecek, vatandaþlar da ödeyecek Yani Hükümetin bu aþamada ödemeye niyeti olmadýðý gibi, belediyeleri, üniversiteleri veya hatýrlý otel, özel þirket ve kiþileri ödemeye zorlayacak olan kesme yoluna gitme niyeti de yok Amma Özelleþtirilence, hükümet de, belediyeler de, üniversiteler de, hatýrlý otel, özel þirket ve þahýslar da ödeyecekmiþ, ödemezlerse kesilecekmiþ, nasýl ama Tabii Programa katýlan Sayýn T.Tokel bugün Bakan deðil, bir baþka UBP milletvekili o Bakanlýk koltuðuna oturmuþtur ve deðiþen bir þey olmamýþtýr. Mesele, hükümetin bakýþ açýsýnýn ve yapmaya çalýþtýklarýnýn aynen devam ettiðidir Dikkat etmeniz gereken Olayýn nasýl planlandýðýdýr Sanayi Holding, Turizm Ýþletmeleri, K.T.Hava Yollarý, Koop Süt, Elektrik, Telefon, Havaalaný vb. devlete ait, halkýn malý olan iþletmelerin tümünde uygulanan ayni plandýr Plan Önce, batýracaksýn, sonra, battý diye satýlýða çýkaracaksýn Üstelik Batmýþtýr diye ucuza satacaksýn, belki üzerinden para veya baþka avantaj lar da vereceksin Olur ya Elektrik Kurumu özelinde; Halka ucuz elektrik saðlayacaklar diye; Örneðin, vergiden muaf akaryakýt ithali, izni Örneðin, yurt dýþýndan, asgari ücretle çalýþacak iþçi getirme izni Örneðin, elektrik santralý yapsýnlar diye beleþe arazi tahsisi Örneðin, acuza mal olsun diye bacaya filtre takmama izni Ve Benzeri türde avantajlar da verildiðini duyabilirsiniz Biz ne yapýyoruz? Kimimiz sendikalarý, kimimiz hükümeti, kimimiz atanmýþ yönetim kurullarýný suçluyoruz Geçin bunlarý Birlik olarak hep beraber kuruluþlarýmýza sahip çýkmazsak, bugüne kadar yapýldýðý gibi tek tek, kurban ýn kapýsý önünde mücadele etmeye ve destek beyan etmekten öteye gitmezsek, birkaç yýla kadar, kapýsý önünde aðlayacak kurban da kalmayacaktýr Þimdiye kadar Hep öyle yapmadýk mý? Tek tek mücadele edip, tek tek kurbanlar vermedik mi? Yeter diyeceksek Ve Durdurmaya ve ülkemize sahip çýkmaya kararlýysak Hep bir aðýzdan Susma Sustukça Sýra Gelecek diye slogan atmaktan vaz geçip, hep beraber ve eþ zamanlý eylem yapmayý hayata geçireceðiz Mücadeleyi kazanmak istiyorsak; Grevse genel grev Ýþ býrakmaysa genel iþ býrakma Boykotsa genel boykot Gerisi hikaye Papaz Nuomi nin feryadýný bilir misiniz? Nazilerin, Fransa yý iþgal ettikleri günlerdi, Önce komonistleri götürdüler diyor Nuomi, ben komonist deðildim diye ses çýkarmadým. Sonra, solcularý götürmeye geldiler, solcu olmadýðým için yine ses çýkarmadým. Sendikacýlarý götürmeye geldiklerinde de ses çýkarmadým, çünkü sendikacý deðildim. Beni götürmeye geldiklerinde, dönüp arkama baktým, benim için ses çýkaracak kimse kalmamýþtý. GÜNLÜK SÝYAH GÖZLÜKLER, TAYYARE VE "HAVA" Alýn size bir Tayyip Erdoðan fotoðrafý. Türk Havacýlýk Sanayi tarafýndan geliþtirilen ilk yerli uçaðýn kokpitine oturmuþ, gözünde siyah gözlüklerle gazetecilere poz veriyor. "Havalý" mesajlar veriyor, tehditler savuruyor Suriye'ye. "Osmanlý Tayyare Bölüðü iki ithal uçaktan müteþekkildi, bugün kendi imal ettiðimiz uçaklarla bölgemizin ve dünyanýn en güçlü hava kuvvetlerinden birine sahip olma yolundayýz" diyor. "Bize yönelik tehditlere karþý tarihten aldýðýmýz ilhamla gerekeni yapmakta tereddüt etmeyiz" diyor. "Korkutucu" olayým derken "komik" olmak diye buna derler. Osmanlý'yý diriltip Ortadoðu'yu yönetmeye heveslenen Erdoðan, bir "sultan" edasýyla kurulduðu pilot koltuðunda, en çok da eski dostu yeni düþmaný Esad'a benzediðinin farkýnda bile deðil. Karikatüristler uðraþsýn artýk, yazý yetmiyor bu fotoðrafý anlatmaya SÝVÝLÝ PATLATIN Sevgili dostumuz Serhat Ýncirli, "Polisi sivile baðlamak isterseniz, sivili patlatýn önce, ilaçlayýn, temizleyin" diyor. Sanýrýz, polisi sivile baðlamanýn bundan daha iyi bir ifadesi olamaz! ÖLÜMÜ ERTELERÝZ Belediyede ne kefen kalmýþ, ne de mezar taþýna isim yazacak boya... O halde biz de kefen ve boya tedarik edilene kadar ölümümüzü erteleriz! SÝNEKLER Çöpten geçilmeyen Lefkoþa bir de sinek istilasýna uðramýþ... Sinekler kocaman kocaman bu yýl... Maþallah, biz kýtlýk çekerken, onlar týksýrdýkça týksýrmýþ! ALDIRMAYIN Kýbrýs Cumhuriyeti pasaportu ile Brüksel'e eylem yapmaya gidenler KKTC'yi savunmuþ! Aldýrmayýn! Bize kaderimizin bir oyunudur bu! HALA VAR Elektrik kesintilerinin nedenini soran hiç kimse kalmadý artýk... Ama plajlarýn neden ücretli olduðunu soranlar var hala! Týrnak... "AB'ye diyorsunuz ki; vatandaþlýk iþimize geliyor, pasaportu kapýyoruz ama biz ayrý top oynayalým, ayrý ticaret yapalým, ayrý üniversitelerimiz olsun, ayrý bayraðýmýz da bulunsun Ve AB sizi ciddiye alýyor? Öyle mi sanýyorsunuz? Kendi kendimizi küçük duruma düþürdük Brüksel dün bahaneydi Çok büyük olasýlýkla da alýþveriþ þahaneydi." Serhat ÝNCÝRLÝ (Kýbrýs) "Biz de ne acýdýr ki kendi yokoluþunu, tükeniþini kendi eliyle hazýrlayan, kendi caný için bile olsa en basit sorumluluðuna sahip çýkmayan, ancak maddi çýkarýna halel geldiðinde sesini çýkaran, madden istediðini alýnca da susup kalan, yokoluþuna da seyirci kalan toplumlardan biriyiz." Ediz TUNCEL (Star) "Son Kýbrýslýnýn kimliðinde, adý ve milliyeti ne yazacak? Yýllar sonra, son Kýbrýslýnýn kemiði, dünyanýn neresinde, hangi ülkede bulunacak?" Ayþegül GARABLI (Kýbrýslý) "Lefkoþa Türk Belediyesi'nin nasýl bir batakta olduðu ortada. Ne iþ yapabiliyor, ne çalýþanýný ödeyebiliyor. Ne demek baþlarýnýn çaresine baksýnlar? Üstelik Baþbakan'ýn sorumluluðunda bir Bakanlar Kurulu üyesi de yerel yönetimlerden sorumlu." Mehmet MOREKET (Havadis) Günün Kahramaný ASÝL NADÝR Haklýlýðýný ispatlamak için gönüllü olarak Ýngiltere'ye dönen ve elektronik kelepçe yaþamý sürdüren Asil Nadir'in davasýnda son aþamaya gelindi. Nadir savunmasýna geçti ve jüriye hitap etmeye baþladý. Savunmadan sonra dava karara kalacak. Son duruþmada Asil Nadir'in yaptýðý açýklamalar ve mahkemeye sunduðu belge Londra haber ajanslarýnda bomba etkisi yarattý ve günün haberi oldu. Belge, TC Cumhurbaþkaný Turgut Özal'ýn 1990 yýlýnda Ýngiliz Baþbakaný Margaret Thatcher'e yazdýðý mektuptu. Özal bu mektubunda Asil Nadir'in bir Rum komplosu ile karþý karþýya olduðunu belirtmiþti. Bakalým mahkeme kararýnda etkili olacak mý?

7 7 29 Haziran 2012 Cuma Baflýnýn Köþesi GÖR DUY DUY KONUÞ KONUÞ GÖR Dr.Dolgun Dalgýçoðlu KURTULUÞ SAVAÞI (Ýstanbul)- Toplantý sonrasýnda mikrofon karþýsýna geçti Gayet emin bir tavýrla Hem de sað elinin iþaret parmaðýný masaya týk týk diye vurarak. Hatýrlayýn Turgut Özal altýndan yapýlmýþ "Cross" marka kalemini havada sallýyordu... Bizimki masaya sadece parmaðýný vuruyor, mütevazý yani Ýki noktaya deðindi Birincisi bizim yani AB üyesi Kýbrýs'ýn 1 Temmuz'da AB baþkanlýk koltuðuna oturacak olmasý Eleþtirdi "Dünyanýn her yerinde tepki var" dedi Ýþimi gücümü býraktým Ne Beþparmaklar'da þu anda bile taþlarýmýzýn sökülüp TC sermayesine devredilmesi konusu Ne çarpýk çurpuk yol yapacaklar diye tarým alanlarýmýzý yandaþlara rant saðlamak üzere mahvetmeleri Ne de mal sahibi Kýbrýslýlarýn sözünün geçmediði Kýbrýs'ýn kuzeyinde yapýlan bir sürü saçma sapan uygulamaya, bakmadým Araþtýrdým dünyanýn her tarafýndaki ülkeleri Acaba ülkeler nasýl tepki göstermiþler Mozambik'e baktým önce Sonra Tanzanya'ya Gittim Asya'nýn bilmem neresinde kalan Bhutan Krallýðý'na Döndüm tekrar Afrika'ya Orada Benin Cumhuriyeti'ni buldum Cibuti, Gabon, Gana Cumhuriyetleri Yok Kimsenin umurunda olmamýþ bizim yani Kýbrýs Cumhuriyeti'nin AB'ye altý aylýðýna baþkan olmasý Bütün mesele aslýnda hazýmsýzlýk meselesi Gece yarýsý yatmadan birkaç dakika önce týka basa yenilen pastýrma, renga ve de böðrülce, üstüne bol tuz Yatsan uyuyamazsýn, yediklerin aðzýna gelir. Kalkýp dolaþsan deli diyecekler. Tuhaf bir durum bu Masayý görünce dayanamayanlarýn en büyük sorunu. Gör, dayanamayýp ye, sonra uyuyamayýnca kýyameti kopar, öldüm, bittim diye. Oysa çaktýrmadan gündüz vakti yeseler anlaþýlmayacak Rahatsýz da olmayacaklar. Ama aç gözlülük girdi mi bedene böyle uygunsuz durumlar doðabilir Çýktý toplantýdan Geçti mikrofon karþýsýna, "Para mara yok, Lefkoþa Belediyesi battý" dedi deðindiði ikinci konu için... Aslýnda tam battý demedi ama ima etti o anlaþýlýyor. Ne yapalým þimdi? Battýysa yüz üstü mü býrakýlacak þeher? Hem de baþþeher? Facebook'tan arkadaþlar, "kurtuluþ savaþý baþlatmak lazým" dediler Hoþuma gitti Gitti ama eski mücahitlerin olduðu fotoðraflara bakýnca zor geldi Bir sürü çaktým almaz silahý nereden bulacaksýn kurtuluþ savaþý için Haliyle arkanda seni destekleyen anavatan da yok sandalla mandalla taþýsýn Üstelik polis eskisi gibi de deðil Bir tarafta seçilen masaya iþaret parmak vurucu Diðer tarafta haklarýný seçilenlerin meclisinde ararken coplanan yerli halk Bir baþka tarafta da gözlerden uzakta kurtuluþ savaþý verelim diyen arkadaþlar Ýyisi mi parmak uçlarýna basarak bu karmaþadan kaçmak Alýn size kurtuluþ savaþý Gidelim Mozambik'e orada örgütlenelim Ve savaþýmýzý orada verelim Hiç olmazsa Mozambik'in keyfini kaçýrýrken coðrafyadan bihaber parmak vurucu bizi bulamaz. Kurtuluruz... ALO AFRÝKA HATTI LÜTFEN EÞEKLERE HAKARET ETMEYELÝM! 100 Euro karþýlýðý Çetinkaya üstünden güneye kaçýþ (Evrim Kamalý) - Dün Lefkoþa Kaza Mahkemesi Kýdemli Yargýcý Fügen Ulutekin huzurunda görüþülen duruþmada Seydi Doðruer'in 100 Euro karþýlýðýnda yasadýþý yollardan güneye geçmesini saðlayan 3 zanlý önceki gün tutuklanarak mahkemeye çýkarýldý. Mahkemede Ýddia Makamý Baþsavcýlýk adýna Emine Taþkýn ve zanlýlar Ýbrahim Hakan Gök, Muhittin Demirkapý, Erhan Þimþek þahsen hazýr bulundu. Mahkemede Lefkoþa Polis Müdürlüðü'ne baðlý Adli Þube Amirliði'nde görevli polis memuru Ayhan Arabi, iddia makamýnýn tanýðý olarak mahkemede verdiði yeminli þahadetinde zanlýlarýn 18 Haziran tarihinde 100 Euro karþýlýðýnda Seydi Doðuer'i gece raddelerinde Ýbrahim Hakan Gök'ün yardýmý ile 1. derece askeri yasak bölge olan Çetinkaya antrenman sahasý üzerinden güney Kýbrýs'a geçirdiklerinin tespit edildiðini ve zanlýlarýn aleyhinde baþlatýlan tahkikatýn tamamlanmasý için 1 gün süre ile poliste tutuklu kalmalarý talebinde bulundu. Kýdemli Yargýç Fügen Ulutekin olayýn aydýnlatýlmasý için polise þans vereceðini belirterek zanlýlarýn 1 gün süre ile poliste tutuklu kalmasýna emir verdi. Kýz arkadaþýnýn burnunu kýrdý (Evrim Kamalý) Kýz arkadaþýný dövdüðü gerekçesi ile tutuklanarak dün Lefkoþa Kaza Mahkemesi Kýdemli Yargýcý Fügen Ulutekin'in huzurunda görüþülen teminat duruþmasýnda Ýddia Makamý Baþsavcýlýk adýna Emine Taþkýn ve zanlý Barsim Ertuðrul þahsen hazýr bulundu. Lefkoþa Polis Müdürlüðü'ne baðlý Adli Þube Amirliði'nde görevli polis memuru Seyit Gözügüzel, iddia makamýnýn tanýðý olarak mahkemede verdiði yeminli þahadetinde Zanlý Barsim Ertuðrul önceki gün Lefkoþa da meydana gelen vahim zarar, kasti hasar ve ciddi darp suçlarýndan methaldardýr. Zanlý kýz arkadaþý Merve Kaya'yý ciddi þekilde darp ederek burnunun kýrýlmasýna sebep oldu dedi. TC uyruklu zanlýnýn aleyhinde baþlatýlan soruþturmanýn tamamlandýðýný ifade eden Gözügüzel, zanlýnýn KKTC'de öðrenci olduðunu vurguladý ve mahkemenin uygun göreceði bir teminata baðlamasýný istedi. Ýddia makamý adýna söz alan Savcý Emine Taþkýn, zanlý Barsim Ertuðrul'un, davalarý hazýr olana dek seyahat belgelerinin alýnýp yurtdýþýna çýkýþýnýn yasaklanmasýný, haftada bir gün en yakýn polis karakoluna ispat-ý vücut yapmasýný, 3000 TL nakdi teminat yatýrmasý karþýlýðýnda davalarý görüþülünceye kadar serbest kalmasýný talep etti. Kýdemli Yargýç Fügen Ulutekin, zanlý Barsim Ertuðrul'un, davalarý hazýr olana dek seyahat belgelerinin alýnýp yurt dýþýna çýkýþýnýn yasaklanmasýna, haftada bir gün en yakýn polis karakoluna ispat-ý vücut yapmasýna ve 1000 TL nakdi teminat yatýrmasý karþýlýðýnda davalarý görüþülünceye kadar serbest kalmasýna emir verdi. Gazetemizin "Alo Afrika" köþesine yayýnlamamýz için mektup gönderen bir vatandaþýmýzýn, eleþtirel mektubu þöyle: "Selâmlar özgürlük savaþçýsý dostlar! tarihli Turgut Afþaroðlu'nun 'Dobra Dobra' köþesinde çýkan 'KKTC'yi özelleþtirin' yazýsýnda eþeklere yapýlan hareketi hazmedemedim. Körlere refakat etmemiz gereken bir zamanda eþeklere hakaret ediyoruz. Gerçek yaþamýmdan kýsacýk bir anýmý paylaþmak isterim sizlerle. Tahminen 9-10 yaþlarýndaydým. Babamla yüklü eþeklerle deðirmene giderdim. Bir gün eþeðin biri dereyi geçiþimizde çamura battý ve çýkamadý. Yüklerini aþaðýya indirip kuyruðundan ve kulaklarýndan tutup oradan geçmekte olan bir yolcunun da yardýmýyla eþeði çamurdan çýkarmayý baþardýk. Gel zaman git zaman, yaklaþýk bir yýl sonra babamla ailemizin un ve bulgur ihtiyaçlarýný gidermek amacýyla ayný deðirmene, ayný yollardan gitmek için yola koyulmuþtuk. Hiç unutmam o aný... Güneþ daðlarýn doruklarýnda çýkmak üzereyken kuru bir derede karþýya geçmeye çalýþýrdýk. Eþeklerin nallarýnýn taþlara vururken çýkarttýklarý seslerin derede yankýlanmasý sanki demirci dükkanýndaymýþým gibi hisse kapýlmama neden oluyordu. Bir de baktým, bütün eþekler dereyi geçmiþ, bir eþek hariç. Geçmemesi için hiçbir neden yoktu. Geçmesi için ne kadar ýsrar ettiysem, o da geçmemek için o kadar ýsrar etti. Asýl eþek inadý tuttu dedikleri bu olsa gerek... Babam bu durumu fark etmiþ olmalý ki, 'Oðlum ýsrar etme, çevir eþeði yolunu deðiþtir de o geçer' dedi. Birazcýk yolunu deðiþtirdim, eþek de ýsrarým olmadan geçti. Hem dereyi, hem de sýnýfý... Geçemeyen ben oldum. Olduðum yerde düþünedurdum. Kupkuru dere, su yok, çamur yok, yaðmur yok... Neden burdan geçmedi, diye babama sordum. Eþeðin geçmekte olduðu yer ile geçmemekte direndiði yerin arasýndaki farký göremedim. Babam 'Haklýsýn oðlum, yol konusunda hiçbir farký yok. Ama eþeðin unutmadýðý, lâkin senin unuttuðun bir þey var', dedi bana. Nedir baba, diye sorduðumda, 'Oðlum, eþek, komþumuz Hacý Görür'ün eþeðidir. Geçen yýl hatýrlarsan ayný yerde çamura batmýþtý. Ayný hataya düþmemek için yol kuru da olsa inat etti ve geçmek istemedi. Oðlum, biz insanlar günlük yaþantýmýzda sayýsýz hatalar yaparýz. Eþekler kadar olamadýðýmýz bir hakikattýr. Üstelik onlar bizi deðil, biz onlarý aþaðýlar, hakaret ederiz. Oðlum, unutma ki her eþek inadýnýn altýnda mutlaka bir doðru vardýr' dedi. Dolayýsýyla dostlar, insanlarýn yaptýklarý hatalardan dolayý eþeklere benzetmelerini eþeklere hakaret, insanlýk dünyasýnda felaket olarak algýlarým. Kaldý ki insanlar yaptýklarý hatalarla kalmayýp akla hayale gelmeyecek suçlar iþliyorlar. En azýndan eþekler suç iþlemiyorlar. Demem þudur ki dostlar, babamla yaþadýðým bu olayý BÝZÝM DUVAR belimdeki daðarcýðýmdan hiç çýkarmamaya çalýþtým. Komþumuz Hacý Görür'ün eþeðinin gezegenimizde insanlýk âlemine kýlavuz olmasýný içtenlikle diliyorum. Hepinize dostça selâmlar!" EÞÝNÝ TERKEDECEÐÝNE, PARTÝNÝ TERKET Bizim Mandra Belediye çalýþanlarý iki aydýr tek kuruþ maaþ almadan çalýþmaya zorlanýr ve haklarýný almak için mücadele etmeleri de, önce Bakanlar Kurulu, sonra da mahkeme tarafýndan yasaklanýrken, iki özel uçak dolusu 350 kiþinin, Kýbrýs'ýn AB dönem baþkanlýðýný engellemek üzere Brüksel'e gönderilmesi ve gezinin tüm masraflarýnýn KKTC tarafýndan karþýlanacaðýnýn açýklanmasý mandrada derin öfke ve infial yaratýr. Vatandaþlar, para yok diye çalýþanlarýn maaþlarýný ödemeyenlerin, 350 kiþiyi dandik bir amaç uðruna Bürksel'e gönderecek parayý nereden bulduðunu sorgularken, sokaktaki adam "Bunlar memleketi iþte böyle batýrdýlar" diye acý ve kahýrla söylenir.

