Yerel Kalk nma Odakl Turizm

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yerel Kalk nma Odakl Turizm"

Transkript

1 60 > 267 Turizm

2 > Turizm Yerel Kalk nma Odakl Turizm Farkl sektörlerden kiflilerin kat l m yla daha yaflan labilir bir kent oluflturmak amac yla kurulan stanbul Büyükflehir Belediyesi Turizm Atölyesi nin amac ; yerel kalk nma odakl bir turizm geliflimi sa lamak, kentin kültür miras na sahip ç kmak ve bu birikimi dünya vatandafllar yla paylaflacak köprüler kurmakt r. 262 >263

3 Uluslar aras rekabet koflullar n n zorlaflt ve yar flmac kentler ortam n n giderek güçlendi i günümüz dünyas nda, kente art de er sa lamak ve stanbul un bir dünya kültür baflkenti olarak hak etti i konuma ulaflmas için stanbul Turizm Atölyesi çal flmalar hayati önem tafl maktad r BB FAAL YET RAPORU

4 > Turizm Çatlad kap Turizm Hizmet Alan Projesi TUR ZM ODAKLI KENTSEL TASARIM PROJELER SÜLEYMAN YE KÜLL YES SAÇAK DÜZEN- LEMES PROJES Mimar Sinan n en önemli eserlerinden olan Süleymaniye Külliyesi ile ilgili yollar n yayalaflt - r lmas ile bafllayan süreçte, tarihi dokuya uygun ticari fonksiyonlar n düzenlenmesi ve turizme kazand r lmas amaçlanm flt r.. Proje imalat aflamas ndad r. Kötü ve yanl fl saçaklar sökülmüfl, yeflil alan düzenlemesi yap lm flt r. ADALAR AT AHIRLARI REV ZYONU PROJES Mülkiyet l Özel idareye ait olan 9480 m 2 lik yeflil alan içerisinde yer alan at ah rlar ndan denize do ru y lmaya bafllam fl olan at klar hem insan sa l na zarar verebilecek hemde çevresel ve görsel kirlili e yol neden olacak hale geldi inden alan n slah edilmesi gerekmektedir. ÇATLADIKAPI TUR ZM H ZMET ALANI PROJES stanbul Büyükflehir Belediyesi ve stanbul Turizm Atölyesi taraf ndan haz rlanmakta olan Çatlad kap Turizm Hizmet Alan projesi ile Sultanahmet Meydan n n turist otobüslerinden ve görsel kirlilik yaratan objelerden (atm, ptt, wc gibi) ar nd r lmas ve bu elemanlar n Çatla- d kap mevkiinde yarat lacak alanda konuflland r lmas planlanmaktad r. Turizm Hizmet Alan nda yer alacak yap lar hafif konstrüksiyonlu, sabit olmayan, silüeti bozmayan peyzaj içine kamufle edilmifl yap lar olacakt r. Proje TUR- SAB le.b.b. aras ndaki hukuki düzenleme aflamas ndad r. AKBIYIK CADDES TUR ZM ODAKLI DÜ- ZENLEME PROJES Eminönü Belediyesi, Cankurtaran mahallesinde yer alan Akb y k caddesi nde, Turizm Odakl Düzenleme Projesi kapsam nda, bina cephelerinde görüntü kirlili i yaratan tabela, klima üniteleri gibi elemanlar temizlenmifl, tentelere renklerle bir tarz getirilmifl ve özel tasar mlar n gelifltirilmifltir. Ayr ca alt yap düzenlemesinde itfaiye ve kamuya ait araçlar n kolay girebilecekleri zemin döflemesi ile yol kesiti ile özel bir tasar m düzenlemesine gidilmifltir. ALTGEÇ TLER N REHAB L TASYONU PROJES Tarihi Yar mada daki alt geçitlerin mevcut durumundaki olumsuzluklar n giderilerek sa l k ve temizlik normlar na uygun, turizme ve stanbul halk na yak fl r ve en iyi flekilde hizmet üretmesi. mevcut vitrin, do rama, havaland rma, ayd nlatma tesisatlar n n yenilenerek di er altgeçitler içinde örnek teflkil edecek bir uygulama yap lmas, hijyenik koflullar n ve sergileme s n rlar n n özenle takibi amaçlanm flt r. 264 >265