8 8 29 Haziran 2012 Cuma Arada Bir Özgün Kutalmýþ Þþþt orda biri var mý? Devlet denen bu kurumsal yapýda, adýna baþbakan, bakan, kaymakam, müsteþar, müdür, amir ve bürokrat denen bilumum kamu çalýþanlarý nerdesiniz? Belediye baþkanlarý, müdürleri siz de buralarda mýsýnýz? Bizi görüyor ve iþitiyor musunuz? Eðer bizi ve çevrenizi görüyorsanýz siz bakar kör ve saðýr mýsýnýz? Yoksa siz büyük iþlerin adamlarý olup küçük iþlerle uðraþmýyor musunuz? Yoksa daha acýsý bu küçük iþlerin de yapýlabilmesi için Türkiye'den üç yýllýk protokoller mi bekliyorsunuz? Lefkoþa Sanayi Bölgesini su basalý aylar geçti. Sanayideki suyu boþaltmak için Fazýl Küçük Bulvarý'nýn 5 yerinde bordür taþlarý sökülerek su Taþkýnköy'e yönlendirildi. Bir yerde su asvaltýn bir kýsmýný yediði için bozulan asfaltýn iki yanýna metal bayrak dikerek güya sürücüleri uyarýyorlar. Sökülen bordür taþlarý trafiðe tehlike arzedecek þekilde bölünmüþ yolun dört bir tarafýnda duruyor. Kara yollarýnýn dört bir yanýný otlar sarmýþ. Otlarýn arasýnda kalan trafik iþaretleri ile sabit kamera iþaretleri görülmüyor. Kuzey sahil yolunda altýntop aðaçlarý banketi kapatmýþ yolun içerisine taþmýþlar. Bereket o yoldan geçen kamyon ve otobüsler aðaçlara sürtündüðü için onlarý sürekli budayýyorlar. Lefkoþa'nýn çukarlarýna alýþtýk, þimdi bizi ana yollardaki çukurlara da alýþtýracaklar. Anayollarýmýzý sözde aydýnlatmak için lâmbalarla donattýk. Ne yazýk ki birçok yerde lâmbalar yanmýyor. Bölünmüþ yollarda bir þeride park eden arabalar yüzünden iki þeritten bir þerite düþen yola giriþ çýkýþ yapýlmasý yüzünden trafikte mal ve can güvenliði tehlikeye düþüyor. Kimse týnmýyor ve üzerine almýyor. Ne polis, ne belediye ne de kaymakamlar. Lefkoþa ve Girne'den sonra Maðusa da lâðýma teslim edildi. Bir Allah'ýn kulu çýkýp da ne oluyor demedi. Fazýl Küçük Bulvarýnda tesis edilmiþ Hidden Garden adlý düðün salonu kalabalýk düðünlerde o bulvarda trafiði olumsuz yönde etkilerken hemen 100 metre batýsýna baþka bir düðün salonu inþaasý için izin verildi. Ýnþaatý hýzla devam ediyor. Bittiði zaman iki salonda birden düðün olduðu zaman arabalar nereye park edecektir? 2. salona izin veren hazretler ne düþünüyorsunuz? Ya arabalarýn arka koltuklarýna kemer zorunluluðu getiren yasanýn çýkmasý için canýný yiyen Mehmet Avcý sen neredesin? Hidden Garden'ýn hemen yanýna yapýlan yeni düðün salonunu gördün mü? Orada oluþacak trafik düðümü nasýl çözülecek? Patlayan borulardan aylarca akýp giden sularý yapýlan þikâyetlere raðmen görmeyen ve onarmayanlar neredesiniz? Þþþt sizlere sesleniyorum. Bakanlar, müsteþarlar, kaymakamlar, müdürler, polis müdürleri, belediye baþkanlarý nerdesiniz? Görüyor ve iþitiyor musunuz? Var mýsýnýz? Tel-Sen'den tüm þubelerde grev Telekomünikasyon Dairesi Çalýþanlarý Sendikasý (Tel-Sen), bugünden itibaren dairenin tüm þubelerinde genel grev baþlatacaðýný yinelerken, Bayýndýrlýk ve Ulaþtýrma Bakanlýðý önünde yapacaðýný duyurduðu eylemi ise kaldýrdýðýný açýkladý. Sendika Baþkaný Tamay Soysan, dünkü geliþmelerle ilgili yazýlý açýklama yaptý. "Hazine Mallarý (Deðiþiklik) Yasa Tasarýsý'nýn yasallaþmasý durumunda toplumun malý olan Telekomünikasyon Dairesinin peþkeþ çekileceði" görüþünü yineleyen Soysan, veznelerde baþlattýklarý grevi bugün genel greve dönüþtüreceklerini kaydetti ve dünkü toplantýda dairenin akýbetinin ne olacaðýnýn ortaya konulmasýný istediklerini belirtti. Soysan, þunlarý kaydetti: "Bayýndýrlýk Ulaþtýrma Bakanlýðý Daimi ve geçici iþçiler ile geçici memurlar konusunda bir çözüm üretmeye çalýþarak Kamu Ýþ üzerinden bir çalýþma hatta bu statüdeki çalýþanlarý da baþka dairelere atamaya çalýþmýþtýr. Bunun yasal dayanaklarýnýn eksik olduðu yönünde sendika yönetim kurulumuz tavýr koymuþ ve çalýþanlar sendikamýzla birlikte hareket ederek Bakanlýðýn yapmaya çalýþtýðý toplantýyý terk etmeye kalkmýþtýr. Bakanýn toplantý yerine gelmesi ve sendika yönetimi ile toplantý gerçekleþtirmesi NÝJERYALILARIN KKTC'DEN PARA TRANSFERÝ ARAÞTIRILIYOR Ekonomi ve Enerji Bakanlýðý, Nijerya vatandaþlarýnýn Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti (KKTC)'den yaptýðý para transferi konusunun gündemlerinde olduðunu ve Suç Gelirlerinin Aklanmasýný Önleme Kurulu'nun Polis Genel Müdürlüðü ve Bankalar Birliði ile koordineli çalýþma yürüttüðünü açýkladý. Ekonomi ve Enerji Bakanlýðý, konuyla ilgili yazýlý açýklamasýnda, basýnda yer alan konunun, Bakanlýða baðlý Kambiyo ve Ýnkiþaf Sandýðý Ýþleri Dairesi'nin 4/2008 sayýlý "Suç Gelirlerinin Aklanmasýnýn Önlenmesi Yasasý" uyarýnca oluþturulan Suç Gelirlerinin Aklanmasýný Önleme Kurulu'nda görüþüldüðünü ve alýnmasý gereken tüm önlemelerin alýnmasý için yoðun çalýþma yürütüldüðünü belirtti. Bakanlýðýn, suç sonrasýnda yapýlmasý planlanan çalýþmanýn bugün Tel-Sen Baþkaný, Genel Sekreteri, Tel-Sen'in Avukatý ile Personel Dairesi Müdürü'nün katýlýmý ile gerçekleþecek baþka bir toplantýda deðerlendirilmesine karar verildi." Soysan, Bakan Ersan Saner'in çaðrýsýný iyi niyet olarak yorumlayarak yarýn bakanlýk önünde gerçekleþtirecekleri eylemi kaldýrdýklarýný ancak tam gün tüm Telekomünikasyon Dairelerinde grev uygulayacaklarýný, süresiz grev kararlarýnýn ve mücadelelerinin diyalogdan kaçmadan devam ettiðini belirtti. gelirlerinin aklanmasýnýn önlenmesi çalýþmalarýna çok önem verdiðine iþaret edilen açýklamada, "Ülkemizin ve ilgili sektörlerin risk ve tehditlerinin belirlenmesi amacýyla risk deðerlendirmeleri sürekli olarak yapýlmaktadýr. Yapýlan çalýþmalar kapsamýnda bu konunun da tespit edilerek tedbir alýnmasý yönünde çalýþmalar yürütülmektedir" denildi. Açýklama, þöyle devam etti: "Kurulumuzun öncelikli hedefi, ülkemizde veya ülkemizi geçiþ yolu olarak kullanmak suretiyle aklama faaliyetleri yürütmeye çalýþan suç potansiyeli yüksek riskli kiþileri ülkemizdeki faaliyetlerini durdurmaktýr ve bu konuda her türlü önlem alýnmasý için çalýþmalar titizlikle sürdürülmektedir" Özelleþtirme Yasasý Anayasa Mahkemesi'nden sendikalara ret Anayasa Mahkemesi, Özelleþtirme Yasasý'nýn yürütülmesinin durdurulmasý talebini reddetti. Özelleþtirme Yasasý'nýn iptali ve yürütmenin durdurulmasý talebiyle 24 Nisan'da baþvuru yapan Kýbrýs Türk Ýþçi Sendikalarý Federasyonu (Türk-Sen), Kýbrýs Türk-Elektrik Kurumu Çalýþanlarý Sendikasý (El-Sen) ve Telekomünikasyon Çalýþanlarý Sendikasý (Tel- Sen) ile 4 Mayýs'ta baþvuru yapan CTP-BG'nin baþvurularýný deðerlendiren Anayasa Mahkemesi, yürütmenin durdurulmamasý yönünde ara karar aldý. Anayasa Mahkemesi'nin kararý, dün saat 09.00'da, Anayasa Mahkemesi Baþkaný Nevvar Nolan tarafýndan açýklandý. Taraflarýn temsilcilerinin de hazýr bulunduðu Anayasa Mahkemesi salonunda yürütmenin durdurulmamasý kararýný açýklayan Nolan, Özelleþtirme Yasasý'nýn iptali istemiyle ilgili davanýn görüþülmesine 11 Temmuz'da baþlanacaðýný belirtti. TEFECÝLER ÝÇÝN YENÝ YASAL DÜZENLEMELER Özel güvenlik hizmetleri ve ödünç para veren finans þirketleri, yasal düzenlemeye kavuþuyor. Her iki konuda hazýrlanan yasa tasarýlarý, Resmi Gazete'de yayýmlanarak halkýn bilgisine sunuldu. "Özel Güvenlik Hizmetleri Yasa Tasarýsý", özel güvenlik hizmetlerinin yerine getirilmesine iliþkin esas ve usullerle özel güvenlik izninin verilmesine, bu hizmeti yerine getirecek kiþi ve kuruluþlarýn ruhsatlandýrýlmasýna ve denetlenmesine iliþkin hususlarý belirlemek amacýyla hazýrlandý. Meclis Baþkanlýðý, kamu güvenliðini tamamlayýcý nitelikteki özel güvenlik hizmetlerinin yerine getirilmesine iliþkin esas ve usulleri belirleyen yasa tasarýsýyla ilgili görüþ ve önerileri bekliyor. ÖDÜNÇ PARA VEREN ÞÝRKETLER KKTC'de ödünç para veren finans þirketlerinin kuruluþ ve faaliyet izinlerine; ana sözleþme ve tüzük deðiþiklikleriyle hisse devirlerine; yöneticilerine, düzenleyecekleri sözleþmelere, iþlem sýnýrlarýna, faaliyet izinlerinin iptaline, birleþme, devir ve tasfiyelerine; muhasebe, raporlama denetimlerine iliþkin esas ve usulleri düzenlemek amacýyla "Ödünç Para Veren Finans Þirketleri (Düzenleme ve Denetim) Yasa Tasarýsý hazýrlandý. Bu tasarýyla ilgili görüþ ve önerilerin de Meclis'e sunulabileceði duyuruldu. CAYBELX BETTÝNG'TEKÝ HIRSIZLIKLA ÝLGÝLÝ BÝR KÝÞÝ TUTUKLANDI Gazimaðusa'da faaliyet gösteren Caybelx Betting isimli iþ yerinden bir adet renkli televizyon çalýnmasýyla ilgili olarak bir kiþi tutuklandý. Polis Basýn Subaylýðý'ndan verilen bilgiye göre, yürütülen geniþ çaplý soruþturmada, meselede zanlý olduðu tespit edilen O.Ö (E-34) tutuklandý. Olayla ilgili soruþturma devam ediyor. PÝRHAN'DA YANGIN Pirhan'da bir þahsa ait arazi içerisinde, yüksek gerilim hatlarýndan çýkan kývýlcýmdan dolayý bir yangýn çýktý. Ýtfaiye ekipleri tarafýndan söndürülen yangýnda, 16 dönüm anýz ve 14 adet rulo balyanýn tamamen yandýðý belirtildi. Olayla ilgili polis soruþturmasý devam ediyor. 29 YAÞINDA HAYATINI KAYBETTÝ Minareliköy'de Yasemin Kahraman'ýn (K- 29) ikametgahýnýn mutfak odasý içerisinde aniden rahatsýzlanarak hayatýný kaybettiði bildirildi. Polis Basýn Subaylýðý'ndan verilen bilgiye göre, önceki gün meydana gelen olayla ilgili polis soruþturmasý devam ediyor. 60 GRAM HÝNT KENEVÝRÝ ELE GEÇÝRÝLDÝ Lefkoþa'da, Güney Kýbrýs Rum Yönetimi bölgesinde sakin A.S'nin (E-52) üzerinde polis tarafýndan yapýlan aramada, tasarrufundaki el çantasý içerisinde yaklaþýk 60 gram aðýrlýðýnda Hint Keneviri türü uyuþturucu olduðuna inanýlan madde ele geçirildi. A.S.'yi tutuklayan polisin olayla ilgili soruþturmasý devam ediyor. HAMÝTKÖY-HASPOLAT BÖLGESÝNDE ELEKTRÝK KESÝNTÝSÝ Lefkoþa orta gerilim þebekesinde yapýlacak proje çalýþmalarý dolayýsýyla bugün Uluslararasý Kýbrýs Üniversitesi (UKÜ) ve Hamitköy-Haspolat çemberleri arasýnda kalan bölgede elektrik kesintisi olacak. Kýb-Tek'ten verilen bilgiye göre, elektrik kesintisi saatleri arasýnda yapýlacak. KKTC PLAKALI TIR MERSÝN'DE YANDI Mersin, KKTC plakalý bir týr, Mersin'de bariyerlere çarparak alev aldý. Týrýn sürücüsü yaralandý. AA'dan alýnan bilgiye göre, Mersin'den Adana istikametine giden Ahmet Pakdil yönetimindeki TGY 809 KKTC plakalý týr, serbest bölge giþelerinden otoyola girdiði sýrada beton bariyerlere çarparak alev aldý. Vatandaþlar ve Karayollarý görevlilerince sýkýþtýðý yerden çýkarýlan sürücü Pakdil, 112 Acil Servis ekiplerince Toros Devlet Hastanesi'ne kaldýrýldý. Yükü bulunmayan týrýn kullanýlamaz hale geldiði kaza nedeniyle TEM Otoyolu'nun Mersin'den Adana'ya gidiþ yönünde uzun kuyruklar oluþtu. Yangýnýn söndürülmesi ve kayganlaþan yola toprak atýlmasýnýn ardýndan, yaklaþýk 1 saat kapalý kalan yol trafiðe yeniden açýldý. GAZÝANTEP'TE KKTC'DEN GÝDEN 130 KAÇAK CEP TELEFONU ELE GEÇÝRÝLDÝ Gaziantep'te, KKTC'den gelen bir kiþinin üzerinde 130 tane kaçak cep telefonu ele geçirildi. Gaziantep Gümrük Muhafaza, Kaçakçýlýk ve Ýstihbarat Müdürlüðü'nden yapýlan açýklamaya göre, Ercan Havalimaný'ndan uçakla Gaziantep Havalimaný'na gelen yolculardan Metin T. (35), þüpheli hareketleri nedeniyle ekipler tarafýndan durduruldu. Zanlýnýn bagajlarýnda X-Ray cihazýyla yapýlan taramada herhangi bir suç unsuruna rastlanmadý. Üst aramasýndan geçirilen Metin T'nin tiþörtünün altýna giydiði ve küçük cepler dikilerek cep telefonu taþýmak için özel olarak hazýrlandýðý tespit edilen yelekte ve çoraplarýnýn içinde 130 adet kaçak cep telefonu bulundu. Cep telefonlarýna el konulduðu, Metin T. hakkýnda ise Oðuzeli Cumhuriyet Baþsavcýlýðý'na suç duyurusunda bulunulduðu bildirildi.