5 Londra Turizm Fuar Alüminyum do ramal ve teleskobik iç içe geçen standart tezgahlar ve tabela düzenlemesi yap lmas. tüm ayd nlatma ile ilgili ve di er klima tesisatlar n n asma tavanla gizlenmesi ve havaland rma kanal n n da tabela ve otomatik kepenklerle birlikte düzenlenmesi planlanm flt r. BEYAZIT YANGIN KULES N N TUR ZME KAZANDIRILMASI stanbul un en iyi gören noktalardan biri olan tarihi Beyaz t Yang n Kulesi bugün fonksiyonsuz olarak durmaktad r. Kulenin stanbul turizmine kazand r lmas ve ziyarete aç lmas, tfaiye Müzesi nde bulunan baz objelerin sergilenmesi amaçlanmaktad r. Projesi haz r olmakla birlikte,.b.b. Emlak Müdürlü ü geçifl hakk için Milli Emlak a baflvurdu ve resmi cevap bekleniyor. DO SANAT GEM LER PROJES DO Sanat Gemileri Projesi kapsam nda Tiyatro Gemisi Projelendirme Aflamas nd r. KUfi GÖÇLER N ZLEME TUR ZM N N CAN- LANDIRILMASI PROJES Avrupa, Asya ve Afrika k talar na göç eden kufllar ( stanbul ve Çanakkale bo azlar, Arhavi- Borçka ve Hatay-Belen geçitlerini kullanarak), En ileri teknolojiyi kullanarak izlemek, Say lar n kay t alt na almak, Göç yollar n emniyet alt na almak için kamusal alanda gerekli giriflimleri yapmak, Göç eden türlerin korunmas na do rudan veya dolayl olarak e itim, bilimsel araflt rma, proje ve uygulama çal flmalar yoluyla katk da bulunmak. Çaml ca Park n n, K talararas Kufl Göçü Gözlem Park na dönüfltürülmesi projesi. Londra- Paris-Roma- NewYork gibi dünyan n en büyük metropolleri ile rekabet içinde bulunan stanbul a: Kufl gözlem turizmi potansiyelini kullanarak gelecek turist say s n art racakt r. Y lda iki kez uluslararas göç festivali düzenlenerek ilgili do aseverler flehre çekilecektir. Londra- Paris-Roma- NewYork gibi dünyan n en büyük metropolleri ile rekabet içinde bulunan stanbul un: benzersiz co rafi avantaj öne ç kar larak Avrupa n n en büyük Göç izleme Merkezi haline getirilecektir. stanbul ve di er illerdeki ilkö retim, lise ve üniversite ö rencilerin e itimine uygulamal destek sa lanacakt r. fiehrin merkezinde bulunan popüler Çaml ca tepesine gelen halk n ilgi çekici olan teleskop ve dürbünlerle gözleme kat lmas yoluyla rekreasyon olanaklar güçlendirilmifl olacakt r. XXII. DÜNYA M MARLIK KONGRES XXII. Uluslararas Mimarl k Kongresi, 3-7 Temmuz 2005 tarihleri aras nda stanbul'da yap ld y l ndan beri üç y lda bir yap lan Kongre, UIA (Union of International Architects) taraf ndan organize ediliyor ve dünyan n bu alandaki en önemli organizasyonu olarak kabul ediliyor. Yaklafl k 10 bin m 2 alana kurulan Fuar, Hilton 2005 BB FAAL YET RAPORU