9 9 29 Haziran 2012 Cuma Posta... Posta... Posta... Tünel ALINTI Memleketimden manzaralar ARÞÝV BAÞBAKAN NE DEMEK ÝSTEDÝ? Medya acayip bir soruyu ýsrarla soruyor: "Baþbakan ne demek istedi?" Evet. Medyatörler "Baþbakan ne dedi?" diye sormuyorlar. "Baþbakan ne demek istedi?" diye soruyorlar. Bu Baþbakan "demek istediðini diyemeyen bir geri zekalý" mý ki, onun "ne demek istediðini" medyatörler bize "tercüme" ediyorlar? Ya da biz hepten "dummkopf"uz da, Baþbakan'ýn "dediðini anlayamýyoruz", bu medyatörler bize anlatýyor. Hiçbiri deðil. Hükümetin dýþ politikasýnda "ilke", "ahlak", "fazilet" olmadýðý ve haksýz bir siyaset her durumda "yalana, dolana" ihtiyaç duyduðu için Baþbakan'ýn konuþmasý her zaman "karýþýk kuruþuk" oluyor ve daima hükümetin "gerçek hedefini" gizleme kaygýlarýný taþýyor. Yani medyatörler bu "gizlenen" hedefleri "açýða" mý vuruyorlar? Hayýr! Onlarýn iþi "gizlenen" hedefleri büsbütün karartmak, kafa karýþtýrmak. Veysi SARISÖZEN (Özgür Gündem) TARÝH 27 MAYIS 2011 Türkiye'nin 'Gýrgýr' mizah dergisi yazarlarýndan Bülent Tekin'in kýzý Gülistan Tekin, 1997'de YDÜ Hukuk Fakültesi'ne girdiði zaman 17 yaþýndaydý yýldýr 2 dersten takýntýsý nedeniyle mezun olamadý. Bu nedenle okula her yýl 4 bin dolar ödüyor... Gözden kaçmayanlar... GÜNDEMÝN ÝÇÝNDEN GÜNDEMÝN DIÞINDAN KKTC Meclisi'nde oturan þahsiyetler gündemin içinden de konuþsalar, dýþýndan da konuþsalar, gündemin dýþýnda kalýyorlar. Gündemde Akdeniz'in fokur fokur kaynayan sularý var. Savaþýn ayak sesleri var. Suriye'ye demokrasi götürmeye heveslenen Türkiye ve Türkiye'yi goflayan ABD, AB ve diðerleri var. KKTC'nin kendisi gündemin dýþýnda kalmasaydý, mecliste "sol" olduklarýný iddia eden partilerin gündemlerinde burnumuzun dibine düþen savaþ uçaklarý olurdu herhalde. Ama bizim solcular gündemin içinden konuþurlar, UBP. Gündemin dýþýndan konuþurlar, gene UBP. Hay sizin UBP'nize "Türkiye mi müttefiklerini Suriye'ye çekiyor, müttefikleri mi Türkiye'yi Suriye'ye ittiriyor?" Hafýz Esad'ýn zindanlarýnda yýllarýný çürüten bir mahkumun, yýllarca kimseyle görüþmesine izin verilmeden tecritte yaþadýktan sonra, yasaklar hafifleyince bir ziyaretçisi gelir. Mahkum, zindanýn loþ görüþme odasýnda gördüðü ziyaretçisine: "Ana, ne olmuþ sana, ne kadar yýpranmýþsýn?" der. Karþýsýnda lime lime dökülen adamý gören kadýn bu soruya nasýl mukabele edeceðini bilemez. Sonra þu sözler dökülür dudaklarýndan: "Anamý kaybettik. Uzun zaman oldu. Ben kýz kardeþin." Hikayeyi yemeyene "Esad yanlýsý" diyorlar. Ben bu hikayenin bir dolu çeþitlemesini biliyorum; ayný yýllarda, önceki yýllarda ve sonraki yýllarda bu "demokrasi aþýðý" Türkiye'de yaþanmýþtýr. Ve çoðusu da Kürtçedir. Hafýz Esad diktatördü, Beþar Esad da öyle. Erdoðan Türkiye'de aðýrladýðýnda, Þam'da misafiri olduðunda da öyleydi. Þimdi koluna girdiði Suudi Kralý ve Katar Emiri kadar diktatördü ve hâlâ da en az onlar kadar diktatör. Asýl mesele de bu. Hal böyleyken bize hâlâ þu hikayeyi satmaya çalýþýyorlar: Türkiye, Katar ve Suudi Arabistan Suriye halkýnýn yaþadýðý zulme artýk dayanamaz oldular ve onlarý DÝPNOT Doktorlarýn açýklamalarýna göre þiddetli baþ aðrýsý ve burun týkanýklýðý ile kendini gösteren sinüzit, þeker hastalýðý ve kalp yetmezliði gibi insanlarýn hayat kalitesini bozar. Doktorlar bu hastalýðýn Türkiye'de her yýl 15 milyon kiþiyi etkilediðini belirttiler. ÝNCÝR ÇEKÝRDEÐÝ "Telefon Dairesi konusunda yapýlan çalýþmalarda kimsenin maðduriyeti söz konusu deðil." Ersin TATAR (Maliye Bakaný) VÝRGÜL... TOPLUMUN VÝCDANI CTP milletvekili Sonay Adem Lefkoþa Türk Belediyesi'nin statükonun kendisi durumuna geldiðini ancak UBP'nin elleri kollarý baðlý seyrettiðini söylüyor. Doðrudur. LTB'de iþlerin yürümediðini, çalýþanlarýn maaþ alamadýklarýný söylüyor. Bu da doðrudur. Sonay Adem bunlarý dile getirdikten sonra soruyor: "Toplumun hiç mi vicdaný kalmadý?". Pes yani. CTP'nin, UBP'nin ve KKTC meclisinde oturan herkesin ne kadar vicdaný varsa, toplumun da o kadar vicdaný vardýr. Anlaþýlmayacak ne var bunda?.. "Türkiye'nin hiçbir ülkenin topraklarýnda asla ve asla gözü yoktur." KIBRIS HARÝÇ DEMEK ÝSTEDÝ HERHALDE Recep Tayyip ERDOÐAN (TC Baþbakaný) KARÝKATÜR / Serhan Gazioðlu kurtarmak istiyorlar. Bu hikayeyi yemek zorundayýz, yemezsek "Esad yanlýsý" diyorlar. Dýþarýda Türkiye, Suriye planlarýnýn taþeronu olarak görülüyor. Ve yine iktidarýn bakma dediði yere bakmayan Türkiye medyasýnýn pek umurunda olmasa da konuyla ilgilenen gazeteciler Suriye haberlerini Hatay'dan kovalýyorlar ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) milislerinin Ýskenderun'daki askeri üste eðitildiðini, Türkiye üzerinden silah sevkiyatýnýn yapýldýðýný, (Türkiye'nin Phantom keþif uçaðýna ihtiyaç olmadýðýný) keþiflerin Ýncirlik'ten kalkan ÝHA'lar üzerinden gerçekleþtirildiðini yazýp duruyorlar. Bütün bunlar yazýlýrken; pilotlarýn bu kadar az önemsenmesi muammasýný, kendi ülkesindeki keþifleri bile ABD ve Ýsrail yapýmý ÝHA'larla yaparken Suriye'ye giden keþif uçaðýnýn yaþýnda olmasýný, bu keþif uçuþunun Suriye'ye neden haber edilmediðini, Samandað'daki köylülerin geri döndüðünü gördükleri diðer uçaktan kimsenin neden bahsetmediðini ve daha bir dolu soruya cevap arama hakkýný saklý tutarak bir keþif uçaðýnýn Suriye sularýnda ne aradýðýný bir de þu açýdan sormakta fayda var: Türkiye o uçaðý neden Suriye'nin önüne attý? Suriye neden yerden uçaksavarla ateþ edecek kadar yakýnlaþmasýna müsaade etti? Suriye neyi sakladý? Türkiye neyi aradý? ( ) Suriye'ye müdahaleye hevesli ülkeler arasýndaki en zayýf halka Türkiye. Savaþýn yayýlma riski olan tek ülke Türkiye. Cevval davranýp bütün gemilerini yakan, Rusya'nýn, Ýran'ýn ve Suriye'nin arasýnda kalan, kaybeden ve kaybedecek olan tek ülke Türkiye. Türkiye'nin müttefikleri (ABD, NATO ve Körfez Ülkeleri) Türkiye'ye "Hadi gir! Arkandayýz!" diyorlar (Yani paraysa para, silahsa silah). Türkiye de pek hevesli bu müdahaleye ama tek baþýna deðil: "Olmaz!" diyor "Siz de gelin! Birlikte girelim." Türkiye mi müttefiklerini Suriye'ye çekiyor yoksa müttefikleri mi Türkiye'yi Suriye'ye ittiriyor? (Bu yazý Bülent KALE'nin bianet.org'da yayýmlanan "Suriye'yi Keþfetmek" baþlýklý yazýsýndan kýsaltýlmýþtýr )

10 10 29 Haziran 2012 Cuma GÜNEYDEN... KOMANDO TABURUNAKÝ SÝLAHLAR ATEÞ ALDI Stavrovuni'deki 33.Komando Taburu'nda, silahlarýn kendiliðinden ateþ almasýna iliþkin olaylarýn cereyan ettiði belirtildi. Politis gazetesi haberi "Ýlk Kez Deðil" baþlýðýyla verirken silahlarýn kendiliðine ateþ almasý olaylarýnýn, Stavrovuni'deki taburda ilk kez olmadýðýný yazdý. Gazete bu taburda dün meydana gelen bir olayda silahýný temizlemeye çalýþan bir komandonun silahýnýn kendiliðine ateþ almasý sonucu kurþunun, þan eseri orda bulunan arkadaþýnýn ayaðýnýn birkaç milimetre ötesine isabet ettiðini belirtti. Habere göre Rum Savunma Bakanlýðý olayla ilgili olarak soruþturma baþlattý. METEHAN SINIR KAPISINA YÜRÜYÜÞ ÝSKELE KAYMAKAMINI ZÝYARET ETTÝLER- 44. Geleneksel Ýskele Festivali ve 17. Uluslararasý Halk Danslarý Festivali için KKTC'de bulunan yabancý ülke ekiplerinden bir heyet Ýskele Kaymakamý Bünyamin Merhametsiz'i ziyaret etti. Ýskele Kaymakamý Bünyamin Merhametsiz kabulde yaptýðý konuþmada, "Dostluk, kardeþlik, barýþ sloganý ile baþlamýþ olan 44. Geleneksel Ýskele Festivali kapsamýnda KKTC'ye gelen tüm kardeþ ülkelere ülkem ve festival komitesi adýna hoþ geldiniz derken sizleri gönülden selamlýyorum" dedi. CTP'li Lefke Belediye Meclis üyelerinden suç duyurusu Cumhuriyetçi Türk Partisi Birleþik Güçler (CTP/BG)'li Lefke Belediye Meclisi üyeleri Lefke Belediyesi ve Belediye Baþkaný Mehmet Zafer hakkýnda suç duyurusunda bulundu. CTP/BG'li üyelerin, "Belediye Baþkaný Mehmet Zafer'in Lefke Belediyesi'ndeki usulsüzlükler ve mahkeme hükümlerine uymadýðýný gösteren belgelerden oluþan dosyayý", dün, Baþsavcý Aþgan Ýlgen'e verdiði kaydedildi. Dosyada, yýllarýnda çýkan mahkeme hükümleri ve 2002 yýlýnda yayýmlanan Ombudsman raporunun da bulunduðu ifade edildi. Belediye Meclis üyesi Aziz Kaya, baþvuru sonrasýnda basýna yaptýðý açýklamada, Baþsavcý Aþgan Ýlgen'e suç duyurusu dilekçeleri ve dosyalarýný sunduklarýný söyledi yýlýnýn Mart ayýnda dönemin Ombudsman'ý Nail Atalay tarafýndan yayýmlanan raporu da Baþsavcýlýða sunduklarýný belirten Kaya, Ombudsman raporunda bugünkü sorunlarýn araþtýrýldýðýný ve raporlaþtýrýldýðýný kaydetti. Kaya, sunduklarý dosyada, özellikle çalýþanlarýn yatýrýmlarýnýn ödenmesi konusunda mahkeme hükmünün bulunduðuna da dikkat çekerek, mahkeme hükümlerine uyulmuþ olsaydý sorunlarýn çözülmüþ olacaðýný kaydetti. Mahkeme hükümlerinin yýllarýnda olduðunu, Ombudsman raporunun ise 2002 Mart ayýnda yayýmlandýðýný ifade eden Kaya, bugün her emekliye çýkacak olanýn ardýndan milyonlarca TL borçlanma talebinde bulunulduðunu, bu nedenle borçlarýn giderek Fileleftheros gazetesi, "Maraþ Geri Dönüþ" örgütünün, diðer göçmen örgütleri "Özgür Birleþik Karpaz" ve "Karpaz Koordinasyon Komitesi" ile birlikte, internet ortamýnda örgütlenmiþ bazý gruplarýn da desteðiyle "iþgale" karþý bir dizi protesto etkinliði düzenleyeceðini yazdý. Habere göre ilk etkinlik, 1 Temmuz'da gerçekleþtirilecek ve "tüm Kýbrýslýlarýn insan haklarýnýn uygulanmasý" isteðiyle sabah 10.00'da Metehan (Ay Demet) sýnýr kapýsýna doðru yürüyüþ yapýlacak. VERÝ BANKASININ BUZDOLABINA KONMASI Fileleftheros gazetesi, "Veri Bankasý Buzdolabýna Giriyor... Meclis Kayýplarýn Kimlik Tespiti Programýný Kýbrýs'ta Ýstiyor" baþlýk ve spotuyla verdiði haberinde, Rum Meclis Komitesinin ortak açýklamasýný aktardý. Gazete, diðer konularýn yaný sýra, Hristofyas'ý kimlik tespiti programýnýn Kýbrýs'ta kalmasý için son bir çaba göstermeye çalýþan Komitenin, tüm mesele netleþene kadar kayýp yakýnlarýnýn veri bankasýnýn buzdolabýna girmesini önerdiðini yazdý. Habere göre Komite, "Tüm müdahil taraflarý, programýn geleceði netleþmeden ve peþinen ya da parça parça deðil bütünlüklü olarak ele alýnmasý çerçevesinde genetik materyalleri ve veri tabaný konusunu düzenlemeye çaðýrýyor (yani programýn geleceði nihai olarak netleþmeden önce veritabanýný vermemeleri)". büyüdüðünü kaydetti. "Mahkeme hükümlerinin dahi uygulanmadýðý ülkede, bu iþe bir çözüm bulunmasý gerek. Her geçen gün insanlarýn hukuka olan güveni sarsýlýyor" diyen Kaya, Baþsavcýlýða sunduklarý dosyayý, Sayýþtay ve Ýçiþleri ve Yerel Yönetimler Balkanlýðý'na da vereceklerini söyledi. MÜÞTERÝLERE ÇAM TOHUMU- Kaya, "Lefke Belediye Baþkaný Mehmet Zafer'in geçen Perþembe günü kendine yakýn meclis üyeleriyle 2 milyon TL borçlanma kararý aldýðýný" da iddia etti. CTP/BG'li Lefke Belediye Meclisi üyeleri dosyalarý daha sonra Sayýþtay ile Ýçiþleri ve Yerel Yönetimler Bakaný'na da verdi. Deniz Plaza, "daha yeþil bir ülkeye katký için" müþterilerine verdiði çam tohumu ve not kaðýtlarýyla onlarý doðaya katkýda bulunmaya davet eden bir uygulama baþlattý. Deniz Plaza'dan yapýlan açýklamaya göre, "Bir fidan borcun var" sloganlý, yüzde yüz geri dönüþümlü not kaðýtlarýnýn her birinde çam tohumu yanýnda, fide torbasý ve tohumun nasýl ekileceðini anlatan bilgi notu yer alýyor. FÝTCH RUM BANKALARININ KREDÝ NOTUNU DÜÞÜRDÜ Uluslararasý kredi derecelendirme kuruluþu Fitch, üç Rum bankasýnýn kredi notunu düþürdü. Fileleftheros gazetesi ekonomi eki, Fitch'in, Güney Kýbrýs'ta faaliyet gösteren "Kýbrýs Bankasý, Laiki Bank ile Helen Bankasý'"nýn, uzun vadeli IDR'lerini, "BB+'"den, "BB'"ye düþürdüðünü ayrýca bunlarý "negative" izlemeye aldýðýný yazdý. Simerini gazetesi, "Laiki Bank'"ýn ardýndan "Kýbrýs Bankasý'"nýn da destek için devlete çaðrýda bulunduðu belirtildi. Habere göre söz konusu banka, dün yaptýðý açýklamada sermayenin güçlenmesi ve Core Tier (ana sermaye rasyosu) göstergesinin yüzde 10'a ulaþmasýna iliþkin talebin yerine getirilmesi çabalarýna karþýn hedefin þu ana kadar baþarýlamadýðýna dikkati çekti. Banka, hedefin baþarýlamamasýnda, Yunan tahvillerinin deðerinin düþüþünü ve öngörülerin artmasýna yol açan olumsuz çevreyi gösterdi. Sermaye tabanýnýn güçlendirilmesine iliþkin çabalarýn tamamlanmasý için zamanýn uzatýlmasýný istediklerini belirten Banka, bu talebin Rum Merkez Bankasý tarafýndan kabul edilmediðini, böylelikle destek için devlete baþvurulmasýna karar verildiðini ifade etti.

11 29 Haziran 2012 Cuma 11 DÜNYA... TÜRKÝYE... DÜNYA... TÜRKÝYE... DÜNYA... GÜNEY KIBRIS.. GÜNEY KIBRIS.. GÜNEY KIBRIS.. Ýspanya'da maden iþçilerinin grevi 28'inci gününde Avrupa Birliði'nin dayattýðý kemer sýkma politikalarý çerçevesinde Ýspanya Hükümeti'nin aldýðý tasarruf tedbirleri sonucunda çalýþma koþullarý zorlaþan ve iþlerini kaybetme tehlikesiyle karþý karþýya kalan maden iþçilerinin grevi 28. gününe girdi. MADENCÝ GREVÝ BÜYÜYOR Mayýs tarihlerinde CCOO ve UGT adlý sendikalarýn çaðrýsýyla tam katýlýmla baþlayan grev devam ederken madenciler 11 Temmuz pazartesi günü Madrid'e yürüyeceklerini açýkladýlar. Geçen hafta, çevik kuvvet polisleri ile maskeli madenciler arasýnda çatýþmalar patlak vermiþ, polisin biber gazý ve tazyikli su ile yaptýðý müdahaleye iþçiler taþ ve havai fiþekle karþýlýk vermiþti. Avrupa Birliði'nin dayattýðý kemer sýkma politikalarý doðrultusunda tasarrufa giden hükümet kesintiyi ilk olarak eðitim ve saðlýk alanýnda uygulamýþtý. Bunu, iþsizlere, bakýma muhtaç insanlara ve gençlere yapýlan yardýmlardaki kesintiler takip etmiþti. Ardýndan ücretler dondurulmuþ ve haftalýk çalýþma süresi 35 saatten 37,5 saate çýkarýlmýþtý. Ýngiliz gazetesi The Guardian Suriye kriziyle ilgili Türkiye'yi aðýr bir dille eleþtirdi. Ýngiliz gazete Ankara'nýn krizdeki tavrýný 'zayýf' ve 'akýlsýz' olarak niteledi Guardian, "Suriye krizi, Ankara'nýn bölgesel süper bir güç olmak için giriþimlerinin akýlsýzlýðýný ve zayýflýðýný ortaya çýkardý" görüþünü ileri sürerek, "Türkiye, modernleþme ve ekonomik büyüme amaçlarýný tehlikeye atabilecek, Kürt bölgesindeki istikrarý daha da bozabilecek ve sýnýrdaki bölgesel çýkarlarýný ciddi bir þekilde riske atabilecek güney sýnýrýnda savaþý göze alamaz. Esad, muhtemelen bunu çok iyi biliyor" yorumunu yaptý. Ýngiliz Guardian gazetesinin editör yardýmcýsý ve dýþ iþleri muhabiri Simon Tisdall imzalý haberde, "Bush yönetiminin Irak iþgali için Türkiye topraklarýndan geçme izni istemesini Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan'ýn açýk bir þekilde reddettiðini ve bu "cesur EURO'NUN ÝFLASI OLUR... Ýþçi Komisyonlarý Sendikal Konfederasyonu CCOO'nun Dýþiþleri Sorumlusu Javier Doz Orrit, iþsizlik oranýnýn yüzde 25'e çýktýðýný, 25 yaþ altý gençlerde oraný yüzde 52'ye ulaþtýðýný belirterek, "Eðer hükümet ve AB bir þey yapmazsa yýl sonunda iþsiz sayýsý 6 milyona ulaþacak'' dedi. Ýspanya'da fakirlik, sosyal eþitsizliðin arttýðýna dikkati çeken Orrit, þöyle konuþtu: "AB'nin kuruluþundan bu yana en kötü siyasi nesli görüyoruz. Bu durumun sorumlularý, AB, Avrupa Komisyonu, Avrupa Merkez Bankasý ve Alman hükümetidir. 2,5 yýldýr finans krizini kendi haline býraktýlar. Almanya liderlik yapamadý. Yunanistan'ýn borç krizi Euro Bölgesi'nin bütününün krizi oldu. Yunanistan'a yardým etmediler, onu batýrdýlar." Orrit, kemer sýkma politikalarýndan dolayý Ýspanyollarda ''umutsuzluðun arttýðýný ve sýnýra geldiklerini'' belirterek, ''Ýspanyol devletinin iflasý avronun iflasý olur. AB þu anda kendi mevcudiyetiyle oynuyor. Asla bu kadar kötü bir durumla karþýlaþmadýk. Uygulanan politikalarýn adil bir tarafý yok'' diye konuþtu (sol/emek dünyasý) Guardian: Suriye Krizi, Ankara'nýn akýlsýzlýðýný ortaya çýkardý! meydan okumanýn" Arap dünyasýnda ve özellikle Suriye'den alkýþ aldýðýný hatýrlattý. Ancak, þimdi Esat rejiminin, Türk jetinin Suriye tarafýndan düþürülmesinin ardýndan ikili ya da bölgesel bir çatýþma olasýlýðýyla Ankara'yý tehlikeli bir düþman olarak gördüðünü belirten Tisdall, þu deðerlendirmeyi yaptý: "Erdoðan'ýn sýnýra yaklaþan Suriye ordusunu hedef alan yemini, neye mal olursa olsun muhalif güçlere destek ve Esad hanedanýnýn düþürmek için yapabileceði her þey Türkiye'nin pozisyonunun zayýflýðýný hiç deðiþtirmedi." Türk "zayýflýðýnýn", üçlü otorite Baþbakan Erdoðan, "beyin" olarak nitelendirdiði Dýþiþleri Bakaný Ahmet Davutoðlu ve Cumhurbaþkaný Abdullah Gül'ün "ciddi yanlýþ hesaplamalarýyla" daha da kötüleþtiðini ileri süren Tisdall, Suriye krizinin, Türkiye'ye gerçek dostlarýnýn kim olduðunu ya da kimin olamayacaðýný bilmesi konusunda bir fýrsat sunduðu yorumunu yaptý. (t24) Suriye'ye olasý müdahalede 200 bin ABD ve Avrupa vatandaþý Kýbrýs üzerinden tahliye edilecek Rum Bakanlar Kurulu, Suriye'ye uluslar arasý bir müdahale yapýlmasý halinde Güney Kýbrýs'ýn, Suriye'den kaçmaya çalýþacak Avrupa ve Amerika vatandaþýný kabul etme rolüyle ilgili bir senaryo üzerinde çalýþtý. Politis "Suriye Müdahalesinde Kýbrýs'ýn Rolü... Kabule Hazýrýz... Suriye'ye Uluslararasý Müdahale Halinde 200 Bin Avrupa ve Amerika Vatandaþýný Kabul Projesi" baþlýklý haberinde Rum Dýþiþleri Bakanlýðý'nýn birkaç hafta önce yapýlan Bakanlar Kurulu'nda alýnan kararlara dayanarak, bu konuyla ilgili "çok gizli" bir not hazýrladýðýný yazdý. Gazete "çok gizli nota" dayanarak Suriye'ye uluslararasý müdahalede bulunulmasý halinde (gazeteye göre muhtemelen yaz sonusonbahar baþlarýnda olacak) Güney Kýbrýs'ýn Avrupalý ve Amerikalýlar baþta olmak üzere on binlerce yabancý uyruklu için bir transit istasyonu olarak kullanýlacaðýný yazdý, þunlarý ekledi: "AB üyesi ülkelerden ve ABD'den verilen bilgiye göre 125 bini Amerikalý ve 65 bini Avrupalý olmak üzere yaklaþýk 200 bin kiþinin, Lübnan'ýn bazý bölgeleri de dahil, bölgeden tahliyesi gerekecek. Operasyon, bu insanlarýn, her halükârda yolcu gemileriyle Larnaka Limaný'na taþýnmasýyla ilgili olacak. Larnaka Limaný'ndan da, müdahil birimlerin de iþtirakiyle, bu kiþiler için kabul merkezleri oluþturulacak ve ardýndan hava yoluyla ülkelerine gönderilecekler. Öðrendiðimiz kadarýyla hâlihazýrda Amerikalýlar Kýbrýs'a geldi ve bu maksatla oluþturulacak kabul alanlarýný denetledi. Ancak ABD ve Avrupa ülkeleri dýþýnda, Suriye'de 70 bin vatandaþý bulunan Endonezya'nýn da aralarýnda bulunduðu baþka ülkeler de yabancý uyruklu vatandaþlarý kabul edecek ülke olarak Kýbrýs'tan yardým istedi. Dýþiþleri Bakaný Erato Kozaku Markulli, Fransýz Haber Ajansý'na verdiði mülakatta Kýbrýs'tan, bir kez daha oynamasý istenilen bu rolü teyit etti. Kýbrýs 2006'da da 65 bin yabancý uyrukluyu kabul etmiþti. KIBRISLI TÜRKLERÝN BRÜKSEL EYLEMÝ Rum basýný KKTC'deki çeþitli sivil toplum örgüt temsilcilerinin, önceki gün Brüksel'de gerçekleþtirdikleri hayalet kostümlü eyleme yer verdi. Haravgi gazetesi haberi "Brüksel'deki Kýbrýslý Türklerin Protesto Yürüyüþü" baþlýðýyla verdi. Gazete Kýbrýslý Türklerin, ilk baþta - Rum Haber Ajansý'na dedikleri gibi- KKTC pasaportu daha sonra ise "Kýbrýs Cumhuriyeti" pasaportu kullanarak, Brüksel'e Türkiye üzerinden gittiklerini de yazdý. Politis gazetesi ise haberi "Pasaportlu Hayaletler-Dönem Baþkanlýðý'na Karþý Kýbrýslý Türklerin Protestosu" baþlýðýyla aktardý. Gazete baþlýðýn alt kýsmýnda ise Kýbrýslý Türklerin Brüksel'deki eylemin yabancý gazetecilerde etki yarattýðýný da yazdý. Gazete ayrýca Kýbrýslý Türklerin Avrupa kurumlarýnýn yetkilileriyle herhangi bir görüþme yapmadýklarýný da belirtti. "KARPAZ AÇIKLARINDA TÜRK ARAMA KURTARMA TATBÝKATI" Türkiye'nin Karpaz yarýmadasý açýklarýnda "yeni bir arama kurtarma tatbikatý icra etmekte olduðu" iddia edildi. Fileleftheros "Karpaz'da Türk Tatbikatý... Bakýþlardan Biri Kýbrýs'a, Öteki Suriye'ye Çevrilmiþ Hareketler... Üç Eksende Hedefler" baþlýklý haberinde Türkiye'nin, A2262/12 sayýlý notu ile "önceki gün baþladýðý ve bugün tamamlanacaðýný" iddia ettiði tatbikatýna askerî uçak ve gemilerin katýlmakta olduðunu savundu. Gazete "Türkiye Karpaz açýklarý, Kýbrýs'ýn Kuzey ve Doðu deniz bölgelerini kapattý ve iki istikamete mesaj vermek istediði açýktýr. Ýstikametlerden biri, Avrupa Birliði (AB) dönem baþkanlýðýný önümüzdeki Pazar günü devralacak Kýbrýs Cumhuriyet; öteki ise kýsa süre önce Türk uçaðýnýn düþürülmesiyle cereyan eden olay nedeniyle Suriye'dir" ifadesini kullandý. Bu dönemde Türk askerî tatbikatlarýnýn yoðunlaþmaya baþladýðýný da öne süren gazete "tatbikat senaryolarýna bakýldýðýnda, hedef ve deðerlendirmelerin þunlar olduðunun anlaþýldýðýný" savundu: "1- Bölgede bir gerilim ve kargaþa ortamý idame ettirilmesi. Bu, söylediklerine göre, Kýbrýs'ýn Avrupa Birliði için sorun olduðu izlenimini pekiþtirecek. 2- Kýbrýs Cumhuriyeti'nin egemenliði fiilen sorgulanacak. Türkler Kýbrýs münhasýr ekonomik bölgesini hem denizden hem havadan sýnýrlandýrýyor 3- Doðalgaz çýkarma araþtýrmalarýna katýlmak isteyen ortaklarý etkileme. Elbette, Kýbrýs'taki stratejik emelleriyle ilgili bu projeye paralel olarak gündemlerinde, Suriye meselesi ve özellikle son geliþmeler de var. Türkiye'nin on gün önce Kýbrýs'ýn kuzey bölgelerinde iki gemiyle araþtýrmalar yaptýðý, bu araþtýrmalarýný Kýbrýs'ýn batýsýna yaymayý hedeflediðine vurgu yapýlýyor. Bu, Türk münhasýr ekonomik bölgesinin Mýsýr'ýn münhasýr ekonomik bölgesine deðmesi için þaibeli gördükleri ve talep ettikleri bir bölgedir." KKTC'DEKÝ OTELLERE ÝLÝÞKÝN LÝSTE Rum Dýþiþleri Bakanlýðý'nýn, Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti (KKTC)'deki tüm otellerin mülkiyet statülerine (mülkiyet hakký) iliþkin liste hazýrladýðý belirtildi. Haravgi gazetesi Rum Dýþiþleri Bakanlýðý'nýn listeyi, Kuzey'de, (kendi ifadesiyle) "yasa dýþý faaliyet gösteren turistik hizmetlerin internet sayfalarýnda yer alan reklamlara iliþkin basýnda yer alan" haberler nedeniyle hazýrladýðýný yazdý. Habere göre. Rum Dýþiþleri Bakanlýðý açýklamasýnda, "Yeþil Hat tüzüðü ve vatandaþlarýn, Kuzey'e ve Kuzey'den geçiþleri nedeniyle, otellerin mülkiyet statülerine iliþkin bir liste hazýrladýðýný belirtti. Dýþiþleri Bakanlýðý, hazýrlanan listenin, bu otellerin kullanýmýndan ve bunun sonucunda göçmenlerin mülklerinden yasa dýþý faydalanýlmasýndan kaçýnýlmasý için, kamuoyunu bilgilendirmeyi amaçladýðýný ifade edildi.