6 > Turizm stanbul Yaya Sergileri Projesi Convention Center ve Lütfi K rdar Uluslararas Kongre ve Sergi Saray Rumeli Salonu alt kat nda düzenleniyor. Hilton Convention Center da ürün pazarlayan firmalar; Rumeli Salonu nda ise, tasar m, proje ve maketler ile yaz l m firmalar, yay n kurulufllar gibi hizmet sektörü mensuplar yer al yor. Fuar, mimarl k ve yap endüstrisi alan nda bilgi ve deneyimlerin paylafl laca ortam yaratmak, ve sektörel ürünlerin, vizyonlar n ve tasar mlar n sergilenece i uluslararas bir platform oluflturmak amac yla gerçeklefltiriliyor. Mimarlar, kent planlamac lar, proje gelifltirme uzmanlar, inflaat flirketleri, bilim adamlar ve araflt rmac lar, ve planlama ve inflaatla ilgilenen herkesi kapsayan genifl bir ziyaretçi kitlesi fuar ziyaret etti..b.b. STAND TASARIMLARI Uluslararas stanbul Desing Week 2005 Tasar m Fuar ADesign Fair den stanbul Design Week e... Do an Burda bünyesindeki Art+Decor Dergisi, ddf (Dream Design Factory) ve stanbul Büyükflehir Belediyesi nin ortakl yla Eylül 2005 tarihleri aras nda gerçeklefltirilecek stanbul Design Week 05 Eski Galata Köprüsü nde yap ld ve 2004 y llar nda düzenlenen ADesign Fair, stanbul Design Week 2005 ad alt nda, çok daha kapsaml bir platformda yap lacak olan etkinlik, yurt içi ve yurtd fl ndan çok say - DO Sanat Gemileri Projesi da dünyaca ünlü tasar mc ve pek çok tasar m markas n n kat l m yla, Eylül 2005 tarihleri aras nda eski Galata Köprüsü nde gerçeklefltirildi. Tasar m Haftas, ADesign Fair i iki y ld r düzenleyen AD, art+decor Dergisi ile ddf in (Dream Design Factory) ortak projesi. stanbul Büyükflehir Belediyesi nin proje partneri olarak büyük destek verdi i ve stanbul u uluslararas platformlarda bir kez daha ilgi oda haline getirecek olan Tasar m Haftas n n ana sponsoru Lineadecor. stanbul Design Week 2005 in küratörü ise Türkiye de tasar m alan nda duayen bir isim: Mimar Y lmaz Zenger. stanbul Design Week 2005, Su Kenti stanbul, Islak Pazar Yeri Haliç slogan yla, 13 Eylül Sal günü aç ld. stanbul un tarihinde önemli yer tutan Galata köprüsünün, tarihi dokusuna zarar vermeden etkinlik alan olarak kullan lmas ise, stanbul Design Week 2005 in vizyonuna yepyeni bir aç l m kazand r yor. STANBUL YAYA SERG LER PROJES stanbul Yaya Sergileri nin ikincisi 16 Eylül-22 Ekim 2005 tarihleri aras nda Tünel- Karaköy aks nda gerçeklefltirildi. Koç Holding ana sponsorlu unda, stanbul Büyükflehir Belediyesi, Beyo lu Belediyesi, ddf (Dream Design Factory) ve STAV ( stanbul Sanat Tan t m ve Araflt rma Vakf ) iflbirli i ile düzenlenecek serginin küratörlü ünü Fulya Erdemci ve Emre Baykal üstlendi. lki 2002 y l nda Niflantafl nda gerçeklefltirilen stanbul Yaya Sergileri, kültürel faaliyetlerin da- 266 >267