12 12 Günün Manisi KÜLTÜR - SANAT Kitap Dünyasý Pancar egdim tarlaya Su doldurdum gurvaya Alem ne dersa desin Benim sevgilim var ya Çiçek Senfonisi / Toplu Þiirler Özdemir Asaf YAPI KREDÝ YAYINLARI 488 sayfa 29 Haziran 2012 Cuma ÖZDEYÝÞLER TADIMLIK "Bazý arkadaþlarýmýz bize sadece saadetlerinden, bazýlarý sadece felâketlerinden bahsederler; diðer bazýlarý ise ikisini birden gizlerler. Sýr ortaðý olarak sonuncuyu seçelim." Anonim Dizginlerinden boþanmýþ bir at gibi soluk soluðayken doða soluðun yetiyorsa yaylanýp tut yelesini ve katýl rüzgâra Ahmet Telli "Yolcu" adlý þiirinden APOCALYPTICA SALAMÝS ANTÝK TÝYATRO'DAYDI Gazimaðusa Belediyesi'nin bu yýl 16.'sýný düzenlediði Uluslararasý Maðusa Kültür-Sanat Festivali kapsamýnda önceki akþam sahneye çýkan Finlandiyalý "Apocalyptica" grubu, çoðunluðu genç hayran kitlesine coþkulu bir konser sundu. Dünyada klasik Rock müziðin en bilinen grubu olan Apocalyptica?"viyolonsel rock"ýn mimarlarý? olduklarýný konser boyunca sergiledikleri olaðanüstü performansla ve izleyenleriyle kurduklarý sýcak diyalogla beðeni topladý. Grup solisti, "Merhaba Maðusa" diyerek baþladýðý programýnda Kýbrýs'ýn havasý kadar insanlarýn da sýcakkanlý olduklarýný söyledi. Apocalyptica grubu üyeleri, sahnede kaldýklarý yaklaþýk 2 saatlik sürede Salamis Antik Tiyatro'yu hýnca hýnç dolduran hayranlarýna unutulmaz bir konser verdi. Bu yýl da binlerce kiþinin takip ettiði festival programýnda dün akþam da Kýbrýs'ýn efsane grubu "Sýla 4" sahne aldý. 3 Temmuz'da Cyprus Jazz Band konseri, 5 Temmuz'da BKM Mutfak oyuncularýnýn "Çok Güzel Hareketler Bunlar" oyunu, 6 Temmuz'da Aziza Mustafa Zadeh Trio konseri, 9 Temmuz'da Pagagnini konseri, ve final gecesi olan 11 Temmuz'da ise Flamenko'nun prensleri Los Vivancos'un dans gösterisi yer alacak. RÜYA TANER FÝNLANDÝYA EMASALO MÜZÝK FESTÝVALÝ'NDE KONSER VERECEK Piyanist Rüya Taner, Finlandiya'nýn baþkenti Helsinki'de düzenlenecek Aino Ackte konserler serisi çerçevesinde resital verecek. Taner, Helsinki kültür ve sanat merkezlerinden Mikael Agriola Kilisesi'nde 2 Temmuz Pazartesi saat 19.00'da Finlandiya'lý kemancý Linda Hedlund ile birlikte sahneyi paylaþacak. Güzelyurt Portakal Festivali nde çocuklardan gösteri Güzelyurt Portakal Festivali devam ediyor. Festival kapsamýnda kültür ve sanat derneklerinin çocuk gruplarý Amfi Tiyatro'da dans gösterisi sundu. Güzelyurt Belediyesi'nden yapýlan açýklamaya göre, önceki akþam gerçekleþtirilen gösterilere SEÇDER (Sevgi Çiçeði Kültür Sanat Derneði), AKDER (Akçay Kültür Sanat Derneði), GÜSAD (Güzelyurt Sanat Derneði), SÝNERJÝ ve GASAD'ýn (Güzelyurt Amatör Sanatçýlar Derneði) çocuk gruplarý katýldý. Bu akþam ise "Yetenek Sizsiniz Türkiye" yarýþmacýlarý Sefa ile Araf'ýn gösterileri yer alacak.

13 13 29 Haziran 2012 Cuma KSP'DEN TOPYEKUN DÝRENÝÞ ÇAÐRISI Barýþ Mamalý: Re'sen vergi ihbarlarýna karþý yazýlý itiraz yapýlmalý Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Hukuk Komitesi Baþkaný Av. Barýþ Mamalý, re'sen vergi iþlemlerinin, kiþilerin mali durumlarýný tam ve gerçek anlamda tespit edilmeden yapýldýðýný ileri sürerek, ihbarname alan kiþilerin Vergi Dairesi'ne "yazýlý itirazda" bulunmasýný istedi. Mamalý, TDP Hukuk Komitesi olarak, re'sen vergi uygulamasýna tabi olan kiþilerin Vergi Dairesi'ne itiraz yapabilmeleri için "Maktu Yazýlý Ýtirazname" hazýrladýklarýný belirtti. Barýþ Mamalý dün yayýnladýðý yazýlý açýklamada, ülkede son yýllarda bir fakirleþtirme operasyonu yürütülerek, halkýn ezilmeye çalýþýldýðýný iddia etti. Hükümetin, ekonomik krizi ileri sürerek aldýðý her tedbirlerle açýklarýný kapatmaya çalýþtýðýný savunan Mamalý, bilhassa dar gelirli vatandaþlar zora sokulurken zenginlerin servetlerine dokunulmadýðýný ileri sürdü. Barýþ Mamalý, adaletsiz ve etkisiz vergi politikalarýndan dolayý vergi mükelleflerine karþý ciddi bir eþitsizlik ve haksýzlýk yapýldýðýný söyledi. Vergi Dairesi'nin, anormal rakamlar içeren "Re'sen Vergi Ýhbarnameleri" ile "korkutma ve tehdit" havasýyla para toplamaya çalýþtýðýný savunan Mamalý, "Bu durum, her ne kadar yasal olsa da, tamamen gaddar ve yýkýcý bir iþlemden ibarettir" iddiasýnda bulundu. Kýbrýs Sosyalist Parti (KSP), Türkiye Cumhuriyeti'nin ülkede Kýbrýs Türk halkýnýn nüfusunu asimile etmek için giriþimlerini hýzlandýrdýðýný iddia ederek, tüm örgütleri genel direniþ için ortak örgütlenmeye ve genel direniþe çaðýrdý. KSP'den yapýlan yazýlý açýklamada, ülkede hükümetlerin ayrý bir devlet olarak deðil, TC'ye baðýmlý bir idare olduklarýný benimseyerek iþ yapmaya baþladýklarýný önde sürerek, "Böylelikle KKTC yönetimleri kendi hukuk düzenlerine bile saygýyý yitirmiþ, ülkeyi kendi koyduklarý anayasa ve yasalarla deðil sömürgecilerin emirlerine göre yönetmeye baþlamýþlardýr" iddiasýnda bulundu. Ankara ve KKTC yönetimlerinin baþta Lefkoþa ve Lefke Belediyeleri olmak üzere belediyeleri içinden çýkýlamaz bir duruma sürüklediklerini iddia eden KSP, hükümeti Elektrik Kurumu ve Telekomünikasyon Dairesi ile ilgili verdiði sözleri çiðnemekle suçladý. LAÜ MEZUNÝYET TÖRENÝ- Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Akademik Yýlý mezuniyet töreni önceki akþam, Lefke Soli Antik Tiyatro'da yapýldý. Bu yýlki mezuniyet töreninde, 26 fakülte ve bölümden toplam 486 öðrenci diplomalarýný aldý. Soli Antik Tiyatro'daki törene Milli Eðitim, Gençlik ve Spor Bakaný Kemal Dürüst, LAÜ Mütevelli Heyeti Baþkaný Lefke Belediye Baþkaný Mehmet Zafer, bazý Güzelyurt milletvekilleri, öðrenciler ve aileleri katýldý. Saygý marþý eþliðinde saygý duruþuyla baþlayan diploma töreninde, Ýstiklal Marþý'nýn sonrasýnda Üniversite Flamasý tören alanýnda yerine aldý. LAÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Bülend Göksel'in açýlýþ konuþmasýný, Akademik Yýlý Üniversite Birincisi Zehra Þehnaz'ýn konuþmasý, mezun olan yabancý öðrenciler adýna konuþma ile Milli Eðitim, Gençlik ve Spor Bakaný Kemal Dürüst'ün konuþmasý izledi. GÜNEY KIBRIS IMF KISKACINDA Beyarmudu Belediyesi "Patates Kültür ve Sanat Festivali" düzenliyor. Beyarmudu Belediyesi Baþkaný Ýlker Edip'in verdiði bilgiye göre, festival, 5 Temmuz Perþembe günü baþlayacak ve 8 Temmuz'da tamamlanacak. Edip, yarýn saat 10.00'da Lefkoþa Golden Tulip'te basýn toplantýsý düzenleyerek, festival programýný açýklayacaðýný kaydetti. YKP'DEN "EKOLOJÝ FORUMU" Uluslararasý Para Fonu (IMF), Kýbrýs Rum Kesimi'nin finansal yardým talebini doðruladý. IMF Baþkaný Christine Lagarde, yaptýðý yazýlý açýklamada, Kýbrýs Rum Kesimi'nden ekonomisi üzerinde oluþan riskleri sýnýrlandýrmak üzere finansal yardým talebi aldýklarýný bildirdi. Lagarde, Kýbrýs Rum Kesimi'nin finansal sektörünün saðlamlaþmasý, sürdürülebilir ve istikrarlý büyümenin saðlanmasý için Avrupalý ortaklarýn çabasýna destek vermeye hazýr olduklarýný ifade ederek, en kýsa sürede Kýbrýs Rum Kesimi'ne bir ekip göndermeyi planladýklarýnýn altýný çizdi. Bankacýlýk sektörünün Yunanistan'a yaptýðý yüklü yatýrýmlar nedeniyle sýkýntýlý günler yaþayan ve Yunan devlet tahvillerinden uðradýðý zararýn altýndan kalkamayan Kýbrýs Rum Kesimi'nde hükümet, hafta baþýnda finansal yardým için Avrupa Birliði'ne (AB) resmen baþvurmuþtu. Yeni Kýbrýs Partisi (YKP), Eylül tarihleri arasýnda Kaplýca'da Ekoloji Forumu düzenliyor. YKP'den yapýlan açýklamaya göre, "ekososyalizm, ekofeminizm ve pratik mücadeleler" gündemiyle gerçekleþecek forumda "sistem deðiþene kadar rejime karþý sosyalist ve feminist bir ekolojik mücadelenin nasýl olmasý gerektiði" konuþulacak. Formun son günü "çevre ve ekoloji mücadelesi" veren tüm kesimlerin katýlýmýyla "toplumsal hareket meclisi" gerçekleþtirilecek. Kaplýca Beach Hotel'de gerçekleþecek foruma katýlacaklar, istemeleri halinde tesiste konaklayabilecek. "AÇIK PAZAR" FUAR ALANINDA KURULACAK GÖNYELÝ FESTÝVALÝ BAÞLIYOR Gönyeli Belediyesi tarafýndan düzenlenen "17. Uluslararasý Gönyeli Belediyesi Halk Danslarý ve Kültür-Sanat Festivali" 2 Temmuz Pazartesi günü baþlýyor. 12 Temmuz'a kadar sürecek olan festivalde, konserler, halk danslarý gösterileri, kültürel ve sportif etkinlikler yer alacak. Gönyeli Belediye Baþkaný Ahmet Yalçýn Benli, dün düzenlediði basýn toplantýsýyla CIOFF ekiplerinin katýlacaðý festival hakkýnda açýklamada bulundu. BEYARMUDU BELEDÝYESÝ "PATATES FESTÝVALÝ" DÜZENLÝYOR DAÜ'DEN 1700 ÖÐRENCÝYE DÝPLOMA- Doðu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) toplam 35 ülkeden yaklaþýk 1700 öðrenciye diploma vererek bir kez daha yeni mezunlar vermenin gururunu yaþadý. 26 Haziran 2012 tarihinde DAÜ Stardyumunda gerçekleþtirilen Akademik Yýlý Bahar Dönemi mezuniyet töreninin ardýndan DAÜ'nün bugüne dek toplam mezun sayýsý 92 ülkeden olmak üzere 37 bine yükseldi. Törene KKTC Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu, Türkiye Büyükelçisi Halil Ýbrahim Akça, Ýçiþleri ve Yerel Yönetimler Bakaný Nazým Çavuþoðlu, Bayýndýrlýk ve Ulaþtýrma Bakaný Hamza Ersan Saner, Milli Eðitim Gençlik ve Spor Bakaný Kemal Dürüst, Saðlýk Bakaný Ahmet Kaþif, Türkiye Cumhurbaþkanlýðý Baþdanýþmaný Erþat Hürmüzlü, YÖDAK Baþkaný, Gazimaðusa Kaymakamý Beran Bertuð, DAÜ Vakýf Yöneticiler kurulu baþkaný ve üyelerinin yanýsýra birçok milletvekilleri, üniversite rektörleri ve yabancý temsilciler de gerçekleþen mezuniyet törenine katýldý. Lefkoþa Türk Belediyesi (LTB), açýk pazarýn 1 Temmuz itibariyle Atatürk Kültür Parký ve Fuar Alaný içerisinde kurulacaðýný açýkladý. Belediyeden yapýlan açýklamaya göre, 8-17 Haziran tarihlerinde gerçekleþtirilen KKTC Uluslararasý Fuarý nedeniyle, Lefkoþa Otobüs Terminali'nde kurulan açýk pazar, 1 Temmuz tarihinden itibaren yeniden fuar alaný içerisinde kurulmaya devam edecek. JET SKÝLER KAYIT ALTINA ALINACAK Ýskele Ýlçe Emniyet Kurulu, plajlarda alýnmasý gereken önlemler konusunda toplandý. Toplantýda, jet skilerin kaydý, plajlardaki önlemlerin denetlenmesi, plaj izinleri ve halk ve çevre saðlýðý konularýnda kararlar alýndý. Ýskele Kaymakamlýðý'ndan yapýlan açýklamaya göre, Ýskele Polis Müdürlüðü'nde bu sabah düzenlenen toplantýya, Kaymakam Bünyamin Merhametsiz, Ýskele Polis Müdürü Ahmet Zaim, bölgedeki belediyelerin baþkanlarý, Limanlar Dairesi, Çevre Dairesi, Gelir ve Vergi Dairesi, Temel Saðlýk Hizmetleri Dairesi, Turizm Planlama Dairesi, Ticaret Dairesi temsilcileri ile Sivil Savunma Teþkilatý ve askeri yetkililer katýldý. "MAÐAZA SATIÞ DANIÞMANLIÐI KURSU" DÝÞHEKÝMLERÝ BÝRLÝÐÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ PLATFORMU TOPLANDI Türkiye'nin önderliðinde kurulan "Komþu Ülkeler Diþ hekimleri Birliði Ýþbirliði Platformu" ikinci toplantýsýný Ankara'da yaptý. Kýbrýs Türk Diþ Tabipleri Odasý'ndan verilen bilgiye göre, Türk Diþ Hekimleri Birliði'nin 19. Uluslararasý Kongresi sýrasýnda yapýlan toplantýya, Kýbrýs Türk Diþ Tabipleri Odasý Baþkaný Dt. Hüseyin Býçak davetli olarak katýldý. Açýklamaya göre, platforma 20 komþu ülkenin diþhekimi örgütlerinin temsilcileri katýlarak, ülkelerindeki sorunlarý tartýþma fýrsatý buldu. Sorunlarýn genelde ortak olduðu gözlemlenirken, Türkiye Saðlýk Bakanlýðý'nýn da platforma destek verdiði açýklandý. Toplantýda, Diþ hekimliði sorunlarýnýn çözümü için müþterek çaba sarf edilmesine, ayrýca diþ hekimliði sanayi ve malzeme yapým ile satýþýnda yardýmlaþma yollarýnýn araþtýrýlmasýna karar verildi. Gala yemeðinde katýlýmcý ülkelere katýlýmcý diþhekimleri huzurunda plaketler verilirken, tören sýrasýnda Kýbrýs Türk Diþ Tabipleri Odasý Baþkaný Dt. Hüseyin Býçak davet edilen ülkeler adýna Türk Diþhekimleri Birliði Baþkaný Prof. Dr. Taner Yücel'e teþekkür etti. Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý'nýn Kýbrýs Türk Ticaret Odasý ile iþbirliðinde düzenlediði ''Maðaza Satýþ Danýþmanlýðý Kursu'' tamamlandý. Kursu baþarýyla tamamlayan 16 kiþiye dün Ticaret Odasý'nda düzenlenen tören ile sertifikalarý verildi. Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný Þerife Ünverdi, Ticaret Odasý ve LAÜ yetkilileri ile iþverenlerin de katýldýðý törende, kursiyerlerle iþ insanlarý bir araya getirilerek, iþ imkaný için görüþme olanaðý saðlandý ve henüz iþ bulamayan kursiyerlere iþ bulunmasý için görüþme þansý tanýndý.