7 Londra Turizm Fuar Tasar m Fuar ha genifl kitlelerle buluflmas n ve kentin yenilikçi ve öncü konumunu güçlendirip uluslararas görünürlük sa lamay amaçl yor. Projeyle, sanatseverlerin sadece sanat için ayr lm fl mekanlarda de il, yaflayan kentin gündelik mekanlar nda ve kamusal alanlarda da sanatla buluflturulmas hedefleniyor. Tünel - Karaköy bölgesinde seçilmifl mekanlara yap lacak sanatsal müdahaleler yoluyla, bu bölgenin geçmifli, gelece i ve özellikle bugünü üzerine düflündürmek ve fark ndal k yaratmak, serginin amaçlar aras nda yer al yor. PHILOXENIA SELAN K FUARI NA STANBUL STANDIYLA KATILINDI stanbul a daha fazla turist çekmek için TU- ROB, stanbul Büyükflehir Belediyesi, KÜLTÜR Afi ve.b.b. Kültür Müdürlü ü ile birlikte hareket edilerek yurt d fl ndaki uluslararas fuarlara kat lma karar al nm flt r. Bu fuarlardan ilki Yunanistan Selanikte kas m 2005 tarihleri aras nda gerçeklefltirilmifl olan Philoxenia Selanik Fuar d r. 21.si yap lan Philoxenia Turizm Fuar na aralar nda Türkiye, Almanya, Hindistan, Bulgaristan, M s r, talya n n da oldu u yaklafl k 28 ülkeden 700 e yak n firma stand alarak kat ld. Yaklafl k 40 metrekarelik profesyonelce haz rlanm fl stanbul stand hem görsel aç dan hemde kullan m aç s ndan büyük ilgi gördü. Stand içerisinde yer alan plazma televizyonlarda stanbul Büyükflehir Belediyesi taraf ndan yapt r - lan stanbul Tan t m Filmi sürekli olarak gösterildi. Söz konusu film hem profesyoneller hemde ziyaretçiler taraf ndan büyük ilgi ile karfl land. Fuar süresinince stanbul Büyükflehir Belediyesi taraf ndan fuara getirilen ebru sanatç s Ali Saraç ile Taflk n Savafl baflkanl ndaki Ersin Ersavafl (Udi), Kaan Sezerler (Kemençevi) E.Ozan fiat ro lu (Kanuni) R fat Çal flkan (Ses ve Ritim) müzik gurubu fuara renk katt ve stand m za ziyaretçi ak n yaflatt. Fuar n ilk günü kalabal k bir heyet ile stand m z ziyeret eden Yunanistan Turizm Bakan Dimitris L.AV- RAMOPOULOS stand m z çok be endi ini, hepsinden önemlisi burada yer alarak iki ülke iliflkilerine yap lan katk lardan duydu u memnuniyeti dile getirdi. WTM LONDRA TUR ZM FUARI Kas m 2005 tarihleri aras nda Londra'da yap lan WTM 2005 fuar n n bu sene ExCel'de düzenlenen organizasyonda, özetle Türkiye için oldu u kadar stanbul destinasyonu ve TUROB için de hareketli, yo un ve verimli geçti. Standda Türkiye den fuara kat lan turizmcilerin yan s ra yurt d fl nda turizmle u raflan yabanc ve Türk turizm profesyonellerinin de be enisini ve takdirini alan tan t m materyalleri, stanbul posterleri ve görselleri, Miniatürk Posterleri ve broflürleri ile promosyon malzemeleri büyük ilgi gördü BB FAAL YET RAPORU

ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin

ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin 25 y l önce Mustafa Demirci ve Veysi O uz ile ODE yi kurmak üzere yola ç kt m zda bugün

Detaylı

TERMAL TUR ZM NE BÜYÜK YATIRIM

TERMAL TUR ZM NE BÜYÜK YATIRIM ESK fieh R DEM R A LARLA ÖRÜYORUZ Büyükflehir Belediyesi'nin mevcut tramvay hatt n, 3 yeni bölgeye uzatma çal flmalar devam ediyor. 20 mahalleyi daha tramvay konforundan do rudan faydaland racak olan Emek-71

Detaylı

BÜLTEN LK 100 Ç N UMUTLU SEKTÖR MENSUPLARI F RMA HRACATTA. Gold stanbul Fuar na yerli ve yabanc 315 firma kat l yor

BÜLTEN LK 100 Ç N UMUTLU SEKTÖR MENSUPLARI F RMA HRACATTA. Gold stanbul Fuar na yerli ve yabanc 315 firma kat l yor BÜLTEN TÜRK MÜCEVHERC LER B RL N N ÜCRETS Z YAYINIDIR Ocak-fiubat 2010 Say 07 SEKTÖR MENSUPLARI 2010 Ç N UMUTLU Gold stanbul Fuar na yerli ve yabanc 315 firma kat l yor DMM B 2009 rekortmenlerini aç klad

Detaylı

Tabiat ve Biyolojik Çeflitlili i Koruma Kanunu Tasar s Hakk nda De erlendirme

Tabiat ve Biyolojik Çeflitlili i Koruma Kanunu Tasar s Hakk nda De erlendirme Ocak 2011 Tabiat ve Biyolojik Çeflitlili i Koruma Kanunu Tasar s Hakk nda De erlendirme Rize kizdere Vadisi ndeki dereler üzerinde yap lmas planlanan 22 adet (HES) Hidroelektrik Santralinin yap m sürecinde,

Detaylı

itü Deprem Kentsel Dönüflüm vakf dergisi

itü Deprem Kentsel Dönüflüm vakf dergisi itü vakf dergisi STANBUL TEKN K ÜN VERS TES VAKFI YAYIN ORGANI [MART-HAZ RAN 2012] SAYI: 59 ISSN: 1303-1139 Deprem ve Kentsel Dönüflüm Kensel Dönüflüm / Nilgün Ergun - Handan Türkoğlu Van (2011) Depreminin

Detaylı

s.5elsan fiirket Müdürü M. Vefik s.5 s.10 s.18 s.22 s.25 içindekiler Akman ile kurumun vizyonu üzerine...

s.5elsan fiirket Müdürü M. Vefik s.5 s.10 s.18 s.22 s.25 içindekiler Akman ile kurumun vizyonu üzerine... s.5 s.5elsan fiirket Müdürü M. Vefik Akman ile kurumun vizyonu üzerine... içindekiler 4 5 Bafllarken Vizyon 40 y ll k gönül ba... s.10 ODTÜ de dördüncü kez düzenlenen Yeni Fikirler Yeni fller yar flmas

Detaylı

Mesle imize, Haklar m za Sahip Ç k yoruz!

Mesle imize, Haklar m za Sahip Ç k yoruz! Bas n Aç klamas Mesle imize, Haklar m za Sahip Ç k yoruz! De erli Meslektafl m z; Merkezi idare taraf ndan gündeme getirilen yasa taslaklar ile yürürlü e konulan yasalar ve yönetmelikler; bir yandan ülkemizdeki

Detaylı

Üstün ifl ahlak ve dürüst çal flma ilkelerine uymak düsturumuzdur.

Üstün ifl ahlak ve dürüst çal flma ilkelerine uymak düsturumuzdur. Üstün ifl ahlak ve dürüst çal flma ilkelerine uymak düsturumuzdur. Tüm iliflkilerimizde adilane, karfl l kl yarar sa lamak amac yla, iyi niyet ve anlay flla davranmak, yasalara ve ahlak kurallar na daima

Detaylı

FERROLI_14 10/19/06 12:26 PM Page 1

FERROLI_14 10/19/06 12:26 PM Page 1 FERROLI_14 10/19/06 12:26 PM Page 1 Su so utma ürünleri enerji maliyetlerini düflürüyor Özellikle yaz n so utma yap lan alanlarda büyük miktarlarda s cak su ihtiyac n karfl lamak ve hidrolik tesisatlarda