14 15 29 Haziran 2012 Cuma Öðrenci Ýnisiyatifi'nden, Ýrsen Küçük'ün açýklamasýna tepki Öðrenci Ýnsiyatifi, Baþbakan Ýrsen Küçük'ün, eylemin sýrasýnda "Bir grup insan ses çýkarýyor, eylemin de bir usulü olmalý" açýklamasýna tepki gösterdi. Öðrenci Ýnsiyatifi'nin Baþbakan Küçük'ün açýklamalarýna yanýtý þöyle; "Ha koptu ha kopacak bir ipe tutunup, uçurumdan aþaðýya doðru býrakýr mýsýnýz kendinizi? Peki frenleri tutmayan bir arabaya binip, þehir turuna çýkar mýsýnýz? Ayaklarý kýrýk olan bir masaya, yemek tabaðýnýzý koyar mýsýnýz peki? Ya da acýktýðýnýzda, tadýna bakmak ister misiniz zehirli bir bitkinin? Yapmazsýnýz deðil mi? Peki sizce, bir ülkenin baþbakaný bunlarý yapar mý? Kendisi yapar mý yapmaz mý bilmiyoruz; ama kktc'nin baþbakaný Ýrsen Küçük, biz öðrencilerden ve gençlerden tam da böyle bir þey yapmamýzý istiyor. Çarþamba günü Baþbakanlýk önünde gerçekleþtirdiðimiz eylem için ''usülsüz'' diyor Ýrsen Bey, ve ekliyor : '' Usulüne göre yapýlan eylemlerde muhakkak görüþmek de bizim görevimizdir.'' Ýrsen Bey kendine güveniyor anlaþýlan. Zannediyor ki, biz kendisini, kendisi ile masaya oturup görüþecek kadar ciddiye alýyoruz. Ciddiye almýyoruz, ve güvenmiyoruz da. Egemenlere, sýrtýmýzdan beslenenlere, alýn terimizi ''kâr sofralarýnda'' içenlere, kokuþmuþ kalpleri ile baþýmýza çöreklenenlere güvenmemeyi biz çoktan öðrendik zaten. Bizim için Ýrsen Küçük ve kabinesi, ha koptu ha kopacak bir ipten, frenleri tutmayan bir arabadan, ayaklarý kýrýk bir masadan ve zehirli bir bitkiden daha da az güvenilirdirler. Ýrsen Küçük'ün anlamadýðý þey, bizim o gün oraya gelme sebebimiz, kendi kanlý pazarlýk masasýna oturup yalanlarýný dinlemek deðil idi. Bizler, UBP hükümeti ile hiçbir þekilde 'uzlaþma' ve 'orta yolu bulma' kaygýsý taþýmýyoruz; zira halk düþmanlarýna karþý verilen mücadelede orta yol yoktur : Ya karþýlarýndasýnýzdýr halk düþmanlarýnýn, ya da onlarýn safýnda. Orta yol, onlarýn yoludur, bizim deðil. Ýrsen Küçük demiþ ki, eylemi usülüne göre yaparsak, muhakkak ki görüþmeyi bir görev bilirmiþ. Ýrsen Küçük bilmelidir ki, bizim usülümüz þudur : Önce kendisi ve hükümeti istifa edecek, sonra biz kendisi ile oturup birer kahve içeriz; zira yolumuzdan çekilmiþ bir halk düþmaný ile oturup kahve içmek, muhakkak ki bizim görevimizdir; fakat sanýlmasýn ki, UBP hükümeti istifa ettiði takdirde, tüm dertler bitecek, tüm sorunlar çözülecek. Bugüne kadarki hükümetlerimizin ardýnda, kocaman bir duvar gibi duruyor özgürlüðümüzün ve baðýmsýzlýðýmýzýn önünde, Türkiye Cumhuriyeti hükümetleri. Günümüzde ise, duvar görevini AKP üstleniyor; ama o duvar, o duvarýnýz, výz gelir bize výz! Bunlarý söyledik diye; taleplerimiz yok sanýlmasýn. Taleplerimiz ve düþlerimiz elbette var. Sadece biliyoruz ki, bu taleplerimizi gerçekleþtirmenin ilk koþulu, onlarý UBP hükümeti ile 'müzakere etmek' deðildir; ilk koþul, iþbirlikçi hükümetlerin iktidarda olmadýðý, AKP'nin dayatmalarýndan özgürleþtiðimiz bir ortamýn yaratýlmasýdýr. Bu da, UBP ve AKP'den kurtulmak ile olur. Ýnsan, kurtulmak istediði þey ile masaya oturup, ondan kurtulmayý onun ile müzakere etmez. Kurtuluþ bir meydan okumadýr, martaval okuma deðil. Taleplerimiz, öðrenciler ve gençler olarak, þunlardýr : Parasýz, bilimsel, demokratik ve nitelikli eðitim. Parasýz eðitim talebini öne taþýmak, AKP'nin dayattýðý neoliberal paketler çaðýnda, her zamankinden daha önemlidir : DAÜ üniversite öncesi kurumlarýnýn özelleþtirilip sermayeye devredildiði, kaðýt parasý/ kayýt parasý/karne parasý/zorunlu okul dergisi satýn alma adý altýnda ve tehditler ile lise öðrencilerinden zorla para alýndýðý, eðitimin bir hak olmaktan çýkarýlýp 'sektörleþtiði' ve parsel parsel piyasalaþtýðý bir çaðda, parasýz eðitim talebi her zamankinden daha önemlidir. Bilimsel eðitim talebi; eðitimin asimilasyon politikalarýna alet edildiði, ilköðretim ve ortaöðretim müfredatlarýnýn þovenist, milliyetçi, ötekileþtirici, dogmatik ve cinsiyetçi içerikler ile doldurulduðu, Ýlahiyat Kolejleri'nin açýldýðý bir çaðda her zamandakinden daha önemlidir. Demokratik eðitim talebi; öðrencilerin kendi okullarýnda söz söyleme hakkýna sahip olmadýðý, okullarýn kýþla, okul yönetimlerinin otoriter paþalar haline geldiði bir çaðda her zamankinden daha önemlidir. Kýbrýs'ýn güneyinde okuyan öðrencilerin azýlý suçlular gibi gösterildiði ve A-Level sýnavlarý ile ÖSYM'ye baþvurma haklarýnýn elinden alýndýðý, eðitim bakanlarýnýn sorumlu olduklarý öðrencileri baþka ülkelerin eðitim bakanlarýna ihbar ettiði bir zamanda, isyan her zamankinden de önemli ve gerekli bir haktýr biz öðrenciler ve gençler için; ve bizler, bu haklarý, UBP ve AKP ile müzakere ederek deðil, onlara raðmen ve ancak direnerek ve mücadele ederek alabileceðimizin bilincindeyiz." ÖÐRENCÝ ÝNÝSÝYATÝFÝ Rumca öðrenmek isteyenlere fýrsat Rum Eðitim Bakanlýðý'nýn Kýbrýslý Türklere yönelik olarak baþlattýðý ve 10 yýldýr sürdürdüðü Rumca dil kurslarýna kayýtlar bugün (Cuma) tamamlanýyor. Rumca öðrenmek isteyenler, saatleri arasýnda Lefkoþa Ay Demetios Enstitüsü'nde kayýt yaptýrabilecek. Enstitü, Metehan (Kermiya) kapýsýna 5 dakikalýk yürüyüþ mesafesinde bulunuyor. Beþ düzeyde verilen kurslarýn yýllýk ücreti 10 Euro. Rum öðretmenlerin verdiði dersler 15 Eylül'de baþlayacak. Ayrýntýlý bilgi numaralý telefondan alýnabiliyor. Rumca dersleri, Metehan (Kermiya) kapýsýnýn hemen yanýndaki Ay Demetios Enstitüsü'nde haftada iki gün veriliyor. Dersler saat 17.00'de ve 18.30'da baþlýyor ve bir buçuk saat sürüyor. Hiç Rumca bilmeyenler için baþlangýç sýnýfý bulunuyor. Ýyi derecede Rumca bilenler için de sýnýf var. Kursiyerlerden alýnan bilgiye göre, referandumdan önce Rumca öðrenmeye çok yüksek düzeyde ilgi vardý. Referandum sonrasýnda geçen yýllarda Kýbrýs sorununun çözümü yönünde hiçbir ilerleme olmamasý, barýþ umutlarýnýn yanýnda, Rumca dil kurslarýna ilgiyi de azalttý. Referandum öncesinde tamamen dolu olan sýnýflarda dersler artýk birkaç öðrenciyle yapýlýyor. Buna raðmen kurslar her yýl tekrarlanýyor ve dersler düzenli olarak sürdürülüyor. Ara sýnavlar ve yýlsonu sýnavý yapýlýyor. Sýnavlarda baþarýlý olanlar bir üst sýnýfa geçmeye hak kazanýyor. Ayrýca kendilerine baþarý belgesi veriliyor. Kursiyerler, saðlanan olanaktan memnun olduklarýný, aralarýnda Rumcayý çok iyi derecede öðrenen ve özel sýnavlarda baþarýlý olanlar bulunduðunu anlattý. Kursiyerler, karþýlýklý lisan eðitiminin Kýbrýs'ýn geleceðine, barýþa ve iyi iliþkiler kurulmasýna en büyük yatýrým olduðunu da vurguladý.