Detaylı

Alaçat da Yaflam. BU YAZIDA TAR H GELENEKSEL B R KASABA YERLEfi M OLAN ALAÇATI NIN MEDYAT K OLMA SÜREC VE NEDENLER RDELENMEKTED R 18 DOSYA

Alaçat da Yaflam. BU YAZIDA TAR H GELENEKSEL B R KASABA YERLEfi M OLAN ALAÇATI NIN MEDYAT K OLMA SÜREC VE NEDENLER RDELENMEKTED R 18 DOSYA 18 Alaçat da Yaflam BU YAZIDA TAR H GELENEKSEL B R KASABA YERLEfi M OLAN ALAÇATI NIN MEDYAT K OLMA SÜREC VE NEDENLER RDELENMEKTED R Nimet Özgönül ÜSTTE Alaçat geleneksel dokusundan bir örnek FOTO RAF Ahmet

Detaylı

2005 çal flma raporu Eczac bafl Yap Gereçleri Sanayi ve Ticaret A.fi.

2005 çal flma raporu Eczac bafl Yap Gereçleri Sanayi ve Ticaret A.fi. 2005 çal flma raporu Eczac bafl Yap Gereçleri Sanayi ve Ticaret A.fi. sa l kl bir gelecek Ç NDEK LER Eczac bafl Yap Gereçleri 1 Yönetim Kurulu 2 Yönetim Kurulu Baflkan n n Mesaj 4 VitrA Seramik Grubu Murahhas

Detaylı

Mimarlar Odas zmir fiubesi 42. Ola an Genel Kurulu ve Seçimler Gerçekleflti

Mimarlar Odas zmir fiubesi 42. Ola an Genel Kurulu ve Seçimler Gerçekleflti Genel Kurul 42. Ola an Genel Kurulu ve Seçimler Gerçekleflti 42. Ola an Genel Kurulu ve Seçimler Gerçekleflti 42. Ola- an Genel Kurulu 15 flubat 2014 Cumartesi günü Mimarlar Odas zmir fiubesi Mimarl k

Detaylı

Milletleri kurtaranlar yaln z ve ancak ö retmenlerdir. Mustafa Kemal Atatürk - 1925 TÜRK E T M VAKFI. Türkiye nin E itim Vakf. Türkiye nin E itim Vakf

Milletleri kurtaranlar yaln z ve ancak ö retmenlerdir. Mustafa Kemal Atatürk - 1925 TÜRK E T M VAKFI. Türkiye nin E itim Vakf. Türkiye nin E itim Vakf dergi Türkiye nin E itim Vakf Türkiye nin E itim Vakf TÜRK E T M VAKFI Eylül 2008 Say : 4 1967 Milletleri kurtaranlar yaln z ve ancak ö retmenlerdir. Mustafa Kemal Atatürk - 1925 Yönetilmek yerine yön

Detaylı

Kalitemizin Kan t 25 Ülkeye hracat

Kalitemizin Kan t 25 Ülkeye hracat SAYI: 32 ARALIK 06 ÜÇ AYDA B R YAYIMLANIR Kalitemizin Kan t 25 Ülkeye hracat Befl modern üretim tesisi, genifl ürün gam, yayg n bayi a ve uzman personeli ile yal t m sektörünün devleri aras nda yer alan

Detaylı

fl Gayrimenkul Yat r m Ortakl Faaliyet Raporu 2004

fl Gayrimenkul Yat r m Ortakl Faaliyet Raporu 2004 fl GYO: Türkiye nin lider gayrimenkul yat r m ortakl Deneyim, güç ve sayg nl kla özdefl bir kurumsal kimli e sahip olan fl GYO, 765 milyon YTL net aktif de eri, 633 milyon YTL piyasa de eri ile Türkiye

Detaylı

BEYO LU ÜZER NE. ZEYNEP MEREY ENL L * LE SÖYLEfi EFE KORKUT KURT* *

BEYO LU ÜZER NE. ZEYNEP MEREY ENL L * LE SÖYLEfi EFE KORKUT KURT* * BEYO LU ÜZER NE ZEYNEP MEREY ENL L * LE SÖYLEfi EFE KORKUT KURT* * EFE KORKUT KURT: Beyo lu Bölgesi yüzy llard r stanbul un en dinamik, hareketli ve sürekli de iflim geçirmifl bir bölgesi. Son 100-150

Detaylı

MÜS AD - SESRIC ULUSLARARASI Ö RENC STAJ PROGRAMI

MÜS AD - SESRIC ULUSLARARASI Ö RENC STAJ PROGRAMI MÜS AD - SESRIC ULUSLARARASI Ö RENC STAJ PROGRAMI MÜSTAK L SANAY C VE fiadamlari DERNE Sütlüce Mah. mrahor Cad. No: 28 34445 Beyo lu- STANBUL Tel: 0212 222 04 06 Faks: 0212 210 50 82 www.musiad.org.tr

Detaylı

BUS AD 3.Yenilikçilik ve Yaratıcılık Sempozyumu yap ld. Bir Süreç Olarak YEN LEfi M

BUS AD 3.Yenilikçilik ve Yaratıcılık Sempozyumu yap ld. Bir Süreç Olarak YEN LEfi M A USTOS - ARALIK 2012 123/124 BUS AD Mali Genel Kurulu Ekonomi Raporu Genç Kuflak Buluflmas Söylefli: brahim Orhan Lojistik Köyü Felsefe Toplant lar Yüksek Dan flma Kurulu Toplant s Kalite süreci bafllad

Detaylı

enterprise europe flletmelere Yönelik AB Destekleri Avrupa flletmeler A - STANBUL STANBUL SANAY ODASI

enterprise europe flletmelere Yönelik AB Destekleri Avrupa flletmeler A - STANBUL STANBUL SANAY ODASI enterprise europe flletmelere Yönelik AB Destekleri Avrupa flletmeler A - STANBUL STANBUL SANAY ODASI Bu broflür Avrupa Komisyonu taraf ndan desteklenen Avrupa flletmeler A stanbul Merkezi faaliyetleri

Detaylı

BUYUK KOLAYLIKLAR. UYELERiMiZE. Zor zamanlar yeni f rsatlar da beraberinde getirir. Denizli Ticaret Odas, 5 milyon TL si Oda

BUYUK KOLAYLIKLAR. UYELERiMiZE. Zor zamanlar yeni f rsatlar da beraberinde getirir. Denizli Ticaret Odas, 5 milyon TL si Oda Zor zamanlar yeni f rsatlar da beraberinde getirir TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye nin Avrupa Birliği için önemli bir fırsat olduğunu söyledi. 11 de Denizli

Detaylı

Ümidimiz. varsa. Şehrimiz. Güzel olur! YAKUP YEŞİLTAŞ

Ümidimiz. varsa. Şehrimiz. Güzel olur! YAKUP YEŞİLTAŞ YAKUP YEŞİLTAŞ Editör Ayflenur MENEKfiE Yayına Hazırlık Sultan DEDE Kapak Tasar m Halil UYAR Yapım Sanat stanbul 2 Bask / Cilt Mavi Ofset Ümidimiz 3 içindekiler Teflekkür Sunufl Önsöz Ümit fiehri Nasıl

Detaylı

BAfiLARKEN. Emine Di dem Do an Sorumlu Yaz flleri Müdürü

BAfiLARKEN. Emine Di dem Do an Sorumlu Yaz flleri Müdürü BAfiLARKEN flimiz Gücümüz YEMEK! dedik ve sektöre ad m att k. H zla büyüdük, gelifltik ve alt yap m z oluflturduk. Yeni bir bafllang ç dedik ve ilk say m z sizlerle paylaflman n hakl gururunu yaflad k.