15 29 Haziran 2012 Cuma BULUTOÐLULARI ÝLE BOZAT A KÜÇÜK TEN GÜVENCE Lefkoþa Türk Belediyesi (LTB) Baþkaný Cemal Bulutoðlularý, personele bugün maaþ ödemesi olamayacaðýný, ancak çok kýsa bir sürede gereken adýmýn atýlarak personele maaþlarýn ödeneceðini ifade etti. Bulutoðlularý çalýþanlarýn maaþ ödenmesi konusunda yazýlý bir açýklama yaptý. Bulutoðlularý, bugün Belediye Emekçileri Sendikasý Baþkaný Savaþ Bozat ile birlikte Baþbakanlýða giderek, Baþbakan Ýrsen Küçük ile görüþtüklerini ifade etti. Yaptýklarý detaylý görüþmenin olumlu bir havada geçtiðini ve maaþ ödemeleri konusunda çalýþma yaptýklarýný belirten Cemal Bulutoðlularý, yarýn bir maaþ ödemesi olamayacaðýný, ancak çok kýsa bir sürede gereken adýmýn atýlarak personelin maaþlarýný alacaðýný ifade etti. Bulutoðlularý, sadece iþçilerin maaþ alacaðý gibi bir durumun olmayacaðýný, tüm personelin maaþlarýný birlikte yapýlacak çalýþmalar neticesinde alacaðýný kaydetti. ÝSTÝFALAR KABUL EDÝLMEDÝ Diðer yandan Bulutoðlularý, bir süre önce görevlerinden ayrýlma kararý aldýklarýný açýklayan Meclis Üyeleri Arif Aktaþ ve Mehmet Kermeoðlu'nun istifalarýný kabul etmediðini açýkladý. Bulutoðlularý yaptýðý açýklamada, konu ile ilgili olarak Baþbakan Ýrsen Küçük ile de görüþtüðünü ve bu yönde karar verdiðini belirterek, istifa eden diðer iki üye Özel Kadýoðlu ve Ahmet Akbil'in durumunu da önümüzdeki günlerde görüþeceðini ve bir karar vereceðini ifade etti. KIBRIS AB DERNEÐÝ'NDEN ÖNERÝLER Kýbrýs AB Derneði Güney Kýbrýs seçimlerine kadar çözümün saðlanamayacaðý varsayýmý ile güven artýrýcý önlemler konusundaki önerilerini yineledi. Kýbrýs AB Derneði Baþkaný Mustafa Damdelen yaptýðý yazýlý açýklamada, "BM yetkililerine göre Kýbrýs sorununda 80% mutabakat saðlanmýþtýr ve eðer liderlerde politik istek ve kararlýlýk olmuþ olsa, geriye kalan konularýn tümü bir hafta sonunda çözülecek niteliktedir. Hal böyle iken maalesef müzakere süreci bir kez daha baþarýsýzlýða uðratýlmýþtýr" dedi. Güney Kýbrýs seçimlerine kadar çözümün saðlanamayacaðý varsayýmý ile güven artýrýcý önlemlerin yoðun olarak tartýþýlmakta olduðuna iþaret eden Mustafa Damdelen, bu çerçevede güven yaratýcý önlemlere yönelik önerilerini bütünsellik içerisinde gündeme getirmeyi faydalý gördüklerini belirtti. Damdelen, baþlýklar halinde önerilerini özetle þöyle ortaya koydu: GÜMRÜK BÝRLÝÐÝ Yeþil Hat Tüzüðü yalnýz yerli ürünleri kapsadýðýndan beklenilen hacim yakalanamamýþtýr. Gümrük Birliði, kuzeye ve güneye ithal edilen ürünlerin tüm adada serbest dolaþýmýný saðlayacak, ekonomik entegrasyon barýþa olumlu katký koyacaktýr. Yasal temel Protokol 10 olmalý ve muktesebatýn Gümrük Birliði ile ilgili bölümü askýdan indirilmelidir... DENÝZ VE HAVA LÝMANLARI Gümrük Birliði için ortak gümrük tarifesi uygulanmalý ve limanlar ürünlerin ticaretinin AB standardlarýnda yapýldýðýný denetlemek amacý ile AB gözetiminde uluslararasý trafiðe açýlmalýdýr. TÜRKÝYE LÝMANLARI Türkiye Limanlarýný ve hava sahasýný Kuzey Kýbrýs'taki limanlar açýldýðý takdirde, Kýbrýs Cumhuriyeti'ne açacaðýný defalarca belirtmiþtir. Türkiye'nin Ek Protokol gereðini yerine getirip limanlarýný açmamasý için hiçbir nedeni kalmayacaktýr.türkiye limanlarýný Kýbrýs Cumhuriyeti'ne açmadýðý için Kýbrýs Cumhuriyeti, TC müzakere sürecinde birçok baþlýðýn açýlmasýný engellemektedir. TC limanlarýný açtýðý anda Kýbrýs Cumhuriyeti'nin engelleri kaldýrmasý doðaldýr. MARAÞ Yýllardýr kullanýlmayan ve ölü þehre dönüþtürülen Maraþ'ýn BM-AB gözetiminde yerleþime açýlmasý, yasal mülk sahipleri yanýnda her iki toplumun faydalanacaðý bir yapýlanma ile canlandýrýlmasý gerekir. DÝREKT TÝCARETÝN FAYDASI ÇOK AZ OLUR Direkt Ticaret sadece Kuzey Kýbrýs'ta üretilen ürünlerin Maðusa limanýndan AB ülkelerine direkt satýþýna imkan verecektir. Üretime dayalý bir ekonomimiz olmadýðý için ihracatýmýzdaki artýþ çok az olacaktýr. Ayrýca Türkiye'nin Kýbrýs Cumhuriyeti'ne limanlarýný açmasý halinde Kuzey Kýbrýs'ýn Gümrük Birliði'nin parçasý olmamasý durumunda Türkiye Kýbrýs Cumhuriyeti ile ticaret yapabilecek, kuzeye ithal edilenler güneye satýlamayacak, Kuzey Kýbrýs daha da izole olacaktýr. Gümrük Birliðine kuzey dahil edilir Kuzey Kýbrýs ve Türkiye limanlarý açýlýrsa Kuzey Kýbrýs da Türkiye ve Kýbrýs Cumhuriyeti arasýnda oluþacak ekonomik iliþkilerin parçasý olabilecektir. Sonuç olarak Müzakerelerde Üzerinde anlaþýlanlar Liderlerce imzalanarak muhafaza edilsin, Baþkanlýk seçimlerine kadarki dönemde de Güven yaratýcý önlemlerle çözümün alt yapýsý güçlendirilsin yýlý sonuna kadar Kýbrýs sorunu federal çözüme kavuþturulsun." 19 AVCI EÐÝTÝMLERÝ 30 TEMMUZ'DA BAÞLAYACAK Ava yeni baþlayacak olan avcý adayý ve öðrenci avcý adaylarýna yönelik düzenlenen Avcý Eðitimleri bu yýl 30 Temmuz'da baþlayacak. Eðitimler için son baþvuru tarihi 18 Temmuz olacak Temmuz tarihlerinde yapýlacak olan avcý eðitimleri, Lefkoþa'da Yakýn Doðu Üniversitesi Büyük Kütüphane Salon 4'te yer alacak. Eðitimler 30 Temmuz Pazartesi günü saat 09.00'da baþlayacak, 31 Temmuz Salý günü de saat 17.00'de sýnav yapýlarak, baþarýlý olanlar sertifika almaya hak kazanacak. MÝNÝK EVLER ANAOKULU Yaz okulu kayýtlarýmýz baþlamýþtýr Satýlýk minibüs TDB 756 plakalý minibüs Girne-Lefkoþa "T" izniyle birlikte satýlýktýr ÞEYTANCIK ET PAZARI Belediye Pazarý içerisinde 2. þubemiz Cuma günü 08.00'de açýlacaktýr. Çýldýran Þeytancýk'tan bir damping daha!!! BAKICILIK ÝÞÝ ARANIYOR Çocuk bakýcýlýðý ve yaþlýlara bakým için iþ arýyorum MELÝ EMLAK SATILIK Hamitköy.de 1+1 ve 2+1 sýfýr Türk malý satýlýk daireler Stg. Hamitköy.de Türk koçanlý 1 evlek 1600 ayakkare satýlýk arsa Stg. Metehan sosyal konutlarýnda satýlýk zemin ve ara kat daireler Stg. Gönyeli.de tripleks sýfýr Türk malý Stg. Haspolat.ta 3+1 sýfýr apartman dairesi eþdeðer Stg KÝRALIK VEYA SATILIK DAÝRE Gönyeli Yenikent'te full eþyalý, klimalý, öðrenciye 600 TL'ye kiralýk veya 29 bin Stg.'e satýlýk daire SATILIK EV Kozanköy'de 3+1 müstakil bahçeli ev TL. Tel: Kuzu eti but 22 TL Kuzu eti pirzola 22 TL Kuzu boyun 18 TL Kuzu kol 22 TL 5 kilo alana 1 kilo bedava Dana kýyma 22 TL Dana biftek 24 TL Dana lop et 22 TL 5 kilo alana 1 kilo bedava Besi eti 20 TL Besli kýyma 22 TL Köftelik kýyma 13 TL 5 kilo alana 1 kilo bedava Tel: Not: Kasap aranýyor. AYZER EMLAK KÝRALIK K. Kaymaklý'da full eþyalý daireler Terminal bölgesinde 2+1 ve stüdyo tipi lüks daireler Ortaköy'de 3+1 full eþyalý daire 900 TL Yenikent'te 3+1 full eþyalý daire Hamitköy'de 2+1 ve 3+1 full eþyalý daire 300 Stg. Kýzýlbaþ'ta 2+1 sýfýr eþyalý lüks daireler 300 Stg. K. Kaymaklý'da 1+1 sýfýr lüks daire SATILIK Gönyeli'de kat 140 metrekare daire, çok acil Yenikent Levent Sitesi'nde 3+1 zemin kat Stg. Gönyeli'de bahçeli, garajlý villa Stg. Hamitköy'de kat yeni daire Dumlupýnar'da kat penthouse Yeniþehir'de kat 135 metrekare daire Stg / Satýlýk Türk malý arazi Sorunsuz, baþaðrýsýz, temiz bir Türk malý arazi mi arýyorsunuz? Ýþte size Ozanköy'de sahibinden 1,5 dönüm. Asfalt yolu, elektriði, suyu, herþeyi var. Bugün al, yarýn inþaata baþla... Tel:

16 Final: Ýspanya-Ýtalya Avrupa Futbol Þampiyonasý yarý final ikinci maçýnda Almanya ile Ýtalya karþý karþýya geldi. Dün akþam Polonya'nýn baþkenti Varþova'daki Ulusal Stadyum'da oynanan karþýlaþma Ýtalya'nýn 2-1 üstünlüðüyle sona erdi. Final maçý Pazar günü Ýspanya ile Ýtalya arasýnda oynanacak. Masterler Van'da kulaç atacak n Milli master yüzücülerimiz Mustafa Yeþilada, Osman Akkuþ, Caner Aspava ve Hasan Akbora Van Su Sporlarý Þenlikleri'nde Akdamar Adasý'na yüzecekler Milli yüzücülerimiz Mustafa Yeþilada, Osman Akkuþ, Caner Aspava ve Hasan Akbora bugün Van'a gidiyorlar. Van Valiliði ve Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürlüðü tarafýndan organize edilen 3. Van Denizi Su Sporlarý Þenlikleri'ne katýlacak olan yüzücülerimiz 30 Haziran- 1 Temmuz tarihlerinde Edremit Su Sporlarý tesisinde konaklayacaklar. Program kapsamýnda ulusal düzeyde yelken, kürek, kano, Akdamar Adasýna yüzme, Dragon ve Çatak'ta rafting yarýþmalarý yapýlacak. Bunun yaný sýra çeþitli konserler düzenlenecek ve ayrýca pazar günü Türk Yýldýzlarý akrobasi gösterisi yapacak. 30 Haziranda baþlayacak olan 3. Van Denizi Su Sporlarý Þenliklerinde çeþitli konser ve etkinliklere yer verilecek Türkiye Yüzme Federasyonuý tarafýndan bu etkinliðe davet edilen Mustafa Yeþilada, Osman Akkuþ, Caner Aspava ve Hasan Akbora'nýn baþarýlý dereceler ile adamýza dönmeleri bekleniliyor. Rasim Ülker ve Sýrrýcan Korkmaz Türkiye Þampiyonu oldu 16 yas Yaz Kupasi-1 Tenis Turnuvasý'na katýlan Dogu Akdeniz Universitesi Tenis Kulübü oyuncusu Rasim Ülker ve Sýrrýcan Korkmaz çiftler kategorisinde Türkiye Þampiyonu oldu Haziran 2012 tarihleri arasinda Fethiye'de duzenlenen turnuvaya katýlan Dogu Akdeniz Universitesi Tenis Kulübü oyuncusu Rasim Ülker turnuvanýn tekler kategorisinde ana tabloda ikinci turda elenirken çiftler kategorisinde partneri Gökhan Dönmez Tenis Akademizi oyuncusu Sýrrýcan Korkmaz ile büyük bir baþarýya imza atarak çiftler kategorisinde Türkiye Þampiyonluðunu elde ettiler. Þampiyonaya Desly sponsorluðunda, DAÜ Tenis Antrenörü Çaðlar Ýzkan eþliðinde katýldýklarý turnuvadan büyük bir baþarý elde eden sporcularýmýz Temmuz sonu Izmir'de düzenlenecek olan 16 yas yaz kupasý turnuvasýnda da baþarý elde etmek istediklerini belirttiler. Binatlý'da yeni yönetim göreve baþladý Güzelyurt'un 1'nci Lig'teki temsilcisi Binatlý Yýlmaz Spor Kulübü'nün yeni baþkaný Ferit Tatlýses yönetim kurulunu görevlendirdi. Ferit Tatlýses baþkanlýðýnda Binatlý'ya hizmet verecek 12 kiþilik yeni yönetim kurulu da þu isimlerden oluþuyor; Baþkan Ferit Tatlýses, Raif Erkývanç, Osman Nalbantoðlu,Mehmet Düzbeyaz, Fevzi Uçaner, Ali Fikri Özler, Hasan Camcýoðlu, Halil Çeliktaþ, Ergün Erkol, Hüseyin Kolcu, Hüseyin Ruso, Günay Torun... Almanya'ya gidecek bisiklet milli takýmý belirlendi Lefkoþa Polis Müdürlüðü þampiyon Polis Haftasý etkinlikleri nedeni ile düzenlenen 8. salon futbol turnuvasý sona erdi. Dün sabah baþlayýp akþam saatlerine kadar devam eden turnuvaya Güzelyurt, Ýskele, Gazimaðusa, Girne, Polis Genel Müdürlüðü ve Lefkoþa Müdürlüðü mücadele etti. Üçüncülük mücadelesinde Ýskele Güzelyurt'u 7-1 maðlup ederek turnuva üçüncüsü oldu. Final maçýnda Polis Genel Müdürlüðü ile Lefkoþa Müdürlüðü ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE oynadý. Oldukça çekiþmeli geçen karþýlaþmanýn ilk devresi PGM 10 önde tamamladý. Normal süre ise 1-1 tamamlandý. Daha sonra penaltý atýþlarýna geçildi. Polis Genel Müdürlüðü'nü 5-4 maðlup eden Lefkoþa þampiyon oldu. Karþýlaþmayý GKK Mehmet Baysal, Polis Genel Müdürü Günay Ozan, diðer müdürler, Erdal Emanet, Þenay Kebapçý ve Ahmet Zaim da izledi. Karþýlaþma sonrasý takýmlara kupa ve madalyalarý takdim edildi. Sahibi AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Direktör ALÝ OSMAN TABAK Genel Yayýn Yönetmeni: ÞENER LEVENT Dizilip Basýldýðý Yer: AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Tesisleri Bisiklet Federasyonu 1 Temmuz tarihinde Almanya'da yapýlacak olan dað bisiklet yarýþlarýna katýlacak olan KKTC Bisiklet Milli takýmýný açýkladý. Almanya'nýn Bavyera eyaletine baðlý Waldkirchen þehrinde yapýlacak olan ve bir çok ülkeden bisikletçilerin katýlacaðý yarýþta sporcularýmýz da mücadele edecek. Bisiklet Federasyonu yetkilileri yapýlacak olan yarýþlarýn tamamen fizik güce baðlý olduðunu ve yarýþýn yaklaþýk 6 saat sürdüðünü de söylediler. Kafile baþkanlýðýný Bisiklet Federasyonu baþkaný Bülen Çýraklý'nýn yaptýðý kafilede 2 antrenör ve 11 sporcu bulunuyor. Bu gün Almanya'ya gidecek olan kafile þu isimlerden oluþuyor; Kafile baþkaný: Bülent Çýraklý Antrenör: Zihni Üney, Abdullah Tek Sporcular: Aral Ýrtem, Arda Alibaba, Hüseyin Topal, Buðra Tabak, Soner Akbaþ, Hüseyin Esengin, Besim Tel, Enver Soyel, Fezile Iþýk, Kudret Güloðlu, Birol Kýlýç Adres: Arca Apt. Ýkinci Selim Cad. No:49, Daire 1 Lefkoþa (Meclis Yaný) Santral: Fax: Reklam servisi: Kültür-Sanat servisi: Dýþ muhabirler: Almanya: Yaþar ALTAY Sidney: Hakan LEVENT Web sayfasý:

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 15 Kasým 2012 Perþembe YIL: 11 SAYI: 3979 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT EYLEM DEDÝKLERÝ.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 15 Kasým 2012 Perþembe YIL: 11 SAYI: 3979 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT EYLEM DEDÝKLERÝ. Henüz 5 yaþýndayken söylemiþtik. Þimdi 29 yaþýna bastý, ama deðiþen bir þey yok. Adý KK, soyadý TC, adresi Mersin 10/Turkey... Lüzum görüldüðü takdirde her an iptal edilebilir! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

Soðaným da kar gibi Elma gibi, nar gibi Kim demiþ acý diye, Cücüðü var bal gibi

Soðaným da kar gibi Elma gibi, nar gibi Kim demiþ acý diye, Cücüðü var bal gibi BÝRÝNCÝ BÖLÜM 1 Dünya döndü Son ders zili çalýnca tüm öðrenciler sevinç çýðlýklarý atarak okulu terk etti. Ýkili öðretim yapýlýyordu. Sabahçýlar okulu boþaltýrken, öðleci grup okula girmeye hazýrlanýrdý.