Detaylı

ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR. Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010. Gelece e yat r m yap yoruz

ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR. Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010. Gelece e yat r m yap yoruz 21 Gelece e yat r m yap yoruz ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010 içindekiler 29 Ekim Cumhuriyet Bayram kutlu olsun "Dünyada her fley için, medeniyet için, hayat için,

Detaylı

YEN L KÇ L K VE AR-GE DESTEKLER

YEN L KÇ L K VE AR-GE DESTEKLER YEN L KÇ L K VE AR-GE DESTEKLER 10 TEKNOLOJ YEN L KÇ L K, AR-GE TEKNOLOJ YÖNET M, TEKNOLOJ GEL fit RME TEMEL KAVRAMLAR DESTEKLER: HANG KURUMLAR HANG DESTEKLER NASIL SA LIYOR? stanbul Sanayi Odas Kalite

Detaylı

2007 FAAL YET RAPORU KADIKÖY BELED YES 2007 FAAL YET RAPORU. KADIKÖY DE YAfiAMAK AYRICALIKTIR.

2007 FAAL YET RAPORU KADIKÖY BELED YES 2007 FAAL YET RAPORU. KADIKÖY DE YAfiAMAK AYRICALIKTIR. KADIKÖY BELED YES 2007 FAAL YET RAPORU 2007 FAAL YET RAPORU Ça r Merkezi Tel: 444 55 22 Santral Tel: 0216 542 50 00 web: www.kadikoy.bel.tr KADIKÖY DE YAfiAMAK AYRICALIKTIR. Efendiler!.. Dünyada her

Detaylı

Sempozyum Açıfl Konuflması

Sempozyum Açıfl Konuflması Sempozyum Aç fl Konuflmas - Yahya Ar kan Sempozyum Açıfl Konuflması Yahya ARIKAN SMMMO Baflkanı Yak n geçmiflte yaflanan Enron, WorldCom, Global Crossing, Adelphia Communications, Tyco ve Vivendi gibi

Detaylı

çindekiler Y ll k Rapor 2006

çindekiler Y ll k Rapor 2006 çindekiler Y ll k Rapor 2006 Bölüm I: SUNUfi 6 Y ll k Faaliyet Raporu Uygunluk Görüflü 7 Ola an Genel Kurul Gündemi 8 Garanti Hakk nda 10 Özet Finansal Bilgiler 12 Garanti'nin Vizyonu, Misyonu, Stratejisi

Detaylı

DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU

DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU 2008 say 12 DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU Do an n kalbi Adapazar nda at yor Mondi Bayileri ilk kez bulufltu Sunufl Tak m ruhu nu, güçlü bir his ve ancak bu hissi yaflayanlar sevgi, sayg, anlay fl, yard mlaflma

Detaylı

KONYA EÐÝTÝM KÜLTÜR VE SAÐLIK VAKFI

KONYA EÐÝTÝM KÜLTÜR VE SAÐLIK VAKFI K KONYA EÐÝTÝM KÜLTÜR VE SAÐLIK VAKFI Ýzmir 2 Caddesi, No.44/8 Kýzýlay, Çankaya / ANKARA Tel: (312) 419 42 43 Faks: (312) 418 83 42 e-mail: info@konev.org.tr www.konev.org.tr YA N I N V Ý Z Y O N N O U

Detaylı

ANTALYA T CARET VE SANAY ODASI YAYIN ORGANI

ANTALYA T CARET VE SANAY ODASI YAYIN ORGANI ANTALYA T CARET VE SANAY ODASI YAYIN ORGANI YIL:19 / EK M 2005 / SAYI:213 ATSO ADINA SAH B : Yönetim Kurulu Baflkan Kemal ÖZGEN YAZI filer MÜDÜRÜ: Sevim KAYAHAN YAYIN KURULU: Çetin Osman BUDAK Ali R za

Detaylı