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim:

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim: 3. SINIF 1.ta haf * Okuyalım: Eșek * Matematik: Çevremizdeki Üçgenler * Alıștırma-Bulmaca: Sözcük Avı * Gezelim-Görelim: Doğal Yașam Parkı * Alıștırma-Bulmaca: Sıradaki Șekil Hangisi * Doğa: Karıncaların

Detaylı

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR FÝYATI: Okuyana Beleþ OFSAYT 2 Þinasi ile HAYATIN ÖTE YANI HAFTANIN SORUSU Devane den MURTAZA Yav Þinasi Aðabey, bu CHP de Saim Topgül

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Üzülme Tuna, annem yakýnda gelecek, biliyorum ben. Nereden biliyorsun? Mektup mu geldi? Hayýr, ama biliyorum iþte. Postacýya telefon edip not

Üzülme Tuna, annem yakýnda gelecek, biliyorum ben. Nereden biliyorsun? Mektup mu geldi? Hayýr, ama biliyorum iþte. Postacýya telefon edip not 1. Anne Özlemi Ýlkbaharýn tatlý güneþi, Yeþilbað köyünde bütün çatýlarý, avlularý, tarlalarý, dað yollarýndaki keçileri ýsýtmaya baþlamýþtý yine. Tuna bu köyde yaþayan çocuklardan biriydi. Ablasý Suna

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN Kanun Numarasý : 3671 Kabul Tarihi : 26/10/1990 Resmi Gazete :Tarih: 28/10/1990 Sayý: 20679 Ödenek, Yolluk, Diðer Mali

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek söyleyemem. Ýþlerin paylaþýmý yüzünden aramýzda hep kavga

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

Arkamdan yürüme, ben öncün olmayabilirim. Önümde yürüme, takipçin olmayabilirim. Yanýmda yürü, böylece ikimiz eþit oluruz. (Ute Kabilesi Atasözü) BÜRO

Arkamdan yürüme, ben öncün olmayabilirim. Önümde yürüme, takipçin olmayabilirim. Yanýmda yürü, böylece ikimiz eþit oluruz. (Ute Kabilesi Atasözü) BÜRO Arkamdan yürüme, ben öncün olmayabilirim. Önümde yürüme, takipçin olmayabilirim. Yanýmda yürü, böylece ikimiz eþit oluruz. (Ute Kabilesi Atasözü) BÜRO EMEKÇÝLERÝ Birþeyleri deðiþtirmek isteyen insan önce

Detaylı

Büyükelçi Halil Ýbrahim Akça yý da elektrik çarptý!

Büyükelçi Halil Ýbrahim Akça yý da elektrik çarptý! Büyükelçi Halil Ýbrahim Akça'nýn aslýnda vali olduðunu bilenler dün söylediklerine hayret etmediler. Ama KKTC'yi hala baðýmsýz ve egemen bir devlet zannedenler buna çok þaþtýlar deðil mi? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu: Gezi Parkından dünyaya yansıyan ses daha fazla özgürlük, daha fazla demokrasi sesidir. Tarih : 15.06.2013 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye de görev yapan yabancı

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Ders 10, Romalýlar Mektubu, Onuncu bölüm «Tanrý nýn Mesih e iman yoluyla insaný doðruluða eriþtirmesi» A. Romalýlar Mektubu nun onuncu bölümünü okuyun. Özellikle

Detaylı

TARÝH: 19 Eylül 2014 Cuma YIL: 13 SAYI: 4651 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Ülker Fahri. Erdoðan Baybars

TARÝH: 19 Eylül 2014 Cuma YIL: 13 SAYI: 4651 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Ülker Fahri. Erdoðan Baybars Hem sürat tutkunlarýmýz, hem de KKTC ateþi ile yananlarýmýz için ralli bayramý var bugün... Haritaya bizi de dahil ettiler ya, tanýnmýþ kadar olduk! Hele bir gün sahiden tanýrlarsa saðcýmýz solcumuz göbek

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

Ankara Zaim'i istedi

Ankara Zaim'i istedi Üniversite ve hastaneden sonra bir müjde daha var Suat Hoca'dan hepinize... Kýbrýs'ýn en büyük camisini yapacak. Temeli 20 Temmuz'da atýlýyor... Þükranlarýnýzý esirgemeyin siz de! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Ders 9, Romalýlar Mektubu, dokuzuncu bölüm: «Seçilmiþ Halkýn Ýmansýzlýðý» A. Romalýlar Mektubu nun dokuzuncu bölümünü okuyun. Özellikle þu konulara dikkat

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 9 Eylül 2014 Salý YIL: 13 SAYI: 4641 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT 444 YIL GEÇTÝ... LEFKOÞA KAN AÐLIYOR

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 9 Eylül 2014 Salý YIL: 13 SAYI: 4641 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT 444 YIL GEÇTÝ... LEFKOÞA KAN AÐLIYOR Yine elektrik yok, yine karanlýk... Sebep? Kalecik Santrali devre dýþý kalmýþ! Hat arýzasýymýþ... Bizim hangi hattýmýzda hayýr var zaten... Ne demiþti Gazi: Hatt-ý müdafaa yoktur, sath-ý müdafaa vardýr!

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir.

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir. 1/7 AMT FÜR SOZIALE DIENSTE FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk ve gençlik hizmetleri Sosyal hizmetler Terapi hizmetleri Ýç hizmetler konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler

Detaylı

ORAKLA BÝÇÝLEN TARLALARA HASRET YAÞIYORUZ HÜKMÜ YOK ARTIK... Dolgun Dalgýçoðlu. Umarýz 20 yýl sonra karþý karþýya gelmezler!..

ORAKLA BÝÇÝLEN TARLALARA HASRET YAÞIYORUZ HÜKMÜ YOK ARTIK... Dolgun Dalgýçoðlu. Umarýz 20 yýl sonra karþý karþýya gelmezler!.. Davul zurna çaldýk olmadý... Vuvuzelaya geçtik sonra... Þimdi de tava, tencere çalýyoruz... Orkestra tamam... Çal gardaþ çal! Kara bulutlarý kaldýr aradan! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Haziran 2012

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 5 Þubat 2011 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3333 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT MUTLULUÐUN.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 5 Þubat 2011 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3333 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT MUTLULUÐUN. Türkiye'ye karþý yapýlan eylemlere engel olamadýðý için KKTC hükümetinden hesap soracakmýþ Tayyip Erdoðan! Dikkat Ýrsen Bey! Bugünlerde Ankara'ya gitmek hiç de akýl kârý deðil! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

BİR GRUP EĞİTİM-SEN ÜYESİ GÖREVİNDEN AYRILAN MUSTAFA ÖZCAN ALEYHİNE EYLEM YAPTI

BİR GRUP EĞİTİM-SEN ÜYESİ GÖREVİNDEN AYRILAN MUSTAFA ÖZCAN ALEYHİNE EYLEM YAPTI BİR GRUP EĞİTİM-SEN ÜYESİ GÖREVİNDEN AYRILAN MUSTAFA ÖZCAN ALEYHİNE EYLEM YAPTI Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özcan ın kurum değişikliği ile Ankara Gölbaşı belediye başkan yardıcılığı görevine

Detaylı

ABD Elçisi Ýstenmeyen kiþi

ABD Elçisi Ýstenmeyen kiþi Merkez Bankasý Baþkaný ile GKK Komutaný ve Sivil Savunma Teþkilatý Baþkaný neden Kýbrýslý Türk olamýyor diye soruluyor: Bilmez misiniz? Biz Türk deðil, Kýbrýslýyýz da ondan! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

İşten Atılan Asil Çelik İşçilerinin okuduğu basın açıklaması: 15/03/2012

İşten Atılan Asil Çelik İşçilerinin okuduğu basın açıklaması: 15/03/2012 15 Mart 2012 Perşembe günü işlerinden atılan Asilçelik işçileri Bursa nın Orhangazi ilçesi cumhuriyet meydanında basın açıklamasıyla İşimizi İstiyoruz talebini dile getirdikleri ve işlerine geri dönene

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Þu sýra baþta Ýsviçre olmak üzere, Almanya ve Fransa dahil Avrupa ülkelerinin hukuk ve siyasal bilgiler fakültelerinin insan haklarý derslerinde, seminerlerde ve doktora

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

============================================================================

============================================================================ 5\'inci Lastik Her Zaman Gerekli!! Gönderen : papatya54-04/11/2009 10:45 "Dönen tekerlek zaferi müjdeler"sözünü askerlik yapmýþ olanlarýmýz hatýrlar sanýrým; ulaþtýrma tabur yada bölüklerinde yazýlý geldi

Detaylı

Her gün bir rehine Öldürülecek

Her gün bir rehine Öldürülecek Din Ýþleri Baþkanlýðý broþür daðýttý... Bugün Lefkoþa'daki Ebubekir Camisi'nde "Kuran-ý Kerim Ziyafeti" çekecek millete... Ne ala, ne ala! Kimine Kuran-ý Kerim ziyafeti, kimine kuzu ziyafeti! ÝCAZETSÝZ

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

Mantýk Kümeler I. MANTIK. rnek rnek rnek rnek rnek... 5 A. TANIM B. ÖNERME. 9. Sýnýf / Sayý.. 01

Mantýk Kümeler I. MANTIK. rnek rnek rnek rnek rnek... 5 A. TANIM B. ÖNERME. 9. Sýnýf / Sayý.. 01 Matematik Mantýk Kümeler Sevgili öðrenciler, hayatýnýza yön verecek olan ÖSS de, baþarýlý olmuþ öðrencilerin ortak özelliði, 4 yýl boyunca düzenli ve disiplinli çalýþmýþ olmalarýdýr. ÖSS Türkiye Birincisi

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 14 Temmuz 2012 Cumartesi YIL: 11 SAYI: 3855 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ZAM DEDÝK ZAÝM GELDÝ

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 14 Temmuz 2012 Cumartesi YIL: 11 SAYI: 3855 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ZAM DEDÝK ZAÝM GELDÝ KKTC için 'Sendika Cumhuriyeti' diyen Beþir Atalay, özelleþtirmelerden sonra bu sendikalarýn yýkýlacaðýný söyledi. Faþist AKP'ye ilan-ý aþk etmenin bir ödülü de budur herhalde! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/ :26

30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/ :26 30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/2008 12:26 Konu: 30 Soruluk Test Gönderim Zamaný: 21-Mart-2007 Saat 10:32 MALÝYET MUHASEBESÝ DENEME SINAVI 1- Aþaðýdakilerden hangisi maliyet muhasebesinin

Detaylı

ALİ ÇAVUŞ: KİMİN IRKÇI OLDUĞUNU HEPBİRLİKTE GÖRDÜK Salı, 13 Aralık :23

ALİ ÇAVUŞ: KİMİN IRKÇI OLDUĞUNU HEPBİRLİKTE GÖRDÜK Salı, 13 Aralık :23 DEB Partisi Genel Başkanı Mustafa Ali Çavuş, Bizler ırkçı bir parti değiliz. Yapılan bu saldırıyla birlikte bizlere Irkçı Parti diyenlerin ve hangi partinin ırkçı bir parti olduğunu hepimiz birlikte görmüş

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

þimdi sana iþim düþtü. Uzat bana elini de birlikte çocuklara güzel öyküler yazalým.

þimdi sana iþim düþtü. Uzat bana elini de birlikte çocuklara güzel öyküler yazalým. Kaybolan Çocuk Çocuklar için öyküler yazmak istiyordum. Yazmayý çok çok sevdiðim için sevinçle oturdum masanýn baþýna. Yazdým, yazdým... Sonra da okudum yazdýklarýmý. Bana göre güzel öykülerdi doðrusu.

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

AKSA YA RET Bakanlar Kurulu AKSA ile ek protokol yapýlarak garantili. Girne de cinayet. Bu baþka bir vahþet. Gazetemizin yayýný etkili oldu...

AKSA YA RET Bakanlar Kurulu AKSA ile ek protokol yapýlarak garantili. Girne de cinayet. Bu baþka bir vahþet. Gazetemizin yayýný etkili oldu... Karþýyaka köyünü Somalili korsanlar mý bastý? Kulaksýz sitesinin elektrikleri kesik... Bunu yapsa yapsa Somalili korsanlar yapar, bizim hükümet yapmaz deðil mi? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 2 Mart 2012

Detaylı

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA.

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA. KÝPAÞ HAVALANDIRMA 2016 KATALOG www.kipashavalandirma.com Hamidiye Mah.Said Nursi Cad. Gündem Sok. No:11 ÇEKMEKÖY-ISTANBUL T : +90 216 641 01 79 M : info@kipashavalandirma.com.tr W : www.kipashavalandirma.com.tr

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Kasým 2012 Cumartesi YIL: 11 SAYI: 3981 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BU ATEÞ DÜNYAYI YAKABÝLÝR

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Kasým 2012 Cumartesi YIL: 11 SAYI: 3981 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BU ATEÞ DÜNYAYI YAKABÝLÝR Eðer Büyükelçi Akça elçi deðil de atanmýþ vali olsaydý, þimdi herkes "Tek çare seçim" diyebilecek miydi? Oyunun sürdürülebilmesi için Akça'nýn elçi taklidi yapmasý lazým deðil mi? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 19 Aralýk 2012 Çarþamba YIL: 12 SAYI: 4013 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT GEL...

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 19 Aralýk 2012 Çarþamba YIL: 12 SAYI: 4013 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT GEL... 21 Aralýk'ta dünyanýn gerçekten batacaðýna ciddi ciddi inananlar var. Herkes bir tek Þirince'nin batmayacaðýný sanýyor, ama yanýlýyor... Batmayacak bir yer varsa, o da KKTC! Güney için garanti veremeyiz!

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 16 Aralýk 2010 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3283 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ADRENALÝN

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 16 Aralýk 2010 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3283 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ADRENALÝN Eroðlu da Hristofyas da ekonomi baþlýðýnda geliþme ve ilerlemeler saðlandýðýný açýkladýlar. Demek her iki taraf da ekonomik krizin tokadýný yedikçe anlaþýyor. O halde geldinse üç kere vur ey ruh! ÝCAZETSÝZ

Detaylı

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Saðlýk emekçilerinin 2 gün süren grevleri baþladý. Ülke genelindeki hastanelerin nereyse tamamýnda hastanede

Detaylı

Belediye çalýþanlarý bir fatura da AB'ye çýkardý ve sordu:

Belediye çalýþanlarý bir fatura da AB'ye çýkardý ve sordu: Restore edilen bandabuliyanýn açýlýþýna hiçbir hükümet yetkilisi ve parti temsilcisi katýlmadý. Bilmezler ki Kýbrýs'ta barýþ engellenir ama, bandabuliya engellenemez! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 21

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

Mine Haným sevinçliydi, mutluydu. Ýçinden gülmek, türkü söylemek, oynamak geliyordu. Bilmediði, ayrýmýnda olmadýðý bir coþku vardý içinde.

Mine Haným sevinçliydi, mutluydu. Ýçinden gülmek, türkü söylemek, oynamak geliyordu. Bilmediði, ayrýmýnda olmadýðý bir coþku vardý içinde. Mine Haným sevinçliydi, mutluydu. Ýçinden gülmek, türkü söylemek, oynamak geliyordu. Bilmediði, ayrýmýnda olmadýðý bir coþku vardý içinde. Güleç bir yüzle, Kýzým Özlem! Neredesin? diye seslendi. Sesi yumuþak,

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler 2008-112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Ýstanbul, 25 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Maliye Bakanlýðý, 28.12.2007 tarihli Resmi

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 14 Aðustos 2012 Salý YIL: 11 SAYI: 3886 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT UTANANLAR VE KORKANLAR ZALÝMÝN

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 14 Aðustos 2012 Salý YIL: 11 SAYI: 3886 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT UTANANLAR VE KORKANLAR ZALÝMÝN Trafik cezalarýný ödemeyen Bakan Hüseyin Özgürgün mü yalnýz? Cezalardan hepsinin de muaf olduðu ortaya çýktý... Sanki memlekette itfaiye ve ambulans görevi yapýyorlar! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 14

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 4 Mayýs 2012 Cuma YIL: 11 SAYI: 3784 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT AYIP ARTIK... SEKÝZ YILDA NE DEÐÝÞTÝ

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 4 Mayýs 2012 Cuma YIL: 11 SAYI: 3784 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT AYIP ARTIK... SEKÝZ YILDA NE DEÐÝÞTÝ Elektrik çalýþanlarýna verdiði sözü tutmayan Ýrsen Küçük, belediye çalýþanlarýna verdiði sözü de tutmadý. 63 gündür ödenmeyen belediye iþçilerinin zincirlerinden baþka kaybedecek nesi kaldý? ÝCAZETSÝZ

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 8 Aralýk 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3638 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. pencereler. Dolgun.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 8 Aralýk 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3638 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. pencereler. Dolgun. Hükümet "Saðlam kafa saðlam vücutta bulunur" sözüne inanmadýðý için okullara beden hocasý göndermiyor! Müzik de ruhun gýdasý deðilmiþ! Müzik hocasý da yok! Sizi gidi ruhsuzlar sizi! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 10 Temmuz 2012 Salý YIL: 11 SAYI: 3851 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT SON HABERLERÝ ALDIÐINIZDA ELMA KURDU

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 10 Temmuz 2012 Salý YIL: 11 SAYI: 3851 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT SON HABERLERÝ ALDIÐINIZDA ELMA KURDU Yeni Polis Genel Müdürü mü arýyorsunuz? KKTC'yi Erdal Emanet'e emanet edin! Hem iyi biber gazý kullanýr, hem de bayraðýmýzý indirmeye kalkan Rum olursa haddini bildirir! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı